Tjänstemännens centralorganisation (TCO;

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Tjänstemännens centralorganisation (TCO;"

Transkript

1 SVERIGEsiSBHBl LÄRARFÖRBUND T ih U Ull Tjänstemännens centralorganisation (TCO; Förslag Sveriges lärarförbund, sen boretts tillfälle avge yttrande över Skolöverstyrelsens förslo.g t i l l Kungl Maj:t angående översyn av läroplan för grundskolan får nod anledning härav anföra följande. I läroplan för grundskolan anges förutsättningarna för undervisningens bodrivande, Läroplanen är av denna anledning av utonordontligt stort intresse för hela lärarkåren. Medlennarna i Sveriges lärarförbund har också ägnat frtigan on översynen av läropianon ett nycket stort intresse under hela don tid översynsarbetct har pågått. Det är därför nod utomordentligt stor besvikelse son förbundet konstaterar att alltför kort tid har kunnat ägnas ät remissarbetet inom förbundets olika organ. Förbundet önskar att TCO för berörda myndigheter klargör nödvändigheten av att erforderlig remisstid lämnas organisationerna i för dom väsentliga frågor. Ett uppropande av vad som förevarit i denna fråga kommer av Sveriges lärarförbund att tolkas son nonchalans mot personalorganisationerna och do intresson de företräder. Allnänna_synpunkter_angaende_ö^ 19o2 års beslut on grundskolans införande avslutade on relativt lång och onfattande försöksperiod. Ett i många avseenden helt nytt skolsysten infördes i vart land. Beslutet innobo-r onellertid på nånga punkter kompromisslösningar och temporära lösningar. Orsakerna t i l l detta var nånga. En så onfatto-ndo revision av den obligatoriska, skolan son don son genomfördes vid grundskolans införande kan inte göras utan att don också påverkar ovanförliggande skolformer i betydande utsträckning. Ju större Sveriges lärarförbund med yttrande över Skolöverstyrelsens förslag Kungl Maj:t angående översyn av läroplan för grundskolan. t i l l LP/B1IL Nr

2 för ändringar no, blir på dot underliggande stadiet desto större blir konsekvenserna för dot ovanförliggande* Orundskolurefornen hade son följd en roforn även av de gymnasiala skolformerna. Den postgymnasiala undervisningen står nu i tur. Do svårigheter son skulle ha uppstått on nan hade försölt genomföra en fullständig revision av alla skolforner samtidigt, skulle ha blivit nycket stora. Av denna anledning har nan valt att reforncra utbildningsväsendet genort kontinuerligt återkommande översyner. Redan strax efter införandet visade sig (grundskolan ha en dol brister. Skolsystemet blev alltför splittrat och nedförde organisatoriska problem utan att tillvalssystemet ändå helt kunde utnyttjas. Att vissa änno Q förekom enbart i vissa årskurser på högstadiet beredde speciella svårigheter. Kristendcnskunskapen intog en isolerad ställning i förhållande t i l l övriga orienteringsämnen. Do praktiskt-estotiska ännona tilldelados en alltför liten dol av undervisningstiden. Sanhällsutvccklingon har på on rad onråden gått så snabbt att förändringar i 1962 års grundskola måste göras enbart av denna orsak on inte skolan än en gång skall konna efter i utvecklingen. Nya nycket onfattande nch påfrestande revisioner skulle då erfordras på nytt. Elevernas val av tillvalsännen kan ses son ett uttryck för en växandeönskan från elevernas och nälsnännens sida att uppskjuta det definitiva valet av studieväg och yrkesutbildning längre än vad nan hade anledning att räkna nod vid 60-talots början. Såväl samhällets son de enskilda faniljernas ökade ekonomiska nöjlighetor att låta barnen och ungdomarna få en längre allnännbildando grundutbildning före en egentlig yrkcsutbild ning har också varit on starkt bidragande orsak t i l l denna förändring. Samhällsutvecklingen pekar också på ett ökat behov av sanhällsoriontering natur- och naturvårdsorientoring, teknisk och ekononisk orientering sant orientering on livsåskådnings- och sanlevnadspr^blon. I ett snabbt föränderligt samhälle son blir alltmer beroende av utvecklingen i andra länder är det nödvändigt att allt fler gonom on rätt utformad sanhälls- och naturorientoring i dessa ords vidasto betydelse görs nodvetna on de problen son nänsklighcten har att brottas ned och son naste lösas. Ett bibehållande av on strikt ännosuppdelning av hit t i l l s gällande nodoll torde inte i längden kunna tillgodose behovet av on nödvändig totalsyn, varför on enprövning av do traditionella ännes-

3 3«De snabbt växande internationella förbindelserna ökar även behovet av konnunikationsfärdighcter. Detta gäller såväl förnågan att bruka vårt eget språk son några av de nera betydelsefulla världsspråken. gränserna under alla onständighetcr förr eller senare hade blivit nödvändig. Matenatiken har allt ner blivit ett konnunikatiensnodol. Mor och ner infornation lännas genon siffersammanställningar och statistiska redovisningar. Behovet av ett internationellt gällande natonatiskt språk har visat sig allt större. Med vår nuvarande natenatikundorvisning har vi nått sänre resultat än vad andra länder nått. Såväl innehållet i natenatikundorvisningen son dess notodik naste av den anledningen ses över. Förbundet anser det tillfredsställande att översynen sätts in i ett nera långsiktigt progran och att SÖ anger planerna för frantidon. Grundskolerefornen nedförde för hela lärarkåren oufattandc förändringar av deras.arbetsuppgifter. Lärarkåren utsattes därigenon för utonordentligt hårda påfrestningar. Allvarlig kritik kunde i nänga.avseenden riktas not do forner under vilka grundskolan infördes. Det är således ingen tvekan on att läronedolssidan försunnades på ett annärkningsvärt sätt. Väl utprovade läronodol i erforderlig onfattning fanns inte tillgängliga vare sig vid grundskolans införande eller under de närnast därpå följande åren och bristen på ändanålsenliga läronodol kvarstår alltjänt även on förhållandena kontinuerligt har förbättrats. Lärarna erhöll inte den infornation och den fortbildning son ett införande av on ny skola ned ny nålsättning och nya arbetsnetoder krävde. Skolledningen erhöll inte - och hrr för övrigt alltjänt inte fått - den förstärkning son behövdes, vilket bl a nedfört och nedför att rektorerna inte kunnat ägna tillräcklig tid åt skolans inre arbete, lärarhandledning, elevvårdsfrågor osv. Ett alltför doninorande adninistrativt arbete har i hög grad konnit att ta deras tid och krafter i anspråk. När SÖ nu redovisar sina planer för frantidon naste nan därför utgå ifrån att denna planering också innebär on allvarlig strävan att undvika de nisstag son gjordes vid grundskolans införande. Förändringar i en verksanhot av vad slag den vara nä kan aldrig genonföras nod önskat resultat on inte progranförklaring och anvisningar konplottoras ned praktiskt handlande och tillgodoseende av berättigade krav på resurser i olika avseenden för den son i praktiken har att genonföra de beslutade reformerna.

4 4. SÖ har föreslagit att den nya läroplanen skall börja tillämpas nod ott successivt införande tidigast fr o n hösten Ett införande av nya läroplaner och förändrade undervisningsmetoder alltför kort tid efter det att ett beslut om förändringarna är fattat kan dock komma att ånyo ställa lärarna och eleverna inför mycket stora svårigheter. SÖ har på en rad punkter cndn,st lämnat upplysning om förändringarnas innebörd i mera allmänna ordalag och därefter hänvisat t i l l kommande ojivisningar, konkreta exempel, studieplaner m n. Förbundet ställer sig synnerligen tveksamt t i l l frågan om det verkligen kommer att bli möjligt att under tiden fram t i l l läsåret 1970/71 utarbeta utlovade detaljerade anvisningar och nod stöd av dessa hinna producera erforderliga läromedel. På vissa områden synes inte heller resultaten av pågående försöksverkaamhet kunna föreligga i bedömbart skick förrän tidigast under läsåret 1969/70. Vid grundskolans införande lämnades lärarna att utan läromedel och utbiidningskomplettoring själva klara av att söka förverkliga grundskolans intentioner. Om inte resurser i fråga om erforderliga läromedel, lokaler och utbildningskcmplottcringar hinner ställas t i l l lärarnas förfogande i tid före början av läsåret 1970/71 bör tillämpandet av den nya läroplanen förskjutas ott eller annat år framåt i tiden. Detta kan i första hand komna att gälla högstadiet. SÖ har på ott tillfredsställande öppet sätt bedrivit arbetet ned den nu aktuella översynen. Mod lärarnas organisationer har SÖ hållit kontakt under arbetets gäng och informerat om olika faser av arbetet. Det måstevara ott intresse för alla parter att samhällets refornverksanhet i olika avseenden bodrivs ned öppenhet. Det skall erkännas att SÖ i denna fråga tagit ett steg i rätt riktning och det är förbundets förhoppning att denna vilja t i l l kontinuerliga överläggningar skall komna att onfatta även andra onräden som är föronål för båda parters intressen sant att även andra nyndigheter ned för skolväsendet väsentliga frågor skall följa SÖ:s exonpel.

5 39- En f ortskridando läroglansöversjn I förslaget t i l l översyn av grundskolans läroplaner saknar nan tyvärr förslag rörande vissa speciella områden av skolans verksamhet. I det avslutande avsnittet har SÖ förtecknat vissa av dessa frågor. Det kan i och för sig vara förståeligt om man inte vid ett enda tillfälle kan ta upp alla olika problemställningar t i l l behandling framför allt inte då många frågor kräver successiva beslut. Förbundet v i l l för några områden understryka angelägenhoten av en snar behandling. Ett viktigt område för utvecklingsarbetet under den närmaste tiden är arbetet i B-skolorna. Kursplaner och timplaner måste omarbetas mod hänsyn t i l l utvecklingen, i skolor av klasstypen A o a. De i detta yttrande framförda synpunkterna on nödvändigheten av förstärkningar i resurshänseenden på en rad olika punkter måste självfallet gallo. B-skolorna i lika hög grad som skolor av klasstypen A och a. Förbundet förutsätter att arbetet med den av SÖ avisero.de ho.ndboken för undervisning i B-skolor kommer att bedrivas mod hög prioritet. Den föreslagna konstruktionen av högstadiet medför att än större uppmärksamhet måste ägnas åt de svagpresturando elevernas situation liksom ät elever mod speciella skolsrvårighcter. Endast i ett avseende har handikappunder visning-en berörts i det föreliggande förslaget, nämligen beträffande lärarbchovot. I denna fråga konstatoras att lärarbehovot vid övergång t i l l mera klinikundervisning blir oförändrat eller ökat. Det är angeläget att on översyn av anvisningarna för specialundervisningen omedelbart kommer t i l l stånd mod orforderlig anpassning t i l l föreliggande läroplansförslag och att anvisningarna kan träda i kraft vid samma tidpunkt som blir fastställd för läroplanen som helhet. Förbundet förutsätter att det nya förslaget t i l l anvisningar för specialundervisningen görs t i l l föremål för remissbehandling i sedvanlig ordning. Frågor rörande betyg och botygssättningpå olika stadier hor under den sonaste tiden varit föremål för vissa diskussioner inom förbundet. Det har därvid framkommit entydiga uppfattningar om dot nuvarande betygssättningssystemets bristfälligiieter. Skolöverstyrelsen har vidare understrukit att frågor sommanhängande med personal- och olevvårdsfrägor även i fortsättningen måste ägnas betydande intresse. Sedan förslaget t i l l läroplansövcrsyn överlämnades t i l l Kungl Maj:t har också SÖ tagit initiativet t i l l att i samråd med skolans personalorganisationer och huvudmän m f l närmare kartlägga hithörande

6 frågor. Skolans trivsel- och arbetsförhållanden hänger nära sannan nod dessa frågor nen är även beroende av en rad andra faktorer inon och uton skolan vilka delvis tidigare har tcrörts i förbundets yttrande. En ständigt pågående utveckling i samhället och i skolan gör att dessa problcn aldrig kan få en för alltid gällande lösning. De naste ständigt göras t i l l förenål för observation och resurser i olika avseenden nåsto ställas t i l l förfogande så att erforderliga åtgärder kan vidtagas. Lärarförbundet instänner därför ned SÖ i den uppfattningen att det alltjänt finns stora frågor att lösa på detta onråde och hälsar ned tillfredsställelse det initiativ son SÖ tagit. Sveriges lärarförbund henställer att ovan anförda synpunkter beaktas vid ärendets fortsatta handläggning. Stockholn den 5 februari I968 HANS H3LLERS / Lars Paul

Teknik gör det osynliga synligt

Teknik gör det osynliga synligt Kvalitetsgranskning Rapport 2014:04 Teknik gör det osynliga synligt Om kvaliteten i grundskolans teknikundervisning Skolinspektionens rapport 2014:04 Diarienummer 2013:1536 Stockholm 2014 Foto: Monica

Läs mer

Olika elever samma undervisning

Olika elever samma undervisning Olika elever samma undervisning Skolinspektionens erfarenheter och resultat från tillsyn och kvalitetsgranskning 2010 Skolinspektionens rapport Diarienummer 40-2011:4396 Stockholm 2011 Foto: Monica Ryttmarker

Läs mer

rapport från lärarnas riksförbund Så vill lärarna lyfta matematiken 2 200 matematiklärare om fortbildning och utvecklingen av matematikundervisningen

rapport från lärarnas riksförbund Så vill lärarna lyfta matematiken 2 200 matematiklärare om fortbildning och utvecklingen av matematikundervisningen rapport från lärarnas riksförbund Så vill lärarna lyfta matematiken 2 200 matematiklärare om fortbildning och utvecklingen av matematikundervisningen Så vill lärarna lyfta matematiken 2 200 matematiklärare

Läs mer

Ett bättre skydd för företagshemligheter. Torbjörn Malm (Justitiedepartementet) Lagrådsremissens huvudsakliga innehåll

Ett bättre skydd för företagshemligheter. Torbjörn Malm (Justitiedepartementet) Lagrådsremissens huvudsakliga innehåll Lagrådsremiss Ett bättre skydd för företagshemligheter Regeringen överlämnar denna remiss till Lagrådet. Stockholm den 12 december 2013 Beatrice Ask Torbjörn Malm (Justitiedepartementet) Lagrådsremissens

Läs mer

Regeringens proposition 2014/15:45

Regeringens proposition 2014/15:45 Regeringens proposition 2014/15:45 Utbildning för nyanlända elever mottagande och skolgång Prop. 2014/15:45 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 18 december 2014 Stefan

Läs mer

Myter om skolan hindrar utveckling

Myter om skolan hindrar utveckling Myter om skolan hindrar utveckling Myter om skolan hindrar utveckling 1 Förord I svenska kommuner och i andra länder som har förbättrat resultaten i skolan är en av framgångsfaktorerna en bred samsyn om

Läs mer

Lika betyg, lika kunskap?

Lika betyg, lika kunskap? En uppföljning av statens styrning mot en likvärdig betygssättning i grundskolan RiR 2011:23 Riksrevisionen är en myndighet under riksdagen med uppgift att granska den verksamhet som bedrivs av staten.

Läs mer

Skolans kvalitetsarbete ger möjlighet till förändring

Skolans kvalitetsarbete ger möjlighet till förändring Skolans kvalitetsarbete ger möjlighet till förändring Skolinspektionens erfarenheter och resultat från tillsyn och kvalitetsgranskning 2012 Skolinspektionens rapport Diarienummer 40-2013:2853 Stockholm

Läs mer

Utvärdera för utveckling

Utvärdera för utveckling Utvärdera för utveckling om utvärdering av skolpolitiska reformer Slutbetänkande av Utredningen om förbättrade resultat i grundskolan Stockholm 2014 SOU 2014:12 SOU och Ds kan köpas från Fritzes kundtjänst.

Läs mer

20 åtgärder för att stärka studenternas rättssäkerhet

20 åtgärder för att stärka studenternas rättssäkerhet 20 åtgärder för att stärka studenternas rättssäkerhet Högskoleverkets redovisning av ett regeringsuppdrag Högskoleverkets rapportserie 2001:27 R 20 åtgärder för att stärka studenternas rättssäkerhet Högskoleverkets

Läs mer

Regeringens proposition 2008/09:28

Regeringens proposition 2008/09:28 Regeringens proposition 2008/09:28 Mänskliga rättigheter för personer med funktionsnedsättning Prop. 2008/09:28 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 25 september 2008 Fredrik

Läs mer

Fri att leka och lära

Fri att leka och lära Fri att leka och lära ett målinriktat arbete för barns ökade säkerhet i förskolan Betänkande av utredningen Barns säkerhet i förskolan Stockholm 2013 SOU 2013:26 SOU och Ds kan köpas från Fritzes kundtjänst.

Läs mer

Utbildning för nyanlända elever rätten till en god utbildning i en trygg miljö

Utbildning för nyanlända elever rätten till en god utbildning i en trygg miljö Övergripande granskningsrapport 2009:3 Utbildning för nyanlända elever rätten till en god utbildning i en trygg miljö www.skolinspektionen.se Skolinspektionens rapport 2009:3 Diarienummer 00-2008-474 Stockholm

Läs mer

Fysik utan dragningskraft

Fysik utan dragningskraft Kvalitetsgranskning Rapport 2010:8 Fysik utan dragningskraft En kvalitetsgranskning om lusten att lära fysik i grundskolan Skolinspektionens rapport 2010:8 Diarienummer 40-2009:1000 Stockholm 2010 Foto:

Läs mer

Om Prioriteringscentrums förslag till ny etisk plattform för prioriteringsbeslut inom hälso- och sjukvården

Om Prioriteringscentrums förslag till ny etisk plattform för prioriteringsbeslut inom hälso- och sjukvården Bilaga till beslut av Statens medicinsk etiska råd (S 1985:A) den 23 januari 2009, Dnr 03/09. Om Prioriteringscentrums förslag till ny etisk plattform för prioriteringsbeslut inom hälso- och sjukvården

Läs mer

För- och nackdelar med en inkluderad verksamhet i skolan för elever med Aspergers Syndrom - En litteraturstudie

För- och nackdelar med en inkluderad verksamhet i skolan för elever med Aspergers Syndrom - En litteraturstudie Beteckning: Akademin för Utbildning och Ekonomi För- och nackdelar med en inkluderad verksamhet i skolan för elever med Aspergers Syndrom - En litteraturstudie Calle Dahlberg December 2010 Examensarbete

Läs mer

Barnet i den sociala barnavården

Barnet i den sociala barnavården Barnet i den sociala barnavården Gunvor Andersson Karin Aronsson Sven Hessle Anna Hollander Tommy Lundström Centrum för utvärdering av socialt arbete Liber Socialstyrelsen klassificerar sin utgivning i

Läs mer

Kvalitetsgranskning Rapport 2011:10. Förskolans pedagogiska uppdrag

Kvalitetsgranskning Rapport 2011:10. Förskolans pedagogiska uppdrag Kvalitetsgranskning Rapport 2011:10 Förskolans pedagogiska uppdrag Skolinspektionens rapport 2011:10 Diarienummer 40-2010:314 Stockholm 2011 Foto: Ryno Quantz Kvalitetsgranskning Rapport 2011:10 Innehåll

Läs mer

SOSFS 1997:15 (S) Allmänna råd. Tillämpningen av lagen (1990:52) med särskilda bestämmelser om vård av unga. Socialstyrelsens författningssamling

SOSFS 1997:15 (S) Allmänna råd. Tillämpningen av lagen (1990:52) med särskilda bestämmelser om vård av unga. Socialstyrelsens författningssamling SOSFS (S) Allmänna råd Tillämpningen av lagen (1990:52) med särskilda bestämmelser om vård av unga Socialstyrelsens författningssamling I Socialstyrelsens författningssamling (SOSFS) publiceras verkets

Läs mer

Vad gör kommunerna för ungdomar som inte går i gymnasieskolan?

Vad gör kommunerna för ungdomar som inte går i gymnasieskolan? Rapport 360 2011 Vad gör kommunerna för ungdomar som inte går i gymnasieskolan? En rapport om det kommunala informationsansvaret (uppföljningsansvaret) Beställningsadress: Fritzes kundservice 106 47 Stockholm

Läs mer

Hög tid för matematik

Hög tid för matematik Hög tid för matematik Inledning Denna rapport sammanfattar resultatet av ett uppdrag från utbildningsdepartementet till NCM om kompetenutvecklingsprogram och forskningsbaserade utecklingsstudier med fokus

Läs mer

Befordran till professor och lektor

Befordran till professor och lektor Rapport 2007:55 R Befordran till professor och lektor en rättslig översikt Högskoleverket Luntmakargatan 13 Box 7851, 103 99 Stockholm tfn 08-563 085 00 fax 08-563 085 50 e-post hsv@hsv.se www.hsv.se Befordran

Läs mer

Att vara lärare bilder ur två traditioner

Att vara lärare bilder ur två traditioner UTBILDNING & DEMOKRATI 1999, VOL 8, NR 2, 33-56 Att vara lärare bilder ur två traditioner Kerstin Skog-Östlin I debatten om skolan förekommer två termer som inte särskilt ofta problematiseras utan mest

Läs mer

Med rätt att välja. flexibel utbildning för elever som tillhör specialskolans målgrupp. Delbetänkande av Utredningen om en flexibel specialskola

Med rätt att välja. flexibel utbildning för elever som tillhör specialskolans målgrupp. Delbetänkande av Utredningen om en flexibel specialskola Med rätt att välja flexibel utbildning för elever som tillhör specialskolans målgrupp Delbetänkande av Utredningen om en flexibel specialskola Stockholm 2011 SOU 2011:30 SOU och Ds kan köpas från Fritzes

Läs mer

Hur kan vi förbättra elevers läsförmåga?

Hur kan vi förbättra elevers läsförmåga? Hur kan vi förbättra elevers läsförmåga? ett aktionsinriktat läsprojekt på gymnasienivå Eva-Karin Lindgren Masteroppgave i aksjonslæring (PFF3602) Institutt for pedagogikk og lærerutdanning Det samfunnsvitenskapelige

Läs mer

Miljöns mänskliga. dimension

Miljöns mänskliga. dimension Lars J. Lundgren, Christer Nordlund & Sofie Storbjörk UTBILDNINGSVETENSKAP Utbildningsvetenskap Miljöns mänskliga ett begrepp och dess sammanhang dimension Karin Fransson Ulf P. Lundgren En studie av humanistisk

Läs mer

Stöd och stimulans i klassrummet

Stöd och stimulans i klassrummet Rapport 2014:2 Stöd och stimulans i klassrummet Rätten att utvecklas så långt som möjligt Skolinspektionens rapport 2014:2 Diarienummer 2011:6494 Stockholm 2014 Foto: Monica Ryttmarker Förord Skolinspektionen

Läs mer

EFFEKTIVARE HANTERING AV STORA OCH KOMPLICERADE BROTTMÅL. en idéskrift

EFFEKTIVARE HANTERING AV STORA OCH KOMPLICERADE BROTTMÅL. en idéskrift EFFEKTIVARE HANTERING AV STORA OCH KOMPLICERADE BROTTMÅL en idéskrift December 2006 EFFEKTIVARE HANTERING AV STORA OCH KOMPLICERADE BROTTMÅL en idéskrift December 2006 3 Tryck & Produktion: Edita 2006

Läs mer

Ett lyft för den som vill

Ett lyft för den som vill 2010:12 Ett lyft för den som vill Utvärdering av den statliga satsningen på fortbildning av lärare MISSIV DATUM DIARIENR 2010-05-24 2008/23-5 ERT DATUM ER BETECKNING 2008-01-24 U2008/450/S Regeringen Utbildningsdepartementet

Läs mer

2014-09-02 U2014/5176/S

2014-09-02 U2014/5176/S Promemoria 2014-09-02 U2014/5176/S Utbildningsdepartementet Vissa skollagsfrågor Del 2 2 Förord Skollagen (2010:800) trädde i kraft den 1 augusti 2010 och har tillämpats på utbildning och annan pedagogisk

Läs mer