Projektrapportering: Ensamkommande barn i Skaraborg 2014.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Projektrapportering: Ensamkommande barn i Skaraborg 2014."

Transkript

1 Projektrapportering: Ensamkommande barn i Skaraborg Systematisk uppföljning av HVB för ensamkommande barn. S K A R A B O R G S K O M M U N A L F Ö R B U N D F o U

2 Innehåll Inledning... 3 Modell för mätning och analys... 4 Datainsamling... 6 Bakgrundsmått kommun... 7 Bakgrundsmått verksamhet... 8 Bakgrundsmått individ Redovisning av resultat utifrån utarbetade kvalitetsindikatorer Område Hälsa Område Utbildning och fritid Område Känslo- och beteendemässig utveckling - delaktighet Område Familj och sociala relationer Område Klara sig själv Avslutande kommentarer:

3 Inledning Den här rapporten bygger på ett arbete som skett under 2014 inom ramen för projektet: Systematisk uppföljning av HVB för ensamkommande barn i Skaraborg, finansierat med stöd av utvecklingsmedel från Länsstyrelsen. Rapporten är resultatet av den andra testomgången i projektet. Den första mätningen omfattade tre kommuner och fungerar endast jämförande i de tre specifika kommunerna. Initiativ till projektet togs av några boendechefer i Skaraborg under De ville på ett systematiskt sätt förbättra sin verksamhet genom brukarnära frågor. Inspirationen kommer från FoUrum, Jönköpings regionförbund som sedan några år tillbaka har en systematisk uppföljning av målgruppen. Föreliggande rapport ger en bild över den verksamhetsmässiga situationen i större delen av Skaraborg. I kommande mätningar kan sannolikt förändringar i ungdomsgruppen och verksamheterna påvisas. Uppgifterna i rapporten utgör således en baslinje för kommande årliga mätningen vilket projektet föreslår. Inledningsvis redovisas bakgrundsmått gällande kommun och verksamhet, vilket ger en bild över mottagandet av ensamkommande barn och unga i större delen av Skaraborg. Falköping och Grästorps kommuner står utanför projektet. Därefter följer bakgrundsmått för brukarna. Slutligen redovisas resultatet utifrån de i projektet utarbetade kvalitetsindikatorerna. I de avslutande kommentarerna sammanfattas konklusionerna av mätningen tillsammans med uppslag till områden att fördjupa sig kring. 3

4 Modell för mätning och analys Modellen som Skaraborgs systematiska uppföljning grundar sig i bygger på en årsvis inrapportering i systemet under en viss mätperiod under året. Mätningen genomförs i webenkätverktyget Defgo. Mätperiod inträffade i oktober 2014 som är första året för mätning. Efter genomförd mätning under projekttiden föreslås mätningen i ett fortgående system gå till enligt följande modell: Information om mätperiod Mätperiod Analys Sammanställning rapport Beslut utifrån resultat Steg 1 Information om mätperiod Inom ramen för boendechefsnätverkets samarbete i Skaraborg medverkar FoUstrateg inför mätperioden. Föregående års rapport och enkät gås igenom och eventuella korrigeringar görs. Nätverket fattar beslut om mätperiod och boendecheferna lämnar besked om hur många brukarenkäter som behövs i respektive verksamhet. En särskild utsedd arbetsgrupp av tre boendechefer genomför, tillsammans med FoU-Strateg, förändringar i enkäter och inmatningsstöd. Steg 2 Mätperiod Elektroniska enkäter och inmatningsstöd distribueras av FoU- Strateg till boendecheferna på mätperiodens första dag. Mätperioden är 4 veckor, enkätverktyget påminner boendecheferna efter 2 veckor. Boendecheferna informerar sin personal om mätperioden och tillhandahåller det material som behövs för att kunna genomföra brukarenkäterna. Boendecheferna ansvarar själva för att fylla i verksamhetsenkäten även i de delar det kräver samarbete mellan enheter och kommuner. Det är boendechefernas ansvar att tillse att personalen levererar in brukarenkäterna i tid. Steg 3 Analys av resultat Inom ramen för boendechefsnätverkets samarbete i Skaraborg medverkar FoU- Strateg efter mätperioden. En jämförande Skaraborgsrapport har inför tillfället sammanställts av ovan nämnda arbetsgrupp och FoU-strateg i samverkan. Genomgång och analys av resultatet, tendenser, förbättringsområden görs gemensamt. 4

5 Steg 4 Sammanställning av rapport FoU-strateg och arbetsgrupp sammanfattar resultatet tillsammans med analysen och förslag på teman och fördjupningsområden i en gemensam rapport. Rapporten distribueras till boendechefer och för kännedom till Skaraborgs IFO-chefer och Socialchefer. Steg 5 Beslut utifrån resultat på Skaraborgsnivå Utifrån rapporten och dess resultat finns möjligheter och underlag för gemensamma initiativ till kompetensutveckling, fördjupningsstudier, kontakter med externa samverkanspartners, benchmarketing, relevant informationsspridning mm, mm. Analys på kommunnivå Varje kommun ansvarar för att själva analysera sitt eget resultat utifrån mätningen och får tillgång till en oredigerad rapport på kommunnivå. Möjlighet finns att köpa specifika rapporter utifrån kommun/enhet till en ungefärlig kostnad om 1 000:- (2014 års uppgift). Resultatet kan användas som del i egenkontrollen i det systematiska kvalitetsarbetet liksom andra systematiska uppföljningar som ex Öppna Jämförelser i övriga socialtjänsten. 5

6 Datainsamling Datainsamling har skett genom två elektroniska enkäter som distribuerats via enkätföretaget Defgo som Skaraborgs Kommunalförbund anlitat. Enkäterna har inhämtat följande: I verksamhetsenkäten inhämtas information om verksamhetens förutsättningar samt bakgrundsindikatorer om målgruppen i kommunen. I brukarenkäten inhämtas information kring varje ungdom, bakgrundsfrågor besvaras av personal. Frågor utifrån definierade kvalitetsindikatorer ställs direkt till de inskrivna ungdomarna. Underlag i mätningen Verksamhetsenkäten har besvarats av samtliga medverkande kommuner. Utifrån att nära samarbete sker mellan vissa kommuner har ett samarbete i ifyllande av uppgifter krävs. Ibland har det skapat förvirring, men i det stora hela får det betraktas som rimliga bekymmer i en inledande mätning. Sammanlagt har 128 av 197 ensamkommande barn och unga svarat på enkäten. I huvudsak finns dessa barn och unga inom kommunernas boenden/hvb. Svarsfrekvensen är 65%. Bortfallsanalysen visar att tre kommuner med stora bortfall Gullspång, Skara och Lidköping av verksamhetsmässiga anledningar fått prioritera mätning på endast ett boende eller en målgrupp. Dessa kommuners interna analyser kan således uttala sig kring just den målgruppen och den verksamheten. Skövde har också ett större bortfall, men det är mer spritt. Förövrigt är bortfallet ur brukarenkäten sporadiskt och begripligt. Götene kommun befann sig vid tidpunkten för mätningen i en verksamhetsförändring på så vis att de boende i HVB flyttades från Lidköping till Götene. Det bedömdes som olämpligt ur såväl brukarsynpunkt som mätsynpunkt att låta de ungdomarna vara en del i mätningen. Därav avser mätningen i Götenes brukarenkät endast personer i träningslägenhet. Mätpunkten är i de fall det handlar om ett specifikt datum den 30/ och i de fall det handlar om ett år perioden till Mätningen skedde under oktober månad. I vissa fall finns svar beträffande ungdomarna i verksamhetsenkäten och i den del av brukarenkäten där personal är informanter, men saknas i brukardelen. Dessa brukarenkäter finns med i redovisningen och kan ge något missvisande uppgifter i vissa kommuner. Uppgifterna redovisas utifrån principen att bli så begripliga och tydliga som möjligt på en Skaraborgsnivå. För att uppnå verksamhetsnytta i den egna kommunen/enheten krävs en analys av respektive kommunrapport. Utifrån att mätningen sker i projektform och i en verksamhetsgren inom socialtjänsten som är föremål för en extrem expansion är såväl svarsfrekvensen som resultat att betrakta som överraskande positivt. 6

7 Bakgrundsmått kommun Nedan följer en sammanställning av de bakgrundsmått som avser kommunen. Bakgrundsmåtten syftar till att ge en överblick över mottagandet i Skaraborg och ska underlätta analysen av resultatet vad gäller kvalitetsindikatorerna. Indikator Antal ensamkommande barn som kommunen totalt ansvarar för fördelat på olika vårdformer. Mätpunkt 30 september Egen boendekedja Nätverks hem Familjehem Privatplacering Annat HVB/SiS Totalt Nya anvisningar under perioden 1 oktober september Kommun Essunga Gullspång Götene Hjo Karlsborg Lidköping Mariestad 17+10* Skara Skövde Tibro Tidaholm Töreboda Vara Totalt *Mariestads kommun har inte definierat inskrivningsform Kommentar: Bortsett från Falköping och Grästorp så ger ovanstående uppgifter en bild över mottagandet av ensamkommande barn och ungdomar i Skaraborg. 210 personer har under året anvisats till kommunerna och den 30/9 hade kommunerna ansvar för totalt 352 underåriga, vilket torde utgöra den enskilt största gruppen barn och unga placerade i samhällsvård. Mer än två tredjedelar av det totala antalet barn bor i kommunens egen boendekedja. Motsvarande information finns i dagsläget inte att i någon nationell statistik. Boendecheferna upplevde informationen som lätt att inhämta, med några få undantag. Inför 2015 har fördelningstalen höjts vilket ger en relativt säker prognos kring ökat mottagande. Många kommuner har nystartad verksamhet och de inskrivna ungdomarna har ytterligare några år innan de planeras skrivas ut ur verksamheten. Inför kommande mätning föreslås två kompletterande frågor ingå i mätningen - Antal personer placerade i HVB eller familjehem pga platsbrist i kommunens egen boendekedja - Nya anvisningar under perioden varav anknytning. 7

8 Bakgrundsmått verksamhet Indikator Kommun Fördelning av det totala antalet ensamkommande barn och unga inom ramen för olika steg i kommunens boendekedja. Mätpunkt 30 september HVB * Träningslägenhet ** Satellitlägenhet Övrigt inskrivna Totalt Totalt Essunga Gullspång Götene Hjo Karlsborg Lidköping Mariestad Skara Skövde Tibro Tidaholm Töreboda *** Vara Totalt *** 135 Nya inskrivningar i egna verksamheten 1 oktober september * Med Träningslägenhet menas lägenhet i direkt anslutning till boendet. ** Med Satellitlägenhet menas lägenhet med ambulerande stöd från en eller flera personal. *** Beträffande Töreboda Kommun har uppgiften inte kunna inhämtas, vilket också påverkar den totala summan Kommentarer: Av de ungdomar som är inskrivna i kommunernas egen boendekedja befinner sig det stora flertalet inom ramen för HVB. Det blir i stort en beskrivning av att dessa ungdomar befinner sig i början av boendekedjan. Med det förväntade inflödet av ytterligare ensamkommande under kommande år kommer det krävas en planering för att flödet i boendekedjan ska kunna hanteras på ett klokt vis. 70% av ungdomarna befinner sig i åldern vilket innebär att en tänkbar flytt från HVB-miljön endast ligger några få år bort. 8

9 Bakgrundsmått verksamhet avslutade ärenden Indikator Antal avslutade ärenden i verksamheten under perioden 30 september oktober 2014 fördelade på följande utskrivningsorsaker: Vårdplan uppfylld år. 18 år, eget beslut. Återgång till Migrationsverket Familjeåterförening Behov av annan vårdform Avviket barn Övriga orsaker Kommun Essunga Gullspång Götene Hjo Karlsborg Lidköping LUNA * Skara Skövde Tibro Tidaholm Vara Totalt Totalt Kommentarer: * Mariestad och Töreboda kommuner samarbetar kring boendet LUNA som drivs av Gryning Vård AB, glädjande nog har boendechefen i verksamheten deltagit aktivt i mätningen. I uppgifterna ovan och vidare kommande uppgifter avser resultaten för de båda kommunerna verksamheten LUNA. I kommande mätningar kan kommunerna ha flera boendealternativ i sin egen boendekedja, men det blir en utmaning för framtiden. Av förklarliga skäl är utskrivning ur verksamheten inte ännu en stor företeelse, men med tanke på ungdomarnas ålder så kommer det successivt öka och då ställa krav på kommunens förutsättningar gällande boende och möjlighet till arbete eller studier. Endast 8 ungdomar skrivs ut utifrån familjeåterförening, medan hela 12 ungdomar är avvikna. De avvikna barnen är något som uppmärksammas nationellt utifrån att ansvarsgränserna kring dessa är otydliga. I Skaraborg upplever boendecheferna att de i regel har kännedom kring var de avvikna barnen har förflyttat sig, men det är ändock en uppgift som kan vara värd att följa över tid. 9

10 Bakgrundsmått individ Av de som svarat på enkäten är 114 pojkar och 14 flickor. De flesta som svarat (89 st) är mellan år. 37 st. är mellan 12 och 15 år. 69 av de som svarat är asylsökande medan 59 st har ett permanent uppehållstillstånd. 85 av de svarande har varit i Sverige mindre än 12 månader. 28 mer än månader och 15 mer än 24 månader. Svaren är fördelade enligt följande: Kommun Svar Totalt antal barn Essunga Gullspång Götene 7 7 Hjo 7 7 Karlsborg Lidköping LUNA Skara Skövde Tibro Tidaholm 8 10 Vara 9 12 Avslutad vård I de individuella enkäterna bedöms 14 individer ha skrivits ut ur verksamheten efter att passerat boendekedjan. Av dessa hade 8 gymnasiebehörighet, 6 hade ett eget kontrakt på bostad, 4 hade egen försörjning, 2 ett arbete eller en sysselsättning (utöver studier). Samtliga ungdomar vars insats avslutats har bosatt sig i den kommun som de ursprungligen anvisades till. 10

11 Redovisning av resultat utifrån utarbetade kvalitetsindikatorer Område Hälsa Det ligger i uppdraget för kommunernas boenden att medverka till att den placerade får tillgång till hälso- och sjukvård och tandvård samt bevaka att den placerade får sina behov inom dessa områden tillgodosedda 1. En förutsättning för att kunna bevaka behoven är att en grundläggande hälso- och tandvårdsundersökning görs. Utöver detta skall ensamkommande barn och unga få stöd av personalen i sin hälsosituation. Indikator Mått Den unge får tillgång till hälso- och sjukvård Andel som varit på hälsoundersökning sedan ankomst till Sverige. Den unge får tillgång till tandvård. Andel som haft en tandvårdskontakt sedan ankomst till Sverige Den unge får stöd gällande sin hälsa. Andels om svarat mycket bra eller bra frågan om personalen är ett stöd när det gäller hälsan. Procent Faktiskt antal Procent Faktiskt antal Procent Faktiskt antal Kommun Essunga / / /11 Gullspång 93 13/ / /14 Götene 100 7/ /7 29 2/7 Hjo 100 7/ /7 71 5/7 Karlsborg 64 7/ / /11 Lidköping / / /10 LUNA 64 9/ / /14 Skara 75 9/ / /12 Skövde 80 12/ / /15 Tibro / / /10 Tidaholm 100 8/ /8 75 6/8 Vara 89 8/9 56 5/9 50 4/8 Totalt Skaraborg 87% 111/128 79% 101/128 69% 88/128 Kommentarer: Av de som svarat har 79 personer kontakt med hälso-sjukvården på grund av fysisk ohälsa, motsvarande uppgift kring psykisk ohälsa är 27 personer. Vidare uppges 14 ungdomar ha andra biståndsbedömda insatser inom socialtjänsten. Det visar sig att de allra flesta ungdomar sedan ankomst genomgått hälsoundersökning och haft en tandläkarkontakt. Vid mättillfället var en del ungdomar väldigt nyanlända till kommunen, vilket kan förklara den större delen av de som svarat nej på den frågan. Sedan mätperioden avslutats upplever boendecheferna i vissa kommuner en ökad väntetid både vad gäller hälsoundersökning och tandläkarkontakt. 1 SOSFS 2003:20 Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om hem för vård eller boende. 11

12 Vad beträffar upplevelse av personalens stöd när det gäller hälsan behöver de svaren analyseras kommunvis. Vissa ungdomar som kommit längre i boendekedjan har svarat lågt på den frågan, vilket av boendecheferna tolkas som att de inte upplever ett behov av stöd. Sammanfattningsvis får 69% i nöjdhet kring personalens stöd betraktas som ett gott resultat. Skillnaderna mellan kommuner inbjuder till erfarenhetsutbyte. 12

13 Område Utbildning och fritid Enligt socialtjänstlagen ska socialnämnden verka för att de barn som vistas på HVB får tillgång till lämplig utbildning (6 kap 7 SoL) 2. Detta gäller för ensamkommande barn liksom för andra placerade barn. Under asyltiden har ensamkommande barn inte skolplikt däremot har de rätt att gå i skolan om de önskar det. IVO:s sammanställning ifrån tillsyn har visat att samarbetet mellan HVB och skolan ibland har fungerat sämre runt icke-skolpliktiga barn, och då särskilt ensamkommande barn som går i gymnasiet 3. Det är därför av vikt att det finns ett samarbete mellan HVB och skolan. När det gäller HVB för ensamkommande betonas vikten av att få tillgång till läxhjälp och annat stöd i skolgången av personal 4. Indikator Mått Tillgång till skolgång eller annan sysselsättning Andel inskrivna i skolan I % Tillgång till stöd i skolgången. Samverkan Stimulerande fritid. Kommun Skolnärvaro på enheten under september Procent Orsak till frånvaro Ogi ltig Omfattning av skolstöd i boendet På vilket sätt stödet erbjuds. Andel som uppgett att de är mycket nöjda eller nöjda med stöd från personal gällande skola Andel som uppgett att de är mycket nöjda eller nöjda med sin fritid. Essunga / Varje dag Egen regi 9/11 82 JA 7/11 64 Skövde / 15 Boendet har regelbunden samverkan med skolan Antal Giltig Gullspång 93 13/ Varje dag Egen regi 12/ 86 JA 7/ Götene 100 7/ Flera ggr Egen regi 2/7 29 JA 0/7 0 /v. Hjo 100 7/ Egen regi 6/7 86 JA 4/7 57 Flera ggr /v. Karlsborg / Flera ggr Egen regi 8/11 73 JA 6/11 55 /v. Lidköping Ideellt / Varje dag Egen regi/ 8/10 80 JA 10/ LUNA 86 12/ Varje dag Egen regi/ 10/ 71 JA 6/ Ideellt Skara 67 8/ Varje dag Ideellt 7/12 58 JA 5/12 42 Tibro / 10 Tidaholm Flera Egen regi 7/15 47 JA 5/15 33 ggr/v Varje dag Egen regi 8/10 80 JA 8/ / Varje dag Egen regi 7/8 88 JA 4/8 50 Vara 100 9/ Flera ggr/v. Totalt / 128 Skaraborg / 128 Egen regi 5/9 56 JA 5/ / Socialtjänstlagen (2001:453) 3 Inspektionen för vård och omsorg (2013) Vad har vi sett? Resultat från inspektioner av HVB för barn och unga och bostäder enligt 9 8 LSS. 4 Socialstyrelsen; Barn och unga i familjehem och HVB Handbok om socialnämndens ansvar och uppgifter. (2012) 13

14 Kommentarer: Majoriteten av de barn och unga som svarat går på gymnasiets introduktionsprogram (69 st) eller i grundskolan (39 st). Det stora flertalet av ungdomarna är inskrivna i skolan (94%), ungdomsgruppen har vidare en relativt hög närvaro i skolan och övervägande delen av frånvaron är dessutom giltig. Strukturell samverkan mellan boendet och skolan förekommer i samtliga kommuner. Läxhjälp tillhandahålls på boendena antingen varje dag eller flera dagar i veckan. Stödet erbjuds i samtliga kommuner i egen regi, men i vissa kompletteras det med externt samarbete. Ungdomarna är i hög grad nöjda med det stöd som personalen erbjuder när det gäller skolgången. I likhet med frågorna kring ungdomarnas nöjdhet gällande hälsan framgår inte heller här ungdomens upplevda behov av stöd. En analys på kommunnivå kan visa att ungdomar med ökad längd i Sverige och stor självständighet svarat lågt på nöjdheten, men svaret kan tolkas som att ungdomen inte upplever ett behov av stöd. Fritidssituationen förefaller vara ett aktuellt utvecklingsområde i flertalet kommuner. Olikheterna i resultatet inbjuder till närmare erfarenhetsutbyte mellan kommunerna i Skaraborg. 14

15 Område Känslo- och beteendemässig utveckling - delaktighet Vad gäller delaktighet har IVO:s konstaterat i sin sammanställning av tillsyn över HVB att ensamkommande barn och unga i låg utsträckning känner till sin genomförandeplan samt upplevde låg delaktighet i vården, lägre delaktighet än andra placerade barn 5. När det gäller trygghet upplevde placerade ensamkommande barn och unga också en större otrygghet än andra placerade barn på HVB. Området Känslo- och beteendemässig utveckling är indelat i underrubrikerna: Delaktighet och Trygghet. * De som svarat i Götene bor samtliga i satellitlägenhet. Indikator Delaktighet Mått Andel som har en aktuell genomförandeplan. Andel unga som varit delaktiga i genomförandeplanen Regelbundna husmöten på boendet. Andel som anger instämmer helt Procent Faktiskt antal Procent Faktiskt antal Ja/Nej/Delvis eller instämmer delvis när det gäller inflytande på aktiviteter på Kommun boendet. Essunga 45 5/ /11 Ja 45 5/11 Gullspång 93 13/ /14 Ja 71 10/14 Götene 100 7/ /7 * 57 4/7 Hjo 100 7/7 57 4/7 Ja 71 5/7 Karlsborg 64 7/ /11 Ja 73 8/11 Lidköping / /10 Ja 80 8/10 LUNA / /14 Ja 79 11/14 Skara 25 3/ /12 Delvis 58 7/12 Skövde 80 12/ /15 Ja 40 6/15 Tibro /10 0 0/10 Ja 60 6/10 Tidaholm 0 0/8 0 0/8 Nej 75 6/8 Vara 89 8/9 44 4/9 Delvis 56 5/9 Totalt Skaraborg 74% 95/128 49% 63/128-64% 81/ Vad tycker barnen? Barns och ungdomars uppfattning om sin trygghet och delaktighet i HVB och LSS-boenden under

16 Område Känslo- och beteendemässig utveckling - trygghet Indikator Trygghet Mått Kommun Andel som upplever att reglerna på boendet är lätta att förstå Procent Faktiskt antal Andel som upplever att de får viktig information av personalen på ett språk som de förstår. Procent Faktiskt antal Andel som instämmer helt eller instämmer gällande upplevd trygghet i boendet/lägenheten Procent Faktiskt antal Andel som instämmer helt eller delvis på frågan: Personalen bemöter mig på ett bra sätt. Procent Faktiskt antal Hjo 86 6/7 71 5/7 71 5/7 86 6/7 Essunga 45 5/ / / /11 Gullspång 79 11/ / / /14 Götene /7 43 3/7 71 5/7 Karlsborg 82 9/ / / /11 Lidköping 80 8/ / / /10 LUNA 93 13/ / / /14 Skara 83 10/ / / /12 Skövde 60 9/ / / /15 Tibro 80 8/ / / /10 Tidaholm 75 6/8 88 7/8 88 7/8 88 7/8 Vara 56 5/9 78 7/9 75 6/9 67 6/9 Totalt Skaraborg 75% 91/121 80% 103/ % 99/128 77% 99/128 Kommentarer: I likhet med IVO;s erfarenheter är delaktighet ett utvecklingsområde även i Skaraborg. Frågan har emellertid tolkats olika i kommunerna när det gäller genomförandeplan. De kommuner som har låga siffror när det gäller ungdomar med genomförandeplan har avsett genomförandeplan upprättad efter handläggarens utredning. Det är i och för sig ett utvecklingsområde hur genomförandeplanerna skall utarbetas och arbetas med under tiden som utredning sker. Även ungdomarnas upplevda delaktighet i genomförandeplanen skulle kunna utvecklas ytterligare. I svarsalternativen fanns även delvis med vilket 33 ungdomar (26%) svarat, vilket ger att i vart fall ¾ av ungdomarna varit delaktiga eller delvis delaktiga i sin genomförandeplan. Personalens bemötande och upplevelse av trygghet får ett relativt sett högt betyg. Vidare förefaller de flesta uppleva reglerna på boendet som begripliga och att de får viktig information på ett språk som de förstår. Vad beträffar husmöten och dess mått på delaktighet har en del kommuner valt en annan inriktning med varianter på individuella möten med varje ungdom som ett alternativ till husmöte. En problematik med husmöte när verksamheterna expanderar snabbt är bristen på tolkar som råder. 16

17 Område Familj och sociala relationer När det gäller familj och sociala relationer har ensamkommande barn och unga alla lämnat nära familj och betydelsefulla sociala relationer bakom sig. Forskning har visat att möjligheten att återknyta och upprätthålla kontakt med familjen ger ett viktigt känslomässigt stöd och en form av social familjegemenskap även om det sker på distans 6. Många barn och ungdomar har också önskan om att hjälpa sin familj samtidigt som de tvingas förhålla sig till att det kan vara svårt för dem att ge den hjälp som behövs och efterfrågas. Det skapar mycket känslor hos barnen som de behöver få stöd och hjälp med ifrån vuxna. Indikator Möjligheter till stöd av viktiga vuxna. Samverkan med viktiga vuxna Mått Andel som upplever att personalen är ett stöd i kontakten med familjen. Antal kontaktpersoner i personalen sedan ankomst. Kommunen har regelbundet samverkan med gode män. Kommun Procent Faktiskt antal Antal Ja/Nej/delvis. Essunga 45 5/11 2,23 Ja Hjo 57 4/7 1,28 Ja Gullspång 36 5/14 1,78 Ja Götene 0 0/7 4,8 Nej* Karlsborg 27 3/11 1,18 Ja Lidköping 30 3/10 2,7 Ja LUNA 43 6/14 2,15 Ja Skara 58 7/12 1,0 Delvis Skövde 53 8/15 3,5 Delvis Tibro 30 3/10 1,8 Nej Tidaholm 13 1/8 2,0 Ja Vara 11 1/9 1,3 Ja Totalt Skaraborg 36% 46/128 2,14 - *Kommunen endast haft satellitlägenheter, inskrivna personer är då över 18 år. 6 Melander, Stretmo, Får jag vara med? Erfarenheter av ensamkommande barn och ungdomar i Göteborgsregionen och arbetet med denna grupp, FoU i Väst,

18 Kommentarer: Att endast en tredjedel av ungdomarna upplever att personalen är ett stöd i kontakten med familjen är antagligen en uppgift som kräver en fördjupad analys med andra metoder än ett enkätverktyg. I likhet med tidigare frågor så finns ingen uppgift om ungdomens upplevelse av behov av stöd i kontakten med familjen. Vissa ungdomar önskar inte någon kontakt med familjen och andra saknar helt familj. Inom ramen för analysen av uppgifterna förde boendecheferna vidare en diskussion kring rollfördelning kring målgruppen, där ansvaret för exv familjeåterförening snarare kan sägas ligga på antingen handläggande socialsekreterare eller god man/särskild förordnad vårdnadshavare. 18

19 Område Klara sig själv Indikator Samhällsinformation Mått Andel som instämmer helt eller delvis på frågan om personalen är ett stöd för att lära sig viktig information om samhället. Andels om uppger att de haft ett sommarjobb. Andel som uppger att deras situation har förbättrats sedan ankomst till Sverige. Kommun Procent Faktiskt antal Procent Faktiskt antal Procent Faktiskt antal Essunga 56 6/ / /11 Hjo 86 6/7 57 4/7 86 6/7 Gullspång 79 11/ / /14 Götene 14 1/7 71 5/7 43 3/7 Karlsborg 73 8/ / /11 Lidköping 70 7/ / /10 LUNA 79 11/ / /14 Skara 67 8/ / /12 Skövde 60 9/ / /15 Tibro 70 7/10 0 0/ /10 Tidaholm 0 0/8 0 0/8 13 1/8 Vara 56 5/9 11 1/9 56 4/9 Totalt Skaraborg 61% 79/128 36% 46/128 66% 84/128 Kommentar: Med tanke på bakgrundsvariabler kring de svarande gällande tid i Sverige och PUT så får 46 personer med ett sommarjobb anses som en mycket hög siffra. Det tyder på en god ambitionsnivå att hjälpa ungdomarna till denna viktiga kontakt med omvärlden. Förövrigt lämnar resultatet en del frågetecken och behov av utveckling och fördjupning kring att en tredjedel av ungdomarna inte upplever att personalens stöd i att lära sig saker som samhället som tillräckligt. Vidare uppger en tredjedel av ungdomarna en oförändrad eller försämrad upplevelse av sin totala livssituation. 19

20 Avslutande kommentarer: Det går inte att komma ifrån att ensamkommande barn är ett oerhört intressant och spännande verksamhetsområde att arbeta med. De ensamkommande barnen är å ena sidan att betrakta som barn placerade i samhällsvård, men å andra sidan är de helt vanliga barn. I kontakt med barnen och deras historia möter personalen vår nutidshistoria i form av världens oroshärdar och flyktingströmmar samtidigt som varje enskilt barn bär sin unika livshistoria, drömmar och mål. Organiseringen runt varje barn vittnar vidare om utmaningar, istället för ett tudelat föräldraskap föredelat mellan en mamma och en pappa, har de här barnen kanske 5-6 personer som är att betrakta som någon form av föräldrarepresentant. När ansökan till föreliggande projekt formulerades i maj 2013 hade Skaraborgs Kommuner ungefär 160 ensamkommande barn, vid mätpunkten den sista september 2014 var motsvarande uppgift 352, men då är Grästorp och Falköpings mottagande inte medräknat. De ensamkommande barnen ökar snabbt i antal, därmed ökar också socialtjänstens personal som sysselsätts med att stödja dessa barn till en god start här i Skaraborg. Att mätningen genomförts i en verksamhet som varit föremål för en sådan extrem expansion bör vara ett tecken på att modellen är genomtänkt och användbar. Att följa målgruppen utifrån antal, ålder, plats i boendekedjan samt avslutad vård borde vara intressant utifrån planering av verksamhetens innehåll samt i förhållande till andra samhällsaktörer. Hittills har relativt få ungdomar skrivits ut ur verksamheten som utifrån att vården avslutats. Att notera är att samtliga valt att bo kvar i den kommun de placerats. Framgent bör behov av träningslägenheter och satellitlägenheter bli successivt större. Svaren i brukarundersökningen ger i stort anledning att vara stolt och nöjd över verksamheterna i Skaraborg. Hälsoundersökningar och tandvårdskontakt har genomförts i mycket hög utsträckning, ungdomarna går i skolan och har låg frånvaro, vidare upplever ungdomarna kring många aspekter stort stöd från personalen och en oerhört stor trygghet i boendemiljön. Brukarundersökningen ger en hel del svar, men ställer också en del frågor med behov av fördjupad analys: Kring flera aspekter efterfrågas ungdomarnas upplevelse kring personalens stöd, med ungdomarnas behov av stödet efterfrågas inte. Finns det variationer i ungdomarnas behov av stöd utifrån deras tid i Sverige? Finns det andra faktorer som påverkar ungdomarnas upplevelse av personalens stöd? Ungdomarnas svar kring upplevelser av personalens stöd beträffande sin hälsa varierar mellan kommunerna. Vad kan det bero på? Aspekten hälsa kan vara ett område där erfarenhetsutbyte mellan kommunerna kan vara lämpligt. Ungdomarnas nöjdhet med sin fritidssituation är bristfällig. Flera kommuner betraktar det som ett utvecklingsområde. Olikheterna i resultatet inbjuder till närmare erfarenhetsutbyte mellan kommunerna i Skaraborg. 20

21 Upplevd delaktighet hos ungdomarna skulle eventuellt kunna bli något bättre. Kan arbetet med genomförandeplaner utvecklas i riktning mot ökad delaktighet? Hur kan ungdomarna överlag göras mer delaktiga i boendemiljön? Kontakt med sin familj, de sk transnationella relationerna, är i forskning belagd som en av de stora framgångsfaktorerna för en lyckad integration. Att endast en tredjedel av ungdomarna upplever att personalen är ett stöd i kontakten med familjen är att betrakta som ett utvecklingsområde. Vem är lämpligt att ge ungdomen stöd med detta? På vilket sätt? Fördjupning, kunskapsinhämtning och erfarenhetsutbyte är eftersträvansvärt. Vad betyder det att en tredjedel av ungdomarna uppger en oförändrad eller försämrad total livssituation? 2014 års mätning är den första i Skaraborg och genomförandet har skett i projektform. Inom ramen för projektet har ambitionen varit en implementering i befintliga strukturer. I skrivandets stund hanteras förslag till permanent modell och fortsätta mätningar av Skaraborgs socialchefer. Förhoppningen är att genomföra motsvarande mätning i Skaraborgs samtliga kommuner årsvis framöver. Rapporten har formats i samarbete mellan projektets båda projektledare Ann-Kristin Böge Sjödell och Monica Johansson, med stort stöd av projektets arbetsgrupp, styrgrupp samt Skaraborgs nätverk av boendechefer för ensamkommande barn. Frågor kring rapporten besvaras av 21

Stöd för inmatning i enkät 1 - kommun och verksamhet.

Stöd för inmatning i enkät 1 - kommun och verksamhet. Stöd för inmatning i enkät 1 - kommun och verksamhet. SYSTEMATISK UPPFÖLJN ING ENSAMKOMMANDE BARN OCH UNGA I SKARABORG 2014. S K A RABORG S KOMMUNALFÖR BUND FoU Inledning... 3 Instruktioner för enkät 1

Läs mer

Stöd för inmatning i enkät 2 Ensamkommande barn och unga i kommunens boenden.

Stöd för inmatning i enkät 2 Ensamkommande barn och unga i kommunens boenden. Stöd för inmatning i enkät 2 Ensamkommande barn och unga i kommunens boenden. SYSTEMATISK UPPFÖLJN ING ENSAMKOMMANDE BARN OCH UNGA I SKARABORG 2014. S K A RABORG S KOMMUNALFÖR BUND FoU Inledning... 4 Instruktioner

Läs mer

Socialtjänstens arbete med ensamkommande barn och unga en vägledning

Socialtjänstens arbete med ensamkommande barn och unga en vägledning Socialtjänstens arbete med ensamkommande barn och unga en vägledning Ensamkommande barn och ungdomar olika aktörers ansvar och uppdrag Kommunsamverkan kring ensamkommande barn och unga i Göteborgsregionen

Läs mer

Resultat Mål och mått hösten 2015 Det goda livet för sjuka äldre i Skaraborg 2015

Resultat Mål och mått hösten 2015 Det goda livet för sjuka äldre i Skaraborg 2015 Resultat Mål och mått hösten 205 Det goda livet för sjuka äldre i Skaraborg 205 Mått Andel behandlingsansvarig läkare 20,0% 00,0% Västra Skaraborg 80,0% 60,0% 40,0% 20,0% våren 203 hösten 203 våren 204

Läs mer

Rapport Brukarundersökning personer med funktionsnedsättning (LSS) 2012

Rapport Brukarundersökning personer med funktionsnedsättning (LSS) 2012 www.ljungby.se Rapport Brukarundersökning personer med funktionsnedsättning (LSS) 2012 Innehållsförteckning Innehållsförteckning...2 Brukarundersökning personer med funktionsnedsättning (LSS) 2012...3

Läs mer

Integrationsenheten Haparanda Stad

Integrationsenheten Haparanda Stad Integrationsenheten Haparanda Stad Verksamhetsbeskrivning Innehåll Verksamhetsbeskrivning... 3 Överenskommelse med Migrationsverket... 3 Integrationsenheten... 3 Kvalitetsarbete... 3 Mottagning och integration

Läs mer

Kartläggning av arbetet med barn och unga i samhällsvård i Stockholms län 2012 Cecilia Löfgren

Kartläggning av arbetet med barn och unga i samhällsvård i Stockholms län 2012 Cecilia Löfgren Rapport 2013 Kartläggning av arbetet med barn och unga i samhällsvård i Stockholms län 2012 Cecilia Löfgren rapport 2013-04-10 2(13) Innehållsförteckning 1. Bakgrund... 4 2. Metod... 4 3. Sammanfattning...

Läs mer

Handlingsplan för Strömstads kommuns mottagande och integrationsarbete av nyanlända/flyktingar

Handlingsplan för Strömstads kommuns mottagande och integrationsarbete av nyanlända/flyktingar Handlingsplan för Strömstads kommuns mottagande och integrationsarbete av nyanlända/flyktingar 2017 2019 Innehåll 1. Bakgrund 3 2. Lagstiftning regler begrepp 3 3. Vision och Mål 2030: Det goda livet hela

Läs mer

Riktlinjer för bistånd till ensamkommande barn. 1 Inledning... 3

Riktlinjer för bistånd till ensamkommande barn. 1 Inledning... 3 RIKTLINJE Riktlinjer för bistånd till ensamkommande barn Innehållsförteckning 1 Inledning... 3 2 Särskilda förutsättningar... 3 2.1 Barns behov i centrum - BBIC... 3 2.2 Evidensbaserad praktik... 3 3 Jourhem...

Läs mer

BESLUT. Ärendet Ansökan om överflyttning av ärende från Malmö stad till Trelleborgs kommun

BESLUT. Ärendet Ansökan om överflyttning av ärende från Malmö stad till Trelleborgs kommun BESLUT inspektionen för vård och omsorg 2014-03-14 Dnr 8.7.4-44536/2013 1(4) Avdelning mitt Solveig Segerholm SoIveig.Segerholm@ivo.se Sökande Malmö stad Stadsområdesnämnd Söder 205 80 Malmö Motpart Trelleborgs

Läs mer

Slutrapportering 37-medel för insatser med stöd av ersättning enligt förordningen (2010:1122) beredskap och kapacitet samt regional samverkan

Slutrapportering 37-medel för insatser med stöd av ersättning enligt förordningen (2010:1122) beredskap och kapacitet samt regional samverkan a Slutrapportering 37-medel för insatser med stöd av ersättning enligt förordningen (2010:1122) beredskap och kapacitet samt regional samverkan Sökande: Skaraborgs kommunalförbund Insats (rubrik): Systematisk

Läs mer

Remissvar till Ds 2016:21, Ändringar i fråga om sysselsättning och kommunplacering av ensamkommande barn

Remissvar till Ds 2016:21, Ändringar i fråga om sysselsättning och kommunplacering av ensamkommande barn Sida 1/6 Ert datum Er beteckning A2016/01333/I Regeringskansliet Arbetsmarknadsdepartementet Remissvar till Ds 2016:21, Ändringar i fråga om sysselsättning och kommunplacering av ensamkommande barn Sammanfattning

Läs mer

Bred delaktighet, samarbete och samråd. Socialdepartementet

Bred delaktighet, samarbete och samråd. Socialdepartementet Bred delaktighet, samarbete och samråd Förändrade förutsättningar 2014 sökte 7049 ensamkommande barn asyl i Sverige. 2015 sökte 35 369 ensamkommande barn asyl. Prognos för 2016 27 000 ensamkommande. 2014

Läs mer

Ensamkommande barn och unga

Ensamkommande barn och unga 2011-05-11 SIDAN 1 Ensamkommande barn och unga Vad gör socialtjänsten? Ingrid Persson enhetschef, Rinkeby-Kista stadsdelsförvaltning, Stockholm telefon 08 508 01 360 ingrid.persson@stockholm.se Föräldrakontakt.

Läs mer

för Ensamkommande barn

för Ensamkommande barn Information från Överförmyndare i Samverkan Hultsfred/Högsby/Oskarshamn/Mönsterås om God man för Ensamkommande barn Överförmyndaren är en kommunal tillsynsmyndighet över kommunens gode män, förvaltare

Läs mer

Sekreterare Eric Styffe

Sekreterare Eric Styffe Datum: kl 10:00 Plats: Socialkontoret, Gullspång Ordförande Per-Arne Brandberg Sekreterare Eric Styffe Vid ordinarie ledamots förhinder kontaktas i första hand personlig ersättare. Vid dennes förhinder

Läs mer

Älvens grupphem - verksamhetsbeskrivning. 1 Övergripande mål och förhållningssätt. 2 Målgrupp

Älvens grupphem - verksamhetsbeskrivning. 1 Övergripande mål och förhållningssätt. 2 Målgrupp Älvens grupphem - verksamhetsbeskrivning 1 Övergripande mål och förhållningssätt Älvens grupphems mål är att ge ungdomarna en trygg, meningsfull och lärorik tid oavsett asylutredningens resultat. Målet

Läs mer

Systematisk uppföljning av placerade barn

Systematisk uppföljning av placerade barn Systematisk uppföljning av placerade barn Ann Christin Rosenlund Systematisk uppföljning av Stadskontoret Malmö placerade barn Utifrån forskning Utifrån kunskap om de lokala behoven Kvalitetsutveckling

Läs mer

Till: Socialnämnden. Rapport från kommunrevisorerna avseende granskning av ensamkommande barn och ungdomar

Till: Socialnämnden. Rapport från kommunrevisorerna avseende granskning av ensamkommande barn och ungdomar KARLSKOGA KOMMUN Kommunstyrelsen III KARLSKOGA KOMMUN ~ Revisionen 2013-02-18 Diariem ~~.Dc'J6 Kopia Han?I" s~.rm... '''~s.:''''...,,\.c.r ~. 2013-02- 2 6 Till: Socialnämnden För kännedom: Kommunfullmäktige

Läs mer

Rapport 2004:19 Hjälp i hemmet

Rapport 2004:19 Hjälp i hemmet Rapport 24:19 Hjälp i hemmet Vissa bistånds- och serviceinsatser inom äldre- och handikappsomsorgen i Västra Götalands län Inledning I förarbetena till den nya socialtjänstlagen (21:43), som trädde i kraft

Läs mer

- höja svarsfrekvensen - minst 90 % skall vara nöjda Syfte En temperaturmätning som signalerar hur våra brukare

- höja svarsfrekvensen - minst 90 % skall vara nöjda Syfte En temperaturmätning som signalerar hur våra brukare Brukarundersökning 2012 Uppdrag - enligt styrkortet Genomföra - brukarundersökning årligen - höja svarsfrekvensen - minst 90 % skall vara nöjda Syfte En temperaturmätning som signalerar hur våra brukare

Läs mer

Förslag till överenskommelse med Migrationsverket gällande mottagande av asylsökande ensamkommande barn

Förslag till överenskommelse med Migrationsverket gällande mottagande av asylsökande ensamkommande barn 14 15 16 Förslag till överenskommelse med Migrationsverket gällande mottagande av asylsökande ensamkommande barn Antalet ensamkommande asylsökande barn som kommer till Sverige ökar för varje år och har

Läs mer

Riktlinjer för bistånd till ensamkommande barn

Riktlinjer för bistånd till ensamkommande barn RIKTLINJE Riktlinjer för bistånd till ensamkommande barn Dokumentets syfte Syftet med riktlinjerna är att säkerställa att ensamkommande barn som placerats i Nacka kommun får en rättssäker handläggning.

Läs mer

Brukarundersökningar 2009 äldreomsorg, bistånd och anhörigstöd

Brukarundersökningar 2009 äldreomsorg, bistånd och anhörigstöd sida 1 (9) Brukarundersökningar 2009 äldreomsorg, bistånd och anhörigstöd sida 2 (9) SAMMANFATTNING... 3 BAKGRUND... 3 METOD... 3 RESULTAT... 3 HEMTJÄNST... 3 SÄRSKILT BOENDE OCH VÄXELVÅRD... 4 NÖJD-KUND-INDEX

Läs mer

Vad tycker barnen? Barns och ungdomars uppfattning om sin trygghet och delaktighet i HVB och LSS-boenden under 2013

Vad tycker barnen? Barns och ungdomars uppfattning om sin trygghet och delaktighet i HVB och LSS-boenden under 2013 Vad tycker barnen? Barns och ungdomars uppfattning om sin trygghet och delaktighet i HVB och LSS-boenden under 2013 Du får gärna citera Inspektionen för vård och omsorgs texter om du uppger källan, exempelvis

Läs mer

Överförmyndarens ansvar. God mans uppdrag och roll

Överförmyndarens ansvar. God mans uppdrag och roll Överförmyndarens ansvar God mans uppdrag och roll OLIKA MYNDIGHETERS ANSVAR Migrationsverket Länsstyrelserna Kommunerna Landstingen Inspektionen för vård och omsorg Socialstyrelsen Migrationsverket ansvarar

Läs mer

Kvalitetsnyckeltal 2014 verksamhet för personer med funktionsnedsättning Dnr VOO 2014/0409

Kvalitetsnyckeltal 2014 verksamhet för personer med funktionsnedsättning Dnr VOO 2014/0409 Vård- och omsorgsförvaltningen Tjänsteskrivelse 2014-12-01 1(5) Eva Henriksson 046-355365 eva.henriksson@lund.se Vård- och omsorgsnämnden Kvalitetsnyckeltal 2014 verksamhet för personer med funktionsnedsättning

Läs mer

När barn inte kan bo med sina föräldrar

När barn inte kan bo med sina föräldrar När barn inte kan bo med sina föräldrar Socialtjänstens uppföljning och kontakt med barn som bor i familjehem Du får gärna citera Inspektionen för vård och omsorgs texter om du uppger källan, exempelvis

Läs mer

Hur hanteras synpunkter och klagomål?

Hur hanteras synpunkter och klagomål? Hur hanteras synpunkter och klagomål? Resultat från inspektioner av HVB och LSS-verksamheter för barn och ungdomar 2013 Du får gärna citera Inspektionen för vård och omsorgs texter om du uppger källan,

Läs mer

Yrkesintroduktion för personal på HVB för barn och unga

Yrkesintroduktion för personal på HVB för barn och unga Yrkesintroduktion för personal på HVB för barn och unga Guide till webbaserat stöd YRKESINTRODUKTION FÖR PERSONAL PÅ HVB FÖR BARN OCH UNGA 1 Guide till webbaserat stöd Yrkesintroduktion för personal på

Läs mer

Kvalitet inom äldreomsorgen

Kvalitet inom äldreomsorgen Revisionsrapport* Kvalitet inom äldreomsorgen Mora kommun Februari 2009 Inger Kullberg Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning...3 2 Inledning och bakgrund...4 2.1 Revisionsfråga...5 2.2 Revisionsmetod...5

Läs mer

Enkätundersökning. riktad till enskilda inom handikapp- och psykiatriomsorgen 2014

Enkätundersökning. riktad till enskilda inom handikapp- och psykiatriomsorgen 2014 Enkätundersökning riktad till enskilda inom handikapp- och psykiatriomsorgen 2014 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING INLEDNING... 3 SYFTE... 3 UTFORMNING AV ENKÄTEN... 3 ÅRETS UNDERLAG... 4 MÅLVÄRDET... 4 RESULTAT

Läs mer

Företagsklimatet i Gullspångs kommun 2017

Företagsklimatet i Gullspångs kommun 2017 Företagsklimatet i s kommun 2017 Om undersökningen Lokalt företagsklimat 2017 s kommun Metod: webbenkät, postal enkät och telefonintervjuer under perioden januari-april 2017 Primär målgrupp: Företag med

Läs mer

Förstärkt familjehemsvård. Ansvar och roller när socialnämnden anlitar privata konsulentverksamheter

Förstärkt familjehemsvård. Ansvar och roller när socialnämnden anlitar privata konsulentverksamheter Förstärkt familjehemsvård Ansvar och roller när socialnämnden anlitar privata konsulentverksamheter Denna publikation skyddas av upphovsrättslagen. Vid citat ska källan uppges. För att återge bilder, fotografier

Läs mer

Arbetet kring ensamkommande. Halmstads kommun

Arbetet kring ensamkommande. Halmstads kommun www.pwc.se Revisionsrapport Christel Eriksson Cert. kommunal revisor Viktor Prytz Revisionskonsult Arbetet kring ensamkommande flyktingbarn Halmstads kommun Innehållsförteckning 1. Sammanfattning... 1

Läs mer

Så tycker brukarna med bostad med särskild service, personlig assistans samt boendestöd. En brukarundersökning genomförd mars 2012.

Så tycker brukarna med bostad med särskild service, personlig assistans samt boendestöd. En brukarundersökning genomförd mars 2012. Så tycker brukarna med bostad med särskild service, personlig assistans samt boendestöd. En brukarundersökning genomförd mars 2012. Oktober 2012 Sammanfattning Brukarundersökningen som genomfördes under

Läs mer

Att komma till Sverige som ensamkommande flykting ett mottagande med närhet i tanke och distans i handling?

Att komma till Sverige som ensamkommande flykting ett mottagande med närhet i tanke och distans i handling? Att komma till Sverige som ensamkommande flykting ett mottagande med närhet i tanke och distans i handling? Eva Nyberg, eva.nyberg@fou-sodertorn.se Åsa Backlund, asa.backlund@sollentuna.se Riitta Eriksson,

Läs mer

Departementspromemoria Ändringar i fråga om sysselsättning för asylsökande och kommunplacering av ensamkommande barn (Ds 2016:21)

Departementspromemoria Ändringar i fråga om sysselsättning för asylsökande och kommunplacering av ensamkommande barn (Ds 2016:21) Dnr 851-4734-2016 1 Arbetsmarknadsdepartementet 103 33 STOCKHOLM a.registrator@regeringskansliet.se Departementspromemoria Ändringar i fråga om sysselsättning för asylsökande och kommunplacering av ensamkommande

Läs mer

Genomförandet av mätningen 2015

Genomförandet av mätningen 2015 Genomförandet av mätningen 015 I sammanställningen redovisas resultaten från den enkät som genomfördes vid Socialförvaltningens Vuxensektion under 015. Enkäten utförs årligen. Enkäten riktades till alla

Läs mer

Verksamhetsuppföljning Kvarngatan 2014-01-30

Verksamhetsuppföljning Kvarngatan 2014-01-30 Verksamhetsuppföljning Kvarngatan 2014-01-30 Malin Rehnstam Kvalitetscontroller Sofia Spetz Avdelningschef Handläggarenheten Elisabeth Rubin MAS 1 INFORMATION OM VERKSAMHETEN Kvarngatans gruppboende ligger

Läs mer

KS Ärende 3. Nytt boende för ensamkommande barn

KS Ärende 3. Nytt boende för ensamkommande barn KS Ärende 3 Nytt boende för ensamkommande barn Tjänsteskrivelse 2014-10-20 KS 2014.0303 Handläggare: Sandra A Karlsson Ny överenskommelse avseende kommunens mottagande av ensamkommande barn Sammanfattning

Läs mer

Gode mannens uppgifter:

Gode mannens uppgifter: 2011-05-20 Riktlinjer / Checklista God man för ensamkommande barn Framtagen av arbetsgruppen överförmyndare och gode män i projektet Ensamkommande barn i Stockholms län. Beslutad av styrgruppen i projektet.

Läs mer

Socialstyrelsens tillsyn av missbruksvården och öppna jämförelser visar att uppföljning

Socialstyrelsens tillsyn av missbruksvården och öppna jämförelser visar att uppföljning Stöd till chefer vid implementering av lokal uppföljning inom missbruksoch beroendevården Socialstyrelsens tillsyn av missbruksvården och öppna jämförelser visar att uppföljning av verksamheternas resultat

Läs mer

Våld i nära relationer. Handlingsplan för socialnämnden 2011

Våld i nära relationer. Handlingsplan för socialnämnden 2011 Våld i nära relationer Handlingsplan för socialnämnden 2011 1 Utgångspunkter Enligt 5 kap 11 andra stycket socialtjänstlagen ska socialnämnden särskilt beakta att kvinnor som är eller har varit utsatta

Läs mer

Kontaktpersoner och kontaktfamiljer. - rekrytering och stöd

Kontaktpersoner och kontaktfamiljer. - rekrytering och stöd Kontaktpersoner och kontaktfamiljer - rekrytering och stöd Kontaktpersoner och kontaktfamiljer - rekrytering och stöd ISSN 1103-8209, meddelande 2003:23 Ansvarig: Britt Segerberg Text: Agneta Hornvik Omslagsbild:

Läs mer

Vägledning god man för ensamkommande barn.

Vägledning god man för ensamkommande barn. Vägledning god man för ensamkommande barn. God man för ensamkommande barn Varje ensamkommande asylsökande barn har rätt att få en god man som kan företräda barnet i Sverige. Det är överförmyndaren i den

Läs mer

Information till nya goda män för ensamkommande barn.

Information till nya goda män för ensamkommande barn. Överförmyndaren i Tingsryds kommun Box 88 362 22 TINGSRYD 0477-44 330 overformyndaren@tingsryd.se Välkommen till uppdraget som god man för ensamkommande barn För att hjälpa dig i ditt uppdrag som god man

Läs mer

Remissyttrande avseende betänkande Utbildning för elever i samhällsvård och fjärr- och distansundervisning (SOU 2012:76, U2012/6322/S)

Remissyttrande avseende betänkande Utbildning för elever i samhällsvård och fjärr- och distansundervisning (SOU 2012:76, U2012/6322/S) 2013-05-06 Dnr 10.1-7685/2013 1(8) Regeringskansliet Utbildningsdepartementet 103 33 Stockholm Remissyttrande avseende betänkande Utbildning för elever i samhällsvård och fjärr- och distansundervisning

Läs mer

Vägledning och checklista God man för ensamkommande barn

Vägledning och checklista God man för ensamkommande barn 2013-10-01 Rev. Vägledning och checklista God man för ensamkommande barn Framtagen av arbetsgruppen överförmyndare och gode män i projektet Ensamkommande barn i Stockholms län. Beslutad av styrgruppen

Läs mer

Gemensamma författningssamlingen avseende hälso- och sjukvård, socialtjänst, läkemedel, folkhälsa m.m.

Gemensamma författningssamlingen avseende hälso- och sjukvård, socialtjänst, läkemedel, folkhälsa m.m. Gemensamma författningssamlingen avseende hälso- och sjukvård, socialtjänst, läkemedel, folkhälsa m.m. ISSN 2002-1054, Artikelnummer xxxxxxxx Utgivare: Rättschef Pär Ödman, Socialstyrelsen Socialstyrelsens

Läs mer

Kvalitetskrav för daglig verksamhet och sysselsättning i Varbergs kommun

Kvalitetskrav för daglig verksamhet och sysselsättning i Varbergs kommun Kvalitetskrav för daglig verksamhet och sysselsättning i Varbergs kommun RIKTLINJER Följande kvalitetskrav för daglig verksamhet enligt lagen om stöd och service för vissa funktionshindrade (LSS) och för

Läs mer

Ett nytt ersättningssystem för mottagandet av ensamkommande

Ett nytt ersättningssystem för mottagandet av ensamkommande 1 (5) Socialchef Arbetsmarknadsdepartementet 103 33 Stockholm Dnr. A2016/01307I Ett nytt ersättningssystem för mottagandet av ensamkommande barn och unga Sammanfattning Hultsfreds kommun anser att förslaget

Läs mer

Omställning av Enheten för ensamkommande barn och ungdomar

Omställning av Enheten för ensamkommande barn och ungdomar Socialförvaltningen Socialtjänstavdelningen Tjänsteutlåtande Sida 1 (8) 2016-11-09 Handläggare Britt Lundkvist Telefon: 508 25 294 Till Socialnämnden 2016-11-22 Omställning av Enheten för ensamkommande

Läs mer

Nationellt system för uppföljning som kommunerna nu implementerar. Omfattning, förutsättningar och framtidsutsikter för privat utförd vård och omsorg

Nationellt system för uppföljning som kommunerna nu implementerar. Omfattning, förutsättningar och framtidsutsikter för privat utförd vård och omsorg Nationellt system för uppföljning som kommunerna nu implementerar Bakgrund *Socialtjänstlagen och Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade har bestämmelser om att kvaliteten i verksamheten

Läs mer

RIKTLINJER HANDLÄGGNING OCH DOKUMENTATION. funktionshinder LSS och SoL 2007-06

RIKTLINJER HANDLÄGGNING OCH DOKUMENTATION. funktionshinder LSS och SoL 2007-06 RIKTLINJER HANDLÄGGNING OCH DOKUMENTATION funktionshinder LSS och SoL 2007-06 Följande principer ligger till grund för alla insatser för funktionshindrade som erbjuds inom LSS och SoL: delaktighet genom

Läs mer

Samverkansavtal för vuxenutbildningen i Skaraborg

Samverkansavtal för vuxenutbildningen i Skaraborg Samverkansavtal för vuxenutbildningen i Skaraborg AVTALSPERIOD 2017-01-01--2018-12-31 SKARAB ORGS KO M MUNAL FÖRBUN D 2015-01-01 Samverkansavtal för Vuxenutbildning i Skaraborg Undertecknande kommuner

Läs mer

Nämnden anförde i remissvaren i huvudsak följande (de bilagor som omnämns har här utelämnats):

Nämnden anförde i remissvaren i huvudsak följande (de bilagor som omnämns har här utelämnats): BESLUT Justitieombudsmannen Lilian Wiklund Datum 2015-03-18 Dnr Sid 1 (5) Kritik mot Socialnämnden i Säters kommun, som beslutat att omplacera 16-åriga ensamkommande barn utan att barnen hade hörts i ärendet

Läs mer

Bostadsmarknadsenkäten 2014 Del 1 Läget på bostadsmarknaden

Bostadsmarknadsenkäten 2014 Del 1 Läget på bostadsmarknaden 2. Hur bedömer ni för närvarande kommunens bostadsmarknadsläge? I kommunen som helhet På centralorten/ i innerstan I kommunens övriga delar Essunga Underskott Underskott Balans Falköping Balans Underskott

Läs mer

Överförmyndarnämnden Budgetförslag 2015 2016 med plan för 2017-2018

Överförmyndarnämnden Budgetförslag 2015 2016 med plan för 2017-2018 1 Överförmyndarnämnden 2015 2016 med plan för 2017-2018 Rev 2015-05-15 Nämndens viktigaste mål för 2015 2016 Överförmyndarnämndens målarbete har rättssäkerhet och trygghet som fokusområden. Dessa begrepp

Läs mer

BESLUT. Ärendet Föranmäld tillsyn av HVB-hemmet Skogsro enligt 13 kap. 1 socialtjänstlagen

BESLUT. Ärendet Föranmäld tillsyn av HVB-hemmet Skogsro enligt 13 kap. 1 socialtjänstlagen T1_1 2010 v 1.0 BESLUT Tillsynsavdelningen Ingrid Bäcklund Pihlblad ingrid.backlund-pihlblad@socialstyrelsen.se 2012-03-12 Dnr 9.1-6190/2012 1(6) Skogsro AB Såggatan 3 920 70 Sorsele Huvudman Skogsro AB

Läs mer

Allmänna synpunkter på Socialstyrelsens förslag

Allmänna synpunkter på Socialstyrelsens förslag G2 2013 v 2.1 2014-01-23 Dnr 10.1-44318/2013 1(8) Avdelning sydväst Annelie Andersson annelie.andersson@ivo.se Socialstyrelsen Avdelningen för regler och behörighet Enheten för socialjuridik 106 30 Stockholm

Läs mer

Bakgrund Många barn föds in i en ogynnsam livssituation. Detta då deras föräldrar har problem som hämmar deras förmåga att på ett tillfredsställande sätt svara upp mot sina barns behov av omvårdnad och

Läs mer

Tillsyn av landstingen och kommunerna i Hallands län och Västra Götalands län

Tillsyn av landstingen och kommunerna i Hallands län och Västra Götalands län Tillsyn av landstingen och kommunerna i Hallands län och Västra Götalands län Redovisning av kartläggning av överenskommelser om samarbete och individuella planer för personer med missbruk eller beroende

Läs mer

Instruktioner för brukarundersökning inom individoch familjeomsorg (myndighetsutövning)

Instruktioner för brukarundersökning inom individoch familjeomsorg (myndighetsutövning) 2015-08-31 1 (7) Instruktioner för brukarundersökning inom individoch familjeomsorg (myndighetsutövning) För frågor om undersökningen, kontakta: Carolina Björkman, carolina.bjorkman@skl.se Introduktion

Läs mer

BESLUT. 2011-01-21 Dnr. Stora Långared 447 94 Vårgårda

BESLUT. 2011-01-21 Dnr. Stora Långared 447 94 Vårgårda jl Socialstyrelsen T/Region SydvästlSek2 Maria Björklund maria.bjorklund@socialstyrelsen.se BESLUT 2011-01-21 Dnr 1(14) Arken Vård och Behandling AB Stora Långared 447 94 Vårgårda Huvudman Arken Vård och

Läs mer

Arvode och omkostnadsersättning för förordnande som god man för ensamkommande barn beslutade eller senare

Arvode och omkostnadsersättning för förordnande som god man för ensamkommande barn beslutade eller senare Överförmyndarnämnden Socialförvaltningen Överförmyndarkontoret Namn Anders Hagander Tnr: 016-710 20 74 2017-06-12 Överförmyndarnämnden Eskilstuna Strängnäs Arvode och omkostnadsersättning för förordnande

Läs mer

Uppdrag att inrätta ett nationellt kunskapscentrum om ensamkommande barn och unga inom Socialstyrelsen

Uppdrag att inrätta ett nationellt kunskapscentrum om ensamkommande barn och unga inom Socialstyrelsen Regeringsbeslut II:1 2017-03-23 S2017/01863/FST (delvis) Socialdepartementet Socialstyrelsen 106 30 Stockholm Uppdrag att inrätta ett nationellt kunskapscentrum om ensamkommande barn och unga inom Socialstyrelsen

Läs mer

Huvudman Magelungen utveckling AB

Huvudman Magelungen utveckling AB T2_1 2010 v 1.0 BESLUT Tillsynsavdelningen Eva Stoor Karlberg eva.stoor-karlberg@socialstyrelsen.se 2012-04-16 Dnr 9.1-375/2012 1(6) Magelungen Utveckling AB Bondegatan 35 116 33 STOCKHOLM Huvudman Magelungen

Läs mer

Välkommen. Varvsgatan 8 374 35 Karlshamn. Telefonnummer: 0454-30 74 98

Välkommen. Varvsgatan 8 374 35 Karlshamn. Telefonnummer: 0454-30 74 98 Välkommen Varvet är ett boende för ensamkommande flyktingungdomar. Här bor både killar som väntar på svar angående uppehållstillstånd och killar som fått permanent uppehållstillstånd. På boendet bor killar

Läs mer

SKARABORG MELLAN VÄNERN & VÄTTERN

SKARABORG MELLAN VÄNERN & VÄTTERN SKARABORG MELLAN VÄNERN & VÄTTERN Vad drömmer du om? Många ångrar att de inte förverkligat sina drömmar och önskningar utan levt som andra förväntat sig av dem. Det blir lätt så. Stanna upp och tänk efter

Läs mer

Sociala nämndernas förvaltning 2014-11-19 Dnr: 2014/947-IFN-063 Yvonne Pettersson - snsyp01 E-post: yvonne.pettersson@vasteras.se

Sociala nämndernas förvaltning 2014-11-19 Dnr: 2014/947-IFN-063 Yvonne Pettersson - snsyp01 E-post: yvonne.pettersson@vasteras.se TJÄNSTESKRIVELSE 1 (2) Sociala nämndernas förvaltning 2014-11-19 Dnr: 2014/947-IFN-063 Yvonne Pettersson - snsyp01 E-post: yvonne.pettersson@vasteras.se Kopia till Individ- och familjenämnden Överenskommelse

Läs mer

Uppföljning och utvärdering av insatserna. Upplevd kvalitet av insatserna på Kvinnohemmet Rosen

Uppföljning och utvärdering av insatserna. Upplevd kvalitet av insatserna på Kvinnohemmet Rosen Uppföljning och utvärdering av insatserna Upplevd kvalitet av insatserna på Kvinnohemmet Rosen Sammanfattande bedömningar av socialsekreterare avseende pågående placeringar Pågående placering i januari

Läs mer

Nöjd-Kund-Undersökning (NKU) inom särskild handikappomsorg 2009

Nöjd-Kund-Undersökning (NKU) inom särskild handikappomsorg 2009 RAPPORT 1 (7) HANDLÄGGARE Utvecklingssekreterare Brita Havåsen TELEFON 0522-69 70 52 brita.havasen@uddevalla.se Nöjd-Kund-Undersökning (NKU) inom särskild 2009 Bakgrund Socialnämnden har i sitt måldokument

Läs mer

Vem gör vad i kommunen? Socialtjänsten

Vem gör vad i kommunen? Socialtjänsten Vem gör vad i kommunen? Socialtjänsten Olika myndigheters ansvar Kommunen Förhandla med kommunerna om mottagande Teckna överenskommelser Anvisa kommuner Pröva asylansökan och ersättning till kommuner Ansvar

Läs mer

IVO:s tillsyn av HVB för barn och unga 2014 och 2015

IVO:s tillsyn av HVB för barn och unga 2014 och 2015 IVO:s tillsyn av HVB för barn och unga 2014 och 2015 Lars Ericsson Karin Gunnervik Jessica Ingemansson Teman för HVB-tillsynen 2015 Nystartade verksamheter Registerkontroll - nationellt tema Dokumentationsgranskning

Läs mer

4 Ändrad organisation av boende för ensamkommande barn KS 2015/718 Föredragande: Karin Ahrle

4 Ändrad organisation av boende för ensamkommande barn KS 2015/718 Föredragande: Karin Ahrle Datum: kl 17:00 Plats: Nämndrummet Ordförande Carina Gullberg Sekreterare Britt-Marie Nilsson Vid ordinarie ledamots förhinder kontaktas i första hand personlig ersättare. Vid dennes förhinder kontaktas

Läs mer

ÖVERFÖRMYNDAREN Överförmyndaren i Sorsele kommun är ansvarig för att förordna en god man till de ensamkommande barnen som bor i Sorsele.

ÖVERFÖRMYNDAREN Överförmyndaren i Sorsele kommun är ansvarig för att förordna en god man till de ensamkommande barnen som bor i Sorsele. SORSELE KOMMUN BAKGRUND Sorsele kommun har tagit emot ensamkommande barn sedan februari 2007 utifrån avtal med Migrationsverket. Just nu har man ett avtal från den 11 januari 2010 gällande att ta emot

Läs mer

Mottagande av nyanlända flyktingar. i Västra Götalands län Rapport 2010:44

Mottagande av nyanlända flyktingar. i Västra Götalands län Rapport 2010:44 Mottagande av nyanlända flyktingar i Västra Götalands län Rapport 2010:44 Rapport 2010:44 ISSN 1403-168X Utgivare: Länsstyrelsen Västra Götalands län, enheten för social hållbarhet Grafisk form: malin.fasth.com

Läs mer

Socialtjänstens ansvar för ensamkommande barn frågor och svar

Socialtjänstens ansvar för ensamkommande barn frågor och svar PM 2015-11-02 Dnr x.x-xxxxxxxxxx/xxxx 1(8) Avdelningen för kunskapsstyrning för socialtjänsten Elisabet Svedberg elisabet.svedberg@socialstyrelsen.se Socialtjänstens ansvar för ensamkommande barn frågor

Läs mer

Uppföljning av leverantören Abraso stöd & omsorg AB

Uppföljning av leverantören Abraso stöd & omsorg AB SOCIALFÖRVALTNINGEN Handläggare Ola Jeremiasen Bengt Ehlin Datum 2015-11-11 Diarienummer SCN-2015-359 Socialnämnden Uppföljning av leverantören Abraso stöd & omsorg AB Förslag till beslut Socialnämnden

Läs mer

Förlängning av internavtal med Styrelsen Uppsala vård och omsorg avseende Villa Djurgården 2016-01-01 2016-12-31

Förlängning av internavtal med Styrelsen Uppsala vård och omsorg avseende Villa Djurgården 2016-01-01 2016-12-31 SOCIALFÖRVALTNINGEN Handläggare Edlund Johan Datum 2015-11-23 Diarienummer SCN-2015-0360 Socialnämnden Förlängning av internavtal med Styrelsen Uppsala vård och omsorg avseende Villa Djurgården 2016-01-01

Läs mer

Barnombudsmannens analys... 19

Barnombudsmannens analys... 19 Bakgrund... 3 Barnkonventionen... 3 Ensamkommande barn och unga i Sverige... 3 Ansvar för mottagandet... 3 Barns rättigheter... 4 Så gjorde vi... 5 Förhoppningar och farhågor om framtiden... 6 Asylprocess

Läs mer

Lokalt och regionalt utvecklingsstöd vem ska samverka och kring vad? Elite Grand Hotel Norrköping 11 april 2014

Lokalt och regionalt utvecklingsstöd vem ska samverka och kring vad? Elite Grand Hotel Norrköping 11 april 2014 Lokalt och regionalt utvecklingsstöd vem ska samverka och kring vad? Elite Grand Hotel Norrköping 11 april 2014 Vilka utmaningar står kommunerna och landstingen inför? Hög inströmning av barn svårt att

Läs mer

Kartläggning av kommunernas uppdrag till privata vårdgivare i samband med placering av personer med psykisk funktionsnedsättning

Kartläggning av kommunernas uppdrag till privata vårdgivare i samband med placering av personer med psykisk funktionsnedsättning Kan tydliga uppdrag förbättra livsvillkoren för personer med psykisk funktionsnedsättning? JANUARI Sociala enheten informerar 2009 Kartläggning av kommunernas uppdrag till privata vårdgivare i samband

Läs mer

Sammanfattning av utvärderingen av BoU-satsningen

Sammanfattning av utvärderingen av BoU-satsningen Sammanfattning av utvärderingen av BoU-satsningen Bakgrund Inom ramen för överenskommelsen mellan Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) och regeringen om stöd till en evidensbaserad praktik (EBP) för god

Läs mer

Svar från omsorgs-och arbetsmarknadsnämnden- Granskning av verksamheten för ensamkommande flyktingbarn

Svar från omsorgs-och arbetsmarknadsnämnden- Granskning av verksamheten för ensamkommande flyktingbarn TJÄNSTEUTLÅTANDE 1(6) Sektor arbete, trygghet och omsorg Diarienummer: OAN.2016.118 Datum: 2016-10-11 Verksamhetschef Individ- och familjeomsorgen Irene Blomqvist E-post: irene.blomqvist@ale.se Omsorgs-

Läs mer

Socialstyrelsens förslag till föreskrifter och allmänna råd om stödboende

Socialstyrelsens förslag till föreskrifter och allmänna råd om stödboende REMISSVAR 2016-03-18 Dnr 3.9:0100/16 Socialstyrelsen 106 30 STOCKHOLM Socialstyrelsens förslag till föreskrifter och allmänna råd om stödboende (Dnr 1953/2016) Inledning Förslaget behandlar föreskrifter

Läs mer

Kvalitet och rättssäkerhet i barnavårdsutredningar En granskning av barnavårdsutredningar i Skåne län

Kvalitet och rättssäkerhet i barnavårdsutredningar En granskning av barnavårdsutredningar i Skåne län Kvalitet och rättssäkerhet i barnavårdsutredningar En granskning av barnavårdsutredningar i Skåne län Sociala frågor Janka Fosstveit Titel: Utgiven av: Författare: Beställningsadress: Kvalitet och rättsäkerhet

Läs mer

Sida1. www.hassleholm.se. Välkommen. som god man för ensamkommande barn!

Sida1. www.hassleholm.se. Välkommen. som god man för ensamkommande barn! 1 Sida1 www.hassleholm.se Välkommen som god man för ensamkommande barn! 2 Välkommen Till ditt uppdrag som god man! Syftet med denna information är att ge dig, som nybliven god man en vägledning och ett

Läs mer

Ensamkommande barn i familjehem vägledning och stöd från Socialstyrelsen

Ensamkommande barn i familjehem vägledning och stöd från Socialstyrelsen Ensamkommande barn i familjehem vägledning och stöd från Socialstyrelsen Marie-Anne Karlsson Petra Rinman Anna Svennblad 2017-09-15 Kunskapscentrum för ensamkommande barn Vad är uppgiften? stimulera och

Läs mer

Vad tycker de äldre om särskilt boende i Götene?

Vad tycker de äldre om särskilt boende i Götene? Vad tycker de äldre om särskilt boende i Götene? Sammanställning av resultatet från den nationella brukarundersökningen inom särskilt boende 2014 Resultat Nationell brukarundersökning 2014 särskilt boende

Läs mer

Resultatet för Nässjö kommun är i stort likvärdigt med förra jämförelsen 2013.

Resultatet för Nässjö kommun är i stort likvärdigt med förra jämförelsen 2013. RAPPORT juni 2014 Analys av Öppna Jämförelser Brottsoffer Resultat och förbättringsområden Sammanfattning SKL och Socialstyrelsen har i år genomfört en tredje öppna jämförelser gällande Stöd till brottsoffer

Läs mer

Ändring av arvodesregler för ställföreträdare till ensamkommande asylsökande barn

Ändring av arvodesregler för ställföreträdare till ensamkommande asylsökande barn 4 Tjänsteutlåtande Dnr 1.1-291/2016 Sid 1 (9) 2016-11-29 ÖFN 2016-12-14 9.3 Handläggare Anna Nordin Larsson Tomas Sjölander Till Överförmyndarnämnden Ändring av arvodesregler för ställföreträdare till

Läs mer

Behovsplan för bostäder till nyanlända flyktingar

Behovsplan för bostäder till nyanlända flyktingar ARBETSMARKNADSFÖRVALTNINGEN Handläggare Egnell Eva Datum 2015-03-30 Diarienummer AMN-2015-0227 Arbetsmarknadsnämnden Behovsplan för bostäder till nyanlända flyktingar Förslag till beslut Arbetsmarknadsnämnden

Läs mer

inspektionen for vard och omsorg 2013-06-19 Dnr 8.4.2-17710/2013 1(4)

inspektionen for vard och omsorg 2013-06-19 Dnr 8.4.2-17710/2013 1(4) BESLUT inspektionen for vard och omsorg 2013-06-19 Dnr 8.4.2-17710/2013 1(4) Sydvast/Socialtjanst 1 Inger Ekh Inger.Ekh@ivo.sc Bergasa HVB AB Tornasvagen 11 314 98 Torup Arendet Tillsyn av HVB barn och

Läs mer

Här pratar de ju med mig - pojke 14 år om att vara på behandlingshem. Sociala frågor

Här pratar de ju med mig - pojke 14 år om att vara på behandlingshem. Sociala frågor Har institutionsvården för barn och unga i Skåne län god kvalitet? Rapport från tillsyn av hem för vård eller boende för barn och unga samt för barn och familj 2006-2008 Här pratar de ju med mig - pojke

Läs mer

BESLUT. Tillsyn av hem för vård eller boende (HVB) för barn och unga vid Lunden i Lidköping.

BESLUT. Tillsyn av hem för vård eller boende (HVB) för barn och unga vid Lunden i Lidköping. BESLUT Inspektionen vård och omsorg 2016-06-16 Dnr 8.4.2-1268/2016-21 1(6) Avdelning sydväst Karin Nyqvist Karin.Nyqvist@ivo.se Lidköpings kommun Social- och arbetsmarknadsnämnden 531 88 Lidköping [LIDKÖPINGS

Läs mer

Socialtjänstens arbete med ensamkommande barn - läget januari 2016

Socialtjänstens arbete med ensamkommande barn - läget januari 2016 2016-01-21 Dnr 10.5-29723/2015 1(5) Avdelningen för kunskapsstyrning för socialtjänsten Elisabet Svedberg elisabet.svedberg@socialstyrelsen.se Myndigheten för samhällsskydd och beredskap Socialtjänstens

Läs mer

Kvartalsrapport Asylsökande och nyanlända Kvartal 3:2016

Kvartalsrapport Asylsökande och nyanlända Kvartal 3:2016 1(8) KOMMUNLEDNINGSKONTORET Kvartalsrapport Asylsökande och nyanlända Kvartal 3:2016 Inledning Kvartalsrapport Asylsökande och nyanlända innehåller redovisning av antal asylsökande, antal personer inskrivna

Läs mer

Avtalsuppföljning av Villa Djurgården, Styrelsen Uppsala vård och omsorg

Avtalsuppföljning av Villa Djurgården, Styrelsen Uppsala vård och omsorg SOCIALFÖRVALTNINGEN Handläggare Ehlin Bengt Datum 2015-05-28 Diarienummer SCN-2015-0125 Socialnämnden Avtalsuppföljning av Villa Djurgården, Styrelsen Uppsala vård och omsorg Förslag till beslut Socialnämnden

Läs mer