Utvärdering av första året med Karriärutveckling för alla

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Utvärdering av första året med Karriärutveckling för alla"

Transkript

1 Utvärdering av första året med Karriärutveckling för alla Kvalitativ utvärdering av satsningen på karriärutveckling i Nacka kommun 08/09 Klara Palmberg Mementor Ledarskap AB

2

3 Innehåll 1. Bakgrund... 1 Syftet med en kvalitativ utvärdering Arbetsmetod Resultat av fokusgrupper med elever... 3 Karriärinformation... 3 Karriärutbildning... 4 Karriärvägledning... 4 Behovet av tidigare information och diskussion om framtiden... 5 Vikten av bilder och förebilder kring framtiden... 5 Framtidens karriärvägledning... 6 Utvärdering och elevinflytande Resultat av enkät till de som gjort ett aktivt val av karriärvägledare... 7 Vad har fungerat bra... 7 Vad kan bli bättre... 8 Vikten av uppföljning och redovisning av kundnöjdhet... 8 Bilaga 1 Besökta skolor... 9 Bilaga 2 Definitioner av begrepp inom Karriärutveckling Bilaga 3 Konsultstöd... 11

4

5 1. Bakgrund Kommunfullmäktige beslutade i april 2008 att alla elever i Nacka ska erbjudas karriärutveckling. Karriärutveckling sammanfattar den ständigt pågående processen om att förstå och ta ansvar för sitt eget lärande och arbete. Projektet Karriärutveckling för alla har resulterat i att skolorna från och med hösten 2008 har förutsättningen att kunna tillämpa en förstärkt karriärutveckling för eleverna när det gäller information, utbildning och vägledning. Alla elever kan också från och med oktober 2008 välja en karriärvägledare och har ett visst antal samtal med karriärvägledaren garanterade. Syftet med en kvalitativ utvärdering Syftet med att göra en utvärdering är att få bättre kunskaper om resultaten av arbetet med karriärutveckling för alla och därigenom skapa ett underlag till att vidare utveckla och förbättra skolornas och vägledarnas arbete. Utvärderingen kan också ligga till grund för KUenheten att fortsatt utveckla verktyg för att mäta och följa satsningen på karriärutveckling. Syftet är också att fortsätta undersöka hur behovet av och efterfrågan på karriärvägledning ser ut hos kommunens medborgare. Utvärderingen har genomförts av Klara Palmberg, Mementor Ledarskap AB, för mer information om konsultstödet se Bilaga 3. 1

6 2. Arbetsmetod Viss utvärdering har skett under våren 2009 genom att den årliga kundenkäten har kompletterats med frågor kring karriärutveckling. Syftet är nu att utöka dessa kvantitativa resultat med en djupare, kvalitativ utvärdering genom främst fokusgrupper. Frågeställningen för utvärderingen är öppen och enkel: Vad har fungerat bra, och varför? Vad kan bli bättre, och hur? Om ni fick önska hur arbete med karriärutveckling skulle fungera, hur ser det då ut? Primära målgruppen för fokusgrupperna är elever (kunder) i; årskurs 8-9, år 2-3 på gymnasiet, samt i vuxenutbildningen. Varje fokusgrupp har bestått av tre till åtta elever och pågått ca två timmar. Totalt har 22 elever deltagit i fokusgrupperna, se Bilaga 1 för redovisning av deltagande skolor och anordnare. Som komplement till fokusgrupperna har ett utskick till alla de som aktivt gjort ett val av karriärvägledare med några få frågor (baserade på kundenkäten) samt ett par öppna frågor om vad som fungerat bra, vad som kan bli bättre, om det motsvarat ens förväntningar. För utskicket har Nacka kommuns enkätverktyg använts. Totalt har 25 personer (elever eller deras föräldrar) svarat på enkäten, av de 74 som enkäten distribuerades till. Fokusgrupperna och enkäten genomfördes under slutet på maj och början av juni Ett stort tack till de rektorer, biträdande rektorer och vägledare på skolorna som hjälp till att planera fokusgrupperna precis i slutet på terminen och mitt i skolavslutningsstöket. Ett stort tack också till de elever som ställde upp och delade med sig av sina erfarenheter och tankar. 2

7 3. Resultat av fokusgrupper med elever Under följande tre rubriker kommer de goda exempel och styrkor, respektive förbättringsmöjligheter och svagheter som kom upp under diskussionerna i fokusgrupperna att redovisas: Karriärinformation Karriärutbildning Karriärvägledning. För definitioner av begreppen se Bilaga 2. Vidare redovisas resultaten från fokusgrupperna gällande önskemål för framtiden under fyra rubriker: Behovet av tidigare information och diskussion om framtiden Vikten av bilder och förebilder kring framtiden Framtidens karriärvägledning Utvärdering och elevinflytande Det tåls att uppmärksamma att detta är en kvalitativ utvärdering med ett litet underlag som syftar till att hitta exempel och beskrivningar av goda och mindre goda exempel och som inte gör anspråk på att vara heltäckande. Karriärinformation Styrkor och goda exempel Det är flera elever som berättar om goda exempel om hur man inför gymnasie/högskolemässan förberett sig tillsammans i klassen. Någon berättade om hur man i klassen förberedde användbara frågor som man kunde ställa till de skolor som man var intresserad av. En gymnasieelev beskrev hur de hade gått på gymnasiemässan redan i åttan och därmed fått mer motivation att t.ex. erhålla de betyg de behövde för att komma in på de program de hade hittat. Svagheter och förbättringsmöjligheter Många elever beskriver hur det är svårt att hitta basal information kring t.ex: hur meritpoängsystemet fungerar, behörighetskrav till utbildningar, när öppna hus hålls på olika skolor, innehållet på olika program på högskolan och gymnasiet samt hur utbildningssystemet fungerar när man kommer som nyanländ (hur man navigerar sig från SFI, komvux osv). En av eleverna på SFI beskrev hur även hennes svenska pojkvän har svårt att navigera i hur systemen fungerar. En av eleverna som studerade på vuxenutbildningen uttryckte det som att skulle jag ha vetat om att den här utbildningen fanns till hade jag börjat tidigare. Hon föreslår att det borde informeras mer om utbudet i vuxenutbildningen via kanaler där de som kanske inte planerar att läsa vidare kan nås, t.ex. Arbetsförmedlingen, biblioteken, Sickla Köpkvarter, Nacka Forum mm. Inte bara genom annonser från enskilda anordnare, utan om hela utbudet. 3

8 Karriärutbildning Styrkor och goda exempel En av eleverna på gymnasiet beskrev hur de inom hennes program med textilinriktning haft en kurs i hantverksorientering där ett delmoment handlade om att skaffa sig kunskap om inom vad man kan arbeta och hur man kan komma dit inom deras område. Upplägget som beskrevs var att alla eleverna i klassen fick i uppgift att ta reda på t.ex. fortsättningsutbildningar, yrken osv. Uppgiften var att ta reda på mer genom att söka information och intervjua yrkesverksamma och utbildningsanordnare. Resultatet redovisades sedan för hela klassen och dokumentationen samlades i en gemensam bok som alla fick ett exemplar av. Detta gav, enligt henne, en orientering om var man kunde ta vägen, både direkt efter gymnasiet, men också idéer om karriärvägar. Svagheter och förbättringsmöjligheter Inom IV-programmet beskrev eleverna vikten av att i början fokusera på uppmuntran och motivation, snarare än lektioner. De beskriver hur viktigt det är med uppmuntran för att hitta det man är bra på. När man börjar IV är man ofta ledsen och har lite dåligt självförtroende. Samtidigt beskriver de hur viktigt det är att tydliggöra att det är upp till dig och hur viktigt det är att man tar ansvar för sin egen utbildning. Karriärvägledning Styrkor och goda exempel Fler av eleverna är mycket nöjda med de vägledningssamtal de haft, kommentarerna är bl.a: Bra med en neutral SYV som utgick från det jag hade tänkt om skola och program Jag visste vad jag vill bli, och SYV hjälpe mig att tänka hur jag kan komma dit Jag träffade SYV tillsammans med mina föräldrar och det var jättebra (högstadiet) Jag tog kontakt på eget initiativ och träffade SYV redan i åttan, vilket var bra Vår SYV har koll på eleverna och klasserna (gymnasiet) SYV visade på framtidsmöjligheter, hon hade koll och uppmuntrade. Det var bra att få se alla alternativ som finns när man inte vet vad man vill SYV här på SFI är hjälpsam På vår vux-utbildning har vi coacher istället för lärare som ger oss individuell hjälp. Hon har arbetat med det vi utbildar oss till och är erfaren inom området. En gång i veckan kan man boka in tid hos henne för individuella samtal på 30 min eller en timme. Inom Kunskapsskolan har mentorerna en framskjuten roll i vägledningen och träffar eleverna individuellt minst 15 minuter i veckan för samtal om skolan, men också om framtiden. Det är tydligt i fokusgrupperna att det finns en stor spridning mellan eleverna; från de som har en mycket tydlig bild av vad de upplever sig starka inom och hur de ska utbilda sig vidare, till de som är mycket osäkra på sina egna styrkor och svagheter och hur de ska navigera sig vidare i framtiden. 4

9 Svagheter och förbättringsmöjligheter Vägledningen på skolorna uppfattas inte alltid som neutral. Denna kommentar kommer främst från högstadieelever på skolor som också har gymnasieskolor där de upplever att vägledaren informerar mycket om den egna gymnasieskolan och kanske mindre om andra skolor. Flera elever har kommenterat att vägledningen känns allmän och inte individanpassad. Att vägeldaren inte hinner lära känna dem som personer för att kunna vägleda dem. Många elever påpekar att vägledningen sätter igång väldigt nära inpå valet inför nästa utbildningssteg (gymnasiet eller högskolan). Mycket få elever har träffat vägledaren eller tagit del av karriärinformation eller karriärutbildning innan årskurs 9 eller år 3 i gymnasiet. Flera elever har påtalat den låga tillgängligheten till vägledaren. De har stor förståelse för att han eller hon ansvarar för många elever, men är frustrerade att man inte kommer i kontakt när man har behov. Ett förslag från eleverna är att vägledaren borde använda storgruppsinformation i högre grad för att ge alla basinformationen t.ex. hur det fungerar med individuella val, behörigheter eller meritpoäng, och sedan ha möjlighet till mer individuella samtal där man kan fokuserar på vägledning och inte information. Behovet av tidigare information och diskussion om framtiden Mer information skulle lugna stressen Kommer man in i gymnasietänkandet tidigare så blir det viktigare att plugga Alla elever är överens om att det är viktigt att tidigt informera och tydliggöra hur framtiden ser ut och vad som krävs i nästa utbildningssteg. En högstadiegrupp pratade om vikten att skapa medvetenhet hos eleverna om gymnasiet och framtiden därefter redan i sjuan, att i åttan informera om program och ungefärliga betyg som krävs samtidigt som man redan i åttan bör ha sitt första vägledningssamtal. De diskuterade om att man i åttan skulle börja väldigt brett kring vad är gymnasiet, allt för att göra eleverna mer intresserade av att plugga upp sina betyg. Eleverna beskriver det som att i åttan kändes inte betygen lika viktiga som de faktiskt är de kommer ju att avgöra mitt gymnasieval. Många beskriver att stressen över valet till nästa utbildningssteg skulle kunna minskas om man var mer medveten och informerad om vad som kommer att krävas av en i framtiden. Inför gymnasiet lyfter eleverna fram vikten av att få information om vad ens gymnasieval innebär vilka möjligheter det leder till, men också vad man utesluter med sitt val (t.ex. kring behörighet till olika program på högskolan). Tidig information om meritpoäng och annat som påverkar ens möjlighet och behörighet till fortsatta studier så att man kan göra medvetna val genom hela utbildningen. Programeleverna på gymnasiet efterfrågade mer information redan under år 1 på gymnasiet. Vikten av bilder och förebilder kring framtiden Flera grupper lyfter fram bristen på förebilder och bilder inför framtiden som kan ge motivation att satsa på skolan. Önskemål om föreläsningar på den egna skolan från de som studerar i högre utbildningsstadier eller är yrkesverksamma uttrycks i flera grupper. Förslagen är bl.a. öppna föreläsningar där man kan gå på det man vill t.ex. på lunchen. Högstadieeleverna uttrycker önskemål om att gå på studiebesök och öppna hus på närliggande gymnasier i en grupp av intresserade elever. 5

10 Eleverna beskriver samtidigt hur deras tankar om framtiden hela tiden förändras och påverkas av vänner, familj och media. Gymnasieeleverna beskriver hur universitetet känns nära i tiden men väldigt långt borta, man vet inte vad man vill bli eller vad man vill läsa. Genom t.ex. samarbeten med högskolan föreslår de att man skulle kunna få förebilder och också mer motivation för framtida studier. Framtidens karriärvägledning Det är mycket tydligt att eleverna efterfrågar en aktivare vägledning som börjar redan i årskurs 7 och år 1 i gymnasiet. Eleverna föreslår att under det första året arbeta i grupp inom det som kategoriseras som karriärutbildning för att öka medvetenheten och informera. Under följande år efterfrågar eleverna individuell vägledning för att komma på banan med sina egna funderingar inför framtiden, sina alternativ och möjligheter. Eleverna beskriver själva att det borde vara obligatoriskt med vägledningssamtal och inte som idag på de flesta skolor där man får anmäla sig till en tid om man vill. Att vidga gruppen som är med vid vägledningen till även föräldrar och mentorer föreslås av flera elever. Man föreslår också att vägledaren borde kolla upp elevernas betyg för att se var man har sina styrkor. Utvärdering och elevinflytande Flera elever har lyft fram att de uppskattar att bli tillfrågade om vad de tycker och hur de har upplevt satsningen på karriärutveckling: dessa möten borde man ha varje år så att de kan förbättra sig när man bestämmer om detta [karriärutveckling] på kommunen så borde man ha elever där Eleverna beskriver att om man vill påverka på sina skolor så får man verkligen ligga på. Eleverna på IV-programmet lyfter fram att de inte upplever så stora möjligheter att påverka upplägget på sin utbildning: vi har knappt någon mentorstid och inga klassråd. 6

11 4. Resultat av enkät till de som gjort ett aktivt val av karriärvägledare Resultatet av enkäten visar på en mycket stor variation bland anordnarna av karriärvägledning: från de som är mycket nöjda med den vägledning de fått ta del av genom checken, till de som inte ens blivit kontaktade av den vägledare som de aktivt valt (och som därmed fått utbetalning av checkbeloppet). Antalet kommentarer per anordnare är på inget sätt representativt för hur nöjda eller missnöjda eleverna är. Citaten redovisas för att lyfta fram goda exempel och svagheter. Lägg också märke till att underlaget är litet, resultaten baseras på svar från 25 respondenter av 74 möjliga. Vad har fungerat bra när det gäller vägledningen och informationen som du har fått av karriärvägledaren? Många respondenter är mycket nöjda med den vägledning som man fått under året: Extremt positivt överraskad [ ] suverän kontakt (Get Ready) Hon har hjälpt mig att komma fram till de tydligaste punkterna i mitt liv som jag tycker bäst om att hålla på med och vad jag helst vill fortsätta med. (Löwenfeldt) Det var bra att kunna ställa frågor på webben. All information om valet fanns på ett ställe och det var lätt att hitta. (Framtidsutveckling) Få prata med någon utanför familjen. Få hjälp att ta reda på information. Sen att få hjälp och prata om vad man har för framtidsplaner. (Astrea) Har fått mycket engagerad och praktisk hjälp att själv kunna ta tag i nya utmaningar. (Löwenfeldt) Hon fick mig att tänka på nya möjliga jobb jag kan välja. (Get Ready) Jag har fått hjälp med att organisera mitt studerande. Det var skönt att ha någon att prata med när det inte gick så bra och jag blev mer motiverad att plugga. (Löwenfeldt) Karriärvägledaren har uppmuntrat och verkligen peppat mig att börja fundera över min framtid. Hon har väckt nya tankar och hjälpt mig att gå vidare med mina funderingar. (Löwenfeldt) Jag fick en ambitiös och kunnig studievägledare [ ] Hon hade förberett sig väl och lagt upp mötet mycket strategiskt och professionellt. (Vistas) Vi var tre killar och deras mammor och fick flera timmar tillsammans med en kompetent karriärvägledare som fick både killar och mammor att tänka till. (Newstart) Det var lätt att få kontakt med SYV via deras system på webben. Min egen vägledare på skolan är ofta borta. (Framtidsutveckling) Det är väldigt bra anpassat till varje individ. Man får hjälp med det man vill ha hjälp med. (Lövenfeldt) 7

12 Vad kan bli bättre när det gäller vägledningen och informationen som du fått av karriärvägledaren? Respondenterna har flera idéer om förbättringsområden när det gäller karriärvägledningen: Det enda var nog att man skulle bestämt ett uppföljningsmöte. På så sätt hade vi nog läst igenom mer av materialet hemma för att vara mer taggade inför nästa träff. (Newstart) Fler tillfällen att träffas. (Get Ready) Få mer information. Jag fick inte så mycket hjälp om vilka högskolor som finns. (Lövenfeldt) Jag tycker att det tog lite väl lång tid innan de hörde av sig om vägledningsmötets datum och tidpunkt. Det var jag själv som fick höra av mig efter att ha skickat in obligatorisk information om mina framtidsplaner. (Vistas) Jag tycker att karriärcoachen borde ha bättre kunskap om de olika kurserna, högskolorna och liknande. (Lövenfeldt) Några är dock mycket missnöjda då de inte ens har blivit kontaktade av den anordnaren som de aktivt valt: Ingen information alls, hon har inte kontaktat oss. (Saltsjöbadens Samskola) Ingenting har fungerat bra. (Västeråsa) Jag har inte fått någon information alls. Min karriärvägledare har inte hört av sig till mig så jag är mycket missnöjd. Jag anmälde mig för flera månader sedan och fick ett papper där det stod att min vägledare skulle kontakta med, men jag har inte fått något svar. (YBC) Min vägledare har inte tagit kontakt med mig så jag har inte fått någon information eller vägledning för den delen heller. (Newstart) Jag har valt karriärvägledare men inte fått någon, hur ska jag göra då? Kommer jag att få en och vem är det som ska ta initiativet? (3CL i Tyresö) Det har inte hänt något sedan vårt val vid årsskiftet. (Centrum för arbete och studier, Värmdö kommun) Vikten av uppföljning och redovisning av kundnöjdhet Då några anordnare har fått både mycket goda omdömen, men samtidigt kommentarer om att eleverna inte ens har blivit kontaktade kan en förklaring vara att kundvalssystemen inte ännu fungerar helt och hållet. Alternativt har inte anordnarna struktur i sina processer från val till etablerad kontakt. I kontakten med anordnare under utvärderingen har även dessa haft kommentarer om hur informationen och valsystemet fungerar. Detta bör följas upp vidare. Resultaten från enkäten kan vidare tolkas som en tydlig indikation på behovet av uppföljning av vägledningschecken. Det är viktigt att hitta sätt att transparent visa upp utvärderingar av enskilda anordnare så att elever och föräldrar kan göra medvetna val om karriärvägledare. 8

13 Bilaga 1 Besökta skolor Gymnasiet Nacka gymnasium (en grupp på fyra programelever från kultur och hantverk åk 2, samt en grupp på fem IV-elever) Högstadiet Nöjda elever (3-4 på enkäten) Mindre nöjda (1-2 på enkäten) 71 % 25 % Samskolan högstadiet (åk 8 och 9, totalt sex elever) 72 % 18 % Kunskapsskolan i Nacka (tre elever från åk 9) 62 % 29 % Vuxenutbildningen Kompetensutvecklingsinstitutet (två elever) 93 % 4 % Utbildningsborgen (två elever) 73 % 21 % Utifrån frågorna på kundenkäten: - Jag är nöjd med den information och vägledning jag får inför framtida yrkesval (fråga 26, årskurs 8) - Jag är nöjd med den information och vägledning jag har fått i gymnasieskolan inför framtida yrkesval (fråga 27, gymnasiet år 2) - Jag är nöjd med den information och studieplanering som jag har fått av skolan (fråga 17, vuxenutbildning) 9

14 Bilaga 2 Definitioner av begrepp inom Karriärutveckling Karriärutveckling som leder till karriärkompetens bygger på tre delar: Karriärinformation Generell karriärinformation, webbaserat, länkar, tips, guider om att skriva CV eller anställningsintervjuer mm. Karriärutbildning Utveckling av kunskap, färdigheter och attityder inom skolan. Syftet är att hjälpa elever att kunna göra egna val beträffande sina fortsatta studier och framtida liv. Inkluderar också karriärguidning som aktivt stöttar människor att gå från en allmän förståelse för utbildning och arbetsliv till att mera specifikt förstå de möjligheter som finns öppna för dem som individer. Karriärvägledning En aktivitet ledd av en professionell vägledare ofta i form av en till en eller i små grupper vars syfte är att hjälpa individer att upptäcka sina egna personliga förutsättningar för att välja utbildning/yrke. 10

15 Bilaga 3 Konsultstöd Mementor Ledarskap AB har blivit tillfrågade att genomföra en kvalitativ utvärdering av arbetet med karriärvägledning i Nacka kommun, uppdragsansvarig har varit Klara Palmberg. Klara är konsult i Mementor Ledarskap AB och har en bred erfarenhet av verksamhetsutveckling. Hon har en stark bakgrund i process- och kvalitetsutveckling med erfarenheter som kombinerar konsultarbete och doktorandstudier av framgångsrika organisationer. Hon har arbetat med skolorna och rektorerna i Nacka kommun både som konsult och forskare. Under 2007 och 2008 har Mementor Ledarskap arbetat med ett antal uppdrag för Nacka kommun, bl.a. inom projektet Fler friska företagsamma Nackabor och Karriärutveckling för alla. Klara har dessutom gjort fokusgrupper inom ramen för utredningen kring Kulturlokaler i Älta och deltar för närvarande i projektet NILS utveckling av styrning och ledning av Nackas kommunala skolor, bl.a. som opponent för projektgruppens dokumentation. Klara har en civilingenjörsexamen i Industriell ekonomi och försvara sin doktorsavhandling i Kvalitetsteknik i augusti 2009, vid Luleå tekniska universitet. 11

Utvecklingsplan för studie- och yrkesvägledning

Utvecklingsplan för studie- och yrkesvägledning 1(8) 2(8) Fredrik Aksell Fredrik.aksell@svedala.se Grundskola och gymnasium Utvecklingsplan för studie- och yrkesvägledning Studie- och yrkesvägledning Studie- och yrkesvägledning kan beskrivas som en

Läs mer

Utvecklingsplan för studie- och yrkesvägledning

Utvecklingsplan för studie- och yrkesvägledning 1(8) 2(8) Fredrik Aksell Fredrik.aksell@svedala.se Grundskola och gymnasium Utvecklingsplan för studie- och yrkesvägledning Studie- och yrkesvägledning Studie- och yrkesvägledning kan beskrivas som en

Läs mer

Upphävande av kundvalssystem för karriärvägledning

Upphävande av kundvalssystem för karriärvägledning 2013-11-13 1 (5) TJÄNSTESKRIVELSE Dnr KFKS 2013/669-628 Kommunstyrelsen Upphävande av kundvalssystem för karriärvägledning Förslag till beslut Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att kundval för

Läs mer

Grundsärskolan i Sjöbo. Arbetsplan för studie- och yrkesvägledningen vid Grundsärskolan i Sjöbo.

Grundsärskolan i Sjöbo. Arbetsplan för studie- och yrkesvägledningen vid Grundsärskolan i Sjöbo. Grundsärskolan i Sjöbo Arbetsplan för studie- och yrkesvägledningen vid Grundsärskolan i Sjöbo. Upprättad: 20160614 av rektor, syv och mentorer Revideras juni 2017 Inledning Bestämmelserna i Läroplan för

Läs mer

Individuellt anpassat stöd/utbildning/praktik Individuellt strukturerande samtal/stöd med elever i eller utanför skolan

Individuellt anpassat stöd/utbildning/praktik Individuellt strukturerande samtal/stöd med elever i eller utanför skolan Vinnaverkstaden Metodkategori 1 och 4 Individuellt anpassat stöd/utbildning/praktik Individuellt strukturerande samtal/stöd med elever i eller utanför skolan Problemet: Skolan har allt svårare med den

Läs mer

Kristoffer Jarefeldt, Vd och ansvarig utgivare kristoffer@framtid.se 1 (10)

Kristoffer Jarefeldt, Vd och ansvarig utgivare kristoffer@framtid.se 1 (10) Framtid.se en undersökning om arbetsmarknadskunskap hos unga Denna undersökning baseras på frågeställningar under två olika perioder, mot två olika åldersgrupper. Totalt antal respondenter är 3.982 unga,

Läs mer

2014-04-29 (Uppdat 150929) Studie- och yrkesvägledning i Vellinge kommun, inklusive Arbetsplan 2014 2017

2014-04-29 (Uppdat 150929) Studie- och yrkesvägledning i Vellinge kommun, inklusive Arbetsplan 2014 2017 2014-04-29 (Uppdat 150929) Studie- och yrkesvägledning i Vellinge kommun, inklusive Arbetsplan 2014 2017 Vad är studie- och yrkesvägledning? I Vellinge kommun finns studie- och yrkesvägledarna samlade

Läs mer

BOU2015/393 nr 2015.2996. Handlingsplan för Studie- och yrkesvägledning i Håbo kommun

BOU2015/393 nr 2015.2996. Handlingsplan för Studie- och yrkesvägledning i Håbo kommun BOU2015/393 nr 2015.2996 Handlingsplan för Studie- och yrkesvägledning i Håbo kommun 2015/2016 Innehållsförteckning Inledning... 3 Studie- och yrkesvägledning... 4 Ansvar... 5 Huvudmannens ansvar... 5

Läs mer

Hur det är att vara arbetslös i fina Sverige.

Hur det är att vara arbetslös i fina Sverige. Hur det är att vara arbetslös i fina Sverige. Är det inte meningen att samhället ska hjälpa de som har det mindre bra? Är det inte meningen att man ska få stöd till ett bättre mående och leverne? Är det

Läs mer

om läxor, betyg och stress

om läxor, betyg och stress 2 126 KP-läsare om läxor, betyg och stress l Mer än hälften av KP-läsarna behöver hjälp av en vuxen hemma för att kunna göra läxorna. l De flesta tycker att det är bra med betyg från 6:an. l Många har

Läs mer

Bildningsförvaltningen

Bildningsförvaltningen Bildningsförvaltningen 1(11) 2013-04-19 Handlingsplan för studie- och yrkesorientering i alla skolformer i Åstorps kommun Pål Olsson Ulla Dahlgren Gunilla Maltesson Lizen Johansson Helena Larsson 2(11)

Läs mer

En samlad studie- och yrkesvägledning i Tyresö

En samlad studie- och yrkesvägledning i Tyresö En samlad studie- och yrkesvägledning i Tyresö Tyresö kommun / 2012-11-22 2 (12) Utredare: Marita Sirviö Utvecklingsförvaltningen 08-5782 95 09, marita.sirvio@tyreso.se Tyresö kommun 2013-01-09 3 (12)

Läs mer

LUNDS TEKNISKA HÖGSKOLA

LUNDS TEKNISKA HÖGSKOLA En guide till dig som ska ha en LUNDS TEKNISKA HÖGSKOLA 1 INNEHÅLL 2 Hur guiden kan användas... 2 3 Mentorprogrammets upplägg... 3 3.1 Mål med mentorprogrammet... 3 3.2 Utformning av mentorprogrammets...

Läs mer

rapport med utvärdering och erfarenheter från 2009-2010 Klara Palmberg & Margareta Palmberg Mementor Ledarskap AB www.mementor.se

rapport med utvärdering och erfarenheter från 2009-2010 Klara Palmberg & Margareta Palmberg Mementor Ledarskap AB www.mementor.se Forsknings och utvecklingslaboratorier rapport med utvärdering och erfarenheter från 2009-2010 Klara Palmberg & Margareta Palmberg Mementor Ledarskap AB www.mementor.se Forskning och utveckling inom förskolor

Läs mer

Verksamhetsplan Studie- och yrkesvägledning

Verksamhetsplan Studie- och yrkesvägledning Verksamhetsplan yrkesvägledning Reviderad juni 2013 Innehållsförteckning Inledning... 2 Organisation... 2 Vägledningsverksamhetens övergripande mål och syfte... 2 Bakgrund... 3 yrkesvägledning allt viktigare

Läs mer

Idrottsstjärnors syn på ekonomi och ekonomisk rådgivning. Public Relations Enkät Juli 2008

Idrottsstjärnors syn på ekonomi och ekonomisk rådgivning. Public Relations Enkät Juli 2008 Idrottsstjärnors syn på ekonomi och ekonomisk rådgivning Public Relations Enkät Juli 2008 Bakgrund Capture och Impera kommunikation har genomfört och sammanställt följande enkät riktat till svenska toppidrottare

Läs mer

Barns och ungdomars kommentarer kring barn- och ungdomshälsan

Barns och ungdomars kommentarer kring barn- och ungdomshälsan 213-2-1 Barns och ungdomars kommentarer kring barn- och ungdomshälsan Önskas mer information om hur Landstinget Kronoberg arbetar med kontaktklasser eller om innehållet i denna rapport, kontakta: Susann

Läs mer

Plan för studie- och yrkesvägledning

Plan för studie- och yrkesvägledning Plan för studie- och yrkesvägledning Döderhults skolområde 1 Inledning Studie- och yrkesvägledning är en angelägenhet för hela skolan och för samhället i stort. Att göra val inför framtiden är en ständigt

Läs mer

Organisationsbeskrivning

Organisationsbeskrivning Organisationsbeskrivning Organisation Organisationen kring Individuella programmet (IV) på Österlengymnasiet i Simrishamn består av en studie-och yrkesvägledare, en specialpedagog, fyra pedagoger och en

Läs mer

Lärar/vägledarinformation

Lärar/vägledarinformation Lärar/vägledarinformation Portfolio - Personlig utvecklingsplan Syfte att utveckla och stödja självstyrt lärande genom att fokusera på det egna ansvaret för kunskapsinhämtning och personlig utveckling.

Läs mer

2010-09 - 14 Skolan och arbetslivet. Kvalitet i studie- och yrkesvägledning. hela skolans ansvar

2010-09 - 14 Skolan och arbetslivet. Kvalitet i studie- och yrkesvägledning. hela skolans ansvar 2010-09 - 14 Skolan och arbetslivet Kvalitet i studie- och yrkesvägledning hela skolans ansvar Skolverkets vision och dokumentation Gränslös kunskap och lustfyllt lärande Skolverket visar vägen Utveckla

Läs mer

Arbetsplan en grund för fortsatt planering av studie- och yrkesvägledning (Mälargymnasiet, NT och YTC)

Arbetsplan en grund för fortsatt planering av studie- och yrkesvägledning (Mälargymnasiet, NT och YTC) Bilaga 2.1. Ärende: Förslag att utveckla och förstärka studie- och yrkesvägledningen i Järfälla för gymnasieungdomar m.m. 2014-11-24 Arbetsplan en grund för fortsatt planering av studie- och yrkesvägledning

Läs mer

Plan för. Studie- och yrkesvägledning i Tranås kommun

Plan för. Studie- och yrkesvägledning i Tranås kommun Plan för Studie- och yrkesvägledning i Tranås kommun Innehållsförteckning Studie- och yrkesvägledning i Tranås kommun... 2 Definition av studie- och yrkesvägledning... 2 Mål för studie- och yrkesvägledningen...

Läs mer

Nämndens beslut. Informationen noteras. Ärendebeskrivning. 31 Studiestöd för invandrare DNr 2007 GAN 020. Nämndens beslut. Informationen noteras.

Nämndens beslut. Informationen noteras. Ärendebeskrivning. 31 Studiestöd för invandrare DNr 2007 GAN 020. Nämndens beslut. Informationen noteras. Gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden Torsdagen den 3 maj 2007, kl 15.00-20.10 30 C3L:s verksamhet Nämndens sammanträde inleds med en genomgång och redovisning av verksamheten vid C3L. 31 Studiestöd för

Läs mer

ABF Stockholm. Vuxenutbildning - Våren 2010

ABF Stockholm. Vuxenutbildning - Våren 2010 Vuxenutbildning - Våren svar, % Normer och värden 1. Jag känner mig trygg i min skola/utbildning. 0 1 2,,0,, 2. Jag behandlas bra av mina studiekamrater. 1 21 1 1,,. Lärarna bemöter mig på ett positivt

Läs mer

Målmedveten satsning på aktionsforskning i Varberg

Målmedveten satsning på aktionsforskning i Varberg Målmedveten satsning på aktionsforskning i Varberg 1 Målmedveten satsning på aktionsforskning i Varberg I Varberg finns sedan länge en ambition att sprida aktionsforskning som en metod för kvalitetsarbete

Läs mer

Ungdomssatsning på utbildning i Luleå

Ungdomssatsning på utbildning i Luleå Kommunstyrelsen 2009-12-07 233 607 Arbets- och personalutskottet 2009-11-16 245 531 Dnr 09.672-613 deckf14 Ungdomssatsning på utbildning i Luleå Bilaga: Sammanställning över kurser Ärendebeskrivning I

Läs mer

Verksamhetsplan 2014. Komvux. grundläggande. Komvux. gymnasial. Särvux. Samhällsorientering. Sfi svenska för invandrare

Verksamhetsplan 2014. Komvux. grundläggande. Komvux. gymnasial. Särvux. Samhällsorientering. Sfi svenska för invandrare Verksamhetsplan 2014 Komvux gymnasial Komvux grundläggande Särvux Samhällsorientering Sfi svenska för invandrare VERKSAMHETERNA Kommunal vuxenutbildning på gymnasial nivå De kurser som erbjuds följer gymnasiets

Läs mer

Introduktion till studier på Masugnen och sfi

Introduktion till studier på Masugnen och sfi Introduktion till studier på Masugnen och sfi Innehållsförteckning Till nya studerande på sfi i Lindesberg... 3 Hej!... 3 Syfte... 3 Masugnens utbildningsverksamhet... 3 Våra kurser och spår... 3 Frånvaro...

Läs mer

Karriärrådgivning och studievägledning: en tjänst för studenterna!

Karriärrådgivning och studievägledning: en tjänst för studenterna! Karriärrådgivning och studievägledning: en tjänst för studenterna! En undersökning av Uppsala universitets studievägledning Till Ted: En check förstasida här på något sätt. Loggan bör finnas med. * Det

Läs mer

Diversa kompetensutveckling för lika möjligheter

Diversa kompetensutveckling för lika möjligheter Utvärdering - sammanställning Språk, flerspråkighet och språkinlärning, Kjell Kampe 26 mars 2012 1. Vilka förväntningar hade du på den här dagen? - Jag förväntade mig nya kunskaper kring språk och språkinlärning

Läs mer

Utvärdering/sammanställning av UM Lönnens utåtriktade arbete läsåret 09/10

Utvärdering/sammanställning av UM Lönnens utåtriktade arbete läsåret 09/10 Utvärdering/sammanställning av UM Lönnens utåtriktade arbete läsåret 9/ Grundskolor Ungdomsmottagningen Lönnen gör inför varje ny termin ett utskick till 19 grundskolor där vi erbjuder deras elever (i

Läs mer

Riktlinjer för Studie- och karriärvägledning vid Uppsala universitet

Riktlinjer för Studie- och karriärvägledning vid Uppsala universitet Dnr 2013/135 Riktlinjer för Studie- och karriärvägledning vid Uppsala universitet Fastställd av rektor 2014-09-02 Innehållsförteckning Inledning 3 Syfte: 3 Mål: 4 Organisation och ansvar 4 Studie- och

Läs mer

Verksamhetsplan Studie- och yrkesvägledning

Verksamhetsplan Studie- och yrkesvägledning Verksamhetsplan Studie- och yrkesvägledning För elever i grundskola, grundsärskola, gymnasieskola, gymnasiesärskola och komvux Innehållsförteckning Inledning... 3 Syfte... 3 Mål... 3 Vad är studie- och

Läs mer

Handlingsplan för studie- och yrkesvägledning i Hofors kommun

Handlingsplan för studie- och yrkesvägledning i Hofors kommun Handlingsplan för studie- och yrkesvägledning i Hofors kommun Vad är studie- och yrkesvägledning? Studie- och yrkesvägledning är en viktig del i det livslånga lärandet och ett stöd i en individs ständigt

Läs mer

ABSOLUT FÖRÄLDER ÅK 6, LÄSÅR 11/12

ABSOLUT FÖRÄLDER ÅK 6, LÄSÅR 11/12 ABSOLUT FÖRÄLDER ÅK 6, LÄSÅR 11/12 Kurserna har genomförts på Edvinshus, Köpingebro, Östra/Bleke och Svarte under v. 5-6 och på Löderup, Backa, Änga och Sövestad under v 10-12, två kurskvällar per skola.

Läs mer

Arena för Samverkan Skola Arbetsliv. Skåne 19 april 2013 Gabriella Holm gabriella@skolsamverkan.se 070 615 30 16

Arena för Samverkan Skola Arbetsliv. Skåne 19 april 2013 Gabriella Holm gabriella@skolsamverkan.se 070 615 30 16 Arena för Samverkan Skola Arbetsliv Skåne 19 april 2013 Gabriella Holm gabriella@skolsamverkan.se 070 615 30 16 Samverkan skola - arbetsliv Är det nödvändigt och betydelsefullt för skolan och eleven? Möjlighet

Läs mer

LUPP 2012 Vimmerby kommun

LUPP 2012 Vimmerby kommun LUPP 2012 Vimmerby kommun Under hösten 2012 genomfördes ännu en LUPP-undersökning i Vimmerby. Det var den fjärde i ordningen (De tidigare gjordes 2005, 2007 och 2009). I Vimmerby deltog 155 elever i årskurs

Läs mer

Utbildningsförvaltningen Sida 1 (6) Bäckahagens skola PLAN FÖR STUDIE-OCH YRKESVÄGLEDNING

Utbildningsförvaltningen Sida 1 (6) Bäckahagens skola PLAN FÖR STUDIE-OCH YRKESVÄGLEDNING Utbildningsförvaltningen Sida 1 (6) Bäckahagens skola 2015-10-22 PLAN FÖR STUDIE-OCH YRKESVÄGLEDNING PLAN FÖR STUDIE- OCH YRKESVÄGLEDNING VID BÄCKAHAGENS SKOLA Vår vision: Att all personal på skolan ska

Läs mer

Tanja Nyholm Berzeliusskolan Linköping. Vägledning. för nyanlända barn och ungdomar

Tanja Nyholm Berzeliusskolan Linköping. Vägledning. för nyanlända barn och ungdomar Tanja Nyholm Berzeliusskolan Linköping Vägledning för nyanlända barn och ungdomar INLEDNING Att ge vägledning till nyanlända ungdomar tar längre tid än till svensk-födda. De har inte vuxit upp med all

Läs mer

Socialförvaltningen CARPE

Socialförvaltningen CARPE CARPE Minnesanteckningar Sida 1 (5) 2014 Inledning Carin hälsade välkommen till dagens träff som har temat forskning och utveckling. Vid dagens Kompetensombudsträff medverkade Kristina Engwall, forskningsledare

Läs mer

MÅL. ge eleverna insikt i hur attityder och fördomar på olika sätt kan styra och begränsa studie- och yrkesvalet.

MÅL. ge eleverna insikt i hur attityder och fördomar på olika sätt kan styra och begränsa studie- och yrkesvalet. 1 MÅL ge förutsättningar att välja med kritik, självständighet och engagemang och ta hänsyn till såväl egna möjligheter och värderingar som utbildnings- och arbetsmarknadsläget på sikt. medverka till att

Läs mer

Utvärdering Biologdesignern grupp 19

Utvärdering Biologdesignern grupp 19 Utvärdering Biologdesignern grupp 19 Biologdesignern har: svara med svar 1-5 1=dåligt, 5=jättebra Poäng Antal 1. Jag är bättre på att förklara vad jag är bra på och vad jag tycker om att göra. 51 15 2.

Läs mer

SAMORDNARE FÖR STUDIE- OCH YRKESVÄGLEDNING

SAMORDNARE FÖR STUDIE- OCH YRKESVÄGLEDNING SAMORDNARE FÖR STUDIE- OCH YRKESVÄGLEDNING för grund- och gymnasieskola i Järfälla Helena Andersson 2017-03-28 Ordföranden konstaterar att utbildningsnämnden beslutar enligt förvaltningens förslag. 2017-03-28

Läs mer

Arbetsplan för studie- och yrkesorientering i grundskolornas år 1-3

Arbetsplan för studie- och yrkesorientering i grundskolornas år 1-3 Arbetsplan för studie- och yrkesorientering i grundskolornas år 1-3 Tydligt genusperspektiv, social eller kulturell bakgrund vid genomförande av aktiviteter Jag-stärkande Utveckla ta-sig-församhet Lära

Läs mer

SYV konferens. Stockholm 6 november 2015 Katharina Lindhe Rektor Mårtenskolan F-5

SYV konferens. Stockholm 6 november 2015 Katharina Lindhe Rektor Mårtenskolan F-5 SYV konferens Stockholm 6 november 2015 Katharina Lindhe Rektor Mårtenskolan F-5 Rektors uppdrag Varför anställa en syv på F-5 skola? Varför prioritera SYV/SSA? Attraktiv tjänst i ett 1-16 års perspektiv

Läs mer

VAD ÄR EN MENTOR OCH VAD INNEBÄR MENTORSKAP?

VAD ÄR EN MENTOR OCH VAD INNEBÄR MENTORSKAP? VAD ÄR MENTORSKAP? INTRODUKTION VAD ÄR EN MENTOR OCH VAD INNEBÄR MENTORSKAP? Mentorskap och coachning MENTORSKAP ATT BYGGA EN RELATION VARFÖR MENTORSKAP? Introduktion Mentorskap handlar om att bygga en

Läs mer

Komvux. Det här kan du göra på komvux: Vem får läsa på komvux? Rätt till utbildning på grundläggande nivå SVENSKA

Komvux. Det här kan du göra på komvux: Vem får läsa på komvux? Rätt till utbildning på grundläggande nivå SVENSKA Komvux Kommunal vuxenutbildning (komvux) är för dig som behöver läsa kurser på grundläggande eller gymnasial nivå. Du kan läsa en eller flera kurser, för att sedan exempelvis fortsätta studera på högskolan,

Läs mer

Så här fungerar behörighetsvisaren på Utbildningsinfo.se 2015-02-06

Så här fungerar behörighetsvisaren på Utbildningsinfo.se 2015-02-06 Så här fungerar behörighetsvisaren på Utbildningsinfo.se 2015-02-06 Vilket program och inriktning du väljer har betydelse för vad du kan göra efter gymnasieskolan Behörighetsvisaren hjälper dig med: vilket

Läs mer

Heta tips för dig som går i grundskolan och snart ska ut på din första PRAO

Heta tips för dig som går i grundskolan och snart ska ut på din första PRAO Heta tips för dig som går i grundskolan och snart ska ut på din första PRAO Av: Studie- och yrkesvägledarna i Enköpings kommun 2008 Idékälla: I praktiken elev, Svenskt Näringsliv Varför PRAO? För att skaffa

Läs mer

Enkät i gymnasiet Undersökning genomförd våren 2011 i åk 2

Enkät i gymnasiet Undersökning genomförd våren 2011 i åk 2 Enkät i gymnasiet Undersökning genomförd våren 2011 i åk 2, Kungstensgymnasiet Rapporten innehåller resultaten för enskild skola. Resultaten är uppdelade efter de olika frågeområdena: Trygghet och trivsel,

Läs mer

Val av utbildning och skola efter årskurs 9 i Kimitoöns svenska skolor. Februari 2014 / Solveig Friberg

Val av utbildning och skola efter årskurs 9 i Kimitoöns svenska skolor. Februari 2014 / Solveig Friberg Val av utbildning och skola efter årskurs 9 i Kimitoöns svenska skolor Februari 01 / Solveig Friberg 1. Allmänt Under slutet av 01 har elever i årskurs 8 och 9 besvarat en enkät om hur de ser på val av

Läs mer

Plan för Studie- och yrkesvägledning i Utbildningsförvaltningen, Alingsås kommun

Plan för Studie- och yrkesvägledning i Utbildningsförvaltningen, Alingsås kommun Plan för Studie- och yrkesvägledning i Utbildningsförvaltningen, Alingsås kommun Antagen av Utbildningsförvaltningen XXXXXX Endast reviderad upplaga enl. beslut i Utbildningsnämnden xx Innehåll Plan för

Läs mer

Uppföljning av försöksverksamheten med sammanhållen utbildning i svenska språket

Uppföljning av försöksverksamheten med sammanhållen utbildning i svenska språket TJÄNSTESKRIVELSE Tyresö kommun 2014-05-26 Utvecklingsförvaltningen 1 (7) Karin Sundström Diarienummer Dnr 2013/GAN 0039 Gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden Uppföljning av försöksverksamheten med sammanhållen

Läs mer

... KVALITETSPLAN FÖR KUNG SAGAS ELEVER ...

... KVALITETSPLAN FÖR KUNG SAGAS ELEVER ... KVALITETSPLAN FÖR KUNG SAGAS ELEVER 1 Vi på Kung Saga gymnasium har som mål att arbeta med att ni elever ska få en bra förberedelse för ert vuxenliv, det tycker vi är det viktigaste. Andra mål som vi arbetar

Läs mer

Mentorsundersökning Enkät till studenter med mentorsstöd våren 2014

Mentorsundersökning Enkät till studenter med mentorsstöd våren 2014 Mentorsundersökning Enkät till studenter med mentorsstöd våren 2014 Lina Collin Särskilt utbildningsstöd Specialpedagogiska skolmyndigheten (SPSM) fördelar särskilt utbildningsstöd till universitet och

Läs mer

Övning: Föräldrapanelen

Övning: Föräldrapanelen Övning: Föräldrapanelen Bild 5 i PowerPoint-presentationen. Material: Bilder med frågor (se nedan) Tejp/häftmassa Tomma A4-papper (1-2 st/grupp) Pennor (1-2 st/grupp) 1) Förbered övningen genom att klippa

Läs mer

Övning: Föräldrapanelen Bild 5 i PowerPoint-presentationen.

Övning: Föräldrapanelen Bild 5 i PowerPoint-presentationen. Övning: Föräldrapanelen Bild 5 i PowerPoint-presentationen. Material: Bilder med frågor (se nedan) Tejp/häftmassa Tomma A4-papper (1-2 st/grupp) Pennor (1-2 st/grupp) 1) Förbered övningen genom att klippa

Läs mer

Lokal överenskommelse om samverkan för unga till arbete

Lokal överenskommelse om samverkan för unga till arbete Lokal överenskommelse om samverkan för unga till arbete UPPLANDS VÄSBY KOMMUN OCH ARBETSFÖRMEDLINGEN Bilaga 2. Redovisning av befintlig verksamhet SWECO STRATEGY Innehåll 1. Beskrivning av befintlig verksamhet...

Läs mer

GYMNASIERAPPORTEN VINTER ELEVERNA OCH GYMNASIEVALET VÄSTRA GÖTALANDS LÄN

GYMNASIERAPPORTEN VINTER ELEVERNA OCH GYMNASIEVALET VÄSTRA GÖTALANDS LÄN GYMNASIERAPPORTEN VINTER 06 - ELEVERNA OCH GYMNASIEVALET VÄSTRA GÖTALANDS LÄN Eleverna och gymnasievalet Hej! Gymnasierapporten Eleverna och gymnasievalet är den andra delen av en ny återkommande rapportserie

Läs mer

Riktlinjer för studie- och karriärvägledning vid Stockholms universitet (Reviderade )

Riktlinjer för studie- och karriärvägledning vid Stockholms universitet (Reviderade ) 1 (6) Riktlinjer för studie- och karriärvägledning vid Stockholms universitet 2013-2015 (Reviderade 2013-03-07) Rektor beslutade 2009-05-14 om Riktlinjer för studie- och karriärvägledning. Enligt dessa

Läs mer

Tierpspanelen. Utvärdering 2010-03-12

Tierpspanelen. Utvärdering 2010-03-12 Tierpspanelen Utvärdering 2-3-12 Utvärdering Nu går kommunens försöksprojekt med medborgarpanel in i sitt slutskede. I samband med detta kommer ansvariga för panelen att ta fram ett förslag på hur kommunen

Läs mer

Utvärdering Målsman 2011

Utvärdering Målsman 2011 Utvärdering Målsman 2011 Var informationen innan kollot tillräcklig? (76 svar) 80 60 40 20 0 Ja (100%, 76 st) Nej (0%, 0st) Om nej, vad tycker ni saknades? Informativ hemsida. Mycket bra info hemskickad.

Läs mer

Resultat av föräldra- och elevenkät genomförd i februari 2011

Resultat av föräldra- och elevenkät genomförd i februari 2011 -08-16 1(17) BUN Dnr /0211 Resultat av föräldra- och elevenkät genomförd i februari Bakgrund och syfte Enkätundersökningen är ett led i det kvalitetsarbete som pågår i kommunen genom olika former av uppföljningar.

Läs mer

Studie- och yrkesvägledning Gymnasiet 2015

Studie- och yrkesvägledning Gymnasiet 2015 Studie- och yrkesvägledning Gymnasiet 2015 Sunne kommun . Studie- och yrkesvägledning Studie- och yrkesvägledning i snäv bemärkelse är den personliga vägledningen genom vägledningssamtal individuellt och

Läs mer

Lärsamverkan i Sydost ett samverkansprojekt mellan biblioteken i Blekinge, Kalmar och Kronobergs län. November 2008.

Lärsamverkan i Sydost ett samverkansprojekt mellan biblioteken i Blekinge, Kalmar och Kronobergs län. November 2008. Lärsamverkan i Sydost ett samverkansprojekt mellan biblioteken i Blekinge, Kalmar och Kronobergs län. November 2008. Sammanställning av personalenkät 2008 relaterad till personalenkäten som gjordes 2006.

Läs mer

skola och arbetsliv i samverkan

skola och arbetsliv i samverkan skola och arbetsliv i samverkan Transfer - skola och arbetsliv i samverkan Transfer är Sveriges största organisation för förmedling av föreläsare och förebilder från arbetslivet till skolan. Syftet är

Läs mer

Familj och arbetsliv på 2000-talet - Deskriptiv rapport

Familj och arbetsliv på 2000-talet - Deskriptiv rapport Familj och arbetsliv på 2-talet - Deskriptiv rapport Denna rapport redovisar utvalda resultat från undersökningen Familj och arbetsliv på 2- talet som genomfördes under 29. Undersökningen har tidigare

Läs mer

Motala kommuns plan för studie- och yrkesvägledning

Motala kommuns plan för studie- och yrkesvägledning Planen fastställd av bildningsnämnden 20 maj 2015 Motala kommuns plan för studie- och yrkesvägledning Entreprenörskap från förskola till vuxenutbildning 2 Vägledning från förskola till vuxenutbildning

Läs mer

Processledar manual. Landsbygd 2.0

Processledar manual. Landsbygd 2.0 Processledar manual Landsbygd 2.0 Inledning och tips Bilda grupper Börja med att placera deltagarna i grupper om ca 5-8 personer i varje. De som kommer från samma ort ska vara i samma grupp eftersom det

Läs mer

Fördjupad analys och redovisning av elevresultat inom vuxenutbildningen 2013

Fördjupad analys och redovisning av elevresultat inom vuxenutbildningen 2013 2014-04-29 1 (7) TJÄNSTESKRIVELSE AFN 2014/58-631 Arbets- och företagsnämnden Fördjupad analys och redovisning av elevresultat inom vuxenutbildningen 2013 Förslag till beslut Arbets- och företagsnämnden

Läs mer

Projektrapport och utvärdering av projekt Gymnasiearbete med kommunal inriktning

Projektrapport och utvärdering av projekt Gymnasiearbete med kommunal inriktning Rapport 2015-05-19 Projektrapport och utvärdering av projekt Gymnasiearbete med kommunal inriktning KS 2013/0967 Resultatet av projekt Gymnasiearbete med kommunal inriktning rapporterades till projektgrupp

Läs mer

Måluppföljning av tertialbokslut 2013 för gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden

Måluppföljning av tertialbokslut 2013 för gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden TJÄNSTESKRIVELSE Tyresö kommun 2013-05-23 Utvecklingsförvaltningen 1 (8) Britt-Marie Lundberg Björk Förvaltningschef Gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden Måluppföljning av tertialbokslut 2013 för gymnasie-

Läs mer

Yrkesutbildning för bättre matchning. Medlemsföretaget Lindmarks Servering i Båstad

Yrkesutbildning för bättre matchning. Medlemsföretaget Lindmarks Servering i Båstad Yrkesutbildning för bättre matchning Medlemsföretaget Lindmarks Servering i Båstad Valfrågan i fokus Arbeta en Arbete en Arbeta en en Arbete en Arbeta en Arbete en Arbete Arbeta Arbete Arbete en Arbete

Läs mer

VALINFORMATION TEKNIKPROGRAMMET 15/16

VALINFORMATION TEKNIKPROGRAMMET 15/16 VALINFORMATION TEKNIKPROGRAMMET 15/16 VAL TILL ÅR 2 OCH 3 Teknikprogrammet Inför år 2 och år 3 har du möjlighet att forma din studieväg genom olika val. Du skall välja: Inriktning med fördjupningspaket

Läs mer

Presentationsteknik. Ökad försäljning Inspirerande ledarskap Starkare samarbeten

Presentationsteknik. Ökad försäljning Inspirerande ledarskap Starkare samarbeten Presentationsteknik Ökad försäljning Inspirerande ledarskap Starkare samarbeten Disposition för olika syften Målformulering Att planera en presentation utan att först sätta upp mål är som att kasta pil

Läs mer

Mentorsundersökning Enkät till studenter med mentorsstöd våren 2014

Mentorsundersökning Enkät till studenter med mentorsstöd våren 2014 Mentorsundersökning Enkät till studenter med mentorsstöd våren 14 Lina Collin All 15/236 Särskilt utbildningsstöd Specialpedagogiska skolmyndigheten (SPSM) fördelar särskilt utbildningsstöd till universitet

Läs mer

Ett vägledningscentrum i samverkan

Ett vägledningscentrum i samverkan Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämnden Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsförvaltningen Vuxenutbildningen Sofia Axelsson, 070-167 89 25 Datum 1 (7) Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämnden Ett

Läs mer

Kunskap-Glädje-Trygghet-Självständigt tänkande. VECKOBLAD v. 11 2014 Till elever

Kunskap-Glädje-Trygghet-Självständigt tänkande. VECKOBLAD v. 11 2014 Till elever Kunskap-Glädje-Trygghet-Självständigt tänkande VECKOBLAD v. 11 2014 Till elever Veckans ordspråk: Man kan sätta sångfågeln i bur men aldrig sången. Harry Belafonte Hej! I veckan blev jag uppvaktad av elever

Läs mer

VALINFORMATION NATURVETENSKAPS- PROGRAMMET 17 / 18

VALINFORMATION NATURVETENSKAPS- PROGRAMMET 17 / 18 VALINFORMATION NATURVETENSKAPS- PROGRAMMET 17 / 18 VAL TILL ÅR 2 OCH 3 Naturvetenskapsprogrammet Inför år 2 och år 3 har du möjlighet att forma din studieväg genom tre olika val. Du skall välja: Inriktning

Läs mer

Studie- och yrkesvägledarprogrammet, 180 högskolepoäng

Studie- och yrkesvägledarprogrammet, 180 högskolepoäng Studie- och yrkesvägledarprogrammet, 180 högskolepoäng STUDIE- OCH YRKESVÄGLEDAR- PROGRAMMET, 180 högskolepoäng (Bachelor of Arts in Study and Career Guidance) VALET AV LIVSVÄG INNEBÄR EN PROCESS Världen

Läs mer

Sammanställning av Pinschersektionens telefonenkät 2013

Sammanställning av Pinschersektionens telefonenkät 2013 Sammanställning av Pinschersektionens telefonenkät 2013 Under 2013 har 50 telefonintervjuer med medlemmar i Pinschersektionen utförts(ps). Syftet med enkäten har varit att undersöka hur våra medlemmar

Läs mer

Förslag på intervjufrågor:

Förslag på intervjufrågor: Förslag på intervjufrågor: FRÅGOR OM PERSONENS BAKGRUND 1. Var är du uppväxt? 2. Om du jämför din uppväxt med andras, hur skulle du ranka din egen uppväxt? 3. Har du några syskon? 4. Vad gör de? 5. Vilka

Läs mer

Standard, handläggare

Standard, handläggare Kvalitetsindex Standard, handläggare Rapport 2011-03-22 Innehåll Skandinavisk Sjukvårdsinformations Kvalitetsindex - Strategi och metod - Antal intervjuer, medelbetyg totalt samt på respektive fråga och

Läs mer

Kompletterande Aktör

Kompletterande Aktör VÄLKOMMEN! Kompletterande Aktör Kompletterande Aktör Regeringen har bestämt att Arbetsförmedlingen ska anlita externa (kompletterande) aktörer. Tanken är att Furuboda Arbetsmarknad ska kunna jobba med

Läs mer

Utvärdering 2014 målsman

Utvärdering 2014 målsman Utvärdering 2014 målsman 209 deltagare Kändes det tryggt att lämna era barn på lägret? (%) 100 80 60 40 20 0 100 0 Ja Nej Varför/varför inte? - Mycket väl anordnat och bra information. - Seriöst! Utförlig

Läs mer

Likabehandling och plan mot diskriminering och kränkande behandling!

Likabehandling och plan mot diskriminering och kränkande behandling! Likabehandling och plan mot diskriminering och kränkande behandling! Under våren 2015 gjordes en enkät på som handlade om trivsel, trygghet och barnens delaktighet. Enkäten riktades mot er som föräldrar,

Läs mer

Kunskap-Glädje-Trygghet-Självständigt tänkande. VECKOBLAD v. 10 2014 Till elever

Kunskap-Glädje-Trygghet-Självständigt tänkande. VECKOBLAD v. 10 2014 Till elever Kunskap-Glädje-Trygghet-Självständigt tänkande VECKOBLAD v. 10 2014 Till elever Veckans ordspråk: Wanting to be someone else, is a waste of the person you are. Curt Corbain Hej! Vi hälsar Linda Masalkovski

Läs mer

Utvärdering. Coachning av rektorer i Gävle kommun. 2010-05-10 Gävle Kommun Cecilia Zetterberg

Utvärdering. Coachning av rektorer i Gävle kommun. 2010-05-10 Gävle Kommun Cecilia Zetterberg Utvärdering Coachning av rektorer i Gävle kommun 2010-05-10 Gävle Kommun Cecilia Zetterberg Innehållsförteckning 1. Inledning... 3 1.1 Vad är coachning... 3 1.2 Coachens utbildningar... 4 2. Syfte... 4

Läs mer

Enkät i gymnasiet Undersökning genomförd våren 2013 i åk 2

Enkät i gymnasiet Undersökning genomförd våren 2013 i åk 2 Enkät i gymnasiet Undersökning genomförd våren 2013 i åk 2 Stockholms län Stockholm Elektrikergymnasiet Rapporten innehåller resultaten för din klass/skola. Resultaten är uppdelade efter de olika frågeområdena;

Läs mer

Riktlinjer för arbetet med Studie- och yrkesvägledning vid Edenskolan

Riktlinjer för arbetet med Studie- och yrkesvägledning vid Edenskolan Riktlinjer för arbetet med Studie- och yrkesvägledning vid Edenskolan En konkretisering av vad de nationella målen för studie- och yrkesvägledning innebär för Edenskolan Enligt skollagen ska elever i alla

Läs mer

5s4. 1. Tjänsteskrivelse, zo13-o5-r6 2. Rapport - Enkätundersökning till elever i g lmnasiet årskurs 2,2ots VALLENTUNA KOMMUN

5s4. 1. Tjänsteskrivelse, zo13-o5-r6 2. Rapport - Enkätundersökning till elever i g lmnasiet årskurs 2,2ots VALLENTUNA KOMMUN VALLENTUNA KOMMUN Utbildningsnämndens arbetsutskott Sa m ma nträd esp rotokol I 2013-06-04 10 (17) 5s4 Enkätundersökning till elever i gymnas et i åk 2 (UN 20t3.109) Beslut Arbetsutskottet föreslår att:

Läs mer

Redovisning av befintlig verksamhet

Redovisning av befintlig verksamhet Bilaga 2 Redovisning av befintlig verksamhet Arbetsförmedlingen Norra Uppland och Tierps kommun november 2015 Redovisning av befintlig verksamhet Grund- och gymnasieskolan I Tierps kommun finns idag elva

Läs mer

Vad tycker du om skolan?

Vad tycker du om skolan? Vad tycker du om Fråga 1 Vilket år är Du född? År 19... Fråga 2 Går Du i grundskolan, gymnasieskolan eller går Du i Grundskolan Gymnasieskolan Går i skolan. Du behöver svara på fler frågor. Viktigt, skicka

Läs mer

Karriärpaketet Vägar vidare. till kunskap om studier och arbetsliv

Karriärpaketet Vägar vidare. till kunskap om studier och arbetsliv Karriärpaketet Vägar vidare till kunskap om studier och arbetsliv Om karriärpaketet Till dig som vägleder/coachar elever på väg ut i studier eller arbetsliv! Karriärpaketet har utvecklats vid Loughbourough

Läs mer

mental styrka på nätet

mental styrka på nätet Stressrelaterad ohälsa Från sjukskriven till arbetsför I Webbutbildningen Från sjukskriven till arbetsför får du redskapen att må bra och fungera bra i arbete, relationer etc. Grettmodellen är utformad

Läs mer

Välkomna till Nacka gymnasium

Välkomna till Nacka gymnasium Välkomna till Nacka gymnasium Kvällens agenda Vad händer år 2? Information för föräldrar IV-valet Vad händer år 3? Samhälle Helen Bejmar, rektor Oskar Ungerstedt, bitr rektor Carina Lord, studievägledare

Läs mer

SYVBarometern 2011: Regional nedbrytning GR

SYVBarometern 2011: Regional nedbrytning GR SYVBarometern 2011: Regional nedbrytning Intervjumetod: Fältperiod: Målgrupp: Antal respondenter: Kvantitativ enkätstudie via e-post, genom samarbete med 12 regioner, Lärarnas Riksförbund samt kompletterande

Läs mer

Föräldrar och elever är mycket nöjda med kulturskolan

Föräldrar och elever är mycket nöjda med kulturskolan Föräldrar och elever är mycket nöjda med kulturskolan Som ett led i utredningen av kulturskolans verksamhet idag har enkäter skickats till elever och föräldrar till elever. En elevenkät har skickats ut

Läs mer