Kallelse till grundskolenämnden

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Kallelse till grundskolenämnden"

Transkript

1 GRUNDSKOLENÄMNDEN KALLELSE SIDA 1 (3) Kallelse till grundskolenämnden Tid Torsdag den 9 oktober 2014, klockan 18:00 Plats A-salen, kommunalhuset, Kommunalvägen 28, Huddinge Ärenden Diarienummer Upprop och val av justerare 1 Godkännande av föredragningslistan 2 Information från förvaltningen 3 Delårsrapport per 31 augusti och beräknat helårsutfall för år 2014 för grundskolenämnden GSN-2014/ Om- och tillbyggnad av Stenmoskolans kök och entréer- godkännande att inleda förstudie GSN- 2014/ Nybyggnad av idrottshall vid Kvarnbergsskolangodkännande att inleda förstudie GSN- 2014/ Förändrade regler för utmärkelsen Årets chef/ledare från och med år 2014 GSN- 2014/ Ny tillämpning av närhetsprincipen för skolplacering - Medborgarförslag GSN-2014/

2 GRUNDSKOLENÄMNDEN KALLELSE SIDA 2 (3) 8 Ändring av beräkning av skolväg som ligger till grundför skolplacering - från Google maps promenadväg till säker promenadväg genom analys av Huddinge kommun - Medborgarförslag GSN-2014/ Höj syskonförtur till Förskoleklass och skola från årskurs F-3 till F-6 - medborgarförslag GSN-2014/ Beräkna skolväg som ligger till grund för skolplacering på den faktiska skolvägen - med hänsyn till om barnet har äldre syskon i samma skola - Medborgarförslag GSN-2014/ Frånta rektorerna arbetet och ansvaret med skolplaceringar - Medborgarförslag GSN-2014/ Jämställdhet i förskola och skola - motion väckt av Marica Lindblad (MP), Olof Olsson (MP), Birgitta Ljung (MP), Marianne Broman GSN-2014/ Remiss av Giftfri miljö - strategi för Stockholms län GSN-2014/ Remiss- Förslag till åtgärdsprogram för omgivningsbuller i Huddinge kommun GSN-2014/ Remiss - Detaljplan för Solgård 2:22 m.fl. - Programsamråd GSN- 2014/ Remiss - Uppföljning av projektplan för samhällsbyggnadsprojekt och remiss inför projektplan GSN-2012/

3 GRUNDSKOLENÄMNDEN KALLELSE SIDA 3 (3) 17 Anmälan av delegationsbeslut 18 Delgivningar till nämnden 19 Övriga frågor Huddinge den 22 september 2014 Malin Danielsson Ordförande Agneta Sarenius Wickström Sekreterare

4 BARN- OCH UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA GSN-2014/ (3) HANDLÄGGARE Ståhlberg, Susanne Grundskolenämnden Delårsrapport per den 31 augusti och beräknat helårsutfall för år 2014 för grundskolenämnden Förslag till beslut 1. Nämnden godkänner delårsrapporten samt beräknat helårsutfall för 2014 och överlämnar tjänsteutlåtandet till kommunstyrelsen för avstämning. 2. Nämnden godkänner avrapporteringen av de uppdrag, generella och riktade, för grundskolenämnden, som redovisas i delårsrapporten. Sammanfattning Vid årets andra prognos befaras att grundskolenämnden kommer att redovisa ett underskott på 1 mnkr vid årets slut. Underskottet förklaras framförallt av ökade lokalkostnader för nya skollokaler till följd av fler elever samt eftersatt lokalutbyggnad och underhåll. Även den ökade semesterlöneskulden förväntas leda till underskott på 2 mnkr. Vid årets första prognos bedömde förvaltningen att grundskolenämnden kommer att uppvisa nollresultat vid årets slut. Att de kommunala skolorna har en ekonomi i balans är avgörande för nämndens resultat. Majoriteten av skolorna har en ekonomi i balans och förväntas redovisa nollresultat eller överskott för året. Skolor med ekonomiska svårigheter har vidtagit åtgärder och åtgärderna får effekt till höstterminen. Dessa skolor redovisar en höst med positivt resultat, vilket bådar gott för nästkommande år. I dagsläget förväntas ett mindre överskott för de kommunala skolorna totalt sett på cirka 0,5 mnkr vid årets slut. Elevunderlaget i de kommunala skolorna är högt och ligger enligt skolornas planering. Grundbeloppet till samtliga utförare har förstärkts som kompensation för lärarnas löneavtal Nämnden har enligt beslut i kommunfullmäktige erhållit kompensation för lärarnas lönerörelse 2014 med 2,3 mnkr. Mer om skolorna finns att läsa i särskilt avsnitt. Totala elevunderlaget och vilken huvudman eleverna väljer påverkar utfallet i nämndens ekonomi. Förvaltningen bedömer att totala antalet elever kan understiga planerat i verksamhetsplanen/ram i Mål och budget. Ramen POSTADRESS Barn- och utbildningsförvaltningen Huddinge BESÖKSADRESS Gymnasietorget 1 TELEFON (VX) OCH FAX E-POST OCH WEBB

5 BARN- OCH UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA GSN-2014/ (3) grundas på befolkningsprognosen. Förvaltningen beräknar att överskott i storleksordningen 6 mnkr kan uppvisas om antagande om elevutvecklingen håller. Nu vid höstterminens start bedömer förvaltningen att vi inte har kännedom om skolgången hos drygt 300 elever folkbokförda i kommunen. Detta beror främst på bristen av aktuella uppgifter om elevunderlag från externa utförare och andra kommuner. Arbetet fortlöper som planerat i enlighet med nämndens lokalförsörjningsplan. Förvaltningens sammanfattade bedömning är att vi får ett underskott för ökade lokalkostnader under året på 4,5 mnkr som inte klaras inom ram. De största förklaringsposterna är tidigare ombyggnationer vid Trångsundsskolan, nya lokaler för Skansbergsskolan och paviljonger vid Vistaskolan samt kostnader för verksamhetsanpassning av Kvarnbergsskolan. För grundskolans samlade skolstöd beräknas ett underskott på 2,5 mnkr som framförallt härrör från avtalsplaceringar. Avtalsplaceringar avser extern placering i specialskolor för verksamhet som inte vi i Huddinge kan erbjuda. Omfattar även placeringar i samarbete med socialtjänsten. För särskoleverksamheten prognostiseras överskott på 2 mnkr. Vi har lägre kostnader för köp av plats samt lägre skolskjutskostnader än beräknat. Antalet inskrivna elever i grundsärskolan i vår kommunala verksamhet är enligt plan. Enligt beräkningar från kommunstyrelsens förvaltning ökar nämndens semesterlöneskuld med cirka 2 mnkr jämfört med förväntat. Den ökade kostnaden påverkar nämndens resultat för För nämnd och ledning förväntas nollresultat. Beskrivning av ärendet Enligt beslut i kommunfullmäktige ska delårsrapport med beräknat helårsutfall upprättas efter tre respektive åtta månader av räkenskapsåret. Den ekonomiska uppföljningen görs per verksamhetsområde enligt Mål och budget. Nämndens avvikelse mellan budget och prognos kommenteras. I de fall prognosen innebär en negativ avvikelse ska åtgärder vidtas för att balansera budgeten.

6 BARN- OCH UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA GSN-2014/ (3) Förvaltningens synpunkter Förvaltningen bedömer att grundskolenämnden kommer att redovisa ett underskott på 1 mnkr vid årets slut. Prognosen bygger på flera osäkra faktorer. Det totala elevunderlaget och vilken huvudman eleverna väljer påverkar utfallet i nämndens ekonomi. Nu vid höstterminens start saknar förvaltningen aktuella uppgifter om elevunderlag från flertalet externa utförare och andra kommuner. Jukka Kuusisto Utbildningsdirektör Bilagor Delårsrapport per 31 augusti 2014 Beslutet delges Kommunstyrelsen, ekonomikontoret Akten Jan-Eric Johansson Grundskolechef

7 GSN 2014/269 Delårsrapport per augusti 2014 för grundskolenämnden Barn- och utbildningsförvaltningen/grundskoleavdelningen SEPTEMBER 2014

8 Innehåll Bedömning och prognos för nämndens arbete... 3 Sammanfattning... 4 Kommunens vision... 4 Grundskolenämndens mål och resultat... 5 Nöjda invånare... 5 Hållbar samhällsutveckling... 7 Attraktiv arbetsgivare Sund ekonomi Ekonomi Processorientering Intern kontroll Verksamhetsstatistik nyckeltal... 29

9 Bedömning och prognos för nämndens arbete Nöjda invånare Vi ligger kvar på bedömningen godtagbar vad gäller nöjda invånare. Trots en kraftig kapacitetsutökning så har vi fortfarande stora svårigheter att möta vårdnadshavarnas önskemål om placering på den skola de önskat i första hand. Störst problem har vi i Segeltorp och Vista vilket i sin tur får följdkonsekvenser för övriga skolor i centrala Huddinge. Trots utökningar av skolplatser får bara 81 procent sitt första handsval. Med anledning av den senaste befolkningsprognosen som visar att ökningstakten ökar i centrala Huddinge jämfört med förra årets prognos så är behovet av nya skolor allt mer akut. Under läsåret har vi förstärkt organisationen runt arbetet med likabehandling. Varje skola har utsett processledare som kontinuerligt träffas under ledning av processledare på förvaltningsnivå. I rapporten om skolornas arbete visar att resultaten blivit bättre på många områden men vi har fortfarande en utmaning i arbetet att skapa förtroendefulla relationer mellan elever och lärare på skolorna. Hållbar samhällsutveckling Vi gör bedömningen god inom området Hållbar samhällsutveckling. Resultatbilden i årskurs 3 är ojämn eftersom resultaten i de nationella proven genomgående är högre än föregående år samtidigt som andelen elever som uppnår kunskapskraven är relativ hög i jämförelse med nationella provens resultat. Vi ser att elevkullen i årskurs 6 har lägre resultat än föregående års elevkull. Detta kommer att följas upp på höstens dialoger med skolledningarna. Prognosen från delår 1 gällande stigande meritvärde för årskurs 9 uppfylldes och Huddinge har återigen ett rekordår i meritvärde. Likväl har resultaten för de andra indikatorerna i årskurs 9 höjts. När eleverna går från årskurs 6 till 7 går det att se att resultaten sjunker; något som möjligtvis kan förklaras av läroplanens uppbyggnad. Övergången mellan årskurs 6 och årskurs 7 bör därför ses över. Attraktiv arbetsgivare Bedömningen för målområdet attraktiv arbetsgivare är att arbetet går enligt plan. Resultaten från årets medarbetarundersökning visar en positiv utveckling och har en god svarsfrekvens som är högre än tidigare år. Men den totala sjukfrånvaron har ökat. Sund ekonomi Vid årets andra prognos befaras att grundskolenämnden kommer att redovisa ett underskott på 1 mnkr vid årets slut. Underskottet förklaras framförallt av ökade lokalkostnader för nya skollokaler till följd av fler elever samt eftersatt lokalutbyggnad och underhåll. Även den ökade semesterlöneskulden förväntas leda till underskott på 2 mnkr. Den samlade bedömningen av måluppfyllelsen inom sund ekonomi bedöms vara god. För högre bedömning krävs framförallt att samtliga skolor har en ekonomi i balans. Majoriteten av skolorna har en ekonomi i balans och förväntas redovisa nollresultat eller överskott för året. Andra skolor med ekonomiska svårigheter har vidtagit åtgärder och åtgärderna får effekt till höstterminen. Dessa skolor redovisar en höst med positivt resultat. I dagsläget förväntas ett mindre överskott för de kommunala skolorna totalt sett på cirka 0,5 mnkr vid årets slut. Sammanvägd bedömning Arbetet fortgår i stort sett enligt plan och vår sammanvägda bedömning är god främst med fokus på resultaten i årskurs nio som förbättrats för tredje året i rad. GRUNDSKOLENÄMNDEN 3

10 Sammanfattning I årskurs 3 är resultaten i de nationella proven genomgående är högre än föregående år samtidigt som andelen elever som uppnår kunskapskraven är relativ hög i jämförelse med nationella provens resultat. Prognosen från delår 1 gällande stigande meritvärde för årskurs 9 uppfylldes och Huddinge har återigen ett rekordår i meritvärde. Likväl har resultaten för de andra indikatorerna i årskurs 9 höjts. När eleverna går från årskurs 6 till 7 går det att se att resultaten sjunker; något som möjligtvis kan förklaras av läroplanens uppbyggnad. Övergången mellan årskurs 6 och årskurs 7 bör därför ses över. Trots en kraftig kapacitetsutökning så har vi fortfarande stora svårigheter att möta vårdnadshavarnas önskemål om placering på den skola de önskat i första hand. Trots utökningar av skolplatser får bara 81 procent sitt första handsval. Med anledning av den senaste befolkningsprognosen som visar att ökningstakten ökar i centrala Huddinge jämfört med förra årets prognos så är behovet av nya skolor allt mer akut. Under läsåret har vi förstärkt organisationen runt arbetet med likabehandling. Varje skola har utsett processledare som kontinuerligt träffas under ledning av processledare på förvaltningsnivå. I rapporten om skolornas arbete visar att resultaten blivit bättre på många områden men vi har fortfarande en utmaning i arbetet att skapa förtroendefulla relationer mellan elever och lärare på skolorna. Resultaten från årets medarbetarundersökning visar en positiv utveckling och har en god svarsfrekvens som är högre än tidigare år. Men den totala sjukfrånvaron har ökat. Kommunens vision Huddinges vision är att vara en av de tre mest populära kommunerna i Stockholms län att bo, besöka och verka i. I den nya varumärkesplattformen slås fyra kärnvärden fast: mod, omtänksamhet, driv och mångfald. Syftet med kärnvärden är att tala om vad vi som kommun vill stå för och ska fungera som ledstjärnor för alla verksamheter och individer som verkar i kommunen. Pedagogisk plattform Genom att kraftsamla kring barn- och utbildningsförvaltningens kärnuppdrag utveckling och lärande bidrar förvaltningen till att nå kommunens vision att vara en av de tre mest attraktiva kommunerna i Stockholms län. Förvaltningen har tagit fram en pedagogisk plattform som baseras på aktuell pedagogisk forskning. Arbetet med den pedagogiska plattformen tydliggör vad alla barn och elever ska möta i förvaltningens verksamheter. Vid ett chefsmöte i april fick alla skolledningar i uppgift att arbeta med tre av kännetecknen i den pedagogiska plattformen tillsammans med personalen på de egna förskolorna och skolorna. Detta arbete kommer att följas upp på kommande chefsmöte i september. Arbetet fortlöper enligt plan. 4 DELÅRSRAPPORT PER 31 AUGUSTI 2014

11 Grundskolenämndens mål och resultat Nämndens mål utgår från de lagar och förordningar som gäller för verksamheten, kommunfullmäktiges vision och mål i Mål och budget 2014 samt nämndens verksamhetsidé. Målen har sammanställts i tabeller nedan, nämndens mål och resultat. Av tabellerna framgår också hur målen mäts, senaste mätresultat, etappmål för planeringsåret samt hur målen kopplar till kommunfullmäktiges mål. Efter tabellerna följer text där nämnden beskriver arbetet med mål och uppdrag och vilka åtgärder som vidtagits/planeras. Nöjda invånare Grundskolenämndens mål och resultat Mål Mått Senaste mätresultat (föregående mätning inom parentes) Etappmål 2014 GOD KOMMUNAL VERKSAMHET (1.2) Senaste mätresultat är från läsåret 2013/2014. Föregående mätresultat är från läsåret 2012/2013. Under läsåret 2012/2013 genomfördes det inte några föräldraenkätsundersökningar i grundskolan eller i skolbarnsomsorgsverksamheten (fritidshem). Elever är nöjda med sin skola Elevenkät tidigaredel Flickor Pojkar Elevenkät senaredel Flickor Pojkar 89 % (89 %) 90 % (89 %) 88 % (89 %) 77 % (74 %) 78 % (75 %) 79 % (74 %) Föräldrar är nöjda med sitt barns skola Föräldrar är nöjda med sitt barns fritidshem Mått saknas (--) Mått saknas (--) VALFRIHET MED KVALITET (1.4) Senaste mätresultat är från ht Föregående mätresultat är från ht Alla föräldrar och elever kan fritt välja utbildning och skola Förstahandsval 81 % (81) Bedömning Vi ligger kvar på bedömningen godtagbar vad gäller nöjda invånare. Trots en kraftig kapacitetsutökning så har vi fortfarande stora svårigheter att möta vårdnadshavarnas önskemål om placering på den skola de önskat i första hand. Störst problem har vi i Segeltorp och Vista vilket i sin tur får följdkonsekvenser för övriga skolor i centrala Huddinge. Trots utökningar av skolplatser får bara 81 procent sitt första handsval. Med anledning av den senaste befolkningsprognosen som visar att ökningstakten ökar i centrala Huddinge jämfört med förra årets prognos så är behovet av nya skolor allt mer akut. Under läsåret har vi förstärkt organisationen runt arbetet med likabehandling. Varje skola har utsett processledare som kontinuerligt träffas under ledning av processle- GRUNDSKOLENÄMNDEN 5

12 dare på förvaltningsnivå. I rapporten om skolornas arbete visar att resultaten blivit bättre på många områden men vi har fortfarande en utmaning i arbetet att skapa förtroendefulla relationer mellan elever och lärare på skolorna. God kommunal verksamhet Kvalitetsarbete Arbetet fortlöper enligt plan dock ser vi ett ökande utvecklingsbehov för vårt resultatuppföljningssystem LIS, då efterfrågan av resultat för analyser växer på förvaltningsoch enhetsnivå. E-förvaltning Förvaltningen avser inte att skapa några nya tjänster förrän KSF:s organisation runt e-tjänster är klar och BUF kan skapa en organisation som möter KSF:s, samt att befintliga tjänster fungerar på ett rationellt sätt även i det interna arbetet. Förvaltningen genomförde skolvalet för förskoleklass och årskurs 1 via webb under perioden jan feb. Trots stora problem med e-id användes tjänsten av många. Under hösten kommer det att göras förbättringar utifrån den utvärdering som gjorts. Smartare arbetssätt Förvaltningen har infört en portal, EdWise, som effektiviserar lärarnas arbete med att dokumentera elevernas förmågor via IUP och skriftliga omdömen. Sociala medier Förvaltningens arbete med sociala medier är tätt förknippat med varumärkesarbetet, och vårt sätt att hantera dessa kanaler speglar i hög utsträckning hur vi lever upp till våra kärnvärden. Under våren har förvaltningens ledningsgrupp fått en genomgång i hur kommunikationsenheten planerar för och arbetar med sociala medier. Detta för att skapa en samsyn i hur vi hanterar sociala medier samt för att skapa förståelse för vikten av snabbhet när vi hanterar frågeställningar i desamma. Målet är att under hösten genomföra en utbildning/genomgång för samtliga chefer inom förvaltningen. Under hösten färdigställs en plan för hur förvaltningen ska arbeta med att lyfta de prioriterade områdena i sociala medier. Ett arbete som ska kopplas ihop med förvaltningens nya webbplats pedagog Huddinge som lanseras i september. Valfrihet med kvalitet Förstahandsval Inför intaget av elever till läsåret 14/15 har förvaltningen dels beställt en paviljong för cirka 120 elever till Kästa- /Vistaskolan, dels startat extra grupper på Tomtbergaskolan och Stensängsskolan. Trots denna kapacitetsutökning så har vi stora svårigheter att möta vårdnadshavarnas önskemål om placering på den skola de önskat i första hand. Störst problem har vi i Segeltorp och Vista vilket i sin tur får följdkonsekvenser för övriga skolor i centrala Huddinge. Trots utökningar av skolplatser får bara 81 procent sitt första handsval. Med anledning av den senaste befolkningsprognosen som visar att ökningstakten ökar i centrala Huddinge jämfört med förra årets prognos så är behovet av nya skolor allt mer akut. Likvärdig behandling Likabehandlingsarbete Det är nolltolerans mot kränkningar i skolan. Det är skolans huvudman som är ansvarig om ett barn eller en elev far illa. Förvaltningen ger stöd i arbetet med att varje skola ska ha en plan för likabehandling och mot diskriminering och kränkande behandling som lever upp till lagkrav på området. Såväl upprättade rutiner som det stödmaterial som förvaltningen tillhandahåller bygger på Skolverkets Allmänna Råd. Åtagande för likvärdig behandling En nätverksgrupp för likabehandling är bildad. I nätverksgruppen ingår kontaktpersoner för varje grundskola och arbetet leds av en utredningssekreterare på förvaltningen. Likabehandlingsgruppen fortsätter sitt arbete med att utveckla likvärdigheten på området och att gemensamt utveckla rutiner och få en samsyn. Arbetet med att anpassa varje skolas organisation för ett framgångsrikt utvecklingsarbete pågår också. Arbetet löper enligt plan. Förvaltningen har följt upp varje grundskolas plan för likabehandling och mot diskriminering och kränkande behandling inför upprättande av nya planer. De nya planerna kommer att följas upp under denna termin. Arbetet löper enligt plan elever har svarat på frågor om diskriminering, trakasserier och kränkande behandling. Kartläggningen ger information om hur vi bör utforma arbetet för en positiv utveckling. Konkreta åtgärder fångas i skolornas planer för likabehandling och mot diskriminering och kränkande behandling. En rapport är framtagen där samtliga skolors resultat är sammanställt. Arbetet löper enligt plan Bra att leva och bo i Huddinge Arbetet fortlöper enligt plan. Inga nya resultat finns att tillgå. 6 DELÅRSRAPPORT PER 31 AUGUSTI 2014

13 Skolors dimensionering Arbetet fortlöper enligt plan. Inga nya resultat finns att tillgå. Utveckling av naturupplevelser Arbetet fortlöper enligt plan. Inga nya resultat finns att tillgå. Hållbar samhällsutveckling Grundskolenämndens mål och resultat Mål Mått Senaste mätresultat (föregående mätning inom parentes) Etappmål 2014 KUNSKAP (2.5) Senaste mätresultat gällande kunskaper är från juni 2014 (vårtermin). Föregående mätresultat gällande kunskaper är från juni 2013 (vårtermin). Senaste mätresultat baserade på elevenkäter är från mars 2014 Föregående mätresultat baserade på elevenkäter är från mars 2013 Under läsåret 2013/2014 genomfördes det inte några föräldraenkätsundersökningar i grundskolan eller i skolbarnsomsorgsverksamheten (fritidshem). Alla elever når de nationella kunskapsmålen Alla skolor och fritidshem har en pedagogisk verksamhet som stimulerar och utmanar alla elever och barn i deras utveckling 4 Kunskapsmål årskurs 3 1 Flickor Pojkar Betyg årskurs 6 2 Flickor Pojkar Betyg, Gymnasiebehörighet yrkesförberedande program 3 Flickor Pojkar Minst godkända betyg i minst 16 ämnen Flickor Pojkar Elevenkät tidigaredel Flickor Pojkar Elevenkät senaredel Flickor Pojkar Barnenkät fritidshem Flickor Pojkar 87 % (87) 88 % (90) 87 % (84) 86 % (89) 88 % (90) 85 % (88) 90 % (89) 89 % (88) 90 % (90) 81 % (81) 82 % (82) 81 % (80) 8,0 (--) 8,1 (--) 8,0 (--) 6,6 (--) 6,5 (--) 6,7 (--) 7,7 (--) 7,8 (--) 7,6 (--) Alla barn och elever upplever att det finns kontinuitet i lärandet vid övergång mellan olika skolformer Mått saknas -- (--) 1 Andel elever som bedöms uppnå kunskapskraven i kursplanerna i matematik och svenska/svenska som andraspråk vårterminen Andel elever med minst betyget E i engelska, matematik och svenska/svenska som andraspråk samt fem andra ämnen vårterminen Från och med år 2011 har nya behörighetsregler för antagning till gymnasieskolan börjat tillämpas. 4 Påståendena i enkäten som ligger till grund för styrtalet har reviderats och årets styrtal är därför inte jämförbart med föregående år. GRUNDSKOLENÄMNDEN 7

14 Mål Mått Senaste mätresultat (föregående mätning inom parentes) Etappmål 2014 Alla nyanlända elever erbjuds modersmålbaserad inlärning Andel elever som bedöms ha ett behov av studiehandledning som också får studiehandledning 94 % NORMER OCH VÄRDEN (2.3, 2.5) Senaste mätresultat är från läsåret 2013/2014. Föregående mätresultat är från läsåret 2012/2013. Alla barn och elever är trygga i sin skol- och fritidshemsmiljö Elevenkät tidigaredel Flickor Pojkar Elevenkät senaredel Flickor Pojkar Barnenkät fritidshem Flickor Pojkar 8,5 (8,5) 8,5 (8,5) 8,4 (8,4) 7,5 (7,6) 7,4 (7,5) 7,6 (7,7) 8,6 (8,7) 8,6 (8,7) 8,6 (8,6) ANSVAR OCH INFLYTANDE (2.2, 2.5) Senaste mätresultat är från läsåret 2013/2014. Föregående mätresultat är från läsåret 2012/2013. Under läsåret 2013/2014 genomfördes det inte några föräldraenkätsundersökningar i grundskolan eller skolbarnomsorgsverksamheten (fritidshem). Alla barn och elever har med stigande ålder ökat inflytande över sitt lärande och det inre arbetet i skolan och fritidshemmet Elevenkät tidigaredel Flickor Pojkar Elevenkät senaredel Flickor Pojkar Barnenkät fritidshem Flickor Pojkar 8,2 (8,3) 8,4 (8,5) 8,0 (8,1) 7,2 (7,2) 7,3 (7,3) 7,2 (7,1) 7,1 (7,1) 7,2 (7,2) 7,0 (6,9) EKOSYSTEM I BALANS (2.1) Senaste mätresultat är från första halvåret Andel ekologiska livsmedel Livsmedelsinköp 34,3 % (32,5) 37 % Bedömning Vi gör bedömningen god inom området Hållbar samhällsutveckling. Resultatbilden i årskurs 3 är ojämn eftersom resultaten i de nationella proven genomgående är högre än föregående år samtidigt som andelen elever som uppnår kunskapskraven är relativ hög i jämförelse med nationella provens resultat. Vi ser att elevkullen i årskurs 6 har lägre resultat än föregående års elevkull. Detta kommer att följas upp på höstens dialoger med skolledningarna. Prognosen från delår 1 gällande stigande meritvärde för årskurs 9 uppfylldes och Huddinge har återigen ett rekordår i meritvärde. Likväl har resultaten för de andra indikatorerna i årskurs 9 höjts. När eleverna går från årskurs 6 till 7 går det att se att resultaten sjunker; något som möjligtvis kan förklaras av läroplanens uppbyggnad. Övergången mellan årskurs 6 och årskurs 7 bör därför ses över. Kunskap Arbetet fortlöper enligt plan. Inga nya resultat finns att tillgå. Skolorna har genomfört egna workshoppars där man definierat och värderat ett antal kriterier från förvaltningens formulerade Pedagogiska plattform. Kunskapsresultat Andelen elever som bedöms uppnå kunskapskraven årskurs 1-5 jämförelse av samma elever Tabellen (1a) visar andelen elever som bedöms uppnå kunskapskraven ur ett elevkullsperspektiv, det vill säga 8 DELÅRSRAPPORT PER 31 AUGUSTI 2014

15 samma elevkull under två efterföljande vårterminer. Denna jämförelse görs för att kunna se elevernas utveckling mellan årskurser. Grön markering visar en positiv förändring på en procentenhet eller högre och rött en negativ förändring på en procentenhet eller mer. Utöver kärnämnena väljs de två mest avvikande ämnena utifrån ett årskurs 1-5 perspektiv. Resultaten är tagna från LIS. Tabell 1a Åk. 1 Åk. 2 Åk. 2 Åk. 3 Åk. 3 Åk. 4 Åk. 4 Åk. 5 Kärnämnen (prioriterade områden) VT13 VT14 VT13 VT14 VT13 VT14 VT13 VT14 Engelska 98,6 97,9 97,8 96,2 96, ,6 91,2 Matematik 95,6 92,4 92,7 90,8 90,7 93,1 92,4 90,7 Svenska ,3 95,6 92,2 93,7 93,1 92,4 Svenska som andraspråk 85,1 80,7 70,7 72,9 72,6 72,9 83,5 84,4 Avvikande ämnen Fysik 97,4 96,7 97,2 96,2 97,0 94,9 96,2 95,3 Teknik 97,5 96,8 97,1 96,2 97,0 94,6 96,4 95,2 Flickor Åk. 1 Åk. 2 Åk. 2 Åk. 3 Åk. 3 Åk. 4 Åk. 4 Åk. 5 Kärnämnen (prioriterade områden) VT13 VT14 VT13 VT14 VT13 VT14 VT13 VT14 Engelska 99,3 98,2 98,6 97,1 97,1 95,8 95,3 93,6 Matematik 96,2 91,5 91,6 90,6 91,5 95, ,9 Svenska 97,3 93,5 97,4 97,2 95,3 97,2 95,9 95,6 Svenska som andraspråk 90,4 83,5 69, , ,1 Avvikande ämnen Fysik 98,9 97,6 98,3 97,2 97,8 97,5 97,1 98 Teknik 98,8 97,6 98,3 97,2 97,8 97,2 97,5 98,1 Pojkar Åk. 1 Åk. 2 Åk. 2 Åk. 3 Åk. 3 Åk. 4 Åk. 4 Åk. 5 Kärnämnen (prioriterade områden) VT13 VT14 VT13 VT14 VT13 VT14 VT13 VT14 Engelska 97,9 97, ,4 95,1 90,4 91,9 88,8 Matematik 95 93,3 93,7 90, ,3 91,7 89,6 Svenska 96,7 92,6 91,4 94,2 89,2 90,4 90,2 89,2 Svenska som andraspråk 80 77,4 71,6 72,2 67,4 72,8 81,4 80,3 Avvikande ämnen Fysik 96, ,7 95,3 96,3 92,6 95,8 93,7 Teknik 96,3 96,2 96,6 95,3 96,4 92,1 96,1 93,2 De tidigare årskurserna har en något högre andel elever som uppnår kunskapskraven, procent att jämföra med procent i årskurs 4 och årskurs 5. Engelska är det ämne som visar på ett tapp i alla årskurser där årskurs 4 står för det högsta tappet. Även när det gäller matematik har eleverna tappat i nästan alla årskurser här utmärker sig dock årskurs 4 på ett positivt vis och visar på en höjning i andelen elever som klarat av sina kunskapskrav mot föregående årskurs. Positiva avvikelser är att flickorna i ämnet svenska som andraspråk ökar i de flesta årskurser, och att pojkarna i årskurs 4 ökar i de flesta ämnen. Det är i regel en högre andel flickor som uppnår kunskapskraven trots att andelen pojkar som uppnår kunskapskraven ökar i årskurs 4. Andelen elever som bedöms uppnå kunskapskraven årskurs 1-5 jämförelse av olika elevkullar Tabellen (1b) visar andel elever som bedöms uppnå kunskapskraven i en jämförelse mellan olika elevkullar; det GRUNDSKOLENÄMNDEN 9

16 vill säga årets elever i jämförelse med förra årets elever i respektive årskurs. Grön markering visar en positiv förändring på en procentenhet eller högre, gul markering visar oförändrat resultat (under en procentenhet) och rött en negativ förändring på en procentenhet eller mer. Utöver kärnämnena väljs de två mest avvikande ämnena utifrån ett årskurs 1-5 perspektiv. Resultaten är tagna från LIS. Tabell 1b Åk. 1 Åk. 2 Åk. 3 Åk. 4 Åk. 5 Kärnämnen (prioriterade områden) VT13 VT14 VT13 VT14 VT13 VT14 VT13 VT14 VT13 VT 14 Engelska 98,6 97,8 97,8 97,9 96,1 96,2 93, ,4 91,2 Matematik 95,6 94,8 92,7 92,4 90,7 90,8 92,4 93,1 91,9 90,7 Svenska 97 94,6 94, ,2 95,6 93,1 93,7 92,5 92,4 Svenska som andraspråk 85,1 86,3 70,7 80,7 72,6 72,9 83,5 72,9 78,7 84,4 Avvikande ämnen Fysik 97, ,1 96, ,2 96,4 94,6 93,9 95,2 Teknik 97,9 98,3 97,5 96,9 96,8 96,5 96,9 95,5 94,3 96,5 Årets elevkull har i ämnet svenska som andraspråk en genomgående högre andel elever som uppnår kunskapskraven i en och samma årskurs jämfört med förra året. Pojkarna i årskurs 3 står för en rejäl ökning i svenska. Flickorna backar dock i svenska som andraspråk. Däremot har årskurs 1 tapp i de flesta ämnen. Svenska är det enda ämnet som ökat märkbart från föregående år i årskurs 3 vilket resulterar i att nämndmålet Kunskap (2.5) inte förändrats synbart (på grund av avrundning) från föregående år och är kvar på 87 procent. Andel elever med minst betyget E årskurs 6-9 jämförelse av samma elever Tabellen (1c) visar andelen elever som fått betyget E eller högre ur ett elevperspektiv, det vill säga samma elevkull under två olika vårterminer. Grön markering visar en positiv förändring på en procentenhet eller högre, gul markering visar oförändrat resultat (under en procentenhet) och rött en negativ förändring på en procentenhet eller mer. Utöver kärnämnena väljs de två mest avvikande ämnena utifrån ett åk. 6-9 perspektiv. Resultaten är tagna från LIS. Tabell 1c Åk. 6 Åk. 7 Åk. 7 Åk. 8 Åk. 8 Åk. 9 Kärnämnen (prioriterade områden) VT13 VT14 VT13 VT14 VT13 VT14 Engelska 93,8 90,1 90,5 90,3 90,8 94,1 Matematik 94,8 91,7 90,3 87,3 87,9 93,1 Svenska 96,0 94,5 91,3 93,3 93,8 97,6 Svenska som andra språk 77,6 71,6 66,7 58,2 55,9 69,5 Avvikande ämnen Samhällskunskap 95,4 92,4 90,7 90,2 90,9 91,9 Geografi 95,1 93,4 91,1 89,3 89,6 91,3 Flickor Åk. 6 Åk. 7 Åk. 7 Åk. 8 Åk. 8 Åk. 9 Kärnämnen (prioriterade områden) VT 13 VT14 VT 13 VT14 VT 13 VT14 Engelska 93,8 91,0 92,4 90,1 92,1 94,0 Matematik 95,0 92,1 91,4 86,8 87,6 92,6 Svenska 99,0 96,6 94,9 94,9 94,7 98,6 Svenska som andra språk 81,3 75,4 76,1 63,8 66,0 74,2 Avvikande ämnen Samhällskunskap 95,6 93,6 93,0 91,0 91,9 92,0 Geografi 95,9 94,3 92,8 90,4 91,3 91,8 10 DELÅRSRAPPORT PER 31 AUGUSTI 2014

17 Tabell 1c fortsättning Pojkar Åk. 6 Åk. 7 Åk. 7 Åk. 8 Åk. 8 Åk. 9 Kärnämnen (prioriterade områden) VT13 VT14 VT13 VT14 VT13 VT14 Engelska 93,8 89,2 88,6 90,5 89,4 94,1 Matematik 94,6 91,3 89,2 87,8 88,3 93,7 Svenska 93,3 92,5 87,8 91,8 93,0 96,6 Svenska som andra språk 73,5 68,1 58,1 52,8 46,6 65,2 Avvikande ämnen Samhällskunskap 94,4 92,5 89,4 88,2 87,8 90,7 Geografi 93,6 92,3 89,2 88,2 91,9 92,6 Utifrån ett elevperspektiv tappar eleverna i årskurs 7 och 8 stort (förutom svenska i årskurs 8). Eleverna i årskurs 9 ökar däremot stort. Det bör tilläggas att det sker en förändring i läroplanen mellan årskurs 6 och 7; föregående år redovisade skolorna i dialogsamtalen att det är en naturlig effekt att det förekommer tapp i årskurs 7 eftersom kraven höjs och att det också kan bero på att det är fortfarande tidsmässigt väldigt nära inpå reformen. Detta resonemang kan delvis förklara varför resultaten sjunkit i matematik och svenska som andraspråk även i årskurs 8. Det övergripande betygsmönstret för årskurs 9 visar på en stark positiv trend inom nästan alla ämnen. Det bör noteras att pojkarna ökar i samtliga kärnämnen i årskurs 9, och ämnena svenska och engelska i årskurs 8 där det är pojkarna som skapar en ökning i totalsiffran. Flickorna gör noterbara ökningar endast i årskurs 9. Andel elever med minst betyget E årskurs 6-9 jämförelse av samma årskurs olika elevkullar Tabellen (1d) visar andel elever som fått betyget E eller högre ur i en jämförelse mellan olika elevkullar; det vill säga årets årskurs och elever i jämförelse med förra årets årskurs och elever. Grön markering visar en positiv förändring på en procentenhet eller högre, gul markering visar oförändrat resultat (under en procentenhet) och rött en negativ förändring på en procentenhet. Utöver kärnämnena väljs de två mest avvikande ämnena utifrån ett årskurs 6-9 perspektiv. Resultaten är tagna från LIS. Tabell 1d Åk. 6 Åk. 7 Åk. 8 Åk. 9 Kärnämnen (prioriterade områden) VT13 VT14 VT13 VT14 VT13 VT14 VT13 VT14 Engelska 93,8 91,6 90,5 90,1 90,8 90,3 92,6 94,1 Matematik 94,8 92,7 90,3 91,7 87,9 87,3 92,2 93,1 Svenska 96,0 95,0 91,3 94,5 93,8 93,3 97,0 97,6 Svenska som andra språk 77,6 69,3 66,7 71,6 55,9 58,2 67,7 69,5 Avvikande ämnen Samhällskunskap 94,7 92,4 91,3 93,2 92,4 90,2 93,8 93,1 Geografi 94,0 92,4 90,4 94,2 91,8 90,1 93,1 93,1 Årets elevkull i årskurs 6 backar i samtliga kärnämnen jämfört med förra årets elevkull. I årskurs 7 råder ett motsatt mönster där årets elever har en högre andel godkända i alla kärnämnen utom engelska. Det är främst årets pojkar som ökar och lyfter det totala resultatet i årskurs 7. I texten till föregående tabell (1c) lyftes resonemanget att andelen elever som når minst betyget E minskar från årskurs 6 till 7 som en konsekvens av att det blir en skillnad i läroplanen. Slutsatsen av resultaten i tabell 1c och 1d är ändå positiv eftersom årets elever i årskurs 7 presterat bättre. Årskurs 8 har ett stillastående resultat där årets kull varken tappar eller ökar i jämförelse med förra årets elever. Här är det intressant att pojkarna ökar och flickorna backar vilket mynnar ut i det stillastående resultatet. I engelska och matematik har pojkarna i årskurs 8 rentav ett bättre resultat än flickorna, vilket är ovanligt då flickor generellt uppvisar högre resultat än pojkar. Det ska bli intressant att diskuterar detta med skolorna vid årets dialog rörande skolornas systematiska kvalitetsarbete. Kan det vara så att matematiklyftet eller andra förändringar i verksamheten påverkat detta resultat? Elevkullen i årskurs 9 har det bästa resultatet, med en högre andel godkända jämfört med förra året i samtliga kärnämnen. Det är främst flickorna som lyfter resultatet, medan pojkarna har en svag ökning. Nationella prov årskurs 3, 6 och 9 jämförelse av samma årskurs, olika elevkullar Tabellen (1e) visar andel elever som klarat respektive nationellt prov, det vill säga klarat alla delprov i årskurs 3 och fått minst betyget E i årskurs 6 och 9. Grön markering visar en positiv förändring på en procentenhet eller högre, gul markering visar oförändrat resultat (under en procentenhet) och rött en negativ förändring på en procentenhet. Skolorna gör olika prov inom SO- och NO-ämnena och i resultaten redovisas de i varsitt samlat mått. GRUNDSKOLENÄMNDEN 11

18 Tabell 1e VT13 VT14 VT13 VT14 VT13 VT14 Nationella prov Åk. 3 Åk. 3 Åk. 6 Åk. 6 Åk. 9 Åk. 9 Engelska 96 94, ,7 Matematik 65,9 72, ,3 85,3 91,5 Svenska 78,9 86,1 97,5 96,9 96,8 97,1 Svenska som andraspråk 63,9 59,9 84,8 81,7 75,4 72,5 SO 90,8 92,7 84,5 95,3 NO 94 95,2 83,1 92,1 Flickor Åk. 3 Åk. 3 Åk. 6 Åk. 6 Åk. 9 Åk. 9 Engelska ,7 97,4 Matematik 67,5 70,4 94,2 94,5 83,4 89,4 Svenska 85,5 91,0 99,5 97,7 99,2 99,3 Svenska som andraspråk 68,8 70,7 92,3 91, ,2 SO 92, ,3 96,9 NO 93,8 95,2 83,3 91,9 Pojkar Åk. 3 Åk. 3 Åk. 6 Åk. 6 Åk. 9 Åk. 9 Engelska 96 94,7 97,1 98 Matematik 64,4 73,9 93,8 94,1 86,8 93,6 Svenska 72,6 81,6 95,5 96,2 94,7 94,8 Svenska som andraspråk 59,3 51,9 77,5 71,1 75,9 72,7 SO 89,2 91,6 83,8 93,6 NO 94,2 95,2 82,9 92,3 Det övergripande mönstret för de nationella proven är att årskurs 6 backar eller visar små skillnader i alla ämnen utom SO och NO medan årskurs 3 och årskurs 9 ökar i de flesta ämnen. Färre elever i årskurs 3, 6 och 9 får godkänt i svenska som andraspråk på de nationella proven. Om man bryter ned resultaten i svenska som andraspråk på könsnivå framkommer det att det främst är pojkarna som backar medan flickorna rentav ökar i årskurs 3 och visar på en väldigt liten skillnad i årskurs 6. I SO och NO kan man skönja en trend att resultaten blir bättre. Det är dock problematiskt att kunna ge en god analys kring detta eftersom bakgrundsfaktorerna förändras för varje skola då ingen skola gör prov inom samma ämne vare sig två år i rad eller mellan skolorna i kommunen. Det bör funderas på till framtiden om NO- och SO-siffran alls ska presenteras i den här formen. Nationella proven i årskurs 3 visar på gröna siffror men de är också märkbart lägre än i de andra årskurserna. I matematikprovet är det delprov E (mätning och uppskattning av längder) och delprov F (geometri) som har lägre resultat. 78,7 procent av eleverna uppnår kraven för delprov E och 89 procent av eleverna uppnår kraven för delprov F. I resterande delprov är det över 95 procent som klarar kraven. På motsvarande sätt är det i svenska delprov H (faktatext, skrivning) som sänker resultatet. En jämförelse mellan andel elever som uppnått kunskapskraven eller minst betyget E (tabell 1b och 1d) och nationella proven visar liten diskrepans mellan de två indikatorerna i årskurs 6 och 9 (med undantag för SvA i årskurs 6). Vilket tyder på en god bedömningsöverstämmelse mellan nationella proven och betygsättning gällande minimumnivån. Årskurs 3 visar dock på stora skillnader. I matematik är skillnaden på nästan 20 procentenheter där det är 72,3 procent som klarat av provet medan det är 90,8 procent som uppnått kunskapskraven, i svenska och svenska som andraspråk är det cirka 10 procentenheters skillnad. Detta kommer följas upp i förvaltningens dialoger med skolledningarna. Årskurs 6-9 meritvärde, minst E lästa ämnen och behörighet, jämförelse av samma elever Tabellen (1f) visar elevernas meritvärde, andelen elever med minst E i lästa ämnen och andelen behöriga till gymnasiet ur ett elevperspektiv. Det vill säga samma elevkull under två olika höstterminer. Grön markering visar en positiv förändring på en procentenhet eller högre, gul markering visar oförändrat resultat (under en procentenhet) och rött en negativ förändring på en procentenhet eller mer. Meritvärdet som redovisas utgår från föregående års räknesätt (16 bästa ämnena). Resultaten är tagna från LIS. 12 DELÅRSRAPPORT PER 31 AUGUSTI 2014

19 Tabell 1f VT13 VT14 VT13 VT14 VT13 VT14 Åk. 6 Åk. 7 Åk. 7 Åk. 8 Åk. 8 Åk. 9 Genomsnittligt meritvärde 208,1 199,2 186,6 202, ,9 Minst E lästa ämnen 84 77,1 73,7 73,8 72,4 81,4 Andel (%) behöriga till yrkesprogram 3+5 ämnen 88, ,2 81,2 82,6 89,7 Andel (%) behöriga till SP 3+9 ämnen 87,9 82,4 79,6 80,1 80,1 87,8 Andel (%) behöriga till NV 3+9 ämnen 87,3 82,1 80,7 79,9 79,7 86,9 Flickor Åk. 6 Åk. 7 Åk. 7 Åk. 8 Åk. 8 Åk. 9 Genomsnittligt meritvärde 216, ,7 212,9 204,1 230,1 Minst E lästa ämnen 85,7 79,3 79,6 77, ,5 Andel (%) behöriga till yrkesprogram 3+5 ämnen 90 85,2 86,5 82,8 83,7 89,3 Andel (%) behöriga till SP 3+9 ämnen 89,2 83,9 84,8 81,8 81,6 88,1 Andel (%) behöriga till NV 3+9 ämnen 88,4 83,7 85,7 81,6 81,8 87,3 Pojkar Åk. 6 Åk. 7 Åk. 7 Åk. 8 Åk. 8 Åk. 9 Genomsnittligt meritvärde 199, ,8 192,4 187,6 211,4 Minst E lästa ämnen 82,3 74,9 68,1 70,5 69,8 81,2 Andel (%) behöriga till yrkesprogram 3+5 ämnen 87,6 82, ,6 81,5 90,1 Andel (%) behöriga till SP 3+9 ämnen 86, ,6 78,4 78,5 87,6 Andel (%) behöriga till NV 3+9 ämnen 86,3 80,5 75,8 78,1 77,4 86,5 Sett utifrån ett elevperspektiv backar eleverna i årskurs 7, detta gäller för pojkar och flickor och för samtliga mått. Det tidigare nämnda resonemanget om att läroplanen (diskussion tabell 1c) förändras mellan årskurs 6 och 7 kan appliceras även i detta fall. I årskurs 8 ökar meritvärdet medan minst E i lästa ämnen är stillastående och behörigheterna går ner. Intressant är att flickorna backar i alla mått utom meritvärdet jämfört med när de gick i årskurs 7 medan pojkarna ökar i samtliga mått. Trots detta har flickorna fortfarande högre resultat än pojkarna i alla mått. Att flickornas meritvärde ökar men inte andelen godkända eller behöriga antyder att de högpresterande flickorna presterar ännu bättre i årskurs 8 medan de som legat på gränsen till godkänt i årskurs 7 faller igenom i årskurs 8. Att så är fallet med flickorna men inte med pojkarna kan innebära att flickor inte får det stöd de behöver. Årskurs 9 uppvisar ett tydligt mönster där både pojkar och flickor ökar i alla mått. Årskurs 6-9 meritvärde, minst E lästa ämnen och behörighet, jämförelse av olika elevkullar Tabellen (1g) visar elevernas meritvärde, andelen elever med minst E i lästa ämnen och andelen behöriga till gymnasiet ur ett verksamhetsperspektiv; det vill säga årets årskurs och elever i jämförelse med förra årets årskurs och elever. Grön markering visar en positiv förändring på en procentenhet eller högre, gul markering visar oförändrat resultat (under en procentenhet) och rött en negativ förändring på en procentenhet eller mer. Meritvärdet som redovisas utgår från föregående års räknesätt (16 bästa ämnena). Resultaten är tagna från LIS. Tabell 1g Åk. 6 Åk. 7 Åk. 8 Åk. 9 VT13 VT14 VT13 VT14 VT13 VT14 VT13 VT14 Genomsnittligt meritvärde 208,1 209,9 186,6 199, ,5 217,1 220,9 Minst E lästa ämnen 84 80,4 73,7 77,1 72,4 73,8 80,6 81,4 Andel (%) behöriga till yrkesprogram ,8 86,3 82, ,6 81,2 88,8 89,7 Andel (%) behöriga till SP 3+9 ämnen 87,9 83,7 79,6 82,4 80,1 80, ,8 Andel (%) behöriga till NV 3+9 ämnen 87, ,7 82,1 79,7 79,9 85,9 86,9 Utifrån ett verksamhetsperspektiv där årets kull jämförs med förra årets kull är meritvärde det enda mått som ökar i samtliga årskurser. I årskurs 9 går det att se att det är ytterligare ett rekordår för Huddinge kommun, det ska också tilläggas att siffrorna redovisas efter föregående års räknesätt (16 bästa ämnena). Vid användandet av det nya räknesättet som beräknas på de 16 bästa ämnena och moderna språk om eleven läst det ämnet (alltså 16+1) är meritvärdet i årskurs 9 på 221,6 meritvärdespoäng. I årskurs 7 och 9 har samtliga mått ett bättre resultat jämfört med förra året. I årskurs 6 ökar meritvärdet medan övriga mått backar. I årskurs 8 står behörigheterna still medan meritvärdet och E i lästa ämnen ökar, samtidigt så är resultaten lägre i årskurs 8 i jämförelse mot årskurs 7. Sammanfattning Resultatbilden i årskurs 3 är ojämn eftersom resultaten i de nationella proven genomgående är högre än föregående år GRUNDSKOLENÄMNDEN 13

20 samtidigt som andelen elever som uppnår kunskapskraven är relativ hög i jämförelse med nationella provens resultat. Vi ser att elevkullen i årskurs 6 har lägre resultat än föregående års elevkull. Detta kommer att följas upp på höstens dialoger med skolledningarna. Prognosen från delår 1 gällande stigande meritvärde för årskurs 9 uppfylldes och Huddinge har återigen ett rekordår i meritvärde. Likväl har resultaten för de andra indikatorerna. i årskurs 9 höjts. När eleverna går från årskurs 6 till 7 går det att se att resultaten sjunker; något som möjligtvis kan förklaras av läroplanens uppbyggnad. Övergången mellan årskurs 6 och årskurs 7 bör därför ses över. Fortsatt fokus på kunskapsresultaten Behöriga lärare och karriärvägar för skickliga Lärare Vid höstterminsstarten har vi rekryterat förstelärare med kommunövergripande uppdrag i alla ämnen utom hem- och konsumentkunskap, NO senaredel samt matematik. När det gäller de förstnämnda ämnena går en ny annons ut i dagarna. För matematikens del anlitar vi en extern konsult som tidigare varit ansvarig för kommunens implementeringsansvariga. När det gäller förstelärare med lokala uppdrag snart inrättat totalt 109 tjänster vilket innebär att vi fyller grundskolans kvot vad gäller statbidragsersättning. Vi har redan tidigare en extra förstelärare i modersmål som inte finansieras via statsbidrag på grund av behörighetsreglerna. Grundsärskolan Inga nya resultat finns att tillgå. Resultat från skolornas systematiska kvalitetsarbete följs upp i verksamhetsberättelsen. Höga förväntningar Arbetet fortgår enligt plan. Inga nya resultat finns att tillgå. Inkludering/Huddinge Know-how Arbetet fortgår enligt plan. Inga nya resultat finns att tillgå. Samverkan förskola grundskola gymnasium Arbetet fortgår enligt plan. Inga nya resultat finns att tillgå. Övergångar Arbetet med strategidokumentet ligger i sin slutfas och ett färdigt förslag bör kunna presenteras inom kort. Genusutbildning Grundskolenämnden har fattat beslut (GSN-2012/ ) om att barn- och utbildningsförvaltningen ska erbjuda studie- och yrkesvägledare och förvaltningens kommunikatörer kompetensutveckling avseende genuskunskaper relaterade till arbetsmarknad. Arbetet löper enligt plan. Inga nya resultat finns att tillgå. Smartare arbetssätt Arbetet fortgår enligt plan. Inga nya resultat finns att tillgå. Barn och elever i behov av särskilt stöd Arbetet fortgår enligt plan. Inga nya resultat finns att tillgå. Språkutveckling Den projektgrupp för språkutveckling som har bildats, har under våren arbetat fram en projektplan för projektet. Fokus i projektet ligger på att undersöka hur och det språkutvecklandet arbetet bedrivs på våra grundskolor och hur man arbetar för att öka elevernas läsförståelse. Initialt sker en kartläggning av detta arbete. En plan för kartläggningen, som kommer att ske genom en enkät till rektorer och intervjuer med förstelärare som har språkutvecklingsuppdrag, har tagits fram. Enkäten skickades ut i slutet av vårterminen och intervjuerna genomförs under hösten. Ett samarbete har också inletts med Södertörns högskola som kommer att delta i analysen av det insamlade materialet. Matematikutveckling Under våren har uppföljningar och utvärderingar börjat genomföras av de utvecklingsinsatser som pågår. Inom ramen för följeprojektet matematik har ett antal projektoch styrgruppsmöten genomförts. Första omgången av Matematiklyftet är avslutat och i augusti inleds omgång två. IT-utveckling för lärande Förvaltningen fortsätter arbetet med att implementera den beslutade e-strategin, vilken till dels är den inordnad som en del i projektet "IT i Undervisningen", vilket efter vårens start löper på enligt plan. Under våren har man framför allt inventerat IT-aktiviteter hos de enheter som representeras i projektgruppen. Denna inventering fortsätter under hösten. IT-pedagogerna har fortsatt sitt arbete med stöd och inspiration till framför allt de enheter som står i början av sitt arbete med digitalisering i undervisningen. Åtagande för kunskap Följeprojekten är igång. Rapportering sker under respektive rubrik; språkutveckling, matematikutveckling och IT-utveckling för lärande. Enligt grundskolenämndens beslut (GSN- 2012/ ) har barn- och utbildningsförvaltningen vid fyra tillfällen under vårterminen 2014 genomfört en internutbildning för studie- och yrkesvägledare och förvaltningens kommunikatörer avseende genuskunskaper relaterade till arbetsmarknad. I kompetensutvecklingen ingick också att granska information inför elevernas studieval. Utbildningen leddes av genuspedagog. Arbetet löper enligt plan. Inga nya resultat finns att tillgå. Förvaltningen ser till att fler skolor får tillgång till och nyttjar Huddinge Know-hows tjänster. 14 DELÅRSRAPPORT PER 31 AUGUSTI 2014

21 Arbetet fortlöper enligt plan. Inga nya resultat finns att tillgå. Förvaltningen skall utveckla samarbete mellan Huddinge Know-how, psykologer och specialpedagog inom skolstödet. Grundskolechefen har anställt en ny Skolstödschef som fått ett lite bredare uppdrag som bland annat innefattar ett ökat samarbete mellan Huddinge-Know-How och alla funktioner inom Skolstödet. Detta har möjliggjorts genom att Skolstödschefen bland annat förfogar över resurserna inom Know-How. Diskussioner om hur samarbetet ska utvecklas har redan påbörjats. Ett annat uppdrag för nya Skolstödschefen blir att granska respektive skolas rutiner och arbetssätt rörande sitt elevhälsovårdsarbete. Vid eventuella brister skall hon vara ett stöd i förbättringsarbetet. Normer och värden Klassrumsmiljö och studiero Arbetet fortlöper enligt plan. Inga nya resultat finns att tillgå. Ansvar och inflytande Arbetet fortlöper enligt plan. Inga nya resultat finns att tillgå. Åtagande för ansvar och inflytande ELIT-utbildningen genomförs för tredje året med start i höst. Till denna utbildning har 35 lärare anmält sig från 6 av våra grundskolor. Elit utbildningen har fått ökad efterfrågan och det finns ett stort behov av denna utbildning. I maj hade årets deltagare en mycket välbesökt utställningsdag. Under denna dag presenterade de sina olika arbetsområden inom entreprenörskap och digitalt lärande. Under Ung företagsamhets SM-dagar maj erhöll vår lärare, Anna Sterlinger-Ahlring priset som årets entreprenöriella grundskolelärare i Sverige. Ekosystem i balans Det har inte varit möjligt att genomföra kartläggningen av miljöpåverkan utifrån kommunens mall under våren. För hösten har förvaltningen sett det möjligt att avdela resurser för att leda och stödja ett sådant arbete, vilket kommer att redovisas i verksamhetsberättelsen. Ekologisk mat De ekologiska inköpen av livsmedel har ökat under första halvåret jämfört med grundskolor är redan uppe i det mål som är uppsatt för 2014 (att uppnå 37 procent). Så gott som alla grundskolor erbjuder ett vegetariskt alternativ dagligen. Statistik över andel ekologiska livsmedel i procent Verksamhet Jan-juni Grundskolor 34, ,5 30,8 Gymnasier 35,9 30,8 30,2 30,9 Förskolor 43,2 40,8 39,8 37,9 BUF totalt 37, ,6 BUF och SÄF 35,4 33,4 33,4 31,1 SkolmatSverige SkolmatSverige är ett webbaserat enkätverktyg som används för att utvärdera måltidsverksamheten enligt nämndbeslut Det webbaserade verktyget har utvecklats, så en kommunrapport kan genereras för de skolor som besvarar enkäten. 18 av 25 skolor med egen matsal har fyllt i enkätverktyget för läsåret 13/14. Alla skolor som fyllt i enkätverktyget har svarat på nivå 1, som omfattar skollagens krav att servera näringsriktiga skolmåltider i grundskolan samt livsmedelslagens krav om säker mat. Ökningen av de som svarat på nivå 2 och 3 har varit markant sedan förra året. Områdena som bedöms inom de olika nivåerna se bild nedan från SkolmatSverige. Sammanfattning av resultat Nivå 1 Inom Måltidsutbudet bedöms skolans generella utbud gällande lunch, samt eventuellt frukost, mellanmål och kafeteria. Fler rätter per dag och större variation ökar elevernas valfrihet och nyfikenhet samt kan underlätta för skolan att introducera nya rätter. 94 procent av skolor har ett bra lunchutbud. Bedömningen av skollunchens näringsriktighet omfattar fyra näringskriterier; måltidens fettkvalitet, dess innehåll av fiber och fullkorn, järn och vitamin D. Här uppfylller 45 procent av skolor kravet att servera näringsriktiga skolmåltider i grundskolan. All mat som serveras ska vara säker och riskfri att äta. Här är bedömningen att det finns bra rutiner hos samtliga kök som besvarat frågorna inom området. GRUNDSKOLENÄMNDEN 15

Kallelse till grundskolenämnden

Kallelse till grundskolenämnden GRUNDSKOLENÄMNDEN KALLELSE SIDA 1 (2) Kallelse till grundskolenämnden Tid Torsdag den 15 maj 2014, klockan 18:00 Plats A-salen, kommunalhuset, Kommunalvägen 28, Huddinge Ärenden Diarienummer 1 Godkännande

Läs mer

Kallelse till grundskolenämnden

Kallelse till grundskolenämnden GRUNDSKOLENÄMNDEN KALLELSE SIDA 1 (2) Kallelse till grundskolenämnden Tid Torsdag den 3 oktober, klockan 18:00 Plats A-salen, kommunalhuset, Kommunalvägen 28, Huddinge Ärenden Diarienummer 1 Upprop och

Läs mer

Analys av elevresultat och andra resultat samt förslag på åtaganden

Analys av elevresultat och andra resultat samt förslag på åtaganden Resultatdialog Analys av elevresultat och andra resultat samt förslag på åtaganden Mall för arbetslag/ämneslag Skola Arbetslag/ämneslag (Ange skolans namn) (Ange lagets namn) Dataunderlag som använts Betyg,

Läs mer

Beslut för grundskola och fritidshem

Beslut för grundskola och fritidshem Beslut Skolinspektionen 2015-01-26 Pysslingen Förskolor och Skolor AB Rektorn vid Alfaskolan Beslut för grundskola och fritidshem efter tillsyn i Alfaskolan i Solna kommun Skolinspektionen, Box 23069,

Läs mer

Systematiskt kvalitetsarbete år 2015

Systematiskt kvalitetsarbete år 2015 januari 2016 Visättraskolan Systematiskt kvalitetsarbete år 2015 Systematiskt kvalitetsarbete När man ser till en för läsåret 2014/2015 kan man se att en överlag ligger högre än vad de gjorde föregående

Läs mer

Uppföljning betyg och ämnesprov årskurs 3,6 och 9 grundskolan Piteå kommun 2012

Uppföljning betyg och ämnesprov årskurs 3,6 och 9 grundskolan Piteå kommun 2012 Uppföljning betyg och ämnesprov årskurs 3,6 och 9 grundskolan Piteå kommun 2012 Anette Christoffersson Utvecklingsledare Sid 1 Innehåll Systematiskt kvalitetsarbete... 4 Nationella och lokala styrdokument...

Läs mer

Kvalitetsrapport för Fredriksbergsskolan läsåret

Kvalitetsrapport för Fredriksbergsskolan läsåret 0 Kvalitetsrapport för Fredriksbergsskolan läsåret 2015-2016 GÄLLANDE FÖR VERKSAMHETEN I förskoleklass grundskola åk 1-9 fritidshem Ansvarig rektor Kristin Hägglund 1 2 Innehåll Styrkort 2015-2016... 1

Läs mer

Revisionsrapport Granskning av målstyrning.

Revisionsrapport Granskning av målstyrning. Revisionsrapport Granskning av målstyrning. Nämnden för Bildning, Fritid och Kultur Härjedalens Kommun 23 januari 2013 Innehåll Sammanfattning... 1 1. Inledning... 2 2. Granskningsresultat... 3 3. Bedömning

Läs mer

Systematiskt kvalitetsarbete år 2015

Systematiskt kvalitetsarbete år 2015 januari 2016 Mörtviksskolan Systematiskt kvalitetsarbete år 2015 Systematiskt kvalitetsarbete Skola I Mörtviksskolan pågår ett aktivt arbete för att främja alla elevers trygghet och lärande. Genom att

Läs mer

Uppföljning och analys av skriftligt omdöme årskurs 3 och betyg årskurs 6 och 9

Uppföljning och analys av skriftligt omdöme årskurs 3 och betyg årskurs 6 och 9 Tjänsteskrivelse 1 (12) Handläggare Lena Öijen Uppföljning och analys av skriftligt omdöme årskurs 3 och betyg årskurs 6 och 9 Sammanfattning Ingen uppföljning och analys av skriftliga omdömen årskurs

Läs mer

Kvalitetsarbete för grundskolan (Jonsboskolan) period 4 (april juni), läsåret 2013/2014.

Kvalitetsarbete för grundskolan (Jonsboskolan) period 4 (april juni), läsåret 2013/2014. Kvalitetsarbete för grundskolan (Jonsboskolan) period 4 (april juni), läsåret 2013/2014. 1 Systematiskt kvalitetsarbete Enligt Skollagen (SFS 2010:800) ska varje huvudman inom skolväsendet på huvudmannanivå

Läs mer

Slutbetyg i grundskolan, våren 2015

Slutbetyg i grundskolan, våren 2015 Enheten för utbildningsstatistik 15-09-30 1 () Slutbetyg i grundskolan, våren 15 I denna promemoria redovisas slutbetygen för elever som avslutade årskurs 9 vårterminen 15. Syftet är att ge en beskrivning

Läs mer

Beslut för fritidshem, grundskola och grundsärskola

Beslut för fritidshem, grundskola och grundsärskola Beslut 2013-02-25 Stockholms kommun registrator.utbildning@stockholm.se Rektorn vid Kungsholmens grundskola ulf.berg@stockholm.se Beslut för fritidshem, grundskola och grundsärskola efter tillsyn av Kungsholmens

Läs mer

Kvalitetsrapport 2014-2015

Kvalitetsrapport 2014-2015 Datum 2014-06-30 10 Antal sidor Kvalitetsrapport 2014-2015 Kvistbergsskolan Marcus och Anna 0564-477 00 direkt 070-642 16 65 mobil marcus.lech@torsby.se Innehållsförteckning 1. Fokusområde vad har vi uppnått

Läs mer

Förslag till beslut Nämnden överlämnar tjänsteutlåtandet som nämndens yttrande i ärendet.

Förslag till beslut Nämnden överlämnar tjänsteutlåtandet som nämndens yttrande i ärendet. BARN- OCH UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN 2013-01-09 GSN-2012/514.628 1 (4) HANDLÄGGARE Särkijärvi Zettervall, Karin Grundskolenämnden Karin.Sarkijarvi-Zettervall@huddinge.se Remissvar - Angående genuskompetens

Läs mer

Åtagandeplan. Sorgenfriskolan Läsår 2015/2016

Åtagandeplan. Sorgenfriskolan Läsår 2015/2016 Åtagandeplan Sorgenfriskolan Läsår 2015/20 Innehållsförteckning 1 Inledning... 3 2 Beskrivning av skolan... 3 3 Sammanfattning: Skolans lägesbedömning... 3 4 Skolans utvecklingsområden/ åtaganden för läsåret...

Läs mer

Bokslut och verksamhetsberättelse 2013 för grundskolenämnden

Bokslut och verksamhetsberättelse 2013 för grundskolenämnden BARN- OCH UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA 2014-01-27 GSN-/555.182 1 (3) HANDLÄGGARE Ståhlberg, Susanne Susanne.Stahlberg@huddinge.se Grundskolenämnden Bokslut och verksamhetsberättelse

Läs mer

Beslut för fristående grundskola med fritidshem

Beslut för fristående grundskola med fritidshem Floda Friskoleförening Rektorn vid Floda friskola karinb@flodafriskola.se för fristående grundskola med fritidshem efter tillsyn av Floda friskola i Katrineholms kommun Skolinspektionen, Box 330, 581 03

Läs mer

Kvalitetsarbete för grundskolan Garpenbergs skola period 4 (april juni), läsåret

Kvalitetsarbete för grundskolan Garpenbergs skola period 4 (april juni), läsåret Kvalitetsarbete för grundskolan Garpenbergs skola period 4 (april juni), läsåret 2013-2014 1 Systematiskt kvalitetsarbete Enligt Skollagen (SFS 2010:800) ska varje huvudman inom skolväsendet på huvudmannanivå

Läs mer

Förändrade regler för utmärkelsen Årets ledare/chef från och med år 2014

Förändrade regler för utmärkelsen Årets ledare/chef från och med år 2014 BARN- OCH UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN TJÄNSTEUTLÅTANDE 2014-09-09 GSN-2014/1424.601 1 (4) HANDLÄGGARE Nyberg, Peter Peter.Nyberg@huddinge.se Grundskolenämnden Förändrade regler för utmärkelsen Årets ledare/chef

Läs mer

Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Förskoleklass / Grundskolan / Grundsärskolan. Kronan F

Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Förskoleklass / Grundskolan / Grundsärskolan. Kronan F Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Förskoleklass / Grundskolan / Grundsärskolan Kronan F-6 2014 Innehållsförteckning KVALITÉTSARBETE... 3 Redovisning av aktuella kunskapsresultat... 4 REDOVISNING

Läs mer

Kvalitetsredovisning och verksamhetsplan för Tällbergs skola

Kvalitetsredovisning och verksamhetsplan för Tällbergs skola Kvalitetsredovisning och verksamhetsplan för Tällbergs skola Kvalitetsredovisning 2013/2014 Varje huvudman inom skolväsendet ska på huvudmannanivå systematiskt och kontinuerligt planera, följa upp och

Läs mer

Beslut för förskoleklass och grundskola

Beslut för förskoleklass och grundskola Skolinspektionen Dnr 44-2016:5173 Föreningen Hemgårdar i Malmö Org.nr. 846000-9460 Beslut för förskoleklass och grundskola efter tillsyn i Malmö Montessoriskola belägen i Malmö kommun 2 (9) Dnr 44-2016:5173

Läs mer

Slutbetyg i grundskolan våren 2013

Slutbetyg i grundskolan våren 2013 Utbildningsstatistik 2013-09-30 1 (13) Slutbetyg i grundskolan våren 2013 I denna promemoria redovisas slutbetygen för elever som avslutade årskurs 9 vårterminen 2013. Syftet är att ge en beskrivning av

Läs mer

Beslut för grundskola

Beslut för grundskola Beslut 2010-10-14 Dnr 43 2009:4144 Beslut för grundskola efter tillsyn av Strömnäs skola i Piteå kommun 2010-10-14 Skolbeslut Tillsyn i Strömnäs skola Datum: 2010-10-14 1 (3) Dnr 43 2009:4144 Rektor Carina

Läs mer

Delårsrapport 2015 FÖR- OCH GRUNDSKOLEVERKSAMHET

Delårsrapport 2015 FÖR- OCH GRUNDSKOLEVERKSAMHET Delårsrapport 2015 FÖR- OCH GRUNDSKOLEVERKSAMHET Delårsrapport 2015 Sammanfattning För perioden januari till och med augusti visar för- och grundskola sammantaget en positiv budgetavvikelse om 2,0 mnkr

Läs mer

Delårsrapport per den 31 mars 2015 för grundskolenämnden

Delårsrapport per den 31 mars 2015 för grundskolenämnden BARN- OCH UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA -04-21 GSN-/396.182 1 (4) HANDLÄGGARE Ståhlberg, Susanne Susanne.Stahlberg@huddinge.se Grundskolenämnden Delårsrapport per den 31

Läs mer

Kvalitetsarbete för grundskolan Smedby skola period 4 (april juni), läsåret

Kvalitetsarbete för grundskolan Smedby skola period 4 (april juni), läsåret Kvalitetsarbete för grundskolan Smedby skola period 4 (april juni), läsåret 2013-2014 1 Systematiskt kvalitetsarbete Enligt Skollagen (SFS 2010:800) ska varje huvudman inom skolväsendet på huvudmannanivå

Läs mer

Beslut för förskoleklass och grundskola

Beslut för förskoleklass och grundskola Skolinspektionen Eksjö kommun Beslut för förskoleklass och grundskola efter tillsyn i Eksjö kommun Skolinspektionen. Postadress: Box 156, 221 00 Lund, Besöksadress: Gasverksgatan 1, 222 29 Lund Telefon:

Läs mer

Kvalitetsarbete för grundskolan Vasaskolan period 1 juli-sept 2013.

Kvalitetsarbete för grundskolan Vasaskolan period 1 juli-sept 2013. Kvalitetsarbete för grundskolan Vasaskolan period 1 juli-sept 2013. 1 Systematiskt kvalitetsarbete Enligt Skollagen (SFS 2010:800) ska varje huvudman inom skolväsendet på huvudmannanivå systematiskt och

Läs mer

Remiss - Utbildning för nyanlända elever - Mottagande och skolgång (Ds 2013:6)

Remiss - Utbildning för nyanlända elever - Mottagande och skolgång (Ds 2013:6) BARN- OCH UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN 2013-03-06 GSN-2013/93.619 1 (6) HANDLÄGGARE Ann-Britt Steen Hodin Tel. 08-53536082 Ann-Britt.Steen-Hodin@huddinge.se Grundskolenämnden Remiss - Utbildning för nyanlända

Läs mer

Beslut för grundskola

Beslut för grundskola en Beslut Centrina utbildning Aktiebolag Org.nr. 556757-2234 info@centrina.se Beslut för grundskola efter tillsyn av Centrina utbildning Aktiebolag Beslut 2 (7) Tillsyn av Centrina utbildning Aktiebolag

Läs mer

Beslut för förskoleklass och grundskola

Beslut för förskoleklass och grundskola Dnr 44-2014:8517 Södertälje Friskola AB Org.nr. 556557-0149 Beslut för förskoleklass och grundskola efter bastillsyn i Södertälje Friskola belägen i Södertälje kommun 2(8) Tillsyn i Södertälje friskola

Läs mer

Slutbetyg i grundskolan, våren 2016

Slutbetyg i grundskolan, våren 2016 PM Enheten för förskole- och grundskolestatistik Dokumentdatum: 16-09-9 0 (16) Slutbetyg i grundskolan, våren 16 I denna promemoria redovisas slutbetygen för elever som avslutade årskurs 9 vårterminen

Läs mer

Beslut för förskoleklass och grundskola

Beslut för förskoleklass och grundskola Skövde kommun skovdekommun@skovde.se Beslut för förskoleklass och grundskola efter tillsyn i förskoleklassen och grundskolan i Skövde kommun 2 (12) Tillsyn i förskoleklassen och grundskolan i Skövde kommun

Läs mer

Avskaffa ämnet svenska som andraspråk för elever som är födda i Sverige - svar på medborgarförslag av Nadia El Harrak

Avskaffa ämnet svenska som andraspråk för elever som är födda i Sverige - svar på medborgarförslag av Nadia El Harrak KOMMUNSTYRELSEN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL SIDA 6 (40) Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 28 januari 2013 3 Paragraf Diarienummer KS-2012/543.639 Avskaffa ämnet svenska som andraspråk för elever som är födda

Läs mer

Kommunal. Kommunkod Skolform Skolenhetskod

Kommunal. Kommunkod Skolform Skolenhetskod Skolblad avseende Orsaskolan Järnvägsgatan 20 79430 ORSA Tel Fax Huvudman Kommun Kommunkod Skolform Skolenhetskod Kommunal Orsa 20 Grundskola 19694910 http://wwworsase Skolbladet presenterar den valda

Läs mer

Sveriges Kommuner och Landsting: Öppna jämförelser Grundskola 2014. Betygsresultat läsåret 2012/13

Sveriges Kommuner och Landsting: Öppna jämförelser Grundskola 2014. Betygsresultat läsåret 2012/13 Sveriges Kommuner och Landsting: Öppna jämförelser Grundskola 2014 Betygsresultat läsåret 2012/13 Kundvalskontoret Upplands Väsby kommun 2014 1 PM Utredare Gunnar Högberg 2014-04-22 08-590 978 22 Dnr:

Läs mer

Beslut för grundskola

Beslut för grundskola Dnr 44-2015:9775 Centrina utbildning Aktiebolag Org.nr. 556757-2234 info@centrina.se Beslut för grundskola efter tillsyn i Centrina Kviberg belägen i Göteborgs kommun 2 (7) Dnr 44-2015:9775 Tillsyn i Centrina

Läs mer

Beslut för förskoleklass och grundskola

Beslut för förskoleklass och grundskola Köpings kommun Beslut för förskoleklass och grundskola efter tillsyn i Köpings kommun Tillsyn i Köpings kommun Beslut 2 (9) har genomfört tillsyn av Köpings kommun under hösten 2015. Tillsynen har avsett

Läs mer

Nyanlända och den svenska skolan. Luisella Galina Hammar Utvecklingsavdelning. luisella.galina.hammar@skolverket.se

Nyanlända och den svenska skolan. Luisella Galina Hammar Utvecklingsavdelning. luisella.galina.hammar@skolverket.se Nyanlända och den svenska skolan Luisella Galina Hammar Utvecklingsavdelning luisella.galina.hammar@skolverket.se 1 Bakgrund Nyanlända elever har svårare att nå kunskapskraven i skolan. Endast 64 procent

Läs mer

Kommunal. Kommunkod Skolform Skolenhetskod

Kommunal. Kommunkod Skolform Skolenhetskod Skolblad avseende Smedby skola Ryttargatan 275 19471 UPPLANDS VÄSBY Tel Fax Huvudman Kommun Kommunkod Skolform Skolenhetskod Kommunal Upplands Väsby 04 Grundskola 36789655 http://wwwupplandsvasbyse/smedbynavet

Läs mer

Plan över det systematiska kvalitetsarbetet 2015

Plan över det systematiska kvalitetsarbetet 2015 Kultur- och utbildningsförvaltningen 2015-02-19 Plan över det systematiska kvalitetsarbetet 2015 HUVUDMANNANIVÅ Alla skolor och förskolor i Mellerud ska bedriva ett systematiskt kvalitetsarbete där verksamheten

Läs mer

Elever som inte nådde gymnasiebehörighet vårterminen 2013

Elever som inte nådde gymnasiebehörighet vårterminen 2013 PM Tyresö kommun 2013-10-11 Barn- och utbildningsförvaltningen 1 (7) Marika Lyman Utredare 08-5782 91 53 marika.lyman@tyreso.se Elever som inte nådde gymnasiebehörighet vårterminen 2013 Elever Enligt de

Läs mer

Kvalitetsredovisning läsåret 2013/14 Insjöns skola och förskoleklass.

Kvalitetsredovisning läsåret 2013/14 Insjöns skola och förskoleklass. Kvalitetsredovisning läsåret 2013/14 Insjöns skola och förskoleklass. Varje huvudman inom skolväsendet ska på huvudmannanivå systematiskt och kontinuerligt planera, följa upp och utveckla utbildningen.

Läs mer

Beslut för grundskola och fritidshem

Beslut för grundskola och fritidshem Skolinspektionen Beslut 2014-04-30 Bilingual Montessori School of Lund Rektorn vid Bilingual Montessori School of Lund Beslut för grundskola och fritidshem efter tillsyn i Bilingual Montessori School of

Läs mer

Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Förskoleklass / Grundskolan / Grundsärskolan. Lyrfågelskolan F-3 2014

Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Förskoleklass / Grundskolan / Grundsärskolan. Lyrfågelskolan F-3 2014 Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Förskoleklass / Grundskolan / Grundsärskolan Lyrfågelskolan F-3 2014 Innehållsförteckning KVALITÉTSARBETE... 3 Redovisning av aktuella kunskapsresultat...

Läs mer

Beslut för förskoleklass och grundskola

Beslut för förskoleklass och grundskola Dnr 44-2015:9854 Södermalmskyrkan Org.nr. 802003-3687 Beslut för förskoleklass och grundskola efter tillsyn i Södermalmskyrkans Kristna skola belägen i Stockholms kommun 2 (9) Tillsyn i Södermalmskyrkans

Läs mer

Verksamhetsplan (Barn- och utbildningsnämnd) sid 1

Verksamhetsplan (Barn- och utbildningsnämnd) sid 1 Verksamhetsplan - 2016 (Barn- och utbildningsnämnd) sid 1 Danderyd ska erbjuda sina invånare stor valfrihet i den kommunala servicen utifrån individens önskemål och förutsättningar. Föräldrar i Danderyd

Läs mer

Beslut för förskoleklass och grundskola

Beslut för förskoleklass och grundskola Skolinspektionen Dnr 44-2016:9438 Föreningen Backaskolan Org.nr. 846500-1777 Beslut för förskoleklass och grundskola efter tillsyn i Backaskolan belägen i Malmö kommun Skolinspektionen, Postadress: Box

Läs mer

Kvalitetsredovisning

Kvalitetsredovisning Kvalitetsredovisning Grundskola 1-6 Läsåret 2013/2014 Hedeskoga skola Ansvarig rektor:jim Priest Inledning Skollagens krav på systematiskt kvalitetsarbete innebär att huvudmän, förskole och skolenheter

Läs mer

Motion väckt av Britt Björneke (V) om att anordna sommarkurser i teknik för flickor på högstadiet

Motion väckt av Britt Björneke (V) om att anordna sommarkurser i teknik för flickor på högstadiet BARN- OCH UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN 2013-01-09 GSN-2012/513.602 1 (4) HANDLÄGGARE Särkijärvi Zettervall, Karin Grundskolenämnden Karin.Sarkijarvi-Zettervall@huddinge.se Motion väckt av Britt Björneke (V)

Läs mer

Kvalitetsanalys för Boo Gårds skola läsåret 2013/14

Kvalitetsanalys för Boo Gårds skola läsåret 2013/14 Datum 140826 1 (8) Kvalitetsanalys för Boo Gårds skola läsåret 2013/14 Varje skola har enligt skollagen ansvar för att systematiskt och kontinuerligt planera, följa upp och utveckla utbildningen. Denna

Läs mer

Lomma kommun Barn och utbildningsnämnden 2016 NÄMNDSPLAN

Lomma kommun Barn och utbildningsnämnden 2016 NÄMNDSPLAN Barn och utbildningsnämnden 2016 NÄMNDSPLAN NÄMNDSPLAN Barn och utbildningsnämnden Lomma kommun 2016 1. INLEDNING Nämndsplanen uttrycker den politiska viljan för nämndens verksamheter. Nämndsplanen avser

Läs mer

Kvalitetsanalys för Boo Gårds skola läsåret 2014/15

Kvalitetsanalys för Boo Gårds skola läsåret 2014/15 Datum 150904 1 (9) Kvalitetsanalys för Boo Gårds skola läsåret 2014/15 Varje skola har enligt skollagen ansvar för att systematiskt och kontinuerligt planera, följa upp och utveckla utbildningen. Denna

Läs mer

Nulägesbeskrivning av Kvalitet i grundskolan i Eslövs kommun-2012

Nulägesbeskrivning av Kvalitet i grundskolan i Eslövs kommun-2012 Nulägesbeskrivning av Kvalitet i grundskolan i Eslövs kommun-2012 I denna rapport presenteras elevernas resultat på ett övergripande sätt samt utvärdering och analys av nuläget. Utvärderingen ligger till

Läs mer

Mål Hur når vi målen? Genomförande Hur vet vi att vi nått målen? Utvärdering Normer och Värden

Mål Hur når vi målen? Genomförande Hur vet vi att vi nått målen? Utvärdering Normer och Värden Arbetsplan 2015/2016 Mål Hur når vi målen? Genomförande Hur vet vi att vi nått målen? Utvärdering Normer och Värden Skolans plan mot kränkande behandling ska utvecklas till att uppfylla skollagens krav.

Läs mer

Systematiskt kvalitetsarbete Pajala kommun 2013 -

Systematiskt kvalitetsarbete Pajala kommun 2013 - 1 Systematiskt kvalitetsarbete Pajala kommun 2013 - Systematiskt kvalitetsarbete och inflytande behandlas i ett gemensamt kapitel, kap 4, i skollagen (2010:800). Bestämmelserna gäller för samtliga skolformer

Läs mer

Beslut för förskoleklass och grundskola

Beslut för förskoleklass och grundskola Beslut 2014-03-11 Ängelholms kommun Rektorn vid Söndrebalgs skola 20 i4 i Cg Beslut för förskoleklass och grundskola efter tillsyn i Söndrebalgs skola i Ängelholms kommun Skolinspektionen, Postadress:

Läs mer

Systematiskt kvalitetarbete Grundskolan Kvalitetsrapport 2013-2014

Systematiskt kvalitetarbete Grundskolan Kvalitetsrapport 2013-2014 Systematiskt kvalitetarbete Grundskolan Kvalitetsrapport 2013-2014 2014-06-03 1. GRUNDFAKTA Stadsskogsskolan 1 191 elever, 113 pojkar och 78 flickor 42 med annat modersmål 22 lärare Andel lärare med högskoleexamen

Läs mer

Kvalitetsredovisning och verksamhetsplan för Åkerö F-6 skolenhet

Kvalitetsredovisning och verksamhetsplan för Åkerö F-6 skolenhet Kvalitetsredovisning och verksamhetsplan för Åkerö F-6 skolenhet Kvalitetsredovisning 2014/2015 Verksamheter inom skolväsendet ska på huvudmanna- och enhetsnivå systematiskt och kontinuerligt planera,

Läs mer

E-strategi för grundskolenämnden 2013-2016

E-strategi för grundskolenämnden 2013-2016 BARN- OCH TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA 2013-03-15 GSN-2013/111.159 1 (3) HANDLÄGGARE Steinmo, Conny Grundskolenämnden Conny.Steinmo@huddinge.se E-strategi för grundskolenämnden 2013-2016 Förslag

Läs mer

Grundskolenämnden TJÄNSTEUTLÅTANDE BARN- OCH UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN DATUM DIARIENR SIDA 2015-05-13 GSN-2015/233.610 1 (4)

Grundskolenämnden TJÄNSTEUTLÅTANDE BARN- OCH UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN DATUM DIARIENR SIDA 2015-05-13 GSN-2015/233.610 1 (4) BARN- OCH UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN 2015-05-13 GSN-2015/233.610 1 (4) HANDLÄGGARE Hjelm, Per 08-535 360 71 Per.Hjelm@huddinge.se Grundskolenämnden Svar på motion - Ta fram riktlinjer för Huddinges framtida

Läs mer

Sammanfattning... Fel! Bokmärket är inte definierat. Kommunens mål hur har det gått?... 1

Sammanfattning... Fel! Bokmärket är inte definierat. Kommunens mål hur har det gått?... 1 Rapport resultat elev- och föräldraenkät 2015 Grundskola, Förskoleklass och Fritidshem Innehållsförteckning Sammanfattning... Fel! Bokmärket är inte definierat. Kommunens mål hur har det gått?... 1 Bakgrund...

Läs mer

Systematiskt kvalitetsarbete

Systematiskt kvalitetsarbete BUN 2013-08-27 57 Systematiskt kvalitetsarbete Barn- och utbildningsförvaltningen Systematiskt kvalitetsarbete i Svenljunga kommun Skollagens krav innebär att huvudmän, förskole- och skolenheter systematiskt

Läs mer

Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Förskoleklass / Grundskolan / Grundsärskolan. Åsaka skola F

Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Förskoleklass / Grundskolan / Grundsärskolan. Åsaka skola F Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Förskoleklass / Grundskolan / Grundsärskolan Åsaka skola F-6 2015 Innehållsförteckning KVALITÉTSARBETE... 3 Redovisning av aktuella kunskapsresultat... 4 REDOVISNING

Läs mer

Skola: Norråsaskolan Rektor: Erik Thor

Skola: Norråsaskolan Rektor: Erik Thor Skola: Norråsaskolan Rektor: Erik Thor Systematiskt kvalitetsarbete Det systematiska kvalitetsarbetet är reglerat i skollagen, 4 kap och regleras på nationell-, huvudmannaoch enhetsnivå. Huvudmannanivå

Läs mer

BeskJit för. 'örsko e [ass och grundsko a

BeskJit för. 'örsko e [ass och grundsko a Beskut Dnr 44-2015:4210 Backatorps skolkooperativ ekonomisk förening Org.nr. 716445-1366 BeskJit för. 'örsko e [ass och grundsko a efter bastillsyn Bauatorpsskolan belägen i Göteborgs ko mun. 'iåbx 2320,

Läs mer

Kvalitetsarbete för Garpenbergs skola period 3 (jan mars), läsåret 2012/2013

Kvalitetsarbete för Garpenbergs skola period 3 (jan mars), läsåret 2012/2013 Kvalitetsarbete för Garpenbergs skola period 3 (jan mars), läsåret 2012/2013 1 Systematiskt kvalitetsarbete Enligt Skollagen (SFS 2010:800) ska varje huvudman inom skolväsendet på huvuvdmannanivå systematiskt

Läs mer

En stadieindelad timplan i grundskolan och närliggande frågor

En stadieindelad timplan i grundskolan och närliggande frågor Utbildningsförvaltningen Grundskoleavdelningen Tjänsteutlåtande Dnr 1.6.1-7608/2016 Sida 1 (10) 2016-10-07 Handläggare Elisabeth Forsberg-Uvemo Telefon: 08-50833010 Annika Risel Telefon: 08-50833607 Till

Läs mer

Kommunal. Kommunkod Skolform Skolenhetskod

Kommunal. Kommunkod Skolform Skolenhetskod Skolblad avseende Ekhammarskolan Skolvägen 20 19634 KUNGSÄNGEN Tel Fax Huvudman Kommun Kommunkod Skolform Skolenhetskod Kommunal Upplands-Bro 0139 Grundskola 92284588 http://wwwupplands-brose/barn-och-utbildning/barn-och-unga-6-16-ar/kom

Läs mer

Kvalitetsredovisning och verksamhetsplan för Gärde skola och fritidshem

Kvalitetsredovisning och verksamhetsplan för Gärde skola och fritidshem Kvalitetsredovisning och verksamhetsplan för Gärde skola och fritidshem Kvalitetsredovisning för Gärde skola och fritidshem 2012/2013 Varje huvudman inom skolväsendet ska på huvudmannanivå systematiskt

Läs mer

Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Grundskolan/Grundsärskolan. Åsaka skola

Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Grundskolan/Grundsärskolan. Åsaka skola Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Grundskolan/Grundsärskolan Åsaka skola 1-6 2013 Innehållsförteckning KVALITÉTSARBETE... 3 Redovisning av aktuella kunskapsresultat... 3 REDOVISNING AV UPPDRAG...

Läs mer

Nominering till Kvalitetsutmärkelse i Danderyd Bästa förskola Bästa skola

Nominering till Kvalitetsutmärkelse i Danderyd Bästa förskola Bästa skola Nominering till Kvalitetsutmärkelse i Danderyd 2017 Bästa förskola Bästa skola Utbildningsnämndens kvalitetsutmärkelse i Danderyd 2017 Kvalitetsutmärkelsen riktas till förskolor och skolor som med nytänkande,

Läs mer

Ängskolan; förskoleklass och åk 1-9

Ängskolan; förskoleklass och åk 1-9 Ängskolan; förskoleklass och åk 1-9 I detta skolblad presenteras olika data i tabeller för skolan. Uppgifterna 1 är antalsoch andelsuppgifter avseende elever, modersmåls- undervisning, lärare, och provresultat.

Läs mer

Uppdragsplan 2014. För Barn- och ungdomsnämnden. BUN 2013/1809 Antagen av Barn- och ungdomsnämnden 2013-12-18

Uppdragsplan 2014. För Barn- och ungdomsnämnden. BUN 2013/1809 Antagen av Barn- och ungdomsnämnden 2013-12-18 Uppdragsplan 2014 För Barn- och ungdomsnämnden BUN 2013/1809 Antagen av Barn- och ungdomsnämnden 2013-12-18 Kunskapens Norrköping Kunskapsstaden Norrköping ansvarar för barns, ungdomars och vuxnas skolgång.

Läs mer

Förvaltningsinformation - februari

Förvaltningsinformation - februari Tjänsteskrivelse 2015-01-26 BUN 2015.0021 Handläggare: Noomi Calov Barn- utbildningsnämnden Förvaltningsinformation - februari Förskoleklass: Faktisk personaltäthet i förskoleklass: 10-12 barn per pedagog

Läs mer

Beslut för grundskola och fritidshem

Beslut för grundskola och fritidshem Skolinspektionen Beslut 2014-05-27 FRAMTIDSKOMPASSEN AB Rektorn vid Framtidskompassen friskola i Vellinge Beslut för grundskola och fritidshem efter tillsyn i Framtidskompassen friskola i Vellinge i Vellinge

Läs mer

Kommunal. Kommunkod Skolform Skolenhetskod

Kommunal. Kommunkod Skolform Skolenhetskod Skolblad avseende Orsaskolan Järnvägsgatan 20 79430 ORSA Tel Fax Huvudman Kommun Kommunkod Skolform Skolenhetskod Kommunal Orsa 2034 Grundskola 194910 http://wwworsase Skolbladet presenterar den valda

Läs mer

irn Beslut för grundskola Skolinspektionen efter tillsyn i Centrina Lindholmen belägen i Göteborgs kommun

irn Beslut för grundskola Skolinspektionen efter tillsyn i Centrina Lindholmen belägen i Göteborgs kommun irn Beslut Dnr 44-2015:9774 Centrina utbildning Aktiebolag Org.nr. 556757-2234 info@centrina.se Beslut för grundskola efter tillsyn i Centrina Lindholmen belägen i Göteborgs kommun 2(7) Dnr 44-2015:9774

Läs mer

Analyserna syns även i Stratsys.

Analyserna syns även i Stratsys. Materialet redovisar resultaten för vårterminen 2014 gällande betyg - elever i grundskolans åk 6 och 9 samt gymnasieskola och vuxenutbildning nationella prov - åk 3, 6 och 9 Resultaten som presenteras

Läs mer

Skolbeslut för grundskola

Skolbeslut för grundskola Skolbeslut 2011-02-18 Dnr 43-2010:2373 Skolbeslut för grundskola efter tillsyn i Lundbyskolan i Örebro kommun Skolbeslut Tillsyn i Lundbyskolan Örebro kommun 2011-02-18 2 (11) Dnr 43-2010:2373 Rektor vid

Läs mer

Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Förskoleklass / Grundskolan / Grundsärskolan. Lyrfågelskolan 4-9 2014

Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Förskoleklass / Grundskolan / Grundsärskolan. Lyrfågelskolan 4-9 2014 Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Förskoleklass / Grundskolan / Grundsärskolan Lyrfågelskolan 4-9 2014 Innehållsförteckning KVALITÉTSARBETE... 3 Redovisning av aktuella kunskapsresultat...

Läs mer

Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Förskoleklass / Grundskolan / Grundsärskolan. Kronan 7-9 2014

Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Förskoleklass / Grundskolan / Grundsärskolan. Kronan 7-9 2014 Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Förskoleklass / Grundskolan / Grundsärskolan Kronan 7-9 2014 Innehållsförteckning KVALITÉTSARBETE... 3 Redovisning av aktuella kunskapsresultat... 3 REDOVISNING

Läs mer

Beslut för grundskola

Beslut för grundskola Beslut Skolinspektionen 2012-10-10 Ulricehamns kommun komrmon@ulricehaita-i.se Rektorn vid Gällstads skola, Marbäcks skola, Tvärreds skola och Vegby skola maria.persson@ulricehamn,se Beslut för grundskola

Läs mer

Skolbeslut för Grundskola

Skolbeslut för Grundskola Beslut Moheda- och Vegbyskolan Banérsgatan 15 342 61 Moheda 2010-06-08 Dnr 43-2009:4033 Skolbeslut för Grundskola efter tillsyn av Moheda- och Vegbyskolan i Alvesta kommun Skolbeslut Tillsyn i Moheda-

Läs mer

Beslut för grundskola

Beslut för grundskola Beslut för grundskola efter tillsyn av den fristående skolan Futuraskolan Bergtorp (f d Bergtorpsskolan) i Täby kommun Futuraskolan AB marie.burman@futuraskolan.se Rektorn vid Futuraskolan Bergtorp monica.akerberg@bergtorpsskolan.se

Läs mer

Systematiskt Kvalitetsarbete 2012-2013

Systematiskt Kvalitetsarbete 2012-2013 Systematiskt Kvalitetsarbete 2012-2013 Mörtviksskolan rektorsområde INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. KVALITETSARBETET ÄR UNDER FÖRÄNDRING... 4 NATIONELLA FÖRÄNDRINGAR... 4 GRUNDSÄRSKOLAN... 5 2. SAMMANFATTANDE

Läs mer

Skolors och förskolors systematiska kvalitetsarbete. vägledning och struktur

Skolors och förskolors systematiska kvalitetsarbete. vägledning och struktur Skolors och förskolors systematiska kvalitetsarbete vägledning och struktur Det gemensamma systematiska kvalitetsarbetet på Lidingö En viktig utgångspunkt i allt kvalitetsarbete är att barnets bästa sätts

Läs mer

Beslut för förskola. Skolinspektionen. efter tillsyn i Tidaholms kommun. Beslut. Tidaholms kommun.

Beslut för förskola. Skolinspektionen. efter tillsyn i Tidaholms kommun. Beslut. Tidaholms kommun. Dnr 43-2014:8572 Tidaholms kommun tidaholms.kommun@tidaholm.se Beslut för förskola efter tillsyn i Tidaholms kommun 13eslut 2 (10) Tillsyn av förskolan i Tidaholms kommun har genomfört tillsyn av förskolan

Läs mer

Beslut för grundskola och fritidshem

Beslut för grundskola och fritidshem Skolinspektionen 2013-04-25 Stockholms kommun Rektorn vid Sofia skola Beslut för grundskola och fritidshem efter tillsyn av Sofia skola i Stockholms kommun Skolinspektionen, Box 23069, 104 35 Stockholm,

Läs mer

Dialogmöten fristående verksamheter. April 2017

Dialogmöten fristående verksamheter. April 2017 Dialogmöten fristående verksamheter April 2017 Förskolorna Översikt över kvalitetsgranskningarna som skolinspektionen gjort Skolverkets riktmärke för mindre barngrupper i förskolan - forskningsrapporten

Läs mer

Beslut om bidragsbelopp 2014 grundskola och skolbarnsomsorg

Beslut om bidragsbelopp 2014 grundskola och skolbarnsomsorg BARN- OCH UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN BIDRAGSBELOPP SKOLA 2013-10-21 GSN-2013/496.182 1 (7) HANDLÄGGARE Ståhlberg, Susanne Utförare med elev från Susanne.Stahlberg@huddinge.se Beslut om bidragsbelopp 2014

Läs mer

Information om det systematiska kvalitetsarbetet

Information om det systematiska kvalitetsarbetet Anita Rune - P6AR01 E-post: anita.rune@vasteras.se Kopia till TJÄNSTESKRIVELSE 1 (1) 2013-09-09 Dnr: 2013/2541-BaUN- 013 Barn- och ungdomsnämnden Information om det systematiska kvalitetsarbetet Ärendebeskrivning

Läs mer

Kvalitetsredovisning och verksamhetsplan för Åkerö F-6 enhet

Kvalitetsredovisning och verksamhetsplan för Åkerö F-6 enhet Kvalitetsredovisning och verksamhetsplan för Åkerö F-6 enhet Kvalitetsredovisning 2013/2014 Varje huvudman inom skolväsendet ska på huvudmannanivå systematiskt och kontinuerligt planera, följa upp och

Läs mer

Skolbeslut för Grundskola

Skolbeslut för Grundskola Beslut Videdalsskolan och Risebergaskolan 2010-05-04 Dnr 43-2009:3755 Skolbeslut för Grundskola efter tillsyn av Videdalsskolan och Risebergaskolan i Husie stadsdel, Malmö kommun Skolbeslut Tillsyn i Videdalsskolan

Läs mer

Kvalitetsanalys för Boo Gårds skola läsåret 2012/13

Kvalitetsanalys för Boo Gårds skola läsåret 2012/13 Datum 130909 1 (9) Kvalitetsanalys för Boo Gårds skola läsåret 2012/13 Varje skola har enligt skollagen ansvar för att systematiskt och kontinuerligt planera, följa upp och utveckla utbildningen. Denna

Läs mer

Barn- och utbildningsnämndens plan för systematisk kvalitetsarbete

Barn- och utbildningsnämndens plan för systematisk kvalitetsarbete Barn- och utbildningsnämndens plan för systematisk kvalitetsarbete Barn- och utbildningsförvaltningen Dan Christoffersson, utvecklingschef Barn- och utbildningsnämnden 2016-12-14 97 Tjörn Möjligheternas

Läs mer

Kvalitetsredovisning. Ramkvilla skola. Läsåret 2012-2013

Kvalitetsredovisning. Ramkvilla skola. Läsåret 2012-2013 Kvalitetsredovisning Läsåret 2012-2013 Ort och datum: Vetlanda kommun 2013-09-16 Sara Carlsson Rektor Innehåll 1. Grundskolan...... 2 1.1 av kunskapsresultat......2 1.2 Områden som ska åtgärdas.......5

Läs mer

Beslut för grundskola

Beslut för grundskola Beslut 2012-10-02 Dnr 43-2011:4845 Lidingö kommun Lidingo.stad@lidingo.se Rektorn vid Bodals skola agneta.wemnell@lidingo.se Beslut för grundskola efter tillsyn av Bodals skola i Lidingö kommun Skolinspektionen,

Läs mer