Övervakningsenhet Typ ABS CA 441, CA 442, CA 443

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Övervakningsenhet Typ ABS CA 441, CA 442, CA 443"

Transkript

1 Övervakningsenhet Typ S,, nstallationshandbok (/)

2 Övervakningsenhet typ S / /, nstallationshandbok opyright Sulzer. Med ensamrätt. enna handbok, liksom den programvara som beskrivs däri, tillhandahålles under licensvillkor och får kopieras endast i överensstämmelse med villkoren i licensavtalet. nnehållet i denna handbok är avsett endast för information och kan ändras utan att detta meddelas och får inte tolkas som ett åtagande från Sulzer. Sulzer har inget ansvar och inga skyldigheter för några fel eller oklarheter som kan förekomma i denna bok. Med undantag av vad som tillåts i licensavtalet får ingen del av detta dokument kopieras, lagras i något återvinningsbart system eller överföras i någon form eller på något sätt elektroniskt, mekaniskt, inspelat eller på annat sätt utan skriftlig tillåtelse från Sulzer. Sulzer förbehåller sig rätten att ändra specifikationer på grund av teknisk utveckling.

3 Övervakningsenhet typ S / /, nstallationshandbok NSTLLTON. Montera övervakningsenheten Montera enheten på en mm N-skena. Styrenhetens mått är: x x mm (H x x ). Om den inte snäpper fast på skenan kan du föra undan den lilla fliken på enhetens undersida med en liten skruvmejsel.. Gör alla anslutningar Plintarna ska anslutas till spänning och givare. Se tabellen för motsvarande enhet: ild Yttre plintar för X-serien. VRNNG Säkerställ att all spänning är frånslagen och att alla enheter som ansluts till styrenheten också är avstängda innan du ansluter någonting! Spänningsindikator N-indikator Larmindikatorer Spänningen ska vara likström () mellan och Volt. ild visar anslutning av spänning och batteripaket för oavbruten drift. ör kablar som är längre än m ska överspänningsskydd monteras.. Gemensamt för X enna del av handboken är gemensam för de tre enheterna, och. Skillnaderna mellan de olika enheterna beskrivs i senare kapitel. Uttrycket x används när en av ovanstående modeller avses. en gröna lysdioden lyser när enheten är påslagen. Se kapitlet om N. essa fyra lysdioder regleras av övervakningsregulatorn t.ex. P och ger indikationer om olika typer av fel.

4 Övervakningsenhet typ S / /, nstallationshandbok. N.. N N är ett nätverk av s.k. multidrop-typ vilket innebär att alla enheter är parallellanslutna på samma kabel. ett N-nätverk måste varje enhet ha en unik adress eller ett unikt -nummer. På x-serien anges en del av adressen enligt standard beroende på enheten och den andra delen av adressen anges med hjälp av hexadecimalomkopplaren som är märkt. nge adress enligt pumpnummer enligt tabellen nedan eller instruktionerna i systemhandboken. Om enheten har en unik adress och har kontakt med masterenheten i nätverket lyser den gröna N-indikatorn. elkoder för N-indikatorn finns i systemhandboken. nvänd följande adresser för funktioner på P. Tabell. Läckagevakt N SU Övervakningsfunktion nvänds inte på P Pump eller pumpar - Pump Pump Pump - > nvänds inte på P Tabell. Temperaturvakt N SU Övervakningsfunktion nvänds inte på P Pump eller pumpar - Pump Pump Pump - > nvänds inte på P Tabell. Nätvakt N SU Övervakningsfunktion Huvudnätvakt Pump Pump Pump Pump - > nvänds inte på P

5 Övervakningsenhet typ S / /, nstallationshandbok.. N TRM N-bussen ska termineras i båda ändar. Om P används är denna enhet buss-master och har en egen inbyggd terminering som alltid är aktiv och enheten bör därför alltid installeras vid en av kabelns ändpunkter. På andra enheter kan terminering aktiveras med brytaren märkt N term. ktivera terminering för enheten som är monterad vid kabelns ändpunkt. Termineringsbrytaren på alla övriga enheter ska vara i läget O. N TRM ON N TRM O N TRM O N TRM O lways ON x x x P ild N-nätverk med anslutning x.. N-anslutningar N-kabeln använder ledare. Två ledare används för kommunikation: N_L och N_H. Ledaren N_SHL är skärmad och två ledare används för bussens strömförsörjning: V och V. Med busström får alla enheter ström direkt från bussen nslutningarna görs med skruvkontakter. Tabell. nslutningar på ovansidan # unktion V Matningsspänning neg. plint N_L låg signalledare N_SHL kabelskärmning N_H hög signalledare V Matningsspänning pos. plint x atteriladdare, V V Spänningsförsörjning atteripaket Säkring ild Spänningen ska vara likström () mellan och Volt. ör oavbruten drift vid strömavbrott ska batteripaketet installeras enligt bilden.

6 Övervakningsenhet typ S / /, nstallationshandbok. nheterna.. Produkten används för mätning av vattenläckage till pumpens torra delar. Tabell. klassificeringar ngång S-läge Xylem-läge ntervall kohm kohm Tabell. nslutningar på undersidan # Riktning unktion nalog ingång Läckagevakt ref är den negativa referenspunkten den ska Ref anslutas till jord. irekt eller vid pumpen om det Jord förekommer störningar i Hz/ Hz-signalen nalog ingång Läckagevakt ref är den negativa referenspunkten den ska Ref anslutas till jord. irekt eller vid pumpen om det Jord förekommer störningar i Hz/ Hz-signalen. nalog ingång Läckagevakt ref är den negativa referenspunkten den ska Ref anslutas till jord. irekt eller vid pumpen om det Jord förekommer störningar i Hz/ Hz-signalen. nalog ingång Läckagevakt ref är den negativa referenspunkten den ska Ref anslutas till jord. irekt eller vid pumpen om det Jord förekommer störningar i Hz/ Hz-signalen. - - ild nslutning av läckagevakt

7 Övervakningsenhet typ S / /, nstallationshandbok.. enna produkt används för temperaturmätning och förhindrar överhettning av pumparna. Tabell. klassificeringar ngång ntervall Kommentar Opt m in,, m ±, m Pt - º ± grad PT kohm Tabell. nslutningar på undersidan # Riktning unktion nalog ingång Jord Temperaturvakt ingång nalog ingång Jord Temperaturvakt ingång nalog ingång Jord Temperaturvakt ingång nalog ingång Jord Temperaturvakt ingång Ref nalog referens nalog m in nalog in m m n V - xtern givare med egen strömförsörjning, m eller - GS/P - - Givare med Oej ansluten till V ild nstallation av givare

8 Övervakningsenhet typ S / /, nstallationshandbok.. enna produkt används för mätning av strömförbrukning, fasavvikelse och ingångsspänningen för en pump eller en komplett pumpstationsanläggning. Spänning ansluts till plint, och och jorden till plint. Ström ansluts till plint och, och, och (,, är internt jordade). Tabell. klassificeringar ngång ntervall Kommentar Spänning V ac ±, V Vid högre spänning ska en spänningstransformator användas Ström - ±. fasförskjutning grad ±, grad nvänd alltid spänningstransformator Tabell. nslutningar på undersidan # Riktning unktion nalog ingång spänningsingång L nalog ingång spänningsingång L nalog ingång spänningsingång L Jord ngång spänningsreferens a nalog ingång b Jord a nalog ingång b Jord a nalog ingång b Jord Spänningstransformator ingång Spänningstransformator ingång Spänningstransformator ingång ~L ~L ~L P / L L V L GN a b max Strömtransformator ild nkel anslutning av

9 Övervakningsenhet typ S / /, nstallationshandbok TKNSK T. Tekniska data x nhet Omgivningstemperatur vid drift Omgivningstemperatur vid förvaring - till - till P-klassning P Material kapsling Montering Mått Hxx Luftfuktighet Strömförsörjning Strömförbrukning ngångar kanaler läckage PPO och P N-skena mm x x mm nstickskontakterna bygger x, mm på "H" - % relativ luftfuktighet, icke-kondenserande V î Vdc => mw kanaler temp, låg dc ström î Vdc =>, mw kanaler spänning, ac ström Lägen Släge Xylemläge PTläge Pt- läge /- m nt. res Ω. PTskyddad Spänning Ström irka-intervall - kω - kω - kω - º m V Obs! ngångsläge kan anges individuellt för varje kanal. ngångsläge kan anges individuellt för varje kanal. ll strömmätning sker genom strömtransformatorer. Utgångar nga Kommunikationsportar ältbuss N-port galvaniserad isolerad N-port

10 Övervakningsenhet typ S / /, nstallationshandbok enna sida är tom.

11 örsäkran om överensstämmelse eclaration of onformity s defined by: M-irectives // and //, Low Voltage irective //, irective for -Marking // N eclaration of onformity G-försäkran om överensstämmelse G-Konformitätserklärung NO Us Samsvarserklæring R éclaration de onformité -Overensstemmelseserklæring NL -Overeenkomstigheidsverklaring U-Vaatimustenmukaisuusvakuutus S eclaración de confirmidad T Ü Vastavuse deklaratsioon PT eclaracão de conformidade PL eklaracja zgodnosci W T ichiarazione di conformità S Prohlášení o shodšĕ S L Δήλωση εναρμόνισης K SK Vyhlásenie o zhode TR T Uygunluk eyanı HU K Megfelelőségi nyilatkozat Sulzer Pump Solutions, Rökerigatan, S- Johanneshov, Sweden N: : Name and address of the person authorised to compile the technical file to the authorities on request: Name und dresse der Person, die berechtigt ist, das technische atenblatt den ehörden auf nfrage zusammenzustellen: R: Nom et adresse de la personne autorisée pour générer le fichier technique auprès des autorités sur demande : NL: S: PT: T: L: TR: : NO: : : T: PL: S: SK: HU: Naam en adres van de persoon die geautoriseerd is voor het op verzoek samenstellen van het technisch bestand: Nombre y dirección de la persona autorizada para compilar a pedido el archivo técnico destinado a las autoridades: Nome e endereço da pessoa autorizada a compilar o ficheiro técnico para as autoridades, caso solicitado: l nome e l indirizzo della persona autorizzata a compilare la documentazione tecnica per le autorità dietro richiesta:: Όνομα και διεύθυνση του ατόμου που είναι εξουσιοδοτημένο για τη σύνταξη του τεχνικού φακέλου προς τις αρχές επί τη απαιτήσει: Yetkili makamlara istek üzerine teknik dosyayı hazırlamaya yetkili olan kişinin adı ve adresi: Namn och adress på den person som är auktoriserad att utarbeta den tekniska dokumentsamlingen till myndigheterna: Navn og adresse på den personen som har tillatelse til å sette sammen den tekniske filen til myndighetene ved forespørsel: Navn og adresse på den person, der har tilladelse til at samle den tekniske dokumentation til myndighederne ved anmodning om dette: Viranomaisten vaatiessa teknisten tietojen lomaketta lomakkeen valtuutetun laatijan nimi ja osoite: siku nimi ja aadress, kelle pädevuses on koostada nõudmise korral ametiasutustele tehnilist dokumentatsiooni: Nazwisko i adres osoby upoważnionej do przygotowania dokumentacji technicznej w przypadku, gdy jest ona wymagana przez władze: Jméno a adresa osoby oprávnĕné na vyžádání ze strany úřadů vytvořit soubor technické dokumentace: Meno a adresa osoby oprávnenej na zostavenie technického súboru pre úrady na požiadanie: smens, įgalioto valdžios institucijoms pareikalavus sudaryti techninę bylą, vardas, pavardė ir adresas: rank nnenbach, irector Product Safety and Regulations, Sulzer Management G, Neuwiesenstrasse, Winterthur, Switzerland N: eclare under our sole responsibility that the products: : örsäkrar under eget ansvar att produkterna: : rklärt eigenverantwortlich dass die Produkte: NO: rklærer på eget ansvar, at følgende produkter R: éclarons sous notre seule responsabilité que les produits: : rklærer på eget ansvar, at følgende produkter: NL: Verklaren geheel onder eigen verantwoordelijkheid dat de produkten: : Vakuutamme yksinomaan omalla vastuullamme, että seuraavat tuotteet S: eclaramos bajo nuestra exclusiva responsabilidad que los productos: T: eklareerime ainuvastutajana, et tooted: PT: eclaramos sob nossa unicia responsabilidade que los produtos: PL: eklaruje z pelna odpowiedzialnoscia, ze urzadzenia typu: T: ichiariamo sotto la nostra esclusiva responsabilità che i prodotti: S: Prohlašuje na vlastní odpovědnost, že výrobky: L: Δηλώνουμε με αποκλειστική μας ευθύνη ότι τα προϊόντα: SK: Vyhlasujeme na našu zodpovednost, že výrobky: TR: Sorumluluk tamamen bize ait olarak beyan ederiz ki aşağıdaki ürünler: HU: elelösségünk teljes tudatában kijelentjük, hogy a termékek: Moisture monitoring module type S, Temperature monitoring module type S, Motor and supply power monitoring module type S N: : R: NL: S: PT: T: L: TR: : NO: : : T: PL: S: SK: HU: to which this declaration relates are in conformity with the following standards or other normative documents: auf die sich diese rklärung bezieht, den folgenden und/oder anderen normativen okumenten entsprechen: auxquels se réfère cette déclaration sont conformes aux normes ou à d autres documents normatifs: waarop deze verklaring betrekking heeft, in overeenstemming zijn met de volgende normen of andere normatieve documenten: objeto de esta declaración, están conformes con las siguientes normas u otros documentos normativos: aque se refere esta declaracáo está em conformidade com as Normas our outros documentos normativos: ai quali questa dichiarazione si riferisce sono conformi alla seguente norma o ad altri documenti normativi: τα οποία αφορά η παρούσα δήλωση είναι σύμφωνα με τα ακόλουθα πρότυπα ή άλλα κανονιστικά έγγραφα: bu beyanın konusunu oluşturmakta olup aşağıdaki standart ve diğer norm belgelerine uygundur: som omfattas av denna försäkran är i överensstämmelse med följande standarder eller andra regelgivande dokument: som dekkes av denne erklæringen, er i samsvar med følgende standarder eller andre normative dokumenter: som er omfattet af denne erklæring, er i overensstemmelse med følgende standarder eller andre normative dokumenter: joihin tämä vakuutus liitty, ovat seuraavien standardien sekä muiden sääntöämääräävien asiakirjojen mukaisia: mida käespöev deklaratsioon puudutab, on vastavuses järgmiste standardite ja muude normatiivdokumentidega: do których odnosi sie niniejsza deklaracja sa zgodne z nastepujacymi normami lub innymi dokumentami normatywnymi: na které se toto prohlášeni vztahuje, jsou v souladu s následujícími normami nebo jinými normativními dokumenty: na ktoré sa vz ahuje toto vyhlásenie, zodpovedajú nasledujúcim štandardom a iným záväzným dokumentom: amelyekre ez a nyilatkozat vonatkozik, megfelelnek a következőszabványokban és egyéb szabályozó dokumentumokban leírtaknak: Safety: N -: M: N --:, N --:, N --::, N --:: Stockholm -- Per skenström Sulzer Pump Solutions

12 opyright Sulzer Sulzer Pump Solutions reland Ltd., lonard Road, Wexford, reland Tel., ax,

ZUCCHETTI Centro Sistemi S.p.A. Via Lungarno 305/A Terranuova B.ni (AR) ITALY

ZUCCHETTI Centro Sistemi S.p.A. Via Lungarno 305/A Terranuova B.ni (AR) ITALY IT Congratulazioni per aver acquistato questo prodotto, che potrà soddisfare le vostre esigenze ed aspettative. Questo progetto nasce da ZUCCHETTI CENTRO SISTEMI S.p.A. (Azienda certificata UNI EN ISO

Läs mer

Flygt ENM 10 Nivåregulator. Installations-, driftoch underhållsmanual

Flygt ENM 10 Nivåregulator. Installations-, driftoch underhållsmanual Flygt ENM 10 Nivåregulator Installations-, driftoch underhållsmanual Innehållsförteckning Innehållsförteckning Inledning... 2 Handbokens syfte...2 Inspektera leveransen...2 Produktgaranti... 2 Säkerhet...4...

Läs mer

SC-120, SC-185, SC-185 S, SC-280

SC-120, SC-185, SC-185 S, SC-280 Back Bar kyl Metos Profitbar SC-120, SC-185, SC-185 S, SC-280 4242970, 4242972, 4242974, 4242976 Bruksanvisningar 06.06.2012 Översättning av tillverkarens engelskspråkiga manual 06.06.2012 Metos Profitbar

Läs mer

MANUALE PER L INSTALLAZIONE L USO E LA MANUTENZIONE

MANUALE PER L INSTALLAZIONE L USO E LA MANUTENZIONE ARTU 11-14 IT EN FR ES PT NO SV MANUALE PER L INSTALLAZIONE L USO E LA MANUTENZIONE INSTANT GAS WATER HEATER INSTALLATION, OPERATION AND MAINTENANCE MANUAL CHAUFFE-BAIN INSTANTANE A GAZ MANUEL POUR L INSTALLATION

Läs mer

TEC 30 DIESEL GENERATOR

TEC 30 DIESEL GENERATOR TEC 30 DIEEL GENERATOR Operation, maintenance and installation manual Libretto istruzioni per l uso, la manutenzione e l installazione Betriebs-, Wartungs- und Installationsanleitung Manuel d utilisation,

Läs mer

Panelmonterat elektroniskt system för reglering, övervakning och kraftdistribution i värmekabelapplikationer

Panelmonterat elektroniskt system för reglering, övervakning och kraftdistribution i värmekabelapplikationer DIGITRACE NGC-30 Panelmonterat elektroniskt system för reglering, övervakning och kraftdistribution i värmekabelapplikationer Kabelkanal Kortrackmoduler PLINTSKENA PLINT HUVUDSTRÖM- BRYTARE 800 mm OPERATÖRS-

Läs mer

Trygghetstelefon 10. Användarhandbok

Trygghetstelefon 10. Användarhandbok Trygghetstelefon 10 sv Användarhandbok Trygghetstelefon 10 sv 3 Innehållsförteckning 1 Identifiering 5 1.1 Dokument 5 1.2 Kundtjänstadresser 6 2 Presentation 7 2.1 Allmän beskrivning 7 2.2 Innehåll grundpaket

Läs mer

Din manual SMC 2671W http://sv.yourpdfguides.com/dref/3457741

Din manual SMC 2671W http://sv.yourpdfguides.com/dref/3457741 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för SMC 2671W. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information, specifikationer,

Läs mer

HKTS 9/16. Hemmabiosystem. Bruksanvisning Svenska

HKTS 9/16. Hemmabiosystem. Bruksanvisning Svenska HKTS 9/16 Hemmabiosystem Bruksanvisning Svenska HKTS 9/16 Hemmabiosystem Bruksanvisning Innehållsförteckning Inledning...3 Beskrivning och funktioner...3 HKTS200SUB anslutningar på Subbasens baksida...4

Läs mer

Gobius 1- överfyllnadsskydd för septiktankar

Gobius 1- överfyllnadsskydd för septiktankar Dokumentrevision 1.0, januari 2011 Gobius 1- överfyllnadsskydd för septiktankar Installationsanvisning Börja här 1. Kontrollera att alla delar finns med i förpackningen. (1 sensor, 1 panel, 1 kontrollenhet

Läs mer

Montage-, Bedienungs- und Wartungsanleitung für Sektionaltore

Montage-, Bedienungs- und Wartungsanleitung für Sektionaltore GB Installation, operating and maintenance instructions for sectional doors Typ iso45-3 with extension spring, disassembled version F Notice de montage, de service et d entretien pour portes sectionnelles,

Läs mer

FGC 211. Installations- och användarhandbok

FGC 211. Installations- och användarhandbok FGC 211 Installations- och användarhandbok Innehållsförteckning Innehållsförteckning Läs detta först... 3... 3 Inledning...3 Säkerhetsföreskrifter för ägare/driftsansvarig... 3 Garanti... 3 Symboler som

Läs mer

INSTALLATIONSINSTRUKTIONER

INSTALLATIONSINSTRUKTIONER ULTRASONIC OIL NIVÅMÄTARE ULTRALJUDSMÄTARE FÖR OLJENIVÅ OCH SENSOR FÖR ATT UPPTÄCKA OLJA MELLAN DUBBELVÄGGARNA INSTALLATIONSINSTRUKTIONER Den här produkten ska bara användas på oljetankar för privat bruk

Läs mer

HKTS 20/HKTS 30. hemmabiosystem. Designed to Entertain. Bruksanvisning Svenska

HKTS 20/HKTS 30. hemmabiosystem. Designed to Entertain. Bruksanvisning Svenska HKTS 20/HKTS 30 hemmabiosystem Bruksanvisning Svenska Designed to Entertain. Viktiga säkerhets Instruktioner 1. Läs igenom instruktionerna. 2. Behåll instruktionerna. 3. Uppmärksamma alla varningar. 4.

Läs mer

Användarhandbok UPS 20-30 kva, 230 V 50/60 Hz utgång (3-fas ingångseffekt/ 1-fas utgångseffekt)

Användarhandbok UPS 20-30 kva, 230 V 50/60 Hz utgång (3-fas ingångseffekt/ 1-fas utgångseffekt) UPS 20-30 kva, 230 V 50/60 Hz utgång (3-fas ingångseffekt/ 1-fas utgångseffekt) 2007 Eaton Corporation Innehållet i denna handbok är skyddat enligt upphovsrättslagen och får varken helt eller delvis kopieras

Läs mer

SVENSK ANVÄNDAR GUIDE TOPSTART (BIO)DIESEL & OIja Ref. TSDP

SVENSK ANVÄNDAR GUIDE TOPSTART (BIO)DIESEL & OIja Ref. TSDP TopStart (Bio)Diesel & olja (TSDP) är en kompakt elektrisk värmare med cirkulationspump som är till för uppvärmning av (Bio) diesel och motorolja. INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. VIKTIGA SÄKERHETS ANVISNINGAR:

Läs mer

Manual för C221 / C222 Versioner 1.30-1.39

Manual för C221 / C222 Versioner 1.30-1.39 Manual för C221 / C222 Versioner 1.3 1.39 Man1812121.6G1923 Manual för C2211. och C2221. Versioner v1.31.39 Zone Controls AB Box 64, 13671 Västerhaninge Tel: 8448 56 2 Fax: 8777 36 55 info@zc.se Innehållsförteckning

Läs mer

TA 450-4500 Luftbehandlingsaggregat Installationsinstruktioner

TA 450-4500 Luftbehandlingsaggregat Installationsinstruktioner Luftbehandlingsaggregat GB SE er Ver. no. 1.1-0-07 Fig. 1 Fig. 2 2 Fig. 3 Fig. 5 3 Fig. 6 Fig. 7 Fig. 8 4 Beskrivning fig. 3-6 TA 450 EL TA 650-2000 EL W TA 1500-4500 HW Fig. 9 A. Speed transformer B.

Läs mer

PR 35. Bedienungsanleitung Operating instructions Bruksanvisning. Käyttöohje ja ko cn

PR 35. Bedienungsanleitung Operating instructions Bruksanvisning. Käyttöohje ja ko cn PR 35 Bedienungsanleitung Operating instructions Brugsanvisning Bruksanvisning Bruksanvisning Käyttöohje de en da sv no fi ja ko cn 1 2 3 4 5 6 8 9 7 11 10 BRUKSANVISNING I ORIGINAL PR 35 Lutningslaser

Läs mer

Innehåll dimmerguidentm 2012 Sid

Innehåll dimmerguidentm 2012 Sid Innehåll dimmerguiden TM 2012 Sid Om dimmerguiden TM 1 Laster och reglering 2 LED-belysning, drift- och dimringsteknik 5-9 Så här dimras ljusdioder 10-11 LED-styrdon, kombinerat driftdon och dimmer för

Läs mer

Så här installerar och använder du CAD11 och CAD15 digitala monoförstärkare

Så här installerar och använder du CAD11 och CAD15 digitala monoförstärkare Innehåll Så här installerar och använder du CAD11 och CAD15 digitala monoförstärkare Välkommen! Tack för att du köpt DLS Performance series bilförstärkare. Bruksanvisningen ger dig tips om hur du gör en

Läs mer

SB 16/230. Aktiv Soundbar Högtalare. Bruksanvisning SVENSKA

SB 16/230. Aktiv Soundbar Högtalare. Bruksanvisning SVENSKA Aktiv Soundbar Högtalare Bruksanvisning SVENSKA Innehållsförteckning Inledning 3 Beskrivning och funktioner 3 Ingående delar 3 Soundbar Topp-Panel Kontroller 4 Soundbar Bak-panelen reglage och anslutningar

Läs mer

Drift och underhåll Pelletsbrännaren BioLine 20

Drift och underhåll Pelletsbrännaren BioLine 20 Drift och underhåll Pelletsbrännaren BioLine 20 INSTRUKTIONSBOK FÖR MODELL BioLine MED MAXEFFEKT 20 kw Förvara denna instruktionsbok väl så att den är lätt tillgänglig för framtida behov. Läs igenom instruktionsboken

Läs mer

VG2428wm-LED LCD Display Användarhandbok

VG2428wm-LED LCD Display Användarhandbok VG2428wm-LED LCD Display Användarhandbok Model No. VS15055 TCO Information Congratulations! This display is designed for both you and the planet! The display you have just purchased carries the TCO Certified

Läs mer

REP 6/10 Tryckreglering för spänningsreglerbara 1~ Motorer

REP 6/10 Tryckreglering för spänningsreglerbara 1~ Motorer Bruksanvisning REP 6/10 Tryckreglering för spänningsreglerbara 1~ Motorer P-band 0 % 100 0 % 100 SETPOINT Systemair Industrivägen 3, 739 30 Skinnskatteberg Tel 0222 440 00 - Fax 0222 440 99 mailbox@systemair.se

Läs mer

Trim Volvo 480 Turbo

Trim Volvo 480 Turbo Trim Volvo 480 Turbo Öka laddtrycket på Volvo 480. 40 hkr för 1 krona. OBS! Jag har gjort denna modifiering på årsmodell 92. Kan inte garantera funktion på andra årsmodeller. All trimning sker på egen

Läs mer

DIAGNOSTIC POWER SUPPLY WSC 720. användarmanual. 12 v/24 v blybatterier 40-500 ah

DIAGNOSTIC POWER SUPPLY WSC 720. användarmanual. 12 v/24 v blybatterier 40-500 ah DIAGNOSTIC POWER SUPPLY WSC 720 användarmanual 12 v/24 v blybatterier 40-500 ah se 1 Tack för att du valt en laddare från Exide Technologies Vi gratulerar till köpet av WSC720 och tackar för att du valt

Läs mer

Installatörs- och användarhandbok CL-164 V1.2

Installatörs- och användarhandbok CL-164 V1.2 Installatörs- och användarhandbok UNICODE CL-164 V1.2 . Ver. 1.2 UNICODE 1. INTRODUKTION UNICODE CL-164 CL-164 består av knappsats KP-513 samt kontrollenheten CC-434. Kontrollenheten har två reläer som

Läs mer

BDT 3/BDT 30. Blu-ray Disc -spelare. Bruksanvisning

BDT 3/BDT 30. Blu-ray Disc -spelare. Bruksanvisning Blu-ray Disc -spelare Bruksanvisning Innehåll VIKTIGA SÄKERHETSANVISNINGAR 3 UPPACKNING 5 INSTALLATIONSPLATS 5 RENGÖRING 5 TACK FÖR ATT DU VALDE HARMAN KARDON 5 BDT 3-/BDT 30-SPELARENS FUNKTIONER 6 MEDFÖLJANDE

Läs mer

Teknisk manual Dimmeraktor 4-delad REG

Teknisk manual Dimmeraktor 4-delad REG 2673-1-8567 18.07.2014 Teknisk manual Dimmeraktor 4-delad REG DA-M-0.4.1 ABB-free@home Innehåll 1 Hänvisningar till bruksanvisningen 3 2 Säkerhet 4 2.1 Använda symboler 4 2.2 Ändamålsenlig användning 5

Läs mer