Visuell didaktik - marginalisering eller expansion?

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Visuell didaktik - marginalisering eller expansion?"

Transkript

1 Bengt Lindgren Institutionen för pedagogik och didaktik Göteborgs universitet Visuell didaktik - marginalisering eller expansion? Följande korta text är i hög grad att betrakta som ett utkast till en diskussion om bilder inom skola och utbildning i ett framtidsperspektiv. Till ambitionerna för detta paper hörde också att presentera ett teoretiskt ramverk med grund i perceptions-, bild- och kunskapsteori, där medierande redskap och affordances kunde vara användbara begrepp för att studera och utveckla lärande processer. Jag måste dock konstatera att tiden inte varit tillräcklig för att ens formulera ett utkast till ett sådant ramverk, utan återkommer i denna fråga vid nästa nordiska ämnesdidaktikkonferens. Det bör också understrykas att de viktiga frågor som finns kring materialitet och kroppslighet inte är förbisedda i detta sammanhang utan tvärtom är prioriterade i det fortsatta arbetet. Så kallad teoretisk vs så kallad praktisk-estetisk kunskap I den förra svenska lärarutbildningsutredningen Att lära och leda. En lärarutbildning för samverkan och utbildning ((SOU:1999:63, s.56) framförs kritiska tankar om åtskiljandet av skolans teoretiska respektive praktiska traditioner. Inom de teoretiska ämnena utgör texten den dominerande presentationsformen, konstateras i utredningen, medan praktisk och estetisk kunskap vanligen uttrycks via andra medel. De teoretiska ämnena ger en kunskap i form av vetande om världen, medan de estetiska och praktiska associeras med kroppslig färdighet och känslomässiga upplevelser. Utredningen framhåller vikten av integrerade arbetssätt för att motverka denna olyckliga uppdelning, en uppdelning som tyvärr återigen stärks i det senaste förslaget till förändringar av den svenska lärarutbildningen (SOU: 2008:109 En hållbar lärarutbildning, HUT 07). Trots sina goda ambitioner bibehåller ändå de återgivna resonemangen ovan en djupgående definitionsproblematik i sina antaganden om ett slags andra kunskapsformer, beskrivna som konstnärliga språk, konstnärliga metoder och praktisk/estetisk kunskap. I dagens pedagogiska diskussion förekommer exempelvis också ofta termen estetiska läroprocesser. Problematiken består i det självvalda exkluderandet och avgränsandet mot den så kallade teoretiska kunskapen, ovan uttryckt som kunskap i form av vetande om världen. Kroppslig erfarenhet och sinnesinformation utgör emellertid i högsta grad också ett konkret vetande om världen, och avgränsningen mellan de så kallade kunskapsformerna blir därför paradoxal, för att inte säga kontraproduktiv. För att här mer direkt leda in diskussionen mot bildens område, alla som har någorlunda erfarenhet av bildstudier och bildframställning vet att sådan verksamhet ofta förenar kritisk analys med hög nivå av visuell uppmärksamhet och reflektion i aktion. Det personliga uttrycket har naturligtvis sin betydelse, men bildframställare i alla tider har förhållit sig till de

2 genrer och konventioner som varit rådande. I vår tid är dessa ofta benämnda som kulturer, diskurser och koder, och bildstudium/bildframställning sker så gott som aldrig i en slags tyst, intuitiv och personlig sfär. Bildstudier och bildframställning är synens vetande om världen. Historiskt har visualiserad kunskap alltid varit betydelsefull, vilket Da Vinci, Comenius och Einstein kan utgöra exempel på. Förvisso sker en del av bildstudier och bildframställning inom konstfältet, men konstbilden är en del av det överordnade området bild, och inte tvärtom. Text och bild är två fundamentalt olika men jämnbördiga sätt att presentera betydelse och information, vilket också medför att det är informations- och kommunikationsperspektivet på bilder som har högst didaktisk relevans. Trots detta är missuppfattningar om bilder vanliga i utbildningssammanhang. Exempelvis accepteras ofta inte bilder i examensuppsatser annat än som bilaga, eftersom bilder anses vara mångtydiga eller på annat sätt svåra att förena med språklig logik. Eller också refererar man också här till en avgränsning mellan kunskap (epistemologi) och konst (estetik). Bilden som presentationsform definieras här som tillhörig det andra, det som inte är kunskap. För att förstå varför det ofta förhåller sig på detta sätt får man gå bakåt i historien. Föreställningarna om detta andra är djupt rotade i vår västerländska kunskapstradition. Genom historien har bilden och den visuella sinnesinformationen fortlöpande gett upphov till eller medverkat till filosofiska och kunskapsteoretiska resonemang och frågor, alltifrån Demokritus föreställning om en mörk kognition grundad i sinnesinformation, till en klar och egentlig kognition via förnuftet och Platons tanke om den vardagliga världen som en slags reducerad projektion (av idévärlden) till Rortys (1979) avvisande av kunskap som avspegling eller möjligen avbildning av någonting i världen. Det är också inom den antika grekiska filosofin Rorty finner upphovet till de optiska metaforer han kritiserar och syftar till att dekonstruera, och denna idé om representation diskuteras hos Rorty i termer av optik, ljus och seende, exemplifierat i bl.a. tankar om själens öga. I distinktionen mellan kroppens öga och själens öga fanns vad som skilde människa och djur. Själens öga var också en förutsättning för att kunna urskilja det universella och göra omdömen om det goda. Dessa traditionella föreställningar om förhållandet mellan seendet och förnuftet avspeglades också hos de tidiga pedagogerna, exempelvis Pestalozzi. Seendet som modell för tänkandet förekommer också hos Platon och Aristoteles, och idé kommer från det grekiska verbet för att se. Tvärtemot tankegångarna från Sokrates och Platon formulerar Aristoteles dock en radikalt skild epistemologi, där mimesis är naturlig och särskild för människor, en naturlig drivkraft. Det är också studiet av mimesis som är Aristoteles diairesis, en uppdelning av ett tings konstituerande delar för att förstå dess natur. Till skillnad från Platon, som ansåg det litterära vara primärt i studiet av diegesis ( berättandet ) hade också Aristoteles ett vidare synsätt på varierande former av vad vi idag kallar för medier, och hans skifte från diegesis till mimesis som föremål för undersökning, fick den teoretiska konsekvensen att alla former av kommunikation och tolkning kan ses som mimetiska. Den dualistiska modellen av visuell perception innebär att den bedrägliga informationen/de kaosartade förnimmelserna från det kroppsliga seendet utsätts för inspektion av intellektets klarsyn. I denna tradition är tanken abstrakt och i stånd att överskrida det här och nu som begränsar och tillfälliggör den individuella sinneserfarenheten. Kunskap är något som förädlas från vår sinneserfarenhet genom tanken och fundamental kunskap ges via tänkandet, därför att tanken är abstrakt och generell. Avbildningar av världen har setts som en lägre stående form av vetande än idéer om världen, vilket då skulle kunna vara en del av förklaringen till den marginalisering som bildstudier och bildframställning ofta utsätts för i utbildningssammanhang.

3 Den samtida relevansen av de svenska ämnestraditionerna på bildområdet Mot bakgrund av den kraftigt ökande visuella karaktären hos informationen i omgivningen finns anledning att diskutera de bilddidaktiska traditionernas och perspektivens relevans för lärande sammanhang. Till denna diskussion hör också jämförelser mellan texter, bilder och visuella iscensättningar. Bildstudium och bildframställning i den svenska skolan präglas i dag av, grovt räknat och mycket kortfattat, tre traditioner eller perspektiv, som inte mer igående definieras här. Den intresserade hänvisas till Petterson & Åsén (1989) och Lindgren (2005) för en utförligare beskrivning. De är inte ömsesidigt uteslutande och är följande: Teknisk inriktning. Psykologisk, konstnärlig och estetisk inriktning Kommunikations-, informations - och kulturorienterad inriktning Av dessa perspektiv är det tredje det mest relevanta för vår samtid. Det bör dock framhållas att lingvistiska modeller för att belysa och förklara bilders sätt att informera och kommunicera ofta är reducerande och vilseledande. Men det handlar också om vilken nivå av teori och analys som är aktuell, de lingvistiska modellernas tillkortakommande när det gäller att förklara bildfenomenet som sådantoch dess förhållande till seendet och kulturen (bildteori) vägs ofta upp av deras didaktiska fördelar, inom ramen för ett vidgat språkbegrepp. De två andra perspektiven/tradidtionerna är inte heller överspelade, men är i stort behov av att omdefinieras utifrån ny teknik, nya synsätt inom psykologi och utvecklingen inom samtidskonsten. Visuell didaktik (eller visualiseringsdidaktik) Inom det utbildningsvetenskapliga fältet skall visualisering ses som perspektiv/metoder/redskap för lärande. Inom denna kontext blir det därför också väsentligt att ytterligare definiera begreppet gentemot kunskapsteoretiska och pedagogiska perspektiv samt teorier om lärande. Bildanalys och bildtolkning innebär här ett betydligt bredare fält än studiet av bilder inom konst- och bildvetenskap och dess motsvarigheter inom medicin, teknik och industri och samhällsvetenskap blir här också viktiga, exempelvis kritiska studier av hur makt och påverkan visualiseras i medierna. Andra områden med relevans för definition av visualisering inom det utbildningsvetenskapliga fältet är generell bildteori och perceptionspsykologi. Visuell didaktik handlar om hur lärande situationer lämpligast kan arrangeras och iscensättas för att leda till de studerandes progression inom visuell kompetens.(visual literacy). Det finns flera definitioner av visuell kompetens. En sådan är The Visual Literacy White Paper (Bamford, 2003). En mer kortfattad beskriver visuell kompetens som en av de s.k. 21st century skills, kompetenser som kommer att vara viktiga för framtiden. Visuell kompetens är kompetensen att tolka, använda, förstå och skapa bilder och rörliga bilder i både konventionella och med det 20:e århundradets medier på sätt som gagnar och utvecklar tänkande, beslutsfattande, kommunikation och lärande.

4 Studenter som besitter denna kompetens: Har förtrogenhetskunskap om visuella betydelser som producerats eller förmedlats via elektroniska medier. Förstår det grundläggande i visuell design, teknik och medier Är medvetna om känslomässiga, psykologiska, fysiologiska och kognitiva perspektiv i uppfattningarna om det visuella..förstår representerande, förklarande, abstrakta och symboliska bilder.. De som tillämpar kunskap om det visuella på elektroniska medier Är medvetna observatörer, kritiker och konsumenter gentemot visuell information Är kunniga designers, sammanställare och producenter av visuell information. Är effektiva i att kommunicera visuellt.är expressiva, innovativa tänkare och framgångsrika problemlösare. Det grafiska användargränssnittet hos www och konvergensen av röst, video och data i ett gemensamt digitalt format har dramatiskt ökat användningen av visuella föreställkningart och visuella presentationer. Genom framsteg såsom digitala kameror, grafikpaket och strömmande video samt gemensamma standards används nu visualisering rutinmässigt som kommunikation. Experter inom många fält från arkitektur till medicin, till lantbruk använder nu visualisering som redskap att representera data på sätt som aldrig tidigare varit möjliga. Källa: engauge 21st Century Skills (översättning av författaren) Exempel på innehåll i visuell didaktik Om tänkandet i mycket hög grad är beroende av förmågan att återsimulera sinnesinformation, i detta fall närmast visuell sådan, vad innebär detta då för pedagogik och didaktik? Vad skulle en visuell didaktik, eller kanske en visualiserings-didaktik ha för innehåll och organisation? Som en första skiss föreslås följande: Vad menas med visualisering? Texten och bilden Visualiseringshistorik och kunskapsteoretisk bakgrund Visuell kultur och visuella studier Visualisering inom skilda områden, exempelvis - grafiska representationer av kvantitativa datamängder, ämnesområden samt visualiseringar av vetenskapliga begrepp och begreppsrelationer - Visualiseringar och simuleringar inom medicin och neurologi - Visualisering inom arkitektur och teknologi - Visuella studier inom samhällsvetenskaperna - Analyser av bilder och mediediskurser, visuell källkritik - Vardagsanvändning av bilder, exempelvis på Internet och via mobiltelefonen, eller som Powerpointpresentationer i lärandesammanhang

5 Bildens ökande relevans för utbildningsområdet Visual Literacy [ungefär visuell läskunnighet eller visuell kompetens] som undervisningsinnehåll inom utbildning, diskuteras också gentemot dyslexi, dyskalkyli Visualisering och didaktik. Om bildinformationens styrka i en alltmer digitaliserad skola. Från skissens betydelse i lärandesammanhang till digital portfolio och virtuella lärandemiljöer Avslutningsvis skall här också framhållas att mot bakgrund av kursplaneskrivningarna i ämnena svenska och bild samt de nationella utvärderingarna av bildundervisningen bör ämnet bild främst definieras som ett kommunikativt inriktat läroämne. Bild och visualisering bör ingå i all lärarutbildning, för alla åldersgrupper,eftersom betydelsen av bild och visualisering som kunskap och kommunikationsmedel ökar. Det finns också behov av ett nationellt centra för ämnesdidaktisk forskning med inriktning mot bild och visualisering.

6 Referenser Bamford, A. (2003) The Visual Literacy White Paper. Uxbridge: Adobe systems incorporated. 21st Century Skills. engauge Lindgren, B. (2005). Bild, visualitet och vetande. Diskussion om bild som kunskapsfält inom utbildning. (Göteborg Studies in Educational Sciences, 229). Göteborg: Acta Universitatis Gothoburgensis. Petterson, S. & Åsén, G. (1989) Bildundervisningen och det pedagogiska rummet. Stockholm: Högskolan för lärarutbildning, Institutionen för pedagogik.

Kommentarmaterial till kursplanen i bild

Kommentarmaterial till kursplanen i bild Kommentarmaterial till kursplanen i bild Kommentarmaterial till kursplanen i bild Beställningsadress: Fritzes kundservice 106 47 Stockholm Tel: 08-598 191 90 Fax: 08-598 191 91 E-post: order.fritzes@nj.se

Läs mer

EXAMENSARBETE. Elevers uppfattningar om begreppet kunskap

EXAMENSARBETE. Elevers uppfattningar om begreppet kunskap EXAMENSARBETE 2008:009 Elevers uppfattningar om begreppet kunskap Daniel Sandberg Helena Zetterström Luleå tekniska universitet Lärarutbildning Allmänt utbildningsområde C-nivå Institutionen för Pedagogik

Läs mer

Kunskap enligt teori och i praktik En undersökning av yrkesverksamma individer

Kunskap enligt teori och i praktik En undersökning av yrkesverksamma individer Kunskap enligt teori och i praktik En undersökning av yrkesverksamma individer Emma Johansson & Josef Wahlström C-uppsats 2005 Pedagogik C Handledare: Guadalupe Francia C-uppsatser vid Pedagogiska institutionen,

Läs mer

Inte som andra ämnen

Inte som andra ämnen Inte som andra ämnen En studie av niondeklassares åsikter om skolämnet Bild Sara Hanson Examensarbete i Bild och visuell kultur inom LAU370 Handledare: Karolina Westling Examinator: Ninni Trossholmen Rapportnummer:

Läs mer

Lärande samspel. En undersökning av olika typer av läroboksbilder, deras roll i texten och effekt på inlärningen. av Anneli Hagman

Lärande samspel. En undersökning av olika typer av läroboksbilder, deras roll i texten och effekt på inlärningen. av Anneli Hagman Stockholms universitet Institutionen för nordiska språk Språkkonsultlinjen Lärande samspel En undersökning av olika typer av läroboksbilder, deras roll i texten och effekt på inlärningen av Anneli Hagman

Läs mer

Lärarutbildning på distans

Lärarutbildning på distans Lärarutbildningen Skolutveckling och ledarskap Examensarbete 10 poäng Lärarutbildning på distans Kommunikativ rationalitet som social praktik Pre-service teachers distance education Communicative rationality

Läs mer

KLÄM. Konferenstexter om Lärande, Ämnesdidaktik och Mediebruk

KLÄM. Konferenstexter om Lärande, Ämnesdidaktik och Mediebruk KLÄM Konferenstexter om Lärande, Ämnesdidaktik och Mediebruk Anders Marner & Hans Örtegren (red.) ~Tilde skriftserie nr. 1, Institutionen för estetiska ämnen, Umeå universitet KLÄM Konferenstexter om Lärande,

Läs mer

Glädje, samhörighet viss del galenskap

Glädje, samhörighet viss del galenskap Glädje, samhörighet viss del galenskap Förskolepedagogers förhållningssätt till musik, i ljuset av kreativitet och barns delaktighet Simon Elmquist Johnny Hagman Kurs: LAU370/LAU390 Handledare: Christina

Läs mer

Meningen med Informationskompetens

Meningen med Informationskompetens Meningen med Informationskompetens Af Christer Eld Inledning Begreppet informationskompetens har under det senaste decenniet fått ett allt större utrymme i svenska bibliotekssammanhang, inte minst inom

Läs mer

Lärande och utveckling genom leken.

Lärande och utveckling genom leken. Lärande och utveckling genom leken. En studie om pedagogers syn på lekens betydelse för förskolebarns lärande och utveckling. Ann-Charlotte Augustsson och Cecilia Jacobsson Handledare: Maj Arvidsson Examinator:

Läs mer

KLÄM. Konferenstexter om Lärande, Ämnesdidaktik och Mediebruk

KLÄM. Konferenstexter om Lärande, Ämnesdidaktik och Mediebruk KLÄM Konferenstexter om Lärande, Ämnesdidaktik och Mediebruk Anders Marner & Hans Örtegren (red.) ~Tilde skriftserie nr. 1, Institutionen för estetiska ämnen, Umeå universitet KLÄM Konferenstexter om Lärande,

Läs mer

Att vara en kreativ trollkarl -Ett måste för den moderna bildläraren?

Att vara en kreativ trollkarl -Ett måste för den moderna bildläraren? Malmö högskola Fakulteten för lärande och samhälle Kultur, Språk, Medier Examensarbete 15 högskolepoäng på avancerad nivå Att vara en kreativ trollkarl -Ett måste för den moderna bildläraren? To be a creative

Läs mer

På tal om skolämnet teknik

På tal om skolämnet teknik På tal om skolämnet teknik Ett kritiskt diskursanalytiskt perspektiv på grundskolans teknikämne Eva Björkholm Lärarhögskolan i Stockholm Institutionen för undervisningsprocesser, kommunikation och lärande

Läs mer

Bilden i ett vidgat textbegrepp

Bilden i ett vidgat textbegrepp d qb_lodp=rkfsbopfqbq= ríäáäçåáåöëj=çåü=ñçêëâåáåöëå ãåçéå=ñ ê=ä ê~êìíäáäçåáåö= i ê~êéêçöê~ããéíi=éñ~ãéåë~êäéíé=nm=éç åö= Bilden i ett vidgat textbegrepp Samspel mellan bild och text Linda Graas, Therese

Läs mer

Nu kanske det blir häxor -en studie om hur pedagoger kan inspirera barn i skapande bildaktiviteter

Nu kanske det blir häxor -en studie om hur pedagoger kan inspirera barn i skapande bildaktiviteter EXAMENSARBETE I LÄRARPROGRAMMET UTBILDNINGSVETENSKAP VID INSTITUTIONEN FÖR PEDAGOGIK 2007:49 Nu kanske det blir häxor -en studie om hur pedagoger kan inspirera barn i skapande bildaktiviteter Linda Nilsson

Läs mer

Förskola i utveckling. bakgrund till ändringar i förskolans läroplan

Förskola i utveckling. bakgrund till ändringar i förskolans läroplan Förskola i utveckling bakgrund till ändringar i förskolans läroplan Utbildningsdepartementet 2010 En omsorgsfull implementering av förtydliganden och kompletteringar i förskolans läroplan är viktig. Med

Läs mer

Att se helheter i undervisningen

Att se helheter i undervisningen FORSKNING FÖR SKOLAN Att se helheter i undervisningen Naturvetenskapligt perspektiv Att se helheter i undervisningen Naturvetenskapligt perspektiv Beställningsadress: Fritzes kundservice 106 47 Stockholm

Läs mer

Rapport 2009:24 R. Att fånga bildning

Rapport 2009:24 R. Att fånga bildning Rapport 2009:24 R Att fånga bildning Högskoleverket Luntmakargatan 13 Box 7851, 103 99 Stockholm tfn 08-563 085 00 fax 08-563 085 50 e-post hsv@hsv.se www.hsv.se Att fånga bildning Utgiven av Högskoleverket

Läs mer

ESTETIK OCH KUNSKAPSBILDNING Om ett vidgat estetikbegrepp och skolans kulturuppdrag.

ESTETIK OCH KUNSKAPSBILDNING Om ett vidgat estetikbegrepp och skolans kulturuppdrag. ESTETIK OCH KUNSKAPSBILDNING Om ett vidgat estetikbegrepp och skolans kulturuppdrag. Tarja Häikiö Våra högsta skolpolitiker uttalar sig om skolans verksamhet på ett sätt som får dem att framstå som okunniga

Läs mer

Svaghet eller styrka? - en litteraturstudie om diskurser kring barn i koncentrationssvårigheter

Svaghet eller styrka? - en litteraturstudie om diskurser kring barn i koncentrationssvårigheter Svaghet eller styrka? - en litteraturstudie om diskurser kring barn i koncentrationssvårigheter Anna Rynning och Hanna Svensson Examensarbete: LAU390 Handledare: Lena Fridlund Examinator:Anna-Lena Lilliestam

Läs mer

Rörlig Bild och andra medier som en kunskapsform

Rörlig Bild och andra medier som en kunskapsform DELRAPPORT ht07/vt08 Rörlig Bild och andra medier som en kunskapsform Magnus Engvall och Maria Stam DELRAPPORT ht07/vt08 Rörlig Bild och andra medier som en kunskapsform Magnus Engvall och Maria Stam

Läs mer

Ledarskapsutbildningen STyrkelyftet

Ledarskapsutbildningen STyrkelyftet Ped 622/PED 441 Kandidatuppsats, 10 poäng 41-60 poäng 2004-06-04 Pedagogiska institutionen Box 199, 221 00 Lund Ledarskapsutbildningen STyrkelyftet Läkarnas räddning i strömmen av krav på ledarskapskompetens

Läs mer

Engelska och svenska i högre utbildning Studenters perspektiv på språkanvändning. Författare: Lisa Engström. Handledare: Antti Ylikiiskilä

Engelska och svenska i högre utbildning Studenters perspektiv på språkanvändning. Författare: Lisa Engström. Handledare: Antti Ylikiiskilä Akademin Humaniora och medier Svenska språket III: Uppsats, 15 hp Höstterminen 2009 Engelska och svenska i högre utbildning Studenters perspektiv på språkanvändning Författare: Lisa Engström Handledare:

Läs mer

SKOLA 2011. KURSPLANER Motiv- och syftestexter

SKOLA 2011. KURSPLANER Motiv- och syftestexter SKOLA 20 KURSPLANER Motiv- och syftestexter Innehåll BILD... 3 ENGELSKA... 3 HEM- och KONSUMENTKUNSKAP... 4 IDROTT och HÄLSA... 5 MATEMATIK... 6 MODERNA SPRÅK... 7 MODERSMÅL... 8 MUSIK... 9 Naturorienterande

Läs mer

D-UPPSATS. Röster i dialog En receptionsstudie om att lyssna till röster i ett flerstämmigt klassrum. Elisabeth Landström. Luleå tekniska universitet

D-UPPSATS. Röster i dialog En receptionsstudie om att lyssna till röster i ett flerstämmigt klassrum. Elisabeth Landström. Luleå tekniska universitet D-UPPSATS 2009:078 Röster i dialog En receptionsstudie om att lyssna till röster i ett flerstämmigt klassrum Elisabeth Landström Luleå tekniska universitet D-uppsats Svenska och lärande Institutionen för

Läs mer

Fyra nyanser av kunskap

Fyra nyanser av kunskap Fyra nyanser av kunskap Thomas Blom Docent i kulturgeografi vid Karlstads universitet och Örebro universitet Inledning Kunskap - ett begrepp som såväl innefattar utveckling, makt som personlig självkänsla.

Läs mer

Lärares retorik i klassrummet

Lärares retorik i klassrummet Fakulteten för lärande och samhälle Kultur-språk-media Examensarbete 15 högskolepoäng, avancerad nivå Lärares retorik i klassrummet - Hur lärares egenskaper kan synliggöras med retoriska begrepp Rhetoric

Läs mer

Skapande verksamhet som arbetsmetod

Skapande verksamhet som arbetsmetod Utbildnings- och forskningsnämnden för lärarutbildning Skapande verksamhet som arbetsmetod Elselill Csoka & Anna Sundström Handledare: Mats d Hermanssson Rapportnummer: VT07-1190-05 Abstract Titel: Skapande

Läs mer

Klass är möjligen det dom går i

Klass är möjligen det dom går i Göteborgs Universitet Samhällskunskap Klass är möjligen det dom går i En beskrivande studie om hur lärare i samhällskunskap behandlar klassbegreppet Examensarbete i Samhällskunskap Vt 09 David Solberger

Läs mer

Lära ut och in. om innehållet i pedagogisk verksamhet

Lära ut och in. om innehållet i pedagogisk verksamhet Lära ut och in om innehållet i pedagogisk verksamhet Ole Björkqvist Tomas Englund Caroline Liberg Gun Malmgren Lennart Olausson Ann-Marie Pendrill Staffan Selander Svein Sjøberg Lära ut och in om innehållet

Läs mer