Redovisning. Redovisning av regeringsuppdrag om strategiska kunskapsbehov

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Redovisning. Redovisning av regeringsuppdrag om strategiska kunskapsbehov"

Transkript

1 Redovisning 1 (9) Datum: Diarienr: 2015/0078 Redovisning av regeringsuppdrag om strategiska kunskapsbehov Inledning I regleringsbrevet för 2015 fick Myndigheten för delaktighet i uppdrag att senast den 30 april redovisa vilka kunskapsbehov och kunskapsluckor som myndigheten bedömer är av störst strategisk betydelse utifrån myndighetens uppgifter och uppdrag. Givet den begränsade tiden för genomförandet övervägde myndigheten inledningsvis olika inriktningsmöjligheter. Mot bakgrund av det förestående arbetet med 2016 års forskningsproposition valdes en tydlig inriktning mot behoven av forskning. Myndigheten för delaktighet samt andra myndigheter och instanser kan bidra med viktig kunskap. Men grunden för seriös kunskapsbildning är forskning och forskningsbaserade metoder och tillvägagångssätt. I arbetet med uppdraget har Myndigheten för delaktighet använt erfarenheter och iakttagelser från ett pågående arbete med att lägga grunden för myndighetens framtida strategi på forskningssidan. I det arbetet har myndigheten haft kontakter med många av de forskargrupper som är verksamma vid universitet och högskolor. Det har gett viktiga grundinformationer om läget och förutsättningarna för funktionshindersforskning med olika inriktning. En del i arbetet med uppdraget var att myndigheten arrangerade en hearing i mars 2015 där forskargrupper och även företrädare för funktionshinderrörelsen var företrädda. Syftet var att sammanföra och utveckla tankarna kring behoven av kunskap och forskning. Inför hearingen inkom de medverkande samt ytterligare en forskargrupp med underlag med sina bedömningar av behov av kunskap och forskningsinsatser inom funktionshindersområdet. Det insamlade materialet och diskussionerna med de medverkande har utgjort ett centralt underlag i arbetet med denna redovisning. Därutöver har myndigheten använt sig av erfarenheter och resultat från den egna verksamheten. Det gäller såväl myndighetens arbete med att följa och analysera situationen för personer med funktionsnedsättning och samhällsaktörernas insatser på

2 2 (9) området, som arbetet med att bidra till kunskapsutvecklingen och stödja aktörerna i deras arbete med att genomföra funktionshinderspolitiken. I uppdraget ingick att beakta ett köns och jämställdhetsperspektiv, samt där det är relevant även förutsättningarna för jämlik vård. Frågan om jämlik vård eller jämlik hälsa berörs inte särskilt beroende på att redovisningen inte närmare går in på forskningsbehoven gentemot specifika samhällssektorer. I kontakterna med forskarsamhället inklusive hearingen uppmärksammades behoven av att införliva köns- och jämställdhetsperspektiv i forskningen. Myndighetens egna uppföljningsoch analysverksamhet har återkommande lyft fram synbart osakliga skillnader med avseende på kön i levnadsvillkoren bland personer med funktionsnedsättning. I några delar lyfts sådana jämlikhetsperspektiv fram i denna redovisning. Myndigheten arbetar för närvarande med ett omfattande uppdrag där det görs en fördjupad analys av skillnader mellan flickor och pojkar, kvinnor och män med funktionsnedsättning. Skillnader som gäller delaktighet i samhällslivet, jämlikhet i levandsvillkor och tillgång till olika stödinsatser. Uppdraget ska redovisas till regeringen senast i februari 2016, vilket innebär att myndigheten återkommer med en mer ingående analys av jämställdhetsperspektivet.

3 3 (9) Forskning inom det funktionshinderspolitiska området delaktighetsforskning Arbetet för delaktighet skapar stora forskningsbehov Det råder stor enighet om att Sverige ska vara ett socialt inkluderande och hållbart samhälle som gör stora ansträngningar för att skapa möjligheter till full delaktighet och jämlikhet. Alla ska kunna gå in i sin roll som aktiv samhällsmedborgare med samma rättigheter och skyldigheter. En stor del av befolkningen har någon form av funktionsnedsättning, andra har aktivitetsbegränsningar eller upplever inskränkningar när de upplever delaktighet till följd av exempelvis dålig skolgång. I individens möte med olika system, produkter, tjänster, transporter och så vidare uppstår funktionshinder. Dessa kan förebyggas eller undanröjas. Det här gör det nödvändigt med ett intensivt arbete för att motverka alla former av hinder för individens delaktighet. Det innebär att det krävs förbättringsåtgärder i mängder av system, miljöer och verksamheter på olika nivåer i samhället. Det behövs också nya tankesätt och metoder för att det som utvecklas ska möjliggöra allas delaktighet redan från början. Som allt annat komplext utvecklingsarbete måste insatserna bygga på gedigen kunskap inom många områden, vilket medför stora behov av forskning och forskningsbaserad utveckling och utbildning. Sverige har ratificerat FN-konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning. Konventionens syfte är att främja, skydda och säkerställa det fulla och lika åtnjutandet av alla mänskliga rättigheter och grundläggande friheter för alla personer med funktionsnedsättning och att främja respekten för deras inneboende värde. Konventionens intentioner utgör fundamentet till den nationella funktionshinderspolitiken med uppdrag och krav på myndigheter, samt tillägget i diskrimineringslagstiftningen. Konventionen innebär också att länderna förbinder sig att bedriva eller främja forskning på området, bland annat för att göra det möjligt att utforma och använda riktlinjer för förändring, universellt utformade tjänster, produkter och miljöer samt hjälpmedel och ny teknik som informations- och kommunikationsteknik. Det samlade frågeområdet runt funktionshinder och delaktighet är stort och mångfacetterat. Det är också uppenbart att forskningen vid universitet och högskolor å ena sidan spänner över vitt skilda delar av hela frågeområdet och å andra sidan inte täcker in alla angelägna delområden. Bland de idag verksamma forskarna finns det en uttalad tilltro till möjligheten att bedriva framgångsrik forskning på fler områden än idag. Men hittills har det i för hög grad saknats fungerande incitament och stöd för att ta sådana steg inom detta angelägna men splittrade forskningsområde.

4 4 (9) I ett läge med stora forskningsbehov och motiverade forskare men sammantaget för liten och inte tillräckligt sammanhållen forskning, behövs det insatser för att stärka forskningen. Det gör det motiverat att etablera och stödja det samlade och mångvetenskapliga forskningsområdet delaktighetsforskning. Forskning om levnadsvillkor för personer med funktionsnedsättning Det finns kända risker för att individens möte med system och miljöer i samhället innebär att personer med funktionsnedsättning hindras att fullt ut vara delaktiga att levnadsvillkoren blir sämre trots att det varken ska eller behöver vara så. Det handlar om möjligheterna till utbildning, arbete, vård, transporter, kultur, informationshantering, politiskt inflytande och så vidare. Vart och ett av sådana samhällsområden är komplexa och i vart och ett av dem uppstår risker för sämre levnadsvillkor. Uppföljningar visar att det finns snedfördelningar till nackdel för personer med funktionsnedsättning inom så gott som alla områden som hittills undersökts, vare sig det gäller arbetsmarknad eller utbildning, kultur eller idrott med mera. I flera delar visar det sig också förekomma skillnader med avseende på kön, vilket aktualiserar behoven av att särskilt beakta jämställdhetsperspektivet. En viktig utgångspunkt för att motverka hinder för delaktighet är att det finns god kunskap om levnadsvillkoren på så många områden som möjligt. Inte minst genom myndigheters uppföljningsarbete finns det relativt riklig kunskap om grundläggande olikheter i levnadsvillkor. Med en satsning på delaktighetsforskning skulle fler viktiga områden kunna täckas in. Gymnasiesärskolan, rättskedjan och det politiska inflytandet är exempel på områden där kunskapen om levnadsvillkor för personer med funktionsnedsättning är outvecklad. Ökad forskning på sådana områden skulle också kunna bidra med angelägen utveckling av forskningsbaserade metoder. Metoder som är viktiga för forskningen men också för myndigheters möjligheter att följa upp och analysera situationen. Framför allt saknas det kunskap och behövs betydligt mer forskning om vad som ligger till grund till att många personer med funktionsnedsättning har sämre levnadsvillkor än andra. Det behövs alltså betydligt mer ingående kunskap om hur hindren ser ut, hur de upplevs och hur de uppstår. I det sammanhanget finns det stora möjligheter att med vetenskapliga metoder undersöka upplevelser och erfarenheter hos personer med funktionsnedsättning, som i sig är viktiga utgångspunker för förståelsen av hindren i samhället och möjligheterna att undanröja dem. Av beskrivningen framgår att det finns kunskapsbehov när det gäller levnadsvillkor inom ytterligare områden och att behoven är särskilt stora när det gäller varför levnadsvillkoren är ojämlikt fördelade och till nackdel för personer med funktionsnedsättning. Dagens forskning täcker få delar av det samlade området och

5 5 (9) den samlade kunskap som finns alltså inklusive kunskap om ojämlika levnadsvillkor som tas fram av myndigheter och organisationer kommer bara delvis från forskning. Således framstår kunskapsluckorna som stora och likaså bristen på forskningsbaserad kunskap. Forskning om insatserna mot hinder och för ökad delaktighet Det vidtas åtgärder och framför allt behöver vidtas ytterligare förbättringsåtgärder för att undanröja hinder för delaktighet i samhället, oavsett funktionsnedsättning. Det gäller system, miljöer, infrastrukturer, tjänster, produkter, metoder och arbetssätt från internationell och central nationell nivå ned till vardagsnära praktiker. Det finns styrsystem som FN-konventionen, på internationell nivå och på EU-nivå överenskomna standarder och nationell stiftning och tillämpning av lag, men också enskilda instansers och aktörers frivilliga åttaganden. Det är verksamheter som bedrivs av såväl offentliga och kommersiella som ideella aktörer. Dessutom har alla myndigheter ett ansvar för att bidra genom att genomföra åtgärder inom ramen för funktionshinderspolitiken. Själva metoderna för att åstadkomma förändring är av väldigt olika slag. Det kan handla om allt från genomtänkt utformning av system, produkter, tjänster och byggda miljöer för att säkerställa tillgänglighet för alla, till förändrade riktlinjer för rekrytering för att undanröja hinder för anställning av personer med fysiska eller kognitiva funktionsnedsättningar. Det kan också handla om förändrat arbetssätt och teknikstöd i äldreomsorgen för att undanröja hinder för delaktighet bland brukare med nedsatt beslutsförmåga. Likaväl som det är en betydande andel av befolkningen som funktionshindras, är det således många personer i samhället som behöver ha kunskap och aktivt bidra till att hindren för delaktighet arbetas bort. För att arbetet ska kunna drivas framåt och leda till mätbara och tydliga förbättringar är det nödvändigt med ingående kunskap om såväl enskilda åtgärdstekniker som samlade åtgärdfält. Här finns det många uppgifter för en förstärkt forskning. För att kunna utvecklas vidare behöver åtgärdssidan följas och analyseras från makro- till mikronivå, och längs olika samhällsarenor och konkreta kontexter. Till de stora stödreformer som behöver studeras hör arbetsmarknadspolitiska stödformer, assistansersättningen och tillämpningen av lagen om stöd och service för vissa funktionshindrade (LSS). En del av de enskilda områdena och metoderna för åtgärder är högt specialiserade och kräver därmed en kärna högt specialiserad forskning. Framför allt finns det viktiga samspel mellan faktorer som av tradition studeras med olika vetenskapliga metoder inom olika forskningsdiscipliner. Detta skapar påtagliga behov av mångvetenskapliga ansatser och samarbeten.

6 6 (9) Vid sidan om forskningsresultatens betydelse för att få kunskap om åtgärder och dess verkan och betydelse, behöver de forskningsbaserade kunskaperna vävas in i utbildningar i stora delar av den högre utbildningen. Om kunskaper om åtgärder för att ge stöd till personer med funktionsnedsättning tidigare mest ansetts ha varit relevant i utbildning av några särskilda yrkeskårer, kräver dagens breda ansatser och höga ambitioner att kunskap om att förebygga och undanröja hinder för delaktighet införlivas i nära nog alla typer av utbildningar som akademien står för. Men det förutsätter att det finns forskning som genererar kunskap. Som beskrivits är kunskapsbehoven omfattande när det gäller åtgärder för att undanröja hinder för delaktighet. Relativt hela åtgärdspanoramat bedrivs det endast på några få delområden forskning vid universitet och högskolor. Tyngdpunkten ligger fortfarande på individer med funktionsnedsättning. Myndigheter och organisationer kompletterar med kunskapsinsatser i form beskrivningar och uppföljningar, men når sällan det djup eller den bredd som skulle behövas. Det råder inte något tvivel om att kunskapsluckorna är stora. Forskning inom området kognitiv tillgänglighet Det finns fortsatt stora behov av forskning som ger kunskap för att kunna undanröja hinder som uppstår till följd av personers olika möjligheter att röra sig, se och höra. Även om kunskapsbehoven inom dessa områden är och kommer att fortsätta vara stora, är kunskapsluckorna mindre än inom andra delområden. I Sverige beräknas att det finns upp till personer i arbetsför ålder med någon form av kognitiv funktionsnedsättning. I dagens samhälle är det förknippat med många svårigheter och hinder som ofta framträder redan i tidig ålder. Det ställs stora krav på individen och i skolan bygger pedagogiken på att elever självständigt ska planera sitt arbeta samt söka och bearbeta information. Sådana arbetssätt är många gånger utmanande för barn med kognitiv funktionsnedsättning. Det finns också kognitiva funktionsnedsättningar som debuterar senare livet och där hindren är av annat slag. Sammantaget innebär detta stora utmaningar i anstängningarna för ett inkluderande samhälle med ökande delaktighet. Forskningen inom området bedrivs på många universitet och högskolor och den behöver upprätthållas och utvecklas också för att behålla framstående forskare. Idag sker merparten av forskningen inom de medicinska fakulteterna. Här behövs det en breddning som involverar samhällsvetenskap och humaniora, teknik och designvetenskaper, samt mer av mångvetenskaplig forskning om samspelet mellan människa, teknik, verksamhet och rum.

7 7 (9) Kunskapsbehoven på området kognitiv funktionsnedsättning är som beskrivits stora. På det här området bedrivs det relativt omfattande forskning vid universitet och högskolor. Kunskapsbidragen från myndigheter och organisationer framstår däremot som begränsade. Trots den forskning som bedrivs är kunskapsluckorna fortfarande påtagliga och särskilt framträdande ifråga om kunskaper som kräver mångvetenskapliga ansatser. Forskning om universellt utformad teknik och välfärdsteknologi Den tekniska utvecklingen och digitaliseringen av samhället går snabbt framåt. Ur ett delaktighetsperspektiv gäller det att ta till vara teknikens möjligheter och att det som utvecklas kan användas av alla. Det handlar inte minst om utveckling av IT-baserade informations- och kommunikationsmedel, hjälpmedel, trygghetslarm och så vidare. I flera delar handlar det om hur tekniken kan bli universellt utformad. Exemplen blir fler där sådant som från början utvecklats för personer med funktionsnedsättning visar sig ha andra användningsområden som fler kan ha nytta av. Det kan handla om multimediala format som textning, ljudbeskrivningar eller att sökbarheten på internet ökar. Rätt utnyttjad kan kunskapen om och användningen av både universell utformad teknik och välfärdsteknologi skapa bättre förutsättningar för ökad självständighet, aktivitet, trygghet och delaktighet för personer med funktionsnedsättning såväl inom hälso- och sjukvård och socialtjänst som generellt i samhället. Sverige är ett IT-land och är i framkant när det gäller att utnyttja digitaliseringens möjligheter, såväl i generella termer som specifikt för personer med funktionsnedsättning. Det är väl känt att personer i olika utsträckning tar till sig och använder de nya möjligheterna, vilket också gäller personer med funktionsnedsättning samt professionella och andra personer i deras närhet. Det behovs dock mer kunskap om hur det skiljer sig åt mellan flickor och pojkar, kvinnor och män. För att närma sig den fulla potentialen behövs det över huvud taget mer kunskap och därmed betydligt mer forskning om universell teknik och välfärdsteknologi än hittills. I sammanhanget behövs det forskning på området digital tillgänglighet till samhällstjänster, som kan leda till innovativa och universellt utformade lösningar när det gäller nya metoder, produkter och tjänster. Det inbegriper förstås men begränsar sig inte till tekniskt inriktade kunskapsinsatser, utan här aktualiseras hela spektret teknik och människa med dess många tänkbara vetenskapliga infallsvinklar inklusive kombinationer av ansatser. Som anförts finns det påtagliga kunskapsbehov inom området universellt utformad teknik och välfärdsteknologi. Forskningen på området är idag inte så omfattande. Det innebär att kunskapsluckorna får bedömas som betydande.

8 8 (9) Forskning med brukar- och deltagarmedverkan Det ligger i sakens natur att arbete för ökad delaktighet i sig behöver involvera personerna som arbetet är till för. Det finns också vinster att göra genom att involvera personer med funktionsnedsättning i den forskning som gäller levnadsvillkor, hinder man möter och de åtgärder som är till för att undanröja hindren. Idag finns det goda erfarenheter av så kallad brukarmedverkan och deltagarmedverkan i forskningen. Det förra syftar på när berörda personer medverkar i det operativa forskningsarbetet, exempelvis genom att samla in data. Det senare syftar på när berörda personer har inflytande genom att exempelvis bidra till hur forskningsfrågor formuleras. Brukar- och deltagarmedverkan kan bidra till att stärka forskningsuppläggen, utveckla tolkningen av resultaten och bidra till ökad legitimitet, vilket kan öka resultatens genomslagskraft och förkorta tiden fram till implementering av förbättringar. Finansiering och former Det är angeläget med en satsning på delaktighetsforskning. Förstärkt finansiering som ger förstärkta forskningsinsatser är en omistlig del i det fortsatta arbetet för ett socialt inkluderande och hållbart samhälle med full delaktighet för alla, oavsett funktionsnedsättning. Kunskapsbehoven är omfattande och det är nödvändigt med intensifierad och breddad forskning för att minska kunskapsluckorna. I Sverige bedrivs det idag framgångsrik delaktighetsforskning inom flera områden. I dessa delar behövs långsiktig finansiering, för att behålla kärnkompetenser, slå vakt om positionen i ett internationellt perspektiv och för fortsatt utveckling inom landet. Det är uppenbart att delaktighetsforskningen behöver täcka in betydligt fler områden än idag, vilket gör att forskningen står inför såväl metodutveckling som kunskapsuppbyggnad. Det innebär att det behövs incitament för och möjligheter till forskningsinitiativ inom helt nya områden, vilket förutsätter tillskott av finansiering på kort och lång sikt. Flera av de identifierade forskningsbehoven kräver ansatser och samarbeten över och mellan olika vetenskapliga discipliner. Det handlar om mångvetenskaplig forskning som är en utmaning i relation till dagens system för forskningsfinansiering, vilket satsningen behöver ha en lösning på. Genomgående gäller att det är av största vikt att den forskning som kommer till stånd håller hög kvalitet. Därför bör medel lysas ut i en öppen ansökningsprocess där

9 forskare och forskargrupper konkurrerar om vilka som förmår leverera den högsta vetenskapliga kvaliteten. 9 (9)

Mer än bara trösklar. Stockholms läns landstings program 2011 2015 för delaktighet för personer med funktionsnedsättning. www.sll.

Mer än bara trösklar. Stockholms läns landstings program 2011 2015 för delaktighet för personer med funktionsnedsättning. www.sll. Mer än bara trösklar Stockholms läns landstings program 2011 2015 för delaktighet för personer med funktionsnedsättning www.sll.se Mer än bara trösklar Stockholms läns landstings program 2011 2015 för

Läs mer

Mer än bara trösklar

Mer än bara trösklar Landstingsstyrelsens förvaltning Administration Kansliavdelningen Elisabet Åman 2009-12-14 1 (9) Mer än bara trösklar Stockholms läns landstings program 2011 2015 för delaktighet för personer med funktionsnedsättning

Läs mer

Landstinget Västmanlands policy och program för delaktighet för personer med funktionsnedsättning

Landstinget Västmanlands policy och program för delaktighet för personer med funktionsnedsättning 1 (9) Landstinget Västmanlands policy och program för delaktighet för personer med funktionsnedsättning LF 2011-09-21 79 Lena Karlström 2011-10-01 Landstinget Västmanlands policy och program för delaktighet

Läs mer

UPPDRAG OCH YRKESROLL PERSONLIG ASSISTANS

UPPDRAG OCH YRKESROLL PERSONLIG ASSISTANS UPPDRAG & YRKESROLL UPPDRAG OCH YRKESROLL PERSONLIG ASSISTANS Läsanvisning och bakgrund Uppdrag och yrkesroll Personlig assistans består av just dessa två delar, uppdraget och yrkesrollen. Det är en beskrivning

Läs mer

Policy för att förbättra tillgängligheten för personer med funktionsnedsättning

Policy för att förbättra tillgängligheten för personer med funktionsnedsättning Sida 1/9 Policy för att förbättra tillgängligheten för personer med funktionsnedsättning Arbetet med att öka tillgängligheten har sin utgångspunkt i den humanistiska människosynen, vilket innebär att alla

Läs mer

Handikappolitiskt program för Vara kommun

Handikappolitiskt program för Vara kommun Handikappolitiskt program för Vara kommun 2010-2015 Antagen av kommunfullmäktige 2010-05-31, 40 Innehållsförteckning Inledning... 1 Bakgrund...1 Definition...1 FN:s konvention om rättigheter för personer

Läs mer

Känd och erkänd. Perspektiv på funktionshindersrörelsens samhällsroller

Känd och erkänd. Perspektiv på funktionshindersrörelsens samhällsroller Känd och erkänd Perspektiv på funktionshindersrörelsens samhällsroller Uppdraget Handikappförbunden gav Peter Brusén, AnnCharlotte Carlberg och Thomas Hammarberg i uppdrag att belysa den betydelse funktionshindersrörelsen

Läs mer

HANDLINGSPLAN för tillgänglighetsarbetet inom VÅRD- OCH OMSORGSNÄMNDENS verksamhetsområde.

HANDLINGSPLAN för tillgänglighetsarbetet inom VÅRD- OCH OMSORGSNÄMNDENS verksamhetsområde. SALA1000, v 1.0, 2010-08-26 1 (6) VÅRD- OCH OMSORGSFÖRVALTNINGEN Information, stöd och utredning Klas-Göran Gidlöf HANDLINGSPLAN för tillgänglighetsarbetet inom VÅRD- OCH OMSORGSNÄMNDENS verksamhetsområde.

Läs mer

En medborgare som alla andra! Valprogram 2014

En medborgare som alla andra! Valprogram 2014 En medborgare som alla andra! Valprogram 2014 HANDIKAPPFÖRENINGARNA ÖSTERGÖTLANDS VALPROGRAM 2014 1 2 HANDIKAPPFÖRENINGARNA ÖSTERGÖTLANDS VALPROGRAM 2014 Funktionshinder Funktionsnedsättning Funktionshinder(disability)

Läs mer

Om personlig assistans för barn

Om personlig assistans för barn Om personlig assistans för barn l A lntressegruppen FÖR ASSlSTANSBERÄTTlGADE Information från Intressegruppen för Assistansberättigade (IfA) Intressegruppen för Assistansberättigade Intressegruppen för

Läs mer

Tillgänglighetsplan 2013-2015

Tillgänglighetsplan 2013-2015 Tillgänglighetsplan 2013-2015 Antagen av Kommunfullmäktige 2013-04-29, KF 36 1 Bakgrund Det är av stor vikt att tillgänglighetsfrågor beaktas i all kommunal planering. Ledamöter i Kommunala Handikapprådet

Läs mer

Rättigheter och barnperspektiv. NKA den 10 mars 2014 Cecilia Wiestål Brukarkooperativet JAG

Rättigheter och barnperspektiv. NKA den 10 mars 2014 Cecilia Wiestål Brukarkooperativet JAG Rättigheter och barnperspektiv NKA den 10 mars 2014 Cecilia Wiestål Brukarkooperativet JAG Mänskliga rättigheter De mänskliga rättigheterna är universella, odelbara och ömsesidigt beroende. De mänskliga

Läs mer

Yttrande över betänkandet Förändrad assistansersättning en översyn av ersättningssystemet, SOU 2014:9

Yttrande över betänkandet Förändrad assistansersättning en översyn av ersättningssystemet, SOU 2014:9 1 Sundbyberg 25 juni 2014 Dnr: S2014/1703/FST Vår referens: Mikael Klein Mottagare: Socialdepartementet Yttrande över betänkandet Förändrad assistansersättning en översyn av ersättningssystemet, SOU 2014:9

Läs mer

Policy för handikappfrågor. Beslutad i Regionfullmäktige den 7 maj 2002, 126 RSK 132-2002

Policy för handikappfrågor. Beslutad i Regionfullmäktige den 7 maj 2002, 126 RSK 132-2002 Policy för handikappfrågor Beslutad i Regionfullmäktige den 7 maj 2002, 126 RSK 132-2002 Utgångspunkter och värderingar Människors lika värde är den grundläggande utgångspunkten för samhällets utformning.

Läs mer

Policy för tillgänglighet, delaktighet och jämlikhet

Policy för tillgänglighet, delaktighet och jämlikhet STENUNGSUNDS KOMMUN Policy för tillgänglighet, delaktighet och jämlikhet Typ av dokument Policy Dokumentägare Administrationen/kansliet Beslutat av Kommunfullmäktige Giltighetstid Ses över varje mandatperiod

Läs mer

Socialstyrelsens författningssamling

Socialstyrelsens författningssamling 1 Socialstyrelsens författningssamling Ansvarig utgivare: Chefsjurist Eleonore Källstrand Nord 2013 05 06 SOSFS 2013:X (S) Utkom från trycket den 2013 Socialstyrelsens allmänna råd om grundläggande kunskaper

Läs mer

SKOLPLAN VUXENUTBILDNINGEN NÄSSJÖ KOMMUN. En samlad vuxenutbildningsorganisation för utbildning, integration och arbetsmarknad

SKOLPLAN VUXENUTBILDNINGEN NÄSSJÖ KOMMUN. En samlad vuxenutbildningsorganisation för utbildning, integration och arbetsmarknad SKOLPLAN VUXENUTBILDNINGEN NÄSSJÖ KOMMUN En samlad vuxenutbildningsorganisation för utbildning, integration och arbetsmarknad 1 SKOLPLAN FÖR VUXENUTBILDNINGEN Skolplanen för vuxenutbildningen i Nässjö

Läs mer

Handikapplan. för Sandvikens kommun

Handikapplan. för Sandvikens kommun Handikapplan för Sandvikens kommun 1 Reviderad version av handikapplan antagen av kommunfullmäktige 1998-04-27 Handikappolitik handlar om allas rätt att vara medborgare, att kunna vara delaktig. Att få

Läs mer

Handikappolitiskt program för Kils kommun 2011-2014

Handikappolitiskt program för Kils kommun 2011-2014 Handikappolitiskt program för Kils kommun 2011-2014 HANDIKAPPOLITISKT PROGRAM FÖR KILS KOMMUN 2011-2014...1 Inledning...4 Berörda författningar...5 Regel 1. Ökad medvetenhet...6 Regel 2. Medicinsk vård

Läs mer

Tillgänglighet, Bemötande, Delaktighet Politiskt program för personer med funktionsnedsättning

Tillgänglighet, Bemötande, Delaktighet Politiskt program för personer med funktionsnedsättning Tillgänglighet, Bemötande, Delaktighet Politiskt program för personer med funktionsnedsättning Beredningen för samhällets omsorger Antaget av kommunfullmäktige 2012-02-23 Alla foton kommer från Shutterstock.com

Läs mer

Medför lagstadgad personlig assistans verklig delaktighet och ett självständigt liv?

Medför lagstadgad personlig assistans verklig delaktighet och ett självständigt liv? Medför lagstadgad personlig assistans verklig delaktighet och ett självständigt liv? 10 september 2015, Hanaholmen The Capital of Scandinavia Riitta-Leena Karlsson Funktionshinderombudman i Stockholms

Läs mer

Chefs- och ledarskapspolicy. Antagen av kommunstyrelsen 30 jan 2009

Chefs- och ledarskapspolicy. Antagen av kommunstyrelsen 30 jan 2009 Chefs- och ledarskapspolicy Antagen av kommunstyrelsen 30 jan 2009 Södertälje kommuns chefspolicy omfattar fyra delar Din mission som chef i en demokrati. Förmågor, egenskaper och attityder. Ditt konkreta

Läs mer

Till dig som är yrkesverksam inom hjälpmedelsområdet

Till dig som är yrkesverksam inom hjälpmedelsområdet Till dig som är yrkesverksam inom hjälpmedelsområdet Alla människors lika värde är grunden för Handikappförbundens verksamhet I denna broschyr har vi sammanställt information som bygger på erfarenheter

Läs mer

Kunskaper hos personal som ger stöd, service eller omsorg enligt SoL och LSS till personer med funktionsnedsättning

Kunskaper hos personal som ger stöd, service eller omsorg enligt SoL och LSS till personer med funktionsnedsättning SOSFS (S) Allmänna råd Kunskaper hos personal som ger stöd, service eller omsorg enligt SoL och LSS till personer med funktionsnedsättning Socialstyrelsens författningssamling I Socialstyrelsens författningssamling

Läs mer

Grundläggande värden - från teori till praktik

Grundläggande värden - från teori till praktik Grundläggande värden - från teori till praktik Riitta-Leena Karlsson Funktionshinderombudman i Stockholms stad riitta-leena.karlsson@stockholm.se 08 508 25 610 The Capital of Scandinavia Innehåll Grundläggande

Läs mer

Tillgänglighet för alla Handikappolitiskt program för Region Skåne

Tillgänglighet för alla Handikappolitiskt program för Region Skåne Tillgänglighet för alla Handikappolitiskt program för Region Skåne beslut i RF 2009-04-28 1 Inledning År 2002 antog regionfullmäktige ett handikappolitiskt program, vilket nu har reviderats. Region Skånes

Läs mer

Policy. Jag bor i Malmö. - policy för ungas inflytande

Policy. Jag bor i Malmö. - policy för ungas inflytande Policy Jag bor i Malmö - policy för ungas inflytande INLEDNING För att Malmö ska ligga i framkant när det gäller utvecklingsfrågor, vara en attraktiv och demokratisk stad så vill Malmö stad använda unga

Läs mer

Funktionshinderpolitiskt program för Torsås kommun

Funktionshinderpolitiskt program för Torsås kommun 1 Funktionshinderpolitiskt program för Torsås kommun Ett kommunalt program baserad på FN:s standardregler för delaktighet och jämlikhet för människor med funktionsnedsättning. Till programmet hör en handlingsplan.

Läs mer

UPPDRAG OCH YRKESROLL BOENDE

UPPDRAG OCH YRKESROLL BOENDE UPPDRAG & YRKESROLL UPPDRAG OCH YRKESROLL BOENDE Läsanvisning och bakgrund Uppdrag och yrkesroll - boende är en beskrivning av vad det innebär att arbeta med stöd och service till personer med funktionsnedsättning

Läs mer

Befintliga strategidokument och utredningar

Befintliga strategidokument och utredningar Bilaga 2 Befintliga strategidokument och utredningar 1.1 EU-nivå 1.1.1 Digital agenda för Europa Syftet är att skapa hållbara ekonomiska och sociala fördelar utifrån en digital inre marknad baserad på

Läs mer

Mer än bara trösklar

Mer än bara trösklar Lättläst Mer än bara trösklar Stockholms läns landstings program för att personer med funktionsnedsättning ska kunna leva som andra www.sll.se 1 2 Mer än bara trösklar Stockholms läns landstings program

Läs mer

Policy: Bostad och stöd i bostaden

Policy: Bostad och stöd i bostaden Riksförbundet FUB, för barn, unga och vuxna med utvecklingsstörning Policy: Bostad och stöd i bostaden Allmänna principer: Enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS, ska den enskilde

Läs mer

Tillsammans gör vi Sverige mer tillgängligt

Tillsammans gör vi Sverige mer tillgängligt Tillsammans gör vi Sverige mer tillgängligt 2 Handisams uppdrag handlar om att få ansvariga på olika nivåer i samhället att inse vinsterna med ett tillgängligt samhälle där alla kan delta jämlikt oavsett

Läs mer

Umeå universitet möter framtiden med gränslös kunskap

Umeå universitet möter framtiden med gränslös kunskap Dnr: UmU 100-394-12 Umeå universitet möter framtiden med gränslös kunskap Umeå universitet 2020 Vision och mål Fastställd av universitetsstyrelsen den 8 juni 2012 Umeå universitet 2020 Vision och mål Umeå

Läs mer

Tänk till, gör rätt! Strategi för tillgänglighetsarbete i Umeå kommun

Tänk till, gör rätt! Strategi för tillgänglighetsarbete i Umeå kommun Tänk till, gör rätt! Strategi för tillgänglighetsarbete i Umeå kommun Innehåll Inledande ord 3 Tillgänglighet är ditt ansvar 4 Syfte med strategin 5 Ord och betydelser 6 Vad säger lagen? 8 Bättre tillgänglighet

Läs mer

1 Vinnvård - forskning om förbättring inom vård och omsorg

1 Vinnvård - forskning om förbättring inom vård och omsorg Utlysning, Vinnvård Fellows 1 Vinnvård - forskning om förbättring inom vård och omsorg Vården och omsorgen står inför stora utmaningar. En åldrande befolkning, ny teknik och ökade förväntningar från patienter

Läs mer

Integrationsprogram för Västerås stad

Integrationsprogram för Västerås stad för Västerås stad Antaget av kommunstyrelsen 2008-10-10 program policy handlingsplan riktlinje program policy uttrycker värdegrunder och förhållningssätt för arbetet med utvecklingen av Västerås som ort

Läs mer

Kommer konventionen innebära att mitt barn har vänner när det växer upp? Citat från mamma till barn med funktionsnedsättning

Kommer konventionen innebära att mitt barn har vänner när det växer upp? Citat från mamma till barn med funktionsnedsättning Kommer konventionen innebära att mitt barn har vänner när det växer upp? Citat från mamma till barn med funktionsnedsättning Det handlar om mänskliga rättigheter Fakta i korthet De nationella målen för

Läs mer

Handikappolitiskt Program

Handikappolitiskt Program Handikappolitiskt Program Perstorps kommun Antaget av kommunfullmäktige 2014-02-26 2013-05-15 Innehållsförteckning Innehållsförteckning 2 Förord 3 Inledning 4 FN:S Standardregler, sammandrag 5 Förutsättningar

Läs mer

Ekuddens förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling

Ekuddens förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Ekuddens förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Ekuddens förskola Ansvarig för planen Förskolechef Niklas Brånn Vår vision Ekuddens

Läs mer

Samtalsunderlag kring sexualitet, känslor och intimitet

Samtalsunderlag kring sexualitet, känslor och intimitet Samtalsunderlag kring sexualitet, känslor och intimitet Ett sätt att främja lika rättigheter, möjligheter och förutsättningar för brukare med olika former av intellektuell funktionsnedsättning Denna trycksak

Läs mer

1. Skolans värdegrund och uppdrag

1. Skolans värdegrund och uppdrag 1. Skolans värdegrund och uppdrag Grundläggande värden Skolväsendet vilar på demokratins grund. Skollagen (2010:800) slår fast att utbildningen inom skolväsendet syftar till att elever ska inhämta och

Läs mer

det salutogena museet www.allaombord.se Konceptansvarig carina.ostenfeldt @gmail.com

det salutogena museet www.allaombord.se Konceptansvarig carina.ostenfeldt @gmail.com det salutogena museet www.allaombord.se Konceptansvarig carina.ostenfeldt @gmail.com Vägen in i arbetet- Vadå tillgänglighet/funkisperspektiv? Vad heter det, Vilka är dem? Vad säger lagen? De olika FN:

Läs mer

Socialförvaltningen CARPE

Socialförvaltningen CARPE CARPE Minnesanteckningar Sida 1 (5) 2014 Inledning Carin hälsade välkommen till dagens träff som har temat forskning och utveckling. Vid dagens Kompetensombudsträff medverkade Kristina Engwall, forskningsledare

Läs mer

Policy för barnkonventionen i Tierps kommun

Policy för barnkonventionen i Tierps kommun Policy Policy för barnkonventionen i Tierps kommun Antagen av kommunfullmäktige 15/2011 att gälla från 1 mars 2011 Tierps kommun 815 80 TIERP i Telefon: 0293-21 80 00 i www.tierp.se Policy för barnkonventionen

Läs mer

Landstinget Västernorrlands utmaningar

Landstinget Västernorrlands utmaningar Fempunktsprogrammet Landstinget Västernorrlands utmaningar Landstinget i Västernorrland har under senare år genomgått en rad förändringar. Det har bland annat gällt förändringar i organisation, i lednings-

Läs mer

1(6) Patricia Staaf BESLUT. 2008-11-27 Dnr Mahr 12-2008/621. Handlingsplan för breddad rekrytering 2008 2010

1(6) Patricia Staaf BESLUT. 2008-11-27 Dnr Mahr 12-2008/621. Handlingsplan för breddad rekrytering 2008 2010 MAH /Centrum för kompetensbreddning 1(6) 2008-11-27 Dnr Mahr 12-2008/621 Handlingsplan för breddad rekrytering 2008 2010 Inledning Malmö högskola hade redan vid starten 1998 ett uttalat uppdrag att locka

Läs mer

Social ekonomi i kommande strukturfondsperiod 2007-2013 Stockholm

Social ekonomi i kommande strukturfondsperiod 2007-2013 Stockholm Social ekonomi i kommande strukturfondsperiod 2007-2013 Stockholm SERUS Ek. För. 19-20 februari 2007 Analys s. 25: Svagheter i stödsystem och finansiering Ytterligare en aspekt som betonades är att kvinnor

Läs mer

Funktionshindrade skall behandlas på samma sätt som andra människor. 2007:4swe lättläst

Funktionshindrade skall behandlas på samma sätt som andra människor. 2007:4swe lättläst 2007:4swe lättläst Funktionshindrade skall behandlas på samma sätt som andra människor Hälsa och trygghet för alla. Social- och hälsovårdsministeriets broschyrer 2007:4swe lättläst Förenta Nationernas

Läs mer

Riktlinje för ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete

Riktlinje för ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete Riktlinje för ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete Socialnämnden Riktlinje för ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete xx Fastställd Socialnämnden 2014-05-07 Reviderad - Produktion Socialförvaltningen

Läs mer

Kommittédirektiv. En nationell strategi för den kommunala musik- och kulturskolan. Dir. 2015:46. Beslut vid regeringssammanträde den 30 april 2015

Kommittédirektiv. En nationell strategi för den kommunala musik- och kulturskolan. Dir. 2015:46. Beslut vid regeringssammanträde den 30 april 2015 Kommittédirektiv En nationell strategi för den kommunala musik- och kulturskolan Dir. 2015:46 Beslut vid regeringssammanträde den 30 april 2015 Sammanfattning En särskild utredare ska ta fram förslag till

Läs mer

Kommittédirektiv. Delegationen för romska frågor. Dir. 2006:101. Beslut vid regeringssammanträde den 14 september 2006

Kommittédirektiv. Delegationen för romska frågor. Dir. 2006:101. Beslut vid regeringssammanträde den 14 september 2006 Kommittédirektiv Delegationen för romska frågor Dir. 2006:101 Beslut vid regeringssammanträde den 14 september 2006 Sammanfattning av uppdraget En delegation för romska frågor inrättas för att, med utgångspunkt

Läs mer

Plan för LSS-verksamheten i Malmö stad

Plan för LSS-verksamheten i Malmö stad PLAN Stadskontoret Plan för LSS-verksamheten i Malmö stad Lättläst Den här planen är skriven på lättläst av Centrum för lättläst. Innehållsförteckning Så ska det vara i Malmö stad... 1 Om LSS och FN-konventionen...

Läs mer

Insatser för äldre och funktionshindrade konkurrensens konsekvenser för kvalitet, kostnader och fördelning

Insatser för äldre och funktionshindrade konkurrensens konsekvenser för kvalitet, kostnader och fördelning Insatser för äldre och funktionshindrade konkurrensens konsekvenser för kvalitet, kostnader och fördelning Marta Szebehely Professor i socialt arbete Stockholms universitet Insatser för äldre och för funktionshindrade

Läs mer

Forskningsplan för tandvården i Region Skåne 2013-2018

Forskningsplan för tandvården i Region Skåne 2013-2018 2012-02-24 Forskningsplan för tandvården i Region Skåne 2013-2018 Forskningsplanen är framtagen i enighet mellan representanter för Region Skåne, Folktandvården Skåne, Privattandläkarna Skåne, Odontologiska

Läs mer

Kompetens hos personal som arbetar med stöd, service och omsorg till personer med funktionsnedsättning enligt SoL och LSS

Kompetens hos personal som arbetar med stöd, service och omsorg till personer med funktionsnedsättning enligt SoL och LSS Kompetens hos personal som arbetar med stöd, service och omsorg till personer med funktionsnedsättning enligt SoL och LSS Carpes nationella konferens 14 mars 2012 Vägledning för arbetsgivare Ulla Essén

Läs mer

Vad får vi för pengarna? Omsorgsnämnd Äldrenämnd

Vad får vi för pengarna? Omsorgsnämnd Äldrenämnd Vad får vi för pengarna? Omsorgsnämnd Äldrenämnd Omsorgsnämnd Förebyggande insatser samt insatser till personer med psykosocial problemtik samt psykisk eller fysisk funktionsnedsättning. Ungefär 7 500

Läs mer

FN:s Olika konventioner. Funktionsnedsättning - funktionshinder

FN:s Olika konventioner. Funktionsnedsättning - funktionshinder Funktionsnedsättning - funktionshinder År 1982 antog FN:s Generalförsamling Världsaktionsprogrammet för handikappade Handikapp definierades som ett förhållande mellan människor med och brister i omgivningen

Läs mer

Rätt till ett bra liv? Personer med funktionsnedsättnings möjligheter att forma sina liv

Rätt till ett bra liv? Personer med funktionsnedsättnings möjligheter att forma sina liv Rätt till ett bra liv? Personer med funktionsnedsättnings möjligheter att forma sina liv Inledning Målsättningarna för den svenska handikappolitiken är ambitiösa. Under många år och inom en rad olika områden

Läs mer

ELEVHÄLSAN I SKOLLAGEN

ELEVHÄLSAN I SKOLLAGEN ELEVHÄLSAN I SKOLLAGEN Nytt i skollagen är att en samlad elevhälsa nu införs med krav på tillgång till skolläkare, skolsköterska, psykolog och kurator samt personal med specialpedagogisk kompetens. Elevhälsan

Läs mer

LIDINGÖIDROTTEN VILL

LIDINGÖIDROTTEN VILL LIDINGÖIDROTTEN VILL Ett basdokument för idrotten på hälsans ö beslutat vid Idrottsrådets föreningsmöte 30 november 2011 Ett basdokument för idrotten på hälsans ö beslutat vid Idrottsrådets föreningsmöte

Läs mer

Landstingsstyrelsens beslut. Protokollsutdrag dokument till Landstingsdirektören Akten

Landstingsstyrelsens beslut. Protokollsutdrag dokument till Landstingsdirektören Akten Landstingsstyrelsen PROTOKOLL DATUM DIARIENR 2009-11-10 LS-LED09-687 156 Funktionsnedsättning Policy inom Landstinget Sörmland 2010-2014. LF Landstingsstyrelsens beslut 1. Landstingsstyrelsen återremitterar

Läs mer

Verksamhetsledare Bodil Nilsson, verksamhetssekreterare Susanne Kvant, projektledare Matilda Andersson, Maren Buchmüller Ordförande Christina Arvesen

Verksamhetsledare Bodil Nilsson, verksamhetssekreterare Susanne Kvant, projektledare Matilda Andersson, Maren Buchmüller Ordförande Christina Arvesen Verksamhetsledare Bodil Nilsson, verksamhetssekreterare Susanne Kvant, projektledare Matilda Andersson, Maren Buchmüller Ordförande Christina Arvesen www.winnetskane.se Fjelievägen 5, Lund Vi är ca 150

Läs mer

Alla barn har egna rättigheter

Alla barn har egna rättigheter Alla barn har egna rättigheter Barnkonventionen i Partille kommun Innehåll Barnkonventionens fyra grundstenar 3 Vad är Barnkonventionen? 4 Barnkonventionens artiklar 4 Vem ansvarar för arbetet? 5 Barnkonventionen

Läs mer

Socialpolitik Fakta i korthet

Socialpolitik Fakta i korthet Jag har haft personlig assistent i nästan 17 år. Under de 17 åren har mina två barn kunnat växa upp hemma med sin mamma, inte hälsat på mig på ett boende, som säkert hade varit fallet utan LSS-insatser.

Läs mer

Brottsofferjourens policy för tillgänglighet ur ett funktionshinderperspektiv

Brottsofferjourens policy för tillgänglighet ur ett funktionshinderperspektiv Brottsofferjourens policy för tillgänglighet ur ett funktionshinderperspektiv Fastställd av Brottsofferjouren Sverige den 2 september 2014 Innehållsförteckning Alla människor har lika värde och lika rättigheter...

Läs mer

Mål för nyanländas introduktion. Reviderad april 2006

Mål för nyanländas introduktion. Reviderad april 2006 Mål för nyanländas introduktion Reviderad april 2006 Introduktion för nyanlända utgörs av samhällets insatser under deras första tid i Sverige. Här beskrivs de nationella målen och delmålen för introduktionen.

Läs mer

EN KOMMUN FÖR ALLA. Policy för att undanröja hinder för personer med funktionsnedsättning

EN KOMMUN FÖR ALLA. Policy för att undanröja hinder för personer med funktionsnedsättning w EN KOMMUN FÖR ALLA Policy för att undanröja hinder för personer med funktionsnedsättning Framtagen i samråd med Rådet för funktionshinderfrågor och handikappföreningar i Skövde kommun. Beslutad av kommunfullmäktige

Läs mer

Strategi för Kulturrådets arbete med

Strategi för Kulturrådets arbete med Strategi för Kulturrådets arbete med kultur och hälsa 2010 2012 Statens kulturråd 2010 Kulturrådet, Box 27215, 102 53 Stockholm Besök: Borgvägen 1 5 Tel: 08 519 264 00 Fax: 08 519 264 99 E-post: kulturradet@kulturradet.se

Läs mer

KVALITETSKRITERIER FÖR PERSONLIG ASSISTANS SOM UTFÖRS AV ÖSTRA GÖINGE KOMMUN

KVALITETSKRITERIER FÖR PERSONLIG ASSISTANS SOM UTFÖRS AV ÖSTRA GÖINGE KOMMUN Produktion KVALITETSKRITERIER FÖR PERSONLIG ASSISTANS SOM UTFÖRS AV ÖSTRA GÖINGE KOMMUN Kriterierna gäller från 2009-10-01 Storgatan 4 280 60 Broby Växel: 044-775 60 00 Fax: 044-775 62 90 Plusgiro: 8 46

Läs mer

Bilaga 30. Antagen 2013-12-10. Tillgänglighetsplan

Bilaga 30. Antagen 2013-12-10. Tillgänglighetsplan Antagen 2013-12-10 Tillgänglighetsplan Murberget Länsmuseet Västernorrland 2014-2016 INLEDNING Murberget Länsmuseet Västernorrlands tillgänglighetsplan tar sin utgångspunkt i kulturrådets delmål i funktionshinderspolitiken,

Läs mer

UPPDRAG OCH YRKESROLL DAGLIG VERKSAMHET

UPPDRAG OCH YRKESROLL DAGLIG VERKSAMHET UPPDRAG & YRKESROLL UPPDRAG OCH YRKESROLL DAGLIG VERKSAMHET Läsanvisning och bakgrund Uppdrag och yrkesroll - daglig verksamhet är en beskrivning av vad det innebär att arbeta med stöd och service till

Läs mer

en hållbar framtid Det här vill vi i Centerpartiet med vår politik. Vårt idéprogram i korthet och på lättläst svenska.

en hållbar framtid Det här vill vi i Centerpartiet med vår politik. Vårt idéprogram i korthet och på lättläst svenska. en hållbar framtid Det här vill vi i Centerpartiet med vår politik. Vårt idéprogram i korthet och på lättläst svenska. Centerpartiets idéprogram Det här idéprogrammet handlar om vad Centerpartiet tycker

Läs mer

VÄRLDEN I LUND. om internationalisering och mänskliga rättigheter. Integrationspolitiskt program för Lunds kommun

VÄRLDEN I LUND. om internationalisering och mänskliga rättigheter. Integrationspolitiskt program för Lunds kommun VÄRLDEN I LUND om internationalisering och mänskliga rättigheter Integrationspolitiskt program för Lunds kommun 1. Inledning och syfte Idéernas Lund har sin öppenhet mot omvärlden att tacka för framgång

Läs mer

Bilaga 1: Uppföljning av de strategiska forskningsområdena 2010

Bilaga 1: Uppföljning av de strategiska forskningsområdena 2010 Bilaga 1: Uppföljning av de strategiska forskningsområdena 2010 Sammanfattande slutsatser Vetenskapsrådet, FAS, Formas, VINNOVA och Energimyndigheten har gemensamt, på uppdrag av regeringen, genom en enkät

Läs mer

Bilaga 2 Utdrag av information från relevanta forskningsråd

Bilaga 2 Utdrag av information från relevanta forskningsråd 1(8) Bilaga 2 Utdrag av information från relevanta forskningsråd Inledning Ansvaret för forskning inom geodataområdet är otydligt definierat. Lantmäteriet ska enligt sin instruktion bedriva utvecklingsverksamhet

Läs mer

Stockholm en stad för alla. Program för delaktighet för personer med funktionsnedsättning 2011 2016

Stockholm en stad för alla. Program för delaktighet för personer med funktionsnedsättning 2011 2016 Stockholm en stad för alla Program för delaktighet för personer med funktionsnedsättning 2011 2016 Beslut i kommunfullmäktige den 13 juni 2011 Förord Stockholms stad har en vision om ett Stockholm i världsklass

Läs mer

Folkhälsa Fakta i korthet

Folkhälsa Fakta i korthet Jag är sjukpensionär men har ibland mycket tid över och inget att göra. Jag har inga vänner och bekanta som är daglediga. Jag hamnar utanför gemenskapen och tappar det sociala nätverket. Citat ur Rivkraft

Läs mer

Funktionshinderrörelsens valplattform

Funktionshinderrörelsens valplattform Funktionshinderrörelsens valplattform Inledning Funktionshinderrörelsen i Sundsvalls kommun vill med denna valplattform peka på ett antal frågor som vi anser är viktiga för våra medlemmars välbefinnande.

Läs mer

Arbetsmarknad Fakta i korthet

Arbetsmarknad Fakta i korthet Jag har fullt stöd från min arbetsgivare. Arbetet är kreativt och utmanande. Min arbetssituation är helt skräddarsydd efter mina behov för att jag ska kunna prestera maximalt trots en lång rad handikapp.

Läs mer

Välkommen till Uppdragsutbildningsenheten vid Ersta Sköndal högskola!

Välkommen till Uppdragsutbildningsenheten vid Ersta Sköndal högskola! UPPDRAGSUTBILDNING Välkommen till Uppdragsutbildningsenheten vid Ersta Sköndal högskola! Uppdragsutbildning är för Ersta Sköndal högskola ett viktigt instrument och resurs i samverkan med det omgivande

Läs mer

HANDIKAPPLAN KIRUNA KOMMUN HANDIKAPPLAN FÖR KIRUNA KOMMUN 2007

HANDIKAPPLAN KIRUNA KOMMUN HANDIKAPPLAN FÖR KIRUNA KOMMUN 2007 HANDIKAPPLAN KIRUNA KOMMUN HANDIKAPPLAN FÖR KIRUNA KOMMUN 2007 Ett handlingsprogram baserat på FN:s standardregler för delaktighet och jämlikhet för människor med funktionshinder Antagen av kommunfullmäktige

Läs mer

2. FUB anser att det bör vara separata allmänna råd för verksamhet enligt LSS respektive Socialtjänstlagen.

2. FUB anser att det bör vara separata allmänna råd för verksamhet enligt LSS respektive Socialtjänstlagen. 1(7) Socialstyrelsen YTTRANDE Dnr 6.1-36504-2011 2013-08-15 Riksförbundet FUB Socialstyrelsens allmänna råd om grundläggande kunskaper hos personal som ger stöd, service eller omsorg enligt SoL och LSS

Läs mer

Ditt liv, Dina val, Dina rättigheter Spira Assistans skapar Möjligheter

Ditt liv, Dina val, Dina rättigheter Spira Assistans skapar Möjligheter Ditt liv, Dina val, Dina rättigheter Spira Assistans skapar Möjligheter Spira Assistans AB Org.nr 556815 4305 info@spiraassistans.se 040-15 66 85 2 Innehåll Presentation 5 Dina kontaktpersoner 10 Arbetsmiljö

Läs mer

Ger dig personlig assistans

Ger dig personlig assistans Ger dig personlig assistans Livskraft, Utveckling, Närhet och Aktivitet är våra ledord Alla som har rätt till assistans bör jämföra olika anordnare och därefter bestämma vem som skall få förtroendet att

Läs mer

Doktorandprogram. Tjänsteinnovation i kollektivtrafik

Doktorandprogram. Tjänsteinnovation i kollektivtrafik Doktorandprogram Tjänsteinnovation i kollektivtrafik Som Excellence Center har vi ett särskilt ansvar att föra praktik och akademi närmare varandra och som ett led i att hitta nya former för kunskapsutveckling

Läs mer

Tillgänglighetspolicy för VC-organisationen-Biathlon Events AB

Tillgänglighetspolicy för VC-organisationen-Biathlon Events AB Tillgänglighetspolicy för VC-organisationen-Biathlon Events AB Syfte: Arbetet med tillgänglighet har sin utgångspunkt i den humanistiska människosynen, vilket innebär att alla människor är lika mycket

Läs mer

Tillgänglighetsprogram

Tillgänglighetsprogram Tillgänglighetsprogram Krokoms kommuns styrdokument STRATEGI avgörande vägval för att nå målen PROGRAM verksamheter och metoder i riktning mot målen PLAN aktiviteter, tidsram och ansvar POLICY Krokoms

Läs mer

För ett jämställt Dalarna

För ett jämställt Dalarna För ett jämställt Dalarna Regional avsiktsförklaring 2014 2016 Vi vill arbeta för...... Att förändra attityder Ett viktigt steg mot ett jämställt Dalarna är att arbeta med att förändra attityder i länet,

Läs mer

Lättläst OMVÅRDNAD GÄVLE. Värdighetsgarantin. vårt kvalitetslöfte till dig som kund

Lättläst OMVÅRDNAD GÄVLE. Värdighetsgarantin. vårt kvalitetslöfte till dig som kund OMVÅRDNAD GÄVLE Lättläst Värdighetsgarantin vårt kvalitetslöfte till dig som kund Värdighetsgaranti Omvårdnadsnämnden i Gävle kommun beslutade om värdighetsgarantin den 19 december år 2012. Värdighetsgarantin

Läs mer

Rekryteringsplan för fakulteten för konst och humaniora 2015 2020

Rekryteringsplan för fakulteten för konst och humaniora 2015 2020 Dnr: 2013/281-2.2.4 Rekryteringsplan för fakulteten för 2015 2020 Beslutat av Fakultetsstyrelsen för Gäller från 2015-01-0 Inledning För att kunna locka attraktiv kompetens har fakultetsstyrelsen för beslutat

Läs mer

FAS 05. En uppföljning av implementeringen av avtalet i sex kommuner, ett landsting och en region. Carina Åberg Malin Ljungzell. Utdrag från rapporten

FAS 05. En uppföljning av implementeringen av avtalet i sex kommuner, ett landsting och en region. Carina Åberg Malin Ljungzell. Utdrag från rapporten Utdrag från rapporten FAS 05 En uppföljning av implementeringen av avtalet i sex kommuner, ett landsting och en region Januari 2009 Carina Åberg Malin Ljungzell APeL Forskning och Utveckling Bakgrund FAS

Läs mer

Sahlgrenska Universitets sjukhuset. chefspolicy

Sahlgrenska Universitets sjukhuset. chefspolicy Sahlgrenska Universitets sjukhuset chefspolicy Reviderad 2002 Denna chefspolicy är ett av flera policydokument som finns som ett stöd för att leda arbetet inom Sahlgrenska Universitetssjukhuset. Den anger

Läs mer

Inledningsanförande av Bengt Westerberg på konferensen Hälsa för personer med utvecklingsstörning som åldras 2014-11-19

Inledningsanförande av Bengt Westerberg på konferensen Hälsa för personer med utvecklingsstörning som åldras 2014-11-19 Inledningsanförande av Bengt Westerberg på konferensen Hälsa för personer med utvecklingsstörning som åldras 2014-11-19 För några decennier sedan var det få barn med svår utvecklingsstörning som nådde

Läs mer

Lika Unikas synpunkter på Barnrättskommitténs frågor till den svenska regeringen (List of issues in relation to the fifth periodic report of Sweden)

Lika Unikas synpunkter på Barnrättskommitténs frågor till den svenska regeringen (List of issues in relation to the fifth periodic report of Sweden) Stockholm 2014-11-01 Till Committee on the Rights of the Child Lika Unikas synpunkter på Barnrättskommitténs frågor till den svenska regeringen (List of issues in relation to the fifth periodic report

Läs mer

Tack för det brev, från Handikappförbunden, som genom dig förmedlats till mig. Vi hade senast brevkontakt i juli i år.

Tack för det brev, från Handikappförbunden, som genom dig förmedlats till mig. Vi hade senast brevkontakt i juli i år. Bästa Ingrid, Tack för det brev, från Handikappförbunden, som genom dig förmedlats till mig. Vi hade senast brevkontakt i juli i år. I mitt senaste brev redogjorde jag för min grundläggande syn, att funktionsnedsatta

Läs mer

Från ord till handling

Från ord till handling Innehållet under denna timme Från ord till handling vad är brukarinflytande och hur kan man göra? Vad är inflytande och delaktighet Argument för Lite modeller Vad bidrar och hindrar Brukarinflytande Medborgarnas

Läs mer

Stiftelsen Stockholms läns Äldrecentrum. Samlad kunskap kring den äldre människan

Stiftelsen Stockholms läns Äldrecentrum. Samlad kunskap kring den äldre människan Stiftelsen Stockholms läns Äldrecentrum Samlad kunskap kring den äldre människan Äldreforskningens Hus Vård och omsorg Folkhälsa ÄC Stockholms stad Stockholms läns landsting SDC Äldrecentrum Silviahemmet

Läs mer

Kraftfull idrottspolitisk offensiv - Motion till RF-stämman 2015

Kraftfull idrottspolitisk offensiv - Motion till RF-stämman 2015 Riksidrottsförbundet Idrottens Hus 114 73 STOCKHOLM Kraftfull idrottspolitisk offensiv - Motion till RF-stämman 2015 Idrottsrörelsen detta stolta slagskepp i moder Sveas i övrigt sjunkande folkrörelseflotta

Läs mer