IT-frågan Metodrapport

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "IT-frågan 2006-2013. Metodrapport"

Transkript

1 IT-frågan Metodrapport

2 Hjälpmedelsinstitutet (HI), 2013 Författare: Jessica Dahlbäck Ansvarig handläggare: Jessica Dahlbäck URN:NBN:se:hi pdf Artikelnummer: pdf Publikationen kan hämtas som ett pdf-dokument på Hjälpmedelsinstitutets webbplats, Den kan också beställas i alternativa format från HI.

3 Förord Hjälpmedelsinstitutet och Post- och telestyrelsen startade projektet ITfrågan i november Inledningsvis var syftet att hitta en metod för att systematiskt kunna samla in önskemål och synpunkter om IT och telekom från personer med funktionsnedsättning. I september 2012 utvidgades samarbetet då Myndigheten för handikappolitisk samordning (Handisam) gick med som en tredje part. Projektet avslutades 30 juni 2013 då IT-frågans panel överfördes till Handisam som driver arbetet vidare inom ramen för sitt uppföljningsarbete av funktionshinderspolitiken. I den här metodrapporten redovisas erfarenheter och kunskaper från arbetet med tillgängliga webbenkäter. Rapporten är uppdelad i två delar, den första delen beskriver projektet och den andra delen hur man ska gå till väga för att skapa en tillgänglig enkät. Genom tillgängliga enkäter som alla kan besvara ökar resultatens tillförlitlighet då de bättre speglar hela Sveriges befolkning. Vi hoppas att rapporten kan inspirera och stimulera fler till att tänka på tillgängligheten i sina undersökningsmetoder. Sundbyberg, december 2013 Hjälpmedelsinstitutet Nina Lindquist Avdelningschef Analysavdelningen

4 Innehåll Om projektet IT-frågan... 1 Bakgrund... 1 Syfte... 2 Former för dialog... 2 Förstudie... 3 Projektets aktörer... 3 Målgrupper... 4 Enkätundersökningarna... 4 Principer för att skapa en tillgänglig enkät... 5 Tekniken... 5 Val av enkätverktyg... 5 Anpassning till teckenspråk... 6 Uppläsning av enkätfrågorna... 6 Språkbruk och frågekonstruktion... 6 Använd ett enkelt språk... 6 Ställ relevanta frågor... 7 Tydliga och enkla svarsalternativ... 8 Olika sätt att besvara en fråga... 8 En fråga åt gången... 9 Överordnade rubriker... 9 Gränssnittets design... 9 Andra metodiska överväganden Webbaserade enkäter Representativitet Etik och sekretess Rekrytering av deltagare Anmälan till IT-frågan Specialenkät för personer med lindrig utvecklingsstörning... 13

5 Om projektet IT-frågan IT-frågan var en undersökningspanel som bestod av personer med funktionsnedsättning. Panelen fick svara på frågor om IT, telekom och levnadsförhållanden. Frågorna besvarades via webbenkäter. Mellan januari 2008 och maj 2013 genomfördes sammanlagt 15 enkätundersökningar. Intresset för att delta i undersökningarna var stort och ökade för varje enkät. Den första enkäten besvarades av 65 personer och den sista av 1567 personer. Det höga deltagandet i IT-frågans undersökningar är bland annat ett resultat av att enkätverktyget var anpassat och språket enkelt, vilket gjorde det möjligt att delta oavsett funktionsnedsättning. Bakgrund Målet för den svenska funktionshinderspolitiken är att den enskilde ska vara fullt delaktig i samhällslivet. För att uppnå målet bör man ta tillvara på de möjligheter som den tekniska utvecklingen ger. IT-utvecklingen skapar möjligheter för människor att få produkter och tjänster som fyller deras behov och skapar ett bättre liv. Utgångspunkten är att det är användarnas behov tillsammans med teknikens potential som ska styra utvecklingen. Under 2006 ansåg både Hjälpmedelsinstitutet och Post- och telestyrelsen (PTS) att kunskapen om användarnas erfarenheter och önskemål var otillräcklig. PTS hade i sin strategiska planering identifierat kontakter med användare med funktionsnedsättning som en nyckelfaktor för att de handikappolitiska målen skulle kunna nås. Hjälpmedelsinstitutet hade, bland annat genom erfarenheter från projektet Bättre tillsammans, utvecklat kompetens om metoder för undersökningar och kunskap om hur användarnas delaktighet och försörjning av IT kan säkerställas. Mot bakgrund av detta startade Hjälpmedelsinstitutet och Post- och telestyrelsen projektet IT-frågan, som inleddes med en förstudie i november Sommaren 2011 presenterade regeringen en strategi för genomförandet av funktionshinderspolitiken i Sverige Syftet var att presentera politikens inriktning, med konkreta mål för samhällets insatser, samt hur resultaten ska följas upp under de kommande fem åren. Den enskilde ska känna skillnad i sin vardag, en skillnad som påverkas positivt av insatser 1

6 som görs i politiken. Myndigheten för handikappolitisk samordning (Handisam) fick i uppdrag att ta fram ett samlat uppföljningssystem. Handisam rekommenderade en vidareutveckling av IT-frågan och gick med i projektet hösten Från och med 1 juli 2013 övertogs IT-frågans panel av Handisam. Syfte Syftet med projektet IT-frågan var att via webbenkäter ha en kontinuerlig och systematisk dialog med personer med olika funktionsnedsättningar. Inledningsvis handlade dialogen om IT och telekom, men efter att Handisams ingått som en tredje part hösten 2012, handlade frågorna även om personernas levnadsförhållanden i stort. Former för dialog Arbetet med IT-frågan inleddes med diskussioner om olika former för dialog med personer med funktionsnedsättning. Målet var att hitta ett sätt att systematiskt samla in önskemål och synpunkter om IT och telekom. Underlag för diskussionerna var bland annat slutredovisningen från projektet Bättre tillsammans samt material om olika former för dialog med användare. Efter noggrant övervägande beslutades att IT-frågan skulle genomföras med hjälp av webbaserade enkätundersökningar. Några fördelar med webbenkäter: Många personer kan nås Större tillgänglighet Rätt fråga till rätt person Jämförelsevis låg kostnad Sammanställning av resultat underlättas genom verktyg med automatiska funktioner Begräsningar med webbenkäter: Når enbart dem som är intresserade och har tillgång till datorer och internet. Delvis tillgänglig dialog (det går till exempel inte att svara på teckenspråk) 2

7 Förstudie Under november 2006 till juli 2007 genomförde Hjälpmedelsinstitutet en förstudie i två delar. Den första delen bestod av ett antal delutredningar. Kartläggning av verktyg för webbenkäter. Krav utarbetades på funktionalitet och tillgänglighet hos webbenkäter avsedda för personer med funktionsnedsättning. Marknadsundersökning av verktyg för webbenkäter. Enkätverktyget Survey Generator identifierades och uppfyllde de uppsatta funktions- och tillgänglighetskraven. Den andra delen handlade om att framställa provenkäter med Survey Generator och användartester för att undersöka om berörda målgrupper rent tekniskt kunde ta del av och besvara frågorna i enkäterna. Skriftlig standardenkät enligt nationella riktlinjer för en tillgänglig webb. Med en korrekt utormning kan en sådan enkät bland annat tillgodose de krav personer med synskada har. Skriftlig enkät kompletterad med videofilmer med frågor på teckenspråk. Enkät anpassad för personer med lindrig utvecklingsstörning. Frågorna formulerades på lättläst svenska och förklaringar gavs med hjälp av Pictogram, bilder och tal. Projektets aktörer Projektet IT-frågan genomfördes av Hjälpmedelsinstitutet, Post- och telestyrelsen och Handisam. Hjälpmedelsinstitutet ansvarade för projektledning och förvaltning av projektmedel. I projektets styrgrupp deltog representanter från Hjälpmedelsinstitutet, Post- och telestyrelsen och Handisam. En referensgrupp med representanter från berörda funktionshindersorganisationer fanns också med som stöd för arbetet. Följande organisationer ingick i referensgruppen: Sveriges Dövas Riksförbund Hörselskadades Riksförbund Synskadades Riksförbund Dyslexiförbundet FMLS Riksförbundet FUB (Föreningen för barn, unga och vuxna med utvecklingsstörning) Klippan (FUB:s sektion för medlemmar med utvecklingsstörning) Riksförbundet Attention 3

8 Arbetet med att utveckla IT-frågan utfördes även av Klara Mera Center för kognitivt stöd, samt företagen Alstra AB, inuse, SDR Tecken AB, Döv.nu Sign IT AB och VoiceCorp AB. Målgrupper IT-frågans enkäter riktades enbart till personer med funktionsnedsättning. Anmälan var frivillig och de som anmälde sig utgjorde en så kallad självrekryterad panel. Frågorna var främst anpassade för personer med: synnedsättning och blinda personer hörselnedsättning och döva personer rörelsenedsättning lindrig utvecklingsstörning tal- och kommunikationssvårigheter läs- och skrivsvårigheter kognitiva funktionsnedsättningar psykiska funktionsnedsättningar Även personer med andra funktionsnedsättningar var välkomna att delta i undersökningarna. Personer under 16 år fick dock inte möjlighet att vara med i panelen då tillstånd krävs från målsman enligt Personuppgiftslagen. Enkätundersökningarna Sammanlagt genomfördes 15 enkätundersökningar inom IT-frågan. En av dessa var en bakgrundsenkät där deltagarna fick besvara frågor om funktionsnedsättning, kön och sysselsättning med mera. De övriga 14 enkäterna handlade bland annat om: mobiltelefoner datorer tv-tittande banktjänster biljett- och uttagsautomater kollektivtrafik och färdtjänst tillgänglighet vid besök hos restauranger, caféer mm tal- och ljudböcker alternativ telefoni e-handel 4

9 Principer för att skapa en tillgänglig enkät Erfarenheterna från IT-frågan visar att några områden är extra viktiga att ta hänsyn till när man skapar en enkät som ska kunna besvaras av de flesta oavsett funktionsnedsättning. I det här avsnittet redovisas några grundprinciper. Enkäterna utformades för att passa deltagarna så bra som möjligt, vilket var en stor utmaning då panelen bestod av personer med olika funktionsnedsättningar och behov. En rad överväganden gjordes vid utformningen. Vedertagna principer för enkätkonstruktion tillämpades. Anpassningsarbetet handlade bland annat om att göra språket begripligt. Gränssnittets utformning är en annan faktor som påverkar hur användbar en enkät är. Det måste vara enkelt att navigera sig i enkäten och man bör vara konsekvent i hur frågor och svarsalternativ presenteras. Tekniken Val av enkätverktyg Det första man ska försäkra sig om när man väljer enkätverktyg är att det uppfyller riktlinjerna i WCAG 2.0. WCAG står för Web Content Accessibility Guidelines och innehåller ett antal rekommendationer för att göra webbinnehåll tillgängligt. Rekommendationerna är framtagna av W3C som står för World Wide Web Consortium. 1 Om enkätverktyget inte uppfyller riktlinjerna i WCAG 2.0 kan personer med synnedsättning, som använder skärmläsare och talsyntes, med stor sannolikhet inte ta del av webbenkäten. Det bör poängteras att även om enkätverktyget uppfyller de uppsatta riktlinjerna är detta inte tillräckligt tillgängligt för alla då WCAG bara till viss del berör det kognitiva området. Därför finns ytterligare aspekter att beakta när man ska skapa en tillgänglig enkät. 1 5

10 Anpassning till teckenspråk Det är av stor betydelse att välja ett enkätverktyg som stödjer teckenspråksfilmer. Teckenspråkiga personer i Sverige har svenskt teckenspråk som sitt förstaspråk och kommunikationsspråk. Det svenska språket i skriftlig form är andraspråk för teckenspråkiga personer. Precis som det svenska språket har teckenspråket sina glosor och regler för hur dessa ska sättas samman. Teckenspråk och svenska skiljer sig åt i uppbyggnaden 2. Därför var det angeläget för IT-frågan att presentera alla frågor på teckenspråk så att även teckenspråkiga personer kunde ta till sig frågorna. Två olika filformat användes under projekttiden;.mov (för Quicktime) och.wmv (Windows Media). Båda filmformatet bedömdes kvalitetsmässigt vara ungefär lika bra. Filmerna bör ha HD-kvalitet och det ska finnas möjlighet till full skärmvisning. Översättningar av frågor till teckenspråk läggs sist i arbetsprocessen. Om en fråga får en ny formulering, eller ny struktur, påverkar detta även hur anpassningen till teckenspråket görs. Det vill säga hur frågan gestaltas som teckenspråk. Eventuella ändringar i den skriftliga frågan kan därför medföra att hela filmarbetet av teckenspråksfrågan behöver göras om. Uppläsning av enkätfrågorna För att stödja dem som behöver hjälp av tal för att ta till sig text är det av stor vikt att enkätverktyget även stödjer uppläsningsfunktioner, exempel Readspeaker. De målgrupper som kan tänkas vara i behov av uppläsning är bland annat personer med läs- och skrivsvårigheter, tal-/språkstörning och lindrig utvecklingsstörning. I regel har de flesta personer med synnedsättning egna personliga hjälpmedel som skärmläsare och talsyntes. Språkbruk och frågekonstruktion Använd ett enkelt språk Inför varje enkätundersökning i IT-frågan gjordes en genomgång av språket i alla frågor och svarsalternativ. Frågorna skulle vara formulerade så att de var lätta att förstå och ta ställning till. 2 Sveriges Dövas Riksförbund (2013), 6

11 Att ställa bra och enkla frågor är svårt och tidskrävande, men ett måste. Det är viktigt att tänka på att olika personer kan uppfatta en fråga på olika sätt. Funktionsnedsättning, yrke, ålder med mera kan påverka hur en fråga uppfattas. Om en fråga uppfattas på olika sätt kommer enkätsvaren att bli svårtolkade och hela undersökningen kan behövas göras om. Använd därför ett så enkelt språk som möjligt, utan krångliga ord, uttryck och bildspråk. Tänk på att vissa ord kan ha dubbel betydelse. Ibland kan det dock vara svårt att undvika svåra ord i en fråga. Då är det bra att ha med en förklaring: Har du fått ett hjälpmedel förskrivet? Med förskrivet menar vi För att öka förståelsen ytterligare kan vissa frågor kompletterats med en eller flera bilder som förtydligar vad frågorna handlar om. Vidare formulerades IT-frågans frågor så rakt som möjligt och med ett direkt tilltal: Har du haft tekniska problem med din texttelefon? Ett exempel på indirekt uttryckssätt är formuleringen Ange nedan som är vanlig i frågeformulär. Erfarenheter visar att det är bättre att börja med frågeordet för att leda deltagarens tanke rätt, till exempel: Har du provat? Vad använder du? Hur ofta? För att säkerställa att IT-frågans enkätfrågor var begripliga fick projektets referensgrupp ta del av frågorna och komma med synpunkter. Ett annat sätt hade kunnat vara att genomföra testenkäter med personer från målgruppen. Ställ relevanta frågor Undvik helst hypotetiska frågor som har med framtiden att göra. För att ämnet ska vara begripligt bör det vara något som finns i respondentens begreppsvärld. För att det ska vara möjligt att besvara en fråga behöver respondenten ofta ha egna erfarenheter av frågeområdet. Till exempel är det viktigt för personer med neuropsykiatrisk funktionsnedsättning och personer med utvecklingsstörning att innehållet är relevant utifrån deras livssituation, då den kognitiva funktionsnedsättningen kan göra det svårare att föreställa sig det man själv inte har upplevt. 7

12 Tydliga och enkla svarsalternativ Svarsalternativen ska också vara lätta att tolka. Alternativen ska inte vara för många men ändå ge möjlighet för alla att hitta ett passande svar. För att minimera risken att IT-frågans deltagare inte fann ett passande svar, fick många frågor även öppna svarsalternativ. Öppna svarsalternativ är dock tidsödande att handskas med vid resultatsammanställning. Dessutom undviker ofta personer med lindrig utvecklingsstörning och personer med läs- och skrivsvårigheter att skriva egna svar. Olika sätt att besvara en fråga I IT-frågan arbetade vi främst med tre olika sätt att besvara en fråga; flervalsfrågor (kryssrutor), envalsfrågor (radioknappar) och textfält för öppna svar. Det anses att dessa sätt att besvara frågorna är de mest tillgängliga. Rullgardinsmenyer användes inte eftersom förstudien visade att personer med synnedsättning, som använde äldre versioner av skärmläsningsprogrammet JAWS, inte kunde ta del av svarsalternativ som presenterades i rullgardinsmenyer. Förstudien visade också att matrisfrågor är svåra att använda för personer som använder skärmläsningsprogram. En lösning på detta problem är att upprepa svarsalternativen på varje rad. Matrisfrågor användes inte i ITfrågan då denna typ av fråga många gånger försvårar för personer med kognitiva funktionsnedsättningar. Bild 1: Exempel på en matrisfråga Frågor med krav på rangordning användes inte heller i IT-frågan, på grund av att erfarenheter visat att många har svårt att rangordna. Bild 2: Exempel på rangordning 8

13 En fråga åt gången En viktig princip i IT-frågan var att presentera en fråga per skärmbild. Skälen till detta var flera. Det är kognitivt mindre belastande att bara behöva ta ställning till en sak i taget. Personer med synnedsättning, som inte ser visuellt presenterad information, kan ha svårt att urskilja det väsentliga i ett flöde av information. Problemen är generella för information på internet. Överordnade rubriker Rubriker till olika frågeområden är bra för att informera respondenterna om vad fortsättningen av enkäten ska handla om. En enkät bör gärna likna ett samtal mellan den som ställer frågorna och den som svarar. I IT-frågan användes rubrikerna för att rikta uppmärksamheten på nya ämnen som togs upp. Gränssnittets design När man skapar en tillgänglig enkät är det viktigt att gränssnittet är så rent som möjligt eftersom det kan vara kognitivt belastande att sortera ut vad som är viktigt på en bildskärm. IT-frågan valde att använda enkätverktyget Survey Generator. Verktygets gränssnitt var från början, på många sätt, enkelt och tydligt. För att göra gränssnittet ännu tydligare gjordes en del anpassningar: Onödig information togs bort. Ovanför varje fråga fanns enkätföretagets logotyp och firmanamn i färg och ganska stort format. På grund av att logotypen dominerade sidan och drog uppmärksamheten till sig kunde man uppfatta det som att den innehöll viktig information. Det fanns även copyrightinformation under varje fråga. Eftersom logotypen var oväsentlig för att besvara enkäten togs den bort. Onödiga funktioner togs bort. Under varje fråga fanns tre funktionsknappar med text. Med knapparna kunde man stänga enkäten, gå till första besvarade frågan och sudda det man skrivit i rutan för öppna fritextsvar. Allt detta gick att göra på andra vanligare sätt, till exempel använda Delete eller Backspace för att sudda text. Funktionsknapparna togs därför bort. Framför allt var det viktigt att få bort stänga-knappen, som var lätt att komma åt av misstag när man ville gå vidare till nästa fråga. 9

14 Navigeringen gjordes tydligare med färg. De två funktionsknapparna som fanns kvar var försedda med texten Nästa, för att komma vidare till nästa fråga, respektive Tillbaka, för att komma till föregående fråga. Knapparna försågs med färgerna grönt för att gå framåt, respektive röd för att gå tillbaka. Detta gjordes för att förtydliga funktionerna och lyfta fram knapparna visuellt. Bild 3: Utseende på knapparna 10

15 Andra metodiska överväganden I föregående kapitel beskrevs grundprinciperna för hur man skapar en tillgänglig enkät. Projektet IT-frågan har ställts inför ytterligare metodiska överväganden som redovisas nedan. Webbaserade enkäter Efter noggrant övervägande beslutades att IT-frågan skulle genomföras med hjälp av webbaserade enkätundersökningar. Det finns en rad fördelar med att använda denna metod, bland annat är det ett relativt billigt och enkelt sätt att nå ut till många. Skapas enkäterna dessutom på rätt sätt blir tillgängligheten stor för personer med olika funktionsnedsättningar. Den största begränsningen med webbenkäter är att långt ifrån alla har tillgång till dator och internet. För att personer utan e-postadress skulle kunna vara med i IT-frågans undersökningar var det möjligt att få ett brev med en personlig kod hemskickad. Koden kunde användas för att logga in på en personlig enkät med hjälp av exempelvis en familjemedlems dator eller en dator på ett bibliotek. Alla har dock inte datorkunskap eller möjlighet att sitta vid en dator, därför gavs det från och med 2011 även möjlighet att besvara IT-frågans enkäter via vanliga pappersenkäter. Runt ett 60-tal personer fick hem pappersenkäter eller koder i brevlådan. En majoritet av dessa personer var elöverkänsliga. Representativitet IT-frågans deltagare var inte utvalda från något register. Att delta i undersökningarna byggde helt på frivillighet och det var personerna själva som anmälde intresse att vara med. Eftersom IT-frågans panel inte byggde på slumpmässigt urval går det inte att hävda att resultaten var representativa. Man fick en fingervisning om vad personer med olika funktionsnedsättningar kan tycka i de frågor som ställdes. Det ska tilläggas att även om en panel byggs upp utifrån befolkningen finns vissa frågetecken om representativitet, eftersom ett stort antal personer väljer att inte delta i undersökningar. 11

16 Många grupper med funktionsnedsättning är relativt små. Därför hade ITfrågan inte möjlighet att redovisa resultaten för alla specifika funktionsnedsättningar. Etik och sekretess Projektet hanterade personliga uppgifter om deltagarna i IT-frågan. Alla deltagare besvarade en bakgrundsenkät med frågor om funktionsnedsättning, kön, ålder och utbildning med mera. Enligt Personuppgiftslagen (PUL) definieras uppgift om funktionsnedsättning som en känslig personuppgift. För att få hantera personuppgifter krävdes samtycke från deltagarna. Samtycke inhämtades i samband med att deltagarna godkände villkoren för deltagande, innan de kunde besvara enkäterna. Villkoren presenterades på lättläst svenska. Av villkoren framgick bland annat ändamålen med behandlingen av personuppgifter samt deltagarnas rätt att ansöka om information (registerutdrag). Det ställs höga krav på säkerhet vid hantering av personuppgifter. Uppgifterna var sekretessbelagda hos Hjälpmedelsinstitutet, som var personuppgiftsansvarigt för behandlingen, liksom hos Alstra AB (ägare av Survey Genarator), som biträdde Hjälpmedelsinstitutet med behandlingen av personuppgifterna. Rekrytering av deltagare Att få personer med olika funktionsnedsättningar att anmäla sig till ITfrågan var en utmaning. Rekryteringen av deltagare gjordes via flera kanaler. Det vanligaste sättet under projektets gång var att skicka ut inbjudan med e-post till funktionshindersorganisationer, tidningar, hjälpmedel- syn- och hörcentraler, riksgymnasium, bibliotek, folkhögskolor, resurscenter och skoldatatek med flera. Projektet besökte ett flertal mässor, konferenser och lokala funktionshindersorganisationer runt om i landet. Broschyrer delades ut och affischer sattes upp. Under december 2012 till maj 2013 genomfördes flera annonseringar på Facebook. Denna insats sågs som extra framgångsrik då anmälningarna strömmade in under perioden, inte minst från unga personer mellan år. En grupp som hade varit svår att nå ut med information till. 12

17 IT-frågans första enkät besvarades av 65 personer. Tack vare arbetet med informationsspridningen växte antalet deltagare för varje enkät. Den sista undersökningen, som genomfördes våren 2013, besvarades av 1567 personer. Anmälan till IT-frågan Anmälan till IT-frågan kunde göras på två olika sätt. Det vanligaste sättet var att fylla i anmälningsformuläret som gick att nå via Hjälpmedelsinstitutets webbplats. Uppgifter som efterfrågades: namn adress, e- postadress och födelseår. En annan möjlighet var att fylla i en talong i ITfrågans broschyr och skicka den med post till Hjälpmedelsinstitutet. Inkomna anmälningar samlades automatiskt i en fil som lagrades i en server hos Alstra AB. Innehållet skickades till Hjälpmedelsinstitutet som granskade med avseende på eventuella felskrivningar. E-postadresser kompletterades med personliga koder för dem som inte hade egna e-postadresser. Uppgifterna exporterades sedan in i enkätverktyget. Specialenkät för personer med lindrig utvecklingsstörning IT-frågans fyra första enkäter fanns i två olika versioner. En allmän enkät som besvarades av de allra flesta och en förenklad enkät som skickades ut till personer med lindrig utvecklingsstörning. I den förenklade enkäten valdes de frågor som krävde fritextsvar i stort sett bort, eftersom det ofta är svårt och tidskrävande för personer med lindrig utvecklingsstörning att uttrycka sig i skrift. Enkäterna förenklades ytterligare med pictogrambilder. Pictogrambilder är ett visuellt språk utvecklat för personer som saknar eller har begränsad förmåga att tala, läsa och skriva. Bild 4: Exempel på Pictogrambilder i en enkät 13

18 Arbetet med att ta fram en förenklad enkät var resurskrävande i förhållande till hur få personer med lindrig utvecklingsstörning som deltog (cirka 25 personer). Beslut togs därför att från och med 2009 och framåt endast skicka ut en enkätversion per undersökning. En enkel och tydlig enkät, men utan pictogram. Personer med lindrig utvecklingsstörning (och även personer med talsvårigheter) tyckte ibland att det var svårt att besvara vissa frågor, även om frågorna gjorts så enkla som möjligt. Därför informerades deltagarna om att de gärna fick ta hjälp av en annan person för att besvara enkäterna. 14

19 IT-frågan Metodrapport IT-frågan var en panel bestående av personer med funktionsnedsättning. Panelen fick genom webbaserade enkäter svara på frågor om IT, telekom och levnadsförhållanden. Projektet startades av Hjälpmedelsinstitutet och Post- och telestyrelsen Det avslutades 30 juni 2013 då Handisam tog över panelen. I den här metodrapporten redovisas erfarenheter och kunskaper från arbetet med tillgängliga webbenkäter. Du får flera tips på hur man skapar en tillgänglig enkät. Hjälpmedelsinstitutet - ett nationellt kunskapscentrum Vår kunskap bidrar till ett bättre samhälle för människor med funktionsnedsättning. Våra ägare är staten och Sveriges Kommuner och Landsting. Box Sundbyberg Tfn Texttfn Artikelnummer pdf

IT-frågan. Försök med webbaserade enkäter om IT och telekom till personer med funktionsnedsättning

IT-frågan. Försök med webbaserade enkäter om IT och telekom till personer med funktionsnedsättning IT-frågan Försök med webbaserade enkäter om IT och telekom till personer med funktionsnedsättning Hjälpmedelsinstitutet (HI) och Kommunikationsmyndigheten PTS, 2008 Författare: Margita Lundman Ansvarig

Läs mer

Att utveckla läromedel i digital form

Att utveckla läromedel i digital form Att utveckla läromedel i digital form för elever med funktionsnedsättning Att utveckla läromedel i digital form för elever med funktionsnedsättning Det digitala läromedlet Ett digitalt läromedel kan finnas

Läs mer

för att göra informationen tillgänglig Den här checklistan är ett verktyg då du och dina kollegor ska se över er kommunikation och information.

för att göra informationen tillgänglig Den här checklistan är ett verktyg då du och dina kollegor ska se över er kommunikation och information. Checklista för att göra informationen tillgänglig När du kommunicerar och tar fram information finns det mycket du kan göra för att alla ska kunna ta del av dina budskap. För att informationen ska vara

Läs mer

Egenskaper för digitala läromedel och film

Egenskaper för digitala läromedel och film Egenskaper för digitala läromedel och film Digitala läromedel Detta är en sammanställning av vad man bör beakta vid framställning av digitala läromedel för att nå största möjliga tillgänglighet.. Det som

Läs mer

Projekt: Begriplig samhällsinformation. Stefan Johansson stefan.johansson@funkanu.se

Projekt: Begriplig samhällsinformation. Stefan Johansson stefan.johansson@funkanu.se Projekt: Begriplig samhällsinformation Stefan Johansson stefan.johansson@funkanu.se En kort bakgrund: Våra tester visar att många har svårt att förstå innehållet på offentliga webbplatser. 2006 undersökte

Läs mer

Med rätt stöd rustas eleverna för arbetslivet. ett reportage från Mimers Hus Gymnasium i Kungälv

Med rätt stöd rustas eleverna för arbetslivet. ett reportage från Mimers Hus Gymnasium i Kungälv Med rätt stöd rustas eleverna för arbetslivet ett reportage från Mimers Hus Gymnasium i Kungälv Individuellt stöd som inte sticker ut Varje elev har sin egen lärstil och ingen vill bli utpekad som avvikande.

Läs mer

Webbtillgänglighet. Webbtillgänglighet. World Wide Web Consortium. Web Accessibility Initiative, WAI WCAG 2.0 WCAG 1.0

Webbtillgänglighet. Webbtillgänglighet. World Wide Web Consortium. Web Accessibility Initiative, WAI WCAG 2.0 WCAG 1.0 Webbtillgänglighet Webbtillgänglighet Att göra webbinnehåll så att de är tillgängliga för alla oavsett vilka funktionsnedsättningar man har Att göra webbinnehåll tillgängligt oavsett vilken in- och utmatningsutrustning

Läs mer

Vad säger WCAG om kognition?

Vad säger WCAG om kognition? Vad säger WCAG om kognition? Stefan Johansson och Anita Hildén stefan.johansson@funkanu.se leknyttan@gmail.com Så här säger W3C-konsortiet: Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.0 innehåller ett

Läs mer

Instruktioner för brukarundersökning inom individoch familjeomsorg (myndighetsutövning)

Instruktioner för brukarundersökning inom individoch familjeomsorg (myndighetsutövning) 2015-08-31 1 (7) Instruktioner för brukarundersökning inom individoch familjeomsorg (myndighetsutövning) För frågor om undersökningen, kontakta: Carolina Björkman, carolina.bjorkman@skl.se Introduktion

Läs mer

Slutrapport av projektet Internetbaserad habilitering för unga med Aspergers syndrom

Slutrapport av projektet Internetbaserad habilitering för unga med Aspergers syndrom Slutrapport av projektet Internetbaserad habilitering för unga med Aspergers syndrom Handläggare: Regnr: Gäller fr.o.m.: Gunilla Keith-Bodros 2013-10-30 Godkänd/Signatur: Ersätter tidigare dokument: Gäller

Läs mer

Ökad IT-användning förbättrar tillgängligheten för eleverna. ett reportage från Thorildskolan i Kungälv

Ökad IT-användning förbättrar tillgängligheten för eleverna. ett reportage från Thorildskolan i Kungälv Ökad IT-användning förbättrar tillgängligheten för eleverna ett reportage från Thorildskolan i Kungälv Nytt tänk kring stöd till elever Det var främst erbjudandet om ny teknik i klassrummen som gjorde

Läs mer

F15 Tillgänglighet/Accessibility Dagens agenda

F15 Tillgänglighet/Accessibility Dagens agenda F15 Tillgänglighet/Accessibility Dagens agenda Varför bry sig? Vad tjänar jag? WAI Funka Nu WCAG 1, 2 Hjälpmedel Prolog Varför bry sig? En stor del av Sveriges befolkning lider av funktionsnedsättningar

Läs mer

Lärarhögskolan i Stockholm Högskoleförvaltningen Högskoleledningens kansli Magnus Mörck/Katharina Soffronow 08-737 95 76 Katharina.Soffronow@lhs.

Lärarhögskolan i Stockholm Högskoleförvaltningen Högskoleledningens kansli Magnus Mörck/Katharina Soffronow 08-737 95 76 Katharina.Soffronow@lhs. Lärarhögskolan i Stockholm Högskoleförvaltningen Högskoleledningens kansli Magnus Mörck/Katharina Soffronow 08-737 95 76 Katharina.Soffronow@lhs.se Ärendetyp Datum 2007-01-04 1(6) Elementär Websurveyandvänding

Läs mer

Så tycker brukarna med bostad med särskild service, personlig assistans samt boendestöd. En brukarundersökning genomförd mars 2012.

Så tycker brukarna med bostad med särskild service, personlig assistans samt boendestöd. En brukarundersökning genomförd mars 2012. Så tycker brukarna med bostad med särskild service, personlig assistans samt boendestöd. En brukarundersökning genomförd mars 2012. Oktober 2012 Sammanfattning Brukarundersökningen som genomfördes under

Läs mer

Vägar till arbete. hur skolhuvudmän och gymnasieskolor underlättar övergången till arbetslivet för elever i behov av särskilt stöd

Vägar till arbete. hur skolhuvudmän och gymnasieskolor underlättar övergången till arbetslivet för elever i behov av särskilt stöd Vägar till arbete hur skolhuvudmän och gymnasieskolor underlättar övergången till arbetslivet för elever i behov av särskilt stöd Förord Denna skrift ska ge skolhuvudmän och gymnasieskolor idéer om hur

Läs mer

Tillgänglighet och teknologi en omöjlig möjlighet?

Tillgänglighet och teknologi en omöjlig möjlighet? en omöjlig möjlighet? Katarina Mühlenbock, datalingvist, fil dr DART 2014-06-02 Dagens presentation Vad är tillgänglighet, kommunikation, information? Webbtillgänglighet Vad är språkteknologi? Hur kan

Läs mer

Delaktighet, inflytande och medbestämmande

Delaktighet, inflytande och medbestämmande Delaktighet, inflytande och medbestämmande Vad ska jag prata om? Vad är delaktighet Varför delaktighet, inflytande och medbestämmande? Brukarinflytande Pict-O-Stat två exempel Delaktighet Delaktighet uppstår

Läs mer

Vi vill ge unga bästa möjliga start efter studenten. ett reportage om ett unikt samarbete i Kungälv

Vi vill ge unga bästa möjliga start efter studenten. ett reportage om ett unikt samarbete i Kungälv Vi vill ge unga bästa möjliga start efter studenten ett reportage om ett unikt samarbete i Kungälv Med fokus på livet efter studenten Susanne Borg och Pia Ekman arbetar på olika sätt för att unga med funktionsnedsättning

Läs mer

Vägledningen för webbutveckling webbriktlinjer.se. Björn Hagström bjorn.hagstrom@enterprise.ministry.se @bjornhagstrom

Vägledningen för webbutveckling webbriktlinjer.se. Björn Hagström bjorn.hagstrom@enterprise.ministry.se @bjornhagstrom Vägledningen för webbutveckling webbriktlinjer.se Björn Hagström bjorn.hagstrom@enterprise.ministry.se @bjornhagstrom Om mig 50% på Edelegationen. Ansvarar för psi och vägledningen för webbutveckling 50%

Läs mer

Enkätundersökning inom förskola och skola. I samarbete med Järfälla kommun, Lidingö Stad, Sigtuna kommun och Upplands-Bro kommun

Enkätundersökning inom förskola och skola. I samarbete med Järfälla kommun, Lidingö Stad, Sigtuna kommun och Upplands-Bro kommun Rapport 2015 Enkätundersökning inom förskola och skola. I samarbete med Järfälla kommun, Lidingö Stad, Sigtuna kommun och Upplands-Bro kommun Stockholm 2015-04-30 Beställare: Järfälla kommun, Lidingö Stad,

Läs mer

2011 års IT-konferens

2011 års IT-konferens Hjälpmedelsinstitutet inbjuder till 2011 års IT-konferens Torsdagen den 7 april 2011 World Trade Center Stockholm Välkommen till 2011 års IT-konferens! Årets IT-konferens kommer att handla om den nya tekniken

Läs mer

2010 års IT-konferens

2010 års IT-konferens Hjälpmedelsinstitutet inbjuder till 2010 års IT-konferens Tisdagen den 13 april 2010 World Trade Center Stockholm Välkommen till IT-konferens! Informationssamhället fortsätter att utvecklas. Internet är

Läs mer

Digital delaktighet. Virtuella fokusgrupper med barn och ungdomar

Digital delaktighet. Virtuella fokusgrupper med barn och ungdomar Digital delaktighet Virtuella fokusgrupper med barn och ungdomar Hjälpmedelsinstitutet (HI), 2006 Författare: Henrik Ingrids Formgivning: Svensk Information Illustration omslag: Johnny Dyrander Omslagsfoto:

Läs mer

Att ringa med datorn. Handledning för att inspirera till bildtelefoni

Att ringa med datorn. Handledning för att inspirera till bildtelefoni Att ringa med datorn Handledning för att inspirera till bildtelefoni På dvd:n finns PowerPoint-presentation. Kort film som visar hur du kan ha glädje av Skype. Korta (ljudlösa) filmsekvenser som visar

Läs mer

Nya möjligheter för alla? Så ska e-tillgänglighet följas upp

Nya möjligheter för alla? Så ska e-tillgänglighet följas upp Nya möjligheter för alla? Så ska e-tillgänglighet följas upp Handisam, Myndigheten för handikappolitisk samordning, Titel: Nya möjligheter för alla? Handisam Serie A 2013:3 (diarienummer 2012/0046) Utredare:

Läs mer

Fritid för alla - Fritidswebben. En förstudie av Markus Blomqvist & Anna Stam People and technology

Fritid för alla - Fritidswebben. En förstudie av Markus Blomqvist & Anna Stam People and technology Fritid för alla - Fritidswebben En förstudie av Markus Blomqvist & Anna Stam People and technology Metod Som metod har vi använt oss av djupintervjuer och en onlinebaserad enkätundersökning för att identifiera

Läs mer

Är primärvården för alla?

Är primärvården för alla? Länsförbundet Rapport 2011 i Stockholms län Är primärvården för alla? Medicinskt Ansvariga Sjuksköterskor (MAS) om primärvården för personer med utvecklingsstörning och autism I n l e d n i n g Våra medlemmar

Läs mer

Lupp enkätundersökning (lokal uppföljning av ungdomspolitik)

Lupp enkätundersökning (lokal uppföljning av ungdomspolitik) Datum 2012-11-05 Projektplan Lupp enkätundersökning (lokal uppföljning av ungdomspolitik) 2012 2 Projektplan Lupp 2012 INNEHÅLLSFÖRTECKNING SIDA 1. Uppdragsgivare och uppdragstagare 3 2. Inledning och

Läs mer

Utveckling av Läsaren

Utveckling av Läsaren Utveckling av Läsaren Projektet steg för steg Läsaren har utvecklats sucessivt till att bli den anpassningsbara och situationsoberoende tjänst den är idag. Tabellen nedan visar hur utvecklingen har skett

Läs mer

Utvärdering enligt utvärderingsplan 2006 - delrapport Äldre- och Handikappomsorgens Myndighetsavdelning

Utvärdering enligt utvärderingsplan 2006 - delrapport Äldre- och Handikappomsorgens Myndighetsavdelning FALKENBERGS KOMMUN RAPPORT Socialförvaltningen Planeringsavdelningen 2007-01-08 Anneli Ask Utvärdering enligt utvärderingsplan 2006 - delrapport Äldre- och Handikappomsorgens Myndighetsavdelning Metod

Läs mer

Uppföljning och utvärdering av MSB:s regelbundna samverkanskonferenser på nationell nivå

Uppföljning och utvärdering av MSB:s regelbundna samverkanskonferenser på nationell nivå MSB-51.1 Myndigheten för samhällsskydd och beredskap PM 1 (8) SI-SAM Fredrik Djurklou & Maria Pålsson 0722035873/0725203366 fredrik.djurklou@msb.se maria.palsson@msb.se Uppföljning och utvärdering av MSB:s

Läs mer

Hur tillgänglig är du? Hur tillgänglig är du? Seminariedag om digitalt tillgängliggörande Västmanlands läns museum 2014-02-19

Hur tillgänglig är du? Hur tillgänglig är du? Seminariedag om digitalt tillgängliggörande Västmanlands läns museum 2014-02-19 Hur tillgänglig är du? Om hur du tänker tillgängligt på webben Hur tillgänglig är du? Seminariedag om digitalt tillgängliggörande Västmanlands läns museum 2014-02-19 Pär Lannerö Projektledare webbriktlinjer.se

Läs mer

Varenda ungdom ska veta vad de ska göra i juni efter studenten. en uppföljning av en samverkansmodell i Kungälv

Varenda ungdom ska veta vad de ska göra i juni efter studenten. en uppföljning av en samverkansmodell i Kungälv Varenda ungdom ska veta vad de ska göra i juni efter studenten en uppföljning av en samverkansmodell i Kungälv Hjälpmedelsinstitutet (HI), 2013 Författare: Camilla Blomqvist, FoU i Väst/GR Ansvarig handläggare:

Läs mer

Projekt Hitta och jämför hjälpmedel

Projekt Hitta och jämför hjälpmedel Projekt Hitta och jämför hjälpmedel Konferens nikola.nu 2014-10-23 Innehåll 1. Om projektet 2. Hjälpmedelsdatabas 3. Tema hjälpmedel 4. När projektet är slut OM PROJEKTET ehälsa och Strategisk IT Bakgrund

Läs mer

1) Introduktion i tillgänglighet

1) Introduktion i tillgänglighet 1) Introduktion i tillgänglighet Inledningsvis genomför vi en orientering i vad tillgänglighet betyder för både användare och den egna personalen. Vi kommer att ta upp de grundläggande idéerna bakom de

Läs mer

Utvärdering gällande Tuff-utbildningen hos Kulturföreningen m.i.m, genomförd inom ramen för Projektet TAkk för språket hösten 2010.

Utvärdering gällande Tuff-utbildningen hos Kulturföreningen m.i.m, genomförd inom ramen för Projektet TAkk för språket hösten 2010. Utvärdering gällande Tuff-utbildningen hos Kulturföreningen m.i.m, genomförd inom ramen för Projektet TAkk för språket hösten 2010. 1. Bakgrund Under våren 2010 samtalade personal på Teckenspråksutbildningen

Läs mer

Rapport Brukarundersökning personer med funktionsnedsättning (LSS) 2012

Rapport Brukarundersökning personer med funktionsnedsättning (LSS) 2012 www.ljungby.se Rapport Brukarundersökning personer med funktionsnedsättning (LSS) 2012 Innehållsförteckning Innehållsförteckning...2 Brukarundersökning personer med funktionsnedsättning (LSS) 2012...3

Läs mer

Med rätt att komma till tals. Så ska Handisam se till att fler kommer till tals i projekt och uppföljning

Med rätt att komma till tals. Så ska Handisam se till att fler kommer till tals i projekt och uppföljning Så ska Handisam se till att fler kommer till tals i projekt och uppföljning Handisam, Myndigheten för handikappolitisk samordning, 2012 Titel: Med rätt att komma till tals Handisam Serie A 2012:1 (diarienummer

Läs mer

Stöd i vardagen från Omvårdnad Gävle

Stöd i vardagen från Omvårdnad Gävle OMVÅRDNAD GÄVLE Stöd i vardagen från Omvårdnad Gävle enligt lag om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) Mer information och ansökan Om du har frågor eller vill ansöka om stöd, ring 026-17

Läs mer

Utbildning för Projektledare

Utbildning för Projektledare Utbildning för Projektledare 1 Introduktion till utbildning för projektledare om tillgänglighet Utbildning för projektledare om tillgänglighet är att betraktas som en mall för en halv eller heldags utbildning.

Läs mer

Kommer konventionen innebära att mitt barn har vänner när det växer upp? Citat från mamma till barn med funktionsnedsättning

Kommer konventionen innebära att mitt barn har vänner när det växer upp? Citat från mamma till barn med funktionsnedsättning Kommer konventionen innebära att mitt barn har vänner när det växer upp? Citat från mamma till barn med funktionsnedsättning Det handlar om mänskliga rättigheter Fakta i korthet De nationella målen för

Läs mer

Tips och idéer för Windows 8

Tips och idéer för Windows 8 Tips och idéer för Windows 8 Läs mer om it i lärandet på webben: www.spsm.se/itochlarande Tips och idéer för Windows 8 Skriften är utgiven av Specialpedagogiska skolmyndigheten (SPSM). Skriften kan hämtas

Läs mer

Till dig som är yrkesverksam inom hjälpmedelsområdet

Till dig som är yrkesverksam inom hjälpmedelsområdet Till dig som är yrkesverksam inom hjälpmedelsområdet Alla människors lika värde är grunden för Handikappförbundens verksamhet I denna broschyr har vi sammanställt information som bygger på erfarenheter

Läs mer

Användarmanual för Exergo skattningsverktyg

Användarmanual för Exergo skattningsverktyg 1. Kontaktinformation... 2 1.1 Upphovsinformation... 2 1,2 Copywrite... 2 1.3 Version... 2 2. INLEDNING... 2 2.1 Omfattning och syfte... 2 2.2 Processöversikt... 3 3. Arbetsflöde för klientanvändare...

Läs mer

Riktlinjer för Webbplatser inom Stockholms läns landsting 2004. Kompletterande dokument till Kommunikationspolicy för Stockholms läns landsting 2004

Riktlinjer för Webbplatser inom Stockholms läns landsting 2004. Kompletterande dokument till Kommunikationspolicy för Stockholms läns landsting 2004 Riktlinjer för Webbplatser inom Stockholms läns landsting 2004 Kompletterande dokument till Kommunikationspolicy för Stockholms läns landsting 2004 Antagen av Landstingsfullmäktige 8 juni 2004 KOMMUNIKATIONSPOLICY

Läs mer

Nationell konferens om Teknik och demens

Nationell konferens om Teknik och demens Hjälpmedelsinstitutet inbjuder till Nationell konferens om Teknik och demens 22 november 2007 Norra Latin Stockholm Nationell konferens om Teknik och demens Konferensen handlar om teknikens betydelse för

Läs mer

2009-02-06 ALL 2008/121. Huvudkontoret Generaldirektör Greger Bååth Mobiltelefon: 070-314 39 04. Socialdepartementet 103 33 STOCKHOLM

2009-02-06 ALL 2008/121. Huvudkontoret Generaldirektör Greger Bååth Mobiltelefon: 070-314 39 04. Socialdepartementet 103 33 STOCKHOLM 2009-02-06 ALL 2008/121 Huvudkontoret Generaldirektör Greger Bååth Mobiltelefon: 070-314 39 04 Socialdepartementet 103 33 STOCKHOLM Möjlighet att leva som andra Ny lag om stöd och service till vissa personer

Läs mer

Tillgängliga pdf-lösningar med Adobe LiveCycle Designer

Tillgängliga pdf-lösningar med Adobe LiveCycle Designer Tillgängliga pdf-lösningar med Adobe LiveCycle Designer Referens: Andreas Cederbom andreas.cederbom@funkanu.se 08-555 770 64 2 (16) Bakgrund har genomfört en undersökning av hur Adobe LiveCycle Designer

Läs mer

WebSurvey. Snabbguide för webbaserade kursutvärderingar. version 2013-09-12

WebSurvey. Snabbguide för webbaserade kursutvärderingar. version 2013-09-12 WebSurvey Snabbguide för webbaserade kursutvärderingar version 2013-09-12 Skapa webbaserade kursutvärderingar med Websurvey Logga in 3 Navigering 3 Använd generella kursenkäten 4 Skapa egen enkät 12 Frågetyper

Läs mer

Test av Allan ec och MMX med punktskriftsdisplay

Test av Allan ec och MMX med punktskriftsdisplay Test av Allan ec och MMX med punktskriftsdisplay Test av Allan ec och MMX med punktskriftsdisplay Andreas Richter och Jane Eriksen Hjälpmedelsinstitutet (HI), 2011 Författare: Andreas Richter och Jane

Läs mer

Att ringa med datorn. Lär dig mer och våga prova!

Att ringa med datorn. Lär dig mer och våga prova! Lär dig mer och våga prova! På dvd:n finns (ljudlösa) filmer som visar hur det kan se ut när du: Installerar Skype Lägger till en kontakt i Skype Ringer upp med Skype Chattar skriver meddelande med Skype

Läs mer

Slutrapport. Översättning av WCAG 2.0 till svenska

Slutrapport. Översättning av WCAG 2.0 till svenska Slutrapport Översättning av WCAG 2.0 till svenska Innehållsförteckning INLEDNING... 3 MÅL OCH SYFTE... 3 PROJEKTBESKRIVNING... 3 METOD... 4 MÅLGRUPPER... 4 ORGANISATION... 5 Funkas arbetsgrupp... 5 Referensgruppen...

Läs mer

Funkas tips för redaktörer

Funkas tips för redaktörer Funkas tips för redaktörer Vår referens Jennifer Jordal jennifer.jordal@funkanu.se Tel: 08-555 770 81 Datum Senast uppdaterad: juni 2013 Om tipsen De här redaktörstipsen får du för att du är kund hos Funka.

Läs mer

Pratmakaren. Uppläsning av textremsor med talsyntes. Sandra Derbring, datalingvist Maria Olsson, logoped 2012-06-04

Pratmakaren. Uppläsning av textremsor med talsyntes. Sandra Derbring, datalingvist Maria Olsson, logoped 2012-06-04 Uppläsning av textremsor med talsyntes Sandra Derbring, datalingvist Maria Olsson, logoped 2012-06-04 Varför detta projekt Klient på DART som ville se film med sina vänner 2 Två vinnande projekt Två projekt

Läs mer

Det är få program som teckentolkas, även om det blir bättre och bättre. Oftast är det barnprogram.

Det är få program som teckentolkas, även om det blir bättre och bättre. Oftast är det barnprogram. Det är få program som teckentolkas, även om det blir bättre och bättre. Oftast är det barnprogram. Kvinna 27 år Textas det inte på tv så kan man ibland titta på surfplatta, till exempel SVT play. Då textas

Läs mer

Manual: Skapa egna ansökningsformulär

Manual: Skapa egna ansökningsformulär INFORMATION TILL FOLKHÖGSKOLORNA Manual: Skapa egna ansökningsformulär Alla folkhögskolor kan skapa egna digitala ansökningsformulär genom en funktion på Folkhögskola.nu. Genom att logga in på www.folkhogskola.nu/admin

Läs mer

VÄLKOMMEN TILL TEXTTELEFONI! Handbok för användare av Texttelefoni.

VÄLKOMMEN TILL TEXTTELEFONI! Handbok för användare av Texttelefoni. VÄLKOMMEN TILL TEXTTELEFONI! Handbok för användare av Texttelefoni. INNEHÅLL Det här är Texttelefoni 3 Vad kostar det att ringa? 4 Tips inför ditt samtal 4 Ring med texttelefon 6 Ring från taltelefon till

Läs mer

Stöd vid upphandling av fortbildning i förflyttningskunskap. för dig som är chef

Stöd vid upphandling av fortbildning i förflyttningskunskap. för dig som är chef Stöd vid upphandling av fortbildning i förflyttningskunskap för dig som är chef Stöd vid upphandling av fortbildning i förflyttningskunskap I den här skriften får du råd om vad en heltäckande fortbildning

Läs mer

Tillsyn enligt personuppgiftslagen (1998:204) Hantering av patientuppgifter via e-post

Tillsyn enligt personuppgiftslagen (1998:204) Hantering av patientuppgifter via e-post Datum Diarienr 2011-12-12 749-2011 Capio S:t Görans Sjukhus 112 81 Stockholm Tillsyn enligt personuppgiftslagen (1998:204) Hantering av patientuppgifter via e-post Datainspektionens beslut Datainspektionen

Läs mer

Kursplan Gränssnittsdesign och Webbutveckling 1 Vårtermin 2014

Kursplan Gränssnittsdesign och Webbutveckling 1 Vårtermin 2014 Kursplan Gränssnittsdesign och Webbutveckling 1 Vårtermin 2014 Kurswebb: www.creativerooms.se/edu, välj Gränssnittsdesign eller Webbutveckling 1 Lärare: Aino-Maria Kumpulainen, aino-maria.kumpulainen@it-gymnasiet.se

Läs mer

Ungas internetvanor och intressen 2015

Ungas internetvanor och intressen 2015 Ungas internetvanor och intressen 2015 Rapport av Anna Falkerud Ung i Kungsbacka har gjort en enkätundersökning där 184 ungdomar i åldrarna 13 20 år deltagit. Undersökningen handlade om ungas internetvanor

Läs mer

Riktlinjer för sociala medier vid Försvarshögskolan

Riktlinjer för sociala medier vid Försvarshögskolan Riktlinjer 1 (7) 2011-09-21 Riktlinjer för sociala medier vid Försvarshögskolan 1 Riktlinjer i korthet 1.1 Riktlinjer för medarbetare vid Försvarshögskolan i allmänhet Medarbetare vid Försvarshögskolan

Läs mer

Många av dessa butiker är svåra att komma in i med rullstol. Det är ibland även svårt att komma fram i butiken med en rullstol.

Många av dessa butiker är svåra att komma in i med rullstol. Det är ibland även svårt att komma fram i butiken med en rullstol. Menyer och skyltar talar sällan ett tydligt språk, man vet inte vad exempelvis en kaka eller maträtt innehåller. Man måste ofta fråga, vilket gör att jag drar mig för att gå dit. Kvinna 32 år I specialbutikerna

Läs mer

Sammanfattning av tillgänglighetsanalys av fem banker 2010

Sammanfattning av tillgänglighetsanalys av fem banker 2010 Sammanfattning av tillgänglighetsanalys av fem banker 2010 Beställare: Vår referens Post- och telestyrelsen, PTS Ylva Ehn 08-678 5739 ylva.ehn@pts.se Susanna Laurin 08-555 770 61 susanna.laurin@funkanu.se

Läs mer

PERSONUPPGIFTSLAGEN Göteborgs universitet Kristina Ul gren November 2013

PERSONUPPGIFTSLAGEN Göteborgs universitet Kristina Ul gren November 2013 Göteborgs universitet Kristina Ullgren November 2013 2 Personuppgiftslagen i sammandrag 1. Syftet att skydda den personliga integriteten 2. PuL gäller inte för privat behandling av personuppgifter 3. Vardaglig

Läs mer

Mobila trygghetslarm med många vinnare. erfarenheter från Teknik för äldre

Mobila trygghetslarm med många vinnare. erfarenheter från Teknik för äldre Mobila trygghetslarm med många vinnare erfarenheter från Teknik för äldre Mobila trygghetslarm på nytt sätt Allt fler äldre efterfrågar trygghetslarm och det finns idag många alternativ på marknaden för

Läs mer

När tre behövs för samtal mellan två

När tre behövs för samtal mellan två 1 TOLK 2 När tre behövs för samtal mellan två Frågor och svar om Tolkverksamheten för döva, hörselskadade, personer med dövblindhet och personer med funktionsnedsättning som rör röst, tal eller språk.

Läs mer

Kan kommunerna leva upp till LSS?

Kan kommunerna leva upp till LSS? Länsförbundet Rapport 1, 2012 i Stockholms län LSS-undersökning 2012 Kan kommunerna leva upp till LSS? LSS-undersökning 2012. 1 Inledning och sammanfattning Lagen om stöd och service för vissa funktionshindrade

Läs mer

Anmälan om diskriminering inom samhällslivet

Anmälan om diskriminering inom samhällslivet Anmälningsblankett Sida 1 (8) Anmälan om diskriminering inom samhällslivet Den här blanketten kan du använda om du upplever att du själv eller någon annan har blivit diskriminerad, trakasserad eller utsatt

Läs mer

Uppföljning av BUS- överenskommelsen 2015

Uppföljning av BUS- överenskommelsen 2015 21-6-3 Uppföljning av BUS- överenskommelsen 21 Bakgrund Överenskommelsen om samverkan kring barn i behov av särskilt stöd, BUSöverenskommelsen är antagen av Stockholms läns landsting och samtliga kommuner

Läs mer

Digitalisering och tillgänglighet

Digitalisering och tillgänglighet Digitalisering och tillgänglighet Kulturrådet har fått i uppdrag av regeringen att se hur digitala lösningar kan öka tillgängligheten till kultur för personer med funktionsnedsättning. Kulturrådet har

Läs mer

Tillsammans gör vi Sverige mer tillgängligt

Tillsammans gör vi Sverige mer tillgängligt Tillsammans gör vi Sverige mer tillgängligt 2 Handisams uppdrag handlar om att få ansvariga på olika nivåer i samhället att inse vinsterna med ett tillgängligt samhälle där alla kan delta jämlikt oavsett

Läs mer

Enkätundersökning om patienters upplevelser av vården på Bergsjön Vårdcentral

Enkätundersökning om patienters upplevelser av vården på Bergsjön Vårdcentral Enkätundersökning om patienters upplevelser av vården på Bergsjön Vårdcentral Rapportförfattare: Jenny Nordlöw Inledning Denna rapport är en del av Bergsjöns Vårdcentrals arbete för att kartlägga och förbättra

Läs mer

Korttidslån av hjälpmedel och programvara till barn/ungdomar med neurologiskt betingade funktionshinder som t.ex. DAMP och ADHD

Korttidslån av hjälpmedel och programvara till barn/ungdomar med neurologiskt betingade funktionshinder som t.ex. DAMP och ADHD Korttidslån av hjälpmedel och programvara till barn/ungdomar med neurologiskt betingade funktionshinder som t.ex. DAMP och ADHD - ett projekt som stöds av Ungaifocus Hjälpmedelsinstitutet (HI), 2005 Författare:

Läs mer

StoCKK. Stockholm Center för Kommunikativt och Kognitivt stöd

StoCKK. Stockholm Center för Kommunikativt och Kognitivt stöd StoCKK Stockholm Center för Kommunikativt och Kognitivt stöd StoCKK - Stockholm Center för Kommunikativt och Kognitivt stöd StoCKK tillhör Habilitering & Hälsa och är ett komplement till habiliteringens

Läs mer

Birka Folkhögskola Arbetsförmedlingarna i Krokom och Östersund Samjamt

Birka Folkhögskola Arbetsförmedlingarna i Krokom och Östersund Samjamt Birka Folkhögskola Arbetsförmedlingarna i Krokom och Östersund Samjamt 1 Innehåll 1. Inledning... 3 2. Sammanfattning... 3 3. Övergripandemål... 4 4. Delmål... 4 Att 15 ungdomar lär känna sina styrkor

Läs mer

Kursvärdering. Denna manual beskriver hur du kan skapa en mapp i Fronter som heter Kursvärdering där du ladda upp reslutat från kursutvärderingar.

Kursvärdering. Denna manual beskriver hur du kan skapa en mapp i Fronter som heter Kursvärdering där du ladda upp reslutat från kursutvärderingar. Kursvärdering Denna manual beskriver hur du kan skapa en mapp i Fronter som heter Kursvärdering där du ladda upp reslutat från kursutvärderingar. Här finns även tips på några olika sätt att skapa en kursvärdering

Läs mer

RIKTLINJER FÖR WEBBPLATS PÅ INTERNET. Örebro l äns landsting

RIKTLINJER FÖR WEBBPLATS PÅ INTERNET. Örebro l äns landsting RIKTLINJER FÖR WEBBPLATS PÅ INTERNET Örebro l äns landsting Inledning Detta dokument anger riktlinjer för Örebro läns landstings webbplats och har sin grund i landstingets policy för information och kommunikation,

Läs mer

Survey and analysis of morningpapers

Survey and analysis of morningpapers Institutionen för Naturvetenskap, miljö och teknik Rapport 1,5 HP JMM Höstterminen 2014 Survey and analysis of morningpapers En enkätundersökning av medievanor på morgonen. Är papperstidningen på väg att

Läs mer

Förvalta och bygga tillgängligt boende. Bra för äldre bra för alla!

Förvalta och bygga tillgängligt boende. Bra för äldre bra för alla! Förvalta och bygga tillgängligt boende Bra för äldre bra för alla! Handen på hjärtat Vet du hur framkomligheten och tillgängligheten fungerar i dina fastigheter? Alla mår bra av att komma ut i friska luften.

Läs mer

Utvärdering enligt utvärderingsplan råd- och stödverksamheten

Utvärdering enligt utvärderingsplan råd- och stödverksamheten sida (5) Utvärdering enligt utvärderingsplan råd- och stödverksamheten Enligt utvärderingsplanen för 007 ska ett antal brukarundersökningar genomföras. En av dem ska enligt utvärderingsplanen undersöka

Läs mer

Nordiskt frågeformulär om säkerhet på arbetsplatsen. Webbenkät utvecklad av Stilit AB

Nordiskt frågeformulär om säkerhet på arbetsplatsen. Webbenkät utvecklad av Stilit AB Nordiskt frågeformulär om säkerhet på arbetsplatsen Webbenkät utvecklad av Stilit AB Bakgrund Detta dokument innehåller en snabb instruktion för att på ett enkelt sätt komma igång med NOSACQ-50 enkätundersökningen.

Läs mer

Delaktighet. tillgänglighet och bemötande i Stockholms stad. Ett handlingsprogram för HSO Stockholms stad. Lättläst

Delaktighet. tillgänglighet och bemötande i Stockholms stad. Ett handlingsprogram för HSO Stockholms stad. Lättläst Delaktighet tillgänglighet och bemötande i Stockholms stad Ett handlingsprogram för HSO Stockholms stad Lättläst Handikappföreningarnas samarbetsorgan i Stockholms stad HSO Stockholms stad AnZ dra upplagan

Läs mer

Bildbaskontoret Version 2

Bildbaskontoret Version 2 Bildfabriken Bildbaskontoret Version 2 BRUKSANVISNING Beställning och support: Trollreda Resurscenter info@trollreda.se Rev D 05-02-01 Innehållsförteckning 2 Introduktion... 3 Utrustning... 3 Om bildbaser...

Läs mer

När tre behövs för samtal mellan två

När tre behövs för samtal mellan två 1 TOLK 2 När tre behövs för samtal mellan två Frågor och svar om tolkverksamheten för döva, dövblinda, vuxendöva och hörselskadade 2002 DHB, FSDB, HRF OCH SDR Vilken service kan landstingens tolkcentraler

Läs mer

Piteå kommuns anvisningar för undersökningar i kvalitetsarbetet

Piteå kommuns anvisningar för undersökningar i kvalitetsarbetet Piteå kommuns anvisningar för undersökningar i kvalitetsarbetet Dokumentnamn Dokumenttyp Fastställd/upprättad Beslutsinstans Piteå kommuns anvisningar för undersökningar i kvalitetsarbetet Välj dokumenttyp

Läs mer

Vägledningen 24-timmarswebben få fler att använda er webbplats. Magnus Burell, Verva

Vägledningen 24-timmarswebben få fler att använda er webbplats. Magnus Burell, Verva Vägledningen 24-timmarswebben få fler att använda er webbplats Magnus Burell, Verva Källa: Skrotbil: Håll Sverige rent, www.hsr.se Källa: The Design of Everyday Things, Donald Norman SAS Coffee Pot: www.ergonomidesign.se

Läs mer

Lättläst sammanfattning av Utredningen om Lättläst

Lättläst sammanfattning av Utredningen om Lättläst Lättläst sammanfattning av Utredningen om Lättläst Utredningens uppdrag Regeringen har bett en utredare undersöka vad staten gör för lättläst svenska idag. Utredningen ska hjälpa regeringen att besluta

Läs mer

Talboks- och punktskriftsbiblioteket TPB

Talboks- och punktskriftsbiblioteket TPB År 2008 UTREDNINGSINSTITUTET Talboks- och punktskriftsbiblioteket TPB En undersökning med fokus på teknik, läsvana och läsupplevelse bland talbokslåntagare på folkbibliotek, länstaltidningsprenumeranter

Läs mer

Sämre hälsa och levnadsvillkor

Sämre hälsa och levnadsvillkor Sämre hälsa och levnadsvillkor bland barn med funktionsnedsättning Rapporten Hälsa och välfärd bland barn och ungdomar med funktionsnedsättning (utgiven 2012) Maria Corell, avdelningen för uppföljning

Läs mer

Medlemsansökan information

Medlemsansökan information Medlemsansökan information Synskadades Riksförbund, SRF, är synskadades intresseorganisation i Sverige. Vi har slutit oss samman för att utifrån tanken om alla människors lika värde gemensamt hävda synskadades

Läs mer

Varför syns vi inte i statisken?

Varför syns vi inte i statisken? Varför syns vi inte i statisken? personer med funktionsnedsättningar blir osynliga i många undersökningar Vår referens Stefan Johansson stefan.johansson@funkanu.se 08 555 770 78 Datum 2014-03- 16 Funka

Läs mer

I. Forskningspersonsinformation Vårdnadshavare

I. Forskningspersonsinformation Vårdnadshavare I. Forskningspersonsinformation Vårdnadshavare Erbjudande om behandling inom vetenskaplig studie Ni har möjlighet att delta i en studie där internetförmedlad kognitiv beteendeterapi (KBT) prövas för att

Läs mer

Användarmanual för webbapplikationen Fejjan för alla. Manualens version:1.0. Datum: 5 februari 2014

Användarmanual för webbapplikationen Fejjan för alla. Manualens version:1.0. Datum: 5 februari 2014 Fejjan för alla 1.0 Användarmanual för webbapplikationen Fejjan för alla. Manualens version:1.0. Datum: 5 februari 2014 Fejjan för alla gör det lättare för personer med olika typer av funktionsnedsättningar

Läs mer

Information om ledsagarservice

Information om ledsagarservice Information om ledsagarservice Allmän information Ledsagarservice är en insats enligt socialtjänstlagen (SoL). Ledsagarservice innebär att du kan få hjälp av en följeslagare när du tar dig till och från

Läs mer

KÖPA MARKNADSUNDERSÖKNING. En guide för dig som överväger att göra en marknadsundersökning

KÖPA MARKNADSUNDERSÖKNING. En guide för dig som överväger att göra en marknadsundersökning KÖPA MARKNADSUNDERSÖKNING En guide för dig som överväger att göra en marknadsundersökning INNEHÅLLSFÖRTECKNING INNEHÅLLSFÖRTECKNING... 2 INLEDNING... 3 BEHÖVER NI VERKLIGEN GENOMFÖRA EN UNDERSÖKNING...

Läs mer

Lättläst tillgänglighetsprogram från år 2011 till år 2016. Gävle kommuns program för funktionshindersfrågor

Lättläst tillgänglighetsprogram från år 2011 till år 2016. Gävle kommuns program för funktionshindersfrågor Lättläst tillgänglighetsprogram från år 2011 till år 2016 Gävle kommuns program för funktionshindersfrågor Den här informationen kan du också beställa i DAISY-format. Den finns också på teckenspråk och

Läs mer

Riktlinjer för navigation i mobilgränssnitt Senast uppdaterad 2014-02-21

Riktlinjer för navigation i mobilgränssnitt Senast uppdaterad 2014-02-21 Riktlinjer för navigation i mobilgränssnitt Senast uppdaterad 2014-02-21 Funka Nu AB Döbelnsgatan 21, 111 40 Stockholm 08-555 770 60 kontakt@funkanu.se Innehåll Inledning... 3 Bakgrund... 3 Projektupplägg...

Läs mer

ANSÖKAN OM parkeringstillstånd för rörelsehindrad - VÅRD OCH OMSORGSFÖRVALTNINGEN - Jag söker för första gången

ANSÖKAN OM parkeringstillstånd för rörelsehindrad - VÅRD OCH OMSORGSFÖRVALTNINGEN - Jag söker för första gången ANSÖKAN OM parkeringstillstånd för rörelsehindrad - VÅRD OCH OMSORGSFÖRVALTNINGEN - Jag söker för första gången Jag söker förlängning av tidigare beviljat parkeringstillstånd Sökande Sökandes namn Personnummer

Läs mer

SPRÅKLIGA RIKTLINJER FÖR INVÅNARTJÄNSTERNA 1177 VÅRDGUIDEN OCH UMO

SPRÅKLIGA RIKTLINJER FÖR INVÅNARTJÄNSTERNA 1177 VÅRDGUIDEN OCH UMO SPRÅKLIGA RIKTLINJER FÖR INVÅNARTJÄNSTERNA 1177 VÅRDGUIDEN OCH UMO SKRIVREGLER FINNS I FLERA DOKUMENT I det här dokumentet finns våra övergripande riktlinjer för enkelt språk, tilltal samt inkluderande,

Läs mer