HAGFORS KOMMUN BUDGET 2016 FÖRSLAG TILL PLAN KOMMUNSTYRELSENS FÖRSLAG

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "HAGFORS KOMMUN BUDGET 2016 FÖRSLAG TILL PLAN 2017-2018 KOMMUNSTYRELSENS FÖRSLAG 2015-06-08"

Transkript

1 HAGFORS KOMMUN FÖRSLAG TILL BUDGET 2016 PLAN KOMMUNSTYRELSENS FÖRSLAG

2 INNEHÅLL Sida Resultaträkning/Driftbudget 3 Balansräkning och kassaflöde 4-5 Kommunala skattesatser i Värmland 2015 och Befolkning Hagfors Kommunledningsutskott 7 konsekvensbeskrivning 8-9 Samhällsbyggnadsutskott, skattefinansierad del 10 konsekvensbeskrivning, skattefinansierad del Samhällsbyggnadsutskott, avgiftsfinansierad del 13 Barn- och bildningsutskott konsekvensbeskrivning Miljö och byggnämnd 18 Individ- och omsorgsutskott Sociala avdelningen 19 konsekvensbeskrivning sociala avdelningen Äldreomsorgen 22 konsekvensbeskrivning äldreomsorgen Engångskostnader, rearesultat 26 Investeringsbudget 27 - konsekvensbeskrivning investeringsbudget Nyckeltal, diagram 31 Sida 2

3 RESULTATRÄKNING BUDGET 2016 PLAN Tusentals kronor Budget Budget Plan Plan netto netto netto netto KF , 92 Kommunledningsutskott, kommunfullmäktige, kommunstyrelse och revision varav utskott, fullmäktige och kommunstyrelse Samhällsbyggnadsutskott, skattefinansierad verksamhet varav utskott Samhällsbyggnadsutskott, avgiftsfinansierad verksamhet Barn- och bildningsutskott varav utskott Miljö- och byggnämnden Individ- och omsorgsutskott varav utskott varav äldreomsorg varav social avdelning Valnämnd Överförmyndare Gemensam hjälpmedelsnämnd Verksamhetspott 1% av skatteintäkt o gen.bidrag Löneökningar (ack. tidigare år) Löneökningar (9 mån för resp. år) S:a nämnder och styrelser Engångskostnader och rearesultat Resultat efter engångskostnader Pensioner mm Internt PO-pålägg Återföring kapitalkostnader Avskrivningar VERKSAMHETENS NETTOKOSTNAD Skatteintäkter* Generella statsbidrag* Kommunal fastighetsavgift* Finansiella intäkter Finansiella kostnader ÅRETS RESULTAT Justerat resultat *Cirkulär 15:15, Summa skatteintäkter+statsbidrag Skatteintäkter+statsbidrag delta i % mot föregående år 3,02% 1,42% 1,66% 1,47% VHT Nettokostnad andel, exkl finans, av skatter och statsbidrag 96,42% 97,28% 97,66% 98,51% Finansnettot i % av skatteintäkter+statsbidrag -1,58% -1,48% -1,49% -1,31% Årets Resultat i % av skatteintäkter+statsbidrag 2,00% 1,23% 0,84% 0,18% Sida 3

4 BALANSRÄKNING BUDGET Hagfors Hagfors Hagfors Händelser BR Händelser BR Händelser BR Anläggningar Finansiella anläggningstillg Anläggningstillgångar Kortfristiga fordringar Kassa och bank Omsättningstillgångar TILLGÅNGAR IB Eget kapital Årets resultat UB Eget kapital Avsättningar för pensioner Andra avsättningar Avsättningar Långfristiga skulder Kortfristiga skulder Skulder SKULDER, AVSÄTTNINGAR OCH EGET KAPITAL Soliditet 36,76% 38,01% 38,84% Sida 4

5 KASSAFLÖDE BUDGET Hagfors Hagfors Hagfors kommun kommun kommun DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN Årets resultat Justering för övriga ej likviditetspåverkande poster samt avsättningar Justering för av- och nedskrivningar Medel från verksamheten före förändring av rörelsekapital Ökning(+)/minskning(-) av rörelsekapital Kassaflöde från den löpande verksamheten INVESTERINGSVERKSAMHETEN Investering i materiella anläggningstillgångar* Investeringar i finansiella anläggningstillg Avyttrade materiella anläggningstillgångar Kassaflöde från investeringsverksamheten FINANSIERINGSVERKSAMHETEN Nya lån Amortering av skuld Ökning av långfristiga fordringar Förändring av långfristiga fordringar Kassaflöde från finansieringsverksamheten ÅRETS KASSAFLÖDE Likvida medel vid årets början Likvida medel vid årets slut Förändring Sida 5

6 KOMMUNALA SKATTESATSER 2015 Län Kommun Total skattesats år 2015, % Skattesats i kommun 2015, % Skattesats i landsting 2015, % Hela riket 31,99 20,70 11,29 Värmlands 33,18 21,98 11,20 Grums 33,70 22,50 11,20 Hagfors 33,70 22,50 11,20 Munkfors 33,70 22,50 11,20 Storfors 33,70 22,50 11,20 Torsby 33,70 22,50 11,20 Kristinehamn 33,65 22,45 11,20 Årjäng 33,65 22,45 11,20 Forshaga 33,55 22,35 11,20 Kil 33,55 22,35 11,20 Eda 33,45 22,25 11,20 Sunne 33,35 22,15 11,20 Hammarö 33,30 22,10 11,20 Filipstad 33,20 22,00 11,20 Säffle 33,20 22,00 11,20 Karlstad 32,95 21,75 11,20 Arvika 32,10 20,90 11,20 Befolkning i Hagfors kommun Utfall Utfall Prognos Prognos Prognos Sida 6

7 KOMMUNLEDNINGSUTSKOTT Tusental kronor Beslutad budgetram Kommunstyrelsens konto för oförutsedda behov Kommunstyrelsens konto för oförutsedda behov (ansvar 1416, vht 8516) utökas enligt KS förslag från Ekonomienheten -275 Temporär förbättring schabloniserat PO pålägg Återläggs Kommunstyrelsens konto för oförutsedda behov (ansvar 1416, vht 8516) korrigeras till ursprungliga tkr per år. 3 Personalenheten Borttag av anslag för folkhälsofrågor 31 Minskning kostnad för arbetsledarträffar 50 4 Administrativa enheten Minskade intäkter fiberuthyrning -300 Minskade kostnader televäxel 50 Ökad intäkt Future, Munkfors 30 5 Utvecklingsenheten Minskning av bidrag till studieorganisationer 150 Nedläggning turistbyrån Ekshärad Utökning ram pga museet förut från oförutsett -500 Utökning ram pga framtida EU-arbete förut från oförutsett -62 Projekt utveckla museét under tre år (Tas bort 2019) Utvecklingsenheten avslutar Webropol enkätverktyg Utvecklingsenheten 4 Personalenheten 4 Administrativa enheten 4 Ekonomienheten 4 7 Kommunstyrelsens oförutsedda utgifter Minskning oförutsett pga museet ovan punkt Minskning oförutsett pga EU-arbete ovan punkt 5 62 Minskning oförutsett pga margarin i skolan se SBU punkt Räddningstjänsten Utökad ram pga för låg bas Ekshärad Kommunchef Övriga kostnader Värmlandstrafik Ägarbidrag (Budget budget ) -819 Uppköpta turer Schabloniserat PO-pålägg Minskning till noll i överuttag Kapitalkostnader Avskrivning Internränta Total Ram KLU Sida 7

8 BUDGET 2016 KONSEKVENSBESKRIVNING - KOMMUNLEDNINGSUTSKOTTET 1 Kommunstyrelsens konto för oförutsedda kostnader Beslut för budget 2014 med effekt även Punkt 4 budget Ekonomienheten Temporär förbättring av schabloniserat PO-pålägg 2015 återläggs Kommunstyrelsens konto för oförutsedda behov korrigeras över 2015 och Punkten var med i budget Personalenheten Medel som finns budgeterade för folkhälsofrågor uppgår till 31 tkr vid personalenheten föreslås dras in i 2016 års budget. Anledningen är att budgeten inte har ianspråktagits under de senaste åren och att merparten av den ursprungliga budgeten överförts till barn- och bildningsavdelningens ansvarsområde (80 tkr). Budgeten för arbetsledarutbildning reduceras med 50 tkr i förhållande till 2015 års budget. Motiveringen till detta är att resterande medel (100 tkr) bedöms kunna täcka kostnaderna för arbetsledarutbildningar och arbetsledarträffar under år Administrativa enheten Minskade intäkter motsvarande 300 tkr för uthyrning av fiber uppstår med anledning av att kommunikationsoperatören Quadracom avvecklar sin verksamhet med kommunikationstjänster. Vi har hyrt ut fiberkapacitet mellan Munkfors kommungräns till Hagfors tätort samt från Hagfors till Uddeholm och Råda tätort, vilket upphör fr o m år Ett nytt avtal gällande trafiktjänster för telefoni har tecknats med TeliaSonera AB som genererar en lägre kostnad än vad som tidigare har beräknats på grund härav minskas kostnaden med 50 tkr. Ett avtal har tecknats med Munkfors kommun avseende drifttjänster av VA-debiteringssystemet Future. Avtalet avser en årlig intäkt med 30 tkr för levererade tjänster. 5 Utvecklingsenheten Turistinformationen i Ekshärad är inhyst i ICA-indianens lokaler. Den är bemannad med personal under juni-augusti. Där finns en kunddator samt informationsbroschyrer året runt. Besöksantalet har de senaste åren varit vikande. År 2010 besökte 2322 personer turistinformationen och 2014 var antalet besökare 1250 personer. Sida 8

9 5 Forts Förslaget innebär att vi upphör med bemanning av turistinformationen i Ekshärad. Vi behåller kunddator samt kompletterar med en InfoPoint. En InfoPoint är en turistserviceplats som ombesörjer att förmedlad turistinformation finns tillgänglig, dock inte i samma utsträckning som på en auktoriserad turistinformation. Begrepp InfoPoint är framtaget av Visita och används av flera kommuner i Sverige. En konsekvens av förslaget är att tillgängligheten och den personliga servicen för besökare minskar i Ekshärad. Bidrag lämnas till studieförbund verksamma i Hagfors kommun. Studieförbundens kärna är folkbildning där basen är studiecirklar. Genom bidragskriterier har kommunen riktat stöden till kulturarrangemang, antal timmar och antal deltagare. Överlag i Sverige minskar de kommunala bidragen till studieförbunden och det är cirka 20 kommuner i landet som inte lämnar något ekonomiskt stöd till studieförbund. 6 Utvecklingsenheten avslutar Webropol enkätverktyg Utvecklingsenheten avslutar ett verktyg för enkäter vilken har finansierats av samtliga verksamheter. Nyttjandet har varit lågt de senaste åren vilket gör att bedömningen är att det inte har större konsekvenser för verksamheten att avveckla verktyget. 7 Kommunstyrelsens oförutsedda kostnader Beslut har tagits om att permanenta verksamheter vilka finansieras ur kontot för Kommunstyrelsens oförutsedda utgifter. Konsekvensen blir att medlen till oförutsedda utgifter minskar med motsvarande. 8 Räddningstjänsten Räddningstjänstens ram utökas vilket ger verksamheten större möjligheter att hålla sin ram. Vidare utökas styrkan i Ekshärad vilket kräver än mer resurser. 9 Kommunchef Övriga kostnader sänks temporärt 2015 och återläggs Värmlandstrafik Ägarbidraget ökar. Linjerna 302 och 308 försvinner från årsskiftet 2015/2016 vilket minskar möjligheten till kollektivt resande samtidigt som det riskerar att innebära ökade kostnader för Barn- och bildning om skolskjuts måste erbjudas. Se Barn- och bildnings konsekvensbeskrivning 11 Schabloniserat PO-pålägg Överuttaget från verksamheterna i form av schabloniserat PO-pålägg tas bort. 12 Kapitalkostnader Förändring av avskrivning samt internränta över åren. Sida 9

10 SAMHÄLLSBYGGNADSUTSKOTT Beslutad budgetram Elkostnadsinflation ca 2% per år Energieffek tiviseringar Fjärrvärmeinflation C:a 1,0 % per år Energieffek tiviseringar Fastighet Utök ning av underhållsbudget Admin Utök ad k ostnad 2015 för bidrag till ensk ilda vägar, återläggs Asplundshallen Återläggning kostnadsökning för drift av Asplundshallen. Halvår-15 tot 238tk r Utökad drift Sporthall Ekshärad Fastighet -26 Serviceenheten Gatubelysningen Sänkning av El-kostnader Serviceenheten Minskade kostnader vid upphandling av städ 235 Ökade kostnader för speciellt margarin i skolor -80 Speciellt margarin för fritidsverksamhet (KS 75, ) % ekologiska livsmedel vid upphandling (122 tkr) 0 9 Fastighet Korrigering av lokalhyror 200 Effektivisering yttre skötsel (fastighetsskötare/utegruppen A.626x-V.21240), 0,5tj 200 Asylförskolan 80 Dagbarnvårdarlokal Grå villan Admin Energieffektiviseringsbidrag -280 Medel för Miljöresurs (100% tjänst 29500kr/mån) Utomhuskonst Utökat ansvar för underhållet av utomhuskonst Utvecklingsenheten avslutar Webropol enkätverktyg SBU:s andel 4 13 Tillskapande nytt LSS boende Ökade kostnader vid ytterligare LSS boende 0 14 Försäljning Råda rastplats Råda skola Förtätning (beslut ej taget, ursprungligt förslag 200) 0 16 Flyget Utökning personalstyrka enligt EASA regler Krävs två brandmän på flygplatsen! 17 Kapitalkostnader Avskrivning Internränta Total ny ram SAMHÄLLSBYGGNADSUTSKOTTET Sida 10

11 BUDGET 2016 KONSEKVENSBESKRIVNING - SAMHÄLLSBYGGNADSUTSKOTTET Elkostnadsinflation Effekten av fortsatta effektiviseringsarbeten förväntas täcka upp ökade inflationskostnader. Fjärrvärmeinflation Effekten av fortsatta effektiviseringsarbeten förväntas täcka upp ökade inflationskostnader. Fastighet Utökning av underhållsbudget Admin Utökning kostnad 2015 för bidrag enskilda väger, återläggs Asplundshallen Återläggning av kostnadsökning för drift Asplundshallen. Utökad drift sporthall Ekshärad Fastighet och serviceenheten. Gatubelysningen Sänkning av el-kostnader 8 Serviceenheten Minskade kostnader vid upphandling av städ, ökade kostnader för speciellt margarin, ekologiska livsmedel 9 Fastighet Korrigering lokalhyror, effektivisering yttre skötsel, asylförskola, grå villan, industriprogrammet & SFI 10 Admin Resurs för att jobba med översiktsplan, tom 2020 och medel till miljöresurs som jobbar med naturfrågor och vattenfrågor 11 Utomhuskonst Utökat ansvar utomhuskonst. Ska spegla en genomsnittsiffra som är uppskattad över en period av några år. 12 Utvecklingsenheten avslutar Webropol enkätverktyg SBU s andel som är en liten summa. 13 Tillskapande av nytt LSS boende Utökade kostnader nytt LSS boende Punkten utgår tills vidare Sida 11

12 14 Försäljning Råda Rastplats Dialog med trafikverket är en förutsättning för ett genomförande. Men uppdraget behöver ges innan ett genomförande. 15 Råda skola Beslut ej taget. 16 Flyget Utökad personalstyrka (brandman) enligt nya EASA regler, 3 mån 2016, 6mån 2017 och framåt. Detta gäller för sommar halvåret som inte kan täckas idag. 17 Kapitalkostnader Förändringar i avskrivningar och internränta. Sida 12

13 VA/AVFALL Beslutad budgetram Tusental kronor 1 Kapitalkostnader Förändring avskrivning Förändring IR Utjämningspost Ökad/minskad drift Total ram VA/Avfall Sida 13

14 BARN- OCH BILDNINGSUTSKOTT Tusental kronor Beslutad budgetram Införande av spanska i grundskolan Personalk ostnad Ledningsorganisation grundskola organisationsgenomlysning år Införande av spanska i grundskolan Enligt KS skall tidigare förslag icke genomföras vilket innebär att motsvarande personalkostnadsökning nu återläggs 4 Gymnasiet förstärkning ledningsresurs där förslag från KS innebär förändrade belopp mot tjänstemannaförslaget 5 Skolpsykolog Tjänst som finaniseras genom bidrag och befintlig budget under två år 6 BoB projekt KS föreslår en utökad ram som kompensation för minskning under pkt 3 just, 25 och 28 i budget 2014 slutlig version Övriga kostnader, Gymnasiet Inget återlägg 2015 av övriga k ostnader, läromedel. Återlägg Ledningsorganisation grundskola Ny ledningsorganisation, ej planerad indragning rektor, finansieras med halv tjänst utveck lingsledare 9 Ensamkommande ungdomar mm Ensamkommande mm, enligt förbrukning 2013 minskat med 2014 och 2015 års löneökning (eftersom Briggen inte får från löneök ningspotten) 10 Asylundervisning Asylundervisning, intäkter = kostnader (inkl lokaler), ingår 0,5 tjänst administration grundsk ola 11 Skolbarnomsorg Förstärkning enligt skolinspektionens anvisningar (från 28,5 till 20,2 barn/årsarbetare) tot 1,7Mk r Elevhälsa Utökning två specialpedagogtjänster enligt skolinspektionens anvisningar tot 1,0mk r Barnomsorg Minskning med 10 barn Gymnasiet Effekt av 10 färre elever Effektiviseringsbeting 2017 och 2018, se konsekvensbeskrivning. 15 Barnomsorg Pensionsavgångar, dagbarnvårdare 3,0 tjänster Sida 14

15 BARN- OCH BILDNINGSUTSKOTT Gymnasiet Samläsning industriprogem och teknikprogram, inriktning produktionsteknik 17 Kommunens aktivitetsansvar Lagändring medför utökning 0,25 tjänst. Får projektet=0tkr! 0 Får ej projektet = 125tkr 2016! 18 Skolskjutsar grundskolan Ökade kostnader nedläggning av linjetrafik, KLU punkt BoB projekt Återläggning punkt Övriga kostnader, Gymnasiet Återläggning punkt Utvecklingsenheten avslutar Webropol enkätverktyg BoB:s andel 4 22 Kapitalkostnader Avskrivning Internränta Total ram barn- och bildningsutskott Sida 15

16 BUDGET 2016 KONSEKVENSBESKRIVNING BARN- OCH BILDNINGSUTSKOTT 4 Ledningsorganisation I ny organisation bob utökas ledningsresursen för gymnasiet, vuxenutbildning och SFI med 50 % biträdande rektor. 7 Övriga kostnader Återläggning av tidigare sparförslag skjuts upp till år Ledningsorganisation grundskola Den visstidsanställning av rektor 50 % grundskola som planerades att avslutas , ingår i ny organisation bob som en heltidstjänst. 50 % finansieras genom att utvecklingsledartjänsten tas bort. 9 Ensamkommande ungdomar mm Kommunens åtagande för ensamkommande har under den period vi tagit emot barn genererat överskott beroende på en kostnadseffektiv organisation. Minskningen motsvarar budget för ensamkommande mm enligt förbrukning 2013 minskat med 2014 och 2015 års löneökning. Pengarna återläggs år 2016 då det är svårbudgeterat vad gäller insatser samt antal mottagna ungdomar. 10 Asylundervisning Kraftigt ökat antal elever ger en mer kostnadseffektiv organisation. Osäkerhet kring antalet asylelever gör att återläggning sker år Skolbarnomsorg Inom skolbarnomsorgen bemannar vi utifrån ett nyckeltal på 30 barn/årsarbetare. Enligt senast aktuella statistik 2013, ligger vi på 28,5. Detta nyckeltal ligger högt över jämförbara kommuner(20,2) och riket (21,3). Vid den skolinspektionen som varit under våren så konstateras i förelägganden att huvudmannen inte följt upp gruppstorlekar och säkerställt att behoven säkerställs i relation till fritidshemmens uppdrag. I budgetförslaget föreslås att nyckeltalet anpassas till jämförbara kommuners nyckeltal. Förstärkning i 2015 års budget med fyra tjänster som tillsätts andra kvartalet, kronor tillskjuts år 2015 och kronor år Elevhälsa Vid skolinspektionens tillsyn våren 2014 framkom att det inte fanns tillräcklig specialpedagogisk kompetens på gymnasieskolan och för grundskolan framkom att eleverna inte alltid får det särskilda stöd som de behöver. Både grundskolan och gymnasieskolan måste därför förstärka de specialpedagogiska resurserna för att leva upp till lagstiftningens krav och behovet bedöms till 2,0 tjänst som tillsätts andra kvartalet. Förstärkning med kronor år 2015 och kr år Barnomsorg Framräknad prognos visar en minskning av antalet barn inom barnomsorgen vilket ger en möjlighet till besparing under 2016 med 500tkr, utan kvalitetsförsämring. 14 Gymnasiet Utredning är klar och förslag är lämnat på förändrat utbud av gymnasieprogram från hösten Inom detta område bedöms större delen av effektiviseringen kunna genomföras även vid oförändrat antal gymnasieprogram. 15 Dagbarnvårdare I samband med pensioneringar av två dagbarnvårdare under 2016 föreslås att alternativet att erbjuda dagbarnvårdare i Hagfors kommun tas bort. Förändringen berör 1 dagbarnvårdare och 15 barn som erbjuds plats i förskolan. Förändringen planeras ske i juni Riskanalys genomförd Sida 16

17 16 Gymnasiet Beslut har fattats om ändrad inriktning från Design till Produktionstekning på Teknikprogrammet. Nya samläsningsmöjligheter med Industriprogrammet skapar en effektivisering motsvarande 275tkr 2016, 138tkr 2017 och 138tkr Kommunens aktivitetsansvar Kommunen deltar i det nu beviljade ESF-projektet Värmlands framtid och den utökade insatts som krävs finansieras via projektmedel. 18 Skolskjutsar grundskolan Kostnaden för skolskjutsar beräknas öka under 2016 med 200tkr. 19 Bob projekt Återläggning som ej beräknas få påverkan på kvalité. 20 Övriga kostnader Gymnasiet Gymnasieskolan får vänta ytterligare ett år på att återfå de pengar som sparades i budget 2013.Kan genomföras utan alvarlig försämring av kvalité. Återlägges Utvecklingseneheten avslutar Webropol enkätverktyg Enkätverktyget avslutas eftersom det ej används i någon större utsträckning. Sida 17

18 MILJÖ- OCH BYGGNÄMNDEN Tusental kronor Beslutad budgetram Personalförändring 28 2 Förtätning av Miljö- och byggkontor 3 Införa RX system för Ecos och ByggR Total ny ram Miljö- och Byggnämnden Konsekvensbeskrivning: Inga synbara konsekvenser i dagsläget. Sida 18

19 IOU, Sociala avdelningen Tusental kronor Beslutad budgetram Övriga insatser Elevhem 400 Avlösarservice 300 Korttidsvistelse Missbrukarvård Ej återbesättning av arbetshandledare 419 Utökad bemanning vårdare inom ESA 0,34åa -136 Halvering av budget till bidragsanställningar 368 (250 tkr avsatt för förstärkt arbetskonsulent 0,5) 5 Boenden LSS Förändring se konsekvensbeskrivning Ekonomiskt bistånd Personlig assistans Förslag att lägga ut verksamheten på entreprenad, netto 0 Ger åtminstone 1.000tkr 8 Personlig assistans Nytt ärende Utvecklingsenheten avslutar Webropol enkätverktyg Soc:s andel 4 10 Kapitalkostnader Avskrivning Internränta Total ram sociala avdelningen Sida 19

20 BUDGET 2016 KONSEKVENSBESKRIVNING SOCIALA AVDELNINGEN 1 Övriga insatser Budgetposter för övriga insatser har anpassats till nuvarande beslut och efterfrågan, vilket ger en minskning av budget. Detta innebär att eventuella volymökningar inte kan hanteras inom given budgetram. 2 Missbrukarvård Budgetposten för köp av institutionsvård har inte räckt för det beviljade stödet under 2013 och En utökning föreslås därför för 2016 motsvarande prognos för kostnad under Ej återbesättning av tjänst En pensionsavgång inom arbetsmarknadsdelen på ESA återbesätts inte, utan arbetsuppgifter omfördelas inom enheten med den utökade sysselsättningsgrad som tillkommer inom daglig verksamhet genom heltidsreform. Förändringen innebär att personer inom enheten för sysselsättning och arbete (ESA) kommer att få förändrade arbetsuppgifter. Förslaget innebär också en minskning av resurs för den praktiska handledningen/instruktionen av brukare inom den del av enheten som är riktad mot arbetsmarknadspolitiska åtgärder, med 0,66 åa. Konsekvensen av detta förslag kan därför bli ökad belastning på nuvarande arbetshandledare, minskad kvalitet på arbetsuppgifter (eller att några inte längre kan utföras) som utförs till kommunens kärnverksamheter och således även risk för sämre kvalitet på arbetsträning för deltagare. 4 Bidragsanställningar Minskning av bidragsbudgeten föreslås, då denna del inte är lagstadgad och anvisningarna från Arbetsförmedlingen varit mindre de senaste åren än budget. I det fall anvisningarna ökar innebär det att enheten inte kommer att kunna möta upp på denna efterfrågan och färre personer får möjlighet att under sin tid på enheten erhålla en bidragsanställning efter genomförd praktik. 250 tkr av återstående budget används för tillsättande av 0,5 åa arbetskonsulent. Detta för att öka det individuella stödet till personer i verksamheten, i syfte att personer ska kunna få anställning eller praktik på öppna arbetsmarknaden. Denna förstärkning syftar även till att avlasta arbetstrycket på arbetshandledarna inom arbetsmarknadsdelen, se förslag 3. 5 Boenden LSS En översyn har gjorts av boenden inom LSS-verksamheten. Ett ökat omvårdnadsbehov och antal boenden inom en del av verksamheten har kunnat tillgodoses genom omfördelning av den totala personalstaten, sammantaget är kostnaden 25 tkr lägre jämfört med 2015 års personalbilaga. Ett boende (fem platser) kommer efter erbjudande om omflyttning att kunnat kallställas. Då endast en plats finns vakant inom boendebeståndet LSS och Socialpsykiatri efter denna förändring, bedömer verksamheten att lokalen som är vakant behöver kvarstå i det fall nya ansökningar överskrider antalet befintliga platser. Detta ger en ökad lokalkostnad (pga hyresbortfall) om 450 tkr. 6 Ekonomiskt bistånd Baserat på utfall t.om. mars månad 2015 bedöms budget kunna räknas ned med 300 tkr på helårsbasis. Hänsyn är då tagen till viss kostnadsökning baserat på ökade hyreskostnader och andra övriga kostnader vid försörjningsstöd som ökar årligen. Sida 20

21 7 Personlig assistans Egen regi av personlig assistans innebär en överkostnad i förhållande till den statliga ersättningen med cirka tkr, efter avräkning av effekter från utjämningssystemet. Även 2,0 åa i form av arbetsledning tillkommer till denna överkostnad. 8 Personlig assistans Ett nytt assistansärende innebär ökad kostnad i förhållande till nuvarande budget. Då ett ärende avslutats under 2015 är den ökade kostnaden korrigerad med denna budgetpost. 9 Utvecklingsenheten avslutar Webropol enkätverktyg Enkätverktyget avslutas eftersom det inte används i någon större utsträckning. 10 Kapitalkostnader Förändring av avskrivningar och internränta över åren. Sida 21

22 IOU, Äldreomsorg Tusental kronor Beslutad budgetram Pensionsavgång effekt 11 mån mån 2016 Ej återbesättning av planerad pensionsavgång 19 2 Förbrukningsmaterial hemtjänst effektivisering 2015 återläggs Förbrukningsmaterial korttids effektivisering 2015 återläggs Förbrukningsmaterial säbo effektivisering 2015 återläggs Sjuksköterskor effektivisering 2015 återläggs Rehab effektivisering 2015 återläggs Inköp av moduler Procapita Inköps 2015 engångskostnad återläggs Regional samordning E-hälsa Anhöriganställningar 276 Kvarvarande budget räcker till två anställningar (178 beviljade timmar/månad) 10 Sparbeting sjuksköterskor Sparbeting rehab kr-paket höjning till 160 kr 32 Förbrukningsartiklar säbo 13 Effekt förhöjd sysselsättningsgrad Hemtjänst 1,28åa-1,15åa för att ta över städ, 0 poolturer0,13åa (kostnad 55 tkr) 14 Effekt förhöjd sysselsättningsgrad Säbo/korttids 2,63 åa varav 0,5 poolturer (kostnad 240tkr) 0 15 Effekt förhöjd sysselsättningsgrad Konverterade utan placering 3,5åa (kostnad 1640 tkr) 0 16 Hemtjänsten -effekt av flytt av korttids Antalet personer med > 20 beviljade timmar/vecka har minskat sedan 2014 men inte kommit ner till 2011 års nivå! 17 Förbrukningsmaterial korttids, effektivisering 2016 återläggs Förbrukningsmaterial hemtjänst, effektivisering 2016 återläggs Förbrukningsmaterial säbo, effektivisering 2016 återläggs Utvecklingsenheten avslutar Webropol enkätverktyg ÄO:s andel 4 21 Kapitalkostnader Avskrivning Internränta Total ram äldreomsorgen Sida 22

23 BUDGET 2016 KONSEKVENSBESKRIVNING - ÄLDREOMSORGEN 1 Pensionsavgång Indragning av tjänst i samband med pensionsavgång. 2 Förbrukningsmaterial hemtjänst Effektiviseringskrav 2015, innebär ytterligare krav på återhållsamhet vid inköp inom hemtjänsten 3 Förbrukningsmaterial korttidsboende Effektiviseringskrav 2015, innebär ytterligare krav på återhållsamhet vid inköp inom korttidsboenden 4 Förbrukningsmaterial särskilt boende Effektiviseringskrav 2015, innebär ytterligare krav på återhållsamhet vid inköp inom särskilt boende 5 Sjuksköterskor Effektiviseringar under 2015 återläggs Löner 200 tkr Sparbetinget innebär att vikarier inte alltid sätts in vid frånvaro hos ordinarie personal, vilket medför en högre belastning för verksamheten 6 Rehab Effektiviseringar under 2015 återläggs Löner-150 tkr Hjälpmedel - 50 tkr I samband med att personal är frånvarande ersätts inte personen med vikarie. Det medför omfördelning av befintlig personal, längre väntetider och att öppettider på dagverksamheter begränsas. Sparbeting på övriga kostnader/hjälpmedel innebär restriktivitet vid inköp och förskrivning. 7 Inköp av moduler Procapita Engångskostnad återläggs 2016 Nya föreskrifter om strukturerad dokumentation from 1/ kräver inköp av nya moduler i Procapita. Modulerna kan även användas av Sociala avdelningen som också är berörda av lagstiftningen. 8 Ehälsa 3-årigt avtal skrivet med kommunerna i Värmland och Landstinget om stöd till regional samordnare för Ehälsa. 9 Anhöriganställning Minskad budget. Minskad budget motsvarar att medel finns kvar för 2 anhöriganställningar med sammanlagt 178 beviljade timmar/månad. Vid ökat behov och beslut enligt riktlinjer, måste budget utökas. 10 Sjuksköterskor Effektiviseringar under 2016 återläggs Löner 200 tkr Sparbetinget innebär att vikarier inte alltid sätts in vid frånvaro hos ordinarie personal, vilket medför en högre belastning för verksamheten. Sida 23

24 11 Rehab Effektiviseringar under 2016 återläggs Löner-200 tkr I samband med att personal är frånvarande ersätts inte personen med vikarie. Det medför omfördelning av befintlig personal, längre väntetider och att öppettider på dagverksamheter begränsas kr paket höjning till 160 kr. Höjning till 160 kr/månad avgift som ligger utanför maxtaxan. Förbrukningsartiklar till den enskilde som bor i lgh på särskilt boende. (Toalett- och hushållspapper, tvätt och sköljmedel, haklappar, tvättlappar, soppåsar och rengöringsmedel.) 13 Effekt förhöjd sysselsättningsgrad - hemtjänst Insatsen städ utförs av hemtjänsten istället för extern utförare. Inom hemtjänsten önskade motsvarande 1,28 åa förhöjd sysselsättningsgrad, del av den ökade sysselsättningsgraden kan klaras inom verksamheten genom att återta städinsatsen. Kostnaden för köp av städinsats motsvarar 1,15 åa, om hemtjänsten utför insatsen själva återstår motsvarande 0,13 åa, som omvandlas till poolturer hade 110 personer städinsats.(beräkningen av ökning av åa p.g.a. beslut om heltid som norm, är exklusive den höjning av sysselsättningsgrad som sker i samband med tex pensionsavgång.) 14 Effekt förhöjd sysselsättningsgrad- säbo/korttids Genom införande av flexibla scheman kan motsvarande 2,13 åa klaras inom befintlig budgetram detta sker genom att vakanta nattjänster inte återbesätts. 0,50 åa omvandlas till poolturer vilket motsvarar ca 121 arbetspass/år.(beräkningen av ökning av åa p.g.a. beslut om heltid som norm, är exklusive den höjning av sysselsättningsgrad som sker i samband med tex pensionsavgång.) 15 Effekt förhöjd sysselsättningsgrad-konverterade utan placering Motsvarande 3,5 åa av konverterade utan placering önskade förhöjd sysselsättningsgrad. Svårighet att veta vad det kan bli för kostnader 2016 eller antal poolturer, då det beror på vilket tjänst den konverterade går på. (ca tkr exkl OB) 16 Hemtjänst effekt flytt av korttids Antalet personer med > 20 beviljade timmar/vecka har minskat sedan 2014 Men inte kommit ner till 2011 års nivå. Minskad tid med 200 timmar/ månad motsvarar ca 110 tkr/månad. 17 Förbrukningsmaterial korttidsboende Effektiviseringskrav även 2016, innebär ytterligare krav på återhållsamhet vid inköp av förbrukningsmaterial inom korttidsboenden. 18 Förbrukningsmaterial hemtjänst Effektiviseringskrav även 2016, innebär ytterligare krav på återhållsamhet vid inköp av förbrukningsmaterial inom hemtjänsten 19 Förbrukningsmaterial särskilt boende Effektiviseringskrav även 2016, innebär ytterligare krav på återhållsamhet vid inköp av förbrukningsmaterial inom särskilt boende Sida 24

25 20 Utvecklingsenheten avslutar Webropol enkätverktyg Enkätverktyget avslutas eftersom det inte används i någon större utsträckning. 21 Kapitalkostnader Förändring av avskrivning och internränta över åren. Sida 25

26 Engångskostnader och rearesultat 2016 Tusental kronor 1 Schablon 0 Totala engångskostnader och rearesultat Sida 26

27 INVESTERINGSBUDGET Belopp i tusental kronor Budget Plan Plan Total utgift Enskilda projekt 1 Energieffektiviseringar Bredband i kommunen Verksamhetsanpassning/förtätning fastighet Flygplatsen Ny lekutrustning och renovering lekplatser Omgöring av dagvattenavrinning i kommunens fastigheter Anpassning, 2 kök Villan Blinkenbergsvägen Installation av tagglås/kortlås Brandlarm, komplettering inköp nyinstallation Räddningstjänsten Broräckeslådor Utbyte av brandvägg till kommundatanät Utredning ras/skred?? Sjögränd (värmlandstrafik)?? Ekshärad (värmlandstrafik)?? Nya stolar kyrkheden matsal Nätverk Kyrkheden skola Nätverk Lillåsen?? Åtgärder vid värmebölja för SÄBO Anpassning för Solåsen/Lillåsen?? Lekutrustning Sunnemo förskola Arkiv Stadshuset Phoniro lock Befälsbil, Räddningstjänsten Köp av mark för verksamhetsområde Råda skola 27 Sundsbron Samlingsanslag 28 Samlingsanslag ledningsgruppen Rullande anslag 29 Gator & gatubelysning Summa skattefinansierad verksamhet Enskilda projekt 30 Vattenreservoar i Hagfors Rullande anslag 31 Förbättringar VA-nät Förbättringar/säkerhet VA-verk Summa avgiftsfinansierad verksamhet SUMMA INVESTERING Sida 27

28 BUDGET 2016 KONSEKVENSBESKRIVNING - INVESTERINGSBUDGET 1 Energieffektiviseringar Åtgärder som kan ge en kortare återbetalningstid än 5 år. 2 Bredband i Kommunen Sedan tidigare har beslutats om att 17 Mkr skall avsättas för utbyggnad av bredband i form av ett stamfibernät till telestationer som saknar fiberanslutning. Fördelningen av medel över åren har ändrats utifrån att tillskapandet av fiberföreningar inom kommunen har stannat av pga ändrade bidragsregler. För år 2015 finns tkr anslaget och år 2016, 3000 tkr samt år 2017, tkr. En omfördelning kan ske utifrån om byggandet av fibernät inom de olika föreningarna tar fart under år 2016 vilket föranleder en snabbare utbyggnadstakt av stamfiber. 3 Verksamhetsanpassningar/förtätning Förändringar som sker under innevarande år och som inte har kunnat planeras i förväg. 4 Flygplatsen Utrustning för GPS inflygning. 5 Ny lekutrustning och renovering lekplatser vid samtliga förskolor och allmänna lekplatser Upprustning av kommunens lekplatser enligt plan över år 6 Dagvattenavrinning Fastighet Krav på att separera dagvatten från spillvatten gör att kommunens egna fastigheter måste åtgärdas 7 Anpassning 2 kök Villan Under förutsättning att beslut kvarstår från tillsynsmyndighet. 8 Installation tagglås Åtgärderna spänner över 3 år. Skall integreras med andra taggsystem såsom till fordon och kopiatorer. 9 Brandlarm Fastighet Åtgärderna spänner över 3 år. För att våra lokaler enligt nu gällande brandkrav. 10 Räddningstjänsten Rökdykare- samt skogsbrandsmaterial, befintligt material uttjänt. Sida 28

29 11 Broräckeslådor Köp av lådor som idag hyrs 12 Utbyte av brandvägg för kommunens datanät Bättre kapacitet som möjliggör ett bättre skydd för vårt nätverk. Fler funktioner som samlas till ett verktyg. 13 Utredning ras/skred Fördjupning av MSB:s utredning 14 Sjögränd (Värmlandstrafik) Kommunen bör inte vara med att finansiera detta 15 Ekshärad (Värmlandstrafik) Kommunen bör inte vara med att finansiera detta 16 Nya stolar Kyrkheden matsal Utbyte av uttjänade stolar för att passa dagens miljö 17 Nätverk Kyrkheden skola Dagens nätverk är fullt och uttjänat och behöver bytas ut och utvidgas 18 Nätverk Lillåsen Skall endast omfatta verksamheternas syften och inte för det som de boende ansvarar för 19 Åtgärder vid värmebölja för SÄBO Bör ses över för att senare ta beslut om hur kommunen behandlar detta. Bevaka vad andra kommuner gör bör ingå i översynen 20 Anpassning för Solåsen/Lillåsen Oklart om detta kommer att göras Lekutrustning Sunnemo förskola Utrustningen behöver bytas och utvecklas 22 Arkiv Stadshuset Arbeten för att få godkända arkivklassning Sida 29

30 23 Phoniro Lock Byte av manuell låshantering till digital låshanteringssystem i hemtjänsten. 24 Befälsbil Räddningstjänsten Dagens bil av 2004 års modell och inte lämplig för ändamålet. 25 Köp av mark för verksamhetsområde Gäller beredskap för att kunna planlägga i tid för verksamheter som vill bygga 26 Råda skola 27 Sundsbron 28 Samlingsanslag ledningsgruppen Anslaget skall täcka eventuella förändringar inom samtliga verksamheter. 29 Gator & gatubelysning Ett eftersatt underhåll gör att anslagen behöver ökas i framtiden. Samt spara energi. 30 Vattenreservoar i Hagfors Utredningarna är inte framme så investeringen läggs i Förbättringar VA-nät Löpande anslag. Nätet har ett stort ackumulerat reinvesteringsbehov 32 Förbättringar VA-verk Löpande anslag Sida 30

31 INVESTERINGARS SJÄLVFINANSIERINGSGRAD UNDER FEM ÅR Bokslut 2010 Bokslut 2011 Bokslut 2012 Bokslut 2013 Bokslut 2014 Budget 2015 Budget 2016 Årets resultat, Mkr 0,4-16,6 3,6 31,2 16,9 13,5 8,5 Avskrivningar, Mkr 28,2 44,6 29,6 29,6 42,8 32,9 32,2 Årets resultat + avskrivningar, Mkr 28,6 28,0 33,2 60,7 59,7 46,5 40,6 Investeringar, Mkr 97,8 16,8 18,0 16,1 44,5 51,8 17,0 Självfinansieringsgrad i % per år 29% 166% 184% 377% 134% 90% 239% Självfinansieringsgrad i % summering av fem år 109% 155% 163% Sida 31

PLAN 2017-2018 Beslutad Kommunfullmäktige 2015-11-30, 91 och 92

PLAN 2017-2018 Beslutad Kommunfullmäktige 2015-11-30, 91 och 92 HAGFORS KOMMUN BUDGET 2016 PLAN 2017-2018 Beslutad Kommunfullmäktige 2015-11-30, 91 och 92 INNEHÅLL Sida Resultaträkning/Driftbudget 3 Balansräkning och kassaflöde 4-5 Kommunala skattesatser i Värmland

Läs mer

HAGFORS KOMMUN BUDGET 2015 PLAN 2016-2017. Antagen av kommunfullmäktige 2014-11-24, 92

HAGFORS KOMMUN BUDGET 2015 PLAN 2016-2017. Antagen av kommunfullmäktige 2014-11-24, 92 HAGFORS KOMMUN BUDGET 2015 PLAN 2016-2017 Antagen av kommunfullmäktige 2014-11-24, 92 INNEHÅLL Sida Resultaträkning/Driftbudget 3 Balansräkning och kassaflöde 4-5 Kommunala skattesatser i Värmland 2014

Läs mer

30 APRIL 2015 VILHELMINA KOMMUN

30 APRIL 2015 VILHELMINA KOMMUN 30 APRIL 2015 VILHELMINA KOMMUN VILHELMINA KOMMUN Kommunstyrelsen, 912 81 VILHELMINA Besöksadress: Förvaltningshuset, Torget 6 Växel: 0940-14 000 e-post: vilhelmina.kommun@vilhelmina.se KOMMUNINFORMATION

Läs mer

Delårsrapport tertial 1 2014

Delårsrapport tertial 1 2014 Delårsrapport tertial 1 Dals-Eds kommun Kommunstyrelsen -05-28 Innehållsförteckning 1 DRIFTBUDGET... 3 2 KOMMENTARER TILL PROGNOS TERTIAL 1... 4 3 KOMMUNCHEFSDIALOG... 5 4 INVESTERINGSBUDGET... 6 5 RESULTATBUDGET...

Läs mer

Resultatbudget 2016, opposition

Resultatbudget 2016, opposition Resultatbudget 2016, opposition ver 5 5 Verksamhetens intäkter 459 967 520 000 520 000 520 000 520 000 Verksamhetens kostnader -1 570 505-1 664 288-1 723 844-1 775 083-1 813 338 Avskrivningar - 47 440-46

Läs mer

31 AUGUSTI 2014 VILHELMINA KOMMUN

31 AUGUSTI 2014 VILHELMINA KOMMUN 31 AUGUSTI 2014 VILHELMINA KOMMUN Kommunstyrelsen, 912 81 VILHELMINA Besöksadress: Förvaltningshuset, Torget 6 Växel: 0940-14 000 e-post: vilhelmina.kommun@vilhelmina.se KS 2014-10-01 KOMMUNINFORMATION

Läs mer

Månadsuppföljning. Maj 2012

Månadsuppföljning. Maj 2012 A Månadsuppföljning Maj 2012 2 Månadsuppföljning 1 januari 31 maj 2012 Skatteunderlagsprognosen per april pekar mot ett överskott om ca 3,2 mkr för skatteintäkterna. Det är slutavräkningarna både för 2011

Läs mer

Månadsuppföljning. April 2012

Månadsuppföljning. April 2012 A Månadsuppföljning April 2012 2 Månadsuppföljning 1 januari 30 april 2012 Skatteunderlagsprognosen per april pekar mot ett överskott om ca 3,2 mkr för skatteintäkterna. Det är slutavräkningarna både för

Läs mer

Resultatbudget. Årets resultat 56 543 20 661 13 725 11 539 15 368. Nödvändigt resultat 22 526 23 150 24 694 25 529 26 328 enl. finansiellt mål (2%)

Resultatbudget. Årets resultat 56 543 20 661 13 725 11 539 15 368. Nödvändigt resultat 22 526 23 150 24 694 25 529 26 328 enl. finansiellt mål (2%) Resultatbudget Vänsterpartiet Verksamhetens intäkter 469 727 500 000 520 000 520 000 520 000 Verksamhetens kostnader -1 480 608-1 587 503-1 690 228-1 733 438-1 768 561 Avskrivningar - 54 759-43 000-46

Läs mer

Delårsrapport. För perioden 2012-01-01 2012-08-31

Delårsrapport. För perioden 2012-01-01 2012-08-31 Delårsrapport För perioden 2012-01-01 2012-08-31 RONNEBY KOMMUN DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 2012-01-01-2012-08-31 I nedanstående kommenteras den finansiella utvecklingen avseende rapportperioden, jämte

Läs mer

Tabell 1. Nyckeltal för den svenska ekonomin Procentuell förändring om inte annat anges

Tabell 1. Nyckeltal för den svenska ekonomin Procentuell förändring om inte annat anges Tabell 1. Nyckeltal för den svenska ekonomin Procentuell förändring om inte annat anges 1 2013 2014 2015 2016 2017 2018 BNP* 1,3 1,9 2,9 3,2 2,3 1,9 Sysselsättning, timmar* 0,4 2,1 1,5 1,1 0,7 0,4 Öppen

Läs mer

Boksluts- kommuniké 2007

Boksluts- kommuniké 2007 s- kommuniké Sammantaget blev det ekonomiska resultatet i Södertälje kommun och Telgekoncernen positivt, enligt det preliminära bokslutet. År var målet för god ekonomisk hushållning i kommunen ett positivt

Läs mer

Ekonomisk månadsrapport januari mars 2017

Ekonomisk månadsrapport januari mars 2017 1 (5) Kommunstyrelsens kontor 24.04.17 Ekonomisk månadsrapport januari mars 2017 Månadsrapportens syfte är att ge en översiktlig och kortfattad bild av kommunens ekonomiska situation och utveckling löpande

Läs mer

Kommunstyrelsens ändringar i förslag till BUDGET 2016 OCH PLAN

Kommunstyrelsens ändringar i förslag till BUDGET 2016 OCH PLAN Kommunstyrelsens ändringar i förslag till BUDGET 2016 OCH PLAN 2017-2018 Innehåll Sida Sammanställning Kommunstyrelsens ändringar 2 Resultatbudget, total verksamhet 3 Finansieringsbudget, total verksamhet

Läs mer

Delårsrapport. För perioden 2008-01-01 2008-08-31

Delårsrapport. För perioden 2008-01-01 2008-08-31 Delårsrapport För perioden 2008-01-01 2008-08-31 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 2008-01-01 2008-08-31 I nedanstående kommenteras den finansiella utvecklingen avseende rapportperioden, jämte prognos för helåret.

Läs mer

Bokslutsprognos 2013-10-31

Bokslutsprognos 2013-10-31 1(4) Kommunstyrelsens förvaltning Handläggare Chris Tevell/Maria Åhström Tfn 0142-850 22 Kommunstyrelsen Bokslutsprognos 2013-10-31 Sammanfattning Budgeterat resultat enligt mål och budget för år 2013

Läs mer

Månadsrapport Piteå kommun januari maj 2010

Månadsrapport Piteå kommun januari maj 2010 Datum -06-04 Sida 1 (8) Handläggare MÅNADSRAPPORT Version 1.0 Månadsrapport Piteå kommun januari maj 2 Resultaträkning kommunen (TKR) jan-maj jan-apr jan-mar Budget jan-dec 2009 Intäkter 163 507 133 508

Läs mer

Delårsrapport April 2015. Kommunfullmäktige

Delårsrapport April 2015. Kommunfullmäktige Delårsrapport April Kommunfullmäktige Förvaltningsberättelse Delårsbokslut Resultatanalys Periodens resultat uppgår till 25,2 mkr, vilket även var resultatet motsvarande period föregående år. Verksamhetens

Läs mer

Ekonomi. -KS-dagar 28/1 2015-

Ekonomi. -KS-dagar 28/1 2015- Ekonomi -KS-dagar 28/1 2015- Innehåll Resultat och balansräkning Budgetuppföljning Bokslut Investeringar i anläggningstillgångar Resultat och balans INTÄKTER Värdet av varuleveranser och utförda tjänster

Läs mer

Kommunstyrelsens förslag Budget

Kommunstyrelsens förslag Budget 2013-12-02 Kommunstyrelsens förslag Budget 2014-2016 Resultatbudget 2013 2014 2015 2016 Verksamhetens nettokostnader, ink löneök -488 797-312 -512 496-522 572 Avskrivningar -23 931-23 931-23 931-23 931

Läs mer

Trafiknämndens verksamhetsplan 2013

Trafiknämndens verksamhetsplan 2013 2012-11-08 Dnr TN 2012-49 Trafiknämndens verksamhetsplan 2013 - årsbudget - 2012-11-12 INNEHÅLLSFÖRTECKNING _Toc340145143 Innehållsförteckning... 2 Bakgrund... 3 Årsbudget... 4 Bilaga 1: Resultaträkning,

Läs mer

Budget 2005. Resultaträkning Budget 2005 Budget 2004 Bokslut 2003 Verksamhetens nettokostnader -435,0-432,1-421,0

Budget 2005. Resultaträkning Budget 2005 Budget 2004 Bokslut 2003 Verksamhetens nettokostnader -435,0-432,1-421,0 Budget 2005 De senaste årens goda tillväxt avseende kommunens skatteintäkter har avstannat. Bidragen från kostnadsutjämningssytemen har minskat, dock har de statliga bidragen ökat. Samtidigt har kommunens

Läs mer

Åsa Johansson (S) Gunilla Östlund (V) Ulla Lundh (S) Dennis Byberg (M) Ann-Christine Janhagen Olsén (S)

Åsa Johansson (S) Gunilla Östlund (V) Ulla Lundh (S) Dennis Byberg (M) Ann-Christine Janhagen Olsén (S) Sammanträdesdatum Sida 1/9 Plats och tid Sammanträdesrummet, socialkontoret kl 13:00 14:30 Beslutande Övriga Åsa Johansson (S) Gunilla Östlund (V) Ulla Lundh (S) Dennis Byberg (M) Ann-Christine Janhagen

Läs mer

KOMPLEMENT TILL BUDGET- FÖRSLAG ENLIGT REMISS 2012 2014

KOMPLEMENT TILL BUDGET- FÖRSLAG ENLIGT REMISS 2012 2014 KOMPLEMENT TILL BUDGET- FÖRSLAG ENLIGT REMISS 212 214 VILHELMINA KOMMUN Miljö och byggnadsnämnden, 912 81 VILHELMINA Besöksadress: Förvaltningshuset, Torget 6 Växel: 94-14 e-post: miljobyggnadsnamnd@vilhelmina.se

Läs mer

Månadsuppföljning. Oktober 2012

Månadsuppföljning. Oktober 2012 A Månadsuppföljning Oktober 2012 2 Månadsuppföljning 1 januari 31oktober 2012 Skatteunderlagsprognosen per oktober pekar mot ett överskott om ca 3,2 mkr för skatteintäkterna. Det är slutavräkningarna både

Läs mer

Ekonomisk månadsrapport januari februari 2017

Ekonomisk månadsrapport januari februari 2017 1 (5) Kommunstyrelsens kontor 2017-03-24 Ekonomisk månadsrapport januari februari 2017 Månadsrapportens syfte är att ge en översiktlig och kortfattad bild av kommunens ekonomiska situation och utveckling

Läs mer

C 5 FP-LIB 2 KD 2 MP 2 400

C 5 FP-LIB 2 KD 2 MP 2 400 KOMMUNFAKTA ANTAL INVÅNARE 1 JANUARI (antal) 12000 11900 11800 11700 11600 11500 2001 2003 2005 2007 2009 2011 2013 PERSONAL 1 JANUARI (antal) POLITISK STÄLLNING 2014 Parti Mandat 1200 1000 800 600 Antal

Läs mer

Budget 2018 samt plan 2019 och Budget 2018, plan 2019 och 2020

Budget 2018 samt plan 2019 och Budget 2018, plan 2019 och 2020 Budget 2018, plan 2019 och 2020 Innehåll God ekonomisk hushållning i Storumans kommun 2018... 1 Resultat- och balansräkning... 2 Driftbudget... 3 Finansieringsanalys/Kassaflödesanalys... 4 God ekonomisk

Läs mer

Delårsrapport jan-okt 2009 Upphandlingscentrum

Delårsrapport jan-okt 2009 Upphandlingscentrum Delårsrapport jan-okt 2009 Upphandlingscentrum Vision MEDBORGAR FÖRNYELSE PROCESS MEDARBETAR EKONOMI PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET Strategier Framgångsfaktorer Nyckelindikatorer

Läs mer

Göran Eriksson (S) Ingrid Bäcker, sekreterare Jan Lilja, kommunchef

Göran Eriksson (S) Ingrid Bäcker, sekreterare Jan Lilja, kommunchef Sammanträdesdatum Sida 1/14 Plats och tid Kommunalrådets tjänsterum kl 09:00 11:35 Beslutande Övriga Mikael Dahlqvist (S) Jan Bohlin (S) Anna Hammar (V) Åsa Johansson (S) Stellan Andersson (C) Göran Eriksson

Läs mer

Budgetprocessen Okt 2016 direktiv Feb 2017 ram presenteras Apr 2017 dialogdagar Jun beslut

Budgetprocessen Okt 2016 direktiv Feb 2017 ram presenteras Apr 2017 dialogdagar Jun beslut 1 Budgetprocessen Okt 2016 direktiv Feb 2017 ram presenteras Apr 2017 dialogdagar Jun 2017 - beslut 2 Nyckeltal för den svenska ekonomin Procentuell förändring om inte annat anges 2015 2016 2017 2018 2019

Läs mer

Verksamhetsplan 2015-2017. Förslag från Socialdemokraterna

Verksamhetsplan 2015-2017. Förslag från Socialdemokraterna Färgelanda kommun Verksamhetsplan 2015-2017 Förslag från Socialdemokraterna INNEHÅLLSFÖRTECKNING - ÖVERGRIPANDE MÅL SID 3-7 - EKONOMISKA FÖRUTSÄTTNINGAR, MÅL OCH KOMMUNBIDRAG SID 8-10 2 Vision, mål och

Läs mer

Preliminär Bokslutsrapport December 2016

Preliminär Bokslutsrapport December 2016 Preliminär Bokslutsrapport December 2016 Resultatet uppgår till 59 mkr Nämndernas resultat är sammanlagt 22 mkr bättre än budget Kommunen har investerat för 175 mkr. Samtliga fyra finansiella mål nås.

Läs mer

UPPFÖLJNING. Per 31 oktober Svalövs kommun. Till KS

UPPFÖLJNING. Per 31 oktober Svalövs kommun. Till KS UPPFÖLJNING Per 3 oktober 26 Svalövs kommun. Till KS 625 2 Innehållsförteckning Inledning 2. Kommunens ekonomi. Utfall per 3 oktober 2 2. Kommunens ekonomi. Prognos för helår 2 3. Integrationsprojekt 6

Läs mer

Helårsprognos 3 per augusti 2013

Helårsprognos 3 per augusti 2013 Helårsprognos 3 per usti Vansbro kommun -09-23 Sammanfattning Årets tredje prognos pekar på ett nära 0-resultat (-63 tkr, -1,8 mkr jämfört med budget). en för kommunstyrelsens verksamheter är ett underskott

Läs mer

Bokslutsdokument RR KF BR. Kommittén för rättighetsfrågor

Bokslutsdokument RR KF BR. Kommittén för rättighetsfrågor Bokslutsdokument RR KF BR 2015-09-16 11:16 Not Utfall Utfall Resultaträkning 1508 1408 Verksamhetens intäkter 1 1 784 2 441 Verksamhetens kostnader 2-27 220-22 569 Avskrivningar och nedskrivningar 0 0

Läs mer

Bokslutsdokument RR KF BR. Kollektivtrafiknämnden

Bokslutsdokument RR KF BR. Kollektivtrafiknämnden Bokslutsdokument RR KF BR 2015-09-16 11:13 Not Utfall Utfall Resultaträkning 1508 1408 Verksamhetens intäkter 1 298 33 562 Verksamhetens kostnader 2-2 624 004-2 462 301 Avskrivningar och nedskrivningar

Läs mer

Månadsuppföljning. November 2012

Månadsuppföljning. November 2012 A Månadsuppföljning November 2012 2 Månadsuppföljning 1 januari 30 november 2012 Skatteunderlagsprognosen per oktober pekar mot ett överskott om ca 3,2 mkr för skatteintäkterna. Det är slutavräkningarna

Läs mer

Bokslutsprognos

Bokslutsprognos 1(4) Kommunstyrelsens förvaltning Handläggare Chris Tevell Tfn 0142-850 22 Kommunstyrelsen Bokslutsprognos 2012-03-31 Sammanfattning Budgeterat resultat enligt verksamhetsplan för år 2012 är 10,5 mkr.

Läs mer

Ledningsenheten 2005-10-28 1 (7) Landstingsfullmäktiges finansplan 2006 (08)

Ledningsenheten 2005-10-28 1 (7) Landstingsfullmäktiges finansplan 2006 (08) Ledningsenheten 2005-10-28 1 (7) Landstingsfullmäktiges finansplan 2006 (08) LANDSTINGET KRONOBERG 2005-10-28 2 (7) 1 Finansiella ramar Finansiering av tidigare beslutade driftkostnadsramar föreslås grundat

Läs mer

Tabell 1. Nyckeltal för den svenska ekonomin Procentuell förändring om inte annat anges

Tabell 1. Nyckeltal för den svenska ekonomin Procentuell förändring om inte annat anges Tabell 1. Nyckeltal för den svenska ekonomin Procentuell förändring om inte annat anges 1 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 BNP* 2,9 1,3 0,9 2,7 3,6 3,8 2,9 Sysselsättning, timmar* 2,0 0,7 0,4 0,6 1,4

Läs mer

Åsa Johansson (S) Ann-Christine Janhagen Olsén (S) Leif Andersson (V) Ulla Lundh (S) Lars T. Stenson (FP)

Åsa Johansson (S) Ann-Christine Janhagen Olsén (S) Leif Andersson (V) Ulla Lundh (S) Lars T. Stenson (FP) Sammanträdesdatum Sida 1/13 Plats och tid Sammanträdesrummet, socialkontoret kl 09:00 12:15 Beslutande Övriga Åsa Johansson (S) Ann-Christine Janhagen Olsén (S) Leif Andersson (V) Ulla Lundh (S) Lars T.

Läs mer

VERKSAMHETSUPPFÖLJNING JANUARI SEPTEMBER 2009 EKONOMI och FINANS

VERKSAMHETSUPPFÖLJNING JANUARI SEPTEMBER 2009 EKONOMI och FINANS Datum 2009-10-19 VERKSAMHETSUPPFÖLJNING JANUARI SEPTEMBER 2009 EKONOMI och FINANS SAMMANFATTNING Prognosen för helåret visar på ett överskott med 59,4 mnkr gentemot balanskravet. Det är en förbättring

Läs mer

Not Utfall Utfall Resultaträkning 1508 1408

Not Utfall Utfall Resultaträkning 1508 1408 Frölunda Specialistsjukhus Resultat- och balansräkning samt kassaflödesanalys Belopp i tkr Not Utfall Utfall Resultaträkning 1508 1408 Verksamhetens intäkter 1 143 002 139 275 Verksamhetens kostnader 2,3-138

Läs mer

Periodrapport Ekonomisk sammanfattning April

Periodrapport Ekonomisk sammanfattning April Periodrapport Ekonomisk sammanfattning April 2015 Ekonomi l Resultat januari april 37 mnkr (67mnkr) l Nettokostnadsökning 8,1 % (1,8 %) l Skatter och statsbidrag 4,7 % (4,9 %) l Helårsprognos 170 mnkr

Läs mer

31 AUGUSTI 2015 VILHELMINA KOMMUN

31 AUGUSTI 2015 VILHELMINA KOMMUN 31 AUGUSTI 2015 VILHELMINA KOMMUN VILHELMINA KOMMUN Kommunstyrelsen, 912 81 VILHELMINA Besöksadress: Förvaltningshuset, Torget 6 Växel: 0940-14 000 e-post: vilhelmina.kommun@vilhelmina.se KOMMUNINFORMATION

Läs mer

Övergripande verksamhetsplan för Färgelanda Kommun

Övergripande verksamhetsplan för Färgelanda Kommun 1 1. 2009-11-24 Övergripande verksamhetsplan för Färgelanda Kommun 2010-2012 Vision, inriktningsmål och ekonomiska mål för verksamhetsplan 2010-2012 Fastställd av fullmäktige 2009-11-18 Dnr 5/2009 U:\Ekonomiavdelningen\Ekonomichef\VP\VP

Läs mer

2015-11-30. Sten-Inge Olsson (S) Jan Lilja, Kommunchef Magnus Heimdahl, Kommunsekreterare Johnny Lövgren, Administrativ chef

2015-11-30. Sten-Inge Olsson (S) Jan Lilja, Kommunchef Magnus Heimdahl, Kommunsekreterare Johnny Lövgren, Administrativ chef Sammanträdesdatum Sida 1/6 Plats och tid Kommunalrådets tjänsterum kl 09:00 10:15 Beslutande Övriga Åsa Johansson (S) Ann-Sofie Ronacher (S) Stellan Andersson (C) Pernilla Boström (S) Hans Liljas (L) Sten-Inge

Läs mer

Finansiell analys kommunen

Finansiell analys kommunen Finansiell analys kommunen Budget 2010, plan 2011-2013 Årets resultat 2010 budgeteras till 19,3 mkr och nettoinvesteringarna inklusive beräknad ombudgetering uppgår till 123,6 mkr. Årets resultat motsvarar

Läs mer

Delårsrapport 2 2014-08-31

Delårsrapport 2 2014-08-31 Delårsrapport 2 2014-08-31 Nu skriver Nu skriver Pajala morgondagens historia. I hjärtat av Tornedalen kombineras storslagen natur med unik drivkraft. Här finns ett positivt företagsklimat, en kraftigt

Läs mer

Delårsrapport Jan-mar 2014 Trafiknämnden. Dnr TN

Delårsrapport Jan-mar 2014 Trafiknämnden. Dnr TN Delårsrapport Jan-mar 2014 Trafiknämnden Dnr TN 2014-3 I trafiknämndens delårsbokslut och delårsrapporter redovisas ekonomiperspektivet. Medborgar- och processperspektivet återfinns i den landstingsövergripande

Läs mer

Kvartalsrapport Dentware 1 april 30 juni 2016

Kvartalsrapport Dentware 1 april 30 juni 2016 Delårsrapport koncernen 1 1 januari 30 juni Nettoomsättningen uppgick till 9,5MSEK Rörelseresultatet blev -7,8 MSEK Rörelsemarginalen blev -82% Periodens resultat efter skatt uppgick till -7,8 MSEK Resultat

Läs mer

Socialdemokraternas Rambudgetförslag 2014. För Gnosjö kommun

Socialdemokraternas Rambudgetförslag 2014. För Gnosjö kommun Socialdemokraternas Rambudgetförslag 2014 För Gnosjö kommun Politiska prioriteringar för Socialdemokraterna i Gnosjö för Gnosjö Kommun. Det avgörande för att få ordning på ekonomin är att använda våra

Läs mer

Förslag till reviderad budget 2015

Förslag till reviderad budget 2015 Kommunledningsförvaltningen Lovisa Vasiliou,0550-88 009 lovisa.vasiliou@kristinehamn.se Tjänsteskrivelse Datum 2015-03-26 Ks/2015:24 041 Budget Sida 1(5) Förslag till reviderad budget 2015 Sammanfattning

Läs mer

PITEÅ KOMMUN 2013-03-18 Kommunfullmäktiges beslut ANSLAGSÖVERFÖRING TILL ÅR 2013

PITEÅ KOMMUN 2013-03-18 Kommunfullmäktiges beslut ANSLAGSÖVERFÖRING TILL ÅR 2013 PITEÅ KOMMUN 2013-03-18 Kommunfullmäktiges beslut ANSLAGSÖVERFÖRING TILL ÅR 2013 Kommunfullmäktiges beslut 13-03-18 Resultaträkning/-budget (tkr) Utfall Budget Förändring Skatt/avt försäkr/ Ny Budget Plan

Läs mer

Månadsrapport Ekonomi och Personal. Omsorgsnämnd Feb 2016

Månadsrapport Ekonomi och Personal. Omsorgsnämnd Feb 2016 Månadsrapport Ekonomi och Personal Omsorgsnämnd Feb 2016 Avvikelser enligt Socialtjänstlagen Statistiken är inte komlett. Avser: Orrefors hemtjänst, Stallgården, Madesjögläntan. Strandvägen och serviceenheten.

Läs mer

Resultat budget 2014-2017 0,0-10,3 30,1 14,2

Resultat budget 2014-2017 0,0-10,3 30,1 14,2 2013-09-23 08:59 Driftbudget (mnkr) Aktuell balans BU 2014-2017 2014 2015 2016 2017 Intäkter Skatteintäkter 5167,9 5396,2 5677,3 5945,3 Kommunalekonomisk utjämning 1502,4 1511,7 1532,5 1552,3 Finansnetto

Läs mer

2015-01-21 17:37 Not Utfall Utfall Resultaträkning 1412 1312

2015-01-21 17:37 Not Utfall Utfall Resultaträkning 1412 1312 Bokslutsdokument RR KF BR Västtrafik AB 2015-01-21 17:37 Not Utfall Utfall Resultaträkning 1412 1312 Verksamhetens intäkter 7 596 854 7 071 871 Verksamhetens kostnader -7 207 998-6 905 657 Avskrivningar

Läs mer

Månadsrapport Piteå kommun januari mars 2010

Månadsrapport Piteå kommun januari mars 2010 Datum -04-16 Sida 1 (8) Handläggare MÅNADSRAPPORT Version 1.0 Månadsrapport Piteå kommun januari mars 2 Resultaträkning kommunen (TKR) jan-mar jan-feb Prognos helår Budget jan-dec 2009 Intäkter 101 851

Läs mer

Socialdemokraternas budget för Värnamo Kommun 2015-2017. Budgetens prioriteringar utgår från budgetdokument K4 på budgetlänken

Socialdemokraternas budget för Värnamo Kommun 2015-2017. Budgetens prioriteringar utgår från budgetdokument K4 på budgetlänken Socialdemokraternas budget för Värnamo Kommun 2015-2017 Budgetens prioriteringar utgår från budgetdokument K4 på budgetlänken Utmaningar som bakgrund till prioriteringarna Arbetslösheten ligger fast på

Läs mer

2011-08-30. Delårsbokslut 2011 Januari-juni med helårsprognos

2011-08-30. Delårsbokslut 2011 Januari-juni med helårsprognos 2011-08-30 Delårsbokslut 2011 Januari-juni med helårsprognos 2 Förvaltningsberättelse Delårsrapporten Enligt kommunala redovisningslagen(krl) ska delårsrapporten omfatta minst sex och högst åtta månader.

Läs mer

Budget 2016, ram för 2017och plan 2018; Del I finansiering och resultat

Budget 2016, ram för 2017och plan 2018; Del I finansiering och resultat Datum 2015-09-29 Handläggare Jan Öhlin Direkttelefon 0380-51 88 61 E-postadress jan.ohlin@nassjo.se Kommunstyrelsen Budget 2016, ram för 2017och plan 2018; Del I finansiering och resultat Sammanfattning

Läs mer

Budget 2016, plan 2017-2018

Budget 2016, plan 2017-2018 Kommunledningsförvaltningen Wibecke Björkelund Ivarsson, 0550-880 21 wibecke.bjorkelundivarsson@kristinehamn.se Tjänsteskrivelse Datum 2015-10-01 Ks/2015:185 041 Budget Sida 1(3) Budget 2016, plan 2017-2018

Läs mer

Nothänvisningar NOT 1 VERKSAMHETENS INTÄKTER

Nothänvisningar NOT 1 VERKSAMHETENS INTÄKTER Nothänvisningar NOT 1 VERKSAMHETENS INTÄKTER Driftbudget tkr Bokslut Budget Budget Förändring semesterlöneskuld -238 1 800 1 800 Avsatt till pensioner -15 639-9 469-11 344 Avsättning för särskild löneskatt

Läs mer

DRIFTREDOVISNING Budget Bokslut Bokslut Tkr 2005 2005 2004

DRIFTREDOVISNING Budget Bokslut Bokslut Tkr 2005 2005 2004 DRIFTREDOVISNING Budget Bokslut Bokslut Tkr 2005 2005 2004 KOMMUNSTYRELSE Intäkter -1 898-2 419-2 026 Kostnader 36 984 37 273 35 497 Nettokostnader 35 086 34 854 33 471 SERVICEAVDELNING Intäkter -7 945-8

Läs mer

Delårsrapport 556713-1056 2012-01-01-2012-03-31

Delårsrapport 556713-1056 2012-01-01-2012-03-31 Delårsrapport 556713-1056 2012-01-01-2012-03-31 Innehållsförteckning: Sida VD har ordet 1 Händelser efter rapportperioden 2 Kommande finansiella rapporter 2 Redovisningsprinciper 2 Aktien 2 Granskning

Läs mer

Delårsrapport Jan okt 2009 Barn- o kvinnocentrum i Östergötland. Tillsammans för kvinnors och barns allra bästa hälsa

Delårsrapport Jan okt 2009 Barn- o kvinnocentrum i Östergötland. Tillsammans för kvinnors och barns allra bästa hälsa Delårsrapport Jan okt 2009 Barn- o kvinnocentrum i Östergötland Tillsammans för kvinnors och barns allra bästa hälsa 1 Innehållsförteckning Enhetschefens reflektion 3 Bilagor Bilaga 1, RESULTATRÄKNING,

Läs mer

KOMMUNLEDNINGSUTSKOTTET Protokoll

KOMMUNLEDNINGSUTSKOTTET Protokoll 1 (8) Plats och tid, Kommunalrådets tjänsterum, kl 09:00-10:45 Beslutande Jan Bohlin (S), ordförande Göran Eriksson (S) tj ers Margret Bergkvist (V) Åsa Johansson (S) Stellan Andersson (C) Övriga Jan Lilja,

Läs mer

Periodrapport OKTOBER

Periodrapport OKTOBER Periodrapport OKTOBER 2013 l Resultat januari oktober -102 mnkr (219 mnkr) l Nettokostnadsökning 3,0 % (2,7 %) l Skatter och statsbidrag 2,3 % (3,3 %) l Helårsprognos -190 mnkr (136 mnkr) Omvärldsanalys

Läs mer

BUDGET 2012 EKONOMISK PLAN

BUDGET 2012 EKONOMISK PLAN KALIX KOMMUN BUDGET 2012 EKONOMISK PLAN 2013 2014 Mål och riktlinjer för god ekonomisk hushållning i kommunen Politisk programförklaring Vision Strategiska områden Medborgar- och brukarperspektiv Tillväxt-

Läs mer

Delårsrapport Uppföljningsrapport SEPTEMBER

Delårsrapport Uppföljningsrapport SEPTEMBER Delårsrapport Uppföljningsrapport SEPTEMBER 2014 l Resultat januari september 281 mnkr (-72 mnkr) l Nettokostnadsökning 3,9 % (3,0 %) l Skatter och statsbidrag 6,0 % (2,2 %) l Helårsprognos 250 mnkr (-178

Läs mer

RESULTATRÄKNING 2009 2008

RESULTATRÄKNING 2009 2008 6(15) RESULTATRÄKNING 2009 2008 Nettoomsättning Not 1 2 176 558 2 147 487 Fastighetskostnader Reparationer och underhåll -123 230-173 395 Drift Not 2-767 052-710 885 Administrationskostnader Not 2-116

Läs mer

Delårsrapport. För perioden 2015-01-01 2015-08-31

Delårsrapport. För perioden 2015-01-01 2015-08-31 Delårsrapport För perioden 2015-01-01 2015-08-31 RONNEBY KOMMUN DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 2015-01-01-2015-08-31 I nedanstående kommenteras den finansiella utvecklingen avseende rapportperioden, jämte

Läs mer

Pernilla Boström (S) Anna-Greta Johansson (S) Ingemar Tönnberg (S) Dennis Byberg (M) Karl Persson (SD)

Pernilla Boström (S) Anna-Greta Johansson (S) Ingemar Tönnberg (S) Dennis Byberg (M) Karl Persson (SD) Sammanträdesdatum Sida 1/14 Plats och tid Sammanträdesrummet, vån 2, stadshuset kl 13:00 14:15 Beslutande Övriga Pernilla Boström (S) Anna-Greta Johansson (S) Ingemar Tönnberg (S) Dennis Byberg (M) Karl

Läs mer

Dnr2014-00048. Delårsrapport Januari-oktober 2014 Katastrofmedicinskt Centrum 2014-11-25. Bild

Dnr2014-00048. Delårsrapport Januari-oktober 2014 Katastrofmedicinskt Centrum 2014-11-25. Bild Delårsrapport Januari-oktober 2014 Katastrofmedicinskt Centrum Dnr2014-00048 2014-11-25 Bild Innehållsförteckning Produktionsenhetschefens reflektion 1 Fördjupad ekonomisk analys 2 Bilaga 1: Helårsbedömning

Läs mer

Månadsrapport oktober

Månadsrapport oktober Månadsrapport oktober Resultat jan-okt 58,1 mkr Årsprognos 31,9 mkr (1,5%) Årsprognos sept 27,7 mkr (1,7%) Budget 41,2 mkr (2,2 %) Avvikelse -9,3 mkr Prognos investeringar 214 mkr (69 % av budget 312 mkr)

Läs mer

Reflektioner från föregående vecka

Reflektioner från föregående vecka Reflektioner från föregående vecka Investeringsbedömning (forts) Resultat- och balansräkning Finansieringsanalys av ett bostadsköp Jämförelse mellan bostadsrätt och villa Boendekostnadskalkyl Hur ska köpet

Läs mer

Ekonomiska ramar budget 2016, plan 2016-2019 KF 2015-06-15

Ekonomiska ramar budget 2016, plan 2016-2019 KF 2015-06-15 Ekonomiska ramar budget 2016, plan 2016-2019 KF 2015-06-15 förutsättningar för åren 2016 2019 Ekonomin i kommuner och landsting har under ett antal år hållits uppe av engångsintäkter. År 2015 är sista

Läs mer

1 Budgetanvisningar 2017 KA 2016/195 Jörgen Karlsson. Kommunfullmäktige sammanträder i Kungshamns Folkets Hus kl 17.30 samma dag.

1 Budgetanvisningar 2017 KA 2016/195 Jörgen Karlsson. Kommunfullmäktige sammanträder i Kungshamns Folkets Hus kl 17.30 samma dag. Kallelse 2016-04-07 Kallelse till EXTRA kommunstyrelse Tid Torsdagen den 21 april 2016 kl. 17.15 Plats Ordförande Kungshamns Folkets Hus Mats Abrahamsson Ärende sammanträde Dnr Föredragande 1 Budgetanvisningar

Läs mer

Ekonomiska rapporter

Ekonomiska rapporter Ekonomiska rapporter 1. Resultaträkning (utfall januari-april) 2. Resultaträkning (helårsprognos) 3. Kassaflödesanalys 4. Balansräkning 5. Resultat och prognos per nämnd, förvaltning och bolag 6. Investeringsuppföljning

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2000-05-01 2001-04-30

Årsredovisning för räkenskapsåret 2000-05-01 2001-04-30 UTKAST för räkenskapsåret 2000-05-01 2001-04-30 Styrelsen och verkställande direktören för Lyxklippare Aktiebolag avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning

Läs mer

Periodrapport Maj 2015

Periodrapport Maj 2015 Periodrapport Maj 2015 Ekonomi l Resultat januari maj -20 mnkr (26 mnkr) l Nettokostnadsökning 7,7 % (2,8 %) l Skatter och statsbidrag 4,5 % (5,3 %) l Helårsprognos 170 mnkr (246 mnkr) Omvärldsanalys I

Läs mer

Delårsrapport Jan-okt 2009 Närsjukvården i centrala Östergötland

Delårsrapport Jan-okt 2009 Närsjukvården i centrala Östergötland Delårsrapport Jan-okt 2009 Närsjukvården i centrala Östergötland Till Landstingsstyrelsen ENHETSCHEFENS KOMMENTAR Måste tyvärr justera helårsbedömningen från minus 5 mkr till minus 10 mkr. Orsakerna är

Läs mer

Anna-Greta Johansson (S) Göran Eriksson (S) Ingrid Bäcker, sekreterare Jan Lilja, kommunchef

Anna-Greta Johansson (S) Göran Eriksson (S) Ingrid Bäcker, sekreterare Jan Lilja, kommunchef Sammanträdesdatum Sida 1/6 Plats och tid Kommunalrådets tjänsterum kl 09:00 09:50 Beslutande Övriga Mikael Dahlqvist (S) Jan Bohlin (S) Åsa Johansson (S) Anna Hammar (V) Stellan Andersson (C) Anna-Greta

Läs mer

KELP Bilaga till Strategi- och budgetplan Kommunfullmäktiges beslut

KELP Bilaga till Strategi- och budgetplan Kommunfullmäktiges beslut KELP 2010 2012 Bilaga till Strategi- och budgetplan 2010 Kommunfullmäktiges beslut 2009-11-18 Innehållsförteckning KELP 2010 2012 2 Bilagor Bilaga 1 Driftbudget på anslagsnivå Bilaga 2 Finansförvaltning

Läs mer

Bokslut 2014: resultat -17,8 mkr Bokslut 2013: resultat +0,1 mkr (med kompenserade volymer)

Bokslut 2014: resultat -17,8 mkr Bokslut 2013: resultat +0,1 mkr (med kompenserade volymer) Bilaga till Dnr: VoO.2015.0042 1 (6) 2015-02-17 Vård och Omsorg Johanna Elfsberg Bokslutsanalys 2014 Bokslut 2014: resultat -17,8 mkr Bokslut 2013: resultat +0,1 mkr (med kompenserade volymer) Volymökningar

Läs mer

Gymnasieantagna i Jämtland (exkl Strömsund) per den 30 juni

Gymnasieantagna i Jämtland (exkl Strömsund) per den 30 juni Gymnasieantagna i Jämtland (exkl Strömsund) per den 30 juni 1200 1062 1000 933 929 1018 Jämtlands Gymnasium 800 Friskolor 600 400 253 267 198 177 200 215 196 176 191 0 2012 2013 2014 2015 Övriga kommunala

Läs mer

Dals-Eds kommun Årsbudget 2008 och planer Budget Planer Fastställd av Kommunfullmäktige

Dals-Eds kommun Årsbudget 2008 och planer Budget Planer Fastställd av Kommunfullmäktige Budget 2008 Planer 2009-10 Fastställd av Kommunfullmäktige 2007-11-14 Sida 1 ÅRSBUDGET 2008 FLERÅRSPLANER 2009-2010 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Sida 1. Sammanfattning 2. 2.. Kommunens Övergripande Mål...4. 3.

Läs mer

52% 64% 76% 86% 84% 87% 82% 90% 90% 85% 120% 100% 80% 60% 40% 20% Åk09 Åk10 Åk11 0% NA NI SA EK ES TE HU FT VF BF EE HA BA VO HV NB RL HT IN JGY Årskull 11 100% 80% 60% 40% 20% 0% 160 140 135 138 120

Läs mer

Delårsrapport jan-oktober 2009 Informationscentrum

Delårsrapport jan-oktober 2009 Informationscentrum Delårsrapport jan-oktober 2009 Informationscentrum 2009-11-27 sidan 2 av 3 Innehållsförteckning Enhetschefens reflektion 3 Bilagor HELÅRSBEDÖMNING RESULTATRÄKNING MM 2 2009-11-27 sidan 3 av 3 Till Landstingsstyrelsen

Läs mer

Månadsrapport Ekonomi och Personal. Nybro kommun Okt 2014

Månadsrapport Ekonomi och Personal. Nybro kommun Okt 2014 Månadsrapport Ekonomi och Personal Nybro kommun Okt 2014 Innehållsförteckning Ekonomi... 3 Driftsredovisning... 3 Driftsredovisning per område/förvaltning... 4 Investeringsredovisning... 6 Avtalstrohet...

Läs mer

Månadsrapport februari

Månadsrapport februari 2012-03-29 1 (7) Kommunstyrelsen Månadsrapport februari Beslutsunderlag Kommunkontorets skrivelse den 29 mars 2012. Sammanfattning Stadens resultat uppgick efter februari månad till 23,9 mnkr, vilket är

Läs mer

Centerpartiets förslag till Mål och budget 2012 2014

Centerpartiets förslag till Mål och budget 2012 2014 Centerpartiets förslag till Mål och budget 2012 2014 Effekter av regeringens budgetproposition Budgetförslaget ansluter till de, av kommunledningskontoret, framräknade förändringar som beror på yttre faktorer,

Läs mer

Bilaga 1 571 Pensionsförvaltningen Resultaträkning (tkr) Bokslut 2014 Budget 2014 Bokslut 2013 Not Personalkostnader Arbetsgivaravgifter 441 847 464 212 390 752 Övriga personalkostnader -518 163-502 216-484

Läs mer

BUDGET 2011, PLAN 2012-2013 ÄLVDALENS KOMMUN

BUDGET 2011, PLAN 2012-2013 ÄLVDALENS KOMMUN ÄLVDALENS KOMMUN BUDGET 2011 OCH VERKSAMHETSPLAN 2012 2013 En ny politisk ledning, kommer att styra Älvdalens kommun de kommande fyra åren. Runt om i kommunen växer framtidstron och förhoppningen är att

Läs mer

Pernilla Boström (S) Anna-Greta Johansson (S) Ingemar Tönnberg (S) Dennis Byberg (M) Karl Persson (SD)

Pernilla Boström (S) Anna-Greta Johansson (S) Ingemar Tönnberg (S) Dennis Byberg (M) Karl Persson (SD) Sammanträdesdatum Sida 1/14 Plats och tid Sammanträdesrummet vån 2, stadshuset kl 13:00 15:00 Beslutande Övriga Pernilla Boström (S) Anna-Greta Johansson (S) Ingemar Tönnberg (S) Dennis Byberg (M) Karl

Läs mer

Budgetberedning inför 2015-2017 22 oktober 2014. Tomelilla - här skapar vi förutsättningar för hög livskvalité och njuter av Österlen!

Budgetberedning inför 2015-2017 22 oktober 2014. Tomelilla - här skapar vi förutsättningar för hög livskvalité och njuter av Österlen! Budgetberedning inför 2015-2017 22 oktober 2014 Tomelilla - här skapar vi förutsättningar för hög livskvalité och njuter av Österlen! Beslutspunkter Skattesats Finansiell mål och verksamhetsmål för GEH

Läs mer

Definitiv Budget 2015. Presentation i Kommunfullmäktige 24/11-2014

Definitiv Budget 2015. Presentation i Kommunfullmäktige 24/11-2014 Definitiv Budget 2015 Presentation i Kommunfullmäktige 24/11-2014 Kommunallagen om budget Förslag till budget ska upprättas av kommunstyrelsen (KS) före oktober månads utgång Budgeten ska fastställas av

Läs mer

ANTECKNINGAR FÖRDA VID SAMMANTRÄDE MED BUDGETBEREDNINGEN

ANTECKNINGAR FÖRDA VID SAMMANTRÄDE MED BUDGETBEREDNINGEN ÄNGELHOLMS KOMMUN Budgetberedningen 1 (3) ANTECKNINGAR FÖRDA VID SAMMANTRÄDE MED BUDGETBEREDNINGEN Tid 2014-09-22 2014-09-23 Plats Ärende Ledamöter Övriga deltagande Hotell Erikslund Förslag till budget

Läs mer

Scandinavian PC Systems AB (publ) (SPCS)

Scandinavian PC Systems AB (publ) (SPCS) (SPCS) Bokslutskommuniké 1 januari 31 december 1998 Nettoomsättningen ökade med 25 procent och uppgick till 158,8 (127,3) Mkr. Resultat efter finansiella poster på 14,0 (24,2) Mkr. Resultat i fjärde kvartalet

Läs mer