Beslut. efter tillsyn i Haninge kommun. Skolinspektionen. Haninge kommun se Dnr :4713

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Beslut. efter tillsyn i Haninge kommun. Skolinspektionen. Haninge kommun haiimgekommmi@haninge. se. 2014-09-05 Dnr 43-2013:4713"

Transkript

1 Beslut Haninge kommun se Beslut efter tillsyn i Haninge kommun Skolinspektionen, Box 23069, Stockholm, Besöksadress: Sveavägen 159 Telefon: , Fax:

2 Beslut 2(18) Tillsyn i Haninge kommun Skolinspektionen har under våren 2014 genomfört regelbunden tillsyn i Haninge kommun. Samtliga kommunala och fristående skolor och verksamheter har granskats och i de fall det bedömts föreligga brister har huvudmannen förelagts att åtgärda dessa. Föreliggande beslut avser brister på områden där Haninge kommun måste ta ett övergripande och samordnande ansvar för att säkerställa att författningarnas krav uppfylls i alla verksamheter. De brister som redovisats i tidigare fattade skol-, fritidshems-, förskole- och vuxenutbildningsbeslut upprepas inte i detta beslut. Fakta om kommunen Haninge kommun är belägen i Stockholms län, sydöst om Stockholms kommun. Antal invånare i Haninge kommun uppgick enligt Statistiska Centralbyrån (SCB) år 2012 till cirka Ansvaret för utbudningsväsendet i Haninge kommun finns hos två nämnder, grund- och förskolenämnden och gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden. På tjänstemannanivå leds verksamheterna av en förvalirringschef. Underställd förvaltningschefen finns tre verksamhetschefer med ansvar för förskola och familjedaghem, grundskola och fritidshem samt gymnasieskola, vuxenutbildning och svenska för invandrare. Dessutom har förvaltningen stödavdelningar; Navigatorcentrum som organiserar kommunens gemensamma information och studie- och yrkesvägledarna, en central stödavdelning som tillhandahåller medicinskt ledningsansvarig skolsköterska, skolläkare, skolpsykologer, talpedagoger, hörselpedagog, studie- och yrkesvägledare för särskolan, mediacenter, modersmålslärare och Centrum för mottagning av nyanlända (CMN) samt en kvahtetsavdelning som bland annat sammanställer pedagogiska resultat till förskolor, grundskolor, gymnasieskolor samt vuxenutbildningen. Förskolorna i kommunen leds av 13 förskolechefer som ansvarar för varsin enhet. Grundskolan är organiserad i 16 grundskoleenheter under ledning av 16 rektorer. Rektorn ansvarar även för fritidshemmen på respektive skola. Grundsärskolan är organiserad under tre grundskolerektorer och inryms i Brandbergsskolan, Svartbäcksskolan och Vendelsömalmsskolan. Gymnasieutbildningen i Haninge kommun bedrivs vid tre skolenheter, Fredrika Bremerskolan, Fredrika Bremergymnasiet Fredrik och Fredrika Bremergymnasiet Riksäpplet som leds av tre rektorer. Gymnasiesärskolan är

3 B Sluf 3(18) organiserad inom Fredrika Bremergymnasiet Riksäpplet. Inom kommunens gymnasieskolor erbjuds utbildning på bygg- och anläggningsprogrammet eloch energiprogrammet, fordons- och transportprogrammet, industritekniska programmet, ws- och fastighetsprogrammet, ekononuprograrnmet, handelsoch administrationsprogrammet, hotell- och turismprogrammet, restaurangoch livsmedelsprogrammet, naturvetenskapsprogrammet, samhällsvetenskapsprogrammet, barn- och fritidsprogrammet, estetiska programmet, vårdoch omsorgsprogrammet samt telaiikprograrnmet. Alla introduktionsprogram erbjuds. Inom gymnasiesärskolan erbjuds utbildning inom programmet för hotell, restaurang och bageri. Även det individuella programmet erbjuds. Vuxenutbildiiingen leds av en rektor och omfattar kommunal vuxenutbildning, särskild utbrtdning för vuxna och utbildning i svenska för invandrare. I Haninge kommun finnstio fristående grundskolor varav åtta har inspekterats i samband med tillsynen av Haninge kommun. De två kvarvarande friskolorna i Haninge kommun kommer att inspekteras inom ramen för Skolinspektionens samlade granskning av denna huvudmans skolor under hösten Haninge kommun har en tillsynsansvarig för att genomföra regelbunden tillsyn av fristående förskolor i kommunen. Skolverkets nationella statistik för år 2013 visar att cirka 80 procent av samtliga barn i åldrarna 1 till 5 år är placerade i förskolan och att andelen årsarbetare med pedagogisk högskoleutbildning i kommunal regi är 30 procent vilket kan jämföras med 56 procent för samtliga kommuner i riket. Skolverkets nationella statistik för år 2013 visar att 89 procent av samtliga elever i åldern sex till nio år, och tre procent av samtliga elever i åldern 10 till 12 år är inskrivna i fritidshemmet. Kommunen har beslutat att kommunens fritidsgårdar ska erbjuda fritidsverksamhet för elever i åldrarna 10 till 12 år. Enligt kommunens egna siffror är 333 elever inskrivna i fritidshemmen. Av den personal som arbetar på fritidshemmen har 21 procent pedagogisk högskoleutbildning vilket kan jämföras med rikets 53 procent. Kunskapsresultat Skolinspektionen har i separata beslut beskrivit måluppfyllelsen inom den kommunala förskolan, fritidshemmet samt kunskapsresultaten för vuxenutbildningen. Skolinspektionen har även i separata beslut redovisat kunskapsresultaten i varje grundskola och i kommunens gymnasieskolor. Redovisningen av kunskapsresultaten nedan avser resultaten på en kommunövergripande nivå för Haninge kommuns skolor.

4 B 81 Ut 4(18) Grundskola Årskurs 3 Skolverkets nationella statistik (SIRIS) för ämnesproven i matematik läsåret 2012/2013 visar att andelen elever i kommunen som nådde kravnivån i de sju delproven varierade mellan 72 och 95 procent. Lägst resultat uppnåddes i delprovet "skriftliga räknemetoder, statistik". Haninge kommuns resultat var lägre i sex av de sju delproven i matematik jämfört med riket. I delproven "bråk, uppdelning av tal" var Haninge kommuns resultat strax över det genomsnittliga resultatet för riket. Vidare visar SIRIS att andelen elever som nådde kravnivån i de åtta delproven i det nationella ämnesprovet i svenska varierade mellan 86 och 95 procent läsåret 2012/2013. Lägst resultat uppnåddes i delproven "skrivuppgift, berättande text" och " "skrivuppgift, stavning interpunktion " och högsta delprovsresultat var "Muntlig uppgift". Kommunens resultat i det nationella ämnesprovet i svenska var något lägre i samtliga delprov jämfört med riket. Avseende andelen elever som nådde kravnivån i de åtta delproven i det nationella ämnesprovet i svenska som andraspråk varierade resultaten mellan 65 och 87 procent läsåret 2012/2013. Kommunens resultat var något lägre i samtliga delprov jämfört med riket. Utöver resultaten på de nationella ämnesproven i matematik, svenska och svenska som andraspråk redovisar kommunen ingen saitunanställning för elevernas måluppfyllelse i årskurs 3. Årskurs 6 Skolverkets nationella statistik för läsåret 2012/2013 visar att andelen elever som uppnådde kunskapskraven för lägst betyg E i årskurs 6 år 2013 var som högst (100 procent respektive nästintill 100 procent) i ämnena bild, hem- och konsumentkunskap, modersmål, musik, naturorienterande ämnen och samhällsorienterade ämnen. Lägsta andel elever med ett godkänt betyg var i ämnena svenska som andraspråk 69 procent och matematik 92 procent vilket var strax under de genomsnittliga resultaten för riket som helhet (70 respektive 93 procent). Den genomsnittliga betygspoängen var högst i samhällsorienterade ämnen (15,6), naturorienterande ämnen (14,8) och modersmål (14,5). Det genomsnittliga betygspoängen var som lägst i svenska som andraspråk (8,1), fysik (12,2) och hem- och konsumentkunskap (12,3). I ämnena modersmål, naturorienterande ämnen, samhällsorienterande ämnen, religionskunskap, samhällskunskap och teknik ligger betygspoängen över genomsnittet för riket medan övriga ämnen ligger lägre än genomsnittet för riket. Skolverkets nationella statistik för år 2013 gällande betyg per ämne i årskurs 6 visar att flickor når bättre resultat än pojkar i de flesta ämnen. Störst är skillnaden i ämnena engelska och svenska.

5 Beslut 5(18) Kommunen redovisar ingen jämförande resultatsarnmanställning mellan pojkar och flickors betygsresultat i de olika ämnena. Årskurs 9 Enligt den nationella statistiken för årskurs 9 år 2013 var andelen elever som uppnådde kunskapskraven i samtliga ämnen 70,5 procent i Haninge kommun i jämförelse med rikets 77 procent. Elevernas genomsnitthga meritvärde för kommunen var 202 poäng jämfört med rikets 213 poäng. Det skiljer 40 poäng mellan det högsta genomsnittliga meritvärdet, 219 (Dalarö skola) och det lägsta genomsnittliga meritvärdet, 179 (Vendelsömalm skola). Vidare visar SIRIS att det genomsnittliga meritvärdet för kommunen i årskurs 9 år 2013 har ökat med en poäng jämfört med det genomsnittliga meritvärdet år Sett över en tioårsperiod har det genomsnitthga meritvärdet i kommunen varierat mellan 189 och 202 poäng. Det genomsnitthga meritvärdet har sedan 2004 legat under motsvarande värde för riket. De senaste tre åren är resultaten i stort sett oförändrade. Flickorna uppnådde ett genomsruttligt meritvärde på 212 poäng medan pojkarna uppnådde 195 poäng. Skillnaden mellan pojkar och flickors resultat har varierat de senaste 10 åren, men flickornas har genomgående haft ett högre genomsnittligt meritvärde. Pojkarna har det senaste året förbättrat sina resultat medan flickornas resultat har försämrats de två senaste åren. Skillnaden mellan flickors och pojkars meritvärde varierar mellan 5 och 22 poäng beroende på skola, med undantag för Dalarö skola där pojkarnas resultat är 30 poäng högre än flickornas resultat. Avseende det genomsnitthga meritvärdet i årskurs 9 i kommunen visar resultaten att gruppen nyinvandrade elever (141poäng) år 2013 har 64 poäng lägre genomsnittligt meritvärde jämfört med gruppen "exklusive nyinvandrade elever"(205 poäng). Den nationella statistiken för 2013 visar att elever som har föräldrar med eftergymnasial utbildning har 52 poäng högre i genomsnittligt meritvärde i årskurs 9 än elever med föräldrar som har förgymnasial utbildning. Enligt Skolverkets nationella statistik har andelen elever som nått de mål/kunskapskrav som minst ska uppnås i alla ämnen under en femårsperiod varierat mellan 65 och 71 procent. Andelen har de två senaste åren ökat. Nationell statistik visar också att andelen elever som inte når kunskapskraven i två, fler eller alla ämnen har minskat från 22 procent (år 2012) till 20 procent (år 2013). Andel elever som år 2013 var behöriga till yrkesprogrammen i gymnasieskolan var 83 procent. I det estetiska programmet var det 82 procent, ekonomi-, humanistiska- och samhällsvetenskapsprogrammet cirka 81 procent samt naturvetenskaps- och teloiikprograrnmet 79 procent.

6 Beslut 6(18) Grundsärskola Skolverkets nationella statistik visar inte några kunskapsresultat för elever i grundsärskolan. Haninge kornmuns egen sammanställning av kunskapsresultaten visar att 64 procent av grundsärskolans elever i årskurs 9 uppnådde minst kunskapskrav E i samtliga ämnen. Kommunens sammanställning av kunskapsresultaten grundar sig på resultaten för de elever vars vårdnadshavare har godkänt att resultaten redovisas offentligt. Skolverkets nationella statistik visar att antalet elever per lärare i Haninge kommun 2013 är 5,2 elever jämfört med rikets 3,2. Gymnasieskola Skolverkets nationella statistik visar att den genomsnittliga betygspoängen för gymnasieeleverna i Haninge kommun är 13,1 poäng läsåret 2012/2013. De genomsnitthga betygspoängen har under de senaste fem läsåren varierat från som lägst 12,9 (2010) och som högst 13,9 (2009). Läsåret 2012/2013 uppnådde eleverna på omvårdnadsprogrammet det högsta genomsnitthga betygspoängen (14,8). Lägsta genomsnittliga betygspoängen hade eleverna på fordonsprogrammet (11,6). Skolinspektionen vill förtydliga att den genomsnitthga betygspoängen för samtliga gymnasieprogram inte finns redovisade i Haninge kommun på grund av att något program har för få elever för att de ska redovisas i Skolverkets nationella statistik. Av Skolverkets nationella statistik framgår att drygt 77 procent av de elever i gymnasieskolan som fick slutbetyg läsåret 2012/2013 nådde grundläggande behörighet till universitet och högskola. Motsvarande andel för riket som helhet var 87 procent samma år. Läsåret 2012/2013 fullföljde drygt 69 procent av eleverna sin utbildning inom fyra år, vilket kan jämföras med motsvarande andel i riket som var 77 procent. Andelen elever som fullföljt sin utbildning inom fyra år har de senaste fem läsåren i stort sätt varit oförändrat. Gymnasiesärskola Skolverkets nationella statistik visar inte några kunskapsresultat för elever i gymnasiesärskolan. Haninge kommuns egen sammanställning av kunskapsresultaten visar att 67 procent har uppnått minst godkänt i samtliga ämnen utifrån det personliga studieprogrammet. Skolverkets nationella statistik visar att antalet elever per lärare i Haninge kommun 2013 är 2,7 elever jämfört med rikets 4 elever.

7 Boslöt 7(18) Tabell 1: Antal barn/elever per verksamhet/skolform Ve r ksa m hetsfo rm Antal barn/elever/studerande Förskola 3287 Pedagogisk omsorg för barn i åldern 1-5 år 222 Fritidshem 3287 Förskoleklass 877 Grundskola 6831 Grundsärskola 72 Gymnasieskola 2457 Gymnasiesärskola 26 Kommunal vuxenutbildning 1390 Särskild utbildning för vuxna 20 Utbildning i svenska för invandrare 1080 Källa: Haninge kommun i november 2013 Helhetsbedömning Tillsynen visar att Haninge kommun bedriver utbildningsverksamheter som i olika grad uppfyller författningarnas krav. I separata beslut för de olika verksamheterna har Skolinspektionen konstaterat att det finns områden, både på verksamhetsnivå och på övergripande nivå, som kommunen behöver förbättra. Vid Skolverkets tillsyn år 2006 konstaterades att elevernas kunskapsresultat i årskurs 9 ligger under motsvarande resultat i riket vad gäller det genomsnittliga meritvärdet och andel elever som uppnådde målen i alla ämnen. Skolinspektionen konstaterar att elevernas kunskapsresultat i årskurs 9 år 2013 fortfarande ligger under motsvarande resultat i riket. Det genomsnittliga meritvärdet från år 2007 till år 2013 har haft en svag ökrirng med tre poäng. Haninge kommun har inte följt upp, analyserat och genomfört åtgärder för att öka dessa resultat i tillräcklig utsträckxiing. En viktig förutsättning för att kunna erbjuda en god och likvärdig utbildning är ett fungerande systematiskt kvalitetsarbete både på enhetsnivå och på huvudmannanivå. Skolinspektionen konstaterar att förvaltningen till stor del följer upp kunskapsresultat som är kopplade till de nationella målen inom förskola,

8 Beslut 8(18) grundskola, grundsärskola, gymnasieskola, gymnasiesärskola och vuxenutbildningen. Däremot saknas en uppföljning av verksamheten i fritidshemmen. Tillsynen visar att trots kommunens omfattande saixmianställningar av resultat saknas övergripande analyser av resultaten för att fastställa förbättringsområden som kommunen behöver arbeta med. Vidare har Skolinspektionen inte tagit del av några dokumenterade analyser avseende grundsärskolan och gymnasiesärskolans verksamheter. I intervju med förvaltningschefen inom kommunen bekräftas att förvaltningen och skolenheterna behöver bli bättre på att analysera resultaten. Detta gäller exempelvis kunskapsresultaten i årskurs 9, sldllnader i kunskapsresultat mellan pojkar och flickor i årskurs 9 samt skillnader i kunskapsresultat mellan elever med svensk bakgrund och elever med utländsk bakgrund. Flertalet skolors systematiska kvahtetsarbete har också bedömts som bristfälligt vilket leder till att huvudmannen inte får tillräckhgt underlag för att få kunskap om vilka områden som behöver utvecklas och vilka av dessa som ska prioriteras. Tillsynen visar att kommunen behöver intensifiera sitt arbete med att följa upp och analysera elevernas måluppfyllelse på en övergripande nivå, för att bland annat kunna upptäcka exempelvis konstanta skillnader över tid i elevernas kunskapsresultat. Detta är viktigt för att säkerställa en likvärdig utbilcining där fler elever når målen för utbildningen. Skolmspektionen bedömer vidare att Haninge kommun inte i tillräcklig omfattning vidtar åtgärder för att säkerställa att alla barn och elever ges likvärdiga fömtsättningar att tillgodogöra sig utbudningen utifrån sina behov och förutsättningar. Det är något som de stora skillnaderna i kunskapsresultat mellan elever med utländsk bakgrund och elever med svensk bakgrund pekar på. Exempelvis ger inte kommunen smdiehandledning på modersmål i tillräcklig utsträclaiing. För att erbjuda samtliga elever i grundskolorna och gymnasieskolorna en likvärdig utbildning behöver verksamheterna i högre grad möta och uppväga skillnaderna i elevernas förutsättningar att tillgodogöra sig utbildningen. Haninge kommun behöver också initiera insatser och åtgärder som syftar till att minska exempelvis de skillnader som finns mellan flickors och pojkars resultat samt resultat i grundskolan. Haninge kommun har ett ansvar för att eleverna får tillgång till en likvärdig utbildning oavsett vid vilken skolenhet eleverna går. Av Skolinspektionens beslut för förskolorna i Haninge kommun framgår att förskolorna sammantaget utgår från de nationella målen läroplanen, men att verksamheterna bland annat behöver utveckla samverkan med förskoleklass, fritidshemmen och skolan. Fritidshemmens veii<sarnhet har tidigare inte varit tillräckligt uppmärksammad på huvudmannanivå och på enhetsnivå och därför har kommunen organiserat en kvalitetsgranskning av kommunens alla fritidshem under det gångna läsåret. Av kvahtetsgranslmingarna framgår vad

9 Beslut 9(18) enheterna liksom huvudmannen behöver utveckla avseende fritidshemmens verksamhet. Dock har Skolinspektionen konstaterat i beslutet för fritidshem att det bland annat generellt brister i samverkan mellan fritidshemspersonal och lärarna, vilket är något som behöver åtgärdas. Av Skolinspektionens beslut för förskolorna i Haninge kommun framgår att det finns brister i hur dessa verksamheter planeras, följs upp och utvärderas. Både på enhets- och huvudmannanivå saknas analys av måluppfyllelsen i förskolornas verksamheter. Skolinspektionens ingripande Föreläggande Skolinspektionen förelägger enligt 26 kap. 10 skollagen (2010:800) Haninge kommun att vidta nedanstående åtgärder för att avhjälpa påtalade brister. De vidtagna åtgärderna ska senast den 5 december 2014 redovisas för Skolinspektionen. Undervisning och lärande Bedömning Haninge kommun måste vidta följande åtgärd för att förbättra arbetet inom bedömningsområdet Undervisning och lärande. Erbjuda en likvärdig utbildning inom varje skolform. Motivering Enligt skollagen ska utbildningen vara likvärdig inom varje skolform och inom fritidshemmet oavsett var i landet den anordnas och syfta till att alla barn och elever ska inhämta och utveckla kunskaper och värden. Utbildningen ska främja alla barns och elevers utveckling och lärande samt en livslång lust att lära. I utbudningen ska hänsyn tas till barns och elevers olika behov. Barn och elever ska ges stöd och stimulans så att de utvecklas så långt som möjligt. En strävan ska vara att uppväga skillnader i barnens och elevernas föratsättningar att tillgodogöra sig utbildningen. Skolinspektionen konstaterar att Haninge kommun inte ger alla elever en likvärdig utbudning. I såväl grundskolor som på förvaltnings- och nämndnivå uppges vid intervjuer att en av Haninge kommuns stora utmaningar inom ramen för skolans kompensatoriska uppdrag är att ge nyanlända elever de förutsättningar som krävs för att de ska kunna uppnå utbildningens mål och kunskapskrav. Andelen nyanlända elever i kommunens grundskolor ingår som en bakgrundsfaktor i kommunens nuvarande ekonomiska fördelningsmodell, det

10 Brå; ] Ut 10 (18) så kallade strukturbidraget. De kommunala grundskolor som tar emot nyanlända elever får ersättning från kommunen via strukturbidraget. Vid tillfället för tillsynen hade Brandbergsskolan drygt 50 procent av de nyanlända eleverna i årskurs 9 i kommunen och skolans resultat visar på stora skillnader mellan elevgruppen "Nyinvandrade elever" och elevgruppen "totalt exklusive nyinvandrade elever" i kommunen. Skolinspektionens tillsyn visar att det i flera skolor med relativt låga kunskapsresultat, finns brister som bland annat kan kopplas till nyanlända elevers utbildning. Till exempel ges elever i flera grundskolor och samtliga gymnasieskolor inte studiehandledning på modersmålet i den omfattning de har behov av. Det förekommer även att elever inte ges studiehandledning överhuvudtaget, trots att de har behov av det. I fem grundskolor finns det också brister i undervisningen i ämnet svenska som andraspråk. Exempelvis saknas lärare med utbildning i svenska som andraspråk på dessa skolor. Skolinspektionen konstaterar också att det finns brister i rutinerna för mottagande av nyanlända elever. Dels brister kommunen i att kartlägga elevernas kunskaper, dels framkommer i tillsynen att skolorna inte förmår anpassa undervisningen till nyanlända elevers förutsättningar och behov. Det finns även skolor som brister i att utarbeta åtgärdsprogram för nyanlända elever som har behov av anpassad studiegång eller studiehandledning på modersmål. I intervju med förvaltningschef framkommer att huvudmannen är medveten om dessa brister. Under våren 2014 har huvudmannen upprättat ett "Centrum för mottagande av nyanlända (CMN)". Syftet med CMN är bland annat att samordna skolornas mottagande av nyanlända barn och elever samt att ge nyanlända barn och elever rätt fömtsättjiingar för att utvecklas och uppnå de kunskapskrav som lägst ska uppnås i skolans alla ämnen. Skolinspektionen noterar att sedan starten av CMNs verksamhet har kartläggning av nyanlända elevers kunskaper gjorts. Skolinspektionens samlade bedömning är dock att nyanlända elever i huvudmannens skolor inte får tillräckhgt med stöd och att huvudmannen inte skapar de förutsättningar som krävs för att alla elever ska nå målen för utbudningen. I intervjuer med ansvariga politiker och förvaltningschef är utbildnmgsnämnderna och utbildnmgsförvaltningen medveten om dessa brister. Grund- och förskolenämnden har i ett nämndbeslut under juni månad år 2014 gett utbildnmgsförvaltningen i uppdrag att följa upp struktursbidragssmodellens effektivitet i Haninge kommun. Skolverkets nationella statistik visar att skillnader mellan flickors och pojkars resultat finns i årskurs 6 i nästan samthga ämnen. Sett över en femårsperiod för årskurs 9 har skillnaden mellan flickors och pojkars genomsnittliga meritvärde

11 Besitt 11 (18) varierat mellan 17 och 29 poäng tillflickornas fördel. Flickorna har de fem senaste åren haft högre andel som minst uppnått kunskapskraven för lägst betyget E i alla ämnen än pojkarna. Nationell statistik för årskurs 9 visar även att elever vars föräldrar har en förgymnasial utbudning når sämre resultat jämfört med elever vars föräldrar har en eftergymnasial utbilcining. I intervjuer, på såväl nämnd- som förvaltningsnivå, bekräftas att även i detta sammanhang har Haninge kommun ett viktigt uppdrag att se över och därefter implementera förbättringsåtgärder i syfte att uppväga de skillnader som finns mellan exempelvis olika elevgruppers resultat. Ett sätt att angripa detta menar de intervjuade politikerna och tjänstemännen handlar om att intensifiera kommunikationen mellan utbildximgsförvaltningen och de enskilda skolenheterna. I intervju med grundskolechefen uppges emellertid att det saknas en analys av hur huvudmannen ska komma till rätta med de stora skillnaderna mellan pojkar och flickor och mellan elever med föräldrar som har olika utbildningsbakgrund. I intervjuer med grundskolechefen, förvaltningschefen och utbildningsnämndernas politiker framhålls att utbildningen inom flera skolformer inte är likvärdig samt att skolornas arbete med nyanlända elever behöver förbättras. I samma intervjuer efterlyses en bättre uppföljning av hur strukturbidragen i kommunen används. Sammanfattningsvis visar Skolinspektionens utredning att Haninge kommun brister i att ge alla elever en likvärdig utbildning. Mot denna bakgrund föreläggs Haninge kommun att se till att utveckla utbildningen så att alla barn och elever ges likvärdiga fömtsättningar att tillgodogöra sig utbildningen, utifrån sina behov och förutsättningar. Författning 1 kap. 9 skollagen Uppföljning och utveckling av utbildningen Bedömning Haninge kommun måste vidta följande åtgärd för att förbättra arbetet inom bedömningsområdet Uppföljning och utveckling av utbildningen. Se till att det bedrivs ett dokumenterat systematiskt kvahtetsarbete som består i planering, uppföljning och utveckling av utbildningen. Motivering Av skollagen framgår att varje huvudman inom skolväsendet på huvudmannanivå systematiskt och kontinuerligt ska planera, följa upp och utveckla utbildningen. Kvalitetsarbetet ska vara dokumenterat.

12 Bes I Ut 12(18) Enligt Skolverkets allmänna råd om systematiskt kvalitetsarbetet (SKOLFS 2012:98) bör huvudmannen se till att styrning, ledning, organisation och uppföljningssystem stödjer kvalitetsarbetet såväl på huvudmannanivå som på enhetsnivå. Varje huvudman bör se till att det finns dokumentation för alla skolformer som är tillräcklig för att hgga till grund för analys och beslut på huvudmannanivå om prioritering av utvecldingsinsatser. Tillsynen visar att Haninge kommun brister i att följa upp processen för det systematiska kvahtetsarbetet samt analysera och dokumentera sin verksamhet på kommunövergripande nivå i tillräcklig utsträckning. Grunden i Haninge kommuns nuvarande systematiska kvahtetsarbete finns i dokumentet "Skolplan kunskap ull 100 procent". I planen beskrivs sju prioriterade mål för skolutveckling i Haninge kommun. Som underlag för uppföljning på huvudmannannivå av Skolplanen använder Haninge kommun i huvudsak två olika verktyg. Det ena är Skolplanenkäten, som är kommunens enkätverktyg för att mäta elevernas och vårdnadshavamas uppfattningar om hur väl de olika verksamheterna fungerar. Det andra är sammanstälhiingar över kunskapsresultaten (så kallad "skolresultatprofil"). I dessa skolresultatprofiler finns sammanställningar över kurs- och ämnesbetyg samt nationella prov. Dessutom genomför kommunen egna kunskapskontroller samt har ett uppföljningssystem inom grund- och gymnasieskola som i huvudsak handlar om att kartlägga om elever når kunskapskraven för lägst betyget E. Kommunen har även sammanställningar för kunskapsresultaten för grundsärskolan och gymnasiesärskolan. Analys Skolinspektionens bedömning är att Haninge kommun inte analyserar de olika verksamhetemas arbete i tillräcklig utsträcknrng. Kommunens årsredovisning för grund- och förskola och årsredovisningen för gymnasie- och vuxenutbildningen innehåller begränsade analyser av kunskapsresultaten. Det anges exempelvis i grund- och förskolans årsredovisning följande mål, att "genomföra åtgärder som förbättrar undervisningens kvahtet i klassmmmet" i grundskolan. Huvudmannen skriver att målet är uppfyllt genom att andelen elever som uppnått minst kunskapskraven för betyget E har ökat från 67 procent till 70 procent i årskurs 9.1 analysen konstaterar huvudmannen att "bedöma vilka insatser som lett till denna ökning är mycket svårt då vi sällan utvärderar våra insatser med exempelvis kontrollgrupper". I årsredovisningen anges alltså att huvudmannen inte vet vilka insatser som har lett till ökningen och att förvaltningen inte har som vana att utvärdera genomförda insatser. Även andra analysen utifrån uppföljning av andra värden är begränsad. Exempelvis anges i årsredovisningen som ett mål för gymnasie- och vuxenutbhdningen att "arbetet

13 gg JIM, 13(18) med likabehandling och förhållningssätt ska utvecklas så att alla barn och elever känner sig trygga". Målet anses uppfyllt genom en procentuell ökning av andel elever som i enkäten säger sig vara trygga från 87 procent till 91 procent. I analysen konstaterar huvudmannen att "det underlag som finns antyder att såväl trygghet som arbetsro har ökat i kommunens egna gymnasieskolor. Trots det känner en grupp elever inte tillräcklig trygghet...". Huvudman beslutar att målet ska kvarstå. Skolinspektionen konstaterar dock att det saknas analys kring varför elever fortfarande känner otrygghet och vilka åtgärder huvudmannen tänker vidta. Ett annat exempel från gymnasie- och vuxenutbildningens årsredovisning år 2013 är att kommunen konstaterar att kunskapsresultaten är lägre än riksgenomsnittet och att andelen studieavbrott är högre än genomsnittet i riket. Orsaken till detta anges i årsredovisningen vara att ett för stort ansvar har lagts på rektorerna och att de har fått för hte stöd från förvaltningen i analysarbete. Skolinspektionens konstaterar att i flera fall ger analyserna inte svar på varför en förbättring respektive försämring har skett vilket försvårar för kommunen att kommande år vidta åtgärder för att ytterligare förbättra resultaten. Dessutom bygger de flesta förbättringsområden och analyser i årsredovisningarna på skolplansenkäten och få förbättringsområden grundas på kommunens skolresultatprofiler. I årsredovisningarnas bilagor kommenteras bland annat betygsstatisk i årskurs 9 från olika skolor, men det är mer i form av konstaterande eller frågor som huvudman ställer sig, exempelvis konstatera man att "det finns stora skillnader i matematik mellan enheterna" eller " Hur sprider vi goda exempel på matematikundervisning mellan enheterna?" Skolinspektionens bedömning är att Haninge kommun saknar en strukturerad analys om varför resultaten ökar i så hten utsträckning både i grundskolan och på gymnasiet och vilka åtgärder kommunen avser att vidta för att förbättra kunskapsresultaten. I intervju med representant från förvaltningen bekräftas att förvaltningen är duktig på att ta fram kunskapsresultat men mindre bra på att analysera dem. Skolverkets nationella statistik för år 2013 gällande betyg per ämne i årskurs 6 visar att flickor når bättre resultat än pojkar i de flesta ämnen. Skillnaden finns även mellan pojkars och flickors genomsnittliga meritvärde i årskurs 9 och har under de senaste fem åren varit stor i kommunens skolor. Det har inte heller gjorts någon analys på huvudmannanivå av skillnader mellan könen i gymnasieskolorna. I intervju med grundskolechefen uppges att skillnader i resultat mellan könen inte har analyserats på kommunövergripande nivå. Skolinspektionen kan även konstatera att det saknas analyser av skillnader i resultat mellan andra elevgrupper. Exempelvis saknas analys av skillnader i resultat mellan elever vars föräldrar har eftergymnasial utbildning och elever vars föräldrar som har en gymnasial utbildrung. Skolinspektionen understryker att det är av

14 r_»slo 14(18) vikt att kommunen ser till att analysera dessa skillnader för att kunna identifiera orsakerna till dem och därefter vidta relevanta åtgärder för att minska skillnaderna. Planera och genomföra åtgärder Grund- och förskolenämnden har skrivit en årsredovisning år 2013 och gymnasie- och vtixenutbildnrngsnämnden har skrivit en årsredovisning år årsredovisningarna beskriver Haninge kommun olika utvecklingsområden som berör utbndnmgsförvalmingens alla verksamheter förutom fritidshemmen, grundsärskolan och gymnasiesärskolan. Dessa utvecklingsområden saknar tydlig koppling till de begränsade analyser som görs av utbildnmgsverksamheterna. De förbättringsplaner som de olika utbildningsenheterna upprättar används inte som underlag för att identifiera utvecklingsområden på kommunövergripande nivå. I intervju med förvaltningschefen uppger han att han inte har velat styra med direkta mål utan det är upp till enheterna att besluta vilka områden de behöver utveckla. För att enheterna ska följa den övergripande planeringsprocessen behöver emellertid huvudmannen tillsammans med förvaltningen hjälpa enheterna och styra det systematiska kvalitetsarbetet tydligare uppger grundskolechefen i intervju. Det bekräftas av ansvariga politiker att det finns mål med kommunens utbildning men att dessa mål inte alltid når ut till enheterna. Skolinspektionen bedömer att de bristande analyserna får effekt för kommunens möjhgheter att identifiera adekvata områden för utveckling. Skolinspektionen bedömer att Haninge kommun måste utveckla sitt systematiska kvahtetsarbete så att det omfattar en tydlig analys av verksamheterna samt identifiera åtgärder i syfte att vidareutveckla utbildningen i kommunen. Detta gäller alla verksamheter. Verksamheten uppfyller därmed inte författningarnas krav och Haninge kommun föreläggs att avhjälpa bristerna. Författning 4 kap. 3 och 5-7 skollagen På Skolinspektionens vägnar Föredragande

15 Bssluif 15(18) Bilagor: Bilaga 1 AUmänt om tillsynen BUaga 2 Sairvmanstälmrng av Skolinspektionens beslut

16 Bilaga 1 16(18) Allmänt om tillsynen Skolinspektionen genomför regelbundet tillsyn i alla verksamheter och hos alla huvudmän. Tillsynen fokuserar på faktorer som har betydelse för en god lärandemiljö och för elevers möjligheter att nå målen för verksamheten. Tillsynen inriktas mot tre huvudområden: Elevernas utveckling mot målen, ledning och utveckling av utbildningen samt enskild elevs rätt. För enskilda huvudmän granskas även huvudmannaskap och godkännande. Tillsynen av förskola, fritidshem och vuxenutbildning i en kommun är inriktad på hur kommunen tar sitt ansvar för verksamheten. I de fall fritidshem finns vid fristående skolor ingår de i tillsynen av skolenheten. Förskolor som drivs av enskilda huvudmän har fått sitt tillstånd av kommunen och det är därmed kommunen som har ansvaret för tillsyn av dessa. Alla skolenheter besöks vid tillsynen. Vid den tredjedel av skolorna där Skolinspektionen bedömer att det är lägre risk för problem och brister granskas färre delområden och besöken görs under en halv dag. Övriga skolenheter granskas inom samtliga bedömningspunkter och under flera dagar. Tillsynen grundar sig på dokument som exempelvis plan mot kränkande behandling, kunskapsresultat och annan information från Skolverkets nationella uppföljningssystem, besök i skolenheter och intervjuer. Oavsett tillsynsform ger Skolinspektionens granskning inte någon heltäckande bild av verksamheten utan ska ses som en bild vid det aktuella granskningstillfället inom de områden som ingår i tillsynen. Efter tillsynen redovisas Skolinspektionens bedörmiingar i ett beslut. Redovisningen görs i form av awikelserapportering vilket innebär att det endast är de bedömningspunkter där det förekommer brister som beskrivs i beslutet. För kommuner bedöms även ansvarstagandet som helhet för den utbildning kommunen bedriver. Innan ett beslut fastställs ges alltid huvudmännen möjhghet att ta del av och lämna synpunkter på sakuppgifter i besluten. I de fall Skolinspektionen funnit brister har huvudmannen ansvar för att komma tillrätta med bristerna. Huvudmannen ska också redovisa de åtgärder som har vidtagits i för att åtgärda bristerna. För att följa upp huvudmännens arbete kan flera besök eller andra kontakter bli aktuella då Skolinspektionen också vill se effekter av de åtgärder som vidtas. Mera information om den regelbundna tillsynen finns på Skolinspektionens webbplats under fliken Inspektion.

17 Bilaga 2 17 (18) Sammanställning av Skolinspektionens beslut fattade i samband med regelbunden tillsyn i Haninge kommun Grundskolor: Beslutsdatum: Brandbergsskolan Båtmansskolan Dalarö skola Haga-Lyckebyskolan Höglundaskolan Kvarnbäcksskolan Muskö skola Måsöskolan Ornö skola Ribbybergsskolan Ribbyskolan Runstensskolan Svartbäcksskolan Söderbymalmsskolan Tungelsta skola Utö skola Vendelsömalmsskolan F

18 Bilaga 2 18 (18) Grundskolor forts Vikingaskolan Abyskolan Beslutsdatum: Gymnasieskolor: Fredrika Bremergymnasiet Fredrika Bremergymnasiet Fredrik Fredrika Bremergymnasiet Riksäpplet Förskolan i Haninge kommun Fritidshemmen i Haninge kommun Vuxenutbuchringen i Haninge kommun

Beslut. efter tillsyn i Svenljunga kommun

Beslut. efter tillsyn i Svenljunga kommun Beslut Svenljunga kommun Beslut efter tillsyn i Svenljunga kommun Skolinspektionen, Postadress: Box 156, 221 00 Lund, Besöksadress: Post- och besöksadress Lund, Gasverksgatan 1, 222 29 Lund Telefon: 08-586

Läs mer

Beslut för förskoleklass och grundskola

Beslut för förskoleklass och grundskola Beslut ein Skolinspektionen 2014-12-15 Leksands kommun Rektorn vid Siljansnäs skola Beslut för förskoleklass och grundskola efter tillsyn i Siljansnäs skola i Leksands kommun Skolinspektionen, Box 23069,

Läs mer

Beslut för grundskola och fritidshem

Beslut för grundskola och fritidshem Skolinspektionen 2013-04-25 Stockholms kommun Rektorn vid Sofia skola Beslut för grundskola och fritidshem efter tillsyn av Sofia skola i Stockholms kommun Skolinspektionen, Box 23069, 104 35 Stockholm,

Läs mer

Beslut för grundskola

Beslut för grundskola Stockholms kommun Rektorn vid Äppelviksskolan Beslut för grundskola efter tillsyn av Äppelviksskolan i Stockholms kommun Skolinspektionen, Box 23069, 104 35 Stockholm, Besöksadress: Sveavägen 159 Telefon:

Läs mer

Beslut för grundskola och fritidshem

Beslut för grundskola och fritidshem Skolinspektionen Beslut 2014-04-23 Älghults Friskola Rektorn vid Älghults Friskola Beslut för grundskola och fritidshem efter tillsyn i Älghults Friskola i Uppvidinge kommun Skolinspektionen, Postadress:

Läs mer

Beslut för förskoleklass och grundskola

Beslut för förskoleklass och grundskola Skolinspektionen Beslut 2014-09-23 Bollnäs kornmun iiifocenter@bolliias.se Rektorn vid Rengsjöskolan F-6 gun-marie.tvve@bollnas.se Beslut för förskoleklass och grundskola efter tillsyn i Rengsjöskolan

Läs mer

Beslut. efter tillsyn i Torsby kommun

Beslut. efter tillsyn i Torsby kommun Torsby kommun torsby.kommun@torsby.se efter tillsyn i Torsby kommun Skolinspektionen, Box 2320, 403 15 Göteborg, Besöksadress Kungsgatan 20 Telefon: 08-586 080 00, Fax: 08-586 080 04 www.skolinspektionen.se

Läs mer

Beslut för förskoleklass och grundskola

Beslut för förskoleklass och grundskola Skolinspektionen Eksjö kommun Beslut för förskoleklass och grundskola efter tillsyn i Eksjö kommun Skolinspektionen. Postadress: Box 156, 221 00 Lund, Besöksadress: Gasverksgatan 1, 222 29 Lund Telefon:

Läs mer

Beslut för förskoleklass och grundskola

Beslut för förskoleklass och grundskola Dnr 44-2014:8517 Södertälje Friskola AB Org.nr. 556557-0149 Beslut för förskoleklass och grundskola efter bastillsyn i Södertälje Friskola belägen i Södertälje kommun 2(8) Tillsyn i Södertälje friskola

Läs mer

Beslut. efter tillsyn i Östersunds kommun. Östersunds kommun. 2014-06-18 Dnr 43-2013:5007

Beslut. efter tillsyn i Östersunds kommun. Östersunds kommun. 2014-06-18 Dnr 43-2013:5007 AAr:rrrr; rr.r:..rr, rr;.. Beslut Östersunds kommun Beslut efter tillsyn i Östersunds kommun Skoiinspektionen, Box 3177, 903 04 Umeå, Besöksadress Nygatan 18-20 Telefon: 08-586 080 00, Fax: 08-586 080

Läs mer

Beslut för gymnasieskola

Beslut för gymnasieskola Dnr 43-2014:7575 Alingsås kommun kommunstyrelsen@alingsas.se Beslut för gymnasieskola efter prioriterad tillsyn i Alströmergymnasiet sektor 1 i Alingsås kommun 2 (10) Tillsyn i Alströmergymnasiet sektor

Läs mer

Beslut för gymnasieskola

Beslut för gymnasieskola Järfälla kommun Rektorn vid NT-gymnasiet Beslut för gymnasieskola efter tillsyn av NT-gymnasiet i Järfälla kommun Skolinspektionen, Box 23069, 104 35 Stockholm, Besöksadress: Sveavägen 159 Telefon: 08-586

Läs mer

BeskJit för. 'örsko e [ass och grundsko a

BeskJit för. 'örsko e [ass och grundsko a Beskut Dnr 44-2015:4210 Backatorps skolkooperativ ekonomisk förening Org.nr. 716445-1366 BeskJit för. 'örsko e [ass och grundsko a efter bastillsyn Bauatorpsskolan belägen i Göteborgs ko mun. 'iåbx 2320,

Läs mer

Beslut för vuxenutbildning

Beslut för vuxenutbildning Beslut Emmaboda kommun Rektorn vid vuxenutbildningen i Emmaboda Beslut för vuxenutbildning efter tillsyn av vuxenutbildningen i Emmaboda kommun 2 (9) Tillsyn av kommunal vuxenutbildning Grundläggande vuxenutbildning

Läs mer

Beslut för gymnasieskola

Beslut för gymnasieskola Skolinspektionen Eksjö kommun Beslut för gymnasieskola efter tillsyn i Eksjö kommun Skolinspektionen, Postadress: Box 156, 221 00 Lund, Besöksadress: Gasverksgatan 1, 222 29 Lund Telefon: 08-586 08 00,

Läs mer

Beslut för fritidshem

Beslut för fritidshem Beslut Upplands-Bro kommun upplands-bro.kommun@upplands-bro.se Fritidshemmen fritidshemmen Beslut för fritidshem efter tillsyn av fritidshemmen i Upplands-Bro kommun Skolinspektionen, Box 23069, 104 35

Läs mer

Beslut. efter tillsyn av Upplands-Bro kommun. U ppl ands-br o

Beslut. efter tillsyn av Upplands-Bro kommun. U ppl ands-br o Oh Beslut Upplands-Bro kommun upplands-bro.kommun@upplands-bro.se. Beslut efter tillsyn av Upplands-Bro kommun. U ppl ands-br o Skolinspektionen, Box 23069, 104 35 Stockholm, Besöksadress: Sveavägen 159

Läs mer

Beslut för förskoleklass och grundskola

Beslut för förskoleklass och grundskola Dnr 44-2014:8676 Västanfors-Västervåla Församling Org.nr. 252004-0524 Beslut för förskoleklass och grundskola efter bastillsyn i Lindgårdsskolan belägen i Fagersta kommun 2(13) Tillsyn i Lindgårdsskolan

Läs mer

Beslut för förskoleklass och grundskola

Beslut för förskoleklass och grundskola Skolinspektionen Beslut 2014-03-24 Krokoms kommun Rektorn vid Näldenskolan Beslut för förskoleklass och grundskola efter tillsyn i Näldenskolan i Krokoms kommun Skolinspektionen, Box 3177, 903 04 Umeå,

Läs mer

Tabellbilaga för bokslut 2014

Tabellbilaga för bokslut 2014 Tabellbilaga för bokslut 2014 Personal Tabell 1 Kostnader 2013* Kostnad per inskrivet barn/ elev/heltidsstuderande totalt år 2013 Hudiksvall %** Jämförbara kommuner *** %** Riket %** Förskola 120 700 (2)

Läs mer

Beslut. Hällefors kommun 712 83 Hällefors 2010-05-19. Dnr 43-2009:3888. Kommunbeslut. efter tillsyn i Hällefors kommun

Beslut. Hällefors kommun 712 83 Hällefors 2010-05-19. Dnr 43-2009:3888. Kommunbeslut. efter tillsyn i Hällefors kommun Beslut Hällefors kommun 712 83 Hällefors 2010-05-19 Dnr 43-2009:3888 Kommunbeslut efter tillsyn i Hällefors kommun 2 (32) Innehållsförteckning Helhetsbedömning och beslut Allmänt om tillsynen Beskrivning

Läs mer

För unga 16 20 år Gymnasieskolan. Den svenska skolan för nyanlända

För unga 16 20 år Gymnasieskolan. Den svenska skolan för nyanlända För unga 16 20 år Gymnasieskolan Den svenska skolan för nyanlända Det här är den svenska skolan Gymnasieskola ungdomar 16 20 år frivillig Grundskola ungdomar 7 15 år obligatorisk Grundsär- och gymnasiesärskola

Läs mer

Systematiskt kvalitetsarbete

Systematiskt kvalitetsarbete BUN 2013-08-27 57 Systematiskt kvalitetsarbete Barn- och utbildningsförvaltningen Systematiskt kvalitetsarbete i Svenljunga kommun Skollagens krav innebär att huvudmän, förskole- och skolenheter systematiskt

Läs mer

Regelbunden tillsyn i Arboga kommun

Regelbunden tillsyn i Arboga kommun Regelbunden tillsyn i Arboga kommun Program för dagen Vad Skolinspektionen granskar Vad vi har sett i Arboga kommun - styrkor - utvecklingsområden Uppföljning Syfte och mål med tillsynen Bidra till alla

Läs mer

Redovisning av åtgärder med anledning av Skolinspektionens

Redovisning av åtgärder med anledning av Skolinspektionens Sid 1 (7) Gävle kommun Redovisning av åtgärder med anledning av Skolinspektionens tillsyn av Gävle kommun Skolinspektionens diarienummer 43-2011:2170 Bakgrund Skolinspektionen genomför tillsyn i Gävle

Läs mer

Beslut för gymnasieskola

Beslut för gymnasieskola Beslut för gymnasieskola efter tillsyn av den fristående gymnasieskolan Stockholms Internationella Restaurangskola i Stockholms kommun Theducation AB Box 5066 121 16 JOHANNESHOV 1 (11) Tillsyn vid Stockholms

Läs mer

Information om det systematiska kvalitetsarbetet

Information om det systematiska kvalitetsarbetet Anita Rune - P6AR01 E-post: anita.rune@vasteras.se Kopia till TJÄNSTESKRIVELSE 1 (1) 2013-09-09 Dnr: 2013/2541-BaUN- 013 Barn- och ungdomsnämnden Information om det systematiska kvalitetsarbetet Ärendebeskrivning

Läs mer

Beslut 2011-10-06. Dnr 43-2010:2243. Styrelsen för Kalmarsunds gymnasieförbund. Beslut. efter tillsyn av Kalmarsunds gymnasieförbund

Beslut 2011-10-06. Dnr 43-2010:2243. Styrelsen för Kalmarsunds gymnasieförbund. Beslut. efter tillsyn av Kalmarsunds gymnasieförbund Beslut 2011-10-06 Styrelsen för Kalmarsunds gymnasieförbund Dnr 43-2010:2243 Beslut efter tillsyn av Kalmarsunds gymnasieförbund 2(16) Innehållsförteckning Helhetsbedömning... 3 Allmänt om tillsynen...

Läs mer

Kvalitetsgranskning av Freinetskolan Bild & Form med huvudman Freinetskolan Bild & Form Masthugget KB

Kvalitetsgranskning av Freinetskolan Bild & Form med huvudman Freinetskolan Bild & Form Masthugget KB Freinetskolan Bild & Form Box 7115 402 32 Göteborg 1 (10) Dnr:40-200-:1773 Freinetskolan Bild & Form Masthugget KB Box 7115 402 32 Göteborg Kvalitetsgranskning av Freinetskolan Bild & Form med huvudman

Läs mer

Granskning av rutiner för uppföljning av elevernas kunskapsutveckling i grundskolan. Motala kommun

Granskning av rutiner för uppföljning av elevernas kunskapsutveckling i grundskolan. Motala kommun Revisionsrapport Granskning av rutiner för uppföljning av elevernas kunskapsutveckling i grundskolan Motala kommun Eleonor Duvander Håkan Lindahl Innehållsförteckning Revisionell bedömning... 1 Bakgrund

Läs mer

Beslut. Köpings kommun 731 85 Köping 2011-05-18. Dnr 43-2010:5178. Kommunbeslut. efter tillsyn av Köpings kommun 2011-05-18

Beslut. Köpings kommun 731 85 Köping 2011-05-18. Dnr 43-2010:5178. Kommunbeslut. efter tillsyn av Köpings kommun 2011-05-18 Beslut Köpings kommun 731 85 Köping Kommunbeslut efter tillsyn av Köpings kommun 1 (43) Innehållsförteckning Helhetsbedömning och beslut... 2 Allmänt om tillsynen... 8 Beskrivning av kommunen... 9 Tillsynsprotokoll

Läs mer

Kommun Kommunkod Skolform

Kommun Kommunkod Skolform Skolblad avseende Bjärehovskolan Lingvägen 17 23734 BJÄRRED Tel Fax http://wwwlommase/bjerehov Huvudman Kommun Kommun Kommunkod Skolform Lomma 1262 Grundskola Skolkod 126200503 Skolid 02061 Nedan presenteras

Läs mer

Kvalitetsgranskning av gymnasieskolan Vipan i Lunds kommun

Kvalitetsgranskning av gymnasieskolan Vipan i Lunds kommun Beslut Gymnasieskolan Vipan Vipeholmsvägen 224 66 Lund 2010-03-09 1 (7) Utbildningsförvaltningen Box 138 221 00 Lund Kvalitetsgranskning av gymnasieskolan Vipan i Lunds kommun Skolinspektionens beslut

Läs mer

Tjänsteskrivelse Rapport resultat grundskolan

Tjänsteskrivelse Rapport resultat grundskolan VALLENTUNA KOMMUN TJÄNSTESKRIVELSE FÖRVALTING 2013-08-13 DNR BUN 2013.183 JONAS BERKOW SID 1/1 JONAS.BERKOW@VALLENTUNA.SE BARN- OCH UNGDOMSNÄMNDEN Tjänsteskrivelse Rapport resultat grundskolan Förslag

Läs mer

För barn och unga 7 20 år Grundsärskolan och gymnasiesärskolan. Den svenska skolan för nyanlända

För barn och unga 7 20 år Grundsärskolan och gymnasiesärskolan. Den svenska skolan för nyanlända För barn och unga 7 20 år Grundsärskolan och gymnasiesärskolan Den svenska skolan för nyanlända Det här är den svenska skolan Gymnasieskola ungdomar 16 20 år frivillig Grundskola ungdomar 7 15 år obligatorisk

Läs mer

Fakta om friskolor Februari 2015

Fakta om friskolor Februari 2015 Fakta om friskolor Februari 2015 Hur ser friskolesektorn ut egentligen? Som förbund för Sveriges fristående förskolor och skolor får vi ofta frågor om hur vår bransch ser ut. Hur ser det ut med antalet

Läs mer

Kort om den svenska gymnasieskolan

Kort om den svenska gymnasieskolan Kort om den svenska gymnasieskolan Den här broschyren kan beställas från: Fritzes kundservice 106 47 Stockholm tel: 08-690 95 76 fax: 08-690 95 50 e-post: skolverket@fritzes.se ISBN 978-91-86529-64-2 Beställningsnummer:

Läs mer

Sammanställning och analys av skolinspektionens tillsyn 2013

Sammanställning och analys av skolinspektionens tillsyn 2013 2014-01-07 1 (5) Sammanställning och analys av skolinspektionens tillsyn 2013 Förskolan Vid skolinspektionens tillsyn 2013 fick förskolan 4 anmärkningar/förelägganden, detta är lika många i antal som vid

Läs mer

Fakta om friskolor Maj 2014

Fakta om friskolor Maj 2014 Fakta om friskolor Maj 2014 Hur ser friskolesektorn ut egentligen? Som förbund för Sveriges fristående förskolor och skolor får vi ofta frågor om hur vår bransch ser ut. Hur ser det ut med antalet elever

Läs mer

Elevers rätt till kunskap, extra anpassningar och särskilt stöd

Elevers rätt till kunskap, extra anpassningar och särskilt stöd Juridisk vägledning Reviderad maj 2015 Mer om Elevers rätt till kunskap, extra anpassningar och särskilt stöd Alla elever ska ges stöd och stimulans för att utvecklas så långt som möjligt. Vissa elever

Läs mer

Skola: Norråsaskolan Rektor: Erik Thor

Skola: Norråsaskolan Rektor: Erik Thor Skola: Norråsaskolan Rektor: Erik Thor Systematiskt kvalitetsarbete Det systematiska kvalitetsarbetet är reglerat i skollagen, 4 kap och regleras på nationell-, huvudmannaoch enhetsnivå. Huvudmannanivå

Läs mer

Regelbunden tillsyn i Kungsgårdsskolan och Prästgärdsskolan

Regelbunden tillsyn i Kungsgårdsskolan och Prästgärdsskolan Regelbunden tillsyn i Säters kommun Prästgärdsskolan/Kungsgårdsskolan Dnr 43-2008:693 Regelbunden tillsyn i Kungsgårdsskolan och Prästgärdsskolan Kungsgårdsskolan förskoleklass och årskurserna 1-6 Prästgärdsskolan

Läs mer

Återrapportering av Skolinspektionens tillsyn vid Särskolan, Säters kommun

Återrapportering av Skolinspektionens tillsyn vid Särskolan, Säters kommun Återrapportering av Skolinspektionens tillsyn vid Särskolan, Säters kommun 1 Innehåll INLEDNING... 3 UNDERLAG... 3 KUNSKAPER... 3 KUNSKAPSRESULTAT... 3 UPPFÖLJNING OCH KOMMUNIKATION AV RESULTAT... 6 BEDÖMNING

Läs mer

Beslut för gymnasieskola

Beslut för gymnasieskola Lernia College AB Rektorn vid Portalens Gymnasium i Borås kommun för gymnasieskola efter tillsyn av den fristående gymnasieskolan Portalens Gymnasium i Borås kommun Skolinspektionen, Box 23069, 104 35

Läs mer

Fakta om Friskolor. - mars 2014. (Preliminär version)

Fakta om Friskolor. - mars 2014. (Preliminär version) Fakta om Friskolor - mars 2014 (Preliminär version) Hur ser friskolesektorn ut egentligen? Som förbund för Sveriges fristående förskolor och skolor får vi ofta frågor om hur vår bransch ser ut. Vilka

Läs mer

Utbildningsinspektion i Örnsköldsviks kommun

Utbildningsinspektion i Örnsköldsviks kommun Inspektionsrapport från Skolverket 2007:23 Utbildningsinspektion i Örnsköldsviks kommun Bes lut Kommunrapport S kolrapporter Innehåll Beslut Kommunrapport Skolrapporter Grundskolor Alneskolan Arnässkolan

Läs mer

Kort om gymnasieskolan

Kort om gymnasieskolan Kort om gymnasieskolan Den här broschyren kan beställas från: Fritzes kundservice 106 47 Stockholm tel: 08-690 95 76 fax: 08-690 95 50 e-post: skolverket@fritzes.se ISBN 978-91-87115-86-8 Beställningsnummer:

Läs mer

Systematiskt kvalitetsarbete

Systematiskt kvalitetsarbete Systematiskt kvalitetsarbete Grundskolan/förskolan styrs av nationella styrdokument som skollag (2010:800) och läroplaner, vilka är kopplade till respektive skolform. Dessutom styrs verksamheterna av kommunala

Läs mer

SKOLLAGEN. Halmstad November -14 Lars Werner

SKOLLAGEN. Halmstad November -14 Lars Werner SKOLLAGEN Halmstad November -14 Lars Werner UPPLÄGG Skollagstiftningens uppbyggnad Syftet De olika verksamheterna Särskilda frågor SKOLLAGSTIFTNINGEN Skollagen Skolförordningen, gymnasieförordningen och

Läs mer

UPPDRAGSPLAN 2015. Utbildningsnämnden

UPPDRAGSPLAN 2015. Utbildningsnämnden UPPDRAGSPLAN 2015 Utbildningsnämnden UN 2015/ 4661 Antagen av Utbildningsnämnden den 17 juni 2015 I enlighet med styrmodellen för Norrköpings kommun ska varje nämnd årligen ta fram en uppdragsplan. Uppdragsplanen

Läs mer

Utbildningsfö rvaltningens fö rba ttringsplan 2015

Utbildningsfö rvaltningens fö rba ttringsplan 2015 Utbildningsfö rvaltningens fö rba ttringsplan 2015 2014-12-11 Prioriterade områden 1. Höjd kunskapsnivå och ökad likvärdighet Åtaganden: 1. Vi ska arbeta med ett ansvarstagande förhållningssätt 2. Åtgärder

Läs mer

Systematiskt kvalitetsarbete i praktiken på lokal nivå och regional nivå

Systematiskt kvalitetsarbete i praktiken på lokal nivå och regional nivå Systematiskt kvalitetsarbete i praktiken på lokal nivå och regional nivå Bättre skola Södra Berget Sundsvall 2015-01-21 Lars Thorin Presentation Lars Thorin 44 år från Bräcke, Jämtland Lärare 1-7 Sv/So/Idr

Läs mer

Genomförd kvalitetsgranskning i den fristående grundskolan Prolympia skola i Norrköping avseende lärares behörighet och användning efter utbildning

Genomförd kvalitetsgranskning i den fristående grundskolan Prolympia skola i Norrköping avseende lärares behörighet och användning efter utbildning Styrelsen för Prolympia skola i Norrköping Ultra Education Kaserngatan 12 553 05 JÖNKÖPING 1 (8) Genomförd kvalitetsgranskning i den fristående grundskolan Prolympia skola i Norrköping avseende lärares

Läs mer

Beslut för gymnasieskola

Beslut för gymnasieskola Thoren Innovation School AB Rektorn vid Thoren Innovation School i Lidköpings kommun för gymnasieskola efter tillsyn av den fristående gymnasieskolan Thoren Innovation School i Lidköpings kommun (f.d.

Läs mer

Slutantagningen till gymnasieskolorna 2014 i Stockholms län

Slutantagningen till gymnasieskolorna 2014 i Stockholms län Slutantagningen till gymnasieskolorna 2014 i Stockholms län Gymnasieantagningen Stockholms län är en verksamhet inom Kommunförbundet Stockholms län som sköter antagningen till gymnasieskolorna de kommunala

Läs mer

Regelbunden tillsyn i Kungsbacka kommun Beslut och rapporter

Regelbunden tillsyn i Kungsbacka kommun Beslut och rapporter Regelbunden tillsyn i Kungsbacka kommun Beslut och rapporter Rapport regelbunden tillsyn Dnr 43-2009:399 Innehåll Kommunbeslut Verksamhetsrapporter Förskoleverksamhet Skolbarnsomsorg Vuxenutbildning Skolrapporter

Läs mer

Regelbunden tillsyn i Klockarskolan

Regelbunden tillsyn i Klockarskolan Regelbunden tillsyn i Säter kommun Klockarskolan Dnr 43-2008:693 Regelbunden tillsyn i Klockarskolan Grundskola årskurs 7-9 Inledning Skolinspektionen har granskat verksamheten i Säter kommun under hösten

Läs mer

SKN Ej delegerade beslut 150128

SKN Ej delegerade beslut 150128 SKN j delegerade beslut 150128 Nr Område Lagrum VDR Anmärkning Besvär A 10 ALLMÄNNA ÄRNDN R A 19 Utdelning av stipendier och bidrag ur fonder / V nligt BLN 2014-06-10 p. 10 A 25 Beslut om skolenheter och

Läs mer

1. Verksamhetens förutsättningar

1. Verksamhetens förutsättningar Grundskola Resultatrapporten innehåller en värdering och analys av enhetens resultat kring kunskap och lärande samt resultat från brukarundersökningen. Resultatrapport för Lyckeskolan Upprättad av Eva

Läs mer

Regelbunden tillsyn i Nyköpings kommun. Beslut och rapporter. Rapport regelbunden tillsyn Dnr 43-2008:452

Regelbunden tillsyn i Nyköpings kommun. Beslut och rapporter. Rapport regelbunden tillsyn Dnr 43-2008:452 Regelbunden tillsyn i Nyköpings kommun Beslut och rapporter Rapport regelbunden tillsyn Dnr 43-2008:452 Innehåll Beslut Verksamhetsrapporter Förskoleverksamhet Skolbarnsomsorg Vuenutbildning Skolrapporter

Läs mer

GYMNASIET Vad innebär det?

GYMNASIET Vad innebär det? GYMNASIET Vad innebär det? LINKÖPINGS KOMMUN 13/14 5 st Kommunala gymnasieskolor 11 st Fristående gymnasieskolor 2 st Landstingets gymnasieskolor Läsåret 12/13 årskurs 9 = 72 st Kommunal skola: 53 st Friskola:

Läs mer

Verksamhetsplan för Norrtullskolan 2013/2014

Verksamhetsplan för Norrtullskolan 2013/2014 BARN OCH UTBILDNING Verksamhetsplan för Norrtullskolan 2013/2014 Verksamhetsidé På vår skola ges alla elever möjlighet att utvecklas utifrån sina förutsättningar! Det viktiga för alla på skolan är att

Läs mer

Utbildningsinspektion i Grums kommun

Utbildningsinspektion i Grums kommun Inspektionsrapport från Skolverket 53-2007:3725 Utbildningsinspektion i Grums kommun Bes lut Kommunrapport S kolrapporter Innehåll Beslut Kommunrapport Förskoleverksamhet Skolbarnsomsorg Särskolan Skolrapporter

Läs mer

Kvalitetsrapport 2014-2015

Kvalitetsrapport 2014-2015 Datum 2014-06-30 10 Antal sidor Kvalitetsrapport 2014-2015 Kvistbergsskolan Marcus och Anna 0564-477 00 direkt 070-642 16 65 mobil marcus.lech@torsby.se Innehållsförteckning 1. Fokusområde vad har vi uppnått

Läs mer

Kvalitetsdokument 2012/2013, Gymnasiet

Kvalitetsdokument 2012/2013, Gymnasiet Kvalitetsdokument 2012/2013, Gymnasiet Innehållsförteckning 1 Inledande frågor... 4 1.1 Utvecklingsområden...4 1.2 ramgångsfaktorer och goda exempel...4 1.3 et systematiska kvalitetsarbetet på skolan...5

Läs mer

Förskolechefen och rektorn

Förskolechefen och rektorn Juridisk vägledning Reviderad augusti 2013 Mer om Förskolechefen och rektorn Bestämmelser om förskolechef och rektor finns i skollagen. En förskolechef eller rektor får vara det för flera förskole- respektive

Läs mer

Regelbunden tillsyn i Sala kommun Beslut och rapporter

Regelbunden tillsyn i Sala kommun Beslut och rapporter Regelbunden tillsyn i Sala kommun Beslut och rapporter Rapport regelbunden tillsyn Dnr 43-2009:3754 Innehållsförteckning Kommunbeslut Bilaga 1 Bilaga 2 Bilaga 3 Allmänt om tillsynen och beskrivning av

Läs mer

Nulägesbeskrivning av Kvalitet i grundskolan i Eslövs kommun-2012

Nulägesbeskrivning av Kvalitet i grundskolan i Eslövs kommun-2012 Nulägesbeskrivning av Kvalitet i grundskolan i Eslövs kommun-2012 I denna rapport presenteras elevernas resultat på ett övergripande sätt samt utvärdering och analys av nuläget. Utvärderingen ligger till

Läs mer

Beslut för gymnasieskola

Beslut för gymnasieskola Thoren Innovation School AB Rektorn vid Thoren Innovation School i Lunds kommun för gymnasieskola efter tillsyn av den fristående gymnasieskolan Thoren Innovation School i Lunds kommun (f.d. Lunds Tekniska

Läs mer

Gymnasieskolan 2011. De viktigaste förändringarna:

Gymnasieskolan 2011. De viktigaste förändringarna: 1 (5) BILDNINGSFÖRVALTNINGEN Förvaltningskontoret Gymnasieskolan 2011 Hösten 2011 startar en ny gymnasieskola. Syftet är bl.a. att fler elever ska nå målen och att du som elev ska vara bättre rustad för

Läs mer

Beslut för gymnasieskola

Beslut för gymnasieskola Thoren Innovation School AB Rektorn vid Thoren Innovation School i Stockholms kommun för gymnasieskola efter tillsyn av den fristående gymnasieskolan Thoren Innovation School i Stockholms kommun (f.d.

Läs mer

Kvalitetsredovisning och verksamhetsplan för Tällbergs skola

Kvalitetsredovisning och verksamhetsplan för Tällbergs skola Kvalitetsredovisning och verksamhetsplan för Tällbergs skola Kvalitetsredovisning 2013/2014 Varje huvudman inom skolväsendet ska på huvudmannanivå systematiskt och kontinuerligt planera, följa upp och

Läs mer

Bokslut och verksamhets- berättelse 2014. Gymnasieskola och vuxenutbildning

Bokslut och verksamhets- berättelse 2014. Gymnasieskola och vuxenutbildning 2015-02-10 Sidan 1 av 27 Bokslut och verksamhets- berättelse 2014 Gymnasieskola och vuxenutbildning Statistik Karin Mannström, Förvaltningsekonom Februari 2015 Dnr Kon 2015/17 2015-02-10 Sidan 2 av 27

Läs mer

1 Utbildningsinspektion i Stockholms kommun Tallkrogens skola Dnr 53-2006:962 Utbildningsinspektion i Tallkrogens skola, förskoleklass och grundskola

1 Utbildningsinspektion i Stockholms kommun Tallkrogens skola Dnr 53-2006:962 Utbildningsinspektion i Tallkrogens skola, förskoleklass och grundskola 1 Utbildningsinspektion i Stockholms kommun Tallkrogens skola Dnr 53-2006:962 Utbildningsinspektion i Tallkrogens skola, förskoleklass och grundskola årskurs 1 6 Innehåll Inledning...1 Underlag...1 Beskrivning

Läs mer

Genomförd regelbunden tillsyn i Falköpings kommun

Genomförd regelbunden tillsyn i Falköpings kommun Falköpings kommun S:t Sigfridsgatan 9 521 81 Falköping 1 (22) Genomförd regelbunden tillsyn i Falköpings kommun Inledning Skolinspektionen har genomfört regelbunden tillsyn i Falköpings kommun av förskoleverksamheten,

Läs mer

Hur Laholms kommun följer upp vuxenutbildningens resultat i grundläggande och gymnasial vuxenutbildning

Hur Laholms kommun följer upp vuxenutbildningens resultat i grundläggande och gymnasial vuxenutbildning Beslut 2009-06-10 Dnr: 2008:376 1 (8) Laholms kommun Humlegången 6 312 80 Laholm Hur Laholms kommun följer upp vuxenutbildningens resultat i grundläggande och gymnasial vuxenutbildning Bakgrund Vuxenutbildningen

Läs mer

Den nya skollagen. för kunskap, valfrihet och trygghet Lättläst LÄTTLÄST VERSION AV SAMMANFATTNINGEN AV REGERINGENS PROPOSITION 2009/10:165

Den nya skollagen. för kunskap, valfrihet och trygghet Lättläst LÄTTLÄST VERSION AV SAMMANFATTNINGEN AV REGERINGENS PROPOSITION 2009/10:165 Den nya skollagen för kunskap, valfrihet och trygghet Lättläst LÄTTLÄST VERSION AV SAMMANFATTNINGEN AV REGERINGENS PROPOSITION 2009/10:165 2 Det här är en proposition med förslag till en ny skollag. Det

Läs mer

Beslut för gymnasieskola

Beslut för gymnasieskola Utbildning Leder Till Rätt Arbete Education i Norden AB Rektorn för John Bauergymnasiet i Västerås kommun Beslut för gymnasieskola efter tillsyn av den fristående gymnasieskolan John Bauergymnasiet i Västerås

Läs mer

Barn i behov av stöd

Barn i behov av stöd Revisionsrapport Barn i behov av stöd Borgholms kommun Viktor Prytz Innehållsförteckning 1. Sammanfattning... 1 2. Inledning... 2 2.1. Bakgrund... 2 2.2. Uppdrag... 2 2.3. Metod och avgränsning... 3 3.

Läs mer

Uppdragsplan 2014. För Barn- och ungdomsnämnden. BUN 2013/1809 Antagen av Barn- och ungdomsnämnden 2013-12-18

Uppdragsplan 2014. För Barn- och ungdomsnämnden. BUN 2013/1809 Antagen av Barn- och ungdomsnämnden 2013-12-18 Uppdragsplan 2014 För Barn- och ungdomsnämnden BUN 2013/1809 Antagen av Barn- och ungdomsnämnden 2013-12-18 Kunskapens Norrköping Kunskapsstaden Norrköping ansvarar för barns, ungdomars och vuxnas skolgång.

Läs mer

Kvalitetsrapport Avseende läsåret 2010/2011

Kvalitetsrapport Avseende läsåret 2010/2011 2011-04-28 1 (7) Dnr: Kvalitetsrapport Avseende läsåret 2010/2011 Södra Bäckby skolor Sofiaskolan Ansvarig: Birgitta Leijon Kvalitetsrapport grundskola och särskola Inledning I den nya skollagen är kravet

Läs mer

Regelbunden tillsyn i den fristående gymnasieskolan Karlstads Praktiska Gymnasium i Karlstad

Regelbunden tillsyn i den fristående gymnasieskolan Karlstads Praktiska Gymnasium i Karlstad Regelbunden tillsyn i den fristående gymnasieskolan Karlstads Praktiska Gymnasium i Karlstad Beslut och rapport Rapport regelbunden tillsyn Dnr 44-SV2008:357 Beslut Baggium Utbildning AB Ängbackevägen

Läs mer

Gymnasieskolan - en ny gymnasieskola från och med hösten 2011 Föräldramöte 15 oktober 2013

Gymnasieskolan - en ny gymnasieskola från och med hösten 2011 Föräldramöte 15 oktober 2013 Valet till Gymnasieskolan - en ny gymnasieskola från och med hösten 2011 Föräldramöte 15 oktober 2013 3 år frivillig skolform 18 nationella program 60 inriktningar Antagningskrav Sista ansökningsdag i

Läs mer

Utbildningsinspektion i Gnarps skola, förskoleklass och grundskola årskurs 1 6

Utbildningsinspektion i Gnarps skola, förskoleklass och grundskola årskurs 1 6 Utbildningsinspektion i Nordanstigs kommun Gnarps skola Dnr 53-2005:786 Utbildningsinspektion i Gnarps skola, förskoleklass och grundskola årskurs 1 6 Innehåll Inledning...1 Underlag...1 Beskrivning av

Läs mer

Gymnasiereformen i korthet

Gymnasiereformen i korthet En ny gymnasieskola Gymnasiereformen i korthet Hösten 2011 startar en ny gymnasieskola. Det är en skola med fokus på kunskap och kvalitet för att fler elever ska nå målen och därmed de kunskaper som krävs

Läs mer

Betyg och studieresultat i gymnasieskolan 2006/07

Betyg och studieresultat i gymnasieskolan 2006/07 PM Enheten för utbildningsstatistik 2007-12-19 Dnr (71-2007:01035) 1 (7) Betyg och studieresultat i gymnasieskolan 2006/07 Kommunala skolor har, för jämförbara utbildningar, bättre studieresultat än fristående

Läs mer

Överklaganden enligt skollagen

Överklaganden enligt skollagen UR NYA SKOLLAGEN Tillämpas från den 1/7 2011 Mer om Överklaganden enligt skollagen Nyheter Fler beslut än tidigare kan överklagas. Från 16 års ålder får man föra sin egen talan. Stärkt rättssäkerhet En

Läs mer

Överklaganden enligt skollagen

Överklaganden enligt skollagen Juridisk vägledning Granskad februari 2012 Mer om Överklaganden enligt skollagen I skollagen kan fler beslut än tidigare överklagas. Från 16 års ålder får man föra sin egen talan. Stärkt rättssäkerhet

Läs mer

Sveriges bästa skolkommun 2014

Sveriges bästa skolkommun 2014 2014-08-29 Lars Ullén Utredare Yrke och villkor Bakgrunds-PM Sveriges bästa skolkommun 2014 Att satsa på skolan är en oöverträffat god investering för framtiden. Genom att utse Sveriges bästa skolkommun

Läs mer

Förskolans och skolans plan för särskilt stöd

Förskolans och skolans plan för särskilt stöd 2011-08-10 Sid 1 (5) Förskolans och skolans plan för särskilt stöd Detta dokument är reviderat i juli 2011 och gäller tillsvidare. Rutinerna för arbetet med särskilt stöd kommer under hösten 2011 att noggrannare

Läs mer

Skolan är till för ditt barn

Skolan är till för ditt barn Skolan är till för ditt barn En broschyr om de nya läroplanerna och den nya skollagen som riktar sig till dig som har barn i grundskolan, grundsärskolan, specialskolan eller sameskolan Du är viktig Du

Läs mer

Regelbunden tillsyn i. Beslut och rapporter. Rapport regelbunden tillsyn Dnr 43-2009:37

Regelbunden tillsyn i. Beslut och rapporter. Rapport regelbunden tillsyn Dnr 43-2009:37 Regelbunden tillsyn i kommun Beslut och rapporter Rapport regelbunden tillsyn Dnr 43-2009:37 Innehållsförteckning Kommunbeslut Bilaga 1 Allmänt om tillsynen och beskrivning av kommunen Bilaga 2 Tillsynsprotokoll

Läs mer

BOU2015/393 nr 2015.2996. Handlingsplan för Studie- och yrkesvägledning i Håbo kommun

BOU2015/393 nr 2015.2996. Handlingsplan för Studie- och yrkesvägledning i Håbo kommun BOU2015/393 nr 2015.2996 Handlingsplan för Studie- och yrkesvägledning i Håbo kommun 2015/2016 Innehållsförteckning Inledning... 3 Studie- och yrkesvägledning... 4 Ansvar... 5 Huvudmannens ansvar... 5

Läs mer

SKOLVERKETS ALLMÄNNA RÅD MED KOMMENTARER. Systematiskt kvalitetsarbete för skolväsendet

SKOLVERKETS ALLMÄNNA RÅD MED KOMMENTARER. Systematiskt kvalitetsarbete för skolväsendet SKOLVERKETS ALLMÄNNA RÅD MED KOMMENTARER Systematiskt kvalitetsarbete för skolväsendet 1 Beställningsadress: Fritzes kundservice 106 47 Stockholm Telefon: 08-690 95 76 Telefax: 08-690 95 50 E-post: skolverket@fritzes.se

Läs mer

Pedagogisk bedömning inför ansökan om prövning av mottagande i grundsärskola

Pedagogisk bedömning inför ansökan om prövning av mottagande i grundsärskola Malmö Stad Pedagogisk bedömning inför ansökan om prövning av mottagande i grundsärskola Inledning Barn som inte bedöms kunna nå upp till grundskolans kunskapskrav därför att de har en utvecklingsstörning,

Läs mer

Kvalitetsredovisning läsåret 2013-2014. Kopparhyttan - grundläggande och gymnasial vuxenutbildning samt SFI

Kvalitetsredovisning läsåret 2013-2014. Kopparhyttan - grundläggande och gymnasial vuxenutbildning samt SFI Kvalitetsredovisning läsåret 2013-2014 Kopparhyttan - grundläggande och gymnasial vuxenutbildning samt SFI 1 Innehåll Inledning...3 Enhetens systematiska kvalitetsarbete...3 Styrdokument...3 Skollag och

Läs mer

Utbildningsinspektion i Osby kommun

Utbildningsinspektion i Osby kommun Inspektionsrapport från Skolverket 2007:35 Utbildningsinspektion i Osby kommun Bes lut Kommunrapport S kolrapporter Innehåll Beslut Kommunrapport Skolrapporter F 9-verksamheter Spår A Hasslarödsskolan

Läs mer

efter tillsyn i Upplands Väsby kommun 2010

efter tillsyn i Upplands Väsby kommun 2010 Ordförandens förslag till beslut Sammanträdesdatum Barn- och utbildningsnämnden 2010-12-14 Ärende 1. Informations- och frågestund Beteckning BUN/2010:4 Läggs till handlingarna 2. Meddelanden BUN/2010:5

Läs mer

Högre krav i nya gymnasieskolan. Utbildningsdepartementet

Högre krav i nya gymnasieskolan. Utbildningsdepartementet Högre krav i nya gymnasieskolan Varför reformera gymnasieskolan? För många elever hoppar av eller avslutar gymnasiet utan att ha nått målen. Det lokala friutrymmet har, alltför ofta, använts för att sänka

Läs mer