Datainsamling regiongemensam elevenkät

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Datainsamling regiongemensam elevenkät"

Transkript

1 Datainsamling regiongemensam elevenkät Förfrågningsunderlag förnyad konkurrensutsättning 1. FÖRNYAD KONKURRENSUTSÄTTNING 1. 1 INLEDNING formuleras av UHB Detta är en förnyad konkurrensutsättning på Ramavtal inom avtalsområde A. Generell Leverantör samt avtalsområde B3. Specialist målgrupp kund och brukare. En Leverantör kommer att väljas utifrån poängsättning. Uppdraget gäller såsom det beskrivs nedan Objekt och omfattning GR Utbildning har sedan 2011 samordnat en enkätundersökning i grundskolans årskurs 2, 5 och 8, samt gymnasieskolans år 2. Enkäten utgår från ett hemkommunsperspektiv och avser såväl kommunala som fristående/enskilda grundskolor, grundsärskolor, gymnasiesärskolor och gymnasieskolor. Utgångspunkt är Skollagen och de nationella styrdokument som finns att tillgå gällande skolan. Syftet är att kartlägga elevers uppfattning om skola och utbildning, att kunna göra jämförelser mellan klasser, skolor och kommuner vilket kan användas som underlag i det systematiska kvalitetsarbetet. Underlaget bidrar till möjlighet att arbeta med ökad likvärdighet inom Göteborgsregionen. Den regiongemensamma elevenkäten består av fyra delar: 1. Resultatinsamling; kvantitativ metod (digitala enkäter) 2. Visualisering/resultatredovisning 3. Analys av kvantitativ data 4. Möjlighet till kvalitativ komplettering t.ex. intervjuer och/eller fokusgrupper Den förnyade konkurrensutsättningen avser punkt 1. Punkt 2 är upphandlad sedan tidigare inom ramen för Underhåll, vidareutveckling och strategiskt stöd kring statistikverktyg. Deltagande kommuner ansvarar för att punkt 3 sker i respektive kommun. Pedagogiskt Centrum inom GR Utbildning kan fungera som stöd för såväl kommunala som fristående huvudmän vad gäller punkt 4 och/eller i det lokala analysarbetet (punkt 3). Vi söker en Leverantör som har teknisk kompetens att genomföra en digital enkätundersökning i grundskolans årskurs 2, 5 och 8, samt gymnasieskolans år 2 (ca elever per år), med möjlighet till uppskalning till ytterligare årskurser samt till vårdnadshavare till elever i samtliga skolformer. Enkäten ska kunna anpassas till elever på såväl grund- och gymnasieskola som grundsärskola och gymnasiesärskola. Enkäterna ska även kunna erbjudas i pappersformat, vilket i så fall blir en tilläggsbeställning som varje kommun tar ställning till. Det digitala enkätverktyget ska ge möjlighet för eleven att lyssna till varje enkätfråga med hjälp av en talsyntes, med syfte att öka tillgängligheten och elevers möjlighet att besvara enkäten på egen hand. För att öka tillgängligheten ska enkäterna översättas till de språk som Beställaren och kommunerna överenskommer. Översättningen ska kunna väljas redan på enkätens förstasida. Leverantören måste ha förståelse för förutsättningarna för en enkät inom skolvärlden. Ytterligare enkäter som riktar sig till exempelvis förskola eller studerande inom vuxenutbildningen, med andra krav på datainsamling, rapport och analys kan komma att tillkomma Beställare Göteborgsregionens Kommunalförbund,

2 Box 5073/Åvägen Göteborg/ Göteborg Göteborgsregionens Kommunalförbund, GR, är en samarbetsorganisation för 13 kommuner i Västsverige. Förbundets uppgift är att verka för samarbete över kommungränserna och verksamheten inom GR ska vara till kommunal nytta, samtidigt som den ska stärka regionen nationellt och internationellt. Mer information finns på GRs hemsida: GR omfattas av ramavtal gjorda av Göteborgs Stads Upphandlings AB. GR som avtalande part representerar de 13 medlemskommunerna och kommer att vara den part som gör beställningen gentemot Leverantören Kontakt och frågor Frågor gällande den förnyade konkurrensutsättningen besvaras skriftligen i Winst Uppskattad volym Grunduppdraget gäller enkätundersökning för ca elever i grund- och gymnasieskola, beroende på antal deltagande skolor. Dock kan uppdraget utökas med fler årskurser samt vårdnadshavare. I det fall ett samarbetsavtal gällande enkäter på exempelvis förskole- och/eller vuxenutbildningsnivå skrives mellan kommunerna kan dessa enkäter med annat upplägg, komma att avropas inom ramen för avtalet Avtalsperiod Planerad avtalsstart är 1 december Avtalsperioden löper till 31 juni 2017 med möjlighet till förlängning. Avtalet gäller från det att det undertecknats av båda parter, dock tidigast vid den planerade avtalsstarten. Avtalet upphör att gälla, utan uppsägning, den dag då ordinarie avtalstid löper ut. Eventuell förlängning av avtalet sker skriftligt enbart på initiativ av GR. 2

3 2. UPPDRAGSBESKRIVNING 2.1 UPPDRAGSBESKRIVNING Uppdraget är att utifrån Skollagen (2010:800) kapitel 26 få ett underlag till det systematiska kvalitetsarbetet på skolorna, ute i kommunerna samt i regionen Uppdrag Genomföra regiongemensamma elevenkäter inom utbildningsområdet i GR. Utforma frågor i samverkan med GR, samt ta emot, hantera och leverera data på ett sådant sätt att det går att analysera utifrån verksamheternas behov Genomförande och tidplan Det är av yttersta vikt att leverans av resultat sker enligt innan bestämd tidplan. Tidplanen bestäms av Leverantör tillsammans med ingående parter. Bifogat i bilaga 2 finns föregående års tidplan. Tillsammans med Beställaren upprätta och tillse att tidplan hålls. Tillse att projektledare medverkar på plats vid de möten som arbetsgruppen i förväg bestämt om. Förse GR med information om undersökning, tidplan, arbetsbeskrivning, frågor-och-svar, samt instruktioner för lärare för publicering på GRs hemsida. Se vidare Ramavtal xx.xx.x Logistik och utförande Enkäten ska vara en webbenkät med begränsad möjlighet för respondenten att svara flera gånger. Webbenkätens identifiering/kodning ska ligga på en relevant nivå ex klass, skola, arbetslag. Tilläggsbeställning ska kunna göras om någon kommun önskar att några enkäter är i pappersformat. Beställning sker av varje kommun till GR, som i sin tur beställer av Leverantören både vad det gäller grundpaket samt eventuell uppskalning, bonusfrågor, tilläggstjänst etcetera. Observera att detta ställer stora krav på Leverantörens kapacitet och organisation/verksamhet. Beställningen sker digitalt i ett av Leverantören tillhandahållet system. Tillgodose att en webbenkät finns tillgänglig enligt beskrivning ovan. Tillse att möjlighet finns för hantering av enkäter i pappersformat. Efter undersökningens genomförande behandla svar som inkommit via web samt scanna in och behandla svar som inkommit via pappersenkäten. Till sitt anbud bifoga en beskrivning av den logistiska processen.. Till sitt anbud bifoga en beskrivning hur kvaliteten under datainsamlingen kan säkerställas, exempelvis genom kvalitetskontroller och stickprov Enkätens innehåll och utformning Enkäten vänder sig till elever i åk 2, 5 och 8 i grund- och grundsärskolan, samt år 2 på gymnasiet och gymnasiesärskolan. Detta innebär grundutförande för upp till sex (6) enkäter. 3

4 Enkäten ska godkännas av GR innan den skickas ut till respondenterna. Till enkäten kan det tillkomma bonusfrågor, uppskalning och eventuellt separat avropade tilläggstjänster. Producera frågor och utforma enkäten i samarbete med GR. Erfarenhet från tidigare undersökningar, samt jämförbarhet över tid kommer att beaktas i framtagandet av frågor. Vara behjälplig att producera tilläggs- och bonusfrågor utifrån kommunernas önskemål Bakgrundsfrågor För att ge en djupare dimension kring enkäten krävs viss bakgrundsinformation. Exempel på bakgrundsfrågor är hemkommun, skola, program, kön etc. Tillse att relevanta bakgrundsfrågor finns med i enkäten. Tillsammans med kommuner och GR ta fram relevanta bakgrundsfrågor Frågeområden och uppdelning Enkäten omfattar ett antal frågeområden, se bilaga 3 gällande föregående års frågor och frågeområden. Antalet områden kan komma att ändras. Antal gemensamma frågor bestäms inför undersökningsperioden. Utöver gemensamma frågor har kommunerna/förvaltningarna möjlighet att lägga till tre (3) stycken bonusfrågor, vilka ingår i grundpaketet, samt tre (3) NKI-frågor om de så önskar. NKI-frågor har annan skala än de övriga frågorna. Det kan finnas flera frågebatterier. Tillse att frågeområdena kopplas till NKI på ett korrekt sätt, för att på så sätt identifiera prioriterade områden Bonusfrågor Varje kommun, eller för Göteborgs Stads del, förvaltning, har rätt till tre (3) bonusfrågor utöver de frågor som tas fram för de sju (7) frågeområdena ovan. Bonusfrågorna tas fram i samråd med Leverantören. Dessa frågor kan vara helt fristående och anpassade efter kommunens eller förvaltningens verksamheter och behöver således inte följa frågeområdena. Observera att bonusfrågorna inte behöver vara samma för varje kommun, samt kan förändras över tid. Vara behjälplig med metodval och frågekonstruktion för att få en så enhetlig enkät som möjligt. Tillse att de tre (3) bonusfrågorna ingår kostnadsfritt i respektive enkät. Tillse att NKI-frågorna ingår kostnadsfritt i respektive enkät, i de fall kommunerna/stadsdelarna väljer att avropa dessa Uppskalning Kommunerna/förvaltningarna ska kunna välja att utföra/beställa de framtagna enkäterna i grundtjänsten till fler årskurser än de ingående i grundpaketet. Exempelvis kan Beställaren besluta sig för att använda år 2- enkäten i gymnasieskolan även i år 1 och 3 på gymnasiet. Det betyder att den framtagna enkäten kan distribueras ut till mer än 3 gånger mer än vad grundtjänsten stipulerar. 4

5 En uppskalning ger en stordriftsfördel, hur mycket en uppskalning påverkar ska anges i intervallform i sektion 5.4 Pris och kostnader. Uppskalning beställs och gäller för varje separat kommun/förvaltning, men samordnas av GR. Inkomma med prisuppgift för uppskalning om kommunerna önskar att fler målgrupper omfattas av enkäten, enligt sektion Krav på tilläggstjänster Olika tilläggstjänster och möjlighet till utökning av beställda tjänster ska kunna erbjudas av Leverantören. Exempel på tilläggstjänster är fler språk, pappersenkäter etc. Tilläggstjänsterna är frivilliga för deltagande kommuner att använda. Om flera kommuner är i behov av en specifik tilläggsenkät kan denna komma att läggas till som grundtjänst i avtalet. Inkomma med prisuppgift för pappersenkäter under punkt Inkomma med prisuppgift gällande översättning till ytterligare språk som inte omfattas av Fler tjänster Fler tjänster tas fram i samråd med kommunerna/förvaltningarna och ska i möjligaste mån samordnas av GR. Tjänsterna ska ha samma huvudsakliga struktur som för den upphandlade grundtjänsten. Avvikelser kan förekomma. Frågor till ytterligare målgrupper, såsom vårdnadshavare, studerande vid vuxenutbildning etcetera kan skilja sig från frågor ställda till elever. Däremot kommer de att vara gemensamma för samtliga kommuner som väljer att avropa detta. Kunna erbjuda målgruppsanpassade enkäter till barn i förskolan. Kunna erbjuda enkäter till vårdnadshavare i förskola, grundsärskola, förskoleklass samt grundskola. Kunna erbjuda enkäter till studerande vid vuxenutbildningen och särvux. Inkomma med prisuppgift för ytterligare enkät med annat frågebatteri. 5

6 3. KRAV PÅ TJÄNST 3.1 KRAV KAPACITET OCH KOMPETENS Förmåga och kapacitet Ha erfarenhet av arbete med aktörer i offentlig verksamhet. Ha teknisk förmåga att hantera en digital enkät för upp till respondenter. Ha dokumenterad erfarenhet av digitala enkäter. Ha dokumenterad erfarenhet av enkäter till ungdomar och/eller unga vuxna Organisation För att kunna säkerställa kvalitén på undersökningen behövs ett kvalitativt förhållningssätt. Det är av stor vikt att kvalitén inte brister, så att förtroendekapitalet bland respondenterna samt medverkande kommuner hotas. För att säkerställa att processen löper smidigt krävs att Leverantören finns tillgänglig per telefon, mail och i vissa fall även fysiskt. Finnas tillgänglig per telefon under kontorstid. Besvara frågor per mail från GR inom 24 timmar. Besvara frågor från kommunrepresentanter och övriga inblandade 48 timmar när det inte är undersökningsperiod. Kopia skickas alltid till Beställaren (GR), samt kommunrepresentant. Besvara frågor från kommunrepresentanter och övriga inblandade inom 24 timmar under undersökningsperioden. Vid behov medverka på plats vid GRs arbetsgruppsmöten, vilka uppgår till max 5 (fem) möten under processens gång, varav ett är utvärderingsmöte efter leverans. Kunna hantera distribution till och kommunikation med olika stora enheter. Varje skola har en eller flera kontaktpersoner till vilka inloggningsuppgifter ska kunna hanteras på ett säkert sätt. Säkerställa att kunskap och erfarenheter om svenska skolans uppdrag vid frågekonstruktion, genomförande etcetera finns i organisationen Referenser Kunna ange minst tre referenser från tidigare arbeten mot annan part än GR och därvidlag bedömas enligt referensmall beskriven under punkt 4. GR förbehåller sig rätten att byta ut referensuppdrag nummer 3/lägst poäng till egen referens. Utbytt referens bedöms enligt samma referensmall beskriven under punkt Projektledare och projektgrupp Ange minst två dedikerade projektledare för uppdraget. Ange minst en dedikerad statistiker för uppdraget. Tillsätta en projektgrupp för ändamålet. Intyga att det i projektgruppen ingår en svensktalande undersökningsledare/kontaktperson mot kontaktpersoner i kommunerna/på skolorna. 6

7 Se vidare Ramavtalsvillkor gällande Uppdragets utförande. Leverantören har möjlighet att namnge fler personer för uppdraget. Leverantören förväntas insända CV med PDF eller DOC-format som anger erfarenhet för respektive person. Det ska från CV framgå vilka kompetenser och kunskaper som namngiven person har för angivet uppdrag. 3.2 KRAV TEKNIK OCH METOD Metodval Enkäten har genomförts inom GR som en del i det systematiska kvalitetsarbetet sedan 2011 och det finns således ett upparbetat förhållningssätt kring arbetet. I och med enkäten 2016 ses arbetet över och det finns således anledning att göra en översyn kring vilken metod som ska användas framgent. I bilaga 1 finns föregående rapport exemplifierad. Kunna arbeta med och hantera olika frågesätt exempelvis påstående och/eller frågor, samt arbeta med olika skalor och svarsalternativ. Specifikt kunna hantera NKI-frågor i relation till övriga frågor. Vara aktiv i valet av metod och pro-aktivt kunna ge förslag på vilken metod som passar undersökningen bäst. Till sitt anbud bifoga en beskrivning av de vetenskapliga metoder som den använder sig av i undersökningar och analysmodeller Svarsfrekvens Vikten av hög svarsfrekvens är vital för legitimitet och kvalitetssäkring. För att främja detta ska påminnelser att gå ut till kommunerna. Samtidigt är det viktigt att enkäten är lättillgänglig och att insamlingen av svar sker effektivt, utan för mycket avbrott i verksamhetens dagliga rutiner. Bidra till en hög svarsfrekvens (exempelvis genom att skicka ut kontinuerliga uppgifter om aktuell svarsfrekvens på klassnivå). Till sitt anbud bifoga en plan på hur arbetet med att främja en hög svarsfrekvens kan gå till Tillgänglighet För att främja en hög svarsfrekvens samt för att respondenterna ska kunna svara adekvat på frågorna krävs att de målgruppsanpassas utifrån läs- och förståelsenivå. För att öka tillgängligheten skapas en referensgrupp på GR. Exempelvis ska det finnas möjlighet till bild- och ljudstöd i enkätverktyget. Utifrån samråd med arbetsgrupp, samt vid behov referensgrupper från GR, tillse att enkätfrågorna är målgruppsanpassade. Till anbudet bifoga en beskrivning av hur de avser att gå tillväga för att målgruppsanpassa enkäten Tillgänglighet språk Enkäten ska vara på svenska, dock ska översättning finnas tillgänglig för fem språk gällande enkäter till vårdnadshavare. Översättningen ska vara tillgänglig från och med webbenkätens förstasida. 7

8 Tillse att eventuella enkäter till vårdnadshavare översätts till fem av GR identifierade språk. Tillse att översättningen är tillgänglig från förstasidan på webbenkäten Tillgänglighet programvara/teknik Tillse att enkäten går att besvara digitalt Resultatredovisning rådata Innehållet i resultatredovisningen sätts i detalj efter diskussion med antagen Leverantör. Rådata ska levereras på ett sådant sätt att GR och kommunerna lätt kan sammanställa och gruppera den på önskat sätt. GR äger undersökningens innehåll och resultat. Vid eventuell övergång till annan Leverantör ska rådata, underlag, resultat etcetera överlämnas till denne. Den tidigare vara behjälplig i överlämnandet till den senare Leverantören. Senast tre veckor efter att undersökningen stängts för samtliga respondenter för de deltagande kommunerna presentera en rådatafil på individnivå med samtliga data för samtliga medverkande kommuner till GR, samt en rådatafil på individnivå med aktuell data per kommun. tillse att rådata finns uppdelad ur ett hemkommuns-, såväl som utförarkommunsperspektiv. Vid eventuell övergång till annan Leverantör ska rådata, underlag, resultat etcetera överlämnas till denne. Se vidare Ramavtal XXXXX Resultatredovisning rapport För att lättare kunna tillgodogöra sig resultaten ska Leverantören offerera en tabell med enklare grafer på årskurs-, skol-, program-, kommun-, stadsdels-, samt GR-nivå. Sammanställning ska ingå i ett hemkommuns-/stadsdelsperspektiv, samt i ett utförandekommunsperspektiv. Även data från föregående år ska kunna vara med i sammanställningen. Till sammanställningen ska det finnas en textuell förklaring till tabellerna/graferna. Formen på sammanställningen tas fram i dialog med kommunerna och GR. Senast tre veckor efter att undersökningen stängts för samtliga respondenter för de deltagande kommunerna presentera en automatgenererad rapport för resultaten per regional-, kommunal/stadsdelsnivå, samt per huvudmannatyp. Sammanställa en analysdel med identifiering av utvecklingsområden, åtgärdsförslag och jämförelse, ihopvägning av frågeområden etcetera till de kommuner som har NKI-frågor. Till sitt anbud bifoga exempel på hur datan och analysen kan presenteras Bortfallsanalys För att bättre kunna analysera resultaten krävs en bortfallsanalys. Senast 15 maj årligen leverera en bortfallsanalys på regional-, kommunal/stadsdelnivå, samt per huvudmannatyp. Analysens innehåll och omfattning bestäms gemensamt med GR. Till sitt anbud bifoga en beskrivning på hur en sådan bortfallsanalys skulle kunna se ut. 8

9 3.2.9 Rapportering till SKL Varje år rapporterar kommunerna in vissa nyckeltal till Sveriges Kommuner och Landsting, SKL, i dagsläget några av frågorna gällande åk 5 och åk 8 i grundskolan. Det kan tillkomma årskurser. Senast 15 maj årligen leverera en sammanställning av de frågor och målgrupper som ingår i SKLs Öppna Jämförelser per kommun, enligt det format SKL önskar. 9

10 4. PRIS 4.1 GRUNDTJÄNST Pris på grundtjänsten anges med pris per enkät, det vill säga per styck. Angivet pris ska inkludera samtliga med uppdraget förenade kostnader. Inga ytterligare administrationskostnader, resekostnader eller liknande får tillkomma vid avrop/beställning av grundtjänsten, utan ska täckas av pris per enkät. I grundtjänsten ingår 1. Digitala enkäter till åk 2, 5 och 8 i grundskolan, samt år 2 i gymnasiet 2. Digitala enkäter till ovanstående målgrupper i grundsärskolan, samt gymnasiesärskolan. 3. Rapportering och rådata enligt sektion Frågebatteri överenskommet med arbetsgrupp, tre (3) bonusfrågor, samt i förekommande fall NKIfrågor. 5. Översättning av enkäter till vårdnadshavare 6. Målgruppsanpassning Ange ert pris per respondent i sek exklusive moms. Grundpris per enkät: Uppskalning Uppskalning innebär att fler grupper av respondenter tillkommer. Exempelvis kan en kommun välja att enkäten går ut till fler årskurser och/eller föräldrar. Då det vid en uppskalning framkommer en stordriftsfördel har Leverantören möjlighet att vid en uppskalning av befintligt framtagen grundtjänst ange ett nytt billigare pris. Ange ert pris per respondent i sek exklusive moms. Grundpris per enkät vid uppskalning, sammanlagd beställning respondenter: respondenter: fler än respondenter: Extrafrågor Om beställarna önskar fler extrafrågor utöver de tre ingående bonusfrågorna ska Leverantören kunna erbjuda detta. Det kan exempelvis vara ytterligare frågor eller specifika frågor på lägre nivå (som skolnivå). Dessa frågor hanteras och sammanställs av GR utifrån varje kommuns önskemål. Ange ert pris per respondent i sek exklusive moms. Kostnad per respondent per extrafråga: Tilläggstjänster Kommunerna har möjlighet att välja pappersenkät för grupper utanför grundpaketet. I de fall kommuner önskar översättning till språk som inte ingår i grundpaketet ska de ha möjlighet till detta. Ange ert pris per respondent i sek exklusive moms. Kostnad per respondent och pappersenkät: 10

11 Kostnad för översättning av enkäter per språk utöver grundpaketet: Fler tjänster Kommunerna har möjlighet att genom GR avropa ytterligare enkäter med andra frågebatterier. Ange ert pris per respondent i sek exklusive moms. Kostnad per respondent nytt frågebatteri: Pris per timme i sitt anbud redogöra för ett timpris som ska utgöra ett referenspris för situationer som kan uppstå där vi behöver någon form av extra konsultation som ligger utöver den ordinarie grundtjänsten. alltid informera Beställaren i de fall en extra timkostnad tillkommer för konsultation. Pris per timme exklusive moms: 11

12 4. GRUND FÖR TILLDELNING AV LEVERANTÖR Dnr: xx-xxxxxx Inte riktigt klara med hur kriterierna viktas, men har tänkt utvärdera utifrån Följande kriterier finns att välja på; - Metod att utföra uppdraget - Kvalitet på tjänstens utförande - Projektorganisationens kompetens och erfarenhet - Referensuppdrag, där Beställaren även kan förbehålla sig rätten att utse egna referenser - Kapacitet - Social hänsyn - Anpassade undersökningar till speciella målgrupper - Administrativa funktioner anpassade enligt standarden WCAG Pris för uppdraget - Leverans- och genomförandetid - Tidsåtgång Följande utvärderingskriterier har valts; Kvalitet på tjänstens utförande och Referensuppdrag. Som meriterande har Social hänsyn valts. Den 1 februari 2015 kommer det färdiga FKU skickas ut. 4.1 GRUND FÖR TILLDELNING AV LEVERANTÖR Grund för tilldelning av leverantör följer Ramavtalet Beställningsförfarande. Det anbud som uppfyller ställda krav och är det ekonomiskt mest fördelaktiga utifrån angivna kriterier kommer att antas. Inskickade anbud kommer att bedömas enligt poängmall Kvalitet på tjänstens utförande, Referensuppdrag Utvärdering kommer att ske genom referensgivarnas bedömning av Leverantörens förmåga att leverera med kvalitet. Leverantören har möjlighet att ange tre referenser på tidigare utförda uppdrag. De angivna referensgivarna bedömer Leverantörens förmåga att leverera med kvalitet. Upphandlingsbolaget kommer via den e-postadress som Leverantören angivit att skicka nedanstående frågor till referensgivaren. Leverantören ansvarar för att korrekt e-postadress till referensgivare anges och att denne är vidtalad och har möjlighet att besvara utvärderingen. E-post till referensgivare kommer att skickas ut under x månad. Referensgivarna bedömer Leverantörens förmåga att leverera med kvalitet genom att sätta poäng på frågorna. Poängskalan på referensgivarnas poäng är 0-5, där 5 är högsta poäng. Referensgivare har tio (10) arbetsdagar på sig att inkomma med ifylld utvärdering till Upphandlingsbolaget. Påminnelse kommer att skickas till referensgivare en (1) gång. Om utvärdering inte inkommer till Upphandlingsbolaget inom angiven tid kommer poängen på det aktuella referensuppdraget att ges 0 poäng. Upphandlingsbolaget fyller i den sammanlagda poängen från respektive referensgivare, maximalt 30 poäng, i nedanstående fält. Upphandlingsbolaget förbehåller sig rätten att byta en av referensgivarna mot egen utsedd sådan. Poängsättning 5 poäng: Synnerligen bra 4 poäng: Mycket bra 3 Bra poäng: 1 poäng: Kvalitetsbrister 0 poäng: Ej svar 2 poäng M indre bra Frågor som poängsätts 1. Leverantörens erfarenhet och kompetens för utförande av uppdraget. 2. Leverantören förståelse för uppdraget och förmåga att anpassa utförandet efter Beställarens önskemål och organisation. 3. Leverantörens förmåga att analysera och presentera resultatet av genomförda undersökningar på ett lättförståeligt sätt. 4. Leverantörens kommunikationsförmåga 5. Leverantörens förmåga att hålla sig till tidplan och uppsatta mål 6. Leverantörens sätt att hantera klagomål och rättelser i uppdraget. 7. Leverantörens arbetssätt och system främjar en hög svarsfrekvens. 8. Skulle ni rekommendera Leverantören? (besvaras med siffra 1-5) 12

13 Sammanlagd poäng från referensgivare med högst poäng. (Linjär skala) 0,00-40,00 Poäng Sammanlagd poäng från referensgivare med näst högst poäng. (Linjär skala) 0,00-40,00 Poäng Social hänsyn Inom GR och dess medlemskommuner pågår ett intensivt arbete med att få in personer som står långt ifrån arbetsmarknaden in på densamma, samtidigt som ett förebyggande arbete för att motverka utanförskap sker inom utbildningsverksamheten. Den Leverantör som kan uppfylla Social hänsyn kommer således att ges en konkurrensfördel i utvärderingen. Tillsammans med UHB specificera på vilket sätt och i vilken omfattning Social hänsyn efterfrågas. Exempelvis kan det vara AVA, allmän visstidsanställning, lärlingsplatser, praktikplatser, med mera Hur prövning och utvärdering går till Från Ramavtalet: Prövning och utvärdering av anbud sker i följande steg: 1. Formell kontroll, kontroll att begärd dokumentation lämnats 2. Kvalificering, kontroll att Leverantören uppfyller ställda kvalificeringskrav 3. Utvärdering av anbud 4. Den Leverantör som uppfyller kvalificeringskraven och som efter utvärdering har det lägsta jämförelsepriset och därmed anses vara mest ekonomiskt fördelaktiga kommer att antas Utvärderingsmodell Från Ramavtalet: Utvärdering sker med Uppräkningstalsmodellen i %. Uppräkningstalsmodellen utgår från varje Leverantörs anbudspris och räknar upp detta med ett kvalitetsbristtillägg. Resultatet blir ett jämförelsepris där det anbud med lägst jämförelsepris är det anbud som anses vara ekonomiskt mest fördelaktigt. Modellen bygger på att uppnådd viktad poäng jämförs med maximal viktad poäng och skillnaden är kvalitetsbristen. Varje procent kvalitetsbrist räknas sedan upp med ett s.k. uppräkningstal. Uppräkningstalet multiplicerat med kvalitetsbristen ger det kvalitetsbristtillägg som anbudspriset räknas upp med. Uppräkningstalet avgör hur mycket anbudspriset räknas upp per procent konstaterad kvalitetsbrist. - Maximal viktad poäng 30 - Uppräkningstal 50 % (0,5) 13

14 Bilaga 1 Tidigare rapport Exempel med och utan NKI-frågor. Bilaga 2 Exempel tidplan Tidplanen löper från september året innan undersökningen genomförs till juni samma år undersökningen genomförs. Exakt tidplan sätts i september tillsammans med Leverantör och kommunrepresentanter. Leverantören förväntas att delta i samtliga arbetsgruppsmöten om inget annat gemensamt bestäms, samt på två möten i Kvalitétsnätverket. Mötena i arbetsgruppen läggs med fördel samma dag som de i Kvalitétsnätverket. september oktober oktober november november november Möte i Kvalitétsnätverket, Leverantör deltar inte Möte 1 i arbetsgruppen, Leverantör deltar GR förser Leverantör med namn och kontaktuppgifter till kommunrepresentanter Möte i Kvalitétsnätverket, Leverantör deltar. Möte 2 i arbetsgrupp. Leverantör mailar information till kommunrepresentanter GR tillser att Leverantör får information gällande kontaktuppgifter (skola, skolor, namn, mail, telefon) för genomförandeansvariga och kontaktpersoner omfattning o uppskalning o tilläggs- och bonusfrågor o översättning av enkäter till vårdnadshavare Kommunrepresentanter informerar samtliga genomförandeansvariga och kontaktpersoner om undersökningens genomförande november december januari januari januari februari februari Sista datum då information publiceras om enkätens administration (tidplan och arbetsbeskrivning), Frågor-och-svar samt lärarinstruktion på hemsida. Leverantör gör ett testutskick för att validera mailadresserna till kontaktpersonerna. Möte i Kvalitétsnätverket inför datainsamling, Leverantör deltar vid behov Möte 3 i arbetsgruppen, Leverantör deltar vid behov Sista datum då kommunrepresentanter genom GR levererar elevantal för respektive klass till Leverantör adresser till de förskolor som ska få kortutskick Sista datum då samtliga kontaktpersoner på skolorna ska ha fått tillgång till informationsmaterial och inloggningsuppgifter. Vid behov möte 4 i arbetsgruppen, Leverantör deltar eventuellt 14

15 februari-mars Datainsamling (elevenkäten är öppen) Påminnelse inklusive svarsfrekvens skickas ut till kontaktpersoner och kommunrepresentant. Leverantör ska i detta vara tydlig med att kommunerna behöver kontrollera och agera om svarsfrekvensen är noll procent. Påminnelse sker varje måndag i undersökningsperioden. februari Sista datum för kommunrepresentanter att göra kompletteringar/ändringar i beställningen (endast revideringar/rättelser i urvalet såsom elevantal och klasser/grupper som kommit med, men som inte ingår, det vill säga inte gällande beställningen i stort) mars/april april april maj/juni Möte i Kvalitétsnätverket Inför leverans Resultat tillgängliggörs via server 1. En rådatafil på individnivå med samtliga data för samtliga samverkande kommuner (till GR) samt en rådatafil på individnivå med aktuell data per kommun (till kommunerna) 2. En automatgenererad rapport med möjlighet att jämföra helhet per årskursenkät mellan och tillsammans med vardera skolenhet/kommun/förvaltning. Analysens innehåll och upplägg ska diskuteras med GR och förutsätter att Leverantören är aktiv och för en dialog med Beställaren. Analysen ska bland annat innehålla identifiering av utvecklingsområden, åtgärdsförslag och jämförelse, ihopvägning av frågeområden etc. 3. En tabell med en enklare graf på område- och skolnivå för vardera kommun. GR skickar ut ett pressmeddelande och resultatet (GR-rapporten) publiceras på GR:s hemsida. Möte i Kvalitétsnätverket resultat och utvärdering presenteras Bilaga 3 Frågor ställda föregående år Sammanställning av frågor från föregående års undersökningar. Bilaga 4 Avtalsutkast Exempel på avtalstext mellan Anbudsgivaren och Göteborgsregionens kommunalförbund. Avtalet kan komma att justeras inför avtalsskrivning. Avtalsparter Beställare: Göteborgsregionens kommunalförbund (GR) Postadress: Box 5073, GÖTEBORG Organisationsnummer: Telefonnummer: Webb: Kontaktperson för detta avtal: Kontaktpersons telefonnummer: Kontaktpersons e-postadress: Anbudsgivare: Postadress: 15

16 Organisationsnummer: Telefonnummer: Webb: Kontaktperson för detta avtal: Kontaktpersons telefonnummer: Kontaktpersons e-postadress: Uppdrag / Syfte och bakgrund I enlighet med Ramavtal gällande Marknads- och Opinionsundersökningar har förnyad konkurrensutsättning skett, varefter Anbudsgivaren tilldelats uppdraget. Lagar / Krav Lagar: Anbudsgivare och Leverantör ska följa samtliga för denna konkurrensutsättning relevanta direktiv, förordningar, lagar och andra bestämmelser. Övriga krav: Underlaget för konkurrensutsättningen som Anbudsgivaren lämnade in ska fungera som bilaga till detta avtal och utgör del av detta avtal. Alla ändringar i avtalet ska ske skriftligen och i överenskommelse mellan parterna. Anbudsgivaren ansvarar för att teckna vederbörliga avtal med Leverantör som Anbudsgivaren uppfyller, så att Leverantör kan uppfylla de krav som är nödvändiga för vilka Anbudsgivaren förbinder sig. Anbudsgivare äger ej rätt att byta Leverantör under avtalsperioden annat än i samråd med GR. Pris och betalningsvillkor Priserna fastställs enligt följande: [i enlighet med angivna anbud] Betalning sker 30 dagar efter det att fakturan inkommit till GR. Fakturering sker månadsvis efter varje avslutad månad. Vid försenad betalning utgår dröjsmålsränta enligt gällande räntelag. Fakturerings- och expeditionsavgifter får ej påläggas försenade betalningar. På fakturan ska anges: - Belopp per kommun - Anbudsgivarens namn och organisationsnummer - Produkt (specificerat) - Beställningsnummer, namn på kontaktperson, avdelning och mottagaradress. Faktura som inte innehåller ovanstående kan komma att returneras till Anbudsgivaren. Anbudsgivaren ansvarar själv för avtal med Leverantören. GR äger rätt att genom kontroll förvissa sig om att arbetet som anges i faktura motsvaras av utfört arbete. Prisjustering: Prisändringar eller justeringar förekommer inte under avtalsperioden. 16

17 Transport- och leveransvillkor Leveransen ska ske efter de villkor och ramar som fastställs i underlaget. Övriga detaljer diskuteras mellan parterna. Garantier/Avrop Garantier: Anbudsgivaren garanterar att genomföra leveransen med hög kvalitet och i enlighet med inlämnat underlag. Avrop: Avrop efter första leverans sker i dialog mellan GR och Leverantören och ska bekräftas skriftligt om endera parten kräver detta. Avtalsuppföljning Leverantör och anbudsgivare förväntas på begäran, skriftligt eller på annat sätt, delta i avtalsuppföljning som initieras av GR. Avtalstid, förlängningar och uppsägningar Avtalet är på 18 månader med möjlighet till en av GR initierad förlängning ytterligare 24 månader, dock 12 månader i taget. GR meddelar senast 60 dagar innan nytt avtalsår om man vill förlänga avtalet. Anbudsgivaren och den angivna Leverantören förbinder sig att delta i hela perioden. Om GR inte meddelar något, upphör avtalet när första avtalsperioden utgår. Om GR meddelar fortsättning med för kort varsel, äger anbudsgivaren rätt att utan risk för skadestånd tacka nej till förlängning. Övrigt Anbudsgivare får ej utan GRs skriftliga medgivande överlåta, upplåta eller pantsätta rättigheter eller skyldigheter enligt avtal. Part är berättigad att säga upp avtal till omedelbart upphörande om den andra parten bryter mot sina förpliktelser och ej vidtar rättelse inom en månad från skriftlig anmaning. Som väsentligt avtalsbrott räknas bl a att part inte fullgör sina skyldigheter vad gäller skatter och avgifter. Sådant avtalsbrott från parts sida, som medför avtalets upphörande i förtid, ger den andra rätt till ersättning för den skada part har åsamkats. Parterna ska vara befriade från att fullgöra skyldighet enligt avtal om utförande hindras till följd av händelser utanför partens kontroll och som inte hade kunnat förutses. Till händelser utanför anbudsgivarens kontroll ska inte räknas strejk, blockad, lockout eller annan arbetskonflikt som beror på att anbudsgivaren inte följer på marknaden gängse tillämpade regler och principer. Anbudsgivaren ska visa att konflikt inte beror på anbudsgivaren. Part är skyldig att omgående skriftligen underrätta andra parten i händelse av nyss nämnt slag, som hindrar parts fullgörande av avtalet. Parten är skyldig att genast utföra åligganden enligt avtal när händelsen av nu nämnt slag upphör. Tvist 17

18 Tvist avseende tolkningen av detta avtal och till avtalet hänförliga rättsförhållanden ska avgöras i allmän domstol med Göteborgs tingsrätt som första instans. Datering och underskrifter Detta kontrakt har upprättats i två likalydande exemplar, varav vardera parten tagit var sitt. Göteborg Helena Söderbäck Förbundsdirektör Göteborgsregionens kommunalförbund Göteborg för Anbudsgivaren Bilaga 5 Förteckning över bilagor som ska bifogas anbudet 1. Namn på fil med bifogat CV projektledare. 2. Namn på fil med bifogat CV statistiker. 3. Namn på fil med övriga i projektgruppen. 4. Beskrivning av de vetenskapliga metoder som används idag i undersökningar och analysmodeller. 5. Plan för hur arbetet med hög svarsfrekvens kan gå till. 6. Beskrivning av hur enkäten kan målgruppsanpassas. 7. Exempel på bortfallsanalys. 8. Beskrivning av den logistiska processen, organisationsstrukturen, samt hantering av process. 9. Beskrivning av hur kvalitén under datainsamlingen kan säkerställas. 18

Avtal distribution m.m. av trycksaker. Box 27215 102 53 Stockholm

Avtal distribution m.m. av trycksaker. Box 27215 102 53 Stockholm AVTALSUTKAST Dnr Adm 2008/70 Bilaga 1 Avtal distribution m.m. av trycksaker 1. Avtalsparter Statens kulturråd Box 27215 102 53 Stockholm Organisationsnummer 202100-1280 Distributören Organisationsnummer

Läs mer

Bilaga 3. Ramavtal SMHI och XXXXX

Bilaga 3. Ramavtal SMHI och XXXXX Bilaga 3 Ramavtal SMHI och XXXXX Innehållsförteckning 1 Parter... 1 2 Avtalets omfattning... 1 3 Avtalstid - Förlängning... 1 4 Avtalshandlingar... 1 5 Överlåtelse av avtalet... 1 6 Leverantörens åtaganden...

Läs mer

2004-12-01. Härmed inbjuds Ni att lämna anbud enligt nedan angivna förutsättningar.

2004-12-01. Härmed inbjuds Ni att lämna anbud enligt nedan angivna förutsättningar. 2004-12-01 Dnr 0411-0798-STAB-23 Anbudsinbjudan avseende Arbetsgivarverkets upphandling av konsultstöd för grafisk formgivning Arbetsgivarverket har för avsikt att i enlighet med 6 kap. lagen (1992:1528)

Läs mer

Försäljningsrätter till bussreklam i Sörmlands län. Kontraktsvillkor

Försäljningsrätter till bussreklam i Sörmlands län. Kontraktsvillkor Offertunderlagets bilaga 3 2014-04-17 Försäljningsrätter till bussreklam i Sörmlands län Kontraktsvillkor KONTRAKT rörande försäljningsrätter till bussreklam i Sörmlands län 1. Köpare Myndigheten Postadress

Läs mer

2. Uppgift om upphandlande enhet och beställare

2. Uppgift om upphandlande enhet och beställare ANBUDSFÖRFRÅGAN ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER 1. Recipientkontrollprogram för Lagans Vattenråd 1.1 Allmänt Lagans Vattenråd inbjuder er härmed att inkomma med anbud på avseende recipientkontrollundersökningar

Läs mer

Förfrågningsunderlag Kompetensutvecklingsinsatser i form av utbildning för ESF projektet KUL PÅ LIMHAMN

Förfrågningsunderlag Kompetensutvecklingsinsatser i form av utbildning för ESF projektet KUL PÅ LIMHAMN Förfrågningsunderlag Kompetensutvecklingsinsatser i form av utbildning för ESF projektet KUL PÅ LIMHAMN 1. UPPHANDLINGSFORMALIA 1.1 Upphandlande myndighet PÅ Limhamns Ekonomiska förening. 1.2 Upphandlingsform

Läs mer

Förfrågningsunderlag Föredragshållare till Seminarium för ESF projektet KUL PÅ LIMHAMN

Förfrågningsunderlag Föredragshållare till Seminarium för ESF projektet KUL PÅ LIMHAMN Förfrågningsunderlag Föredragshållare till Seminarium för ESF projektet KUL PÅ LIMHAMN 1. UPPHANDLINGSFORMALIA 1.1 Upphandlande myndighet PÅ Limhamns Ekonomiska förening. 1.2 Upphandlingsform Förenklad

Läs mer

Ramavtal Växtservice SMHI - XXX

Ramavtal Växtservice SMHI - XXX Bilaga 2 Ramavtal Växtservice SMHI - XXX Innehållsförteckning 1 Parter... 1 2 Avtalets omfattning... 1 3 Avtalstid - Förlängning... 1 4 Avtalshandlingar... 1 5 Överlåtelse av avtalet... 1 6 Leverantörens

Läs mer

Avtalsvillkor massage, bilaga 2

Avtalsvillkor massage, bilaga 2 Datum: 2011-11-28 1 (5) Avtalsvillkor massage, bilaga 2 Skolinspektionen. Box 23069. 104 35 Stockholm. Telefon växel: 08-586 080 00, www.skolinspektionen.se 2 (5) Beställare: Leverantör (fylls i av leverantör):

Läs mer

AVTAL. 2. Definitioner Avtal detta avtalsdokument med tillhörande bilagor

AVTAL. 2. Definitioner Avtal detta avtalsdokument med tillhörande bilagor 1 (6) AVTAL Mellan Länsstyrelsen i Stockholms län, nedan kallad Beställaren (organisationsnummer 202100-2247) och xxxxxx, nedan kallad Leverantören (organisationsnummer xxxxxx-xxxx) har träffats följande

Läs mer

Kommersiella villkor m.m.

Kommersiella villkor m.m. Kommersiella villkor m.m. Priser (vid avrop) Tjänsterna är prissatta per timme med ett angivet takpris som inte får överskridas. Debitering ska baseras på faktiska förhållanden. Endast utförda arbetsuppgifter

Läs mer

RAMAVTAL FÖR JURIDISKA TJÄNSTER

RAMAVTAL FÖR JURIDISKA TJÄNSTER Diarienummer 2015/136 RAMAVTAL FÖR JURIDISKA TJÄNSTER Detta ramavtal, ( Ramavtalet ), har träffats mellan Tredje AP-fonden, ( AP3 ) och [firma leverantör] ( Juristbyrån ). 1. Bakgrund 1.1 AP3 har genomfört

Läs mer

AVTALSMALL. 1 Parter Mellan Arbetsförmedlingen, 113 99 Stockholm nedan kallad Köparen, och

AVTALSMALL. 1 Parter Mellan Arbetsförmedlingen, 113 99 Stockholm nedan kallad Köparen, och 1 (5) AVTALSMALL 1 Parter Mellan Arbetsförmedlingen, 113 99 Stockholm nedan kallad Köparen, och Säljarens namn Adress Telefonnummer Organisationsnummer - nedan kallad Säljaren - sluts följande avtal angående

Läs mer

Härmed inbjuds Ni att inkomma med anbud gällande Skolläkartjänst till Elevhälsan i Haparanda kommun.

Härmed inbjuds Ni att inkomma med anbud gällande Skolläkartjänst till Elevhälsan i Haparanda kommun. HAPARANDA KOMMUN FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG Dnr 1 (8) Skolläkare till elevhälsan i Haparanda kommun Anbudsinbjudan Härmed inbjuds Ni att inkomma med anbud gällande Skolläkartjänst till Elevhälsan i Haparanda

Läs mer

1. Ändringar och tillägg. 2. Detta avtal inklusive bilagor. 3. Förfrågningsunderlaget inkl. ev. kompletteringar. 4. Anbudsgivarens anbud.

1. Ändringar och tillägg. 2. Detta avtal inklusive bilagor. 3. Förfrågningsunderlaget inkl. ev. kompletteringar. 4. Anbudsgivarens anbud. Stadsledningskontoret Juridiska avdelningen 1(5) BILAGA 1 Avtalsmall 1. Avtalstid Beräknad avtalstid är 2013-01-07 till 2015-01-06, med möjlighet för Landskrona stad att förlänga avtalet i ytterligare

Läs mer

Härmed ingår SKL Kommentus Inköpscentral AB, nedan SKI och Kommunförbundet Skåne, nedan KFSK, avtal gällande projektledning av upphandling av:

Härmed ingår SKL Kommentus Inköpscentral AB, nedan SKI och Kommunförbundet Skåne, nedan KFSK, avtal gällande projektledning av upphandling av: Avtal gällande projektledning av upphandling av vård-, omsorgs- och behandlingsplatser m.m. mellan SKL Kommentus Inköpscentral, SKI och Kommunförbundet Skåne, KFSK. Härmed ingår SKL Kommentus Inköpscentral

Läs mer

Avtal för produktion av prisutdelningsceremonin för Litteraturpriset till Astrid Lindgrens minne år 2005

Avtal för produktion av prisutdelningsceremonin för Litteraturpriset till Astrid Lindgrens minne år 2005 Stockholm, datum Dnr Avtal för produktion av prisutdelningsceremonin för Litteraturpriset till Astrid Lindgrens minne år 2005 Avtalsparter Statens kulturråd Box 7843 103 98 Stockholm Leverantören Postadress

Läs mer

Upphandling av teknisk konsult. Diarienr 09-190

Upphandling av teknisk konsult. Diarienr 09-190 Upphandling av teknisk konsult Diarienr 09-190 Innehåll 1 Om PTS... 3 2 Bakgrund och syfte... 3 3 Ekonomisk kapacitet och intyg... 3 3.1 Registreringsbevis... 3 3.2 Skattekontroll... 3 3.3 Sanningsförsäkran...

Läs mer

Avtalsmall. Region Skåne. IT-utbildning

Avtalsmall. Region Skåne. IT-utbildning Avtalsmall MA/070028 mellan Region Skåne och NN om IT-utbildning Avtalet skall innehålla minst nedanstående punkter, vilka ej är förhandlingsbara. Samtliga överenskommelser med utgångspunkt från Förfrågningsunderlaget

Läs mer

Ramavtal för konsulttjänster inom ledarskap, ledarskapsutveckling och projektledarskap

Ramavtal för konsulttjänster inom ledarskap, ledarskapsutveckling och projektledarskap MA-Skåne 1 (5) Diarienummer MA/060087-02 Ramavtal för konsulttjänster inom ledarskap, ledarskapsutveckling och projektledarskap Avtalsnummer: MA/060087-02 Leverantör: ProjektBolaget Ögren-Skoog AB,Ersmässgränd

Läs mer

4. Delområde B. Kravspecifikation Redovisning

4. Delområde B. Kravspecifikation Redovisning Förfrågningsunderlag - Upphandlarversion 2014-04-17 Upphandlande organisation Upphandling Region Skåne, Koncerninköp Förvaltning och rekreationsverksamhet för Stiftelsen Skånska Landskap Sofie Arebom 1400496

Läs mer

Avropsförfrågan/anbudsformulär. Gismo med GeoPanelen till Tyresö kommun

Avropsförfrågan/anbudsformulär. Gismo med GeoPanelen till Tyresö kommun 1 (10) Avropsförfrågan/anbudsformulär Gismo med GeoPanelen till Tyresö kommun 2 (10) Innehåll 1 Anbudsförfrågan... 3 2 Anbudsformulär... 5 3 Leveransavtal... 7 4 Tillägg... 10 3 (10) 1 ANBUDSFÖRFRÅGAN

Läs mer

Avtal. Bilaga 1. Förlaga till. avseende. Nyckelsystem till Kungl. biblioteket (KB) mellan. Kungl. biblioteket. och. Leverantören

Avtal. Bilaga 1. Förlaga till. avseende. Nyckelsystem till Kungl. biblioteket (KB) mellan. Kungl. biblioteket. och. Leverantören 1(6) Bilaga 1. Förlaga till Avtal avseende Nyckelsystem till Kungl. biblioteket (KB) mellan Kungl. biblioteket och Leverantören Kommentar: Avtalet utgör tillsammans med förfrågningsunderlaget och leverantörens

Läs mer

Upphandling av arkitekttjänster. Diarienr 09-189

Upphandling av arkitekttjänster. Diarienr 09-189 Upphandling av arkitekttjänster Diarienr 09-189 Innehåll 1 Om PTS... 3 2 Bakgrund och syfte... 3 3 Ekonomisk kapacitet och intyg... 3 3.1 Registreringsbevis... 3 3.2 Skattekontroll... 3 3.3 Sanningsförsäkran...

Läs mer

Riktlinjer för utvärdering av anbud

Riktlinjer för utvärdering av anbud Riktlinjer för utvärdering av anbud - Standardmodell för Sundsvalls kommun I Lagen om offentlig upphandling finns två tilldelningsgrunder. Vilket som ska användas måste bestämmas innan förfrågningsunderlaget

Läs mer

AVTAL. Avseende tjänster för nykundsbearbetning och varumärkesbyggande

AVTAL. Avseende tjänster för nykundsbearbetning och varumärkesbyggande AVTAL Avseende tjänster för nykundsbearbetning och varumärkesbyggande Innehåll 1 Avtalets omfattning... 3 2 Avtalsperiod... 3 3 Avtalshandlingar... 3 4 Kontaktpersoner... 3 5 Engagerade säljare... 3 5.1

Läs mer

Avropsförfrågan. Systemutvecklare Word

Avropsförfrågan. Systemutvecklare Word AVROPSFÖRFRÅGAN 1 (7) Avropsförfrågan Systemutvecklare Word Innehåll Avropsförfrågan... 2 Inledning... 2 Administrativa krav... 2 Information om anbudsgivare... 3 Konsulttjänsten... 4 Redovisning hur erbjuden

Läs mer

Fyrhjuling till Storstans Kommun Direktupphandlingen avser Vara Tjänst Anbud

Fyrhjuling till Storstans Kommun Direktupphandlingen avser Vara Tjänst Anbud Exempel på inbjudan till direktupphandling Obs! Detta är endast ett exempel. Samtliga uppgifter i exemplet är påhittade. Text markerad med blå färg i dokumentet fylls i av leverantören som lämnar anbudet.

Läs mer

Avtal: Referensnr: Moms reg nummer:

Avtal: Referensnr: Moms reg nummer: Avtal: Avtalets namn: Upphandling: Startdatum: Montage och Demontage Lab/kontor Montage och Demontage Lab/kontor Referensnr: Upph. ref.nr: 10029/UF 10029/UF 2011-03-01 Slutdatum: 2013-02-28 Typ av avtal:

Läs mer

Skolundersökning 2012 Elevenkät. Göteborgsregionen Resultat

Skolundersökning 2012 Elevenkät. Göteborgsregionen Resultat Skolundersökning 2012 Elevenkät Göteborgsregionen Resultat Innehåll Innehåll Om undersökningen Bakgrund och syfte Metod och omfattning Genomförande Svarsfrekvens Liten ordlista Läsanvisning Resultat Årskurs

Läs mer

Tilldelningsbeslut upphandling IT-arbetsplatsrelaterad

Tilldelningsbeslut upphandling IT-arbetsplatsrelaterad 2015-04-07 1 (5) TJÄNSTESKRIVELSE KFKS 2013/33-050 Kommunstyrelsen Tilldelningsbeslut upphandling IT-arbetsplatsrelaterad utrusning Förslag till beslut Kommunstyrelsen antar anbudsgivare 3, Dustin AB,

Läs mer

DNR: 93-37-10 Kontorsstöd som molntjänst 2012 Version 1.10 2013-10-04. Avropsförfrågan. Kontorsstöd som molntjänst 2012. Support

DNR: 93-37-10 Kontorsstöd som molntjänst 2012 Version 1.10 2013-10-04. Avropsförfrågan. Kontorsstöd som molntjänst 2012. Support Avropsförfrågan Support 1 1 Avropande organisation Malmö stad Grundskoleförvaltningen Mats Johnsson Rönnbladsgatan 1 B 205 80 Malmö Kontaktperson Mats Johnsson mats.johnsson@malmo.se 0734-323075 Fredrik

Läs mer

Visma Utvecklarpaket för eget bruk

Visma Utvecklarpaket för eget bruk Visma Utvecklarpaket för eget bruk Tack för ditt intresse att köpa Visma Utvecklarpaket för eget bruk. Bifogat med detta e-brev finns vårt avtal med tillhörande bilagor. Visma Spcs är en av Sveriges största

Läs mer

2. Kvalificering och obligatoriska krav

2. Kvalificering och obligatoriska krav Förfrågningsunderlag - Upphandlarversion 2011-02-15 Upphandlingsansvarig Upphandling Region Gotland Destinationsmarknadsföring Gotland - Turism och näringsliv Carina Westergren Larsson 2010/537 Symbolförklaring:

Läs mer

Upphandling av tekniska konsulttjänster inom området telefoni. Diarienr 09-1376

Upphandling av tekniska konsulttjänster inom området telefoni. Diarienr 09-1376 Upphandling av tekniska konsulttjänster inom området telefoni Diarienr 09-1376 Innehåll 1 Om PTS... 3 2 Bakgrund och syfte... 3 3 Ekonomisk kapacitet och intyg... 3 3.1 Registreringsbevis... 3 3.2 Skattekontroll...

Läs mer

Avropsförfrågan. Verksamhetsutvecklare

Avropsförfrågan. Verksamhetsutvecklare AVROPSFÖRFRÅGAN 1 (7) Avropsförfrågan Verksamhetsutvecklare Innehåll Avropsförfrågan... 2 Inledning... 2 Administrativa krav... 2 Information om anbudsgivare... 3 Konsulttjänsten... 3 Redovisning hur erbjuden

Läs mer

Avtal. Detta avtal är upprättat mellan Värnamo kommun, 212000-0555, nedan kallad Beställaren och NN (XXXXX-XXXX) nedan kallad Entreprenören.

Avtal. Detta avtal är upprättat mellan Värnamo kommun, 212000-0555, nedan kallad Beställaren och NN (XXXXX-XXXX) nedan kallad Entreprenören. Bilaga 8 1. Parter Avtal Detta avtal är upprättat mellan Värnamo kommun, 212000-0555, nedan kallad Beställaren och NN (XXXXX-XXXX) nedan kallad Entreprenören. 2. Avtalstid Avtalet gäller under perioden

Läs mer

RAMAVTAL FÖR KONSULTTJÄNSTER INOM IT- VERKSAMHETEN

RAMAVTAL FÖR KONSULTTJÄNSTER INOM IT- VERKSAMHETEN sid 1 (7) RAMAVTAL FÖR KONSULTTJÄNSTER INOM IT- VERKSAMHETEN Detta med avtalsnummer 2012-244-., har träffats mellan Statens tjänstepensionsverk (nedan kallad SPV) och., organisationsnummer., (nedan kallad

Läs mer

MALL FÖR AVTAL UTBILDNING AV SERVICE- ELLER SIGNALHUND

MALL FÖR AVTAL UTBILDNING AV SERVICE- ELLER SIGNALHUND 1(7) MALL FÖR AVTAL UTBILDNING AV SERVICE- ELLER SIGNALHUND Avtal mellan.och gällande utbildning av service- eller. Innehållsförteckning Sid nr 1. AVTALSPARTER OCH KONTAKTPERSONER 2 2. OMFATTNING 3 3.

Läs mer

Byggtjänster EBA-EMMABODA BOSTADS AB

Byggtjänster EBA-EMMABODA BOSTADS AB ANBUDSFÖRFRÅGAN 1 Ärendebeteckning EBA-Emmaboda Bostads AB 2012-01 Handläggare Datum Vincent Johansson 10 2011-12-09 0471-24 98 39 Upphandling Byggtjänster EBA-EMMABODA BOSTADS AB Ni inbjudes inkomma med

Läs mer

UPPHANDLING AV SKYLTNING AV OCH I ANSLUTNING TILL POLISIÄRA LOKALER (6 bilagor)

UPPHANDLING AV SKYLTNING AV OCH I ANSLUTNING TILL POLISIÄRA LOKALER (6 bilagor) Rikspolisstyrelsen Polisens verksamhetsstöd Affärsenheten Handläggare Datum Philip Rasch 2014-06-12 E-post philip.rasch@polisen.se Saknr och diarienummer 939-A138.031/2014 UPPHANDLING AV SKYLTNING AV OCH

Läs mer

Avtal För bedrivande av hemtjänst enligt Lagen om valfrihetssystem

Avtal För bedrivande av hemtjänst enligt Lagen om valfrihetssystem Avtal För bedrivande av hemtjänst enligt Lagen om valfrihetssystem 1 Parter Mellan nedanstående parter, kommunen och leverantören har följande avtal träffats. Kommunen: Stenungsunds kommun Strandvägen

Läs mer

ALLMÄNNA AVTALSVILLKOR FÖR KONSULTUPPDRAG VID PTS

ALLMÄNNA AVTALSVILLKOR FÖR KONSULTUPPDRAG VID PTS ALLMÄNNA AVTALSVILLKOR FÖR KONSULTUPPDRAG VID PTS Tillämplighet 1 Dessa villkor ska tillämpas om något annat inte avtalats mellan parterna. Definitioner 2 I villkoren förstås med Avtalet Konsultföretag

Läs mer

Avropsförfrågan E-tjänst för planering av inspektioner

Avropsförfrågan E-tjänst för planering av inspektioner Förfrågningsunderlag 2013-04-03 Upphandlande organisation Läkemedelsverket Upphandling Avrop E-tjänst för planering av inspektioner Conny Björk Diarienr 2.3-2013-027585 Sista anbudsdag: 2013-04-15 Symbolförklaring:

Läs mer

Direktupphandling Projektledning Guldfesten

Direktupphandling Projektledning Guldfesten Handläggare Datum Linda Petersson 15 2015-03-25 Offertförfrågan till direktupphandling Direktupphandling Projektledning Guldfesten Allmänna föreskrifter Ni inbjuds inkomma med offert avseende projektledning

Läs mer

RAMAVTAL AVSEENDE GRAFISK FORMGIVNING

RAMAVTAL AVSEENDE GRAFISK FORMGIVNING Mellan Post- och telestyrelsen org nr 202100-4359 (nedan kallad PTS) och xxx org nr xxxxxx-xx (nedan kallad Konsultföretaget) har träffats RAMAVTAL AVSEENDE GRAFISK FORMGIVNING 1 Uppdragets omfattning

Läs mer

Avtal (förslag) 1. Omfattning. 2. Avtalsparter. 3. Avtalshandlingar. 4. Avtalstid

Avtal (förslag) 1. Omfattning. 2. Avtalsparter. 3. Avtalshandlingar. 4. Avtalstid Avtal (förslag) Mellan Institutionen för systemteknik, Linköpings universitet, org 202100-3096 (nedan kallat ISY) och [namn på leverantör], org nr [leverantörens organsiationsnummer] (nedan kallad leverantören)

Läs mer

Aktiviteter vid avtalets upphörande

Aktiviteter vid avtalets upphörande SID 1 (10) Bilaga 4h Aktiviteter vid avtalets upphörande Förfrågningsunderlag Upphandling av ett helhetsåtagande avseende IT-stöd för pedagogiskt genomförande inom Skolplattform Stockholm Box 22049, 104

Läs mer

AVTAL Avtal avseende upphandling av traktorband och band till rundbalspress i samband med LIFE-projektet Foder & Fägring 2010-2014

AVTAL Avtal avseende upphandling av traktorband och band till rundbalspress i samband med LIFE-projektet Foder & Fägring 2010-2014 2011-XX-XX Bilaga 1 AVTAL Avtal avseende upphandling av traktorband och band till rundbalspress i samband med LIFE-projektet Foder & Fägring 2010-2014 Dnr. 511-719-2011 1. AVTALETS PARTER Mellan Länsstyrelsen

Läs mer

Avropsstöd. Vägledning för Hygien, papper- och plastmaterial 2013

Avropsstöd. Vägledning för Hygien, papper- och plastmaterial 2013 Avropsstöd Vägledning för Hygien, papper- och plastmaterial 2013 Innehåll 1 Innan du börjar avropa... 2 2 Inledning... 2 3 Omfattning... 2 4 Avrop på Ramavtalet... 2 5 Beställning... 2 5.1 Orderbekräftelse...

Läs mer

FO nummer/org. nummer Adress E-post Telefon Vardera part förbinder sig att utan dröjsmål skriftligen meddela om förändrade kontaktuppgifter.

FO nummer/org. nummer Adress E-post Telefon Vardera part förbinder sig att utan dröjsmål skriftligen meddela om förändrade kontaktuppgifter. Bilaga 4 Avtalsutkast 1 AVTAL 1.1 Omfattning och ekonomiska villkor 1.1.1 Ombud för avtal Kontaktpersoner under avtalstiden är: För Åda Ab Namn Anette Korpi FO Nummer 2652001-2 Adress Elverksgatan 10 22

Läs mer

Pris I anbudet ska för respektive rådgivningsmodul/kort rådgivning följande anges: Anbudets totala storlek för respektive anbudsområde.

Pris I anbudet ska för respektive rådgivningsmodul/kort rådgivning följande anges: Anbudets totala storlek för respektive anbudsområde. Bilaga 1. Kommersiella villkor Avtalet ska innehålla minst nedanstående villkor, vilka inte är förhandlingsbara. Villkoren utgör tillsammans med kraven i förfrågningsunderlaget underlag för det slutliga

Läs mer

Byggtjänster EMFAB-Emaboda Fastighets AB

Byggtjänster EMFAB-Emaboda Fastighets AB Handläggare ANBUDSFÖRFRÅGAN 1 Ärendebeteckning 2012-01 Datum Vincent Johansson 10 2011-12-09 0471-24 98 39 Upphandling Byggtjänster EMFAB-Emaboda Fastighets AB Ni inbjudes inkomma med anbud på byggtjänster

Läs mer

Avtal avseende utförarande av omsorgs- och serviceinsatser för Ale kommun

Avtal avseende utförarande av omsorgs- och serviceinsatser för Ale kommun Bilaga 1 Avtal avseende utförarande av omsorgs- och serviceinsatser för Ale kommun 1. Parter Ale kommun, 212000-1439 (kommunen) (utföraren) 2. Avtalsperiod Avtalet börjar gälla den dag avtalet undertecknas.

Läs mer

Sverok upphandlar revisionstjänster

Sverok upphandlar revisionstjänster Sverok upphandlar revisionstjänster Sverok är ett av Sveriges största ungdomsförbund och rymmer idag cirka 120 000 medlemmar i cirka 900 lokalavdelningar och 9 distriktsföreningar. Förbundets huvudsakliga

Läs mer

Adress Postnr Postort

Adress Postnr Postort Sidan 1 av 6 BESTÄLLNING / AVTAL Företagskund Företagsnamn Kontaktperson Adress Postnr Postort Organisationsnummer Tel Mobiltel E-post Tjänstebeskrivning (GEAB) tillhandahåller ett fiberpar för kunds bruk

Läs mer

Allmänna bestämmelser rörande konsulttjänster inom revisionsområdet

Allmänna bestämmelser rörande konsulttjänster inom revisionsområdet 1 (5) Allmänna bestämmelser rörande konsulttjänster inom revisionsområdet Ingress Dessa allmänna bestämmelser är avsedda att användas vid uppdrag inom området revision i kommuner, landsting och kommunala

Läs mer

Förfrågningsunderlag till upphandling av delprojektledare inom logistik Find IT Smarta kopplingar, IE2014/9

Förfrågningsunderlag till upphandling av delprojektledare inom logistik Find IT Smarta kopplingar, IE2014/9 Förfrågningsunderlag till upphandling av delprojektledare inom logistik Find IT Smarta kopplingar, IE2014/9 1 1 Administrativa Föreskrifter... 3 1.1 Allmän orientering... 3 1.1.1 Inledning... 3 1.1.2 Omfattning

Läs mer

Förfrågningsunderlag. Förstudie Teknikindustrin. LULEÅ NÄRINGSLIV AB Kyrkogatan 13 972 32 Luleå. www.luleanaringsliv.se

Förfrågningsunderlag. Förstudie Teknikindustrin. LULEÅ NÄRINGSLIV AB Kyrkogatan 13 972 32 Luleå. www.luleanaringsliv.se Förfrågningsunderlag Förstudie Teknikindustrin LULEÅ NÄRINGSLIV AB Kyrkogatan 13 972 32 Luleå www.luleanaringsliv.se 1 Allmänt 1.1 Om Luleå Näringsliv AB Luleå Näringsliv AB är ett näringslivsbolag ägt

Läs mer

Bilaga 2. Avtal SMHI och XXX. Avtalsnummer: XXX

Bilaga 2. Avtal SMHI och XXX. Avtalsnummer: XXX Avtal SMHI och XXX Avtalsnummer: XXX Innehållsförteckning 1 Parter... 2 2 Kontaktpersoner... 2 3 Avtalets omfattning... 2 4 Avtalets giltighet... 2 5 Avtalstid optioner... 2 6 Avtalshandlingar... 2 7 Underleverantör...

Läs mer

Upphandling av Juridiska tjänster. Charlotta Ståhlberg Christina Sjöö. 6 februari 2013

Upphandling av Juridiska tjänster. Charlotta Ståhlberg Christina Sjöö. 6 februari 2013 Upphandling av Juridiska tjänster Charlotta Ståhlberg Christina Sjöö 6 februari 2013 Upphandlingsbolaget Upphandlingsbolaget (UHB) är Göteborgs Stads inköpscentral med ett huvudansvar för samordnad upphandling

Läs mer

Avropsförfrågan. Systemutvecklare -stordator

Avropsförfrågan. Systemutvecklare -stordator AVROPSFÖRFRÅGAN 1 (7) Avropsförfrågan Systemutvecklare -stordator Innehåll Avropsförfrågan... 2 Inledning... 2 Administrativa krav... 2 Information om anbudsgivare... 3 Konsulttjänsten... 3 Redovisning

Läs mer

Avropsförfrågan. Testledare/testare

Avropsförfrågan. Testledare/testare AVROPSFÖRFRÅGAN 1 (8) Avropsförfrågan Testledare/testare Innehåll Avropsförfrågan... 2 Inledning... 2 Administrativa krav... 2 Information om anbudsgivare... 3 Konsulttjänsten... 3 Redovisning hur erbjuden

Läs mer

ALLMÄNNA VILLKOR FÖR FÖRETAGSKREDIT

ALLMÄNNA VILLKOR FÖR FÖRETAGSKREDIT ALLMÄNNA VILLKOR FÖR FÖRETAGSKREDIT Dessa allmänna villkor gäller från den 27 mars 2015. 1. Parter Dessa allmänna villkor gäller för kredit som efter godkänd ansökan beviljas företagskund ("Kunden") av

Läs mer

Handledning. För avrop på Förmedlingscentralernas ramavtal gällande IT-konsulttjänster UH 2010/16. Version 4 2011-10-24

Handledning. För avrop på Förmedlingscentralernas ramavtal gällande IT-konsulttjänster UH 2010/16. Version 4 2011-10-24 Handledning För avrop på Förmedlingscentralernas ramavtal gällande IT-konsulttjänster UH 2010/16 Version 4 2011-10-24 Innehåll 1. Inledning 1 2. Bilagor 1 3. Avtalets omfattning 1 4. Leverantörer 2 5.

Läs mer

Ramavtal Applikations och teknikkonsulter lön/pa

Ramavtal Applikations och teknikkonsulter lön/pa Ramavtal Applikations och teknikkonsulter lön/pa 1. RAMAVTALETS SYFTE...2 2. RAMAVTALETS OMFATTNING...2 3. AVROPSAVTAL...3 4. RAMAVTALSPERIOD...3 5. FÖRETAGETS ÅTAGANDE...3 6. AVTALSHANDLINGAR...3 7. BERÄTTIGADE

Läs mer

ANVÄNDARVILLKOR FÖR DIGITALA PRODUKTER OCH TJÄNSTER NATUR & KULTUR LÄROMEDEL

ANVÄNDARVILLKOR FÖR DIGITALA PRODUKTER OCH TJÄNSTER NATUR & KULTUR LÄROMEDEL ANVÄNDARVILLKOR FÖR DIGITALA PRODUKTER OCH TJÄNSTER NATUR & KULTUR LÄROMEDEL Version, 2015-05-07 Dessa användarvillkor gäller för Licenstagares användning av digitala produkter och tjänster vilka tillhandahålls

Läs mer

Avtal 1. Parter Detta avtal är upprättat mellan Gislaveds kommun, nedan kallat Beställaren och NN (XXXXX-XXXX) nedan kallad Utföraren.

Avtal 1. Parter Detta avtal är upprättat mellan Gislaveds kommun, nedan kallat Beställaren och NN (XXXXX-XXXX) nedan kallad Utföraren. Avtal 1. Parter Detta avtal är upprättat mellan, nedan kallat Beställaren och NN (XXXXX-XXXX) nedan kallad Utföraren. 2. Avtalstid Avtalet gäller under perioden XXXX-XX-XX till XXXX-XX-XX med möjlighet

Läs mer

Avtal. Region Skåne. Datacentralen i Södra Sverige AB (DC UTBILDNING) IT-utbildning

Avtal. Region Skåne. Datacentralen i Södra Sverige AB (DC UTBILDNING) IT-utbildning Avtal MA/070028 mellan Region Skåne och Datacentralen i Södra Sverige AB (DC UTBILDNING) om IT-utbildning AVTALSPARTER Leverantör: Datacentralen i Södra Sverige AB (DC UTBILDNING) Box 1023 251 10 HELSINGBORG

Läs mer

Avropsförfrågan. Systemutvecklare

Avropsförfrågan. Systemutvecklare AVROPSFÖRFRÅGAN 1 (8) Avropsförfrågan Systemutvecklare Innehåll Avropsförfrågan... 2 Inledning... 2 Administrativa krav... 2 Information om anbudsgivare... 3 Konsulttjänsten... 3 Redovisning hur erbjuden

Läs mer

Anbudsbegäran gällande byte av fönster

Anbudsbegäran gällande byte av fönster Anbudsbegäran gällande byte av fönster De Gamlas Hem, nedan kallat DGh begär härmed in anbud på byte av 39 fönster. Anbudsbegäran gäller hela arbetet, d.v.s. såväl borttagande av befintliga fönster, montering

Läs mer

Avtal för konsultinsats

Avtal för konsultinsats Mottagare: 2003- Dnr Avtal för konsultinsats Avtalsparter Statens kulturråd [Leverantören ] Box 7843 [Postadress och Postnummer] 103 98 Stockholm Organisationsnummer 202100-1280 [Organisationsnummer] Detta

Läs mer

1 Avropsförfrågan, BI-system

1 Avropsförfrågan, BI-system 1/6 1 Avropsförfrågan, BI-system Specifika uppgifter för aktuell förfrågan Nr. 1 Beskrivning med uppgifter specifika för denna avropsförfrågan Avropets utskicksdatum 2 Myndighetens diarienummer för avropet

Läs mer

FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG UPPHANDLING AV UTVÄRDERING AV REGIONALFONDSPROJEKTET START-UP STOCKHOLM

FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG UPPHANDLING AV UTVÄRDERING AV REGIONALFONDSPROJEKTET START-UP STOCKHOLM FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG UPPHANDLING AV UTVÄRDERING AV REGIONALFONDSPROJEKTET START-UP STOCKHOLM 1. INFORMATION OM UPPHANDLINGEN 1.1. Upphandlande organisation Upphandlande organisation är Stockholms NyföretagarCentrum

Läs mer

Mellan Batteriboxen Sverige KB, nedan kallat Batteriboxen, och Återförsäljaren (definierad nedan) gäller dessa villkor.

Mellan Batteriboxen Sverige KB, nedan kallat Batteriboxen, och Återförsäljaren (definierad nedan) gäller dessa villkor. Allmänna villkor Mellan Batteriboxen Sverige KB, nedan kallat Batteriboxen, och Återförsäljaren (definierad nedan) gäller dessa villkor. 1. Allmänt Definitioner: Återförsäljare Avser Batteriboxens avtalspart

Läs mer

Allmänna villkor för Sebbex Ab Oy:s tjänster

Allmänna villkor för Sebbex Ab Oy:s tjänster Allmänna villkor för :s tjänster 1. Allmänt Dessa allmänna villkor reglerar de tjänster som finns beskrivna i avtalet och som tillhandahålls av (FO-nummer: 2348973-4). För det fall att det i avtalet eller

Läs mer

1) Om EKN. 2) Bakgrund. Förfrågningsunderlag avseende upphandling av juridiska tjänster

1) Om EKN. 2) Bakgrund. Förfrågningsunderlag avseende upphandling av juridiska tjänster Datum/Date 2012-03-12 Beteckning/Reference 2012-80036 Handläggare/Attending to this matter Förfrågningsunderlag avseende upphandling av juridiska tjänster Exportkreditnämnden (EKN) inbjuder Er att lämna

Läs mer

IT-företagen (fd LKD) Avtal-90 och ALOS05. För mer information se hemsida www.gatubolaget.goteborg.se

IT-företagen (fd LKD) Avtal-90 och ALOS05. För mer information se hemsida www.gatubolaget.goteborg.se Ingemar Larsson tel 031 368 46 17 2007-10-22 1(6) Avtal mellan Göteborgs Gatu AB, Affärsområde Teknisk Service, nedan kallat Gatubolaget (beställare) och XXXXX (leverantör) Bilpoolssystem Allmän beskrivning

Läs mer

Utbildning för chefer inom SDF Våren 2012 Ramavtalet i fokus

Utbildning för chefer inom SDF Våren 2012 Ramavtalet i fokus Utbildning för chefer inom SDF Våren 2012 Ramavtalet i fokus Ing-Marie Trygg Upphandlingsbolaget Vad är ramavtal? LOU 2 kap 15; Med ramavtal avses ett avtal som ingås mellan en eller flera upphandlande

Läs mer

Sjukvårdsrådgivningen GRUNDAVTAL IT-TJÄNSTER

Sjukvårdsrådgivningen GRUNDAVTAL IT-TJÄNSTER Sjukvårdsrådgivningen GRUNDAVTAL IT-TJÄNSTER 2008-01-30 Version 1.0 2 (6) Mellan Sjukvårdsrådgivningen SVR AB, organisationsnummer 556559-4230 (nedan benämnd Sjukvårdsrådgivningen) och organisationsnummer

Läs mer

Internavtal 2015 med styrelsen för Uppsala vård och omsorg om verksamheter med anknytning till Individ- och familjeomsorgen.

Internavtal 2015 med styrelsen för Uppsala vård och omsorg om verksamheter med anknytning till Individ- och familjeomsorgen. OMSORGSFÖRVALTNINGEN Handläggare Datum Diarienummer Yvonne Flambe 2015-03-13 OSN-2015-0199 Omsorgsnämnden Internavtal 2015 med styrelsen för Uppsala vård och omsorg om verksamheter med anknytning till

Läs mer

Allmänna villkor för konsultuppdrag

Allmänna villkor för konsultuppdrag 14 FEBRUARI 2011 ALLMÄNNA VILLKOR Stockholm Strategic Advise AB 1(6) STRATVISE 11-0078 Allmänna villkor för konsultuppdrag Dessa bestämmelser gäller vid anlitande av konsulter vid kompetens- och resursuppdrag.

Läs mer

Dessa kommersiella villkor kommer även att gälla som avtal. AVTAL Däck till fordon samt vissa tillhörande tjänster

Dessa kommersiella villkor kommer även att gälla som avtal. AVTAL Däck till fordon samt vissa tillhörande tjänster Bilaga 3 KOMMERSIELLA VILLKOR AVTAL Dessa kommersiella villkor kommer även att gälla som avtal AVTAL Däck till fordon samt vissa tillhörande tjänster Detta avtal har upprättats mellan AB bolaget nedan

Läs mer

Upphandling av Översättare engelska för Swedish Lapland

Upphandling av Översättare engelska för Swedish Lapland Förfrågningsunderlag Upphandling av Översättare engelska för Swedish Lapland 1. ALLMÄN ORIENTERING... 2 1.1 Upphandlingsförfarande... 2 1.2 Uppdraget... 2 1.3 Pris... 2 1.4 Projektets syfte och målgrupp...

Läs mer

RAMAVTAL. Avtalsperiod 2011-01-01 2012-12-31. Datum 2010-12-14

RAMAVTAL. Avtalsperiod 2011-01-01 2012-12-31. Datum 2010-12-14 Avdelningen för IT och Inköp Upphandlingsenheten Uppdrag 2 del 2. Handläggare Monica Söder 018-471 19 41 RAMAVTAL Avtalsperiod 2011-01-01 2012-12-31 Datum 2010-12-14 Diarienr UH 2010/3 Avtalet omfattar

Läs mer

Direktupphandling av Verktyg för kompetensinventering av lärarkompetens för Lärarlegitimation.

Direktupphandling av Verktyg för kompetensinventering av lärarkompetens för Lärarlegitimation. Anbudsförfrågan Direktupphandling av Verktyg för kompetensinventering av lärarkompetens för Lärarlegitimation. Ronneby kommun inbjuder Er härmed att lämna anbud på rubricerad upphandling, med omfattning

Läs mer

Förnyad konkurrensutsättning Innebär att vid beställning ska samtliga leverantörer inom delområdet få en skriftlig avropsförfrågan

Förnyad konkurrensutsättning Innebär att vid beställning ska samtliga leverantörer inom delområdet få en skriftlig avropsförfrågan Nytt ramavtal för reklambyråtjänster, dnr SLU 232-1039/09 Ramavtalet omfattar Reklambyråtjänster och kringliggande tjänster. Avtalet är giltigt till och med 2012-03-01 och kan därefter förlängas med ett

Läs mer

Upphandlingsprocessen Riktlinjer och stöd för våra leverantörer inför upphandlingen

Upphandlingsprocessen Riktlinjer och stöd för våra leverantörer inför upphandlingen Upphandlingsprocessen Riktlinjer och stöd för våra leverantörer inför upphandlingen Upphandlingsprocessen ut ett leverantörsperspektiv Analys, planering & förfrågan När en upphandling startar görs flera

Läs mer

Förfrågningsunderlag Upphandling av Webbyrå för Swedish Lapland Visitors Board

Förfrågningsunderlag Upphandling av Webbyrå för Swedish Lapland Visitors Board Förfrågningsunderlag Upphandling av Webbyrå för Swedish Lapland Visitors Board 1. ALLMÄN ORIENTERING... 2 1.1 Upphandlingsförfarande... 2 1.2 Uppdraget... 2 1.3 Pris... 2 1.4 Syfte och målgrupp... 3 2.

Läs mer

BILAGA 1 AVTALSUTKAST

BILAGA 1 AVTALSUTKAST Sid 1(7) BILAGA 1 AVTALSUTKAST Mellan Regionalt CancerCentrum, (nedan kallad RCC), med organisationsnummer 232100-0016, och XXXXX (nedan kallat Företaget), med organisationsnummer XXXXXX, har följande

Läs mer

Förfrågningsunderlag Upphandling av Grafisk designer för Swedish Lapland Visitors Board

Förfrågningsunderlag Upphandling av Grafisk designer för Swedish Lapland Visitors Board Förfrågningsunderlag Upphandling av Grafisk designer för Swedish Lapland Visitors Board 1. ALLMÄN ORIENTERING... 2 1.1 Upphandlingsförfarande... 2 1.2 Uppdraget... 2 1.3 Pris... 3 1.4 Projektets syfte

Läs mer

Exempel KONTRAKT. Bedrivande av hemtjänst enligt Lag om valfrihetssystem

Exempel KONTRAKT. Bedrivande av hemtjänst enligt Lag om valfrihetssystem KONTRAKT Bedrivande av hemtjänst enligt Lag om valfrihetssystem Mellan Katrineholms kommun (nedan kallad Kommunen ), och. (nedan kallad Utföraren ), har följande kontrakt, (nedan kallat Kontraktet ), träffats.

Läs mer

Förslag till krav och särskilda kontraktsvillkor om Social hänsyn

Förslag till krav och särskilda kontraktsvillkor om Social hänsyn Förslag till krav och särskilda kontraktsvillkor om Social hänsyn Antagna av styrgruppen 2014-11-20 Förslagen bygger på att en leverantör tilldelas hela kontraktet, alternativt att det tilldelas en leverantör

Läs mer

Google GSA med backupenhet

Google GSA med backupenhet Förfrågningsunderlag 2013-11-22 Upphandlande organisation Jönköpings läns landsting Upphandling Google GSA med backupenhet Susanne Gustafsson LJ 2013/1584 Symbolförklaring: Sista anbudsdag: 2013-11-29

Läs mer

BROTTSOFFERMYNDIGHETEN 2013-11-05 Dnr 9622/13 Aktbil 1

BROTTSOFFERMYNDIGHETEN 2013-11-05 Dnr 9622/13 Aktbil 1 2013-11-05 Dnr 9622/13 Aktbil 1 ANBUDSFÖRFRÅGAN Anbudsförfrågan för reklambyråtjänster Ni inbjuds att till Brottsoffermyndigheten inkomma med anbud på reklambyråtjänster enligt nedanstående kravspecifikation.

Läs mer

Krav på tjänst. 1. Skolläkare till grundskolan, Kravspecifikation

Krav på tjänst. 1. Skolläkare till grundskolan, Kravspecifikation Bilaga till upphandling: Skolläkare till grundskolan DiarieNr: 0370/11 Ansvarig upphandlare:helen Arneving Krav på tjänst 1. Skolläkare till grundskolan, Kravspecifikation 1.1. KRAV PÅ TJÄNSTENS INNEHÅLL

Läs mer

Offertförfrågan avseende utvärdering av projektet Nyckeln i Låset

Offertförfrågan avseende utvärdering av projektet Nyckeln i Låset 2012-02-15 Dnr: 2011-3090046. Offertförfrågan avseende utvärdering av projektet Nyckeln i Låset Härmed inbjuds ni att inkomma med offert på en uppföljning och lärande utvärdering av ESF-projektet Nyckeln

Läs mer

Avropsförfrågan från ramavtal

Avropsförfrågan från ramavtal Förfrågningsunderlag 2013-10-17 Upphandlande organisation Jordbruksverket Upphandling Sökfunktion till Jordbruksverkets webbplats Thomas Dalkvist 2.8.11-7705/13 Sista anbudsdag: 2013-11-05 Symbolförklaring:

Läs mer

Växtservice till SMHI

Växtservice till SMHI Prisförfrågan Växtservice till SMHI 1. Information Denna upphandling avser att resultera i ett ramavtal som består i att en extern entreprenör kommer till SMHI och ansvarar för service och underhåll av

Läs mer

Hästägare, Namn. Person/Org. Nummer. Adress. Telefon; hem, mobil. Fodervärd, Namn. Person/Org.nummer. Adress. Telefon; hem, mobil. Häst.

Hästägare, Namn. Person/Org. Nummer. Adress. Telefon; hem, mobil. Fodervärd, Namn. Person/Org.nummer. Adress. Telefon; hem, mobil. Häst. FODERVÄRDSAVTAL Hästägare, Namn Person/Org. Nummer Adress Telefon; hem, mobil Fodervärd, Namn Person/Org.nummer Adress Telefon; hem, mobil Häst Härstamning Kön, födelseår, ras Färg, tecken Registreringsnr,

Läs mer