Stavkinematik + styrsystem EXPT + CMCA. Beskrivning. Idrifttagning NH

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Stavkinematik + styrsystem EXPT + CMCA. Beskrivning. Idrifttagning 8022435 1304NH"

Transkript

1 Stavkinematik + styrsystem EXPT + CMCA Beskrivning Idrifttagning NH

2 EXPT + CMCA Översättning av originalbruksanvisningen GDCP-CMCA-EXPT-INB-SV CoDeSys är ett registrerat varumärke hos respektive varumärkesinnehavare i vissa länder. Märkning av faror och information om hur de undviks: Varning Faror som kan leda till dödsfall eller allvarliga skador. Observera Faror som kan leda till lättare personskador eller allvarliga materiella skador. Ytterligare symboler: Materiella skador eller funktionsbortfall. Rekommendation, tips, hänvisning till andra dokument. Nödvändigt eller lämpligt tillbehör. om miljövänlig användning. Textmarkeringar: Arbetsmoment som kan utföras i valfri ordningsföljd. 1. Arbetsmoment som ska utföras i angiven ordningsföljd. Allmänna uppräkningar. [ ] Menyposter i programvara Texter till rutor, knappar, etc. 2 Festo GDCP-CMCA-EXPT-INB-SV 1304NH Svenska

3 EXPT + CMCA Innehållsförteckning EXPT + CMCA 1 Säkerhet och förutsättningar för att produkten ska kunna användas Säkerhet Allmänna säkerhetsanvisningar Avsedd användning Förutsebar felanvändning Förutsättningar för korrekt användning av produkten Tekniska förutsättningar Fackpersonalens kvalifikationer Användningsområde och typgodkännanden Översikt Systemöversikt Stavkinematik EXPT Styrsystem CMCA Hjälpmedel Idrifttagning Allmän information Före idrifttagningen Axlar, motorer och koordinater Förkonfigurerat system Manöverelement Ansluta manöverenhet CDSA Kvittera nödstoppskretsar Manuell drift/automatisk drift Släpp bromsar USB-minneskort Installera och iordningsställa Festo Configuration Tool (FCT) Komponenter som behövs Installationsföljd Starta FCT och avarkivera projekt Ethernet-konfiguration Anpassa FCT-PC:ns nätverksinställningar Festo GDCP-CMCA-EXPT-INB-SV 1304NH Svenska 3

4 EXPT + CMCA 3.3 Kontrollera i manuell drift Logga in som administratör på manöverenhet CDSA Kontrollera drivenheternas nollpunkt, rörelseriktning och tilldelning Kontrollera stavförlustidentifiering Kontrollera säkerhetskretsar i manuell drift Kontrollera säkerhetskretsar i automatisk drift Systemingångar Referenskörning fjärde axel Allmänt Referenskörningstest med exempelprogram Efter idrifttagningen Felavhjälpning Ytterligare konfigurationer, ombyggnad och modulbyte Skapa kinematikspecifikt projekt Anpassa konfiguration av multiaxelstyrningen CMXR Anpassa motordrivstegets konfiguration Ethernet-konfiguration Integrera styrsystem CMCA i nätverk Parameter till styrkomponenter på uppladdning Spara och arkivera projekt med importerade styrparametrar Justera stavförlustidentifiering Ställ in tryckvakt SDE Ställ in driftstrycket Kontrollera funktion Fastställ Home-Offset för fjärde axeln Byta moduler Reparation Demontera och montera styrsystemkomponenter Ta ur drift och kassera Festo GDCP-CMCA-EXPT-INB-SV 1304NH Svenska

5 1 Säkerhet och förutsättningar för att produkten ska kunna användas 1 Säkerhet och förutsättningar för att produkten ska kunna användas 1.1 Säkerhet Allmänna säkerhetsanvisningar Beakta de allmänna säkerhetsanvisningarna i respektive kapitel. De speciella säkerhetsföreskrifterna finns direkt före åtgärdsanvisningen. Varning Risk för elektrisk stöt även om huvudbrytaren är frånkopplad. Styrsystemet är inte helt spänningslöst förrän strömmen brutits till alla ingående kablar. Bryt strömmen till alla ingående ledningar (även extern spänning) innan montering, installation och/eller underhåll påbörjas, och se till att strömmen inte kan kopplas på av misstag igen. Koppla inte till spänningen förrän arbetet är helt klart. Skador på produkten på grund av felaktig hantering. Lossa aldrig stickkontakter och gränssnitt som fortfarande är spänningssatta! Anslut aldrig stickkontakter och gränssnitt när spänningsförsörjningen är tillkopplad! Följ hanteringsföreskrifterna för elektrostatiskt känsliga komponenter Avsedd användning Den avsedda användningen för stavkinematiken EXPT och styrsystemet CMCA är inmontering i maskiner resp. automatiseringstekniska anläggningar för att förflytta ett slutelement i arbetsutrymmet hos kinematiken. De ska användas på följande sätt: i tekniskt felfritt skick i originalskick utan egna modifieringar inom de gränser som teknisk data definierar för produkten ( medföljande dokumentationer) inom industrin Säkerhetskretsen hos styrsystemet CMCA utgör endast en del av en maskins säkerhetskoncept. Säkerhetskonceptet för maskinen måste baseras på en riskbedömning för hela maskinen, som ska utföras av maskintillverkaren. Festo GDCP-CMCA-EXPT-INB-SV 1304NH Svenska 5

6 1 Säkerhet och förutsättningar för att produkten ska kunna användas Demonteringen av mekaniska komponenter (t ex motor, axel, stavpar) leder till att referenskörning eller kalibrering förloras. Vid den senare idrifttagningen krävs en ny referenskörning resp. kalibrering ( Reparation). Vid skador som beror på obehöriga ingrepp eller användning på annat sätt än det avsedda kan garanti- och ansvarskrav inte riktas mot tillverkaren Förutsebar felanvändning Funktionen hos säkerhetskretsen till styrsystemet CMCA förändras. Säkerhetsfunktioner används som inte beskrivs i denna manual. Ingen tillräcklig riskbedömning görs av maskinen. Det finns inget säkerhetskoncept för maskinen. Denna säkerhetskrets lämplighet för användning har inte fastställts. Ingen verifiering och ingen validering av kretsen i maskinen genomförs. 6 Festo GDCP-CMCA-EXPT-INB-SV 1304NH Svenska

7 1 Säkerhet och förutsättningar för att produkten ska kunna användas 1.2 Förutsättningar för korrekt användning av produkten Denna dokumentation ska vara tillgänglig för konstruktören och montören samt för den personal som ansvarar för idrifttagningen i den maskin eller anläggning, där den här produkten ska användas. Se till att dokumentationens anvisningar alltid följs. Ta även hänsyn till alla medföljande dokumentationer, även de som eventuellt gäller medföljande tillbehör. Ta hänsyn till de lagar och förordningar som gäller på användningsplatsen samt: föreskrifter och standarder bestämmelser från kontrollorganisationer och försäkringsbolag nationella bestämmelser Tekniska förutsättningar Allmänna anvisningar för korrekt och säker användning av produkten som alltid ska följas: Följ de anslutnings- och omgivningsvillkor, som specificeras i teknisk data till stavkinematiken EXPT och styrsystemet CMCA för produkterna samt för alla anslutna komponenter. Att följa gränsvärdena resp. belastningsgränserna är en förutsättning för att produkten ska kunna användas enligt de tillämpliga säkerhetsdirektiven. Beakta informationen och varningarna i denna dokumentation Fackpersonalens kvalifikationer Produkten får endast tas i drift av fackpersonal med den utbildning som krävs i enlighet med denna manual. Personalen måste vara förtrogen med: installation och drift av elektriska styrsystem de gällande föreskrifterna för drift av säkerhetstekniska anläggningar degällandeföreskrifternaförförebyggandeavolyckorocharbetssäkerhet motordrivsteget CMMP, multiaxelstyrningen CMXR programvaran CoDeSys, när multiaxelstyrning används CMXR-C2 hantering av robotsystem produktens dokumentation Användningsområde och typgodkännanden Standarder och testvärden som produkterna följer och uppfyller hittar du i avsnitten Tekniska data i den medföljande dokumentationen. Festo GDCP-CMCA-EXPT-INB-SV 1304NH Svenska 7

8 2 Översikt 2 Översikt 2.1 Systemöversikt Stavkinematik EXPT Stavkinematiken innehåller tre kuggremsaxlar, som drivs av var sin servomotor med absolutmätsystem. Axlarnas linjära rörelser överförs till frontenheten enligt den parallellkinematiska principen. Med den integrerade stavförlustidentifieringen kan en uthängning av stavarna fastställas och ett nödstopp inledas. Detta realiseras över en permanent tryckluftsövervakning med hjälp av tryckluftsbrytare. Gripdon och sug kan sättas fast direkt på frontenheten. Hos en del varianter är en vridenhet monterad på frontenheten (fjärde axeln). På den kan sug och gripdon monteras, antingen direkt eller med hjälp av motsvarande adapterbyggsats. Dessutom är en del av de här varianterna utrustade med en pneumatisk vridgenomföring, som kan användas som arbetsluftanslutning. Varianten med partikelskydd (EXPT- -P8- ) är funktionellt identisk med standardvarianterna. Kuggremsaxlarna sitter dock med släden uppåt, så att kuggremmens bortnötta partiklar stannar i axeln och inte tar sig till arbetsutrymmet Styrsystem CMCA Styrsystemet CMCA innehåller multiaxelstyrningen CMXR, som är nödvändig för aktiveringen och motordrivsteget CMMP. Dessutom finns en integrerad säkerhetskrets, som sköter basfunktionaliteten i anslutning till manöverenheten CDSA. Styrsystemet är förinställt och har redan testats med den aktuella stavkinematiken. 2.2 Hjälpmedel Detta behövs till idrifttagningen av stavkinematik EXPT tillsammans med styrsystem CMCA: PC (laptop) med installerad Festo Configuration Tool (FCT) Manöverenhet CDSA USB-minneskort med parameterinställningsdata (kundprojekt) för styrkomponenterna Distansbricka för axlarnas referenskörning Medföljande dokumentationer 8 Festo GDCP-CMCA-EXPT-INB-SV 1304NH Svenska

9 3 Idrifttagning Det här kapitlet beskriver stegen för idrifttagningen av systemet med stavkinematik EXPT och styrsystem CMCA, i leverans- och konfigurationsskick vid beställning som enhet EXPT- -C1- resp. EXPT- -C2- ( Förkonfigurerat system). Beskrivningen i det här kapitlet förutsätter att stavkinematiken EXPT samt styrsystemet CMCA byggdes upp och anslöts enligt respektive monterings- och installationsmanual. Styrsystemet CMCA erbjuds i olika utföranden: som färdigkonfigurerat apparatskåp eller som monteringsplatta för montering i ett apparatskåp genom anläggningstillverkaren eller den driftsansvarige. I den här beskrivningen betecknas manöverelementen enligt apparatskåpsutförandet. Tänk på att manöverelementen kan ha andra beteckningar hos ett apparatskåp som är kundspecifikt eller tillverkat hos en kund. Du hittar specifik information för de enskilda produkterna och komponenterna som behövs till idrifttagningen i de olika manualerna. Beskrivningar avseende Festo Configuration Tool (FCT) baseras alltid på tyska som språkinställning. Inställningen kan anpassas i FCT, i menyn [Extra] [Språk]. Beskrivningen av idrifttagningen i det här kapitlet förutsätter kännedom om hanteringen av styrsystemet CMCA, om komponenterna i det samt om manöverenheten CDSA. Säkerställ att du har läst och förstått manualerna till de här komponenterna innan systemet tas i drift. 3.1 Allmän information Före idrifttagningen Genomför följande steg för att förbereda idrifttagningen: 1. Montera kinematiken, så som beskrivs i manualen Mekanisk montering. 2. Anslut styrsystemet CMCA, så som beskrivs i manualen Elektrisk installation. 3. Se till att stavförlustidentifieringen får tryckluft ( Kontrollera stavförlustidentifiering). Festo GDCP-CMCA-EXPT-INB-SV 1304NH Svenska 9

10 3.1.2 Axlar, motorer och koordinater Axlarna hos stavkinematiken EXPT är, sett ovanifrån, numrerade motsols från A1 till A3 och har motsvarande märkning på sidan. Axeln A1 motsvarar då X-axeln i koordinatsystemet X-Y-Z. Nollpunkten i detta koordinatsystem motsvarar Tool Center Point (TCP). A1 Koordinatsystem V H X Z Y H 1 2 H V V TCP A2 A3 V H 1 Gränssnittskapsling vid motorposition H för axel A1 2 Gränssnittskapsling vid motorposition V för axel A1 Fig. 3.1 Motorernas position De enskilda motorernas position kan bestämmas vid beställningen. Positionen V betyder att motorn, sett ovanifrån, pekar bort från axeln motsols. Positionen H betyder att motorn, sett ovanifrån, pekar bort från axeln medsols. Gränssnittskapsling Gränssnittskapslingen ( Fig. 3.1) finns på monteringsramen mittemot motorn till axel A1. 10 Festo GDCP-CMCA-EXPT-INB-SV 1304NH Svenska

11 3.1.3 Förkonfigurerat system Om styrsystemet CMCA beställs som tillval vid beställningen av stavkinematiken EXPT (EXPT- -C ) sker en första idrifttagning med båda komponenterna före leveransen. Då sker en gemensam konfigurering, parameterinställning och testning av styrsystem och stavkinematik. Följande steg klaras då av och behöver inte utföras mer vid idrifttagningen hos kunden: Ett systemspecifikt FCT-projekt skapas Fastställning och inläggning av matningskonstanterna i FCT-projektet Överföring av data till multiaxelstyrningen CMXR och motordrivsteget CMMP Skapa ett Boot-projekt på multiaxelstyrningen (endast CMXR-C2) Hos system där även den valfria kalibreringen har beställts (EXPT- -S- ) utförs också följande steg vid den första idrifttagningen hos tillverkaren: Fastställning och inläggning av transformationsparametrarna i FCT-projektet Hos kundspecifika styrsystem eller styrsystem som tillverkats hos kund måste även de ovan angivna stegen för idrifttagningen utföras. Festo GDCP-CMCA-EXPT-INB-SV 1304NH Svenska 11

12 3.1.4 Manöverelement aj 3 2 aa 1 1 Sockel (tillval) 2 Apparatskåpsdörr vänster 3 Kåpa för apparatskåpets fläkt 4 Huvudbrytare 5 Anslutning för manöverenhet CDSA 6 Manöver- och signalelement ( Fig. 3.3) 7 Nödstoppsknapp 8 Transportöglor 9 Kåpa utgångsfilter aj Lås till apparatskåpsdörrar aa Apparatskåpsdörr höger Fig Festo GDCP-CMCA-EXPT-INB-SV 1304NH Svenska

13 Knapp quit emergency stop med belysning: Bekräftar upplåsningen av nödstoppskretsen 2 Lampa external emergency stop : Externt nödstopp utlöst 3 Lampa automatic control : Automatisk drift aktiv 4 Nyckelbrytare automatic/manual : Omkoppling mellan automatisk och manuell drift Omkopplaren är endast aktiv när driftsätt lokal valts med byglar för driftsättsval ( beskrivning styrsystem CMCA Elektrisk installation ). Vid driftsätt extern är omkopplaren inte verksam. 5 Lampa manual control : manuell drift är aktiv 6 Nyckelbrytare brake release : Lossar motorbromsarna (endast möjligt i manuell drift och i kombination med OK-knappen på manöverenheten CDSA) Fig. 3.3 Skyltarna för märkning av manöverelementen finns även på tyska i apparatskåpet Ansluta manöverenhet CDSA Om anslutningskåpan eller manöverenheten CDSA tas bort aktiveras ett nödstopp. Stoppa anläggningen innan anslutningskåpan eller manöverenheten CDSA sätts på plats eller tas bort. En manöverenhet CDSA eller anslutningskåpan måste vara monterad. I annat fall är nödstoppskretsen öppen (nödstopp aktiverat). Observera En ej ansluten manöverenhet CDSA inom räckhåll för användaren kan leda till felaktig (verkningslös) användning av nödstoppsknappen. Se till att en ej ansluten manöverenhet CDSA förvaras utom räckhåll för användaren. Festo GDCP-CMCA-EXPT-INB-SV 1304NH Svenska 13

14 Stäng av styrsystemet CMCA på huvudbrytaren. Anslut manöverenheten CDSA till den aktuella anslutningen på vänstra apparatskåpsdörren (hos CMCA- -CC- och CMCA- -CS- ) resp. i apparatskåpet (hos CMCA- -C- ). Starta styrsystemet CMCA på huvudbrytaren. Ställ in styrsystemet CMCA på manuell drift ( Manuell drift/automatisk drift) Kvittera nödstoppskretsar Styrsystemet CMCA skiljer på två nödstoppskretsar ( kopplingsschema): en för internt (på styrsystemet) utlöst nödstopp och en för externt (t. ex. av ett överordnat styrsystem) utlöst nödstopp. Anslutningskontakterna för det externa nödstoppet och skyddsdörrsbrytarna är öppna och inte bryggade vid leverans. Det externa nödstoppet måste kvitteras hos det överordnade styrsystemet, för att dessa kontakter ska stängas Manuell drift/automatisk drift Driftsätten manuell drift och automatisk drift skiljer sig framför allt åt i hanteringen av skyddsdörrarna. Automatisk drift Den automatiska driften motsvarar konfigurationen i produktionsdriften. Följande förutsättningar måste vara uppfyllda för funktionen (aktivering av motorströmmen): Skyddsdörrsbrytarnas kontakter stängda Alla nödstoppsbrytare upplåsta Alla nödstoppskretsar kvitterade Vid lokalt driftsättsval: nyckelbrytare automatic/manual på läge automatic Vid externt driftsättsval: motsvarande anvisning genom det överordnade styrsystemet Nyckelbrytare brake release på läge 0 14 Festo GDCP-CMCA-EXPT-INB-SV 1304NH Svenska

15 Manuell drift I manuell drift kan kinematiken förflyttas manuellt via manöverenheten CDSA, även med öppna skyddsdörrar. Bromsarna kan släppas manuellt för detta. Detta driftsätt hos multiaxelstyrningen CMXR är avsett för kontroll av det installerade systemet, stavkinematiken EXPT och styrsystemet CMCA, samt för installering och idrifttagning av programmen. Hastigheten begränsas då (t. ex. frontenhetens banhastighet till maximalt 250 mm/s). Denna hastighetsbegränsning är inte säker. För säkerhetsrelevanta styruppgifter eller personsäkerhet måste ytterligare, externa skyddsåtgärder vidtas. Observera Risk för personskador/skador Riggningen och kontrollen får bara utföras i manuell drift. Ställ in maskinen på manuell drift för att utföra riggnings- och kontrollarbeten. Följande förutsättningar måste vara uppfyllda om motorströmmen ska aktiveras med OK-knapparna hos manöverenheten CDSA: Alla nödstoppsbrytare upplåsta Alla nödstoppskretsar kvitterade Vid lokalt driftsättsval: nyckelbrytare automatic/manual på läge manual Vid externt driftsättsval: motsvarande anvisning genom det överordnade styrsystemet Nyckelbrytare brake release på läge 0 Omkoppling manuell drift/automatisk drift Omkopplingen av driftlägena kan ske på två olika sätt, beroende på vilket driftsättsval som lades fast under installationen: Vid lokalt driftsättsval: genom nyckelbrytaren automatic/manual. Vid externt driftsättsval: genom det överordnade styrsystemet. I det här fallet har nyckelbrytaren automatic/manual ingen funktion. Detaljerad information om driftsättsval ( beskrivning styrsystem CMCA Elektrisk installation ). Festo GDCP-CMCA-EXPT-INB-SV 1304NH Svenska 15

16 3.1.8 Släpp bromsar När bromsarna släpps blir det möjligt att förflytta drivenheterna manuellt och detta är bara möjligt i manuell drift och med hjälp av manöverenheten CDSA. Observera Bromsarna släpps parallellt på alla tre axlarna. När bromsarna släpps kan okontrollerade axelrörelser utlösas. Förhindra, framför allt vid hög arbetslast, att frontenheten sjunker ner eller faller av, t. ex. genom mekanisk låsning. 1. Avsluta alla aktiva program och ställ in styrsystemet CMCA på manuell drift ( Manuell drift/automatisk drift). 2. Anslut manöverenheten CDSA till styrsystemet CMCA och vänta tills det är driftsklart ( Ansluta manöverenhet CDSA). 3. Ställ nyckelbrytaren brake release på Säkra stavkinematikens frontenhet så att den inte sjunker eller faller ner innan bromsarna släpps. 5. Släpp bromsarna genom att trycka in en av OK-knapparna på manöverenheten CDSA. Det måste höras att drivenheternas bromsar släpper. Nu kan drivenheterna förflyttas manuellt. Nödstoppsfunktionen kan ev. utlösas när manöverenheten CDSA ansluts ( beskrivning styrsystem CMCA Elektrisk installation ). Kvittera nödstoppet innan du börjar med idrifttagningen. 16 Festo GDCP-CMCA-EXPT-INB-SV 1304NH Svenska

17 3.1.9 USB-minneskort USB-minneskortet som följer med kinematiken innehåller programvara och data för idrifttagningen. USB-minneskortets gränssnitt kan fällas ut, så som visas längre ner. Fig. 3.4 Fig. 3.5 USB-minneskortet innehåller följande data: Kinematikspecifikt FCT-projekt, redan anpassat till den aktuella kinematiken (bara vid gemensam beställning av stavkinematik EXPT och styrsystem CMCA) FCT-basprojekt för alla tillgängliga varianter av kinematiken Kinematikspecifika kalibreringsdata för att skapa ett FCT-projekt FCT-programvara och PlugIns Dokumentationer till EXPT, CMCA och FCT USB-minneskortets innehållsstruktur Register Innehåll <artikelnr>_<serienummer> Kinematikspecifikt FCT-projekt <artikelnr>_<serienr>_e <serienr>_feedconstant.txt (matningskonstanter) <serienr>_transformationparameter.txt (Transf.-Para.) TIF-fil med grafisk utvärdering av kalibreringen Documentation EXPT-dokumentation CMCA-dokumentation FCT dokumentation inkl. installationsbeskrivning Programvara CMMP Installationsfil för FCT-Framework och CMMP-PlugIn Firmware-fil för motordrivsteg (när ett motordrivsteg byts ut ska den installeras på detta) CMXR-C1 Installationsfil för FCT-Framework och CMXR-C1-PlugIn Tab. 3.1 Base_projects_ Bas-projekt för alla kinematikvarianter för multiaxelstyrningen CMXR-C1 CMXR-C2 Installationsfil för FCT-Framework och CMXR-C2-PlugIn Installationsfil för CoDeSys Base_projects_ Bas-projekt för alla kinematikvarianter för multiaxelstyrningen CMXR-C2 Target Installationsfiler för CoDeSys Festo GDCP-CMCA-EXPT-INB-SV 1304NH Svenska 17

18 3.2 Installera och iordningsställa Festo Configuration Tool (FCT) Festo Configuration Tool (FCT) är den programvaruplattform som används för konfiguration och idrifttagning av olika komponenter från Festo. På det medföljande USB-minneskortet hittar du alla filer som behövs för installeringen av FCT. Det finns information om installeringen och manövreringen av Festo Configuration Tool (FCT) i manualen. Du hittar den på det medföljande USB-minneskortet resp. i mappen <FCT-Installationsverzeichnis>\Help\FCT_<sprache>.pdf när programmet har installerats Komponenter som behövs Följande komponenter måste vara installerade för idrifttagningen: CoDeSys (endast vid användning av en multiaxelstyrning CMXR- -C2 med integrerad PLC) FCT-PlugIn CMXR-C1 eller CMXR-C2, beroende på styrsystemets utrustning, inkl. FCT-basprogram (Framework) FCT-PlugInCMMP-AS Komponentspecifika FCT-PlugIns har alla egna hjälpfiler. Så öppnar du hjälpen till aktuell FCT-PlugIn: Kommando [Hilfe (Hjälp)] [Inhalt installierter PlugIns (Innehåll installerade PlugIns)] [Festo (tillverkarens namn)] [PlugIn-Name (PlugIn-namn)] Knapp Hjälp i fönsterområdet eller PlugIn dialog Funktionsknapp F1 vid aktiverat fönsterområde eller PlugIn dialog Installationsföljd Installera de enskilda komponenterna i följande ordning: 1. FCT-PlugIns inkl. FCT-basprogram (Framework) 2. CoDeSys (endast vid användning av en multiaxelstyrning CMXR- -C2 med integrerad PLC) 3. Target (CoDeSys målsystem, endast vid användning av en multiaxelstyrning CMXR- -C2 med integrerad PLC) När Target ska installeras måste zipfilen, som finns på det medföljande USBminneskortet, extraheras i ett valfritt (temporärt) register. Sedan kan Target installeras via Windows-startmenyn [Program] [Festo Software] [CoDeSys V by Festo] [Install Target] Starta FCT och avarkivera projekt Starta FCT: 1. Starta FCT via symbolen på skrivbordet eller via Windows-startmenyn [Program] [Festo Software] [Festo Configuration Tool]. 2. Stäng dialogrutan Nytt projekt - projektegenskaper om det behövs. 18 Festo GDCP-CMCA-EXPT-INB-SV 1304NH Svenska

19 Avarkivera projekt: 1. Avarkivera det projekt på det medföljande USB-minneskortet som passar till systemet: 2. Öppna avarkiveringsdialogen med [Projekt] [Dearchivieren (Dearkivering)]. 3. Tryck på knappen Sök. På USB-minneskortet väljer du zip-filen med projektet för den aktuella kinematiken ( USB-minneskort). Sedan avarkiveras projektet och öppnas i FCT Ethernet-konfiguration Styrsystemet CMCA har ett integrerat Ethernetnätverk där multiaxelstyrningen CMXR och tillkopplingshuset CAMI-C (gränssnitt för manöverenheten CDSA) är anslutna. Kommunikationen sker över TCP/IPv4-protokollet. De enskilda komponenterna har följande inställningar från tillverkningen: Komponent TCP/IP-parameter Inställning Multiaxelstyrning CMXR IP-adress Subnätmask Gateway-adress Manöverenhet CDSA IP-adress Subnätmask Gateway-adress Tab. 3.2 Nätverksinställningarna hos PC:n där Festo Configuration Tool (FCT) är installerat för konfigureringen av styrsystemet måste eventuellt anpassas ( Anpassa FCT-PC:ns nätverksinställningar). Det går även att anpassa nätverksinställningarna för styrsystemet CMCA för att integrera det i ett existerande nätverk ( Integrera styrsystem CMCA i nätverk). Detta ska dock inte ske förrän i anslutning till kontrollen av styrsystemets konfiguration Anpassa FCT-PC:ns nätverksinställningar För anpassningen av nätverksinställningarna behövs administratörsbehörighet. För att kunna skapa en förbindelse med styrsystemets nätverk måste man anpassa TCP/IPv4-inställningarna hos det Ethernet-gränssnitt som FCT-PCn använder. Tilldela en valfri adress inom adressområdet som IP-adress (undantaget de adresser som redan tilldelats multiaxelstyrningen CMXR och manöverenheten CDSA). Festo GDCP-CMCA-EXPT-INB-SV 1304NH Svenska 19

20 Exempel: Komponent TCP/IP-parameter Inställning PCmedinstalleradFCT IP-adress Subnätmask Gateway-adress Tab. 3.3 När FCT ( 3.2 Installera och iordningsställa Festo Configuration Tool (FCT)) har installerats kan förbindelsen med multiaxelstyrningen CMXR skapas över adressen Kontrollera i manuell drift Logga in som administratör på manöverenhet CDSA Du måste logga in som administratör på manöverenheten CDSA för att utföra olika steg. 1. När boot-åtgärden är avslutad går du till inställningsmenyn för manöverenheten CDSA med knappen och knappen Setup. 2. Rör vid knappen Användare / User längst ner på skärmbilden. 3. I listfältet Användare / User väljer du användaren Administratör. 4. Fyll i lösenordet (fabriksinställning: admin ) med skärmbildstangentbordet och bekräfta inmatningen genom att röra vid knappen. 5. Aktivera skrivåtkomsten via urvalsfältet Write Access / Skrivrättigheter Kontrollera drivenheternas nollpunkt, rörelseriktning och tilldelning Drivenheternas nollpunkt ligger vid 4 mm avstånd mellan släden och metallkanten på det övre vändhuset och den ställdes in och kontrollerades vid tillverkningen. Om kinematiken transporteras på olämpligt sätt kan det ibland hända att nollpunkten förskjuts: nollpunkten måste kontrolleras på följande sätt vid idrifttagningen på användningsplatsen: När nollpunkten kontrolleras kan man samtidigt kontrollera axlarnas tilldelning till motordrivstegen och även axlarnas rörelseriktning. 1. Ställ in styrsystemet CMCA på manuell drift ( Manuell drift/automatisk drift). 2. Ställ nyckelbrytaren brake release på Säkra stavkinematikens frontenhet så att den inte sjunker eller faller ner innan bromsarna släpps. 4. Släpp bromsarna genom att trycka in en av OK-knapparna på manöverenheten CDSA. Det måste höras att drivenheternas bromsar släpper. Nu kan drivenheterna förflyttas manuellt. 5. Gå till koordinatbilden för manöverenheten CDSA med knappen. 20 Festo GDCP-CMCA-EXPT-INB-SV 1304NH Svenska

21 6. Rör vid knappen [Achsen (Axlar)] längst ner på skärmbilden. 7. Förflytta alla axlar i följd och kontrollera om värdet för den aktuella axeln ändras på displayen hos manöverenheten CDSA och om värdeändring och förflyttningsriktning överensstämmer med axelmärkningarna (värdet måste minska när släden skjuts mot motorn). 8. Lägg den medföljande distansbrickan vid axeln som ska kontrolleras, mellan det övre vändhuset och släden. Fig. 3.6 Distansbrickan får inte ligga mot gummistötdämparna. Urtagen i distansbrickan måste riktas in på motsvarande sätt. Säkerställ att distansbrickan har metallkontakt till släden och vändhuset. 9. Förskjut släden mot distansbrickan och håll den här positionen. 10.Kontrollera om värdet för den aktuella axeln är 0,00 mm (tolerans: ±0,1 mm). 11.Ta bort distansbrickan. 12.Upprepa stegen 9 till 11 för de andra axlarna. Kontakta Festo om kontrollresultatet är negativt Kontrollera stavförlustidentifiering Funktionssätt Ledkulorna på frontenheten, som stavarnas kulpannor sitter på, är förbundna med en tryckluftsringledning via öppningar. Trycket i den här ledningen övervakas av en tryckvakt (SDE5). Om en av kulpannorna förlorar kontakten med kulan så försvinner luften vid det här stället och trycket i systemet sjunker. Tryckvakten löser ut. Kopplingssignalen utvärderas av multiaxelstyrningen CMXR och kinematiken stoppas. Festo GDCP-CMCA-EXPT-INB-SV 1304NH Svenska 21

22 Stavförlustidentifieringen ställdes in på ett driftstryck (ingångstryck) på 6 bar vid tillverkningen. Om resultatet av funktionskontrollen inte är tillfredställande måste tryckvaktenfördet aktuella lufttrycket anpassas ( 4.3Justera stavförlustidentifiering). Vid drift med en tryckluftförsörjning som har kraftiga resp. ofta förekommande trycksvängningar rekommenderas en förmonterad tryckregulator med 4 bar utgångstryck. Funktionskontroll 1. Ställ in styrsystemet CMCA på manuell drift ( Manuell drift/automatisk drift). 2. Ta tag i en av stavarna i undre delen, så nära frontenheten som möjligt. 3. Dra av staven från kulan genom att trycka tummen mot frontenheten. 4. Övervaka indikeringen på manöverenheten CDSA: Om ett fel visas och ett nödstopp utlöses fungerar stavförlustidentifieringen. När ett felmeddelande saknas ( 3.6 Felavhjälpning) 22 Festo GDCP-CMCA-EXPT-INB-SV 1304NH Svenska

23 3.3.4 Kontrollera säkerhetskretsar i manuell drift Skapa följande utgångssituation: Styrsystem CMCA i manuell drift Broms aktiv (inte släppt) Nödstoppsbrytare upplåsta och nödstoppskretsar kvitterade Kontrollera anläggningens säkerhetskretsar i manuell drift enligt följande lista: Kontrollsteg Förväntat resultat Avsluta kontrollsteg TryckinOK-knapp på manöverenheten CDSA och släpp den igen TryckinOK-knapp på manöverenheten CDSA och utlös internt nödstopp TryckinOK-knapp på manöverenheten CDSA och utlös externt nödstopp (när detta finns) Kinematikens motorer friges/bromsarna släpps medan OK-knappen är intryckt. Knappen quit emergency stop lyser/motorer är inte aktiva mer. Hos extern nödstoppskrets: nödstopp meddelas till extern nödstoppskrets. Knappen external emergency stop lyser/motorer är inte aktiva mer Kvittera intern nödstoppskrets med lysande knapp Kvittera externt nödstopp, när detta finns Kvittera externt nödstopp Tab. 3.4 Festo GDCP-CMCA-EXPT-INB-SV 1304NH Svenska 23

24 3.3.5 Kontrollera säkerhetskretsar i automatisk drift Skapa följande utgångssituation: Styrsystem CMCA i automatisk drift Broms aktiv (inte släppt) Nödstoppsbrytare upplåsta och nödstoppskretsar kvitterade Skyddsdörrsbrytarnas kontakter stängda Kontrollera anläggningens säkerhetskretsar i automatisk drift enligt följande lista: Kontrollsteg Förväntat resultat Avsluta kontrollsteg Öppna skyddsdörrar Nödstoppssymbol på manöverenhet CDSA visas. Motorfrigivning via manöverenhet CDSA ej möjlig. Nödstopp meddelas till extern nödstoppskrets. Stäng skyddsdörrar och kvittera externt nödstopp (när detta finns) Nödstoppssymbolen blir grå Tryck på knappen Mot på manöverenheten CDSA 1) Tryck in OK-knappen på manöverenheten CDSA Utlös internt nödstopp 1. Tryck på knappen Mot på manöverenheten CDSA 2. Utlös externt nödstopp (när detta finns) 1) Administratörs- och skrivrättigheter krävs Tab. 3.5 Kinematikens motorer friges Tryck på knappen Mot på manöverenheten CDSA igen för att avsluta frigivningen Kinematikens motorer får inte friges Knappen quit emergency stop lyser och nödstopp meddelas till extern nödstoppskrets. Knappen external emergency stop lyser 1. Lås upp nödstoppsbrytare 2. Kvittera nödstoppskrets med lysande knapp 1. Lås upp extern nödstoppsbrytare 2. Kvittera externt nödstopp Ställ in styrsystemet CMCA på manuell drift när kontrollen är avslutad. 24 Festo GDCP-CMCA-EXPT-INB-SV 1304NH Svenska

25 3.3.6 Systemingångar Systemingångarna hos multiaxelstyrningen CMXR är konfigurerade för styrningen av följande driftlägen resp. användaråtgärder. Ingång Funktion DI0 Nödstopp (aktivt vid status 0 ) DI1 OK-knapp manöverenhet CDSA DI2 Automatisk drift vald DI3 Manuell drift vald DI4 Stavförlustidentifiering (status 0 = stavförlust upptäckt) DI5 Skyddsdörrar stängda DI6 Släpp broms aktiv DI7 Externt nödstopp aktivt Tab. 3.6 Ingångarnas status kan övervakas via I/O-bildskärmen till manöverenhet CDSA. I/O-bildskärmen finns i inställningsmenyn (knapp, sedan knapp Setup ). 3.4 Referenskörning fjärde axel Det här avsnittet gäller enbart kinematiksystem där en fjärde axel monterades vid tillverkningen. Montering av en fjärde axel i efterhand beskrivs inte. Kontakta Festos service vid behov Allmänt Kinematikens verktygsmittpunkt ( Tool Center Point /TCP) ligger standardmässigt på kulmittpunkternas höjd mitt i frontenheten. TCP kan förflyttas, beroende på applikation. Detaljerad information om detta ( programmeringsbeskrivning multiaxelstyrning CMXR). När kinematiken installeras måste dessutom nollpunkten och den fjärde axelns inställning beaktas. Den fjärde axelns drivning har en referensgivare och en pulsgivare. Referensgivaren och givarkammen är integrerade i den fjärde axelns vridenhet, och därför kan verktygets inställning identifieras entydigt. Den fjärde axelns positiva vridriktning motsvarar medsols sett ovanifrån. Det går inte att spara den fjärde axelns nollposition i motorn. Den fjärde axeln måste därför referensköras på nytt varje gång systemet har startats, eftersom det rör sig om ett inkremental-mätsystem. Detta sker med hjälp av ett FTL-program, där kommandot RefAxis(A4) sätts. Detaljerad information om detta kommando ( programmeringsbeskrivning multiaxelstyrning CMXR). Festo GDCP-CMCA-EXPT-INB-SV 1304NH Svenska 25

26 Hos verktyg som inte är rotationssymmetriska men som ska vara riktade längs en axel måste vid behov även Homeoffset fastställas ( 4.4Fastställ Home-Offset för fjärde axeln) Referenskörningstest med exempelprogram På multiaxelstyrningen CMXR finns ett exempelprogram ref_a4 för test av referenskörningsfunktionen. Programmet använder följande parameterinställningar: Parameter Inställt värde Referenskörningsmetod 27 (negativ, till referensgivare) Offset för referenskörningsposition [mm] 0.0 Referenskörningshastighet (kör till omkopplare) 10 Kryphastighet (sökning av flank) 5 Referenskörningsacceleration 500 Spara Offset i pulsgivaren FALSE Tab. 3.7 Om den förinställda referenskörningsmetoden inte kan användas i applikationen finns följande metoder tillgängliga som alternativ: 23 (positiv, till referensgivare) 35 (ingen körning, använd aktuell är-position) Referenskörningen kan behöva nästan ett helt varv för att nå referensgivaren, beroende på applikationens uppbyggnad samt referensgivarens position och körmetoden. Om matningsledningarnas längd gör att den här rörelsen inte är möjlig så kan söksträckan begränsas. Inställningen sker över konfiguration av den fjärde axeln i FCT ( FCT, onlinehjälp till aktuell PlugIn). 1. Ställ in styrsystemet CMCA på manuell drift ( Manuell drift/automatisk drift). 2. Gå till projektöversikten på manöverheten CDSA med knappen. 3. Öppna gruppen example. 4. Välj exempelprogrammet ref_a4. 5. Tryck in en av OK-knapparna på manöverenheten CDSA för att koppla in motorströmmen. 6. Starta programmet med knappen Start. När programstatus ändras från RUN till STOP är referenskörningen avslutad. På koordinatbilden (knapp ) tas posten NREF bort från den fjärde axelns tabell. 26 Festo GDCP-CMCA-EXPT-INB-SV 1304NH Svenska

27 3.5 Efter idrifttagningen Varning En felaktig idrifttagning kan leda till allvarliga skador eller personskador genom okontrollerade rörelser och tillstånd hos anläggningen. Efter avslutad idrifttagning ska du kontrollera alla säkerhetsanordningar som är förbundna med systemet och säkerställa att de fungerar som de ska. Nu är systemet kontrollerat och redo för applikationsprogrammeringen. En installation och konfiguration av ytterligare utvidgningar hos multiaxelstyrningen CMXR är nu möjlig. IP-adressen till multiaxelstyrningen CMXR kan behöva anpassas för integreringen i ett helt system ( Integrera styrsystem CMCA i nätverk). Festo GDCP-CMCA-EXPT-INB-SV 1304NH Svenska 27

28 3.6 Felavhjälpning Fel Möjlig orsak Åtgärd Noggrannhet motsvarar inte Tekniska data Det går inte att frige kinematikens motorer Ingen kontakt mellan manöverenhet CDSA och CMXR Referenskörning för den fjärde axeln avslutas inte korrekt, trots att axeln roterar under tiden Koordinatsystem motsvarar inte Höger hand-regel Matningskonstanter inte införda Jämför värden som är inlagda i CMXR-konfigurationen med textfil på USB-minneskortet och korrigera vid behov. Förskjuten nollpunkt hos en axel Transformationsparametrar inte importerade Importera transformationsparametrar till CMXR-konfigurationen från USB-minneskortet. Nödstoppskretsar inte kvitterade Lås upp nödstoppsbrytare och kvittera nödstoppskretsar. Motorernas matningsspänning ligger inte på Kontakt resp. kåpa inte helt instucken på anslutningen för manöverenheten CDSA (skruvkoppling) Kontakt inte helt instucken på anslutningen för manöverenheten CDSA (skruvkoppling) IP-adress för manöverenhet CDSA inte korrekt För stort kopplingsavstånd mellan givarkam och givare Givare felaktigt ansluten (ingen signal på motordrivsteget) Kontrollera motordrivstegets stickanslutningar. Kontrollera ledningsskyddsbrytare. Skruva in kontakt resp. kåpa ordentligt. Skruva in kontakt ordentligt. Anpassa IP-adress ( 4.2.1). Kontrollera kopplingsavstånd mellan givarkam och givare (lysdiod på givaren måste lysa vid korrekt avstånd). Kontrollera givaranslutning och korrigera om det behövs. Givarkabel defekt Kontrollera givarkabel mellan fjärde axeln och styrsystemet och byt vid behov. Axlar felaktigt tilldelade, axelmärkning motsvarar inte tilldelningen av multiaxelstyrningen CMXR Kontrollera axlarnas tilldelning ( 3.3.2) 28 Festo GDCP-CMCA-EXPT-INB-SV 1304NH Svenska

29 Fel Stort läckage på kullederna genom stavförlustidentifiering Drivenheten till fjärde axeln meddelar I²t-fel CMXR meddelar fel 401 vid start CMXR-C2 start lyckades inte (indikering inte 0 ) Detgårtrögtatt förflytta huvudaxlarna eller de meddelar ett I²t-fel CMMP meddelar fel E11-5 (I²t-/släpfel vid referenskörning) CMMP meddelar fel E31-0 (I²t motor) Det går inte att skapa förbindelse mellan CMXR och PC Kinematik kan inte köras i globalt koordinatsystem vid Teach-in Motordrivsteg har ett överspänningsfel Kommunikation mellan CMXR och överordnad styrning fungerar inte Möjlig orsak Stavförlustidentifieringens tryck för högt Åtgärd Kontrollera tryck för stavförlustidentifieringen Kulleder inte tillräckligt smorda Smörj kulleder ( beskrivning stavkinematikexpt Mekanisk montering ). Offsetvinkel ej korrekt fastställd ( FCT; CMMP-AS; axel 4; vinkelgivare ) Utökningskort monterades i CMXR med fel KBUS-adress (KBUS-adress överensstämmer inte med anvisning från FCT-konfiguration) Compact-Flash-kort uppe på multiaxelstyrningen CMXR-C2 är inte korrekt insatt Kontrollera offsetvinkel och lägg fast korrekt ( FCT; CMMP-AS; axel 4; vinkelgivare ) Ta bort utökningskort och kontrollera adressering på vridomkopplare ( beskrivning CMXR) Sätt in Compact-Flash-kort ordentligt Bromsar inte rätt anslutna till CMMP Kontrollera bromsarnas kablar vid CMMP-anslutningen Kontrollera smidigheten genom att släppa bromsarna manuellt Parametrar olämpligt inställda för accelerationsramper Kontrollera parameterinställning för accelerationsramper och anpassa vid behov. Motorärblockerad Kontrollera smidigheten hos motorer och kinematik. Användning utanför de tillåtna gränsvärdena Kontrollera användning PC:ns IP-adress felaktig Kontrollera PC:ns IP-adress Fjärde axeln är inte referenskörd Referenskör fjärde axeln ( 3.4) Installation av bryggan för det interna bromsmotståndet felaktig Felaktig inkoppling av avslutningsmotstånden, får bara vara kopplade till den överordnade styrningen och på sista drivsteget Kontrollera installation av bryggan för det interna bromsmotståndet Kontrollera avslutningsmotståndens inkoppling på busskontakterna Festo GDCP-CMCA-EXPT-INB-SV 1304NH Svenska 29

30 Fel Det går inte att kvittera säkerhetskretsen; röd lampa på säkerhets-kopplingsdo net blinkar Möjlig orsak Åtgärd Nödstoppsbrytare felaktigt ansluten Kontrollera anslutningoch kanaltilldelning för nödstoppsbrytare Synkronismen mellan de båda kanalerna saknades Tryck på nödstoppsknapp igen Kontrollera nödstoppsbrytare och byt vid behov Tab. 3.8 Mer information om hur störningar åtgärdas hittar du i onlinehjälpen till FCT samt i manualerna till multiaxelstyrningen CMXR och motordrivsteget CMMP. Går det inte att åtgärda störningen kontaktar du Festo. 30 Festo GDCP-CMCA-EXPT-INB-SV 1304NH Svenska

31 4 Ytterligare konfigurationer, ombyggnad och modulbyte 4 Ytterligare konfigurationer, ombyggnad och modulbyte 4.1 Skapa kinematikspecifikt projekt Den tekniska uppbyggnaden gör att varje kinematik förfogar över en del specifika data. Hos stavkinematiken EXPT är det följande: Linjärenheternas matningskonstanter Transformationsparameter (kalibreringsmatris) för samspelet mellan de tre linjärenheterna (endast vid beställning av en kalibrerad kinematik, EXPT- -S- ) Systemkomponenternas parameterinställning (multiaxelstyrning CMXR och motordrivsteg CMMP) sker via Festo Configuration Tool (FCT). Parametrarna som är inställda där måste sedan överföras till komponenterna via den aktuella anslutningen: Multiaxelstyrning CMXR: Ethernetanslutning Motordrivsteg CMMP-AS: Seriell anslutning (RS232) Mer information om parametrarna samt deras överföring till komponenterna ( beskrivning FCT resp. onlinehjälp för motsvarande PlugIn). När en kinematik utan styrsystem beställs följer inget kinematikspecifikt FCT-projekt. På USB-minneskortet finns dock den motsvarande datan för att man ska kunna skapa ett kinematikspecifikt projekt av ett basprojekt ( USB-minneskort). Basprojekten skiljer sig åt när det gäller den använda multiaxelstyrningen (CMXR-C1 resp. CMXR-C2) och den eventuella utrustningen med en fjärde axel. Efter avarkiveringen och öppningen av basprojektet som passar till kinematiken ( Starta FCT och avarkivera projekt) måste detta anpassas till kinematiken Anpassa konfiguration av multiaxelstyrningen CMXR 1. Fyll i matningskonstanterna: Öppna axelparametrarna i projektträdet: [CMXR- ] [Kinematik-Typ] [Achsparameter (Axelparametrar)] Fyll i matningskonstant-värdena från textfilen på USB-minneskortet ( USB-minneskort) i fälten för de respektive axlarna. 2. Hos en kalibrerad kinematik (EXPT- -S- ): Importera transformationsparametrarna: Öppna transformationerna i projektträdet: [CMXR- ] [Kinematik-Typ] [Transformationen (Transformationer)] Tryck på knappen Importieren (Importera). Välj motsvarande textfil på USB-minneskortet och starta importen med knappen Öffnen (Öppna). Importera transformationsparametrarna från textfilen till USB-minneskortet med knappen Importieren (Importera). 3. Skapa en anslutning till multiaxelstyrningen CMXR och hämta den ändrade konfigurationen med knappen Download. 4. Koppla från och sedan till multiaxelstyrningen CMXR för att överta den ändrade konfigurationen. Festo GDCP-CMCA-EXPT-INB-SV 1304NH Svenska 31

32 4 Ytterligare konfigurationer, ombyggnad och modulbyte Anpassa motordrivstegets konfiguration 1. Ställ in motsvarande motorvridriktning för axlarna 1 3: Öppna axelns användningsdata i projektträdet: [CMMP-AS: Achse (CMMP-AS: Axel...)] [Anwendungsdaten (Användningsdata)] Gå till fliken Umfeld/Einbau (Omfält/Montering) I området Parameter ställer du in värdet för vridriktningsändringen enligt följande tabell. Monteringsläge Axelns monteringsläge Rotationsriktningsbyte för motor H 1) Släde nere Ja Släde uppe (markering P8) Nej V 1) Släde nere Nej Släde uppe (markering P8) Ja 1) Fig. 3.1 Tab Fyll i den aktuella matningskonstanten för respektive axel från textfilen på USB-minneskortet ( USB-minneskort): Öppna axelns måttsystem i projektträdet: [CMMP-AS: Achse (CMMP-AS: Axel)] [Achse (Axel)] [Maßsystem (Måttsystem)] Överta värdet för den aktuella axeln i fältet Vorschubkonstante (real) (Matningskonstant (real)). 3. Skapa en anslutning till motordrivsteget och hämta den ändrade konfigurationen med knappen Download. 32 Festo GDCP-CMCA-EXPT-INB-SV 1304NH Svenska

33 4 Ytterligare konfigurationer, ombyggnad och modulbyte 4.2 Ethernet-konfiguration Integrera styrsystem CMCA i nätverk Om styrsystemet CMCA ska integreras i ett existerande nätverk måste IP-adresserna för multiaxelstyrningen CMXR och manöverenheten CDSA anpassas. Multiaxelstyrningen CMXR och manöverenheten CDSA stöder inte automatisk tilldelning av IP-adresser (DHCP). Anpassa IP-adress för multiaxelstyrningen CMXR Om det finns en anslutning mellan FCT-PC och multiaxelstyrning CMXR kan IP-adressen för multiaxelstyrningen CMXR ändras direkt via FCT. Eventuellt efter anpassning av FCT-PC:ns IP-adress ( Anpassa FCT-PC:ns nätverksinställningar): 1. Starta FCT. 2. Öppna det projekt som passar till det aktuella kinematiksystemet. 3. Öppna CPU-parametrarna för multiaxelstyrningen CMXR i projektträdet: [CMXR- ] [Konfiguration] [CPU Parameter (CPU:s parametrar)]. 4. Anpassa inställningarna i området Netzwerkkonfiguration (X7) (Nätverkskonfiguration (X7)). 5. Skapa en anslutning till multiaxelstyrningen CMXR och hämta den ändrade konfigurationen med knappen Download. 6. Koppla från och sedan till multiaxelstyrningen CMXR för att överta den ändrade konfigurationen. 7. Anpassa FCT-PC:ns Ethernet-konfiguration på motsvarande sätt. Anpassa IP-adress för manöverenheten CDSA IP-adressen kan anpassas i Setup-masken till manöverenheten CDSA. 1. Säkerställ att manöverenheten CDSA är korrekt ansluten till styrsystemet CMCA ( Ansluta manöverenhet CDSA). 2. Starta styrsystemet CMCA. 3. När styrsystemet CMCA har startats trycker du på knappen på den anslutna manöverenheten CDSA när meddelandet Enter SetUp-Mask? visas. 4. Bearbeta TCP/IP-inställningarna: Ställ in den önskade IP-adressen för manöverenheten CDSA Ange IP-adressen för styrsystemet CMCA som manöverenheten CDSA är ansluten till. 5. Spara de ändrade inställningarna med knappen Save/Exit. Festo GDCP-CMCA-EXPT-INB-SV 1304NH Svenska 33

34 4 Ytterligare konfigurationer, ombyggnad och modulbyte Parameter till styrkomponenter på uppladdning Vid diagnos eller underhåll, eller när det inte finns något giltigt FCT-projekt, kan parametrarna till alla komponenter i styrsystemet CMCA laddas upp på FCT-PC:n. Om datan ska överföras till multiaxelstyrningen CMXR och motordrivstegen CMMP måste det finnas fungerande anslutningar till komponenterna hos styrsystemet CMCA: Ethernet-anslutning till multiaxelstyrningen CMXR ( Ethernet-konfiguration) Seriell anslutning till motordrivstegen CMMP 1. Starta FCT. 2. Öppna det tillhörande basprojektet. 3. Markera multiaxelstyrningen CMXR i projektträdet. 4. Kontrollera det inställda gränssnittet i menyn [Komponente (Komponent)] [FCT-Schnittstelle (FCT-gränssnitt)]. 5. Skapa anslutningen mellan FCT och komponenterna: [Komponente (Komponent)] [Online]. 6. Aktivera inställningarna för uppladdningen med knappen Upload i verktygsraden på högersidan. 7. Aktivera åtgärden Konfiguration übertragen (Överför konfiguration) i dialogrutan som visas och ange registret där minneskortet finns. 8. Starta uppladdningen med knappen Bestätigen (Bekräfta). Överför konfigurationen för multiaxelstyrningen CMXR till FCT-projektet. 9. Upprepa åtgärden med motordrivstegs-komponenterna Spara och arkivera projekt med importerade styrparametrar När styrkonfigurationen överförts till projektet ska detta sparas på FCT-PC:n. Sedan kan det användas för datasäkringen resp. till diagnos. 1. Spara projektet med [Projekt] [Speichern unter (Spara som...)] under ett entydigt namn, t.ex. kinematiksystemets serienummer. 2. Arkivera projektet med [Projekt] [Archivieren (Arkivering)] som säkerhet. 3. Välj alternativen i dialogrutan och starta arkiveringprocessen med OK. 34 Festo GDCP-CMCA-EXPT-INB-SV 1304NH Svenska

35 4 Ytterligare konfigurationer, ombyggnad och modulbyte 4.3 Justera stavförlustidentifiering Läckage i stavförlustidentifieringens tryckluftssystem leder till inställningsfel. Säkerställ att stavmekanikens alla kulpannor sitter spelfritt på kulorna. Driftstryck för stavförlustidentifieringens matning: 3 till 10 bar Ställ in tryckvakt SDE5 om tryckvaktens uppbyggnad och anslutning ( beskrivning stavkinematik EXPT Mekanisk montering ) Ta bort fästskruvarna till kåpan på gränssnittskapslingen och ta av kåpan. Dra ner tryckregulatorns inställningsknapp något för att lossa och skruva ut den så mycket (åt vänster) att manometern visar ett utgångstryck på 0 bar. Koppla in matningsspänningen (24 V DC) för tryckvakten med huvudbrytaren till styrsystemet CMCA. Skruva in tryckregulatorns inställningsknapp (åt höger), tills manometern visar ett tryck på 1,2 bar (± 0,2 bar). Tryck på EDIT -knappen på tryckvakten under mer än 2 sekunder, tills den gula lysdioden blinkar. När EDIT -knappen släpps sparar tryckvakten det aktuella drifttrycket som kopplingstryck. Nu arbetar tryckvakten med den valda inställningen Ställ in driftstrycket Skruva nu in tryckregulatorns inställningsknapp ännu mer, tills manometern visar ett tryck som är 0,3 0,4 bar högre. Lås inställningsknappen (skjut upp den tills den hakar fast). Stavförlustidentifieringen är justerad. Festo GDCP-CMCA-EXPT-INB-SV 1304NH Svenska 35

36 4 Ytterligare konfigurationer, ombyggnad och modulbyte Kontrollera funktion Anslutning tryckvakt SDE 5 Anslutningsbeteckning/signal Stift Kontaktkonfiguration +24 V DC 1 matningsspänning Kopplingsutgång A (Out A) 2/4 0V 3 Kopplingsschema Fig. 4.1 Under normaldrift måste det nu finnas en spänning på 24 V på tryckvakten mellan STIFT 1 och STIFT 2/4. 1. Mät spänningen mellan STIFT 1 och STIFT 2/4. Bör: 24 V DC. 2. Lyft av en av stavarna på frontenheten från kulan flera gånger och kontrollera samtidigt om lysdioden på tryckvakten lyser ett fel visas på manöverenheten CDSA 3. Sätt på kåpan på gränssnittskapslingen och sätt fast den med skruvarna. 36 Festo GDCP-CMCA-EXPT-INB-SV 1304NH Svenska

Monteringsanvisning VAZ H600/1. Monteringsanvisning. För installatörer. Utgivare/tillverkare Vaillant GmbH

Monteringsanvisning VAZ H600/1. Monteringsanvisning. För installatörer. Utgivare/tillverkare Vaillant GmbH Monteringsanvisning För installatörer Monteringsanvisning VAZ H600/1 SE Utgivare/tillverkare Vaillant GmbH Berghauser Str. 40 D-42859 Remscheid Telefon 021 91 18 0 Telefax 021 91 18 28 10 info@vaillant.de

Läs mer

CCI.Cam. Visuell maskinövervakning. Bruksanvisning. Innehåll: CCI.Cam v3

CCI.Cam. Visuell maskinövervakning. Bruksanvisning. Innehåll: CCI.Cam v3 CCI.Cam Visuell maskinövervakning Bruksanvisning Innehåll: CCI.Cam v3 Inledning Copyright 2012 Copyright tillhör Competence Center ISOBUS e.v. Zum Gruthügel 8 D-49134 Wallenhorst, Germany Versionsnummer:

Läs mer

Installation CFX-750 EZ-Steer

Installation CFX-750 EZ-Steer Installation CFX-750 EZ-Steer Manual ID Install-EZ-3x Rev dat. 2011-05-24 DataVäxt AB Tel: 0514-650200 www.datavaxt.se Hedåkers Säteri 3 Fax: 0514-650201 info@datavaxt.se 467 95 Grästorp 2 Installation

Läs mer

Detta dokument beskriver enbart konfigurering av FX3U-ENET för att programmera/monitorera via Ethernet.

Detta dokument beskriver enbart konfigurering av FX3U-ENET för att programmera/monitorera via Ethernet. FX1S FX1N FX2N(C) FX3U(C) 1 Funktion och användningsområde Genom att använda FX3U-ENET kan man kommunicera med ett FX3U-system via Ethernet. Kommunikationsmodulen stödjer funktioner som överföring av PLC-program,

Läs mer

Manual för PC-program Larm

Manual för PC-program Larm Manual för PC-program Larm Rev. 04-06-02 Manual för PC-program...1 Allmänt...3 Programmet...3 Grundinställningar...4 Larmlistor...5 Larmlista - Funktion...5 Larmlista Typ...6 Larmlista - exempel...6 Ingångar

Läs mer

Swing-Gate. ECO B/S Installation av Swing Gate

Swing-Gate. ECO B/S Installation av Swing Gate Swing-Gate ECO B/S Installation av Swing Gate Generellt Nedanstående manual berör installation av motorer som omfattas av SKANDIMATIK`S produktprogram. Kontrollpanelen innehåller följande EU standarder:

Läs mer

Bruksanvisning Operatörspanel ER-ipx12

Bruksanvisning Operatörspanel ER-ipx12 Bruksanvisning Operatörspanel ER-ipx12 Elektro Relä AB Sördalavägen 22 SE-141 60 Huddinge Telefon +46 (0)8-774 88 00 Telefax +46 (0)8-774 88 14 E-post: info@elektro-rela.se www.erab.com Obs! Operatörspanelen

Läs mer

Innehåll i detta dokument

Innehåll i detta dokument Läs igenom hela dokumentet innan du startar. Kopiera över allt på CD-skivan till din hårddisk. Din dator kommer behöva startas om en gång vid installationen av CodeSys. Du måste ha rättigheter att installera

Läs mer

Brand-/Brandgasspjällstyrning för två spjäll m. rökdetektor 8SC2:004, 8SC2-1:004 (endast ett spjäll)

Brand-/Brandgasspjällstyrning för två spjäll m. rökdetektor 8SC2:004, 8SC2-1:004 (endast ett spjäll) Produktbeskrivning: Brand-/Brandgasspjällstyrning Funktion: SIOX-modul: Processbild: Brand-/Brandgasspjällstyrning för två spjäll m. rökdetektor 8SC2:004, 8SC2-1:004 (endast ett spjäll) 8SC2_004.DFF Inkopplingsbeskrivning

Läs mer

Problemlösare RDS5000

Problemlösare RDS5000 Introduktion I RDS5000 kan det förekomma ett antal larm. Dessa larm är inte alltid enkla att förstå vad de betyder eller varför de uppstår. Därför har vi försökt sammanfatta alla larm i den här felsökningsguiden.

Läs mer

Handbok för installation av programvara

Handbok för installation av programvara Handbok för installation av programvara Denna handbok beskriver hur du installerar programvaran via en USB- eller nätverksanslutning. Nätverksanslutning är inte tillgängligt för modellerna SP 200/200S/203S/203SF/204SF

Läs mer

Abelko Terminal. Användarmanual. Giltig för FIRMWARE version 2.4/2.5 och 15, 17 och 19 tums modeller

Abelko Terminal. Användarmanual. Giltig för FIRMWARE version 2.4/2.5 och 15, 17 och 19 tums modeller Abelko Terminal Användarmanual Giltig för FIRMWARE version 2.4/2.5 och 15, 17 och 19 tums modeller Abelko terminalen är en panel pc avsedd att monteras i kontrollpaneller eller skåp som display och gateway

Läs mer

Bruksanvisning. BKX Automatik för brandgasfläktar

Bruksanvisning. BKX Automatik för brandgasfläktar Bruksanvisning BKX Automatik för brandgasfläktar Version 003 April 2005 Innehållsförteckning INNEHÅLLSFÖRTECKNING... 2 FÖRORD... 3 SYSTEMETS UTFORMNING... 4 FUNKTION HOS BKX... 5 LARM... 6 KONDITIONSKÖRNING...

Läs mer

TD00.1381.00 110 107. Kapitel 6 Installation ADR-Variant. Service only

TD00.1381.00 110 107. Kapitel 6 Installation ADR-Variant. Service only Kapitel 6 Installation ADR-Variant Utgivning 06/2006 Innehållsförteckning Installation ADR-Variant Innehållsförteckning Kapitel 6 Installation ADR-Variant 6.1 DTCO 1381 i fordon med transport av farlig

Läs mer

PNSPO! CF-korts hantering till NS-serien. 14 mars 2012 OMRON Corporation

PNSPO! CF-korts hantering till NS-serien. 14 mars 2012 OMRON Corporation PNSPO! CF-korts hantering till NS-serien 14 mars 2012 OMRON Corporation 2/20 Läs detta innan du bläddrar vidare PNSPO! Denna bok är avsedd som ett tillägg till de ursprungliga manualerna för OMRONs produkter.

Läs mer

web: www.injektor.com 2003-09-12 e-mail: info@injektor.com fax: 0709 66 78 96 tel: kontor 08-753 00 04, Toby Edmundsson mobil: 0704 38 01 99, Jan

web: www.injektor.com 2003-09-12 e-mail: info@injektor.com fax: 0709 66 78 96 tel: kontor 08-753 00 04, Toby Edmundsson mobil: 0704 38 01 99, Jan Quick-Start Manual TempRecord Temprecord är ett välbeprövat system för att ta in mätdata och möjliggöra senare analys av dessa. Företaget har funnits en längre tid på marknaden och borgar för god kvalitet.

Läs mer

Använda bärbar dator som operatörspanel

Använda bärbar dator som operatörspanel Använda bärbar dator som operatörspanel Sammanfattning Genom att koppla en bärbar dator direkt till IQHeat så erhålls en operatörspanel/handterminal i form av web-sidor. På så vis får användaren full tillgång

Läs mer

Sirius II Installation och Bruksanvisning

Sirius II Installation och Bruksanvisning Sirius II Installation och Bruksanvisning Innehåll 1. Introduktion... 2. Installation av Sirius II programvara... 3. Anslutning Data Linker interface.... 4. Sirius II funktioner.... 5. Bruksanvisning....

Läs mer

WiFi-router N150 (N150R)

WiFi-router N150 (N150R) Easy, Reliable & Secure Installationshandbok WiFi-router N150 (N150R) Varumärken Varumärkes- och produktnamn är varumärken eller registrerade varumärken som tillhör respektive ägare. Informationen kan

Läs mer

Manual digipostpro. samt digivu. v.1.16. WAN och LAN 15:41. digipostpro Sätt i kort... Ansluten 192.168.1.10

Manual digipostpro. samt digivu. v.1.16. WAN och LAN 15:41. digipostpro Sätt i kort... Ansluten 192.168.1.10 Manual WAN och LAN v.1.16 192.168.1.10 samt digivu Montering och anslutning Båda sidorna kan lyftas av för att kunna montera och ansluta. Respektive sida lyfts rakt upp när terminalen ligger platt. LAN

Läs mer

Gobius 1- överfyllnadsskydd för septiktankar

Gobius 1- överfyllnadsskydd för septiktankar Dokumentrevision 1.0, januari 2011 Gobius 1- överfyllnadsskydd för septiktankar Installationsanvisning Börja här 1. Kontrollera att alla delar finns med i förpackningen. (1 sensor, 1 panel, 1 kontrollenhet

Läs mer

Manuell SMARTCD.G2 02.2015

Manuell SMARTCD.G2 02.2015 02.2015 2 / 14 1 Avsedd användning... 3 2 Säkerhetsanvisningar... 4 3 Ingår i leveransen... 5 4 Anslutning till en dator/bärbar dator... 6 5 Ladda batterierna... 7 6 Driftsättning... 8 7 Konfigurering

Läs mer

DCS-950G SECURICAM nätverk 802.11g trådlös internetkamera med ljud.

DCS-950G SECURICAM nätverk 802.11g trådlös internetkamera med ljud. Denna produkt kan installeras med Internet Explorer 6.x eller högre. DCS-950G SECURICAM nätverk 802.11g trådlös internetkamera med ljud. Innan du börjar Du måste åtminstone ha följande: Windows XP/2000/Me

Läs mer

INSTALLATIONS guide Altus RTS

INSTALLATIONS guide Altus RTS Ref. 000071 Svensk -01 INSTALLATIONS guide Altus RTS Elektroniskt styrd rörmotor med RTS radiomottagare, sol- & vindautomatik SOMFY Altus RTS är en rörmotor med inbyggd RTS radiomottagare, sol- & vindautomatik

Läs mer

MODBUS 40 IHB 1244-4 031725 LEK

MODBUS 40 IHB 1244-4 031725 LEK LEK SE GB DE FI MODBUS 40 Installatörshandbok Kommunikationsmodul för NIBE F1145, F1245, F1345, F30, F40, F50, VVM500 Installer manual Communications module for NIBE F1145, F1245, F1345, F30, F40, F50,

Läs mer

Installationanvisning, apparatlåda för rökfunktion med spjällmotionering TBLZ-2-48-2 GOLD/COMPACT

Installationanvisning, apparatlåda för rökfunktion med spjällmotionering TBLZ-2-48-2 GOLD/COMPACT Installationanvisning, apparatlåda för rökfunktion med spjällmotionering TBLZ-2-48-2 GOLD/COMPACT 1. Allmänt Apparatlådan för rökfunktion med spjällmotionering består av en kontrollenhet för rök,en logikenhet

Läs mer

Installationsmanual Parkmaster 294F

Installationsmanual Parkmaster 294F Installationsmanual Parkmaster 294F Installation och konfiguration Ingeniörsfirman M.Sjöberg AB Råsundavägen 79 169 57 SOLNA Tel: 08-51 49 49 30 Epost info@m-sjoberg-ab.se Innehåll 1. Installationsverktyg...

Läs mer

För att kunna kommunicera i bredbandsnätet krävs följande:

För att kunna kommunicera i bredbandsnätet krävs följande: Inkopplingsbeskrivning aktiv utrustning Innehåll 1.Inkoppling till bredbandsnät 2.Inkoppling till aktiv utrustning (modell CTS) 3.Datorinställningar 3.1.Manuell konfiguration i Windows Vista 3.2.Manuell

Läs mer

Bruksanvisning. BKX Automatik för brandgasfläktar

Bruksanvisning. BKX Automatik för brandgasfläktar Bruksanvisning BKX Automatik för brandgasfläktar Version 004 Februari 2012 Innehållsförteckning INNEHÅLLSFÖRTECKNING... 2 FÖRORD... 3 SYSTEMETS UTFORMNING... 4 FUNKTION HOS BKX... 5 LARM... 6 KONDITIONSKÖRNING...

Läs mer

PNSPO! PLC Backup Tool. 14 mars 2012 OMRON Corporation

PNSPO! PLC Backup Tool. 14 mars 2012 OMRON Corporation PNSPO! PLC Backup Tool 14 mars 2012 OMRON Corporation 2/19 Läs detta innan du bläddrar vidare PNSPO! Denna bok är avsedd som ett tillägg till de ursprungliga manualerna för OMRONs produkter. Använd den

Läs mer

SMC Barricade Routers

SMC Barricade Routers SMC Barricade Routers Användarhandbok SMC7004BR V1.0 Gratulerar till din nya SMC Barricade TM. SMC Barricade är en bredbandsrouter som är till för delad Internettillgång, ökad säkerhet och för att nätverksansluta

Läs mer

ANVÄNDAR MANUAL. SESAM 800 RX MC Manager

ANVÄNDAR MANUAL. SESAM 800 RX MC Manager ANVÄNDAR MANUAL SESAM 800 RX MC Manager Åkerströms Björbo AB Box 7, SE-780 45 Gagnef, Sweden street Björbovägen 143 SE-785 45 Björbo, Sweden Phone +46 241 250 00 Fax +46 241 232 99 E-mail sales@akerstroms.com

Läs mer

INSTALLATIONSINSTRUKTIONER FÖR VIDA VIDA ON WEB

INSTALLATIONSINSTRUKTIONER FÖR VIDA VIDA ON WEB VIDA ON WEB INNEHÅLL 1 INTRODUKTION... 3 2 INSTALLATION... 4 2.1 Installation från DVD-skivan med VIDA... 4 2.2 Installation från webbplatsen VIDA ISS eller Dealer Development Portal... 5 3 VERIFIERA INSTALLATIONEN...

Läs mer

Bruksanvisning E-MANAGER MAESTRO VERSION 9.67

Bruksanvisning E-MANAGER MAESTRO VERSION 9.67 Bruksanvisning E-MANAGER MAESTRO VERSION 9.67 LÄS DEN NOGA INNAN IDRIFTTAGNINGEN! BEVARA BRUKSANVISNINGEN! ART.: 80720707 SV UTGÅVA: 02/2015 - Översättning av originalinstruktionsboken - Identifikation

Läs mer

ANAB AB C/O ANDERS GUSTAVSSON VASTANBY ROSENLUND 2 716 93 FJUGESTA SWEDEN WWW.ANABINT.COM

ANAB AB C/O ANDERS GUSTAVSSON VASTANBY ROSENLUND 2 716 93 FJUGESTA SWEDEN WWW.ANABINT.COM CB-580 Manual Distrubitör/återförsäljare ANAB AB C/O ANDERS GUSTAVSSON VASTANBY ROSENLUND 2 716 93 FJUGESTA SWEDEN WWW.ANABINT.COM 1. Säkerhets Instruktioner..2 2. Produkt instruktion.2 2.1 Yttre konstruktionsskiss

Läs mer

Se till att alltid starta om nätverket i den här ordningen:

Se till att alltid starta om nätverket i den här ordningen: Kapitel 2 Felsökning I det här kapitlet får du information om felsökning av routern. Snabbtips Här följer några tips om hur du rättar till enklare problem. Se till att alltid starta om nätverket i den

Läs mer

Beskrivning av PiiGAB QuickPost

Beskrivning av PiiGAB QuickPost Beskrivning av PiiGAB QuickPost www.piigab.com PiiGAB Processinformation i Göteborg AB Anders Carlssons gata 1 S-417 55 Göteborg Sweden Tel: +46(0)31 559977 Fax: +46(0)31 227071 email: info@piigab.se Innehållsförteckning

Läs mer

Installation, Novaschem 2005

Installation, Novaschem 2005 Installation...2 Hämta Novaschem...2 Att tänka på vid installation...2 Aktivering...2 Starta installationsprogrammet...2 Lokal installation...2 Licensavtal...3 Installationstyp...3 Databaskomponenter...3

Läs mer

Access Direct Bredband

Access Direct Bredband TM Installationsanvisning för Access Direct Bredband Till kortterminalen Point S3000 EMV Välkommen till tjänsten Access Direct Bredband en snabbare och mer stabil kommunikationslösning för dina kortterminaler!

Läs mer

TC Online - Bruksanvisning

TC Online - Bruksanvisning TC Online - Bruksanvisning Innehållsförteckning 1. Login 2. Ny order 3. Sök order 3a. Snabbsökning 4. Händelselogg 4a. Ikoner 5. Listor 6. Mottagning av reparationsenheter från verkstaden 7. Leverans av

Läs mer

Z-LYFTEN PRODUKTION AB MONTERINGSANVISNING

Z-LYFTEN PRODUKTION AB MONTERINGSANVISNING Z-LYFTEN PRODUKTION AB MONTERINGSANVISNING 55508 Radiomanöverdon 2008-03-19 Försäljning/Sales/Verkauf Mossvägen 8, 641 49 KATRINEHOLM,SWEDEN Telephone: +46 150-489550 Telefax: +46 150-489551 E-mail: zepro@zepro.com

Läs mer

DI-604 Express EtherNetwork bredbandsrouter

DI-604 Express EtherNetwork bredbandsrouter Denna produkt kan installeras med en vanlig, modern webbläsare t.ex. Internet Explorer 5.x och Netscape Navigator,4.x eller nyare.. DI-604 Express EtherNetwork bredbandsrouter Innan du börjar 1. Om du

Läs mer

WaterFuse - Byggarbetsplats

WaterFuse - Byggarbetsplats WaterFuse - Byggarbetsplats Användarmanual & Installationsmanual 1 Tack för att du har valt att köpa en automatisk vattenavstängare, WaterFuse. Vi hoppas att WaterFuse kommer uppfylla dina förväntningar

Läs mer

INSTALATION GSM-A4. A4 Ins 3 jan -01

INSTALATION GSM-A4. A4 Ins 3 jan -01 GSM-A4 1 2 3 4 U1 U2 E + - INSTALATION Hellmertz Elektronik AB Sjötorpsvägen 8 Box 5 S-230 42 Tygelsjö E-Post Info@Hellmertz.se Tel: 040-466355 Fax: 040-466353 Preliminär! Version: 3.00 Datum: 4 okt 2000

Läs mer

BRUKSAVISNING EASY GSM

BRUKSAVISNING EASY GSM BRUKSAVISNING EASY GSM EASY GSM Installation av enheten. 1. Placera SIM-kortet i hållaren. Kontrollera att PIN-koden på SIM-kortet är avstängd. (Du kan stänga av PIN-koden genom att sätta SIM-kortet i

Läs mer

ERICSSON HM410DP INSTALLATIONSMANUAL

ERICSSON HM410DP INSTALLATIONSMANUAL ERICSSON HM410DP INSTALLATIONSMANUAL 2 ERICSSON HM410DP INSTALLATIONSMANUAL... 3 KABLARNAS INKOPPLING... 3 INSTÄLLNINGAR OCH KONFIGURERING...4 DATORNS INSTÄLLNINGAR...4 KONFIGURERING...4 CONFIGURATION

Läs mer

Uponor Control System Radio Installationsmanual Manöverpanel, SE 9416-080-10 / IOM- V_07-02

Uponor Control System Radio Installationsmanual Manöverpanel, SE 9416-080-10 / IOM- V_07-02 Uponor Control System Radio Installationsmanual Manöverpanel, SE 946-080-0 / IOM- V_07-0 Uponor AB, VVS Sverige förbehåller sig rätten att utan föregående meddelande ändra de tekniska egenskaperna i enlighet

Läs mer

Din första kontakt med Downloadkey II

Din första kontakt med Downloadkey II Din första kontakt med Downloadkey II Tips: Downloadkey II levereras i två versioner: om basversion och som TI-Compact II med ytterligare programfunktioner för arkivering och visning av nedladdade data.

Läs mer

SERVO-DRIVE. Monteringsanvisning

SERVO-DRIVE. Monteringsanvisning SERVO-DRIVE Monteringsanvisning Översikt Handhavande av monteringsanvisningen Säkerhet Förutsättningar Avsett användningsområde Säkerhetsinstruktioner Ingrepp/ändringar och reservdelar Återvinning Standardskåp

Läs mer

Advoco NetPBX. Konfiguration av Yealink SIP IP-telefoner

Advoco NetPBX. Konfiguration av Yealink SIP IP-telefoner Advoco NetPBX Konfiguration av Yealink SIP IP-telefoner 15 juli 2011 Konfiguration AS 734 94 Rev. A Sidan 2 av 6 Advoco Software AB Advoco erbjuder ett komplett, programvarubaserat telefonisystem för företag

Läs mer

Manual digipostpro. samt digivu. WAN och LAN. Sätt i kort... Ansluten 192.168.1.10

Manual digipostpro. samt digivu. WAN och LAN. Sätt i kort... Ansluten 192.168.1.10 Manual WAN och LAN 15:41 192.168.1.10 samt digivu Menystruktur i Med ansluten digivu 15:41 15:41 192.168.1.10 () TELIA S Grunddisplay LAN Ansluter via lokalt nätverk Grunddisplay WAN Ansluter via GPRS

Läs mer

DISK DRIVE REPLACEMENT

DISK DRIVE REPLACEMENT DDR DISK DRIVE REPLACEMENT TILL ABB ROBOTICS S3 -SYSTEM Swerob Service AB Global Robot Parts AB Beskrivning DDR ersätter alla** gamla diskettstationer. Den monteras på den befintliga platsen för diskettstationen.

Läs mer

Snabbguide Överföring av resultat till PC. systemsure Plus

Snabbguide Överföring av resultat till PC. systemsure Plus Snabbguide Överföring av resultat till PC systemsure Plus Så här enkelt sparar du mätresultaten från instumentet till datorn Först måste programvaran installeras på din PC. Sätt CDn i CD-ROM läsaren och

Läs mer

För installationen av SPECTRUM 4.0 och det fortsatta arbetet med programvaran måste följande systemkrav vara uppfyllda:

För installationen av SPECTRUM 4.0 och det fortsatta arbetet med programvaran måste följande systemkrav vara uppfyllda: Installations-DVD 2. INSTALLATION 2. Installation SPECTRUM 4.0 Innan du kan börja använda SPECTRUM 4.0 måste du säkerställa att din PC uppfyller kraven (systemkrav, se Kap. 2.1) för att programvaran ska

Läs mer

Bruksanvisning Bi-Tronic Control 3 Multitemp

Bruksanvisning Bi-Tronic Control 3 Multitemp Bruksanvisning Bi-Tronic Control 3 Multitemp Spara för framtida bruk Dokumentversioner Nr Datum Typ av ändring Reviderad av 1 2014/10/20 Första redigering av dokumentet YM / SG 2 Innehåll 1 - ÖVERSIKT...

Läs mer

TST8102 WEBCM BRUKSANVISNING

TST8102 WEBCM BRUKSANVISNING TST8102 WEBCM BRUKSANVISNING INNEHÅLLSFÖRTECKNING TST8102 WEBCM - BRUKSANVISNING 1. Översikt... 3 2. Installation... 3 2.1 Nätverksinställningar... 4 3. Startsida... 5 4. Statussida... 6 5. Gruppsida...

Läs mer

2 / 3-axlig joystick med PWM-utgångar

2 / 3-axlig joystick med PWM-utgångar 2 / 3-axlig joystick BESKRIVNING JP är en 2 eller 3-axlig joystick, med möjlighet att styra upp till 6st dubbelverkande proportionalmagneter Utgångarna är proportionella mot joystickens rörelser Joystickens

Läs mer

MANUAL STYRENHET FÖR ROTERANDE VÄRMEVÄXLARE

MANUAL STYRENHET FÖR ROTERANDE VÄRMEVÄXLARE MANUAL STYRENHET FÖR ROTERANDE VÄRMEVÄXLARE VariMax45 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Funktionsbeskrivning 1 Tekniska data 2 Funktioner 2-4 - DIP-omkopplare - Manuell körning (vid test) - Driftindikeringar - Larm

Läs mer

CLIMA CANAL HYBRID CLIMA CANAL

CLIMA CANAL HYBRID CLIMA CANAL CLIMA CANAL HYBRID CLIMA CANAL Läs monteringsanvisningen noga innan installation. Observera att en felaktig installation kan påverka funktion och ljudnivå negativt. Monteringsanvisning www.epecon.se Huvudkontor

Läs mer

Installation och setup av Net-controller AXCARD DS-202

Installation och setup av Net-controller AXCARD DS-202 Installation och setup av Net-controller AXCARD DS-202 Setup av Net-Controller DS202 Installation av programvara Stoppa in Axbase CD n i din CD-spelare. När skivan startat installationsprogrammet klickar

Läs mer

Centronic SensorControl SC211-II

Centronic SensorControl SC211-II Centronic SensorControl SC211-II sv Monterings- och bruksanvisning Fjärrstyrd markis-rörelsesensor Viktig information för: Montörer / Elektriker / Användare Denna anvisning ska finnas tillgänglig tillsammans

Läs mer

Kontrollmetoder MCV12-10 VDO DTCO1381 med MKII enhet

Kontrollmetoder MCV12-10 VDO DTCO1381 med MKII enhet Kontrollmetoder MCV12-10 med MKII enhet Första installationen av en DTCO1381 sid 3 Nyinstallation (även byte från analog eller till en ny digital) Förinstallerad från fabrik Periodisk kontroll av en DTCO1381

Läs mer

INNEHÅLL. INNEHÅLL 26 mars 2009. 1 Installation av SHOPsync 1. 2 Konfigurering av SHOPsync 2

INNEHÅLL. INNEHÅLL 26 mars 2009. 1 Installation av SHOPsync 1. 2 Konfigurering av SHOPsync 2 INNEHÅLL 26 mars 2009 INNEHÅLL 1 Installation av SHOPsync 1 2 Konfigurering av SHOPsync 2 3 Övriga inställningar i webbutiken & ekonomiprogrammet 13 i SHOPsync manual Nordisk e-handel AB KAPITEL 1 INSTALLATION

Läs mer

Norton 360 Online Användarhandbok

Norton 360 Online Användarhandbok Användarhandbok Norton 360 Online Användarhandbok Dokumentation version 1,0 2007 Symantec Corporation. Med ensamrätt. Den licensierade programvaran och dokumentationen betraktas som kommersiell programvara

Läs mer

- TRYGG OCH STÖRNINGSFRI EL

- TRYGG OCH STÖRNINGSFRI EL - TRYGG OCH STÖRNINGSFRI EL Installation av småskaliga anläggningar för Vind- och solel. Vind- och solel Intresset för småskaliga anläggningar för vind och solel ökar. För att underlätta för dig som elinstallatör

Läs mer

BFT3000. Användarmanual

BFT3000. Användarmanual BFT3000 Användarmanual Introduktion Innehåll 1 Introduktion 4 1.1 Tillhörande dokument 4 1.2 Rengöring 4 2 Panelens knappar och indikeringar 5 2.1 Brandförsvarstablå 5 2.2.1 Tryckknappar 5 2.2.2 Grafisk

Läs mer

Förpackningens innehåll. Ordlista. Powerline Adapter

Förpackningens innehåll. Ordlista. Powerline Adapter Powerline Adapter OBS! Utsätt inte Powerline Adapter för extrema temperaturer. Placera inte enheten i direkt solljus eller i närheten av värmeelement. Använd inte Powerline Adapter i extremt fuktiga eller

Läs mer

Kortfattad instruktion för installation och användning av streckodsapplikationer

Kortfattad instruktion för installation och användning av streckodsapplikationer Kortfattad instruktion för installation och användning av streckodsapplikationer 2 1. Installation 2.2 1.1 Förberedelser För att installera applikationen scanner.s32 i streckodsläsaren Opticon OPL9728,

Läs mer

STYRCENTRAL FÖR 2 LEDAR FETTSMÖRJSYSTEM och 1 LEDAR OLJESMÖRJSYSTEM

STYRCENTRAL FÖR 2 LEDAR FETTSMÖRJSYSTEM och 1 LEDAR OLJESMÖRJSYSTEM I2867 S 12.06 STYRCENTRAL FÖR 2 LEDAR FETTSMÖRJSYSTEM och 1 LEDAR OLJESMÖRJSYSTEM CC4 MKII Art. nr. 907447 BRUKSANVISNING INNEHÅLL 1. BESKRIVNING sid. 2 2. DATA sid. 2 3. HANDHAVANDE sid. 3 4. INKOPPLING

Läs mer

Allmänt. Innehåll. Line Ins 3 jan -01

Allmänt. Innehåll. Line Ins 3 jan -01 GSM-LINE 2 INSTALATION Hellmertz Elektronik AB Sjötorpsvägen 8 Box 5 S-230 42 Tygelsjö E-Post Info@Hellmertz.se Tel: 040-466355 Fax: 040-466353 Preliminär! Version: 3.00 Datum: 2 okt 2000 Utskriven: 3

Läs mer

Förpackningens innehåll. Ordlista. Powerline Adapter

Förpackningens innehåll. Ordlista. Powerline Adapter Powerline Adapter OBS! Utsätt inte Powerline Adapter för extrema temperaturer. Placera inte enheten i direkt solljus eller i närheten av värmeelement. Använd inte Powerline Adapter i extremt fuktiga eller

Läs mer

Installationsanvisning För dig som har valt fast IP-Adress

Installationsanvisning För dig som har valt fast IP-Adress Installationsanvisning För dig som har valt fast IP-Adress Inomhusnod Comega FTTH-TVMC... 2 Inomhusnod Allied Telesyn img616... 4 Inomhusnod CTS HET-3109... 5 Nätverkskort... 6 Kontakter och kablar...

Läs mer

Nokia C110/C111 nätverkskort för trådlöst LAN. Installationshandbok

Nokia C110/C111 nätverkskort för trådlöst LAN. Installationshandbok Nokia C110/C111 nätverkskort för trådlöst LAN Installationshandbok KONFORMITETSDEKLARATION Vi, NOKIA MOBILE PHONES Ltd, tillkännager under vårt ensamma ansvar att produkterna DTN-10 och DTN-11 uppfyller

Läs mer

Handbok Svarta lådan. Nicolas Roffet Robert Cimrman Philip Rodrigues Lauri Watts Översättare: Stefan Asserhäll

Handbok Svarta lådan. Nicolas Roffet Robert Cimrman Philip Rodrigues Lauri Watts Översättare: Stefan Asserhäll Nicolas Roffet Robert Cimrman Philip Rodrigues Lauri Watts Översättare: Stefan Asserhäll 2 Innehåll 1 Inledning 5 2 Hur man spelar 6 3 Spelets regler, strategier och tips 7 3.1 Spelregler..........................................

Läs mer

Gsm A6a2 Larm Driftsättning

Gsm A6a2 Larm Driftsättning Gsm A6a2 Larm Driftsättning Datum: 16 mars 2004 Utskriven: 25 juni 2007 24 1 Innehåll Allmänt 3 Inkoppling 4 Igångsättning 6 Indikeringar 8 Tele-kommando 10 Fjärrstyrning av larm 11 Fjärrstyrning av U2

Läs mer

Användarmanual. asense

Användarmanual. asense Gas and Air Sensors Användarmanual asense CO 2 / temperaturgivare Allmänt Luftanalysatorn asense är konstruerad för att mäta koldioxid och temperatur. Modell asense finns både med och utan display, (LCD).

Läs mer

WaterFuse - Utrustning

WaterFuse - Utrustning WaterFuse - Utrustning Användarmanual & Monteringsanvisning 1(12) Tack för att du har valt att köpa en automatisk vattenavstängare, WaterFuse. Vi hoppas att WaterFuse kommer uppfylla dina förväntningar

Läs mer

1. Inkoppling till bredbandsnätet

1. Inkoppling till bredbandsnätet Sid 1 (23) Innehåll 1. Inkoppling till bredbandsnätet a) Aktiv utrustning CPS 500 b) Aktiv utrustning DRG 58x-serien c) Aktiv utrustning DRG 48x och DRG 46x-serien d) Aktiv utrustning DRG Ease e) Aktiv

Läs mer

Bruksmanual för uppsättning av Wanscam övervakningskamera. Utgåva 2.0

Bruksmanual för uppsättning av Wanscam övervakningskamera. Utgåva 2.0 Bruksmanual för uppsättning av Wanscam övervakningskamera Utgåva 2.0 Innehåll Bruksmanual för uppsättning av Wanscam övervakningskamera... 1 installation... 3 Anslut kameran till nätverket första gången...

Läs mer

Installationsguide fo r CRM-certifikat

Installationsguide fo r CRM-certifikat Installationsguide fo r CRM-certifikat För att säkerställa en säker inloggning till CRM Finance webb så behöver alla kunder installera ett kund-unikt klientcertifikat innan man kan försöka logga in i systemet.

Läs mer

Inbyggd programvara för DiMAGE X1, v 1.10

Inbyggd programvara för DiMAGE X1, v 1.10 www.konicaminolta.com www.konicaminoltasupport.com Inbyggd programvara för DiMAGE X1, v 1.10 I det här avsnittet beskrivs hur du installerar den inbyggda programvaran v 1.10 för DiMAGE X1; programvara

Läs mer

Användarmanual BOXEN KONTROLLENHET

Användarmanual BOXEN KONTROLLENHET Användarmanual BOXEN KONTROLLENHET skapad version reviderad godkänd: 23.04.09 1.4 31.08.09 31.08.09 2 Innehåll 1. FÖRPACKNINGENS INNEHÅLL... 3 2. INTRODUKTION... 3 2.1. VARNING... 3 2.2. TYP C... 3 3.

Läs mer

MaxxECU MDash Android App

MaxxECU MDash Android App MaxxECU MDash Android App 2015-04-27 Viktig information! (bör läsas innan installation) Maxxtuning AB - info@maxxtuning.se 1 - Förord MaxxECU MDash är en Android app som kommunicerar trådlöst via blåtand

Läs mer

02999_11 RD25 användarmanual.doc Ver 1.1 2005-01-24 Sidan 1 av 8

02999_11 RD25 användarmanual.doc Ver 1.1 2005-01-24 Sidan 1 av 8 5' VWHJWHUPRVWDW I UOXIWYlUPHSXPSPHGDYIURVWQLQJVIXQNWLRQ 2SHUDW UVPDQXDO 3URJUDPYHUVLRQ -())(OHFWURQLFV$% Sidan 1 av 8 ,QOHGQLQJ JEFF Electronics AB Regulator RD25 är en kompakt tvåstegs termostat med

Läs mer

Bruksanvisning Bläckfisken USB

Bruksanvisning Bläckfisken USB Bruksanvisning Bläckfisken USB Kontaktanslutning till datorer och pekplattor Tel/Fax.: 013-712 70 Östra Harg Torpängen 585 91 Linköping E-post: info@hargdata.se Hemsida: www.hargdata.se Innehållsförteckning:

Läs mer

Användarmanual COM1025

Användarmanual COM1025 Användarmanual COM1025 Introduktion COM1025 är en router som dirigerar trafik mellan RS485-baserade SRD-nätverk och TCP/IP-baserade nätverk. Den möjliggör kommunikation mellan befintlig Dataundercentral

Läs mer

Innehållsförteckning. L3044_MobilWiFi_Manual_110x90.indd 1 2013-03-27 14

Innehållsförteckning. L3044_MobilWiFi_Manual_110x90.indd 1 2013-03-27 14 Innehållsförteckning Välkommen... 2 Lär känna din mobila WiFi... 3 Informationsikoner... 4 Förberedelser... 5-6 Logga in på enhetens administrationssida...7 Anslut till internet via mobilt nätverk - 4G

Läs mer

EC Vent Installationsinstruktion

EC Vent Installationsinstruktion -SE 15-03-2011V.A-002 Innehåll 1 Försäkran om överensstämmelse... 1 2 Varning... 2 3 Produktbeskrivning... 3 3.1 Allmänt... 3 3.1.1 Beskrivning av rumsenhet... 3 3.1.2 Beskrivning av huvudenhet... 3 3.2

Läs mer

PRODUKTHANDBOK PROGRAMMERINGSTRANSPONDER 3067. Stand: Entwurf 2012 v02 basieren auf April 2007_V05.04.2007

PRODUKTHANDBOK PROGRAMMERINGSTRANSPONDER 3067. Stand: Entwurf 2012 v02 basieren auf April 2007_V05.04.2007 PROGRAMMERINGSTRANSPONDER 3067 Stand: Entwurf 2012 v02 basieren auf April 2007_V05.04.2007 Utgåva: Maj 2012 2 Innehållsförteckning 1 SÄKERHETSANVISNINGAR...FEHLER! TEXTMARKE NICHT DEFINIERT. 2 INLEDNING...FEHLER!

Läs mer

ANVÄNDARMANUAL MASKINDRIVEN FETTSPRUTA UNIVERSAL

ANVÄNDARMANUAL MASKINDRIVEN FETTSPRUTA UNIVERSAL ANVÄNDARMANUAL MASKINDRIVEN FETTSPRUTA UNIVERSAL Tack för att du valde ett IDG-Tools verktyg. Detta verktyg är tillverkat efter IDG-Tools krav på kvalitet och tillförlitlighet. Rätt hanterat kommer detta

Läs mer

Logga in... 3. Översikt/Dashboard... 4. Avvikande produkter... 4. Arbeten misslyckades... 4. Senaste gjorda... 4. Systemmeddelanden...

Logga in... 3. Översikt/Dashboard... 4. Avvikande produkter... 4. Arbeten misslyckades... 4. Senaste gjorda... 4. Systemmeddelanden... Innehållsförteckning Logga in... 3 Översikt/Dashboard... 4 Avvikande produkter... 4 Arbeten misslyckades... 4 Senaste gjorda... 4 Systemmeddelanden... 4 Användare... 6 Lägg till ny användare... 6 Redigera/radera

Läs mer

n-abler STYRKULA Handbok Underhåll Avfallshantering Förbrukad produkt ska hanteras som elektronikavfall

n-abler STYRKULA Handbok Underhåll Avfallshantering Förbrukad produkt ska hanteras som elektronikavfall Underhåll n-abler STYRKULA n-abler styrkula har inga utbytbara eller reparerbara delar. Om reparation blir nödvändig var vänlig kontakta er leverantör. För ytterligare information eller frågor, kontakta

Läs mer

Drift & Skötsel Drifttrycksregulator MULTISTAB

Drift & Skötsel Drifttrycksregulator MULTISTAB Drift & Skötsel Drifttrycksregulator MULTISTAB 140228_060529:12 QMT 7MS0XXXTUXX Adress Amerikavägen 6 393 56 KALMAR, Sweden Telefon +46(0)480 44 02 00 Telefax +46(0)480 44 00 10 Hemsida/ e-post www.qmt3.com

Läs mer

Vattenfelsbrytare esystop

Vattenfelsbrytare esystop 150317 sida 1 av 2 Installationen bör utföras av en fackman. Vattenfelsbrytaren esystop är anpassad till branschregler Säker Vatteninstallation. För installation av magnetventil i systemet se separat blad

Läs mer

Manual licenserver. Installations och konfigurations-manual för Adtollo licenserver 2014-10-07

Manual licenserver. Installations och konfigurations-manual för Adtollo licenserver 2014-10-07 Installations och konfigurations-manual för Adtollo licenserver 2014-10-07 2014-10-07 Sida 2 av 8 Detta är en installationsanvisning för Adtollo licensserver. Applikationen kan användas till flera av Adtollos

Läs mer

Manual för webb-sida, GOLDen GATE, Ethernet Från och med programversion 4.00.0

Manual för webb-sida, GOLDen GATE, Ethernet Från och med programversion 4.00.0 Manual för webb-sida, GOLDen GATE, Ethernet Från och med programversion 4.00.0 1. Inloggning GOLDen GATE har en inbyggg webbserver. För att få tillträde till denna krävs en webb-läsare med stöd för java.

Läs mer

Förenklad användarmanual för DAISY-användning. Olympus DM-5

Förenklad användarmanual för DAISY-användning. Olympus DM-5 Förenklad användarmanual för DAISY-användning Olympus DM-5 Komma igång 1 Sätt i batteriet Börja med att sätta i medföljande batteri i spelaren. Gör detta genom att öppna luckan på baksidan. En skarv i

Läs mer

Kom igång med TIS-Office

Kom igång med TIS-Office Kom igång med TIS-Office Denna guide hjälper dig att komma igång med TIS-Office, mer information om hur man använder programmet finns i manualer på TIS-Office CD-skivan och i den inbyggda hjälpfunktionen

Läs mer

Installationshandledning fo r Novapoint GeoSuite Toolbox 2014

Installationshandledning fo r Novapoint GeoSuite Toolbox 2014 Solna 2014-03-20 Installationshandledning fo r Novapoint GeoSuite Toolbox 2014 Detta är en kort beskrivning för dig som användare av programpaketet Novapoint GeoSuite Toolbox. Toolboxen innehåller ett

Läs mer

INSTALLATION. OPHERA SVARSAPPARAT MED FÄRGMONITOR (Lämna denna manual vid svarsapparaten)

INSTALLATION. OPHERA SVARSAPPARAT MED FÄRGMONITOR (Lämna denna manual vid svarsapparaten) S INSTALLATION OPHERA SVARSAPPARAT MED FÄRGMONITOR (Lämna denna manual vid svarsapparaten) Varning! Rengör svarsapparaten endast med en torr trasa. Ophera en högtalande svarsapparat med färgskärm En svarsapparat

Läs mer