KOMMUNSTYRELSEN F Ö R E D R A G N I N G S L I S T A

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "KOMMUNSTYRELSEN 10.08.2010 13 F Ö R E D R A G N I N G S L I S T A"

Transkript

1 KOMMUNSTYRELSEN SAMMANTRÄDESKALLELSE KOMMUNSTYRELSEN 13 Sammanträdestid Tisdagen den 10 augusti 2010 kl Sammanträdesplats Kommungården, Överby F Ö R E D R A G N I N G S L I S T A 1. Kst 157 Kallelse och beslutförhet 2. Kst 158 Val av protokolljusterare 3. Kst 159 Go dkännande och komplettering av föredragningslistan 4. Kst 160 Investeringsprojekt avloppsledning T orp 5. Kst 161 Ålands lan dskapsregerin g: Utlåtande över rätt att förvärva och besitta fast egendom, Storby, Eckerö kommun 6. Kst 162 Ansökan om arrendekontrakt alternativt markköp i Käringsund 7. Kst 163 Lägenhetsförmedling 8. Kst 164 Ledigförklaring av hyreslägenhet, Storby 9. Kst 165 Medbor garinitiativ: Skeppsviksvägen 10. Kst 166 Skolnämnden: Nya lokalhyrestaxor 11. Kst 167 T ekniska nämnden: Underhåll Degersandsvägen 12. Kst 168 T ekniska nämnden: Vägplan för Skagvägen 13. Kst 169 T ekniska nämnden: T illäggsbudgetering för renovering av lägenhet 14. Kst 170 Förvaltning av testamenterad egendom 15. Kst 171 Skrivelse om avloppsledningsprojekt, Böle, Eckerö kommun 16. Kst 172 Revidering av Förvaltningsstadga för Eckerö kommun 17. Kst 173 Anmälningsärenden Eckerö den 5 augusti 2010 Rune Söderlund Ordförande

2 KOMMUNSTYRELSEN SAMMANTRÄDESKALLELSE KOMMUNSTYRELSEN 13 Plats och tid Kommungården tisdagen den 10 augusti 2010 kl Beslutande Blomqvist, Birgitta Jansson, Christina Eriksson, Gunder Karlsson, Herbert Hedengren, Linda Stjärnfelt, Mikael Söderlund, Rune, ordf. Frånv. Frånv. Frånv. Föredragande Lundqvist, Jörgen Kommundirektör Öv riga närv arande Paragrafer Kst Underskrifter Kommunstyrelsens ordförande Kommundirektör Protokolljustering Ort och tid Rune Söderlund Jörgen Lundqvist Kommungården onsdagen den 11 augusti 2010 kl Linda Heden gren Herbert Karlsson Protokollet framlagt till Påseende. Plats och tid Kommungården torsdagen den 12 augusti 2010 kl Intygar Kommundirektör Jörgen Lundqvist Utdra gets riktighet bestyrks Ort och tid Underskrift

3 KALLELS E O CH BESLUTSFÖ RHET Kst 157 Sammanträdet konstaterades vara lagenligt sammankallat och beslutsfört. VAL AV PRO TO KO LLJUSTERARE Kst 158 Kommunstyrelsen beslutade att välja Linda Hedengren och Herbert Karlsson till protokollsjusterare. Protokollet justeras onsdagen den 11 augusti 2010 kl på Kommungården i Överby, Eckerö kommun, och framläggs till påseende torsdagen den 12 augusti 2010 kl GO DKÄNNANDE O CH KOMPLETTERING AV FÖ REDRAGNINGSLISTAN Kst 159 Kommunstyrelsen beslutade att godkänna den framlagda föredragningslistan.

4 4 TEKNIS KA NÄMNDEN TEKNIS KA NÄMNDEN ENTREPRENADPROGRAM FÖ R AVLO PPSLEDNINGSPROJEKT TO RP TN 43 Arbetsbeskrivning/entreprenadprogram skickades ut till ledamöterna den 5 maj FÖRSLAG T ekniska nämnden beslutar att korrigera brister och fel, tillägg, tidpunkter i utskickad arbetsbeskrivning/entreprenadprogram. T ekniska nämnden beslöt att tillsätta en kommitté bestående av John Hilander och Marcus Eriksson under projektets utförande samt att korrigera arbetsbeskrivningen/entreprenadprogrammet tillsammans med projektledare Dan Engblom och kommunteknikern. TN 65 Kommittégruppen för avloppsprojekt T orp sammanträdde den mellan kl Kommittén godkände arbetsbeskrivningen/entreprenadprogrammet för avloppsprojekt T orp. Kommittégruppen beslöt följande: Utbjuda på totalentreprenad avloppsprojekt Torp meddelst annons i de båda lokala tidningarna tisdagen den Arbetsbeskrivningen/entreprenadprogrammet hämtas på kommunkansliet mot en kaution av 100,00 Euro som återbetalas när handlingarnas returneras i godkänt skick. Anbuden inlämnas till Eckerö kommun senast den kl Kommittégruppen öppnar anbuden den Lämnas till kommunstyrelsens sammanträde den och kommunfullmäktiges sammanträde den Entreprenadtid t.o.m. den

5 TEKNIS KA NÄMNDEN TEKNIS KA NÄMNDEN TN 65 forts. FÖRSLAG T ekniska nämnden antecknar sig ärendet till kännedom. T ekniska nämnden antecknade sig ärendet till kännedom. Kst 160 Anbudsfristen för entreprenadprogrammet pågår till och med den Upphandlingskommittén för investeringsprojektet avloppsledning Torp, sammanträder Kommunstyrelsen erhåller redovisning om villkor för projektstart vilket förutsätter skilt beslut i kommunfullmäktige. Kommunstyrelsen beslutar om val av entreprenör för investeringsprojektet samt avger förord för projektstart inför kommunfullmäktige. Kommunstyrelsen beslutade att anlita Niclas Häggblom Åkeri för entreprenaduppdrag för utbyggnad av det kommunala avloppsledningsnätet till T orp, Eckerö kommun enligt upphandlingsgruppens protokoll. Totalpris för det godkända anbudet uppgår till Euro. Ingående av avtal villkoras av kommunfullmäktiges godkännande om projektstart. I totalbudgeten för projektet är upptaget Euro. I projektet ingår också anskaffning och spontning av pumpstationer samt arvode för projektledning. Landskapsregeringen har den beslutat om finansieringsstöd för projektet med 30%. Kommunstyrelsen ger förord för projektstart villkorat av att alla erforderliga markloven har tillhandahållits. Vid kommunfullmäktiges

6 6 sammanträde lämnar teknisk nämnd och förvaltning en redovisning över kostnaderna för pumpstationer samt arbetsläget för marklov. 161 ÅLANDS LANDSKAPSREGERING: UTLÅTANDE ÖVER RÄTT ATT FÖ RVÄRVA OCH BESITTA FAS T EGENDOM, STO RBY, ECKERÖ KO MMUN Kst 161 Ålands lan dskapsregerin g har anmodat Eckerö kommun att avge utlåtande över rätt att förvärva och besitta fast egendom. Ansökan avser företaget Kombo Åland Ab som anmält förvärv av fastigheten Handelsbacka Rnr 15:9, Storby, Eckerö kommun. Den färdigbildade lägenheten som saknar andel i samfällda, är bebyggd med lokaler för logi- och affärsverksamhet. Företaget Kombo Åland Ab är registrerat i Eckerö sedan Av tre styrelseledamöter innehar sedan 2010 två av tre ledamöter åländsk hembygdsrätt enligt medföljande intyg. Syftet med förvärvet är logiverksamhet. Rätt för juridisk person att förvärva och besitta fast egendom framgår av landskapslag (2003:68) om jordförvärvsrätt och jordförvärvstillstånd samt landskapsförordning (2003:70) om jordförvärvstillstånd. De förtecknade villkoren avser beviljad näringsrätt, hemort i landskapet och att två tredjedelar av styrelsemedlemmarna innehar hembygdsrätt eller utan avbrott har varit bosatta i landskapet under fem år. Dessa villkor är tillgodosedda i framlagda ansökan. KOMMUNDIRE KT ÖRENS FÖRSLAG Eckerö kommun förordar inför Ålands landskapsregerin g att företaget Kombo Åland Ab beviljas jordförvärvstillstånd för förvärv av fastigheten Handelsbacka Rnr 15:9, Storby, Eckerö kommun. Kommunstyrelsen beslutade att inför Ålands landskapsregering tillstyrka att företaget Kombo Åland Ab beviljas jordförvärvstillstånd för förvärv av

7 7 fastigheten Handelsbacka Rnr 15:9, Storby, Eckerö kommun. 162 ANSÖ KAN O M ARRENDEKO NTRAKT ALTERNATIVT MARKKÖP I KÄRINGSUND, ECKERÖ KO MMUN Kst 162 Hubertus von Frenckell, Ålands T urisminvest Ab, har den tillskrivit Eckerö kommun om förutsättningarna för att erhålla arrendekontrakt på del av kommunens markområden i norra Käringsund. Skrivelsen medföljer i bilaga. Intresset avser främst kommunens strandområde i Käringsun d. Syftet är att medelst ett långsiktigt arrendekontrakt alternativt markköp, kunna iordningsställa och erbjuda båtplatser vid kaj. Båtplatserna skall i första hand tillhandahållas företagets stugköpare. Företaget kan som en del av arrendevederlaget bygga en sjösättningsramp som kostnadsfritt kan nyttjas av kommuninvånare. I den fastställda budgeten och verksamhetsmålen för kommunens samhällstjänster 2010 har kommunfullmäktige föranstaltat om en översyn om en utökning av antalet kajplatser i kommunens småbåtshamn i Käringsund. KOMMUNDIRE KT ÖRENS FÖRSLAG Eckerö kommun har en restriktiv policy vid saluförande av oplanerade kommunalt ägda fastigheter, i synnerhet strandområden. Kommunfullmäktiges riktgivande beslut från 2006 innebär bl.a. att överlåtelse av fastigheter endera skall främja näringsliv eller bostäder för inflyttning. Den första diskussionen bör ta sikte på en arrendelösning. Förslaget om ett långsiktigt arrendekontrakt har både konsekvenser för näringspolitik och markplanering liksom för kommunens nuvarande småbåtshamn som drivs av T ekniska nämnden. För att erhålla en bred beredning föreslås att ärendet tillställs Näringsnämnd samt T eknisk nämnd

8 8 och Miljö- och byggnadsnämnd för yttrande. 162 Kst 162 forts. Kommunstyrelsen beslutade att remittera ansökan om arrendekontrakt alternativt köp av kommunal mark i Käringsundsområdet från Ålands T urisminvest för behandling i T ekniska nämnden, Miljö- och byggnadsnämnden och Näringsnämnden. Yttrande skall vara kommunstyrelsen tillhanda senast i september Remissen kompletteras med en karta över Käringsundsområdet.

9 9 163 LÄG ENHETS FÖ RMEDLING EKEBO Kst 163 Kommunstyrelsen har den 2 juli 2010 fattat ett interimistiskt beslut om att tilldela sökanden Caroline Mattsson hyreskontrakt på ledigförklarad tvårummare i Ekebo. Det interimistiska beslutet var villkorat av att lägenhetsbesiktningen ej påkallade större renovering. Lägenhetsbesiktning har genomförts och ej påverkat tillträde till lägenheten. Hyreskontrakt har ingåtts den 2 juli Det interimistiska beslutet skall bekräftas vid kommunstyrelsens sammanträde den. Kommunstyrelsen bekräftade intermistiskt beslut om förmedling av hyreskontrakt till Caroline Mattsson gällande hyra av lägenhet i Ekebo.

10 LEDIGFÖ RKLARAD LÄG ENH ET I EKEBO Kst 164 En tvårummare i Ekebo har ledigförklarats från och med den 1 september Besiktning skall genomföras efter utflyttningen. Kommunstyrelsen erhåller redovisning av antalet sökande. KOMMUNDIRE KT ÖRENS FÖRSLAG Annons om den ledigförklarade lägenheten införs i augustinumret av Eckerö Info. Kommunstyrelsen beslutade att utannonsera den ledigförklarade lägenheten i Eckerö Info. Förmedling av hyreskontrakt sker vid nästa sammanträde.

11 MEDBORGARINITIATIV: SKEPPSVIKSVÄG EN Kst 165 Ett medborgarinitiativ gällande behov av standardhöjande åtgärder på Skeppsviksvägen, har tillställts Eckerö kommun (se bilaga). Kommundirektören har uppvaktats i ärendet I medborgarinitiativet efterfrågas vilka förbättringsåtgärder som kommunen planerar. Frågan avser såväl löpande underhåll som mer omfattande investeringsprojekt. Kommunfullmäktige har i budget för 2010 beslutat om en framflyttning av vissa väginvesteringar för att finansiera utbyggnaden av avloppsledningsnätet i kommunen inom den allmänna dispensfristen. Beslutet innebär i praktiken att i den mån avloppsledningsprojektet till Torp genomförs under 2010, framflyttas bl.a. grundförbättringen av meter på Skeppsviksvägen till år Fortsatt vägförbättring på Skeppviksvägen, bl.a. ytbeläggning av södra delen, skall ske 2011, 2012 och 2013 enligt kommunens investeringsplan. I vilken utsträckning dessa anslutande projekt kommer att framflyttas i motsvarande ordning fastställs i investeringsbudgeten för 2011 och nästa investeringsplan. Kommunfullmäktige beslutar om eventuell projektstart på avloppsledningsprojektet till Torp den 19 augusti Oaktat en eventuell senareläggning av grundförbättringen på Skeppsviksvägen från 2010 till 2011 skall löpande underhåll och skadeavhjälpande åtgärder ske på vägen. Hyvling av Skeppsviksvägen har genomförts den

12 12 KOMMUNDIRE KT ÖRENS FÖRSLAG Medbor garinitiativet besvaras enligt denna redovisning, men tillställes också T ekniska nämnden för den inledda budgetberednin gen vad gäller förslag till investeringsbudget och investeringsplan. 165 Kst 165 forts. Kommunstyrelsen beslutade att besvara medborgarinitiativet i enlighet med kommundirektörens redovisning.

13 13 SKOLNÄMNDEN SKO LNÄMNDEN: NYA TAXO R FÖR LOKALHYRA SKn 22 Kst 166 Protokollet medföljer i bilaga KOMMUNDIRE KT ÖRENS FÖRSLAG Kommunstyrelsen förordar inför kommunfullmäktige ett fastställande av de nya taxorna för hyra av lokaler i Eckerö skola. Taxorna gäller från och med den 1 juli Det noteras att hyresavgiften som sådan blivit lägre med hänsyn till förändringarna i mervärdeskatten. En översyn av hyresavgifterna skall ske på sedvanligt sätt i samband med budgetberednin gen. Kommunstyrelsen förordar inför kommunfullmäktiges behandling att Skolnämndens förslag till ny taxa för hyra av lokaler i Eckerö skola fastställes. En översyn av hyresavgifterna skall ske på sedvanligt sätt i samband med budgetberedningen.

14 14 TEKNIS KA NÄMNDEN TEKNISKA NÄMNDEN: UNDERHÅLL DEG ERSANDSVÄG EN TN 62 Enligt fullmäktiges beslut skall underhållet av Degersandsvägen ske un der tre månader (juni, juli och augusti) varje år. Efter fullmäktiges beslut har underhållet även utförts i maj månad med hyvling och saltning. I år utfördes även grusning i april vecka 16. I årets budget är 2.490,00 Euro upptaget för underhåll av Degersandsvägen. Gr usningen i april kostnad 5.932,80 Euro. Saltning i maj kostnad 1.286,15 Euro. Överskridning med 4.728,95 Euro. FÖRSLAG T ekniska nämnden beslutar att delge ärendet till kännedom för kommunstyrelsen och kommunfullmäktige. T ekniska nämnden konstaterar att det inte fanns nämndbeslut för grusningen av Degersan dsvägen i april månad. Beställningen av grusningen av Degersandsvägen utfördes av tjänstemannen av hela vägsträckan, utan vetskap om kostnader och mängd. T ekniska nämnden beslöt att anhålla om tilläggsmedel för hela grusningssumman, 5.932,80 Euro samt att kvarstående medel används för resterande normalt underhåll i juli och augusti. T ekniska nämnden konstaterade att en omfördelning av budgeten inte kan ske efter de överskridanden som gjorts av snöröjningen och sandningen vintern 2009/2010 samt renoveringen av en lägenhet på Ekergården. T ekniska nämnden anser att tjänstemannen åtminstone borde ha tagit kontakt med nämndens ordförande innan beställning gjordes.

15 15 TEKNIS KA NÄMNDEN Kst 167 Degersan dsvägen befanns vara i exceptionellt dåligt skick efter vintern. Kostnadsansvar för löpande underhåll på vägen faller sedan flera år uteslutande på Eckerö kommun. Kommunfullmäktige har i budgetbeslut aviserat ett avslutande av kommunalt underhåll om ej bildandet av ett väglag påbörjas under Händelserna i våras illustrerar att ansvaret för vägens skötsel definitivt och skyndsamt bör utsträckas till fler delintressenter och inte bara omfattas av kommunens ensidiga ekonomiska åtagande. Kommundirektören informerade landskapsregeringen om det aktuella ärendet Kommunteknikern har också tagit upp ärendet vid en konferens med trafikavdelningen den Ärendet bör återigen aktualiseras i överläggningar med trafikminister Veronica Thörnroos KOMMUNDIRE KT ÖRENS FÖRSLAG Kommunstyrelsen noterar att formell beslutsgång för vägunderhåll på Degersan dsvägen ej iakttagits. T ekniska nämndens synpunkter på denna punkt kan bara bekräftas av kommunstyrelsen. Vägens bristfälliga standard varit odiskutabel. I T ekniska nämndens beslut anmäls att tilläggsbudgetering erfordras då en intern omfördelning av kostnader ej är möjlig inom budgetramarna. Kostnaderna för senare underhåll på Degersandsvägen efter T ekniska nämndsammanträdet i juni är emellertid ännu inte sammanställda och kan påverka tilläggsbudgeteringens omfattning. Kommunstyrelsen förordar av praktiska skäl en tilläggsbudgetering med 5.932,80 Euro inför kommunfullmäktige. Kommunstyrelsen inbjuder trafikminister Thörnroos till en diskussion om den fortsatta väghållningen på Degersandsvägen då området är av regionalt intresse.

16 16 TEKNIS KA NÄMNDEN Kst 167 forts. Kommunstyrelsen klargör att samråd skall ske mellan ansvarig tjänsteman och T ekniska nämndens ordförande i dessa ärenden där entreprenadsummor eller åtgärden i övrigt avviker från gängse delegationsordning. I detta fall hade också ett beslut i T ekniska nämnden varit påkallat. Kommunstyrelsen avgör efter halvårsbokslut huruvida omfördelning av budgetmedel kan ske mellan nämnderna utan tilläggsbudgetering. Kommunstyrelsen inbjuder landskapsregeringens trafikminister Veronica T hörnroos till en överläggning gällande Degersan dsvägens fortsatta vägstatus och landskapsregeringens biträdande av ett initiativ till bildan det av ett väglag. Det erinras om att kommunens fortsatta anslag till Degersandsvägen upphör enligt kommunfullmäktiges beslut, om ett sådant initiativ ej har inletts under 2010 från markägare i området.

17 17 TEKNIS KA NÄMNDEN TEKNISKA NÄMNDEN: VÄGPLAN FÖ R SKAGVÄG EN TN 74 Ledamot Monica Häggblom upptog till behandling att påbörja uppgörandet av en vägplan för hela Skagvägen. T ekniska nämnden beslöt att föreslå för kommunstyrelsen och kommunfullmäktige att påbörja uppgörandet av en vägplan för Skagvägens fortsatta grundförbättring. Kst 168 Vägplan erfordras vid anläggande av väg eller ombyggnad av väg som ej är av mindre omfattning enligt landskapslag om allmänna vägar 25. Vägplanen skall överensstämma med gällande markplanering och fastställs av Ålands lan dskapsregerin g. Inför fastställandet skall kommunfullmäktige ha tillstyrkt vägplanen och ett hörande ha skett av de fastighetsägare vars rätt påverkas av vägplanen och som också skall ges tillfälle att formellt framföra invändningar. Detta sker medelst sedvanligt utställningsförfarande. KOMMUNDIRE KT ÖRENS FÖRSLAG Kommunstyrelsen utreder i samråd med tekniska förvaltningen, huruvida de pågående, etappvisa ombyggnadsprojekten på Skagvägen, nödvändiggör en vägplan. I den utsträckning som en formell vägplan erfordras på denna och andra vägar med motsvarande grundförbättringsprojekt, kostnadsberäknas och budgeteras vägplanen i budgetberedningen för 2011.

18 18 TEKNIS KA NÄMNDEN Kst 168 forts. Kommunstyrelsen beslutade att i samråd med tekniska förvaltningen, utreda huruvida de pågående, etappvisa ombyggnadsprojekten på Skagvägen, nödvändiggör en vägplan. I den utsträckning som en formell vägplan erfordras på denna och andra vägar med motsvarande planerade grundförbättringsprojekt, kostnadsberäknas och budgeteras vägplanen för Skagvägen i budgetberedningen för budgetåret 2011.

19 19 TEKNIS KA NÄMNDEN TEKNIS KA NÄMNDEN TEKNISKA NÄMNDEN: TILLÄGGSBUDGETERING FÖ R RENO VERING AV LÄG ENHET TN 28 Socialsekreterare Andrea Sandberg och kommuntekniker Rune Småroos avsynade en lägenhet i Ekergården måndagen den 1 mars 2010, se bilaga 15/2. T orsdagen den var T ekniska nämndens ordförande och kommunteknikern på syn av samma lägenhet. FÖRSLAG: T ekniska nämnden besluter att anhålla om tilläggsmedel för att renovera en lägenhet i Ekergården enligt syneprotokollet, bilaga 15/2. : T ekniska nämnden beslöt att anhålla om tilläggsmedel för att renovera en lägenhet i Ekergården enligt syneprotokollet, bilaga 15/2. Renoveringen påbörjas omedelbart och slutredovisa efter utfört arbete. Kst 69 KOMMUNDIRE KT ÖRENS FÖRSLAG Kommunstyrelsen förordar inför kommunfullmäktige att Tekniska nämnden beviljas tilläggsmedel för renovering av lägenhet i Ekergården.

20 20 TEKNIS KA NÄMNDEN TEKNIS KA NÄMNDEN Kst 69 forts. Kommunstyrelsen anmodar Tekniska nämnden att nyttja disponibla medel inom budgetramarna för den erforderliga renoveringen av lägenheten i Ekergården då specifika anslag för renoveringsåtgärder saknas. T ekniska nämnden återkommer efter vidtagen renovering och i den utsträckning som renoveringen ej kan ske inom budgetramarna med en anhållan om tilläggsbudgetering. TN 64 Renoveringen har slutförts och redovisas enligt följande: Byggande och underhåll av by ggnader och områden i årets budget 800,00 Euro. Renovering av lägenhet 9, kostnad 3.619,55 Euro. Kvar under byggande och underhåll av by ggnader och områden 1.367,96 Euro minus 800,00 Euro = 567,96 Euro. FÖRSLAG T ekniska nämnden beslutar att föreslå för kommunstyrelsen och kommunfullmäktige 3.619,55 Euro i tilläggsmedel. T ekniska nämnden beslöt att föreslå för kommunstyrelsen och kommunfullmäktige 3.619,55 Euro i tilläggsmedel. Kst 169 KOMMUNDIRE KT ÖRENS FÖRSLAG Kommunstyrelsen förordar inför kommunfullmäktige beviljandet av en tilläggsbudgetering på 3.619,55 Euro för renovering av lägenhet i Ekergården 2010.

21 21 TEKNIS KA NÄMNDEN TEKNIS KA NÄMNDEN Kst 169 forts. Kommunstyrelsen beslutade att återupptaga behandlingen av ärendet i samband med halvårsbokslutet varvid möjligheterna till nämndöverskridande omfördelning inom totalbudgetens ramar ses över.

22 FÖ RVALTNINGSÅTGÄRDER FÖ R TES TAMENTERAD EG ENDO M Kst 170 Rafael Mattsson, Marby, har testamenterat sina tillgångar till kommunens åldringsvård. I tillgångarna ingår fast egendom och byggnader med inventarier. Eckerö kommun har utsett vh Ulf Mattsson till boutredningsman. Kommunstyrelsens ordförande Rune Söderlund har medverkat vid bouppteckningen den Denne har erhållit original av bouppteckningen. Överföring av bankmedel har skett till kommunen. Det ankommer på kommunen att tillgodose att fortsatt egendomsförvaltning sker i enlighet med testamentets villkor. I testamentet finns absoluta villkor gällande handhavandet av både lösöre och fast egendom. Den testamenterade fastigheterna med byggnad och inventarier, har försäkrats av kommunen. Kommunstyrelsen tar vid sammanträdet del av bouppteckning och boutredningsmannens rekommendationer gällande fortsatt egendomsförvaltning. KOMMUNDIRE KT ÖRENS FÖRSLAG Kommunstyrelsen beslutar om de praktiska formerna för egendomsförvaltningen, däriblan d kommunal användning av fastigheterna. Fordon skall registreras på kommunen som ny ägare och försäkringstagare. Överförda tillgångar skall tillgodogöras kommunen varvid Socialnämnden granskar förutsättningarna för inrättandet av en särskild Åldringsvårdsfond med inriktning på Ekergården och motsvarande seniorboende som kan tillgodogöras medlen.

23 Kst 170 forts. Kommunstyrelsen beslutade att uppdraga åt Fastighetskonsult att vidtaga försäljning av fastighet och byggnader med un dantag för skogsmarken, varvid bud på bostadsh us och fritidsstuga kan ges för båda eller skilt. En förteckning över den övriga egendomen skall upprättas på kommunkansliet med noteringar över de inventarier och föremål som tages i bruk för kommunala ändamål inom äldreomsorgen. Socialnämnden ges i uppdrag att granska förutsättningarna för inrättandet av en särskild Åldringsvår dsfond med inriktning på Ekergården och motsvarande seniorboende som kan tillgodogöras medlen från arvet från Rafael Mattsson.

24 INLAGA O M AVLO PPSLEDNINGSPROJEKT, BÖ LE, ECKERÖ KOMMUN Kst 171 Eckerö kommun har erhållit en inlaga med anledning av vidtagen slutsyn av avloppsledningsprojektet i Böle. Handlingen medföljer i bilaga. T idigare synpunkter har framförts av fastighetsägaren i maj KOMMUNDIRE KT ÖRENS FÖRSLAG Kommunstyrelsen remitterar ärendet till T ekniska nämnden för att besvara de frågor som framställs i inlagan till kommunen. Kommunstyrelsen beslutade att remittera inlagan till T ekniska nämnden för besvarande varvid nämnden tar ställning till de framställda kraven.

25 REVIDERING AV FÖRVALTNINGSSTADGA FÖR ECKERÖ KO MMUN Kst 43 Kommunstyrelsen bereder förslag till reviderad förvaltningsstadga för Eckerö kommun. Den nya förvaltningsstadgan ersätter tidigare Förvaltningsstadga och Instruktion för kommunstyrelsen i Eckerö kommun. Båda handlingarna medföljer i utskicket. KOMMUNDIRE KT ÖRENS FÖRSLAG Kommunstyrelsen inleder diskussion, föreslår eventuell förtroendevald arbetsgrupp kring det fortsatta arbetet. I bilaga redovisas ett första förslag till avsnittsindelning i den nya Förvaltningsstadgan. ALLMÄNT om förvaltningsstadga - tillämpningsföreskrifter (ej nämndinstruktioner) Upphävda instruktioner - instruktion för kommunstyrelsen, tjänstestadga VERKSAMHETS IDÉ för Eckerö kommun KO MMUNENS UNDERSKRIFT Kommunen underskrift och tecknande av handlingar Mottagande av stämningar enligt förvaltningslag för landskapet Åland.

26 Kst 43 forts. KO MMUNFULLMÄKTIGE Allmänna bestämmelser Fullmäktigeledamöternas initiativrätt Fullmäktiges sammanträden Utskott Majoritetsval Proportionella val Protokoll KO MMUNS TYRELS EN Verksamhetsområde Sammansättning, antal ledamöter och mandatperiod Sär skild beslutanderätt T illäggsuppgifter Föredragning Uppgifter för ordförande, vice ordförande och ledamöter i kommunstyrelsen Kommunstyrelsens rätt till representation i andra förtroendevalda organ Medbor garinitiativ NÄMND- O CH FÖRVALTNINGSO RGANISATIO N Nämndstruktur i Eckerö kommun Instruktioner för kommunala nämnder Underlydande förvaltningsorgan DE FÖRTRO ENDEVALDA NÄMNDERNAS BEFO GENH ETER O CH ÅLIGGANDEN

27 27 Gemensamma uppgifter Beslutanderätt Kst 43 forts. KO MMUNALA SAMMANTRÄDEN ( undantaget kommunfullmäktige) T illämpning Sammanträdestid och sammanträdesplats Kallelseförfarande Fortsatt sammanträde Ordförandeskap Närvaro vid sammanträden PERSO NAL Allmänt T jänste- och arbetsbeskrivningar Utlysning av lediga tjänster Val av personal Anställningsformer Beslutanderätt i personalfrågor Avlöning Ansökan om och beviljande av årsbundna lönetillägg Semesterordning T jänstledighet Anmälan om och tillstånd till bisysslor Upphörande av anställning Löneförhandlingar

28 Kst 43 forts. SAMARB ETS FO RMER Krislednin gsgrupp Arbetsgivargrupp Arbetarskyddsf ullmäktige/lokalt samverkansorgan Avdelningschefs/föreståndarmöten Arbetsplatssammanträden Arbetsgrupper BEHANDLING AV P ERSONUPPGIFTER Allmänna bestämmelser Säkerhet och sekretess KO MMUNENS EKONO MISKA FÖ RVALTNING Budget Bokslut Ekonomirutiner Granskning av förvaltning och ekonomi Kommunstyrelsen beslutade att avsnittsvis behandla förslag till en ny Förvaltningsstadga vid påföljande sammanträden. En inledande diskussion sker om nämndstrukturen i Eckerö kommun som också skall tillföras förslaget till reviderad Förvaltningsstadga.

29 Kst 121 Kommunstyrelsen erhåller i bilaga till utskicket förslag till kapitel 1-4 i reviderad Förvaltningsstadga. Vid sammanträdet utdelades gällande Förvaltningsstadga och fastställd Instruktion för kommunstyrelsen. Förändringar i den reviderade Förvaltningsstadgan är markerade med kursiv stil. I Förvaltningsstadgan ingår en sammanställning av kommunens nuvarande nämnd- och förvaltningsstruktur. Kommundirektören redovisade arbetsmetodik och arbetsgång vid revideringen av Förvaltningsstadgan samt anslutande frågor. Kommunstyrelsen förde mot denna bakgrund en inledande diskussion om behovet av förändringar i nuvarande nämnd- och förvaltningsstruktur i Eckerö kommun. Kommunstyrelsen fullföljer behandlingen av den reviderade Förvaltningsstadgan vid nästa sammanträde då ytterligare kapitel redovisas. Inför sammanträdet framläggs också förslag till en ny nämndstruktur i Eckerö kommun utifrån den inledda diskussionen i kommunstyrelsen. Kst 129 KOMMUNDIRE KT ÖRENS FÖRSLAG Kommunstyrelsen har efterlyst ett diskussionsförslag till ett färre antal förtroendevalda nämnder varvid kommunens verksamhetsområden ej begränsas. Detta innebär endera sammanläggningar av nämnder, beslutsdelegation till tjänstemän eller förtroendevalda utskott som lämpligen

30 30 knyts till kommunstyrelsen, men också kan svara mot annan nämnd Kst 129 forts. Utgångsförslag: Näringsnämnden näringspolitiskt utskott Näringsnämnden upphör som självständig nämnd. Verksamheten fullföljs medelst förtroendevald ledning i ett näringspolitiskt utskott i kommunstyrelsen som i tillämpliga delar övertager instruktion och verksamhetsansvar. Frågan om verkställande personal ingår i förhandlingar om befattningsbeskrivningar för kommunens centralförvaltning. Vissa centrala delar av näringspolitiken och representationen åvilar kommundirektören enligt dennes instruktion och denne har också fullföljt dessa uppgifter, exempelvis gentemot medlemsorganisationer. Miljö- och byggnadsnämnd samt Teknisk nämnd Förslagsvis sammanslås dessa nämnder till en enhetlig Byggnads- och miljötekniknämnd. I utskicket medföljer förslag till revidering av kapitel 5 gällande kommunstyrelsens uppgifter och ansvarsområden. Förändringar är såsom tidigare markerade med kursiv text. Kommunstyrelsen uppdrog åt kommundirektören att fullfölja den inledda nämndöversynen som behandlas parallellt med de avsnittsvisa förslagen till reviderad Förvaltningsstadga vid kommunstyrelsens fortsatta sammanträden. Den fortsatta nämndöversynen granskar också Skolnämndens och Kultur- och fritidsnämndens verksamhetsområden och nämndansvar. Vid avslutad beredning avger kommunstyrelsen ett samlat förslag till ny Förvaltningsstadga till kommunfullmäktige.

31 Kst 172 Kommunstyrelsen erhåller i detta utskick förslag till reviderade kapitel i Förvaltningsstadgan gällande: * De förtroendevalda nämndernas befogenheter och åligganden * De kommunala förvaltningsorganens sammanträden * Samarbetsformer * Övriga handläggningsfrågor Kommunstyrelsen fullföljer behandlingen av ärendet vid nästa sammanträde. Vid den avslutande behandlingen diskuteras särskilt avsnitten om den kommunala beslutsgången och initiativ- och informationsrätt för förtroendevalda samt den kommunala nämnd- och förvaltningsstrukturen i Eckerö kommun.

32 ANMÄLNINGSÄRENDEN Kst 173 * Ålands landskapsregering: Beslut om tilläggsstöd för investeringar (utsändes) * Ålands landskapsregering: Beslut om jordförvärvstillstånd (utsändes) * Ålands landskapsregering: T illfällig avstängning av vägar (utsändes) * Ålands landskapsregering: T emporär hastighetsbegränsning (utsändes) * Ålands landskapsregering: Information om strandområden (Fiskeribyrån) * Ålands landskapsregering: Remissvar på dricksvattenstrategin * Ålands landskapsregering: Utlåtande om offentlighetslagstiftning * Ålands landskapsregering: Kommunala befolkningsscenarier för elevunderlag * Kommundirektören: Uppskov med redovisning av investeringsprojekt (utsändes) * Ålands Problemavfall Ab: Stämmoprotokoll (utsändes) * Ålands Problemavfall Ab: Bokslut och verksamhetsberättelse 2009 * Ålands landsbygdscentrum: Projekt Lokal miljö (utsändes) * Finlands Kommunförbund: Förhandsmeddelande om förbundskongressen 2013 * Ålands Kommunförbund: Kursin bjudningar * Miljö- och byggnadsnämnden: Sammanträdesprotokoll * T ekniska nämnden: Sammanträdesprotokoll * Polisdelegationen: Protokoll 4/2010 * Ålands Energi Ab: Protokoll vid ordinarie bolagsstämma KOMMUNDIRE KT ÖRENS FÖRSLAG Kommunfullmäktige erhåller såsom informationsärende beslut av Ålands lan dskapsregerin g och kommunstyrelsens tidigare utlåtande i jordförvärvsärende. Kommunstyrelsen antecknar sig i övrigt

33 33 anmälningsärendena till kännedom. 173 Kst 173 forts. Kommunstyrelsen tillställer kommunfullmäktige beslut av Ålands landskapsregerin g i jordförvärvsärende tillsammans med kommunens tidigare utlåtande i ärendet såsom informationsärende. Kommunstyrelsen antecknar sig i övrigt anmälningsärendena till kännedom.

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL ECKERÖ KOMMUN. Underskrift. -*Plats och tid Kommungården i Överby torsdagen den 19 augusti 2010 kl. 19.00-20.

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL ECKERÖ KOMMUN. Underskrift. -*Plats och tid Kommungården i Överby torsdagen den 19 augusti 2010 kl. 19.00-20. Nr 7 -*Plats och tid Kommungården i Överby torsdagen den 19 augusti 2010 kl. 19.00-20.30 Eriksson Marcus Fagerström Janne Hellström Henrietta Hilander John Häggblom Monica Löfström Marie Mattsson Jan-Erik

Läs mer

ECKERÖ KOMMUN TEKNISKA NÄMNDEN

ECKERÖ KOMMUN TEKNISKA NÄMNDEN TEKNISKA NÄMNDEN SAMMANTRÄDESKALLELSE Sammanträdestid Onsdagen den 19.06.2013 kl 19.00 Sammanträdesplats Kommunkansliet i Överby. F Ö R E D R A G N I N G S L I S T A 1. TN 35 Kallelse och beslutförhet.

Läs mer

ECKERÖ KOMMUN KOMMUNSTYRELSE

ECKERÖ KOMMUN KOMMUNSTYRELSE SAMMANTRÄDESKALLELSE Sammanträdestid Tisdagen den kl. 19:00 22.00 Sammanträdesplats Kommunkansliet F Ö R E D R A G N I N G S L I S T A KS 287 Kallelse och beslutförhet KS 288 Val av protokolljusterare,

Läs mer

F Ö R E D R A G N I N G S L I S T A

F Ö R E D R A G N I N G S L I S T A Sammanträdestid Tisda gen den 20.11.2012 kl 19.00 22.00 Sammanträdesplats Kommunkansli, Överby F Ö R E D R A G N I N G S L I S T A 1. Kst 327 Kallelse och beslutförhet. 2. Kst 328 Val av protokolljusterare,

Läs mer

ECKERÖ KOMMUN KOMMUNSTYRELSE

ECKERÖ KOMMUN KOMMUNSTYRELSE SAMMANTRÄDESKALLELSE Sammanträdestid Tisdagen den kl. 19:00 22.00 Sammanträdesplats Kommunkansliet F Ö R E D R A G N I N G S L I S T A KS 180 Kallelse och beslutförhet KS 181 Val av protokolljusterare,

Läs mer

Organ Sammanträdesdatum KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN 24.01.11 1. Kommungården, sammanträdesrummet

Organ Sammanträdesdatum KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN 24.01.11 1. Kommungården, sammanträdesrummet FINSTRÖMS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Organ Sammanträdesdatum Nr KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN 24.01.11 1 Sammanträdestid Måndagen den 24 januari 2011 kl 19.00-21.00 Beslutande Föredragande Kommungården,

Läs mer

ECKERÖ KOMMUN KULTUR OCH FRITIDSNÄMNDE N

ECKERÖ KOMMUN KULTUR OCH FRITIDSNÄMNDE N KULTUR OCH FRITIDSNÄMNDE N SAMMANTRÄDESKALLE LSE Sammanträdestid Måndagen den 10 oktober 2011 kl 19.00 Sammanträdesplats Ecke rö skola F Ö R E D R A G N I N G S L I S T A 1. Kfn 28 Kallelse och beslutsförhet

Läs mer

ECKERÖ KOMMUN NÄRINGSNÄMNDEN

ECKERÖ KOMMUN NÄRINGSNÄMNDEN SAMMANTRÄDESKALLE LSE Sammanträdestid Tisdagen den 18 oktober 2011 kl 18.00 Sammanträdesplats Kommunkansliet i Överby F Ö R E D R A G N I N G S L I S T A 1. Nn 74 Kallelse och beslutsförhet 2. Nn 75 Faställande

Läs mer

ECKERÖ KOMMUN NÄRINGS- OCH KULTURNÄMNDE N

ECKERÖ KOMMUN NÄRINGS- OCH KULTURNÄMNDE N NÄRINGS- OCH SAMMANTRÄDESKALLE LSE Sammanträdestid Onsdagen den 18 april 2012 kl 18.00 Sammanträdesplats Kommunkansliet i Överby F Ö R E D R A G N I N G S L I S T A 1. Nn 1 Kallelse och beslutsförhet 2.

Läs mer

Sammanträdesdatum KOMMUNSTYRELSEN 28.9.2011 12/11. Kommunkansliet, sammanträdesrummet

Sammanträdesdatum KOMMUNSTYRELSEN 28.9.2011 12/11. Kommunkansliet, sammanträdesrummet FINSTRÖMS KOMMUN PROTOKOLL Sammanträdesdatum Nr KOMMUNSTYRELSEN 28.9.2011 12/11 Sammanträdestid 28.9.2011 kl. 17.00 Beslutande Kommunkansliet, sammanträdesrummet x Höglund, Roger, ordförande x Lycke, Per,

Läs mer

ECKERÖ KOMMUN SOCIALNÄMNDEN

ECKERÖ KOMMUN SOCIALNÄMNDEN SAMMANTRÄDESKALLELSE Sammanträdestid Tisdagen den kl. 19:00 Sammanträdesplats Kommunkansli F Ö R E D R A G N I N G S L I S T A SN 130 SN 131 SN 132 SN 133 SN 134 SN 135 SN 136 SN 137 SN 138 SN 139 SN 140

Läs mer

ECKERÖ KOMMUN SOCIALNÄMNDEN

ECKERÖ KOMMUN SOCIALNÄMNDEN SAMMANTRÄDESKALLELSE Sammanträdestid Måndagen den kl. 19:00 Sammanträdesplats Kommunkansliet SN 114 SN 115 SN 116 F Ö R E D R A G N I N G S L I S T A Kallelse och beslutförhet Val av protokolljusterare,

Läs mer

ECKERÖ KOMMUN TEKNISKA NÄMNDEN

ECKERÖ KOMMUN TEKNISKA NÄMNDEN SAMMANTRÄDESKALLELSE Sammanträdestid Måndagen den kl. 19:00 21.15 Sammanträdesplats Kommungården i Överby F Ö R E D R A G N I N G S L I S T A TN 1 Kallelse och beslutförhet TN 2 Val av protokolljusterare,

Läs mer

Kommunkansliet i Nääs

Kommunkansliet i Nääs Nr 11/2013 Sammanträdestid Torsdagen den kl. 19.00 21.00 Sammanträdesplats Beslutande Kommunkansliet i Nääs x Lundberg Bror, ordf. x Sjöblom Tommy, vice ordf. x Danielsson Gerd x Hampf René x Jansson Tom

Läs mer

ECKERÖ KOMMUN SOCIALNÄMNDEN

ECKERÖ KOMMUN SOCIALNÄMNDEN SAMMANTRÄDESKALLELSE Sammanträdestid Måndagen den kl. 19:00 Sammanträdesplats Kommunkansli F Ö R E D R A G N I N G S L I S T A SN 118 SN 119 SN 120 SN 121 SN 122 SN 123 SN 124 SN 125 SN 126 SN 127 SN 128

Läs mer

Geta kommun, beslutsprotokoll

Geta kommun, beslutsprotokoll PROTOKOLL Tid och plats Måndagen den 10 februari 2014 kl. 19:00-19.30 Kommunkansliet i Geta skola, Vestergeta, Geta Närv. Beslutande Ingvar Björling, KST-ordförande Kjell Berndtsson, KST-viceordförande

Läs mer

Lumparlands kommun Sammanträdesprotokoll

Lumparlands kommun Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum: 19.08.2015 Nr: 7 Paragrafer: 92-102 Plats och tid Kommunkansliets mötesrum i Klemetsby, Lumparland Onsdagen den 19 augusti 2015 kl. 19.00-21.25 Beslutande Brage Wilhelms, kommunstyrelsens

Läs mer

F Ö R E D R A G N I N G S L I S T A

F Ö R E D R A G N I N G S L I S T A Sammanträdestid Tisda gen den 14.8.2012 kl 19.00 21.15 Sammanträdesplats Kommunkansli, Överby F Ö R E D R A G N I N G S L I S T A 1. Kst 172 Kallelse och beslutförhet. 2. Kst 173 Val av protokolljusterare,

Läs mer

FINSTRÖMS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

FINSTRÖMS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Nr SOCIALNÄMNDEN 10.03.2015 02/15 Sammanträdestid Tisdagen den 10 mars 2015 kl 18.00 19.30. Sammanträdesplats Beslutande Föredragande Övriga närvarande Sammanträdesrummet, Kommungården

Läs mer

Sammanträdesdatum KOMMUNSTYRELSEN 4.3.2015 3/15. Kommunkansliet, sammanträdesrummet

Sammanträdesdatum KOMMUNSTYRELSEN 4.3.2015 3/15. Kommunkansliet, sammanträdesrummet FINSTRÖMS KOMMUN PROTOKOLL Sammanträdesdatum Nr KOMMUNSTYRELSEN 4.3.2015 3/15 Sammanträdestid Onsdag 4.3.2015 kl. 17.00 Beslutande Kommunkansliet, sammanträdesrummet X Höglund, Roger, ordförande, X Lindblom,

Läs mer

FINSTRÖMS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

FINSTRÖMS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Nr SOCIALNÄMNDEN 24.10.2011 9/11 Sammanträdestid Måndagen den 24 oktober 2011 kl 18.00 19.00 Sammanträdesplats Beslutande Föredragande Övriga närvarande Kommungården, sammanträdesrummet

Läs mer

SALTVIKS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Nr 1/2013. Sammanträdesdatum 10.1.2013. Organ Tekniska nämnden

SALTVIKS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Nr 1/2013. Sammanträdesdatum 10.1.2013. Organ Tekniska nämnden Nr 1/2013 Sammanträdestid Torsdagen den kl. 19.00-20.05 Sammanträdesplats Beslutande Kommunkansliet i Nääs x Lundberg Bror, ordf. x Sjöblom Tommy, vice ordf. x Danielsson Gerd x Hampf René x Jansson Tom

Läs mer

SUNDS KOMMUN SAMMANTRÄDESKALLELSE

SUNDS KOMMUN SAMMANTRÄDESKALLELSE SUNDS KOMMUN SAMMANTRÄDESKALLELSE Organ Kallelsenummer BYGGNADSTEKNISKA NÄMNDEN 4/2012 Sammanträdestid: Torsdagen den 12 april 2012 kl. 19.00 Sammanträdesplats: Protokollet framläggs till påseende: Kommungården

Läs mer

KOMMUNSTYRELSEN 11.01.2011 1

KOMMUNSTYRELSEN 11.01.2011 1 SAMMANTRÄDESKALLELSE 11.01.2011 1 Sammanträdestid Tisdagen den 11 januari 2011 kl. 19.00 Sammanträdesplats Kommungården, Överby F Ö R E D R A G N I N G S L I S T A 1. Kst 1 Kallelse och beslutförhet 2.

Läs mer

KALLELSE 24.11.2011. Denna möteskallelse har utfärdats samt anslagits på anslagstavlan för offentliga kungörelser i Godby den 18 november 2011.

KALLELSE 24.11.2011. Denna möteskallelse har utfärdats samt anslagits på anslagstavlan för offentliga kungörelser i Godby den 18 november 2011. FINSTRÖMS KOMMUN SKOLNÄMNDEN KALLELSE 24.11.2011 Nr 7 Tid Torsdagen den 24.11.2011 kl.16.00 Plats Kommungården i Finström Ärenden: 72 MÖTETS LAGLIGHET OCH BESLUTFÖRHET 73 PROTOKOLLJUSTERARE 74 FÖREDRAGNINGSLISTAN

Läs mer

ECKERÖ KOMMUN KULTUR OCH FRITIDSNÄMNDEN

ECKERÖ KOMMUN KULTUR OCH FRITIDSNÄMNDEN KULTUR OCH FRITIDSNÄMNDEN SAMMANTRÄDESKALLELSE Sammanträdestid Måndagen den 6 september 2010 kl 19.00 Sammanträdesplats Eckerö skola F Ö R E D R A G N I N G S L I S T A 1. Kfn 29 Kallelse och beslutsförhet

Läs mer

Kumlinge kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kumlinge kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSEN 110-116 24.09.2013 1 Sammanträdestid: 19.45-20.20 Sammanträdesplats: Kommunkansliet, Kumlinge Beslutande: Ordinarie: Mia Hanström,ordförande Tommy Pettersson, viceordf. Åke Sundman Satu

Läs mer

Lumparlands kommun Sammanträdesprotokoll. Skolans matsal i Klemetsby, Lumparland Onsdag den 11 april 2012 kl.17.00-17.40

Lumparlands kommun Sammanträdesprotokoll. Skolans matsal i Klemetsby, Lumparland Onsdag den 11 april 2012 kl.17.00-17.40 Sammanträdesdatum: 11.04.2012 Nr: 4 Paragrafer: 70-77 Plats och tid Skolans matsal i Klemetsby, Lumparland Onsdag den 11 april 2012 kl.17.00-17.40 Beslutande Brage Wilhelms, kommunstyrelsens ordförande

Läs mer

KALLELSE 22.9.2015. Tisdagen den 22.9.2015 kl.19.00

KALLELSE 22.9.2015. Tisdagen den 22.9.2015 kl.19.00 SKOLNÄMNDEN KALLELSE Nr 4 Tid Tisdagen den kl.19.00 Plats Geta skola Ärenden: Innehåll 21 MÖTETS LAGLIGHET OCH BESLUTFÖRHET 3 22 VAL AV TVÅ PROTOKOLLJUSTERARE 3 23 GODKÄNNANDE OCH KOMPLETTERING AV FÖREDRAGNINGSLISTAN

Läs mer

BRÄNDÖ KOMMUN SOCIALNÄMNDEN

BRÄNDÖ KOMMUN SOCIALNÄMNDEN 2.9.2013 1 KALLELSESIDA Utfärdad den 26 augusti 2013 Sammanträdestid: Sammanträdesplats: Måndagen den 2 september 2013 kl.18.30 Kommunkansliet i Åva 62 Laglighet och beslutförhet 63 Protokolljusterare

Läs mer

ECKERÖ KOMMUN SOCIALNÄMNDEN

ECKERÖ KOMMUN SOCIALNÄMNDEN SAMMANTRÄDESKALLELSE Sammanträdestid Måndagen den kl. 19:00-21:40 Sammanträdesplats Kommunkansli SN 99 SN 100 SN 101 SN 102 SN 103 SN 104 F Ö R E D R A G N I N G S L I S T A Kallelse och beslutförhet Val

Läs mer

F Ö R E D R A G N I N G S L I S T A

F Ö R E D R A G N I N G S L I S T A KOMMUNS TYRELSEN 2.4.2013 1 Sammanträdestid Tisda gen den 2.4.2013 kl 19.00 21.25 Sammanträdesplats Kommunkansli, Överby F Ö R E D R A G N I N G S L I S T A 1. Kst 77 Kallelse och beslutförhet. 2. Kst

Läs mer

Kommunkansliet i Nääs

Kommunkansliet i Nääs Nr 9/2012 Sammanträdestid Torsdagen den kl. 19.00-20.40 Sammanträdesplats Beslutande Kommunkansliet i Nääs x Lundberg Bror, ordf. x Sjöblom Tommy, vice ordf. x Danielsson Gerd x Hampf René x Jansson Tom

Läs mer

Kommungården i Nääs. x Karlsson Runar, ordf. x Fagerholm-Sjöblom Silvana, viceordf. x Hampf Berit x Lindblom Jörgen x Salmén Rosa

Kommungården i Nääs. x Karlsson Runar, ordf. x Fagerholm-Sjöblom Silvana, viceordf. x Hampf Berit x Lindblom Jörgen x Salmén Rosa Nr 22/2014 Sammanträdestid Måndagen den kl. 18.00-18.25 Sammanträdesplats Beslutande Kommungården i Nääs x Karlsson Runar, ordf. x Fagerholm-Sjöblom Silvana, viceordf. x Hampf Berit x Lindblom Jörgen x

Läs mer

SUNDS KOMMUN SAMMANTRÄDESKALLELSE

SUNDS KOMMUN SAMMANTRÄDESKALLELSE SUNDS KOMMUN SAMMANTRÄDESKALLELSE Organ Kallelsenummer BYGGNADSTEKNISKA NÄMNDEN 1/2013 Sammanträdestid: Torsdagen den 7 februari 2013 kl. 19.00 Sammanträdesplats: Protokollet framläggs till påseende: Kommungården

Läs mer

ECKERÖ KOMMUN TEKNISKA NÄMNDEN

ECKERÖ KOMMUN TEKNISKA NÄMNDEN SAMMANTRÄDESKALLELSE Sammanträdestid Fredagen den kl. 19:00 21.00 Sammanträdesplats Kommungården i Överby F Ö R E D R A G N I N G S L I S T A TN 33 Kallelse och beslutförhet TN 34 Val av protokolljusterare,

Läs mer

FINSTRÖMS KOMMUN SAMMANTRÄDEPROTOKOLL. Organ Sammanträdesdatum Nr TEKNISKA NÄMNDEN 20.12.2011 8/11

FINSTRÖMS KOMMUN SAMMANTRÄDEPROTOKOLL. Organ Sammanträdesdatum Nr TEKNISKA NÄMNDEN 20.12.2011 8/11 SAMMANTRÄDEPROTOKOLL Organ Sammanträdesdatum Nr TEKNISKA NÄMNDEN 20.12.2011 8/11 Sammanträdestid Tisdagen den 20.12. 2011, klockan 19.30 Sammanträdesplats Beslutande Kommungården i Godby x Lars Rögård,

Läs mer

Lumparlands kommun Sammanträdesprotokoll. Skolans matsal i Klemetsby, Lumparland Onsdagen den 6 februari 2013 kl. 19.00-20.10

Lumparlands kommun Sammanträdesprotokoll. Skolans matsal i Klemetsby, Lumparland Onsdagen den 6 februari 2013 kl. 19.00-20.10 Sammanträdesdatum: 06.02.2013 Nr: 1 Paragrafer: 1-9 Plats och tid Beslutande Övriga deltagande Skolans matsal i Klemetsby, Lumparland Onsdagen den 6 februari 2013 kl. 19.00-20.10 Annsofi Joelsson, kommunfullmäktiges

Läs mer

Protokoll fört vid enskild föredragning Regeringskansli Allmänna byrån, rättsserviceenheten, Rk1a

Protokoll fört vid enskild föredragning Regeringskansli Allmänna byrån, rättsserviceenheten, Rk1a PROTOKOLL Nummer 39 3.7.2015 Sammanträdesdatum Protokoll fört vid enskild föredragning Regeringskansli Allmänna byrån, rättsserviceenheten, Rk1a Beslutande Föredragande Justerat Minister Wille Valve Chefsjurist

Läs mer

Sammanträdes plats och tid: Kommungården i Näs tisdagen den 3 juli kl 18.30 19.15

Sammanträdes plats och tid: Kommungården i Näs tisdagen den 3 juli kl 18.30 19.15 BYGGNADSNÄMNDEN 03.07.2012 1 Sammanträdes plats och tid: Kommungården i Näs tisdagen den 3 juli kl 18.30 19.15 Närvarande (N) Guy Linde ordförande N Mikael Söderholm viceordförande N Owe Areschoug ledamot

Läs mer

S T A D G A R för V A T T E N F Ö R E N I N G E N H A G E N Ekerö

S T A D G A R för V A T T E N F Ö R E N I N G E N H A G E N Ekerö S T A D G A R för V A T T E N F Ö R E N I N G E N H A G E N Ekerö 1. Ändamål: Vattenföreningen Hagen har till ändamål att handha till föreningen anslutna fastighetsägares vattenanläggning föruppfordring

Läs mer

KOMMUNSTYRELSEN 15.03.2011 6 F Ö R E D R A G N I N G S L I S T A

KOMMUNSTYRELSEN 15.03.2011 6 F Ö R E D R A G N I N G S L I S T A SAMMANTRÄDESKALLELSE 15.03.2011 6 Sammanträdestid Tisdagen den 15 mars 2011 kl. 19.00 Sammanträdesplats Kommungården, Överby F Ö R E D R A G N I N G S L I S T A 1. Kst 72 Kallelse och beslutförhet 2. Kst

Läs mer

VÄSTERVIKS KOMMUN FÖRFATTNINGSSAMLING 471.2

VÄSTERVIKS KOMMUN FÖRFATTNINGSSAMLING 471.2 1 (7) VÄSTERVIKS KOMMUN FÖRFATTNINGSSAMLING 471.2 STADGAR FÖR STIFTELSEN VÄSTERVIKS MUSEUM Fastställda av kommunfullmäktige 1994-02-24, 25 med ändringar 1997-05-29, 41, 1998-06-25, 75 och 2012-12-17 242

Läs mer

PROTOKOLLSIDA. Organ nr Sida Gemensam socialnämnd 12/2010. Torsdag den 2 december 2010 kl.18.30 19.20 på kommunkansliet i Sund

PROTOKOLLSIDA. Organ nr Sida Gemensam socialnämnd 12/2010. Torsdag den 2 december 2010 kl.18.30 19.20 på kommunkansliet i Sund SUNDS KOMMUN PROTOKOLLSIDA nr Sida Gemensam socialnämnd 12/2010 Sammanträdestid Sammanträdeslokal Närvarande Torsdag den 2 december 2010 kl.18.30 19.20 på kommunkansliet i Sund Kommunkansliet i Sund GöteWiné,

Läs mer

K.f De Gamlas Hem. Förbundsfullmäktige sammanträde 07.06 2010. Kl. 16.00. K.f för De Gamlas Hem SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Sida 1

K.f De Gamlas Hem. Förbundsfullmäktige sammanträde 07.06 2010. Kl. 16.00. K.f för De Gamlas Hem SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Sida 1 Sida 1 K.f De Gamlas Hem sammanträde Kl. 16.00 Sida 2 DATUM PLATS De Gamlas Hem 1. Sammanträdets öppnande...4 2. Sammanträdets laglighet och beslutförhet...5 3. Val av ordförande och viceordförande för

Läs mer

Kfge 23.5.2012 Bilaga A-70 SOCIALINSTRUKTION FÖR SOCIALNÄMNDEN LEMLAND. Godkänd av kommunfullmäktige 23.5.2012

Kfge 23.5.2012 Bilaga A-70 SOCIALINSTRUKTION FÖR SOCIALNÄMNDEN LEMLAND. Godkänd av kommunfullmäktige 23.5.2012 Kfge 23.5.2012 Bilaga A-70 SOCIALINSTRUKTION FÖR SOCIALNÄMNDEN I LEMLAND Godkänd av kommunfullmäktige 23.5.2012 INNEHÅLL TILLÄMPNINGSOMRÅDE 1 1 ANORDNANDE AV SOCIAL SERVICE 1 2 DEFINITION AV SOCIAL SERVICE

Läs mer

HAMMARLANDS KOMMUN SAMMANTRÄDESKALLELSE Kallelse utfärdad den 15.01.2015 Socialnämnden 22.01.2015 1-23 Sammanträdestid

HAMMARLANDS KOMMUN SAMMANTRÄDESKALLELSE Kallelse utfärdad den 15.01.2015 Socialnämnden 22.01.2015 1-23 Sammanträdestid HAMMARLANDS KOMMUN SAMMANTRÄDESKALLELSE Kallelse utfärdad den 15.01.2015 Socialnämnden 22.01.2015 1-23 Sammanträdestid Torsdagen den 22 januari 2015 kl. 18.00 Kommungården Sammanträdesplats Ärendets -nummer

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL BYGGNADSTEKNISKA 14-22 Sida 1 /10 Sammanträdestid Tosdag 21.03.2013 kl. 19:45-21:05 Sammanträdesplats: Beslutande: Ordinarie: Kommunkansliet Ersättare: x Stefan Sundman, ordförande 1. Dan Schåman x Berit

Läs mer

Sammanträdesdatum SKOLNÄMNDEN 10.05.2010 4/10. Kommungården, sammanträdesrummet

Sammanträdesdatum SKOLNÄMNDEN 10.05.2010 4/10. Kommungården, sammanträdesrummet Sammanträdesdatum Nr SKOLNÄMNDEN 10.05.2010 4/10 Sammanträdestid Måndagen den 10 maj 2010 kl. 16.00-18.10 Beslutande Föredragande Övriga närvarande Kommungården, sammanträdesrummet X Danielsson Sven-Anders,

Läs mer

Sammanträdesdatum. Kommunstyrelsen 1995-09-07. Plats och tid Stadshuset, Storrummet torsdagen den 7 september 1995, kl 17.00-17.45

Sammanträdesdatum. Kommunstyrelsen 1995-09-07. Plats och tid Stadshuset, Storrummet torsdagen den 7 september 1995, kl 17.00-17.45 1 KUMLA KOMMUN Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 1995-09-07 Plats och tid Stadshuset, Storrummet torsdagen den 7 september 1995, kl 17.00-17.45 Beslutande Sven-Ove Cederstrand, ordf

Läs mer

PROTOKOLL. Organ Sammanträdesdatum Blad Kommunstyrelsen 4 / 2009 30.3.2009 1. I vice ordförande Kalevi Kallonen. II vice ordförande Jan Drugge

PROTOKOLL. Organ Sammanträdesdatum Blad Kommunstyrelsen 4 / 2009 30.3.2009 1. I vice ordförande Kalevi Kallonen. II vice ordförande Jan Drugge PROTOKOLL Organ Sammanträdesdatum Blad 4 / 2009 30.3.2009 1 Sammanträdestid: Måndagen den 30 mars 2009 kl. 16.00 17.40 Sammanträdesplats: Kommunkansliet i Dalsbruk Beslutande: Mårten Nurmio ordförande

Läs mer

STADGAR FÖR STOCKHOLMS ORIENTERINGSFÖRBUND

STADGAR FÖR STOCKHOLMS ORIENTERINGSFÖRBUND STADGAR FÖR STOCKHOLMS ORIENTERINGSFÖRBUND Antagna vid Stockholms Orienteringsförbunds årsmöte 2005-03-09 1. ALLMÄNNA BESTÄMMELSER Ändamål 1 Stockholms Orienteringsförbund (OF) skall främja, utveckla och

Läs mer

TENALA FÖRSAMLING PROTOKOLL Nr 4/09

TENALA FÖRSAMLING PROTOKOLL Nr 4/09 TENALA FÖRSAMLING PROTOKOLL Nr 4/09 Sammanträdesdatum Blad FÖRSAMLINGSRÅDET 8.9.2009 1 Plats och klockslag Församlingshemmet kl. 18.00 Beslutande Övriga x Charlotta Andström, protokollförare - Christer

Läs mer

ÅLANDS HÄLSO- OCH SJUKVÅRD Styrelsen nr 9/2009

ÅLANDS HÄLSO- OCH SJUKVÅRD Styrelsen nr 9/2009 Styrelsen nr 9/2009 Kallelse till sammanträde 11 augusti 2009 kl. 09.00. Paragraf Ärende 95 Sammankallande och beslutförhet. 96 Justering av protokoll. 97 Fastställande av föredragningslistan. 98 Utvärdering

Läs mer

ANSÖKAN OM JORDFÖRVÄRVSTILLSTÅND

ANSÖKAN OM JORDFÖRVÄRVSTILLSTÅND Kansliavdelningen PB 1060, AX-22111 MARIEHAMN, Åland Tel. +358-18-25000, fax. +358-18-19155 e-post registrator@regeringen.ax URL www.regeringen.ax ANSÖKAN OM JORDFÖRVÄRVSTILLSTÅND SÖKANDEN Namn Medborgarskap

Läs mer

Protokoll fört vid enskild föredragning Regeringskansliet Allmänna byrån, rättsserviceenheten, Rk1a

Protokoll fört vid enskild föredragning Regeringskansliet Allmänna byrån, rättsserviceenheten, Rk1a PROTOKOLL Nummer 36 30.6.2015 Sammanträdesdatum Protokoll fört vid enskild föredragning Regeringskansliet Allmänna byrån, rättsserviceenheten, Rk1a Beslutande Föredragande Justerat Minister Wille Valve

Läs mer

SUNDS KOMMUN SAMMANTRÄDESKALLELSE

SUNDS KOMMUN SAMMANTRÄDESKALLELSE SUNDS KOMMUN SAMMANTRÄDESKALLELSE Organ Kallelsenummer BYGGNADSTEKNISKA NÄMNDEN 4/2011 Sammanträdestid: Torsdagen den 5 maj 2011 kl. 19.00 Sammanträdesplats: Protokollet framläggs till påseende: Kommungården

Läs mer

ECKERÖ KOMMUN SOCIALNÄMNDEN

ECKERÖ KOMMUN SOCIALNÄMNDEN SAMMANTRÄDESKALLELSE Sammanträdestid Måndagen den kl. 19:00 Sammanträdesplats Kommunkansli SN 106 SN 107 SN 108 F Ö R E D R A G N I N G S L I S T A Kallelse och beslutförhet SN 109 Budget 2015 SN 110 SN

Läs mer

ECKERÖ KOMMUN KOMMUNFULLMÄKTIGE

ECKERÖ KOMMUN KOMMUNFULLMÄKTIGE SAMMANTRÄDESKALLELSE Sammanträdestid Torsdagen den kl. 19:00 20.30 Sammanträdesplats Kommunkansli F Ö R E D R A G N I N G S L I S T A KF 27 Kallelse och beslutförhet KF 28 Val av protokolljusterare, tid

Läs mer

ECKERÖ KOMMUN NÄRINGSNÄMNDEN

ECKERÖ KOMMUN NÄRINGSNÄMNDEN NÄRINGSNÄMNDEN Sammanträdestid Onsdagen den 27 april 2011 kl 19.00 Sammanträdesplats Komm ungården i Överby F Ö R E D R A G N I N G S L I S T A 1 Nn 44 Kallelse och beslutförhet 2 Nn 45 Fastställande av

Läs mer

Björnberg-Enckell, Maria. Elving-Andersén, Christina. Lundsten, Lars medlem, från 9 ( 7) Träskman, Anhild

Björnberg-Enckell, Maria. Elving-Andersén, Christina. Lundsten, Lars medlem, från 9 ( 7) Träskman, Anhild JOHANNES FÖRSAMLING PROTOKOLL Nr 11/2014 FÖRSAMLINGSRÅDET Tid: 11.11.2014 kl. 17.30. Servering från kl. 17. Plats: Högbergssalen, Högbergsgatan 10 E 2 våningen Närvarande: Westerlund, Johan kyrkoherde,

Läs mer

Hultsfreds kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (10)

Hultsfreds kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (10) Hultsfreds kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (10) Plats och tid Kommunhuset, Hultsfred kl. 08.30-10.40 Beslutande Bo Bergman Lars Hagberg Göran Berglund Lars Rosander Lennart Beijer Övriga deltagande Magnus

Läs mer

Sammanträdesdatum KOMMUNSTYRELSEN 26.10.2011 16/11. Kommunkansliet, sammanträdesrummet

Sammanträdesdatum KOMMUNSTYRELSEN 26.10.2011 16/11. Kommunkansliet, sammanträdesrummet FINSTRÖMS KOMMUN PROTOKOLL Sammanträdesdatum Nr KOMMUNSTYRELSEN 26.10.2011 16/11 Sammanträdestid 26.10.2011 kl. 17.00 Beslutande Kommunkansliet, sammanträdesrummet x Höglund, Roger, ordförande x Lycke,

Läs mer

FINSTRÖMS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

FINSTRÖMS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Nr SOCIALNÄMNDEN 08.05.2012 4/12 Sammanträdestid Tisdagen den 8 maj 2012 kl 18.00 19.15. Sammanträdesplats Beslutande Föredragande Godby daghem x Karlsson Rolf, ordförande x Mattsson

Läs mer

Stadgar för Agronomförbundet

Stadgar för Agronomförbundet 1. Ändamål [STADGAR FÖR AGRONOMFÖRBUNDET] Antagna den 9 mars 2013 Stadgar för Agronomförbundet Medlemskap i Agronomförbundet tillkommer den som besitter agronomexamen eller som bedriver studier för att

Läs mer

Geta kommun, beslutsprotokoll

Geta kommun, beslutsprotokoll Byggnadsnämnden, sammanträde nr 1/2015, 27.01.2015 PROTOKOLL Tid och plats Tisdagen den 27 januari 2015 kl. 19:00- Kommunkansliet i Geta (vid Furulund), Vestergeta, Geta Närv. Beslutande Yngve Österlund,

Läs mer

AGENDA. FÖRBUNDSSTYRELSEN PROTOKOLL 2014-10-24 67 74 Kl 13:45 15:10. Protokoll nr: 7/2014. Agenda för styrelsemöte vid Ålands kommunförbund.

AGENDA. FÖRBUNDSSTYRELSEN PROTOKOLL 2014-10-24 67 74 Kl 13:45 15:10. Protokoll nr: 7/2014. Agenda för styrelsemöte vid Ålands kommunförbund. AGENDA Agenda för styrelsemöte vid Ålands kommunförbund. Tid: Fredag 24 oktober 2014, kl 13.00 Plats: Förbundskansliet, Ålandsvägen 26 67 Sammanträdets laglighet och beslutförhet... 3 68 Protokolljustering...

Läs mer

Stadgar för stiftelsen Hellerströmska pensionärshemmen i Karlshamn

Stadgar för stiftelsen Hellerströmska pensionärshemmen i Karlshamn Utgivare: Kommunledningsförvaltningen Kansli Gäller från: 1951-01-27 Antagen: KF 86, 1944-09-22, Sammaläggningsdelegerade 74, 1966-12-29 Reviderad: KF, 37 1980-03-31, 169, 1992- Godkända av länsbostadsnämnden

Läs mer

Reglemente för revisorerna i Gävle kommun

Reglemente för revisorerna i Gävle kommun 1 Reglemente för revisorerna i Gävle kommun Utöver det som föreskrivs i kommunallagen gäller bestämmelserna i detta reglemente. Revisorernas uppgifter Verksamheter 1 Revisorerna skall 2 1. självständigt,

Läs mer

Arbetsordning styrelsen i Svensk Privattandvård AB

Arbetsordning styrelsen i Svensk Privattandvård AB Antagen 2014-03-27 Arbetsordning styrelsen i Svensk Privattandvård AB 1 Inledning 1.1 Denna arbetsordning för styrelsen i Svensk Privattandvård Aktiebolag ( Bolaget ), har upprättats som ett komplement

Läs mer

Reglemente för kultur- och fritidsnämnden

Reglemente för kultur- och fritidsnämnden Reglemente för kultur- och fritidsnämnden Antagen av kommunfullmäktige 2014-12-15, 193 Avsnitt A A1. Ansvar och rapporteringsskyldighet 1 Samtliga nämnder ska se till att deras verksamhet bedrivs i enlighet

Läs mer

SOLLENTUNA FÖRFATTNINGSSAMLING

SOLLENTUNA FÖRFATTNINGSSAMLING 1 Ägardirektiv för Sollentuna Energi AB Antagna av Sollentuna kommunfullmäktige 2010-06-09, 44 Fastställda av bolagsstämman 2010-06-22 att gälla från och med 2011-01-01 Antagna av Sollentuna kommunfullmäktige

Läs mer

ÅLANDS HÄLSO- OCH SJUKVÅRD Styrelsen nr 12 /2008

ÅLANDS HÄLSO- OCH SJUKVÅRD Styrelsen nr 12 /2008 Styrelsen nr 12 /2008 Kallelse till sammanträde den 14 november kl. 08.30. Paragraf Ärende 130 Sammankallande och beslutförhet. 131 Justering av protokoll. 132 Fastställande av föredragningslistan. 133

Läs mer

ECKERÖ KOMMUN TE KNIS KA NÄMNDEN

ECKERÖ KOMMUN TE KNIS KA NÄMNDEN TE KNIS KA NÄMNDEN SAMMANTRÄDESKALLE LSE Sammanträdestid Onsdagen den 23.03.2011 kl 19.00 Sammanträdesplats Kommunkansliet i Överby. F Ö R E D R A G N I N G S L I S T A 1. TN 12 Kallelse och beslutförhet.

Läs mer

SUNDS KOMMUN SAMMANTRÄDESKALLELSE

SUNDS KOMMUN SAMMANTRÄDESKALLELSE SUNDS KOMMUN SAMMANTRÄDESKALLELSE Organ Kallelsenummer BYGGNADSTEKNISKA NÄMNDEN 3/2011 Sammanträdestid: Torsdagen den 7 april 2011 kl. 19.00 Sammanträdesplats: Protokollet framläggs till påseende: Kommungården

Läs mer

FÖREDRAGNINGSLISTA. Jomala den 01.04 2011. Harry Jansson Förbundsstyrelsens ordförande SAMMANTRÄDESPROTOKOL. K.f för De Gamlas Hem. Sida 1 06.

FÖREDRAGNINGSLISTA. Jomala den 01.04 2011. Harry Jansson Förbundsstyrelsens ordförande SAMMANTRÄDESPROTOKOL. K.f för De Gamlas Hem. Sida 1 06. Sida 1 FÖREDRAGNINGSLISTA 77 Sammankallande och beslutförhet 78 Val av protokolljusterare, tidpunkt för justering och godkännande/komplettering av föredragningslistan 79 Tjänstemannabeslut 80 Lokalt avtal

Läs mer

Organ Sammanträdesdatum Nr TEKNISKA NÄMNDEN 12.5.2011 3/11. Kommungården i Godby

Organ Sammanträdesdatum Nr TEKNISKA NÄMNDEN 12.5.2011 3/11. Kommungården i Godby SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Organ Sammanträdesdatum Nr TEKNISKA NÄMNDEN 12.5.2011 3/11 Sammanträdestid Torsdagen den 12.5. 2011, klockan 19.30 Sammanträdesplats Beslutande Kommungården i Godby x Lars Rögård,

Läs mer

Geta kommun, beslutsprotokoll

Geta kommun, beslutsprotokoll PROTOKOLL Tid och plats Måndagen den 13 april 2015 kl. 19:00-19.10 Kommunkansliet, Vestergeta, Geta Närv. Beslutande Ingvar Björling, KST-ordförande Kjell Berndtsson, KST-viceordförande Camilla Andersson

Läs mer

SALTVIKS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Nr 3/2012. Sammanträdesdatum 26.4.2012. Organ Tekniska nämnden

SALTVIKS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Nr 3/2012. Sammanträdesdatum 26.4.2012. Organ Tekniska nämnden Nr 3/2012 Sammanträdestid Torsdagen den kl. 19.00-21.25 Sammanträdesplats Beslutande Kommunkansliet i Nääs x Lundberg Bror, ordf. x Sjöblom Tommy, vice ordf. x Danielsson Gerd x Hampf René x Jansson Tom

Läs mer

Utdrag ur Sammanträdesprotokoll

Utdrag ur Sammanträdesprotokoll 1 (1) Kommunstyrelsen Utdrag ur Sammanträdesprotokoll Sammanträde med Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum Onsdag den 12 oktober 2011 Plats och tid Kommunstyrelsens sessionssal A 287, kl 13:30-14:34 Sekreterare

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 19.04 2011

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 19.04 2011 Sida 1 FÖREDRAGNINGSLISTA 83 Sammankallande och beslutförhet 84 Val av protokolljusterare, tidpunkt för justering och godkännande/komplettering av föredragningslistan 85 Tjänstemannabeslut 86 Rättelseyrkande

Läs mer

Måndagen den 5 maj 2014, kl. 16.30 17.55. Kommungården, Bennäs

Måndagen den 5 maj 2014, kl. 16.30 17.55. Kommungården, Bennäs 05.05.2014 132 Sammanträdestid: Sammanträdesplats: Beslutande Måndagen den 5 maj 2014, kl. 16.30 17.55. Kommungården, Bennäs Ersättare Sandberg, Henrik Lindfors, Ralf Back, Eivor Berger, Helena Björklund,

Läs mer

Stadgar. för Kullaledens vänner förening

Stadgar. för Kullaledens vänner förening Stadgar för Kullaledens vänner förening Föreningen bildad Den 11 november 2014 1 Föreningens syfte och mål Kullaledens Vänner är en ideell, oberoende förening som har till ändamål att värna om Kullaledens

Läs mer

ECKERÖ KOMMUN SOCIALNÄMNDEN

ECKERÖ KOMMUN SOCIALNÄMNDEN SAMMANTRÄDESKALLELSE Sammanträdestid Måndagen den kl. 19:00 Sammanträdesplats Kommunkansli F Ö R E D R A G N I N G S L I S T A SN 73 Kallelse och beslutförhet SN 74 Val av protokolljusterare, tid och plats

Läs mer

Måndag den 11.05.2015 kl. 18.00 19.00. Kommungården i Föglö. Närvarande. Mari-Anne Jansson, ordförande Stig Fellman, viceordförande

Måndag den 11.05.2015 kl. 18.00 19.00. Kommungården i Föglö. Närvarande. Mari-Anne Jansson, ordförande Stig Fellman, viceordförande Sammanträdesdatum Nr Byggnads- och tekniska nämnden 11.05.2015 4 Sammanträdestid Måndag den 11.05.2015 kl. 18.00 19.00 Sammanträdesplats Beslutande Kommungården i Föglö. Närvarande Mari-Anne Jansson, ordförande

Läs mer

ECKERÖ KOMMUN SOCIALNÄMNDEN

ECKERÖ KOMMUN SOCIALNÄMNDEN SAMMANTRÄDESKALLELSE Sammanträdestid Måndagen den 3.2.2014 kl. 19.00 Sammanträdesplats Kommunkansli F Ö R E D R A G N I N G S L I S T A SN 1 Kallelse och beslutförhet SN 2 Val av protokolljusterare, tid

Läs mer

Sökandens adress och andra kontaktuppgifter:

Sökandens adress och andra kontaktuppgifter: ANSÖKAN TILL PATENT- OCH REGISTERSTYRELSEN Vi ber att Patent- och registerstyrelsen beviljar tillstånd att grunda stiftelsen [stiftelsens namn] och fastställer stiftelsens stadgar. Helsingfors, den 6 september

Läs mer

Protokoll 1. Se bifogad uppropslista

Protokoll 1. Se bifogad uppropslista Protokoll 1 Plats och tid Timrå kommunhus 17:00-17.50 ande Övriga närvarande Se bifogad uppropslista Annica Sjödin, kommunsekreterare Sten Ekström, revisionens ordförande, 22 Utses att justera Benny Eriksson

Läs mer

FÖREDRAGNINGSLISTA. Jomala den 13.1 2011. Harry Jansson Förbundsstyrelsens ordförande. genom. Kerstin Wikgren Vårdchef SAMMANTRÄDESPROTOKOLL.

FÖREDRAGNINGSLISTA. Jomala den 13.1 2011. Harry Jansson Förbundsstyrelsens ordförande. genom. Kerstin Wikgren Vårdchef SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Sida 1 FÖREDRAGNINGSLISTA 12 Sammankallelse och beslutförhet 13 Val av protokolljusterare, tidpunkt för justering och godkännande/komplettering av föredragningslistan 14 Konfidentiellt ärende 15 Demensavdelningens

Läs mer

Stadgar för Registrars.se, Ideell Förening

Stadgar för Registrars.se, Ideell Förening Stadgar för Registrars.se, Ideell Förening 1 Firma Föreningens namn är Registrars.se, Ideell Förening 2 Ändamål Registrars.se är en icke vinstdrivande intresseförening, bildad av registrarer för den nationella

Läs mer

Normalstadgar för Svenska Celiakiungdomsförbundets medlemsföreningar

Normalstadgar för Svenska Celiakiungdomsförbundets medlemsföreningar Normalstadgar för Svenska Celiakiungdomsförbundets medlemsföreningar Dessa normalstadgar är den ram utifrån vilken SCUF:s medlemsföreningar ska utforma sina stadgar. Stadgarna går att ändra så länge medlemsföreningen

Läs mer

regel modell plan policy program regel riktlinje rutin strategi taxa regel för lokala brottsförebyggande rådet i Svenljunga kommun ...

regel modell plan policy program regel riktlinje rutin strategi taxa regel för lokala brottsförebyggande rådet i Svenljunga kommun ... modell plan policy regel regel för lokala brottsförebyggande rådet i Svenljunga kommun program regel riktlinje rutin strategi taxa............................ Beslutat av: Kommunfullmäktige Beslutandedatum:

Läs mer

Sammanträdesdatum KOMMUNSTYRELSEN 19.12.2012 19/12. Kommunkansliet, sammanträdesrummet

Sammanträdesdatum KOMMUNSTYRELSEN 19.12.2012 19/12. Kommunkansliet, sammanträdesrummet FINSTRÖMS KOMMUN PROTOKOLL Sammanträdesdatum Nr KOMMUNSTYRELSEN 19.12.2012 19/12 Sammanträdestid Onsdag 19.12.2012 kl. 17.00 Beslutande Kommunkansliet, sammanträdesrummet x Höglund, Roger, ordförande -

Läs mer

Enligt kommunallagen 6 kap. 32 ska kommunfullmäktige utfärda reglementen med närmare föreskrifter om nämndernas verksamhet och arbetsformer.

Enligt kommunallagen 6 kap. 32 ska kommunfullmäktige utfärda reglementen med närmare föreskrifter om nämndernas verksamhet och arbetsformer. 1 (6) REGLEMENTE Gäller från och med 2013-03-25 KF 85.2013 Antagen av kommunfullmäktige den 25 mars 2013. Enligt kommunallagen 6 kap. 32 ska kommunfullmäktige utfärda reglementen med närmare föreskrifter

Läs mer

SALTVIKS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Nr 2/2011. Sammanträdesdatum 7.2.2011. Organ Social- och omsorgsnämnden

SALTVIKS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Nr 2/2011. Sammanträdesdatum 7.2.2011. Organ Social- och omsorgsnämnden Nr 2/2011 Sammanträdestid Måndagen den kl. 19.00-19:55 Sammanträdesplats Beslutande Kommunkansliet - Blomroos Gunilla, ordf. x Salmén Jan, vice ordf. - Carlsson Nina-Marie x Grönlund Ragnvald x Holmström

Läs mer

Ändring av bolagsordningar för samtliga bolag inom Armada Fastighets AB

Ändring av bolagsordningar för samtliga bolag inom Armada Fastighets AB ÖSTERÅKERS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT 2013-03-20 AU 6:22 Dnr. KS 2013/94-107 Utdrag: akten, KS Ändring av bolagsordningar för samtliga bolag inom Armada Fastighets AB Ärende

Läs mer

ÅMH-St 3/09. till Ålands miljö- och hälsoskyddsmyndighets styrelses sammanträde tisdag den 31 mars 2009, kl. 16.00, Norragatan 17, Mariehamn

ÅMH-St 3/09. till Ålands miljö- och hälsoskyddsmyndighets styrelses sammanträde tisdag den 31 mars 2009, kl. 16.00, Norragatan 17, Mariehamn AGENDA till Ålands miljö- och hälsoskyddsmyndighets styrelses sammanträde tisdag den 31 mars 2009, kl. 16.00, Norragatan 17, Mariehamn Paragraf Ärende 21 Sammankallande och beslutförhet 22 Justering av

Läs mer

STADGAR. Stora Rörs Företagarförening

STADGAR. Stora Rörs Företagarförening STADGAR för den ideella föreningen Stora Rörs Företagarförening med hemort i Stora Rör, Borgholm och Mörbylånga kommuner. ALLMÄNNA BESTÄMMELSER 1 Ändamål Föreningen har som ändamål att ta till vara och

Läs mer

3 Delegationen Bestämmelser om delegationens uppgifter finns i 138 i lagen om kommunala pensioner.

3 Delegationen Bestämmelser om delegationens uppgifter finns i 138 i lagen om kommunala pensioner. 1 (5) Instruktion för Keva Godkänd av delegationen 13.3.2014, träder i kraft 13.5.2014 I ALLMÄNT 1 Tillämpning I denna instruktion ges bestämmelser om den kommunala pensionsanstalten Kevas organ och verksamhet

Läs mer

FINSTRÖMS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

FINSTRÖMS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Nr SOCIALNÄMNDEN 07.01.2014 01/14 Sammanträdestid Tisdagen den 7 januari 2014 kl 18.00 18.45. Sammanträdesplats Beslutande Föredragande Övriga närvarande Sammanträdesrummet, Kommungården

Läs mer