Kommunstyrelsen. Ärendelista. Sammanträdesdatum

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Kommunstyrelsen. Ärendelista. Sammanträdesdatum 2013-09-10"

Transkript

1 Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum Ärendelista 164 Närvarorätt för utomstående 165 Markanvisningsavtal för bostäder i Skummeslöv och Våxtorp 166 Svar på motion om betygsresultat i engelska 167 Godkännande av Laholmshems AB:s förvärv av markområde samt byggande av 36 hyreslägenheter i Skummeslövsstrand 168 Svar på medborgarförslag om bevarande av Svarvareskogen i Skummeslövsstrand 169 Svar på medborgarförslag om bidrag till nyinflyttande barnfamiljer i Mästocka 170 Överlämnande av respektive nämnds underlag till kommunplan för år 2014 samt ekonomisk plan år 2015 och Begäran om medel för ersättning av konstverk i Våxtorps hembygdspark 172 Föreskrifter för placering av medel i donationsstiftelser förvaltade av Laholms kommun 173 Remiss av betänkandet Fri att leka och lära - ett målinriktad arbete för barns ökade säkerhet i förskola 174 Remiss av departementspromemorian Tid för undervisning - lärares arbete med åtgärdsprogram 175 Remiss av betänkandet Privata utförare - Kontroll och insyn 176 Svar till Skolinspektionen efter tillsyn i Laholms kommun 177 Ansökan om statlig medfinansiering till trafiksäkerhets- och miljöåtgärder på kommunala gator och vägar för år Yttranden från nämnderna över LUPP-enkäten 179 Astma- och allergipolicy 180 Framtagande av klimatanpassningsplan 181 Ändring i kommunstyrelsens delegationsordning 182 Inköp av verktyg för medarbetarenkät 183 Anmälningar 184 Anmälan av delegationsbeslut 185 Informationsärenden

2 Laholms kommun Kommunstyrelsen har haft sammanträde den 10 september 2013 Protokollet som justerats den 12 september, finns tillgängligt i Stadshuset, Humlegången 6, Laholm Kommunledningskontoret Jonas Påhlsson Kommunsekreterare Bevis om anslag Att ovanstående tillkännages på kommunens anslagstavla från och med den 13 september 2013 till och med den 4 oktober 2013 intygas. Jonas Påhlsson Kommunledningskontoret

3 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL LAHOLMS KOMMUN Sammanträdesdatum Sid 1 (37) Plats och tid Stadshuset i Laholm kl Beslutande Övriga deltagande Thomas Jönsson (M), ordförande Rhea Löfmark Aspeheim (C) Kristina Jönsson (S) Christer Johnsson (M) Jonas Hellsten (M) Roland Gottfridsson (C) Magnus Johansson (S) Lena Angviken (MP) Bertil Johansson (Lap) John Löfstedt (M), ersättare Margareta Svensson (KD), ersättare Gejbert Strömdahl (SD), ersättare 164, Ingemar Nilsson, ekonomichef, 171 Sofia Larsson, ungdomssamordnare, 164, 177 Torbjörn Sandebert, ungdomssamordnare, 177 Kristian Hafskjär, sakkunnigt biträde till kommunrevisorerna, 184 Patrik Appelquist, kommunrevisor, 184 Tommy Jacobson, kommunrevisor, 184 Bernt Samuelsson, kommunrevisor, 184 Lillemor Landén-Vepsä, kommunrevisor, 184 Torkel Fagerström, kommunrevisor, 184 Sandra Cornmark, planarkitekt, 184 Hans Johansson, projekteringsingenjör, 184 Johanna Ivarsson, energi- och klimatrådgivare, 184 Ove Bengtsson, it-chef, 184 Nils Danred, kommunchef Jonas Påhlsson, kommunsekreterare Utses att justera Magnus Johansson (S) Plats och tid för justering Kommunledningskontoret kl Paragrafer Sekreterare Jonas Påhlsson Ordförande Thomas Jönsson (M) Justerande Magnus Johansson (S)

4 LAHOLMS KOMMUN Sammanträdesdatum 2 KS 164 Dnr Närvarorätt för utomstående Ärendet Torbjörn Sandebert studerar statsvetenskap vid högskolan i Halmstad och genomför nu sin praktik i Laholms kommun under ungdomssamordnaren. Ungdomssamordnaren anhåller om närvarorätt för Torbjörn Sandebert vid kommunstyrelsens sammanträde. Kommunstyrelsens beslut Torbjörn Sandebert medges närvarorätt vid sammanträdet.

5 LAHOLMS KOMMUN Sammanträdesdatum 3 KS 165 Dnr Markanvisningsavtal för bostäder i Skummeslöv och Våxtorp Ärendet Laholms kommun har för avsikt att sälja två fastigheter planlagda för bostadsbyggnation. Den ena fastigheten är belägen i Skummeslövsstrand och den andra i Våxtorp. Fastigheten i Skummeslövsstrand utgörs av ett område om ca kvm av fastigheten Skummeslöv 12:121. Fastigheten är obebyggd. Fastigheten är belägen vid Västkustvägen, i närheten av Stora Strandvägen, en knapp kilometer från havet. Fastigheten i Våxtorp utgörs av ett område om ca kvm av fastigheten Våxtorp 2:68. Fastigheten är obebyggd. Fastigheten är belägen vid Violvägen. För båda fastigheterna gäller detaljplan enligt vilka fastigheterna får bebyggas med bostäder i två våningar. Köparen ska bebygga båda fastigheterna med bostäder i huvudsak i enlighet med gällande detaljplaner. Kommunen bedömer att fastigheten i Skummeslövsstrand kan komma att innehålla ca lägenheter och fastigheten i Våxtorp ca lägenheter. Köpeavtalet omfattar båda fastigheterna med en gemensam köpeskilling. Tillträde till fastigheten i Skummeslövsstrand får ske först när grundläggningsarbetena i Våxtorp har slutförts. Ärendets beredning Två anbud har kommit in. Samhällsbyggnadskontoret har utvärderat anbuden. Det anbud som föreslås antas uppfyller kraven samt har angett högst pris. Beslutsunderlag Köpekontrakt. Utvärderingsrapport. Beredningsutskottets protokoll den 2 september

6 LAHOLMS KOMMUN Sammanträdesdatum 4 Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige Kommunfullmäktige godkänner köpekontraktet.

7 LAHOLMS KOMMUN Sammanträdesdatum 5 KS 166 Dnr Svar på motion om betygsresultat i engelska Ärendet I en motion till kommunfullmäktige yrkar Bertil Johansson (Lap) att barn- och ungdomsnämnden ges i uppdrag att utreda orsaken till att nästan 17 procent av kommunens sjätteklassare fått underkända betyg i engelska och att nämnden ska redovisa förslag till åtgärder. Ärendets beredning Motionen har remitterats till barn- och ungdomsnämnden. Barnoch ungdomsnämnden skriver i sitt beslut att de föreslår kommunfullmäktige att avslå motionen mot bakgrund av det redan pågående och kontinuerliga uppföljningsarbete som görs ute på skolorna och även centralt på barn- och ungdomskontoret med kontinuerlig rapportering till barn- och ungdomsnämnden. Beslutsunderlag Motion den 7 februari Barn- och ungdomsnämndens protokoll den 29 augusti Beredningsutskottets protokoll den 2 september Yrkanden Bertil Johansson (Lap): Motionen ska bifallas. Beslutsgång Ordföranden ställer proposition på beredningsutskottets förslag och Johanssons yrkande och finner att kommunstyrelsen beslutar enligt beredningsutskottets förslag. Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige Kommunfullmäktige avslår motionen.

8 LAHOLMS KOMMUN Sammanträdesdatum 6 Reservation Bertil Johansson (Lap) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget yrkande.

9 LAHOLMS KOMMUN Sammanträdesdatum 7 KS 167 Dnr Godkännande av Laholmshems AB:s förvärv av markområde samt byggande av 36 hyreslägenheter i Skummeslövsstrand Ärendet I bolagsordningen för Laholmshem AB 5 framgår att kommunfullmäktige i Laholms kommun ska beredas möjlighet att ta ställning innan sådana beslut i verksamheten som är av principiell betydelse eller annars av större vikt fattas. I gällande ägardirektiv punkten "Verksamhetsfrågor som ska underställas kommunfullmäktige" anges att sådana ställningstaganden kan röra sig om t ex större investeringar eller övriga frågor av principiell beskaffenhet eller av större vikt. Laholmshem AB begär i skrivelse den 14 augusti 2013 kommunfullmäktiges godkännande till en större investering i exploateringsområdet Allarp i Skummeslövsstrand. Investeringen rör sig om köp av markområde samt byggande av 36 lägenheter enligt SABO Kombohuskonceptet för en beräknad summa uppgående till sammanlagt 52 miljoner kronor eller motsvarande ca kr/kvm BOA. Planering pågår med berörda markägare, entreprenörer samt kommunen och beräknas kunna genomföras under med start i början av Bakgrunden till Laholmshems begäran är behovet av nyproducerade hyreslägenheter i Laholms kommun och att det i princip saknas hyresrätter i den aktuella delen av kommunen. Mark finns planlagd och kan därför påbörjas inom en förhållandevis kort tidsrymd. Detsamma gäller SABO Kombohuskoncept vilket är upphandlat av bolagets intresseorganisation för att kunna avropas med en förhållandevis kort startsträcka. Beslutsunderlag Laholmshems skrivelse den 14 augusti Beredningsutskottets protokoll den 2 september Yrkanden Bertil Johansson (Lap): Laholmshems AB:s föreslagna investering i exploateringsområdet Allarp i Skummeslövsstrand ska inte godkännas.

10 LAHOLMS KOMMUN Sammanträdesdatum 8 Roland Gottfridsson (C) med instämmande av Lena Angviken (MP): Bifall till beredningsutskottets förslag. Beslutsgång Ordföranden ställer proposition på beredningsutskottets förslag och Johanssons yrkande och finner att kommunstyrelsen beslutar enligt beredningsutskottets förslag. Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige Kommunfullmäktige tillstyrker Laholmshem AB:s föreslagna investering i exploateringsområdet Allarp i Skummeslövsstrand. Reservation Bertil Johansson (Lap) reserverar sig mot beslutet och avser att komma in med skriftlig reservation före protokollets justering.

11 LAHOLMS KOMMUN Sammanträdesdatum 9 KS 168 Dnr Svar på medborgarförslag om bevarande av Svarvareskogen i Skummeslövsstrand Ärendet I ett medborgarförslag av Bo Tengqvist, Skummeslövsstrand, föreslås att Svarvareskogen i Skummeslövsstrand med omkringliggande skogsmark ska bevaras nu och i framtiden som naturmark. Kommunfullmäktige har överlåtit till kommunstyrelsen att besluta om medborgarförslaget, varvid styrelsens svar på förslaget ska anmälas senast vid fullmäktiges sammanträde den 29 oktober Ärendets beredning Laholms kommun arbetar med att ta fram en ny översiktsplan, Framtidsplan I förslaget till översiktsplan som är föremål för granskning fram till den 23 september 2013 framgår det att det inte finns några planer på att bebygga Svarvareskogen. Kommunledningskontoret föreslår därmed att kommunstyrelsen ska förklara medborgarförslaget besvarat med hänvisning till Framtidsplan Beslutsunderlag Medborgarförslag den 16 mars Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse den 12 augusti Beredningsutskottets protokoll den 2 september Yrkanden Bertil Johansson (Lap): Bifall till medborgarförslaget. Beslutsgång Ordföranden ställer proposition på beredningsutskottets förslag och Johanssons yrkande och finner att kommunstyrelsen beslutar enligt beredningsutskottets förslag.

12 LAHOLMS KOMMUN Sammanträdesdatum 10 Kommunstyrelsens beslut Kommunstyrelsen förklarar medborgarförslaget besvarat med hänvisning till förslag till ny översiktsplan, Framtidsplan Reservation Bertil Johansson (Lap) reserverar sig mot beslutet. Beslutsexpediering Förslagsställaren Kommunfullmäktige

13 LAHOLMS KOMMUN Sammanträdesdatum 11 KS 169 Dnr Svar på medborgarförslag om bidrag till nyinflyttande barnfamiljer i Mästocka Ärendet I ett medborgarförslag av Ulla-Britt Påhlsson m.fl. för Mästocka Samhällsförening föreslås att kommunen ska stimulera barnfamiljer att välja Mästocka som bostadsort genom att införa ett system med kommunalt bidrag med kronor till barnfamiljer som bosätter sig permanent i Mästocka med omnejd. Kommunfullmäktige har den 25 juni 2013, 100, beslutat överlåta till kommunstyrelsen att besluta om medborgarförslaget, varvid styrelsens svar på förslaget ska anmälas senast vid fullmäktiges sammanträde i januari Ärendets beredning Kommunledningskontoret konstaterar att den problembild med en nedåtgående befolkningstrend som redovisas i medborgarförslaget har fog för sig. År 1990 uppgick befolkningen i Mästocka till 91 personer och 2012 till 52 personer, således en minskning av invånarantalet med 39 personer, dvs. med 42,9 procent. Kommunledningskontoret lämnar vidare redogörelse för de tillväxtskapande åtgärder som kommunen arbetar med för att nå det nuvarande befolkningsmålet invånare i kommunen år Kommunledningskontoret konstaterar vidare att det inte finns något lagstöd för att av kommunala medel betala ut ersättning till barnfamiljer som motprestation för att de flyttar in till kommunen såsom föreslås i medborgarförslaget. Enligt kommunledningskontorets bedömning faller den föreslagna bidragsgivningen utanför den kommunala kompetensen, varför medborgarförslaget inte kan bifallas.

14 LAHOLMS KOMMUN Sammanträdesdatum 12 Beslutsunderlag Medborgarförslag den 25 maj Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse den 15 augusti Beredningsutskottets protokoll den 2 september Kommunstyrelsens beslut Kommunstyrelsen avslår medborgarförslaget. Beslutsexpediering Förslagsställaren Kommunfullmäktige

15 LAHOLMS KOMMUN Sammanträdesdatum 13 KS 170 Dnr Överlämnande av respektive nämnds underlag till kommunplan för år 2014 samt ekonomisk plan år 2015 och 2016 Ärendet Nämnderna ska enligt kommunstyrelsens riktlinjer och direktiv för arbetet med budget, kommunplan och nämndsplaner för år 2014 överlämna sina förslag till budget och kommunplan för 2014 samt ekonomisk plan för åren 2015 och 2016 till kommunstyrelsen senast den 31 augusti Under november kommer kommunstyrelse och kommunfullmäktige att fatta beslut om budget, ekonomisk plan och kommunplan. Beslutsunderlag Barn- och ungdomsnämndens protokoll den 29 augusti Kultur- och utvecklingsnämndens protokoll den 22 augusti Miljö- och byggnadsnämndens protokoll den 21 augusti Servicenämndens protokoll den 28 augusti Socialnämndens protokoll den 20 augusti Kommunstyrelsens beslut Kommunstyrelsen har tagit del av nämndernas förslag till budget och kommunplan för 2014 samt ekonomisk plan för åren 2015 och 2016 och överlämnar förslagen till kommunstyrelsens budgetberedning för vidare beredning av ärendet.

16 LAHOLMS KOMMUN Sammanträdesdatum 14 KS 171 Dnr Begäran om medel för ersättning av konstverk i Våxtorps hembygdspark Ärendet Kultur- och utvecklingsnämnden begär tilläggsanslag om kronor för ersättandet av konstverket Bingerskan till Våxtorps hembygdspark. Ärendets beredning På sensommaren år 2011 stals Lars Lindekrantzs kopparskulptur Bingerskan från sin plats utanför hembygdsgården i Våxtorp. Skulpturen hade år 1986 överlämnats som gåva från Våxtorps hembygdsförening till Laholms kommun med förbehåll att skulpturen skulle försäkras och vårdas likt övriga konstverk i kommunens ägo. Bingerskan var vid gåvotillfället värderad till kronor. En ny skulptur är tänkt att utföras i huggen sten och motivmässigt anknyta till Våxtorps bingetradition. Den totala kostnaden för konstverket beräknas uppgå till kronor. Verket kan vara klart för invigning sommaren 2014 under förutsättning att kontrakt tecknas under september-oktober Vid kontraktstecknandet utbetalas en tredjedel av arvodet, vilket innebär att kronor skulle belasta 2013 års budget. Beslutsunderlag Kultur- och utvecklingsnämndens protokoll den 22 augusti Beredningsutskottets protokoll den 2 september Yrkanden Bertil Johansson (Lap): Kultur- och utvecklingsnämndens begäran ska avslås. Roland Gottfridsson (C): Bifall till beredningsutskottets förslag.

17 LAHOLMS KOMMUN Sammanträdesdatum 15 Beslutsgång Ordföranden ställer proposition på beredningsutskottets förslag och Johanssons yrkande och finner att kommunstyrelsen beslutar enligt beredningsutskottets förslag. Kommunstyrelsens beslut Kommunstyrelsen omdisponerar 190 tkr från anslaget för oförutsedda investeringar till kultur- och utvecklingsnämnden för ersättning av konstverk i Våxtorps hembygdspark. Reservation Bertil Johansson reserverar sig mot beslutet till förmån för eget yrkande. Beslutsexpediering Kultur- och utvecklingsnämnden

18 LAHOLMS KOMMUN Sammanträdesdatum 16 KS 172 Dnr Föreskrifter för placering av medel i donationsstiftelser förvaltade av Laholms kommun Ärendet Kommunen tillämpar samförvaltning av vissa donationsstiftelser. Enligt 2 kapitlet 5 stiftelselagen är samförvaltning tillåten om inte annat följer av stiftelseförordnandet. För flertalet av stiftelserna finns det inget hinder att dessa samförvaltas. Varje donationsstiftelse förvaltas emellertid som en självständig juridisk person och har en bestämd andel av den gemensamt förvaltade förmögenhetsmassan. Åtta stiftelser ingår i samförvaltningen. Marknadsvärdet den 30 juni i år uppgick till 22,2 mkr. Kommunstyrelsen har den 23 augusti 2005 antagit placeringsföreskrifter för de förvaltade stiftelserna. Genom ett nytt beslut i kommunstyrelsen den 14 oktober 2008 anpassades dessa i vissa delar. Ärendets beredning Kommunledningskontoret framlägger förslag på förändrade föreskrifter. I de föreslagna föreskrifterna tydliggörs det att placering av de samförvaltade stiftelsemedlen företrädesvis ska ske i värdepappersfonder. Genom att varje värdepappersfond har egna regelverk kring placeringsinriktning och riskbegränsningar anpassas föreskrifterna till detta. Vissa tillgångsslag som tidigare inte varit tillåtna tillåts nu under förutsättning att placeringar sker i en fond. I förhållande till befintliga föreskrifter har nu vissa avsnitt, som inte anses relevanta, förkortats eller helt tagits bort. Dessutom har strukturen förändrats i syfte att göra dokumentet lättöverskådligare. Beslutsunderlag Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse den 21 augusti Föreskrifter för placering av medel i donationsstiftelser förvaltade av Laholms kommun. Beredningsutskottets protokoll den 2 september

19 LAHOLMS KOMMUN Sammanträdesdatum 17 Kommunstyrelsens beslut 1. Kommunstyrelsen antar framlagt förslag till föreskrifter för placering av medel i donationsstiftelser förvaltade av Laholms kommun. 2. Placering av pensionsmedlen ska även ättningsvis ske i värdepappersfonder. 3. Kommunledningskontoret ges i uppdrag att fastställa lämpligt index för de olika tillgångsslagen för utvärdering av utfallet av portföljen.

20 LAHOLMS KOMMUN Sammanträdesdatum 18 KS 173 Dnr Remiss av betänkandet Fri att leka och lära - ett målinriktad arbete för barns ökade säkerhet i förskola Ärendet Utbildningsdepartementet har på remiss översänt betänkandet Fri att leka och lära - ett målinriktat arbete för barns ökade säkerhet i förskolan (SOU 2013:26). I remissen ligger att regeringen vill ha synpunkter på förslagen eller materialet i betänkandet. Betänkandet har remitterats till barn- och ungdomsnämnden. Ärendets beredning I remissen föreslås att en ny bestämmelse förs in i skollagen som anger att varje huvudman ska bedriva ett målinriktat arbete för barnens säkerhet i förskolan, kompletterat med ett krav på att systematiska och kontinuerliga åtgärder ska vidtas för att förebygga och förhindra olyckor och tillbud i utbildningen. Detta ska ses som en del av förskolans kvalitetsarbete och omfattas av kravet på dokumentation. I remissen föreslås även att ett nationellt rapporteringssystem för olyckor och tillbud i förskolan införs. Barn- och ungdomsnämnden tillstyrker förslagen i betänkandet. Beslutsunderlag Barn- och ungdomsnämndens protokoll den 29 augusti Remiss - Fri att leka och lära - ett målinriktat arbete för barns ökade säkerhet i förskolan (SOU 2013:26). Beredningsutskottets protokoll den 2 september Kommunstyrelsens beslut Laholms kommun tillstyrker förslagen i betänkandet. Beslutsexpediering Utbildningsdepartementet

21 LAHOLMS KOMMUN Sammanträdesdatum 19 KS 174 Dnr Remiss av departementspromemorian Tid för undervisning - lärares arbete med åtgärdsprogram Ärendet Utbildningsdepartementet har på remiss översänt promemorian Tid för undervisning - lärares arbete med åtgärdsprogram (Ds 2013:50). I remissen ligger att regeringen vill ha synpunkter på förslagen eller materialet i betänkandet. Betänkandet har remitterats till barn- och ungdomsnämnden och kultur- och utvecklingsnämnden. Ärendets beredning I departementspromemorian föreslås en modell med olika steg i arbetet med elever i behov av stöd och särskilt stöd. Stöd är den första extra insats som sätts in för en elev som behöver det. Om en elevs behov av stöd inte kan tillgodoses inom ramen för den ordinarie undervisningen ska detta anmälas till rektorn. Om rektorn bedömer att eleven är i behov av särskilt stöd, ska rektorn besluta att eleven ska ges sådant stöd. För en elev som ska ges särskilt stöd ska det särskilda stödet dokumenteras i ett åtgärdsprogram endast om eleven, om han eller hon har fyllt 16 år, eller elevens vårdnadshavare begär det. Möjligheten att överklaga särskilt stöd föreslås kvarstå som i dag. Beslutsunderlag Remiss - Tid för undervisning - lärares arbete med åtgärdsprogram (Ds 2013:50). Beredningsutskottets protokoll den 2 september Yrkanden Thomas Jönsson (M): Kommunstyrelsen uppdrar åt beredningsutskottet att svara på remissen efter hörande av barn- och ungdomsverksamheten och kultur- och utvecklingsverksamheten.

22 LAHOLMS KOMMUN Sammanträdesdatum 20 Beslutsgång Ordföranden ställer proposition på Jönssons yrkande och finner att kommunstyrelsen beslutar i enlighet med Jönssons yrkande. Kommunstyrelsens beslut Kommunstyrelsen uppdrar åt beredningsutskottet att svara på remissen efter hörande av barn- och ungdomsverksamheten och kultur- och utvecklingsverksamheten.

23 LAHOLMS KOMMUN Sammanträdesdatum 21 KS 175 Dnr Remiss av betänkandet Privata utförare - Kontroll och insyn Ärendet Finansdepartementet har på remiss översänt betänkandet Privata utförare - Kontroll och insyn (SOU 2013:53). I remissen ligger att regeringen vill ha synpunkter på förslagen eller materialet i betänkandet. Betänkandet har remitterats till barn- och ungdomsnämnden, kultur- och utvecklingsnämnden och socialnämnden. Ärendets beredning I betänkandet föreslås att begreppet kommunala entreprenader i kommunallagen ska ersättas med begreppet privat utförare. Det föreslås vidare att det i kommunallagen, hälso- och sjukvårdslagen, socialtjänstlagen, lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade och tandvårdslagen ska tydliggöras att kommuner och landsting bibehåller sitt huvudmannaskap i denna situation. Syftet med den föreslagna lagändringen är i första hand ett klarläggande av vad som redan följer av gällande rätt. Betänkandet föreslår att det ska vara en uttrycklig skyldighet för kommuner och landsting att kontrollera och följa upp verksamhet som bedrivs av privata utförare. Vidare ska det vara en skyldighet för fullmäktige att anta ett program med övergripande mål och riktlinjer för de kommunala angelägenheter som lämnas över till privata utförare. I programmet ska också anges hur fullmäktiges mål och riktlinjer samt övriga föreskrifter på området ska följas upp och hur allmänhetens insyn ska tillgodoses. Programmet ska omprövas varje mandatperiod. Det föreslås vidare en ny bestämmelse i kommunallagen som innebär att när enskilda kan välja endast en särskild utförare av den kommunala nämndens tjänster ska nämnden lämna information om samtliga utförare. Sådan information ska vara saklig, relevant, jämförbar, lättförståelig och lättillgänglig. Förslaget omfattar endast de situationer när den enskilde har möjlighet att välja mellan olika alternativa utförare och det endast är möjligt att välja ett alternativ.

24 LAHOLMS KOMMUN Sammanträdesdatum 22 Barn- och ungdomsnämnden ställer sig bakom förslagen i betänkandet. Kultur- och utvecklingsnämnden har inget att erinra mot förslaget. Socialnämnden tillstyrker förslaget. Sveriges kommuner och landsting kommer att hålla en remisskonferens den 5 september. Kommunledningskontoret föreslår att ett svar på remissen avvaktar denna konferens och att kommunstyrelsen uppdrar till beredningsutskottet att svara på remissen. Beslutsunderlag Barn- och ungdomsnämndens protokoll den 29 augusti Kultur- och utvecklingsnämndens protokoll den 22 augusti Socialnämndens protokoll den 20 augusti Beredningsutskottets protokoll den 2 september Kommunstyrelsens beslut Kommunstyrelsen uppdrar till beredningsutskottet att svara på remissen.

25 LAHOLMS KOMMUN Sammanträdesdatum 23 KS 176 Dnr Svar till Skolinspektionen efter tillsyn i Laholms kommun Ärendet Skolinspektionen har under våren 2013 genomfört regelbunden tillsyn i Laholms kommun. Vid tillsynen tar Skolinspektionen ställning till i vad mån verksamheten ger förutsättningar för barn, ungdomar och vuxenstuderande att nå de nationella målen och bedömer om huvudmännen uppfyller de krav som författningarna ställer på verksamheten. Varje skola har efter besöket fått ett beslut där iakttagelser och bedömningar som rör den granskade skolan redovisas. För offentliga huvudmän sammanställs iakttagelser och bedömningar, som rör huvudmannens ansvar för utbildningsverksamheten i kommunen i ett kommunbeslut. Kommunens förskoleverksamhet och verksamheten vid fritidshemmen redovisas i var sitt sammanfattande beslut. Skolinspektionen har begärt att huvudmannen ska redovisa till Skolinspektionen vilka åtgärder som har vidtagits i verksamheterna senast den 28 augusti Laholms kommun har dock begärt förlängd svarstid och kommer att redovisa planerade åtgärder i september Barn- och ungdomsnämnden och kultur- och utvecklingsnämnden har upprättat förslag till svar till skolinspektionen. Beslutsunderlag Barn- och ungdomsnämndens protokoll den 29 augusti Kultur- och utvecklingsnämndens protokoll den 22 augusti Regelbunden tillsyn i Laholm kommunbeslut. Svar till Skolinspektionen kommunbeslut. Svar till Skolinspektionen skolbeslut. Svar till Skolinspektionen gällande förskolorna samt pedagogisk omsorg i Laholms kommun. Beredningsutskottets protokoll den 2 september

26 LAHOLMS KOMMUN Sammanträdesdatum 24 Kommunstyrelsens beslut Laholms kommun svarar Skolinspektionen med barn- och ungdomsnämndens och kultur- och utvecklingsnämndens upprättade svar.

27 LAHOLMS KOMMUN Sammanträdesdatum 25 KS 177 Dnr Ansökan om statlig medfinansiering till trafiksäkerhets- och miljöåtgärder på kommunala gator och vägar för år Ärendet I den regionala infrastrukturplanen för Halland för år finns en pott avsatt för statlig medfinansiering för trafiksäkerhetsoch miljöåtgärder på kommunala gator. Prioriterade områden är oskyddade trafikanter samt barns situation i trafiken, åtgärder/objekt med stor potential för cykling samt åtgärder för att minska antalet bullerutsatta personer. Trafikverket informerar kommunerna att det nu är tid att ansöka om statlig medfinansiering för objekt under åren Statlig medfinansiering ges i normalfallet för hälften av investeringskostnaden. Ärendets beredning Kommunledningskontoret har upprättat ett förslag till ansökan och föreslår följande: För år 2014 beräknas kostnaderna för projekten till 500 tkr varav statsbidrag sökes med 250 tkr. 1. Hastighetsdämpande åtgärder och trafiksäkerhetsåtgärder enligt trafikplan samt hastighetsöversyn för Laholms kommuns tätorter. För år 2015 beräknas kostnaderna för projekten till tkr, varav statsbidrag sökes med 750 tkr. 1. Hastighetsdämpande åtgärder och trafiksäkerhetsåtgärder enligt trafikplan samt hastighetsöversyn för Laholms kommuns tätorter. 2. Gång- och cykelväg utmed Nybergs lid.

28 LAHOLMS KOMMUN Sammanträdesdatum 26 För år 2016 beräknas kostnaderna för projekten till tkr, varav statsbidrag sökes med 600 tkr. 1. Hastighetsdämpande åtgärder och trafiksäkerhetsåtgärder enligt trafikplan samt hastighetsöversyn för Laholms kommuns tätorter. 2. Gång- och cykelväg utmed Kristianstadvägen. Beslutsunderlag Kommunledningskontorets förslag till ansökan den 26 augusti Trafikverkets skrivelse den 23 augusti Beredningsutskottets protokoll den 2 september Kommunstyrelsens beslut Kommunstyrelsen beslutar att ansökan om statlig medfinansiering för trafiksäkerhets- och miljöåtgärder på kommunala gator och vägar för år skickas till Trafikverket. Beslutsexpediering Trafikverket

29 LAHOLMS KOMMUN Sammanträdesdatum 27 KS 178 Dnr Yttranden från nämnderna över LUPP-enkäten Ärendet Laholms kommun har genomfört Ungdomsstyrelsens LUPP-enkät (Lokal uppföljning av ungdomspolitik) under hösten LUPPenkäten är ett steg i att implementera den plan för samverkan, dialog och inflytande med unga som kommunfullmäktige fattade beslut om i juni I planen anges att LUPP-enkäten ska genomföras 2012 samt vart tredje år därefter. Under oktober och november genomfördes enkäten i årskurs 8 vid kommunens högstadieskolor samt bland gymnasieelever i årskurs 2, oberoende av i vilken kommun de studerar. Ärendets beredning Kommunstyrelsen remitterade den 12 mars rapporten till nämnderna med begäran att senast den 30 juni 2013 redovisa hur nämnderna avser att förfara med resultatet från enkäten i det atta arbetet. Ungdomssamordnaren har sammanställt nämndernas svar och föreslår att nämnderna i budgetuppföljning 1 år 2014 ska redovisa hur arbetet med LUPP-enkätens resultat fortgår. Vidare föreslår ungdomssamordnaren hur kommunstyrelsen utifrån styrelsens ansvarsområden ska förhålla sig till resultatet av enkäten. Beslutsunderlag Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse den 26 augusti Barn- och ungdomsnämndens protokoll den 27 juni Kultur- och utvecklingsnämndes protokoll den 18 juni Miljö- och byggnadsnämndens protokoll den 19 juni Servicenämndens protokoll den 20 juni Socialnämndens protokoll den 18 juni Beredningsutskottets protokoll den 2 september

30 LAHOLMS KOMMUN Sammanträdesdatum 28 Kommunstyrelsens beslut 1. Kommunstyrelsen uppdrar åt nämnderna att i budgetuppföljning 1 år 2014 redovisa hur arbetet med LUPP-enkätens resultat fortgår. 2. Kommunstyrelsen egna arbete i enlighet med Plan för dialog, samverkan och inflytande ska kontinuerligt följas upp. 3. Kommunstyrelsen ska ätta prioritera barn och ungas hälsa i Folkhälsorådet. 4. Kommunstyrelsen begär en samlad redovisning av trygghetsfrågor utifrån de enkätundersökningar som genomförs av kommunen. 5. Kommunstyrelsen ska arbeta aktivt med ungas deltagande i frågor som rör kommunens framtid. Beslutsexpediering Barn- och ungdomsnämnden, kultur- och utvecklingsnämnden, miljö- och byggnadsnämnden, servicenämnden, socialnämnden.

31 LAHOLMS KOMMUN Sammanträdesdatum 29 KS 179 Dnr Astma- och allergipolicy Ärendet I Politiskt program i Laholms kommun år för personer med funktionsnedsättning tilldelades servicenämnden uppdraget att ta fram en astma- och allergipolicy för kommunala lokaler och anläggningar. Då Laholms kommun redan har en policy mot starka dofter, har denna integrerats i astma- och allergipolicyn. Förslaget till policy behandlades i servicenämnden under november 2011 då beslut fattades att remittera förslaget till Kommunala Handikapprådet (KHR) för yttrande. KHR har inte yttrat sig i någon skrivelse utan teknik- och servicekontoret har genomfört ett antal möten med representanter för KHR varefter vissa smärre justeringar har gjorts. Servicenämnden föreslår att kommunstyrelsen upphäver policy mot starka dofter samt antar förslag till astma- och allergipolicy. Beslutsunderlag Förslag till astma- och allergipolicy. Servicenämndens protokoll den 28 augusti Beredningsutskottets protokoll den 2 september Kommunstyrelsens beslut 1. Kommunstyrelsens upphäver policy mot starka dofter. 2. Kommunstyrelsen antar förslag till astma- och allergipolicy. Beslutsexpediering Servicenämnden

32 LAHOLMS KOMMUN Sammanträdesdatum 30 KS 180 Dnr Framtagande av klimatanpassningsplan Ärendet Den 20 juni beslutade miljö- och byggnadsnämnden att ta fram en förstudie till en klimatanpassningsplan. En förstudie togs fram av Sweco under hösten I förstudien lämnades ett förslag till disposition av en klimatanpassningsplan. Eftersom ärendet är av övergripande karaktär och kopplat till översiktsplanearbetet ligger frågan organisatoriskt hos kommunstyrelsen. Ärendets beredning Inriktningen i nu föreliggande arbete är i stora delar den samma som togs fram i förstudien men för att öka kunskapsnivån i kommunen har en projektledare anställts under kommunstyrelsen. Konsulthjälp kommer att tas in i mer tekniska analyser, istället för till hela klimatanpassningsplanen. Bidrag har erhållits från Boverket till vissa delar av planen. Eftersom det rör sig om översiktsplanearbete bör projektorganisationen som gäller för dessa ärenden tillämpas. Styrgruppen för översiktsplanering som består av kommunstyrelsens presidium och miljö- och byggnadsnämndens beredningsutskott bör utgöra styrgrupp för arbetet samt förstärkas med kompetens från Laholmsbuktens va-nämnd, då va-frågor berörs till stor del i planen. Lämpligt bör vara att ordförande i Laholmsbuktens va-nämnd knyts till gruppen. Arbetsgruppen utgörs av berörda tjänstemän i kommunen och Laholmsbuktens va-nämnd. Beslutsunderlag Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse den 23 augusti Beredningsutskottets protokoll den 2 september

33 LAHOLMS KOMMUN Sammanträdesdatum 31 Kommunstyrelsens beslut 1. Kommunstyrelsen uppdrar åt kommunledningskontoret att ta fram en klimatanpassningsplan enligt de principer som beskrivs i kommunledningskontorets tjänsteskrivelse den 23 augusti Styrgrupp för klimatanpassningsplanen utgörs av ledningsgruppen för översiktlig planering samt ordförande för Laholmsbuktens va-nämnd. 3. Ett förslag till klimatanpassningsplan ska redovisas till kommunstyrelsen senast den 31 mars 2014.

34 LAHOLMS KOMMUN Sammanträdesdatum 32 KS 181 Dnr Ändring i kommunstyrelsens delegationsordning Ärendet Kommunledningskontoret har sett över kommunstyrelsens delegationsordning såvitt avser ärenden som delegerats till mark- och exploateringsansvarig tjänsteman. Den gällande delegationsordningen är oklar när det gäller rätten att ansöka om fastighetsbildningsåtgärder hos lantmäterimyndigheten. Det föreslås därför att det delegeras en generell rätt att ansöka om för kommunen erforderliga fastighetsbildningsförrättningar samt att i ärenden rörande fastighetsbildning företräda kommunen och bevaka dess rätt. Beslutsunderlag Förslag till ändring i kommunstyrelsens delegationsordning. Beredningsutskottets protokoll den 2 september Kommunstyrelsens beslut Kommunstyrelsen antar föreliggande förslag till ändring i styrelsens delegationsordning att gälla från och med den 16 september 2013.

35 LAHOLMS KOMMUN Sammanträdesdatum 33 KS 182 Dnr Inköp av verktyg för medarbetarenkät Ärendet Personalutskottet föreslår att kommunstyrelsen godkänner inköp av ett nytt verktyg för medarbetarenkäter till en årlig kostnad om kr. Ärendets beredning I kommunstyrelsens inriktningsmål anges att Laholms kommun ska vara en attraktiv arbetsgivare genom en tydlig personalpolitik och god arbetsmiljö. En medarbetarenkät ska genomföras vartannat år och i inriktningsmålen anges att minst 90 % av medarbetarna som deltar i medarbetarundersökningen ska uppleva Laholms kommun som en bra arbetsgivare. Medarbetarenkäten är ett viktigt underlag för arbetet med personalarbete och arbetsmiljöutveckling. Medarbetarundersökningen måste vara anpassad efter kommunens egen verklighet för användbara svarsresultat. Den bör också vara tidseffektiv och enkel att både besvara och administrera. Nuvarande enkätverktyg för medarbetarundersökningen är till stor del ineffektivt och kräver en stor del manuell hantering för att skapa och presentera resultat. Det bedöms därför nödvändigt att övergå till ett mer ändamålsenligt enkätverktyg, där resultatet kan bearbetas direkt utifrån olika grupper och parametrar och där färdiga diagram och tabeller skapas. Personalenheten föreslår därför att nytt enkätverktyg som är tidseffektivt och enkelt att administrera köps in. Förslaget innebär att ett enkätverktyg från SIPU köps in. Kostnaden uppgår till kr per enkätomgång. Eftersom enkäten genomförs vartannat år uppgår den årliga kostnaden till kr.

36 LAHOLMS KOMMUN Sammanträdesdatum 34 Beslutsunderlag Skrivelse från personalenheten med förslag till inköp av verktyg till medarbetarenkät. Personalutskottets protokoll den 27 augusti Yrkanden Thomas Jönsson (M): Kostnaden för inköp av ett nytt verktyg för medarbetarenkäter hanteras i samband med kommunstyrelsens behandling av internbudget för år Beslutsgång Ordföranden ställer proposition på Jönssons yrkande och finner att kommunstyrelsen beslutar i enlighet med Jönssons yrkande. Kommunstyrelsens beslut Kostnaden för inköp av ett nytt verktyg för medarbetarenkäter hanteras i samband med kommunstyrelsens behandling av internbudget för år Beslutsexpediering Personalenheten

37 LAHOLMS KOMMUN Sammanträdesdatum 35 KS 183 Dnr Anmälningar Enligt förteckning den 5 september 2013.

38 LAHOLMS KOMMUN Sammanträdesdatum 36 KS 184 Dnr Anmälan av delegationsbeslut Enligt förteckning den 5 september Beredningsutskottets protokoll den 27 augusti 2013.

39 LAHOLMS KOMMUN Sammanträdesdatum 37 KS 185 Dnr Informationsärenden Dialog med kommunrevisionen Patrik Appelquist Tommy Jacobson Bernt Samuelsson Lillemor Landén-Vepsä Torkel Fagerström Kristian Hafskjär Information om grönområdesutredningen Sandra Cornmark och Hans Johansson Energiinventering Johanna Ivarsson Redovisning av utbyggnad av bredband Ove Bengtsson Information från verksamheterna Nils Danred Information från kommunberedningen Thomas Jönsson

Barn- och ungdomsnämnden Sammanträdesdatum 2014-08-28

Barn- och ungdomsnämnden Sammanträdesdatum 2014-08-28 Barn- och ungdomsnämnden Paragraf Ärendelista Sammanträdesdatum 2014-08-28 69 Budgetuppföljning och ekonomisk redovisning år 2014 70 Budget skolskjuts 2015 71 Återremiss motion om förskola i Vallberga

Läs mer

Barn- och ungdomsnämnden Sammanträdesdatum

Barn- och ungdomsnämnden Sammanträdesdatum Barn- och ungdomsnämnden Paragraf Ärendelista Sammanträdesdatum 2012-08-30 64 Budgetuppföljning och ekonomisk redovisning år 2012 65 Kommunplan och budget för år 2013 samt ekonomisk plan 2014-2015 66 Budget

Läs mer

Barn- och ungdomsnämnden Sammanträdesdatum Omgående justering

Barn- och ungdomsnämnden Sammanträdesdatum Omgående justering Barn- och ungdomsnämnden Paragraf Ärendelista Sammanträdesdatum 2012-05-31 Omgående justering 40 Budgetuppföljning 1 2012 46 Revidering av Laholms kommuns författningssamling 2.5 Taxor och avgifter förskole-

Läs mer

Kultur- och utvecklingsnämnden. Ärendelista. Sammanträdesdatum

Kultur- och utvecklingsnämnden. Ärendelista. Sammanträdesdatum Kultur- och utvecklingsnämnden Sammanträdesdatum 2011-09-22 Ärendelista 136 Ekonomisk redovisning 137 Medborgarförslag om kulturanslagstavla 138 Remiss av departementspromemorian Vissa frågor angående

Läs mer

Barn- och ungdomsnämnden. Ärendelista. Sammanträdesdatum 2015-10-22

Barn- och ungdomsnämnden. Ärendelista. Sammanträdesdatum 2015-10-22 Barn- och ungdomsnämnden Sammanträdesdatum 2015-10-22 Ärendelista 100 Dnr 2015-000115 Budgetuppföljning och ekonomisk redovisning år 2015 101 Dnr 2015-000170 Redovisning av huvudmannens systematiska kvalitetsarbete

Läs mer

Barn- och ungdomsnämnden Sammanträdesdatum 2014-01-30

Barn- och ungdomsnämnden Sammanträdesdatum 2014-01-30 Barn- och ungdomsnämnden Paragraf Ärendelista Sammanträdesdatum 2014-01-30 1 Barn- och ungdomsnämndens internbudget för 2014 2 Uppföljning av internkontrollplan år 2013 3 Verksamhetschef skolhälsovården

Läs mer

104 Medborgarförslag om parkeringsmöjligheter i norra Mellbystrand (Tallhagsvägen, Poppelvägen och Granvägen)

104 Medborgarförslag om parkeringsmöjligheter i norra Mellbystrand (Tallhagsvägen, Poppelvägen och Granvägen) ÄRENDELISTA Sammanträdesdatum Paragraf Ärendelista 100 Budgetuppföljning 2012 101 Nämndsplan för år 2013 102 Underlag till kommungemensam omvärldsanalys 103 Utbyte och förnyelse av gatubelysning 104 Medborgarförslag

Läs mer

Barn- och ungdomsnämnden. Ärendelista. Sammanträdesdatum

Barn- och ungdomsnämnden. Ärendelista. Sammanträdesdatum Barn- och ungdomsnämnden Sammanträdesdatum 2015-08-27 Ärendelista 78 Dnr 2015-000115 Budgetuppföljning och ekonomisk redovisning år 2015 79 Dnr 2015-000218 Budget skolskjuts 2016 80 Dnr 2015-000201 Plansamråd

Läs mer

Barn- och ungdomsnämnden. Ärendelista. Sammanträdesdatum 2015-04-23

Barn- och ungdomsnämnden. Ärendelista. Sammanträdesdatum 2015-04-23 Barn- och ungdomsnämnden Sammanträdesdatum 2015-04-23 Ärendelista 40. Budgetuppföljning och ekonomisk redovisning år 2015 41. Remiss av förbättringsområden och ambitioner i handlingsprogram för skydd mot

Läs mer

Sammanträdesdatum Servicenämnden Budgetuppföljning 1 med prognos för år 2013

Sammanträdesdatum Servicenämnden Budgetuppföljning 1 med prognos för år 2013 ÄRENDELISTA Sammanträdesdatum Ärendelista 42 Ekonomisk uppföljning 43 Budgetuppföljning 1 med prognos för år 2013 44 Överenskommelse beträffande hyra och blockhyresavtal avseende LSS-boende på fastigheten

Läs mer

Barn- och ungdomsnämnden Sammanträdesdatum

Barn- och ungdomsnämnden Sammanträdesdatum Barn- och ungdomsnämnden Paragraf Ärendelista Sammanträdesdatum 2012-06-28 54 Budgetuppföljning och ekonomisk redovisning år 2012 55 Handkassor och växelkassor inom barn- och ungdomsnämndens verksamhet

Läs mer

Kommunstyrelsen. Ärendelista. Sammanträdesdatum 2013-12-03

Kommunstyrelsen. Ärendelista. Sammanträdesdatum 2013-12-03 Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 2013-12-03 Ärendelista 245 Överenskommelse om fastighetsreglering för del av Mellby 17:1, Nyby industriområde 246 Bolagsordning och ägardirektiv för Laholms Kommunfastigheter

Läs mer

Socialnämnden. Ärendelista. Sammanträdesdatum

Socialnämnden. Ärendelista. Sammanträdesdatum Socialnämnden Sammanträdesdatum 2015-01-27 Ärendelista 11 Internbudget 2015 12 Bruttobudgetförändring 2015 13 Lokalansvarig tjänsteman för socialnämnden 14 Kommunala handikapprådet 15 Återrapportering

Läs mer

Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum Ärendelista. 84 Försäljning av aktier i Laholms Biogas AB

Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum Ärendelista. 84 Försäljning av aktier i Laholms Biogas AB Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum 2011-06-28 Ärendelista 84 Försäljning av aktier i Laholms Biogas AB SAMMANTRÄDESPROTOKOLL LAHOLMS KOMMUN Sammanträdesdatum Sid Kommunfullmäktige 2011-06-28 1 (3) Plats

Läs mer

Sammanträdesdatum Servicenämnden Medborgarförslag om gågata i centrala Laholm

Sammanträdesdatum Servicenämnden Medborgarförslag om gågata i centrala Laholm ÄRENDELISTA Sammanträdesdatum Ärendelista 47 Medborgarförslag om gågata i centrala Laholm 48 Uppdrag att se över hyresavtal gällande Ridskoleverksamhet på Ahla ridanläggning 49 Ekonomisk månadsuppföljning

Läs mer

Servicenämnden. Ärendelista. Sammanträdesdatum 2012-06-20. 59 Ekonomisk uppföljning. 60 Upphandling av fastighetsunderhåll. 61 Reviderad kostutredning

Servicenämnden. Ärendelista. Sammanträdesdatum 2012-06-20. 59 Ekonomisk uppföljning. 60 Upphandling av fastighetsunderhåll. 61 Reviderad kostutredning Servicenämnden Sammanträdesdatum 2012-06-20 Ärendelista 59 Ekonomisk uppföljning 60 Upphandling av fastighetsunderhåll 61 Reviderad kostutredning 62 Upphandling städtjänster 63 Hastighetsplan enligt Rätt

Läs mer

77 Slutredovisning av om- och tillbyggnad av Mellbystrandsskolan och nybyggnation av idrottshall i Mellbystrand

77 Slutredovisning av om- och tillbyggnad av Mellbystrandsskolan och nybyggnation av idrottshall i Mellbystrand Servicenämnden Sammanträdesdatum 2014-08-27 Ärendelista 75 Ekonomisk månadsuppföljning 76 Svar på motion om ekologisk mat 77 Slutredovisning av om- och tillbyggnad av Mellbystrandsskolan och nybyggnation

Läs mer

Barn- och ungdomsnämnden. Ärendelista. Sammanträdesdatum

Barn- och ungdomsnämnden. Ärendelista. Sammanträdesdatum Barn- och ungdomsnämnden Sammanträdesdatum 2016-11-24 Ärendelista 96 Dnr 2016-000076 Budgetuppföljning och ekonomisk redovisning år 2016 97 Dnr 2016-000107 Redovisning av huvudmannens systematiska kvalitetsarbete

Läs mer

96 Svar på motion om alkolås på kommunens fordon. 97 Svar på motion om belysning på cykelbanan mellan Laholm och Hemmeslöv

96 Svar på motion om alkolås på kommunens fordon. 97 Svar på motion om belysning på cykelbanan mellan Laholm och Hemmeslöv Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 2014-05-13 Ärendelista 94 Tomtpriser för del av Ysby 21:4 95 Svar på motion om elbilar 96 Svar på motion om alkolås på kommunens fordon 97 Svar på motion om belysning

Läs mer

Kultur- och utvecklingsnämnden

Kultur- och utvecklingsnämnden Kultur- och utvecklingsnämnden Sammanträdesdatum 2012-02-27 Ärendelista 19 Information om kommunens arbetslöshet samt utbetalningen av ekonomiskt bistånd 20 Slutredovisning av genomförandet och byggnationen

Läs mer

Barn- och ungdomsnämnden. Ärendelista. Sammanträdesdatum

Barn- och ungdomsnämnden. Ärendelista. Sammanträdesdatum Barn- och ungdomsnämnden Sammanträdesdatum 2015-05-21 Ärendelista 50 Budgetuppföljning 1 år 2015 51 Årsredovisning avseende fristående förskolor och fritidshem år 2014 52 Uppföljning av politiskt program

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid Stadshuset, rum 1, kl 13.00-13.25 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2007-03-28 1 Beslutande Ersättare Övriga deltagande Utses att justera Justeringens plats/tid Bo-Anders Thornberg (m) ordf Lars Olsson

Läs mer

43 Utställning av förslag till avfallsföreskrifter. 45 Remiss av motion om golvmaterial i Lilla Tjärby förskola

43 Utställning av förslag till avfallsföreskrifter. 45 Remiss av motion om golvmaterial i Lilla Tjärby förskola Servicenämnden Sammanträdesdatum 2014-04-23 Ärendelista 42 Ekonomisk månadsuppföljning 43 Utställning av förslag till avfallsföreskrifter 44 Utredning om polishusets lokaler 45 Remiss av motion om golvmaterial

Läs mer

29 Påbörjandet av arbetet med miljö- och byggnadsnämndens budget, kommunplan och nämndsplan för år 2014 samt ekonomisk plan

29 Påbörjandet av arbetet med miljö- och byggnadsnämndens budget, kommunplan och nämndsplan för år 2014 samt ekonomisk plan Miljö- och byggnadsnämnden Sammanträdesdatum 2013-03-20 Ärendelista 29 Påbörjandet av arbetet med miljö- och byggnadsnämndens budget, kommunplan och nämndsplan för år 2014 samt ekonomisk plan 2015-2016

Läs mer

Socialnämnden. Ärendelista. Sammanträdesdatum 2014-04-22

Socialnämnden. Ärendelista. Sammanträdesdatum 2014-04-22 Socialnämnden Sammanträdesdatum 2014-04-22 Ärendelista 44 Överlåta uppgifter ur journaler och annan datainsamling inom socialnämndens ansvarsområde till tredje part i samband med teknikutveckling 45 Handlingsplan

Läs mer

Barn- och ungdomsnämnden Sammanträdesdatum

Barn- och ungdomsnämnden Sammanträdesdatum Barn- och ungdomsnämnden Paragraf Ärendelista Sammanträdesdatum 2012-05-31 41 Differentierat resursfördelningssystem 42 Årsredovisning avseende fristående förskoleverksamhet och skolbarnsomsorg 2011 43

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid Stadshuset, rum 1, kl 13.30-14.00 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2007-09-19 1 Beslutande Ersättare Övriga deltagande Utses att justera Justeringens plats/tid Bo-Anders Thornberg (m) ordf Jan Nilsson

Läs mer

Protokoll 1. Se bifogad uppropslista

Protokoll 1. Se bifogad uppropslista Protokoll 1 Plats och tid Timrå kommunhus 17:00-17.50 ande Övriga närvarande Se bifogad uppropslista Annica Sjödin, kommunsekreterare Sten Ekström, revisionens ordförande, 22 Utses att justera Benny Eriksson

Läs mer

103 Granskning - detaljplan för del av Ysby 21:4. 105 Upphävande av lokal trafikföreskrift gällande hastighet

103 Granskning - detaljplan för del av Ysby 21:4. 105 Upphävande av lokal trafikföreskrift gällande hastighet Servicenämnden Sammanträdesdatum 2013-11-20 Ärendelista 102 Ekonomisk månadsuppföljning 2013 103 Granskning - detaljplan för del av Ysby 21:4 104 Servicenämndens sammanträdesplan år 2014 105 Upphävande

Läs mer

Barn- och ungdomsnämnden Sammanträdesdatum

Barn- och ungdomsnämnden Sammanträdesdatum Barn- och ungdomsnämnden Paragraf Ärendelista Sammanträdesdatum 2011-09-29 78 Budgetuppföljning och ekonomisk redovisning år 2011 79 Revidering av riktlinjer gällande skolskjuts till förskoleklass, grundskola,

Läs mer

ÄRENDELISTA. Paragraf Ärendelista. Sammanträdesdatum Socialnämnden 2011-01-26

ÄRENDELISTA. Paragraf Ärendelista. Sammanträdesdatum Socialnämnden 2011-01-26 ÄRENDELISTA Sammanträdesdatum Paragraf Ärendelista 10 Anmälningsärenden till socialnämnden år 2011 11 Anmälan av delegationsbeslut år 2011 12 Information/Beredning SAMMANTRÄDESPROTOKOLL LAHOLMS KOMMUN

Läs mer

Gruppmöten på andra våningen i två konferensrum och i personalrum. Sekreterare. Ärende Beteckning Förslag

Gruppmöten på andra våningen i två konferensrum och i personalrum. Sekreterare. Ärende Beteckning Förslag Barn- och utbildningsnämnden 2014-10-07 Plats: Stora Dalslundskolans matsal i Åkarp Tid: 2014-10-14 kl. 19:00 Kl. 18:00 Gruppmöten på andra våningen i två konferensrum och i personalrum Vid eventuellt

Läs mer

Kommunstyrelsen 2015-04-14. Plats: Lilla Sessionsalen, Medborgarhuset, Arlöv Tid: 2015-04-20 kl. 17:00

Kommunstyrelsen 2015-04-14. Plats: Lilla Sessionsalen, Medborgarhuset, Arlöv Tid: 2015-04-20 kl. 17:00 Kallelse Kommunstyrelsen 2015-04-14 Plats: Lilla Sessionsalen, Medborgarhuset, Arlöv Tid: 2015-04-20 kl. 17:00 Denna kallelse utgår även till ersättarna för kännedom. Vid eventuellt förhinder för ledamot

Läs mer

Socialnämnden. Ärendelista. Sammanträdesdatum

Socialnämnden. Ärendelista. Sammanträdesdatum Socialnämnden Sammanträdesdatum 2013-12-17 Ärendelista 128 Internkontrollplan 2014 129 Handkassa Emmaus 130 Remiss - Delrapport angående översyn av kommunens politiska organisation mm inför mandatperioden

Läs mer

ÄRENDELISTA Servicenämnden

ÄRENDELISTA Servicenämnden ÄRENDELISTA Sammanträdesdatum Paragraf Ärendelista 8 Årsredovisning för år 2010 9 Internbudget 2011 10 Reviderad investeringsbudget 2011 11 Handkassor 2011 12 Motion om avveckling av återvinningsstation

Läs mer

Barn- och ungdomsnämnden Sammanträdesdatum 2013-03-28

Barn- och ungdomsnämnden Sammanträdesdatum 2013-03-28 Barn- och ungdomsnämnden Paragraf Ärendelista Sammanträdesdatum 2013-03-28 23 Direktiv för genomlysning och omprövning av kommunala verksamhetersärskild uppföljning 24 Budgetuppföljning och ekonomisk redovisning

Läs mer

Kommunfullmäktige. Ärendelista. Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige. Ärendelista. Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum 2014-10-21 Ärendelista 164 Val av ordförande samt förste och andre vice ordförande i kommunfullmäktige 165 Val av kommunfullmäktiges valberedning 166 Kommunfullmäktiges

Läs mer

MULLSJÖ KOMMUN Barn- och utbildningsnämnden. Innehåll SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdag

MULLSJÖ KOMMUN Barn- och utbildningsnämnden. Innehåll SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdag Barn- och utbildningsnämnden Sammanträdesdag 2015-10-05 Innehåll 137 Studiebesök... 164 138 Tillkommande/utgående ärenden samt godkännande av föredragningslista... 165 139 Månadsuppföljning/delårsbokslut

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid Stadshuset, rum 1, kl 15.00-15.15 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2006-11-22 1 Beslutande Ersättare Övriga deltagande Utses att justera Justeringens plats/tid Tommy Nilsson (s) ordf Lars Olsson (c)

Läs mer

Valnämnden. Ärendelista. Sammanträdesdatum Valdistriktsindelning inför 2014 års val. 2 Valnämndens budget 2014

Valnämnden. Ärendelista. Sammanträdesdatum Valdistriktsindelning inför 2014 års val. 2 Valnämndens budget 2014 Valnämnden Sammanträdesdatum 2013-06-25 Ärendelista 1 Valdistriktsindelning inför 2014 års val 2 Valnämndens budget 2014 3 Information om valnämndens erfarenheter från tidigare val 4 Valets utmaningar

Läs mer

ANSLAG/BEVIS KOMMUNSTYRELSEN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2013-03-26 1(5) Kommunstyrelsen

ANSLAG/BEVIS KOMMUNSTYRELSEN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2013-03-26 1(5) Kommunstyrelsen 2013-03-26 1(5) Plats och tid: Centrumhuset i Alvesta den 26 mars 2013, kl 17.00 17.35. Beslutande Mats Johnsson (m), ordf. Per-Anders Nordahl (s) Thomas Johnsson (m) Thomas Haraldsson (c) Helen Gustavsson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott. Innehåll

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott. Innehåll Innehåll 30 Godkännande av ärendelista... 41 31 Budget 2017... 42 32 Statusrapport över pågående ärenden i barn- och utbildningsnämnden... 43 33 Ansökan om bidrag för Miljö & Naturboken... 44 34 Hur blir

Läs mer

Socialnämnden. Ärendelista. Sammanträdesdatum

Socialnämnden. Ärendelista. Sammanträdesdatum Socialnämnden Sammanträdesdatum 2015-02-24 Ärendelista 21 Årsredovisning 2014 samt uppföljning av nämndsmålen 22 Reviderad investeringsbudget 2015 23 Handkassa ALFA 24 Rapport internkontrollplan 2014 25

Läs mer

Kävlinge kommunhus, Fullmäktigesalen, Kullagatan 2, Kävlinge. Samtliga bilagor har skickats ut i samband med kommunstyrelsens kallelse

Kävlinge kommunhus, Fullmäktigesalen, Kullagatan 2, Kävlinge. Samtliga bilagor har skickats ut i samband med kommunstyrelsens kallelse Kallelse/föredragningslista Kungörelse 2014-10-01 Kommunfullmäktige Tid 2014-10-13, kl. 19:00 Plats Bilagor Kävlinge kommunhus, Fullmäktigesalen, Kullagatan 2, Kävlinge Samtliga bilagor har skickats ut

Läs mer

Sammanträdesdatum. Harry Rantakyrö, S Jan Larsson, S Maria Törmä Lindmark, S, 1-2 Laila Mäki, S Britta Tervaniemi, V

Sammanträdesdatum. Harry Rantakyrö, S Jan Larsson, S Maria Törmä Lindmark, S, 1-2 Laila Mäki, S Britta Tervaniemi, V PAJALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(10) Plats och tid Kommunförvaltningen, 2016-02-03, kl 0900-1200 ande Harry Rantakyrö, S Jan Larsson, S Maria Törmä Lindmark, S, 1-2 Laila Mäki, S Britta Tervaniemi,

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsens organisations- och personalutskott 2015-02-10

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsens organisations- och personalutskott 2015-02-10 Tid och plats Beslutande Ledamöter Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän 15.10-16.30, C-salen Per Schöldberg (C), ordförande Tony Lundstedt (S) Lars Edqvist (MP) Catharina Winberg (M) Malin Lauber (S)

Läs mer

Program för uppföljning av privata och kommunala utförare 2015-2018

Program för uppföljning av privata och kommunala utförare 2015-2018 Program för uppföljning av privata och kommunala utförare 2015-2018 Dnr 2015/KS 0194 003 Fastställt av kommunfullmäktige 2015-06-16 Tyresö kommun / 2015-05-12 2 (7) Tyresö kommun / 2015-03-10 3 (7) Innehållsförteckning

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL ARVIKA KOMMUN. Kommunstyrelsen Claes Pettersson, ordförande (s) Aina Wåhlund (s) Jan Wettmark (m) Sten Fransson

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL ARVIKA KOMMUN. Kommunstyrelsen Claes Pettersson, ordförande (s) Aina Wåhlund (s) Jan Wettmark (m) Sten Fransson Plats och tid Arvika Näringslivscentrum, klockan 15.00-16.45 Beslutande Övriga deltagande Utses att justera Claes Pettersson, ordförande (s) Aina Wåhlund (s) Jan Wettmark (m) Sten Fransson (s) Inger Hjerpe

Läs mer

ÄRENDELISTA. Sammanträdesdatum Servicenämnden 2011-06-22

ÄRENDELISTA. Sammanträdesdatum Servicenämnden 2011-06-22 ÄRENDELISTA Sammanträdesdatum Paragraf 82 83 84 85 86 87 88 Ärendelista Budgetuppföljning 2011 Budget och nämndsplan för år 2012 samt ekonomisk plan 2013-2014 Slutredovisning Glänningesjö förskola Etablering

Läs mer

Socialnämnden. Ärendelista. Sammanträdesdatum 2012-05-22

Socialnämnden. Ärendelista. Sammanträdesdatum 2012-05-22 Socialnämnden Sammanträdesdatum 2012-05-22 Ärendelista 46 Budgetuppföljning 2012 47 Redovisning av stimulansmedel för äldre år 2011 48 Delredovisning av projekt familjefridsamordnare 49 Omvärldsbevakning

Läs mer

Kommunkontoret, sessionssalen onsdag 6 oktober 2004, klockan. Eva Olsson (fp) ers f Kenneth Carlsson (fp) Rune Månsson (s) Magnus Malm (m)

Kommunkontoret, sessionssalen onsdag 6 oktober 2004, klockan. Eva Olsson (fp) ers f Kenneth Carlsson (fp) Rune Månsson (s) Magnus Malm (m) 1(1) Plats och tid: 13.00 16.30 Kommunkontoret, sessionssalen onsdag 6 oktober 2004, klockan Beslutande: Närvarande ej tjänstgörande ersättare Olle Hagström Bo Johansson Zaid Långström (s) ordf Ann Marie

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2012-02-27 1. Charles Eriksson. Kommunkontoret, Ödeshög. Ordförande/Magnus Oscarsson. Justerande/Charles Eriksson

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2012-02-27 1. Charles Eriksson. Kommunkontoret, Ödeshög. Ordförande/Magnus Oscarsson. Justerande/Charles Eriksson 1 Plats och tid Carl August-rummet, kommunkontoret, Ödeshög måndagen den 27 februari 2012 kl 9:00-10:00 Beslutande Magnus Oscarsson (KD), ordförande Anders Rydberg (KD), ersättare för Arne Arvidsson (KD)

Läs mer

243 Svar på motion om att avtal för mottagande av nyanlända ska beslutas av kommunfullmäktige (KSKF/2015:279)

243 Svar på motion om att avtal för mottagande av nyanlända ska beslutas av kommunfullmäktige (KSKF/2015:279) Kommunstyrelsen 2015-11-10 1(2) 243 Svar på motion om att avtal för mottagande av nyanlända ska beslutas av kommunfullmäktige (KSKF/2015:279) Beslut Förslag till kommunfullmäktige Motionen avslås. Reservationer

Läs mer

Servicenämnden. Ärendelista. Sammanträdesdatum 2014-10-22. 98 Ekonomisk månadsuppföljning. 99 Yttrande över Klimatanpassningsplan för Laholms kommun

Servicenämnden. Ärendelista. Sammanträdesdatum 2014-10-22. 98 Ekonomisk månadsuppföljning. 99 Yttrande över Klimatanpassningsplan för Laholms kommun Servicenämnden Sammanträdesdatum 2014-10-22 Ärendelista 98 Ekonomisk månadsuppföljning 99 Yttrande över Klimatanpassningsplan för Laholms kommun 100 Yttrande över Laholms kommuns strategi för att stödja

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Plats och tid Stadshuset, Storrummet, onsdagen den 11 september 1996 klockan 17.00-17.40 Beslutande Annica Eriksson, ordf Björn Eriksson, tjg ers Marianne Arvidsson Sofia Jonsson, tjg ers Sven-Ove Cederstrand

Läs mer

Kommunkontoret i Bergsjö. Tisdag 14 november 2006 kl. 13:00-15:50. Eva Engström Sekreterare Thord Wannberg Kommunchef.

Kommunkontoret i Bergsjö. Tisdag 14 november 2006 kl. 13:00-15:50. Eva Engström Sekreterare Thord Wannberg Kommunchef. NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 (11) Sida Plats och tid Kommunkontoret i Bergsjö. Tisdag 14 november 2006 kl. 13:00-15:50. Beslutande Stig Eng (c) Ordförande Monica Olsson

Läs mer

61 Förordnande av röstmottagare i vallokal på valdagen till 2014 års allmänna. 62 Uppföljning av budget efter 2014 års val till Europaparlamentet

61 Förordnande av röstmottagare i vallokal på valdagen till 2014 års allmänna. 62 Uppföljning av budget efter 2014 års val till Europaparlamentet Valnämnden Sammanträdesdatum 2014-08-20 Ärendelista 60 Förordnande av röstmottagare i röstningslokaler för förtidsröstningen inför 2014 års allmänna val 61 Förordnande av röstmottagare i vallokal på valdagen

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 1(10) Plats och tid Kommunstyrelsesalen kommunkontoret Charlottenberg kl 13.00-16.30 Beslutande Johanna Söderberg (C) ordförande Leif Johansson (C) Kathy Överby Nilsson (S) Lasse Sjöberg (S) Bertil Börjesson

Läs mer

PROTOKOLL 1 (5)

PROTOKOLL 1 (5) PROTOKOLL 1 (5) 2016-09-13 Kommunstyrelsen Plats och tid Forumsalen, Campus Skellefteå, kl. 09.45 09.55 Beslutande Lorents Burman (S), ordförande Agneta Hansson (V) Andreas Löwenhöök (M), ej 404 Andreas

Läs mer

Vallentuna Teater, Vallentuna måndagen den 12 oktober 1998 kl 19 00-19 30. Se bifogad närvarolista

Vallentuna Teater, Vallentuna måndagen den 12 oktober 1998 kl 19 00-19 30. Se bifogad närvarolista AB VALLENTUNA KOMMUN Kommunfullmäktige 1998-10-12 1(12) Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Vallentuna Teater, Vallentuna måndagen den

Läs mer

Sammanträdesprotokoll. Ärendelista. Kommunstyrelsens samordningsutskott Sid nr

Sammanträdesprotokoll. Ärendelista. Kommunstyrelsens samordningsutskott Sid nr Kommunstyrelsens samordningsutskott 2010-04-20 Ärendelista Sid nr Justering...2 597 Information om arbetet med E4 Sundsvall...3 598 Information om utställning av förslag till kustplan för Sundsvalls kommun...4

Läs mer

PROTOKOLL Kommunstyrelsen

PROTOKOLL Kommunstyrelsen PROTOKOLL Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 2014-02-24 Sida 1 (6) Paragrafer 23-25 Plats och tid Kommunhuset i Klippan, Sessionssalen, kl. 17.00-17.30 Beslutande Bengt Svensson (M), ordförande Carl-Axel

Läs mer

Kommunfullmäktige. Ärendelista. Sammanträdesdatum 2012-02-28

Kommunfullmäktige. Ärendelista. Sammanträdesdatum 2012-02-28 Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum 2012-02-28 Ärendelista 15 Svar på motion om redovisning av mark för livsmedelsproduktion i kommunens översiktsplan 16 Svar på motion om elområden 17 Svar på motion om

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(7) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2011-11-30

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(7) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2011-11-30 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(7) Plats och tid Örestensrummet, kommunhuset, Kinna, klockan 13.30-17.45 Beslutande M Margareta Lövgren C Leif Sternfeldt FP Rolf Hallberg S S S Pelle Pellby, kl 13.30-16.45,

Läs mer

Protokoll 2013-04-03

Protokoll 2013-04-03 2013-04-03 Kommunstyrelsen Plats och tid Sammanträdesrum Kumla, 2013-04-03, klockan 17:00 17:10 Beslutande Dan-Åke Moberg (S) Mats Hellgren (M) Christer Thörner (S) Margareta Engman (M) Annica Moberg (S)

Läs mer

Barn- och ungdomsnämnden (10)

Barn- och ungdomsnämnden (10) Barn- och ungdomsnämnden 2014-04-23 1 (10) Plats och tid Beslutande Övriga deltagare Utses att justera Justeringens tid Landeryds skola 13:00 16:15 Tommy Edenholm (KV) ordförande Magnus Rasmusson (S) vice

Läs mer

Kommunkontoret i Bergsjö. Måndag 14 december 2015 kl. 08:15-13:30. Eva Engström Sekreterare. Yvonne Nilsson Ekonom,

Kommunkontoret i Bergsjö. Måndag 14 december 2015 kl. 08:15-13:30. Eva Engström Sekreterare. Yvonne Nilsson Ekonom, NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 (12) Sida Plats och tid Kommunkontoret i Bergsjö. Måndag 14 december 2015 kl. 08:15-13:30. Beslutande Erik Eriksson Neu (S) Ordförande Kent

Läs mer

PROTOKOLL Kommunstyrelsen 55 Svar på Revisionsrapport kommunstyrelsens uppsikt över bolagen Beredning Yrkande Kommunstyrelsens beslut

PROTOKOLL Kommunstyrelsen 55 Svar på Revisionsrapport kommunstyrelsens uppsikt över bolagen Beredning Yrkande Kommunstyrelsens beslut PROTOKOLL Sammanträdesdatum Blad nr Kommunstyrelsen 2013-02-26 15 55 Dnr 2012.397 107 Svar på Revisionsrapport kommunstyrelsens uppsikt över bolagen Kommunens revisorer har gett Kommunal Sektor inom PwC

Läs mer

31Medborgarförslag angående Folkets Park

31Medborgarförslag angående Folkets Park 157 Lunds kommun Sammanträdesprotokoll 1 Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 2013-01-09 31Medborgarförslag angående Folkets Park Dnr KF 2012/0102 Sammanfattning Ulf Berggren har föreslagit att Folkparksbyggnaden

Läs mer

Janet Andersson (S) ledamot Henrik Wöhlecke (M) vice ordförande Annette Linander (C) ledamot Håkan Svensson-Sixbo (V) ledamot

Janet Andersson (S) ledamot Henrik Wöhlecke (M) vice ordförande Annette Linander (C) ledamot Håkan Svensson-Sixbo (V) ledamot Sammanträdesprotokoll Sida 1 (9) Plats och tid Stadshuset, 14.00-15.15 ande Johan Andersson (S) ordförande Janet Andersson (S) ledamot Henrik Wöhlecke (M) vice ordförande Annette Linander (C) ledamot Håkan

Läs mer

Program för uppföljning och insyn av verksamhet som utförs av kommunala och privata utförare

Program för uppföljning och insyn av verksamhet som utförs av kommunala och privata utförare Program för uppföljning och insyn av verksamhet som utförs av kommunala och privata utförare Dokumenttyp: Program (kommunallagen, 3 kap, 19 ) Antaget av: Kommunfullmäktige Status: Antaget, 2016-02-16,

Läs mer

Socialnämnden. Ärendelista. Sammanträdesdatum 2012-10-23

Socialnämnden. Ärendelista. Sammanträdesdatum 2012-10-23 Socialnämnden Sammanträdesdatum 2012-10-23 Ärendelista 84 Nämndsplan 2013 85 Åtgärdsplan med anledning av befarat budgetunderskott 86 Kommungemensam omvärldsanalys 87 Översyn av avgifterna på serveringstillstånd

Läs mer

Sammanträdesdatum 2014-04-24. 2 Val av två justerare samt tillkännagivande av tid och plats för justering

Sammanträdesdatum 2014-04-24. 2 Val av två justerare samt tillkännagivande av tid och plats för justering KOMMUNFULLMÄKTIGE KALLELSE Sammanträdesdatum 2014-04-24 PLATS OCH TID KilArena, torsdag 24 april 2014, kl. 19.00 FÖREDRAGNINGSLISTA ÄRENDE DNR 1 Upprop 2 Val av två justerare samt tillkännagivande av tid

Läs mer

Godkännande av investeringar av Strömstadslokaler AB för ny förskola på Mellegården

Godkännande av investeringar av Strömstadslokaler AB för ny förskola på Mellegården KALLELSE/ÄRENDELISTA Sida 8 (37) Kommunfullmäktige 2015-12-17 Kf 140 Kf 125 KS/2015-0486 Godkännande av investeringar av Strömstadslokaler AB för ny förskola på Mellegården Kommunfullmäktiges presidium

Läs mer

Reglemente för barn- och utbildningsnämnden

Reglemente för barn- och utbildningsnämnden Reglemente för barn- och utbildningsnämnden Antaget av kommunfullmäktige den 14 oktober 2015, 139 Reglementet gäller från och med 1 november 2015. 0 Uppdrag och verksamhet 1 Barn- och utbildningsnämnden

Läs mer

86 Budgetuppföljning 2 år 2014 med prognos. 89 Hyresavtal gällande Vandrarhemmet i Laholm. 90 Avgifter för användning av offentlig plats år 2015

86 Budgetuppföljning 2 år 2014 med prognos. 89 Hyresavtal gällande Vandrarhemmet i Laholm. 90 Avgifter för användning av offentlig plats år 2015 Servicenämnden Sammanträdesdatum 2014-09-24 Ärendelista 86 Budgetuppföljning 2 år 2014 med prognos 87 Uppföljning av nämndsplan år 2014 88 Remiss av Handlingsprogram för bostadsförsörjning 2014-2030 89

Läs mer

Kommunfullmäktige. Ärendelista. Sammanträdesdatum 2014-05-27

Kommunfullmäktige. Ärendelista. Sammanträdesdatum 2014-05-27 Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum 2014-05-27 Ärendelista 88 Tomtpriser för bostadstomter inom del av Ysby 21:4 89 Svar på motion om elbilar 90 Svar på motion om alkolås på kommunens fordon 91 Svar på

Läs mer

Lennart Ohlsson (C ) ordförande Micael Arnström (S) vice ordförande Krister Mattsson (S) Bengt Mård (M) Tommy Edenholm (KV)

Lennart Ohlsson (C ) ordförande Micael Arnström (S) vice ordförande Krister Mattsson (S) Bengt Mård (M) Tommy Edenholm (KV) 7HYLTE KOMMUN Kommunstyrelsens arbetsutskott 2010-04-13 1 (7) Plats och tid Räddningsstationen, Hyltebruk kl 08.30 12.00 Beslutande Lennart Ohlsson (C ) ordförande Micael Arnström (S) vice ordförande Krister

Läs mer

Olle Jansson (S), ordförande Karin Broström (C) Mats Wilzén (MP) Bino Drummond (M) Robert Beronius (L)

Olle Jansson (S), ordförande Karin Broström (C) Mats Wilzén (MP) Bino Drummond (M) Robert Beronius (L) 1(16) Plats och tid ande Sammanträdesrum Ununge, kommunhuset Ankaret, Estunavägen 14, Norrtälje Kl. 14.00-15.00 Ledamöter Olle Jansson (S), ordförande Karin Broström (C) Mats Wilzén (MP) Bino Drummond

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Kommunstyrelsen 2007-03-06 1 (22) Plats och tid Rådsalen, Rådhuset, Askersund, 2007-03-06 kl. 14.00-15.20. Beslutande Bo Trygg (s), ordförande Per Eriksson (s) Siv Ahlstrand

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSEN. Sammanträdestid: Kl Borgmästaren, Lysekils stadshus. Sekreterare.

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSEN. Sammanträdestid: Kl Borgmästaren, Lysekils stadshus. Sekreterare. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (6) KOMMUNSTYRELSEN Sammanträdestid: 2017-06-21 Kl. 13.00-13.45 Lokal: Beslutande Ledamöter Jan-Olof Johansson (S), ordf. Lars Björneld (L), 1:e vice ordf. Ronald Rombrant (LP),

Läs mer

Regionstyrelsens arbetsutskott

Regionstyrelsens arbetsutskott PROTOKOLL UTDRAG Regionstyrelsens arbetsutskott 193-217 Tid: 2016-12-12, kl: 10:00-16:40 Plats: Regionens Hus, sal A 198 Regionfullmäktiges program för uppföljning och insyn av verksamhet som utförs av

Läs mer

Anders Lerner

Anders Lerner 1 (4) 2013-05-13 Tjänsteskrivelse Kontor Kultur- och fritidskontoret Handläggare Anders Lerner 08-523 068 32 Anders.lerner@sodertalje.se Kultur- och fritidsnämnden Åtgärder med anledning av medborgarförslaget

Läs mer

Svedala Kommuns 4:27 Författningssamling 1(8)

Svedala Kommuns 4:27 Författningssamling 1(8) Författningssamling 1(8) Reglemente för utbildningsnämnden antaget av kommunfullmäktige 2014-11-10, 144 Gäller från med ändring 2016-04- 13, 2016-05-01 För utbildningsnämnden gäller vad som föreskrivs

Läs mer

Kommunstyrelsen. Ärendelista. Sammanträdesdatum 2014-03-11

Kommunstyrelsen. Ärendelista. Sammanträdesdatum 2014-03-11 Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 2014-03-11 Ärendelista 41 Detaljplan för del av Hishult 1:98 med flera, Hishults trygghetsboende - antagandebeslut 42 Bidrag till Skoskumsgården för utbyte av värmesystem

Läs mer

Stig Agnåker (C) Per-Gunnar Andersson (S)

Stig Agnåker (C) Per-Gunnar Andersson (S) Protokoll Nr 8 Sammanträdesdatum 2016-06-28 Sammanträdestid 14.30 15.15 Kommunstyrelsen Närvarande Ledamöter Mari-Louise Wernersson (C), ordförande Per Svensson (S), 2:e vice ordförande Claës-L Ljung (M),

Läs mer

67 Erfarenheter från 2014 års allmänna val. 68 Förordnande av röstmottagare i vallokal på valdagen till 2014 års allmänna val

67 Erfarenheter från 2014 års allmänna val. 68 Förordnande av röstmottagare i vallokal på valdagen till 2014 års allmänna val Valnämnden Sammanträdesdatum 2014-09-17 Ärendelista 66 Valnämndens preliminära rösträkning 67 Erfarenheter från 2014 års allmänna val 68 Förordnande av röstmottagare i vallokal på valdagen till 2014 års

Läs mer

87 Svar på remiss av medborgarförslag om utlåning av cyklar. 88 Svar på remiss av medborgarförslag om kulturutövare i kommunens allmänna lokaler

87 Svar på remiss av medborgarförslag om utlåning av cyklar. 88 Svar på remiss av medborgarförslag om kulturutövare i kommunens allmänna lokaler Kultur- och utvecklingsnämnden Sammanträdesdatum 2014-06-19 Ärendelista 86 Ekonomisk redovisning år 2014 87 Svar på remiss av medborgarförslag om utlåning av cyklar 88 Svar på remiss av medborgarförslag

Läs mer

Fullmäktigesalen Harmånger. Måndag 3 oktober 2005 kl. 19:00-21:40. Eva Engström Sekreterare. Monica Olsson (s) Hans-Åke Bergman (c)

Fullmäktigesalen Harmånger. Måndag 3 oktober 2005 kl. 19:00-21:40. Eva Engström Sekreterare. Monica Olsson (s) Hans-Åke Bergman (c) NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 (20) Sida Plats och tid Beslutande Fullmäktigesalen Harmånger. Måndag 3 oktober 2005 kl. 19:00-21:40. Se närvarolista. Övriga deltagande Eva

Läs mer

Sammanträdesdatum. Kommunstyrelsen 1995-09-07. Plats och tid Stadshuset, Storrummet torsdagen den 7 september 1995, kl 17.00-17.45

Sammanträdesdatum. Kommunstyrelsen 1995-09-07. Plats och tid Stadshuset, Storrummet torsdagen den 7 september 1995, kl 17.00-17.45 1 KUMLA KOMMUN Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 1995-09-07 Plats och tid Stadshuset, Storrummet torsdagen den 7 september 1995, kl 17.00-17.45 Beslutande Sven-Ove Cederstrand, ordf

Läs mer

Kommunstyrelsen. Ärendelista. Sammanträdesdatum 2013-08-13. 143 Svar på motion om granskning av renovering av simhallen i Folkhälsocentrum

Kommunstyrelsen. Ärendelista. Sammanträdesdatum 2013-08-13. 143 Svar på motion om granskning av renovering av simhallen i Folkhälsocentrum Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 2013-08-13 Ärendelista 143 Svar på motion om granskning av renovering av simhallen i Folkhälsocentrum 144 Förslag till grundläggande undersökning av bekämpningsmedelsrester

Läs mer

Granskning av Fabos rutiner vid beslut av principiell beskaffenhet eller av större vikt. KS

Granskning av Fabos rutiner vid beslut av principiell beskaffenhet eller av större vikt. KS Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsens arbetsutskott i Falkenberg 2017-03-21 66 Granskning av Fabos rutiner vid beslut av principiell beskaffenhet eller av större vikt. KS 2016-266

Läs mer

Janet Andersson (S) ledamot Henrik Wöhlecke (M) vice ordförande Annette Linander (C) ledamot Håkan Svensson-Sixbo (V) ledamot

Janet Andersson (S) ledamot Henrik Wöhlecke (M) vice ordförande Annette Linander (C) ledamot Håkan Svensson-Sixbo (V) ledamot Sammanträdesprotokoll Sida 1 (11) Plats och tid Stadshuset, klockan 09.00-10.15 Beslutande Johan Andersson (S) ordförande Janet Andersson (S) ledamot Henrik Wöhlecke (M) vice ordförande Annette Linander

Läs mer

Anette Karlsson (M) Björn Fagerlund (M) Henrik Karlsson (M) Marie Engström Rosengren (V) ledamot Mats Karlsson (MP)

Anette Karlsson (M) Björn Fagerlund (M) Henrik Karlsson (M) Marie Engström Rosengren (V) ledamot Mats Karlsson (MP) Sida 1 Beslutande organ Plats och tid Vänersalen, Stadshuset kl 15.00 16.25 Beslutande Johan Abrahamsson (M) ordförande Rune Skogsberg (C) 1:e vice ordförande Ida Ekeroth (S) 2:e vice ordförande Anette

Läs mer

Socialnämnden. Ärendelista. Sammanträdesdatum 2012-02-28

Socialnämnden. Ärendelista. Sammanträdesdatum 2012-02-28 Socialnämnden Sammanträdesdatum 2012-02-28 Ärendelista 15 Årsredovisning 2011 16 Reviderad investeringsbudget 2012 17 Detaljplan för Kv Hästen 2, 3, 4, 6, 7 i Laholms stad och kommun 18 Uppföljning av

Läs mer

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1 SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1 Paragrafer 79-95 Plats och tid Stadshuset Säffle, Trätäljarummet, kl. 9.00-12.30 Ölserudsrummet kl. 13.30-16.40 ande Övriga deltagare Protokolljusterare Daniel Bäckström (c) Kerstin

Läs mer

ÅSTORPS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida

ÅSTORPS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum 19 Plats och tid Björnekullasalen kl 18.00-19.10 Beslutande Jan Nilsson (s) ordförande Nils Göran Nilsson (kd) Mats Kroon (m) Reino Persson (s) Gunilla Karlsson (s) Gösta Brodin (kof)

Läs mer

Angående medborgarförslag om att införa kameraövervakning på Lagersbergsskolan

Angående medborgarförslag om att införa kameraövervakning på Lagersbergsskolan Kommunstyrelsen 2017-10-03 Kommunledningskontoret Ledningsstaben KSKF/2016:623 Lena Lundberg 1 (2) Kommunstyrelsen Angående medborgarförslag om att införa kameraövervakning på Lagersbergsskolan Förslag

Läs mer

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7)

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7) Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7) Plats och tid Kommunhuset, Nämndrummet kl 08.30-09.00 Beslutande Leif Sandberg (M), ordförande, jäv 41 Per Helsing (KD) ersättare för Charlie Weimers (KD) Thomas Otto (M)

Läs mer

Olof Johansson (kd) ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Finspångs kommun: Kommunstyrelsen

Olof Johansson (kd) ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Finspångs kommun: Kommunstyrelsen Plats och tid Hotell de Geer, kl. 11.00 11.05 2008-08-27 1 (7) Beslutande Stig Andersson (s), ordförande Elisabet Rehn (v) Denny Lawrot (c) Rune Haagel (s) Jan-Erik Svenblad (s) Stefan Pettersson (s) Inge

Läs mer