Produktarkitektur. Institutionen för innovation och produktutveckling Mälardalen Högskola Produktutveckling med formgivning D KN februari 2007

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Produktarkitektur. Institutionen för innovation och produktutveckling Mälardalen Högskola Produktutveckling med formgivning D KN3060 23 februari 2007"

Transkript

1 Produktarkitektur Institutionen för innovation och produktutveckling Mälardalen Högskola Produktutveckling med formgivning D KN februari 2007 Seminariegrupp 8 Teddy Wallin Johan Roos Mikael Söderkvist

2 Inledning I kursen Produktutveckling med formgivning, KN3060, fick vi en seminarieuppgift som avser att en grupp om 2-3 personer klarar av att kritiskt reflektera över ett textstycke och även göra en sammanfattning av den. Varje grupp fick möjligheten att välja ett kapitel ur Ulrich och Eppinger bok Product Design and Development. Därefter ska det sammanfattande dokumentet presenteras i seminarieform, för att sedan diskutera befintliga PU-modeller, verktyg och processteg. Detta dokument behandlar kapitel 9 som handlar om produktarkitektur. Produktarkitektur är fördelning av de funktionella elementen hos en produkt till de fysiska byggblock produkten består av. Man kan då tilldela dessa olika byggblock till olika team eller personer. Produktarkitekturen börjar att utvecklas redan i konceptstadiet, detta händer rent informellt, i skisser, funktionsanalyser och tidiga prototyper av ett koncept. Produktarkitektur är ett av de utvecklingsbeslut som har störst påverkan på ett företags förmåga att effektivt leverera ett brett produktsortiment. Två olika typer av produktarkitektur finns, och dessa är de raka motsatserna till varandra, den ena kallas för modulär arkitektur och den andra för integrerad arkitektur. För att skapa en struktur till processen att upprätta en produktarkitektur föreslår Ulrich och Eppinger ett förlopp i fyra steg. Som slutresultat väntas att aktiviteten ger en grov överblick för produktens geometri, en beskrivning av dess väsentliga chunks och en dokumentation över huvudinteraktionerna dem emellan. Stegen lyder i tur och ordning: - Utarbeta ett schematiskt diagram över produkten - Sammanför element i kluster - Skapa en grov överblick för produktens geometri - Identifiera interaktioner mellan chunks I denna text finns det några engelska ord som ej är översatta till svenska. Detta för att det dels inte finns någon riktigt bra svensk översättning men i huvudsak för att det är vedertagna begrepp.

3 Produktarkitektur 1 Produktarkitektur Produktarkitektur är fördelning av de funktionella elementen hos en produkt till de fysiska byggblock produkten består av. Syftet med produktarkitektur är att definiera de fysiska beståndsdelarna i en produkt med hänsyn till vad de utför och vilken gränssnitt de har till den övriga produkten. Att med produktarkitektur tänkande dela upp produkten i dess byggblock möjliggör att man kan tilldela de olika bitarna till team, individer och eller leverantörer, så att de kan utveckla de olika delarna i produkten parallellt. En produkt kan tänkas i både funktionella som fysiska termer. Här representeras funktionella element som de individuella funktioner som bidrar till helhetsprestandan av en produkt. Funktionella element brukar beskrivas schematiskt i en funktionsanalys. De fysiska elementen av en produkt är dess delar, komponenter och sammansättningar som slutligen uppfyller produktens funktioner. De fysiska elementen är vanligen organiserade till ett flertal större byggblock som Ulrich och Eppinger kallar chunks, en term som blivit accepterad i hos större tillverkningsföretag i USA. Varje chunk består följaktligen av en mängd komponenter som tillhandahåller funktionen av produkten. Så arkitekturen hos en produkt är det schema som de funktionella elementen är arrangerade till fysiska chunks och hur dessa chunks interagerar. Det som är mest typiskt för produktarkitektur är dess modularitet. Det finns två typer av produktarkitektur och dessa är de raka motsatserna till varandra, den ena kallas för modulär arkitektur den andra för integrerad arkitektur. Modulär arkitektur innefattar två principer för det första, chunks äger bara en eller ett fåtal funktionella element i förhållande till sin helhet. Den andra är att interagerandet mellan olika chunks är ytterst definierat och är generellt fundamentala till produktens huvudfunktion. Detta innebär att en förändring kan göras på en chunk utan att funktionaliteten i den övriga produkten påverkas. Integrerad arkitektur är raka motsatsen till modulär arkitektur, här använder sig de funktionella elementen mer än en chunk. En chunk inkluderar många funktionella element. Interaktionen mellan olika chunk är dåligt definierade och kan vara oväsentliga till huvudfunktionen. I en integrerad arkitektur är det svårt att utföra ändringar på en funktion utan att ett flertal chunks påverkas. Typer av modulär arkitektur Modulär arkitektur omfattar tre olika typer av gränssnitt för att sammanfoga bitar/stycken (chunks) på. De tre är slot, bus och sectional architecture. Slot-modular architecture: Var och en av gränsytorna i ett slot-modul-system är av olika art. Chunks i ett sådant system kan på så sätt inte bytas ut mot varandra. Facket eller spåret är unikt för varje chunk. Ett typisk exempel på detta är bilstereon, dess gränssnitt skiljer sig helt från andra gränssnitt i instrumentpanelen som tex. hastighetsmätaren.

4 Produktarkitektur 2 Bus-modular architecture I ett bus-modul system finns en gemensam port (bus) som olika chunks ansluts till via samma gränssnitt. Bitarna i ett sådant system kan således byta plats sinsemellan. Ett typisk exempel på ett bus-modul system är porten för expansionskorten (PCI-port) i en dator eller USB-porten Sectional-modular architecture Ett section-modul system bygger på att all chunks har samma typ av gränsyta, det finns ingen plattform för dessa chunks fäst vid. Chunksen sammansätts genom att de fästs till varandra med identiska gränsytor. Som sektions-modul system finns till exempel sektionssoffor, vissa rörsystem och kontorsmoduler. När är en produktarkitektur definierad? Redan i konceptstadiet börjar produktarkitekturen att utvecklas, detta händer rent informellt, i skisser, funktionsanalyser och tidiga prototyper av ett koncept. Generellt kan man säga att basproduktens teknologi bestämmer om produktarkitekturen är fullt definierad under konceptutvecklandet eller under systemkonstruktion. Med basproduktens teknologi menas om det är ett helt nytt koncept eller är det en redesign av ett existerande koncept. Vid en inkrementell förbättring finns ramar redan för produktarkitektur men vid utvecklingen av en helt ny produkt läggs fokus på produktarkitektur först på systemutvecklingsnivå. Produktarkitektur är ett av de utvecklingsbeslut som har störst påverkan på ett företags förmåga att effektivt leverera ett brett produktsortiment. Innebörden av arkitekturen Besluten om hur man ska dela upp produkten i chunks, om hur mycket modularitet som ska läggas på arkitekturen är nära besläktat med ett flertal frågor av vikt för hela företagsverksamheten: produktförändring, produktvariation, komponentstandardisering, produktprestanda, tillverkningsförmåga och produktutvecklingshanteringen. Arkitekturen av en produkt är därför starkt kopplad till beslut om marknadsstrategi, tillverkningsförmåga och produktutformningshantering. Produktförändring Chunks är de fysiska byggblocken i en produkt, men arkitekturen definierar hur dessa block är relaterade till produktens funktion. Arkitekturen definierar således hur produkten kan förändras. Det är viktigt att planera för framtida produktförändringar med arkitekturen som strategi. På detta sätt kan man genomföra funktionella förändringar med minimala fysiska förändringar. Motiv att ta med i planeringen är, uppgraderingar, tillbyggnader, anpassningsbarhet, slitage, förbrukningsmaterial, flexibilitet vid bruk och återanvändning. Produktvariation Variation handlar om hur bred produktvariation ett företag kan producera inom en viss tid för att möta marknadens efterfrågan. En väl planerad modulär produktarkitektur gör det enkelt att skapa variationer utan att skapa onödigt komplicerade tillverkningssystem.

5 Produktarkitektur 3 Komponentstandardisering Komponentstandardisering är att använda samma komponent eller chunk i flera produkter. Om en chunk används i en eller ett flertal funktionella element så kan en chunk standardiseras och kan användas i flera olika produkter. Standardisering tillåter ett företag att producera chunks i större volymer än vad som annars hade varit möjligt. Större volymer leder oftast till lägre kostnader och ökad kvalitet. Produktprestanda Ulrich och Eppinger definierar på produktprestanda är hur väl en produkt uppnår de tänkta funktionerna. Typiska mått på prestanda är hastighet, effektivitet, livslängd, noggrannhet och ljud. En integrerad arkitektur underlättar för optimering av prestanda för produkter vars utveckling drivs av storlek, form och massa. Drivande faktorer i detta avseende kan vara acceleration, energiförbrukning, oljud och utseende. Vid optimering kan man låta en chunk ta över ett flertal funktionella element detta kan kallas funktionsdelning. Denna typ av funktionsdelning reducerar mängden material och reducerar eventuellt kostnaderna för tillverkning. Tillverkningsförmåga Design-for-manufacturing (DFM), verktyget används för att få ner antalet delar i en produkt genom integrering vilket bidrar till att minska tillverkningskostnaden. För att kunna bibehålla en tänkt arkitektur kan integrering bara göras inom en chunk. Integrering av komponenter mellan olika chunks är svårt om inte omöjligt och skulle ändra arkitekturen dramatiskt. DFM som verktyg bör således användas tidigt i systemutvecklingsfasen när layouten av chunks fortfarande är under utveckling. Produktutvecklingshantering Valet av modul- eller integrerad arkitektur ställer olika krav på produktutvecklingshantering. Modularkitektur kräver en noggrann planering under systemnivåkonstruktionsfasen, medan en integrerad arkitektur kräver mindre planering och specifikation under samma fas, men istället kräver betydligt mer integrering och koordination under detaljkonstruktionsfasen.

6 Produktarkitektur 4 Upprättande av en produktarkitektur i fyra steg För att skapa en struktur till processen att upprätta en produktarkitektur föreslår Ulrich och Eppinger ett förlopp i fyra steg. Som slutresultat väntas att aktiviteten ger en grov överblick för produktens geometri, en beskrivning av dess väsentliga chunks och en dokumentation över huvudinteraktionerna dem emellan. Stegen lyder i tur och ordning: - Utarbeta ett schematiskt diagram över produkten - Sammanför element i kluster - Skapa en grov överblick för produktens geometri - Identifiera interaktioner mellan chunks 1. Utarbeta ett schematiskt diagram över produkten Det schematiska diagrammet representerar den samlade förståelsen över en produkts olika element. Elementen kan beskrivas som fysiska eller funktionsmässiga koncept. Skillnaden i beskrivningen ligger i att de element som nämns vara fysiska kan betraktas som en färdig lösning medan de funktionsmässiga koncepten ännu inte är definierade, d.v.s. de lämnar utrymme för mer utredning och är just bara koncept. Diagrammet som ska växa fram blir till en sorts karta över produkten där elementen ritas upp i form av lådor med tillhörande beskrivningar i. Förhållandet mellan elementen illustreras med olika linjer beroende på vilket flöde som sker mellan dem. Heldragen fet linje kraft- eller energiflöde Heldragen linje materialflöde Streckad linje signal- eller dataflöde För att hålla någon sorts form av överblickbarhet till ett skapat diagram ger Ulrich och Eppinger rekommendationen att hålla ner antalet element till under 30 stycken. Det är därmed inte läge för att gräva ner sig i detaljer i detta skede. Detaljarbetet kan göras senare för varje element som i sin tur kan få växa till egna kartor. Som en parentes kan också nämnas att Ulrich och Eppinger menar att de element som blivit nedbrutna till fysiska koncept eller komponenter vanligtvis är de mest centrala delarna i det framarbetade produktkonceptet medan de mer ospecificerade icke-fysiska elementen ofta har en underordnad betydelse för produkten. 2. Sammanför element i kluster I detta steg ligger fokus på att dela in elementen i det schematiska diagrammet till lämpliga chunks. Uppdelningen kan exempelvis göras efter två extremer, dvs. att varje element kan utgöra en chunk för sig eller så kan alla element placeras tillsammans i en enda chunk. Möjligheterna att skapa varianter däremellan är många och kan ställa till med en hel del

7 Produktarkitektur 5 besvär. Men för att ha någonstans att börja råder Ulrich och Eppinger att man börjar i likhet med det första extremfallet och därefter sammanför elementen i kluster där det visar sig fördelaktigt. Som en ytterligare hjälp på traven ger de båda författarna några faktorer som är värda att fundera över när klustreringen av elementen görs. Dessa är: - Geometriaspekter Om element behöver ha exakt position eller vara fysiskt nära varandra. - Delar funktioner Om en fysisk komponent kan inrymma flera funktionella element hos en produkt. - Leverantör/återförsäljares kunskaper För att dra nytta av att en leverantör/återförsäljare har speciella kunskaper inom vissa element är det en idé att sätta dessa tillsammans. - Likhet i design eller produktionsteknologi Om element implementeras i produkten på ett likartat vis genom design eller produktionsteknologi kan det ge ekonomiska fördelar att gruppera dessa tillsammans. Detta är vanligt när det gäller elektroniska komponenter. - Delar som kan behöva förändras Förutspås det att flera ändringar kommer att göras i något element så isolera den i en separat modul. - Differentierings-/variationsmöjligheter För att skapa en produkt med varierbar prestanda (olika produktvarianter) bör element som är inblandade i differentieringen placeras efter detta ändamål. - Standardiseringar Om en uppsättning av element är aktuella även för andra produkter bör dessa placeras ihop. - Portabilitet i gränssnitt Kan element enkelt sköta interaktionen över större avstånd eller ej? Exempelvis kan elektroniska interaktioner enklare skötas över längre avstånd än mekaniska. 3. Skapa en grov överblick för produktens geometri Att börja fundera över en produkts geometriska aspekter gör att man måste ta itu med hur olika chunks fysiskt ska sättas samman så att den slutgiltiga produkten tar form. Problem som kan uppdagas gör att någon del kanske måste omorganiseras för att göra produkten möjlig och kanske måste en kompromiss göras mellan två alternativ. Illustreringen av geometrin kan göras i 2D eller i 3D; exempelvis som rena ritningar, datorgenererade eller fysiska modeller. Tips som Ulrich och Eppinger ger i denna del är att påpeka fördelen med att generera flertalet varianter av layouter för att sedan välja ut den bästa. Vidare säger de också att en industridesigner bör konsulteras i frågorna kring estetik och ergonomi.

8 Produktarkitektur 6 4. Identifiera interaktioner mellan chunks Interaktionen mellan chunks kan ske efter två huvudsakliga sätt, antingen ett förutsett eller ett oförutsett. Ulrich och Eppinger benämner dessa två olika interaktioner som fundamentala respektive oavsiktliga. De fundamentala interaktionerna är de interaktioner som framkommit ur det schematiska diagrammet i steg 1, dvs. de som illustreras av linjer mellan chunks. Dessa interaktioner är planerade och bör förstås väl eftersom det är grunden för produktens system. De oavsiktliga interaktionerna uppkommer som en biprodukt av den fysiska inverkan som produktens element har på varandra eller utav det geometriska upplägget mellan olika chunks. Detta kan exempelvis vara vibrationer eller värme. För att ha någon som helst koll på vilka interaktioner som är kända, respektive kan uppkomma måste det naturligtvis dokumenteras på något sätt. Ulrich och Eppinger föreslår att det schematiska diagrammet (där de fundamentala interaktionerna åskådliggörs) kompletteras med en graf eller matris innehållande de oavsiktliga interaktionerna. Vidare påpekar de att arbetet med att förstå interaktionerna, oberoende dess form, är något som utvecklas allt eftersom designstadierna fortlöper. Senarelagd differentiering För företag som erbjuder flera olika varianter/modeller av en produkt, kan göra stora effektiviseringar i leverantörskedjan. Ulrich och Eppinger skriver att leverantörskedjan består av tre basaktiviteter: Montering, transportering och paketering. Tänk att en produkt finns i tre olika modeller där det är en liten detalj som skiljer dem åt. Var någonstans i leverantörskedjan kommer produkterna att bli en egen unik produkt av dessa tre modeller? Som illustreras nedan i två olika scenarion kan man se var och när i leverantörskedjan som produkterna monteras, transporteras och när man monterar dit den/de detaljer som skiljer modellerna åt. I Scenario A blir de tre olika modellerna en egen produkt redan under montering där man då monterar dit de detaljer som skiljer dem åt, därefter transporteras de till olika platser för att bli paketerade. I scenario B har man delat upp monteringen i två olika steg, det mesta monteras i ett tidigt skede medan man väntar att montera dit de detaljer som skiljer modellerna åt till efter transporteringen, för att därefter paketera produkterna.

9 Produktarkitektur 7 En stor fördel med att senarelägga differentieringen i leverantörskedjan är att företag kan göra märkbara sänkningar för kostnader i leverantörskedjan, det mesta gäller då minskningen av behovet för inventarier. När det gäller t.ex. innovativa produkter kan efterfrågan för varje modell av en produkt vara väldigt oförutsägbar, det gäller om efterfrågan varierar slumpvis från en tidsperiod till en annan. För att alltid kunna erbjuda det kunden vill ha så fort som möjligt, behöver man ha produkterna så nära slutet som möjligt i leveranskedjan. För att kunna tillämpa senarelagd differentiering krävs det att man tillämpar två krav: De differentierande elementen måste vara samlade i en eller några få chunks.

10 Produktarkitektur 8 För att kunna skilja på produkten genom en eller några få steg, måste uppdelningen av attributen på produkten bli definierad av en eller några komponenter av produkten. Produkten och produktionsprocessen måste vara gjord så att differentierande chunks kan läggas till produkten i slutskeendet av leveranskedjan: För att detta sätt ska kunna användas är det viktigt att den detalj som skiljer modellerna åt monteras i ett sent skede i leverantörskedjan. Måste detaljen monteras väldigt tidigt kommer det inte att fungera. Plattformsplanering Vid plattformsplanering är det viktigt att tänka på hur produktarkitekturen är uppbyggd, genom att bara ändra en eller några få chunks kan man få en ny typ av modell som är anpassad för en helt annan marknad, än vad den ursprungliga modellen var avsedd för. Baskomponenterna (plattformen) är det som ska utgöra grunden för produkten, det är några byggstenar som ingår i alla modeller. Man vill kunna anpassa produkten till så många olika typer av kunder som möjlig, alltså kunna erbjuda så många olika modeller det bara går av en och samma produkt och det kan man göra genom att byta ut en eller flera chunks. Men man strävar efter att kunna tillverka alla modeller med så få antal komponenter som möjligt. Differentieringsstrategi Differentieringsstrategi är till för att se hur alla modeller av en produkt tolkas av kunden och marknaden. Planen ska visa på vad det är för egenskaper som kunden anser vara viktigt. Vad är det som karakteriserar just denna produkt? Det kan t.ex. vara så att man har olika skal på produkten beroende på vem som ska använda den, eller så kan det vara så att en av kunderna behöver en extra funktion som andra kunder inte har behov av. Gemensamhetsstrategi För att kunna jämföra produktens ingående chunks kan man göra en gemensamhetsstrategi. Nu undersöker man modellernas ingående chunks, t.ex. kan en modell ha en högteknologisk anordning för att kunna lösa en viss uppgift, medan om man undersöker standard och budgetvarianten sitter det en teknologi som inte är lika avancerad, men den teknologi som finns i dessa kan duga alldeles utmärkt för de kunder som använder de billigare modellerna. Direktiv för hantering av avvägningen Ulrich och Eppinger nämner i detta kapitel tre direktiv som man bör tänka på när man arbetar med att få ner antalet komponenter gentemot vad kunden är ute efter. 1. Man bör göra en uppskattning över hur mycket det kommer att kosta att göra en specifik modell. Kommer det att kosta mer att utveckla och tillverka en viss typ av modell, än vad värdet på marknaden kommer att vara så finns det ingen anledning för företaget att arbeta vidare med den modellen. 2. Ulrich och Eppinger skriver att deras erfarenhet säger att team kommer till bättre beslut när de försöker att nå fram till målmarknaden om man fattar många beslut på begränsad information istället för att försöka lösa allting på en och samma gång.

11 Produktarkitektur 9 3. Det är bra om produktarkitekturen är modulär om man vill att produkten sak kunna differentieras. Är det hög modularitet kommer det att var enklare att byta ut komponenter mot andra komponenter och på så vis få en modell med andra egenskaper. Har man en produkt som man inte kan differentiera bör man titta närmre på dess arkitekt för att se om ändringar kan göras där för att kunna få en produkt som är mer differentierbar. Sekundär systemutveckling Efter att man har bestämt hur huvudsystemet ska fungera går man in i ett ny stadium där det är dags att bestämma sig för hur det sekundära systemet ska fungera. En sak att tänka på här är om man ska ha ett speciellt team som ansvarar för det sekundära systemet eller om man ska göra så att de team som skapar olika chunks ska få ha kontrollen över sin egen del av det sekundära systemet. Ett schema kan göras över varje chunk för att få en bra bild över alla komponenters koppling till varandra. Diskussion Som helhet ser vi att produktarkitekturen, som Ulrich och Eppinger presenterar den, är högst relevant. Vi uppfattar produktarkitekturen som ett gott stöd i arbetet med att ta fram en genomtänkt produkt. Ett gott stöd i den mening att det både är ett systematiskt arbetssätt samtidigt som det bygger in en högre grad av tillförlitlighet hos produkten. Att produktarkitekturen även är ett hett ämne när det diskuteras produktdifferentiering är något som vi ser som intressant. Dock finns det mycket att ta ställning till kring detta med tanke på att de beslut om hur man ska dela upp produkten i chunks, valet mellan modularitet kontra integrering, också hänger samman med frågor som har betydelse för hela företagsverksamheten. Marknadsstrategin påverkas efter hur produkten kan varieras (exempelvis riktas mot företag och/eller privatpersoner) men konsekvensen kan bli kostsam genom att ta ut svängarna så pass mycket att tillverkningsförmågan blir lidande. Ulrich och Eppingers fyra steg för att ta fram en produktarkitektur känns bekanta och vi tycks se paralleller med den produktutvecklingsprocess som vi känner igen genom vår utbildning. Exempelvis så påminner de schematiska diagram som de använder för att visualisera produktens arkitektur om resterna av en funktionsanalys. Produktens olika funktioner har spånats fram och till viss del översatts till fysiska komponenter och senare grupperats i chunks. Därefter kan vi härleda klustreringen av element tillsammans med skapandet av den geometriska layouten till den vi känner igen som SCAMPER, dvs. placera en produkts olika delar på en mängd sätt för att hitta en bra lösning. Vidare så har interaktionerna mellan produktens chunks kartlagts och såväl planerade som oavsiktliga interaktioner har identifierats. Denna interaktionskartläggning menar vi liknar en FMEA-analys där åtgärder sätts upp för att minska risken för potentiella fel. De potentiella felen i vårt sammanhang handlar om de oavsiktliga interaktionerna och vad de kan leda till.

12 Produktarkitektur 10 Frågor - Vad innebär en god produktarkitektur för en produkt? Vad har ett företag att tjäna på den respektive den slutgiltiga kunden? - Vilka fördelar respektive nackdelar kan finnas för modulär kontra integrerad produktarkitektur? - Hur långt ska man gå för att ha hög modularitet i en produkt, är det värt att sikta på en helt modulär arkitektur? - Vilka kunskaper kan det krävas för att upprätta en produktarkitektur? - Hur lång tid kan det ta att upprätta en produktarkitektur? Hur detaljerat bör arbetet göras? - Vad kan en bristfällig produktarkitektur leda till?

Identifiera kundbehov En sammanfattning och analys av kapitel 4 i boken Product Design and Development

Identifiera kundbehov En sammanfattning och analys av kapitel 4 i boken Product Design and Development Identifiera kundbehov En sammanfattning och analys av kapitel 4 i boken Product Design and Development Grupp 6 Ali Abid Kjell Nilsson Patrick Larsson Mälardalens högskola KN3060, Produktutveckling med

Läs mer

Identifiera kundbehov KPP306, Produkt och processutveckling, 15hp

Identifiera kundbehov KPP306, Produkt och processutveckling, 15hp 2008 02 21 Identifiera kundbehov KPP306, Produkt och processutveckling, 15hp PM, Seminarie SEM1, 3hp Kapitel 4 Seminariegrupp 7 Författare: Robin Hellsing Robin Jarl Handledare: Rolf Lövgren Sammanfattning

Läs mer

FMEA-Grunder. FMEA kan användas vid flera olika tillfällen vid framtagning av en produkt/tjänst.

FMEA-Grunder. FMEA kan användas vid flera olika tillfällen vid framtagning av en produkt/tjänst. FMEA-Grunder Historik. 1957 uppfann man arbetssättet/metoden med FMEA (Failure Mode and Effect Analysis, feluppkomst och effektanalys.) Det var komplexiteten och snabbheten inom den tekniska utvecklingen

Läs mer

MÄLARDALENS HÖGSKOLA INDUSTRIDESIGN EN SAMMANFATTNING AV KAPITEL 10 I BOKEN PRODUCT AND PROCESS DEVELOPMENT. Patrick Luthardt Marie Norling

MÄLARDALENS HÖGSKOLA INDUSTRIDESIGN EN SAMMANFATTNING AV KAPITEL 10 I BOKEN PRODUCT AND PROCESS DEVELOPMENT. Patrick Luthardt Marie Norling MÄLARDALENS HÖGSKOLA INDUSTRIDESIGN EN SAMMANFATTNING AV KAPITEL 10 I BOKEN PRODUCT AND PROCESS DEVELOPMENT Patrick Luthardt Marie Norling 2/23/2011 Innehållsförteckning 1. Inledning... 2 2. Kapitel 10

Läs mer

PRODUKTUTVECKLING 3. CAD & 3D-ritning. Erik Almers 2011-01-10

PRODUKTUTVECKLING 3. CAD & 3D-ritning. Erik Almers 2011-01-10 PRODUKTUTVECKLING 3 CAD & 3D-ritning PM Erik Almers 2011-01-10 Detta fördjupningsarbete handlar om hur man kan använda sig utav 3d-modelering i en produktutvecklingsprocess. Betonar även vikten av 3d-modeleringen

Läs mer

Att välja verktyg för portföljhantering. - Vad vet en leverantör om det?

Att välja verktyg för portföljhantering. - Vad vet en leverantör om det? Att välja verktyg för portföljhantering - Vad vet en leverantör om det? Agenda Problem som ska lösas med verktyg Olika typer av verktyg Att utvärdera och välja verktyg Egenutvecklat eller standard Förankring

Läs mer

TMP Consulting - tjänster för företag

TMP Consulting - tjänster för företag TMP Consulting - tjänster för företag Adress: http://tmpc.se Kontakta: info@tmpc.se TMP Consulting är ett bolag som utvecklar tekniska lösningar och arbetar med effektivisering och problemslösning i organisationer.

Läs mer

Introduktion. Byggstenar TDBA63 2005-11-22

Introduktion. Byggstenar TDBA63 2005-11-22 Introduktion UML står för Unified Modeling Language. Det är tänkt att fungera som hjälpmedel vid modellering av alla tänkbara typer av utvecklingsarbeten, inte bara inom dataomdrådet. Det största värdet

Läs mer

En ny funktionellmodell som motsvarar det valda konceptet flytbojen, har skapats för att kunna dela in konceptet i moduler, se figur 1.

En ny funktionellmodell som motsvarar det valda konceptet flytbojen, har skapats för att kunna dela in konceptet i moduler, se figur 1. Ikot grupp C4 Veckorapparort 7 (lv3) 240310 7.1 Systemarkitektur Modulisering av produkten Genom modularisering av konceptet delas olika delsystem in i sammanhängande grupper, moduler. En modul kan testas

Läs mer

Objekt-orienterad utveckling. Objektorienterad analys och design. Objekt-orienterad programutveckling. Objekt-orienterad analys och design: Litteratur

Objekt-orienterad utveckling. Objektorienterad analys och design. Objekt-orienterad programutveckling. Objekt-orienterad analys och design: Litteratur Objekt-orienterad utveckling Saker man vill uppnå: Objektorienterad analys och design Sven-Olof Nyström Uppsala Universitet 16 mars 2005 en systematisk metod för att gå från problembeskrivning till färdigt

Läs mer

Logistik och processorientering?

Logistik och processorientering? Lagerstyrningsakademin.se Logistik och processorientering? Stig-Arne Mattsson För att kunna bedriva en framgångsrik verksamhet på en alltmer konkurrensutsatt marknad har det blivit allt viktigare att snabbt

Läs mer

IKOT Inlämning 2 Beskriv produkten

IKOT Inlämning 2 Beskriv produkten GRUPP C1: Nicholas Strömblad Axel Jonson Alexander Beckmann Marcus Sundström Johan Ehn HANDLEDARE: Daniel Corin Stig Maskinteknik Göteborg, Sverige 2011 CHALMERS TEKNISKA HÖGSKOLA 1 2.1 Samverkan med kunden

Läs mer

Min syn på visuella verktyg i produktutvecklingsprocessen

Min syn på visuella verktyg i produktutvecklingsprocessen Min syn på visuella verktyg i produktutvecklingsprocessen Mälardalens Högskola Philip Åhagen 4/13/2011 Innehåll Sammanfattning... 3 Ordlista... 4 Inledning... 4 Skisser... 5 Varför skissa?... 5 Olika typer

Läs mer

7 Konstruera konceptet

7 Konstruera konceptet 7 Konstruera konceptet För att tydligare få en uppfattning om hur konceptet kommer se ut och fungera i verkligheten måste en systemarkitektur, detaljkonstruktion, produktionsanpassning och en kostnadsuppskattning

Läs mer

Välj rätt affärssystem för att din. organisation ska blomstra!

Välj rätt affärssystem för att din. organisation ska blomstra! Välj rätt affärssystem för att din organisation ska blomstra! - En guide till dig som funderar på att byta eller investera i ett ERP system. Innehåll Därför är ett affärssystem viktigt för tillväxten...

Läs mer

Säkerställ er tillgänglighet Kommunikationsrapporteringsverktyg

Säkerställ er tillgänglighet Kommunikationsrapporteringsverktyg Säkerställ er tillgänglighet Kommunikationsrapporteringsverktyg Vad är Meridix Studio? Meridix Studio är ett verktyg som låter er analysera och följa upp er kommunikation via ett enkelt men kraftfullt

Läs mer

DIN LÖNSAMHET ÄR VÅR DYGD

DIN LÖNSAMHET ÄR VÅR DYGD DIN LÖNSAMHET ÄR VÅR DYGD Trots vår ödmjukhet kan vi stolt konstatera att vi ställer en av Skandinaviens modernaste och mest automatiserade produktionsanläggningar i branschen till ditt förfogande. För

Läs mer

Min syn på optimal kommunikation i en PU-process

Min syn på optimal kommunikation i en PU-process Min syn på optimal kommunikation i en PU-process KN3060 Produktutveckling med formgivning Mälardalens högskola Anders Lindin Inledning Denna essä beskriver min syn på optimal kommunikation i en produktutvecklingsprocess.

Läs mer

Övergripande granskning av ITverksamheten

Övergripande granskning av ITverksamheten Övergripande granskning av ITverksamheten Februari 2006 (1) 1. Inledning PricewaterhouseCoopers (PwC) har på uppdrag av kommunrevisionen i Borås Stad genomfört en övergripande granskning av Borås Stads

Läs mer

PM Kapitel 5 Produktspecifikationer

PM Kapitel 5 Produktspecifikationer Produktspecifikationer Kapitlet som vi har sammanfattat och diskuterat beskriver två metoder för att definiera produktspecifikationerna. Här kommer kundbehoven från kapitel 4 i boken att användas. Metoderna

Läs mer

Fi2xml-meddelande Arkitektur

Fi2xml-meddelande Arkitektur Innehåll 4 Inledning 2 4.1 Process certifiering 2 4.1.1 Projektdefinition 3 4.1.2 Konstruktion 3 4.1.3 Godkännande och certifiering 4 4.1.4 Publicering 4 4.2 Scenarier 4 4.2.1 Behov av integrationer mellan

Läs mer

Kartläggning och förbättring av värdeflöden

Kartläggning och förbättring av värdeflöden Kartläggning och förbättring av värdeflöden De fem Lean principerna Specificera värdet från slutkundens ståndpunkt (Value) Identifiera ett värdeflöde för varje produktfamilj (The value stream) Se till

Läs mer

12. Konstruktion Bygg- och anläggningskonstruktion, se verksamhetsområde 13. Yrkeskod enligt ALS 121

12. Konstruktion Bygg- och anläggningskonstruktion, se verksamhetsområde 13. Yrkeskod enligt ALS 121 Yrkeskod enligt ALS 121 Utför enklare ritningsarbete, manuellt eller via CAD-program, utan krav på att kunna göra egna beräkningar. Arbetsresultatet är ofta ritningar, diagram, scheman eller motsvarande.

Läs mer

Nationell Informationsstruktur 2015:1. Bilaga 7: Arkitektur och metodbeskrivning

Nationell Informationsstruktur 2015:1. Bilaga 7: Arkitektur och metodbeskrivning Nationell Informationsstruktur 2015:1 Bilaga 7: Arkitektur och metodbeskrivning Innehåll Nationell informationsstruktur arkitektur och metod... 3 Standarder inom informatik... 3 NI relaterat till ISO 42010...

Läs mer

Hur små företag utvecklar och kommersialiserar nya produkter. Lars Löfqvist

Hur små företag utvecklar och kommersialiserar nya produkter. Lars Löfqvist Hur små företag utvecklar och kommersialiserar nya produkter Lars Löfqvist Några definitioner Litet etablerat företag = färre än 50 anställda, etablerat på sin marknad Innovation = processen i företag

Läs mer

En verktygslåda för tjänsteorientering

En verktygslåda för tjänsteorientering En verktygslåda för tjänsteorientering Martin Rydman Enfo Zystems SOA definierat Från SOA for Dummies: Vi definierar en tjänstearkitektur som en mjukvaruarkitektur för att bygga applikationer som implementerar

Läs mer

HUR MAN LYCKAS MED BYOD

HUR MAN LYCKAS MED BYOD HUR MAN LYCKAS MED BYOD WHITE PAPER Innehållsförteckning Inledning... 3 BYOD Checklista... 4 1. Val av system... 4 2. Installation och konfiguration... 5 3. Prestanda... 5 4. Valfrihet ökar upplevelsen...

Läs mer

MMI-Design av systemlösningar i kontrollrum Arbetsprocess för utformning

MMI-Design av systemlösningar i kontrollrum Arbetsprocess för utformning MMI-Design av systemlösningar i kontrollrum Arbetsprocess för utformning L-O. Bligård, J. Andersson, A. Thunberg, A-L. Osvalder Docent Anna-Lisa Osvalder & doktorand Lars-Ola Bligård Avd. Design/Inst.

Läs mer

5 Skapa ett vinnande koncept. 5.1 Skapa alternativa koncept med högre kundvärde

5 Skapa ett vinnande koncept. 5.1 Skapa alternativa koncept med högre kundvärde IKOTTME040 2009 03 01 GruppB6 5 Skapaettvinnandekoncept 5.1 Skapaalternativakonceptmedhögrekundvärde Förattfåutstörstamöjligakundvärdehosproduktenböralternativakoncepttasframsomärbättre änreferenslösningen.ettkonceptärvanligenenskiss,ettdokumentellerenenkelprototyp,somger

Läs mer

Att välja projektverktyg eller ska vi säga portföljverktyg. Lena Dubbelman Marknadsansvarig PMI Semcon Project Management

Att välja projektverktyg eller ska vi säga portföljverktyg. Lena Dubbelman Marknadsansvarig PMI Semcon Project Management Att välja projektverktyg eller ska vi säga portföljverktyg Lena Dubbelman Marknadsansvarig PMI Semcon Project Management Agenda Problem som ska lösas med verktyg Olika typer av verktyg Att utvärdera och

Läs mer

INTEGRERAD KONSTRUKTION OCH TILLVERKNING, TME041. GruppB1steg3. Henrik Ohlsson Knut Andreas Meyer Martin Bäck Ola Lindahl Tobias Eriksson

INTEGRERAD KONSTRUKTION OCH TILLVERKNING, TME041. GruppB1steg3. Henrik Ohlsson Knut Andreas Meyer Martin Bäck Ola Lindahl Tobias Eriksson INTEGRERAD KONSTRUKTION OCH TILLVERKNING, TME041 GruppB1steg3 Henrik Ohlsson Knut Andreas Meyer Martin Bäck Ola Lindahl Tobias Eriksson Handledare: Joakim Johansson 2011-02-16 Innehåll 3.1 Kundinteraktion...

Läs mer

Reminder UF Affärsplan Perioden:2005-10-05-2005-12-01. Affärsplan. Håbo kommun, Uppsala län. Styrelse Fredrik Marteleur Tommy Nordström Christian Lund

Reminder UF Affärsplan Perioden:2005-10-05-2005-12-01. Affärsplan. Håbo kommun, Uppsala län. Styrelse Fredrik Marteleur Tommy Nordström Christian Lund Reminder UF Affärsplan Perioden:2005-10-05-2005-12-01 Affärsplan Håbo kommun, Uppsala län Styrelse Fredrik Marteleur Tommy Nordström Christian Lund Innehållsförteckning Innehållsförteckning...1 Företaget...2

Läs mer

Mål som eleverna skall ha uppnått i slutet av år 5 enligt nationella kursplanen

Mål som eleverna skall ha uppnått i slutet av år 5 enligt nationella kursplanen Teknik Mål att sträva mot enligt nationella kursplanen Skolan skall i sin undervisning i teknik sträva efter att eleven utvecklar sina insikter i den tekniska kulturens kunskapstraditioner och utveckling

Läs mer

Ingredienserna i industriellt och industrialiserat byggande. Professor Lars Stehn Byggkonstruktion - Träbyggnad

Ingredienserna i industriellt och industrialiserat byggande. Professor Lars Stehn Byggkonstruktion - Träbyggnad Ingredienserna i industriellt och industrialiserat byggande Professor Lars Stehn Byggkonstruktion - Träbyggnad Byggandets effektivisering Snabbare leveranser Bättre kvalitet Lägre priser Pressade byggtider

Läs mer

1-3: Några enkla ord och begrepp för att benämna och samtala om tekniska lösningar.

1-3: Några enkla ord och begrepp för att benämna och samtala om tekniska lösningar. Skisser, ritningar och modeller Centralt innehåll Lgr11 årskurs 1-9 Tekniska lösningar 1-3: Några enkla ord och begrepp för att benämna och samtala om tekniska lösningar. 4-6: Ord och begrepp för att benämna

Läs mer

Min syn på Optimal kommunikation i en PU-process

Min syn på Optimal kommunikation i en PU-process Min syn på Optimal kommunikation i en PU-process En essä i kursen Produktutveckling med formgivning, KN3060 Patrick Larsson, Mälardalens högskola, 2007-04-26 Inledning Kommunikation definieras som överföring

Läs mer

Processbeskrivning Systemutveckling

Processbeskrivning Systemutveckling ProcIT-P-015 Processbeskrivning Systemutveckling Lednings- och kvalitetssystem Fastställd av Sven Arvidson 2011-09-12 Innehållsförteckning 1 Inledning 3 1.1 Symboler i processbeskrivningarna 3 2 Systemutvecklingsprocessen

Läs mer

Färger. Matthew Woehlke Översättare: Stefan Asserhäll

Färger. Matthew Woehlke Översättare: Stefan Asserhäll Matthew Woehlke Översättare: Stefan Asserhäll 2 Innehåll 1 Färger 4 1.1 Inledning........................................... 4 1.2 Hantering av scheman................................... 4 1.2.1 Importerar

Läs mer

Hi-Fi Prototyping + laborationsgenomgång & verktyg

Hi-Fi Prototyping + laborationsgenomgång & verktyg Hi-Fi Prototyping + laborationsgenomgång & verktyg Karin Fahlquist 2015 Frågor att besvara Vad innebär prototyping? Vad är speciellt med hi-fi prototyping? Hur kan man använda dem? Hur väljer man nivå

Läs mer

Prissättning. En promemoria om prissättningen av en produkt. Individuellt PM, Produktutveckling 2 1.5 högskolepoäng, avancerad nivå

Prissättning. En promemoria om prissättningen av en produkt. Individuellt PM, Produktutveckling 2 1.5 högskolepoäng, avancerad nivå Prissättning En promemoria om prissättningen av en produkt. Individuellt PM, Produktutveckling 2 1.5 högskolepoäng, avancerad nivå Produkt och processutveckling Innovation och produktdesign Jeanette Jönsson

Läs mer

Vad utmärker ett bra användargränssnitt?

Vad utmärker ett bra användargränssnitt? Vad utmärker ett bra användargränssnitt? Att kommunicera med användarna Feedback och Pliancy Excise kontra Flow GUI = Graphic User Interface GUI = Graphic User Interface GUIn, eller grafiska gränssnitt

Läs mer

Ny verktygslåda för Lean

Ny verktygslåda för Lean Ny verktygslåda för Lean FÖR SNABBT OCH FLEXIBELT FLÖDE John Bicheno Utgiven av Revere AB INNEHÅLLSFÖRTECKNING LEAN HISTORIK...1 Några milstolpar...1 1. FILOSOFI...5 Lean...5 Snabbt, flexibelt flöde...9

Läs mer

Modularitet VAD och HUR? Håkan Seipel FMV Tekn Dir 19:e maj 2009

Modularitet VAD och HUR? Håkan Seipel FMV Tekn Dir 19:e maj 2009 Modularitet VAD och HUR? Håkan Seipel FMV Tekn Dir 19:e maj 2009 1 Tre typer av modularitet Olika interaktion med Tre system typer av modularitet Modulärt nyttjande Modulär produktion Modulär design 2

Läs mer

Med koppling till EmiWeb

Med koppling till EmiWeb Datavetenskap Opponent(er): Jonas Brolin Mikael Hedegren Respondent(er): David Jonsson Fredrik Larsson Webbaserad släktträdsmodul Med koppling till EmiWeb Oppositionsrapport, C/D-nivå 2005:xx 1 Sammanfattat

Läs mer

Säkerhet helt anpassad till just era behov DS7220 V2 / DS7240 V2 centralapparater för inbrottslarm

Säkerhet helt anpassad till just era behov DS7220 V2 / DS7240 V2 centralapparater för inbrottslarm Säkerhet helt anpassad till just era behov DS7220 V2 / DS7240 V2 centralapparater för inbrottslarm Säkerhet har sitt pris, men det behöver inte kosta en förmögenhet. Centralapparaterna DS7220 V2 och DS7240

Läs mer

3. Metoder för mätning av hörförmåga

3. Metoder för mätning av hörförmåga 3. Metoder för mätning av hörförmåga Sammanfattning Förekomst och grad av hörselnedsättning kan mätas med flera olika metoder. I kliniskt arbete används oftast tonaudiogram. Andra metoder är taluppfattningstest

Läs mer

Rätt information till rätt person vid rätt tillfälle

Rätt information till rätt person vid rätt tillfälle Rätt information till rätt person vid rätt tillfälle System för samverkan, effektivitet och konkurrenskraft Du håller säkert med om att ditt företags kanske mest värdefulla tillgång består av all den information

Läs mer

Tvättfat. Produktframtagning och projektgrupper. Tips. Vattenkran. Engreppsblandare. Blandare. Claes Tisell. Maskinkonstruktion.

Tvättfat. Produktframtagning och projektgrupper. Tips. Vattenkran. Engreppsblandare. Blandare. Claes Tisell. Maskinkonstruktion. Tvättfat Produktframtagning och projektgrupper Maskinkonstruktion Vattenkran Tips Blandare Engreppsblandare 1 Termostatblandare Nyrenoverat 6000 sek Tunga Resväskor Resväskor på hjul Stabila resväskor

Läs mer

Balkonger Balkongräcken Balkonginglasning Fönster

Balkonger Balkongräcken Balkonginglasning Fönster Funktion estetik & ett brett utbud! Balkonger Balkongräcken Balkonginglasning Fönster www.hogstadaluminium.se Ditt projekt vårt engagemang! VI TAR ANSVAR HELA VÄGEN Hogstad Aluminium AB är ett av marknadens

Läs mer

SMART IKT FÖR ATT BO OCH ARBETA I NORRA DJURGÅRDSSTADEN ANVÄNDANDE OCH TILLGÄNGLIGHET - WORKSHOP

SMART IKT FÖR ATT BO OCH ARBETA I NORRA DJURGÅRDSSTADEN ANVÄNDANDE OCH TILLGÄNGLIGHET - WORKSHOP ANVÄNDANDE OCH TILLGÄNGLIGHET - WORKSHOP HET 2(5) The following people have contributed to the report. Marie Sjölinder, SICS Stina Nylander, SICS HET 3(5) IT och förvaltning i framtidens boende 1 Workshop

Läs mer

Agila Metoder. Nils Ehrenberg nils.ehrenberg@mah.se

Agila Metoder. Nils Ehrenberg nils.ehrenberg@mah.se Agila Metoder Nils Ehrenberg nils.ehrenberg@mah.se Agenda Agila Metoder: Scrum och sprints Lean och Design Workshops Kravställning Agil Utveckling Individer och interaktioner istället för processer Fungerande

Läs mer

Inst. för IT / MDI, Stefan Blomkvist 2003-11-21 Användarcentrerad systemdesign, ht03 Inlämningsuppgift 2

Inst. för IT / MDI, Stefan Blomkvist 2003-11-21 Användarcentrerad systemdesign, ht03 Inlämningsuppgift 2 Inst. för IT / MDI, Stefan Blomkvist 2003-11-21 Användarcentrerad systemdesign, ht03 Inlämningsuppgift 2 Kommentarer på inlupp 2 Användningsfall Här kommer några allmänna kommentarer på inlupp 2. /Stefan

Läs mer

Inlämning 3 IKOT 2011. Gruppmedlemmar. Marcus Anemo Simon Hall Kristoffer Johnsen Abedin Karalic Lian Hong Zheng. Handledare.

Inlämning 3 IKOT 2011. Gruppmedlemmar. Marcus Anemo Simon Hall Kristoffer Johnsen Abedin Karalic Lian Hong Zheng. Handledare. IKOT 2011 Gruppmedlemmar Marcus Anemo Simon Hall Kristoffer Johnsen Abedin Karalic Lian Hong Zheng Handledare Göran Brännare 2 Innehållsförteckning 1 Voice of the Customer... 3 1.1 Bakgrund... 3 1.2 Resultat

Läs mer

The Rational IT Model EN ENKLARE VÄG TILL IT SERVICE MANAGEMENT

The Rational IT Model EN ENKLARE VÄG TILL IT SERVICE MANAGEMENT The Rational IT Model EN ENKLARE VÄG TILL IT SERVICE MANAGEMENT ITIL is a registered trade mark of AXELOS Limited. Bakgrund till modellen... 3 Beskrivning av modellen... 4 Modellens uppbyggnad... 5 Faser...

Läs mer

Solution Profiler. Tips till att publicera en framgångsrik lösning

Solution Profiler. Tips till att publicera en framgångsrik lösning Solution Profiler Tips till att publicera en framgångsrik lösning Innehållsförteckning Så här börjar du... 2 1. Grundinformation... 3 1.1 Lösningens namn... 3 1.2 Lösningens beskrivning... 3 1.3 Lösningens

Läs mer

Instruktion Stöd för processkartläggning i ett processorienterat arbetssätt för Region Skåne. Syfte

Instruktion Stöd för processkartläggning i ett processorienterat arbetssätt för Region Skåne. Syfte Instruktion Stöd för processkartläggning i ett 1 (7) Instruktion Stöd för processkartläggning i ett processorienterat arbetssätt för Region Skåne. Syfte Denna instruktion syftar till att utgöra ett stöd

Läs mer

Check IDEA Center AB består av: - Idébyrå - Experimentell Verkstad

Check IDEA Center AB består av: - Idébyrå - Experimentell Verkstad Företag: Hazrats Bureau Affärskoncept: Check IDEA Center AB Alla har rätt att drömma. Alla har rätt att förverkliga sina drömmar. Check IDEA Center AB består av: - Idébyrå - Experimentell Verkstad Affärsidé

Läs mer

SSAB tillverkar högkvalitetsstål för många tillämpningar

SSAB tillverkar högkvalitetsstål för många tillämpningar SSAB tillverkar högkvalitetsstål för många tillämpningar Höghållfast stål globalt Slitstål Hardox Branschbenchmark Den bredaste portföljen (0,7 160 mm) Konstruktionsstål - Strenx Möjligt att nå nya höjder

Läs mer

BIM kan det va nåt för väg och anläggningsbranschen?

BIM kan det va nåt för väg och anläggningsbranschen? Open BIM - Livscykelperspektiv och hållbart byggande BIM kan det va nåt för väg och anläggningsbranschen? Definition av BIM BIMs 3 utvecklingstadium Ett hypotetisk anläggningsprojekt Utgångspunkter Exempel

Läs mer

LVI Low Vision International AB Företagspresentation

LVI Low Vision International AB Företagspresentation LVI Low Vision International AB Företagspresentation Emma Tooth från produktion och Henrik Blomdahl från utveckling monterar läskameror. Jag arbetar som rådgivare på Syncentralen i Oslo där vi inriktar

Läs mer

MIC Series 550 Tålig pan-tilt-zoom-kamera för utomhusbruk

MIC Series 550 Tålig pan-tilt-zoom-kamera för utomhusbruk MIC Series 550 Tålig pan-tilt-zoom-kamera för utomhusbruk 2 MIC Series 550 Sätter standarden inom övervakning Tilltalande, kompakt design för diskret integrering i övervakningsmiljöer Tålig, vandalsäker

Läs mer

Kursplan Gränssnittsdesign och Webbutveckling 1 Vårtermin 2014

Kursplan Gränssnittsdesign och Webbutveckling 1 Vårtermin 2014 Kursplan Gränssnittsdesign och Webbutveckling 1 Vårtermin 2014 Kurswebb: www.creativerooms.se/edu, välj Gränssnittsdesign eller Webbutveckling 1 Lärare: Aino-Maria Kumpulainen, aino-maria.kumpulainen@it-gymnasiet.se

Läs mer

Kräftriket Hus 8c 08-674 71 44 www.fest.se uu@fest.se Roslagsvägen 101 114 19 Stockholm

Kräftriket Hus 8c 08-674 71 44 www.fest.se uu@fest.se Roslagsvägen 101 114 19 Stockholm Inledning Detta är en sammanställning av Speak-up day vårterminen 2012. Speak-up day arrangerades av Föreningen Ekonomernas Utbildningsutskott för första gången på Företagsekonomiska institutionen vid

Läs mer

Rymdutmaningen koppling till Lgr11

Rymdutmaningen koppling till Lgr11 en koppling till Lgr11 När man arbetar med LEGO i undervisningen så är det bara lärarens och elevernas fantasi som sätter gränserna för vilka delar av kursplanerna man arbetar med. Vi listar de delar av

Läs mer

inava Teknik utför i huvudsak alla

inava Teknik utför i huvudsak alla Teknik inava Teknik utför i huvudsak alla uppdrag hos uppdragsgivaren eller på annan överenskommen plats. Samarbete med andra företag kan arrangeras och samordnas för att utföra uppdrag med större omfattning.

Läs mer

PMM (Process Maturity Metrics) Allmänt. Mätetal för framgångsfaktorer. 1. CM konfigurationsstyrning

PMM (Process Maturity Metrics) Allmänt. Mätetal för framgångsfaktorer. 1. CM konfigurationsstyrning PMM (Process Maturity Metrics) PMM är en metod för att mäta processmognad i utvecklingsprojekt. I korthet går metoden ut på att man utvärderar sin utvecklingsprocess med avseende på ett antal framgångsfaktorer

Läs mer

Nexa Autocolor Din affärspartner INNOVATIVE REPARATIONSLÖSNINGAR

Nexa Autocolor Din affärspartner INNOVATIVE REPARATIONSLÖSNINGAR Din affärspartner INNOVATIVE REPARATIONSLÖSNINGAR Ledande inom färg, lack och verkstadsoptimering Nexa Autocolor är en av världens ledande färgleverantörer och finns i över 147 länder. Nexa Autocolor har

Läs mer

Idealgasens begränsningar märks bäst vid högt tryck då molekyler växelverkar mera eller går över i vätskeform.

Idealgasens begränsningar märks bäst vid högt tryck då molekyler växelverkar mera eller går över i vätskeform. Van der Waals gas Introduktion Idealgaslagen är praktisk i teorin men i praktiken är inga gaser idealgaser Den lättaste och vanligaste modellen för en reell gas är Van der Waals gas Van der Waals modell

Läs mer

Utvecklingen av ett tidregistrerings- och faktureringssystem

Utvecklingen av ett tidregistrerings- och faktureringssystem Datavetenskap Opponenter: Anders Heimer & Jonas Seffel Respondenter: Daniel Jansson & Mikael Jansson Utvecklingen av ett tidregistrerings- och faktureringssystem Oppositionsrapport, C-nivå 2006:10 1 Sammanfattat

Läs mer

EAs krav vid ackreditering av flexibel omfattning

EAs krav vid ackreditering av flexibel omfattning SWEDAC DOC 12:1 2012-05-10 Utgåva 1 Inofficiell översättning av EA 2/15 M:2008 EAs krav vid ackreditering av flexibel omfattning Swedac, Styrelsen för ackreditering och teknisk kontroll, Box 878, 501 15

Läs mer

Min syn på aktiviteter innan PU-processen i SME företag i förhållande till stora företag

Min syn på aktiviteter innan PU-processen i SME företag i förhållande till stora företag Min syn på aktiviteter innan PU-processen i SME företag i förhållande till stora företag Av Tobias Lindström Innehållsförteckning Introduktion... 1 Bakgrund... 1 Inledning... 1 Del två: Min syn på aktiviteter

Läs mer

EN LYSANDE IDÉ. FÖRFINAD UNDER 20 ÅR.

EN LYSANDE IDÉ. FÖRFINAD UNDER 20 ÅR. EN LYSANDE IDÉ. FÖRFINAD UNDER 20 ÅR. Gipeco Triss är den enkla vägen till lägre kostnader och högre städkvalitet. När vi lanserade Triss 1992 innebar det en ny era för städarbetet. Med modernt processtänkande

Läs mer

Aluminium in Architecture. För uterum med krav. WICSLIDE 24 Skjutdörrar

Aluminium in Architecture. För uterum med krav. WICSLIDE 24 Skjutdörrar R Aluminium in Architecture För uterum med krav WICSLIDE 24 Skjutdörrar I skapandet av vårt mest flexibla skjutdörrsystem, anpassat för uterum och villor, har vi lånat kunnande och teknologi från vår position

Läs mer

Utveckling av Läsaren

Utveckling av Läsaren Utveckling av Läsaren Projektet steg för steg Läsaren har utvecklats sucessivt till att bli den anpassningsbara och situationsoberoende tjänst den är idag. Tabellen nedan visar hur utvecklingen har skett

Läs mer

SKOLAN I SVERIGE DIGITALISERAS! INFORMATION OM

SKOLAN I SVERIGE DIGITALISERAS! INFORMATION OM SKOLAN I SVERIGE DIGITALISERAS! INFORMATION OM AUGUSTI 2013 DIGITAL LEARNING ERBJUDER EN KOMPLETT HELHETSLÖSNING KALLAD 360 PRINCIPEN! VI BASERAR VÅRT MATERIAL PÅ NÅGOT SOM VI KALLAR 360-PRINCIPEN SOM

Läs mer

Blir din idé nästa succé? Be om en utvärdering av experterna vid Produktledsteamet i din region

Blir din idé nästa succé? Be om en utvärdering av experterna vid Produktledsteamet i din region Blir din idé nästa succé? Be om en utvärdering av experterna vid Produktledsteamet i din region Få din idé utvärderad av Produktledens experter Har du kommit på en ny innovativ idé, som många kunde ha

Läs mer

Joakim Vasilevski 2011-01-16

Joakim Vasilevski 2011-01-16 PM - CAM KPP039 Produktutveckling 3 2011-01-16 Examinator: Rolf Lövgren Mälardalens Högskola Förord I kursen KPP039 Produktutveckling 3 har vi i uppgift skriva ett inviduellt PM om ett lämpligt ämne i

Läs mer

WHITE PAPER. Open End TM Funktionell översikt

WHITE PAPER. Open End TM Funktionell översikt Open End TM Funktionell översikt Open End tillför verksamhetsprocesser nya möjligheter genom att kombinera avancerad teknik för automatiserad informationshantering i realtid med intuition och hög användbarhet.

Läs mer

Progressionen i teknikämnets centrala innehåll

Progressionen i teknikämnets centrala innehåll Det centrala innehållet i kursplanen anger vilket obligatoriskt innehåll som ska behandlas i undervisningen. Det är strukturerat så att det visar på en progression. Det innebär att innehållet vidgas och

Läs mer

Produktutveckling med formgivning

Produktutveckling med formgivning Produktutveckling med formgivning Seminarie-PM Mälardalens Högskola, Eskilstuna 20070223 Institutionen för Innovation, Design och Produktutveckling D-nivå,10 p : Kristian Grönlund Annica Hällkvist Johan

Läs mer

Slutrapport. Innovativt utbildnings- och forskningsmaterial användning av 3D visualisering och animering för att bemöta pedagogiska utmaningar

Slutrapport. Innovativt utbildnings- och forskningsmaterial användning av 3D visualisering och animering för att bemöta pedagogiska utmaningar Innehåll Slutrapport Innovativt utbildnings- och forskningsmaterial användning av 3D visualisering och animering för att bemöta pedagogiska utmaningar Emin Halilovic, projektledare 1 Basfakta... 3 1.1

Läs mer

HUMAN-CENTERED SYSTEMS Stefan Holmlid

HUMAN-CENTERED SYSTEMS Stefan Holmlid Interaction design, industrial design, design management, service design, information design, experience design, graphic design, furniture design, destination design, product design, ergonomics design,

Läs mer

TEKNISKA RIKTLINJER FÖR KOMPAKTA 400 kv LEDNINGAR SvK TR 5:215 VENTILAVLEDARE 14 september 2000 15 VENTILAVLEDARE

TEKNISKA RIKTLINJER FÖR KOMPAKTA 400 kv LEDNINGAR SvK TR 5:215 VENTILAVLEDARE 14 september 2000 15 VENTILAVLEDARE TEKNISKA RIKTLINJER FÖR KOMPAKTA 400 kv LEDNINGAR 15 VENTILAVLEDARE 2 Innehåll...Sida 15.1 REFERENSER... 3 15.2 OMFATTNING... 4 15.3 ORDFÖRKLARING... 4 Ventilavledare... 4 15.4 BESKRIVNING...4 15.4.1 Allmänt...

Läs mer

Bosch-batterier: Optimal startkraft till alla bilar

Bosch-batterier: Optimal startkraft till alla bilar Bosch-batterier: Optimal startkraft till alla bilar Rätt Bosch-batteri till alla bilar S5: Energikällan till bilar i högre prisklasser S4: Massor av energi och kraftig start till alla bilklasser S3: Den

Läs mer

InfoBox. Jessica Helenius Umeå Universitet Dept of Informatik Höst - 2011 helenius.jessica@gmail.com

InfoBox. Jessica Helenius Umeå Universitet Dept of Informatik Höst - 2011 helenius.jessica@gmail.com InfoBox Jessica Helenius Höst - 2011 helenius.jessica@gmail.com Marie Stenmark Höst 2011 marie.stenmark@hotmail.com ABSTRAKT I detta grupparbete har gruppen valt att utveckla en informationsenhet, som

Läs mer

RubberShell Självhäftande gummiduk

RubberShell Självhäftande gummiduk RubberShell Självhäftande gummiduk RubberShell Ny teknologi för snabbare, enklare och säkrare tätning av byggnader. RubberShell är en nyutvecklad, kraftfull och självhäftande gummiduk i EPDM för byggnaders

Läs mer

Ikot steg 4. Grupp F5

Ikot steg 4. Grupp F5 Ikot steg 4 Grupp F5 Innehållsförteckning 4.1 INVERTERA KÄNDA KONCEPT OCH IDÉER... 3 4.1.1 KONKURRENTERS LÖSNINGAR... 3 Alternativ 1- Luddlåda... 3 Alternativ 2 Dike golvbrunn... 3 Alternativ 3 Filter...

Läs mer

ANALYS & KONCEPT ETT DOKUMENT FRÅN NOC WEBBYRÅ

ANALYS & KONCEPT ETT DOKUMENT FRÅN NOC WEBBYRÅ ANALYS & KONCEPT ETT DOKUMENT FRÅN NOC WEBBYRÅ ANALYS För att vi ska kunna hjälpa er att ta fram en webbplats som uppfyller era mål och förväntningar måste vi lära känna er och er verksamhet så mycket

Läs mer

Rektorer: Marianne Fogelberg (TE, IN) och Johan Romberg (NA, VO)

Rektorer: Marianne Fogelberg (TE, IN) och Johan Romberg (NA, VO) Rektorer: Marianne Fogelberg (TE, IN) och Johan Romberg (NA, VO) VISA RESPEKT FÖR VARANDRA På Östrabo 1 gör vi det genom att ha en positiv attityd till alla, hälsa på varandra och hjälpa varandra när det

Läs mer

Outsourcing och IT-avtal för kommuner 2012

Outsourcing och IT-avtal för kommuner 2012 Outsourcing och IT-avtal för kommuner 2012 - Att undvika de vanligaste fallgroparna vid upphandling av framtidens IT-system - KommITS & Sambruks höstkonferens 2011 Kenth Berg, Associate, Advokatfirman

Läs mer

EXPEDITION FRAMÅT. Är du på rätt väg? Våra analyser hjälper dig på din fortsatta resa

EXPEDITION FRAMÅT. Är du på rätt väg? Våra analyser hjälper dig på din fortsatta resa EXPEDITION FRAMÅT Är du på rätt väg? Våra analyser hjälper dig på din fortsatta resa Varsågod slå dig ner i analyssoffan Vi vet att man som företagare har fullt upp. Tusen saker i huvudet och det finns

Läs mer

XS4 2.0 RE-VOLUTION XS4 MINI. http://xs4mini.saltosystems.com/home-sv/ www.evvasalto.se LIMITED EDITION PRINT

XS4 2.0 RE-VOLUTION XS4 MINI. http://xs4mini.saltosystems.com/home-sv/ www.evvasalto.se LIMITED EDITION PRINT XS4 2.0 RE-VOLUTION XS4 MINI http://xs4mini.saltosystems.com/home-sv/ www.evvasalto.se LIMITED EDITION PRINT XS4 MINI DESIGN XS4 MINI DESIGN : Modern och stilren design är SALTO:s varumärke. Med XS4 Mini

Läs mer

30 år av erfarenhet och branschexperts

30 år av erfarenhet och branschexperts 30 år av erfarenhet och branschexperts Integrerad Säkerhet Integrerad Säkerhet Varför överordnat system Användarvänlighet Kvalitet Trygghet Kostnadseffektivitet Varför ett överordnat system? Med stora

Läs mer

Objektorientering. Grunderna i OO

Objektorientering. Grunderna i OO Objektorientering Grunderna i OO 1 Systemutveckling Tre systemnivåer: Verksamhet Informationssystem Datasystem Huvuduppgifterna i ett systemutvecklingsarbete: Verksamhetsanalys Informationsbehovsanalys

Läs mer

Talsystem Teori. Vad är talsystem? Av Johan Johansson

Talsystem Teori. Vad är talsystem? Av Johan Johansson Talsystem Teori Av Johan Johansson Vad är talsystem? Talsystem är det sätt som vi använder oss av när vi läser, räknar och skriver ner tal. Exempelvis hade romarna ett talsystem som var baserat på de romerska

Läs mer

Grafisk formgivning. Gränssnittet utformning skall på ett naturligt sätt stödja användarens interaktion mot programsystemet

Grafisk formgivning. Gränssnittet utformning skall på ett naturligt sätt stödja användarens interaktion mot programsystemet 1-1 Grafisk formgivning Gränssnittet utformning skall på ett naturligt sätt stödja användarens interaktion mot programsystemet Komponenter måste utformas och användas på ett konsekvent och enhetligt sätt.

Läs mer

Next -> Next -> Finish

Next -> Next -> Finish Next -> Next -> Finish eller? Vad bör man tänka på i samband med uppgradering till eller nyutveckling i EPiServer CMS 7? Oscar Larsson Oscar Larsson Agenda Det Leverantören här är Sogeti lovar Är det verkligen

Läs mer

Effektivare Byggprocesser

Effektivare Byggprocesser FRIENDS ARENA Stockholm Effektivare Byggprocesser BEAst Lyfter Blicken Informatik Arkitektur SWEDBANK STADION Malmö TELE2 ARENA Stockholm Affärsutveckling hur då? - vi lyfter blicken! Inköp Produktion

Läs mer

Skalbarhet är den bästa lösningen. Den nya LMS 7 Professional.

Skalbarhet är den bästa lösningen. Den nya LMS 7 Professional. Skalbarhet är den bästa lösningen. Den nya LMS 7 Professional. 2 Effektivitet genom anpassning Idealiska lösningar för din framgång För att garantera omedelbart svar på hjälpanrop, snabb service och sammanhängande

Läs mer

KNOP. Lärande och kompetensdriven produktintroduktion. Docent Kristina Säfsten, JTH Docent Maria Gustavsson, IBL LiU/Helix

KNOP. Lärande och kompetensdriven produktintroduktion. Docent Kristina Säfsten, JTH Docent Maria Gustavsson, IBL LiU/Helix KNOP Lärande och kompetensdriven produktintroduktion Docent Kristina Säfsten, JTH Docent Maria Gustavsson, IBL LiU/Helix 6 oktober 2011 Helix-dagen, Linköping Agenda Om projektet KNOP Vad är en produktintroduktion?

Läs mer