IT-frågan Metodrapport

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "IT-frågan 2006-2013. Metodrapport"

Transkript

1 IT-frågan Metodrapport

2 Hjälpmedelsinstitutet (HI), 2013 Författare: Jessica Dahlbäck Ansvarig handläggare: Jessica Dahlbäck URN:NBN:se:hi pdf Artikelnummer: pdf Publikationen kan hämtas som ett pdf-dokument på Hjälpmedelsinstitutets webbplats, Den kan också beställas i alternativa format från HI.

3 Förord Hjälpmedelsinstitutet och Post- och telestyrelsen startade projektet ITfrågan i november Inledningsvis var syftet att hitta en metod för att systematiskt kunna samla in önskemål och synpunkter om IT och telekom från personer med funktionsnedsättning. I september 2012 utvidgades samarbetet då Myndigheten för handikappolitisk samordning (Handisam) gick med som en tredje part. Projektet avslutades 30 juni 2013 då IT-frågans panel överfördes till Handisam som driver arbetet vidare inom ramen för sitt uppföljningsarbete av funktionshinderspolitiken. I den här metodrapporten redovisas erfarenheter och kunskaper från arbetet med tillgängliga webbenkäter. Rapporten är uppdelad i två delar, den första delen beskriver projektet och den andra delen hur man ska gå till väga för att skapa en tillgänglig enkät. Genom tillgängliga enkäter som alla kan besvara ökar resultatens tillförlitlighet då de bättre speglar hela Sveriges befolkning. Vi hoppas att rapporten kan inspirera och stimulera fler till att tänka på tillgängligheten i sina undersökningsmetoder. Sundbyberg, december 2013 Hjälpmedelsinstitutet Nina Lindquist Avdelningschef Analysavdelningen

4 Innehåll Om projektet IT-frågan... 1 Bakgrund... 1 Syfte... 2 Former för dialog... 2 Förstudie... 3 Projektets aktörer... 3 Målgrupper... 4 Enkätundersökningarna... 4 Principer för att skapa en tillgänglig enkät... 5 Tekniken... 5 Val av enkätverktyg... 5 Anpassning till teckenspråk... 6 Uppläsning av enkätfrågorna... 6 Språkbruk och frågekonstruktion... 6 Använd ett enkelt språk... 6 Ställ relevanta frågor... 7 Tydliga och enkla svarsalternativ... 8 Olika sätt att besvara en fråga... 8 En fråga åt gången... 9 Överordnade rubriker... 9 Gränssnittets design... 9 Andra metodiska överväganden Webbaserade enkäter Representativitet Etik och sekretess Rekrytering av deltagare Anmälan till IT-frågan Specialenkät för personer med lindrig utvecklingsstörning... 13

5 Om projektet IT-frågan IT-frågan var en undersökningspanel som bestod av personer med funktionsnedsättning. Panelen fick svara på frågor om IT, telekom och levnadsförhållanden. Frågorna besvarades via webbenkäter. Mellan januari 2008 och maj 2013 genomfördes sammanlagt 15 enkätundersökningar. Intresset för att delta i undersökningarna var stort och ökade för varje enkät. Den första enkäten besvarades av 65 personer och den sista av 1567 personer. Det höga deltagandet i IT-frågans undersökningar är bland annat ett resultat av att enkätverktyget var anpassat och språket enkelt, vilket gjorde det möjligt att delta oavsett funktionsnedsättning. Bakgrund Målet för den svenska funktionshinderspolitiken är att den enskilde ska vara fullt delaktig i samhällslivet. För att uppnå målet bör man ta tillvara på de möjligheter som den tekniska utvecklingen ger. IT-utvecklingen skapar möjligheter för människor att få produkter och tjänster som fyller deras behov och skapar ett bättre liv. Utgångspunkten är att det är användarnas behov tillsammans med teknikens potential som ska styra utvecklingen. Under 2006 ansåg både Hjälpmedelsinstitutet och Post- och telestyrelsen (PTS) att kunskapen om användarnas erfarenheter och önskemål var otillräcklig. PTS hade i sin strategiska planering identifierat kontakter med användare med funktionsnedsättning som en nyckelfaktor för att de handikappolitiska målen skulle kunna nås. Hjälpmedelsinstitutet hade, bland annat genom erfarenheter från projektet Bättre tillsammans, utvecklat kompetens om metoder för undersökningar och kunskap om hur användarnas delaktighet och försörjning av IT kan säkerställas. Mot bakgrund av detta startade Hjälpmedelsinstitutet och Post- och telestyrelsen projektet IT-frågan, som inleddes med en förstudie i november Sommaren 2011 presenterade regeringen en strategi för genomförandet av funktionshinderspolitiken i Sverige Syftet var att presentera politikens inriktning, med konkreta mål för samhällets insatser, samt hur resultaten ska följas upp under de kommande fem åren. Den enskilde ska känna skillnad i sin vardag, en skillnad som påverkas positivt av insatser 1

6 som görs i politiken. Myndigheten för handikappolitisk samordning (Handisam) fick i uppdrag att ta fram ett samlat uppföljningssystem. Handisam rekommenderade en vidareutveckling av IT-frågan och gick med i projektet hösten Från och med 1 juli 2013 övertogs IT-frågans panel av Handisam. Syfte Syftet med projektet IT-frågan var att via webbenkäter ha en kontinuerlig och systematisk dialog med personer med olika funktionsnedsättningar. Inledningsvis handlade dialogen om IT och telekom, men efter att Handisams ingått som en tredje part hösten 2012, handlade frågorna även om personernas levnadsförhållanden i stort. Former för dialog Arbetet med IT-frågan inleddes med diskussioner om olika former för dialog med personer med funktionsnedsättning. Målet var att hitta ett sätt att systematiskt samla in önskemål och synpunkter om IT och telekom. Underlag för diskussionerna var bland annat slutredovisningen från projektet Bättre tillsammans samt material om olika former för dialog med användare. Efter noggrant övervägande beslutades att IT-frågan skulle genomföras med hjälp av webbaserade enkätundersökningar. Några fördelar med webbenkäter: Många personer kan nås Större tillgänglighet Rätt fråga till rätt person Jämförelsevis låg kostnad Sammanställning av resultat underlättas genom verktyg med automatiska funktioner Begräsningar med webbenkäter: Når enbart dem som är intresserade och har tillgång till datorer och internet. Delvis tillgänglig dialog (det går till exempel inte att svara på teckenspråk) 2

7 Förstudie Under november 2006 till juli 2007 genomförde Hjälpmedelsinstitutet en förstudie i två delar. Den första delen bestod av ett antal delutredningar. Kartläggning av verktyg för webbenkäter. Krav utarbetades på funktionalitet och tillgänglighet hos webbenkäter avsedda för personer med funktionsnedsättning. Marknadsundersökning av verktyg för webbenkäter. Enkätverktyget Survey Generator identifierades och uppfyllde de uppsatta funktions- och tillgänglighetskraven. Den andra delen handlade om att framställa provenkäter med Survey Generator och användartester för att undersöka om berörda målgrupper rent tekniskt kunde ta del av och besvara frågorna i enkäterna. Skriftlig standardenkät enligt nationella riktlinjer för en tillgänglig webb. Med en korrekt utormning kan en sådan enkät bland annat tillgodose de krav personer med synskada har. Skriftlig enkät kompletterad med videofilmer med frågor på teckenspråk. Enkät anpassad för personer med lindrig utvecklingsstörning. Frågorna formulerades på lättläst svenska och förklaringar gavs med hjälp av Pictogram, bilder och tal. Projektets aktörer Projektet IT-frågan genomfördes av Hjälpmedelsinstitutet, Post- och telestyrelsen och Handisam. Hjälpmedelsinstitutet ansvarade för projektledning och förvaltning av projektmedel. I projektets styrgrupp deltog representanter från Hjälpmedelsinstitutet, Post- och telestyrelsen och Handisam. En referensgrupp med representanter från berörda funktionshindersorganisationer fanns också med som stöd för arbetet. Följande organisationer ingick i referensgruppen: Sveriges Dövas Riksförbund Hörselskadades Riksförbund Synskadades Riksförbund Dyslexiförbundet FMLS Riksförbundet FUB (Föreningen för barn, unga och vuxna med utvecklingsstörning) Klippan (FUB:s sektion för medlemmar med utvecklingsstörning) Riksförbundet Attention 3

8 Arbetet med att utveckla IT-frågan utfördes även av Klara Mera Center för kognitivt stöd, samt företagen Alstra AB, inuse, SDR Tecken AB, Döv.nu Sign IT AB och VoiceCorp AB. Målgrupper IT-frågans enkäter riktades enbart till personer med funktionsnedsättning. Anmälan var frivillig och de som anmälde sig utgjorde en så kallad självrekryterad panel. Frågorna var främst anpassade för personer med: synnedsättning och blinda personer hörselnedsättning och döva personer rörelsenedsättning lindrig utvecklingsstörning tal- och kommunikationssvårigheter läs- och skrivsvårigheter kognitiva funktionsnedsättningar psykiska funktionsnedsättningar Även personer med andra funktionsnedsättningar var välkomna att delta i undersökningarna. Personer under 16 år fick dock inte möjlighet att vara med i panelen då tillstånd krävs från målsman enligt Personuppgiftslagen. Enkätundersökningarna Sammanlagt genomfördes 15 enkätundersökningar inom IT-frågan. En av dessa var en bakgrundsenkät där deltagarna fick besvara frågor om funktionsnedsättning, kön och sysselsättning med mera. De övriga 14 enkäterna handlade bland annat om: mobiltelefoner datorer tv-tittande banktjänster biljett- och uttagsautomater kollektivtrafik och färdtjänst tillgänglighet vid besök hos restauranger, caféer mm tal- och ljudböcker alternativ telefoni e-handel 4

9 Principer för att skapa en tillgänglig enkät Erfarenheterna från IT-frågan visar att några områden är extra viktiga att ta hänsyn till när man skapar en enkät som ska kunna besvaras av de flesta oavsett funktionsnedsättning. I det här avsnittet redovisas några grundprinciper. Enkäterna utformades för att passa deltagarna så bra som möjligt, vilket var en stor utmaning då panelen bestod av personer med olika funktionsnedsättningar och behov. En rad överväganden gjordes vid utformningen. Vedertagna principer för enkätkonstruktion tillämpades. Anpassningsarbetet handlade bland annat om att göra språket begripligt. Gränssnittets utformning är en annan faktor som påverkar hur användbar en enkät är. Det måste vara enkelt att navigera sig i enkäten och man bör vara konsekvent i hur frågor och svarsalternativ presenteras. Tekniken Val av enkätverktyg Det första man ska försäkra sig om när man väljer enkätverktyg är att det uppfyller riktlinjerna i WCAG 2.0. WCAG står för Web Content Accessibility Guidelines och innehåller ett antal rekommendationer för att göra webbinnehåll tillgängligt. Rekommendationerna är framtagna av W3C som står för World Wide Web Consortium. 1 Om enkätverktyget inte uppfyller riktlinjerna i WCAG 2.0 kan personer med synnedsättning, som använder skärmläsare och talsyntes, med stor sannolikhet inte ta del av webbenkäten. Det bör poängteras att även om enkätverktyget uppfyller de uppsatta riktlinjerna är detta inte tillräckligt tillgängligt för alla då WCAG bara till viss del berör det kognitiva området. Därför finns ytterligare aspekter att beakta när man ska skapa en tillgänglig enkät. 1 5

10 Anpassning till teckenspråk Det är av stor betydelse att välja ett enkätverktyg som stödjer teckenspråksfilmer. Teckenspråkiga personer i Sverige har svenskt teckenspråk som sitt förstaspråk och kommunikationsspråk. Det svenska språket i skriftlig form är andraspråk för teckenspråkiga personer. Precis som det svenska språket har teckenspråket sina glosor och regler för hur dessa ska sättas samman. Teckenspråk och svenska skiljer sig åt i uppbyggnaden 2. Därför var det angeläget för IT-frågan att presentera alla frågor på teckenspråk så att även teckenspråkiga personer kunde ta till sig frågorna. Två olika filformat användes under projekttiden;.mov (för Quicktime) och.wmv (Windows Media). Båda filmformatet bedömdes kvalitetsmässigt vara ungefär lika bra. Filmerna bör ha HD-kvalitet och det ska finnas möjlighet till full skärmvisning. Översättningar av frågor till teckenspråk läggs sist i arbetsprocessen. Om en fråga får en ny formulering, eller ny struktur, påverkar detta även hur anpassningen till teckenspråket görs. Det vill säga hur frågan gestaltas som teckenspråk. Eventuella ändringar i den skriftliga frågan kan därför medföra att hela filmarbetet av teckenspråksfrågan behöver göras om. Uppläsning av enkätfrågorna För att stödja dem som behöver hjälp av tal för att ta till sig text är det av stor vikt att enkätverktyget även stödjer uppläsningsfunktioner, exempel Readspeaker. De målgrupper som kan tänkas vara i behov av uppläsning är bland annat personer med läs- och skrivsvårigheter, tal-/språkstörning och lindrig utvecklingsstörning. I regel har de flesta personer med synnedsättning egna personliga hjälpmedel som skärmläsare och talsyntes. Språkbruk och frågekonstruktion Använd ett enkelt språk Inför varje enkätundersökning i IT-frågan gjordes en genomgång av språket i alla frågor och svarsalternativ. Frågorna skulle vara formulerade så att de var lätta att förstå och ta ställning till. 2 Sveriges Dövas Riksförbund (2013), 6

11 Att ställa bra och enkla frågor är svårt och tidskrävande, men ett måste. Det är viktigt att tänka på att olika personer kan uppfatta en fråga på olika sätt. Funktionsnedsättning, yrke, ålder med mera kan påverka hur en fråga uppfattas. Om en fråga uppfattas på olika sätt kommer enkätsvaren att bli svårtolkade och hela undersökningen kan behövas göras om. Använd därför ett så enkelt språk som möjligt, utan krångliga ord, uttryck och bildspråk. Tänk på att vissa ord kan ha dubbel betydelse. Ibland kan det dock vara svårt att undvika svåra ord i en fråga. Då är det bra att ha med en förklaring: Har du fått ett hjälpmedel förskrivet? Med förskrivet menar vi För att öka förståelsen ytterligare kan vissa frågor kompletterats med en eller flera bilder som förtydligar vad frågorna handlar om. Vidare formulerades IT-frågans frågor så rakt som möjligt och med ett direkt tilltal: Har du haft tekniska problem med din texttelefon? Ett exempel på indirekt uttryckssätt är formuleringen Ange nedan som är vanlig i frågeformulär. Erfarenheter visar att det är bättre att börja med frågeordet för att leda deltagarens tanke rätt, till exempel: Har du provat? Vad använder du? Hur ofta? För att säkerställa att IT-frågans enkätfrågor var begripliga fick projektets referensgrupp ta del av frågorna och komma med synpunkter. Ett annat sätt hade kunnat vara att genomföra testenkäter med personer från målgruppen. Ställ relevanta frågor Undvik helst hypotetiska frågor som har med framtiden att göra. För att ämnet ska vara begripligt bör det vara något som finns i respondentens begreppsvärld. För att det ska vara möjligt att besvara en fråga behöver respondenten ofta ha egna erfarenheter av frågeområdet. Till exempel är det viktigt för personer med neuropsykiatrisk funktionsnedsättning och personer med utvecklingsstörning att innehållet är relevant utifrån deras livssituation, då den kognitiva funktionsnedsättningen kan göra det svårare att föreställa sig det man själv inte har upplevt. 7

12 Tydliga och enkla svarsalternativ Svarsalternativen ska också vara lätta att tolka. Alternativen ska inte vara för många men ändå ge möjlighet för alla att hitta ett passande svar. För att minimera risken att IT-frågans deltagare inte fann ett passande svar, fick många frågor även öppna svarsalternativ. Öppna svarsalternativ är dock tidsödande att handskas med vid resultatsammanställning. Dessutom undviker ofta personer med lindrig utvecklingsstörning och personer med läs- och skrivsvårigheter att skriva egna svar. Olika sätt att besvara en fråga I IT-frågan arbetade vi främst med tre olika sätt att besvara en fråga; flervalsfrågor (kryssrutor), envalsfrågor (radioknappar) och textfält för öppna svar. Det anses att dessa sätt att besvara frågorna är de mest tillgängliga. Rullgardinsmenyer användes inte eftersom förstudien visade att personer med synnedsättning, som använde äldre versioner av skärmläsningsprogrammet JAWS, inte kunde ta del av svarsalternativ som presenterades i rullgardinsmenyer. Förstudien visade också att matrisfrågor är svåra att använda för personer som använder skärmläsningsprogram. En lösning på detta problem är att upprepa svarsalternativen på varje rad. Matrisfrågor användes inte i ITfrågan då denna typ av fråga många gånger försvårar för personer med kognitiva funktionsnedsättningar. Bild 1: Exempel på en matrisfråga Frågor med krav på rangordning användes inte heller i IT-frågan, på grund av att erfarenheter visat att många har svårt att rangordna. Bild 2: Exempel på rangordning 8

13 En fråga åt gången En viktig princip i IT-frågan var att presentera en fråga per skärmbild. Skälen till detta var flera. Det är kognitivt mindre belastande att bara behöva ta ställning till en sak i taget. Personer med synnedsättning, som inte ser visuellt presenterad information, kan ha svårt att urskilja det väsentliga i ett flöde av information. Problemen är generella för information på internet. Överordnade rubriker Rubriker till olika frågeområden är bra för att informera respondenterna om vad fortsättningen av enkäten ska handla om. En enkät bör gärna likna ett samtal mellan den som ställer frågorna och den som svarar. I IT-frågan användes rubrikerna för att rikta uppmärksamheten på nya ämnen som togs upp. Gränssnittets design När man skapar en tillgänglig enkät är det viktigt att gränssnittet är så rent som möjligt eftersom det kan vara kognitivt belastande att sortera ut vad som är viktigt på en bildskärm. IT-frågan valde att använda enkätverktyget Survey Generator. Verktygets gränssnitt var från början, på många sätt, enkelt och tydligt. För att göra gränssnittet ännu tydligare gjordes en del anpassningar: Onödig information togs bort. Ovanför varje fråga fanns enkätföretagets logotyp och firmanamn i färg och ganska stort format. På grund av att logotypen dominerade sidan och drog uppmärksamheten till sig kunde man uppfatta det som att den innehöll viktig information. Det fanns även copyrightinformation under varje fråga. Eftersom logotypen var oväsentlig för att besvara enkäten togs den bort. Onödiga funktioner togs bort. Under varje fråga fanns tre funktionsknappar med text. Med knapparna kunde man stänga enkäten, gå till första besvarade frågan och sudda det man skrivit i rutan för öppna fritextsvar. Allt detta gick att göra på andra vanligare sätt, till exempel använda Delete eller Backspace för att sudda text. Funktionsknapparna togs därför bort. Framför allt var det viktigt att få bort stänga-knappen, som var lätt att komma åt av misstag när man ville gå vidare till nästa fråga. 9

14 Navigeringen gjordes tydligare med färg. De två funktionsknapparna som fanns kvar var försedda med texten Nästa, för att komma vidare till nästa fråga, respektive Tillbaka, för att komma till föregående fråga. Knapparna försågs med färgerna grönt för att gå framåt, respektive röd för att gå tillbaka. Detta gjordes för att förtydliga funktionerna och lyfta fram knapparna visuellt. Bild 3: Utseende på knapparna 10

15 Andra metodiska överväganden I föregående kapitel beskrevs grundprinciperna för hur man skapar en tillgänglig enkät. Projektet IT-frågan har ställts inför ytterligare metodiska överväganden som redovisas nedan. Webbaserade enkäter Efter noggrant övervägande beslutades att IT-frågan skulle genomföras med hjälp av webbaserade enkätundersökningar. Det finns en rad fördelar med att använda denna metod, bland annat är det ett relativt billigt och enkelt sätt att nå ut till många. Skapas enkäterna dessutom på rätt sätt blir tillgängligheten stor för personer med olika funktionsnedsättningar. Den största begränsningen med webbenkäter är att långt ifrån alla har tillgång till dator och internet. För att personer utan e-postadress skulle kunna vara med i IT-frågans undersökningar var det möjligt att få ett brev med en personlig kod hemskickad. Koden kunde användas för att logga in på en personlig enkät med hjälp av exempelvis en familjemedlems dator eller en dator på ett bibliotek. Alla har dock inte datorkunskap eller möjlighet att sitta vid en dator, därför gavs det från och med 2011 även möjlighet att besvara IT-frågans enkäter via vanliga pappersenkäter. Runt ett 60-tal personer fick hem pappersenkäter eller koder i brevlådan. En majoritet av dessa personer var elöverkänsliga. Representativitet IT-frågans deltagare var inte utvalda från något register. Att delta i undersökningarna byggde helt på frivillighet och det var personerna själva som anmälde intresse att vara med. Eftersom IT-frågans panel inte byggde på slumpmässigt urval går det inte att hävda att resultaten var representativa. Man fick en fingervisning om vad personer med olika funktionsnedsättningar kan tycka i de frågor som ställdes. Det ska tilläggas att även om en panel byggs upp utifrån befolkningen finns vissa frågetecken om representativitet, eftersom ett stort antal personer väljer att inte delta i undersökningar. 11

16 Många grupper med funktionsnedsättning är relativt små. Därför hade ITfrågan inte möjlighet att redovisa resultaten för alla specifika funktionsnedsättningar. Etik och sekretess Projektet hanterade personliga uppgifter om deltagarna i IT-frågan. Alla deltagare besvarade en bakgrundsenkät med frågor om funktionsnedsättning, kön, ålder och utbildning med mera. Enligt Personuppgiftslagen (PUL) definieras uppgift om funktionsnedsättning som en känslig personuppgift. För att få hantera personuppgifter krävdes samtycke från deltagarna. Samtycke inhämtades i samband med att deltagarna godkände villkoren för deltagande, innan de kunde besvara enkäterna. Villkoren presenterades på lättläst svenska. Av villkoren framgick bland annat ändamålen med behandlingen av personuppgifter samt deltagarnas rätt att ansöka om information (registerutdrag). Det ställs höga krav på säkerhet vid hantering av personuppgifter. Uppgifterna var sekretessbelagda hos Hjälpmedelsinstitutet, som var personuppgiftsansvarigt för behandlingen, liksom hos Alstra AB (ägare av Survey Genarator), som biträdde Hjälpmedelsinstitutet med behandlingen av personuppgifterna. Rekrytering av deltagare Att få personer med olika funktionsnedsättningar att anmäla sig till ITfrågan var en utmaning. Rekryteringen av deltagare gjordes via flera kanaler. Det vanligaste sättet under projektets gång var att skicka ut inbjudan med e-post till funktionshindersorganisationer, tidningar, hjälpmedel- syn- och hörcentraler, riksgymnasium, bibliotek, folkhögskolor, resurscenter och skoldatatek med flera. Projektet besökte ett flertal mässor, konferenser och lokala funktionshindersorganisationer runt om i landet. Broschyrer delades ut och affischer sattes upp. Under december 2012 till maj 2013 genomfördes flera annonseringar på Facebook. Denna insats sågs som extra framgångsrik då anmälningarna strömmade in under perioden, inte minst från unga personer mellan år. En grupp som hade varit svår att nå ut med information till. 12

17 IT-frågans första enkät besvarades av 65 personer. Tack vare arbetet med informationsspridningen växte antalet deltagare för varje enkät. Den sista undersökningen, som genomfördes våren 2013, besvarades av 1567 personer. Anmälan till IT-frågan Anmälan till IT-frågan kunde göras på två olika sätt. Det vanligaste sättet var att fylla i anmälningsformuläret som gick att nå via Hjälpmedelsinstitutets webbplats. Uppgifter som efterfrågades: namn adress, e- postadress och födelseår. En annan möjlighet var att fylla i en talong i ITfrågans broschyr och skicka den med post till Hjälpmedelsinstitutet. Inkomna anmälningar samlades automatiskt i en fil som lagrades i en server hos Alstra AB. Innehållet skickades till Hjälpmedelsinstitutet som granskade med avseende på eventuella felskrivningar. E-postadresser kompletterades med personliga koder för dem som inte hade egna e-postadresser. Uppgifterna exporterades sedan in i enkätverktyget. Specialenkät för personer med lindrig utvecklingsstörning IT-frågans fyra första enkäter fanns i två olika versioner. En allmän enkät som besvarades av de allra flesta och en förenklad enkät som skickades ut till personer med lindrig utvecklingsstörning. I den förenklade enkäten valdes de frågor som krävde fritextsvar i stort sett bort, eftersom det ofta är svårt och tidskrävande för personer med lindrig utvecklingsstörning att uttrycka sig i skrift. Enkäterna förenklades ytterligare med pictogrambilder. Pictogrambilder är ett visuellt språk utvecklat för personer som saknar eller har begränsad förmåga att tala, läsa och skriva. Bild 4: Exempel på Pictogrambilder i en enkät 13

18 Arbetet med att ta fram en förenklad enkät var resurskrävande i förhållande till hur få personer med lindrig utvecklingsstörning som deltog (cirka 25 personer). Beslut togs därför att från och med 2009 och framåt endast skicka ut en enkätversion per undersökning. En enkel och tydlig enkät, men utan pictogram. Personer med lindrig utvecklingsstörning (och även personer med talsvårigheter) tyckte ibland att det var svårt att besvara vissa frågor, även om frågorna gjorts så enkla som möjligt. Därför informerades deltagarna om att de gärna fick ta hjälp av en annan person för att besvara enkäterna. 14

19 IT-frågan Metodrapport IT-frågan var en panel bestående av personer med funktionsnedsättning. Panelen fick genom webbaserade enkäter svara på frågor om IT, telekom och levnadsförhållanden. Projektet startades av Hjälpmedelsinstitutet och Post- och telestyrelsen Det avslutades 30 juni 2013 då Handisam tog över panelen. I den här metodrapporten redovisas erfarenheter och kunskaper från arbetet med tillgängliga webbenkäter. Du får flera tips på hur man skapar en tillgänglig enkät. Hjälpmedelsinstitutet - ett nationellt kunskapscentrum Vår kunskap bidrar till ett bättre samhälle för människor med funktionsnedsättning. Våra ägare är staten och Sveriges Kommuner och Landsting. Box Sundbyberg Tfn Texttfn Artikelnummer pdf

Val av verktyg för webbenkäter till personer med funktionsnedsättning. Margita Lundman, HI Vervas Nätverksträff i Stockholm 12 december, 2007

Val av verktyg för webbenkäter till personer med funktionsnedsättning. Margita Lundman, HI Vervas Nätverksträff i Stockholm 12 december, 2007 Val av verktyg för webbenkäter till personer med funktionsnedsättning Margita Lundman, HI Vervas Nätverksträff i Stockholm 12 december, 2007 2 Projekt IT-frågan Försök med webbenkäter om IT, telekom och

Läs mer

IT-frågan. Försök med webbaserade enkäter om IT och telekom till personer med funktionsnedsättning

IT-frågan. Försök med webbaserade enkäter om IT och telekom till personer med funktionsnedsättning IT-frågan Försök med webbaserade enkäter om IT och telekom till personer med funktionsnedsättning Hjälpmedelsinstitutet (HI) och Kommunikationsmyndigheten PTS, 2008 Författare: Margita Lundman Ansvarig

Läs mer

Att utveckla läromedel i digital form

Att utveckla läromedel i digital form Att utveckla läromedel i digital form för elever med funktionsnedsättning Att utveckla läromedel i digital form för elever med funktionsnedsättning Det digitala läromedlet Ett digitalt läromedel kan finnas

Läs mer

Att göra-lappar för digital tillgänglighet

Att göra-lappar för digital tillgänglighet Att göra-lappar för digital tillgänglighet 18 konkreta åtgärder för att: - Göra digitala tjänster enklare, tryggare och mer effektiva - Uppfylla nya lagkrav - Nå fler användare webbriktlinjer.se Vad är

Läs mer

Teknikstöd i skolan. Socioekonomisk analys av unga, skolmisslyckanden och arbetsmarknaden

Teknikstöd i skolan. Socioekonomisk analys av unga, skolmisslyckanden och arbetsmarknaden Teknikstöd i skolan Socioekonomisk analys av unga, skolmisslyckanden och arbetsmarknaden Hjälpmedelsinstitutet (HI), 2013 Författare: Eva Nilsson Lundmark, Ingvar Nilsson & Anders Wadeskog Ansvarig handläggare

Läs mer

Rivkraft 14 Vad tycker paneldeltagarna om Rivkraft?

Rivkraft 14 Vad tycker paneldeltagarna om Rivkraft? Datum: 2016-10-12 Dokumenttyp: PM Diarienummer: 2016/0075 Rivkraft 14 Vad tycker paneldeltagarna om Rivkraft? Sammanställning av resultaten från Myndigheten för delaktighets panelundersökning Rivkraft

Läs mer

för att göra informationen tillgänglig Den här checklistan är ett verktyg då du och dina kollegor ska se över er kommunikation och information.

för att göra informationen tillgänglig Den här checklistan är ett verktyg då du och dina kollegor ska se över er kommunikation och information. Checklista för att göra informationen tillgänglig När du kommunicerar och tar fram information finns det mycket du kan göra för att alla ska kunna ta del av dina budskap. För att informationen ska vara

Läs mer

Egenskaper för digitala läromedel och film

Egenskaper för digitala läromedel och film Egenskaper för digitala läromedel och film Digitala läromedel Detta är en sammanställning av vad man bör beakta vid framställning av digitala läromedel för att nå största möjliga tillgänglighet.. Det som

Läs mer

Tillgänglighetskrav på interaktion och design Dessa krav baseras på WCAG 2.0,

Tillgänglighetskrav på interaktion och design Dessa krav baseras på WCAG 2.0, Tillgänglighetskrav på interaktion och design Dessa krav baseras på WCAG 2.0, http://www.w3.org/tr/wcag20/ UPPDRAGSGIVARE: Malmö stad VÅR REFERENS: Andreas Cederbom 08-555 770 64 andreas.cederbom@funkanu.se

Läs mer

Webbtillgänglighet. Webbtillgänglighet. World Wide Web Consortium. Web Accessibility Initiative, WAI WCAG 2.0 WCAG 1.0

Webbtillgänglighet. Webbtillgänglighet. World Wide Web Consortium. Web Accessibility Initiative, WAI WCAG 2.0 WCAG 1.0 Webbtillgänglighet Webbtillgänglighet Att göra webbinnehåll så att de är tillgängliga för alla oavsett vilka funktionsnedsättningar man har Att göra webbinnehåll tillgängligt oavsett vilken in- och utmatningsutrustning

Läs mer

CHECKLISTA. För dig som vill göra information och kommunikation tillgänglig

CHECKLISTA. För dig som vill göra information och kommunikation tillgänglig CHECKLISTA För dig som vill göra information och kommunikation tillgänglig 2 Handisam Titel: Checklista för dig som vill göra information och kommunikation tillgänglig Handisam, Myndigheten för handikappolitisk

Läs mer

Om mig. Manual för genomförande. Ungdomsenkät för elever i Östergötland - grundskolan årskurs 8 och gymnasieskolan årskurs 2

Om mig. Manual för genomförande. Ungdomsenkät för elever i Östergötland - grundskolan årskurs 8 och gymnasieskolan årskurs 2 Om mig Ungdomsenkät för elever i Östergötland - grundskolan årskurs 8 och gymnasieskolan årskurs 2 Manual för genomförande Länets kommuner i samverkan med Region Östergötland och Länsstyrelsen Östergötland

Läs mer

Nämnden för elektronisk förvaltning

Nämnden för elektronisk förvaltning Nämnden för elektronisk förvaltning fastställer gemensamma standarder för myndigheters elektroniska kommunikation med varandra och med medborgare och företag Inrättades 1 januari 2004 13 ledamöter Statskontoret

Läs mer

Vad säger WCAG om kognition?

Vad säger WCAG om kognition? Vad säger WCAG om kognition? Stefan Johansson och Anita Hildén stefan.johansson@funkanu.se leknyttan@gmail.com Så här säger W3C-konsortiet: Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.0 innehåller ett

Läs mer

Riktlinjer för ansökan och beskrivning av granskningsprocessen

Riktlinjer för ansökan och beskrivning av granskningsprocessen Riktlinjer för ansökan och beskrivning av granskningsprocessen bidrag till förstudier om boende för äldre Bo bra på äldre dar Hjälpmedelsinstitutet (HI), 2010 Ansvarig informatör: Lisbeth Säther Ansvarig

Läs mer

Bilaga till Protokoll MTM:s brukarråd

Bilaga till Protokoll MTM:s brukarråd Datum Vår ref 2016-01-13 Pia Hasselrot Bilaga till Protokoll MTM:s brukarråd Afasiförbundet Afasi Hjärnskador varierande funktion. Svårt att tala, förstå, oftast läsa och skriva. En del har svårt med siffror

Läs mer

Projekt: Begriplig samhällsinformation. Stefan Johansson stefan.johansson@funkanu.se

Projekt: Begriplig samhällsinformation. Stefan Johansson stefan.johansson@funkanu.se Projekt: Begriplig samhällsinformation Stefan Johansson stefan.johansson@funkanu.se En kort bakgrund: Våra tester visar att många har svårt att förstå innehållet på offentliga webbplatser. 2006 undersökte

Läs mer

It-politik Fakta i korthet

It-politik Fakta i korthet På denna sida av datorn syns inte min dövblindhet. Tala i telefon är nästintill omöjligt, men tack vare hjälpprogram på min dator kan jag kommunicera obehindrat med min omvärld på annat sätt. Citat ur

Läs mer

Eftersom jag är gravt hörselskadad och inte har stor möjlighet att använda telefon på ett betryggande sätt är it ett fantastiskt hjälpmedel.

Eftersom jag är gravt hörselskadad och inte har stor möjlighet att använda telefon på ett betryggande sätt är it ett fantastiskt hjälpmedel. Eftersom jag är gravt hörselskadad och inte har stor möjlighet att använda telefon på ett betryggande sätt är it ett fantastiskt hjälpmedel. Man 29 år På grund av min sjukdom har min sociala värld minskat

Läs mer

F15 Tillgänglighet/Accessibility Dagens agenda

F15 Tillgänglighet/Accessibility Dagens agenda F15 Tillgänglighet/Accessibility Dagens agenda Varför bry sig? Vad tjänar jag? WAI Funka Nu WCAG 1, 2 Hjälpmedel Prolog Varför bry sig? En stor del av Sveriges befolkning lider av funktionsnedsättningar

Läs mer

Utformning av FUBkoll. i förhållande till utvecklingsstörning

Utformning av FUBkoll. i förhållande till utvecklingsstörning Utformning av FUBkoll i förhållande till utvecklingsstörning Webbplatsen FUBkoll vänder sig direkt till personer med utvecklingsstörning, en nedsatt begåvningsförmåga, varför dess utformning och innehåll

Läs mer

Brukarundersökning Individ- och familjeomsorgen Introduktionsenheten

Brukarundersökning Individ- och familjeomsorgen Introduktionsenheten Brukarundersökning Individ- och familjeomsorgen Introduktionsenheten 2008 Bakgrund Från 2003 har socialförvaltningen i Tingsryd påbörjat ett arbete med s.k. Balanserad styrning. Det innebär att vi arbetar

Läs mer

Teater 23:s arbete med tillgänglig webb

Teater 23:s arbete med tillgänglig webb Teater 23:s arbete med tillgänglig webb 2017-01-18 Dagens schema 10.00 Introduktion, vad är tillgänglighet, struktur Paus 11.00 Workshop struktur, text 11.45 Lunchpaus 13.00 Workshop text 13.30 Teknik

Läs mer

Tillgänglig kommunikation för alla oavsett funktionsförmåga

Tillgänglig kommunikation för alla oavsett funktionsförmåga Tillgänglig kommunikation för alla oavsett funktionsförmåga 2 Tillgänglig kommunikation för alla oavsett funktionsförmåga I dagens samhälle bygger mycket på kommunikation. Det gäller såväl arbete och utbildning

Läs mer

2010 års IT-konferens

2010 års IT-konferens Hjälpmedelsinstitutet inbjuder till 2010 års IT-konferens Tisdagen den 13 april 2010 World Trade Center Stockholm Välkommen till IT-konferens! Informationssamhället fortsätter att utvecklas. Internet är

Läs mer

Lärarhögskolan i Stockholm Högskoleförvaltningen Högskoleledningens kansli Magnus Mörck/Katharina Soffronow 08-737 95 76 Katharina.Soffronow@lhs.

Lärarhögskolan i Stockholm Högskoleförvaltningen Högskoleledningens kansli Magnus Mörck/Katharina Soffronow 08-737 95 76 Katharina.Soffronow@lhs. Lärarhögskolan i Stockholm Högskoleförvaltningen Högskoleledningens kansli Magnus Mörck/Katharina Soffronow 08-737 95 76 Katharina.Soffronow@lhs.se Ärendetyp Datum 2007-01-04 1(6) Elementär Websurveyandvänding

Läs mer

Hjälpmedelsinstitutet

Hjälpmedelsinstitutet Teknikstöd i skolan Hjälpmedelsinstitutet Nationellt kunskapscentrum Huvudmän Staten Sveriges Kommuner och Landsting Brukarmedverkan Allmännyttig ideell förening De övergripande målen Kunskapen om elevernas

Läs mer

enspr k h tec Barn oc

enspr k h tec Barn oc Barn och teckenspråk Uppbyggnaden sker utifrån den information om språket som individen möter och kan ta till sig i kommunikation med andra. Språk och språkutveckling Denna broschyr vänder sig till föräldrar

Läs mer

HSO Stockholms stad Aktuell information från staden den 27 september 2016 Pia Ehnhage, funktionshindersombudsman

HSO Stockholms stad Aktuell information från staden den 27 september 2016 Pia Ehnhage, funktionshindersombudsman HSO Stockholms stad Aktuell information från staden den 27 september 2016 Pia Ehnhage, funktionshindersombudsman Stockholm en stad för alla Program för delaktighet 2011-2016 På svenska Lättläst På engelska

Läs mer

Lupp enkätundersökning (lokal uppföljning av ungdomspolitik)

Lupp enkätundersökning (lokal uppföljning av ungdomspolitik) Datum 2012-11-05 Projektplan Lupp enkätundersökning (lokal uppföljning av ungdomspolitik) 2012 2 Projektplan Lupp 2012 INNEHÅLLSFÖRTECKNING SIDA 1. Uppdragsgivare och uppdragstagare 3 2. Inledning och

Läs mer

Fältstudier. Torsdagen den 13 november K2. Ann Lantz Sinna Lindqvist

Fältstudier. Torsdagen den 13 november K2. Ann Lantz Sinna Lindqvist Fältstudier Torsdagen den 13 november 15-17 K2 Ann Lantz alz@nada.kth.se Sinna Lindqvist Sinna@nada.kth.se Fältstudier Fält Målgrupp Funktionshinder Design för alla 24-timmars myndigheten Web Accessibility

Läs mer

2011 års IT-konferens

2011 års IT-konferens Hjälpmedelsinstitutet inbjuder till 2011 års IT-konferens Torsdagen den 7 april 2011 World Trade Center Stockholm Välkommen till 2011 års IT-konferens! Årets IT-konferens kommer att handla om den nya tekniken

Läs mer

Handbok för webbredaktörer

Handbok för webbredaktörer Handbok för webbredaktörer 2016-10-19 Kommunstyrelseförvaltningen Ellen Åhlander 2016-08-29 Innehåll 1 Bestäm målgrupper och syfte för webbtexten 5 2 Klarspråk och språkregler 6 2.1 Skriv det viktigaste

Läs mer

Kommunikationspolicy för Linköpings kommun

Kommunikationspolicy för Linköpings kommun Kommunikationspolicy för Linköpings kommun Fastställd av kommunfullmäktige i december 2012 Våra kärnvärden Modiga Att ligga i framkant innebär att vi vågar gå vår egen väg. Att våga välja otrampade stigar,

Läs mer

Projektredovisning. Bättre stöd till personer med kognitiva funktionshinder genom ICF. Susanne Barkvik Rita Ehrenfors

Projektredovisning. Bättre stöd till personer med kognitiva funktionshinder genom ICF. Susanne Barkvik Rita Ehrenfors Projektredovisning Bättre stöd till personer med kognitiva funktionshinder genom ICF Susanne Barkvik Rita Ehrenfors Bakgrund Personer med kognitiva funktionshinder uttrycker att man inte känner sig delaktig

Läs mer

Slutrapport av projektet Internetbaserad habilitering för unga med Aspergers syndrom

Slutrapport av projektet Internetbaserad habilitering för unga med Aspergers syndrom Slutrapport av projektet Internetbaserad habilitering för unga med Aspergers syndrom Handläggare: Regnr: Gäller fr.o.m.: Gunilla Keith-Bodros 2013-10-30 Godkänd/Signatur: Ersätter tidigare dokument: Gäller

Läs mer

Utveckling av Läsaren

Utveckling av Läsaren Utveckling av Läsaren Projektet steg för steg Läsaren har utvecklats sucessivt till att bli den anpassningsbara och situationsoberoende tjänst den är idag. Tabellen nedan visar hur utvecklingen har skett

Läs mer

Kommittédirektiv. Översyn av statens insatser för lättläst. Dir. 2012:109. Beslut vid regeringssammanträde den 25 oktober 2012

Kommittédirektiv. Översyn av statens insatser för lättläst. Dir. 2012:109. Beslut vid regeringssammanträde den 25 oktober 2012 Kommittédirektiv Översyn av statens insatser för lättläst Dir. 2012:109 Beslut vid regeringssammanträde den 25 oktober 2012 Sammanfattning En särskild utredare ska se över statens insatser på området lättläst.

Läs mer

Instruktioner för brukarundersökning inom individoch familjeomsorg (myndighetsutövning)

Instruktioner för brukarundersökning inom individoch familjeomsorg (myndighetsutövning) 2015-08-31 1 (7) Instruktioner för brukarundersökning inom individoch familjeomsorg (myndighetsutövning) För frågor om undersökningen, kontakta: Carolina Björkman, carolina.bjorkman@skl.se Introduktion

Läs mer

Med rätt stöd rustas eleverna för arbetslivet. ett reportage från Mimers Hus Gymnasium i Kungälv

Med rätt stöd rustas eleverna för arbetslivet. ett reportage från Mimers Hus Gymnasium i Kungälv Med rätt stöd rustas eleverna för arbetslivet ett reportage från Mimers Hus Gymnasium i Kungälv Individuellt stöd som inte sticker ut Varje elev har sin egen lärstil och ingen vill bli utpekad som avvikande.

Läs mer

TILLGÄNGLIGHET PÅ WEBBEN KOMMUNIKATIONSENHETEN

TILLGÄNGLIGHET PÅ WEBBEN KOMMUNIKATIONSENHETEN TILLGÄNGLIGHET PÅ WEBBEN KOMMUNIKATIONSENHETEN 2016-04-08 Vad är tillgänglighet? Tillgänglighet på webben handlar i grunden om att alla ska kunna tillgodogöra sig innehållet på en webbplats. En tillgänglig

Läs mer

Tillsammans ger vi bättre stöd till eleverna. ett reportage om nya samverkansformer i Linköping

Tillsammans ger vi bättre stöd till eleverna. ett reportage om nya samverkansformer i Linköping Tillsammans ger vi bättre stöd till eleverna ett reportage om nya samverkansformer i Linköping Kunskapsutbyte som skapar nya möjligheter Ny teknik kan utgöra ett bra stöd för elever i skolarbetet. Men

Läs mer

Att fråga om könstillhörighet i formulär och enkäter

Att fråga om könstillhörighet i formulär och enkäter FS 2017:1 2017-03-02 FOKUS: STATISTIK Att fråga om könstillhörighet i formulär och enkäter EKONOMI- OCH STYRNINGSKONTORET Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 Sammanfattning... 3 Bakgrund...

Läs mer

Utvärdering enligt utvärderingsplan 2006 - delrapport Äldre- och Handikappomsorgens Myndighetsavdelning

Utvärdering enligt utvärderingsplan 2006 - delrapport Äldre- och Handikappomsorgens Myndighetsavdelning FALKENBERGS KOMMUN RAPPORT Socialförvaltningen Planeringsavdelningen 2007-01-08 Anneli Ask Utvärdering enligt utvärderingsplan 2006 - delrapport Äldre- och Handikappomsorgens Myndighetsavdelning Metod

Läs mer

Tillgänglighet och teknologi en omöjlig möjlighet?

Tillgänglighet och teknologi en omöjlig möjlighet? en omöjlig möjlighet? Katarina Mühlenbock, datalingvist, fil dr DART 2014-06-02 Dagens presentation Vad är tillgänglighet, kommunikation, information? Webbtillgänglighet Vad är språkteknologi? Hur kan

Läs mer

Förvalta och bygga tillgängligt boende. Bra för äldre bra för alla!

Förvalta och bygga tillgängligt boende. Bra för äldre bra för alla! Förvalta och bygga tillgängligt boende Bra för äldre bra för alla! Handen på hjärtat Vet du hur framkomligheten och tillgängligheten fungerar i dina fastigheter? Alla mår bra av att komma ut i friska luften.

Läs mer

Tjänster& försök för personer med funktionsnedsättning

Tjänster& försök för personer med funktionsnedsättning Tjänster& försök för personer med funktionsnedsättning PTS tjänster underlättar vardagen Post- och telestyrelsen, PTS, har i uppdrag av regeringen att se till att viktiga tjänster inom områdena elektronisk

Läs mer

SPIRA Integration från deltagarnas perspektiv

SPIRA Integration från deltagarnas perspektiv sida 1 av 8 SPIRA Integration från deltagarnas perspektiv Analys/återkoppling från fokusgrupper och deltagarenkät Joel Hedlund, European Minds sida 2 av 8 Deltagarnas syn på projektet SPIRA Integration

Läs mer

Hjälpmedelsinstitutet. Ett nationellt kunskapscentrum

Hjälpmedelsinstitutet. Ett nationellt kunskapscentrum Hjälpmedelsinstitutet Ett nationellt kunskapscentrum Vår kunskap bidrar till ett bättre samhälle för människor med funktionsnedsättning. Vi på Hjälpmedelsinstitutet är med och bygger ett samhälle där alla

Läs mer

Riktlinjer för sociala medier vid Försvarshögskolan

Riktlinjer för sociala medier vid Försvarshögskolan Riktlinjer 1 (7) 2011-09-21 Riktlinjer för sociala medier vid Försvarshögskolan 1 Riktlinjer i korthet 1.1 Riktlinjer för medarbetare vid Försvarshögskolan i allmänhet Medarbetare vid Försvarshögskolan

Läs mer

Lättläst sammanfattning av Utredningen om Lättläst

Lättläst sammanfattning av Utredningen om Lättläst Lättläst sammanfattning av Utredningen om Lättläst Utredningens uppdrag Regeringen har bett en utredare undersöka vad staten gör för lättläst svenska idag. Utredningen ska hjälpa regeringen att besluta

Läs mer

Projekt Hitta och jämför hjälpmedel

Projekt Hitta och jämför hjälpmedel Projekt Hitta och jämför hjälpmedel Konferens nikola.nu 2014-10-23 Innehåll 1. Om projektet 2. Hjälpmedelsdatabas 3. Tema hjälpmedel 4. När projektet är slut OM PROJEKTET ehälsa och Strategisk IT Bakgrund

Läs mer

Användarmanual för webbapplikationen Fejjan för alla. Manualens version:1.0. Datum: 5 februari 2014

Användarmanual för webbapplikationen Fejjan för alla. Manualens version:1.0. Datum: 5 februari 2014 Fejjan för alla 1.0 Användarmanual för webbapplikationen Fejjan för alla. Manualens version:1.0. Datum: 5 februari 2014 Fejjan för alla gör det lättare för personer med olika typer av funktionsnedsättningar

Läs mer

Myndigheten för delaktighets samlade uppföljningssystem av levnadsvillkor för personer med funktionsnedsättning

Myndigheten för delaktighets samlade uppföljningssystem av levnadsvillkor för personer med funktionsnedsättning Myndigheten för delaktighets samlade uppföljningssystem av levnadsvillkor för personer med Bilaga 3 till Utvärdering och analys av funktionshinderspolitiken 2011 2016 Innehåll Innehåll... 2 MFD:s samlade

Läs mer

Vägledningen för webbutveckling webbriktlinjer.se. Björn Hagström bjorn.hagstrom@enterprise.ministry.se @bjornhagstrom

Vägledningen för webbutveckling webbriktlinjer.se. Björn Hagström bjorn.hagstrom@enterprise.ministry.se @bjornhagstrom Vägledningen för webbutveckling webbriktlinjer.se Björn Hagström bjorn.hagstrom@enterprise.ministry.se @bjornhagstrom Om mig 50% på Edelegationen. Ansvarar för psi och vägledningen för webbutveckling 50%

Läs mer

Anmälan om att en arbetsgivare brister i arbetet med aktiva åtgärder

Anmälan om att en arbetsgivare brister i arbetet med aktiva åtgärder Anmälningsblankett Sida 1 (5) Anmälan om att en arbetsgivare brister i arbetet med aktiva åtgärder Använd den här blanketten för att anmäla att en arbetsgivare brister i arbetet med diskrimineringslagens

Läs mer

Vi hjälper projekt inom Europeiska Socialfonden att arbeta med. funktionsnedsättning

Vi hjälper projekt inom Europeiska Socialfonden att arbeta med. funktionsnedsättning Vi hjälper projekt inom Europeiska Socialfonden att arbeta med tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning Processtöd Tillgänglighet Genomförs av : Handisam - Myndigheten för handikappolitisk

Läs mer

Kan kommunerna leva upp till LSS?

Kan kommunerna leva upp till LSS? Länsförbundet Rapport 1, 2012 i Stockholms län LSS-undersökning 2012 Kan kommunerna leva upp till LSS? LSS-undersökning 2012. 1 Inledning och sammanfattning Lagen om stöd och service för vissa funktionshindrade

Läs mer

BILAGA 6 Dnr KUR 2008/6116

BILAGA 6 Dnr KUR 2008/6116 BILAGA 6 Dnr KUR 2008/6116 Uppföljning av enkät om tillgängligheten till kulturlivet För att genomföra det aktuella uppdraget skickade Kulturrådet i februari 2009 ut en webbaserad enkät till ett urval

Läs mer

Många av dessa butiker är svåra att komma in i med rullstol. Det är ibland även svårt att komma fram i butiken med en rullstol.

Många av dessa butiker är svåra att komma in i med rullstol. Det är ibland även svårt att komma fram i butiken med en rullstol. Menyer och skyltar talar sällan ett tydligt språk, man vet inte vad exempelvis en kaka eller maträtt innehåller. Man måste ofta fråga, vilket gör att jag drar mig för att gå dit. Kvinna 32 år I specialbutikerna

Läs mer

Satsning på god ljudmiljö och olika lärstilar. ett reportage från Tornhagsskolan i Linköping

Satsning på god ljudmiljö och olika lärstilar. ett reportage från Tornhagsskolan i Linköping Satsning på god ljudmiljö och olika lärstilar ett reportage från Tornhagsskolan i Linköping Tornhagsskolan satsar på god ljudmiljö och olika lärstilar Klassrum utrustade med ljudutjämningssystem, interaktiv

Läs mer

Nordiskt frågeformulär om säkerhet på arbetsplatsen. Webbenkät utvecklad av Stilit AB

Nordiskt frågeformulär om säkerhet på arbetsplatsen. Webbenkät utvecklad av Stilit AB Nordiskt frågeformulär om säkerhet på arbetsplatsen Webbenkät utvecklad av Stilit AB Bakgrund Detta dokument innehåller en snabb instruktion för att på ett enkelt sätt komma igång med NOSACQ-50 enkätundersökningen.

Läs mer

Checklista Mobila applikationer fo r bank och betalning

Checklista Mobila applikationer fo r bank och betalning Checklista Mobila applikationer fo r bank och betalning Checklistan nedan kan användas till att säkerställa att er mobila applikation för bank och betalning är tillgänglig för personer med funktionsnedsättning.

Läs mer

Handisam. Beräkningsunderlag för undersökningspanel

Handisam. Beräkningsunderlag för undersökningspanel Beräkningsunderlag för undersökningspanel Kund Mottagare Ann Dahlberg Författare Johan Bring Granskare Gösta Forsman STATISTICON AB Östra Ågatan 31 753 22 UPPSALA Wallingatan 38 111 24 STOCKHOLM vxl: 08-402

Läs mer

Manual: Skapa egna ansökningsformulär

Manual: Skapa egna ansökningsformulär INFORMATION TILL FOLKHÖGSKOLORNA Manual: Skapa egna ansökningsformulär Alla folkhögskolor kan skapa egna digitala ansökningsformulär genom en funktion på Folkhögskola.nu. Genom att logga in på www.folkhogskola.nu/admin

Läs mer

Det är få program som teckentolkas, även om det blir bättre och bättre. Oftast är det barnprogram.

Det är få program som teckentolkas, även om det blir bättre och bättre. Oftast är det barnprogram. Det är få program som teckentolkas, även om det blir bättre och bättre. Oftast är det barnprogram. Kvinna 27 år Textas det inte på tv så kan man ibland titta på surfplatta, till exempel SVT play. Då textas

Läs mer

Fritid för alla - Fritidswebben. En förstudie av Markus Blomqvist & Anna Stam People and technology

Fritid för alla - Fritidswebben. En förstudie av Markus Blomqvist & Anna Stam People and technology Fritid för alla - Fritidswebben En förstudie av Markus Blomqvist & Anna Stam People and technology Metod Som metod har vi använt oss av djupintervjuer och en onlinebaserad enkätundersökning för att identifiera

Läs mer

Enkätundersökning inom förskola och skola. I samarbete med Järfälla kommun, Lidingö Stad, Sigtuna kommun och Upplands-Bro kommun

Enkätundersökning inom förskola och skola. I samarbete med Järfälla kommun, Lidingö Stad, Sigtuna kommun och Upplands-Bro kommun Rapport 2015 Enkätundersökning inom förskola och skola. I samarbete med Järfälla kommun, Lidingö Stad, Sigtuna kommun och Upplands-Bro kommun Stockholm 2015-04-30 Beställare: Järfälla kommun, Lidingö Stad,

Läs mer

Tjänster & försök för personer med funktionsnedsättning

Tjänster & försök för personer med funktionsnedsättning Tjänster & försök för personer med funktionsnedsättning PTS tjänster - underlättar vardagen Kommunikationsmyndigheten PTS har i uppdrag av regeringen att se till att viktiga tjänster inom områdena elektronisk

Läs mer

SPRÅKLIGA RIKTLINJER FÖR INVÅNARTJÄNSTERNA 1177 VÅRDGUIDEN OCH UMO

SPRÅKLIGA RIKTLINJER FÖR INVÅNARTJÄNSTERNA 1177 VÅRDGUIDEN OCH UMO SPRÅKLIGA RIKTLINJER FÖR INVÅNARTJÄNSTERNA 1177 VÅRDGUIDEN OCH UMO SKRIVREGLER FINNS I FLERA DOKUMENT I det här dokumentet finns våra övergripande riktlinjer för enkelt språk, tilltal samt inkluderande,

Läs mer

Kvalitetsuppföljning av hemtjänst 2015

Kvalitetsuppföljning av hemtjänst 2015 SOCIAL- OCH ÄLDREOMSORGSFÖRVALTNINGEN TJÄNSTEUTLÅTANDE 2016-07-07 AN-2016/322.731 1 (2) HANDLÄGGARE Sofia Nenzelius 08-535 378 41 sofia.nenzelius@huddinge.se Äldreomsorgsnämnden Kvalitetsuppföljning av

Läs mer

Utvärdering pilotundersökning. Pict-O-stat maj 2016

Utvärdering pilotundersökning. Pict-O-stat maj 2016 Pict-O-stat maj 06. Bakgrund Under perioden 06-0-0 har en pilotundersökning genomförts för att undersöka om det webbaserade programmet Pict-O-Stat kan fungera som brukarundersökning inom Attendo Skandinavien

Läs mer

Ett Skellefteå för alla. Sammanfattning av det handikappolitiska arbetet i Skellefteå

Ett Skellefteå för alla. Sammanfattning av det handikappolitiska arbetet i Skellefteå Ett Skellefteå för alla Sammanfattning av det handikappolitiska arbetet i Skellefteå Inledning Den här broschyren handlar om mänskliga rättigheter. Om rätten att delta i samhällslivet och om rätten att

Läs mer

Brottsofferjourens policy för tillgänglighet ur ett funktionshinderperspektiv

Brottsofferjourens policy för tillgänglighet ur ett funktionshinderperspektiv Brottsofferjourens policy för tillgänglighet ur ett funktionshinderperspektiv Fastställd av Brottsofferjouren Sverige den 2 september 2014 Innehållsförteckning Alla människor har lika värde och lika rättigheter...

Läs mer

Kommunikationsplattform för PRO Stockholms län

Kommunikationsplattform för PRO Stockholms län Kommunikationsplattform för PRO Stockholms län Beslutad av distriktsstyrelsen 2015 10 06 Sida 2 av 14 Sida 3 av 14 Innehållsförteckning Vart vill vi komma?... 5 Kommunikationens mål är att:... 7 Målgrupper...

Läs mer

Utformning av samtalsmallar

Utformning av samtalsmallar Jan 15 Utformning av samtalsmallar Den här guiden beskriver hur du kan ta fram och anpassa samtalsmallar i Unikum. Här beskrivs också hur mallen är uppbyggd samt vilka möjligheter och begränsningar som

Läs mer

Ökad IT-användning förbättrar tillgängligheten för eleverna. ett reportage från Thorildskolan i Kungälv

Ökad IT-användning förbättrar tillgängligheten för eleverna. ett reportage från Thorildskolan i Kungälv Ökad IT-användning förbättrar tillgängligheten för eleverna ett reportage från Thorildskolan i Kungälv Nytt tänk kring stöd till elever Det var främst erbjudandet om ny teknik i klassrummen som gjorde

Läs mer

Så tycker brukarna med bostad med särskild service, personlig assistans samt boendestöd. En brukarundersökning genomförd mars 2012.

Så tycker brukarna med bostad med särskild service, personlig assistans samt boendestöd. En brukarundersökning genomförd mars 2012. Så tycker brukarna med bostad med särskild service, personlig assistans samt boendestöd. En brukarundersökning genomförd mars 2012. Oktober 2012 Sammanfattning Brukarundersökningen som genomfördes under

Läs mer

Bildbaskontoret. Bruksanvisning. Handitek. anpassar tekniken till människan BRUX\...\809082 BILDBASKONTORET

Bildbaskontoret. Bruksanvisning. Handitek. anpassar tekniken till människan BRUX\...\809082 BILDBASKONTORET Bildbaskontoret Bruksanvisning Handitek BRUX\...\809082 BILDBASKONTORET anpassar tekniken till människan Innehållsförteckning Introduktion... 3 Datorkrav...3 Om bildbaser... 4 Vad är en bildbas?...4 Varför

Läs mer

Europeiska socialfonden, ESF

Europeiska socialfonden, ESF Processtöd Tillgänglighet Genomförs av: Handisam - Myndigheten för handikappolitisk samordning Handikappförbunden - 39 förbund i samverkan Finansieras av: Europeiska socialfonden, ESF Syfte med dagen Att

Läs mer

Bildbaskontoret Version 2

Bildbaskontoret Version 2 Bildfabriken Bildbaskontoret Version 2 BRUKSANVISNING Beställning och support: Trollreda Resurscenter info@trollreda.se Rev D 05-02-01 Innehållsförteckning 2 Introduktion... 3 Utrustning... 3 Om bildbaser...

Läs mer

Pilotprojekt Pict-O-Stat i Fagersta kommun

Pilotprojekt Pict-O-Stat i Fagersta kommun 1 2011-09-02 Socialförvaltningen Pilotprojekt Pict-O-Stat i Fagersta kommun Inledning Företaget Neonova AB i Järvsö har tagit fram enkätverktyget Pict -O-Stat. Med hjälp av Pictogramsymboler, fotografier

Läs mer

Stöd vid upphandling av fortbildning i förflyttningskunskap. för dig som är chef

Stöd vid upphandling av fortbildning i förflyttningskunskap. för dig som är chef Stöd vid upphandling av fortbildning i förflyttningskunskap för dig som är chef Stöd vid upphandling av fortbildning i förflyttningskunskap I den här skriften får du råd om vad en heltäckande fortbildning

Läs mer

Digital strategi för Miljöpartiet

Digital strategi för Miljöpartiet 2012-03-12 Digital strategi för Miljöpartiet Bakgrund Vår webbplats ska förnyas och i processen med att upphandla en ny dök frågan upp om vilket syfte den skulle ha i relation till övrig webbnärvaro. I

Läs mer

När tre behövs för samtal mellan två

När tre behövs för samtal mellan två 1 TOLK 2 När tre behövs för samtal mellan två Frågor och svar om tolkverksamheten för döva, dövblinda, vuxendöva och hörselskadade 2002 DHB, FSDB, HRF OCH SDR Vilken service kan landstingens tolkcentraler

Läs mer

När tre behövs för samtal mellan två

När tre behövs för samtal mellan två 1 TOLK 2 När tre behövs för samtal mellan två Frågor och svar om Tolkverksamheten för döva, hörselskadade, personer med dövblindhet och personer med funktionsnedsättning som rör röst, tal eller språk.

Läs mer

Yrkesintroduktion för baspersonal inom stöd och service för personer med funktionsnedsättning

Yrkesintroduktion för baspersonal inom stöd och service för personer med funktionsnedsättning Yrkesintroduktion för baspersonal inom stöd och service för personer med funktionsnedsättning Guide till webbaserat stöd YRKESINTRODUKTION FÖR BASPERSONAL INOM STÖD OCH SERVICE FÖR PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING

Läs mer

Redovisning av arbetet med delmål för funktionshinderpolitiken

Redovisning av arbetet med delmål för funktionshinderpolitiken Konsument verket KO Aterrapportering 1 (5) Datum D nr 2012/1019 Justitiedepartementet Redovisning av arbetet med delmål för funktionshinderpolitiken Konsumentverket lämnade den 14 mars 2012 in förslag

Läs mer

Betyg i årskurs 6. Grundskolans läroplan Kursplan i ämnet teckenspråk för hörande

Betyg i årskurs 6. Grundskolans läroplan Kursplan i ämnet teckenspråk för hörande Betyg i årskurs 6 Betyg i årskurs 6, respektive årskurs 7 för specialskolan, träder i kraft hösten 2012. Under läsåret 2011/2012 ska kunskapskraven för betyget E i slutet av årskurs 6 respektive årskurs

Läs mer

Till dig som är yrkesverksam inom hjälpmedelsområdet

Till dig som är yrkesverksam inom hjälpmedelsområdet Till dig som är yrkesverksam inom hjälpmedelsområdet Alla människors lika värde är grunden för Handikappförbundens verksamhet I denna broschyr har vi sammanställt information som bygger på erfarenheter

Läs mer

Enkätundersökning om patienters upplevelser av vården på Bergsjön Vårdcentral

Enkätundersökning om patienters upplevelser av vården på Bergsjön Vårdcentral Enkätundersökning om patienters upplevelser av vården på Bergsjön Vårdcentral Rapportförfattare: Jenny Nordlöw Inledning Denna rapport är en del av Bergsjöns Vårdcentrals arbete för att kartlägga och förbättra

Läs mer

PITEÅ KOMMUNS ANVISNINGAR FÖR KVALITETSARBETE

PITEÅ KOMMUNS ANVISNINGAR FÖR KVALITETSARBETE PITEÅ KOMMUNS ANVISNINGAR FÖR KVALITETSARBETE Dokumentnamn Dokumenttyp Fastställd/upprättad Beslutsinstans Piteå kommuns anvisningar för kvalitetsarbete Anvisning 2009-10-14 Kommunchef Dokumentansvarig/processägare

Läs mer

Nationell konferens om Teknik och demens

Nationell konferens om Teknik och demens Hjälpmedelsinstitutet inbjuder till Nationell konferens om Teknik och demens 22 november 2007 Norra Latin Stockholm Nationell konferens om Teknik och demens Konferensen handlar om teknikens betydelse för

Läs mer

Brukarundersökning Bostad med särskild service LSS

Brukarundersökning Bostad med särskild service LSS Brukarundersökning Bostad med särskild service LSS 2017-02-09 KS2017.0497 U N D E R R U B R I K Brukarundersökning Finspångs 612 80 Finspång Telefon 0122-85 000 Fax 0122-850 33 E-post: @finspang.se Webbplats:

Läs mer

VÄLKOMMEN TILL TEXTTELEFONI! Handbok för användare av Texttelefoni.

VÄLKOMMEN TILL TEXTTELEFONI! Handbok för användare av Texttelefoni. VÄLKOMMEN TILL TEXTTELEFONI! Handbok för användare av Texttelefoni. INNEHÅLL Det här är Texttelefoni 3 Vad kostar det att ringa? 4 Tips inför ditt samtal 4 Ring med texttelefon 6 Ring från taltelefon till

Läs mer

Vägar till arbete. hur skolhuvudmän och gymnasieskolor underlättar övergången till arbetslivet för elever i behov av särskilt stöd

Vägar till arbete. hur skolhuvudmän och gymnasieskolor underlättar övergången till arbetslivet för elever i behov av särskilt stöd Vägar till arbete hur skolhuvudmän och gymnasieskolor underlättar övergången till arbetslivet för elever i behov av särskilt stöd Förord Denna skrift ska ge skolhuvudmän och gymnasieskolor idéer om hur

Läs mer

TECKENSPRÅK FÖR DÖVA OCH HÖRSELSKADADE

TECKENSPRÅK FÖR DÖVA OCH HÖRSELSKADADE TECKENSPRÅK FÖR DÖVA OCH HÖRSELSKADADE Språk är människans främsta redskap för att tänka, kommunicera och lära. Genom språket utvecklar människor sin identitet, uttrycker känslor och tankar och förstår

Läs mer

Tolktjänst för vardagstolkning (Ds 2016:7)

Tolktjänst för vardagstolkning (Ds 2016:7) 1 D nr 2016-009 YTTRANDE Stockholm 2016-06-14 Socialdepartementet 103 33 Stockholm Handläggare Anna Gabrielsson Tolktjänst för vardagstolkning (Ds 2016:7) Riksförbundet FUB, För barn, unga och vuxna med

Läs mer

Birka Folkhögskola Arbetsförmedlingarna i Krokom och Östersund Samjamt

Birka Folkhögskola Arbetsförmedlingarna i Krokom och Östersund Samjamt Birka Folkhögskola Arbetsförmedlingarna i Krokom och Östersund Samjamt 1 Innehåll 1. Inledning... 3 2. Sammanfattning... 3 3. Övergripandemål... 4 4. Delmål... 4 Att 15 ungdomar lär känna sina styrkor

Läs mer

Anmälan om att en utbildningsanordnare brister i arbetet med aktiva åtgärder

Anmälan om att en utbildningsanordnare brister i arbetet med aktiva åtgärder Anmälningsblankett Sida 1 (5) Anmälan om att en utbildningsanordnare brister i arbetet med aktiva åtgärder Använd den här blanketten för att anmäla att en utbildningsanordnare brister i arbetet med diskrimineringslagens

Läs mer