Planbeskrivning. Mältaren 30. Granskningshandling. Detaljplan för. Kalmar kommun

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Planbeskrivning. Mältaren 30. Granskningshandling. Detaljplan för. Kalmar kommun"

Transkript

1 Avdelning Datum Ärendebeteckning Planenheten Upprättad (14) Birgit Endom senast reviderad Planbeskrivning Granskningshandling Detaljplan för Mältaren 30 Kalmar kommun Planenheten Adress Box 611, KALMAR Besök Storgatan 35 A Tel vx Fax E-post:

2 Samhällsbyggnadskontoret Planbeskrivning Granskning 2(14) Innehåll Innehåll... 2 Inledning... 3 Syfte och huvuddrag...3 Plandata...3 Tidigare ställningstaganden... 3 Överkommunala beslut och dokument...3 Översiktliga plandokument...4 Detaljplaner, områdesbestämmelser och förordnanden...5 Kommunala beslut i övrigt...6 Planeringsförutsättningar och förändringar... 6 Kulturmiljö och bebyggelse...6 Natur- och friytor...10 Gator och trafik...10 Kretsloppsfrågor...10 Störningar och risker...10 Genomförande Organisatoriska frågor...11 Fastighetsrättsliga frågor...11 Tekniska frågor...11 Konsekvenser Inverkan på miljön behovsbedömning...12 Sociala och estetiska konsekvenser...12 Ekonomiska konsekvenser...13 Administrativa frågor Handlingar...13 Planförfarande och tidsplan...13 Genomförandetid...14 Medverkande tjänstemän...14

3 Samhällsbyggnadskontoret Planbeskrivning Granskning 3(14) Inledning En planbeskrivning ska underlätta förståelsen för planförslagets innebörd och redovisa de syften och förutsättningar planen har. Planbeskrivningen ska också redovisa eventuella avsteg som gjorts från kommunens översiktsplan eller upprättat planprogram. I beskrivningen ska skälen till planens utformning och de bestämmelser som valts motiveras. Planbeskrivningen har ingen egen rättsverkan utan ska vara vägledande vid tolkning av detaljplanen. Syfte och huvuddrag Planens syfte är att möjliggöra nybyggnad av bostadsbyggnad med 3 våningar med inredd vind mot Proviantgatan samt nybyggnad av gårdsbebyggelse. Bebyggelseområdets särskilda kulturhistoriska värden ska värnas. Plandata Planområdet omfattar fastigheten Mältaren 30 i östra delen av Kvarnholmen. Planområdet gränsar i väst mot Proviantgatan, i söder mot Mältaren 34, i öster mot Mältaren 26 och i norr mot Mältaren 31. Fastigheten Mältaren 30 och 34 samt angränsande fastighet Mältaren 31 ägs av Glebes Fastighets AB. Mältaren Planområdet Mältaren 34 Planområdet Tidigare ställningstaganden Överkommunala beslut och dokument Fastigheten ligger på Kvarnholmen som ingår i riksintresse för kulturmiljö (K48, Kalmar).

4 Samhällsbyggnadskontoret Planbeskrivning Granskning 4(14) Uttryck för riksintresset är 1600-talsstaden på Kvarnholmen, med välbevarad rätvinklig rutnätsplan i centrum, befästningar, domkyrka och offentliga byggnader, många karolinska stenhus och småskalig träbebyggelse har Kalmar kommun tillsammans med Länsstyrelsen i Kalmar län arbetat med en uppgradering av Riksintresse kulturmiljö för Kalmar stad. Denna förnyade formulering av riksintresset syftar till att aktualisera beskrivningen av de kulturhistoriska, miljömässiga och arkitektoniska värden inom Kvarnholmen. Områdets särprägel (delområde 3 Kattrumpan, där Mältaren 30 ingår) framträder i bebyggelsens fasta grundstruktur och dess småskaliga bostadsbebyggelse. Enligt dokumentet bör ny bebyggelse anpassas till omgivningens småskaliga särprägel, i materialval och detaljeringsgrad. Föreslagen placering- och utformning av byggnader inom Mältaren 30 bedöms inte ha negativ påverkan på den enhetliga, historiska stadsbilden vid Proviantgatan, samt de karakteristiska, småskaliga och variationsrika gårdsmiljöer på Kvarnholmen som i sin helhet beskriver uttrycket för riksintresset för kulturmiljö (K48) i denna del av centrala staden. Gatuhuset, gårdshusen och den gatstensbelagda gården bildar tillsammans en helhet inom Mältaren 30 som fortsätta vara en tydlig identifierbar enhet. Översiktliga plandokument Enligt översiktsplan Unika Kalmar 2013, redovisas förtätning i hela innerstaden, vilket även återfinns i ÖP FÖP Kvarnholmen (antagen av KF ) redovisar ambitionen att: mixa nytt och gammalt (förädla de befintliga), variera gestaltning (max av fasader längs gaturummen, variationer i stil och höjd), mixa funktioner (bostäder och verksamheter), mixa innehållet (upplåtelseformer, storlekar, affärer), samlade parkeringsanläggningar och samutnyttjande av dessa anläggningar. Planförslaget överensstämmer med översiktsplanernas intentioner och ställningstaganden.

5 Samhällsbyggnadskontoret Planbeskrivning Granskning 5(14) Detaljplaner, områdesbestämmelser och förordnanden Kvarteret Mältaren ingår i den stadsplan som anlades i mitten på 1600-talet då det nya Kalmar byggdes upp. Fastigheten Mältaren 30 utgjorde då tomten 354. Kartutsnitt Carta öfver Kalmar stad upprättad vid dess grundläggning 1647, bildkälla: Antikvarisk förundersökning Mältaren 30, Kalmar läns museum 2013 Kvarteret omfattas av gällande detaljplan 0880K-I:139, fastställd Planen medger bostadsändamål i slutet byggnadssätt. Mot Proviantgatan får uppföras trevåningsbyggnad med byggnadshöjd på 10,8 meter. Gården får inte bebyggas utöver befintlig bebyggelse. Utsnitt gällande detaljplan 0880K-I139

6 Samhällsbyggnadskontoret Planbeskrivning Granskning 6(14) Enligt Kalmar kommuns sammanställning över bevaringsvärd bebyggelse i Kalmar centrum Hus i Kalmar från avses att befintliga byggnader inom Mältaren 30 bevaras och att eventuell nytillkommande bebyggelse ska ta hänsyn och anpassas till den kulturhistoriskt värdefulla bebyggelsen i omgivningen. Inom Mältaren 30 finns enligt uppgifter från Myndigheten för Samhällskydd inget skyddsrum. Skyddsrum inom Mältaren 31 påverkas inte av planförslaget. Kommunala beslut i övrigt Beslut om rivningslov För byggnader inom Mältaren 30 har i februari 2014 beviljats rivningslov med hänsyn till byggnaders dåliga skick. Motiveringen för beslutet är att Samhällsbyggnadsnämnden ser och strävar efter möjligheten att skapa moderna och bra boendemiljöer där dagens tekniska egenskapskrav för bostäder uppfylls. Vidare ges möjlighet att värna de kulturhistoriska värden som finns på Kvarnholmen på byggnader och gårds-/kvartersstruktur med de verktyg som finns till förfogande. Planeringsförutsättningar och förändringar Kalmar kommun har som målsättning att planlägga för 300 bostäder varav 100 småhus per år. Förtätning av bebyggelsen i den centrala, kulturhistoriskt värdefulla stadsdelen Kvarnholmen kräver extra hänsyn men är även ett uthålligt sätt att utveckla staden. Glebes Fastighets AB ansökte om planläggning i september 2013 för att möjliggöra byggandet av 3 våningshus med inredd vind mot Proviantgatan samt nybyggnad av gårdshus för bostadsändamål. Samhällsbyggnadsnämnden lämnade planbesked i november Efter teknisk besiktning på byggnader och utförd antikvarisk förundersökning ansöktes om rivningslov pga byggnadernas dåliga skick. Rivningslov beviljades SBN , laga kraft Gatuhuset samt gårdshusen ska rivas i början av januari Kulturmiljö och bebyggelse Inom kvarteret Mältaren finns blandad bebyggelse från olika tider. Det finns flera äldre trähus i form av ryggåsstugor eller tvåvåningshus bevarade i nordöstra delarna av kvarteret. Husen tros vara uppförda kort efter den sista stora stadsbranden år Inom västra delarna av kvarteret dominerar putsade flerfamiljshus både från 1800-talets andra hälft och 1990-talet. Innan byggnadsnämndens beslut om rivningslov för byggnader inom Mältaren 30, har Kalmar länsmuseum upprättat en antikvarisk förundersökning. Bebyggelsemiljön inom Mältaren 30 utgör enligt denna ett ovanligt exempel på en välbevarad ålderdomlig helhet och gårdsmiljön bör fortsättningsvis vara en tydlig identifierbar enhet även framöver. För att säkerställa att kulturvärden i området består, rekommenderas att framtida nybyggnadsarbeten bör ske med antikvarisk medverkan genom sakkunnig kontroll av kulturvärden enligt Plan- och bygglagen. För detaljerad redovisning av byggnader och kulturmiljö se vidare i Antikvarisk förundersökning Mältaren 30. Planförslaget reglerar detta genom utformningsbestämmelse att Ny bebyggelse ska utföras med hänsyn till områdets kulturhistoriska och arkitektoniska värden. Ny bebyggelse ska anpassas till omgivningens småskaliga särprägel, i materialval och detaljeringsgrad.

7 Samhällsbyggnadskontoret Planbeskrivning Granskning 7(14) Kvarteret Mältaren ingår också i fornlämningsområdet, RAÄ Kalmar 93:1, där kulturlager kan väntas påträffas från taloch där markarbeten kräver tillstånd från länsstyrelsen. Innergården till Mältaren 30 är bebyggd med två gårdshus som har källare. Ny bebyggelse kommer uppföras inom befintliga byggnadsytor. Ansökan om schaktningstillstånd för rivnings- och nybyggnadsåtgärder har lämnats in till Länsstyrelsen mars Planområdet utgörs till övervägande del av hårdgjorda ytor. Vegetationsytor och genomsläpplig mark finns sparsamt vid norra fastighetsgränsen och intill östra gårdshuset. Vegetationen utgörs av förvuxna prydnadsbuskar, två mindre lövträd och typiska trädgårdsväxter. Äldre kartmaterial visar att gården till Mältaren 30 alltid har varit en obebyggd innergård och därmed mötesplats för fastighetens boende samt arbetsyta. Planförslaget avser uppförande av 3 våningshus med inredd vind mot Proviantgatan samt nybyggnad av gårdshus för bostadsändamål. Nybyggnation möjliggör för sammanlagt 11 lägenheter av varierande storlek (1 ROK - 3 ROK). Illustration fasad mot Proviantgatan, Mats Dahlström arkitekter De föreslagna nya byggnaderna ska uppföras så att den ursprungliga bebyggelsestrukturen inom Mältaren 30 kan upprätthållas. Den nya bebyggelsen kommer uppföras inom befintliga byggnadsytor som de rivna byggnaderna upptagit. Placering och utformning av gatuhuset ska göras med hänsyn till den välbevarade rätvinkliga rutnätsplan och befintliga bostadsbebyggelsen inom kvarteret. Mot Proviantgatan uppnås en skiftande skala av byggnader i gatulivet. Den nya huvudbyggnadens placering och fasadutformning mot Proviantgatan samt fastighetens värdefulla kulturhistoriska karaktärsdrag görs genom följande planbestämmelser: p 1 Bodstadshus ska placeras med fasad i fastighetsgräns mot gata v 1 Burspråk och balkonger får inte anordnas mot gata f 1 Gatuhuset ska utformas med putsad fasad. Husets fasad mot gatan ska utformas med symmetrisk och jämn fönstersättning. Takkupor ska placeras på gatufönsternas axel. Fönster i takkupa ska ha samma bredd som fasadfönster och placeras i samma axel. Takkupor och frontespis får sammanlagt uppta högst 7/10 del av fasadlängden mot gata. Byggnadshöjd för takkupor och frontespis är max 11.8 m. f 2 Gatuhuset utgör huvudbyggnad och ska sammabyggas med angränsande gatuhus.

8 Samhällsbyggnadskontoret Planbeskrivning Granskning 8(14) Portgång mellan Proviantgatan och gården säkerställs genom planbestämmelse v 3. Byggnadshöjden för gatuhuset regleras till 10,5 meter med hänsyn till områdets relativt småskaliga bostadsbebyggelse. Mältaren 31 Mältaren 34 Mältaren 30 Norra Långgatan Proviantgatan Visualisering volym och byggnadshöjd för planerad byggnation inom Mältaren 30, Mats Dahlström arkitekter Planförslaget avser att gårdshusen ska underordna sig skalmässigt gatuhuset och det ska bevaras en obebyggd gårdsmiljö, om än till reducerad yta. Portgång mellan gata och gård ska finnas och säkerställs genom planbestämmelse v 3, och småstads- och trädstadskaraktären från Proviantgatan följer med in på gården tack vare fasaderna och markbeläggningen. Visualisering utformning av gårdshusen och gårdsmiljö för Mältaren 3, källa: Dahlström arkitekter

9 Mä NORRA LÅNGGATAN Mä STOR- GATAN Samhällsbyggnadskontoret Planbeskrivning Granskning 9(14) Ett avvikande element vid gårdshusen som består av balkong och burspråk får byggas på plan I och II. Gårdshusens byggnadshöjd och nockhöjd är lägre än för gatuhuset. Föreslagna byggnadsvolymer och gårdshusplaceringar samtalar med angränsande fastigheter men återspeglar likväl tomtens kulturhistoriska byggnadsstruktur och användning. Husplacering och lämplig gårdsstorlek styrs därför genom central prickmark och utformningsbestämmelsen v 2 Utskjutande byggnadsdelar ska uppföras med en fri höjd på minst 2,7 meter över marknivå. Mä Mä MÄLTAREN 30 MÄLTAREN 30 Illustration gårdsmiljö för Mältaren 30 och 31, källa: Dahlström arkitekter Innergården och den kulturhistoriska tomtavgränsningen till Mältaren 30 kan avläsas även i fortsättningen. Marken mellan byggnaderna ska fortsättningsvis vara belagd med smågatsten för att behålla den ålderdomliga karaktären, vilket även ger god genomsläpplighet vid skyfall och motverkar onödig belastning på ledningsnäten. Markbeläggning på gården regleras via planbestämmelse k 1, Markbeläggning på gården ska bevaras. Boendemiljön på innergården till Mältaren 31 ska förbättras med bland annat anpassad cykelparkering, attraktiva vegetationsytor, utökat miljöhus samt passagemöjlighet till gemensam tvättstuga med boende inom Mältaren 30. Planförslaget ökar därmed tillgängligheten inom kvarteret (hiss och säkra utrymningsvägar) samt skapar en effektivare källaranvändning samt förrådsfördelning även för angränsande fastigheter Mältaren 31 och 34 genom passager och gemensamma utrymmen. Gemensamma utrymmen och tillgång till hiss kan säkerställas via en gemensamhetsanläggning, se vidare under Fastighetsrättsliga frågor. Planförslaget utgör sammanfattningsvis en för denna tomt skräddarsydd lösning där ny och modern byggnadsgestaltning fungerar som en väl avvägd förtätningsåtgärd och omsorgsfull stadsutveckling.

10 Samhällsbyggnadskontoret Planbeskrivning Granskning 10(14) Natur- och friytor Natur- och friytor inom planområdet och begränsar sig till innergården. I övrigt finns en strandpromenad och lekplats vid kv. Kattrumpan i öster samt Laboratorieholmen och Malmfjärden/Lindö som närmaste lättillgängliga natur- och strövområden. Stortorget och gågator på Kvarnholmen utgör lättillgängliga offentliga platser som inbjuder till utevistelse. Gator och trafik Planområdet angörs direkt från Proviantgatan som utgör en enkelriktad och för Kvarnholmens rutnätsstruktur typisk gata med trottoarer på båda sidor. Cykeltrafik sker i blandtrafik med person- och lastbilar. Gatuparkering sker idag längs gatans nordöstra sida med plats för 7 personbilar. Innergården har troligtvis används tidigare för parkering med infart genom körporten. Innergårdens storlek bedöms dock vara för liten för personbilsparkeringen enligt gällande standard. Kollektivtrafikförbindelser finns inom avstånd på ca 150 meter. I samband med förändrad lägenhetsdisponering inom Mältaren 30 uppstår ökat parkeringsplatsbehov enligt gällande parkeringsnorm för Kvarnholmen Parkeringsbehov ökar från idag 3 p-platser till 5,5 p-platser. Fastighetsägaren avser att ansluta alla lägenheter inom Mältaren 30 till s.k. bilpool av samma modell som finns för HSB-lägenheter i Norrliden och som kommer inrättas vid bostadskvarteret Gesällen. Uppställningsplats för bil finns inom fastigheten Bokbindaren 22 ca 150 meter från Mältaren 30. Bilparkering för rörelsehindrade/handikapp behöver lösas vid gatumark Proviantgatan utanför planområdet. Kretsloppsfrågor Planområdet är anslutet till kommunalt VA-system med underjordiska vatten-, spillvatten- och dagvattenledningar och anslutningar vid Proviantgatan. Andel hårdgjord yta kommer inte att förändras då husplaceringar sker inom redan bebyggt område och innergården är stenbelagd idag. Viss fördröjning kan ske via innergårdens genomsläppliga ytor. Försörjningsledningar såsom fjärrvärme, el samt telefon/bredband finns framdragna vid Proviantgatan med anslutningar till fastigheten. Miljörum för sophantering inom Mältaren 30 kommer att samordnas med angränsande fastighet Mältaren 31 som verkställs genom omgestaltning av båda gårdar. Närmaste befintliga brandposter finns på Norra Långgatan och på Storgatan, ca 50 meter respektive 150 meter från planområdet. Befintligt brandpostnät bedöms ha tillräcklig kapacitet för att kunna tillgodose behovet av brandvattenförsörjning. Störningar och risker Inom angränsande fastighet Mältaren 31 finns ett skyddsrum som dock inte påverkas av planförslaget. Nuvarande begränsade tillgänglighet till innergården och planerad byggnad med fler än 2 våningar medför att brandkåren inte kan använda stegfordon för brandsläckning och utrymning. Särskilda byggnadstekniska krav ställs därför på nybyggnationen och bevakas via bygglov. Planområdet ligger på en höjd över + 2,5 m varför risk för framtida översvämning ej föreligger. Området ligger inom normalriskområde för markradon. Lokalt förekommer enligt radonkartläggning höga radonhalter. Radonskyddat byggande krävs.

11 Samhällsbyggnadskontoret Planbeskrivning Granskning 11(14) Genomförande Organisatoriska frågor Huvudmannaskap och ansvarsfördelning Kommunen är huvudman för allmän platsmark, Proviantgatan, utanför planområdet. Det innebär att kommunen ansvarar för underhåll och skötsel av denna. Fastighetsägaren ansvarar för anläggningar och byggnader inom kvartersmarken. Avtal eller andra överenskommelser Överenskommelse ska träffas mellan framtida boenden och fastighetsägaren till Mältaren 31 kring bilpoolen. Regler och tillstånd Enligt (KML) kap. 2 är det förbjudet att på något sätt förändra, ta bort, skada eller täcka över en fornlämning. Varje markingrepp inom området kräver tillstånd från Länsstyrelsen. Fastighetsrättsliga frågor Fastighetsbildning Detaljplanen föranleder inga förändringar i fastighetsindelningen. Gemensamhetsanläggning mm Ifall utrymmen såsom innergård, hiss, trapphus, källare, förråd eller miljöhus ska användas gemensamt av Mältaren 30 och angränsande fastigheter, bör gemensamhetsanläggning bildas för att säkerställa och reglera användning och kostnadsfördelning. Alternativt kan berörda fastigheter genom fastighetsreglering eller sammanläggning läggas samman till en fastighet. Ansökan om lantmäteriförrättning görs av fastighetsägaren hos Lantmäterimyndigheten i Kalmar kommun. Rättigheter Inga servitut eller andra rättigheter berörs av detaljplanen. Fastighetsindelningsbestämmelser Kommunen bedömer inte att några fastighetsindelningsbestämmelser behövs för att detaljplanen ska kunna genomföras. Om behov uppstår, kan fastighetsindelningsbestämmelser införas senare genom ändring av detaljplan. Tekniska frågor Tekniska utredningar För nödvändiga utredningar för genomförandet av detaljplanen, såsom markprojektering, arkeologi, rivning och geoteknik ansvarar fastighetsägaren.

12 Samhällsbyggnadskontoret Planbeskrivning Granskning 12(14) Tekniska anläggningar För utredning, byggnation och drift av gemensamma hiss- och trapputrymmen ansvarar fastighetsägaren till Mältaren 30. Konsekvenser Planförslaget bedöms sammanfattningsvis inte påverka riksintresset för kulturmiljö samt Kvarnholmens värdefulla bebyggelse och stadsbilden negativt. Vidare utgör planförslaget en för fastigheten välanpassad bebyggelseutformning: - Traditionell tomtgräns beaktas genom planområdets avgränsning - Planerat uppförande av byggnader regleras genom prickmark och planbestämmelser f 1 och f 3, där byggnader ska uppfattas som en enhet inom Mältaren 30 men att huvudbyggnaden framträder tydligt och i en varsam utformning gentemot gatan - Innergården till Mältaren 30 är förhållandevis sluten varför gårdsbyggnader inte uppfattas från gaturummet - Enkel utformning och återplacering av bostadsbyggnader vid innergården bidrar till att den tidigare, traditionella kvartersbebyggelsen inom Mältaren kan bibehållas och synliggöras, samtidigt som ett omsorgsfullt växelspel mellan traditionell och modern arkitektur kan åstadkommas Inverkan på miljön behovsbedömning Syftet med behovsbedömning är att ta reda på om en betydande miljöpåverkan uppstår till följd av detaljplaner. Kommunen bedömer att genomförandet av detaljplanen inte kan antas medföra betydande miljöpåverkan och att en särskild miljökonsekvensbeskrivning därför inte krävs. Relevanta miljöaspekter, som belyser framförallt påverkan på riksintresset för kulturmiljö behandlas i planbeskrivningen. Sociala och estetiska konsekvenser Planförslaget skapar möjlighet för boende i mellanstora hyresrätter mitt i centrala Kalmar på Kvarnholmen, med dess rika utbud av social-kulturella och kommersiella verksamheter. Inflyttning av nya boende (ca 11 lägenheter) föranleder inga direkta behov eller utbud för barn- /skolomsorg. Tillkommande förtätningsprojekt inom Kvarnholmen kommer på sikt medföra ökat behov för barn- och skolomsorg. Byggnation inom befintligt bostadskvarter med bibehållen upplevelse av kulturhistoriska tomtbredden och önskvärd skiftande skala av byggnader i gatulivet motsvarar kulturhistoriska rekommendationer i samklang med en modern stadsutveckling. Gestaltning av innergården Mältaren 30 och passager till Mältaren 31 och 34 skapar möjlighet till nya sociala kontakter och ökad utevistelse inom bostadskvarteret Mältaren.

13 Samhällsbyggnadskontoret Planbeskrivning Granskning 13(14) Ekonomiska konsekvenser Ekonomiska konsekvenser för fastighetsägaren Fastighetsägaren för Mältaren 30, Glebe Fastighets AB, ansvarar för kostnader såsom utredningar, markprojekteringsarbeten och framtida skötsel av nya byggnader, tekniska anläggningar och anslutning till försörjningsledningar. Fastigheten Mältaren 30 ökar i värde pga utökad byggrätt. Ekonomiska konsekvenser för Kalmar kommun Kommunen har inga kostnader som berör kommunledningskontoret och serviceförvaltningen. För Samhällsbyggnadskontoret uppstår kostnader i samband med administration av detaljplanen samt eventuell anordnande av handikapparkering, som ska ordnas samlad inom hela Kvarnholmen. Administrativa frågor Handlingar Planhandlingarna består av: Plankarta med bestämmelser Planbeskrivning Till planen hör också: Fastighetsförteckning Behovsbedömning Antikvarisk förundersökning Mältaren 30, Kalmar länsmuseum 2013 Planförfarande och tidsplan Normalt planförfarande Detaljplanen handläggs enligt s k normalt planförfarande och förväntas ha följande preliminära tidsplan Samråd 4:e kvartalet 2014 Granskning 1:a kvartalet 2015 Godkännande/Antagandeprövning i samhällsbyggnadsnämnden 1:a kvartalet 2015

14 Samhällsbyggnadskontoret Planbeskrivning Granskning 14(14) Genomförandetid Planens genomförandetid är satt till 5 år räknat från den dag då planen vinner laga kraft. Medverkande tjänstemän Planen har upprättats av Atrio arkitekter Kalmar AB i samarbete med samhällsbyggnadskontoret och Lantmäterimyndigheten i Kalmar kommun med undertecknade som planförfattare och handläggare. Birgit Endom Planförfattare David E. Frankel Arkitekt

15 PLANBESTÄMMELSER Följande gäller inom områden med nedanstående beteckningar. Endast angiven användning och utformning är tillåten. Bestämmelser utan beteckning gäller inom hela området. GRÄNSER Detaljplanegräns Egenskapsgräns ANVÄNDNING AV MARK OCH VATTEN Kvartersmark B Bostäder BEGRÄNSNINGAR AV MARKENS BEBYGGANDE Marken får inte bebyggas Grundkartans beteckningar 3D-Fastighetsgräns Traktgräns Fastighetsgräns PLACERING, UTFORMNING, UTFÖRANDE Placering p1 Utformning Bostadshus ska placeras med fasad i fastighetsgräns mot gata Högsta byggnadshöjd i meter Användningsgräns Egenskapsgräns Högsta nockhöjd i meter MÄLTAREN Ägoslagsgräns Traktnamn / Kvartersnamn Fastighetsbeteckning v1 Största taklutning i grader Burspråk och balkonger får inte anordnas mot gata Bostadshus, fasadlinjen redovisad Uthus, fasadlinjen redovisad Byggnad i allmänhet, fasadlinjen redovisad Byggnad i allmänhet, takkonturen redovisad Skärmtak Transformatorbyggnad Trappa Rättighet v 3 k 1 B v2 v3 Utseende (ny bebyggelse) Byggnad ska utformas med en fri höjd på minst 2,7 meter över marknivå. Portgång mellan gata och gård ska finnas Ny bebyggelse ska utföras med hänsyn till områdets kulturhistoriska och arkitektoniska värden. Ny bebyggelse ska anpassas till omgivningens småskaliga särprägel, i materialval och detaljeringsgrad sv Lr S:1 GA:1 Rättighet Servitut Ledningsrätt Samfällighet Gemensamhetsanläggning Gräns för fast fornlämning Naturminne / Övrig kulturhistorisk lämning Flygplatsområde / Idrottsplats Vatten / Damm / Bassäng f 1 f 2 p 1 v 1 v 2 f1 Gatuhuset ska utformas med putsad fasad. Husets fasad mot gatan ska utformas med symmetrisk och jämn fönstersättning. Takkupor ska placeras på gatufönsternas axel. Fönster i takkupa ska ha samma bredd som fasadfönster och placeras i samma axel. Takkupor och frontespis får sammanlagt uppta högst 7/10 del av fasadlängden mot gata. Byggnadshöjd för takkupor och frontespis är max 11.8 m. Brygga Vattendrag / Dike f2 Gatuhuset utgör huvudbyggnad och ska sammanbyggas med angränsande gatuhus. Vattendrag / Dike Stödmur / Kaj Slänt Varsamhet k1 Markbeläggning på gården ska bevaras. Staket Häck Vägkant Kantsten Gång- och cykelväg Portgång Fjärrvärme / Fjärrkyla Avloppsbrunn Belysningsstolpe Kopplingsskåp ADMINISTRATIVA BESTÄMMELSER Genomförandetiden är 5 år från den dag planen vinner laga kraft. Bygglov krävs för markbeläggning på gården. UPPLYSNINGAR Kvarteret Mältaren ingår i riksintresseområdet för kulturmiljövård K48 och ingår i fornlämningsområdet Kalmar 93:1. Varje markingrepp inom området kräver tillstånd från länsstyrelsen. Lövträd Detaljplan för Granskningshandling Mältaren 30 Beslutsdatum Godkännande Instans SBN Antagande Kalmar kommun SBN Upprättad Reviderad Laga kraft Skala 1: m Birgit Endom Planarkitekt David E. Frankel Arkitekt Dnr

PILEN 2. SAMRÅDSHANDLING Planförfattare: Hans Bååthe Arkitekt SAR/MSA I: FE-arkitekter AB Växelgatan 11 826 40 SÖDERHAMN Planenheten

PILEN 2. SAMRÅDSHANDLING Planförfattare: Hans Bååthe Arkitekt SAR/MSA I: FE-arkitekter AB Växelgatan 11 826 40 SÖDERHAMN Planenheten FE-arkitekter AB Växelgatan 11 826 40 SÖDERHAMN Planenheten KUS/2012/0121 Enkelt planförfarande Befintlig bebyggelse mot Kungsgatan. Ändring genom tillägg till detaljplanen I:381 för fastigheten PILEN

Läs mer

Burlövs kommun Kommunledningskontoret Handläggare: Hanna Tell 040-43 91 43 hanna.tell@burlov.se

Burlövs kommun Kommunledningskontoret Handläggare: Hanna Tell 040-43 91 43 hanna.tell@burlov.se Burlövs kommun Kommunledningskontoret Handläggare: Hanna Tell 040-43 91 43 hanna.tell@burlov.se Datum Diarienummer 2012-03-15 KS/2010:236-214 1 (1) Lagakraftbevis detaljplan nr 234 Detaljplan för Åkarp

Läs mer

SAMRÅDSHANDLING JANUARI 2014. DETALJPLAN FÖR DEL AV JUNOSUANDO 7:14 Bostäder och kontor Pajala kommun Norrbottens län PLANBESKRIVNING

SAMRÅDSHANDLING JANUARI 2014. DETALJPLAN FÖR DEL AV JUNOSUANDO 7:14 Bostäder och kontor Pajala kommun Norrbottens län PLANBESKRIVNING DETALJPLAN FÖR DEL AV JUNOSUANDO 7:14 Bostäder och kontor Pajala kommun Norrbottens län PLANBESKRIVNING HANDLINGAR I SAMRÅDSSKEDET Planbeskrivning Plankarta med illustrationsskiss Fastighetsförteckning

Läs mer

DETALJPLAN FÖR RAVINEN 7, ROTEBRO. Laga kraft 2013-10-04 Dnr 2011/535 KS.203 Nr 633

DETALJPLAN FÖR RAVINEN 7, ROTEBRO. Laga kraft 2013-10-04 Dnr 2011/535 KS.203 Nr 633 DETALJPLAN FÖR RAVINEN 7, ROTEBRO Laga kraft 2013-10-04 Dnr 2011/535 KS.203 Nr 633 INNEHÅLL: PLANBESKRIVNING: Handlingar 3 Syfte 3 Planområdet 3 Bakgrund 4 GÄLLANDE PLANER OCH BESLUT 4 Översiktsplaner

Läs mer

Norr 4:7, kv Kollegan (del av)

Norr 4:7, kv Kollegan (del av) PLANBESKRIVNING 2012-02-08 Antagen av BMN: 2012-04-25 Dnr: 11BMN124 Laga kraft: 2012-05-26 Handläggare: Sari Svedjeholm Norr 4:7, kv Kollegan (del av) Detaljplan för bostäder och centrum Gävle kommun,

Läs mer

Tillägg till PLANBESKRIVNING

Tillägg till PLANBESKRIVNING Detaljplan för Kråkebacken 7:161-7:193 samt del av 7:138 i Kågeröds samhälle Svalövs kommun, Skåne län. Antagen 2003-08-18 Laga kraft 2003-09-08 Tillägg till PLANBESKRIVNING Planområdet markeras med skraffering

Läs mer

PLANKARTA i Gnesta tätort, Gnesta kommun AKTUALITET: FASTIGHETSINDELNING 2013-04-16 KARTSTANDARD ENLIGT HMK-KA 2.2.6.1

PLANKARTA i Gnesta tätort, Gnesta kommun AKTUALITET: FASTIGHETSINDELNING 2013-04-16 KARTSTANDARD ENLIGT HMK-KA 2.2.6.1 Antagandehandling Dnr Plan 2012.3 Tillägg till PLANBESTÄMMELSER Följande gäller inom det särskilt avgränsade området. Underliggande stadsplan P 86-1 gäller jämsides med undantag för de bestämmelser som

Läs mer

.'. / C"/' Planbestämmelser . ' :-'" . '.,.. ",~,

.'. / C/' Planbestämmelser . ' :-' . '.,.. ,~, er (':\ /' ---, r /' :( / C"/'./ ':l /- /

Läs mer

Detaljplan för Björken 8 TILLBYGGNAD AV VILLA Östersunds kommun

Detaljplan för Björken 8 TILLBYGGNAD AV VILLA Östersunds kommun Detaljplan för Björken 8 TILLBYGGNAD AV VILLA Östersunds kommun 1 Antagandehandling Dnr Ädh 1598/2013 Dnr planmodul: P 13/0020 PLANBESKRIVNING ANTAGANDEHANDLING Upprättad av samhällsbyggnad den 23 januari

Läs mer

Natur- och byggnadsnämnden

Natur- och byggnadsnämnden TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR 205-05-05 Rev. 205-05-20 SBN 204-232 (2) HANDLÄGGARE Jose Sterling 08 535 364 2 jose.sterling@huddinge.se Natur- och byggnadsnämnden Tillägg till detaljplan för del av Balingsnäs

Läs mer

Planbeskrivning GRANSKNINGSHANDLING. upprättad i september 2012

Planbeskrivning GRANSKNINGSHANDLING. upprättad i september 2012 Vår beteckning Dnr 2012/124 GRANSKNINGSHANDLING (Enkelt planförfarande) Detaljplan för del av kvarteret Sims inom centrumområdet i Borlänge kommun, Dalarnas län upprättad i september 2012 HANDLINGAR Planhandlingarna

Läs mer

Ändring av detaljplan genom tillägg avseende Förslag till detaljplan Kv Bävern och Järven, Arjeplogs kommun, Norrbottens län

Ändring av detaljplan genom tillägg avseende Förslag till detaljplan Kv Bävern och Järven, Arjeplogs kommun, Norrbottens län Tillägg till detaljplan Granskningshandling Standardförfarande Ändring av detaljplan genom tillägg avseende Förslag till detaljplan Kv Bävern och Järven,, Norrbottens län Tillägg till genomförandebeskrivning

Läs mer

Planhandling. Detaljplan för fastigheten Forellen 7 och 8 Piteå kommun, Norrbottens län. Upprättad av: GG Arkitekter

Planhandling. Detaljplan för fastigheten Forellen 7 och 8 Piteå kommun, Norrbottens län. Upprättad av: GG Arkitekter Dnr. MBN 2014-523 Version Plannr. 1 D 2060 Planhandling Detaljplan för fastigheten Forellen 7 och 8 Piteå kommun, Norrbottens län Upprättad av: GG Arkitekter Postadress Besöksadress Telefon Telefax E-post

Läs mer

PLANBESKRIVNING DETALJPLAN FÖR FASTIGHETEN AXET 1

PLANBESKRIVNING DETALJPLAN FÖR FASTIGHETEN AXET 1 PLANBESKRIVNING DETALJPLAN FÖR FASTIGHETEN AXET 1 VALDEMARSVIKS KOMMUN Östergötlands län 2015-05-27 PLANBESKRIVNING HANDLINGAR Till planförslaget har följande handlingar upprättats: Planbeskrivning Plankarta

Läs mer

PLANBESKRIVNING. Detaljplan för fastigheten Kalkonen 8 Katrineholms kommun

PLANBESKRIVNING. Detaljplan för fastigheten Kalkonen 8 Katrineholms kommun 1(6) Dnr.PLAN.2010.5 PLANBESKRIVNING tillhörande Detaljplan för fastigheten Kalkonen 8 Katrineholms kommun SAMRÅDSHANDLING Upprättad på Samhällsbyggnadsförvaltningen i Katrineholm 2013-09-26 2(6) HANDLINGAR

Läs mer

Ändring av detaljplan för del av HALVORSTORP TILLÄGG TILL PLANBESKRIVNING. 14P ANTAGANDEHANDLING Enkelt planförfarande.

Ändring av detaljplan för del av HALVORSTORP TILLÄGG TILL PLANBESKRIVNING. 14P ANTAGANDEHANDLING Enkelt planförfarande. Ändring av detaljplan för del av HALVORSTORP Halvorstorp TILLÄGG TILL PLANBESKRIVNING 14P ANTAGANDEHANDLING Enkelt planförfarande STADSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN Plankontoret Upprättad i oktober 2014 ANTAGEN

Läs mer

OMRÅDE FÖR PLANÄNDRING

OMRÅDE FÖR PLANÄNDRING OMRÅDE FÖR PLANÄNDRING PLANBESKRIVNING ÄNDRING AV DETALJPLAN FÖR DEL AV FAGERSTA 3:2 I RÖNNINGEN Fagersta kommun Västmanlands län Upprättad av Västmanland-Dalarna miljö- och byggförvaltning 2012-11-07.

Läs mer

PLANBESKRIVNING. Detaljplan för GUSTAV BAR & GRILL ENKELT PLANFÖRFARANDE. Malung-Sälens kommun Dalaranas län

PLANBESKRIVNING. Detaljplan för GUSTAV BAR & GRILL ENKELT PLANFÖRFARANDE. Malung-Sälens kommun Dalaranas län PLANBESKRIVNING Detaljplan för GUSTAV BAR & GRILL Beslut om samråd Instans Datum Malung-Sälens kommun Dalaranas län Upprättad i december 2013 av Bygg-Teknik i Malung AB Beslut om särskilt hörande av samrådskrets

Läs mer

Del av ABISKO ÖSTRA, Del av Abisko 1:22

Del av ABISKO ÖSTRA, Del av Abisko 1:22 Ändring med tillägg av detaljplan för del av Abisko Östra, Abisko 1:22, laga kraft 1995-01-13 Del av ABISKO ÖSTRA, Miljö- och byggnämnden Upprättad i november 2008 ANTAGANDEHANDLING Ändring av detaljplan

Läs mer

PLANBESKRIVNING HANDLINGAR Detaljplanen består av plankarta med tillhörande bestämmelser. Till detaljplanen hör:

PLANBESKRIVNING HANDLINGAR Detaljplanen består av plankarta med tillhörande bestämmelser. Till detaljplanen hör: 1 LAGA KRAFT HANDLING Enkelt planförfarande Tillägg till detaljplanen Funäsdalen 16:47 m.fl. Hamra 1 gällande avstyckade fastigheten Funäsdalen 16:149, Hamra, Tänndalen, Härjedalens kommun, Jämtlands län.

Läs mer

Ändring av detaljplan för Mo 1:141, 1:105 mfl, Trångsviken, Krokoms kommun

Ändring av detaljplan för Mo 1:141, 1:105 mfl, Trångsviken, Krokoms kommun 1 (5) Datum 2013-05-16 Antagandehandling Ändring av detaljplan för Mo 1:141, 1:105 mfl, Trångsviken, Krokoms kommun Tillägg till PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING HANDLINGAR Planhandlingarna består av:

Läs mer

Tillägg till detaljplan för kv. Lodjuret m.fl (fastigheten Lodjuret 11), Huddinge kommun

Tillägg till detaljplan för kv. Lodjuret m.fl (fastigheten Lodjuret 11), Huddinge kommun DATUM DIARIENR 2015-04-10 1 (6) Tillägg till planbeskrivning-antagandehandling Tillägg till planbeskrivning Tillägg till genomförandebeskrivning Tillägg till plankarta med bestämmelser Fastigheten Lodjuret

Läs mer

datum 2013-12-12 Detaljplan för del av fastigheten VÄSTERBOTTEN 9 i Fosie i Malmö

datum 2013-12-12 Detaljplan för del av fastigheten VÄSTERBOTTEN 9 i Fosie i Malmö datum 2013-12-12 diarienummer 2013-00307 Dp 5318 PLANBESKRIVNING Detaljplan för del av fastigheten VÄSTERBOTTEN 9 i Fosie i Malmö INLEDNING DETALJPLANENS SYFTE Syftet med detaljplanen är att göra det möjligt

Läs mer

Detaljplan för LÖBERÖD 1:119 m.fl. Eslövs kommun, Skåne län

Detaljplan för LÖBERÖD 1:119 m.fl. Eslövs kommun, Skåne län PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING ANTAGANDEHANDLING 1 (5) Detaljplan för LÖBERÖD 1:119 m.fl. Eslövs kommun, Skåne län PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING ANTAGANDEHANDLING 2 (5) PLANBESKRIVNING HANDLINGAR

Läs mer

datum 2013-05-15 Detaljplan för fastigheten KUNGEN 1 i Innerstaden i Malmö

datum 2013-05-15 Detaljplan för fastigheten KUNGEN 1 i Innerstaden i Malmö datum 2013-05-15 diarienummer 2012-01049 Dp 5300 PLANBESKRIVNING Detaljplan för fastigheten KUNGEN 1 i Innerstaden i Malmö PLANFÖRFARANDE Detaljplanen handläggs enligt PBL 2010:900 och har bedömts vara

Läs mer

Detaljplan för Ärlan 10, Vetlanda, Vetlanda kommun Planbeskrivning

Detaljplan för Ärlan 10, Vetlanda, Vetlanda kommun Planbeskrivning 2014-08-04 Dnr 2014/TK091 Detaljplan för Ärlan 10, Vetlanda, Vetlanda kommun Planbeskrivning Handlingar Planhandlingarna utgörs av denna beskrivning och plankarta med bestämmelser. Planens syfte och huvuddrag

Läs mer

SYFTE OCH BAKGRUND TILLÄGG TILL PLANBESKRIVNING 2012-10-25 ENKELT PLANFÖRFARANDE

SYFTE OCH BAKGRUND TILLÄGG TILL PLANBESKRIVNING 2012-10-25 ENKELT PLANFÖRFARANDE 1(8) Ändring av detaljplan för Område vid Lågedammsbadet för bowling, bad och gym (Hörby 41:5, del av, och Bergshamra 1, del av) Hörby kommun, Skåne län SYFTE OCH BAKGRUND Syfte Syftet med ändringen av

Läs mer

395 Antagandehandling. Detaljplan för Granen 5 Ronneby kommun, Blekinge län PLANBESKRIVNING. HANDLINGAR Planen består av följande handlingar:

395 Antagandehandling. Detaljplan för Granen 5 Ronneby kommun, Blekinge län PLANBESKRIVNING. HANDLINGAR Planen består av följande handlingar: Ronneby kommun, Blekinge län Idrottsplats Gymnasieskola/ sporthall Blekan Fotbollsplan/ Brunnsparken Översiktskarta, planområdet markerat med rött PLANBESKRIVNING HANDLINGAR Planen består av följande handlingar:

Läs mer

Ändring av detaljplan för Mårsäng 1:133 i Grebo, Åtvidabergs kommun Upprättad 2005-01-07 av Börje Mathiasson Arkitektkontor AB

Ändring av detaljplan för Mårsäng 1:133 i Grebo, Åtvidabergs kommun Upprättad 2005-01-07 av Börje Mathiasson Arkitektkontor AB Ändring av detaljplan för Mårsäng 1:133 i Grebo, Åtvidabergs kommun Upprättad 2005-01-07 av Börje Mathiasson Arkitektkontor AB ANTAGANDEHANDLING Antagen av Bygg- miljö och räddningsnämnden 2005-01-18 2.

Läs mer

del av stadsldelen Ljungdala i Hässleholm, Hässleholms kommun

del av stadsldelen Ljungdala i Hässleholm, Hässleholms kommun Planbeskrivning Dnr: BN 2014-478 Samrådshandling Ändring genom tillägg inom detaljplaner för del av stadsldelen Ljungdala i Hässleholm, Hässleholms kommun Handlingar Till detaljplanen hör planbeskrivning

Läs mer

Detaljplan för del av Nötsäter 1:311 Dunkavlemyren

Detaljplan för del av Nötsäter 1:311 Dunkavlemyren GENOMFÖRANDEBESKRIVNING 2014-03-05 NORMALT PLANFÖRFARANDE (Utställningshandling) Detaljplan för del av Nötsäter 1:311 Dunkavlemyren Tjörns Kommun, Västra Götaland 1. INLEDNING Genomförandebeskrivningen

Läs mer

Detaljplan. ning (Antagandehandling)

Detaljplan. ning (Antagandehandling) Planbeskrivn Detaljplan för Kv. Mäklaren m..fl Falköpings kommun ning (Antagandehandling) HANDLINGAR Planförslaget består av plankarta i skala a 1:1000 med bestämmelser. Till förslaget hör planbeskrivning

Läs mer

Detaljplan för fastigheten Söderby 6:67 Inom stadsdelen Vendelsömalm Haninge kommun. Planbeskrivning. Samrådshandling Enkelt planförfarande

Detaljplan för fastigheten Söderby 6:67 Inom stadsdelen Vendelsömalm Haninge kommun. Planbeskrivning. Samrådshandling Enkelt planförfarande 2013-01-24 Dnr PLAN.2011.33 Detaljplan för fastigheten Söderby 6:67 Inom stadsdelen Vendelsömalm Haninge kommun Planbeskrivning Samrådshandling Enkelt planförfarande Planbeskrivning 1 INLEDNING Detaljplanens

Läs mer

Planprövning i Innerstaden för kv Detektiven 19, planbesked

Planprövning i Innerstaden för kv Detektiven 19, planbesked 1 (5) Miljö och samhällsbyggnadsförvaltningen 2015-02-13 Dnr Sbn 2014-560 Teknik- och samhällsbyggnadskontoret oger Stigsson Samhällsbyggnadsnämnden Planprövning i Innerstaden för kv Detektiven 19, planbesked

Läs mer

Utskrift från Tekis-GI

Utskrift från Tekis-GI Dnr: KS 2013/657.213 LAGA KRAFT 2014-07-01 Detaljplan för KNISLINGE 10:9 i Knislinge, Östra Göinge Kommun PLANBESKRIVNING Utskrift från Tekis-GI Sida 1 av 1 Utskrift från Tekis-GI http://appgis1.resource.wan/gemensamma/tekisgiwebb/print.aspx?x=186736.06018771&y=6230831.2604602&session=21901202-13...

Läs mer

Upphävande av Avstyckningsplan 3

Upphävande av Avstyckningsplan 3 Dnr 0450/08 Antagandehandling 2014-10-16 PLANBESKRIVNING Upphävande av Avstyckningsplan 3 i Stenungsund Stenungsunds kommun Västra Götalands län Upphävande av avstyckningsplan 3 2(9) PLANBESKRIVNING HANDLINGAR

Läs mer

Detaljplan för del av STARE 1:109 m. fl.

Detaljplan för del av STARE 1:109 m. fl. Fotomontage över planområdet med nya vägar och bostäder illustrerade Antagen av KF 2013-05-30 Laga kraft 2013-06-28 Genomförandebeskrivning Detaljplan för del av STARE 1:109 m. fl. Strömstads kommun, Västra

Läs mer

Detaljplan för fastigheten Syrsan 1

Detaljplan för fastigheten Syrsan 1 Dnr TPN 2012/25 Enkelt planförfarande Detaljplan för fastigheten Syrsan 1 i Hallsberg, Hallsbergs kommun, Örebro län Upprättad: 2012-03-16 Antagen: 2012-06-12 Laga kraft: 2012-07-19 2 (11) Dnr TPN 2012/25

Läs mer

GENOMFÖRANDEBESKRIVNING

GENOMFÖRANDEBESKRIVNING Dnr: LKS 11-94-214 Upprättad: 2013-01-07 Justerad: 2013-02-28, 2013-05-22 ANTAGANDEHANDLING Detaljplan för GULLMARSSTRAND Skaftö-Fiskebäck 1:480 m.fl. Fiskebäckskil, kommun ANTAGANDE Planen är antagen

Läs mer

Tillägg till Planbeskrivning 2012-08-27. Ändring av detaljplan för Magra, Bostäder vid Furulundsvägen. Dnr 2012.108/211 Antagandehandling

Tillägg till Planbeskrivning 2012-08-27. Ändring av detaljplan för Magra, Bostäder vid Furulundsvägen. Dnr 2012.108/211 Antagandehandling Handläggare: Job van Eldijk, tfn 010 615 33 17 Dnr 2012.108/211 Antagandehandling Ändring av detaljplan för Magra, Bostäder vid Furulundsvägen Tillägg till Planbeskrivning 2012-08-27 1 1. Inledning Syfte

Läs mer

Ändring av DETALJPLAN för Linneryds prästgård 5:77 m fl med avseende på Linneryd 5:78 i Linneryd samhälle, Tingsryds kommun, Kronobergs län

Ändring av DETALJPLAN för Linneryds prästgård 5:77 m fl med avseende på Linneryd 5:78 i Linneryd samhälle, Tingsryds kommun, Kronobergs län 2010-11-22 Dnr:2010-1132-211 1(3) ANTAGANDEHANDLING Ändring av DETALJPLAN för Linneryds prästgård 5:77 m fl med avseende på Linneryd 5:78 i Linneryd samhälle, Tingsryds kommun, Kronobergs län PLANBESKRIVNING

Läs mer

1281K-P117. Detaljplan för Nevers 8 i Lund, Lunds kommun (Borgåslingan 2 ) ENKELT PLANFÖRFARANDE PÄ 34/2013a SAMRÅDS/GRANSKNINGSHANDLING

1281K-P117. Detaljplan för Nevers 8 i Lund, Lunds kommun (Borgåslingan 2 ) ENKELT PLANFÖRFARANDE PÄ 34/2013a SAMRÅDS/GRANSKNINGSHANDLING ENKELT PLANFÖRFARANDE PÄ 34/2013a SAMRÅDS/GRANSKNINGSHANDLING Detaljplan för Nevers 8 i Lund, Lunds kommun (Borgåslingan 2 ) Upprättad 2014-02-10 Innehåll: Planbeskrivning Plankarta med planbestämmelser

Läs mer

Detaljplan för Bukärr 22:28 m fl, i Släp Kungsbacka kommun

Detaljplan för Bukärr 22:28 m fl, i Släp Kungsbacka kommun Över Planbeskrivning, Samrådshandling Bukärr Detaljplan för Bukärr 22:28 m fl, i Släp Kungsbacka kommun mmun Skala 1:20000 Upprättad i februari 2015 0 2014/P029 D 228 Handlingar: Planbeskrivning, denna

Läs mer

Kv. FÖRRÅDET, FÖRRÅDET 12 m.fl. PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING. Enkelt planförfarande enl PBL 5:28. Detaljplan för del av

Kv. FÖRRÅDET, FÖRRÅDET 12 m.fl. PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING. Enkelt planförfarande enl PBL 5:28. Detaljplan för del av Enkelt planförfarande enl PBL 5:28 Detaljplan för del av Kv. FÖRRÅDET, FÖRRÅDET 12 m.fl. Salems kommun, Stockholms län PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING PG Carlsson Arkitekt AB i samarbete med Miljö- och

Läs mer

GULLRISET 6 m fl. Detaljplan för. Kinna, Marks kommun, Västra Götalands län. Diarienummer SBN 2005/0181 214. Upprättad 2005-09-05

GULLRISET 6 m fl. Detaljplan för. Kinna, Marks kommun, Västra Götalands län. Diarienummer SBN 2005/0181 214. Upprättad 2005-09-05 Diarienummer SBN 2005/0181 214 Detaljplan för GULLRISET 6 m fl Kinna, Marks kommun, Västra Götalands län Upprättad 2005-09-05 LAGA KRAFT 2005-10-21 1 (7) ANTAGNA PLANHANDLINGAR Plankarta med bestämmelser

Läs mer

Detaljplan för bostäder inom NOL 13:1 m fl Ale kommun, Västra Götalands län

Detaljplan för bostäder inom NOL 13:1 m fl Ale kommun, Västra Götalands län Detaljplan för bostäder inom NOL 13:1 m fl Ale kommun, Västra Götalands län GENOMFÖRANDEBESKRIVNING ANTAGANDEHANDLING ENKELT PLANFÖRFARANDE 2009-04-02 Rev. 2009-10-20 Diarienummer: MBN0063/08 Specifikationsnummer:

Läs mer

Plandata Planområdets läge och areal Planområdet är beläget norr och väster om Segelvägen i stadsdelen Dalgången och omfattar c:a 6000 kvadratmeter.

Plandata Planområdets läge och areal Planområdet är beläget norr och väster om Segelvägen i stadsdelen Dalgången och omfattar c:a 6000 kvadratmeter. DNR C 2/2003 ANTAGANDEHANDLING NORMALT PLANFÖRFARANDE DETALJPLAN FÖR OMRÅDE VID SEGELVÄGEN omfattande del av fastigheten Oxelö 8:20 Oxelösunds kommun, Södermanlands län PLANBESKRIVNING Planens syfte och

Läs mer

DNR 2007-0582 1/5 DETALJPLAN FÖR JÄRNVÄGSGATAN OMFATTANDE DEL AV FASTIGHETEN SVENLJUNGA 5:399 I SVENLJUNGA KOMMUN, VÄSTRA GÖTALANDS LÄN

DNR 2007-0582 1/5 DETALJPLAN FÖR JÄRNVÄGSGATAN OMFATTANDE DEL AV FASTIGHETEN SVENLJUNGA 5:399 I SVENLJUNGA KOMMUN, VÄSTRA GÖTALANDS LÄN DNR 2007-0582 1/5 ANTAGANDEHANDLING NORMALT PLANFÖRFARANDE DETALJPLAN FÖR JÄRNVÄGSGATAN OMFATTANDE DEL AV FASTIGHETEN SVENLJUNGA 5:399 I SVENLJUNGA KOMMUN, VÄSTRA GÖTALANDS LÄN PLANBESKRIVNING HANDLINGAR

Läs mer

Planbeskrivning - Detaljplan för Tofsvipan 2, Ändring genom tillägg, Vaggeryds tätort, Vaggeryds kommun Samrådshandling

Planbeskrivning - Detaljplan för Tofsvipan 2, Ändring genom tillägg, Vaggeryds tätort, Vaggeryds kommun Samrådshandling Planbeskrivning - Detaljplan för Tofsvipan 2, Ändring genom tillägg, Vaggeryds tätort, Vaggeryds kommun Samrådshandling Planen är ute på samråd under tiden 2014-08-08 t.o.m. 2014-09-29. Synpunkter på detaljplanen

Läs mer

Planområde. Flygfoto över fastigheten JANNELUND 10:4, Storgatan 1 från söder.

Planområde. Flygfoto över fastigheten JANNELUND 10:4, Storgatan 1 från söder. DEGERFORS KOMMUN SAMRÅDSHANDLING Kommunstyrelseförvaltningen Datum Handläggare 2009-03-30 K K Kerstin Jansson Beteckning KS 28-2009 Detaljplan för fastigheten JANNELUND 10:4 Degerfors kommun, Örebro län

Läs mer

POETEN 7 och del av Poeten 8- Ekeby

POETEN 7 och del av Poeten 8- Ekeby GRANSKNINGSHANDLING Förslag till detaljplan för POETEN 7 och del av Poeten 8- Ekeby Enkelt planförfarande - nya PBL Upprättad 9 oktober 2013 Samråd 24 oktober -14 november Detaljplan för Poeten 7 och del

Läs mer

Ändring, genom tillägg, av detaljplan nr 357, avseende Vinreceptet 13, Viby

Ändring, genom tillägg, av detaljplan nr 357, avseende Vinreceptet 13, Viby Ändring, genom tillägg, av detaljplan nr 357, avseende Vinreceptet 3, Viby Godkänt dokument, 0-05-5, Katarina Kämpe Antagandehandling 0-05-07 Dnr 0/079 KS 03 Innehåll Planbeskrivning 3 Syfte 3 Handlingar

Läs mer

GENOMFÖRANDEBESKRIVNING

GENOMFÖRANDEBESKRIVNING Antagen av Myndighetsnämnden 2012-06-12 Laga kraft 2012-07-13 ANTAGANDEHANDLING GENOMFÖRANDEBESKRIVNING Detaljplan för FUNÄSDALEN 105:72 M FL Skarvliden Härjedalens kommun, Jämtlands Län Upprättad av VästArkitekter

Läs mer

Planens syfte och huvuddrag Syftet med planändringen är att, så långt möjligt, anpassa bestämmelserna till rådande förhållanden och behov.

Planens syfte och huvuddrag Syftet med planändringen är att, så långt möjligt, anpassa bestämmelserna till rådande förhållanden och behov. 3 5 4 3 5 5 8 7 9 8 8 6 6 Samhällsbyggnadskontoret Ändring av Detaljplan för GENETA, del 7 inom stadsdelen Geneta i Södertälje Tillägg till PLANBESKRIVNING Arkivnummer: P 595 Dnr. 009-0003-4 Upprättad

Läs mer

som tillhör detaljplan för fastigheten MILANO 7 i Innerstaden i Malmö

som tillhör detaljplan för fastigheten MILANO 7 i Innerstaden i Malmö 2011 03 04 Dp 5156 BESKRIVNING som tillhör detaljplan för fastigheten MILANO 7 i Innerstaden i Malmö HANDLINGAR Planhandlingarna omfattar plankarta med bestämmelser, genomförandebeskrivning, fastighetsförteckning

Läs mer

Planbeskrivning. Del av Brynäs 86:1, Södra Hamnpiren Detaljplan för centrumändamål Gävle kommun, Gävleborgs län

Planbeskrivning. Del av Brynäs 86:1, Södra Hamnpiren Detaljplan för centrumändamål Gävle kommun, Gävleborgs län SAMHÄLLSBYGGNAD GÄVLE SAMRÅDSHANDLING 2015-01-15 DNR: 14BMN96 HANDLÄGGARE: JOSEF WÅRDSÄTER Planbeskrivning Del av Brynäs 86:1, Södra Hamnpiren Detaljplan för centrumändamål Gävle kommun, Gävleborgs län

Läs mer

Detaljplan för del av Stärbsnäs 1:28 i Björkö-Arholma församling Dnr 12-418.214 Ks 12-412

Detaljplan för del av Stärbsnäs 1:28 i Björkö-Arholma församling Dnr 12-418.214 Ks 12-412 SAMRÅDSFÖRSLAG 2013-03-25 ANTAGANDEHANDLING ENKELT PLANFÖRFARANDE enligt PBL 5:7 Detaljplan för del av Stärbsnäs 1:28 i Björkö-Arholma församling Dnr 12-418.214 Ks 12-412 PLANBESKRIVNING HANDLINGAR Till

Läs mer

Detaljplan Hamnholmen, som berör Ytterbyn 86:1 m.fl. Plankartan med bestämmelser blir juridiskt bindande efter antagande.

Detaljplan Hamnholmen, som berör Ytterbyn 86:1 m.fl. Plankartan med bestämmelser blir juridiskt bindande efter antagande. SAMRÅDSHANDLING Detaljplan Hamnholmen, som berör Ytterbyn 86:1 m.fl. Kalix kommun, Norrbottens län PLANBESKRIVNING HANDLINGAR Följande handlingar utgör förslaget: Plankarta i skala 1:1000 med planbestämmelser

Läs mer

Detaljplan för Kv DOMHERREN m fl i Ulricehamn Ulricehamns kommun Västra Götalands län

Detaljplan för Kv DOMHERREN m fl i Ulricehamn Ulricehamns kommun Västra Götalands län Detaljplan för Kv DOMHERREN m fl i Ulricehamn Ulricehamns kommun Västra Götalands län Enkelt planförfarande enl 5 kap 28 PBL Upprättad den 10 januari 2006 MILJÖ- OCH SAMHÄLLSBYGGNADSKONTORET ANTAGANDEHANDLING

Läs mer

NORRA HAMNEN KRONBERGET 1:209 m fl GENOMFÖRANDEBESKRIVNING ORGANISATORISKA FRÅGOR. Lysekil, Lysekils kommun. ANTAGANDEHANDLING Upprättad 2013-08-21

NORRA HAMNEN KRONBERGET 1:209 m fl GENOMFÖRANDEBESKRIVNING ORGANISATORISKA FRÅGOR. Lysekil, Lysekils kommun. ANTAGANDEHANDLING Upprättad 2013-08-21 Dnr: LKS 12-64-214 Kommunstyrelsen ANTAGANDE Planen är antagen av Kommunfullmäktige i Lysekils kommun 2013-12-19, 172. Detaljplan för restaurang NORRA HAMNEN KRONBERGET 1:209 m fl Lysekil, Lysekils kommun

Läs mer

Detaljplan för fastigheten Hjällsnäs 8:30 m fl Gråbo Centrum i Lerums kommun

Detaljplan för fastigheten Hjällsnäs 8:30 m fl Gråbo Centrum i Lerums kommun KS10.431 Detaljplan för fastigheten Hjällsnäs 8:30 m fl Gråbo Centrum i Lerums kommun Genomförandebeskrivning samrådshandling 2012-05-22 Genomförandebeskrivning En genomförandebeskrivning redovisar de

Läs mer

PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING

PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING Detaljplan för Kv. RATTEN, m.fl i Bromölla, Bromölla kommun PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING ALLMÄNT Handlingar Plankarta med förslag till planbestämmelser Plan- och genomförandebeskrivning Fastighetsförteckning

Läs mer

Ändring genom tillägg till gällande detaljplan för del av kv Rosenberg Fjärdingen 12:5 6.

Ändring genom tillägg till gällande detaljplan för del av kv Rosenberg Fjärdingen 12:5 6. PLAN- OCH BYGGNADSNÄMNDEN Handläggare: Datum: Diarienummer: Lena Mattsson 2015-06-10 PBN 2014-2595 018-727 46 40 Ändring genom tillägg till gällande detaljplan för del av kv Rosenberg Fjärdingen 12:5 6.

Läs mer

PLANBESKRIVNING DPL 230. Detaljplan för Burlöv 3:7, 3:121 i Burlövs Egnahem Burlövs kommun, Skåne län Enkelt planförfarande

PLANBESKRIVNING DPL 230. Detaljplan för Burlöv 3:7, 3:121 i Burlövs Egnahem Burlövs kommun, Skåne län Enkelt planförfarande Detaljplan för Burlöv 3:7, 3:121 i Burlövs Egnahem Burlövs kommun, Skåne län Enkelt planförfarande PLANBESKRIVNING Antagen av Tekniska nämnden (TKN 2010:113) Laga kraft 2011-06-10 Genomförandetiden utgår

Läs mer

Detaljplan för del av RAMSHÖJDEN. Degerfors kommun, Örebro län DEGERFORS KOMMUN. Planområde. Flygfoto över Ramshöjden mot väster. UTSTÄLLNINGSHANDLING

Detaljplan för del av RAMSHÖJDEN. Degerfors kommun, Örebro län DEGERFORS KOMMUN. Planområde. Flygfoto över Ramshöjden mot väster. UTSTÄLLNINGSHANDLING DEGERFORS KOMMUN UTSTÄLLNINGSHANDLING Kommunstyrelseförvaltningen Datum 2008-09-10 Handläggare K K Kerstin Jansson Beteckning KS Dnr 248-2008 Detaljplan för del av RAMSHÖJDEN Degerfors kommun, Örebro län

Läs mer

Detaljplan för kv Munken, del av, Uppsala kommun

Detaljplan för kv Munken, del av, Uppsala kommun KONTORET FÖR SAMHÄLLSUTVECKLING Handläggare Datum Diarienummer Brita Christiansen 2012-01-30 2012/20181-1 fd diarienummer: PLA 11/20039-1 Tjänsteskrivelse Planbesked Plan- och byggnadsnämnden Detaljplan

Läs mer

Detaljplan för del av Svedala 63:3 m fl Församlingshemmet i Svedala, Svedala kommun, Skåne län (enkelt planförfarande) PLANBESKRIVNING

Detaljplan för del av Svedala 63:3 m fl Församlingshemmet i Svedala, Svedala kommun, Skåne län (enkelt planförfarande) PLANBESKRIVNING 1(5) 2007-11-30 Dnr 07.612 ANTAGANDE Detaljplan för del av Svedala 63:3 m fl Församlingshemmet i Svedala, Svedala kommun, Skåne län (enkelt planförfarande) PLANBESKRIVNING HANDLINGAR Planbeskrivning med

Läs mer

Bostäder vid Kvarnfallsvägen/Kvarnstensvägen

Bostäder vid Kvarnfallsvägen/Kvarnstensvägen 2007-10-22 Handläggare Kristina Bodin Tel: 031-792 12 62 UTSTÄLLNINGSHANDLING Diarienummer KS/2007:09 Detaljplan för Bostäder vid Kvarnfallsvägen/Kvarnstensvägen Partille kommun Västra Götalands län GENOMFÖRANDEBESKRIVNING

Läs mer

MILJÖ- OCH SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN SBN PL 2011/79.318 NBN 2015-220 0126K-16017

MILJÖ- OCH SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN SBN PL 2011/79.318 NBN 2015-220 0126K-16017 MILJÖ- OCH SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN SBN PL 2011/79.318 NBN 2015-220 0126K-16017 ANTAGANDEHANDLING Tillägg till planbeskrivning Tillägg till genomförandebeskrivning Enkelt planförfarande Kartan visar

Läs mer

Planområde. Detaljplan Skillinge 6:16 KUNGSÖRS KOMMUN VÄSTMANLANDS LÄN DP 202. PLANBESKRIVNING - Samrådshandling Normalt planförfarande

Planområde. Detaljplan Skillinge 6:16 KUNGSÖRS KOMMUN VÄSTMANLANDS LÄN DP 202. PLANBESKRIVNING - Samrådshandling Normalt planförfarande Detaljplan Skillinge 6:16 S KOMMUN VÄSTMANLANDS LÄN Planområde PLANBESKRIVNING - Samrådshandling Normalt planförfarande Upprättad 2014-09-08 Ahlqvist & Almqvist arkitekter AB Stockholm Kontakt: Gregor

Läs mer

PROGRAM till detaljplan för Hjälmaröd 4:20 och 4:203 m fl i Kivik Simrishamns kommun, Skåne län

PROGRAM till detaljplan för Hjälmaröd 4:20 och 4:203 m fl i Kivik Simrishamns kommun, Skåne län PROGRAM till detaljplan för Hjälmaröd 4:20 och 4:203 m fl i Kivik Simrishamns kommun, Skåne län Programmet har upprättats 2006-11-14 Handlingar 1(4) Planprogram, 2006-11-14 Fastighetsförteckning, 2006-11-14,

Läs mer

Studentbostäder, restaurang och livsmedelsbutik på Trollbäcksvägen

Studentbostäder, restaurang och livsmedelsbutik på Trollbäcksvägen LAGA KRAFTHANDLING Miljö- och stadsbyggnadsförvaltningen Henrik Svensson, Planarkitekt PLANBESKRIVNING TILLHÖRANDE DETALJPLAN FÖR Studentbostäder, restaurang och livsmedelsbutik på Trollbäcksvägen Hanviken

Läs mer

Detaljplan för del av KVARTERET HYACINTEN GENOMFÖRANDEBESKRIVNING ORGANISATORISKA FRÅGOR. Karlstorp SAMRÅDSHANDLING. Allmänt.

Detaljplan för del av KVARTERET HYACINTEN GENOMFÖRANDEBESKRIVNING ORGANISATORISKA FRÅGOR. Karlstorp SAMRÅDSHANDLING. Allmänt. 1(6) Detaljplan för del av KVARTERET HYACINTEN Karlstorp SAMRÅDSHANDLING GENOMFÖRANDEBESKRIVNING ORGANISATORISKA FRÅGOR Allmänt Planförslaget redovisar en utbyggnad av bostäder i flerbostadshus alternativt

Läs mer

Ritningar över typlösningar för tillbyggnader inom Kv. Prästkragen

Ritningar över typlösningar för tillbyggnader inom Kv. Prästkragen Dp 82-67 Bil.2 Bilaga 2 Ritningar över typlösningar för tillbyggnader inom Kv. Prästkragen Bk-1: Bk-2: Bk-3: Bk-4: Bk-5: Bk-6 Bk-7: Bk-8a: Bk-8b: Bk-9a: Bk-9b: Bk-10: Ck-1: Ck-2: Ck-3: Ck-4: Ck-5a: Ck-5b:

Läs mer

PLANBESKRIVNING. Detaljplan Smeden 13, Östertull, Falköpings stad

PLANBESKRIVNING. Detaljplan Smeden 13, Östertull, Falköpings stad PLANBESKRIVNING Detaljplan Smeden 13, Östertull, Falköpings stad, juni 2009 BESKRIVNING HANDLINGAR Planförslaget består av plankarta i skala 1:1000 med bestämmelser. Till förslaget hör planbeskrivning,

Läs mer

Detaljplan för Åkarp 29:15 i Marieholm Eslövs kommun, Skåne län

Detaljplan för Åkarp 29:15 i Marieholm Eslövs kommun, Skåne län PLANBESKR1VNING SAMRÅDSHANDLING 1 (5) Detaljplan för Åkarp 29:15 i Marieholm Eslövs kommun, Skåne län SAMRÅDSIIANDLING PLANBESKRIVNING SAMRÅDSHANDLING 2(5) PLANBESKRIVNING HANDLINGAR PIANDATA Plankarta

Läs mer

PLAN- OCH BYGGNÄMNDEN Klippans kommun, Plan- och byggkontoret, 264 80 KLIPPAN tel 0435-28000, fax 0435-18460 e-mail plan-o-byggkontoret@klippan.

PLAN- OCH BYGGNÄMNDEN Klippans kommun, Plan- och byggkontoret, 264 80 KLIPPAN tel 0435-28000, fax 0435-18460 e-mail plan-o-byggkontoret@klippan. 201-10-06 Plan- och byggkontoret Länsstyrelsen i Skåne län Lantmäterimyndigheten i Ängelholm berörda sakägare Samråd Detaljplan för Ljungby :1 m fl Strädesvägen, Ljungbyhed i Klippans kommun, Skåne län

Läs mer

P L A N B E S K R I V N I N G

P L A N B E S K R I V N I N G NACKA KOMMUN Planenheten DP 353 ONS 46/2003 214 P L A N B E S K R I V N I N G Detaljplan för del av Sicklaön 369:37, hus nr 9 Nacka Strand, Nacka kommun Upprättad på Planenheten i mars 2005 Enkelt planförfarande

Läs mer

Ändring av Detaljplan för NYFORS KURS- OCH FRITIDSANLÄGGNING. Älvsbyns kommun Norrbottens län. Tillägg till planbeskrivning GRANSKNINGSHANDLING

Ändring av Detaljplan för NYFORS KURS- OCH FRITIDSANLÄGGNING. Älvsbyns kommun Norrbottens län. Tillägg till planbeskrivning GRANSKNINGSHANDLING Ändring av Detaljplan för NYFORS KURS- OCH FRITIDSANLÄGGNING Älvsbyns kommun Norrbottens län Tillägg till planbeskrivning HANDLINGAR - plankarta med bestämmelser - planbeskrivning (denna handling) - Fastighetsförteckning

Läs mer

SAMHÄLLE, TINGSRYDS KOMMUN KRONOBERGS LÄN.

SAMHÄLLE, TINGSRYDS KOMMUN KRONOBERGS LÄN. ANTAGANDEHANDLING Sid 1 (4) VÄCKELSÅNG 6:14 m fl VÄCKELSÅNGS SAMHÄLLE, TINGSRYDS KOMMUN KRONOBERGS LÄN. DETALJPLAN PLANBESKRIVNING HANDLINGAR Till planförslaget hör denna beskrivning, genomförandebeskrivning

Läs mer

Planbeskrivning Samrådshandling

Planbeskrivning Samrådshandling Planbeskrivning Samrådshandling Datum 2010-06-08 Dnr BMR/2010:28 Bygg-, miljö- och räddningsförvaltningen Detaljplan för fastigheten Svalan 10 inom Sparreholm, Flens kommun, Södermanlands län Handlingar

Läs mer

Detaljplan för del av fastigheten Torp 2:80 Bostäder vid Torpskolan Lerums kommun

Detaljplan för del av fastigheten Torp 2:80 Bostäder vid Torpskolan Lerums kommun KS 10.80 Detaljplan för del av fastigheten Torp 2:80 Bostäder vid Torpskolan Lerums kommun Genomförandebeskrivning - Samrådshandling SEKTOR SAMHÄLLSBYGGNAD Mark- och projektenheten 2010-09-03 Innehåll

Läs mer

PLANBESKRIVNING. Ändring av detaljplan Kv. Domkraften (del av), Floby Falköpings kommun. Antagandehandling. Stadsbyggnadsavdelningen 2012-05-15

PLANBESKRIVNING. Ändring av detaljplan Kv. Domkraften (del av), Floby Falköpings kommun. Antagandehandling. Stadsbyggnadsavdelningen 2012-05-15 PLANBESKRIVNING Ändring av detaljplan Kv. Domkraften (del av), Floby Falköpings kommun Antagandehandling Stadsbyggnadsavdelningen 2012-05-15 BESKRIVNING HANDLINGAR Planförslaget består av plankarta i skala

Läs mer

BOKHANDLAREN 2 DETALJPLAN GRANSKNINGSHANDLING. Töreboda tätort Töreboda kommun PLANBESKRIVNING. TÖREBODA KOMMUN Kommunstyrelsen. Upprättad i juni 2015

BOKHANDLAREN 2 DETALJPLAN GRANSKNINGSHANDLING. Töreboda tätort Töreboda kommun PLANBESKRIVNING. TÖREBODA KOMMUN Kommunstyrelsen. Upprättad i juni 2015 TÖREBODA KOMMUN Kommunstyrelsen GRANSKNINGSHANDLING Planen antagen Laga kraft Genomförandetiden utgår BOKHANDLAREN 2 Töreboda tätort Töreboda kommun DETALJPLAN PLANBESKRIVNING Upprättad i juni 2015 1 INNEHÅLL

Läs mer

PLANBESKRIVNING 2014-04-29 Dnr: 2013/865 Antagandehandling

PLANBESKRIVNING 2014-04-29 Dnr: 2013/865 Antagandehandling Antagen av: SAMBN 2014-05-21, 65 Laga Kraft: 2014-06-12 Genomförandetiden slutar: 2019-06-12 SAMBN arkiv nr: 301 Detaljplan för Qvirites 5 och 6 inom stadsdelen Gamla Staden i Ystad Ystads kommun, Skåne

Läs mer

PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING

PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING Antagandehandling Augusti 2011 Dnr 2010/2087 Detaljplan för Sjöryd 1:420 Omsorgsbostäder i Mullsjö Mullsjö kommun PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING PLANBESKRIVNING HANDLINGAR Planhandlingen utgörs av denna

Läs mer

Detaljplan för Landsdomaren 9 i Lund, Lunds kommun

Detaljplan för Landsdomaren 9 i Lund, Lunds kommun PÄ 42/2006a Detaljplan för Landsdomaren 9 i Lund, Lunds kommun Upprättad 2007-09-24 Innehåll: Planbeskrivning Genomförandebeskrivning Detaljplanekarta med planbestämmelser PLANBESKRIVNING 1 (8) Detaljplan

Läs mer

Detaljplan för del av Sandby 10:8 och Sandby 10:23 i Simrishamns kommun, Skåne län

Detaljplan för del av Sandby 10:8 och Sandby 10:23 i Simrishamns kommun, Skåne län Detaljplan för del av Sandby 10:8 och Sandby 10:23 i Simrishamns kommun, Skåne län PLANBESKRIVNING Handlingar Övriga handlingar Plankarta daterad 2012-10-30 rev. 2014-01-20 Planbeskrivning daterad 2012-10-30

Läs mer

ENKELT PLANFÖRFARANDE. LAGA KRAFT 2010-01-05 Detaljplan för Bålsta 3:18 m fl

ENKELT PLANFÖRFARANDE. LAGA KRAFT 2010-01-05 Detaljplan för Bålsta 3:18 m fl 1(8) LAGA KRAFT 2010-01-05 Detaljplan för Bålsta 3:18 m fl Håbo kommun, Uppsala län ENKELT PLANFÖRFARANDE ANTAGANDEHANDLING PLANBESKRIVNING HANDLINGAR PLANENS SYFTE OCH HUVUDDRAG FÖRENLIGT MED 3, 4 OCH

Läs mer

Detaljplan för fastigheten Torp 2:75 Bostäder på Telestationstomten i Lerums kommun. Genomförandebeskrivning - Utställningshandling KS09.

Detaljplan för fastigheten Torp 2:75 Bostäder på Telestationstomten i Lerums kommun. Genomförandebeskrivning - Utställningshandling KS09. Detaljplan för fastigheten Torp 2:75 KS09.319 Detaljplan för fastigheten Torp 2:75 Bostäder på Telestationstomten i Lerums kommun Genomförandebeskrivning - Utställningshandling SEKTOR SAMHÄLLSBYGGNAD Mark-

Läs mer

S A M R Å D S H A N D L I N G

S A M R Å D S H A N D L I N G Dnr TPN 2013/35 S A M R Å D S H A N D L I N G Upphävande av stadsplan PLAN af Platsen Hallsberg från år 1886 i Hallsberg, Hallsbergs kommun, Örebro län Upprättat 2013-04-05 Antagen: Laga kraft: Dnr TPN

Läs mer

FÖRSLAG TILL DETALJPLAN FÖR Del av Dioriten 1 och del av Grönstenen 4

FÖRSLAG TILL DETALJPLAN FÖR Del av Dioriten 1 och del av Grönstenen 4 11-29 FÖRSLAG TILL DETALJPLAN FÖR Del av Dioriten 1 och del av Grönstenen 4 PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN DIARIENUMMER: SBF/2014:84 BOTKYRKA KOMMUN 2 [11] Innehåll...

Läs mer

UTSTÄLLNINGSHANDLING Förutsättningar

UTSTÄLLNINGSHANDLING Förutsättningar Tillägg till detaljplan fastställd 28 juli 1916, Kvarteret Kärnan Ändring av stadsplan för Vaggeryds Municipalsamhälle Vaggeryds tätort, Vaggeryds kommun UTSTÄLLNINGSHANDLING Förutsättningar För området

Läs mer

Ritningar över typlösningar för tillbyggnader inom Kv. Tibasten

Ritningar över typlösningar för tillbyggnader inom Kv. Tibasten ANTAGANDEHANDLING Dp 82-66 Bil.2 Bilaga 2 Ritningar över typlösningar för tillbyggnader inom Kv. Tibasten Ritningsförteckning över typlösningar för Kv. Tibasten Bk-1: Bk-2: Bk-3: Bk-4: Bk-5: Bk-6 Bk-7:

Läs mer

PLANBESKRIVNING. Samhällutvecklingsförvaltningen DETALJPLAN. Storbyn 39:1. (Färilas fritidsgård)

PLANBESKRIVNING. Samhällutvecklingsförvaltningen DETALJPLAN. Storbyn 39:1. (Färilas fritidsgård) Datum Diarienr 2011-09-26 KS 23/11 Samhällutvecklingsförvaltningen DETALJPLAN SAMRÅD ANTAGANDE LAGA KRAFT Storbyn 39:1. (Färilas fritidsgård) LJUSDALS KOMMUN GÄVLEBORGS LÄN PLANBESKRIVNING Planområdet

Läs mer

DETALJPLAN FÖR KV. PORTALEN, FASTIGHETEN PORTALEN 1 M FL. EKSJÖ STAD, EKSJÖ KOMMUN, JÖNKÖPINGS LÄN

DETALJPLAN FÖR KV. PORTALEN, FASTIGHETEN PORTALEN 1 M FL. EKSJÖ STAD, EKSJÖ KOMMUN, JÖNKÖPINGS LÄN SAMRÅDSHANDLING 2015-09-08 Dnr: 2015-000172 PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING DETALJPLAN FÖR KV. PORTALEN, FASTIGHETEN PORTALEN 1 M FL. EKSJÖ STAD, EKSJÖ KOMMUN, JÖNKÖPINGS LÄN SAMRÅDSHANDLING 1(7) PLAN-

Läs mer

tillhörande detaljplan för fastigheten Stensjön 8 i Hyllie i Malmö

tillhörande detaljplan för fastigheten Stensjön 8 i Hyllie i Malmö 2010 06 07 Dp 5124 BESKRIVNING tillhörande detaljplan för fastigheten Stensjön 8 i Hyllie i Malmö HANDLINGAR Planhandlingarna omfattar plankarta med bestämmelser, genomförandebeskrivning och denna planbeskrivning.

Läs mer

detaljplan Kv Asagård, Fredriksberg, Falköpings stad (hotellet medborgarhuset)

detaljplan Kv Asagård, Fredriksberg, Falköpings stad (hotellet medborgarhuset) PLANBESKRIVNING detaljplan Kv Asagård, Fredriksberg, Falköpings stad (hotellet medborgarhuset) Antagandehandling 008-05- Stadsbyggnadsavdelningen 008-0-4 BESKRIVNING HANDLINGAR Planförslaget består av

Läs mer

INNEHÅLL PLANBESKRIVNING GENOMFÖRANDEBESKRIVNING. Sid. INLEDNING 2 Handlingar Bakgrund Planens syfte och huvuddrag Planområdet

INNEHÅLL PLANBESKRIVNING GENOMFÖRANDEBESKRIVNING. Sid. INLEDNING 2 Handlingar Bakgrund Planens syfte och huvuddrag Planområdet INNEHÅLL Sid PLANBESKRIVNING INLEDNING 2 Handlingar Bakgrund Planens syfte och huvuddrag Planområdet TIDIGARE STÄLLNINGSTAGANDEN 3 Översiktsplan Detaljplaner AVVÄGNINGAR ENLIGT MILJÖBALKEN 3 Riksintressen

Läs mer