DEL AV KV. KRISPLEN M FL. FALKENBERGS GYMNASIESKOLA MM.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "DEL AV KV. KRISPLEN M FL. FALKENBERGS GYMNASIESKOLA MM."

Transkript

1 GESTALTNINGSPROGRAM FÖR DEL AV KV. KRISPLEN M FL. FALKENBERGS GYMNASIESKOLA MM. Falkenbergs gymnasieskola mm. Falkenberg

2

3 INNEHÅLLSFÖRTECKNING INLEDNING & SYFTE 4 PLANOMRÅDET 4 BAKGRUND 6 BEFINTLIG SITUATION 7 GESTALTNING 17 Gestaltningsprogrammet är framtaget av Liljewall arkitekter, Göteborg Uppdragsansvarig: Lissie Rossing Handläggare: Emma Lindberg 3

4 INLEDNING OCH SYFTE Detta gestaltningsprogram tillhör detaljplan för del av kvarteret Krispeln m.fl i centrala Falkenberg. Syftet med detaljplanen är att skapa möjlighet att utveckla gymnasieskolans verksamhet inom planområdet samt att skapa en stadsmässighet i den södra delen av planområdet genom att tillskapa nya byggrätter för bostäder. Planen syftar även till att reglera trafiksituationen längs Arvidstorpvägen och Igeldammsvägen samt vid infarterna till Coop och Stadsbiblioteket/ gymnasieskolan. Syftet med gestaltningsprogrammet i detta skede inför samrådet är att med hjälp av förebilder, referensobjekt och illustrationer ge en översiktlig bild som sedan kan fördjupas med detaljutformning inför utställningen. Gestaltningsprogrammet ska komplettera detaljplanen och planbeskrivningen genom att motivera och redovisa arkitektoniska och stadsmässiga principer för planens innehåll. Vid projektering och bygghandläggning av den färdiga planen ska programmet vara vägledande vid utformningsfrågor. Programmet har inget egentligt stöd i plan- och bygglagen, men ger kommunens syn på hur ny bebyggelse ska placeras och utformas. Detaljplanen med planbestämmelser reglerar hur området får bebyggas. PLANOMRÅDET Kv. Krispeln (f.d. Igeldammen) ligger i centrala Falkenberg och innehåller främst Falkenbergs gymnasieskola. Den södra delen av planområdet används till stor del av en större parkeringsplats som omges av bebyggelse i söder och väster. 4 Falkenbergs gymnasieskola mm. Gestaltningsprogram

5 Klockaregatan a) Posten mm. b) Igeldammen 10 c) Igeldammen 11 d) Kvarnvingen 1/Folkets hus e) Igeldammen 12 f) Gula villan (nyttjas av gymnasiet) g) Fotbollsplanen h) Coop j) Falkhallen (under uppbyggnad) k) Affärshus i kv. Hjulet m) Stortorget n) Polishuset 1-8,10) Gymnasieskolans numrering av befintliga skolbyggnader. h 6 7 Igeldammsvägen f g 10 Garvareliden j a Biblioteksgatan Arvidstorpsvägen n b parkering c d e Holgersgatan k m 5

6 BAKGRUND Till grund för arbetet med detaljplanen för Falkenbergs gymnasieskola mm. ligger bl. a. ett visionsarbete som utfördes i samarbete med Liljewall arkitekter under Visionen är ett viktigt verktyg för förändringsarbetet så att alla ombyggnader och nybyggnader samverkar och leder till att helheten i slutmålet uppnås. Några viktiga förutsättningar för generalplanen (satta av Falkenbergs kommun och gymnasieskolan) som bör inarbetas i de framtida förändringarna är: Att skapa en trivsam, öppen och spännande skolmiljö. Att utveckla skolan både byggnads- och gestaltningsmässigt till ett harmoniskt inslag i stadsbilden. Att skapa en sammanhållande skola för alla utbildningsprogram med en tydlig identitet. Att skapa en flexibel skola och flexibla byggnader. Att förbättra kommunikationsmönster och logistik Att utreda ev. rivningsbehov och utbyggnadsmöjligheter Att ge möjlighet till återbruk av lokaler/byggnader Visionen berörde endast området norr om Biblioteksgatan. 6 Falkenbergs gymnasieskola mm. Gestaltningsprogram

7 BEFINTLIG SITUATION Området ligger centralt i Falkenberg, strax nordväst om Stortorget och präglas idag av de storskaliga skolbyggnaderna, den öppna parkeringsplatsen samt bostadsbebyggelsen och Folkets hus i söder. Planområdet kan delas upp i fyra olika karaktärer (se karta nedan). Området söder om Biblioteksgatan (1) utgör idag till stor del av en större parkeringsplats samt bebyggelse i tre våningar. Kvarteret är splittrat och saknar rumslighet. Det finns goda potentialer att koppla samman kvarteret med den centrala kvartersstrukturen då det ligger i direkt anslutning till centrum. Gymnasieskolans (2) karaktär utgörs främst av huvudbyggnaden, den gamla läderfabriken samt de stora byggnadsvolymerna som ligger kring den gröna kullen. Storskaliga byggnader präglar området Bebyggelsen längs Igeldammsvägen (3) består av en brokig mix av byggnader i 1-2½ våningar i puts, korrugerad plåt och tegeldetaljer. Hustaken har kulörer i grönt, svart och tegelrött. Fasader och gavlar står idag med både långoch kortsidor mot Igeldammsvägen vilket ger ett rörigt intryck. I norra delen av planområdet (4) finns idag endast en fotbollsplan och öppna ytor. Coops byggnad i 2½ plan Villabebyggelse i 1½ - 2 plan Igeldammsvägen 4 Klockaregatan Garvareliden Villabebyggelse i 1½ plan Parkeringsplats söder om Biblioteksgatan 3 2 Arvidstorpsvägen Polishuset Biblioteksgatan 1 Holgersgatan Stortorget Parkeringsplatsen dominerar det södra kvarteret 7

8 Planområdet gränsar i väster till villabebyggelse i 1½ - 2 plan. Villorna som ligger mot Igeldammsvägen ligger oregelbundet mot gatan p.g.a. kvarterets utformning. Norr om planområdet ligger Coop vars byggnad i 2½ plan har en massiv vägg mot söder. Mot öster gränsar planområdet mot några mindre trävillor i 1½ plan. Söder om villorna pågår bygget av den nya Falkhallen. Den nya hallen tillåts uppföras till en höjd av 14,5 meter och kommer att bli en stor volym i stadsrummet kring skolan. Norr om skolan ligger fotbollsplanen Sydöst om planområdet ligger den gamla brandstationen, som ska rivas, samt affärshuset inom kvarteret Hjulet i anslutning till Stortorget. Sydväst om planområdet ligger flerbostadshus i uppbrutna kvartersstrukturer. Längs Arvidstorpsgatan ligger Falkenbergs polishus. Stålboms konditori, Polishuset och bostadshuset inom Igeldammen 10 skapar nästan en romboid plats kring korsningen Arvidstorpsvägen och Biblioteksgatan/ Ringvägen. Planområdet gränsar till villabebyggelse i väster Mot öster gränsar planområdet till villabebyggelse 8 Falkenbergs gymnasieskola mm. Gestaltningsprogram

9 Bebyggelsen a) Posten Posten och diverse butiker inrymms inom fastigheten Igeldammen 1. Byggnaden som ligger i korsningen Arvidstorpsvägen / Igeldammsvögen är i ett plan ut fasaden är täckt av rött tegel och stående träpanel. b) Igeldammen 10, Biblioteksgatan, flerbostadshus År 1960 stod 25 lägenheter på Biblioteksgatan färdiga. Husen i tre våningar och källare har slät ljus puts i två nyanser och sadeltak. c) Igeldammen 11, Arvidstorpsvägen 5, bostadshus På Arvidstorpsvägen 5 ligger ett bostadshus med tillhörande verkstadsbyggnad och butikslokal, uppfört i puts/ eternit. Huvudbyggnaden uppskattas vara från talet och värderas till byggnadsklass A i rapporten Kulturhistoriskt värdefull bebyggelse, verkstadsbyggnaden värderas till klass B. Huvud- och verkstadsbyggnaden rekommenderas ett skydd genom planbestämmelser och bevarandeplan. Posten mm. d) Kvarnvingen 1, Folkets hus I södra delen av planområdet mot Stortorget ligger Folkets hus som invigdes år Byggnaden är klädd med gult tegel och har en tidstypisk arkitektur med detaljer. e) Igeldammen 12, Holgersgatan, flerbostadshus Holgersgatan 7 var Stiftelsen Hertingbostäders första centrumfastighet. Huset stod färdigt 1955 och inrymde 11 lägenheter samt lokaler för verksamheter på markplan. Brandstationen ligger på andra sidan Holgersgatan och stadens brandmän fick på 1950-talet förtur till lägenheterna. I bottenvåningen låg bland annat barnavårdsmottagningen, stadsläkare, sjukkassa, tandläkare och en golvfirma. Ena gaveln pryds av en målning av Varbergskonstnären Gunnar Pettersson. Idag är de tidstypiska dörrarna och balkongfronterna utbytta. Flerbostadshus, Igeldammen 10 f) Gula villan Inom gymnasieskolans område ligger Gula villan, byggnaden uppfördes 1897 som epedimisjukhus för TBC-patienter. Byggnaden nyttjas idag av gymnasieskolan som Ordverkstad. Fasaden utgörs av gul träpanel med tegeltak och är i gott skick. Gula villan har klass B i rapporten Kulturhistoriskt värdefull bebyggelse som tagits fram av Länsantikvarien/Länsstyrelsen Halland, Landsantikvarien/ Hallands Länsmuseer, Stadsbyggnadskontoret i Falkenberg och Falkenbergs museum, och rekommenderar att den skyddas genom planbestämmelser. I anslutning till gula villan ligger en mindre verkstadsbyggnad i trä (klass B), denna uppfördes som likbod till epedimisjukhuset och rekommenderas ett skydd genom planbestämmelser. Bostadhus, Igeldammen 11 9

10 Folkets hus Folkets hus Flerbostadshus, Igeldammen 12 Gavelmålning på flerbostadshus, Igeldammen 12 Komplementbyggnad till Gula villan Gula villan Falkenbergs gymnasieskola mm. 10 Gestaltningsprogram

11 Vy över planområdet Gymnaseiskolan hus 1 Gymnaseiskolan hus 2 Gymnaseiskolan hus 3 Gymnaseiskolan hus 4 Gymnaseiskolan hus 5 11

12 1-10 Falkenbergs gymnasieskola Gymnaseiskolan hus 6 1-3) Hus 1-3, skolans huvudbyggnad Lokalerna som idag inhyser Falkenbergs gymnasium inrymde tidigare Dan Lundgrens Läderfabrik. Byggnaden brann 1956 men byggdes upp igen. Huvudbyggnaden (byggnad 1-3) är i 1-3 tre våningar, putsad och målad i en mild röd färg med vita fönsterband och svart tak. Den avlånga fasaden har brutits av genom en nyare entrédel i tre plan. Entrédelen som sträcker sig genom skolan utgörs av svart korrigerad plåt, liksom förbindelsegången i skolans södra del. Huvudbyggnaden (1-3) innehåller förutom lektionssalar även idrottshall, samlingssal, administration samt Falkenbergs stadsbibliotek. Biblioteket som ligger i det sydvästra hörnet i hus 1 har en uppglasad fasad mot väster, entrén ligger i hörnet och annonseras med en skyltpelare på torget framför entrén. 4) Hus 4 Hus 4 inrymmer idag elprogrammet och industriprogrammet. Byggnaden är i 1-1½ plan och klädd med rött tegel, delar av fasaden är klädd med röd stående träpanel och taket är av svart papp. 5) Hus 5 Hus 5 innehåller särskolan samt fordonsprogrammet, medieprogrammet och estetiska programmet. Byggnaden som är i 1-2 våningar är klädd i brunt tegel med bruna fönster och dörrar, taket är av svart papp. 6) Hus 6 Hus 6 innehåller hotell- och restaurangprogrammet, livsmedelsprogrammet samt skolmatsal. Byggnaden i ett plan är klädd med vit lättbetong, med detaljer i grönt. Gymnaseiskolan hus 7 7) Hus 7 Hus 7 innehåller barn- och fritidsprogrammet, friskvårdsprogrammet samt grundläggande vuxenutbildning. Byggnaden är i 1 ½ plan med källare och en tillbyggnad i gul korrigerad plåt. Fasaden är putsad och målad i en ljusgul kulör och taket är täckt med röda lertegelplattor. Fönster, dörrar och detaljer är målade vita. 8) Hus 8 Hus 8 innehåller det individuella programmet. Byggnaden är i 2 ½ plan med källare. Fasaden är putsad och målad i en ljusgul kulör och taket är täckt med röda lertegelplattor. Fönster, dörrar och detaljer är målade vita. 10) Hus 10 Hus 10 är en mindre paviljong som innehåller det estetiska programmet. Gymnaseiskolan hus 8 Falkenbergs gymnasieskola mm. 12 Gestaltningsprogram

13 Områdets funktion i staden Skolans utbredning i området bidrar till att många människor är i rörelse i området under dagtid. Då byggnaderna idag ligger tätt längs det smala och slingriga stråket i nordsydlig riktning är det svårt att orientera sig i området. Skolans byggnader ligger tätt intill och omsluter befintlig park kring Gula villan. Parken är upphöjd från gångstråket och har få entréer som vetter mot den, detta bidrar till att parken kan upplevas som otrygg. Skolan saknar en större öppen yta med uteplatser i soliga lägen där spontana och ordnade tillställningar kan ske. Fotbollsplanen norr om skolan ligger skild från alla skolbyggnader och saknar direkt kontakt med skolan. Denna yta lämpar sig bättre för ytkrävande verksamheter utan behov av koppling till skolan, t.ex. parkering. Stadsbiblioteket som ligger i samma byggnad som gymnasieskolan ligger med indragen entré i skolans sydvästra hörn. Biblioteket annonserar sig genom en hög skyltpelare en bit utanför entrén vilket tyder på att den är undangömd och svårfunnen. Bibliotekets entré borde annonseras bättre i staden då den riktar sig till alla Falkenbergsbor. Skolan breder ut sig i området Parkeringsplatsen väster om biblioteket upplevs rörig och entrén från Arvidstorpsvägen är otydlig. En tydligare entré till parkeringsplatsen och en mer strukturerad parkering kan skapas inom de ytor som finnas. Några flerbostadshus finns i det södra kvarteret Folkets hus är en publik byggnad i området 13

14 Stråk och målpunkter Området korsas idag av flera gång- och cykelstråk. Två befintliga gångstråk sträcker sig i nord-sydlig riktning genom planområdet. Ett viktigt stråk inom planområdet södra del kopplar samman Stortorget med gymnasieskolans entré och Stadsbibliotekets entré. Befintlig gång- och cykelväg längs Holgersgatan delas i anslutning till gymnasieskolans entré, gångvägen fortsätter längs Holgersgatans västra sida och cykelvägen fortsätter väster ut längs Biblioteksgatan. Skolans båda entréer och stadsbibliotekets entré är viktiga målpunkter för gång- och cykeltrafiken. Längs Igeldammsvägen saknas separat cykelväg och cyklar hänvisas till körbanan alternativ till cykelvägen inom kvarteret nordväst om Igeldammsvägen. Skolans huvudentré är en viktig målpunkt Den nya evenemangs- och sporthallen (Falkhallen) som är under uppbyggnad kommer att bli en betydelsefull målpunkt i anslutning till gymnasieskolans huvudentré. En annan målpunkt inom planområdet är den stora parkeringsplatsen söder om Biblioteksgatan. skolan för att skapa en blandad bebyggelse och ett levande folkliv. Målpunkter samt gång- och cykelstråk i anslutning till planområdet Igeldammsvägen Klockaregatan Garvareliden Arvidstorpsvägen Biblioteksgatan Gångstråk Cykelstråk på ordnad cykelväg Cykelstråk på gata Holgersgatan Falkenbergs gymnasieskola mm. 14 Gestaltningsprogram

15 Trafik Igeldammsvägen/Klockaregatan och Arvidstorpsvägen som avgränsar planområdet mot väster och söder har karaktär av väg trots att de ligger så centralt i staden. Gatorna saknar stadsmässighet eftersom de är breda och kantas av låg bebyggelse. Mot Igeldammsvägen finns flera tvärställda parkeringsplatser med utfart i gatan. Dessa tar upp en stor yta samtidigt som backande bilar utgör en fara för trafiken. Igeldammsvägen saknar cykelväg och villabebyggelsen väster om gatan har sina utfarter direkt mot Igeldammsvägen. Arvidstorpsvägen är en av huvudinfarterna till centrum och hastigheten är ofta hög. För att annonsera var centrum börjar bör detta synas i gatuutformningen. Trafikfarlig parkering längs Igeldammsvägen Arvidstorpsvägen är en av infarterna till centrum Arvidstorspvägen söder om Folkets hus 15

16 Behov av ombyggnad/komplettering Skolans byggnader och lokaler behöver anpassas för att kunna förändras i takt med att utbildningarna ändras och nya krav ställs. Längs Igeldammsvägen finns behov av att ordna upp trafiken och gaturummet för en trafiksäkrare och trevligare miljö. Det centralt belägna området bör få en tydligare koppling till Falkenbergs centrum med en mer stadsmässig karaktär. Området söder om Biblioteksgatan bör därför förändras från otrygg parkeringsplats till ett attraktivt stadskvarter som länkar samma gymnasieskolan med centrum. Genom att bebygga området kan man skapa bättre stadsrum och tydliggöra stråken från centrum. Nya bostäder och verksamheter inom kvarteret skapar goda förutsättningar för ett tryggt levande stadsliv dygnet runt. Entrén till skolans västra entré bör ordnas upp Glappet i gaturummet bör slutas Behov finns att tydliggöra entrén till centrum Falkenbergs gymnasieskola mm. 16 Gestaltningsprogram

17 GESTALTNING Utgångspunkter Ny funktion Föreliggande planförslag tar ett helhetsgrepp kring området samtidigt som gymnasieskolan ges en flexibel utbyggnadsmöjlighet. Skolans vision har varit att skapa en sammanhållen skola i park med en hög flexibilitet. Utökningen av parken mitt i området möjliggör en ny samlingsplats för elever, lärare och stadsinvånare. Byggnaderna kring skolan mot Igeldammsvägen föreslås kunna innehålla handel, kontor mm. förutom skolverksamhet i syfte att locka dit utbildningsanknutna verksamheter. Möjlighet till studentbostäder inryms även inom byggrätten. En blandning av skola, verksamheter och bostäder gör att gymnasieskolan kan integreras som en del av staden. Då även kvarteret söder om Biblioteksgatan igår i detaljplanen finns goda möjligheter att förstärka kopplingen till Falkenbergs stadskärna kring Stortorget. Kvarteret söder om Biblioteksgatan föreslås innehålla blandade funktioner såsom bostäder, butiker och Folkets hus med diverse samlingslokaler. Befintlig parkering föreslås flyttas för att möjliggöra utbyggnaden av bostäder. Planförslaget innebär att området får blandad bebyggelse med ett varierat innehåll. Ny utformning Stora byggnader kring skolan återspeglar områdets ursprungliga funktion med större fabrikslokaler. Ny bebyggelse för skolan ska vara flexibel för att kunna anpassas till framtida utbildningsbehov. Skolan bör förstärka sin inriktning, t.ex. kan skolans teknikinriktning avspeglas i ny bebyggelse. Kvartersstrukturen söder om Biblioteksgatan förstärks genom att tillskapa byggrätter i kvarterets norra och östra del. Bebyggelsen bör utformas med en modern arkitektur som tar hänsyn till omkringliggande karaktäristiska byggnader så som Folkets hus och Falkhallen. Rumslighet Kvarteret söder om Biblioteksgatan stramas upp och bildar ett större kvarter som är möjlig att dela upp i två mindre gårdar. Den romboida platsen längs Arvidstorpsvägen som utgörs av polishuset, Stålboms och befintligt bostadshus bör förstärkas med en ny byggnad som upptar en riktning i romboiden och format ett sammanhållet stadsrum. Gaturummen längs omkringliggande gator bör stramas upp. Längs Arvidstorpsvägen finns idag ett glapp i bebyggelsen detta bör bebyggas. Även glappet norr om Folkets hus bör bebyggas för att sluta kvarteret mot Holgersgatan och tydliggöra gångstråket genom kvarteret. 17

18 Parken och stråken De öppna platserna skall tas till vara och utifrån ska skolområdet kännas som en grön oas, som en lunga mitt i staden. Samtidigt ska skolans olika byggnader tydligt hänga samman och stråket i nord-sydlig riktning ska upplevas som trevligt att röra sig utmed. Den öppna ytan mitt i stråket kan också fungera som en framtida evenemangsplats och bidrar med sin öppenhet till att förbättra orienterbarheten i området. Utökningen av det centrala grönområdet möjliggörs genom att hus 4 rivs. Den öppna platsen kommer att binda samman skolans olika byggnader. Det finns även möjlighet för skolan att synliggöra son verksamhet i parken. Stråken genom skolan ska ha en grön karaktär Gula villan med komplementbyggnad bevaras. Den vegetationsklädda kullen kring Gula villan ska behålla sin naturliga karaktär. Under kullens trädkronor kan man söka skugga under soliga dagar. I gränsen mellan kullen och den större grönytan finns möjlighet att anlägga gradänger av gräs. P.g.a. nivåskillnader längs stråket blir detta inte tillgängligt i höjd med hus 5. Därför är det viktigt att det finns goda förbindleser mot tillgängliga stråk, t.ex. längs gång- och cykelbanan längs Igeldammsvägen. För att ta upp nivåskillnaden föreslås en bred sitt-trappa i höjd med hus 5 södra sydvästra hörn. Trappan ger god överblick över skolans område samtidigt som den ligger vänd mot söder. Trappan utformas med sittplatser i söderläge och kan bli en attraktiv mötesplats för eleverna i anslutning till de nya entréerna från hus 5 och 12. Ett entrétorg skapas tvärs gångstråket. Inspirationsbild på gräsklädda gradänger Gångstråket genom skolan skall ha en grön karaktär. Alla kvarterets entréer ska tydliggöras från stråken genom skolans område. De inre stråken och alla befintliga skolbyggnaders entréer ska genom fasadförändringar öppnas upp för att skapa mer kontakt mellan ute och inne. Ny trappa i stråket Inspirationsbild på sitt-trappa Falkenbergs gymnasieskola mm. 18 Gestaltningsprogram

19 Platserna Parkeringsplatsen vid Stadsbibliotekets entré ordnas upp. En strark form, som t.ex. en rund parkeringsplats kan ge platsen en helt ny karaktär. Stadsbiblioteket annonseras idag endast genom en skyltpelare om står på torget framför entrén. Entrén bör få en tydligare entré. Detaljplanen möjliggör en utbyggnad av entrépartiet. Entréerna mellan Falkhallen och gymnasieskolan bör samordnas på samma nivå för att öka tillgängligheten. Den rombioda platsen vid Arvidstorpsvägen/infarten till Stadsbiblioteket bör förstärkas med en ny byggrätt mellan parkeringsplatserna och Igeldammsvägen. Byggnaden bör vända sin framsida mot Arvidstorpsvägen för att öka platsens dignitet och förstärka rumsligheten och stadsmässigheten. 19

20 Gaturummen och trafikytor Gatorna inom planområdet ska utformas som stadsgator. Längs Arvidstorpsvägen bör gatan höjas upp för att annonsera var stadens centrum börjar och för att begränsa hastigheterna för bättre säkerhet. Vägen bör höjas upp mellan korsningen med Igeldammsvägen till och med infarten till gymnasieskolan/stadsbibliotekets parkering (se bild nedan). Genom att minska gatubredden och ordna kantparkering längs båda sidor om körbanan blir gaturummen mer intima. Kantparkering längs Igeldammsvägen och Arvidstorpsvägen ska brytas av med trädplantering så att gröna alléer skapas längs gatorna. Entrén till Biblioteksgatan bör samordnas med infarten till parkeringen öster om skolan. Endast gång- och cykeltrafik ska tillåtas läng Biblioteksgatan. Möjlighet för bokbussarna att köra fram för av- och pålastning bibehålls. Sektion/utsnitt Igeldammsvägen Falkenbergs gymnasieskola mm. 20 Gestaltningsprogram

21 Sektion/utsnitt Arvidstorpsvägen 21

22 Byggnaderna Utmed Igeldammsvägen föreslås ny bebyggelse med gavlarna mot gatan vilket innebär att det skapas en god kontakt mellan bebyggelsen väster om gatan och skolans öppna park mitt i kvarteret. Byggnaderna bör vara smala för att öka siktlinjerna mellan byggnaderna och kan istället tillåtas få en högre byggnadshöjd. Entréer och parkering ska ske mellan byggnaderna. Bebyggelsen som ligger längs Igeldammsvägen ska ha ett avslut mot öster i en rak gränslinje mot det nord-sydliga gångstråket. Byggrätten där Posten mm. ligger bör därför minskas för att öppna siktlinjen i nord-sydlig riktning. Byggnaden vid korsningen Arvidstorpsvägen/Igeldammsvägen bör få högre status med djärv arkitektur för att annonsera porten till Falkenbergs centrum. På sikt bör även Matens hus (hus 6) ersättas med en högre, smalare byggnad. Visualisering av planförslaget, vy från sydväst Gymnasieskolans huvudbyggnad föreslås behålla sin ursprungliga form och volym men då skolans höjd varierar från 1-3 plan kan hela skolbyggnaden tillåtas byggas på till 3 våningar. Överbyggnad av de djupa gårdarna tillåts i planen. Byggrätten vid Stadsbibliotekets entré bör utökas för att kunna annonsera entrén bättre. Entréerna till byggnaderna ska tydliggöras för att underlätta orienteringen i området. Gymnasieskolans två huvudentréer ska skilja sig från övriga entréer och annonseras med en utskjutande byggnadsdel. De byggnader som vetter mot den nya öppna grönytan bör öppnas upp med fönster och entréer mot grönytan så att platsens öppenhet även når undervisningslokalerna. Visualisering av planförslaget, vy från öst Kvarteret söder om Biblioteksgatan bör slutas med nya byggnader i norr och mot Holgersgatan för att hela kvarterat. Det är viktigt att ny bebyggelse får en stadsmässig karaktär eftersom det ligger så centralt. Kvarterets inre del bör utvecklas till en grön oas och utgöra uteplatser för bostäderna. Gångstråket mellan Stortorget och stadsbiblioteket bör sträcka sig genom det nya bostadskvarteret. Mot Holgersgatan bör kvarteret sluta sig med en mindre byggrätt i anslutning till Folkets hus. Den nya byggnaden ska utformas med särskild hänsyn till Folkets hus karaktär och verksamhet. Kvarteret bör även slutas mot Arvidstorpsvägen med en ny byggrätt vilket innebär att infarten till kvarteret flyttas något österut. Visualisering av planförslaget, vy från nordost Falkenbergs gymnasieskola mm. 22 Gestaltningsprogram

23 Visualisering av planförslaget, vy från väster Visualisering av planförslaget, vy från norr 23

1262-DP 07/01 BESLUT OM DETALJPLAN. Antagen av Kommunfullmäktige 2006-12-07 188. Betygar: Laga kraft 2007-02-26

1262-DP 07/01 BESLUT OM DETALJPLAN. Antagen av Kommunfullmäktige 2006-12-07 188. Betygar: Laga kraft 2007-02-26 1262-DP 07/01 BESLUT OM DETALJPLAN Antagen av Kommunfullmäktige 2006-12-07 188 Betygar: Claes Hedlund Laga kraft 2007-02-26 Detaljplan för Lomma 29:23 m fl, Hamntorget Lomma, Lomma kommun, Skåne län PLANBESKRIVNING

Läs mer

del av kvarteret Ekorren

del av kvarteret Ekorren Planprogram september 2013 del av kvarteret Ekorren Strömsundshuset Piteå kommun Norrbottens län För kartor och ortofoton i programmet gäller: Karträttigheter Piteå kommun. Primärkartans samtliga skikt

Läs mer

SAMRÅDSHANDLING DEC 2010 GESTALTNINGSPROGRAM KV. FORSETE - UMEÅ

SAMRÅDSHANDLING DEC 2010 GESTALTNINGSPROGRAM KV. FORSETE - UMEÅ SAMRÅDSHANDLING DEC 2010 GESTALTNINGSPROGRAM KV. FORSETE - UMEÅ Gestaltningsprogrammet har utarbetats i samråd med fastighetsägaren Balticgruppen AB genom Björn Johansson och Samhällsbyggnadskontoret på

Läs mer

DRAGARBRUNNSGATAN KVALITETER I STADSBILDEN OCH GESTALTNINGSPRINCIPER

DRAGARBRUNNSGATAN KVALITETER I STADSBILDEN OCH GESTALTNINGSPRINCIPER DRAGARBRUNNSGATAN KVALITETER I STADSBILDEN OCH GESTALTNINGSPRINCIPER Text: Dan Thunman, Karin Åkerblom, Lisen Hessner och Hanna Linde (red.) Foto: Där inget annat anges Dan Thunman, Hanna Linde Illustration

Läs mer

SAMRÅDSHANDLING 2009-01-19. Detaljplan för. KRISTIANSTAD 4:4 m fl, ÖSTRA CENTRUM PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING

SAMRÅDSHANDLING 2009-01-19. Detaljplan för. KRISTIANSTAD 4:4 m fl, ÖSTRA CENTRUM PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING 1(40) SAMRÅDSHANDLING 2009-01-19 Dnr 08-0060:2 Tillhör karta dnr 08-0060:1 Detaljplan för KRISTIANSTAD 4:4 m fl, ÖSTRA CENTRUM centrala Kristianstad, Kristianstads kommun PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING

Läs mer

Kv. Freden Större 11 gestaltningsprogram_2014-09-24. Doknr: SMN-0973/2011-64 Diariedatum: Godkännare: Göran Langer

Kv. Freden Större 11 gestaltningsprogram_2014-09-24. Doknr: SMN-0973/2011-64 Diariedatum: Godkännare: Göran Langer Kv. Freden Större 11 gestaltningsprogram_2014-09-24 Syfte: Gestaltningsprogrammet omfattar gestaltningsprinciper och gestaltningsidéer för tillkommande och befintlig bebyggelse, mark, gård och plats inom

Läs mer

Gestaltningsprogram för bostäder

Gestaltningsprogram för bostäder 2 Förklaring Innehåll Gestaltningsprogrammet avser bostäder Bakgrund 3 inom Berga 6:406 m.fl. 1 centrala Åkersberga. syfte 3 De nya bostadskvarteren omnämns i pro- Detaljplanens syfte 3 grammet oniigt

Läs mer

Visionsprogram 2011-08-16 PEAB UTVECKLAR TORGET VALHALL PARK

Visionsprogram 2011-08-16 PEAB UTVECKLAR TORGET VALHALL PARK Visionsprogram 2011-08-16 PEAB UTVECKLAR TORGET VALHALL PARK Sammanfattning Valhall Park ligger 5 km norr om Ängelholm. Läget är unikt med närhet till havet, höga natur- och kulturvärden och tillgång till

Läs mer

11 18 december 2008. Nr 119 Planprogram för Krokshallsområdet

11 18 december 2008. Nr 119 Planprogram för Krokshallsområdet 11 18 december 2008 Nr 119 Planprogram för Krokshallsområdet 2008 11 17 Från Kommunstyrelsen Till Kommunfullmäktige Kommunfullmäktige gav i augusti 2005 Kommunstyrelsen i uppdrag att upprätta förslag till

Läs mer

D e t a l j p l a n e p r o g r a m

D e t a l j p l a n e p r o g r a m D e t a l j p l a n e p r o g r a m inre hamnen, bryggan OCH piren UNDER ASFALTEN FINNS EN STRAND PROJEKT SJÖSTADEN ANTAGEN AV KOMMUNFULLMÄKTIGE 2009-10-26 D e l 2 GESTALTNINGSPRINCIPER i n n e h å l

Läs mer

Detaljplan för del av Stångby 5:28 m fl i Stångby, Lunds kommun (Stångby Väster II)

Detaljplan för del av Stångby 5:28 m fl i Stångby, Lunds kommun (Stångby Väster II) Detaljplan för del av Stångby 5:28 m fl i Stångby, Lunds kommun (Stångby Väster II) Planområdet är markerat med orange Upprättad Innehåll: Planbeskrivning Plankarta med planbestämmelser Illustration Samrådsredogörelse

Läs mer

Arenastaden. Övergripande gestaltningsprogram 2007 sid. 1. december 2007. Solna stad i samverkan med Ny Nationalarena i Solna AB

Arenastaden. Övergripande gestaltningsprogram 2007 sid. 1. december 2007. Solna stad i samverkan med Ny Nationalarena i Solna AB Arenastaden Övergripande gestaltningsprogram Solna stad i samverkan med Ny Nationalarena i Solna AB Arenastaden Övergripande gestaltningsprogram Solna stad i samverkan med Ny Nationalarena i Solna AB

Läs mer

RAMPROGRAM FÖR SJUKHUSOMRÅDET OCH SÖDRA UNIVERSITETSOMRÅDET. Ett program inom: Stadsbyggnadskontoret 2012-11-01

RAMPROGRAM FÖR SJUKHUSOMRÅDET OCH SÖDRA UNIVERSITETSOMRÅDET. Ett program inom: Stadsbyggnadskontoret 2012-11-01 RAMPROGRAM FÖR SJUKHUSOMRÅDET OCH SÖDRA UNIVERSITETSOMRÅDET Ett program inom: Stadsbyggnadskontoret 2012-11-01 Ramprogram för sjukhusområdet och södra universitetsområdet i Lund, Lunds kommun PÄ 37/2010

Läs mer

KOPPARLUNDEN 2026 STADSBYGGNADSVISION SAMMANFATTNING AV DESIGNDIALOG 2013

KOPPARLUNDEN 2026 STADSBYGGNADSVISION SAMMANFATTNING AV DESIGNDIALOG 2013 KOPPARLUNDEN 2026 STADSBYGGNADSVISION SAMMANFATTNING AV DESIGNDIALOG 2013 INNEHÅLL DESIGNDIALOG KOPPARLUNDEN OCH SAMMANFATTANDE STADSBYGGNADSVISION, VÅREN 2013 BESTÄLLARE FASTIGHETSÄGARNA I KOPPARLUNDEN,

Läs mer

CENTRUMPLANEN. Fördjupning av översiktsplanen för Ljungby centrum. Antagen av kommunfullmäktige den 1 september 2009 81

CENTRUMPLANEN. Fördjupning av översiktsplanen för Ljungby centrum. Antagen av kommunfullmäktige den 1 september 2009 81 CENTRUMPLANEN Fördjupning av översiktsplanen för Ljungby centrum Antagen av kommunfullmäktige den 1 september 2009 81 2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING SAMMANFATTNING...5 BAKGRUND...7 Ny centrumplan...7 Organisation...9

Läs mer

Detaljplan för kvarteret Valkyrian och del av kvarteret Valhall, Lidköpings kommun

Detaljplan för kvarteret Valkyrian och del av kvarteret Valhall, Lidköpings kommun Dnr: SBN 2014/0700 Detaljplan för kvarteret Valkyrian och del av kvarteret Valhall, Lidköpings kommun SAMRÅDSHANDLING SAMHÄLLSBYGGNAD PLAN-BYGG Detaljplan för kvarteret Valkyrian och del av kvarteret Valhall,

Läs mer

E6 trafikplats Flädie & Väg 16 delen Flädie Lund Lund och Lomma Kommuner, Skåne län

E6 trafikplats Flädie & Väg 16 delen Flädie Lund Lund och Lomma Kommuner, Skåne län GESTALTNINGSPROGRAM TILL ARBETSPLANER FÖR E6 trafikplats Flädie & Väg 16 delen Flädie Lund Lund och Lomma Kommuner, Skåne län 2010-09-01 Objekt: 88 51112 Förord Följande gestaltningsprogram är upprättat

Läs mer

46 / Programförslag / Bredgatan 1:1. En varierad bebyggelse

46 / Programförslag / Bredgatan 1:1. En varierad bebyggelse 46 / Programförslag / Bredgatan 1:1 En varierad bebyggelse När man rör sig längs med Bredgatanområdet upplever man bebyggelsens variation och hur den öppnar upp sig mot det blå-gröna stråket. Bebyggelse

Läs mer

Planbeskrivning Antagandehandling

Planbeskrivning Antagandehandling Detaljplan för Ängelholm 3:139 m.fl, Centrum, Ängelholms kommun Planbeskrivning Antagandehandling Svenstorp Vejbystrand Magnarp Hjärnarp Barkåkra Ängelholm Munka Ljungby Höja Strövelstorp KRONO- SKOGEN

Läs mer

GRAVARNE 59:1 M FL PLANBESKRIVNING. Samrådshandling. Kungshamn, Sotenäs kommun, Västra Götalands län. Detaljplan för Hotell Kungshamn 2013-10-24

GRAVARNE 59:1 M FL PLANBESKRIVNING. Samrådshandling. Kungshamn, Sotenäs kommun, Västra Götalands län. Detaljplan för Hotell Kungshamn 2013-10-24 Detaljplan för Hotell Kungshamn GRAVARNE 59:1 M FL Kungshamn, Sotenäs kommun, Västra Götalands län Dnr: KA2010/0484 Samrådshandling 2013-10-24 PLANBESKRIVNING Detaljplanen består av: Plankarta med planbestämmelser,

Läs mer

Gestaltningsprogram. för Täljöviken. Antagandehandling 21 november 2012

Gestaltningsprogram. för Täljöviken. Antagandehandling 21 november 2012 Gestaltningsprogram för Täljöviken Antagandehandling 21 november 2012 Översiktlig vy över Täljöviken Förord I den fördjupade översiktsplanen för Täljöviken (2006) föreslås vid Åkers kanals mynning en kanalstad

Läs mer

PLANBESKRIVNING. Kv. Förrådet 1 m.fl. Fågelbo. Detaljplan för. Nyköpings kommun, Sörmlands län. SHB 12-202 Projnr: 111 374

PLANBESKRIVNING. Kv. Förrådet 1 m.fl. Fågelbo. Detaljplan för. Nyköpings kommun, Sörmlands län. SHB 12-202 Projnr: 111 374 PLANBESKRIVNING Detaljplan för Kv. Förrådet 1 m.fl. Fågelbo Nyköpings kommun, Sörmlands län SHB 12-202 Projnr: 111 374 ANTAGANDEHANDLING Upprättad i september 2011, reviderad augusti och november 2012

Läs mer

Detaljplan för del av Centrum VISKAHOLM 2 M.FL. Borås Stad

Detaljplan för del av Centrum VISKAHOLM 2 M.FL. Borås Stad P02/09 Detaljplan för del av Centrum VISKAHOLM 2 M.FL. Borås Stad SAMRÅD normalt planförfarande Sammanfattning Syftet med detaljplanen är att möjliggöra en utveckling och utvidgning av Borås centrum med

Läs mer

Planbeskrivning Detaljplan för del av Rabatten 9 m.fl. (Ersta sjukhus) i stadsdelen Södermalm, S-Dp 2012-12553

Planbeskrivning Detaljplan för del av Rabatten 9 m.fl. (Ersta sjukhus) i stadsdelen Södermalm, S-Dp 2012-12553 STADSBYGGNADSKONTORET SAMRÅDSHANDLING PLANAVDELNINGEN Maria Sahlstrand 2014-06-20 Tfn 08-508 274 82 1(28) Planbeskrivning Detaljplan för del av Rabatten 9 m.fl. (Ersta sjukhus) i stadsdelen Södermalm,

Läs mer

P07/10. Detaljplan för del av Druvefors NEJLIKAN 3 m.fl. Borås Stad

P07/10. Detaljplan för del av Druvefors NEJLIKAN 3 m.fl. Borås Stad P07/10 Detaljplan för del av Druvefors NEJLIKAN 3 m.fl. Borås Stad ANTAGANDEHANDLING GRANSKNING Sammanfattning Syftet med detaljplanen är att möjliggöra uppförande av bostäder inom ett område intill Viskan

Läs mer

Fördjupning av översiktsplanen

Fördjupning av översiktsplanen ANTAGANDEHANDLING JUNI 2010 Fördjupning av översiktsplanen för Resecentrum och södra Butängen 1. VISION 4 2. INLEDNING 5 Läsanvisning 5 Vad är en fördjupning av översiktsplanen? 5 Översiktsplaneprocessen

Läs mer

Fördjupad Översiktsplan Kungens kurva samrådsförslag. Del 1 Planförslag

Fördjupad Översiktsplan Kungens kurva samrådsförslag. Del 1 Planförslag Fördjupad Översiktsplan Kungens kurva samrådsförslag Del 1 Planförslag MARS 2010 Bilder/illustrationer Foto framsida: Flygbild över Kungens kurva. Foto: Jacob Forsell Där inte annat anges är bilderna framtagna

Läs mer

Detaljplan för HÄLLA 2:2 OCH 2:3 Hedemora stad och kommun

Detaljplan för HÄLLA 2:2 OCH 2:3 Hedemora stad och kommun Miljö- och Byggförvaltningen DNr: 2011.0216.214 ArkivNr: A204 Detaljplan för HÄLLA 2:2 OCH 2:3 Hedemora stad och kommun PLANPROCESS - enkelt Planförslag Godkänd för samråd 2011.06.16 Samråd 2011.06.27-2011.08.08

Läs mer

Startpromemoria för planläggning av Kristinebergshöjden, Kristineberg 1:4 m fl i Kristineberg (230 lägenheter)

Startpromemoria för planläggning av Kristinebergshöjden, Kristineberg 1:4 m fl i Kristineberg (230 lägenheter) STADSBYGGNADSKONTORET TJÄNSTEUTLÅTANDE PLANAVDELNINGEN SID 1 (14) 2013-03-27 Handläggare: Magnus Bäckström Tfn 08-508 27 230 Till Stadsbyggnadsnämnden Startpromemoria för planläggning av Kristinebergshöjden,

Läs mer

aéí~äàéä~å=ñ êi=kóü~ãå=n=ã=ñäi= g åë~éä~åi=i~åçëâêçå~=ëí~ç=

aéí~äàéä~å=ñ êi=kóü~ãå=n=ã=ñäi= g åë~éä~åi=i~åçëâêçå~=ëí~ç= Diarienummer PLAN15/1 aéí~äàéä~å=ñ êi=kóü~ãå=n=ã=ñäi= g åë~éä~åi=i~åçëâêçå~=ëí~ç= m=i=^=k=ó==l=`=e===d=b=k=l=j=c= =o=^=k=a=b=_=b=p=h=o=f=s=k=f=k=d= OMNRJMSJNM= = p^joüape^kaifkd= Stadsbyggnadsförvaltningen

Läs mer