Planbeskrivning. Mältaren 30. Granskningshandling. Detaljplan för. Kalmar kommun

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Planbeskrivning. Mältaren 30. Granskningshandling. Detaljplan för. Kalmar kommun"

Transkript

1 Avdelning Datum Ärendebeteckning Planenheten Upprättad (14) Birgit Endom senast reviderad Planbeskrivning Granskningshandling Detaljplan för Mältaren 30 Kalmar kommun Planenheten Adress Box 611, KALMAR Besök Storgatan 35 A Tel vx Fax E-post:

2 Samhällsbyggnadskontoret Planbeskrivning Granskning 2(14) Innehåll Innehåll... 2 Inledning... 3 Syfte och huvuddrag...3 Plandata...3 Tidigare ställningstaganden... 3 Överkommunala beslut och dokument...3 Översiktliga plandokument...4 Detaljplaner, områdesbestämmelser och förordnanden...5 Kommunala beslut i övrigt...6 Planeringsförutsättningar och förändringar... 6 Kulturmiljö och bebyggelse...6 Natur- och friytor...10 Gator och trafik...10 Kretsloppsfrågor...10 Störningar och risker...10 Genomförande Organisatoriska frågor...11 Fastighetsrättsliga frågor...11 Tekniska frågor...11 Konsekvenser Inverkan på miljön behovsbedömning...12 Sociala och estetiska konsekvenser...12 Ekonomiska konsekvenser...13 Administrativa frågor Handlingar...13 Planförfarande och tidsplan...13 Genomförandetid...14 Medverkande tjänstemän...14

3 Samhällsbyggnadskontoret Planbeskrivning Granskning 3(14) Inledning En planbeskrivning ska underlätta förståelsen för planförslagets innebörd och redovisa de syften och förutsättningar planen har. Planbeskrivningen ska också redovisa eventuella avsteg som gjorts från kommunens översiktsplan eller upprättat planprogram. I beskrivningen ska skälen till planens utformning och de bestämmelser som valts motiveras. Planbeskrivningen har ingen egen rättsverkan utan ska vara vägledande vid tolkning av detaljplanen. Syfte och huvuddrag Planens syfte är att möjliggöra nybyggnad av bostadsbyggnad med 3 våningar med inredd vind mot Proviantgatan samt nybyggnad av gårdsbebyggelse. Bebyggelseområdets särskilda kulturhistoriska värden ska värnas. Plandata Planområdet omfattar fastigheten Mältaren 30 i östra delen av Kvarnholmen. Planområdet gränsar i väst mot Proviantgatan, i söder mot Mältaren 34, i öster mot Mältaren 26 och i norr mot Mältaren 31. Fastigheten Mältaren 30 och 34 samt angränsande fastighet Mältaren 31 ägs av Glebes Fastighets AB. Mältaren Planområdet Mältaren 34 Planområdet Tidigare ställningstaganden Överkommunala beslut och dokument Fastigheten ligger på Kvarnholmen som ingår i riksintresse för kulturmiljö (K48, Kalmar).

4 Samhällsbyggnadskontoret Planbeskrivning Granskning 4(14) Uttryck för riksintresset är 1600-talsstaden på Kvarnholmen, med välbevarad rätvinklig rutnätsplan i centrum, befästningar, domkyrka och offentliga byggnader, många karolinska stenhus och småskalig träbebyggelse har Kalmar kommun tillsammans med Länsstyrelsen i Kalmar län arbetat med en uppgradering av Riksintresse kulturmiljö för Kalmar stad. Denna förnyade formulering av riksintresset syftar till att aktualisera beskrivningen av de kulturhistoriska, miljömässiga och arkitektoniska värden inom Kvarnholmen. Områdets särprägel (delområde 3 Kattrumpan, där Mältaren 30 ingår) framträder i bebyggelsens fasta grundstruktur och dess småskaliga bostadsbebyggelse. Enligt dokumentet bör ny bebyggelse anpassas till omgivningens småskaliga särprägel, i materialval och detaljeringsgrad. Föreslagen placering- och utformning av byggnader inom Mältaren 30 bedöms inte ha negativ påverkan på den enhetliga, historiska stadsbilden vid Proviantgatan, samt de karakteristiska, småskaliga och variationsrika gårdsmiljöer på Kvarnholmen som i sin helhet beskriver uttrycket för riksintresset för kulturmiljö (K48) i denna del av centrala staden. Gatuhuset, gårdshusen och den gatstensbelagda gården bildar tillsammans en helhet inom Mältaren 30 som fortsätta vara en tydlig identifierbar enhet. Översiktliga plandokument Enligt översiktsplan Unika Kalmar 2013, redovisas förtätning i hela innerstaden, vilket även återfinns i ÖP FÖP Kvarnholmen (antagen av KF ) redovisar ambitionen att: mixa nytt och gammalt (förädla de befintliga), variera gestaltning (max av fasader längs gaturummen, variationer i stil och höjd), mixa funktioner (bostäder och verksamheter), mixa innehållet (upplåtelseformer, storlekar, affärer), samlade parkeringsanläggningar och samutnyttjande av dessa anläggningar. Planförslaget överensstämmer med översiktsplanernas intentioner och ställningstaganden.

5 Samhällsbyggnadskontoret Planbeskrivning Granskning 5(14) Detaljplaner, områdesbestämmelser och förordnanden Kvarteret Mältaren ingår i den stadsplan som anlades i mitten på 1600-talet då det nya Kalmar byggdes upp. Fastigheten Mältaren 30 utgjorde då tomten 354. Kartutsnitt Carta öfver Kalmar stad upprättad vid dess grundläggning 1647, bildkälla: Antikvarisk förundersökning Mältaren 30, Kalmar läns museum 2013 Kvarteret omfattas av gällande detaljplan 0880K-I:139, fastställd Planen medger bostadsändamål i slutet byggnadssätt. Mot Proviantgatan får uppföras trevåningsbyggnad med byggnadshöjd på 10,8 meter. Gården får inte bebyggas utöver befintlig bebyggelse. Utsnitt gällande detaljplan 0880K-I139

6 Samhällsbyggnadskontoret Planbeskrivning Granskning 6(14) Enligt Kalmar kommuns sammanställning över bevaringsvärd bebyggelse i Kalmar centrum Hus i Kalmar från avses att befintliga byggnader inom Mältaren 30 bevaras och att eventuell nytillkommande bebyggelse ska ta hänsyn och anpassas till den kulturhistoriskt värdefulla bebyggelsen i omgivningen. Inom Mältaren 30 finns enligt uppgifter från Myndigheten för Samhällskydd inget skyddsrum. Skyddsrum inom Mältaren 31 påverkas inte av planförslaget. Kommunala beslut i övrigt Beslut om rivningslov För byggnader inom Mältaren 30 har i februari 2014 beviljats rivningslov med hänsyn till byggnaders dåliga skick. Motiveringen för beslutet är att Samhällsbyggnadsnämnden ser och strävar efter möjligheten att skapa moderna och bra boendemiljöer där dagens tekniska egenskapskrav för bostäder uppfylls. Vidare ges möjlighet att värna de kulturhistoriska värden som finns på Kvarnholmen på byggnader och gårds-/kvartersstruktur med de verktyg som finns till förfogande. Planeringsförutsättningar och förändringar Kalmar kommun har som målsättning att planlägga för 300 bostäder varav 100 småhus per år. Förtätning av bebyggelsen i den centrala, kulturhistoriskt värdefulla stadsdelen Kvarnholmen kräver extra hänsyn men är även ett uthålligt sätt att utveckla staden. Glebes Fastighets AB ansökte om planläggning i september 2013 för att möjliggöra byggandet av 3 våningshus med inredd vind mot Proviantgatan samt nybyggnad av gårdshus för bostadsändamål. Samhällsbyggnadsnämnden lämnade planbesked i november Efter teknisk besiktning på byggnader och utförd antikvarisk förundersökning ansöktes om rivningslov pga byggnadernas dåliga skick. Rivningslov beviljades SBN , laga kraft Gatuhuset samt gårdshusen ska rivas i början av januari Kulturmiljö och bebyggelse Inom kvarteret Mältaren finns blandad bebyggelse från olika tider. Det finns flera äldre trähus i form av ryggåsstugor eller tvåvåningshus bevarade i nordöstra delarna av kvarteret. Husen tros vara uppförda kort efter den sista stora stadsbranden år Inom västra delarna av kvarteret dominerar putsade flerfamiljshus både från 1800-talets andra hälft och 1990-talet. Innan byggnadsnämndens beslut om rivningslov för byggnader inom Mältaren 30, har Kalmar länsmuseum upprättat en antikvarisk förundersökning. Bebyggelsemiljön inom Mältaren 30 utgör enligt denna ett ovanligt exempel på en välbevarad ålderdomlig helhet och gårdsmiljön bör fortsättningsvis vara en tydlig identifierbar enhet även framöver. För att säkerställa att kulturvärden i området består, rekommenderas att framtida nybyggnadsarbeten bör ske med antikvarisk medverkan genom sakkunnig kontroll av kulturvärden enligt Plan- och bygglagen. För detaljerad redovisning av byggnader och kulturmiljö se vidare i Antikvarisk förundersökning Mältaren 30. Planförslaget reglerar detta genom utformningsbestämmelse att Ny bebyggelse ska utföras med hänsyn till områdets kulturhistoriska och arkitektoniska värden. Ny bebyggelse ska anpassas till omgivningens småskaliga särprägel, i materialval och detaljeringsgrad.

7 Samhällsbyggnadskontoret Planbeskrivning Granskning 7(14) Kvarteret Mältaren ingår också i fornlämningsområdet, RAÄ Kalmar 93:1, där kulturlager kan väntas påträffas från taloch där markarbeten kräver tillstånd från länsstyrelsen. Innergården till Mältaren 30 är bebyggd med två gårdshus som har källare. Ny bebyggelse kommer uppföras inom befintliga byggnadsytor. Ansökan om schaktningstillstånd för rivnings- och nybyggnadsåtgärder har lämnats in till Länsstyrelsen mars Planområdet utgörs till övervägande del av hårdgjorda ytor. Vegetationsytor och genomsläpplig mark finns sparsamt vid norra fastighetsgränsen och intill östra gårdshuset. Vegetationen utgörs av förvuxna prydnadsbuskar, två mindre lövträd och typiska trädgårdsväxter. Äldre kartmaterial visar att gården till Mältaren 30 alltid har varit en obebyggd innergård och därmed mötesplats för fastighetens boende samt arbetsyta. Planförslaget avser uppförande av 3 våningshus med inredd vind mot Proviantgatan samt nybyggnad av gårdshus för bostadsändamål. Nybyggnation möjliggör för sammanlagt 11 lägenheter av varierande storlek (1 ROK - 3 ROK). Illustration fasad mot Proviantgatan, Mats Dahlström arkitekter De föreslagna nya byggnaderna ska uppföras så att den ursprungliga bebyggelsestrukturen inom Mältaren 30 kan upprätthållas. Den nya bebyggelsen kommer uppföras inom befintliga byggnadsytor som de rivna byggnaderna upptagit. Placering och utformning av gatuhuset ska göras med hänsyn till den välbevarade rätvinkliga rutnätsplan och befintliga bostadsbebyggelsen inom kvarteret. Mot Proviantgatan uppnås en skiftande skala av byggnader i gatulivet. Den nya huvudbyggnadens placering och fasadutformning mot Proviantgatan samt fastighetens värdefulla kulturhistoriska karaktärsdrag görs genom följande planbestämmelser: p 1 Bodstadshus ska placeras med fasad i fastighetsgräns mot gata v 1 Burspråk och balkonger får inte anordnas mot gata f 1 Gatuhuset ska utformas med putsad fasad. Husets fasad mot gatan ska utformas med symmetrisk och jämn fönstersättning. Takkupor ska placeras på gatufönsternas axel. Fönster i takkupa ska ha samma bredd som fasadfönster och placeras i samma axel. Takkupor och frontespis får sammanlagt uppta högst 7/10 del av fasadlängden mot gata. Byggnadshöjd för takkupor och frontespis är max 11.8 m. f 2 Gatuhuset utgör huvudbyggnad och ska sammabyggas med angränsande gatuhus.

8 Samhällsbyggnadskontoret Planbeskrivning Granskning 8(14) Portgång mellan Proviantgatan och gården säkerställs genom planbestämmelse v 3. Byggnadshöjden för gatuhuset regleras till 10,5 meter med hänsyn till områdets relativt småskaliga bostadsbebyggelse. Mältaren 31 Mältaren 34 Mältaren 30 Norra Långgatan Proviantgatan Visualisering volym och byggnadshöjd för planerad byggnation inom Mältaren 30, Mats Dahlström arkitekter Planförslaget avser att gårdshusen ska underordna sig skalmässigt gatuhuset och det ska bevaras en obebyggd gårdsmiljö, om än till reducerad yta. Portgång mellan gata och gård ska finnas och säkerställs genom planbestämmelse v 3, och småstads- och trädstadskaraktären från Proviantgatan följer med in på gården tack vare fasaderna och markbeläggningen. Visualisering utformning av gårdshusen och gårdsmiljö för Mältaren 3, källa: Dahlström arkitekter

9 Mä NORRA LÅNGGATAN Mä STOR- GATAN Samhällsbyggnadskontoret Planbeskrivning Granskning 9(14) Ett avvikande element vid gårdshusen som består av balkong och burspråk får byggas på plan I och II. Gårdshusens byggnadshöjd och nockhöjd är lägre än för gatuhuset. Föreslagna byggnadsvolymer och gårdshusplaceringar samtalar med angränsande fastigheter men återspeglar likväl tomtens kulturhistoriska byggnadsstruktur och användning. Husplacering och lämplig gårdsstorlek styrs därför genom central prickmark och utformningsbestämmelsen v 2 Utskjutande byggnadsdelar ska uppföras med en fri höjd på minst 2,7 meter över marknivå. Mä Mä MÄLTAREN 30 MÄLTAREN 30 Illustration gårdsmiljö för Mältaren 30 och 31, källa: Dahlström arkitekter Innergården och den kulturhistoriska tomtavgränsningen till Mältaren 30 kan avläsas även i fortsättningen. Marken mellan byggnaderna ska fortsättningsvis vara belagd med smågatsten för att behålla den ålderdomliga karaktären, vilket även ger god genomsläpplighet vid skyfall och motverkar onödig belastning på ledningsnäten. Markbeläggning på gården regleras via planbestämmelse k 1, Markbeläggning på gården ska bevaras. Boendemiljön på innergården till Mältaren 31 ska förbättras med bland annat anpassad cykelparkering, attraktiva vegetationsytor, utökat miljöhus samt passagemöjlighet till gemensam tvättstuga med boende inom Mältaren 30. Planförslaget ökar därmed tillgängligheten inom kvarteret (hiss och säkra utrymningsvägar) samt skapar en effektivare källaranvändning samt förrådsfördelning även för angränsande fastigheter Mältaren 31 och 34 genom passager och gemensamma utrymmen. Gemensamma utrymmen och tillgång till hiss kan säkerställas via en gemensamhetsanläggning, se vidare under Fastighetsrättsliga frågor. Planförslaget utgör sammanfattningsvis en för denna tomt skräddarsydd lösning där ny och modern byggnadsgestaltning fungerar som en väl avvägd förtätningsåtgärd och omsorgsfull stadsutveckling.

10 Samhällsbyggnadskontoret Planbeskrivning Granskning 10(14) Natur- och friytor Natur- och friytor inom planområdet och begränsar sig till innergården. I övrigt finns en strandpromenad och lekplats vid kv. Kattrumpan i öster samt Laboratorieholmen och Malmfjärden/Lindö som närmaste lättillgängliga natur- och strövområden. Stortorget och gågator på Kvarnholmen utgör lättillgängliga offentliga platser som inbjuder till utevistelse. Gator och trafik Planområdet angörs direkt från Proviantgatan som utgör en enkelriktad och för Kvarnholmens rutnätsstruktur typisk gata med trottoarer på båda sidor. Cykeltrafik sker i blandtrafik med person- och lastbilar. Gatuparkering sker idag längs gatans nordöstra sida med plats för 7 personbilar. Innergården har troligtvis används tidigare för parkering med infart genom körporten. Innergårdens storlek bedöms dock vara för liten för personbilsparkeringen enligt gällande standard. Kollektivtrafikförbindelser finns inom avstånd på ca 150 meter. I samband med förändrad lägenhetsdisponering inom Mältaren 30 uppstår ökat parkeringsplatsbehov enligt gällande parkeringsnorm för Kvarnholmen Parkeringsbehov ökar från idag 3 p-platser till 5,5 p-platser. Fastighetsägaren avser att ansluta alla lägenheter inom Mältaren 30 till s.k. bilpool av samma modell som finns för HSB-lägenheter i Norrliden och som kommer inrättas vid bostadskvarteret Gesällen. Uppställningsplats för bil finns inom fastigheten Bokbindaren 22 ca 150 meter från Mältaren 30. Bilparkering för rörelsehindrade/handikapp behöver lösas vid gatumark Proviantgatan utanför planområdet. Kretsloppsfrågor Planområdet är anslutet till kommunalt VA-system med underjordiska vatten-, spillvatten- och dagvattenledningar och anslutningar vid Proviantgatan. Andel hårdgjord yta kommer inte att förändras då husplaceringar sker inom redan bebyggt område och innergården är stenbelagd idag. Viss fördröjning kan ske via innergårdens genomsläppliga ytor. Försörjningsledningar såsom fjärrvärme, el samt telefon/bredband finns framdragna vid Proviantgatan med anslutningar till fastigheten. Miljörum för sophantering inom Mältaren 30 kommer att samordnas med angränsande fastighet Mältaren 31 som verkställs genom omgestaltning av båda gårdar. Närmaste befintliga brandposter finns på Norra Långgatan och på Storgatan, ca 50 meter respektive 150 meter från planområdet. Befintligt brandpostnät bedöms ha tillräcklig kapacitet för att kunna tillgodose behovet av brandvattenförsörjning. Störningar och risker Inom angränsande fastighet Mältaren 31 finns ett skyddsrum som dock inte påverkas av planförslaget. Nuvarande begränsade tillgänglighet till innergården och planerad byggnad med fler än 2 våningar medför att brandkåren inte kan använda stegfordon för brandsläckning och utrymning. Särskilda byggnadstekniska krav ställs därför på nybyggnationen och bevakas via bygglov. Planområdet ligger på en höjd över + 2,5 m varför risk för framtida översvämning ej föreligger. Området ligger inom normalriskområde för markradon. Lokalt förekommer enligt radonkartläggning höga radonhalter. Radonskyddat byggande krävs.

11 Samhällsbyggnadskontoret Planbeskrivning Granskning 11(14) Genomförande Organisatoriska frågor Huvudmannaskap och ansvarsfördelning Kommunen är huvudman för allmän platsmark, Proviantgatan, utanför planområdet. Det innebär att kommunen ansvarar för underhåll och skötsel av denna. Fastighetsägaren ansvarar för anläggningar och byggnader inom kvartersmarken. Avtal eller andra överenskommelser Överenskommelse ska träffas mellan framtida boenden och fastighetsägaren till Mältaren 31 kring bilpoolen. Regler och tillstånd Enligt (KML) kap. 2 är det förbjudet att på något sätt förändra, ta bort, skada eller täcka över en fornlämning. Varje markingrepp inom området kräver tillstånd från Länsstyrelsen. Fastighetsrättsliga frågor Fastighetsbildning Detaljplanen föranleder inga förändringar i fastighetsindelningen. Gemensamhetsanläggning mm Ifall utrymmen såsom innergård, hiss, trapphus, källare, förråd eller miljöhus ska användas gemensamt av Mältaren 30 och angränsande fastigheter, bör gemensamhetsanläggning bildas för att säkerställa och reglera användning och kostnadsfördelning. Alternativt kan berörda fastigheter genom fastighetsreglering eller sammanläggning läggas samman till en fastighet. Ansökan om lantmäteriförrättning görs av fastighetsägaren hos Lantmäterimyndigheten i Kalmar kommun. Rättigheter Inga servitut eller andra rättigheter berörs av detaljplanen. Fastighetsindelningsbestämmelser Kommunen bedömer inte att några fastighetsindelningsbestämmelser behövs för att detaljplanen ska kunna genomföras. Om behov uppstår, kan fastighetsindelningsbestämmelser införas senare genom ändring av detaljplan. Tekniska frågor Tekniska utredningar För nödvändiga utredningar för genomförandet av detaljplanen, såsom markprojektering, arkeologi, rivning och geoteknik ansvarar fastighetsägaren.

12 Samhällsbyggnadskontoret Planbeskrivning Granskning 12(14) Tekniska anläggningar För utredning, byggnation och drift av gemensamma hiss- och trapputrymmen ansvarar fastighetsägaren till Mältaren 30. Konsekvenser Planförslaget bedöms sammanfattningsvis inte påverka riksintresset för kulturmiljö samt Kvarnholmens värdefulla bebyggelse och stadsbilden negativt. Vidare utgör planförslaget en för fastigheten välanpassad bebyggelseutformning: - Traditionell tomtgräns beaktas genom planområdets avgränsning - Planerat uppförande av byggnader regleras genom prickmark och planbestämmelser f 1 och f 3, där byggnader ska uppfattas som en enhet inom Mältaren 30 men att huvudbyggnaden framträder tydligt och i en varsam utformning gentemot gatan - Innergården till Mältaren 30 är förhållandevis sluten varför gårdsbyggnader inte uppfattas från gaturummet - Enkel utformning och återplacering av bostadsbyggnader vid innergården bidrar till att den tidigare, traditionella kvartersbebyggelsen inom Mältaren kan bibehållas och synliggöras, samtidigt som ett omsorgsfullt växelspel mellan traditionell och modern arkitektur kan åstadkommas Inverkan på miljön behovsbedömning Syftet med behovsbedömning är att ta reda på om en betydande miljöpåverkan uppstår till följd av detaljplaner. Kommunen bedömer att genomförandet av detaljplanen inte kan antas medföra betydande miljöpåverkan och att en särskild miljökonsekvensbeskrivning därför inte krävs. Relevanta miljöaspekter, som belyser framförallt påverkan på riksintresset för kulturmiljö behandlas i planbeskrivningen. Sociala och estetiska konsekvenser Planförslaget skapar möjlighet för boende i mellanstora hyresrätter mitt i centrala Kalmar på Kvarnholmen, med dess rika utbud av social-kulturella och kommersiella verksamheter. Inflyttning av nya boende (ca 11 lägenheter) föranleder inga direkta behov eller utbud för barn- /skolomsorg. Tillkommande förtätningsprojekt inom Kvarnholmen kommer på sikt medföra ökat behov för barn- och skolomsorg. Byggnation inom befintligt bostadskvarter med bibehållen upplevelse av kulturhistoriska tomtbredden och önskvärd skiftande skala av byggnader i gatulivet motsvarar kulturhistoriska rekommendationer i samklang med en modern stadsutveckling. Gestaltning av innergården Mältaren 30 och passager till Mältaren 31 och 34 skapar möjlighet till nya sociala kontakter och ökad utevistelse inom bostadskvarteret Mältaren.

13 Samhällsbyggnadskontoret Planbeskrivning Granskning 13(14) Ekonomiska konsekvenser Ekonomiska konsekvenser för fastighetsägaren Fastighetsägaren för Mältaren 30, Glebe Fastighets AB, ansvarar för kostnader såsom utredningar, markprojekteringsarbeten och framtida skötsel av nya byggnader, tekniska anläggningar och anslutning till försörjningsledningar. Fastigheten Mältaren 30 ökar i värde pga utökad byggrätt. Ekonomiska konsekvenser för Kalmar kommun Kommunen har inga kostnader som berör kommunledningskontoret och serviceförvaltningen. För Samhällsbyggnadskontoret uppstår kostnader i samband med administration av detaljplanen samt eventuell anordnande av handikapparkering, som ska ordnas samlad inom hela Kvarnholmen. Administrativa frågor Handlingar Planhandlingarna består av: Plankarta med bestämmelser Planbeskrivning Till planen hör också: Fastighetsförteckning Behovsbedömning Antikvarisk förundersökning Mältaren 30, Kalmar länsmuseum 2013 Planförfarande och tidsplan Normalt planförfarande Detaljplanen handläggs enligt s k normalt planförfarande och förväntas ha följande preliminära tidsplan Samråd 4:e kvartalet 2014 Granskning 1:a kvartalet 2015 Godkännande/Antagandeprövning i samhällsbyggnadsnämnden 1:a kvartalet 2015

14 Samhällsbyggnadskontoret Planbeskrivning Granskning 14(14) Genomförandetid Planens genomförandetid är satt till 5 år räknat från den dag då planen vinner laga kraft. Medverkande tjänstemän Planen har upprättats av Atrio arkitekter Kalmar AB i samarbete med samhällsbyggnadskontoret och Lantmäterimyndigheten i Kalmar kommun med undertecknade som planförfattare och handläggare. Birgit Endom Planförfattare David E. Frankel Arkitekt

15 PLANBESTÄMMELSER Följande gäller inom områden med nedanstående beteckningar. Endast angiven användning och utformning är tillåten. Bestämmelser utan beteckning gäller inom hela området. GRÄNSER Detaljplanegräns Egenskapsgräns ANVÄNDNING AV MARK OCH VATTEN Kvartersmark B Bostäder BEGRÄNSNINGAR AV MARKENS BEBYGGANDE Marken får inte bebyggas Grundkartans beteckningar 3D-Fastighetsgräns Traktgräns Fastighetsgräns PLACERING, UTFORMNING, UTFÖRANDE Placering p1 Utformning Bostadshus ska placeras med fasad i fastighetsgräns mot gata Högsta byggnadshöjd i meter Användningsgräns Egenskapsgräns Högsta nockhöjd i meter MÄLTAREN Ägoslagsgräns Traktnamn / Kvartersnamn Fastighetsbeteckning v1 Största taklutning i grader Burspråk och balkonger får inte anordnas mot gata Bostadshus, fasadlinjen redovisad Uthus, fasadlinjen redovisad Byggnad i allmänhet, fasadlinjen redovisad Byggnad i allmänhet, takkonturen redovisad Skärmtak Transformatorbyggnad Trappa Rättighet v 3 k 1 B v2 v3 Utseende (ny bebyggelse) Byggnad ska utformas med en fri höjd på minst 2,7 meter över marknivå. Portgång mellan gata och gård ska finnas Ny bebyggelse ska utföras med hänsyn till områdets kulturhistoriska och arkitektoniska värden. Ny bebyggelse ska anpassas till omgivningens småskaliga särprägel, i materialval och detaljeringsgrad sv Lr S:1 GA:1 Rättighet Servitut Ledningsrätt Samfällighet Gemensamhetsanläggning Gräns för fast fornlämning Naturminne / Övrig kulturhistorisk lämning Flygplatsområde / Idrottsplats Vatten / Damm / Bassäng f 1 f 2 p 1 v 1 v 2 f1 Gatuhuset ska utformas med putsad fasad. Husets fasad mot gatan ska utformas med symmetrisk och jämn fönstersättning. Takkupor ska placeras på gatufönsternas axel. Fönster i takkupa ska ha samma bredd som fasadfönster och placeras i samma axel. Takkupor och frontespis får sammanlagt uppta högst 7/10 del av fasadlängden mot gata. Byggnadshöjd för takkupor och frontespis är max 11.8 m. Brygga Vattendrag / Dike f2 Gatuhuset utgör huvudbyggnad och ska sammanbyggas med angränsande gatuhus. Vattendrag / Dike Stödmur / Kaj Slänt Varsamhet k1 Markbeläggning på gården ska bevaras. Staket Häck Vägkant Kantsten Gång- och cykelväg Portgång Fjärrvärme / Fjärrkyla Avloppsbrunn Belysningsstolpe Kopplingsskåp ADMINISTRATIVA BESTÄMMELSER Genomförandetiden är 5 år från den dag planen vinner laga kraft. Bygglov krävs för markbeläggning på gården. UPPLYSNINGAR Kvarteret Mältaren ingår i riksintresseområdet för kulturmiljövård K48 och ingår i fornlämningsområdet Kalmar 93:1. Varje markingrepp inom området kräver tillstånd från länsstyrelsen. Lövträd Detaljplan för Granskningshandling Mältaren 30 Beslutsdatum Godkännande Instans SBN Antagande Kalmar kommun SBN Upprättad Reviderad Laga kraft Skala 1: m Birgit Endom Planarkitekt David E. Frankel Arkitekt Dnr

PLANBESKRIVNING. Hagby 16:5. Granskningshandling. Detaljplan för. i Hagby, Kalmar kommun

PLANBESKRIVNING. Hagby 16:5. Granskningshandling. Detaljplan för. i Hagby, Kalmar kommun Handläggare Datum Ärendebeteckning Birgit Endom Upprättad 2015-02-18 2014-5788 1(28) 0480-45 03 68 Reviderad PLANBESKRIVNING Granskningshandling Detaljplan för Hagby 16:5 i Hagby, Kalmar kommun Planenheten

Läs mer

Valnötsträdet 8 samt Valnötsträdet 6 och 7 Etapp 3

Valnötsträdet 8 samt Valnötsträdet 6 och 7 Etapp 3 Avdelning/Handläggare Datum Ärendebeteckning Planavdelningen 2014-0624 1(26) Elena Kakavandi/Thomas Nilausen 0480-45 03 12 /0480-45 03 15 PLANBESKRIVNING Samrådshandling Detaljplan för del av Valnötsträdet

Läs mer

Detaljplan för bostäder och äldreboende i Kullavik - Sandlyckan

Detaljplan för bostäder och äldreboende i Kullavik - Sandlyckan Samrådshandling Sandlyckans väg Gamla Särövägen Kullaviksvägen Detaljplan för bostäder och äldreboende i Kullavik - Sandlyckan inom fastigheterna Kyvik 26:4 m fl Upprättad i mars 2014 2004/P037 D234 INFORMATION

Läs mer

Bakgrund och sammanfattning

Bakgrund och sammanfattning TJÄNSTESKRIVELSE Datum: 2013-05-23 Förvaltning: Samhällsbyggnadsförvaltningen Handläggare: Emelie Greiff Telefon: 0523-613341 E-post: emelie.greiff@lysekil.se DETALJPLAN FÖR GULLMARSSTRAND DEL AV SKAFTÖ-FISKEBÄCK

Läs mer

ANTAGANDEHANDLING. Detaljplan för Fjäriln 4-6 Höörs kommun, Skåne län Upprättad: 2014-10-07. Proj nr 2013/49

ANTAGANDEHANDLING. Detaljplan för Fjäriln 4-6 Höörs kommun, Skåne län Upprättad: 2014-10-07. Proj nr 2013/49 Dnr: KSF 2013/49 Proj nr 2013/49 ANTAGANDEHANDLING Normalt planförfarande Detaljplan för Fjäriln 4-6 Höörs kommun, Skåne län Upprättad: 2014-10-07 Rolf Carlsson Samhällsbyggnadschef Anneli Andersson Planarkitekt

Läs mer

Detaljplan för del av Spiran 1, Motala kommun

Detaljplan för del av Spiran 1, Motala kommun Detaljplan för del av Spiran 1, Motala kommun PLANKARTA OCH PLANBESTÄMMELSER OBS EJ SKALENLIG 2 3 Denna handling har utarbetats av plankonsult Börje Mathiasson, Formiloge AB, i samråd med kommunledningsförvaltningens

Läs mer

GRAVARNE 59:1 M FL PLANBESKRIVNING. Samrådshandling. Kungshamn, Sotenäs kommun, Västra Götalands län. Detaljplan för Hotell Kungshamn 2013-10-24

GRAVARNE 59:1 M FL PLANBESKRIVNING. Samrådshandling. Kungshamn, Sotenäs kommun, Västra Götalands län. Detaljplan för Hotell Kungshamn 2013-10-24 Detaljplan för Hotell Kungshamn GRAVARNE 59:1 M FL Kungshamn, Sotenäs kommun, Västra Götalands län Dnr: KA2010/0484 Samrådshandling 2013-10-24 PLANBESKRIVNING Detaljplanen består av: Plankarta med planbestämmelser,

Läs mer

Detaljplan för Kv Gäddan 14 inom Tingvallastaden, Karlstads kommun, Värmlands län

Detaljplan för Kv Gäddan 14 inom Tingvallastaden, Karlstads kommun, Värmlands län Detaljplan för Kv Gäddan 14 inom Tingvallastaden, Karlstads kommun, Värmlands län Samrådshandling 2015-04-24 Stadsbyggnadsförvaltningen Dnr SBN 2013-174 Detaljplan för kv Gäddan 14 Planbeskrivning 2 Planprocessen

Läs mer

STADSKÄRNAN 1:172 MFL PLANBESKRIVNING. Antagandehandling. Uddevalla, Uddevalla kommun. Detaljplan för. Upprättad 2012-02-16

STADSKÄRNAN 1:172 MFL PLANBESKRIVNING. Antagandehandling. Uddevalla, Uddevalla kommun. Detaljplan för. Upprättad 2012-02-16 Arkivnr: 1131 Antagen av MSN: 2012-02-16 Laga kraft: 2012-11-07 Detaljplan för STADSKÄRNAN 1:172 MFL Uddevalla, Uddevalla kommun ARB 553 Antagandehandling Upprättad 2012-02-16 PLANBESKRIVNING Till detaljplanen

Läs mer

Detaljplan för kvarteret Valkyrian och del av kvarteret Valhall, Lidköpings kommun

Detaljplan för kvarteret Valkyrian och del av kvarteret Valhall, Lidköpings kommun Dnr: SBN 2014/0700 Detaljplan för kvarteret Valkyrian och del av kvarteret Valhall, Lidköpings kommun SAMRÅDSHANDLING SAMHÄLLSBYGGNAD PLAN-BYGG Detaljplan för kvarteret Valkyrian och del av kvarteret Valhall,

Läs mer

LAGA KRAFT Dnr 2007/115

LAGA KRAFT Dnr 2007/115 www.simrishamn.se Samhällsbyggnadsförvaltningen Datum: 2008-06-24 1 (1) Samhällsbyggnadsnämnden LAGA KRAFT Dnr 2007/115 Laga kraftbesked rörande detaljplan för Herden 1 i Simrishamn, Simrishamns kommun,

Läs mer

DETALJPLAN FÖR KLOSTERÄNGEN 5 SAMT DEL AV BIRGITTA 5 OCH KLOSTERÄNGEN 7 I VADSTENA

DETALJPLAN FÖR KLOSTERÄNGEN 5 SAMT DEL AV BIRGITTA 5 OCH KLOSTERÄNGEN 7 I VADSTENA DETALJPLAN FÖR KLOSTERÄNGEN 5 SAMT DEL AV BIRGITTA 5 OCH KLOSTERÄNGEN 7 I VADSTENA Planområde Upprättad 2015-06-15 Godkänd för samråd och underrättelse, BMN 2015-06-16 Reviderad inför antagande 2015- Antagen,

Läs mer

Detaljplan för del av Kalvsvik 11:3 m.fl. Jordbro PLANBESKRIVNING ANTAGANDEHANDLING. Normalt planförfarande 2014-08-19. Dnr 2011.

Detaljplan för del av Kalvsvik 11:3 m.fl. Jordbro PLANBESKRIVNING ANTAGANDEHANDLING. Normalt planförfarande 2014-08-19. Dnr 2011. Detaljplan för del av Kalvsvik 11:3 m.fl. Jordbro PLANBESKRIVNING ANTAGANDEHANDLING Normalt planförfarande 2014-08-19 Dnr 2011.23 INNEHÅLLSFÖRTECKNING INLEDNING... 3 FÖRUTSÄTTNINGAR... 7 FÖRÄNDRINGAR -

Läs mer

aéí~äàéä~å=ñ êi=kóü~ãå=n=ã=ñäi= g åë~éä~åi=i~åçëâêçå~=ëí~ç=

aéí~äàéä~å=ñ êi=kóü~ãå=n=ã=ñäi= g åë~éä~åi=i~åçëâêçå~=ëí~ç= Diarienummer PLAN15/1 aéí~äàéä~å=ñ êi=kóü~ãå=n=ã=ñäi= g åë~éä~åi=i~åçëâêçå~=ëí~ç= m=i=^=k=ó==l=`=e===d=b=k=l=j=c= =o=^=k=a=b=_=b=p=h=o=f=s=k=f=k=d= OMNRJMSJNM= = p^joüape^kaifkd= Stadsbyggnadsförvaltningen

Läs mer

PLANBESKRIVNING DETALJPLAN FÖR DEL AV KV. NORSEN, Norsen 9 och Hedemora 6:1, Callerholmsgatan 16 i centrala Hedemora, Dalarnas län

PLANBESKRIVNING DETALJPLAN FÖR DEL AV KV. NORSEN, Norsen 9 och Hedemora 6:1, Callerholmsgatan 16 i centrala Hedemora, Dalarnas län GRANSKNINGSHANDLING Miljö- och Samhällsbyggnadsförvaltningen 07.07.2015-t.o.m 31.08.2015 DNr: 2011.0072.214 ArkivNr: PLANBESKRIVNING DETALJPLAN FÖR DEL AV KV. NORSEN, Norsen 9 och Hedemora 6:1, Callerholmsgatan

Läs mer

KALLELSE TILL BEREDANDE KOMMUNSTYRELSEN

KALLELSE TILL BEREDANDE KOMMUNSTYRELSEN KALLELSE TILL BEREDANDE KOMMUNSTYRELSEN Ordinarie ledamöter kallas till sammanträde med beredande kommunstyrelsen, tisdagen den 28 april 2015 efter beslutande kommunstyrelsen i Nya näset, kommunhuset Ledamot

Läs mer

Planbeskrivning SAMRÅDSHANDLING mars 2014. Detaljplan för Löjan 18 Mariestads centralort

Planbeskrivning SAMRÅDSHANDLING mars 2014. Detaljplan för Löjan 18 Mariestads centralort Planbeskrivning SAMRÅDSHANDLING mars 2014 Detaljplan för Löjan 18 Mariestads centralort Planförfattare: Maria Nilsson, planarkitekt INNEHÅLL Del 1 - Bakgrund 4 Sammanfattning och syfte 4 Handlingar 4 Planförfarande

Läs mer

Orienteringsbild som visar planområdets läge i Enköpings tätort. Ortofoto 2007.

Orienteringsbild som visar planområdets läge i Enköpings tätort. Ortofoto 2007. ANTAGANDEHANDLING 2014-08-07 Dnr KS2012/53 1(21) Detaljplan för Fanna 32:9 m fl (f d Bahco) Enköpings kommun - normalt planförfarande Antagen 201X-XX-XX Laga kraft 201X-XX-XX PLANBESKRIVNING Orienteringsbild

Läs mer

P16/09. Detaljplan för Centrum PALLAS 1 M.FL. Borås Stad

P16/09. Detaljplan för Centrum PALLAS 1 M.FL. Borås Stad P16/09 Detaljplan för Centrum PALLAS 1 M.FL. Borås Stad ANTAGANDEHANDLING GRANSKNING Sammanfattning Detaljplanens syfte är att ge Borås ett landmärke vid västra infarten till Borås i en höjd av 20-33 våningar.

Läs mer

Detaljplan för Frösö-Berge 21:21m fl SMÅHUSBEBYGGELSE vid Mosebacken Östersunds kommun

Detaljplan för Frösö-Berge 21:21m fl SMÅHUSBEBYGGELSE vid Mosebacken Östersunds kommun 1 Dnr Ädh 1994/2012 Dnr planmodul: P 12/0013 Detaljplan för Frösö-Berge 21:21m fl SMÅHUSBEBYGGELSE vid Mosebacken Östersunds kommun GRANSKNINGSHANDLING Granskning pågår mellan 30 september och 28 oktober

Läs mer

Detaljplan för Åbrinken, Etapp 1 (del av fastigheten Strömsnäs 1:1)

Detaljplan för Åbrinken, Etapp 1 (del av fastigheten Strömsnäs 1:1) TEKNISKA FÖRVALTNINGEN Planavdelningen Upprättad 2013-02-18 ArkivNr: DNR TN 51/2012-214 Detaljplan för Åbrinken, Etapp 1 (del av fastigheten Strömsnäs 1:1) ARBOGA KOMMUN VÄSTMANLANDS LÄN Planområde PLANBESKRIVNING

Läs mer

Tegelugnslyckan 11 och 17 i Båstad, Båstads kommun, Skåne län

Tegelugnslyckan 11 och 17 i Båstad, Båstads kommun, Skåne län Detaljplan för Samrådshandling i Båstad, Båstads kommun, Skåne län Planbeskrivning Samrådshandling 2015-04-17 1 HANDLINGAR Planens diarienummer är B 2015/40 Detaljplanen består av: Plankarta med planbestämmelser

Läs mer

Detaljplan i Skäggetorp för del av Skäggetorp 1:1, antagandebeslut

Detaljplan i Skäggetorp för del av Skäggetorp 1:1, antagandebeslut TJÄNSTESKRIVELSE 1 (3) 2015-05-26 47T47TTeknik- och samhällsbyggnadskontoret Dnr SBN 2013-385 Jonas Sjöholm Samhällsbyggnadsnämnden Detaljplan i Skäggetorp för del av Skäggetorp 1:1, antagandebeslut 47T47TTEKNIK-

Läs mer

PLANBESKRIVNING. Detaljplan för Del av Härslöv 36:1 och 15:15, Härslövs by, Landskrona stad, Skåne län HANDLINGAR

PLANBESKRIVNING. Detaljplan för Del av Härslöv 36:1 och 15:15, Härslövs by, Landskrona stad, Skåne län HANDLINGAR PLANBESKRIVNING Detaljplan för Del av Härslöv 36:1 och 15:15, Härslövs by, Landskrona stad, Skåne län HANDLINGAR Plankarta med planbestämmelser och illustration Planbeskrivning (denna handling) Planprogram

Läs mer

Ändring av byggnadsplan över fastigheterna Torp Nordgården 1:203 och 1:321 m fl (LB 11), i Lerums kommun

Ändring av byggnadsplan över fastigheterna Torp Nordgården 1:203 och 1:321 m fl (LB 11), i Lerums kommun KS12.971 Ändring av byggnadsplan över fastigheterna Torp Nordgården 1:203 och 1:321 m fl (LB 11), i Lerums kommun Tillägg till planbeskrivning - antagandehandling SEKTOR SAMHÄLLSBYGGNAD Planenheten 2013-11-04

Läs mer

1262-DP 07/01 BESLUT OM DETALJPLAN. Antagen av Kommunfullmäktige 2006-12-07 188. Betygar: Laga kraft 2007-02-26

1262-DP 07/01 BESLUT OM DETALJPLAN. Antagen av Kommunfullmäktige 2006-12-07 188. Betygar: Laga kraft 2007-02-26 1262-DP 07/01 BESLUT OM DETALJPLAN Antagen av Kommunfullmäktige 2006-12-07 188 Betygar: Claes Hedlund Laga kraft 2007-02-26 Detaljplan för Lomma 29:23 m fl, Hamntorget Lomma, Lomma kommun, Skåne län PLANBESKRIVNING

Läs mer

P07/10. Detaljplan för del av Druvefors NEJLIKAN 3 m.fl. Borås Stad

P07/10. Detaljplan för del av Druvefors NEJLIKAN 3 m.fl. Borås Stad P07/10 Detaljplan för del av Druvefors NEJLIKAN 3 m.fl. Borås Stad ANTAGANDEHANDLING GRANSKNING Sammanfattning Syftet med detaljplanen är att möjliggöra uppförande av bostäder inom ett område intill Viskan

Läs mer

Detaljplan DP 1738. Byggnadsnämnden. INLEDNING Handlingar. Planuppdrag. i uppdrag. detaljplan Syfte Syftet med PLANDATAA. Rev. 2011-12-06.

Detaljplan DP 1738. Byggnadsnämnden. INLEDNING Handlingar. Planuppdrag. i uppdrag. detaljplan Syfte Syftet med PLANDATAA. Rev. 2011-12-06. Torkel Lindgren Tel 021-39 38 23 2011-10-11 Rev. 2011-12-06 Byggnadsnämnden DP 1738 Dnr 06:10159-BN 540 Detaljplan för Fröholmen, Gäddeholm, Västerås PLANBESKRIVNING INLEDNING Handlingar Detaljplanen består

Läs mer

PLANBESKRIVNING MED BEHOVSBEDÖMNING OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING

PLANBESKRIVNING MED BEHOVSBEDÖMNING OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING Upprättad 2011-01-20 Diarienr Reviderad 2011-09-12 p 2010-0280 GRANSKNINGSHANDLING Förslag till detaljplan för Södra Svalöv 34:80 och 34:89 (flerbostadshus) Svalövs samhälle, Svalövs kommun, Skåne län

Läs mer

Planbeskrivning 2015-05-25. Detaljplan för Alingsås, Bostäder vid Skårsvägen. Dnr 2011. 042 SBN 211 GRANSKNINGSHANDLING

Planbeskrivning 2015-05-25. Detaljplan för Alingsås, Bostäder vid Skårsvägen. Dnr 2011. 042 SBN 211 GRANSKNINGSHANDLING Handläggare: Job van Eldijk, tfn 010-6153317 Dnr 2011. 042 SBN 211 GRANSKNINGSHANDLING Detaljplan för Alingsås, Bostäder vid Skårsvägen Planbeskrivning 2015-05-25 1 Syfte Planhandlingar Läge och areal

Läs mer