Redovisning. Redovisning av regeringsuppdrag om strategiska kunskapsbehov

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Redovisning. Redovisning av regeringsuppdrag om strategiska kunskapsbehov"

Transkript

1 Redovisning 1 (9) Datum: Diarienr: 2015/0078 Redovisning av regeringsuppdrag om strategiska kunskapsbehov Inledning I regleringsbrevet för 2015 fick Myndigheten för delaktighet i uppdrag att senast den 30 april redovisa vilka kunskapsbehov och kunskapsluckor som myndigheten bedömer är av störst strategisk betydelse utifrån myndighetens uppgifter och uppdrag. Givet den begränsade tiden för genomförandet övervägde myndigheten inledningsvis olika inriktningsmöjligheter. Mot bakgrund av det förestående arbetet med 2016 års forskningsproposition valdes en tydlig inriktning mot behoven av forskning. Myndigheten för delaktighet samt andra myndigheter och instanser kan bidra med viktig kunskap. Men grunden för seriös kunskapsbildning är forskning och forskningsbaserade metoder och tillvägagångssätt. I arbetet med uppdraget har Myndigheten för delaktighet använt erfarenheter och iakttagelser från ett pågående arbete med att lägga grunden för myndighetens framtida strategi på forskningssidan. I det arbetet har myndigheten haft kontakter med många av de forskargrupper som är verksamma vid universitet och högskolor. Det har gett viktiga grundinformationer om läget och förutsättningarna för funktionshindersforskning med olika inriktning. En del i arbetet med uppdraget var att myndigheten arrangerade en hearing i mars 2015 där forskargrupper och även företrädare för funktionshinderrörelsen var företrädda. Syftet var att sammanföra och utveckla tankarna kring behoven av kunskap och forskning. Inför hearingen inkom de medverkande samt ytterligare en forskargrupp med underlag med sina bedömningar av behov av kunskap och forskningsinsatser inom funktionshindersområdet. Det insamlade materialet och diskussionerna med de medverkande har utgjort ett centralt underlag i arbetet med denna redovisning. Därutöver har myndigheten använt sig av erfarenheter och resultat från den egna verksamheten. Det gäller såväl myndighetens arbete med att följa och analysera situationen för personer med funktionsnedsättning och samhällsaktörernas insatser på

2 2 (9) området, som arbetet med att bidra till kunskapsutvecklingen och stödja aktörerna i deras arbete med att genomföra funktionshinderspolitiken. I uppdraget ingick att beakta ett köns och jämställdhetsperspektiv, samt där det är relevant även förutsättningarna för jämlik vård. Frågan om jämlik vård eller jämlik hälsa berörs inte särskilt beroende på att redovisningen inte närmare går in på forskningsbehoven gentemot specifika samhällssektorer. I kontakterna med forskarsamhället inklusive hearingen uppmärksammades behoven av att införliva köns- och jämställdhetsperspektiv i forskningen. Myndighetens egna uppföljningsoch analysverksamhet har återkommande lyft fram synbart osakliga skillnader med avseende på kön i levnadsvillkoren bland personer med funktionsnedsättning. I några delar lyfts sådana jämlikhetsperspektiv fram i denna redovisning. Myndigheten arbetar för närvarande med ett omfattande uppdrag där det görs en fördjupad analys av skillnader mellan flickor och pojkar, kvinnor och män med funktionsnedsättning. Skillnader som gäller delaktighet i samhällslivet, jämlikhet i levandsvillkor och tillgång till olika stödinsatser. Uppdraget ska redovisas till regeringen senast i februari 2016, vilket innebär att myndigheten återkommer med en mer ingående analys av jämställdhetsperspektivet.

3 3 (9) Forskning inom det funktionshinderspolitiska området delaktighetsforskning Arbetet för delaktighet skapar stora forskningsbehov Det råder stor enighet om att Sverige ska vara ett socialt inkluderande och hållbart samhälle som gör stora ansträngningar för att skapa möjligheter till full delaktighet och jämlikhet. Alla ska kunna gå in i sin roll som aktiv samhällsmedborgare med samma rättigheter och skyldigheter. En stor del av befolkningen har någon form av funktionsnedsättning, andra har aktivitetsbegränsningar eller upplever inskränkningar när de upplever delaktighet till följd av exempelvis dålig skolgång. I individens möte med olika system, produkter, tjänster, transporter och så vidare uppstår funktionshinder. Dessa kan förebyggas eller undanröjas. Det här gör det nödvändigt med ett intensivt arbete för att motverka alla former av hinder för individens delaktighet. Det innebär att det krävs förbättringsåtgärder i mängder av system, miljöer och verksamheter på olika nivåer i samhället. Det behövs också nya tankesätt och metoder för att det som utvecklas ska möjliggöra allas delaktighet redan från början. Som allt annat komplext utvecklingsarbete måste insatserna bygga på gedigen kunskap inom många områden, vilket medför stora behov av forskning och forskningsbaserad utveckling och utbildning. Sverige har ratificerat FN-konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning. Konventionens syfte är att främja, skydda och säkerställa det fulla och lika åtnjutandet av alla mänskliga rättigheter och grundläggande friheter för alla personer med funktionsnedsättning och att främja respekten för deras inneboende värde. Konventionens intentioner utgör fundamentet till den nationella funktionshinderspolitiken med uppdrag och krav på myndigheter, samt tillägget i diskrimineringslagstiftningen. Konventionen innebär också att länderna förbinder sig att bedriva eller främja forskning på området, bland annat för att göra det möjligt att utforma och använda riktlinjer för förändring, universellt utformade tjänster, produkter och miljöer samt hjälpmedel och ny teknik som informations- och kommunikationsteknik. Det samlade frågeområdet runt funktionshinder och delaktighet är stort och mångfacetterat. Det är också uppenbart att forskningen vid universitet och högskolor å ena sidan spänner över vitt skilda delar av hela frågeområdet och å andra sidan inte täcker in alla angelägna delområden. Bland de idag verksamma forskarna finns det en uttalad tilltro till möjligheten att bedriva framgångsrik forskning på fler områden än idag. Men hittills har det i för hög grad saknats fungerande incitament och stöd för att ta sådana steg inom detta angelägna men splittrade forskningsområde.

4 4 (9) I ett läge med stora forskningsbehov och motiverade forskare men sammantaget för liten och inte tillräckligt sammanhållen forskning, behövs det insatser för att stärka forskningen. Det gör det motiverat att etablera och stödja det samlade och mångvetenskapliga forskningsområdet delaktighetsforskning. Forskning om levnadsvillkor för personer med funktionsnedsättning Det finns kända risker för att individens möte med system och miljöer i samhället innebär att personer med funktionsnedsättning hindras att fullt ut vara delaktiga att levnadsvillkoren blir sämre trots att det varken ska eller behöver vara så. Det handlar om möjligheterna till utbildning, arbete, vård, transporter, kultur, informationshantering, politiskt inflytande och så vidare. Vart och ett av sådana samhällsområden är komplexa och i vart och ett av dem uppstår risker för sämre levnadsvillkor. Uppföljningar visar att det finns snedfördelningar till nackdel för personer med funktionsnedsättning inom så gott som alla områden som hittills undersökts, vare sig det gäller arbetsmarknad eller utbildning, kultur eller idrott med mera. I flera delar visar det sig också förekomma skillnader med avseende på kön, vilket aktualiserar behoven av att särskilt beakta jämställdhetsperspektivet. En viktig utgångspunkt för att motverka hinder för delaktighet är att det finns god kunskap om levnadsvillkoren på så många områden som möjligt. Inte minst genom myndigheters uppföljningsarbete finns det relativt riklig kunskap om grundläggande olikheter i levnadsvillkor. Med en satsning på delaktighetsforskning skulle fler viktiga områden kunna täckas in. Gymnasiesärskolan, rättskedjan och det politiska inflytandet är exempel på områden där kunskapen om levnadsvillkor för personer med funktionsnedsättning är outvecklad. Ökad forskning på sådana områden skulle också kunna bidra med angelägen utveckling av forskningsbaserade metoder. Metoder som är viktiga för forskningen men också för myndigheters möjligheter att följa upp och analysera situationen. Framför allt saknas det kunskap och behövs betydligt mer forskning om vad som ligger till grund till att många personer med funktionsnedsättning har sämre levnadsvillkor än andra. Det behövs alltså betydligt mer ingående kunskap om hur hindren ser ut, hur de upplevs och hur de uppstår. I det sammanhanget finns det stora möjligheter att med vetenskapliga metoder undersöka upplevelser och erfarenheter hos personer med funktionsnedsättning, som i sig är viktiga utgångspunker för förståelsen av hindren i samhället och möjligheterna att undanröja dem. Av beskrivningen framgår att det finns kunskapsbehov när det gäller levnadsvillkor inom ytterligare områden och att behoven är särskilt stora när det gäller varför levnadsvillkoren är ojämlikt fördelade och till nackdel för personer med funktionsnedsättning. Dagens forskning täcker få delar av det samlade området och

5 5 (9) den samlade kunskap som finns alltså inklusive kunskap om ojämlika levnadsvillkor som tas fram av myndigheter och organisationer kommer bara delvis från forskning. Således framstår kunskapsluckorna som stora och likaså bristen på forskningsbaserad kunskap. Forskning om insatserna mot hinder och för ökad delaktighet Det vidtas åtgärder och framför allt behöver vidtas ytterligare förbättringsåtgärder för att undanröja hinder för delaktighet i samhället, oavsett funktionsnedsättning. Det gäller system, miljöer, infrastrukturer, tjänster, produkter, metoder och arbetssätt från internationell och central nationell nivå ned till vardagsnära praktiker. Det finns styrsystem som FN-konventionen, på internationell nivå och på EU-nivå överenskomna standarder och nationell stiftning och tillämpning av lag, men också enskilda instansers och aktörers frivilliga åttaganden. Det är verksamheter som bedrivs av såväl offentliga och kommersiella som ideella aktörer. Dessutom har alla myndigheter ett ansvar för att bidra genom att genomföra åtgärder inom ramen för funktionshinderspolitiken. Själva metoderna för att åstadkomma förändring är av väldigt olika slag. Det kan handla om allt från genomtänkt utformning av system, produkter, tjänster och byggda miljöer för att säkerställa tillgänglighet för alla, till förändrade riktlinjer för rekrytering för att undanröja hinder för anställning av personer med fysiska eller kognitiva funktionsnedsättningar. Det kan också handla om förändrat arbetssätt och teknikstöd i äldreomsorgen för att undanröja hinder för delaktighet bland brukare med nedsatt beslutsförmåga. Likaväl som det är en betydande andel av befolkningen som funktionshindras, är det således många personer i samhället som behöver ha kunskap och aktivt bidra till att hindren för delaktighet arbetas bort. För att arbetet ska kunna drivas framåt och leda till mätbara och tydliga förbättringar är det nödvändigt med ingående kunskap om såväl enskilda åtgärdstekniker som samlade åtgärdfält. Här finns det många uppgifter för en förstärkt forskning. För att kunna utvecklas vidare behöver åtgärdssidan följas och analyseras från makro- till mikronivå, och längs olika samhällsarenor och konkreta kontexter. Till de stora stödreformer som behöver studeras hör arbetsmarknadspolitiska stödformer, assistansersättningen och tillämpningen av lagen om stöd och service för vissa funktionshindrade (LSS). En del av de enskilda områdena och metoderna för åtgärder är högt specialiserade och kräver därmed en kärna högt specialiserad forskning. Framför allt finns det viktiga samspel mellan faktorer som av tradition studeras med olika vetenskapliga metoder inom olika forskningsdiscipliner. Detta skapar påtagliga behov av mångvetenskapliga ansatser och samarbeten.

6 6 (9) Vid sidan om forskningsresultatens betydelse för att få kunskap om åtgärder och dess verkan och betydelse, behöver de forskningsbaserade kunskaperna vävas in i utbildningar i stora delar av den högre utbildningen. Om kunskaper om åtgärder för att ge stöd till personer med funktionsnedsättning tidigare mest ansetts ha varit relevant i utbildning av några särskilda yrkeskårer, kräver dagens breda ansatser och höga ambitioner att kunskap om att förebygga och undanröja hinder för delaktighet införlivas i nära nog alla typer av utbildningar som akademien står för. Men det förutsätter att det finns forskning som genererar kunskap. Som beskrivits är kunskapsbehoven omfattande när det gäller åtgärder för att undanröja hinder för delaktighet. Relativt hela åtgärdspanoramat bedrivs det endast på några få delområden forskning vid universitet och högskolor. Tyngdpunkten ligger fortfarande på individer med funktionsnedsättning. Myndigheter och organisationer kompletterar med kunskapsinsatser i form beskrivningar och uppföljningar, men når sällan det djup eller den bredd som skulle behövas. Det råder inte något tvivel om att kunskapsluckorna är stora. Forskning inom området kognitiv tillgänglighet Det finns fortsatt stora behov av forskning som ger kunskap för att kunna undanröja hinder som uppstår till följd av personers olika möjligheter att röra sig, se och höra. Även om kunskapsbehoven inom dessa områden är och kommer att fortsätta vara stora, är kunskapsluckorna mindre än inom andra delområden. I Sverige beräknas att det finns upp till personer i arbetsför ålder med någon form av kognitiv funktionsnedsättning. I dagens samhälle är det förknippat med många svårigheter och hinder som ofta framträder redan i tidig ålder. Det ställs stora krav på individen och i skolan bygger pedagogiken på att elever självständigt ska planera sitt arbeta samt söka och bearbeta information. Sådana arbetssätt är många gånger utmanande för barn med kognitiv funktionsnedsättning. Det finns också kognitiva funktionsnedsättningar som debuterar senare livet och där hindren är av annat slag. Sammantaget innebär detta stora utmaningar i anstängningarna för ett inkluderande samhälle med ökande delaktighet. Forskningen inom området bedrivs på många universitet och högskolor och den behöver upprätthållas och utvecklas också för att behålla framstående forskare. Idag sker merparten av forskningen inom de medicinska fakulteterna. Här behövs det en breddning som involverar samhällsvetenskap och humaniora, teknik och designvetenskaper, samt mer av mångvetenskaplig forskning om samspelet mellan människa, teknik, verksamhet och rum.

7 7 (9) Kunskapsbehoven på området kognitiv funktionsnedsättning är som beskrivits stora. På det här området bedrivs det relativt omfattande forskning vid universitet och högskolor. Kunskapsbidragen från myndigheter och organisationer framstår däremot som begränsade. Trots den forskning som bedrivs är kunskapsluckorna fortfarande påtagliga och särskilt framträdande ifråga om kunskaper som kräver mångvetenskapliga ansatser. Forskning om universellt utformad teknik och välfärdsteknologi Den tekniska utvecklingen och digitaliseringen av samhället går snabbt framåt. Ur ett delaktighetsperspektiv gäller det att ta till vara teknikens möjligheter och att det som utvecklas kan användas av alla. Det handlar inte minst om utveckling av IT-baserade informations- och kommunikationsmedel, hjälpmedel, trygghetslarm och så vidare. I flera delar handlar det om hur tekniken kan bli universellt utformad. Exemplen blir fler där sådant som från början utvecklats för personer med funktionsnedsättning visar sig ha andra användningsområden som fler kan ha nytta av. Det kan handla om multimediala format som textning, ljudbeskrivningar eller att sökbarheten på internet ökar. Rätt utnyttjad kan kunskapen om och användningen av både universell utformad teknik och välfärdsteknologi skapa bättre förutsättningar för ökad självständighet, aktivitet, trygghet och delaktighet för personer med funktionsnedsättning såväl inom hälso- och sjukvård och socialtjänst som generellt i samhället. Sverige är ett IT-land och är i framkant när det gäller att utnyttja digitaliseringens möjligheter, såväl i generella termer som specifikt för personer med funktionsnedsättning. Det är väl känt att personer i olika utsträckning tar till sig och använder de nya möjligheterna, vilket också gäller personer med funktionsnedsättning samt professionella och andra personer i deras närhet. Det behovs dock mer kunskap om hur det skiljer sig åt mellan flickor och pojkar, kvinnor och män. För att närma sig den fulla potentialen behövs det över huvud taget mer kunskap och därmed betydligt mer forskning om universell teknik och välfärdsteknologi än hittills. I sammanhanget behövs det forskning på området digital tillgänglighet till samhällstjänster, som kan leda till innovativa och universellt utformade lösningar när det gäller nya metoder, produkter och tjänster. Det inbegriper förstås men begränsar sig inte till tekniskt inriktade kunskapsinsatser, utan här aktualiseras hela spektret teknik och människa med dess många tänkbara vetenskapliga infallsvinklar inklusive kombinationer av ansatser. Som anförts finns det påtagliga kunskapsbehov inom området universellt utformad teknik och välfärdsteknologi. Forskningen på området är idag inte så omfattande. Det innebär att kunskapsluckorna får bedömas som betydande.

8 8 (9) Forskning med brukar- och deltagarmedverkan Det ligger i sakens natur att arbete för ökad delaktighet i sig behöver involvera personerna som arbetet är till för. Det finns också vinster att göra genom att involvera personer med funktionsnedsättning i den forskning som gäller levnadsvillkor, hinder man möter och de åtgärder som är till för att undanröja hindren. Idag finns det goda erfarenheter av så kallad brukarmedverkan och deltagarmedverkan i forskningen. Det förra syftar på när berörda personer medverkar i det operativa forskningsarbetet, exempelvis genom att samla in data. Det senare syftar på när berörda personer har inflytande genom att exempelvis bidra till hur forskningsfrågor formuleras. Brukar- och deltagarmedverkan kan bidra till att stärka forskningsuppläggen, utveckla tolkningen av resultaten och bidra till ökad legitimitet, vilket kan öka resultatens genomslagskraft och förkorta tiden fram till implementering av förbättringar. Finansiering och former Det är angeläget med en satsning på delaktighetsforskning. Förstärkt finansiering som ger förstärkta forskningsinsatser är en omistlig del i det fortsatta arbetet för ett socialt inkluderande och hållbart samhälle med full delaktighet för alla, oavsett funktionsnedsättning. Kunskapsbehoven är omfattande och det är nödvändigt med intensifierad och breddad forskning för att minska kunskapsluckorna. I Sverige bedrivs det idag framgångsrik delaktighetsforskning inom flera områden. I dessa delar behövs långsiktig finansiering, för att behålla kärnkompetenser, slå vakt om positionen i ett internationellt perspektiv och för fortsatt utveckling inom landet. Det är uppenbart att delaktighetsforskningen behöver täcka in betydligt fler områden än idag, vilket gör att forskningen står inför såväl metodutveckling som kunskapsuppbyggnad. Det innebär att det behövs incitament för och möjligheter till forskningsinitiativ inom helt nya områden, vilket förutsätter tillskott av finansiering på kort och lång sikt. Flera av de identifierade forskningsbehoven kräver ansatser och samarbeten över och mellan olika vetenskapliga discipliner. Det handlar om mångvetenskaplig forskning som är en utmaning i relation till dagens system för forskningsfinansiering, vilket satsningen behöver ha en lösning på. Genomgående gäller att det är av största vikt att den forskning som kommer till stånd håller hög kvalitet. Därför bör medel lysas ut i en öppen ansökningsprocess där

9 forskare och forskargrupper konkurrerar om vilka som förmår leverera den högsta vetenskapliga kvaliteten. 9 (9)

Föredragande borgarråden Åsa Lindhagen och Ann-Margrethe Livh anför följande.

Föredragande borgarråden Åsa Lindhagen och Ann-Margrethe Livh anför följande. PM 2016:209 RVI+IX (Dnr 110-1564/2016) En funktionshinderspolitik för ett jämlikt och hållbart samhälle förslag på struktur för genomförande, uppföljning och inriktning inom funktionshindersområdet Remiss

Läs mer

Välfärdsteknologi inom funktionshinderområdet

Välfärdsteknologi inom funktionshinderområdet Välfärdsteknologi inom funktionshinderområdet Nationella mål Samhällsgemenskap med mångfald som grund. Samhället ska utformas så att människor med funktionsnedsättning i alla åldrar blir fullt delaktiga

Läs mer

En funktionshinderspolitik för ett jämlikt och hållbart samhälle

En funktionshinderspolitik för ett jämlikt och hållbart samhälle Bilaga En funktionshinderspolitik för ett jämlikt och hållbart samhälle MFD:s förslag på struktur för genomförande, uppföljning och inriktning inom funktionshindersområdet Myndigheten för delaktighet Myndigheten

Läs mer

Välfärdsteknologi inom funktionshinderområdet

Välfärdsteknologi inom funktionshinderområdet Välfärdsteknologi inom funktionshinderområdet Myndigheten för delaktighet har i uppdrag att verka för att funktionshinderspolitiken ska få genomslag i hela samhället. Vårt uppdrag styrs av mål och strategier

Läs mer

HSO Stockholms stad Aktuell information från staden den 27 september 2016 Pia Ehnhage, funktionshindersombudsman

HSO Stockholms stad Aktuell information från staden den 27 september 2016 Pia Ehnhage, funktionshindersombudsman HSO Stockholms stad Aktuell information från staden den 27 september 2016 Pia Ehnhage, funktionshindersombudsman Stockholm en stad för alla Program för delaktighet 2011-2016 På svenska Lättläst På engelska

Läs mer

PLAN FÖR DEN KOMMUNALA HANDIKAPPOMSORGEN 2010-2015

PLAN FÖR DEN KOMMUNALA HANDIKAPPOMSORGEN 2010-2015 PLAN FÖR DEN KOMMUNALA HANDIKAPPOMSORGEN 2010-2015 Dnr 2009-KS0423/739 Antagen av kommunfullmäktige 25010-05-26, KF 49 VARJE MÄNNISKA ÄR UNIK Alla människor är lika i värde och rättigheter. Varje individ

Läs mer

HANDIKAPPOLITISK PLAN

HANDIKAPPOLITISK PLAN HANDIKAPPOLITISK PLAN 2014 2019 Dnr KS/2012:87 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 Inledning 1 1.1 Bakgrund 2 1.2 Vår bakgrund för arbetet med den handikappolitiska planen 2 1.3 Syftet 3 1.4 Läsanvisning 3 1.5 Uppföljning

Läs mer

Kommittédirektiv. Tilläggsdirektiv till Kommissionen för jämlik hälsa (S 2015:02) Dir. 2017:17. Beslut vid regeringssammanträde den 16 februari 2017

Kommittédirektiv. Tilläggsdirektiv till Kommissionen för jämlik hälsa (S 2015:02) Dir. 2017:17. Beslut vid regeringssammanträde den 16 februari 2017 Kommittédirektiv Tilläggsdirektiv till Kommissionen för jämlik hälsa (S 2015:02) Dir. 2017:17 Beslut vid regeringssammanträde den 16 februari 2017 Sammanfattning Regeringen beslutade den 4 juni 2015 kommittédirektiv

Läs mer

FNs konvention om mänskliga. funktionsnedsättning. Ulrika Gani

FNs konvention om mänskliga. funktionsnedsättning. Ulrika Gani FNs konvention om mänskliga rättigheter för personer med funktionsnedsättning Ulrika Gani ulrika.gani@mfd.se www.mfd.se Myndigheten för delaktighet Bildades 1 maj 2014 och är en sammanslagning av Handisam

Läs mer

Kommande utlysning om programbidrag

Kommande utlysning om programbidrag Kommande utlysning om programbidrag I mitten av april öppnar Forte en utlysning med syftet att stärka forskningsmiljöer inom områden med betydande behov och samhälleliga utmaningar. Utlysningen av programbidrag

Läs mer

Handikappolitisk plan Upplands Väsby kommun

Handikappolitisk plan Upplands Väsby kommun Styrdokument, plan Stöd & Process 2014-01-31 Joel Kannisto Sand 08-590 973 83 Dnr KS/2012:87 Joel.Kannisto@upplandsvasby.se Handikappolitisk plan 2014-2018 Upplands Väsby kommun Nivå: Kommungemensamt Antagen:

Läs mer

Nordiskt perspektiv på främjandet av minoriteters rättigheter. juni2014

Nordiskt perspektiv på främjandet av minoriteters rättigheter. juni2014 Nordiskt perspektiv på främjandet av minoriteters rättigheter juni2014 Ingrid Burman, presentation Ordförande Handikappförbunden 37 förbund Ca 400 000 individer Olika funktionsnedsättningar Intressepolitisk

Läs mer

Syfte. Fakta om utlysningen. Utlysningens inriktning

Syfte. Fakta om utlysningen. Utlysningens inriktning utlysning 2008 Bakgrund I internationella jämförelser intar den svenska vården ofta en ledande position; den har tillgång till unika register och system, är förhållandevis väl utbyggd, jämlik och skapar

Läs mer

Mer än bara trösklar. Stockholms läns landstings program 2011 2015 för delaktighet för personer med funktionsnedsättning. www.sll.

Mer än bara trösklar. Stockholms läns landstings program 2011 2015 för delaktighet för personer med funktionsnedsättning. www.sll. Mer än bara trösklar Stockholms läns landstings program 2011 2015 för delaktighet för personer med funktionsnedsättning www.sll.se Mer än bara trösklar Stockholms läns landstings program 2011 2015 för

Läs mer

En effektiv och kunskapsbaserad myndighet för genomförande av funktionshinderspolitiken en plan för utvecklingsarbete

En effektiv och kunskapsbaserad myndighet för genomförande av funktionshinderspolitiken en plan för utvecklingsarbete Datum: Dokumenttyp: 2016-08-31 Skrivelse Diarienr: Handläggare: 2016/0180 Tarja Birkoff 1 (5) Regeringen Socialdepartementet 103 33 Stockholm En effektiv och kunskapsbaserad myndighet för genomförande

Läs mer

Bidrag till life science

Bidrag till life science Bidrag till life science Redovisning av ett regeringsuppdrag Myndigheten för delaktighet Myndigheten för delaktighet, 2016 Titel: Bidrag till life science Redovisning av ett regeringsuppdrag Myndigheten

Läs mer

Landstinget Västmanlands policy och program för delaktighet för personer med funktionsnedsättning

Landstinget Västmanlands policy och program för delaktighet för personer med funktionsnedsättning 1 (9) Landstinget Västmanlands policy och program för delaktighet för personer med funktionsnedsättning LF 2011-09-21 79 Lena Karlström 2011-10-01 Landstinget Västmanlands policy och program för delaktighet

Läs mer

Makt, mål och myndighet feministisk politik för en jämställd framtid

Makt, mål och myndighet feministisk politik för en jämställd framtid Makt, mål och myndighet feministisk politik för en jämställd framtid Svensk jämställdhetspolitik Kvinnor och män ska ha samma makt att forma samhället och sina egna liv. Jämställdhet är en fråga om rättvisa

Läs mer

Del 1 Utgångspunkter. Del 2 Förslag

Del 1 Utgångspunkter. Del 2 Förslag US1000, v 1.0, 2010-02-04 REMISSYTTRANDE 1 (6) 2016-12-14 1850/16 En funktionshinderspolitik för ett jämlikt och hållbart samhälle - Myndigheten för delaktighets förslag på struktur för genomförande, uppföljning

Läs mer

Allas delaktighet i samhället. Funktionshinderspolitiskt program för åren 2015-2017 Region Skåne

Allas delaktighet i samhället. Funktionshinderspolitiskt program för åren 2015-2017 Region Skåne Allas delaktighet i samhället Funktionshinderspolitiskt program för åren 2015-2017 Region Skåne Allas delaktighet i samhället. Detta program är styrande för Region Skånes funktionshinderspolitik. Alla

Läs mer

Allas delaktighet i samhället. Funktionshinderspolitiskt program för åren 2015-2017 Region Skåne

Allas delaktighet i samhället. Funktionshinderspolitiskt program för åren 2015-2017 Region Skåne Allas delaktighet i samhället Funktionshinderspolitiskt program för åren 2015-2017 Region Skåne Detta program är styrande för Region Skånes funktionshinderspolitik. Alla verksamheter inom Region Skåne,

Läs mer

En gemensam syn på det funktionshinderspolitiska arbetet i Täby kommun

En gemensam syn på det funktionshinderspolitiska arbetet i Täby kommun En gemensam syn på det funktionshinderspolitiska arbetet i Täby kommun Kommunens övergripande mål är att samhället ska göras tillgängligt för alla och att personer med funktionsnedsättning tillförsäkras

Läs mer

Lika Unikas skolplattform

Lika Unikas skolplattform Lika Unikas skolplattform Fastställd vid Lika Unikas styrelse 23 november 2016. 1. Lika Unikas vision Vi ska ha en skola med höga ambitioner där målet är största möjliga akademiska och sociala utveckling

Läs mer

Policy för att förbättra tillgängligheten för personer med funktionsnedsättning

Policy för att förbättra tillgängligheten för personer med funktionsnedsättning Sida 1/9 Policy för att förbättra tillgängligheten för personer med funktionsnedsättning Arbetet med att öka tillgängligheten har sin utgångspunkt i den humanistiska människosynen, vilket innebär att alla

Läs mer

Aktuellt på Myndigheten för delaktighet

Aktuellt på Myndigheten för delaktighet Aktuellt på Myndigheten för delaktighet Bildades 1:a maj 2014. Av Handisam och delar av HI. Idag 60 medarbetare. Myndigheten för delaktighet har i uppdrag att verka för att funktionshinderspolitiken ska

Läs mer

Mer än bara trösklar

Mer än bara trösklar Landstingsstyrelsens förvaltning Administration Kansliavdelningen Elisabet Åman 2009-12-14 1 (9) Mer än bara trösklar Stockholms läns landstings program 2011 2015 för delaktighet för personer med funktionsnedsättning

Läs mer

Funktionshinderpolitiskt program

Funktionshinderpolitiskt program Dnr 2013/46 Id 50165 Funktionshinderpolitiskt program 2016-2020 Antagen av Kommunfullmäktige 2016-06-27 173 Funktionshinderpolitiskt program för Vimmerby kommun Funktionshinderpolitik handlar om mer än

Läs mer

UPPDRAG OCH YRKESROLL PERSONLIG ASSISTANS

UPPDRAG OCH YRKESROLL PERSONLIG ASSISTANS UPPDRAG & YRKESROLL UPPDRAG OCH YRKESROLL PERSONLIG ASSISTANS Läsanvisning och bakgrund Uppdrag och yrkesroll Personlig assistans består av just dessa två delar, uppdraget och yrkesrollen. Det är en beskrivning

Läs mer

Regeringskansliet Socialdepartementet Stockholm

Regeringskansliet Socialdepartementet Stockholm REMISSVAR 1 (5) ERT ER BETECKNING 2016-10-06 S2016/04598/FST Regeringskansliet Socialdepartementet 103 33 Stockholm En funktionshinderspolitik för ett jämlikt och hållbart samhälle Myndigheten för delaktighets

Läs mer

Fem fokusområden fem år framåt

Fem fokusområden fem år framåt REGERINGENS STRATEGI INOM OMRÅDET PSYKISK HÄLSA 2016 2020 Fem fokusområden fem år framåt Nationell samordnare inom området psykisk hälsa Fem fokusområden Regeringen har beslutat om en ny strategi för statens

Läs mer

HANDLINGSPLAN för tillgänglighetsarbetet inom VÅRD- OCH OMSORGSNÄMNDENS verksamhetsområde.

HANDLINGSPLAN för tillgänglighetsarbetet inom VÅRD- OCH OMSORGSNÄMNDENS verksamhetsområde. SALA1000, v 1.0, 2010-08-26 1 (6) VÅRD- OCH OMSORGSFÖRVALTNINGEN Information, stöd och utredning Klas-Göran Gidlöf HANDLINGSPLAN för tillgänglighetsarbetet inom VÅRD- OCH OMSORGSNÄMNDENS verksamhetsområde.

Läs mer

Politisk inriktning för Region Gävleborg

Politisk inriktning för Region Gävleborg Diarienr: RS 2016/293 Datum: 2016-04-27 Politisk inriktning för Region Gävleborg 2016-2019 Beslutad i regionfullmäktige Region Gävleborg 2016-04-27 diarienummer RS 2016/293 Politisk inriktning 2016-2019

Läs mer

Sammanfattande introduktion av Allmän kommentar 2 om artikel 9

Sammanfattande introduktion av Allmän kommentar 2 om artikel 9 FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning Sammanfattande introduktion av Allmän kommentar 2 om artikel 9 Tillgänglighet Myndigheten för delaktighet Myndigheten för delaktighet,

Läs mer

Full delaktighet för alla, oavsett funktionsförmåga. Elisabeth Lagerkrans

Full delaktighet för alla, oavsett funktionsförmåga. Elisabeth Lagerkrans Full delaktighet för alla, oavsett funktionsförmåga Elisabeth Lagerkrans elisabeth.lagerkrans@mfd.se Det här gör Myndigheten för delaktighet Alla ska kunna vara delaktiga i samhället och ta del av mänskliga

Läs mer

Strategi för tillgänglighet och delaktighet

Strategi för tillgänglighet och delaktighet Strategi för tillgänglighet och delaktighet Ett samhälle för alla Fastställd av kommunfullmäktige 2012-12-17 86 Inledning En av fem som lever i Sverige har någon form av funktionsnedsättning enligt Handisam,

Läs mer

Politiskt program med åtgärder för personer med funktionsnedsättning. Antaget av kommunfullmäktige 2013-06-19, 131

Politiskt program med åtgärder för personer med funktionsnedsättning. Antaget av kommunfullmäktige 2013-06-19, 131 Politiskt program med åtgärder för personer med funktionsnedsättning Antaget av kommunfullmäktige 2013-06-19, 131 Bakgr und Programmet vänder sig till personer med funktionsnedsättning. Det kan bland annat

Läs mer

Hur bedriver DHR arbetet med funktionshinderfrågorna på nationell nivå. NHF seminarium 23 april 2013 Hotel Nordic Sea

Hur bedriver DHR arbetet med funktionshinderfrågorna på nationell nivå. NHF seminarium 23 april 2013 Hotel Nordic Sea Hur bedriver DHR arbetet med funktionshinderfrågorna på nationell nivå NHF seminarium 23 april 2013 Hotel Nordic Sea Funktionshinderpolitiken Socialdepartementet samordnar Ansvarigt statsråd Barn- och

Läs mer

Det kommunala handikappolitiska programmet är kommunens instrument för att uppfylla målet, det vill säga att göra Mora kommun tillgänglig för alla.

Det kommunala handikappolitiska programmet är kommunens instrument för att uppfylla målet, det vill säga att göra Mora kommun tillgänglig för alla. Handikappolitiskt program för Mora kommun 2011-2014 1 Inledning Det kommunala handikappolitiska programmet är kommunens instrument för att uppfylla målet, det vill säga att göra Mora kommun tillgänglig

Läs mer

Program för personer med funktionsnedsättning 2013-2017

Program för personer med funktionsnedsättning 2013-2017 nternati Program för personer med funktionsnedsättning 2013-2017 Antaget av Kommunfullmäktige den 11 april 2013 program policy handlingsplan riktlinje program policy handlingsplan riktlinje uttrycker värdegrunder

Läs mer

Handikappolitisk plan

Handikappolitisk plan Handikappolitisk plan Norbergs kommun Antagen av KF 2010-10-04, 102 HANDIKAPPOLITISK PLAN FÖR NORBERGS KOMMUN Grunden för den svenska jämlikhetssynen är alla människors lika värde. Den ovillkorliga rätten

Läs mer

1. Stöd till en evidensbaserad praktik för god kvalitet inom socialtjänsten 2. Stöd till riktade insatser inom området psykisk ohälsa

1. Stöd till en evidensbaserad praktik för god kvalitet inom socialtjänsten 2. Stöd till riktade insatser inom området psykisk ohälsa Information om statliga stimulansmedel aktuella för Kalmar län genom överenskommelser mellan SKL och regeringen 2015 avseende socialtjänst och angränsande hälso- och sjukvård Sveriges Kommuner och Landsting

Läs mer

Uppdragsavtal. - de samverkande parternas uppdrag i Pilotmodell Samordningsteam Västerås. Naturunderstödd och kognitiv metodik med existentiell grund

Uppdragsavtal. - de samverkande parternas uppdrag i Pilotmodell Samordningsteam Västerås. Naturunderstödd och kognitiv metodik med existentiell grund BILAGA 2 Uppdragsavtal - de samverkande parternas uppdrag i Pilotmodell Samordningsteam Västerås Naturunderstödd och kognitiv metodik med existentiell grund 2013-09-13 I Pilotmodell Samordningsteam Västerås

Läs mer

BETSLIVVÄLFÄRD HÄLSAARBET

BETSLIVVÄLFÄRD HÄLSAARBET STRATEGISK AGENDA 2015 2018 1 2 HÄLSAAR BETSLIVVÄLFÄRD HÄLSAARBET IVVÄLFÄRDHÄ VHÄLSAVÄ BETS S Vision och strategier för Fortes verksamhet inom hälsa, arbets liv och välfärd 2015 2018 Forte arbetar på uppdrag

Läs mer

Policy för full delaktighet med övergripande funktionshinderpolitiska mål

Policy för full delaktighet med övergripande funktionshinderpolitiska mål 1(5) Antagen Kommunfullmäktige 2014-10-27, 138 Ansvarig Kommunledningskontoret Policy för full delaktighet med övergripande funktionshinderpolitiska mål 2 Inledning Det är en gemensam angelägenhet att

Läs mer

Remissvar: Ordning och reda i välfärden, SOU 2016:78

Remissvar: Ordning och reda i välfärden, SOU 2016:78 Sundbyberg 24 feb 2017 Dnr.nr: Fi2016/04014/K Vår referens: Mikael Klein Finansdepartementet Remissvar: Ordning och reda i välfärden, SOU 2016:78 Handikappförbunden Handikappförbunden är ett samarbete

Läs mer

Tillgänglighetsplan 2013-2015

Tillgänglighetsplan 2013-2015 Tillgänglighetsplan 2013-2015 Antagen av Kommunfullmäktige 2013-04-29, KF 36 1 Bakgrund Det är av stor vikt att tillgänglighetsfrågor beaktas i all kommunal planering. Ledamöter i Kommunala Handikapprådet

Läs mer

Mål och myndighet en effektiv styrning av jämställdhetspolitiken SOU 2015:86. Sammanfattning av de viktigaste slutsatserna i utredningen

Mål och myndighet en effektiv styrning av jämställdhetspolitiken SOU 2015:86. Sammanfattning av de viktigaste slutsatserna i utredningen 1 (5) Vårt datum 2016-01-26 Ert datum 2015-11-03 Vårt Dnr: 99.15 Ert Dnr: 99.15 SACO Box 2206 103 15 Stockholm Mål och myndighet en effektiv styrning av jämställdhetspolitiken SOU 2015:86 Sammanfattning

Läs mer

Lidingö stad hälsans ö för alla

Lidingö stad hälsans ö för alla 1 (7) DATUM DNR 2016-10-10 KS/2016:126 Lidingö stad hälsans ö för alla Policy för delaktighet för personer med funktionsnedsättning Antagen av kommunfullmäktige den 19 december 2016 och gällande från och

Läs mer

Motion till riksdagen: 2014/15:1719 av Erik Ullenhag (FP) Fortsatt arbete mot antiziganism och för romsk inkludering

Motion till riksdagen: 2014/15:1719 av Erik Ullenhag (FP) Fortsatt arbete mot antiziganism och för romsk inkludering Enskild motion Motion till riksdagen: 2014/15:1719 av Erik Ullenhag (FP) Fortsatt arbete mot antiziganism och för romsk inkludering Förslag till riksdagsbeslut 1. Riksdagen tillkännager för regeringen

Läs mer

Plattform för Strategi 2020

Plattform för Strategi 2020 HIG-STYR 2016/146 Högskolan i Gävle Plattform för Strategi 2020 VERKSAMHETSIDÉ Högskolan i Gävle sätter människan i centrum och utvecklar kunskapen om en hållbar livsmiljö VISION Högskolan i Gävle har

Läs mer

Myndigheten för delaktighet

Myndigheten för delaktighet Välfärdsteknik Myndigheten för delaktighet Myndigheten för delaktighet har i uppdrag att verka för att funktionshinderspolitiken ska få genomslag i hela samhället. Vårt uppdrag styrs av mål och strategier

Läs mer

Rätt till ett bra liv? Personer med funktionsnedsättnings möjligheter att forma sina liv

Rätt till ett bra liv? Personer med funktionsnedsättnings möjligheter att forma sina liv Rätt till ett bra liv? Personer med funktionsnedsättnings möjligheter att forma sina liv Inledning Målsättningarna för den svenska handikappolitiken är ambitiösa. Under många år och inom en rad olika områden

Läs mer

Remissvar på betänkandet Barnkonventionen blir svensk lag SOU 2016:19

Remissvar på betänkandet Barnkonventionen blir svensk lag SOU 2016:19 Datum: 2016-10-14 Dokumenttyp: Yttrande Diarienummer: 2016/0101 Er referens: S206/01918/FST Handläggare: Charlotta Göller Socialdepartement 103 33 Stockholm Remissvar på betänkandet Barnkonventionen blir

Läs mer

För en god och jämlik hälsa Utgångspunkter och förslag så långt

För en god och jämlik hälsa Utgångspunkter och förslag så långt För en god och jämlik hälsa Utgångspunkter och förslag så långt Presentation för Funktionshindersdelegationen 20 februari 2017 Professor Olle Lundberg, ordförande Kommissionens uppdrag - två delar 1. Att

Läs mer

Som medlemmar i Handikappforum hänvisar vi också till Handikappforums utlåtande, daterat 9.6.2014.

Som medlemmar i Handikappforum hänvisar vi också till Handikappforums utlåtande, daterat 9.6.2014. Utlåtande Finansministeriet Ärende: Begäran om utlåtande över utkastet till en regeringsproposition om kommunallagen, 8.5.2014, VM065.00/2012. Utlåtande ges av SAMS - Samarbetsförbundet kring funktionshinder

Läs mer

Att leva visionen prioriterade inriktningar för Högskolan Dalarna

Att leva visionen prioriterade inriktningar för Högskolan Dalarna Att leva visionen prioriterade inriktningar för Högskolan Dalarna 2016-2019 Beslut: Högskolestyrelsen 2015-12-17 Revidering: - Dnr: DUC 2015/385/10 Gäller fr o m: 2016-01-01 Ersätter: - Relaterade dokument:

Läs mer

Motion till riksdagen: 2014/15:254 av Maj Karlsson m.fl. (V) Delaktighet för personer med funktionsnedsättning

Motion till riksdagen: 2014/15:254 av Maj Karlsson m.fl. (V) Delaktighet för personer med funktionsnedsättning Kommittémotion Motion till riksdagen: 2014/15:254 av Maj Karlsson m.fl. (V) Delaktighet för personer med funktionsnedsättning 1 Förslag till riksdagsbeslut 1. Riksdagen tillkännager för regeringen som

Läs mer

Program för personer med funktionsnedsättning Möjligheter i olikheter

Program för personer med funktionsnedsättning Möjligheter i olikheter Program för personer med funktionsnedsättning Möjligheter i olikheter Västerås stads vision 2026 Visionen, en målbild med framtidsfokus. Den anger den långsiktiga inriktningen för stadens egna verksamheter,

Läs mer

BYGGSTEN: Barnets rättigheter och konventionen

BYGGSTEN: Barnets rättigheter och konventionen KONVENTION OM RÄTTIGHETER FÖR PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING BYGGSTEN: Barnets rättigheter och konventionen Denna byggsten innehåller: - Kort beskrivning av barnkonventionen - Förhållandet mellan barnkonventionen

Läs mer

KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING Nr 760.2

KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING Nr 760.2 Bromölla kommun KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING Nr 760.2 Antagen/Senast ändrad Gäller från Dnr Kf 2013-09-30 163 2013-10-01 2012/573 POLITISKT PROGRAM FÖR ARBETE MED FRÅGOR KRING FUNKTIONSHINDER Politiskt

Läs mer

Utdrag. Godkännande av en överenskommelse om intensifierat samverkansarbete för barn och ungas psykiska hälsa

Utdrag. Godkännande av en överenskommelse om intensifierat samverkansarbete för barn och ungas psykiska hälsa Socialdepartementet Utdrag Protokoll I:10 vid regeringssammanträde 2011-06-22 S2006/9394/FS (delvis) S2008/2827/FS (delvis) S2008/7907/FS (delvis) S2011/6057/FS Godkännande av en överenskommelse om intensifierat

Läs mer

Information om förslag till allmänna råd om baspersonalens kompetens

Information om förslag till allmänna råd om baspersonalens kompetens Information om förslag till allmänna råd om baspersonalens kompetens Värnas konferens vid Sigtunastiftelsen 25 september 2013 Ulla Clevnert 2013-10-08 Grundläggande kunskaper hos personal som ger stöd,

Läs mer

Kommunens informationsskyldighet enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade

Kommunens informationsskyldighet enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade Promemoria 2017-12-20 S2017/07480/FST Socialdepartementet Kommunens informationsskyldighet enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade Innehåll Sammanfattning... 2 1 Författningsförslag...

Läs mer

Eftersom jag är gravt hörselskadad och inte har stor möjlighet att använda telefon på ett betryggande sätt är it ett fantastiskt hjälpmedel.

Eftersom jag är gravt hörselskadad och inte har stor möjlighet att använda telefon på ett betryggande sätt är it ett fantastiskt hjälpmedel. Eftersom jag är gravt hörselskadad och inte har stor möjlighet att använda telefon på ett betryggande sätt är it ett fantastiskt hjälpmedel. Man 29 år På grund av min sjukdom har min sociala värld minskat

Läs mer

Ekuddens förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling

Ekuddens förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Ekuddens förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Ekuddens förskola Ansvarig för planen Förskolechef Niklas Brånn Vår vision Ekuddens

Läs mer

Chefs- och ledarskapspolicy. Antagen av kommunstyrelsen 30 jan 2009

Chefs- och ledarskapspolicy. Antagen av kommunstyrelsen 30 jan 2009 Chefs- och ledarskapspolicy Antagen av kommunstyrelsen 30 jan 2009 Södertälje kommuns chefspolicy omfattar fyra delar Din mission som chef i en demokrati. Förmågor, egenskaper och attityder. Ditt konkreta

Läs mer

Remissvar: Kvalitet i välfärden bättre upphandling och uppföljning, SOU 2017:38

Remissvar: Kvalitet i välfärden bättre upphandling och uppföljning, SOU 2017:38 Sundbyberg 11 sept 2017 Dnr.nr: Fi2017/02150/K Vår referens: Mikael Klein Finansdepartementet Remissvar: Kvalitet i välfärden bättre upphandling och uppföljning, SOU 2017:38 Funktionsrätt Sverige Funktionsrätt

Läs mer

Stöd till personer med funktionsnedsättning

Stöd till personer med funktionsnedsättning PROJEKTPLAN 2013 2015 Reviderad okt 2014 Stöd till personer med funktionsnedsättning ett regionalt utvecklingsarbete inom området förstärkt brukarmedverkan i Västerbotten 1 1. Bakgrund och uppdrag I regeringens

Läs mer

1(6) Patricia Staaf BESLUT. 2008-11-27 Dnr Mahr 12-2008/621. Handlingsplan för breddad rekrytering 2008 2010

1(6) Patricia Staaf BESLUT. 2008-11-27 Dnr Mahr 12-2008/621. Handlingsplan för breddad rekrytering 2008 2010 MAH /Centrum för kompetensbreddning 1(6) 2008-11-27 Dnr Mahr 12-2008/621 Handlingsplan för breddad rekrytering 2008 2010 Inledning Malmö högskola hade redan vid starten 1998 ett uttalat uppdrag att locka

Läs mer

Främja, Skydda, Övervaka - FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsät t- ning Svar på remiss av SOU2009:36

Främja, Skydda, Övervaka - FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsät t- ning Svar på remiss av SOU2009:36 SOCIALTJÄNST- OCH ARBETSMARKNADSFÖR- VALTNINGEN KANSLIAVDELNINGEN TJÄNSTEUTLÅTANDE SAN 2009-10-22 SID 1 (5) 2009-10-01 Handläggare: Lisbeth Westerlund Telefon: 08-508 25 016 Till Socialtjänst- och arbetsmarknadsnämnden

Läs mer

PROGRAMFÖRKLARING Vetenskapsrådets ämnesråd för medicin och hälsa

PROGRAMFÖRKLARING Vetenskapsrådets ämnesråd för medicin och hälsa PROGRAMFÖRKLARING 2013-2016 Vetenskapsrådets ämnesråd för medicin och hälsa Fo rord Vetenskapsrådets ämnesråd för medicin och hälsa stödjer forskning inom allt från forskning på molekylär- och cellnivå

Läs mer

INNEHÅLL 1 Bakgrund och syfte... 3

INNEHÅLL 1 Bakgrund och syfte... 3 Riktlinje för Land stinget Västm manlands arbete med barnkonventionenn 2 (9) INNEHÅLL 1 Bakgrund och syfte... 3 2 Definitioner landstinget västmanland... 4 3 Inriktningsmål... 6 4 Organisation... 7 5 Styrande

Läs mer

Befintliga strategidokument och utredningar

Befintliga strategidokument och utredningar Bilaga 2 Befintliga strategidokument och utredningar 1.1 EU-nivå 1.1.1 Digital agenda för Europa Syftet är att skapa hållbara ekonomiska och sociala fördelar utifrån en digital inre marknad baserad på

Läs mer

ELEVHÄLSAN I SKOLLAGEN

ELEVHÄLSAN I SKOLLAGEN ELEVHÄLSAN I SKOLLAGEN Nytt i skollagen är att en samlad elevhälsa nu införs med krav på tillgång till skolläkare, skolsköterska, psykolog och kurator samt personal med specialpedagogisk kompetens. Elevhälsan

Läs mer

Jag vill veta varför jag har utsatts för diskriminering, är det på grund av att jag är invandrare, har en funktionsnedsättning eller är jude?

Jag vill veta varför jag har utsatts för diskriminering, är det på grund av att jag är invandrare, har en funktionsnedsättning eller är jude? Jag vill veta varför jag har utsatts för diskriminering, är det på grund av att jag är invandrare, har en funktionsnedsättning eller är jude? Ur anmälan till Diskrimineringsombudsmannen 2012 Mångfald Fakta

Läs mer

Kommittédirektiv. Nationell samordnare för utveckling och samordning av insatser inom området psykisk hälsa. Dir. 2015:138

Kommittédirektiv. Nationell samordnare för utveckling och samordning av insatser inom området psykisk hälsa. Dir. 2015:138 Kommittédirektiv Nationell samordnare för utveckling och samordning av insatser inom området psykisk hälsa Dir. 2015:138 Beslut vid regeringssammanträde den 17 december 2015 Sammanfattning En särskild

Läs mer

Handikappolitiskt program för Vara kommun

Handikappolitiskt program för Vara kommun Handikappolitiskt program för Vara kommun 2010-2015 Antagen av kommunfullmäktige 2010-05-31, 40 Innehållsförteckning Inledning... 1 Bakgrund...1 Definition...1 FN:s konvention om rättigheter för personer

Läs mer

Om personlig assistans för barn

Om personlig assistans för barn Om personlig assistans för barn l A lntressegruppen FÖR ASSlSTANSBERÄTTlGADE Information från Intressegruppen för Assistansberättigade (IfA) Intressegruppen för Assistansberättigade Intressegruppen för

Läs mer

Myndigheten för delaktighets samlade uppföljningssystem av levnadsvillkor för personer med funktionsnedsättning

Myndigheten för delaktighets samlade uppföljningssystem av levnadsvillkor för personer med funktionsnedsättning Myndigheten för delaktighets samlade uppföljningssystem av levnadsvillkor för personer med Bilaga 3 till Utvärdering och analys av funktionshinderspolitiken 2011 2016 Innehåll Innehåll... 2 MFD:s samlade

Läs mer

Plan för tillgänglighet och delaktighet

Plan för tillgänglighet och delaktighet Plan för tillgänglighet och delaktighet 2014-2020 Antaget av kommunfullmäktige den 30 september 2013, 65 Plan för tillgänglighet och delaktighet 2014-2020 Innehåll 1 Inledning...1 1.1 Planens syfte och

Läs mer

UPPDRAG OCH YRKESROLL BOENDE

UPPDRAG OCH YRKESROLL BOENDE UPPDRAG & YRKESROLL UPPDRAG OCH YRKESROLL BOENDE Läsanvisning och bakgrund Uppdrag och yrkesroll - boende är en beskrivning av vad det innebär att arbeta med stöd och service till personer med funktionsnedsättning

Läs mer

Folkhälsopolitisk program för Beslutad av kommunfullmäktige 15 juni 2015, 85. Dnr KS

Folkhälsopolitisk program för Beslutad av kommunfullmäktige 15 juni 2015, 85. Dnr KS Folkhälsopolitisk program för 2015-2018 Beslutad av kommunfullmäktige 15 juni 2015, 85. Dnr KS2015.0118 Dokumenttyp: Program Dokumentet gäller för: Skövde kommun Diarienummer: KS2015.0118 Reviderad: Ej

Läs mer

Att sluta hälsoklyftorna i Sverige

Att sluta hälsoklyftorna i Sverige Att sluta hälsoklyftorna i Sverige Hur tar vi nästa steg? Olle Lundberg Professor och ordförande Delbetänkandets upplägg 1. Varför jämlik hälsa? 1.1. Ojämlikhet i hälsa som samhällsproblem 1.2. Sociala

Läs mer

Faktahäfte Hälsa och sjukvård

Faktahäfte Hälsa och sjukvård Faktahäfte Hälsa och sjukvård Detta faktahäfte är ett fördjupningsmaterial kring FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning. Faktahäftet tar sin utgångspunkt i konventionens artiklar

Läs mer

Nuteks förslag till kunskaps- och forskningsstrategi som underlag till den forskningspolitiska propositionen

Nuteks förslag till kunskaps- och forskningsstrategi som underlag till den forskningspolitiska propositionen Datum 2007-12-21 Ert datum 2007-06-09 Dnr 012-2007-2443 Ert Dnr N2007/5553/FIN Näringsdepartementet 103 33 STOCKHOLM Kopia: Utbildningsdepartementet 103 33 STOCKHOLM Nuteks förslag till kunskaps- och forskningsstrategi

Läs mer

Tillgänglighet för alla Handikappolitiskt program för Region Skåne

Tillgänglighet för alla Handikappolitiskt program för Region Skåne Tillgänglighet för alla Handikappolitiskt program för Region Skåne beslut i RF 2009-04-28 1 Inledning År 2002 antog regionfullmäktige ett handikappolitiskt program, vilket nu har reviderats. Region Skånes

Läs mer

Avtal om samverkan mellan Stockholms läns landsting och Kungliga Tekniska högskolan

Avtal om samverkan mellan Stockholms läns landsting och Kungliga Tekniska högskolan Ji Stockholms läns landsting Ankom Stockholms läns landsting 2011-09- 2 0 DnrV2011-0599 Doss 16 Avtal om samverkan mellan Stockholms läns landsting och Kungliga Tekniska högskolan Stockholms läns landsting

Läs mer

Viktiga ord i planen. Kommunens plan Ett samhälle för alla är en del av kommunens arbete för mångfald.

Viktiga ord i planen. Kommunens plan Ett samhälle för alla är en del av kommunens arbete för mångfald. Ett samhälle för alla Plan för funktionshinderspolitiken i Jönköpings kommun år 2015-2018 Jönköpings kommun arbetar för mångfald. Mångfald betyder bland annat att alla människor ska vara välkomna i samhället.

Läs mer

Plan för full delaktighet i Åmåls kommun

Plan för full delaktighet i Åmåls kommun Plan för full delaktighet i Åmåls kommun Antagen av kommunfullmäktige 2008-02-27 KF 21 Förord Åmåls kommun vill med denna plan för full delaktighet öka delaktighet, jämlikhet, och livsvillkor för funktionshindrade

Läs mer

Social inequity in health how do we close the gap? Nordisk folkhälsokonferens, Ålborg

Social inequity in health how do we close the gap? Nordisk folkhälsokonferens, Ålborg Social inequity in health how do we close the gap? Nordisk folkhälsokonferens, Ålborg Professor Olle Lundberg, ordförande Hur sluter vi hälsoklyftorna? Frågan som alla vill ha svar på och som den svenska

Läs mer

Bilaga till protokoll vid regeringssammanträde 2010-06-17

Bilaga till protokoll vid regeringssammanträde 2010-06-17 Bilaga till protokoll vid regeringssammanträde 2010-06-17 Socialdepartementet Enheten för sociala tjänster Ämnesråd Gert Knutsson Telefon 08-405 33 27 Mobil 070-660 56 50 E-post gert.knutsson@social.ministry.se

Läs mer

Policy för mötesplatser för unga i Malmö. Gäller 2010-07-01-2012-12-31

Policy för mötesplatser för unga i Malmö. Gäller 2010-07-01-2012-12-31 Policy för mötesplatser för unga i Malmö Gäller 2010-07-01-2012-12-31 Varför en policy? Mål För att det ska vara möjligt att följa upp och utvärdera verksamheten utifrån policyn så används två typer av

Läs mer

Riktlinjer för arbetet med de horisontella kriterierna i Plug In 2.0

Riktlinjer för arbetet med de horisontella kriterierna i Plug In 2.0 Riktlinjer för arbetet med de horisontella kriterierna i Plug In 2.0 I detta dokument beskrivs aktiviteter där vi ska kunna följa processer med arbetet med de horisontella skallkraven från ESF inom Plug

Läs mer

Stöd för analys och handlingsplan

Stöd för analys och handlingsplan Stöd för analys och handlingsplan En central del av Regeringen och SKL:s överenskommelse inom området psykisk o-/hälsa för 2016-2018 utgörs av att huvudmännen (landstingen och kommunerna) får medel för

Läs mer

Policy: Bostad och stöd i bostaden

Policy: Bostad och stöd i bostaden Riksförbundet FUB, för barn, unga och vuxna med utvecklingsstörning Policy: Bostad och stöd i bostaden Allmänna principer: Enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS, ska den enskilde

Läs mer

Tillgänglighetspolicy för Finspångs kommun

Tillgänglighetspolicy för Finspångs kommun Tillgänglighetspolicy för Finspångs kommun Antagen av kommunfullmäktige 22 februari 2017 Tillgänglighetspolicy för Finspångs kommun Finspångs kommun 612 80 Finspång Telefon 0122-85 000 Fax 0122-850 33

Läs mer

Överenskommelse om idéburet offentligt partnerskap STÖDVERKSAMHET, UTBILDNINGSINSATSER SAMT MEDVERKAN I KVALITETS- OCH UTVECKLINGSARBETE

Överenskommelse om idéburet offentligt partnerskap STÖDVERKSAMHET, UTBILDNINGSINSATSER SAMT MEDVERKAN I KVALITETS- OCH UTVECKLINGSARBETE Överenskommelse om idéburet offentligt partnerskap STÖDVERKSAMHET, UTBILDNINGSINSATSER SAMT MEDVERKAN I KVALITETS- OCH UTVECKLINGSARBETE 1 Bakgrund... 3 2 Parter... 3 3 Period för partnerskapet... 3 4

Läs mer

Regeringsuppdrag, Digitala tjänster och välfärdsteknologi inom socialtjänst och hemsjukvård. Anna-Greta Brodin Projektledare

Regeringsuppdrag, Digitala tjänster och välfärdsteknologi inom socialtjänst och hemsjukvård. Anna-Greta Brodin Projektledare Regeringsuppdrag, Digitala tjänster och välfärdsteknologi inom socialtjänst och hemsjukvård Anna-Greta Brodin Projektledare Agenda Myndigheten för delaktighet Framtiden = Mer empati och high tech Definition

Läs mer

Förslag till beslut - handlingsplan för tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning

Förslag till beslut - handlingsplan för tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning Kommunstyrelsen 2016-04-11 Kommunledningskontoret Demokrati och välfärd KSKF/2016:132 Anna- Maarit Tirkkonen 1 (2) Kommunstyrelsen Förslag till beslut - handlingsplan för tillgänglighet för personer med

Läs mer

Kommun-, landstings- och regionledningens ansvar

Kommun-, landstings- och regionledningens ansvar KONVENTION OM RÄTTIGHETER FÖR PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING Kommun-, landstings- och regionledningens ansvar Många av konventionens rättigheter ligger inom kommunernas, landstingens och regionernas

Läs mer