KOMMUNSTYRELSEN F Ö R E D R A G N I N G S L I S T A

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "KOMMUNSTYRELSEN 10.08.2010 13 F Ö R E D R A G N I N G S L I S T A"

Transkript

1 KOMMUNSTYRELSEN SAMMANTRÄDESKALLELSE KOMMUNSTYRELSEN 13 Sammanträdestid Tisdagen den 10 augusti 2010 kl Sammanträdesplats Kommungården, Överby F Ö R E D R A G N I N G S L I S T A 1. Kst 157 Kallelse och beslutförhet 2. Kst 158 Val av protokolljusterare 3. Kst 159 Go dkännande och komplettering av föredragningslistan 4. Kst 160 Investeringsprojekt avloppsledning T orp 5. Kst 161 Ålands lan dskapsregerin g: Utlåtande över rätt att förvärva och besitta fast egendom, Storby, Eckerö kommun 6. Kst 162 Ansökan om arrendekontrakt alternativt markköp i Käringsund 7. Kst 163 Lägenhetsförmedling 8. Kst 164 Ledigförklaring av hyreslägenhet, Storby 9. Kst 165 Medbor garinitiativ: Skeppsviksvägen 10. Kst 166 Skolnämnden: Nya lokalhyrestaxor 11. Kst 167 T ekniska nämnden: Underhåll Degersandsvägen 12. Kst 168 T ekniska nämnden: Vägplan för Skagvägen 13. Kst 169 T ekniska nämnden: T illäggsbudgetering för renovering av lägenhet 14. Kst 170 Förvaltning av testamenterad egendom 15. Kst 171 Skrivelse om avloppsledningsprojekt, Böle, Eckerö kommun 16. Kst 172 Revidering av Förvaltningsstadga för Eckerö kommun 17. Kst 173 Anmälningsärenden Eckerö den 5 augusti 2010 Rune Söderlund Ordförande

2 KOMMUNSTYRELSEN SAMMANTRÄDESKALLELSE KOMMUNSTYRELSEN 13 Plats och tid Kommungården tisdagen den 10 augusti 2010 kl Beslutande Blomqvist, Birgitta Jansson, Christina Eriksson, Gunder Karlsson, Herbert Hedengren, Linda Stjärnfelt, Mikael Söderlund, Rune, ordf. Frånv. Frånv. Frånv. Föredragande Lundqvist, Jörgen Kommundirektör Öv riga närv arande Paragrafer Kst Underskrifter Kommunstyrelsens ordförande Kommundirektör Protokolljustering Ort och tid Rune Söderlund Jörgen Lundqvist Kommungården onsdagen den 11 augusti 2010 kl Linda Heden gren Herbert Karlsson Protokollet framlagt till Påseende. Plats och tid Kommungården torsdagen den 12 augusti 2010 kl Intygar Kommundirektör Jörgen Lundqvist Utdra gets riktighet bestyrks Ort och tid Underskrift

3 KALLELS E O CH BESLUTSFÖ RHET Kst 157 Sammanträdet konstaterades vara lagenligt sammankallat och beslutsfört. VAL AV PRO TO KO LLJUSTERARE Kst 158 Kommunstyrelsen beslutade att välja Linda Hedengren och Herbert Karlsson till protokollsjusterare. Protokollet justeras onsdagen den 11 augusti 2010 kl på Kommungården i Överby, Eckerö kommun, och framläggs till påseende torsdagen den 12 augusti 2010 kl GO DKÄNNANDE O CH KOMPLETTERING AV FÖ REDRAGNINGSLISTAN Kst 159 Kommunstyrelsen beslutade att godkänna den framlagda föredragningslistan.

4 4 TEKNIS KA NÄMNDEN TEKNIS KA NÄMNDEN ENTREPRENADPROGRAM FÖ R AVLO PPSLEDNINGSPROJEKT TO RP TN 43 Arbetsbeskrivning/entreprenadprogram skickades ut till ledamöterna den 5 maj FÖRSLAG T ekniska nämnden beslutar att korrigera brister och fel, tillägg, tidpunkter i utskickad arbetsbeskrivning/entreprenadprogram. T ekniska nämnden beslöt att tillsätta en kommitté bestående av John Hilander och Marcus Eriksson under projektets utförande samt att korrigera arbetsbeskrivningen/entreprenadprogrammet tillsammans med projektledare Dan Engblom och kommunteknikern. TN 65 Kommittégruppen för avloppsprojekt T orp sammanträdde den mellan kl Kommittén godkände arbetsbeskrivningen/entreprenadprogrammet för avloppsprojekt T orp. Kommittégruppen beslöt följande: Utbjuda på totalentreprenad avloppsprojekt Torp meddelst annons i de båda lokala tidningarna tisdagen den Arbetsbeskrivningen/entreprenadprogrammet hämtas på kommunkansliet mot en kaution av 100,00 Euro som återbetalas när handlingarnas returneras i godkänt skick. Anbuden inlämnas till Eckerö kommun senast den kl Kommittégruppen öppnar anbuden den Lämnas till kommunstyrelsens sammanträde den och kommunfullmäktiges sammanträde den Entreprenadtid t.o.m. den

5 TEKNIS KA NÄMNDEN TEKNIS KA NÄMNDEN TN 65 forts. FÖRSLAG T ekniska nämnden antecknar sig ärendet till kännedom. T ekniska nämnden antecknade sig ärendet till kännedom. Kst 160 Anbudsfristen för entreprenadprogrammet pågår till och med den Upphandlingskommittén för investeringsprojektet avloppsledning Torp, sammanträder Kommunstyrelsen erhåller redovisning om villkor för projektstart vilket förutsätter skilt beslut i kommunfullmäktige. Kommunstyrelsen beslutar om val av entreprenör för investeringsprojektet samt avger förord för projektstart inför kommunfullmäktige. Kommunstyrelsen beslutade att anlita Niclas Häggblom Åkeri för entreprenaduppdrag för utbyggnad av det kommunala avloppsledningsnätet till T orp, Eckerö kommun enligt upphandlingsgruppens protokoll. Totalpris för det godkända anbudet uppgår till Euro. Ingående av avtal villkoras av kommunfullmäktiges godkännande om projektstart. I totalbudgeten för projektet är upptaget Euro. I projektet ingår också anskaffning och spontning av pumpstationer samt arvode för projektledning. Landskapsregeringen har den beslutat om finansieringsstöd för projektet med 30%. Kommunstyrelsen ger förord för projektstart villkorat av att alla erforderliga markloven har tillhandahållits. Vid kommunfullmäktiges

6 6 sammanträde lämnar teknisk nämnd och förvaltning en redovisning över kostnaderna för pumpstationer samt arbetsläget för marklov. 161 ÅLANDS LANDSKAPSREGERING: UTLÅTANDE ÖVER RÄTT ATT FÖ RVÄRVA OCH BESITTA FAS T EGENDOM, STO RBY, ECKERÖ KO MMUN Kst 161 Ålands lan dskapsregerin g har anmodat Eckerö kommun att avge utlåtande över rätt att förvärva och besitta fast egendom. Ansökan avser företaget Kombo Åland Ab som anmält förvärv av fastigheten Handelsbacka Rnr 15:9, Storby, Eckerö kommun. Den färdigbildade lägenheten som saknar andel i samfällda, är bebyggd med lokaler för logi- och affärsverksamhet. Företaget Kombo Åland Ab är registrerat i Eckerö sedan Av tre styrelseledamöter innehar sedan 2010 två av tre ledamöter åländsk hembygdsrätt enligt medföljande intyg. Syftet med förvärvet är logiverksamhet. Rätt för juridisk person att förvärva och besitta fast egendom framgår av landskapslag (2003:68) om jordförvärvsrätt och jordförvärvstillstånd samt landskapsförordning (2003:70) om jordförvärvstillstånd. De förtecknade villkoren avser beviljad näringsrätt, hemort i landskapet och att två tredjedelar av styrelsemedlemmarna innehar hembygdsrätt eller utan avbrott har varit bosatta i landskapet under fem år. Dessa villkor är tillgodosedda i framlagda ansökan. KOMMUNDIRE KT ÖRENS FÖRSLAG Eckerö kommun förordar inför Ålands landskapsregerin g att företaget Kombo Åland Ab beviljas jordförvärvstillstånd för förvärv av fastigheten Handelsbacka Rnr 15:9, Storby, Eckerö kommun. Kommunstyrelsen beslutade att inför Ålands landskapsregering tillstyrka att företaget Kombo Åland Ab beviljas jordförvärvstillstånd för förvärv av

7 7 fastigheten Handelsbacka Rnr 15:9, Storby, Eckerö kommun. 162 ANSÖ KAN O M ARRENDEKO NTRAKT ALTERNATIVT MARKKÖP I KÄRINGSUND, ECKERÖ KO MMUN Kst 162 Hubertus von Frenckell, Ålands T urisminvest Ab, har den tillskrivit Eckerö kommun om förutsättningarna för att erhålla arrendekontrakt på del av kommunens markområden i norra Käringsund. Skrivelsen medföljer i bilaga. Intresset avser främst kommunens strandområde i Käringsun d. Syftet är att medelst ett långsiktigt arrendekontrakt alternativt markköp, kunna iordningsställa och erbjuda båtplatser vid kaj. Båtplatserna skall i första hand tillhandahållas företagets stugköpare. Företaget kan som en del av arrendevederlaget bygga en sjösättningsramp som kostnadsfritt kan nyttjas av kommuninvånare. I den fastställda budgeten och verksamhetsmålen för kommunens samhällstjänster 2010 har kommunfullmäktige föranstaltat om en översyn om en utökning av antalet kajplatser i kommunens småbåtshamn i Käringsund. KOMMUNDIRE KT ÖRENS FÖRSLAG Eckerö kommun har en restriktiv policy vid saluförande av oplanerade kommunalt ägda fastigheter, i synnerhet strandområden. Kommunfullmäktiges riktgivande beslut från 2006 innebär bl.a. att överlåtelse av fastigheter endera skall främja näringsliv eller bostäder för inflyttning. Den första diskussionen bör ta sikte på en arrendelösning. Förslaget om ett långsiktigt arrendekontrakt har både konsekvenser för näringspolitik och markplanering liksom för kommunens nuvarande småbåtshamn som drivs av T ekniska nämnden. För att erhålla en bred beredning föreslås att ärendet tillställs Näringsnämnd samt T eknisk nämnd

8 8 och Miljö- och byggnadsnämnd för yttrande. 162 Kst 162 forts. Kommunstyrelsen beslutade att remittera ansökan om arrendekontrakt alternativt köp av kommunal mark i Käringsundsområdet från Ålands T urisminvest för behandling i T ekniska nämnden, Miljö- och byggnadsnämnden och Näringsnämnden. Yttrande skall vara kommunstyrelsen tillhanda senast i september Remissen kompletteras med en karta över Käringsundsområdet.

9 9 163 LÄG ENHETS FÖ RMEDLING EKEBO Kst 163 Kommunstyrelsen har den 2 juli 2010 fattat ett interimistiskt beslut om att tilldela sökanden Caroline Mattsson hyreskontrakt på ledigförklarad tvårummare i Ekebo. Det interimistiska beslutet var villkorat av att lägenhetsbesiktningen ej påkallade större renovering. Lägenhetsbesiktning har genomförts och ej påverkat tillträde till lägenheten. Hyreskontrakt har ingåtts den 2 juli Det interimistiska beslutet skall bekräftas vid kommunstyrelsens sammanträde den. Kommunstyrelsen bekräftade intermistiskt beslut om förmedling av hyreskontrakt till Caroline Mattsson gällande hyra av lägenhet i Ekebo.

10 LEDIGFÖ RKLARAD LÄG ENH ET I EKEBO Kst 164 En tvårummare i Ekebo har ledigförklarats från och med den 1 september Besiktning skall genomföras efter utflyttningen. Kommunstyrelsen erhåller redovisning av antalet sökande. KOMMUNDIRE KT ÖRENS FÖRSLAG Annons om den ledigförklarade lägenheten införs i augustinumret av Eckerö Info. Kommunstyrelsen beslutade att utannonsera den ledigförklarade lägenheten i Eckerö Info. Förmedling av hyreskontrakt sker vid nästa sammanträde.

11 MEDBORGARINITIATIV: SKEPPSVIKSVÄG EN Kst 165 Ett medborgarinitiativ gällande behov av standardhöjande åtgärder på Skeppsviksvägen, har tillställts Eckerö kommun (se bilaga). Kommundirektören har uppvaktats i ärendet I medborgarinitiativet efterfrågas vilka förbättringsåtgärder som kommunen planerar. Frågan avser såväl löpande underhåll som mer omfattande investeringsprojekt. Kommunfullmäktige har i budget för 2010 beslutat om en framflyttning av vissa väginvesteringar för att finansiera utbyggnaden av avloppsledningsnätet i kommunen inom den allmänna dispensfristen. Beslutet innebär i praktiken att i den mån avloppsledningsprojektet till Torp genomförs under 2010, framflyttas bl.a. grundförbättringen av meter på Skeppsviksvägen till år Fortsatt vägförbättring på Skeppviksvägen, bl.a. ytbeläggning av södra delen, skall ske 2011, 2012 och 2013 enligt kommunens investeringsplan. I vilken utsträckning dessa anslutande projekt kommer att framflyttas i motsvarande ordning fastställs i investeringsbudgeten för 2011 och nästa investeringsplan. Kommunfullmäktige beslutar om eventuell projektstart på avloppsledningsprojektet till Torp den 19 augusti Oaktat en eventuell senareläggning av grundförbättringen på Skeppsviksvägen från 2010 till 2011 skall löpande underhåll och skadeavhjälpande åtgärder ske på vägen. Hyvling av Skeppsviksvägen har genomförts den

12 12 KOMMUNDIRE KT ÖRENS FÖRSLAG Medbor garinitiativet besvaras enligt denna redovisning, men tillställes också T ekniska nämnden för den inledda budgetberednin gen vad gäller förslag till investeringsbudget och investeringsplan. 165 Kst 165 forts. Kommunstyrelsen beslutade att besvara medborgarinitiativet i enlighet med kommundirektörens redovisning.

13 13 SKOLNÄMNDEN SKO LNÄMNDEN: NYA TAXO R FÖR LOKALHYRA SKn 22 Kst 166 Protokollet medföljer i bilaga KOMMUNDIRE KT ÖRENS FÖRSLAG Kommunstyrelsen förordar inför kommunfullmäktige ett fastställande av de nya taxorna för hyra av lokaler i Eckerö skola. Taxorna gäller från och med den 1 juli Det noteras att hyresavgiften som sådan blivit lägre med hänsyn till förändringarna i mervärdeskatten. En översyn av hyresavgifterna skall ske på sedvanligt sätt i samband med budgetberednin gen. Kommunstyrelsen förordar inför kommunfullmäktiges behandling att Skolnämndens förslag till ny taxa för hyra av lokaler i Eckerö skola fastställes. En översyn av hyresavgifterna skall ske på sedvanligt sätt i samband med budgetberedningen.

14 14 TEKNIS KA NÄMNDEN TEKNISKA NÄMNDEN: UNDERHÅLL DEG ERSANDSVÄG EN TN 62 Enligt fullmäktiges beslut skall underhållet av Degersandsvägen ske un der tre månader (juni, juli och augusti) varje år. Efter fullmäktiges beslut har underhållet även utförts i maj månad med hyvling och saltning. I år utfördes även grusning i april vecka 16. I årets budget är 2.490,00 Euro upptaget för underhåll av Degersandsvägen. Gr usningen i april kostnad 5.932,80 Euro. Saltning i maj kostnad 1.286,15 Euro. Överskridning med 4.728,95 Euro. FÖRSLAG T ekniska nämnden beslutar att delge ärendet till kännedom för kommunstyrelsen och kommunfullmäktige. T ekniska nämnden konstaterar att det inte fanns nämndbeslut för grusningen av Degersan dsvägen i april månad. Beställningen av grusningen av Degersandsvägen utfördes av tjänstemannen av hela vägsträckan, utan vetskap om kostnader och mängd. T ekniska nämnden beslöt att anhålla om tilläggsmedel för hela grusningssumman, 5.932,80 Euro samt att kvarstående medel används för resterande normalt underhåll i juli och augusti. T ekniska nämnden konstaterade att en omfördelning av budgeten inte kan ske efter de överskridanden som gjorts av snöröjningen och sandningen vintern 2009/2010 samt renoveringen av en lägenhet på Ekergården. T ekniska nämnden anser att tjänstemannen åtminstone borde ha tagit kontakt med nämndens ordförande innan beställning gjordes.

15 15 TEKNIS KA NÄMNDEN Kst 167 Degersan dsvägen befanns vara i exceptionellt dåligt skick efter vintern. Kostnadsansvar för löpande underhåll på vägen faller sedan flera år uteslutande på Eckerö kommun. Kommunfullmäktige har i budgetbeslut aviserat ett avslutande av kommunalt underhåll om ej bildandet av ett väglag påbörjas under Händelserna i våras illustrerar att ansvaret för vägens skötsel definitivt och skyndsamt bör utsträckas till fler delintressenter och inte bara omfattas av kommunens ensidiga ekonomiska åtagande. Kommundirektören informerade landskapsregeringen om det aktuella ärendet Kommunteknikern har också tagit upp ärendet vid en konferens med trafikavdelningen den Ärendet bör återigen aktualiseras i överläggningar med trafikminister Veronica Thörnroos KOMMUNDIRE KT ÖRENS FÖRSLAG Kommunstyrelsen noterar att formell beslutsgång för vägunderhåll på Degersan dsvägen ej iakttagits. T ekniska nämndens synpunkter på denna punkt kan bara bekräftas av kommunstyrelsen. Vägens bristfälliga standard varit odiskutabel. I T ekniska nämndens beslut anmäls att tilläggsbudgetering erfordras då en intern omfördelning av kostnader ej är möjlig inom budgetramarna. Kostnaderna för senare underhåll på Degersandsvägen efter T ekniska nämndsammanträdet i juni är emellertid ännu inte sammanställda och kan påverka tilläggsbudgeteringens omfattning. Kommunstyrelsen förordar av praktiska skäl en tilläggsbudgetering med 5.932,80 Euro inför kommunfullmäktige. Kommunstyrelsen inbjuder trafikminister Thörnroos till en diskussion om den fortsatta väghållningen på Degersandsvägen då området är av regionalt intresse.

16 16 TEKNIS KA NÄMNDEN Kst 167 forts. Kommunstyrelsen klargör att samråd skall ske mellan ansvarig tjänsteman och T ekniska nämndens ordförande i dessa ärenden där entreprenadsummor eller åtgärden i övrigt avviker från gängse delegationsordning. I detta fall hade också ett beslut i T ekniska nämnden varit påkallat. Kommunstyrelsen avgör efter halvårsbokslut huruvida omfördelning av budgetmedel kan ske mellan nämnderna utan tilläggsbudgetering. Kommunstyrelsen inbjuder landskapsregeringens trafikminister Veronica T hörnroos till en överläggning gällande Degersan dsvägens fortsatta vägstatus och landskapsregeringens biträdande av ett initiativ till bildan det av ett väglag. Det erinras om att kommunens fortsatta anslag till Degersandsvägen upphör enligt kommunfullmäktiges beslut, om ett sådant initiativ ej har inletts under 2010 från markägare i området.

17 17 TEKNIS KA NÄMNDEN TEKNISKA NÄMNDEN: VÄGPLAN FÖ R SKAGVÄG EN TN 74 Ledamot Monica Häggblom upptog till behandling att påbörja uppgörandet av en vägplan för hela Skagvägen. T ekniska nämnden beslöt att föreslå för kommunstyrelsen och kommunfullmäktige att påbörja uppgörandet av en vägplan för Skagvägens fortsatta grundförbättring. Kst 168 Vägplan erfordras vid anläggande av väg eller ombyggnad av väg som ej är av mindre omfattning enligt landskapslag om allmänna vägar 25. Vägplanen skall överensstämma med gällande markplanering och fastställs av Ålands lan dskapsregerin g. Inför fastställandet skall kommunfullmäktige ha tillstyrkt vägplanen och ett hörande ha skett av de fastighetsägare vars rätt påverkas av vägplanen och som också skall ges tillfälle att formellt framföra invändningar. Detta sker medelst sedvanligt utställningsförfarande. KOMMUNDIRE KT ÖRENS FÖRSLAG Kommunstyrelsen utreder i samråd med tekniska förvaltningen, huruvida de pågående, etappvisa ombyggnadsprojekten på Skagvägen, nödvändiggör en vägplan. I den utsträckning som en formell vägplan erfordras på denna och andra vägar med motsvarande grundförbättringsprojekt, kostnadsberäknas och budgeteras vägplanen i budgetberedningen för 2011.

18 18 TEKNIS KA NÄMNDEN Kst 168 forts. Kommunstyrelsen beslutade att i samråd med tekniska förvaltningen, utreda huruvida de pågående, etappvisa ombyggnadsprojekten på Skagvägen, nödvändiggör en vägplan. I den utsträckning som en formell vägplan erfordras på denna och andra vägar med motsvarande planerade grundförbättringsprojekt, kostnadsberäknas och budgeteras vägplanen för Skagvägen i budgetberedningen för budgetåret 2011.

19 19 TEKNIS KA NÄMNDEN TEKNIS KA NÄMNDEN TEKNISKA NÄMNDEN: TILLÄGGSBUDGETERING FÖ R RENO VERING AV LÄG ENHET TN 28 Socialsekreterare Andrea Sandberg och kommuntekniker Rune Småroos avsynade en lägenhet i Ekergården måndagen den 1 mars 2010, se bilaga 15/2. T orsdagen den var T ekniska nämndens ordförande och kommunteknikern på syn av samma lägenhet. FÖRSLAG: T ekniska nämnden besluter att anhålla om tilläggsmedel för att renovera en lägenhet i Ekergården enligt syneprotokollet, bilaga 15/2. : T ekniska nämnden beslöt att anhålla om tilläggsmedel för att renovera en lägenhet i Ekergården enligt syneprotokollet, bilaga 15/2. Renoveringen påbörjas omedelbart och slutredovisa efter utfört arbete. Kst 69 KOMMUNDIRE KT ÖRENS FÖRSLAG Kommunstyrelsen förordar inför kommunfullmäktige att Tekniska nämnden beviljas tilläggsmedel för renovering av lägenhet i Ekergården.

20 20 TEKNIS KA NÄMNDEN TEKNIS KA NÄMNDEN Kst 69 forts. Kommunstyrelsen anmodar Tekniska nämnden att nyttja disponibla medel inom budgetramarna för den erforderliga renoveringen av lägenheten i Ekergården då specifika anslag för renoveringsåtgärder saknas. T ekniska nämnden återkommer efter vidtagen renovering och i den utsträckning som renoveringen ej kan ske inom budgetramarna med en anhållan om tilläggsbudgetering. TN 64 Renoveringen har slutförts och redovisas enligt följande: Byggande och underhåll av by ggnader och områden i årets budget 800,00 Euro. Renovering av lägenhet 9, kostnad 3.619,55 Euro. Kvar under byggande och underhåll av by ggnader och områden 1.367,96 Euro minus 800,00 Euro = 567,96 Euro. FÖRSLAG T ekniska nämnden beslutar att föreslå för kommunstyrelsen och kommunfullmäktige 3.619,55 Euro i tilläggsmedel. T ekniska nämnden beslöt att föreslå för kommunstyrelsen och kommunfullmäktige 3.619,55 Euro i tilläggsmedel. Kst 169 KOMMUNDIRE KT ÖRENS FÖRSLAG Kommunstyrelsen förordar inför kommunfullmäktige beviljandet av en tilläggsbudgetering på 3.619,55 Euro för renovering av lägenhet i Ekergården 2010.

21 21 TEKNIS KA NÄMNDEN TEKNIS KA NÄMNDEN Kst 169 forts. Kommunstyrelsen beslutade att återupptaga behandlingen av ärendet i samband med halvårsbokslutet varvid möjligheterna till nämndöverskridande omfördelning inom totalbudgetens ramar ses över.

22 FÖ RVALTNINGSÅTGÄRDER FÖ R TES TAMENTERAD EG ENDO M Kst 170 Rafael Mattsson, Marby, har testamenterat sina tillgångar till kommunens åldringsvård. I tillgångarna ingår fast egendom och byggnader med inventarier. Eckerö kommun har utsett vh Ulf Mattsson till boutredningsman. Kommunstyrelsens ordförande Rune Söderlund har medverkat vid bouppteckningen den Denne har erhållit original av bouppteckningen. Överföring av bankmedel har skett till kommunen. Det ankommer på kommunen att tillgodose att fortsatt egendomsförvaltning sker i enlighet med testamentets villkor. I testamentet finns absoluta villkor gällande handhavandet av både lösöre och fast egendom. Den testamenterade fastigheterna med byggnad och inventarier, har försäkrats av kommunen. Kommunstyrelsen tar vid sammanträdet del av bouppteckning och boutredningsmannens rekommendationer gällande fortsatt egendomsförvaltning. KOMMUNDIRE KT ÖRENS FÖRSLAG Kommunstyrelsen beslutar om de praktiska formerna för egendomsförvaltningen, däriblan d kommunal användning av fastigheterna. Fordon skall registreras på kommunen som ny ägare och försäkringstagare. Överförda tillgångar skall tillgodogöras kommunen varvid Socialnämnden granskar förutsättningarna för inrättandet av en särskild Åldringsvårdsfond med inriktning på Ekergården och motsvarande seniorboende som kan tillgodogöras medlen.

23 Kst 170 forts. Kommunstyrelsen beslutade att uppdraga åt Fastighetskonsult att vidtaga försäljning av fastighet och byggnader med un dantag för skogsmarken, varvid bud på bostadsh us och fritidsstuga kan ges för båda eller skilt. En förteckning över den övriga egendomen skall upprättas på kommunkansliet med noteringar över de inventarier och föremål som tages i bruk för kommunala ändamål inom äldreomsorgen. Socialnämnden ges i uppdrag att granska förutsättningarna för inrättandet av en särskild Åldringsvår dsfond med inriktning på Ekergården och motsvarande seniorboende som kan tillgodogöras medlen från arvet från Rafael Mattsson.

24 INLAGA O M AVLO PPSLEDNINGSPROJEKT, BÖ LE, ECKERÖ KOMMUN Kst 171 Eckerö kommun har erhållit en inlaga med anledning av vidtagen slutsyn av avloppsledningsprojektet i Böle. Handlingen medföljer i bilaga. T idigare synpunkter har framförts av fastighetsägaren i maj KOMMUNDIRE KT ÖRENS FÖRSLAG Kommunstyrelsen remitterar ärendet till T ekniska nämnden för att besvara de frågor som framställs i inlagan till kommunen. Kommunstyrelsen beslutade att remittera inlagan till T ekniska nämnden för besvarande varvid nämnden tar ställning till de framställda kraven.

25 REVIDERING AV FÖRVALTNINGSSTADGA FÖR ECKERÖ KO MMUN Kst 43 Kommunstyrelsen bereder förslag till reviderad förvaltningsstadga för Eckerö kommun. Den nya förvaltningsstadgan ersätter tidigare Förvaltningsstadga och Instruktion för kommunstyrelsen i Eckerö kommun. Båda handlingarna medföljer i utskicket. KOMMUNDIRE KT ÖRENS FÖRSLAG Kommunstyrelsen inleder diskussion, föreslår eventuell förtroendevald arbetsgrupp kring det fortsatta arbetet. I bilaga redovisas ett första förslag till avsnittsindelning i den nya Förvaltningsstadgan. ALLMÄNT om förvaltningsstadga - tillämpningsföreskrifter (ej nämndinstruktioner) Upphävda instruktioner - instruktion för kommunstyrelsen, tjänstestadga VERKSAMHETS IDÉ för Eckerö kommun KO MMUNENS UNDERSKRIFT Kommunen underskrift och tecknande av handlingar Mottagande av stämningar enligt förvaltningslag för landskapet Åland.

26 Kst 43 forts. KO MMUNFULLMÄKTIGE Allmänna bestämmelser Fullmäktigeledamöternas initiativrätt Fullmäktiges sammanträden Utskott Majoritetsval Proportionella val Protokoll KO MMUNS TYRELS EN Verksamhetsområde Sammansättning, antal ledamöter och mandatperiod Sär skild beslutanderätt T illäggsuppgifter Föredragning Uppgifter för ordförande, vice ordförande och ledamöter i kommunstyrelsen Kommunstyrelsens rätt till representation i andra förtroendevalda organ Medbor garinitiativ NÄMND- O CH FÖRVALTNINGSO RGANISATIO N Nämndstruktur i Eckerö kommun Instruktioner för kommunala nämnder Underlydande förvaltningsorgan DE FÖRTRO ENDEVALDA NÄMNDERNAS BEFO GENH ETER O CH ÅLIGGANDEN

27 27 Gemensamma uppgifter Beslutanderätt Kst 43 forts. KO MMUNALA SAMMANTRÄDEN ( undantaget kommunfullmäktige) T illämpning Sammanträdestid och sammanträdesplats Kallelseförfarande Fortsatt sammanträde Ordförandeskap Närvaro vid sammanträden PERSO NAL Allmänt T jänste- och arbetsbeskrivningar Utlysning av lediga tjänster Val av personal Anställningsformer Beslutanderätt i personalfrågor Avlöning Ansökan om och beviljande av årsbundna lönetillägg Semesterordning T jänstledighet Anmälan om och tillstånd till bisysslor Upphörande av anställning Löneförhandlingar

28 Kst 43 forts. SAMARB ETS FO RMER Krislednin gsgrupp Arbetsgivargrupp Arbetarskyddsf ullmäktige/lokalt samverkansorgan Avdelningschefs/föreståndarmöten Arbetsplatssammanträden Arbetsgrupper BEHANDLING AV P ERSONUPPGIFTER Allmänna bestämmelser Säkerhet och sekretess KO MMUNENS EKONO MISKA FÖ RVALTNING Budget Bokslut Ekonomirutiner Granskning av förvaltning och ekonomi Kommunstyrelsen beslutade att avsnittsvis behandla förslag till en ny Förvaltningsstadga vid påföljande sammanträden. En inledande diskussion sker om nämndstrukturen i Eckerö kommun som också skall tillföras förslaget till reviderad Förvaltningsstadga.

29 Kst 121 Kommunstyrelsen erhåller i bilaga till utskicket förslag till kapitel 1-4 i reviderad Förvaltningsstadga. Vid sammanträdet utdelades gällande Förvaltningsstadga och fastställd Instruktion för kommunstyrelsen. Förändringar i den reviderade Förvaltningsstadgan är markerade med kursiv stil. I Förvaltningsstadgan ingår en sammanställning av kommunens nuvarande nämnd- och förvaltningsstruktur. Kommundirektören redovisade arbetsmetodik och arbetsgång vid revideringen av Förvaltningsstadgan samt anslutande frågor. Kommunstyrelsen förde mot denna bakgrund en inledande diskussion om behovet av förändringar i nuvarande nämnd- och förvaltningsstruktur i Eckerö kommun. Kommunstyrelsen fullföljer behandlingen av den reviderade Förvaltningsstadgan vid nästa sammanträde då ytterligare kapitel redovisas. Inför sammanträdet framläggs också förslag till en ny nämndstruktur i Eckerö kommun utifrån den inledda diskussionen i kommunstyrelsen. Kst 129 KOMMUNDIRE KT ÖRENS FÖRSLAG Kommunstyrelsen har efterlyst ett diskussionsförslag till ett färre antal förtroendevalda nämnder varvid kommunens verksamhetsområden ej begränsas. Detta innebär endera sammanläggningar av nämnder, beslutsdelegation till tjänstemän eller förtroendevalda utskott som lämpligen

30 30 knyts till kommunstyrelsen, men också kan svara mot annan nämnd Kst 129 forts. Utgångsförslag: Näringsnämnden näringspolitiskt utskott Näringsnämnden upphör som självständig nämnd. Verksamheten fullföljs medelst förtroendevald ledning i ett näringspolitiskt utskott i kommunstyrelsen som i tillämpliga delar övertager instruktion och verksamhetsansvar. Frågan om verkställande personal ingår i förhandlingar om befattningsbeskrivningar för kommunens centralförvaltning. Vissa centrala delar av näringspolitiken och representationen åvilar kommundirektören enligt dennes instruktion och denne har också fullföljt dessa uppgifter, exempelvis gentemot medlemsorganisationer. Miljö- och byggnadsnämnd samt Teknisk nämnd Förslagsvis sammanslås dessa nämnder till en enhetlig Byggnads- och miljötekniknämnd. I utskicket medföljer förslag till revidering av kapitel 5 gällande kommunstyrelsens uppgifter och ansvarsområden. Förändringar är såsom tidigare markerade med kursiv text. Kommunstyrelsen uppdrog åt kommundirektören att fullfölja den inledda nämndöversynen som behandlas parallellt med de avsnittsvisa förslagen till reviderad Förvaltningsstadga vid kommunstyrelsens fortsatta sammanträden. Den fortsatta nämndöversynen granskar också Skolnämndens och Kultur- och fritidsnämndens verksamhetsområden och nämndansvar. Vid avslutad beredning avger kommunstyrelsen ett samlat förslag till ny Förvaltningsstadga till kommunfullmäktige.

31 Kst 172 Kommunstyrelsen erhåller i detta utskick förslag till reviderade kapitel i Förvaltningsstadgan gällande: * De förtroendevalda nämndernas befogenheter och åligganden * De kommunala förvaltningsorganens sammanträden * Samarbetsformer * Övriga handläggningsfrågor Kommunstyrelsen fullföljer behandlingen av ärendet vid nästa sammanträde. Vid den avslutande behandlingen diskuteras särskilt avsnitten om den kommunala beslutsgången och initiativ- och informationsrätt för förtroendevalda samt den kommunala nämnd- och förvaltningsstrukturen i Eckerö kommun.

32 ANMÄLNINGSÄRENDEN Kst 173 * Ålands landskapsregering: Beslut om tilläggsstöd för investeringar (utsändes) * Ålands landskapsregering: Beslut om jordförvärvstillstånd (utsändes) * Ålands landskapsregering: T illfällig avstängning av vägar (utsändes) * Ålands landskapsregering: T emporär hastighetsbegränsning (utsändes) * Ålands landskapsregering: Information om strandområden (Fiskeribyrån) * Ålands landskapsregering: Remissvar på dricksvattenstrategin * Ålands landskapsregering: Utlåtande om offentlighetslagstiftning * Ålands landskapsregering: Kommunala befolkningsscenarier för elevunderlag * Kommundirektören: Uppskov med redovisning av investeringsprojekt (utsändes) * Ålands Problemavfall Ab: Stämmoprotokoll (utsändes) * Ålands Problemavfall Ab: Bokslut och verksamhetsberättelse 2009 * Ålands landsbygdscentrum: Projekt Lokal miljö (utsändes) * Finlands Kommunförbund: Förhandsmeddelande om förbundskongressen 2013 * Ålands Kommunförbund: Kursin bjudningar * Miljö- och byggnadsnämnden: Sammanträdesprotokoll * T ekniska nämnden: Sammanträdesprotokoll * Polisdelegationen: Protokoll 4/2010 * Ålands Energi Ab: Protokoll vid ordinarie bolagsstämma KOMMUNDIRE KT ÖRENS FÖRSLAG Kommunfullmäktige erhåller såsom informationsärende beslut av Ålands lan dskapsregerin g och kommunstyrelsens tidigare utlåtande i jordförvärvsärende. Kommunstyrelsen antecknar sig i övrigt

33 33 anmälningsärendena till kännedom. 173 Kst 173 forts. Kommunstyrelsen tillställer kommunfullmäktige beslut av Ålands landskapsregerin g i jordförvärvsärende tillsammans med kommunens tidigare utlåtande i ärendet såsom informationsärende. Kommunstyrelsen antecknar sig i övrigt anmälningsärendena till kännedom.

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL ECKERÖ KOMMUN. Underskrift. -*Plats och tid Kommungården i Överby torsdagen den 19 augusti 2010 kl. 19.00-20.

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL ECKERÖ KOMMUN. Underskrift. -*Plats och tid Kommungården i Överby torsdagen den 19 augusti 2010 kl. 19.00-20. Nr 7 -*Plats och tid Kommungården i Överby torsdagen den 19 augusti 2010 kl. 19.00-20.30 Eriksson Marcus Fagerström Janne Hellström Henrietta Hilander John Häggblom Monica Löfström Marie Mattsson Jan-Erik

Läs mer

KOMMUNSTYRELSEN 06.09.2011 15 F Ö R E D R A G N I N G S L I S T A

KOMMUNSTYRELSEN 06.09.2011 15 F Ö R E D R A G N I N G S L I S T A SAMMANTRÄDESKALLELSE 06.09.2011 15 Sammanträdestid Tisdagen den 6 september 2011 kl. 19.00 Sammanträdesplats Kommungården, Överby F Ö R E D R A G N I N G S L I S T A 1. Kst 200 Kallelse och beslutförhet

Läs mer

ECKERÖ KOMMUN KOMMUNFULLMÄKTIGE SAMMANTRÄDESKALLELS E. Underskrift

ECKERÖ KOMMUN KOMMUNFULLMÄKTIGE SAMMANTRÄDESKALLELS E. Underskrift SAMMANTRÄDESKALLELS E KOMMUNFULLMÄKTIGE -*Plats och tid Kommungården i Överby torsdagen den februari 11 kl. 19.00-.30 Föredragande Öv riga närvarande Eriksson Marcu s Fagerström Janne Hellström Henrietta

Läs mer

ECKERÖ KOMMUN TE KNIS KA NÄMNDEN

ECKERÖ KOMMUN TE KNIS KA NÄMNDEN TE KNIS KA NÄMNDEN SAMMANTRÄDESKALLE LSE Sammanträdestid Onsdagen den 25.01.2012 kl 19.00 Sammanträdesplats Kommunkansliet i Överby. F Ö R E D R A G N I N G S L I S T A 1. TN 1 Kallelse och beslutförhet.

Läs mer

ECKERÖ KOMMUN TEKNISKA NÄMNDEN

ECKERÖ KOMMUN TEKNISKA NÄMNDEN TEKNISKA NÄMNDEN SAMMANTRÄDESKALLELSE Sammanträdestid Onsdagen den 19.06.2013 kl 19.00 Sammanträdesplats Kommunkansliet i Överby. F Ö R E D R A G N I N G S L I S T A 1. TN 35 Kallelse och beslutförhet.

Läs mer

ECKERÖ KOMMUN TEKNISKA NÄMNDEN

ECKERÖ KOMMUN TEKNISKA NÄMNDEN SAMMANTRÄDESKALLELSE Sammanträdestid Onsdagen den 21.01.2009 kl 19.00 Sammanträdesplats Kommunkansliet i Överby. F Ö R E D R A G N I N G S L I S T A 1. TN 1 Kallelse och beslutförhet. 2. TN 2 Val av protokolljusterare,

Läs mer

ECKERÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNFULLMÄKTIGE Nr 14. Underskrift

ECKERÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNFULLMÄKTIGE Nr 14. Underskrift Nr 14 -*Plats och tid Kommungården i Överby torsdagen den 27 november 2008 kl. 19.00-19.25 Föredragande Övriga närvarande Eriksson Marcus Fagerström Janne Hellström Henrietta Hilander John Häggblom Monica

Läs mer

KOMMUNSTYRELSEN 01.02.2011 3 F Ö R E D R A G N I N G S L I S T A

KOMMUNSTYRELSEN 01.02.2011 3 F Ö R E D R A G N I N G S L I S T A SAMMANTRÄDESKALLELSE 01.02.2011 3 Sammanträdestid Tisdagen den 1 februari 2011 kl. 19.00 Sammanträdesplats Kommungården, Överby F Ö R E D R A G N I N G S L I S T A 1. Kst 39 Kallelse och beslutförhet 2.

Läs mer

KOMMUNFULLMÄKTIGE 26 mars Sammanträdestid. Torsdag 26 mars 2015 kl Kommungården i Föglö. Närvarande

KOMMUNFULLMÄKTIGE 26 mars Sammanträdestid. Torsdag 26 mars 2015 kl Kommungården i Föglö. Närvarande Sammanträdesdatum Nr KOMMUNFULLMÄKTIGE 26 mars 2015 2 1 Sammanträdestid Torsdag 26 mars 2015 kl. 19.00 19.20. Sammanträdesplats Beslutande Kommungården i Föglö. Närvarande Stig Fellman, ordförande Katarina

Läs mer

ECKERÖ KOMMUN NÄRINGSNÄMNDEN

ECKERÖ KOMMUN NÄRINGSNÄMNDEN NÄRINGSNÄMNDEN Sammanträdestid Måndagen den 12 december 2011 kl 18.30 Sammanträdesplats Kommunkansliet i Överby F Ö R E D R A G N I N G S L I S T A 1. Nn 83 Kallelse och beslutsförhet 2. Nn 84 Fastställande

Läs mer

ECKERÖ KOMMUN KOMMUNSTYRELSE

ECKERÖ KOMMUN KOMMUNSTYRELSE SAMMANTRÄDESKALLELSE Sammanträdestid Tisdagen den kl. 19:00 22.00 Sammanträdesplats Kommunkansliet F Ö R E D R A G N I N G S L I S T A KS 287 Kallelse och beslutförhet KS 288 Val av protokolljusterare,

Läs mer

ECKERÖ KOMMUN TE KNIS KA NÄMNDEN

ECKERÖ KOMMUN TE KNIS KA NÄMNDEN TE KNIS KA NÄMNDEN SAMMANTRÄDESKALLE LSE Sammanträdestid Måndagen den 31.01.2011 kl 19.00 Sammanträdesplats Kommunkansliet i Överby. OBS. DAG F Ö R E D R A G N I N G S L I S T A 1. TN 1 Kallelse och beslutförhet.

Läs mer

F Ö R E D R A G N I N G S L I S T A

F Ö R E D R A G N I N G S L I S T A Sammanträdestid Tisda gen den 20.11.2012 kl 19.00 22.00 Sammanträdesplats Kommunkansli, Överby F Ö R E D R A G N I N G S L I S T A 1. Kst 327 Kallelse och beslutförhet. 2. Kst 328 Val av protokolljusterare,

Läs mer

ECKERÖ KOMMUN TEKNISKA NÄMNDEN

ECKERÖ KOMMUN TEKNISKA NÄMNDEN TEKNISKA NÄMNDEN SAMMANTRÄDESKALLELSE Sammanträdestid Onsdagen den 17.04.2013 kl 19.00 Sammanträdesplats Kommunkansliet i Överby. F Ö R E D R A G N I N G S L I S T A 1. TN 26 Kallelse och beslutförhet.

Läs mer

ECKERÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNFULLMÄKTIGE Nr 13. Underskrift

ECKERÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNFULLMÄKTIGE Nr 13. Underskrift Nr 13 -*Plats och tid Kommungården i Överby onsdagen 12 november 2008 kl. 19.00-20.35 Föredragande Övriga närvarande Eriksson Marcus Fagerström Janne Hellström Henrietta Hilander John Häggblom Monica Löfström

Läs mer

ECKERÖ KOMMUN BYGGNADSNÄMNDEN

ECKERÖ KOMMUN BYGGNADSNÄMNDEN BYGGNADSNÄMNDEN SAMMANTRÄDESKALLELSE Sammanträdestid Tisdagen den 30 juni 2009 kl 19.00. Sammanträdesplats Kommunkansliet i Överby F Ö R E D R A G N I N G S L I S T A 1. BMN 53 Kallelse och beslutförhet

Läs mer

KOMMUNSTYRELSEN 29.03.2011 7 F Ö R E D R A G N I N G S L I S T A

KOMMUNSTYRELSEN 29.03.2011 7 F Ö R E D R A G N I N G S L I S T A SAMMANTRÄDESKALLELSE 7 Sammanträdestid Tisdagen den 29 mars 2011 kl. 19.00 Sammanträdesplats Kommungården, Överby F Ö R E D R A G N I N G S L I S T A 1. Kst 84 Kallelse och beslutförhet 2. Kst 85 Val av

Läs mer

SUNDS KOMMUN PROTOKOLLSIDA

SUNDS KOMMUN PROTOKOLLSIDA SUNDS KOMMUN PROTOKOLLSIDA Nr Sida Kommunstyrelsen 13/2011 1 Sammanträdestid Tisdagen den 13.9.2011, kl.19.00-19.10 Sammanträdeslokal Brandstationen i Finby Närvarande Christer Mattsson, ordförande Ulla-Britt

Läs mer

ECKERÖ KOMMUN NÄRINGS- OCH KULTURNÄMNDEN

ECKERÖ KOMMUN NÄRINGS- OCH KULTURNÄMNDEN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdestid Måndagen den 3 oktober 2016 kl 18.30 Sammanträdesplats Kommunkansliet i Överby F Ö R E D R A G N I N G S L I S T A 1. 35 Kallelse och beslutsförhet 2. 36 Val av protokolljusterare

Läs mer

SUNDS KOMMUN SAMMANTRÄDESKALLELSE

SUNDS KOMMUN SAMMANTRÄDESKALLELSE SUNDS KOMMUN SAMMANTRÄDESKALLELSE Organ Kallelsenummer BYGGNADSTEKNISKA NÄMNDEN 7/2010 Sammanträdestid: Torsdagen den 3 juni 2010 kl. 19.00 Sammanträdesplats: Protokollet framläggs till påseende: Kommungården

Läs mer

ECKERÖ KOMMUN BYGGNADS- OCH MILJÖNÄMNDEN

ECKERÖ KOMMUN BYGGNADS- OCH MILJÖNÄMNDEN SAMMANTRÄDESKALLELSE Sammanträdestid Tisda gen den kl. 19:00 21.00 Sammanträdesplats Kommungården i Överby F Ö R E D R A G N I N G S L I S T A BMN 29 BMN 30 BMN 31 BMN 32 BMN 33 BMN 34 BMN 35 BMN 36 BMN

Läs mer

Organ Sammanträdesdatum KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN 15.11.2010 8. Kommungården, sammanträdesrummet. - Lindblom, Regina, kommunstyrelsens repr.

Organ Sammanträdesdatum KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN 15.11.2010 8. Kommungården, sammanträdesrummet. - Lindblom, Regina, kommunstyrelsens repr. FINSTRÖMS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Organ Sammanträdesdatum KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN 15.11.2010 Nr 8 Sammanträdestid Måndagen den 15 november 2010 kl 19.00-21.15 Beslutande Föredragande Övriga närvarande

Läs mer

Organ Sammanträdesdatum KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN 24.01.11 1. Kommungården, sammanträdesrummet

Organ Sammanträdesdatum KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN 24.01.11 1. Kommungården, sammanträdesrummet FINSTRÖMS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Organ Sammanträdesdatum Nr KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN 24.01.11 1 Sammanträdestid Måndagen den 24 januari 2011 kl 19.00-21.00 Beslutande Föredragande Kommungården,

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL ECKERÖ KOMMUN. -*Plats och tid Kommungården i Överby torsdagen den 15 september 2011 kl. 19.00-20.50

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL ECKERÖ KOMMUN. -*Plats och tid Kommungården i Överby torsdagen den 15 september 2011 kl. 19.00-20.50 Nr 6 -*Plats och tid Kommungården i Överby torsdagen den 15 september 2011 kl. 19.00-20.50 Eriksson Marcu s Fagerström Janne Hellström Henrietta Hilander John Häggblom Monica Löfström Marie Mattsson Jan-Erik

Läs mer

ECKERÖ KOMMUN BYGGNADSNÄMNDEN

ECKERÖ KOMMUN BYGGNADSNÄMNDEN BYGGNADSNÄMNDEN SAMMANTRÄDESKALLELSE Sammanträdestid Tisdagen den 27 oktober 2009 kl 19.00. Sammanträdesplats Kommunkansliet i Överby F Ö R E D R A G N I N G S L I S T A 1. BMN 89 Kallelse och beslutförhet

Läs mer

ECKERÖ KOMMUN NÄRINGS- OCH KULTURNÄMNDE N

ECKERÖ KOMMUN NÄRINGS- OCH KULTURNÄMNDE N NÄRINGS- OCH SAMMANTRÄDESKALLE LSE Sammanträdestid Onsdagen den 18 april 2012 kl 18.00 Sammanträdesplats Kommunkansliet i Överby F Ö R E D R A G N I N G S L I S T A 1. Nn 1 Kallelse och beslutsförhet 2.

Läs mer

KOMMUNSTYRELSEN F Ö R E D R A G N I N G S L I S T A

KOMMUNSTYRELSEN F Ö R E D R A G N I N G S L I S T A SAMMANTRÄDESKALLELSE 03.03.2009 5 Sammanträdestid Tisdagen den 3 mars 2009 kl 19.00 Sammanträdesplats Kommungården, Överby F Ö R E D R A G N I N G S L I S T A 1. Kst 71 Kallelse och beslutförhet 2. Kst

Läs mer

ECKERÖ KOMMUN KOMMUNSTYRELSE

ECKERÖ KOMMUN KOMMUNSTYRELSE SAMMANTRÄDESKALLELSE Sammanträdestid Tisdagen den kl. 19:00 22.00 Sammanträdesplats Kommunkansliet F Ö R E D R A G N I N G S L I S T A KS 180 Kallelse och beslutförhet KS 181 Val av protokolljusterare,

Läs mer

ECKERÖ KOMMUN KULTUR OCH FRITIDSNÄMNDE N

ECKERÖ KOMMUN KULTUR OCH FRITIDSNÄMNDE N KULTUR OCH FRITIDSNÄMNDE N SAMMANTRÄDESKALLE LSE Sammanträdestid Måndagen den 10 oktober 2011 kl 19.00 Sammanträdesplats Ecke rö skola F Ö R E D R A G N I N G S L I S T A 1. Kfn 28 Kallelse och beslutsförhet

Läs mer

ECKERÖ KOMMUN TE KNIS KA NÄMNDEN

ECKERÖ KOMMUN TE KNIS KA NÄMNDEN TE KNIS KA NÄMNDEN SAMMANTRÄDESKALLE LSE Sammanträdestid Onsdagen den 17.10.2012 kl 19.00 Sammanträdesplats Kommungården. F Ö R E D R A G N I N G S L I S T A 1. TN 106 Kallelse och beslutförhet. 2. TN

Läs mer

ECKERÖ KOMMUN KULTUR OCH FRITIDSNÄMNDE N

ECKERÖ KOMMUN KULTUR OCH FRITIDSNÄMNDE N KULTUR OCH FRITIDSNÄMNDE N SAMMANTRÄDESKALLE LSE Sammanträdestid Torsdagen den 9 december 2010 kl 19.00 Sammanträdesplats Ecke rö skola F Ö R E D R A G N I N G S L I S T A 1. Kfn 52 Kallelse och beslutsförhet

Läs mer

ECKERÖ KOMMUN KOMMUNSTYRELSE

ECKERÖ KOMMUN KOMMUNSTYRELSE SAMMANTRÄDESKALLELSE Sammanträdestid Onsdagen den kl. 16:40 18.45 Sammanträdesplats Kommunkansli F Ö R E D R A G N I N G S L I S T A KS 205 KS 206 KS 207 KS 208 KS 209 KS 210 Kallelse och beslutförhet

Läs mer

KOMMUNSTYRELSEN I KÖKAR

KOMMUNSTYRELSEN I KÖKAR KOMMUNSTYRELSEN I KÖKAR Sammanträdesprotokoll 7 /2015 Sammanträdestid: Onsdag 1.6.2016 kl. 19.00-20.30 Sammanträdesplats Kommungården ORDINARIE BESLUTANDE NÄRV. ERSÄTTARE NÄRV Ahlgren-Fagerström Madelene,

Läs mer

F Ö R E D R A G N I N G S L I S T A

F Ö R E D R A G N I N G S L I S T A SAMMANTRÄDESKALLELSE 20 Sammanträdestid Tisdagen den 4 november 2008 kl 19.00 Sammanträdesplats Kommungården, Överby F Ö R E D R A G N I N G S L I S T A 1. Kst 347 Kallelse och beslutförhet 2. Kst 348

Läs mer

ECKERÖ KOMMUN SOCIALNÄMNDEN

ECKERÖ KOMMUN SOCIALNÄMNDEN SAMMANTRÄDESKALLELSE Sammanträdestid Måndagen den kl. 19:00 Sammanträdesplats Kommunkansli F Ö R E D R A G N I N G S L I S T A SN 118 SN 119 SN 120 SN 121 SN 122 SN 123 SN 124 SN 125 SN 126 SN 127 SN 128

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Torsdagen den , kl

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Torsdagen den , kl LEMLANDS OCH LUMPARLANDS KOMMUNER Tekniska nämnden i Lemland och Lumparland SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nummer 3/2014 Sammanträdestid Torsdagen den, kl. 18.00 Sammanträdesplats Beslutande Föredragande Kommungården

Läs mer

KUNGÖRELSE. Kommunfullmäktige i Kökar sammanträder torsdag kl i Kommunkansliet för att behandla nedan nämnda ärenden.

KUNGÖRELSE. Kommunfullmäktige i Kökar sammanträder torsdag kl i Kommunkansliet för att behandla nedan nämnda ärenden. KUNGÖRELSE Kommunfullmäktige i Kökar sammanträder torsdag 21.1.2016 kl. 19.00 i Kommunkansliet för att behandla nedan nämnda ärenden., Kommunfullmäktige 13. LAGLIGHET OCH BESLUTFÖRHET 14. VAL AV TVÅ PROTOKOLLJUSTERARE

Läs mer

Sammanträdesdatum SKOLNÄMNDEN /10. Kommungården, sammanträdesrummet

Sammanträdesdatum SKOLNÄMNDEN /10. Kommungården, sammanträdesrummet Sammanträdesdatum Nr SKOLNÄMNDEN 25.10.2010 9/10 Sammanträdestid Måndagen den 25 oktober 2010 kl. 16.00-16.55 Beslutande Föredragande Övriga närvarande Kommungården, sammanträdesrummet X Danielsson Sven-Anders,

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Nr 17.2.2014 1/14 Sammanträdestid Måndagen den 17 februari 2014 kl. 9.30 11.00 Sammanträdesplats Lantbrukskansliet i Godby Ordinarie: Suppleanter: Föredragande:

Läs mer

ECKERÖ KOMMUN SOCIALNÄMNDEN

ECKERÖ KOMMUN SOCIALNÄMNDEN SAMMANTRÄDESKALLELSE Sammanträdestid Måndagen den kl. 19:00 Sammanträdesplats Kommunkansliet SN 114 SN 115 SN 116 F Ö R E D R A G N I N G S L I S T A Kallelse och beslutförhet Val av protokolljusterare,

Läs mer

Sammanträdesdatum KOMMUNSTYRELSEN 28.9.2011 12/11. Kommunkansliet, sammanträdesrummet

Sammanträdesdatum KOMMUNSTYRELSEN 28.9.2011 12/11. Kommunkansliet, sammanträdesrummet FINSTRÖMS KOMMUN PROTOKOLL Sammanträdesdatum Nr KOMMUNSTYRELSEN 28.9.2011 12/11 Sammanträdestid 28.9.2011 kl. 17.00 Beslutande Kommunkansliet, sammanträdesrummet x Höglund, Roger, ordförande x Lycke, Per,

Läs mer

FINSTRÖMS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

FINSTRÖMS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Nr SOCIALNÄMNDEN 10.03.2015 02/15 Sammanträdestid Tisdagen den 10 mars 2015 kl 18.00 19.30. Sammanträdesplats Beslutande Föredragande Övriga närvarande Sammanträdesrummet, Kommungården

Läs mer

ECKERÖ KOMMUN NÄRINGSNÄMNDEN

ECKERÖ KOMMUN NÄRINGSNÄMNDEN SAMMANTRÄDESKALLE LSE Sammanträdestid Tisdagen den 18 oktober 2011 kl 18.00 Sammanträdesplats Kommunkansliet i Överby F Ö R E D R A G N I N G S L I S T A 1. Nn 74 Kallelse och beslutsförhet 2. Nn 75 Faställande

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Nr 15.2.2013 1/13 Sammanträdestid Fredagen den 15 februari 2013 kl. 9.30 10.40 Sammanträdesplats Lantbrukskansliet i Godby Ordinarie: Suppleanter: Föredragande:

Läs mer

Sammanträdesdatum SKOLNÄMNDEN /11. Kommungården, sammanträdesrummet

Sammanträdesdatum SKOLNÄMNDEN /11. Kommungården, sammanträdesrummet Sammanträdesdatum Nr SKOLNÄMNDEN 16.02.2011 1/11 Sammanträdestid Onsdagen den 16 februari 2011 kl. 16.00-17.15 Beslutande Föredragande Övriga närvarande Kommungården, sammanträdesrummet x Danielsson Sven-Anders,

Läs mer

ECKERÖ KOMMUN SOCIALNÄMNDEN

ECKERÖ KOMMUN SOCIALNÄMNDEN SAMMANTRÄDESKALLELSE Sammanträdestid Tisdagen den kl. 19:00 Sammanträdesplats Kommunkansli F Ö R E D R A G N I N G S L I S T A SN 130 SN 131 SN 132 SN 133 SN 134 SN 135 SN 136 SN 137 SN 138 SN 139 SN 140

Läs mer

SOCIALNÄMNDEN I KÖKAR

SOCIALNÄMNDEN I KÖKAR SOCIALNÄMNDEN I KÖKAR Sammanträdesprotokoll 1 /2016 Sammanträdestid: Måndag den 18.01 kl: 16.00-16.39 Sammanträdesplats Kommungården ORDINARIE BESLUTANDE NÄRV. ERSÄTTARE NÄRV Björkman Kristina, ordförande

Läs mer

Organ Sammanträdesdatum KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN Finströms bibliotek, Godby

Organ Sammanträdesdatum KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN Finströms bibliotek, Godby FINSTRÖMS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Organ Sammanträdesdatum Nr KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN 19.02.2013 2 Sammanträdestid Tisdagen den 19 februari 2013 kl 18.30-19.45 Beslutande Föredragande Övriga närvarande

Läs mer

Geta kommun, beslutsprotokoll

Geta kommun, beslutsprotokoll PROTOKOLL Tid och plats Måndagen den 5 januari 2015 kl. 19:00-20.40 Matsalen i Geta skola, Vestergeta, Geta Närv. Beslutande Ingvar Björling, KST-ordförande X Kjell Berndtsson, KST-viceordförande X Camilla

Läs mer

FINSTRÖMS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

FINSTRÖMS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Nr SKOLNÄMNDEN 13.06.2011 5/11 Sammanträdestid Måndagen den 13 juni 2011 kl. 16.00-17.00 Beslutande Föredragande Övriga närvarande Kommungården X Danielsson Sven-Anders, ordf. X Gestberg

Läs mer

ECKERÖ KOMMUN NÄRINGS- O CH KULTURNÄMNDE N

ECKERÖ KOMMUN NÄRINGS- O CH KULTURNÄMNDE N SAMMANTRÄDESKALLE LSE Sammanträdestid Tisdagen den 22 maj 2012 kl 19.00 Sammanträdesplats Jakt och fiskemuseet, Käringsund F Ö R E D R A G N I N G S L I S T A 1. Nn 10 Kallelse och beslutsförhet 2 Nn 11

Läs mer

ECKERÖ KOMMUN BYGGNADS- OCH MILJÖNÄMNDEN

ECKERÖ KOMMUN BYGGNADS- OCH MILJÖNÄMNDEN SAMMANTRÄDESKALLELSE Sammanträdestid Tisdagen den kl. 19:00 20.15 Sammanträdesplats Kommunkansliet i Överby F Ö R E D R A G N I N G S L I S T A BMN 23 BMN 24 BMN 25 BMN 26 BMN 27 BMN 28 BMN 29 BMN 30 BMN

Läs mer

ECKERÖ KOMMUN TEKNISKA NÄMNDEN

ECKERÖ KOMMUN TEKNISKA NÄMNDEN TEKNISKA NÄMNDEN SAMMANTRÄDESKALLELSE Sammanträdestid Onsdagen den 27.11.2013 kl. 19.00 Sammanträdesplats Kommunkansliet i Överby. F Ö R E D R A G N I N G S L I S T A 1. TN 85 Kallelse och beslutförhet

Läs mer

Lumparlands kommun Sammanträdesprotokoll. Skolans matsal i Klemetsby, Lumparland Onsdagen den 22 augusti 2012 kl. 19.00-20.05

Lumparlands kommun Sammanträdesprotokoll. Skolans matsal i Klemetsby, Lumparland Onsdagen den 22 augusti 2012 kl. 19.00-20.05 Sammanträdesdatum: 22.08.2012 Nr: 7 Paragrafer: 115-123 Plats och tid Skolans matsal i Klemetsby, Lumparland Onsdagen den 22 augusti 2012 kl. 19.00-20.05 Beslutande Brage Wilhelms, kommunstyrelsens ordförande

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Nr 18.3.2016 1/16 Sammanträdestid Fredagen den 18 mars 2016 kl. 9.30 11.20 Sammanträdesplats Lantbrukskansliet i Godby Ordinarie: Suppleanter: Föredragande: Övriga

Läs mer

FINSTRÖMS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Organ Sammanträdesdatum Nr TEKNISKA NÄMNDEN 27.05.2014 5/14

FINSTRÖMS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Organ Sammanträdesdatum Nr TEKNISKA NÄMNDEN 27.05.2014 5/14 Organ Sammanträdesdatum Nr TEKNISKA NÄMNDEN 27.05.2014 5/14 Sammanträdestid Tisdagen den 27.05.2014, klockan 18.30-19.20 Sammanträdesplats Beslutande Kommungården x Leif Andersson, ordförande x Per Lindblom,

Läs mer

SUNDS KOMMUN SAMMANTRÄDESKALLELSE

SUNDS KOMMUN SAMMANTRÄDESKALLELSE SUNDS KOMMUN SAMMANTRÄDESKALLELSE Organ Kallelsenummer BYGGNADSTEKNISKA NÄMNDEN 9/2010 Sammanträdestid: Torsdagen den 12 augusti 2010 kl. 19.00 Sammanträdesplats: Protokollet framläggs till påseende: Kommungården

Läs mer

ECKERÖ KOMMUN TE KNIS KA NÄMNDEN

ECKERÖ KOMMUN TE KNIS KA NÄMNDEN TE KNIS KA NÄMNDEN SAMMANTRÄDESKALLE LSE Sammanträdestid Onsdagen den 13.06.2012 kl 18.00 Sammanträdesplats SOL GÅRDEN I ST ORBY. OBS. Tid och plats. F Ö R E D R A G N I N G S L I S T A 1. TN 61 Kallelse

Läs mer

HAMMARLANDS KOMMUN SAMMANTRÄDESKALLELSE Kallelse utfärdad den 25.06.2015 Socialnämnden 02.07.2015 79-92 Sammanträdestid

HAMMARLANDS KOMMUN SAMMANTRÄDESKALLELSE Kallelse utfärdad den 25.06.2015 Socialnämnden 02.07.2015 79-92 Sammanträdestid HAMMARLANDS KOMMUN SAMMANTRÄDESKALLELSE Kallelse utfärdad den 25.06.2015 Socialnämnden 02.07.2015 79-92 Sammanträdestid Torsdagen den 2 juli 2015 kl. 19.00 Kommungården Sammanträdesplats Ärendets -nummer

Läs mer

KALLELSE Måndagen den kl.16.15

KALLELSE Måndagen den kl.16.15 FINSTRÖMS KOMMUN SKOLNÄMNDEN KALLELSE 17.3.2014 Nr 2 Tid Måndagen den 17.3.2014 kl.16.15 Plats Kommungården i Finström Ärenden: Innehåll 12 Mötets laglighet och beslutförhet 3 13 Val av två protokolljusterare

Läs mer

F Ö R E D R A G N I N G S L I S T A

F Ö R E D R A G N I N G S L I S T A Sammanträdestid Tisdagen den 27 augusti 2013 kl 19.00. Sammanträdesplats Kommunkansliet i Överby. F Ö R E D R A G N I N G S L I S T A 1. BMN 82 Kallelse och beslutförhet 2. BMN 83 Val av protokolljusterare

Läs mer

ECKERÖ KOMMUN KOMMUNFULLMÄKTIGE

ECKERÖ KOMMUN KOMMUNFULLMÄKTIGE KOMMUNFULLMÄKTIGE SAMMANTRÄDESKALLE LSE Sammanträdestid TO RSDAGEN den 12.1.2012 kl 19.00-19.55 Sammanträdesplats Kommunkansliet i Överby. F Ö R E D R A G N I N G S L I S T A 1. Kfg 1 Kallelse och beslutförhet.

Läs mer

KOMMUNFULLMÄKTIGE I KÖKAR

KOMMUNFULLMÄKTIGE I KÖKAR KOMMUNFULLMÄKTIGE I KÖKAR Sammanträdesprotokoll 5 /2016 Sammanträdestid onsdag 6.7.2016 kl. 19.00-19.30 Sammanträdesplats Kommungården ORDINARIE BESLUTANDE NÄRV. ERSÄTTARE NÄRV Holmström Harry, ordförande

Läs mer

Lumparlands kommun Sammanträdesprotokoll

Lumparlands kommun Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum: 19.08.2015 Nr: 7 Paragrafer: 92-102 Plats och tid Kommunkansliets mötesrum i Klemetsby, Lumparland Onsdagen den 19 augusti 2015 kl. 19.00-21.25 Beslutande Brage Wilhelms, kommunstyrelsens

Läs mer

ECKERÖ KOMMUN TEKNISKA NÄMNDEN

ECKERÖ KOMMUN TEKNISKA NÄMNDEN SAMMANTRÄDESKALLELSE Sammanträdestid Måndagen den kl. 19:00 21.15 Sammanträdesplats Kommungården i Överby F Ö R E D R A G N I N G S L I S T A TN 1 Kallelse och beslutförhet TN 2 Val av protokolljusterare,

Läs mer

FÖRVALTNINGSSTADGA. Kommunalförbundet Ålands Miljöservice

FÖRVALTNINGSSTADGA. Kommunalförbundet Ålands Miljöservice FÖRVALTNINGSSTADGA Kommunalförbundet Ålands Miljöservice Godkänd av styrelsen 6.5.52013 Godkänd av stämman 4.6.2013 Kommunalförbundet för Ålands Miljöservice Ålands Miljöservice är ett kommunalförbund.

Läs mer

FINSTRÖMS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Organ Sammanträdesdatum Nr TEKNISKA NÄMNDEN /12

FINSTRÖMS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Organ Sammanträdesdatum Nr TEKNISKA NÄMNDEN /12 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Organ Sammanträdesdatum Nr TEKNISKA NÄMNDEN 17.4.2012 3/12 Sammanträdestid Tisdagen den 17.4. 2012, klockan 18.30-19.55 Sammanträdesplats Beslutande Kommungården i Godby x Leif Andersson,

Läs mer

ECKERÖ KOMMUN SOCIALNÄMNDEN

ECKERÖ KOMMUN SOCIALNÄMNDEN SAMMANTRÄDESKALLELSE Sammanträdestid Tisdagen den kl. 20:00-20.25 Sammanträdesplats Kommunkansliet F Ö R E D R A G N I N G S L I S T A SN 68 Kallelse och beslutförhet SN 69 Val av protokolljusterare, tid

Läs mer

ECKERÖ KOMMUN TEKNISKA NÄMNDEN

ECKERÖ KOMMUN TEKNISKA NÄMNDEN SAMMANTRÄDESKALLELSE Sammanträdestid Onsdagen den kl. 19:00 21.00 Sammanträdesplats Kommunkansliet i Överby TN 49 Kallelse och beslutförhet F Ö R E D R A G N I N G S L I S T A TN 50 Val av protokolljusterare,

Läs mer

Lumparlands kommun Sammanträdesprotokoll. Skolans matsal i Klemetsby, Lumparland Onsdag den 11 april 2012 kl.17.00-17.40

Lumparlands kommun Sammanträdesprotokoll. Skolans matsal i Klemetsby, Lumparland Onsdag den 11 april 2012 kl.17.00-17.40 Sammanträdesdatum: 11.04.2012 Nr: 4 Paragrafer: 70-77 Plats och tid Skolans matsal i Klemetsby, Lumparland Onsdag den 11 april 2012 kl.17.00-17.40 Beslutande Brage Wilhelms, kommunstyrelsens ordförande

Läs mer

ÅLANDS HÄLSO- OCH SJUKVÅRD Styrelsen nr 6/2006

ÅLANDS HÄLSO- OCH SJUKVÅRD Styrelsen nr 6/2006 Styrelsen nr 6/2006 Kallelse till sammanträde den 11 augusti kl. 13.30 Paragraf Ärende 71 Sammankallande och beslutförhet. 72 Justering av protokoll. 73 Fastställande av föredragningslistan. 74 Ålands

Läs mer

Kommunkansliet i Nääs

Kommunkansliet i Nääs Nr 11/2013 Sammanträdestid Torsdagen den kl. 19.00 21.00 Sammanträdesplats Beslutande Kommunkansliet i Nääs x Lundberg Bror, ordf. x Sjöblom Tommy, vice ordf. x Danielsson Gerd x Hampf René x Jansson Tom

Läs mer

Geta kommun, beslutsprotokoll

Geta kommun, beslutsprotokoll PROTOKOLL Tid och plats Måndagen den 10 februari 2014 kl. 19:00-19.30 Kommunkansliet i Geta skola, Vestergeta, Geta Närv. Beslutande Ingvar Björling, KST-ordförande Kjell Berndtsson, KST-viceordförande

Läs mer

NÄRINGS- TRAFIK- OCH INFLYTTNINGSNÄMNDEN I KÖKAR

NÄRINGS- TRAFIK- OCH INFLYTTNINGSNÄMNDEN I KÖKAR NÄRINGS- TRAFIK- OCH INFLYTTNINGSNÄMNDEN I KÖKAR Sammanträdesprotokoll 1 /2017 Sammanträdestid Tisdag 17.1.2017 kl. 118.30 19.40 Sammanträdesplats Kommungården ORDINARIE BESLUTANDE NÄRV. ERSÄTTARE NÄRV

Läs mer

BRÄNDÖ KOMMUN SOCIALNÄMNDEN

BRÄNDÖ KOMMUN SOCIALNÄMNDEN 2.9.2013 1 KALLELSESIDA Utfärdad den 26 augusti 2013 Sammanträdestid: Sammanträdesplats: Måndagen den 2 september 2013 kl.18.30 Kommunkansliet i Åva 62 Laglighet och beslutförhet 63 Protokolljusterare

Läs mer

KALLELSE 24.11.2011. Denna möteskallelse har utfärdats samt anslagits på anslagstavlan för offentliga kungörelser i Godby den 18 november 2011.

KALLELSE 24.11.2011. Denna möteskallelse har utfärdats samt anslagits på anslagstavlan för offentliga kungörelser i Godby den 18 november 2011. FINSTRÖMS KOMMUN SKOLNÄMNDEN KALLELSE 24.11.2011 Nr 7 Tid Torsdagen den 24.11.2011 kl.16.00 Plats Kommungården i Finström Ärenden: 72 MÖTETS LAGLIGHET OCH BESLUTFÖRHET 73 PROTOKOLLJUSTERARE 74 FÖREDRAGNINGSLISTAN

Läs mer

F Ö R E D R A G N I N G S L I S T A

F Ö R E D R A G N I N G S L I S T A ECKERÖ KOMMUN NÄRINGSNÄMNDEN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdestid Onsdagen den 9 februari 2011 Sammanträdesplats Komm ungården i Överby F Ö R E D R A G N I N G S L I S T A 1 Nn 01 Kallelse och beslutförhet

Läs mer

HAMMARLANDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Organ Sammanträdesdatum Nummer Kommunfullmäktige /2015

HAMMARLANDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Organ Sammanträdesdatum Nummer Kommunfullmäktige /2015 HAMMARLANDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Organ Sammanträdesdatum Nummer Kommunfullmäktige 01.10.2015 4/2015 Sammanträdestid Sammanträdesplats Beslutande Torsdagen den 1 oktober 2015 kl. 19.18-19.35 Kommungården

Läs mer

Sammanträdesdatum KOMMUNSTYRELSEN 4.3.2015 3/15. Kommunkansliet, sammanträdesrummet

Sammanträdesdatum KOMMUNSTYRELSEN 4.3.2015 3/15. Kommunkansliet, sammanträdesrummet FINSTRÖMS KOMMUN PROTOKOLL Sammanträdesdatum Nr KOMMUNSTYRELSEN 4.3.2015 3/15 Sammanträdestid Onsdag 4.3.2015 kl. 17.00 Beslutande Kommunkansliet, sammanträdesrummet X Höglund, Roger, ordförande, X Lindblom,

Läs mer

BILDNINGSNÄMNDEN Sammanträdestid. Torsdagen den 11 augusti 2016 kl Föglö grundskola

BILDNINGSNÄMNDEN Sammanträdestid. Torsdagen den 11 augusti 2016 kl Föglö grundskola Sammanträdesdatum Nr BILDNINGSNÄMNDEN 11.08.2016 3 28 Sammanträdestid Torsdagen den 11 augusti 2016 kl. 15.15 16.40. Sammanträdesplats Beslutande Föglö grundskola Närvarande Kim Tähtinen, ordförande Leif

Läs mer

SUNDS KOMMUN SAMMANTRÄDESKALLELSE

SUNDS KOMMUN SAMMANTRÄDESKALLELSE SUNDS KOMMUN SAMMANTRÄDESKALLELSE Organ Kallelsenummer BYGGNADSTEKNISKA NÄMNDEN 2/2010 Sammanträdestid: Torsdagen den 4 februari 2010 kl. 19.00 Sammanträdesplats: Protokollet framläggs till påseende: Kommungården

Läs mer

FINSTRÖMS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

FINSTRÖMS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Nr SOCIALNÄMNDEN 24.10.2011 9/11 Sammanträdestid Måndagen den 24 oktober 2011 kl 18.00 19.00 Sammanträdesplats Beslutande Föredragande Övriga närvarande Kommungården, sammanträdesrummet

Läs mer

Sammanträdesdatum 18.3.2015

Sammanträdesdatum 18.3.2015 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nr 1/2015 1/1 Sammanträdestid Onsdagen den 18 mars 2015, kl. 10:00-11:20 Sammanträdesplats Kommungården Beslutande: Ersättare: Östdahl, Stig Granvik, Nils-Anders Ahlskog, Holger Björkfors,

Läs mer

HAMMARLANDS KOMMUN SAMMANTRÄDESKALLELSE Kallelse utfärdad den 13.08.2015 Socialnämnden 20.08.2015 93-102 Sammanträdestid

HAMMARLANDS KOMMUN SAMMANTRÄDESKALLELSE Kallelse utfärdad den 13.08.2015 Socialnämnden 20.08.2015 93-102 Sammanträdestid HAMMARLANDS KOMMUN SAMMANTRÄDESKALLELSE Kallelse utfärdad den 13.08.2015 Socialnämnden 20.08.2015 93-102 Sammanträdestid Torsdag 20.08.2015 kl. 19.00 Kommungården Sammanträdesplats Ärendets -nummer Ärende

Läs mer

ECKERÖ KOMMUN TE KNIS KA NÄMNDEN

ECKERÖ KOMMUN TE KNIS KA NÄMNDEN TE KNIS KA NÄMNDEN SAMMANTRÄDESKALLE LSE Sammanträdestid Tisda gen den 30.08.2011 kl 19.00 Sammanträdesplats Kommunkansliet i Överby. OBS. Veckodag F Ö R E D R A G N I N G S L I S T A 1. TN 75 Kallelse

Läs mer

SALTVIKS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Nr 1/2013. Sammanträdesdatum 10.1.2013. Organ Tekniska nämnden

SALTVIKS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Nr 1/2013. Sammanträdesdatum 10.1.2013. Organ Tekniska nämnden Nr 1/2013 Sammanträdestid Torsdagen den kl. 19.00-20.05 Sammanträdesplats Beslutande Kommunkansliet i Nääs x Lundberg Bror, ordf. x Sjöblom Tommy, vice ordf. x Danielsson Gerd x Hampf René x Jansson Tom

Läs mer

Organ Sammanträdesdatum KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN Kommungården, Godby

Organ Sammanträdesdatum KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN Kommungården, Godby FINSTRÖMS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Organ Sammanträdesdatum Nr KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN 26.01.2015 1 Sammanträdestid Måndagen den 26 januari 2015 kl 18.30-20.45 Beslutande Föredragande Övriga närvarande

Läs mer

RÄDDNINGSOMRÅDE ÅLANDS LANDSKOMMUNER SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

RÄDDNINGSOMRÅDE ÅLANDS LANDSKOMMUNER SAMMANTRÄDESPROTOKOLL RÄDDNINGSOMRÅDE ÅLANDS LANDSKOMMUNER Organ Sammanträdesdatum Nr Räddningsområde Ålands landskommuner 14.12.2016 8 Sammanträdestid Sammanträdesplats Beslutande 14.12.2016 kl 18:30 19.15 kommungården i Jomala

Läs mer

SUNDS KOMMUN SAMMANTRÄDESKALLELSE

SUNDS KOMMUN SAMMANTRÄDESKALLELSE SUNDS KOMMUN SAMMANTRÄDESKALLELSE Organ Kallelsenummer BYGGNADSTEKNISKA NÄMNDEN 4/2012 Sammanträdestid: Torsdagen den 12 april 2012 kl. 19.00 Sammanträdesplats: Protokollet framläggs till påseende: Kommungården

Läs mer

ECKERÖ KOMMUN KOMMUNSTYRELSE

ECKERÖ KOMMUN KOMMUNSTYRELSE SAMMANTRÄDESKALLELSE Sammanträdestid Tisdagen 1.11.2016 kl. 17:00 Sammanträdesplats Kommunkansliet F Ö R E D R A G N I N G S L I S T A KS 335 Kallelse och beslutförhet KS 336 Godkännande och komplettering

Läs mer

Kumlinge kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kumlinge kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSEN 110-116 24.09.2013 1 Sammanträdestid: 19.45-20.20 Sammanträdesplats: Kommunkansliet, Kumlinge Beslutande: Ordinarie: Mia Hanström,ordförande Tommy Pettersson, viceordf. Åke Sundman Satu

Läs mer

KALLELSE 26.5.2015. Tisdagen den 26.5.2015 kl.19.00

KALLELSE 26.5.2015. Tisdagen den 26.5.2015 kl.19.00 SKOLNÄMNDEN KALLELSE Nr 3 Tid Tisdagen den kl.19.00 Plats Geta skola Ärenden: Innehåll 13 MÖTETS LAGLIGHET OCH BESLUTFÖRHET 3 14 VAL AV TVÅ PROTOKOLLJUSTERARE 3 15 GODKÄNNANDE OCH KOMPLETTERING AV FÖREDRAGNINGSLISTAN

Läs mer

ECKERÖ KOMMUN KULTUR OCH FRITIDSNÄMNDEN

ECKERÖ KOMMUN KULTUR OCH FRITIDSNÄMNDEN KULTUR OCH FRITIDSNÄMNDEN SAMMANTRÄDESKALLELSE Sammanträdestid Måndagen den 6 september 2010 kl 19.00 Sammanträdesplats Eckerö skola F Ö R E D R A G N I N G S L I S T A 1. Kfn 29 Kallelse och beslutsförhet

Läs mer

Sammanträdesdatum BYGGNADSNÄMNDEN 16.11.2010 9/10. Sammanträdestid Tisdagen den 16 november 2010, kl. 18.30 20:30 Kommungården i Godby

Sammanträdesdatum BYGGNADSNÄMNDEN 16.11.2010 9/10. Sammanträdestid Tisdagen den 16 november 2010, kl. 18.30 20:30 Kommungården i Godby FINSTRÖMS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Organ Sammanträdesdatum Nr BYGGNADSNÄMNDEN 16.11.2010 9/10 Sammanträdestid Tisdagen den 16 november 2010, kl. 18.30 20:30 Kommungården i Godby x Dick Lindström, ordförande

Läs mer

SKOLNÄMNDEN möte 1/2015 1(9)

SKOLNÄMNDEN möte 1/2015 1(9) 1(9) PROTOKOLLSIDA Sammanträdestid: Tisdag 24 februari 2015 kl 10:30 11:55 Sammanträdesplats: Kommunkansliet Beslutande Ordinarie: Personliga ersättare: Marja Tuomola, ordf. Jonny Karlström, vice ordf.

Läs mer

Organ Nr Datum Sida KOMMUNFULLMÄKTIGE

Organ Nr Datum Sida KOMMUNFULLMÄKTIGE KOMMUNFULLMÄKTIGE 34-39 10.09.2014 1 Sammanträdestid: 18.30 19.10 Sammanträdesplats: Mötesrummet, kommunkansliet, Beslutande: Ordinarie ledamöter: Mats Perämaa, ordförande Mia Hanström,I viceordf. Ingrid

Läs mer

JOMALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Organ Sammanträdesdatum Nr Kommunfullmäktige

JOMALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Organ Sammanträdesdatum Nr Kommunfullmäktige JOMALA KOMMUN Organ Sammanträdesdatum Nr Kommunfullmäktige 20.9.2016 7 Sammanträdestid Sammanträdesplats Beslutande Frånvarande 20.9.2016 kl. 19:00 21:30 Kommunkansliet Nordberg Mika, ordförande, Karlström

Läs mer

Reglemente för Socialnämnden

Reglemente för Socialnämnden Utgivare: Kommunledningsenheten Gäller från: 2011-01-01 Antagen: KF 334/2010, Rev KF 78/2011 Reglemente för Socialnämnden Utöver vad som föreskrivs i kommunallagen för nämnder och dess verksamhet gäller

Läs mer

Den nya förvaltningsstadgan. V ä l k o m m e n!

Den nya förvaltningsstadgan. V ä l k o m m e n! Den nya förvaltningsstadgan V ä l k o m m e n! Förvaltningsstadgan (KomL 90 ) innehåller bestämmelser om åtminstone frågor som gäller Ordnandet av förvaltningen och verksamheten Besluts- och förvaltningsförfarandet

Läs mer

SUNDS KOMMUN SAMMANTRÄDESKALLELSE

SUNDS KOMMUN SAMMANTRÄDESKALLELSE SUNDS KOMMUN SAMMANTRÄDESKALLELSE Organ Kallelsenummer BYGGNADSTEKNISKA NÄMNDEN 5/2012 Sammanträdestid: Torsdagen den 3 maj 2012 kl. 19.00 Sammanträdesplats: Protokollet framläggs till påseende: Kommungården

Läs mer