DEL AV KV. KRISPLEN M FL. FALKENBERGS GYMNASIESKOLA MM.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "DEL AV KV. KRISPLEN M FL. FALKENBERGS GYMNASIESKOLA MM."

Transkript

1 GESTALTNINGSPROGRAM FÖR DEL AV KV. KRISPLEN M FL. FALKENBERGS GYMNASIESKOLA MM. Falkenbergs gymnasieskola mm. Falkenberg

2

3 INNEHÅLLSFÖRTECKNING INLEDNING & SYFTE 4 PLANOMRÅDET 4 BAKGRUND 6 BEFINTLIG SITUATION 7 GESTALTNING 17 Gestaltningsprogrammet är framtaget av Liljewall arkitekter, Göteborg Uppdragsansvarig: Lissie Rossing Handläggare: Emma Lindberg 3

4 INLEDNING OCH SYFTE Detta gestaltningsprogram tillhör detaljplan för del av kvarteret Krispeln m.fl i centrala Falkenberg. Syftet med detaljplanen är att skapa möjlighet att utveckla gymnasieskolans verksamhet inom planområdet samt att skapa en stadsmässighet i den södra delen av planområdet genom att tillskapa nya byggrätter för bostäder. Planen syftar även till att reglera trafiksituationen längs Arvidstorpvägen och Igeldammsvägen samt vid infarterna till Coop och Stadsbiblioteket/ gymnasieskolan. Syftet med gestaltningsprogrammet i detta skede inför samrådet är att med hjälp av förebilder, referensobjekt och illustrationer ge en översiktlig bild som sedan kan fördjupas med detaljutformning inför utställningen. Gestaltningsprogrammet ska komplettera detaljplanen och planbeskrivningen genom att motivera och redovisa arkitektoniska och stadsmässiga principer för planens innehåll. Vid projektering och bygghandläggning av den färdiga planen ska programmet vara vägledande vid utformningsfrågor. Programmet har inget egentligt stöd i plan- och bygglagen, men ger kommunens syn på hur ny bebyggelse ska placeras och utformas. Detaljplanen med planbestämmelser reglerar hur området får bebyggas. PLANOMRÅDET Kv. Krispeln (f.d. Igeldammen) ligger i centrala Falkenberg och innehåller främst Falkenbergs gymnasieskola. Den södra delen av planområdet används till stor del av en större parkeringsplats som omges av bebyggelse i söder och väster. 4 Falkenbergs gymnasieskola mm. Gestaltningsprogram

5 Klockaregatan a) Posten mm. b) Igeldammen 10 c) Igeldammen 11 d) Kvarnvingen 1/Folkets hus e) Igeldammen 12 f) Gula villan (nyttjas av gymnasiet) g) Fotbollsplanen h) Coop j) Falkhallen (under uppbyggnad) k) Affärshus i kv. Hjulet m) Stortorget n) Polishuset 1-8,10) Gymnasieskolans numrering av befintliga skolbyggnader. h 6 7 Igeldammsvägen f g 10 Garvareliden j a Biblioteksgatan Arvidstorpsvägen n b parkering c d e Holgersgatan k m 5

6 BAKGRUND Till grund för arbetet med detaljplanen för Falkenbergs gymnasieskola mm. ligger bl. a. ett visionsarbete som utfördes i samarbete med Liljewall arkitekter under Visionen är ett viktigt verktyg för förändringsarbetet så att alla ombyggnader och nybyggnader samverkar och leder till att helheten i slutmålet uppnås. Några viktiga förutsättningar för generalplanen (satta av Falkenbergs kommun och gymnasieskolan) som bör inarbetas i de framtida förändringarna är: Att skapa en trivsam, öppen och spännande skolmiljö. Att utveckla skolan både byggnads- och gestaltningsmässigt till ett harmoniskt inslag i stadsbilden. Att skapa en sammanhållande skola för alla utbildningsprogram med en tydlig identitet. Att skapa en flexibel skola och flexibla byggnader. Att förbättra kommunikationsmönster och logistik Att utreda ev. rivningsbehov och utbyggnadsmöjligheter Att ge möjlighet till återbruk av lokaler/byggnader Visionen berörde endast området norr om Biblioteksgatan. 6 Falkenbergs gymnasieskola mm. Gestaltningsprogram

7 BEFINTLIG SITUATION Området ligger centralt i Falkenberg, strax nordväst om Stortorget och präglas idag av de storskaliga skolbyggnaderna, den öppna parkeringsplatsen samt bostadsbebyggelsen och Folkets hus i söder. Planområdet kan delas upp i fyra olika karaktärer (se karta nedan). Området söder om Biblioteksgatan (1) utgör idag till stor del av en större parkeringsplats samt bebyggelse i tre våningar. Kvarteret är splittrat och saknar rumslighet. Det finns goda potentialer att koppla samman kvarteret med den centrala kvartersstrukturen då det ligger i direkt anslutning till centrum. Gymnasieskolans (2) karaktär utgörs främst av huvudbyggnaden, den gamla läderfabriken samt de stora byggnadsvolymerna som ligger kring den gröna kullen. Storskaliga byggnader präglar området Bebyggelsen längs Igeldammsvägen (3) består av en brokig mix av byggnader i 1-2½ våningar i puts, korrugerad plåt och tegeldetaljer. Hustaken har kulörer i grönt, svart och tegelrött. Fasader och gavlar står idag med både långoch kortsidor mot Igeldammsvägen vilket ger ett rörigt intryck. I norra delen av planområdet (4) finns idag endast en fotbollsplan och öppna ytor. Coops byggnad i 2½ plan Villabebyggelse i 1½ - 2 plan Igeldammsvägen 4 Klockaregatan Garvareliden Villabebyggelse i 1½ plan Parkeringsplats söder om Biblioteksgatan 3 2 Arvidstorpsvägen Polishuset Biblioteksgatan 1 Holgersgatan Stortorget Parkeringsplatsen dominerar det södra kvarteret 7

8 Planområdet gränsar i väster till villabebyggelse i 1½ - 2 plan. Villorna som ligger mot Igeldammsvägen ligger oregelbundet mot gatan p.g.a. kvarterets utformning. Norr om planområdet ligger Coop vars byggnad i 2½ plan har en massiv vägg mot söder. Mot öster gränsar planområdet mot några mindre trävillor i 1½ plan. Söder om villorna pågår bygget av den nya Falkhallen. Den nya hallen tillåts uppföras till en höjd av 14,5 meter och kommer att bli en stor volym i stadsrummet kring skolan. Norr om skolan ligger fotbollsplanen Sydöst om planområdet ligger den gamla brandstationen, som ska rivas, samt affärshuset inom kvarteret Hjulet i anslutning till Stortorget. Sydväst om planområdet ligger flerbostadshus i uppbrutna kvartersstrukturer. Längs Arvidstorpsgatan ligger Falkenbergs polishus. Stålboms konditori, Polishuset och bostadshuset inom Igeldammen 10 skapar nästan en romboid plats kring korsningen Arvidstorpsvägen och Biblioteksgatan/ Ringvägen. Planområdet gränsar till villabebyggelse i väster Mot öster gränsar planområdet till villabebyggelse 8 Falkenbergs gymnasieskola mm. Gestaltningsprogram

9 Bebyggelsen a) Posten Posten och diverse butiker inrymms inom fastigheten Igeldammen 1. Byggnaden som ligger i korsningen Arvidstorpsvägen / Igeldammsvögen är i ett plan ut fasaden är täckt av rött tegel och stående träpanel. b) Igeldammen 10, Biblioteksgatan, flerbostadshus År 1960 stod 25 lägenheter på Biblioteksgatan färdiga. Husen i tre våningar och källare har slät ljus puts i två nyanser och sadeltak. c) Igeldammen 11, Arvidstorpsvägen 5, bostadshus På Arvidstorpsvägen 5 ligger ett bostadshus med tillhörande verkstadsbyggnad och butikslokal, uppfört i puts/ eternit. Huvudbyggnaden uppskattas vara från talet och värderas till byggnadsklass A i rapporten Kulturhistoriskt värdefull bebyggelse, verkstadsbyggnaden värderas till klass B. Huvud- och verkstadsbyggnaden rekommenderas ett skydd genom planbestämmelser och bevarandeplan. Posten mm. d) Kvarnvingen 1, Folkets hus I södra delen av planområdet mot Stortorget ligger Folkets hus som invigdes år Byggnaden är klädd med gult tegel och har en tidstypisk arkitektur med detaljer. e) Igeldammen 12, Holgersgatan, flerbostadshus Holgersgatan 7 var Stiftelsen Hertingbostäders första centrumfastighet. Huset stod färdigt 1955 och inrymde 11 lägenheter samt lokaler för verksamheter på markplan. Brandstationen ligger på andra sidan Holgersgatan och stadens brandmän fick på 1950-talet förtur till lägenheterna. I bottenvåningen låg bland annat barnavårdsmottagningen, stadsläkare, sjukkassa, tandläkare och en golvfirma. Ena gaveln pryds av en målning av Varbergskonstnären Gunnar Pettersson. Idag är de tidstypiska dörrarna och balkongfronterna utbytta. Flerbostadshus, Igeldammen 10 f) Gula villan Inom gymnasieskolans område ligger Gula villan, byggnaden uppfördes 1897 som epedimisjukhus för TBC-patienter. Byggnaden nyttjas idag av gymnasieskolan som Ordverkstad. Fasaden utgörs av gul träpanel med tegeltak och är i gott skick. Gula villan har klass B i rapporten Kulturhistoriskt värdefull bebyggelse som tagits fram av Länsantikvarien/Länsstyrelsen Halland, Landsantikvarien/ Hallands Länsmuseer, Stadsbyggnadskontoret i Falkenberg och Falkenbergs museum, och rekommenderar att den skyddas genom planbestämmelser. I anslutning till gula villan ligger en mindre verkstadsbyggnad i trä (klass B), denna uppfördes som likbod till epedimisjukhuset och rekommenderas ett skydd genom planbestämmelser. Bostadhus, Igeldammen 11 9

10 Folkets hus Folkets hus Flerbostadshus, Igeldammen 12 Gavelmålning på flerbostadshus, Igeldammen 12 Komplementbyggnad till Gula villan Gula villan Falkenbergs gymnasieskola mm. 10 Gestaltningsprogram

11 Vy över planområdet Gymnaseiskolan hus 1 Gymnaseiskolan hus 2 Gymnaseiskolan hus 3 Gymnaseiskolan hus 4 Gymnaseiskolan hus 5 11

12 1-10 Falkenbergs gymnasieskola Gymnaseiskolan hus 6 1-3) Hus 1-3, skolans huvudbyggnad Lokalerna som idag inhyser Falkenbergs gymnasium inrymde tidigare Dan Lundgrens Läderfabrik. Byggnaden brann 1956 men byggdes upp igen. Huvudbyggnaden (byggnad 1-3) är i 1-3 tre våningar, putsad och målad i en mild röd färg med vita fönsterband och svart tak. Den avlånga fasaden har brutits av genom en nyare entrédel i tre plan. Entrédelen som sträcker sig genom skolan utgörs av svart korrigerad plåt, liksom förbindelsegången i skolans södra del. Huvudbyggnaden (1-3) innehåller förutom lektionssalar även idrottshall, samlingssal, administration samt Falkenbergs stadsbibliotek. Biblioteket som ligger i det sydvästra hörnet i hus 1 har en uppglasad fasad mot väster, entrén ligger i hörnet och annonseras med en skyltpelare på torget framför entrén. 4) Hus 4 Hus 4 inrymmer idag elprogrammet och industriprogrammet. Byggnaden är i 1-1½ plan och klädd med rött tegel, delar av fasaden är klädd med röd stående träpanel och taket är av svart papp. 5) Hus 5 Hus 5 innehåller särskolan samt fordonsprogrammet, medieprogrammet och estetiska programmet. Byggnaden som är i 1-2 våningar är klädd i brunt tegel med bruna fönster och dörrar, taket är av svart papp. 6) Hus 6 Hus 6 innehåller hotell- och restaurangprogrammet, livsmedelsprogrammet samt skolmatsal. Byggnaden i ett plan är klädd med vit lättbetong, med detaljer i grönt. Gymnaseiskolan hus 7 7) Hus 7 Hus 7 innehåller barn- och fritidsprogrammet, friskvårdsprogrammet samt grundläggande vuxenutbildning. Byggnaden är i 1 ½ plan med källare och en tillbyggnad i gul korrigerad plåt. Fasaden är putsad och målad i en ljusgul kulör och taket är täckt med röda lertegelplattor. Fönster, dörrar och detaljer är målade vita. 8) Hus 8 Hus 8 innehåller det individuella programmet. Byggnaden är i 2 ½ plan med källare. Fasaden är putsad och målad i en ljusgul kulör och taket är täckt med röda lertegelplattor. Fönster, dörrar och detaljer är målade vita. 10) Hus 10 Hus 10 är en mindre paviljong som innehåller det estetiska programmet. Gymnaseiskolan hus 8 Falkenbergs gymnasieskola mm. 12 Gestaltningsprogram

13 Områdets funktion i staden Skolans utbredning i området bidrar till att många människor är i rörelse i området under dagtid. Då byggnaderna idag ligger tätt längs det smala och slingriga stråket i nordsydlig riktning är det svårt att orientera sig i området. Skolans byggnader ligger tätt intill och omsluter befintlig park kring Gula villan. Parken är upphöjd från gångstråket och har få entréer som vetter mot den, detta bidrar till att parken kan upplevas som otrygg. Skolan saknar en större öppen yta med uteplatser i soliga lägen där spontana och ordnade tillställningar kan ske. Fotbollsplanen norr om skolan ligger skild från alla skolbyggnader och saknar direkt kontakt med skolan. Denna yta lämpar sig bättre för ytkrävande verksamheter utan behov av koppling till skolan, t.ex. parkering. Stadsbiblioteket som ligger i samma byggnad som gymnasieskolan ligger med indragen entré i skolans sydvästra hörn. Biblioteket annonserar sig genom en hög skyltpelare en bit utanför entrén vilket tyder på att den är undangömd och svårfunnen. Bibliotekets entré borde annonseras bättre i staden då den riktar sig till alla Falkenbergsbor. Skolan breder ut sig i området Parkeringsplatsen väster om biblioteket upplevs rörig och entrén från Arvidstorpsvägen är otydlig. En tydligare entré till parkeringsplatsen och en mer strukturerad parkering kan skapas inom de ytor som finnas. Några flerbostadshus finns i det södra kvarteret Folkets hus är en publik byggnad i området 13

14 Stråk och målpunkter Området korsas idag av flera gång- och cykelstråk. Två befintliga gångstråk sträcker sig i nord-sydlig riktning genom planområdet. Ett viktigt stråk inom planområdet södra del kopplar samman Stortorget med gymnasieskolans entré och Stadsbibliotekets entré. Befintlig gång- och cykelväg längs Holgersgatan delas i anslutning till gymnasieskolans entré, gångvägen fortsätter längs Holgersgatans västra sida och cykelvägen fortsätter väster ut längs Biblioteksgatan. Skolans båda entréer och stadsbibliotekets entré är viktiga målpunkter för gång- och cykeltrafiken. Längs Igeldammsvägen saknas separat cykelväg och cyklar hänvisas till körbanan alternativ till cykelvägen inom kvarteret nordväst om Igeldammsvägen. Skolans huvudentré är en viktig målpunkt Den nya evenemangs- och sporthallen (Falkhallen) som är under uppbyggnad kommer att bli en betydelsefull målpunkt i anslutning till gymnasieskolans huvudentré. En annan målpunkt inom planområdet är den stora parkeringsplatsen söder om Biblioteksgatan. skolan för att skapa en blandad bebyggelse och ett levande folkliv. Målpunkter samt gång- och cykelstråk i anslutning till planområdet Igeldammsvägen Klockaregatan Garvareliden Arvidstorpsvägen Biblioteksgatan Gångstråk Cykelstråk på ordnad cykelväg Cykelstråk på gata Holgersgatan Falkenbergs gymnasieskola mm. 14 Gestaltningsprogram

15 Trafik Igeldammsvägen/Klockaregatan och Arvidstorpsvägen som avgränsar planområdet mot väster och söder har karaktär av väg trots att de ligger så centralt i staden. Gatorna saknar stadsmässighet eftersom de är breda och kantas av låg bebyggelse. Mot Igeldammsvägen finns flera tvärställda parkeringsplatser med utfart i gatan. Dessa tar upp en stor yta samtidigt som backande bilar utgör en fara för trafiken. Igeldammsvägen saknar cykelväg och villabebyggelsen väster om gatan har sina utfarter direkt mot Igeldammsvägen. Arvidstorpsvägen är en av huvudinfarterna till centrum och hastigheten är ofta hög. För att annonsera var centrum börjar bör detta synas i gatuutformningen. Trafikfarlig parkering längs Igeldammsvägen Arvidstorpsvägen är en av infarterna till centrum Arvidstorspvägen söder om Folkets hus 15

16 Behov av ombyggnad/komplettering Skolans byggnader och lokaler behöver anpassas för att kunna förändras i takt med att utbildningarna ändras och nya krav ställs. Längs Igeldammsvägen finns behov av att ordna upp trafiken och gaturummet för en trafiksäkrare och trevligare miljö. Det centralt belägna området bör få en tydligare koppling till Falkenbergs centrum med en mer stadsmässig karaktär. Området söder om Biblioteksgatan bör därför förändras från otrygg parkeringsplats till ett attraktivt stadskvarter som länkar samma gymnasieskolan med centrum. Genom att bebygga området kan man skapa bättre stadsrum och tydliggöra stråken från centrum. Nya bostäder och verksamheter inom kvarteret skapar goda förutsättningar för ett tryggt levande stadsliv dygnet runt. Entrén till skolans västra entré bör ordnas upp Glappet i gaturummet bör slutas Behov finns att tydliggöra entrén till centrum Falkenbergs gymnasieskola mm. 16 Gestaltningsprogram

17 GESTALTNING Utgångspunkter Ny funktion Föreliggande planförslag tar ett helhetsgrepp kring området samtidigt som gymnasieskolan ges en flexibel utbyggnadsmöjlighet. Skolans vision har varit att skapa en sammanhållen skola i park med en hög flexibilitet. Utökningen av parken mitt i området möjliggör en ny samlingsplats för elever, lärare och stadsinvånare. Byggnaderna kring skolan mot Igeldammsvägen föreslås kunna innehålla handel, kontor mm. förutom skolverksamhet i syfte att locka dit utbildningsanknutna verksamheter. Möjlighet till studentbostäder inryms även inom byggrätten. En blandning av skola, verksamheter och bostäder gör att gymnasieskolan kan integreras som en del av staden. Då även kvarteret söder om Biblioteksgatan igår i detaljplanen finns goda möjligheter att förstärka kopplingen till Falkenbergs stadskärna kring Stortorget. Kvarteret söder om Biblioteksgatan föreslås innehålla blandade funktioner såsom bostäder, butiker och Folkets hus med diverse samlingslokaler. Befintlig parkering föreslås flyttas för att möjliggöra utbyggnaden av bostäder. Planförslaget innebär att området får blandad bebyggelse med ett varierat innehåll. Ny utformning Stora byggnader kring skolan återspeglar områdets ursprungliga funktion med större fabrikslokaler. Ny bebyggelse för skolan ska vara flexibel för att kunna anpassas till framtida utbildningsbehov. Skolan bör förstärka sin inriktning, t.ex. kan skolans teknikinriktning avspeglas i ny bebyggelse. Kvartersstrukturen söder om Biblioteksgatan förstärks genom att tillskapa byggrätter i kvarterets norra och östra del. Bebyggelsen bör utformas med en modern arkitektur som tar hänsyn till omkringliggande karaktäristiska byggnader så som Folkets hus och Falkhallen. Rumslighet Kvarteret söder om Biblioteksgatan stramas upp och bildar ett större kvarter som är möjlig att dela upp i två mindre gårdar. Den romboida platsen längs Arvidstorpsvägen som utgörs av polishuset, Stålboms och befintligt bostadshus bör förstärkas med en ny byggnad som upptar en riktning i romboiden och format ett sammanhållet stadsrum. Gaturummen längs omkringliggande gator bör stramas upp. Längs Arvidstorpsvägen finns idag ett glapp i bebyggelsen detta bör bebyggas. Även glappet norr om Folkets hus bör bebyggas för att sluta kvarteret mot Holgersgatan och tydliggöra gångstråket genom kvarteret. 17

18 Parken och stråken De öppna platserna skall tas till vara och utifrån ska skolområdet kännas som en grön oas, som en lunga mitt i staden. Samtidigt ska skolans olika byggnader tydligt hänga samman och stråket i nord-sydlig riktning ska upplevas som trevligt att röra sig utmed. Den öppna ytan mitt i stråket kan också fungera som en framtida evenemangsplats och bidrar med sin öppenhet till att förbättra orienterbarheten i området. Utökningen av det centrala grönområdet möjliggörs genom att hus 4 rivs. Den öppna platsen kommer att binda samman skolans olika byggnader. Det finns även möjlighet för skolan att synliggöra son verksamhet i parken. Stråken genom skolan ska ha en grön karaktär Gula villan med komplementbyggnad bevaras. Den vegetationsklädda kullen kring Gula villan ska behålla sin naturliga karaktär. Under kullens trädkronor kan man söka skugga under soliga dagar. I gränsen mellan kullen och den större grönytan finns möjlighet att anlägga gradänger av gräs. P.g.a. nivåskillnader längs stråket blir detta inte tillgängligt i höjd med hus 5. Därför är det viktigt att det finns goda förbindleser mot tillgängliga stråk, t.ex. längs gång- och cykelbanan längs Igeldammsvägen. För att ta upp nivåskillnaden föreslås en bred sitt-trappa i höjd med hus 5 södra sydvästra hörn. Trappan ger god överblick över skolans område samtidigt som den ligger vänd mot söder. Trappan utformas med sittplatser i söderläge och kan bli en attraktiv mötesplats för eleverna i anslutning till de nya entréerna från hus 5 och 12. Ett entrétorg skapas tvärs gångstråket. Inspirationsbild på gräsklädda gradänger Gångstråket genom skolan skall ha en grön karaktär. Alla kvarterets entréer ska tydliggöras från stråken genom skolans område. De inre stråken och alla befintliga skolbyggnaders entréer ska genom fasadförändringar öppnas upp för att skapa mer kontakt mellan ute och inne. Ny trappa i stråket Inspirationsbild på sitt-trappa Falkenbergs gymnasieskola mm. 18 Gestaltningsprogram

19 Platserna Parkeringsplatsen vid Stadsbibliotekets entré ordnas upp. En strark form, som t.ex. en rund parkeringsplats kan ge platsen en helt ny karaktär. Stadsbiblioteket annonseras idag endast genom en skyltpelare om står på torget framför entrén. Entrén bör få en tydligare entré. Detaljplanen möjliggör en utbyggnad av entrépartiet. Entréerna mellan Falkhallen och gymnasieskolan bör samordnas på samma nivå för att öka tillgängligheten. Den rombioda platsen vid Arvidstorpsvägen/infarten till Stadsbiblioteket bör förstärkas med en ny byggrätt mellan parkeringsplatserna och Igeldammsvägen. Byggnaden bör vända sin framsida mot Arvidstorpsvägen för att öka platsens dignitet och förstärka rumsligheten och stadsmässigheten. 19

20 Gaturummen och trafikytor Gatorna inom planområdet ska utformas som stadsgator. Längs Arvidstorpsvägen bör gatan höjas upp för att annonsera var stadens centrum börjar och för att begränsa hastigheterna för bättre säkerhet. Vägen bör höjas upp mellan korsningen med Igeldammsvägen till och med infarten till gymnasieskolan/stadsbibliotekets parkering (se bild nedan). Genom att minska gatubredden och ordna kantparkering längs båda sidor om körbanan blir gaturummen mer intima. Kantparkering längs Igeldammsvägen och Arvidstorpsvägen ska brytas av med trädplantering så att gröna alléer skapas längs gatorna. Entrén till Biblioteksgatan bör samordnas med infarten till parkeringen öster om skolan. Endast gång- och cykeltrafik ska tillåtas läng Biblioteksgatan. Möjlighet för bokbussarna att köra fram för av- och pålastning bibehålls. Sektion/utsnitt Igeldammsvägen Falkenbergs gymnasieskola mm. 20 Gestaltningsprogram

21 Sektion/utsnitt Arvidstorpsvägen 21

22 Byggnaderna Utmed Igeldammsvägen föreslås ny bebyggelse med gavlarna mot gatan vilket innebär att det skapas en god kontakt mellan bebyggelsen väster om gatan och skolans öppna park mitt i kvarteret. Byggnaderna bör vara smala för att öka siktlinjerna mellan byggnaderna och kan istället tillåtas få en högre byggnadshöjd. Entréer och parkering ska ske mellan byggnaderna. Bebyggelsen som ligger längs Igeldammsvägen ska ha ett avslut mot öster i en rak gränslinje mot det nord-sydliga gångstråket. Byggrätten där Posten mm. ligger bör därför minskas för att öppna siktlinjen i nord-sydlig riktning. Byggnaden vid korsningen Arvidstorpsvägen/Igeldammsvägen bör få högre status med djärv arkitektur för att annonsera porten till Falkenbergs centrum. På sikt bör även Matens hus (hus 6) ersättas med en högre, smalare byggnad. Visualisering av planförslaget, vy från sydväst Gymnasieskolans huvudbyggnad föreslås behålla sin ursprungliga form och volym men då skolans höjd varierar från 1-3 plan kan hela skolbyggnaden tillåtas byggas på till 3 våningar. Överbyggnad av de djupa gårdarna tillåts i planen. Byggrätten vid Stadsbibliotekets entré bör utökas för att kunna annonsera entrén bättre. Entréerna till byggnaderna ska tydliggöras för att underlätta orienteringen i området. Gymnasieskolans två huvudentréer ska skilja sig från övriga entréer och annonseras med en utskjutande byggnadsdel. De byggnader som vetter mot den nya öppna grönytan bör öppnas upp med fönster och entréer mot grönytan så att platsens öppenhet även når undervisningslokalerna. Visualisering av planförslaget, vy från öst Kvarteret söder om Biblioteksgatan bör slutas med nya byggnader i norr och mot Holgersgatan för att hela kvarterat. Det är viktigt att ny bebyggelse får en stadsmässig karaktär eftersom det ligger så centralt. Kvarterets inre del bör utvecklas till en grön oas och utgöra uteplatser för bostäderna. Gångstråket mellan Stortorget och stadsbiblioteket bör sträcka sig genom det nya bostadskvarteret. Mot Holgersgatan bör kvarteret sluta sig med en mindre byggrätt i anslutning till Folkets hus. Den nya byggnaden ska utformas med särskild hänsyn till Folkets hus karaktär och verksamhet. Kvarteret bör även slutas mot Arvidstorpsvägen med en ny byggrätt vilket innebär att infarten till kvarteret flyttas något österut. Visualisering av planförslaget, vy från nordost Falkenbergs gymnasieskola mm. 22 Gestaltningsprogram

23 Visualisering av planförslaget, vy från väster Visualisering av planförslaget, vy från norr 23

GESTALTNINGSPROGRAM. Detaljplan för Sjöhäll (fastigheten Stockby 2:24 m fl) på Färingsö i Ekerö kommun, Stockholms län dnr PLAN.2009.16.

GESTALTNINGSPROGRAM. Detaljplan för Sjöhäll (fastigheten Stockby 2:24 m fl) på Färingsö i Ekerö kommun, Stockholms län dnr PLAN.2009.16. 2014-09-22 Stadsarkitektkontoret Detaljplan för Sjöhäll (fastigheten Stockby 2:24 m fl) på Färingsö i Ekerö kommun, Stockholms län dnr PLAN.2009.16.214 GESTALTNINGSPROGRAM 2(8) Gestaltningsprogrammets

Läs mer

VATTHAGEN 1:103 2014 09 29 Underlag för plansamråd

VATTHAGEN 1:103 2014 09 29 Underlag för plansamråd Vy 1 från Stockholmsvägen NY IDENTITET Konturs förslag till ny bebyggelse vid glädjens trafikplats bygger på att tillföra en mix och mångfald i såväl programinnehåll som arkitektoniskt gestaltning och

Läs mer

GESTALTNINGSPROGRAM FÖR NYA BÖSTÄDER VID UTTRANS SJUKHUS. Detaljplan för Sandstugan 60-35 SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN MARS 2014

GESTALTNINGSPROGRAM FÖR NYA BÖSTÄDER VID UTTRANS SJUKHUS. Detaljplan för Sandstugan 60-35 SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN MARS 2014 GESTALTNINGSPROGRAM FÖR NYA BÖSTÄDER VID UTTRANS SJUKHUS Detaljplan för Sandstugan 60-35 SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN MARS 2014 SAMMANFATTNING Vision Gestaltning Natur Platsen har stor potential genom

Läs mer

Kulturmiljöstudie Fabriken 7 Samrådshandling Diarienummer: BN 2013/01862

Kulturmiljöstudie Fabriken 7 Samrådshandling Diarienummer: BN 2013/01862 1(6) Kulturmiljöstudie Fabriken 7 Diarienummer: BN 2013/01862 Datum: 2015-08-17 Handläggare: Lars Wendel för fastigheten FABRIKEN inom Centrala stan i Umeå kommun, Västerbottens län Flygfoto taget söderifrån.

Läs mer

Konsekvensanalyser. Expansion Allum/Kyrktorget. Blandstad Stråk Kyrktorget

Konsekvensanalyser. Expansion Allum/Kyrktorget. Blandstad Stråk Kyrktorget Konsekvensanalyser Expansion Allum/Kyrktorget Blandstad Stråk Kyrktorget Blandstad Stråk Kyrktorget Blandstad Blandstad STADSSTRUKTUR Centrala Partille har många större byggnader och fastigheter, men få

Läs mer

efem arkitektkontor ab

efem arkitektkontor ab HERRGÅRDSBACKEN FLODA Sävespången Det sägs att man förr var tvungen att ta av mössan vid Floda Portar. På ett likande sätt skall de nya byggnaderna trappa ner och huka sig hövligt, för att inte störa viktiga

Läs mer

Tappström 3:1 m.fl, Ekerö kommun, Stockholms län Gestaltningsprogram. April 2010

Tappström 3:1 m.fl, Ekerö kommun, Stockholms län Gestaltningsprogram. April 2010 Tappström 3:1 m.fl, Ekerö kommun, Stockholms län Gestaltningsprogram April 2010 Kv. Tappström 3:1, Ekerö Gestaltningsprogram FÖRHANDSKOPIA Inledning Inledning Ekerö kommun har under vintern 2009-10 fastställt

Läs mer

ANTAGANDEHANDLING 2008-02-06

ANTAGANDEHANDLING 2008-02-06 HMXW ANTAGANDEHANDLING 2008-02-06 Gestaltningsprogram etapp II regler etapp II Följande generella regler gäller för gestaltning av bebyggelsen i Gävle Strand etapp II. Dessa regler ska följas, men är skrivna

Läs mer

DETALJPLAN 5306 kv CEMENTEN 4 och 5, MALMÖ 2015.03.10 KVALITETSPROGRAM 2015.03.10 KVALITETSPROGRAM FÖR KVARTER CEMENTEN 4 OCH 5 DP5306

DETALJPLAN 5306 kv CEMENTEN 4 och 5, MALMÖ 2015.03.10 KVALITETSPROGRAM 2015.03.10 KVALITETSPROGRAM FÖR KVARTER CEMENTEN 4 OCH 5 DP5306 DETALJPLA 5306 kv CEMETE 4 och 5, MALMÖ 2015.03.10 KVALITETSPROGRAM KVALITETSPROGRAMMETS SYFTE OCH UPPLÄGG Kvalitetsprogrammet är framtaget som en del i detaljplanearbetet för fastigheterna Cementen 4

Läs mer

Detaljplan för Lejonet 17 med flera fastigheter

Detaljplan för Lejonet 17 med flera fastigheter Detaljplan för Lejonet 17 med flera fastigheter Centralorten, Oskarshamns kommun GESTALTNINGSPROGRAM Följande gestaltningsprogram gäller den tillbyggnad som sker från Lejonet 17 och ut över Hantverksgatan,

Läs mer

Gestaltningsprogram. Rosen SAMRÅDSHANDLING 1(10) SPN 2011/0008 214 SPN 2011/0008 214. tillhörande detaljplan för kvarteret

Gestaltningsprogram. Rosen SAMRÅDSHANDLING 1(10) SPN 2011/0008 214 SPN 2011/0008 214. tillhörande detaljplan för kvarteret Gestaltningsprogram 1(10) tillhörande detaljplan för kvarteret Rosen med närområde inom Gamla staden i Norrköping den 25 november 2014 SAMRÅDSHANDLING Antagen: Laga kraft: Genomförandetidens sista dag:

Läs mer

Norr 4:7, kv Kollegan (del av)

Norr 4:7, kv Kollegan (del av) PLANBESKRIVNING 2012-02-08 Antagen av BMN: 2012-04-25 Dnr: 11BMN124 Laga kraft: 2012-05-26 Handläggare: Sari Svedjeholm Norr 4:7, kv Kollegan (del av) Detaljplan för bostäder och centrum Gävle kommun,

Läs mer

Studentbostäder på KTH Campus

Studentbostäder på KTH Campus Studentbostäder på KTH Campus karta över planerade studentbostäder DROTTNING KRISTINAS VÄG NORRA Byggherre: ByggVesta Arkitekt: Utopia Arkitekter TEKNIKRINGEN (RÖDA KORSET-PARKEN) Landskapsarkitekt: Urbio

Läs mer

Yttrande om förslag till detaljplan för kv. Fredriksdal

Yttrande om förslag till detaljplan för kv. Fredriksdal YIMBY Yes In My BackYard. 2009-08-24 Diarienummer: 2007-36164 2009:15 Yttrande om förslag till detaljplan för kv. Fredriksdal - Inledning YIMBY välkomnar att utbyggnaden av Hammarby Sjöstad fortsätter.

Läs mer

Yttrande om Tobaksmonopolet 4, Södermalm

Yttrande om Tobaksmonopolet 4, Södermalm YIMBY Yes in my Backyard. 2009-11-04 Diarienummer: 2007-36100 2009:22 Yttrande om Tobaksmonopolet 4, Södermalm - Inledning Nätverket YIMBY ser mycket positivt på en förtätning i kvarteret Tobaksmonopolet.

Läs mer

Detaljplan för kv Munken, del av, Uppsala kommun

Detaljplan för kv Munken, del av, Uppsala kommun KONTORET FÖR SAMHÄLLSUTVECKLING Handläggare Datum Diarienummer Brita Christiansen 2012-01-30 2012/20181-1 fd diarienummer: PLA 11/20039-1 Tjänsteskrivelse Planbesked Plan- och byggnadsnämnden Detaljplan

Läs mer

GESTALTNINGSPROGRAM. del av SÖDERBY PARK, Salem 5:29 m.fl. (västra delen) Del 1 Söderby torgs allé ANTAGANDEHANDLING 2007-02-05 SALEMS KOMMUN

GESTALTNINGSPROGRAM. del av SÖDERBY PARK, Salem 5:29 m.fl. (västra delen) Del 1 Söderby torgs allé ANTAGANDEHANDLING 2007-02-05 SALEMS KOMMUN GESTALTNINGSPROGRAM del av SÖDERBY PARK, Salem 5:29 m.fl. (västra delen) Del 1 Söderby torgs allé ANTAGANDEHANDLING 2007-02-05 Söderby torgs allé SALEMS KOMMUN N 2 illustrationsplan över VästraSöderby

Läs mer

Känn dig som. hemma. på Östra Lugnet

Känn dig som. hemma. på Östra Lugnet Känn dig som hemma på Östra Lugnet Välplanerade bostäder och Gott om gång- och cykelstråk genom området. lummig småstadskänsla Härliga lek- och mötesplatser för hela familjen. Nu finns drömboendet inom

Läs mer

KVARTEREN 3509 OCH 3510 FÖR EGNAHEMSHUS NYA KVARTER BLAND GAMMAL BEBYGGELSE

KVARTEREN 3509 OCH 3510 FÖR EGNAHEMSHUS NYA KVARTER BLAND GAMMAL BEBYGGELSE 1 2 KVARTEREN 3509 OCH 3510 FÖR EGNAHEMSHUS NYA KVARTER BLAND GAMMAL BEBYGGELSE Allmänna anvisningar: - Detaljplanens bestämmelser för byggnadsyta bestämmer i huvudsak placeringen av bostadshus. Ett garage/en

Läs mer

Planprövning i Innerstaden för kv Detektiven 19, planbesked

Planprövning i Innerstaden för kv Detektiven 19, planbesked 1 (5) Miljö och samhällsbyggnadsförvaltningen 2015-02-13 Dnr Sbn 2014-560 Teknik- och samhällsbyggnadskontoret oger Stigsson Samhällsbyggnadsnämnden Planprövning i Innerstaden för kv Detektiven 19, planbesked

Läs mer

Detaljplan för Ärlan 10, Vetlanda, Vetlanda kommun Planbeskrivning

Detaljplan för Ärlan 10, Vetlanda, Vetlanda kommun Planbeskrivning 2014-08-04 Dnr 2014/TK091 Detaljplan för Ärlan 10, Vetlanda, Vetlanda kommun Planbeskrivning Handlingar Planhandlingarna utgörs av denna beskrivning och plankarta med bestämmelser. Planens syfte och huvuddrag

Läs mer

Nytt område för hotell, kontor, handel och bostäder vid Lunds nya entré!

Nytt område för hotell, kontor, handel och bostäder vid Lunds nya entré! driving range bv 1500 bv 10000 3500 lastzoner 10000 2000 gröna skärmar 8000 5000 2000 parkeringar lastzoner 4500 3000 3000 Nytt område för hotell, kontor, handel och bostäder vid Lunds nya entré! Den spännande

Läs mer

Astoriahuset. Att bevara och utveckla. Ett förslag på en levande stadsmiljö där gammalt möter nytt.

Astoriahuset. Att bevara och utveckla. Ett förslag på en levande stadsmiljö där gammalt möter nytt. Astoriahuset Att bevara och utveckla Ett förslag på en levande stadsmiljö där gammalt möter nytt. En ny mötesplats mitt på Nybrogatan Astoriahuset på Nybrogatan ett känt och omtyckt inslag i stadsbilden.

Läs mer

GESTALTNINGSPROGRAM. Tillhörande detaljplan för bostadsområdet Äppelbacken, del av Säbyggeby 4:17 m.fl. Ockelbo tätort och kommun, Gävleborgs län

GESTALTNINGSPROGRAM. Tillhörande detaljplan för bostadsområdet Äppelbacken, del av Säbyggeby 4:17 m.fl. Ockelbo tätort och kommun, Gävleborgs län Dnr 2014/0547-31 GESTALTNINGSPROGRAM. Tillhörande detaljplan för bostadsområdet Äppelbacken, del av Säbyggeby 4:17 m.fl. Ockelbo tätort och kommun, Gävleborgs län Upprättat i maj 2015 Innehåll Gestaltningsprogrammets

Läs mer

ÖSTRA GREVIE Orienteringskartor VÄSTRA INGELSTAD

ÖSTRA GREVIE Orienteringskartor VÄSTRA INGELSTAD 22 23 21 20 A 20 B 18 19 ÖSTRA GREVIE Orienteringskartor VÄSTRA INGELSTAD , putsade och fönster Vindskivor och dörrar Röda betongpannor S 0500-N fotsinklädnader och uthus S 8505-Y80R S 8505-Y80R S 6030-R

Läs mer

Planbeskrivning Samrådshandling

Planbeskrivning Samrådshandling Planbeskrivning Samrådshandling Datum 2010-06-08 Dnr BMR/2010:28 Bygg-, miljö- och räddningsförvaltningen Detaljplan för fastigheten Svalan 10 inom Sparreholm, Flens kommun, Södermanlands län Handlingar

Läs mer

Startpromemoria för planläggning av Marieberg 1:29 samt 1:16 i stadsdelen Marieberg (ca 100 lägenheter)

Startpromemoria för planläggning av Marieberg 1:29 samt 1:16 i stadsdelen Marieberg (ca 100 lägenheter) STADSBYGGNADSKONTORET TJÄNSTEUTLÅTANDE PLANAVDELNINGEN SID 1 (8) 2013-01-21 Handläggare: Julia Nedersjö Tfn 08-508 27 585 Till Stadsbyggnadsnämnden Startpromemoria för planläggning av Marieberg 1:29 samt

Läs mer

DJURGÅRDEN CENTRUM LINKÖPING

DJURGÅRDEN CENTRUM LINKÖPING VY TORGET VY KANALEN VY TORGET VY GATAN VY PARKERINGEN VY FRÅN SYDÖST VY FRÅN SYDVÄST VY FRÅN NORDOST VY FRÅN NORDVÄST INFART TOMTEN PARKERING 120 st P 24 st DJURGÅRDEN CENTRUM, parallella uppdrag. BESKRIVNING

Läs mer

1. INTRODUKTION INTRODUKTION FÖRSLAG PÅ UTVECKLING AV JAKOBSBERGS CENTRUM, JÄRFÄLLA TILL SAMRÅD 2015-03-13 1

1. INTRODUKTION INTRODUKTION FÖRSLAG PÅ UTVECKLING AV JAKOBSBERGS CENTRUM, JÄRFÄLLA TILL SAMRÅD 2015-03-13 1 . INTRODUKTION INTRODUKTION Barkarby-Jakobsberg kommer enligt prognoser att växa med invånare fram till, och det finns en politisk vilja att låta Järfällahus stå för ca - bostäder om året de närmsta fyra

Läs mer

Tolkning av ursprunglig färgsättning Färgprover i NCS kulörer. Obs! Tryckta färgprover kan avvika från angiven kulör.

Tolkning av ursprunglig färgsättning Färgprover i NCS kulörer. Obs! Tryckta färgprover kan avvika från angiven kulör. Fasader Gula betongpannor. Vindskiva i plåt röd lika fönster och mörkt grå. Fönster och S 0530-Y20R S 3502-Y S 0500-N NCS 2010-Y30R NCS 2010-Y30R S 4550-Y90R S 2050-R90B Områdets sammanhållna karaktär

Läs mer

datum 2013-12-12 Detaljplan för del av fastigheten VÄSTERBOTTEN 9 i Fosie i Malmö

datum 2013-12-12 Detaljplan för del av fastigheten VÄSTERBOTTEN 9 i Fosie i Malmö datum 2013-12-12 diarienummer 2013-00307 Dp 5318 PLANBESKRIVNING Detaljplan för del av fastigheten VÄSTERBOTTEN 9 i Fosie i Malmö INLEDNING DETALJPLANENS SYFTE Syftet med detaljplanen är att göra det möjligt

Läs mer

8 balkonger med vit korrugerad plåt åt söder. Liten uteplats till en lägenhet i sydväst.

8 balkonger med vit korrugerad plåt åt söder. Liten uteplats till en lägenhet i sydväst. fastighet: OLOF 21, hus A. adress: Sankt Knuts torg 1. ålder: 1960. arkitekt / byggm: HSB. användning: Bostäder, affär och kontor i bottenvåning. antal våningar: 4 Grå puts. Bottenvåning mot torget klädd

Läs mer

Parkeringsutredning Detaljplan för Strandbaden 3 m fl

Parkeringsutredning Detaljplan för Strandbaden 3 m fl Beställare: Falkenbergs kommun Box 293 31123 Falkenberg Beställarens representant: Johan Risholm Konsult: Uppdragsledare Norconsult AB Box 8774 402 76 Göteborg Gunnar Håkansson Uppdragsnr: 101 02 38 Filnamn

Läs mer

OSKARSHAMN - KV. LAXEN GESTALTNINGSPROGRAM

OSKARSHAMN - KV. LAXEN GESTALTNINGSPROGRAM ADEPT OSKARSHAMN - KV. LAXEN GESTALTNINGSPROGRAM 20140620 INNEHÅLL DEL 1: STRUKTUR Nuvarande situation Kvarter Användning Skuggdiagram DEL 2: OFFENTLIGA RUM Offentliga rum Gaturum Grannskapsplatser Bohmans

Läs mer

Gestaltningsprogram för kvarteren vid Kvarngatan

Gestaltningsprogram för kvarteren vid Kvarngatan Gestaltningsprogram för kvarteren vid Kvarngatan Utkast till Stadsbyggnadskontoret Fastighets AB L E Lundberg Lund & Valentin arkitekter I 2010 09 01 Vy längs Kvarngatan. Stadsvy från Strömmen, åt söder.

Läs mer

Kors vad det vimlar av segel idag...

Kors vad det vimlar av segel idag... 1 ors vad det vimlar av segel idag... Det är med glädje vi vill ge vårt förslag på bostäder i ett så fantastiskt läge som Lindö Strand. Vår målsättning är att skapa ett unikt boende med egen karaktär där

Läs mer

Planens syfte och huvuddrag Syftet med planändringen är att, så långt möjligt, anpassa bestämmelserna till rådande förhållanden och behov.

Planens syfte och huvuddrag Syftet med planändringen är att, så långt möjligt, anpassa bestämmelserna till rådande förhållanden och behov. 3 5 4 3 5 5 8 7 9 8 8 6 6 Samhällsbyggnadskontoret Ändring av Detaljplan för GENETA, del 7 inom stadsdelen Geneta i Södertälje Tillägg till PLANBESKRIVNING Arkivnummer: P 595 Dnr. 009-0003-4 Upprättad

Läs mer

DNR 2007-0582 1/5 DETALJPLAN FÖR JÄRNVÄGSGATAN OMFATTANDE DEL AV FASTIGHETEN SVENLJUNGA 5:399 I SVENLJUNGA KOMMUN, VÄSTRA GÖTALANDS LÄN

DNR 2007-0582 1/5 DETALJPLAN FÖR JÄRNVÄGSGATAN OMFATTANDE DEL AV FASTIGHETEN SVENLJUNGA 5:399 I SVENLJUNGA KOMMUN, VÄSTRA GÖTALANDS LÄN DNR 2007-0582 1/5 ANTAGANDEHANDLING NORMALT PLANFÖRFARANDE DETALJPLAN FÖR JÄRNVÄGSGATAN OMFATTANDE DEL AV FASTIGHETEN SVENLJUNGA 5:399 I SVENLJUNGA KOMMUN, VÄSTRA GÖTALANDS LÄN PLANBESKRIVNING HANDLINGAR

Läs mer

Riktlinjer för Mobila försäljningsvagnar på offentlig plats i Nässjö kommun Antagna av tekniska servicenämnden 2013-01-10 9 samt av miljö- och

Riktlinjer för Mobila försäljningsvagnar på offentlig plats i Nässjö kommun Antagna av tekniska servicenämnden 2013-01-10 9 samt av miljö- och Riktlinjer för Mobila försäljningsvagnar på offentlig plats i Nässjö kommun Antagna av tekniska servicenämnden 2013-01-10 9 samt av miljö- och byggnadsnämnden 2013-01-23 17 Riktlinjer för Mobila försäljningsvagnar

Läs mer

Balkonger. Vägledning. Arkitektur Stockholm INNEHÅLL

Balkonger. Vägledning. Arkitektur Stockholm INNEHÅLL Arkitektur Stockholm Vägledning Balkonger Vägledning Vindsinredning DNR. 201305967570 Antaget av Stadsbyggnadsnämnden 20130613 DNR. 201305968570 INNEHÅLL INLEDNING 2 STOCKHOLMS LÅNGSIKTIGA UTVECKLING 2

Läs mer

Bakgrund. Uppdraget. Genom: Tydligare vägvisning Attraktiv rastplats Pendlarparkering Tillgänglig och attraktiv genomfart

Bakgrund. Uppdraget. Genom: Tydligare vägvisning Attraktiv rastplats Pendlarparkering Tillgänglig och attraktiv genomfart Hofors genomfart Bakgrund Uppdraget Projektera för en genomfart med målsättningarna att: Förtydliga Hofors tätort och dess infarter Öka tillgängligheten för näringsidkare Skapa en inbjudande känsla för

Läs mer

Detaljplan för del av Svedala 63:3 m fl Församlingshemmet i Svedala, Svedala kommun, Skåne län (enkelt planförfarande) PLANBESKRIVNING

Detaljplan för del av Svedala 63:3 m fl Församlingshemmet i Svedala, Svedala kommun, Skåne län (enkelt planförfarande) PLANBESKRIVNING 1(5) 2007-11-30 Dnr 07.612 ANTAGANDE Detaljplan för del av Svedala 63:3 m fl Församlingshemmet i Svedala, Svedala kommun, Skåne län (enkelt planförfarande) PLANBESKRIVNING HANDLINGAR Planbeskrivning med

Läs mer

TRÄDGÅRDSSTADEN Lyft fram och tillgängliggör områdets starka karaktärer

TRÄDGÅRDSSTADEN Lyft fram och tillgängliggör områdets starka karaktärer TRÄDGÅRDSSTADEN Lyft fram och tillgängliggör områdets starka karaktärer I det här avsnittet beskrivs hur den idag redan karaktärsfyllda trädgårdsstaden, kan förstärkas i sin läsbarhet och logik, genom

Läs mer

PROGRAMFÖRSLAG. En viktig del i planarbetet är att skapa förutsättningar för en utformning av bebyggelse och skyltning som är enhetlig inom området.

PROGRAMFÖRSLAG. En viktig del i planarbetet är att skapa förutsättningar för en utformning av bebyggelse och skyltning som är enhetlig inom området. PROGRAMFÖRSLAG Bebyggelseområden Inom det nu aktuella planområdet finns flera typer av verksamheter allt från kontor och ytkrävande handel till bensinförsäljning och livsmedelsaffärer. I nordvästra delen

Läs mer

Detaljplan för Kv DOMHERREN m fl i Ulricehamn Ulricehamns kommun Västra Götalands län

Detaljplan för Kv DOMHERREN m fl i Ulricehamn Ulricehamns kommun Västra Götalands län Detaljplan för Kv DOMHERREN m fl i Ulricehamn Ulricehamns kommun Västra Götalands län Enkelt planförfarande enl 5 kap 28 PBL Upprättad den 10 januari 2006 MILJÖ- OCH SAMHÄLLSBYGGNADSKONTORET ANTAGANDEHANDLING

Läs mer

Gestaltningsprinciper för Hareslätt

Gestaltningsprinciper för Hareslätt Gestaltningsprinciper för Hareslätt Samrådshandling 2012-06-28 Illustration: ABAKO Radhusgata DETALJPLAN FÖR BOSTÄDER PÅ HARESLÄTT, del av Marstrand 6:7, Kungälvs kommun Området Hareslätt är beläget i

Läs mer

UTSTÄLLNINGSHANDLING Förutsättningar

UTSTÄLLNINGSHANDLING Förutsättningar Tillägg till detaljplan fastställd 28 juli 1916, Kvarteret Kärnan Ändring av stadsplan för Vaggeryds Municipalsamhälle Vaggeryds tätort, Vaggeryds kommun UTSTÄLLNINGSHANDLING Förutsättningar För området

Läs mer

PLANKARTA i Gnesta tätort, Gnesta kommun AKTUALITET: FASTIGHETSINDELNING 2013-04-16 KARTSTANDARD ENLIGT HMK-KA 2.2.6.1

PLANKARTA i Gnesta tätort, Gnesta kommun AKTUALITET: FASTIGHETSINDELNING 2013-04-16 KARTSTANDARD ENLIGT HMK-KA 2.2.6.1 Antagandehandling Dnr Plan 2012.3 Tillägg till PLANBESTÄMMELSER Följande gäller inom det särskilt avgränsade området. Underliggande stadsplan P 86-1 gäller jämsides med undantag för de bestämmelser som

Läs mer

Detaljplan för Landsdomaren 9 i Lund, Lunds kommun

Detaljplan för Landsdomaren 9 i Lund, Lunds kommun PÄ 42/2006a Detaljplan för Landsdomaren 9 i Lund, Lunds kommun Upprättad 2007-09-24 Innehåll: Planbeskrivning Genomförandebeskrivning Detaljplanekarta med planbestämmelser PLANBESKRIVNING 1 (8) Detaljplan

Läs mer

Bygga nya bostäder i Stångby Dnr 15/79

Bygga nya bostäder i Stångby Dnr 15/79 Tekniska förvaltningen Mark- och exploateringskontoret Byggnation av bostäder i Stångby 1(5) Bygga nya bostäder i Stångby Dnr 15/79 Lunds kommun vill undersöka vilket intresse det finns av att bygga bostäder

Läs mer

Startpromemoria för planläggning av takpåbyggnad med kontor

Startpromemoria för planläggning av takpåbyggnad med kontor Stadsbyggnadskontoret Planavdelningen Tjänsteutlåtande Sida 1 (5) 2014-02-19 Handläggare Renoir Danyar Telefon: 08-508 26 659 Startpromemoria för planläggning av takpåbyggnad med kontor Förslag till beslut

Läs mer

Burlövs kommun Kommunledningskontoret Handläggare: Hanna Tell 040-43 91 43 hanna.tell@burlov.se

Burlövs kommun Kommunledningskontoret Handläggare: Hanna Tell 040-43 91 43 hanna.tell@burlov.se Burlövs kommun Kommunledningskontoret Handläggare: Hanna Tell 040-43 91 43 hanna.tell@burlov.se Datum Diarienummer 2012-03-15 KS/2010:236-214 1 (1) Lagakraftbevis detaljplan nr 234 Detaljplan för Åkarp

Läs mer

GESTALTNINGSPROGRAM ÖJA INDUSTRIOMRÅDET, YSTAD

GESTALTNINGSPROGRAM ÖJA INDUSTRIOMRÅDET, YSTAD GESTALTNINGSPROGRAM ÖJA INDUSTRIOMRÅDET, YSTAD Innehåll Gestaltningsprogram mål och syfte... 2 Bakgrund, förutsättningar... 2 Övergripande gestaltningsidé... 2 Gator, gaturum... 3 Byggnader - placering,

Läs mer

SUPER SUSTAINABLE GÖTEBORG

SUPER SUSTAINABLE GÖTEBORG SUPER SUSTAINABLE GÖTEBORG FOOTPRINT ECOLOGICAL FOOTPRINT 2008 FOOTPRINT ECOLOGICAL FOOTPRINT 2050 IMPROVE How can the excisting city be improved? URBAN DESERT A GREEN CITY ROOFTOPS 35% ROOFTOPS FOOD SOLAR

Läs mer

SAMRÅDSHANDLING JANUARI 2014. DETALJPLAN FÖR DEL AV JUNOSUANDO 7:14 Bostäder och kontor Pajala kommun Norrbottens län PLANBESKRIVNING

SAMRÅDSHANDLING JANUARI 2014. DETALJPLAN FÖR DEL AV JUNOSUANDO 7:14 Bostäder och kontor Pajala kommun Norrbottens län PLANBESKRIVNING DETALJPLAN FÖR DEL AV JUNOSUANDO 7:14 Bostäder och kontor Pajala kommun Norrbottens län PLANBESKRIVNING HANDLINGAR I SAMRÅDSSKEDET Planbeskrivning Plankarta med illustrationsskiss Fastighetsförteckning

Läs mer

Trafikutredning, Hälle Lider, Ljungskile I samband med planering av nya seniorbostäder.

Trafikutredning, Hälle Lider, Ljungskile I samband med planering av nya seniorbostäder. Trafikutredning, Hälle Lider, Ljungskile Beställare: Konsult: Uppdragsledare Handläggare Hälle Lider AB Husåsvägen 2 459 30 Ljungskile Norconsult AB Box 8774 402 76 Göteborg Maria Young Uppdragsnr: 102

Läs mer

Lindöskolan i Kalmar

Lindöskolan i Kalmar Lindöskolan i Kalmar Bebyggelsehistorisk utredning Gäddan 1, Kalmar stad och kommun, Kalmar län, Småland Veronica Olofsson KALMAR LÄNS MUSEUM Byggnadsantikvarisk rapport november 2011 Lindöskolan i Kalmar

Läs mer

Bostäder i kv Strömmen

Bostäder i kv Strömmen Bostäder i kv Strömmen Förstudie Karlsborgsbostäder 2014-02-07 sid 1 Förutsättningar RUMS/FUNKTIONSPROGRAM VILKA MYNDIGHETSKRAV FINNS? VILKA ÄR MÅLGRUPPEN/BRUKARNA? Trygghetsboende i ett punkthus på 7

Läs mer

GULDMYNTSGATAN - WOODEN IT BE NICE. Smart Housing för unga - en temadag om framtidens boende

GULDMYNTSGATAN - WOODEN IT BE NICE. Smart Housing för unga - en temadag om framtidens boende GULDMYNTSGATAN - WOODEN IT BE NICE Smart Housing för unga - en temadag om framtidens boende Smart Housing för unga - en temadag om framtidens boende ALTERNATIV PUNKTHUS ALTERNATIV LAMELLHUS DETALJPLAN

Läs mer

Detaljplan för Baldersgatans södra del samt för fastigheterna Balder 5 och 10, Laboremus 1 mfl i Norrtälje stad

Detaljplan för Baldersgatans södra del samt för fastigheterna Balder 5 och 10, Laboremus 1 mfl i Norrtälje stad SAMRÅDSFÖRSLAG 2010-03-26 UTSTÄLLNINGSFÖRSLAG 2011-02-28, rev 2011-08-24 ANTAGANDEHANDLING Detaljplan för Baldersgatans södra del samt för fastigheterna Balder 5 och 10, Laboremus 1 mfl i Norrtälje stad

Läs mer

Kvarter 2 - K2A Jeff AB

Kvarter 2 - K2A Jeff AB Kvarter 1 - KBAB Detta kvarter ligger centralt i förhållande till resecentrum och har därmed en mycket god tillgänglighet. Detta faktum och ambitionen att skapa en ändamålsenlig och attraktiv helhet i

Läs mer

RAPPORT STOCKHOLMARNA OM STATION STOCKHOLM CITY. Kund: Jernhusen Kontakt: Eva Eliasson Datum: 20 december, 2011

RAPPORT STOCKHOLMARNA OM STATION STOCKHOLM CITY. Kund: Jernhusen Kontakt: Eva Eliasson Datum: 20 december, 2011 RAPPORT STOCKHOLMARNA OM STATION STOCKHOLM CITY Kund: Jernhusen Kontakt: Eva Eliasson Datum: 20 december, 2011 Peter Blid Tel: 0739 403922 Peter.blid@novusgroup.se Annelie Önnerud Åström Tel: 0739 403761

Läs mer

fastighet: QVIRITES 3, hus A. adress: Tullgatan 7. ålder: 1856. Tillbyggd 1889. arkitekt / byggm: användning: Kontor och bostad.

fastighet: QVIRITES 3, hus A. adress: Tullgatan 7. ålder: 1856. Tillbyggd 1889. arkitekt / byggm: användning: Kontor och bostad. fastighet: QVIRITES 3, hus A. adress: Tullgatan 7. ålder: 1856. Tillbyggd 1889. arkitekt / byggm: användning: Kontor och bostad. antal våningar: 2 Gulvit slätputs. Bruna 2-luftsfönster. Port med utsnidade

Läs mer

PROGRAM till detaljplan för Hjälmaröd 4:20 och 4:203 m fl i Kivik Simrishamns kommun, Skåne län

PROGRAM till detaljplan för Hjälmaröd 4:20 och 4:203 m fl i Kivik Simrishamns kommun, Skåne län PROGRAM till detaljplan för Hjälmaröd 4:20 och 4:203 m fl i Kivik Simrishamns kommun, Skåne län Programmet har upprättats 2006-11-14 Handlingar 1(4) Planprogram, 2006-11-14 Fastighetsförteckning, 2006-11-14,

Läs mer

G E S T A L T N I N G S P R O G R A M S Ä B Y H A G E 2015-04-08

G E S T A L T N I N G S P R O G R A M S Ä B Y H A G E 2015-04-08 G E S T A L T N I N G S P R O G R A M S Ä B Y H A G E 2015-04-08 Österåker, Åkersberga, Säby hage, del av Hagby 1:3 mfl. Strax utanför Åkersberga centrum kommer nya bostäder att uppföras på Stora Säbys

Läs mer

2010-11-18 Dnr Kst 2009/262. Detaljplan för HANDEL VID NETTOVÄGEN GESTALTNINGSPROGRAM

2010-11-18 Dnr Kst 2009/262. Detaljplan för HANDEL VID NETTOVÄGEN GESTALTNINGSPROGRAM 2010-11-18 Dnr Kst 2009/262 Detaljplan för HANDEL VID NETTOVÄGEN GESTALTNINGSPROGRAM INNEHÅLLSFÖRTECKNING Tänkbar kvällsvy från Veddestavägen söderifrån Gestaltningsprogram mål och syfte sid 3 Förutsättningar

Läs mer

ÄLVSJÖ STADEN. En stadsdel i förvandling. 1 500 bostäder Nya butikslokaler Fler förskolor Gröna parker

ÄLVSJÖ STADEN. En stadsdel i förvandling. 1 500 bostäder Nya butikslokaler Fler förskolor Gröna parker ÄLVSJÖ STADEN En stadsdel i förvandling 1 500 bostäder Nya butikslokaler Fler förskolor Gröna parker STADEN FLYTTAR TILL ÄLVSJÖ Med Öster om Älvsjövägen, söder om Solbergaskogen och strax nordväst om Älvsjö

Läs mer

Typsektion. Bullerplank med carport agerar bullerskydd för bostadsbebyggelse. Typsektion. Park med vall agerar bullerskydd för. bostadsbebyggelse.

Typsektion. Bullerplank med carport agerar bullerskydd för bostadsbebyggelse. Typsektion. Park med vall agerar bullerskydd för. bostadsbebyggelse. INDUSTRIBYN INDUSTRIBYN Publika event/ och sportanläggningar Fortsatt utveckling av centrumfunktion Befintlig kultur och fritid Befintliga offentliga byggnader Befintliga offentliga byggnader Befintlig kultur

Läs mer

Dag Hammarskjölds-stråket, Uppsala Exploateringsutredning 4 april 2014

Dag Hammarskjölds-stråket, Uppsala Exploateringsutredning 4 april 2014 Dag Hammarskjölds-stråket, Uppsala Exploateringsutredning 4 april 2014 Reviderad 24 april 2014 Andersson Arfwedson arkitekter ab www.andersson-arfwedson.se Sibyllegatan 52b, 114 43 Stockholm 08-54 52 60

Läs mer

GESTALTNINGSPROGRAM FÖR SANDSTUGAN VID UTTRANS SJUKHUS. Samhällsbyggnadsförvaltningen OKTOBER 2012

GESTALTNINGSPROGRAM FÖR SANDSTUGAN VID UTTRANS SJUKHUS. Samhällsbyggnadsförvaltningen OKTOBER 2012 GESTALTNINGSPROGRAM FÖR SANDSTUGAN VID UTTRANS SJUKHUS 1 Samhällsbyggnadsförvaltningen OKTOBER 2012 SAMMANFATTNING Vision Gestaltning Ekologi Platsen har stor potential genom att det ligger högt med vacker

Läs mer

XESTRE 1 A från V. värdering kulturhistoriskt (K) miljömässigt (M): K = 2, M = 2. XESTRE 1 A från S

XESTRE 1 A från V. värdering kulturhistoriskt (K) miljömässigt (M): K = 2, M = 2. XESTRE 1 A från S fastighet: XESTRE 1, hus A. adress: Stora Västergatan 37. ålder: Troligen 1700-tal. Ombyggt 1913, 1933. arkitekt / byggm: Henrik Nilsson (1913), Karl Erikson (1933). användning: Bostäder och affärer. antal

Läs mer

Detaljplan för fastigheten Söderby 6:67 Inom stadsdelen Vendelsömalm Haninge kommun. Planbeskrivning. Samrådshandling Enkelt planförfarande

Detaljplan för fastigheten Söderby 6:67 Inom stadsdelen Vendelsömalm Haninge kommun. Planbeskrivning. Samrådshandling Enkelt planförfarande 2013-01-24 Dnr PLAN.2011.33 Detaljplan för fastigheten Söderby 6:67 Inom stadsdelen Vendelsömalm Haninge kommun Planbeskrivning Samrådshandling Enkelt planförfarande Planbeskrivning 1 INLEDNING Detaljplanens

Läs mer

ZIEGLER 2 Höörs tätort, Höörs kommun och Skåne län

ZIEGLER 2 Höörs tätort, Höörs kommun och Skåne län DP nr 153 PLANENHETEN Södergatan kyrkogård kapell Planområde Stenskogsvägen Detaljplan för ZIEGLER 2 Höörs tätort, Höörs kommun och Skåne län Upprättad 2011-08-25 kompletterad 2011-12-08 Antagen av KS

Läs mer

Bild nr 1, Vy från Lindholmshamnen NCS S 3005-G80Y NCS S 4010-G80Y NCS S 3005-B80G NCS S 5005-B80G

Bild nr 1, Vy från Lindholmshamnen NCS S 3005-G80Y NCS S 4010-G80Y NCS S 3005-B80G NCS S 5005-B80G BRF MASTHUGGET BRF MASTHUGGET N När Du betraktar bostadsområdet från håll ser Du ett grönskande berg i milda, sammanhållna gröngrå-blå kulörer. Befinner Du Dig inne i området sprakar det av liv. Varje

Läs mer

395 Antagandehandling. Detaljplan för Granen 5 Ronneby kommun, Blekinge län PLANBESKRIVNING. HANDLINGAR Planen består av följande handlingar:

395 Antagandehandling. Detaljplan för Granen 5 Ronneby kommun, Blekinge län PLANBESKRIVNING. HANDLINGAR Planen består av följande handlingar: Ronneby kommun, Blekinge län Idrottsplats Gymnasieskola/ sporthall Blekan Fotbollsplan/ Brunnsparken Översiktskarta, planområdet markerat med rött PLANBESKRIVNING HANDLINGAR Planen består av följande handlingar:

Läs mer

PLANBESKRIVNING. Detaljplan för fastigheten Kalkonen 8 Katrineholms kommun

PLANBESKRIVNING. Detaljplan för fastigheten Kalkonen 8 Katrineholms kommun 1(6) Dnr.PLAN.2010.5 PLANBESKRIVNING tillhörande Detaljplan för fastigheten Kalkonen 8 Katrineholms kommun SAMRÅDSHANDLING Upprättad på Samhällsbyggnadsförvaltningen i Katrineholm 2013-09-26 2(6) HANDLINGAR

Läs mer

ETT HÅLLBART LIV I TIDAHOLM - Hanna Olsson

ETT HÅLLBART LIV I TIDAHOLM - Hanna Olsson ETT HÅLLBART LIV I TIDAHOLM - Hanna Olsson Gamla torget Taxi Busshållplats 1/25 KONCEPT & VISION Varför ska vi bygga och leva hållbart? Hur kan vi styra Tidaholm mot en hållbar framtid? I mitt förslag

Läs mer

Inbjudan till MARKANVISNING. KV. SKÄRVET, västra delen VÄXJÖ STAD

Inbjudan till MARKANVISNING. KV. SKÄRVET, västra delen VÄXJÖ STAD Inbjudan till MARKANVISNING KV. SKÄRVET, västra delen VÄXJÖ STAD INNEHÅLL BAKGRUND 3 MÅLSÄTTNING FÖR OMRÅDETS INNEHÅLL 5 GESTALTNINGSPRINCIPER 6 FÖRUTSÄTTNINGAR 6 MARKANVISNING 7 KONTAKT 9 BAKGRUND Bäckaslöv

Läs mer

Hur bevara och utveckla innerstadens värden, kärnan i Stockholms identitet?

Hur bevara och utveckla innerstadens värden, kärnan i Stockholms identitet? Norrmalmsmoderaternas Stadsbyggnadsgrupp Hur bevara och utveckla innerstadens värden, kärnan i Stockholms identitet? Ulf Johannisson www.ulfjohannisson.se Exempel: Kvarteret Riddaren Pågående planering

Läs mer

Ulls hus Campus Ultuna

Ulls hus Campus Ultuna Ulls hus Campus Ultuna Välkommen till Ulls hus på Campus Ultuna Den generösa innergården blir en grön oas mitt i den nya campusbyggnaden. Vackert beläget vid Almas allé, i anslutning till Undervisningshuset

Läs mer

Detaljplan för fastigheten Syrsan 1

Detaljplan för fastigheten Syrsan 1 Dnr TPN 2012/25 Enkelt planförfarande Detaljplan för fastigheten Syrsan 1 i Hallsberg, Hallsbergs kommun, Örebro län Upprättad: 2012-03-16 Antagen: 2012-06-12 Laga kraft: 2012-07-19 2 (11) Dnr TPN 2012/25

Läs mer

Kulturförvaltningen, Tuna torg 11, 1tr, Vallentuna tisdagen den 14 maj 2002 kl 16.00 19.00

Kulturförvaltningen, Tuna torg 11, 1tr, Vallentuna tisdagen den 14 maj 2002 kl 16.00 19.00 Kulturnämndens arbetsutskott 14 maj 2002 Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Kulturförvaltningen, Tuna torg 11, 1tr, Vallentuna tisdagen

Läs mer

GESTALTNINGSPROGRAM. del av SÖDERBY PARK, Salem 5:29 m.fl. (västra delen) Del 2 Villor väster ANTAGANDEHANDLING 2007-02-05 SALEMS KOMMUN

GESTALTNINGSPROGRAM. del av SÖDERBY PARK, Salem 5:29 m.fl. (västra delen) Del 2 Villor väster ANTAGANDEHANDLING 2007-02-05 SALEMS KOMMUN GESTALTNINGSPROGRAM del av SÖDERBY PARK, Salem 5:29 m.fl. (västra delen) Del 2 Villor väster ANTAGANDEHANDLING 2007-02-05 SALEMS KOMMUN N 2 illustrationsplan över västra Söderby Del 2 villor väster Gestaltningsprogram

Läs mer

GULLRISET 6 m fl. Detaljplan för. Kinna, Marks kommun, Västra Götalands län. Diarienummer SBN 2005/0181 214. Upprättad 2005-09-05

GULLRISET 6 m fl. Detaljplan för. Kinna, Marks kommun, Västra Götalands län. Diarienummer SBN 2005/0181 214. Upprättad 2005-09-05 Diarienummer SBN 2005/0181 214 Detaljplan för GULLRISET 6 m fl Kinna, Marks kommun, Västra Götalands län Upprättad 2005-09-05 LAGA KRAFT 2005-10-21 1 (7) ANTAGNA PLANHANDLINGAR Plankarta med bestämmelser

Läs mer

Brf Hägern, Varvet - Analys

Brf Hägern, Varvet - Analys Anonyma entréer. Negativt Stor, öppna ytor som inte hänger ihop Betraktelseytor utan användbart innehåll Outnyttjad yta vid vattnet Dålig vattenkontakt Få samlings-/sittplatser Anonyma entréer För få cykelplatser

Läs mer

PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING

PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING Antagandehandling Augusti 2011 Dnr 2010/2087 Detaljplan för Sjöryd 1:420 Omsorgsbostäder i Mullsjö Mullsjö kommun PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING PLANBESKRIVNING HANDLINGAR Planhandlingen utgörs av denna

Läs mer

som tillhör detaljplan för fastigheten MILANO 7 i Innerstaden i Malmö

som tillhör detaljplan för fastigheten MILANO 7 i Innerstaden i Malmö 2011 03 04 Dp 5156 BESKRIVNING som tillhör detaljplan för fastigheten MILANO 7 i Innerstaden i Malmö HANDLINGAR Planhandlingarna omfattar plankarta med bestämmelser, genomförandebeskrivning, fastighetsförteckning

Läs mer

RÅD OCH RIKTLINJER VALLDA HEBERG. antagen i BN 2011.12.01

RÅD OCH RIKTLINJER VALLDA HEBERG. antagen i BN 2011.12.01 RÅD OCH RIKTLINJER VALLDA HEBERG antagen i BN 2011.12.01 innehållsförteckning inledning sid 3 när behöver jag bygglov? sid 3 arkitektens vision sid 4 bygga till i vallda heberg? sid 5 tomtavgränsning och

Läs mer

NYRENOVERAT SEXTIOTAL MED UTSIKT. Södertull, Södra Tullgatan 3

NYRENOVERAT SEXTIOTAL MED UTSIKT. Södertull, Södra Tullgatan 3 NYRENOVERAT SEXTIOTAL MED UTSIKT Södertull, Södra Tullgatan 3 3 Nyrenoverat på Södertull I ett av Malmö Citys bästa lägen kan vi erbjuda effektiva och representativa kontorslokaler i ett klassiskt sextiotalshus

Läs mer

Vitmålad puts. BERGMAN S 7 A från SV. värdering kulturhistoriskt (K) miljömässigt (M) K = 4, M = 3.

Vitmålad puts. BERGMAN S 7 A från SV. värdering kulturhistoriskt (K) miljömässigt (M) K = 4, M = 3. fastighet: BERGMAN SÖDRA 7, hus A. adress: Engelbrektsgatan 23. ålder: 1883. Ombyggt 1956, 1958. S. Johansson (1956 och 1958). ½ Svartmålad puts. Rött tegel. Sadeltak, rött 2-kupigt tegel. Vita hela fönster.

Läs mer

Ritningar över typlösningar för tillbyggnader inom Kv. Tibasten

Ritningar över typlösningar för tillbyggnader inom Kv. Tibasten ANTAGANDEHANDLING Dp 82-66 Bil.2 Bilaga 2 Ritningar över typlösningar för tillbyggnader inom Kv. Tibasten Ritningsförteckning över typlösningar för Kv. Tibasten Bk-1: Bk-2: Bk-3: Bk-4: Bk-5: Bk-6 Bk-7:

Läs mer

DETALJPLAN FÖR RAVINEN 7, ROTEBRO. Laga kraft 2013-10-04 Dnr 2011/535 KS.203 Nr 633

DETALJPLAN FÖR RAVINEN 7, ROTEBRO. Laga kraft 2013-10-04 Dnr 2011/535 KS.203 Nr 633 DETALJPLAN FÖR RAVINEN 7, ROTEBRO Laga kraft 2013-10-04 Dnr 2011/535 KS.203 Nr 633 INNEHÅLL: PLANBESKRIVNING: Handlingar 3 Syfte 3 Planområdet 3 Bakgrund 4 GÄLLANDE PLANER OCH BESLUT 4 Översiktsplaner

Läs mer

MÅRTEN 1 från NV. värdering kulturhistoriskt (K) miljömässigt (M): K = 1, M = 2. MÅRTEN 1 från NO

MÅRTEN 1 från NV. värdering kulturhistoriskt (K) miljömässigt (M): K = 1, M = 2. MÅRTEN 1 från NO fastighet: MÅRTEN 1. adress: Stickgatan 11. ålder: 1888. Ombyggt 1905, 1938. arkitekt / byggm: Peter Boisen (1905), Åke Persson (1938). antal våningar: 1½, mansard åt gata. Svart målad puts. Gul puts.

Läs mer

Tuvestad & Thorn Exark Arkitekter Semrén & Månsson Liljewall Arkitekter SGS Studentbostäder Göteborgs Stads Parkeringsaktiebolag Home Properties

Tuvestad & Thorn Exark Arkitekter Semrén & Månsson Liljewall Arkitekter SGS Studentbostäder Göteborgs Stads Parkeringsaktiebolag Home Properties RegionCity SydOst Hjärtat i västra Sverige och mitt i centrala älvstaden #2 VG Regionens planerade regionens hus Bussterminal Station och mötesplats Centralstationen En länkande stadsdel för Göteborg Ett

Läs mer

tillhörande detaljplan för fastigheten Stensjön 8 i Hyllie i Malmö

tillhörande detaljplan för fastigheten Stensjön 8 i Hyllie i Malmö 2010 06 07 Dp 5124 BESKRIVNING tillhörande detaljplan för fastigheten Stensjön 8 i Hyllie i Malmö HANDLINGAR Planhandlingarna omfattar plankarta med bestämmelser, genomförandebeskrivning och denna planbeskrivning.

Läs mer

Studentbostäder, restaurang och livsmedelsbutik på Trollbäcksvägen

Studentbostäder, restaurang och livsmedelsbutik på Trollbäcksvägen LAGA KRAFTHANDLING Miljö- och stadsbyggnadsförvaltningen Henrik Svensson, Planarkitekt PLANBESKRIVNING TILLHÖRANDE DETALJPLAN FÖR Studentbostäder, restaurang och livsmedelsbutik på Trollbäcksvägen Hanviken

Läs mer

FLYGBILD. folkets park. Parkhusen - Folkets Park - Vision och målsättning

FLYGBILD. folkets park. Parkhusen - Folkets Park - Vision och målsättning Parkhusen - Folkets Park - Vision och målsättning Folkets Park. För våra ögon och skissande händer ett lugnt och underbart skönt område där lummighet och stillhet blandas med öppenhet och vilja. Dessa

Läs mer

Startpromemoria för planläggning inom fastigheten Gubbängen 1:1 i stadsdelen Farsta (cirka 40 st studentlägenheter).

Startpromemoria för planläggning inom fastigheten Gubbängen 1:1 i stadsdelen Farsta (cirka 40 st studentlägenheter). Stadsbyggnadskontoret Tjänsteutlåtande Planavdelningen Sida 1 (8) 2014-02-24 Handläggare Mattias Olsson Telefon 08-508 27 261 Till Stadsbyggnadsnämnden Startpromemoria för planläggning inom fastigheten

Läs mer

Trolleberg Ridhus Skissförslag 110610. gunilla svensson arkitektkontor ab

Trolleberg Ridhus Skissförslag 110610. gunilla svensson arkitektkontor ab Trolleberg Ridhus Skissförslag 110610 gunilla svensson arkitektkontor ab karl XII gatan 8a 222 20 lund tel: +46 46 15 07 40 www.gunillasvensson.se FÖRSLAG NYTT RIDHUS TROLLEBERG Förslaget innebär en alternativ

Läs mer

Kv. Björkängen Utredning inför exploatering av kv. Björkängen

Kv. Björkängen Utredning inför exploatering av kv. Björkängen Diarienummer: Miljöreda: 13/0911 Upprättad: Kv. Björkängen Utredning inför exploatering av kv. Björkängen 1(8) Utredningens huvuddrag Bakgrund och syfte Riktlinjer för bostadsförsörjningen Vårgårda kommun

Läs mer