Planbeskrivning. Mältaren 30. Granskningshandling. Detaljplan för. Kalmar kommun

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Planbeskrivning. Mältaren 30. Granskningshandling. Detaljplan för. Kalmar kommun"

Transkript

1 Avdelning Datum Ärendebeteckning Planenheten Upprättad (14) Birgit Endom senast reviderad Planbeskrivning Granskningshandling Detaljplan för Mältaren 30 Kalmar kommun Planenheten Adress Box 611, KALMAR Besök Storgatan 35 A Tel vx Fax E-post:

2 Samhällsbyggnadskontoret Planbeskrivning Granskning 2(14) Innehåll Innehåll... 2 Inledning... 3 Syfte och huvuddrag...3 Plandata...3 Tidigare ställningstaganden... 3 Överkommunala beslut och dokument...3 Översiktliga plandokument...4 Detaljplaner, områdesbestämmelser och förordnanden...5 Kommunala beslut i övrigt...6 Planeringsförutsättningar och förändringar... 6 Kulturmiljö och bebyggelse...6 Natur- och friytor...10 Gator och trafik...10 Kretsloppsfrågor...10 Störningar och risker...10 Genomförande Organisatoriska frågor...11 Fastighetsrättsliga frågor...11 Tekniska frågor...11 Konsekvenser Inverkan på miljön behovsbedömning...12 Sociala och estetiska konsekvenser...12 Ekonomiska konsekvenser...13 Administrativa frågor Handlingar...13 Planförfarande och tidsplan...13 Genomförandetid...14 Medverkande tjänstemän...14

3 Samhällsbyggnadskontoret Planbeskrivning Granskning 3(14) Inledning En planbeskrivning ska underlätta förståelsen för planförslagets innebörd och redovisa de syften och förutsättningar planen har. Planbeskrivningen ska också redovisa eventuella avsteg som gjorts från kommunens översiktsplan eller upprättat planprogram. I beskrivningen ska skälen till planens utformning och de bestämmelser som valts motiveras. Planbeskrivningen har ingen egen rättsverkan utan ska vara vägledande vid tolkning av detaljplanen. Syfte och huvuddrag Planens syfte är att möjliggöra nybyggnad av bostadsbyggnad med 3 våningar med inredd vind mot Proviantgatan samt nybyggnad av gårdsbebyggelse. Bebyggelseområdets särskilda kulturhistoriska värden ska värnas. Plandata Planområdet omfattar fastigheten Mältaren 30 i östra delen av Kvarnholmen. Planområdet gränsar i väst mot Proviantgatan, i söder mot Mältaren 34, i öster mot Mältaren 26 och i norr mot Mältaren 31. Fastigheten Mältaren 30 och 34 samt angränsande fastighet Mältaren 31 ägs av Glebes Fastighets AB. Mältaren Planområdet Mältaren 34 Planområdet Tidigare ställningstaganden Överkommunala beslut och dokument Fastigheten ligger på Kvarnholmen som ingår i riksintresse för kulturmiljö (K48, Kalmar).

4 Samhällsbyggnadskontoret Planbeskrivning Granskning 4(14) Uttryck för riksintresset är 1600-talsstaden på Kvarnholmen, med välbevarad rätvinklig rutnätsplan i centrum, befästningar, domkyrka och offentliga byggnader, många karolinska stenhus och småskalig träbebyggelse har Kalmar kommun tillsammans med Länsstyrelsen i Kalmar län arbetat med en uppgradering av Riksintresse kulturmiljö för Kalmar stad. Denna förnyade formulering av riksintresset syftar till att aktualisera beskrivningen av de kulturhistoriska, miljömässiga och arkitektoniska värden inom Kvarnholmen. Områdets särprägel (delområde 3 Kattrumpan, där Mältaren 30 ingår) framträder i bebyggelsens fasta grundstruktur och dess småskaliga bostadsbebyggelse. Enligt dokumentet bör ny bebyggelse anpassas till omgivningens småskaliga särprägel, i materialval och detaljeringsgrad. Föreslagen placering- och utformning av byggnader inom Mältaren 30 bedöms inte ha negativ påverkan på den enhetliga, historiska stadsbilden vid Proviantgatan, samt de karakteristiska, småskaliga och variationsrika gårdsmiljöer på Kvarnholmen som i sin helhet beskriver uttrycket för riksintresset för kulturmiljö (K48) i denna del av centrala staden. Gatuhuset, gårdshusen och den gatstensbelagda gården bildar tillsammans en helhet inom Mältaren 30 som fortsätta vara en tydlig identifierbar enhet. Översiktliga plandokument Enligt översiktsplan Unika Kalmar 2013, redovisas förtätning i hela innerstaden, vilket även återfinns i ÖP FÖP Kvarnholmen (antagen av KF ) redovisar ambitionen att: mixa nytt och gammalt (förädla de befintliga), variera gestaltning (max av fasader längs gaturummen, variationer i stil och höjd), mixa funktioner (bostäder och verksamheter), mixa innehållet (upplåtelseformer, storlekar, affärer), samlade parkeringsanläggningar och samutnyttjande av dessa anläggningar. Planförslaget överensstämmer med översiktsplanernas intentioner och ställningstaganden.

5 Samhällsbyggnadskontoret Planbeskrivning Granskning 5(14) Detaljplaner, områdesbestämmelser och förordnanden Kvarteret Mältaren ingår i den stadsplan som anlades i mitten på 1600-talet då det nya Kalmar byggdes upp. Fastigheten Mältaren 30 utgjorde då tomten 354. Kartutsnitt Carta öfver Kalmar stad upprättad vid dess grundläggning 1647, bildkälla: Antikvarisk förundersökning Mältaren 30, Kalmar läns museum 2013 Kvarteret omfattas av gällande detaljplan 0880K-I:139, fastställd Planen medger bostadsändamål i slutet byggnadssätt. Mot Proviantgatan får uppföras trevåningsbyggnad med byggnadshöjd på 10,8 meter. Gården får inte bebyggas utöver befintlig bebyggelse. Utsnitt gällande detaljplan 0880K-I139

6 Samhällsbyggnadskontoret Planbeskrivning Granskning 6(14) Enligt Kalmar kommuns sammanställning över bevaringsvärd bebyggelse i Kalmar centrum Hus i Kalmar från avses att befintliga byggnader inom Mältaren 30 bevaras och att eventuell nytillkommande bebyggelse ska ta hänsyn och anpassas till den kulturhistoriskt värdefulla bebyggelsen i omgivningen. Inom Mältaren 30 finns enligt uppgifter från Myndigheten för Samhällskydd inget skyddsrum. Skyddsrum inom Mältaren 31 påverkas inte av planförslaget. Kommunala beslut i övrigt Beslut om rivningslov För byggnader inom Mältaren 30 har i februari 2014 beviljats rivningslov med hänsyn till byggnaders dåliga skick. Motiveringen för beslutet är att Samhällsbyggnadsnämnden ser och strävar efter möjligheten att skapa moderna och bra boendemiljöer där dagens tekniska egenskapskrav för bostäder uppfylls. Vidare ges möjlighet att värna de kulturhistoriska värden som finns på Kvarnholmen på byggnader och gårds-/kvartersstruktur med de verktyg som finns till förfogande. Planeringsförutsättningar och förändringar Kalmar kommun har som målsättning att planlägga för 300 bostäder varav 100 småhus per år. Förtätning av bebyggelsen i den centrala, kulturhistoriskt värdefulla stadsdelen Kvarnholmen kräver extra hänsyn men är även ett uthålligt sätt att utveckla staden. Glebes Fastighets AB ansökte om planläggning i september 2013 för att möjliggöra byggandet av 3 våningshus med inredd vind mot Proviantgatan samt nybyggnad av gårdshus för bostadsändamål. Samhällsbyggnadsnämnden lämnade planbesked i november Efter teknisk besiktning på byggnader och utförd antikvarisk förundersökning ansöktes om rivningslov pga byggnadernas dåliga skick. Rivningslov beviljades SBN , laga kraft Gatuhuset samt gårdshusen ska rivas i början av januari Kulturmiljö och bebyggelse Inom kvarteret Mältaren finns blandad bebyggelse från olika tider. Det finns flera äldre trähus i form av ryggåsstugor eller tvåvåningshus bevarade i nordöstra delarna av kvarteret. Husen tros vara uppförda kort efter den sista stora stadsbranden år Inom västra delarna av kvarteret dominerar putsade flerfamiljshus både från 1800-talets andra hälft och 1990-talet. Innan byggnadsnämndens beslut om rivningslov för byggnader inom Mältaren 30, har Kalmar länsmuseum upprättat en antikvarisk förundersökning. Bebyggelsemiljön inom Mältaren 30 utgör enligt denna ett ovanligt exempel på en välbevarad ålderdomlig helhet och gårdsmiljön bör fortsättningsvis vara en tydlig identifierbar enhet även framöver. För att säkerställa att kulturvärden i området består, rekommenderas att framtida nybyggnadsarbeten bör ske med antikvarisk medverkan genom sakkunnig kontroll av kulturvärden enligt Plan- och bygglagen. För detaljerad redovisning av byggnader och kulturmiljö se vidare i Antikvarisk förundersökning Mältaren 30. Planförslaget reglerar detta genom utformningsbestämmelse att Ny bebyggelse ska utföras med hänsyn till områdets kulturhistoriska och arkitektoniska värden. Ny bebyggelse ska anpassas till omgivningens småskaliga särprägel, i materialval och detaljeringsgrad.

7 Samhällsbyggnadskontoret Planbeskrivning Granskning 7(14) Kvarteret Mältaren ingår också i fornlämningsområdet, RAÄ Kalmar 93:1, där kulturlager kan väntas påträffas från taloch där markarbeten kräver tillstånd från länsstyrelsen. Innergården till Mältaren 30 är bebyggd med två gårdshus som har källare. Ny bebyggelse kommer uppföras inom befintliga byggnadsytor. Ansökan om schaktningstillstånd för rivnings- och nybyggnadsåtgärder har lämnats in till Länsstyrelsen mars Planområdet utgörs till övervägande del av hårdgjorda ytor. Vegetationsytor och genomsläpplig mark finns sparsamt vid norra fastighetsgränsen och intill östra gårdshuset. Vegetationen utgörs av förvuxna prydnadsbuskar, två mindre lövträd och typiska trädgårdsväxter. Äldre kartmaterial visar att gården till Mältaren 30 alltid har varit en obebyggd innergård och därmed mötesplats för fastighetens boende samt arbetsyta. Planförslaget avser uppförande av 3 våningshus med inredd vind mot Proviantgatan samt nybyggnad av gårdshus för bostadsändamål. Nybyggnation möjliggör för sammanlagt 11 lägenheter av varierande storlek (1 ROK - 3 ROK). Illustration fasad mot Proviantgatan, Mats Dahlström arkitekter De föreslagna nya byggnaderna ska uppföras så att den ursprungliga bebyggelsestrukturen inom Mältaren 30 kan upprätthållas. Den nya bebyggelsen kommer uppföras inom befintliga byggnadsytor som de rivna byggnaderna upptagit. Placering och utformning av gatuhuset ska göras med hänsyn till den välbevarade rätvinkliga rutnätsplan och befintliga bostadsbebyggelsen inom kvarteret. Mot Proviantgatan uppnås en skiftande skala av byggnader i gatulivet. Den nya huvudbyggnadens placering och fasadutformning mot Proviantgatan samt fastighetens värdefulla kulturhistoriska karaktärsdrag görs genom följande planbestämmelser: p 1 Bodstadshus ska placeras med fasad i fastighetsgräns mot gata v 1 Burspråk och balkonger får inte anordnas mot gata f 1 Gatuhuset ska utformas med putsad fasad. Husets fasad mot gatan ska utformas med symmetrisk och jämn fönstersättning. Takkupor ska placeras på gatufönsternas axel. Fönster i takkupa ska ha samma bredd som fasadfönster och placeras i samma axel. Takkupor och frontespis får sammanlagt uppta högst 7/10 del av fasadlängden mot gata. Byggnadshöjd för takkupor och frontespis är max 11.8 m. f 2 Gatuhuset utgör huvudbyggnad och ska sammabyggas med angränsande gatuhus.

8 Samhällsbyggnadskontoret Planbeskrivning Granskning 8(14) Portgång mellan Proviantgatan och gården säkerställs genom planbestämmelse v 3. Byggnadshöjden för gatuhuset regleras till 10,5 meter med hänsyn till områdets relativt småskaliga bostadsbebyggelse. Mältaren 31 Mältaren 34 Mältaren 30 Norra Långgatan Proviantgatan Visualisering volym och byggnadshöjd för planerad byggnation inom Mältaren 30, Mats Dahlström arkitekter Planförslaget avser att gårdshusen ska underordna sig skalmässigt gatuhuset och det ska bevaras en obebyggd gårdsmiljö, om än till reducerad yta. Portgång mellan gata och gård ska finnas och säkerställs genom planbestämmelse v 3, och småstads- och trädstadskaraktären från Proviantgatan följer med in på gården tack vare fasaderna och markbeläggningen. Visualisering utformning av gårdshusen och gårdsmiljö för Mältaren 3, källa: Dahlström arkitekter

9 Mä NORRA LÅNGGATAN Mä STOR- GATAN Samhällsbyggnadskontoret Planbeskrivning Granskning 9(14) Ett avvikande element vid gårdshusen som består av balkong och burspråk får byggas på plan I och II. Gårdshusens byggnadshöjd och nockhöjd är lägre än för gatuhuset. Föreslagna byggnadsvolymer och gårdshusplaceringar samtalar med angränsande fastigheter men återspeglar likväl tomtens kulturhistoriska byggnadsstruktur och användning. Husplacering och lämplig gårdsstorlek styrs därför genom central prickmark och utformningsbestämmelsen v 2 Utskjutande byggnadsdelar ska uppföras med en fri höjd på minst 2,7 meter över marknivå. Mä Mä MÄLTAREN 30 MÄLTAREN 30 Illustration gårdsmiljö för Mältaren 30 och 31, källa: Dahlström arkitekter Innergården och den kulturhistoriska tomtavgränsningen till Mältaren 30 kan avläsas även i fortsättningen. Marken mellan byggnaderna ska fortsättningsvis vara belagd med smågatsten för att behålla den ålderdomliga karaktären, vilket även ger god genomsläpplighet vid skyfall och motverkar onödig belastning på ledningsnäten. Markbeläggning på gården regleras via planbestämmelse k 1, Markbeläggning på gården ska bevaras. Boendemiljön på innergården till Mältaren 31 ska förbättras med bland annat anpassad cykelparkering, attraktiva vegetationsytor, utökat miljöhus samt passagemöjlighet till gemensam tvättstuga med boende inom Mältaren 30. Planförslaget ökar därmed tillgängligheten inom kvarteret (hiss och säkra utrymningsvägar) samt skapar en effektivare källaranvändning samt förrådsfördelning även för angränsande fastigheter Mältaren 31 och 34 genom passager och gemensamma utrymmen. Gemensamma utrymmen och tillgång till hiss kan säkerställas via en gemensamhetsanläggning, se vidare under Fastighetsrättsliga frågor. Planförslaget utgör sammanfattningsvis en för denna tomt skräddarsydd lösning där ny och modern byggnadsgestaltning fungerar som en väl avvägd förtätningsåtgärd och omsorgsfull stadsutveckling.

10 Samhällsbyggnadskontoret Planbeskrivning Granskning 10(14) Natur- och friytor Natur- och friytor inom planområdet och begränsar sig till innergården. I övrigt finns en strandpromenad och lekplats vid kv. Kattrumpan i öster samt Laboratorieholmen och Malmfjärden/Lindö som närmaste lättillgängliga natur- och strövområden. Stortorget och gågator på Kvarnholmen utgör lättillgängliga offentliga platser som inbjuder till utevistelse. Gator och trafik Planområdet angörs direkt från Proviantgatan som utgör en enkelriktad och för Kvarnholmens rutnätsstruktur typisk gata med trottoarer på båda sidor. Cykeltrafik sker i blandtrafik med person- och lastbilar. Gatuparkering sker idag längs gatans nordöstra sida med plats för 7 personbilar. Innergården har troligtvis används tidigare för parkering med infart genom körporten. Innergårdens storlek bedöms dock vara för liten för personbilsparkeringen enligt gällande standard. Kollektivtrafikförbindelser finns inom avstånd på ca 150 meter. I samband med förändrad lägenhetsdisponering inom Mältaren 30 uppstår ökat parkeringsplatsbehov enligt gällande parkeringsnorm för Kvarnholmen Parkeringsbehov ökar från idag 3 p-platser till 5,5 p-platser. Fastighetsägaren avser att ansluta alla lägenheter inom Mältaren 30 till s.k. bilpool av samma modell som finns för HSB-lägenheter i Norrliden och som kommer inrättas vid bostadskvarteret Gesällen. Uppställningsplats för bil finns inom fastigheten Bokbindaren 22 ca 150 meter från Mältaren 30. Bilparkering för rörelsehindrade/handikapp behöver lösas vid gatumark Proviantgatan utanför planområdet. Kretsloppsfrågor Planområdet är anslutet till kommunalt VA-system med underjordiska vatten-, spillvatten- och dagvattenledningar och anslutningar vid Proviantgatan. Andel hårdgjord yta kommer inte att förändras då husplaceringar sker inom redan bebyggt område och innergården är stenbelagd idag. Viss fördröjning kan ske via innergårdens genomsläppliga ytor. Försörjningsledningar såsom fjärrvärme, el samt telefon/bredband finns framdragna vid Proviantgatan med anslutningar till fastigheten. Miljörum för sophantering inom Mältaren 30 kommer att samordnas med angränsande fastighet Mältaren 31 som verkställs genom omgestaltning av båda gårdar. Närmaste befintliga brandposter finns på Norra Långgatan och på Storgatan, ca 50 meter respektive 150 meter från planområdet. Befintligt brandpostnät bedöms ha tillräcklig kapacitet för att kunna tillgodose behovet av brandvattenförsörjning. Störningar och risker Inom angränsande fastighet Mältaren 31 finns ett skyddsrum som dock inte påverkas av planförslaget. Nuvarande begränsade tillgänglighet till innergården och planerad byggnad med fler än 2 våningar medför att brandkåren inte kan använda stegfordon för brandsläckning och utrymning. Särskilda byggnadstekniska krav ställs därför på nybyggnationen och bevakas via bygglov. Planområdet ligger på en höjd över + 2,5 m varför risk för framtida översvämning ej föreligger. Området ligger inom normalriskområde för markradon. Lokalt förekommer enligt radonkartläggning höga radonhalter. Radonskyddat byggande krävs.

11 Samhällsbyggnadskontoret Planbeskrivning Granskning 11(14) Genomförande Organisatoriska frågor Huvudmannaskap och ansvarsfördelning Kommunen är huvudman för allmän platsmark, Proviantgatan, utanför planområdet. Det innebär att kommunen ansvarar för underhåll och skötsel av denna. Fastighetsägaren ansvarar för anläggningar och byggnader inom kvartersmarken. Avtal eller andra överenskommelser Överenskommelse ska träffas mellan framtida boenden och fastighetsägaren till Mältaren 31 kring bilpoolen. Regler och tillstånd Enligt (KML) kap. 2 är det förbjudet att på något sätt förändra, ta bort, skada eller täcka över en fornlämning. Varje markingrepp inom området kräver tillstånd från Länsstyrelsen. Fastighetsrättsliga frågor Fastighetsbildning Detaljplanen föranleder inga förändringar i fastighetsindelningen. Gemensamhetsanläggning mm Ifall utrymmen såsom innergård, hiss, trapphus, källare, förråd eller miljöhus ska användas gemensamt av Mältaren 30 och angränsande fastigheter, bör gemensamhetsanläggning bildas för att säkerställa och reglera användning och kostnadsfördelning. Alternativt kan berörda fastigheter genom fastighetsreglering eller sammanläggning läggas samman till en fastighet. Ansökan om lantmäteriförrättning görs av fastighetsägaren hos Lantmäterimyndigheten i Kalmar kommun. Rättigheter Inga servitut eller andra rättigheter berörs av detaljplanen. Fastighetsindelningsbestämmelser Kommunen bedömer inte att några fastighetsindelningsbestämmelser behövs för att detaljplanen ska kunna genomföras. Om behov uppstår, kan fastighetsindelningsbestämmelser införas senare genom ändring av detaljplan. Tekniska frågor Tekniska utredningar För nödvändiga utredningar för genomförandet av detaljplanen, såsom markprojektering, arkeologi, rivning och geoteknik ansvarar fastighetsägaren.

12 Samhällsbyggnadskontoret Planbeskrivning Granskning 12(14) Tekniska anläggningar För utredning, byggnation och drift av gemensamma hiss- och trapputrymmen ansvarar fastighetsägaren till Mältaren 30. Konsekvenser Planförslaget bedöms sammanfattningsvis inte påverka riksintresset för kulturmiljö samt Kvarnholmens värdefulla bebyggelse och stadsbilden negativt. Vidare utgör planförslaget en för fastigheten välanpassad bebyggelseutformning: - Traditionell tomtgräns beaktas genom planområdets avgränsning - Planerat uppförande av byggnader regleras genom prickmark och planbestämmelser f 1 och f 3, där byggnader ska uppfattas som en enhet inom Mältaren 30 men att huvudbyggnaden framträder tydligt och i en varsam utformning gentemot gatan - Innergården till Mältaren 30 är förhållandevis sluten varför gårdsbyggnader inte uppfattas från gaturummet - Enkel utformning och återplacering av bostadsbyggnader vid innergården bidrar till att den tidigare, traditionella kvartersbebyggelsen inom Mältaren kan bibehållas och synliggöras, samtidigt som ett omsorgsfullt växelspel mellan traditionell och modern arkitektur kan åstadkommas Inverkan på miljön behovsbedömning Syftet med behovsbedömning är att ta reda på om en betydande miljöpåverkan uppstår till följd av detaljplaner. Kommunen bedömer att genomförandet av detaljplanen inte kan antas medföra betydande miljöpåverkan och att en särskild miljökonsekvensbeskrivning därför inte krävs. Relevanta miljöaspekter, som belyser framförallt påverkan på riksintresset för kulturmiljö behandlas i planbeskrivningen. Sociala och estetiska konsekvenser Planförslaget skapar möjlighet för boende i mellanstora hyresrätter mitt i centrala Kalmar på Kvarnholmen, med dess rika utbud av social-kulturella och kommersiella verksamheter. Inflyttning av nya boende (ca 11 lägenheter) föranleder inga direkta behov eller utbud för barn- /skolomsorg. Tillkommande förtätningsprojekt inom Kvarnholmen kommer på sikt medföra ökat behov för barn- och skolomsorg. Byggnation inom befintligt bostadskvarter med bibehållen upplevelse av kulturhistoriska tomtbredden och önskvärd skiftande skala av byggnader i gatulivet motsvarar kulturhistoriska rekommendationer i samklang med en modern stadsutveckling. Gestaltning av innergården Mältaren 30 och passager till Mältaren 31 och 34 skapar möjlighet till nya sociala kontakter och ökad utevistelse inom bostadskvarteret Mältaren.

13 Samhällsbyggnadskontoret Planbeskrivning Granskning 13(14) Ekonomiska konsekvenser Ekonomiska konsekvenser för fastighetsägaren Fastighetsägaren för Mältaren 30, Glebe Fastighets AB, ansvarar för kostnader såsom utredningar, markprojekteringsarbeten och framtida skötsel av nya byggnader, tekniska anläggningar och anslutning till försörjningsledningar. Fastigheten Mältaren 30 ökar i värde pga utökad byggrätt. Ekonomiska konsekvenser för Kalmar kommun Kommunen har inga kostnader som berör kommunledningskontoret och serviceförvaltningen. För Samhällsbyggnadskontoret uppstår kostnader i samband med administration av detaljplanen samt eventuell anordnande av handikapparkering, som ska ordnas samlad inom hela Kvarnholmen. Administrativa frågor Handlingar Planhandlingarna består av: Plankarta med bestämmelser Planbeskrivning Till planen hör också: Fastighetsförteckning Behovsbedömning Antikvarisk förundersökning Mältaren 30, Kalmar länsmuseum 2013 Planförfarande och tidsplan Normalt planförfarande Detaljplanen handläggs enligt s k normalt planförfarande och förväntas ha följande preliminära tidsplan Samråd 4:e kvartalet 2014 Granskning 1:a kvartalet 2015 Godkännande/Antagandeprövning i samhällsbyggnadsnämnden 1:a kvartalet 2015

14 Samhällsbyggnadskontoret Planbeskrivning Granskning 14(14) Genomförandetid Planens genomförandetid är satt till 5 år räknat från den dag då planen vinner laga kraft. Medverkande tjänstemän Planen har upprättats av Atrio arkitekter Kalmar AB i samarbete med samhällsbyggnadskontoret och Lantmäterimyndigheten i Kalmar kommun med undertecknade som planförfattare och handläggare. Birgit Endom Planförfattare David E. Frankel Arkitekt

15 PLANBESTÄMMELSER Följande gäller inom områden med nedanstående beteckningar. Endast angiven användning och utformning är tillåten. Bestämmelser utan beteckning gäller inom hela området. GRÄNSER Detaljplanegräns Egenskapsgräns ANVÄNDNING AV MARK OCH VATTEN Kvartersmark B Bostäder BEGRÄNSNINGAR AV MARKENS BEBYGGANDE Marken får inte bebyggas Grundkartans beteckningar 3D-Fastighetsgräns Traktgräns Fastighetsgräns PLACERING, UTFORMNING, UTFÖRANDE Placering p1 Utformning Bostadshus ska placeras med fasad i fastighetsgräns mot gata Högsta byggnadshöjd i meter Användningsgräns Egenskapsgräns Högsta nockhöjd i meter MÄLTAREN Ägoslagsgräns Traktnamn / Kvartersnamn Fastighetsbeteckning v1 Största taklutning i grader Burspråk och balkonger får inte anordnas mot gata Bostadshus, fasadlinjen redovisad Uthus, fasadlinjen redovisad Byggnad i allmänhet, fasadlinjen redovisad Byggnad i allmänhet, takkonturen redovisad Skärmtak Transformatorbyggnad Trappa Rättighet v 3 k 1 B v2 v3 Utseende (ny bebyggelse) Byggnad ska utformas med en fri höjd på minst 2,7 meter över marknivå. Portgång mellan gata och gård ska finnas Ny bebyggelse ska utföras med hänsyn till områdets kulturhistoriska och arkitektoniska värden. Ny bebyggelse ska anpassas till omgivningens småskaliga särprägel, i materialval och detaljeringsgrad sv Lr S:1 GA:1 Rättighet Servitut Ledningsrätt Samfällighet Gemensamhetsanläggning Gräns för fast fornlämning Naturminne / Övrig kulturhistorisk lämning Flygplatsområde / Idrottsplats Vatten / Damm / Bassäng f 1 f 2 p 1 v 1 v 2 f1 Gatuhuset ska utformas med putsad fasad. Husets fasad mot gatan ska utformas med symmetrisk och jämn fönstersättning. Takkupor ska placeras på gatufönsternas axel. Fönster i takkupa ska ha samma bredd som fasadfönster och placeras i samma axel. Takkupor och frontespis får sammanlagt uppta högst 7/10 del av fasadlängden mot gata. Byggnadshöjd för takkupor och frontespis är max 11.8 m. Brygga Vattendrag / Dike f2 Gatuhuset utgör huvudbyggnad och ska sammanbyggas med angränsande gatuhus. Vattendrag / Dike Stödmur / Kaj Slänt Varsamhet k1 Markbeläggning på gården ska bevaras. Staket Häck Vägkant Kantsten Gång- och cykelväg Portgång Fjärrvärme / Fjärrkyla Avloppsbrunn Belysningsstolpe Kopplingsskåp ADMINISTRATIVA BESTÄMMELSER Genomförandetiden är 5 år från den dag planen vinner laga kraft. Bygglov krävs för markbeläggning på gården. UPPLYSNINGAR Kvarteret Mältaren ingår i riksintresseområdet för kulturmiljövård K48 och ingår i fornlämningsområdet Kalmar 93:1. Varje markingrepp inom området kräver tillstånd från länsstyrelsen. Lövträd Detaljplan för Granskningshandling Mältaren 30 Beslutsdatum Godkännande Instans SBN Antagande Kalmar kommun SBN Upprättad Reviderad Laga kraft Skala 1: m Birgit Endom Planarkitekt David E. Frankel Arkitekt Dnr

Planbeskrivning. Mältaren 30. Granskningshandling. Detaljplan för. Kalmar kommun

Planbeskrivning. Mältaren 30. Granskningshandling. Detaljplan för. Kalmar kommun Avdelning Datum Ärendebeteckning Planenheten Upprättad 2014-09-24 2014-4003 1(14) Birgit Endom senast reviderad 2015-01-21 0480-45 03 68 Planbeskrivning Granskningshandling Detaljplan för Mältaren 30 Kalmar

Läs mer

Avdelning Datum Ärendebeteckning Planenheten Upprättad 2014-09-24 2014-4003 1(15)

Avdelning Datum Ärendebeteckning Planenheten Upprättad 2014-09-24 2014-4003 1(15) Avdelning Datum Ärendebeteckning Planenheten 2014-4003 1(15) David E. Frankel, arkitekt senast reviderad 20xx-xx-xx 0480-45 03 20 Planbeskrivning Samrådshandling Detaljplan för Mältaren 30 Kalmar kommun

Läs mer

Tillägg till detaljplan P 37-3. Granskningshandling. Planbeskrivning. Dnr BTN15/93. för Björken 1, 2, 3, 10 & 11. Öster.

Tillägg till detaljplan P 37-3. Granskningshandling. Planbeskrivning. Dnr BTN15/93. för Björken 1, 2, 3, 10 & 11. Öster. Dnr BTN15/93 Tillägg till detaljplan P 37-3 för Björken 1, 2, 3, 10 & 11 Öster Nyköpings kommun Granskningshandling Planbeskrivning Upprättad 2015-10-06 Reviderad 2015-11-23 Dnr 2/6 Planhandlingar Detaljplanen

Läs mer

Norrtull 14:1 mfl, kv Ärlan

Norrtull 14:1 mfl, kv Ärlan LAGAKRAFTBEVIS 2011-08-18 Byggnads- och miljönämnden Dnr: 11BMN28 Handläggare: Sari Svedjeholm Norrtull 14:1 mfl, kv Ärlan Detaljplan för bostäder Gävle kommun, Gävleborgs län Detaljplanen antogs av Byggnads-

Läs mer

Planens syfte och huvuddrag

Planens syfte och huvuddrag PLANBESKRIVNING Samrådshandling 1(5) Avdelning/Handläggare Datum Ärendebeteckning Plan-, bygg- och trafikavdelningen 2012-04-11 2012-0128 Sara Norlin Detaljplan för del av Djurängen 2:4 m.fl. (cirkulationsplats

Läs mer

Detaljplan för KÖPMANNEN 11 Eslövs kommun, Skåne län

Detaljplan för KÖPMANNEN 11 Eslövs kommun, Skåne län PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING ANTAGANDEHANDLING 1 (5) Detaljplan för KÖPMANNEN 11 Eslövs kommun, Skåne län PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING ANTAGANDEHANDLING 2 (5) PLANBESKRIVNING HANDLINGAR Plankarta

Läs mer

PILEN 2. SAMRÅDSHANDLING Planförfattare: Hans Bååthe Arkitekt SAR/MSA I: FE-arkitekter AB Växelgatan 11 826 40 SÖDERHAMN Planenheten

PILEN 2. SAMRÅDSHANDLING Planförfattare: Hans Bååthe Arkitekt SAR/MSA I: FE-arkitekter AB Växelgatan 11 826 40 SÖDERHAMN Planenheten FE-arkitekter AB Växelgatan 11 826 40 SÖDERHAMN Planenheten KUS/2012/0121 Enkelt planförfarande Befintlig bebyggelse mot Kungsgatan. Ändring genom tillägg till detaljplanen I:381 för fastigheten PILEN

Läs mer

DETALJPLAN FÖR RÖDLUVAN 11, ROTEBRO. Laga kraft Dnr 2012/0180 KS.203 Nr 635

DETALJPLAN FÖR RÖDLUVAN 11, ROTEBRO. Laga kraft Dnr 2012/0180 KS.203 Nr 635 DETALJPLAN FÖR RÖDLUVAN 11, ROTEBRO Laga kraft 2013-11-19 Dnr 2012/0180 KS.203 Nr 635 INNEHÅLL: PLANBESKRIVNING: Handlingar 3 Syfte 3 Planområdet 3 Bakgrund 4 GÄLLANDE PLANER OCH BESLUT 4 Översiktsplaner

Läs mer

DP Dnr MSN 2011/

DP Dnr MSN 2011/ 1 (5) DP 532 2012-09-02 Dnr MSN 2011/135-214 Tillägg till PLANBESTÄMMELSER PLANBESKRIVNING PLANKARTA och GENOMFÖRANDEBESKRIVNING Ändring genom tillägg till Detaljplan 19, del av Kummelnäs (Kummelnäs III),

Läs mer

Ändring genom tillägg till planbestämmelser avseende Stadsplan för kvarteret BALDER inom Centrumfyrkanten, i Umeå kommun

Ändring genom tillägg till planbestämmelser avseende Stadsplan för kvarteret BALDER inom Centrumfyrkanten, i Umeå kommun Planbeskrivning Antagandehandling Handläggare: 1 (6) Johan Sjöström Ändring genom tillägg till planbestämmelser avseende Stadsplan för kvarteret BALDER inom Centrumfyrkanten, i Umeå kommun HANDLINGAR -

Läs mer

Samhällsbyggnadsnämndens ledamöter och ersättare kallas till sammanträde

Samhällsbyggnadsnämndens ledamöter och ersättare kallas till sammanträde Kallelse till sammanträde 2015-03-25 sid. 1 Samhällsbyggnadsnämndens ledamöter och ersättare kallas till sammanträde Tid: Onsdagen den 25 mars kl. 09.00 Vi startar med en busstur för att titta på olika

Läs mer

TILLÄGG TILL PLANBESKRIVNING Tillhörande ändring av detaljplan för

TILLÄGG TILL PLANBESKRIVNING Tillhörande ändring av detaljplan för TILLÄGG TILL PLANBESKRIVNING Tillhörande ändring av detaljplan för Oskarströms fd stationshus, del av Oskarström 3:153 Bildkälla: Kulturmiljö Halland, Bebyggelseinventeringen i Halland Oskarström, HALMSTADS

Läs mer

Plankarta med bestämmelser och illustration, planbeskrivning, genomförandebeskrivning, grundkarta och fastighetsförteckning.

Plankarta med bestämmelser och illustration, planbeskrivning, genomförandebeskrivning, grundkarta och fastighetsförteckning. ANTAGANDEHANDLING Detaljplan för NAJADEN 7 i Tingsryds samhälle, Tingsryds kommun, Kronobergs län PLANBESKRIVNING HANDLINGAR Plankarta med bestämmelser och illustration, planbeskrivning, genomförandebeskrivning,

Läs mer

DETALJPLAN FÖR RAVINEN 7, ROTEBRO. Laga kraft 2013-10-04 Dnr 2011/535 KS.203 Nr 633

DETALJPLAN FÖR RAVINEN 7, ROTEBRO. Laga kraft 2013-10-04 Dnr 2011/535 KS.203 Nr 633 DETALJPLAN FÖR RAVINEN 7, ROTEBRO Laga kraft 2013-10-04 Dnr 2011/535 KS.203 Nr 633 INNEHÅLL: PLANBESKRIVNING: Handlingar 3 Syfte 3 Planområdet 3 Bakgrund 4 GÄLLANDE PLANER OCH BESLUT 4 Översiktsplaner

Läs mer

Antagandehandling upprättad 2004-12-21

Antagandehandling upprättad 2004-12-21 Detaljplan för Åkarp 19:1 m.fl., Burlövs kommun, Skåne län. 209 PLANBESKRIVNING HANDLINGAR I handlingarna ingår denna beskrivning, genomförandebeskrivning, plankarta med planbestämmelser och illustrationsplan

Läs mer

DETALJPLAN FÖR GULMÅRAN 2-4, TÖRNSKOGEN, VAXMORA. Laga kraft 2013-10-04 Dnr 2012/0748 KS.203 Nr 632

DETALJPLAN FÖR GULMÅRAN 2-4, TÖRNSKOGEN, VAXMORA. Laga kraft 2013-10-04 Dnr 2012/0748 KS.203 Nr 632 DETALJPLAN FÖR GULMÅRAN 2-4, TÖRNSKOGEN, VAXMORA Laga kraft 2013-10-04 Dnr 2012/0748 KS.203 Nr 632 INNEHÅLL: PLANBESKRIVNING: Handlingar 3 Syfte 3 Planområdet 3 Bakgrund 4 GÄLLANDE PLANER OCH BESLUT 4

Läs mer

1:5. Till planändringen hör plankarta med ändrade planbestämmelser, denna beskrivning samt fastighetsförteckning.

1:5. Till planändringen hör plankarta med ändrade planbestämmelser, denna beskrivning samt fastighetsförteckning. BESKRIVNING Sid 1(5) 2013-04-26 Dnr PLAN.2012.3 Tillägg till stadsplan P 86:1 Sigtuna 2:139 och 2:196-2:248 (Vikingavägen) i Gnesta tätort, Gnesta kommun HANDLINGAR 1:1 Stationsvägen Till planändringen

Läs mer

SAMRÅDSHANDLING JANUARI 2014. DETALJPLAN FÖR DEL AV JUNOSUANDO 7:14 Bostäder och kontor Pajala kommun Norrbottens län PLANBESKRIVNING

SAMRÅDSHANDLING JANUARI 2014. DETALJPLAN FÖR DEL AV JUNOSUANDO 7:14 Bostäder och kontor Pajala kommun Norrbottens län PLANBESKRIVNING DETALJPLAN FÖR DEL AV JUNOSUANDO 7:14 Bostäder och kontor Pajala kommun Norrbottens län PLANBESKRIVNING HANDLINGAR I SAMRÅDSSKEDET Planbeskrivning Plankarta med illustrationsskiss Fastighetsförteckning

Läs mer

Planbesked för fastighet Bofinken 3, Malmen

Planbesked för fastighet Bofinken 3, Malmen TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Anette Karlsson 2014-06-05 KS 2014/0531 Klicka här för att ange text. Kommunstyrelsens planutskott Planbesked för fastighet Bofinken 3, Malmen Förslag

Läs mer

DETALJPLAN FÖR TENNBRICKAN 2, HELENELUND. Laga kraft 2013-08-23 Dnr 2008/524 KS.203 Nr 628

DETALJPLAN FÖR TENNBRICKAN 2, HELENELUND. Laga kraft 2013-08-23 Dnr 2008/524 KS.203 Nr 628 DETALJPLAN FÖR TENNBRICKAN 2, HELENELUND Laga kraft 2013-08-23 Dnr 2008/524 KS.203 Nr 628 INNEHÅLL: PLANBESKRIVNING: Handlingar 3 Syfte 3 Planområdet 3 Bakgrund 3 GÄLLANDE PLANER OCH BESLUT 4 Översiktsplaner

Läs mer

- MARK OCH PLANERING - 3 JUNI 2015 Dnr 2015/33 DP/ä 225/351

- MARK OCH PLANERING - 3 JUNI 2015 Dnr 2015/33 DP/ä 225/351 ANTAGANDEHANDLING 1 (9) - MARK OCH PLANERING - SAMRÅDSTID 7 april 2015 28 april 2015 ANTAGANDE 11 maj 2015 LAGA KRAFT 3 juni 2015 ÄNDRING AV DETALJPLAN FÖR Diken 1:51 och 1:52 Harbo tätort Heby kommun,

Läs mer

Burlövs kommun Kommunledningskontoret Handläggare: Hanna Tell 040-43 91 43 hanna.tell@burlov.se

Burlövs kommun Kommunledningskontoret Handläggare: Hanna Tell 040-43 91 43 hanna.tell@burlov.se Burlövs kommun Kommunledningskontoret Handläggare: Hanna Tell 040-43 91 43 hanna.tell@burlov.se Datum Diarienummer 2012-03-15 KS/2010:236-214 1 (1) Lagakraftbevis detaljplan nr 234 Detaljplan för Åkarp

Läs mer

Detaljplan för Fritzhem 9 GARAGE VID FRITZHEMSGATAN/RUUTHSVÄGEN Östersunds kommun

Detaljplan för Fritzhem 9 GARAGE VID FRITZHEMSGATAN/RUUTHSVÄGEN Östersunds kommun Antagandehandling 1 Detaljplan för Fritzhem 9 Dnr Ädh Dnr planmodul: GARAGE VID FRITZHEMSGATAN/RUUTHSVÄGEN Östersunds kommun PLANBESKRIVNING ANTAGANDEHANDLING Upprättad av samhällsbyggnad den 5 november

Läs mer

Planbesked för fastighet Kastanjen 3, Sandås

Planbesked för fastighet Kastanjen 3, Sandås TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Anette Karlsson 2014-06-05 KS 2014/0535 Kommunstyrelsens planutskott Planbesked för fastighet Kastanjen 3, Sandås Förslag till beslut Kommunstyrelsens

Läs mer

Ändring av detaljplan i Vidingsjö Spl nr 581 för del av Vidingsjö (omr. IX enl. dispositionsplan)

Ändring av detaljplan i Vidingsjö Spl nr 581 för del av Vidingsjö (omr. IX enl. dispositionsplan) Ändring av detaljplan i Vidingsjö Spl nr 581 för del av Vidingsjö (omr. IX enl. dispositionsplan) Planområde S Samrådshandling 2011-12-15 Dnr. Sbn 2011-265 SAMRÅDSHANDLING Sammanfattning av planförslaget

Läs mer

Detaljplan för Kalix veterinärstation (Kalix 9:47 m.fl.)

Detaljplan för Kalix veterinärstation (Kalix 9:47 m.fl.) SAMRÅDSHANDLING Detaljplan för Kalix veterinärstation (Kalix 9:47 m.fl.) Kalix kommun, Norrbottens län PLANBESKRIVNING HANDLINGAR Planförslaget redovisas på följande handlingar: Plankarta med bestämmelser

Läs mer

Planbesked för fastighet Plommonträdet 5, Sandås

Planbesked för fastighet Plommonträdet 5, Sandås TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Anette Karlsson 2014-06-05 KS 2014/0533 Kommunstyrelsens planutskott Planbesked för fastighet Plommonträdet 5, Sandås Förslag till beslut Kommunstyrelsens

Läs mer

Antagen av kommunfullmäktige Laga kraft Genomförandetiden upphör

Antagen av kommunfullmäktige Laga kraft Genomförandetiden upphör Laga kraft 2013-10-09 Genomförandetiden upphör 2023-10-09 1(5) Detaljplan för del av Saritslöv 6:17 i Skurup Skurups kommun Planbeskrivning med genomförandebeskrivning Handlingar Planbeskrivning med genomförandebeskrivning

Läs mer

Detaljplan för Trillan 2 och del av Hubbarp 2:1 i Tranås stad (Hubbarps industriområde) Planområde

Detaljplan för Trillan 2 och del av Hubbarp 2:1 i Tranås stad (Hubbarps industriområde) Planområde Detaljplan för Trillan 2 och del av Hubbarp 2:1 i Tranås stad (Hubbarps industriområde) Upprättad i februari 2013 av Plan- och byggavdelningen, Samhällsbyggnadsförvaltningen Dnr 288/11 Planområde Antagen

Läs mer

PLANBESKRIVNING. Detaljplan för fastigheten Kalkonen 8 Katrineholms kommun

PLANBESKRIVNING. Detaljplan för fastigheten Kalkonen 8 Katrineholms kommun 1(6) Dnr.PLAN.2010.5 PLANBESKRIVNING tillhörande Detaljplan för fastigheten Kalkonen 8 Katrineholms kommun SAMRÅDSHANDLING Upprättad på Samhällsbyggnadsförvaltningen i Katrineholm 2013-09-26 2(6) HANDLINGAR

Läs mer

Detaljplan för Björken 8 TILLBYGGNAD AV VILLA Östersunds kommun

Detaljplan för Björken 8 TILLBYGGNAD AV VILLA Östersunds kommun Detaljplan för Björken 8 TILLBYGGNAD AV VILLA Östersunds kommun 1 Antagandehandling Dnr Ädh 1598/2013 Dnr planmodul: P 13/0020 PLANBESKRIVNING ANTAGANDEHANDLING Upprättad av samhällsbyggnad den 23 januari

Läs mer

Ändring av detaljplan genom tillägg avseende Förslag till detaljplan Kv Bävern och Järven, Arjeplogs kommun, Norrbottens län

Ändring av detaljplan genom tillägg avseende Förslag till detaljplan Kv Bävern och Järven, Arjeplogs kommun, Norrbottens län Tillägg till detaljplan Granskningshandling Standardförfarande Ändring av detaljplan genom tillägg avseende Förslag till detaljplan Kv Bävern och Järven,, Norrbottens län Tillägg till genomförandebeskrivning

Läs mer

PLANKARTA i Gnesta tätort, Gnesta kommun AKTUALITET: FASTIGHETSINDELNING 2013-04-16 KARTSTANDARD ENLIGT HMK-KA 2.2.6.1

PLANKARTA i Gnesta tätort, Gnesta kommun AKTUALITET: FASTIGHETSINDELNING 2013-04-16 KARTSTANDARD ENLIGT HMK-KA 2.2.6.1 Antagandehandling Dnr Plan 2012.3 Tillägg till PLANBESTÄMMELSER Följande gäller inom det särskilt avgränsade området. Underliggande stadsplan P 86-1 gäller jämsides med undantag för de bestämmelser som

Läs mer

GENOMFÖRANDEBESKRIVNING

GENOMFÖRANDEBESKRIVNING PLANHANDLINGAR Plankarta med planbestämmelser Planbeskrivning Genomförandebeskrivning Samrådsredogörelse Utlåtande Detaljplan för Klippan 3:128 och 3:129 m fl i Klippans tätort och kommun, Skåne län Upprättad

Läs mer

datum 2014-07-11 Detaljplan för fastigheten SÄDESÄRLAN 6 i Limhamn i Malmö

datum 2014-07-11 Detaljplan för fastigheten SÄDESÄRLAN 6 i Limhamn i Malmö datum 2014-07-11 diarienummer 2012-01169 Dp 5374 SAMRÅDSHANDLING PLANBESKRIVNING Detaljplan för fastigheten SÄDESÄRLAN 6 i Limhamn i Malmö INLEDNING DETALJPLANENS SYFTE Syftet med planen är att bestämmelsen

Läs mer

Ändring av detaljplan Tillägg till stadsplan för Kungsgärdet, Pl 41, avseende Kåbo 24:11 Begränsat förfarande

Ändring av detaljplan Tillägg till stadsplan för Kungsgärdet, Pl 41, avseende Kåbo 24:11 Begränsat förfarande PLAN- OCH BYGGNADSNÄMNDEN Handläggare: Diarienummer: Veronica Sjögren PBN 2014-2469 Planbeskrivning Ändring av detaljplan Tillägg till stadsplan för Kungsgärdet, Pl 41, avseende Kåbo 24:11 Begränsat förfarande

Läs mer

Ändring av stadsplan 2480K-P O A1/4, genom tillägg till planbestämmelser för fastigheten Kolmilan 5 inom Obbola i Umeå kommun, Västerbottens län

Ändring av stadsplan 2480K-P O A1/4, genom tillägg till planbestämmelser för fastigheten Kolmilan 5 inom Obbola i Umeå kommun, Västerbottens län Tillägg till planbeskrivning samrådshandling Sida 1 av 7 Diarienummer: BN-2014/00386 Datum: 2015-11-25 Handläggare: Sandra Thomée Ändring av stadsplan 2480K-P O A1/4, genom tillägg till planbestämmelser

Läs mer

Detaljplan för Kroksdal 1:170 Tennistomten

Detaljplan för Kroksdal 1:170 Tennistomten TENNISTOMTEN GENOMFÖRANDEBESKRIVNING 2010-03-29 ENKELT PLANFÖRFARANDE (SAMRÅDSHANDLING) Detaljplan för Kroksdal 1:170 Tennistomten Tjörns Kommun, Västra Götaland 1. INLEDNING Genomförandebeskrivningen

Läs mer

Fiskmåsen 19, samt del av Norrviken 2:22

Fiskmåsen 19, samt del av Norrviken 2:22 Förslag till detaljplan för Fiskmåsen 19, samt del av Norrviken 2:22 Norrviken Sollentuna kommun Samråds-/Underrättelsehandling Syfte Syftet med planarbetet är att möjliggöra att Pensionat Norrviken byggs

Läs mer

ANTAGANDEHANDLING. Enkelt planförfarande. 1(10) Planbeskrivning. tillhörande detaljplan för fastigheten Frukten 9. inom Pryssgården i Norrköping

ANTAGANDEHANDLING. Enkelt planförfarande. 1(10) Planbeskrivning. tillhörande detaljplan för fastigheten Frukten 9. inom Pryssgården i Norrköping 1(10) Planbeskrivning tillhörande detaljplan för fastigheten Frukten 9 inom Pryssgården i Norrköping den 19 september 2014 reviderad den 22 oktober 2014 ANTAGANDEHANDLING Antagen i SPN: 2014-11-11, 221

Läs mer

Spinetten 2 och 6 Inom kommundel Trångsund ANTAGANDEHANDLING. Detaljplan för. Plankarta med bestämmelser Planbeskrivning PBL 2010:900

Spinetten 2 och 6 Inom kommundel Trångsund ANTAGANDEHANDLING. Detaljplan för. Plankarta med bestämmelser Planbeskrivning PBL 2010:900 MILJÖ- OCH SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN SBN PL 2011/71.318 0126K-15642 ANTAGANDEHANDLING Plankarta med bestämmelser Planbeskrivning Detaljplan för Spinetten 2 och 6 Inom kommundel Trångsund PBL 2010:900

Läs mer

PLANBESKRIVNING. Detaljplan för PIONEN 1 Katrineholms kommun SAMRÅDSHANDLING. Samrådshandling 1. tillhörande

PLANBESKRIVNING. Detaljplan för PIONEN 1 Katrineholms kommun SAMRÅDSHANDLING. Samrådshandling 1. tillhörande Samrådshandling 1 PLANBESKRIVNING tillhörande Detaljplan för PIONEN 1 Katrineholms kommun SAMRÅDSHANDLING Upprättad på Samhällsbyggnadsförvaltningen i Katrineholm 2011-12-13 Samrådshandling 2 HANDLINGAR

Läs mer

TILLÄGG TILL PLANBESKRIVNING OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING

TILLÄGG TILL PLANBESKRIVNING OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING Ändring av detaljplan II för Sydöstra delen av Gertrudsviks Sjöstad (C309) Västerviks kommun Kalmar län KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING Enheten för samhällsbyggnad 2016-12-20 TILLÄGG TILL PLANBESKRIVNING

Läs mer

Tillägg till PLANBESKRIVNING

Tillägg till PLANBESKRIVNING Detaljplan för Kråkebacken 7:161-7:193 samt del av 7:138 i Kågeröds samhälle Svalövs kommun, Skåne län. Antagen 2003-08-18 Laga kraft 2003-09-08 Tillägg till PLANBESKRIVNING Planområdet markeras med skraffering

Läs mer

Söder 60:5, Sockerbruksgränd

Söder 60:5, Sockerbruksgränd PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING 2011-03-14 Antagen av BMN: 2011-05-25 Dnr: 10BMN376 Laga kraft: 2011-06-29 Handläggare: Sari Svedjeholm Söder 60:5, Sockerbruksgränd Detaljplan för bostäder Gävle kommun,

Läs mer

Ändring av detaljplan för del av HALVORSTORP TILLÄGG TILL PLANBESKRIVNING. 14P ANTAGANDEHANDLING Enkelt planförfarande.

Ändring av detaljplan för del av HALVORSTORP TILLÄGG TILL PLANBESKRIVNING. 14P ANTAGANDEHANDLING Enkelt planförfarande. Ändring av detaljplan för del av HALVORSTORP Halvorstorp TILLÄGG TILL PLANBESKRIVNING 14P ANTAGANDEHANDLING Enkelt planförfarande STADSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN Plankontoret Upprättad i oktober 2014 ANTAGEN

Läs mer

Planbeskrivning Antagandehandling

Planbeskrivning Antagandehandling KOMMUNSTYRELSENS-FÖRVALTNING PLANSEKTIONEN DIARIENR SBN 2012-1057 Planbeskrivning Antagandehandling Detaljplan för del av kv Rädisan och kv Gräslöken Kommundel Stuvsta PBL 2010:900 Kommunstyrelsens förvaltning,

Läs mer

PLANBESKRIVNING SAMRÅDSHANDLING. 1 Dnr:KS-SA.2013.66. Detaljplan för fastigheten köpmannen 3 och del av Valdemarsvik 3:1

PLANBESKRIVNING SAMRÅDSHANDLING. 1 Dnr:KS-SA.2013.66. Detaljplan för fastigheten köpmannen 3 och del av Valdemarsvik 3:1 1 Detaljplan för fastigheten köpmannen 3 och del av Valdemarsvik 3:1 Valdemarsviks kommun, Östergötlands län. PLANBESKRIVNING 2 Innehållsförteckning 1 HANDLINGAR 3 2 PLANPROCESSEN- EN ÖVERSIKT AV NORMALT

Läs mer

Detaljplan för Värby 44:1, del av, i Bara, Svedala kommun, Skåne län

Detaljplan för Värby 44:1, del av, i Bara, Svedala kommun, Skåne län Dnr: 16.171 Projektnummer: D7276 Detaljplan för Värby 44:1, del av, i Bara, Svedala kommun, Skåne län PLANBESKRIVNING Handlingar: 1 Handling som finns på bygg och miljö Fastighetsförteckning 1 Planbeskrivning

Läs mer

(6) Detaljplan för Vikarskogen 1:75 och del av Stockviksstranden 1:53

(6) Detaljplan för Vikarskogen 1:75 och del av Stockviksstranden 1:53 NORDANSTIGS KOMMUN Plan- och byggkontoret 2012-01-23 1 (6) Samrådshandling Enkelt planförfarande Detaljplan för Vikarskogen 1:75 och del av Stockviksstranden 1:53 2012-01-23 2 (6) PLAN OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING

Läs mer

Detaljplan för fastigheterna Revisorn 3-8 inom stadsdelen Teg i Umeå kommun, Västerbottens län

Detaljplan för fastigheterna Revisorn 3-8 inom stadsdelen Teg i Umeå kommun, Västerbottens län Planbeskrivning Sida 1 av 6 Diarienummer: BN-2014/01458 Datum: 2015-06-08 Handläggare: Maria Norstedt för fastigheterna Revisorn 3-8 inom stadsdelen Teg i, Västerbottens län HANDLINGAR - Plankarta med

Läs mer

GENOMFÖRANDEBESKRIVNING

GENOMFÖRANDEBESKRIVNING Kommunstyrelsen Dnr: LKS 11/253/214 Datum: 2011-11-04 SAMRÅDHANDLING Detaljplan för BANSVIKSBROTTET Del av Kronberget 1:82, GENOMFÖRANDEBESKRIVNING INLEDNING Genomförandebeskrivningen redovisar de organisatoriska,

Läs mer

Planbeskrivning. Norrtull 12:8, kv Lärkan (del av) Detaljplan för bostad Gävle kommun, Gävleborgs län

Planbeskrivning. Norrtull 12:8, kv Lärkan (del av) Detaljplan för bostad Gävle kommun, Gävleborgs län SAMHÄLLSBYGGNAD GÄVLE SAMRÅDS- OCH UNDERRÄTTELSEHANDLING 2013-11-28 HANDLÄGGARE:EMMA OLOFSSON Planbeskrivning Norrtull 12:8, kv Lärkan (del av) Detaljplan för bostad Gävle kommun, Gävleborgs län Samråds-

Läs mer

Planbeskrivning Detaljplan för fastigheten Lingonriset 6 i stadsdelen Solhem, S-Dp

Planbeskrivning Detaljplan för fastigheten Lingonriset 6 i stadsdelen Solhem, S-Dp STADSBYGGNADSKONTORET PLANAVDELNINGEN Tara Nezhadi 2013-09-26 Tfn 08-508 27 251 1(7) Planbeskrivning Detaljplan för fastigheten Lingonriset 6 i stadsdelen Solhem, S-Dp 2013-11655-54 Orienteringskarta med

Läs mer

Norr 4:7, kv Kollegan (del av)

Norr 4:7, kv Kollegan (del av) PLANBESKRIVNING 2012-02-08 Antagen av BMN: 2012-04-25 Dnr: 11BMN124 Laga kraft: 2012-05-26 Handläggare: Sari Svedjeholm Norr 4:7, kv Kollegan (del av) Detaljplan för bostäder och centrum Gävle kommun,

Läs mer

Ändring genom tillägg av detaljplan för fastigheterna BARKEN 4 & 5 inom Sandåkern Umeå kommun, Västerbottens län

Ändring genom tillägg av detaljplan för fastigheterna BARKEN 4 & 5 inom Sandåkern Umeå kommun, Västerbottens län Tillägg till planbeskrivning Antagande Sida 1 av 7 Diarienummer: BN-2016/00223 Datum: 2016-11-29 Handläggare: Anton Vikström, Tyréns AB Ändring genom tillägg av detaljplan för fastigheterna BARKEN 4 &

Läs mer

Detaljplan för del av kv Smultronet

Detaljplan för del av kv Smultronet Detaljplan för del av kv Smultronet i Salems kommun, Stockholms län Plan nr 82-82, dnr 2016/42 Standardförfarande enligt Plan- och bygglagen (SFS 2010:900) i dess lydelse fr o m den 2 januari 2015. Granskningshandling

Läs mer

PLANBESKRIVNING. Detaljplan för infart till del av fastigheten Lästen 4 Katrineholms kommun. Dnr Plan.2014.1. tillhörande

PLANBESKRIVNING. Detaljplan för infart till del av fastigheten Lästen 4 Katrineholms kommun. Dnr Plan.2014.1. tillhörande Dnr Plan.2014.1 PLANBESKRIVNING tillhörande Detaljplan för infart till del av fastigheten Lästen 4 Katrineholms kommun SAMRÅDSSHANDLING Upprättad på Samhällsbyggnadsförvaltningen i Katrineholm 2014-02-06

Läs mer

.'. / C"/' Planbestämmelser . ' :-'" . '.,.. ",~,

.'. / C/' Planbestämmelser . ' :-' . '.,.. ,~, er (':\ /' ---, r /' :( / C"/'./ ':l /- /

Läs mer

Detaljplan för Gräsanden 4, Andvägen 8 och del av Oxelö 8:20, Oxelösunds kommun

Detaljplan för Gräsanden 4, Andvägen 8 och del av Oxelö 8:20, Oxelösunds kommun Datum Diarienummer 1 (5) PLANBESKRIVNING Detaljplan för Gräsanden 4, Andvägen 8 och del av Oxelö 8:20, Oxelösunds kommun UPPRÄTTAD PÅ MILJÖ- OCH SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN HANDLINGAR: Plankarta i skala

Läs mer

Handläggare Datum Ärendebeteckning Torbjörn Ziegler

Handläggare Datum Ärendebeteckning Torbjörn Ziegler Handläggare Datum Ärendebeteckning Torbjörn Ziegler 2016-06-01 2016-1052 Samhällsbyggnadsnämnden YTTRANDE Fastighet: Gesällen 3 Fastighetens adress: Korsningen Strömgatan - Västra Sjögatan Sökande: HSB

Läs mer

Gällande fastigheterna Öregrund 4:53, del av 8:1, 54:4-10 samt 54:12-19

Gällande fastigheterna Öregrund 4:53, del av 8:1, 54:4-10 samt 54:12-19 ANTAGANDEHANDLING 1(6) Detaljplan för TALLBACKEN Gällande fastigheterna Öregrund 4:53, del av 8:1, 54:4-10 samt 54:12-19 Östhammars kommun, Uppsala län Upprättad 2009-06-01 Reviderad 2009-11-11 Godkänd

Läs mer

ANTAGANDEHANDLING. Ny detaljplan för Del av Övre Norrmalm Kv LÄRAREN. Miljö- och byggnämnden. Upprättad i juni 2011 Reviderad i augusti 2011

ANTAGANDEHANDLING. Ny detaljplan för Del av Övre Norrmalm Kv LÄRAREN. Miljö- och byggnämnden. Upprättad i juni 2011 Reviderad i augusti 2011 Ny detaljplan för Del av Övre Norrmalm Kv LÄRAREN Miljö- och byggnämnden Upprättad i juni 2011 Reviderad i augusti 2011 Kiruna Kommun Norrbottens län (foto: Sandra Minde, Ramböll Sverige AB) ANTAGANDEHANDLING

Läs mer

ANTAGANDEHANDLING 2013 10 17

ANTAGANDEHANDLING 2013 10 17 Diarienr: 2011 0800 ANTAGANDEHANDLING 2013 10 17 DETALJPLAN FÖR Åseda 13:28 och 13:29 i Åseda samhälle Uppvidinge kommun, Kronobergs län. PLANBESKRIVNING HANDLINGAR SYFTE OCH HUVUDDRAG PLANDATA Plankarta

Läs mer

ANTAGANDEHANDLING Dnr: PLANBESKRIVNING

ANTAGANDEHANDLING Dnr: PLANBESKRIVNING ANTAGANDEHANDLING Dnr: 2007-0743-214 PLANBESKRIVNING Detaljplan för del av NARVA 1 (blivande NEJLIKAN) i Tingsryds samhälle, Tingsryds kommun, Kronobergs län. HANDLINGAR SYFTE OCH HUVUDDRAG Plankarta med

Läs mer

PLANBESKRIVNING. Detaljplan för del av kv. LÄSTEN 4 Katrineholms kommun UTSTÄLLNINGSHANDLING. Utställningshandling. tillhörande

PLANBESKRIVNING. Detaljplan för del av kv. LÄSTEN 4 Katrineholms kommun UTSTÄLLNINGSHANDLING. Utställningshandling. tillhörande PLANBESKRIVNING tillhörande Detaljplan för del av kv. LÄSTEN 4 Katrineholms kommun UTSTÄLLNINGSHANDLING Upprättad på Samhällsbyggnadsförvaltningen i Katrineholm 2012-09-25 2(10) HANDLINGAR Plankarta med

Läs mer

ÄNDRING AV DETALJPLAN FÖR HASSELA FRILUFTSBAD

ÄNDRING AV DETALJPLAN FÖR HASSELA FRILUFTSBAD 1 (6) ÄNDRING AV DETALJPLAN FÖR HASSELA FRILUFTSBAD HASSELA KYRKBY 5:40 OCH 5:11 NORDANSTIGS KOMMUN, GÄVLEBORGS LÄN UPPRÄTTAD MAJ 2013 AV PLAN- OCH BYGGENHETEN HANDLINGAR: - PLANBESKRIVNING - PLANKARTA

Läs mer

Detaljplan för Borrby 43:35, Borrby 43:40 samt del av Borrby 299:1 i Kyhl, Simrishamns kommun, Skåne län

Detaljplan för Borrby 43:35, Borrby 43:40 samt del av Borrby 299:1 i Kyhl, Simrishamns kommun, Skåne län Detaljplan för Borrby 43:35, Borrby 43:40 samt del av Borrby 299:1 i Kyhl, Simrishamns kommun, Skåne län PLANBESKRIVNING Handlingar Plankarta daterad 2013-03-11 Planbeskrivning daterad 2013-03-11 Genomförandebeskrivning

Läs mer

Detaljplan för Kv. Indien 1 FASTIGHETEN Indien 1 och del av Sölvesborg 4:5 Sölvesborgs kommun, Blekinge län

Detaljplan för Kv. Indien 1 FASTIGHETEN Indien 1 och del av Sölvesborg 4:5 Sölvesborgs kommun, Blekinge län 1(9) Samrådshandling PLANBESKRIVNING Detaljplan för Kv. Indien 1 FASTIGHETEN Indien 1 och del av Sölvesborg 4:5 Sölvesborgs kommun, Blekinge län 1 (9) 2(9) ALLMÄNT Detaljplanens syfte Planens syfte är

Läs mer

Detaljplan för Del av LÖBERÖD 1:123 Eslövs kommun, Skåne län

Detaljplan för Del av LÖBERÖD 1:123 Eslövs kommun, Skåne län PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING ANTAGANDEHANDLING 1 (6) Detaljplan för Del av LÖBERÖD 1:123 Eslövs kommun, Skåne län ANTAGANDEHANDLING PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING ANTAGANDEHANDLING 2 (6) PLANBESKRIVNING

Läs mer

OMRÅDE FÖR PLANÄNDRING

OMRÅDE FÖR PLANÄNDRING OMRÅDE FÖR PLANÄNDRING PLANBESKRIVNING ÄNDRING AV DETALJPLAN FÖR DEL AV FAGERSTA 3:2 I RÖNNINGEN Fagersta kommun Västmanlands län Upprättad av Västmanland-Dalarna miljö- och byggförvaltning 2012-11-07.

Läs mer

Tillägg till detaljplan för Ålen 1 m.fl.

Tillägg till detaljplan för Ålen 1 m.fl. MILJÖ- OCH SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN SBN PL 2010/43.318 Dp 7-A-3-II:1 Planbeskrivning ANTAGANDEHANDLING Planområdet (markerat på ortofoto från 2009) Tillägg till detaljplan för Ålen 1 m.fl. Kommundel:

Läs mer

Natur- och byggnadsnämnden

Natur- och byggnadsnämnden TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR 205-05-05 Rev. 205-05-20 SBN 204-232 (2) HANDLÄGGARE Jose Sterling 08 535 364 2 jose.sterling@huddinge.se Natur- och byggnadsnämnden Tillägg till detaljplan för del av Balingsnäs

Läs mer

Boberg 3:122 A N T A G A N D E H A N D L I N G. Detaljplan för bostäder. Falkenbergs kommun P L A N B E S K R I V N I N G

Boberg 3:122 A N T A G A N D E H A N D L I N G. Detaljplan för bostäder. Falkenbergs kommun P L A N B E S K R I V N I N G A N T A G A N D E H A N D L I N G Detaljplan för bostäder Boberg 3:122 Falkenbergs kommun P L A N B E S K R I V N I N G Upprättad 2014-05-14 B74 Laga kraft 2014-12-27 Till detaljplanen hör följande handlingar:

Läs mer

Planbeskrivning. Sätra 27:1, Kv Mården Detaljplan för bostadsändamål Gävlekommu kommun, Gävleborgs län

Planbeskrivning. Sätra 27:1, Kv Mården Detaljplan för bostadsändamål Gävlekommu kommun, Gävleborgs län SAMHÄLLSBYGGNAD GÄVLE SAMRÅDSHANDLING 2015-12-16 DNR: 15SBN60 HANDLÄGGARE: JOHANNA SUNDQVIST Planbeskrivning Sätra 27:1, Kv Mården Detaljplan för bostadsändamål Gävlekommu kommun, Gävleborgs län Bild:

Läs mer

Planbeskrivning Detaljplan för Koralen 7 och Bassångaren 13 i stadsdelen Långsjö, Dp

Planbeskrivning Detaljplan för Koralen 7 och Bassångaren 13 i stadsdelen Långsjö, Dp Stadsbyggnadskontoret Planbeskrivning Planavdelningen Joel Berring 2015-04-29 Telefon 08-508 27 387 Sida 1 (9) Planbeskrivning Detaljplan för Koralen 7 och Bassångaren 13 i stadsdelen Långsjö, Dp 2014-13247

Läs mer

2015-02-20 Byggnads- och miljönämnden Dnr: 13BMN46 Handläggare: Emma Olofsson. Detaljplanen antogs av Byggnads- och miljönämnden den 21 januari 2015.

2015-02-20 Byggnads- och miljönämnden Dnr: 13BMN46 Handläggare: Emma Olofsson. Detaljplanen antogs av Byggnads- och miljönämnden den 21 januari 2015. Sid 1 (1) 2015-02-20 Byggnads- och miljönämnden Dnr: 13BMN46 Handläggare: Emma Olofsson Lagakraftbevis Strömsbro 15:1, kv Systern Detaljplan för centrum och vård Gävle kommun, Gävleborgs län Detaljplanen

Läs mer

(5) SAMRÅDSHANDLING. Tillägg till detaljplan för Gereby 1:2 M.M. Karlsborgs kommun Västra Götalands län

(5) SAMRÅDSHANDLING. Tillägg till detaljplan för Gereby 1:2 M.M. Karlsborgs kommun Västra Götalands län 2015-03-05 1(5) SAMRÅDSHANDLING Tillägg till detaljplan för Gereby 1:2 M.M. Karlsborgs kommun Västra Götalands län 2015-03-05 2(5) HANDLINGAR Detaljplan fastställd 1976-08-11 - bestämmelser och beskrivning

Läs mer

DNR: 13BMN32 HANDLÄGGARE: EMMA OLOFSSON. Planbeskrivning. Mackmyra 20:18 mfl, Nya köpis Detaljplan för handel Gävle kommun, Gävleborgs län

DNR: 13BMN32 HANDLÄGGARE: EMMA OLOFSSON. Planbeskrivning. Mackmyra 20:18 mfl, Nya köpis Detaljplan för handel Gävle kommun, Gävleborgs län SAMHÄLLSBYGGNAD GÄVLE SAMRÅDS- /UNDERRÄTTELSEHANDLING 2013-11-06 HANDLÄGGARE: EMMA OLOFSSON Planbeskrivning Mackmyra 20:18 mfl, Nya köpis Detaljplan för handel Gävle kommun, Gävleborgs län Samråds- /underrättelsetid:

Läs mer

DETALJPLAN FÖR ARLÖV 21:226, BURLÖVS KOMMUN, SKÅNE LÄN 1 (ENKELT PLANFÖRFARANDE) (5)

DETALJPLAN FÖR ARLÖV 21:226, BURLÖVS KOMMUN, SKÅNE LÄN 1 (ENKELT PLANFÖRFARANDE) (5) ANTAGANDEHANDLING 218 DETALJPLAN FÖR ARLÖV 21:226, BURLÖVS KOMMUN, SKÅNE LÄN 1 (ENKELT PLANFÖRFARANDE) (5) PLANBESKRIVNING HANDLING PLANENS SYFTE, HUVUDDRAG Till planen hör förutom denna beskrivning följande

Läs mer

Tillägg till PLANBESKRIVNING

Tillägg till PLANBESKRIVNING Handläggare Björn Strimfors Upprättad 1(12) 0480-45 00 53 Tillägg till PLANBESKRIVNING Samrådshandling Detaljplan för del av Varvsholmen 1, Norra Kajen m.m. på Varvsholmen, Kalmar kommun Planenheten Adress

Läs mer

SAMRÅDSHANDLING. Detaljplan för AGEN 24:11 Slingan Degerfors kommun, Örebro län

SAMRÅDSHANDLING. Detaljplan för AGEN 24:11 Slingan Degerfors kommun, Örebro län SAMRÅDSHANDLING Detaljplan för AGEN 24:11 Slingan Degerfors kommun, Örebro län upprättad 2014-05-20 KS 99-2013 Detaljplan för AGEN 24:11 Slingan Degerfors kommun, Örebro län Upprättad 2014-05-20 PLANBESKRIVNING

Läs mer

Del av ABISKO ÖSTRA, Del av Abisko 1:22

Del av ABISKO ÖSTRA, Del av Abisko 1:22 Ändring med tillägg av detaljplan för del av Abisko Östra, Abisko 1:22, laga kraft 1995-01-13 Del av ABISKO ÖSTRA, Miljö- och byggnämnden Upprättad i november 2008 ANTAGANDEHANDLING Ändring av detaljplan

Läs mer

Detaljplan för bostäder och verksamheter inom Nol 3:72 m fl. Ale kommun, Västra Götalands län

Detaljplan för bostäder och verksamheter inom Nol 3:72 m fl. Ale kommun, Västra Götalands län Detaljplan för bostäder och verksamheter inom Nol 3:72 m fl. Ale kommun, Västra Götalands län GENOMFÖRANDEBESKRIVNING Beslut Godkänd av Samhällsbyggnadsnämnden 2013-03-21 Antagen av Kommunfullmäktige 2013-05-27

Läs mer

Antagandehandling. Detaljplan för Kvarteret Hällristningen. Inom kommundelen Glömsta, Huddinge kommun. Plankarta med bestämmelser Planbeskrivning

Antagandehandling. Detaljplan för Kvarteret Hällristningen. Inom kommundelen Glömsta, Huddinge kommun. Plankarta med bestämmelser Planbeskrivning SBN PL 2011/9,318 0126K-15644 Antagandehandling Plankarta med bestämmelser Planbeskrivning Kartan visar planområdets utbredning med vit streckad linje. Blå linjer är fastighetsgränser. Detaljplan för Kvarteret

Läs mer

Detaljplan för del av Skummeslöv 19:1 Skottorp Laholms kommun

Detaljplan för del av Skummeslöv 19:1 Skottorp Laholms kommun Växthus Skummeslöv M LL L LL Lo Skummeslövs kyrka Detaljplan för del av Skummeslöv 19:1 Skottorp Laholms kommun INNEHÅLLSFÖRTECKNING HANDLINGAR 3 PLANENS SFTE OCH HUVUDDRAG 3 PLANDATA 3 Lägesbestämning

Läs mer

TILLÄGG TILL PLANBESKRIVNING OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING

TILLÄGG TILL PLANBESKRIVNING OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING Ändring av detaljplan för Sydöstra delen av Gertrudsviks Sjöstad (C309) Västerviks kommun Kalmar län KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING Enheten för samhällsbyggnad 2014-04-17 Antagen: 2014-04-28 Laga Kraft:

Läs mer

Ändring genom tillägg av detaljplan för fastigheterna VÄSTRA BÄCKGÄRDET 56 och 20 inom Sandbacka Umeå kommun, Västerbottens län

Ändring genom tillägg av detaljplan för fastigheterna VÄSTRA BÄCKGÄRDET 56 och 20 inom Sandbacka Umeå kommun, Västerbottens län Tillägg till planbeskrivning Antagande Sida 1 av 7 Diarienummer: BN-2016/00169 Datum: 2016-11-29 Handläggare: Anton Vikström, Tyréns AB Ändring genom tillägg av detaljplan för fastigheterna VÄSTRA BÄCKGÄRDET

Läs mer

Söder 27:18 mfl, Kv Åldermannen

Söder 27:18 mfl, Kv Åldermannen PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING 2010-09-01, reviderad 2010-10-19 Dnr: 10BMN299 Handläggare: Henry Grew Antagen av BMN: 2010-12-14 Laga kraft: 2011-01-07 Söder 27:18 mfl, Kv Åldermannen Detaljplan för

Läs mer

Planbeskrivning. Bönan 2:16 m fl, Holmudden (del av) Detaljplan för bostäder Gävle kommun, Gävleborgs län. Granskningstid: 13 November 11 December

Planbeskrivning. Bönan 2:16 m fl, Holmudden (del av) Detaljplan för bostäder Gävle kommun, Gävleborgs län. Granskningstid: 13 November 11 December SAMHÄLLSBYGGNAD GÄVLE GRANSKNINGSHANDLING 2013-11-08 HANDLÄGGARE: LOUISE GRANÉR Planbeskrivning Bönan 2:16 m fl, Holmudden (del av) Detaljplan för bostäder Gävle kommun, Gävleborgs län Granskningstid:

Läs mer

Tillägg till detaljplan för kv. Lodjuret m.fl (fastigheten Lodjuret 11), Huddinge kommun

Tillägg till detaljplan för kv. Lodjuret m.fl (fastigheten Lodjuret 11), Huddinge kommun DATUM DIARIENR 2015-04-10 1 (6) Tillägg till planbeskrivning-antagandehandling Tillägg till planbeskrivning Tillägg till genomförandebeskrivning Tillägg till plankarta med bestämmelser Fastigheten Lodjuret

Läs mer

Planhandling. Detaljplan för fastigheten Forellen 7 och 8 Piteå kommun, Norrbottens län. Upprättad av: GG Arkitekter

Planhandling. Detaljplan för fastigheten Forellen 7 och 8 Piteå kommun, Norrbottens län. Upprättad av: GG Arkitekter Dnr. MBN 2014-523 Version Plannr. 1 D 2060 Planhandling Detaljplan för fastigheten Forellen 7 och 8 Piteå kommun, Norrbottens län Upprättad av: GG Arkitekter Postadress Besöksadress Telefon Telefax E-post

Läs mer

Ändring av detaljplan (ÄDP)

Ändring av detaljplan (ÄDP) Dnr 2014/107 Tillägg till detaljplan för Viks fiskeläge 4:1 m.fl., i Vik, laga kraft vunnen 2005 12 27 Ändring av detaljplan (ÄDP) för Viks fiskeläge 4:7 och 4:39 i Vik, Simrishamns kommun, Skåne län UPPRÄTTAD

Läs mer

Ändring av detaljplan för Trolleboda 1:149 m.fl.

Ändring av detaljplan för Trolleboda 1:149 m.fl. Ändring av detaljplan för del av Trolleboda 1:149 m.fl. Ronneby kommun Blekinge län PLANBESKRIVNING HANDLINGAR Planen består av följande handlingar: Plankarta Planbeskrivning Behovsbedömning Fastighetsförteckning

Läs mer

Planbeskrivning GRANSKNINGSHANDLING. upprättad i september 2012

Planbeskrivning GRANSKNINGSHANDLING. upprättad i september 2012 Vår beteckning Dnr 2012/124 GRANSKNINGSHANDLING (Enkelt planförfarande) Detaljplan för del av kvarteret Sims inom centrumområdet i Borlänge kommun, Dalarnas län upprättad i september 2012 HANDLINGAR Planhandlingarna

Läs mer

PLANBESKRIVNING Tillhörande detaljplan för

PLANBESKRIVNING Tillhörande detaljplan för PLANBESKRIVNING Tillhörande detaljplan för del av Sådden 4 och 7, Halmstad HALMSTADS KOMMUN Plan E309K Enkelt förfarande, KS 2014/0475 Kommunstyrelsen, 2015-08-18 Laga kraft 2015-09-14 Samhällsbyggnadskontoret

Läs mer

Detaljplan för LÖBERÖD 1:119 m.fl. Eslövs kommun, Skåne län

Detaljplan för LÖBERÖD 1:119 m.fl. Eslövs kommun, Skåne län PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING ANTAGANDEHANDLING 1 (5) Detaljplan för LÖBERÖD 1:119 m.fl. Eslövs kommun, Skåne län PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING ANTAGANDEHANDLING 2 (5) PLANBESKRIVNING HANDLINGAR

Läs mer

Ändring av detaljplan för Stjärnholm 5:1, del av, Lastudden etapp 1 i Oxelösunds kommun UPPRÄTTAD PÅ MILJÖ- OCH SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN

Ändring av detaljplan för Stjärnholm 5:1, del av, Lastudden etapp 1 i Oxelösunds kommun UPPRÄTTAD PÅ MILJÖ- OCH SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN Datum Diarienummer 1 (8) PLANBESKRIVNING Ändring av detaljplan för Stjärnholm 5:1, del av, Lastudden etapp 1 i Oxelösunds kommun UPPRÄTTAD PÅ MILJÖ- OCH SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN HANDLINGAR: Plankarta

Läs mer

Granskningshandling April Ändring av detaljplan för del av Fjugesta 2:34, 3:139, del av Fjugesta 3:144 m.fl. (Fjugesta centrum) PLANBESKRIVNING

Granskningshandling April Ändring av detaljplan för del av Fjugesta 2:34, 3:139, del av Fjugesta 3:144 m.fl. (Fjugesta centrum) PLANBESKRIVNING Granskningshandling April 2017 Ändring av detaljplan för del av Fjugesta 2:34, 3:139, del av Fjugesta 3:144 m.fl. (Fjugesta centrum) PLANBESKRIVNING VAD ÄR EN DETALJPLAN? En detaljplan (DP) är ett juridiskt

Läs mer

395 Antagandehandling. Detaljplan för Granen 5 Ronneby kommun, Blekinge län PLANBESKRIVNING. HANDLINGAR Planen består av följande handlingar:

395 Antagandehandling. Detaljplan för Granen 5 Ronneby kommun, Blekinge län PLANBESKRIVNING. HANDLINGAR Planen består av följande handlingar: Ronneby kommun, Blekinge län Idrottsplats Gymnasieskola/ sporthall Blekan Fotbollsplan/ Brunnsparken Översiktskarta, planområdet markerat med rött PLANBESKRIVNING HANDLINGAR Planen består av följande handlingar:

Läs mer