Utvärdering av första året med Karriärutveckling för alla

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Utvärdering av första året med Karriärutveckling för alla"

Transkript

1 Utvärdering av första året med Karriärutveckling för alla Kvalitativ utvärdering av satsningen på karriärutveckling i Nacka kommun 08/09 Klara Palmberg Mementor Ledarskap AB

2

3 Innehåll 1. Bakgrund... 1 Syftet med en kvalitativ utvärdering Arbetsmetod Resultat av fokusgrupper med elever... 3 Karriärinformation... 3 Karriärutbildning... 4 Karriärvägledning... 4 Behovet av tidigare information och diskussion om framtiden... 5 Vikten av bilder och förebilder kring framtiden... 5 Framtidens karriärvägledning... 6 Utvärdering och elevinflytande Resultat av enkät till de som gjort ett aktivt val av karriärvägledare... 7 Vad har fungerat bra... 7 Vad kan bli bättre... 8 Vikten av uppföljning och redovisning av kundnöjdhet... 8 Bilaga 1 Besökta skolor... 9 Bilaga 2 Definitioner av begrepp inom Karriärutveckling Bilaga 3 Konsultstöd... 11

4

5 1. Bakgrund Kommunfullmäktige beslutade i april 2008 att alla elever i Nacka ska erbjudas karriärutveckling. Karriärutveckling sammanfattar den ständigt pågående processen om att förstå och ta ansvar för sitt eget lärande och arbete. Projektet Karriärutveckling för alla har resulterat i att skolorna från och med hösten 2008 har förutsättningen att kunna tillämpa en förstärkt karriärutveckling för eleverna när det gäller information, utbildning och vägledning. Alla elever kan också från och med oktober 2008 välja en karriärvägledare och har ett visst antal samtal med karriärvägledaren garanterade. Syftet med en kvalitativ utvärdering Syftet med att göra en utvärdering är att få bättre kunskaper om resultaten av arbetet med karriärutveckling för alla och därigenom skapa ett underlag till att vidare utveckla och förbättra skolornas och vägledarnas arbete. Utvärderingen kan också ligga till grund för KUenheten att fortsatt utveckla verktyg för att mäta och följa satsningen på karriärutveckling. Syftet är också att fortsätta undersöka hur behovet av och efterfrågan på karriärvägledning ser ut hos kommunens medborgare. Utvärderingen har genomförts av Klara Palmberg, Mementor Ledarskap AB, för mer information om konsultstödet se Bilaga 3. 1

6 2. Arbetsmetod Viss utvärdering har skett under våren 2009 genom att den årliga kundenkäten har kompletterats med frågor kring karriärutveckling. Syftet är nu att utöka dessa kvantitativa resultat med en djupare, kvalitativ utvärdering genom främst fokusgrupper. Frågeställningen för utvärderingen är öppen och enkel: Vad har fungerat bra, och varför? Vad kan bli bättre, och hur? Om ni fick önska hur arbete med karriärutveckling skulle fungera, hur ser det då ut? Primära målgruppen för fokusgrupperna är elever (kunder) i; årskurs 8-9, år 2-3 på gymnasiet, samt i vuxenutbildningen. Varje fokusgrupp har bestått av tre till åtta elever och pågått ca två timmar. Totalt har 22 elever deltagit i fokusgrupperna, se Bilaga 1 för redovisning av deltagande skolor och anordnare. Som komplement till fokusgrupperna har ett utskick till alla de som aktivt gjort ett val av karriärvägledare med några få frågor (baserade på kundenkäten) samt ett par öppna frågor om vad som fungerat bra, vad som kan bli bättre, om det motsvarat ens förväntningar. För utskicket har Nacka kommuns enkätverktyg använts. Totalt har 25 personer (elever eller deras föräldrar) svarat på enkäten, av de 74 som enkäten distribuerades till. Fokusgrupperna och enkäten genomfördes under slutet på maj och början av juni Ett stort tack till de rektorer, biträdande rektorer och vägledare på skolorna som hjälp till att planera fokusgrupperna precis i slutet på terminen och mitt i skolavslutningsstöket. Ett stort tack också till de elever som ställde upp och delade med sig av sina erfarenheter och tankar. 2

7 3. Resultat av fokusgrupper med elever Under följande tre rubriker kommer de goda exempel och styrkor, respektive förbättringsmöjligheter och svagheter som kom upp under diskussionerna i fokusgrupperna att redovisas: Karriärinformation Karriärutbildning Karriärvägledning. För definitioner av begreppen se Bilaga 2. Vidare redovisas resultaten från fokusgrupperna gällande önskemål för framtiden under fyra rubriker: Behovet av tidigare information och diskussion om framtiden Vikten av bilder och förebilder kring framtiden Framtidens karriärvägledning Utvärdering och elevinflytande Det tåls att uppmärksamma att detta är en kvalitativ utvärdering med ett litet underlag som syftar till att hitta exempel och beskrivningar av goda och mindre goda exempel och som inte gör anspråk på att vara heltäckande. Karriärinformation Styrkor och goda exempel Det är flera elever som berättar om goda exempel om hur man inför gymnasie/högskolemässan förberett sig tillsammans i klassen. Någon berättade om hur man i klassen förberedde användbara frågor som man kunde ställa till de skolor som man var intresserad av. En gymnasieelev beskrev hur de hade gått på gymnasiemässan redan i åttan och därmed fått mer motivation att t.ex. erhålla de betyg de behövde för att komma in på de program de hade hittat. Svagheter och förbättringsmöjligheter Många elever beskriver hur det är svårt att hitta basal information kring t.ex: hur meritpoängsystemet fungerar, behörighetskrav till utbildningar, när öppna hus hålls på olika skolor, innehållet på olika program på högskolan och gymnasiet samt hur utbildningssystemet fungerar när man kommer som nyanländ (hur man navigerar sig från SFI, komvux osv). En av eleverna på SFI beskrev hur även hennes svenska pojkvän har svårt att navigera i hur systemen fungerar. En av eleverna som studerade på vuxenutbildningen uttryckte det som att skulle jag ha vetat om att den här utbildningen fanns till hade jag börjat tidigare. Hon föreslår att det borde informeras mer om utbudet i vuxenutbildningen via kanaler där de som kanske inte planerar att läsa vidare kan nås, t.ex. Arbetsförmedlingen, biblioteken, Sickla Köpkvarter, Nacka Forum mm. Inte bara genom annonser från enskilda anordnare, utan om hela utbudet. 3

8 Karriärutbildning Styrkor och goda exempel En av eleverna på gymnasiet beskrev hur de inom hennes program med textilinriktning haft en kurs i hantverksorientering där ett delmoment handlade om att skaffa sig kunskap om inom vad man kan arbeta och hur man kan komma dit inom deras område. Upplägget som beskrevs var att alla eleverna i klassen fick i uppgift att ta reda på t.ex. fortsättningsutbildningar, yrken osv. Uppgiften var att ta reda på mer genom att söka information och intervjua yrkesverksamma och utbildningsanordnare. Resultatet redovisades sedan för hela klassen och dokumentationen samlades i en gemensam bok som alla fick ett exemplar av. Detta gav, enligt henne, en orientering om var man kunde ta vägen, både direkt efter gymnasiet, men också idéer om karriärvägar. Svagheter och förbättringsmöjligheter Inom IV-programmet beskrev eleverna vikten av att i början fokusera på uppmuntran och motivation, snarare än lektioner. De beskriver hur viktigt det är med uppmuntran för att hitta det man är bra på. När man börjar IV är man ofta ledsen och har lite dåligt självförtroende. Samtidigt beskriver de hur viktigt det är att tydliggöra att det är upp till dig och hur viktigt det är att man tar ansvar för sin egen utbildning. Karriärvägledning Styrkor och goda exempel Fler av eleverna är mycket nöjda med de vägledningssamtal de haft, kommentarerna är bl.a: Bra med en neutral SYV som utgick från det jag hade tänkt om skola och program Jag visste vad jag vill bli, och SYV hjälpe mig att tänka hur jag kan komma dit Jag träffade SYV tillsammans med mina föräldrar och det var jättebra (högstadiet) Jag tog kontakt på eget initiativ och träffade SYV redan i åttan, vilket var bra Vår SYV har koll på eleverna och klasserna (gymnasiet) SYV visade på framtidsmöjligheter, hon hade koll och uppmuntrade. Det var bra att få se alla alternativ som finns när man inte vet vad man vill SYV här på SFI är hjälpsam På vår vux-utbildning har vi coacher istället för lärare som ger oss individuell hjälp. Hon har arbetat med det vi utbildar oss till och är erfaren inom området. En gång i veckan kan man boka in tid hos henne för individuella samtal på 30 min eller en timme. Inom Kunskapsskolan har mentorerna en framskjuten roll i vägledningen och träffar eleverna individuellt minst 15 minuter i veckan för samtal om skolan, men också om framtiden. Det är tydligt i fokusgrupperna att det finns en stor spridning mellan eleverna; från de som har en mycket tydlig bild av vad de upplever sig starka inom och hur de ska utbilda sig vidare, till de som är mycket osäkra på sina egna styrkor och svagheter och hur de ska navigera sig vidare i framtiden. 4

9 Svagheter och förbättringsmöjligheter Vägledningen på skolorna uppfattas inte alltid som neutral. Denna kommentar kommer främst från högstadieelever på skolor som också har gymnasieskolor där de upplever att vägledaren informerar mycket om den egna gymnasieskolan och kanske mindre om andra skolor. Flera elever har kommenterat att vägledningen känns allmän och inte individanpassad. Att vägeldaren inte hinner lära känna dem som personer för att kunna vägleda dem. Många elever påpekar att vägledningen sätter igång väldigt nära inpå valet inför nästa utbildningssteg (gymnasiet eller högskolan). Mycket få elever har träffat vägledaren eller tagit del av karriärinformation eller karriärutbildning innan årskurs 9 eller år 3 i gymnasiet. Flera elever har påtalat den låga tillgängligheten till vägledaren. De har stor förståelse för att han eller hon ansvarar för många elever, men är frustrerade att man inte kommer i kontakt när man har behov. Ett förslag från eleverna är att vägledaren borde använda storgruppsinformation i högre grad för att ge alla basinformationen t.ex. hur det fungerar med individuella val, behörigheter eller meritpoäng, och sedan ha möjlighet till mer individuella samtal där man kan fokuserar på vägledning och inte information. Behovet av tidigare information och diskussion om framtiden Mer information skulle lugna stressen Kommer man in i gymnasietänkandet tidigare så blir det viktigare att plugga Alla elever är överens om att det är viktigt att tidigt informera och tydliggöra hur framtiden ser ut och vad som krävs i nästa utbildningssteg. En högstadiegrupp pratade om vikten att skapa medvetenhet hos eleverna om gymnasiet och framtiden därefter redan i sjuan, att i åttan informera om program och ungefärliga betyg som krävs samtidigt som man redan i åttan bör ha sitt första vägledningssamtal. De diskuterade om att man i åttan skulle börja väldigt brett kring vad är gymnasiet, allt för att göra eleverna mer intresserade av att plugga upp sina betyg. Eleverna beskriver det som att i åttan kändes inte betygen lika viktiga som de faktiskt är de kommer ju att avgöra mitt gymnasieval. Många beskriver att stressen över valet till nästa utbildningssteg skulle kunna minskas om man var mer medveten och informerad om vad som kommer att krävas av en i framtiden. Inför gymnasiet lyfter eleverna fram vikten av att få information om vad ens gymnasieval innebär vilka möjligheter det leder till, men också vad man utesluter med sitt val (t.ex. kring behörighet till olika program på högskolan). Tidig information om meritpoäng och annat som påverkar ens möjlighet och behörighet till fortsatta studier så att man kan göra medvetna val genom hela utbildningen. Programeleverna på gymnasiet efterfrågade mer information redan under år 1 på gymnasiet. Vikten av bilder och förebilder kring framtiden Flera grupper lyfter fram bristen på förebilder och bilder inför framtiden som kan ge motivation att satsa på skolan. Önskemål om föreläsningar på den egna skolan från de som studerar i högre utbildningsstadier eller är yrkesverksamma uttrycks i flera grupper. Förslagen är bl.a. öppna föreläsningar där man kan gå på det man vill t.ex. på lunchen. Högstadieeleverna uttrycker önskemål om att gå på studiebesök och öppna hus på närliggande gymnasier i en grupp av intresserade elever. 5

10 Eleverna beskriver samtidigt hur deras tankar om framtiden hela tiden förändras och påverkas av vänner, familj och media. Gymnasieeleverna beskriver hur universitetet känns nära i tiden men väldigt långt borta, man vet inte vad man vill bli eller vad man vill läsa. Genom t.ex. samarbeten med högskolan föreslår de att man skulle kunna få förebilder och också mer motivation för framtida studier. Framtidens karriärvägledning Det är mycket tydligt att eleverna efterfrågar en aktivare vägledning som börjar redan i årskurs 7 och år 1 i gymnasiet. Eleverna föreslår att under det första året arbeta i grupp inom det som kategoriseras som karriärutbildning för att öka medvetenheten och informera. Under följande år efterfrågar eleverna individuell vägledning för att komma på banan med sina egna funderingar inför framtiden, sina alternativ och möjligheter. Eleverna beskriver själva att det borde vara obligatoriskt med vägledningssamtal och inte som idag på de flesta skolor där man får anmäla sig till en tid om man vill. Att vidga gruppen som är med vid vägledningen till även föräldrar och mentorer föreslås av flera elever. Man föreslår också att vägledaren borde kolla upp elevernas betyg för att se var man har sina styrkor. Utvärdering och elevinflytande Flera elever har lyft fram att de uppskattar att bli tillfrågade om vad de tycker och hur de har upplevt satsningen på karriärutveckling: dessa möten borde man ha varje år så att de kan förbättra sig när man bestämmer om detta [karriärutveckling] på kommunen så borde man ha elever där Eleverna beskriver att om man vill påverka på sina skolor så får man verkligen ligga på. Eleverna på IV-programmet lyfter fram att de inte upplever så stora möjligheter att påverka upplägget på sin utbildning: vi har knappt någon mentorstid och inga klassråd. 6

11 4. Resultat av enkät till de som gjort ett aktivt val av karriärvägledare Resultatet av enkäten visar på en mycket stor variation bland anordnarna av karriärvägledning: från de som är mycket nöjda med den vägledning de fått ta del av genom checken, till de som inte ens blivit kontaktade av den vägledare som de aktivt valt (och som därmed fått utbetalning av checkbeloppet). Antalet kommentarer per anordnare är på inget sätt representativt för hur nöjda eller missnöjda eleverna är. Citaten redovisas för att lyfta fram goda exempel och svagheter. Lägg också märke till att underlaget är litet, resultaten baseras på svar från 25 respondenter av 74 möjliga. Vad har fungerat bra när det gäller vägledningen och informationen som du har fått av karriärvägledaren? Många respondenter är mycket nöjda med den vägledning som man fått under året: Extremt positivt överraskad [ ] suverän kontakt (Get Ready) Hon har hjälpt mig att komma fram till de tydligaste punkterna i mitt liv som jag tycker bäst om att hålla på med och vad jag helst vill fortsätta med. (Löwenfeldt) Det var bra att kunna ställa frågor på webben. All information om valet fanns på ett ställe och det var lätt att hitta. (Framtidsutveckling) Få prata med någon utanför familjen. Få hjälp att ta reda på information. Sen att få hjälp och prata om vad man har för framtidsplaner. (Astrea) Har fått mycket engagerad och praktisk hjälp att själv kunna ta tag i nya utmaningar. (Löwenfeldt) Hon fick mig att tänka på nya möjliga jobb jag kan välja. (Get Ready) Jag har fått hjälp med att organisera mitt studerande. Det var skönt att ha någon att prata med när det inte gick så bra och jag blev mer motiverad att plugga. (Löwenfeldt) Karriärvägledaren har uppmuntrat och verkligen peppat mig att börja fundera över min framtid. Hon har väckt nya tankar och hjälpt mig att gå vidare med mina funderingar. (Löwenfeldt) Jag fick en ambitiös och kunnig studievägledare [ ] Hon hade förberett sig väl och lagt upp mötet mycket strategiskt och professionellt. (Vistas) Vi var tre killar och deras mammor och fick flera timmar tillsammans med en kompetent karriärvägledare som fick både killar och mammor att tänka till. (Newstart) Det var lätt att få kontakt med SYV via deras system på webben. Min egen vägledare på skolan är ofta borta. (Framtidsutveckling) Det är väldigt bra anpassat till varje individ. Man får hjälp med det man vill ha hjälp med. (Lövenfeldt) 7

12 Vad kan bli bättre när det gäller vägledningen och informationen som du fått av karriärvägledaren? Respondenterna har flera idéer om förbättringsområden när det gäller karriärvägledningen: Det enda var nog att man skulle bestämt ett uppföljningsmöte. På så sätt hade vi nog läst igenom mer av materialet hemma för att vara mer taggade inför nästa träff. (Newstart) Fler tillfällen att träffas. (Get Ready) Få mer information. Jag fick inte så mycket hjälp om vilka högskolor som finns. (Lövenfeldt) Jag tycker att det tog lite väl lång tid innan de hörde av sig om vägledningsmötets datum och tidpunkt. Det var jag själv som fick höra av mig efter att ha skickat in obligatorisk information om mina framtidsplaner. (Vistas) Jag tycker att karriärcoachen borde ha bättre kunskap om de olika kurserna, högskolorna och liknande. (Lövenfeldt) Några är dock mycket missnöjda då de inte ens har blivit kontaktade av den anordnaren som de aktivt valt: Ingen information alls, hon har inte kontaktat oss. (Saltsjöbadens Samskola) Ingenting har fungerat bra. (Västeråsa) Jag har inte fått någon information alls. Min karriärvägledare har inte hört av sig till mig så jag är mycket missnöjd. Jag anmälde mig för flera månader sedan och fick ett papper där det stod att min vägledare skulle kontakta med, men jag har inte fått något svar. (YBC) Min vägledare har inte tagit kontakt med mig så jag har inte fått någon information eller vägledning för den delen heller. (Newstart) Jag har valt karriärvägledare men inte fått någon, hur ska jag göra då? Kommer jag att få en och vem är det som ska ta initiativet? (3CL i Tyresö) Det har inte hänt något sedan vårt val vid årsskiftet. (Centrum för arbete och studier, Värmdö kommun) Vikten av uppföljning och redovisning av kundnöjdhet Då några anordnare har fått både mycket goda omdömen, men samtidigt kommentarer om att eleverna inte ens har blivit kontaktade kan en förklaring vara att kundvalssystemen inte ännu fungerar helt och hållet. Alternativt har inte anordnarna struktur i sina processer från val till etablerad kontakt. I kontakten med anordnare under utvärderingen har även dessa haft kommentarer om hur informationen och valsystemet fungerar. Detta bör följas upp vidare. Resultaten från enkäten kan vidare tolkas som en tydlig indikation på behovet av uppföljning av vägledningschecken. Det är viktigt att hitta sätt att transparent visa upp utvärderingar av enskilda anordnare så att elever och föräldrar kan göra medvetna val om karriärvägledare. 8

13 Bilaga 1 Besökta skolor Gymnasiet Nacka gymnasium (en grupp på fyra programelever från kultur och hantverk åk 2, samt en grupp på fem IV-elever) Högstadiet Nöjda elever (3-4 på enkäten) Mindre nöjda (1-2 på enkäten) 71 % 25 % Samskolan högstadiet (åk 8 och 9, totalt sex elever) 72 % 18 % Kunskapsskolan i Nacka (tre elever från åk 9) 62 % 29 % Vuxenutbildningen Kompetensutvecklingsinstitutet (två elever) 93 % 4 % Utbildningsborgen (två elever) 73 % 21 % Utifrån frågorna på kundenkäten: - Jag är nöjd med den information och vägledning jag får inför framtida yrkesval (fråga 26, årskurs 8) - Jag är nöjd med den information och vägledning jag har fått i gymnasieskolan inför framtida yrkesval (fråga 27, gymnasiet år 2) - Jag är nöjd med den information och studieplanering som jag har fått av skolan (fråga 17, vuxenutbildning) 9

14 Bilaga 2 Definitioner av begrepp inom Karriärutveckling Karriärutveckling som leder till karriärkompetens bygger på tre delar: Karriärinformation Generell karriärinformation, webbaserat, länkar, tips, guider om att skriva CV eller anställningsintervjuer mm. Karriärutbildning Utveckling av kunskap, färdigheter och attityder inom skolan. Syftet är att hjälpa elever att kunna göra egna val beträffande sina fortsatta studier och framtida liv. Inkluderar också karriärguidning som aktivt stöttar människor att gå från en allmän förståelse för utbildning och arbetsliv till att mera specifikt förstå de möjligheter som finns öppna för dem som individer. Karriärvägledning En aktivitet ledd av en professionell vägledare ofta i form av en till en eller i små grupper vars syfte är att hjälpa individer att upptäcka sina egna personliga förutsättningar för att välja utbildning/yrke. 10

15 Bilaga 3 Konsultstöd Mementor Ledarskap AB har blivit tillfrågade att genomföra en kvalitativ utvärdering av arbetet med karriärvägledning i Nacka kommun, uppdragsansvarig har varit Klara Palmberg. Klara är konsult i Mementor Ledarskap AB och har en bred erfarenhet av verksamhetsutveckling. Hon har en stark bakgrund i process- och kvalitetsutveckling med erfarenheter som kombinerar konsultarbete och doktorandstudier av framgångsrika organisationer. Hon har arbetat med skolorna och rektorerna i Nacka kommun både som konsult och forskare. Under 2007 och 2008 har Mementor Ledarskap arbetat med ett antal uppdrag för Nacka kommun, bl.a. inom projektet Fler friska företagsamma Nackabor och Karriärutveckling för alla. Klara har dessutom gjort fokusgrupper inom ramen för utredningen kring Kulturlokaler i Älta och deltar för närvarande i projektet NILS utveckling av styrning och ledning av Nackas kommunala skolor, bl.a. som opponent för projektgruppens dokumentation. Klara har en civilingenjörsexamen i Industriell ekonomi och försvara sin doktorsavhandling i Kvalitetsteknik i augusti 2009, vid Luleå tekniska universitet. 11

Plan för. Studie- och yrkesvägledning i Tranås kommun

Plan för. Studie- och yrkesvägledning i Tranås kommun Plan för Studie- och yrkesvägledning i Tranås kommun Innehållsförteckning Studie- och yrkesvägledning i Tranås kommun... 2 Definition av studie- och yrkesvägledning... 2 Mål för studie- och yrkesvägledningen...

Läs mer

Kristoffer Jarefeldt, Vd och ansvarig utgivare kristoffer@framtid.se 1 (10)

Kristoffer Jarefeldt, Vd och ansvarig utgivare kristoffer@framtid.se 1 (10) Framtid.se en undersökning om arbetsmarknadskunskap hos unga Denna undersökning baseras på frågeställningar under två olika perioder, mot två olika åldersgrupper. Totalt antal respondenter är 3.982 unga,

Läs mer

BOU2015/393 nr 2015.2996. Handlingsplan för Studie- och yrkesvägledning i Håbo kommun

BOU2015/393 nr 2015.2996. Handlingsplan för Studie- och yrkesvägledning i Håbo kommun BOU2015/393 nr 2015.2996 Handlingsplan för Studie- och yrkesvägledning i Håbo kommun 2015/2016 Innehållsförteckning Inledning... 3 Studie- och yrkesvägledning... 4 Ansvar... 5 Huvudmannens ansvar... 5

Läs mer

Bildningsförvaltningen

Bildningsförvaltningen Bildningsförvaltningen 1(11) 2013-04-19 Handlingsplan för studie- och yrkesorientering i alla skolformer i Åstorps kommun Pål Olsson Ulla Dahlgren Gunilla Maltesson Lizen Johansson Helena Larsson 2(11)

Läs mer

2014-04-29 (Uppdat 150929) Studie- och yrkesvägledning i Vellinge kommun, inklusive Arbetsplan 2014 2017

2014-04-29 (Uppdat 150929) Studie- och yrkesvägledning i Vellinge kommun, inklusive Arbetsplan 2014 2017 2014-04-29 (Uppdat 150929) Studie- och yrkesvägledning i Vellinge kommun, inklusive Arbetsplan 2014 2017 Vad är studie- och yrkesvägledning? I Vellinge kommun finns studie- och yrkesvägledarna samlade

Läs mer

Arbetsplan en grund för fortsatt planering av studie- och yrkesvägledning (Mälargymnasiet, NT och YTC)

Arbetsplan en grund för fortsatt planering av studie- och yrkesvägledning (Mälargymnasiet, NT och YTC) Bilaga 2.1. Ärende: Förslag att utveckla och förstärka studie- och yrkesvägledningen i Järfälla för gymnasieungdomar m.m. 2014-11-24 Arbetsplan en grund för fortsatt planering av studie- och yrkesvägledning

Läs mer

Plan för studie- och yrkesvägledning

Plan för studie- och yrkesvägledning Plan för studie- och yrkesvägledning Döderhults skolområde 1 Inledning Studie- och yrkesvägledning är en angelägenhet för hela skolan och för samhället i stort. Att göra val inför framtiden är en ständigt

Läs mer

Arena för Samverkan Skola Arbetsliv. Skåne 19 april 2013 Gabriella Holm gabriella@skolsamverkan.se 070 615 30 16

Arena för Samverkan Skola Arbetsliv. Skåne 19 april 2013 Gabriella Holm gabriella@skolsamverkan.se 070 615 30 16 Arena för Samverkan Skola Arbetsliv Skåne 19 april 2013 Gabriella Holm gabriella@skolsamverkan.se 070 615 30 16 Samverkan skola - arbetsliv Är det nödvändigt och betydelsefullt för skolan och eleven? Möjlighet

Läs mer

2010-09 - 14 Skolan och arbetslivet. Kvalitet i studie- och yrkesvägledning. hela skolans ansvar

2010-09 - 14 Skolan och arbetslivet. Kvalitet i studie- och yrkesvägledning. hela skolans ansvar 2010-09 - 14 Skolan och arbetslivet Kvalitet i studie- och yrkesvägledning hela skolans ansvar Skolverkets vision och dokumentation Gränslös kunskap och lustfyllt lärande Skolverket visar vägen Utveckla

Läs mer

Läsarundersökning Framtid.se

Läsarundersökning Framtid.se Läsarundersökning Framtid.se HÖSTTERMINEN 2012 Läsarundersökning Framtid.se Denna undersökning besvarades under perioden 18 oktober 30 november 2012 via en lösenord- skyddad webbinloggning. Erbjudande

Läs mer

Bredängsskolan Plan för studie-och yrkesvägledning

Bredängsskolan Plan för studie-och yrkesvägledning Bredängsskolan Plan för studie-och yrkesvägledning Bredängsskolans Plan för studie-och yrkesvägledning är utformad i maj 2014 i samverkan med Bredängsakademien. 1 Bredängsskolan plan för studie-och yrkesvägledning

Läs mer

November 2010 Karina Ruderfors. Plan för studie- och yrkesorienteringen Prästängsskolan läsåret 10/11

November 2010 Karina Ruderfors. Plan för studie- och yrkesorienteringen Prästängsskolan läsåret 10/11 November 2010 Karina Ruderfors Plan för studie- och yrkesorienteringen Prästängsskolan läsåret 10/11 Bakgrund Frågan om studie- och yrkesorienteringen har aktualiserats på nationell nivå de senaste åren.

Läs mer

Arbetsplan för studie- och yrkesorientering i grundskolornas år 1-3

Arbetsplan för studie- och yrkesorientering i grundskolornas år 1-3 Arbetsplan för studie- och yrkesorientering i grundskolornas år 1-3 Tydligt genusperspektiv, social eller kulturell bakgrund vid genomförande av aktiviteter Jag-stärkande Utveckla ta-sig-församhet Lära

Läs mer

Yrkesutbildning för bättre matchning. Medlemsföretaget Lindmarks Servering i Båstad

Yrkesutbildning för bättre matchning. Medlemsföretaget Lindmarks Servering i Båstad Yrkesutbildning för bättre matchning Medlemsföretaget Lindmarks Servering i Båstad Valfrågan i fokus Arbeta en Arbete en Arbeta en en Arbete en Arbeta en Arbete en Arbete Arbeta Arbete Arbete en Arbete

Läs mer

MÅL. ge eleverna insikt i hur attityder och fördomar på olika sätt kan styra och begränsa studie- och yrkesvalet.

MÅL. ge eleverna insikt i hur attityder och fördomar på olika sätt kan styra och begränsa studie- och yrkesvalet. 1 MÅL ge förutsättningar att välja med kritik, självständighet och engagemang och ta hänsyn till såväl egna möjligheter och värderingar som utbildnings- och arbetsmarknadsläget på sikt. medverka till att

Läs mer

skola och arbetsliv i samverkan

skola och arbetsliv i samverkan skola och arbetsliv i samverkan Transfer - skola och arbetsliv i samverkan Transfer är Sveriges största organisation för förmedling av föreläsare och förebilder från arbetslivet till skolan. Syftet är

Läs mer

LUNDS TEKNISKA HÖGSKOLA

LUNDS TEKNISKA HÖGSKOLA En guide till dig som ska ha en LUNDS TEKNISKA HÖGSKOLA 1 INNEHÅLL 2 Hur guiden kan användas... 2 3 Mentorprogrammets upplägg... 3 3.1 Mål med mentorprogrammet... 3 3.2 Utformning av mentorprogrammets...

Läs mer

Välkomna till Nacka gymnasium

Välkomna till Nacka gymnasium Välkomna till Nacka gymnasium Kvällens agenda Vad händer år 2? Information för föräldrar IV-valet Vad händer år 3? Samhälle Helen Bejmar, rektor Oskar Ungerstedt, bitr rektor Carina Lord, studievägledare

Läs mer

Så här fungerar behörighetsvisaren på Utbildningsinfo.se 2015-02-06

Så här fungerar behörighetsvisaren på Utbildningsinfo.se 2015-02-06 Så här fungerar behörighetsvisaren på Utbildningsinfo.se 2015-02-06 Vilket program och inriktning du väljer har betydelse för vad du kan göra efter gymnasieskolan Behörighetsvisaren hjälper dig med: vilket

Läs mer

Arbetsplan. Studie- och yrkesvägledning

Arbetsplan. Studie- och yrkesvägledning Arbetsplan för Studie- och yrkesvägledning Nybyggeskolan 2013-2014 Linda Brüdigam Studie- och yrkesvägledare, Nybyggeskolan, Västerås 2013-14 Innehållsförteckning Studie- och yrkesvägledning på Nybyggeskolan

Läs mer

Studie- och yrkesvägledning Gymnasiet 2015

Studie- och yrkesvägledning Gymnasiet 2015 Studie- och yrkesvägledning Gymnasiet 2015 Sunne kommun . Studie- och yrkesvägledning Studie- och yrkesvägledning i snäv bemärkelse är den personliga vägledningen genom vägledningssamtal individuellt och

Läs mer

Vuxenutbildningen i Strängnäs. Utbildning på vuxnas villkor. Komvux. Campus Strängnäs - för det livslånga lärandet

Vuxenutbildningen i Strängnäs. Utbildning på vuxnas villkor. Komvux. Campus Strängnäs - för det livslånga lärandet Vuxenutbildningen i Strängnäs Utbildning på vuxnas villkor 2012 Komvux Campus Strängnäs - för det livslånga lärandet 2 /KOMVUX Katalog 2011/2012 Välkommen till Komvux - en del av Campus Strängnäs Vårt

Läs mer

En dag i demokratins tecken Den 19 oktober 2011 Bohus Hallen

En dag i demokratins tecken Den 19 oktober 2011 Bohus Hallen En dag i demokratins tecken Den 19 oktober 2011 Bohus Hallen Inledning Onsdagen den 19 oktober 2011 genomfördes för andra gången En dag i demokratins tecken. Dagen var tänkt som en avslutning på Luppundersökningen

Läs mer

Tanja Nyholm Berzeliusskolan Linköping. Vägledning. för nyanlända barn och ungdomar

Tanja Nyholm Berzeliusskolan Linköping. Vägledning. för nyanlända barn och ungdomar Tanja Nyholm Berzeliusskolan Linköping Vägledning för nyanlända barn och ungdomar INLEDNING Att ge vägledning till nyanlända ungdomar tar längre tid än till svensk-födda. De har inte vuxit upp med all

Läs mer

Målmedveten satsning på aktionsforskning i Varberg

Målmedveten satsning på aktionsforskning i Varberg Målmedveten satsning på aktionsforskning i Varberg 1 Målmedveten satsning på aktionsforskning i Varberg I Varberg finns sedan länge en ambition att sprida aktionsforskning som en metod för kvalitetsarbete

Läs mer

Projektrapport och utvärdering av projekt Gymnasiearbete med kommunal inriktning

Projektrapport och utvärdering av projekt Gymnasiearbete med kommunal inriktning Rapport 2015-05-19 Projektrapport och utvärdering av projekt Gymnasiearbete med kommunal inriktning KS 2013/0967 Resultatet av projekt Gymnasiearbete med kommunal inriktning rapporterades till projektgrupp

Läs mer

Ungdomars kommentarer om psykisk ohälsa Våren 2013

Ungdomars kommentarer om psykisk ohälsa Våren 2013 Ungdomars kommentarer om psykisk ohälsa Våren 2013 Önskas mer information om hur Landstinget Kronoberg arbetar med kontaktklasser eller om innehållet i denna rapport, kontakta: Susann Swärd Barnsättsstrateg

Läs mer

Verksamhetsplan Studie- och yrkesvägledning

Verksamhetsplan Studie- och yrkesvägledning Verksamhetsplan yrkesvägledning Reviderad augusti 2014 Innehållsförteckning Inledning... 2 Organisation... 2 Vägledningsverksamhetens övergripande mål och syfte... 2 Bakgrund... 3 yrkesvägledning allt

Läs mer

Verksamhetsplan. Barn- och utbildningsförvaltningen. Studie- och yrkesvägledning. Barn- och utbildningsförvaltningen Hässleholms kommun.

Verksamhetsplan. Barn- och utbildningsförvaltningen. Studie- och yrkesvägledning. Barn- och utbildningsförvaltningen Hässleholms kommun. www.hassleholm.se Barn- och utbildningsförvaltningen Hässleholms kommun sida2 Barn- och utbildningsförvaltningen Verksamhetsplan Studie- och yrkesvägledning För elever i grundskola, grundsärskola, gymnasieskola

Läs mer

Ungdomars kommentarer om stress och återhämtning Hösten 2013

Ungdomars kommentarer om stress och återhämtning Hösten 2013 Ungdomars kommentarer om stress och återhämtning Hösten 2013 Önskas mer information om hur Landstinget Kronoberg arbetar med kontaktklasser eller om innehållet i denna rapport, kontakta: Susann Swärd Barnrättsstrateg

Läs mer

MÅL FÖR STUDIE- OCH YRKESVÄGLDNING

MÅL FÖR STUDIE- OCH YRKESVÄGLDNING MÅL FÖR STUDIE- OCH YRKESVÄGLDNING varje elev utvecklar sin självkännedom och förmåga till studieplanering varje elev självständigt eller med stöd kan ta ställning till fortsatt studie- och yrkesinriktning

Läs mer

Adeptguide. Handledning för adepter i mentorprogram på Chalmers

Adeptguide. Handledning för adepter i mentorprogram på Chalmers Adeptguide Handledning för adepter i mentorprogram på Chalmers 1 Innehåll 1. Så här används guiden... 4 2 Översikt över mentorprogrammet... 5 2.1 Syfte och mål med mentorprogrammet... 5 2.2 Mentorprogrammets

Läs mer

Filmen Ny i Sverige. Om filmen. Om Arbetsförmedlingen

Filmen Ny i Sverige. Om filmen. Om Arbetsförmedlingen Sida: 1 av 5 Svenska Ny i Sverige (textversion av filmen nyanland.arbetsformedlingen.se) Filmen Ny i Sverige Om filmen Hej och välkommen till vår guide för dig som fått uppehållstillstånd i Sverige och

Läs mer

Lena Lidström, Assistant professor Department of Applied Educational Science Umeå University Sweden. Studie- och yrkesvägledarutbildning i Sverige

Lena Lidström, Assistant professor Department of Applied Educational Science Umeå University Sweden. Studie- och yrkesvägledarutbildning i Sverige Lena Lidström, Assistant professor Department of Applied Educational Science Umeå University Sweden Studie- och yrkesvägledarutbildning i Sverige NORDPLUS Vägledning, validering och kompetensförsörjning

Läs mer

Bakgrund Omvärld Framtid Framgångsrik skola Kvalitetsplan Nuläge - Var är vi?

Bakgrund Omvärld Framtid Framgångsrik skola Kvalitetsplan Nuläge - Var är vi? Bakgrund Omvärld Globala frågor får en allt större betydelse i samhället. Vi är beroende av varandra både nationellt och internationellt. Teknikutvecklingen formligen exploderar. Grundkunskap får för gemene

Läs mer

Agenda. Bakgrund om VÅGA VISA Observationer Kundundersökning Självvärdering Vad leder det till? Starka sidor och utvecklingsområden

Agenda. Bakgrund om VÅGA VISA Observationer Kundundersökning Självvärdering Vad leder det till? Starka sidor och utvecklingsområden Agenda Bakgrund om VÅGA VISA Observationer Kundundersökning Självvärdering Vad leder det till? Starka sidor och utvecklingsområden Observatörer Skola Föräldrar och elever Medarbetare Utvärderingssamarbetet

Läs mer

Kompletterande Aktör

Kompletterande Aktör VÄLKOMMEN! Kompletterande Aktör Kompletterande Aktör Regeringen har bestämt att Arbetsförmedlingen ska anlita externa (kompletterande) aktörer. Tanken är att Furuboda Arbetsmarknad ska kunna jobba med

Läs mer

Allt om högskolestudier på studera.nu ATT STUDERA PÅ HÖGSKOLAN. Lätt svenska

Allt om högskolestudier på studera.nu ATT STUDERA PÅ HÖGSKOLAN. Lätt svenska Allt om högskolestudier på studera.nu ATT STUDERA PÅ HÖGSKOLAN Lätt svenska ATT STUDERA PÅ HÖGSKOLAN Lätt svenska GRAFISK FORM ILLUSTRATION ÖVERSÄTTNING TRYCK TRYCKT PÅ MILJÖVÄNLIGT PAPPER Att studera

Läs mer

SYVBarometern 2011: Regional nedbrytning GR

SYVBarometern 2011: Regional nedbrytning GR SYVBarometern 2011: Regional nedbrytning Intervjumetod: Fältperiod: Målgrupp: Antal respondenter: Kvantitativ enkätstudie via e-post, genom samarbete med 12 regioner, Lärarnas Riksförbund samt kompletterande

Läs mer

Val av utbildning och skola efter årskurs 9 i Kimitoöns svenska skolor. Februari 2014 / Solveig Friberg

Val av utbildning och skola efter årskurs 9 i Kimitoöns svenska skolor. Februari 2014 / Solveig Friberg Val av utbildning och skola efter årskurs 9 i Kimitoöns svenska skolor Februari 01 / Solveig Friberg 1. Allmänt Under slutet av 01 har elever i årskurs 8 och 9 besvarat en enkät om hur de ser på val av

Läs mer

Verksamhetsplan 2014. Komvux. grundläggande. Komvux. gymnasial. Särvux. Samhällsorientering. Sfi svenska för invandrare

Verksamhetsplan 2014. Komvux. grundläggande. Komvux. gymnasial. Särvux. Samhällsorientering. Sfi svenska för invandrare Verksamhetsplan 2014 Komvux gymnasial Komvux grundläggande Särvux Samhällsorientering Sfi svenska för invandrare VERKSAMHETERNA Kommunal vuxenutbildning på gymnasial nivå De kurser som erbjuds följer gymnasiets

Läs mer

Kvalitetsarbete i studie- och yrkesvägledning - 18 december 2013

Kvalitetsarbete i studie- och yrkesvägledning - 18 december 2013 Kvalitetsarbete i studie- och yrkesvägledning - 18 december 2013 Ha tålamod och släppa på prestigen och tankar om vem som borde göra vad. Vill vi ha förändring får vi vara beredda på att göra en del av

Läs mer

Fördjupad analys och redovisning av elevresultat inom vuxenutbildningen 2013

Fördjupad analys och redovisning av elevresultat inom vuxenutbildningen 2013 2014-04-29 1 (7) TJÄNSTESKRIVELSE AFN 2014/58-631 Arbets- och företagsnämnden Fördjupad analys och redovisning av elevresultat inom vuxenutbildningen 2013 Förslag till beslut Arbets- och företagsnämnden

Läs mer

om läxor, betyg och stress

om läxor, betyg och stress 2 126 KP-läsare om läxor, betyg och stress l Mer än hälften av KP-läsarna behöver hjälp av en vuxen hemma för att kunna göra läxorna. l De flesta tycker att det är bra med betyg från 6:an. l Många har

Läs mer

Studie- och yrkesvägledning 2015

Studie- och yrkesvägledning 2015 Studie- och yrkesvägledning 2015 Sunne kommun Sunne kommuns studie- och yrkesvägledning Sunne skolors vision Att göra val inför framtiden är en ständigt pågående process. Genom hela skoltiden skall studie-

Läs mer

Så prioriteras och organiseras Studie- och yrkesvägledningen i Kungsbacka kommun!

Så prioriteras och organiseras Studie- och yrkesvägledningen i Kungsbacka kommun! Så prioriteras och organiseras Studie- och yrkesvägledningen i Kungsbacka kommun! Kungsbacka kommun Alla syv i en enhet förutsättningar för en lyckad organisation Ökat engagemang och nytänkande för en

Läs mer

Likvärdig studie- och yrkesvägledning för barn, ungdomar och vuxna

Likvärdig studie- och yrkesvägledning för barn, ungdomar och vuxna Regionala rekommendationer för Östergötland och Tranås Kontaktuppgifter: Helene Sjöberg Utbildningsstrateg, Regionförbundet Östsam 013-26 27 40 072-539 91 83 helenesjoberg@ostsamse Dokumentinformation:

Läs mer

Östsam. SyvBarometern Ung TM 2013 Online-undersökning (kvantitativ enkätstudie bland deltagande skolor i regionen) 13/05/13 16/06/13.

Östsam. SyvBarometern Ung TM 2013 Online-undersökning (kvantitativ enkätstudie bland deltagande skolor i regionen) 13/05/13 16/06/13. . SyvBarometern Ung TM 2013 Östsam Data: Intervjumetod: Fältperiod: Målgrupp: Antal respondenter: SyvBarometern Ung TM 2013 Online-undersökning (kvantitativ enkätstudie bland deltagande skolor i regionen)

Läs mer

SYV I VID BEMÄRKELSE SE MÖJLIGHETER!

SYV I VID BEMÄRKELSE SE MÖJLIGHETER! SKOLSAMVERKAN SYV = Hela skolans ansvar SKOLSAMVERKAN SYV I VID BEMÄRKELSE SE MÖJLIGHETER! Välkomna Studie- och yrkesvägledare, lärare, skolledare, utvecklingsledare och övriga intresserade på grundskolan

Läs mer

Om unga föräldrar. och arbetsmarknaden.

Om unga föräldrar. och arbetsmarknaden. Om unga föräldrar och arbetsmarknaden Text: Elisabet Wahl Inledning Ungdomsstyrelsen har fått i uppdrag av regeringen att genomföra insatser för att öka kunskapen om hur föräldrar under 25 års ålder kan

Läs mer

Kvalitetsrapport 2012/2013 och lokal arbetsplan 2013/2014 för

Kvalitetsrapport 2012/2013 och lokal arbetsplan 2013/2014 för Kvalitetsrapport 2012/2013 och lokal arbetsplan 2013/2014 för Förord 1. Om NTI- gymnasiet NTI-skolan (Nordens Teknikerinstitut AB) är ett av Sveriges äldsta utbildningsföretag och har varit verksamt sedan

Läs mer

VALINFORMATION TEKNIKPROGRAMMET 15/16

VALINFORMATION TEKNIKPROGRAMMET 15/16 VALINFORMATION TEKNIKPROGRAMMET 15/16 VAL TILL ÅR 2 OCH 3 Teknikprogrammet Inför år 2 och år 3 har du möjlighet att forma din studieväg genom olika val. Du skall välja: Inriktning med fördjupningspaket

Läs mer

Studie- och yrkesvägledning. Inom gymnasiesärskolan och särskild utbildning för vuxna

Studie- och yrkesvägledning. Inom gymnasiesärskolan och särskild utbildning för vuxna Studie- och yrkesvägledning Inom gymnasiesärskolan och särskild utbildning för vuxna Studie- och yrkesvägledning Inom gymnasiesärskolan och särskild utbildning för vuxna Beställningsuppgifter: Fritzes

Läs mer

Diversa kompetensutveckling för lika möjligheter

Diversa kompetensutveckling för lika möjligheter Utvärdering - sammanställning Språk, flerspråkighet och språkinlärning, Kjell Kampe 26 mars 2012 1. Vilka förväntningar hade du på den här dagen? - Jag förväntade mig nya kunskaper kring språk och språkinlärning

Läs mer

Beskrivning av tjänsten

Beskrivning av tjänsten Etableringslotsar Syfte Syftet med Etableringslotsar är att den nyanlände ska få professionellt stöd att så fort som möjligt etablera sig i arbets- och samhällslivet och hitta sin unika väg att försörja

Läs mer

Vuxenutbildningen i Strängnäs. Utbildning på vuxnas villkor. Kommunal Vuxenutbildning. Komvux. Campus Strängnäs - för det livslånga lärandet

Vuxenutbildningen i Strängnäs. Utbildning på vuxnas villkor. Kommunal Vuxenutbildning. Komvux. Campus Strängnäs - för det livslånga lärandet Vuxenutbildningen i Strängnäs Utbildning på vuxnas villkor 2013 Kommunal Vuxenutbildning Komvux Campus Strängnäs - för det livslånga lärandet 2 /KOMVUX Katalog 2011/2012 Välkommen till Vuxenutbildningen

Läs mer

ATT UTARBETA EN LOKAL ÖVERENSKOMMELSE

ATT UTARBETA EN LOKAL ÖVERENSKOMMELSE 2015-04-27 A2015/xx Delegationen för unga till arbete A 2014:06 Preliminär version ATT UTARBETA EN LOKAL ÖVERENSKOMMELSE Kriterier och stöd för arbetet med lokala överenskommelser mellan kommuner och Arbetsförmedlingar

Läs mer

Riktlinjer för arbetet med Studie- och yrkesvägledning vid Edenskolan

Riktlinjer för arbetet med Studie- och yrkesvägledning vid Edenskolan Riktlinjer för arbetet med Studie- och yrkesvägledning vid Edenskolan En konkretisering av vad de nationella målen för studie- och yrkesvägledning innebär för Edenskolan Enligt skollagen ska elever i alla

Läs mer

Ledarutveckling för kvinnor

Ledarutveckling för kvinnor Ledarutveckling för kvinnor En ledarskapskurs för kvinnor Det här är en kurs för kvinnor som vill utvecklas. Du behöver inte vara chef idag för att gå kursen. Kursen ger dig ett verktyg för att kunna utvecklas

Läs mer

Riktlinjer för Studie- och yrkesvägledning i Huddinge kommun

Riktlinjer för Studie- och yrkesvägledning i Huddinge kommun BARN- OCH UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN TJÄNSTEUTLÅTANDE 2014-10-29 GSN-2014/1111.629 1 (3) HANDLÄGGARE Hjelm, Per 08-535 360 71 Per.Hjelm@huddinge.se Grundskolenämnden Riktlinjer för Studie- och yrkesvägledning

Läs mer

För dig med fokus på ett yrke eller vidare studier

För dig med fokus på ett yrke eller vidare studier Kontakta oss! Adress och telefonnummer: Skolexpedition Tel: 0500 49 77 00 Fax: 0500 49 77 05 E-post: vuxenutbildning@skovde.se Studievägledare Joakim Wetterskoog Tel: 0500 497706 E-post: studievagledning@skovde.se

Läs mer

Kvalitetsredovisning Särskolan 2012-06-11

Kvalitetsredovisning Särskolan 2012-06-11 Kvalitetsredovisning Särskolan 2012-06-11 Kvalitetsredovisning för Läsår 2011-2012 1. Grundfakta Enhetens namn: Kristinaskolan Brotorpsskolan - Lindeskolan Verksamhetsform: Grundsärskola Grundsärskola

Läs mer

Uppföljning av deltagare i projekt SAM

Uppföljning av deltagare i projekt SAM Uppföljning av deltagare i projekt SAM Anna Holmgren Kompetenscentrum för hälsa, Landstinget Västmanland Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 Sammanfattning... 3 Hur gjordes uppföljningen? 4

Läs mer

Hur det är att vara arbetslös i fina Sverige.

Hur det är att vara arbetslös i fina Sverige. Hur det är att vara arbetslös i fina Sverige. Är det inte meningen att samhället ska hjälpa de som har det mindre bra? Är det inte meningen att man ska få stöd till ett bättre mående och leverne? Är det

Läs mer

Välkommen. Till NACKA GYMNASIUM och enheten för NATUR & TEKNIK Teknikprogrammet

Välkommen. Till NACKA GYMNASIUM och enheten för NATUR & TEKNIK Teknikprogrammet Välkommen Till NACKA GYMNASIUM och enheten för NATUR & TEKNIK Teknikprogrammet Natur & Teknik Jarl Axelsson, rektor Krister Bergström, biträdande rektor Malin Jergander, studievägledare Kvällens Agenda

Läs mer

Kvalitetsanalys för OmsorgsLyftet Utbildningar. läsåret 2012/13

Kvalitetsanalys för OmsorgsLyftet Utbildningar. läsåret 2012/13 Datum 1 (7) Kvalitetsanalys för OmsorgsLyftet Utbildningar läsåret 2012/13 Varje anordnare har enligt skollagen ansvar för att systematiskt och kontinuerligt planera, följa upp och utveckla utbildningen.

Läs mer

molndal.se Skola- arbetsliv Sinntorpsskolan 4-9 Läsåret 2013/2014

molndal.se Skola- arbetsliv Sinntorpsskolan 4-9 Läsåret 2013/2014 Skola- arbetsliv Sinntorpsskolan 4-9 Läsåret 2013/2014 Vad säger styrdokumenten? 2.6 Skolan och omvärlden Eleverna ska få en utbildning av hög kvalitet i skolan. De ska också få underlag för att välja

Läs mer

Idrottsstjärnors syn på ekonomi och ekonomisk rådgivning. Public Relations Enkät Juli 2008

Idrottsstjärnors syn på ekonomi och ekonomisk rådgivning. Public Relations Enkät Juli 2008 Idrottsstjärnors syn på ekonomi och ekonomisk rådgivning Public Relations Enkät Juli 2008 Bakgrund Capture och Impera kommunikation har genomfört och sammanställt följande enkät riktat till svenska toppidrottare

Läs mer

modern teknik värdering av källor och påståenden

modern teknik värdering av källor och påståenden 1 2 kreativitet fältstudier kommunikation argumentation hållbar utveckling analytiskt tänkande modern teknik värdering av källor och påståenden experiment och laborationer idéhistoriskt perspektiv 3 4

Läs mer

Omställning till universietsstudier

Omställning till universietsstudier Miniprojekt, pedagogisk grundkurs II, vt 2001. Ann-Kathrin Holm, Fysikalisk-kemiska institutionen. Omställning till universietsstudier En enkätstudie i hur kemistudenter inom grundkursen uppfattar universitetsstudier

Läs mer

Enkät i gymnasiet Undersökning genomförd våren 2011 i åk 2

Enkät i gymnasiet Undersökning genomförd våren 2011 i åk 2 Enkät i gymnasiet Undersökning genomförd våren 2011 i åk 2, Kungstensgymnasiet Rapporten innehåller resultaten för enskild skola. Resultaten är uppdelade efter de olika frågeområdena: Trygghet och trivsel,

Läs mer

... KVALITETSPLAN FÖR KUNG SAGAS ELEVER ...

... KVALITETSPLAN FÖR KUNG SAGAS ELEVER ... KVALITETSPLAN FÖR KUNG SAGAS ELEVER 1 Vi på Kung Saga gymnasium har som mål att arbeta med att ni elever ska få en bra förberedelse för ert vuxenliv, det tycker vi är det viktigaste. Andra mål som vi arbetar

Läs mer

Totalt 1.853 personer har svarat (1.265 tjejer och 588 killar), jämt fördelade över hela riket.

Totalt 1.853 personer har svarat (1.265 tjejer och 588 killar), jämt fördelade över hela riket. WEB- Survey GymnasieGuiden 2010 Undersökningen besvarades under perioden 8 oktober 31 december 2009 via en lösenordsskyddad webbinloggning. Erbjudande om deltagande gjordes i bilaga utanför tidningen.

Läs mer

Sammanställning av en enkätundersökning avseende läget i PRIO-kommunerna i utbildningsomgång 1-3 April 2014

Sammanställning av en enkätundersökning avseende läget i PRIO-kommunerna i utbildningsomgång 1-3 April 2014 2014-05-05 1 (17) Sammanställning av en enkätundersökning avseende läget i PRIO-kommunerna i utbildningsomgång 1-3 April 2014 Sveriges Kommuner och Landsting Post: 118 82 Stockholm, Besök: Hornsgatan 20

Läs mer

Studie- och yrkesvägledning i Östra Göinge kommun

Studie- och yrkesvägledning i Östra Göinge kommun Studie- och yrkesvägledning i Östra Göinge kommun För elever i grundskola och grundsärskola FRAMTIDEN Innehållsförteckning INLEDNING Förord s 3 Syfte och mål s 4 Nationella styrdokument s 5 Definitioner

Läs mer

Att studera på Komvux. Katarina Larsson, utbildningsledare

Att studera på Komvux. Katarina Larsson, utbildningsledare Att studera på Komvux Katarina Larsson, utbildningsledare Innehåll 1. Om vuxenstudier 2. Komvux:s organisation i Göteborg 3. Komvux i jämförelse med gymnasiet 4. Individuella behov och olika förutsättningar

Läs mer

Ekonomiprogrammet. Efter programmet

Ekonomiprogrammet. Efter programmet Ekonomiprogrammet EK Ekonomiprogrammet är ett program som vänder sig till dig som är intresserad av att få kunskaper i ekonomi, samhällsekonomi, entreprenörskap och juridik. Här får du en bred och attraktiv

Läs mer

PM 2010-04-22 Rev 2010-05-11. DANDERYDS KOMMUN Barn och - utbildningsnämnden Lena Wallin och Monica Olsson BUN 2010/0067

PM 2010-04-22 Rev 2010-05-11. DANDERYDS KOMMUN Barn och - utbildningsnämnden Lena Wallin och Monica Olsson BUN 2010/0067 -04-22 Rev -05-11 1(15) BUN /0067 Resultat av föräldra- och elevenkät genomförd i februari Bakgrund och syfte Enkätundersökningen är ett led i det kvalitetsarbete som pågår i kommunen genom olika former

Läs mer

Samverkan med närsamhället/studieoch yrkesvägledning

Samverkan med närsamhället/studieoch yrkesvägledning Samverkan med närsamhället/studieoch yrkesvägledning Anette Christoffersson Utvecklingsledare Utbildningsförvaltningen 0911-69 60 00 www.pitea.se www.facebook.com/pitea.se Innehåll... 1 Inledning... 3

Läs mer

Kvalitetsanalys för Eductus läsåret 2012/13

Kvalitetsanalys för Eductus läsåret 2012/13 måndag den 9 september 2013 1 (6) Kvalitetsanalys för Eductus läsåret 2012/13 Chef Beskrivning av anordnaren Christina Spjuth Academedia Eductus AB ingår i Academediakoncernen, Sveriges största utbildningsföretag

Läs mer

MENTORSKAP VID LTU. Förslaget om mentorprogram och modellen för utbildningen har tagits fram av projektgruppen Mentorskap 2006.

MENTORSKAP VID LTU. Förslaget om mentorprogram och modellen för utbildningen har tagits fram av projektgruppen Mentorskap 2006. 2001-03-20 MENTORSKAP VID LTU MENTORSPROGRAM Förslaget om mentorprogram och modellen för utbildningen har tagits fram av projektgruppen Mentorskap 2006. BAKGRUND Arbetet med mentorskap vid LTU inleddes

Läs mer

Ekonomiprogrammet. Våra utgångspunkter. Skapa en helhet i utbildningen. Förbereda inför & ge förutsättningar för fortsatta studier & arbetsliv

Ekonomiprogrammet. Våra utgångspunkter. Skapa en helhet i utbildningen. Förbereda inför & ge förutsättningar för fortsatta studier & arbetsliv Val inför Åk 2 - EK Ekonomiprogrammet Våra utgångspunkter Skapa en helhet i utbildningen Förbereda inför & ge förutsättningar för fortsatta studier & arbetsliv Kunna kombinera studier & idrott Ekonomiprogrammet

Läs mer

Redovisning föräldraundersökning simskola 2013

Redovisning föräldraundersökning simskola 2013 2013-08-02 1 (6) RAPPORT FRN 2013/108 Redovisning föräldraundersökning simskola 2013 Under tiden 4 14 mars 2013 genomförde idrotts- och fritidsenheten en föräldraundersökning för simskolan. Både föräldrar

Läs mer

Våga tala - tips på strategier för att minska nervositeten

Våga tala - tips på strategier för att minska nervositeten Våga tala - tips på strategier för att minska nervositeten Brukar du ibland sjukskriva dig hellre än att hålla en presentation, redovisning eller delta i gruppdiskussion? Mår du illa, får black out eller

Läs mer

NKI, Nöjd Kund-Index 2010

NKI, Nöjd Kund-Index 2010 NKI, Nöjd Kund-Index 2010 NyföretagarCentrum Stockholm Fakta om undersökningen Målgrupp Metod Startdatum 14 februari 2011 Stoppdatum 3 mars 2011 inbjudna 1776 kompletta svar 421 Svarsfrekvens 24% Personer

Läs mer

Gymnasiedagarna. Besökarintervjuer GYMNASIEDAGARNA

Gymnasiedagarna. Besökarintervjuer GYMNASIEDAGARNA Besökarintervjuer GYMNASIEDAGARNA 2012 U ndersökningen bygger på svar från 604 slumpvis utvalda besökare under Gymnasiedagarna 2012 i Göteborg. 1 23 oktober 2012 De tillfrågade fördelade sig över mässdagarna

Läs mer

2006 Sammanfattning. IT i skolan Attityder, tillgång och användning EN RAPPORT FRÅN KK-STIFTELSEN

2006 Sammanfattning. IT i skolan Attityder, tillgång och användning EN RAPPORT FRÅN KK-STIFTELSEN 26 Sammanfattning IT i skolan Attityder, tillgång och användning EN RAPPORT FRÅN KK-STIFTELSEN Författare: CMA (Centrum för Marknadsanalys AB). Copyright: Upphovsrätten tillkommer KK-stiftelsen. Materialet

Läs mer

Kvalitetsrapport 2012/2013 och lokal arbetsplan 2013/2014 för

Kvalitetsrapport 2012/2013 och lokal arbetsplan 2013/2014 för Kvalitetsrapport 2012/2013 och lokal arbetsplan 2013/2014 för Förord 1. Om NTI- gymnasiet NTI-skolan (Nordens Teknikerinstitut AB) är ett av Sveriges äldsta utbildningsföretag och har varit verksamt sedan

Läs mer

Bästa student, Vid de finländska universiteten genomförs undersökningen Kandidatrespons, en riksomfattande enkät som riktar sig till studerande.

Bästa student, Vid de finländska universiteten genomförs undersökningen Kandidatrespons, en riksomfattande enkät som riktar sig till studerande. Bästa student, Vid de finländska universiteten genomförs undersökningen Kandidatrespons, en riksomfattande enkät som riktar sig till studerande. Enkäten har skickats till dig för att du har avlagt kandidatexamen

Läs mer

KULTUR OCH FRITID Ung i Gävle

KULTUR OCH FRITID Ung i Gävle KULTUR OCH FRITID Ung i Gävle Resultat från Lupp-undersökningen, lokal uppföljning av ungdomspolitiken Ung i Gävle Lupp, som står för lokal uppföljning av ungdomspolitiken, är en enkätundersökning som

Läs mer

Mötesplats Arbetsmarknad. Bildminnen från nätverksträffen 18 april 2013

Mötesplats Arbetsmarknad. Bildminnen från nätverksträffen 18 april 2013 Mötesplats Arbetsmarknad Bildminnen från nätverksträffen 18 april 2013 Lärorika samarbeten och regional samverkan Här erbjuds du en arena för erfarenhetsutbyte och inspiration. Erfarna projektledare presenterar

Läs mer

Pressinformation inför bildningsnämndens sammanträde

Pressinformation inför bildningsnämndens sammanträde 2013-04-25 Bildningsnämnden Pressinformation inför bildningsnämndens sammanträde För ytterligare information kontakta bildningsnämndens ordförande Carina Boberg (FP), telefon 013-20 69 37 Ärende 5 Preliminär

Läs mer

Kandipalaute - Kandidatrespons - Finnish Bachelor's Graduate Survey 2014. Suomi Svenska English

Kandipalaute - Kandidatrespons - Finnish Bachelor's Graduate Survey 2014. Suomi Svenska English Kandipalaute - Kandidatrespons - Finnish Bachelor's Graduate Survey 2014 Suomi Svenska English Bästa student, Vid de finländska universiteten genomförs undersökningen Kandidatrespons, en riksomfattande

Läs mer

Under hösten 2011 och våren 2012 har Det företagsamma Värmland genomfört sju olika typer av aktiviteter inom ramen för projektet.

Under hösten 2011 och våren 2012 har Det företagsamma Värmland genomfört sju olika typer av aktiviteter inom ramen för projektet. Under hösten 2011 och våren 2012 har Det företagsamma Värmland genomfört sju olika typer av aktiviteter inom ramen för projektet. Aktiviteterna är genomförda i olika omfattning i samtliga av Värmlands

Läs mer

Future City 2015 2016. Så här kan ditt företag delta i Future City:

Future City 2015 2016. Så här kan ditt företag delta i Future City: Så här kan ditt företag delta i Future City: Future City 2015 2016 Guldarrangör, max sex 100 000 kr Silverarrangör, max sex 50 000 kr Bronsarrangör 25 000 kr Partner Uppsats 25 000 kr Partner Minecraft

Läs mer

Minnesanteckningar förda vid möte med landsbygdsnätverkets arbetsgrupp för kapitalförsörjning den 24 nov 2011.

Minnesanteckningar förda vid möte med landsbygdsnätverkets arbetsgrupp för kapitalförsörjning den 24 nov 2011. Minnesanteckningar förda vid möte med landsbygdsnätverkets arbetsgrupp för kapitalförsörjning den 24 nov 2011. Närvarande: Anders Johansson Rebecca Källberg Thomas Norrby Oscar Kjellberg Ulla Herlitz Nils

Läs mer

Regional strategi för Entreprenörskap i skolan Enheten för kompetensförsörjning och företagande

Regional strategi för Entreprenörskap i skolan Enheten för kompetensförsörjning och företagande Regional strategi för Entreprenörskap i skolan Enheten för kompetensförsörjning och företagande www.regionostergotland.se Innehåll Bakgrund...4 Entreprenöriellt lärande...5 Definition av entreprenörskap

Läs mer