Datainsamling regiongemensam elevenkät

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Datainsamling regiongemensam elevenkät"

Transkript

1 Datainsamling regiongemensam elevenkät Förfrågningsunderlag förnyad konkurrensutsättning 1. FÖRNYAD KONKURRENSUTSÄTTNING 1. 1 INLEDNING formuleras av UHB Detta är en förnyad konkurrensutsättning på Ramavtal inom avtalsområde A. Generell Leverantör samt avtalsområde B3. Specialist målgrupp kund och brukare. En Leverantör kommer att väljas utifrån poängsättning. Uppdraget gäller såsom det beskrivs nedan Objekt och omfattning GR Utbildning har sedan 2011 samordnat en enkätundersökning i grundskolans årskurs 2, 5 och 8, samt gymnasieskolans år 2. Enkäten utgår från ett hemkommunsperspektiv och avser såväl kommunala som fristående/enskilda grundskolor, grundsärskolor, gymnasiesärskolor och gymnasieskolor. Utgångspunkt är Skollagen och de nationella styrdokument som finns att tillgå gällande skolan. Syftet är att kartlägga elevers uppfattning om skola och utbildning, att kunna göra jämförelser mellan klasser, skolor och kommuner vilket kan användas som underlag i det systematiska kvalitetsarbetet. Underlaget bidrar till möjlighet att arbeta med ökad likvärdighet inom Göteborgsregionen. Den regiongemensamma elevenkäten består av fyra delar: 1. Resultatinsamling; kvantitativ metod (digitala enkäter) 2. Visualisering/resultatredovisning 3. Analys av kvantitativ data 4. Möjlighet till kvalitativ komplettering t.ex. intervjuer och/eller fokusgrupper Den förnyade konkurrensutsättningen avser punkt 1. Punkt 2 är upphandlad sedan tidigare inom ramen för Underhåll, vidareutveckling och strategiskt stöd kring statistikverktyg. Deltagande kommuner ansvarar för att punkt 3 sker i respektive kommun. Pedagogiskt Centrum inom GR Utbildning kan fungera som stöd för såväl kommunala som fristående huvudmän vad gäller punkt 4 och/eller i det lokala analysarbetet (punkt 3). Vi söker en Leverantör som har teknisk kompetens att genomföra en digital enkätundersökning i grundskolans årskurs 2, 5 och 8, samt gymnasieskolans år 2 (ca elever per år), med möjlighet till uppskalning till ytterligare årskurser samt till vårdnadshavare till elever i samtliga skolformer. Enkäten ska kunna anpassas till elever på såväl grund- och gymnasieskola som grundsärskola och gymnasiesärskola. Enkäterna ska även kunna erbjudas i pappersformat, vilket i så fall blir en tilläggsbeställning som varje kommun tar ställning till. Det digitala enkätverktyget ska ge möjlighet för eleven att lyssna till varje enkätfråga med hjälp av en talsyntes, med syfte att öka tillgängligheten och elevers möjlighet att besvara enkäten på egen hand. För att öka tillgängligheten ska enkäterna översättas till de språk som Beställaren och kommunerna överenskommer. Översättningen ska kunna väljas redan på enkätens förstasida. Leverantören måste ha förståelse för förutsättningarna för en enkät inom skolvärlden. Ytterligare enkäter som riktar sig till exempelvis förskola eller studerande inom vuxenutbildningen, med andra krav på datainsamling, rapport och analys kan komma att tillkomma Beställare Göteborgsregionens Kommunalförbund,

2 Box 5073/Åvägen Göteborg/ Göteborg Göteborgsregionens Kommunalförbund, GR, är en samarbetsorganisation för 13 kommuner i Västsverige. Förbundets uppgift är att verka för samarbete över kommungränserna och verksamheten inom GR ska vara till kommunal nytta, samtidigt som den ska stärka regionen nationellt och internationellt. Mer information finns på GRs hemsida: GR omfattas av ramavtal gjorda av Göteborgs Stads Upphandlings AB. GR som avtalande part representerar de 13 medlemskommunerna och kommer att vara den part som gör beställningen gentemot Leverantören Kontakt och frågor Frågor gällande den förnyade konkurrensutsättningen besvaras skriftligen i Winst Uppskattad volym Grunduppdraget gäller enkätundersökning för ca elever i grund- och gymnasieskola, beroende på antal deltagande skolor. Dock kan uppdraget utökas med fler årskurser samt vårdnadshavare. I det fall ett samarbetsavtal gällande enkäter på exempelvis förskole- och/eller vuxenutbildningsnivå skrives mellan kommunerna kan dessa enkäter med annat upplägg, komma att avropas inom ramen för avtalet Avtalsperiod Planerad avtalsstart är 1 december Avtalsperioden löper till 31 juni 2017 med möjlighet till förlängning. Avtalet gäller från det att det undertecknats av båda parter, dock tidigast vid den planerade avtalsstarten. Avtalet upphör att gälla, utan uppsägning, den dag då ordinarie avtalstid löper ut. Eventuell förlängning av avtalet sker skriftligt enbart på initiativ av GR. 2

3 2. UPPDRAGSBESKRIVNING 2.1 UPPDRAGSBESKRIVNING Uppdraget är att utifrån Skollagen (2010:800) kapitel 26 få ett underlag till det systematiska kvalitetsarbetet på skolorna, ute i kommunerna samt i regionen Uppdrag Genomföra regiongemensamma elevenkäter inom utbildningsområdet i GR. Utforma frågor i samverkan med GR, samt ta emot, hantera och leverera data på ett sådant sätt att det går att analysera utifrån verksamheternas behov Genomförande och tidplan Det är av yttersta vikt att leverans av resultat sker enligt innan bestämd tidplan. Tidplanen bestäms av Leverantör tillsammans med ingående parter. Bifogat i bilaga 2 finns föregående års tidplan. Tillsammans med Beställaren upprätta och tillse att tidplan hålls. Tillse att projektledare medverkar på plats vid de möten som arbetsgruppen i förväg bestämt om. Förse GR med information om undersökning, tidplan, arbetsbeskrivning, frågor-och-svar, samt instruktioner för lärare för publicering på GRs hemsida. Se vidare Ramavtal xx.xx.x Logistik och utförande Enkäten ska vara en webbenkät med begränsad möjlighet för respondenten att svara flera gånger. Webbenkätens identifiering/kodning ska ligga på en relevant nivå ex klass, skola, arbetslag. Tilläggsbeställning ska kunna göras om någon kommun önskar att några enkäter är i pappersformat. Beställning sker av varje kommun till GR, som i sin tur beställer av Leverantören både vad det gäller grundpaket samt eventuell uppskalning, bonusfrågor, tilläggstjänst etcetera. Observera att detta ställer stora krav på Leverantörens kapacitet och organisation/verksamhet. Beställningen sker digitalt i ett av Leverantören tillhandahållet system. Tillgodose att en webbenkät finns tillgänglig enligt beskrivning ovan. Tillse att möjlighet finns för hantering av enkäter i pappersformat. Efter undersökningens genomförande behandla svar som inkommit via web samt scanna in och behandla svar som inkommit via pappersenkäten. Till sitt anbud bifoga en beskrivning av den logistiska processen.. Till sitt anbud bifoga en beskrivning hur kvaliteten under datainsamlingen kan säkerställas, exempelvis genom kvalitetskontroller och stickprov Enkätens innehåll och utformning Enkäten vänder sig till elever i åk 2, 5 och 8 i grund- och grundsärskolan, samt år 2 på gymnasiet och gymnasiesärskolan. Detta innebär grundutförande för upp till sex (6) enkäter. 3

4 Enkäten ska godkännas av GR innan den skickas ut till respondenterna. Till enkäten kan det tillkomma bonusfrågor, uppskalning och eventuellt separat avropade tilläggstjänster. Producera frågor och utforma enkäten i samarbete med GR. Erfarenhet från tidigare undersökningar, samt jämförbarhet över tid kommer att beaktas i framtagandet av frågor. Vara behjälplig att producera tilläggs- och bonusfrågor utifrån kommunernas önskemål Bakgrundsfrågor För att ge en djupare dimension kring enkäten krävs viss bakgrundsinformation. Exempel på bakgrundsfrågor är hemkommun, skola, program, kön etc. Tillse att relevanta bakgrundsfrågor finns med i enkäten. Tillsammans med kommuner och GR ta fram relevanta bakgrundsfrågor Frågeområden och uppdelning Enkäten omfattar ett antal frågeområden, se bilaga 3 gällande föregående års frågor och frågeområden. Antalet områden kan komma att ändras. Antal gemensamma frågor bestäms inför undersökningsperioden. Utöver gemensamma frågor har kommunerna/förvaltningarna möjlighet att lägga till tre (3) stycken bonusfrågor, vilka ingår i grundpaketet, samt tre (3) NKI-frågor om de så önskar. NKI-frågor har annan skala än de övriga frågorna. Det kan finnas flera frågebatterier. Tillse att frågeområdena kopplas till NKI på ett korrekt sätt, för att på så sätt identifiera prioriterade områden Bonusfrågor Varje kommun, eller för Göteborgs Stads del, förvaltning, har rätt till tre (3) bonusfrågor utöver de frågor som tas fram för de sju (7) frågeområdena ovan. Bonusfrågorna tas fram i samråd med Leverantören. Dessa frågor kan vara helt fristående och anpassade efter kommunens eller förvaltningens verksamheter och behöver således inte följa frågeområdena. Observera att bonusfrågorna inte behöver vara samma för varje kommun, samt kan förändras över tid. Vara behjälplig med metodval och frågekonstruktion för att få en så enhetlig enkät som möjligt. Tillse att de tre (3) bonusfrågorna ingår kostnadsfritt i respektive enkät. Tillse att NKI-frågorna ingår kostnadsfritt i respektive enkät, i de fall kommunerna/stadsdelarna väljer att avropa dessa Uppskalning Kommunerna/förvaltningarna ska kunna välja att utföra/beställa de framtagna enkäterna i grundtjänsten till fler årskurser än de ingående i grundpaketet. Exempelvis kan Beställaren besluta sig för att använda år 2- enkäten i gymnasieskolan även i år 1 och 3 på gymnasiet. Det betyder att den framtagna enkäten kan distribueras ut till mer än 3 gånger mer än vad grundtjänsten stipulerar. 4

5 En uppskalning ger en stordriftsfördel, hur mycket en uppskalning påverkar ska anges i intervallform i sektion 5.4 Pris och kostnader. Uppskalning beställs och gäller för varje separat kommun/förvaltning, men samordnas av GR. Inkomma med prisuppgift för uppskalning om kommunerna önskar att fler målgrupper omfattas av enkäten, enligt sektion Krav på tilläggstjänster Olika tilläggstjänster och möjlighet till utökning av beställda tjänster ska kunna erbjudas av Leverantören. Exempel på tilläggstjänster är fler språk, pappersenkäter etc. Tilläggstjänsterna är frivilliga för deltagande kommuner att använda. Om flera kommuner är i behov av en specifik tilläggsenkät kan denna komma att läggas till som grundtjänst i avtalet. Inkomma med prisuppgift för pappersenkäter under punkt Inkomma med prisuppgift gällande översättning till ytterligare språk som inte omfattas av Fler tjänster Fler tjänster tas fram i samråd med kommunerna/förvaltningarna och ska i möjligaste mån samordnas av GR. Tjänsterna ska ha samma huvudsakliga struktur som för den upphandlade grundtjänsten. Avvikelser kan förekomma. Frågor till ytterligare målgrupper, såsom vårdnadshavare, studerande vid vuxenutbildning etcetera kan skilja sig från frågor ställda till elever. Däremot kommer de att vara gemensamma för samtliga kommuner som väljer att avropa detta. Kunna erbjuda målgruppsanpassade enkäter till barn i förskolan. Kunna erbjuda enkäter till vårdnadshavare i förskola, grundsärskola, förskoleklass samt grundskola. Kunna erbjuda enkäter till studerande vid vuxenutbildningen och särvux. Inkomma med prisuppgift för ytterligare enkät med annat frågebatteri. 5

6 3. KRAV PÅ TJÄNST 3.1 KRAV KAPACITET OCH KOMPETENS Förmåga och kapacitet Ha erfarenhet av arbete med aktörer i offentlig verksamhet. Ha teknisk förmåga att hantera en digital enkät för upp till respondenter. Ha dokumenterad erfarenhet av digitala enkäter. Ha dokumenterad erfarenhet av enkäter till ungdomar och/eller unga vuxna Organisation För att kunna säkerställa kvalitén på undersökningen behövs ett kvalitativt förhållningssätt. Det är av stor vikt att kvalitén inte brister, så att förtroendekapitalet bland respondenterna samt medverkande kommuner hotas. För att säkerställa att processen löper smidigt krävs att Leverantören finns tillgänglig per telefon, mail och i vissa fall även fysiskt. Finnas tillgänglig per telefon under kontorstid. Besvara frågor per mail från GR inom 24 timmar. Besvara frågor från kommunrepresentanter och övriga inblandade 48 timmar när det inte är undersökningsperiod. Kopia skickas alltid till Beställaren (GR), samt kommunrepresentant. Besvara frågor från kommunrepresentanter och övriga inblandade inom 24 timmar under undersökningsperioden. Vid behov medverka på plats vid GRs arbetsgruppsmöten, vilka uppgår till max 5 (fem) möten under processens gång, varav ett är utvärderingsmöte efter leverans. Kunna hantera distribution till och kommunikation med olika stora enheter. Varje skola har en eller flera kontaktpersoner till vilka inloggningsuppgifter ska kunna hanteras på ett säkert sätt. Säkerställa att kunskap och erfarenheter om svenska skolans uppdrag vid frågekonstruktion, genomförande etcetera finns i organisationen Referenser Kunna ange minst tre referenser från tidigare arbeten mot annan part än GR och därvidlag bedömas enligt referensmall beskriven under punkt 4. GR förbehåller sig rätten att byta ut referensuppdrag nummer 3/lägst poäng till egen referens. Utbytt referens bedöms enligt samma referensmall beskriven under punkt Projektledare och projektgrupp Ange minst två dedikerade projektledare för uppdraget. Ange minst en dedikerad statistiker för uppdraget. Tillsätta en projektgrupp för ändamålet. Intyga att det i projektgruppen ingår en svensktalande undersökningsledare/kontaktperson mot kontaktpersoner i kommunerna/på skolorna. 6

7 Se vidare Ramavtalsvillkor gällande Uppdragets utförande. Leverantören har möjlighet att namnge fler personer för uppdraget. Leverantören förväntas insända CV med PDF eller DOC-format som anger erfarenhet för respektive person. Det ska från CV framgå vilka kompetenser och kunskaper som namngiven person har för angivet uppdrag. 3.2 KRAV TEKNIK OCH METOD Metodval Enkäten har genomförts inom GR som en del i det systematiska kvalitetsarbetet sedan 2011 och det finns således ett upparbetat förhållningssätt kring arbetet. I och med enkäten 2016 ses arbetet över och det finns således anledning att göra en översyn kring vilken metod som ska användas framgent. I bilaga 1 finns föregående rapport exemplifierad. Kunna arbeta med och hantera olika frågesätt exempelvis påstående och/eller frågor, samt arbeta med olika skalor och svarsalternativ. Specifikt kunna hantera NKI-frågor i relation till övriga frågor. Vara aktiv i valet av metod och pro-aktivt kunna ge förslag på vilken metod som passar undersökningen bäst. Till sitt anbud bifoga en beskrivning av de vetenskapliga metoder som den använder sig av i undersökningar och analysmodeller Svarsfrekvens Vikten av hög svarsfrekvens är vital för legitimitet och kvalitetssäkring. För att främja detta ska påminnelser att gå ut till kommunerna. Samtidigt är det viktigt att enkäten är lättillgänglig och att insamlingen av svar sker effektivt, utan för mycket avbrott i verksamhetens dagliga rutiner. Bidra till en hög svarsfrekvens (exempelvis genom att skicka ut kontinuerliga uppgifter om aktuell svarsfrekvens på klassnivå). Till sitt anbud bifoga en plan på hur arbetet med att främja en hög svarsfrekvens kan gå till Tillgänglighet För att främja en hög svarsfrekvens samt för att respondenterna ska kunna svara adekvat på frågorna krävs att de målgruppsanpassas utifrån läs- och förståelsenivå. För att öka tillgängligheten skapas en referensgrupp på GR. Exempelvis ska det finnas möjlighet till bild- och ljudstöd i enkätverktyget. Utifrån samråd med arbetsgrupp, samt vid behov referensgrupper från GR, tillse att enkätfrågorna är målgruppsanpassade. Till anbudet bifoga en beskrivning av hur de avser att gå tillväga för att målgruppsanpassa enkäten Tillgänglighet språk Enkäten ska vara på svenska, dock ska översättning finnas tillgänglig för fem språk gällande enkäter till vårdnadshavare. Översättningen ska vara tillgänglig från och med webbenkätens förstasida. 7

8 Tillse att eventuella enkäter till vårdnadshavare översätts till fem av GR identifierade språk. Tillse att översättningen är tillgänglig från förstasidan på webbenkäten Tillgänglighet programvara/teknik Tillse att enkäten går att besvara digitalt Resultatredovisning rådata Innehållet i resultatredovisningen sätts i detalj efter diskussion med antagen Leverantör. Rådata ska levereras på ett sådant sätt att GR och kommunerna lätt kan sammanställa och gruppera den på önskat sätt. GR äger undersökningens innehåll och resultat. Vid eventuell övergång till annan Leverantör ska rådata, underlag, resultat etcetera överlämnas till denne. Den tidigare vara behjälplig i överlämnandet till den senare Leverantören. Senast tre veckor efter att undersökningen stängts för samtliga respondenter för de deltagande kommunerna presentera en rådatafil på individnivå med samtliga data för samtliga medverkande kommuner till GR, samt en rådatafil på individnivå med aktuell data per kommun. tillse att rådata finns uppdelad ur ett hemkommuns-, såväl som utförarkommunsperspektiv. Vid eventuell övergång till annan Leverantör ska rådata, underlag, resultat etcetera överlämnas till denne. Se vidare Ramavtal XXXXX Resultatredovisning rapport För att lättare kunna tillgodogöra sig resultaten ska Leverantören offerera en tabell med enklare grafer på årskurs-, skol-, program-, kommun-, stadsdels-, samt GR-nivå. Sammanställning ska ingå i ett hemkommuns-/stadsdelsperspektiv, samt i ett utförandekommunsperspektiv. Även data från föregående år ska kunna vara med i sammanställningen. Till sammanställningen ska det finnas en textuell förklaring till tabellerna/graferna. Formen på sammanställningen tas fram i dialog med kommunerna och GR. Senast tre veckor efter att undersökningen stängts för samtliga respondenter för de deltagande kommunerna presentera en automatgenererad rapport för resultaten per regional-, kommunal/stadsdelsnivå, samt per huvudmannatyp. Sammanställa en analysdel med identifiering av utvecklingsområden, åtgärdsförslag och jämförelse, ihopvägning av frågeområden etcetera till de kommuner som har NKI-frågor. Till sitt anbud bifoga exempel på hur datan och analysen kan presenteras Bortfallsanalys För att bättre kunna analysera resultaten krävs en bortfallsanalys. Senast 15 maj årligen leverera en bortfallsanalys på regional-, kommunal/stadsdelnivå, samt per huvudmannatyp. Analysens innehåll och omfattning bestäms gemensamt med GR. Till sitt anbud bifoga en beskrivning på hur en sådan bortfallsanalys skulle kunna se ut. 8

9 3.2.9 Rapportering till SKL Varje år rapporterar kommunerna in vissa nyckeltal till Sveriges Kommuner och Landsting, SKL, i dagsläget några av frågorna gällande åk 5 och åk 8 i grundskolan. Det kan tillkomma årskurser. Senast 15 maj årligen leverera en sammanställning av de frågor och målgrupper som ingår i SKLs Öppna Jämförelser per kommun, enligt det format SKL önskar. 9

10 4. PRIS 4.1 GRUNDTJÄNST Pris på grundtjänsten anges med pris per enkät, det vill säga per styck. Angivet pris ska inkludera samtliga med uppdraget förenade kostnader. Inga ytterligare administrationskostnader, resekostnader eller liknande får tillkomma vid avrop/beställning av grundtjänsten, utan ska täckas av pris per enkät. I grundtjänsten ingår 1. Digitala enkäter till åk 2, 5 och 8 i grundskolan, samt år 2 i gymnasiet 2. Digitala enkäter till ovanstående målgrupper i grundsärskolan, samt gymnasiesärskolan. 3. Rapportering och rådata enligt sektion Frågebatteri överenskommet med arbetsgrupp, tre (3) bonusfrågor, samt i förekommande fall NKIfrågor. 5. Översättning av enkäter till vårdnadshavare 6. Målgruppsanpassning Ange ert pris per respondent i sek exklusive moms. Grundpris per enkät: Uppskalning Uppskalning innebär att fler grupper av respondenter tillkommer. Exempelvis kan en kommun välja att enkäten går ut till fler årskurser och/eller föräldrar. Då det vid en uppskalning framkommer en stordriftsfördel har Leverantören möjlighet att vid en uppskalning av befintligt framtagen grundtjänst ange ett nytt billigare pris. Ange ert pris per respondent i sek exklusive moms. Grundpris per enkät vid uppskalning, sammanlagd beställning respondenter: respondenter: fler än respondenter: Extrafrågor Om beställarna önskar fler extrafrågor utöver de tre ingående bonusfrågorna ska Leverantören kunna erbjuda detta. Det kan exempelvis vara ytterligare frågor eller specifika frågor på lägre nivå (som skolnivå). Dessa frågor hanteras och sammanställs av GR utifrån varje kommuns önskemål. Ange ert pris per respondent i sek exklusive moms. Kostnad per respondent per extrafråga: Tilläggstjänster Kommunerna har möjlighet att välja pappersenkät för grupper utanför grundpaketet. I de fall kommuner önskar översättning till språk som inte ingår i grundpaketet ska de ha möjlighet till detta. Ange ert pris per respondent i sek exklusive moms. Kostnad per respondent och pappersenkät: 10

11 Kostnad för översättning av enkäter per språk utöver grundpaketet: Fler tjänster Kommunerna har möjlighet att genom GR avropa ytterligare enkäter med andra frågebatterier. Ange ert pris per respondent i sek exklusive moms. Kostnad per respondent nytt frågebatteri: Pris per timme i sitt anbud redogöra för ett timpris som ska utgöra ett referenspris för situationer som kan uppstå där vi behöver någon form av extra konsultation som ligger utöver den ordinarie grundtjänsten. alltid informera Beställaren i de fall en extra timkostnad tillkommer för konsultation. Pris per timme exklusive moms: 11

12 4. GRUND FÖR TILLDELNING AV LEVERANTÖR Dnr: xx-xxxxxx Inte riktigt klara med hur kriterierna viktas, men har tänkt utvärdera utifrån Följande kriterier finns att välja på; - Metod att utföra uppdraget - Kvalitet på tjänstens utförande - Projektorganisationens kompetens och erfarenhet - Referensuppdrag, där Beställaren även kan förbehålla sig rätten att utse egna referenser - Kapacitet - Social hänsyn - Anpassade undersökningar till speciella målgrupper - Administrativa funktioner anpassade enligt standarden WCAG Pris för uppdraget - Leverans- och genomförandetid - Tidsåtgång Följande utvärderingskriterier har valts; Kvalitet på tjänstens utförande och Referensuppdrag. Som meriterande har Social hänsyn valts. Den 1 februari 2015 kommer det färdiga FKU skickas ut. 4.1 GRUND FÖR TILLDELNING AV LEVERANTÖR Grund för tilldelning av leverantör följer Ramavtalet Beställningsförfarande. Det anbud som uppfyller ställda krav och är det ekonomiskt mest fördelaktiga utifrån angivna kriterier kommer att antas. Inskickade anbud kommer att bedömas enligt poängmall Kvalitet på tjänstens utförande, Referensuppdrag Utvärdering kommer att ske genom referensgivarnas bedömning av Leverantörens förmåga att leverera med kvalitet. Leverantören har möjlighet att ange tre referenser på tidigare utförda uppdrag. De angivna referensgivarna bedömer Leverantörens förmåga att leverera med kvalitet. Upphandlingsbolaget kommer via den e-postadress som Leverantören angivit att skicka nedanstående frågor till referensgivaren. Leverantören ansvarar för att korrekt e-postadress till referensgivare anges och att denne är vidtalad och har möjlighet att besvara utvärderingen. E-post till referensgivare kommer att skickas ut under x månad. Referensgivarna bedömer Leverantörens förmåga att leverera med kvalitet genom att sätta poäng på frågorna. Poängskalan på referensgivarnas poäng är 0-5, där 5 är högsta poäng. Referensgivare har tio (10) arbetsdagar på sig att inkomma med ifylld utvärdering till Upphandlingsbolaget. Påminnelse kommer att skickas till referensgivare en (1) gång. Om utvärdering inte inkommer till Upphandlingsbolaget inom angiven tid kommer poängen på det aktuella referensuppdraget att ges 0 poäng. Upphandlingsbolaget fyller i den sammanlagda poängen från respektive referensgivare, maximalt 30 poäng, i nedanstående fält. Upphandlingsbolaget förbehåller sig rätten att byta en av referensgivarna mot egen utsedd sådan. Poängsättning 5 poäng: Synnerligen bra 4 poäng: Mycket bra 3 Bra poäng: 1 poäng: Kvalitetsbrister 0 poäng: Ej svar 2 poäng M indre bra Frågor som poängsätts 1. Leverantörens erfarenhet och kompetens för utförande av uppdraget. 2. Leverantören förståelse för uppdraget och förmåga att anpassa utförandet efter Beställarens önskemål och organisation. 3. Leverantörens förmåga att analysera och presentera resultatet av genomförda undersökningar på ett lättförståeligt sätt. 4. Leverantörens kommunikationsförmåga 5. Leverantörens förmåga att hålla sig till tidplan och uppsatta mål 6. Leverantörens sätt att hantera klagomål och rättelser i uppdraget. 7. Leverantörens arbetssätt och system främjar en hög svarsfrekvens. 8. Skulle ni rekommendera Leverantören? (besvaras med siffra 1-5) 12

13 Sammanlagd poäng från referensgivare med högst poäng. (Linjär skala) 0,00-40,00 Poäng Sammanlagd poäng från referensgivare med näst högst poäng. (Linjär skala) 0,00-40,00 Poäng Social hänsyn Inom GR och dess medlemskommuner pågår ett intensivt arbete med att få in personer som står långt ifrån arbetsmarknaden in på densamma, samtidigt som ett förebyggande arbete för att motverka utanförskap sker inom utbildningsverksamheten. Den Leverantör som kan uppfylla Social hänsyn kommer således att ges en konkurrensfördel i utvärderingen. Tillsammans med UHB specificera på vilket sätt och i vilken omfattning Social hänsyn efterfrågas. Exempelvis kan det vara AVA, allmän visstidsanställning, lärlingsplatser, praktikplatser, med mera Hur prövning och utvärdering går till Från Ramavtalet: Prövning och utvärdering av anbud sker i följande steg: 1. Formell kontroll, kontroll att begärd dokumentation lämnats 2. Kvalificering, kontroll att Leverantören uppfyller ställda kvalificeringskrav 3. Utvärdering av anbud 4. Den Leverantör som uppfyller kvalificeringskraven och som efter utvärdering har det lägsta jämförelsepriset och därmed anses vara mest ekonomiskt fördelaktiga kommer att antas Utvärderingsmodell Från Ramavtalet: Utvärdering sker med Uppräkningstalsmodellen i %. Uppräkningstalsmodellen utgår från varje Leverantörs anbudspris och räknar upp detta med ett kvalitetsbristtillägg. Resultatet blir ett jämförelsepris där det anbud med lägst jämförelsepris är det anbud som anses vara ekonomiskt mest fördelaktigt. Modellen bygger på att uppnådd viktad poäng jämförs med maximal viktad poäng och skillnaden är kvalitetsbristen. Varje procent kvalitetsbrist räknas sedan upp med ett s.k. uppräkningstal. Uppräkningstalet multiplicerat med kvalitetsbristen ger det kvalitetsbristtillägg som anbudspriset räknas upp med. Uppräkningstalet avgör hur mycket anbudspriset räknas upp per procent konstaterad kvalitetsbrist. - Maximal viktad poäng 30 - Uppräkningstal 50 % (0,5) 13

14 Bilaga 1 Tidigare rapport Exempel med och utan NKI-frågor. Bilaga 2 Exempel tidplan Tidplanen löper från september året innan undersökningen genomförs till juni samma år undersökningen genomförs. Exakt tidplan sätts i september tillsammans med Leverantör och kommunrepresentanter. Leverantören förväntas att delta i samtliga arbetsgruppsmöten om inget annat gemensamt bestäms, samt på två möten i Kvalitétsnätverket. Mötena i arbetsgruppen läggs med fördel samma dag som de i Kvalitétsnätverket. september oktober oktober november november november Möte i Kvalitétsnätverket, Leverantör deltar inte Möte 1 i arbetsgruppen, Leverantör deltar GR förser Leverantör med namn och kontaktuppgifter till kommunrepresentanter Möte i Kvalitétsnätverket, Leverantör deltar. Möte 2 i arbetsgrupp. Leverantör mailar information till kommunrepresentanter GR tillser att Leverantör får information gällande kontaktuppgifter (skola, skolor, namn, mail, telefon) för genomförandeansvariga och kontaktpersoner omfattning o uppskalning o tilläggs- och bonusfrågor o översättning av enkäter till vårdnadshavare Kommunrepresentanter informerar samtliga genomförandeansvariga och kontaktpersoner om undersökningens genomförande november december januari januari januari februari februari Sista datum då information publiceras om enkätens administration (tidplan och arbetsbeskrivning), Frågor-och-svar samt lärarinstruktion på hemsida. Leverantör gör ett testutskick för att validera mailadresserna till kontaktpersonerna. Möte i Kvalitétsnätverket inför datainsamling, Leverantör deltar vid behov Möte 3 i arbetsgruppen, Leverantör deltar vid behov Sista datum då kommunrepresentanter genom GR levererar elevantal för respektive klass till Leverantör adresser till de förskolor som ska få kortutskick Sista datum då samtliga kontaktpersoner på skolorna ska ha fått tillgång till informationsmaterial och inloggningsuppgifter. Vid behov möte 4 i arbetsgruppen, Leverantör deltar eventuellt 14

15 februari-mars Datainsamling (elevenkäten är öppen) Påminnelse inklusive svarsfrekvens skickas ut till kontaktpersoner och kommunrepresentant. Leverantör ska i detta vara tydlig med att kommunerna behöver kontrollera och agera om svarsfrekvensen är noll procent. Påminnelse sker varje måndag i undersökningsperioden. februari Sista datum för kommunrepresentanter att göra kompletteringar/ändringar i beställningen (endast revideringar/rättelser i urvalet såsom elevantal och klasser/grupper som kommit med, men som inte ingår, det vill säga inte gällande beställningen i stort) mars/april april april maj/juni Möte i Kvalitétsnätverket Inför leverans Resultat tillgängliggörs via server 1. En rådatafil på individnivå med samtliga data för samtliga samverkande kommuner (till GR) samt en rådatafil på individnivå med aktuell data per kommun (till kommunerna) 2. En automatgenererad rapport med möjlighet att jämföra helhet per årskursenkät mellan och tillsammans med vardera skolenhet/kommun/förvaltning. Analysens innehåll och upplägg ska diskuteras med GR och förutsätter att Leverantören är aktiv och för en dialog med Beställaren. Analysen ska bland annat innehålla identifiering av utvecklingsområden, åtgärdsförslag och jämförelse, ihopvägning av frågeområden etc. 3. En tabell med en enklare graf på område- och skolnivå för vardera kommun. GR skickar ut ett pressmeddelande och resultatet (GR-rapporten) publiceras på GR:s hemsida. Möte i Kvalitétsnätverket resultat och utvärdering presenteras Bilaga 3 Frågor ställda föregående år Sammanställning av frågor från föregående års undersökningar. Bilaga 4 Avtalsutkast Exempel på avtalstext mellan Anbudsgivaren och Göteborgsregionens kommunalförbund. Avtalet kan komma att justeras inför avtalsskrivning. Avtalsparter Beställare: Göteborgsregionens kommunalförbund (GR) Postadress: Box 5073, GÖTEBORG Organisationsnummer: Telefonnummer: Webb: Kontaktperson för detta avtal: Kontaktpersons telefonnummer: Kontaktpersons e-postadress: Anbudsgivare: Postadress: 15

16 Organisationsnummer: Telefonnummer: Webb: Kontaktperson för detta avtal: Kontaktpersons telefonnummer: Kontaktpersons e-postadress: Uppdrag / Syfte och bakgrund I enlighet med Ramavtal gällande Marknads- och Opinionsundersökningar har förnyad konkurrensutsättning skett, varefter Anbudsgivaren tilldelats uppdraget. Lagar / Krav Lagar: Anbudsgivare och Leverantör ska följa samtliga för denna konkurrensutsättning relevanta direktiv, förordningar, lagar och andra bestämmelser. Övriga krav: Underlaget för konkurrensutsättningen som Anbudsgivaren lämnade in ska fungera som bilaga till detta avtal och utgör del av detta avtal. Alla ändringar i avtalet ska ske skriftligen och i överenskommelse mellan parterna. Anbudsgivaren ansvarar för att teckna vederbörliga avtal med Leverantör som Anbudsgivaren uppfyller, så att Leverantör kan uppfylla de krav som är nödvändiga för vilka Anbudsgivaren förbinder sig. Anbudsgivare äger ej rätt att byta Leverantör under avtalsperioden annat än i samråd med GR. Pris och betalningsvillkor Priserna fastställs enligt följande: [i enlighet med angivna anbud] Betalning sker 30 dagar efter det att fakturan inkommit till GR. Fakturering sker månadsvis efter varje avslutad månad. Vid försenad betalning utgår dröjsmålsränta enligt gällande räntelag. Fakturerings- och expeditionsavgifter får ej påläggas försenade betalningar. På fakturan ska anges: - Belopp per kommun - Anbudsgivarens namn och organisationsnummer - Produkt (specificerat) - Beställningsnummer, namn på kontaktperson, avdelning och mottagaradress. Faktura som inte innehåller ovanstående kan komma att returneras till Anbudsgivaren. Anbudsgivaren ansvarar själv för avtal med Leverantören. GR äger rätt att genom kontroll förvissa sig om att arbetet som anges i faktura motsvaras av utfört arbete. Prisjustering: Prisändringar eller justeringar förekommer inte under avtalsperioden. 16

17 Transport- och leveransvillkor Leveransen ska ske efter de villkor och ramar som fastställs i underlaget. Övriga detaljer diskuteras mellan parterna. Garantier/Avrop Garantier: Anbudsgivaren garanterar att genomföra leveransen med hög kvalitet och i enlighet med inlämnat underlag. Avrop: Avrop efter första leverans sker i dialog mellan GR och Leverantören och ska bekräftas skriftligt om endera parten kräver detta. Avtalsuppföljning Leverantör och anbudsgivare förväntas på begäran, skriftligt eller på annat sätt, delta i avtalsuppföljning som initieras av GR. Avtalstid, förlängningar och uppsägningar Avtalet är på 18 månader med möjlighet till en av GR initierad förlängning ytterligare 24 månader, dock 12 månader i taget. GR meddelar senast 60 dagar innan nytt avtalsår om man vill förlänga avtalet. Anbudsgivaren och den angivna Leverantören förbinder sig att delta i hela perioden. Om GR inte meddelar något, upphör avtalet när första avtalsperioden utgår. Om GR meddelar fortsättning med för kort varsel, äger anbudsgivaren rätt att utan risk för skadestånd tacka nej till förlängning. Övrigt Anbudsgivare får ej utan GRs skriftliga medgivande överlåta, upplåta eller pantsätta rättigheter eller skyldigheter enligt avtal. Part är berättigad att säga upp avtal till omedelbart upphörande om den andra parten bryter mot sina förpliktelser och ej vidtar rättelse inom en månad från skriftlig anmaning. Som väsentligt avtalsbrott räknas bl a att part inte fullgör sina skyldigheter vad gäller skatter och avgifter. Sådant avtalsbrott från parts sida, som medför avtalets upphörande i förtid, ger den andra rätt till ersättning för den skada part har åsamkats. Parterna ska vara befriade från att fullgöra skyldighet enligt avtal om utförande hindras till följd av händelser utanför partens kontroll och som inte hade kunnat förutses. Till händelser utanför anbudsgivarens kontroll ska inte räknas strejk, blockad, lockout eller annan arbetskonflikt som beror på att anbudsgivaren inte följer på marknaden gängse tillämpade regler och principer. Anbudsgivaren ska visa att konflikt inte beror på anbudsgivaren. Part är skyldig att omgående skriftligen underrätta andra parten i händelse av nyss nämnt slag, som hindrar parts fullgörande av avtalet. Parten är skyldig att genast utföra åligganden enligt avtal när händelsen av nu nämnt slag upphör. Tvist 17

18 Tvist avseende tolkningen av detta avtal och till avtalet hänförliga rättsförhållanden ska avgöras i allmän domstol med Göteborgs tingsrätt som första instans. Datering och underskrifter Detta kontrakt har upprättats i två likalydande exemplar, varav vardera parten tagit var sitt. Göteborg Helena Söderbäck Förbundsdirektör Göteborgsregionens kommunalförbund Göteborg för Anbudsgivaren Bilaga 5 Förteckning över bilagor som ska bifogas anbudet 1. Namn på fil med bifogat CV projektledare. 2. Namn på fil med bifogat CV statistiker. 3. Namn på fil med övriga i projektgruppen. 4. Beskrivning av de vetenskapliga metoder som används idag i undersökningar och analysmodeller. 5. Plan för hur arbetet med hög svarsfrekvens kan gå till. 6. Beskrivning av hur enkäten kan målgruppsanpassas. 7. Exempel på bortfallsanalys. 8. Beskrivning av den logistiska processen, organisationsstrukturen, samt hantering av process. 9. Beskrivning av hur kvalitén under datainsamlingen kan säkerställas. 18

Se bilaga 1. Prislista. Priserna som anges är takpris och Leverantören ska kunna offerera nya system under förutsättning att Cisco producerar dessa.

Se bilaga 1. Prislista. Priserna som anges är takpris och Leverantören ska kunna offerera nya system under förutsättning att Cisco producerar dessa. 1 Ramavtal Detta ramavtal med dnr har träffats mellan Domstolsverket med organisationsnummer 202100-2742 och Företagsnamn med organisationsnummer Organisationsnummer. 2 Omfattning Ramavtalet omfattar Cisco

Läs mer

Avtal distribution m.m. av trycksaker. Box 27215 102 53 Stockholm

Avtal distribution m.m. av trycksaker. Box 27215 102 53 Stockholm AVTALSUTKAST Dnr Adm 2008/70 Bilaga 1 Avtal distribution m.m. av trycksaker 1. Avtalsparter Statens kulturråd Box 27215 102 53 Stockholm Organisationsnummer 202100-1280 Distributören Organisationsnummer

Läs mer

Bilaga 3. Ramavtal SMHI och XXXXX

Bilaga 3. Ramavtal SMHI och XXXXX Bilaga 3 Ramavtal SMHI och XXXXX Innehållsförteckning 1 Parter... 1 2 Avtalets omfattning... 1 3 Avtalstid - Förlängning... 1 4 Avtalshandlingar... 1 5 Överlåtelse av avtalet... 1 6 Leverantörens åtaganden...

Läs mer

1 Kortfattad introduktion till området och avropsprocessen Beskrivning av området Beskrivning av avropsprocessen 3

1 Kortfattad introduktion till området och avropsprocessen Beskrivning av området Beskrivning av avropsprocessen 3 Datum 2011-09-30 Kvalificering avseende kvalitativa undersökningar, bilaga 1d till förfrågningsunderlag för upphandling av ramavtal avseende konsulter för utredningar, undersökningar och analyser Dnr 11-8652

Läs mer

Inledande text UPPHANDLING AV REKLAMBYRÅTJÄNSTER

Inledande text UPPHANDLING AV REKLAMBYRÅTJÄNSTER Inledande text UPPHANDLING AV REKLAMBYRÅTJÄNSTER Kommunförbundet Västernorrland inbjuder leverantörer att lämna anbud för upphandling av reklambyråtjänster i enlighet med angivna förutsättningar i detta

Läs mer

Försäljningsrätter till bussreklam i Sörmlands län. Kontraktsvillkor

Försäljningsrätter till bussreklam i Sörmlands län. Kontraktsvillkor Offertunderlagets bilaga 3 2014-04-17 Försäljningsrätter till bussreklam i Sörmlands län Kontraktsvillkor KONTRAKT rörande försäljningsrätter till bussreklam i Sörmlands län 1. Köpare Myndigheten Postadress

Läs mer

2004-12-01. Härmed inbjuds Ni att lämna anbud enligt nedan angivna förutsättningar.

2004-12-01. Härmed inbjuds Ni att lämna anbud enligt nedan angivna förutsättningar. 2004-12-01 Dnr 0411-0798-STAB-23 Anbudsinbjudan avseende Arbetsgivarverkets upphandling av konsultstöd för grafisk formgivning Arbetsgivarverket har för avsikt att i enlighet med 6 kap. lagen (1992:1528)

Läs mer

Avrop från ramavtal med förnyad konkurrensutsättning

Avrop från ramavtal med förnyad konkurrensutsättning 1 (7) Landstingsstyrelsens förvaltning SLL Juridik och upphandling INSTRUKTION VID FÖRNYAD Avrop från ramavtal med förnyad konkurrensutsättning Denna checklista och instruktion har tagits fram för att

Läs mer

Avtalsvillkor massage, bilaga 2

Avtalsvillkor massage, bilaga 2 Datum: 2011-11-28 1 (5) Avtalsvillkor massage, bilaga 2 Skolinspektionen. Box 23069. 104 35 Stockholm. Telefon växel: 08-586 080 00, www.skolinspektionen.se 2 (5) Beställare: Leverantör (fylls i av leverantör):

Läs mer

Upphandling av undersökningar av miljögifter och metaller i fisk

Upphandling av undersökningar av miljögifter och metaller i fisk LOGGO AVTAL Upphandling av undersökningar av miljögifter och metaller i fisk Avtal 1. ALLMÄNT 1.1. Avtalsparter Detta avtal upprättas av?? vattenvårdsförbund. Beställare?? vattenvårdsförbund Adress:??

Läs mer

2. Uppgift om upphandlande enhet och beställare

2. Uppgift om upphandlande enhet och beställare ANBUDSFÖRFRÅGAN ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER 1. Recipientkontrollprogram för Lagans Vattenråd 1.1 Allmänt Lagans Vattenråd inbjuder er härmed att inkomma med anbud på avseende recipientkontrollundersökningar

Läs mer

2 Krav på leverantör Stöd- och tilläggstjänster, Företagshälsan NLL. Dnr: Ansvarig: Josefine Barsk

2 Krav på leverantör Stöd- och tilläggstjänster, Företagshälsan NLL. Dnr: Ansvarig: Josefine Barsk 2 Krav på leverantör 2014 Stöd- och tilläggstjänster, Ansvarig: Josefine Barsk 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 KRAV PÅ LEVERANTÖR 4 1.1 INTYG OCH BEVIS ANGÅENDE LEVERANTÖR 4 1.2 LEVERANTÖRENS EKONOMISKA STÄLLNING

Läs mer

Ramavtal avseende tillhandahållande av statistik om offentliga upphandlingar m.m. ur databaser.

Ramavtal avseende tillhandahållande av statistik om offentliga upphandlingar m.m. ur databaser. KKV1000, v1.1, 2010-05-05 BILAGA 3 - AVTALSUTKAST 2011-11-08 Dnr 576/2011 1 (6) Ramavtal avseende tillhandahållande av statistik om offentliga upphandlingar m.m. ur databaser. 1. Parter Mellan Konkurrensverket

Läs mer

Avropsförfrågan/anbudsformulär. Gismo med GeoPanelen till Tyresö kommun

Avropsförfrågan/anbudsformulär. Gismo med GeoPanelen till Tyresö kommun 1 (10) Avropsförfrågan/anbudsformulär Gismo med GeoPanelen till Tyresö kommun 2 (10) Innehåll 1 Anbudsförfrågan... 3 2 Anbudsformulär... 5 3 Leveransavtal... 7 4 Tillägg... 10 3 (10) 1 ANBUDSFÖRFRÅGAN

Läs mer

1 KOMMERSIELLA VILLKOR (utkast till beställning/avtal)

1 KOMMERSIELLA VILLKOR (utkast till beställning/avtal) 1 KOMMERSIELLA VILLKOR (utkast till beställning/avtal) Nedanstående avtal har tecknats mellan följande parter Kommunen Drottninggatan 32 651 84 Karlstad Org.nr 212000-1850 Leverantören Företagsnamn Adress

Läs mer

Mellan nedanstående parter, kommunen och leverantören har följande avtal träffats.

Mellan nedanstående parter, kommunen och leverantören har följande avtal träffats. 1 Uppdragets omfattning Leverantören [ ]ska utföra utbildningssamordning till kunden enligt detta avtal, förfrågningsunderlaget samt leverantörens anbud. Kunden garanterar inga angivna volymer under avtalsperioden.

Läs mer

AB FAMILJEBOSTÄDER BILAGA 2 - PM FÖR ANBUDSGIVARE AVSEENDE VENTILATIONSKONSULTTJÄNSTER STOCKHOLM

AB FAMILJEBOSTÄDER BILAGA 2 - PM FÖR ANBUDSGIVARE AVSEENDE VENTILATIONSKONSULTTJÄNSTER STOCKHOLM AB FAMILJEBOSTÄDER BILAGA 2 - PM FÖR ANBUDSGIVARE AVSEENDE STOCKHOLM 2011-07-08 INLEDNING Detta dokument kompletterar bilaga 1- Administrativa föreskrifter avseende Ventilationskonsulttjänster, och anger

Läs mer

AVTAL INREDNINGSARKITEKTTJÄNSTER. Parter. Malmö högskola och Leverantör. Kontaktperson

AVTAL INREDNINGSARKITEKTTJÄNSTER. Parter. Malmö högskola och Leverantör. Kontaktperson / Gemensam förvaltning Violeta Gamalan / Upphandlare INREDNINGSARKITEKT- TJÄNSTER Bilaga 1 (FFU) AVTALSMALL LEVERANTÖR Mahr 24-2011/519 AVTAL INREDNINGSARKITEKTTJÄNSTER Parter och Kontaktpersoner Leveransfrågor

Läs mer

Stockholms läns landsting Ramavtal gällande projekterande konsulter El, Allmäntele och Fastighetsnät för informationsöverföring

Stockholms läns landsting Ramavtal gällande projekterande konsulter El, Allmäntele och Fastighetsnät för informationsöverföring 1(5) Stockholms läns landsting Ramavtal gällande projekterande konsulter El, Allmäntele och Fastighetsnät för informationsöverföring Konsult Ramböll Sverige AB (org.nr: 556133-0506) Krukmakargatan 21 104

Läs mer

De i upphandlingen angivna kvantiteterna är beställarens ungefärliga behov kan variera och således över- eller underskridas.

De i upphandlingen angivna kvantiteterna är beställarens ungefärliga behov kan variera och således över- eller underskridas. 1 Parter Mellan nedanstående parter, leverantör och beställare, har följande avtal träffats. Leverantör: Företagsnamn, Organisationsnummer Leverantörens kontaktperson Avtalsfrågor: Beställaren: Örnsköldsviks

Läs mer

Checklista för upphandling Internetbaserade stöd- och behandlingsprogram

Checklista för upphandling Internetbaserade stöd- och behandlingsprogram 2015-02-12 1 (5) Fredrik Söderlind Anna Östbom Checklista för upphandling Internetbaserade stöd- och behandlingsprogram Hur ser den interna organisationen och kompetensen ut? När en upphandling ska genomföras

Läs mer

AVTAL. Ramavtal Möbler

AVTAL. Ramavtal Möbler Sidan 1 av 5 AVTAL Ramavtal 73-03 Möbler 1 Parter Mellan Brio Lek & Lär, nedan kallad leverantören, och Gotlands kommun, 621 81 VISBY, nedan kallad köparen, har följande avtal träffats. 2 Omfattning Successiva

Läs mer

Förfrågningsunderlag, upphandling

Förfrågningsunderlag, upphandling Förfrågningsunderlag, upphandling Kartläggning gällande civilsamhället 1. Inledning Social Ekonomi Övre Norrland, som hädanefter benämns som SEÖN, inbjuder härmed till en upphandling av kartläggning gällande

Läs mer

RAMAVTAL AVSEENDE JURISTTJÄNSTER

RAMAVTAL AVSEENDE JURISTTJÄNSTER Upphandling av ramavtal avseende juristtjänster 1 Mellan Post- och telestyrelsen org nr 202100-4359 (nedan kallad PTS) och NN org nr (nedan kallad Konsultföretaget) har träffats RAMAVTAL AVSEENDE JURISTTJÄNSTER

Läs mer

AB FAMILJEBOSTÄDER BILAGA 2 - PM FÖR ANBUDSGIVARE AVSEENDE VVS- KONSULTTJÄNSTER STOCKHOLM

AB FAMILJEBOSTÄDER BILAGA 2 - PM FÖR ANBUDSGIVARE AVSEENDE VVS- KONSULTTJÄNSTER STOCKHOLM AB FAMILJEBOSTÄDER BILAGA 2 - PM FÖR ANBUDSGIVARE AVSEENDE VVS- STOCKHOLM 2011-07-08 INLEDNING Detta dokument kompletterar bilaga 1- Administrativa föreskrifter avseende VVS-konsulttjänster, och anger

Läs mer

AVTAL Bilaga 1. Leverantörens prislista. 1 Parter Beställare: Katrineholms kommun Katrineholm

AVTAL Bilaga 1. Leverantörens prislista. 1 Parter Beställare: Katrineholms kommun Katrineholm AVTAL Bilaga 1. Leverantörens prislista. 1 Parter Beställare: 641 80 Katrineholm Katrineholms Fastighets AB, KFAB OCH Katrineholms Industrihus AB, KIAB Box 7 641 21 KATRINEHOLM Västra Sörmlands Räddningstjänst

Läs mer

11. Delområde I. Kravspecifikation Arbete på timbasis

11. Delområde I. Kravspecifikation Arbete på timbasis Förfrågningsunderlag - Upphandlarversion 2014-04-17 Upphandlande organisation Upphandling Region Skåne, Koncerninköp Förvaltning och rekreationsverksamhet för Stiftelsen Skånska Landskap Sofie Arebom 1400496

Läs mer

RAMAVTAL FÖR JURIDISKA TJÄNSTER

RAMAVTAL FÖR JURIDISKA TJÄNSTER Diarienummer 2015/136 RAMAVTAL FÖR JURIDISKA TJÄNSTER Detta ramavtal, ( Ramavtalet ), har träffats mellan Tredje AP-fonden, ( AP3 ) och [firma leverantör] ( Juristbyrån ). 1. Bakgrund 1.1 AP3 har genomfört

Läs mer

FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG

FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG Projektledare för projektet: Marknadsetablering Spel & Gamification Boost en förstärkning under 2017 för tydligare positionering FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG Omfattningen av beställarens behov

Läs mer

Ramavtal Växtservice SMHI - XXX

Ramavtal Växtservice SMHI - XXX Bilaga 2 Ramavtal Växtservice SMHI - XXX Innehållsförteckning 1 Parter... 1 2 Avtalets omfattning... 1 3 Avtalstid - Förlängning... 1 4 Avtalshandlingar... 1 5 Överlåtelse av avtalet... 1 6 Leverantörens

Läs mer

Upphandling av leverans av matlådor till brukare inom den öppna hemtjänsten inom Norrmalms stadsdelsnämndsområde:

Upphandling av leverans av matlådor till brukare inom den öppna hemtjänsten inom Norrmalms stadsdelsnämndsområde: Norrmalms stadsdelsförvaltning Tjänsteutlåtande Dnr 2.2.2.-633/2015 Sida 1 (3) 2016-01-11 Upphandling av leverans av matlådor till brukare inom den öppna hemtjänsten inom Norrmalms stadsdelsnämndsområde:

Läs mer

AVTAL AVSEENDE TRYCK OCH DISTRIBUTION AV INFORMATIONSTIDNING ( Avtal )

AVTAL AVSEENDE TRYCK OCH DISTRIBUTION AV INFORMATIONSTIDNING ( Avtal ) Bilaga 2 1 Mellan Hallandstrafiken AB, org. nr 556225-2998, Box 269, 311 23 Falkenberg ( Hallandstrafiken ) och [ ], org. nr [ ], [adress] ( Leverantören ) har denna dag ingåtts nedanstående AVTAL AVSEENDE

Läs mer

RAMAVTAL Hyra av mobila toaletter med service och tillbehör

RAMAVTAL Hyra av mobila toaletter med service och tillbehör FMV-2807-14 1(6) RAMAVTAL Hyra av mobila toaletter med service och tillbehör Denna dag har följande avtal ( avtalet ) träffats mellan A. Försvarets materielverk org. nr 202100-0340 115 80 Stockholm (lokalt

Läs mer

ANBUDSFÖRFRÅGAN. Ni inbjuds inkomma med anbud på" Ramavtal avseende uppdrag som receptionist/ kundtjänstmedarbetare till Ängelholms kommun.

ANBUDSFÖRFRÅGAN. Ni inbjuds inkomma med anbud på Ramavtal avseende uppdrag som receptionist/ kundtjänstmedarbetare till Ängelholms kommun. ÄNGELHOLMS ANBUDSFÖRFRÅGAN Ni inbjuds inkomma med anbud på" Ramavtal avseende uppdrag som receptionist/ kundtjänstmedarbetare till Ängelholms kommun." Köpare Ängelholms kommun, org.nr 212000-0977 Sista

Läs mer

Avtalsform Rangordnat avtal Namn Tekniska konsulttjänster område 31

Avtalsform Rangordnat avtal Namn Tekniska konsulttjänster område 31 Nacka kommun Utvärdering Lägsta pris Helt anbud Avtalsform Rangordnat avtal Namn Tekniska konsulttjänster område 31 Diarie KFKS 2013/505-052 Upphandlare Cecilia Tennfors Detta dokument är en kopia på upphandlingens

Läs mer

Upphandling av arkitekttjänster. Diarienr 09-189

Upphandling av arkitekttjänster. Diarienr 09-189 Upphandling av arkitekttjänster Diarienr 09-189 Innehåll 1 Om PTS... 3 2 Bakgrund och syfte... 3 3 Ekonomisk kapacitet och intyg... 3 3.1 Registreringsbevis... 3 3.2 Skattekontroll... 3 3.3 Sanningsförsäkran...

Läs mer

Årlig besiktning, service- och reparationer av kylanläggningar Tobias Hägglund Datum för avtalets tecknande t.o.

Årlig besiktning, service- och reparationer av kylanläggningar Tobias Hägglund Datum för avtalets tecknande t.o. KOMMUNLEDNINGSKONTORET Dnr KSN-2014-0489 Avtal nr Benämning RAMAVTAL Årlig besiktning, service- och reparationer av kylanläggningar Datum 2015- - Handläggare/Upphandlare Avtalsperiod Tobias Hägglund Datum

Läs mer

Upphandlingen omfattar kommunerna Dals-Ed, Säffle och Åmål samt de kommunala bolagen Bengtsforshus och Edshus.

Upphandlingen omfattar kommunerna Dals-Ed, Säffle och Åmål samt de kommunala bolagen Bengtsforshus och Edshus. 1 Parter Leverantör: Företagsnamn Organisationsnummer Beställaren: Organisation: Organisationsnummer: Mellan ovanstående leverantör och beställare har följande avtal träffats. 2 Omfattning Dalslandskommunerna

Läs mer

MA-Skåne Datum 2008-04-16 1 (6) Diarienr MA/070287-10

MA-Skåne Datum 2008-04-16 1 (6) Diarienr MA/070287-10 MA-Skåne Datum 2008-04-16 1 (6) Diarienr MA/070287-10 Avtal: Konsulter inom Miljöområdet för Region Skånes verksamheter. Nr: MA/070287-10 1. Avtalsparter Leverantör: SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut

Läs mer

11 januari 2017 Sista anbudsdag: Referens: SBF HÖ

11 januari 2017 Sista anbudsdag: Referens: SBF HÖ Direktupphandling 11 januari 2017 Sista anbudsdag: 2017-01-17 Referens: SBF HÖ 2016-11-30 Kartsystem - GIS tjänster Tingsryds kommun inbjuder Er att lämna anbud på rubricerad direktupphandling i enlighet

Läs mer

Förfrågningsunderlag Kompetensutvecklingsinsatser i form av utbildning för ESF projektet KUL PÅ LIMHAMN

Förfrågningsunderlag Kompetensutvecklingsinsatser i form av utbildning för ESF projektet KUL PÅ LIMHAMN Förfrågningsunderlag Kompetensutvecklingsinsatser i form av utbildning för ESF projektet KUL PÅ LIMHAMN 1. UPPHANDLINGSFORMALIA 1.1 Upphandlande myndighet PÅ Limhamns Ekonomiska förening. 1.2 Upphandlingsform

Läs mer

Förfrågningsunderlag Föredragshållare till Seminarium för ESF projektet KUL PÅ LIMHAMN

Förfrågningsunderlag Föredragshållare till Seminarium för ESF projektet KUL PÅ LIMHAMN Förfrågningsunderlag Föredragshållare till Seminarium för ESF projektet KUL PÅ LIMHAMN 1. UPPHANDLINGSFORMALIA 1.1 Upphandlande myndighet PÅ Limhamns Ekonomiska förening. 1.2 Upphandlingsform Förenklad

Läs mer

3. Stöd vid riskbruk, missbruk och beroende av alkohol och andra droger

3. Stöd vid riskbruk, missbruk och beroende av alkohol och andra droger Förfrågningsunderlag 2012-05-31 Upphandlingsansvarig Solna Stad Upphandling Företagshälsovård Christina Kalnas 2012:28 Sista anbudsdag: 2012-07-03 Symbolförklaring: Texten/frågan innehåller krav som måste

Läs mer

Ramavtal om resebyråtjänster till Högskolan Dalarna

Ramavtal om resebyråtjänster till Högskolan Dalarna 1(10) Ramavtal om resebyråtjänster till Högskolan Dalarna 2(10) 1 Ramavtal Detta ramavtal är upprättat efter upphandling med ärendenummer DUC 2014/506/50 Ramavtalet har träffats mellan nedanstående parter

Läs mer

Ramavtal avseende tillhandahållande av information om vårdcentraler

Ramavtal avseende tillhandahållande av information om vårdcentraler KKV1000, v1.2, 2011-02-05 BILAGA 3 - AVTALSUTKAST 2014-08-13 Dnr 540 /2014 1 (6) Ramavtal avseende tillhandahållande av information om vårdcentraler 1. Parter Mellan Konkurrensverket med organisationsnummer

Läs mer

AVTAL OM INKASSOTJÄNSTER

AVTAL OM INKASSOTJÄNSTER 1 Mellan Post- och telestyrelsen org nr 202100-4359 (nedan PTS) och org nr. (nedan Leverantören) har träffats AVTAL OM INKASSOTJÄNSTER Leverantören förbinder sig att utföra betalnings- och inkassotjänster

Läs mer

MALL UPPHANDLINGSKONTRAKT IT-konsulttjänster 2014 Avtalsområde XXX

MALL UPPHANDLINGSKONTRAKT IT-konsulttjänster 2014 Avtalsområde XXX MALL UPPHANDLINGSKONTRAKT IT-konsulttjänster 2014 Avtalsområde XXX 2014-04-17 14LS543 2(9) 5 Innehåll 1. KONTRAKTSPARTER OCH KONTAKTPERSONER... 3 1.1. Kontraktsparter... 3 1.2. Kontaktpersoner... 3 2.

Läs mer

Kommersiella villkor m.m.

Kommersiella villkor m.m. Kommersiella villkor m.m. Priser (vid avrop) Tjänsterna är prissatta per timme med ett angivet takpris som inte får överskridas. Debitering ska baseras på faktiska förhållanden. Endast utförda arbetsuppgifter

Läs mer

Datum Uppdaterat dokument!

Datum Uppdaterat dokument! Datum 2011-11-02 Uppdaterat dokument! Kvalificering avseende kvantitativa undersökningar, bilaga 1c till förfrågningsunderlag för upphandling av ramavtal avseende konsulter för utredningar, undersökningar

Läs mer

Energikonsult för livsmedelsbutiker i Dalafjällen

Energikonsult för livsmedelsbutiker i Dalafjällen OFFERTFÖRFRÅGAN 1(5) 2014-01-14 Dnr: 303-577-2014 Upphandling av Energikonsult för livsmedelsbutiker i Dalafjällen 1 INFORMATION OM UPPHANDLINGEN 1.1 Upphandlande myndighet Länsstyrelsen Dalarna, Näringslivsenheten

Läs mer

2. Kvalificering och obligatoriska krav

2. Kvalificering och obligatoriska krav Förfrågningsunderlag 2012-06-11 Upphandlingsansvarig Gotlands kommun Upphandling Företagshälsovårdstjänster Carina Westergren Larsson SF 2012/23 Sista anbudsdag: 2012-07-09 Symbolförklaring: Texten/frågan

Läs mer

Serviceavtal för Radioterminaler

Serviceavtal för Radioterminaler Sid. 1 (6) Serviceavtal för Radioterminaler BILAGA 4 - Avtalsförslag DNR: Sid. 2 (6) INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 Dokument i avtalet, tolkningsordning... 3 2 Parter... 3 3 Leveransens innehåll och omfattning...

Läs mer

Avtal. Parter: Avtal - Skor 2012 Backlunds. 1. Avtalsvillkor. Arbetsskor 2012-Backlunds Referensnr: Dnr 2012/96. Avtalets namn:

Avtal. Parter: Avtal - Skor 2012 Backlunds. 1. Avtalsvillkor. Arbetsskor 2012-Backlunds Referensnr: Dnr 2012/96. Avtalets namn: Avtal Avtalets namn: Upphandling: Startdatum: Arbetsskor 2012-Backlunds Referensnr: Dnr 2012/96 Arbetsskor 2012 Upph. ref.nr: Dnr 2012/96 2013-01-01 Slutdatum: 2014-12-31 Typ av avtal: Ramavtal Förlängning:

Läs mer

Checklista för upphandling Internetbaserade stöd- och behandlingsprogram

Checklista för upphandling Internetbaserade stöd- och behandlingsprogram 2016-04-28 1 (5) Fredrik Söderlind Anna Östbom Checklista för upphandling Internetbaserade stöd- och behandlingsprogram Hur ser den interna organisationen och kompetensen ut? När en upphandling ska genomföras

Läs mer

Bilaga 1 -Ramavtal RAMAVTAL UTBILDNING OMVÅRDNADSLYFTET

Bilaga 1 -Ramavtal RAMAVTAL UTBILDNING OMVÅRDNADSLYFTET RAMAVTAL UTBILDNING OMVÅRDNADSLYFTET 1 Ramavtal 1.1 Allmänt Staffanstorps kommun avser att från och med 1 januari 2013, genomföra ett brett upplagt utbildningspaket för utvald personal av kommunen, inom

Läs mer

Statens inköpscentral Vägledning Företagshälsovård

Statens inköpscentral Vägledning Företagshälsovård Vägledning Företagshälsovård 1 Förord vid Kammarkollegiet (nedan kallad ) har 2011 genomfört en ramavtalsupphandling inom ramavtalsområde Företagshälsovård. Ramavtal har tecknats inom nedanstående områden

Läs mer

Utvärdering - upphandling av ramavtal avseende IT-juristtjänster. Dnr Af 2012/ Ver 1.0

Utvärdering - upphandling av ramavtal avseende IT-juristtjänster. Dnr Af 2012/ Ver 1.0 Sida: 1 av 14 Utvärdering - upphandling av ramavtal avseende IT-juristtjänster Dnr Af 2012/060444 Ver 1.0 Sida: 2 av 14 1. Utvärdering upphandling av avtal avseende IT- juristtjänster...3 1.1 Allmän information...3

Läs mer

5. Utvärdering av anbud

5. Utvärdering av anbud Förfrågningsunderlag 2013-07-12 Upphandlande organisation Upphandling Socialstyrelsen Konsulter för utvärdering och uppföljning inom vård och omsorg Kristina Lundin 13/28 Sista anbudsdag: 2013-08-22 Symbolförklaring:

Läs mer

AVTAL. Ramavtal Möbler

AVTAL. Ramavtal Möbler Sidan 1 av 4 AVTAL Ramavtal 73-03 Möbler 1 Parter Mellan Tranås Skolmöbler AB, nedan kallad leverantören, och Gotlands kommun, 621 81 VISBY, nedan kallad köparen, har följande avtal träffats. 2 Omfattning

Läs mer

Härmed ingår SKL Kommentus Inköpscentral AB, nedan SKI och Kommunförbundet Skåne, nedan KFSK, avtal gällande projektledning av upphandling av:

Härmed ingår SKL Kommentus Inköpscentral AB, nedan SKI och Kommunförbundet Skåne, nedan KFSK, avtal gällande projektledning av upphandling av: Avtal gällande projektledning av upphandling av vård-, omsorgs- och behandlingsplatser m.m. mellan SKL Kommentus Inköpscentral, SKI och Kommunförbundet Skåne, KFSK. Härmed ingår SKL Kommentus Inköpscentral

Läs mer

Upphandling av teknisk konsult. Diarienr 09-190

Upphandling av teknisk konsult. Diarienr 09-190 Upphandling av teknisk konsult Diarienr 09-190 Innehåll 1 Om PTS... 3 2 Bakgrund och syfte... 3 3 Ekonomisk kapacitet och intyg... 3 3.1 Registreringsbevis... 3 3.2 Skattekontroll... 3 3.3 Sanningsförsäkran...

Läs mer

Härmed inbjuds ni att lämna anbud enligt nedan angivna förutsättningar.

Härmed inbjuds ni att lämna anbud enligt nedan angivna förutsättningar. KKV1000, v1.1, 2010-05-05 FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG 2011-11-28 Dnr 755/2011 1 (6) Förfrågningsunderlag, upphandling av elleverans till Konkurrensverkets lokaler på Torsgatan 11 i Stockholm 1. Inledning Härmed

Läs mer

1. Ändringar och tillägg. 2. Detta avtal inklusive bilagor. 3. Förfrågningsunderlaget inkl. ev. kompletteringar. 4. Anbudsgivarens anbud.

1. Ändringar och tillägg. 2. Detta avtal inklusive bilagor. 3. Förfrågningsunderlaget inkl. ev. kompletteringar. 4. Anbudsgivarens anbud. Stadsledningskontoret Juridiska avdelningen 1(5) BILAGA 1 Avtalsmall 1. Avtalstid Beräknad avtalstid är 2013-01-07 till 2015-01-06, med möjlighet för Landskrona stad att förlänga avtalet i ytterligare

Läs mer

AVTAL. 2. Definitioner Avtal detta avtalsdokument med tillhörande bilagor

AVTAL. 2. Definitioner Avtal detta avtalsdokument med tillhörande bilagor 1 (6) AVTAL Mellan Länsstyrelsen i Stockholms län, nedan kallad Beställaren (organisationsnummer 202100-2247) och xxxxxx, nedan kallad Leverantören (organisationsnummer xxxxxx-xxxx) har träffats följande

Läs mer

AVTAL OM TJÄNSTER FÖR AVYTTRING AV MÖBLER OCH KONTORSINREDNING

AVTAL OM TJÄNSTER FÖR AVYTTRING AV MÖBLER OCH KONTORSINREDNING Mellan Post- och telestyrelsen organisationsnummer 202100-4359 (nedan kallad PTS) och XXXX organisationsnummer xxxxxx-xxxx (nedan kallad Företaget) har träffats följande AVTAL OM TJÄNSTER FÖR AVYTTRING

Läs mer

RAMAVTAL Köp av korrektionsglas till insatsbåge för skyddsmaskglasögon 90 och skyddsglasögon 07 L

RAMAVTAL Köp av korrektionsglas till insatsbåge för skyddsmaskglasögon 90 och skyddsglasögon 07 L FMV-2801-14 1(7) BILAGA 1 UTKAST RAMAVTAL Köp av korrektionsglas till insatsbåge för skyddsmaskglasögon 90 och skyddsglasögon 07 L Denna dag har följande avtal ( avtalet ) träffats mellan A. Försvarets

Läs mer

Skolundersökning 2012 Elevenkät. Göteborgsregionen Resultat

Skolundersökning 2012 Elevenkät. Göteborgsregionen Resultat Skolundersökning 2012 Elevenkät Göteborgsregionen Resultat Innehåll Innehåll Om undersökningen Bakgrund och syfte Metod och omfattning Genomförande Svarsfrekvens Liten ordlista Läsanvisning Resultat Årskurs

Läs mer

Avropsförfrågan. Verksamhetsutvecklare -uppdragshantering

Avropsförfrågan. Verksamhetsutvecklare -uppdragshantering AVROPSFÖRFRÅGAN 1 (8) Avropsförfrågan Verksamhetsutvecklare -uppdragshantering Innehåll Avropsförfrågan... 2 Inledning... 2 Elektronisk anbudsgivning och informationshantering i upphandlingen... 2 Administrativa

Läs mer

4. UTVÄRDERING. Förfrågningsunderlag - Upphandlarversion. 4.1. Utvärdering i upphandlingen 2012-02-15

4. UTVÄRDERING. Förfrågningsunderlag - Upphandlarversion. 4.1. Utvärdering i upphandlingen 2012-02-15 Förfrågningsunderlag - Upphandlarversion 2012-02-15 Upphandlingsansvarig Upphandling Statens inköpscentral vid Kammarkollegiet Tryckeritjänster Birgitta Engström 96-71-2011 Symbolförklaring: Texten ingår

Läs mer

Bilaga 4 - Mall för upphandlingskontrakt Upphandling av Färskt hängmörat kött

Bilaga 4 - Mall för upphandlingskontrakt Upphandling av Färskt hängmörat kött DIARIENR UE/120027 Bilaga 4 - Mall för upphandlingskontrakt Upphandling av Färskt hängmörat kött Anm: Texter med blå teckenfärg kommer att fastställas i samband med upprättande av upphandlingskontraktet.

Läs mer

Avropsförfrågan. Systemutvecklare Word

Avropsförfrågan. Systemutvecklare Word AVROPSFÖRFRÅGAN 1 (7) Avropsförfrågan Systemutvecklare Word Innehåll Avropsförfrågan... 2 Inledning... 2 Administrativa krav... 2 Information om anbudsgivare... 3 Konsulttjänsten... 4 Redovisning hur erbjuden

Läs mer

MA-Skåne Inköpare Jessica Hedin

MA-Skåne Inköpare Jessica Hedin MA-Skåne Inköpare Jessica Hedin Datum Tel 046-755 01 98 2007-10-12 1 (6) Jessica.a.hedin@skane.se Diarienr MA/070144 AVTAL Avtalsnr: MA/070144-02 (Operationshandskar) Leverantör: Cardinal Health AB Box

Läs mer

AVTAL Sid 1 (7) Avtalsnr 460301 SLLU 9/2003

AVTAL Sid 1 (7) Avtalsnr 460301 SLLU 9/2003 1 AVTAL Sid 1 (7) Avtalsnr 460301 SLLU 9/2003 Objekt SLL 460, Röntgenfilm mm Mellan Stockholms läns landsting, organisationsnummer 232100-0016, nedan benämnd SLL och Agfa Gevaert AB, organisationsnummer

Läs mer

De i upphandlingen angivna kvantiteterna är beställarens ungefärliga behov kan variera och således över- eller underskridas.

De i upphandlingen angivna kvantiteterna är beställarens ungefärliga behov kan variera och således över- eller underskridas. 1 Parter Mellan nedanstående parter, leverantör och beställare, har följande avtal träffats. Leverantör: Företagsnamn, Organisationsnummer Leverantörens kontaktperson Avtalsfrågor: Beställaren: Örnsköldsviks

Läs mer

1. Mobiltelefoner och telefoner för analog telefoni

1. Mobiltelefoner och telefoner för analog telefoni Förfrågningsunderlag 2010-12-23 Upphandlingsansvarig Upphandling Halmstads kommun Mobiltelefoner och telefoner för analog telefoni samt service Ellinor Nilsson KS 2010/0468 Sista anbudsdag: 2011-02-10

Läs mer

1 Parter. 2 Omfattning. 3 Leasingform. 4 Avtalstyp. 5 Avtalsperiod. 6 Priser. 1.1 Kontakt under avtalstiden. 6.1 Ersättning till leverantören

1 Parter. 2 Omfattning. 3 Leasingform. 4 Avtalstyp. 5 Avtalsperiod. 6 Priser. 1.1 Kontakt under avtalstiden. 6.1 Ersättning till leverantören 1 Parter Leverantör: Företagsnamn Adress Postadress Organisationsnummer Beställaren: Dals-Eds kommun Box 31 668 21 Ed 212000-1413 Mellan ovanstående leverantör och beställare har följande avtal träffats.

Läs mer

Avropsförfrågan. Upphandlingsspecialist it-drift

Avropsförfrågan. Upphandlingsspecialist it-drift AVROPSFÖRFRÅGAN 1 (8) Avropsförfrågan Upphandlingsspecialist it-drift Innehåll Avropsförfrågan... 2 Inledning... 2 Administrativa krav... 2 Information om anbudsgivare... 3 Konsulttjänsten... 3 Redovisning

Läs mer

Datum bilaga 1b Dnr

Datum bilaga 1b Dnr Datum 2011-09-30 Kvalificering avseende samhällsekonomiska undersökningar inom områdena spektrum, bredbandsinfrastruktur och samhällsomfattande tjänster, bilaga 1b till förfrågningsunderlag för upphandling

Läs mer

Frågor och svar. Beskrivning: Upphandlingen avser bostad med särskild service för vuxna och barn med funktionshinder E-post:

Frågor och svar. Beskrivning: Upphandlingen avser bostad med särskild service för vuxna och barn med funktionshinder E-post: Frågor och svar Köpare Upphandling Köpare: Göteborgs Stads Upphandlings Namn: Bostad med särskild service enligt LSS och SoL AB Handläggare: Lina Bryngelsson Referensnr: 135/13 Telefon: +46 (0)31 334 37

Läs mer

1. Anvisningar för upphandlingen

1. Anvisningar för upphandlingen Förfrågningsunderlag 2013-10-10 Upphandlande organisation REGION GOTLAND Upphandling Familjerådgivning Gun Sävhammar 2013-22 Sista anbudsdag: 2013-11-19 Symbolförklaring: Texten/frågan innehåller krav

Läs mer

Riktlinjer för utvärdering av anbud

Riktlinjer för utvärdering av anbud Riktlinjer för utvärdering av anbud - Standardmodell för Sundsvalls kommun I Lagen om offentlig upphandling finns två tilldelningsgrunder. Vilket som ska användas måste bestämmas innan förfrågningsunderlaget

Läs mer

Utvärdering upphandling Kuvert med tryck

Utvärdering upphandling Kuvert med tryck Sida: 1 av 8 2012-11-01 Utvärdering upphandling Kuvert med tryck Dnr Af-2012/198621 Arbetsförmedlingen Förvaltningsavdelningen/Upphandlingsavdelningen Sida: 2 av 8 Utvärdering upphandling Kuvert med tryck...

Läs mer

1. Inbjudan. Förfrågningsunderlag. Upphandlande organisation. 1.1. Allmän orientering 2014-04-29. Sista anbudsdag: 2014-06-02.

1. Inbjudan. Förfrågningsunderlag. Upphandlande organisation. 1.1. Allmän orientering 2014-04-29. Sista anbudsdag: 2014-06-02. Förfrågningsunderlag 2014-04-29 Upphandlande organisation Skövde kommun Helena Sävefjärd Upphandling Psykologutredningar KS2014.0206 Sista anbudsdag: 2014-06-02 Symbolförklaring: Texten/frågan innehåller

Läs mer

Utkast till avtal för utveckling av en ny webbplats inklusive drift och förvaltning mellan. Talboks- och punktskriftsbiblioteket och.

Utkast till avtal för utveckling av en ny webbplats inklusive drift och förvaltning mellan. Talboks- och punktskriftsbiblioteket och. Utkast till avtal för utveckling av en ny webbplats inklusive drift och förvaltning mellan Talboks- och punktskriftsbiblioteket och [Leverantör] 1 (9) Innehållsförteckning 1 Avtalsparter och omfattning...

Läs mer

Ledarskapsutvecklingsprogram för centrumföreståndare Utformning av elektroniskt anbudsformulär

Ledarskapsutvecklingsprogram för centrumföreståndare Utformning av elektroniskt anbudsformulär Ledarskapsutvecklingsprogram för centrumföreståndare Utformning av elektroniskt anbudsformulär Steg 1 Om leverantören är ett standardformulär där uppgifter om anbudsgivaren enligt förfrågningsunderlagets

Läs mer

AVTAL. Ramavtal, , Bårtransporter av avlidna

AVTAL. Ramavtal, , Bårtransporter av avlidna AVTAL Ramavtal, 108-05, Bårtransporter av avlidna Parter Mellan Åhlbergs Begravningsbyrå AB, Storgatan 4, 620 12 HEMSE, nedan kallad entreprenören och Gotlands kommun, Hälso- och sjukvårdsnämnden, 621

Läs mer

AVTAL FÖR AUKTORISERING AV MOTTAGNING

AVTAL FÖR AUKTORISERING AV MOTTAGNING LS xxxxx Sid 1 (5) Mellan 1. Stockholms läns landsting, organisationsnummer 232100-0016, genom Hälso- och sjukvårdsnämnden ( Beställaren ); och 2. [**], organisationsnummer [**] ( Vårdgivaren ), har slutits

Läs mer

Avtal för produktion av prisutdelningsceremonin för Litteraturpriset till Astrid Lindgrens minne år 2005

Avtal för produktion av prisutdelningsceremonin för Litteraturpriset till Astrid Lindgrens minne år 2005 Stockholm, datum Dnr Avtal för produktion av prisutdelningsceremonin för Litteraturpriset till Astrid Lindgrens minne år 2005 Avtalsparter Statens kulturråd Box 7843 103 98 Stockholm Leverantören Postadress

Läs mer

MALL RAMAVTAL Revisionstjänster

MALL RAMAVTAL Revisionstjänster Tjänsteställe, handläggare Landstingsservice Inköp och 2014-04-30 14LS1062 1(11) Sofia Viklund Distribution sofia.viklund@lvn.se MALL RAMAVTAL Revisionstjänster 2014-04-30 14LS1062 2(11) 1 AVTALSPARTER

Läs mer

(2) Socialnämnden ("Licenstagaren ) Adress: Telefax: Kontaktperson: E-postadress: LICENSAVTAL

(2) Socialnämnden (Licenstagaren ) Adress: Telefax: Kontaktperson: E-postadress: LICENSAVTAL Mellan (1) Socialstyrelsen, 106 30 Stockholm ("Socialstyrelsen") Telefax: 075-247 31 62 Kontaktperson: Katarina Munier E-postadress:katarina.munier@socialstyrelsen.se (2) Socialnämnden ("Licenstagaren

Läs mer

Avtal. Detta avtal är upprättat mellan Värnamo kommun, 212000-0555, nedan kallad Beställaren och NN (XXXXX-XXXX) nedan kallad Entreprenören.

Avtal. Detta avtal är upprättat mellan Värnamo kommun, 212000-0555, nedan kallad Beställaren och NN (XXXXX-XXXX) nedan kallad Entreprenören. Bilaga 8 1. Parter Avtal Detta avtal är upprättat mellan Värnamo kommun, 212000-0555, nedan kallad Beställaren och NN (XXXXX-XXXX) nedan kallad Entreprenören. 2. Avtalstid Avtalet gäller under perioden

Läs mer

Ansökningsinbjudan. för upphandling av tjänster inom kommunikation och marknadsföring

Ansökningsinbjudan. för upphandling av tjänster inom kommunikation och marknadsföring Ansökningsinbjudan för upphandling av tjänster inom kommunikation och marknadsföring 1 1 Om Compare 1.1 Allmänt Compare är en stiftelse som stiftades år 2000. Vi är ett kluster på närmare 100 IT-företag

Läs mer

Datum bilaga 1a Dnr

Datum bilaga 1a Dnr Datum 2011-09-30 Kvalificering avseende tekniska undersökningar inom området radiokommunikation, bilaga 1a till förfrågningsunderlag för upphandling av ramavtal avseende konsulter för utredningar, undersökningar

Läs mer

Härmed inbjuds Ni att inkomma med anbud gällande Skolläkartjänst till Elevhälsan i Haparanda kommun.

Härmed inbjuds Ni att inkomma med anbud gällande Skolläkartjänst till Elevhälsan i Haparanda kommun. HAPARANDA KOMMUN FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG Dnr 1 (8) Skolläkare till elevhälsan i Haparanda kommun Anbudsinbjudan Härmed inbjuds Ni att inkomma med anbud gällande Skolläkartjänst till Elevhälsan i Haparanda

Läs mer

AFFÄRSAVTAL Ramavtal köp av möbler till strid i bebyggelse i Spånga, Prästtomta skjutfält Kvarn

AFFÄRSAVTAL Ramavtal köp av möbler till strid i bebyggelse i Spånga, Prästtomta skjutfält Kvarn 1(5) BILAGA 2 UTKAST AFFÄRSAVTAL Ramavtal köp av möbler till strid i bebyggelse i Spånga, Prästtomta skjutfält Kvarn Denna dag har följande avtal ( avtalet ) träffats mellan A. Försvarsmakten, genom FMLOG

Läs mer

AVTAL REKLAMBYRÅTJÄNSTER

AVTAL REKLAMBYRÅTJÄNSTER 1(7) AVTAL REKLAMBYRÅTJÄNSTER AVTALSNR: LTS 2011/0132 AVTALSPARTER Kunden Leverantören Landstinget Blekinge 371 81 KARLSKRONA Org nr: 232100-0081 Hemsida: www.ltblekinge.se Org nr: Hemsida: KONTAKTPERSONER

Läs mer

Upphandling av Specialisttjänst Boden-bolag 1

Upphandling av Specialisttjänst Boden-bolag 1 Boden-bolag 1 Ansvarig: Jörgen Eriksson INNEHÅLLSFÖRTECKNING FÖRFRÅGAN SPECIALISTTJÄNST 3 1. BAKGRUND OCH ALLMÄN INFORMATION 3 2. SYFTE OCH TILLVÄGAGÅNGSSÄTT 3 3. UPPDRAGET 4 3.1 Uppdragsspecifikation

Läs mer

Direktupphandling Projektledning Guldfesten

Direktupphandling Projektledning Guldfesten Handläggare Datum Linda Petersson 15 2015-03-25 Offertförfrågan till direktupphandling Direktupphandling Projektledning Guldfesten Allmänna föreskrifter Ni inbjuds inkomma med offert avseende projektledning

Läs mer

Ramavtal för konsulttjänster inom ledarskap, ledarskapsutveckling och projektledarskap

Ramavtal för konsulttjänster inom ledarskap, ledarskapsutveckling och projektledarskap MA-Skåne 1 (5) Diarienummer MA/060087-02 Ramavtal för konsulttjänster inom ledarskap, ledarskapsutveckling och projektledarskap Avtalsnummer: MA/060087-02 Leverantör: ProjektBolaget Ögren-Skoog AB,Ersmässgränd

Läs mer

AVTAL. Avseende tjänster för nykundsbearbetning och varumärkesbyggande

AVTAL. Avseende tjänster för nykundsbearbetning och varumärkesbyggande AVTAL Avseende tjänster för nykundsbearbetning och varumärkesbyggande Innehåll 1 Avtalets omfattning... 3 2 Avtalsperiod... 3 3 Avtalshandlingar... 3 4 Kontaktpersoner... 3 5 Engagerade säljare... 3 5.1

Läs mer