Kommunstyrelsen. Ärendelista. Sammanträdesdatum

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Kommunstyrelsen. Ärendelista. Sammanträdesdatum 2013-09-10"

Transkript

1 Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum Ärendelista 164 Närvarorätt för utomstående 165 Markanvisningsavtal för bostäder i Skummeslöv och Våxtorp 166 Svar på motion om betygsresultat i engelska 167 Godkännande av Laholmshems AB:s förvärv av markområde samt byggande av 36 hyreslägenheter i Skummeslövsstrand 168 Svar på medborgarförslag om bevarande av Svarvareskogen i Skummeslövsstrand 169 Svar på medborgarförslag om bidrag till nyinflyttande barnfamiljer i Mästocka 170 Överlämnande av respektive nämnds underlag till kommunplan för år 2014 samt ekonomisk plan år 2015 och Begäran om medel för ersättning av konstverk i Våxtorps hembygdspark 172 Föreskrifter för placering av medel i donationsstiftelser förvaltade av Laholms kommun 173 Remiss av betänkandet Fri att leka och lära - ett målinriktad arbete för barns ökade säkerhet i förskola 174 Remiss av departementspromemorian Tid för undervisning - lärares arbete med åtgärdsprogram 175 Remiss av betänkandet Privata utförare - Kontroll och insyn 176 Svar till Skolinspektionen efter tillsyn i Laholms kommun 177 Ansökan om statlig medfinansiering till trafiksäkerhets- och miljöåtgärder på kommunala gator och vägar för år Yttranden från nämnderna över LUPP-enkäten 179 Astma- och allergipolicy 180 Framtagande av klimatanpassningsplan 181 Ändring i kommunstyrelsens delegationsordning 182 Inköp av verktyg för medarbetarenkät 183 Anmälningar 184 Anmälan av delegationsbeslut 185 Informationsärenden

2 Laholms kommun Kommunstyrelsen har haft sammanträde den 10 september 2013 Protokollet som justerats den 12 september, finns tillgängligt i Stadshuset, Humlegången 6, Laholm Kommunledningskontoret Jonas Påhlsson Kommunsekreterare Bevis om anslag Att ovanstående tillkännages på kommunens anslagstavla från och med den 13 september 2013 till och med den 4 oktober 2013 intygas. Jonas Påhlsson Kommunledningskontoret

3 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL LAHOLMS KOMMUN Sammanträdesdatum Sid 1 (37) Plats och tid Stadshuset i Laholm kl Beslutande Övriga deltagande Thomas Jönsson (M), ordförande Rhea Löfmark Aspeheim (C) Kristina Jönsson (S) Christer Johnsson (M) Jonas Hellsten (M) Roland Gottfridsson (C) Magnus Johansson (S) Lena Angviken (MP) Bertil Johansson (Lap) John Löfstedt (M), ersättare Margareta Svensson (KD), ersättare Gejbert Strömdahl (SD), ersättare 164, Ingemar Nilsson, ekonomichef, 171 Sofia Larsson, ungdomssamordnare, 164, 177 Torbjörn Sandebert, ungdomssamordnare, 177 Kristian Hafskjär, sakkunnigt biträde till kommunrevisorerna, 184 Patrik Appelquist, kommunrevisor, 184 Tommy Jacobson, kommunrevisor, 184 Bernt Samuelsson, kommunrevisor, 184 Lillemor Landén-Vepsä, kommunrevisor, 184 Torkel Fagerström, kommunrevisor, 184 Sandra Cornmark, planarkitekt, 184 Hans Johansson, projekteringsingenjör, 184 Johanna Ivarsson, energi- och klimatrådgivare, 184 Ove Bengtsson, it-chef, 184 Nils Danred, kommunchef Jonas Påhlsson, kommunsekreterare Utses att justera Magnus Johansson (S) Plats och tid för justering Kommunledningskontoret kl Paragrafer Sekreterare Jonas Påhlsson Ordförande Thomas Jönsson (M) Justerande Magnus Johansson (S)

4 LAHOLMS KOMMUN Sammanträdesdatum 2 KS 164 Dnr Närvarorätt för utomstående Ärendet Torbjörn Sandebert studerar statsvetenskap vid högskolan i Halmstad och genomför nu sin praktik i Laholms kommun under ungdomssamordnaren. Ungdomssamordnaren anhåller om närvarorätt för Torbjörn Sandebert vid kommunstyrelsens sammanträde. Kommunstyrelsens beslut Torbjörn Sandebert medges närvarorätt vid sammanträdet.

5 LAHOLMS KOMMUN Sammanträdesdatum 3 KS 165 Dnr Markanvisningsavtal för bostäder i Skummeslöv och Våxtorp Ärendet Laholms kommun har för avsikt att sälja två fastigheter planlagda för bostadsbyggnation. Den ena fastigheten är belägen i Skummeslövsstrand och den andra i Våxtorp. Fastigheten i Skummeslövsstrand utgörs av ett område om ca kvm av fastigheten Skummeslöv 12:121. Fastigheten är obebyggd. Fastigheten är belägen vid Västkustvägen, i närheten av Stora Strandvägen, en knapp kilometer från havet. Fastigheten i Våxtorp utgörs av ett område om ca kvm av fastigheten Våxtorp 2:68. Fastigheten är obebyggd. Fastigheten är belägen vid Violvägen. För båda fastigheterna gäller detaljplan enligt vilka fastigheterna får bebyggas med bostäder i två våningar. Köparen ska bebygga båda fastigheterna med bostäder i huvudsak i enlighet med gällande detaljplaner. Kommunen bedömer att fastigheten i Skummeslövsstrand kan komma att innehålla ca lägenheter och fastigheten i Våxtorp ca lägenheter. Köpeavtalet omfattar båda fastigheterna med en gemensam köpeskilling. Tillträde till fastigheten i Skummeslövsstrand får ske först när grundläggningsarbetena i Våxtorp har slutförts. Ärendets beredning Två anbud har kommit in. Samhällsbyggnadskontoret har utvärderat anbuden. Det anbud som föreslås antas uppfyller kraven samt har angett högst pris. Beslutsunderlag Köpekontrakt. Utvärderingsrapport. Beredningsutskottets protokoll den 2 september

6 LAHOLMS KOMMUN Sammanträdesdatum 4 Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige Kommunfullmäktige godkänner köpekontraktet.

7 LAHOLMS KOMMUN Sammanträdesdatum 5 KS 166 Dnr Svar på motion om betygsresultat i engelska Ärendet I en motion till kommunfullmäktige yrkar Bertil Johansson (Lap) att barn- och ungdomsnämnden ges i uppdrag att utreda orsaken till att nästan 17 procent av kommunens sjätteklassare fått underkända betyg i engelska och att nämnden ska redovisa förslag till åtgärder. Ärendets beredning Motionen har remitterats till barn- och ungdomsnämnden. Barnoch ungdomsnämnden skriver i sitt beslut att de föreslår kommunfullmäktige att avslå motionen mot bakgrund av det redan pågående och kontinuerliga uppföljningsarbete som görs ute på skolorna och även centralt på barn- och ungdomskontoret med kontinuerlig rapportering till barn- och ungdomsnämnden. Beslutsunderlag Motion den 7 februari Barn- och ungdomsnämndens protokoll den 29 augusti Beredningsutskottets protokoll den 2 september Yrkanden Bertil Johansson (Lap): Motionen ska bifallas. Beslutsgång Ordföranden ställer proposition på beredningsutskottets förslag och Johanssons yrkande och finner att kommunstyrelsen beslutar enligt beredningsutskottets förslag. Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige Kommunfullmäktige avslår motionen.

8 LAHOLMS KOMMUN Sammanträdesdatum 6 Reservation Bertil Johansson (Lap) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget yrkande.

9 LAHOLMS KOMMUN Sammanträdesdatum 7 KS 167 Dnr Godkännande av Laholmshems AB:s förvärv av markområde samt byggande av 36 hyreslägenheter i Skummeslövsstrand Ärendet I bolagsordningen för Laholmshem AB 5 framgår att kommunfullmäktige i Laholms kommun ska beredas möjlighet att ta ställning innan sådana beslut i verksamheten som är av principiell betydelse eller annars av större vikt fattas. I gällande ägardirektiv punkten "Verksamhetsfrågor som ska underställas kommunfullmäktige" anges att sådana ställningstaganden kan röra sig om t ex större investeringar eller övriga frågor av principiell beskaffenhet eller av större vikt. Laholmshem AB begär i skrivelse den 14 augusti 2013 kommunfullmäktiges godkännande till en större investering i exploateringsområdet Allarp i Skummeslövsstrand. Investeringen rör sig om köp av markområde samt byggande av 36 lägenheter enligt SABO Kombohuskonceptet för en beräknad summa uppgående till sammanlagt 52 miljoner kronor eller motsvarande ca kr/kvm BOA. Planering pågår med berörda markägare, entreprenörer samt kommunen och beräknas kunna genomföras under med start i början av Bakgrunden till Laholmshems begäran är behovet av nyproducerade hyreslägenheter i Laholms kommun och att det i princip saknas hyresrätter i den aktuella delen av kommunen. Mark finns planlagd och kan därför påbörjas inom en förhållandevis kort tidsrymd. Detsamma gäller SABO Kombohuskoncept vilket är upphandlat av bolagets intresseorganisation för att kunna avropas med en förhållandevis kort startsträcka. Beslutsunderlag Laholmshems skrivelse den 14 augusti Beredningsutskottets protokoll den 2 september Yrkanden Bertil Johansson (Lap): Laholmshems AB:s föreslagna investering i exploateringsområdet Allarp i Skummeslövsstrand ska inte godkännas.

10 LAHOLMS KOMMUN Sammanträdesdatum 8 Roland Gottfridsson (C) med instämmande av Lena Angviken (MP): Bifall till beredningsutskottets förslag. Beslutsgång Ordföranden ställer proposition på beredningsutskottets förslag och Johanssons yrkande och finner att kommunstyrelsen beslutar enligt beredningsutskottets förslag. Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige Kommunfullmäktige tillstyrker Laholmshem AB:s föreslagna investering i exploateringsområdet Allarp i Skummeslövsstrand. Reservation Bertil Johansson (Lap) reserverar sig mot beslutet och avser att komma in med skriftlig reservation före protokollets justering.

11 LAHOLMS KOMMUN Sammanträdesdatum 9 KS 168 Dnr Svar på medborgarförslag om bevarande av Svarvareskogen i Skummeslövsstrand Ärendet I ett medborgarförslag av Bo Tengqvist, Skummeslövsstrand, föreslås att Svarvareskogen i Skummeslövsstrand med omkringliggande skogsmark ska bevaras nu och i framtiden som naturmark. Kommunfullmäktige har överlåtit till kommunstyrelsen att besluta om medborgarförslaget, varvid styrelsens svar på förslaget ska anmälas senast vid fullmäktiges sammanträde den 29 oktober Ärendets beredning Laholms kommun arbetar med att ta fram en ny översiktsplan, Framtidsplan I förslaget till översiktsplan som är föremål för granskning fram till den 23 september 2013 framgår det att det inte finns några planer på att bebygga Svarvareskogen. Kommunledningskontoret föreslår därmed att kommunstyrelsen ska förklara medborgarförslaget besvarat med hänvisning till Framtidsplan Beslutsunderlag Medborgarförslag den 16 mars Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse den 12 augusti Beredningsutskottets protokoll den 2 september Yrkanden Bertil Johansson (Lap): Bifall till medborgarförslaget. Beslutsgång Ordföranden ställer proposition på beredningsutskottets förslag och Johanssons yrkande och finner att kommunstyrelsen beslutar enligt beredningsutskottets förslag.

12 LAHOLMS KOMMUN Sammanträdesdatum 10 Kommunstyrelsens beslut Kommunstyrelsen förklarar medborgarförslaget besvarat med hänvisning till förslag till ny översiktsplan, Framtidsplan Reservation Bertil Johansson (Lap) reserverar sig mot beslutet. Beslutsexpediering Förslagsställaren Kommunfullmäktige

13 LAHOLMS KOMMUN Sammanträdesdatum 11 KS 169 Dnr Svar på medborgarförslag om bidrag till nyinflyttande barnfamiljer i Mästocka Ärendet I ett medborgarförslag av Ulla-Britt Påhlsson m.fl. för Mästocka Samhällsförening föreslås att kommunen ska stimulera barnfamiljer att välja Mästocka som bostadsort genom att införa ett system med kommunalt bidrag med kronor till barnfamiljer som bosätter sig permanent i Mästocka med omnejd. Kommunfullmäktige har den 25 juni 2013, 100, beslutat överlåta till kommunstyrelsen att besluta om medborgarförslaget, varvid styrelsens svar på förslaget ska anmälas senast vid fullmäktiges sammanträde i januari Ärendets beredning Kommunledningskontoret konstaterar att den problembild med en nedåtgående befolkningstrend som redovisas i medborgarförslaget har fog för sig. År 1990 uppgick befolkningen i Mästocka till 91 personer och 2012 till 52 personer, således en minskning av invånarantalet med 39 personer, dvs. med 42,9 procent. Kommunledningskontoret lämnar vidare redogörelse för de tillväxtskapande åtgärder som kommunen arbetar med för att nå det nuvarande befolkningsmålet invånare i kommunen år Kommunledningskontoret konstaterar vidare att det inte finns något lagstöd för att av kommunala medel betala ut ersättning till barnfamiljer som motprestation för att de flyttar in till kommunen såsom föreslås i medborgarförslaget. Enligt kommunledningskontorets bedömning faller den föreslagna bidragsgivningen utanför den kommunala kompetensen, varför medborgarförslaget inte kan bifallas.

14 LAHOLMS KOMMUN Sammanträdesdatum 12 Beslutsunderlag Medborgarförslag den 25 maj Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse den 15 augusti Beredningsutskottets protokoll den 2 september Kommunstyrelsens beslut Kommunstyrelsen avslår medborgarförslaget. Beslutsexpediering Förslagsställaren Kommunfullmäktige

15 LAHOLMS KOMMUN Sammanträdesdatum 13 KS 170 Dnr Överlämnande av respektive nämnds underlag till kommunplan för år 2014 samt ekonomisk plan år 2015 och 2016 Ärendet Nämnderna ska enligt kommunstyrelsens riktlinjer och direktiv för arbetet med budget, kommunplan och nämndsplaner för år 2014 överlämna sina förslag till budget och kommunplan för 2014 samt ekonomisk plan för åren 2015 och 2016 till kommunstyrelsen senast den 31 augusti Under november kommer kommunstyrelse och kommunfullmäktige att fatta beslut om budget, ekonomisk plan och kommunplan. Beslutsunderlag Barn- och ungdomsnämndens protokoll den 29 augusti Kultur- och utvecklingsnämndens protokoll den 22 augusti Miljö- och byggnadsnämndens protokoll den 21 augusti Servicenämndens protokoll den 28 augusti Socialnämndens protokoll den 20 augusti Kommunstyrelsens beslut Kommunstyrelsen har tagit del av nämndernas förslag till budget och kommunplan för 2014 samt ekonomisk plan för åren 2015 och 2016 och överlämnar förslagen till kommunstyrelsens budgetberedning för vidare beredning av ärendet.

16 LAHOLMS KOMMUN Sammanträdesdatum 14 KS 171 Dnr Begäran om medel för ersättning av konstverk i Våxtorps hembygdspark Ärendet Kultur- och utvecklingsnämnden begär tilläggsanslag om kronor för ersättandet av konstverket Bingerskan till Våxtorps hembygdspark. Ärendets beredning På sensommaren år 2011 stals Lars Lindekrantzs kopparskulptur Bingerskan från sin plats utanför hembygdsgården i Våxtorp. Skulpturen hade år 1986 överlämnats som gåva från Våxtorps hembygdsförening till Laholms kommun med förbehåll att skulpturen skulle försäkras och vårdas likt övriga konstverk i kommunens ägo. Bingerskan var vid gåvotillfället värderad till kronor. En ny skulptur är tänkt att utföras i huggen sten och motivmässigt anknyta till Våxtorps bingetradition. Den totala kostnaden för konstverket beräknas uppgå till kronor. Verket kan vara klart för invigning sommaren 2014 under förutsättning att kontrakt tecknas under september-oktober Vid kontraktstecknandet utbetalas en tredjedel av arvodet, vilket innebär att kronor skulle belasta 2013 års budget. Beslutsunderlag Kultur- och utvecklingsnämndens protokoll den 22 augusti Beredningsutskottets protokoll den 2 september Yrkanden Bertil Johansson (Lap): Kultur- och utvecklingsnämndens begäran ska avslås. Roland Gottfridsson (C): Bifall till beredningsutskottets förslag.

17 LAHOLMS KOMMUN Sammanträdesdatum 15 Beslutsgång Ordföranden ställer proposition på beredningsutskottets förslag och Johanssons yrkande och finner att kommunstyrelsen beslutar enligt beredningsutskottets förslag. Kommunstyrelsens beslut Kommunstyrelsen omdisponerar 190 tkr från anslaget för oförutsedda investeringar till kultur- och utvecklingsnämnden för ersättning av konstverk i Våxtorps hembygdspark. Reservation Bertil Johansson reserverar sig mot beslutet till förmån för eget yrkande. Beslutsexpediering Kultur- och utvecklingsnämnden

18 LAHOLMS KOMMUN Sammanträdesdatum 16 KS 172 Dnr Föreskrifter för placering av medel i donationsstiftelser förvaltade av Laholms kommun Ärendet Kommunen tillämpar samförvaltning av vissa donationsstiftelser. Enligt 2 kapitlet 5 stiftelselagen är samförvaltning tillåten om inte annat följer av stiftelseförordnandet. För flertalet av stiftelserna finns det inget hinder att dessa samförvaltas. Varje donationsstiftelse förvaltas emellertid som en självständig juridisk person och har en bestämd andel av den gemensamt förvaltade förmögenhetsmassan. Åtta stiftelser ingår i samförvaltningen. Marknadsvärdet den 30 juni i år uppgick till 22,2 mkr. Kommunstyrelsen har den 23 augusti 2005 antagit placeringsföreskrifter för de förvaltade stiftelserna. Genom ett nytt beslut i kommunstyrelsen den 14 oktober 2008 anpassades dessa i vissa delar. Ärendets beredning Kommunledningskontoret framlägger förslag på förändrade föreskrifter. I de föreslagna föreskrifterna tydliggörs det att placering av de samförvaltade stiftelsemedlen företrädesvis ska ske i värdepappersfonder. Genom att varje värdepappersfond har egna regelverk kring placeringsinriktning och riskbegränsningar anpassas föreskrifterna till detta. Vissa tillgångsslag som tidigare inte varit tillåtna tillåts nu under förutsättning att placeringar sker i en fond. I förhållande till befintliga föreskrifter har nu vissa avsnitt, som inte anses relevanta, förkortats eller helt tagits bort. Dessutom har strukturen förändrats i syfte att göra dokumentet lättöverskådligare. Beslutsunderlag Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse den 21 augusti Föreskrifter för placering av medel i donationsstiftelser förvaltade av Laholms kommun. Beredningsutskottets protokoll den 2 september

19 LAHOLMS KOMMUN Sammanträdesdatum 17 Kommunstyrelsens beslut 1. Kommunstyrelsen antar framlagt förslag till föreskrifter för placering av medel i donationsstiftelser förvaltade av Laholms kommun. 2. Placering av pensionsmedlen ska även ättningsvis ske i värdepappersfonder. 3. Kommunledningskontoret ges i uppdrag att fastställa lämpligt index för de olika tillgångsslagen för utvärdering av utfallet av portföljen.

20 LAHOLMS KOMMUN Sammanträdesdatum 18 KS 173 Dnr Remiss av betänkandet Fri att leka och lära - ett målinriktad arbete för barns ökade säkerhet i förskola Ärendet Utbildningsdepartementet har på remiss översänt betänkandet Fri att leka och lära - ett målinriktat arbete för barns ökade säkerhet i förskolan (SOU 2013:26). I remissen ligger att regeringen vill ha synpunkter på förslagen eller materialet i betänkandet. Betänkandet har remitterats till barn- och ungdomsnämnden. Ärendets beredning I remissen föreslås att en ny bestämmelse förs in i skollagen som anger att varje huvudman ska bedriva ett målinriktat arbete för barnens säkerhet i förskolan, kompletterat med ett krav på att systematiska och kontinuerliga åtgärder ska vidtas för att förebygga och förhindra olyckor och tillbud i utbildningen. Detta ska ses som en del av förskolans kvalitetsarbete och omfattas av kravet på dokumentation. I remissen föreslås även att ett nationellt rapporteringssystem för olyckor och tillbud i förskolan införs. Barn- och ungdomsnämnden tillstyrker förslagen i betänkandet. Beslutsunderlag Barn- och ungdomsnämndens protokoll den 29 augusti Remiss - Fri att leka och lära - ett målinriktat arbete för barns ökade säkerhet i förskolan (SOU 2013:26). Beredningsutskottets protokoll den 2 september Kommunstyrelsens beslut Laholms kommun tillstyrker förslagen i betänkandet. Beslutsexpediering Utbildningsdepartementet

21 LAHOLMS KOMMUN Sammanträdesdatum 19 KS 174 Dnr Remiss av departementspromemorian Tid för undervisning - lärares arbete med åtgärdsprogram Ärendet Utbildningsdepartementet har på remiss översänt promemorian Tid för undervisning - lärares arbete med åtgärdsprogram (Ds 2013:50). I remissen ligger att regeringen vill ha synpunkter på förslagen eller materialet i betänkandet. Betänkandet har remitterats till barn- och ungdomsnämnden och kultur- och utvecklingsnämnden. Ärendets beredning I departementspromemorian föreslås en modell med olika steg i arbetet med elever i behov av stöd och särskilt stöd. Stöd är den första extra insats som sätts in för en elev som behöver det. Om en elevs behov av stöd inte kan tillgodoses inom ramen för den ordinarie undervisningen ska detta anmälas till rektorn. Om rektorn bedömer att eleven är i behov av särskilt stöd, ska rektorn besluta att eleven ska ges sådant stöd. För en elev som ska ges särskilt stöd ska det särskilda stödet dokumenteras i ett åtgärdsprogram endast om eleven, om han eller hon har fyllt 16 år, eller elevens vårdnadshavare begär det. Möjligheten att överklaga särskilt stöd föreslås kvarstå som i dag. Beslutsunderlag Remiss - Tid för undervisning - lärares arbete med åtgärdsprogram (Ds 2013:50). Beredningsutskottets protokoll den 2 september Yrkanden Thomas Jönsson (M): Kommunstyrelsen uppdrar åt beredningsutskottet att svara på remissen efter hörande av barn- och ungdomsverksamheten och kultur- och utvecklingsverksamheten.

22 LAHOLMS KOMMUN Sammanträdesdatum 20 Beslutsgång Ordföranden ställer proposition på Jönssons yrkande och finner att kommunstyrelsen beslutar i enlighet med Jönssons yrkande. Kommunstyrelsens beslut Kommunstyrelsen uppdrar åt beredningsutskottet att svara på remissen efter hörande av barn- och ungdomsverksamheten och kultur- och utvecklingsverksamheten.

23 LAHOLMS KOMMUN Sammanträdesdatum 21 KS 175 Dnr Remiss av betänkandet Privata utförare - Kontroll och insyn Ärendet Finansdepartementet har på remiss översänt betänkandet Privata utförare - Kontroll och insyn (SOU 2013:53). I remissen ligger att regeringen vill ha synpunkter på förslagen eller materialet i betänkandet. Betänkandet har remitterats till barn- och ungdomsnämnden, kultur- och utvecklingsnämnden och socialnämnden. Ärendets beredning I betänkandet föreslås att begreppet kommunala entreprenader i kommunallagen ska ersättas med begreppet privat utförare. Det föreslås vidare att det i kommunallagen, hälso- och sjukvårdslagen, socialtjänstlagen, lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade och tandvårdslagen ska tydliggöras att kommuner och landsting bibehåller sitt huvudmannaskap i denna situation. Syftet med den föreslagna lagändringen är i första hand ett klarläggande av vad som redan följer av gällande rätt. Betänkandet föreslår att det ska vara en uttrycklig skyldighet för kommuner och landsting att kontrollera och följa upp verksamhet som bedrivs av privata utförare. Vidare ska det vara en skyldighet för fullmäktige att anta ett program med övergripande mål och riktlinjer för de kommunala angelägenheter som lämnas över till privata utförare. I programmet ska också anges hur fullmäktiges mål och riktlinjer samt övriga föreskrifter på området ska följas upp och hur allmänhetens insyn ska tillgodoses. Programmet ska omprövas varje mandatperiod. Det föreslås vidare en ny bestämmelse i kommunallagen som innebär att när enskilda kan välja endast en särskild utförare av den kommunala nämndens tjänster ska nämnden lämna information om samtliga utförare. Sådan information ska vara saklig, relevant, jämförbar, lättförståelig och lättillgänglig. Förslaget omfattar endast de situationer när den enskilde har möjlighet att välja mellan olika alternativa utförare och det endast är möjligt att välja ett alternativ.

24 LAHOLMS KOMMUN Sammanträdesdatum 22 Barn- och ungdomsnämnden ställer sig bakom förslagen i betänkandet. Kultur- och utvecklingsnämnden har inget att erinra mot förslaget. Socialnämnden tillstyrker förslaget. Sveriges kommuner och landsting kommer att hålla en remisskonferens den 5 september. Kommunledningskontoret föreslår att ett svar på remissen avvaktar denna konferens och att kommunstyrelsen uppdrar till beredningsutskottet att svara på remissen. Beslutsunderlag Barn- och ungdomsnämndens protokoll den 29 augusti Kultur- och utvecklingsnämndens protokoll den 22 augusti Socialnämndens protokoll den 20 augusti Beredningsutskottets protokoll den 2 september Kommunstyrelsens beslut Kommunstyrelsen uppdrar till beredningsutskottet att svara på remissen.

25 LAHOLMS KOMMUN Sammanträdesdatum 23 KS 176 Dnr Svar till Skolinspektionen efter tillsyn i Laholms kommun Ärendet Skolinspektionen har under våren 2013 genomfört regelbunden tillsyn i Laholms kommun. Vid tillsynen tar Skolinspektionen ställning till i vad mån verksamheten ger förutsättningar för barn, ungdomar och vuxenstuderande att nå de nationella målen och bedömer om huvudmännen uppfyller de krav som författningarna ställer på verksamheten. Varje skola har efter besöket fått ett beslut där iakttagelser och bedömningar som rör den granskade skolan redovisas. För offentliga huvudmän sammanställs iakttagelser och bedömningar, som rör huvudmannens ansvar för utbildningsverksamheten i kommunen i ett kommunbeslut. Kommunens förskoleverksamhet och verksamheten vid fritidshemmen redovisas i var sitt sammanfattande beslut. Skolinspektionen har begärt att huvudmannen ska redovisa till Skolinspektionen vilka åtgärder som har vidtagits i verksamheterna senast den 28 augusti Laholms kommun har dock begärt förlängd svarstid och kommer att redovisa planerade åtgärder i september Barn- och ungdomsnämnden och kultur- och utvecklingsnämnden har upprättat förslag till svar till skolinspektionen. Beslutsunderlag Barn- och ungdomsnämndens protokoll den 29 augusti Kultur- och utvecklingsnämndens protokoll den 22 augusti Regelbunden tillsyn i Laholm kommunbeslut. Svar till Skolinspektionen kommunbeslut. Svar till Skolinspektionen skolbeslut. Svar till Skolinspektionen gällande förskolorna samt pedagogisk omsorg i Laholms kommun. Beredningsutskottets protokoll den 2 september

26 LAHOLMS KOMMUN Sammanträdesdatum 24 Kommunstyrelsens beslut Laholms kommun svarar Skolinspektionen med barn- och ungdomsnämndens och kultur- och utvecklingsnämndens upprättade svar.

27 LAHOLMS KOMMUN Sammanträdesdatum 25 KS 177 Dnr Ansökan om statlig medfinansiering till trafiksäkerhets- och miljöåtgärder på kommunala gator och vägar för år Ärendet I den regionala infrastrukturplanen för Halland för år finns en pott avsatt för statlig medfinansiering för trafiksäkerhetsoch miljöåtgärder på kommunala gator. Prioriterade områden är oskyddade trafikanter samt barns situation i trafiken, åtgärder/objekt med stor potential för cykling samt åtgärder för att minska antalet bullerutsatta personer. Trafikverket informerar kommunerna att det nu är tid att ansöka om statlig medfinansiering för objekt under åren Statlig medfinansiering ges i normalfallet för hälften av investeringskostnaden. Ärendets beredning Kommunledningskontoret har upprättat ett förslag till ansökan och föreslår följande: För år 2014 beräknas kostnaderna för projekten till 500 tkr varav statsbidrag sökes med 250 tkr. 1. Hastighetsdämpande åtgärder och trafiksäkerhetsåtgärder enligt trafikplan samt hastighetsöversyn för Laholms kommuns tätorter. För år 2015 beräknas kostnaderna för projekten till tkr, varav statsbidrag sökes med 750 tkr. 1. Hastighetsdämpande åtgärder och trafiksäkerhetsåtgärder enligt trafikplan samt hastighetsöversyn för Laholms kommuns tätorter. 2. Gång- och cykelväg utmed Nybergs lid.

28 LAHOLMS KOMMUN Sammanträdesdatum 26 För år 2016 beräknas kostnaderna för projekten till tkr, varav statsbidrag sökes med 600 tkr. 1. Hastighetsdämpande åtgärder och trafiksäkerhetsåtgärder enligt trafikplan samt hastighetsöversyn för Laholms kommuns tätorter. 2. Gång- och cykelväg utmed Kristianstadvägen. Beslutsunderlag Kommunledningskontorets förslag till ansökan den 26 augusti Trafikverkets skrivelse den 23 augusti Beredningsutskottets protokoll den 2 september Kommunstyrelsens beslut Kommunstyrelsen beslutar att ansökan om statlig medfinansiering för trafiksäkerhets- och miljöåtgärder på kommunala gator och vägar för år skickas till Trafikverket. Beslutsexpediering Trafikverket

29 LAHOLMS KOMMUN Sammanträdesdatum 27 KS 178 Dnr Yttranden från nämnderna över LUPP-enkäten Ärendet Laholms kommun har genomfört Ungdomsstyrelsens LUPP-enkät (Lokal uppföljning av ungdomspolitik) under hösten LUPPenkäten är ett steg i att implementera den plan för samverkan, dialog och inflytande med unga som kommunfullmäktige fattade beslut om i juni I planen anges att LUPP-enkäten ska genomföras 2012 samt vart tredje år därefter. Under oktober och november genomfördes enkäten i årskurs 8 vid kommunens högstadieskolor samt bland gymnasieelever i årskurs 2, oberoende av i vilken kommun de studerar. Ärendets beredning Kommunstyrelsen remitterade den 12 mars rapporten till nämnderna med begäran att senast den 30 juni 2013 redovisa hur nämnderna avser att förfara med resultatet från enkäten i det atta arbetet. Ungdomssamordnaren har sammanställt nämndernas svar och föreslår att nämnderna i budgetuppföljning 1 år 2014 ska redovisa hur arbetet med LUPP-enkätens resultat fortgår. Vidare föreslår ungdomssamordnaren hur kommunstyrelsen utifrån styrelsens ansvarsområden ska förhålla sig till resultatet av enkäten. Beslutsunderlag Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse den 26 augusti Barn- och ungdomsnämndens protokoll den 27 juni Kultur- och utvecklingsnämndes protokoll den 18 juni Miljö- och byggnadsnämndens protokoll den 19 juni Servicenämndens protokoll den 20 juni Socialnämndens protokoll den 18 juni Beredningsutskottets protokoll den 2 september

30 LAHOLMS KOMMUN Sammanträdesdatum 28 Kommunstyrelsens beslut 1. Kommunstyrelsen uppdrar åt nämnderna att i budgetuppföljning 1 år 2014 redovisa hur arbetet med LUPP-enkätens resultat fortgår. 2. Kommunstyrelsen egna arbete i enlighet med Plan för dialog, samverkan och inflytande ska kontinuerligt följas upp. 3. Kommunstyrelsen ska ätta prioritera barn och ungas hälsa i Folkhälsorådet. 4. Kommunstyrelsen begär en samlad redovisning av trygghetsfrågor utifrån de enkätundersökningar som genomförs av kommunen. 5. Kommunstyrelsen ska arbeta aktivt med ungas deltagande i frågor som rör kommunens framtid. Beslutsexpediering Barn- och ungdomsnämnden, kultur- och utvecklingsnämnden, miljö- och byggnadsnämnden, servicenämnden, socialnämnden.

31 LAHOLMS KOMMUN Sammanträdesdatum 29 KS 179 Dnr Astma- och allergipolicy Ärendet I Politiskt program i Laholms kommun år för personer med funktionsnedsättning tilldelades servicenämnden uppdraget att ta fram en astma- och allergipolicy för kommunala lokaler och anläggningar. Då Laholms kommun redan har en policy mot starka dofter, har denna integrerats i astma- och allergipolicyn. Förslaget till policy behandlades i servicenämnden under november 2011 då beslut fattades att remittera förslaget till Kommunala Handikapprådet (KHR) för yttrande. KHR har inte yttrat sig i någon skrivelse utan teknik- och servicekontoret har genomfört ett antal möten med representanter för KHR varefter vissa smärre justeringar har gjorts. Servicenämnden föreslår att kommunstyrelsen upphäver policy mot starka dofter samt antar förslag till astma- och allergipolicy. Beslutsunderlag Förslag till astma- och allergipolicy. Servicenämndens protokoll den 28 augusti Beredningsutskottets protokoll den 2 september Kommunstyrelsens beslut 1. Kommunstyrelsens upphäver policy mot starka dofter. 2. Kommunstyrelsen antar förslag till astma- och allergipolicy. Beslutsexpediering Servicenämnden

32 LAHOLMS KOMMUN Sammanträdesdatum 30 KS 180 Dnr Framtagande av klimatanpassningsplan Ärendet Den 20 juni beslutade miljö- och byggnadsnämnden att ta fram en förstudie till en klimatanpassningsplan. En förstudie togs fram av Sweco under hösten I förstudien lämnades ett förslag till disposition av en klimatanpassningsplan. Eftersom ärendet är av övergripande karaktär och kopplat till översiktsplanearbetet ligger frågan organisatoriskt hos kommunstyrelsen. Ärendets beredning Inriktningen i nu föreliggande arbete är i stora delar den samma som togs fram i förstudien men för att öka kunskapsnivån i kommunen har en projektledare anställts under kommunstyrelsen. Konsulthjälp kommer att tas in i mer tekniska analyser, istället för till hela klimatanpassningsplanen. Bidrag har erhållits från Boverket till vissa delar av planen. Eftersom det rör sig om översiktsplanearbete bör projektorganisationen som gäller för dessa ärenden tillämpas. Styrgruppen för översiktsplanering som består av kommunstyrelsens presidium och miljö- och byggnadsnämndens beredningsutskott bör utgöra styrgrupp för arbetet samt förstärkas med kompetens från Laholmsbuktens va-nämnd, då va-frågor berörs till stor del i planen. Lämpligt bör vara att ordförande i Laholmsbuktens va-nämnd knyts till gruppen. Arbetsgruppen utgörs av berörda tjänstemän i kommunen och Laholmsbuktens va-nämnd. Beslutsunderlag Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse den 23 augusti Beredningsutskottets protokoll den 2 september

33 LAHOLMS KOMMUN Sammanträdesdatum 31 Kommunstyrelsens beslut 1. Kommunstyrelsen uppdrar åt kommunledningskontoret att ta fram en klimatanpassningsplan enligt de principer som beskrivs i kommunledningskontorets tjänsteskrivelse den 23 augusti Styrgrupp för klimatanpassningsplanen utgörs av ledningsgruppen för översiktlig planering samt ordförande för Laholmsbuktens va-nämnd. 3. Ett förslag till klimatanpassningsplan ska redovisas till kommunstyrelsen senast den 31 mars 2014.

34 LAHOLMS KOMMUN Sammanträdesdatum 32 KS 181 Dnr Ändring i kommunstyrelsens delegationsordning Ärendet Kommunledningskontoret har sett över kommunstyrelsens delegationsordning såvitt avser ärenden som delegerats till mark- och exploateringsansvarig tjänsteman. Den gällande delegationsordningen är oklar när det gäller rätten att ansöka om fastighetsbildningsåtgärder hos lantmäterimyndigheten. Det föreslås därför att det delegeras en generell rätt att ansöka om för kommunen erforderliga fastighetsbildningsförrättningar samt att i ärenden rörande fastighetsbildning företräda kommunen och bevaka dess rätt. Beslutsunderlag Förslag till ändring i kommunstyrelsens delegationsordning. Beredningsutskottets protokoll den 2 september Kommunstyrelsens beslut Kommunstyrelsen antar föreliggande förslag till ändring i styrelsens delegationsordning att gälla från och med den 16 september 2013.

35 LAHOLMS KOMMUN Sammanträdesdatum 33 KS 182 Dnr Inköp av verktyg för medarbetarenkät Ärendet Personalutskottet föreslår att kommunstyrelsen godkänner inköp av ett nytt verktyg för medarbetarenkäter till en årlig kostnad om kr. Ärendets beredning I kommunstyrelsens inriktningsmål anges att Laholms kommun ska vara en attraktiv arbetsgivare genom en tydlig personalpolitik och god arbetsmiljö. En medarbetarenkät ska genomföras vartannat år och i inriktningsmålen anges att minst 90 % av medarbetarna som deltar i medarbetarundersökningen ska uppleva Laholms kommun som en bra arbetsgivare. Medarbetarenkäten är ett viktigt underlag för arbetet med personalarbete och arbetsmiljöutveckling. Medarbetarundersökningen måste vara anpassad efter kommunens egen verklighet för användbara svarsresultat. Den bör också vara tidseffektiv och enkel att både besvara och administrera. Nuvarande enkätverktyg för medarbetarundersökningen är till stor del ineffektivt och kräver en stor del manuell hantering för att skapa och presentera resultat. Det bedöms därför nödvändigt att övergå till ett mer ändamålsenligt enkätverktyg, där resultatet kan bearbetas direkt utifrån olika grupper och parametrar och där färdiga diagram och tabeller skapas. Personalenheten föreslår därför att nytt enkätverktyg som är tidseffektivt och enkelt att administrera köps in. Förslaget innebär att ett enkätverktyg från SIPU köps in. Kostnaden uppgår till kr per enkätomgång. Eftersom enkäten genomförs vartannat år uppgår den årliga kostnaden till kr.

36 LAHOLMS KOMMUN Sammanträdesdatum 34 Beslutsunderlag Skrivelse från personalenheten med förslag till inköp av verktyg till medarbetarenkät. Personalutskottets protokoll den 27 augusti Yrkanden Thomas Jönsson (M): Kostnaden för inköp av ett nytt verktyg för medarbetarenkäter hanteras i samband med kommunstyrelsens behandling av internbudget för år Beslutsgång Ordföranden ställer proposition på Jönssons yrkande och finner att kommunstyrelsen beslutar i enlighet med Jönssons yrkande. Kommunstyrelsens beslut Kostnaden för inköp av ett nytt verktyg för medarbetarenkäter hanteras i samband med kommunstyrelsens behandling av internbudget för år Beslutsexpediering Personalenheten

37 LAHOLMS KOMMUN Sammanträdesdatum 35 KS 183 Dnr Anmälningar Enligt förteckning den 5 september 2013.

38 LAHOLMS KOMMUN Sammanträdesdatum 36 KS 184 Dnr Anmälan av delegationsbeslut Enligt förteckning den 5 september Beredningsutskottets protokoll den 27 augusti 2013.

39 LAHOLMS KOMMUN Sammanträdesdatum 37 KS 185 Dnr Informationsärenden Dialog med kommunrevisionen Patrik Appelquist Tommy Jacobson Bernt Samuelsson Lillemor Landén-Vepsä Torkel Fagerström Kristian Hafskjär Information om grönområdesutredningen Sandra Cornmark och Hans Johansson Energiinventering Johanna Ivarsson Redovisning av utbyggnad av bredband Ove Bengtsson Information från verksamheterna Nils Danred Information från kommunberedningen Thomas Jönsson

239 Svar på motion om mätning av bullernivåer från vindkraftverk. 240 Taxa för prövning och tillsyn inom miljöbalkens område

239 Svar på motion om mätning av bullernivåer från vindkraftverk. 240 Taxa för prövning och tillsyn inom miljöbalkens område Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 2012-11-13 Ärendelista 238 Svar på motion om stöd till ridskola 239 Svar på motion om mätning av bullernivåer från vindkraftverk 240 Taxa för prövning och tillsyn inom

Läs mer

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2011-03-15. 60 Förlängning av tid för uppdrag att genomföra översyn av kommunens verksamhets- och ekonomistyrning

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2011-03-15. 60 Förlängning av tid för uppdrag att genomföra översyn av kommunens verksamhets- och ekonomistyrning ÄRENDELISTA Sammanträdesdatum Paragraf Ärendelista 48 Reviderad investeringsbudget år 2011 49 Borgen för lån till Knäreds Bygdegårdsförening 50 Svar på motion om vänort i Tyskland 51 Svar på motion om

Läs mer

Sammanträdesdatum (Kommunfullmäktige) 2011-03-29. 22 Information om framtida ledning och styrning av kollektiv-trafiken i Halland

Sammanträdesdatum (Kommunfullmäktige) 2011-03-29. 22 Information om framtida ledning och styrning av kollektiv-trafiken i Halland ÄRENDELISTA Sammanträdesdatum (Kommunfullmäktige) 2011-03-29 Paragraf Ärendelista 22 Information om framtida ledning och styrning av kollektiv-trafiken i Halland 23 Interpellation om internt e-postmeddelande

Läs mer

Kultur- och utvecklingsnämnden. Ärendelista. Sammanträdesdatum 2012-10-29

Kultur- och utvecklingsnämnden. Ärendelista. Sammanträdesdatum 2012-10-29 Kultur- och utvecklingsnämnden Sammanträdesdatum 2012-10-29 Ärendelista 131 Närvarorätt för utomstående 132 Arbetsmarknadsinsatser - AMI 133 Ekonomisk redovisning 2012 134 Handkassa - Koordinator på Lärcentrum

Läs mer

Kommunstyrelsen 2009-06-04 1 (62)

Kommunstyrelsen 2009-06-04 1 (62) Kommunstyrelsen 2009-06-04 1 (62) Plats och tid Tingshuset, torsdagen den 4 juni 2009, kl. 14.05-20.25 (ajournering 16.40-17.05) Beslutande Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Christer Johansson (m)

Läs mer

Kommunhuset, Hållö, Kungshamn den 19 mars 2014 kl. 08.30-17.10 Mötet ajourneras kl 12.00-13.00

Kommunhuset, Hållö, Kungshamn den 19 mars 2014 kl. 08.30-17.10 Mötet ajourneras kl 12.00-13.00 Plats och tid Kommunhuset, Hållö, Kungshamn den 19 mars 2014 kl. 08.30-17.10 Mötet ajourneras kl 12.00-13.00 Beslutande Mats Abrahamsson (M) ordförande Mikael Sternemar (FP) 49-62, 70-76 Ronald Hagbert

Läs mer

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2013-05-16. Kommunstyrelseförvaltningen SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(40) 2013-05-14

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2013-05-16. Kommunstyrelseförvaltningen SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(40) 2013-05-14 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(40) 2013-05-14 Plats och tid Kommunhuset Hallsberg, kl 13.00-17.00 Beslutande Övriga deltagande Andreas Svahn Christel Forsberg Magnus Andersson Inga-Britt Ritzman Magnus Fahlström

Läs mer

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 1 Plats och tid Eken, förvaltningshuset, Nybro, klockan 12.30-14.30 Beslutande Markus Lund, ordförande (s) Stig Davidson, vice ordförande (c) Evy Annér (s) Kaj Göransson (s) Karl Längberg

Läs mer

~~~' ~. I~atiineholms kommun \

~~~' ~. I~atiineholms kommun \ ~~~' ~. I~atiineholms kommun \ KOMMUNSTYRELSEN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2015-01-28 1 Plats och tid KTS-salen, Vita Huset klockan 8.15-13.50 Beslutande Göran Dahlström, ordförande (S), Lars Härnström, l :e

Läs mer

PROTOKOLL 1 (54) 2014-06-18

PROTOKOLL 1 (54) 2014-06-18 PROTOKOLL 1 (54) 2014-06-18 Kommunstyrelsen Plats och tid Kommunstyrelsens sammanträdesrum, kl. 13.00-17.50 Beslutande Övriga deltagare Lorents Burman (S) Anders Bergström, förvaltningschef skol- och Rickard

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen 2012-12-03 1 ( ) Plats och tid Kommunhuset, KS-salen klockan, 14.30 17.30 Beslutande Övriga deltagande Närvarorätt Utses att justera Vissa personuppgifter kan vara raderade p g a personuppgiftslagen

Läs mer

Sofia Jarl (C) ordförande. Stefan J Eriksson (M) 38-59, 65-69, 73, 79 Alf Johansson (S) 38, 40-42, 45-46, 50, 56-57, 73

Sofia Jarl (C) ordförande. Stefan J Eriksson (M) 38-59, 65-69, 73, 79 Alf Johansson (S) 38, 40-42, 45-46, 50, 56-57, 73 Kommunstyrelsen 2014-04-08 1 (61) Plats och tid Kommunkontoret Djurås, kl. 13.00-18.00 Beslutande Ledamöter Sofia Jarl (C) ordförande Anki Enevoldsen (C) Anders Bengtsson (KD) Kerstin Stenquist (C) Irene

Läs mer

LULEÅ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (58)

LULEÅ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (58) LULEÅ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (58) Plats och tid Kommunstyrelsens sammanträdesrum vån 9, Stadshuset kl. 13.15 14.16 Beslutande Enligt närvarolista Justerare Kaj Hedstig (S) Tid och plats för justering

Läs mer

215 Kommunstyrelsens ärendelista. 216 Rapportering enligt internkontrollplan. 218 Månadsrapport för pensionsportföljen april 2014

215 Kommunstyrelsens ärendelista. 216 Rapportering enligt internkontrollplan. 218 Månadsrapport för pensionsportföljen april 2014 2014-06-02 Paragrafer 215 Kommunstyrelsens ärendelista Beslutsärenden 216 Rapportering enligt internkontrollplan 217 Ajournering 218 Månadsrapport för pensionsportföljen april 2014 219 Skuldförvaltarrapport

Läs mer

Kallelse/Underrättelse till Sammanträde

Kallelse/Underrättelse till Sammanträde Antal: 54 Utsändningsdag: Fredagen den 4 september 2015 V 38 Kallelse/Underrättelse till Sammanträde Kommunfullmäktige Onsdag 16 September Kommunfullmäktige kallas till sammanträde onsdagen den 16 september

Läs mer

LULEÅ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (50)

LULEÅ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (50) LULEÅ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (50) Plats och tid Sessionssalen, Stadshuset. kl 13.15 16.35 Beslutande Enligt bifogad närvarolista Justerare Inger B Larsson (S) och Sana Suljanovic (M) Tid och plats

Läs mer

Protokoll 2014-04-02

Protokoll 2014-04-02 2014-04-02 Kommunstyrelsen Plats och tid Sammanträdesrum Kumla, 2014-04-02, klockan 17:00 18:35 Beslutande Katarina Hansson (S) Mats Hellgren (M) Annica Moberg (S) Margareta Engman (M) Lennart Eriksson

Läs mer

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 188 Plats och tid Eken, förvaltningshuset, Nybro, klockan 13.00-16.00 Beslutande Övriga deltagande Markus Lund, ordförande (s) Stig Davidson, vice ordförande (c) Evy Annér (s) Kaj Göransson

Läs mer

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ och sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2014-09-09

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ och sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2014-09-09 1(43) Plats och tid Rinmansalen, stadshuset, klockan 15:00-15:45 Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Utses att justera Jimmy Jansson (S), ordförande Sarita Hotti (S) Mikael Edlund (S) Mona Kanaan (S)

Läs mer

Sammanträdesdatum Kultur- och utvecklingsnämnden 2011-01-27

Sammanträdesdatum Kultur- och utvecklingsnämnden 2011-01-27 ÄRENDELISTA Sammanträdesdatum Paragraf Ärendelista 16 Ekonomisk redovisning 17 Ungdomsarbetslösheten och ekonomiskt bistånd 18 Vandrarhemsverksamheten i Laholm 19 Internkontrollplan för år 2011 20 Namnsättning

Läs mer

SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 1 (67) Kommunstyrelsen 2004-08-24

SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 1 (67) Kommunstyrelsen 2004-08-24 SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 1 (67) Plats och tid Kommunstyrelsens sammanträdesrum, kl 13.00-16.45 Beslutande Övriga deltagande Bert Öhlund, ordförande Harriet Classon Philip Cohen Eva Enqvist Tore Gabrielsson

Läs mer

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40)

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40) SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40) Paragrafer 79-103 Plats och tid ande Stadshuset, Säfflesalen kl. 19.00-22.50 ( 96 har justerats omedelbart) Enligt bifogad närvarolista Tjänstgörande - - ersättare Övriga

Läs mer

HÖÖRS KOMMUN Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum Blad 2012-10-18 221 Plats och tid Kommunhuset, Höörsalen, kl. 10.00-12.15, 13.30-16.

HÖÖRS KOMMUN Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum Blad 2012-10-18 221 Plats och tid Kommunhuset, Höörsalen, kl. 10.00-12.15, 13.30-16. 2012-10-18 221 Plats och tid Kommunhuset, Höörsalen, kl. 10.00-12.15, 13.30-16.00 ande Anna Palm, ordförande 160-162, 164-165, 167, 169-179 Hans-Göran Larsson, ordförande (FP) 163, 166, 168 Maria Boström

Läs mer

ÅTVIDABERGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Kommunstyrelsen 2013-01-09

ÅTVIDABERGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Kommunstyrelsen 2013-01-09 Plats och tid Sessionssalen, Gamla kommunalhuset, kl 13.30 15.35 Beslutande Lennart Haraldsson, ordförande Sverre Moum Odet Klaff, ersättare för Elisabeth Edlund Thomas Lidberg Maria Lind Peder Griph Siw

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sida 1 (27) 2013-04-02. Kommunstyrelsen. Plats och tid Stadshuset, 17.00-18.25. Beslutande Cecilia Lind (S) ordförande

Sammanträdesprotokoll Sida 1 (27) 2013-04-02. Kommunstyrelsen. Plats och tid Stadshuset, 17.00-18.25. Beslutande Cecilia Lind (S) ordförande Sammanträdesprotokoll Sida 1 (27) Plats och tid Stadshuset, 17.00-18.25 Beslutande Cecilia Lind (S) ordförande Tony Hansson (S) ledamot Lena Emilsson (S) ledamot Lars Månsson (S) ledamot Janet Andersson

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Kommunfullmäktige 2012-09-18 1-47

Sammanträdesprotokoll Kommunfullmäktige 2012-09-18 1-47 Kommunfullmäktige 2012-09-18 1-47 Plats och tid Kommunfullmäktiges sessionssal, kl. 18.30-22.35 Beslutande Annsofi Aurell (M) Gösta Bergenheim (M) Per Fåhraeus (M) Lennart Andrén (M) Sven Andersson (M)

Läs mer

Kommundirektör Kjell Johansson Kommunplanerare Shula Gladnikoff Kommunsekreterare Anna Lindholm. Kommunledningskontoret, Vallentuna

Kommundirektör Kjell Johansson Kommunplanerare Shula Gladnikoff Kommunsekreterare Anna Lindholm. Kommunledningskontoret, Vallentuna Kommunstyrelsens arbetsutskott 25 mars 2004 Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna torsdagen den

Läs mer

PROTOKOLL 1 (66) 2013-10-01

PROTOKOLL 1 (66) 2013-10-01 PROTOKOLL 1 (66) 2013-10-01 Kommunstyrelsen Plats och tid Kommunstyrelsens sammanträdesrum, kl. 13.00-16.45 Beslutande Ersättare Lorents Burman (S), ordförande Maalin Wikström (MP) Harriet Classon (S)

Läs mer

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40)

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40) SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40) Paragrafer 80-108 Plats och tid Stadshuset, Trätäljarummet kl. 14.00-17.30. Ajournering kl 16.30-16.50. ande Daniel Bäckström (C) Kerstin Einevik Bäckstrand (C) Gudrun Svensson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen 2013-03-19 101 (146) Plats och tid Stadshuset, Verdesalen, kl 14.30-16.45 Beslutande Paul Lindvall (M) ordförande Linnea Darell (FP) 1:e vice ordförande Lena Micko (S) 2:e vice ordförande

Läs mer