Kallelse till grundskolenämnden

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Kallelse till grundskolenämnden"

Transkript

1 GRUNDSKOLENÄMNDEN KALLELSE SIDA 1 (3) Kallelse till grundskolenämnden Tid Torsdag den 9 oktober 2014, klockan 18:00 Plats A-salen, kommunalhuset, Kommunalvägen 28, Huddinge Ärenden Diarienummer Upprop och val av justerare 1 Godkännande av föredragningslistan 2 Information från förvaltningen 3 Delårsrapport per 31 augusti och beräknat helårsutfall för år 2014 för grundskolenämnden GSN-2014/ Om- och tillbyggnad av Stenmoskolans kök och entréer- godkännande att inleda förstudie GSN- 2014/ Nybyggnad av idrottshall vid Kvarnbergsskolangodkännande att inleda förstudie GSN- 2014/ Förändrade regler för utmärkelsen Årets chef/ledare från och med år 2014 GSN- 2014/ Ny tillämpning av närhetsprincipen för skolplacering - Medborgarförslag GSN-2014/

2 GRUNDSKOLENÄMNDEN KALLELSE SIDA 2 (3) 8 Ändring av beräkning av skolväg som ligger till grundför skolplacering - från Google maps promenadväg till säker promenadväg genom analys av Huddinge kommun - Medborgarförslag GSN-2014/ Höj syskonförtur till Förskoleklass och skola från årskurs F-3 till F-6 - medborgarförslag GSN-2014/ Beräkna skolväg som ligger till grund för skolplacering på den faktiska skolvägen - med hänsyn till om barnet har äldre syskon i samma skola - Medborgarförslag GSN-2014/ Frånta rektorerna arbetet och ansvaret med skolplaceringar - Medborgarförslag GSN-2014/ Jämställdhet i förskola och skola - motion väckt av Marica Lindblad (MP), Olof Olsson (MP), Birgitta Ljung (MP), Marianne Broman GSN-2014/ Remiss av Giftfri miljö - strategi för Stockholms län GSN-2014/ Remiss- Förslag till åtgärdsprogram för omgivningsbuller i Huddinge kommun GSN-2014/ Remiss - Detaljplan för Solgård 2:22 m.fl. - Programsamråd GSN- 2014/ Remiss - Uppföljning av projektplan för samhällsbyggnadsprojekt och remiss inför projektplan GSN-2012/

3 GRUNDSKOLENÄMNDEN KALLELSE SIDA 3 (3) 17 Anmälan av delegationsbeslut 18 Delgivningar till nämnden 19 Övriga frågor Huddinge den 22 september 2014 Malin Danielsson Ordförande Agneta Sarenius Wickström Sekreterare

4 BARN- OCH UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA GSN-2014/ (3) HANDLÄGGARE Ståhlberg, Susanne Grundskolenämnden Delårsrapport per den 31 augusti och beräknat helårsutfall för år 2014 för grundskolenämnden Förslag till beslut 1. Nämnden godkänner delårsrapporten samt beräknat helårsutfall för 2014 och överlämnar tjänsteutlåtandet till kommunstyrelsen för avstämning. 2. Nämnden godkänner avrapporteringen av de uppdrag, generella och riktade, för grundskolenämnden, som redovisas i delårsrapporten. Sammanfattning Vid årets andra prognos befaras att grundskolenämnden kommer att redovisa ett underskott på 1 mnkr vid årets slut. Underskottet förklaras framförallt av ökade lokalkostnader för nya skollokaler till följd av fler elever samt eftersatt lokalutbyggnad och underhåll. Även den ökade semesterlöneskulden förväntas leda till underskott på 2 mnkr. Vid årets första prognos bedömde förvaltningen att grundskolenämnden kommer att uppvisa nollresultat vid årets slut. Att de kommunala skolorna har en ekonomi i balans är avgörande för nämndens resultat. Majoriteten av skolorna har en ekonomi i balans och förväntas redovisa nollresultat eller överskott för året. Skolor med ekonomiska svårigheter har vidtagit åtgärder och åtgärderna får effekt till höstterminen. Dessa skolor redovisar en höst med positivt resultat, vilket bådar gott för nästkommande år. I dagsläget förväntas ett mindre överskott för de kommunala skolorna totalt sett på cirka 0,5 mnkr vid årets slut. Elevunderlaget i de kommunala skolorna är högt och ligger enligt skolornas planering. Grundbeloppet till samtliga utförare har förstärkts som kompensation för lärarnas löneavtal Nämnden har enligt beslut i kommunfullmäktige erhållit kompensation för lärarnas lönerörelse 2014 med 2,3 mnkr. Mer om skolorna finns att läsa i särskilt avsnitt. Totala elevunderlaget och vilken huvudman eleverna väljer påverkar utfallet i nämndens ekonomi. Förvaltningen bedömer att totala antalet elever kan understiga planerat i verksamhetsplanen/ram i Mål och budget. Ramen POSTADRESS Barn- och utbildningsförvaltningen Huddinge BESÖKSADRESS Gymnasietorget 1 TELEFON (VX) OCH FAX E-POST OCH WEBB

5 BARN- OCH UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA GSN-2014/ (3) grundas på befolkningsprognosen. Förvaltningen beräknar att överskott i storleksordningen 6 mnkr kan uppvisas om antagande om elevutvecklingen håller. Nu vid höstterminens start bedömer förvaltningen att vi inte har kännedom om skolgången hos drygt 300 elever folkbokförda i kommunen. Detta beror främst på bristen av aktuella uppgifter om elevunderlag från externa utförare och andra kommuner. Arbetet fortlöper som planerat i enlighet med nämndens lokalförsörjningsplan. Förvaltningens sammanfattade bedömning är att vi får ett underskott för ökade lokalkostnader under året på 4,5 mnkr som inte klaras inom ram. De största förklaringsposterna är tidigare ombyggnationer vid Trångsundsskolan, nya lokaler för Skansbergsskolan och paviljonger vid Vistaskolan samt kostnader för verksamhetsanpassning av Kvarnbergsskolan. För grundskolans samlade skolstöd beräknas ett underskott på 2,5 mnkr som framförallt härrör från avtalsplaceringar. Avtalsplaceringar avser extern placering i specialskolor för verksamhet som inte vi i Huddinge kan erbjuda. Omfattar även placeringar i samarbete med socialtjänsten. För särskoleverksamheten prognostiseras överskott på 2 mnkr. Vi har lägre kostnader för köp av plats samt lägre skolskjutskostnader än beräknat. Antalet inskrivna elever i grundsärskolan i vår kommunala verksamhet är enligt plan. Enligt beräkningar från kommunstyrelsens förvaltning ökar nämndens semesterlöneskuld med cirka 2 mnkr jämfört med förväntat. Den ökade kostnaden påverkar nämndens resultat för För nämnd och ledning förväntas nollresultat. Beskrivning av ärendet Enligt beslut i kommunfullmäktige ska delårsrapport med beräknat helårsutfall upprättas efter tre respektive åtta månader av räkenskapsåret. Den ekonomiska uppföljningen görs per verksamhetsområde enligt Mål och budget. Nämndens avvikelse mellan budget och prognos kommenteras. I de fall prognosen innebär en negativ avvikelse ska åtgärder vidtas för att balansera budgeten.

6 BARN- OCH UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA GSN-2014/ (3) Förvaltningens synpunkter Förvaltningen bedömer att grundskolenämnden kommer att redovisa ett underskott på 1 mnkr vid årets slut. Prognosen bygger på flera osäkra faktorer. Det totala elevunderlaget och vilken huvudman eleverna väljer påverkar utfallet i nämndens ekonomi. Nu vid höstterminens start saknar förvaltningen aktuella uppgifter om elevunderlag från flertalet externa utförare och andra kommuner. Jukka Kuusisto Utbildningsdirektör Bilagor Delårsrapport per 31 augusti 2014 Beslutet delges Kommunstyrelsen, ekonomikontoret Akten Jan-Eric Johansson Grundskolechef

7 GSN 2014/269 Delårsrapport per augusti 2014 för grundskolenämnden Barn- och utbildningsförvaltningen/grundskoleavdelningen SEPTEMBER 2014

8 Innehåll Bedömning och prognos för nämndens arbete... 3 Sammanfattning... 4 Kommunens vision... 4 Grundskolenämndens mål och resultat... 5 Nöjda invånare... 5 Hållbar samhällsutveckling... 7 Attraktiv arbetsgivare Sund ekonomi Ekonomi Processorientering Intern kontroll Verksamhetsstatistik nyckeltal... 29

9 Bedömning och prognos för nämndens arbete Nöjda invånare Vi ligger kvar på bedömningen godtagbar vad gäller nöjda invånare. Trots en kraftig kapacitetsutökning så har vi fortfarande stora svårigheter att möta vårdnadshavarnas önskemål om placering på den skola de önskat i första hand. Störst problem har vi i Segeltorp och Vista vilket i sin tur får följdkonsekvenser för övriga skolor i centrala Huddinge. Trots utökningar av skolplatser får bara 81 procent sitt första handsval. Med anledning av den senaste befolkningsprognosen som visar att ökningstakten ökar i centrala Huddinge jämfört med förra årets prognos så är behovet av nya skolor allt mer akut. Under läsåret har vi förstärkt organisationen runt arbetet med likabehandling. Varje skola har utsett processledare som kontinuerligt träffas under ledning av processledare på förvaltningsnivå. I rapporten om skolornas arbete visar att resultaten blivit bättre på många områden men vi har fortfarande en utmaning i arbetet att skapa förtroendefulla relationer mellan elever och lärare på skolorna. Hållbar samhällsutveckling Vi gör bedömningen god inom området Hållbar samhällsutveckling. Resultatbilden i årskurs 3 är ojämn eftersom resultaten i de nationella proven genomgående är högre än föregående år samtidigt som andelen elever som uppnår kunskapskraven är relativ hög i jämförelse med nationella provens resultat. Vi ser att elevkullen i årskurs 6 har lägre resultat än föregående års elevkull. Detta kommer att följas upp på höstens dialoger med skolledningarna. Prognosen från delår 1 gällande stigande meritvärde för årskurs 9 uppfylldes och Huddinge har återigen ett rekordår i meritvärde. Likväl har resultaten för de andra indikatorerna i årskurs 9 höjts. När eleverna går från årskurs 6 till 7 går det att se att resultaten sjunker; något som möjligtvis kan förklaras av läroplanens uppbyggnad. Övergången mellan årskurs 6 och årskurs 7 bör därför ses över. Attraktiv arbetsgivare Bedömningen för målområdet attraktiv arbetsgivare är att arbetet går enligt plan. Resultaten från årets medarbetarundersökning visar en positiv utveckling och har en god svarsfrekvens som är högre än tidigare år. Men den totala sjukfrånvaron har ökat. Sund ekonomi Vid årets andra prognos befaras att grundskolenämnden kommer att redovisa ett underskott på 1 mnkr vid årets slut. Underskottet förklaras framförallt av ökade lokalkostnader för nya skollokaler till följd av fler elever samt eftersatt lokalutbyggnad och underhåll. Även den ökade semesterlöneskulden förväntas leda till underskott på 2 mnkr. Den samlade bedömningen av måluppfyllelsen inom sund ekonomi bedöms vara god. För högre bedömning krävs framförallt att samtliga skolor har en ekonomi i balans. Majoriteten av skolorna har en ekonomi i balans och förväntas redovisa nollresultat eller överskott för året. Andra skolor med ekonomiska svårigheter har vidtagit åtgärder och åtgärderna får effekt till höstterminen. Dessa skolor redovisar en höst med positivt resultat. I dagsläget förväntas ett mindre överskott för de kommunala skolorna totalt sett på cirka 0,5 mnkr vid årets slut. Sammanvägd bedömning Arbetet fortgår i stort sett enligt plan och vår sammanvägda bedömning är god främst med fokus på resultaten i årskurs nio som förbättrats för tredje året i rad. GRUNDSKOLENÄMNDEN 3

10 Sammanfattning I årskurs 3 är resultaten i de nationella proven genomgående är högre än föregående år samtidigt som andelen elever som uppnår kunskapskraven är relativ hög i jämförelse med nationella provens resultat. Prognosen från delår 1 gällande stigande meritvärde för årskurs 9 uppfylldes och Huddinge har återigen ett rekordår i meritvärde. Likväl har resultaten för de andra indikatorerna i årskurs 9 höjts. När eleverna går från årskurs 6 till 7 går det att se att resultaten sjunker; något som möjligtvis kan förklaras av läroplanens uppbyggnad. Övergången mellan årskurs 6 och årskurs 7 bör därför ses över. Trots en kraftig kapacitetsutökning så har vi fortfarande stora svårigheter att möta vårdnadshavarnas önskemål om placering på den skola de önskat i första hand. Trots utökningar av skolplatser får bara 81 procent sitt första handsval. Med anledning av den senaste befolkningsprognosen som visar att ökningstakten ökar i centrala Huddinge jämfört med förra årets prognos så är behovet av nya skolor allt mer akut. Under läsåret har vi förstärkt organisationen runt arbetet med likabehandling. Varje skola har utsett processledare som kontinuerligt träffas under ledning av processledare på förvaltningsnivå. I rapporten om skolornas arbete visar att resultaten blivit bättre på många områden men vi har fortfarande en utmaning i arbetet att skapa förtroendefulla relationer mellan elever och lärare på skolorna. Resultaten från årets medarbetarundersökning visar en positiv utveckling och har en god svarsfrekvens som är högre än tidigare år. Men den totala sjukfrånvaron har ökat. Kommunens vision Huddinges vision är att vara en av de tre mest populära kommunerna i Stockholms län att bo, besöka och verka i. I den nya varumärkesplattformen slås fyra kärnvärden fast: mod, omtänksamhet, driv och mångfald. Syftet med kärnvärden är att tala om vad vi som kommun vill stå för och ska fungera som ledstjärnor för alla verksamheter och individer som verkar i kommunen. Pedagogisk plattform Genom att kraftsamla kring barn- och utbildningsförvaltningens kärnuppdrag utveckling och lärande bidrar förvaltningen till att nå kommunens vision att vara en av de tre mest attraktiva kommunerna i Stockholms län. Förvaltningen har tagit fram en pedagogisk plattform som baseras på aktuell pedagogisk forskning. Arbetet med den pedagogiska plattformen tydliggör vad alla barn och elever ska möta i förvaltningens verksamheter. Vid ett chefsmöte i april fick alla skolledningar i uppgift att arbeta med tre av kännetecknen i den pedagogiska plattformen tillsammans med personalen på de egna förskolorna och skolorna. Detta arbete kommer att följas upp på kommande chefsmöte i september. Arbetet fortlöper enligt plan. 4 DELÅRSRAPPORT PER 31 AUGUSTI 2014

11 Grundskolenämndens mål och resultat Nämndens mål utgår från de lagar och förordningar som gäller för verksamheten, kommunfullmäktiges vision och mål i Mål och budget 2014 samt nämndens verksamhetsidé. Målen har sammanställts i tabeller nedan, nämndens mål och resultat. Av tabellerna framgår också hur målen mäts, senaste mätresultat, etappmål för planeringsåret samt hur målen kopplar till kommunfullmäktiges mål. Efter tabellerna följer text där nämnden beskriver arbetet med mål och uppdrag och vilka åtgärder som vidtagits/planeras. Nöjda invånare Grundskolenämndens mål och resultat Mål Mått Senaste mätresultat (föregående mätning inom parentes) Etappmål 2014 GOD KOMMUNAL VERKSAMHET (1.2) Senaste mätresultat är från läsåret 2013/2014. Föregående mätresultat är från läsåret 2012/2013. Under läsåret 2012/2013 genomfördes det inte några föräldraenkätsundersökningar i grundskolan eller i skolbarnsomsorgsverksamheten (fritidshem). Elever är nöjda med sin skola Elevenkät tidigaredel Flickor Pojkar Elevenkät senaredel Flickor Pojkar 89 % (89 %) 90 % (89 %) 88 % (89 %) 77 % (74 %) 78 % (75 %) 79 % (74 %) Föräldrar är nöjda med sitt barns skola Föräldrar är nöjda med sitt barns fritidshem Mått saknas (--) Mått saknas (--) VALFRIHET MED KVALITET (1.4) Senaste mätresultat är från ht Föregående mätresultat är från ht Alla föräldrar och elever kan fritt välja utbildning och skola Förstahandsval 81 % (81) Bedömning Vi ligger kvar på bedömningen godtagbar vad gäller nöjda invånare. Trots en kraftig kapacitetsutökning så har vi fortfarande stora svårigheter att möta vårdnadshavarnas önskemål om placering på den skola de önskat i första hand. Störst problem har vi i Segeltorp och Vista vilket i sin tur får följdkonsekvenser för övriga skolor i centrala Huddinge. Trots utökningar av skolplatser får bara 81 procent sitt första handsval. Med anledning av den senaste befolkningsprognosen som visar att ökningstakten ökar i centrala Huddinge jämfört med förra årets prognos så är behovet av nya skolor allt mer akut. Under läsåret har vi förstärkt organisationen runt arbetet med likabehandling. Varje skola har utsett processledare som kontinuerligt träffas under ledning av processle- GRUNDSKOLENÄMNDEN 5

12 dare på förvaltningsnivå. I rapporten om skolornas arbete visar att resultaten blivit bättre på många områden men vi har fortfarande en utmaning i arbetet att skapa förtroendefulla relationer mellan elever och lärare på skolorna. God kommunal verksamhet Kvalitetsarbete Arbetet fortlöper enligt plan dock ser vi ett ökande utvecklingsbehov för vårt resultatuppföljningssystem LIS, då efterfrågan av resultat för analyser växer på förvaltningsoch enhetsnivå. E-förvaltning Förvaltningen avser inte att skapa några nya tjänster förrän KSF:s organisation runt e-tjänster är klar och BUF kan skapa en organisation som möter KSF:s, samt att befintliga tjänster fungerar på ett rationellt sätt även i det interna arbetet. Förvaltningen genomförde skolvalet för förskoleklass och årskurs 1 via webb under perioden jan feb. Trots stora problem med e-id användes tjänsten av många. Under hösten kommer det att göras förbättringar utifrån den utvärdering som gjorts. Smartare arbetssätt Förvaltningen har infört en portal, EdWise, som effektiviserar lärarnas arbete med att dokumentera elevernas förmågor via IUP och skriftliga omdömen. Sociala medier Förvaltningens arbete med sociala medier är tätt förknippat med varumärkesarbetet, och vårt sätt att hantera dessa kanaler speglar i hög utsträckning hur vi lever upp till våra kärnvärden. Under våren har förvaltningens ledningsgrupp fått en genomgång i hur kommunikationsenheten planerar för och arbetar med sociala medier. Detta för att skapa en samsyn i hur vi hanterar sociala medier samt för att skapa förståelse för vikten av snabbhet när vi hanterar frågeställningar i desamma. Målet är att under hösten genomföra en utbildning/genomgång för samtliga chefer inom förvaltningen. Under hösten färdigställs en plan för hur förvaltningen ska arbeta med att lyfta de prioriterade områdena i sociala medier. Ett arbete som ska kopplas ihop med förvaltningens nya webbplats pedagog Huddinge som lanseras i september. Valfrihet med kvalitet Förstahandsval Inför intaget av elever till läsåret 14/15 har förvaltningen dels beställt en paviljong för cirka 120 elever till Kästa- /Vistaskolan, dels startat extra grupper på Tomtbergaskolan och Stensängsskolan. Trots denna kapacitetsutökning så har vi stora svårigheter att möta vårdnadshavarnas önskemål om placering på den skola de önskat i första hand. Störst problem har vi i Segeltorp och Vista vilket i sin tur får följdkonsekvenser för övriga skolor i centrala Huddinge. Trots utökningar av skolplatser får bara 81 procent sitt första handsval. Med anledning av den senaste befolkningsprognosen som visar att ökningstakten ökar i centrala Huddinge jämfört med förra årets prognos så är behovet av nya skolor allt mer akut. Likvärdig behandling Likabehandlingsarbete Det är nolltolerans mot kränkningar i skolan. Det är skolans huvudman som är ansvarig om ett barn eller en elev far illa. Förvaltningen ger stöd i arbetet med att varje skola ska ha en plan för likabehandling och mot diskriminering och kränkande behandling som lever upp till lagkrav på området. Såväl upprättade rutiner som det stödmaterial som förvaltningen tillhandahåller bygger på Skolverkets Allmänna Råd. Åtagande för likvärdig behandling En nätverksgrupp för likabehandling är bildad. I nätverksgruppen ingår kontaktpersoner för varje grundskola och arbetet leds av en utredningssekreterare på förvaltningen. Likabehandlingsgruppen fortsätter sitt arbete med att utveckla likvärdigheten på området och att gemensamt utveckla rutiner och få en samsyn. Arbetet med att anpassa varje skolas organisation för ett framgångsrikt utvecklingsarbete pågår också. Arbetet löper enligt plan. Förvaltningen har följt upp varje grundskolas plan för likabehandling och mot diskriminering och kränkande behandling inför upprättande av nya planer. De nya planerna kommer att följas upp under denna termin. Arbetet löper enligt plan elever har svarat på frågor om diskriminering, trakasserier och kränkande behandling. Kartläggningen ger information om hur vi bör utforma arbetet för en positiv utveckling. Konkreta åtgärder fångas i skolornas planer för likabehandling och mot diskriminering och kränkande behandling. En rapport är framtagen där samtliga skolors resultat är sammanställt. Arbetet löper enligt plan Bra att leva och bo i Huddinge Arbetet fortlöper enligt plan. Inga nya resultat finns att tillgå. 6 DELÅRSRAPPORT PER 31 AUGUSTI 2014

13 Skolors dimensionering Arbetet fortlöper enligt plan. Inga nya resultat finns att tillgå. Utveckling av naturupplevelser Arbetet fortlöper enligt plan. Inga nya resultat finns att tillgå. Hållbar samhällsutveckling Grundskolenämndens mål och resultat Mål Mått Senaste mätresultat (föregående mätning inom parentes) Etappmål 2014 KUNSKAP (2.5) Senaste mätresultat gällande kunskaper är från juni 2014 (vårtermin). Föregående mätresultat gällande kunskaper är från juni 2013 (vårtermin). Senaste mätresultat baserade på elevenkäter är från mars 2014 Föregående mätresultat baserade på elevenkäter är från mars 2013 Under läsåret 2013/2014 genomfördes det inte några föräldraenkätsundersökningar i grundskolan eller i skolbarnsomsorgsverksamheten (fritidshem). Alla elever når de nationella kunskapsmålen Alla skolor och fritidshem har en pedagogisk verksamhet som stimulerar och utmanar alla elever och barn i deras utveckling 4 Kunskapsmål årskurs 3 1 Flickor Pojkar Betyg årskurs 6 2 Flickor Pojkar Betyg, Gymnasiebehörighet yrkesförberedande program 3 Flickor Pojkar Minst godkända betyg i minst 16 ämnen Flickor Pojkar Elevenkät tidigaredel Flickor Pojkar Elevenkät senaredel Flickor Pojkar Barnenkät fritidshem Flickor Pojkar 87 % (87) 88 % (90) 87 % (84) 86 % (89) 88 % (90) 85 % (88) 90 % (89) 89 % (88) 90 % (90) 81 % (81) 82 % (82) 81 % (80) 8,0 (--) 8,1 (--) 8,0 (--) 6,6 (--) 6,5 (--) 6,7 (--) 7,7 (--) 7,8 (--) 7,6 (--) Alla barn och elever upplever att det finns kontinuitet i lärandet vid övergång mellan olika skolformer Mått saknas -- (--) 1 Andel elever som bedöms uppnå kunskapskraven i kursplanerna i matematik och svenska/svenska som andraspråk vårterminen Andel elever med minst betyget E i engelska, matematik och svenska/svenska som andraspråk samt fem andra ämnen vårterminen Från och med år 2011 har nya behörighetsregler för antagning till gymnasieskolan börjat tillämpas. 4 Påståendena i enkäten som ligger till grund för styrtalet har reviderats och årets styrtal är därför inte jämförbart med föregående år. GRUNDSKOLENÄMNDEN 7

14 Mål Mått Senaste mätresultat (föregående mätning inom parentes) Etappmål 2014 Alla nyanlända elever erbjuds modersmålbaserad inlärning Andel elever som bedöms ha ett behov av studiehandledning som också får studiehandledning 94 % NORMER OCH VÄRDEN (2.3, 2.5) Senaste mätresultat är från läsåret 2013/2014. Föregående mätresultat är från läsåret 2012/2013. Alla barn och elever är trygga i sin skol- och fritidshemsmiljö Elevenkät tidigaredel Flickor Pojkar Elevenkät senaredel Flickor Pojkar Barnenkät fritidshem Flickor Pojkar 8,5 (8,5) 8,5 (8,5) 8,4 (8,4) 7,5 (7,6) 7,4 (7,5) 7,6 (7,7) 8,6 (8,7) 8,6 (8,7) 8,6 (8,6) ANSVAR OCH INFLYTANDE (2.2, 2.5) Senaste mätresultat är från läsåret 2013/2014. Föregående mätresultat är från läsåret 2012/2013. Under läsåret 2013/2014 genomfördes det inte några föräldraenkätsundersökningar i grundskolan eller skolbarnomsorgsverksamheten (fritidshem). Alla barn och elever har med stigande ålder ökat inflytande över sitt lärande och det inre arbetet i skolan och fritidshemmet Elevenkät tidigaredel Flickor Pojkar Elevenkät senaredel Flickor Pojkar Barnenkät fritidshem Flickor Pojkar 8,2 (8,3) 8,4 (8,5) 8,0 (8,1) 7,2 (7,2) 7,3 (7,3) 7,2 (7,1) 7,1 (7,1) 7,2 (7,2) 7,0 (6,9) EKOSYSTEM I BALANS (2.1) Senaste mätresultat är från första halvåret Andel ekologiska livsmedel Livsmedelsinköp 34,3 % (32,5) 37 % Bedömning Vi gör bedömningen god inom området Hållbar samhällsutveckling. Resultatbilden i årskurs 3 är ojämn eftersom resultaten i de nationella proven genomgående är högre än föregående år samtidigt som andelen elever som uppnår kunskapskraven är relativ hög i jämförelse med nationella provens resultat. Vi ser att elevkullen i årskurs 6 har lägre resultat än föregående års elevkull. Detta kommer att följas upp på höstens dialoger med skolledningarna. Prognosen från delår 1 gällande stigande meritvärde för årskurs 9 uppfylldes och Huddinge har återigen ett rekordår i meritvärde. Likväl har resultaten för de andra indikatorerna i årskurs 9 höjts. När eleverna går från årskurs 6 till 7 går det att se att resultaten sjunker; något som möjligtvis kan förklaras av läroplanens uppbyggnad. Övergången mellan årskurs 6 och årskurs 7 bör därför ses över. Kunskap Arbetet fortlöper enligt plan. Inga nya resultat finns att tillgå. Skolorna har genomfört egna workshoppars där man definierat och värderat ett antal kriterier från förvaltningens formulerade Pedagogiska plattform. Kunskapsresultat Andelen elever som bedöms uppnå kunskapskraven årskurs 1-5 jämförelse av samma elever Tabellen (1a) visar andelen elever som bedöms uppnå kunskapskraven ur ett elevkullsperspektiv, det vill säga 8 DELÅRSRAPPORT PER 31 AUGUSTI 2014

15 samma elevkull under två efterföljande vårterminer. Denna jämförelse görs för att kunna se elevernas utveckling mellan årskurser. Grön markering visar en positiv förändring på en procentenhet eller högre och rött en negativ förändring på en procentenhet eller mer. Utöver kärnämnena väljs de två mest avvikande ämnena utifrån ett årskurs 1-5 perspektiv. Resultaten är tagna från LIS. Tabell 1a Åk. 1 Åk. 2 Åk. 2 Åk. 3 Åk. 3 Åk. 4 Åk. 4 Åk. 5 Kärnämnen (prioriterade områden) VT13 VT14 VT13 VT14 VT13 VT14 VT13 VT14 Engelska 98,6 97,9 97,8 96,2 96, ,6 91,2 Matematik 95,6 92,4 92,7 90,8 90,7 93,1 92,4 90,7 Svenska ,3 95,6 92,2 93,7 93,1 92,4 Svenska som andraspråk 85,1 80,7 70,7 72,9 72,6 72,9 83,5 84,4 Avvikande ämnen Fysik 97,4 96,7 97,2 96,2 97,0 94,9 96,2 95,3 Teknik 97,5 96,8 97,1 96,2 97,0 94,6 96,4 95,2 Flickor Åk. 1 Åk. 2 Åk. 2 Åk. 3 Åk. 3 Åk. 4 Åk. 4 Åk. 5 Kärnämnen (prioriterade områden) VT13 VT14 VT13 VT14 VT13 VT14 VT13 VT14 Engelska 99,3 98,2 98,6 97,1 97,1 95,8 95,3 93,6 Matematik 96,2 91,5 91,6 90,6 91,5 95, ,9 Svenska 97,3 93,5 97,4 97,2 95,3 97,2 95,9 95,6 Svenska som andraspråk 90,4 83,5 69, , ,1 Avvikande ämnen Fysik 98,9 97,6 98,3 97,2 97,8 97,5 97,1 98 Teknik 98,8 97,6 98,3 97,2 97,8 97,2 97,5 98,1 Pojkar Åk. 1 Åk. 2 Åk. 2 Åk. 3 Åk. 3 Åk. 4 Åk. 4 Åk. 5 Kärnämnen (prioriterade områden) VT13 VT14 VT13 VT14 VT13 VT14 VT13 VT14 Engelska 97,9 97, ,4 95,1 90,4 91,9 88,8 Matematik 95 93,3 93,7 90, ,3 91,7 89,6 Svenska 96,7 92,6 91,4 94,2 89,2 90,4 90,2 89,2 Svenska som andraspråk 80 77,4 71,6 72,2 67,4 72,8 81,4 80,3 Avvikande ämnen Fysik 96, ,7 95,3 96,3 92,6 95,8 93,7 Teknik 96,3 96,2 96,6 95,3 96,4 92,1 96,1 93,2 De tidigare årskurserna har en något högre andel elever som uppnår kunskapskraven, procent att jämföra med procent i årskurs 4 och årskurs 5. Engelska är det ämne som visar på ett tapp i alla årskurser där årskurs 4 står för det högsta tappet. Även när det gäller matematik har eleverna tappat i nästan alla årskurser här utmärker sig dock årskurs 4 på ett positivt vis och visar på en höjning i andelen elever som klarat av sina kunskapskrav mot föregående årskurs. Positiva avvikelser är att flickorna i ämnet svenska som andraspråk ökar i de flesta årskurser, och att pojkarna i årskurs 4 ökar i de flesta ämnen. Det är i regel en högre andel flickor som uppnår kunskapskraven trots att andelen pojkar som uppnår kunskapskraven ökar i årskurs 4. Andelen elever som bedöms uppnå kunskapskraven årskurs 1-5 jämförelse av olika elevkullar Tabellen (1b) visar andel elever som bedöms uppnå kunskapskraven i en jämförelse mellan olika elevkullar; det GRUNDSKOLENÄMNDEN 9

16 vill säga årets elever i jämförelse med förra årets elever i respektive årskurs. Grön markering visar en positiv förändring på en procentenhet eller högre, gul markering visar oförändrat resultat (under en procentenhet) och rött en negativ förändring på en procentenhet eller mer. Utöver kärnämnena väljs de två mest avvikande ämnena utifrån ett årskurs 1-5 perspektiv. Resultaten är tagna från LIS. Tabell 1b Åk. 1 Åk. 2 Åk. 3 Åk. 4 Åk. 5 Kärnämnen (prioriterade områden) VT13 VT14 VT13 VT14 VT13 VT14 VT13 VT14 VT13 VT 14 Engelska 98,6 97,8 97,8 97,9 96,1 96,2 93, ,4 91,2 Matematik 95,6 94,8 92,7 92,4 90,7 90,8 92,4 93,1 91,9 90,7 Svenska 97 94,6 94, ,2 95,6 93,1 93,7 92,5 92,4 Svenska som andraspråk 85,1 86,3 70,7 80,7 72,6 72,9 83,5 72,9 78,7 84,4 Avvikande ämnen Fysik 97, ,1 96, ,2 96,4 94,6 93,9 95,2 Teknik 97,9 98,3 97,5 96,9 96,8 96,5 96,9 95,5 94,3 96,5 Årets elevkull har i ämnet svenska som andraspråk en genomgående högre andel elever som uppnår kunskapskraven i en och samma årskurs jämfört med förra året. Pojkarna i årskurs 3 står för en rejäl ökning i svenska. Flickorna backar dock i svenska som andraspråk. Däremot har årskurs 1 tapp i de flesta ämnen. Svenska är det enda ämnet som ökat märkbart från föregående år i årskurs 3 vilket resulterar i att nämndmålet Kunskap (2.5) inte förändrats synbart (på grund av avrundning) från föregående år och är kvar på 87 procent. Andel elever med minst betyget E årskurs 6-9 jämförelse av samma elever Tabellen (1c) visar andelen elever som fått betyget E eller högre ur ett elevperspektiv, det vill säga samma elevkull under två olika vårterminer. Grön markering visar en positiv förändring på en procentenhet eller högre, gul markering visar oförändrat resultat (under en procentenhet) och rött en negativ förändring på en procentenhet eller mer. Utöver kärnämnena väljs de två mest avvikande ämnena utifrån ett åk. 6-9 perspektiv. Resultaten är tagna från LIS. Tabell 1c Åk. 6 Åk. 7 Åk. 7 Åk. 8 Åk. 8 Åk. 9 Kärnämnen (prioriterade områden) VT13 VT14 VT13 VT14 VT13 VT14 Engelska 93,8 90,1 90,5 90,3 90,8 94,1 Matematik 94,8 91,7 90,3 87,3 87,9 93,1 Svenska 96,0 94,5 91,3 93,3 93,8 97,6 Svenska som andra språk 77,6 71,6 66,7 58,2 55,9 69,5 Avvikande ämnen Samhällskunskap 95,4 92,4 90,7 90,2 90,9 91,9 Geografi 95,1 93,4 91,1 89,3 89,6 91,3 Flickor Åk. 6 Åk. 7 Åk. 7 Åk. 8 Åk. 8 Åk. 9 Kärnämnen (prioriterade områden) VT 13 VT14 VT 13 VT14 VT 13 VT14 Engelska 93,8 91,0 92,4 90,1 92,1 94,0 Matematik 95,0 92,1 91,4 86,8 87,6 92,6 Svenska 99,0 96,6 94,9 94,9 94,7 98,6 Svenska som andra språk 81,3 75,4 76,1 63,8 66,0 74,2 Avvikande ämnen Samhällskunskap 95,6 93,6 93,0 91,0 91,9 92,0 Geografi 95,9 94,3 92,8 90,4 91,3 91,8 10 DELÅRSRAPPORT PER 31 AUGUSTI 2014

17 Tabell 1c fortsättning Pojkar Åk. 6 Åk. 7 Åk. 7 Åk. 8 Åk. 8 Åk. 9 Kärnämnen (prioriterade områden) VT13 VT14 VT13 VT14 VT13 VT14 Engelska 93,8 89,2 88,6 90,5 89,4 94,1 Matematik 94,6 91,3 89,2 87,8 88,3 93,7 Svenska 93,3 92,5 87,8 91,8 93,0 96,6 Svenska som andra språk 73,5 68,1 58,1 52,8 46,6 65,2 Avvikande ämnen Samhällskunskap 94,4 92,5 89,4 88,2 87,8 90,7 Geografi 93,6 92,3 89,2 88,2 91,9 92,6 Utifrån ett elevperspektiv tappar eleverna i årskurs 7 och 8 stort (förutom svenska i årskurs 8). Eleverna i årskurs 9 ökar däremot stort. Det bör tilläggas att det sker en förändring i läroplanen mellan årskurs 6 och 7; föregående år redovisade skolorna i dialogsamtalen att det är en naturlig effekt att det förekommer tapp i årskurs 7 eftersom kraven höjs och att det också kan bero på att det är fortfarande tidsmässigt väldigt nära inpå reformen. Detta resonemang kan delvis förklara varför resultaten sjunkit i matematik och svenska som andraspråk även i årskurs 8. Det övergripande betygsmönstret för årskurs 9 visar på en stark positiv trend inom nästan alla ämnen. Det bör noteras att pojkarna ökar i samtliga kärnämnen i årskurs 9, och ämnena svenska och engelska i årskurs 8 där det är pojkarna som skapar en ökning i totalsiffran. Flickorna gör noterbara ökningar endast i årskurs 9. Andel elever med minst betyget E årskurs 6-9 jämförelse av samma årskurs olika elevkullar Tabellen (1d) visar andel elever som fått betyget E eller högre ur i en jämförelse mellan olika elevkullar; det vill säga årets årskurs och elever i jämförelse med förra årets årskurs och elever. Grön markering visar en positiv förändring på en procentenhet eller högre, gul markering visar oförändrat resultat (under en procentenhet) och rött en negativ förändring på en procentenhet. Utöver kärnämnena väljs de två mest avvikande ämnena utifrån ett årskurs 6-9 perspektiv. Resultaten är tagna från LIS. Tabell 1d Åk. 6 Åk. 7 Åk. 8 Åk. 9 Kärnämnen (prioriterade områden) VT13 VT14 VT13 VT14 VT13 VT14 VT13 VT14 Engelska 93,8 91,6 90,5 90,1 90,8 90,3 92,6 94,1 Matematik 94,8 92,7 90,3 91,7 87,9 87,3 92,2 93,1 Svenska 96,0 95,0 91,3 94,5 93,8 93,3 97,0 97,6 Svenska som andra språk 77,6 69,3 66,7 71,6 55,9 58,2 67,7 69,5 Avvikande ämnen Samhällskunskap 94,7 92,4 91,3 93,2 92,4 90,2 93,8 93,1 Geografi 94,0 92,4 90,4 94,2 91,8 90,1 93,1 93,1 Årets elevkull i årskurs 6 backar i samtliga kärnämnen jämfört med förra årets elevkull. I årskurs 7 råder ett motsatt mönster där årets elever har en högre andel godkända i alla kärnämnen utom engelska. Det är främst årets pojkar som ökar och lyfter det totala resultatet i årskurs 7. I texten till föregående tabell (1c) lyftes resonemanget att andelen elever som når minst betyget E minskar från årskurs 6 till 7 som en konsekvens av att det blir en skillnad i läroplanen. Slutsatsen av resultaten i tabell 1c och 1d är ändå positiv eftersom årets elever i årskurs 7 presterat bättre. Årskurs 8 har ett stillastående resultat där årets kull varken tappar eller ökar i jämförelse med förra årets elever. Här är det intressant att pojkarna ökar och flickorna backar vilket mynnar ut i det stillastående resultatet. I engelska och matematik har pojkarna i årskurs 8 rentav ett bättre resultat än flickorna, vilket är ovanligt då flickor generellt uppvisar högre resultat än pojkar. Det ska bli intressant att diskuterar detta med skolorna vid årets dialog rörande skolornas systematiska kvalitetsarbete. Kan det vara så att matematiklyftet eller andra förändringar i verksamheten påverkat detta resultat? Elevkullen i årskurs 9 har det bästa resultatet, med en högre andel godkända jämfört med förra året i samtliga kärnämnen. Det är främst flickorna som lyfter resultatet, medan pojkarna har en svag ökning. Nationella prov årskurs 3, 6 och 9 jämförelse av samma årskurs, olika elevkullar Tabellen (1e) visar andel elever som klarat respektive nationellt prov, det vill säga klarat alla delprov i årskurs 3 och fått minst betyget E i årskurs 6 och 9. Grön markering visar en positiv förändring på en procentenhet eller högre, gul markering visar oförändrat resultat (under en procentenhet) och rött en negativ förändring på en procentenhet. Skolorna gör olika prov inom SO- och NO-ämnena och i resultaten redovisas de i varsitt samlat mått. GRUNDSKOLENÄMNDEN 11

18 Tabell 1e VT13 VT14 VT13 VT14 VT13 VT14 Nationella prov Åk. 3 Åk. 3 Åk. 6 Åk. 6 Åk. 9 Åk. 9 Engelska 96 94, ,7 Matematik 65,9 72, ,3 85,3 91,5 Svenska 78,9 86,1 97,5 96,9 96,8 97,1 Svenska som andraspråk 63,9 59,9 84,8 81,7 75,4 72,5 SO 90,8 92,7 84,5 95,3 NO 94 95,2 83,1 92,1 Flickor Åk. 3 Åk. 3 Åk. 6 Åk. 6 Åk. 9 Åk. 9 Engelska ,7 97,4 Matematik 67,5 70,4 94,2 94,5 83,4 89,4 Svenska 85,5 91,0 99,5 97,7 99,2 99,3 Svenska som andraspråk 68,8 70,7 92,3 91, ,2 SO 92, ,3 96,9 NO 93,8 95,2 83,3 91,9 Pojkar Åk. 3 Åk. 3 Åk. 6 Åk. 6 Åk. 9 Åk. 9 Engelska 96 94,7 97,1 98 Matematik 64,4 73,9 93,8 94,1 86,8 93,6 Svenska 72,6 81,6 95,5 96,2 94,7 94,8 Svenska som andraspråk 59,3 51,9 77,5 71,1 75,9 72,7 SO 89,2 91,6 83,8 93,6 NO 94,2 95,2 82,9 92,3 Det övergripande mönstret för de nationella proven är att årskurs 6 backar eller visar små skillnader i alla ämnen utom SO och NO medan årskurs 3 och årskurs 9 ökar i de flesta ämnen. Färre elever i årskurs 3, 6 och 9 får godkänt i svenska som andraspråk på de nationella proven. Om man bryter ned resultaten i svenska som andraspråk på könsnivå framkommer det att det främst är pojkarna som backar medan flickorna rentav ökar i årskurs 3 och visar på en väldigt liten skillnad i årskurs 6. I SO och NO kan man skönja en trend att resultaten blir bättre. Det är dock problematiskt att kunna ge en god analys kring detta eftersom bakgrundsfaktorerna förändras för varje skola då ingen skola gör prov inom samma ämne vare sig två år i rad eller mellan skolorna i kommunen. Det bör funderas på till framtiden om NO- och SO-siffran alls ska presenteras i den här formen. Nationella proven i årskurs 3 visar på gröna siffror men de är också märkbart lägre än i de andra årskurserna. I matematikprovet är det delprov E (mätning och uppskattning av längder) och delprov F (geometri) som har lägre resultat. 78,7 procent av eleverna uppnår kraven för delprov E och 89 procent av eleverna uppnår kraven för delprov F. I resterande delprov är det över 95 procent som klarar kraven. På motsvarande sätt är det i svenska delprov H (faktatext, skrivning) som sänker resultatet. En jämförelse mellan andel elever som uppnått kunskapskraven eller minst betyget E (tabell 1b och 1d) och nationella proven visar liten diskrepans mellan de två indikatorerna i årskurs 6 och 9 (med undantag för SvA i årskurs 6). Vilket tyder på en god bedömningsöverstämmelse mellan nationella proven och betygsättning gällande minimumnivån. Årskurs 3 visar dock på stora skillnader. I matematik är skillnaden på nästan 20 procentenheter där det är 72,3 procent som klarat av provet medan det är 90,8 procent som uppnått kunskapskraven, i svenska och svenska som andraspråk är det cirka 10 procentenheters skillnad. Detta kommer följas upp i förvaltningens dialoger med skolledningarna. Årskurs 6-9 meritvärde, minst E lästa ämnen och behörighet, jämförelse av samma elever Tabellen (1f) visar elevernas meritvärde, andelen elever med minst E i lästa ämnen och andelen behöriga till gymnasiet ur ett elevperspektiv. Det vill säga samma elevkull under två olika höstterminer. Grön markering visar en positiv förändring på en procentenhet eller högre, gul markering visar oförändrat resultat (under en procentenhet) och rött en negativ förändring på en procentenhet eller mer. Meritvärdet som redovisas utgår från föregående års räknesätt (16 bästa ämnena). Resultaten är tagna från LIS. 12 DELÅRSRAPPORT PER 31 AUGUSTI 2014

19 Tabell 1f VT13 VT14 VT13 VT14 VT13 VT14 Åk. 6 Åk. 7 Åk. 7 Åk. 8 Åk. 8 Åk. 9 Genomsnittligt meritvärde 208,1 199,2 186,6 202, ,9 Minst E lästa ämnen 84 77,1 73,7 73,8 72,4 81,4 Andel (%) behöriga till yrkesprogram 3+5 ämnen 88, ,2 81,2 82,6 89,7 Andel (%) behöriga till SP 3+9 ämnen 87,9 82,4 79,6 80,1 80,1 87,8 Andel (%) behöriga till NV 3+9 ämnen 87,3 82,1 80,7 79,9 79,7 86,9 Flickor Åk. 6 Åk. 7 Åk. 7 Åk. 8 Åk. 8 Åk. 9 Genomsnittligt meritvärde 216, ,7 212,9 204,1 230,1 Minst E lästa ämnen 85,7 79,3 79,6 77, ,5 Andel (%) behöriga till yrkesprogram 3+5 ämnen 90 85,2 86,5 82,8 83,7 89,3 Andel (%) behöriga till SP 3+9 ämnen 89,2 83,9 84,8 81,8 81,6 88,1 Andel (%) behöriga till NV 3+9 ämnen 88,4 83,7 85,7 81,6 81,8 87,3 Pojkar Åk. 6 Åk. 7 Åk. 7 Åk. 8 Åk. 8 Åk. 9 Genomsnittligt meritvärde 199, ,8 192,4 187,6 211,4 Minst E lästa ämnen 82,3 74,9 68,1 70,5 69,8 81,2 Andel (%) behöriga till yrkesprogram 3+5 ämnen 87,6 82, ,6 81,5 90,1 Andel (%) behöriga till SP 3+9 ämnen 86, ,6 78,4 78,5 87,6 Andel (%) behöriga till NV 3+9 ämnen 86,3 80,5 75,8 78,1 77,4 86,5 Sett utifrån ett elevperspektiv backar eleverna i årskurs 7, detta gäller för pojkar och flickor och för samtliga mått. Det tidigare nämnda resonemanget om att läroplanen (diskussion tabell 1c) förändras mellan årskurs 6 och 7 kan appliceras även i detta fall. I årskurs 8 ökar meritvärdet medan minst E i lästa ämnen är stillastående och behörigheterna går ner. Intressant är att flickorna backar i alla mått utom meritvärdet jämfört med när de gick i årskurs 7 medan pojkarna ökar i samtliga mått. Trots detta har flickorna fortfarande högre resultat än pojkarna i alla mått. Att flickornas meritvärde ökar men inte andelen godkända eller behöriga antyder att de högpresterande flickorna presterar ännu bättre i årskurs 8 medan de som legat på gränsen till godkänt i årskurs 7 faller igenom i årskurs 8. Att så är fallet med flickorna men inte med pojkarna kan innebära att flickor inte får det stöd de behöver. Årskurs 9 uppvisar ett tydligt mönster där både pojkar och flickor ökar i alla mått. Årskurs 6-9 meritvärde, minst E lästa ämnen och behörighet, jämförelse av olika elevkullar Tabellen (1g) visar elevernas meritvärde, andelen elever med minst E i lästa ämnen och andelen behöriga till gymnasiet ur ett verksamhetsperspektiv; det vill säga årets årskurs och elever i jämförelse med förra årets årskurs och elever. Grön markering visar en positiv förändring på en procentenhet eller högre, gul markering visar oförändrat resultat (under en procentenhet) och rött en negativ förändring på en procentenhet eller mer. Meritvärdet som redovisas utgår från föregående års räknesätt (16 bästa ämnena). Resultaten är tagna från LIS. Tabell 1g Åk. 6 Åk. 7 Åk. 8 Åk. 9 VT13 VT14 VT13 VT14 VT13 VT14 VT13 VT14 Genomsnittligt meritvärde 208,1 209,9 186,6 199, ,5 217,1 220,9 Minst E lästa ämnen 84 80,4 73,7 77,1 72,4 73,8 80,6 81,4 Andel (%) behöriga till yrkesprogram ,8 86,3 82, ,6 81,2 88,8 89,7 Andel (%) behöriga till SP 3+9 ämnen 87,9 83,7 79,6 82,4 80,1 80, ,8 Andel (%) behöriga till NV 3+9 ämnen 87, ,7 82,1 79,7 79,9 85,9 86,9 Utifrån ett verksamhetsperspektiv där årets kull jämförs med förra årets kull är meritvärde det enda mått som ökar i samtliga årskurser. I årskurs 9 går det att se att det är ytterligare ett rekordår för Huddinge kommun, det ska också tilläggas att siffrorna redovisas efter föregående års räknesätt (16 bästa ämnena). Vid användandet av det nya räknesättet som beräknas på de 16 bästa ämnena och moderna språk om eleven läst det ämnet (alltså 16+1) är meritvärdet i årskurs 9 på 221,6 meritvärdespoäng. I årskurs 7 och 9 har samtliga mått ett bättre resultat jämfört med förra året. I årskurs 6 ökar meritvärdet medan övriga mått backar. I årskurs 8 står behörigheterna still medan meritvärdet och E i lästa ämnen ökar, samtidigt så är resultaten lägre i årskurs 8 i jämförelse mot årskurs 7. Sammanfattning Resultatbilden i årskurs 3 är ojämn eftersom resultaten i de nationella proven genomgående är högre än föregående år GRUNDSKOLENÄMNDEN 13

20 samtidigt som andelen elever som uppnår kunskapskraven är relativ hög i jämförelse med nationella provens resultat. Vi ser att elevkullen i årskurs 6 har lägre resultat än föregående års elevkull. Detta kommer att följas upp på höstens dialoger med skolledningarna. Prognosen från delår 1 gällande stigande meritvärde för årskurs 9 uppfylldes och Huddinge har återigen ett rekordår i meritvärde. Likväl har resultaten för de andra indikatorerna. i årskurs 9 höjts. När eleverna går från årskurs 6 till 7 går det att se att resultaten sjunker; något som möjligtvis kan förklaras av läroplanens uppbyggnad. Övergången mellan årskurs 6 och årskurs 7 bör därför ses över. Fortsatt fokus på kunskapsresultaten Behöriga lärare och karriärvägar för skickliga Lärare Vid höstterminsstarten har vi rekryterat förstelärare med kommunövergripande uppdrag i alla ämnen utom hem- och konsumentkunskap, NO senaredel samt matematik. När det gäller de förstnämnda ämnena går en ny annons ut i dagarna. För matematikens del anlitar vi en extern konsult som tidigare varit ansvarig för kommunens implementeringsansvariga. När det gäller förstelärare med lokala uppdrag snart inrättat totalt 109 tjänster vilket innebär att vi fyller grundskolans kvot vad gäller statbidragsersättning. Vi har redan tidigare en extra förstelärare i modersmål som inte finansieras via statsbidrag på grund av behörighetsreglerna. Grundsärskolan Inga nya resultat finns att tillgå. Resultat från skolornas systematiska kvalitetsarbete följs upp i verksamhetsberättelsen. Höga förväntningar Arbetet fortgår enligt plan. Inga nya resultat finns att tillgå. Inkludering/Huddinge Know-how Arbetet fortgår enligt plan. Inga nya resultat finns att tillgå. Samverkan förskola grundskola gymnasium Arbetet fortgår enligt plan. Inga nya resultat finns att tillgå. Övergångar Arbetet med strategidokumentet ligger i sin slutfas och ett färdigt förslag bör kunna presenteras inom kort. Genusutbildning Grundskolenämnden har fattat beslut (GSN-2012/ ) om att barn- och utbildningsförvaltningen ska erbjuda studie- och yrkesvägledare och förvaltningens kommunikatörer kompetensutveckling avseende genuskunskaper relaterade till arbetsmarknad. Arbetet löper enligt plan. Inga nya resultat finns att tillgå. Smartare arbetssätt Arbetet fortgår enligt plan. Inga nya resultat finns att tillgå. Barn och elever i behov av särskilt stöd Arbetet fortgår enligt plan. Inga nya resultat finns att tillgå. Språkutveckling Den projektgrupp för språkutveckling som har bildats, har under våren arbetat fram en projektplan för projektet. Fokus i projektet ligger på att undersöka hur och det språkutvecklandet arbetet bedrivs på våra grundskolor och hur man arbetar för att öka elevernas läsförståelse. Initialt sker en kartläggning av detta arbete. En plan för kartläggningen, som kommer att ske genom en enkät till rektorer och intervjuer med förstelärare som har språkutvecklingsuppdrag, har tagits fram. Enkäten skickades ut i slutet av vårterminen och intervjuerna genomförs under hösten. Ett samarbete har också inletts med Södertörns högskola som kommer att delta i analysen av det insamlade materialet. Matematikutveckling Under våren har uppföljningar och utvärderingar börjat genomföras av de utvecklingsinsatser som pågår. Inom ramen för följeprojektet matematik har ett antal projektoch styrgruppsmöten genomförts. Första omgången av Matematiklyftet är avslutat och i augusti inleds omgång två. IT-utveckling för lärande Förvaltningen fortsätter arbetet med att implementera den beslutade e-strategin, vilken till dels är den inordnad som en del i projektet "IT i Undervisningen", vilket efter vårens start löper på enligt plan. Under våren har man framför allt inventerat IT-aktiviteter hos de enheter som representeras i projektgruppen. Denna inventering fortsätter under hösten. IT-pedagogerna har fortsatt sitt arbete med stöd och inspiration till framför allt de enheter som står i början av sitt arbete med digitalisering i undervisningen. Åtagande för kunskap Följeprojekten är igång. Rapportering sker under respektive rubrik; språkutveckling, matematikutveckling och IT-utveckling för lärande. Enligt grundskolenämndens beslut (GSN- 2012/ ) har barn- och utbildningsförvaltningen vid fyra tillfällen under vårterminen 2014 genomfört en internutbildning för studie- och yrkesvägledare och förvaltningens kommunikatörer avseende genuskunskaper relaterade till arbetsmarknad. I kompetensutvecklingen ingick också att granska information inför elevernas studieval. Utbildningen leddes av genuspedagog. Arbetet löper enligt plan. Inga nya resultat finns att tillgå. Förvaltningen ser till att fler skolor får tillgång till och nyttjar Huddinge Know-hows tjänster. 14 DELÅRSRAPPORT PER 31 AUGUSTI 2014

21 Arbetet fortlöper enligt plan. Inga nya resultat finns att tillgå. Förvaltningen skall utveckla samarbete mellan Huddinge Know-how, psykologer och specialpedagog inom skolstödet. Grundskolechefen har anställt en ny Skolstödschef som fått ett lite bredare uppdrag som bland annat innefattar ett ökat samarbete mellan Huddinge-Know-How och alla funktioner inom Skolstödet. Detta har möjliggjorts genom att Skolstödschefen bland annat förfogar över resurserna inom Know-How. Diskussioner om hur samarbetet ska utvecklas har redan påbörjats. Ett annat uppdrag för nya Skolstödschefen blir att granska respektive skolas rutiner och arbetssätt rörande sitt elevhälsovårdsarbete. Vid eventuella brister skall hon vara ett stöd i förbättringsarbetet. Normer och värden Klassrumsmiljö och studiero Arbetet fortlöper enligt plan. Inga nya resultat finns att tillgå. Ansvar och inflytande Arbetet fortlöper enligt plan. Inga nya resultat finns att tillgå. Åtagande för ansvar och inflytande ELIT-utbildningen genomförs för tredje året med start i höst. Till denna utbildning har 35 lärare anmält sig från 6 av våra grundskolor. Elit utbildningen har fått ökad efterfrågan och det finns ett stort behov av denna utbildning. I maj hade årets deltagare en mycket välbesökt utställningsdag. Under denna dag presenterade de sina olika arbetsområden inom entreprenörskap och digitalt lärande. Under Ung företagsamhets SM-dagar maj erhöll vår lärare, Anna Sterlinger-Ahlring priset som årets entreprenöriella grundskolelärare i Sverige. Ekosystem i balans Det har inte varit möjligt att genomföra kartläggningen av miljöpåverkan utifrån kommunens mall under våren. För hösten har förvaltningen sett det möjligt att avdela resurser för att leda och stödja ett sådant arbete, vilket kommer att redovisas i verksamhetsberättelsen. Ekologisk mat De ekologiska inköpen av livsmedel har ökat under första halvåret jämfört med grundskolor är redan uppe i det mål som är uppsatt för 2014 (att uppnå 37 procent). Så gott som alla grundskolor erbjuder ett vegetariskt alternativ dagligen. Statistik över andel ekologiska livsmedel i procent Verksamhet Jan-juni Grundskolor 34, ,5 30,8 Gymnasier 35,9 30,8 30,2 30,9 Förskolor 43,2 40,8 39,8 37,9 BUF totalt 37, ,6 BUF och SÄF 35,4 33,4 33,4 31,1 SkolmatSverige SkolmatSverige är ett webbaserat enkätverktyg som används för att utvärdera måltidsverksamheten enligt nämndbeslut Det webbaserade verktyget har utvecklats, så en kommunrapport kan genereras för de skolor som besvarar enkäten. 18 av 25 skolor med egen matsal har fyllt i enkätverktyget för läsåret 13/14. Alla skolor som fyllt i enkätverktyget har svarat på nivå 1, som omfattar skollagens krav att servera näringsriktiga skolmåltider i grundskolan samt livsmedelslagens krav om säker mat. Ökningen av de som svarat på nivå 2 och 3 har varit markant sedan förra året. Områdena som bedöms inom de olika nivåerna se bild nedan från SkolmatSverige. Sammanfattning av resultat Nivå 1 Inom Måltidsutbudet bedöms skolans generella utbud gällande lunch, samt eventuellt frukost, mellanmål och kafeteria. Fler rätter per dag och större variation ökar elevernas valfrihet och nyfikenhet samt kan underlätta för skolan att introducera nya rätter. 94 procent av skolor har ett bra lunchutbud. Bedömningen av skollunchens näringsriktighet omfattar fyra näringskriterier; måltidens fettkvalitet, dess innehåll av fiber och fullkorn, järn och vitamin D. Här uppfylller 45 procent av skolor kravet att servera näringsriktiga skolmåltider i grundskolan. All mat som serveras ska vara säker och riskfri att äta. Här är bedömningen att det finns bra rutiner hos samtliga kök som besvarat frågorna inom området. GRUNDSKOLENÄMNDEN 15

Kallelse till grundskolenämnden

Kallelse till grundskolenämnden GRUNDSKOLENÄMNDEN KALLELSE SIDA 1 (2) Kallelse till grundskolenämnden Tid Torsdag den 3 oktober, klockan 18:00 Plats A-salen, kommunalhuset, Kommunalvägen 28, Huddinge Ärenden Diarienummer 1 Upprop och

Läs mer

Kallelse till gymnasienämnden

Kallelse till gymnasienämnden GYMNASIENÄMNDEN KALLELSE SIDA 1 (2) Kallelse till gymnasienämnden Tid Onsdag den 8 oktober 2014, klockan 18:00 Plats A-salen, kommunalhuset, Kommunalvägen 28, Huddinge Ärenden Diarienummer Upprop och val

Läs mer

Kallelse till förskolenämnden

Kallelse till förskolenämnden FÖRSKOLENÄMNDEN KALLELSE SIDA 1 (2) Kallelse till förskolenämnden Tid Torsdag den 21 maj 2015, klockan 18:00 Plats A-salen, kommunalhuset, Kommunalvägen 28, Huddinge Ärenden Diarienummer Upprop och val

Läs mer

Delårsrapport per den 31 mars år 2014 för gymnasienämnden

Delårsrapport per den 31 mars år 2014 för gymnasienämnden BARN- OCH UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA 2014-04-11 GN-2014/149.182 1 (2) HANDLÄGGARE Höglund, Jan 08-535 360 13 Jan.Hoglund@huddinge.se Gymnasienämnden Delårsrapport per

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2009

Verksamhetsberättelse 2009 GSN 2010/21.181 Verksamhetsberättelse för grundskolenämnden Barn och utbildningsförvaltningen/grundskoleavdelningen JANUARI 2010 Innehåll Innehåll 2 Samlad måluppfyllelse 3 Sammanfattning 6 Kommunens vision

Läs mer

Kallelse till gymnasienämnden

Kallelse till gymnasienämnden GYMNASIENÄMNDEN KALLELSE SIDA 1 (2) Kallelse till gymnasienämnden Tid Tisdag den 21 april 2015, klockan 18:00 Plats A-salen, kommunalhuset, Kommunalvägen 28, Huddinge Ärenden Diarienummer 1 Godkännande

Läs mer

Delårsrapport per den 31 mars 2013 för Huddinge kommun

Delårsrapport per den 31 mars 2013 för Huddinge kommun KOMMUNSTYRELSEN PROTOKOLLSUTDRAG Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 27 maj 6 Paragraf Diarienummer KS-/398.181 Delårsrapport per den 31 mars för Huddinge kommun Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

Läs mer

Tunaskolan, Prästgårdsvägen 114, Tumba. 2 Lägesrapport genomlysning central förvaltning

Tunaskolan, Prästgårdsvägen 114, Tumba. 2 Lägesrapport genomlysning central förvaltning KALLELSE/FÖREDRAGNINGSLISTA 1 [2] Utbildningsnämnden 20-09-16 Tid 20-09-24, Kl 19:00 Kl. 17:30 18:00 Gruppmöten för nämnden Kl. 18:00 18:30 Presentation av skolan Kl. 18:30 19:00 Fika och frågestund för

Läs mer

Årsberättelse med bokslut 2014

Årsberättelse med bokslut 2014 Årsberättelse med bokslut 2014 Innehåll Utbildningschefen har ordet s 3 Kommunala styrdokument s 4 Ökad måluppfyllelse s 4 Infrastruktur s 8 Resultat s 10 Med sikte mot framtiden s 17 Bilagor s 22 2 Utbildningschefen

Läs mer

Kvalitetsredovisning 2012 lägesrapport och analys

Kvalitetsredovisning 2012 lägesrapport och analys Kvalitetsredovisning 2012 lägesrapport och analys Post Botkyrka kommun, 147 85 TUMBA Besök Munkhättevägen 45 Tel 08-530 610 00 www.botkyrka.se Org.nr 212000-2882 Bankgiro 624-1061 1 [46] 2013-06-05 Referens

Läs mer

Årsredovisning för Huddinge kommun 2014

Årsredovisning för Huddinge kommun 2014 KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA 12 mars 2015 KS 2014/1343.181 1 (12) HANDLÄGGARE Ralph Strandqvist 08-535 302 59 ralph.strandqvist@huddinge.se Kommunstyrelsen Årsredovisning

Läs mer

Barn- och utbildningsförvaltningen KVALITETSREDOVISNING

Barn- och utbildningsförvaltningen KVALITETSREDOVISNING KVALITETSREDOVISNING Simrishamns kommun 2007-2008 Innehållsförteckning Innehållsförtecknin g...2 1. Sammanfattning......4 Inledande diskussion...4 Generell bedömning......4 Utvecklingsområden...5 Åtgärder

Läs mer

verksamhetsberättelse 2014 Utbildning och kultur Godkänd av kommunstyrelsen 2015-03-13

verksamhetsberättelse 2014 Utbildning och kultur Godkänd av kommunstyrelsen 2015-03-13 verksamhetsberättelse Utbildning och kultur Godkänd av kommunstyrelsen 2015-03-13 INNEHÅLL SEKTORN FÖR UTBILDNING OCH KULTUR 2 POLITISKT FASTSTÄLLDA MÅL 2 MÅL FÖR GOD EKONOMISK HUSHÅLLNING 3 SAMMANFATTNING

Läs mer

Kvalitetsredovisning 2012/13. Sandvikens förskolor, skolor och vuxenutbildning

Kvalitetsredovisning 2012/13. Sandvikens förskolor, skolor och vuxenutbildning KUN2013/242 Kvalitetsredovisning 2012/13 Sandvikens förskolor, skolor och vuxenutbildning Sandviken 2013-12-04 Ulla Norum och Lena Westerman-Annerborn, Kvalitetssamordnare För enskilda enheters kvalitetsredovisningar

Läs mer

BARN- OCH UNGDOMSNÄMNDEN. Ärende nr 2

BARN- OCH UNGDOMSNÄMNDEN. Ärende nr 2 BARN- OCH UNGDOMSNÄMNDEN Ärende nr 2 Postadress: Barn och ungdomsförvaltningen, 651 84 Karlstad Besöksadress: Drottninggatan 47 karlstad.se Tel: 054-540 00 00 E-post: barnochungdomsforvaltningen@karlstad.se

Läs mer

Innehåll. Förord 4 Huddinges styrmodell 5 Huddinges vision och kärnvärden 6 Fem år i sammandrag 6

Innehåll. Förord 4 Huddinges styrmodell 5 Huddinges vision och kärnvärden 6 Fem år i sammandrag 6 Årsredovisning 2014 Huddinge kommun satsar på att tillgängliggöra årsredovisningen 2014 i form av en webbplats. Där finns fler redaktionella texter samt filmer, utöver innehållet i denna trycksak. Se huddinge.se/arsredovisning2014

Läs mer

Kallelse till Kommunstyrelsen

Kallelse till Kommunstyrelsen KOMMUNSTYRELSEN KALLELSE SIDA 1 (3) Kallelse till Kommunstyrelsen Tid Måndag den 21 oktober 2013, klockan 18:00 Plats A-salen, kommunalhuset, Kommunalvägen 28 Ärenden Diarienummer 0 Val av justerare 1

Läs mer

Redovisning av åtgärder med anledning av brister utifrån Skolinspektionens regelbundna tillsyn av Vetlanda kommun

Redovisning av åtgärder med anledning av brister utifrån Skolinspektionens regelbundna tillsyn av Vetlanda kommun Redovisning av åtgärder med anledning av brister utifrån Skolinspektionens regelbundna tillsyn av Vetlanda kommun Skolinspektionen: beslut 2013-11-27 Dnr: 43-2013:166 Johanna Haraldsson Ordförande Barn-

Läs mer

Kvalitets- och kostnadsjämförelse Inom området Grundskola 2005

Kvalitets- och kostnadsjämförelse Inom området Grundskola 2005 Kvalitets- och kostnadsjämförelse Inom området Grundskola 2005 F S H O F O A G E R S L U N T L VANSBRO S K I N N T S A L K H A M M A R E T D S Ä T E H E R M O R A B E R G Y RAPPORT FRÅN KVALITETSNÄTVERK

Läs mer

Skolbild Falköping Sammanfattande resultatbilder 2013

Skolbild Falköping Sammanfattande resultatbilder 2013 2013 Skolbild Falköping Sammanfattande resultatbilder 2013 Uppföljning och analys av måluppfyllelse utifrån kommunens samlade grundskolbild 2013 och sammanställda förutsättningar för förskola och fritidshem

Läs mer

KVALITETSREDOVISNING FÖR FÖRSKOLAN OCH SKOLAN I NYNÄSHAMNS KOMMUN 2005

KVALITETSREDOVISNING FÖR FÖRSKOLAN OCH SKOLAN I NYNÄSHAMNS KOMMUN 2005 BARN- OCH UTBILDNINGS- FÖRVALTNINGEN KVALITETSREDOVISNING FÖR FÖRSKOLAN OCH SKOLAN I NYNÄSHAMNS KOMMUN E-post: margareta.bergman@nynashamn.se 2006-04-25 1 Inledning Denna kvalitetsredovisning har till

Läs mer

Tid och plats Kl 19.00 Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna. OBS! Borgerlig grupp kl. 18.30 i Kragstarummet. (S)-grupp kl. 18.

Tid och plats Kl 19.00 Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna. OBS! Borgerlig grupp kl. 18.30 i Kragstarummet. (S)-grupp kl. 18. KALLELSE UTBILDNINGSNÄMNDEN TORSDAGEN DEN 14 APRIL 2011 Tid och plats Kl 19.00 Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna Kallade tjänstemän Annika Hellberg, ekonomiadministrativ chef, Jennie Falk Eriksson,

Läs mer

Olika elever samma undervisning

Olika elever samma undervisning Olika elever samma undervisning Skolinspektionens erfarenheter och resultat från tillsyn och kvalitetsgranskning 2010 Skolinspektionens rapport Diarienummer 40-2011:4396 Stockholm 2011 Foto: Monica Ryttmarker

Läs mer

Regelbunden tillsyn i. Beslut och rapporter. Rapport regelbunden tillsyn Dnr 43-2009:37

Regelbunden tillsyn i. Beslut och rapporter. Rapport regelbunden tillsyn Dnr 43-2009:37 Regelbunden tillsyn i kommun Beslut och rapporter Rapport regelbunden tillsyn Dnr 43-2009:37 Innehållsförteckning Kommunbeslut Bilaga 1 Allmänt om tillsynen och beskrivning av kommunen Bilaga 2 Tillsynsprotokoll

Läs mer

FRAMTIDENS GRUNDSKOLA

FRAMTIDENS GRUNDSKOLA FRAMTIDENS GRUNDSKOLA I NÄSSJÖ KOMMUN ÖKAT LÄRANDE I EN EFFEKTIV ORGANISATION INNEHÅLL Förord... 3 1. Uppdraget... 5 2. Utredningens innehåll... 5 3. Målsättning - en framgångsrik skolkommun...6 4. Forskningens

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2012, Produktionen. Produktionskontoret

Verksamhetsberättelse 2012, Produktionen. Produktionskontoret Verksamhetsberättelse, Produktionen Produktionskontoret Innehållsförteckning 1 Viktiga händelser i verksamheten... 3 1.1 Förskola... 3 1.2 Ungdom och skola... 4 1.3 Verksamheter för äldre och personer

Läs mer

Gymnasieskolan SPYKEN, Lund Kvalitetsanalys läsåret 2012/13

Gymnasieskolan SPYKEN, Lund Kvalitetsanalys läsåret 2012/13 Utbildningsförvaltningen 2013-05-28 Utbildningskansliet Utvecklingsenheten Gymnasieskolan SPYKEN, Lund Kvalitetsanalys läsåret 2012/13 Karin Stavne 2013-09-30 rektor Postadress Besöksadress Telefon vx

Läs mer

VERKSAMHETSÖVERSYN TIDAHOLMS KOMMUN BARN OCH UTBILDNING

VERKSAMHETSÖVERSYN TIDAHOLMS KOMMUN BARN OCH UTBILDNING Rapportutkast 2013-12-03 VERKSAMHETSÖVERSYN TIDAHOLMS KOMMUN BARN OCH UTBILDNING Henrik Natt och Dag Anders Pettersson Karl Alfredsson Per Ahrenberg Firma/Regnr/VAT no. Adress/Adress Telefon/Telephone

Läs mer

Kvalitetsredovisning 2003

Kvalitetsredovisning 2003 Kvalitetsredovisning 2003 Skolverksamheten Håbo kommun 2004-05-06 1 Vad har vi lärt oss av 2003? Låt vårt motto jag vill, jag kan, jag duger, som gäller såväl elever som personal, vara en riktningsgivare

Läs mer

SAMMAFATTANDE INLEDNING... 4 1. GRUNDFAKTA OCH FÖRUTSÄTTNINGAR... 5

SAMMAFATTANDE INLEDNING... 4 1. GRUNDFAKTA OCH FÖRUTSÄTTNINGAR... 5 BILDNINGSFÖRVALTNINGEN Datum 1 (36) Ert datum Er beteckning Systematiskt kvalitetsarbete Grundskola med Fritidshem 2014 Kommunövergripande kvalitetsredovisning Varje elev har rätt att i skolan få utvecklas,

Läs mer