Kallelse till grundskolenämnden

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Kallelse till grundskolenämnden"

Transkript

1 GRUNDSKOLENÄMNDEN KALLELSE SIDA 1 (3) Kallelse till grundskolenämnden Tid Torsdag den 9 oktober 2014, klockan 18:00 Plats A-salen, kommunalhuset, Kommunalvägen 28, Huddinge Ärenden Diarienummer Upprop och val av justerare 1 Godkännande av föredragningslistan 2 Information från förvaltningen 3 Delårsrapport per 31 augusti och beräknat helårsutfall för år 2014 för grundskolenämnden GSN-2014/ Om- och tillbyggnad av Stenmoskolans kök och entréer- godkännande att inleda förstudie GSN- 2014/ Nybyggnad av idrottshall vid Kvarnbergsskolangodkännande att inleda förstudie GSN- 2014/ Förändrade regler för utmärkelsen Årets chef/ledare från och med år 2014 GSN- 2014/ Ny tillämpning av närhetsprincipen för skolplacering - Medborgarförslag GSN-2014/

2 GRUNDSKOLENÄMNDEN KALLELSE SIDA 2 (3) 8 Ändring av beräkning av skolväg som ligger till grundför skolplacering - från Google maps promenadväg till säker promenadväg genom analys av Huddinge kommun - Medborgarförslag GSN-2014/ Höj syskonförtur till Förskoleklass och skola från årskurs F-3 till F-6 - medborgarförslag GSN-2014/ Beräkna skolväg som ligger till grund för skolplacering på den faktiska skolvägen - med hänsyn till om barnet har äldre syskon i samma skola - Medborgarförslag GSN-2014/ Frånta rektorerna arbetet och ansvaret med skolplaceringar - Medborgarförslag GSN-2014/ Jämställdhet i förskola och skola - motion väckt av Marica Lindblad (MP), Olof Olsson (MP), Birgitta Ljung (MP), Marianne Broman GSN-2014/ Remiss av Giftfri miljö - strategi för Stockholms län GSN-2014/ Remiss- Förslag till åtgärdsprogram för omgivningsbuller i Huddinge kommun GSN-2014/ Remiss - Detaljplan för Solgård 2:22 m.fl. - Programsamråd GSN- 2014/ Remiss - Uppföljning av projektplan för samhällsbyggnadsprojekt och remiss inför projektplan GSN-2012/

3 GRUNDSKOLENÄMNDEN KALLELSE SIDA 3 (3) 17 Anmälan av delegationsbeslut 18 Delgivningar till nämnden 19 Övriga frågor Huddinge den 22 september 2014 Malin Danielsson Ordförande Agneta Sarenius Wickström Sekreterare

4 BARN- OCH UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA GSN-2014/ (3) HANDLÄGGARE Ståhlberg, Susanne Grundskolenämnden Delårsrapport per den 31 augusti och beräknat helårsutfall för år 2014 för grundskolenämnden Förslag till beslut 1. Nämnden godkänner delårsrapporten samt beräknat helårsutfall för 2014 och överlämnar tjänsteutlåtandet till kommunstyrelsen för avstämning. 2. Nämnden godkänner avrapporteringen av de uppdrag, generella och riktade, för grundskolenämnden, som redovisas i delårsrapporten. Sammanfattning Vid årets andra prognos befaras att grundskolenämnden kommer att redovisa ett underskott på 1 mnkr vid årets slut. Underskottet förklaras framförallt av ökade lokalkostnader för nya skollokaler till följd av fler elever samt eftersatt lokalutbyggnad och underhåll. Även den ökade semesterlöneskulden förväntas leda till underskott på 2 mnkr. Vid årets första prognos bedömde förvaltningen att grundskolenämnden kommer att uppvisa nollresultat vid årets slut. Att de kommunala skolorna har en ekonomi i balans är avgörande för nämndens resultat. Majoriteten av skolorna har en ekonomi i balans och förväntas redovisa nollresultat eller överskott för året. Skolor med ekonomiska svårigheter har vidtagit åtgärder och åtgärderna får effekt till höstterminen. Dessa skolor redovisar en höst med positivt resultat, vilket bådar gott för nästkommande år. I dagsläget förväntas ett mindre överskott för de kommunala skolorna totalt sett på cirka 0,5 mnkr vid årets slut. Elevunderlaget i de kommunala skolorna är högt och ligger enligt skolornas planering. Grundbeloppet till samtliga utförare har förstärkts som kompensation för lärarnas löneavtal Nämnden har enligt beslut i kommunfullmäktige erhållit kompensation för lärarnas lönerörelse 2014 med 2,3 mnkr. Mer om skolorna finns att läsa i särskilt avsnitt. Totala elevunderlaget och vilken huvudman eleverna väljer påverkar utfallet i nämndens ekonomi. Förvaltningen bedömer att totala antalet elever kan understiga planerat i verksamhetsplanen/ram i Mål och budget. Ramen POSTADRESS Barn- och utbildningsförvaltningen Huddinge BESÖKSADRESS Gymnasietorget 1 TELEFON (VX) OCH FAX E-POST OCH WEBB

5 BARN- OCH UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA GSN-2014/ (3) grundas på befolkningsprognosen. Förvaltningen beräknar att överskott i storleksordningen 6 mnkr kan uppvisas om antagande om elevutvecklingen håller. Nu vid höstterminens start bedömer förvaltningen att vi inte har kännedom om skolgången hos drygt 300 elever folkbokförda i kommunen. Detta beror främst på bristen av aktuella uppgifter om elevunderlag från externa utförare och andra kommuner. Arbetet fortlöper som planerat i enlighet med nämndens lokalförsörjningsplan. Förvaltningens sammanfattade bedömning är att vi får ett underskott för ökade lokalkostnader under året på 4,5 mnkr som inte klaras inom ram. De största förklaringsposterna är tidigare ombyggnationer vid Trångsundsskolan, nya lokaler för Skansbergsskolan och paviljonger vid Vistaskolan samt kostnader för verksamhetsanpassning av Kvarnbergsskolan. För grundskolans samlade skolstöd beräknas ett underskott på 2,5 mnkr som framförallt härrör från avtalsplaceringar. Avtalsplaceringar avser extern placering i specialskolor för verksamhet som inte vi i Huddinge kan erbjuda. Omfattar även placeringar i samarbete med socialtjänsten. För särskoleverksamheten prognostiseras överskott på 2 mnkr. Vi har lägre kostnader för köp av plats samt lägre skolskjutskostnader än beräknat. Antalet inskrivna elever i grundsärskolan i vår kommunala verksamhet är enligt plan. Enligt beräkningar från kommunstyrelsens förvaltning ökar nämndens semesterlöneskuld med cirka 2 mnkr jämfört med förväntat. Den ökade kostnaden påverkar nämndens resultat för För nämnd och ledning förväntas nollresultat. Beskrivning av ärendet Enligt beslut i kommunfullmäktige ska delårsrapport med beräknat helårsutfall upprättas efter tre respektive åtta månader av räkenskapsåret. Den ekonomiska uppföljningen görs per verksamhetsområde enligt Mål och budget. Nämndens avvikelse mellan budget och prognos kommenteras. I de fall prognosen innebär en negativ avvikelse ska åtgärder vidtas för att balansera budgeten.

6 BARN- OCH UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA GSN-2014/ (3) Förvaltningens synpunkter Förvaltningen bedömer att grundskolenämnden kommer att redovisa ett underskott på 1 mnkr vid årets slut. Prognosen bygger på flera osäkra faktorer. Det totala elevunderlaget och vilken huvudman eleverna väljer påverkar utfallet i nämndens ekonomi. Nu vid höstterminens start saknar förvaltningen aktuella uppgifter om elevunderlag från flertalet externa utförare och andra kommuner. Jukka Kuusisto Utbildningsdirektör Bilagor Delårsrapport per 31 augusti 2014 Beslutet delges Kommunstyrelsen, ekonomikontoret Akten Jan-Eric Johansson Grundskolechef

7 GSN 2014/269 Delårsrapport per augusti 2014 för grundskolenämnden Barn- och utbildningsförvaltningen/grundskoleavdelningen SEPTEMBER 2014

8 Innehåll Bedömning och prognos för nämndens arbete... 3 Sammanfattning... 4 Kommunens vision... 4 Grundskolenämndens mål och resultat... 5 Nöjda invånare... 5 Hållbar samhällsutveckling... 7 Attraktiv arbetsgivare Sund ekonomi Ekonomi Processorientering Intern kontroll Verksamhetsstatistik nyckeltal... 29

9 Bedömning och prognos för nämndens arbete Nöjda invånare Vi ligger kvar på bedömningen godtagbar vad gäller nöjda invånare. Trots en kraftig kapacitetsutökning så har vi fortfarande stora svårigheter att möta vårdnadshavarnas önskemål om placering på den skola de önskat i första hand. Störst problem har vi i Segeltorp och Vista vilket i sin tur får följdkonsekvenser för övriga skolor i centrala Huddinge. Trots utökningar av skolplatser får bara 81 procent sitt första handsval. Med anledning av den senaste befolkningsprognosen som visar att ökningstakten ökar i centrala Huddinge jämfört med förra årets prognos så är behovet av nya skolor allt mer akut. Under läsåret har vi förstärkt organisationen runt arbetet med likabehandling. Varje skola har utsett processledare som kontinuerligt träffas under ledning av processledare på förvaltningsnivå. I rapporten om skolornas arbete visar att resultaten blivit bättre på många områden men vi har fortfarande en utmaning i arbetet att skapa förtroendefulla relationer mellan elever och lärare på skolorna. Hållbar samhällsutveckling Vi gör bedömningen god inom området Hållbar samhällsutveckling. Resultatbilden i årskurs 3 är ojämn eftersom resultaten i de nationella proven genomgående är högre än föregående år samtidigt som andelen elever som uppnår kunskapskraven är relativ hög i jämförelse med nationella provens resultat. Vi ser att elevkullen i årskurs 6 har lägre resultat än föregående års elevkull. Detta kommer att följas upp på höstens dialoger med skolledningarna. Prognosen från delår 1 gällande stigande meritvärde för årskurs 9 uppfylldes och Huddinge har återigen ett rekordår i meritvärde. Likväl har resultaten för de andra indikatorerna i årskurs 9 höjts. När eleverna går från årskurs 6 till 7 går det att se att resultaten sjunker; något som möjligtvis kan förklaras av läroplanens uppbyggnad. Övergången mellan årskurs 6 och årskurs 7 bör därför ses över. Attraktiv arbetsgivare Bedömningen för målområdet attraktiv arbetsgivare är att arbetet går enligt plan. Resultaten från årets medarbetarundersökning visar en positiv utveckling och har en god svarsfrekvens som är högre än tidigare år. Men den totala sjukfrånvaron har ökat. Sund ekonomi Vid årets andra prognos befaras att grundskolenämnden kommer att redovisa ett underskott på 1 mnkr vid årets slut. Underskottet förklaras framförallt av ökade lokalkostnader för nya skollokaler till följd av fler elever samt eftersatt lokalutbyggnad och underhåll. Även den ökade semesterlöneskulden förväntas leda till underskott på 2 mnkr. Den samlade bedömningen av måluppfyllelsen inom sund ekonomi bedöms vara god. För högre bedömning krävs framförallt att samtliga skolor har en ekonomi i balans. Majoriteten av skolorna har en ekonomi i balans och förväntas redovisa nollresultat eller överskott för året. Andra skolor med ekonomiska svårigheter har vidtagit åtgärder och åtgärderna får effekt till höstterminen. Dessa skolor redovisar en höst med positivt resultat. I dagsläget förväntas ett mindre överskott för de kommunala skolorna totalt sett på cirka 0,5 mnkr vid årets slut. Sammanvägd bedömning Arbetet fortgår i stort sett enligt plan och vår sammanvägda bedömning är god främst med fokus på resultaten i årskurs nio som förbättrats för tredje året i rad. GRUNDSKOLENÄMNDEN 3

10 Sammanfattning I årskurs 3 är resultaten i de nationella proven genomgående är högre än föregående år samtidigt som andelen elever som uppnår kunskapskraven är relativ hög i jämförelse med nationella provens resultat. Prognosen från delår 1 gällande stigande meritvärde för årskurs 9 uppfylldes och Huddinge har återigen ett rekordår i meritvärde. Likväl har resultaten för de andra indikatorerna i årskurs 9 höjts. När eleverna går från årskurs 6 till 7 går det att se att resultaten sjunker; något som möjligtvis kan förklaras av läroplanens uppbyggnad. Övergången mellan årskurs 6 och årskurs 7 bör därför ses över. Trots en kraftig kapacitetsutökning så har vi fortfarande stora svårigheter att möta vårdnadshavarnas önskemål om placering på den skola de önskat i första hand. Trots utökningar av skolplatser får bara 81 procent sitt första handsval. Med anledning av den senaste befolkningsprognosen som visar att ökningstakten ökar i centrala Huddinge jämfört med förra årets prognos så är behovet av nya skolor allt mer akut. Under läsåret har vi förstärkt organisationen runt arbetet med likabehandling. Varje skola har utsett processledare som kontinuerligt träffas under ledning av processledare på förvaltningsnivå. I rapporten om skolornas arbete visar att resultaten blivit bättre på många områden men vi har fortfarande en utmaning i arbetet att skapa förtroendefulla relationer mellan elever och lärare på skolorna. Resultaten från årets medarbetarundersökning visar en positiv utveckling och har en god svarsfrekvens som är högre än tidigare år. Men den totala sjukfrånvaron har ökat. Kommunens vision Huddinges vision är att vara en av de tre mest populära kommunerna i Stockholms län att bo, besöka och verka i. I den nya varumärkesplattformen slås fyra kärnvärden fast: mod, omtänksamhet, driv och mångfald. Syftet med kärnvärden är att tala om vad vi som kommun vill stå för och ska fungera som ledstjärnor för alla verksamheter och individer som verkar i kommunen. Pedagogisk plattform Genom att kraftsamla kring barn- och utbildningsförvaltningens kärnuppdrag utveckling och lärande bidrar förvaltningen till att nå kommunens vision att vara en av de tre mest attraktiva kommunerna i Stockholms län. Förvaltningen har tagit fram en pedagogisk plattform som baseras på aktuell pedagogisk forskning. Arbetet med den pedagogiska plattformen tydliggör vad alla barn och elever ska möta i förvaltningens verksamheter. Vid ett chefsmöte i april fick alla skolledningar i uppgift att arbeta med tre av kännetecknen i den pedagogiska plattformen tillsammans med personalen på de egna förskolorna och skolorna. Detta arbete kommer att följas upp på kommande chefsmöte i september. Arbetet fortlöper enligt plan. 4 DELÅRSRAPPORT PER 31 AUGUSTI 2014

11 Grundskolenämndens mål och resultat Nämndens mål utgår från de lagar och förordningar som gäller för verksamheten, kommunfullmäktiges vision och mål i Mål och budget 2014 samt nämndens verksamhetsidé. Målen har sammanställts i tabeller nedan, nämndens mål och resultat. Av tabellerna framgår också hur målen mäts, senaste mätresultat, etappmål för planeringsåret samt hur målen kopplar till kommunfullmäktiges mål. Efter tabellerna följer text där nämnden beskriver arbetet med mål och uppdrag och vilka åtgärder som vidtagits/planeras. Nöjda invånare Grundskolenämndens mål och resultat Mål Mått Senaste mätresultat (föregående mätning inom parentes) Etappmål 2014 GOD KOMMUNAL VERKSAMHET (1.2) Senaste mätresultat är från läsåret 2013/2014. Föregående mätresultat är från läsåret 2012/2013. Under läsåret 2012/2013 genomfördes det inte några föräldraenkätsundersökningar i grundskolan eller i skolbarnsomsorgsverksamheten (fritidshem). Elever är nöjda med sin skola Elevenkät tidigaredel Flickor Pojkar Elevenkät senaredel Flickor Pojkar 89 % (89 %) 90 % (89 %) 88 % (89 %) 77 % (74 %) 78 % (75 %) 79 % (74 %) Föräldrar är nöjda med sitt barns skola Föräldrar är nöjda med sitt barns fritidshem Mått saknas (--) Mått saknas (--) VALFRIHET MED KVALITET (1.4) Senaste mätresultat är från ht Föregående mätresultat är från ht Alla föräldrar och elever kan fritt välja utbildning och skola Förstahandsval 81 % (81) Bedömning Vi ligger kvar på bedömningen godtagbar vad gäller nöjda invånare. Trots en kraftig kapacitetsutökning så har vi fortfarande stora svårigheter att möta vårdnadshavarnas önskemål om placering på den skola de önskat i första hand. Störst problem har vi i Segeltorp och Vista vilket i sin tur får följdkonsekvenser för övriga skolor i centrala Huddinge. Trots utökningar av skolplatser får bara 81 procent sitt första handsval. Med anledning av den senaste befolkningsprognosen som visar att ökningstakten ökar i centrala Huddinge jämfört med förra årets prognos så är behovet av nya skolor allt mer akut. Under läsåret har vi förstärkt organisationen runt arbetet med likabehandling. Varje skola har utsett processledare som kontinuerligt träffas under ledning av processle- GRUNDSKOLENÄMNDEN 5

12 dare på förvaltningsnivå. I rapporten om skolornas arbete visar att resultaten blivit bättre på många områden men vi har fortfarande en utmaning i arbetet att skapa förtroendefulla relationer mellan elever och lärare på skolorna. God kommunal verksamhet Kvalitetsarbete Arbetet fortlöper enligt plan dock ser vi ett ökande utvecklingsbehov för vårt resultatuppföljningssystem LIS, då efterfrågan av resultat för analyser växer på förvaltningsoch enhetsnivå. E-förvaltning Förvaltningen avser inte att skapa några nya tjänster förrän KSF:s organisation runt e-tjänster är klar och BUF kan skapa en organisation som möter KSF:s, samt att befintliga tjänster fungerar på ett rationellt sätt även i det interna arbetet. Förvaltningen genomförde skolvalet för förskoleklass och årskurs 1 via webb under perioden jan feb. Trots stora problem med e-id användes tjänsten av många. Under hösten kommer det att göras förbättringar utifrån den utvärdering som gjorts. Smartare arbetssätt Förvaltningen har infört en portal, EdWise, som effektiviserar lärarnas arbete med att dokumentera elevernas förmågor via IUP och skriftliga omdömen. Sociala medier Förvaltningens arbete med sociala medier är tätt förknippat med varumärkesarbetet, och vårt sätt att hantera dessa kanaler speglar i hög utsträckning hur vi lever upp till våra kärnvärden. Under våren har förvaltningens ledningsgrupp fått en genomgång i hur kommunikationsenheten planerar för och arbetar med sociala medier. Detta för att skapa en samsyn i hur vi hanterar sociala medier samt för att skapa förståelse för vikten av snabbhet när vi hanterar frågeställningar i desamma. Målet är att under hösten genomföra en utbildning/genomgång för samtliga chefer inom förvaltningen. Under hösten färdigställs en plan för hur förvaltningen ska arbeta med att lyfta de prioriterade områdena i sociala medier. Ett arbete som ska kopplas ihop med förvaltningens nya webbplats pedagog Huddinge som lanseras i september. Valfrihet med kvalitet Förstahandsval Inför intaget av elever till läsåret 14/15 har förvaltningen dels beställt en paviljong för cirka 120 elever till Kästa- /Vistaskolan, dels startat extra grupper på Tomtbergaskolan och Stensängsskolan. Trots denna kapacitetsutökning så har vi stora svårigheter att möta vårdnadshavarnas önskemål om placering på den skola de önskat i första hand. Störst problem har vi i Segeltorp och Vista vilket i sin tur får följdkonsekvenser för övriga skolor i centrala Huddinge. Trots utökningar av skolplatser får bara 81 procent sitt första handsval. Med anledning av den senaste befolkningsprognosen som visar att ökningstakten ökar i centrala Huddinge jämfört med förra årets prognos så är behovet av nya skolor allt mer akut. Likvärdig behandling Likabehandlingsarbete Det är nolltolerans mot kränkningar i skolan. Det är skolans huvudman som är ansvarig om ett barn eller en elev far illa. Förvaltningen ger stöd i arbetet med att varje skola ska ha en plan för likabehandling och mot diskriminering och kränkande behandling som lever upp till lagkrav på området. Såväl upprättade rutiner som det stödmaterial som förvaltningen tillhandahåller bygger på Skolverkets Allmänna Råd. Åtagande för likvärdig behandling En nätverksgrupp för likabehandling är bildad. I nätverksgruppen ingår kontaktpersoner för varje grundskola och arbetet leds av en utredningssekreterare på förvaltningen. Likabehandlingsgruppen fortsätter sitt arbete med att utveckla likvärdigheten på området och att gemensamt utveckla rutiner och få en samsyn. Arbetet med att anpassa varje skolas organisation för ett framgångsrikt utvecklingsarbete pågår också. Arbetet löper enligt plan. Förvaltningen har följt upp varje grundskolas plan för likabehandling och mot diskriminering och kränkande behandling inför upprättande av nya planer. De nya planerna kommer att följas upp under denna termin. Arbetet löper enligt plan elever har svarat på frågor om diskriminering, trakasserier och kränkande behandling. Kartläggningen ger information om hur vi bör utforma arbetet för en positiv utveckling. Konkreta åtgärder fångas i skolornas planer för likabehandling och mot diskriminering och kränkande behandling. En rapport är framtagen där samtliga skolors resultat är sammanställt. Arbetet löper enligt plan Bra att leva och bo i Huddinge Arbetet fortlöper enligt plan. Inga nya resultat finns att tillgå. 6 DELÅRSRAPPORT PER 31 AUGUSTI 2014

13 Skolors dimensionering Arbetet fortlöper enligt plan. Inga nya resultat finns att tillgå. Utveckling av naturupplevelser Arbetet fortlöper enligt plan. Inga nya resultat finns att tillgå. Hållbar samhällsutveckling Grundskolenämndens mål och resultat Mål Mått Senaste mätresultat (föregående mätning inom parentes) Etappmål 2014 KUNSKAP (2.5) Senaste mätresultat gällande kunskaper är från juni 2014 (vårtermin). Föregående mätresultat gällande kunskaper är från juni 2013 (vårtermin). Senaste mätresultat baserade på elevenkäter är från mars 2014 Föregående mätresultat baserade på elevenkäter är från mars 2013 Under läsåret 2013/2014 genomfördes det inte några föräldraenkätsundersökningar i grundskolan eller i skolbarnsomsorgsverksamheten (fritidshem). Alla elever når de nationella kunskapsmålen Alla skolor och fritidshem har en pedagogisk verksamhet som stimulerar och utmanar alla elever och barn i deras utveckling 4 Kunskapsmål årskurs 3 1 Flickor Pojkar Betyg årskurs 6 2 Flickor Pojkar Betyg, Gymnasiebehörighet yrkesförberedande program 3 Flickor Pojkar Minst godkända betyg i minst 16 ämnen Flickor Pojkar Elevenkät tidigaredel Flickor Pojkar Elevenkät senaredel Flickor Pojkar Barnenkät fritidshem Flickor Pojkar 87 % (87) 88 % (90) 87 % (84) 86 % (89) 88 % (90) 85 % (88) 90 % (89) 89 % (88) 90 % (90) 81 % (81) 82 % (82) 81 % (80) 8,0 (--) 8,1 (--) 8,0 (--) 6,6 (--) 6,5 (--) 6,7 (--) 7,7 (--) 7,8 (--) 7,6 (--) Alla barn och elever upplever att det finns kontinuitet i lärandet vid övergång mellan olika skolformer Mått saknas -- (--) 1 Andel elever som bedöms uppnå kunskapskraven i kursplanerna i matematik och svenska/svenska som andraspråk vårterminen Andel elever med minst betyget E i engelska, matematik och svenska/svenska som andraspråk samt fem andra ämnen vårterminen Från och med år 2011 har nya behörighetsregler för antagning till gymnasieskolan börjat tillämpas. 4 Påståendena i enkäten som ligger till grund för styrtalet har reviderats och årets styrtal är därför inte jämförbart med föregående år. GRUNDSKOLENÄMNDEN 7

14 Mål Mått Senaste mätresultat (föregående mätning inom parentes) Etappmål 2014 Alla nyanlända elever erbjuds modersmålbaserad inlärning Andel elever som bedöms ha ett behov av studiehandledning som också får studiehandledning 94 % NORMER OCH VÄRDEN (2.3, 2.5) Senaste mätresultat är från läsåret 2013/2014. Föregående mätresultat är från läsåret 2012/2013. Alla barn och elever är trygga i sin skol- och fritidshemsmiljö Elevenkät tidigaredel Flickor Pojkar Elevenkät senaredel Flickor Pojkar Barnenkät fritidshem Flickor Pojkar 8,5 (8,5) 8,5 (8,5) 8,4 (8,4) 7,5 (7,6) 7,4 (7,5) 7,6 (7,7) 8,6 (8,7) 8,6 (8,7) 8,6 (8,6) ANSVAR OCH INFLYTANDE (2.2, 2.5) Senaste mätresultat är från läsåret 2013/2014. Föregående mätresultat är från läsåret 2012/2013. Under läsåret 2013/2014 genomfördes det inte några föräldraenkätsundersökningar i grundskolan eller skolbarnomsorgsverksamheten (fritidshem). Alla barn och elever har med stigande ålder ökat inflytande över sitt lärande och det inre arbetet i skolan och fritidshemmet Elevenkät tidigaredel Flickor Pojkar Elevenkät senaredel Flickor Pojkar Barnenkät fritidshem Flickor Pojkar 8,2 (8,3) 8,4 (8,5) 8,0 (8,1) 7,2 (7,2) 7,3 (7,3) 7,2 (7,1) 7,1 (7,1) 7,2 (7,2) 7,0 (6,9) EKOSYSTEM I BALANS (2.1) Senaste mätresultat är från första halvåret Andel ekologiska livsmedel Livsmedelsinköp 34,3 % (32,5) 37 % Bedömning Vi gör bedömningen god inom området Hållbar samhällsutveckling. Resultatbilden i årskurs 3 är ojämn eftersom resultaten i de nationella proven genomgående är högre än föregående år samtidigt som andelen elever som uppnår kunskapskraven är relativ hög i jämförelse med nationella provens resultat. Vi ser att elevkullen i årskurs 6 har lägre resultat än föregående års elevkull. Detta kommer att följas upp på höstens dialoger med skolledningarna. Prognosen från delår 1 gällande stigande meritvärde för årskurs 9 uppfylldes och Huddinge har återigen ett rekordår i meritvärde. Likväl har resultaten för de andra indikatorerna i årskurs 9 höjts. När eleverna går från årskurs 6 till 7 går det att se att resultaten sjunker; något som möjligtvis kan förklaras av läroplanens uppbyggnad. Övergången mellan årskurs 6 och årskurs 7 bör därför ses över. Kunskap Arbetet fortlöper enligt plan. Inga nya resultat finns att tillgå. Skolorna har genomfört egna workshoppars där man definierat och värderat ett antal kriterier från förvaltningens formulerade Pedagogiska plattform. Kunskapsresultat Andelen elever som bedöms uppnå kunskapskraven årskurs 1-5 jämförelse av samma elever Tabellen (1a) visar andelen elever som bedöms uppnå kunskapskraven ur ett elevkullsperspektiv, det vill säga 8 DELÅRSRAPPORT PER 31 AUGUSTI 2014

15 samma elevkull under två efterföljande vårterminer. Denna jämförelse görs för att kunna se elevernas utveckling mellan årskurser. Grön markering visar en positiv förändring på en procentenhet eller högre och rött en negativ förändring på en procentenhet eller mer. Utöver kärnämnena väljs de två mest avvikande ämnena utifrån ett årskurs 1-5 perspektiv. Resultaten är tagna från LIS. Tabell 1a Åk. 1 Åk. 2 Åk. 2 Åk. 3 Åk. 3 Åk. 4 Åk. 4 Åk. 5 Kärnämnen (prioriterade områden) VT13 VT14 VT13 VT14 VT13 VT14 VT13 VT14 Engelska 98,6 97,9 97,8 96,2 96, ,6 91,2 Matematik 95,6 92,4 92,7 90,8 90,7 93,1 92,4 90,7 Svenska ,3 95,6 92,2 93,7 93,1 92,4 Svenska som andraspråk 85,1 80,7 70,7 72,9 72,6 72,9 83,5 84,4 Avvikande ämnen Fysik 97,4 96,7 97,2 96,2 97,0 94,9 96,2 95,3 Teknik 97,5 96,8 97,1 96,2 97,0 94,6 96,4 95,2 Flickor Åk. 1 Åk. 2 Åk. 2 Åk. 3 Åk. 3 Åk. 4 Åk. 4 Åk. 5 Kärnämnen (prioriterade områden) VT13 VT14 VT13 VT14 VT13 VT14 VT13 VT14 Engelska 99,3 98,2 98,6 97,1 97,1 95,8 95,3 93,6 Matematik 96,2 91,5 91,6 90,6 91,5 95, ,9 Svenska 97,3 93,5 97,4 97,2 95,3 97,2 95,9 95,6 Svenska som andraspråk 90,4 83,5 69, , ,1 Avvikande ämnen Fysik 98,9 97,6 98,3 97,2 97,8 97,5 97,1 98 Teknik 98,8 97,6 98,3 97,2 97,8 97,2 97,5 98,1 Pojkar Åk. 1 Åk. 2 Åk. 2 Åk. 3 Åk. 3 Åk. 4 Åk. 4 Åk. 5 Kärnämnen (prioriterade områden) VT13 VT14 VT13 VT14 VT13 VT14 VT13 VT14 Engelska 97,9 97, ,4 95,1 90,4 91,9 88,8 Matematik 95 93,3 93,7 90, ,3 91,7 89,6 Svenska 96,7 92,6 91,4 94,2 89,2 90,4 90,2 89,2 Svenska som andraspråk 80 77,4 71,6 72,2 67,4 72,8 81,4 80,3 Avvikande ämnen Fysik 96, ,7 95,3 96,3 92,6 95,8 93,7 Teknik 96,3 96,2 96,6 95,3 96,4 92,1 96,1 93,2 De tidigare årskurserna har en något högre andel elever som uppnår kunskapskraven, procent att jämföra med procent i årskurs 4 och årskurs 5. Engelska är det ämne som visar på ett tapp i alla årskurser där årskurs 4 står för det högsta tappet. Även när det gäller matematik har eleverna tappat i nästan alla årskurser här utmärker sig dock årskurs 4 på ett positivt vis och visar på en höjning i andelen elever som klarat av sina kunskapskrav mot föregående årskurs. Positiva avvikelser är att flickorna i ämnet svenska som andraspråk ökar i de flesta årskurser, och att pojkarna i årskurs 4 ökar i de flesta ämnen. Det är i regel en högre andel flickor som uppnår kunskapskraven trots att andelen pojkar som uppnår kunskapskraven ökar i årskurs 4. Andelen elever som bedöms uppnå kunskapskraven årskurs 1-5 jämförelse av olika elevkullar Tabellen (1b) visar andel elever som bedöms uppnå kunskapskraven i en jämförelse mellan olika elevkullar; det GRUNDSKOLENÄMNDEN 9

16 vill säga årets elever i jämförelse med förra årets elever i respektive årskurs. Grön markering visar en positiv förändring på en procentenhet eller högre, gul markering visar oförändrat resultat (under en procentenhet) och rött en negativ förändring på en procentenhet eller mer. Utöver kärnämnena väljs de två mest avvikande ämnena utifrån ett årskurs 1-5 perspektiv. Resultaten är tagna från LIS. Tabell 1b Åk. 1 Åk. 2 Åk. 3 Åk. 4 Åk. 5 Kärnämnen (prioriterade områden) VT13 VT14 VT13 VT14 VT13 VT14 VT13 VT14 VT13 VT 14 Engelska 98,6 97,8 97,8 97,9 96,1 96,2 93, ,4 91,2 Matematik 95,6 94,8 92,7 92,4 90,7 90,8 92,4 93,1 91,9 90,7 Svenska 97 94,6 94, ,2 95,6 93,1 93,7 92,5 92,4 Svenska som andraspråk 85,1 86,3 70,7 80,7 72,6 72,9 83,5 72,9 78,7 84,4 Avvikande ämnen Fysik 97, ,1 96, ,2 96,4 94,6 93,9 95,2 Teknik 97,9 98,3 97,5 96,9 96,8 96,5 96,9 95,5 94,3 96,5 Årets elevkull har i ämnet svenska som andraspråk en genomgående högre andel elever som uppnår kunskapskraven i en och samma årskurs jämfört med förra året. Pojkarna i årskurs 3 står för en rejäl ökning i svenska. Flickorna backar dock i svenska som andraspråk. Däremot har årskurs 1 tapp i de flesta ämnen. Svenska är det enda ämnet som ökat märkbart från föregående år i årskurs 3 vilket resulterar i att nämndmålet Kunskap (2.5) inte förändrats synbart (på grund av avrundning) från föregående år och är kvar på 87 procent. Andel elever med minst betyget E årskurs 6-9 jämförelse av samma elever Tabellen (1c) visar andelen elever som fått betyget E eller högre ur ett elevperspektiv, det vill säga samma elevkull under två olika vårterminer. Grön markering visar en positiv förändring på en procentenhet eller högre, gul markering visar oförändrat resultat (under en procentenhet) och rött en negativ förändring på en procentenhet eller mer. Utöver kärnämnena väljs de två mest avvikande ämnena utifrån ett åk. 6-9 perspektiv. Resultaten är tagna från LIS. Tabell 1c Åk. 6 Åk. 7 Åk. 7 Åk. 8 Åk. 8 Åk. 9 Kärnämnen (prioriterade områden) VT13 VT14 VT13 VT14 VT13 VT14 Engelska 93,8 90,1 90,5 90,3 90,8 94,1 Matematik 94,8 91,7 90,3 87,3 87,9 93,1 Svenska 96,0 94,5 91,3 93,3 93,8 97,6 Svenska som andra språk 77,6 71,6 66,7 58,2 55,9 69,5 Avvikande ämnen Samhällskunskap 95,4 92,4 90,7 90,2 90,9 91,9 Geografi 95,1 93,4 91,1 89,3 89,6 91,3 Flickor Åk. 6 Åk. 7 Åk. 7 Åk. 8 Åk. 8 Åk. 9 Kärnämnen (prioriterade områden) VT 13 VT14 VT 13 VT14 VT 13 VT14 Engelska 93,8 91,0 92,4 90,1 92,1 94,0 Matematik 95,0 92,1 91,4 86,8 87,6 92,6 Svenska 99,0 96,6 94,9 94,9 94,7 98,6 Svenska som andra språk 81,3 75,4 76,1 63,8 66,0 74,2 Avvikande ämnen Samhällskunskap 95,6 93,6 93,0 91,0 91,9 92,0 Geografi 95,9 94,3 92,8 90,4 91,3 91,8 10 DELÅRSRAPPORT PER 31 AUGUSTI 2014

17 Tabell 1c fortsättning Pojkar Åk. 6 Åk. 7 Åk. 7 Åk. 8 Åk. 8 Åk. 9 Kärnämnen (prioriterade områden) VT13 VT14 VT13 VT14 VT13 VT14 Engelska 93,8 89,2 88,6 90,5 89,4 94,1 Matematik 94,6 91,3 89,2 87,8 88,3 93,7 Svenska 93,3 92,5 87,8 91,8 93,0 96,6 Svenska som andra språk 73,5 68,1 58,1 52,8 46,6 65,2 Avvikande ämnen Samhällskunskap 94,4 92,5 89,4 88,2 87,8 90,7 Geografi 93,6 92,3 89,2 88,2 91,9 92,6 Utifrån ett elevperspektiv tappar eleverna i årskurs 7 och 8 stort (förutom svenska i årskurs 8). Eleverna i årskurs 9 ökar däremot stort. Det bör tilläggas att det sker en förändring i läroplanen mellan årskurs 6 och 7; föregående år redovisade skolorna i dialogsamtalen att det är en naturlig effekt att det förekommer tapp i årskurs 7 eftersom kraven höjs och att det också kan bero på att det är fortfarande tidsmässigt väldigt nära inpå reformen. Detta resonemang kan delvis förklara varför resultaten sjunkit i matematik och svenska som andraspråk även i årskurs 8. Det övergripande betygsmönstret för årskurs 9 visar på en stark positiv trend inom nästan alla ämnen. Det bör noteras att pojkarna ökar i samtliga kärnämnen i årskurs 9, och ämnena svenska och engelska i årskurs 8 där det är pojkarna som skapar en ökning i totalsiffran. Flickorna gör noterbara ökningar endast i årskurs 9. Andel elever med minst betyget E årskurs 6-9 jämförelse av samma årskurs olika elevkullar Tabellen (1d) visar andel elever som fått betyget E eller högre ur i en jämförelse mellan olika elevkullar; det vill säga årets årskurs och elever i jämförelse med förra årets årskurs och elever. Grön markering visar en positiv förändring på en procentenhet eller högre, gul markering visar oförändrat resultat (under en procentenhet) och rött en negativ förändring på en procentenhet. Utöver kärnämnena väljs de två mest avvikande ämnena utifrån ett årskurs 6-9 perspektiv. Resultaten är tagna från LIS. Tabell 1d Åk. 6 Åk. 7 Åk. 8 Åk. 9 Kärnämnen (prioriterade områden) VT13 VT14 VT13 VT14 VT13 VT14 VT13 VT14 Engelska 93,8 91,6 90,5 90,1 90,8 90,3 92,6 94,1 Matematik 94,8 92,7 90,3 91,7 87,9 87,3 92,2 93,1 Svenska 96,0 95,0 91,3 94,5 93,8 93,3 97,0 97,6 Svenska som andra språk 77,6 69,3 66,7 71,6 55,9 58,2 67,7 69,5 Avvikande ämnen Samhällskunskap 94,7 92,4 91,3 93,2 92,4 90,2 93,8 93,1 Geografi 94,0 92,4 90,4 94,2 91,8 90,1 93,1 93,1 Årets elevkull i årskurs 6 backar i samtliga kärnämnen jämfört med förra årets elevkull. I årskurs 7 råder ett motsatt mönster där årets elever har en högre andel godkända i alla kärnämnen utom engelska. Det är främst årets pojkar som ökar och lyfter det totala resultatet i årskurs 7. I texten till föregående tabell (1c) lyftes resonemanget att andelen elever som når minst betyget E minskar från årskurs 6 till 7 som en konsekvens av att det blir en skillnad i läroplanen. Slutsatsen av resultaten i tabell 1c och 1d är ändå positiv eftersom årets elever i årskurs 7 presterat bättre. Årskurs 8 har ett stillastående resultat där årets kull varken tappar eller ökar i jämförelse med förra årets elever. Här är det intressant att pojkarna ökar och flickorna backar vilket mynnar ut i det stillastående resultatet. I engelska och matematik har pojkarna i årskurs 8 rentav ett bättre resultat än flickorna, vilket är ovanligt då flickor generellt uppvisar högre resultat än pojkar. Det ska bli intressant att diskuterar detta med skolorna vid årets dialog rörande skolornas systematiska kvalitetsarbete. Kan det vara så att matematiklyftet eller andra förändringar i verksamheten påverkat detta resultat? Elevkullen i årskurs 9 har det bästa resultatet, med en högre andel godkända jämfört med förra året i samtliga kärnämnen. Det är främst flickorna som lyfter resultatet, medan pojkarna har en svag ökning. Nationella prov årskurs 3, 6 och 9 jämförelse av samma årskurs, olika elevkullar Tabellen (1e) visar andel elever som klarat respektive nationellt prov, det vill säga klarat alla delprov i årskurs 3 och fått minst betyget E i årskurs 6 och 9. Grön markering visar en positiv förändring på en procentenhet eller högre, gul markering visar oförändrat resultat (under en procentenhet) och rött en negativ förändring på en procentenhet. Skolorna gör olika prov inom SO- och NO-ämnena och i resultaten redovisas de i varsitt samlat mått. GRUNDSKOLENÄMNDEN 11

18 Tabell 1e VT13 VT14 VT13 VT14 VT13 VT14 Nationella prov Åk. 3 Åk. 3 Åk. 6 Åk. 6 Åk. 9 Åk. 9 Engelska 96 94, ,7 Matematik 65,9 72, ,3 85,3 91,5 Svenska 78,9 86,1 97,5 96,9 96,8 97,1 Svenska som andraspråk 63,9 59,9 84,8 81,7 75,4 72,5 SO 90,8 92,7 84,5 95,3 NO 94 95,2 83,1 92,1 Flickor Åk. 3 Åk. 3 Åk. 6 Åk. 6 Åk. 9 Åk. 9 Engelska ,7 97,4 Matematik 67,5 70,4 94,2 94,5 83,4 89,4 Svenska 85,5 91,0 99,5 97,7 99,2 99,3 Svenska som andraspråk 68,8 70,7 92,3 91, ,2 SO 92, ,3 96,9 NO 93,8 95,2 83,3 91,9 Pojkar Åk. 3 Åk. 3 Åk. 6 Åk. 6 Åk. 9 Åk. 9 Engelska 96 94,7 97,1 98 Matematik 64,4 73,9 93,8 94,1 86,8 93,6 Svenska 72,6 81,6 95,5 96,2 94,7 94,8 Svenska som andraspråk 59,3 51,9 77,5 71,1 75,9 72,7 SO 89,2 91,6 83,8 93,6 NO 94,2 95,2 82,9 92,3 Det övergripande mönstret för de nationella proven är att årskurs 6 backar eller visar små skillnader i alla ämnen utom SO och NO medan årskurs 3 och årskurs 9 ökar i de flesta ämnen. Färre elever i årskurs 3, 6 och 9 får godkänt i svenska som andraspråk på de nationella proven. Om man bryter ned resultaten i svenska som andraspråk på könsnivå framkommer det att det främst är pojkarna som backar medan flickorna rentav ökar i årskurs 3 och visar på en väldigt liten skillnad i årskurs 6. I SO och NO kan man skönja en trend att resultaten blir bättre. Det är dock problematiskt att kunna ge en god analys kring detta eftersom bakgrundsfaktorerna förändras för varje skola då ingen skola gör prov inom samma ämne vare sig två år i rad eller mellan skolorna i kommunen. Det bör funderas på till framtiden om NO- och SO-siffran alls ska presenteras i den här formen. Nationella proven i årskurs 3 visar på gröna siffror men de är också märkbart lägre än i de andra årskurserna. I matematikprovet är det delprov E (mätning och uppskattning av längder) och delprov F (geometri) som har lägre resultat. 78,7 procent av eleverna uppnår kraven för delprov E och 89 procent av eleverna uppnår kraven för delprov F. I resterande delprov är det över 95 procent som klarar kraven. På motsvarande sätt är det i svenska delprov H (faktatext, skrivning) som sänker resultatet. En jämförelse mellan andel elever som uppnått kunskapskraven eller minst betyget E (tabell 1b och 1d) och nationella proven visar liten diskrepans mellan de två indikatorerna i årskurs 6 och 9 (med undantag för SvA i årskurs 6). Vilket tyder på en god bedömningsöverstämmelse mellan nationella proven och betygsättning gällande minimumnivån. Årskurs 3 visar dock på stora skillnader. I matematik är skillnaden på nästan 20 procentenheter där det är 72,3 procent som klarat av provet medan det är 90,8 procent som uppnått kunskapskraven, i svenska och svenska som andraspråk är det cirka 10 procentenheters skillnad. Detta kommer följas upp i förvaltningens dialoger med skolledningarna. Årskurs 6-9 meritvärde, minst E lästa ämnen och behörighet, jämförelse av samma elever Tabellen (1f) visar elevernas meritvärde, andelen elever med minst E i lästa ämnen och andelen behöriga till gymnasiet ur ett elevperspektiv. Det vill säga samma elevkull under två olika höstterminer. Grön markering visar en positiv förändring på en procentenhet eller högre, gul markering visar oförändrat resultat (under en procentenhet) och rött en negativ förändring på en procentenhet eller mer. Meritvärdet som redovisas utgår från föregående års räknesätt (16 bästa ämnena). Resultaten är tagna från LIS. 12 DELÅRSRAPPORT PER 31 AUGUSTI 2014

19 Tabell 1f VT13 VT14 VT13 VT14 VT13 VT14 Åk. 6 Åk. 7 Åk. 7 Åk. 8 Åk. 8 Åk. 9 Genomsnittligt meritvärde 208,1 199,2 186,6 202, ,9 Minst E lästa ämnen 84 77,1 73,7 73,8 72,4 81,4 Andel (%) behöriga till yrkesprogram 3+5 ämnen 88, ,2 81,2 82,6 89,7 Andel (%) behöriga till SP 3+9 ämnen 87,9 82,4 79,6 80,1 80,1 87,8 Andel (%) behöriga till NV 3+9 ämnen 87,3 82,1 80,7 79,9 79,7 86,9 Flickor Åk. 6 Åk. 7 Åk. 7 Åk. 8 Åk. 8 Åk. 9 Genomsnittligt meritvärde 216, ,7 212,9 204,1 230,1 Minst E lästa ämnen 85,7 79,3 79,6 77, ,5 Andel (%) behöriga till yrkesprogram 3+5 ämnen 90 85,2 86,5 82,8 83,7 89,3 Andel (%) behöriga till SP 3+9 ämnen 89,2 83,9 84,8 81,8 81,6 88,1 Andel (%) behöriga till NV 3+9 ämnen 88,4 83,7 85,7 81,6 81,8 87,3 Pojkar Åk. 6 Åk. 7 Åk. 7 Åk. 8 Åk. 8 Åk. 9 Genomsnittligt meritvärde 199, ,8 192,4 187,6 211,4 Minst E lästa ämnen 82,3 74,9 68,1 70,5 69,8 81,2 Andel (%) behöriga till yrkesprogram 3+5 ämnen 87,6 82, ,6 81,5 90,1 Andel (%) behöriga till SP 3+9 ämnen 86, ,6 78,4 78,5 87,6 Andel (%) behöriga till NV 3+9 ämnen 86,3 80,5 75,8 78,1 77,4 86,5 Sett utifrån ett elevperspektiv backar eleverna i årskurs 7, detta gäller för pojkar och flickor och för samtliga mått. Det tidigare nämnda resonemanget om att läroplanen (diskussion tabell 1c) förändras mellan årskurs 6 och 7 kan appliceras även i detta fall. I årskurs 8 ökar meritvärdet medan minst E i lästa ämnen är stillastående och behörigheterna går ner. Intressant är att flickorna backar i alla mått utom meritvärdet jämfört med när de gick i årskurs 7 medan pojkarna ökar i samtliga mått. Trots detta har flickorna fortfarande högre resultat än pojkarna i alla mått. Att flickornas meritvärde ökar men inte andelen godkända eller behöriga antyder att de högpresterande flickorna presterar ännu bättre i årskurs 8 medan de som legat på gränsen till godkänt i årskurs 7 faller igenom i årskurs 8. Att så är fallet med flickorna men inte med pojkarna kan innebära att flickor inte får det stöd de behöver. Årskurs 9 uppvisar ett tydligt mönster där både pojkar och flickor ökar i alla mått. Årskurs 6-9 meritvärde, minst E lästa ämnen och behörighet, jämförelse av olika elevkullar Tabellen (1g) visar elevernas meritvärde, andelen elever med minst E i lästa ämnen och andelen behöriga till gymnasiet ur ett verksamhetsperspektiv; det vill säga årets årskurs och elever i jämförelse med förra årets årskurs och elever. Grön markering visar en positiv förändring på en procentenhet eller högre, gul markering visar oförändrat resultat (under en procentenhet) och rött en negativ förändring på en procentenhet eller mer. Meritvärdet som redovisas utgår från föregående års räknesätt (16 bästa ämnena). Resultaten är tagna från LIS. Tabell 1g Åk. 6 Åk. 7 Åk. 8 Åk. 9 VT13 VT14 VT13 VT14 VT13 VT14 VT13 VT14 Genomsnittligt meritvärde 208,1 209,9 186,6 199, ,5 217,1 220,9 Minst E lästa ämnen 84 80,4 73,7 77,1 72,4 73,8 80,6 81,4 Andel (%) behöriga till yrkesprogram ,8 86,3 82, ,6 81,2 88,8 89,7 Andel (%) behöriga till SP 3+9 ämnen 87,9 83,7 79,6 82,4 80,1 80, ,8 Andel (%) behöriga till NV 3+9 ämnen 87, ,7 82,1 79,7 79,9 85,9 86,9 Utifrån ett verksamhetsperspektiv där årets kull jämförs med förra årets kull är meritvärde det enda mått som ökar i samtliga årskurser. I årskurs 9 går det att se att det är ytterligare ett rekordår för Huddinge kommun, det ska också tilläggas att siffrorna redovisas efter föregående års räknesätt (16 bästa ämnena). Vid användandet av det nya räknesättet som beräknas på de 16 bästa ämnena och moderna språk om eleven läst det ämnet (alltså 16+1) är meritvärdet i årskurs 9 på 221,6 meritvärdespoäng. I årskurs 7 och 9 har samtliga mått ett bättre resultat jämfört med förra året. I årskurs 6 ökar meritvärdet medan övriga mått backar. I årskurs 8 står behörigheterna still medan meritvärdet och E i lästa ämnen ökar, samtidigt så är resultaten lägre i årskurs 8 i jämförelse mot årskurs 7. Sammanfattning Resultatbilden i årskurs 3 är ojämn eftersom resultaten i de nationella proven genomgående är högre än föregående år GRUNDSKOLENÄMNDEN 13

20 samtidigt som andelen elever som uppnår kunskapskraven är relativ hög i jämförelse med nationella provens resultat. Vi ser att elevkullen i årskurs 6 har lägre resultat än föregående års elevkull. Detta kommer att följas upp på höstens dialoger med skolledningarna. Prognosen från delår 1 gällande stigande meritvärde för årskurs 9 uppfylldes och Huddinge har återigen ett rekordår i meritvärde. Likväl har resultaten för de andra indikatorerna. i årskurs 9 höjts. När eleverna går från årskurs 6 till 7 går det att se att resultaten sjunker; något som möjligtvis kan förklaras av läroplanens uppbyggnad. Övergången mellan årskurs 6 och årskurs 7 bör därför ses över. Fortsatt fokus på kunskapsresultaten Behöriga lärare och karriärvägar för skickliga Lärare Vid höstterminsstarten har vi rekryterat förstelärare med kommunövergripande uppdrag i alla ämnen utom hem- och konsumentkunskap, NO senaredel samt matematik. När det gäller de förstnämnda ämnena går en ny annons ut i dagarna. För matematikens del anlitar vi en extern konsult som tidigare varit ansvarig för kommunens implementeringsansvariga. När det gäller förstelärare med lokala uppdrag snart inrättat totalt 109 tjänster vilket innebär att vi fyller grundskolans kvot vad gäller statbidragsersättning. Vi har redan tidigare en extra förstelärare i modersmål som inte finansieras via statsbidrag på grund av behörighetsreglerna. Grundsärskolan Inga nya resultat finns att tillgå. Resultat från skolornas systematiska kvalitetsarbete följs upp i verksamhetsberättelsen. Höga förväntningar Arbetet fortgår enligt plan. Inga nya resultat finns att tillgå. Inkludering/Huddinge Know-how Arbetet fortgår enligt plan. Inga nya resultat finns att tillgå. Samverkan förskola grundskola gymnasium Arbetet fortgår enligt plan. Inga nya resultat finns att tillgå. Övergångar Arbetet med strategidokumentet ligger i sin slutfas och ett färdigt förslag bör kunna presenteras inom kort. Genusutbildning Grundskolenämnden har fattat beslut (GSN-2012/ ) om att barn- och utbildningsförvaltningen ska erbjuda studie- och yrkesvägledare och förvaltningens kommunikatörer kompetensutveckling avseende genuskunskaper relaterade till arbetsmarknad. Arbetet löper enligt plan. Inga nya resultat finns att tillgå. Smartare arbetssätt Arbetet fortgår enligt plan. Inga nya resultat finns att tillgå. Barn och elever i behov av särskilt stöd Arbetet fortgår enligt plan. Inga nya resultat finns att tillgå. Språkutveckling Den projektgrupp för språkutveckling som har bildats, har under våren arbetat fram en projektplan för projektet. Fokus i projektet ligger på att undersöka hur och det språkutvecklandet arbetet bedrivs på våra grundskolor och hur man arbetar för att öka elevernas läsförståelse. Initialt sker en kartläggning av detta arbete. En plan för kartläggningen, som kommer att ske genom en enkät till rektorer och intervjuer med förstelärare som har språkutvecklingsuppdrag, har tagits fram. Enkäten skickades ut i slutet av vårterminen och intervjuerna genomförs under hösten. Ett samarbete har också inletts med Södertörns högskola som kommer att delta i analysen av det insamlade materialet. Matematikutveckling Under våren har uppföljningar och utvärderingar börjat genomföras av de utvecklingsinsatser som pågår. Inom ramen för följeprojektet matematik har ett antal projektoch styrgruppsmöten genomförts. Första omgången av Matematiklyftet är avslutat och i augusti inleds omgång två. IT-utveckling för lärande Förvaltningen fortsätter arbetet med att implementera den beslutade e-strategin, vilken till dels är den inordnad som en del i projektet "IT i Undervisningen", vilket efter vårens start löper på enligt plan. Under våren har man framför allt inventerat IT-aktiviteter hos de enheter som representeras i projektgruppen. Denna inventering fortsätter under hösten. IT-pedagogerna har fortsatt sitt arbete med stöd och inspiration till framför allt de enheter som står i början av sitt arbete med digitalisering i undervisningen. Åtagande för kunskap Följeprojekten är igång. Rapportering sker under respektive rubrik; språkutveckling, matematikutveckling och IT-utveckling för lärande. Enligt grundskolenämndens beslut (GSN- 2012/ ) har barn- och utbildningsförvaltningen vid fyra tillfällen under vårterminen 2014 genomfört en internutbildning för studie- och yrkesvägledare och förvaltningens kommunikatörer avseende genuskunskaper relaterade till arbetsmarknad. I kompetensutvecklingen ingick också att granska information inför elevernas studieval. Utbildningen leddes av genuspedagog. Arbetet löper enligt plan. Inga nya resultat finns att tillgå. Förvaltningen ser till att fler skolor får tillgång till och nyttjar Huddinge Know-hows tjänster. 14 DELÅRSRAPPORT PER 31 AUGUSTI 2014

21 Arbetet fortlöper enligt plan. Inga nya resultat finns att tillgå. Förvaltningen skall utveckla samarbete mellan Huddinge Know-how, psykologer och specialpedagog inom skolstödet. Grundskolechefen har anställt en ny Skolstödschef som fått ett lite bredare uppdrag som bland annat innefattar ett ökat samarbete mellan Huddinge-Know-How och alla funktioner inom Skolstödet. Detta har möjliggjorts genom att Skolstödschefen bland annat förfogar över resurserna inom Know-How. Diskussioner om hur samarbetet ska utvecklas har redan påbörjats. Ett annat uppdrag för nya Skolstödschefen blir att granska respektive skolas rutiner och arbetssätt rörande sitt elevhälsovårdsarbete. Vid eventuella brister skall hon vara ett stöd i förbättringsarbetet. Normer och värden Klassrumsmiljö och studiero Arbetet fortlöper enligt plan. Inga nya resultat finns att tillgå. Ansvar och inflytande Arbetet fortlöper enligt plan. Inga nya resultat finns att tillgå. Åtagande för ansvar och inflytande ELIT-utbildningen genomförs för tredje året med start i höst. Till denna utbildning har 35 lärare anmält sig från 6 av våra grundskolor. Elit utbildningen har fått ökad efterfrågan och det finns ett stort behov av denna utbildning. I maj hade årets deltagare en mycket välbesökt utställningsdag. Under denna dag presenterade de sina olika arbetsområden inom entreprenörskap och digitalt lärande. Under Ung företagsamhets SM-dagar maj erhöll vår lärare, Anna Sterlinger-Ahlring priset som årets entreprenöriella grundskolelärare i Sverige. Ekosystem i balans Det har inte varit möjligt att genomföra kartläggningen av miljöpåverkan utifrån kommunens mall under våren. För hösten har förvaltningen sett det möjligt att avdela resurser för att leda och stödja ett sådant arbete, vilket kommer att redovisas i verksamhetsberättelsen. Ekologisk mat De ekologiska inköpen av livsmedel har ökat under första halvåret jämfört med grundskolor är redan uppe i det mål som är uppsatt för 2014 (att uppnå 37 procent). Så gott som alla grundskolor erbjuder ett vegetariskt alternativ dagligen. Statistik över andel ekologiska livsmedel i procent Verksamhet Jan-juni Grundskolor 34, ,5 30,8 Gymnasier 35,9 30,8 30,2 30,9 Förskolor 43,2 40,8 39,8 37,9 BUF totalt 37, ,6 BUF och SÄF 35,4 33,4 33,4 31,1 SkolmatSverige SkolmatSverige är ett webbaserat enkätverktyg som används för att utvärdera måltidsverksamheten enligt nämndbeslut Det webbaserade verktyget har utvecklats, så en kommunrapport kan genereras för de skolor som besvarar enkäten. 18 av 25 skolor med egen matsal har fyllt i enkätverktyget för läsåret 13/14. Alla skolor som fyllt i enkätverktyget har svarat på nivå 1, som omfattar skollagens krav att servera näringsriktiga skolmåltider i grundskolan samt livsmedelslagens krav om säker mat. Ökningen av de som svarat på nivå 2 och 3 har varit markant sedan förra året. Områdena som bedöms inom de olika nivåerna se bild nedan från SkolmatSverige. Sammanfattning av resultat Nivå 1 Inom Måltidsutbudet bedöms skolans generella utbud gällande lunch, samt eventuellt frukost, mellanmål och kafeteria. Fler rätter per dag och större variation ökar elevernas valfrihet och nyfikenhet samt kan underlätta för skolan att introducera nya rätter. 94 procent av skolor har ett bra lunchutbud. Bedömningen av skollunchens näringsriktighet omfattar fyra näringskriterier; måltidens fettkvalitet, dess innehåll av fiber och fullkorn, järn och vitamin D. Här uppfylller 45 procent av skolor kravet att servera näringsriktiga skolmåltider i grundskolan. All mat som serveras ska vara säker och riskfri att äta. Här är bedömningen att det finns bra rutiner hos samtliga kök som besvarat frågorna inom området. GRUNDSKOLENÄMNDEN 15

Kallelse till grundskolenämnden

Kallelse till grundskolenämnden GRUNDSKOLENÄMNDEN KALLELSE SIDA 1 (2) Kallelse till grundskolenämnden Tid Torsdag den 3 oktober, klockan 18:00 Plats A-salen, kommunalhuset, Kommunalvägen 28, Huddinge Ärenden Diarienummer 1 Upprop och

Läs mer

Bokslut och verksamhetsberättelse 2013 för grundskolenämnden

Bokslut och verksamhetsberättelse 2013 för grundskolenämnden BARN- OCH UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA 2014-01-27 GSN-/555.182 1 (3) HANDLÄGGARE Ståhlberg, Susanne Susanne.Stahlberg@huddinge.se Grundskolenämnden Bokslut och verksamhetsberättelse

Läs mer

Skola: Norråsaskolan Rektor: Erik Thor

Skola: Norråsaskolan Rektor: Erik Thor Skola: Norråsaskolan Rektor: Erik Thor Systematiskt kvalitetsarbete Det systematiska kvalitetsarbetet är reglerat i skollagen, 4 kap och regleras på nationell-, huvudmannaoch enhetsnivå. Huvudmannanivå

Läs mer

Kvalitetsredovisning och verksamhetsplan för Tällbergs skola

Kvalitetsredovisning och verksamhetsplan för Tällbergs skola Kvalitetsredovisning och verksamhetsplan för Tällbergs skola Kvalitetsredovisning 2013/2014 Varje huvudman inom skolväsendet ska på huvudmannanivå systematiskt och kontinuerligt planera, följa upp och

Läs mer

E-strategi för grundskolenämnden 2013-2016

E-strategi för grundskolenämnden 2013-2016 BARN- OCH TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA 2013-03-15 GSN-2013/111.159 1 (3) HANDLÄGGARE Steinmo, Conny Grundskolenämnden Conny.Steinmo@huddinge.se E-strategi för grundskolenämnden 2013-2016 Förslag

Läs mer

Förslag till beslut Nämnden överlämnar tjänsteutlåtandet som nämndens yttrande i ärendet.

Förslag till beslut Nämnden överlämnar tjänsteutlåtandet som nämndens yttrande i ärendet. BARN- OCH UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN 2013-01-09 GSN-2012/514.628 1 (4) HANDLÄGGARE Särkijärvi Zettervall, Karin Grundskolenämnden Karin.Sarkijarvi-Zettervall@huddinge.se Remissvar - Angående genuskompetens

Läs mer

Beslut för förskoleklass och grundskola

Beslut för förskoleklass och grundskola Dnr 44-2014:8517 Södertälje Friskola AB Org.nr. 556557-0149 Beslut för förskoleklass och grundskola efter bastillsyn i Södertälje Friskola belägen i Södertälje kommun 2(8) Tillsyn i Södertälje friskola

Läs mer

Nulägesbeskrivning av Kvalitet i grundskolan i Eslövs kommun-2012

Nulägesbeskrivning av Kvalitet i grundskolan i Eslövs kommun-2012 Nulägesbeskrivning av Kvalitet i grundskolan i Eslövs kommun-2012 I denna rapport presenteras elevernas resultat på ett övergripande sätt samt utvärdering och analys av nuläget. Utvärderingen ligger till

Läs mer

Kvalitetsrapport 2014-2015

Kvalitetsrapport 2014-2015 Datum 2014-06-30 10 Antal sidor Kvalitetsrapport 2014-2015 Kvistbergsskolan Marcus och Anna 0564-477 00 direkt 070-642 16 65 mobil marcus.lech@torsby.se Innehållsförteckning 1. Fokusområde vad har vi uppnått

Läs mer

BeskJit för. 'örsko e [ass och grundsko a

BeskJit för. 'örsko e [ass och grundsko a Beskut Dnr 44-2015:4210 Backatorps skolkooperativ ekonomisk förening Org.nr. 716445-1366 BeskJit för. 'örsko e [ass och grundsko a efter bastillsyn Bauatorpsskolan belägen i Göteborgs ko mun. 'iåbx 2320,

Läs mer

Förändrade regler för utmärkelsen Årets ledare/chef från och med år 2014

Förändrade regler för utmärkelsen Årets ledare/chef från och med år 2014 BARN- OCH UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN TJÄNSTEUTLÅTANDE 2014-09-09 GSN-2014/1424.601 1 (4) HANDLÄGGARE Nyberg, Peter Peter.Nyberg@huddinge.se Grundskolenämnden Förändrade regler för utmärkelsen Årets ledare/chef

Läs mer

Information om det systematiska kvalitetsarbetet

Information om det systematiska kvalitetsarbetet Anita Rune - P6AR01 E-post: anita.rune@vasteras.se Kopia till TJÄNSTESKRIVELSE 1 (1) 2013-09-09 Dnr: 2013/2541-BaUN- 013 Barn- och ungdomsnämnden Information om det systematiska kvalitetsarbetet Ärendebeskrivning

Läs mer

Beslut för förskoleklass och grundskola

Beslut för förskoleklass och grundskola Skolinspektionen Eksjö kommun Beslut för förskoleklass och grundskola efter tillsyn i Eksjö kommun Skolinspektionen. Postadress: Box 156, 221 00 Lund, Besöksadress: Gasverksgatan 1, 222 29 Lund Telefon:

Läs mer

Beslut för grundskola och fritidshem

Beslut för grundskola och fritidshem Skolinspektionen 2013-04-25 Stockholms kommun Rektorn vid Sofia skola Beslut för grundskola och fritidshem efter tillsyn av Sofia skola i Stockholms kommun Skolinspektionen, Box 23069, 104 35 Stockholm,

Läs mer

Beslut om bidragsbelopp 2014 grundskola och skolbarnsomsorg

Beslut om bidragsbelopp 2014 grundskola och skolbarnsomsorg BARN- OCH UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN BIDRAGSBELOPP SKOLA 2013-10-21 GSN-2013/496.182 1 (7) HANDLÄGGARE Ståhlberg, Susanne Utförare med elev från Susanne.Stahlberg@huddinge.se Beslut om bidragsbelopp 2014

Läs mer

Grundskolenämnden TJÄNSTEUTLÅTANDE BARN- OCH UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN DATUM DIARIENR SIDA 2015-05-13 GSN-2015/233.610 1 (4)

Grundskolenämnden TJÄNSTEUTLÅTANDE BARN- OCH UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN DATUM DIARIENR SIDA 2015-05-13 GSN-2015/233.610 1 (4) BARN- OCH UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN 2015-05-13 GSN-2015/233.610 1 (4) HANDLÄGGARE Hjelm, Per 08-535 360 71 Per.Hjelm@huddinge.se Grundskolenämnden Svar på motion - Ta fram riktlinjer för Huddinges framtida

Läs mer

Remiss - Personalpolicy för Huddinge kommun

Remiss - Personalpolicy för Huddinge kommun BARN- OCH UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA 2015-06-22 GSN-2015/406.199 1 (2) HANDLÄGGARE Tullgren, Elisabet 08-535 360 30 elisabet.tullgren@huddinge.se Grundskolenämnden Remiss

Läs mer

Systematiskt kvalitetarbete Grundskolan Kvalitetsrapport 2013-2014

Systematiskt kvalitetarbete Grundskolan Kvalitetsrapport 2013-2014 Systematiskt kvalitetarbete Grundskolan Kvalitetsrapport 2013-2014 2014-06-03 1. GRUNDFAKTA Stadsskogsskolan 1 191 elever, 113 pojkar och 78 flickor 42 med annat modersmål 22 lärare Andel lärare med högskoleexamen

Läs mer

Kvalitetsredovisning och verksamhetsplan för Åkerö F-6 enhet

Kvalitetsredovisning och verksamhetsplan för Åkerö F-6 enhet Kvalitetsredovisning och verksamhetsplan för Åkerö F-6 enhet Kvalitetsredovisning 2013/2014 Varje huvudman inom skolväsendet ska på huvudmannanivå systematiskt och kontinuerligt planera, följa upp och

Läs mer

Uppdragsplan 2014. För Barn- och ungdomsnämnden. BUN 2013/1809 Antagen av Barn- och ungdomsnämnden 2013-12-18

Uppdragsplan 2014. För Barn- och ungdomsnämnden. BUN 2013/1809 Antagen av Barn- och ungdomsnämnden 2013-12-18 Uppdragsplan 2014 För Barn- och ungdomsnämnden BUN 2013/1809 Antagen av Barn- och ungdomsnämnden 2013-12-18 Kunskapens Norrköping Kunskapsstaden Norrköping ansvarar för barns, ungdomars och vuxnas skolgång.

Läs mer

Systematiskt kvalitetsarbete

Systematiskt kvalitetsarbete BUN 2013-08-27 57 Systematiskt kvalitetsarbete Barn- och utbildningsförvaltningen Systematiskt kvalitetsarbete i Svenljunga kommun Skollagens krav innebär att huvudmän, förskole- och skolenheter systematiskt

Läs mer

Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Förskoleklass / Grundskolan / Grundsärskolan. Sjuntorpsskolan 4-9 2014

Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Förskoleklass / Grundskolan / Grundsärskolan. Sjuntorpsskolan 4-9 2014 Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Förskoleklass / Grundskolan / Grundsärskolan Sjuntorpsskolan 4-9 2014 Innehållsförteckning KVALITÉTSARBETE... 3 Redovisning av aktuella kunskapsresultat...

Läs mer

Granskning av rutiner för uppföljning av elevernas kunskapsutveckling i grundskolan. Motala kommun

Granskning av rutiner för uppföljning av elevernas kunskapsutveckling i grundskolan. Motala kommun Revisionsrapport Granskning av rutiner för uppföljning av elevernas kunskapsutveckling i grundskolan Motala kommun Eleonor Duvander Håkan Lindahl Innehållsförteckning Revisionell bedömning... 1 Bakgrund

Läs mer

Kvalitetsarbete för Garpenbergs skola period 3 (jan mars), läsåret 2012/2013

Kvalitetsarbete för Garpenbergs skola period 3 (jan mars), läsåret 2012/2013 Kvalitetsarbete för Garpenbergs skola period 3 (jan mars), läsåret 2012/2013 1 Systematiskt kvalitetsarbete Enligt Skollagen (SFS 2010:800) ska varje huvudman inom skolväsendet på huvuvdmannanivå systematiskt

Läs mer

Verksamhetsplan för Norrtullskolan 2013/2014

Verksamhetsplan för Norrtullskolan 2013/2014 BARN OCH UTBILDNING Verksamhetsplan för Norrtullskolan 2013/2014 Verksamhetsidé På vår skola ges alla elever möjlighet att utvecklas utifrån sina förutsättningar! Det viktiga för alla på skolan är att

Läs mer

Budget 2014 samt plan för ekonomin åren 2015-2016 FÖR- OCH GRUNDSKOLEVERKSAMHET

Budget 2014 samt plan för ekonomin åren 2015-2016 FÖR- OCH GRUNDSKOLEVERKSAMHET Budget 2014 samt plan för ekonomin åren 2015-2016 FÖR- OCH GRUNDSKOLEVERKSAMHET VERKSAMHETERNA Externbudget Tkr Utfall 2012 Prognos 2013 Budget 2014 Plan 2015 Plan 2016 Intäkter 46 058 47 634 45 384 45

Läs mer

Beslut för grundskola

Beslut för grundskola Stockholms kommun Rektorn vid Äppelviksskolan Beslut för grundskola efter tillsyn av Äppelviksskolan i Stockholms kommun Skolinspektionen, Box 23069, 104 35 Stockholm, Besöksadress: Sveavägen 159 Telefon:

Läs mer

Matte i πteå 2012-2015. Kommunala insatser utifrån behov i verksamheten. SKL:s mattesatsning Förbättra elevernas resultat i PISA studien.

Matte i πteå 2012-2015. Kommunala insatser utifrån behov i verksamheten. SKL:s mattesatsning Förbättra elevernas resultat i PISA studien. 2012-2015 Matte i πteå Matematiklyftet Nationell fortbildning av alla som undervisar i matematik SKL:s mattesatsning Förbättra elevernas resultat i PISA studien. Kommunala insatser utifrån behov i verksamheten.

Läs mer

Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Grundskolan/Grundsärskolan. Stavreskolan 4-9 2012

Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Grundskolan/Grundsärskolan. Stavreskolan 4-9 2012 Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Grundskolan/Grundsärskolan Stavreskolan 4-9 2012 Innehållsförteckning KVALITÉTSARBETE... 3 Redovisning av aktuella kunskapsresultat... 3 REDOVISNING AV UPPDRAG...

Läs mer

Remiss - Värdegrund för Huddinge kommun

Remiss - Värdegrund för Huddinge kommun BARN- OCH UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN 2014-04-15 FSN-2014/92.119 1 (4) HANDLÄGGARE Tullgren, Elisabet 08-535 360 30 elisabet.tullgren@huddinge.se Förskolenämnden Remiss - Värdegrund för Huddinge kommun Förslag

Läs mer

1. Verksamhetens förutsättningar

1. Verksamhetens förutsättningar Grundskola Resultatrapporten innehåller en värdering och analys av enhetens resultat kring kunskap och lärande samt resultat från brukarundersökningen. Resultatrapport för Lyckeskolan Upprättad av Eva

Läs mer

Tjänsteskrivelse Rapport resultat grundskolan

Tjänsteskrivelse Rapport resultat grundskolan VALLENTUNA KOMMUN TJÄNSTESKRIVELSE FÖRVALTING 2013-08-13 DNR BUN 2013.183 JONAS BERKOW SID 1/1 JONAS.BERKOW@VALLENTUNA.SE BARN- OCH UNGDOMSNÄMNDEN Tjänsteskrivelse Rapport resultat grundskolan Förslag

Läs mer

STÖDMATERIAL FÖR ELEVDOKUMENTATION

STÖDMATERIAL FÖR ELEVDOKUMENTATION UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN GRUNDSKOLEAVDELNINGEN REVIDERAD AUGUSTI 2012 STÖDMATERIAL FÖR ELEVDOKUMENTATION Innehållsförteckning OM UTVECKLINGSSAMTALET OCH DEN SKRIFTLIGA INDIVIDUELLA UTVECKLINGSPLANEN 2

Läs mer

Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Grundskolan/Grundsärskolan. Lyrfågelskolan 4-9 2013

Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Grundskolan/Grundsärskolan. Lyrfågelskolan 4-9 2013 Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Grundskolan/Grundsärskolan Lyrfågelskolan 4-9 2013 Innehållsförteckning KVALITÉTSARBETE... 3 Redovisning av aktuella kunskapsresultat... 4 REDOVISNING AV UPPDRAG...

Läs mer

Bryt köttnormen - inför vegetariskt som grundalternativmotion väckt av Olof Olsson (MP)

Bryt köttnormen - inför vegetariskt som grundalternativmotion väckt av Olof Olsson (MP) BARN- OCH UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN 2013-10-14 GSN-2013/447.809 1 (3) HANDLÄGGARE Kurki, Margareta 08-535 363 11 Margareta.Kurki@huddinge.se Grundskolenämnden Bryt köttnormen - inför vegetariskt som grundalternativmotion

Läs mer

Beslut för förskoleklass och grundskola

Beslut för förskoleklass och grundskola Beslut ein Skolinspektionen 2014-12-15 Leksands kommun Rektorn vid Siljansnäs skola Beslut för förskoleklass och grundskola efter tillsyn i Siljansnäs skola i Leksands kommun Skolinspektionen, Box 23069,

Läs mer

Delutvärdering Matte i Πteå Moa Nilsson Juli 2014

Delutvärdering Matte i Πteå Moa Nilsson Juli 2014 Delutvärdering Matte i Πteå Moa Nilsson Juli 2014 Projektet Matte i Πteå Syfte Syftet med det treåriga projektet Matte i Πteå är att utveckla och förbättra undervisningen i matematik för att öka alla elevers

Läs mer

Barn- och utbildningsnämndens systematiska kvalitetsarbete

Barn- och utbildningsnämndens systematiska kvalitetsarbete Barn- och utbildningsnämndens systematiska kvalitetsarbete 1 Barn och utbildningsnämndens systematiska kvalitetsarbete 2 Nuläge 2 Systematiskt kvalitetsarbete enligt skollagens 4:e kapitel 2 Modellen för

Läs mer

Utbildningsfö rvaltningens fö rba ttringsplan 2015

Utbildningsfö rvaltningens fö rba ttringsplan 2015 Utbildningsfö rvaltningens fö rba ttringsplan 2015 2014-12-11 Prioriterade områden 1. Höjd kunskapsnivå och ökad likvärdighet Åtaganden: 1. Vi ska arbeta med ett ansvarstagande förhållningssätt 2. Åtgärder

Läs mer

Skolan är till för ditt barn

Skolan är till för ditt barn Skolan är till för ditt barn En broschyr om de nya läroplanerna och den nya skollagen som riktar sig till dig som har barn i grundskolan, grundsärskolan, specialskolan eller sameskolan Du är viktig Du

Läs mer

Matte i πteå. Piteå kommun 2015-02-13

Matte i πteå. Piteå kommun 2015-02-13 2015 Matte i πteå Piteå kommun 2015-02-13 Bakgrund Svenska elevers kunskaper i matematik har försämrats under senare år. Försämringen märks i att andelen elever som uppnår det lägsta betyget ökar och

Läs mer

Kvalitetsanalys läsåret 2014/15

Kvalitetsanalys läsåret 2014/15 Kvalitetsanalys läsåret 2014/15 Klättenskolan Postadress Besöksadress Telefon Internet Giro och org nr Sunne kommun Stöpafors 0565-160 00 växel www.sunne.se 744-2684 bankgiro 79. Klättenskolan 686 93 Sunne

Läs mer

Pressinformation inför bildningsnämndens sammanträde

Pressinformation inför bildningsnämndens sammanträde 2013-04-25 Bildningsnämnden Pressinformation inför bildningsnämndens sammanträde För ytterligare information kontakta bildningsnämndens ordförande Carina Boberg (FP), telefon 013-20 69 37 Ärende 5 Preliminär

Läs mer

Kommun Kommunkod Skolform

Kommun Kommunkod Skolform Skolblad avseende Bjärehovskolan Lingvägen 17 23734 BJÄRRED Tel Fax http://wwwlommase/bjerehov Huvudman Kommun Kommun Kommunkod Skolform Lomma 1262 Grundskola Skolkod 126200503 Skolid 02061 Nedan presenteras

Läs mer

Enhetsplan för Nödingeskolan 2012-2013

Enhetsplan för Nödingeskolan 2012-2013 Enhetsplan för Nödingeskolan 2012-2013 Gemensamma mål för hela enheten Gemensam för såväl grundskola som förskoleklass och fritidshemmet ligger som grund för våra mål? Skolinspektionens rapport Vilka mål

Läs mer

Kvalitetsredovisning läsåret 2014-15 Verksamhetsplan läsåret 2015-16. Göran Åkerberg rektor

Kvalitetsredovisning läsåret 2014-15 Verksamhetsplan läsåret 2015-16. Göran Åkerberg rektor Kvalitetsredovisning läsåret 2014-15 Verksamhetsplan läsåret 2015-16 Göran Åkerberg rektor Kunskap och lärande Var är vi? Hur gör vi? Delaktighet och inflytande Vart ska vi? Hur blev det? Normer och värden

Läs mer

BOKSLUT 2009 BARN- OCH UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN. torsdag, 2010 mars 18

BOKSLUT 2009 BARN- OCH UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN. torsdag, 2010 mars 18 BOKSLUT 2009 BARN- OCH UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN Organisation Resultat Måluppfyllelse Kompetensutveckling God ekonomisk hushållning Likvärdighet IUP med skriftliga omdömen Nätverk Inspektioner Go BOKSLUT

Läs mer

Beslut för grundskola och fritidshem

Beslut för grundskola och fritidshem Skolinspektionen Beslut 2014-04-23 Älghults Friskola Rektorn vid Älghults Friskola Beslut för grundskola och fritidshem efter tillsyn i Älghults Friskola i Uppvidinge kommun Skolinspektionen, Postadress:

Läs mer

Kvalitetsarbete för Fyrklöverskolan period 2 (okt dec), läsåret 2012/2013

Kvalitetsarbete för Fyrklöverskolan period 2 (okt dec), läsåret 2012/2013 Kvalitetsarbete för Fyrklöverskolan period 2 (okt dec), läsåret 2012/2013 1 Systematiskt kvalitetsarbete Enligt Skollagen (SFS 2010:800) ska varje huvudman inom skolväsendet på huvuvdmannanivå systematiskt

Läs mer

Kvalitetsrapport 1, sammanfattning av redovisning för Kulturoch utbildningsnämnden 20150302

Kvalitetsrapport 1, sammanfattning av redovisning för Kulturoch utbildningsnämnden 20150302 Kvalitetsrapport 1, sammanfattning av redovisning för Kulturoch utbildningsnämnden 20150302 Vision: En tidsenlig och trygg skola och förskola Grundskolan Arbetsgång Enligt Kultur och utbildningsnämndens

Läs mer

Verksamhetsplanen 2015-2016 Segrande Liv Grundskola

Verksamhetsplanen 2015-2016 Segrande Liv Grundskola Verksamhetsplanen 2015-2016 Segrande Liv Grundskola Information om verksamhetsplanen Verksamhetsplanen är en del av det ständigt pågående kvalitetsförbättringsarbetet i skolan. I verksamhetsplanen formuleras

Läs mer

1 Utbildningsinspektion i Stockholms kommun Tallkrogens skola Dnr 53-2006:962 Utbildningsinspektion i Tallkrogens skola, förskoleklass och grundskola

1 Utbildningsinspektion i Stockholms kommun Tallkrogens skola Dnr 53-2006:962 Utbildningsinspektion i Tallkrogens skola, förskoleklass och grundskola 1 Utbildningsinspektion i Stockholms kommun Tallkrogens skola Dnr 53-2006:962 Utbildningsinspektion i Tallkrogens skola, förskoleklass och grundskola årskurs 1 6 Innehåll Inledning...1 Underlag...1 Beskrivning

Läs mer

Huvudmannens kommentarer Didaktus Läsår 13/14

Huvudmannens kommentarer Didaktus Läsår 13/14 Huvudmannens kommentarer Didaktus Läsår 13/14 DIDAKTUS LÄSÅR 13/14 Didaktus har sitt huvudmannasäte i Göteborg och ingår i en grupp av gymnasieskolor tillsammans med LBS Kreativa Gymnasiet och Designgymnasiet.

Läs mer

Systematiska kvalitetsarbete 13-14 grundskola

Systematiska kvalitetsarbete 13-14 grundskola Systematiska kvalitetsarbete 13-14 grundskola Innehållsförteckning Uppgifter om grundskolorna 140115.............................. 2 1. Normer och värden...................................... 3 1.1 Nuläge.................................................

Läs mer

Astrid Lindgrens skola AAstirid LIndgresn skola DOKUMENTNAMN

Astrid Lindgrens skola AAstirid LIndgresn skola DOKUMENTNAMN AAstirid LIndgresn skola DOKUMENTNAMN skolan Vi vet vart vi ska. Vi utvärderar, analyserar och förändrar. Utnyttja alla våra sinnen. Lär oss på olika sätt. Är tydliga! Gör våra elever medvetna om målen.

Läs mer

Beslut för gymnasieskola

Beslut för gymnasieskola Dnr 43-2014:7575 Alingsås kommun kommunstyrelsen@alingsas.se Beslut för gymnasieskola efter prioriterad tillsyn i Alströmergymnasiet sektor 1 i Alingsås kommun 2 (10) Tillsyn i Alströmergymnasiet sektor

Läs mer

Utbildningsinspektion i Gnarps skola, förskoleklass och grundskola årskurs 1 6

Utbildningsinspektion i Gnarps skola, förskoleklass och grundskola årskurs 1 6 Utbildningsinspektion i Nordanstigs kommun Gnarps skola Dnr 53-2005:786 Utbildningsinspektion i Gnarps skola, förskoleklass och grundskola årskurs 1 6 Innehåll Inledning...1 Underlag...1 Beskrivning av

Läs mer

Utbildningspolitisk strategi

Utbildningspolitisk strategi Utbildningspolitisk strategi 2012-2015 för förskola, förskoleklass, skola och fritidshem i Örnsköldsvik Antagen av kommunfullmäktige 2012-05-28 77 Våra huvudmål: Högre måluppfyllelse & Nolltolerans mot

Läs mer

LOKAL ARBETSPLAN 2014

LOKAL ARBETSPLAN 2014 LOKAL ARBETSPLAN 2014 GRUNDSKOLA: Bålbro skola 1. UNDERLAG - Självvärdering, riktad till pedagoger - Våga Visa-enkäten riktad till barn/elever och föräldrar - Skolans andra underlag Pedagoger Övergripande

Läs mer

Den skriftliga individuella utvecklingsplanen

Den skriftliga individuella utvecklingsplanen Den skriftliga individuella utvecklingsplanen Innehåll Förord sid. 2 Bakgrund sid. 3 Syfte sid. 4 Begrepp sid. 5 Allmän handling sid. 5 Arbetsgång sid. 6 Handledning till omdömesblankett sid. 8 Omdömesblankett

Läs mer

RESURSSKOLAN. Beskrivning av Resursskolans uppdrag och ansvar

RESURSSKOLAN. Beskrivning av Resursskolans uppdrag och ansvar RESURSSKOLAN Beskrivning av Resursskolans uppdrag och ansvar Karlskrona kommun Barn och ungdomsförvaltningen - 2014 RESURSSKOLAN EN DEL AV SÄRSKILT STÖD SÄRSKILD UNDERVISNINGS- GRUPP ENLIGT SKOLLAGEN:

Läs mer

Arbetsplan 2014-2015

Arbetsplan 2014-2015 Arbetsplan 2014-2015 Brinells högstadium Grundskola och Grundsärskola Alla elever ska bli vinnare i sitt eget liv efter sina förutsättningar Brinells högstadiums Kvalitets- och Arbetsmiljöarbete 2014/15

Läs mer

Verksamhetsplan för. förskola skola

Verksamhetsplan för. förskola skola Verksamhetsplan för förskola skola Läsåret 2014-2015 2 Antistilla förskola skola Drivs av aktiebolaget Antistilla som är helägt av Stiftelsen Lagnövallen. Antistilla bedriver förskola för barn i åldrarna

Läs mer

Plan för intern kontroll 2015 för grundskolenämnden

Plan för intern kontroll 2015 för grundskolenämnden BARN- OCH UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA 2014-10-13 GSN-2014/1600.601 1 (2) HANDLÄGGARE Carlsson, Artur Artur.Carlsson@huddinge.se Grundskolenämnden Plan för intern kontroll

Läs mer

Systematiskt kvalitetsarbete

Systematiskt kvalitetsarbete Systematiskt kvalitetsarbete Grundskolan/förskolan styrs av nationella styrdokument som skollag (2010:800) och läroplaner, vilka är kopplade till respektive skolform. Dessutom styrs verksamheterna av kommunala

Läs mer

Beslut. efter tillsyn i Svenljunga kommun

Beslut. efter tillsyn i Svenljunga kommun Beslut Svenljunga kommun Beslut efter tillsyn i Svenljunga kommun Skolinspektionen, Postadress: Box 156, 221 00 Lund, Besöksadress: Post- och besöksadress Lund, Gasverksgatan 1, 222 29 Lund Telefon: 08-586

Läs mer

Enkätundersökning inom förskola och skola. I samarbete med Järfälla kommun, Lidingö Stad, Sigtuna kommun och Upplands-Bro kommun

Enkätundersökning inom förskola och skola. I samarbete med Järfälla kommun, Lidingö Stad, Sigtuna kommun och Upplands-Bro kommun Rapport 2015 Enkätundersökning inom förskola och skola. I samarbete med Järfälla kommun, Lidingö Stad, Sigtuna kommun och Upplands-Bro kommun Stockholm 2015-04-30 Beställare: Järfälla kommun, Lidingö Stad,

Läs mer

Sammanställning och analys av skolinspektionens tillsyn 2013

Sammanställning och analys av skolinspektionens tillsyn 2013 2014-01-07 1 (5) Sammanställning och analys av skolinspektionens tillsyn 2013 Förskolan Vid skolinspektionens tillsyn 2013 fick förskolan 4 anmärkningar/förelägganden, detta är lika många i antal som vid

Läs mer

Verksamhetsplan 2009 för barn- och ungdomsnämnden

Verksamhetsplan 2009 för barn- och ungdomsnämnden Verksamhetsplan 2009 för barn- och ungdomsnämnden Inledning Kommunfullmäktige har beslutat om kommunledningsmål för planeringsperioden 2008-2011 i form av kommunövergripande mål som gäller för all verksamhet

Läs mer

Konsekvensutredning avseende förslag till föreskrifter om nationella prov läsåret 2014/2015

Konsekvensutredning avseende förslag till föreskrifter om nationella prov läsåret 2014/2015 1 (6) Konsekvensutredning avseende förslag till föreskrifter om nationella prov läsåret 2014/2015 Bakgrund Enligt skolförordningen (2011:185) ska nationella ämnesprov genomföras i de årskurser och ämnen

Läs mer

Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Grundskolan/Grundsärskolan. Stavreskolan 1-3 2013

Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Grundskolan/Grundsärskolan. Stavreskolan 1-3 2013 Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Grundskolan/Grundsärskolan Stavreskolan 1-3 2013 Innehållsförteckning KVALITÉTSARBETE... 3 Redovisning av aktuella kunskapsresultat... 4 REDOVISNING AV UPPDRAG...

Läs mer

Kvalitetsgranskning av Freinetskolan Bild & Form med huvudman Freinetskolan Bild & Form Masthugget KB

Kvalitetsgranskning av Freinetskolan Bild & Form med huvudman Freinetskolan Bild & Form Masthugget KB Freinetskolan Bild & Form Box 7115 402 32 Göteborg 1 (10) Dnr:40-200-:1773 Freinetskolan Bild & Form Masthugget KB Box 7115 402 32 Göteborg Kvalitetsgranskning av Freinetskolan Bild & Form med huvudman

Läs mer

Systematiskt Kvalitetsarbete 2011-2012

Systematiskt Kvalitetsarbete 2011-2012 Systematiskt Kvalitetsarbete 2011-2012 Vårbackaskolan INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. KVALITETSARBETET ÄR UNDER FÖRÄNDRING... 4 NATIONELLA FÖRÄNDRINGAR... 4 2. SAMMANFATTANDE BEDÖMNING... 5 SKOLA... 5 FRITIDSHEM...

Läs mer

och utbildningsförvaltningen

och utbildningsförvaltningen BARN- OCH UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA 2013-10-23 FSN-2013/352.809 1 (3) HANDLÄGGARE Kurki, Margareta 08-535 363 11 Margareta.Kurki@huddinge.se Förskolenämnden Bryt köttnormen

Läs mer

Kvalitetsarbete för Fyrklöverskolans fritidshem period 2 (okt dec), läsåret 2013-2014

Kvalitetsarbete för Fyrklöverskolans fritidshem period 2 (okt dec), läsåret 2013-2014 Kvalitetsarbete för Fyrklöverskolans fritidshem period 2 (okt dec), läsåret 2013-2014 1 Systematiskt kvalitetsarbete Enligt Skollagen (SFS 2010:800) ska varje huvudman inom skolväsendet på huvuvdmannanivå

Läs mer

Läxhjälp till alla barn i Linköpings skolor, svar på motion (S)

Läxhjälp till alla barn i Linköpings skolor, svar på motion (S) TJÄNSTESKRIVELSE 1 (6) 2014-02-04 Utbildningskontoret Dnr BOU 2013-309 Kathrin Hansson Dnr KS 2013-478 Barn- och ungdomsnämnden Läxhjälp till alla barn i Linköpings skolor, svar på motion (S) UTBILDNINGSKONTORETS

Läs mer

Arbetsplan 2015/2016 för förskolorna:

Arbetsplan 2015/2016 för förskolorna: Arbetsplan 2015/2016 för förskolorna: Eklunda Ekängen Fåraherden Gåsapigan Höskullen Kryddgården I Ur och Skur Lergöken Stallbacken Äventyret Örebro kommun Skolområdet Ängen orebro.se Innehållsförteckning

Läs mer

Kungsgårdens skolas arbetsplan 2012-2013

Kungsgårdens skolas arbetsplan 2012-2013 Grundskola Handläggare Vårt diarienummer Datum Sidan 1(7) Jennika Pettersson 2012-07-24 Kungsgårdens skolas arbetsplan 2012-2013 Kunskapsnämndens mål 2012 under MEDBORGARperspektivet Resultaten för lärande

Läs mer

Plan mot kränkande behandling för Hjalmar Lundbohmsskolan 2015/2016

Plan mot kränkande behandling för Hjalmar Lundbohmsskolan 2015/2016 Plan mot kränkande behandling för Hjalmar Lundbohmsskolan 2015/2016 Lapplands Gymnasium Hjalmar Lundbohmsskolan Enhet1, Enhet2, Enhet3 och Enhet4 http://www.kommun.kiruna.se/barn-ochutbildning/ Gymnasieskola

Läs mer

VISÄTTRASKOLANS MATEMATIKUTVECKLINGSPLAN

VISÄTTRASKOLANS MATEMATIKUTVECKLINGSPLAN VISÄTTRASKOLANS MATEMATIKUTVECKLINGSPLAN Syftet med den här utvecklingsplanen är att synliggöra hur vi på Visättraskolan ska arbeta för att all undervisning på vår skola ska vara matematik- och kunskapsutvecklande.

Läs mer

Elevers rätt till kunskap, extra anpassningar och särskilt stöd

Elevers rätt till kunskap, extra anpassningar och särskilt stöd Juridisk vägledning Reviderad maj 2015 Mer om Elevers rätt till kunskap, extra anpassningar och särskilt stöd Alla elever ska ges stöd och stimulans för att utvecklas så långt som möjligt. Vissa elever

Läs mer

Grundskolor skolområde VÄST Astrid Lindgrens skola F-6 Brännebro skola F-6 Gullringen Djursdala skola F-6 Rumskulla skola F-6 Södra Vi skola F-6

Grundskolor skolområde VÄST Astrid Lindgrens skola F-6 Brännebro skola F-6 Gullringen Djursdala skola F-6 Rumskulla skola F-6 Södra Vi skola F-6 Grundskolor skolområde VÄST Astrid Lindgrens skola F-6 Brännebro skola F-6 Gullringen Djursdala skola F-6 Rumskulla skola F-6 Södra Vi skola F-6 Genom att ha fokus på uppdraget och att ha höga förväntningar.

Läs mer

Uppdrag om nationella skolutvecklingsprogram

Uppdrag om nationella skolutvecklingsprogram Regeringsbeslut I:3 Utbildningsdepartementet 2015-07-09 U2013/02553/S Statens skolverk 106 20 Stockholm U2013/01285/S U2015/00941/S U2015/00299/S U2015/03844/S Uppdrag om nationella skolutvecklingsprogram

Läs mer

KVALITETSREDOVISNING Kommunala mål

KVALITETSREDOVISNING Kommunala mål KVALITETSREDOVISNING Kommunala mål Gymnasieskolan - introduktionsprogrammen 2012 ENHET Gymnasieskolan, introduktionsprogrammet FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR KVALITET TIDSPERIOD 2012 GRUNDFAKTA OM ENHETEN Gymnasieskolan

Läs mer

Återrapportering av Skolinspektionens tillsyn vid Särskolan, Säters kommun

Återrapportering av Skolinspektionens tillsyn vid Särskolan, Säters kommun Återrapportering av Skolinspektionens tillsyn vid Särskolan, Säters kommun 1 Innehåll INLEDNING... 3 UNDERLAG... 3 KUNSKAPER... 3 KUNSKAPSRESULTAT... 3 UPPFÖLJNING OCH KOMMUNIKATION AV RESULTAT... 6 BEDÖMNING

Läs mer

Verksamhet. Styrtal 1 Meritvärde år 9 (Skolverket)

Verksamhet. Styrtal 1 Meritvärde år 9 (Skolverket) Verksamhetsberättelse Barn- och utbildningsnämnden Ordförande: Förvaltningschef: Krister Håkansson Ann-Christin Isaksson Verksamhet Ansvarsområde Förskoleverksamhet, pedagogisk omsorg, grundskola, förskoleklass,

Läs mer

UPPDRAGSPLAN 2015. Utbildningsnämnden

UPPDRAGSPLAN 2015. Utbildningsnämnden UPPDRAGSPLAN 2015 Utbildningsnämnden UN 2015/ 4661 Antagen av Utbildningsnämnden den 17 juni 2015 I enlighet med styrmodellen för Norrköpings kommun ska varje nämnd årligen ta fram en uppdragsplan. Uppdragsplanen

Läs mer

Arbetsplan Bromstensskolan 2013/14

Arbetsplan Bromstensskolan 2013/14 Per Hansson, rektor Bromstensskolan 2013-10-31 A 1 (11) Arbetsplan Bromstensskolan 2013/14 Introduktion Den här arbetsplanen beskriver vilka arbetsområden vi på Bromstensskolan kommer att fokusera på under

Läs mer

Remissvar - Handelscollege, motion väckt av Emil Högberg (S)

Remissvar - Handelscollege, motion väckt av Emil Högberg (S) BARN- OCH UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN 2013-07-08 GN-2013/163.704 1 (4) HANDLÄGGARE Steen Hodin, Ann-Britt 08-53536082 Ann-Britt.Steen-Hodin@huddinge.se Gymnasienämnden Remissvar - Handelscollege, motion väckt

Läs mer

Kvalitetsarbete för förskolan Ekorren period 1 (juli-sept), läsåret 2013-2014.

Kvalitetsarbete för förskolan Ekorren period 1 (juli-sept), läsåret 2013-2014. Kvalitetsarbete för förskolan Ekorren period 1 (juli-sept), läsåret 2013-2014. 1 Systematiskt kvalitetsarbete för förskolan Enligt Skollagen (SFS 2010:800) ska varje huvudman inom skolväsendet på huvuvdmannanivå

Läs mer

Kallelse till gymnasienämnden

Kallelse till gymnasienämnden GYMNASIENÄMNDEN KALLELSE SIDA 1 (2) Kallelse till gymnasienämnden Tid Onsdag den 8 oktober 2014, klockan 18:00 Plats A-salen, kommunalhuset, Kommunalvägen 28, Huddinge Ärenden Diarienummer Upprop och val

Läs mer

Resultatuppföljning 2014

Resultatuppföljning 2014 Resultatuppföljning 2014 Enligt skollagen ska det systematiska kvalitetsarbetet inriktas mot att uppfylla de nationella målen för utbildningen i grundskolan och förskolan. Kravet innebär att huvudmän,

Läs mer

Systematiskt kvalitetsarbete på Kyrkskolan läsåret 2012/2013

Systematiskt kvalitetsarbete på Kyrkskolan läsåret 2012/2013 Systematiskt kvalitetsarbete på Kyrkskolan läsåret 2012/2013 Systematiskt kvalitetsarbete Kyrkskolan Läsåret 2012-2013 Hur blev det? Verksamhetsmål för Kyrkskolan 2011-2012 Alla elever i behov av särskilt

Läs mer

Kvalitetsarbete för Hjortonmyren period 2 (okt dec), läsåret 2014-2105.

Kvalitetsarbete för Hjortonmyren period 2 (okt dec), läsåret 2014-2105. Kvalitetsarbete för Hjortonmyren period 2 (okt dec), läsåret 2014-2105. 1 Systematiskt kvalitetsarbete Enligt Skollagen (SFS 2010:800) ska varje huvudman inom skolväsendet på huvudmannanivå systematiskt

Läs mer

Tabellbilaga för bokslut 2014

Tabellbilaga för bokslut 2014 Tabellbilaga för bokslut 2014 Personal Tabell 1 Kostnader 2013* Kostnad per inskrivet barn/ elev/heltidsstuderande totalt år 2013 Hudiksvall %** Jämförbara kommuner *** %** Riket %** Förskola 120 700 (2)

Läs mer

Kvalitetsuppföljning och -utveckling, grundskolan

Kvalitetsuppföljning och -utveckling, grundskolan Revisionsrapport Kvalitetsuppföljning och -utveckling, grundskolan Hallsbergs kommun Marie Lindblad Innehållsförteckning 1. Sammanfattning och revisionell bedömning... 1 2. Inledning...2 2.1. Bakgrund...2

Läs mer

Examenspremier till vissa lärare svar på remiss från utbildningsdepartementet

Examenspremier till vissa lärare svar på remiss från utbildningsdepartementet KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING 2014-08-27 KS-2014/897.609 1 (4) HANDLÄGGARE Björn Rosborg bjorn.rosborg@huddinge.se Kommunstyrelsen Examenspremier till vissa lärare svar på remiss från utbildningsdepartementet

Läs mer

Beslut om bidragsbelopp och resursfördelning för förskola och annan pedagogisk verksamhet för 2015

Beslut om bidragsbelopp och resursfördelning för förskola och annan pedagogisk verksamhet för 2015 BARN- OCH UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN TJÄNSTEUTLÅTANDE 2014-10-10 FSN-2014/431.601 1 (2) HANDLÄGGARE Schönning, Jenny 08-535 360 12 Jenny.schonning@huddinge.se Förskolenämnden Beslut om bidragsbelopp och

Läs mer

Beslut för vuxenutbildning

Beslut för vuxenutbildning Beslut Emmaboda kommun Rektorn vid vuxenutbildningen i Emmaboda Beslut för vuxenutbildning efter tillsyn av vuxenutbildningen i Emmaboda kommun 2 (9) Tillsyn av kommunal vuxenutbildning Grundläggande vuxenutbildning

Läs mer

Vi har inte satt ord på det

Vi har inte satt ord på det Sammanfattning Rapport 2012:8 Vi har inte satt ord på det En kvalitetsgranskning av kunskapsbedömning i grundskolans årskurs 1-3 Sammanfattning Skolinspektionen har granskat lärares utgångspunkter i arbetet

Läs mer