Samtliga ersättare Landstingets revisorer Landstingsdirektören Förvaltningschefer m.fl. inom ÖLL Landshövdingen

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Samtliga ersättare Landstingets revisorer Landstingsdirektören Förvaltningschefer m.fl. inom ÖLL Landshövdingen"

Transkript

1 TJÄNSTESTÄLLE, HANDLÄGGARE DATUM BETECKNING Ledningskansliet, Monica Fyrhammar OLL2545 Till Landstingsfullmäktiges ledamöter Kopia för kännedom: Samtliga ersättare Landstingets revisorer Landstingsdirektören Förvaltningschefer m.fl. inom ÖLL Landshövdingen Kungörelse om sammanträde med landstingsfullmäktige Örebro läns landstingsfullmäktige kallas till sammanträde tisdagen den 12 juni 2012 med början kl Sammanträdet beräknas avslutas kl Fika kommer att serveras från kl före sammanträdets start på representationsvåningen utanför sessionssalen. Lokal: Sessionssalen, Rådhuset i Örebro Vid eventuellt förhinder att delta i sammanträdet, kontakta snarast möjligt ledningskansliet, tfn , eller anmäl via e-post till Raul Björk Ordförande V.g. tänk på allergikerna, undvik stark parfymering! Gruppmöten Partigruppen S, V och MP samlas för överläggning den 12 juni mellan kl i Sessionssalen, Rådhuset Örebro. Parti SD samlas för överläggning den 11 juni mellan kl i grupprum Granen, Ledningskansliet, Eklundavägen 2, Örebro. Bilaga: Föredragningslista ÖREBRO LÄNS POSTADRESS TELE INTERNET POSTGIRO ORGANISATIONSNR LANDSTING Box 1613, Örebro TELEFAX E-POST

2

3 FÖREDRAGNINGSLISTA 1 (1) TJÄNSTESTÄLLE, HANDLÄGGARE DATUM BETECKNING Juridik och nämndadministration, SF OLL Sammanträdets öppnande 2. Upprop 3. Protokolljustering 4. Utdelning av Rosenbergspriset för år 2012 ur Stiftelsen Erik Rosenbergs naturvårdsfond. 5. Skrivelser till landstingsfullmäktige 6. Anmälan av interpellationer och frågor 7. Anmälan av motion från Torbjörn Ahlin (C) om app för hälso- och sjukvård, 12OLL Anmälan av medborgarförslag om rum för skapande och bildterapeut, 12OLL Programgrupp för psykisk ohälsa, 12OLL Delårsrapport januari april 2012, 12OLL Förslag om ägande, förvaltning och utveckling av Örebro läns flygplats, 12OLL Kommunalförbundet Avancerad Strålbehandling årsredovisning 2011 samt budget 2013 och plan för verksamheten, 12OLL Miljöredovisning för programperioden , 12OLL Förlängning av jämställdhetsplan för Örebro läns landsting, 11OLL Yttrande över motion från Svante Gyrulf (M), Anna Ågerfalk (FP), Ewa Sundkvist (KD) och Maria Rönnbäck (C) om att inrätta ett nationellt geriatriskt centrum i Örebro, 11OLL Yttrande över motion från Ewa Sundkvist (KD) om att utreda möjligheten att tillskapa en samordningstjänst för familjecentralerna i länet,11oll Yttrande över motion från Ewa Sundkvist och Gunvor Sundmark (KD) om stipendier för välgjorda uppsatsarbeten, 08OLL Allmän frågestund för ledamöterna 19. Besvarande av interpellationer och frågor 20. Valärenden 21. Avslutning

4

5 ÖREBRO RÅDHUS PLENISALEN - Landstingsfullmäktige Lars Källström, David Kronlid Daniel Spiik, SD Anders Östlund, SD Maria Rönnbäck, C Christina Pettersson, C Torbjörn Ahlin, C Lars-Göran Zetterlund, C Daniel Frisk, S Gunilla Olofsson, M Lennart Carlsson, M Elisabeth Rådström Paavonen, S Ingemar Javinder, S Anette Persson, S Bo V Selling, S Göran Strömquist, M Hanne Alvner, M Torgny Larsson, S Kenneth Nilsson, S Kerstin Bergström Persson, S Helena Frisk, S Sölve Persson,S Bengt Storbacka, S Carina Dahl, S Lennart Pettersson, S Azra Prepic, S Annika Hickisch, MP Camilla Hansén, MP Catrin Steen, MP Mats Gunnarsson, MP Johan Silfverdal, KD Michelle Ökvist, KD Bo Rudolfsson, KD Ewa Sundkvist, KD Erik Johansson, FP Sara Dicksen, M Mats Einestam, FP Lotta Olsson, M Anna Ågerfalk, FP Birgitta Malmberg, FP Kerstin Lundqvist- Eriksson, FP Eric Svensson, M Alf Rosberg, M Håkan Söderman, M Lolo Lindström, M Svante Gyrulf, M Ola Karlsson, M Arazu Bayazidi, M Mbuche Lameck, M Iréne Lejegren, S Martin Lind, S Robert Mörk, S Andreas Svahn, S Jenny Steen, S Inger Trodell, S Björn Eriksson, S Lisa Dahlpil, S Marie-Louise Forsberg- Fransson, S Jonas Karlsson, S Fredrika Jakobsen, S Roger Rådström, S Lasse Sjöberg, S Eva Jansson, S Sven-Olof Reinholdsson, S Pernilla Calmerfalk, V Maria Nyberg, V Katarina Raneborn, V Jihad Menhem, V Gunilla Holmström M 2:e vice ordf. Susanne Stenlund S Vice ordf. Raul Björk, S Ordf. Monica Fyrhammar, sekreterare

6

7 Punkt 5 Skrivelser till landstingsfullmäktiges sammanträde den 12 juni 2012

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27 Punkt 6 Interpellation till landstingsfullmäktiges sammanträde den 12 juni 2012

28

29

30

31

32

33

34

35 PROTOKOLL 4 (35) Organ Sammanträdesdatum Landstingsstyrelsen Anmälan av motion från Torbjörn Ahlin (C) om app för hälso- och sjukvård Diarienummer: 12OLL1882 Handläggare: Sabina Fredlund Ärendebeskrivning Anmäls att en motion inkommit till Örebro läns landsting den 18 april 2012 om app för hälso- och sjukvård. Motionen har för beredning överlämnats till ledningskansliets kommunikationsfunktion. Underlag Motionen, bilaga 81. Landstingsstyrelsen föreslår landstingsfullmäktige besluta a t t ta anmälan till protokollet. Delges: Landstingsfullmäktige Ordförandes sign Justerandes sign Exp den Utdragsbestyrkande Marie-Louise Forsberg-Fransson Torbjörn Ahlin

36

37

38

39 PROTOKOLL 5 (35) Organ Sammanträdesdatum Landstingsstyrelsen Anmälan av medborgarförslag om rum för skapande och bildterapeut Diarienummer: 12OLL1908 Handläggare: Sabina Fredlund Ärendebeskrivning Anmäls att ett medborgarförslag inkommit till Örebro läns landsting den 19 april 2012 om rum för skapande och bildterapeut. Medborgarförslaget har för beredning överlämnats till ledningskansliets funktion för regional utveckling. Underlag Medborgarförslaget, bilaga 82. Landstingsstyrelsen föreslår landstingsfullmäktige besluta a t t ta anmälan till protokollet. Delges: Landstingsfullmäktige Ordförandes sign Justerandes sign Exp den Utdragsbestyrkande Marie-Louise Forsberg-Fransson Torbjörn Ahlin

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49 PROTOKOLL 13 (35) Organ Sammanträdesdatum Landstingsstyrelsen Delårsrapport januari april 2012 samt helårsprognos 2012 Diarienummer: 12OLL2154 Handläggare: Michael Sjöberg, Lennart Frommegård Ärendebeskrivning Resultatet för perioden uppgår till 37 mnkr, vilket är 31 mnkr bättre än Landstingets helårsresultat beräknas till 16 mnkr, vilket är lika som budgeterat resultat. De flesta av förvaltningarnas ekonomier förväntas utvecklas negativt jämfört med föregående år. Orsakerna är främst ökade driftkostnader. I nuläget uppgår verksamheternas prognoser för helåret till -99 mnkr. Förvaltningarna behöver därför vidta åtgärder för att klara en ekonomi i balans. Inom primärvården har såväl de inkommande telefonsamtalen som besöken till vårdcentralerna ökat under perioden. Antalet inkommande och besvarade telefonsamtal har aldrig varit så högt som under mars månad. Antalet telefonsamtal till Sjukvårdsrådgivningen har ökat med 13 procent jämfört med förra året. Vid mätningen i april klarade 16 av 29 vårdcentraler målet att minst 90 procent av patienterna ska få en kontakt samma dag. Också 16 av 29 vårdcentraler nådde målet att 90 procent av patienterna ska ha fått en läkartid inom 7 dagar. Det märks också en tydlig ökning av efterfrågan på vård för gruppen barn och unga med psykisk ohälsa. Den skärpta vårdgarantin inom barn- och ungdomspsykiatrin har krävt omfattande insatser av barn- och ungdomspsykiatrin och andra aktörer. Inom den specialiserade vården får allt fler patienter vård inom vårdgarantins tidsgräns. Antalet väntande är den lägsta på mer än två år. Vid den senaste mätningen, för att få del av den statliga kömiljarden, uppnåddes kraven både för specialistbesök och för operation. Inom samarbetet Ett sjukhus på tre ben har en uppdelning av länets gemensamma mottagnings- och operationsverksamhet påbörjats med syftet att öka tillgängligheten. Uppdelningen har dock ännu inte fått det genomslag som är nödvändigt för flera av verksamheterna, bland annat inom ortopedi och kirurgi. Inom områdena kvalitet och patientsäkerhet har ledningssystemet för patientsäkerhet som fått en grundstruktur och fortsätter att utvecklas så att det blir det stöd för systematiskt kvalitets- och patientsäkerhetsarbete som verksamheterna behöver. Arbetet med att införa den nationella cancerstrategin pågår under hela Vid utgången av året ska flera områden vara införda i ordinarie verksamhet. Den 1 januari trädde den nya kollektivtrafiklagen i kraft. I Örebro län är det nämnden för trafik, miljö och service som har rollen som regional kollektivtrafikmyndighet. Under våren har det tagits fram ett förslag till trafikförsörjningsprogram, vilket sänts ut på remiss. I januari beslutade Statens kulturråd att godkänna Örebro läns kulturplan Därmed ingår nu Örebro län i den av riksdagen beslutade Kultursamverkansmodellen. Den innebär bland annat att landstinget får ett utökat ansvar för utveckling, finansiering och uppföljning av hela den regionala kulturverksamheten. Ordförandes sign Justerandes sign Exp den Utdragsbestyrkande Marie-Louise Forsberg-Fransson Torbjörn Ahlin

50 PROTOKOLL 14 (35) Organ Sammanträdesdatum Landstingsstyrelsen Underlag Delårsrapport januari-april 2012 samt helårsprognos 2012, bilaga 90. Beredning Nämnden för folkhälsa, nämnden för tillväxt, kultur och bildning, nämnden för trafik, miljö och service samt nämnden för somatisk specialistsjukvård har vid sina sammanträden den 22 maj 2012 behandlat ärendet, nämnden för forskning, nämnden för psykiatri, habilitering och hjälpmedel samt nämnden för primärvård och folktandvård har vid sina sammanträden den 23 maj 2012 behandlat ärendet. Under överläggningen beslutades att lägga till en att-sats där ledningskansliet får i uppdrag att ta fram en mall för förvaltningarnas redovisning av ekonomin. Landstingsstyrelsen beslutar a t t ge landstingsdirektören i uppdrag att rapportera förvaltningarnas åtgärder för en ekonomi i balans vid landstingsstyrelsens möte den 20 juni, samt a t t ledningskansliet får i uppdrag att ta fram en mall för förvaltningarnas redovisning av ekonomin. Landstingsstyrelsen föreslår landstingsfullmäktige besluta a t t lägga delårsrapporten januari april 2012 samt helårsprognosen 2012 till handlingarna. Delges: Landstingsfullmäktige Ordförandes sign Justerandes sign Exp den Utdragsbestyrkande Marie-Louise Forsberg-Fransson Torbjörn Ahlin

51 Delårsrapport APRIL 2012

52 ÖREBRO LÄNS LANDSTING Delårsrapport januari-april 2012 samt helårsprognos 2012 Innehållsförteckning: Inledning 2 Sammanfattning 3 Folkhälsa 4 God vård 5 Forskning och högskoleutbildning 23 Regional utveckling 25 Kultur och bildning 28 Demokrati och insyn 30 Miljö- och hållbarhetsarbete 32 Personal och kompetens 35 Information och kommunikation 38 Ekonomi 40 Bilaga 1 Resultaträkning, kassaflödesanalys och balansräkning samt noter Bilaga 2 Redovisningsprinciper Bilaga 3 Nämnden för folkhälsa, delårsrapport Bilaga 4 Nämnden för tillväxt, kultur och bildning, delårsrapport Bilaga 5 Nämnden för forskning, delårsrapport Bilaga 6 Nämnden för företagshälsovård samt tolk- och översättarservice, delårsrapport Bilaga 7 Universitetssjukhuset Örebro, delårsrapport Bilaga 8 Karlskoga lasarett, delårsrapport Bilaga 9 Lindesbergs lasarett, delårsrapport Bilaga 10 Primärvård, delårsrapport Bilaga 11 Psykiatri, delårsrapport Bilaga 12 Habilitering och hjälpmedel, delårsrapport Bilaga 13 Folktandvården, delårsrapport Bilaga 14 Lednings- och Verksamhetsstöd, delårsrapport

53 ÖREBRO LÄNS LANDSTING Inledning Örebro läns landstings inriktning för planeringsperioden vilar på fyra förutsättningar: God ekologisk och ekonomisk hushållning, som ger en livskraftig, hälsofrämjande och hållbar verksamhet. Hög tillgänglighet, som garanterar vård i rätt tid. God kvalitet och patientsäkerhet, som ger tillförlitlighet och trygghet. Samverkan mellan såväl landstingets egna verksamheter som i relation till länets kommuner och andra vårdgivare. Landstingets verksamhetsplan med budget anger landstingsfullmäktiges prioriteringar. De landstingsövergripande målen och målområdena ska vara utgångspunkt för förvaltningarnas verksamhetsplaner. I dessa ska landstingsfullmäktiges inriktning och prioriterade mål implementeras. Rapportering sker under året, via hälso- och sjukvårdens nämnder och landstingsstyrelsen, till landstingsfullmäktige i samband med delårsrapporter och verksamhetsberättelse med bokslut. I landstingsfullmäktiges beslut om budget 2012 och planeringsförutsättningar för redovisas de strategiska målen under mandatperioden. För att konkretisera dessa mål tas kortsiktiga mål fram för varje år. Planerings- och uppföljningsprocessen för 2012 bygger på de tio målområdena: folkhälsa, god vård, forskning och högskoleutbildning, regional utveckling, kultur och bildning, demokrati och insyn, miljö- och hållbarhetsarbete, personal och kompetens, information och kommunikation samt ekonomi och finansiella förutsättningar. I denna delårsrapport presenteras en lägesrapport från de olika målområdena samt deras mål och uppdrag för perioden januari - april verksamhetsåret 2012, samt ekonomiska analyser och framtidsutsikter. 2 (51)

54 ÖREBRO LÄNS LANDSTING Sammanfattning Det ekonomiska resultatet för perioden uppgår till 37 miljoner kronor, vilket är 31 mnkr bättre än Landstingets helårsresultat beräknas till 16 mnkr, vilket är lika som budgeterat resultat. De flesta av förvaltningarnas ekonomier förväntas utvecklas negativt jämfört med föregående år. Orsakerna är främst ökade driftkostnader. I nuläget uppgår verksamheternas prognoser för helåret till -99 mnkr. Förvaltningarna behöver därför vidta åtgärder för att klara en ekonomi i balans. De revideringar av skatteunderlagets tillväxt som skett under våren har medfört en positiv effekt på landstingets ekonomi. Utöver växande skatteintäkter tyder mycket också på att afa Försäkring betalar tillbaka alla premier för åren 2007 och Inom primärvården har såväl de inkommande telefonsamtalen som besöken till vårdcentralerna ökat under perioden. Antalet inkommande och besvarade telefonsamtal via har aldrig varit så högt som under mars månad. Antalet telefonsamtal till Sjukvårdsrådgivningen har ökat med 13 procent jämfört med förra året. Vid mätningen i april klarade 16 av 29 vårdcentraler målet att minst 90 procent av patienterna ska få en kontakt samma dag. Också 16 av 29 vårdcentraler nådde målet att 90 procent av patienterna ska ha fått en läkartid inom 7 dagar. Det märks också en tydlig ökning av efterfrågan på vård för gruppen barn och unga med psykisk ohälsa. Den skärpta vårdgarantin inom barn- och ungdomspsykiatrin har krävt omfattande insatser av barn- och ungdomspsykiatrin och andra aktörer. Inom den specialiserade vården får allt fler patienter får inom vårdgarantins tidsgräns. Antalet väntande är den lägsta på mer än två år. Vid den senaste mätningen, för att få del av den statliga kömiljarden, uppnåddes kraven både för specialistbesök och för operation. Inom Folktandvården har antalet väntande minskat kontinuerligt sedan våren Alla nytillkomna patienter får i dag tider inom en acceptabel tidsrymd. Inom samarbetet Ett sjukhus på tre ben har en uppdelning av länets gemensamma mottagnings- och operationsverksamhet påbörjats med syftet att öka tillgängligheten. Uppdelningen har dock ännu inte fått det genomslag som är nödvändigt för flera av verksamheterna, bl.a. inom ortopedi och kirurgi. Patientens fokus snarare än organisatoriska hinder måste få större genomslag i arbetet. Inom områdena kvalitet och patientsäkerhet har ledningssystemet för patientsäkerhet som fått en grundstruktur och fortsätter att utvecklas så att det blir det stöd för systematiskt kvalitets- och patientsäkerhetsarbete som verksamheterna behöver. Arbetet med att införa den nationella cancerstrategin pågår under hela Vid utgången av året ska flera områden vara införda i ordinarie verksamhet. Den 1 januari trädde den nya kollektivtrafiklagen i kraft. I Örebro län är det Nämnden för trafik, miljö och service som har rollen som regional kollektivtrafikmyndighet. Under våren har det tagits fram ett förslag till trafikförsörjningsprogram, vilket sänts ut på remiss. I januari beslutade Statens kulturråd att godkänna Örebro läns kulturplan Därmed ingår nu Örebro län i den av riksdagen beslutade Kultursamverkansmodellen. Den innebär bland annat att landstinget får ett utökat ansvar för utveckling, finansiering och uppföljning av hela den regionala kulturverksamheten. 3 (51)

55 ÖREBRO LÄNS LANDSTING Folkhälsa Nämnden för folkhälsa har under första delen av året arbetat med frågor kopplade till länets folkhälsoplan, dels framtagande av bestämningsfaktorer och indikatorer för att möjliggöra uppföljning av folkhälsoplanen, dels implementering av avtalen med kommunerna och idrottsrörelse i länet. Nämndens representanter i länets fyra dialogforum har tagit fram handlingsplaner för respektive dialogforum. En analys av sjuklighet i lungcancer utifrån socioekonomiska faktorer har inletts. Förberedelser för genomförandet av den nationella folkhälsoenkäten Hälsa på lika villkor med framtagande av tilläggsfrågor för Örebro län. Analys av sambandet mellan skydds- och riskfaktorer och människors hälsa utifrån resultat i befolkningsundersökningarna Liv & hälsa fortgår. Planering för projekten Hälsosatsning inom invandrargrupper och Framtidstro, hälsa och delaktighet pågår. Här följer en kort avrapportering av arbetet med landstingsfullmäktiges mål och uppdrag inom målområdet: Mål 1: Landstinget ska bedriva ett aktivt arbete för jämlik och jämställd hälsa samt i samverkan med andra aktörer. Måluppfyllelse: I arbetet utifrån folkhälsoplanen och avtalen med kommunerna i länet och länets idrottsförbund pågår ett fortlöpande samarbete för jämlik och jämställd hälsa hos befolkningen. Nämnden beslutar på sitt sammanträde i maj om de handlingsplaner som dialogfora i länsdelarna har föreslagit, i enlighet med folkhälsoplanen. Mål 2: Hälsofrämjande och sjukdomsförebyggande arbete ska ingå som en naturlig del i hälso- och sjukvårdens arbete med levnadsvanorna framför allt rökning, kost, alkohol och fysisk aktivitet. Måluppfyllelse: I överenskommelserna med alla sjukvårdsförvaltningar och med tandvårdsförvaltningen 2012 samt i Krav- och kvalitetsboken för primärvården för 2012 finns krav på hälsofrämjande och sjukdomsförebyggande aktiviteter kopplade till levnadsvanorna rökning, kost, alkohol och fysisk aktivitet. Uppföljning sker i respektive nämnd för sjukvårdsförvaltningarna och tandvårdsförvaltningen och i landstingsstyrelsens hälso- och ekonomiutskott för primärvården. Uppdrag 1: Kunskapen om folkhälsans utveckling inom de stora folksjukdomarna ska fördjupas. Fokus läggs på hälsans fördelning när det gäller kön, etnicitet och social bakgrund. Kunskapen ska visa vilka strategier som är framgångsrika för att motverka ojämlikhet i hälsa. Lägesrapport: Arbetet med fördjupade analyser av de stora sjukdomsgrupperna pågår som en del i arbetet med att ta fram underlag för behovsbeskrivningar. Som en del har en analys av sjuklighet i lungcancer utifrån socioekonomiska faktorer inletts. Uppdrag 2: Nämnden för folkhälsa ges i uppdrag att at utvärdera projekt och befolkningsundersökningar (Liv och Hälsa undersökningarna) samt fortsätta att göra fördjupade analyser av utvecklingen av de stora sjukdomsgrupperna i länet. Lägesrapport: Landstinget deltar under 2012 i den nationella folkhälsoenkäten Hälsa på lika villkor med speciella tilläggsfrågor för länet. Nämnden kommer utifrån resultaten för länet att analysera trender från tidigare undersökningar. 4 (51)

56 ÖREBRO LÄNS LANDSTING Uppdrag 3: Folkhälsonämnden har ett särskilt ansvar att följa utvecklingen av hälsans sociala fördelning. Nämnden ges i uppdrag att fortsätta arbetet för att öka kunskap och kännedom om socialt betingade skillnader i hälsa och vilka strategier som har visat sig vara framgångsrika för att motverka ojämlikheter i hälsa samt hitta verktyg för att få till en förändring. Lägesrapport: Arbetet med detta uppdrag pågår bl a genom att. Nämnden deltar i Sveriges Kommuner och Landstings projekt Samling för Social hållbarhet. Dessutom deltar nämnden i EU-projektet Better Health for Better Integration inom en stadsdel i Örebro. Uppdrag 4: Nämnden för folkhälsa ges i uppdrag att, utifrån Liv och Hälsa undersökningen 2012, studera sambandet mellan skydds- och riskfaktorer och människors hälsa med särskilt fokus på skyddsfaktorernas betydelse. Lägesrapport: Arbetet pågår vid samhällsmedicinska enheten. En redovisning utifrån Liv & hälsa ung lämnas till nämnden i maj. Uppdrag 5: Hälso- sjukvårdsnämnderna ges i uppdrag att, i tillämpliga delar, implementera folkhälsoplanens mål och intentioner i överenskommelserna för Lägesrapport: Implementering pågår. Uppdrag 6: Nämnden för folkhälsa ges i uppdrag att i samverkan med länets kommuner och idrottsrörelse genomföra intentionerna och målen i folkhälsoavtalen. Lägesrapport: Nämnden kommer att följa upp folkhälsoavtalen. Uppdrag 7: Nämnden för folkhälsa ges i uppdrag att stödja och utvärdera projektet Hälsosatsning inom invandrargrupper i syfte att utveckla en målgruppsanpassad metod för hälsoupplysning och rådgivning i Örebro län. Lägesrapport: Nämnden kommer att ha en första uppföljning under hösten. Uppdrag 8: Nämnden för folkhälsa ges i uppdrag att stödja och utvärdera projektet Framtidstro, hälsa och delaktighet, som särskilt riktar sig till barn och unga i Ljusnarsbergs kommun. Lägesrapport: Planering pågår och en första uppföljning redovisas till nämnden under hösten. Uppdrag 9: Nämnden för folkhälsa ges i uppdrag att följa utvecklingen inom området Kultur på recept utifrån erfarenheter av det nationella pilotprojekt som avslutats under år Lägesrapport: Nämnden kommer att ta del av resultatet från det nationella pilotprojektet under hösten. God vård Tillgänglighet inom specialiserad vård Allt fler patienter får hjälp inom vårdgarantins tidsgräns. Antal patienter som väntat mer än 90 dagar på besök och behandling/operation minskar. Den sista april hade länsbor väntat mer än 90 dagar på besök och 558 länsbor väntat mer än 90 dagar på 5 (51)

57 ÖREBRO LÄNS LANDSTING operation/behandling. Sammantaget är det en minskning på 285 personer jämfört med månaden innan. Antalet väntande är den lägsta på mer än två år. För att landstinget ska få ta del av kömiljarden ska minst 70 procent av patienterna ha väntat högst 60 dagar till ett specialistbesök respektive till operation/behandling. Om 80 procent av patienterna får vänta högst 60 dagar får vi ta del av ytterligare stimulansbidrag. Vid den senaste mätningen uppnådde landstinget kömiljardens krav både för specialistbesök och operation, 71 procent hade väntat mindre än 60 dagar till besök och 71 procent hade väntat mindre 60 dagar till operation/behandling. För mars månad fick landstinget del av kömiljarden för besök. Sjukvårdsförvaltningarna har ett gemensamt ansvar för att förbättra tillgängligheten. Arbetet med det vi kallar Ett sjukhus på tre ben har högsta prioritet i alla förvaltningar, för alla kliniker. Med en ökad samverkan och fördelning av uppdrag kan våra tre sjukhus tillsammans erbjuda en ökad tillgänglighet och kvalitet i vården. Ett exempel på detta är gråstarroperationer där Universitetssjukhuset Örebro står för operatörer och Lindesbergs lasarett för operationssalar och kringpersonal. På så sätt har sjukhusen jämnat ut varandras trånga sektorer. Det arbete som igångsatts och den länsgemensamma produktionsplaneringen har bidragit till den förbättrade tillgängligheten. Tillgänglighet inom psykiatrin Det märks en tydlig ökning av efterfrågan på vård för gruppen barn och unga med psykisk ohälsa. En stor del av dessa patienter kan få vård inom primärvården men de barn och ungdomar som har en allvarlig psykisk problematik behöver insatser från den specialiserade barn- och ungdomspsykiatrin (BUP). Den skärpta vårdgarantin för barn- och ungdomspsykiatrin som innebär att barn eller ungdomar inte ska behöva vänta mer än totalt 60 dagar till vård och behandling, har krävt omfattande insatser av BUP (men även av andra inblandade aktörer) i form av effektiviseringar för att nå upp till det minimikrav som staten angett för att stimulansmedel ska utgå. Den sista april hade tio personer (av totalt 56 personer) väntat mer än 30 dagar på en första kontakt. Fem personer (av totalt 22 personer) hade väntat mer än 30 dagar på ett behandlingsbesök. För att klara den skärpta vårdgarantin över tid krävs ett utvecklat samarbete med primärvård och skola. BUP:s och primärvårdens olika roller och ansvar för barn- och ungdomar med psykiska problem måste klargöras. Det givna uppdraget om att arbeta fram en överenskommelse om samarbete kommer att bli en mycket viktig byggsten för att klara uppdraget med den särskilda vårdgarantin. BUP arbetar även konsultativt mot samverkanspartners, särskilt mot primärvården. Dessa insatser blir viktiga även framdeles. Även för målgruppen unga vuxna mellan år kan ses en ökad efterfrågan på vårdinsatser. För denna grupp ställs krav på särskilda arbetsmetoder och samverkansformer, vilka är under utveckling. Unga vuxna kommer dessutom att särskilt beaktas i kommande modifiering av organisationen. Inom vuxenpsykiatrin hade tio personer (av totalt 103 personer) väntat längre än 90 dagar till en första kontakt och nio personer (av totalt 41 personer) hade väntat längre än 90 dagar till ett första behandlingsbesök vid mätningen den 30 april. Tendensen är positiv, d.v.s. färre väntar längre än 90 dagar för en första kontakt under april jämfört med tidigare redovisade månader. 6 (51)

58 ÖREBRO LÄNS LANDSTING Tillgänglighet inom habiliteringen De verksamheter som har haft vissa problem att följa vårdgarantin är ortopedteknik (OT) och Centrum för Hjälpmedel (CFH). Inom OT uppstod problem att hantera kön i samband med flyttning till nya lokaler i februari månad, men man uppfyller nu återigen vårdgarantin. Inom CFH har gjorts stora ansträngningar, vilket resulterat i att kön för brukare som väntat mer än 90 dagar kraftigt minskat sedan årsskiftet. Den förstärkta vårdgarantin för barn och ungdomar upp till 18 år med autismspektrumtillstånd inneb att behandling ska starta inom 30 dagar efter utredning. Barnoch ungdomshabiliteringen (BUH) uppfyllde villkoren för fem personer av totalt 15 mottagna, d.v.s. 33 procent i januari. För februari uppfylldes villkoren för sex personer av totalt 19 mottagna, d.v.s. 32 procent. För mars uppfylldes villkoren för tre personer av totalt tre mottagna, d.v.s. 100 procent. Tillgänglighet inom primärvården Telefontillgänglighet Telefonsamtalen fortsätter att öka. Antalet inkommande och besvarade telefonsamtal via FlexiTidssystemet har aldrig varit så högt som under mars månad Målsättningen är att minst 90 procent av patienterna ska ha fått en uppringningstid till vårdcentralen samma dag. Vid mätningen i april klarade 16 av 29 vårdcentraler detta mål. I medeltal klarade vårdcentralerna att besvara 86 procent av samtalen under första tertialet, medeltalet varierade mellan procent. Läkarbesök Målsättningen är att minst 90 procent av patienterna ska ha fått en läkartid inom 7 dagar. Vid mätningen i april klarade 16 av 29 vårdcentraler detta mål. Medelvärde för samtliga vårdcentraler var för perioden 89 procent, medelvärdet varierade mellan procent. Under första tertialen 2012 har antalet besök på vårdcentralerna ökat med 5,5 procent jämfört med motsvarande period föregående år. En viss utökning av personal har samtidigt skett. Sjukvårdsrådgivningen och jourmottagningen i Örebro Ökningen av samtal till Sjukvårdsrådgivningen fortsätter. Fram till sista april har inkommande samtal till Sjukvårdsrådgivningen ökat med 13 procent jämfört med motsvarande period 2011, vilket motsvarar fler inkommande samtal. Andelen besvarade samtal har ökat med samtal i förhållande till motsvarande period Totalt inkommande samtal och besvarade första tertialet. Besöken till jourmottagningen i Örebro fortsätter också att öka. Under första tertialet har besöken ökat med nio procent, d.v.s. 550 fler besök än under motsvarande period Tillgänglighet inom Folktandvården Antalet väntande patienter, som inte kallas den månad de vid det senaste behandlingstillfället blev utlovade, har fortsatt att minska. Vid april månads utgång var antalet (av totalt vuxna patienter). Sedan våren 2011 har antalet väntande minskat kontinuerligt. Alla nytillkomna patienter får i dag tider inom en acceptabel tidsrymd. Vid ett mindre antal av klinikerna i länets ytterområden föreligger fortfarande en icke acceptabel kösituation. Anledningen till den förbättrade situationen är att antalet allmäntandläkare successivt ökat genom aktiv rekrytering. Att få resurser till de mindre orterna i länet är dock ett fortsatt problem. I dag har detta lösts med att tandläkare reser ut 7 (51)

59 ÖREBRO LÄNS LANDSTING till klinikerna. En ny klinik i Askersund har invigts under året. Minskad privat tandvårdsutbud förväntas varför kliniken successivt bör få en ökad vårdefterfrågan. Planeringen av en ny klinik i Tybble har genomförts. Projektledare för Folktandvårdens Tybbleprojekt är tillsatt och ska påbörja sin planering så snart byggnationen kommer igång. Tillgänglighet till akutmottagningarna Intentionen hos länets akutmottagningar är att uppnå målet att 90 procent av alla patienter ska ha en total genomströmningstid på mindre än fyra timmar. I dag gäller detta för strax under 80 procent av patienterna inom de somatiska akutmottagningarna, och närmare 90 procent av patienterna i psykiatrin. Årets influensa har varit den kraftigaste på 18 år vilket märks på belastningen på Universitetssjukhuset Örebros akutmottagning som varit mycket tung med bland annat ett all time high, 210 patienter under ett dygn. Karlskoga lasarett och Lindesbergs lasarett kommer att delta i Sveriges Kommuner och Landstings projekt Akut förbättring ett nationellt projekt för bättre patientflöden på akutmottagningar. Tillgänglighet till återbesök Målsättningen inom landstinget är att 90 procent av patienterna ska ha fått en tid för återbesök inom planerad tid. Inom Örebro läns landsting fick 70 procent av patienterna detta i april Tillgänglighet via internet Förvaltningarna har infört tjänsten Mina vårdkontakter, som är en nationell och säker e- tjänst där invånarna har möjlighet att nå vården via Internet. Man kan till exempel ta kontakt, förnya recept och avboka tid. Högspecialiserad vård Den senaste kundrelationsundersökningen i regionen visar att 99 procent av remittenterna är nöjda med Universitetssjukhuset Örebro. Vården upplevs ha en hög kvalitet och att det som erbjuds görs bra. Flera av remittenterna kommer att anlita USÖ för högspecialiserad vård även i framtiden. Ögonkliniken har ett stort uppdrag från Region Skåne inom hornhinnekirurgin och kärlthoraxkliniken hjälper Sahlgrenska sjukhuset i Göteborg med ett antal hjärtoperationer. Kvinnoklinikens IVF-verksamhet växer med fler patienter från Värmland och Stockholm. Nya områden utvecklas inom den högspecialiserade vården där kirurgkliniken genomfört sin första leveroperation. Öron-, näs- och halskliniken har gjort flera cochleära implantat med gott resultat och ytterligare kliniker har intressant utveckling på gång. Kostnaderna för köpt vård är hittills lägre än vid motsvarande tid 2011, vilket beror på en minskning av köpt obesitasvård. Universitetssjukhuset Örebro står inte längre för kostnaderna för köpt primärvård. Remissflödet till vårdgivare utanför Örebro läns landsting är i stort sett oförändrat mot förra året. Färre remisser skickas för valfrihets- och vårdgarantivård och fler för övrig vård. Intäkterna för såld vård har ökat i jämförelse med föregående år. Evidensbaserade vårdprogram Under året fortsätter implementeringen av de nationella riktlinjerna för sjukdomsförebyggande metoder. Nya nationella riktlinjer för rörelseorganens sjukdomar och för palliativ vård kommer under året. Ett nationellt vårdprogram för palliativ vård gavs ut av Sveriges Kommuner och Landsting under våren. Rapporter från SBU (Statens 8 (51)

60 ÖREBRO LÄNS LANDSTING beredning för medicinsk utvärdering), nationella riktlinjer och andra kunskapsunderlag implementeras i verksamheterna med stöd från CAMTÖ (Centrum för evidensbaserad medicin och utvärdering av medicinsk metodik i Örebro). Kvalitet och patientsäkerhet Ledningssystemet för patientsäkerhet som fått en grundstruktur fortsätter att utvecklas så att det blir det stöd för systematiskt kvalitets- och patientsäkerhetsarbete som verksamheterna behöver. Strukturen för ledningssystem finns tillgänglig på landstingets intranät. En allmän information om ledningssystemet är planerad att genomföras under hösten. Arbete att stärka patientens delaktighet i patientsäkerhetsarbetet fortsätter enligt plan. Min guide till säker vård har implementerats i verksamheterna. Ytterligare aktiviteter pågår för att stärka patienternas möjlighet att bli mer delaktiga, exempelvis planeras genomförande av Öppet hus under hösten. Seminarieserien om patientsäkerhet för förvaltningarnas chefer avslutades i början av året. Förvaltningarna fortsätter att två gånger per år mäta andel vårdrelaterade infektioner och mäta följsamheten till basala hygienrutiner och klädregler. Specialistsjukvården deltar i kvalitetsregistret Senior Alert syftar till att förebygga trycksår, undernäring och fall hos patienter över 65 år. Staten har beslutat om en patientsäkerhetssatsning som ska pågå fram till För 2012 gäller grundläggande krav att samtliga vårdgivare i landstinget ska upprätta en patientsäkerhetsberättelse, ha infört och använder tjänsterna Säker IT i hälso- och sjukvård (SITHS) inom Nationell patientöversikt (NPÖ), påbörja arbetet med att införa IT-stödet Infektionsverktyget och strukturerad journalgranskning vid alla sjukhus. Prestationsersättningar utgår för handlingsplan med mål för patientsäkerhetskulturen, följsamheten till basala hygienrutiner och klädregler, handlingsplan förbättringsarbete avseende förekomst av trycksår, fortsatt arbete i STRAMA organisationen, överbeläggningar och patientupplevd patientsäkerhet. Handlingsplaner för förbättringsåtgärder kopplat till mätningen av patientsäkerhetskultur sammanställs under våren. Nationell patientenkät kommer under 2012 att genomföras för somatisk specialistsjukvård, psykiatri och akutmottagningar. Dessutom planeras under året patientenkäter inom folktandvård och habilitering. För att uppnå en patient- och rättssäker sjukskrivningsprocess fortgår arbetet med att uppfylla villkoren i den statliga sjukskivningsmiljarden. Under första tertialet har arbete påbörjats för att ta fram en reviderad handlingsplan för jämställd sjukskrivning samt en handlingsplan för kompetenssatsning inom försäkringsmedicin (på kort och lång sikt), inkl. plan för utbildning och handledning inom läkarutbildningens AT- och ST- tjänstgöring. Primärvården har även fortsatt arbetet med att införa elektroniskt överförda läkarintyg till försäkringskassan. Säkerhet och krishantering Analys pågår av RAKEL (radiokommunikation för effektiv ledning), för att se om det finns behov av en vidgad användarkrets inom landstinget samt inomhustäckningen. En översyn av landstingets ledningscentraler pågår också och beräknas vara klar årsskiftet 2012/ (51)

61 ÖREBRO LÄNS LANDSTING En intranätsida för arbete med brandsäkerhet finns framtagen. Den testas och utvärderas under våren 2012 och beräknas kunna användas fullt ut under hösten Vidare har ett arbete påbörjats med att samordna de säkerhetssystem som finns i landstinget och som kommer att resultera i att säkerhet även ingår som en del i stödsystem. Under våren har en riskanalys genomförts på Larm- och meddelandeservern för att tydliggöra brister vad gäller säkerhet, informationshantering och funktion vid drift med ordinarie system såväl som med reservsystem. En riskanalys har också genomförts på sjukvårdsgruppsorganisationen med tanke på en eventuell omorganisation att använda ambulanspersonal som bemanning av sjukvårdsgrupp i stället för IVA/akutsjuksköterskor. En riskanalys pågår på Folktandvården med tanke på el-, vatten-, tele- och IT-avbrott. Informationssäkerhet Under vintern och våren har en webbapplikation för uppföljning av loggar från vårdsystemen införts på samtliga förvaltningar. Vi har i samband med detta utökat antalet användare som kontrolleras. Det har under det här året varit en stor ökning av patienter som begär ut loggar för att se vilka som har haft tillgång till deras journaler och i flera fall har det lett till utredningar om misstänkt dataintrång. Samverkan i vården av äldre Samverkan kring vården av de mest sjuka äldre mellan landstinget och kommunerna är ett fokusområde i Örebro län. Sedan 2010 pågår två projekt för att ytterligare förbättra denna del av vården. Via särskilda stimulanspengar från Sveriges kommuner och landsting har ett antal medarbetare från kommuner och landstinget kunnat anställas på Regionförbundet Örebro för att arbeta i dessa projekt. Det handlar dels om ViSam, som syftar till att förbättra vårdplanering och informationsöverföring mellan huvudmännen, att få ett mera strukturerat arbetssätt och gemensamma bedömningsinstrument vid kontakt med de äldre samt att förbättra de system och metoder vi använder i samband med vårdplanering. Målet för ViSamprojektet är att en ny modell för vårdplanering och informationsöverföring ska levereras vid projekttidens slut. Pallert, det andra projektet, arbetar med införandet av de båda nationella kvalitetsregistren svenskt palliativregister och Senior Alert och med att förbättra vården i livets slutskede och de preventiva insatserna mot fallrisk, undernäring och trycksår. Arbetet har varit mycket framgångsrikt under Örebro läns landsting fick under februari 2012 kvittera ut drygt 1,8 miljoner kronor från Sveriges kommuner och landsting som kvitto på detta goda arbete. Under våren 2012 har ett antal mål för arbetet med palliativregistret och Senior alert inom Örebro län upprättats. Dessutom har uppdraget utvidgats med Svenskt demensregister (SveDem) och BPSD, ett register för beteendemässiga och psykiatriska symtom vid demens. Under 2012 kommer stimulanspengar att utgå till primärvården för alla patienter som nydiagnostiseras och registreras i SveDem. Den handlingsplan för äldre och läkemedel som fastslogs i Vilgotgruppen i mars 2011 har kompletterats med en aktivitetsplan, som beskriver vad som ska göras kring läkemedelsbehandling i kontakten med äldre patienter i olika situationer. Aktivitetsplanen fastslogs av Vilgotgruppen i februari Rehabiliteringsgarantin I syfte att åstadkomma ökad återgång i arbete eller att förebygga sjukskrivning inrättade regeringen 2009 en rehabiliteringsgaranti för att stärka den medicinska rehabiliteringen för 10 (51)

62 ÖREBRO LÄNS LANDSTING de diagnosgrupper som står för den största delen av sjukskrivningarna. Personer med depression, ångest eller stress ska erbjudas kognitiv beteendeterapi (KBT) och patienter med långvarig smärtproblematik i axlar, nacke och rygg ska erbjudas multimodal rehabilitering (MMR). Multimodal rehabilitering innebär att olika yrkesprofessioner samordnar sitt arbete för att få både ett fysiologiskt och psykosocialt synsätt på smärtan. Primärvården arbetar med att bygga upp den multimodala rehabiliteringen som en fast verksamhet i samtliga länsdelar Ett gemensamt MMR-team för Örebro startade hösten 2011 och ett gemensamt MMR-team för södra länsdelen startade i början på Det gemensamma MMR-teamet för västra länsdelen har ännu inte kommit i gång p.g.a. svårigheter att rekrytera personer med rätt kompetens till teamet. I norra länsdelen erbjuds multimodal rehabilitering (MMR) på ett antal vårdcentraler i stället för i ett gemensamt MMR-team p.g.a. de stora avstånden. Multimodal rehabilitering på specialiserad nivå utförs på rehabiliteringsmedicinska kliniken, Universitetssjukhuset Örebro. Samarbete mellan de olika vårdnivåerna planeras. Primärvården genomför också kompletterande KBT-utbildning motsvarande steg 1 för kuratorer som har annan steg 1 utbildning samt projekterar för införande av Internetbaserad KBT som ett komplement till nuvarande behandling. Även inom psykiatrin har omfattande utbildningssatsningar genomförts för att höja KBT-kompetensen. Handikappolitiska programmet Nu gällande handikappolitiska handlingsprogram följs för närvarande upp genom att representanter från förvaltningarna under våren bjuds in till Länshandikapprådet för redovisning av hur man ligger till i förhållande till handlingsprogrammets målområden. Nämnden för psykiatri, habilitering och hjälpmedel kommer att behandla den samlade redovisningen vid sitt sammanträde den 23 maj. Uppföljning av 2012 års överenskommelser med sjukvårdsförvaltningarna och Hälsoval Örebro län Ansvaret för överenskommelserna samt deras uppföljning ligger på respektive nämnd. Uppföljningar av överenskommelserna sker vid delårsrapporteringar och årsredovisning. Ansvaret för uppföljning av Hälsoval Örebro län, utifrån Krav- och kvalitetsboken, ligger på hälso- och ekonomiutskottet. Hälsovalsenheten följer upp och presenterar fortlöpande resultat för den samlade primärvårdsnivån. Här följer en kort avrapportering av arbetet med mål och uppdrag inom målområdet: Mål 3: Invånarna i Örebro län ska höra till de tre mest nöjda länsbefolkningarna i landet i Vårdbarometerns mätningar av hur vården upplevs. Måluppfyllelse: Vårdbarometern mäter inte längre nöjdhet. Numera frågar man om befolkningens förtroende och tillgång till sjukvård, frågor som kan kopplas till nöjdhet. Sammanställning av resultat i Vårdbarometern görs en gång per år vid årets slut. Mål 4: Inga omotiverade skillnader får finnas utifrån Örebro läns landstings grundprinciper för jämlik och jämställd vård och behandling utifrån resultat i kvalitetsregistren Måluppfyllelse: Sjukhusen analyserar resultat i kvalitetsregistren ur ett jämlikhets- respektive jämställdhetsperspektiv. Analyser sker också i de specialitetsvisa länssamverkansgrupperna som ger en tydligare koppling mellan analys och aktivitet. Inom Hälsoval Örebro län redovisas data ur Nationella diabetesregister könsuppdelat på vårdcentralsnivå. Av Nysam-siffrorna framkom att Örebro läns landsting har ett avvikande förskrivningsmönster avseende elrullstolar med manuell styrning jämfört med övriga 11 (51)

63 ÖREBRO LÄNS LANDSTING landsting. Centrum för hjälpmedel har reviderat och omarbetat förskrivningsanvisningarna för eldrivna rullstolar för att få ett tydligare och mer rättvist regelverk. Arbetet publiceras i Hjälpmedelsguide och behovstrappor i maj månad. Uppföljning av förskrivning av hjälpmedel sker i en behovstrappa utifrån kön, ålder och kommuntillhörighet. Inom alla verksamheter pågår aktiviteter för att kunna presentera verksamhetsstatistik per kön. Problem finns dock med utdata. LOVS-IT ansvarar för att ta fram nytt arbetssätt för att möjliggöra för verksamheterna att kunna ta fram adekvat utdata Vid planerade uppföljningar av efterlevnaden av riktlinjer inom Folktandvården ska även genderaspekten beaktas. Folktandvården fördelar ersättningen i barntandvården enligt socioekonomiska parametrar den s.k. klusteranalysen. Mål 5: Vid utgången av 2012 ska föreslagna områden inom nationella cancerstrategin vara införda i ordinarie verksamhet. Måluppfyllelse: Under våren 2012 har nätverksgruppen för nationella cancerstrategin i länet ombildats till RCC-råd Örebro läns landsting i enlighet med beslut i Regionalt cancercentrum, RCC, styrgruppen Uppsala- Örebro. RCC-rådet har som ett av sina mål beslutat att alla nydiagnostiserade cancerpatienter med aktiv behandling i länet vid utgången av 2012 ska ha en kontaktsjuksköterska. Ett palliativt råd inom Örebro län med representanter från landstinget och länets kommuner har bildats under våren på uppdrag av Vilgotgruppen. Det kommer att ha sitt första möte under maj månad. Ett övergripande mål för detta råd är att alla patienter i länet oavsett bostadsort ska får en likvärdig palliativ vård. Anslutningsgraden till svenskt palliativregister ökar stadigt i länet, mycket tack vare arbetet i Pallertprojektet på regionförbundet. Ett mål för året är att minst 70 procent av alla dödsfall i länet ska registreras i registret. Andra mål handlar om smärtskattning, munbedömning och brytpunktssamtal. I mars hölls ett nytt möte med företrädare för patientföreningarna i Örebro län inom cancerområdet. Vid detta beslöts att de föreningar som så önskar ska kunna få representation i de vårdprogramgrupper som arbetar i regionen. Under våren fattade landstinget beslut om att all diagnostik och behandling inom bröstcancerkirurgi ska ske på Universitetssjukhuset Örebro i syfte att kunna ge patienterna en jämlik och högkvalitativ cancersjukvård. Det har beslutats som en följd av landstingsfullmäktiges beslut att nivåstrukturera cancersjukvården och som i sin tur är i samklang med den nationella cancerstrategin och RCC:s uppgifter. En arbetsgrupp med representanter från alla berörda kliniker och verksamheter vid länets tre sjukhus få uppdraget att genomföra förändringen. Mål 6: Vid utgången av 2012 ska den skärpta vårdgarantin för Barn- och ungdomspsykiatrin, kontakt inom 30 dagar/behandling inom 30 dagar, vara uppfylld. Måluppfyllelse: Förvaltningens bedömning är att man inte kommer att klara den förstärkta vårdgarantin under Vid mättillfälle 30 april har tio personer väntat mer än 30 dagar på första kontakt (av totalt 56 personer) och fem personer har väntat mer än 30 dagar på behandlingsbesök (av totalt 22 personer). För att klara vårdgarantin krävs ett utvecklat samarbete med primärvård och skola och att BUP:s och primärvårdens olika roller och ansvar för barn- och ungdomar med psykiska problem klargörs. En överenskommelse om samarbete ska arbetas fram. BUP:s konsultativa arbete mot primärvården blir också än viktigare framdeles. Mål 7: Vid utgången av år 2012 ska vårdgarantin, , vara uppfylld inom alla områden. Måluppfyllelse: Se redovisning nedan under mätetal. 12 (51)

64 ÖREBRO LÄNS LANDSTING Mål 8: Minst 90 procent av alla patienter på landstingets akutmottagningar ska ha en total genomströmningstid på mindre än 4 timmar. Måluppfyllelse: Örebro läns landsting totalt 75,5 procent Akutmott Universitetssjukhuset Örebro: 75,5 procent Akutmott Karlskoga lasarett: 81,7 procent Akutmott Lindesbergs lasarett: 58,5 procent Psykiatrin akutmott: 86,8 procent Mål 9: Minst 90 procent av patienterna ska ha fått återbesök inom planerad tid. Måluppfyllelse: Örebro läns landsting totalt 70,3 procent Universitetssjukhuset Örebro: 68,5 procent Karlskoga lasarett: 79,2 procent 13 (51)

65 ÖREBRO LÄNS LANDSTING Lindesbergs lasarett: 80,5 procent Psykiatrin: 60,6 procent Folktandvården ser ut att kunna uppfylla målet Mål 10: Minst 80 procent av de medicinska underlagen till Försäkringskassan ska vara godkända. Måluppfyllelse: Sjukskrivningskommittén och dess operativa grupp arbetar med de villkorade delarna i sjukskrivningsmiljarden, bland annat att kvaliteten i läkarintygen ska förbättras. Försäkringskassans mäter måluppfyllelse. I den senaste mätning som gjordes runt årsskiftet 2011/2012 hade Örebro läns landsting 51 procent godkända läkarintyg, d.v.s. 51 procent av läkarintygen innehöll alla de uppgifter som Försäkringskassan behöver för att kunna fatta rättssäkra beslut i sjukpenningärenden. Fortsatta utbildningsinsatser planeras inom landstinget för att förbättra kvaliteten i läkarintygen och uppnå målet. Mål 11: Vid utgången av 2012 ska rehabiliteringsgarantin vara uppfylld. Måluppfyllelse: Under första kvartalet har vårt landsting utfört åtgärder inom rehabiliteringsgarantin (MMR och KBT) motsvarande kronor i statsbidrag (3 procent av möjlig ersättning för 2012). Jämfört med första kvartalet 2011 är det en rejäl minskning vilket beror på ändrade inrapporteringsregler. I år ska avlutade behandlingsserier inrapporteras till Försäkringskassan och inte som tidigare påbörjade behandlingsserier. Ersättningen för MMR har också ändrats med en lägre ersättning för den som ges på primärvårdsnivån och en högre ersättning för den som ges på specialistnivån. Arbetet fortgår med att få till stånd fungerande MMR-team på primärvårdsnivån inom varje länsdel samt samverkan mellan dessa och MMR-teamet på specialistnivån (rehabmedicin). Enligt planeringen kommer MMR-teamen på primärvårdsnivå att kunna erbjuda behandlingar fortlöpande och vara fullt ut fungerande vid utgången av Fortsatta utbildningsinsatser pågår även inom primärvården och psykiatrin för att höja KBT-kompetensen. Mål 12: Alla verksamheter tillämpar senaste evidens avseende diagnos, vård och behandling. Måluppfyllelse: För att få bättre genomslag för arbetet med resultatet i Öppna jämförelser (ÖJ) har beslut om ett annat arbetssätt tagits i ledningsgruppen. Analysgruppen för ÖJ har avslutats, och istället ska resultaten av ÖJ först analyseras i Rådet för medicinsk kunskapsstyrning (RMK), som tar ställning till vilka områden som bör bli föremål för fördjupad analys och resultatförbättrande åtgärder. Beslut om uppdrag kring detta ges sedan från ledningsgruppen till de olika länssamverkansgrupperna, som rapporterar resultat av analysen och förslag till förbättringsåtgärder tillbaka till RMK. De nya nationella riktlinjerna och andra kunskapsöversikter som presenteras diskuteras i RMK. Uppdrag kring implementering av dem ges beroende på hur omfattande behov som finns. Under det senaste året har främst demens, stroke och diabetesriktlinjerna diskuterats i RMK. En särskild arbetsgrupp arbetar med hur diabetesvården på ett bättre sätt ska kunna leva upp till de nationella målen. Under året blir riktlinjerna för sjukdomsförebyggande metoder, rörelseorganens sjukdomar och palliativ vård aktuella för diskussion. CAMTÖ erbjuder bland annat utbildningsaktiviteter inom evidensbaserad medicin och tar fram systematiska kunskapsunderlag inför ställningstagande till införande av ny metodik, eller i övrigt vid behov inom Örebro läns landsting. Ett lokalt program för barn och unga med CI (cochleaimplantat) med syfte att säkerställa god kvalitet i habiliteringsprocessen ska tas fram gemensamt mellan HDV/BUH och audiologiska kliniken. Inom audiologiska kliniken har det även påbörjats ett arbete med att revidera vård-/habiliteringsprogram för personer med grav hörselnedsättning. 14 (51)

Bilaga 90 2 APRIL 012

Bilaga 90 2 APRIL 012 Delårsrapport APRIL 2012 ÖREBRO LÄNS LANDSTING Delårsrapport januari-april 2012 samt helårsprognos 2012 Innehållsförteckning: Inledning 2 Sammanfattning 3 Folkhälsa 4 God vård 5 Forskning och högskoleutbildning

Läs mer

Delårsrapport AUGUSTI 2012 ÖREBRO LÄNS LANDSTING Delårsrapport januari-augusti 2012 samt helårsprognos 2012 Innehållsförteckning: Inledning 2 Sammanfattning 3 Folkhälsa 5 God vård 7 Forskning och högskoleutbildning

Läs mer

3. Val av ny ledamot i stiftelsen för Medicinsk forskning, Nyckelfonden Diarienummer: 15RS4870

3. Val av ny ledamot i stiftelsen för Medicinsk forskning, Nyckelfonden Diarienummer: 15RS4870 KALLELSE/FÖREDRAGNINGSLISTA 1 (6) TJÄNSTESTÄLLE, HANDLÄGGARE DATUM Regionkansliet, Kristina Berglund 2015-09-30 Till Regionstyrelsen, ledamöter För kännedom: Regionstyrelsen, ersättare Organ: Regionstyrelsen

Läs mer

Protokoll REGIONFULLMÄKTIGE 2013 10 10, Sessionssalen i Örebro rådhus

Protokoll REGIONFULLMÄKTIGE 2013 10 10, Sessionssalen i Örebro rådhus REGIONFULLMÄKTIGE 2013 10 10, Sessionssalen i Örebro rådhus INNEHÅLLSFÖRTECKNING 12 Anmälan av entledigande och fyllnadsval från medlemsorganisation 6 13 Regionförbundets delårsrapport 2013-08-31, dnr

Läs mer

Delårsrapport Uppföljningsrapport SEPTEMBER

Delårsrapport Uppföljningsrapport SEPTEMBER Delårsrapport Uppföljningsrapport SEPTEMBER 2014 l Resultat januari september 281 mnkr (-72 mnkr) l Nettokostnadsökning 3,9 % (3,0 %) l Skatter och statsbidrag 6,0 % (2,2 %) l Helårsprognos 250 mnkr (-178

Läs mer

Hälso- och sjukvårdsberedningen

Hälso- och sjukvårdsberedningen 1 (5) Landstingets kansli Planeringsavdelningen, Justerat 2011-06-21 Hälso- och sjukvårdsberedningen Tid Torsdagen den 9 juni 2011 kl. 09.00 Plats Närvarande ledamöter Övriga närvarande Sekreterare Kronobergsrummet,

Läs mer

Länsövergripande överenskommelse om palliativ vård mellan kommunerna och landstinget i Örebro län

Länsövergripande överenskommelse om palliativ vård mellan kommunerna och landstinget i Örebro län Rubrik specificerande dokument Överenskommelse kring palliativ vård mellan kommunerna och landstinget i Örebro län Omfattar område/verksamhet/enhet Palliativ vård Sidan 1 av 4 Upprättad av (arbetsgrupp

Läs mer

Juridik och nämndadministration, SF 2012-05-03 12OLL1659

Juridik och nämndadministration, SF 2012-05-03 12OLL1659 FÖREDRAGNINGSLISTA 1 (1) TJÄNSTESTÄLLE, HANDLÄGGARE DATUM BETECKNING Juridik och nämndadministration, SF 2012-05-03 12OLL1659 1. Sammanträdets öppnande 2. Upprop 3. Protokolljustering 4. Skrivelser till

Läs mer

Kompletterande handlingar till landstingsfullmäktiges sammanträde den 25 april 2013 i sessionssalen, Rådhuset i Örebro

Kompletterande handlingar till landstingsfullmäktiges sammanträde den 25 april 2013 i sessionssalen, Rådhuset i Örebro TJÄNSTESTÄLLE, HANDLÄGGARE DATUM BETECKNING Ledningskansliet, Monica Fyrhammar 2013-04-25 Till Fullmäktiges ledamöter och ersättare m.fl. Kompletterande handlingar till landstingsfullmäktiges sammanträde

Läs mer

Årligen kommer nya prestationsmål från SKL och Socialdepartementet. För mätperioden 1/9-2012 till 30/9 2013 gäller detta:

Årligen kommer nya prestationsmål från SKL och Socialdepartementet. För mätperioden 1/9-2012 till 30/9 2013 gäller detta: Prestationsmål 2013 Årligen kommer nya prestationsmål från SKL och Socialdepartementet. För mätperioden 1/9-2012 till 30/9 2013 gäller detta: Optimal läkemedelsbehandling: Minskning av olämpliga läkemedel

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelsen år 2014 Landstinget Blekinge

Patientsäkerhetsberättelsen år 2014 Landstinget Blekinge 1 Patientsäkerhetsberättelsen år 2014 Landstinget Blekinge 2 3 Smittskydd (2) Vårdhygien (3) Patientsäkerhetsavdelningen Läkemedelskommitté (1,5) Läkemedelssektion (4) STRAMA (0,3) Patientsäkerhetssamordnare

Läs mer

Beslutsunderlag Hälso- och sjukvårdsdirektörens tjänsteutlåtande, 2014-01-27

Beslutsunderlag Hälso- och sjukvårdsdirektörens tjänsteutlåtande, 2014-01-27 Hälso- och sjukvårdsförvaltningen TJÄNSTEUTLÅTANDE 2014-01-27 1 (5) HSN 0908-0737 Handläggare: Andreas Falk Hälso- och sjukvårdsnämnden 2014-03-04, P 7 Förlängning av avtal om lokal psykiatrisk öppenvård

Läs mer

Lättlästa sidor. Om du blir sjuk eller behöver råd. Vi ringer till dig

Lättlästa sidor. Om du blir sjuk eller behöver råd. Vi ringer till dig Lättlästa sidor Om du blir sjuk eller behöver råd Ring din vårdcentral Är du sjuk eller har skadat dig eller vill fråga någon om råd? Då kan du ringa din vårdcentral. Telefon-rådgivning Öppet dygnet runt.

Läs mer

Tjänstemannagruppen för samverkan inom hälso- och sjukvård, socialtjänst, äldreomsorg, barnomsorg och skola

Tjänstemannagruppen för samverkan inom hälso- och sjukvård, socialtjänst, äldreomsorg, barnomsorg och skola TJÄNSTESTÄLLE, HANDLÄGGARE DATUM BETECKNING Ledningskansliet, Inger Nicolas 2014-03-04 PROTOKOLL Vilgotgruppen Tjänstemannagruppen för samverkan inom hälso- och sjukvård, socialtjänst, äldreomsorg, barnomsorg

Läs mer

Beslutande Fredrik Larsson (M) ordförande

Beslutande Fredrik Larsson (M) ordförande Protokoll 1 (5) Landstingsstyrelsen Sekretariatet 2015-03-31 LK/150727 Plats Landstingshuset Karlstad Beslutande Fredrik Larsson (M) ordförande Jane Larsson (C) 1:e vice ordförande Ulric Andersson (S)

Läs mer

Kultur på recept svar på motion

Kultur på recept svar på motion LANDSTINGET I UPPSALA LÄN FÖREDRAGNINGSPROMEMORIA Sammanträdesdatum Sida Landstingsstyrelsen 2012-04-27 19 (24) Dnr CK 2010-0431 86 Kultur på recept svar på motion Förslag till beslut Landstingsstyrelsen

Läs mer

Folkhälsoplan för Lekebergs kommun 2014-15

Folkhälsoplan för Lekebergs kommun 2014-15 Folkhälsoplan för Lekebergs kommun 2014-15 Det övergripande målet för folkhälsa är att skapa samhälleliga förutsättningar för en god hälsa på lika villkor för hela befolkningen. Vad är folkhälsa? Folkhälsa

Läs mer

Rehabiliteringsgarantin RESULTAT FRÅN DE TRE FÖRSTA KVARTALEN 2011

Rehabiliteringsgarantin RESULTAT FRÅN DE TRE FÖRSTA KVARTALEN 2011 Rehabiliteringsgarantin RESULTAT FRÅN DE TRE FÖRSTA KVARTALEN 2011 1 Stockholm i december 2011 Sveriges Kommuner och Landsting Avdelningen för vård och omsorg. Annie Hansen Falkdal 2 Innehåll Sammanfattning...

Läs mer

Hälso- och sjukvårdsberedningen

Hälso- och sjukvårdsberedningen 1 (6) Landstingets kansli Planeringsavdelningen, Lillemor Ahlgren Justerat 2013-09-03 Hälso- och sjukvårdsberedningen Tid Onsdagen den 28 augusti kl. 9.00 12.00 Plats Närvarande ledamöter Övriga närvarande

Läs mer

Sjukhusutskottet 2011-10-28 LK/110220

Sjukhusutskottet 2011-10-28 LK/110220 LK/ccc PROTOKOLL 1 (5) Plats Beslutande I tjänsten Justering Barn- och ungdomspsykiatrin, Lagergrensgatan 3 i Karlstad, konferensrummet Glaskupan kl.09.00-12.30 Elisabeth Kihlström, (KD), ordförande Christina

Läs mer

Månadsrapport november 2013

Månadsrapport november 2013 Månadsrapport november Ekonomiskt resultat -11-30 140,5 mkr Resultatanalys Det ekonomiska resultatet i månadsbokslutet uppgår till 140,5 mkr. I resultatet ingår följande jämförelsestörande poster förändrad

Läs mer

Delårsrapport APRIL 2011

Delårsrapport APRIL 2011 Delårsrapport APRIL 2011 ÖREBRO LÄNS LANDSTING Delårsrapport januari-april 2011 samt helårsprognos 2011 Innehållsförteckning: Inledning 2 Sammanfattning 3 Folkhälsa 4 God vård 5 Forskning och högskoleutbildning

Läs mer

Hälso- och sjukvårdsberedningen

Hälso- och sjukvårdsberedningen 1 (7) Landstingets kansli Planeringsavdelningen, Lillemor Ahlgren Justerat 2013-05-07 Hälso- och sjukvårdsberedningen Tid Onsdagen den 24 april 2013, kl. 9.00 11.30 Plats Närvarande ledamöter Övriga närvarande

Läs mer

UNGDOMSLOTSAR TILL PSYKIATRI

UNGDOMSLOTSAR TILL PSYKIATRI Förslag om UNGDOMSLOTSAR TILL PSYKIATRI Projekt för utvecklad samverkan kring unga vuxna med allvarlig psykisk ohälsa i Göteborg 2015-02-10 2015-02-06 Styrgruppen för projektet Ordförande Lena Säljö, Göteborgs

Läs mer

PROTOKOLL. Datum: 2009-09-03

PROTOKOLL. Datum: 2009-09-03 Tid och plats för sammanträdet Kretsloppshuset, Mörsil, Kl. 13.30-16.15. Beslutande Ann-Marie Johansson (S) Anna Gundersson (S) Björn Karlsson (S) Siw Lundkvist (S) Olle Arnsten (C) Yngve Hamberg (C) Annelie

Läs mer

Social- och omvårdnadsnämnden 2012-04-17 2 (15) Social- och omvårdnadsnämnden

Social- och omvårdnadsnämnden 2012-04-17 2 (15) Social- och omvårdnadsnämnden Social- och omvårdnadsnämnden 2012-04-17 1 (15) Plats och tid Stadshuset, sessionssalen kl. 13.00 15.15 Paragrafer 34-45 BESLUTANDE Ledamöter Tjänstgörande ersättare ÖVRIGA Ersättare Namn Christer Johansson

Läs mer

Genomförandeplan - Det goda livet för sjuka äldre i Västra Götaland 2014-2015

Genomförandeplan - Det goda livet för sjuka äldre i Västra Götaland 2014-2015 Genomförandeplan - Det goda livet för sjuka äldre i Västra Götaland 2014-2015 Vårdsamverkansgruppering Skaraborg Kontaktperson Per-Ola Hedberg, Carina Karlsson, Susanne Liden och Jeanette Andersson Avgränsning:

Läs mer

www.pwc.se Revisionsrapport PRIO-psykisk ohälsa Margaretha Larsson Landstinget Gävleborg februari 2014

www.pwc.se Revisionsrapport PRIO-psykisk ohälsa Margaretha Larsson Landstinget Gävleborg februari 2014 www.pwc.se Revisionsrapport Margaretha Larsson PRIO-psykisk ohälsa Landstinget Gävleborg PRIO-psykisk ohälsa Innehållsförteckning 1. Inledning... 2 1.1. Bakgrund... 2 1.2. Revisionsfråga... 2 1.2.1. Revisionskriterier...

Läs mer

ERSÄTTNINGSSYSTEM FÖR RESULTAT. Målrelaterad ersättning inom specialistvården. Nätverkskonferensen 2012

ERSÄTTNINGSSYSTEM FÖR RESULTAT. Målrelaterad ersättning inom specialistvården. Nätverkskonferensen 2012 ERSÄTTNINGSSYSTEM FÖR RESULTAT Målrelaterad ersättning inom specialistvården Nätverkskonferensen 2012 kerstin.petren@lul.se niklas.rommel@lul.se LANDSTINGET I UPPSALA LÄN 2012 Uppsala medelstort landsting:

Läs mer

REHABILITERINGSGARANTI RIKTLINJER 2011

REHABILITERINGSGARANTI RIKTLINJER 2011 Sida 1(6) Datum 2011-02-09 Diarienummer RSK 868-2010 BESLUTAD HSU 2011-02-23 Hälso- och sjukvårdsavdelningen Handläggare Christina Möller/A-S Bäck REHABILITERINGSGARANTI RIKTLINJER 2011 Socialdepartementet

Läs mer

PROTOKOLL 1(5) Diarienummer. Övriga närvarande: Lena Lindgren, utskottssekreterare Britt Forsberg, utredare 46 Helena Pellnor, informatör 46

PROTOKOLL 1(5) Diarienummer. Övriga närvarande: Lena Lindgren, utskottssekreterare Britt Forsberg, utredare 46 Helena Pellnor, informatör 46 PROTOKOLL 1(5) Diarienummer Plats: Närvarande: Sjukvårdsledningens konferensrum, Värnamo sjukhus Britt Johansson (M), ordförande Marianne Andersson (KD) Bo Kärreskog (S) Lis Melin (M) Arne Ekegren (M)

Läs mer

Hälso- och sjukvårdsutskottet Värnamo, 48-59 Tid: 2013-05-23, kl 09:00-15:30 Samlingssalen, Vårdcentralen Bra Liv i Gislaved

Hälso- och sjukvårdsutskottet Värnamo, 48-59 Tid: 2013-05-23, kl 09:00-15:30 Samlingssalen, Vårdcentralen Bra Liv i Gislaved PROTOKOLL 1(5) Diarienummer Plats: Samlingssalen, Vårdcentralen Bra Liv i Gislaved Närvarande: Beslutande: Britt Johansson (M), ordförande, 48-53 Marianne Andersson (KD), 1:e v ordf. 54-59 Michael Bucht

Läs mer

FÖREDRAGNINGSPM 1 (1) ORGAN SAMMANTRÄDESDATUM 2013041617 Ändring av sammanträdestid i maj för nämnden för psykiatri, habilitering och hjälpmedel Diarienummer: 12OLL4452 Handläggare: Marcus Olofsson Ärendebeskrivning

Läs mer

Dålig psykisk hälsa är vanligare bland förtidspensionärer, arbetslösa och studerande än bland personer som arbetar. Andelen med dålig psykisk hälsa

Dålig psykisk hälsa är vanligare bland förtidspensionärer, arbetslösa och studerande än bland personer som arbetar. Andelen med dålig psykisk hälsa Referat av föredrag från konferens 110412 i Lund arrangerad av Schizofreniföreningen i Skåne i samarbete med Vuxenskolan i Skåne. Anders Åkesson (Mp) Regionråd, vice ordförande i Hälso- och sjukvårdsnämnden

Läs mer

Landstingsfullmäktiges föredragningslista

Landstingsfullmäktiges föredragningslista Landstingsfullmäktiges föredragningslista Sammanträdet den 16-17 november 2011 Tid: 16 november kl 10.00 17 november kl 09.00 Lokal: Landstingshuset, sessionssalen Sammanträdet öppnas...3 Anmälan om ny

Läs mer

Verksamhetsplan 2015 Hälso-och sjukvården Dalarna

Verksamhetsplan 2015 Hälso-och sjukvården Dalarna BESLUTSUNDERLAG Landstingsstyrelsen Central förvaltning Datum 2015-02-16 Sida 1 (3) Hälso- och sjukvårdsenhet Dnr LD15/00372 Uppdnr 994 2015-02-16 Landstingsstyrelsen Verksamhetsplan 2015 Hälso-och sjukvården

Läs mer

Årsredovisning 2014, Hälso- och sjukvårdsutskottet Höglandet

Årsredovisning 2014, Hälso- och sjukvårdsutskottet Höglandet 1(4) Förvaltningsnamn Avsändare Landstingsfullmäktige Årsredovisning 2014, Hälso- och sjukvårdsutskottet Höglandet 2014 är det fjärde och sista året i mandatperioden. Organisation och uppgifter Hälso-

Läs mer

Kallelse till uppstartsmöte med produktionsstyrelsen den 20 januari

Kallelse till uppstartsmöte med produktionsstyrelsen den 20 januari 2014-12-15 Produktionsavdelningen Anna Sandström Tfn 018-611 60 12 E-post anna.sandstrom@lul.se Produktionsstyrelsen Kallelse till uppstartsmöte med produktionsstyrelsen den 20 januari Välkomna till ett

Läs mer

Frågor och svar om hälso- och sjukvården i Östergötland.

Frågor och svar om hälso- och sjukvården i Östergötland. Frågor och svar om hälso- och sjukvården i Östergötland. Frågor och svar om hälso- och sjukvården! Vad tycker ni socialdemokrater är viktigast med sjukvården i framtiden? Vi socialdemokrater i Östergötland

Läs mer

http://www.sbu.se/sv/publicerat/alert/kontinuerlig-subkutan-glukosmatning-vid-diabetes/

http://www.sbu.se/sv/publicerat/alert/kontinuerlig-subkutan-glukosmatning-vid-diabetes/ 2014-06-02 Insulinpumpar vid diabetes och Kontinuerlig subkutan glukosmätning vid diabetes SBU Alert rapporter nr 2013-03 och 2013-04 http://www.sbu.se/sv/publicerat/alert/insulinpumpar-vid-diabetes/ http://www.sbu.se/sv/publicerat/alert/kontinuerlig-subkutan-glukosmatning-vid-diabetes/

Läs mer

Ersättare Siwe Clasén (FP) Landstinget Marita Granath (C) Landstinget

Ersättare Siwe Clasén (FP) Landstinget Marita Granath (C) Landstinget PROTOKOLL Landstingets pensionärsråd 2012-05-23 8-13 1(5) Maud Jonsson kl 09.00-12.00 Sammanträdesplats Landstingshuset, S:t Larsgatan 49 B i Linköping. Lokal: Sessionssalen Närvarande Ledamöter Olle Beng

Läs mer

PROTOKOLL Landstingets pensionärsråd Ledningsstaben 2012-11-21 24-32 1(5) Maud Jonsson kl 09.00-12.00

PROTOKOLL Landstingets pensionärsråd Ledningsstaben 2012-11-21 24-32 1(5) Maud Jonsson kl 09.00-12.00 PROTOKOLL Landstingets pensionärsråd 2012-11-21 24-32 1(5) Maud Jonsson kl 09.00-12.00 Sammanträdesplats Landstingshuset, S:t Larsgatan 49 B i Linköping. Lokal: Sessionssalen Närvarande Ledamöter Viktoria

Läs mer

Beslutande Fredrik Larsson, landstingsråd (M) ordförande

Beslutande Fredrik Larsson, landstingsråd (M) ordförande Protokoll 1 (5) Landstingsstyrelsens arbetsutskott Sekretariatet 2015-03-17 LK/142970 Plats Landstingshuset Beslutande Fredrik Larsson, landstingsråd (M) ordförande Ulric Andersson, landstingsråd (S) vice

Läs mer

Landstingsstyrelsens förslag till beslut

Landstingsstyrelsens förslag till beslut FÖRSLAG 2006:87 1 (5) Landstingsstyrelsens förslag till beslut Motion 2005:8 av Birgitta Rydberg m fl (fp) om vårdprogram för personer med sömnproblem Föredragande landstingsråd: Inger Ros Ärendet Motionärerna

Läs mer

TJÄNSTESKRIVELSE 1(2) Skolförvaltningen Bengt Everås Utvecklare Datum Diarienummer 2015-04-07 RS130447 Regionstyrelsen Samlokaliseringsbeslutet och behov av styrning Bakgrund Regionsstyrelsen beslutade

Läs mer

LULEÅ KOMMUN. Beredningen. Allmänna utskottet. Socialnämnden 2012 10 25 170 21. Dnr 2012/471 74

LULEÅ KOMMUN. Beredningen. Allmänna utskottet. Socialnämnden 2012 10 25 170 21. Dnr 2012/471 74 Socialnämnden 2012 10 25 170 21 Dnr 2012/471 74 Tema rörande vård om de mest sjuka äldre, kvalitetsregister inom hälso och sjukvård, sociala innehållet, rehabgruppens arbete och övertagande av hemsjukvården

Läs mer

GRUNDKRAV 1, SAMVERKANSÖVERENSKOMMELSE: LOKAL HANDLINGSPLAN Datum 30 oktober 2014

GRUNDKRAV 1, SAMVERKANSÖVERENSKOMMELSE: LOKAL HANDLINGSPLAN Datum 30 oktober 2014 1 ( 12 ) GRUNDKRAV 1, SAMVERKANSÖVERENSKOMMELSE: LOKAL HANDLINGSPLAN Datum 30 oktober 2014 1 (13) Darienr/Dplankod LOKAL HANDLINGSPLAN Utifrån Överenskommelse om samverkan kring personer med psykisk funktionsnedsättning

Läs mer

Överenskommelse om samverkan mellan Landstinget Gävleborg och Försäkringskassan inom ramen för projektet Bra Sjukskrivning

Överenskommelse om samverkan mellan Landstinget Gävleborg och Försäkringskassan inom ramen för projektet Bra Sjukskrivning Dnr: LS 189/2009 och FK 22967-2010 Överenskommelse om samverkan mellan Landstinget Gävleborg och Försäkringskassan inom ramen för projektet Bra Sjukskrivning 2010-01-01 2010-12-31 Förutsättning Sjukskrivningsmiljarden

Läs mer

Årsredovisning 2010 Antagen av landstingsfullmäktige 26 april 2011 Örebro läns landsting, Ledningskansliet, 2011 Producerad av Örebro läns landsting, Lednings- och verksamhetsstöd, Område Information och

Läs mer

Sammanhållen vård och omsorg om de mest sjuka äldre 2014

Sammanhållen vård och omsorg om de mest sjuka äldre 2014 Sammanhållen vård och omsorg om de mest sjuka äldre 2014 Handlingsplan Ledningskraft 2014 i Osby kommun Mål ur den enskildes perspektiv Jag kan åldras i trygghet och självbestämmande med tillgång till

Läs mer

TJÄNSTESTÄLLE, HANDLÄGGARE DATUM BETECKNING Ledningskansliet, Monica Fyrhammar 2013-06-10 14OLL2841

TJÄNSTESTÄLLE, HANDLÄGGARE DATUM BETECKNING Ledningskansliet, Monica Fyrhammar 2013-06-10 14OLL2841 TJÄNSTESTÄLLE, HANDLÄGGARE DATUM BETECKNING Ledningskansliet, Monica Fyrhammar 2013-06-10 14OLL2841 Till Landstingsfullmäktiges ledamöter Kopia för kännedom: Samtliga ersättare Landstingets revisorer Landstingsdirektören

Läs mer

Kansliavdelningen/Kristina Brundin LSAU 1/2005. Protokoll från sammanträde med landstingsstyrelsen arbetsutskott 2005-01-18

Kansliavdelningen/Kristina Brundin LSAU 1/2005. Protokoll från sammanträde med landstingsstyrelsen arbetsutskott 2005-01-18 1 (5) Kansliavdelningen/Kristina Brundin Protokoll från sammanträde med landstingsstyrelsen arbetsutskott 2005-01-18 Närvarande ledamöter Övriga närvarande Sven-Åke Gustavsson, ordf Paul Johansson (c)

Läs mer

Landstingsstyrelsens arbetsutskott

Landstingsstyrelsens arbetsutskott PROTOKOLL 2009-05-26 1 (6) Landstingets kansli Kansliavdelningen, Bertil Axelsson Landstingsstyrelsens arbetsutskott Tid Tisdagen den 26 maj 2009, kl. 08.30 12.00 Plats Närvarande ledamöter Sessionssalen,

Läs mer

INRIKTNINGSDOKUMENT FO R PRIMÄ RVÄ RDEN I LÄNDSTINGET SO RMLÄND

INRIKTNINGSDOKUMENT FO R PRIMÄ RVÄ RDEN I LÄNDSTINGET SO RMLÄND INRIKTNINGSDOKUMENT FO R PRIMÄ RVÄ RDEN I LÄNDSTINGET SO RMLÄND Detta dokument baseras på Landstingets strategiska mål, som beslutas av Landstingsfullmäktige i landstingsbudgeten och som är styrande för

Läs mer

Sammanträdesdatum 2011-11-24. Omsorgskontorets sammanträdesrum 2011-11-24 kl. 12.00 15.30

Sammanträdesdatum 2011-11-24. Omsorgskontorets sammanträdesrum 2011-11-24 kl. 12.00 15.30 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(12) Plats och sammanträdestid Beslutare Övriga deltagare Justeringens plats och tid Omsorgskontorets sammanträdesrum kl. 12.00 15.30 Leif Andersson (s) Roger Persson (s) tjg

Läs mer

PROTOKOLL. Tid Torsdagen den 27 september 2012, kl. 09.00-12.30

PROTOKOLL. Tid Torsdagen den 27 september 2012, kl. 09.00-12.30 1 (6) Landstingets kansli Planeringsavdelningen, Lillemor Ahlgren Justerat 2012-10-05 Patientnämnden Tid Torsdagen den 27 september 2012, kl. 09.00-12.30 Plats Närvarande ledamöter Övriga närvarande Sekreterare

Läs mer

Regionpensionärsrådet 42-51

Regionpensionärsrådet 42-51 Protokoll Sammanträdesdatum 2012-12-14 Regionpensionärsrådet 42-51 Tid Fredag 14 december 2012, kl 09:00 11:45 Plats Hallands sjukhus Kungsbacka Ledamöter Gösta Bergenheim (M) Lise-Lotte Bensköld-Olsson

Läs mer

Samverkansöverenskommelse mellan Landstinget i Kalmar län och Kalmar kommun kring personer med psykisk funktionsnedsättning 2012-2014

Samverkansöverenskommelse mellan Landstinget i Kalmar län och Kalmar kommun kring personer med psykisk funktionsnedsättning 2012-2014 Handläggare Datum Ärendebeteckning Ingela Möller 2012-09-05 Avtal 0480 450885 Samverkansöverenskommelse mellan Landstinget i Kalmar län och Kalmar kommun kring personer med psykisk funktionsnedsättning

Läs mer

Kvalitetsbokslut 2014. Vårdplatsenheten MSE

Kvalitetsbokslut 2014. Vårdplatsenheten MSE Kvalitetsbokslut 2014 Vårdplatsenheten MSE Innehållsförteckning Inledning... 3 Vår verksamhet... 4 Trygga patienter... 5 Patienterfarenheter... 5 Smidig resa genom vården... 7 Tillgänglighet... 7 Patientsäkerhetsresultat...

Läs mer

Aktivitet och status O = EJ PÅBÖRJAT O = PÅGÅR O = KLART O Pilot förstärkt samarbete i öppenvård för sjuka äldre

Aktivitet och status O = EJ PÅBÖRJAT O = PÅGÅR O = KLART O Pilot förstärkt samarbete i öppenvård för sjuka äldre Bilaga 1 till Gemensam handlingsplan Bättre liv för sjuka äldre Aktivitetsplan Bättre liv för sjuka äldre Mätperiod enligt överenskommelsen mellan SKL och staten för : 131001 140930 Resultat för åldersgruppen

Läs mer

Projektplan Samordnad vårdplanering

Projektplan Samordnad vårdplanering 1 Projektplan Samordnad vårdplanering Enligt lagstiftningen har regionen och kommunen en skyldighet att erbjuda patienterna en trygg och säker vård efter utskrivning från regionens slutna hälso- och sjukvård

Läs mer

Hälso- och sjukvårdsberedningen

Hälso- och sjukvårdsberedningen 1 (7) Landstingets kansli Planeringsavdelningen, Justerat 2011-06-01 Hälso- och sjukvårdsberedningen Tid Onsdagen den 18 maj 2011 kl. 13.00 16.00 Plats Närvarande ledamöter Övriga närvarande Sekreterare

Läs mer

ÖREBRO LÄNS LANDSTING PROTOKOLL 2009

ÖREBRO LÄNS LANDSTING PROTOKOLL 2009 ÖREBRO LÄNS LANDSTING PROTOKOLL 2009 Protokoll från landstingsfullmäktiges sammanträde den 22 september 2009 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Protokoll från landstingsfullmäktige den 22 september 2009 Sammanträdets

Läs mer

Remiss Regional folkhälsomodell

Remiss Regional folkhälsomodell sida 1 2014-02-19 Dnr: 2014-83 KOMMUNSTYRELSEN TJÄNSTESKRIVELSE Remiss Regional folkhälsomodell Bakgrund Västra Götalandsregionen (VGR) har ett väl förankrat folkhälsoarbete sedan många år. Synen på folkhälsoarbete

Läs mer

KALLELSE. Datum 2015-02-11

KALLELSE. Datum 2015-02-11 KALLELSE Datum 2015-02-11 Sida 1(6) Landstingsstyrelsen Marie Nilsson För kännedom: Landstingsfullmäktiges ledamöter Till landstingsstyrelsens ledamöter Till ersättare för kännedom Landstingsstyrelsen

Läs mer

Motion: Förebyggande behandling nödvändig för att undvika stroke Handlingar i ärendet:

Motion: Förebyggande behandling nödvändig för att undvika stroke Handlingar i ärendet: Motion: Förebyggande behandling nödvändig för att undvika stroke Handlingar i ärendet: Landstingsstyrelsens skrivelse till landstingsfullmäktige Yttrande från Hälso- och sjukvårdsutskottet Höglandet 2014-03-26

Läs mer

Revisorernas bedömning av delårsrapport 2 2009

Revisorernas bedömning av delårsrapport 2 2009 Datum Vår beteckning REVISORERNA 2009-10-13 Rev/09066 Handläggare Direkttelefon Ert datum Er beteckning Bo H Eriksson 054-61 41 38 Landstingsfullmäktige Revisorernas bedömning av delårsrapport 2 2009 Bakgrund

Läs mer

Tjänstemannaberedning Kommun och Landsting i Uppsala län Protokoll från mötet 2012-11-16

Tjänstemannaberedning Kommun och Landsting i Uppsala län Protokoll från mötet 2012-11-16 Monica Jonsson Vård- och omsorgstrateg Regionförbundet 018-182109, 0703-402109 monica.jonsson@regionuppsala.se Tjänstemannaberedning Kommun och Landsting i Uppsala län Protokoll från mötet 2012-11-16 Närvarande:

Läs mer

Utvecklingsplan för god och jämlik vård. Revisionspromemoria. LANDSTINGETS REVISORER Revisionskontoret

Utvecklingsplan för god och jämlik vård. Revisionspromemoria. LANDSTINGETS REVISORER Revisionskontoret Utvecklingsplan för god och jämlik vård Revisionspromemoria LANDSTINGETS REVISORER 2014-04-09 14REV9 2(7) Sammanfattning Hälso- och sjukvårdsnämnden beslutade i december 2011 om en utvecklingsplan för

Läs mer

Handlingsplan för ett införande av standardiserat vårdförlopp i cancervården 2015

Handlingsplan för ett införande av standardiserat vårdförlopp i cancervården 2015 Handlingsplan för ett införande av standardiserat vårdförlopp i cancervården 2015 Bilaga till beslutsunderlag för Region Jönköpings län att införa standardiserat vårdförlopp i cancervården enligt överenskommelse

Läs mer

Sammanhållen vård och omsorg om de mest sjuka äldre 2014

Sammanhållen vård och omsorg om de mest sjuka äldre 2014 Sammanhållen vård och omsorg om de mest sjuka äldre 2014 Handlingsplan Ledningskraft 2014 i Osby kommun Mål ur den enskildes perspektiv Jag kan åldras i trygghet och självbestämmande med tillgång till

Läs mer

Hälso- och sjukvårdsberedningen

Hälso- och sjukvårdsberedningen 1 (6) Landstingets kansli Kansliavdelningen, Lillemor Ahlgren Justerat 2014-04-29 Hälso- och sjukvårdsberedningen Tid Onsdagen den 23 april kl. 9.00 10.30 Plats Kronobergsrummet, landstingets kansli, Ingelstadsvägen

Läs mer

Plats Landstingshuset Karlstad, tisdagen den 5 november kl. 13.00 16.00

Plats Landstingshuset Karlstad, tisdagen den 5 november kl. 13.00 16.00 Protokoll 1 (5) Primärvårds- och psykiatriutskottet 2013-11-05 LK/130111 Plats Landstingshuset Karlstad, tisdagen den 5 november kl. 13.00 16.00 Beslutande Marianne Utterdahl (SIV), ordförande Christina

Läs mer

Hälso- och sjukvårdsutskottet Höglandet 12-24. Tid: 2012-02-23, kl 10:00-16:00

Hälso- och sjukvårdsutskottet Höglandet 12-24. Tid: 2012-02-23, kl 10:00-16:00 PROTOKOLL 1(6) Plats: Närvarande: Konferensrum i Regionens hus och Sal C landstingets kansli, Jönköping Beslutande: Helena Stålhammar (C), ordförande Kerstin Robertson (M) Bo Arencrantz (M) (ers Birgitta

Läs mer

Styrning av psykiatrisk jourmottagning

Styrning av psykiatrisk jourmottagning www.pwc.se Revisionsrapport Christel Eriksson Cert. kommunal revisor Styrning av psykiatrisk jourmottagning Örebro läns landsting Innehållsförteckning 1. Sammanfattning... 1 2. Bakgrund och revisionsfråga...2

Läs mer

Stockholms lins landsting

Stockholms lins landsting Stockholms lins landsting Landstingsradsberedningen i(d SKRIVELSE 2015-08-19 LS 2015-0298 Landstingsstyrelsen Motion 2015:7 av Pia Ortiz Venegas m.fl. (V) om att införa mobila geriatriska team Föredragande

Läs mer

Beslutande Fredrik Larsson, landstingsråd (M) ordförande

Beslutande Fredrik Larsson, landstingsråd (M) ordförande Protokoll 1 (5) Landstingsstyrelsens arbetsutskott Sekretariatet 2015-04-14 LK/142970 Plats Landstingshuset Beslutande Fredrik Larsson, landstingsråd (M) ordförande Ulric Andersson, landstingsråd (S) vice

Läs mer

Tjänstemannaberedning Kommun och Landsting i Uppsala län Protokoll från mötet 2012-09-21

Tjänstemannaberedning Kommun och Landsting i Uppsala län Protokoll från mötet 2012-09-21 Monica Jonsson Vård- och omsorgstrateg Regionförbundet 018-182109, 0703-402109 monica.jonsson@regionuppsala.se Tjänstemannaberedning Kommun och Landsting i Uppsala län Protokoll från mötet 2012-09-21 Närvarande:

Läs mer

Uppdragsbeskrivning för bröst-, prostata-, tjocktarms- och ändtarmscancervård

Uppdragsbeskrivning för bröst-, prostata-, tjocktarms- och ändtarmscancervård BESLUTSUNDERLAG Landstingsstyrelsen Central förvaltning Datum 2015-02-16 Sida 1 (3) Ledningsenhet C-fv Dnr LD14/03577 Uppdnr 947 2015-02-02 Landstingsstyrelsens arbetsutskott 2015-02-16 Landstingsstyrelsen

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse för Kattens läkargrupp och BVC i Trelleborg

Patientsäkerhetsberättelse för Kattens läkargrupp och BVC i Trelleborg Kattens Läkargrupp Västergatan 14B, 231 64 Trelleborg. Tel. 0410-456 70 Patientsäkerhetsberättelse för Kattens läkargrupp och BVC i Trelleborg År 2013 Datum och ansvarig för innehållet 2014-02-28 Eva-Christin

Läs mer

Antagen av Samverkansnämnden 2013-12-06

Antagen av Samverkansnämnden 2013-12-06 Politisk viljeinriktning för Vård och insatser vid depression, ångest och schizofreni i Uppsala-Örebroregionen baserade på Socialstyrelsens Nationella utvärdering 2013 Antagen av Samverkansnämnden 2013-12-06

Läs mer

Sammanträde i Programberedningen för äldre och multisjuka. Plats Mälarsalen, Landstingshuset, Hantverkargatan 45

Sammanträde i Programberedningen för äldre och multisjuka. Plats Mälarsalen, Landstingshuset, Hantverkargatan 45 1 (5) Sammanträde i Programberedningen för äldre och multisjuka Datum Tid 14.00 16.00 Plats Mälarsalen, Landstingshuset, Hantverkargatan 45 Ledamöter (KD) Thorbjörn Larsson Ordförande (M) Caroline Wallensten

Läs mer

Revisionsplan 2013 Landstinget Dalarna

Revisionsplan 2013 Landstinget Dalarna Revisionsplan 2013 Landstinget Dalarna Landstingets revisorer Antaget 2012-11-19 Innehållsförteckning Innehållsförteckning 2 Inledning 3 Avsikten med revisionsplanen 3 Vårt Arbetssätt 3 - Risk och väsentlighetsanalys

Läs mer

Ledningssystem för samverkan kommun-landsting. Nuvarande upplaga antogs i Läns-LAKO den 25 september 2013

Ledningssystem för samverkan kommun-landsting. Nuvarande upplaga antogs i Läns-LAKO den 25 september 2013 Ledningssystem för samverkan kommun-landsting Nuvarande upplaga antogs i Läns-LAKO den 25 september 2013 Utgångspunkter Till nytta för invånaren Bästa möjliga kvalitet Så effektivt som möjligt och tillsammans

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(15) Samrehabnämnden 2015-05-13

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(15) Samrehabnämnden 2015-05-13 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(15) Plats och tid Sjukvårdskansliet Skene lasarett plan 4, kl 09:30-11:45 Beslutande S Hanne Jensen, Västra Götalandsregionen M Christina Yngvesson, Västra Götalandsregionen

Läs mer

Minnesanteckningar från Hälsosamverkansberedningens möte den 28 februari 2007

Minnesanteckningar från Hälsosamverkansberedningens möte den 28 februari 2007 Folkhälsovetenskapligt centrum 2007-03-05 Kjerstin Strandh Minnesanteckningar från Hälsosamverkansberedningens möte den 28 februari 2007 Närvarande Agneta Niklasson (mp) vice ordförande Alma Basic (s)

Läs mer

TJÄNSTESTÄLLE, HANDLÄGGARE DATUM BETECKNING Ledningskansliet, Monica Fyrhammar 2014-02-11 14OLL347

TJÄNSTESTÄLLE, HANDLÄGGARE DATUM BETECKNING Ledningskansliet, Monica Fyrhammar 2014-02-11 14OLL347 TJÄNSTESTÄLLE, HANDLÄGGARE DATUM BETECKNING Ledningskansliet, Monica Fyrhammar 2014-02-11 14OLL347 Till Landstingsfullmäktiges ledamöter Kopia för kännedom: Samtliga ersättare Landstingets revisorer Landstingsdirektören

Läs mer

Handlingsplan för ledning i samverkan inom området mest sjuka äldre

Handlingsplan för ledning i samverkan inom området mest sjuka äldre SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Styrelsen 2011-12-08 Sida 123 (138) 80 Handlingsplan för ledning i samverkan inom området mest sjuka I budgetpropositionen för 2011 aviserade regeringen en forts

Läs mer

Motion: Socioekonomiska faktorers påverkan på medellivslängden

Motion: Socioekonomiska faktorers påverkan på medellivslängden Motion: Socioekonomiska faktorers påverkan på medellivslängden Handlingar i ärendet: Landstingsstyrelsens skrivelse till landstingsfullmäktige Yttrande från Hälso- och sjukvårdsutskottet Jönköping Protokollsutdrag

Läs mer

Framtidens primärvård

Framtidens primärvård Framtidens primärvård Strukturerad vårddokumentation checklistor för evidens och vårdprogram dela information patienten dela information med andra vårdgivare överföring till kvalitetsregister verksamhetsuppföljning

Läs mer

Datum 2014-09-16. Forsa folkhögskola, lokal Klångsta.

Datum 2014-09-16. Forsa folkhögskola, lokal Klångsta. Nämnden för tillväxt och regional utveckling Tid 09.15 13.05 Plats Forsa folkhögskola, lokal Klångsta. Närvarande Ledamöter Carina Holm (S) ordförande Kenneth Nilshem (C) Tommy Ljung (M) Åke Bertils (S)

Läs mer

Hälso- och sjukvårdsstaben Anders Andrén, David Kvicklund 2013-02-07 LK/130154

Hälso- och sjukvårdsstaben Anders Andrén, David Kvicklund 2013-02-07 LK/130154 Protokoll 1 (5) Folkhälso- och tandvårdsutskottet Hälso- och sjukvårdsstaben Anders Andrén, David Kvicklund 2013-02-07 LK/130154 Plats Beslutande Landstingshuset, Karlstad Gert Ohlsson (FP), ordförande

Läs mer

Periodrapport Maj 2015

Periodrapport Maj 2015 Periodrapport Maj 2015 Ekonomi l Resultat januari maj -20 mnkr (26 mnkr) l Nettokostnadsökning 7,7 % (2,8 %) l Skatter och statsbidrag 4,5 % (5,3 %) l Helårsprognos 170 mnkr (246 mnkr) Omvärldsanalys I

Läs mer

2004-10-20. Plats och tid Färgelanda Allhem, onsdag 2004-10-20, kl. 19.00-20.30. Marianne Martinsson, kommunsekreterare

2004-10-20. Plats och tid Färgelanda Allhem, onsdag 2004-10-20, kl. 19.00-20.30. Marianne Martinsson, kommunsekreterare SAMMATRÄDESPROTOKOLL 1(14) Plats och tid Färgelanda Allhem, onsdag, kl. 19.00-20.30 Beslutande Övriga deltagare 29 ordinarie ledamöter och 6 tjänstgörande ersättare, totalt 35 beslutande Se bifogade närvaro-

Läs mer

Samverkansberedningen

Samverkansberedningen 1 (6) Landstingets kansli 2014-10-20 Kansliavdelningen, Justerat 2014-11-03 SB 6/2014 Samverkansberedningen Tid Måndagen den 20 oktober 2014 kl. 9-11.30 Plats Närvarande ledamöter Övriga närvarande Sekreterare

Läs mer

Sammanträdesdatum 2004-09-08

Sammanträdesdatum 2004-09-08 Sammanträdesdatum 2004-09-08 Länssjukvårdsnämnden Tid: Onsdagen den 8 september, kl 09.00-17.00 Plats: Sammanträdesrum Borgsalen, Landstingets kansli, Halmstad Information Arbetsmiljöinspektionen i Göteborg

Läs mer

1177 Vårdguiden och införande av e-tjänster Anna Strömblad

1177 Vårdguiden och införande av e-tjänster Anna Strömblad 1177 Vårdguiden och införande av e-tjänster Anna Strömblad 1177 och Vårdguiden - två starka varumärken Våra invånartjänster tidigare Invånartjänster med 1177 Vårdguiden Invånartjänster medverkar till

Läs mer

52 Resultathantering bokslut 2006, LF. Landstingsstyrelsens förslag till landstingsfullmäktige

52 Resultathantering bokslut 2006, LF. Landstingsstyrelsens förslag till landstingsfullmäktige Landstingsstyrelsen PROTOKOLL DATUM DIARIENR 2007-04-02 LS-LED07-235 52 Resultathantering bokslut 2006, LF Landstingsstyrelsens förslag till landstingsfullmäktige 1. Det ackumulerade resultatet för landstingets

Läs mer

Uppdrag >ll myndigheter. Överenskommelser med SKL och RCC:s samordningsgrupp. Regionala cancercentra (RCC) Socialdepartementet

Uppdrag >ll myndigheter. Överenskommelser med SKL och RCC:s samordningsgrupp. Regionala cancercentra (RCC) Socialdepartementet Uppdrag >ll myndigheter Överenskommelser med SKL och RCC:s samordningsgrupp Regionala cancercentra (RCC) Implementering av den nationella cancerstrategin Kjell Asplund Presentation på Socialstyrelsen mars

Läs mer

Beslutsärenden till landstingsstyrelsen

Beslutsärenden till landstingsstyrelsen KALLELSE Datum 2015-06-09 Sida 1(6) Landstingsstyrelsen Marie Nilsson Till landstingsstyrelsens ledamöter Till ersättare för kännedom Landstingsstyrelsen Datum Tisdag 9 juni 2015 Tid Kl 10.00 Plats Smedjan,

Läs mer