Bilaga 20 A:1-2 Projektgrupp Agneta Melander, projektledare Björn Wanjura, sakkunnig, statistik, landstingets personaladministrativa

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Bilaga 20 A:1-2 Projektgrupp Agneta Melander, projektledare Björn Wanjura, sakkunnig, statistik, landstingets personaladministrativa"

Transkript

1 Utdrag PU-protokoll A 20 A Rapport långtidssjukskrivningar Dnr 00/ B Prioriterade områden (PU 24/00) Långtidssjukskrivningarna har ökat kraftigt under de senaste åren. Med anledning av detta har Personalutskottet beslutat att åtgärder måste vidtas för att vända trenden. Personaldirektör Kent Parling gav i april 2000 Agneta Melander i uppdrag att återuppta ett tidigare initierat arbete att kartlägga långtidssjukskrivningarna inom Landstinget Dalarna. Syftet med uppdraget är att visa på orsak och samband samt hur sjukskrivningsmönstret ser ut för att möjliggöra en positiv förändring. lämna förslag till åtgärder. parallellt med detta på olika sätt arbeta med arbetsmiljöfrågor eftersom detta är ett mycket viktigt verktyg när det gäller förebyggande insatser på kort och lång sikt Bilaga 20 A:1-2 Projektgrupp Agneta Melander, projektledare Björn Wanjura, sakkunnig, statistik, landstingets personaladministrativa system. Dr Lars Englund har genom sin profession ansvarat för att en hög sekretess bibehållits när materialet hanterats. Han har också medverkat vid utformning av diagnoskriterier samt analyserat det medicinska materialet. Englund har i sin sammanfattning kommit med synpunkter på förbättringar i delar av den av referensgruppen föreslagna metoden. Initialt deltog också företagsläkare Alf Nilsson. Genomförandet av undersökningen hade inte varit möjligt utan Försäkringskassans och förvaltningarnas rehabiliteringshandläggare. Referensgrupp har utökats med Arbetsmiljöinspektion och Försäkringskassan i den grupp som från början utgjorde den prioriterade arbetsgruppen Arbetsmiljö/Rehabilitering. Personaldirektören och personalcheferna i landstinget har tillsammans tagit fram sex områden som man betraktar som prioriterade. Personalutskottet beslutade att ställa sig

2 bakom förslaget. En arbetsgrupp har sedan utsetts för respektive prioriterat område. Vid dagens sammanträde redovisar arbetsgrupperna sitt arbete och lämnar en lägesrapport. Område Föredragande Dokumentation Personalförsörjning Christina Persson Bilaga 20 B: 1 Ledarutveckling Anders Fläckman Bilaga 20 B:2 Löner och förmåner Peter Alfredsson Bilaga 20 B:3 Omställning/Aweckling " " Arbetsmiljö/Rehabilitering Agneta Melander Bilaga 20 B:4 Delaktighet Robert Carlsson Bilaga 20 B:5 Personalutskottet beslutar avseende 20 A-B a t t redovisade rapporter ska utgöra underlag för fortsatt precisering av "det goda arbetet", a t t för att komplettera rapporterna uppdra till landstingsdirektören att kartlägga och samordna det arbete som sker inom de olika förvaltningarna, samt a t t med ovan nämnda underlag uppdra till landstingsdirektören att genomföra seminarier med styrelser, förvaltningar och fackliga organisationer i syfte att belysa och utveckla framtida hälso- och sjukvårdsarbete. Se bilaga

3 BILAGA 20 A:1 PU Bilaga 20 A 1 till PU protkoll A RAPPORT Långtidssjukskrivningar Lts Bakgrund Sjukfrånvaron inom Landstinget Dalarna har under de senaste åren ökat dramatiskt och med en mycket stark överrepresentation för kvinnor och åldrarna 45 år och uppåt. Detta rapporterades till PU i februari år 2000 som gav den centrala personaienheten i uppdrag att i samarbete med företagshälsovården analysera orsakerna och komma med konkreta förslag till åtgärder. Utvecklingen inom vårt landsting överensstämmer i stort sett helt med vad som gäller för hela landet. Den absolut största ökningen var för vår del då ifrånvarointervallet dagar men efter sommaren 2000 har även frånvaron i intervallet över detta ökat markant. Landstinget Dalarna har vid varje månadsskifte haft ca anställda som då varit helt eller partiellt sjukskrivna minst 29 dagar. För att analysera vilka åtgärder som bör vidtas - och framför allt för att få reda på vilka förebyggande åtgärder vi kan vidta och bygga in i en ny organisation - måste vi ha en bild av om orsakerna till sjukskrivningarna är arbets- och/eller individrelaterade och om även andra faktorer spelar in som t ex familjesituation, behandlade läkares arbetssituation, rutiner mm. Yrkesinspektionen har under åren särskilt studerat primärvården. De har upptäckt problem som i många fall slutade eller befaras sluta med långtidssjukskrivningar ofta med diagnosen "utbränd". En brist har varit att inga fasta rutiner för uppföljning, återkoppling och rapportering har funnits. Om rutinerna med intern kontroll (numera systematiskt arbetsmiljöarbete) av arbetsmiljön hade fungerat skulle man på ett tidigare stadium ha kunnat observera detta lokalt och centralt ha fått varningssignaler. Genom att använda de verktyg som redan finns såsom rehabiliteringspianer och systematiskt arbetsmiljöarbete kan vi nå långt. Ett antal utredningar bl.a. tillsatta av regeringen har studerat problemet och kommit med förslag till lagändringar i syfte att skapa ett friskare arbetsliv och få ner sjuktalen. Det finns inga entydiga förklaringar till ökningstakten av långtidssjukskrivningar. Det troliga är att ett antal faktorer har samverkat i negativ riktning. Vi försöker i denna rapport ge en mer nyanserad bild som möjliggör ett effektivt angreppssätt

4 BILAGA 20 A:1 PU Den allmänna tendensen i vårt material gällande sjukskrivningar är att vissa diagnoser ökar, vissa yrkesgrupper är mer utsatta än andra. Det största sambandet - kön och ålder - såg vi redan i början av arbetet. Vi konstaterar att det inte bara är arbetsmiljön som påverkar sjukfrånvaron. Vår konstitution och det liv vi lever i övrigt har stor betydelse för hälsan. Sjukfrånvaron följer även konjunkturernas uppeller nedgång liksom ändringar i socialförsäkringen. Bakgrundsfaktorerna till sjukfrånvaron är komplexa. Det finns inte en förklaring till att situationen uppstått. Här följer några exempel på faktorer: Behov och krav ökar på offentlig sektors tjänster Omorganisationer, nedskärningar och slimmade organisationer till följd av dålig ekonomi har inneburit påfrestningar för personalen och chefernas möjlighet att utöva ett gott ledarskap. Kvinnors större ansvar för hem och sociala kontakter har enligt en del undersökningar inneburit att neddragningarna i offentlig sektor slår dubbelt mot kvinnor och kvinnors hälsa jämfört med männens. Fungerar det förebyggande arbetet? Viktiga förslagsområden att granska och analysera för att finna orsaker till arbetsrelaterad sjukfrånvaro: Sjukstatistik, åldersstruktur, ledarskapsfrågor, arbetstidernas förläggning, organisationens struktur och arbetsmiljö- och rehabiliteringsprocesserna. Enligt uppdraget är syftet med denna rapport att visa på orsak och samband samt hur sjukskrivningsmönstret ser ut för att möjliggöra en positiv förändring. lämna förslag till åtgärder. parallellt med detta, på olika sätt arbeta med arbetsmiljöarbetet och dess organisation, eftersom detta är det viktigaste verktyg vi har när det gäller förebyggande insatser på lång och kort och lång sikt Det är först när man går ner på en mer detaljerad nivå som bilden av sjukskrivningsmönstren blir så pass nyanserade att det är möjligt att gripa sig an problemet på ett bra sätt. För att göra detta har vi gjort en studie av orsakerna till sjukfrånvaron vilken beskrivs i Lars Englunds rapport. Om vi i nuläget skulle kunna rehabilitera eller förebygga 30% skulle vi inte ha någon sjuksköterskebrist.??? - 2 -

5 BILAGA 20 A:1 PU Med utgångspunkt från vår analys av hur det ser ut i Landstinget Dalarna och andra rapporter lämnar vi nedan följande förslag: Att glappet mellan mål och resurser elimineras. Att personalrekrytering - rehabilitering är lika viktiga komponenter i presonalförsörjningsarbetet. Att man gör en ekonomisk bedömning nyrekrytering kontra rehabilitering Att naturliga förutsättningar för rehabilitering finns på arbetsplatsen/kliniken. Att med ledning av Dr. L. Englunds statistik tillsätta mindre arbetsgrupper som studerar de olika i statistiken framträdande yrkesgruppernas arbetssituationer. Att förebyggande åtgärder mot arbetsrelaterad psykisk ohälsa prioriteras Att Landstinget Dalarnas styr-och policydokument efterlevs och att uppföljningar genomförs. Att se över konsekvenserna av arbetsutvidgningen Att snabbt få igång processerna gällande delaktighet utifrån den betydelse den har i det förebyggande arbetet Att jämställdhetsfrågorna aktualiseras Att Arbetsmiljöarbetet strukturers och organiseras Att Landstinget centralt tar ansvar för samordning av arbetsmiljöfrågor. Att Samverkansgrupperna tillika är Skyddskommitteer måste klargöras. Agneta Melander Projektledare -3-

6 Landstinget DALARNA Central Förvaltning, HRIArbetsmiljö V \ laga.au 12bJ)tZ Landstinget Dalarnas 3 dagar' s Grundutbildning Arbetsmiljöutbildningar hösten 2012 PROGRAM med preliminära tider DAG Kaffe Kursstart,' Regelverk Arbetsmiljö. Arbetsmiljtipolicy, arbetsgivaransvar/ samverkan och Arbetsmiljtiverk LUNCH Psykosocial arbetsmiljö; grunder med fokus på förändring och stress/ stresshantering Kaffe Forts. stress DAG Kaffe Några av Arbetsmiljöverkets föreskrifter (AFS); Belastningsergonomi; fokus bl a på Bildskärmsarbete. Policydokument Landstinget Dalarna,' bl a Våld och Hot, Krisstod, Missbruk och Rehabilitering LUNCH Systematiskt arbetsmiljöarbete (SAM); identifiera risker, riskbedöma, åtgärda och utvärdera. Arbetsmiljörutiner. (Mallar mm) Majligheter att inom ramen for SAM arbeta med halsofrämjande insatser. SAM i forändringsarbete (organisationsforändring och om- till eller nybyggnad) "Från konsekvensanalys till Riskbedainning" Kaffe Genomgång Arbetsmiljöhandboken på navet med koppling till olika områden vi arbetat med. Genomgång av mellanliggande arbete som skall redovisas dag 3. DAG Kaffe Redovisning och diskussion utifrån de riskbedömningar och åtgärdsplaner som gjorts i det mellanliggande arbetet. LUNCH Kränkande särbehandling Kaffe Synergi vårt avvikelsehanteringssystem, övriga policies; bl a Våld och Hot, Krishantering m Kursen genomfares av Landstinget Dalarna i samarbete med GävleDala Faretagshalsa (GDFH Landstinget Dalarna: Arbetsmiljösekr. Agneta Melander och Personalchef Jannica Hell (GDFH) Ergonomi : Elisabet Haritz. Stress: Företagsläkare; Per Sjölundl

7 Arbetsmiljöredovisning 2011 Bilaga till Personalekonomiska redovisningen: Arbetsmiljöredovisningen är ett verktyg bl a - för att kontrollera att Landstinget Dalarna lever upp till ställda lag krav - för att följa upp arbetsmiljöpolicyn fastställda mål och genomförande. - används som underlag för planering av arbetsmiljöutbildningar och för ev åtgärder. I år sker en återkoppling till förvaltningarna som en grund för fortsatt arbetsmiljöarbete. När det gäller Hälso- och Sjuk-vården görs återkopplingen till respektive funktionsområden. Landstinget Dalarna har sedan många år betonat vikten av att erbjuda en god arbetsmiljö till medarbetarna. Vi gör detta bl a genom att: erbjuda 3- dagars grundutbildningar arbetsmiljö för chefer, skyddsombud, HR-specialister och politiker. Några fokusområden i utbildningarna: Kunskap om regelverk och ansvar inom arbetsmiljöområdet Tyngdpunkt läggs vid att linjens chefer ska ha mycket god kännedom om Systematiskt Arbetsmiljöarbete (SAM) - samt självständigt kunna genomföra SAM i det dagliga arbetet, vid omorganisationer och om- ny och tillbyggnationer. Kunskap så att tydliga rutiner för arbetsmiljöarbetet finns på chefsansvarsområdet. Kunskap om att arbetsmiljöarbetet sker i samverkan. Antal utbildningstillfällen 'b"ilj\ga AU S 1~bD6 Svarsfrekvens och insamlingsmetod 2009 introducerades ett nytt webbaserat enkätverktyg, vars användning vi ständigt utvecklar. Svarsfrekvensen har i år påverkats av att det är endast är förvaltningsoch verksamhetschefer som svarar. Svarsfrekvens Antal anställda Svar från chefer % 85 % 92% 98 % Resultatet redovil'os påför 20/ J p li verk.wlmlletsch efmivti. Arbetsmiljöutbildning Chefer som har utbildning % 69 % 69% 78% Skyddsombud som har utbildning % * 58 % 80 % Siffran osäker då en del ej besvarade [rågan Systematiskt arbetsmiljöarbete (SAM) Svarande enheter som har genomfurt systematiskt arbetsmiljöarbete Svarande enheter som har rutiner för arbetsmiljöarbete * 97 % 94 % 89 % 88% 86% 91% 3-dagars - Grundutb. Arbetsmiljö. In fonnation/introduktion; Våld och hot och krisstöds polieies Y, dagar Tema Våld och hot Y, dagar Hälsofrämjande inom ramen tör SAM SAM timmar Kostnader aktiviteter SAM Mkr 2,0 2,8 1,7 Frän konsekvensanalys till riskbedömning. T id igare Närsjukv. ** " Från konsekvens-analys till riskbedömning." heldagar fur Närsj v. Tema " Från konsekvens-analys till risk-bedömning." 20 Il fur hela Landstinget Dalarna. Under 2011 genomfördes den 64:e 3-dagars Grundutbildning i Arbetsmiljö. Utbildningarna sker i samarbete med GävleDala Företagshälsa (GDFH) Del i 6 6a ärende gällande Närsjv. Utbildningen "Från konsekvensanalys till riskbedömning" genomfördes i samverkan med Kommunals Huvudskyddsombud. "Från konsekvensanalys till riskbedömning" för hela Landstinget Dalarna startade upp Kursen genom förs i samverkan av Centrala Arbetsmiljökommitten (CAMK) ledamöter Central forvah-n ing/persollalenheten! Arbetsl11 i Ijö Friskvårdspengen " FriskvArdspengen" Mkr 2,2 2,9 3,5 I tidigare har arllaletmedarbetare som nyttjat del avji"iskvårdspellgell redovisats. Returnering av arbetsmiljöärenden Antal returnerade ärenden Retllrnerillg arbetsmiljöärende sker tifl närmast hägre chef - Dill malldat elfer ek. saknas for all kll1ll/o vidta åtgärd. Samverkansgrupp tillika skyddskommitte

8 Samverkansgrupp/skyddskommitte. 95 % 92 % 98 % Kränkande särbehandlig Skador/Tillbud Sexuella trakasserier * Antal Arbetsskador/olyckor ** Antal Tillbud Antal Våld och Hot * års siffror är osäkra eftersom ärendena inte syns i statistiken förrän ärendena är fardigbehand lade. Statistiken frän Synergi - redovisar arbetskador/olyckor gemensamt. All varliga olyckor och tillbud redovisas även som 2 ärenden. *** Ökningarn a Våld och Hot kan bero på att man anmäler i Synergi - orsaken kommer att närmare ana lyseras. Synergi arbetsmiljö har varit i bruk ett antal år men fortfarande tillkommer ny användare. Man har blivit duktigare på att rapportera. Arbetsplatsträffar Andel arbetsplat ser som genomför arbetsplatsträffar % 97% 99 % 97 % Medarbetarsamtal/Avgångssamtal Handlingsplaner (HP) Andel enheter som har handlingsplaner för %: * Jämställdhet *. Våld och hot *** Krisstöd Likabehand ling Systematiskt arbetsmiljöarbete (SAM) 94 % 88 % 88 % 15 % egen - J 7 % fo/wdtnillgsävergripande - och 68 % u % 79% 40% 10 % % 63% 83 % 72% 71 % 73 % Lands/inget Dalar/ws Jämställdlle/spatiey. Alla som haj' en hars/åel/de riskför Våld och Hot (överstigande risk l) efter SA M skall ha en handlinsplan Våld och HoI **. A lla ve,.ksa lllhelsch ef~områ deu skall Ira en lralldlillgl]j!rm [iir Krisstöd. Frågall som ställdes i år visar art 40 % hal' behövt sin halld/ingsplan Landstinget Dalarna's Rökpolicy Andel arbetsplatser som genomför medarbetarsamtal % 94 % 93 % 94 % Andel arbetsplatser som genomför avgängssamtal % 87 % 84 % 85 % Genomföralldel av medarbetarsamtal har länge haft bra siffror - 1/11 Iltvecklas rutinen a ff genomföra avgångssamtal. Medarbetare som fätt stöd vid rökavvänjning % 4 % 18 Andel basenheter som har rökande medarbetare 60% 48 Rökpolic)'n, som / ulil/ils i {re år. Andelen basenheter SOIll har rökande medarbetare har ökat med 12 % jämfört med 20 I O Kompetensutvecklingsplaner Andel arbetsplatser som anger att indi viduella kolllpetcnslilvcckli ngsplaner finn s % % % % Individuella utvecklingsplaner är ny fråga pga alt kompetens utveckling- och försörjning är prioriterade områden i Landstinget Dalama. Rehab Behandling tör alkohol och drogmissbruk Antal behand lingar Individuella planer mot k ränkande särbehandling och sexuella trakasserier Antal planer Cen tra I fön'alm i nglpersonalenheten/ Arbetsm i Ij ö Arbetsmiljöhandbok Grunden för en gemensam arbetsmiljöhandbok Landstinget Dalarna arbetades tilisa mmans med GD FH fram under våren Två förvaltningar har eg na arbets-miljöhandböker - men är länkad tili den gemensamma. Arbetsm iljöhandboken är ett viktigt verktyg - i det dag liga arbetsmiljöarbetet i linjen. Utbildningar Under har Landstinget Dalarna genomfört fyra 3- dagars arbetsmiljöutbildningar. Tidigare i Närsjukvården genomförda arbets/bildningsdagar "Från konsekvensanalys tiii riskbedömning" med anled ning av ärende hos Arbetsmiljöverket. Fortsatt utbildning för hela Landstinget Dalarna planerades och påbörjades av Centrala Arbetsmiljökommittens arbetsg rupp för utbildning under Utbildningen vänder sig till chefer, skyddsombud och samverkansledamöter. Utbildnin gen genomförs i samverkan av CAMK-Iedamöter. Utbildningen fortsätter under

9 konsekvensanalys inför för handling/beslut. (obs AML Kapitel 6 4) Riskbedömning enligt Systematiskt arbetsmiljö görs efter beslut och innan den nya organisationen satts i drift. Viktigt att se över förändringsprocessen i sig och att klargöra hur den skall hanteras i en handlingsplan. För att få framgång i förändringsarbetet - måste arbetsplatserna vara en arena för samverkan och delaktighet där grunden är information/d ialog. Synergi Arbetsmiljömodulen i avvikelsehanteringssystemet Synergi infördes Problem uppstår när att ärendehanteraren för arbetsmiljömodulen inte ar - då det är där ansvaret ligger. Redovisningen gallande arbetsskador, tillbud och Våld och Hot redovisas nu direkt från Synergi. Fortfarande går nya verksamheter in och man blir battre på att rapportera - vilket ska beaktas när man ser arbetsska de- och tillbud samt våld och hot statistiken Är det mycket allvarligt gör AVen utredning - så har inte skett i dessa ärenden - utan AV har begärt in utredning eller gjort inspektion. 2-ärenden Ambu lansen 2 Barnkliniken FTV 4 Landstingsservice VC 2 Hab Psykiatrin 3 Ärenden Landstinget Dalarna Alla ärenden 2010 påbörjades och avslulades under Alla ärenden 2011 påbörjades och avslutades under " GävleOala Företagshälsa (GDFH) 2008 och ärs avtal med GDFH har givit kostnadsminskningen - förklaringen ligger framför allt i skriftliga beställningar - och att det dagliga arbetsmiljöarbetet bedrivs i linjen, vilket gör att vi inte behöver köper basalt arbetsmiljöarbete. Under 2010 genomfördes en Granskning av landstingets hantering av företagshalsovärden genomfördes och rapport finns. Gruppering för att vårda och utveckla avtalet (företradare för parterna (GDFH och LD) - fortsatte under 2011 att träffas. Inför 2012 ärs avtalsförslag fanns dessutom följande arbetsgrupper: Centrala Arbetsmiljökommitten och Personalavdelningschefsguppen (företrädde sina förvaltningar) 6 6 a-ärenden ' Hemsjukvården (tidigare NSV) I O - avslutat Medicinkliniken Falun Avd 29 VC Domnarvet avslut Om- och tillbyggnadsärende VC Tisken I O I - avslut Tekniska hjälpmedel i hemmet VC Älvdalen Ärenden Landstinget Dalarna a-ärende (Kap 6 6 (l Arbetsmiljö/agen) Avser ärenden där Skyddsombud väl/der sig till il JI 5 Tjiinster köpta GävleOala Förctagsh~i1sa Tkr Tjiinster köpta övrigt Tkr Arbetsmiljöverket (AV) AV genomförde 7 inspektioner under av dessa ar 4 avslutade. (ett av dessa ärenden är en ej avslutad 6 6a Medicink/iniken, Falu Lasarett) Ett arende frän 2007 och tre aren den från 2009 avslutades. 2-ärenden Avser arenden där Verksamheten direkt kontaktar AV och eventuellt tillkallar ambulans och polis pga allvarlig olycka eller tillbud. Cen lra I förvaltn i ng/persona lenhelen/ A rbetslll i Ijö Hälso- och Sjukvården Kap 6 6 a Arbetsmiljöiagen från Vision ang ej vidtagna åtgarder Älvdalens Vårdcentral. Vårdcentralen hade vidtagit åtgarder - men man fick vanta mycket lange pä leverans av köstystem. Ärendet avslutat. Kap 6 6 a Arbetsmiljöiagen från Vårdförbundet ang avd 29. Yttrande enl Förvaltningslagens 12 är lamnat till AV. Ärendet ej avslutat. Nationell tillsyn överbeläggningar Under 2010 gavs övergripande information om att inspektioner gallande överbelaggning skulle göras pä Sveriges 60 Akutsjukhus. I december 2010 genomfördes inspektioner hos Medicinkliniken Mora Lasarett och Ortopedkliniken Falu Lasarett. Ingen av klinikerna ~~

10 hade överbeläggning vid inspektionstillfällena. Krav som ställdes för båda Klinikerna: Upprätta rutiner för riskbedömning för de tillfällen då arbetet bedöms kunna innebära risker psykisk eller fysisk överbelastning. T ex svårighet att ta ut rast, behandlingar, transporter, skrivarbete eller rutiner i övrigt och att det finns risk för att någon anställd kan komma att drabbas av ohälsa eller olycksfall. Rutinerna ska utformas i samråd med skyddsombud och arbetsgivare och vara skriftliga. Rutinerna ska minst omfatta: När riskbedömning skall utföras (antal patienter) Vem som skall utföra dem Vilka yrkeskategorier som skall omfattas. Ärendena är nu avslutade Utifrån klinikernas svar har nu fastställts vilket antal patienter som är överbeläggning på alla kliniker utom två. Centrala rutiner beaktar nu förutom patientsäkerheten även arbetsmiljön. Central förvaltn in gjpcrso najcnhetcnl Arbclslll i Ijö 4

Personalekonomisk redovisning med arbetsmiljöbilaga

Personalekonomisk redovisning med arbetsmiljöbilaga Personalekonomisk redovisning med arbetsmiljöbilaga Bilaga till årsredovisningen 2012 Dnr: LD12/03465 Landstingsfullmäktige 2013-04-22 Personal Inledning Politikernas uppdrag till personalenheten är: Säkerställa

Läs mer

Rutin för systematiskt arbetsmiljöarbete inom Enköpings kommun

Rutin för systematiskt arbetsmiljöarbete inom Enköpings kommun PERSONALENHETEN 2009-09-28 1 (5) Rutin för systematiskt arbetsmiljöarbete inom Enköpings kommun Detta dokument fastställer rutiner samt reder ut ansvarsförhållanden för arbetsmiljöarbetet inom Enköpings

Läs mer

Riktlinje för hälsa och arbetsmiljö

Riktlinje för hälsa och arbetsmiljö STYRDOKUMENT Sida 1(10) Riktlinje för hälsa och arbetsmiljö Område 1 Styrning och ledning Fastställd KSAU, 2012-04- 24, 70 Program 1.2 Personalpolitiskt program Giltighetstid Tillsvidare Plan Riktlinje

Läs mer

Fastställt av: HR-avdelningen För revidering ansvarar: HR-avdelningen För eventuell uppföljning och tidplan ansvarar: Dokumentet gäller för: chefer

Fastställt av: HR-avdelningen För revidering ansvarar: HR-avdelningen För eventuell uppföljning och tidplan ansvarar: Dokumentet gäller för: chefer ARBETSMILJÖPOLICY Fastställt av: HR-avdelningen För revidering ansvarar: HR-avdelningen För eventuell uppföljning och tidplan ansvarar: Dokumentet gäller för: chefer och medarbetare 3 (5) 1 INLEDNING För

Läs mer

Arbetsmiljöverkets föreskrifter om systematiskt arbetsmiljöarbete. Föreskrifternas tillämpningsområde. Definition av systematiskt arbetsmiljöarbete

Arbetsmiljöverkets föreskrifter om systematiskt arbetsmiljöarbete. Föreskrifternas tillämpningsområde. Definition av systematiskt arbetsmiljöarbete AFS 2001:1 Arbetsmiljöverkets föreskrifter om systematiskt arbetsmiljöarbete Utkom från trycket Den 16 mars 2001 Beslutade den 15 februari 2001 (Ändringar införda t.o.m. 2008-09-30) Arbetsmiljöverket meddelar

Läs mer

Systematiskt arbetsmiljöarbete Uppgiftsfördelning av arbetsmiljöuppgifter

Systematiskt arbetsmiljöarbete Uppgiftsfördelning av arbetsmiljöuppgifter Systematiskt arbetsmiljöarbete sfördelning av arbetsmiljöuppgifter 1(7) Fördelning av arbetsmiljöarbetsuppgifter Institutionen för Tema (reviderad 26 april 2010) Dnr Tema-2010-00082 På Institutionen för

Läs mer

2014-01-13. Arbetsmiljöplan 2014. Jämtlands Räddningstjänstförbunds

2014-01-13. Arbetsmiljöplan 2014. Jämtlands Räddningstjänstförbunds 2014-01-13 Arbetsmiljöplan 2014 Jämtlands Räddningstjänstförbunds Systematiskt arbetsmiljö- och hälsoarbete i förbundet Målet för det systematiska arbetsmiljö- och hälsoarbetet är att förena en väl fungerande

Läs mer

Arbetsmiljöpolicy. Inledning

Arbetsmiljöpolicy. Inledning 2014-07-17 1(6) Antagen i kommunfullmäktige 83 2013-08-22 Ansvarig Personalenheten Inledning I det här dokumentet presenteras den kommunövergripande policyn samt en kortfattad presentation av de underliggande

Läs mer

Ledningssystem för arbetsmiljöarbetet i Sigtuna kommun

Ledningssystem för arbetsmiljöarbetet i Sigtuna kommun Ledningssystem för arbetsmiljöarbetet i Sigtuna kommun Antagen av: KS den 2009-06-15 138 Arbetsgivardelegationen 2009-05-29 Innehåll Värdegrund 4 Inledning 5 1 Arbetsmiljöpolicy 6 1.1 Viljeinriktning...

Läs mer

Arbetsmiljö- policy för Hofors kommun

Arbetsmiljö- policy för Hofors kommun Arbetsmiljö- policy för Hofors kommun Reviderad och fastställd av kommunstyrelsen 2009-04-14 Reviderad och fastställd av kommunfullmäktige 2009-05-18 1 Innehållsförteckning I. Varför ska vi ha en arbetsmiljöpolicy?

Läs mer

Arbetsmiljöpolicy. Pilagårdsskolan

Arbetsmiljöpolicy. Pilagårdsskolan Pilagårdsskolan Arbetsmiljöpolicy Arbetsmiljöarbete ska organiseras så att vi kan uppfylla arbetsmiljölagens krav på en god arbetsmiljö. En god arbetsmiljö kan stimulera medarbetarna till arbetsglädje,

Läs mer

Lokalt kollektivavtal om förnyelse, arbetsmiljö och samverkan - ramavtal

Lokalt kollektivavtal om förnyelse, arbetsmiljö och samverkan - ramavtal 1 Lokalt kollektivavtal om förnyelse, arbetsmiljö och samverkan - ramavtal De centrala parterna har ett gemensamt synsätt om samverkan och kompetens inom hälso- och arbetsmiljöområdet i kommuner och landsting.

Läs mer

Systematiskt arbetsmiljöarbete

Systematiskt arbetsmiljöarbete Systematiskt arbetsmiljöarbete AFS 2001:1 med ändringar i AFS 2003:4 Reglerna innehåller grundläggande krav på arbetsmiljöarbetet Reglerna utvecklar och preciserar hur arbetsgivaren ska gå tillväga för

Läs mer

Systematiskt arbetsmiljöarbete

Systematiskt arbetsmiljöarbete Systematiskt arbetsmiljöarbete AFS 2001:1 Reglerna innehåller grundläggande krav på arbetsmiljöarbetet Reglerna utvecklar och preciserar hur arbetsgivaren ska gå tillväga för att uppfylla sitt arbetsmiljöansvar

Läs mer

AVTAL OM RIKTLINJER FÖR ARBETSMILJÖ OCH FÖRETAGS- HÄLSOVÅRD OCH LOKAL SAMVERKAN I ARBETSMILJÖFRÅGOR

AVTAL OM RIKTLINJER FÖR ARBETSMILJÖ OCH FÖRETAGS- HÄLSOVÅRD OCH LOKAL SAMVERKAN I ARBETSMILJÖFRÅGOR AVTAL OM RIKTLINJER FÖR ARBETSMILJÖ OCH FÖRETAGS- HÄLSOVÅRD OCH LOKAL SAMVERKAN I ARBETSMILJÖFRÅGOR FÖRORD Parterna inom stål- och metallindustrin har en lång tradition i samarbetet på arbetsmiljöområdet.

Läs mer

Kollektivavtal om samverkan för Valdemarsviks kommun

Kollektivavtal om samverkan för Valdemarsviks kommun Bilaga 3 Kollektivavtal om samverkan för Valdemarsviks kommun Inledning Parterna sluter detta avtal med stöd av FAS 05 (Förnyelse-Arbetsmiljö-Samverkan i kommuner, landsting och regioner). Parternas syfte

Läs mer

Riktlinjer för hälsofrämjande arbete, arbetsmiljö och rehabilitering

Riktlinjer för hälsofrämjande arbete, arbetsmiljö och rehabilitering Riktlinjer för hälsofrämjande arbete, arbetsmiljö och rehabilitering Riktlinjer för hälsofrämjande arbete, arbetsmiljö och rehabilitering Med ett helhetsperspektiv på hållbar hälsa och goda arbetsmiljöer

Läs mer

Arbetsmiljöutbildning för skyddsombud. Arbetsmiljö och arbetsmiljöarbete

Arbetsmiljöutbildning för skyddsombud. Arbetsmiljö och arbetsmiljöarbete Arbetsmiljöutbildning för skyddsombud Arbetsmiljö och arbetsmiljöarbete Vad är arbetsmiljö? Innehållet i arbetsmiljölagen (AML) Kapitel 1: Lagens ändamål och tillämpningsområde Kapitel 2: Arbetsmiljöns

Läs mer

Arbetsmiljöplan, folkhälsonämnden 2015

Arbetsmiljöplan, folkhälsonämnden 2015 Styrdokument 2014-11-11 Ansvarig organisationsenhet: Folkhälsoförvaltningen Fastställd av Folkhälsonämnden 2014-11-12 Ersätter Arbetsmiljöplan 2014, 2013-12-11 146 c:\temp\cjen9qrefr.doc Arbetsmiljöplan,

Läs mer

Systematiskt arbetsmiljöarbete, SAM, och uppgiftsfördelningen inom Västarvet

Systematiskt arbetsmiljöarbete, SAM, och uppgiftsfördelningen inom Västarvet SYSTEMATISKT ARBETSMILJÖARBETE Systematiskt arbetsmiljöarbete, SAM, och uppgiftsfördelningen inom Västarvet Ett väl fungerande systematiskt arbetsmiljöarbete leder till god arbetsmiljö som gynnar alla.

Läs mer

Liten guide för att komma igång med systematiskt arbetsmiljöarbete, SAM

Liten guide för att komma igång med systematiskt arbetsmiljöarbete, SAM Liten guide för att komma igång med systematiskt arbetsmiljöarbete, SAM Ett vägledningsdokument till Arbetsmiljöverkets mallverktyg Startpaket SAM, som bygger på föreskrifterna om systematiskt arbetsmiljöarbete,

Läs mer

REHABILITERINGSPOLICY

REHABILITERINGSPOLICY REHABILITERINGSPOLICY GULLSPÅNG KOMMUN Antagen av kommunfullmäktige 2004-08-30, 46 Dnr: KS 2014/621 Reviderad: 2008 Reviderad: 2015-01-26, 13 Revideras 2020-01 Kommunledningskontoret Torggatan 19, Box

Läs mer

Företagshälsovården behövs för jobbet

Företagshälsovården behövs för jobbet Företagshälsovården behövs för jobbet Det är viktigt att de anställda mår bra i sitt arbete och att arbetsmiljön är sund och säker. Det finns ett samband mellan olika psykosociala faktorer i arbetsmiljön,

Läs mer

BESTÄMMELSER FÖR HÄLSA OCH ARBETSMILJÖ

BESTÄMMELSER FÖR HÄLSA OCH ARBETSMILJÖ Blad 1 BESTÄMMELSER FÖR HÄLSA OCH ARBETSMILJÖ Antagna av kommunfullmäktige 13 mars 2014 (Ersätter tidigare beslutad hälsopolicy KS 2004-08-25 samt Arbetsmiljöbestämmelser med riktlinjer för systematiskt

Läs mer

Lokalt kollektivavtal om samverkan. Smedjebackens kommun. Smedjebackens kommun, Personalavdelningen, Frida Proos, gäller from 2010-07-01

Lokalt kollektivavtal om samverkan. Smedjebackens kommun. Smedjebackens kommun, Personalavdelningen, Frida Proos, gäller from 2010-07-01 Lokalt kollektivavtal om samverkan 2010 Smedjebackens kommun 1. Samverkan - Utgångspunkter...1 1.1. Uppsägning av avtal...2 1.2. Syfte med samverkan...2 1.3. Mål för samverkan...3 1.4. Samverkanssystemet...3

Läs mer

Årlig Redovisning av Arbetsmiljöarbetet... ÅRA

Årlig Redovisning av Arbetsmiljöarbetet... ÅRA MÖLNDALS STAD Årlig Redovisning av Arbetsmiljöarbetet... ÅRA med utgångspunkt från Arbetsmiljölagen och AFS 2001:1 Systematiskt arbetsmiljöarbete. MÖLNDALS STAD Kerstin Olofsson Arbetsmiljösamordnare,

Läs mer

SAMVERKANSAVTAL. Avtal om samverkan och medarbetarinflytande för Lernia. Lernia Samverkansavtal Sid 1 (16)

SAMVERKANSAVTAL. Avtal om samverkan och medarbetarinflytande för Lernia. Lernia Samverkansavtal Sid 1 (16) SAMVERKANSAVTAL Avtal om samverkan och medarbetarinflytande för Lernia Lernia Samverkansavtal Sid 1 (16) Innehåll 1. Gemensamma utgångspunkter... 3 2. Samverkan... 3 3. Arbetsplatsträff... 4 4. Samverkansgrupp...

Läs mer

Arbetsmiljöpolicy. Arbetsmiljöpolicy

Arbetsmiljöpolicy. Arbetsmiljöpolicy Arbetsmiljöpolicy Innehållsförteckning Kommunens målsättning 3 Definition av begreppet arbetsmiljö 3 Regelverk 3 Delegation 4 Systematiskt arbetsmiljöarbete undersöka, åtgärda och följa upp 4 Samverkan

Läs mer

Uppföljning av det systematiska arbetsmiljöarbetet (SAM) - rapport

Uppföljning av det systematiska arbetsmiljöarbetet (SAM) - rapport Tjänsteskrivelse 1 (5) Datum Diarienummer 2014-03-03 2012/85 Personalenhetschef Helen Svensson 0410-73 34 96, 0708-81 79 35 helen.svensson@trelleborg.se Bildningsnämnden Uppföljning av det systematiska

Läs mer

2014-11-04. Riktlinjer för systematiskt Arbetsmiljö och Hälsoarbete. Antagen av kommunstyrelsen 2015-01-14 45

2014-11-04. Riktlinjer för systematiskt Arbetsmiljö och Hälsoarbete. Antagen av kommunstyrelsen 2015-01-14 45 Riktlinjer för systematiskt Arbetsmiljö och Hälsoarbete Antagen av kommunstyrelsen 2015-01-14 45 Gra storps kommuns riktlinjer fo r ha lsa, arbetsmiljo och rehabilitering Samverkansavtalet FAS 05 betonar

Läs mer

Att få kontroll över arbetsmiljön på arbetsplatsen och behålla den. Avfall Sveriges höstmöte 2011

Att få kontroll över arbetsmiljön på arbetsplatsen och behålla den. Avfall Sveriges höstmöte 2011 Att få kontroll över arbetsmiljön på arbetsplatsen och behålla den Avfall Sveriges höstmöte 2011 Något om arbetsgivarens skyldigheter Ur arbetsmiljölagen: Arbetsgivaren skall vidta alla åtgärder som behövs

Läs mer

Kollektivavtal för samverkan i Lilla Edets kommun

Kollektivavtal för samverkan i Lilla Edets kommun Kollektivavtal för samverkan i Lilla Edets kommun Gällande från och med 2011-04-01 1 Innehållsförteckning Utgångspunkter... 3 Åtagande... 3 Samverkansgruppen det representativa inflytandet... 4 Arbetsplatsträffen

Läs mer

Arbetsmiljöpolicy. Arbetsmiljöpolicy 1(5)

Arbetsmiljöpolicy. Arbetsmiljöpolicy 1(5) Arbetsmiljöpolicy Arbetsmiljöpolicy 1(5) Innehållsförteckning Inledning... 3 Syfte... 3 Mål... 3 Genomförande... 3 Samverkan och delaktighet... 3 Systematiskt arbetsmiljöarbete... 4 Uppföljning... 4 Avslutning...

Läs mer

Samverkansavtal för Landstinget i Östergötland

Samverkansavtal för Landstinget i Östergötland 1(6) Samverkansavtal för Landstinget i Östergötland Medbestämmandeavtal 2002 har här, av parterna gemensamt, utvecklats utifrån FAS 05. 1. Utgångspunkter för samverkan Medbestämmandelagen (MBL), arbetsmiljölagen

Läs mer

ARBETSMILJÖHANDBOK. Företaget AB. Stina Ledare. Sven Andersson. Karin Persson. kontorschef. lagerchef

ARBETSMILJÖHANDBOK. Företaget AB. Stina Ledare. Sven Andersson. Karin Persson. kontorschef. lagerchef ARBETSMILJÖHANDBOK har 25 anställda och är en försäljningsverksamhet som har kontor och lager, (ingen produktion). VD är, kontorschef är och lagerchef är Sven Andersson VD Sven Andersson lagerchef kontorschef

Läs mer

FAS 05. Lokalt kollektivavtal. Förnyelse Arbetsmiljö Samverkan. Munkedals kommun. Antagen 2010-03-09, Dnr KS 2010-64 Reviderad 2013-03-18, 5

FAS 05. Lokalt kollektivavtal. Förnyelse Arbetsmiljö Samverkan. Munkedals kommun. Antagen 2010-03-09, Dnr KS 2010-64 Reviderad 2013-03-18, 5 FAS 05 Lokalt kollektivavtal Förnyelse Arbetsmiljö Samverkan Munkedals kommun Antagen 2010-03-09, Dnr KS 2010-64 Reviderad 2013-03-18, 5 Sida 2 av 9 Innehållsförteckning 1. Bakgrund 3 2. Gemensamma åtaganden

Läs mer

Arbetsmiljö- och hälsoarbetet integreras i den dagliga verksamheten = ett kvalitetsarbete som bidrar till verksamhetens utveckling

Arbetsmiljö- och hälsoarbetet integreras i den dagliga verksamheten = ett kvalitetsarbete som bidrar till verksamhetens utveckling Arbetsmiljö- och hälsoarbetet integreras i den dagliga verksamheten = ett kvalitetsarbete som bidrar till verksamhetens utveckling Reagera Rehabilitering Förebyggande/risker Arbetsmiljö Främjande/förbättra

Läs mer

Bilaga 1 LS 77/07 LS-LED06-422. Arbetsmiljöpolicy

Bilaga 1 LS 77/07 LS-LED06-422. Arbetsmiljöpolicy Bilaga 1 LS 77/07 LS-LED06-422 Arbetsmiljöpolicy Reviderad i november 2006 1. GRUNDLÄGGANDE VÄRDERINGAR Landstinget Sörmland ska skapa arbetsmiljöer som främjar personalens hälsa och förebygger ohälsa.

Läs mer

SYSTEMATISKT ARBETSMILJÖARBETE

SYSTEMATISKT ARBETSMILJÖARBETE 1 SAM... ingen bisyssla! Skapad 2015-09-23 2 Systematiskt arbetsmiljöarbete innebär att vi i det dagliga arbetet: uppmärksammar och tar hänsyn till alla förhållanden i arbetsmiljön som kan påverka de anställdas

Läs mer

TILLÄMPNING. Hudiksvalls kommun. Hot. och. våld

TILLÄMPNING. Hudiksvalls kommun. Hot. och. våld TILLÄMPNING Hudiksvalls kommun Hot och våld Hot och våld Tillämpningen beskriver hur Hudiksvalls kommun förebygger hot- och våldsituationer på arbetsplatserna. Målsättningen är att alla medarbetare ska

Läs mer

Ett förebyggande, systematiskt arbetsmiljöarbete leder till en bra arbetsmiljö som gynnar alla.

Ett förebyggande, systematiskt arbetsmiljöarbete leder till en bra arbetsmiljö som gynnar alla. Arbetsmiljö och SAM Arbetsmiljölagen I arbetsmiljölagen finns regler om skyldigheter för arbetsgivare om att förebygga ohälsa och olycksfall i arbetet. Det finns också regler om samverkan mellan arbetsgivare

Läs mer

Svar till arbetsmiljöverket

Svar till arbetsmiljöverket Svar till arbetsmiljöverket Verksamhet Bildning ISM 2013/33012 Svar enligt krav, punkt 1-8 Bilagor Bilaga 1 Arbetsmiljöpolicy för Östra Göinge kommun Bilaga 2 Protokoll, Centrala samverkansgruppen 2014-02-24

Läs mer

Chefsutbildning 12 juni 2014. Dan Eriksson, Artontusen AB

Chefsutbildning 12 juni 2014. Dan Eriksson, Artontusen AB Chefsutbildning 12 juni 2014 Dan Eriksson, Artontusen AB Arbetsmiljölagen Kap 1 Ändamål och vilka omfattas Kap 2 Kvalitén på arbetsmiljön Kap 3 Skyldigheter, vilka har ansvar Kap 4 Bemyndigande Kap 5

Läs mer

Denna checklista är framtagen som grund för dialog om arbetsmiljön vid inspektion på bemanningsföretag.

Denna checklista är framtagen som grund för dialog om arbetsmiljön vid inspektion på bemanningsföretag. Checklista Uthyrning av arbetskraft Denna checklista är framtagen som grund för dialog om arbetsmiljön vid inspektion på bemanningsföretag. Arbetsmiljöverkets föreskrifter om systematiskt arbetsmiljöarbete

Läs mer

Definitioner 3.1 Medarbetarnas ansvar

Definitioner 3.1 Medarbetarnas ansvar www.sigtuna.se 1. INLEDNING Sigtuna kommuns fortsatta framgång som attraktiv arbetsgivare ligger i hur väl arbetsgivare, fackliga företrädare och medarbetare bidrar för att skapa arbetsplatser som kännetecknas

Läs mer

Riktlinjer för hälsofrämjande arbetsmiljö i Uppsala kommun

Riktlinjer för hälsofrämjande arbetsmiljö i Uppsala kommun KOMMUNLEDNINGSKONTORET Handläggare Lindh Marie-Louise Datum 2015-04-07 Diarienummer KSN-2015-0823 Kommunstyrelsen Riktlinjer för hälsofrämjande arbetsmiljö i Uppsala kommun Förslag till beslut Kommunstyrelsen

Läs mer

ARBETSMILJÖPOLICY FÖR MÖLNDALS STAD

ARBETSMILJÖPOLICY FÖR MÖLNDALS STAD ARBETSMILJÖPOLICY FÖR MÖLNDALS STAD VISION I arbetsmiljön ingår allt som påverkar oss i vårt arbete, fysiskt, psykiskt och socialt. Arbetsmiljön i Mölndals stad skall av förtroendevalda, ledare och anställda

Läs mer

Riskbedömning genom friskfaktorer

Riskbedömning genom friskfaktorer Januari 2012 Sida 1 Riskbedömning genom friskfaktorer 8 Arbetsgivaren skall regelbundet undersöka arbetsförhållandena och bedöma riskerna för att någon kan komma att drabbas av ohälsa eller olycksfall

Läs mer

EDA KOMMUN ARBETSMILJÖ- POLICY

EDA KOMMUN ARBETSMILJÖ- POLICY EDA KOMMUN ARBETSMILJÖ- POLICY 070130 Innehållsförteckning: ARBETSMILJÖPOLICY... 3 1. MÅL FÖR ARBETSMILJÖN... 3 2. EN GOD ARBETSMILJÖ INNEFATTAR:... 3 3. ORGANISATION... 3 3.1 Arbetstagarens ansvar...

Läs mer

Satsa på arbetsmiljön. det lönar sig

Satsa på arbetsmiljön. det lönar sig Satsa på arbetsmiljön det lönar sig Arbetsmiljö Arbetsgivare som satsar på en god arbetsmiljö och därmed på sin personal uppnår mycket. Minskad sjukfrånvaro, högre intäkter och ökad goodwill är bara några

Läs mer

2015-16. ARBETSMILJÖPLAN Junsele skola & fritidshem

2015-16. ARBETSMILJÖPLAN Junsele skola & fritidshem ARBETSMILJÖPLAN Junsele skola & fritidshem 2015-16 Här finner du hur vi i Junsele skola och fritidshem arbetar med vår arbetsmiljö. Du har möjlighet att alltid framföra åsikter om hur du tycker att vi

Läs mer

Arbetsmiljö. för chefer. Ett utbildnings- och faktamaterial. Prevent. 3:e upplagan

Arbetsmiljö. för chefer. Ett utbildnings- och faktamaterial. Prevent. 3:e upplagan Arbetsmiljö för chefer Ett utbildnings- och faktamaterial Prevent 3:e upplagan Prevent är en ideell förening inom arbetsmiljöområdet med Svenskt Näringsliv, LO och PTK som huvudmän. Vår uppgift är att

Läs mer

Fördelning av arbetsmiljöuppgifter i Ulricehamns kommun

Fördelning av arbetsmiljöuppgifter i Ulricehamns kommun Kommunstyrelsen 2015-01-08, 20 Fördelning av arbetsmiljöuppgifter i Ulricehamns kommun Enligt Arbetsmiljölagen och Arbetsmiljöverkets föreskrifter om systematiskt arbetsmiljöarbete (AFS 2001:1) ska arbetsgivaren,

Läs mer

Arbetsmiljöplan, Folkhälsonämnden 2014

Arbetsmiljöplan, Folkhälsonämnden 2014 Tjänsteskrivelse 2013-11-16 Handläggare: Emmy Andersson FHN 2013.0086 Folkhälsonämnden Arbetsmiljöplan, Folkhälsonämnden 2014 Sammanfattning Enligt kommunens arbetsmiljöpolicy ska varje nämnd upprätta

Läs mer

Resultatet av inspektionen

Resultatet av inspektionen 2013-03-20 IMS 2013/9936 1 (4) Distriktet i Stockholm Agneta Karlström, 010-730 9037 Uppsala läns landsting Box 602 751 25 UPPSALA Resultatet av inspektionen Ert org. nr 232100-0024 Arbetsställe Akademiska

Läs mer

Information. Samverkan, hälsa och arbetsmiljö. Enköpings kommun

Information. Samverkan, hälsa och arbetsmiljö. Enköpings kommun Information Samverkan, hälsa och arbetsmiljö Enköpings kommun Foto IBL Innehåll Inledning 5 Förutsättningar för samverkan 6 Utvecklingssamtalet individen i samverkan 9 Arbetsplatsträffen grunden för samverkan

Läs mer

Revisionsrapport. Lekebergs kommun. Granskning av kommunens ansvar för arbetsanpassning och rehabilitering. Marlen Dagersten.

Revisionsrapport. Lekebergs kommun. Granskning av kommunens ansvar för arbetsanpassning och rehabilitering. Marlen Dagersten. Revisionsrapport Granskning av kommunens ansvar för arbetsanpassning och rehabilitering Lekebergs kommun Marlen Dagersten 2013 2013-06-19 Fredrik Alm Uppdragsledare 2013 Lekebergs kommun Innehållsförteckning

Läs mer

Båstads kommuns. meda rbeta rund ersök ning 2010. en sammanfattning

Båstads kommuns. meda rbeta rund ersök ning 2010. en sammanfattning Båstads kommuns meda rbeta rund ersök ning 2010 en sammanfattning Varför en medarbetarundersökning? För andra året har Båstads kommun genomfört en medarbetarundersökning i syfte att kartlägga vad kommunens

Läs mer

Bild 1 av 17. Varför ska man arbeta systematiskt med att förbättra arbetsmiljön?

Bild 1 av 17. Varför ska man arbeta systematiskt med att förbättra arbetsmiljön? Varför ska man arbeta systematiskt med att förbättra arbetsmiljön? Det finns många skäl, men här är några: 1. För att det är ett lagstadgat krav. 2. För att arbetsmiljön påverkar personalens hälsa och

Läs mer

Information. Så fungerar samverkan på olika nivåer. Enköpings kommun

Information. Så fungerar samverkan på olika nivåer. Enköpings kommun Information Så fungerar samverkan på olika nivåer Enköpings kommun Foto IBL Innehåll Inledning 5 Detta är samverkansavtalet 6 CSG central samverkansgrupp 8 FSG förvaltningens samverkansgrupp 10 SG enhetens

Läs mer

Riktlinjer för Malmö högskolas anpassnings- och rehabiliteringsverksamhet

Riktlinjer för Malmö högskolas anpassnings- och rehabiliteringsverksamhet MAH / Förvaltning Personalavdelningen 1(6) 2009-03-19 Dnr Mahr 49-09/180 Riktlinjer för Malmö högskolas anpassnings- och rehabiliteringsverksamhet Mål Medarbetare med nedsatt arbetsförmåga ska få stöd

Läs mer

SAMVERKAN I ULRICEHAMNS KOMMUN

SAMVERKAN I ULRICEHAMNS KOMMUN SAMVERKAN I ULRICEHAMNS KOMMUN ULRICEHAMNS KOMMUN Gäller fr o m 2011-01-01 1 1 Gemensamma utgångspunkter 2 Samverkansnivåer 3 Samverkansgruppernas uppgifter 4 Arbetsformer för samverkansgrupp 5 Arbetsmiljö

Läs mer

CHECKLISTA FÖR PERSONLIGA ASSISTENTER

CHECKLISTA FÖR PERSONLIGA ASSISTENTER CHECKLISTA FÖR PERSONLIGA ASSISTENTER ANVÄND CHECKLISTAN SÅ HÄR Besvara frågorna med ja eller nej. Svarar ni med kryss i högra svarsrutan, fortsätt fylla i de tre följande kolumnerna. Det ifyllda blir

Läs mer

Svar på inspektionsmeddelande

Svar på inspektionsmeddelande VÅRD- OCH OMSORGSFÖRVALTNINGEN Vård- och omsorgsnämndens handling nr 4/2007 SVAR INSPEKTIONSMEDDELANDE 1 (6) Vår handläggare Ert datum Er beteckning Jan Nilsson, utredare 2006-11-23 AILI 2006/31728 Arbetsmiljöverket

Läs mer

2.1.1. Kostnadsutveckling... 7 2.1.2. Bedömning och kommentar... 8. 2.2. Styrande och stödjande dokument... 8

2.1.1. Kostnadsutveckling... 7 2.1.2. Bedömning och kommentar... 8. 2.2. Styrande och stödjande dokument... 8 Sjukfrånvaro och rehabilitering Innehållsförteckning Sammanfattande bedömning och rekommendationer... 1 1. Inledning... 3 1.1. Bakgrund... 3 1.2. Revisionsfrågor... 3 1.3. Kontrollmål... 3 1.4. Avgränsning

Läs mer

FAS. Samverkansgrupper. Mötesplatser

FAS. Samverkansgrupper. Mötesplatser FAS Samverkansgrupper Mötesplatser Förnyelse Arbetsmiljö Samverkan KÖSAM FÖSAM LOSAM APT Verksamhetsmöte Utvecklingssamtal 1 Samverkansavtalet FAS Samverkansavtalet FAS är ett kollektivavtal som undertecknats

Läs mer

SAM 2012. Systematiskt arbetsmiljöarbete. Årlig revision av systematiskt arbetsmiljöarbete i Tomelilla kommun förvaltning 2010. Dnr 2011.

SAM 2012. Systematiskt arbetsmiljöarbete. Årlig revision av systematiskt arbetsmiljöarbete i Tomelilla kommun förvaltning 2010. Dnr 2011. [Skriv text] Årlig revision av systematiskt arbetsmiljöarbete i Tomelilla kommun förvaltning 2010. Dnr 2011.10118 SAM 2012 Systematiskt arbetsmiljöarbete CeSam /Maria Wihlborg Årlig revision av systematiskt

Läs mer

Några råd och frågeställningar på vägen mot ett eget FAS-avtal

Några råd och frågeställningar på vägen mot ett eget FAS-avtal Verksamhet och arbetsliv i utveckling Sveriges Kommuner och Landsting och fackliga organisationer i samverkan Några råd och frågeställningar på vägen mot ett eget FAS-avtal Februari 2009 Förnyelse, arbetsmiljö

Läs mer

Systematiskt arbetsmiljöarbete. Glasmästeri Fasad Bilglas Ramverkstäder

Systematiskt arbetsmiljöarbete. Glasmästeri Fasad Bilglas Ramverkstäder Systematiskt arbetsmiljöarbete Glasmästeri Fasad Bilglas Ramverkstäder Glasklart! Bra arbetsmiljö ger ökad lönsamhet. Ett systematiskt arbetsmiljöarbete - SAM - ger ökad vinst genom minskade kostnader

Läs mer

Skyddsombud. arbetstagarnas företrädare i frågor som rör arbetsmiljön

Skyddsombud. arbetstagarnas företrädare i frågor som rör arbetsmiljön Skyddsombud arbetstagarnas företrädare i frågor som rör arbetsmiljön Arbetsgivaren och de anställda ska samarbeta för att skapa en god arbetsmiljö. Det står i arbetsmiljölagen. Ett skyddsombud (arbetsmiljöombud)

Läs mer

Samverkansavtal Lunds kommun

Samverkansavtal Lunds kommun 1 (6) Jörgen Hultman/Jan Krantz 046-35 53 84, 046-35 59 77 jorgen.hultman@lund.se, jan.krantz@lund.se Samverkansavtal Lunds kommun Utgångspunkter och syfte Samverkansavtalet i Lunds kommun har sin avtalsmässiga

Läs mer

1. GEMENSAMMA UTGÅNGSPUNKTER Vad vill vi uppnå med avtalet?

1. GEMENSAMMA UTGÅNGSPUNKTER Vad vill vi uppnå med avtalet? 1. GEMENSAMMA UTGÅNGSPUNKTER Vad vill vi uppnå med avtalet? 1. Målet med samverkansavtalet är en väl fungerande verksamhet med hög delaktighet från medarbetarna i vardagsfrågor och en god relation mellan

Läs mer

Guide för en bättre arbetsmiljö

Guide för en bättre arbetsmiljö Guide för en bättre arbetsmiljö Hur har ni det på arbetsplatsen? Vad bidrar till att det känns bra? Hur kan det bli bättre? 1 Börja med att svara på frågorna i rutan. Svaren ger troligtvis några exempel

Läs mer

Kommentarer till paragrafer i Lokalt kollektivavtal om förnyelse, arbetsmiljö och samverkan

Kommentarer till paragrafer i Lokalt kollektivavtal om förnyelse, arbetsmiljö och samverkan 17.12.2007 Kommentarer till paragrafer i Lokalt kollektivavtal om förnyelse, arbetsmiljö och samverkan Samverkan 2 De arbetsmiljökonsekvensbeskrivningar som ska göras när ändringar i verksamheten planeras

Läs mer

Systematiskt arbetsmiljöarbete på arbetsplatsnivå rutin inom barn- och utbildningsförvaltningen Mer information finns i ledningsverktyget.

Systematiskt arbetsmiljöarbete på arbetsplatsnivå rutin inom barn- och utbildningsförvaltningen Mer information finns i ledningsverktyget. Rutin systematiskt arbetsmiljöarbete 1 (5) 2013-03-14 Systematiskt arbetsmiljöarbete på arbetsplatsnivå rutin inom barn- och utbildningsförvaltningen Mer information finns i ledningsverktyget. Med systematiskt

Läs mer

Rutiner för systematiskt arbetsmiljöarbete Antagen av Direktionen 010919 Reviderad av Cesam 080214

Rutiner för systematiskt arbetsmiljöarbete Antagen av Direktionen 010919 Reviderad av Cesam 080214 Rutiner för systematiskt arbetsmiljöarbete Antagen av Direktionen 010919 Reviderad av Cesam 080214 Följande rutiner finns inom Sydskånska gymnasiet för att signaler om fysisk- och psykosocial ohälsa och

Läs mer

arbetsgivarens och arbetstagarnas samverkan för en bättre arbetsmiljö

arbetsgivarens och arbetstagarnas samverkan för en bättre arbetsmiljö arbetsgivarens och arbetstagarnas samverkan för en bättre arbetsmiljö Arbetsgivaren och de anställda ska samarbeta för att skapa en god arbetsmiljö. Det är fastslaget i arbetsmiljölagen. Arbetsgivaren

Läs mer

VAD ÄR FAS? MEDARBETARINFLYTANDE FÖR BÄTTRE

VAD ÄR FAS? MEDARBETARINFLYTANDE FÖR BÄTTRE Samverkan FAS VÄRDEGRUND Kommunens värdegrund är ett förhållningssätt som genomsyrar allt vi gör i vårt arbete. Alla ska behandlas rättvist, våra relationer ska kännetecknas av öppenhet och gott bemötande.

Läs mer

Råd vid kontakter med Arbetsmiljöverket. till arbetsgivare inom välfärdssektorn

Råd vid kontakter med Arbetsmiljöverket. till arbetsgivare inom välfärdssektorn till arbetsgivare inom välfärdssektorn Råd vid kontakter med Arbetsmiljöverket Sveriges Kommuner och Landsting har sammanställt följande råd vid kontakt med Arbetsmiljöverket. Råden är till för dig som

Läs mer

ARBETSMILJÖAVTAL. för försäkringsbranschen FAO FÖRSÄKRINGSBRANSCHENS ARBETSGIVAREORGANISATION FTF FÖRSÄKRINGSTJÄNSTE- MANNAFÖRBUNDET

ARBETSMILJÖAVTAL. för försäkringsbranschen FAO FÖRSÄKRINGSBRANSCHENS ARBETSGIVAREORGANISATION FTF FÖRSÄKRINGSTJÄNSTE- MANNAFÖRBUNDET ARBETSMILJÖAVTAL för försäkringsbranschen FAO FÖRSÄKRINGSBRANSCHENS ARBETSGIVAREORGANISATION FTF FÖRSÄKRINGSTJÄNSTE- MANNAFÖRBUNDET ARBETSMILJÖAVTAL för försäkringsbranschen (från och med 1 januari 1995)

Läs mer

Arbetsmiljöplan, folkhälsonämnden 2015

Arbetsmiljöplan, folkhälsonämnden 2015 Tjänsteskrivelse 2014-11-11 Handläggare: Camilla Jern Arbetsmiljöplan, folkhälsonämnden 2015 Sammanfattning Enligt kommunens arbetsmiljöpolicy ska varje nämnd upprätta en arbetsmiljöplan för nämndens verksamhet.

Läs mer

Arbetsgivaren skall ha tydliga mål för verksamheten. De anställda skall informeras och informera sig om målen.

Arbetsgivaren skall ha tydliga mål för verksamheten. De anställda skall informeras och informera sig om målen. Datum 2010-03-22 SAMVERKANSAVTAL INLEDNING Piteå kommun och de fackliga organisationerna har enligt detta avtal utformat ett samverkanssystem bestående av detta avtal och tillhörande rutiner som gäller

Läs mer

CHECKLISTA FÖR HEMTJÄNSTEN

CHECKLISTA FÖR HEMTJÄNSTEN CHECKLISTA FÖR HEMTJÄNSTEN ANVÄND CHECKLISTAN SÅ HÄR Besvara frågorna med ja eller nej. Svarar ni med kryss i högra svarsrutan, fortsätt fylla i de tre följande kolumnerna. Det ifyllda blir en handlingsplan

Läs mer

Landstinget Dalarnas. Rehabiliteringsoch. anpassningsarbete

Landstinget Dalarnas. Rehabiliteringsoch. anpassningsarbete Landstinget Dalarnas Rehabiliteringsoch anpassningsarbete Om ohälsa i form av sjukdom eller arbetsskada inträffar är vår målsättning att genom lämpliga insatser rehabilitera den anställda tillbaka i arbete

Läs mer

Handledning i arbetet att motverka kränkande särbehandling

Handledning i arbetet att motverka kränkande särbehandling Handledning i arbetet att motverka kränkande särbehandling Definition Återkommande klandervärda eller negativt präglade handlingar som riktas mot enskilda medarbetare eller chefer på ett kränkande sätt

Läs mer

Arbetsklimat. Systematiskt arbetsmiljöarbete. Prevent

Arbetsklimat. Systematiskt arbetsmiljöarbete. Prevent Arbetsklimat Systematiskt arbetsmiljöarbete Prevent Prevent är en ideell förening inom arbetsmiljöområdet med Svenskt Näringsliv, LO och PTK som huvudmän. Vår uppgift är att tillsammans med huvudmännen

Läs mer

AVTAL. Samverkansavtal. Hudiksvalls kommun

AVTAL. Samverkansavtal. Hudiksvalls kommun AVTAL Samverkansavtal 2006 Hudiksvalls kommun Inledning Med FAS 05 (Förnyelse, Arbetsmiljö, Samverkan i kommuner, landsting och regioner) som utgångspunkt har parterna inom Hudiksvalls kommun träffat denna

Läs mer

Inspektionskampanj SLIC 2012. Rapport 2013:6. psykosociala riskbedömningar. projektrapport

Inspektionskampanj SLIC 2012. Rapport 2013:6. psykosociala riskbedömningar. projektrapport Inspektionskampanj SLIC 2012 psykosociala riskbedömningar projektrapport Rapport 2013:6 2013-04-25 IN 2012/101102 1 (8) Projektrapport Inspektionskampanj SLIC 2012, psykosociala riskbedömningar Projektnamn:

Läs mer

Personalpolitiskt program 2009

Personalpolitiskt program 2009 Personalpolitiskt program 2009 Antaget av kommunfullmäktige 2009-02-25 8 2 PERSONALPOLITISKT PROGRAM I VÅRGÅRDA KOMMUN Vårgårda kommuns personalpolitiska program är ett övergripande idé- och styrdokument

Läs mer

Mall för systematiskt arbetsmiljöarbete. Institutionen för

Mall för systematiskt arbetsmiljöarbete. Institutionen för Mall för systematiskt arbetsmiljöarbete Institutionen för År 1. Uppföljning... 3 1.1 Uppföljning av arbetsmiljöarbetet föregående år (.)... 3 1.2 Statistik, årlig uppföljning föregående år (.)... 6 1.3

Läs mer

RIKTLINJER FÖR DET SYSTEMATISKA ARBETSMILJÖARBETET

RIKTLINJER FÖR DET SYSTEMATISKA ARBETSMILJÖARBETET RIKTLINJER FÖR DET SYSTEMATISKA ARBETSMILJÖARBETET Beslutad av Kommunfullmäktige 2008-08-25 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Sven Tholén Personalchef DET SYSTEMATISKA ARBETSMILJÖARBETET.3 SAMVERKAN 5 METODER FÖR

Läs mer

Arbetsmiljöpolicy vid Omvårdnadsförvaltningen Skövde kommun

Arbetsmiljöpolicy vid Omvårdnadsförvaltningen Skövde kommun Arbetsmiljöpolicy vid Omvårdnadsförvaltningen Skövde kommun Kommunens mål och policy Skövde kommun har angett mål och policy för arbetsmiljö- och rehabiliteringsarbetet i särskilda handlingsprogram. Här

Läs mer

PARTSSAMVERKAN FÖR NYBÖRJARE. Partssamverkan för nybörjare

PARTSSAMVERKAN FÖR NYBÖRJARE. Partssamverkan för nybörjare PARTSSAMVERKAN FÖR NYBÖRJARE Partssamverkan för nybörjare Det är inte helt lätt att förstå sig på alla delar av Samverkan Göteborg om du för första gången har fått ett fackligt uppdrag. Komplexiteten beror

Läs mer

Anmäl din arbetsskada

Anmäl din arbetsskada Anmäl din arbetsskada Vilka skador ska anmälas? Du ska anmäla alla olyckor och sjukdomar som uppstått i arbetet. Det kan gälla kroppslig skada men även ohälsa på grund av den psykosociala arbetsmiljön.

Läs mer

ARBETSMILJÖPLAN FÖR RÖDABERGSSKOLAN

ARBETSMILJÖPLAN FÖR RÖDABERGSSKOLAN RÖDABERGSSKOLAN UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN SID 1 (6) ARBETSMILJÖPLAN FÖR RÖDABERGSSKOLAN Arbetsmiljöplanen bygger på Arbetsmiljöverkets regler (föreskrifter och allmänna råd)om systematiskt arbetsmiljöarbete.

Läs mer

Kartläggning och riskbedömning av arbetsmiljön

Kartläggning och riskbedömning av arbetsmiljön Kartläggning och riskbedömning av arbetsmiljön Det är arbetsgivarens skyldighet att göra en kartläggning av riskerna i arbetsmiljön. När denna görs ska man tänka på att arbetsmiljö inte enbart är fråga

Läs mer

TILLÄMPNING. Hudiksvalls kommun. hälsa. i arbetslivet

TILLÄMPNING. Hudiksvalls kommun. hälsa. i arbetslivet TILLÄMPNING Hudiksvalls kommun hälsa i arbetslivet Nationella folkhälsomål I de Nationella folkhälsomålen är det övergripande målet en god hälsa på lika villkor för hela befolkningen. Ett delområde är

Läs mer

CHECKLISTA FÖR AMBULANSSJUKVÅRDEN

CHECKLISTA FÖR AMBULANSSJUKVÅRDEN CHECKLISTA FÖR AMBULANSSJUKVÅRDEN ANVÄND CHECKLISTAN SÅ HÄR Besvara frågorna med ja eller nej. Svarar ni med kryss i högra svarsrutan, fortsätt fylla i de tre följande kolumnerna. Det ifyllda blir en handlingsplan

Läs mer

Självskattning. Systematiskt arbetsmiljöarbete

Självskattning. Systematiskt arbetsmiljöarbete Självskattning Systematiskt arbetsmiljöarbete Välkommen till detta självskattningsverktyg som tar utgångspunkt i reglerna om systematiskt arbetsmiljöarbete. Skattningen görs genom att ta ställning till

Läs mer

1(1) Datum 2013-10-21 Handläggare Personalstrateg Johan Lexfors Kommunledningskontoret Personalavdelningen 0451-26 80 99 johan.lexfors@hassleholm.se Riktlinjer för praktikplatser gällande praktikanter

Läs mer