Anvisningar för övervakare övningsprov

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Anvisningar för övervakare övningsprov 2.10.2015"

Transkript

1 Anvisningar för övervakare övningsprov Dessa anvisningar gäller övervakning av provsituationen. Provlokalen och studerandes sittplatser har förberetts före provsituationen enligt instruktioner som skickats till rektorerna. När studerande kommer in i provlokalen kan de ansluta sig till nätet och koppla strömsladden. Till varje sittplats har dessutom delats ut anteckningspapper och en studerandes sticka för uppstart av datorn. I salen finns reservsittplatser, reservhörlurar och reservdatorer som har startats via USB-minne och ljudtestet har gjorts. (Utförligare anvisningar finns i anvisningen om anordnande av elektroniskt studentprov.) För provet behövs 1. Nät- och elkablar 2. Provlokalens server 3. En serversticka och minst en reservsticka 4. Reservdatorer och reservhörlurar 5. Protokollblankett för övningsprovet från SEN 6. Studerandens stickor för provdeltagarna, reservdatorerna och i reserv 7. Anteckningspapper för de studerande 8. Rektorn har: USB-minnet med provuppgifterna 9. Rektorn har: ett förslutet kuvert med dekrypteringskoden och nyckeltalslistorna (5 st.) 10. Om studerandena ska identifieras utan identitetsbevis, ska övervakarna ha ett papper med studerandenas namn och personbeteckningar

2 I Före provet 1. Starta provlokalens server Provlokalens server och eventuella övervakarnas datorer startas från serverstickor. Lösenorden för övervakarnas datorskärmar finns på provlokalens server. 2. Starta studerandenas datorer Övervakaren uppmanar studerandena att starta sina datorer från USB-minnet. Studerandena ska själva kunna starta sina datorer från USB-minnet. Vid behov startar en övervakare en av skolans reservdatorer för studeranden. En övervakare eller rektorn kan hjälpa studerande att starta datorerna. 3. Utföra ljudtestet Studerandena ska utföra ljudtestet som startar automatiskt när datorn har startats från USB-stickan. Om de hörlurar som kopplats till datorn inte hittas i ljudtestet, ska studeranden få andra hörlurar, helst sådana med USB-koppling. En övervakare eller rektorn kan hjälpa studerande att ställa in ljudanläggningarna. 4. Överföra provuppgifterna till provlokalens server Rektorn sätter USB-minnet med provuppgifterna i provlokalens server. De krypterade provuppgifterna laddas ner från USB-minnet till provlokalens server. 5. Öppning av kuvertet Rektorn, övervakaren och en studerande konstaterar att kuvertet som innehåller dekrypteringskoden och nyckeltalslistan är oöppnat. Rektorn öppnar kuvertet och överlämnar dekrypteringskoden för provuppgifterna samt nyckeltalslistorna till övervakaren. 6. Mata in dekrypteringskoden Övervakaren matar in dekrypteringskoden som denne fått av rektorn i provlokalens server.

3 I Före provet 7. Identifiera studerandena Studerandenas identitet ska kontrolleras för säkerställande av att varje studerande skriver sitt eget prov. Övervakarna får av rektorn en nyckeltalslista på papper. Nyckeltalslistan innehåller nyckeltalen och bekräftelsekoderna som motsvarar symbolerna som visas på studerandens skärm. Skolans alla nyckeltalslistor är identiska sinsemellan och konfidentiella. Övervakaren får inte visa bekräftelsekoderna för studerande. Studerandena har lagt identitetsbevisen på sina bord. Alternativt kan rektorn till övervakarna lämna en förteckning över provdeltagarnas namn och personbeteckningar. En övervakare hinner kontrollera identiteten för cirka 25 studerande på 15 minuter. Övervakarna ska komma överens om i vilken riktning de går igenom provlokalen. Studerandena matar in namn och personbeteckning i provsystemet. Övervakaren kontrollerar att studeranden, det inmatade namnet och personbeteckningen stämmer överens med identitetsbeviset eller deltagarlistan som rektorn gett. Därefter begär systemet att studeranden för inloggningen ska mata in det nyckeltal och den bekräftelsekod som finns på övervakarens nyckeltalslista. Övervakaren matar in nyckeltalet och bekräftelsekoden på studerandens dator. Studeranden får se nyckeltalet och bekräftelsekoden som matas in i den egna datorn. Efter identitetskontroll och identifiering av studerandena ska studerandena vänta på tillstånd att börja provet. 8. Tillstånd att börja provet Övervakaren ger studerandena tillstånd att börja provet.

4 II Under provet Övervakarens uppgift är att säkerställa att provet genomförs i enlighet med SEN:s anvisningar. Provsystemet mäter inte provtiden, utan det är fortfarande övervakarnas uppgift. Studerandens skärm ska hela tiden vara synlig för en eller flera övervakare. Övervakaren ska se till att inga förbjudna hjälpmedel, förbjudet material eller förbjudna program (t.ex. Windows, Wikipedia) visas på skärmen. Övervakaren ska se till att studerandena inte samarbetar eller stör provsituationen. Övervakarna får inte under provet hjälpa studeranden med datorn eller provsystemet. Övervakaren får röra sig i provlokalen, så länge det inte stör provsituationen. Övervakarna kan hålla studerandenas skärmar under uppsikt samt följa med provets framskridande på provlokalens server eller på skärmen i övervakarens dator. Eventuella problem visas på övervakarens skärm. Övervakaren antecknar eventuella problem och hur de löstes i övningsprovets observationsprotokollet. Detta är viktigt för att vi ska kunna dra nytta av lärdomarna från övningsprovet när vi ordnar de riktiga studentproven! När studeranden har avslutat provet, ska denne stänga datorn, koppla loss USB-minnet och lämna minnesstickan och anteckningsmaterialet till övervakaren. Övervakaren kontrollerar att studeranden har skrivit sitt namn på konceptpappren. Beroende på gymnasiets egna anvisningar ska studerandena antingen lämna kvar datorerna eller ta dem med sig.

5 Anvisningar för problemsituationer Studerandena kallar på övervakaren genom att räcka upp handen om det har uppstått problem. Övervakaren bör gärna ta med sig anteckningsmaterial och nyckeltalslistan för att problemsituationen ska kunna avhjälpas smidigt. Studeranden ska identifieras vid varje ny inloggning och eventuellt ska studeranden kompenseras för den tid som gick åt till att åtgärda problemen. Syftet med övningsprovet är att alla uppdagade problem och lösningarna på dem samlas in för att utveckla systemet. Därför ska övervakarna anteckna alla avvikelser i övningsprovets observationsprotokoll. Ljudtestet hörs inte Om ljudet inte hörs, kan ljudtestet stängas och öppnas på nytt. Eventuellt kan det vara nödvändigt att starta om datorn. Hörlurarna kan även bytas ut mot andra, och vid behov kan skolans reservdator och reservhörlurar användas. Studeranden lämnar sin plats för en stund När en studerande lämnar sin plats, till exempel för att gå på toaletten, ska denne aktivera skärmsläckaren genom att klicka på lås-ikonen högst upp i provsystemet. När skärmsläckaren aktiveras behöver studeranden inte identifieras på nytt. Övervakarnas uppgift är att se till att andra studerande inte rör vid studerandens dator under tiden. Justera ljudvolymen under provet Ljudvolymen kan justeras under provet via reglaget upptill i provsystemet. Vid behov kan hörlurarna bytas ut mot andra och/datorn startas på nytt. Studeranden anvisas vid behov en reservsittplats. Studeranden fortsätter en påbörjad provprestation Om en studerandes dator har krävt omstart och/eller en studerande fortsätter provprestationen med en reservdator, ska studeranden logga in i provsystemet på nytt. Även vid denna inloggning ska övervakaren identifiera studeranden med hjälp av nyckeltalslistan. Provsystemet identifierar studeranden utifrån personbeteckningen och studeranden kan fortsätta från den punkt där svarandet avbröts. Studeranden kompenseras för den tid som gick åt till att utreda problemet. Studeranden flyttar till en reservdator Om en studerande inte kan fortsätta provet med sin egen dator, får denne använda en reservdator med utrustning som skolan tillhandahåller. Övervakaren startar reservdatorn från studerandens sticka. Det kan också bli aktuellt att flytta studeranden till en reservsittplats. Om det inte är fråga om en störning i datakommunikationen och byte av datorn inte orsakar någon störning, kan studeranden fortsätta att arbeta på reservdatorn på sin egen plats. Studeranden kompenseras för den tid som gick åt till byte av dator.

6 Anvisningar för problemsituationer Studerandens uppkoppling mot provlokalens server avbryts Provsystemet meddelar studeranden och övervakaren om kontakten med provlokalens server bryts. Studerandens redan inskrivna svar har sparats och studeranden kan inte fortsätta innan kontakten återkommer. Kontrollera först att nätkabeln är ordentligt instucken i studerandens dator och i switchen. Om kontakten inte återkommer efter åtgärderna eller forsätter att avbrytas, får studeranden flytta med sin dator och sitt USB-minne till en reservsittplats i provlokalen. Strömmen bryts för en del av studerande Om det är fråga om en studerande, kontrollera först att strömsladden är ordentligt inkopplad. Om strömmen bryts för en grupp studerande kan det vara fråga om att en jordfelsbrytare har löst ut eller en säkring har gått. Då ska du koppla loss alla gruppens datorer från elnätet. Återställ eltillförseln från säkringen eller jordfelsbrytaren. Koppla tillbaka studerandenas datorer en för en. Studeranden kompenseras för den tid som gick åt till att utreda elavbrottet. Strömmen bryts i hela byggnaden Om strömmen bryts i hela byggnaden är det möjligt att fortsätta provet med hjälp av batteriström. När elavbrottet har pågått i fem minuter ber övervakaren studerandena att stänga av sina datorer. När studerandenas datorer är avstängda stängs också servrarna. Studerandena kompenseras för den tid som gick åt till att utreda elavbrottet. Studerandena kan inte fortsätta provet Om studerandena inte kan fortsätta provet, ska gymnasiet kontakta SEN omgående för instruktioner, tfn (vardagar kl. 9 15). Studerandens dator gör en omstart under provet Om en studerandes dator startar på nytt under provet kan det vara fråga om fuskförsök eller ett tekniskt fel. Övervakaren överväger om studeranden kan fortsätta provet med sin egen dator eller med en reservdator.

7 III Efter provet Övervakaren meddelar att provtiden är slut. Studerandena avslutar provet enligt anvisningarna ovan. Övervakaren laddar upp provprestationerna från provlokalens server till samma USB-minne från vilket uppgifterna laddades ner till servern. Övervakaren överlämnar USB-minnet med provprestationerna till rektorn. Därefter stängs provlokalens servrar av (via menyn som finns i det högra övre hörnet). Övervakaren ska försäkra sig om att samtliga USB-minnen samlas in. Studerandens stickor kan användas på nytt strax efter provet, medan serverstickan och USB-minnet på vilket provprestationerna överförs ska lämnas till rektor. Utomstående har inte tillträde till provlokalen förrän tekniken har nedmonterats. Rektorn laddar upp provprestationerna från USB-minnet till SEN:s webbtjänst och ger behörigheter för användning av tjänsten till de lärare som deltar i bedömningen. Lärarna kan sedan bedöma prestationerna på https://digabi.fi/kirjaudu. Fungerade anvisningarna? Skicka dina förbättrings- eller kompletteringsförslag till

Den nyaste godkända versionen av anvisningen finns på studentexamensnämndens webbplats.

Den nyaste godkända versionen av anvisningen finns på studentexamensnämndens webbplats. Anvisning om anordnande av elektroniskt studentprov 31.3.2015 Anvisning om anordnande av elektroniskt studentprov Detta dokument av teknisk karaktär beskriver de särskilda dragen hos anordnandet av det

Läs mer

Handbok Pagero Internet för Handelsbanken

Handbok Pagero Internet för Handelsbanken Handbok Pagero Internet för Handelsbanken Med Pagero Internet skickar du enkelt och smidigt betalningar över Internet, direkt från ditt ekonomisystem till banken. 1 Innehåll Läsanvisning 2 Innan ni startar

Läs mer

Skydd av personuppgifter för användare som registrerats av EU-kommissionens identitetshanteringstjänst (Identity Management Service)

Skydd av personuppgifter för användare som registrerats av EU-kommissionens identitetshanteringstjänst (Identity Management Service) Skydd av personuppgifter Skydd av personuppgifter för användare som registrerats av EU-kommissionens identitetshanteringstjänst (Identity Management Service) 1. Vad är identitetshanteringstjänsten? EU-kommissionens

Läs mer

Denna version av Lathunden är från 2012-01-24 1 Version: 2012-01-24

Denna version av Lathunden är från 2012-01-24 1 Version: 2012-01-24 Denna version av Lathunden är från 2012-01-24 1 Version: 2012-01-24 Lathund skolplattform - lärare En lathund för att komma igång med Skolplattformen. Den är ett pågående arbete och förnyas efterhand (se

Läs mer

Installationshandbok För telefonadapter Vood 322. Telia Bredbandstelefoni Geografiskt riktnummer

Installationshandbok För telefonadapter Vood 322. Telia Bredbandstelefoni Geografiskt riktnummer Installationshandbok För telefonadapter Vood 322 Telia Bredbandstelefoni Geografiskt riktnummer introduktion Förutsättningar för Telia bredbandstelefoni med telefonadapter 3 Det här ska finnas i startpaketet

Läs mer

Om du kommer att arbeta på en produktionsanläggning som har en egen säkerhetsintroduktion som nätkurs måste du också avlägga den.

Om du kommer att arbeta på en produktionsanläggning som har en egen säkerhetsintroduktion som nätkurs måste du också avlägga den. 1(5) dd.mm.åååå 1. Vad är det fråga om? UPM sätter säkerheten först i all sin verksamhet. Därför är det viktigt att alla som arbetar på UPM:s produktionsanläggningar känner till de grundläggande frågorna

Läs mer

Lathund för Tibro Tennisklubbs bokningssystem

Lathund för Tibro Tennisklubbs bokningssystem Tibro Tennisklubb Lathund för Tibro Tennisklubbs bokningssystem www.bokatennis.nu/tibrotk Administratör: Conny Emanuelsson 0703-62 34 18 Det kompletta tennissystemet för webbokning och hallstyrning Allmänt

Läs mer

Thomas Pihl 2013. Frontermanual. för studerande vid Forum Ystad

Thomas Pihl 2013. Frontermanual. för studerande vid Forum Ystad Thomas Pihl 2013 Frontermanual för studerande vid Forum Ystad Innehåll Fronter... 2 Inloggning... 2 Komplettera användaruppgifter... 4 Anpassa Min sida... 5 Verktygen på Min sida... 6 Notiser & E-post...

Läs mer

Användarbeskrivning ARBETSGIVARINTYG. för Sveriges alla arbetsgivare. arbetsgivarintyg.nu. En ingång för alla användare. Innehåll. Version 1.

Användarbeskrivning ARBETSGIVARINTYG. för Sveriges alla arbetsgivare. arbetsgivarintyg.nu. En ingång för alla användare. Innehåll. Version 1. 2015 05 17 Arbetslöshetskassornas samorganisation SO Version 1.0 ARBETSGIVARINTYG för Sveriges alla arbetsgivare Användarbeskrivning arbetsgivarintyg.nu Med tjänsten arbetsgivarintyg.nu kan du som arbetsgivare

Läs mer

TES Mobil. Användarmanual. Användarmanual TES Mobil Dok.nr. 32-019-03-02 v8

TES Mobil. Användarmanual. Användarmanual TES Mobil Dok.nr. 32-019-03-02 v8 1 TES Mobil Användarmanual 2 Innehållsförteckning 1 Introduktion... 3 1.1 Vad kan man göra med TES Mobil?... 3 1.2 Vad är en RFID-tag?... 3 1.3 Olika hantering på olika mobiltelefoner... 3 1.4 Rekommendationer

Läs mer

DIKO- manual. 2014-09- 14 Bitte Rydeman

DIKO- manual. 2014-09- 14 Bitte Rydeman DIKO- manual 2014-09- 14 Bitte Rydeman Föreningen Furuboda, 2014. DIKO är en webbtjänst under utveckling. Den som använder tjänsten gör detta på egen risk. Det görs regelbundna backupper av innehållet

Läs mer

INNEHÅLL 1 MAMUT TEAMWORK 2006...2. 1.1.1 Kom i gång på 1 2 3...3 2 SYSTEMKRAV...10 3 INSTALLATION...11

INNEHÅLL 1 MAMUT TEAMWORK 2006...2. 1.1.1 Kom i gång på 1 2 3...3 2 SYSTEMKRAV...10 3 INSTALLATION...11 INNEHÅLL Kom i gång med Mamut Teamwork 2006 1 MAMUT TEAMWORK 2006...2 1.1.1 Kom i gång på 1 2 3...3 2 SYSTEMKRAV...10 3 INSTALLATION...11 3.1 Registrering av ny dator och inloggning på ett befintligt konto...15

Läs mer

ANVÄNDARGUIDE VITAL & TALANDE TANGENTBORD

ANVÄNDARGUIDE VITAL & TALANDE TANGENTBORD ANVÄNDARGUIDE VITAL & TALANDE TANGENTBORD INNEHÅLL 1. KOM IGÅNG MED VITAL 1.1. Vad är ViTal? 1.2. Vem behöver ViTal? 1.3. Hur kan ViTal användas i skolan? 1.4. Hur får jag eleverna att börja använda ViTal?

Läs mer

Utbildningsmaterial för navigationstjänst inom e-adept. Användarmanual. TeDuco

Utbildningsmaterial för navigationstjänst inom e-adept. Användarmanual. TeDuco Utbildningsmaterial för navigationstjänst inom e-adept Användarmanual TeDuco Innehållsförteckning 1 Inledning... 4 1.1 Att tänka på när du använder TeDuco... 5 2 Information om utrustningen... 5 2.1 Mobiltelefon...

Läs mer

Leta reda på din dator!

Leta reda på din dator! Leta reda på din dator! Sätt dig vid den när du hittat den. Öppna och starta INTE datorn än. Har du inte lämnat ditt avtal påskrivet till din lärare/mentor så gör det nu. Nu är det nära Så här kommer du

Läs mer

Användarmanual LOCKBEE - Business. En produktion av Avtre AB

Användarmanual LOCKBEE - Business. En produktion av Avtre AB Användarmanual LOCKBEE - Business En produktion av Avtre AB Användarmanual för Lockbee - Business Användarmanualen är avsedd att ge en närmare introduktion av Lockbees funktioner och nyttjande. Vi rekommenderar

Läs mer

Läsplatta. Så här lånar du e-böcker till din Letto läsplatta

Läsplatta. Så här lånar du e-böcker till din Letto läsplatta Läsplatta Så här lånar du e-böcker till din Letto läsplatta Så lånar du böcker till läsplattan Letto Använd ett eget Adobe ID och ditt bibliotekskortnummer när du lånar och laddar ner dina e-böcker (epub)

Läs mer

Att jobba med delade projekt i Quadri DCM

Att jobba med delade projekt i Quadri DCM Att jobba med delade projekt i Quadri DCM Den absolut största nyheten inom ramen för hela NovapointDCM systemet är möjligheten att arbeta mot servern Quadri DCM och på så sätt kunna dela all data till

Läs mer

Installationsguide / Användarmanual

Installationsguide / Användarmanual (Ver. 2.6.0) Installationsguide / Användarmanual Innehåll 1. Välkommen Sid 1 Välkommen som Internet kund hos Seth s Bredband Kontrollera att din Internetlåda innehåller: 2. Anslutningsguide Sid 2 Koppla

Läs mer

Lathund för Alingsås TK s bokningssystem

Lathund för Alingsås TK s bokningssystem Lathund för Alingsås TK s bokningssystem www.alingsastk.nu Det kompletta tennissystemet för webbokning och hallstyrning Allmänt Spelkonto Spelkontot laddas med pengar genom att man för över via betalkonto

Läs mer

Säkerhetsinstruktioner för användare av Falköpings kommuns nätverk

Säkerhetsinstruktioner för användare av Falköpings kommuns nätverk Säkerhetsinstruktioner för användare av Falköpings kommuns nätverk SÄKERHETSINSTRUKTIONER FÖR ANVÄNDARE AV FALKÖPINGS KOMMUNS NÄTVERK 1 BAKGRUND... 1 2 INLOGGNING... 1 3 HANTERING AV INFORMATION... 3 4

Läs mer

MANUAL MOBIL KLINIK APP 2.2

MANUAL MOBIL KLINIK APP 2.2 MANUAL MOBIL KLINIK APP 2.2 Innehåll Innan appen tas i bruk 2 Registrera besök manuellt 6 Dokumentera besöket 7 Registrera besök med NFC-tagg 7 Planera nytt besök 9 Avboka besök 10 Patienter 10 Anteckningar

Läs mer

IT policy för elever vid

IT policy för elever vid IT policy för elever vid 2008/2009 Anvisningar för att få använda datorerna på skolan 1. Det är tillåtet att surfa på Internet när jag besöker sidor som har anknytning till skolarbetet. Förklaring: Att

Läs mer

Installationsanvisningar VISI Klient

Installationsanvisningar VISI Klient Installationsanvisningar VISI Klient 1. Syfte Syftet med detta dokument är att beskriva hur man installerar Visi på din dator. Dokumentet är uppdelat i fyra delar: Installation Grundinställningar Kom igång

Läs mer

Kom igång med Skype (Mac)

Kom igång med Skype (Mac) Kom igång med Skype (Mac) Skapa konto och installera Skype 1. a) För att kunna använda Skype måste du först ladda ner programmet till din dator och ditt operativsystem. Klicka på länken nedan så kommer

Läs mer

SKYPE uppkoppling under SAAF årsmötet.

SKYPE uppkoppling under SAAF årsmötet. SKYPE uppkoppling under SAAF årsmötet. För första gången kommer SAAF att testa SKYPE uppkoppling under årsmötet. Det gäller dig som har anmält att du kan vara närvarande på telefonen och att du kan identifieras

Läs mer

Telia Bredbandstelefoni Telefonadapter Vood 322. Handbok

Telia Bredbandstelefoni Telefonadapter Vood 322. Handbok Telia Bredbandstelefoni Telefonadapter Vood 322 Handbok Innehåll Introduktion Förutsättningar för Telia Bredbandstelefoni med telefonadapter 4 Det här ska finnas i utrustningspaketet 4 Installation För

Läs mer

Nyinstallation Nätverksversion

Nyinstallation Nätverksversion Installationsanvisning för Capitex Säljstöd Nyinstallation Nätverksversion Senast uppdaterad 2007-10-25 Capitex Säljstöd installationsanvisning Välkommen! Denna guide är till för dig som just har köpt

Läs mer

COGNIsoft-I Hemmaträning

COGNIsoft-I Hemmaträning 2 1 Introduktion När man har elever, klienter eller patienter i kognitiv träning och använder COGNIsoft-I som ett redskap i träningen, kan det några gånger vara praktiskt att kunna ge eleverna hemuppgifter,

Läs mer