Stavkinematik + styrsystem EXPT + CMCA. Beskrivning. Idrifttagning NH

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Stavkinematik + styrsystem EXPT + CMCA. Beskrivning. Idrifttagning 8022435 1304NH"

Transkript

1 Stavkinematik + styrsystem EXPT + CMCA Beskrivning Idrifttagning NH

2 EXPT + CMCA Översättning av originalbruksanvisningen GDCP-CMCA-EXPT-INB-SV CoDeSys är ett registrerat varumärke hos respektive varumärkesinnehavare i vissa länder. Märkning av faror och information om hur de undviks: Varning Faror som kan leda till dödsfall eller allvarliga skador. Observera Faror som kan leda till lättare personskador eller allvarliga materiella skador. Ytterligare symboler: Materiella skador eller funktionsbortfall. Rekommendation, tips, hänvisning till andra dokument. Nödvändigt eller lämpligt tillbehör. om miljövänlig användning. Textmarkeringar: Arbetsmoment som kan utföras i valfri ordningsföljd. 1. Arbetsmoment som ska utföras i angiven ordningsföljd. Allmänna uppräkningar. [ ] Menyposter i programvara Texter till rutor, knappar, etc. 2 Festo GDCP-CMCA-EXPT-INB-SV 1304NH Svenska

3 EXPT + CMCA Innehållsförteckning EXPT + CMCA 1 Säkerhet och förutsättningar för att produkten ska kunna användas Säkerhet Allmänna säkerhetsanvisningar Avsedd användning Förutsebar felanvändning Förutsättningar för korrekt användning av produkten Tekniska förutsättningar Fackpersonalens kvalifikationer Användningsområde och typgodkännanden Översikt Systemöversikt Stavkinematik EXPT Styrsystem CMCA Hjälpmedel Idrifttagning Allmän information Före idrifttagningen Axlar, motorer och koordinater Förkonfigurerat system Manöverelement Ansluta manöverenhet CDSA Kvittera nödstoppskretsar Manuell drift/automatisk drift Släpp bromsar USB-minneskort Installera och iordningsställa Festo Configuration Tool (FCT) Komponenter som behövs Installationsföljd Starta FCT och avarkivera projekt Ethernet-konfiguration Anpassa FCT-PC:ns nätverksinställningar Festo GDCP-CMCA-EXPT-INB-SV 1304NH Svenska 3

4 EXPT + CMCA 3.3 Kontrollera i manuell drift Logga in som administratör på manöverenhet CDSA Kontrollera drivenheternas nollpunkt, rörelseriktning och tilldelning Kontrollera stavförlustidentifiering Kontrollera säkerhetskretsar i manuell drift Kontrollera säkerhetskretsar i automatisk drift Systemingångar Referenskörning fjärde axel Allmänt Referenskörningstest med exempelprogram Efter idrifttagningen Felavhjälpning Ytterligare konfigurationer, ombyggnad och modulbyte Skapa kinematikspecifikt projekt Anpassa konfiguration av multiaxelstyrningen CMXR Anpassa motordrivstegets konfiguration Ethernet-konfiguration Integrera styrsystem CMCA i nätverk Parameter till styrkomponenter på uppladdning Spara och arkivera projekt med importerade styrparametrar Justera stavförlustidentifiering Ställ in tryckvakt SDE Ställ in driftstrycket Kontrollera funktion Fastställ Home-Offset för fjärde axeln Byta moduler Reparation Demontera och montera styrsystemkomponenter Ta ur drift och kassera Festo GDCP-CMCA-EXPT-INB-SV 1304NH Svenska

5 1 Säkerhet och förutsättningar för att produkten ska kunna användas 1 Säkerhet och förutsättningar för att produkten ska kunna användas 1.1 Säkerhet Allmänna säkerhetsanvisningar Beakta de allmänna säkerhetsanvisningarna i respektive kapitel. De speciella säkerhetsföreskrifterna finns direkt före åtgärdsanvisningen. Varning Risk för elektrisk stöt även om huvudbrytaren är frånkopplad. Styrsystemet är inte helt spänningslöst förrän strömmen brutits till alla ingående kablar. Bryt strömmen till alla ingående ledningar (även extern spänning) innan montering, installation och/eller underhåll påbörjas, och se till att strömmen inte kan kopplas på av misstag igen. Koppla inte till spänningen förrän arbetet är helt klart. Skador på produkten på grund av felaktig hantering. Lossa aldrig stickkontakter och gränssnitt som fortfarande är spänningssatta! Anslut aldrig stickkontakter och gränssnitt när spänningsförsörjningen är tillkopplad! Följ hanteringsföreskrifterna för elektrostatiskt känsliga komponenter Avsedd användning Den avsedda användningen för stavkinematiken EXPT och styrsystemet CMCA är inmontering i maskiner resp. automatiseringstekniska anläggningar för att förflytta ett slutelement i arbetsutrymmet hos kinematiken. De ska användas på följande sätt: i tekniskt felfritt skick i originalskick utan egna modifieringar inom de gränser som teknisk data definierar för produkten ( medföljande dokumentationer) inom industrin Säkerhetskretsen hos styrsystemet CMCA utgör endast en del av en maskins säkerhetskoncept. Säkerhetskonceptet för maskinen måste baseras på en riskbedömning för hela maskinen, som ska utföras av maskintillverkaren. Festo GDCP-CMCA-EXPT-INB-SV 1304NH Svenska 5

6 1 Säkerhet och förutsättningar för att produkten ska kunna användas Demonteringen av mekaniska komponenter (t ex motor, axel, stavpar) leder till att referenskörning eller kalibrering förloras. Vid den senare idrifttagningen krävs en ny referenskörning resp. kalibrering ( Reparation). Vid skador som beror på obehöriga ingrepp eller användning på annat sätt än det avsedda kan garanti- och ansvarskrav inte riktas mot tillverkaren Förutsebar felanvändning Funktionen hos säkerhetskretsen till styrsystemet CMCA förändras. Säkerhetsfunktioner används som inte beskrivs i denna manual. Ingen tillräcklig riskbedömning görs av maskinen. Det finns inget säkerhetskoncept för maskinen. Denna säkerhetskrets lämplighet för användning har inte fastställts. Ingen verifiering och ingen validering av kretsen i maskinen genomförs. 6 Festo GDCP-CMCA-EXPT-INB-SV 1304NH Svenska

7 1 Säkerhet och förutsättningar för att produkten ska kunna användas 1.2 Förutsättningar för korrekt användning av produkten Denna dokumentation ska vara tillgänglig för konstruktören och montören samt för den personal som ansvarar för idrifttagningen i den maskin eller anläggning, där den här produkten ska användas. Se till att dokumentationens anvisningar alltid följs. Ta även hänsyn till alla medföljande dokumentationer, även de som eventuellt gäller medföljande tillbehör. Ta hänsyn till de lagar och förordningar som gäller på användningsplatsen samt: föreskrifter och standarder bestämmelser från kontrollorganisationer och försäkringsbolag nationella bestämmelser Tekniska förutsättningar Allmänna anvisningar för korrekt och säker användning av produkten som alltid ska följas: Följ de anslutnings- och omgivningsvillkor, som specificeras i teknisk data till stavkinematiken EXPT och styrsystemet CMCA för produkterna samt för alla anslutna komponenter. Att följa gränsvärdena resp. belastningsgränserna är en förutsättning för att produkten ska kunna användas enligt de tillämpliga säkerhetsdirektiven. Beakta informationen och varningarna i denna dokumentation Fackpersonalens kvalifikationer Produkten får endast tas i drift av fackpersonal med den utbildning som krävs i enlighet med denna manual. Personalen måste vara förtrogen med: installation och drift av elektriska styrsystem de gällande föreskrifterna för drift av säkerhetstekniska anläggningar degällandeföreskrifternaförförebyggandeavolyckorocharbetssäkerhet motordrivsteget CMMP, multiaxelstyrningen CMXR programvaran CoDeSys, när multiaxelstyrning används CMXR-C2 hantering av robotsystem produktens dokumentation Användningsområde och typgodkännanden Standarder och testvärden som produkterna följer och uppfyller hittar du i avsnitten Tekniska data i den medföljande dokumentationen. Festo GDCP-CMCA-EXPT-INB-SV 1304NH Svenska 7

8 2 Översikt 2 Översikt 2.1 Systemöversikt Stavkinematik EXPT Stavkinematiken innehåller tre kuggremsaxlar, som drivs av var sin servomotor med absolutmätsystem. Axlarnas linjära rörelser överförs till frontenheten enligt den parallellkinematiska principen. Med den integrerade stavförlustidentifieringen kan en uthängning av stavarna fastställas och ett nödstopp inledas. Detta realiseras över en permanent tryckluftsövervakning med hjälp av tryckluftsbrytare. Gripdon och sug kan sättas fast direkt på frontenheten. Hos en del varianter är en vridenhet monterad på frontenheten (fjärde axeln). På den kan sug och gripdon monteras, antingen direkt eller med hjälp av motsvarande adapterbyggsats. Dessutom är en del av de här varianterna utrustade med en pneumatisk vridgenomföring, som kan användas som arbetsluftanslutning. Varianten med partikelskydd (EXPT- -P8- ) är funktionellt identisk med standardvarianterna. Kuggremsaxlarna sitter dock med släden uppåt, så att kuggremmens bortnötta partiklar stannar i axeln och inte tar sig till arbetsutrymmet Styrsystem CMCA Styrsystemet CMCA innehåller multiaxelstyrningen CMXR, som är nödvändig för aktiveringen och motordrivsteget CMMP. Dessutom finns en integrerad säkerhetskrets, som sköter basfunktionaliteten i anslutning till manöverenheten CDSA. Styrsystemet är förinställt och har redan testats med den aktuella stavkinematiken. 2.2 Hjälpmedel Detta behövs till idrifttagningen av stavkinematik EXPT tillsammans med styrsystem CMCA: PC (laptop) med installerad Festo Configuration Tool (FCT) Manöverenhet CDSA USB-minneskort med parameterinställningsdata (kundprojekt) för styrkomponenterna Distansbricka för axlarnas referenskörning Medföljande dokumentationer 8 Festo GDCP-CMCA-EXPT-INB-SV 1304NH Svenska

9 3 Idrifttagning Det här kapitlet beskriver stegen för idrifttagningen av systemet med stavkinematik EXPT och styrsystem CMCA, i leverans- och konfigurationsskick vid beställning som enhet EXPT- -C1- resp. EXPT- -C2- ( Förkonfigurerat system). Beskrivningen i det här kapitlet förutsätter att stavkinematiken EXPT samt styrsystemet CMCA byggdes upp och anslöts enligt respektive monterings- och installationsmanual. Styrsystemet CMCA erbjuds i olika utföranden: som färdigkonfigurerat apparatskåp eller som monteringsplatta för montering i ett apparatskåp genom anläggningstillverkaren eller den driftsansvarige. I den här beskrivningen betecknas manöverelementen enligt apparatskåpsutförandet. Tänk på att manöverelementen kan ha andra beteckningar hos ett apparatskåp som är kundspecifikt eller tillverkat hos en kund. Du hittar specifik information för de enskilda produkterna och komponenterna som behövs till idrifttagningen i de olika manualerna. Beskrivningar avseende Festo Configuration Tool (FCT) baseras alltid på tyska som språkinställning. Inställningen kan anpassas i FCT, i menyn [Extra] [Språk]. Beskrivningen av idrifttagningen i det här kapitlet förutsätter kännedom om hanteringen av styrsystemet CMCA, om komponenterna i det samt om manöverenheten CDSA. Säkerställ att du har läst och förstått manualerna till de här komponenterna innan systemet tas i drift. 3.1 Allmän information Före idrifttagningen Genomför följande steg för att förbereda idrifttagningen: 1. Montera kinematiken, så som beskrivs i manualen Mekanisk montering. 2. Anslut styrsystemet CMCA, så som beskrivs i manualen Elektrisk installation. 3. Se till att stavförlustidentifieringen får tryckluft ( Kontrollera stavförlustidentifiering). Festo GDCP-CMCA-EXPT-INB-SV 1304NH Svenska 9

10 3.1.2 Axlar, motorer och koordinater Axlarna hos stavkinematiken EXPT är, sett ovanifrån, numrerade motsols från A1 till A3 och har motsvarande märkning på sidan. Axeln A1 motsvarar då X-axeln i koordinatsystemet X-Y-Z. Nollpunkten i detta koordinatsystem motsvarar Tool Center Point (TCP). A1 Koordinatsystem V H X Z Y H 1 2 H V V TCP A2 A3 V H 1 Gränssnittskapsling vid motorposition H för axel A1 2 Gränssnittskapsling vid motorposition V för axel A1 Fig. 3.1 Motorernas position De enskilda motorernas position kan bestämmas vid beställningen. Positionen V betyder att motorn, sett ovanifrån, pekar bort från axeln motsols. Positionen H betyder att motorn, sett ovanifrån, pekar bort från axeln medsols. Gränssnittskapsling Gränssnittskapslingen ( Fig. 3.1) finns på monteringsramen mittemot motorn till axel A1. 10 Festo GDCP-CMCA-EXPT-INB-SV 1304NH Svenska

11 3.1.3 Förkonfigurerat system Om styrsystemet CMCA beställs som tillval vid beställningen av stavkinematiken EXPT (EXPT- -C ) sker en första idrifttagning med båda komponenterna före leveransen. Då sker en gemensam konfigurering, parameterinställning och testning av styrsystem och stavkinematik. Följande steg klaras då av och behöver inte utföras mer vid idrifttagningen hos kunden: Ett systemspecifikt FCT-projekt skapas Fastställning och inläggning av matningskonstanterna i FCT-projektet Överföring av data till multiaxelstyrningen CMXR och motordrivsteget CMMP Skapa ett Boot-projekt på multiaxelstyrningen (endast CMXR-C2) Hos system där även den valfria kalibreringen har beställts (EXPT- -S- ) utförs också följande steg vid den första idrifttagningen hos tillverkaren: Fastställning och inläggning av transformationsparametrarna i FCT-projektet Hos kundspecifika styrsystem eller styrsystem som tillverkats hos kund måste även de ovan angivna stegen för idrifttagningen utföras. Festo GDCP-CMCA-EXPT-INB-SV 1304NH Svenska 11

12 3.1.4 Manöverelement aj 3 2 aa 1 1 Sockel (tillval) 2 Apparatskåpsdörr vänster 3 Kåpa för apparatskåpets fläkt 4 Huvudbrytare 5 Anslutning för manöverenhet CDSA 6 Manöver- och signalelement ( Fig. 3.3) 7 Nödstoppsknapp 8 Transportöglor 9 Kåpa utgångsfilter aj Lås till apparatskåpsdörrar aa Apparatskåpsdörr höger Fig Festo GDCP-CMCA-EXPT-INB-SV 1304NH Svenska

13 Knapp quit emergency stop med belysning: Bekräftar upplåsningen av nödstoppskretsen 2 Lampa external emergency stop : Externt nödstopp utlöst 3 Lampa automatic control : Automatisk drift aktiv 4 Nyckelbrytare automatic/manual : Omkoppling mellan automatisk och manuell drift Omkopplaren är endast aktiv när driftsätt lokal valts med byglar för driftsättsval ( beskrivning styrsystem CMCA Elektrisk installation ). Vid driftsätt extern är omkopplaren inte verksam. 5 Lampa manual control : manuell drift är aktiv 6 Nyckelbrytare brake release : Lossar motorbromsarna (endast möjligt i manuell drift och i kombination med OK-knappen på manöverenheten CDSA) Fig. 3.3 Skyltarna för märkning av manöverelementen finns även på tyska i apparatskåpet Ansluta manöverenhet CDSA Om anslutningskåpan eller manöverenheten CDSA tas bort aktiveras ett nödstopp. Stoppa anläggningen innan anslutningskåpan eller manöverenheten CDSA sätts på plats eller tas bort. En manöverenhet CDSA eller anslutningskåpan måste vara monterad. I annat fall är nödstoppskretsen öppen (nödstopp aktiverat). Observera En ej ansluten manöverenhet CDSA inom räckhåll för användaren kan leda till felaktig (verkningslös) användning av nödstoppsknappen. Se till att en ej ansluten manöverenhet CDSA förvaras utom räckhåll för användaren. Festo GDCP-CMCA-EXPT-INB-SV 1304NH Svenska 13

14 Stäng av styrsystemet CMCA på huvudbrytaren. Anslut manöverenheten CDSA till den aktuella anslutningen på vänstra apparatskåpsdörren (hos CMCA- -CC- och CMCA- -CS- ) resp. i apparatskåpet (hos CMCA- -C- ). Starta styrsystemet CMCA på huvudbrytaren. Ställ in styrsystemet CMCA på manuell drift ( Manuell drift/automatisk drift) Kvittera nödstoppskretsar Styrsystemet CMCA skiljer på två nödstoppskretsar ( kopplingsschema): en för internt (på styrsystemet) utlöst nödstopp och en för externt (t. ex. av ett överordnat styrsystem) utlöst nödstopp. Anslutningskontakterna för det externa nödstoppet och skyddsdörrsbrytarna är öppna och inte bryggade vid leverans. Det externa nödstoppet måste kvitteras hos det överordnade styrsystemet, för att dessa kontakter ska stängas Manuell drift/automatisk drift Driftsätten manuell drift och automatisk drift skiljer sig framför allt åt i hanteringen av skyddsdörrarna. Automatisk drift Den automatiska driften motsvarar konfigurationen i produktionsdriften. Följande förutsättningar måste vara uppfyllda för funktionen (aktivering av motorströmmen): Skyddsdörrsbrytarnas kontakter stängda Alla nödstoppsbrytare upplåsta Alla nödstoppskretsar kvitterade Vid lokalt driftsättsval: nyckelbrytare automatic/manual på läge automatic Vid externt driftsättsval: motsvarande anvisning genom det överordnade styrsystemet Nyckelbrytare brake release på läge 0 14 Festo GDCP-CMCA-EXPT-INB-SV 1304NH Svenska

15 Manuell drift I manuell drift kan kinematiken förflyttas manuellt via manöverenheten CDSA, även med öppna skyddsdörrar. Bromsarna kan släppas manuellt för detta. Detta driftsätt hos multiaxelstyrningen CMXR är avsett för kontroll av det installerade systemet, stavkinematiken EXPT och styrsystemet CMCA, samt för installering och idrifttagning av programmen. Hastigheten begränsas då (t. ex. frontenhetens banhastighet till maximalt 250 mm/s). Denna hastighetsbegränsning är inte säker. För säkerhetsrelevanta styruppgifter eller personsäkerhet måste ytterligare, externa skyddsåtgärder vidtas. Observera Risk för personskador/skador Riggningen och kontrollen får bara utföras i manuell drift. Ställ in maskinen på manuell drift för att utföra riggnings- och kontrollarbeten. Följande förutsättningar måste vara uppfyllda om motorströmmen ska aktiveras med OK-knapparna hos manöverenheten CDSA: Alla nödstoppsbrytare upplåsta Alla nödstoppskretsar kvitterade Vid lokalt driftsättsval: nyckelbrytare automatic/manual på läge manual Vid externt driftsättsval: motsvarande anvisning genom det överordnade styrsystemet Nyckelbrytare brake release på läge 0 Omkoppling manuell drift/automatisk drift Omkopplingen av driftlägena kan ske på två olika sätt, beroende på vilket driftsättsval som lades fast under installationen: Vid lokalt driftsättsval: genom nyckelbrytaren automatic/manual. Vid externt driftsättsval: genom det överordnade styrsystemet. I det här fallet har nyckelbrytaren automatic/manual ingen funktion. Detaljerad information om driftsättsval ( beskrivning styrsystem CMCA Elektrisk installation ). Festo GDCP-CMCA-EXPT-INB-SV 1304NH Svenska 15

16 3.1.8 Släpp bromsar När bromsarna släpps blir det möjligt att förflytta drivenheterna manuellt och detta är bara möjligt i manuell drift och med hjälp av manöverenheten CDSA. Observera Bromsarna släpps parallellt på alla tre axlarna. När bromsarna släpps kan okontrollerade axelrörelser utlösas. Förhindra, framför allt vid hög arbetslast, att frontenheten sjunker ner eller faller av, t. ex. genom mekanisk låsning. 1. Avsluta alla aktiva program och ställ in styrsystemet CMCA på manuell drift ( Manuell drift/automatisk drift). 2. Anslut manöverenheten CDSA till styrsystemet CMCA och vänta tills det är driftsklart ( Ansluta manöverenhet CDSA). 3. Ställ nyckelbrytaren brake release på Säkra stavkinematikens frontenhet så att den inte sjunker eller faller ner innan bromsarna släpps. 5. Släpp bromsarna genom att trycka in en av OK-knapparna på manöverenheten CDSA. Det måste höras att drivenheternas bromsar släpper. Nu kan drivenheterna förflyttas manuellt. Nödstoppsfunktionen kan ev. utlösas när manöverenheten CDSA ansluts ( beskrivning styrsystem CMCA Elektrisk installation ). Kvittera nödstoppet innan du börjar med idrifttagningen. 16 Festo GDCP-CMCA-EXPT-INB-SV 1304NH Svenska

17 3.1.9 USB-minneskort USB-minneskortet som följer med kinematiken innehåller programvara och data för idrifttagningen. USB-minneskortets gränssnitt kan fällas ut, så som visas längre ner. Fig. 3.4 Fig. 3.5 USB-minneskortet innehåller följande data: Kinematikspecifikt FCT-projekt, redan anpassat till den aktuella kinematiken (bara vid gemensam beställning av stavkinematik EXPT och styrsystem CMCA) FCT-basprojekt för alla tillgängliga varianter av kinematiken Kinematikspecifika kalibreringsdata för att skapa ett FCT-projekt FCT-programvara och PlugIns Dokumentationer till EXPT, CMCA och FCT USB-minneskortets innehållsstruktur Register Innehåll <artikelnr>_<serienummer> Kinematikspecifikt FCT-projekt <artikelnr>_<serienr>_e <serienr>_feedconstant.txt (matningskonstanter) <serienr>_transformationparameter.txt (Transf.-Para.) TIF-fil med grafisk utvärdering av kalibreringen Documentation EXPT-dokumentation CMCA-dokumentation FCT dokumentation inkl. installationsbeskrivning Programvara CMMP Installationsfil för FCT-Framework och CMMP-PlugIn Firmware-fil för motordrivsteg (när ett motordrivsteg byts ut ska den installeras på detta) CMXR-C1 Installationsfil för FCT-Framework och CMXR-C1-PlugIn Tab. 3.1 Base_projects_ Bas-projekt för alla kinematikvarianter för multiaxelstyrningen CMXR-C1 CMXR-C2 Installationsfil för FCT-Framework och CMXR-C2-PlugIn Installationsfil för CoDeSys Base_projects_ Bas-projekt för alla kinematikvarianter för multiaxelstyrningen CMXR-C2 Target Installationsfiler för CoDeSys Festo GDCP-CMCA-EXPT-INB-SV 1304NH Svenska 17

18 3.2 Installera och iordningsställa Festo Configuration Tool (FCT) Festo Configuration Tool (FCT) är den programvaruplattform som används för konfiguration och idrifttagning av olika komponenter från Festo. På det medföljande USB-minneskortet hittar du alla filer som behövs för installeringen av FCT. Det finns information om installeringen och manövreringen av Festo Configuration Tool (FCT) i manualen. Du hittar den på det medföljande USB-minneskortet resp. i mappen <FCT-Installationsverzeichnis>\Help\FCT_<sprache>.pdf när programmet har installerats Komponenter som behövs Följande komponenter måste vara installerade för idrifttagningen: CoDeSys (endast vid användning av en multiaxelstyrning CMXR- -C2 med integrerad PLC) FCT-PlugIn CMXR-C1 eller CMXR-C2, beroende på styrsystemets utrustning, inkl. FCT-basprogram (Framework) FCT-PlugInCMMP-AS Komponentspecifika FCT-PlugIns har alla egna hjälpfiler. Så öppnar du hjälpen till aktuell FCT-PlugIn: Kommando [Hilfe (Hjälp)] [Inhalt installierter PlugIns (Innehåll installerade PlugIns)] [Festo (tillverkarens namn)] [PlugIn-Name (PlugIn-namn)] Knapp Hjälp i fönsterområdet eller PlugIn dialog Funktionsknapp F1 vid aktiverat fönsterområde eller PlugIn dialog Installationsföljd Installera de enskilda komponenterna i följande ordning: 1. FCT-PlugIns inkl. FCT-basprogram (Framework) 2. CoDeSys (endast vid användning av en multiaxelstyrning CMXR- -C2 med integrerad PLC) 3. Target (CoDeSys målsystem, endast vid användning av en multiaxelstyrning CMXR- -C2 med integrerad PLC) När Target ska installeras måste zipfilen, som finns på det medföljande USBminneskortet, extraheras i ett valfritt (temporärt) register. Sedan kan Target installeras via Windows-startmenyn [Program] [Festo Software] [CoDeSys V by Festo] [Install Target] Starta FCT och avarkivera projekt Starta FCT: 1. Starta FCT via symbolen på skrivbordet eller via Windows-startmenyn [Program] [Festo Software] [Festo Configuration Tool]. 2. Stäng dialogrutan Nytt projekt - projektegenskaper om det behövs. 18 Festo GDCP-CMCA-EXPT-INB-SV 1304NH Svenska

19 Avarkivera projekt: 1. Avarkivera det projekt på det medföljande USB-minneskortet som passar till systemet: 2. Öppna avarkiveringsdialogen med [Projekt] [Dearchivieren (Dearkivering)]. 3. Tryck på knappen Sök. På USB-minneskortet väljer du zip-filen med projektet för den aktuella kinematiken ( USB-minneskort). Sedan avarkiveras projektet och öppnas i FCT Ethernet-konfiguration Styrsystemet CMCA har ett integrerat Ethernetnätverk där multiaxelstyrningen CMXR och tillkopplingshuset CAMI-C (gränssnitt för manöverenheten CDSA) är anslutna. Kommunikationen sker över TCP/IPv4-protokollet. De enskilda komponenterna har följande inställningar från tillverkningen: Komponent TCP/IP-parameter Inställning Multiaxelstyrning CMXR IP-adress Subnätmask Gateway-adress Manöverenhet CDSA IP-adress Subnätmask Gateway-adress Tab. 3.2 Nätverksinställningarna hos PC:n där Festo Configuration Tool (FCT) är installerat för konfigureringen av styrsystemet måste eventuellt anpassas ( Anpassa FCT-PC:ns nätverksinställningar). Det går även att anpassa nätverksinställningarna för styrsystemet CMCA för att integrera det i ett existerande nätverk ( Integrera styrsystem CMCA i nätverk). Detta ska dock inte ske förrän i anslutning till kontrollen av styrsystemets konfiguration Anpassa FCT-PC:ns nätverksinställningar För anpassningen av nätverksinställningarna behövs administratörsbehörighet. För att kunna skapa en förbindelse med styrsystemets nätverk måste man anpassa TCP/IPv4-inställningarna hos det Ethernet-gränssnitt som FCT-PCn använder. Tilldela en valfri adress inom adressområdet som IP-adress (undantaget de adresser som redan tilldelats multiaxelstyrningen CMXR och manöverenheten CDSA). Festo GDCP-CMCA-EXPT-INB-SV 1304NH Svenska 19

20 Exempel: Komponent TCP/IP-parameter Inställning PCmedinstalleradFCT IP-adress Subnätmask Gateway-adress Tab. 3.3 När FCT ( 3.2 Installera och iordningsställa Festo Configuration Tool (FCT)) har installerats kan förbindelsen med multiaxelstyrningen CMXR skapas över adressen Kontrollera i manuell drift Logga in som administratör på manöverenhet CDSA Du måste logga in som administratör på manöverenheten CDSA för att utföra olika steg. 1. När boot-åtgärden är avslutad går du till inställningsmenyn för manöverenheten CDSA med knappen och knappen Setup. 2. Rör vid knappen Användare / User längst ner på skärmbilden. 3. I listfältet Användare / User väljer du användaren Administratör. 4. Fyll i lösenordet (fabriksinställning: admin ) med skärmbildstangentbordet och bekräfta inmatningen genom att röra vid knappen. 5. Aktivera skrivåtkomsten via urvalsfältet Write Access / Skrivrättigheter Kontrollera drivenheternas nollpunkt, rörelseriktning och tilldelning Drivenheternas nollpunkt ligger vid 4 mm avstånd mellan släden och metallkanten på det övre vändhuset och den ställdes in och kontrollerades vid tillverkningen. Om kinematiken transporteras på olämpligt sätt kan det ibland hända att nollpunkten förskjuts: nollpunkten måste kontrolleras på följande sätt vid idrifttagningen på användningsplatsen: När nollpunkten kontrolleras kan man samtidigt kontrollera axlarnas tilldelning till motordrivstegen och även axlarnas rörelseriktning. 1. Ställ in styrsystemet CMCA på manuell drift ( Manuell drift/automatisk drift). 2. Ställ nyckelbrytaren brake release på Säkra stavkinematikens frontenhet så att den inte sjunker eller faller ner innan bromsarna släpps. 4. Släpp bromsarna genom att trycka in en av OK-knapparna på manöverenheten CDSA. Det måste höras att drivenheternas bromsar släpper. Nu kan drivenheterna förflyttas manuellt. 5. Gå till koordinatbilden för manöverenheten CDSA med knappen. 20 Festo GDCP-CMCA-EXPT-INB-SV 1304NH Svenska

21 6. Rör vid knappen [Achsen (Axlar)] längst ner på skärmbilden. 7. Förflytta alla axlar i följd och kontrollera om värdet för den aktuella axeln ändras på displayen hos manöverenheten CDSA och om värdeändring och förflyttningsriktning överensstämmer med axelmärkningarna (värdet måste minska när släden skjuts mot motorn). 8. Lägg den medföljande distansbrickan vid axeln som ska kontrolleras, mellan det övre vändhuset och släden. Fig. 3.6 Distansbrickan får inte ligga mot gummistötdämparna. Urtagen i distansbrickan måste riktas in på motsvarande sätt. Säkerställ att distansbrickan har metallkontakt till släden och vändhuset. 9. Förskjut släden mot distansbrickan och håll den här positionen. 10.Kontrollera om värdet för den aktuella axeln är 0,00 mm (tolerans: ±0,1 mm). 11.Ta bort distansbrickan. 12.Upprepa stegen 9 till 11 för de andra axlarna. Kontakta Festo om kontrollresultatet är negativt Kontrollera stavförlustidentifiering Funktionssätt Ledkulorna på frontenheten, som stavarnas kulpannor sitter på, är förbundna med en tryckluftsringledning via öppningar. Trycket i den här ledningen övervakas av en tryckvakt (SDE5). Om en av kulpannorna förlorar kontakten med kulan så försvinner luften vid det här stället och trycket i systemet sjunker. Tryckvakten löser ut. Kopplingssignalen utvärderas av multiaxelstyrningen CMXR och kinematiken stoppas. Festo GDCP-CMCA-EXPT-INB-SV 1304NH Svenska 21

22 Stavförlustidentifieringen ställdes in på ett driftstryck (ingångstryck) på 6 bar vid tillverkningen. Om resultatet av funktionskontrollen inte är tillfredställande måste tryckvaktenfördet aktuella lufttrycket anpassas ( 4.3Justera stavförlustidentifiering). Vid drift med en tryckluftförsörjning som har kraftiga resp. ofta förekommande trycksvängningar rekommenderas en förmonterad tryckregulator med 4 bar utgångstryck. Funktionskontroll 1. Ställ in styrsystemet CMCA på manuell drift ( Manuell drift/automatisk drift). 2. Ta tag i en av stavarna i undre delen, så nära frontenheten som möjligt. 3. Dra av staven från kulan genom att trycka tummen mot frontenheten. 4. Övervaka indikeringen på manöverenheten CDSA: Om ett fel visas och ett nödstopp utlöses fungerar stavförlustidentifieringen. När ett felmeddelande saknas ( 3.6 Felavhjälpning) 22 Festo GDCP-CMCA-EXPT-INB-SV 1304NH Svenska

23 3.3.4 Kontrollera säkerhetskretsar i manuell drift Skapa följande utgångssituation: Styrsystem CMCA i manuell drift Broms aktiv (inte släppt) Nödstoppsbrytare upplåsta och nödstoppskretsar kvitterade Kontrollera anläggningens säkerhetskretsar i manuell drift enligt följande lista: Kontrollsteg Förväntat resultat Avsluta kontrollsteg TryckinOK-knapp på manöverenheten CDSA och släpp den igen TryckinOK-knapp på manöverenheten CDSA och utlös internt nödstopp TryckinOK-knapp på manöverenheten CDSA och utlös externt nödstopp (när detta finns) Kinematikens motorer friges/bromsarna släpps medan OK-knappen är intryckt. Knappen quit emergency stop lyser/motorer är inte aktiva mer. Hos extern nödstoppskrets: nödstopp meddelas till extern nödstoppskrets. Knappen external emergency stop lyser/motorer är inte aktiva mer Kvittera intern nödstoppskrets med lysande knapp Kvittera externt nödstopp, när detta finns Kvittera externt nödstopp Tab. 3.4 Festo GDCP-CMCA-EXPT-INB-SV 1304NH Svenska 23

24 3.3.5 Kontrollera säkerhetskretsar i automatisk drift Skapa följande utgångssituation: Styrsystem CMCA i automatisk drift Broms aktiv (inte släppt) Nödstoppsbrytare upplåsta och nödstoppskretsar kvitterade Skyddsdörrsbrytarnas kontakter stängda Kontrollera anläggningens säkerhetskretsar i automatisk drift enligt följande lista: Kontrollsteg Förväntat resultat Avsluta kontrollsteg Öppna skyddsdörrar Nödstoppssymbol på manöverenhet CDSA visas. Motorfrigivning via manöverenhet CDSA ej möjlig. Nödstopp meddelas till extern nödstoppskrets. Stäng skyddsdörrar och kvittera externt nödstopp (när detta finns) Nödstoppssymbolen blir grå Tryck på knappen Mot på manöverenheten CDSA 1) Tryck in OK-knappen på manöverenheten CDSA Utlös internt nödstopp 1. Tryck på knappen Mot på manöverenheten CDSA 2. Utlös externt nödstopp (när detta finns) 1) Administratörs- och skrivrättigheter krävs Tab. 3.5 Kinematikens motorer friges Tryck på knappen Mot på manöverenheten CDSA igen för att avsluta frigivningen Kinematikens motorer får inte friges Knappen quit emergency stop lyser och nödstopp meddelas till extern nödstoppskrets. Knappen external emergency stop lyser 1. Lås upp nödstoppsbrytare 2. Kvittera nödstoppskrets med lysande knapp 1. Lås upp extern nödstoppsbrytare 2. Kvittera externt nödstopp Ställ in styrsystemet CMCA på manuell drift när kontrollen är avslutad. 24 Festo GDCP-CMCA-EXPT-INB-SV 1304NH Svenska

25 3.3.6 Systemingångar Systemingångarna hos multiaxelstyrningen CMXR är konfigurerade för styrningen av följande driftlägen resp. användaråtgärder. Ingång Funktion DI0 Nödstopp (aktivt vid status 0 ) DI1 OK-knapp manöverenhet CDSA DI2 Automatisk drift vald DI3 Manuell drift vald DI4 Stavförlustidentifiering (status 0 = stavförlust upptäckt) DI5 Skyddsdörrar stängda DI6 Släpp broms aktiv DI7 Externt nödstopp aktivt Tab. 3.6 Ingångarnas status kan övervakas via I/O-bildskärmen till manöverenhet CDSA. I/O-bildskärmen finns i inställningsmenyn (knapp, sedan knapp Setup ). 3.4 Referenskörning fjärde axel Det här avsnittet gäller enbart kinematiksystem där en fjärde axel monterades vid tillverkningen. Montering av en fjärde axel i efterhand beskrivs inte. Kontakta Festos service vid behov Allmänt Kinematikens verktygsmittpunkt ( Tool Center Point /TCP) ligger standardmässigt på kulmittpunkternas höjd mitt i frontenheten. TCP kan förflyttas, beroende på applikation. Detaljerad information om detta ( programmeringsbeskrivning multiaxelstyrning CMXR). När kinematiken installeras måste dessutom nollpunkten och den fjärde axelns inställning beaktas. Den fjärde axelns drivning har en referensgivare och en pulsgivare. Referensgivaren och givarkammen är integrerade i den fjärde axelns vridenhet, och därför kan verktygets inställning identifieras entydigt. Den fjärde axelns positiva vridriktning motsvarar medsols sett ovanifrån. Det går inte att spara den fjärde axelns nollposition i motorn. Den fjärde axeln måste därför referensköras på nytt varje gång systemet har startats, eftersom det rör sig om ett inkremental-mätsystem. Detta sker med hjälp av ett FTL-program, där kommandot RefAxis(A4) sätts. Detaljerad information om detta kommando ( programmeringsbeskrivning multiaxelstyrning CMXR). Festo GDCP-CMCA-EXPT-INB-SV 1304NH Svenska 25

26 Hos verktyg som inte är rotationssymmetriska men som ska vara riktade längs en axel måste vid behov även Homeoffset fastställas ( 4.4Fastställ Home-Offset för fjärde axeln) Referenskörningstest med exempelprogram På multiaxelstyrningen CMXR finns ett exempelprogram ref_a4 för test av referenskörningsfunktionen. Programmet använder följande parameterinställningar: Parameter Inställt värde Referenskörningsmetod 27 (negativ, till referensgivare) Offset för referenskörningsposition [mm] 0.0 Referenskörningshastighet (kör till omkopplare) 10 Kryphastighet (sökning av flank) 5 Referenskörningsacceleration 500 Spara Offset i pulsgivaren FALSE Tab. 3.7 Om den förinställda referenskörningsmetoden inte kan användas i applikationen finns följande metoder tillgängliga som alternativ: 23 (positiv, till referensgivare) 35 (ingen körning, använd aktuell är-position) Referenskörningen kan behöva nästan ett helt varv för att nå referensgivaren, beroende på applikationens uppbyggnad samt referensgivarens position och körmetoden. Om matningsledningarnas längd gör att den här rörelsen inte är möjlig så kan söksträckan begränsas. Inställningen sker över konfiguration av den fjärde axeln i FCT ( FCT, onlinehjälp till aktuell PlugIn). 1. Ställ in styrsystemet CMCA på manuell drift ( Manuell drift/automatisk drift). 2. Gå till projektöversikten på manöverheten CDSA med knappen. 3. Öppna gruppen example. 4. Välj exempelprogrammet ref_a4. 5. Tryck in en av OK-knapparna på manöverenheten CDSA för att koppla in motorströmmen. 6. Starta programmet med knappen Start. När programstatus ändras från RUN till STOP är referenskörningen avslutad. På koordinatbilden (knapp ) tas posten NREF bort från den fjärde axelns tabell. 26 Festo GDCP-CMCA-EXPT-INB-SV 1304NH Svenska

27 3.5 Efter idrifttagningen Varning En felaktig idrifttagning kan leda till allvarliga skador eller personskador genom okontrollerade rörelser och tillstånd hos anläggningen. Efter avslutad idrifttagning ska du kontrollera alla säkerhetsanordningar som är förbundna med systemet och säkerställa att de fungerar som de ska. Nu är systemet kontrollerat och redo för applikationsprogrammeringen. En installation och konfiguration av ytterligare utvidgningar hos multiaxelstyrningen CMXR är nu möjlig. IP-adressen till multiaxelstyrningen CMXR kan behöva anpassas för integreringen i ett helt system ( Integrera styrsystem CMCA i nätverk). Festo GDCP-CMCA-EXPT-INB-SV 1304NH Svenska 27

28 3.6 Felavhjälpning Fel Möjlig orsak Åtgärd Noggrannhet motsvarar inte Tekniska data Det går inte att frige kinematikens motorer Ingen kontakt mellan manöverenhet CDSA och CMXR Referenskörning för den fjärde axeln avslutas inte korrekt, trots att axeln roterar under tiden Koordinatsystem motsvarar inte Höger hand-regel Matningskonstanter inte införda Jämför värden som är inlagda i CMXR-konfigurationen med textfil på USB-minneskortet och korrigera vid behov. Förskjuten nollpunkt hos en axel Transformationsparametrar inte importerade Importera transformationsparametrar till CMXR-konfigurationen från USB-minneskortet. Nödstoppskretsar inte kvitterade Lås upp nödstoppsbrytare och kvittera nödstoppskretsar. Motorernas matningsspänning ligger inte på Kontakt resp. kåpa inte helt instucken på anslutningen för manöverenheten CDSA (skruvkoppling) Kontakt inte helt instucken på anslutningen för manöverenheten CDSA (skruvkoppling) IP-adress för manöverenhet CDSA inte korrekt För stort kopplingsavstånd mellan givarkam och givare Givare felaktigt ansluten (ingen signal på motordrivsteget) Kontrollera motordrivstegets stickanslutningar. Kontrollera ledningsskyddsbrytare. Skruva in kontakt resp. kåpa ordentligt. Skruva in kontakt ordentligt. Anpassa IP-adress ( 4.2.1). Kontrollera kopplingsavstånd mellan givarkam och givare (lysdiod på givaren måste lysa vid korrekt avstånd). Kontrollera givaranslutning och korrigera om det behövs. Givarkabel defekt Kontrollera givarkabel mellan fjärde axeln och styrsystemet och byt vid behov. Axlar felaktigt tilldelade, axelmärkning motsvarar inte tilldelningen av multiaxelstyrningen CMXR Kontrollera axlarnas tilldelning ( 3.3.2) 28 Festo GDCP-CMCA-EXPT-INB-SV 1304NH Svenska

29 Fel Stort läckage på kullederna genom stavförlustidentifiering Drivenheten till fjärde axeln meddelar I²t-fel CMXR meddelar fel 401 vid start CMXR-C2 start lyckades inte (indikering inte 0 ) Detgårtrögtatt förflytta huvudaxlarna eller de meddelar ett I²t-fel CMMP meddelar fel E11-5 (I²t-/släpfel vid referenskörning) CMMP meddelar fel E31-0 (I²t motor) Det går inte att skapa förbindelse mellan CMXR och PC Kinematik kan inte köras i globalt koordinatsystem vid Teach-in Motordrivsteg har ett överspänningsfel Kommunikation mellan CMXR och överordnad styrning fungerar inte Möjlig orsak Stavförlustidentifieringens tryck för högt Åtgärd Kontrollera tryck för stavförlustidentifieringen Kulleder inte tillräckligt smorda Smörj kulleder ( beskrivning stavkinematikexpt Mekanisk montering ). Offsetvinkel ej korrekt fastställd ( FCT; CMMP-AS; axel 4; vinkelgivare ) Utökningskort monterades i CMXR med fel KBUS-adress (KBUS-adress överensstämmer inte med anvisning från FCT-konfiguration) Compact-Flash-kort uppe på multiaxelstyrningen CMXR-C2 är inte korrekt insatt Kontrollera offsetvinkel och lägg fast korrekt ( FCT; CMMP-AS; axel 4; vinkelgivare ) Ta bort utökningskort och kontrollera adressering på vridomkopplare ( beskrivning CMXR) Sätt in Compact-Flash-kort ordentligt Bromsar inte rätt anslutna till CMMP Kontrollera bromsarnas kablar vid CMMP-anslutningen Kontrollera smidigheten genom att släppa bromsarna manuellt Parametrar olämpligt inställda för accelerationsramper Kontrollera parameterinställning för accelerationsramper och anpassa vid behov. Motorärblockerad Kontrollera smidigheten hos motorer och kinematik. Användning utanför de tillåtna gränsvärdena Kontrollera användning PC:ns IP-adress felaktig Kontrollera PC:ns IP-adress Fjärde axeln är inte referenskörd Referenskör fjärde axeln ( 3.4) Installation av bryggan för det interna bromsmotståndet felaktig Felaktig inkoppling av avslutningsmotstånden, får bara vara kopplade till den överordnade styrningen och på sista drivsteget Kontrollera installation av bryggan för det interna bromsmotståndet Kontrollera avslutningsmotståndens inkoppling på busskontakterna Festo GDCP-CMCA-EXPT-INB-SV 1304NH Svenska 29

30 Fel Det går inte att kvittera säkerhetskretsen; röd lampa på säkerhets-kopplingsdo net blinkar Möjlig orsak Åtgärd Nödstoppsbrytare felaktigt ansluten Kontrollera anslutningoch kanaltilldelning för nödstoppsbrytare Synkronismen mellan de båda kanalerna saknades Tryck på nödstoppsknapp igen Kontrollera nödstoppsbrytare och byt vid behov Tab. 3.8 Mer information om hur störningar åtgärdas hittar du i onlinehjälpen till FCT samt i manualerna till multiaxelstyrningen CMXR och motordrivsteget CMMP. Går det inte att åtgärda störningen kontaktar du Festo. 30 Festo GDCP-CMCA-EXPT-INB-SV 1304NH Svenska

31 4 Ytterligare konfigurationer, ombyggnad och modulbyte 4 Ytterligare konfigurationer, ombyggnad och modulbyte 4.1 Skapa kinematikspecifikt projekt Den tekniska uppbyggnaden gör att varje kinematik förfogar över en del specifika data. Hos stavkinematiken EXPT är det följande: Linjärenheternas matningskonstanter Transformationsparameter (kalibreringsmatris) för samspelet mellan de tre linjärenheterna (endast vid beställning av en kalibrerad kinematik, EXPT- -S- ) Systemkomponenternas parameterinställning (multiaxelstyrning CMXR och motordrivsteg CMMP) sker via Festo Configuration Tool (FCT). Parametrarna som är inställda där måste sedan överföras till komponenterna via den aktuella anslutningen: Multiaxelstyrning CMXR: Ethernetanslutning Motordrivsteg CMMP-AS: Seriell anslutning (RS232) Mer information om parametrarna samt deras överföring till komponenterna ( beskrivning FCT resp. onlinehjälp för motsvarande PlugIn). När en kinematik utan styrsystem beställs följer inget kinematikspecifikt FCT-projekt. På USB-minneskortet finns dock den motsvarande datan för att man ska kunna skapa ett kinematikspecifikt projekt av ett basprojekt ( USB-minneskort). Basprojekten skiljer sig åt när det gäller den använda multiaxelstyrningen (CMXR-C1 resp. CMXR-C2) och den eventuella utrustningen med en fjärde axel. Efter avarkiveringen och öppningen av basprojektet som passar till kinematiken ( Starta FCT och avarkivera projekt) måste detta anpassas till kinematiken Anpassa konfiguration av multiaxelstyrningen CMXR 1. Fyll i matningskonstanterna: Öppna axelparametrarna i projektträdet: [CMXR- ] [Kinematik-Typ] [Achsparameter (Axelparametrar)] Fyll i matningskonstant-värdena från textfilen på USB-minneskortet ( USB-minneskort) i fälten för de respektive axlarna. 2. Hos en kalibrerad kinematik (EXPT- -S- ): Importera transformationsparametrarna: Öppna transformationerna i projektträdet: [CMXR- ] [Kinematik-Typ] [Transformationen (Transformationer)] Tryck på knappen Importieren (Importera). Välj motsvarande textfil på USB-minneskortet och starta importen med knappen Öffnen (Öppna). Importera transformationsparametrarna från textfilen till USB-minneskortet med knappen Importieren (Importera). 3. Skapa en anslutning till multiaxelstyrningen CMXR och hämta den ändrade konfigurationen med knappen Download. 4. Koppla från och sedan till multiaxelstyrningen CMXR för att överta den ändrade konfigurationen. Festo GDCP-CMCA-EXPT-INB-SV 1304NH Svenska 31

32 4 Ytterligare konfigurationer, ombyggnad och modulbyte Anpassa motordrivstegets konfiguration 1. Ställ in motsvarande motorvridriktning för axlarna 1 3: Öppna axelns användningsdata i projektträdet: [CMMP-AS: Achse (CMMP-AS: Axel...)] [Anwendungsdaten (Användningsdata)] Gå till fliken Umfeld/Einbau (Omfält/Montering) I området Parameter ställer du in värdet för vridriktningsändringen enligt följande tabell. Monteringsläge Axelns monteringsläge Rotationsriktningsbyte för motor H 1) Släde nere Ja Släde uppe (markering P8) Nej V 1) Släde nere Nej Släde uppe (markering P8) Ja 1) Fig. 3.1 Tab Fyll i den aktuella matningskonstanten för respektive axel från textfilen på USB-minneskortet ( USB-minneskort): Öppna axelns måttsystem i projektträdet: [CMMP-AS: Achse (CMMP-AS: Axel)] [Achse (Axel)] [Maßsystem (Måttsystem)] Överta värdet för den aktuella axeln i fältet Vorschubkonstante (real) (Matningskonstant (real)). 3. Skapa en anslutning till motordrivsteget och hämta den ändrade konfigurationen med knappen Download. 32 Festo GDCP-CMCA-EXPT-INB-SV 1304NH Svenska

33 4 Ytterligare konfigurationer, ombyggnad och modulbyte 4.2 Ethernet-konfiguration Integrera styrsystem CMCA i nätverk Om styrsystemet CMCA ska integreras i ett existerande nätverk måste IP-adresserna för multiaxelstyrningen CMXR och manöverenheten CDSA anpassas. Multiaxelstyrningen CMXR och manöverenheten CDSA stöder inte automatisk tilldelning av IP-adresser (DHCP). Anpassa IP-adress för multiaxelstyrningen CMXR Om det finns en anslutning mellan FCT-PC och multiaxelstyrning CMXR kan IP-adressen för multiaxelstyrningen CMXR ändras direkt via FCT. Eventuellt efter anpassning av FCT-PC:ns IP-adress ( Anpassa FCT-PC:ns nätverksinställningar): 1. Starta FCT. 2. Öppna det projekt som passar till det aktuella kinematiksystemet. 3. Öppna CPU-parametrarna för multiaxelstyrningen CMXR i projektträdet: [CMXR- ] [Konfiguration] [CPU Parameter (CPU:s parametrar)]. 4. Anpassa inställningarna i området Netzwerkkonfiguration (X7) (Nätverkskonfiguration (X7)). 5. Skapa en anslutning till multiaxelstyrningen CMXR och hämta den ändrade konfigurationen med knappen Download. 6. Koppla från och sedan till multiaxelstyrningen CMXR för att överta den ändrade konfigurationen. 7. Anpassa FCT-PC:ns Ethernet-konfiguration på motsvarande sätt. Anpassa IP-adress för manöverenheten CDSA IP-adressen kan anpassas i Setup-masken till manöverenheten CDSA. 1. Säkerställ att manöverenheten CDSA är korrekt ansluten till styrsystemet CMCA ( Ansluta manöverenhet CDSA). 2. Starta styrsystemet CMCA. 3. När styrsystemet CMCA har startats trycker du på knappen på den anslutna manöverenheten CDSA när meddelandet Enter SetUp-Mask? visas. 4. Bearbeta TCP/IP-inställningarna: Ställ in den önskade IP-adressen för manöverenheten CDSA Ange IP-adressen för styrsystemet CMCA som manöverenheten CDSA är ansluten till. 5. Spara de ändrade inställningarna med knappen Save/Exit. Festo GDCP-CMCA-EXPT-INB-SV 1304NH Svenska 33

34 4 Ytterligare konfigurationer, ombyggnad och modulbyte Parameter till styrkomponenter på uppladdning Vid diagnos eller underhåll, eller när det inte finns något giltigt FCT-projekt, kan parametrarna till alla komponenter i styrsystemet CMCA laddas upp på FCT-PC:n. Om datan ska överföras till multiaxelstyrningen CMXR och motordrivstegen CMMP måste det finnas fungerande anslutningar till komponenterna hos styrsystemet CMCA: Ethernet-anslutning till multiaxelstyrningen CMXR ( Ethernet-konfiguration) Seriell anslutning till motordrivstegen CMMP 1. Starta FCT. 2. Öppna det tillhörande basprojektet. 3. Markera multiaxelstyrningen CMXR i projektträdet. 4. Kontrollera det inställda gränssnittet i menyn [Komponente (Komponent)] [FCT-Schnittstelle (FCT-gränssnitt)]. 5. Skapa anslutningen mellan FCT och komponenterna: [Komponente (Komponent)] [Online]. 6. Aktivera inställningarna för uppladdningen med knappen Upload i verktygsraden på högersidan. 7. Aktivera åtgärden Konfiguration übertragen (Överför konfiguration) i dialogrutan som visas och ange registret där minneskortet finns. 8. Starta uppladdningen med knappen Bestätigen (Bekräfta). Överför konfigurationen för multiaxelstyrningen CMXR till FCT-projektet. 9. Upprepa åtgärden med motordrivstegs-komponenterna Spara och arkivera projekt med importerade styrparametrar När styrkonfigurationen överförts till projektet ska detta sparas på FCT-PC:n. Sedan kan det användas för datasäkringen resp. till diagnos. 1. Spara projektet med [Projekt] [Speichern unter (Spara som...)] under ett entydigt namn, t.ex. kinematiksystemets serienummer. 2. Arkivera projektet med [Projekt] [Archivieren (Arkivering)] som säkerhet. 3. Välj alternativen i dialogrutan och starta arkiveringprocessen med OK. 34 Festo GDCP-CMCA-EXPT-INB-SV 1304NH Svenska

35 4 Ytterligare konfigurationer, ombyggnad och modulbyte 4.3 Justera stavförlustidentifiering Läckage i stavförlustidentifieringens tryckluftssystem leder till inställningsfel. Säkerställ att stavmekanikens alla kulpannor sitter spelfritt på kulorna. Driftstryck för stavförlustidentifieringens matning: 3 till 10 bar Ställ in tryckvakt SDE5 om tryckvaktens uppbyggnad och anslutning ( beskrivning stavkinematik EXPT Mekanisk montering ) Ta bort fästskruvarna till kåpan på gränssnittskapslingen och ta av kåpan. Dra ner tryckregulatorns inställningsknapp något för att lossa och skruva ut den så mycket (åt vänster) att manometern visar ett utgångstryck på 0 bar. Koppla in matningsspänningen (24 V DC) för tryckvakten med huvudbrytaren till styrsystemet CMCA. Skruva in tryckregulatorns inställningsknapp (åt höger), tills manometern visar ett tryck på 1,2 bar (± 0,2 bar). Tryck på EDIT -knappen på tryckvakten under mer än 2 sekunder, tills den gula lysdioden blinkar. När EDIT -knappen släpps sparar tryckvakten det aktuella drifttrycket som kopplingstryck. Nu arbetar tryckvakten med den valda inställningen Ställ in driftstrycket Skruva nu in tryckregulatorns inställningsknapp ännu mer, tills manometern visar ett tryck som är 0,3 0,4 bar högre. Lås inställningsknappen (skjut upp den tills den hakar fast). Stavförlustidentifieringen är justerad. Festo GDCP-CMCA-EXPT-INB-SV 1304NH Svenska 35

36 4 Ytterligare konfigurationer, ombyggnad och modulbyte Kontrollera funktion Anslutning tryckvakt SDE 5 Anslutningsbeteckning/signal Stift Kontaktkonfiguration +24 V DC 1 matningsspänning Kopplingsutgång A (Out A) 2/4 0V 3 Kopplingsschema Fig. 4.1 Under normaldrift måste det nu finnas en spänning på 24 V på tryckvakten mellan STIFT 1 och STIFT 2/4. 1. Mät spänningen mellan STIFT 1 och STIFT 2/4. Bör: 24 V DC. 2. Lyft av en av stavarna på frontenheten från kulan flera gånger och kontrollera samtidigt om lysdioden på tryckvakten lyser ett fel visas på manöverenheten CDSA 3. Sätt på kåpan på gränssnittskapslingen och sätt fast den med skruvarna. 36 Festo GDCP-CMCA-EXPT-INB-SV 1304NH Svenska

Monteringsanvisning VAZ H600/1. Monteringsanvisning. För installatörer. Utgivare/tillverkare Vaillant GmbH

Monteringsanvisning VAZ H600/1. Monteringsanvisning. För installatörer. Utgivare/tillverkare Vaillant GmbH Monteringsanvisning För installatörer Monteringsanvisning VAZ H600/1 SE Utgivare/tillverkare Vaillant GmbH Berghauser Str. 40 D-42859 Remscheid Telefon 021 91 18 0 Telefax 021 91 18 28 10 info@vaillant.de

Läs mer

Stavkinematik EXPT. Beskrivning. Mekanisk inmontering. 8003790 1204a

Stavkinematik EXPT. Beskrivning. Mekanisk inmontering. 8003790 1204a Stavkinematik EXPT Beskrivning Mekanisk inmontering 8003790 1204a EXPT Översättning av originalbruksanvisningen GDCP-EXPT-KM-KOMP-SV CoDeSys är ett registrerat varumärke hos respektive varumärkesinnehavare

Läs mer

S3 DATOR DATIORINKREMENTALGIV

S3 DATOR DATIORINKREMENTALGIV Minimanual för S3-dator. Innehållsförteckning 1. Innan strömmen slås på 2. Hur fungerar tangentbordet? 3. Backup C 4. Fasfel 5. Justering motorskydd 6. Ställa in parametrar i frekvensstyrning 7. Vad krävs

Läs mer

Installationsmanual 501 GPS Tracker

Installationsmanual 501 GPS Tracker Installationsmanual 501 GPS Tracker 2011-09-14 1. Beskrivning av enhet: Framsida: Baksida: GSM antenn GPS antenn mini USB kontakt Huvudkontakt Funktionsknapp 2. Sätta i SIM kortet: Följ stegen nedan för

Läs mer

Bruksanvisning Optisk avståndsgivare. O5D10x / / 2013

Bruksanvisning Optisk avståndsgivare. O5D10x / / 2013 Bruksanvisning Optisk avståndsgivare O5D10x 80000261 / 00 07 / 2013 Innehåll 1 Anmärkning...3 1.1 Symboler som används...3 1.2 Varningsmärkning...3 2 Säkerhetsanvisningar...3 3 Funktion och egenskaper...5

Läs mer

1 PRODUKT BESKRIVNING... 2 2 GENERELLA SÄKERHETSINSTRUKTIONER...5 3 UPPSTART... 7 4 ANVÄNDNING... 9 5 FELSÖKNING... 10 6 SERVICE OCH UNDERHÅLL...

1 PRODUKT BESKRIVNING... 2 2 GENERELLA SÄKERHETSINSTRUKTIONER...5 3 UPPSTART... 7 4 ANVÄNDNING... 9 5 FELSÖKNING... 10 6 SERVICE OCH UNDERHÅLL... 1 PRODUKT BESKRIVNING... 2 1.1 ANVÄNDNING...2 1.2 KOMPONENTER...2 1.3 GENERELL BESKRIVNING...3 1.4 TEKNISK DATA FÄRGPUMP...3 1.5 BESKRIVNING AV...4 2 GENERELLA SÄKERHETSINSTRUKTIONER...5 2.1 ANVÄNDARE...5

Läs mer

Bruksanvisning Optisk avståndsgivare. OID20x / / 2013

Bruksanvisning Optisk avståndsgivare. OID20x / / 2013 Bruksanvisning Optisk avståndsgivare OID20x 8000025 / 00 07 / 201 Innehåll 1 Anmärkning... 1.1 Symboler som används... 1.2 Varningsmärkning... 2 Säkerhetsanvisningar... Funktion och egenskaper...5.1 Användningsområden...5

Läs mer

OBS: Denna manual är temporär och ej för permanent bruk. Manual Miniratt GP1R. Senast uppdaterad: 2007-11-07 Uppdaterad av: JÖ

OBS: Denna manual är temporär och ej för permanent bruk. Manual Miniratt GP1R. Senast uppdaterad: 2007-11-07 Uppdaterad av: JÖ OBS: Denna manual är temporär och ej för permanent bruk. Senast uppdaterad: 2007-11-07 Uppdaterad av: JÖ 2 Innehållsförteckning: 1 Introduktion... 4 1.1 Vad är Miniratt GP1R?... 4 1.2 Ratten... 4 1.3 Handhavande

Läs mer

Instruktionsbok. Program ExciControl Admin för ExciControl 16-16

Instruktionsbok. Program ExciControl Admin för ExciControl 16-16 Instruktionsbok Program ExciControl Admin för ExciControl 16-16 ExciControl Innehåll ExciControl 16-16 styrenhet 1 Inledning Sida 1 1.1 Systemöversikt 1 2 Säkerhetsföreskrifter 2 2.1 Allmänna säkerhetsföreskrifter

Läs mer

CCI.Cam. Visuell maskinövervakning. Bruksanvisning. Innehåll: CCI.Cam v4

CCI.Cam. Visuell maskinövervakning. Bruksanvisning. Innehåll: CCI.Cam v4 CCI.Cam Visuell maskinövervakning Bruksanvisning Innehåll: CCI.Cam v4 Copyright 2014 Copyright tillhör Competence Center ISOBUS e.v. Albert-Einstein-Straße 1 D-49076 Osnabrück Versionsnummer: v4.01 2 1

Läs mer

Styrsystem CMCA. Beskrivning. Elinstallation a

Styrsystem CMCA. Beskrivning. Elinstallation a Styrsystem CMCA Beskrivning Elinstallation 8023871 1211a CMCA Översättning av originalbruksanvisningen GDCP-CMCA-INST-SV CoDeSys är ett registrerat varumärke hos respektive varumärkesinnehavare i vissa

Läs mer

Beijer Electronics AB, MA00328C

Beijer Electronics AB, MA00328C Manual IFC ETTP and IFC ETCX Förord Denna manual är en installations och funktionsbeskrivning för expansionskorten IFC ETTP och IFC ETCX. Modulerna kan anslutas och användas till operatörsterminalerna

Läs mer

Swing-Gate. ECO B/S Installation av Swing Gate

Swing-Gate. ECO B/S Installation av Swing Gate Swing-Gate ECO B/S Installation av Swing Gate Generellt Nedanstående manual berör installation av motorer som omfattas av SKANDIMATIK`S produktprogram. Kontrollpanelen innehåller följande EU standarder:

Läs mer

Installation CFX-750 EZ-Steer

Installation CFX-750 EZ-Steer Installation CFX-750 EZ-Steer Manual ID Install-EZ-3x Rev dat. 2011-05-24 DataVäxt AB Tel: 0514-650200 www.datavaxt.se Hedåkers Säteri 3 Fax: 0514-650201 info@datavaxt.se 467 95 Grästorp 2 Installation

Läs mer

Installationsmanual Multiläsare 2000 användare 12V DC Revidering 1.00

Installationsmanual Multiläsare 2000 användare 12V DC Revidering 1.00 ML 1540 Installationsmanual Multiläsare 2000 användare 12V DC Revidering 00 Innehåll Översikt... 3 Produktbeskrivning... 3 Utmärkande egenskaper... 3 Användning... 3 Larmfunktion... 4 Återställning larm...

Läs mer

Detta dokument beskriver enbart konfigurering av FX3U-ENET för att programmera/monitorera via Ethernet.

Detta dokument beskriver enbart konfigurering av FX3U-ENET för att programmera/monitorera via Ethernet. FX1S FX1N FX2N(C) FX3U(C) 1 Funktion och användningsområde Genom att använda FX3U-ENET kan man kommunicera med ett FX3U-system via Ethernet. Kommunikationsmodulen stödjer funktioner som överföring av PLC-program,

Läs mer

Bruksanvisning Operatörspanel ER-ipx12

Bruksanvisning Operatörspanel ER-ipx12 Bruksanvisning Operatörspanel ER-ipx12 Elektro Relä AB Sördalavägen 22 SE-141 60 Huddinge Telefon +46 (0)8-774 88 00 Telefax +46 (0)8-774 88 14 E-post: info@elektro-rela.se www.erab.com Obs! Operatörspanelen

Läs mer

Originalbruksanvisning AS-i Safety-kretskort E7015S 7390842/00 07/2010

Originalbruksanvisning AS-i Safety-kretskort E7015S 7390842/00 07/2010 Originalbruksanvisning AS-i Safety-kretskort E7015S 7390842/00 07/2010 Innehåll Säkerhetsanvisningar 3 Installation/idriftsättning 4 Montering/elektrisk anslutning 5 Reaktionstider 8 Anmärkning angående

Läs mer

Belysning uppgraderingssats S 3004 / S 3004 P / S 5004 / S 5004 E / S 5004 E NL. Bruksanvisning Monteringsanvisning Skall medföras i fordonet!

Belysning uppgraderingssats S 3004 / S 3004 P / S 5004 / S 5004 E / S 5004 E NL. Bruksanvisning Monteringsanvisning Skall medföras i fordonet! Belysning uppgraderingssats S 00 / S 00 P / S 00 / S 00 E / S 00 E NL Bruksanvisning Monteringsanvisning Skall medföras i fordonet! Belysning uppgraderingssats S 00 / S 00 P / S 00 / S 00 E / S 00 E NL

Läs mer

CCI.Cam. Visuell maskinövervakning. Bruksanvisning. Innehåll: CCI.Cam v3

CCI.Cam. Visuell maskinövervakning. Bruksanvisning. Innehåll: CCI.Cam v3 CCI.Cam Visuell maskinövervakning Bruksanvisning Innehåll: CCI.Cam v3 Inledning Copyright 2012 Copyright tillhör Competence Center ISOBUS e.v. Zum Gruthügel 8 D-49134 Wallenhorst, Germany Versionsnummer:

Läs mer

www.telefrang.se Telefrang Smoke Control System Installationsmanual för Midi- och MaxiSmoke 2008-02-18 Sida 1 av 12

www.telefrang.se Telefrang Smoke Control System Installationsmanual för Midi- och MaxiSmoke 2008-02-18 Sida 1 av 12 Telefrang Smoke Control System Installationsmanual för Midi- och MaxiSmoke MaxiSmoke MidiSmoke File: D:\Projekt\SMOKE CONTROL\MIDI SMOKE\Man\Midisystem_inst_man_V01.odt 2008-02-18 Sida 1 av 12 1. Installation

Läs mer

Problemlösare RDS5000

Problemlösare RDS5000 Introduktion I RDS5000 kan det förekomma ett antal larm. Dessa larm är inte alltid enkla att förstå vad de betyder eller varför de uppstår. Därför har vi försökt sammanfatta alla larm i den här felsökningsguiden.

Läs mer

Quick start manual. Smart-House 2015-04-20. Rev 1.1

Quick start manual. Smart-House 2015-04-20. Rev 1.1 Quick start manual Smart-House 2015-04-20 Rev 1.1 Innehåll Förord... 3 Programvara... 4 Hämta programvara... 4 PC krav... 4 Dokumentation... 5 Manualer... 5 Projektdokumentation... 5 Smart-Dupline... 5

Läs mer

Bruksanvisning. BKX Automatik för brandgasfläktar

Bruksanvisning. BKX Automatik för brandgasfläktar Bruksanvisning BKX Automatik för brandgasfläktar Version 003 April 2005 Innehållsförteckning INNEHÅLLSFÖRTECKNING... 2 FÖRORD... 3 SYSTEMETS UTFORMNING... 4 FUNKTION HOS BKX... 5 LARM... 6 KONDITIONSKÖRNING...

Läs mer

Installationsanvisning och bruksanvisning. Reningsgrad standard 100 micron (0,1mm)

Installationsanvisning och bruksanvisning. Reningsgrad standard 100 micron (0,1mm) Installationsanvisning och bruksanvisning JPF AT ¾ " 2 Reningsgrad standard 100 micron (0,1mm) Obs! Läs noga igenom installation och bruksanvisning innan ni monterar och driftsätter detta filter. Viktigt

Läs mer

TD00.1381.00 110 107. Kapitel 6 Installation ADR-Variant. Service only

TD00.1381.00 110 107. Kapitel 6 Installation ADR-Variant. Service only Kapitel 6 Installation ADR-Variant Utgivning 06/2006 Innehållsförteckning Installation ADR-Variant Innehållsförteckning Kapitel 6 Installation ADR-Variant 6.1 DTCO 1381 i fordon med transport av farlig

Läs mer

.00 E00. Innehåll: Kablage allmänt. Tillägg för drift Radiostyrning Igångkörning Programmering Vinschradio Elschema Felsökning

.00 E00. Innehåll: Kablage allmänt. Tillägg för drift Radiostyrning Igångkörning Programmering Vinschradio Elschema Felsökning B-555300..00 E00 Joystickstyrning för kran manual. Innehåll: Kablage allmänt Kablage anslutning & funktion Tillägg för drift Radiostyrning Igångkörning Programmering Vinschradio Elschema Felsökning B-555300..00

Läs mer

Idrifttagande av Truma inet Systemet. En praktisk komplettering till monteringsanvisningen

Idrifttagande av Truma inet Systemet. En praktisk komplettering till monteringsanvisningen Idrifttagande av Truma inet Systemet En praktisk komplettering till monteringsanvisningen Förutsättningar och beståndsdelar för Truma inet Systemet Truma inet Box styrcentralen för Truma inet Systemet

Läs mer

Brand-/Brandgasspjällstyrning för två spjäll m. rökdetektor 8SC2:004, 8SC2-1:004 (endast ett spjäll)

Brand-/Brandgasspjällstyrning för två spjäll m. rökdetektor 8SC2:004, 8SC2-1:004 (endast ett spjäll) Produktbeskrivning: Brand-/Brandgasspjällstyrning Funktion: SIOX-modul: Processbild: Brand-/Brandgasspjällstyrning för två spjäll m. rökdetektor 8SC2:004, 8SC2-1:004 (endast ett spjäll) 8SC2_004.DFF Inkopplingsbeskrivning

Läs mer

Manual Elstyrning EL110

Manual Elstyrning EL110 Manual Elstyrning EL110-1 drift Läs noga igenom manualen innan arbetet påbörjas! Titel Reg. Nr Sist sparad Rev. Nr Sidor EL110_rev1 100-110 2008-06-10 1 16 1 Innehållsförteckning 1 Tillverkardeklaration

Läs mer

Handbok för installation av programvara

Handbok för installation av programvara Handbok för installation av programvara Denna handbok beskriver hur du installerar programvaran via en USB- eller nätverksanslutning. Nätverksanslutning är inte tillgängligt för modellerna SP 200/200S/203S/203SF/204SF

Läs mer

Handbok för installation av programvara

Handbok för installation av programvara Handbok för installation av programvara Denna handbok beskriver hur du installerar programvaran via en USB- eller nätverksanslutning. Nätverksanslutning är inte tillgängligt för modellerna SP 200/200S/203S/203SF/204SF

Läs mer

Sirius II Installation och Bruksanvisning

Sirius II Installation och Bruksanvisning Sirius II Installation och Bruksanvisning Innehåll 1. Introduktion... 2. Installation av Sirius II programvara... 3. Anslutning Data Linker interface.... 4. Sirius II funktioner.... 5. Bruksanvisning....

Läs mer

Manual för PC-program Larm

Manual för PC-program Larm Manual för PC-program Larm Rev. 04-06-02 Manual för PC-program...1 Allmänt...3 Programmet...3 Grundinställningar...4 Larmlistor...5 Larmlista - Funktion...5 Larmlista Typ...6 Larmlista - exempel...6 Ingångar

Läs mer

BRUKSANVISNING EASYSTART REMOTE MANÖVERDON FÖR EBERSPÄCHER VÄRMARE A WORLD OF COMFORT FORDONSVÄRMARE TEKNISK DOKUMENTATION MONTERINGSANVISNING

BRUKSANVISNING EASYSTART REMOTE MANÖVERDON FÖR EBERSPÄCHER VÄRMARE A WORLD OF COMFORT FORDONSVÄRMARE TEKNISK DOKUMENTATION MONTERINGSANVISNING FORDONSVÄRMARE TEKNISK DOKUMENTATION BRUKSANVISNING EASYSTART REMOTE SV BRUKSANVISNING MONTERINGSANVISNING MANÖVERDON FÖR EBERSPÄCHER VÄRMARE A WORLD OF COMFORT 2 FORDONSVÄRMARE TEKNISK DOKUMENTATION INNEHÅLL

Läs mer

Instruktionsbok. ExciControl CAN-brygga

Instruktionsbok. ExciControl CAN-brygga Instruktionsbok ExciControl CAN-brygga 0001- ExciControl CAN-brygga 1 Inledning Sida 1 2 Säkerhetsföreskrifter 2 2.1 Allmänna säkerhetsföreskrifter 2 3 Installation 3 3.1 Installationsanvisning 3 3.2

Läs mer

web: www.injektor.com 2003-09-12 e-mail: info@injektor.com fax: 0709 66 78 96 tel: kontor 08-753 00 04, Toby Edmundsson mobil: 0704 38 01 99, Jan

web: www.injektor.com 2003-09-12 e-mail: info@injektor.com fax: 0709 66 78 96 tel: kontor 08-753 00 04, Toby Edmundsson mobil: 0704 38 01 99, Jan Quick-Start Manual TempRecord Temprecord är ett välbeprövat system för att ta in mätdata och möjliggöra senare analys av dessa. Företaget har funnits en längre tid på marknaden och borgar för god kvalitet.

Läs mer

PNSPO! CF-korts hantering till NS-serien. 14 mars 2012 OMRON Corporation

PNSPO! CF-korts hantering till NS-serien. 14 mars 2012 OMRON Corporation PNSPO! CF-korts hantering till NS-serien 14 mars 2012 OMRON Corporation 2/20 Läs detta innan du bläddrar vidare PNSPO! Denna bok är avsedd som ett tillägg till de ursprungliga manualerna för OMRONs produkter.

Läs mer

5-29 Distribuerade I/O

5-29 Distribuerade I/O 5-29 Distribuerade I/O XFL 521, 522, 523 AND 524 MODULER AMA 8, UFB.5 BESKRIVNING SPECIFIKATION DATA 2-tråds LON bus mellan regulatorer och I/O Inga ytterligare plintar behövs Addresseras med hexadecimal

Läs mer

Z-LYFTEN PRODUKTION AB. Service Meddelande

Z-LYFTEN PRODUKTION AB. Service Meddelande Z-LYFTEN PRODUKTION AB Blankettnr: BL10050 Utfärdad av: FN Datum: 050114 Utgåva: 2 Service Meddelande 2013-03-28 Gällande: Den nya vinkelgivaren för radiomanövrering. Utbytt Vinkelgivare Ny Vinkelgivare

Läs mer

Innehåll i detta dokument

Innehåll i detta dokument Läs igenom hela dokumentet innan du startar. Kopiera över allt på CD-skivan till din hårddisk. Din dator kommer behöva startas om en gång vid installationen av CodeSys. Du måste ha rättigheter att installera

Läs mer

Vriddon DAPS..R..-F..

Vriddon DAPS..R..-F.. Vriddon DAPS..R..-F.. Festo AG & Co. KG Postfach D-73726 Esslingen +49 711 347-0 www.festo.com (sv) Bruksanvisning 8023618 1211f [8023611] Original: de Vriddon DAPS..R..-F..... Svenska 1 Manöverdon och

Läs mer

Installationanvisning, apparatlåda för rökfunktion med spjällmotionering TBLZ-2-48-2 GOLD/COMPACT

Installationanvisning, apparatlåda för rökfunktion med spjällmotionering TBLZ-2-48-2 GOLD/COMPACT Installationanvisning, apparatlåda för rökfunktion med spjällmotionering TBLZ-2-48-2 GOLD/COMPACT 1. Allmänt Apparatlådan för rökfunktion med spjällmotionering består av en kontrollenhet för rök,en logikenhet

Läs mer

Bruksanvisning. BKX Automatik för brandgasfläktar

Bruksanvisning. BKX Automatik för brandgasfläktar Bruksanvisning BKX Automatik för brandgasfläktar Version 004 Februari 2012 Innehållsförteckning INNEHÅLLSFÖRTECKNING... 2 FÖRORD... 3 SYSTEMETS UTFORMNING... 4 FUNKTION HOS BKX... 5 LARM... 6 KONDITIONSKÖRNING...

Läs mer

JF-Link. Trådlös elmanövrering av hydraulik. Instruktionsbok. Bruksanvisning i original

JF-Link. Trådlös elmanövrering av hydraulik. Instruktionsbok. Bruksanvisning i original JF-Link Trådlös elmanövrering av hydraulik Instruktionsbok Bruksanvisning i original S INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. JF-LINK TRÅDLÖS ELMANÖVRERING AV HYDRAULIK... 5 VENTILBOX... 5 INLÄRNING AV FJÄRRMANÖVRERING...

Läs mer

Smartair System. TS1000 Version 4.23

Smartair System. TS1000 Version 4.23 Smartair System TS1000 Version 4.23 Denna manual är ett komplement till: 2069-1001 Smartair System Installations och driftsättningsmanual version 4.20A Denna manual beskriver nyheter i Smartair TS1000

Läs mer

Drift och skötselanvisningar

Drift och skötselanvisningar Drift och skötselanvisningar VoltAir System, Styrutrustning för VSEi, VSEt Regulator: Siemens Climatix Objekt: 2013 01 25 Sida 1 av 8 Dok. Nr. D1034 03 Innehåll 1. Allmänt... 3 Användningsområde... 3 Översikt

Läs mer

Monteringsinstruktion för Rolltor Easy Utgåva: 04/2010

Monteringsinstruktion för Rolltor Easy Utgåva: 04/2010 Monteringsinstruktion för Rolltor Easy Utgåva: 04/2010 s 1. Innehållsförteckning 1. Innehållsförteckning........................................ 2 2. Symbol förklaring...........................................

Läs mer

Installationsanvisning

Installationsanvisning Installationsanvisning För installatör Installationsanvisning VWZ EH SE Innehållsförteckning Innehållsförteckning Information om dokumentationen...3. Förvaring av dokumentation...3.2 Använda symboler...3.3

Läs mer

INSTALLATIONSMANUAL NORDIC-SYSTEM WEBBSERVER, ios- OCH ANDROID-APP. Ver. 2.5

INSTALLATIONSMANUAL NORDIC-SYSTEM WEBBSERVER, ios- OCH ANDROID-APP. Ver. 2.5 INSTALLATIONSMANUAL NORDIC-SYSTEM WEBBSERVER, ios- OCH ANDROID-APP Ver. 2.5 KOM IGÅNG Kom igång NORDIC-SYSTEM WEBB-001/002 ger dig möjlighet att skapa en mängd olika funktioner, styra och programmera dina

Läs mer

Abelko Terminal. Användarmanual. Giltig för FIRMWARE version 2.4/2.5 och 15, 17 och 19 tums modeller

Abelko Terminal. Användarmanual. Giltig för FIRMWARE version 2.4/2.5 och 15, 17 och 19 tums modeller Abelko Terminal Användarmanual Giltig för FIRMWARE version 2.4/2.5 och 15, 17 och 19 tums modeller Abelko terminalen är en panel pc avsedd att monteras i kontrollpaneller eller skåp som display och gateway

Läs mer

MC P4 VRS. 01077414 Monterings- och bruksanvisning. Impulsspänning, märkvärde: 2,5 kv. Effektförbrukning:

MC P4 VRS. 01077414 Monterings- och bruksanvisning. Impulsspänning, märkvärde: 2,5 kv. Effektförbrukning: VESTAMATIC MC P4 VRS MC P4 VRS Art. nr.: 01077414 Mikroprocessorstyrd motorstyrning för styrning av 4 solskyddsanläggningar med central, grupp- och individuell manövrering, via kabelbundna strömställare

Läs mer

Manövermodul AUMATIC AC 01.2/ACExC 01.2 Non-Intrusive

Manövermodul AUMATIC AC 01.2/ACExC 01.2 Non-Intrusive Manövermodul AUMATIC AC 01.2/ACExC 01.2 Non-Intrusive Snabbinstruktionen får inte användas utan driftinstruktionen! Snabbinstruktionen ersätter INTE driftinstruktionen. Den är endast avsedd för personer

Läs mer

INSTALLATIONS guide Altus RTS

INSTALLATIONS guide Altus RTS Ref. 000071 Svensk -01 INSTALLATIONS guide Altus RTS Elektroniskt styrd rörmotor med RTS radiomottagare, sol- & vindautomatik SOMFY Altus RTS är en rörmotor med inbyggd RTS radiomottagare, sol- & vindautomatik

Läs mer

Connectivity- Control-Unit (CCU)

Connectivity- Control-Unit (CCU) sv Viktiga anvisningar Connectivity- Control-Unit (CCU) 1. Ändamålsenlig användning 1 2. Säkerhetsanvisningar 1 3. Juridiska uppgifter 1 4. I leveransen ingår 2 5. Funktionsbeskrivning 2 6. Enhetsbeskrivning

Läs mer

WiFi-router N300 (N300R)

WiFi-router N300 (N300R) Easy, Reliable & Secure Installationshandbok WiFi-router N300 (N300R) Varumärken Varumärkes- och produktnamn är varumärken eller registrerade varumärken som tillhör respektive ägare. Informationen kan

Läs mer

Installation och montering av elektriska enheter får bara utföras av kvalificerade elektriker.

Installation och montering av elektriska enheter får bara utföras av kvalificerade elektriker. 2kanals Best. nr. : 5142 00 5kanals (2+3) Best. nr. : 5145 00 Bruksanvisning 1 Säkerhetsanvisningar Installation och montering av elektriska enheter får bara utföras av kvalificerade elektriker. Om anvisningarna

Läs mer

Arcus-EDS. Produktbeskrivning. Gateway KNX / DMX. KNX-GW-DMX Art.-Nr. 550017. Maj 2012. LedLab AB Kungegårdsgatan 7 441 57 Alingsås

Arcus-EDS. Produktbeskrivning. Gateway KNX / DMX. KNX-GW-DMX Art.-Nr. 550017. Maj 2012. LedLab AB Kungegårdsgatan 7 441 57 Alingsås Arcus-EDS Gateway KNX / DMX Art.-Nr. 550017 Kungegårdsgatan 7 Maj 2012 410 e11 Funktionsprincip och användningsområde KNX-DMX Gateway är ett gränssnitt mellan KNX-buss och DMX512-buss. Den kombinerar utrustning

Läs mer

WiFi-router N150 (N150R)

WiFi-router N150 (N150R) Easy, Reliable & Secure Installationshandbok WiFi-router N150 (N150R) Varumärken Varumärkes- och produktnamn är varumärken eller registrerade varumärken som tillhör respektive ägare. Informationen kan

Läs mer

Monteringsanvisning och Bruksanvisning

Monteringsanvisning och Bruksanvisning 6304 5461 03/2000 SE Till användaren Monteringsanvisning och Bruksanvisning Panndriftsmodul ZM 427 för manöverpanel Logamatic 4212 Var vänlig läs texten före montering och manövrering Förord Viktiga allmänna

Läs mer

Manuell SMARTCD.G2 02.2015

Manuell SMARTCD.G2 02.2015 02.2015 2 / 14 1 Avsedd användning... 3 2 Säkerhetsanvisningar... 4 3 Ingår i leveransen... 5 4 Anslutning till en dator/bärbar dator... 6 5 Ladda batterierna... 7 6 Driftsättning... 8 7 Konfigurering

Läs mer

Gobius 1- överfyllnadsskydd för septiktankar

Gobius 1- överfyllnadsskydd för septiktankar Dokumentrevision 1.0, januari 2011 Gobius 1- överfyllnadsskydd för septiktankar Installationsanvisning Börja här 1. Kontrollera att alla delar finns med i förpackningen. (1 sensor, 1 panel, 1 kontrollenhet

Läs mer

BRUKSANVISNING GSM-MODUL DBG5. Version 1.00 Utgåva 1

BRUKSANVISNING GSM-MODUL DBG5. Version 1.00 Utgåva 1 BRUKSANVISNING GSM-MODUL DBG5 Version 1.00 Utgåva 1 Revision: 2016-09-29 FAAC Nordic AB BOX 125, SE-284 22 PERSTORP SWEDEN TEL. +46 435 77 95 00 FAX +46 435 77 95 29 www.daab.se Innehåll Allmän information...3

Läs mer

Manual digipostpro. samt digivu. v.1.16. WAN och LAN 15:41. digipostpro Sätt i kort... Ansluten 192.168.1.10

Manual digipostpro. samt digivu. v.1.16. WAN och LAN 15:41. digipostpro Sätt i kort... Ansluten 192.168.1.10 Manual WAN och LAN v.1.16 192.168.1.10 samt digivu Montering och anslutning Båda sidorna kan lyftas av för att kunna montera och ansluta. Respektive sida lyfts rakt upp när terminalen ligger platt. LAN

Läs mer

SPCE120 Indikeringsenhet Användarguide

SPCE120 Indikeringsenhet Användarguide SPCE120 Indikeringsenhet Användarguide Version 3.1 26.09.2011 Security Products Copyright Copyright Tekniska specifikationer och tillgänglighet är föremål för ändringar utan föregående varning. Copyright

Läs mer

TrendCon 1. utgåvan, S. TrendCon. Instruktionsbok 0403-56-02-04

TrendCon 1. utgåvan, S. TrendCon. Instruktionsbok 0403-56-02-04 1. utgåvan, S TrendCon Instruktionsbok 0403-56-02-04 INNEHÅLLSFÖRTECKNING AVSNITT Sida ÖVERSIKT FUNKTIER.. 1 VARNING:S TEXT.. 1 ANVISNINGAR ALLMÄNT.. 2 INDIKERINGAR ALLMÄNT.. 2 FELSIGNALER.. 2 SYSTEM ÖVERSIKT..

Läs mer

2 / 3-axlig joystick med PWM-utgångar

2 / 3-axlig joystick med PWM-utgångar 2 / 3-axlig joystick BESKRIVNING JP är en 2 eller 3-axlig joystick, med möjlighet att styra upp till 6st dubbelverkande proportionalmagneter Utgångarna är proportionella mot joystickens rörelser Joystickens

Läs mer

WaterFuse - Byggarbetsplats

WaterFuse - Byggarbetsplats WaterFuse - Byggarbetsplats Användarmanual & Installationsmanual 1 Tack för att du har valt att köpa en automatisk vattenavstängare, WaterFuse. Vi hoppas att WaterFuse kommer uppfylla dina förväntningar

Läs mer

Rev 2. Manual för handterminal

Rev 2. Manual för handterminal Rev 2. Manual för handterminal Förord Tack för visat förtroende för våran produkt. Handterminalen ansluts till ledig USB port. Anslut aldrig via hub eller annan delad anslutning pga terminalen behöver

Läs mer

ANVÄNDAR MANUAL. SESAM 800 RX MC Manager

ANVÄNDAR MANUAL. SESAM 800 RX MC Manager ANVÄNDAR MANUAL SESAM 800 RX MC Manager Åkerströms Björbo AB Box 7, SE-780 45 Gagnef, Sweden street Björbovägen 143 SE-785 45 Björbo, Sweden Phone +46 241 250 00 Fax +46 241 232 99 E-mail sales@akerstroms.com

Läs mer

Använda bärbar dator som operatörspanel

Använda bärbar dator som operatörspanel Använda bärbar dator som operatörspanel Sammanfattning Genom att koppla en bärbar dator direkt till IQHeat så erhålls en operatörspanel/handterminal i form av web-sidor. På så vis får användaren full tillgång

Läs mer

SmartDial. Trådlöst. Användarhandbok. -se. Dokument översatt från engelska A001

SmartDial. Trådlöst. Användarhandbok. -se. Dokument översatt från engelska A001 Trådlöst Dokument översatt från engelska -se 2014-04-22 A001 Innehåll 1 Produktbeskrivning... 1 2 Riktlinjer för installation... 1 3 Drift... 2 4 Beskrivning av gränssnitt... 3 4.1 Symboler på displayen...

Läs mer

SNABBMANUAL FÖR IGÅNGKÖRNING AV BOXFAN

SNABBMANUAL FÖR IGÅNGKÖRNING AV BOXFAN SNABBMANUAL FÖR IGÅNGKÖRNING AV BOXFAN Innehållsförteckning 1. Generella anvisningar 2 2. Symbolbeteckningar 2 3. Styrskåpet 2 4. El-anslutning 2 5. Användning av frekvensomriktarens knappsats 2 6. Frekvensomriktarens

Läs mer

KARMATIC PROFILER 2000 Manual

KARMATIC PROFILER 2000 Manual KARMATIC PROFILER 2000 Manual Beskrivning Karmatic 2000.2 Instrument för rundhetsmätning av kommutator och släpringar. Mätnoggrannhet / repeterbarhet : 1,5 m förutom yttre störningar t.ex. vibrationer.

Läs mer

Teknisk manual Rörelsevakt

Teknisk manual Rörelsevakt 2673-1-8565 03.07.2014 Teknisk manual Rörelsevakt MD-F-1.0.1 ABB-free@home Innehåll 1 Hänvisningar till bruksanvisningen 3 2 Säkerhet 4 2.1 Använda symboler 4 2.2 Ändamålsenlig användning 5 2.3 Felaktig

Läs mer

Videoapparat SB4714W/2 & SB4701W/A. Installation och handhavande SB4714W/2

Videoapparat SB4714W/2 & SB4701W/A. Installation och handhavande SB4714W/2 Videoapparat SB7W/ & SB70W/A Installation och handhavande 86-05-9 SB70W/A SB7W/ Instruktioner Bewator avsäger sig allt ansvar för alla typer av oriktig användning av utrustningen, modifieringar av något

Läs mer

DP23 Läckagemätare. Innehållsförteckning:

DP23 Läckagemätare. Innehållsförteckning: DP23 Läckagemätare Innehållsförteckning: 1.Översikt...2 2. Mätprincip...3 3. Installation av instrumentet på rökgassystem...4 4. Utför en mätning...5 5. Valbart Mätläge...7 6. Manuellt Mätläge...8 7. Underhåll...8

Läs mer

Instruktion Basketboll

Instruktion Basketboll Page: 1 of 9 Instruktion för resultattavla multisport och Basic LED- och elektromekaniska versioner Page: 2 of 9 Innehållsförteckning Instruktion... 1 Installation... 3 Detta bör du veta... 3 Display-översikt...

Läs mer

Beijer Electronics AB, MA00062D,

Beijer Electronics AB, MA00062D, Manual IFC PBDP Förord Denna manual är en installations och funktionsbeskrivning för expansionskortet IFC PBDP. Modulen kan användas till operatörsterminalerna i E-serien som har expansionskortsplats.

Läs mer

Bruksanvisning Reflexavkännande fotocell O5PG / / 2007

Bruksanvisning Reflexavkännande fotocell O5PG / / 2007 Bruksanvisning Reflexavkännande fotocell O5PG 704156 / 00 08 / 007 Innehåll Funktion... 3 Montering... 3 Tryckknappar och indikering... 3 Elektrisk anslutning... 4 Idrifttagande... 4 Inställning av känslighet

Läs mer

VÅGINSTRUMENT LD 5208

VÅGINSTRUMENT LD 5208 VÅGINSTRUMENT LD 5208 Viktdisplay 6-siffrig display för visning av vikt (brutto eller netto), funktioner eller felmeddelanden. Siffrornas höjd ca 20 mm. Överlast indikeras med på displayen. Underlast indikeras

Läs mer

ENDURO BC101-1 Ref: BC101-UM-TKI-0415-Rev.A.

ENDURO BC101-1 Ref: BC101-UM-TKI-0415-Rev.A. ENDURO BC101-1 Förpackningens innehåll 1 2 3 ENDURO BC101-2 Montering och inkoppling Fig.1 Fig.2 ENDURO BC101-3 Användning av appen Fig.3 J H H G G C C D D B B M N O L K I A E F ENDURO BC101-4 Användning

Läs mer

För att kunna kommunicera i bredbandsnätet krävs följande:

För att kunna kommunicera i bredbandsnätet krävs följande: Inkopplingsbeskrivning aktiv utrustning Innehåll 1.Inkoppling till bredbandsnät 2.Inkoppling till aktiv utrustning (modell CTS) 3.Datorinställningar 3.1.Manuell konfiguration i Windows Vista 3.2.Manuell

Läs mer

Topologi. Utförande: I exemplet så kommer vi att utgå från att man gör laborationen i en Virtuell miljö (Virtualbox).

Topologi. Utförande: I exemplet så kommer vi att utgå från att man gör laborationen i en Virtuell miljö (Virtualbox). Nätverkssäkerhet Remote Access VPN med pfsense I denna laboration kommer vi att skapa en så kallad Remote Access VPN åtkomst (baserad på OpenVPN) så att klienter utifrån det oskyddade nätverket (Internet)

Läs mer

SHARP TWAIN AR/DM. Bruksanvisning

SHARP TWAIN AR/DM. Bruksanvisning SHARP TWAIN AR/DM Bruksanvisning Copyright 2001 av Sharp Corporation. Alla rättigheter förbehålls. Reproduktion, adaptering eller översättning utan tidigare erhållen skriftlig tillåtelse är förbjuden,

Läs mer

ELEKTRISK ARKITEKTUR BI-VAN CAN COM2000

ELEKTRISK ARKITEKTUR BI-VAN CAN COM2000 INFOTEC AP/TAVG/MMXP/MUX DIAGNOSTISK VALIDERING BSI ELEKTRISK ARKITEKTUR BI-VAN CAN COM2000 G10 SERIE FÖR FUNKTIONSKONTROLL VINDRUTETORKARE Tillämpning för PEUGEOT-fordon 206 (Från och med DAM 9076 ) 307

Läs mer

WaterFuse - Styrenhet 2

WaterFuse - Styrenhet 2 WaterFuse - Styrenhet 2 Användarmanual & Monteringsanvisning 1(8) ! Säkerhet Läs igenom denna bruksanvisning noggrant och följ instruktionerna för placering och användning. Inkoppling av produkten får

Läs mer

Del 2: Monteringsanvisning Modell 767

Del 2: Monteringsanvisning Modell 767 Innehållsförteckning Sida: Del 2: Monteringsanvisning Modell 767 1. Leveransens omfattning.......................... 3 2. Montering.................................. 5 2.1 Montering av överdelen..........................

Läs mer

n-abler STYRKULA Handbok Underhåll Avfallshantering Förbrukad produkt ska hanteras som elektronikavfall

n-abler STYRKULA Handbok Underhåll Avfallshantering Förbrukad produkt ska hanteras som elektronikavfall Underhåll n-abler STYRKULA n-abler styrkula har inga utbytbara eller reparerbara delar. Om reparation blir nödvändig var vänlig kontakta er leverantör. För ytterligare information eller frågor, kontakta

Läs mer

ANAB AB C/O ANDERS GUSTAVSSON VASTANBY ROSENLUND 2 716 93 FJUGESTA SWEDEN WWW.ANABINT.COM

ANAB AB C/O ANDERS GUSTAVSSON VASTANBY ROSENLUND 2 716 93 FJUGESTA SWEDEN WWW.ANABINT.COM CB-580 Manual Distrubitör/återförsäljare ANAB AB C/O ANDERS GUSTAVSSON VASTANBY ROSENLUND 2 716 93 FJUGESTA SWEDEN WWW.ANABINT.COM 1. Säkerhets Instruktioner..2 2. Produkt instruktion.2 2.1 Yttre konstruktionsskiss

Läs mer

Trådlös Styrning För Båtar med Autopilot/Drivenhet Användarmanual & Installationsanvisningar

Trådlös Styrning För Båtar med Autopilot/Drivenhet Användarmanual & Installationsanvisningar Trådlös Styrning För Båtar med Autopilot/Drivenhet Användarmanual & Installationsanvisningar 1 Innehållsförteckning Viktigt...3 1 Inledning...4 2 Installation...4 2.1 Paketets Innehåll...4 2.2 Verktyg

Läs mer

Optoisolerat USB Utgångskort

Optoisolerat USB Utgångskort Optoisolerat USB Utgångskort [USB-4X-BOB] Optiskt isolerat USB utgångskort för att enkelt koppla datorn till din CNC-styrning Anslutning USB. Styr upp till 4st axlar Utgångar: 16st + 1st PWM utgång Ingångar:

Läs mer

Automatic Systems. Mekanisk enhet vändkors Standardarm TR4XX FÄLTMANUAL. Intergate AB Kilegatan 1 452 97 Strömstad Tel: 0526-605 26 Fax: 0526-605 33

Automatic Systems. Mekanisk enhet vändkors Standardarm TR4XX FÄLTMANUAL. Intergate AB Kilegatan 1 452 97 Strömstad Tel: 0526-605 26 Fax: 0526-605 33 A5-B5 Automatic Systems Mekanisk enhet vändkors Standardarm TR4XX FÄLTMANUAL Intergate AB Kilegatan 1 452 97 Strömstad Tel: 0526-605 26 Fax: 0526-605 33 Intergate AB reserverar sig för produktförändringar

Läs mer

CLIMA CANAL HYBRID CLIMA CANAL

CLIMA CANAL HYBRID CLIMA CANAL CLIMA CANAL HYBRID CLIMA CANAL Läs monteringsanvisningen noga innan installation. Observera att en felaktig installation kan påverka funktion och ljudnivå negativt. Monteringsanvisning www.epecon.se Huvudkontor

Läs mer

Instrument Link, en snabbguide

Instrument Link, en snabbguide Instrument Link, en snabbguide MJK Automation AB Tel: 0533-177 50 E-post: kontoret@mjk.se Hemsida: www.mjk.se Instrument Link, en snabbguide 120131 1. Innehåll 1. Inledning till Instrument Link... 3 2.

Läs mer

Bruksanvisning AS-i-säkerhetsmodul för nödstopp Manöverenhet AC012S 7390732 / 00 05 / 2008

Bruksanvisning AS-i-säkerhetsmodul för nödstopp Manöverenhet AC012S 7390732 / 00 05 / 2008 Bruksanvisning AS-i-säkerhetsmodul för nödstopp Manöverenhet SV AC012S 7390732 / 00 05 / 2008 Innehåll Säkerhetsanvisningar...3 Installation/idrifttagning...4 Manövrerings- och indikeringselement...6 Montering...6

Läs mer

Installationsmanual Parkmaster 294F

Installationsmanual Parkmaster 294F Installationsmanual Parkmaster 294F Installation och konfiguration Ingeniörsfirman M.Sjöberg AB Råsundavägen 79 169 57 SOLNA Tel: 08-51 49 49 30 Epost info@m-sjoberg-ab.se Innehåll 1. Installationsverktyg...

Läs mer

*Förvara denna manual på en säker plats för ev framtida behov.

*Förvara denna manual på en säker plats för ev framtida behov. R60 EN 957 Viktig Säkerhetsinformation *Förvara denna manual på en säker plats för ev framtida behov.. Det är viktigt att läsa igenom hela manualen före montering och för säker användning. Ägaren ansvarar

Läs mer

Användarmanual Field-IQ med CFX-750

Användarmanual Field-IQ med CFX-750 Användarmanual Field-IQ med CFX-750 Manual ID GPS-6 Rev dat. 2011-10-18 DataVäxt AB Tel: 0514-650200 www.datavaxt.se Hedåkers Säteri 3 Fax: 0514-650201 info@datavaxt.se 467 95 Grästorp Installation av

Läs mer

DCS-950G SECURICAM nätverk 802.11g trådlös internetkamera med ljud.

DCS-950G SECURICAM nätverk 802.11g trådlös internetkamera med ljud. Denna produkt kan installeras med Internet Explorer 6.x eller högre. DCS-950G SECURICAM nätverk 802.11g trådlös internetkamera med ljud. Innan du börjar Du måste åtminstone ha följande: Windows XP/2000/Me

Läs mer