Utvärdering av första året med Karriärutveckling för alla

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Utvärdering av första året med Karriärutveckling för alla"

Transkript

1 Utvärdering av första året med Karriärutveckling för alla Kvalitativ utvärdering av satsningen på karriärutveckling i Nacka kommun 08/09 Klara Palmberg Mementor Ledarskap AB

2

3 Innehåll 1. Bakgrund... 1 Syftet med en kvalitativ utvärdering Arbetsmetod Resultat av fokusgrupper med elever... 3 Karriärinformation... 3 Karriärutbildning... 4 Karriärvägledning... 4 Behovet av tidigare information och diskussion om framtiden... 5 Vikten av bilder och förebilder kring framtiden... 5 Framtidens karriärvägledning... 6 Utvärdering och elevinflytande Resultat av enkät till de som gjort ett aktivt val av karriärvägledare... 7 Vad har fungerat bra... 7 Vad kan bli bättre... 8 Vikten av uppföljning och redovisning av kundnöjdhet... 8 Bilaga 1 Besökta skolor... 9 Bilaga 2 Definitioner av begrepp inom Karriärutveckling Bilaga 3 Konsultstöd... 11

4

5 1. Bakgrund Kommunfullmäktige beslutade i april 2008 att alla elever i Nacka ska erbjudas karriärutveckling. Karriärutveckling sammanfattar den ständigt pågående processen om att förstå och ta ansvar för sitt eget lärande och arbete. Projektet Karriärutveckling för alla har resulterat i att skolorna från och med hösten 2008 har förutsättningen att kunna tillämpa en förstärkt karriärutveckling för eleverna när det gäller information, utbildning och vägledning. Alla elever kan också från och med oktober 2008 välja en karriärvägledare och har ett visst antal samtal med karriärvägledaren garanterade. Syftet med en kvalitativ utvärdering Syftet med att göra en utvärdering är att få bättre kunskaper om resultaten av arbetet med karriärutveckling för alla och därigenom skapa ett underlag till att vidare utveckla och förbättra skolornas och vägledarnas arbete. Utvärderingen kan också ligga till grund för KUenheten att fortsatt utveckla verktyg för att mäta och följa satsningen på karriärutveckling. Syftet är också att fortsätta undersöka hur behovet av och efterfrågan på karriärvägledning ser ut hos kommunens medborgare. Utvärderingen har genomförts av Klara Palmberg, Mementor Ledarskap AB, för mer information om konsultstödet se Bilaga 3. 1

6 2. Arbetsmetod Viss utvärdering har skett under våren 2009 genom att den årliga kundenkäten har kompletterats med frågor kring karriärutveckling. Syftet är nu att utöka dessa kvantitativa resultat med en djupare, kvalitativ utvärdering genom främst fokusgrupper. Frågeställningen för utvärderingen är öppen och enkel: Vad har fungerat bra, och varför? Vad kan bli bättre, och hur? Om ni fick önska hur arbete med karriärutveckling skulle fungera, hur ser det då ut? Primära målgruppen för fokusgrupperna är elever (kunder) i; årskurs 8-9, år 2-3 på gymnasiet, samt i vuxenutbildningen. Varje fokusgrupp har bestått av tre till åtta elever och pågått ca två timmar. Totalt har 22 elever deltagit i fokusgrupperna, se Bilaga 1 för redovisning av deltagande skolor och anordnare. Som komplement till fokusgrupperna har ett utskick till alla de som aktivt gjort ett val av karriärvägledare med några få frågor (baserade på kundenkäten) samt ett par öppna frågor om vad som fungerat bra, vad som kan bli bättre, om det motsvarat ens förväntningar. För utskicket har Nacka kommuns enkätverktyg använts. Totalt har 25 personer (elever eller deras föräldrar) svarat på enkäten, av de 74 som enkäten distribuerades till. Fokusgrupperna och enkäten genomfördes under slutet på maj och början av juni Ett stort tack till de rektorer, biträdande rektorer och vägledare på skolorna som hjälp till att planera fokusgrupperna precis i slutet på terminen och mitt i skolavslutningsstöket. Ett stort tack också till de elever som ställde upp och delade med sig av sina erfarenheter och tankar. 2

7 3. Resultat av fokusgrupper med elever Under följande tre rubriker kommer de goda exempel och styrkor, respektive förbättringsmöjligheter och svagheter som kom upp under diskussionerna i fokusgrupperna att redovisas: Karriärinformation Karriärutbildning Karriärvägledning. För definitioner av begreppen se Bilaga 2. Vidare redovisas resultaten från fokusgrupperna gällande önskemål för framtiden under fyra rubriker: Behovet av tidigare information och diskussion om framtiden Vikten av bilder och förebilder kring framtiden Framtidens karriärvägledning Utvärdering och elevinflytande Det tåls att uppmärksamma att detta är en kvalitativ utvärdering med ett litet underlag som syftar till att hitta exempel och beskrivningar av goda och mindre goda exempel och som inte gör anspråk på att vara heltäckande. Karriärinformation Styrkor och goda exempel Det är flera elever som berättar om goda exempel om hur man inför gymnasie/högskolemässan förberett sig tillsammans i klassen. Någon berättade om hur man i klassen förberedde användbara frågor som man kunde ställa till de skolor som man var intresserad av. En gymnasieelev beskrev hur de hade gått på gymnasiemässan redan i åttan och därmed fått mer motivation att t.ex. erhålla de betyg de behövde för att komma in på de program de hade hittat. Svagheter och förbättringsmöjligheter Många elever beskriver hur det är svårt att hitta basal information kring t.ex: hur meritpoängsystemet fungerar, behörighetskrav till utbildningar, när öppna hus hålls på olika skolor, innehållet på olika program på högskolan och gymnasiet samt hur utbildningssystemet fungerar när man kommer som nyanländ (hur man navigerar sig från SFI, komvux osv). En av eleverna på SFI beskrev hur även hennes svenska pojkvän har svårt att navigera i hur systemen fungerar. En av eleverna som studerade på vuxenutbildningen uttryckte det som att skulle jag ha vetat om att den här utbildningen fanns till hade jag börjat tidigare. Hon föreslår att det borde informeras mer om utbudet i vuxenutbildningen via kanaler där de som kanske inte planerar att läsa vidare kan nås, t.ex. Arbetsförmedlingen, biblioteken, Sickla Köpkvarter, Nacka Forum mm. Inte bara genom annonser från enskilda anordnare, utan om hela utbudet. 3

8 Karriärutbildning Styrkor och goda exempel En av eleverna på gymnasiet beskrev hur de inom hennes program med textilinriktning haft en kurs i hantverksorientering där ett delmoment handlade om att skaffa sig kunskap om inom vad man kan arbeta och hur man kan komma dit inom deras område. Upplägget som beskrevs var att alla eleverna i klassen fick i uppgift att ta reda på t.ex. fortsättningsutbildningar, yrken osv. Uppgiften var att ta reda på mer genom att söka information och intervjua yrkesverksamma och utbildningsanordnare. Resultatet redovisades sedan för hela klassen och dokumentationen samlades i en gemensam bok som alla fick ett exemplar av. Detta gav, enligt henne, en orientering om var man kunde ta vägen, både direkt efter gymnasiet, men också idéer om karriärvägar. Svagheter och förbättringsmöjligheter Inom IV-programmet beskrev eleverna vikten av att i början fokusera på uppmuntran och motivation, snarare än lektioner. De beskriver hur viktigt det är med uppmuntran för att hitta det man är bra på. När man börjar IV är man ofta ledsen och har lite dåligt självförtroende. Samtidigt beskriver de hur viktigt det är att tydliggöra att det är upp till dig och hur viktigt det är att man tar ansvar för sin egen utbildning. Karriärvägledning Styrkor och goda exempel Fler av eleverna är mycket nöjda med de vägledningssamtal de haft, kommentarerna är bl.a: Bra med en neutral SYV som utgick från det jag hade tänkt om skola och program Jag visste vad jag vill bli, och SYV hjälpe mig att tänka hur jag kan komma dit Jag träffade SYV tillsammans med mina föräldrar och det var jättebra (högstadiet) Jag tog kontakt på eget initiativ och träffade SYV redan i åttan, vilket var bra Vår SYV har koll på eleverna och klasserna (gymnasiet) SYV visade på framtidsmöjligheter, hon hade koll och uppmuntrade. Det var bra att få se alla alternativ som finns när man inte vet vad man vill SYV här på SFI är hjälpsam På vår vux-utbildning har vi coacher istället för lärare som ger oss individuell hjälp. Hon har arbetat med det vi utbildar oss till och är erfaren inom området. En gång i veckan kan man boka in tid hos henne för individuella samtal på 30 min eller en timme. Inom Kunskapsskolan har mentorerna en framskjuten roll i vägledningen och träffar eleverna individuellt minst 15 minuter i veckan för samtal om skolan, men också om framtiden. Det är tydligt i fokusgrupperna att det finns en stor spridning mellan eleverna; från de som har en mycket tydlig bild av vad de upplever sig starka inom och hur de ska utbilda sig vidare, till de som är mycket osäkra på sina egna styrkor och svagheter och hur de ska navigera sig vidare i framtiden. 4

9 Svagheter och förbättringsmöjligheter Vägledningen på skolorna uppfattas inte alltid som neutral. Denna kommentar kommer främst från högstadieelever på skolor som också har gymnasieskolor där de upplever att vägledaren informerar mycket om den egna gymnasieskolan och kanske mindre om andra skolor. Flera elever har kommenterat att vägledningen känns allmän och inte individanpassad. Att vägeldaren inte hinner lära känna dem som personer för att kunna vägleda dem. Många elever påpekar att vägledningen sätter igång väldigt nära inpå valet inför nästa utbildningssteg (gymnasiet eller högskolan). Mycket få elever har träffat vägledaren eller tagit del av karriärinformation eller karriärutbildning innan årskurs 9 eller år 3 i gymnasiet. Flera elever har påtalat den låga tillgängligheten till vägledaren. De har stor förståelse för att han eller hon ansvarar för många elever, men är frustrerade att man inte kommer i kontakt när man har behov. Ett förslag från eleverna är att vägledaren borde använda storgruppsinformation i högre grad för att ge alla basinformationen t.ex. hur det fungerar med individuella val, behörigheter eller meritpoäng, och sedan ha möjlighet till mer individuella samtal där man kan fokuserar på vägledning och inte information. Behovet av tidigare information och diskussion om framtiden Mer information skulle lugna stressen Kommer man in i gymnasietänkandet tidigare så blir det viktigare att plugga Alla elever är överens om att det är viktigt att tidigt informera och tydliggöra hur framtiden ser ut och vad som krävs i nästa utbildningssteg. En högstadiegrupp pratade om vikten att skapa medvetenhet hos eleverna om gymnasiet och framtiden därefter redan i sjuan, att i åttan informera om program och ungefärliga betyg som krävs samtidigt som man redan i åttan bör ha sitt första vägledningssamtal. De diskuterade om att man i åttan skulle börja väldigt brett kring vad är gymnasiet, allt för att göra eleverna mer intresserade av att plugga upp sina betyg. Eleverna beskriver det som att i åttan kändes inte betygen lika viktiga som de faktiskt är de kommer ju att avgöra mitt gymnasieval. Många beskriver att stressen över valet till nästa utbildningssteg skulle kunna minskas om man var mer medveten och informerad om vad som kommer att krävas av en i framtiden. Inför gymnasiet lyfter eleverna fram vikten av att få information om vad ens gymnasieval innebär vilka möjligheter det leder till, men också vad man utesluter med sitt val (t.ex. kring behörighet till olika program på högskolan). Tidig information om meritpoäng och annat som påverkar ens möjlighet och behörighet till fortsatta studier så att man kan göra medvetna val genom hela utbildningen. Programeleverna på gymnasiet efterfrågade mer information redan under år 1 på gymnasiet. Vikten av bilder och förebilder kring framtiden Flera grupper lyfter fram bristen på förebilder och bilder inför framtiden som kan ge motivation att satsa på skolan. Önskemål om föreläsningar på den egna skolan från de som studerar i högre utbildningsstadier eller är yrkesverksamma uttrycks i flera grupper. Förslagen är bl.a. öppna föreläsningar där man kan gå på det man vill t.ex. på lunchen. Högstadieeleverna uttrycker önskemål om att gå på studiebesök och öppna hus på närliggande gymnasier i en grupp av intresserade elever. 5

10 Eleverna beskriver samtidigt hur deras tankar om framtiden hela tiden förändras och påverkas av vänner, familj och media. Gymnasieeleverna beskriver hur universitetet känns nära i tiden men väldigt långt borta, man vet inte vad man vill bli eller vad man vill läsa. Genom t.ex. samarbeten med högskolan föreslår de att man skulle kunna få förebilder och också mer motivation för framtida studier. Framtidens karriärvägledning Det är mycket tydligt att eleverna efterfrågar en aktivare vägledning som börjar redan i årskurs 7 och år 1 i gymnasiet. Eleverna föreslår att under det första året arbeta i grupp inom det som kategoriseras som karriärutbildning för att öka medvetenheten och informera. Under följande år efterfrågar eleverna individuell vägledning för att komma på banan med sina egna funderingar inför framtiden, sina alternativ och möjligheter. Eleverna beskriver själva att det borde vara obligatoriskt med vägledningssamtal och inte som idag på de flesta skolor där man får anmäla sig till en tid om man vill. Att vidga gruppen som är med vid vägledningen till även föräldrar och mentorer föreslås av flera elever. Man föreslår också att vägledaren borde kolla upp elevernas betyg för att se var man har sina styrkor. Utvärdering och elevinflytande Flera elever har lyft fram att de uppskattar att bli tillfrågade om vad de tycker och hur de har upplevt satsningen på karriärutveckling: dessa möten borde man ha varje år så att de kan förbättra sig när man bestämmer om detta [karriärutveckling] på kommunen så borde man ha elever där Eleverna beskriver att om man vill påverka på sina skolor så får man verkligen ligga på. Eleverna på IV-programmet lyfter fram att de inte upplever så stora möjligheter att påverka upplägget på sin utbildning: vi har knappt någon mentorstid och inga klassråd. 6

11 4. Resultat av enkät till de som gjort ett aktivt val av karriärvägledare Resultatet av enkäten visar på en mycket stor variation bland anordnarna av karriärvägledning: från de som är mycket nöjda med den vägledning de fått ta del av genom checken, till de som inte ens blivit kontaktade av den vägledare som de aktivt valt (och som därmed fått utbetalning av checkbeloppet). Antalet kommentarer per anordnare är på inget sätt representativt för hur nöjda eller missnöjda eleverna är. Citaten redovisas för att lyfta fram goda exempel och svagheter. Lägg också märke till att underlaget är litet, resultaten baseras på svar från 25 respondenter av 74 möjliga. Vad har fungerat bra när det gäller vägledningen och informationen som du har fått av karriärvägledaren? Många respondenter är mycket nöjda med den vägledning som man fått under året: Extremt positivt överraskad [ ] suverän kontakt (Get Ready) Hon har hjälpt mig att komma fram till de tydligaste punkterna i mitt liv som jag tycker bäst om att hålla på med och vad jag helst vill fortsätta med. (Löwenfeldt) Det var bra att kunna ställa frågor på webben. All information om valet fanns på ett ställe och det var lätt att hitta. (Framtidsutveckling) Få prata med någon utanför familjen. Få hjälp att ta reda på information. Sen att få hjälp och prata om vad man har för framtidsplaner. (Astrea) Har fått mycket engagerad och praktisk hjälp att själv kunna ta tag i nya utmaningar. (Löwenfeldt) Hon fick mig att tänka på nya möjliga jobb jag kan välja. (Get Ready) Jag har fått hjälp med att organisera mitt studerande. Det var skönt att ha någon att prata med när det inte gick så bra och jag blev mer motiverad att plugga. (Löwenfeldt) Karriärvägledaren har uppmuntrat och verkligen peppat mig att börja fundera över min framtid. Hon har väckt nya tankar och hjälpt mig att gå vidare med mina funderingar. (Löwenfeldt) Jag fick en ambitiös och kunnig studievägledare [ ] Hon hade förberett sig väl och lagt upp mötet mycket strategiskt och professionellt. (Vistas) Vi var tre killar och deras mammor och fick flera timmar tillsammans med en kompetent karriärvägledare som fick både killar och mammor att tänka till. (Newstart) Det var lätt att få kontakt med SYV via deras system på webben. Min egen vägledare på skolan är ofta borta. (Framtidsutveckling) Det är väldigt bra anpassat till varje individ. Man får hjälp med det man vill ha hjälp med. (Lövenfeldt) 7

12 Vad kan bli bättre när det gäller vägledningen och informationen som du fått av karriärvägledaren? Respondenterna har flera idéer om förbättringsområden när det gäller karriärvägledningen: Det enda var nog att man skulle bestämt ett uppföljningsmöte. På så sätt hade vi nog läst igenom mer av materialet hemma för att vara mer taggade inför nästa träff. (Newstart) Fler tillfällen att träffas. (Get Ready) Få mer information. Jag fick inte så mycket hjälp om vilka högskolor som finns. (Lövenfeldt) Jag tycker att det tog lite väl lång tid innan de hörde av sig om vägledningsmötets datum och tidpunkt. Det var jag själv som fick höra av mig efter att ha skickat in obligatorisk information om mina framtidsplaner. (Vistas) Jag tycker att karriärcoachen borde ha bättre kunskap om de olika kurserna, högskolorna och liknande. (Lövenfeldt) Några är dock mycket missnöjda då de inte ens har blivit kontaktade av den anordnaren som de aktivt valt: Ingen information alls, hon har inte kontaktat oss. (Saltsjöbadens Samskola) Ingenting har fungerat bra. (Västeråsa) Jag har inte fått någon information alls. Min karriärvägledare har inte hört av sig till mig så jag är mycket missnöjd. Jag anmälde mig för flera månader sedan och fick ett papper där det stod att min vägledare skulle kontakta med, men jag har inte fått något svar. (YBC) Min vägledare har inte tagit kontakt med mig så jag har inte fått någon information eller vägledning för den delen heller. (Newstart) Jag har valt karriärvägledare men inte fått någon, hur ska jag göra då? Kommer jag att få en och vem är det som ska ta initiativet? (3CL i Tyresö) Det har inte hänt något sedan vårt val vid årsskiftet. (Centrum för arbete och studier, Värmdö kommun) Vikten av uppföljning och redovisning av kundnöjdhet Då några anordnare har fått både mycket goda omdömen, men samtidigt kommentarer om att eleverna inte ens har blivit kontaktade kan en förklaring vara att kundvalssystemen inte ännu fungerar helt och hållet. Alternativt har inte anordnarna struktur i sina processer från val till etablerad kontakt. I kontakten med anordnare under utvärderingen har även dessa haft kommentarer om hur informationen och valsystemet fungerar. Detta bör följas upp vidare. Resultaten från enkäten kan vidare tolkas som en tydlig indikation på behovet av uppföljning av vägledningschecken. Det är viktigt att hitta sätt att transparent visa upp utvärderingar av enskilda anordnare så att elever och föräldrar kan göra medvetna val om karriärvägledare. 8

13 Bilaga 1 Besökta skolor Gymnasiet Nacka gymnasium (en grupp på fyra programelever från kultur och hantverk åk 2, samt en grupp på fem IV-elever) Högstadiet Nöjda elever (3-4 på enkäten) Mindre nöjda (1-2 på enkäten) 71 % 25 % Samskolan högstadiet (åk 8 och 9, totalt sex elever) 72 % 18 % Kunskapsskolan i Nacka (tre elever från åk 9) 62 % 29 % Vuxenutbildningen Kompetensutvecklingsinstitutet (två elever) 93 % 4 % Utbildningsborgen (två elever) 73 % 21 % Utifrån frågorna på kundenkäten: - Jag är nöjd med den information och vägledning jag får inför framtida yrkesval (fråga 26, årskurs 8) - Jag är nöjd med den information och vägledning jag har fått i gymnasieskolan inför framtida yrkesval (fråga 27, gymnasiet år 2) - Jag är nöjd med den information och studieplanering som jag har fått av skolan (fråga 17, vuxenutbildning) 9

14 Bilaga 2 Definitioner av begrepp inom Karriärutveckling Karriärutveckling som leder till karriärkompetens bygger på tre delar: Karriärinformation Generell karriärinformation, webbaserat, länkar, tips, guider om att skriva CV eller anställningsintervjuer mm. Karriärutbildning Utveckling av kunskap, färdigheter och attityder inom skolan. Syftet är att hjälpa elever att kunna göra egna val beträffande sina fortsatta studier och framtida liv. Inkluderar också karriärguidning som aktivt stöttar människor att gå från en allmän förståelse för utbildning och arbetsliv till att mera specifikt förstå de möjligheter som finns öppna för dem som individer. Karriärvägledning En aktivitet ledd av en professionell vägledare ofta i form av en till en eller i små grupper vars syfte är att hjälpa individer att upptäcka sina egna personliga förutsättningar för att välja utbildning/yrke. 10

15 Bilaga 3 Konsultstöd Mementor Ledarskap AB har blivit tillfrågade att genomföra en kvalitativ utvärdering av arbetet med karriärvägledning i Nacka kommun, uppdragsansvarig har varit Klara Palmberg. Klara är konsult i Mementor Ledarskap AB och har en bred erfarenhet av verksamhetsutveckling. Hon har en stark bakgrund i process- och kvalitetsutveckling med erfarenheter som kombinerar konsultarbete och doktorandstudier av framgångsrika organisationer. Hon har arbetat med skolorna och rektorerna i Nacka kommun både som konsult och forskare. Under 2007 och 2008 har Mementor Ledarskap arbetat med ett antal uppdrag för Nacka kommun, bl.a. inom projektet Fler friska företagsamma Nackabor och Karriärutveckling för alla. Klara har dessutom gjort fokusgrupper inom ramen för utredningen kring Kulturlokaler i Älta och deltar för närvarande i projektet NILS utveckling av styrning och ledning av Nackas kommunala skolor, bl.a. som opponent för projektgruppens dokumentation. Klara har en civilingenjörsexamen i Industriell ekonomi och försvara sin doktorsavhandling i Kvalitetsteknik i augusti 2009, vid Luleå tekniska universitet. 11

YOU. Sammanställning 2013-2015. Emma Linnman och Maria Wretling

YOU. Sammanställning 2013-2015. Emma Linnman och Maria Wretling YOU Sammanställning 2013-2015 Emma Linnman och Maria Wretling Jobba i Västerås ekonomiska förening Yrkesorientering för Unga (YOU) Rapport 2015 INNEHÅLL SAMMANFATTNING INLEDNING Bakgrund Bemanning Mål

Läs mer

Kvalitetsgranskning Rapport 2013:5. Studie- och yrkesvägledning i grundskolan

Kvalitetsgranskning Rapport 2013:5. Studie- och yrkesvägledning i grundskolan Kvalitetsgranskning Rapport 2013:5 Studie- och yrkesvägledning i grundskolan Skolinspektionens rapport 2013:5 Diarienummer 400-2011:3033 Stockholm 2013 Foto: Monica Ryttmarker Innehåll Sammanfattning 6

Läs mer

Sammanfattning...3 Projektets resultat och goda lösningar på olika nivåer...4 Syfte och mål med projektet...6 Kvantitativa mål som uppfyllts...

Sammanfattning...3 Projektets resultat och goda lösningar på olika nivåer...4 Syfte och mål med projektet...6 Kvantitativa mål som uppfyllts... Slutrapport av Vinnaprojektet Juli 2014 Sammanfattning...3 Projektets resultat och goda lösningar på olika nivåer...4 Syfte och mål med projektet...6 Kvantitativa mål som uppfyllts...6 Kvalitativa mål

Läs mer

Trappan - Ungas väg till ett innanförskap

Trappan - Ungas väg till ett innanförskap Trappan - Ungas väg I detta material berättar ungdomar från Södertälje om hur det är, när livet plötsligt tar stopp och man inte kommer vidare till arbete eller fortsatta studier. I detta dokument har

Läs mer

Grenverket Södertörn redovisar 2010-2. Orienteringskurs. Ett bra sätt att öka ungdomars lust att studera? Pernilla Unell Projektsamordnare

Grenverket Södertörn redovisar 2010-2. Orienteringskurs. Ett bra sätt att öka ungdomars lust att studera? Pernilla Unell Projektsamordnare Grenverket Södertörn redovisar 2010-2 Orienteringskurs Ett bra sätt att öka ungdomars lust att studera? Pernilla Unell Projektsamordnare 2 Utgivare: Upplysningar: Samordningsförbundet Östra Södertörn Projekt

Läs mer

Utvärdering Konsument Uppsalas gymnasiesatsning

Utvärdering Konsument Uppsalas gymnasiesatsning KONTORET FÖR BARN, UNGDOM OCH ARBETSMARKNAD Handläggare Frändén Kristina Datum 2013-10-23 Diarienummer UAN-2013-0472 Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden Utvärdering Konsument Uppsalas gymnasiesatsning

Läs mer

Utbildningen var den enskilt bästa förmånen med att jobba. som barnskötare, förutom att få jobba med barn.

Utbildningen var den enskilt bästa förmånen med att jobba. som barnskötare, förutom att få jobba med barn. UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN Tillhandahållaravdeningen Utbildningen var den enskilt bästa förmånen med att jobba som barnskötare, förutom att få jobba med barn. Undersökning om nyttan av fortbildning på arbetstid

Läs mer

Pedagogers bemötande av barn i behov av särskilt stöd i förskolan

Pedagogers bemötande av barn i behov av särskilt stöd i förskolan Malmö högskola Lärarutbildningen Barn Unga Samhälle (BUS) Examensarbete 15 högskolepoäng Pedagogers bemötande av barn i behov av särskilt stöd i förskolan Pedagogues response to children with special needs

Läs mer

EN JÄMFÖRELSE AV ETT KOMMUNALT GYMNASIUM OCH ETT FRIGYMNASIUMS SÄTT ATT BEDRIVA UNDERVISNING

EN JÄMFÖRELSE AV ETT KOMMUNALT GYMNASIUM OCH ETT FRIGYMNASIUMS SÄTT ATT BEDRIVA UNDERVISNING Högskolan Dalarna Institutionen för hälsa och samhälle Pedagogik 10 poäng vt 2007 C - uppsats EN JÄMFÖRELSE AV ETT KOMMUNALT GYMNASIUM OCH ETT FRIGYMNASIUMS SÄTT ATT BEDRIVA UNDERVISNING En fallstudie

Läs mer

Unga föräldrar. studier och arbete UNGDOMSSTYRELSENS SKRIFTER 2009: 1

Unga föräldrar. studier och arbete UNGDOMSSTYRELSENS SKRIFTER 2009: 1 Unga föräldrar studier och arbete UNGDOMSSTYRELSENS SKRIFTER 2009: 1 2 Förord För att öka kunskaperna om den särskilda situation som unga föräldrar som varken arbetar eller studerar befinner sig i, har

Läs mer

Kundundersökning av köpare av vidareutbildning. Göteborgs Universitet

Kundundersökning av köpare av vidareutbildning. Göteborgs Universitet Kundundersökning av köpare av vidareutbildning från Göteborgs Universitet Kvalitet, lyhördhet, flexibilitet, professionalism HHGS HandelsConsultingAB Erik Persson Christine Wettlegren Patrik Hansson Helena

Läs mer

Kvalitetsrapport 2012/2013. LBS i Kristianstad

Kvalitetsrapport 2012/2013. LBS i Kristianstad Kvalitetsrapport 2012/2013 LBS i Kristianstad Innehåll Kvalitetsrapport 2012/2013... 1 LBS i Kristianstad... 1 LEDARE... 4 GRUNDFAKTA OM LBS I KRISTIANSTAD... 5 Historik, fakta, organisation... 5 Utbildning

Läs mer

Projekt Upp! Rapport från ett följeforskningsuppdrag. Gunnar Gillberg

Projekt Upp! Rapport från ett följeforskningsuppdrag. Gunnar Gillberg Projekt Upp! Rapport från ett följeforskningsuppdrag Gunnar Gillberg Göteborgs universitet Institutionen för sociologi och arbetsvetenskap Mars 2012 Projekt Upp! Rapport från ett följeforskningsuppdrag

Läs mer

Forsknings- och utvecklingsenheten Habilitering & Hjälpmedel FoU-rapport 12/2014. Ung vuxen en habiliteringsinsats för att stödja vuxenblivandet

Forsknings- och utvecklingsenheten Habilitering & Hjälpmedel FoU-rapport 12/2014. Ung vuxen en habiliteringsinsats för att stödja vuxenblivandet Forsknings- och utvecklingsenheten Habilitering & Hjälpmedel FoU-rapport 12/2014 Ung vuxen en habiliteringsinsats för att stödja vuxenblivandet Verksamhet: Projektansvarig chef: Ansvarig för projektredovisning:

Läs mer

Enkätsvar om e-vägledning

Enkätsvar om e-vägledning Enheten för studieinformation Föredragande Birgitta Svensson Kommunikatör 010-470 05 03 birgitta.svensson@uhr.se PM Datum 2014-01-20 Postadress Box 45093 104 30 Stockholm Besöksadress Wallingatan 2 111

Läs mer

Djupintervju- och fokusgruppsundersökning med föräldrar om cannabis

Djupintervju- och fokusgruppsundersökning med föräldrar om cannabis Jag säger att om han börjar hänga i gängen och röka cannabis så kommer han inte kunna studera. Kan han inte studera kommer han inte få något jobb. Djupintervju- och fokusgruppsundersökning med föräldrar

Läs mer

LOKAL UPPFÖLJNING AV UNGDOMSPOLITIKEN

LOKAL UPPFÖLJNING AV UNGDOMSPOLITIKEN RESULTAT AV LUPP-UNDERSÖKNINGEN I TANUM 2014 LUPP 2014 Tanums Kommun LOKAL UPPFÖLJNING AV UNGDOMSPOLITIKEN Titel: Författare: Uppdragsgivare: Lokal uppföljning av ungdomspolitiken Cecilia Helander, Enkätfabriken

Läs mer

Barn och ungas socialtjänst

Barn och ungas socialtjänst FoU Fyrbodal Barn och ungas socialtjänst Hur synliggör socialtjänsten den verksamhet som bedrivs för barn och unga? Vilken information finns och hur kan vi förbättra den? FoU Fyrbodal 2013:1 Annica Johansson

Läs mer

DET DE BERÄTTADE OM VAR JU FAKTISKT BRA! En utvärdering av metodmaterialet Ses offline?

DET DE BERÄTTADE OM VAR JU FAKTISKT BRA! En utvärdering av metodmaterialet Ses offline? DET DE BERÄTTADE OM VAR JU FAKTISKT BRA! En utvärdering av metodmaterialet Ses offline? DET DE BERÄTTADE OM internet VAR JU FAKTISKT BRA! En utvärdering av metodmaterialet Ses offline? Innehåll Studie

Läs mer

Medborgardialog för unga

Medborgardialog för unga Medborgardialog för unga Unga vill inte delta, eller? Vi vet vad unga vill, eller? 9 Medborgardialog med unga NR 9 Upplysningar om innehållet: Lena Langlet, lena.langlet@skl.se Kjell-Åke Eriksson, kjell-ake.eriksson@skl.se

Läs mer

Miljöbron. - Effektstudie 2005. Detta är en undersökning utförd av Infokus Business Intelligence AB på uppdrag av Miljöbron.

Miljöbron. - Effektstudie 2005. Detta är en undersökning utförd av Infokus Business Intelligence AB på uppdrag av Miljöbron. Miljöbron - Effektstudie 2005 Detta är en undersökning utförd av Infokus Business Intelligence AB på uppdrag av Miljöbron. För frågor kontakta Infokus: Telefon: 031-711 45 80 E-post: info@infokus.se www.infokus.se

Läs mer

Utvärdering av projekt Fokus Framtid ett projekt. om sfi-undervisning med Meritportfölj

Utvärdering av projekt Fokus Framtid ett projekt. om sfi-undervisning med Meritportfölj Utvärdering av projekt Fokus Framtid ett projekt om sfi-undervisning med Meritportfölj Anette Moberg Mars 2014 1 FoU i Väst/GR Webbupplaga mars 2014 Layout: Infogruppen GR Omslagsbild: : Victoria Heimersson,

Läs mer

Örebro Kommun. En delrapport i utvärderingen av projektet SATSA. Maj 2010, Markör Marknad och Kommunikation AB. Delrapport SATSA 2010, vers 2

Örebro Kommun. En delrapport i utvärderingen av projektet SATSA. Maj 2010, Markör Marknad och Kommunikation AB. Delrapport SATSA 2010, vers 2 Örebro Kommun En delrapport i utvärderingen av projektet SATSA Maj 2010, Markör Marknad och Kommunikation AB Delrapport SATSA 2010, vers 2 Markör Marknad och Kommunikation AB, Box 396, 701 47 Örebro Telefon:

Läs mer

Kursutvärdering kursen för Personliga Assistenter, våren 2014. 48 har lämnat in av totalt 55 deltagare. Alla har dock inte svarat på alla frågor.

Kursutvärdering kursen för Personliga Assistenter, våren 2014. 48 har lämnat in av totalt 55 deltagare. Alla har dock inte svarat på alla frågor. FoU Fyrbodal Kursutvärdering kursen för Personliga Assistenter, våren 2014 48 har lämnat in av totalt 55 deltagare. Alla har dock inte svarat på alla frågor. Kommunfördelning på deltagare: Tanum 4 Vänersborg

Läs mer

EN SKRIFT OM COACHNING TILL STUDIER

EN SKRIFT OM COACHNING TILL STUDIER stöd konsultation motivera riktlinjer frivillighet nätverk utbildning arbetslivserfarenhet planera rådgivning kartlägga vägledning mentorskap optimism TID FÖR COACHNING EN SKRIFT OM COACHNING TILL STUDIER

Läs mer

PROJEKTRAPPORT DELRAPPORT ENLIGT SJÄLVRAPPORTERINGSMODELLEN. Josefin Näs, bitr. projektledare samt Ann-Sophie Hansson, projektägare

PROJEKTRAPPORT DELRAPPORT ENLIGT SJÄLVRAPPORTERINGSMODELLEN. Josefin Näs, bitr. projektledare samt Ann-Sophie Hansson, projektägare PROJEKTRAPPORT DELRAPPORT ENLIGT SJÄLVRAPPORTERINGSMODELLEN Datum: 2013-08-18 Projektbenämning: Utveckling av Hälsocenter Västerås Rapport författare: Elisabeth Eriksson-Tillaeus, projektledare Josefin

Läs mer

LUNDS TEKNISKA HÖGSKOLA

LUNDS TEKNISKA HÖGSKOLA En guide till dig som ska ha en LUNDS TEKNISKA HÖGSKOLA 1 INNEHÅLL 2 Hur guiden kan användas... 2 3 Mentorprogrammets upplägg... 3 3.1 Mål med mentorprogrammet... 3 3.2 Utformning av mentorprogrammets...

Läs mer

Tekniktjejer och. Erfarenheter av teknisk gymnasieutbildning och arbetsliv. Elisabeth Ahnberg Åsenius

Tekniktjejer och. Erfarenheter av teknisk gymnasieutbildning och arbetsliv. Elisabeth Ahnberg Åsenius Tekniktjejer och sedan? Erfarenheter av teknisk gymnasieutbildning och arbetsliv Elisabeth Ahnberg Åsenius Oktober 2013 1 Elisabeth Ahnberg Åsenius Utredare Högskolan Dalarna e-post: eah@du.se 2 Sammanfattning

Läs mer

FoU Välfärd Region Västerbotten Joyn Service Design. En guide till Min Plan

FoU Välfärd Region Västerbotten Joyn Service Design. En guide till Min Plan Min Plan 2015 FoU Välfärd Region Västerbotten En guide till Min Plan Min Plan 2015 FoU Välfärd Region Västerbotten Min Plan är samskapad av brukare och personal i Vännäs, Robertsfors och Umeå kommuns daglig

Läs mer

HANS- projektet Lärande nätverk för ledare

HANS- projektet Lärande nätverk för ledare Utvärdering av HANS- projektet Lärande nätverk för ledare i Hedemora, Avesta, Norberg och Skinnskatteberg Christer Sandahl 1, Lisa Markström 2, Therese Wahlström 1 & Helena Gustafsson 1 2010-05-31 1 Medical

Läs mer