Kommunikationsenhet. Handbok för användare av D800/D800E Digitalkameror

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Kommunikationsenhet. Handbok för användare av D800/D800E Digitalkameror"

Transkript

1 Kommunikationsenhet Handbok för användare av D800/D800E Digitalkameror Sv

2 Vad UT-1 kan göra för dig Vad UT-1 kan göra för dig Denna handbok beskriver hur du ansluter till ett nätverk och överför bilder till en dator eller ftp-server eller kontrollerar kameran med fjärrstyrning genom att använda Camera Control Pro 2. Använd UT-1 för att ansluta till Ethernet-nätverk, eller anslut till trådlösa nätverk genom att ansluta en WT-5 till UT-1. Innan du ansluter UT-1 till en D800 eller D800E, kontrollera att kamerans firmware är version A 1.10/B 1.10 eller senare och UT-1:s firmwareversion 2.0 eller senare. Tidigare firmware kommer att behövas uppdateras till den senaste versionen; för mer information, besök webbplatserna som listas på sida xi. Innan du använder UT-1:s nätverksfunktion, anslut kameran till ett nätverk. Ethernet-nätverk För information om hur du ansluter till en dator, se sida 15. För information om hur du ansluter till en FTP-server, se sida 57. Trådlösa nätverk ii Anslut till trådlösa nätverk genom att använda en trådlös sändare WT-5 (06). För information om hur du ansluter till en dator, se sida 23. För information om hur du ansluter till en FTP-server, se sida 64.

3 När en nätverksanslutning har upprättats kan du: Överföra existerande bilder och filmer Bildöverföring (035) FTP-överföring (075) Dator FTP-server Vad UT-1 kan göra för dig Ta eller bläddra bland bilder med fjärrstyrning Camera control (040) HTTP-server (043) iphone Camera Control Pro 2 Dator D Firmwareuppdateringar Nätverksfunktioner och profiler som stöds med tidigare versioner kan inte längre användas efter att kamerans firmware uppdaterats från en tidigare version till version A 1.10/B 1.10 eller senare. Återskapa nätverksprofiler efter behov. iii

4 Vad UT-1 kan göra för dig Information om varumärken Mac OS är ett varumärke som tillhör Apple Computer, Inc. Microsoft, Windows och Windows Vista är registrerade varumärken som tillhör Microsoft Corporation. Alla andra varunamn som nämns i denna handbok eller annan dokumentation som följer med den här produkten från Nikon är varumärken eller registrerade varumärken som tillhör respektive innehavare. Public Source License från Apple Denna produkt innehåller Apple mdns-källkod som omfattas av villkoren i Apple Public Source License som finns på länken Copyright 2013 Apple Computer, Inc. Alla rättigheter förbehålles. Filen innehåller ursprunglig kod och/eller modifieringar av ursprunglig kod som följer definitionen i Apple Public Source License Version 2.0 ( licensen ) och omfattas av villkoren i denna. Filen får endast användas i enlighet med villkoren i licensen. Hämta en kopia av licensen på och läs den innan filen används. Den ursprungliga koden och all programvara som distribueras i enlighet med licensen distribueras I BEFINTLIGT SKICK, UTAN NÅGRA SOM HELST GARANTIER, UTTRYCKLIGA ELLER UNDERFÖRSTÅDDA, OCH APPLE AVSÄGER SIG HÄRMED ALLA SÅDANA GARANTIER, INKLUSIVE OCH UTAN BEGRÄNSNING ALLA GARANTIER AVSEENDE SÄLJBARHET, LÄMPLIGHET FÖR SÄRSKILDA ÄNDAMÅL, BESITTNINGSRÄTT ELLER FRÅNVARO AV INTRÅNG I TREDJE PARTS RÄTTIGHETER. Se licensen för närmare information om vilka rättigheter och begränsningar som följer av licensen. iv

5 För din säkerhet Läs följande säkerhetsföreskrifter i sin helhet innan du använder denna utrustning. På så vis förhindrar du att Nikon-produkten, du själv eller andra skadas. Förvara dessa säkerhetsföreskrifter så att de är tillgängliga för alla som använder produkten. Konsekvenserna av att inte följa föreskrifterna i detta avsnitt markeras av följande symbol: Denna ikon markerar varningar som bör läsas innan Nikonprodukten används, för att förebygga skaderisker. För din säkerhet VARNINGAR Demontera inte produkten Underlåtenhet att följa denna säkerhetsföreskrift kan medföra brand, elchock eller annan skada. Om produkten öppnas på grund av att den tappas eller genom någon annan olyckshändelse kopplar du från kamerans strömförsörjning och tar produkten till en Nikon-servicerepresentant för undersökning. Bryt strömmen omedelbart om det uppstår ett fel Om det kommer rök från utrustningen eller om den luktar konstigt kopplar du omedelbart bort nätadaptern och avlägsnar batteriet. Gör detta försiktigt så att du inte bränner dig. Fortsatt användning av utrustningen kan medföra skador. När du har tagit ut batteriet tar du utrustningen till en Nikonservicerepresentant för undersökning. Får inte användas vid förekomst av brandfarliga gaser Underlåtenhet att följa denna säkerhetsföreskrift kan medföra explosion eller brand. Förvaras torrt Produkten får inte sänkas ned i eller utsättas för vatten eller regn. Underlåtenhet att följa denna säkerhetsföreskrift kan medföra brand eller elchock. Får inte hanteras med våta händer Underlåtenhet att följa denna säkerhetsföreskrift kan medföra elchock. Hantera inte strömkabeln och gå inte i närheten av laddaren under åskväder Om denna försiktighetsåtgärd inte följs kan det leda till elstötar. Förvaras utom räckhåll för barn Underlåtenhet att följa denna säkerhetsföreskrift kan medföra skada. v

6 För din säkerhet vi Undvik långvarig kontakt Låt inte huden komma i kontakt med kameran, kommunikationsenheten, batteriet eller laddaren under längre perioder medan produkterna är påslagna eller används. Delar av produkten blir varma; om produkten är i direkt kontakt med huden under längre perioder kan det leda till lågtemperaturbrännskador. Följ säkerhetsföreskrifterna vid hantering av batterier Batterier kan läcka eller explodera om de hanteras felaktigt. Följ dessa säkerhetsföreskrifter vid hantering av batterier för denna produkt: Stäng av produkten innan du byter batteriet. Om du använder en nätadapter får den inte vara ansluten till elnätet. Använd endast batterier som är godkända för användning i denna utrustning. Försök inte att stoppa in batteriet upp och ner eller bakåtvänt. Kortslut inte batteriet och ta inte isär det. Utsätt inte batteriet för öppen låga eller hög värme. Produkten får inte sänkas ned i eller utsättas för vatten. Sätt tillbaka terminalskyddet vid transport av batteriet. Undvik att transportera eller lagra batteriet tillsammans med metallföremål som halsband eller hårnålar. Batterier kan läcka när de är helt urladdade. Ta därför ut batteriet när det är urladdat, så undviker du att produkten skadas. Sätt på terminalskyddet och förvara batteriet svalt när det inte används. Omedelbart efter användning, eller när produkten drivs med batteri en längre tid, kan batteriet bli varmt. Innan du tar ur batteriet, stäng av produkten och låt batteriet svalna. Sluta genast att använda batteriet om det förändras (till exempel missfärgas eller deformeras). Får inte utsättas för höga temperaturer Lämna inte enheten i ett stängt fordon i solen eller på andra platser med mycket hög temperatur. Underlåtenhet att följa denna säkerhetsföreskrift kan medföra brand eller skador på höljet eller inre delar. CD-ROM Cd-rom-skivorna som innehåller programvara och bruksanvisningar ska inte spelas i ljudanläggningar. Om man spelar cd-rom i en cd-spelare avsedd för musik kan man skada hörseln eller utrustningen. Följ instruktionerna från sjukhus- och flygbolagspersonal Denna produkt avger radiofrekvent strålning som kan störa medicinsk utrustning och navigeringsutrustning. Stäng av produkten under start och landning eller när du uppmanas att göra detta av flygbolags- eller sjukhuspersonal.

7 Anmärkningar Ingen del av de handböcker som medföljer denna produkt får mångfaldigas, överföras, transkriberas, lagras i ett lagringssystem eller översättas till något språk på något sätt utan föregående skriftlig tillåtelse från Nikon. Nikon förbehåller sig rätten att ändra specifikationerna för den hård- och mjukvara som beskrivs i dessa handböcker när som helst och utan föregående meddelande. Nikon ansvarar inte för några skador som kan uppstå genom användning av denna produkt. Vi har gjort allt för att säkerställa att informationen i dessa handböcker är korrekt och fullständig. Vi är tacksamma om ni uppmärksammar Nikonrepresentanten i ert område på eventuella fel och utelämnanden (adress tillhandahålls separat). Anmärkningar Denna produkt, som innehåller krypteringsmjukvara som har utvecklats i USA, lyder under United States Export Administration Regulations och får inte exporteras eller vidareexporteras till något land som omfattas av USA:s varuembargo. För närvarande omfattas följande länder av detta embargo: Kuba, Iran, Nordkorea, Sudan och Syrien. Meddelande till kunder i Europa Symbol för källsortering i europeiska länder Denna symbol indikerar att elektrisk och elektronisk utrustning måste lämnas till separat insamling. Följande gäller endast användare i europeiska länder: Den här produkten ska lämnas till separat insamling vid en särskild insamlingsplats. Släng inte produkten tillsammans med det vanliga hushållsavfallet. Separat insamling och återvinning hjälper till att spara på naturresurserna och förhindrar den negativa påverkan på människors hälsa och på miljön som kan inträffa vid felaktig kassering. Mer information får du från återförsäljaren eller av de lokala myndigheter som ansvarar för avfallshanteringen där du bor. vii

8 Innehåll Vad UT-1 kan göra för dig... ii För din säkerhet... v Anmärkningar...vii Introduktion...1 UT-1:s delar... 2 Ansluta UT Ansluta WT Nätverksfunktioner som stöds... 7 Arbetsflöde... 9 Överföring, Control och HTTP Ethernet-anslutningar...15 Steg 1: Ansluta utrustningen...16 Steg 2: Konfigurera hårdvaran för Ethernet-anslutningar...18 Steg 3: Kör anslutningsguiden...18 Steg 4: Parkoppling...21 Trådlösa anslutningar...23 Steg 1: Förbereda utrustningen...25 Steg 2: Aktivera en trådlös anslutning...26 Steg 3: Anslutningsguiden...26 Steg 4: Nätverksinställningar...32 Bildöverföring...35 Camera Control...40 HTTP-server...43 Datorwebbläsare...49 iphone-webbläsare...53 viii

9 FTP Ethernet-anslutningar Steg 1: Ansluta hårdvaran Steg 2: Konfigurera hårdvaran för Ethernet-anslutningar Steg 3: Kör anslutningsguiden Trådlösa anslutningar Steg 1: Ansluta utrustningen Steg 2: Aktivera en trådlös anslutning Steg 3: Anslutningsguiden Steg 4: Nätverksinställningar FTP-överföring Menyguide Välj maskinvara Nätverksinställningar Profillistan Skapa profil Kopiera till/från kort Radera nätverksprofiler Redigera nätverksprofiler Alternativ Autosänd Radera efter sändning? Sänd fil som Skriv över vid samma namn Skydda om mark. för överf Sänd mapp Avmarkera alla? HTTP-användarinställningar Batteriinformation Fördröjd automatisk avstängning MAC-adress Firmwareversion ix

10 x Bilagor Kopiera profiler...91 Skapa profiler på en dator...93 Skapa en FTP-server...94 Windows 8.1/Windows Windows Vista Windows XP Skapa profiler manuellt Felsökning Specifikationer Index Garantivillkor - Nikons europeiska servicegaranti

11 A Bakgrundskunskap Den här handboken förutsätter grundläggande kunskaper om ftp-servrar och lokala nätverk (LAN). För mer information om installation, konfigurering och användning av enheter i ett nätverk, kontakta tillverkaren eller nätverksadministratören. A Illustrationer Utseendet och innehållet för programvara och operativsystemets dialogrutor, meddelanden och displayer som visas i denna handbok kan variera beroende på det operativsystem som används. Se dokumentationen som medföljde datorn eller operativsystemet för information om grundläggande datoranvändning. A Livslångt lärande Som en del av Nikons åtagande Livslångt lärande i fråga om produktsupport och utbildning kommer informationen att uppdateras löpande på följande webbplatser: För användare i USA: För användare i Europa och Afrika: För användare i Asien, Oceanien och Mellanöstern: Besök dessa sidor för att få den senaste informationen om produkter, tips, svar på vanliga frågor (FAQ) samt allmänna råd om digitalfotografering. Ytterligare information kan du få av Nikon-representanten i ditt område. Se URL-adressen nedan för kontaktinformation: xi

12 xii

13 Introduktion Tack för att du har köpt en kommunikationsenhet UT-1 för kompatibla Nikon-digitalkameror. Denna handbok är avsedd för de som använder en digitalkamera D800 eller D800E; läs den noggrant och förvara den där alla som använder produkten kan läsa den. Följande symboler och konventioner används i handboken: D A Denna ikon markerar försiktighet, information som bör läsas innan användning, för att undvika skador på produkten. Denna ikon markerar information som bör läsas innan enheten används. 0 Denna ikon markerar hänvisningar till andra sidor i handboken. Introduktion 1

14 UT-1:s delar UT-1:s delar Lock för tillbehörskontakt 2 Tillbehörskontakt 3 Strömbrytare...17, 25, 59, 65 4 Statusindikeringar...38, 41, 47, 78 POWER (STRÖM) (grön/gul), LINK (LÄNK) (grön), ERROR (FEL) (orange) 5 Ögla för rem 6 USB-kontakt Lock för USB-kontakt Lock för Ethernet-kontakt 9 Ethernet-kontakt 10 Lock för strömkontakt 11 Låsskruv 12 Fötter 13 Stativgänga 14 Lucka för batterifack...9 A POWER (STRÖM)-indikatorn När UT-1 är på lyser POWER (STRÖM)-indikatorn grönt för att visa att batteriet är fulladdat eller att nätadaptern är ansluten. Vid batterinivåer under 10 % blinkar den grönt för att varna för att batteriet behöver laddas. När UT-1 stängs av lyser POWER (STRÖM)-indikatorn gult en kort stund medan produkten stängs av. 2 Introduktion

15 A Medföljande tillbehör Följande tillbehör levereras med UT-1 (batterier såsom EN-EL15 och batteriladdare såsom MH-25 medföljer ej): Användarhandbok (denna handbok) Garanti Cd Fodral USB-kabel A för kommunikationsenhet (för användning med D4- och D7000-kameror) Dessutom följer dessa tillbehör med när UT-1 köps som ett set med WT-5: Trådlös sändare WT-5 Användarhandbok för WT-5 USB-kabel B för kommunikationsenhet (för användning med D800- och D800E-kameror) UF3-RU14, packning till USBkabel (för användning med D4-, D800- och D800E-kameror) Anslutningslock för USB-kabel UF-3 (för användning med D800- och D800E-kameror) Jobba trådlöst med en digital systemkamera D4 och trådlös sändare WT-5 UT-1:s delar Introduktion 3

16 Ansluta UT-1 Ansluta UT-1 Anslut UT-1 till kameran med USB-kabeln B som medföljer UT-1. A Packningar för USB-kabel och anslutningslock Packningarna för USB-kabel och anslutningslocken förhindrar oavsiktliga bortkopplingar. Anslut som visas nedan. Kamera När USB-kabeln ansluts till en D800 eller D800E, montera det medföljande kabelanslutningslocket UF-3 enligt bilden. 4 Introduktion

17 UT-1 När du ansluter USB-kabeln till UT-1, fäst den medföljande kabelpackningen UF3-RU14 som visas. Ansluta UT-1 A Ansluta UT-1 UT-1 kan monteras på ett stativ eller på kamerans tillbehörssko. För att montera UT-1 på kameran när en blixtenhet eller annat tillbehör är monterat på tillbehörsskon, använd skenan SK-7 (säljs separat). För att montera UT-1 på kamerans tillbehörssko: 1 Ta bort locket för tillbehörsskon. 2 Skjut UT-1 på tillbehörsskon. 3 Dra åt låsskruven. Introduktion 5

18 Ansluta UT-1 Ansluta WT-5 UT-1 kan användas tillsammans med den trådlösa sändaren WT-5 (säljs separat) för att ansluta till trådlösa nätverk. WT-5 ansluts enligt beskrivningen nedan. 1 Öppna locket för tillbehörskontakten på UT-1. 2 Sätt i WT-5-kontakten helt i tillbehörskontakten på UT-1. 3 Vrid det låsbara hjulet för att låsa fast WT-5. 6 Introduktion

19 Nätverksfunktioner som stöds UT-1 ansluter kameran till Ethernet och, med en trådlös sändare WT-5 (säljs separat), till trådlösa nätverk. Fotografier på kameran kan sedan överföras till en dator eller FTP-server och kameran kan fjärrstyras från en dator. UT-1 stödjer följande funktioner: FTP-överföring (0 75) Överför existerande bilder och filmer till en dator Bildöverföring eller FTP-server, eller överför nya bilder när de tas. (0 35) Kontrollera kameran med programvaran Camera control Camera Control Pro 2 (säljs separat) och spara nya (0 40) bilder och filmer direkt på datorn. HTTP-server (0 43) Visa och ta bilder med fjärrstyrning med en dator eller iphone med webbläsare. Innan data kan överföras över ett trådlöst nätverk eller Ethernetnätverk måste kameran förses med en nätverksprofil som ger information om värddatorn eller ftp-servern. Nätverksfunktioner som stöds D Val av strömkälla Använd ett fulladdat batteri eller en nätadapter (säljs separat) avsedd för användning med din kamera för att förhindra att kameran stängs av oväntat under inställning eller dataöverföring. För mer information, se kamerans handbok. Introduktion 7

20 Nätverksfunktioner som stöds A FTP-servrar Servrar kan konfigureras med standard ftp-tjänster som följer med de operativsystem som stöds, som IIS (Internet Information Services). Anslutning till datorer på andra nätverk via en router, ftp-anslutningar via internet och ftp-servrar som körs på programvara från tredje part stöds inte. A Ethernet-anslutning Inga justeringar av de trådlösa nätverksinställningarna behövs när kameran ansluts till ett nätverk med en Ethernet-kabel. A HTTP-serverläge Internetanslutningar stöds inte i http-serverläge. A Routers Anslutning till datorer i andra nätverk via en router stöds inte. A Brandväggsinställningar UT-1 använder TCP-portarna 21 och till för FTP och TCP-port och UDP-port 5353 vid anslutning till en dator. Datorns brandväggar måste vara konfigurerade för att tillåta åtkomst till dessa portar, annars kan datorn kanske inte nå UT-1. 8 Introduktion

21 Arbetsflöde Förbereda UT-1 Sätta i batteriet För att förhindra strömavbrott vid inställning eller överföring, använd ett fulladdat batteri eller en separat såld nätadapter. UT-1 använder ett uppladdningsbart litiumjonbatteri EN-EL15; inga andra batterier kan användas. 1 Skjut (q) och öppna (w) luckan för batterifacket. Arbetsflöde 2 Sätt i batteriet i den riktning som visas. För säkerhetsföreskrifter och information om hur man laddar batteriet, se handböckerna för batteriet och laddaren. 3 Stäng luckan för batterifacket. Introduktion 9

22 Arbetsflöde A Ta ur batteriet Var försiktig så att du inte tappar batteriet när du öppnar luckan för batterifacket och tar ur batteriet som visas till höger. A Vänteläge När UT-1 kopplas ifrån kameran stängs den av automatiskt efter fördröjningen som valts för Alternativ > Fördröjd automatisk avstängning i menyn Nätverk (UT-1) (089), för att minska batteriförbrukningen. A Batterinivå Nivån på det batteri som satts in i UT-1 kan erhållas genom att ansluta UT-1 till kameran (04) och kontrollerar batterinivån med alternativet Batteriinformation (089) i kamerans inställningsmeny. A Använda en nätadapter En strömkontakt EP-5B och nätadapter EH-5b eller EH-5/EH-5a (säljs separat) kan också användas för att driva kameran när UT-1 är ansluten. Sätt i strömkontakten så som visas nedan. Öppna locken för batterifacket (q w) och strömkontaktern (e) på UT-1 och sätt sedan i strömkontakten EP-5B i den riktning som visas (r). Placera strömkontakten så att den löper genom strömkontaktsfacket (t) och stäng luckan för batterifacket. 10 Introduktion

23 Installera Wireless Transmitter Utility Detta avsnitt beskriver hur du installerar Wireless Transmitter Utility. Wireless Transmitter Utility används för att kopiera nätverksprofiler till kameran och behövs när du konfigurerar kameran för anslutning till en dator i bildöverförings- och camera control-läge (antingen Wireless Transmitter Utilitys eller kamerans menyer kan användas för anslutning till ftp-servrar i ftpöverföringsläge; se sida 93 för information om att använda kamerans menyer för ftp). Följ stegen nedan för att installera Wireless Transmitter Utility under Windows 8.1, Windows 7, Windows Vista, Windows XP eller Mac OS X. Arbetsflöde Systemkrav Innan du använder UT-1, WT-5 eller Wireless Transmitter Utility, kontrollera att ditt system uppfyller följande krav: Kamera 1 Strömkälla OS 2 Nikons digitala spegelreflexkameror D800 och D800E. För information om nyare modeller stödjer UT-1 eller inte, se kamerans handbok. Ett uppladdningsbart litiumjonbatteri EN-EL15 eller strömkontakt EP-5B och nätadapter EH-5b (säljs separat) Windows: Förinstallerade versioner av Windows 8.1 (64- och 32-bitarsversioner), Windows 7 (Service Pack 1, 64- och 32-bitarsversioner), Windows Vista (Service Pack 2, 64- och 32-bitarsversioner), Windows XP (Service Pack 3, endast 32-bitarsversion). Processor i Intel Celeron-, Pentium 4- eller Core-- serien, 1,0 GHz eller bättre krävs. Mac: OS X version 10.9, 10.8 eller 10.7 (endast Intelprocessorer). Introduktion 11

24 Arbetsflöde Trådlös: Trådlös sändare WT-5 och accesspunkt för trådlöst nätverk eller dator med inbyggd eller extern trådlös nätverksadapter (IEEE n, b, Nätverk g eller a-kompatibel). Ethernet: Ethernet-kabel och dator med inbyggd eller extern Ethernet-port (100 base-tx eller 10 base-t) USB: Den bifogade USB-kabeln och en dator med Diverse inbyggd USB-port krävs för att kopiera nätverksprofiler till kameran Se till att uppdatera till de senaste versionerna av firmware för UT-1 och medföljande programvara. Användare av D800 eller D800E måste uppdatera kamerans firmware till version A 1.10/B 1.10 eller senare, UT-1:s firmware till version 2.0 eller senare och Wireless Transmitter Utility till version eller senare. 2. För den senaste informationen om operativsystem som stöds, se Nikons webbplats för ditt område (0xi). 3. Anslut kameran direkt till datorn. Kameran fungerar kanske inte som förväntat vid anslutning via en hubb, förlängningskabel eller tangentbord. 12 Introduktion

25 Installera programvara Innan du ansluter till ett nätverk, installera Wireless Transmitter Utility. Wireless Transmitter Utility krävs för parkoppling i bildöverförings- och camera control-läge (022, 34) och kan användas för att skapa nätverksprofiler. Innan du installerar programvaran, kontrollera att din dator uppfyller systemkraven på sida 11. Se till att uppdatera till senaste versionerna av Wireless Transmitter Utility och kamerans och UT-1:s firmware. 1 Dubbelklicka på installationsikonen. Med hjälp av cd:n som medföljer UT-1, ladda ned Wireless Transmitter Utility från en Nikonwebbplats. När nedladdningen är slutförd, dubbelklicka på installationsikonen. Arbetsflöde 2 Välj ett språk (endast Windows). Välj ett språk och klicka på Nästa. q Välj språk w Klicka på Nästa Introduktion 13

26 Arbetsflöde 3 Starta installationsprogrammet. Klicka på Nästa (Windows) eller Fortsätt (Mac OS) och följ anvisningarna på skärmen. Windows Mac OS Klicka på Nästa Klicka på Fortsätt 4 Avsluta installationsprogrammet. Klicka på OK (Windows) eller Stäng (Mac OS) när installationen är slutförd. Windows Mac OS Klicka på OK Klicka på Stäng 14 A WT-4 Setup Utility Wireless Transmitter Utility måste installeras igen om WT-4 Setup Utility eller något annat Nikon-program för trådlösa nätverk installeras efter att installationen är slutförd. Introduktion

27 Överföring, Control och HTTP Ethernet-anslutningar Följ stegen nedan för att ansluta via ett Ethernet-nätverk. För information om trådlösa anslutningar, se sida 23. Bildöverföring Camera control HTTP-server Installera Wireless Transmitter Utility (0 11) Steg 1: Anslut kameran, UT-1 och datorn (0 16) Steg 2: Konfigurera hårdvaran för Ethernet-anslutningar (0 18) Steg 3: Kör anslutningsguiden (0 18) Steg 4: Para ihop kameran och datorn (0 21) Överför bilder (0 35) Kontrollera kameran (0 40) Komma åt kameran (0 43) Överföring, Control och HTTP 15

28 Steg 1: Ansluta utrustningen Innan du fortsätter med följande steg, starta datorn och logga in. Ethernet-anslutningar 1 Sätt i ett minneskort. Stäng av kameran och sätt i ett minneskort (stäng inte av kameran medan data överförs till datorn). Detta steg kan hoppas över i camera controlläge (040). 2 Öppna locket för USB-kontakten på UT-1 och anslut USB-kabeln från UT-1 till kamerans USB-kontakt (för mer information om att ansluta USB-kablar till kameran, se kamerans handbok). 16 GB 3 Anslut en Ethernet-kabel. Anslut Ethernet-kabeln enligt bilden nedan. Använd inte våld och sätt inte i kontakterna snett. 16 Överföring, Control och HTTP

29 4 Slå på kameran. Vrid på strömbrytaren för att slå på kameran. 5 Slå på UT-1 genom att trycka in strömbrytaren i ungefär en sekund. Strömbrytare Strömbrytare Ethernet-anslutningar Överföring, Control och HTTP 17

30 Ethernet-anslutningar Steg 2: Konfigurera hårdvaran för Ethernet-anslutningar Konfigurera UT-1 för användning med Ethernet-nätverk. 1 Visa listan med maskinvara. I kamerans inställningsmeny, välj Nätverk (UT-1), markera sedan Välj maskinvara och tryck på 2 för att visa listan över maskinvara. 2 Välj Kabelanslutet nätverk. Markera Kabelanslutet nätverk och tryck på J för att välja det markerade alternativet och återgå till nätverksmenyn. Steg 3: Kör anslutningsguiden Följ instruktionerna på skärmen för att skapa en nätverksprofil. 1 Visa nätverksprofiler. I nätverksmenyn, markera Nätverksinställningar och tryck på 2 för att visa profillistan och andra nätverksinställningar. 2 Välj Skapa profil. Markera Skapa profil och tryck på 2. Tänk på att om listan redan innehåller nio profiler, måste du radera en existerande profil med hjälp av O (Q)-knappen innan du fortsätter (083). 18 Överföring, Control och HTTP

31 3 Starta anslutningsguiden. Markera Använd Anslutningsguiden och tryck på 2 för att starta anslutningsguiden. 4 Välj en anslutningstyp (07). Markera Bildöverföring, Camera control eller HTTP-server och tryck på 2. Ethernet-anslutningar 5 Ange ett namn för den nya nätverksprofilen. Ange det namn som ska visas i profillistan och tryck på J. Profilnamn kan vara upp till 16 tecken långa. A Textinmatning Följande dialogruta visas när textinmatning krävs. Tangentbordsområde: Använd multiväljaren för att markera bokstäver, tryck på mitten för att välja. Textvisningsområde: Text visas i detta område. För att flytta markören, tryck på 4 eller 2 medan W hålls intryckt. Använd multiväljaren för att markera önskat tecken i tangentbordsområdet, och infoga det markerade tecknet vid den aktuella markörpositionen genom att trycka mitt på multiväljaren (om ett tecken anges när fältet är fullt tas det sista tecknet i fältet bort). För att radera tecknet under markören, tryck på knappen O. Håll W intryckt och tryck på 4 eller 2 för att flytta markören till en ny position. För att slutföra inmatningen och återgå till föregående meny, tryck på J. För att avbryta och återgå till den föregående menyn utan att slutföra textinmatningen, tryck på G. Överföring, Control och HTTP 19

32 Ethernet-anslutningar 6 Erhåll eller välj en IP-adress. Markera ett av följande alternativ och tryck på 2. Erhåll automatiskt: Välj detta alternativ om nätverket är konfigurerat för att tillhandahålla IP-adresser automatiskt. Ange manuellt: Vid uppmaning, ange en IP-adress och subnätmask genom att trycka på 4 och 2 för att markera segment och 1 och 3 för att ändra. Tryck på J för att fortsätta när inmatningen är slutförd. 7 Välj nästa steg. IP-adressen visas; tryck på J. Nästa steg beror på anslutningstypen som valdes i steg 4 på sida 19: Om du valde Bildöverföring eller Camera control, koppla bort USB-kabeln från UT-1 och fortsätt till sida 21. Om du valde HTTP-server, gå vidare till steg A Routers Anslutning till datorer i andra nätverk via en router stöds endast när FTPöverföring eller HTTP-server väljs. Överföring, Control och HTTP

33 8 Avsluta guiden. Markera ett av följande alternativ och tryck på J. Anslut och avsluta guiden: Spara den nya nätverksprofilen och anslut till servern. Avsluta guiden: Spara den nya nätverksprofilen och avsluta. Fortsätt till HTTP-server (043). Steg 4: Parkoppling Om du valde Bildöverföring eller Camera control i steg 4 i anslutningsguiden (019), para då ihop kameran med datorn enligt beskrivningen nedan. Parkoppling möjliggör att datorn ansluts till kameran. Ethernet-anslutningar 1 Anslut kameran till datorn via USB. Följ uppmaningen att ansluta kameran till datorn med USB-kabeln som medföljer kameran. Överföring, Control och HTTP 21

34 Ethernet-anslutningar 2 Starta Wireless Transmitter Utility. Starta Wireless Transmitter Utility som är installerat på datorn när du uppmanas att göra det. Parkoppling påbörjas automatiskt. 3 Koppla bort kameran. Meddelandet som ses till höger visas när parkopplingen är slutförd. Koppla loss USB-kabeln från datorn och anslut UT-1. 4 Avsluta guiden. Markera ett av följande alternativ och tryck på J. Anslut och avsluta guiden: Spara den nya nätverksprofilen och anslut till servern. Avsluta guiden: Spara den nya nätverksprofilen och avsluta. Gå vidare till Bildöverföring (035) eller Camera Control (040). 22 Överföring, Control och HTTP

35 Trådlösa anslutningar Följ stegen nedan för att ansluta till ett trådlöst nätverk. Bildöverföring Camera control HTTP-server Installera Wireless Transmitter Utility Steg 1: Anslut kameran, UT-1 och WT-5 (025) Trådlösa anslutningar Steg 2: Konfigurera hårdvaran för trådlösa nätverk (026) Steg 3: Kör anslutningsguiden (026) Steg 4: Justera nätverksinställningar (032) Justera inställningarna för den valda anslutningstypen Para ihop kameran och datorn Överför bilder (035) Kontrollera kameran (040) Komma åt kameran (043) Överföring, Control och HTTP 23

36 A Lägena infrastruktur och ad hoc Trådlösa nätverk kan vara antingen infrastruktur eller ad hoc. Infrastruktur-läge: Anslutning via en accesspunkt för trådlöst nätverk. Trådlösa anslutningar WT-5 Accesspunkt för trådlöst nätverk Dator Ad hoc läge: En direkt peer-to-peer-anslutning. WT-5 Dator A Trådlösa nätverk Dessa instruktioner är avsedda för kunder med ett existerande trådlöst nätverk, och för infrastrukturnätverk förutsätts att datorn och accesspunkten redan är anslutna till nätverket. 24 Överföring, Control och HTTP

37 Steg 1: Förbereda utrustningen Efter att ha startat datorn och loggat in, förbered kameran och WT-5 enligt beskrivningen nedan. 1 Sätt i ett minneskort. Stäng av kameran och sätt i ett minneskort (stäng inte av kameran medan data överförs till datorn). Detta steg kan hoppas över i camera controlläge (07). 16 GB Trådlösa anslutningar 2 Öppna locket för USB-kontakten på UT-1 och anslut USB-kabeln från UT-1 till kamerans USB-kontakt (för mer information om att ansluta USB-kablar till kameran, se kamerans handbok). 3 Montera WT-5 (06). 4 Slå på kameran. Vrid på strömbrytaren för att slå på kameran. Strömbrytare 5 Slå på UT-1 genom att trycka in strömbrytaren i ungefär en sekund. Strömbrytare Överföring, Control och HTTP 25

38 Steg 2: Aktivera en trådlös anslutning Konfigurera UT-1 för användning med trådlösa nätverk. Trådlösa anslutningar 1 Visa listan med maskinvara. I kamerans inställningsmeny, välj Nätverk (UT-1), markera sedan Välj maskinvara och tryck på 2 för att visa listan över maskinvara. 2 Välj Trådlöst nätverk. Markera Trådlöst nätverk och tryck på J för att välja det markerade alternativet och återgå till nätverksmenyn. Steg 3: Anslutningsguiden Följ instruktionerna på skärmen för att skapa en nätverksprofil. 1 Visa nätverksprofiler. I nätverksmenyn, markera Nätverksinställningar och tryck på 2 för att visa profillistan och andra nätverksinställningar. 2 Välj Skapa profil. Markera Skapa profil och tryck på 2. Tänk på att om listan redan innehåller nio profiler måste du radera en existerande profil med O (Q)-knappen innan du fortsätter. 26 Överföring, Control och HTTP

39 3 Starta anslutningsguiden. Markera Använd Anslutningsguiden och tryck på 2 för att starta anslutningsguiden. 4 Välj en anslutningstyp (07). Markera Bildöverföring, Camera control eller HTTP-server och tryck på 2. Trådlösa anslutningar 5 Ange ett namn för den nya nätverksprofilen. Ange det namn som ska visas i profillistan enligt beskrivningen på sida 19 och tryck på J (för att använda standardnamnet, tryck på J utan att göra några ändringar). Profilnamn kan bestå av upp till 16 tecken. 6 Välj en anslutningsmetod. Markera den anslutningsmetod som används av nätverket och tryck på 2. Du hittar mer information på sidorna som listas nedan. Sök efter trådlösa nätverk WPS med knapptryckning PIN-skyddad WPS Direktanslutning (ad hoc) Välj från en lista över nätverk som hittades av kameran. Välj för accesspunkter för trådlöst nätverk med WPS med knapptryckning. Välj för accesspunkter för trådlöst nätverk med PIN-skyddad WPS. Anslut direkt till en värddator eller FTPserver i ad hoc-läge Överföring, Control och HTTP 27

40 Trådlösa anslutningar Sök efter trådlösa nätverk Välj Sök efter trådlösa nätverk i steg 6 på sida 27 för att välja från en lista över de nätverk (accesspunkter för trådlöst nätverk eller värddatorer) som hittades av kameran. 1 Välj ett nätverk. När du väljer Sök efter trådlösa nätverk visas en lista med SSID:n. Nätverkstypen indikeras av ikonerna till vänster om dess ID: h j/i Signal krypterad Infrastruktur/ad hoc Markera ett nätverk och tryck på J (om önskat nätverk inte visas, tryck på X för att söka igen). A Gömda SSID:n Nätverk med gömda SSID:n visas med tomma poster i nätverkslistan. Om du väljer ett nätverk med en gömd SSID måste du ange nätverksnamnet; ange ett namn och tryck på J för att gå vidare till steg 2. 2 Ange krypteringsnyckeln. Ange krypteringsnyckeln och tryck på J (om nätverket använder öppen autentisering visas inte denna dialogruta; fortsätt till steg 3). 28 Överföring, Control och HTTP

41 3 Välj nästa steg. Meddelandet till höger visas när en anslutning upprättas. Fortsätt till sida 32. WPS med knapptryckning Välj WPS med knapptryckning i steg 6 på sida 27 om accesspunkten för trådlöst nätverk använder WPS med knapptryckning. Trådlösa anslutningar 1 Tryck på WPS-knappen på accesspunkten för trådlöst nätverk. Mer information hittar du i dokumentationen för accesspunkten för trådlöst nätverk. 2 Tryck på J-knappen på kameran. Kameran ansluter till accesspunkten automatiskt. 3 Välj nästa steg. Meddelandet till höger visas när en anslutning upprättats. Tryck på J och fortsätt till sida 32. Överföring, Control och HTTP 29

42 Trådlösa anslutningar PIN-skyddad WPS Välj PIN-skyddad WPS i steg 6 på sida 27 om accesspunkten för trådlöst nätverk använder PIN-skyddad WPS. 1 Ange PIN-koden för accesspunkten för trådlöst nätverk. Ange PIN-koden för accesspunkten för trådlöst nätverk från en dator. Mer information hittar du i dokumentationen för accesspunkten för trådlöst nätverk. 2 Tryck på J-knappen på kameran. Kameran ansluter till accesspunkten automatiskt. 3 Välj nästa steg. Meddelandet till höger visas när en anslutning upprättats. Tryck på J och fortsätt till sida Överföring, Control och HTTP

43 Direktanslutning (ad hoc) För att ansluta direkt till en FTP-server i ad hoc-läge, välj Direktanslutning (ad hoc) i steg 6 på sida Ange SSID. Ange ett nätverksnamn (SSID) och tryck på J. Standardnamnet är WT, följt av WT-5:s MAC-adress. Trådlösa anslutningar 2 Ange krypteringsnyckeln. Ange en krypteringsnyckel och tryck på J (den förinställda nyckeln är nikon ). Fortsätt till sida 32. Överföring, Control och HTTP 31

44 Steg 4: Nätverksinställningar Välj en IP-adress. Trådlösa anslutningar 1 Välj om du vill kopiera profilen till datorn. Markera ett av alternativen till höger och tryck på 2. För att kopiera den nya WT-5- nätverksprofilen till datorn (091), välj Ja (notera att ad hoc-inställningar inte kan kopieras till datorer som kör Windows 8.1 eller Mac OS X, och att nätverksinställningarna för andra operativsystem kan skrivas över). 32 A Routers Anslutning till datorer i andra nätverk via en router stöds endast när HTTPserver är vald. A MAC-adressfiltering Om nätverket använder MAC-adressfiltrering måste filtret förses med MAC-adressen för WT-5. Efter att du har monterat WT-5 på kameran, välj Nätverk (UT-1) > Alternativ > MAC-adress från kamerans inställningsmeny och notera MAC-adressen. Överföring, Control och HTTP

45 2 Erhåll eller välj en IP-adress. Markera ett av följande alternativ och tryck på 2. Erhåll automatiskt: Välj detta alternativ om nätverket är konfigurerat för att tillhandahålla IP-adresser automatiskt. Ange manuellt: Vid uppmaning, ange en IP-adress och subnätmask genom att trycka på 4 och 2 för att markera segment och 1 och 3 för att ändra. Tryck på J för att fortsätta när inmatningen är slutförd. Trådlösa anslutningar 3 Bekräfta IP-adressen. Kamerans IP-adress visas enligt bilden till höger; tryck på J. Om Bildöverföring eller Camera control har valts, koppla bort USB-kabeln från UT-1 och fortsätt till steg 4; fortsätt annars till steg 7. 4 Anslut kameran till datorn. Följ uppmaningen att ansluta kameran till datorn med USB-kabeln som medföljer kameran. Överföring, Control och HTTP 33

46 Trådlösa anslutningar 5 Starta Wireless Transmitter Utility. När du uppmanas att göra det, starta Wireless Transmitter Utility som är installerat på datorn (011). Parkoppling påbörjas automatiskt. 6 Koppla bort kameran. Meddelandet som ses till höger visas när parkopplingen är avslutad. Koppla loss USB-kabeln från datorn och anslut UT-1. 7 Avsluta guiden. Markera ett av följande alternativ och tryck på J. Anslut och avsluta guiden: Spara den nya nätverksprofilen och anslut till nätverket. Avsluta guiden: Spara den nya nätverksprofilen och avsluta. Fortsätt till Bildöverföring (035), Camera Control (040) eller HTTP-server (043). 34 Överföring, Control och HTTP

47 Bildöverföring Bildöverföring används för att överföra bilder och filmer till en dator från ett minneskort i kameran. Följande förklaring förutsätter att redan existerande bilder används. 1 Visa nätverksprofiler. I inställningsmenyn, välj Nätverk (UT-1) > Nätverksinställningar för att visa profillistan. Bildöverföringsprofiler indikeras med en K-ikon. Markera en profil och tryck på 2 för att välja den markerade profilen och återgå till nätverksmenyn. Profilnamnet visas i grönt när en anslutning har upprättats. Bildöverföring 2 Visa bilder. Tryck på K-knappen för att visa bilder. Visa den första bilden som ska sändas i visning av en bild eller markera den i miniatyrbildslistan. Överföring, Control och HTTP 35

48 Bildöverföring 3 Överföra bilder. Tryck på J. En vit överföringsikon visas på bilden och överföringen startar omedelbart. Överföringsikonen blir grön vid överföring och växlar till blått när överföringen är slutförd. Ytterligare bilder överförs i den ordning de valts. För att överföra en bild som redan har överförts en gång, tryck på J en gång för att ta bort den blå överföringsikonen, och tryck sedan på J igen för att markera bilden med en vit överföringsikon. Överför nya bilder allteftersom de tas För att överföra nya bilder allteftersom de tas, välj På för Nätverk (UT-1) > Alternativ > Autosänd i inställningsmenyn (087). A Retuscheringsalternativ I lägena bildöverföring och FTP-överföring används J-knappen på D800/ D800E för att överföra bilder eller välja bilder för överföring, och kan inte användas för jämförelse sida vid sida, vilket normalt nås genom att trycka på J-knappen i helskärmsläge. Jämförelse sida vid sida är tillgängligt i andra överföringslägen. 36 Överföring, Control och HTTP

49 Avbryta överföring/ta bort överföringsmarkering För att avbryta överföringen av bilder markerade med en vit eller grön överföringsikon, välj bilderna under bildvisning och tryck på J. Överföringsikonen tas bort. Följande åtgärder avbryter också överföringen: Stänga av kameran Välja Ja för Nätverk (UT-1) > Alternativ > Avmarkera alla? (088; detta alternativ tar även bort överföringsmarkeringarna från alla bilder) Bildöverföring D Under överföring Ta inte ur minneskortet eller koppla bort Ethernetkabeln under överföringen. A Intervalltimerfotografering Fotograferingen avbryts om väntelägestimern löper ut medan intervalltimerfotografering pågår. Välj en lång väntelägestimer innan intervalltimerfotografering påbörjas. A Förlust av signal Trådlös överföring via WT-5 kan avbrytas om signalen försvinner, men kan återupptas genom att du stänger av kameran och slår på den igen. A Stänga av kameran Sänd -markeringen sparas om kameran eller UT-1 stängs av medan överföringen pågår. Överföring av bilder markerade med en sänd -ikon fortsätter när kameran eller UT-1 slås på. A Målmappar Som standard överförs bilder till följande mappar: Windows: \Användare\(användarnamn)\Pictures\Wireless Transmitter Utility Mac OS: /Användare/(användarnamn)/Pictures/Wireless Transmitter Utility Målmappen kan väljas med Wireless Transmitter Utility. Överföring, Control och HTTP 37

50 Bildöverföring Överföringsstatus Under uppspelning visas status för bilder som har markerats för överföring enligt följande: a: Sänd Bilder som har markerats för överföring markeras med en vit a-ikon. b: Sänder Under överföringen visas en grön b-ikon. c: Sänt Bilder som har överförts markeras med en blå c-ikon. A Nätverksstatus Statusen för länken mellan värden och UT-1 visas av statusindikeringarna och av displayen i översta nivån på nätverksmenyn. Statusindikeringarna POWER (STRÖM)-indikatorn lyser när UT-1 är på. Signalens kvalitet visas av LINK (LÄNK)-indikatorn: ju snabbare indikatorn blinkar, desto bättre signal och data kan överföras snabbare. ERROR (FEL)- indikatorn blinkar när ett fel har inträffat. Status ERROR LINK POWER (FEL) (LÄNK) (STRÖM) UT-1 av I (av) I (av) I (av) USB-kabeln ej ansluten I (av) I (av) K (på) Ansluter till värd I (av) K (på) K (på) Väntar på att sända eller sänder data I (av) H (blinkar) K (på) Anslutningsfel H (blinkar) I (av) K (på) Fel i UT-1:s hårdvara eller batteri H (blinkar) H (blinkar) H (blinkar) 38 Överföring, Control och HTTP

51 Statusdisplayen Nätverksstatusen visas även på den översta nivån i nätverksmenyn. e, f: Uppskattad tid som krävs för att sända återstående bilder. Statusområde: Status för anslutningen till värden. Värdnamnet visas i grönt när en anslutning upprättats. Medan filer överförs visar statusdisplayen Sänder nu, följt av namnet på den fil som sänds. Eventuella fel som uppstår under överföringen visas också här (0116). Bildöverföring Batterinivå: En femnivåersdisplay som visar laddningsstatusen för batteriet i UT-1. Signalstyrka: Trådlös signalstyrka. Ethernet-anslutningar visas med d. Överföring, Control och HTTP 39

52 Camera Control Camera Control Välj detta alternativ för att styra kameran från en dator som kör Camera Control Pro 2 (säljs separat) och spara foton direkt på datorns hårddisk istället för på kamerans minneskort (filmer sparas fortfarande på kamerans minneskort; sätt i ett minneskort innan filmer spelas in). Observera att kamerans exponeringsmätare inte stängs av när kameran är i camera control-läge. 1 Visa nätverksprofiler. I inställningsmenyn, välj Nätverk (UT-1) > Nätverksinställningar för att visa profillistan. Camera control-profiler indikeras med en L-ikon. Markera en profil och tryck på 2 för att välja den markerade profilen och återgå till nätverksmenyn. Profilnamnet visas i grönt när en anslutning har upprättats. 2 Starta Camera Control Pro 2. Starta Camera Control Pro 2 (säljs separat) som är installerat på värddatorn. För information om att använda Camera Control Pro 2, se bruksanvisningen för Camera Control Pro 2 (pdf ). A Ethernet-nätverk Dra inte ut Ethernet-kabeln medan kameran är på. 40 Överföring, Control och HTTP

53 D Trådlösa nätverk Åtgärder kan ta längre tid att utföra i trådlösa nätverk. Om signalen störs medan bilder överförs till Camera Control Pro 2 blinkar indikatorn på WT-5 gult; stäng av kameran och slå sedan på den igen. Överföringen fortsätter när anslutningen återupprättas. Notera att överföringen inte kan återupptas om du stänger av kameran igen innan överföringen är slutförd. A Nätverksstatus Statusen för länken mellan värden och UT-1 visas av statusindikeringarna och av displayen i översta nivån på nätverksmenyn. Statusindikeringarna POWER (STRÖM)-indikatorn lyser när UT-1 är på. Signalens kvalitet visas av LINK (LÄNK)-indikatorn: ju snabbare indikatorn blinkar, desto bättre signal och data kan överföras snabbare. ERROR (FEL)- indikatorn blinkar när ett fel har inträffat. Camera Control Status ERROR LINK POWER (FEL) (LÄNK) (STRÖM) UT-1 av I (av) I (av) I (av) USB-kabeln ej ansluten I (av) I (av) K (på) Ansluter till värd I (av) K (på) K (på) Väntar på att sända eller sänder data I (av) H (blinkar) K (på) Anslutningsfel H (blinkar) I (av) K (på) Fel i UT-1:s hårdvara eller batteri H (blinkar) H (blinkar) H (blinkar) Överföring, Control och HTTP 41

54 Camera Control Statusdisplayen Nätverksstatusen visas även på den översta nivån i nätverksmenyn. Statusområde: Status för anslutningen till värden. Värdnamnet visas i grönt när en anslutning upprättats. Eventuella fel som uppstår under överföringen visas också här (0116). Batterinivå: En femnivåersdisplay som visar laddningsstatusen för batteriet i UT-1. Signalstyrka: Trådlös signalstyrka. Ethernet-anslutningar visas med d. 42 Överföring, Control och HTTP

55 HTTP-server Välj HTTP-server för att visa bilderna på kamerans minneskort eller ta bilder från webbläsaren på en dator eller iphone (se sida 48 för systemkraven). Upp till fem användare kan komma åt kameran samtidigt, men bara en kan ta bilder. Observera att exponeringsmätarna inte stängs av automatiskt när kameran är i http-serverläge. HTTP-server 1 Visa nätverksprofiler. I inställningsmenyn, välj Nätverk (UT-1) > Nätverksinställningar för att visa profillistan. HTTP-serverprofiler indikeras med en M-ikon. Markera en profil och tryck på 2 för att välja den markerade profilen och återgå till nätverksmenyn. Den URL som används för anslutning till kameran visas när en anslutning upprättats. 2 Starta webbläsaren. Starta webbläsaren på en dator eller iphone. Överföring, Control och HTTP 43

56 HTTP-server 3 Ange kamerans URL. Ange kamerans URL ( följt av kamerans IP-adress, som visas i nätverksmenyn) i webbläsarens adressfält. 44 Överföring, Control och HTTP

57 4 Logga in. Ange användarnamn och lösenord i webbläsarens logindialogruta (användarnamnet och lösenordet ställs in med Network settings (Nätverksinställningar) > Options (Alternativ) > HTTP user settings (HTTPanvändarinställningar) i nätverksmenyn, enligt beskrivningen på sida 89; standardanvändarnamnet är nikon och standardinställningen för lösenordet är tomt). HTTP-server Överföring, Control och HTTP 45

58 HTTP-server 5 Välj ett språk. Klicka på Language (Språk) och välj Engelska, Franska, Tyska, Japanska eller Spanska. 6 Välj ett driftläge. Välj Shooting/Viewer (Fotografering/Bildvisning) för att ta bilder (049, 53) och Shooting/Viewer (Fotografering/ Bildvisning) eller Viewer (Bildvisning) för att visa existerande bilder (051, 54). Upp till fem användare samtidigt kan ansluta med Viewer (Bildvisning), men endast en användare i taget kan ansluta med Shooting/Viewer (Fotografering/Bildvisning) (om en annan användare redan är ansluten med Shooting/Viewer (Fotografering/ Bildvisning) visas inte Shooting/Viewer (Fotografering/ Bildvisning) och endast fyra användare kan ansluta med Viewer (Bildvisning)). 46 Överföring, Control och HTTP

59 A Nätverksstatus Statusen för länken mellan värden och UT-1 visas av statusindikeringarna och av displayen i översta nivån på nätverksmenyn. Statusindikeringarna POWER (STRÖM)-indikatorn lyser när UT-1 är på. Signalens kvalitet visas av LINK (LÄNK)-indikatorn: ju snabbare lysdioden blinkar, desto bättre signal och data kan överföras snabbare. ERROR (FEL)- indikatorn blinkar när ett fel har inträffat. HTTP-server Status ERROR LINK POWER (FEL) (LÄNK) (STRÖM) UT-1 av I (av) I (av) I (av) USB-kabeln ej ansluten I (av) I (av) K (på) Ansluter till värd I (av) K (på) K (på) Väntar på att sända eller sänder data I (av) H (blinkar) K (på) Anslutningsfel H (blinkar) I (av) K (på) Fel i UT-1:s hårdvara eller batteri H (blinkar) H (blinkar) H (blinkar) Statusdisplayen Nätverksstatus visas även på den högsta nivån i nätverksmenyn. Statusområde: Status för anslutningen till värden. Kamerans URL visas i grönt när en anslutning upprättats. Fel visas också här (0116). Batterinivå: En femnivåersdisplay som visar laddningsstatusen för batteriet i UT-1. Signalstyrka: Trådlös signalstyrka. Ethernet-anslutningar visas med d. Överföring, Control och HTTP 47

60 A HTTP-server, systemkrav HTTP-server Operativsystem Webbläsare Monitor Windows Förinstallerade 64- och 32-bitarsversioner av Windows 8.1, Windows 7 (Service Pack 1), och Windows Vista (Service Pack 2) och 32-bitarsversioner av Windows XP (Service Pack 3); i 64-bitarsversioner av Windows 8.1, Windows 7 och Windows Vista körs programmet i 32-bitars kompatibilitetsläge. Windows 8,1: Internet Explorer 11 Windows 7: Internet Explorer 10 Windows Vista: Internet Explorer 9 Windows XP: Internet Explorer 8 Upplösning: pixlar (XGA) eller mer; pixlar (SXGA) eller mer rekommenderas Färg: 24-bitars färg (True Color) eller mer Mac OS Operativsystem OS X version 10.9, 10.8 eller 10.7 OS X version 10.9: Safari 7 Webbläsare OS X-versionerna 10.8 och 10.7: Safari 6 Upplösning: pixlar (XGA) eller mer; Monitor pixlar (SXGA) eller mer rekommenderas Färg: 24-bitars färg (miljoner färger) eller mer iphone Operativsystem ios 7 eller ios 6 Webbläsare Safari (medföljer ios) 48 Överföring, Control och HTTP

61 Datorwebbläsare Detta avsnitt beskriver http-serverdisplayerna för datorwebbläsare (för att underlätta förståelsen visas alla knappar i dialogrutorna). Klicka för att justera kamerainställningarna. För information om skärmarna för iphone, se sida 53. Fotograferingsfönstret Följande kontroller kan kommas åt genom att välja Shooting/ Viewer (Fotografering/Bildvisning) på serverns hemsida eller genom att klicka på fotografera-knappen i bildvisarfönstret. Hem-knappen (0 46) Visa-knappen (0 51) Fotografera-knappen Logga ut-knappen HTTP-server Sökare Visningspanel (0 50) Exponeringsläge Kamerainställningar (0 50) Upplösning (livevisning) Zoomknappar Test-knappen (0 50) Slutar-knappen (0 50) Fokusknappar Knapp för livevisning Stillbildsfotografering/film-knapp A Filmlivevisning Informationen till höger visas i området för kamerainställningar (050) vid filmlivevisning. A Fokusknappar Storleken på fokusjusteringen ökar med knappens avstånd från mitten av displayen. Liten Stor Överföring, Control och HTTP 49

DIGITALKAMERA. Referenshandbok

DIGITALKAMERA. Referenshandbok DIGITALKAMERA Referenshandbok Sv Menyalternativ, alternativ och meddelanden som visas på kameramonitorn visas i fet stil. Minneskort SD- och SDHC/SDXC-minneskort kallas minneskort i denna handbok. Kamerainställningar

Läs mer

DIGITALKAMERA. Referenshandbok

DIGITALKAMERA. Referenshandbok DIGITALKAMERA Referenshandbok Sv Varumärkesinformation Microsoft, Windows och Windows Vista är antingen registrerade varumärken eller varumärken som tillhör Microsoft Corporation i USA och/eller andra

Läs mer

DIGITALKAMERA. Referenshandbok

DIGITALKAMERA. Referenshandbok DIGITALKAMERA Referenshandbok Ett urval av funktionerna hos COOLPIX L27 Låt kameran göra jobbet G-läget (Enkelt autoläge)... A 32 När du riktar kameran mot motivet väljer kameran rätt inställningar åt

Läs mer

DIGITALKAMERA. Referenshandbok

DIGITALKAMERA. Referenshandbok DIGITALKAMERA Referenshandbok Varumärkesinformation Microsoft, Windows och Windows Vista är antingen registrerade varumärken eller varumärken som tillhör Microsoft Corporation i U.S.A. och/eller andra

Läs mer

DIGITALKAMERA. Referenshandbok

DIGITALKAMERA. Referenshandbok DIGITALKAMERA Referenshandbok Sv Varumärkesinformation Microsoft, Windows och Windows Vista är antingen registrerade varumärken eller varumärken som tillhör Microsoft Corporation i USA och/eller andra

Läs mer

DIGITALKAMERA. Referenshandbok

DIGITALKAMERA. Referenshandbok DIGITALKAMERA Referenshandbok Funktioner i COOLPIX L820 Låt kameran bestämma G-läget (Enkelt autoläge)... A 36 När du riktar kameran mot ditt motiv väljer kameran rätt inställningar åt dig. På så vis kan

Läs mer

Din manual NIKON COOLPIX S8000 http://sv.yourpdfguides.com/dref/4256665

Din manual NIKON COOLPIX S8000 http://sv.yourpdfguides.com/dref/4256665 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för NIKON COOLPIX S8000. Du hittar svar på alla dina frågor i NIKON COOLPIX S8000 instruktionsbok

Läs mer

Vet du vad du vill göra men inte vad funktionen kallas? Sök i index för frågor och svar.

Vet du vad du vill göra men inte vad funktionen kallas? Sök i index för frågor och svar. Sök här Hitta det som du söker efter i: Innehållsförteckningen Se sidorna v vi Sök på funktion eller menynamn. Index för frågor och svar Se sidorna vii ix Vet du vad du vill göra men inte vad funktionen

Läs mer

Din manual NOKIA C110 http://sv.yourpdfguides.com/dref/824166

Din manual NOKIA C110 http://sv.yourpdfguides.com/dref/824166 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för NOKIA C110. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information, specifikationer,

Läs mer

Bruksanvisning CECH-2104A CECH-2104B

Bruksanvisning CECH-2104A CECH-2104B SV Bruksanvisning Läs noggrant igenom manualer och bifogade dokument innan du använder produkten och spara dem sedan för framtida bruk. CECH-2104A CECH-2104B 7015887 VARNINGAR 2 Öppna inte höljet, då riskerar

Läs mer

TRÅDLÖS N+-ROUTER N600 DB. Bruksanvisning. F9K1102V3 8820ey01233sv Rev. A00

TRÅDLÖS N+-ROUTER N600 DB. Bruksanvisning. F9K1102V3 8820ey01233sv Rev. A00 TRÅDLÖS N+-ROUTER N600 DB Bruksanvisning F9K1102V3 8820ey01233sv Rev. A00 Svenska Innehållsförteckning Komma igång.... 1 Innehåll i förpackningen... 1 Förberedelser... 1 Installation... 2 Ansluta trådlösa

Läs mer

Trådlöst LAN-handbok. Svenska. w-1

Trådlöst LAN-handbok. Svenska. w-1 Trådlöst LAN-handbok Den här handboken beskriver hur du använder kameran för att skicka och ta emot bilder trådlöst. Anvisningar om hur du använder kameran, samt säkerhetsföreskrifter, hittar du i Användarhandbok

Läs mer

FINEPIX REAL 3D W3. Användarhandbok DIGITAL CAMERA. Innan du börjar. Komma igång. Grundläggande fotografering och uppspelning. Mer om fotografering

FINEPIX REAL 3D W3. Användarhandbok DIGITAL CAMERA. Innan du börjar. Komma igång. Grundläggande fotografering och uppspelning. Mer om fotografering BL01071-F00 SV DIGITAL CAMERA FINEPIX REAL 3D W3 Användarhandbok Tack för att du har köpt denna produkt. Denna handbok beskriver hur du använder din FUJIFILM FINEPIX REAL 3D W3 digitalkamera och den medföljande

Läs mer

Installationshandbok för N300 Wireless Router WNR2200

Installationshandbok för N300 Wireless Router WNR2200 Installationshandbok för N300 Wireless Router WNR2200 NETGEAR, Inc. 350 E. Plumeria Drive San Jose, CA 95134 USA Juli 2010 208-10643-01 v1.0 Varumärken NETGEAR och NETGEAR-logotypen är registrerade varumärken

Läs mer

Bruksanvisning för nätverksanvändare PT-E550W

Bruksanvisning för nätverksanvändare PT-E550W Bruksanvisning för nätverksanvändare PT-E550W PT-E550W Bruksanvisning för nätverksanvändare innehåller information om hur du ställer in trådlösa nätverk och Wireless Direct med Brother-skrivaren. Det finns

Läs mer

X950 Series. Användarhandbok. Maskintyp(er): 7558 Modell(er): 032, 036, 232, 236, 432, 436, 496

X950 Series. Användarhandbok. Maskintyp(er): 7558 Modell(er): 032, 036, 232, 236, 432, 436, 496 X950 Series Användarhandbok Mars 2013 www.lexmark.com Maskintyp(er): 7558 Modell(er): 032, 036, 232, 236, 432, 436, 496 Innehåll 2 Innehåll Säkerhetsinformation...7 Lär dig mer om skrivaren...9 Hitta information

Läs mer

Bärbar projektor P420X/P350X/P350W. Bruksanvisning. Modell Nr. NP-P420X, NP-P350X, NP-P350W

Bärbar projektor P420X/P350X/P350W. Bruksanvisning. Modell Nr. NP-P420X, NP-P350X, NP-P350W Bärbar projektor P420X/P350X/P350W Bruksanvisning Modell Nr. NP-P420X, NP-P350X, NP-P350W 3:e utgåvan, januari 2011 Macintosh, Mac OS X och PowerBook är varumärken som tillhör Apple Inc. och som registrerats

Läs mer

X-Pro1. Användarhandbok DIGITAL CAMERA. Innan du börjar. Komma igång. Ta bilder

X-Pro1. Användarhandbok DIGITAL CAMERA. Innan du börjar. Komma igång. Ta bilder BL01619-F00 SV DIGITAL CAMERA X-Pro1 Användarhandbok Tack för att du har köpt denna produkt. Denna handbok beskriver hur du använder din digitalkamera FUJIFILM FinePix X-Pro1 och hur du installerar den

Läs mer

M402W/M362W/M322W/ M402X/M362X/M322X/M282X/ M352WS/M302WS/M332XS/ M402H/M322H

M402W/M362W/M322W/ M402X/M362X/M322X/M282X/ M352WS/M302WS/M332XS/ M402H/M322H Projektor M402W/M362W/M322W/ M402X/M362X/M322X/M282X/ M352WS/M302WS/M332XS/ M402H/M322H Bruksanvisning M302WS, M402W, M362W och M362X distribueras inte i Nordamerika. Modell Nr. NP-M402W, NP-M362W, NP-M322W,

Läs mer

Användarhandbok för kameran

Användarhandbok för kameran Användarhandbok för kameran Läs igenom den här handboken, inklusive säkerhetsföreskrifterna, innan du använder kameran. Den här handboken beskriver hur du använder kameran på rätt sätt. Förvara handboken

Läs mer

Svenska. Bruksanvisning

Svenska. Bruksanvisning Svenska Bruksanvisning Alla rättigheter förbehålls. Ingen del av denna skrift får återges, lagras i något system, eller överföras i någon form eller på något sätt, elektroniskt, mekaniskt, fotokopieras,

Läs mer

Snabbhandledning CECHK04 7012194

Snabbhandledning CECHK04 7012194 Snabbhandledning CECHK04 7012194 Om dokumentationen till PS3 -systemet PS3 -systemets dokumentation omfattar följande: Säkerhet och Support Läs noggrant igenom detta dokument innan du använder produkten.

Läs mer

X746x, X748x. Användarhandbok. Maskintyp(er): 7526 Modell(er): 576, 776

X746x, X748x. Användarhandbok. Maskintyp(er): 7526 Modell(er): 576, 776 X746x, X748x Användarhandbok Oktober 2014 www.lexmark.com Maskintyp(er): 7526 Modell(er): 576, 776 Innehåll 2 Innehåll Säkerhetsinformation...6 Lär dig mer om skrivaren...8 Hitta information om skrivaren...8

Läs mer

THOMSON TG576 v7/585 v7. Trådlös ADSL2+-gateway för flera användare. Installations- och användarguide

THOMSON TG576 v7/585 v7. Trådlös ADSL2+-gateway för flera användare. Installations- och användarguide THOMSON TG576 v7/585 v7 Trådlös ADSL2+-gateway för flera användare Installations- och användarguide THOMSON TG576 v7/ 585 v7 Installations- och användarguide Copyright Copyright 1999 2008 Thomson. Med

Läs mer

C734 och C736-serier. Användarhandboken. Maskintyp(er): 5 026 Modell(er): 210, 230, 280, 410, 430, 480

C734 och C736-serier. Användarhandboken. Maskintyp(er): 5 026 Modell(er): 210, 230, 280, 410, 430, 480 C734 och C736-serier Användarhandboken Mars 2012 www.lexmark.com Maskintyp(er): 5 026 Modell(er): 210, 230, 280, 410, 430, 480 Innehåll 2 Innehåll Säkerhetsinformation...5 Lär dig mer om skrivaren...7

Läs mer

M403W/M363W/M323W/ M403X/M363X/M323X/M283X/ M353WS/M303WS/M333XS/ M403H/M323H

M403W/M363W/M323W/ M403X/M363X/M323X/M283X/ M353WS/M303WS/M333XS/ M403H/M323H Projektor M403W/M363W/M323W/ M403X/M363X/M323X/M283X/ M353WS/M303WS/M333XS/ M403H/M323H Bruksanvisning M403W, M303WS och M323H distribueras inte i Nordamerika. Modell Nr. NP-M403W, NP-M363W, NP-M323W,

Läs mer

Bruksanvisning Tobii C-Series C8 C12 C15 CEye

Bruksanvisning Tobii C-Series C8 C12 C15 CEye Bruksanvisning Tobii C-Series C8 C12 C15 CEye Celebrating Communication Innehållet kan ändras utan föregående meddelande. Uppdaterade versioner av denna bruksanvisning finns på Tobiis webbplats www.tobii.com.

Läs mer

Maskinvaruguide. VGN-A-serien - PCG-TR-serien

Maskinvaruguide. VGN-A-serien - PCG-TR-serien Maskinvaruguide VG-A-serien - PCG-TR-serien 1 Läs detta först Läs detta först För kännedom: 2004 Sony Corporation. Med ensamrätt. Det är förbjudet att utan föregående skriftligt tillstånd kopiera eller

Läs mer

2015 myphone. All rights reserved. myphone IRON SWE. Instruktions Manual

2015 myphone. All rights reserved. myphone IRON SWE. Instruktions Manual Instruktions Manual Tack för att du valde en myphone. Handboken är avsedd att bekanta dig med enhetens funktioner. Utan föregående skriftligt medgivande från myphone får ingen del av denna handbok kopieras,

Läs mer

Färglaserskrivare Användarhandbok

Färglaserskrivare Användarhandbok Färglaserskrivare Användarhandbok Maskintyp(er): 5062, 4916 Modell(er): 210, 230, 235, n01, n02,dn1, dn2, dt1, dt2, dh1, dh2, gn1, gn2, gd1, gd2, gt1, gt2, gh1, gh2 Innehåll Säkerhetsinformation...11 Lära

Läs mer