Kommunstyrelsen. Ärendelista. Sammanträdesdatum

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Kommunstyrelsen. Ärendelista. Sammanträdesdatum 2013-09-10"

Transkript

1 Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum Ärendelista 164 Närvarorätt för utomstående 165 Markanvisningsavtal för bostäder i Skummeslöv och Våxtorp 166 Svar på motion om betygsresultat i engelska 167 Godkännande av Laholmshems AB:s förvärv av markområde samt byggande av 36 hyreslägenheter i Skummeslövsstrand 168 Svar på medborgarförslag om bevarande av Svarvareskogen i Skummeslövsstrand 169 Svar på medborgarförslag om bidrag till nyinflyttande barnfamiljer i Mästocka 170 Överlämnande av respektive nämnds underlag till kommunplan för år 2014 samt ekonomisk plan år 2015 och Begäran om medel för ersättning av konstverk i Våxtorps hembygdspark 172 Föreskrifter för placering av medel i donationsstiftelser förvaltade av Laholms kommun 173 Remiss av betänkandet Fri att leka och lära - ett målinriktad arbete för barns ökade säkerhet i förskola 174 Remiss av departementspromemorian Tid för undervisning - lärares arbete med åtgärdsprogram 175 Remiss av betänkandet Privata utförare - Kontroll och insyn 176 Svar till Skolinspektionen efter tillsyn i Laholms kommun 177 Ansökan om statlig medfinansiering till trafiksäkerhets- och miljöåtgärder på kommunala gator och vägar för år Yttranden från nämnderna över LUPP-enkäten 179 Astma- och allergipolicy 180 Framtagande av klimatanpassningsplan 181 Ändring i kommunstyrelsens delegationsordning 182 Inköp av verktyg för medarbetarenkät 183 Anmälningar 184 Anmälan av delegationsbeslut 185 Informationsärenden

2 Laholms kommun Kommunstyrelsen har haft sammanträde den 10 september 2013 Protokollet som justerats den 12 september, finns tillgängligt i Stadshuset, Humlegången 6, Laholm Kommunledningskontoret Jonas Påhlsson Kommunsekreterare Bevis om anslag Att ovanstående tillkännages på kommunens anslagstavla från och med den 13 september 2013 till och med den 4 oktober 2013 intygas. Jonas Påhlsson Kommunledningskontoret

3 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL LAHOLMS KOMMUN Sammanträdesdatum Sid 1 (37) Plats och tid Stadshuset i Laholm kl Beslutande Övriga deltagande Thomas Jönsson (M), ordförande Rhea Löfmark Aspeheim (C) Kristina Jönsson (S) Christer Johnsson (M) Jonas Hellsten (M) Roland Gottfridsson (C) Magnus Johansson (S) Lena Angviken (MP) Bertil Johansson (Lap) John Löfstedt (M), ersättare Margareta Svensson (KD), ersättare Gejbert Strömdahl (SD), ersättare 164, Ingemar Nilsson, ekonomichef, 171 Sofia Larsson, ungdomssamordnare, 164, 177 Torbjörn Sandebert, ungdomssamordnare, 177 Kristian Hafskjär, sakkunnigt biträde till kommunrevisorerna, 184 Patrik Appelquist, kommunrevisor, 184 Tommy Jacobson, kommunrevisor, 184 Bernt Samuelsson, kommunrevisor, 184 Lillemor Landén-Vepsä, kommunrevisor, 184 Torkel Fagerström, kommunrevisor, 184 Sandra Cornmark, planarkitekt, 184 Hans Johansson, projekteringsingenjör, 184 Johanna Ivarsson, energi- och klimatrådgivare, 184 Ove Bengtsson, it-chef, 184 Nils Danred, kommunchef Jonas Påhlsson, kommunsekreterare Utses att justera Magnus Johansson (S) Plats och tid för justering Kommunledningskontoret kl Paragrafer Sekreterare Jonas Påhlsson Ordförande Thomas Jönsson (M) Justerande Magnus Johansson (S)

4 LAHOLMS KOMMUN Sammanträdesdatum 2 KS 164 Dnr Närvarorätt för utomstående Ärendet Torbjörn Sandebert studerar statsvetenskap vid högskolan i Halmstad och genomför nu sin praktik i Laholms kommun under ungdomssamordnaren. Ungdomssamordnaren anhåller om närvarorätt för Torbjörn Sandebert vid kommunstyrelsens sammanträde. Kommunstyrelsens beslut Torbjörn Sandebert medges närvarorätt vid sammanträdet.

5 LAHOLMS KOMMUN Sammanträdesdatum 3 KS 165 Dnr Markanvisningsavtal för bostäder i Skummeslöv och Våxtorp Ärendet Laholms kommun har för avsikt att sälja två fastigheter planlagda för bostadsbyggnation. Den ena fastigheten är belägen i Skummeslövsstrand och den andra i Våxtorp. Fastigheten i Skummeslövsstrand utgörs av ett område om ca kvm av fastigheten Skummeslöv 12:121. Fastigheten är obebyggd. Fastigheten är belägen vid Västkustvägen, i närheten av Stora Strandvägen, en knapp kilometer från havet. Fastigheten i Våxtorp utgörs av ett område om ca kvm av fastigheten Våxtorp 2:68. Fastigheten är obebyggd. Fastigheten är belägen vid Violvägen. För båda fastigheterna gäller detaljplan enligt vilka fastigheterna får bebyggas med bostäder i två våningar. Köparen ska bebygga båda fastigheterna med bostäder i huvudsak i enlighet med gällande detaljplaner. Kommunen bedömer att fastigheten i Skummeslövsstrand kan komma att innehålla ca lägenheter och fastigheten i Våxtorp ca lägenheter. Köpeavtalet omfattar båda fastigheterna med en gemensam köpeskilling. Tillträde till fastigheten i Skummeslövsstrand får ske först när grundläggningsarbetena i Våxtorp har slutförts. Ärendets beredning Två anbud har kommit in. Samhällsbyggnadskontoret har utvärderat anbuden. Det anbud som föreslås antas uppfyller kraven samt har angett högst pris. Beslutsunderlag Köpekontrakt. Utvärderingsrapport. Beredningsutskottets protokoll den 2 september

6 LAHOLMS KOMMUN Sammanträdesdatum 4 Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige Kommunfullmäktige godkänner köpekontraktet.

7 LAHOLMS KOMMUN Sammanträdesdatum 5 KS 166 Dnr Svar på motion om betygsresultat i engelska Ärendet I en motion till kommunfullmäktige yrkar Bertil Johansson (Lap) att barn- och ungdomsnämnden ges i uppdrag att utreda orsaken till att nästan 17 procent av kommunens sjätteklassare fått underkända betyg i engelska och att nämnden ska redovisa förslag till åtgärder. Ärendets beredning Motionen har remitterats till barn- och ungdomsnämnden. Barnoch ungdomsnämnden skriver i sitt beslut att de föreslår kommunfullmäktige att avslå motionen mot bakgrund av det redan pågående och kontinuerliga uppföljningsarbete som görs ute på skolorna och även centralt på barn- och ungdomskontoret med kontinuerlig rapportering till barn- och ungdomsnämnden. Beslutsunderlag Motion den 7 februari Barn- och ungdomsnämndens protokoll den 29 augusti Beredningsutskottets protokoll den 2 september Yrkanden Bertil Johansson (Lap): Motionen ska bifallas. Beslutsgång Ordföranden ställer proposition på beredningsutskottets förslag och Johanssons yrkande och finner att kommunstyrelsen beslutar enligt beredningsutskottets förslag. Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige Kommunfullmäktige avslår motionen.

8 LAHOLMS KOMMUN Sammanträdesdatum 6 Reservation Bertil Johansson (Lap) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget yrkande.

9 LAHOLMS KOMMUN Sammanträdesdatum 7 KS 167 Dnr Godkännande av Laholmshems AB:s förvärv av markområde samt byggande av 36 hyreslägenheter i Skummeslövsstrand Ärendet I bolagsordningen för Laholmshem AB 5 framgår att kommunfullmäktige i Laholms kommun ska beredas möjlighet att ta ställning innan sådana beslut i verksamheten som är av principiell betydelse eller annars av större vikt fattas. I gällande ägardirektiv punkten "Verksamhetsfrågor som ska underställas kommunfullmäktige" anges att sådana ställningstaganden kan röra sig om t ex större investeringar eller övriga frågor av principiell beskaffenhet eller av större vikt. Laholmshem AB begär i skrivelse den 14 augusti 2013 kommunfullmäktiges godkännande till en större investering i exploateringsområdet Allarp i Skummeslövsstrand. Investeringen rör sig om köp av markområde samt byggande av 36 lägenheter enligt SABO Kombohuskonceptet för en beräknad summa uppgående till sammanlagt 52 miljoner kronor eller motsvarande ca kr/kvm BOA. Planering pågår med berörda markägare, entreprenörer samt kommunen och beräknas kunna genomföras under med start i början av Bakgrunden till Laholmshems begäran är behovet av nyproducerade hyreslägenheter i Laholms kommun och att det i princip saknas hyresrätter i den aktuella delen av kommunen. Mark finns planlagd och kan därför påbörjas inom en förhållandevis kort tidsrymd. Detsamma gäller SABO Kombohuskoncept vilket är upphandlat av bolagets intresseorganisation för att kunna avropas med en förhållandevis kort startsträcka. Beslutsunderlag Laholmshems skrivelse den 14 augusti Beredningsutskottets protokoll den 2 september Yrkanden Bertil Johansson (Lap): Laholmshems AB:s föreslagna investering i exploateringsområdet Allarp i Skummeslövsstrand ska inte godkännas.

10 LAHOLMS KOMMUN Sammanträdesdatum 8 Roland Gottfridsson (C) med instämmande av Lena Angviken (MP): Bifall till beredningsutskottets förslag. Beslutsgång Ordföranden ställer proposition på beredningsutskottets förslag och Johanssons yrkande och finner att kommunstyrelsen beslutar enligt beredningsutskottets förslag. Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige Kommunfullmäktige tillstyrker Laholmshem AB:s föreslagna investering i exploateringsområdet Allarp i Skummeslövsstrand. Reservation Bertil Johansson (Lap) reserverar sig mot beslutet och avser att komma in med skriftlig reservation före protokollets justering.

11 LAHOLMS KOMMUN Sammanträdesdatum 9 KS 168 Dnr Svar på medborgarförslag om bevarande av Svarvareskogen i Skummeslövsstrand Ärendet I ett medborgarförslag av Bo Tengqvist, Skummeslövsstrand, föreslås att Svarvareskogen i Skummeslövsstrand med omkringliggande skogsmark ska bevaras nu och i framtiden som naturmark. Kommunfullmäktige har överlåtit till kommunstyrelsen att besluta om medborgarförslaget, varvid styrelsens svar på förslaget ska anmälas senast vid fullmäktiges sammanträde den 29 oktober Ärendets beredning Laholms kommun arbetar med att ta fram en ny översiktsplan, Framtidsplan I förslaget till översiktsplan som är föremål för granskning fram till den 23 september 2013 framgår det att det inte finns några planer på att bebygga Svarvareskogen. Kommunledningskontoret föreslår därmed att kommunstyrelsen ska förklara medborgarförslaget besvarat med hänvisning till Framtidsplan Beslutsunderlag Medborgarförslag den 16 mars Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse den 12 augusti Beredningsutskottets protokoll den 2 september Yrkanden Bertil Johansson (Lap): Bifall till medborgarförslaget. Beslutsgång Ordföranden ställer proposition på beredningsutskottets förslag och Johanssons yrkande och finner att kommunstyrelsen beslutar enligt beredningsutskottets förslag.

12 LAHOLMS KOMMUN Sammanträdesdatum 10 Kommunstyrelsens beslut Kommunstyrelsen förklarar medborgarförslaget besvarat med hänvisning till förslag till ny översiktsplan, Framtidsplan Reservation Bertil Johansson (Lap) reserverar sig mot beslutet. Beslutsexpediering Förslagsställaren Kommunfullmäktige

13 LAHOLMS KOMMUN Sammanträdesdatum 11 KS 169 Dnr Svar på medborgarförslag om bidrag till nyinflyttande barnfamiljer i Mästocka Ärendet I ett medborgarförslag av Ulla-Britt Påhlsson m.fl. för Mästocka Samhällsförening föreslås att kommunen ska stimulera barnfamiljer att välja Mästocka som bostadsort genom att införa ett system med kommunalt bidrag med kronor till barnfamiljer som bosätter sig permanent i Mästocka med omnejd. Kommunfullmäktige har den 25 juni 2013, 100, beslutat överlåta till kommunstyrelsen att besluta om medborgarförslaget, varvid styrelsens svar på förslaget ska anmälas senast vid fullmäktiges sammanträde i januari Ärendets beredning Kommunledningskontoret konstaterar att den problembild med en nedåtgående befolkningstrend som redovisas i medborgarförslaget har fog för sig. År 1990 uppgick befolkningen i Mästocka till 91 personer och 2012 till 52 personer, således en minskning av invånarantalet med 39 personer, dvs. med 42,9 procent. Kommunledningskontoret lämnar vidare redogörelse för de tillväxtskapande åtgärder som kommunen arbetar med för att nå det nuvarande befolkningsmålet invånare i kommunen år Kommunledningskontoret konstaterar vidare att det inte finns något lagstöd för att av kommunala medel betala ut ersättning till barnfamiljer som motprestation för att de flyttar in till kommunen såsom föreslås i medborgarförslaget. Enligt kommunledningskontorets bedömning faller den föreslagna bidragsgivningen utanför den kommunala kompetensen, varför medborgarförslaget inte kan bifallas.

14 LAHOLMS KOMMUN Sammanträdesdatum 12 Beslutsunderlag Medborgarförslag den 25 maj Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse den 15 augusti Beredningsutskottets protokoll den 2 september Kommunstyrelsens beslut Kommunstyrelsen avslår medborgarförslaget. Beslutsexpediering Förslagsställaren Kommunfullmäktige

15 LAHOLMS KOMMUN Sammanträdesdatum 13 KS 170 Dnr Överlämnande av respektive nämnds underlag till kommunplan för år 2014 samt ekonomisk plan år 2015 och 2016 Ärendet Nämnderna ska enligt kommunstyrelsens riktlinjer och direktiv för arbetet med budget, kommunplan och nämndsplaner för år 2014 överlämna sina förslag till budget och kommunplan för 2014 samt ekonomisk plan för åren 2015 och 2016 till kommunstyrelsen senast den 31 augusti Under november kommer kommunstyrelse och kommunfullmäktige att fatta beslut om budget, ekonomisk plan och kommunplan. Beslutsunderlag Barn- och ungdomsnämndens protokoll den 29 augusti Kultur- och utvecklingsnämndens protokoll den 22 augusti Miljö- och byggnadsnämndens protokoll den 21 augusti Servicenämndens protokoll den 28 augusti Socialnämndens protokoll den 20 augusti Kommunstyrelsens beslut Kommunstyrelsen har tagit del av nämndernas förslag till budget och kommunplan för 2014 samt ekonomisk plan för åren 2015 och 2016 och överlämnar förslagen till kommunstyrelsens budgetberedning för vidare beredning av ärendet.

16 LAHOLMS KOMMUN Sammanträdesdatum 14 KS 171 Dnr Begäran om medel för ersättning av konstverk i Våxtorps hembygdspark Ärendet Kultur- och utvecklingsnämnden begär tilläggsanslag om kronor för ersättandet av konstverket Bingerskan till Våxtorps hembygdspark. Ärendets beredning På sensommaren år 2011 stals Lars Lindekrantzs kopparskulptur Bingerskan från sin plats utanför hembygdsgården i Våxtorp. Skulpturen hade år 1986 överlämnats som gåva från Våxtorps hembygdsförening till Laholms kommun med förbehåll att skulpturen skulle försäkras och vårdas likt övriga konstverk i kommunens ägo. Bingerskan var vid gåvotillfället värderad till kronor. En ny skulptur är tänkt att utföras i huggen sten och motivmässigt anknyta till Våxtorps bingetradition. Den totala kostnaden för konstverket beräknas uppgå till kronor. Verket kan vara klart för invigning sommaren 2014 under förutsättning att kontrakt tecknas under september-oktober Vid kontraktstecknandet utbetalas en tredjedel av arvodet, vilket innebär att kronor skulle belasta 2013 års budget. Beslutsunderlag Kultur- och utvecklingsnämndens protokoll den 22 augusti Beredningsutskottets protokoll den 2 september Yrkanden Bertil Johansson (Lap): Kultur- och utvecklingsnämndens begäran ska avslås. Roland Gottfridsson (C): Bifall till beredningsutskottets förslag.

17 LAHOLMS KOMMUN Sammanträdesdatum 15 Beslutsgång Ordföranden ställer proposition på beredningsutskottets förslag och Johanssons yrkande och finner att kommunstyrelsen beslutar enligt beredningsutskottets förslag. Kommunstyrelsens beslut Kommunstyrelsen omdisponerar 190 tkr från anslaget för oförutsedda investeringar till kultur- och utvecklingsnämnden för ersättning av konstverk i Våxtorps hembygdspark. Reservation Bertil Johansson reserverar sig mot beslutet till förmån för eget yrkande. Beslutsexpediering Kultur- och utvecklingsnämnden

18 LAHOLMS KOMMUN Sammanträdesdatum 16 KS 172 Dnr Föreskrifter för placering av medel i donationsstiftelser förvaltade av Laholms kommun Ärendet Kommunen tillämpar samförvaltning av vissa donationsstiftelser. Enligt 2 kapitlet 5 stiftelselagen är samförvaltning tillåten om inte annat följer av stiftelseförordnandet. För flertalet av stiftelserna finns det inget hinder att dessa samförvaltas. Varje donationsstiftelse förvaltas emellertid som en självständig juridisk person och har en bestämd andel av den gemensamt förvaltade förmögenhetsmassan. Åtta stiftelser ingår i samförvaltningen. Marknadsvärdet den 30 juni i år uppgick till 22,2 mkr. Kommunstyrelsen har den 23 augusti 2005 antagit placeringsföreskrifter för de förvaltade stiftelserna. Genom ett nytt beslut i kommunstyrelsen den 14 oktober 2008 anpassades dessa i vissa delar. Ärendets beredning Kommunledningskontoret framlägger förslag på förändrade föreskrifter. I de föreslagna föreskrifterna tydliggörs det att placering av de samförvaltade stiftelsemedlen företrädesvis ska ske i värdepappersfonder. Genom att varje värdepappersfond har egna regelverk kring placeringsinriktning och riskbegränsningar anpassas föreskrifterna till detta. Vissa tillgångsslag som tidigare inte varit tillåtna tillåts nu under förutsättning att placeringar sker i en fond. I förhållande till befintliga föreskrifter har nu vissa avsnitt, som inte anses relevanta, förkortats eller helt tagits bort. Dessutom har strukturen förändrats i syfte att göra dokumentet lättöverskådligare. Beslutsunderlag Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse den 21 augusti Föreskrifter för placering av medel i donationsstiftelser förvaltade av Laholms kommun. Beredningsutskottets protokoll den 2 september

19 LAHOLMS KOMMUN Sammanträdesdatum 17 Kommunstyrelsens beslut 1. Kommunstyrelsen antar framlagt förslag till föreskrifter för placering av medel i donationsstiftelser förvaltade av Laholms kommun. 2. Placering av pensionsmedlen ska även ättningsvis ske i värdepappersfonder. 3. Kommunledningskontoret ges i uppdrag att fastställa lämpligt index för de olika tillgångsslagen för utvärdering av utfallet av portföljen.

20 LAHOLMS KOMMUN Sammanträdesdatum 18 KS 173 Dnr Remiss av betänkandet Fri att leka och lära - ett målinriktad arbete för barns ökade säkerhet i förskola Ärendet Utbildningsdepartementet har på remiss översänt betänkandet Fri att leka och lära - ett målinriktat arbete för barns ökade säkerhet i förskolan (SOU 2013:26). I remissen ligger att regeringen vill ha synpunkter på förslagen eller materialet i betänkandet. Betänkandet har remitterats till barn- och ungdomsnämnden. Ärendets beredning I remissen föreslås att en ny bestämmelse förs in i skollagen som anger att varje huvudman ska bedriva ett målinriktat arbete för barnens säkerhet i förskolan, kompletterat med ett krav på att systematiska och kontinuerliga åtgärder ska vidtas för att förebygga och förhindra olyckor och tillbud i utbildningen. Detta ska ses som en del av förskolans kvalitetsarbete och omfattas av kravet på dokumentation. I remissen föreslås även att ett nationellt rapporteringssystem för olyckor och tillbud i förskolan införs. Barn- och ungdomsnämnden tillstyrker förslagen i betänkandet. Beslutsunderlag Barn- och ungdomsnämndens protokoll den 29 augusti Remiss - Fri att leka och lära - ett målinriktat arbete för barns ökade säkerhet i förskolan (SOU 2013:26). Beredningsutskottets protokoll den 2 september Kommunstyrelsens beslut Laholms kommun tillstyrker förslagen i betänkandet. Beslutsexpediering Utbildningsdepartementet

21 LAHOLMS KOMMUN Sammanträdesdatum 19 KS 174 Dnr Remiss av departementspromemorian Tid för undervisning - lärares arbete med åtgärdsprogram Ärendet Utbildningsdepartementet har på remiss översänt promemorian Tid för undervisning - lärares arbete med åtgärdsprogram (Ds 2013:50). I remissen ligger att regeringen vill ha synpunkter på förslagen eller materialet i betänkandet. Betänkandet har remitterats till barn- och ungdomsnämnden och kultur- och utvecklingsnämnden. Ärendets beredning I departementspromemorian föreslås en modell med olika steg i arbetet med elever i behov av stöd och särskilt stöd. Stöd är den första extra insats som sätts in för en elev som behöver det. Om en elevs behov av stöd inte kan tillgodoses inom ramen för den ordinarie undervisningen ska detta anmälas till rektorn. Om rektorn bedömer att eleven är i behov av särskilt stöd, ska rektorn besluta att eleven ska ges sådant stöd. För en elev som ska ges särskilt stöd ska det särskilda stödet dokumenteras i ett åtgärdsprogram endast om eleven, om han eller hon har fyllt 16 år, eller elevens vårdnadshavare begär det. Möjligheten att överklaga särskilt stöd föreslås kvarstå som i dag. Beslutsunderlag Remiss - Tid för undervisning - lärares arbete med åtgärdsprogram (Ds 2013:50). Beredningsutskottets protokoll den 2 september Yrkanden Thomas Jönsson (M): Kommunstyrelsen uppdrar åt beredningsutskottet att svara på remissen efter hörande av barn- och ungdomsverksamheten och kultur- och utvecklingsverksamheten.

22 LAHOLMS KOMMUN Sammanträdesdatum 20 Beslutsgång Ordföranden ställer proposition på Jönssons yrkande och finner att kommunstyrelsen beslutar i enlighet med Jönssons yrkande. Kommunstyrelsens beslut Kommunstyrelsen uppdrar åt beredningsutskottet att svara på remissen efter hörande av barn- och ungdomsverksamheten och kultur- och utvecklingsverksamheten.

23 LAHOLMS KOMMUN Sammanträdesdatum 21 KS 175 Dnr Remiss av betänkandet Privata utförare - Kontroll och insyn Ärendet Finansdepartementet har på remiss översänt betänkandet Privata utförare - Kontroll och insyn (SOU 2013:53). I remissen ligger att regeringen vill ha synpunkter på förslagen eller materialet i betänkandet. Betänkandet har remitterats till barn- och ungdomsnämnden, kultur- och utvecklingsnämnden och socialnämnden. Ärendets beredning I betänkandet föreslås att begreppet kommunala entreprenader i kommunallagen ska ersättas med begreppet privat utförare. Det föreslås vidare att det i kommunallagen, hälso- och sjukvårdslagen, socialtjänstlagen, lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade och tandvårdslagen ska tydliggöras att kommuner och landsting bibehåller sitt huvudmannaskap i denna situation. Syftet med den föreslagna lagändringen är i första hand ett klarläggande av vad som redan följer av gällande rätt. Betänkandet föreslår att det ska vara en uttrycklig skyldighet för kommuner och landsting att kontrollera och följa upp verksamhet som bedrivs av privata utförare. Vidare ska det vara en skyldighet för fullmäktige att anta ett program med övergripande mål och riktlinjer för de kommunala angelägenheter som lämnas över till privata utförare. I programmet ska också anges hur fullmäktiges mål och riktlinjer samt övriga föreskrifter på området ska följas upp och hur allmänhetens insyn ska tillgodoses. Programmet ska omprövas varje mandatperiod. Det föreslås vidare en ny bestämmelse i kommunallagen som innebär att när enskilda kan välja endast en särskild utförare av den kommunala nämndens tjänster ska nämnden lämna information om samtliga utförare. Sådan information ska vara saklig, relevant, jämförbar, lättförståelig och lättillgänglig. Förslaget omfattar endast de situationer när den enskilde har möjlighet att välja mellan olika alternativa utförare och det endast är möjligt att välja ett alternativ.

24 LAHOLMS KOMMUN Sammanträdesdatum 22 Barn- och ungdomsnämnden ställer sig bakom förslagen i betänkandet. Kultur- och utvecklingsnämnden har inget att erinra mot förslaget. Socialnämnden tillstyrker förslaget. Sveriges kommuner och landsting kommer att hålla en remisskonferens den 5 september. Kommunledningskontoret föreslår att ett svar på remissen avvaktar denna konferens och att kommunstyrelsen uppdrar till beredningsutskottet att svara på remissen. Beslutsunderlag Barn- och ungdomsnämndens protokoll den 29 augusti Kultur- och utvecklingsnämndens protokoll den 22 augusti Socialnämndens protokoll den 20 augusti Beredningsutskottets protokoll den 2 september Kommunstyrelsens beslut Kommunstyrelsen uppdrar till beredningsutskottet att svara på remissen.

25 LAHOLMS KOMMUN Sammanträdesdatum 23 KS 176 Dnr Svar till Skolinspektionen efter tillsyn i Laholms kommun Ärendet Skolinspektionen har under våren 2013 genomfört regelbunden tillsyn i Laholms kommun. Vid tillsynen tar Skolinspektionen ställning till i vad mån verksamheten ger förutsättningar för barn, ungdomar och vuxenstuderande att nå de nationella målen och bedömer om huvudmännen uppfyller de krav som författningarna ställer på verksamheten. Varje skola har efter besöket fått ett beslut där iakttagelser och bedömningar som rör den granskade skolan redovisas. För offentliga huvudmän sammanställs iakttagelser och bedömningar, som rör huvudmannens ansvar för utbildningsverksamheten i kommunen i ett kommunbeslut. Kommunens förskoleverksamhet och verksamheten vid fritidshemmen redovisas i var sitt sammanfattande beslut. Skolinspektionen har begärt att huvudmannen ska redovisa till Skolinspektionen vilka åtgärder som har vidtagits i verksamheterna senast den 28 augusti Laholms kommun har dock begärt förlängd svarstid och kommer att redovisa planerade åtgärder i september Barn- och ungdomsnämnden och kultur- och utvecklingsnämnden har upprättat förslag till svar till skolinspektionen. Beslutsunderlag Barn- och ungdomsnämndens protokoll den 29 augusti Kultur- och utvecklingsnämndens protokoll den 22 augusti Regelbunden tillsyn i Laholm kommunbeslut. Svar till Skolinspektionen kommunbeslut. Svar till Skolinspektionen skolbeslut. Svar till Skolinspektionen gällande förskolorna samt pedagogisk omsorg i Laholms kommun. Beredningsutskottets protokoll den 2 september

26 LAHOLMS KOMMUN Sammanträdesdatum 24 Kommunstyrelsens beslut Laholms kommun svarar Skolinspektionen med barn- och ungdomsnämndens och kultur- och utvecklingsnämndens upprättade svar.

27 LAHOLMS KOMMUN Sammanträdesdatum 25 KS 177 Dnr Ansökan om statlig medfinansiering till trafiksäkerhets- och miljöåtgärder på kommunala gator och vägar för år Ärendet I den regionala infrastrukturplanen för Halland för år finns en pott avsatt för statlig medfinansiering för trafiksäkerhetsoch miljöåtgärder på kommunala gator. Prioriterade områden är oskyddade trafikanter samt barns situation i trafiken, åtgärder/objekt med stor potential för cykling samt åtgärder för att minska antalet bullerutsatta personer. Trafikverket informerar kommunerna att det nu är tid att ansöka om statlig medfinansiering för objekt under åren Statlig medfinansiering ges i normalfallet för hälften av investeringskostnaden. Ärendets beredning Kommunledningskontoret har upprättat ett förslag till ansökan och föreslår följande: För år 2014 beräknas kostnaderna för projekten till 500 tkr varav statsbidrag sökes med 250 tkr. 1. Hastighetsdämpande åtgärder och trafiksäkerhetsåtgärder enligt trafikplan samt hastighetsöversyn för Laholms kommuns tätorter. För år 2015 beräknas kostnaderna för projekten till tkr, varav statsbidrag sökes med 750 tkr. 1. Hastighetsdämpande åtgärder och trafiksäkerhetsåtgärder enligt trafikplan samt hastighetsöversyn för Laholms kommuns tätorter. 2. Gång- och cykelväg utmed Nybergs lid.

28 LAHOLMS KOMMUN Sammanträdesdatum 26 För år 2016 beräknas kostnaderna för projekten till tkr, varav statsbidrag sökes med 600 tkr. 1. Hastighetsdämpande åtgärder och trafiksäkerhetsåtgärder enligt trafikplan samt hastighetsöversyn för Laholms kommuns tätorter. 2. Gång- och cykelväg utmed Kristianstadvägen. Beslutsunderlag Kommunledningskontorets förslag till ansökan den 26 augusti Trafikverkets skrivelse den 23 augusti Beredningsutskottets protokoll den 2 september Kommunstyrelsens beslut Kommunstyrelsen beslutar att ansökan om statlig medfinansiering för trafiksäkerhets- och miljöåtgärder på kommunala gator och vägar för år skickas till Trafikverket. Beslutsexpediering Trafikverket

29 LAHOLMS KOMMUN Sammanträdesdatum 27 KS 178 Dnr Yttranden från nämnderna över LUPP-enkäten Ärendet Laholms kommun har genomfört Ungdomsstyrelsens LUPP-enkät (Lokal uppföljning av ungdomspolitik) under hösten LUPPenkäten är ett steg i att implementera den plan för samverkan, dialog och inflytande med unga som kommunfullmäktige fattade beslut om i juni I planen anges att LUPP-enkäten ska genomföras 2012 samt vart tredje år därefter. Under oktober och november genomfördes enkäten i årskurs 8 vid kommunens högstadieskolor samt bland gymnasieelever i årskurs 2, oberoende av i vilken kommun de studerar. Ärendets beredning Kommunstyrelsen remitterade den 12 mars rapporten till nämnderna med begäran att senast den 30 juni 2013 redovisa hur nämnderna avser att förfara med resultatet från enkäten i det atta arbetet. Ungdomssamordnaren har sammanställt nämndernas svar och föreslår att nämnderna i budgetuppföljning 1 år 2014 ska redovisa hur arbetet med LUPP-enkätens resultat fortgår. Vidare föreslår ungdomssamordnaren hur kommunstyrelsen utifrån styrelsens ansvarsområden ska förhålla sig till resultatet av enkäten. Beslutsunderlag Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse den 26 augusti Barn- och ungdomsnämndens protokoll den 27 juni Kultur- och utvecklingsnämndes protokoll den 18 juni Miljö- och byggnadsnämndens protokoll den 19 juni Servicenämndens protokoll den 20 juni Socialnämndens protokoll den 18 juni Beredningsutskottets protokoll den 2 september

30 LAHOLMS KOMMUN Sammanträdesdatum 28 Kommunstyrelsens beslut 1. Kommunstyrelsen uppdrar åt nämnderna att i budgetuppföljning 1 år 2014 redovisa hur arbetet med LUPP-enkätens resultat fortgår. 2. Kommunstyrelsen egna arbete i enlighet med Plan för dialog, samverkan och inflytande ska kontinuerligt följas upp. 3. Kommunstyrelsen ska ätta prioritera barn och ungas hälsa i Folkhälsorådet. 4. Kommunstyrelsen begär en samlad redovisning av trygghetsfrågor utifrån de enkätundersökningar som genomförs av kommunen. 5. Kommunstyrelsen ska arbeta aktivt med ungas deltagande i frågor som rör kommunens framtid. Beslutsexpediering Barn- och ungdomsnämnden, kultur- och utvecklingsnämnden, miljö- och byggnadsnämnden, servicenämnden, socialnämnden.

31 LAHOLMS KOMMUN Sammanträdesdatum 29 KS 179 Dnr Astma- och allergipolicy Ärendet I Politiskt program i Laholms kommun år för personer med funktionsnedsättning tilldelades servicenämnden uppdraget att ta fram en astma- och allergipolicy för kommunala lokaler och anläggningar. Då Laholms kommun redan har en policy mot starka dofter, har denna integrerats i astma- och allergipolicyn. Förslaget till policy behandlades i servicenämnden under november 2011 då beslut fattades att remittera förslaget till Kommunala Handikapprådet (KHR) för yttrande. KHR har inte yttrat sig i någon skrivelse utan teknik- och servicekontoret har genomfört ett antal möten med representanter för KHR varefter vissa smärre justeringar har gjorts. Servicenämnden föreslår att kommunstyrelsen upphäver policy mot starka dofter samt antar förslag till astma- och allergipolicy. Beslutsunderlag Förslag till astma- och allergipolicy. Servicenämndens protokoll den 28 augusti Beredningsutskottets protokoll den 2 september Kommunstyrelsens beslut 1. Kommunstyrelsens upphäver policy mot starka dofter. 2. Kommunstyrelsen antar förslag till astma- och allergipolicy. Beslutsexpediering Servicenämnden

32 LAHOLMS KOMMUN Sammanträdesdatum 30 KS 180 Dnr Framtagande av klimatanpassningsplan Ärendet Den 20 juni beslutade miljö- och byggnadsnämnden att ta fram en förstudie till en klimatanpassningsplan. En förstudie togs fram av Sweco under hösten I förstudien lämnades ett förslag till disposition av en klimatanpassningsplan. Eftersom ärendet är av övergripande karaktär och kopplat till översiktsplanearbetet ligger frågan organisatoriskt hos kommunstyrelsen. Ärendets beredning Inriktningen i nu föreliggande arbete är i stora delar den samma som togs fram i förstudien men för att öka kunskapsnivån i kommunen har en projektledare anställts under kommunstyrelsen. Konsulthjälp kommer att tas in i mer tekniska analyser, istället för till hela klimatanpassningsplanen. Bidrag har erhållits från Boverket till vissa delar av planen. Eftersom det rör sig om översiktsplanearbete bör projektorganisationen som gäller för dessa ärenden tillämpas. Styrgruppen för översiktsplanering som består av kommunstyrelsens presidium och miljö- och byggnadsnämndens beredningsutskott bör utgöra styrgrupp för arbetet samt förstärkas med kompetens från Laholmsbuktens va-nämnd, då va-frågor berörs till stor del i planen. Lämpligt bör vara att ordförande i Laholmsbuktens va-nämnd knyts till gruppen. Arbetsgruppen utgörs av berörda tjänstemän i kommunen och Laholmsbuktens va-nämnd. Beslutsunderlag Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse den 23 augusti Beredningsutskottets protokoll den 2 september

33 LAHOLMS KOMMUN Sammanträdesdatum 31 Kommunstyrelsens beslut 1. Kommunstyrelsen uppdrar åt kommunledningskontoret att ta fram en klimatanpassningsplan enligt de principer som beskrivs i kommunledningskontorets tjänsteskrivelse den 23 augusti Styrgrupp för klimatanpassningsplanen utgörs av ledningsgruppen för översiktlig planering samt ordförande för Laholmsbuktens va-nämnd. 3. Ett förslag till klimatanpassningsplan ska redovisas till kommunstyrelsen senast den 31 mars 2014.

34 LAHOLMS KOMMUN Sammanträdesdatum 32 KS 181 Dnr Ändring i kommunstyrelsens delegationsordning Ärendet Kommunledningskontoret har sett över kommunstyrelsens delegationsordning såvitt avser ärenden som delegerats till mark- och exploateringsansvarig tjänsteman. Den gällande delegationsordningen är oklar när det gäller rätten att ansöka om fastighetsbildningsåtgärder hos lantmäterimyndigheten. Det föreslås därför att det delegeras en generell rätt att ansöka om för kommunen erforderliga fastighetsbildningsförrättningar samt att i ärenden rörande fastighetsbildning företräda kommunen och bevaka dess rätt. Beslutsunderlag Förslag till ändring i kommunstyrelsens delegationsordning. Beredningsutskottets protokoll den 2 september Kommunstyrelsens beslut Kommunstyrelsen antar föreliggande förslag till ändring i styrelsens delegationsordning att gälla från och med den 16 september 2013.

35 LAHOLMS KOMMUN Sammanträdesdatum 33 KS 182 Dnr Inköp av verktyg för medarbetarenkät Ärendet Personalutskottet föreslår att kommunstyrelsen godkänner inköp av ett nytt verktyg för medarbetarenkäter till en årlig kostnad om kr. Ärendets beredning I kommunstyrelsens inriktningsmål anges att Laholms kommun ska vara en attraktiv arbetsgivare genom en tydlig personalpolitik och god arbetsmiljö. En medarbetarenkät ska genomföras vartannat år och i inriktningsmålen anges att minst 90 % av medarbetarna som deltar i medarbetarundersökningen ska uppleva Laholms kommun som en bra arbetsgivare. Medarbetarenkäten är ett viktigt underlag för arbetet med personalarbete och arbetsmiljöutveckling. Medarbetarundersökningen måste vara anpassad efter kommunens egen verklighet för användbara svarsresultat. Den bör också vara tidseffektiv och enkel att både besvara och administrera. Nuvarande enkätverktyg för medarbetarundersökningen är till stor del ineffektivt och kräver en stor del manuell hantering för att skapa och presentera resultat. Det bedöms därför nödvändigt att övergå till ett mer ändamålsenligt enkätverktyg, där resultatet kan bearbetas direkt utifrån olika grupper och parametrar och där färdiga diagram och tabeller skapas. Personalenheten föreslår därför att nytt enkätverktyg som är tidseffektivt och enkelt att administrera köps in. Förslaget innebär att ett enkätverktyg från SIPU köps in. Kostnaden uppgår till kr per enkätomgång. Eftersom enkäten genomförs vartannat år uppgår den årliga kostnaden till kr.

36 LAHOLMS KOMMUN Sammanträdesdatum 34 Beslutsunderlag Skrivelse från personalenheten med förslag till inköp av verktyg till medarbetarenkät. Personalutskottets protokoll den 27 augusti Yrkanden Thomas Jönsson (M): Kostnaden för inköp av ett nytt verktyg för medarbetarenkäter hanteras i samband med kommunstyrelsens behandling av internbudget för år Beslutsgång Ordföranden ställer proposition på Jönssons yrkande och finner att kommunstyrelsen beslutar i enlighet med Jönssons yrkande. Kommunstyrelsens beslut Kostnaden för inköp av ett nytt verktyg för medarbetarenkäter hanteras i samband med kommunstyrelsens behandling av internbudget för år Beslutsexpediering Personalenheten

37 LAHOLMS KOMMUN Sammanträdesdatum 35 KS 183 Dnr Anmälningar Enligt förteckning den 5 september 2013.

38 LAHOLMS KOMMUN Sammanträdesdatum 36 KS 184 Dnr Anmälan av delegationsbeslut Enligt förteckning den 5 september Beredningsutskottets protokoll den 27 augusti 2013.

39 LAHOLMS KOMMUN Sammanträdesdatum 37 KS 185 Dnr Informationsärenden Dialog med kommunrevisionen Patrik Appelquist Tommy Jacobson Bernt Samuelsson Lillemor Landén-Vepsä Torkel Fagerström Kristian Hafskjär Information om grönområdesutredningen Sandra Cornmark och Hans Johansson Energiinventering Johanna Ivarsson Redovisning av utbyggnad av bredband Ove Bengtsson Information från verksamheterna Nils Danred Information från kommunberedningen Thomas Jönsson

Barn- och ungdomsnämnden Sammanträdesdatum 2014-08-28

Barn- och ungdomsnämnden Sammanträdesdatum 2014-08-28 Barn- och ungdomsnämnden Paragraf Ärendelista Sammanträdesdatum 2014-08-28 69 Budgetuppföljning och ekonomisk redovisning år 2014 70 Budget skolskjuts 2015 71 Återremiss motion om förskola i Vallberga

Läs mer

Barn- och ungdomsnämnden Sammanträdesdatum 2014-01-30

Barn- och ungdomsnämnden Sammanträdesdatum 2014-01-30 Barn- och ungdomsnämnden Paragraf Ärendelista Sammanträdesdatum 2014-01-30 1 Barn- och ungdomsnämndens internbudget för 2014 2 Uppföljning av internkontrollplan år 2013 3 Verksamhetschef skolhälsovården

Läs mer

Barn- och ungdomsnämnden. Ärendelista. Sammanträdesdatum 2015-04-23

Barn- och ungdomsnämnden. Ärendelista. Sammanträdesdatum 2015-04-23 Barn- och ungdomsnämnden Sammanträdesdatum 2015-04-23 Ärendelista 40. Budgetuppföljning och ekonomisk redovisning år 2015 41. Remiss av förbättringsområden och ambitioner i handlingsprogram för skydd mot

Läs mer

Socialnämnden. Ärendelista. Sammanträdesdatum 2014-04-22

Socialnämnden. Ärendelista. Sammanträdesdatum 2014-04-22 Socialnämnden Sammanträdesdatum 2014-04-22 Ärendelista 44 Överlåta uppgifter ur journaler och annan datainsamling inom socialnämndens ansvarsområde till tredje part i samband med teknikutveckling 45 Handlingsplan

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid Stadshuset, rum 1, kl 13.30-14.00 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2007-09-19 1 Beslutande Ersättare Övriga deltagande Utses att justera Justeringens plats/tid Bo-Anders Thornberg (m) ordf Jan Nilsson

Läs mer

Socialnämnden. Ärendelista. Sammanträdesdatum 2012-05-22

Socialnämnden. Ärendelista. Sammanträdesdatum 2012-05-22 Socialnämnden Sammanträdesdatum 2012-05-22 Ärendelista 46 Budgetuppföljning 2012 47 Redovisning av stimulansmedel för äldre år 2011 48 Delredovisning av projekt familjefridsamordnare 49 Omvärldsbevakning

Läs mer

Gruppmöten på andra våningen i två konferensrum och i personalrum. Sekreterare. Ärende Beteckning Förslag

Gruppmöten på andra våningen i två konferensrum och i personalrum. Sekreterare. Ärende Beteckning Förslag Barn- och utbildningsnämnden 2014-10-07 Plats: Stora Dalslundskolans matsal i Åkarp Tid: 2014-10-14 kl. 19:00 Kl. 18:00 Gruppmöten på andra våningen i två konferensrum och i personalrum Vid eventuellt

Läs mer

ÄRENDELISTA. Paragraf Ärendelista. Sammanträdesdatum Socialnämnden 2011-01-26

ÄRENDELISTA. Paragraf Ärendelista. Sammanträdesdatum Socialnämnden 2011-01-26 ÄRENDELISTA Sammanträdesdatum Paragraf Ärendelista 10 Anmälningsärenden till socialnämnden år 2011 11 Anmälan av delegationsbeslut år 2011 12 Information/Beredning SAMMANTRÄDESPROTOKOLL LAHOLMS KOMMUN

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid Stadshuset, rum 1, kl 15.00-15.15 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2006-11-22 1 Beslutande Ersättare Övriga deltagande Utses att justera Justeringens plats/tid Tommy Nilsson (s) ordf Lars Olsson (c)

Läs mer

Protokoll 1. Se bifogad uppropslista

Protokoll 1. Se bifogad uppropslista Protokoll 1 Plats och tid Timrå kommunhus 17:00-17.50 ande Övriga närvarande Se bifogad uppropslista Annica Sjödin, kommunsekreterare Sten Ekström, revisionens ordförande, 22 Utses att justera Benny Eriksson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsens organisations- och personalutskott 2015-02-10

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsens organisations- och personalutskott 2015-02-10 Tid och plats Beslutande Ledamöter Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän 15.10-16.30, C-salen Per Schöldberg (C), ordförande Tony Lundstedt (S) Lars Edqvist (MP) Catharina Winberg (M) Malin Lauber (S)

Läs mer

Kävlinge kommunhus, Fullmäktigesalen, Kullagatan 2, Kävlinge. Samtliga bilagor har skickats ut i samband med kommunstyrelsens kallelse

Kävlinge kommunhus, Fullmäktigesalen, Kullagatan 2, Kävlinge. Samtliga bilagor har skickats ut i samband med kommunstyrelsens kallelse Kallelse/föredragningslista Kungörelse 2014-10-01 Kommunfullmäktige Tid 2014-10-13, kl. 19:00 Plats Bilagor Kävlinge kommunhus, Fullmäktigesalen, Kullagatan 2, Kävlinge Samtliga bilagor har skickats ut

Läs mer

Kommunstyrelsen 2015-04-14. Plats: Lilla Sessionsalen, Medborgarhuset, Arlöv Tid: 2015-04-20 kl. 17:00

Kommunstyrelsen 2015-04-14. Plats: Lilla Sessionsalen, Medborgarhuset, Arlöv Tid: 2015-04-20 kl. 17:00 Kallelse Kommunstyrelsen 2015-04-14 Plats: Lilla Sessionsalen, Medborgarhuset, Arlöv Tid: 2015-04-20 kl. 17:00 Denna kallelse utgår även till ersättarna för kännedom. Vid eventuellt förhinder för ledamot

Läs mer

Socialnämnden. Ärendelista. Sammanträdesdatum 2012-02-28

Socialnämnden. Ärendelista. Sammanträdesdatum 2012-02-28 Socialnämnden Sammanträdesdatum 2012-02-28 Ärendelista 15 Årsredovisning 2011 16 Reviderad investeringsbudget 2012 17 Detaljplan för Kv Hästen 2, 3, 4, 6, 7 i Laholms stad och kommun 18 Uppföljning av

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2012-02-27 1. Charles Eriksson. Kommunkontoret, Ödeshög. Ordförande/Magnus Oscarsson. Justerande/Charles Eriksson

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2012-02-27 1. Charles Eriksson. Kommunkontoret, Ödeshög. Ordförande/Magnus Oscarsson. Justerande/Charles Eriksson 1 Plats och tid Carl August-rummet, kommunkontoret, Ödeshög måndagen den 27 februari 2012 kl 9:00-10:00 Beslutande Magnus Oscarsson (KD), ordförande Anders Rydberg (KD), ersättare för Arne Arvidsson (KD)

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Kommunstyrelsen 2007-03-06 1 (22) Plats och tid Rådsalen, Rådhuset, Askersund, 2007-03-06 kl. 14.00-15.20. Beslutande Bo Trygg (s), ordförande Per Eriksson (s) Siv Ahlstrand

Läs mer

ANSLAG/BEVIS KOMMUNSTYRELSEN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2013-03-26 1(5) Kommunstyrelsen

ANSLAG/BEVIS KOMMUNSTYRELSEN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2013-03-26 1(5) Kommunstyrelsen 2013-03-26 1(5) Plats och tid: Centrumhuset i Alvesta den 26 mars 2013, kl 17.00 17.35. Beslutande Mats Johnsson (m), ordf. Per-Anders Nordahl (s) Thomas Johnsson (m) Thomas Haraldsson (c) Helen Gustavsson

Läs mer

Protokoll 2013-04-03

Protokoll 2013-04-03 2013-04-03 Kommunstyrelsen Plats och tid Sammanträdesrum Kumla, 2013-04-03, klockan 17:00 17:10 Beslutande Dan-Åke Moberg (S) Mats Hellgren (M) Christer Thörner (S) Margareta Engman (M) Annica Moberg (S)

Läs mer

Vallentuna Teater, Vallentuna måndagen den 12 oktober 1998 kl 19 00-19 30. Se bifogad närvarolista

Vallentuna Teater, Vallentuna måndagen den 12 oktober 1998 kl 19 00-19 30. Se bifogad närvarolista AB VALLENTUNA KOMMUN Kommunfullmäktige 1998-10-12 1(12) Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Vallentuna Teater, Vallentuna måndagen den

Läs mer

Sammanträdesdatum Kultur- och utvecklingsnämnden 2011-01-27

Sammanträdesdatum Kultur- och utvecklingsnämnden 2011-01-27 ÄRENDELISTA Sammanträdesdatum Paragraf Ärendelista 16 Ekonomisk redovisning 17 Ungdomsarbetslösheten och ekonomiskt bistånd 18 Vandrarhemsverksamheten i Laholm 19 Internkontrollplan för år 2011 20 Namnsättning

Läs mer

Janet Andersson (S) ledamot Henrik Wöhlecke (M) vice ordförande Annette Linander (C) ledamot Håkan Svensson-Sixbo (V) ledamot

Janet Andersson (S) ledamot Henrik Wöhlecke (M) vice ordförande Annette Linander (C) ledamot Håkan Svensson-Sixbo (V) ledamot Sammanträdesprotokoll Sida 1 (9) Plats och tid Stadshuset, 14.00-15.15 ande Johan Andersson (S) ordförande Janet Andersson (S) ledamot Henrik Wöhlecke (M) vice ordförande Annette Linander (C) ledamot Håkan

Läs mer

Kommunkontoret i Bergsjö. Tisdag 14 november 2006 kl. 13:00-15:50. Eva Engström Sekreterare Thord Wannberg Kommunchef.

Kommunkontoret i Bergsjö. Tisdag 14 november 2006 kl. 13:00-15:50. Eva Engström Sekreterare Thord Wannberg Kommunchef. NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 (11) Sida Plats och tid Kommunkontoret i Bergsjö. Tisdag 14 november 2006 kl. 13:00-15:50. Beslutande Stig Eng (c) Ordförande Monica Olsson

Läs mer

Kommunkontoret, sessionssalen onsdag 6 oktober 2004, klockan. Eva Olsson (fp) ers f Kenneth Carlsson (fp) Rune Månsson (s) Magnus Malm (m)

Kommunkontoret, sessionssalen onsdag 6 oktober 2004, klockan. Eva Olsson (fp) ers f Kenneth Carlsson (fp) Rune Månsson (s) Magnus Malm (m) 1(1) Plats och tid: 13.00 16.30 Kommunkontoret, sessionssalen onsdag 6 oktober 2004, klockan Beslutande: Närvarande ej tjänstgörande ersättare Olle Hagström Bo Johansson Zaid Långström (s) ordf Ann Marie

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(7) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2011-11-30

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(7) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2011-11-30 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(7) Plats och tid Örestensrummet, kommunhuset, Kinna, klockan 13.30-17.45 Beslutande M Margareta Lövgren C Leif Sternfeldt FP Rolf Hallberg S S S Pelle Pellby, kl 13.30-16.45,

Läs mer

PROTOKOLL Kommunstyrelsen 55 Svar på Revisionsrapport kommunstyrelsens uppsikt över bolagen Beredning Yrkande Kommunstyrelsens beslut

PROTOKOLL Kommunstyrelsen 55 Svar på Revisionsrapport kommunstyrelsens uppsikt över bolagen Beredning Yrkande Kommunstyrelsens beslut PROTOKOLL Sammanträdesdatum Blad nr Kommunstyrelsen 2013-02-26 15 55 Dnr 2012.397 107 Svar på Revisionsrapport kommunstyrelsens uppsikt över bolagen Kommunens revisorer har gett Kommunal Sektor inom PwC

Läs mer

31Medborgarförslag angående Folkets Park

31Medborgarförslag angående Folkets Park 157 Lunds kommun Sammanträdesprotokoll 1 Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 2013-01-09 31Medborgarförslag angående Folkets Park Dnr KF 2012/0102 Sammanfattning Ulf Berggren har föreslagit att Folkparksbyggnaden

Läs mer

148 Svar på motion om förutsättningar för bistånd i form av särskilt boende. 149 Svar på motion om gruppbostäder för äldre och funktionshindrade

148 Svar på motion om förutsättningar för bistånd i form av särskilt boende. 149 Svar på motion om gruppbostäder för äldre och funktionshindrade Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum 2012-09-25 Ärendelista 148 Svar på motion om förutsättningar för bistånd i form av särskilt boende 149 Svar på motion om gruppbostäder för äldre och funktionshindrade

Läs mer

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7)

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7) Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7) Plats och tid Kommunhuset, Nämndrummet kl 08.30-09.00 Beslutande Leif Sandberg (M), ordförande, jäv 41 Per Helsing (KD) ersättare för Charlie Weimers (KD) Thomas Otto (M)

Läs mer

Kommunfullmäktige. Ärendelista. Sammanträdesdatum 2014-05-27

Kommunfullmäktige. Ärendelista. Sammanträdesdatum 2014-05-27 Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum 2014-05-27 Ärendelista 88 Tomtpriser för bostadstomter inom del av Ysby 21:4 89 Svar på motion om elbilar 90 Svar på motion om alkolås på kommunens fordon 91 Svar på

Läs mer

Sammanträdesdatum 2014-04-24. 2 Val av två justerare samt tillkännagivande av tid och plats för justering

Sammanträdesdatum 2014-04-24. 2 Val av två justerare samt tillkännagivande av tid och plats för justering KOMMUNFULLMÄKTIGE KALLELSE Sammanträdesdatum 2014-04-24 PLATS OCH TID KilArena, torsdag 24 april 2014, kl. 19.00 FÖREDRAGNINGSLISTA ÄRENDE DNR 1 Upprop 2 Val av två justerare samt tillkännagivande av tid

Läs mer

Sammanträdesdatum. Kommunstyrelsen 1995-09-07. Plats och tid Stadshuset, Storrummet torsdagen den 7 september 1995, kl 17.00-17.45

Sammanträdesdatum. Kommunstyrelsen 1995-09-07. Plats och tid Stadshuset, Storrummet torsdagen den 7 september 1995, kl 17.00-17.45 1 KUMLA KOMMUN Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 1995-09-07 Plats och tid Stadshuset, Storrummet torsdagen den 7 september 1995, kl 17.00-17.45 Beslutande Sven-Ove Cederstrand, ordf

Läs mer

Kultur- och utvecklingsnämnden. Ärendelista. Sammanträdesdatum 2015-06-17

Kultur- och utvecklingsnämnden. Ärendelista. Sammanträdesdatum 2015-06-17 Kultur- och utvecklingsnämnden Sammanträdesdatum 2015-06-17 Ärendelista 82 Dnr 2015-000086 Ekonomisk rapport år 2015 83 Dnr 2014-000260 Kultur- och utvecklingsnämndens delegationsordning 84 Dnr 2015-000014

Läs mer

KOMMUNFULLMÄKTIGE Sammanträdesdatum Sida 2010-01-27 1-9

KOMMUNFULLMÄKTIGE Sammanträdesdatum Sida 2010-01-27 1-9 2010-01-27 1-9 Plats och Tid Stadshuset 18.30-19.35 Beslutande Enl bilagd förteckning, sid 2 Övriga deltagande Kommunchef Svante Melander Kommunsekreterare Irene Larsson Kommunutredare Ida Rådman Utses

Läs mer

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1 SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1 Paragrafer 79-95 Plats och tid Stadshuset Säffle, Trätäljarummet, kl. 9.00-12.30 Ölserudsrummet kl. 13.30-16.40 ande Övriga deltagare Protokolljusterare Daniel Bäckström (c) Kerstin

Läs mer

Annette Linander (C) Håkan Svensson-Sixbo (V) David Westlund (S) ersättare Håkan Larsson (MP) ersättare Fredrik Ottesen (SD) ersättare

Annette Linander (C) Håkan Svensson-Sixbo (V) David Westlund (S) ersättare Håkan Larsson (MP) ersättare Fredrik Ottesen (SD) ersättare Sammanträdesprotokoll Sida 1 (8) Plats och tid Stadshuset, 14.00-14.45 ande Johan Andersson (S) ordförande Janet Andersson (S) Henrik Wöhlecke (M) Annette Linander (C) Håkan Svensson-Sixbo (V) ledamot

Läs mer

Kommunhuset, Fabriksgatan 21, Västervik 14 juni 2012 kl. 8.00 9.15 ajournering kl. 8.15-9.05

Kommunhuset, Fabriksgatan 21, Västervik 14 juni 2012 kl. 8.00 9.15 ajournering kl. 8.15-9.05 Kommunstyrelsen 1 (7) Plats och tid Beslutande Kommunhuset, Fabriksgatan 21, Västervik 14 juni 2012 kl. 8.00 9.15 ajournering kl. 8.15-9.05 Harald Hjalmarsson (M), ordf. Christin Rampeltin Molin (M) Katarina

Läs mer

Sigvard Andersson (FP) Christina Nilsson (KD) Lars-Olof Laxrot (V), kl. 13:30-14:45 51-58

Sigvard Andersson (FP) Christina Nilsson (KD) Lars-Olof Laxrot (V), kl. 13:30-14:45 51-58 SAMMANTRÄDE Socialnämndens arbetsutskott PLATS OCH TID Stadshuset, lokal Kasen kl. 13:30-15:30 LEDAMÖTER SNAU SNAU-I Elving Andersson (C), ordförande Said Olsson (M), 1:e vice ordförande Stefan Skoglund

Läs mer

Sammanträdesdatum 2015-05-28. 2 Val av två protokolljusterare samt dag för justering

Sammanträdesdatum 2015-05-28. 2 Val av två protokolljusterare samt dag för justering KOMMUNFULLMÄKTIGE KALLELSE Sammanträdesdatum 2015-05-28 PLATS OCH TID KilArena, torsdag 28 maj 2015, 19.00 FÖREDRAGNINGSLISTA ÄRENDE DNR 1 Upprop 2 Val av två protokolljusterare samt dag för justering

Läs mer

Utbildningschef Roland Beijer Ekonomiadmin. chef Annika Hellberg Enhetschef kvalitet och utveckling Eva Lod 92-98 Nämndsekreterare Lotta Lann

Utbildningschef Roland Beijer Ekonomiadmin. chef Annika Hellberg Enhetschef kvalitet och utveckling Eva Lod 92-98 Nämndsekreterare Lotta Lann Barn- och ungdomsnämndens arbetsutskott 2009-08-18 Plats och tid för sammanträdet ande Ersättare Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Vargmötet, Barn- och ungdomsförvaltningen,

Läs mer

Plats och tid: Rum 429 Stadshuset Ängelholm, 2014-08-21, kl. 09:00 11.20

Plats och tid: Rum 429 Stadshuset Ängelholm, 2014-08-21, kl. 09:00 11.20 Plats och tid: Rum 429 Stadshuset Ängelholm, 2014-08-21, kl. 09:00 11.20 Beslutande: Sven-Ingvar Borgquist (M), ordförande Ann Hörnebrant-Sturesson (C) Lars Nyander (S) Wiveca Britzén (M) BrittMarie Hansson

Läs mer

Enligt särskild förteckning, sidan 2. Enligt särskild förteckning, sidan 2. Karin Lindgren. Anders Johnsson. Karl-Erik Olsson 2013-10-07

Enligt särskild förteckning, sidan 2. Enligt särskild förteckning, sidan 2. Karin Lindgren. Anders Johnsson. Karl-Erik Olsson 2013-10-07 1 1 Plats och tid Rådhuset, kl 13.00 14.30 Beslutande Enligt särskild förteckning, sidan 2 Övriga närvarande Enligt särskild förteckning, sidan 2 Utses att justera Justeringens plats och tid Karl-Erik

Läs mer

Thim Borg. Kommunkontoret 2011-02-25. Cecilia Håkansson. Ordförande Arnold Andréasson. Justerande Thim Borg

Thim Borg. Kommunkontoret 2011-02-25. Cecilia Håkansson. Ordförande Arnold Andréasson. Justerande Thim Borg Plats och tid Kommunkontoret, sammanträdesrummet Karpen, kl 14.00-14.50, 15.05-15.55 1 (16) Beslutande Arnold Andréasson (c), ordförande Bo Dahlqvist (pf), 1:e vice ordförande Ulrika Thulin (s), 2:e vice

Läs mer

Lennart Ohlsson (C ) ordförande Micael Arnström (S) vice ordförande Krister Mattsson (S) Bengt Mård (M) Tommy Edenholm (KV)

Lennart Ohlsson (C ) ordförande Micael Arnström (S) vice ordförande Krister Mattsson (S) Bengt Mård (M) Tommy Edenholm (KV) 7HYLTE KOMMUN Kommunstyrelsens arbetsutskott 2010-04-13 1 (7) Plats och tid Räddningsstationen, Hyltebruk kl 08.30 12.00 Beslutande Lennart Ohlsson (C ) ordförande Micael Arnström (S) vice ordförande Krister

Läs mer

Naringslivscenter i Osby klockan 13:30-16:05

Naringslivscenter i Osby klockan 13:30-16:05 1(17) Plats och tid Naringslivscenter i Osby klockan 13:30-16:05 Beslutande Mats Ernstsson (C), ordforande Ingmar Bernthsson (S), vice ordforande Pontus Plantman (M) Monica Svensson (S) Stephan Hellqvist

Läs mer

Medborgarförslag om alternativvärdering av marken som kommer att utnyttjas för arenabygget på Kristineslätt. (AU 15) KS 2014-381

Medborgarförslag om alternativvärdering av marken som kommer att utnyttjas för arenabygget på Kristineslätt. (AU 15) KS 2014-381 kommunstyrelsen i Falkenberg 2015-02-03 47 Medborgarförslag om alternativvärdering av marken som kommer att utnyttjas för arenabygget på Kristineslätt. (AU 15) KS 2014-381 KF Beslut Kommunstyrelsen beslutar

Läs mer

Beslutande Göran Häggfors (m) ordförande. Bertil Dahl. Anders Andersson (c) Inger Hilmansson (fp)

Beslutande Göran Häggfors (m) ordförande. Bertil Dahl. Anders Andersson (c) Inger Hilmansson (fp) KALMAR KOMMUN PROTOKOLL KOMMUNSTYRELSENS Sammanträdesdag ARBETSUTSKOTT 2007-09-18 179 Tid 8.30-9.45 Plats Stadshuset Omfattning 178-185 ande Göran Häggfors (m) ordförande Bertil Dahl (v) Anders Andersson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Tekniska nämnden 2007-06-18 1 (15) Plats och tid Konferensrummet, Västergården, Askersund, 2007-06-18 kl. 15.00 17.00. Beslutande Torbjörn Karlsson (s), ordförande Kurt Andersson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Kommunfullmäktige 2003-02-24 1 (20) Plats och tid Folkets Hus, Askersund, 2003-02-24 kl. 19.00-20.30. Beslutande Ordinarie ledamöter Bo Trygg (s) Eva Arvidsson (s) Per Eriksson

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum 2011-02-15 Sid: 1 Instans Allmänna utskottet Plats och tid Kommunhuset, Gnosjö, kl 13.00-16.50 Beslutande Övriga deltagande Utses att justera Nicklas Huuva (KD) ordförande Bengt-Göran

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(13) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-06-16

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(13) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-06-16 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(13) Plats och tid Örestensrummet, kommunhuset, Kinna, klockan 13.00 17.30 Varav budgetberedning, klockan 13.00 16.40 Beslutande M Margareta Lövgren C Leif Sternfeldt MBP Henry

Läs mer

Kommunkontoret i Bergsjö. Tisdag 26 mars 2013 kl. 08:15-11:50.

Kommunkontoret i Bergsjö. Tisdag 26 mars 2013 kl. 08:15-11:50. NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 (10) Sida Plats och tid Kommunkontoret i Bergsjö. Tisdag 26 mars 2013 kl. 08:15-11:50. Beslutande Stig Eng (C) Ordförande Monica Olsson (S)

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-03-12

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-03-12 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) Plats och tid Örestensrummet, kommunhuset, Kinna, klockan 08.00-08.45 Beslutande M Margareta Lövgren C Leif Sternfeldt MBP Henry Sandahl S Lisa Dahlberg V Eivor Hellman

Läs mer

Stenbockskolans konferensrum, kl 13.30-14.35

Stenbockskolans konferensrum, kl 13.30-14.35 1(10) Plats och tid Beslutande Stenbockskolans konferensrum, kl 13.30-14.35 Ulf Eriksson (s), Ordförande Annsofi Ramevik (s) Sandra Sjöberg (s) Siv Friedmann Björk (c) Therese Leufvén (c), tjänstgörande

Läs mer

ÅSTORPS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida

ÅSTORPS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum 19 Plats och tid Björnekullasalen kl 18.00-19.10 Beslutande Jan Nilsson (s) ordförande Nils Göran Nilsson (kd) Mats Kroon (m) Reino Persson (s) Gunilla Karlsson (s) Gösta Brodin (kof)

Läs mer

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1 SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1 Paragrafer 1-12 Plats och tid Stadshuset, Trätäljarummet, kl. 14.00-15.00 ande Daniel Bäckström (c) Kerstin Einevik Bäckstrand (c) Gudrun Svensson (c) Lisbet Westerberg (c) Margareta

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 2007-08-09 1(13) Plats och tid Nämndrummet, Skillingehus Kl 14.00-16.20 Beslutande Jan Andersson (c) Gunnel Elg (kd) Christer Holmgren, tjg. ers. för Sofie Larsson (m) Sören Ståhlgren (s) Sonja Kling (s)

Läs mer

Medborgarförslag om gång- och cykelväg utmed väg 153 över fastigheterna Ullared S:2 och S:5. (AU 308) KS 2014-239

Medborgarförslag om gång- och cykelväg utmed väg 153 över fastigheterna Ullared S:2 och S:5. (AU 308) KS 2014-239 kommunstyrelsen i Falkenberg 2014-11-04 266 Medborgarförslag om gång- och cykelväg utmed väg 153 över fastigheterna Ullared S:2 och S:5. (AU 308) KS 2014-239 KF Beslut Kommunstyrelsen beslutar enligt arbetsutskottets

Läs mer

2015-05-26. Anders Einarsson, kommunchef Anders Simonsson, sekreterare Susanne Glans, ekonomichef 38. Tisdagen den 2 juni, klockan 8.

2015-05-26. Anders Einarsson, kommunchef Anders Simonsson, sekreterare Susanne Glans, ekonomichef 38. Tisdagen den 2 juni, klockan 8. 1(5) Plats och tid Tisdagen den 26 maj, klockan 8.00-11.00 Ordförande Beslutande Övriga närvarande Tjänstemän Tid och plats för justering Emma Isfeldt (S) Christer Johansson (M) Anders Einarsson, kommunchef

Läs mer

Hans Bengtson. Gunilla Andersson. Kåge Wallner. Hans Bengtson

Hans Bengtson. Gunilla Andersson. Kåge Wallner. Hans Bengtson Protokoll 1 (14) Plats och tid: Camp Igge, Iggesund klockan 08.30-15.30 Förtroendevalda: Beslutande: Ej beslutande: Kåge Wallner (MP) ordf Birgitta Medin (M) Kerstin Karlsson (M) Agneta Palmqvist (M) Marcus

Läs mer

Revisionsrapport. Strömsunds kommun. Verkställighet av beslut. Anneth Nyqvist. December 2012

Revisionsrapport. Strömsunds kommun. Verkställighet av beslut. Anneth Nyqvist. December 2012 Revisionsrapport Verkställighet av beslut Strömsunds kommun Anneth Nyqvist December 2012 2013-01-25 Anneth Nyqvis, projektledare Strömsunds kommun Innehållsförteckning 1 Sammanfattning 2 Inledning 2.1

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT Datum Sid 2004-02-04 1. Lars Olsson (c) ordf Lena Wallentheim (s) Bo-Anders Thornberg (m)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT Datum Sid 2004-02-04 1. Lars Olsson (c) ordf Lena Wallentheim (s) Bo-Anders Thornberg (m) 2004-02-04 1 Plats och tid Stadshuset, rum 2, kl 09.45-11.20 Beslutande Övriga deltagande Utses att justera Lars Olsson (c) ordf Lena Wallentheim (s) Bo-Anders Thornberg (m) Kanslichef Per Hildingson Utvecklingschef

Läs mer

Motion från Inger Hilmansson (FP) om att investera i barnen

Motion från Inger Hilmansson (FP) om att investera i barnen TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Jonas Sverkén 2015-01-30 KS 2013/0228 50044 Kommunfullmäktige Motion från Inger Hilmansson (FP) om att investera i barnen Förslag till beslut Kommunfullmäktige

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 9-18

Sammanträdesprotokoll 9-18 Sammanträdesprotokoll 9-18 Sammanträde med Skultuna kommundelsnämnd Sammanträdesdatum Onsdagen den 25 februari 2009 Plats och tid Skultunagården kl. 16:00-17:15 Närvarande ledamöter Ordförande Sven Svensson

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Kommunstyrelsens arbetsutskott Kommunstyrelsens arbetsutskott Tid Tisdagen den 17 april 2012 kl. 8:30 09:30 Plats Stadshuset, KS-salen Omfattning 45-49 ande Johan Persson (S) Malin Petersson (M) Anna Thore (MP) Anders Andersson (C)

Läs mer

Medborgarförslag om möjlighet att kunna välja Falkenbergs kommun som utförare av personlig assistans. KS 2015-48

Medborgarförslag om möjlighet att kunna välja Falkenbergs kommun som utförare av personlig assistans. KS 2015-48 kommunstyrelsen i Falkenberg 2015-08-11 185 Medborgarförslag om möjlighet att kunna välja som utförare av personlig assistans. KS 2015-48 KF Beslut Kommunstyrelsen beslutar enligt arbetsutskottets förslag.

Läs mer

M U L L S J Ö K O M M U N Kommunfullmäktige

M U L L S J Ö K O M M U N Kommunfullmäktige 2013-02-26 7 Plats och tid s sessionssal kl. 18.30-20.45 ande Enligt till protokollet bilagd uppropslista Övriga närvarande Ulf Fransson, sekreterare i regionbildningskommittén, 19.00-20.10 David Svenn

Läs mer

Sammanträdesrum UKF, kommunhuset i Lomma Tid Onsdagen den 18 juni 2014, 15.00-17.30

Sammanträdesrum UKF, kommunhuset i Lomma Tid Onsdagen den 18 juni 2014, 15.00-17.30 Sammanträdesdatum s. 1 (12) Plats Sammanträdesrum UKF, kommunhuset i Lomma Tid Onsdagen den 18 juni 2014, 15.00-17.30 Beslutande Robert Wenglén (M) Yvonne Andreasson (FP) Richard Jerneborg (M) Mozghan

Läs mer

Kommunstyrelsen 2015-01-07 1(19 )

Kommunstyrelsen 2015-01-07 1(19 ) Kommunstyrelsen 2015-01-07 1(19 ) Plats och tid Nämndrummet, Kommunhuset, Skoghall, kl 13:30-15.30 Beslutande Siw Gidlöf (S), ordförande Sara Asp (S), v ordförande Per Aspengren (S) Lillemor Larsson (V)

Läs mer

REGLEMENTE SERVICENÄMNDEN I ÄLVDALEN

REGLEMENTE SERVICENÄMNDEN I ÄLVDALEN REGLEMENTE SERVICENÄMNDEN I ÄLVDALEN Dokumentbeskrivningar Policy En policy ska ange viljeinriktningen för ett specifikt område. Den ska vara vägledande för beslut och styrning. En policy som är av principiell

Läs mer

PROTOKOLL 1 (15) 2014-01-15

PROTOKOLL 1 (15) 2014-01-15 PROTOKOLL 1 (15) 2014-01-15 Personalnämnden Plats och tid Stadshuset kl. 13.00-16.10 Beslutande Harriet Classon (S), ordförande Lennart Burvall (S) Monica Grape (M) Tomas Teglund (S) Maria Wiksten (KD)

Läs mer

Sammanträdesdatum Blad Kommunstyrelsens teknikutskott 13 juni 2011 1 (11) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdes kl 13.30-16.

Sammanträdesdatum Blad Kommunstyrelsens teknikutskott 13 juni 2011 1 (11) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdes kl 13.30-16. Sammanträdesdatum Blad Kommunstyrelsens teknikutskott 13 juni 2011 1 (11) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdes kl 13.30-16.35 Beslutande: Per Gruvberger, ordf Ulf Söhrman Urban Granfeldt Annika

Läs mer

154 Förslag på sammanträdesdagar/tider för barn- och utbildningsnämnden, dess beredning och MBL 2012.

154 Förslag på sammanträdesdagar/tider för barn- och utbildningsnämnden, dess beredning och MBL 2012. BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN 2011-12-14 151 Meddelanden. 152 Anmälan om delegationsbeslut. 153 Ekonomiskt utfall och ekonomisk rapport oktober 2011. 154 Förslag på sammanträdesdagar/tider för barn- och

Läs mer

Kommunfullmäktiges program rörande privata utförare

Kommunfullmäktiges program rörande privata utförare Kommunfullmäktiges program rörande privata utförare Antagen av kommunfullmäktige 2015-06-17, 100 Namnet på dokumentet Innehållsförteckning Lagstiftningen och dess syfte... 1 1 Lagstiftning... 1 2 Syfte...

Läs mer

Ekonomi- och personalutskottet SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Karl-Erik Kruse (S), ordf. Christer Laurell (C) Leif Hägg (M) Gunnar Bengtsson (S), ej tjg ers

Ekonomi- och personalutskottet SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Karl-Erik Kruse (S), ordf. Christer Laurell (C) Leif Hägg (M) Gunnar Bengtsson (S), ej tjg ers 1 Plats och tid Kommunhuset, kl 15.00 16.35 Beslutande Karl-Erik Kruse (S), ordf. Christer Laurell (C) Leif Hägg (M) Övriga deltagare Gunnar Bengtsson (S), ej tjg ers Kommunchef Åsa Ratcovich Ekonomichef

Läs mer

... Helena Andrén.... Leif-Åke Johansson.... Staffan Korsgren BEVIS

... Helena Andrén.... Leif-Åke Johansson.... Staffan Korsgren BEVIS SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Tekniska nämnden 2010-05-18 1 (12) Plats och tid Konferensrummet, tekniska kontoret, Rådhuset, Askersund 2010-05-18, kl.15.00-17.30. Beslutande Leif-Åke Johansson (s), ordförande

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Kommunstyrelsens arbetsutskott Kommunstyrelsens arbetsutskott Tid Tisdagen den 22 maj 2012 kl. 8:30-9:20 Plats Stadshuset, KS-salen Omfattning 64-66 Beslutande Johan Persson (S) Malin Petersson (M) Anette Lingmerth (S) Anna Thore (MP)

Läs mer

Medborgarförslag om möjlighet att kunna välja Falkenbergs kommun som utförare av personlig assistans. KS 2015-48

Medborgarförslag om möjlighet att kunna välja Falkenbergs kommun som utförare av personlig assistans. KS 2015-48 kommunstyrelsens arbetsutskott i Falkenberg 2015-06-09 178 Medborgarförslag om möjlighet att kunna välja som utförare av personlig assistans. KS 2015-48 KS, KF Beslut Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen

Läs mer

ANSLAGSBEVIS Protokollet är justerat och tillkännagivet genom anslag

ANSLAGSBEVIS Protokollet är justerat och tillkännagivet genom anslag M-nämnden 2009-09-15 1 (13) Plats och tid Rosentorpskolan i Vellinge, 17.00-20.00 ande Övriga deltagare Utses att justera Carina Larsson, ordförande Kristina Fredin Börje Nilsson Christer Tedestål Gun

Läs mer

Hultsfreds kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (9)

Hultsfreds kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (9) Hultsfreds kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (9) Plats och tid Kommunhuset, Hultsfred kl. 14.00-16.00 Beslutande Bo Bergman Annelie Milton-Björk Lars Hagberg Jonny Bengtsson Jan Kennmark Göran Berglund Laila

Läs mer

Magnus Lander (mp) Håkan Andersson Inger Karlsson Ulla Johansson, 40 Yvonne Högrud, 41. Solveig Eriksson Socialförvaltningen 2011-04-29

Magnus Lander (mp) Håkan Andersson Inger Karlsson Ulla Johansson, 40 Yvonne Högrud, 41. Solveig Eriksson Socialförvaltningen 2011-04-29 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 (12) 2011-04-26 Plats och tid Kullängen, Hallsberg, kl 08.30-09.50 Beslutande Magnus Andersson (s) Gunnel Hedström (s) Roland Johansson (s) Inger Larsson (s) Inga-Lill Thim

Läs mer

Bo Henriksson. Acko Ankarberg Johansson. Nils-Erik Davelid ANSLAG/BEVIS. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Bo Henriksson. Acko Ankarberg Johansson. Nils-Erik Davelid ANSLAG/BEVIS. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag JÖNKÖPINGS KOMMUN Kommunstyrelsen SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2010-08-25 1 Plats och tid Rådsalen, Rådhuset, Jönköping, kl. 09.00 11.10 Beslutande Acko Ankarberg Johansson (KD), ordf. Peter Jutterström (M) Sotiris

Läs mer

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2011-06-28

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2011-06-28 ÄRENDELISTA Sammanträdesdatum Paragraf Ärendelista 151 Försäljning av aktier i Laholms Biogas AB 152 Kostnadsram för om- och tillbyggnad av Mellbystrandsskolan och nybyggnation av idrottshall i Mellbystrand

Läs mer

Kommunstyrelsen 2007-12-19 1 (6)

Kommunstyrelsen 2007-12-19 1 (6) Kommunstyrelsen 2007-12-19 1 (6) Plats och tid: Kommunkontoret, Astrakanen, klockan 17.30-17.35 Beslutande: Anette Åkesson (m) ordförande Bertil Mattsson (bp) Rune Andersson (c), tjg.ers. för Kurt Nilsson

Läs mer

PROTOKOLL Kommunstyrelsen. Sammanträdesdatum 2015-05-25

PROTOKOLL Kommunstyrelsen. Sammanträdesdatum 2015-05-25 KOMMUNSTYRELSEN Tid Kl. 10:00 11:50 Ajournering 11.40 11.45 för överläggningar Plats Ledamöter Skeppet, Kommunhuset Se bilaga Övriga Kicki Nordberg kommunchef Anette Oscarsson sektorschef sektor stödfunktioner

Läs mer

Sammanträdesdatum. Vård- och Omsorgsnämnden 2004-11-18. Innehållsförteckning. Ärenden

Sammanträdesdatum. Vård- och Omsorgsnämnden 2004-11-18. Innehållsförteckning. Ärenden Vård- och Omsorgsnämnden 2004-11-18 1 (13) Plats och tid Kommunhuset rum 293, kl 13.15 15.30 Beslutande Sören Carlsson (s) Ann Svensson (s) Hans Nilsson (fp) Klas-Gunnar Appel (s) Lennart Samuelsson (s)

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Kommunstyrelsen

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Kommunstyrelsen 2013-03-05 35 Plats och tid Mobergsalen kommunhuset Emmaboda, 2013-03-05, 13:00 14:30 Beslutande Övriga deltagare Tema Ann-Marie Fagerström (s) ordförande Stig-Ove Andersson (s) Bo Eddie Rossbol (s) Jan-Olof

Läs mer

Gunilla Abrahamsson. Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Barn- o utbildningsnämnden

Gunilla Abrahamsson. Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Barn- o utbildningsnämnden Sammanträdesprotokoll 1(11) Plats och tid Samlingssalen, Hultsfreds gymnasium, Hultsfred kl. 13.30 17.20 Beslutande Pär Edgren, M Gunilla Abrahamsson, S Gunvor Nilsson, M Ove Karlsson, S Monica Bergh,

Läs mer

Tekniska nämnden. Stadshuset Ängelholm, Sammanträdesrum Grå, 2014-01-23, kl. 17:00-18:15

Tekniska nämnden. Stadshuset Ängelholm, Sammanträdesrum Grå, 2014-01-23, kl. 17:00-18:15 Plats och tid: Beslutande: Stadshuset Ängelholm, Sammanträdesrum Grå, 2014-01-23, kl. 17:00-18:15 Jan Magnusson (FP), tjänstgörande ordförande Christer Hansson (S) Lars Lindström (M) Bertil Påhlsson (M)

Läs mer

Närvarande 25 ordinarie ledamöter och 4 tjänstgörande ersättare, summa 29 beslutande, enligt bifogad närvarolista.

Närvarande 25 ordinarie ledamöter och 4 tjänstgörande ersättare, summa 29 beslutande, enligt bifogad närvarolista. DALS-EDS KOMMUN Kommunfullmäktige 2006-04-19 Plats och tid Utsiktens Aula, Ed onsdag den 19 april, 2006 klockan 19.00 19.45 Beslutande Närvarande 25 ordinarie ledamöter och 4 tjänstgörande ersättare, summa

Läs mer

Kommunfullmäktige 2015-02-16 1(11 ) Se bifogad närvarolista. Margareta Persson, kommunsekreterare Caroline Depui, kommunchef

Kommunfullmäktige 2015-02-16 1(11 ) Se bifogad närvarolista. Margareta Persson, kommunsekreterare Caroline Depui, kommunchef Kommunfullmäktige 2015-02-16 1(11 ) Plats och tid Sessionssalen, kommunhuset, Skoghall, kl 18.30-18:55 Beslutande Se bifogad närvarolista Övriga närvarande Margareta Persson, kommunsekreterare Caroline

Läs mer

Kungörelse 2011-02-21. Vellinge kommunhus, fullmäktigesalen (Måkläppen)

Kungörelse 2011-02-21. Vellinge kommunhus, fullmäktigesalen (Måkläppen) 1(21) 2011-02-21 Kommunförvaltningen Kommunsekreterare Ingegerd Svensson Tfn 040-42 5151 Sammanträdesdatum Plats Vellinge kommunhus, fullmäktigesalen (Måkläppen) Tid 19:00 Ärendelista 1. Upprop 2. Val

Läs mer

Granskning av kommunstyrelsens rutiner för att bereda svar på motioner och medborgarförslag

Granskning av kommunstyrelsens rutiner för att bereda svar på motioner och medborgarförslag Revisionsrapport Granskning av kommunstyrelsens rutiner för att bereda svar på motioner och medborgarförslag Kalmar kommun 2010-09-28 Stefan Wik Innehållsförteckning 1 Bakgrund och revisionsfråga... 3

Läs mer

Johan Edenholm (KV) Tommy Edenholm (KV) Marie-Louise Lindström (S) Per Borg, kommunchef Susanne Ohlsson, mötessekreterare

Johan Edenholm (KV) Tommy Edenholm (KV) Marie-Louise Lindström (S) Per Borg, kommunchef Susanne Ohlsson, mötessekreterare Kommunstyrelsen 2014-12-18 1 (7) Plats och tid Forum, Hyltebruk. Kl. 16:00-16:30 Beslutande Henrik Erlingson (C) ordförande Gunnel Johansson (S) Karin Åkesson (C) Micael Arnström (S) Carl Larsson (M) Maria

Läs mer

2011-11-10 2014-12-15 1 (7) Plats och tid Kommunkontoret, sammanträdesrum A, måndag 15 december, 2014, kl. 15.00 15.30 Beslutande

2011-11-10 2014-12-15 1 (7) Plats och tid Kommunkontoret, sammanträdesrum A, måndag 15 december, 2014, kl. 15.00 15.30 Beslutande 2011-11-10 2014-12-15 1 (7) Plats och tid Kommunkontoret, sammanträdesrum A, måndag 15 december, 2014, kl. 15.00 15.30 Beslutande Ledamöter Yoomi Renström (S) Ordförande Håkan Englund (S), 1:e vice ordförande

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag NORRTÄLJE Barn- och skolnämnden SAMMANTRADESPROTOKOLL 2012-03-26 Plats och tid Norrtäijesalen, Kommunhuset Ankaret Estunavägen 14, Norrtälje kl 14:00-16.30 Beslutande Enligt förteckning sid 2 övriga deltagande

Läs mer

K o m m u n s t yr e l s e n

K o m m u n s t yr e l s e n K o m m u n s t yr e l s e n Sammanträdesdatum 2015-06-29 Sid 1 (6) Plats KS-salen, stadshuset, Gävle Tid Kl. 09.00-10.00 Närvarande Se sidan 2 Justeringens plats och tid Kommunledningskontoret den 29

Läs mer

Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna tisdagen den 11 augusti 1998 kl 18 00-18 15

Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna tisdagen den 11 augusti 1998 kl 18 00-18 15 AB VALLENTUNA KOMMUN Kommunstyrelsen 1998-08-11 1(6) Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna tisdagen

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2002-12-27 1 Plats och tid Matsalen, Gamla T4-området, kl 09.00-09.10 Beslutande Ersättare Övriga deltagande Utses att justera Justeringens plats/tid Bengt Andersson (s) ordf Lars Olsson (c) 1:e v ordf

Läs mer

kl 13.00-16.15 Arvo Hellman (S) ordförande Bert Roos (S) Gull-Britt Hansson (S) Irena Alm (S) Margit Johansson (M) Stig-Arne Svalö

kl 13.00-16.15 Arvo Hellman (S) ordförande Bert Roos (S) Gull-Britt Hansson (S) Irena Alm (S) Margit Johansson (M) Stig-Arne Svalö 1(15) Plats och tid Almliden, Blosset, Bjuv kl 13.00-16.15 Beslutande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Tjänstemän Arvo Hellman (S) ordförande Bert Roos (S) Gull-Britt Hansson (S) Irena

Läs mer