Konsekvenser för en hållbar utveckling - sammanfattande bedömning av förslag till beslut

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Konsekvenser för en hållbar utveckling - sammanfattande bedömning av förslag till beslut"

Transkript

1 Tjänsteskrivelse KFN Handläggare: Annelie Liljebjörn Dokumenthanteringsplan för Kultur- och föreningsnämnden Sammanfattning I enlighet med det kommunala arkivreglementet (KF 101/ ) skall varje myndighet upprätta en förteckning som redovisar myndighetens allmänna handlingar, där det skall framgå hur dessa bevaras, gallras och förvaras. Dokumenthanteringsplanen skall uppdateras en gång per år samt revideras vid behov. Syftet med dokumenthanteringsplanen är att kvalitetssäkra och underlätta hanteringen av handlingarna, från det att de inkommer och upprättas tills det att de slutarkiveras eller gallras. De ändringar som gjorts är framförallt justeringar i handlingstyperna och vissa gallringsfrister har förkortats. Beslutsunderlag Kultur- och föreningsförvaltningens tjänsteskrivelse den 21 november 2012 Förslag till dokumenthanteringsplan för Kultur- och föreningsnämnden den Kultur- och föreningsförvaltningens förslag till beslut Kultur- och föreningsnämnden godkänner dokumenthanteringsplanen. Annelíe Liljebjörn Kommunarkivarie Expedieras till Förvaltningschef Avdelningschefer Arkivredogörare på respektive avdelning c:\temp\alin929arg.doc POSTADRESS FAKTURAADRESS TELEFON E-POSTADRESS PLUSGIRO KARLSKOGA Fakturahantering BESÖKSADRESS Box TELEFAX WEBBADRESS ORG NR Centralplan MALMÖ

2 Bilaga Konsekvenser för en hållbar utveckling - sammanfattande bedömning av förslag till beslut Aspekter Beslutsförslaget har Beskrivning av konsekvenser utifrån checklistan en positiv påverkan ingen påverkan en negativ påverkan Lyft särskilt fram konsekvenser som kommer i konflikt med andra aspekter av hållbar utveckling. Sociala/ kulturella Barnkonventionen Dialog och inflytande Folkhälsa Ekologiska Avfall Jämlikhet och social rättvisa Jämställdhet Kulturmiljö/kulturella omgivningar Miljörelaterad hälsa Biologisk mångfald Energi Konsumtion Transporter Vatten, luft och mark Ekonomiska Kommunens ekonomi Kostnadseffektivitet Tillväxt

3 (1) Ansvarig organisationsenhet: Kultur- och föreningsförvaltningen Fastställd av Kultur- och föreningsnämnden Ersätter Kultur- och föreningsnämnden Dokumenthanteringsplan för kultur- och föreningsnämnden Kultur- och föreningsnämnden har den 12 december 2012 fastställt dokumenthanteringsplan för nämnden. Syfte Syftet med dokumenthanteringsplanen är att kvalitetssäkra och underlätta hanteringen av myndighetens handlingar, från det att de inkommer och upprättas tills det att de arkiveras eller gallras. Planen fungerar även som gallringsbeslut för de uppräknade handlingstyperna. Instruktioner Dokumenthanteringsplanen är indelade i de fyra avdelningar som förvaltningen består av: Kansli Information Arkiv; Bibliotek; Fritid och Turism samt Kulturskolan. Under bibliotekets avdelning ingår även rådgivarverksamheten. Bevaras Innebär att handlingarna skall bevaras för all framtid. Slutförvaring sker i kommunarkivet. Bevaringsskyldigheten gäller originalhandlingar. Gallras Handlingarna förstörs. Sekretesskyddade handlingar förstörs under kontroll. Tidsfristen anger de år som skall förflyta innan gallringen verkställs och avser hela kalenderår. Exempel: handlingar från år 2004 med 2 års gallringsfrist får förstöras först år Gallring vid inaktualitet innebär att handlingen kan gallras så snart den förlorat sin betydelse för förvaltningen. Gallring bör ske regelbundet, förslagsvis en gång om året och utföras med försiktighet. Arkivering Vid leverans till kommunarkivet ska handlingarna ligga i arkivkartonger och vara rensade från allt som inte är arkivhandlingar, såsom kopior, oviktiga minnesanteckningar, utkast samt gem, plastfickor med mera. Arkivkartongerna ska vara ordentligt fyllda och innehåll och tid skall stå med blyerts. Leverantören får en leveransreversal efter arkivpersonal gått igenom leveransen.

4 Senaste ändring DOKUMENTHANTERINGSPLAN KFN Myndighet: Kultur- och föreningsnämnden Förvaltning: Kultur- och föreningsförvaltningen Avdelning/Enhet: Kansli Information Arkiv Kansli/nämndadministration samt gemensamma handlingstyper Adresslistor Registrator Gallras Vid inaktualitet Anpassning/omplaceringsärenden Bevaras Se anm. Förvaras i LISA Anställningsavtal/bevis (underskrivet exemplar) Bevaras Se anm. Till personalakt Ansvars- och befogenhetsbeskrivningar Gallras Se anm. Ett exemplar till personalakt och ett exemplar till arbetstagare. Ansökningar om entledigande Bevaras Se anm. Till personalakt Ansökningshandlingar Bevaras Se anm. Till personalakt. Kommunstyrelsens rutiner. Arbetsskadeanmälan Bevaras Se anm. Till personalakt. Arkivbeskrivning Bevaras Efter ärendet Revideras vid behov. Diarieförs i KAISA. Finns även på avslutats kommunens intranät. Avgångsbeslut/begäran Bevaras Se anm. Till personalakt Avtal Gallras Avtal diarieförs i samlingsärende och gallras 10 år efter avtalstidens utgång. Avtal som tillhör ärende diarieförs där. Var noga med att skicka originalet till registrator! Avtal, tillfälliga kontrakt till exempel föreställningskontrakt Registrator Gallras 2 år efter avtalstidens utgång. Bilavtal Registrator Gallras 2 år efter avtalstidens utgång Cirkulär Gallras Vid inaktualitet Nämndsekreterare/ Delegationsbeslut Bevaras Diarieförs i KAISA. Registrator

5 Diarieförda handlingar Registrator Bevaras Dokumenthanteringsplan Arkivarie, Registrator och arkivredogörare Bevaras Efter ärendet avslutats Efter ärendet avslutats Diarieförs i KAISA, Original i akt. Bevaras endast om inte annat anges i detta dokument. Uppdateras kontinuerligt. Diarieförs i KAISA. Finns även på kommunens intranät, KFN. Följesedlar Hos beställaren Gallras Efter 2 år. Föredragningslista, kallelser Nämndsekreterare Gallras 2 år Förhandlingsprotokoll och fackliga framställningar (enskilda ärenden) Bevaras Till personalakt Inkomna handlingar Nämndsekreterare Bevaras 1 år Registreras under övrig post i KAISA och sätts i pärm Inkomna synpunkter DF Respons Tyck om Karlskoga. Registreras och vidarebefordras till 1 år (system) handläggare. Samlingsärende med hänvisning i KAISA. Kurs och konferensinbjudningar Nämndsekreterare Gallras Vidarebefordras till berörd personal/politiker och gallras vid inaktualitet Nämndens budgetförslag Nämndsekreterare Bevaras 1 år Nämndens handlingar Nämndsekreterare Bevaras 1 år Nämndens verksamhetsplaner Nämndsekreterare Bevaras 1 år Nämndens årsberättelser Nämndsekreterare Bevaras 1 år Polisrapporter Registrator Gallras Diarieförs i samlingsärende i KAISA per år Postlistor Registrator Bevaras 1 år Utskrift från diariet en gång per månad Postöppning, tillstånd Registrator Gallras Vid inaktualitet Pressklipp och fotografier Bevaras 5 år Viktigt att på foton dokumentera år, plats, eventuell händelse och eventuella personer. Projektdokumentation (egna projekt) Projektledare Bevaras Handlingar som bevaras: Ansökan, beslut, projektdirektiv, projektplan, förstudierapport, slutrapport och minnesanteckningar projekt som tillför sakuppgift eller på annat sätt är av vikt. Protokoll, arbetsgrupp Ansvarig Bevaras 1 år Om det är av betydelse för verksamheten Protokoll, arbetsplatsträff Avdelningschef Bevaras 1 år Om det är av betydelse för verksamheten

6 Protokoll, kultur- och föreningsnämnden och stipendiegruppens protokoll Nämndsekreterare Bevaras 1 år Protokoll, ledningsgrupp Förvaltningschef Bevaras 1 år Om det är av betydelse för verksamheten Protokoll, samverkan Samverkanssekret erare Bevaras 1 år Finns även på kommunens intranät, KFN Rehabiliteringsutredningar Adato Bevaras Se anm. Till personalakt. Remisser Registrator Bevaras Remissvar Registrator Bevaras 2 år ärende Externa och egna remisser diarieförs i KAISA. Andra nämnders remisser gallras efter 2 år och bevaras hos den remissinstans som äger ärendet. Diarieförs. Remissvar till andra nämnder gallras dock tillsammans med remissen efter 2 år. Reversaler Arkivredogörare Gallras Efter 10 år. Original finns hos kommunarkivet. Rutinbeskrivningar Gallras Vid inaktualitet. Finns även på kommunens intranät. Skadlig kod och skräppost (SPAM) Gallras Omedelbart av respektive mottagare. Enligt KFN 2/08 Statistik Resp. statistikförare Bevaras 2 år Sammanställning. Statistikunderlag gallras vid inaktualitet Styrdokument Registrator Bevaras Diarieförs. Finns även på kommunens intranät. Tjänstgöringsbetyg/intyg Bevaras Original till arbetstagare. Ett exemplar till personalakt Utredningar Registrator Bevaras ärende Diarieförs i KAISA Övriga utgående skrivelser, ej tillhörande ärende Bevaras 1 år Övrig korrespondens, mail med mera Bevaras Som tillför sakuppgift till ärende eller på annat sätt är av vikt för verksamheten vidarebefordras till diariet för diarieföring Övrig post i KAISA Registrator Gallras Efter 5 år. Övrig post ska endast innehålla korrespondens av kortvarig betydelse. Information Trycksaker Bevaras Vid 1 ex till kommunarkivet vid upprättande

7 Trycksaker av ringa betydelse såsom annonser, inbjudningar mm Gallras upprättande vid inaktualitet. Arkiv Arkivdepå samt Utskrifter i pärm samt digitalt i Visual arkiv. Gäller både Arkivförteckningar Bevaras Visual Arkiv folkrörelsearkivet och kommunarkivet. Fullmakter, externa Arkivarie Bevaras Original skannas och registreras i KAISA, kopia läggs i aktuell akt Förfrågningar till arkivet, externa Arkivarie Bevaras 1 år Diarieförs i KAISA. Handbok i ärende/arkivhantering Arkivarie Bevaras Finns på kommunens intranät. Revideras vid behov Lånekvitton Arkivarie Gallras Vid inaktualitet Låneliggare Arkivarie Gallras Vid inaktualitet Reversaler (leveransbevis) Arkivdepå Bevaras Utskrift i pärm samt i Visual Arkiv. Kopia till leverantör. Sekretessbevis Arkivarie Gallras Vid inaktualitet Statistik Arkivarie Bevaras 2 år Sammanställning. Statistikunderlag gallras vid inaktualitet. Tillsynsprotokoll Arkivarie Gallras Efter 10 år för att kunna följa framsteg Utställningsmaterial/dokumentation Arkivarie Bevaras 2 år Övrig korrespondens, mail med mera Handläggare Bevaras 1 år Om det tillför sakuppgift i ärende eller är av annan betydelse för verksamheten. Vidarebefordras till diariet för diarieföring i KAISA Visual Arkiv, Databas för arkivförteckningar, reversaler och leveransliggare System Bevaras Systemansvarig: Annelíe Liljebjörn

8 Senaste ändring DOKUMENTHANTERINGSPLAN Myndighet: Kultur- och föreningsnämnden Förvaltning: Kultur- och föreningsförvaltningen Avdelning/Enhet: Biblioteket Biblioteket Ansvars-, verksamhets- och befogenhetsbeskrivningar Gallras Vid revidering. Gäller endast de kollektiva beskrivningarna. De individuella skickas till personalakten vid upprättande. Ansökningshandlingar Bevaras Se anm. Till personalakt. Kommunstyrelsens rutiner. Arbetsskadeanmälan Bevaras Se anm. Till personalakt. LISA Avtal Gallras Beställningslistor Inköpsansvariga Brukarenkäter Enkätansvarig Bevaras 1 år Gallras 2 år + löpande år Avtal diarieförs i samlingsärende och gallras 10 år efter avtalstidens utgång. Avtal som tillhör annat ärende diarieförs där. Var noga med att skicka originalet till registrator! Sammanställningar (och 1 frågeformulär), KAISA samt pappersexemplar. Följesedlar Hos beställaren Gallras Vid inaktualitet Förbindelselappar Kravansvarig Gallras Vid inaktualitet Inköpsunderlag Inköpsansvariga Gallras Vid inaktualitet Fakturaunderlag vid kravhantering Kravansvarig Gallras Vid inaktualitet. Hos kommunens ekonomiavdelningen gallras underlaget efter 10 år. Nyckelkvittenser Nyckelansvarig Gallras Vid inaktualitet Postöppning, tillstånd Registrator Gallras Vidarebefordras till registrator Pressklipp och fotografier Bevaras 1 år Viktigt att på foton dokumentera år, plats, eventuell händelse och Projektdokumentation (egna projekt) Projektledare Bevaras projekt eventuella personer. Handlingar som bevaras: Ansökan, beslut, projektdirektiv, projektplan, förstudierapport, slutrapport och minnesanteckningar som

9 Senaste ändring DOKUMENTHANTERINGSPLAN Myndighet: Kultur- och föreningsnämnden Förvaltning: Kultur- och föreningsförvaltningen Avdelning/Enhet: Biblioteket tillför sakuppgift eller på annat sätt är av vikt. Diarieförs i KAISA. Protokoll, arbetsplatsträffar Avdelnings samt biträdande avdelningschefchef Bevaras 1 år Om det är av betydelse för verksamheten. Finns även i KAISA Protokoll, diskmöten Biträdande avdelningschef KAISA Om det är av betydelse för verksamheten. Finns även i rutinpärm i Bevaras 1 år Protokoll, måndagsmöten Bevaras 1 år Om det är av betydelse för verksamheten. Finns även i rutinpärm i KAISA Rehabiliteringsutredningar Adato Bevaras Se anm. Till personalakt Biträdande bibliotekschef och Sekretesskydd för uppgifter i bibliotekets låntagarregister bibliotekschef Bevaras Se anm. Till personalakt Skadlig kod och skräppost (SPAM) Gallras Omedelbart av respektive mottagare. Enligt KFN 2/08 Statistikuppgifter (Kungliga biblioteket) Bibliotekschef Gallras Statliga bidrag, handlingar rörande Närarkiv Gallras Efter 10 år Tjänstgöringsbetyg/intyg Bevaras Original till arbetstagare. Ett exemplar till personalakt Trycksaker Bevaras Vid upprättande 1 ex går direkt till kommunarkivet. Gäller ej inbjudningar, annonser och andra typer av trycksaker av ringa eller tillfällig betydelse vilka istället gallras vid inaktualitet. Utredningar Bevaras ärende Skickas till diariet för diarieföring. Verksamhetsberättelser Bibliotekschef Bevaras 1 år Den senaste finns även på intranätet Verksamhetsplaner Bibliotekschef och Bevaras 1 år Den senaste för hela biblioteket finns även på intranätet

10 Senaste ändring DOKUMENTHANTERINGSPLAN Myndighet: Kultur- och föreningsnämnden Förvaltning: Kultur- och föreningsförvaltningen Avdelning/Enhet: Biblioteket resp.arbetslag Övrig korrespondens, mail med mera Handläggare Bevaras 1 år Om det tillför sakuppgift i ärende eller är av annan betydelse för verksamheten. Vidarebefordras till diariet för diarieföring i KAISA Libra Bevaras Bibliotekssystem. Systemansvarig: Jan Christersson Konsumentrådgivare Broschyrer, informationsblad Enkäter, sammanställning Filmer, video- eller ljudband som rör verksamheten Marknadsundersökningar Pressklipp och fotografier Netloan Bokningssystem. Systemansvarig: Jan Christersson Netigate Bevaras Kommungemensamt Enkätverktyg. Systemansvarig: Emma Elofsson Konsumentrådgivare Konsumentrådgivare Konsumentrådgivare Konsumentrådgivare Konsumentrådgivare Bevaras 1 år Ett exemplar levereras till kommunarkivet vid upprättande. Bevaras 1 år Sammanställningen samt ett frågeformulär Bevaras 1 år Bevaras 2 år Sammanställning Bevaras Projektdokumentation (egna projekt) Projektledare Bevaras Protokoll/minnesanteckningar Konsumentrådgivare 1 år projekt Viktigt att på foton dokumentera år, plats, eventuell händelse och eventuella personer. Handlingar som bevaras: Ansökan, beslut, projektdirektiv, projektplan, förstudierapport, slutrapport och minnesanteckningar som tillför sakuppgift eller på annat sätt är av vikt. Diarieförs i KAISA. Bevaras 1 år Om det är av betydelse för verksamheten

11 Senaste ändring DOKUMENTHANTERINGSPLAN Myndighet: Kultur- och föreningsnämnden Förvaltning: Kultur- och föreningsförvaltningen Avdelning/Enhet: Biblioteket Reklamationsärenden, enskilda konsumentevare Konsumentrådgi- Gallras Efter 1 år Skadlig kod och skräppost (SPAM) Gallras Omedelbart av respektive mottagare. Enligt KFN 2/08 Statistik Konsumentrådgivare Bevaras 2 år Sammanställning. Statistikunderlag gallras vid inaktualitet. Utställningsmaterial/dokumentation Konsumentrådgivare Bevaras 2 år Verksamhetsberättelser Bevaras 1 år Den senaste finns även på intranätet Verksamhetsplaner Bevaras 1 år Den senaste finns även på intranätet Övrig korrespondens, mail med mera Bevaras 1 år Om det tillför sakuppgift i ärende eller är av annan betydelse för verksamheten. Vidarebefordras till diariet för diarieföring i KA- ISA, original i akt/pärm. Energirådgivare Pressklipp och fotografier Bevaras 1 år Viktigt att på foton dokumentera år, plats, eventuell händelse och eventuella personer. Projektdokumentation (egna projekt) Projektledare Bevaras Handlingar som bevaras: Ansökan, beslut, projektdirektiv, projektplan, förstudierapport, slutrapport och minnesanteckningar som projekt tillför sakuppgift eller på annat sätt är av vikt. Diarieförs i KAISA. Skadlig kod och skräppost (SPAM) Energirådgivare Gallras Omedelbart av respektive mottagare. Enligt KFN 2/08 Verksamhetsberättelse Bevaras 1 år Den senaste finns även på intranätet Verksamhetsplan Bevaras 1 år Den senaste finns även på intranätet Övrig korrespondens, mail med mera Bevaras 1 år Om det tillför sakuppgift i ärende eller är av annan betydelse för verksamheten. Vidarebefordras till registrator för diarieföring i KAISA, original i akt/pärm.

12 Senaste ändring DOKUMENTHANTERINGSPLAN Myndighet: Kultur- och föreningsnämnden Förvaltning: Kultur- och föreningsförvaltningen Avdelning/Enhet: Biblioteket Budget- och skuldrådgivare Bokningslistor Kölistor Budget- och skuldrådgivare Budget- och skuldrådgivare Gallras 1 år Gallras Vid inaktualitet, sedan sammanställning skett Handlingar som bevaras: Ansökan, beslut, projektdirektiv, projektplan, förstudierapport, slutrapport och minnesanteckningar som Projektdokumentation (egna projekt) Projektledare Bevaras projekt tillför sakuppgift eller på annat sätt är av vikt. Diarieförs i KAISA. Skadlig kod och skräppost (SPAM) Gallras Omedelbart av respektive mottagare. Enligt KFN 2/08 Statistik Ärenden rörande budgetrådgivning Ärenden rörande skuldrådgivning: (ej prövade enligt skuldsaneringslagen) Ärenden rörande skuldsanering Budget- och skuldrådgivare Budget- och skuldrådgivare Budget- och skuldrådgivare Budget- och skuldrådgivare Övrig korrespondens, mail med mera Handläggare Bevaras 1 år Bevaras 2 år Sammanställning. Statistikunderlag gallras vid inaktualitet. Gallras 5 år efter avslutat ärende Gallras 5 år efter avslutat ärende Gallras 5 år efter avslutat ärende Om det tillför sakuppgift i ärende eller är av annan betydelse för verksamheten. Vidarebefordras till diariet för diarieföring i KAISA

13 Senaste ändring DOKUMENTHANTERINGSPLAN Myndighet: Kultur- och föreningsnämnden Förvaltning: Kultur- och föreningsförvaltningen Avdelning/Enhet: Kulturskolan Kulturskolan Ansvars-, verksamhets- och befogenhetsbeskrivningar Gallras Diarieförs och gallras vid revidering. Anmälan till kulturskolan Gallras Efter 3 år. Ny- och ändringsanmälningar Ansökningshandlingar (personal) Bevaras Se anm. Till personalakt. Kommunstyrelsens rutiner Ansökningar elever (annan ort) Kulturskoleassistent Gallras Efter 3 år Arbetsskadeanmälan Bevaras Se anm. Till personalakt. Förvaras i LISA Avtal Gallras Avtal diarieförs i samlingsärende och gallras 10 år efter avtalstidens utgång. Avtal som tillhör annat ärende diarieförs där. Var noga med att skicka originalet till registrator! Bidragsansökningar KAISA Gallras Efter 5 år Broschyrer, informationsblad, kurskataloger/kursutbud, program (egna konserter Bevaras andra typer av trycksaker av ringa eller tillfällig betydelse vilka 1 ex till kommunarkivet. Gäller ej inbjudningar, annonser och Vid upprättande eller aktiviteter) istället gallras vid inaktualitet. Brukarenkäter Enkätansvarig Bevaras 1 år Sammanställning samt ett frågeformulär Deltagarlistor Gallras Vid inaktualitet Deltagarregister Kulturskoleassistent Bevaras 5 år Förvaras i procapita. Utskrift på papper 2 gång/år Följesedlar Hos beställaren Gallras När faktura inkommit. Hyreskontrakt instrument Kulturskoleassistent Gallras Vid inaktualitet Inventarielistor Bevaras 5 år

14 Senaste ändring DOKUMENTHANTERINGSPLAN Myndighet: Kultur- och föreningsnämnden Förvaltning: Kultur- och föreningsförvaltningen Avdelning/Enhet: Kulturskolan Kompetensutveckling personal Bevaras Se anm. Personal ansvarar själv för att skicka detta till personalakt Kölistor Gallras Vid inaktualitet Närvarolistor Gallras Vid inaktualitet Postöppning, tillstånd Registrator Gallras Vidarebefordras till registrator Pressklipp och fotografier Bevaras 5 år Viktigt att på foton dokumentera år, plats, eventuell händelse och eventuella personer. Protokoll, arbetslag Bevaras 1 år Om det är av betydelse för verksamheten Protokoll, arbetsplatsträff Bevaras 1 år Om det är av betydelse för verksamheten Projektdokumentation (egna projekt) Projektledare Bevaras projekt Rehabiliteringsutredningar Adato Bevaras Se anm. Till personalakt. Handlingar som bevaras: Ansökan, beslut, projektdirektiv, projektplan, förstudierapport, slutrapport och minnesanteckningar som tillför sakuppgift eller på annat sätt är av vikt. Skadlig kod och skräppost (SPAM) Gallras Omedelbart av respektive mottagare. Enligt KFN 2/08 Statistik Verksamhetsledarkommen statistik gallras. Sammanställning. Statistikunderlag gallras vid inaktualitet. In- Bevaras 2 år Tjänstgöringsbetyg/intyg Bevaras Se anm. Original till arbetstagare. Ett exemplar till personalakt Utredningar Bevaras ärende Diarieförs i KAISA Verksamhetsberättelser Avdelningschef och respektive Bevaras 1 år Den senaste ska finnas på kommunens intranät arbetslag Verksamhetsplaner Avdelningschef och respektive arbetslag Bevaras 1 år Den senaste ska finnas på kommunens intranät

15 Senaste ändring DOKUMENTHANTERINGSPLAN Myndighet: Kultur- och föreningsnämnden Förvaltning: Kultur- och föreningsförvaltningen Avdelning/Enhet: Kulturskolan Kulturskoleassistent efter avslutat ärende. Debiteringsunderlag gallras efter 2 år. Inkassoärenden gallras 2 år Vuxenkontrakt Gallras Som tillför sakuppgift till ärende eller på annat sätt är av vikt för Övrig korrespondens, mail med mera Bevaras verksamheten. Vidarebefordras till diariet för diarieföring Netigate Bevaras Systemet måste bevaras så länge det finns information att hämta ut. Kommungemensamt Enkätverktyg. Systemansvarig: Helen Kahlin Konsthallen Vernissagekort, kataloger Bevaras 2 år Ansökningar från konstnärer Registrator Gallras 3 år. Registreras i KAISA Utställningsmaterial Bevaras 2 år

16 Senaste ändring DOKUMENTHANTERINGSPLAN Myndighet: Kultur- och föreningsnämnden Förvaltning: Kultur- och föreningsförvaltningen Avdelning/Enhet: Fritid och Turism Ansvars-, verksamhets- och befogenhetsbeskrivningar Gallras Vid revidering. Ansökningshandlingar Bevaras Till personalakt. Kommunstyrelsens rutiner. Arbetsskadeanmälan Bevaras Till personalakt. Arbetstidsschema Anläggningschef, Badchef Gallras Vid inaktualitet. Avtal Gallras Avtal diarieförs i samlingsärende och gallras 10 år efter avtalstidens utgång. Avtal som tillhör annat ärende diarieförs där. Var noga med att skicka originalet till registra- Avtal, Strandbadet (med föreningar, företag m fl) Registrator Gallras Bidragsansökningar, föreningar Föreningskonsulent Gallras Bokningsschema, bokningsbesked Bokningskonsulent Gallras Vid inaktualitet Broschyrer, informationsblad Bevaras Vid upprättande Debiteringsunderlag lokalhyra Bokningskonsulent Gallras 10 år Enkätsvar, externa Gallras 2 år av ansvarig för enkäten Följesedlar Hos beställaren Gallras Efter 2 år. Listor över SM, NM och VM segrare, ungdom Bevaras 1 år Diarieförs tor! Registreras i KASIA och gallras 1 år efter avtalstidens utgång Efter 5 år. Ansökningarna diarieförs. Verksamhetsberättelserna levereras till kommunarkivet en gång per år av handläggare. 1 ex går direkt till kommunarkivet. Gäller ej inbjudningar, annonser och andra typer av trycksaker av ringa eller tillfällig betydelse vilka istället gallras vid inaktualitet.

17 Senaste ändring DOKUMENTHANTERINGSPLAN Myndighet: Kultur- och föreningsnämnden Förvaltning: Kultur- och föreningsförvaltningen Avdelning/Enhet: Fritid och Turism Lotterier, statistiska uppgifter Lotterikontrollant Gallras 5 år Lotterier, registreringar enligt 17 och tillstånd enligt 16 Lotterikontrollant Gallras 5 år efter sista giltighetsdatum. Diarieförs. Lotterier, redovisningar Lotterikontrollant Gallras Efter 5 år Kundregister, Strandbadet Badchef Gallras Vid inaktualitet Marknadsplan Turistbyrån Gallras Revideras årligen Nyckelkvittenser Bokningskonsulent, idrottshallsvaktmästare Gallras Vid inaktualitet. Postöppning, tillstånd Registrator Gallras Vidarebefordras till förvaltningssekreterare Pressklipp och fotografier Bevaras 5 år Viktigt att på foton dokumentera år, plats, eventuell händelse och eventuella personer. Protokoll, arbetsplatsträffar Bevaras 1 år Om det är av betydelse för verksamheten Rehabiliteringsutredningar Adato Bevaras Till personalakt. Samtycken till publicering på webb (föreningsregister) Gallras 2 år efter publicering upphört Skadlig kod och skräppost (SPAM) Gallras Omedelbart av respektive mottagare. Enligt KFN 2/08 Statistik, turism Turistbyrån Bevaras 2 år Sammanställning. Statistikunderlag gallras vid inaktualitet. Tjänstgöringsbetyg/intyg Bevaras Original till arbetstagare. Ett exemplar till personalakt Turistbyråns policy Turistbyrån Gallras Revideras årligen Utbetalningslista, bidrag till föreningar Avdelningschef Gallras Efter 10 år Utredningar Bevaras ärende Skickas till diariet för diarieföring.

18 Senaste ändring DOKUMENTHANTERINGSPLAN Myndighet: Kultur- och föreningsnämnden Förvaltning: Kultur- och föreningsförvaltningen Avdelning/Enhet: Fritid och Turism Verksamhetsplan Bevaras 1 år Registreras i KAISA. Den senaste finns även på intranätet Verksamhetsberättelser Bevaras 1 år Registreras i KAISA. Den senaste finns även på intranätet Övrig korrespondens, mail med mera Bevaras Som tillför sakuppgift till ärende eller på annat sätt är av vikt för verksamhetenidarebefordras till diariet för diarieföring Kommungemensamt Enkätverktyg. Systemansvarig: Anders Andersson Buisness Intelligence Bevaras FRI System Föreningsregister. Systemansvarig: Thomas Palmberg

Informationshanteringsplan Kultur- och föreningsnämnden 2016

Informationshanteringsplan Kultur- och föreningsnämnden 2016 Tjänsteskrivelse 2015-11-30 KFN 2015.0124 Handläggare: Katarina Jonsson, Arkivassistent Informationshanteringsplan Kultur- och föreningsnämnden 2016 Sammanfattning I enlighet med det kommunala arkivreglementet

Läs mer

Dokumenteringsplan för folkhälsonämnden

Dokumenteringsplan för folkhälsonämnden Tjänsteskrivelse 2011-11-01 Handläggare: Lena Edlund FHN 2011.0090 Folkhälsonämnden Dokumenteringsplan för folkhälsonämnden Sammanfattning I enlighet med det kommunala arkivreglementet (KF 101/2008-05-26)

Läs mer

Informationshanteringsplan 2014

Informationshanteringsplan 2014 Tjänsteskrivelse 2013-10-23 : Emmy Andersson FHN 2013.0084 Folkhälsonämnden Informationshanteringsplan 2014 Sammanfattning Enlighet Karlskoga kommuns kommunala arkivreglementet (KF 2008-05-26, 101) skall

Läs mer

Informationshanteringsplan

Informationshanteringsplan Informationshanteringsplan Folkhälsonämnden Antagen av folkhälsonämnden 2015-12-09 156 Ersätter dokumenthanteringsplan dnr 2014.0076, 2014-12-10 159 Allmänna handlingar ska alltid hanteras på ett sätt

Läs mer

Dokumenthanteringsplan

Dokumenthanteringsplan Styrdokument Handläggare: Lars Jonsson 2011-03-22 GN 2011.0122 Gymnasienämnden Dokumenthanteringsplan Gymnasienämnden har den 14 april 2011, GN, fastställt dokumenthanteringsplan för nämnden Syfte Syftet

Läs mer

Informationshanteringsplan

Informationshanteringsplan Informationshanteringsplan Myndighetsnämnden Antagen av myndighetnämnden den 2015-02-09 19 Ersätter Allmänna handlingar ska alltid hanteras på ett sätt som säkerställer handlingens beständighet och som

Läs mer

Informationshanteringsplan

Informationshanteringsplan Informationshanteringsplan Antagen av samhällsbyggnadsnämnden 2015-02-10, 14 Ersätter informationshanteringsplan SBN 2014-03-11 32 Allmänna handlingar ska alltid hanteras på ett sätt som säkerställer handlingens

Läs mer

Informationshanteringsplan för barn- och utbildningsnämnden 2014

Informationshanteringsplan för barn- och utbildningsnämnden 2014 2014-01-20 BUN 2013.0501 Handläggare: Lars Jonsson, Barn -och utbildningsförvaltningen Barn och utbildningsnämnden Informationshanteringsplan för barn- och utbildningsnämnden 2014 Sammanfattning I enlighet

Läs mer

Svar på medborgarförslag - timerstyrd belysning på Kemab Arena

Svar på medborgarförslag - timerstyrd belysning på Kemab Arena Tjänsteskrivelse 2014-04-04 KFN 2014.0044 Handläggare: Maria Motin Kultur- och föreningsnämnden Svar på medborgarförslag - timerstyrd belysning på Kemab Arena Sammanfattning Kultur och föreningsnämnden

Läs mer

Arkivtillsyn på samhällsbyggnadsförvaltningen, teknik och fastighetsavdelningen

Arkivtillsyn på samhällsbyggnadsförvaltningen, teknik och fastighetsavdelningen Tjänsteskrivelse 2013-04-27 KFN 2012.0087 Handläggare: Annelie Liljebjörn Arkivtillsyn på samhällsbyggnadsförvaltningen, teknik och fastighetsavdelningen Sammanfattning Inspektion består bland annat av

Läs mer

Dnr KS 2008/317 Dokumenthanteringsplan Bollebygds kommun Myndighet: Kommunstyrelsen Fastställd: 2008-06-26 110 Verksamhet: Biblioteket Reviderad:

Dnr KS 2008/317 Dokumenthanteringsplan Bollebygds kommun Myndighet: Kommunstyrelsen Fastställd: 2008-06-26 110 Verksamhet: Biblioteket Reviderad: registre att söka/förva Levere till /gall Allmän administration Arkivförteckning Nej Ordnas systematiskt 1 exemplar ska finnas i arkivet Avskrifter, kopior, utdrag, dubbletter och överexemplar inkomna

Läs mer

Ärende 15. Medborgarförslag om kommunala lönespecifikationer via e-post

Ärende 15. Medborgarförslag om kommunala lönespecifikationer via e-post Ärende 15 Medborgarförslag om kommunala lönespecifikationer via e-post Tjänsteskrivelse 2012-04-30 KS 2011.0227 Handläggare: Lone Atterstig Kommunstyrelsen Medborgarförslag om kommunala lönespecifikationer

Läs mer

Remissvar - motion om att skapa ett ungdomens hus

Remissvar - motion om att skapa ett ungdomens hus Tjänsteskrivelse 2013-04-22 KFN 2013.0035 Handläggare: Maria Motin Kultur- och föreningsnämnden Remissvar - motion om att skapa ett ungdomens hus Sammanfattning Kultur- och föreningsnämnden har beretts

Läs mer

Arkivinspektion samhällsbyggnadsförvaltningen

Arkivinspektion samhällsbyggnadsförvaltningen Tjänsteskrivelse 2013-03-18 KFN 2012.0087 Handläggare: Annelie Liljebjörn Arkivinspektion samhällsbyggnadsförvaltningen Sammanfattning Inspektion består bland annat av granskning av arkivutrymme samt hur

Läs mer

Handlingsplan för implementering av finskt förvaltningsområde inom socialförvaltningens verksamhetsområde

Handlingsplan för implementering av finskt förvaltningsområde inom socialförvaltningens verksamhetsområde Tjänsteskrivelse 1 (3) 2014-11-03 SN 2012.0244 Handläggare: Socialnämnden Handlingsplan för implementering av finskt förvaltningsområde inom socialförvaltningens verksamhetsområde Sammanfattning 2010 trädde

Läs mer

Dokumenthanteringsplan Verksamhetsgemensamma dokument

Dokumenthanteringsplan Verksamhetsgemensamma dokument Handling/Upptagning Gallras/ Förvaras/ Anmärkning Anteckningar, egna Anteckningar som är avsedda för en själv och som inte sprids Arbetsgrupper, Gäller inte projektgrupper mötesanteckningar, eller samverkansgrupper.

Läs mer

Rutiner vid tecknande av avtal

Rutiner vid tecknande av avtal Tjänsteskrivelse 2014-03-17 KFN 2013.0086 Handläggare: Annelie Henriksson Rutiner vid tecknande av avtal Sammanfattning I november 2013 fick förvaltningen i uppdrag att se över rutinerna för tecknande

Läs mer

Riktlinjer för Ung Peng-stöd

Riktlinjer för Ung Peng-stöd Tjänsteskrivelse 2012-11-20 KFN 2012.0063 Handläggare: Nina Simonen Kultur- och föreningsnämnden Riktlinjer för Ung Peng-stöd Sammanfattning Ung Peng är ett ekonomiskt stöd från Karlskoga kommun till ungdomar

Läs mer

Dokumenthanteringsplan för ekologienheten

Dokumenthanteringsplan för ekologienheten Dokumenthanteringsplan för ekologienheten Fastställd 2014-10-21, dnr KS 2014/170 Dokumentkategori: Styrdokument Dokumenttyp: Regel Innehållsförteckning Dokumenthanteringsplan för ekologienheten... 2 Gallring...

Läs mer

Gallring av diarieförda papperhandlingar efter skanning till dokument- och ärendehanteringssystemet

Gallring av diarieförda papperhandlingar efter skanning till dokument- och ärendehanteringssystemet TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Pia Axeheim 2017-05-15 KFN 2017/0129 50604 en Gallring av diarieförda papperhandlingar efter skanning till dokument- och ärendehanteringssystemet Public

Läs mer

BEVARANDE- OCH GALLRINGSPLAN FÖR SJUKRESEENHETEN 1992-2006

BEVARANDE- OCH GALLRINGSPLAN FÖR SJUKRESEENHETEN 1992-2006 2007-08-30 1 BEVARANDE- OCH GALLRINGSPLAN FÖR SJUKRESEENHETEN 1992-2006 Detta dokument är en Bevarande- och gallringsplan för Sjukreseenheten. Från och med den 1 januari 2007 ingår Sjukresor i Färdtjänsten

Läs mer

Remissvar - motion om nytt system för föreningsbidrag samt kulturarvsfond

Remissvar - motion om nytt system för föreningsbidrag samt kulturarvsfond Tjänsteskrivelse 2013-04-29 KFN 2013.0017 Handläggare: Maria Motin Kultur- och föreningsnämnden Remissvar - motion om nytt system för föreningsbidrag samt kulturarvsfond Sammanfattning Kultur- och föreningsnämnden

Läs mer

Internkontroll av kundnöjdheten på Strandbadet och Träningspasset

Internkontroll av kundnöjdheten på Strandbadet och Träningspasset Tjänsteskrivelse 2012-11-26 KFN 2011.0062 Handläggare: Maria Motin Kultur- och föreningsnämnden Internkontroll av kundnöjdheten på Strandbadet och Träningspasset Sammanfattning Under år 2005 fick kommunens

Läs mer

Bemanning i bibliotekets yttre tjänstgöring

Bemanning i bibliotekets yttre tjänstgöring Tjänsteskrivelse 2013-04-26 KFN 2010.0031 Handläggare: Maria Lobell Bemanning i bibliotekets yttre tjänstgöring Sammanfattning Biblioteket har fått i uppdrag att utreda personalsammansättningen (bibliotekarier

Läs mer

Ärende 8. Motion om att alla barn upp till 18 års ålder ska få glasögon gratis

Ärende 8. Motion om att alla barn upp till 18 års ålder ska få glasögon gratis Ärende 8 Motion om att alla barn upp till 18 års ålder ska få glasögon gratis Protokollsutdrag Socialnämnden Sammanträdesdatum 2012-09-10 SN 100 SN 2012.0167 Yttrande avseende motion om att alla barn upp

Läs mer

Kommersiell verksamhet i offentliga lokaler

Kommersiell verksamhet i offentliga lokaler Tjänsteskrivelse 2013-12-18 KFN 2013.0103 Handläggare: Claes Åsenblad Kommersiell verksamhet i offentliga lokaler Sammanfattning Enligt uppdrag har kommersiell verksamhet i offentligt finansierade lokaler

Läs mer

Dokumenthanteringsplan Kultur- och fritidsnämnden Rådhuset

Dokumenthanteringsplan Kultur- och fritidsnämnden Rådhuset Dokumenthanteringsplan Kultur- och fritidsnämnden Rådhuset RÅDHUSET Kategori Handling Medium Förvaringsplats Gallras eller Administration Ansökningar om lotteritillstånd, diarieförda papper när 5 Administration

Läs mer

Ansvarig/ Förvaring. Handläggare, STJ PLUS, närarkivet i låst skåp/ registrator. STJ PLUS, närarkivet i låst skåp/ registrator

Ansvarig/ Förvaring. Handläggare, STJ PLUS, närarkivet i låst skåp/ registrator. STJ PLUS, närarkivet i låst skåp/ registrator Godkännande enligt LOV Social- och äldrenämnden 2009 LOV = Lagen om valfrihetssystem Ansökan om godkännande Diarieförs av registrator därefter ansvarar handläggaren för att ärendet uppdateras i. rensat

Läs mer

Ärende 5. Motion om att skapa en idrotts- och föreningsdag i Karlskoga

Ärende 5. Motion om att skapa en idrotts- och föreningsdag i Karlskoga Ärende 5 Motion om att skapa en idrotts- och föreningsdag i Karlskoga Protokollsutdrag Kultur- och föreningsnämnden Sammanträdesdatum 2012-05-24 KFN 51 KFN 2012.0054 Motion om att skapa en Idrotts- och

Läs mer

Beslutsprocessen - Kommunfullmäktiges investeringsbeslut Fastighetsägare - Konstnärlig utsmyckning

Beslutsprocessen - Kommunfullmäktiges investeringsbeslut Fastighetsägare - Konstnärlig utsmyckning Tjänsteskrivelse 2015-02-18 KFN 2015.0033 Handläggare: Hans Lundell Kultur- och föreningsnämnden Remissyttrande - Investeringspolicy Sammanfattning Kultur- och föreningenämnden har beretts tillfälle att

Läs mer

Dnr KS 2008/317 Dokumenthanteringsplan Bollebygds kommun Myndighet: Kommunstyrelsen Fastställd:2008-06-26 Verksamhet: Ekonomiavdelningen Reviderad:

Dnr KS 2008/317 Dokumenthanteringsplan Bollebygds kommun Myndighet: Kommunstyrelsen Fastställd:2008-06-26 Verksamhet: Ekonomiavdelningen Reviderad: Allmän administration Arkivförteckning Nej Ordnas systematiskt 1 ex. till arkivet Ingår i KS Avskrifter, kopior, utdrag, Nej Ordnas systematiskt Nej Gallras vid inaktualitet Avdelningen dubbletter och

Läs mer

DOKUMENTHANTERINGSPLAN Allmän administration Antagen att gälla från och med: 2015-06-01 Dnr: 2015.65 Handlingsslag. Arkivläggs. Gallras (=förstöres)

DOKUMENTHANTERINGSPLAN Allmän administration Antagen att gälla från och med: 2015-06-01 Dnr: 2015.65 Handlingsslag. Arkivläggs. Gallras (=förstöres) Antal = hela kalender utöver ursprungset IT-system, förteckningar över och beskrivningar av använda och aktuella (Dokumentation över systemets uppbyggnad samt över använda hjälpmedel, systemdokumentation

Läs mer

Strandbadets olika verksamheter

Strandbadets olika verksamheter Tjänsteskrivelse 2012-10-30 KFN 2012.0092 Handläggare: Maria Motin Strandbadets olika verksamheter Sammanfattning På strukturgruppen i september 2012 diskuterades Strandbadets olika verksamheter - målgrupper,

Läs mer

2014-11-14. Ansvarig/ Förvaring

2014-11-14. Ansvarig/ Förvaring 2014-11-14 DOKUMENTHANTERINGSPLAN FÖR NACKA KOMMUN Enhet/verksamhet: ALLMÄN ADMINISTRATION - KOMMUNGEMENSAM Beslutad: på delegation 2014-10-23, anmäld i KS 2014-12-01, Dnr KFKS 2014/728-004 Upprättad:

Läs mer

Tyresö Kommun DOKUMENTHANTERINGSPLAN

Tyresö Kommun DOKUMENTHANTERINGSPLAN Tyresö Kommun DOKUMENTHANTERINGSPLAN Kommunövergripande dokumenthanteringsplan Handlingstyp Nämndernas, styrelsernas och kommunfullmäktiges protokoll Papper Diarieförs Närarkiv 2 år/5 år Skickas årligen

Läs mer

Dokumenthanteringsplan

Dokumenthanteringsplan Dokumenthanteringsplan 20120206 Dokumenthanteringsplan för Näringslivskontoret, Norrköpings stadsarkivs beteckning 127 Diarienummer KS 829/2011 004 Fastställd av kommunstyrelsen den 6 februari 2012, 41.

Läs mer

Dokumenthanteringsplan

Dokumenthanteringsplan Dokumenthanteringsplan 20020107 Dokumenthanteringsplan för Stadsarkivet, Norrköpings stadsarkivs beteckning 101 Diarienummer KS 3822/2001 004 Fastställd av kommunstyrelsen den 7 januari 2002, 14. Enligt

Läs mer

Dokumenthanteringsplan

Dokumenthanteringsplan Dokumenthanteringsplan 20041209 Dokumenthanteringsplan för Destination Norrköping KB, Norrköpings stadsarkivs beteckning 02 Fastställd av styrelsen för Destination Norrköping KB den 9 december 2004, 12.

Läs mer

Förvaringsplats Sorteringsform Gallring Tidsfrist leverans kommunarkivet

Förvaringsplats Sorteringsform Gallring Tidsfrist leverans kommunarkivet Nämndprotokoll med kallelser innehållande handlingar i urval PapperIT* O Närarkiv Kron.ordn. 4 år 20 Nämndens presidieprotokoll PapperIT* O Närarkiv Kron.ordn. Nämndens utskottsprotokoll PapperIT* O Närarkiv

Läs mer

Dokumenthanteringsplan

Dokumenthanteringsplan Dokumenthanteringsplan Ledningsprocesser i Torsby kommun 1.1 Ledning 1.1.2 Kommunstyrelsen Antagen av, datum och paragraf Version Kommunstyrelsen, 2016-09-05 140 1.0 Revidering: datum och paragraf Revideringen

Läs mer

Dokumenthanteringsplan Österåkers kommun Myndighet Kultur- och fritidsnämnden

Dokumenthanteringsplan Österåkers kommun Myndighet Kultur- och fritidsnämnden snämnden sförvaltningen Allmän nämndsoch förvaltningsadministration Protokoll Kulturoch fritidsnämnden, original Protokoll Kulturoch fritidsnämnden, kopia Innehållsförteckning till nämndens protokoll Kallelse

Läs mer

Vidaredelegeringsordning

Vidaredelegeringsordning Tjänsteskrivelse 2014-01-21 Handläggare: Hans Lundell Vidaredelegeringsordning Sammanfattning Kommunallagen medger att en nämnd får uppdra åt ett utskott, ledamot eller ersättare i nämnd eller åt en anställd

Läs mer

Dokumenthanteringsplan för kultur och fritid

Dokumenthanteringsplan för kultur och fritid Dokumenthanteringsplan för kultur och fritid Fastställd 2013-06-05, Reviderad 2013-10-17, dnr KFN 2013/71 Dokumentkategori: Styrdokument Dokumenttyp: Regel Innehållsförteckning Dokumenthanteringsplan för

Läs mer

Dokumenthanteringsplan för kultur- och fritidsnämnden

Dokumenthanteringsplan för kultur- och fritidsnämnden Myndighet Kultur- och fritidsnämnd Verksamhet Kultur- och fritidsförvaltning Antagen 2013-10-01 Kultur- och fritidsnämnd 75 1 (6) Dokumenthanteringsplan för kultur- och fritidsnämnden Vad är syftet med

Läs mer

Bevara/Gallra EU-projekt

Bevara/Gallra EU-projekt 1 Bevara/Gallra EU-projekt 2 Dokumenthanteringsplan avseende handlingar tillhörande EU-projekt Sölvesborgs kommun Inledning En dokumenthanteringsplan är ett styrdokument och ett hjälpmedel som används

Läs mer

Uppföljning Nöjd Kund Index städning skola

Uppföljning Nöjd Kund Index städning skola Handläggare: Sofie Norén Tjänsteskrivelse 2013-05-16 FHN 2012.0079 Folkhälsonämnden Uppföljning Nöjd Kund Index städning skola Sammanfattning Inför årsredovisningen 2012 mättes hur nöjda brukarna är i

Läs mer

Bevarande- och gallringsplan för Färdtjänsten i Stockholms läns landsting

Bevarande- och gallringsplan för Färdtjänsten i Stockholms läns landsting Bevarande- och gallringsplan för Färdtjänsten i Stockholms läns landsting Detta dokument är en bevarande- och gallringsplan för Färdtjänsten i Stockholms läns landsting. Planen gäller retroaktivt från

Läs mer

Arkivtillsyn kommunrevisionen

Arkivtillsyn kommunrevisionen Tjänsteskrivelse 2013-11-22 KFN 2012.0087 Handläggare: Annelie Henriksson Arkivtillsyn kommunrevisionen Sammanfattning Inspektion består bland annat av granskning av arkivutrymme samt hur man tillhandahåller

Läs mer

Reviderad: Handlingarna finns att söka/förvaras. Levereras till kommunarkiv. Nej Ordnas systematiskt Nej Gallras vid inaktualitet.

Reviderad: Handlingarna finns att söka/förvaras. Levereras till kommunarkiv. Nej Ordnas systematiskt Nej Gallras vid inaktualitet. Allmän administration Avskrifter, kopior, utdrag, dubbletter och överexemplar som inkomna endast för kännedom Nej Ordnas systematiskt Nej Gallras vid Delegationsbeslut Ja KS diarium Egenproducerat information,

Läs mer

Författningssamling i Borlänge kommun. Dokumenthanteringsplan kommunstyrelsen Beslutad av kommunfullstyrelsen , 189

Författningssamling i Borlänge kommun. Dokumenthanteringsplan kommunstyrelsen Beslutad av kommunfullstyrelsen , 189 Författningssamling i Dokumenthanteringsplan kommunstyrelsen Beslutad av kommunfullstyrelsen 2016-10-04, 189 Metadata om dokumentet Dokumentnamn Dokumenthanteringsplan - kommunstyrelsen Dokumenttyp Plan

Läs mer

Dokumenthanteringsplan

Dokumenthanteringsplan Dokumenthanteringsplan 20120613 Dokumenthanteringsplan för Överförmyndarenheten, Norrköpings stadsarkivs beteckning 93 Diarienummer ÖFM 2/2012 Fastställd av överförmyndaren den 13 juni 2012, 6. Enligt

Läs mer

Förhandsinbjudan till regional folkhälsokonferens 2013

Förhandsinbjudan till regional folkhälsokonferens 2013 Tjänsteskrivelse 2012-10-23 Handläggare: Cecilia Ljung Förhandsinbjudan till regional folkhälsokonferens 2013 Sammanfattning I folkhälsoplan för Örebro län står att länets fortsatta folkhälsoarbete ska

Läs mer

Revidering av kompetenskrav - badmästare Strandbadet

Revidering av kompetenskrav - badmästare Strandbadet Tjänsteskrivelse 2014-04-29 KFN 2010.0040 Handläggare: Maria Motin Kultur- och föreningsnämnden Revidering av kompetenskrav - badmästare Strandbadet Sammanfattning Våren 2011 tog nämnden beslut om kompetenskrav

Läs mer

Inspektion brevledes av arkivvården vid Regionala etikprövningsnämnden i Linköping

Inspektion brevledes av arkivvården vid Regionala etikprövningsnämnden i Linköping 1 (5) Inspektion brevledes av arkivvården vid Regionala etikprövningsnämnden i Linköping Inledning Den 16 januari 2015 aviserade Riksarkivet en brevledes inspektion av arkivvården vid Regionala etikprövningsnämnden

Läs mer

Dokumenthanteringsplan för handlingar inom allmän administration i Burlövs kommun

Dokumenthanteringsplan för handlingar inom allmän administration i Burlövs kommun Dokumenthanteringsplan för handlingar inom allmän administration i Burlövs kommun Antagen av kommunstyrelsen 2012-12-03, 193 Dokumenthanteringsplanen omfattar de handlingar som förekommer i allmän administrativ

Läs mer

Kvalitetsåtagande städ förskola i Karlskoga och Degerfors

Kvalitetsåtagande städ förskola i Karlskoga och Degerfors Tjänsteskrivelse 2013-11-12 Handläggare: Birgitta Spens FHN 2013.0087 Folkhälsonämnden Kvalitetsåtagande städ förskola i Karlskoga och Degerfors Sammanfattning I de mål och styrmått som kommunfullmäktige

Läs mer

Dokumenthanteringsplan för flykting- och invandrarverksamhet

Dokumenthanteringsplan för flykting- och invandrarverksamhet Dokumenthanteringsplan för flykting- och invandrarverksamhet Antagen: 2015-12-01. Dnr HN 2015/81 Dokumentkategori: Styrdokument Dokumenttyp: Regel Socialkontoret/Skolkontoret Kanslienheten Helena Edenborg

Läs mer

Redovisning och överföring av ungdomsrådet Ung Kungs medel

Redovisning och överföring av ungdomsrådet Ung Kungs medel Tjänsteskrivelse 2014-04-15 Handläggare: Josefin Sejnelid FHN 2013.0073 Folkhälsonämnden c:\temp\jsed9j7ace.doc Redovisning och överföring av ungdomsrådet Ung Kungs medel Sammanfattning Karlskoga och Degerfors

Läs mer

Dokumenthanteringsplan för Viadidaktnämnden

Dokumenthanteringsplan för Viadidaktnämnden Dnr VIAN/ 2013:56-004 Handläggare: Gunilla Porsvant Dokumenthanteringsplan för Viadidaktnämnden Förslag till beslut: Nämnden beslutar att fastställa Dokumenthanteringsplan för Viadidaktnämnden. Nämnden

Läs mer

Birgitta Nilsdotter HSH, Zoila Bengtsson HSK Avsnitt: 104 Dokumenthantering Utgåva: 10 Ersätter: HSH 2007-05-01, HSV 2007-05-01, HSK ---

Birgitta Nilsdotter HSH, Zoila Bengtsson HSK Avsnitt: 104 Dokumenthantering Utgåva: 10 Ersätter: HSH 2007-05-01, HSV 2007-05-01, HSK --- FÖRSLAG Dokumenthanteringsplan Hallands Sjukhus Administrativa handlingar* Innehållsförteckning Verksamhet/Rutin Sida Gemensam verksamhet Ledning, Samordning, Kansli 2 Avvikelser och anmälningar i vården

Läs mer

DOKUMENTHANTERINGSPLAN

DOKUMENTHANTERINGSPLAN 20 Media Original ADMINISTRATION Nämnd, protokoll, ärendelista PapperIT* O Kron. ordn. Utskott, protokoll PapperIT* O Kron. ordn. Presidium, protokoll, mötesanteckningar PapperIT* O Kron. ordn. 3-nämndsmöte,

Läs mer

Lathund för bevarande och gallring handlingar rörande biblioteksverksamhet vid Mittuniversitetet

Lathund för bevarande och gallring handlingar rörande biblioteksverksamhet vid Mittuniversitetet Lathund för bevarande och gallring handlingar rörande biblioteksverksamhet vid Mittuniversitetet Denna lathund innehåller handlingstyper plockade ur MIUN:s dokumenthanteringsplan (MIUN 2012/366) processerna

Läs mer

Direktiv - Internbudget 2015

Direktiv - Internbudget 2015 Tjänsteskrivelse 2014-09-02 KFN 2014.0027 Handläggare: Hans Lundell Kultur- och föreningsnämnden Direktiv - Internbudget 2015 Sammanfattning Kultur- och föreningsnämnden fastställer sin budget för 2015

Läs mer

Brukarundersökningar kost och städ 2014

Brukarundersökningar kost och städ 2014 Tjänsteskrivelse 2014-05-19 Handläggare: Camilla Jern FHN 2014.0063 Brukarundersökningar kost och städ 2014 Sammanfattning Inför uppföljning av mål och budget samt inför kommande delårsredovisning mättes

Läs mer

KF Ärende 20. Löpnummer i Politikerrummet: 36. Medborgarförslag om renovering och tillbyggnad av de två mumblingshammarna vid Bofors

KF Ärende 20. Löpnummer i Politikerrummet: 36. Medborgarförslag om renovering och tillbyggnad av de två mumblingshammarna vid Bofors KF Ärende 20 Löpnummer i Politikerrummet: 36 Medborgarförslag om renovering och tillbyggnad av de två mumblingshammarna vid Bofors Tjänsteskrivelse 2013-07-29 KS 2012.0285 Handläggare: Karin Jirénius Svar

Läs mer

Arkivreglemente för Vännäs kommun Dnr 2011/

Arkivreglemente för Vännäs kommun Dnr 2011/ Kommunledningskontoret Antaget av kommunfullmäktige 1(6) Arkivreglemente för Vännäs kommun Dnr 2011/112-004 1 Tillämpningsområde Detta reglemente gäller för kommunfullmäktige och kommunens myndigheter.

Läs mer

Ansökan om utvecklingsmedel

Ansökan om utvecklingsmedel 1 (5) Handläggare: Gunilla Ericsson 2013-10-23 GN 2013.0176 Gymnasienämnden Kommunstyrelsen Karlskoga Ansökan om utvecklingsmedel Sammanfattning Gymnasienämnden ansöker om utvecklingsmedel hos kommunstyrelsen

Läs mer

Arkivplan för Svenska Klätterförbundet inklusive dess kommittéer Samt en rekommendation och tips för SDF, klätterombud och klätterklubbar

Arkivplan för Svenska Klätterförbundet inklusive dess kommittéer Samt en rekommendation och tips för SDF, klätterombud och klätterklubbar Arkivplan för Svenska Klätterförbundet inklusive dess kommittéer Samt en rekommendation och tips för SDF, klätterombud och klätterklubbar Arkiveringens två hörnstenar 1. Historia Det är vi idag, nu, som

Läs mer

Dokumenthanteringsplan för Upphandlingsprocessen

Dokumenthanteringsplan för Upphandlingsprocessen Dokumenthanteringsplan för sprocessen Fastställd 2013-10-17, dnr TSN 2013/53 Dokumentkategori: Styrdokument Dokumenttyp: Regel Innehållsförteckning Sammanfattning... 2 Direktupphandling... 2 Övriga upphandlingar...

Läs mer

DOKUMENTHANTERINGSPLAN FÖR NACKA KOMMUN. Sorteringsordning. Ansvarig/ Förvaring

DOKUMENTHANTERINGSPLAN FÖR NACKA KOMMUN. Sorteringsordning. Ansvarig/ Förvaring DOKUMENTHANTERINGSPLAN FÖR NACKA KOMMUN Enhet/verksamhet: MILJÖENHETEN - serveringstillstånd, folköl, tobak och lotteri Beslutad: SOCN 2017-02-21, Dnr SOCN 2017/ Upprättad: 2017-01-17 Uppdaterad: Övergripande

Läs mer

Dokumenthantering för kultur- och fritidsförvaltningen 2014, riktlinjer Arkivbildare: Kultur- och fritidsnämnden

Dokumenthantering för kultur- och fritidsförvaltningen 2014, riktlinjer Arkivbildare: Kultur- och fritidsnämnden Dokumenthantering för kultur- och fritidsförvaltningen 2014, riktlinjer bildare: Kultur- och fritidsnämnden ansvarig: Förvaltningschef Förvaltning: Kultur- och fritidsförvaltningen redogörare: Förvaltningssekreterare

Läs mer

Dokumenthanteringsplan Styrande och stödjande processer i Mölndals stad

Dokumenthanteringsplan Styrande och stödjande processer i Mölndals stad KS 399/14 Dokumenthanteringsplan Styrande och stödjande processer i Mölndals stad 2.3.1 Hantera kompetensförsörjning Antagen av Kommunstyrelsen 26:e november år 2014 Gäller från och med 2015-01-01 Verksamhetsområde

Läs mer

Dokumenthanteringsplan

Dokumenthanteringsplan Dokumenthanteringsplan Ledningsprocesser i Torsby kommun 1.1 Ledning 1.1.3 Övriga nämnder Antagen av, datum och paragraf Version Kommunstyrelsen, 2016-09-05 141 1.0 Revidering: datum och paragraf Revideringen

Läs mer

HANTERING AV ALLMÄNNA HANDLINGAR HOS ÄLDREFÖRVALTNINGEN

HANTERING AV ALLMÄNNA HANDLINGAR HOS ÄLDREFÖRVALTNINGEN STOCKHOLMS STADSARKIV LANDSARKIV FÖR STOCKHOLMS LÄN INSPEKTIONSRAPPORT SID 1 (6) 2013-05-21 DNR 9.3-2196/13 SSA 2013:4 Äldreförvaltningen Att: Barbara Ahlmark HANTERING AV ALLMÄNNA HANDLINGAR HOS ÄLDREFÖRVALTNINGEN

Läs mer

Vikarieanskaffning Internkontroll II 2014

Vikarieanskaffning Internkontroll II 2014 Tjänsteskrivelse 2014-11-27 KFN 2013.0086 Handläggare: Hans Lundell Kultur- och föreningsnämnden Vikarieanskaffning Internkontroll II 2014 Sammanfattning Ett av områdena i internkontrollplanen för 2014

Läs mer

Rutin/Handling Media Original/Kopia Förvaringsplats Sorteringsform Gallring Tidsfrist för Anmärkning leverans till Kommunarkivet

Rutin/Handling Media Original/Kopia Förvaringsplats Sorteringsform Gallring Tidsfrist för Anmärkning leverans till Kommunarkivet Danderyds kommun Dokumenthanteringsplan 2011-12-30 Myndighet: Produktionsstyrelsen Beslutsdatum: Enhet: PRODUKTIONSKONTORET IT-stöd: Schoolsoft Administrativt stödsystem som hanterar och lagrar utbildningsrelaterade

Läs mer

2012-05-10 1 ( 2 ) Kulturförvaltningen Kulturkansli Telefon: 0370-37 75 91 (direkt) E-post: kultur@varnamo.se Arkivbeskrivning för Kulturnämnden, Värnamo kommun Beslut Kn 2012-05-23 65 D.nr 2012.014 Gäller

Läs mer

Handbok för leveranser till Enköping kommunarkiv

Handbok för leveranser till Enköping kommunarkiv Handbok för leveranser till Enköping kommunarkiv Enköping kommunarkiv Version 1, 20101230 Steg 1. Ska handlingarna bevaras? Kontrollera först att handlingarna verkligen ska bevaras hos kommunarkivet. Det

Läs mer

Södermöre kommundelsnämnd Kronologisk ordning Personalutv. 5 år Bevaras Bindes Protokoll

Södermöre kommundelsnämnd Kronologisk ordning Personalutv. 5 år Bevaras Bindes Protokoll 1(19) ORIGINALPROTOKOLL/ MINNESANTECKNINGAR Södermöre kommundelsnämnd Kronologisk ordning Personalutv. 5 år Bevaras Bindes Protokoll Bilagor till SKDN:s protokoll Diarieplansordning Diariet 5 år Bevaras

Läs mer

Regler för gallring av handlingar uppkomna inom projekt och EUprojekt vid Högskolan Dalarna

Regler för gallring av handlingar uppkomna inom projekt och EUprojekt vid Högskolan Dalarna HÖGSKOLAN DALARNA BESLUT DUC 2015/863/10 Rektor 2015-05-18 Regler för gallring av handlingar uppkomna inom projekt och EUprojekt vid Högskolan Dalarna Ärendet I samband med utarbetande av regler för gallring

Läs mer

HANDLINGSNAMN BEVARAS/GALLRAS ANMÄRKNING. Vid inaktualitet. 2 år. Bevaras. Bevaras. Bevaras. Bevaras. Bevaras. Bevaras. Vid inaktualitet.

HANDLINGSNAMN BEVARAS/GALLRAS ANMÄRKNING. Vid inaktualitet. 2 år. Bevaras. Bevaras. Bevaras. Bevaras. Bevaras. Bevaras. Vid inaktualitet. Första giltighetsdatum 2010-08-25 Dnr 214/2010 004 Dokumenthanteringsplanen är upprättad för att hålla en god ordning och ge överblick över förvaltningens allmänna handlingar. Den talar om vilka handlingstyper

Läs mer

Regler för dokument- och ärendehantering

Regler för dokument- och ärendehantering Regler för dokument- och ärendehantering Beslutad av KS 2014-03-25 27/2014 2014-02-26 2 (5) Innehållsförteckning Inledning... 3 Bakgrund... 3 1. Vad är en allmän handling?... 3 1.1 En allmän handling kan

Läs mer

Nöjd Kund Index av måltid inom skola

Nöjd Kund Index av måltid inom skola Tjänsteskrivelse 2013-05-16 Handläggare: Sofie Norén FHN 2012.0082 Folkhälsonämnden Nöjd Kund Index av måltid inom skola Sammanfattning 2012 uppnåddes Nöjd Kund Index (NKI) 39 för matgästerna i skolan,

Läs mer

Inspektion av arkivvården vid Lantmäteriet, fastighetsbildning i Halmstad den 20 november 2013

Inspektion av arkivvården vid Lantmäteriet, fastighetsbildning i Halmstad den 20 november 2013 1 (5) Bilaga 6 Inspektionsrapport Dnr RA 231-2013/4559 2014-02-10 Inspektion av arkivvården vid Lantmäteriet, fastighetsbildning i Halmstad den 20 november 2013 Närvarande Från Lantmäteriet: Från Riksarkivet:

Läs mer

Återrapport om analysen av Nöjd Kund Index av måltid inom skola

Återrapport om analysen av Nöjd Kund Index av måltid inom skola Tjänsteskrivelse 2014-02-03 Handläggare: Liz Silvergrund Elfsberg FHN 2012.0082 Folkhälsonämnden Återrapport om analysen av Nöjd Kund Index av måltid inom skola Sammanfattning Enligt protokoll från FHN

Läs mer

Hantering av allmänna handlingar hos Skolfastigheter i Stockholm AB (SISAB)

Hantering av allmänna handlingar hos Skolfastigheter i Stockholm AB (SISAB) Handläggare: Christina Moberg Inspektionsrapport DNR 9.3-9442/14 Sida 1 (7) 2014-10-30 SSA 2014:13 Hantering av allmänna handlingar hos Skolfastigheter i Stockholm AB (SISAB) Närvarande från bolaget: Catarina

Läs mer

Ärende 27 Informationshanteringsplan för kommunstyrelsen 2015

Ärende 27 Informationshanteringsplan för kommunstyrelsen 2015 Ärende 27 Informationshanteringsplan för kommunstyrelsen 2015 Tjänsteskrivelse 1 (1) 2015-10-08 KS 2015.0134 Handläggare Karin Jirénius Kommunstyrelsen Informationshanteringsplan för kommunstyrelsen Sammanfattning

Läs mer

Lathund utstädning av handlingar i tjänsterum. Maria Dalbark, Linköpings stadsarkiv. Linköpings kommun linkoping.se

Lathund utstädning av handlingar i tjänsterum. Maria Dalbark, Linköpings stadsarkiv. Linköpings kommun linkoping.se Lathund utstädning av handlingar i tjänsterum Maria Dalbark, Linköpings stadsarkiv Linköpings kommun linkoping.se Innehåll 1 Vad är en allmän handling? 1 2 Vad är det för skillnad mellan att gallra och

Läs mer

S Arkivreglemente för Hässleholms kommun

S Arkivreglemente för Hässleholms kommun www.hassleholm.se S Arkivreglemente för Hässleholms kommun Innehåll Tillämpningsområde (1 och 2a AL)... 2 Definitioner... 2 Arkivbildningens syfte (3 AL)... 2 Myndighetens arkivansvar (4 AL)... 2 Arkivmyndigheten

Läs mer

Dokumenthanteringsplan

Dokumenthanteringsplan Dokumenthanteringsplan 2(5) Inledning Dokumenthanteringsplanen är upprättad för att hålla en god ordning och ge överblick över förvaltningens allmänna handlingar. Den talar om vilka handlingstyper som

Läs mer

Möckelnföreningarna. Kultur- och föreningsnämndens protokoll 2012-09-13 66

Möckelnföreningarna. Kultur- och föreningsnämndens protokoll 2012-09-13 66 Tjänsteskrivelse 2014-09-02 KFN 2012.0069 Handläggare: Hans Lundell Kultur- och föreningsnämnden Möckelnföreningarna Sammanfattning Karlskoga Folkhögskola tog 2012 initiativet till ett utvecklingsprojekt

Läs mer

Kommunfullmäktige beslutar om nämndernas organisation och utser ledamöter i kommunstyrelse och nämnder.

Kommunfullmäktige beslutar om nämndernas organisation och utser ledamöter i kommunstyrelse och nämnder. Arkivbeskrivning 1 (5) Fastställd: KS 2008-06-26 109 Reviderad: Dnr: KS 2008/263 Arkivbeskrivning Myndighet Kommunstyrelsen Myndighetens organisation Kommunfullmäktige Kommunfullmäktige är kommunens högsta

Läs mer

Riktlinje för dagskassor med kontanthantering

Riktlinje för dagskassor med kontanthantering Tjänsteskrivelse 2014-03-24 Handläggare: Madelene Hedström Kultur- och föreningsnämnden Riktlinje för dagskassor med kontanthantering Sammanfattning En kommunövergripande riktlinje för Dagskassor med kontanthantering

Läs mer

YLA ORDNA OCH BEVARA. för enskilda, föreningar, företag. Så här bevarar vi vår historia i. - Ydre lokalhistoriska arkiv i Österbymo

YLA ORDNA OCH BEVARA. för enskilda, föreningar, företag. Så här bevarar vi vår historia i. - Ydre lokalhistoriska arkiv i Österbymo ORDNA OCH BEVARA - Så här bevarar vi vår historia i YLA - Ydre lokalhistoriska arkiv i Österbymo för enskilda, föreningar, företag Råd och anvisningar i skötsel av handlingar Föreningsarkiv Att ta hand

Läs mer

DOKUMENTHANTERINGSPLAN

DOKUMENTHANTERINGSPLAN DOKUMENTHANTERINGSPLAN KOMMUN MYNDIGHET FÖRSTA GILTIGHETSDATUM VERKSAMHET Torsby Kommun Barn- och utbildningsnämnden Antagen i BUN 2008-02-07 12 Kulturskolan Serie, handlingar Format Förvaringsplats Protokoll

Läs mer

MYNDIGHET: SOCIALNÄMNDEN VERKSAMHET: STABEN ANTAL ÅR FR O M INNEVARANDE ÅR

MYNDIGHET: SOCIALNÄMNDEN VERKSAMHET: STABEN ANTAL ÅR FR O M INNEVARANDE ÅR SOCIALFÖRVALTNINGEN 2012-09 DOKUMENTPLAN MYNDIGHET: SOCIALNÄMNDEN VERKSAMHET: STABEN HANDLINGSTYP Ansökan om anställning -Anställningsbeslut Personalavdelningen är arkivansvarig Anmälan om delegeringsbeslut:

Läs mer

Svar på motion angående aktivitet för barn med funktionsnedsättning

Svar på motion angående aktivitet för barn med funktionsnedsättning Tjänsteskrivelse 2013-04-29 KFN 2013.0018 Handläggare: Maria Motin Kultur- och föreningsnämnden Svar på motion angående aktivitet för barn med funktionsnedsättning Sammanfattning Kultur- och föreningsnämnden

Läs mer

forskningens behov Detta reglemente skall gälla även för de aktiebolag som kommunen äger ensam.

forskningens behov Detta reglemente skall gälla även för de aktiebolag som kommunen äger ensam. Sida 1/8 Arkivreglemente för Kungsbacka kommun Förutom de i arkivlagen (AL; SFS 1990:782) och arkivförordningen (SFS 1991:446) intagna bestämmelserna om arkivvård gäller för den kommunala arkivvården inom

Läs mer

Arkivreglemente för Bollnäs kommun Bilaga: Kommentarer och förklaringar.

Arkivreglemente för Bollnäs kommun Bilaga: Kommentarer och förklaringar. Arkivreglemente för Bollnäs kommun Bilaga: Kommentarer och förklaringar. Antaget av kommunfullmäktige den 23 juni 2008, 224. 1. Tillämpningsområde Utöver de bestämmelser som anges i arkivlagen och arkivförordningen

Läs mer

Hantering av allmänna handlingar hos Utbildningsförvaltningen

Hantering av allmänna handlingar hos Utbildningsförvaltningen Handläggare: Christina Moberg Inspektionsrapport DNR 5.1.1-1694/15 Sida 1 (8) 2015-06-29 SSA 2015:08 Hantering av allmänna handlingar hos Utbildningsförvaltningen Närvarande från Utbildningsförvaltningen:

Läs mer