DEL AV KV. KRISPLEN M FL. FALKENBERGS GYMNASIESKOLA MM.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "DEL AV KV. KRISPLEN M FL. FALKENBERGS GYMNASIESKOLA MM."

Transkript

1 GESTALTNINGSPROGRAM FÖR DEL AV KV. KRISPLEN M FL. FALKENBERGS GYMNASIESKOLA MM. Falkenbergs gymnasieskola mm. Falkenberg

2

3 INNEHÅLLSFÖRTECKNING INLEDNING & SYFTE 4 PLANOMRÅDET 4 BAKGRUND 6 BEFINTLIG SITUATION 7 GESTALTNING 17 Gestaltningsprogrammet är framtaget av Liljewall arkitekter, Göteborg Uppdragsansvarig: Lissie Rossing Handläggare: Emma Lindberg 3

4 INLEDNING OCH SYFTE Detta gestaltningsprogram tillhör detaljplan för del av kvarteret Krispeln m.fl i centrala Falkenberg. Syftet med detaljplanen är att skapa möjlighet att utveckla gymnasieskolans verksamhet inom planområdet samt att skapa en stadsmässighet i den södra delen av planområdet genom att tillskapa nya byggrätter för bostäder. Planen syftar även till att reglera trafiksituationen längs Arvidstorpvägen och Igeldammsvägen samt vid infarterna till Coop och Stadsbiblioteket/ gymnasieskolan. Syftet med gestaltningsprogrammet i detta skede inför samrådet är att med hjälp av förebilder, referensobjekt och illustrationer ge en översiktlig bild som sedan kan fördjupas med detaljutformning inför utställningen. Gestaltningsprogrammet ska komplettera detaljplanen och planbeskrivningen genom att motivera och redovisa arkitektoniska och stadsmässiga principer för planens innehåll. Vid projektering och bygghandläggning av den färdiga planen ska programmet vara vägledande vid utformningsfrågor. Programmet har inget egentligt stöd i plan- och bygglagen, men ger kommunens syn på hur ny bebyggelse ska placeras och utformas. Detaljplanen med planbestämmelser reglerar hur området får bebyggas. PLANOMRÅDET Kv. Krispeln (f.d. Igeldammen) ligger i centrala Falkenberg och innehåller främst Falkenbergs gymnasieskola. Den södra delen av planområdet används till stor del av en större parkeringsplats som omges av bebyggelse i söder och väster. 4 Falkenbergs gymnasieskola mm. Gestaltningsprogram

5 Klockaregatan a) Posten mm. b) Igeldammen 10 c) Igeldammen 11 d) Kvarnvingen 1/Folkets hus e) Igeldammen 12 f) Gula villan (nyttjas av gymnasiet) g) Fotbollsplanen h) Coop j) Falkhallen (under uppbyggnad) k) Affärshus i kv. Hjulet m) Stortorget n) Polishuset 1-8,10) Gymnasieskolans numrering av befintliga skolbyggnader. h 6 7 Igeldammsvägen f g 10 Garvareliden j a Biblioteksgatan Arvidstorpsvägen n b parkering c d e Holgersgatan k m 5

6 BAKGRUND Till grund för arbetet med detaljplanen för Falkenbergs gymnasieskola mm. ligger bl. a. ett visionsarbete som utfördes i samarbete med Liljewall arkitekter under Visionen är ett viktigt verktyg för förändringsarbetet så att alla ombyggnader och nybyggnader samverkar och leder till att helheten i slutmålet uppnås. Några viktiga förutsättningar för generalplanen (satta av Falkenbergs kommun och gymnasieskolan) som bör inarbetas i de framtida förändringarna är: Att skapa en trivsam, öppen och spännande skolmiljö. Att utveckla skolan både byggnads- och gestaltningsmässigt till ett harmoniskt inslag i stadsbilden. Att skapa en sammanhållande skola för alla utbildningsprogram med en tydlig identitet. Att skapa en flexibel skola och flexibla byggnader. Att förbättra kommunikationsmönster och logistik Att utreda ev. rivningsbehov och utbyggnadsmöjligheter Att ge möjlighet till återbruk av lokaler/byggnader Visionen berörde endast området norr om Biblioteksgatan. 6 Falkenbergs gymnasieskola mm. Gestaltningsprogram

7 BEFINTLIG SITUATION Området ligger centralt i Falkenberg, strax nordväst om Stortorget och präglas idag av de storskaliga skolbyggnaderna, den öppna parkeringsplatsen samt bostadsbebyggelsen och Folkets hus i söder. Planområdet kan delas upp i fyra olika karaktärer (se karta nedan). Området söder om Biblioteksgatan (1) utgör idag till stor del av en större parkeringsplats samt bebyggelse i tre våningar. Kvarteret är splittrat och saknar rumslighet. Det finns goda potentialer att koppla samman kvarteret med den centrala kvartersstrukturen då det ligger i direkt anslutning till centrum. Gymnasieskolans (2) karaktär utgörs främst av huvudbyggnaden, den gamla läderfabriken samt de stora byggnadsvolymerna som ligger kring den gröna kullen. Storskaliga byggnader präglar området Bebyggelsen längs Igeldammsvägen (3) består av en brokig mix av byggnader i 1-2½ våningar i puts, korrugerad plåt och tegeldetaljer. Hustaken har kulörer i grönt, svart och tegelrött. Fasader och gavlar står idag med både långoch kortsidor mot Igeldammsvägen vilket ger ett rörigt intryck. I norra delen av planområdet (4) finns idag endast en fotbollsplan och öppna ytor. Coops byggnad i 2½ plan Villabebyggelse i 1½ - 2 plan Igeldammsvägen 4 Klockaregatan Garvareliden Villabebyggelse i 1½ plan Parkeringsplats söder om Biblioteksgatan 3 2 Arvidstorpsvägen Polishuset Biblioteksgatan 1 Holgersgatan Stortorget Parkeringsplatsen dominerar det södra kvarteret 7

8 Planområdet gränsar i väster till villabebyggelse i 1½ - 2 plan. Villorna som ligger mot Igeldammsvägen ligger oregelbundet mot gatan p.g.a. kvarterets utformning. Norr om planområdet ligger Coop vars byggnad i 2½ plan har en massiv vägg mot söder. Mot öster gränsar planområdet mot några mindre trävillor i 1½ plan. Söder om villorna pågår bygget av den nya Falkhallen. Den nya hallen tillåts uppföras till en höjd av 14,5 meter och kommer att bli en stor volym i stadsrummet kring skolan. Norr om skolan ligger fotbollsplanen Sydöst om planområdet ligger den gamla brandstationen, som ska rivas, samt affärshuset inom kvarteret Hjulet i anslutning till Stortorget. Sydväst om planområdet ligger flerbostadshus i uppbrutna kvartersstrukturer. Längs Arvidstorpsgatan ligger Falkenbergs polishus. Stålboms konditori, Polishuset och bostadshuset inom Igeldammen 10 skapar nästan en romboid plats kring korsningen Arvidstorpsvägen och Biblioteksgatan/ Ringvägen. Planområdet gränsar till villabebyggelse i väster Mot öster gränsar planområdet till villabebyggelse 8 Falkenbergs gymnasieskola mm. Gestaltningsprogram

9 Bebyggelsen a) Posten Posten och diverse butiker inrymms inom fastigheten Igeldammen 1. Byggnaden som ligger i korsningen Arvidstorpsvägen / Igeldammsvögen är i ett plan ut fasaden är täckt av rött tegel och stående träpanel. b) Igeldammen 10, Biblioteksgatan, flerbostadshus År 1960 stod 25 lägenheter på Biblioteksgatan färdiga. Husen i tre våningar och källare har slät ljus puts i två nyanser och sadeltak. c) Igeldammen 11, Arvidstorpsvägen 5, bostadshus På Arvidstorpsvägen 5 ligger ett bostadshus med tillhörande verkstadsbyggnad och butikslokal, uppfört i puts/ eternit. Huvudbyggnaden uppskattas vara från talet och värderas till byggnadsklass A i rapporten Kulturhistoriskt värdefull bebyggelse, verkstadsbyggnaden värderas till klass B. Huvud- och verkstadsbyggnaden rekommenderas ett skydd genom planbestämmelser och bevarandeplan. Posten mm. d) Kvarnvingen 1, Folkets hus I södra delen av planområdet mot Stortorget ligger Folkets hus som invigdes år Byggnaden är klädd med gult tegel och har en tidstypisk arkitektur med detaljer. e) Igeldammen 12, Holgersgatan, flerbostadshus Holgersgatan 7 var Stiftelsen Hertingbostäders första centrumfastighet. Huset stod färdigt 1955 och inrymde 11 lägenheter samt lokaler för verksamheter på markplan. Brandstationen ligger på andra sidan Holgersgatan och stadens brandmän fick på 1950-talet förtur till lägenheterna. I bottenvåningen låg bland annat barnavårdsmottagningen, stadsläkare, sjukkassa, tandläkare och en golvfirma. Ena gaveln pryds av en målning av Varbergskonstnären Gunnar Pettersson. Idag är de tidstypiska dörrarna och balkongfronterna utbytta. Flerbostadshus, Igeldammen 10 f) Gula villan Inom gymnasieskolans område ligger Gula villan, byggnaden uppfördes 1897 som epedimisjukhus för TBC-patienter. Byggnaden nyttjas idag av gymnasieskolan som Ordverkstad. Fasaden utgörs av gul träpanel med tegeltak och är i gott skick. Gula villan har klass B i rapporten Kulturhistoriskt värdefull bebyggelse som tagits fram av Länsantikvarien/Länsstyrelsen Halland, Landsantikvarien/ Hallands Länsmuseer, Stadsbyggnadskontoret i Falkenberg och Falkenbergs museum, och rekommenderar att den skyddas genom planbestämmelser. I anslutning till gula villan ligger en mindre verkstadsbyggnad i trä (klass B), denna uppfördes som likbod till epedimisjukhuset och rekommenderas ett skydd genom planbestämmelser. Bostadhus, Igeldammen 11 9

10 Folkets hus Folkets hus Flerbostadshus, Igeldammen 12 Gavelmålning på flerbostadshus, Igeldammen 12 Komplementbyggnad till Gula villan Gula villan Falkenbergs gymnasieskola mm. 10 Gestaltningsprogram

11 Vy över planområdet Gymnaseiskolan hus 1 Gymnaseiskolan hus 2 Gymnaseiskolan hus 3 Gymnaseiskolan hus 4 Gymnaseiskolan hus 5 11

12 1-10 Falkenbergs gymnasieskola Gymnaseiskolan hus 6 1-3) Hus 1-3, skolans huvudbyggnad Lokalerna som idag inhyser Falkenbergs gymnasium inrymde tidigare Dan Lundgrens Läderfabrik. Byggnaden brann 1956 men byggdes upp igen. Huvudbyggnaden (byggnad 1-3) är i 1-3 tre våningar, putsad och målad i en mild röd färg med vita fönsterband och svart tak. Den avlånga fasaden har brutits av genom en nyare entrédel i tre plan. Entrédelen som sträcker sig genom skolan utgörs av svart korrigerad plåt, liksom förbindelsegången i skolans södra del. Huvudbyggnaden (1-3) innehåller förutom lektionssalar även idrottshall, samlingssal, administration samt Falkenbergs stadsbibliotek. Biblioteket som ligger i det sydvästra hörnet i hus 1 har en uppglasad fasad mot väster, entrén ligger i hörnet och annonseras med en skyltpelare på torget framför entrén. 4) Hus 4 Hus 4 inrymmer idag elprogrammet och industriprogrammet. Byggnaden är i 1-1½ plan och klädd med rött tegel, delar av fasaden är klädd med röd stående träpanel och taket är av svart papp. 5) Hus 5 Hus 5 innehåller särskolan samt fordonsprogrammet, medieprogrammet och estetiska programmet. Byggnaden som är i 1-2 våningar är klädd i brunt tegel med bruna fönster och dörrar, taket är av svart papp. 6) Hus 6 Hus 6 innehåller hotell- och restaurangprogrammet, livsmedelsprogrammet samt skolmatsal. Byggnaden i ett plan är klädd med vit lättbetong, med detaljer i grönt. Gymnaseiskolan hus 7 7) Hus 7 Hus 7 innehåller barn- och fritidsprogrammet, friskvårdsprogrammet samt grundläggande vuxenutbildning. Byggnaden är i 1 ½ plan med källare och en tillbyggnad i gul korrigerad plåt. Fasaden är putsad och målad i en ljusgul kulör och taket är täckt med röda lertegelplattor. Fönster, dörrar och detaljer är målade vita. 8) Hus 8 Hus 8 innehåller det individuella programmet. Byggnaden är i 2 ½ plan med källare. Fasaden är putsad och målad i en ljusgul kulör och taket är täckt med röda lertegelplattor. Fönster, dörrar och detaljer är målade vita. 10) Hus 10 Hus 10 är en mindre paviljong som innehåller det estetiska programmet. Gymnaseiskolan hus 8 Falkenbergs gymnasieskola mm. 12 Gestaltningsprogram

13 Områdets funktion i staden Skolans utbredning i området bidrar till att många människor är i rörelse i området under dagtid. Då byggnaderna idag ligger tätt längs det smala och slingriga stråket i nordsydlig riktning är det svårt att orientera sig i området. Skolans byggnader ligger tätt intill och omsluter befintlig park kring Gula villan. Parken är upphöjd från gångstråket och har få entréer som vetter mot den, detta bidrar till att parken kan upplevas som otrygg. Skolan saknar en större öppen yta med uteplatser i soliga lägen där spontana och ordnade tillställningar kan ske. Fotbollsplanen norr om skolan ligger skild från alla skolbyggnader och saknar direkt kontakt med skolan. Denna yta lämpar sig bättre för ytkrävande verksamheter utan behov av koppling till skolan, t.ex. parkering. Stadsbiblioteket som ligger i samma byggnad som gymnasieskolan ligger med indragen entré i skolans sydvästra hörn. Biblioteket annonserar sig genom en hög skyltpelare en bit utanför entrén vilket tyder på att den är undangömd och svårfunnen. Bibliotekets entré borde annonseras bättre i staden då den riktar sig till alla Falkenbergsbor. Skolan breder ut sig i området Parkeringsplatsen väster om biblioteket upplevs rörig och entrén från Arvidstorpsvägen är otydlig. En tydligare entré till parkeringsplatsen och en mer strukturerad parkering kan skapas inom de ytor som finnas. Några flerbostadshus finns i det södra kvarteret Folkets hus är en publik byggnad i området 13

14 Stråk och målpunkter Området korsas idag av flera gång- och cykelstråk. Två befintliga gångstråk sträcker sig i nord-sydlig riktning genom planområdet. Ett viktigt stråk inom planområdet södra del kopplar samman Stortorget med gymnasieskolans entré och Stadsbibliotekets entré. Befintlig gång- och cykelväg längs Holgersgatan delas i anslutning till gymnasieskolans entré, gångvägen fortsätter längs Holgersgatans västra sida och cykelvägen fortsätter väster ut längs Biblioteksgatan. Skolans båda entréer och stadsbibliotekets entré är viktiga målpunkter för gång- och cykeltrafiken. Längs Igeldammsvägen saknas separat cykelväg och cyklar hänvisas till körbanan alternativ till cykelvägen inom kvarteret nordväst om Igeldammsvägen. Skolans huvudentré är en viktig målpunkt Den nya evenemangs- och sporthallen (Falkhallen) som är under uppbyggnad kommer att bli en betydelsefull målpunkt i anslutning till gymnasieskolans huvudentré. En annan målpunkt inom planområdet är den stora parkeringsplatsen söder om Biblioteksgatan. skolan för att skapa en blandad bebyggelse och ett levande folkliv. Målpunkter samt gång- och cykelstråk i anslutning till planområdet Igeldammsvägen Klockaregatan Garvareliden Arvidstorpsvägen Biblioteksgatan Gångstråk Cykelstråk på ordnad cykelväg Cykelstråk på gata Holgersgatan Falkenbergs gymnasieskola mm. 14 Gestaltningsprogram

15 Trafik Igeldammsvägen/Klockaregatan och Arvidstorpsvägen som avgränsar planområdet mot väster och söder har karaktär av väg trots att de ligger så centralt i staden. Gatorna saknar stadsmässighet eftersom de är breda och kantas av låg bebyggelse. Mot Igeldammsvägen finns flera tvärställda parkeringsplatser med utfart i gatan. Dessa tar upp en stor yta samtidigt som backande bilar utgör en fara för trafiken. Igeldammsvägen saknar cykelväg och villabebyggelsen väster om gatan har sina utfarter direkt mot Igeldammsvägen. Arvidstorpsvägen är en av huvudinfarterna till centrum och hastigheten är ofta hög. För att annonsera var centrum börjar bör detta synas i gatuutformningen. Trafikfarlig parkering längs Igeldammsvägen Arvidstorpsvägen är en av infarterna till centrum Arvidstorspvägen söder om Folkets hus 15

16 Behov av ombyggnad/komplettering Skolans byggnader och lokaler behöver anpassas för att kunna förändras i takt med att utbildningarna ändras och nya krav ställs. Längs Igeldammsvägen finns behov av att ordna upp trafiken och gaturummet för en trafiksäkrare och trevligare miljö. Det centralt belägna området bör få en tydligare koppling till Falkenbergs centrum med en mer stadsmässig karaktär. Området söder om Biblioteksgatan bör därför förändras från otrygg parkeringsplats till ett attraktivt stadskvarter som länkar samma gymnasieskolan med centrum. Genom att bebygga området kan man skapa bättre stadsrum och tydliggöra stråken från centrum. Nya bostäder och verksamheter inom kvarteret skapar goda förutsättningar för ett tryggt levande stadsliv dygnet runt. Entrén till skolans västra entré bör ordnas upp Glappet i gaturummet bör slutas Behov finns att tydliggöra entrén till centrum Falkenbergs gymnasieskola mm. 16 Gestaltningsprogram

17 GESTALTNING Utgångspunkter Ny funktion Föreliggande planförslag tar ett helhetsgrepp kring området samtidigt som gymnasieskolan ges en flexibel utbyggnadsmöjlighet. Skolans vision har varit att skapa en sammanhållen skola i park med en hög flexibilitet. Utökningen av parken mitt i området möjliggör en ny samlingsplats för elever, lärare och stadsinvånare. Byggnaderna kring skolan mot Igeldammsvägen föreslås kunna innehålla handel, kontor mm. förutom skolverksamhet i syfte att locka dit utbildningsanknutna verksamheter. Möjlighet till studentbostäder inryms även inom byggrätten. En blandning av skola, verksamheter och bostäder gör att gymnasieskolan kan integreras som en del av staden. Då även kvarteret söder om Biblioteksgatan igår i detaljplanen finns goda möjligheter att förstärka kopplingen till Falkenbergs stadskärna kring Stortorget. Kvarteret söder om Biblioteksgatan föreslås innehålla blandade funktioner såsom bostäder, butiker och Folkets hus med diverse samlingslokaler. Befintlig parkering föreslås flyttas för att möjliggöra utbyggnaden av bostäder. Planförslaget innebär att området får blandad bebyggelse med ett varierat innehåll. Ny utformning Stora byggnader kring skolan återspeglar områdets ursprungliga funktion med större fabrikslokaler. Ny bebyggelse för skolan ska vara flexibel för att kunna anpassas till framtida utbildningsbehov. Skolan bör förstärka sin inriktning, t.ex. kan skolans teknikinriktning avspeglas i ny bebyggelse. Kvartersstrukturen söder om Biblioteksgatan förstärks genom att tillskapa byggrätter i kvarterets norra och östra del. Bebyggelsen bör utformas med en modern arkitektur som tar hänsyn till omkringliggande karaktäristiska byggnader så som Folkets hus och Falkhallen. Rumslighet Kvarteret söder om Biblioteksgatan stramas upp och bildar ett större kvarter som är möjlig att dela upp i två mindre gårdar. Den romboida platsen längs Arvidstorpsvägen som utgörs av polishuset, Stålboms och befintligt bostadshus bör förstärkas med en ny byggnad som upptar en riktning i romboiden och format ett sammanhållet stadsrum. Gaturummen längs omkringliggande gator bör stramas upp. Längs Arvidstorpsvägen finns idag ett glapp i bebyggelsen detta bör bebyggas. Även glappet norr om Folkets hus bör bebyggas för att sluta kvarteret mot Holgersgatan och tydliggöra gångstråket genom kvarteret. 17

18 Parken och stråken De öppna platserna skall tas till vara och utifrån ska skolområdet kännas som en grön oas, som en lunga mitt i staden. Samtidigt ska skolans olika byggnader tydligt hänga samman och stråket i nord-sydlig riktning ska upplevas som trevligt att röra sig utmed. Den öppna ytan mitt i stråket kan också fungera som en framtida evenemangsplats och bidrar med sin öppenhet till att förbättra orienterbarheten i området. Utökningen av det centrala grönområdet möjliggörs genom att hus 4 rivs. Den öppna platsen kommer att binda samman skolans olika byggnader. Det finns även möjlighet för skolan att synliggöra son verksamhet i parken. Stråken genom skolan ska ha en grön karaktär Gula villan med komplementbyggnad bevaras. Den vegetationsklädda kullen kring Gula villan ska behålla sin naturliga karaktär. Under kullens trädkronor kan man söka skugga under soliga dagar. I gränsen mellan kullen och den större grönytan finns möjlighet att anlägga gradänger av gräs. P.g.a. nivåskillnader längs stråket blir detta inte tillgängligt i höjd med hus 5. Därför är det viktigt att det finns goda förbindleser mot tillgängliga stråk, t.ex. längs gång- och cykelbanan längs Igeldammsvägen. För att ta upp nivåskillnaden föreslås en bred sitt-trappa i höjd med hus 5 södra sydvästra hörn. Trappan ger god överblick över skolans område samtidigt som den ligger vänd mot söder. Trappan utformas med sittplatser i söderläge och kan bli en attraktiv mötesplats för eleverna i anslutning till de nya entréerna från hus 5 och 12. Ett entrétorg skapas tvärs gångstråket. Inspirationsbild på gräsklädda gradänger Gångstråket genom skolan skall ha en grön karaktär. Alla kvarterets entréer ska tydliggöras från stråken genom skolans område. De inre stråken och alla befintliga skolbyggnaders entréer ska genom fasadförändringar öppnas upp för att skapa mer kontakt mellan ute och inne. Ny trappa i stråket Inspirationsbild på sitt-trappa Falkenbergs gymnasieskola mm. 18 Gestaltningsprogram

19 Platserna Parkeringsplatsen vid Stadsbibliotekets entré ordnas upp. En strark form, som t.ex. en rund parkeringsplats kan ge platsen en helt ny karaktär. Stadsbiblioteket annonseras idag endast genom en skyltpelare om står på torget framför entrén. Entrén bör få en tydligare entré. Detaljplanen möjliggör en utbyggnad av entrépartiet. Entréerna mellan Falkhallen och gymnasieskolan bör samordnas på samma nivå för att öka tillgängligheten. Den rombioda platsen vid Arvidstorpsvägen/infarten till Stadsbiblioteket bör förstärkas med en ny byggrätt mellan parkeringsplatserna och Igeldammsvägen. Byggnaden bör vända sin framsida mot Arvidstorpsvägen för att öka platsens dignitet och förstärka rumsligheten och stadsmässigheten. 19

20 Gaturummen och trafikytor Gatorna inom planområdet ska utformas som stadsgator. Längs Arvidstorpsvägen bör gatan höjas upp för att annonsera var stadens centrum börjar och för att begränsa hastigheterna för bättre säkerhet. Vägen bör höjas upp mellan korsningen med Igeldammsvägen till och med infarten till gymnasieskolan/stadsbibliotekets parkering (se bild nedan). Genom att minska gatubredden och ordna kantparkering längs båda sidor om körbanan blir gaturummen mer intima. Kantparkering längs Igeldammsvägen och Arvidstorpsvägen ska brytas av med trädplantering så att gröna alléer skapas längs gatorna. Entrén till Biblioteksgatan bör samordnas med infarten till parkeringen öster om skolan. Endast gång- och cykeltrafik ska tillåtas läng Biblioteksgatan. Möjlighet för bokbussarna att köra fram för av- och pålastning bibehålls. Sektion/utsnitt Igeldammsvägen Falkenbergs gymnasieskola mm. 20 Gestaltningsprogram

21 Sektion/utsnitt Arvidstorpsvägen 21

22 Byggnaderna Utmed Igeldammsvägen föreslås ny bebyggelse med gavlarna mot gatan vilket innebär att det skapas en god kontakt mellan bebyggelsen väster om gatan och skolans öppna park mitt i kvarteret. Byggnaderna bör vara smala för att öka siktlinjerna mellan byggnaderna och kan istället tillåtas få en högre byggnadshöjd. Entréer och parkering ska ske mellan byggnaderna. Bebyggelsen som ligger längs Igeldammsvägen ska ha ett avslut mot öster i en rak gränslinje mot det nord-sydliga gångstråket. Byggrätten där Posten mm. ligger bör därför minskas för att öppna siktlinjen i nord-sydlig riktning. Byggnaden vid korsningen Arvidstorpsvägen/Igeldammsvägen bör få högre status med djärv arkitektur för att annonsera porten till Falkenbergs centrum. På sikt bör även Matens hus (hus 6) ersättas med en högre, smalare byggnad. Visualisering av planförslaget, vy från sydväst Gymnasieskolans huvudbyggnad föreslås behålla sin ursprungliga form och volym men då skolans höjd varierar från 1-3 plan kan hela skolbyggnaden tillåtas byggas på till 3 våningar. Överbyggnad av de djupa gårdarna tillåts i planen. Byggrätten vid Stadsbibliotekets entré bör utökas för att kunna annonsera entrén bättre. Entréerna till byggnaderna ska tydliggöras för att underlätta orienteringen i området. Gymnasieskolans två huvudentréer ska skilja sig från övriga entréer och annonseras med en utskjutande byggnadsdel. De byggnader som vetter mot den nya öppna grönytan bör öppnas upp med fönster och entréer mot grönytan så att platsens öppenhet även når undervisningslokalerna. Visualisering av planförslaget, vy från öst Kvarteret söder om Biblioteksgatan bör slutas med nya byggnader i norr och mot Holgersgatan för att hela kvarterat. Det är viktigt att ny bebyggelse får en stadsmässig karaktär eftersom det ligger så centralt. Kvarterets inre del bör utvecklas till en grön oas och utgöra uteplatser för bostäderna. Gångstråket mellan Stortorget och stadsbiblioteket bör sträcka sig genom det nya bostadskvarteret. Mot Holgersgatan bör kvarteret sluta sig med en mindre byggrätt i anslutning till Folkets hus. Den nya byggnaden ska utformas med särskild hänsyn till Folkets hus karaktär och verksamhet. Kvarteret bör även slutas mot Arvidstorpsvägen med en ny byggrätt vilket innebär att infarten till kvarteret flyttas något österut. Visualisering av planförslaget, vy från nordost Falkenbergs gymnasieskola mm. 22 Gestaltningsprogram

23 Visualisering av planförslaget, vy från väster Visualisering av planförslaget, vy från norr 23

Analys av placering inför eventuell tillbyggnad på Södertorpsgården.

Analys av placering inför eventuell tillbyggnad på Södertorpsgården. Analys av placering inför eventuell tillbyggnad på Södertorpsgården. Södertorpsgården är ett seniorboende i nördöstra Hyllie. Inför en eventuell utökning med trygghetsboende studeras olika placeringar

Läs mer

Kvarter 1:8. Byggnadsutformning. Bebyggelse mot Stadsparken/Boulevarden. Bebyggelse mot mot gata 3. Bebyggelse mot kvartersgata/gata 4b

Kvarter 1:8. Byggnadsutformning. Bebyggelse mot Stadsparken/Boulevarden. Bebyggelse mot mot gata 3. Bebyggelse mot kvartersgata/gata 4b Kvarter 1:8 Kvarteret ligger i den västra delen av detaljplanen i ett av de mest centrala l ägena inom hela utbyggnadsområdet Täby park. ARBETSMATERIAL BYGGHERRE: JM AB ARKITEKT: Erséus Arkitekter AB ca

Läs mer

Detaljplan för fastigheterna Hunnebostrand, Sotenäs kommun 1(9)

Detaljplan för fastigheterna Hunnebostrand, Sotenäs kommun 1(9) Hunnebostrand, Sotenäs kommun 1(9) Gestaltningsprogram för fastigheterna Hunnebostrand Sotenäs kommun Antagandehandling 2008-12-11 Gestaltningsprogrammets syfte Gestaltningsprogrammets syfte är att illustrera

Läs mer

VATTHAGEN 1:103 2014 09 29 Underlag för plansamråd

VATTHAGEN 1:103 2014 09 29 Underlag för plansamråd Vy 1 från Stockholmsvägen NY IDENTITET Konturs förslag till ny bebyggelse vid glädjens trafikplats bygger på att tillföra en mix och mångfald i såväl programinnehåll som arkitektoniskt gestaltning och

Läs mer

Startpromemoria för planläggning av del av Farsta 2:1 m fl. vid Nykroppagatan i stadsdelen Farsta (ca lägenheter)

Startpromemoria för planläggning av del av Farsta 2:1 m fl. vid Nykroppagatan i stadsdelen Farsta (ca lägenheter) STADSBYGGNADSKONTORET TJÄNSTEUTLÅTANDE PLANAVDELNINGEN SID 1 (5) 2013-03-22 Handläggare: Eva Nyberg-Björklund Tfn 08-508 27 249 Till Stadsbyggnadsnämnden Startpromemoria för planläggning av del av Farsta

Läs mer

GESTALTNINGSPROGRAM. Detaljplan för Sjöhäll (fastigheten Stockby 2:24 m fl) på Färingsö i Ekerö kommun, Stockholms län dnr PLAN.2009.16.

GESTALTNINGSPROGRAM. Detaljplan för Sjöhäll (fastigheten Stockby 2:24 m fl) på Färingsö i Ekerö kommun, Stockholms län dnr PLAN.2009.16. 2014-09-22 Stadsarkitektkontoret Detaljplan för Sjöhäll (fastigheten Stockby 2:24 m fl) på Färingsö i Ekerö kommun, Stockholms län dnr PLAN.2009.16.214 GESTALTNINGSPROGRAM 2(8) Gestaltningsprogrammets

Läs mer

Kulturmiljöstudie Fabriken 7 Samrådshandling Diarienummer: BN 2013/01862

Kulturmiljöstudie Fabriken 7 Samrådshandling Diarienummer: BN 2013/01862 1(6) Kulturmiljöstudie Fabriken 7 Diarienummer: BN 2013/01862 Datum: 2015-08-17 Handläggare: Lars Wendel för fastigheten FABRIKEN inom Centrala stan i Umeå kommun, Västerbottens län Flygfoto taget söderifrån.

Läs mer

GESTALTNINGSPROGRAM KYRKTORGET PARTILLE DEL 2 BYGGNADER 2012-02-06

GESTALTNINGSPROGRAM KYRKTORGET PARTILLE DEL 2 BYGGNADER 2012-02-06 GESTALTNINGSPROGRAM KYRKTORGET PARTILLE DEL 2 BYGGNADER 2012-02-06 2 INNEHÅLL INLEDNING 3 KÖPCENTRET 4 BOSTADSKVARTERET 9 PARKERINGSHUSET 13 3 INLEDNING Detta gestaltningsprogram tillhör detaljplanen för

Läs mer

GESTALTNINGSPROGRAM FÖR NYA BÖSTÄDER VID UTTRANS SJUKHUS. Detaljplan för Sandstugan 60-35 SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN MARS 2014

GESTALTNINGSPROGRAM FÖR NYA BÖSTÄDER VID UTTRANS SJUKHUS. Detaljplan för Sandstugan 60-35 SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN MARS 2014 GESTALTNINGSPROGRAM FÖR NYA BÖSTÄDER VID UTTRANS SJUKHUS Detaljplan för Sandstugan 60-35 SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN MARS 2014 SAMMANFATTNING Vision Gestaltning Natur Platsen har stor potential genom

Läs mer

Tolkning av ursprunglig färgsättning Färgprover i NCS kulörer. Obs! Tryckta färgprover kan avvika från angiven kulör

Tolkning av ursprunglig färgsättning Färgprover i NCS kulörer. Obs! Tryckta färgprover kan avvika från angiven kulör Gråbruna betongpannor på sadeltak, papptäckta plana tak Fasader, tegel Panel, vindskivor, fönster och dörrar S 5040-Y90R S 4030-Y S 8505-Y80R Färgändringar kan godtas dock inte med för stor spridning,

Läs mer

Vånings- och skuggstudie, vårdagjämning kl , skala 1:5000

Vånings- och skuggstudie, vårdagjämning kl , skala 1:5000 vatten vs stad - ett bebyggelseförslag till Norra Munksjön, Jönköping 1-2 våningar 3 våningar 4 våningar 5 våningar 6 våningar 7- våningar Sol- och skuggstudie Den nya bebyggelsen har ett våningstal mellan

Läs mer

KS-Plan 12/2006 Antagandehandling 2007-02-27 GESTALTNINGSPROGRAM. Detaljplan för Söderby Huvudgård 2:43 m.fl.

KS-Plan 12/2006 Antagandehandling 2007-02-27 GESTALTNINGSPROGRAM. Detaljplan för Söderby Huvudgård 2:43 m.fl. KS-Plan 12/2006 Antagandehandling 2007-02-27 GESTALTNINGSPROGRAM Detaljplan för Söderby Huvudgård 2:43 m.fl. Bakgrund Platsen utgör en del av entrén till Haninge och dess gestaltning är viktig som en del

Läs mer

ANTAGANDEHANDLING 2008-02-06

ANTAGANDEHANDLING 2008-02-06 HMXW ANTAGANDEHANDLING 2008-02-06 Gestaltningsprogram etapp II regler etapp II Följande generella regler gäller för gestaltning av bebyggelsen i Gävle Strand etapp II. Dessa regler ska följas, men är skrivna

Läs mer

efem arkitektkontor ab

efem arkitektkontor ab HERRGÅRDSBACKEN FLODA Sävespången Det sägs att man förr var tvungen att ta av mössan vid Floda Portar. På ett likande sätt skall de nya byggnaderna trappa ner och huka sig hövligt, för att inte störa viktiga

Läs mer

Detaljplan för Lejonet 17 med flera fastigheter

Detaljplan för Lejonet 17 med flera fastigheter Detaljplan för Lejonet 17 med flera fastigheter Centralorten, Oskarshamns kommun GESTALTNINGSPROGRAM Följande gestaltningsprogram gäller den tillbyggnad som sker från Lejonet 17 och ut över Hantverksgatan,

Läs mer

Konsekvensanalyser. Expansion Allum/Kyrktorget. Blandstad Stråk Kyrktorget

Konsekvensanalyser. Expansion Allum/Kyrktorget. Blandstad Stråk Kyrktorget Konsekvensanalyser Expansion Allum/Kyrktorget Blandstad Stråk Kyrktorget Blandstad Stråk Kyrktorget Blandstad Blandstad STADSSTRUKTUR Centrala Partille har många större byggnader och fastigheter, men få

Läs mer

3.2.3 Bebyggelse mot stadsparken

3.2.3 Bebyggelse mot stadsparken 3.2.3 Bebyggelse mot stadsparken (GATA 2 och 8) Parkrummen ska avgränsas av tydliga bebyggelsefronter och gator (GATA 2 och 8). Bebyggelsen samverkar med det storskaliga parkrummet i skala och utgör en

Läs mer

PLANBESKRIVNING. Detaljplan för PIONEN 1 Katrineholms kommun SAMRÅDSHANDLING. Samrådshandling 1. tillhörande

PLANBESKRIVNING. Detaljplan för PIONEN 1 Katrineholms kommun SAMRÅDSHANDLING. Samrådshandling 1. tillhörande Samrådshandling 1 PLANBESKRIVNING tillhörande Detaljplan för PIONEN 1 Katrineholms kommun SAMRÅDSHANDLING Upprättad på Samhällsbyggnadsförvaltningen i Katrineholm 2011-12-13 Samrådshandling 2 HANDLINGAR

Läs mer

PROGRAMSAMRÅDSHANDLING

PROGRAMSAMRÅDSHANDLING SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN Programsamrådshandling 1(10) DETALJPLANEPROGRAM tillhörande Detaljplan för kvarteret Hunden fastigheterna Hunden 2-6 och 8-17 Katrineholms kommun PROGRAMSAMRÅDSHANDLING Upprättad

Läs mer

KULTURHISTORISK BEDÖMNING TIERP 24:4 DP 1010 KV LEJONET

KULTURHISTORISK BEDÖMNING TIERP 24:4 DP 1010 KV LEJONET 1(7) Dokumentnamn Kulturhistorisk bedömning Datum 2015-10-27 KULTURHISTORISK BEDÖMNING TIERP 24:4 DP 1010 KV LEJONET Förslag i sammanfattning Kommunantikvarien föreslår att: Huvudbyggnaden och komplementbyggnaden

Läs mer

Inom planområdet förbereds även yta för ett gruppboende.

Inom planområdet förbereds även yta för ett gruppboende. Detaljplan för Ekgården södra (Ritorp 1:1 mm) P 04015 planbeskrivning 7 Verksamhet Norr om och i direkt anslutning till planområdet ligger en mekanisk verkstad. Antal uppskattade transporter per dag med

Läs mer

SLOTTSMÖLLAN - IDÉFÖRSLAG TILL GESTALTNINGSPROGRAM

SLOTTSMÖLLAN - IDÉFÖRSLAG TILL GESTALTNINGSPROGRAM SLOTTSMÖLLAN - IDÉFÖRSLAG TILL GESTALTNINGSPROGRAM 2012-12-11 INLEDNING Detta gestaltningsprogram har tagits fram i samband med detaljplanearbetet för Slottsmöllan. Beskrivningen förtydligar detaljplanens

Läs mer

Planprövning i Innerstaden för kv Detektiven 19, planbesked

Planprövning i Innerstaden för kv Detektiven 19, planbesked 1 (5) Miljö och samhällsbyggnadsförvaltningen 2015-02-13 Dnr Sbn 2014-560 Teknik- och samhällsbyggnadskontoret oger Stigsson Samhällsbyggnadsnämnden Planprövning i Innerstaden för kv Detektiven 19, planbesked

Läs mer

Tappström 3:1 m.fl, Ekerö kommun, Stockholms län Gestaltningsprogram. April 2010

Tappström 3:1 m.fl, Ekerö kommun, Stockholms län Gestaltningsprogram. April 2010 Tappström 3:1 m.fl, Ekerö kommun, Stockholms län Gestaltningsprogram April 2010 Kv. Tappström 3:1, Ekerö Gestaltningsprogram FÖRHANDSKOPIA Inledning Inledning Ekerö kommun har under vintern 2009-10 fastställt

Läs mer

Gäddan 15, Tågaborg N. Underlag för planuppdrag

Gäddan 15, Tågaborg N. Underlag för planuppdrag Detaljplan för del av fastigheten Gäddan 15, Tågaborg N Helsingborgs stad Underlag för planuppdrag Syfte och process Detaljplanens syfte Syftet med detaljplanen är att pröva möjligheten att, genom en ändring

Läs mer

PLANPROGRAM. Detaljplan för Burträsks-Gammelbyn 92:15 Norrmejerier. inom serviceorten Burträsk Skellefteå kommun, Västerbottens län 2010-08-31

PLANPROGRAM. Detaljplan för Burträsks-Gammelbyn 92:15 Norrmejerier. inom serviceorten Burträsk Skellefteå kommun, Västerbottens län 2010-08-31 PLANPROGRAM Detaljplan för Burträsks-Gammelbyn 92:15 Norrmejerier inom serviceorten Burträsk Skellefteå kommun, Västerbottens län 2010-08-31 SAMMANFATTNING Norrmejeriers behov är dels att skapa utrymme

Läs mer

Yttrande om Tobaksmonopolet 4, Södermalm

Yttrande om Tobaksmonopolet 4, Södermalm YIMBY Yes in my Backyard. 2009-11-04 Diarienummer: 2007-36100 2009:22 Yttrande om Tobaksmonopolet 4, Södermalm - Inledning Nätverket YIMBY ser mycket positivt på en förtätning i kvarteret Tobaksmonopolet.

Läs mer

Stadsarkitektkontoret SAMRÅD Detaljplan för Svanhagen (Skå-Berga 1:12 m.fl.), på Färingsö i Ekerö kommun, Stockholms län

Stadsarkitektkontoret SAMRÅD Detaljplan för Svanhagen (Skå-Berga 1:12 m.fl.), på Färingsö i Ekerö kommun, Stockholms län Stadsarkitektkontoret 2014 Höst SAMRÅD NORMALT PLANFÖRFARANDE Detaljplan för Svanhagen (Skå-Berga 1:12 m.fl.), på Färingsö i Ekerö kommun, Stockholms län dnr PLAN.2010.6 GESTALTNINGSPROGRAM Gestaltningsprogrammets

Läs mer

Planbeskrivning. Norrtull 12:8, kv Lärkan (del av) Detaljplan för bostad Gävle kommun, Gävleborgs län

Planbeskrivning. Norrtull 12:8, kv Lärkan (del av) Detaljplan för bostad Gävle kommun, Gävleborgs län SAMHÄLLSBYGGNAD GÄVLE SAMRÅDS- OCH UNDERRÄTTELSEHANDLING 2013-11-28 HANDLÄGGARE:EMMA OLOFSSON Planbeskrivning Norrtull 12:8, kv Lärkan (del av) Detaljplan för bostad Gävle kommun, Gävleborgs län Samråds-

Läs mer

Grand Hotel Salsjöbaden. Rösunda 27:2. L ustgården AB. Arrhov Frick Arkitektkontor

Grand Hotel Salsjöbaden. Rösunda 27:2. L ustgården AB. Arrhov Frick Arkitektkontor Grand Hotel Salsjöbaden. Rösunda 27:2 L ustgården AB Arrhov Frick Arkitektkontor - - Innehållsförteckning 1 - Platsen idag 2 - Utveckling, beskrivning; Hotell, bostadsbebyggelse. 3 - Materialpalett, utkast

Läs mer

Gestaltningsprogram för handels- och verksamhetsområdet vid Ältabergsvägen

Gestaltningsprogram för handels- och verksamhetsområdet vid Ältabergsvägen Gestaltningsprogram för handels- och verksamhetsområdet vid Ältabergsvägen Del av fastigheterna Skrubba 1:1 och Skarpnäcks Gård 1:1 i stadsdelarna Flaten och Skrubba i Stockholms stad och del av fastigheterna

Läs mer

Detaljplan för Fritzhem 9 GARAGE VID FRITZHEMSGATAN/RUUTHSVÄGEN Östersunds kommun

Detaljplan för Fritzhem 9 GARAGE VID FRITZHEMSGATAN/RUUTHSVÄGEN Östersunds kommun Antagandehandling 1 Detaljplan för Fritzhem 9 Dnr Ädh Dnr planmodul: GARAGE VID FRITZHEMSGATAN/RUUTHSVÄGEN Östersunds kommun PLANBESKRIVNING ANTAGANDEHANDLING Upprättad av samhällsbyggnad den 5 november

Läs mer

Kv Herkules och Oden i Trelleborg 2014.06.26

Kv Herkules och Oden i Trelleborg 2014.06.26 Kv Herkules och Oden i Trelleborg 2014.06.26 Trafik- och konsekvensbeskrivning Inledning Denna beskrivning av trafiken och dess konsekvenser ingår i arbetet med planprogram för kvarteren. Därav formas

Läs mer

Genomförandebeskrivning Detaljplan för fastigheten Tobaksmonopolet 3 i stadsdelen Södermalm i Stockholm, S-Dp

Genomförandebeskrivning Detaljplan för fastigheten Tobaksmonopolet 3 i stadsdelen Södermalm i Stockholm, S-Dp STADSBYGGNADSKONTORET SAMRÅDSHANDLING PLANAVDELNINGEN Nils Sylwan 2014-06-30 Tfn 08-508 27 253 1(5) Genomförandebeskrivning Detaljplan för fastigheten Tobaksmonopolet 3 i stadsdelen Södermalm i Stockholm,

Läs mer

FÖRSLAG. gångvägar, gator, tunnelbanan. Förslaget förutsätter att de befintliga byggnaderna i kvarteret Åstorp rivs.

FÖRSLAG. gångvägar, gator, tunnelbanan. Förslaget förutsätter att de befintliga byggnaderna i kvarteret Åstorp rivs. FÖRSLAG I gestaltningen av det nya området utgår jag från mina associationer till Hammarbyhöjdens karaktär. Jag nytolkar begreppen och gestaltar dem så de nya tolkningarna påminner om eller kontrasterar

Läs mer

Medborgardialog i detaljplanearbetet bostäder Paradiset

Medborgardialog i detaljplanearbetet bostäder Paradiset SAMMANSTÄLLNING AV DIALOGMÖTE 3 (ÅTERKOPPLING) Bakgrund I januari 2015 genomfördes en medborgardialog med boende i Paradiset. Dialogen genomfördes efter det att samhällsbyggnadskontoret fått planuppdrag

Läs mer

Känn dig som. hemma. på Östra Lugnet

Känn dig som. hemma. på Östra Lugnet Känn dig som hemma på Östra Lugnet Välplanerade bostäder och Gott om gång- och cykelstråk genom området. lummig småstadskänsla Härliga lek- och mötesplatser för hela familjen. Nu finns drömboendet inom

Läs mer

Antagande av förslag till detaljplan för område vid Kista Gårdsväg (del av Akalla 4:1 m fl) i stadsdelen Kista (170 lägenheter)

Antagande av förslag till detaljplan för område vid Kista Gårdsväg (del av Akalla 4:1 m fl) i stadsdelen Kista (170 lägenheter) Stadsbyggnadskontoret Tjänsteutlåtande Stadsbyggnadskontoret Sida 1 (8) 2015-01-09 Handläggare Renoir Danyar Telefon 08-508 26 659 Till Stadsbyggnadsnämnden Antagande av förslag till detaljplan för område

Läs mer

GESTALTNINGSPROGRAM TOCKABJÄR BOSTADSOMRÅDE BRÖSARP

GESTALTNINGSPROGRAM TOCKABJÄR BOSTADSOMRÅDE BRÖSARP GESTALTNINGSPROGRAM TOCKABJÄR BOSTADSOMRÅDE BRÖSARP GESTALTNINGSPROGRAM TOCKABJÄR BOSTADSOMRÅDE, BRÖSARP BAKGRUND Sydväst om Brösarp finns ett stort, kuperat skogsområde. Mellan Brösarp och Brunsvik planeras

Läs mer

Ändring genom tillägg till detaljplan för Fredriksberg 14, Rudboda

Ändring genom tillägg till detaljplan för Fredriksberg 14, Rudboda 2015-02-13 Dnr MSN/2014:1421 Planutskottet Start-PM Ändring genom tillägg till detaljplan för Fredriksberg 14, Rudboda Ärendet Fastighetsägaren för Fredriksberg 14 har ansökt om en ändring genom tillägg

Läs mer

Avstämning planuppdrag

Avstämning planuppdrag 1(7) Diarienummer: Miljöreda: 13/0911 Upprättad: Detaljplan för Kv. Björkängen Avstämning planuppdrag 2(7) Bakgrund och syfte Enligt beslut i KS 2014-01-15 28, fick Samhällsbyggnad, Bygg- och miljöenheten,

Läs mer

PROGRAM LULEÅ KOMMUN. Detaljplan för del av Innerstaden Kulturens Hus Luleå kommun Norrbottens län. Godkänt av Kommunstyrelsen

PROGRAM LULEÅ KOMMUN. Detaljplan för del av Innerstaden Kulturens Hus Luleå kommun Norrbottens län. Godkänt av Kommunstyrelsen LULEÅ KOMMUN Stadsbyggnadskontoret Planavdelningen Detaljplan för del av Innerstaden Kulturens Hus Luleå kommun Norrbottens län PROGRAM Godkänt av Kommunstyrelsen 2004-04-13 Detaljplan för del av Innerstaden

Läs mer

Gestaltningsprogram för Fjällvråken 1

Gestaltningsprogram för Fjällvråken 1 FJÄLLVRÅKEN Gestaltningsprogram för Fjällvråken 1 1. Gestaltning 1.1 Byggnad och tomt Tomten ligger högt placerad i Falkenberg med relativt långt avstånd till omkringliggande bostadsbebyggelse i väster.

Läs mer

I de flesta husen längs Göteborgsvägen, Gästgivaretorget och Stationsvägen utgörs första våningen av butikslokaler.

I de flesta husen längs Göteborgsvägen, Gästgivaretorget och Stationsvägen utgörs första våningen av butikslokaler. BOLLEBYGD IDAG Bollebygd ligger beläget på en ås mellan Nolåns och Söråns dalgångar omgiven av skogsbeklädda höjder. Orten är ett typiskt stationssamhälle som byggts upp kring järnvägen. Orten har i huvudsak

Läs mer

Detaljplan för kv Munken, del av, Uppsala kommun

Detaljplan för kv Munken, del av, Uppsala kommun KONTORET FÖR SAMHÄLLSUTVECKLING Handläggare Datum Diarienummer Brita Christiansen 2012-01-30 2012/20181-1 fd diarienummer: PLA 11/20039-1 Tjänsteskrivelse Planbesked Plan- och byggnadsnämnden Detaljplan

Läs mer

KONSEKVENSER FÖR FASTIGHETER

KONSEKVENSER FÖR FASTIGHETER Handläggare Direkttelefon Vår beteckning Er beteckning Anna Steinwandt 0455-06 PLAN 09/ 05-0-6 Datum Detaljplan för GÄNGLETORP 5:0 M FL., KARLSKRONA KOMMUN, BLEKINGE LÄN Granskningshandling 05-0-6 KONSEKVENSER

Läs mer

Program för detaljplan för fastigheten Stockby 1:99, 4:13 m fl (SÖDRA KLYVARESTIGEN) Ekerö kommun, Stockholms län Dnr 1998.8.214

Program för detaljplan för fastigheten Stockby 1:99, 4:13 m fl (SÖDRA KLYVARESTIGEN) Ekerö kommun, Stockholms län Dnr 1998.8.214 1(5) Stadsarkitektkontoret PROGRAM Program för detaljplan för fastigheten Stockby 1:99, 4:13 m fl (SÖDRA KLYVARESTIGEN) Ekerö kommun, Stockholms län Dnr 1998.8.214 Handlingar Detta program med programskisser

Läs mer

KVARTEREN 3509 OCH 3510 FÖR EGNAHEMSHUS NYA KVARTER BLAND GAMMAL BEBYGGELSE

KVARTEREN 3509 OCH 3510 FÖR EGNAHEMSHUS NYA KVARTER BLAND GAMMAL BEBYGGELSE 1 2 KVARTEREN 3509 OCH 3510 FÖR EGNAHEMSHUS NYA KVARTER BLAND GAMMAL BEBYGGELSE Allmänna anvisningar: - Detaljplanens bestämmelser för byggnadsyta bestämmer i huvudsak placeringen av bostadshus. Ett garage/en

Läs mer

sol- och skuggstudie NORRA TYRESÖ CENTRUM januari 2014

sol- och skuggstudie NORRA TYRESÖ CENTRUM januari 2014 sol- och skuggstudie NORRA TYRESÖ CENTRUM januari 2014 2 möjlig placering för ny ishall TYRESÖVALLEN ANSLUTNING STUDERAS VIDARE TYRESÖVÄGEN ev entré BOLLMORA ALLÉ möjlig placering för nytt parkeringshus

Läs mer

GESTALTNINGSPROGRAM. del av SÖDERBY PARK, Salem 5:29 m.fl. (västra delen) Del 1 Söderby torgs allé ANTAGANDEHANDLING 2007-02-05 SALEMS KOMMUN

GESTALTNINGSPROGRAM. del av SÖDERBY PARK, Salem 5:29 m.fl. (västra delen) Del 1 Söderby torgs allé ANTAGANDEHANDLING 2007-02-05 SALEMS KOMMUN GESTALTNINGSPROGRAM del av SÖDERBY PARK, Salem 5:29 m.fl. (västra delen) Del 1 Söderby torgs allé ANTAGANDEHANDLING 2007-02-05 Söderby torgs allé SALEMS KOMMUN N 2 illustrationsplan över VästraSöderby

Läs mer

ÖSTRA GREVIE Orienteringskartor VÄSTRA INGELSTAD

ÖSTRA GREVIE Orienteringskartor VÄSTRA INGELSTAD 22 23 21 20 A 20 B 18 19 ÖSTRA GREVIE Orienteringskartor VÄSTRA INGELSTAD , putsade och fönster Vindskivor och dörrar Röda betongpannor S 0500-N fotsinklädnader och uthus S 8505-Y80R S 8505-Y80R S 6030-R

Läs mer

GESTALTNINGSPROGRAM. kvarteret Höken. kvarteren Höken, Väduren, Näbben och fastigheten Mesen 13 ANTAGANDEHANDLING. tillhörande detaljplan för

GESTALTNINGSPROGRAM. kvarteret Höken. kvarteren Höken, Väduren, Näbben och fastigheten Mesen 13 ANTAGANDEHANDLING. tillhörande detaljplan för GESTALTNINGSPROGRAM kvarteret Höken tillhörande detaljplan för kvarteren Höken, Väduren, Näbben och fastigheten Mesen 13 Vårt diarienummer med närområde inom Kneippen i Norrköping den 22 maj 2012 reviderad

Läs mer

TRAFIKBULLERUTREDNING DP KUNGSÄNGENS-TIBBLE 1:331 M.FL.

TRAFIKBULLERUTREDNING DP KUNGSÄNGENS-TIBBLE 1:331 M.FL. KOMPLETTERANDE PM TILL TRAFIKBULLERUTREDNING DP KUNGSÄNGENS-TIBBLE 1:331 M.FL. RAPPORT 2014-03-20 Uppdrag: 244238, Detaljplan för handelsplats Brunna i Upplands-Bro kommun Titel på rapport: Kompletterande

Läs mer

STARTPROMEMORIA FÖR PLANLÄGGNING AV LUSTGÅRDEN 14 I STADSDELEN STADSHAGEN (KONTOR OCH BOSTÄDER)

STARTPROMEMORIA FÖR PLANLÄGGNING AV LUSTGÅRDEN 14 I STADSDELEN STADSHAGEN (KONTOR OCH BOSTÄDER) Planavdelningen Peter Jacobsson Tfn 08-508 269 06 Till Stadsbyggnadsnämnden TJÄNSTEUTLÅTANDE SID 1 (8) 2009-02-16 STARTPROMEMORIA FÖR PLANLÄGGNING AV LUSTGÅRDEN 14 I STADSDELEN STADSHAGEN (KONTOR OCH BOSTÄDER)

Läs mer

DETALJPLAN 5306 kv CEMENTEN 4 och 5, MALMÖ 2015.03.10 KVALITETSPROGRAM 2015.03.10 KVALITETSPROGRAM FÖR KVARTER CEMENTEN 4 OCH 5 DP5306

DETALJPLAN 5306 kv CEMENTEN 4 och 5, MALMÖ 2015.03.10 KVALITETSPROGRAM 2015.03.10 KVALITETSPROGRAM FÖR KVARTER CEMENTEN 4 OCH 5 DP5306 DETALJPLA 5306 kv CEMETE 4 och 5, MALMÖ 2015.03.10 KVALITETSPROGRAM KVALITETSPROGRAMMETS SYFTE OCH UPPLÄGG Kvalitetsprogrammet är framtaget som en del i detaljplanearbetet för fastigheterna Cementen 4

Läs mer

Startpromemoria för planläggning av del av Akalla 4:1, Kista Gårdsväg 3, i stadsdelen Kista (170 lägenheter)

Startpromemoria för planläggning av del av Akalla 4:1, Kista Gårdsväg 3, i stadsdelen Kista (170 lägenheter) STADSBYGGNADSKONTORET TJÄNSTEUTLÅTANDE PLANAVDELNINGEN SID 1 (7) 2011-10-05 Handläggare: Renoir Danyar Tfn 08-50826659 Till Stadsbyggnadsnämnden Startpromemoria för planläggning av del av Akalla 4:1, Kista

Läs mer

Startpromemoria för planläggning av Norra Djurgården 1:49 i stadsdelen Norra Djurgården (Kontor, utbildning)

Startpromemoria för planläggning av Norra Djurgården 1:49 i stadsdelen Norra Djurgården (Kontor, utbildning) STADSBYGGNADSKONTORET TJÄNSTEUTLÅTANDE PLANAVDELNINGEN SID 1 (7) 2012-05-07 Handläggare: Martin Edfelt Tfn +46 08-50827219 Till Stadsbyggnadsnämnden Startpromemoria för planläggning av Norra Djurgården

Läs mer

Studentbostäder på KTH Campus

Studentbostäder på KTH Campus Studentbostäder på KTH Campus karta över planerade studentbostäder DROTTNING KRISTINAS VÄG NORRA Byggherre: ByggVesta Arkitekt: Utopia Arkitekter TEKNIKRINGEN (RÖDA KORSET-PARKEN) Landskapsarkitekt: Urbio

Läs mer

Planförslag. Uppbrutna kvarter mot väster och älven, men stängt mot gata. Högre lameller i nordsydlig riktning på kvarterens östra sida.

Planförslag. Uppbrutna kvarter mot väster och älven, men stängt mot gata. Högre lameller i nordsydlig riktning på kvarterens östra sida. vatten vs stad - ett bebyggelseförslag till Masthuggskajen i Göteborg Bebyggelse A A Bebyggelsen i området utgör som redan nämnts en förlängning av den befintliga kvartersstrukturen. Kvarteren har dock

Läs mer

idéskiss Trafik och parkering

idéskiss Trafik och parkering 17 Inledning Utvecklingen inom det studerade området från lantlig småstadsidyll till ett modernt centrum har skapat en komplex och varierad stadsbebyggelse. Den framtida staden bör utgå från vad som är

Läs mer

Planbeskrivning DEL AV KV. JÄGAREN. Detaljplan för. Granskningshandling. Osby Tätort Osby kommun Skåne län. Ungefärlig avgränsning av planområdet.

Planbeskrivning DEL AV KV. JÄGAREN. Detaljplan för. Granskningshandling. Osby Tätort Osby kommun Skåne län. Ungefärlig avgränsning av planområdet. Planbeskrivning Granskningshandling Detaljplan för DEL AV KV. JÄGAREN Osby Tätort Osby kommun Skåne län Ungefärlig avgränsning av planområdet. Dnr 2014.ks2145 214 Samhällsbyggnad Osby kommun 283 80 Osby

Läs mer

Solenergi och arkitektur i Malmö stad. Katarina Garre, 2014-12-09

Solenergi och arkitektur i Malmö stad. Katarina Garre, 2014-12-09 Solenergi och arkitektur i Malmö stad Katarina Garre, 2014-12-09 Råd och riktlinjer Solenergi och arkitektur Råd och riktlinjer uppmuntra och inspirera byggherrar att använda sig av solens energi Solenergi

Läs mer

Blåsippan 6 m.fl. i Älmhult, Älmhults kommun, Kronobergs län

Blåsippan 6 m.fl. i Älmhult, Älmhults kommun, Kronobergs län ANTAGANDEHANDLING ENKELT PLANFÖRFARANDE Detaljplan för Blåsippan 6 m.fl. i Älmhult, Älmhults kommun, Kronobergs län PLANKARTA PLANBESKRIVNING MED ILLUSTRATIONER BEHOVSBEDÖMNING GRANSKNINGSUTLÅTANDE ANTAGANDEHANDLING

Läs mer

GESTALTNINGSPROGRAM GRANSKNINGSHANDLING. tillhörande detaljplan för del av kvarteret Mesen. med närområde inom Kneippen i Norrköping

GESTALTNINGSPROGRAM GRANSKNINGSHANDLING. tillhörande detaljplan för del av kvarteret Mesen. med närområde inom Kneippen i Norrköping GESTALTNINGSPROGRAM tillhörande detaljplan för del av kvarteret Mesen med närområde inom Kneippen i Norrköping Vårt diarienummer den 27 augusti 2015 GRANSKNINGSHANDLING 2(8) Innehållsförteckning Syfte

Läs mer

GESTALTNINGSPROGRAM. Tillhörande detaljplan för bostadsområdet Äppelbacken, del av Säbyggeby 4:17 m.fl. Ockelbo tätort och kommun, Gävleborgs län

GESTALTNINGSPROGRAM. Tillhörande detaljplan för bostadsområdet Äppelbacken, del av Säbyggeby 4:17 m.fl. Ockelbo tätort och kommun, Gävleborgs län Dnr 2014/0547-31 GESTALTNINGSPROGRAM. Tillhörande detaljplan för bostadsområdet Äppelbacken, del av Säbyggeby 4:17 m.fl. Ockelbo tätort och kommun, Gävleborgs län Upprättat i maj 2015 Innehåll Gestaltningsprogrammets

Läs mer

Detaljplan för Trollhättan 30 m.fl. (del av Galleriankvarteret) - svar på remiss från stadsbyggnadskontoret

Detaljplan för Trollhättan 30 m.fl. (del av Galleriankvarteret) - svar på remiss från stadsbyggnadskontoret Norrmalms stadsdelsförvaltning Parkmiljöavdelningen norra innerstaden Tjänsteutlåtande Dnr 1.5.3.-336/2015 Sida 1 (9) 2015-06-22 Handläggare Leila Massih Telefon: 08-508 09 306 Till Norrmalms stadsdelsnämnd

Läs mer

1:5. Till planändringen hör plankarta med ändrade planbestämmelser, denna beskrivning samt fastighetsförteckning.

1:5. Till planändringen hör plankarta med ändrade planbestämmelser, denna beskrivning samt fastighetsförteckning. BESKRIVNING Sid 1(5) 2013-04-26 Dnr PLAN.2012.3 Tillägg till stadsplan P 86:1 Sigtuna 2:139 och 2:196-2:248 (Vikingavägen) i Gnesta tätort, Gnesta kommun HANDLINGAR 1:1 Stationsvägen Till planändringen

Läs mer

P LANBESKRIVNING. fastigheten Pelikanen 25 1(11) tillhörande detaljplan för. inom Gamla staden i Norrköping

P LANBESKRIVNING. fastigheten Pelikanen 25 1(11) tillhörande detaljplan för. inom Gamla staden i Norrköping 1(11) P LANBESKRIVNING tillhörande detaljplan för fastigheten Pelikanen 25 inom Gamla staden i Norrköping, fysisk planering den 4 juni 2010 A N T A G A N D E H A N D L I N G Antagen i SPN: 2010-09-07,

Läs mer

GESTALTNINGSPROGRAM. Ekerövallen. Detaljplan för Ekerövallen (Ekerö-Väsby 43:1 m fl) på Ekerö i Ekerö kommun, Stockholms län Dnr 2014.30.

GESTALTNINGSPROGRAM. Ekerövallen. Detaljplan för Ekerövallen (Ekerö-Väsby 43:1 m fl) på Ekerö i Ekerö kommun, Stockholms län Dnr 2014.30. Stadsarkitektkontoret Detaljplan för Ekerövallen (Ekerö-Väsby 43:1 m fl) på Ekerö i Ekerö kommun, Stockholms län Dnr 2014.30.214 2015-01-26 SAMRÅD NORMALT PLANFÖRFARANDE GESTALTNINGSPROGRAM Ekerövallen

Läs mer

Norr 4:7, kv Kollegan (del av)

Norr 4:7, kv Kollegan (del av) PLANBESKRIVNING 2012-02-08 Antagen av BMN: 2012-04-25 Dnr: 11BMN124 Laga kraft: 2012-05-26 Handläggare: Sari Svedjeholm Norr 4:7, kv Kollegan (del av) Detaljplan för bostäder och centrum Gävle kommun,

Läs mer

Yttrande om förslag till detaljplan för kv. Fredriksdal

Yttrande om förslag till detaljplan för kv. Fredriksdal YIMBY Yes In My BackYard. 2009-08-24 Diarienummer: 2007-36164 2009:15 Yttrande om förslag till detaljplan för kv. Fredriksdal - Inledning YIMBY välkomnar att utbyggnaden av Hammarby Sjöstad fortsätter.

Läs mer

Stora Maräng Stora Maräng

Stora Maräng Stora Maräng Vy från järnvägsbron Vy från gårdsplan mot Storgatan 41.0 36.9 39.0 FUTURUM 38.2 1 44.4 Futurum 43 Folkets hus 3 41 39.8 43.5 43.5 44.0 43.5 36.2 36.3 42 43.3 36.3 36.3 36 STORA MARÄNG NY IN OCH UTFART

Läs mer

GESTALTNINGSFÖRSLAG Norra och södra torget, Kristinehamn 4 oktober 2016, Marie Janäng

GESTALTNINGSFÖRSLAG Norra och södra torget, Kristinehamn 4 oktober 2016, Marie Janäng GESTALTNINGSFÖRSLAG Norra och södra torget, Kristinehamn 4 oktober 2016, Marie Janäng PLATSEN Ett torg på vattnet Det som är unikt för Kristinehamns torg är att det är ett torg runt ett vattendrag. Varnan

Läs mer

Busshållplats med markerad upphöjd yta, från öster. Framsida, mot järnvägen. Busshållplats med markerad upphöjd yta, från väster.

Busshållplats med markerad upphöjd yta, från öster. Framsida, mot järnvägen. Busshållplats med markerad upphöjd yta, från väster. 2. ANALYS 29 2.1 BESÖK För att få lite idéer på hur stationsområdet i Vårgårda kan utvecklas har jag valt att titta närmare på två andra stationer med liknande bakgrund. Jag har valt stationerna Herrljunga

Läs mer

PLANBESKRIVNING DETALJPLAN FÖR Gården 1 m fl, i Höganäs HÖGANÄS KOMMUN, SKÅNE LÄN

PLANBESKRIVNING DETALJPLAN FÖR Gården 1 m fl, i Höganäs HÖGANÄS KOMMUN, SKÅNE LÄN KS/2008/192 PLANBESKRIVNING DETALJPLAN FÖR Gården 1 m fl, i Höganäs HÖGANÄS KOMMUN, SKÅNE LÄN SAMRÅDSHANDLING 2012-09-17 INNEHÅLLSFÖRTECKNING FÖRORD... 3 OM DETALJPLAN... 3 HANDLINGAR... 3 INLEDNING...

Läs mer

K R Ä G G A F Å G E L S Å N G E N O C H G R I N D S T U G A N bild? KRÄGGA FÅGELSÅNGEN & GRINDSTUGAN HÅBO G E S T A L T N I N G S P R O G R A M F Ö R D E T A L J P L A N S E P T E M B E R 2 0 0 9 K R Ä

Läs mer

ANTAGANDEUPPLAGA JUNI 2001

ANTAGANDEUPPLAGA JUNI 2001 ANTAGANDEUPPLAGA JUNI 2001 Antagen av KF 2001-06-11 Laga Kraft 2003-09-24 av parkeringsytan, hörnet Göteborgsvägen Strandvägen, under förutsättning att möjligheterna till framtida

Läs mer

Ändring genom tillägg av detaljplan för fastigheterna VÄSTRA BÄCKGÄRDET 56 och 20 inom Sandbacka Umeå kommun, Västerbottens län

Ändring genom tillägg av detaljplan för fastigheterna VÄSTRA BÄCKGÄRDET 56 och 20 inom Sandbacka Umeå kommun, Västerbottens län Tillägg till planbeskrivning Antagande Sida 1 av 7 Diarienummer: BN-2016/00169 Datum: 2016-11-29 Handläggare: Anton Vikström, Tyréns AB Ändring genom tillägg av detaljplan för fastigheterna VÄSTRA BÄCKGÄRDET

Läs mer

FÖRDJUPADE STADSBYGGNADSPRINCIPER. Årstafältet - en plats för möten

FÖRDJUPADE STADSBYGGNADSPRINCIPER. Årstafältet - en plats för möten STADSBYGGNADSKONTORET STADSBYGGNADSPRINCIPER, ETAPP 4 PLANAVDELNINGEN SID 1 (9) 2016-05-23 FÖRDJUPADE STADSBYGGNADSPRINCIPER UNDERLAG ETAPP 4 Årstafältet - en plats för möten Illustration Archi5 Box 8314,

Läs mer

L I N D B A C K A D E T A L J P L A N - G Ä V L E G E S T A L T N I N G S P R O G R A M 2 0 0 6-0 4-0 3

L I N D B A C K A D E T A L J P L A N - G Ä V L E G E S T A L T N I N G S P R O G R A M 2 0 0 6-0 4-0 3 2 0 0 6-0 4-0 3 Villor i 2 plan Material och form Fasad: Slätputs eller släta träfasader med lig gande eller stående panel Tak: Pulpettak, bekläds med bandtäkt slät plåt Flacka sadeltak alternativt delade

Läs mer

Emmaboda. Centrum och norra järnvägsområdet. Punkthus på gamla taxitorget. Ny järnvägspassage. Tunneln görs kortare. Nya bostäder

Emmaboda. Centrum och norra järnvägsområdet. Punkthus på gamla taxitorget. Ny järnvägspassage. Tunneln görs kortare. Nya bostäder EMMABODA 59 Emmaboda 1 Centrum och norra järnvägsområdet 2 Punkthus på gamla taxitorget 12 3 4 Ny järnvägspassage Tunneln görs kortare 5 Nya bostäder 11 13 6 Silos ges ett spännande uttryck 9 10 7 Södra

Läs mer

Omvandlingen av busstorget Skellefteås nya stadskvarter

Omvandlingen av busstorget Skellefteås nya stadskvarter 2012-01-25 Omvandlingen av busstorget Skellefteås nya stadskvarter Är det dags för Hallmans monumentalbyggnad från 1905 eller inte? Carl-Henrik Barnekow Utredning för omvandling av busstorget Bilden på

Läs mer

Astoriahuset. Att bevara och utveckla. Ett förslag på en levande stadsmiljö där gammalt möter nytt.

Astoriahuset. Att bevara och utveckla. Ett förslag på en levande stadsmiljö där gammalt möter nytt. Astoriahuset Att bevara och utveckla Ett förslag på en levande stadsmiljö där gammalt möter nytt. En ny mötesplats mitt på Nybrogatan Astoriahuset på Nybrogatan ett känt och omtyckt inslag i stadsbilden.

Läs mer

Tolkning av ursprunglig färgsättning Färgprover i NCS kulörer. Obs! Tryckta färgprover kan avvika från angiven kulör.

Tolkning av ursprunglig färgsättning Färgprover i NCS kulörer. Obs! Tryckta färgprover kan avvika från angiven kulör. Sadeltak: bruna alt röda betongpannor. Platta tak: svart takpapp Fasader, tegel och trä S 2030-Y S 4040-Y90R S 8505-Y20R, trä S 8505-Y20R Den tidsenliga utformningen och färgsättningen är karaktärsfull.

Läs mer

PLANBESKRIVNING. Upprättad Reviderad Godkänd Antagen Lagakraft

PLANBESKRIVNING. Upprättad Reviderad Godkänd Antagen Lagakraft Dnr 2011SBN0268 1 (6) Samhällsbyggnadsförvaltningen Christian Blomberg PLANBESKRIVNING Utökad handel i ALUNDA Fastigheterna Marma 1:44, del av 1:67 och del av samfälligheten Marma S:1 Östhammars kommun,

Läs mer

Planavdelningen Dp Linda Palo Tfn

Planavdelningen Dp Linda Palo Tfn GESTALTNINGSPROGRAM Planavdelningen 2011-10-28 Dp 2008-07542-54 Linda Palo Tfn 08-508 275 26 Detaljplan för Basaren 1 m m i stadsdelen Kungsholmen i Stockholm Dp 2008-07542-54 (2/8) Dp 2008-07542-54 Arkitektens

Läs mer

Planbeskrivning Samrådshandling

Planbeskrivning Samrådshandling Planbeskrivning Samrådshandling Datum 2010-06-08 Dnr BMR/2010:28 Bygg-, miljö- och räddningsförvaltningen Detaljplan för fastigheten Svalan 10 inom Sparreholm, Flens kommun, Södermanlands län Handlingar

Läs mer

SOLNA STAD Tjänsteskrivelse 1 (3) Stadsbyggnadsförvaltningen Karin Olsson SBN/2008:950

SOLNA STAD Tjänsteskrivelse 1 (3) Stadsbyggnadsförvaltningen Karin Olsson SBN/2008:950 SOLNA STAD Tjänsteskrivelse 1 (3) Stadsbyggnadsförvaltningen Karin Olsson 2008-09-15 SBN/2008:950 Järva 2:2, kv Kapplöpningen, Galoppvägen Uppförande av flerbostadshus Förslag till beslut i Stadsbyggnadsnämnden

Läs mer

Nytt område för hotell, kontor, handel och bostäder vid Lunds nya entré!

Nytt område för hotell, kontor, handel och bostäder vid Lunds nya entré! driving range bv 1500 bv 10000 3500 lastzoner 10000 2000 gröna skärmar 8000 5000 2000 parkeringar lastzoner 4500 3000 3000 Nytt område för hotell, kontor, handel och bostäder vid Lunds nya entré! Den spännande

Läs mer

DJURGÅRDEN CENTRUM LINKÖPING

DJURGÅRDEN CENTRUM LINKÖPING VY TORGET VY KANALEN VY TORGET VY GATAN VY PARKERINGEN VY FRÅN SYDÖST VY FRÅN SYDVÄST VY FRÅN NORDOST VY FRÅN NORDVÄST INFART TOMTEN PARKERING 120 st P 24 st DJURGÅRDEN CENTRUM, parallella uppdrag. BESKRIVNING

Läs mer

Gestaltningsprogram. Rosen SAMRÅDSHANDLING 1(10) SPN 2011/0008 214 SPN 2011/0008 214. tillhörande detaljplan för kvarteret

Gestaltningsprogram. Rosen SAMRÅDSHANDLING 1(10) SPN 2011/0008 214 SPN 2011/0008 214. tillhörande detaljplan för kvarteret Gestaltningsprogram 1(10) tillhörande detaljplan för kvarteret Rosen med närområde inom Gamla staden i Norrköping den 25 november 2014 SAMRÅDSHANDLING Antagen: Laga kraft: Genomförandetidens sista dag:

Läs mer

Dalen 21 förprojektering Åstorpsringen REFLEX ARKITEKTER AB. Slutversion. Stockholm

Dalen 21 förprojektering Åstorpsringen REFLEX ARKITEKTER AB. Slutversion. Stockholm REFLEX ARKITEKTER AB Åstorpsringen Slutversion Stockholm 2016-12-02 Åstorpsringen Datum 2016-12-02 Uppdragsnummer 1320024601 Utgåva/Status Granskningsversion Magnus Olsson Alexine Wirén Jens Svensson Uppdragsledare

Läs mer

PLANBESKRIVNING 1 (5) UTSTÄLLNINGSFÖRSLAG 2005 04 08 TILLHÖR REV. 2005 09 15 TILLHÖR REV. 2005 11 28 PLANENS SYFTE OCH HUVUDDRAG

PLANBESKRIVNING 1 (5) UTSTÄLLNINGSFÖRSLAG 2005 04 08 TILLHÖR REV. 2005 09 15 TILLHÖR REV. 2005 11 28 PLANENS SYFTE OCH HUVUDDRAG STADSARKITEKTKONTORET planavdelningen 1 (5) UTSTÄLLNINGSFÖRSLAG 2005 04 08 TILLHÖR REV. 2005 09 15 TILLHÖR REV. 2005 11 28 Detaljplan för fastigheten Pelikanen 8 i Norrtälje stad. Dnr 04-10234.214 PLANBESKRIVNING

Läs mer

Detaljplan för Kv Trätälja 6 och 10 inom Tingvallastaden, Karlstads kommun, Värmlands län

Detaljplan för Kv Trätälja 6 och 10 inom Tingvallastaden, Karlstads kommun, Värmlands län Detaljplan för Kv Trätälja 6 och 10 inom Tingvallastaden, Karlstads kommun, Värmlands län Samrådshandling 2013-10-14 Stadsbyggnadsförvaltningen Dnr SBN 2012-126 Detaljplan för kv Trätälja 6 och 10 Planbeskrivning

Läs mer

Gestaltningsprogram. Bilaga till planbeskrivningen ANTAGANDEHANDLING 1(6) tillhörande detaljplan för del av fastigheten Björnviken 2:2

Gestaltningsprogram. Bilaga till planbeskrivningen ANTAGANDEHANDLING 1(6) tillhörande detaljplan för del av fastigheten Björnviken 2:2 Gestaltningsprogram 1(6) Bilaga till planbeskrivningen tillhörande detaljplan för del av fastigheten Björnviken 2:2 med närområde OBS! (södra delen av Jursla industriområde) inom Kvillinge i Norrköpings

Läs mer

Bild 49: Volymstudie av centrum med bland annat Konsumtorget och höghuset.

Bild 49: Volymstudie av centrum med bland annat Konsumtorget och höghuset. 63 Bild 48: Björkhagen, Stockholm - 16 våningars höghus ritat av Georg Varhelyi och uppfört 1956. Detta hus har en utformning som väl speglar sin tid och som med sin speciella karaktärsskapande fönstersättning

Läs mer

5. TRÖINGEBERG. Stadens yttre årsringar 5. Tröingeberg

5. TRÖINGEBERG. Stadens yttre årsringar 5. Tröingeberg 5. TRÖINGEBERG Tröingeberg införlivades med Falkenbergs stad 1971. Stadsdelen har ett avskilt läge och avgränsades mellan åren 1960 och 1996 från resten av staden av gamla E6:an. Tröingeberg genomkorsas

Läs mer

BIRGER ÖSTRA 1, hus A - nya Rådhuset, huvudbyggnad.

BIRGER ÖSTRA 1, hus A - nya Rådhuset, huvudbyggnad. BIRGER ÖSTRA 1, hus A - nya Rådhuset, huvudbyggnad. adress: Österportstorg. ålder: 1813-1814. Ombyggt 1920, 1937, 1941, 1967, 1982. arkitekt / byggm: A. Påhlqvist. användning: Förvaltningslokaler. Byggt

Läs mer

Storegårdens symmetriska entréfasad sett från nordväst. Idag inrymmer den gamla disponentvillan från år 1918 fritidsgård.

Storegårdens symmetriska entréfasad sett från nordväst. Idag inrymmer den gamla disponentvillan från år 1918 fritidsgård. 12:b Storegårdsparken 194 Storegårdens symmetriska entréfasad sett från nordväst. Idag inrymmer den gamla disponentvillan från år 1918 fritidsgård. 3:3 Storegårdsparken SANDHEM grönytor och en fotbollsplan.

Läs mer

studie I kapitlet studeras bebyggelseområdet

studie I kapitlet studeras bebyggelseområdet studie I kapitlet studeras bebyggelseområdet Hammarby Sjöstad. Syftet är att erfarenheterna från analysen används i utformning av planen för Lövholmen. Studieobjektet beskrivs och analyseras utifrån de

Läs mer