Redovisning. Redovisning av regeringsuppdrag om strategiska kunskapsbehov

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Redovisning. Redovisning av regeringsuppdrag om strategiska kunskapsbehov"

Transkript

1 Redovisning 1 (9) Datum: Diarienr: 2015/0078 Redovisning av regeringsuppdrag om strategiska kunskapsbehov Inledning I regleringsbrevet för 2015 fick Myndigheten för delaktighet i uppdrag att senast den 30 april redovisa vilka kunskapsbehov och kunskapsluckor som myndigheten bedömer är av störst strategisk betydelse utifrån myndighetens uppgifter och uppdrag. Givet den begränsade tiden för genomförandet övervägde myndigheten inledningsvis olika inriktningsmöjligheter. Mot bakgrund av det förestående arbetet med 2016 års forskningsproposition valdes en tydlig inriktning mot behoven av forskning. Myndigheten för delaktighet samt andra myndigheter och instanser kan bidra med viktig kunskap. Men grunden för seriös kunskapsbildning är forskning och forskningsbaserade metoder och tillvägagångssätt. I arbetet med uppdraget har Myndigheten för delaktighet använt erfarenheter och iakttagelser från ett pågående arbete med att lägga grunden för myndighetens framtida strategi på forskningssidan. I det arbetet har myndigheten haft kontakter med många av de forskargrupper som är verksamma vid universitet och högskolor. Det har gett viktiga grundinformationer om läget och förutsättningarna för funktionshindersforskning med olika inriktning. En del i arbetet med uppdraget var att myndigheten arrangerade en hearing i mars 2015 där forskargrupper och även företrädare för funktionshinderrörelsen var företrädda. Syftet var att sammanföra och utveckla tankarna kring behoven av kunskap och forskning. Inför hearingen inkom de medverkande samt ytterligare en forskargrupp med underlag med sina bedömningar av behov av kunskap och forskningsinsatser inom funktionshindersområdet. Det insamlade materialet och diskussionerna med de medverkande har utgjort ett centralt underlag i arbetet med denna redovisning. Därutöver har myndigheten använt sig av erfarenheter och resultat från den egna verksamheten. Det gäller såväl myndighetens arbete med att följa och analysera situationen för personer med funktionsnedsättning och samhällsaktörernas insatser på

2 2 (9) området, som arbetet med att bidra till kunskapsutvecklingen och stödja aktörerna i deras arbete med att genomföra funktionshinderspolitiken. I uppdraget ingick att beakta ett köns och jämställdhetsperspektiv, samt där det är relevant även förutsättningarna för jämlik vård. Frågan om jämlik vård eller jämlik hälsa berörs inte särskilt beroende på att redovisningen inte närmare går in på forskningsbehoven gentemot specifika samhällssektorer. I kontakterna med forskarsamhället inklusive hearingen uppmärksammades behoven av att införliva köns- och jämställdhetsperspektiv i forskningen. Myndighetens egna uppföljningsoch analysverksamhet har återkommande lyft fram synbart osakliga skillnader med avseende på kön i levnadsvillkoren bland personer med funktionsnedsättning. I några delar lyfts sådana jämlikhetsperspektiv fram i denna redovisning. Myndigheten arbetar för närvarande med ett omfattande uppdrag där det görs en fördjupad analys av skillnader mellan flickor och pojkar, kvinnor och män med funktionsnedsättning. Skillnader som gäller delaktighet i samhällslivet, jämlikhet i levandsvillkor och tillgång till olika stödinsatser. Uppdraget ska redovisas till regeringen senast i februari 2016, vilket innebär att myndigheten återkommer med en mer ingående analys av jämställdhetsperspektivet.

3 3 (9) Forskning inom det funktionshinderspolitiska området delaktighetsforskning Arbetet för delaktighet skapar stora forskningsbehov Det råder stor enighet om att Sverige ska vara ett socialt inkluderande och hållbart samhälle som gör stora ansträngningar för att skapa möjligheter till full delaktighet och jämlikhet. Alla ska kunna gå in i sin roll som aktiv samhällsmedborgare med samma rättigheter och skyldigheter. En stor del av befolkningen har någon form av funktionsnedsättning, andra har aktivitetsbegränsningar eller upplever inskränkningar när de upplever delaktighet till följd av exempelvis dålig skolgång. I individens möte med olika system, produkter, tjänster, transporter och så vidare uppstår funktionshinder. Dessa kan förebyggas eller undanröjas. Det här gör det nödvändigt med ett intensivt arbete för att motverka alla former av hinder för individens delaktighet. Det innebär att det krävs förbättringsåtgärder i mängder av system, miljöer och verksamheter på olika nivåer i samhället. Det behövs också nya tankesätt och metoder för att det som utvecklas ska möjliggöra allas delaktighet redan från början. Som allt annat komplext utvecklingsarbete måste insatserna bygga på gedigen kunskap inom många områden, vilket medför stora behov av forskning och forskningsbaserad utveckling och utbildning. Sverige har ratificerat FN-konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning. Konventionens syfte är att främja, skydda och säkerställa det fulla och lika åtnjutandet av alla mänskliga rättigheter och grundläggande friheter för alla personer med funktionsnedsättning och att främja respekten för deras inneboende värde. Konventionens intentioner utgör fundamentet till den nationella funktionshinderspolitiken med uppdrag och krav på myndigheter, samt tillägget i diskrimineringslagstiftningen. Konventionen innebär också att länderna förbinder sig att bedriva eller främja forskning på området, bland annat för att göra det möjligt att utforma och använda riktlinjer för förändring, universellt utformade tjänster, produkter och miljöer samt hjälpmedel och ny teknik som informations- och kommunikationsteknik. Det samlade frågeområdet runt funktionshinder och delaktighet är stort och mångfacetterat. Det är också uppenbart att forskningen vid universitet och högskolor å ena sidan spänner över vitt skilda delar av hela frågeområdet och å andra sidan inte täcker in alla angelägna delområden. Bland de idag verksamma forskarna finns det en uttalad tilltro till möjligheten att bedriva framgångsrik forskning på fler områden än idag. Men hittills har det i för hög grad saknats fungerande incitament och stöd för att ta sådana steg inom detta angelägna men splittrade forskningsområde.

4 4 (9) I ett läge med stora forskningsbehov och motiverade forskare men sammantaget för liten och inte tillräckligt sammanhållen forskning, behövs det insatser för att stärka forskningen. Det gör det motiverat att etablera och stödja det samlade och mångvetenskapliga forskningsområdet delaktighetsforskning. Forskning om levnadsvillkor för personer med funktionsnedsättning Det finns kända risker för att individens möte med system och miljöer i samhället innebär att personer med funktionsnedsättning hindras att fullt ut vara delaktiga att levnadsvillkoren blir sämre trots att det varken ska eller behöver vara så. Det handlar om möjligheterna till utbildning, arbete, vård, transporter, kultur, informationshantering, politiskt inflytande och så vidare. Vart och ett av sådana samhällsområden är komplexa och i vart och ett av dem uppstår risker för sämre levnadsvillkor. Uppföljningar visar att det finns snedfördelningar till nackdel för personer med funktionsnedsättning inom så gott som alla områden som hittills undersökts, vare sig det gäller arbetsmarknad eller utbildning, kultur eller idrott med mera. I flera delar visar det sig också förekomma skillnader med avseende på kön, vilket aktualiserar behoven av att särskilt beakta jämställdhetsperspektivet. En viktig utgångspunkt för att motverka hinder för delaktighet är att det finns god kunskap om levnadsvillkoren på så många områden som möjligt. Inte minst genom myndigheters uppföljningsarbete finns det relativt riklig kunskap om grundläggande olikheter i levnadsvillkor. Med en satsning på delaktighetsforskning skulle fler viktiga områden kunna täckas in. Gymnasiesärskolan, rättskedjan och det politiska inflytandet är exempel på områden där kunskapen om levnadsvillkor för personer med funktionsnedsättning är outvecklad. Ökad forskning på sådana områden skulle också kunna bidra med angelägen utveckling av forskningsbaserade metoder. Metoder som är viktiga för forskningen men också för myndigheters möjligheter att följa upp och analysera situationen. Framför allt saknas det kunskap och behövs betydligt mer forskning om vad som ligger till grund till att många personer med funktionsnedsättning har sämre levnadsvillkor än andra. Det behövs alltså betydligt mer ingående kunskap om hur hindren ser ut, hur de upplevs och hur de uppstår. I det sammanhanget finns det stora möjligheter att med vetenskapliga metoder undersöka upplevelser och erfarenheter hos personer med funktionsnedsättning, som i sig är viktiga utgångspunker för förståelsen av hindren i samhället och möjligheterna att undanröja dem. Av beskrivningen framgår att det finns kunskapsbehov när det gäller levnadsvillkor inom ytterligare områden och att behoven är särskilt stora när det gäller varför levnadsvillkoren är ojämlikt fördelade och till nackdel för personer med funktionsnedsättning. Dagens forskning täcker få delar av det samlade området och

5 5 (9) den samlade kunskap som finns alltså inklusive kunskap om ojämlika levnadsvillkor som tas fram av myndigheter och organisationer kommer bara delvis från forskning. Således framstår kunskapsluckorna som stora och likaså bristen på forskningsbaserad kunskap. Forskning om insatserna mot hinder och för ökad delaktighet Det vidtas åtgärder och framför allt behöver vidtas ytterligare förbättringsåtgärder för att undanröja hinder för delaktighet i samhället, oavsett funktionsnedsättning. Det gäller system, miljöer, infrastrukturer, tjänster, produkter, metoder och arbetssätt från internationell och central nationell nivå ned till vardagsnära praktiker. Det finns styrsystem som FN-konventionen, på internationell nivå och på EU-nivå överenskomna standarder och nationell stiftning och tillämpning av lag, men också enskilda instansers och aktörers frivilliga åttaganden. Det är verksamheter som bedrivs av såväl offentliga och kommersiella som ideella aktörer. Dessutom har alla myndigheter ett ansvar för att bidra genom att genomföra åtgärder inom ramen för funktionshinderspolitiken. Själva metoderna för att åstadkomma förändring är av väldigt olika slag. Det kan handla om allt från genomtänkt utformning av system, produkter, tjänster och byggda miljöer för att säkerställa tillgänglighet för alla, till förändrade riktlinjer för rekrytering för att undanröja hinder för anställning av personer med fysiska eller kognitiva funktionsnedsättningar. Det kan också handla om förändrat arbetssätt och teknikstöd i äldreomsorgen för att undanröja hinder för delaktighet bland brukare med nedsatt beslutsförmåga. Likaväl som det är en betydande andel av befolkningen som funktionshindras, är det således många personer i samhället som behöver ha kunskap och aktivt bidra till att hindren för delaktighet arbetas bort. För att arbetet ska kunna drivas framåt och leda till mätbara och tydliga förbättringar är det nödvändigt med ingående kunskap om såväl enskilda åtgärdstekniker som samlade åtgärdfält. Här finns det många uppgifter för en förstärkt forskning. För att kunna utvecklas vidare behöver åtgärdssidan följas och analyseras från makro- till mikronivå, och längs olika samhällsarenor och konkreta kontexter. Till de stora stödreformer som behöver studeras hör arbetsmarknadspolitiska stödformer, assistansersättningen och tillämpningen av lagen om stöd och service för vissa funktionshindrade (LSS). En del av de enskilda områdena och metoderna för åtgärder är högt specialiserade och kräver därmed en kärna högt specialiserad forskning. Framför allt finns det viktiga samspel mellan faktorer som av tradition studeras med olika vetenskapliga metoder inom olika forskningsdiscipliner. Detta skapar påtagliga behov av mångvetenskapliga ansatser och samarbeten.

6 6 (9) Vid sidan om forskningsresultatens betydelse för att få kunskap om åtgärder och dess verkan och betydelse, behöver de forskningsbaserade kunskaperna vävas in i utbildningar i stora delar av den högre utbildningen. Om kunskaper om åtgärder för att ge stöd till personer med funktionsnedsättning tidigare mest ansetts ha varit relevant i utbildning av några särskilda yrkeskårer, kräver dagens breda ansatser och höga ambitioner att kunskap om att förebygga och undanröja hinder för delaktighet införlivas i nära nog alla typer av utbildningar som akademien står för. Men det förutsätter att det finns forskning som genererar kunskap. Som beskrivits är kunskapsbehoven omfattande när det gäller åtgärder för att undanröja hinder för delaktighet. Relativt hela åtgärdspanoramat bedrivs det endast på några få delområden forskning vid universitet och högskolor. Tyngdpunkten ligger fortfarande på individer med funktionsnedsättning. Myndigheter och organisationer kompletterar med kunskapsinsatser i form beskrivningar och uppföljningar, men når sällan det djup eller den bredd som skulle behövas. Det råder inte något tvivel om att kunskapsluckorna är stora. Forskning inom området kognitiv tillgänglighet Det finns fortsatt stora behov av forskning som ger kunskap för att kunna undanröja hinder som uppstår till följd av personers olika möjligheter att röra sig, se och höra. Även om kunskapsbehoven inom dessa områden är och kommer att fortsätta vara stora, är kunskapsluckorna mindre än inom andra delområden. I Sverige beräknas att det finns upp till personer i arbetsför ålder med någon form av kognitiv funktionsnedsättning. I dagens samhälle är det förknippat med många svårigheter och hinder som ofta framträder redan i tidig ålder. Det ställs stora krav på individen och i skolan bygger pedagogiken på att elever självständigt ska planera sitt arbeta samt söka och bearbeta information. Sådana arbetssätt är många gånger utmanande för barn med kognitiv funktionsnedsättning. Det finns också kognitiva funktionsnedsättningar som debuterar senare livet och där hindren är av annat slag. Sammantaget innebär detta stora utmaningar i anstängningarna för ett inkluderande samhälle med ökande delaktighet. Forskningen inom området bedrivs på många universitet och högskolor och den behöver upprätthållas och utvecklas också för att behålla framstående forskare. Idag sker merparten av forskningen inom de medicinska fakulteterna. Här behövs det en breddning som involverar samhällsvetenskap och humaniora, teknik och designvetenskaper, samt mer av mångvetenskaplig forskning om samspelet mellan människa, teknik, verksamhet och rum.

7 7 (9) Kunskapsbehoven på området kognitiv funktionsnedsättning är som beskrivits stora. På det här området bedrivs det relativt omfattande forskning vid universitet och högskolor. Kunskapsbidragen från myndigheter och organisationer framstår däremot som begränsade. Trots den forskning som bedrivs är kunskapsluckorna fortfarande påtagliga och särskilt framträdande ifråga om kunskaper som kräver mångvetenskapliga ansatser. Forskning om universellt utformad teknik och välfärdsteknologi Den tekniska utvecklingen och digitaliseringen av samhället går snabbt framåt. Ur ett delaktighetsperspektiv gäller det att ta till vara teknikens möjligheter och att det som utvecklas kan användas av alla. Det handlar inte minst om utveckling av IT-baserade informations- och kommunikationsmedel, hjälpmedel, trygghetslarm och så vidare. I flera delar handlar det om hur tekniken kan bli universellt utformad. Exemplen blir fler där sådant som från början utvecklats för personer med funktionsnedsättning visar sig ha andra användningsområden som fler kan ha nytta av. Det kan handla om multimediala format som textning, ljudbeskrivningar eller att sökbarheten på internet ökar. Rätt utnyttjad kan kunskapen om och användningen av både universell utformad teknik och välfärdsteknologi skapa bättre förutsättningar för ökad självständighet, aktivitet, trygghet och delaktighet för personer med funktionsnedsättning såväl inom hälso- och sjukvård och socialtjänst som generellt i samhället. Sverige är ett IT-land och är i framkant när det gäller att utnyttja digitaliseringens möjligheter, såväl i generella termer som specifikt för personer med funktionsnedsättning. Det är väl känt att personer i olika utsträckning tar till sig och använder de nya möjligheterna, vilket också gäller personer med funktionsnedsättning samt professionella och andra personer i deras närhet. Det behovs dock mer kunskap om hur det skiljer sig åt mellan flickor och pojkar, kvinnor och män. För att närma sig den fulla potentialen behövs det över huvud taget mer kunskap och därmed betydligt mer forskning om universell teknik och välfärdsteknologi än hittills. I sammanhanget behövs det forskning på området digital tillgänglighet till samhällstjänster, som kan leda till innovativa och universellt utformade lösningar när det gäller nya metoder, produkter och tjänster. Det inbegriper förstås men begränsar sig inte till tekniskt inriktade kunskapsinsatser, utan här aktualiseras hela spektret teknik och människa med dess många tänkbara vetenskapliga infallsvinklar inklusive kombinationer av ansatser. Som anförts finns det påtagliga kunskapsbehov inom området universellt utformad teknik och välfärdsteknologi. Forskningen på området är idag inte så omfattande. Det innebär att kunskapsluckorna får bedömas som betydande.

8 8 (9) Forskning med brukar- och deltagarmedverkan Det ligger i sakens natur att arbete för ökad delaktighet i sig behöver involvera personerna som arbetet är till för. Det finns också vinster att göra genom att involvera personer med funktionsnedsättning i den forskning som gäller levnadsvillkor, hinder man möter och de åtgärder som är till för att undanröja hindren. Idag finns det goda erfarenheter av så kallad brukarmedverkan och deltagarmedverkan i forskningen. Det förra syftar på när berörda personer medverkar i det operativa forskningsarbetet, exempelvis genom att samla in data. Det senare syftar på när berörda personer har inflytande genom att exempelvis bidra till hur forskningsfrågor formuleras. Brukar- och deltagarmedverkan kan bidra till att stärka forskningsuppläggen, utveckla tolkningen av resultaten och bidra till ökad legitimitet, vilket kan öka resultatens genomslagskraft och förkorta tiden fram till implementering av förbättringar. Finansiering och former Det är angeläget med en satsning på delaktighetsforskning. Förstärkt finansiering som ger förstärkta forskningsinsatser är en omistlig del i det fortsatta arbetet för ett socialt inkluderande och hållbart samhälle med full delaktighet för alla, oavsett funktionsnedsättning. Kunskapsbehoven är omfattande och det är nödvändigt med intensifierad och breddad forskning för att minska kunskapsluckorna. I Sverige bedrivs det idag framgångsrik delaktighetsforskning inom flera områden. I dessa delar behövs långsiktig finansiering, för att behålla kärnkompetenser, slå vakt om positionen i ett internationellt perspektiv och för fortsatt utveckling inom landet. Det är uppenbart att delaktighetsforskningen behöver täcka in betydligt fler områden än idag, vilket gör att forskningen står inför såväl metodutveckling som kunskapsuppbyggnad. Det innebär att det behövs incitament för och möjligheter till forskningsinitiativ inom helt nya områden, vilket förutsätter tillskott av finansiering på kort och lång sikt. Flera av de identifierade forskningsbehoven kräver ansatser och samarbeten över och mellan olika vetenskapliga discipliner. Det handlar om mångvetenskaplig forskning som är en utmaning i relation till dagens system för forskningsfinansiering, vilket satsningen behöver ha en lösning på. Genomgående gäller att det är av största vikt att den forskning som kommer till stånd håller hög kvalitet. Därför bör medel lysas ut i en öppen ansökningsprocess där

9 forskare och forskargrupper konkurrerar om vilka som förmår leverera den högsta vetenskapliga kvaliteten. 9 (9)

En strategi för genomförande av funktionshinderspolitiken

En strategi för genomförande av funktionshinderspolitiken En strategi för genomförande av funktionshinderspolitiken 2011 2016 Produktion: Socialdepartementet Form: Blomquist Annonsbyrå Tryck: Edita Västra Aros, Västerås, 2011 Foto: Ester Sorri Artikelnummer:

Läs mer

HUR NÅR MAN EN ÖKAD PROFESSIONELL NYTTA FRÅN FORSKNINGEN OCH ANDRA KUNSKAPSBASERADE ORGANISATIONER?

HUR NÅR MAN EN ÖKAD PROFESSIONELL NYTTA FRÅN FORSKNINGEN OCH ANDRA KUNSKAPSBASERADE ORGANISATIONER? HUR NÅR MAN EN ÖKAD PROFESSIONELL NYTTA FRÅN FORSKNINGEN OCH ANDRA KUNSKAPSBASERADE ORGANISATIONER? Ett studie inom IVAs projekt Agenda för forskning KUNGL. INGENJÖRSVETENSKAPSAKADEMIEN (IVA) är en fristående

Läs mer

Socialstyrelsens delmål i den funktionshinderspolitiska strategin. Delrapport 3

Socialstyrelsens delmål i den funktionshinderspolitiska strategin. Delrapport 3 Socialstyrelsens delmål i den funktionshinderspolitiska strategin Delrapport 3 Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger källan, exempelvis i utbildningsmaterial till självkostnadspris,

Läs mer

Forskning för ett säkrare samhälle. Ny kunskap för framtidens utmaningar MSB:s forskningsstrategi 2014 2018

Forskning för ett säkrare samhälle. Ny kunskap för framtidens utmaningar MSB:s forskningsstrategi 2014 2018 Forskning för ett säkrare samhälle Ny kunskap för framtidens utmaningar MSB:s forskningsstrategi 2014 2018 Forskning för ett säkrare samhälle Ny kunskap för framtidens utmaningar MSB:s forskningsstrategi

Läs mer

Uppdrag att ta fram förslag på delmål samt en struktur för uppföljning inför en handikappolitisk strategi

Uppdrag att ta fram förslag på delmål samt en struktur för uppföljning inför en handikappolitisk strategi Regeringsbeslut III:5 2010-05-27 S2010/4319/ST (delvis) Socialdepartementet Boverket Box 534 371 23 Karlskrona Uppdrag att ta fram förslag på delmål samt en struktur för uppföljning inför en handikappolitisk

Läs mer

Regeringens skrivelse 2009/10:53

Regeringens skrivelse 2009/10:53 Regeringens skrivelse 2009/10:53 En strategi för ungdomspolitiken Skr. 2009/10:53 Regeringen överlämnar denna skrivelse till riksdagen. Stockholm den 22 oktober 2009 Maud Olofsson Nyamko Sabuni (Integrations-

Läs mer

Nyamko Sabuni (Integrations- och jämställdhetsdepartementet)

Nyamko Sabuni (Integrations- och jämställdhetsdepartementet) Regeringens skrivelse 2007/08:39 Handlingsplan för att bekämpa mäns våld mot kvinnor, hedersrelaterat våld och förtryck samt våld i samkönade relationer Skr. 2007/08:39 Regeringen överlämnar denna skrivelse

Läs mer

It i människans tjänst

It i människans tjänst It i människans tjänst en digital agenda för Sverige 2 Produktion Näringsdepartementet Foto Maskot, istockphoto Tryck: åtta.45, Stockholm, oktober 2011 Artikelnummer N2011.12 Diarienummer 2011/342/ITP

Läs mer

It i människans tjänst

It i människans tjänst It i människans tjänst en digital agenda för Sverige 2 Produktion Näringsdepartementet Foto Maskot, istockphoto Tryck: åtta.45, Stockholm, oktober 2011 Artikelnummer N2011.12 Diarienummer 2011/342/ITP

Läs mer

KUNSKAP I DET ALLMÄNNAS TJÄNST En kartläggning av fem fristående forskningsorganisationer och utvärderingsmyndigheter

KUNSKAP I DET ALLMÄNNAS TJÄNST En kartläggning av fem fristående forskningsorganisationer och utvärderingsmyndigheter KUNSKAP I DET ALLMÄNNAS TJÄNST En kartläggning av fem fristående forskningsorganisationer och utvärderingsmyndigheter Ett arbete inom IVAs projekt Agenda för forskning KUNGL. INGENJÖRSVETENSKAPSAKADEMIEN

Läs mer

FRÅN POLITIK TILL PRAKTIK

FRÅN POLITIK TILL PRAKTIK FRÅN POLITIK TILL PRAKTIK METAANALYS AV FYRA SATSNINGAR PÅ JÄMSTÄLLDHETSINTEGRERING SLUTRAPPORT OKTOBER 2013 ANN BOMAN KARIN SJÖBERG LENNART SVENSSON Sammanfattning Jämställdhetsintegrering är den strategi

Läs mer

Stöd till anhöriga. vägledning till kommunerna för tillämpning av 5 kap. 10 socialtjänstlagen

Stöd till anhöriga. vägledning till kommunerna för tillämpning av 5 kap. 10 socialtjänstlagen Stöd till anhöriga vägledning till kommunerna för tillämpning av 5 kap. 10 socialtjänstlagen Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger källan, exempelvis i utbildningsmaterial till självkostnadspris,

Läs mer

En digital agenda i människans tjänst

En digital agenda i människans tjänst En digital agenda i människans tjänst en ljusnande framtid kan bli vår Delbetänkande av Digitaliseringskommissionen Stockholm 2014 SOU 2014:13 SOU och Ds kan köpas från Fritzes kundtjänst. För remissutsändningar

Läs mer

FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning

FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning Ds 2008:23 FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning Socialdepartementet SOU och Ds kan köpas från Fritzes kundtjänst. För remissutsändningar av SOU och Ds svarar Fritzes Offentliga

Läs mer

Förutsättningar för ett kunskapsstöd inom området flerfunktionshinder

Förutsättningar för ett kunskapsstöd inom området flerfunktionshinder Förutsättningar för ett kunskapsstöd inom området flerfunktionshinder Utredning av förutsättningar för utveckling av ett nationellt kunskapsstöd för yrkesverksamma och närstående till personer med flerfunktionsnedsättning

Läs mer

Känd och erkänd. Perspektiv på funktionshindersrörelsens samhällsroller

Känd och erkänd. Perspektiv på funktionshindersrörelsens samhällsroller Känd och erkänd Perspektiv på funktionshindersrörelsens samhällsroller Uppdraget Handikappförbunden gav Peter Brusén, AnnCharlotte Carlberg och Thomas Hammarberg i uppdrag att belysa den betydelse funktionshindersrörelsen

Läs mer

Rätt kompetens hos personal i verksamheter för personer med funktionsnedsättning. Vägledning för arbetsgivare

Rätt kompetens hos personal i verksamheter för personer med funktionsnedsättning. Vägledning för arbetsgivare Rätt kompetens hos personal i verksamheter för personer med funktionsnedsättning Vägledning för arbetsgivare ISBN 978-91-87169-04-5 Artikelnr 2012-2-17 Omslag Socialstyrelsen/Iwa Wasberg Foto Scanpix/Lennart

Läs mer

FÖR SVENSK FRAMGÅNG INOM FORSKNING OCH INNOVATION 2013 2016

FÖR SVENSK FRAMGÅNG INOM FORSKNING OCH INNOVATION 2013 2016 FÖR SVENSK FRAMGÅNG INOM FORSKNING OCH INNOVATION 2013 2016 FÖR SVENSK FRAMGÅNG INOM FORSKNING OCH INNOVATION 2013 2016 Underlag till forsknings- och innovationsproposition från Vetenskapsrådet, VINNOVA,

Läs mer

Indikatorer för uppföljning av ungdomars levnadsvillkor

Indikatorer för uppföljning av ungdomars levnadsvillkor Indikatorer för uppföljning av ungdomars levnadsvillkor På väg mot ett uppföljningssystem för den nationella ungdomspolitiken UNGDOMSSTYRELSENS SKRIFTER 2005:6 Indikatorer för uppföljning av ungdomars

Läs mer

OM OFFENTLIG SEKTOR. Överenskommelser som styrmedel

OM OFFENTLIG SEKTOR. Överenskommelser som styrmedel OM OFFENTLIG SEKTOR Statskontoret, 2014 Innehåll Sammanfattning 5 En studie om överenskommelser 9 Vad är en överenskommelse? 9 Ett komplement till traditionell styrning 9 Ett styrmedel i tiden 11 Andra

Läs mer

Framtidskontraktet. Beslutad version

Framtidskontraktet. Beslutad version Framtidskontraktet Beslutad version Innehållsförteckning Ekonomin växer när människor växer... 3 Fler jobb är grunden för allt... 7 Med kunskaper växer Sverige... 13 En bra välfärd gör att människor växer

Läs mer

Regeringens proposition 2008/09:28

Regeringens proposition 2008/09:28 Regeringens proposition 2008/09:28 Mänskliga rättigheter för personer med funktionsnedsättning Prop. 2008/09:28 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 25 september 2008 Fredrik

Läs mer

Ungas psykiska ohälsa och den ideella sektorn

Ungas psykiska ohälsa och den ideella sektorn Ungas psykiska ohälsa och den ideella sektorn En utvärderingssammanställning Magnus Karlsson, fil dr Ersta Sköndal Högskola, 2008 Ungas psykiska ohälsa och den ideella sektorn 1 Ungas psykiska ohälsa och

Läs mer

Hälsofrämjande insatser i skolan. - en nationell kartläggning år 2009. Sofia Green, Johan Tranquist, Charli Eriksson

Hälsofrämjande insatser i skolan. - en nationell kartläggning år 2009. Sofia Green, Johan Tranquist, Charli Eriksson Hälsofrämjande insatser i skolan - en nationell kartläggning år 2009 Sofia Green, Johan Tranquist, Charli Eriksson Innehåll Förord... 4 Sammanfattning... 5 Inledning... 16 De viktiga skolåren i en betydelsefull

Läs mer

Funktionsnedsättning och arbete. Vad gör kommuner och landsting?

Funktionsnedsättning och arbete. Vad gör kommuner och landsting? Funktionsnedsättning och arbete Vad gör kommuner och landsting? Funktionsnedsättning och arbete Vad gör kommuner och landsting? Upplysningar om innehållet: Eva Thulin Skantze, eva.thulin.skantze@skl.se

Läs mer

SVERIGES STRATEGIRAPPORT FÖR SOCIAL TRYGGHET OCH SOCIAL DELAKTIGHET 2006-2008

SVERIGES STRATEGIRAPPORT FÖR SOCIAL TRYGGHET OCH SOCIAL DELAKTIGHET 2006-2008 2007-04-03 Bilaga till protokoll nr 6 vid regeringssammanträde 2007-04-03 Socialdepartementet SVERIGES STRATEGIRAPPORT FÖR SOCIAL TRYGGHET OCH SOCIAL DELAKTIGHET 2006-2008 2 Innehållsförteckning 1. Gemensam

Läs mer

insatser för unga inom Finsam

insatser för unga inom Finsam insatser för unga inom Finsam en studie om samordnat stöd till unga Joakim Tranquist December 2014 [ Tranquist Utvärdering Insatser för unga inom Finsam] 2 Innehållsförteckning Sammanfattning... 3 1. Inledning...

Läs mer

Behov av kunskap och kompetens för tjänsteinnovationer VINNOVA

Behov av kunskap och kompetens för tjänsteinnovationer VINNOVA Behov av kunskap och kompetens för tjänsteinnovationer av VINNOVA Förord VINNOVA har i regleringsbrevet för budgetåret 2011 fått i uppdrag att analysera behoven av kunskap och kompetens för tjänsteinnovationer

Läs mer

Gör jämlikt gör skillnad!

Gör jämlikt gör skillnad! Gör jämlikt gör skillnad! SAMLING FÖR SOCIAL HÅLLBARHET MINSKAR SKILLNADER I HÄLSA Gör jämlikt gör skillnad! 1 Förord Det genomsnittliga hälsoläget i Sverige blir allt bättre. Det är en positiv utveckling

Läs mer

Leif Nilsson. Ordförande, Region Dalarna

Leif Nilsson. Ordförande, Region Dalarna Förord I Dalarna ska ungas drivkraft tas till vara. Unga ska ha makt att forma sitt liv och ges utrymme och möjlighet att ta en tydlig plats i tillväxtarbetet. Unga ska vilja delta i tillväxtarbetet. I

Läs mer