Ulvsäterskolans likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling 2014

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Ulvsäterskolans likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling 2014"

Transkript

1 Ulvsäterskolans likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling 2014 Innehåll 1. Grunduppgifter 2. Utvärdering 3. Främjande insatser 4. Kartläggning 5. Förebyggande åtgärder 6. Rutiner vid kränkning 7. Bilagor 1

2 1. Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Grundskola, grundsärskola, grundsärskola med inriktning träningsskola, förskoleklass, fritidshem och tillsyn av barn över tolv år. (fortsättningsvis kommer grundsärskola med inriktning träningsskola benämnas träningsskola). Ansvariga för planen Rektor, biträdande rektorer och trygghetsteamet. Vår vision Alla barn i Sätras förskolor och skolor ska tillägna sig goda kunskaper, en stark självkänsla, tro på sin förmåga och utveckla en positiv framtidstro. Planen gäller till Elevernas delaktighet Elever på grundskolan och grundsärskolan har gjort en kartläggning av inomoch utomhusmiljön där de har skattat olika platser ur trygghetsaspekt och svarat på en trygghetsundersökning. Alla klasser och elevrådet har tillsammans med personalen gjort nya ordningsregler. Träningsskolans personal har kartlagt och tolkat vilka platser och situationer som kan uppfattas som otrygga av eleverna. Det handlar om miljön ute och inne, under skoltid och på fritidshemmet. Ett nära samarbete med vårdnadshavare är nödvändigt. Vårdnadshavarnas delaktighet Vårdnadshavarna har svarat på en enkät om skola och fritidshem. Skolrådet har tagit del av den nya planen. Personalens delaktighet Personalen på skolan har utvärderat den förra planen. De har också haft möjlighet att komma med synpunkter på förslaget till ny plan. De har deltagit i kartläggningen av elevernas trygghet ur ett vuxenperspektiv. Arbetslagen har även fått möjlighet att formulera förebyggande och främjande insatser utifrån sin kartläggning. Förankring av planen Trygghetsteamet presenterar den nya planen för personalen v.8 Klassläraren ansvarar för att planen presenteras för elever och vårdnadshavare. Planen finns på respektive skolenhets hemsida. 2

3 2. Utvärdering Beskriv hur fjolårets plan har utvärderats Personalen har diskuterat och kommit med synpunkter på planen samt utvärderat våra främjande och förebyggande åtgärder. Eleverna har utvärderat planen genom att svara på trygghetsundersökningen, resultatet visar hur väl våra insatser har fungerat. Elevrådet har inte utvärderat planen som planerat. Resultat av utvärderingen av fjolårets plan Vårt enkätverktyg som låg under skolportalen togs bort, vilket gjorde att vi inte kunde genomföra trygghetsundersökningen vårterminen Språket: Grundskolan målet var att minska förekomsten av svordomar och fula ord på raster, i korridorer och på fritidshem. Vi har tillsammans personal och elever, gjort nya skolregler. Personalen tyckte att vi hade för många regler och att vi inte hade några fungerande konsekvenser. Alla elever har kommit med förslag på nya regler. Elevrådet har sedan sammanställt förslagen som lämnades till trygghetsteamet för bearbetning. Konsekvensen när en elev bryter mot en regel är en prick. När eleven fått fem prickar får hen eftersittning i 25 minuter. Personalen gjorde en utvärdering efter en termin där alla var nöjda med resultaten, lugnare i korridoren, färre svordomar och fula ord, vilket i sin tur har lett till färre konflikter. I höstas när vi införde systemet var en del vårdnadshavare skeptiska. I april kommer även vårdnadshavare att få utvärdera pricksystemet och konsekvenserna. Främjande arbete: under läsåret har grundskola, grundsärskola och träningsskola haft många gemensamma aktiviteter som hela skolan deltagit i som värdegrundsfesten, ulvloppet, julsjung, vårsjung, elevrådets lekdagar mm. Främjande arbete har även skett i mindre grupper. Alfas förskoleklass har en gång i veckan träffat en grupp på träningsskolan där de har spelat spel tillsammans och fått lära sig teckenstöd. Alfas fyror har fått information av personal från träningsskolan och även haft tillfälle att hälsa på. Grundskola och träningsskola har besökt varandras lekplatser. Träningsskolans personal upplever att grundskolans elever genom att peka, skratta eller kommentera, ibland inte respekterar träningsskolans elever Gammas förskoleklass har haft ansvar för utemellis för ettor och tvåor, Alfas fyror har läst Emilböcker de skrivit själva för förskoleklass, ettor och tvåor. Betas treor har haft några gemensamma utflykter tillsammans med Lilla Sätras treor, de har brevvänner och fortsätter att brevväxla. Betas femmor har haft temaläsning där de har läst för ettor och tvåor för att främja relationer på rasterna. Elevrådet har genomfört en lekdag per termin där eleverna planerat och ansvarat för genomförandet. Betas femmor har varit till Stora Sätra på besök där äldre elever visat dem runt i lokalerna. Fritids har gemensamma uteaktiviteter på tisdageftermiddagar med alla avdelningar. Det är fem stationer som sköts av en vuxen så att alla barn kan delta. Grundskolan har i år har vi inte använt någon mångkulturell almanacka. 3

4 Träningsskolan har använt sig av den mångkulturella almanackan Insatsen om fortbildning för all personal, har genomförts. Vi hade en studiedag om normkritiskt tänkande och en om energi som bl. a tog upp neurologisk funktionsnedsätting. All personal på grundskolan har även haft en studiedag i BIG:s regi som startade vår ingång i den så kallade Gävlemodellen. Information om träningsskolan till nya 6-åringar har inte genomförts i Alfahuset. Årets plan ska utvärderas senast Beskriv hur årets plan ska utvärderas Vårdnadshavare och elevråd ges möjlighet att utvärdera planen innan höstlovet 2014, trygghetsteamet formulerar utvärderingsfrågor. Arbetslagens utvärdering av arbetet med de främjande och förebyggande åtgärderna ska vara klart senast v.43. Trygghetsteamet sammanställer utvärderingarna, v.44 Ansvarig för att årets plan utvärderas Biträdande rektorer och trygghetsteamet. 3. Främjande insatser 3.1. Gemensamma aktiviteter utifrån likabehandling Områden som berörs av insatsen Kränkande behandling, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, kön, sexuell läggning, ålder och könsidentitet. Målet är att genomföra gemensamma aktiviteter där vi blandar skolformerna, olika åldersgrupper och eleverna från de olika skolhusen för att stärka gemenskapen på skolan och motverka fördomar. Vid planering av de gemensamma aktiviteterna tas hänsyn till ovanstående sju diskrimineringsgrunder. Alla elever ska kunna delta på sina villkor. Insats Vi planerar gemensamma aktiviteter för skolan som värdegrundsfest, Ulvlopp, vårsjung och julsjung. Vi besöker varandras klasser och skolgårdar och gör gemensamma utflykter. Fritidshemmen ordnar lekar för hela skolan på tisdagar. De profilgrupper som ansvarar för de gemensamma aktiviteterna, t ex friluftsdag eller julsjung, planerar så att aktiviteten passar alla elever och ordnar eventuella alternativ. Ansvarig Skolans profilgrupper, utvecklingsledare, personal i fritidshemmen. Datum när det ska vara klart

5 3.2. Mångkulturell almanacka Områden som berörs av insatsen Etnisk tillhörighet och religion eller annan trosuppfattning Målet är att vi uppmärksammar olika sätt att fira högtider och helger utifrån elevgruppen. Utvärderas senast Insats Köpa in en mångkulturell almanacka till kulturgruppen som uppmärksammar kommande högtider på arbetsplatsträffarna en gång i månaden. På träningsskolan används den där förutsättningar finns. Ansvarig Kulturgruppen Datum när det ska vara klart Fortbildning personal Områden som berörs av insatsen Kränkande behandling, kön, könsidentitet, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning och ålder. Målet är att personalen ska öka sina kunskaper om diskrimineringsgrunderna, normkritiskt tänkande och hur fördomar uppstår. Uppföljning sker genom diskussion kring likabehandling efter fortbildning. Insats Utbildningsdag för personalen och uppföljning genom diskussion i grupper. Ansvarig Biträdande rektorer, personalutbildare Datum när det ska vara klart Elevrådets lekdagar Områden som berörs av insatsen Kränkande behandling, funktionsnedsättning och ålder. Målet är att vi kan göra roliga aktiviteter på rasten där vi blandar åldrar och skolformer. Elevrådet utvärderar lekrasterna på läsårets sista möte. Insats Elevrådet organiserar, bjuder in och ansvarar för några lekdagar per år. Då erbjuds olika aktiviteter och lekar. Ansvarig Elevrådet Datum när det ska vara klart

6 3.5. Information till nya sexåringar Områden som berörs av insatsen Funktionsnedsättning Nya elever får kunskap om träningsskolan och tillfälle att hälsa på. Lärarlaget på träningsskolan följer upp insatsen i nov 2014, tillsammans med ansvariga lärare i förskoleklass. Insats Träningsskolans lärare besöker förskoleklasserna på hösten och informerar om skolformen och olika sätt att kommunicera. Minst en gång under hösten bjuder träningsskolan in sexåringarna för att leka på träningsskolans gård. Ansvariga: Träningsskolans lärare Datum när det ska vara klart Flerspråkighet Områden som berörs av åtgärden Etnisk tillhörighet och funktionsnedsättning. Vi vill lyfta fram flerspråkighet som något positivt. Det handlar om talade språk men också alternativa sätt att kommunicera, som tecken och bilder. Utvärdering Insats Vi uppmärksammar att barn och vuxna på skolan har flera språk. Beroende på elevernas mognad uppmärksammar och reflekterar vi över våra sätt att kommunicera. Vid gemensamma samlingar, som t ex Lucia, tecknar vi till några sånger. I matsalen på Alfa och Beta ska det iordningställas en mångkulturella vägg. Ansvarig Alla lärarkategorier Datum när det ska vara klart Kartläggning Kartläggningsmetoder På träningsskolan har personalen tänkt över på vilka platser och i vilka situationer eleverna riskerar att känna sig otrygga. Det gäller ute och inne, under skoltid och på fritidshemmen. Personalen har i arbetslag utvärderat hur man arbetar med likabehandling. I förskoleklass, grundskola och grundsärskola har eleverna kartlagt otrygga platser inom- och utomhus, de har också svarat på en trygghetsundersökning på Internet. Personalen har diskuterat trygghet och likabehandling i arbetslagen. Vårdnadshavare ska i april svara på en enkät om trygghet och trivsel i skola och på fritidshem. Områden som berörs i kartläggningen Kränkande behandling, kön, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning, ålder och könsidentitet. 6

7 Hur eleverna har involverats i kartläggningen På träningsskolan har vuxna tolkat elevernas reaktioner och pratat med vårdnadshavare. I grundskola och grundsärskola har eleverna gjort en webbaserad trygghetsundersökning. På en karta över skolgården och skolhusen har de markerat otrygga områden samt lämnat egna kommentarer om vad som sker inom dessa områden. De har också diskuterat olika förslag på lösningar för att öka tryggheten. Hur personalen har involverats i kartläggningen I träningsskolan har man i arbetslag diskuterat vilka platser och situationer som kan vara otrygga. I alla skolformer har utvecklingsledarna och klasslärarna ansvaret för att undersökningarna genomförs. Resultat och analys Träningsskolan: Eleverna i har en begränsad förmåga att förstå och uttrycka sig. Det innebär att vuxna har ett extra stort ansvar att värna om elevernas lika värde. Man har haft svårt att hitta kartläggningsmaterial som passar elevgruppen. Den kartläggning vi gjort visar att riskmiljöer är: till och från matsal, slöjd, och gymnastiksal, i kapprum och inne i matsalen. Utomhus är sandlådan, förråden staket mot lekställning och gränsen mot grundskolans skolgård riskmiljöer, eleverna behöver extra tillsyn och ibland sysselsättning. Kartläggningen visar att skolans övriga elever numera känner sig mer trygga med träningsskolan, både ute och inne, vilket är ett framsteg. Vi tolkar det som att information och möten mellan vuxna och barn gett resultat. De flesta vårdnadshavarna är nöjda med den fysiska miljön och bemötande men, känner att de inte vet tillräckligt om trygghetsplanens innehåll. Grundskola och grundsärskola: Resultatet av kartläggningen visar att det finns en del områden på skolgården och inomhus där barnen känner sig otrygga. De tycker att det är bra att rastvärdarna bär västar för att synas bättre. Vårdnadshavare och elever har uttryckt att det ibland är en otrygg miljö på raster, fritidshem och i omklädningsrum. Det behöver skolan förbättra. Resultatet av trygghetsundersökningen i åk 4 och 5 visar att andelen mobbade elever på Ulvsäterskolan totalt är 3,8 % mot riksgenomsnittet 8,8 % och andelen elever som inte utsatts för några negativa handlingar alls under perioden på Ulvsäterskolan är 23,6 mot riksgenomsnittet 38%. För de lägre åldrarna finns inget riksgenomsnitt att jämföra med. 7

8 5. Förebyggande åtgärder 5.1. Språket Områden som berörs av åtgärden Kränkande behandling Målet är att minska förekomsten av svordomar och fula ord i grundskolan. I april 2014 ska målet följas upp. Åtgärd Skolans regler och konsekvenser. Motivera åtgärd Under förra året arbetade grundskolan med språket och språkbruket har blivit bättre men det förekommer fortfarande. Svordomar och fula ord är en källa till kränkningar och konflikter. Ansvarig Alla vuxna på skolan. Datum när det ska vara klart Omklädningsrum Områden som berörs av åtgärden Kränkande behandling Målet är att minska antalet kränkningar i omklädningsrummen. Uppföljning sker vid utvärdering av trygghetsenkäten i april. Åtgärd Utvecklingsgruppen undersöker möjligheter till ökad tillsyn i omklädningsrummen i de grupper där behov finns. Motivera åtgärd Elever har i kartläggningen uttryckt att det förekommer kränkningar i omklädningsrummen Ansvarig Utvecklingsgruppen Datum när det ska vara klart Flytta skogsgränsen Områden som berörs av åtgärden Kränkande behandling Ökad känsla av trygghet i skogen Åtgärd Flytta skogsgränsen närmare skolgården. Motivera åtgärd Vår miljöundersökning visar att barnen känner sig otrygga i skogen. Gränsen ligger så långt in att eleverna inte ser rastvärdarna på skolgården. Ansvarig Elevrådet Datum när det ska vara klart

9 5.4. Ny plats för Gammas 6-åringar att hänga av sig ytterkläder i Alfahuset Områden som berörs av åtgärden Kränkande behandling Minska antalet konflikter Åtgärd Byt eller hitta en ny plats där 6-åringarna kan hänga av sig Motivera åtgärd Det framkom i personalens kartläggning att det uppstår onödiga konflikter på nuvarande plats Ansvarig Utvecklingsgruppen och vaktmästare Datum när det ska vara klart Knuffar och sparkar inom- och utomhus Områden som berörs av åtgärden Kränkande behandling Minska antalet kränkningar och höja siffran på antalet barn som aldrig blir utsatta. Åtgärd Arbetslagen ska hitta lösningar på sina specifika problem i t. ex kapprum, korridorer, matsal osv. Ansvariga All personal på skolan Motivera åtgärd I trygghetsundersökningen framkom att 76,4% har under ht 13 blivit utsatta för fysiska kränkningar. Vi måste sänka den siffran! Datum när det ska vara klart Rutiner när elev kränker elev Policy På Ulvsäterskolan tar vi avstånd från alla former av kränkningar, trakasserier och all form av diskriminering. Rutiner för att tidigt upptäcka trakasserier och kränkande behandling Vi skapar en god kontakt med eleven, så att hen känner förtroende och tillit till vuxna. Personalen bygger upp en god kontakt med vårdnadshavaren genom utvecklingssamtal, föräldramöten, mejl, kontaktböcker, veckobrev, skoldagbok, personlig kontakt mm. Arbetslagen tar upp elevärenden på arbetslagsmötet utifrån planen. Genom elevenkäter, och spontana elevsamtal får vi kännedom om någon känner sig kränkt. Rastvärdar söker aktivt upp otrygga områden och bär väst för att eleverna snabbt ska se vem de ska vända sig till. Rutiner för att utreda och åtgärda kränkande behandling Personal Personal som uppmärksammar eller får kännedom om kränkningen dokumenterar på blanketten Anmälan om kränkande behandling eller trakasserier (bil 4). Vårdnadshavare informeras. Kopia på anmälan om kränkande behandling eller trakasserier lämnas omgående till bitr. rektor 9

10 som skyndsamt anmäler ärendet till rektor som i sin tur anmäler vidare till huvudman. Biträdande rektor startar skyndsamt en utredning (uppdraget delegerat från rektor). Personal utreder tillsammans med elevens pedagog och berörda elever. Personal sätter in åtgärder och följer upp ärendet under två veckor. Samtal, uppföljning och åtgärder skrivs ner och fästs som bilagor till blanketten Utredning av kränkande behandling (bil 5). När kränkningen upphör och ärendet avslutas lämnas blanketten Utredning av kränkande behandling (bil 5)till bitr. rektor som meddelar rektor. Arbetslaget Om ingen förbättring sker, tas ärendet upp i arbetslaget där man beslutar om och genomför åtgärder med uppföljning under två veckor. Åtgärder och uppföljning dokumenteras och fästs som bilaga till blanketten Utredning av kränkande behandling (bil.5) Om kränkningarna upphör och ärendet avslutats, lämnas båda blanketterna till biträdande rektor. Vårdnadshavare informeras Biträdande rektor och trygghetsteamet Om kränkningarna inte upphör lämnas ärendet med dokumentation till biträdande rektor och trygghetsteamet kopplas in. Samtal förs med berörda elever dokumentation sker och vårdnadshavare informeras. Uppföljning med samtal och dokumentation sker för båda parter i upp till tre veckor. Elevhälsoteamet Om ingen förbättring sker informerar trygghetsteamet vårdnadshavare till berörda elever. Ärendet överlämnas till elevhälsoteamet där beslut om vidare åtgärder tas. Vid anmälan om kränkning till huvudman finns möjligheten att begära centralt stöd. Rutiner för att utreda och åtgärda när elev kränks av personal När någon vuxen kränker elev kontaktas biträdande rektor av den som har information om detta. Biträdande rektor underrättar rektor som anmäler till huvudman. Elevens vårdnadshavare informeras. Biträdande rektor utreder händelsen med elev. Kontakt tas med HR konsult. HR konsult intervjuar den som kränkt, inhämtar skolans utredning och tar beslut om vidare åtgärder. Rutiner för övrig dokumentation Alla lärare dokumenterar skriftligt incidenter på valfritt sätt. Ansvarsförhållande All personal på skolan ansvarar för att ta kränkningar på allvar. Vid enstaka kränkningar ansvarar i första hand klasslärare eller ansvarig pedagog Vid upprepade kränkningar kopplas även Trygghetsteamet in. Då elev kränks av personal ansvarar biträdande rektor för att rapportera till rektor, HR konsult, vårdnadshavare samt intervjua den som känner sig kränkt. 10

11 Skollagen (2010:800) Bil 1 (5) Enligt kap. 6 i skollagen ska huvudmannen se till att det: - inom ramen för varje särskild verksamhet bedrivs ett målinriktat arbete för att motverka kränkande behandling av barn och elever ( 6) - genomförs åtgärder för att förebygga och förhindra att barn och elever utsätts för kränkande behandling. ( 7) - varje år upprättas en plan med en översikt över de åtgärder som behövs för att förebygga och förhindra kränkande behandling av barn och elever. Planen ska innehålla en redogörelse för vilka av dessa åtgärder som avses att påbörjas eller genomföras under det kommande året. En redogörelse för hur de planerade åtgärderna har genomförts ska tas in i följande års plan. ( 8) - Huvudmannen eller personalen får inte utsätta ett barn eller en elev för kränkande behandling. ( 9) - En lärare, förskollärare eller annan personal som får kännedom om att ett barn eller en elev anser sig ha blivit utsatt för kränkande behandling i samband med verksamheten är skyldig att anmäla detta till förskolechefen eller rektorn. En förskolechef eller rektor som får kännedom om att ett barn eller en elev anser sig ha blivit utsatt för kränkande behandling i samband med verksamheten är skyldig att skyndsamt utreda omständigheterna kring de uppgivna kränkningarna och i förekommande fall vidta de åtgärder som skäligen kan krävas för att förhindra kränkande behandling i framtiden. ( 10) Diskrimineringslagen (2009:567) Utbildningsanordnare som bedriver utbildning eller annan verksamhet enligt skollagen skall enligt den nya diskrimineringslagen: - Inom ramen för verksamheten bedriva ett målinriktat arbete för att aktivt främja lika rättigheter och möjligheter för barn och elever, oavsett kön, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionshinder eller sexuell läggning (3 kap. 14 ) - Vidta åtgärder för att förbygga och förhindra att något barn eller elev utsätts för trakasserier som har samband med kön, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionshinder, 11

12 - ålder, könsöverskridande identitet eller för sexuella trakasserier (3 kap.15 ) - Varje år upprätta en plan med en översikt över de åtgärder som behövs för att dels främja lika rättigheter och möjligheter oavsett kön, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionshinder eller sexuell läggning, dels förebygga och förhindra trakasserier på dessa grunder eller sexuella trakasserier. Planen ska innehålla en redogörelse för vilka av dessa åtgärder som utbildningsanordnaren avser att påbörja eller genomföra under det kommande året. En redovisning av hur planerade åtgärder har genomförts ska tas in i efterföljande års plan (3 kap.16 ) Förordning (2006:1083) Om barns och elevers deltagande i arbetet med planer mot diskriminering och kränkande behandling. Förordning (2008:946) Likabehandlingsplan/plan mot kränkande behandling ska upprättas, följas upp och ses över under medverkan av barnen eller eleverna. Utformningen och omfattningen av barnens eller elevernas deltagande skall anpassas efter deras ålder och mognad. 12

13 Definitioner Bil 2 (5) Diskriminering: Negativ, kränkande behandling utifrån de sju diskrimineringsgrunderna etnisk tillhörighet, funktionshinder, kön, könsöverskridande identitet, religion eller annan trosuppfattning, sexuell läggning och ålder. Diskriminering kan vara direkt eller indirekt: - Direkt diskriminering: negativ särbehandling utifrån de sju diskrimineringsgrunderna. - Indirekt diskriminering: elev missgynnas genom att tillsynes neutrala regler tillämpas så att de får en i praktiken diskriminerande effekt. (Inte behandla lika, ranka) Trakasserier: Kränker värdigheten och har samband med diskrimineringsgrunderna. (Irritera, håna, hacka) Kränkande behandling som inte har samband med diskrimineringsgrunderna: Med kränkande behandling avses enligt kap. 14a 3 skollagen ett uppträdande som utan att vara diskriminering enligt diskrimineringslagen kränker ett barns eller en elevs värdighet. Kränkningar kan vara: Fysiska sparkar, slag, knuffar Verbala hot, eller retas med elaka ord Psykosociala suckar, miner utfrysning eller ryktesspridning Text- och bildburna klotter, brev, lappar, e-post eller sms (Förolämpa, trycka ner ens självförtroende) Mobbning: Elever som utsatts för upprepade (minst några gånger i månaden) negativa handlingar med syfte att såra/skada (När en eller flera är dum mot någon ofta) 13

14 Elevens rättigheter: Bil. 3 (5) Om du som elev upplever dig kränkt, trakasserad eller diskriminerad och du känner att skolan inte följt lagarna, kan du vända dig till diskrimineringsombudsmannen eller till Barn och elevombudet. Personal som elever och föräldrar kan vända sig till I första hand ska elever och personal vända sig till ansvarig pedagog. Biträdande rektorer Träningsskola och grundsärskola: Britt Bergman Danielsson Grundskola: Kerstin Björk Skolsköterska Christer Mattisson Svante Karlberg Kurator Nina Lind Val Adresser: Diskrimineringsombudsmannen Box 3686, Stockholm Tel Text tel Fax Webbplats Barn och elevombudsmannen Tel Fax Webbplats Skolinspektionen Box 23069, Stockholm Tel

15 Bil. 4 (5) Anmälan om kränkande behandling eller trakasserier Skolan fick kännedom om kränkningen (datum) Anmälan till rektor/ bitr.rektor gjord av den. Delegationsbeslut skickat till nämnd Utredning påbörjades Beskrivning av kränkning: Ansvarig för utredningen Uppföljning Ärendet avslutat Lämnas till biträdande rektor. B A R N & U N G D O M 15

16 Utredning av kränkande behandling Bil. 5 (5) Datum Utredare Utsatt elev Klass Vem har uppmärksammat problemet? Person/Personer som uppges ha deltagit i kränkningen Namn Klass Namn Klass Namn Klass Namn Klass Vad har hänt? Följande person/personer har kallats till samtal. Dat: Bil: Dat: Bil: Dat: Bil: Dat: Bil: Datum för uppföljningssamtal Kontakt med vårdnadshavare. Dat: Dat: Dat: Dat: Dat: Kränkningen har upphört. (Utredningen lämnas till biträdande rektor.) Dat: Ingen förbättring har skett. och genomför åtgärder. Ärendet avslutas. Ärendet tas upp i arbetslaget där man beslutar om Dat: Kränkningen har ej upphört (Ärendet med dokumentation lämnas till biträdande rektor) 16

17 17

1. Bakgrund 2. Syfte 3. Definitioner

1. Bakgrund 2. Syfte 3. Definitioner Likabehandlingsplan Vrena Friskola 2013-2014 1. Bakgrund Alla barn och elever ska kunna känna sig trygga och bemötas och behandlas med respekt för sin personlighet. Det åligger de vuxna i skolan att motverka

Läs mer

Celsiusskolan 7-9s plan mot diskriminering och kränkande behandling

Celsiusskolan 7-9s plan mot diskriminering och kränkande behandling Celsiusskolan 7-9s plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen Grundskola Läsår 2015/2016 1/7 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Grundskola

Läs mer

Sätra skolas plan mot diskriminering och kränkande behandling

Sätra skolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Sätra skolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskoleklass, grundskola 1-6, fritidshem. 1/7 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen

Läs mer

ADOLFSBERGSSKOLAN 7-9

ADOLFSBERGSSKOLAN 7-9 ADOLFSBERGSSKOLAN 7-9 TRYGGHETSPLAN 2013/2014 Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling. Adolfsbergsskolan 7-9 Innehållsförteckning: Inledning s. 1 Visioner för barn i Örebro kommun Ny lagstiftning

Läs mer

Planen mot kränkande behandling och diskriminering

Planen mot kränkande behandling och diskriminering Planen mot kränkande behandling och diskriminering Torslunda Skola Förskoleklass och skolår 1 6 Läsåret 2014-2015 Planen mot kränkande behandling och diskriminering All förskole- och skolverksamhet i Mörbylånga

Läs mer

FÖRSKOLAN LINDEN. Trygghetsplan. Årlig plan mot diskriminering och kränkande behandling

FÖRSKOLAN LINDEN. Trygghetsplan. Årlig plan mot diskriminering och kränkande behandling FÖRSKOLAN LINDEN Trygghetsplan Årlig plan mot diskriminering och kränkande behandling Läsåret 2015-2016 INNEHÅLL Innehåll... 2 1. Inledning... 4 2. Styrdokument... 4 2.1 Diskrimineringslagen... 4 2.2 Skollagen

Läs mer

Hunnebostrands förskolas plan mot kränkande behandling

Hunnebostrands förskolas plan mot kränkande behandling Hunnebostrands förskolas plan mot kränkande behandling Bakgrund Det finns i Sverige två lagar som har ett gemensamt syfte: Att skydda barn mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling. Bestämmelsen

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling

Plan mot diskriminering och kränkande behandling Plan mot diskriminering och kränkande behandling Torslunda Naturförskola Läsåret 2015-2016 Planen mot kränkande behandling och diskriminering All förskole- och skolverksamhet i Mörbylånga kommun ska vara

Läs mer

Brinells högstadiums plan mot diskriminering och kränkande behandling

Brinells högstadiums plan mot diskriminering och kränkande behandling Brinells högstadiums plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen: grundskolan 7-9, grundsärskolan, förberedelseklass 1 Grunduppgifter Verksamhetsformer som

Läs mer

1 av 7 2015-02-13 08:33. Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskola. Läsår vt15/ht15

1 av 7 2015-02-13 08:33. Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskola. Läsår vt15/ht15 1 av 7 2015-02-13 08:33 Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskola Läsår vt15/ht15 2 av 7 2015-02-13 08:33 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskola Ansvariga för planen Samtliga

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling

Plan mot diskriminering och kränkande behandling Läsåret 2013-2014 Plan mot diskriminering och kränkande behandling Vision Mössebergs förskolas vision är Den hoppfulla förskolan som ger barn framtidstro. Grunden för detta är goda kunskaper, självkänsla,

Läs mer

NORDMARK SKOLAS PLAN FÖR

NORDMARK SKOLAS PLAN FÖR NORDMARK SKOLAS PLAN FÖR FÖRSKOLEKLASSEN GRUNDSKOLAN FRITIDSHEMMET FÖR ATT FRÄMJA LIKABEHANDLING OCH FÖREBYGGA SAMT ÅTGÄRDA DISKRIMINERING, TRAKASSERIER OCH KRÄNKANDE BEHANDLING Planen gäller för läsåret

Läs mer

Bessemerskolan, Ekonomiprogrammets plan mot diskriminering och kränkande behandling

Bessemerskolan, Ekonomiprogrammets plan mot diskriminering och kränkande behandling Bessemerskolan, Ekonomiprogrammets plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen Ekonomiprogrammet Läsår 15/16 1/8 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas

Läs mer

Plan mot diskriminering, trakasserier och. kränkande behandling. Läsåret 2014-2015. Kristinebergskolan

Plan mot diskriminering, trakasserier och. kränkande behandling. Läsåret 2014-2015. Kristinebergskolan 1(11) Barn- och utbildningsförvaltningen Kristinebergskolan Plan mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling Läsåret 2014-2015 Kristinebergskolan 2 Innehållsförteckning Kristinebergskolans

Läs mer

Plan för arbete mot diskriminering och kränkande behandling

Plan för arbete mot diskriminering och kränkande behandling Plan för arbete mot diskriminering och kränkande behandling Skolans namn Planen gäller Morö Backe skola Läsåret 2015/2016. Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskoleklass, Fritidshem, Grundskola

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling för Grindstugans förskola 2011.

Plan mot diskriminering och kränkande behandling för Grindstugans förskola 2011. Plan mot diskriminering och kränkande behandling för Grindstugans förskola 2011. Inledning I skollagen och i läroplanerna slås det fast att den svenska förskolan och skolan vilar på demokratisk grund.

Läs mer

Trygghetsplan. Likabehandlingsplan och årlig plan mot kränkande behandling

Trygghetsplan. Likabehandlingsplan och årlig plan mot kränkande behandling Trygghetsplan 2014-11-19 Likabehandlingsplan och årlig plan mot kränkande behandling På Vintrosa skola och fritidshem ska alla trivas och känna sig trygga. Då är förutsättningarna goda för var och en att

Läs mer

Förskolan Diamantens Likabehandlingsplan För arbetet med att främja likabehandling och motverka diskriminering och kränkande behandling

Förskolan Diamantens Likabehandlingsplan För arbetet med att främja likabehandling och motverka diskriminering och kränkande behandling Gimo skolområde Förskolan Diamantens Likabehandlingsplan För arbetet med att främja likabehandling och motverka diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsår 2015 Bakgrund Bestämmelser i diskrimineringslagen

Läs mer

Kortversion av Plan mot diskriminering och kränkande behandling Läsår 2015/2016

Kortversion av Plan mot diskriminering och kränkande behandling Läsår 2015/2016 Kortversion av Plan mot diskriminering och kränkande behandling Läsår 2015/2016 Gärsnäs skola Förskoleklass Årskurs 1-6 Skolbarnomsorg Plan mot diskriminering och kränkande behandling Målinriktat arbete

Läs mer

Svarteskolan, förskoleklass och fritidshems plan mot diskriminering och kränkande behandling

Svarteskolan, förskoleklass och fritidshems plan mot diskriminering och kränkande behandling Svarteskolan, förskoleklass och fritidshems plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planengrundskola, förskoleklass och fritidshem Grunduppgifter Verksamhetsformer

Läs mer

Likabehandlingsplan Plan mot kränkande behandling

Likabehandlingsplan Plan mot kränkande behandling Likabehandlingsplan Plan mot kränkande behandling för Lindboskolan åk 6-9 lå 2015-2016 På Lindboskolan tar vi avstånd från alla tendenser till diskriminering, trakasserier och annan kränkande behandling.

Läs mer

Skede förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling

Skede förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Skede förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskoleverksamhet 1/7 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskoleverksamhet

Läs mer

Likabehandlingsplan för grundskolan och fritidshem på Sjöboskolan LÅ 14/15

Likabehandlingsplan för grundskolan och fritidshem på Sjöboskolan LÅ 14/15 Likabehandlingsplan för grundskolan och fritidshem på Sjöboskolan LÅ 14/15 Del 1 Sjöboskolans plan för att främja likabehandling och förebygga diskriminering, trakasserier och kränkande behandling, samt

Läs mer

Rannebergsskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling

Rannebergsskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Rannebergsskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen Fritidshem, förskoleklasser, grundskola Läsår 2014/2015 1 Grunduppgifter Ansvariga för planen:

Läs mer

Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling för Glömminge skola och fritidshem för lå 2013/2014

Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling för Glömminge skola och fritidshem för lå 2013/2014 Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling för Glömminge skola och fritidshem för lå 2013/2014 Alla vid Glömminge skola och fritidshem ska vara trygga och känna förtroende för varandra 1(13)

Läs mer

Solhagens Förskolas årliga plan mot kränkande behandling

Solhagens Förskolas årliga plan mot kränkande behandling Solhagens Förskolas årliga plan mot kränkande behandling Bakgrund: Det finns i Sverige två lagar som har ett gemensamt syfte: Att skydda barn och elever mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling.

Läs mer

Teknikprogrammet Bessemerskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling

Teknikprogrammet Bessemerskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Teknikprogrammet Bessemerskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen Teknikprogrammet Läsår 2015/2016 1/7 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas

Läs mer

Vällingklockan/Ekorrens plan mot diskriminering och kränkande behandling

Vällingklockan/Ekorrens plan mot diskriminering och kränkande behandling Vällingklockan/Ekorrens plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen: Förskola och dygnet runt verksamhet Läsår: Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling

Plan mot diskriminering och kränkande behandling Plan mot diskriminering och kränkande behandling på Tångaskolan år F-5 och Tångaskolans fritidshem 2014/2015 1 ( 8) Grunduppgifter 3 Utvärdering 4 Främjande insatser 4 Kartläggning 5 Handlingsplan för

Läs mer

Påarps förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling

Påarps förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Påarps förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen: Förskoleverksamhet Ansvariga för planen: Förskolechef Vår vision: På vår förskola

Läs mer

Huddunge byskolas likabehandlingsplan

Huddunge byskolas likabehandlingsplan 2014/15 Huddunge byskolas likabehandlingsplan Huddunge byskola Huddunge kyrkväg 15 Inledning Huddunge byskolas likabehandlingsplan är utformad i samarbete med samtliga elever på skolan och all personal.

Läs mer

Kortversion av Plan mot diskriminering och kränkande behandling Läsår 2014/2015

Kortversion av Plan mot diskriminering och kränkande behandling Läsår 2014/2015 Kortversion av Plan mot diskriminering och kränkande behandling Läsår 2014/2015 Piratenskolan och Fritidshemmet i Kivik Plan mot diskriminering och kränkande behandling, Målinriktat arbetet med att främja

Läs mer

Gislaveds Gymnasiums plan mot diskriminering och kränkande behandling. Verksamhetsformer som omfattas av planen: Gymnasiesärskolan

Gislaveds Gymnasiums plan mot diskriminering och kränkande behandling. Verksamhetsformer som omfattas av planen: Gymnasiesärskolan Gislaveds Gymnasiums plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen: Gymnasiesärskolan Läsår: 2015/2016 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen

Läs mer

Enerbackens förskola 2013-2014

Enerbackens förskola 2013-2014 Plan mot kränkande behandling Enerbackens förskola 2013-2014 Ansvariga för planen är: Förskolechef tillsammans med Enerbackens pedagoger Vilka omfattas av planen: Barn, föräldrar, pedagoger på Enerbackens

Läs mer

Likabehandlingsplan för Linghedsskolan och fritidshemmet Flingan 2014-11-01 2015-10-31

Likabehandlingsplan för Linghedsskolan och fritidshemmet Flingan 2014-11-01 2015-10-31 Likabehandlingsplan för Linghedsskolan och fritidshemmet Flingan 2014-11-01 2015-10-31 Varje elev ska känna glädje i att gå till skolan och ska känna sig trygg och vara känd av alla vuxna. Eleven ska känna

Läs mer

LIKABEHANDLINGSPLAN PLAN MOT KRÄNKANDE BEHANDLING

LIKABEHANDLINGSPLAN PLAN MOT KRÄNKANDE BEHANDLING LIKABEHANDLINGSPLAN PLAN MOT KRÄNKANDE BEHANDLING för skolor och fritidshem i Flyinge och Harlösa läsåret 2015-2016 Flyingeskolan och Harlösa skolas Likabehandlingsplan Plan mot kränkande behandling och

Läs mer

Norskolan Näsbyparksskolan Näsbyviksskolan Slottsparksskolan

Norskolan Näsbyparksskolan Näsbyviksskolan Slottsparksskolan Norskolan Näsbyparksskolan Näsbyviksskolan Slottsparksskolan Innehåll INLEDNING... 3 REGELVERK, LAGAR och BEGREPP... 3 Tre viktiga begrepp... 3 Kränkningar... 3 Diskriminering... 3 Mobbing... 4 RUTINER

Läs mer

Vallsta Fritidshem, plan mot diskriminering och kränkande behandling. Gunnel Wahlstedt Rektor 2014-03- 27

Vallsta Fritidshem, plan mot diskriminering och kränkande behandling. Gunnel Wahlstedt Rektor 2014-03- 27 Vallsta Fritidshem, plan mot diskriminering och kränkande behandling Gunnel Wahlstedt Rektor 2014-03- 27 1 Plan mot diskriminering och kränkande behandling Vallsta Fritidshem Ansvariga för planen Planen

Läs mer

KULLALYCKANS LIKABEHANDLINGSPLAN/ PLAN MOT KRÄNKANDE BEHANDLING FÖR HÖSTEN 2012 OCH VÅREN 2013

KULLALYCKANS LIKABEHANDLINGSPLAN/ PLAN MOT KRÄNKANDE BEHANDLING FÖR HÖSTEN 2012 OCH VÅREN 2013 KULLALYCKANS LIKABEHANDLINGSPLAN/ PLAN MOT KRÄNKANDE BEHANDLING FÖR HÖSTEN 2012 OCH VÅREN 2013 För information om likabehandlingsplan/plan mot kränkande behandling gå in på Skolverkets hemsida www.skolverket.se

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling

Plan mot diskriminering och kränkande behandling Falu förskola Plan mot diskriminering och kränkande behandling Förskolan Lövåsen År 2014/2015 Grunduppgifter Ansvariga för planen är: Förskolechef: Anna Sjöberg Pedagoger: Jan Kjellin, Mia Lyrberg Planen

Läs mer

Tingdalsskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling

Tingdalsskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Tingdalsskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen Grundskola åk 4-6 och fritidshem Läsår 2015/2016 1/9 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas

Läs mer

PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING

PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING FÖRSKOLAN I MÖLLTORP Trygghet Omtanke Delaktighet 2015/2016 I Lpfö 98 (reviderad 2010) står att: En viktig uppgift för verksamheten är att grundlägga och

Läs mer

Bessemerskolan VOs plan mot diskriminering och kränkande behandling

Bessemerskolan VOs plan mot diskriminering och kränkande behandling Bessemerskolan VOs plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen Gymnasieskola VO programmet Läsår 2015/2016 1/7 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas

Läs mer

Likabehandlingsplan för Sköldinge skola, enligt diskrimineringslagen tillika årlig plan mot kränkande behandling, enligt 6 kap.

Likabehandlingsplan för Sköldinge skola, enligt diskrimineringslagen tillika årlig plan mot kränkande behandling, enligt 6 kap. Datum BILDNINGSFÖRVALTNINGEN Flodafors Sköldinge Valla rektorsområde 2012-10-24 Vår beteckning Vår handläggare Ert datum Er beteckning Ann Jaktlund 1 (12) Likabehandlingsplan för Sköldinge skola, enligt

Läs mer

Likabehandlingsplan Plan mot kränkande behandling

Likabehandlingsplan Plan mot kränkande behandling Likabehandlingsplan Plan mot kränkande behandling för Lindboskolan åk 6-9 lå 2014-2015 På Lindboskolan tar vi avstånd från alla tendenser till diskriminering, trakasserier och annan kränkande behandling.

Läs mer

LIKABEHANDLINGSPLAN 2013

LIKABEHANDLINGSPLAN 2013 LIKABEHANDLINGSPLAN 2013 PUMPMAKARGÅRDENS FÖRSKOLA ANSVARIG: MARIA ASKENBERG Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskoleverksamhet Ansvariga för planen Förskolechef Ulrika Ågren Likabehandlingsansvarig

Läs mer

Plan mot kränkande behandling. Strands förskolor 2014-2015

Plan mot kränkande behandling. Strands förskolor 2014-2015 Plan mot kränkande behandling Strands förskolor 2014-2015 Innehållsförteckning Till dig som vuxen 3 Syfte med planen mot kränkande behandling 3 Definition på kränkande behandling enligt skollagen 3 Strands

Läs mer

LIKABEHANDLINGSPLAN BERGSJÖSKOLA ÅR 7-9 2014-2015

LIKABEHANDLINGSPLAN BERGSJÖSKOLA ÅR 7-9 2014-2015 LIKABEHANDLINGSPLAN BERGSJÖSKOLA ÅR 7-9 2014-2015 1 Vår vision På Bergsjö skola ska alla må bra och känna sig trygga. Alla ska accepteras för den man är och kunna vara sig själv. Alla på skolan känner

Läs mer

Likabehandlingsplan. Plan för arbetet mot diskriminering, trakasserier och annan kränkande behandling. Gunnarsbo-/Sandhems förskoleområde

Likabehandlingsplan. Plan för arbetet mot diskriminering, trakasserier och annan kränkande behandling. Gunnarsbo-/Sandhems förskoleområde Likabehandlingsplan Plan för arbetet mot diskriminering, trakasserier och annan kränkande behandling Gunnarsbo-/Sandhems förskoleområde Läsåret 2014-2015 Reviderad 2014-11-13 VISION Alla på förskolan skall

Läs mer

Bringåsens skolas plan mot diskriminering och kränkande behandling

Bringåsens skolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Bringåsens skolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen: skola Ansvariga för planen Rektor Britt-Marie Eliasson Vår vision Alla människor

Läs mer

Likabehandlingsplan läsåret 14-15

Likabehandlingsplan läsåret 14-15 Storängsskolan 2014-11-04 Likabehandlingsplan läsåret 14-15 Bakgrund Den 1 april 2006 trädde lagen i kraft som skall främja lika behandling. Lagen syftar till att främja elevers lika rättigheter oavsett

Läs mer

2. Vision Årsunda förskola ska vara fri från diskriminering, trakasserier och kränkande behandling.

2. Vision Årsunda förskola ska vara fri från diskriminering, trakasserier och kränkande behandling. LIKABEHANDLINGSPLAN ÅRSUNDA FÖRSKOLA 20130101-20131231 Syftet med planen är att främja barns lika rättigheter oavsett kön, könsöverskridande identitet eller könsuttryck, etnisk tillhörighet, religion eller

Läs mer

Prästgårdsskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling

Prästgårdsskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Prästgårdsskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen: Förskoleklass, Grundskola 1-6, Fritidshem, Grundsärskola Läsår 2014/2015 Grunduppgifter Verksamhetsformer

Läs mer

Hälsingbergsskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling

Hälsingbergsskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Hälsingbergsskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Skola förskoleklass, åk 1-6 samt fritidshem a för planen Rektor Peter Gehlin

Läs mer

Karolinerskolan och fritidshemmets

Karolinerskolan och fritidshemmets Karolinerskolan och fritidshemmets plan mot diskriminering och kränkande behandling Bakgrund Rätten till likabehandling hör till de grundläggande mänskliga rättigheterna. Alla elever i skolan har samma

Läs mer

Trygghetsplan 2011-2012. Förskolan Alsalam. Inledning:

Trygghetsplan 2011-2012. Förskolan Alsalam. Inledning: Trygghetsplan 2011-2012 Förskolan Alsalam Inledning: 1 En av målsättningarna på Alsalam förskola är att både barn och vuxna, känner sig trygga. Vi tar avstånd mot alla former av kränkningar och trakasserier

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling Trollets förskola Läsåret 15/16

Plan mot diskriminering och kränkande behandling Trollets förskola Läsåret 15/16 Plan mot diskriminering och kränkande behandling Trollets förskola Läsåret 15/16 1 1. Skolans vision för likabehandlingsarbete 2. Inledning 2.1 Presentation av verksamheten Trollets fsk har 21 st barn.

Läs mer

Likabehandlingsplan för Skå skola. Mål och vision. Trygghet Glädje - Lärande. Lagen

Likabehandlingsplan för Skå skola. Mål och vision. Trygghet Glädje - Lärande. Lagen Likabehandlingsplan för Skå skola Mål och vision Trygghet Glädje - Lärande Vi vill skapa en miljö där vi visar varandra hänsyn och ömsesidig respekt, vi vill att eleverna ska känna sig sedda och ingen

Läs mer

PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING

PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING KULLINGSBERGSSKOLAN Alingsås Augusti 2015 Definition av kränkande behandling Definitionen är hämtad ur boken Ny Skollag i praktiken, som gäller fr.o.m.

Läs mer

Plan för att främja likabehandling och förebygga diskriminering, trakasserier och kränkande behandling. Sätra skola

Plan för att främja likabehandling och förebygga diskriminering, trakasserier och kränkande behandling. Sätra skola Plan för att främja likabehandling och förebygga diskriminering, trakasserier och kränkande behandling 2015/2016 Sätra skola Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskoleklass, grundskola,

Läs mer

Bikupans Förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling

Bikupans Förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Bikupans Förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen: Förskolan Läsår: 2014/2015 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskolan

Läs mer

Gudhems förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling

Gudhems förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Gudhems förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Planen gäller 2015-01-01-2016-01-01 Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskolan I Gudhem Ansvariga för planen Claes Hagman Vår

Läs mer

Förskolan Högkullens plan mot diskriminering och kränkande behandling

Förskolan Högkullens plan mot diskriminering och kränkande behandling Förskolan Högkullens plan mot diskriminering och kränkande behandling Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskoleverksamhet Ansvariga för planen Förskolechef Agneta Ekberg och arbetslagsledare

Läs mer

Vasaskolans. Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling. för skola och fritidshem. Läsåret 14/15

Vasaskolans. Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling. för skola och fritidshem. Läsåret 14/15 Vasaskolans Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling för skola och fritidshem Läsåret 14/15 Mål och vision Vi vill ge eleverna metoder som hjälper dem att utveckla en etisk och moralisk kompetens

Läs mer

Förskolan Benjamins plan mot diskriminering och kränkande behandling

Förskolan Benjamins plan mot diskriminering och kränkande behandling Förskolan Benjamins plan mot diskriminering och kränkande behandling Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskoleverksamhet Ansvarig för planen Förskolechefen Vår vision På förskolan

Läs mer

Tranängskolan 4-6 plan mot diskriminering och kränkande behandling

Tranängskolan 4-6 plan mot diskriminering och kränkande behandling Tranängskolan 4-6 plan mot diskriminering och kränkande behandling Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Grundskola Ansvariga för planen Rektor ansvarar för planen och ser till att all

Läs mer

ÅRLIG PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING / LIKABEHANDLINGSPLAN FÖR KARL-OSKARSKOLAN OXHAGEN VERKSAMHETSÅRET 2013/2014

ÅRLIG PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING / LIKABEHANDLINGSPLAN FÖR KARL-OSKARSKOLAN OXHAGEN VERKSAMHETSÅRET 2013/2014 Upprättat 2013-08-01 Revideras 2014-08-01 ÅRLIG PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING / LIKABEHANDLINGSPLAN FÖR KARL-OSKARSKOLAN OXHAGEN VERKSAMHETSÅRET 2013/2014 Mål: Alla barn och elever har

Läs mer

Med främjande, åtgärdande och förebyggande handlingsplaner mot diskriminering, trakasserier, mobbning och annan kränkande behandling

Med främjande, åtgärdande och förebyggande handlingsplaner mot diskriminering, trakasserier, mobbning och annan kränkande behandling Plan mot diskriminering och kränkande behandling för Norrmalmskolan 1/8-13-30/6-14 Med främjande, åtgärdande och förebyggande handlingsplaner mot diskriminering, trakasserier, mobbning och annan kränkande

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling Enöglaskolan

Plan mot diskriminering och kränkande behandling Enöglaskolan 1 (13) Plan mot diskriminering och kränkande behandling Enöglaskolan 2 (13) Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av handlingsplanen Enöglaskolans personal tar aktivt avstånd från alla former av

Läs mer

Hedvigslunds förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling

Hedvigslunds förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Hedvigslunds förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling I Sverige finns två lagar som har till syfte att skydda barn och elever mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling.

Läs mer

Förskolan Bergmansgården

Förskolan Bergmansgården Förskolans plan för att främja likabehandling och förebygga diskriminering, trakasserier och kränkande behandling 2013/2014 Förskolan Bergmansgården INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. Vision 2. Lagar som styr 3.

Läs mer

Förskolans årliga plan för att främja likabehandling och förebygga diskriminering, trakasserier och kränkande behandling

Förskolans årliga plan för att främja likabehandling och förebygga diskriminering, trakasserier och kränkande behandling Förskolans årliga plan för att främja likabehandling och förebygga diskriminering, trakasserier och kränkande behandling SÅNGSVANENS FÖRSKOLA november 2012- november 2013 1. Vision I vår förskoleverksamhet

Läs mer

Plan mot kränkande behandling och likabehandlingsplan för Solvändans förskola 2013/2014

Plan mot kränkande behandling och likabehandlingsplan för Solvändans förskola 2013/2014 Plan mot kränkande behandling och likabehandlingsplan för Solvändans förskola 2013/2014 Innehållsförteckning 2 Vision 3 Lagtext och styrdokument Diskrimineringsgrunder Definitioner 4 Förebyggande och främjande

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling

Plan mot diskriminering och kränkande behandling Plan mot diskriminering och kränkande behandling Barkarö Skola Rektor Kristina Gimås Svenson 1(13) Grunduppgifter Namn på skolan/fritidshemmet som planen omfattar Barkarö skola och fritidshem Verksamhet

Läs mer

Lindan 1 & 2 förskola. Likabehandlingsplan & Plan mot diskriminering och kränkande behandling. Planen gäller från 2014-06-01 till 2016-05-31

Lindan 1 & 2 förskola. Likabehandlingsplan & Plan mot diskriminering och kränkande behandling. Planen gäller från 2014-06-01 till 2016-05-31 Lindan 1 & 2 förskola Likabehandlingsplan & Plan mot diskriminering och kränkande behandling Planen gäller från 2014-06-01 till 2016-05-31 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskola

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling

Plan mot diskriminering och kränkande behandling Plan mot diskriminering och kränkande behandling Varje verksamhet (förskola, skola och fritidshem) i AcadeMedia AB ska varje år beskriva sitt arbete mot diskriminering, trakasserier och annan kränkande

Läs mer

Likabehandlingsplan för Karusellens/Hallbackens förskolor 2010/2011

Likabehandlingsplan för Karusellens/Hallbackens förskolor 2010/2011 Likabehandlingsplan för Karusellens/Hallbackens förskolor 2010/2011 Diskrimineringslag ( 2008:567 ) Skolan ska vara en trygg miljö för alla barn och elever. Lagen ska därför främja barns och elevers rättigheter

Läs mer

Stamvägens förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling 2014

Stamvägens förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling 2014 Stamvägens förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling 2014 Grunduppgifter Ansvariga för planen: Elin Elfqvist Förskolechef, Lisa Andersson Brunna förskola Helena Lindblom Stamvägens förskola,

Läs mer

Likabehandlingsplan. Garvarens förskola Teckomatorp

Likabehandlingsplan. Garvarens förskola Teckomatorp Likabehandlingsplan förebyggande och åtgärdande handlingsplaner mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling Garvarens förskola Teckomatorp Avser verksamhetsåret 2014-2015 Innehållsförteckning

Läs mer

Likabehandlingsplan 2014. Folkuniversitetet, Vuxenutbildningsavdelningen

Likabehandlingsplan 2014. Folkuniversitetet, Vuxenutbildningsavdelningen Likabehandlingsplan 2014 Folkuniversitetet, Vuxenutbildningsavdelningen 1 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Sfi, komvux, särvux Ansvariga för planen Verksamhetsledare Cecilia Björkquist,

Läs mer

Sida 1(7) Likabehandlingsplan. för Fågelviksgymnasiet och Fågelviks gymnasiesärskola

Sida 1(7) Likabehandlingsplan. för Fågelviksgymnasiet och Fågelviks gymnasiesärskola 1(7) Likabehandlingsplan för Fågelviksgymnasiet och Fågelviks gymnasiesärskola 2(7) Bakgrund Idag regleras diskriminering och kränkande behandling i diskrimineringslagen, skollagen, arbetsmiljölagstiftningen

Läs mer

Glasbergets förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling

Glasbergets förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Glasbergets förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen: Förskoleverksamhet Ansvariga för planen Förskolechef Lena Schmidt förskollärare

Läs mer

Innehållsförteckning

Innehållsförteckning Innehållsförteckning sid Inledning 2 Mål för likabehandlingsarbetet 3 Lagar, styrdokument 4 Definition av begrepp 4 Främjande arbete 5 Förebyggande arbete 6 Rutiner för åtgärder och uppföljning när det

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling Freinetskolan Hugin

Plan mot diskriminering och kränkande behandling Freinetskolan Hugin Sidan 1 av 5 Plan mot diskriminering och kränkande behandling Freinetskolan Hugin INLEDNING Bestämmelser i 1 skollagen och 2 diskrimineringslagen förbjuder diskriminering och kränkande behandling och ställer

Läs mer

LIKABEHANDLINGSPLAN. samt plan mot diskriminering och kränkande behandling. De Geergymnasiet läsåret 2015-2016

LIKABEHANDLINGSPLAN. samt plan mot diskriminering och kränkande behandling. De Geergymnasiet läsåret 2015-2016 LIKABEHANDLINGSPLAN samt plan mot diskriminering och kränkande behandling De Geergymnasiet läsåret 2015-2016 2 (10) Elevhälsoteamet 2015/2016 Rektor (IM/Särskolan) Cathrine Conrad Rektor (SA/HU) Mattias

Läs mer

Plan mot diskriminering och kra nkande behandling i skolan

Plan mot diskriminering och kra nkande behandling i skolan Plan mot diskriminering och kra nkande behandling i skolan Läsåret 2015/2016 Plan mot diskriminering och kränkande behandling i skolan 2015/2016.1 Inledning.1 Vad är mobbning, trakasserier och kränkande

Läs mer

Plan mot kränkande behandling och för främjande av likabehandling. Herrängs förskola 2014/2015

Plan mot kränkande behandling och för främjande av likabehandling. Herrängs förskola 2014/2015 Plan mot kränkande behandling och för främjande av likabehandling Herrängs förskola 2014/2015 2014/2015 Innehållsförteckning 1. Inledning 2. Vår vision 3. Delaktighet i arbetet med planen 3.1 Barnens delaktighet

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling - för likabehandling och delaktighet

Plan mot diskriminering och kränkande behandling - för likabehandling och delaktighet 2012-08-01 rev 130212 Plan mot diskriminering och kränkande behandling - för likabehandling och delaktighet Denna plan gäller för Krika Bygdeskolas elever och de elever som är inskrivna på Fritidshemmet

Läs mer

Förskolans Sverigefinska skolan i Stockholm plan mot diskriminering och kränkande behandling

Förskolans Sverigefinska skolan i Stockholm plan mot diskriminering och kränkande behandling Förskolans Sverigefinska skolan i Stockholm plan mot diskriminering och kränkande behandling Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskoleverksamhet Ansvariga för planen Heli Lindström,

Läs mer

Likabehandlingsplan. Lunnaskolans förskoleklass fritidshem, grundskola och grundsärskola

Likabehandlingsplan. Lunnaskolans förskoleklass fritidshem, grundskola och grundsärskola Likabehandlingsplan Lunnaskolans förskoleklass fritidshem, grundskola och grundsärskola läsåret 2012-2013 2 Innehållsförteckning 1 Introduktion För att ta fram en likabehandlingsplan som uppfyller lagens

Läs mer

Handlingsplan för att främja likabehandling samt förebygga diskriminering, trakasserier och kränkande behandling vid Sätuna förskola.

Handlingsplan för att främja likabehandling samt förebygga diskriminering, trakasserier och kränkande behandling vid Sätuna förskola. Handlingsplan för att främja likabehandling samt förebygga diskriminering, trakasserier och kränkande behandling vid Sätuna förskola. Handlingsplanen gäller för barn och personal vid Sätuna förskola. Planen

Läs mer

Hammarbyskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling

Hammarbyskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Hammarbyskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Skola och skolbarnsomsorg, mellanstadieklubb, förskoleklass, Roma kulturklass a

Läs mer

Årlig plan mot diskriminering och kränkande behandling

Årlig plan mot diskriminering och kränkande behandling Årlig plan mot diskriminering och kränkande behandling Varje verksamhet (förskola, skola och fritidshem) i Pysslingen Förskolor och Skolor AB ska varje år beskriva sitt arbete mot diskriminering, trakasserier

Läs mer

Realgymnasiet Nyköpings plan mot diskriminering och kränkande behandling

Realgymnasiet Nyköpings plan mot diskriminering och kränkande behandling Realgymnasiet Nyköpings plan mot diskriminering och kränkande behandling Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Gymnasieskola a för planen Rektor i samråd med Personal och EHT-Team Vår

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling i förskolan

Plan mot diskriminering och kränkande behandling i förskolan Plan mot diskriminering och kränkande behandling i förskolan Fridhems förskola Upprättad 201501 Ett systematiskt likabehandlingsarbete är ett målinriktat arbete för att främja lika rättigheter och möjligheter

Läs mer

Nyhemsskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling

Nyhemsskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Nyhemsskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen skola och fritidshem Ansvariga för planen Peter Dalsmyr, rektor Likabehandlingsteamet:

Läs mer

Vår vision är att ha en förskolemiljö där alla känner sig trygga.

Vår vision är att ha en förskolemiljö där alla känner sig trygga. Förskolan Hjortens plan mot diskriminering och kränkande behandling Grunduppgifter: Ansvariga för planen: Förskolechef Joanna Maculewicz Pedagogisk utvecklare Anna Christiansen Förskolans förskollärare

Läs mer

Porsnässkolans likabehandlingsplan 2014-2015

Porsnässkolans likabehandlingsplan 2014-2015 Porsnässkolans likabehandlingsplan 2014-2015 En förebyggande, främjande och åtgärdande handlingsplan mot diskriminering, trakasserier, mobbning och annan kränkande behandling. Innehållsförteckning Inledning

Läs mer

Plan mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling

Plan mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling Plan mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling 1. Plan mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling 3 Målsättning 4 Vad innehåller lagen? 4 Förbud mot annan kränkande behandling

Läs mer

Äppelbo förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling

Äppelbo förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Äppelbo förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen: Förskola Läsår: Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskola Ansvariga för

Läs mer