Bilaga 20 A:1-2 Projektgrupp Agneta Melander, projektledare Björn Wanjura, sakkunnig, statistik, landstingets personaladministrativa

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Bilaga 20 A:1-2 Projektgrupp Agneta Melander, projektledare Björn Wanjura, sakkunnig, statistik, landstingets personaladministrativa"

Transkript

1 Utdrag PU-protokoll A 20 A Rapport långtidssjukskrivningar Dnr 00/ B Prioriterade områden (PU 24/00) Långtidssjukskrivningarna har ökat kraftigt under de senaste åren. Med anledning av detta har Personalutskottet beslutat att åtgärder måste vidtas för att vända trenden. Personaldirektör Kent Parling gav i april 2000 Agneta Melander i uppdrag att återuppta ett tidigare initierat arbete att kartlägga långtidssjukskrivningarna inom Landstinget Dalarna. Syftet med uppdraget är att visa på orsak och samband samt hur sjukskrivningsmönstret ser ut för att möjliggöra en positiv förändring. lämna förslag till åtgärder. parallellt med detta på olika sätt arbeta med arbetsmiljöfrågor eftersom detta är ett mycket viktigt verktyg när det gäller förebyggande insatser på kort och lång sikt Bilaga 20 A:1-2 Projektgrupp Agneta Melander, projektledare Björn Wanjura, sakkunnig, statistik, landstingets personaladministrativa system. Dr Lars Englund har genom sin profession ansvarat för att en hög sekretess bibehållits när materialet hanterats. Han har också medverkat vid utformning av diagnoskriterier samt analyserat det medicinska materialet. Englund har i sin sammanfattning kommit med synpunkter på förbättringar i delar av den av referensgruppen föreslagna metoden. Initialt deltog också företagsläkare Alf Nilsson. Genomförandet av undersökningen hade inte varit möjligt utan Försäkringskassans och förvaltningarnas rehabiliteringshandläggare. Referensgrupp har utökats med Arbetsmiljöinspektion och Försäkringskassan i den grupp som från början utgjorde den prioriterade arbetsgruppen Arbetsmiljö/Rehabilitering. Personaldirektören och personalcheferna i landstinget har tillsammans tagit fram sex områden som man betraktar som prioriterade. Personalutskottet beslutade att ställa sig

2 bakom förslaget. En arbetsgrupp har sedan utsetts för respektive prioriterat område. Vid dagens sammanträde redovisar arbetsgrupperna sitt arbete och lämnar en lägesrapport. Område Föredragande Dokumentation Personalförsörjning Christina Persson Bilaga 20 B: 1 Ledarutveckling Anders Fläckman Bilaga 20 B:2 Löner och förmåner Peter Alfredsson Bilaga 20 B:3 Omställning/Aweckling " " Arbetsmiljö/Rehabilitering Agneta Melander Bilaga 20 B:4 Delaktighet Robert Carlsson Bilaga 20 B:5 Personalutskottet beslutar avseende 20 A-B a t t redovisade rapporter ska utgöra underlag för fortsatt precisering av "det goda arbetet", a t t för att komplettera rapporterna uppdra till landstingsdirektören att kartlägga och samordna det arbete som sker inom de olika förvaltningarna, samt a t t med ovan nämnda underlag uppdra till landstingsdirektören att genomföra seminarier med styrelser, förvaltningar och fackliga organisationer i syfte att belysa och utveckla framtida hälso- och sjukvårdsarbete. Se bilaga

3 BILAGA 20 A:1 PU Bilaga 20 A 1 till PU protkoll A RAPPORT Långtidssjukskrivningar Lts Bakgrund Sjukfrånvaron inom Landstinget Dalarna har under de senaste åren ökat dramatiskt och med en mycket stark överrepresentation för kvinnor och åldrarna 45 år och uppåt. Detta rapporterades till PU i februari år 2000 som gav den centrala personaienheten i uppdrag att i samarbete med företagshälsovården analysera orsakerna och komma med konkreta förslag till åtgärder. Utvecklingen inom vårt landsting överensstämmer i stort sett helt med vad som gäller för hela landet. Den absolut största ökningen var för vår del då ifrånvarointervallet dagar men efter sommaren 2000 har även frånvaron i intervallet över detta ökat markant. Landstinget Dalarna har vid varje månadsskifte haft ca anställda som då varit helt eller partiellt sjukskrivna minst 29 dagar. För att analysera vilka åtgärder som bör vidtas - och framför allt för att få reda på vilka förebyggande åtgärder vi kan vidta och bygga in i en ny organisation - måste vi ha en bild av om orsakerna till sjukskrivningarna är arbets- och/eller individrelaterade och om även andra faktorer spelar in som t ex familjesituation, behandlade läkares arbetssituation, rutiner mm. Yrkesinspektionen har under åren särskilt studerat primärvården. De har upptäckt problem som i många fall slutade eller befaras sluta med långtidssjukskrivningar ofta med diagnosen "utbränd". En brist har varit att inga fasta rutiner för uppföljning, återkoppling och rapportering har funnits. Om rutinerna med intern kontroll (numera systematiskt arbetsmiljöarbete) av arbetsmiljön hade fungerat skulle man på ett tidigare stadium ha kunnat observera detta lokalt och centralt ha fått varningssignaler. Genom att använda de verktyg som redan finns såsom rehabiliteringspianer och systematiskt arbetsmiljöarbete kan vi nå långt. Ett antal utredningar bl.a. tillsatta av regeringen har studerat problemet och kommit med förslag till lagändringar i syfte att skapa ett friskare arbetsliv och få ner sjuktalen. Det finns inga entydiga förklaringar till ökningstakten av långtidssjukskrivningar. Det troliga är att ett antal faktorer har samverkat i negativ riktning. Vi försöker i denna rapport ge en mer nyanserad bild som möjliggör ett effektivt angreppssätt

4 BILAGA 20 A:1 PU Den allmänna tendensen i vårt material gällande sjukskrivningar är att vissa diagnoser ökar, vissa yrkesgrupper är mer utsatta än andra. Det största sambandet - kön och ålder - såg vi redan i början av arbetet. Vi konstaterar att det inte bara är arbetsmiljön som påverkar sjukfrånvaron. Vår konstitution och det liv vi lever i övrigt har stor betydelse för hälsan. Sjukfrånvaron följer även konjunkturernas uppeller nedgång liksom ändringar i socialförsäkringen. Bakgrundsfaktorerna till sjukfrånvaron är komplexa. Det finns inte en förklaring till att situationen uppstått. Här följer några exempel på faktorer: Behov och krav ökar på offentlig sektors tjänster Omorganisationer, nedskärningar och slimmade organisationer till följd av dålig ekonomi har inneburit påfrestningar för personalen och chefernas möjlighet att utöva ett gott ledarskap. Kvinnors större ansvar för hem och sociala kontakter har enligt en del undersökningar inneburit att neddragningarna i offentlig sektor slår dubbelt mot kvinnor och kvinnors hälsa jämfört med männens. Fungerar det förebyggande arbetet? Viktiga förslagsområden att granska och analysera för att finna orsaker till arbetsrelaterad sjukfrånvaro: Sjukstatistik, åldersstruktur, ledarskapsfrågor, arbetstidernas förläggning, organisationens struktur och arbetsmiljö- och rehabiliteringsprocesserna. Enligt uppdraget är syftet med denna rapport att visa på orsak och samband samt hur sjukskrivningsmönstret ser ut för att möjliggöra en positiv förändring. lämna förslag till åtgärder. parallellt med detta, på olika sätt arbeta med arbetsmiljöarbetet och dess organisation, eftersom detta är det viktigaste verktyg vi har när det gäller förebyggande insatser på lång och kort och lång sikt Det är först när man går ner på en mer detaljerad nivå som bilden av sjukskrivningsmönstren blir så pass nyanserade att det är möjligt att gripa sig an problemet på ett bra sätt. För att göra detta har vi gjort en studie av orsakerna till sjukfrånvaron vilken beskrivs i Lars Englunds rapport. Om vi i nuläget skulle kunna rehabilitera eller förebygga 30% skulle vi inte ha någon sjuksköterskebrist.??? - 2 -

5 BILAGA 20 A:1 PU Med utgångspunkt från vår analys av hur det ser ut i Landstinget Dalarna och andra rapporter lämnar vi nedan följande förslag: Att glappet mellan mål och resurser elimineras. Att personalrekrytering - rehabilitering är lika viktiga komponenter i presonalförsörjningsarbetet. Att man gör en ekonomisk bedömning nyrekrytering kontra rehabilitering Att naturliga förutsättningar för rehabilitering finns på arbetsplatsen/kliniken. Att med ledning av Dr. L. Englunds statistik tillsätta mindre arbetsgrupper som studerar de olika i statistiken framträdande yrkesgruppernas arbetssituationer. Att förebyggande åtgärder mot arbetsrelaterad psykisk ohälsa prioriteras Att Landstinget Dalarnas styr-och policydokument efterlevs och att uppföljningar genomförs. Att se över konsekvenserna av arbetsutvidgningen Att snabbt få igång processerna gällande delaktighet utifrån den betydelse den har i det förebyggande arbetet Att jämställdhetsfrågorna aktualiseras Att Arbetsmiljöarbetet strukturers och organiseras Att Landstinget centralt tar ansvar för samordning av arbetsmiljöfrågor. Att Samverkansgrupperna tillika är Skyddskommitteer måste klargöras. Agneta Melander Projektledare -3-

6 Landstinget DALARNA Central Förvaltning, HRIArbetsmiljö V \ laga.au 12bJ)tZ Landstinget Dalarnas 3 dagar' s Grundutbildning Arbetsmiljöutbildningar hösten 2012 PROGRAM med preliminära tider DAG Kaffe Kursstart,' Regelverk Arbetsmiljö. Arbetsmiljtipolicy, arbetsgivaransvar/ samverkan och Arbetsmiljtiverk LUNCH Psykosocial arbetsmiljö; grunder med fokus på förändring och stress/ stresshantering Kaffe Forts. stress DAG Kaffe Några av Arbetsmiljöverkets föreskrifter (AFS); Belastningsergonomi; fokus bl a på Bildskärmsarbete. Policydokument Landstinget Dalarna,' bl a Våld och Hot, Krisstod, Missbruk och Rehabilitering LUNCH Systematiskt arbetsmiljöarbete (SAM); identifiera risker, riskbedöma, åtgärda och utvärdera. Arbetsmiljörutiner. (Mallar mm) Majligheter att inom ramen for SAM arbeta med halsofrämjande insatser. SAM i forändringsarbete (organisationsforändring och om- till eller nybyggnad) "Från konsekvensanalys till Riskbedainning" Kaffe Genomgång Arbetsmiljöhandboken på navet med koppling till olika områden vi arbetat med. Genomgång av mellanliggande arbete som skall redovisas dag 3. DAG Kaffe Redovisning och diskussion utifrån de riskbedömningar och åtgärdsplaner som gjorts i det mellanliggande arbetet. LUNCH Kränkande särbehandling Kaffe Synergi vårt avvikelsehanteringssystem, övriga policies; bl a Våld och Hot, Krishantering m Kursen genomfares av Landstinget Dalarna i samarbete med GävleDala Faretagshalsa (GDFH Landstinget Dalarna: Arbetsmiljösekr. Agneta Melander och Personalchef Jannica Hell (GDFH) Ergonomi : Elisabet Haritz. Stress: Företagsläkare; Per Sjölundl

7 Arbetsmiljöredovisning 2011 Bilaga till Personalekonomiska redovisningen: Arbetsmiljöredovisningen är ett verktyg bl a - för att kontrollera att Landstinget Dalarna lever upp till ställda lag krav - för att följa upp arbetsmiljöpolicyn fastställda mål och genomförande. - används som underlag för planering av arbetsmiljöutbildningar och för ev åtgärder. I år sker en återkoppling till förvaltningarna som en grund för fortsatt arbetsmiljöarbete. När det gäller Hälso- och Sjuk-vården görs återkopplingen till respektive funktionsområden. Landstinget Dalarna har sedan många år betonat vikten av att erbjuda en god arbetsmiljö till medarbetarna. Vi gör detta bl a genom att: erbjuda 3- dagars grundutbildningar arbetsmiljö för chefer, skyddsombud, HR-specialister och politiker. Några fokusområden i utbildningarna: Kunskap om regelverk och ansvar inom arbetsmiljöområdet Tyngdpunkt läggs vid att linjens chefer ska ha mycket god kännedom om Systematiskt Arbetsmiljöarbete (SAM) - samt självständigt kunna genomföra SAM i det dagliga arbetet, vid omorganisationer och om- ny och tillbyggnationer. Kunskap så att tydliga rutiner för arbetsmiljöarbetet finns på chefsansvarsområdet. Kunskap om att arbetsmiljöarbetet sker i samverkan. Antal utbildningstillfällen 'b"ilj\ga AU S 1~bD6 Svarsfrekvens och insamlingsmetod 2009 introducerades ett nytt webbaserat enkätverktyg, vars användning vi ständigt utvecklar. Svarsfrekvensen har i år påverkats av att det är endast är förvaltningsoch verksamhetschefer som svarar. Svarsfrekvens Antal anställda Svar från chefer % 85 % 92% 98 % Resultatet redovil'os påför 20/ J p li verk.wlmlletsch efmivti. Arbetsmiljöutbildning Chefer som har utbildning % 69 % 69% 78% Skyddsombud som har utbildning % * 58 % 80 % Siffran osäker då en del ej besvarade [rågan Systematiskt arbetsmiljöarbete (SAM) Svarande enheter som har genomfurt systematiskt arbetsmiljöarbete Svarande enheter som har rutiner för arbetsmiljöarbete * 97 % 94 % 89 % 88% 86% 91% 3-dagars - Grundutb. Arbetsmiljö. In fonnation/introduktion; Våld och hot och krisstöds polieies Y, dagar Tema Våld och hot Y, dagar Hälsofrämjande inom ramen tör SAM SAM timmar Kostnader aktiviteter SAM Mkr 2,0 2,8 1,7 Frän konsekvensanalys till riskbedömning. T id igare Närsjukv. ** " Från konsekvens-analys till riskbedömning." heldagar fur Närsj v. Tema " Från konsekvens-analys till risk-bedömning." 20 Il fur hela Landstinget Dalarna. Under 2011 genomfördes den 64:e 3-dagars Grundutbildning i Arbetsmiljö. Utbildningarna sker i samarbete med GävleDala Företagshälsa (GDFH) Del i 6 6a ärende gällande Närsjv. Utbildningen "Från konsekvensanalys till riskbedömning" genomfördes i samverkan med Kommunals Huvudskyddsombud. "Från konsekvensanalys till riskbedömning" för hela Landstinget Dalarna startade upp Kursen genom förs i samverkan av Centrala Arbetsmiljökommitten (CAMK) ledamöter Central forvah-n ing/persollalenheten! Arbetsl11 i Ijö Friskvårdspengen " FriskvArdspengen" Mkr 2,2 2,9 3,5 I tidigare har arllaletmedarbetare som nyttjat del avji"iskvårdspellgell redovisats. Returnering av arbetsmiljöärenden Antal returnerade ärenden Retllrnerillg arbetsmiljöärende sker tifl närmast hägre chef - Dill malldat elfer ek. saknas for all kll1ll/o vidta åtgärd. Samverkansgrupp tillika skyddskommitte

8 Samverkansgrupp/skyddskommitte. 95 % 92 % 98 % Kränkande särbehandlig Skador/Tillbud Sexuella trakasserier * Antal Arbetsskador/olyckor ** Antal Tillbud Antal Våld och Hot * års siffror är osäkra eftersom ärendena inte syns i statistiken förrän ärendena är fardigbehand lade. Statistiken frän Synergi - redovisar arbetskador/olyckor gemensamt. All varliga olyckor och tillbud redovisas även som 2 ärenden. *** Ökningarn a Våld och Hot kan bero på att man anmäler i Synergi - orsaken kommer att närmare ana lyseras. Synergi arbetsmiljö har varit i bruk ett antal år men fortfarande tillkommer ny användare. Man har blivit duktigare på att rapportera. Arbetsplatsträffar Andel arbetsplat ser som genomför arbetsplatsträffar % 97% 99 % 97 % Medarbetarsamtal/Avgångssamtal Handlingsplaner (HP) Andel enheter som har handlingsplaner för %: * Jämställdhet *. Våld och hot *** Krisstöd Likabehand ling Systematiskt arbetsmiljöarbete (SAM) 94 % 88 % 88 % 15 % egen - J 7 % fo/wdtnillgsävergripande - och 68 % u % 79% 40% 10 % % 63% 83 % 72% 71 % 73 % Lands/inget Dalar/ws Jämställdlle/spatiey. Alla som haj' en hars/åel/de riskför Våld och Hot (överstigande risk l) efter SA M skall ha en handlinsplan Våld och HoI **. A lla ve,.ksa lllhelsch ef~områ deu skall Ira en lralldlillgl]j!rm [iir Krisstöd. Frågall som ställdes i år visar art 40 % hal' behövt sin halld/ingsplan Landstinget Dalarna's Rökpolicy Andel arbetsplatser som genomför medarbetarsamtal % 94 % 93 % 94 % Andel arbetsplatser som genomför avgängssamtal % 87 % 84 % 85 % Genomföralldel av medarbetarsamtal har länge haft bra siffror - 1/11 Iltvecklas rutinen a ff genomföra avgångssamtal. Medarbetare som fätt stöd vid rökavvänjning % 4 % 18 Andel basenheter som har rökande medarbetare 60% 48 Rökpolic)'n, som / ulil/ils i {re år. Andelen basenheter SOIll har rökande medarbetare har ökat med 12 % jämfört med 20 I O Kompetensutvecklingsplaner Andel arbetsplatser som anger att indi viduella kolllpetcnslilvcckli ngsplaner finn s % % % % Individuella utvecklingsplaner är ny fråga pga alt kompetens utveckling- och försörjning är prioriterade områden i Landstinget Dalama. Rehab Behandling tör alkohol och drogmissbruk Antal behand lingar Individuella planer mot k ränkande särbehandling och sexuella trakasserier Antal planer Cen tra I fön'alm i nglpersonalenheten/ Arbetsm i Ij ö Arbetsmiljöhandbok Grunden för en gemensam arbetsmiljöhandbok Landstinget Dalarna arbetades tilisa mmans med GD FH fram under våren Två förvaltningar har eg na arbets-miljöhandböker - men är länkad tili den gemensamma. Arbetsm iljöhandboken är ett viktigt verktyg - i det dag liga arbetsmiljöarbetet i linjen. Utbildningar Under har Landstinget Dalarna genomfört fyra 3- dagars arbetsmiljöutbildningar. Tidigare i Närsjukvården genomförda arbets/bildningsdagar "Från konsekvensanalys tiii riskbedömning" med anled ning av ärende hos Arbetsmiljöverket. Fortsatt utbildning för hela Landstinget Dalarna planerades och påbörjades av Centrala Arbetsmiljökommittens arbetsg rupp för utbildning under Utbildningen vänder sig till chefer, skyddsombud och samverkansledamöter. Utbildnin gen genomförs i samverkan av CAMK-Iedamöter. Utbildningen fortsätter under

9 konsekvensanalys inför för handling/beslut. (obs AML Kapitel 6 4) Riskbedömning enligt Systematiskt arbetsmiljö görs efter beslut och innan den nya organisationen satts i drift. Viktigt att se över förändringsprocessen i sig och att klargöra hur den skall hanteras i en handlingsplan. För att få framgång i förändringsarbetet - måste arbetsplatserna vara en arena för samverkan och delaktighet där grunden är information/d ialog. Synergi Arbetsmiljömodulen i avvikelsehanteringssystemet Synergi infördes Problem uppstår när att ärendehanteraren för arbetsmiljömodulen inte ar - då det är där ansvaret ligger. Redovisningen gallande arbetsskador, tillbud och Våld och Hot redovisas nu direkt från Synergi. Fortfarande går nya verksamheter in och man blir battre på att rapportera - vilket ska beaktas när man ser arbetsska de- och tillbud samt våld och hot statistiken Är det mycket allvarligt gör AVen utredning - så har inte skett i dessa ärenden - utan AV har begärt in utredning eller gjort inspektion. 2-ärenden Ambu lansen 2 Barnkliniken FTV 4 Landstingsservice VC 2 Hab Psykiatrin 3 Ärenden Landstinget Dalarna Alla ärenden 2010 påbörjades och avslulades under Alla ärenden 2011 påbörjades och avslutades under " GävleOala Företagshälsa (GDFH) 2008 och ärs avtal med GDFH har givit kostnadsminskningen - förklaringen ligger framför allt i skriftliga beställningar - och att det dagliga arbetsmiljöarbetet bedrivs i linjen, vilket gör att vi inte behöver köper basalt arbetsmiljöarbete. Under 2010 genomfördes en Granskning av landstingets hantering av företagshalsovärden genomfördes och rapport finns. Gruppering för att vårda och utveckla avtalet (företradare för parterna (GDFH och LD) - fortsatte under 2011 att träffas. Inför 2012 ärs avtalsförslag fanns dessutom följande arbetsgrupper: Centrala Arbetsmiljökommitten och Personalavdelningschefsguppen (företrädde sina förvaltningar) 6 6 a-ärenden ' Hemsjukvården (tidigare NSV) I O - avslutat Medicinkliniken Falun Avd 29 VC Domnarvet avslut Om- och tillbyggnadsärende VC Tisken I O I - avslut Tekniska hjälpmedel i hemmet VC Älvdalen Ärenden Landstinget Dalarna a-ärende (Kap 6 6 (l Arbetsmiljö/agen) Avser ärenden där Skyddsombud väl/der sig till il JI 5 Tjiinster köpta GävleOala Förctagsh~i1sa Tkr Tjiinster köpta övrigt Tkr Arbetsmiljöverket (AV) AV genomförde 7 inspektioner under av dessa ar 4 avslutade. (ett av dessa ärenden är en ej avslutad 6 6a Medicink/iniken, Falu Lasarett) Ett arende frän 2007 och tre aren den från 2009 avslutades. 2-ärenden Avser arenden där Verksamheten direkt kontaktar AV och eventuellt tillkallar ambulans och polis pga allvarlig olycka eller tillbud. Cen lra I förvaltn i ng/persona lenhelen/ A rbetslll i Ijö Hälso- och Sjukvården Kap 6 6 a Arbetsmiljöiagen från Vision ang ej vidtagna åtgarder Älvdalens Vårdcentral. Vårdcentralen hade vidtagit åtgarder - men man fick vanta mycket lange pä leverans av köstystem. Ärendet avslutat. Kap 6 6 a Arbetsmiljöiagen från Vårdförbundet ang avd 29. Yttrande enl Förvaltningslagens 12 är lamnat till AV. Ärendet ej avslutat. Nationell tillsyn överbeläggningar Under 2010 gavs övergripande information om att inspektioner gallande överbelaggning skulle göras pä Sveriges 60 Akutsjukhus. I december 2010 genomfördes inspektioner hos Medicinkliniken Mora Lasarett och Ortopedkliniken Falu Lasarett. Ingen av klinikerna ~~

10 hade överbeläggning vid inspektionstillfällena. Krav som ställdes för båda Klinikerna: Upprätta rutiner för riskbedömning för de tillfällen då arbetet bedöms kunna innebära risker psykisk eller fysisk överbelastning. T ex svårighet att ta ut rast, behandlingar, transporter, skrivarbete eller rutiner i övrigt och att det finns risk för att någon anställd kan komma att drabbas av ohälsa eller olycksfall. Rutinerna ska utformas i samråd med skyddsombud och arbetsgivare och vara skriftliga. Rutinerna ska minst omfatta: När riskbedömning skall utföras (antal patienter) Vem som skall utföra dem Vilka yrkeskategorier som skall omfattas. Ärendena är nu avslutade Utifrån klinikernas svar har nu fastställts vilket antal patienter som är överbeläggning på alla kliniker utom två. Centrala rutiner beaktar nu förutom patientsäkerheten även arbetsmiljön. Central förvaltn in gjpcrso najcnhetcnl Arbclslll i Ijö 4

Rutin för systematiskt arbetsmiljöarbete inom Enköpings kommun

Rutin för systematiskt arbetsmiljöarbete inom Enköpings kommun PERSONALENHETEN 2009-09-28 1 (5) Rutin för systematiskt arbetsmiljöarbete inom Enköpings kommun Detta dokument fastställer rutiner samt reder ut ansvarsförhållanden för arbetsmiljöarbetet inom Enköpings

Läs mer

Riktlinje för hälsa och arbetsmiljö

Riktlinje för hälsa och arbetsmiljö STYRDOKUMENT Sida 1(10) Riktlinje för hälsa och arbetsmiljö Område 1 Styrning och ledning Fastställd KSAU, 2012-04- 24, 70 Program 1.2 Personalpolitiskt program Giltighetstid Tillsvidare Plan Riktlinje

Läs mer

Arbetsmiljö. Riktlinjer för. Syfte. Bakgrund. Antagna av Kommunstyrelsen 2001-09-19.

Arbetsmiljö. Riktlinjer för. Syfte. Bakgrund. Antagna av Kommunstyrelsen 2001-09-19. Kommunledningskontorets personalavdelning Kontaktperson: Boel Steén, tfn 13 56 87 Riktlinjer för Arbetsmiljö Antagna av Kommunstyrelsen 2001-09-19. Syfte Syftet med dessa riktlinjer är att visa Kristianstads

Läs mer

ARBETSMILJÖPOLICY Dokumenttyp Dokumentnamn Fastställd/Upprättad Version Sida Dokumentägare Dokumentansvarig Reviderad Giltighetstid

ARBETSMILJÖPOLICY Dokumenttyp Dokumentnamn Fastställd/Upprättad Version Sida Dokumentägare Dokumentansvarig Reviderad Giltighetstid ARBETSMILJÖPOLICY 1 av 6 INNEHÅLL GOD ARBETSMILJÖ... 3 EN GOD ARBETSMILJÖ FÖRUTSÄTTER... 3 VARJE MEDARBETARE SKA... 3 KRÄNKANDE SÄRBEHANDLING... 4 ARBETSMILJÖARBETE I PRAKTIKEN... 4 ANSVAR OCH ROLLER...

Läs mer

Fastställt av: HR-avdelningen För revidering ansvarar: HR-avdelningen För eventuell uppföljning och tidplan ansvarar: Dokumentet gäller för: chefer

Fastställt av: HR-avdelningen För revidering ansvarar: HR-avdelningen För eventuell uppföljning och tidplan ansvarar: Dokumentet gäller för: chefer ARBETSMILJÖPOLICY Fastställt av: HR-avdelningen För revidering ansvarar: HR-avdelningen För eventuell uppföljning och tidplan ansvarar: Dokumentet gäller för: chefer och medarbetare 3 (5) 1 INLEDNING För

Läs mer

Riktlinje för hälsa och arbetsmiljö

Riktlinje för hälsa och arbetsmiljö STYRDOKUMENT Sida 1(12) Riktlinje för hälsa och arbetsmiljö Typ av dokument Riktlinje för hälsa och arbetsmiljö Beslutad KSAU, 2017-02-28, 23 Giltig t o m Tills vidare Dokumentansvarig HR-avdelningen Diarienummer

Läs mer

Systematiskt arbetsmiljöarbete Uppgiftsfördelning av arbetsmiljöuppgifter

Systematiskt arbetsmiljöarbete Uppgiftsfördelning av arbetsmiljöuppgifter Systematiskt arbetsmiljöarbete sfördelning av arbetsmiljöuppgifter 1(7) Fördelning av arbetsmiljöarbetsuppgifter Institutionen för Tema (reviderad 26 april 2010) Dnr Tema-2010-00082 På Institutionen för

Läs mer

ARBETSMILJÖPOLICY TEGSPEDAGOGERNAS EKONOMISK FÖRENING

ARBETSMILJÖPOLICY TEGSPEDAGOGERNAS EKONOMISK FÖRENING ARBETSMILJÖPOLICY TEGSPEDAGOGERNAS EKONOMISK FÖRENING En god och säker arbetsmiljö är en viktig strategisk fråga för Tegspedagogernas Ekonomisk förening. Målsättningen med Tegspedagogernas arbetsmiljöarbete

Läs mer

Arbetsmiljöprocess. Dokumenttyp: Riktlinje Beslutad av: Kommunstyrelsen ( )

Arbetsmiljöprocess. Dokumenttyp: Riktlinje Beslutad av: Kommunstyrelsen ( ) Arbetsmiljöprocess Dokumenttyp: Riktlinje Beslutad av: Kommunstyrelsen (2015-08-24) Gäller för: Alla kommunens verksamheter Giltig fr.o.m.: 2015-08-24 Dokumentansvarig: HR-avdelningen Senast reviderad:

Läs mer

Arbetsmiljöpolicy. Inledning

Arbetsmiljöpolicy. Inledning 2014-07-17 1(6) Antagen i kommunfullmäktige 83 2013-08-22 Ansvarig Personalenheten Inledning I det här dokumentet presenteras den kommunövergripande policyn samt en kortfattad presentation av de underliggande

Läs mer

Arbetsmiljöverkets föreskrifter om systematiskt arbetsmiljöarbete. Föreskrifternas tillämpningsområde. Definition av systematiskt arbetsmiljöarbete

Arbetsmiljöverkets föreskrifter om systematiskt arbetsmiljöarbete. Föreskrifternas tillämpningsområde. Definition av systematiskt arbetsmiljöarbete AFS 2001:1 Arbetsmiljöverkets föreskrifter om systematiskt arbetsmiljöarbete Utkom från trycket Den 16 mars 2001 Beslutade den 15 februari 2001 (Ändringar införda t.o.m. 2008-09-30) Arbetsmiljöverket meddelar

Läs mer

Rutiner för Arbetsanpassning och rehabilitering

Rutiner för Arbetsanpassning och rehabilitering HÖGSKOLAN DALARNA HDa dnr: F2001/1766/12 1 Rutiner för Arbetsanpassning och rehabilitering INLEDNING Bakgrund Personalen är Högskolans viktigaste resurs såväl ur ekonomisk som kompetensmässig aspekt. Förebyggande

Läs mer

STÖD FÖR SYSTEMATISKT ARBETSMILJÖARBETE

STÖD FÖR SYSTEMATISKT ARBETSMILJÖARBETE STÖD FÖR SYSTEMATISKT ARBETSMILJÖARBETE 1. Systematiskt arbetsmiljöarbete Piteå kommuns Personalpolitiska riktlinjer för arbetsmiljö och samverkansavtal är vägledande i arbetsmiljöarbete. Arbetsmiljörutinerna

Läs mer

Strategi Program Plan Policy Riktlinjer Regler. Lysekils kommuns. Riktlinjer för arbetsmiljöarbetet

Strategi Program Plan Policy Riktlinjer Regler. Lysekils kommuns. Riktlinjer för arbetsmiljöarbetet Strategi Program Plan Policy Riktlinjer Regler Lysekils kommuns Riktlinjer för arbetsmiljöarbetet Fastställt av: Kommunfullmäktige Datum: 2016-12-15, 197 För revidering ansvarar: För ev. uppföljning och

Läs mer

Personalekonomisk redovisning med arbetsmiljöbilaga

Personalekonomisk redovisning med arbetsmiljöbilaga Personalekonomisk redovisning med arbetsmiljöbilaga Bilaga till årsredovisningen 2012 Dnr: LD12/03465 Landstingsfullmäktige 2013-04-22 Personal Inledning Politikernas uppdrag till personalenheten är: Säkerställa

Läs mer

ARBETSMILJÖHANDBOK. Kris%n Kringstad VD. Irene Ma1sson Stallchef. Kansliansvarig

ARBETSMILJÖHANDBOK. Kris%n Kringstad VD. Irene Ma1sson Stallchef. Kansliansvarig ARBETSMILJÖHANDBOK MCR AB har 7 anställda och driver en ridskola reglerat genom avtal med klubben Malmö Civila Ryttareförening. Arbetsplatsen har stall med hästar, hagar, ridhus och kansli. VD är Kristin

Läs mer

Uppgiftsfördelning av arbetsmiljöarbetet

Uppgiftsfördelning av arbetsmiljöarbetet Uppgiftsfördelning av arbetsmiljöarbetet Med uppgiftsfördelning av arbetsmiljöarbetet menas att fördela arbetsmiljöuppgifter från arbetsgivarens högsta nivå och neråt i organisationen. Politikerna i Barn-

Läs mer

Arbetsmiljöpolicy. Pilagårdsskolan

Arbetsmiljöpolicy. Pilagårdsskolan Pilagårdsskolan Arbetsmiljöpolicy Arbetsmiljöarbete ska organiseras så att vi kan uppfylla arbetsmiljölagens krav på en god arbetsmiljö. En god arbetsmiljö kan stimulera medarbetarna till arbetsglädje,

Läs mer

Ledningssystem för arbetsmiljöarbetet i Sigtuna kommun

Ledningssystem för arbetsmiljöarbetet i Sigtuna kommun Ledningssystem för arbetsmiljöarbetet i Sigtuna kommun Antagen av: KS den 2009-06-15 138 Arbetsgivardelegationen 2009-05-29 Innehåll Värdegrund 4 Inledning 5 1 Arbetsmiljöpolicy 6 1.1 Viljeinriktning...

Läs mer

Checklista för årlig uppföljning av det systematiska arbetsmiljöarbetet

Checklista för årlig uppföljning av det systematiska arbetsmiljöarbetet Checklista för årlig uppföljning av det systematiska arbetsmiljöarbetet Använd checklistan så här: Syftet med den årliga uppföljningen är att undersöka om arbetsmiljöarbetet bedrivs enligt föreskriften

Läs mer

Systematiskt arbetsmiljöarbete, SAM, och uppgiftsfördelningen inom Västarvet

Systematiskt arbetsmiljöarbete, SAM, och uppgiftsfördelningen inom Västarvet SYSTEMATISKT ARBETSMILJÖARBETE Systematiskt arbetsmiljöarbete, SAM, och uppgiftsfördelningen inom Västarvet Ett väl fungerande systematiskt arbetsmiljöarbete leder till god arbetsmiljö som gynnar alla.

Läs mer

Program för att förebygga, bemöta och följa upp våld och hot i arbetsmiljön

Program för att förebygga, bemöta och följa upp våld och hot i arbetsmiljön Stockholms läns landsting Landstingsstyrelsens förvaltning Program för att förebygga, bemöta och följa upp våld och hot i arbetsmiljön 1 Inledning Arbetet mot våld och hot är ett prioriterat utvecklingsområde

Läs mer

UTBILDNINGSNÄMNDEN Riktlinjer för systematiskt arbetsmiljöarbete

UTBILDNINGSNÄMNDEN Riktlinjer för systematiskt arbetsmiljöarbete DIARIENUMMER UN 2016.057 R I KTLINJER UTBILDNINGSNÄMNDEN Riktlinjer för systematiskt arbetsmiljöarbete Antagna av utbildningsnämnden 15 2017 Riktlinjer för systematiskt arbetsmiljöarbete Innehåll 1. Övergripande

Läs mer

2014-01-13. Arbetsmiljöplan 2014. Jämtlands Räddningstjänstförbunds

2014-01-13. Arbetsmiljöplan 2014. Jämtlands Räddningstjänstförbunds 2014-01-13 Arbetsmiljöplan 2014 Jämtlands Räddningstjänstförbunds Systematiskt arbetsmiljö- och hälsoarbete i förbundet Målet för det systematiska arbetsmiljö- och hälsoarbetet är att förena en väl fungerande

Läs mer

Arbetsmiljöhandbok. Dokumentdatum: 2015-04-02

Arbetsmiljöhandbok. Dokumentdatum: 2015-04-02 0 Register Arbetsmiljöhandbok 205-04-02 () Flik Innehåll 0 Register 02 Inledning 03 Arbetsmiljöpolicy 04 Samverkan i arbetsmiljöarbetet 05 Fördelning av arbetsmiljöuppgifter 05. Blankett för fördelning

Läs mer

Systematiskt arbetsmiljöarbete

Systematiskt arbetsmiljöarbete Systematiskt arbetsmiljöarbete AFS 2001:1 med ändringar i AFS 2003:4 Reglerna innehåller grundläggande krav på arbetsmiljöarbetet Reglerna utvecklar och preciserar hur arbetsgivaren ska gå tillväga för

Läs mer

Checklista för årlig uppföljning av det systematiska arbetsmiljöarbetet

Checklista för årlig uppföljning av det systematiska arbetsmiljöarbetet Checklista för årlig uppföljning av det systematiska arbetsmiljöarbetet Använd checklistan så här: Syftet med den årliga uppföljningen är att undersöka om arbetsmiljöarbetet bedrivs enligt föreskriften

Läs mer

Riktlinjer för hälsofrämjande arbete, arbetsmiljö och rehabilitering

Riktlinjer för hälsofrämjande arbete, arbetsmiljö och rehabilitering Riktlinjer för hälsofrämjande arbete, arbetsmiljö och rehabilitering Riktlinjer för hälsofrämjande arbete, arbetsmiljö och rehabilitering Med ett helhetsperspektiv på hållbar hälsa och goda arbetsmiljöer

Läs mer

REHABILITERINGSPOLICY

REHABILITERINGSPOLICY REHABILITERINGSPOLICY GULLSPÅNG KOMMUN Antagen av kommunfullmäktige 2004-08-30, 46 Dnr: KS 2014/621 Reviderad: 2008 Reviderad: 2015-01-26, 13 Revideras 2020-01 Kommunledningskontoret Torggatan 19, Box

Läs mer

Förslag till yttrande över motion angående psykisk ohälsa och sjukskrivningar i Landstinget Blekinge

Förslag till yttrande över motion angående psykisk ohälsa och sjukskrivningar i Landstinget Blekinge Landstingsdirektörens stab 2016-04-25 Ärendenummer: 2015/00301 Kanslienheten Dokumentnummer:2015/00301-3 Helene Håkansson Till landstingsstyrelsen Förslag till yttrande över motion angående psykisk ohälsa

Läs mer

Systematiskt arbetsmiljöarbete

Systematiskt arbetsmiljöarbete Systematiskt arbetsmiljöarbete AFS 2001:1 Reglerna innehåller grundläggande krav på arbetsmiljöarbetet Reglerna utvecklar och preciserar hur arbetsgivaren ska gå tillväga för att uppfylla sitt arbetsmiljöansvar

Läs mer

BESTÄMMELSER FÖR HÄLSA OCH ARBETSMILJÖ

BESTÄMMELSER FÖR HÄLSA OCH ARBETSMILJÖ Blad 1 BESTÄMMELSER FÖR HÄLSA OCH ARBETSMILJÖ Antagna av kommunfullmäktige 13 mars 2014 (Ersätter tidigare beslutad hälsopolicy KS 2004-08-25 samt Arbetsmiljöbestämmelser med riktlinjer för systematiskt

Läs mer

Årlig Redovisning av Arbetsmiljöarbetet... ÅRA

Årlig Redovisning av Arbetsmiljöarbetet... ÅRA MÖLNDALS STAD Årlig Redovisning av Arbetsmiljöarbetet... ÅRA med utgångspunkt från Arbetsmiljölagen och AFS 2001:1 Systematiskt arbetsmiljöarbete. MÖLNDALS STAD Kerstin Olofsson Arbetsmiljösamordnare,

Läs mer

Dnr 2044/2010-204 2010-02-24. Arbetsmiljönämnden

Dnr 2044/2010-204 2010-02-24. Arbetsmiljönämnden 2010-02-24 Dnr 2044/2010-204 Arbetsmiljönämnden Delegering av arbetsmiljöuppgifter. PM Ersätter 5678/01-013 Anvisningar för arbetsmiljöarbetet vid institutionen. Arbetsmiljönämnden fastställde detta dokument

Läs mer

Arbetsmiljö- policy för Hofors kommun

Arbetsmiljö- policy för Hofors kommun Arbetsmiljö- policy för Hofors kommun Reviderad och fastställd av kommunstyrelsen 2009-04-14 Reviderad och fastställd av kommunfullmäktige 2009-05-18 1 Innehållsförteckning I. Varför ska vi ha en arbetsmiljöpolicy?

Läs mer

Lokalt kollektivavtal om förnyelse, arbetsmiljö och samverkan - ramavtal

Lokalt kollektivavtal om förnyelse, arbetsmiljö och samverkan - ramavtal 1 Lokalt kollektivavtal om förnyelse, arbetsmiljö och samverkan - ramavtal De centrala parterna har ett gemensamt synsätt om samverkan och kompetens inom hälso- och arbetsmiljöområdet i kommuner och landsting.

Läs mer

Uppgiftsfördelning och kunskaper

Uppgiftsfördelning och kunskaper 5 Det skall finnas en arbetsmiljöpolicy som beskriver hur arbetsförhållandena i arbetsgivarens verksamhet skall vara för att ohälsa och olycksfall i arbetet skall förebyggas och en tillfredsställande arbetsmiljö

Läs mer

Kollektivavtal om samverkan för Valdemarsviks kommun

Kollektivavtal om samverkan för Valdemarsviks kommun Bilaga 3 Kollektivavtal om samverkan för Valdemarsviks kommun Inledning Parterna sluter detta avtal med stöd av FAS 05 (Förnyelse-Arbetsmiljö-Samverkan i kommuner, landsting och regioner). Parternas syfte

Läs mer

Arbetsmiljöplan 2013. Socialnämnden

Arbetsmiljöplan 2013. Socialnämnden Tjänsteskrivelse 2013-02-27 SN 2013.0059 Handläggare: Annika Ljungberg, Personalavdelningen Socialnämnden Arbetsmiljöplan 2013 Sammanfattning Enligt kommunens arbetsmiljöpolicy ska varje nämnd upprätta

Läs mer

Liten guide för att komma igång med systematiskt arbetsmiljöarbete, SAM

Liten guide för att komma igång med systematiskt arbetsmiljöarbete, SAM Liten guide för att komma igång med systematiskt arbetsmiljöarbete, SAM Ett vägledningsdokument till Arbetsmiljöverkets mallverktyg Startpaket SAM, som bygger på föreskrifterna om systematiskt arbetsmiljöarbete,

Läs mer

Årlig uppföljning av det systematiska arbetsmiljöarbetet (SAM)

Årlig uppföljning av det systematiska arbetsmiljöarbetet (SAM) Årlig av det systematiska arbetsmiljöarbetet (SAM) datum: förvaltning eller motsvarande: arbetsplats: Enligt föreskrifterna om systematiskt arbetsmiljöarbete (AFS 2001:1) 11 ska arbetsgivaren följa upp

Läs mer

Arbetsmiljö. Gunnel Persson Anette Ranefjärd Arbetsmiljöspecialister Region Halland

Arbetsmiljö. Gunnel Persson Anette Ranefjärd Arbetsmiljöspecialister Region Halland Arbetsmiljö Gunnel Persson Anette Ranefjärd Arbetsmiljöspecialister Region Halland Arbetsmiljö är e/ samspel människa, teknik & organisation Hur den fysiska miljön är ordnad Stämningen och den sociala

Läs mer

Eksjö kommun. Granskning av systematiska arbetsmiljöarbetet. Revisionsrapport. KPMG AB 2010-05-03 Lars Jönsson

Eksjö kommun. Granskning av systematiska arbetsmiljöarbetet. Revisionsrapport. KPMG AB 2010-05-03 Lars Jönsson ABCD Eksjö kommun Granskning av systematiska arbetsmiljöarbetet Revisionsrapport KPMG AB 2010-05-03 Lars Jönsson ABCD Eksjö kommun Rapport systematiskt arbetsmiljöarbetet 2010-05-03 Innehåll 1. Bakgrund

Läs mer

Arbetsmiljö- och hälsastrategi

Arbetsmiljö- och hälsastrategi Datum Arbetsmiljö- och hälsastrategi Antagen av kommunstyrelsen 2016 Antagen av: Kommunstyrelsen 2016-04-05, 73 Dokumentägare: Personalavdelningen Ersätter dokument: Dokumentnamn: Arbetsmiljö- och hälsastrategi

Läs mer

Arbetsmiljöpolicy. Arbetsmiljöpolicy 1(5)

Arbetsmiljöpolicy. Arbetsmiljöpolicy 1(5) Arbetsmiljöpolicy Arbetsmiljöpolicy 1(5) Innehållsförteckning Inledning... 3 Syfte... 3 Mål... 3 Genomförande... 3 Samverkan och delaktighet... 3 Systematiskt arbetsmiljöarbete... 4 Uppföljning... 4 Avslutning...

Läs mer

Arbetsmiljöpolicy. Arbetsmiljöpolicy

Arbetsmiljöpolicy. Arbetsmiljöpolicy Arbetsmiljöpolicy Innehållsförteckning Kommunens målsättning 3 Definition av begreppet arbetsmiljö 3 Regelverk 3 Delegation 4 Systematiskt arbetsmiljöarbete undersöka, åtgärda och följa upp 4 Samverkan

Läs mer

Satsa på arbetsmiljön. det lönar sig

Satsa på arbetsmiljön. det lönar sig Satsa på arbetsmiljön det lönar sig Arbetsmiljö Arbetsgivare som satsar på en god arbetsmiljö och därmed på sin personal uppnår mycket. Minskad sjukfrånvaro, högre intäkter och ökad goodwill är bara några

Läs mer

Delegering av arbetsmiljö 2016

Delegering av arbetsmiljö 2016 Tjänsteskrivelse 1 (1) 2015-10-30 FHN 2015.0027 Handläggare Ulrika Lundgren Folkhälsonämnden Delegering av arbetsmiljö 2016 Sammanfattning Enligt AFS 2001:1 ska arbetsgivaren fördela uppgifterna i verksamheterna

Läs mer

Arbetsmiljöarbetet. inom länssjukvårdsnämndens ansvarsområde. Landstinget Halland. December 2001 Manfred Bachmann

Arbetsmiljöarbetet. inom länssjukvårdsnämndens ansvarsområde. Landstinget Halland. December 2001 Manfred Bachmann Arbetsmiljöarbetet inom länssjukvårdsnämndens ansvarsområde Landstinget Halland December 2001 Manfred Bachmann KOMREV AB Tel 0340-88659, 070-665 48 45 E-post: manfred.bachmann@komrev.se Hemsida: www.komrev.se

Läs mer

Arbetsmiljöplan, folkhälsonämnden 2015

Arbetsmiljöplan, folkhälsonämnden 2015 Styrdokument 2014-11-11 Ansvarig organisationsenhet: Folkhälsoförvaltningen Fastställd av Folkhälsonämnden 2014-11-12 Ersätter Arbetsmiljöplan 2014, 2013-12-11 146 c:\temp\cjen9qrefr.doc Arbetsmiljöplan,

Läs mer

Riktlinje. Riktlinje för rehabilitering 2005-03-09 KS-193/2005 026. Antagen av kommunstyrelsens personalutskott 2005-03-09

Riktlinje. Riktlinje för rehabilitering 2005-03-09 KS-193/2005 026. Antagen av kommunstyrelsens personalutskott 2005-03-09 Riktlinje 2005-03-09 Riktlinje för rehabilitering KS-193/2005 026 Antagen av kommunstyrelsens personalutskott 2005-03-09 Riktlinjen anger hur Norrköpings kommun som arbetsgivare ska arbeta med arbetslivsinriktad

Läs mer

Fördelning av arbetsuppgifter gällande arbetsmiljö, brandskydd- och miljöskydd inom Ängelholms kommun

Fördelning av arbetsuppgifter gällande arbetsmiljö, brandskydd- och miljöskydd inom Ängelholms kommun ÅNGELHOL'>f.S KOM.;.'\{UN Fördelning av arbetsuppgifter gällande arbetsmiljö, brandskydd- och miljöskydd inom Ängelholms kommun I egenskap av kommundirektör fördelar jag härmed arbetsuppgifter gällande

Läs mer

Talarmanus Bättre arbetsmiljö / Fall 4

Talarmanus Bättre arbetsmiljö / Fall 4 Sid 1 av 9 De föreskrifter från Arbetsmiljöverket som gäller för verksamheten är viktiga underlag vid undersökning av arbetsmiljön. Föreskrifterna AFS 2012:2 Belastningsergonomi handlar om hur arbete ska

Läs mer

Kränkande särbehandling

Kränkande särbehandling SKYDDSROND: Kränkande särbehandling datum: förvaltning eller motsvarande: arbetsplats: Bestämmelserna kring organisatorisk och social arbetsmiljö handlar bland annat om kränkande särbehandling. För att

Läs mer

EDA KOMMUN ARBETSMILJÖ- POLICY

EDA KOMMUN ARBETSMILJÖ- POLICY EDA KOMMUN ARBETSMILJÖ- POLICY 070130 Innehållsförteckning: ARBETSMILJÖPOLICY... 3 1. MÅL FÖR ARBETSMILJÖN... 3 2. EN GOD ARBETSMILJÖ INNEFATTAR:... 3 3. ORGANISATION... 3 3.1 Arbetstagarens ansvar...

Läs mer

Uppföljning av det systematiska arbetsmiljöarbetet (SAM) - rapport

Uppföljning av det systematiska arbetsmiljöarbetet (SAM) - rapport Tjänsteskrivelse 1 (5) Datum Diarienummer 2014-03-03 2012/85 Personalenhetschef Helen Svensson 0410-73 34 96, 0708-81 79 35 helen.svensson@trelleborg.se Bildningsnämnden Uppföljning av det systematiska

Läs mer

Årshjul systematiskt arbetsmiljöarbete

Årshjul systematiskt arbetsmiljöarbete Årshjul systematiskt arbetsmiljöarbete Kartlägg, riskbedöm, åtgärda och följ upp arbetsbelastningen individuellt och i grupp löpande OSA checklista Trakasserier och kränkande särbehandling (riktlinje och

Läs mer

Uppgiftsfördelning i det systematiska arbetsmiljöarbetet

Uppgiftsfördelning i det systematiska arbetsmiljöarbetet Dnr: P 2016/41 Beslutad av Rektor 2016-12-19 Uppgiftsfördelning i det systematiska arbetsmiljöarbetet Ansvar Huvudregeln är att högsta ledningen Högskolestyrelsen, har det yttersta arbetsmiljöansvaret.

Läs mer

Jämställdhetsplan 2010 för

Jämställdhetsplan 2010 för SERVICE- OCH TEKNIKFÖRVALTNINGEN Datum 2009-08-24 1 (2) Jämställdhetsplan 2010 för Service- och teknikförvaltningen Innehållsförteckning Jämställdhetsplan 2010 3 Inledning 3 Service- och Teknikförvaltningens

Läs mer

Berg och Grus Oskarhamn 19 maj 2011

Berg och Grus Oskarhamn 19 maj 2011 ARBETSMILJÖVERKET www.av.se Berg och Grus Oskarhamn 19 maj 2011 Här kan man ändra texten genom att visa Sidhuvud och Sidfot 2011-05-20 1 Här kan man ändra texten genom att visa Sidhuvud och Sidfot 2011-05-20

Läs mer

POLICYDOKUMENT ARBETSMILJÖ

POLICYDOKUMENT ARBETSMILJÖ POLICYDOKUMENT ARBETSMILJÖ 01 Register sida innehåll 1 01 Register 2 02 Inledning 3 03 Arbetsmiljöpolicy 4 04 Samverkan i arbetsmiljöarbetet 4 05 Fördelning av arbetsmiljöuppgifter 05.1 Checklista: Fördelning

Läs mer

Fördelning av arbetsmiljöuppgifter

Fördelning av arbetsmiljöuppgifter Högskolan i Gävle 2011-11-23 Fördelning av arbetsmiljöuppgifter Enligt arbetsmiljölagen 3 kap 2 skall arbetsgivaren vidta alla åtgärder som behövs för att förebygga att arbetstagaren utsätts för ohälsa

Läs mer

Tjänsteskrivelse. Inspektion Arbetsmiljöverket november 2013. 2014-03-04 Vår referens. Anne Wolf Kvalitetscontroller. anne.wolf@malmo.

Tjänsteskrivelse. Inspektion Arbetsmiljöverket november 2013. 2014-03-04 Vår referens. Anne Wolf Kvalitetscontroller. anne.wolf@malmo. Malmö stad Stadsområdesförvaltning Väster 1 (1) Datum 2014-03-04 Vår referens Anne Wolf Kvalitetscontroller Tjänsteskrivelse anne.wolf@malmo.se Inspektion Arbetsmiljöverket november 2013 SOFV-2014-447

Läs mer

Fördelning av arbetsmiljöarbetsuppgifter i Härjedalens kommun

Fördelning av arbetsmiljöarbetsuppgifter i Härjedalens kommun FÖRFATTNINGSSAMLING BESLUT GÄLLER FR FLIK SID Kf 150 2015-10-05 Ks 12 1 Fördelning av arbetsmiljöarbetsuppgifter i Härjedalens kommun Inledning Huvudansvaret för arbetsmiljön vilar enligt arbetsmiljölagen

Läs mer

Fördelning av arbetsmiljöuppgifter i Ulricehamns kommun

Fördelning av arbetsmiljöuppgifter i Ulricehamns kommun Kommunstyrelsen 2015-01-08, 20 Fördelning av arbetsmiljöuppgifter i Ulricehamns kommun Enligt Arbetsmiljölagen och Arbetsmiljöverkets föreskrifter om systematiskt arbetsmiljöarbete (AFS 2001:1) ska arbetsgivaren,

Läs mer

SYSTEMATISKT ARBETSMILJÖARBETE

SYSTEMATISKT ARBETSMILJÖARBETE 1 SAM... ingen bisyssla! Skapad 2015-09-23 2 Systematiskt arbetsmiljöarbete innebär att vi i det dagliga arbetet: uppmärksammar och tar hänsyn till alla förhållanden i arbetsmiljön som kan påverka de anställdas

Läs mer

Arbetsbelastning SKYDDSROND: GENOMFÖRANDE FÖRBEREDELSER. ansvarig chef: skyddsombud: övriga deltagare:

Arbetsbelastning SKYDDSROND: GENOMFÖRANDE FÖRBEREDELSER. ansvarig chef: skyddsombud: övriga deltagare: SKYDDSROND: Arbetsbelastning datum: förvaltning eller motsvarande: arbetsplats: chef: skyddsombud: övriga deltagare: Bestämmelserna kring organisatorisk och social arbetsmiljö handlar bland annat om medarbetarnas

Läs mer

Ett förebyggande, systematiskt arbetsmiljöarbete leder till en bra arbetsmiljö som gynnar alla.

Ett förebyggande, systematiskt arbetsmiljöarbete leder till en bra arbetsmiljö som gynnar alla. Arbetsmiljö och SAM Arbetsmiljölagen I arbetsmiljölagen finns regler om skyldigheter för arbetsgivare om att förebygga ohälsa och olycksfall i arbetet. Det finns också regler om samverkan mellan arbetsgivare

Läs mer

Företagshälsovården behövs för jobbet

Företagshälsovården behövs för jobbet Företagshälsovården behövs för jobbet Det är viktigt att de anställda mår bra i sitt arbete och att arbetsmiljön är sund och säker. Det finns ett samband mellan olika psykosociala faktorer i arbetsmiljön,

Läs mer

Systematiskt arbetsmiljöarbete på arbetsplatsnivå rutin inom barn- och utbildningsförvaltningen Mer information finns i ledningsverktyget.

Systematiskt arbetsmiljöarbete på arbetsplatsnivå rutin inom barn- och utbildningsförvaltningen Mer information finns i ledningsverktyget. Rutin systematiskt arbetsmiljöarbete 1 (5) 2013-03-14 Systematiskt arbetsmiljöarbete på arbetsplatsnivå rutin inom barn- och utbildningsförvaltningen Mer information finns i ledningsverktyget. Med systematiskt

Läs mer

Svar till arbetsmiljöverket

Svar till arbetsmiljöverket Svar till arbetsmiljöverket Verksamhet Bildning ISM 2013/33012 Svar enligt krav, punkt 1-8 Bilagor Bilaga 1 Arbetsmiljöpolicy för Östra Göinge kommun Bilaga 2 Protokoll, Centrala samverkansgruppen 2014-02-24

Läs mer

Bilaga 1 LS 77/07 LS-LED06-422. Arbetsmiljöpolicy

Bilaga 1 LS 77/07 LS-LED06-422. Arbetsmiljöpolicy Bilaga 1 LS 77/07 LS-LED06-422 Arbetsmiljöpolicy Reviderad i november 2006 1. GRUNDLÄGGANDE VÄRDERINGAR Landstinget Sörmland ska skapa arbetsmiljöer som främjar personalens hälsa och förebygger ohälsa.

Läs mer

1. Syfte Syftet är klargöra uppgiftsfördelningen för att säkerställa en effektiv ledning och styrning inom SMART-området.

1. Syfte Syftet är klargöra uppgiftsfördelningen för att säkerställa en effektiv ledning och styrning inom SMART-området. Verktygslådan SMART Titel Utgåva Uppgiftsfördelning 2011-12-15 1. Syfte Syftet är klargöra uppgiftsfördelningen för att säkerställa en effektiv ledning och styrning inom SMART-området. 2. Förutsättningar

Läs mer

Systematiskt arbetsmiljöarbete. Glasmästeri Fasad Bilglas Ramverkstäder

Systematiskt arbetsmiljöarbete. Glasmästeri Fasad Bilglas Ramverkstäder Systematiskt arbetsmiljöarbete Glasmästeri Fasad Bilglas Ramverkstäder Glasklart! Bra arbetsmiljö ger ökad lönsamhet. Ett systematiskt arbetsmiljöarbete - SAM - ger ökad vinst genom minskade kostnader

Läs mer

Systematiskt Arbetsmiljöarbete

Systematiskt Arbetsmiljöarbete 2001-09-03 Systematiskt Arbetsmiljöarbete Arbetsmiljöarbetet ska ingå som en naturlig del i den dagliga verksamheten. Det behöver inte ta mycket tid att jobba med arbetsmiljön och samtidigt uppfylla myndigheternas

Läs mer

Riktlinjer till personalpolicy - Arbetsmiljö

Riktlinjer till personalpolicy - Arbetsmiljö Riktlinjer 2010-04-28 Riktlinjer till personalpolicy - Arbetsmiljö Antagna av Personal- och förhandlingsutskottet 2010-04-28, att gälla från och med 2010-05-17 2 Innehåll Bakgrund...3 Riktlinjer...3 Systematiskt

Läs mer

Personalavdelningens PA-handbok

Personalavdelningens PA-handbok Personalavdelningens PA-handbok Datum ARBETSMILJÖPROGRAM FÖR UDDEVALLA KOMMUN Antaget i Kommunstyrelsen 1994-06-28 Beslut om revidering i Kommunstyrelsen 1999-06-22 1 Bakgrund...1 2 Kommunövergripande

Läs mer

Varje föreläsnings syfte och koppling till utbildningsmål framgår i innehållsbeskrivningen nedan.

Varje föreläsnings syfte och koppling till utbildningsmål framgår i innehållsbeskrivningen nedan. Bättre arbetsmiljö Föreläsningsbilder Art nr: 885 Senast uppdaterat: februari 2015. Fallen till deltagare och handledare finns på www.prevent.se/fallbanken. För att läsa materialen behöver du ha programmet

Läs mer

Att förbättra kvinnors arbetsmiljö ett uppdrag från regeringen

Att förbättra kvinnors arbetsmiljö ett uppdrag från regeringen Att förbättra kvinnors arbetsmiljö ett uppdrag från regeringen Arbetsmiljöverket fick 2011 i uppdrag från regeringen att utveckla och genomföra särskilda insatser för att förebygga att kvinnor slås ut

Läs mer

Delegation avarbetsmiljöansvar

Delegation avarbetsmiljöansvar 111) 2010-11-26 SKOLFÖRVALTNINGEN Sören Gustafsson till Skol nämnden i Sala Delegation avarbetsmiljöansvar Kommunstyrelsen har i beslut 2006-11-13 160, antagit och fastställt Arbetsmiljöpolicy och delegations

Läs mer

Riktlinjer för systematiskt arbetsmiljöarbete

Riktlinjer för systematiskt arbetsmiljöarbete Riktlinjer för systematiskt arbetsmiljöarbete Reviderat av kommunstyrelsen 2008-06-11, 177 Reviderat av kommunstyrelsen 2009-08-12, 187 Reviderat av kommunfullmäktige 2011-04-26, 33 1(6) Innehåll Systematiskt

Läs mer

Beskrivning av Teknikförvaltningens systematiska hälso- och arbetsmiljöarbete

Beskrivning av Teknikförvaltningens systematiska hälso- och arbetsmiljöarbete Beskrivning av Teknikförvaltningens systematiska hälso- och arbetsmiljöarbete Teknikförvaltningen, 2008-08-14 Inledning En god och utvecklande arbetsmiljö bidrar till att förebygga arbetsskador och ohälsa,

Läs mer

TILLÄMPNING. Hudiksvalls kommun. Hot. och. våld

TILLÄMPNING. Hudiksvalls kommun. Hot. och. våld TILLÄMPNING Hudiksvalls kommun Hot och våld Hot och våld Tillämpningen beskriver hur Hudiksvalls kommun förebygger hot- och våldsituationer på arbetsplatserna. Målsättningen är att alla medarbetare ska

Läs mer

CHECKLISTA för systematiskt, organisatoriskt och socialt arbetsmiljöarbete (OSA+SAM)

CHECKLISTA för systematiskt, organisatoriskt och socialt arbetsmiljöarbete (OSA+SAM) CHECKLISTA för systematiskt, organisatoriskt och socialt arbetsmiljöarbete (OSA+SAM) Fokus för checklistan är den organisatoriska och sociala arbetsmiljön. Checklistan är tänkt att fungera som ett stöd

Läs mer

Resultatet av inspektionen

Resultatet av inspektionen 2013-03-20 IMS 2013/9936 1 (4) Distriktet i Stockholm Agneta Karlström, 010-730 9037 Uppsala läns landsting Box 602 751 25 UPPSALA Resultatet av inspektionen Ert org. nr 232100-0024 Arbetsställe Akademiska

Läs mer

Arbetsmiljö- och hälsoarbetet integreras i den dagliga verksamheten = ett kvalitetsarbete som bidrar till verksamhetens utveckling

Arbetsmiljö- och hälsoarbetet integreras i den dagliga verksamheten = ett kvalitetsarbete som bidrar till verksamhetens utveckling Arbetsmiljö- och hälsoarbetet integreras i den dagliga verksamheten = ett kvalitetsarbete som bidrar till verksamhetens utveckling Reagera Rehabilitering Förebyggande/risker Arbetsmiljö Främjande/förbättra

Läs mer

Grundläggande arbetsmiljö Systematiskt arbetsmiljöarbete Klicka här för att ändra format. Klicka här för att ändra format på

Grundläggande arbetsmiljö Systematiskt arbetsmiljöarbete Klicka här för att ändra format. Klicka här för att ändra format på Grundläggande arbetsmiljö Systematiskt arbetsmiljöarbete underrubrik Maria Morberg, 20161128 i bakgrunden Lagstiftning Arbetsmiljölagen AML Arbetsmiljöförordningen AMF Arbetsmiljöverkets föreskrifter AFS

Läs mer

Arbetsmiljöavtal Infranord 2012

Arbetsmiljöavtal Infranord 2012 AVTAL Arbetsmiljöavtal Infranord 2012 1 Avtalets omfattning Avtalet omfattar de enheter inom Infranord som utgör Infranord Sverige. 2 Inledning Arbetsmiljöarbetet ska utgå från en helhetssyn där fysiska,

Läs mer

Svar på skrivelse av Robert Johansson (S) om uppföljning av anmälningar till Arbetsmiljöverket

Svar på skrivelse av Robert Johansson (S) om uppföljning av anmälningar till Arbetsmiljöverket Stockholms läns landsting 1 (4) Landstingsstyrelsens förvaltning SLL Personal och utbildning Handläggare: Jannike Wenke Landsstingsstyrelsens j\c>/c / / ^ personalutskott "****"~" Svar på skrivelse av

Läs mer

SKYDDSROND: Arbetstid. datum: förvaltning eller motsvarande: arbetsplats: ansvarig chef: skyddsombud: övriga deltagare:

SKYDDSROND: Arbetstid. datum: förvaltning eller motsvarande: arbetsplats: ansvarig chef: skyddsombud: övriga deltagare: SKYDDSROND: Arbetstid datum: förvaltning eller motsvarande: arbetsplats: chef: skyddsombud: övriga deltagare: Bestämmelserna kring organisatorisk och social arbetsmiljö handlar bland annat om medarbetarnas

Läs mer

RIKTLINJER FÖR DET SYSTEMATISKA ARBETSMILJÖARBETET I NORRTÄLJE KOMMUN

RIKTLINJER FÖR DET SYSTEMATISKA ARBETSMILJÖARBETET I NORRTÄLJE KOMMUN RIKTLINJER FÖR DET SYSTEMATISKA ARBETSMILJÖARBETET I NORRTÄLJE KOMMUN Norrtälje kommun vill med denna riktlinje säkerställa att det systematiska arbetsmiljöarbetet är ändamålsenligt utifrån vad lagstiftning

Läs mer

Uppföljning av det systematiska arbetsmiljöarbetet år 2015

Uppföljning av det systematiska arbetsmiljöarbetet år 2015 Uppföljning av det systematiska arbetsmiljöarbetet år 2015 Februari 2016 Innehåll Uppföljning av det systematiska arbetsmiljöarbetet (SAM) 2015... 3 1 Syfte och genomförande... 3 2 Sammanfattning... 4

Läs mer

Arbetsmiljöutbildning för skyddsombud. Arbetsmiljö och arbetsmiljöarbete

Arbetsmiljöutbildning för skyddsombud. Arbetsmiljö och arbetsmiljöarbete Arbetsmiljöutbildning för skyddsombud Arbetsmiljö och arbetsmiljöarbete Vad är arbetsmiljö? Innehållet i arbetsmiljölagen (AML) Kapitel 1: Lagens ändamål och tillämpningsområde Kapitel 2: Arbetsmiljöns

Läs mer

Riktlinjer och handledning i det Systematiska arbetsmiljöarbetet. den 21 september 2015. Av: Maia Carlsson, Personalenheten

Riktlinjer och handledning i det Systematiska arbetsmiljöarbetet. den 21 september 2015. Av: Maia Carlsson, Personalenheten Riktlinjer och handledning i det Systematiska arbetsmiljöarbetet den 21 september 2015 Innehållsförteckning Inledning... 3 Riskbedömning av arbetsmiljön... 4 Åtgärdande av risker... 5 Rapportering och

Läs mer

PERSONALHANDBOK FAGERSTA KOMMUN Personalkontoret

PERSONALHANDBOK FAGERSTA KOMMUN Personalkontoret PERSONLHNDBOK FGERST KOMMUN 008-10-10 vsnitt 1(5) Lagar och förordningar rbetsmiljöarbetet styrs av bland annat lagar och förordningar. Grunden för allt arbetsmiljöarbete finns i rbetsmiljölagen (ML).

Läs mer

Patientsäkerhet och arbetsmiljö som bidrar till god hälsa. Annica Öhrn & Eva Granfeldt

Patientsäkerhet och arbetsmiljö som bidrar till god hälsa. Annica Öhrn & Eva Granfeldt Patientsäkerhet och arbetsmiljö som bidrar till god hälsa Annica Öhrn & Eva Granfeldt Det hänger ihop. Patientsäkerhet Kvalitetsoch förbättrings -arbete Arbetsmiljö 2 Systematiskt patientsäkerhets- och

Läs mer

Fördelning av arbetsmiljöuppgifter från kommunstyrelsen till kommundirektören

Fördelning av arbetsmiljöuppgifter från kommunstyrelsen till kommundirektören Fördelning av arbetsmiljöuppgifter från kommunstyrelsen till kommundirektören Innebörden av att fördela arbetsmiljöuppgifter Huvudansvaret för arbetsmiljön vilar på arbetsgivaren. Det är arbetsgivarens

Läs mer

Information. Så fungerar samverkan på olika nivåer. Enköpings kommun

Information. Så fungerar samverkan på olika nivåer. Enköpings kommun Information Så fungerar samverkan på olika nivåer Enköpings kommun Foto IBL Innehåll Inledning 5 Detta är samverkansavtalet 6 CSG central samverkansgrupp 8 FSG förvaltningens samverkansgrupp 10 SG enhetens

Läs mer

Guide för en bättre arbetsmiljö

Guide för en bättre arbetsmiljö Guide för en bättre arbetsmiljö Hur har ni det på arbetsplatsen? Vad bidrar till att det känns bra? Hur kan det bli bättre? 1 Börja med att svara på frågorna i rutan. Svaren ger troligtvis några exempel

Läs mer

2014-11-04. Riktlinjer för systematiskt Arbetsmiljö och Hälsoarbete. Antagen av kommunstyrelsen 2015-01-14 45

2014-11-04. Riktlinjer för systematiskt Arbetsmiljö och Hälsoarbete. Antagen av kommunstyrelsen 2015-01-14 45 Riktlinjer för systematiskt Arbetsmiljö och Hälsoarbete Antagen av kommunstyrelsen 2015-01-14 45 Gra storps kommuns riktlinjer fo r ha lsa, arbetsmiljo och rehabilitering Samverkansavtalet FAS 05 betonar

Läs mer