Ulvsäterskolans likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling 2014

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Ulvsäterskolans likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling 2014"

Transkript

1 Ulvsäterskolans likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling 2014 Innehåll 1. Grunduppgifter 2. Utvärdering 3. Främjande insatser 4. Kartläggning 5. Förebyggande åtgärder 6. Rutiner vid kränkning 7. Bilagor 1

2 1. Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Grundskola, grundsärskola, grundsärskola med inriktning träningsskola, förskoleklass, fritidshem och tillsyn av barn över tolv år. (fortsättningsvis kommer grundsärskola med inriktning träningsskola benämnas träningsskola). Ansvariga för planen Rektor, biträdande rektorer och trygghetsteamet. Vår vision Alla barn i Sätras förskolor och skolor ska tillägna sig goda kunskaper, en stark självkänsla, tro på sin förmåga och utveckla en positiv framtidstro. Planen gäller till Elevernas delaktighet Elever på grundskolan och grundsärskolan har gjort en kartläggning av inomoch utomhusmiljön där de har skattat olika platser ur trygghetsaspekt och svarat på en trygghetsundersökning. Alla klasser och elevrådet har tillsammans med personalen gjort nya ordningsregler. Träningsskolans personal har kartlagt och tolkat vilka platser och situationer som kan uppfattas som otrygga av eleverna. Det handlar om miljön ute och inne, under skoltid och på fritidshemmet. Ett nära samarbete med vårdnadshavare är nödvändigt. Vårdnadshavarnas delaktighet Vårdnadshavarna har svarat på en enkät om skola och fritidshem. Skolrådet har tagit del av den nya planen. Personalens delaktighet Personalen på skolan har utvärderat den förra planen. De har också haft möjlighet att komma med synpunkter på förslaget till ny plan. De har deltagit i kartläggningen av elevernas trygghet ur ett vuxenperspektiv. Arbetslagen har även fått möjlighet att formulera förebyggande och främjande insatser utifrån sin kartläggning. Förankring av planen Trygghetsteamet presenterar den nya planen för personalen v.8 Klassläraren ansvarar för att planen presenteras för elever och vårdnadshavare. Planen finns på respektive skolenhets hemsida. 2

3 2. Utvärdering Beskriv hur fjolårets plan har utvärderats Personalen har diskuterat och kommit med synpunkter på planen samt utvärderat våra främjande och förebyggande åtgärder. Eleverna har utvärderat planen genom att svara på trygghetsundersökningen, resultatet visar hur väl våra insatser har fungerat. Elevrådet har inte utvärderat planen som planerat. Resultat av utvärderingen av fjolårets plan Vårt enkätverktyg som låg under skolportalen togs bort, vilket gjorde att vi inte kunde genomföra trygghetsundersökningen vårterminen Språket: Grundskolan målet var att minska förekomsten av svordomar och fula ord på raster, i korridorer och på fritidshem. Vi har tillsammans personal och elever, gjort nya skolregler. Personalen tyckte att vi hade för många regler och att vi inte hade några fungerande konsekvenser. Alla elever har kommit med förslag på nya regler. Elevrådet har sedan sammanställt förslagen som lämnades till trygghetsteamet för bearbetning. Konsekvensen när en elev bryter mot en regel är en prick. När eleven fått fem prickar får hen eftersittning i 25 minuter. Personalen gjorde en utvärdering efter en termin där alla var nöjda med resultaten, lugnare i korridoren, färre svordomar och fula ord, vilket i sin tur har lett till färre konflikter. I höstas när vi införde systemet var en del vårdnadshavare skeptiska. I april kommer även vårdnadshavare att få utvärdera pricksystemet och konsekvenserna. Främjande arbete: under läsåret har grundskola, grundsärskola och träningsskola haft många gemensamma aktiviteter som hela skolan deltagit i som värdegrundsfesten, ulvloppet, julsjung, vårsjung, elevrådets lekdagar mm. Främjande arbete har även skett i mindre grupper. Alfas förskoleklass har en gång i veckan träffat en grupp på träningsskolan där de har spelat spel tillsammans och fått lära sig teckenstöd. Alfas fyror har fått information av personal från träningsskolan och även haft tillfälle att hälsa på. Grundskola och träningsskola har besökt varandras lekplatser. Träningsskolans personal upplever att grundskolans elever genom att peka, skratta eller kommentera, ibland inte respekterar träningsskolans elever Gammas förskoleklass har haft ansvar för utemellis för ettor och tvåor, Alfas fyror har läst Emilböcker de skrivit själva för förskoleklass, ettor och tvåor. Betas treor har haft några gemensamma utflykter tillsammans med Lilla Sätras treor, de har brevvänner och fortsätter att brevväxla. Betas femmor har haft temaläsning där de har läst för ettor och tvåor för att främja relationer på rasterna. Elevrådet har genomfört en lekdag per termin där eleverna planerat och ansvarat för genomförandet. Betas femmor har varit till Stora Sätra på besök där äldre elever visat dem runt i lokalerna. Fritids har gemensamma uteaktiviteter på tisdageftermiddagar med alla avdelningar. Det är fem stationer som sköts av en vuxen så att alla barn kan delta. Grundskolan har i år har vi inte använt någon mångkulturell almanacka. 3

4 Träningsskolan har använt sig av den mångkulturella almanackan Insatsen om fortbildning för all personal, har genomförts. Vi hade en studiedag om normkritiskt tänkande och en om energi som bl. a tog upp neurologisk funktionsnedsätting. All personal på grundskolan har även haft en studiedag i BIG:s regi som startade vår ingång i den så kallade Gävlemodellen. Information om träningsskolan till nya 6-åringar har inte genomförts i Alfahuset. Årets plan ska utvärderas senast Beskriv hur årets plan ska utvärderas Vårdnadshavare och elevråd ges möjlighet att utvärdera planen innan höstlovet 2014, trygghetsteamet formulerar utvärderingsfrågor. Arbetslagens utvärdering av arbetet med de främjande och förebyggande åtgärderna ska vara klart senast v.43. Trygghetsteamet sammanställer utvärderingarna, v.44 Ansvarig för att årets plan utvärderas Biträdande rektorer och trygghetsteamet. 3. Främjande insatser 3.1. Gemensamma aktiviteter utifrån likabehandling Områden som berörs av insatsen Kränkande behandling, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, kön, sexuell läggning, ålder och könsidentitet. Målet är att genomföra gemensamma aktiviteter där vi blandar skolformerna, olika åldersgrupper och eleverna från de olika skolhusen för att stärka gemenskapen på skolan och motverka fördomar. Vid planering av de gemensamma aktiviteterna tas hänsyn till ovanstående sju diskrimineringsgrunder. Alla elever ska kunna delta på sina villkor. Insats Vi planerar gemensamma aktiviteter för skolan som värdegrundsfest, Ulvlopp, vårsjung och julsjung. Vi besöker varandras klasser och skolgårdar och gör gemensamma utflykter. Fritidshemmen ordnar lekar för hela skolan på tisdagar. De profilgrupper som ansvarar för de gemensamma aktiviteterna, t ex friluftsdag eller julsjung, planerar så att aktiviteten passar alla elever och ordnar eventuella alternativ. Ansvarig Skolans profilgrupper, utvecklingsledare, personal i fritidshemmen. Datum när det ska vara klart

5 3.2. Mångkulturell almanacka Områden som berörs av insatsen Etnisk tillhörighet och religion eller annan trosuppfattning Målet är att vi uppmärksammar olika sätt att fira högtider och helger utifrån elevgruppen. Utvärderas senast Insats Köpa in en mångkulturell almanacka till kulturgruppen som uppmärksammar kommande högtider på arbetsplatsträffarna en gång i månaden. På träningsskolan används den där förutsättningar finns. Ansvarig Kulturgruppen Datum när det ska vara klart Fortbildning personal Områden som berörs av insatsen Kränkande behandling, kön, könsidentitet, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning och ålder. Målet är att personalen ska öka sina kunskaper om diskrimineringsgrunderna, normkritiskt tänkande och hur fördomar uppstår. Uppföljning sker genom diskussion kring likabehandling efter fortbildning. Insats Utbildningsdag för personalen och uppföljning genom diskussion i grupper. Ansvarig Biträdande rektorer, personalutbildare Datum när det ska vara klart Elevrådets lekdagar Områden som berörs av insatsen Kränkande behandling, funktionsnedsättning och ålder. Målet är att vi kan göra roliga aktiviteter på rasten där vi blandar åldrar och skolformer. Elevrådet utvärderar lekrasterna på läsårets sista möte. Insats Elevrådet organiserar, bjuder in och ansvarar för några lekdagar per år. Då erbjuds olika aktiviteter och lekar. Ansvarig Elevrådet Datum när det ska vara klart

6 3.5. Information till nya sexåringar Områden som berörs av insatsen Funktionsnedsättning Nya elever får kunskap om träningsskolan och tillfälle att hälsa på. Lärarlaget på träningsskolan följer upp insatsen i nov 2014, tillsammans med ansvariga lärare i förskoleklass. Insats Träningsskolans lärare besöker förskoleklasserna på hösten och informerar om skolformen och olika sätt att kommunicera. Minst en gång under hösten bjuder träningsskolan in sexåringarna för att leka på träningsskolans gård. Ansvariga: Träningsskolans lärare Datum när det ska vara klart Flerspråkighet Områden som berörs av åtgärden Etnisk tillhörighet och funktionsnedsättning. Vi vill lyfta fram flerspråkighet som något positivt. Det handlar om talade språk men också alternativa sätt att kommunicera, som tecken och bilder. Utvärdering Insats Vi uppmärksammar att barn och vuxna på skolan har flera språk. Beroende på elevernas mognad uppmärksammar och reflekterar vi över våra sätt att kommunicera. Vid gemensamma samlingar, som t ex Lucia, tecknar vi till några sånger. I matsalen på Alfa och Beta ska det iordningställas en mångkulturella vägg. Ansvarig Alla lärarkategorier Datum när det ska vara klart Kartläggning Kartläggningsmetoder På träningsskolan har personalen tänkt över på vilka platser och i vilka situationer eleverna riskerar att känna sig otrygga. Det gäller ute och inne, under skoltid och på fritidshemmen. Personalen har i arbetslag utvärderat hur man arbetar med likabehandling. I förskoleklass, grundskola och grundsärskola har eleverna kartlagt otrygga platser inom- och utomhus, de har också svarat på en trygghetsundersökning på Internet. Personalen har diskuterat trygghet och likabehandling i arbetslagen. Vårdnadshavare ska i april svara på en enkät om trygghet och trivsel i skola och på fritidshem. Områden som berörs i kartläggningen Kränkande behandling, kön, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning, ålder och könsidentitet. 6

7 Hur eleverna har involverats i kartläggningen På träningsskolan har vuxna tolkat elevernas reaktioner och pratat med vårdnadshavare. I grundskola och grundsärskola har eleverna gjort en webbaserad trygghetsundersökning. På en karta över skolgården och skolhusen har de markerat otrygga områden samt lämnat egna kommentarer om vad som sker inom dessa områden. De har också diskuterat olika förslag på lösningar för att öka tryggheten. Hur personalen har involverats i kartläggningen I träningsskolan har man i arbetslag diskuterat vilka platser och situationer som kan vara otrygga. I alla skolformer har utvecklingsledarna och klasslärarna ansvaret för att undersökningarna genomförs. Resultat och analys Träningsskolan: Eleverna i har en begränsad förmåga att förstå och uttrycka sig. Det innebär att vuxna har ett extra stort ansvar att värna om elevernas lika värde. Man har haft svårt att hitta kartläggningsmaterial som passar elevgruppen. Den kartläggning vi gjort visar att riskmiljöer är: till och från matsal, slöjd, och gymnastiksal, i kapprum och inne i matsalen. Utomhus är sandlådan, förråden staket mot lekställning och gränsen mot grundskolans skolgård riskmiljöer, eleverna behöver extra tillsyn och ibland sysselsättning. Kartläggningen visar att skolans övriga elever numera känner sig mer trygga med träningsskolan, både ute och inne, vilket är ett framsteg. Vi tolkar det som att information och möten mellan vuxna och barn gett resultat. De flesta vårdnadshavarna är nöjda med den fysiska miljön och bemötande men, känner att de inte vet tillräckligt om trygghetsplanens innehåll. Grundskola och grundsärskola: Resultatet av kartläggningen visar att det finns en del områden på skolgården och inomhus där barnen känner sig otrygga. De tycker att det är bra att rastvärdarna bär västar för att synas bättre. Vårdnadshavare och elever har uttryckt att det ibland är en otrygg miljö på raster, fritidshem och i omklädningsrum. Det behöver skolan förbättra. Resultatet av trygghetsundersökningen i åk 4 och 5 visar att andelen mobbade elever på Ulvsäterskolan totalt är 3,8 % mot riksgenomsnittet 8,8 % och andelen elever som inte utsatts för några negativa handlingar alls under perioden på Ulvsäterskolan är 23,6 mot riksgenomsnittet 38%. För de lägre åldrarna finns inget riksgenomsnitt att jämföra med. 7

8 5. Förebyggande åtgärder 5.1. Språket Områden som berörs av åtgärden Kränkande behandling Målet är att minska förekomsten av svordomar och fula ord i grundskolan. I april 2014 ska målet följas upp. Åtgärd Skolans regler och konsekvenser. Motivera åtgärd Under förra året arbetade grundskolan med språket och språkbruket har blivit bättre men det förekommer fortfarande. Svordomar och fula ord är en källa till kränkningar och konflikter. Ansvarig Alla vuxna på skolan. Datum när det ska vara klart Omklädningsrum Områden som berörs av åtgärden Kränkande behandling Målet är att minska antalet kränkningar i omklädningsrummen. Uppföljning sker vid utvärdering av trygghetsenkäten i april. Åtgärd Utvecklingsgruppen undersöker möjligheter till ökad tillsyn i omklädningsrummen i de grupper där behov finns. Motivera åtgärd Elever har i kartläggningen uttryckt att det förekommer kränkningar i omklädningsrummen Ansvarig Utvecklingsgruppen Datum när det ska vara klart Flytta skogsgränsen Områden som berörs av åtgärden Kränkande behandling Ökad känsla av trygghet i skogen Åtgärd Flytta skogsgränsen närmare skolgården. Motivera åtgärd Vår miljöundersökning visar att barnen känner sig otrygga i skogen. Gränsen ligger så långt in att eleverna inte ser rastvärdarna på skolgården. Ansvarig Elevrådet Datum när det ska vara klart

9 5.4. Ny plats för Gammas 6-åringar att hänga av sig ytterkläder i Alfahuset Områden som berörs av åtgärden Kränkande behandling Minska antalet konflikter Åtgärd Byt eller hitta en ny plats där 6-åringarna kan hänga av sig Motivera åtgärd Det framkom i personalens kartläggning att det uppstår onödiga konflikter på nuvarande plats Ansvarig Utvecklingsgruppen och vaktmästare Datum när det ska vara klart Knuffar och sparkar inom- och utomhus Områden som berörs av åtgärden Kränkande behandling Minska antalet kränkningar och höja siffran på antalet barn som aldrig blir utsatta. Åtgärd Arbetslagen ska hitta lösningar på sina specifika problem i t. ex kapprum, korridorer, matsal osv. Ansvariga All personal på skolan Motivera åtgärd I trygghetsundersökningen framkom att 76,4% har under ht 13 blivit utsatta för fysiska kränkningar. Vi måste sänka den siffran! Datum när det ska vara klart Rutiner när elev kränker elev Policy På Ulvsäterskolan tar vi avstånd från alla former av kränkningar, trakasserier och all form av diskriminering. Rutiner för att tidigt upptäcka trakasserier och kränkande behandling Vi skapar en god kontakt med eleven, så att hen känner förtroende och tillit till vuxna. Personalen bygger upp en god kontakt med vårdnadshavaren genom utvecklingssamtal, föräldramöten, mejl, kontaktböcker, veckobrev, skoldagbok, personlig kontakt mm. Arbetslagen tar upp elevärenden på arbetslagsmötet utifrån planen. Genom elevenkäter, och spontana elevsamtal får vi kännedom om någon känner sig kränkt. Rastvärdar söker aktivt upp otrygga områden och bär väst för att eleverna snabbt ska se vem de ska vända sig till. Rutiner för att utreda och åtgärda kränkande behandling Personal Personal som uppmärksammar eller får kännedom om kränkningen dokumenterar på blanketten Anmälan om kränkande behandling eller trakasserier (bil 4). Vårdnadshavare informeras. Kopia på anmälan om kränkande behandling eller trakasserier lämnas omgående till bitr. rektor 9

10 som skyndsamt anmäler ärendet till rektor som i sin tur anmäler vidare till huvudman. Biträdande rektor startar skyndsamt en utredning (uppdraget delegerat från rektor). Personal utreder tillsammans med elevens pedagog och berörda elever. Personal sätter in åtgärder och följer upp ärendet under två veckor. Samtal, uppföljning och åtgärder skrivs ner och fästs som bilagor till blanketten Utredning av kränkande behandling (bil 5). När kränkningen upphör och ärendet avslutas lämnas blanketten Utredning av kränkande behandling (bil 5)till bitr. rektor som meddelar rektor. Arbetslaget Om ingen förbättring sker, tas ärendet upp i arbetslaget där man beslutar om och genomför åtgärder med uppföljning under två veckor. Åtgärder och uppföljning dokumenteras och fästs som bilaga till blanketten Utredning av kränkande behandling (bil.5) Om kränkningarna upphör och ärendet avslutats, lämnas båda blanketterna till biträdande rektor. Vårdnadshavare informeras Biträdande rektor och trygghetsteamet Om kränkningarna inte upphör lämnas ärendet med dokumentation till biträdande rektor och trygghetsteamet kopplas in. Samtal förs med berörda elever dokumentation sker och vårdnadshavare informeras. Uppföljning med samtal och dokumentation sker för båda parter i upp till tre veckor. Elevhälsoteamet Om ingen förbättring sker informerar trygghetsteamet vårdnadshavare till berörda elever. Ärendet överlämnas till elevhälsoteamet där beslut om vidare åtgärder tas. Vid anmälan om kränkning till huvudman finns möjligheten att begära centralt stöd. Rutiner för att utreda och åtgärda när elev kränks av personal När någon vuxen kränker elev kontaktas biträdande rektor av den som har information om detta. Biträdande rektor underrättar rektor som anmäler till huvudman. Elevens vårdnadshavare informeras. Biträdande rektor utreder händelsen med elev. Kontakt tas med HR konsult. HR konsult intervjuar den som kränkt, inhämtar skolans utredning och tar beslut om vidare åtgärder. Rutiner för övrig dokumentation Alla lärare dokumenterar skriftligt incidenter på valfritt sätt. Ansvarsförhållande All personal på skolan ansvarar för att ta kränkningar på allvar. Vid enstaka kränkningar ansvarar i första hand klasslärare eller ansvarig pedagog Vid upprepade kränkningar kopplas även Trygghetsteamet in. Då elev kränks av personal ansvarar biträdande rektor för att rapportera till rektor, HR konsult, vårdnadshavare samt intervjua den som känner sig kränkt. 10

11 Skollagen (2010:800) Bil 1 (5) Enligt kap. 6 i skollagen ska huvudmannen se till att det: - inom ramen för varje särskild verksamhet bedrivs ett målinriktat arbete för att motverka kränkande behandling av barn och elever ( 6) - genomförs åtgärder för att förebygga och förhindra att barn och elever utsätts för kränkande behandling. ( 7) - varje år upprättas en plan med en översikt över de åtgärder som behövs för att förebygga och förhindra kränkande behandling av barn och elever. Planen ska innehålla en redogörelse för vilka av dessa åtgärder som avses att påbörjas eller genomföras under det kommande året. En redogörelse för hur de planerade åtgärderna har genomförts ska tas in i följande års plan. ( 8) - Huvudmannen eller personalen får inte utsätta ett barn eller en elev för kränkande behandling. ( 9) - En lärare, förskollärare eller annan personal som får kännedom om att ett barn eller en elev anser sig ha blivit utsatt för kränkande behandling i samband med verksamheten är skyldig att anmäla detta till förskolechefen eller rektorn. En förskolechef eller rektor som får kännedom om att ett barn eller en elev anser sig ha blivit utsatt för kränkande behandling i samband med verksamheten är skyldig att skyndsamt utreda omständigheterna kring de uppgivna kränkningarna och i förekommande fall vidta de åtgärder som skäligen kan krävas för att förhindra kränkande behandling i framtiden. ( 10) Diskrimineringslagen (2009:567) Utbildningsanordnare som bedriver utbildning eller annan verksamhet enligt skollagen skall enligt den nya diskrimineringslagen: - Inom ramen för verksamheten bedriva ett målinriktat arbete för att aktivt främja lika rättigheter och möjligheter för barn och elever, oavsett kön, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionshinder eller sexuell läggning (3 kap. 14 ) - Vidta åtgärder för att förbygga och förhindra att något barn eller elev utsätts för trakasserier som har samband med kön, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionshinder, 11

12 - ålder, könsöverskridande identitet eller för sexuella trakasserier (3 kap.15 ) - Varje år upprätta en plan med en översikt över de åtgärder som behövs för att dels främja lika rättigheter och möjligheter oavsett kön, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionshinder eller sexuell läggning, dels förebygga och förhindra trakasserier på dessa grunder eller sexuella trakasserier. Planen ska innehålla en redogörelse för vilka av dessa åtgärder som utbildningsanordnaren avser att påbörja eller genomföra under det kommande året. En redovisning av hur planerade åtgärder har genomförts ska tas in i efterföljande års plan (3 kap.16 ) Förordning (2006:1083) Om barns och elevers deltagande i arbetet med planer mot diskriminering och kränkande behandling. Förordning (2008:946) Likabehandlingsplan/plan mot kränkande behandling ska upprättas, följas upp och ses över under medverkan av barnen eller eleverna. Utformningen och omfattningen av barnens eller elevernas deltagande skall anpassas efter deras ålder och mognad. 12

13 Definitioner Bil 2 (5) Diskriminering: Negativ, kränkande behandling utifrån de sju diskrimineringsgrunderna etnisk tillhörighet, funktionshinder, kön, könsöverskridande identitet, religion eller annan trosuppfattning, sexuell läggning och ålder. Diskriminering kan vara direkt eller indirekt: - Direkt diskriminering: negativ särbehandling utifrån de sju diskrimineringsgrunderna. - Indirekt diskriminering: elev missgynnas genom att tillsynes neutrala regler tillämpas så att de får en i praktiken diskriminerande effekt. (Inte behandla lika, ranka) Trakasserier: Kränker värdigheten och har samband med diskrimineringsgrunderna. (Irritera, håna, hacka) Kränkande behandling som inte har samband med diskrimineringsgrunderna: Med kränkande behandling avses enligt kap. 14a 3 skollagen ett uppträdande som utan att vara diskriminering enligt diskrimineringslagen kränker ett barns eller en elevs värdighet. Kränkningar kan vara: Fysiska sparkar, slag, knuffar Verbala hot, eller retas med elaka ord Psykosociala suckar, miner utfrysning eller ryktesspridning Text- och bildburna klotter, brev, lappar, e-post eller sms (Förolämpa, trycka ner ens självförtroende) Mobbning: Elever som utsatts för upprepade (minst några gånger i månaden) negativa handlingar med syfte att såra/skada (När en eller flera är dum mot någon ofta) 13

14 Elevens rättigheter: Bil. 3 (5) Om du som elev upplever dig kränkt, trakasserad eller diskriminerad och du känner att skolan inte följt lagarna, kan du vända dig till diskrimineringsombudsmannen eller till Barn och elevombudet. Personal som elever och föräldrar kan vända sig till I första hand ska elever och personal vända sig till ansvarig pedagog. Biträdande rektorer Träningsskola och grundsärskola: Britt Bergman Danielsson Grundskola: Kerstin Björk Skolsköterska Christer Mattisson Svante Karlberg Kurator Nina Lind Val Adresser: Diskrimineringsombudsmannen Box 3686, Stockholm Tel Text tel Fax Webbplats Barn och elevombudsmannen Tel Fax Webbplats Skolinspektionen Box 23069, Stockholm Tel

15 Bil. 4 (5) Anmälan om kränkande behandling eller trakasserier Skolan fick kännedom om kränkningen (datum) Anmälan till rektor/ bitr.rektor gjord av den. Delegationsbeslut skickat till nämnd Utredning påbörjades Beskrivning av kränkning: Ansvarig för utredningen Uppföljning Ärendet avslutat Lämnas till biträdande rektor. B A R N & U N G D O M 15

16 Utredning av kränkande behandling Bil. 5 (5) Datum Utredare Utsatt elev Klass Vem har uppmärksammat problemet? Person/Personer som uppges ha deltagit i kränkningen Namn Klass Namn Klass Namn Klass Namn Klass Vad har hänt? Följande person/personer har kallats till samtal. Dat: Bil: Dat: Bil: Dat: Bil: Dat: Bil: Datum för uppföljningssamtal Kontakt med vårdnadshavare. Dat: Dat: Dat: Dat: Dat: Kränkningen har upphört. (Utredningen lämnas till biträdande rektor.) Dat: Ingen förbättring har skett. och genomför åtgärder. Ärendet avslutas. Ärendet tas upp i arbetslaget där man beslutar om Dat: Kränkningen har ej upphört (Ärendet med dokumentation lämnas till biträdande rektor) 16

17 17

Ulvsäter grundsärskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling

Ulvsäter grundsärskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Ulvsäter grundsärskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen: grundsärskola, grundsärskola inriktning träningsskola, fritidshem och tillsyn av barn

Läs mer

RIKTLINJER FÖR ARBETE MED LIKABEHANDLINGSPLAN OCH PLAN MOT KRÄNKANDE BEHANDLING I FÖRSKOLAN, GRUNDSKOLAN OCH GRUNDSÄRSKOLAN

RIKTLINJER FÖR ARBETE MED LIKABEHANDLINGSPLAN OCH PLAN MOT KRÄNKANDE BEHANDLING I FÖRSKOLAN, GRUNDSKOLAN OCH GRUNDSÄRSKOLAN 2011-08-30 RIKTLINJER FÖR ARBETE MED LIKABEHANDLINGSPLAN OCH PLAN MOT KRÄNKANDE BEHANDLING I FÖRSKOLAN, GRUNDSKOLAN OCH GRUNDSÄRSKOLAN BUN 2014/0288 003 Handläggare Mia Wiman-Olsson Sakkunnig, utbildningskontoret

Läs mer

Krungårdsskolan F-6s plan mot diskriminering och kränkande behandling

Krungårdsskolan F-6s plan mot diskriminering och kränkande behandling Krungårdsskolan F-6s plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen Grundskola åk F-6 samt fritidshem Läsår 2015/2016 1/8 Grunduppgifter Verksamhetsformer som

Läs mer

Norra skolans plan mot diskriminering och kränkande behandling

Norra skolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Norra skolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen F-6 samt förberedelseklass och fritidshem Ansvariga för planen Rektor Marianne Henrikson

Läs mer

Celsiusskolan 7-9s plan mot diskriminering och kränkande behandling

Celsiusskolan 7-9s plan mot diskriminering och kränkande behandling Celsiusskolan 7-9s plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen Grundskola Läsår 2015/2016 1/7 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Grundskola

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling Österstad skola och fritidshem

Plan mot diskriminering och kränkande behandling Österstad skola och fritidshem Plan mot diskriminering och kränkande behandling Österstad skola och fritidshem 2017-2018 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskoleklass årskurs 1-4 och fritidshem Ansvariga för

Läs mer

Sätra skolas plan mot diskriminering och kränkande behandling

Sätra skolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Sätra skolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskoleklass, grundskola 1-6, fritidshem. 1/7 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen

Läs mer

Kärda skola och fritidshems plan mot diskriminering och kränkande behandling. Verksamhetsformer som omfattas av planen: Kärda skola och fritidshem

Kärda skola och fritidshems plan mot diskriminering och kränkande behandling. Verksamhetsformer som omfattas av planen: Kärda skola och fritidshem Kärda skola och fritidshems plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen: Kärda skola och fritidshem Läsår: 2016 2017 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling Sankt Anna förskola, skola och fritidshem

Plan mot diskriminering och kränkande behandling Sankt Anna förskola, skola och fritidshem Plan mot diskriminering och kränkande behandling Sankt Anna förskola, skola och fritidshem Verksamhetsformer som omfattas av planen: Förskola, skola och fritidshem Läsår: 2016/2017 Grunduppgifter Ansvariga

Läs mer

Kvarnens plan mot diskriminering och kränkande behandling

Kvarnens plan mot diskriminering och kränkande behandling Kvarnens plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskoleverksamhet 1/7 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskoleverksamhet Ansvariga

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling Storängsparkens förskola. Verksamhetsformer som omfattas av planen: Förskola

Plan mot diskriminering och kränkande behandling Storängsparkens förskola. Verksamhetsformer som omfattas av planen: Förskola Plan mot diskriminering och kränkande behandling Storängsparkens förskola Verksamhetsformer som omfattas av planen: Förskola Läsår: 2016/2017 Grunduppgifter Ansvariga för planen Pedagog Anette Andersson

Läs mer

Bredaryds skola och fritidshems plan mot diskriminering och kränkande behandling

Bredaryds skola och fritidshems plan mot diskriminering och kränkande behandling Bredaryds skola och fritidshems plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen: Grundskola, förskoleklass och fritidshem Läsår: 2017-2018 Grunduppgifter Verksamhetsformer

Läs mer

Nävertorp grundsärskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling

Nävertorp grundsärskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Nävertorp grundsärskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen: Nävertorp grundsärskola och fritidshem Läsår: 2015/2016 Grunduppgifter Verksamhetsformer

Läs mer

Särskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling. Verksamhetsformer som omfattas av planen: Grundsärskola åk 1-9

Särskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling. Verksamhetsformer som omfattas av planen: Grundsärskola åk 1-9 Särskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen: Grundsärskola åk 1-9 År: 2016 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Grundsärskola

Läs mer

Gårdby skola och fritidshems plan mot diskriminering och kränkande behandling

Gårdby skola och fritidshems plan mot diskriminering och kränkande behandling Gårdby skola och fritidshems plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen: Skola och fritidshem Läsår: 2014/2015 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas

Läs mer

Stora Dalslundskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling

Stora Dalslundskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Stora Dalslundskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen Grundskola årskurs 4-9 samt fritidshem 1/8 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas

Läs mer

Hunnebostrands förskolas årliga plan mot kränkande behandling

Hunnebostrands förskolas årliga plan mot kränkande behandling Hunnebostrands förskolas årliga plan mot kränkande behandling Bakgrund: Det finns i Sverige två lagar som har ett gemensamt syfte: Att skydda barn och elever mot diskriminering, trakasserier och kränkande

Läs mer

PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING

PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING Stamgärde skola F-6 2016-17 Revideras v. 44 2017 Inledning Enligt Diskrimineringslagen (2008:567) ska skolan upprätta en Likabehandlingsplan medan det i

Läs mer

Skee skola och fritidshem Strömstads plan mot diskriminering och kränkande behandling

Skee skola och fritidshem Strömstads plan mot diskriminering och kränkande behandling Skee skola och fritidshem Strömstads plan mot diskriminering och kränkande behandling Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Grundskola 1-6, fritidshem och förskoleklass a för planen Rektor

Läs mer

Långåsskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling

Långåsskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Långåsskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen Grundskola, förskoleklass och fritidshem Läsår 2016-2017 Grunduppgifter Ansvariga för planen Rektor

Läs mer

Likabehandlingsplan och årlig plan mot kränkande behandling för Sundby förskola

Likabehandlingsplan och årlig plan mot kränkande behandling för Sundby förskola LIKABEHANDLINGSPLAN FÖR SUNDBY FÖRSKOLA 2011 Likabehandlingsplan och årlig plan mot kränkande behandling för Sundby förskola Bakgrund Från den 1 januari 2009 finns bestämmelser om diskriminering och kränkande

Läs mer

Norra skolans plan mot diskriminering och kränkande behandling

Norra skolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Norra skolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen F-6 samt förberedelseklass och fritidshem Ansvariga för planen Rektor Andreas Müller

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling läsåret 2016/2017. Förskolan Fågelbo och fritidshemmet Smultronstället

Plan mot diskriminering och kränkande behandling läsåret 2016/2017. Förskolan Fågelbo och fritidshemmet Smultronstället Plan mot diskriminering och kränkande behandling läsåret 2016/2017 Förskolan Fågelbo och fritidshemmet Smultronstället 2(5) 1. Vision På förskolan Fågelbo och fritidshemmet Smultronstället strävar vi efter

Läs mer

Fritidshemmets likabehandlingsplan/ plan mot diskriminering och kränkande behandling, läsår 15/16

Fritidshemmets likabehandlingsplan/ plan mot diskriminering och kränkande behandling, läsår 15/16 Grunduppgifter Fritidshemmets likabehandlingsplan/ plan mot diskriminering och kränkande behandling, läsår 15/16 Verksamhetsformer som omfattas av planen Fritidshemmet Ansvariga för planen Fritidshemmets

Läs mer

1. Bakgrund 2. Syfte 3. Definitioner

1. Bakgrund 2. Syfte 3. Definitioner Likabehandlingsplan Vrena Friskola 2013-2014 1. Bakgrund Alla barn och elever ska kunna känna sig trygga och bemötas och behandlas med respekt för sin personlighet. Det åligger de vuxna i skolan att motverka

Läs mer

Granbergs Fritidshems plan mot diskriminering och kränkande behandling

Granbergs Fritidshems plan mot diskriminering och kränkande behandling Granbergs Fritidshems plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen: Fritidshem Läsår: 2015/16 1 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Fritidshem

Läs mer

Plan mot kränkande behandling år 2015, Logården

Plan mot kränkande behandling år 2015, Logården Logårdens förskola Plan mot kränkande behandling år 2015, Logården Bakgrund Denna plan bygger på diskrimineringslagen, skollagens förbud mot kränkande behandling samt Skolverkets allmänna råd om arbetet

Läs mer

Timmersvansens Förskola. Plan Mot Diskriminering och Kränkande Behandling 2014/2015

Timmersvansens Förskola. Plan Mot Diskriminering och Kränkande Behandling 2014/2015 Timmersvansens Förskola Plan Mot Diskriminering och Kränkande Behandling 2014/2015 INNEHÅLLSFÖRTECKNING LAGSTIFTNING...3 CENTRALA BEGREPP...5 ANSVARSFÖRDELNING...7 MÅL...7 FRÄMJANDE ARBETE...7 FÖREBYGGANDE

Läs mer

Bessemerskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling

Bessemerskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Bessemerskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Introduktionsprogrammen a för planen Bitr. rektor är ytterst ansvarig för planen.

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling

Plan mot diskriminering och kränkande behandling Dorotea kommun Plan mot diskriminering och kränkande behandling Läsåret 2016/2017 Strandenskolan Åk F-9 Fastställd av KUN 2016-09-22 47 Inledning 2 Alla elever och all personal har rätt att vistas i vår

Läs mer

Söndrebalgs skolas plan mot diskriminering och kränkande behandling

Söndrebalgs skolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Söndrebalgs skolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen: Grundskola/Skolbarnomsorg Läsår: 2015-2016 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av

Läs mer

Plan mot kränkande behandling. Sandbyhovs förskolor

Plan mot kränkande behandling. Sandbyhovs förskolor Plan mot kränkande behandling Sandbyhovs förskolor Läsåret 2010/2011 Likabehandlingsplan Innehåll: 1. Inledning Bakgrund och syfte Hur är planen framtagen Definitioner av diskriminering och kränkande behandling

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling år 2016

Plan mot diskriminering och kränkande behandling år 2016 Logårdens förskola Plan mot diskriminering och kränkande behandling år 2016 Bakgrund Denna plan bygger på diskrimineringslagen, skollagens förbud mot kränkande behandling samt Skolverkets allmänna råd

Läs mer

Likabehandlingsplan Skurholmens förskola

Likabehandlingsplan Skurholmens förskola Likabehandlingsplan Skurholmens förskola 2016-2017 Vad säger lagen? Skollagen Sedan den 1 januari 2009 regleras arbetet mot diskriminering och kränkande behandling i både diskrimineringslagen och skollagen.

Läs mer

Sjunnens förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling

Sjunnens förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Sjunnens förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskola 1/7 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskola Ansvariga för

Läs mer

Förskolan Västanvinden

Förskolan Västanvinden Förskolan Västanvinden PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING Denna plan gäller till och med 31/12-15 Innehåll Vår plan Mål och vision Bakgrund Definition av centrala begrepp (enligt JämO) Ansvarsfördelning

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling

Plan mot diskriminering och kränkande behandling Plan mot diskriminering och kränkande behandling Förskolan Fågelbo och fritidshemmet Smultronstället 24 januari 2013 Plan mot diskriminering och kränkande behandling förskolan Fågelbo och fritidshemmet

Läs mer

FÖRSKOLAN LINDEN. Trygghetsplan. Årlig plan mot diskriminering och kränkande behandling

FÖRSKOLAN LINDEN. Trygghetsplan. Årlig plan mot diskriminering och kränkande behandling FÖRSKOLAN LINDEN Trygghetsplan Årlig plan mot diskriminering och kränkande behandling Läsåret 2015-2016 INNEHÅLL Innehåll... 2 1. Inledning... 4 2. Styrdokument... 4 2.1 Diskrimineringslagen... 4 2.2 Skollagen

Läs mer

Snöveltorps förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling

Snöveltorps förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Snöveltorps förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling 2016/2017 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskoleverksamhet Ansvariga för planen Maria Andersson (trygghetspilot)

Läs mer

Mo skolas plan mot diskriminering och kränkande behandling

Mo skolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Mo skolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskoleklass, skola, fritidshem a för planen Rektor Vår vision Mo Skola ska genomsyras

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling Mogärdeskolan F-6

Plan mot diskriminering och kränkande behandling Mogärdeskolan F-6 2014-12-01 Plan mot diskriminering och kränkande behandling Mogärdeskolan F-6 Verksamhetsformer som omfattas av planen: Grundskola F-6 och fritidshemmet Läsår: 2014/2015 Planen gäller till 2015-11-30 Vetlanda

Läs mer

Withalaskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling.

Withalaskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling. Läsåret 2015/2016 Dokumentsansvarig och godkänd av; Magnus Maars, rektor. magnus.maars@vetlanda.se Withalaskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling. Läsår 2015/2016 Upprättad i augusti 2015

Läs mer

Söderbymalmsskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling

Söderbymalmsskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Söderbymalmsskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen åk 7-9 1/7 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen åk 7-9 Ansvariga för planen

Läs mer

Sunnanängs förskola. Likabehandlingsplan & Plan mot kränkande behandling 2013/2014

Sunnanängs förskola. Likabehandlingsplan & Plan mot kränkande behandling 2013/2014 Sunnanängs förskola Likabehandlingsplan & Plan mot kränkande behandling 2013/2014 Innehållsförteckning 1. Vision... 3 2. Sunnanängs långsiktiga mål... 3 3. Definitioner och begrepp... 3 4. Grunduppgifter...

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling

Plan mot diskriminering och kränkande behandling Plan mot diskriminering och kränkande behandling Hammarnskolan, Hjo läsåret 2015/16 PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING HAMMARNSKOLAN Läsåret 2015/2016 Visionen för Hammarnskolan är att det

Läs mer

1 av 7 2015-02-13 08:33. Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskola. Läsår vt15/ht15

1 av 7 2015-02-13 08:33. Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskola. Läsår vt15/ht15 1 av 7 2015-02-13 08:33 Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskola Läsår vt15/ht15 2 av 7 2015-02-13 08:33 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskola Ansvariga för planen Samtliga

Läs mer

ADOLFSBERGSSKOLAN 7-9

ADOLFSBERGSSKOLAN 7-9 ADOLFSBERGSSKOLAN 7-9 TRYGGHETSPLAN 2013/2014 Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling. Adolfsbergsskolan 7-9 Innehållsförteckning: Inledning s. 1 Visioner för barn i Örebro kommun Ny lagstiftning

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling

Plan mot diskriminering och kränkande behandling Plan mot diskriminering och kränkande behandling Läsåret 2014-15 Lillängets skola och fritidshem Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Skola och fritidshem Ansvariga för planen Skolans

Läs mer

Fritidshemmets likabehandlingsplan/ plan mot diskriminering och kränkande behandling, läsår 16/17

Fritidshemmets likabehandlingsplan/ plan mot diskriminering och kränkande behandling, läsår 16/17 Fritidshemmets likabehandlingsplan/ plan mot diskriminering och kränkande behandling, läsår 16/17 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Fritidshemmet Ansvariga för planen Fritidshemmets

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling. Förskolan Skutan

Plan mot diskriminering och kränkande behandling. Förskolan Skutan Plan mot diskriminering och kränkande behandling Förskolan Skutan 2016 Plan mot diskriminering och kränkande behandling i förskolan Bakgrund Denna plan bygger på diskrimineringslagen, skollagens förbud

Läs mer

Arbete mot diskriminering och kränkande behandling inom för- och grundskola

Arbete mot diskriminering och kränkande behandling inom för- och grundskola Arbete mot diskriminering och kränkande behandling inom för- och grundskola Dokumenttyp Riktlinjer Fastställd/upprättad 2014-10-15 av Kommunstyrelsen 131 Senast reviderad - Detta dokument gäller för Barn

Läs mer

Förskolan Vikens plan mot diskriminering och kränkande behandling

Förskolan Vikens plan mot diskriminering och kränkande behandling Förskolan Vikens plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen: Förskoleverksamhet Läsår: 2015/2016 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskoleverksamhet

Läs mer

Kohagens plan mot diskriminering och kränkande behandling

Kohagens plan mot diskriminering och kränkande behandling Kohagens plan mot diskriminering och kränkande behandling Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskoleverksamhet a för planen Arbetslagen för förskolan Kohagen avd Kohagen Ann Tjulander

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling Solrosens förskola. Verksamhetsformer som omfattas av planen: Förskola

Plan mot diskriminering och kränkande behandling Solrosens förskola. Verksamhetsformer som omfattas av planen: Förskola Plan mot diskriminering och kränkande behandling Solrosens förskola Verksamhetsformer som omfattas av planen: Förskola Läsår: 2015/2016 Grunduppgifter Ansvariga för planen Elin Pettersson Rektor Katarina

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling Eira för trygghet och trivsel Läsåret

Plan mot diskriminering och kränkande behandling Eira för trygghet och trivsel Läsåret Utbildningsförvaltningen Sida 1 (5) 2015-06-02 I och med att vi arbetar i Plan mot diskriminering och kränkande behandling Eira för trygghet och trivsel Läsåret 2015-2016 Verksamheter som omfattas av planen

Läs mer

Broängsskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling. Verksamhetsformer som omfattas av planen: Grundskola F-9 samt fritidshem Läsår: 2015

Broängsskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling. Verksamhetsformer som omfattas av planen: Grundskola F-9 samt fritidshem Läsår: 2015 Broängsskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen: Grundskola F-9 samt fritidshem Läsår: 2015 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen

Läs mer

Charlottenborgsskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling

Charlottenborgsskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Charlottenborgsskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Denna plan gäller för all verksamhet vid Charlottenborgsskolan - förskoleklass,

Läs mer

Sylteskolan 7-9s plan mot diskriminering och kränkande behandling

Sylteskolan 7-9s plan mot diskriminering och kränkande behandling Sylteskolan 7-9s plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen: Grundskola år 7-9 Läsår: 2014-2015 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Grundskola

Läs mer

Likabehandlingsplan för Ilsbo förskola 2016/2017

Likabehandlingsplan för Ilsbo förskola 2016/2017 Likabehandlingsplan för Ilsbo förskola 2016/2017 1. Bakgrund 1.1. Lagrum Likabehandlingsplanen för Ilsbo förskola tar sin grund i skollagen (2010:800), diskrimineringslagen (2008:567) och förordningen

Läs mer

Plan för arbete mot diskriminering och kränkande behandling

Plan för arbete mot diskriminering och kränkande behandling Plan för arbete mot diskriminering och kränkande behandling Skolans namn Planen gäller Morö Backe skola Läsåret 2015/2016. Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskoleklass, Fritidshem, Grundskola

Läs mer

Vår vision 3. Inledning.4. Lagarna 4-5. Definitioner - Vad betyder orden...6. Kartläggning 7. Kön..8. Etnisk tillhörighet 9. Funktionshinder...

Vår vision 3. Inledning.4. Lagarna 4-5. Definitioner - Vad betyder orden...6. Kartläggning 7. Kön..8. Etnisk tillhörighet 9. Funktionshinder... Förskolan Smultronställets Trygghetsplan 2015 Innehållsförteckning Vår vision 3 Inledning.4 Lagarna 4-5 Definitioner - Vad betyder orden...6 Kartläggning 7 Kön..8 Etnisk tillhörighet 9 Religion eller annan

Läs mer

Kvillsfors förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling

Kvillsfors förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Kvillsfors förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen förskoleverksamhet Läsår 2016/2017 1/7 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen

Läs mer

Junibackens plan mot diskrimineri. iminering ng och kränkande behandling 2015-201

Junibackens plan mot diskrimineri. iminering ng och kränkande behandling 2015-201 Junibackens plan mot diskrimineri iminering ng och kränkande behandling 2015-201 2016 Ansvariga för planen: Personalen vid förskola Junibacken och förskolechef Greta Särefors. Vår vision på vår förskola

Läs mer

Skede förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling

Skede förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Skede förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskoleverksamhet 1/7 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskoleverksamhet

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling

Plan mot diskriminering och kränkande behandling Falu förskola Plan mot diskriminering och kränkande behandling Elsborgs förskoleenhet Förskolan Glashyttan År 2015/2016 Grunduppgifter Ansvariga för planen är: förskolechef Lars Hökpers Linda Alamo, Anna-Karin

Läs mer

Bessemerskolan, Ekonomiprogrammets plan mot diskriminering och kränkande behandling

Bessemerskolan, Ekonomiprogrammets plan mot diskriminering och kränkande behandling Bessemerskolan, Ekonomiprogrammets plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen Ekonomiprogrammet Läsår 15/16 1/8 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas

Läs mer

Hållänget förskolas likabehandlingsplan

Hållänget förskolas likabehandlingsplan Hållänget förskolas likabehandlingsplan och plan mot diskriminering och kränkande behandling Alla på vår förskola ska visa respekt för varandra Verksamhetsåret 2014-2015 2014-09-10 Till dig med barn på

Läs mer

Bodaskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling 2016/2017

Bodaskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling 2016/2017 BARN- OCH UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN Kerstin Henningsson, 0554-193 36 kerstin.henningsson@kil.se 2016-06-13 Bodaskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling 2016/2017 INLEDNING I skollagen och

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling

Plan mot diskriminering och kränkande behandling Läsåret 2013-2014 Plan mot diskriminering och kränkande behandling Vision Mössebergs förskolas vision är Den hoppfulla förskolan som ger barn framtidstro. Grunden för detta är goda kunskaper, självkänsla,

Läs mer

Handlingsplan för att främja likabehandling och förebygga diskriminering, trakasserier och kränkande behandling. TIBBLESKOLAN

Handlingsplan för att främja likabehandling och förebygga diskriminering, trakasserier och kränkande behandling. TIBBLESKOLAN VÄSTERÅS STAD Tibbleskolan, Skultuna Rektor, Annica Avelin 2015-09-11 Handlingsplan för att främja likabehandling och förebygga diskriminering, trakasserier och kränkande behandling. TIBBLESKOLAN Mål Tibbleskolans

Läs mer

Verksamhetsformer som omfattas av planen: Skola, förskola och fritidshem Läsår 2016/2017

Verksamhetsformer som omfattas av planen: Skola, förskola och fritidshem Läsår 2016/2017 Kvarnsvedens/Amsbergs skolor med tillhörande fritidshem. Plan mot diskriminering och annan kränkande behandling Varje enhet inom förskola och skola har en Plan mot Diskriminering och Kränkande Behandling.

Läs mer

Årans förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling

Årans förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Årans förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen: Förskola Läsår: 2015-08-01-2016-07-31 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen

Läs mer

Grindstuskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling. Verksamhetsformer som omfattas av planen: Grundskola F-3 samt fritidsavdelning

Grindstuskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling. Verksamhetsformer som omfattas av planen: Grundskola F-3 samt fritidsavdelning Grindstuskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen: Grundskola F-3 samt fritidsavdelning Läsår: 2016/2017 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas

Läs mer

Tryde Friskolas Likabehandlingsplan/plan mot kränkande behandling 2014-2015

Tryde Friskolas Likabehandlingsplan/plan mot kränkande behandling 2014-2015 s Likabehandlingsplan/plan mot kränkande behandling 2014-2015 Alla elever på skall kunna känna sig trygga och bemötas och behandlas med respekt. På vår skola ska ingen elev bli diskriminerad, trakasserad

Läs mer

Äppelbo förskola Plan mot diskriminering och kränkande behandling. Läsår 2015/16

Äppelbo förskola Plan mot diskriminering och kränkande behandling. Läsår 2015/16 Äppelbo förskola Plan mot diskriminering och kränkande behandling Läsår 2015/16 Grunduppgifter Ansvariga för planen Förskolechef, pedagogiska ombud. Vår vision Alla barn ska känna sig trygga och bemötas

Läs mer

Teknikprogrammet Bessemerskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling

Teknikprogrammet Bessemerskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Teknikprogrammet Bessemerskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen Teknikprogrammet Läsår 2015/2016 1/7 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling för Mjöbäcks skola F-2. Läsåret 2015/2016

Plan mot diskriminering och kränkande behandling för Mjöbäcks skola F-2. Läsåret 2015/2016 Plan mot diskriminering och kränkande behandling för Mjöbäcks skola F-2 Läsåret 2015/2016 Plan mot diskriminering och kränkande behandling för Mjöbäcks skola F-2 Verksamhetsformer som omfattas av planen:

Läs mer

Planen mot kränkande behandling och diskriminering

Planen mot kränkande behandling och diskriminering Planen mot kränkande behandling och diskriminering Torslunda Skola Förskoleklass och skolår 1 6 Läsåret 2014-2015 Planen mot kränkande behandling och diskriminering All förskole- och skolverksamhet i Mörbylånga

Läs mer

Kvillsfors skola, förskoleklass och fritidshems plan mot diskriminering och kränkande behandling

Kvillsfors skola, förskoleklass och fritidshems plan mot diskriminering och kränkande behandling Kvillsfors skola, förskoleklass och fritidshems plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen: Skola Läsår: 2015/2016 Vetlanda här växer människor och företag

Läs mer

Hunnebostrands förskolas plan mot kränkande behandling

Hunnebostrands förskolas plan mot kränkande behandling Hunnebostrands förskolas plan mot kränkande behandling Bakgrund Det finns i Sverige två lagar som har ett gemensamt syfte: Att skydda barn mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling. Bestämmelsen

Läs mer

Årlig plan för likabehandling Vänerparkens förskola 2015/ 2016 Ett målinriktat arbete för att

Årlig plan för likabehandling Vänerparkens förskola 2015/ 2016 Ett målinriktat arbete för att Årlig plan för likabehandling Vänerparkens förskola 2015/ 2016 Ett målinriktat arbete för att motverka diskriminering främja barns och elevers lika rättigheter förebygga och förhindra trakasserier och

Läs mer

Likabehandlingsplan Hammarns förskola, Hjo Läsåret 2015/2016

Likabehandlingsplan Hammarns förskola, Hjo Läsåret 2015/2016 Likabehandlingsplan Hammarns förskola, Hjo Läsåret 2015/2016 LIKABEHANDLINGSPLAN, HAMMARNS FÖRSKOLA läsåret 2015/2016 Vår vision på Hammarns förskola är att vi ska vara en arbetsplats för barn och vuxna

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling

Plan mot diskriminering och kränkande behandling Falu förskola Plan mot diskriminering och kränkande behandling Förskolan.. År 2015/2016 Grunduppgifter Ansvariga för planen är: Förskolechef: Marit Pedagoger:Rosita, Anna-Karin,Sanna,Linnea, Josephine,Lisa,

Läs mer

Tingdalsskolan-Björnås plan mot diskriminering och kränkande behandling

Tingdalsskolan-Björnås plan mot diskriminering och kränkande behandling Tingdalsskolan-Björnås plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskoleklass, grundskola 1-3 och fritidshem Läsår 2015-2016 1/7 Grunduppgifter Verksamhetsformer

Läs mer

Likabehandlingsplan/plan mot kränkande behandling vid. Hagnäs förskola

Likabehandlingsplan/plan mot kränkande behandling vid. Hagnäs förskola Likabehandlingsplan/plan mot kränkande behandling vid Hagnäs förskola 2014 Bakgrund och syfte Den 1 april 2006 fick Sverige en ny lag vars syfte är att främja barns/elevers lika rättigheter i alla skolformer

Läs mer

Påarps förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling

Påarps förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Påarps förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen: Förskoleverksamhet Ansvariga för planen: Förskolechef Vår vision: På vår förskola

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling för Grindstugans förskola 2011.

Plan mot diskriminering och kränkande behandling för Grindstugans förskola 2011. Plan mot diskriminering och kränkande behandling för Grindstugans förskola 2011. Inledning I skollagen och i läroplanerna slås det fast att den svenska förskolan och skolan vilar på demokratisk grund.

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling

Plan mot diskriminering och kränkande behandling Plan mot diskriminering och kränkande behandling - Bie skola www.katrineholm.se Bie skolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen Skolbarnomsorg, Förskoleklass,

Läs mer

Rödluvans plan mot diskriminering och kränkande behandling

Rödluvans plan mot diskriminering och kränkande behandling Rödluvans plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskoleverksamhet Läsår 2016-2017 1/9 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskoleverksamhet

Läs mer

Årlig plan för likabehandling Fridhems Förskola 2011/ 2012

Årlig plan för likabehandling Fridhems Förskola 2011/ 2012 Page 1 of 5 Årlig plan för likabehandling Fridhems Förskola 2011/ 2012 Ett målinriktat arbete för att motverka diskriminering främja barns och elevers lika rättigheter förebygga och förhindra trakasserier

Läs mer

Förskolan Bjursens plan mot diskriminering och kränkande behandling

Förskolan Bjursens plan mot diskriminering och kränkande behandling Förskolan Bjursens plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskoleverksamhet Läsår 2015/2016 1/8 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen

Läs mer

Likabehandlingsplan Revinge skola

Likabehandlingsplan Revinge skola Likabehandlingsplan Revinge skola Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskoleklass, skola och fritidshem Läsår 2016 / 2017 1/8 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskoleklass,

Läs mer

Plan för likabehandling, mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling

Plan för likabehandling, mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling OVANÅKERS KOMMUN 2016-09-30 Barn- och utbildning Rotebergs skola Chris Sommar Plan för likabehandling, mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling Vår målsättning: Alla ska trivas i skolan.

Läs mer

Långåsskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling

Långåsskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Långåsskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen Grundskola, förskoleklass och fritidshem Läsår 2015-2016 1/7 Grunduppgifter Verksamhetsformer som

Läs mer

Lergökens förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling

Lergökens förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Lergökens förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskola Läsår 2016/2017 1/9 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskola

Läs mer

Gislaveds Gymnasiums plan mot diskriminering och kränkande behandling. Verksamhetsformer som omfattas av planen: Gymnasiesärskolan

Gislaveds Gymnasiums plan mot diskriminering och kränkande behandling. Verksamhetsformer som omfattas av planen: Gymnasiesärskolan Gislaveds Gymnasiums plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen: Gymnasiesärskolan Läsår: 2015/2016 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen

Läs mer

Skönberga förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling. Verksamhetsformer som omfattas av planen: Förskoleverksamhet

Skönberga förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling. Verksamhetsformer som omfattas av planen: Förskoleverksamhet Skönberga förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen: Förskoleverksamhet Läsår: 2016/2017 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen

Läs mer

Bildningsförvaltningen

Bildningsförvaltningen 170926 1(9) Likabehandlingsplan Läsåret 17/18 Område Väst Förskolor Postadress: 265 80 Åstorp Gatuadress: Storgatan 7 E-post: kommun@astorp.se Telefon: 042-640 00 Fax: 042-642 10 2(9) Likabehandlingsplan/plan

Läs mer

Vällingklockan/Ekorrens plan mot diskriminering och kränkande behandling

Vällingklockan/Ekorrens plan mot diskriminering och kränkande behandling Vällingklockan/Ekorrens plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen: Förskola och dygnet runt verksamhet Läsår: Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas

Läs mer

Nyhemsgårdens förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling 2015

Nyhemsgårdens förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling 2015 Nyhemsgårdens förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling 2015 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen förskoleverksamhet a för planen Förskolechef i samråd med personalen

Läs mer