Säkerhetsdatablad enligt förordning (EG) nr 1907/2006. Tryckdatum: 10/03/2012. Version: 8. Reviderad datum: 10/03/2012

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Säkerhetsdatablad enligt förordning (EG) nr 1907/2006. Tryckdatum: 10/03/2012. Version: 8. Reviderad datum: 10/03/2012"

Transkript

1 Tryckdatum: 10/03/2012 Säkerhetsdatablad enligt förordning (EG) nr 1907/2006 Version: 8 Reviderad datum: 10/03/ NAMNET PÅ ÄMNET/PREPARATET OCH BOLAGET/FÖRETAGET Namnet på ämnet eller preparatet Produktnamn: Användning av Substansen/Beredningen Användning: Skumdämpare Namnet på bolag/företag Leverantör: Quaker Chemical BV Industrieweg AH Uithoorn Niederländerna Telefon: Fax: Internet: Upplysningar: Safety, Health and Environmental Affairs Department (SHE) Telefon: Fax: E-post: Nödtelefonnummer: Giftinformationscentralen 2. FARLIGA EGENSKAPER Faroindikation: Betydelsefullaste risker: 3. SAMMANSÄTTNING/UPPGIFTER OM BESTÅNDSDELAR Kemisk sammansättning på substansen eller beredningen: Produkten är en blandning av: Sida A v. 8

2 3. SAMMANSÄTTNING/UPPGIFTER OM BESTÅNDSDELAR vatten, salter, och funktionsförbättrande additiv. enligt förordning (EG) nr 67/548/EG Farliga komponenter enligt förordning (EG) nr 1272/2008 Farliga komponenter 4. FÖRSTA HJÄLPEN Generell rekommendation: Inandning: Kontakt med hud: Kontakt med ögon: Förtäring: Information till läkare: Inga risker som kräver speciell första hjälp. Flytta ut i friska luften. Kontakta om nödvändigt läkare. Tvätta omedelbart med tvål och mycket vatten. Skölj omedelbart med mycket vatten, även under ögonlocken. Kontakta läkare om besvär kvarstår. Framkalla inte kräkning. Kontakta läkare. Behandla symptomatiskt. 5. BRANDBEKÄMPNINGSÅTGÄRDER Flashpoint ( C): Inte tillämpligt - kokar vid 100ºC (Produkten innehã ller vatten) Explosiva egenskaper: - undre gräns: - övre gräns: Lämpligt brandsläckningsmedel: Brandsläckningsmedel som av säkerhetsskäl inte får användas: Särskilda risker vid exponering som orsakas av ämnet eller preparatet i sig eller av förbränningsprodukter eller gaser som uppstår vid brand: Särskilda risker: Ovanliga risker: Särskild skyddsutrustning för brandbekämpningspersonal: Särskilda åtgärder: koldioxid (CO2), pulver, alkoholbeständigt skum, Vattenbesprutning eller skum. brandspruta med hög kapacitet Kolmonoxid (CO) information tillgänglig Inga kända Standardförfarande för kemikaliebränder. Förorenat släckvatten skall samlas upp separat, får ej tillföras avloppet. 6. ÅTGÄRDER VID OAVSIKTLIGA UTSLÄPP Personliga försiktighetsåtgärder: Sörj för lämplig ventilation. Sida A v. 8

3 Miljöskyddsåtgärder: Saneringsmetoder: Spola inte ut i ytvatten eller avloppssystem. Samlas upp med inert uppsugande material (t.ex. sand, kiselgur, sågspån eller liknande). 7. HANTERING OCH LAGRING Hantering Förebyggande skyddsåtgärder: Rekommendation för säker hantering: Ordna med tillräcklig luftväxling och/eller utsug i arbetslokaler. Bär lämplig andningsapparat då ventilationen är bristfällig. Lagring Lagringsförhållanden Icke blandbara produkter: Förvara i rumstemperatur i originalförpackningen Inga speciella restriktioner beträffande lagring med andra produkter Lagringstemperatur: Förvara vid temperatur mellan.? och.? C 8. BEGRÄNSNING AV EXPONERINGEN/PERSONLIGT SKYDD Begränsning av exponeringen Exponeringsgränsvärden (hygieniska gränsvärden) Ytterligare information: Begränsning av exponeringen på arbetsplatsen Tekniska åtgärder: Andningsskydd: Skyddshandskar: Ögonskydd: Skyddskläder: Sörj för lämplig ventilation. Använd lämpligt andningsskydd om ventilationen är otillräcklig. Till exempel: Neoprene handskar (0,75 mm - 30 minuter) skyddsglasögon långärmad klädsel Begränsning av miljöexponeringen Rekommendationer: 9. FYSIKALISKA OCH KEMISKA EGENSKAPER Egenskap Utseende Fysiskt tillstånd: Färg: Lukt: Odour threshold: Smältpunkt/ smältpunktsintervall ( C): Resultat vätska färglös karakteristisk Mild odour <4 Sida A v. 8

4 9. FYSIKALISKA OCH KEMISKA EGENSKAPER Kokpunkt/kokpunktsintervall ( C): 100 Flashpoint ( C): Inte tillämpligt - kokar vid 100ºC (Produkten innehã ller vatten) Brandfarlighet (fast form, gas): Explosiva egenskaper: - övre gräns: - undre gräns: Ångtryck: Relativ densitet: (g/cm3) vid 50 ( C) Löslighet: - vattenlöslighet: löslig - i organiskt lösningsmedel: ej bestämnd(t) Fördelningskoefficient (n-oktanol/vatten): ej bestämnd(t) Självantändningstemperatur: ej bestämnd(t) Sönderdelningstemperatur: ej bestämnd(t) Viskositet: 2.1 (mm²/s) vid 40 ( C) Oxiderande egenskaper: Stabilitet: Stabil vid rekommenderade lagringsförhållanden. Förhållanden som skall undvikas: Inga kända Material som skall undvikas: starkt oxiderande ämnen Farliga sönderdelningsprodukter: ingen vid normal användning Polymerisation: inte tillämpligt Akut toxicitet 10. STABILITET OCH REAKTIVITET 11. TOXIKOLOGISK INFORMATION LD50 (oralt/råtta): > 2000 mg/kg (beräknad) Långvariga effekter: Övrig långvariga effekter: 12. EKOLOGISK INFORMATION Ekotoxicitet Sida A v. 8

5 Ytspänning: Persistens och nedbrytbarhet 13. AVFALLSHANTERING Avfall från överskott/oanvända produkter: Förorenad förpackning: Saneringsmetoder: EWC avfallsnummer.: Avlägsnas enligt föreskrift Avfallshantering som oanvänd produkt. information tillgänglig Använda halogenfria bearbetningsoljor (inte emulsioner) 14. TRANSPORTINFORMATION ADR IMDG/IMO IATA Europeiska förordningar inte reglerad inte reglerad inte reglerad 15. GÄLLANDE FÖRESKRIFTER EG klassificering och märkning (67/548/EEC /45/EC) (67/548/EEC /45/EC) Faroindikation: R-fraser: S-fraser: EC EINECS/ELINCS/NLP lista: This product complies with EINECS Nationella bestämmelser Frankrike Maladies Professionnelles (F): Tyskland Water endangering class WGK (D): Ej förtecknad 1(S) Sida A v. 8

6 16. ANNAN INFORMATION Uppgift om ändringar Version: 8 Reviderad datum: 10/03/2012 Anledning för änbdring: Ny logotyp och allmän översyn. Förkortningar och akronymer Förteckning över relevanta R-fraser Ytterligare information: Anvisningar om utbildning: Källor till viktiga data som använts vid sammanställningen av databladet: Se tekniskt datablad Säkerhetsdatablad för ingäende komponenter Disclaimer Denna produkts säkerhetsinformation tillhandahålls för att understödja våra kunder när de bedömer produktens överensstämmelse med säkerhets-/hälso-/miljöföreskrifter. Den information som finns här har baserats på uppgifter som ställts till vårt förfogande och anses vara tillförlitliga. Men ingen garanti eller affärsfördel, lämplighet för någon användning eller någon annan form av garanti har uttalats eller förutsätts med tanke på riktigheten i dessa uppgifter eller genom resultaten som kommer fram vid användning av dem eller genom risker förbundna med användningen av produkten. Eftersom användningen av produkten uteslutande ligger inom användarens kontroll är det användarens plikt att själv fastställa förutsättningarna för en säker användning av produkten. Quaker Chemical Corporation ( Quaker ) påtar sig inget ansvar för personskada eller annan skada, direkt eller indirekt som ett resultat av användningen av produkten, såvida inte denna personskada eller annan skada kan tillskrivas en stor försumlighet från Quaker. HV V3.0 Slut varuinformationsblad Sida A v. 8

SÄKERHETSDATABLAD Linoljefärg 2,5-25 vikt-%

SÄKERHETSDATABLAD Linoljefärg 2,5-25 vikt-% Linoljefärg 2,5-25 vikt-% Sida 1 av 7 SÄKERHETSDATABLAD Linoljefärg 2,5-25 vikt-% SDS i överensstämmelse med Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1907/2006 om registrering, utvärdering, godkännande

Läs mer

Säkerhetsdatablad enl. 1907/2006/EG Handelsnamn: FIS Green 300 T

Säkerhetsdatablad enl. 1907/2006/EG Handelsnamn: FIS Green 300 T AVSNITT 1: Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget 1.1 Produktbeteckning Handelsnamn FIS Green 300 T 1.2 Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningen och användningar som det

Läs mer

Informationen saknas.

Informationen saknas. AVSNITT 1: NAMNET PÅ ÄMNET/BLANDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET 1.1 Produktbeteckning 1.2 Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningen och användningar som det avråds från Rekommenderade

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD DeLaval Hoofcare DA EU1009 Enligt EG-Direktiv 2006/1907

SÄKERHETSDATABLAD DeLaval Hoofcare DA EU1009 Enligt EG-Direktiv 2006/1907 SÄKERHETSDATABLAD DeLaval Hoofcare DA Enligt EG-Direktiv 2006/1907 Skapat datum 23-okt-2012 Revisionsnummer: 1. NAMNET PÅ ÄMNET/BLANDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET 1.1. Produktbeteckning Handelsnamn innehåller

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD DeLaval Hoofcare DA EU1009 Enligt EG-Direktiv 2006/1907

SÄKERHETSDATABLAD DeLaval Hoofcare DA EU1009 Enligt EG-Direktiv 2006/1907 SÄKERHETSDATABLAD DeLaval Hoofcare DA Enligt EG-Direktiv 2006/1907 Skapat datum 23-okt-2012 Revisionsnummer: 1. NAMNET PÅ ÄMNET/BLANDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET 1.1. Produktbeteckning PR No. 150738 Handelsnamn

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD Binol Band 20

SÄKERHETSDATABLAD Binol Band 20 Binol Band 20 Sida 1 av 5 SÄKERHETSDATABLAD Binol Band 20 AVSNITT 1: Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget Utgivningsdatum 01.11.2012 1.1. Produktbeteckning Produktnamn Binol Band 20 1.2 Relevanta

Läs mer

Nu-KleenAll. Utfärdat: 2012-01-03 Versionsnummer: 3 Ersätter: 2009-09-13 Sida: 1 1. NAMNET PÅ ÄMNET/BEREDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET

Nu-KleenAll. Utfärdat: 2012-01-03 Versionsnummer: 3 Ersätter: 2009-09-13 Sida: 1 1. NAMNET PÅ ÄMNET/BEREDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET Utfärdat: 2012-01-03 Versionsnummer: 3 Ersätter: 2009-09-13 Sida: 1 1. NAMNET PÅ ÄMNET/BEREDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET Användningsområde: Allrengöringsmedel för ytor och superfettlösare ISEU-151-02,

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD Loxeal 53-11

SÄKERHETSDATABLAD Loxeal 53-11 Omarbetad 22/03/2012 Revision 1 SÄKERHETSDATABLAD AVSNITT 1: NAMNET PÅ ÄMNET/BLANDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET 1.1 Produktbeteckning Handelsnamn 1.2 Relevanta identifierade användningar av ämnet eller

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD. Barrikade ESD C-Undercoat B-del

SÄKERHETSDATABLAD. Barrikade ESD C-Undercoat B-del Barrikade ESD C-Undercoat B-del Sida 1 av 6 SÄKERHETSDATABLAD Barrikade ESD C-Undercoat B- del SDS i överensstämmelse med Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1907/2006 om registrering, utvärdering,

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD. 1.2 Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningen och användningar som det avråds från:

SÄKERHETSDATABLAD. 1.2 Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningen och användningar som det avråds från: SÄKERHETSDATABLAD 1. NAMNET PÅ ÄMNET/PREPARATET OCH BOLAGET/FÖRETAGET 1.1 Produktbeteckning: GLYTHERM 10 1.2 Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningen och användningar som det avråds

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD DESI-HAND

SÄKERHETSDATABLAD DESI-HAND DESI-HAND Sida 1 av 9 SÄKERHETSDATABLAD DESI-HAND AVSNITT 1: Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget Utgivningsdatum 23.08.2012 1.1. Produktbeteckning Produktnamn Artikelnr. DESI-HAND 62560910

Läs mer

Version 3 (CLP) - Denna version ersätter alla tidigare utgåvor. Revisionsdatum 13.11.2014 Tryckdatum 13.11.2014

Version 3 (CLP) - Denna version ersätter alla tidigare utgåvor. Revisionsdatum 13.11.2014 Tryckdatum 13.11.2014 AVSNITT 1: NAMNET PÅ ÄMNET/BLANDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET 1.1 Produktbeteckning Produktnamn Design code : : A6943E 1.2 Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningen och användningar

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD Armor All PROTECTANT SEMI- MATT FINISH (635)

SÄKERHETSDATABLAD Armor All PROTECTANT SEMI- MATT FINISH (635) Armor All PROTECTANT SEMI-MATT FINISH (635) Sida 1 av 7 SÄKERHETSDATABLAD Armor All PROTECTANT SEMI- MATT FINISH (635) AVSNITT 1: Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget Utgivningsdatum 08.09.2011

Läs mer

.. Handelsnamn: Asen Nusvaahto PU 1/500 B3, Asen Nusvaahto PU 1/750 B3 Status: 28.04.2010 Version: 1.0/sv Utskriftsdatum: 28.04.

.. Handelsnamn: Asen Nusvaahto PU 1/500 B3, Asen Nusvaahto PU 1/750 B3 Status: 28.04.2010 Version: 1.0/sv Utskriftsdatum: 28.04. 1. NAMNET PÅ ÄMNET/BEREDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET Handelsnamn Adress Asen Nusvaahto PU 1/500 B3, Asen Nusvaahto PU 1/750 B3 fischerwerke GmbH & Co. KG Weinhalde 14-18 D-72178 Waldachtal Telefon: +49(0)7443

Läs mer

Säkerhetsdatablad enl. 1907/2006/EG Handelsnamn: FIS VS 150 C

Säkerhetsdatablad enl. 1907/2006/EG Handelsnamn: FIS VS 150 C AVSNITT 1: Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget 1.1 Produktbeteckning Handelsnamn FIS VS 150 C 1.2Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningen och användningar som det avråds

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD Page 1 of 5 Temper -10, -15, -20, -30, -40, -55

SÄKERHETSDATABLAD Page 1 of 5 Temper -10, -15, -20, -30, -40, -55 SÄKERHETSDATABLAD Page 1 of 5 AVSNITT 1: Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget Utgivningsdatum 21.12.2012 1.1. Produktbeteckning 1.2 Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningen

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD DIMAX MASKINDISK ALL IN 1 TAB

SÄKERHETSDATABLAD DIMAX MASKINDISK ALL IN 1 TAB DIMAX MASKINDISK ALL IN 1 TAB Sida 1 av 8 SÄKERHETSDATABLAD DIMAX MASKINDISK ALL IN 1 TAB AVSNITT 1: Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget Utgivningsdatum 03.05.2012 1.1. Produktbeteckning

Läs mer

1. Namnet på ämnet/beredningen och bolaget/företaget

1. Namnet på ämnet/beredningen och bolaget/företaget SÄKERHETSDATABLAD för Ha Cut CFL AF Sid. 1/5 1. Namnet på ämnet/beredningen och bolaget/företaget Produktnamn: Användningsområden: Leverantör: Kontaktperson: Tillverkare: Nödtelefonnummer: Ha Cut CFL AF,

Läs mer

: Mr Muscle All Purpose Cleaner Frozen Lime & Vinegar

: Mr Muscle All Purpose Cleaner Frozen Lime & Vinegar 1. NAMNET PÅ ÄMNET/BEREDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET Produktinformation Produktnamn Användning av ämnet eller beredningen : : Rengöringsmedel för hårda ytor Företag : S C Johnson Scandinavia Box 24 164

Läs mer

Detta säkerhetsdatablad uppfyller standarder och lagstadgade krav för Sverige, men uppfyller eventuellt ej lagstadgade krav i andra länder.

Detta säkerhetsdatablad uppfyller standarder och lagstadgade krav för Sverige, men uppfyller eventuellt ej lagstadgade krav i andra länder. Detta säkerhetsdatablad uppfyller standarder och lagstadgade krav för Sverige, men uppfyller eventuellt ej lagstadgade krav i andra länder. AVSNITT 1: Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget

Läs mer

Detta varuinformationsblad uppfyller standarder och lagstadgade krav för Sverige, men uppfyller eventuellt ej lagstadgade krav i andra länder.

Detta varuinformationsblad uppfyller standarder och lagstadgade krav för Sverige, men uppfyller eventuellt ej lagstadgade krav i andra länder. Detta varuinformationsblad uppfyller standarder och lagstadgade krav för Sverige, men uppfyller eventuellt ej lagstadgade krav i andra länder. AVSNITT 1: Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD Tefacid 1 VL 30 (liquid)

SÄKERHETSDATABLAD Tefacid 1 VL 30 (liquid) Tefacid 1 VL 30 (liquid) Sida 1 av 5 SÄKERHETSDATABLAD Tefacid 1 VL 30 (liquid) AVSNITT 1: Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget Utgivningsdatum 03.07.2012 1.1. Produktbeteckning Produktnamn

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD White Oil ( viscosity lower than 20,5 at 40 C)

SÄKERHETSDATABLAD White Oil ( viscosity lower than 20,5 at 40 C) Omarbetad: 14.04.2011 Revision: 02 Datum För Ny Version: 04.02.2011 1 / SÄKERHETSDATABLAD AVSNITT 1: NAMNET PÅ ÄMNET/BLANDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET 1.1 Produktbeteckning Produktnamn White Oil ( viscosity

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD SDB

SÄKERHETSDATABLAD SDB 1. NAMNET PÅ ÄMNET/BLANDNINGEN OCH FÖRETAGET 1.1 PRODUKTBETECKNING Handelsnamn : Mellan 2000 Artikelnr : 4008, 14008 1.2 RELEVANTA IDENTIFIERADE ANVÄNDNINGAR AV ÄMNET ELLER BLANDNINGEN OCH ANVÄNDNINGAR

Läs mer

1. Namnet på ämnet/beredningen och bolaget/företaget

1. Namnet på ämnet/beredningen och bolaget/företaget SÄKERHETSDATABLAD 1. Namnet på ämnet/beredningen och bolaget/företaget 1. Namnet på ämnet/beredningen och bolaget/företaget Produktnamn: Glasblocksbruk Produktnamn: Glasblocksbruk Produktens användningsområde:

Läs mer

Tryckbehållare: Får inte punkteras eller brännas, gäller även tömd behållare. P210

Tryckbehållare: Får inte punkteras eller brännas, gäller även tömd behållare. P210 SÄKERHETSDATABLAD Sida 1 / 6 1. NAMNET PÅ ÄMNET/BLANDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET 1.1 Produktbeteckning 1.1.1 Handelsnamn 1.2 Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningen och användningar

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD Väteperoxid APL 30 %

SÄKERHETSDATABLAD Väteperoxid APL 30 % Väteperoxid APL 30 % Sida 1 av 6 SÄKERHETSDATABLAD Väteperoxid APL 30 % AVSNITT 1: Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget Utgivningsdatum 13.08.2012 1.1. Produktbeteckning Produktnamn Väteperoxid

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD Sida 1 / 8 TEMACOAT HB 30 1. NAMNET PÅ ÄMNET/BLANDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET 2. FARLIGA EGENSKAPER

SÄKERHETSDATABLAD Sida 1 / 8 TEMACOAT HB 30 1. NAMNET PÅ ÄMNET/BLANDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET 2. FARLIGA EGENSKAPER SÄKERHETSDATABLAD Sida 1 / 8 1. NAMNET PÅ ÄMNET/BLANDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET 1.1 Produktbeteckning 1.1.1 Handelsnamn 1.1.2 Produktkod 164 -serie 1.2 Relevanta identifierade användningar av ämnet eller

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD Tefacid 1 VL 30 (flakes)

SÄKERHETSDATABLAD Tefacid 1 VL 30 (flakes) Tefacid 1 VL 30 (flakes) Sida 1 av 5 SÄKERHETSDATABLAD Tefacid 1 VL 30 (flakes) AVSNITT 1: Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget Utgivningsdatum 03.07.2012 1.1. Produktbeteckning Produktnamn

Läs mer