HAGFORS KOMMUN BUDGET 2016 FÖRSLAG TILL PLAN KOMMUNSTYRELSENS FÖRSLAG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "HAGFORS KOMMUN BUDGET 2016 FÖRSLAG TILL PLAN 2017-2018 KOMMUNSTYRELSENS FÖRSLAG 2015-06-08"

Transkript

1 HAGFORS KOMMUN FÖRSLAG TILL BUDGET 2016 PLAN KOMMUNSTYRELSENS FÖRSLAG

2 INNEHÅLL Sida Resultaträkning/Driftbudget 3 Balansräkning och kassaflöde 4-5 Kommunala skattesatser i Värmland 2015 och Befolkning Hagfors Kommunledningsutskott 7 konsekvensbeskrivning 8-9 Samhällsbyggnadsutskott, skattefinansierad del 10 konsekvensbeskrivning, skattefinansierad del Samhällsbyggnadsutskott, avgiftsfinansierad del 13 Barn- och bildningsutskott konsekvensbeskrivning Miljö och byggnämnd 18 Individ- och omsorgsutskott Sociala avdelningen 19 konsekvensbeskrivning sociala avdelningen Äldreomsorgen 22 konsekvensbeskrivning äldreomsorgen Engångskostnader, rearesultat 26 Investeringsbudget 27 - konsekvensbeskrivning investeringsbudget Nyckeltal, diagram 31 Sida 2

3 RESULTATRÄKNING BUDGET 2016 PLAN Tusentals kronor Budget Budget Plan Plan netto netto netto netto KF , 92 Kommunledningsutskott, kommunfullmäktige, kommunstyrelse och revision varav utskott, fullmäktige och kommunstyrelse Samhällsbyggnadsutskott, skattefinansierad verksamhet varav utskott Samhällsbyggnadsutskott, avgiftsfinansierad verksamhet Barn- och bildningsutskott varav utskott Miljö- och byggnämnden Individ- och omsorgsutskott varav utskott varav äldreomsorg varav social avdelning Valnämnd Överförmyndare Gemensam hjälpmedelsnämnd Verksamhetspott 1% av skatteintäkt o gen.bidrag Löneökningar (ack. tidigare år) Löneökningar (9 mån för resp. år) S:a nämnder och styrelser Engångskostnader och rearesultat Resultat efter engångskostnader Pensioner mm Internt PO-pålägg Återföring kapitalkostnader Avskrivningar VERKSAMHETENS NETTOKOSTNAD Skatteintäkter* Generella statsbidrag* Kommunal fastighetsavgift* Finansiella intäkter Finansiella kostnader ÅRETS RESULTAT Justerat resultat *Cirkulär 15:15, Summa skatteintäkter+statsbidrag Skatteintäkter+statsbidrag delta i % mot föregående år 3,02% 1,42% 1,66% 1,47% VHT Nettokostnad andel, exkl finans, av skatter och statsbidrag 96,42% 97,28% 97,66% 98,51% Finansnettot i % av skatteintäkter+statsbidrag -1,58% -1,48% -1,49% -1,31% Årets Resultat i % av skatteintäkter+statsbidrag 2,00% 1,23% 0,84% 0,18% Sida 3

4 BALANSRÄKNING BUDGET Hagfors Hagfors Hagfors Händelser BR Händelser BR Händelser BR Anläggningar Finansiella anläggningstillg Anläggningstillgångar Kortfristiga fordringar Kassa och bank Omsättningstillgångar TILLGÅNGAR IB Eget kapital Årets resultat UB Eget kapital Avsättningar för pensioner Andra avsättningar Avsättningar Långfristiga skulder Kortfristiga skulder Skulder SKULDER, AVSÄTTNINGAR OCH EGET KAPITAL Soliditet 36,76% 38,01% 38,84% Sida 4

5 KASSAFLÖDE BUDGET Hagfors Hagfors Hagfors kommun kommun kommun DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN Årets resultat Justering för övriga ej likviditetspåverkande poster samt avsättningar Justering för av- och nedskrivningar Medel från verksamheten före förändring av rörelsekapital Ökning(+)/minskning(-) av rörelsekapital Kassaflöde från den löpande verksamheten INVESTERINGSVERKSAMHETEN Investering i materiella anläggningstillgångar* Investeringar i finansiella anläggningstillg Avyttrade materiella anläggningstillgångar Kassaflöde från investeringsverksamheten FINANSIERINGSVERKSAMHETEN Nya lån Amortering av skuld Ökning av långfristiga fordringar Förändring av långfristiga fordringar Kassaflöde från finansieringsverksamheten ÅRETS KASSAFLÖDE Likvida medel vid årets början Likvida medel vid årets slut Förändring Sida 5

6 KOMMUNALA SKATTESATSER 2015 Län Kommun Total skattesats år 2015, % Skattesats i kommun 2015, % Skattesats i landsting 2015, % Hela riket 31,99 20,70 11,29 Värmlands 33,18 21,98 11,20 Grums 33,70 22,50 11,20 Hagfors 33,70 22,50 11,20 Munkfors 33,70 22,50 11,20 Storfors 33,70 22,50 11,20 Torsby 33,70 22,50 11,20 Kristinehamn 33,65 22,45 11,20 Årjäng 33,65 22,45 11,20 Forshaga 33,55 22,35 11,20 Kil 33,55 22,35 11,20 Eda 33,45 22,25 11,20 Sunne 33,35 22,15 11,20 Hammarö 33,30 22,10 11,20 Filipstad 33,20 22,00 11,20 Säffle 33,20 22,00 11,20 Karlstad 32,95 21,75 11,20 Arvika 32,10 20,90 11,20 Befolkning i Hagfors kommun Utfall Utfall Prognos Prognos Prognos Sida 6

7 KOMMUNLEDNINGSUTSKOTT Tusental kronor Beslutad budgetram Kommunstyrelsens konto för oförutsedda behov Kommunstyrelsens konto för oförutsedda behov (ansvar 1416, vht 8516) utökas enligt KS förslag från Ekonomienheten -275 Temporär förbättring schabloniserat PO pålägg Återläggs Kommunstyrelsens konto för oförutsedda behov (ansvar 1416, vht 8516) korrigeras till ursprungliga tkr per år. 3 Personalenheten Borttag av anslag för folkhälsofrågor 31 Minskning kostnad för arbetsledarträffar 50 4 Administrativa enheten Minskade intäkter fiberuthyrning -300 Minskade kostnader televäxel 50 Ökad intäkt Future, Munkfors 30 5 Utvecklingsenheten Minskning av bidrag till studieorganisationer 150 Nedläggning turistbyrån Ekshärad Utökning ram pga museet förut från oförutsett -500 Utökning ram pga framtida EU-arbete förut från oförutsett -62 Projekt utveckla museét under tre år (Tas bort 2019) Utvecklingsenheten avslutar Webropol enkätverktyg Utvecklingsenheten 4 Personalenheten 4 Administrativa enheten 4 Ekonomienheten 4 7 Kommunstyrelsens oförutsedda utgifter Minskning oförutsett pga museet ovan punkt Minskning oförutsett pga EU-arbete ovan punkt 5 62 Minskning oförutsett pga margarin i skolan se SBU punkt Räddningstjänsten Utökad ram pga för låg bas Ekshärad Kommunchef Övriga kostnader Värmlandstrafik Ägarbidrag (Budget budget ) -819 Uppköpta turer Schabloniserat PO-pålägg Minskning till noll i överuttag Kapitalkostnader Avskrivning Internränta Total Ram KLU Sida 7

8 BUDGET 2016 KONSEKVENSBESKRIVNING - KOMMUNLEDNINGSUTSKOTTET 1 Kommunstyrelsens konto för oförutsedda kostnader Beslut för budget 2014 med effekt även Punkt 4 budget Ekonomienheten Temporär förbättring av schabloniserat PO-pålägg 2015 återläggs Kommunstyrelsens konto för oförutsedda behov korrigeras över 2015 och Punkten var med i budget Personalenheten Medel som finns budgeterade för folkhälsofrågor uppgår till 31 tkr vid personalenheten föreslås dras in i 2016 års budget. Anledningen är att budgeten inte har ianspråktagits under de senaste åren och att merparten av den ursprungliga budgeten överförts till barn- och bildningsavdelningens ansvarsområde (80 tkr). Budgeten för arbetsledarutbildning reduceras med 50 tkr i förhållande till 2015 års budget. Motiveringen till detta är att resterande medel (100 tkr) bedöms kunna täcka kostnaderna för arbetsledarutbildningar och arbetsledarträffar under år Administrativa enheten Minskade intäkter motsvarande 300 tkr för uthyrning av fiber uppstår med anledning av att kommunikationsoperatören Quadracom avvecklar sin verksamhet med kommunikationstjänster. Vi har hyrt ut fiberkapacitet mellan Munkfors kommungräns till Hagfors tätort samt från Hagfors till Uddeholm och Råda tätort, vilket upphör fr o m år Ett nytt avtal gällande trafiktjänster för telefoni har tecknats med TeliaSonera AB som genererar en lägre kostnad än vad som tidigare har beräknats på grund härav minskas kostnaden med 50 tkr. Ett avtal har tecknats med Munkfors kommun avseende drifttjänster av VA-debiteringssystemet Future. Avtalet avser en årlig intäkt med 30 tkr för levererade tjänster. 5 Utvecklingsenheten Turistinformationen i Ekshärad är inhyst i ICA-indianens lokaler. Den är bemannad med personal under juni-augusti. Där finns en kunddator samt informationsbroschyrer året runt. Besöksantalet har de senaste åren varit vikande. År 2010 besökte 2322 personer turistinformationen och 2014 var antalet besökare 1250 personer. Sida 8

9 5 Forts Förslaget innebär att vi upphör med bemanning av turistinformationen i Ekshärad. Vi behåller kunddator samt kompletterar med en InfoPoint. En InfoPoint är en turistserviceplats som ombesörjer att förmedlad turistinformation finns tillgänglig, dock inte i samma utsträckning som på en auktoriserad turistinformation. Begrepp InfoPoint är framtaget av Visita och används av flera kommuner i Sverige. En konsekvens av förslaget är att tillgängligheten och den personliga servicen för besökare minskar i Ekshärad. Bidrag lämnas till studieförbund verksamma i Hagfors kommun. Studieförbundens kärna är folkbildning där basen är studiecirklar. Genom bidragskriterier har kommunen riktat stöden till kulturarrangemang, antal timmar och antal deltagare. Överlag i Sverige minskar de kommunala bidragen till studieförbunden och det är cirka 20 kommuner i landet som inte lämnar något ekonomiskt stöd till studieförbund. 6 Utvecklingsenheten avslutar Webropol enkätverktyg Utvecklingsenheten avslutar ett verktyg för enkäter vilken har finansierats av samtliga verksamheter. Nyttjandet har varit lågt de senaste åren vilket gör att bedömningen är att det inte har större konsekvenser för verksamheten att avveckla verktyget. 7 Kommunstyrelsens oförutsedda kostnader Beslut har tagits om att permanenta verksamheter vilka finansieras ur kontot för Kommunstyrelsens oförutsedda utgifter. Konsekvensen blir att medlen till oförutsedda utgifter minskar med motsvarande. 8 Räddningstjänsten Räddningstjänstens ram utökas vilket ger verksamheten större möjligheter att hålla sin ram. Vidare utökas styrkan i Ekshärad vilket kräver än mer resurser. 9 Kommunchef Övriga kostnader sänks temporärt 2015 och återläggs Värmlandstrafik Ägarbidraget ökar. Linjerna 302 och 308 försvinner från årsskiftet 2015/2016 vilket minskar möjligheten till kollektivt resande samtidigt som det riskerar att innebära ökade kostnader för Barn- och bildning om skolskjuts måste erbjudas. Se Barn- och bildnings konsekvensbeskrivning 11 Schabloniserat PO-pålägg Överuttaget från verksamheterna i form av schabloniserat PO-pålägg tas bort. 12 Kapitalkostnader Förändring av avskrivning samt internränta över åren. Sida 9

10 SAMHÄLLSBYGGNADSUTSKOTT Beslutad budgetram Elkostnadsinflation ca 2% per år Energieffek tiviseringar Fjärrvärmeinflation C:a 1,0 % per år Energieffek tiviseringar Fastighet Utök ning av underhållsbudget Admin Utök ad k ostnad 2015 för bidrag till ensk ilda vägar, återläggs Asplundshallen Återläggning kostnadsökning för drift av Asplundshallen. Halvår-15 tot 238tk r Utökad drift Sporthall Ekshärad Fastighet -26 Serviceenheten Gatubelysningen Sänkning av El-kostnader Serviceenheten Minskade kostnader vid upphandling av städ 235 Ökade kostnader för speciellt margarin i skolor -80 Speciellt margarin för fritidsverksamhet (KS 75, ) % ekologiska livsmedel vid upphandling (122 tkr) 0 9 Fastighet Korrigering av lokalhyror 200 Effektivisering yttre skötsel (fastighetsskötare/utegruppen A.626x-V.21240), 0,5tj 200 Asylförskolan 80 Dagbarnvårdarlokal Grå villan Admin Energieffektiviseringsbidrag -280 Medel för Miljöresurs (100% tjänst 29500kr/mån) Utomhuskonst Utökat ansvar för underhållet av utomhuskonst Utvecklingsenheten avslutar Webropol enkätverktyg SBU:s andel 4 13 Tillskapande nytt LSS boende Ökade kostnader vid ytterligare LSS boende 0 14 Försäljning Råda rastplats Råda skola Förtätning (beslut ej taget, ursprungligt förslag 200) 0 16 Flyget Utökning personalstyrka enligt EASA regler Krävs två brandmän på flygplatsen! 17 Kapitalkostnader Avskrivning Internränta Total ny ram SAMHÄLLSBYGGNADSUTSKOTTET Sida 10

11 BUDGET 2016 KONSEKVENSBESKRIVNING - SAMHÄLLSBYGGNADSUTSKOTTET Elkostnadsinflation Effekten av fortsatta effektiviseringsarbeten förväntas täcka upp ökade inflationskostnader. Fjärrvärmeinflation Effekten av fortsatta effektiviseringsarbeten förväntas täcka upp ökade inflationskostnader. Fastighet Utökning av underhållsbudget Admin Utökning kostnad 2015 för bidrag enskilda väger, återläggs Asplundshallen Återläggning av kostnadsökning för drift Asplundshallen. Utökad drift sporthall Ekshärad Fastighet och serviceenheten. Gatubelysningen Sänkning av el-kostnader 8 Serviceenheten Minskade kostnader vid upphandling av städ, ökade kostnader för speciellt margarin, ekologiska livsmedel 9 Fastighet Korrigering lokalhyror, effektivisering yttre skötsel, asylförskola, grå villan, industriprogrammet & SFI 10 Admin Resurs för att jobba med översiktsplan, tom 2020 och medel till miljöresurs som jobbar med naturfrågor och vattenfrågor 11 Utomhuskonst Utökat ansvar utomhuskonst. Ska spegla en genomsnittsiffra som är uppskattad över en period av några år. 12 Utvecklingsenheten avslutar Webropol enkätverktyg SBU s andel som är en liten summa. 13 Tillskapande av nytt LSS boende Utökade kostnader nytt LSS boende Punkten utgår tills vidare Sida 11

12 14 Försäljning Råda Rastplats Dialog med trafikverket är en förutsättning för ett genomförande. Men uppdraget behöver ges innan ett genomförande. 15 Råda skola Beslut ej taget. 16 Flyget Utökad personalstyrka (brandman) enligt nya EASA regler, 3 mån 2016, 6mån 2017 och framåt. Detta gäller för sommar halvåret som inte kan täckas idag. 17 Kapitalkostnader Förändringar i avskrivningar och internränta. Sida 12

13 VA/AVFALL Beslutad budgetram Tusental kronor 1 Kapitalkostnader Förändring avskrivning Förändring IR Utjämningspost Ökad/minskad drift Total ram VA/Avfall Sida 13

14 BARN- OCH BILDNINGSUTSKOTT Tusental kronor Beslutad budgetram Införande av spanska i grundskolan Personalk ostnad Ledningsorganisation grundskola organisationsgenomlysning år Införande av spanska i grundskolan Enligt KS skall tidigare förslag icke genomföras vilket innebär att motsvarande personalkostnadsökning nu återläggs 4 Gymnasiet förstärkning ledningsresurs där förslag från KS innebär förändrade belopp mot tjänstemannaförslaget 5 Skolpsykolog Tjänst som finaniseras genom bidrag och befintlig budget under två år 6 BoB projekt KS föreslår en utökad ram som kompensation för minskning under pkt 3 just, 25 och 28 i budget 2014 slutlig version Övriga kostnader, Gymnasiet Inget återlägg 2015 av övriga k ostnader, läromedel. Återlägg Ledningsorganisation grundskola Ny ledningsorganisation, ej planerad indragning rektor, finansieras med halv tjänst utveck lingsledare 9 Ensamkommande ungdomar mm Ensamkommande mm, enligt förbrukning 2013 minskat med 2014 och 2015 års löneökning (eftersom Briggen inte får från löneök ningspotten) 10 Asylundervisning Asylundervisning, intäkter = kostnader (inkl lokaler), ingår 0,5 tjänst administration grundsk ola 11 Skolbarnomsorg Förstärkning enligt skolinspektionens anvisningar (från 28,5 till 20,2 barn/årsarbetare) tot 1,7Mk r Elevhälsa Utökning två specialpedagogtjänster enligt skolinspektionens anvisningar tot 1,0mk r Barnomsorg Minskning med 10 barn Gymnasiet Effekt av 10 färre elever Effektiviseringsbeting 2017 och 2018, se konsekvensbeskrivning. 15 Barnomsorg Pensionsavgångar, dagbarnvårdare 3,0 tjänster Sida 14

15 BARN- OCH BILDNINGSUTSKOTT Gymnasiet Samläsning industriprogem och teknikprogram, inriktning produktionsteknik 17 Kommunens aktivitetsansvar Lagändring medför utökning 0,25 tjänst. Får projektet=0tkr! 0 Får ej projektet = 125tkr 2016! 18 Skolskjutsar grundskolan Ökade kostnader nedläggning av linjetrafik, KLU punkt BoB projekt Återläggning punkt Övriga kostnader, Gymnasiet Återläggning punkt Utvecklingsenheten avslutar Webropol enkätverktyg BoB:s andel 4 22 Kapitalkostnader Avskrivning Internränta Total ram barn- och bildningsutskott Sida 15

16 BUDGET 2016 KONSEKVENSBESKRIVNING BARN- OCH BILDNINGSUTSKOTT 4 Ledningsorganisation I ny organisation bob utökas ledningsresursen för gymnasiet, vuxenutbildning och SFI med 50 % biträdande rektor. 7 Övriga kostnader Återläggning av tidigare sparförslag skjuts upp till år Ledningsorganisation grundskola Den visstidsanställning av rektor 50 % grundskola som planerades att avslutas , ingår i ny organisation bob som en heltidstjänst. 50 % finansieras genom att utvecklingsledartjänsten tas bort. 9 Ensamkommande ungdomar mm Kommunens åtagande för ensamkommande har under den period vi tagit emot barn genererat överskott beroende på en kostnadseffektiv organisation. Minskningen motsvarar budget för ensamkommande mm enligt förbrukning 2013 minskat med 2014 och 2015 års löneökning. Pengarna återläggs år 2016 då det är svårbudgeterat vad gäller insatser samt antal mottagna ungdomar. 10 Asylundervisning Kraftigt ökat antal elever ger en mer kostnadseffektiv organisation. Osäkerhet kring antalet asylelever gör att återläggning sker år Skolbarnomsorg Inom skolbarnomsorgen bemannar vi utifrån ett nyckeltal på 30 barn/årsarbetare. Enligt senast aktuella statistik 2013, ligger vi på 28,5. Detta nyckeltal ligger högt över jämförbara kommuner(20,2) och riket (21,3). Vid den skolinspektionen som varit under våren så konstateras i förelägganden att huvudmannen inte följt upp gruppstorlekar och säkerställt att behoven säkerställs i relation till fritidshemmens uppdrag. I budgetförslaget föreslås att nyckeltalet anpassas till jämförbara kommuners nyckeltal. Förstärkning i 2015 års budget med fyra tjänster som tillsätts andra kvartalet, kronor tillskjuts år 2015 och kronor år Elevhälsa Vid skolinspektionens tillsyn våren 2014 framkom att det inte fanns tillräcklig specialpedagogisk kompetens på gymnasieskolan och för grundskolan framkom att eleverna inte alltid får det särskilda stöd som de behöver. Både grundskolan och gymnasieskolan måste därför förstärka de specialpedagogiska resurserna för att leva upp till lagstiftningens krav och behovet bedöms till 2,0 tjänst som tillsätts andra kvartalet. Förstärkning med kronor år 2015 och kr år Barnomsorg Framräknad prognos visar en minskning av antalet barn inom barnomsorgen vilket ger en möjlighet till besparing under 2016 med 500tkr, utan kvalitetsförsämring. 14 Gymnasiet Utredning är klar och förslag är lämnat på förändrat utbud av gymnasieprogram från hösten Inom detta område bedöms större delen av effektiviseringen kunna genomföras även vid oförändrat antal gymnasieprogram. 15 Dagbarnvårdare I samband med pensioneringar av två dagbarnvårdare under 2016 föreslås att alternativet att erbjuda dagbarnvårdare i Hagfors kommun tas bort. Förändringen berör 1 dagbarnvårdare och 15 barn som erbjuds plats i förskolan. Förändringen planeras ske i juni Riskanalys genomförd Sida 16

17 16 Gymnasiet Beslut har fattats om ändrad inriktning från Design till Produktionstekning på Teknikprogrammet. Nya samläsningsmöjligheter med Industriprogrammet skapar en effektivisering motsvarande 275tkr 2016, 138tkr 2017 och 138tkr Kommunens aktivitetsansvar Kommunen deltar i det nu beviljade ESF-projektet Värmlands framtid och den utökade insatts som krävs finansieras via projektmedel. 18 Skolskjutsar grundskolan Kostnaden för skolskjutsar beräknas öka under 2016 med 200tkr. 19 Bob projekt Återläggning som ej beräknas få påverkan på kvalité. 20 Övriga kostnader Gymnasiet Gymnasieskolan får vänta ytterligare ett år på att återfå de pengar som sparades i budget 2013.Kan genomföras utan alvarlig försämring av kvalité. Återlägges Utvecklingseneheten avslutar Webropol enkätverktyg Enkätverktyget avslutas eftersom det ej används i någon större utsträckning. Sida 17

18 MILJÖ- OCH BYGGNÄMNDEN Tusental kronor Beslutad budgetram Personalförändring 28 2 Förtätning av Miljö- och byggkontor 3 Införa RX system för Ecos och ByggR Total ny ram Miljö- och Byggnämnden Konsekvensbeskrivning: Inga synbara konsekvenser i dagsläget. Sida 18

19 IOU, Sociala avdelningen Tusental kronor Beslutad budgetram Övriga insatser Elevhem 400 Avlösarservice 300 Korttidsvistelse Missbrukarvård Ej återbesättning av arbetshandledare 419 Utökad bemanning vårdare inom ESA 0,34åa -136 Halvering av budget till bidragsanställningar 368 (250 tkr avsatt för förstärkt arbetskonsulent 0,5) 5 Boenden LSS Förändring se konsekvensbeskrivning Ekonomiskt bistånd Personlig assistans Förslag att lägga ut verksamheten på entreprenad, netto 0 Ger åtminstone 1.000tkr 8 Personlig assistans Nytt ärende Utvecklingsenheten avslutar Webropol enkätverktyg Soc:s andel 4 10 Kapitalkostnader Avskrivning Internränta Total ram sociala avdelningen Sida 19

20 BUDGET 2016 KONSEKVENSBESKRIVNING SOCIALA AVDELNINGEN 1 Övriga insatser Budgetposter för övriga insatser har anpassats till nuvarande beslut och efterfrågan, vilket ger en minskning av budget. Detta innebär att eventuella volymökningar inte kan hanteras inom given budgetram. 2 Missbrukarvård Budgetposten för köp av institutionsvård har inte räckt för det beviljade stödet under 2013 och En utökning föreslås därför för 2016 motsvarande prognos för kostnad under Ej återbesättning av tjänst En pensionsavgång inom arbetsmarknadsdelen på ESA återbesätts inte, utan arbetsuppgifter omfördelas inom enheten med den utökade sysselsättningsgrad som tillkommer inom daglig verksamhet genom heltidsreform. Förändringen innebär att personer inom enheten för sysselsättning och arbete (ESA) kommer att få förändrade arbetsuppgifter. Förslaget innebär också en minskning av resurs för den praktiska handledningen/instruktionen av brukare inom den del av enheten som är riktad mot arbetsmarknadspolitiska åtgärder, med 0,66 åa. Konsekvensen av detta förslag kan därför bli ökad belastning på nuvarande arbetshandledare, minskad kvalitet på arbetsuppgifter (eller att några inte längre kan utföras) som utförs till kommunens kärnverksamheter och således även risk för sämre kvalitet på arbetsträning för deltagare. 4 Bidragsanställningar Minskning av bidragsbudgeten föreslås, då denna del inte är lagstadgad och anvisningarna från Arbetsförmedlingen varit mindre de senaste åren än budget. I det fall anvisningarna ökar innebär det att enheten inte kommer att kunna möta upp på denna efterfrågan och färre personer får möjlighet att under sin tid på enheten erhålla en bidragsanställning efter genomförd praktik. 250 tkr av återstående budget används för tillsättande av 0,5 åa arbetskonsulent. Detta för att öka det individuella stödet till personer i verksamheten, i syfte att personer ska kunna få anställning eller praktik på öppna arbetsmarknaden. Denna förstärkning syftar även till att avlasta arbetstrycket på arbetshandledarna inom arbetsmarknadsdelen, se förslag 3. 5 Boenden LSS En översyn har gjorts av boenden inom LSS-verksamheten. Ett ökat omvårdnadsbehov och antal boenden inom en del av verksamheten har kunnat tillgodoses genom omfördelning av den totala personalstaten, sammantaget är kostnaden 25 tkr lägre jämfört med 2015 års personalbilaga. Ett boende (fem platser) kommer efter erbjudande om omflyttning att kunnat kallställas. Då endast en plats finns vakant inom boendebeståndet LSS och Socialpsykiatri efter denna förändring, bedömer verksamheten att lokalen som är vakant behöver kvarstå i det fall nya ansökningar överskrider antalet befintliga platser. Detta ger en ökad lokalkostnad (pga hyresbortfall) om 450 tkr. 6 Ekonomiskt bistånd Baserat på utfall t.om. mars månad 2015 bedöms budget kunna räknas ned med 300 tkr på helårsbasis. Hänsyn är då tagen till viss kostnadsökning baserat på ökade hyreskostnader och andra övriga kostnader vid försörjningsstöd som ökar årligen. Sida 20

21 7 Personlig assistans Egen regi av personlig assistans innebär en överkostnad i förhållande till den statliga ersättningen med cirka tkr, efter avräkning av effekter från utjämningssystemet. Även 2,0 åa i form av arbetsledning tillkommer till denna överkostnad. 8 Personlig assistans Ett nytt assistansärende innebär ökad kostnad i förhållande till nuvarande budget. Då ett ärende avslutats under 2015 är den ökade kostnaden korrigerad med denna budgetpost. 9 Utvecklingsenheten avslutar Webropol enkätverktyg Enkätverktyget avslutas eftersom det inte används i någon större utsträckning. 10 Kapitalkostnader Förändring av avskrivningar och internränta över åren. Sida 21

22 IOU, Äldreomsorg Tusental kronor Beslutad budgetram Pensionsavgång effekt 11 mån mån 2016 Ej återbesättning av planerad pensionsavgång 19 2 Förbrukningsmaterial hemtjänst effektivisering 2015 återläggs Förbrukningsmaterial korttids effektivisering 2015 återläggs Förbrukningsmaterial säbo effektivisering 2015 återläggs Sjuksköterskor effektivisering 2015 återläggs Rehab effektivisering 2015 återläggs Inköp av moduler Procapita Inköps 2015 engångskostnad återläggs Regional samordning E-hälsa Anhöriganställningar 276 Kvarvarande budget räcker till två anställningar (178 beviljade timmar/månad) 10 Sparbeting sjuksköterskor Sparbeting rehab kr-paket höjning till 160 kr 32 Förbrukningsartiklar säbo 13 Effekt förhöjd sysselsättningsgrad Hemtjänst 1,28åa-1,15åa för att ta över städ, 0 poolturer0,13åa (kostnad 55 tkr) 14 Effekt förhöjd sysselsättningsgrad Säbo/korttids 2,63 åa varav 0,5 poolturer (kostnad 240tkr) 0 15 Effekt förhöjd sysselsättningsgrad Konverterade utan placering 3,5åa (kostnad 1640 tkr) 0 16 Hemtjänsten -effekt av flytt av korttids Antalet personer med > 20 beviljade timmar/vecka har minskat sedan 2014 men inte kommit ner till 2011 års nivå! 17 Förbrukningsmaterial korttids, effektivisering 2016 återläggs Förbrukningsmaterial hemtjänst, effektivisering 2016 återläggs Förbrukningsmaterial säbo, effektivisering 2016 återläggs Utvecklingsenheten avslutar Webropol enkätverktyg ÄO:s andel 4 21 Kapitalkostnader Avskrivning Internränta Total ram äldreomsorgen Sida 22

23 BUDGET 2016 KONSEKVENSBESKRIVNING - ÄLDREOMSORGEN 1 Pensionsavgång Indragning av tjänst i samband med pensionsavgång. 2 Förbrukningsmaterial hemtjänst Effektiviseringskrav 2015, innebär ytterligare krav på återhållsamhet vid inköp inom hemtjänsten 3 Förbrukningsmaterial korttidsboende Effektiviseringskrav 2015, innebär ytterligare krav på återhållsamhet vid inköp inom korttidsboenden 4 Förbrukningsmaterial särskilt boende Effektiviseringskrav 2015, innebär ytterligare krav på återhållsamhet vid inköp inom särskilt boende 5 Sjuksköterskor Effektiviseringar under 2015 återläggs Löner 200 tkr Sparbetinget innebär att vikarier inte alltid sätts in vid frånvaro hos ordinarie personal, vilket medför en högre belastning för verksamheten 6 Rehab Effektiviseringar under 2015 återläggs Löner-150 tkr Hjälpmedel - 50 tkr I samband med att personal är frånvarande ersätts inte personen med vikarie. Det medför omfördelning av befintlig personal, längre väntetider och att öppettider på dagverksamheter begränsas. Sparbeting på övriga kostnader/hjälpmedel innebär restriktivitet vid inköp och förskrivning. 7 Inköp av moduler Procapita Engångskostnad återläggs 2016 Nya föreskrifter om strukturerad dokumentation from 1/ kräver inköp av nya moduler i Procapita. Modulerna kan även användas av Sociala avdelningen som också är berörda av lagstiftningen. 8 Ehälsa 3-årigt avtal skrivet med kommunerna i Värmland och Landstinget om stöd till regional samordnare för Ehälsa. 9 Anhöriganställning Minskad budget. Minskad budget motsvarar att medel finns kvar för 2 anhöriganställningar med sammanlagt 178 beviljade timmar/månad. Vid ökat behov och beslut enligt riktlinjer, måste budget utökas. 10 Sjuksköterskor Effektiviseringar under 2016 återläggs Löner 200 tkr Sparbetinget innebär att vikarier inte alltid sätts in vid frånvaro hos ordinarie personal, vilket medför en högre belastning för verksamheten. Sida 23

24 11 Rehab Effektiviseringar under 2016 återläggs Löner-200 tkr I samband med att personal är frånvarande ersätts inte personen med vikarie. Det medför omfördelning av befintlig personal, längre väntetider och att öppettider på dagverksamheter begränsas kr paket höjning till 160 kr. Höjning till 160 kr/månad avgift som ligger utanför maxtaxan. Förbrukningsartiklar till den enskilde som bor i lgh på särskilt boende. (Toalett- och hushållspapper, tvätt och sköljmedel, haklappar, tvättlappar, soppåsar och rengöringsmedel.) 13 Effekt förhöjd sysselsättningsgrad - hemtjänst Insatsen städ utförs av hemtjänsten istället för extern utförare. Inom hemtjänsten önskade motsvarande 1,28 åa förhöjd sysselsättningsgrad, del av den ökade sysselsättningsgraden kan klaras inom verksamheten genom att återta städinsatsen. Kostnaden för köp av städinsats motsvarar 1,15 åa, om hemtjänsten utför insatsen själva återstår motsvarande 0,13 åa, som omvandlas till poolturer hade 110 personer städinsats.(beräkningen av ökning av åa p.g.a. beslut om heltid som norm, är exklusive den höjning av sysselsättningsgrad som sker i samband med tex pensionsavgång.) 14 Effekt förhöjd sysselsättningsgrad- säbo/korttids Genom införande av flexibla scheman kan motsvarande 2,13 åa klaras inom befintlig budgetram detta sker genom att vakanta nattjänster inte återbesätts. 0,50 åa omvandlas till poolturer vilket motsvarar ca 121 arbetspass/år.(beräkningen av ökning av åa p.g.a. beslut om heltid som norm, är exklusive den höjning av sysselsättningsgrad som sker i samband med tex pensionsavgång.) 15 Effekt förhöjd sysselsättningsgrad-konverterade utan placering Motsvarande 3,5 åa av konverterade utan placering önskade förhöjd sysselsättningsgrad. Svårighet att veta vad det kan bli för kostnader 2016 eller antal poolturer, då det beror på vilket tjänst den konverterade går på. (ca tkr exkl OB) 16 Hemtjänst effekt flytt av korttids Antalet personer med > 20 beviljade timmar/vecka har minskat sedan 2014 Men inte kommit ner till 2011 års nivå. Minskad tid med 200 timmar/ månad motsvarar ca 110 tkr/månad. 17 Förbrukningsmaterial korttidsboende Effektiviseringskrav även 2016, innebär ytterligare krav på återhållsamhet vid inköp av förbrukningsmaterial inom korttidsboenden. 18 Förbrukningsmaterial hemtjänst Effektiviseringskrav även 2016, innebär ytterligare krav på återhållsamhet vid inköp av förbrukningsmaterial inom hemtjänsten 19 Förbrukningsmaterial särskilt boende Effektiviseringskrav även 2016, innebär ytterligare krav på återhållsamhet vid inköp av förbrukningsmaterial inom särskilt boende Sida 24

25 20 Utvecklingsenheten avslutar Webropol enkätverktyg Enkätverktyget avslutas eftersom det inte används i någon större utsträckning. 21 Kapitalkostnader Förändring av avskrivning och internränta över åren. Sida 25

26 Engångskostnader och rearesultat 2016 Tusental kronor 1 Schablon 0 Totala engångskostnader och rearesultat Sida 26

27 INVESTERINGSBUDGET Belopp i tusental kronor Budget Plan Plan Total utgift Enskilda projekt 1 Energieffektiviseringar Bredband i kommunen Verksamhetsanpassning/förtätning fastighet Flygplatsen Ny lekutrustning och renovering lekplatser Omgöring av dagvattenavrinning i kommunens fastigheter Anpassning, 2 kök Villan Blinkenbergsvägen Installation av tagglås/kortlås Brandlarm, komplettering inköp nyinstallation Räddningstjänsten Broräckeslådor Utbyte av brandvägg till kommundatanät Utredning ras/skred?? Sjögränd (värmlandstrafik)?? Ekshärad (värmlandstrafik)?? Nya stolar kyrkheden matsal Nätverk Kyrkheden skola Nätverk Lillåsen?? Åtgärder vid värmebölja för SÄBO Anpassning för Solåsen/Lillåsen?? Lekutrustning Sunnemo förskola Arkiv Stadshuset Phoniro lock Befälsbil, Räddningstjänsten Köp av mark för verksamhetsområde Råda skola 27 Sundsbron Samlingsanslag 28 Samlingsanslag ledningsgruppen Rullande anslag 29 Gator & gatubelysning Summa skattefinansierad verksamhet Enskilda projekt 30 Vattenreservoar i Hagfors Rullande anslag 31 Förbättringar VA-nät Förbättringar/säkerhet VA-verk Summa avgiftsfinansierad verksamhet SUMMA INVESTERING Sida 27

28 BUDGET 2016 KONSEKVENSBESKRIVNING - INVESTERINGSBUDGET 1 Energieffektiviseringar Åtgärder som kan ge en kortare återbetalningstid än 5 år. 2 Bredband i Kommunen Sedan tidigare har beslutats om att 17 Mkr skall avsättas för utbyggnad av bredband i form av ett stamfibernät till telestationer som saknar fiberanslutning. Fördelningen av medel över åren har ändrats utifrån att tillskapandet av fiberföreningar inom kommunen har stannat av pga ändrade bidragsregler. För år 2015 finns tkr anslaget och år 2016, 3000 tkr samt år 2017, tkr. En omfördelning kan ske utifrån om byggandet av fibernät inom de olika föreningarna tar fart under år 2016 vilket föranleder en snabbare utbyggnadstakt av stamfiber. 3 Verksamhetsanpassningar/förtätning Förändringar som sker under innevarande år och som inte har kunnat planeras i förväg. 4 Flygplatsen Utrustning för GPS inflygning. 5 Ny lekutrustning och renovering lekplatser vid samtliga förskolor och allmänna lekplatser Upprustning av kommunens lekplatser enligt plan över år 6 Dagvattenavrinning Fastighet Krav på att separera dagvatten från spillvatten gör att kommunens egna fastigheter måste åtgärdas 7 Anpassning 2 kök Villan Under förutsättning att beslut kvarstår från tillsynsmyndighet. 8 Installation tagglås Åtgärderna spänner över 3 år. Skall integreras med andra taggsystem såsom till fordon och kopiatorer. 9 Brandlarm Fastighet Åtgärderna spänner över 3 år. För att våra lokaler enligt nu gällande brandkrav. 10 Räddningstjänsten Rökdykare- samt skogsbrandsmaterial, befintligt material uttjänt. Sida 28

29 11 Broräckeslådor Köp av lådor som idag hyrs 12 Utbyte av brandvägg för kommunens datanät Bättre kapacitet som möjliggör ett bättre skydd för vårt nätverk. Fler funktioner som samlas till ett verktyg. 13 Utredning ras/skred Fördjupning av MSB:s utredning 14 Sjögränd (Värmlandstrafik) Kommunen bör inte vara med att finansiera detta 15 Ekshärad (Värmlandstrafik) Kommunen bör inte vara med att finansiera detta 16 Nya stolar Kyrkheden matsal Utbyte av uttjänade stolar för att passa dagens miljö 17 Nätverk Kyrkheden skola Dagens nätverk är fullt och uttjänat och behöver bytas ut och utvidgas 18 Nätverk Lillåsen Skall endast omfatta verksamheternas syften och inte för det som de boende ansvarar för 19 Åtgärder vid värmebölja för SÄBO Bör ses över för att senare ta beslut om hur kommunen behandlar detta. Bevaka vad andra kommuner gör bör ingå i översynen 20 Anpassning för Solåsen/Lillåsen Oklart om detta kommer att göras Lekutrustning Sunnemo förskola Utrustningen behöver bytas och utvecklas 22 Arkiv Stadshuset Arbeten för att få godkända arkivklassning Sida 29

30 23 Phoniro Lock Byte av manuell låshantering till digital låshanteringssystem i hemtjänsten. 24 Befälsbil Räddningstjänsten Dagens bil av 2004 års modell och inte lämplig för ändamålet. 25 Köp av mark för verksamhetsområde Gäller beredskap för att kunna planlägga i tid för verksamheter som vill bygga 26 Råda skola 27 Sundsbron 28 Samlingsanslag ledningsgruppen Anslaget skall täcka eventuella förändringar inom samtliga verksamheter. 29 Gator & gatubelysning Ett eftersatt underhåll gör att anslagen behöver ökas i framtiden. Samt spara energi. 30 Vattenreservoar i Hagfors Utredningarna är inte framme så investeringen läggs i Förbättringar VA-nät Löpande anslag. Nätet har ett stort ackumulerat reinvesteringsbehov 32 Förbättringar VA-verk Löpande anslag Sida 30

31 INVESTERINGARS SJÄLVFINANSIERINGSGRAD UNDER FEM ÅR Bokslut 2010 Bokslut 2011 Bokslut 2012 Bokslut 2013 Bokslut 2014 Budget 2015 Budget 2016 Årets resultat, Mkr 0,4-16,6 3,6 31,2 16,9 13,5 8,5 Avskrivningar, Mkr 28,2 44,6 29,6 29,6 42,8 32,9 32,2 Årets resultat + avskrivningar, Mkr 28,6 28,0 33,2 60,7 59,7 46,5 40,6 Investeringar, Mkr 97,8 16,8 18,0 16,1 44,5 51,8 17,0 Självfinansieringsgrad i % per år 29% 166% 184% 377% 134% 90% 239% Självfinansieringsgrad i % summering av fem år 109% 155% 163% Sida 31

DELÅRSRAPPORT JANUARI AUGUSTI

DELÅRSRAPPORT JANUARI AUGUSTI DELÅRSRAPPORT JANUARI AUGUSTI 2012 DELÅRSRAPPORT JANUARI - AUGUSTI OCH HELÅRSPROGNOS FÖR ÅR 2012 SAMMANFATTNING Delårsrapporten är upprättad per den 31 augusti 2012. Rapporten redovisar resultat och balansposter

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2013 HAGFORS KOMMUN SIDA 1 AV 76

ÅRSREDOVISNING 2013 HAGFORS KOMMUN SIDA 1 AV 76 SIDA 1 AV 76 , ÅRSREDOVISNING 2013 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Innehållsförteckning 2 Kommunstyrelsens ordförande 3 Fakta om Hagfors kommun 4 Kommunens organisation 5 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Omvärld, befolkning

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2012 HAGFORS KOMMUN SIDA 1 AV 62

ÅRSREDOVISNING 2012 HAGFORS KOMMUN SIDA 1 AV 62 SIDA 1 AV 62 , ÅRSREDOVISNING 2012 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Innehållsförteckning 2 Kommunstyrelsens ordförande 3 Fakta om Hagfors kommun 4 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Kommunens organisation 6 Omvärld, befolkning

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2014 HAGFORS KOMMUN

ÅRSREDOVISNING 2014 HAGFORS KOMMUN ÅRSREDOVISNING 2014 ÅRSREDOVISNING 2014 Nya sporthallen vid Älvstranden bildningscentrum Framtidsarvets galamiddag i Hagfors stadshus Hagfors nya busstation Kommunstyrelsens ordförande Åsa Johansson under

Läs mer

BUDGET 2013 MUNKFORS KOMMUN

BUDGET 2013 MUNKFORS KOMMUN BUDGET MUNKFORS KOMMUN Beslutad KF -10-30 Mål justerade enligt Sn 83, -11-06 INLEDNING INNEHÅLLSFÖRTECKNING inledning MUNKFORS KOMMUN 1 INLEDNING 1 KOMMUNSTYRELSENS ORDFÖRANDE HAR ORDET 2 ORGANISATIONSÖVERSIKT

Läs mer

Den planerade om- och tillbyggnaden av Rudboda skola påbörjas för att kunna möta det ökade elevantalet

Den planerade om- och tillbyggnaden av Rudboda skola påbörjas för att kunna möta det ökade elevantalet Budget 2010 Finanskrisens effekter påverkar oss alla. Därför brottas nu samtliga kommunledningar runt om i landet, oavsett partifärg, med hur man ska klara av att ge sina invånare en fortsatt bra service

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2010 H A G F O R S

ÅRSREDOVISNING 2010 H A G F O R S ÅRSREDOVISNING 2010 H A G F O R S K O M M U N Kommunstyrelsens ordförande Resultat Trots en underbalanserad budget med nästan 5 Mkr så redovisar kommunen ett positivt resultat. Räknar vi bort omställningskostnader

Läs mer

KOMMUNSTYRELSENS ORDFÖRANDE

KOMMUNSTYRELSENS ORDFÖRANDE ÅRSREDOVISNING 2011 KOMMUNSTYRELSENS ORDFÖRANDE ETT HISTORISKT RESULTAT Vid en första anblick på årets resultat minus 16,6 milj kr ser det skrämmande ut. Men efter att extraordinära kostnader justerats

Läs mer

STRATEGISK PLAN 2013 2015 Kommunfullma ktige. Antagen 2012-09-03/Reviderad 2012-12-17

STRATEGISK PLAN 2013 2015 Kommunfullma ktige. Antagen 2012-09-03/Reviderad 2012-12-17 STRATEGISK PLAN 2013 2015 Kommunfullma ktige Antagen 2012-09-03/Reviderad 2012-12-17 3 (42) PRESENTATION AV KOMMUNENS STYRMODELL EU 2020 STRATEGIN är EU:s gemensamma tillväxt- och sysselsättningsstrategi

Läs mer

Lerums kommun. budget. Verksamhetsplan Årsredovisning

Lerums kommun. budget. Verksamhetsplan Årsredovisning Lerums kommun budget 2012 Verksamhetsplan Årsredovisning Omslagsbild. Lerum strävar efter att ha en skola i toppklass. Det innebär bland annat att alla elever ska nå godkänt, ämnesbehöriga lärare och ett

Läs mer

Budget och verksamhetsplan 2013-2015

Budget och verksamhetsplan 2013-2015 Budget och verksamhetsplan 2013-2015 Politisk organisation 1 Förvaltningsorganisation 2 Innehåll Organisation 1 Innehåll 3 Sammanfattning av kommunfullmäktiges beslut 4 Kommunstyrelsens ordförande har

Läs mer

Budget- och verksamhetsplan

Budget- och verksamhetsplan Budget- och verksamhetsplan 2011-2013 Hjo kommun BUDGET OCH VERKSAMHETSPLAN Organisation 1 BUDGET OCH VERKSAMHETSPLAN Innehåll Organisation 1 Innehåll 2 Sammanfattning av kommunfullmäktiges beslut 3 Kommunstyrelsens

Läs mer

Delårsrapport 2012 Godkänd av Kommunfullmäktige 2012-10-17 141

Delårsrapport 2012 Godkänd av Kommunfullmäktige 2012-10-17 141 Delårsrapport 2012 Godkänd av Kommunfullmäktige 2012-10-17 141 Innehållsförteckning Inledning.... 4 Måluppfyllelse koncernmål.. 5 Trygg och säker uppväxt God folkhälsa Trygg och värdig ålderdom Attraktiv

Läs mer

Text. Årsredovisning 2012. Östra Göinge Kommun 1

Text. Årsredovisning 2012. Östra Göinge Kommun 1 Text Årsredovisning 2012 Östra Göinge Kommun 1 Text 2 Östra Göinge Kommun Innehållsförteckning Inledning 4 Kommunstyrelsens ordförande 4 Utveckling i sammandrag 6 Vad används skattepengarna till? 7 Östra

Läs mer

Central tertialrapport 1 2014 Kommunstyrelse (KS)

Central tertialrapport 1 2014 Kommunstyrelse (KS) Central tertialrapport 1 2014 Kommunstyrelse (KS) 2(38) 1 Inledning... 3 2 Volymer... 4 2.1 Verksamhet... 4 3 Uppföljning av KS Resultatmål... 6 3.1 Strategiska förutsättningar... 6 3.2 God och trygg livsmiljö...

Läs mer

Melleruds kommun Budget 2011 Plan 2012-2013

Melleruds kommun Budget 2011 Plan 2012-2013 Melleruds kommun Budget 2011 2012-2013 Till Kf Melleruds kommuns politiska organisation 1 Budget 2011 Innehållsförteckning Innehållsförteckning Budgetprocessen 2011 3 Omvärld 4 Finansiell analys 6 Resultatbudget

Läs mer

DELÅRSRAPPORT 2012 MUNKFORS KOMMUN. Beslutad KF 2012-10-30

DELÅRSRAPPORT 2012 MUNKFORS KOMMUN. Beslutad KF 2012-10-30 DELÅRSRAPPORT 2012 MUNKFORS KOMMUN Beslutad KF 2012-10-30 INLEDNING INNEHÅLLSFÖRTECKNING INLEDNING MUNKFORS KOMMUN 1 INLEDNING 1 ORGANISATIONSÖVERSIKT 2 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE 3 OMVÄRLD, BEFOLKNING OCH

Läs mer

delårsrapport januari-mars 2010

delårsrapport januari-mars 2010 delårsrapport januari-mars 2010 Skolornas nya webbplatser Nu bygger alla skolor och förskolor sina egna webbplatser. Många är redan färdiga och fler kommer att publiceras under den närmaste tiden. Det

Läs mer

Lerums kommun. budget. Verksamhetsplan Årsredovisning

Lerums kommun. budget. Verksamhetsplan Årsredovisning Lerums kommun budget 2014 Verksamhetsplan Årsredovisning Omslagscollage: Mattias Christenson Nu pågår arbetet med att skapa tätorter för framtiden. Floda, Gråbo och Lerum centrum är under omvandling för

Läs mer

Delårsredovisning 2012-08-31

Delårsredovisning 2012-08-31 Delårsredovisning 2012-08-31 DELÅrsredovisning 2012 - Östra Göinge Kommun 1 Innehållsförteckning Innehållsförteckning Inledning 3-4 Utveckling i sammandrag 3 Östra Göinge kommuns organisation 4 Förvaltningsberättelse

Läs mer

Paul Lindquist. Kommunstyrelsens ordförande. Paul Lindquist. foto: eva Johansson

Paul Lindquist. Kommunstyrelsens ordförande. Paul Lindquist. foto: eva Johansson Budget 2008 foto: eva Johansson Paul Lindquist För tredje året i rad sänker vi nu skatten för lidingöborna, denna gång med 10 öre. Den sammanlagda skattesänkningen under de tre åren uppgår nu till 51 öre

Läs mer

delårsrapport januari - augusti 2012

delårsrapport januari - augusti 2012 delårsrapport januari - augusti 2012 2012 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Sida SAMMANFATTNING 1 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Ekonomi God ekonomisk hushållning Mål i budget 2012 Finansiell analys Kommunkoncernen Delårsbokslut

Läs mer

KOMMUNPLAN 2014-2016 BUDGET 2014 INVESTERINGSPLAN 2014-2018

KOMMUNPLAN 2014-2016 BUDGET 2014 INVESTERINGSPLAN 2014-2018 KOMMUNPLAN 2014-2016 BUDGET 2014 INVESTERINGSPLAN 2014-2018 BRÄCKE KOMMUNS ORGANISATION Politisk organisation Kommunfullmäktige Revision Bygg- och miljönämnd Kommunstyrelse Överförmyndarnämnd Valnämnd

Läs mer

1, KS 2014-02-19 08:00

1, KS 2014-02-19 08:00 1, KS 2014-02-19 08:00 1, KS 2014-02-19 08:00 / :s bilaga: Baskalkyl 2014-02-18 BASKALKYL Budgetförutsättningar och budgetläge inför direktiv och ramar för budget 2015 och flerårsplan 2016-2017 Kommunledningsförvaltningen

Läs mer

Delårsrapport Januari-april 2013 Prognos för 2013 Sundsvalls kommun Sammanställd redovisning Kommunen och kommunala bolag

Delårsrapport Januari-april 2013 Prognos för 2013 Sundsvalls kommun Sammanställd redovisning Kommunen och kommunala bolag Delårsrapport Januari-april 2013 Prognos för 2013 Sundsvalls kommun Sammanställd redovisning Kommunen och kommunala bolag Delårsrapport januari-april 2013 Innehåll 3 UPPFÖLJNING AV KOMMUNFULLMÄKTIGES MÅL

Läs mer

Mål och budget 2013. Med plan/prognos 2014 2015. Sektor Service och Administration 615 80 Valdemarsvik Tel växel 0123-19100

Mål och budget 2013. Med plan/prognos 2014 2015. Sektor Service och Administration 615 80 Valdemarsvik Tel växel 0123-19100 Mål och budget 2013 Med plan/prognos 2014 2015 Sektor Service och Administration 615 80 Valdemarsvik Tel växel 0123-19100 Omslag: KCpelare Grännäs 2012 Foto: Valdemarsviks kommun Sektor Service och Administration

Läs mer

Mål och budget 2013-2015. Fastställd av Kommunfullmäktige 2012-09-19, 109

Mål och budget 2013-2015. Fastställd av Kommunfullmäktige 2012-09-19, 109 Mål och budget 2013-2015 Fastställd av Kommunfullmäktige 2012-09-19, 109 Innehållsförteckning Mål och budget i korthet 2 Inledning 3 Vision 2025 5 Budgetförutsättningar 6 Kommunfullmäktiges vägledningsdebatt

Läs mer

Budget 2015 och ekonomisk plan 2016-2017

Budget 2015 och ekonomisk plan 2016-2017 Budget 2015 och ekonomisk plan 2016-2017 Kommunfullmäktiges beslut 2014-11-24, 131 ulricehamn.se 1 Bild framsida Den nya motorvägen mellan Ulricehamn och Borås beräknas öppnas för trafik hösten 2015. Bilden

Läs mer

Verksamhet och budget

Verksamhet och budget Verksamhet och budget 2015 2017 Förslag till KF 2014 12 08 Innehållsförteckning Kommunstyrelsens ordförande har ordet... 3 Mål för verksamheten... 4 Förutsättningar och verksamhetens finansiering... 7

Läs mer

Kommunstyrelsen 2013-11-12 11 Kommunstyrelsens arbetsutskott 2013-10-29 9. Delårsbokslut 2013-01-01 2013-08-31

Kommunstyrelsen 2013-11-12 11 Kommunstyrelsens arbetsutskott 2013-10-29 9. Delårsbokslut 2013-01-01 2013-08-31 SMEDJEBACKENS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2013-11-12 11 Kommunstyrelsens arbetsutskott 2013-10-29 9 Ks 117 Au 10 Dnr 2013.230 042 Delårsbokslut 2013-01-01 2013-08-31

Läs mer