Mot en förbättrad kommunal redovisning

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Mot en förbättrad kommunal redovisning"

Transkript

1 Masteruppsats i offentlig förvaltning [HT09] Förvaltningshögskolan, Göteborgs universitet Richard Vahul Handledare: Stellan Malmer Examinatorer: Patrik Zapata, Björn Rombach Mot en förbättrad kommunal redovisning - konsekvenser av ett förändrat balanskrav

2 Förord Mitt intresse för redovisning i allmänhet och kommunal redovisning i synnerhet har utvecklats starkt under masterutbildningen. Intresset befästes ytterligare under min praktik, då jag bl.a. fick möjlighet att vara med vid kommunala bokslutsgranskningar. Att jag skulle skriva masteruppsatsen inom kommunal redovisning stod därför tidigt klart för mig. Av en händelse kom jag i våras över en artikel där det kommunala balanskravets reglemente ifrågasattes. Kraven på förändringar var många, men samtidigt ifrågasattes grunderna för kraven. Mitt intresse för balanskravet var således väckt. Ju mer jag läste desto klarare blev bilden för mig det saknas en nyanserad bild av förändringskraven och en analys av de eventuella konsekvenser de olika kraven skulle få på den kommunala redovisningen. Med detta började en uppsats ta form resultatet är föreliggande uppsats. Uppsatsen vänder sig främst till den redovisningsintresserade och uppsatsen är skriven primärt för den någorlunda redovisningskunnige läsaren. Därmed inte sagt att innehållet i uppsatsen är ovidkommande för den icke redovisningskunnige. De resonemang som förs i uppsatsen påverkar bilden av hur förbrukningen av våra gemensamma resurser redovisas något som är av intresse för oss alla. Jag vill rikta ett stort tack till alla personer jag har haft möjlighet att intervjua. Utan den tid ni tagit er för att besvara mina frågor, eller utan er expertis på området hade uppsatsen inte varit möjlig att genomföra. Vidare vill jag tacka min handledare Stellan Malmer som varit till stor hjälp under arbetets gång. Avslutningsvis vill jag även rikta min tacksamhet gentemot min familj och mina vänner som bidragit med uppmuntran, stöttning och inte minst värdefulla idéer och synpunkter. Tack! Richard Vahul Göteborg, januari

3 Sammanfattning Vid tiden för uppsatsen står Sveriges kommuner inför en mycket bekymmersam situation. Efterfrågan på kommunernas tjänster i form av olika bidrag ökar, samtidigt som beskattningsunderlagen kraftigt viker. Många kommuner har tvingats eller kommer att tvingas lägga en obalanserad budget vilket står i strid mot kommunallagens balanskrav. I rådande situation har en debatt om reglementet i balanskravet blossat upp. Kritiker argumenterar för att kraven på en budget i balans måste lättas i tider av ekonomisk kris, samt att kommuner borde få använda överskott från tidigare år för att parera konjunktursvängningarna. Det har även förts fram att balanskravet, som det är utformat idag, kan leda till politikerpåverkan på den kommunala redovisningen. Andra ifrågasätter vilka överskott som åsyftas eftersom de anser att hela kostnaden för pensionerna inte beaktas i och med reglementet i kommunal redovisningslag och att resultaten därmed konsekvent överskattas. Debatten har inte medfört någon lösning då företrädarna för de olika ståndpunkterna pratar förbi varandra. Det saknas en neutral aktör som tar reda på de verkliga konsekvenserna av de olika ståndpunkterna. Därmed är syftet med detta arbete att analyserna vilka konsekvenser ett förändrat balanskrav, samt ett förändrat balanskrav i kombination med en förändrad pensionsredovisning, skulle medföra för den kommunala redovisningen. Intervjuer har genomförts med nio stycken experter på kommunal redovisning. Experterna kommer från de aktörer som bl.a. tidigare forskning belyst som centrala vid förändring av den kommunala redovisningen. Analysmodellen är uppbyggd utefter referensramens tre delar (förändring av den kommunala redovisningen, samt den kommunala redovisningen principer och syften). Modellen har konstruerats för att besvara uppsatsens tre frågeställningar och därmed uppnå syftet med uppsatsen. Frågeställningarna är kortfattat följande: Föreligger förändring? Hur väl efterlever dagens kommunala redovisning dess principer och syften? Vilka konsekvenser medför ett förändrat balanskrav och ett förändrat balanskrav i kombination med en förändrad pensionsredovisning på redovisningens principer och syften, relativt i dag? Undersökningen visar att både balanskravet och pensionsredovisningen står inför en potentiell förändring i enlighet med de krav som förts fram i debatten. Både principerna och syftena med den kommunala redovisningen efterlevs i stort i dag. Den primära bristen är pensionsredovisningen. Dagens balanskrav kan ge upphov till intervenering och kreativa redovisningslösningar i den kommunala redovisningen, vilket är negativt med avseende på både principerna och syften. Undersökningen visar att ett förändrat balanskrav och ett förändrat balanskrav i kombination med en förändrad pensionsredovisning troligtvis kommer att ge positiva konsekvenser för den kommunala redovisningen relativt i dag. Därmed dras slutsatsen att både balanskravet och pensionsredovisningen bör förändras. 3

4 Innehållsförteckning: 1. Bakgrund Inledning Kommunal redovisning i Sverige: en historisk tillbakablick Pensionsredovisningen sedan 1980-talet Det kommunala balanskravet Innebörden av balanskravet Undantag från balanskravet Lag 1997:614 om kommunal redovisning Sammanfattning och förtydliganden om balanskravet Problemställning Balanskravet måste lättas upp Det är kommunstyrelsens uppgift att fatta beslut om ekonomin Regeringen vidmakthåller att instrument finns Vilka är överskotten som kritikerna syftar på? Brister i pensionsredovisningen Problemdiskussion, syfte och frågeställningar Specificering och förtydligande Uppsatsens fortsatta disposition Referensram Redovisningsteori Kommunal redovisning Principer för kommunal redovisning Redovisningens syfte Den finansiella redovisningens syfte Redovisningens syfte och god redovisningssed Redovisning som institution Teori om institutionell förändring Institutionen redovisning Teori om redovisningsförändring Intentionella förklaringar Orsaksförklaringar Myter som förklaring till redovisningsförändring Sammanfattning referensramens tre delar Metod Tillvägagångssätt Insamlingsmetoder Val av empiri Val intervjupersoner Intervjupersonerna Kontakt, följebrev och intervjuguide Intervjusituationen Undersökningens trovärdighet - intervjupersonerna Undersökningens trovärdighet övriga källor Uppsatsdesign Struktur och tillvägagångssätt empiri och analys Analysmodell Intervjusvar Allmän inställning till balanskravet Förändring av den kommunala redovisningen

5 4.2.1 Huvudaktörerna inom den kommunala redovisningens förändring Vad driver förändringen inom den kommunala redovisningen? Kan en förändrad praxis driva förändring av lagstiftningen? Likartat krav kan driva förändrad lagstiftning Risk för brott mot balanskravet Den kommunala redovisningens principer Bokföringsmässiga grunder Redovisningens principer Uppluckrat balanskrav och blandmodell Uppluckrat balanskrav och fullfondering Transparens i den kommunala redovisningen Konsekvenser för den kommunala redovisningen om inte principerna efterföljs Den kommunala redovisningens syfte Redovisningsinformation som underlag för ekonomiskt beslutsfattande Redovisningsinformation som underlag för framtida bedömningar Redovisningsinformation som underlag för att reducera osäkerhet Uppluckrat balanskrav och blandmodell Uppluckrat balanskrav och fullfondering Konsekvenser för den kommunala redovisningen om syftena för den kommunala redovisningen inte uppnås God redovisningssed Förändring av balanskravet? konsekvensanalys Förändring av den kommunala redovisningen Huvudaktörerna inom den kommunala redovisningens förändring Förändringsfaktorer inom den kommunala redovisningen Står balanskravet inför förändring? Står pensionsredovisningen inför en förändring? Den kommunala redovisningens principer Bokföringsmässiga grunder Redovisningens principer Transparens i den kommunala redovisningen Uppluckrat balanskrav och blandmodell Uppluckrat balanskrav och fullfondering Den kommunala redovisningens syften Redovisningsinformation ekonomiskt beslutsfattande Redovisningsinformation framtida bedömningar Redovisningsinformation reducera osäkerhet Uppluckrat balanskrav och blandmodell Uppluckrat balanskrav och fullfondering God redovisningssed Resultat och slutsatser Resultat Slutsatser och förslag på vägval Balanskravet och pensionsredovisningen står inför förändring Brister finns i efterlevnaden av den kommunala redovisningens principer i dag Ett förändrat balanskrav och en förändrad pensionsredovisning kan ge positiva konsekvenser för den kommunala redovisningens principer Brister finns i efterlevnaden av den kommunala redovisningens syften i dag Ett förändrat balanskrav och en förändrad pensionsredovisning kan ge positiva konsekvenser för den kommunala redovisningens syften

6 6.2.6 Avslutande reflektioner vägval Fortsatt forskning Tänkbara forskningsområden Referenser Tryckta källor Elektroniska källor Offentligt tryck Intervjuer Bilagor Bilaga 1. Presentation av Intervjupersonerna Bilaga 2. Följebrev Bilaga 3. Intervjuguide Bilaga 4. Tengbergs räkneexempel

7 1. Bakgrund I uppsatsens första kapitel ges en kort beskrivning av det ekonomiska läget de svenska kommunerna befann sig i under hösten Därefter följer en bakgrundsbeskrivning av motiven bakom införandet av det kommunala balanskravet genom att den kommunala redovisningens historia kortfattat sammanfattas. Balanskravet som begrepp definieras och innebörden av balanskravet redovisas. I problemställningen redogörs för den kritik som framförts mot balanskravet i debatten. Kapitlet avslutas med problemdiskussion där kritiken mot balanskravet diskuteras, bland annat i relation till tidigare undersökningar, samt att uppsatsens syfte och frågeställningar presenteras. 1.1 Inledning Efter den globala finanskris som drog som en löpeld över USA, Europa och Sverige under slutet av 2008, följde lågkonjunktur och arbetslöshet. I Sverige både varslades och sades personer upp från våra största industriföretag. Den svenska regeringen försökte i möjligaste mån parera den stundande lågkonjunkturen med en rad olika stöd- och stimuleringsåtgärder som promemoria ,3 miljarder kronor för jobb och omställning och promemoria Stärkta insatser för fordonsindustrin. Under 2009 har dock många av varslen slagit in och Sverige står inför en allt mer utbredd arbetslöshet. Under perioden juli juli 2009 minskade sysselsättningen i Sverige med personer (SCB 2009). Förutom den personliga tragedin att bli av med arbetet blir även de samhällsekonomiska effekterna enorma. Krisen har även påverkat den offentliga sektorn. I dagsläget står Sveriges kommuner inför en mycket bekymmersam situation där efterfrågan på dess tjänster i form av olika bidrag ökar, samtidigt som beskattningsunderlagen viker kraftigt. Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) slår i sin ekonomirapport för maj månad (SKL 2009) fast att höjningarna av statsbidragen under nästkommande år inte kompenserar kommunernas bortfall av skatteintäkter. Trots regeringens åtgärder prognostiserar SKL (2009) att många kommuner kommer att behöva hantera budgetunderskott de nästkommande åren. Många kommuner kommer mot bakgrund av ovan förda resonemang tvingas lägga en obalanserad budget (Dagens Samhälle 2009 a ), vilket står i strid mot kommunallagens (1991:900) balanskrav enligt 8 kap. 4 3:e stycket. Mot bakgrund av rådande situation har en debatt kring reglementet i balanskravet blossat upp. En del av kritikerna argumenterar för att kraven på en budget i balans måste lättas i tider av ekonomisk kris, samt att kommuner borde få använda överskott från tidigare år för att parera konjunktursvängningarna (Gidehag 2009 och Nordin 2009). Andra ifrågasätter vilka överskott som åsyftas eftersom de anser att hela kostnaden för pensionerna inte beaktas, i och med reglementet i kommunal redovisningslag (1997:614), och att resultaten därmed konsekvent överskattas (Brorström & Donatella 2009 a och Haglund 2009 a ). Som i alla debatter råder det delade meningar, så även om utformningen av balanskravet och pensionsredovisningen i den kommunala sektorn. Innan debatten om balanskravets reglemente närmare diskuteras 7

8 erfordras dock en historisk och teknisk genomgång av balanskravet. I genomgången av balanskravet kommer jag även att redogöra för den kommunala pensionsredovisningens historia och nuvarande utformning, då den är central för balanskravets nuvarande reglemente Kommunal redovisning i Sverige: en historisk tillbakablick Det dröjde länge innan Sverige fick en lagstiftning för den kommunala redovisningen. Först 1997 fattade riksdagen beslut om att anta proposition (1996/97:52) Den kommunala redovisningen, vilken blev lag (1997:614) om kommunal redovisning. Uttryck för redovisning i svensk kommunal sektor återfinns dock redan 1862, där de första kommunalförordningarna ställde krav på att kommunerna skulle upprätta budget (Broström, Eriksson & Haglund 2003) upphöjdes de första kommunalförordningarna till lag, men enligt Broström et al (2003) var omfattningen avseende kommunernas ekonomiadministration och ekonomiadministrativa verktyg mycket begränsade. Under 1920-talet genomfördes en genomlysning av kommunallagarna, vilken utmynnade i 1930 års kommunallagar en lag för kommunerna och en lag för städerna (Bergevärn & Olson 1987). Förändringarna av de ekonomiskadministrativa kraven var små, men vid sidan av lagstiftningen skedde ett utvecklingsarbete drivet av Svenska stadsförbundet, Svenska landskommunernas förbund och Sveriges stadskamerala förening kom nästa kommunallagsrevidering, vilken kom att innehålla en mycket viktig förändring i förhållande till tidigare lagstiftning, då det skrevs in att kommuner bör förvalta sin förmögenhet på ett sådant sätt att den inte minskar; förmögenhetsskyddet (Bergevärn & Olson 1987 och Fihn 2005). Efter införandet av förmögenhetsskyddet följde en process där innebörden av begreppet skulle klargöras. Ledd av Kapitalredovisningskommittén resulterade processen år 1956 i en budget- och redovisningsmodell, den s.k. KRK-56-modellen 2. I och med modellen kom även den kommunala särarten att betonas i förhållande till näringslivets affärsredovisning (Broström et al 2003) tog finansutskottet beslut om att regeringen borde utreda möjligheterna att införa enhetligare regler för den kommunala redovisningen. Det blev inte någon ny lag eller några förändringar i kommunallagen, dock genomförde kommunförbunden en utredning som resulterade i ett normalreglemente (Brorström et al 2003). Kommunförbunden kom samtidigt med en ny modell för finansiell redovisning baserad på resultaträkning, finansieringsanalys och balansräkning (Brorström 1997 a, 1997 b och Brorström, Haglund & Solli 1999 a ). Modellen kom att betecknas Kf/Lf-86 efter upphovsorganisationerna, Svenska kommunförbundet och Svenska landstingsförbundet. I och med införandet av Kf/Lf-86 kom även den kommunala redovisningen att ta sin utgångspunkt i bokföringsmässiga grunder. 1 Läs mer i Bergevärn & Olson 1987, Brorström et al 2003 och Fihn För en beskrivning och problematisering av modellen läs bl.a. Olson

9 1991 fattade riksdagen beslut om betydande förändringar i kommunallagen, inte minst gällande lagens ekonomikapitel. Förmögenhetsskyddet utgick och ersattes med att kommuner och landsting skall ha god ekonomisk hushållning i sin verksamhet, kommunallag (1991:900) 8 kap. 1. Enligt förarbetena till lagen, proposition (1990/91:117), framgår att det inte ansågs nödvändigt att precist definiera vad som är god ekonomisk hushållning. Det är i lagens mening upp till aktörerna inom kommunsektor att själva fatta beslut om vad som är god ekonomisk hushållning. Vidare stadgades i lagen, kommunallag (1991:900), att kommuner och landsting ska avsluta räkenskaperna med ett årsbokslut och på grundval av detta upprätta en årsredovisning. Enligt Brorström et al (2003) tolkades detta som att det var ett lagstiftat krav på att upprätta resultaträkning, finansieringsanalys och balansräkning. Därmed övergavs KRK-56 som norm och lagstiftningen kom att följa Kf/Lf-86 rekommendation. I kommunallagen infördes även krav på att årsredovisningen skulle upprättas i enlighet med god redovisningssed. Från Kommunallagskommittén kom ett förlag om att kravet skulle föreskriva en god kommunal redovisningssed (Brorström et al 2003). Detta ansåg inte regeringskansliet vara nödvändigt med motiveringen att avvikelserna mellan kommuner och andra samhällssektorer inte var omfattande (Brorström 1997 b ). Av förarbetena (SOU 1990:24) framgår att en mycket viktig institution för utvecklingen av den goda redovisningsseden var kommunförbundens gemensamma Referensgrupp 3 för redovisningsfrågor. Referensgruppens uppgift var, enligt Petersson (1996), att främja god redovisningssed och att dess rekommendationer skulle ha särskilt stor betydelse för utvecklingen inom den kommunala sektorn. Referensgruppen stipulerade även några utgångspunkter för god redovisningssed där principen om pågående verksamhet, principen om öppenhet och försiktighetsprincipen särskilt framhölls (Brorström et al 2003). Referensgruppens utgångspunkter hade, enligt Brorström et al (2003), stor betydelse, inte minst för den arbetsgrupp som fick i uppdrag att utarbeta en lag 4 för kommunal redovisning. Utöver Referensgruppens utgångspunkter hade arbetsgruppen kommunallagen, normalreglementet och Referensgruppens övriga uttalanden i redovisningsfrågor att utgå från Pensionsredovisningen sedan 1980-talet Redovisningen av pensioner inom den svenska kommunala sektorn har förändrats sedan 1980-talet. I enlighet med Sveriges kommunförbunds och landstingsförbunds rekommendation tillämpades under mitten av 1980-talet det s.k. fördelningssystemet. Fördelningssystemet innebar redovisningstekniskt att avtalspensionerna kostnadsfördes vid utbetalningstillfället och att utbetalningarna finansierades med de löpande skatteintäkterna i respektive kommun (SOU 2001:76). Kommunernas pensionsåtagande var således ofonderat i fördelningssystemet. Resonemanget bakom modellens utformning var att de framtida 3 Läs mer om Referensgruppens principer i Brorström, Falkman, Haglund & Lagebro Sedermera lag (1997:614) om kommunal redovisning. 9

10 pensionsutbetalningarna ansågs säkrade genom kommuners och landstings beskattningsrätt och att de inte kan gå i konkurs. Modellen tillämpades i svenska kommuner och landsting till början av 1990-talet. I början av 1990-talet, efter debatt om att pensionsredovisningen borde skuldredovisas (se bl.a. Brorström 1997 b ), kom Svenska kommunförbundet, Svenska landstingsförbundet och Referensgruppen för redovisningsfrågor ut med en ny rekommendation om hur pensionerna bör redovisas (Brorström & Donatella 2009 a ). Den nya modellen innebar att förändringen av årets pensionsskuld redovisades som en skuld i balansräkningen. Modellen kom att kallas fullfonderingsmodellen eftersom den i kombination med positivt resultat leder till ett sparande, fondering. Modell användes redan i företag i enlighet med god redovisningssed (SOU 2001:76). Företrädarna hävdade att redovisning enligt fullfonderingsmodellen var i enlighet med god redovisningssed och principen om rättvisande redovisning (Brorström & Donatella 2009 a ). Fullfonderingsmodellen kom inte att tillämpas hundraprocentigt i kommuner och landsting. Den var dock utbredd och i mitten av 1990-talet utgjorde den praxis i nio av tio kommuner (Brorström 1997 b och Brorström & Donatella 2009 a ). Mot bakgrund av att tillämpningen inte var total beslöt riksdagen att en exakt tidpunkt skulle bestämmas för övergången till fonderat pensionssystem (SOU 2001:76). Tidsgränsen drogs i och med regleringen i 5 kap. 4 i lag (1997:614) om kommunal redovisning. I lagparagrafen infördes en ny princip för pensionsredovisning, den s.k. blandmodellen. Modellen, som fortfarande är den rådande pensionsredovisningsmodellen i svenska kommuner och landsting, innebär att de pensionsrättigheter som tjänats in före 1998 skall redovisas enligt fördelningssystemet, medan de pensioner som tjänats efter 1 januari1998 skall redovisas i enlighet med fullfonderingsmodellen Det kommunala balanskravet I kommunallagen (1991:900) regleras kraven om den kommunala ekonomin. I 8 kap. 1 framgår att: Kommuner och landsting skall ha en god ekonomisk hushållning i sin verksamhet. I förarbetena, proposition (1990/91:117), till lagen ges några exempel och förtydliganden om vad som innefattas i begreppet god ekonomisk hushållning. Där framgår att det över en period med lång varaktighet skall råda balans mellan inkomster och utgifter. En konsekvent underbalansering av budgeten eller att ta upp lån för driftändamål ges som exempel på vad som inte anses förenligt med god ekonomisk hushållning (Nilsson 1996). 5 Läs mer om kommunernas pensionsredovisning i Gustavsson & Laang

11 Balanskravet var inte med i kommunallagens (1991:900) ursprungliga utformning utan infördes först i och med lag (1997:615) om förändring av kommunallagen. Balanskravets innebörd och utformning återges nedan Innebörden av balanskravet Det kommunala balanskravet formuleras i kommunallagen, 8 kap. 4 3:e stycket som att: Budgeten skall upprättas så att intäkterna överstiger kostnaderna. Årets resultat i den budgeterade resultaträkningen skall alltså överstiga noll kronor. I första stycket 8 kap. 4 framgår att budget skall upprättas för varje år. Enligt 8 kap. 5 skall budgeten innehålla en plan för verksamheten och ekonomin under budgetåret. I planen skall skattesatsen och anslagen anges. Av planen skall det vidare framgå hur verksamheten skall finansieras och hur den ekonomiska ställningen beräknas vara vid budgetårets slut. Kommuner och landsting skall ange mål och riktlinjer för verksamheten samt ange finansiella mål som är av betydelse för en god ekonomisk hushållning. Kommuner och landstings budget skall innehålla en plan över ekonomin för en period av tre år, där budgetåret alltid skall vara periodens första år. Om årets resultat i årsredovisningen är mindre än noll kronor skall det negativa resultatet regleras och det egna kapitalet återställas senast tre år efter det att det negativa resultatet uppkom (8 kap. 5a ). Denna regel förändrades i och med lag (2004:775) om förändrad kommunallag, den tidigare bestämmelsen var att kapitalet skulle återställas inom två år. Beslut om sådan reglering skall fattas av kommunfullmäktige i budgeten senast det andra året efter det år det negativa resultatet uppkom Undantag från balanskravet Nilsson (1996) påtalar att det kan uppstå situationer då en kommun redovisar ett negativt resultat men där den finansiella analysen i övrigt påvisar att det inte är nödvändigt att reglera det uppkomna negativa resultatet. I 8 kap. 5b kommunallagen framgår att om det föreligger synnerliga skäl kan fullmäktige besluta att sådan reglering inte skall göras. Denna regel fördes in först 2004 i och med lag (2004:775) om förändrad kommunallag. I kommentarerna till lagtexten framgår att det i mycket speciella fall kan finnas skäl att acceptera avsteg från kravet på reglering. Enligt Nilsson (1996) avser detta fall då det är mycket väl motiverat och där de åtgärder som kommunen rent allmänt vidtar måste vara förenliga med god ekonomisk hushållning som den kommer till uttryck i förarbetena (1990/91:117) till 8 kap. 1 kommunallagen. I kommentarerna till 8 kap. 5 i kommunallagen ges exempel på när synnerliga skäl kan anses föreligga. Brorström et al (2003) tar upp följande exempel på synnerliga skäl: 11

12 När en kommun medvetet och tydligt gjort avsättningar och byggt upp ett avsevärt eget kapital för att möta tillfälliga framtida intäktsminskningar eller kostnadsökningar. När en avyttring av tillgångar har skett och en förlust uppstått. Det kan finnas skäl att inte reglera förlusten under förutsättning att avyttringen samtidigt innebär att kommunen därigenom har skapat förutsättningar för minskade framtida kostnader. Huvudregeln är dock att uppkomna realisationsförluster skall inräknas i balanskravet. Huvudregeln för realisationsvinster är att de inte får tillgodoräknas i balanskravet (Brorström et al 2003). I vissa fall kan dock realisationsvinster och medel från försäljning av anläggningstillgångar tillgodoräknas utan att detta kan anses strida mot god ekonomisk hushållning. Exempel på en sådan situation är då ett vikande befolkningsunderlag eller en förändrad verksamhetsinriktning gör behovet av anläggningstillgången avsevärt mindre Lag 1997:614 om kommunal redovisning Som tidigare nämnts stadgas i kommunallagen att kommuner skall ha god ekonomisk hushållning. Sedan kommunallagen infördes har mycket tid ägnats åt att definiera innebörden av begreppet, bl.a. har frågan ställts om ett uppfyllt balanskrav är likställigt med god ekonomisk hushållning. Enligt Brorströms et al (2003) historiska tillbakablick framfördes synpunkten att en precisering av begreppet god ekonomisk hushållning måste formuleras. Kraven på att göra en sådan formulering ledde till en utredning inom finansdepartementet med uppgift att utforma ett preciserat krav. Resultatet blev en ny lag för kommunal redovisning (1997:614). Lagen kom att få direkta konsekvenser för balanskravet, vilka diskuteras nedan. Om kostnaderna för ett visst år överstiger intäkterna skall det negativa resultatet regleras inom tre år, enligt kommunallagen 8 kap. 5a. Om ett negativt resultat uppstår skall kommunfullmäktige i förvaltningsberättelsen ange när och på vilket sätt regleringen kommer att ske, 4 kap. 4 lag (1997:614). Enligt paragrafen skall även upplysningar lämnas i förvaltningsberättelsen om hur tidigare års negativa resultat har reglerats. Om en kommun använder sig av undantagsregeln, om synnerliga skäl, i kommunallagen 8 kap. 5b skall kommunen i sin förvaltningsberättelse redovisa motiven för detta, 4 kap. 4 lag (1997:614). Dessutom infördes, som tidigare nämnts, den s.k. blandmodellen för pensionsredovisning enligt 5 kap. 4 i lag om kommunalredovisning Sammanfattning och förtydliganden om balanskravet Av genomgången som presenterats i föregående avsnitt kan konstateras att den kommunala redovisningen har förändrats ett par gånger under de senaste tjugo åren. Förändringen har lett fram till ett lagstiftat balanskrav och en kommunal redovisningslag, vilka infördes samtidigt den 1 januari När jag i uppsatsen hänvisar till balanskravet är det reglerna i kommunallagen som åsyftats och för pensionsredovisningen är det reglerna i kommunal 12

13 redovisningslag som åsyftas. För att undvika begreppsförvirring kan inte nog betonas att balanskravet och pensionsredovisningen regleras av olika lagstiftningar. Betoningen är inte minst viktig med tanke på den begreppsförvirring som verkar råda inom debatten, där balanskravet tenderar att vara samlingsnamn för både balanskravet och pensionsredovisningen. 1.3 Problemställning Debatten kring balanskravet handlar om två olika saker. Ena sidan av kritiken är riktad mot blandmodellen som redovisningsmodell för pensionerna, alltså mot kommunal redovisningslag. Den andra sidan av kritiken är riktad mot upplevda begränsningar i balanskravet, alltså mot kommunallagen. Avsnittet inleds med att kritikerna mot balanskravets begränsningar kommer till tals. Därefter bemöts deras kritik. Avsnittet avslutas med att kritiken mot pensionsredovisningen diskuteras Balanskravet måste lättas upp Enligt Lennart Gabrielsson, SKL:s tredje vice ordförande, är balanskravet för tufft för kommuner och landsting eftersom de aldrig får ta med sig överskott. Vidare förklarar Gabrielsson att tillåtelsen att använda en del av överskottet för kommuner och landsting skulle kunna minska de negativa konjunktureffekterna (Dagens Samhälle 2009 b ). SKL med Gabrielsson i spetsen får medhåll från bl.a. Skattebetalarnas VD, Robert Gidehag, som menar att balanskravet ger upphov till ryckighet i den kommunala ekonomin med näst intill panikartade nedskärningar i sämre tider (Gidehag 2009). Professor Björn Brorström och doktorand Pierre Donatella fortsätter debatten och förklarar att balanskravet inte heller fungerar i goda tider. Kommuner som har möjlighet att redovisa stora överskott saknar drivkraft att göra så pga. utformningen av balanskravet. Om balanskravet varit korrekt utformat skulle kommunerna ha varit väl förberedda och tillräckligt finansiellt starka för att möta dagens lågkonjunktur (Brorström & Donatella 2009 b ) Det är kommunstyrelsens uppgift att fatta beslut om ekonomin Stockholm Stads borgarråd Sten Nordin menar att utformningen av balanskravet kan ge upphov till oönskade effekter. Nordin (2009) anser att balanskravet tvingar välskötta kommuner till ett förmögenhetsuppbyggande 6 eftersom de positiva resultaten inte får användas. Nordin (2009) anser att en välskött kommun skall ha möjlighet att parera år med negativa resultat genom att använda tidigare års överskott via aktiva finanspolitiska åtgärder. Vidare hävdar Nordin (2009) att det nuvarande balanskravet är asymmetriskt då ett underskott skall regleras nästa år medan ett överskott går mot eget kapital. Nordin anser, bl.a. mot bakgrund av det kommunala självstyret och kommunstyrelsens ansvar för den långsiktiga 6 I debatten används begreppen förmögenhetsuppbyggande och inlåsningseffekter synonymt. Begreppen syftar till att förklara vad som händer då kommuner inte får använda sitt egna kapital till att täcka underskott samtidigt som överskott bygger på det egna kapitalet. 13

14 ekonomiska stabiliteten och hushållningen, att en kommunstyrelse måste få större möjlighet att fatta beslut om hur överskott skall disponeras. Nordin föreslår att det kommunala balanskravet skall utformas symmetriskt, dvs. att ett års underskott skall täckas i nästkommande års budget, men att det även skall finnas möjlighet att använda överskott från verksamheter i denna budget. Det nuvarande regelverket riskerar att ge upphov till manipulationer av kommunstyrelser i den kommunala redovisningen för att komma åt överskottet i det egna kapitalet genom att exempelvis öronmärka pengar för vissa projekt. På detta sätt anser Nordin att nuvarande regler riskerar att ger upphov till prioriteringar som stöds av lagen, istället för att prioriteringar görs efter det som kommunen behöver mest Regeringen vidmakthåller att instrument finns Från regeringens sida försvaras dock balanskravet via finansdepartementets statssekreterare Dan Ericsson. Ericsson förklarar och tydliggör att lagen fungerar som den är. Den är utformad för att kommuner och landsting skall sätta mål för sin verksamhet som skall ge god ekonomisk hushållning över en konjunkturcykel. Vidare lyfte Ericsson även fram möjligheten att vid synnerliga skäl utnyttja överskott från tidigare år. Ericsson kommenterar överhuvudtaget inte SKL:s invändningar, utan förklarar att instrument finns för att hantera den situation som kommuner och landsting nu befinner sig i (Dagens Samhälle 2009 c ). Sören Häggroths (2009), generaldirektör på finansdepartementet, replik på SKL:s förslag om ett uppluckrat balanskrav är tydlig. Det är inte acceptabelt att kommuner helt sonika bryter mot balanskravet och det är inte upp till SKL att tolka balanskravets rättsliga innebörd utan det är upp till lagstiftaren Vilka är överskotten som kritikerna syftar på? Även Anders Haglund ifrågasätter kritiken mot balanskravets begränsningar. Haglund (2009 a ) anser att kritikernas resonemang behöver kompletteras och lyfter fram kommunallagens undantag från balanskravet, synnerliga skäl, 8 kap. 4, 5b. Haglund (2009 a ) anser att undantaget bör ses i ljuset av att kostnaderna är och har varit kraftigt underskattade eftersom samtliga pensionskostnader inte har redovisats eller redovisas i och med blandmodellen. I förarbetena till balanskravet står följande: Om en kommun eller landsting efter en grundlig finansiell analys kommer fram till att de har ett eget kapital med realiserbara tillgångar av en omfattning som klart överstiger rimliga krav på finansiell handlingsberedskap är det regeringens uppfattning att kommunen eller landstinget ska ges möjlighet att kunna minska det egna kapitalet på ett planerat sätt. Ett synnerligt skäl kan därför vara att en kommun eller ett landsting med stark finansiell ställning ges möjlighet att med beaktande av god ekonomisk hushållning minska sin förmögenhet, det vill säga upprätta en budget som inte är i balans. (Proposition: 1990/91:117 s.116) 14

15 Haglund (2009 a ) anser inte att det är ett orimligt krav att en underbalanserad budget kräver analys. Vidare ser Haglund heller inga problem med att vissa kommuner utifrån en sådan finansiell analys motiverar enstaka år med underskott. Balanskravets inlåsningseffekter som bl.a. Nordin påtalar, ger enligt Haglund ett uttryck för att kommuner sedan balanskravet infördes samlat i ladorna. Under perioden har kommunernas soliditet dock minskat med 0,8 procentenheter från 5,8 till 5,0 procent och det egna kapitalet har minskat med 3,8 miljarder kr, påpekar Haglund (2009 a ). Att soliditeten inte har minskat mer har enligt Haglund sin förklaring i att många kommuner har haft omfattande försäljningar av tillgångar med stora vinster som följd. Enligt Haglunds (2009 a ) beräkningar torde dessa vinster uppgå till 10 miljarder under perioden. Att dessa vinster borde vara direkt disponibla för löpande verksamhet ställer sig Haglund (2009 a ) mycket tveksam till utifrån god ekonomisk hushållning. En slutsats som Haglund (2009 a ) drar är att trots stora vinster och år med överskott så har soliditeten gått ned och det egna kapitalet minskat. Därmed ställer Haglund frågan om vilka överskott kommunerna skall använda i lågkonjunkturen. Haglund (2009 b ) tar även tillfället i akt att påminna om grundfilosofin bakom begreppet god ekonomisk hushållning som formulerades redan i förarbetena till 1953 års kommunallag. Den säger att: den levande generationen bör ej förstöra vad de tidigare generationerna hopbragt till de efterlevandes gagn. (SOU 1952:14) Brister i pensionsredovisningen Både forskare och praktiker inom kommunal redovisning har påpekat brister inom pensionsredovisningen. Enligt Björn Brorström och Pierre Donatella (2009 a ) måste pensionsredovisningen förändras så att pensionerna skuldredovisas och att förändringen tas som en kostnad och påverkar resultaträkningen, alltså en fullfonderingsmodell. Med nuvarande lagstiftning redovisas bara en del av det framtida pensionsåtagandet vilken förleder allmänheten och beslutsfattare att tro att den kommunala ekonomin är bättre än vad den i realiteten, är menar Styrelsen för Föreningen Sveriges Kommunekonomer (KEF 2009). Införandet av blandmodellen har enligt Brorström och Donatella (2009 a ) fått effekten att det i dag utvecklats godtyckliga redovisningslösningar. KEF (2009) påtalar att godtyckligheten minskar öppenheten i den kommunala redovisningen. Med utgångspunkten att redovisningen skall ge en rättvisande bild anser Brorström och Donatella (2009 a ), Haglund (2009 a ) och KEF (2009) att lagstiftningen om pensionsredovisningen måste ändras nu. Till debatten om pensionsredovisningen bör tilläggas att åtminstone 13 kommuner (Gustavsson & Laang 2007) redan idag redovisar sina pensioner enligt fullfonderingsmodell. 15

16 Anledningen till byte från blandmodell till fullfonderingsmodell verkar dock inte vara att förbättra den kommunala redovisningens kvalitet eller bokföringsmässigheten. Gustavsson & Laang (2007) konstaterar att det istället framförallt är ekonomiska förutsättningar och konjunkturen som motiverar dessa kommuner att bryta mot lagstiftningen. 1.4 Problemdiskussion, syfte och frågeställningar I problemställningen har argument från både kritiker och försvarare av balanskravet återgivits. Kraven på förändringar har två olika fokus. Det första kravet är att lätta upp och låta kommuner och landsting använda delar av överskotten för att dels få en konsolidering av ekonomin över en konjunkturcykel och dels för att minska de kraftiga och hastiga neddragningarna i sämre tider. Det har även förts fram att balanskravet, som det är utformat idag, kan leda till politikerpåverkan på den kommunala redovisningen. Det andra kravet är att pensionsredovisningen måste förändras från blandmodellen till fullfonderingsmodellen, så att alla kostnader beaktas och resultaten inte överskattas i den kommunala redovisningen. Dessutom anses blandmodellen ge upphov till godtycklighet och minskad öppenhet inom den kommunala redovisningen. En förändrad pensionsredovisning påverkar således både den kommunala redovisningen och balanskravet. Värt att notera är att de två kraven delvis står emot varandra. Debatten bidrar som synes inte till någon lösning eftersom företrädarna för de olika ståndpunkterna pratar förbi varandra. Konsekvensen blir att tonen höjs mellan de olika lägren, men att någon kommunikation inte verkar komma till stånd. Det som saknas i debatten är en neutral aktör som tar reda på de verkliga konsekvenserna av de olika ståndpunkterna. Denna uppgift är syftet med mitt arbete. Syftet med denna uppsats är därmed att: analysera vilka konsekvenser ett förändrat balanskrav, samt ett förändrat balanskrav i kombination med en förändrad pensionsredovisning, skulle medföra för den kommunala redovisningen. För att uppnå syftet med uppsatsen behöver dessutom följande frågor besvaras: Står balanskravet och/eller pensionsredovisningen i realiteten inför en möjlig förändring i enlighet med kraven? Hur väl lever dagens balanskrav och pensionsredovisning upp till den kommunala redovisningens principer och syften? Vilka konsekvenser skulle ett balanskrav med minskade begränsningar avseende användning av överskott ge upphov till för den kommunala redovisningen (principer och syften) relativt i dag: 16

17 o Med avseende på en pensionsredovisning enligt blandmodellen? o Med avseende på en pensionsredovisning enligt fullfonderingsmodellen? Specificering och förtydligande När jag i uppsatsen refererar till den kommunala redovisningen avses den kommunala externredovisningen, inte internredovisningen. Den kommunala internredovisningen är inte lagstadgad och det finns heller inte några tydliga riktlinjer för hur den skall utformas. Därmed är en konsekvensanalys av ett förändrat balanskrav med avseende på den interna kommunala redovisningen tämligen svår att göra det finns ingen utgångspunkt för den. Den kommunala externredovisningen har däremot sin utgångspunkt i den lagstadgade kommunala redovisningslagen (1997:614) och ett antal teoretiskt härledda principer och syften. Dessa kommer att framgå av referensramen. Med lagstiftningen och den kommunala externa redovisningens principer och syften som utgångspunkt går det däremot att genomföra en relevant konsekvensanalys av de olika förslagen om ett förändrat balanskrav. Dessutom vill jag redan här förtydliga och betona att denna undersökning enbart kommer att reda ut eventuella konsekvenser med avseende på den kommunala externredovisningen. Vilka konsekvenser de olika kraven på förändring eventuellt kan ha på den kommunala ekonomin lämnas därmed därhän. 1.5 Uppsatsens fortsatta disposition Nästa kapitel innehåller uppsatsens referensram. I kapitel tre presenteras de tillvägagångssätt som använts i undersökningen, dessutom presenteras och förklaras uppsatsens analysmodell. Empirin presenteras i det fjärde kapitlet och analyseras i det femte kapitlet. I uppsatsens sjätte kapitel framförs bl.a. undersökningens resultat och slutsatser. Uppsatsen avslutas i kapitel 7 med förslag på fortsatt forskning inom den kommunala redovisningens område. 17

18 2. Referensram I detta kapitel presenteras uppsatsens referensram. Det är med hjälp av referensramen uppsatsens empiriska material analyseras. Kapitlet avslutas med en sammanfattning. 2.1 Redovisningsteori Watts & Zimmerman slog redan 1979 fast att det inte finns en redovisningsteori utan flera olika redovisningsteorier. Falkman (2000) förklarar att teorierna skiljer sig åt när det gäller vilka krav som potentiella beslutsfattare ställer på den publicerade redovisningsinformationen. De traditionella teorierna är utvecklade för privata tillverkningsföretag, där basen för bokföringsmässiga grunder, är att redovisningen innehåller resultat- och balansräkning. En definition av bokföringsmässiga grunder är att inkomster och utgifter periodiseras till intäkter och kostnader och att detta sker under rätt period. Med rätt period menas den period då en intäkt eller kostnad uppstår. 7 De klassiska teorierna tar ingen större hänsyn till övriga associationsformer, menar Falkman (2000). Att redovisningsteorierna inte är utformade för de övriga associationsformerna har dock inte hindrat exempelvis tjänsteföretag, konsultföretag och offentlig sektor från att redovisa enligt bokföringsmässiga principer. I och med detta har ett antal redovisningsfrågor ställts på sin spets. Falkman (2000) förklarar att när bokföringsmässiga grunder används inom offentlig sektor uppstår problem med värderingen av anläggningstillgångar och definitionen av det egna kapitalet. Falkman konstaterar att det finns brister i den traditionella teorin som bland annat har lett till att nya redovisningsteorier utvecklats. Här har främst tolkande och kritiska teorier fått utrymme. 8 Enligt Falkman (2000) blir en redovisningsteori tämligen värdelös om den inte kan användas som en del inom externredovisningens normeringsprocess. Falkman påtalar här en tydlig koppling mellan normeringen och innehållet i teorierna. Vidare finns det en koppling mellan regleringen av redovisningen, genom lagar och rekommendationer och innehållet i den traditionella redovisningsteorin. Redovisningsteorin bygger i mångt och mycket på vad som är regleringens syfte och inte vad som är redovisningens syfte. En förklaring till detta menar Falkman (2000) är att normgivande organ i stor utsträckning varit delaktiga i utvecklingen av teorierna Kommunal redovisning Enligt Falkman & Orrbeck (2001) har det under de senaste tjugo åren skett en stor förändring inom den kommunala redovisningen, från specifikt utformade modeller för offentlig sektor till redovisning enligt bokföringsmässiga grunder. Den största skillnaden är att den offentliga redovisningen nu mycket tydligare skiljer på den interna och den externa redovisningen. Anledningen till att kopplingen mellan intern och extern redovisning var starkare innan, förklarar Falkman & Orrbeck (2001) med att offentlig sektor har en annan användarkategori. 7 Läs mer om bokföringsmässiga grunder i Brorström & Falkman 2001 och Falkman & Orrbeck Läs mer i bl.a. Falkman

19 De som använder redovisningen är främst tjänstemän och inre beslutsfattare. Det finns ingen tydlig ägare som primärt använder redovisningen, som det finns inom näringslivet. De resurser kommunerna erhåller skall fördelas i demokratisk ordning, användas effektivt och på ett sådant sätt att den enskildes rättssäkerhet garanteras. Demokrati, effektivitet och rättssäkerhet förutsätter och främjas av att alla som påverkas av den kommunala verksamheten har möjlighet att bedöma på vilket sätt resurserna har använts. Innebörden av detta är, att det i den kommunala redovisningen, skall råda öppenhet kring hur de kommunala resurserna fördelats och använts (Falkman & Orrbeck 2001). Vidare slår författarna fast att det är viktigt med transparens 9 i både budgeteringsarbetet och i redovisningen av genomförd verksamhet samt vilka ekonomiska konsekvenser de har haft. Falkman & Orrbeck (2001) konstaterar att det ställs högre krav på öppenhet och transparens i den kommunala redovisningen än i andra organisationer. Redovisningsinformationen skall visa användarna vilka resurser som tillförts kommunerna för att driva verksamhet under en räkenskapsperiod, vilka resurser som har förbrukats under denna period samt vilken finansiell ställning som råder vid slutet av perioden (Falkman & Orrbeck 2001). För att nå ut med redovisningsinformationen används tre redovisningsrapporter: resultaträkning, balansräkning och finansieringsanalys. Därmed bygger den redovisningsmodell som används i Sveriges kommuner på samma grundläggande redovisningsprinciper som tillämpas inom den privata sektor världen över, konstaterar Falkman & Orrbeck (2001) Principer för kommunal redovisning Svenska kommuners redovisning skall baseras på bokföringsmässiga grunder. Den kommunala redovisningen tar sin utgångspunkt i väl utvecklade redovisningsteorier där redovisningens principer är grunden, förklarar Brorström & Falkman (2001). Redovisningens principer påverkar främst innehållet i resultat- och balansräkningen. Enligt Brorström & Falkman (2001) har redovisningens principer betydelse för hanteringen av kommunala redovisningsproblem, där tolkningen av principerna belyser innebörden av de speciella förutsättningarna som gäller för kommunal redovisning. Förutom begreppet bokföringsmässiga grunder, vilket definierades ovan, används termen modifierade bokföringsmässiga grunder. Modifierade bokföringsmässiga grunder innebär att innehållet i redovisningen inte är fullständigt periodiserat, förklarar Brorström & Falkman (2001). Brorström & Falkman konstaterar att den kommunala redovisningen snarare är baserad på modifierade bokföringsmässiga grunder än fullständiga bokföringsmässiga grunder. Författarna konstaterar detta genom att räkna antalet publicerade rekommendationer mellan 9 Det finns många olika definitioner av begreppet transparens. I uppsatsen används Falkmans (2001) definition: att transparens är att kommunen i redovisningen skall beskriva vad de har gjort och varför de har gjort det på ett sådant sätt, så att den som läser redovisningsinformationen kan bilda sig en uppfattning om kommunens val. 19

20 privat och offentlig sektor, där privat sektor av naturliga skäl har fler publicerade rekommendationer. Ovan förda resonemang innebär, enligt Brorström & Falkman (2001), inte att den modifierade modellen inte är redovisning enligt bokföringsmässiga grunder. Enligt författarna innebär bokföringsmässighet endast att i möjligaste mån mäta en periods prestation (intäkter) mot en periods förbrukning (kostnader). Det grundläggande problemet med redovisning enligt bokföringsmässiga grunder är att periodisera en periods inkomster och utgifter samt kunna identifiera en periods intäkter och kostnader. Redovisningens principer är hjälpmedel för att kunna genomföra korrekta periodiseringar. Exempel på detta är att en utgift som inte är förbrukad under en period skall redovisas som en tillgång och en inkomst som inte är presterad under en period skall redovisas som en skuld. I litteraturen om redovisningsteori lyfts många redovisningsprinciper fram (se Bernstein & Wild 2000, Deegan & Unerman 2006, Hendriksen & van Breda 1992, Kam 1990 och Smith 2006). Nedan kommer dock endast de redovisningsprinciper som Rådet för Kommunal Redovisning anser vara av särskild betydelse för den kommunala redovisningen att behandlas (Brorström et al 2000 och Broström & Falkman 2001): Principen om pågående verksamhet, Principen om öppenhet, Försiktighetsprincipen (och matchningsprincipen), Kongruensprincipen, Objektivitetsprincipen, Realisationsprincipen, Principen om historiska anskaffningsvärden De tre första principerna är huvudprinciper och är enligt Brorström & Falkman (2001) överordnade de övriga principerna. Med principen om pågående verksamhet menas att en verksamhet inte förväntas upphöra inom en överskådlig framtid (Hendriksen & van Breda 1992 och Kam 1990). Om en verksamhet förväntas vara pågående eller fortvara som Brorström & Falkman (2001) uttrycker det, finns det ingen anledning att värdera balansräkningens tillgångar till marknadsvärde. Tillgångarna skall enligt Brorström & Falkman (2001) istället värderas med utgångspunkt i vad de är värda i verksamheten. 20

21 Öppenhetsprincipen stipulerar vad redovisningen skall innehålla för att inte vara missvisande för användarna, förklarar Kam (1990). Vidare förklaras även att detta gäller hela årsredovisningen och inte bara de finansiella rapporterna. Enligt Brorström & Falkman (2001) finns det inga argument mot en fullständig öppenhet i den kommunala redovisningen. Öppenhetsprincipen medför exempelvis att förändring eller byte av en redovisningsprincip och/eller en metod skall redovisas öppet. Principen innebär att redovisningen alltid skall vara så öppen och tillgänglig som möjligt. Vidare menar Brorström & Falkman (2001) att öppenhet gynnar försiktighet i redovisningen. Öppenhet underlättar även tolkningen av den kommunala ekonomin och gör att fler användare ges möjlighet att granska redovisningen. Brorström & Falkman (2001) förklarar att den kommunala redovisningen bygger på total öppenhet. Öppenhetsprincipen kopplas även samman med transparens i redovisningen, vilket Falkman & Orrbeck (2001) slår fast som ett grundläggande krav på den kommunala redovisningen. Brorström & Falkman (2001) förklarar att, då kommunal verksamhet i stor utsträckning drivs av allmänna medel, skall kommuner följa principen om försiktighet vid värdering av tillgångar och skulder. Därmed är även bestämningen av intäkter och kostnader central förklarar författarna. Enligt Brorström et al (2000) är försiktighetsprincipen den mest övergripande principen i kommunal redovisning, då principen påverkar de övriga principerna i någon mån, förutom matchningsprincipen. Försiktighetsprincipen består av tre delar: tillgångar värderas lågt och skulder värderas högt ickerealiserade intäkter redovisas inte av flera alternativa utfall redovisas alltid det sämsta utfallet Genom att tillämpa försiktighetsprincipen påverkas, enligt Brorström & Falkman (2001), förutsättningarna för att uppnå lagkravet på bevarad förmögenhet. En effekt av försiktighetsprincipen kan bli att dolda värden skapas. Alltså att en verksamhet har bättre förutsättningar för en långsiktigt gynnsam utveckling än vad redovisningen återger. Det grundläggande med matchningsprincipen är att nedlagda utgifter, vilka genererar framtida intäkter, skall kostnadsföras i samma period som intäkten realiseras och redovisas. Detta gäller oavsett när intäkter uppstår, framhåller (Deegan & Unerman 2006, Hendriksen & van Breda 1992 och Kam 1990). Matchningsprincipen och försiktighetsprincipen är alltså delvis varandras motsatser. 21

Förutsättningar för kommunal redovisning och finansiell bedömning. En idéskrift om innebörden och konsekvensen av kommunal särart

Förutsättningar för kommunal redovisning och finansiell bedömning. En idéskrift om innebörden och konsekvensen av kommunal särart Förutsättningar för kommunal redovisning och finansiell bedömning En idéskrift om innebörden och konsekvensen av kommunal särart 2 Förutsättningar för kommunal redovisning och finansiell bedömning En rapport

Läs mer

En sammanställd redovisning: nuvarande modell och framtidens utveckling

En sammanställd redovisning: nuvarande modell och framtidens utveckling En sammanställd redovisning: nuvarande modell och framtidens utveckling En kvalitativ studie med användarperspektiv i fokus Svetlana Pettersson& Lioubov Poutilova Kandidatuppsats 15 hp Höstterminen 2010

Läs mer

Den kommunala tjänstepensionen - redovisning och förvaltning -

Den kommunala tjänstepensionen - redovisning och förvaltning - Handelshögskolans Civilekonomprogram Bachelor Thesis, ICU2006:76 Den kommunala tjänstepensionen Kandidatuppsats/Bachelor Thesis Elm, Martin, 740326-4034 Hartsner, Elin, 831222-5504 Roos, Lena, 711223-4906

Läs mer

När resultatet blev för bra

När resultatet blev för bra När resultatet blev för bra Earnings management som lösning Pierre Donatella RAPPORT 10 . När resultatet blev för bra Earnings management som lösning Pierre Donatella RAPPORT 10 Denna rapport är den tionde

Läs mer

Förord. Leni Björklund Ordförande för ESO

Förord. Leni Björklund Ordförande för ESO Förord Staten har överlåtit till kommunerna att svara för viktiga delar av välfärd och samhällstjänst. I dag svarar kommunerna och landstingen för inte mindre än 70 procent av den samlade offentliga konsumtionen.

Läs mer

Balansräkningsenheter - rekommendationer vid införande

Balansräkningsenheter - rekommendationer vid införande RAPPORT NR 109 Balansräkningsenheter - rekommendationer vid införande Lund, Våren 2001 Mikael Nilsson Hellström Torbjörn Tagesson Ett samarbetsprojekt mellan MOVIUM RENHÅLLNINGSVERKSFÖRENINGEN SVENSKA

Läs mer

Är ni med på noterna?

Är ni med på noterna? Masteruppsats i offentlig förvaltning VT-14 Förvaltningshögskolan, Göteborgs universitet Peter Rundblom Andersson & Oliver Bjerhem Handledare: Stellan Malmer Examinator: Björn Rombach Är ni med på noterna?

Läs mer

Revisionsberättelsen

Revisionsberättelsen Handelshögskolan vid Göteborgs universitet Företagsekonomiska institutionen Magisteruppsats i företagsekonomi Externredovisning Höstterminen 2005 Handledare: Stefan Schiller Författare: Rikard Björner

Läs mer

Redovisning av fotbollsspelare

Redovisning av fotbollsspelare Företagsekonomiska institutionen Redovisning av fotbollsspelare Hur gör man och hur bör man? Magisteruppsats i Företagsekonomi Externredovisning Vårterminen 2005 Handledare: Mari Paananen Författare: Andreas

Läs mer

GLOBALT FOKUS PÅ STATLIG REDOVISNING På väg mot harmoniserade redovisningsstandarder en lägesrapport

GLOBALT FOKUS PÅ STATLIG REDOVISNING På väg mot harmoniserade redovisningsstandarder en lägesrapport GLOBALT FOKUS PÅ STATLIG REDOVISNING På väg mot harmoniserade redovisningsstandarder en lägesrapport augusti 2013 Innehåll Sid 3 Sammanfattning Sid 6 1 Inte bara en fråga om ordning och reda Sid 8 2 Syfte

Läs mer

ANALYSMODELLEN I TEORI OCH PRAKTIK

ANALYSMODELLEN I TEORI OCH PRAKTIK ANALYSMODELLEN I TEORI OCH PRAKTIK En studie av fem mindre revisionsbyråer Magisteruppsats i företagsekonomi Externredovisning och företagsanalys Höstterminen 2003 Handledare: Stefan Schiller Författare:

Läs mer

Har revisionsplikten betydelse för den ekonomiska brottsligheten?

Har revisionsplikten betydelse för den ekonomiska brottsligheten? Har revisionsplikten betydelse för den ekonomiska brottsligheten? Magisteruppsats i företagsekonomi Externredovisning och Företagsanalys Höstterminen 2006 Handledare: Gunnar Rimmel Författare: Lisa Engström

Läs mer

Redovisning vs. Beskattning

Redovisning vs. Beskattning UPPSALA UNIVERSITET Redovisning vs. Beskattning En utredning kring hur en total implementering av IFRS/IAS kan komma att påverka redovisningen i svenska noterade bolag, med avseende på kopplingen mellan

Läs mer

Stora underskott som blir större

Stora underskott som blir större Stora underskott som blir större reningsbad i kommunsektorn Pierre Donatella RAPPORT 19 Stora underskott som blir större reningsbad i kommunsektorn Pierre Donatella RAPPORT 19 Denna rapport är den nittonde

Läs mer

Bostadsrättsföreningars årsredovisning

Bostadsrättsföreningars årsredovisning Bostadsrättsföreningars årsredovisning Hur används årsredovisningen av olika intressenter? Kandidatuppsats i företagsekonomi Externredovisning Vårterminen 2012 Handledare: Märta Hammarström Författare:

Läs mer

Konceptuellt ramverk. för finansiell rapportering i kommuner och landsting

Konceptuellt ramverk. för finansiell rapportering i kommuner och landsting Konceptuellt ramverk för finansiell rapportering i kommuner och landsting Konceptuellt ramverk för finansiell rapportering i kommuner och landsting Förord De finansiella rapporter som ska lämnas i enlighet

Läs mer

Humankapital, hur redovisas det och varför redovisas det?

Humankapital, hur redovisas det och varför redovisas det? Ekonomihögskolan vid Linnéuniversitetet, Växjö Humankapital, hur redovisas det och varför redovisas det? Examensarbete G3 i företagsekonomi, 15 hp Ekonomistyrning, 2FE90E, Vårterminen 2010 Författare:

Läs mer

Förslag till en samlad riskanalys av statliga garantier och krediter

Förslag till en samlad riskanalys av statliga garantier och krediter RAPPORT 2010-11-26 Dnr 2010/1842 Finansdepartementet 103 33 Stockholm Förslag till en samlad riskanalys av statliga garantier och krediter Innehållsförteckning Sammanfattning... 1 1 Inledning... 2 1.1

Läs mer

Värdets tre skeden Kapitalvärden i offentlig fastighetsförvaltning

Värdets tre skeden Kapitalvärden i offentlig fastighetsförvaltning Utveckling av Fastighetsföretagande i Offentlig Värdets tre skeden Kapitalvärden i offentlig fastighetsförvaltning Kapitalvärden Svenska Kommunförbundet 1999 Adress: 118 82 Stockholm. Tfn 08-772 41 00

Läs mer

Varför driver kommuner bolag? En jämförande fallstudie kring bolagisering av kommunal verksamhet

Varför driver kommuner bolag? En jämförande fallstudie kring bolagisering av kommunal verksamhet Masteruppsats i offentlig förvaltning VT12 Förvaltningshögskolan, Göteborgs universitet Lina Lif Larsson 820405-4889 Handledare: Stellan Malmer Examinator: Patrik Zapata Varför driver kommuner bolag? En

Läs mer

2 Redovisning. 2.1 Redovisningens syfte och uppgifter. Redovisning, Avsnitt 2 37

2 Redovisning. 2.1 Redovisningens syfte och uppgifter. Redovisning, Avsnitt 2 37 Redovisning, Avsnitt 2 37 2 Redovisning 2.1 Redovisningens syfte och uppgifter Redovisning i form av minnesanteckningar finns spår av långt tillbaka i tiden. Den första mer moderna redovisning med dubbel

Läs mer

IAS 40 - förvaltningsfastigheter

IAS 40 - förvaltningsfastigheter Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT Linn André Zandra Pettersson IAS 40 - förvaltningsfastigheter - Hur ser bolagens redovisning ut två år efter införandet? Examensarbete 10 poäng Företagsekonomi

Läs mer

Revisorns oberoende. från start till mål. Kandidatuppsats VT - 2006. Författare: Maria Åström. Handledare: Bo Westlund. Ventilationsdatum: 2006-06-01

Revisorns oberoende. från start till mål. Kandidatuppsats VT - 2006. Författare: Maria Åström. Handledare: Bo Westlund. Ventilationsdatum: 2006-06-01 Institutionen för handelsrätt Department of Commercial Law Kandidatuppsats VT - 2006 Revisorns oberoende från start till mål Författare: Maria Åström Handledare: Bo Westlund Ventilationsdatum: 2006-06-01

Läs mer

Redovisning och beskattning

Redovisning och beskattning 2004:036 SHU EXAMENSARBETE Redovisning och beskattning En studie av dess samband ANNA OHLSSON VIVECA OLOFSSON Samhällsvetenskapliga och ekonomiska utbildningar EKONOMPROGRAMMET C-NIVÅ Institutionen för

Läs mer

Löpande omkostnader i inkomstslaget kapital

Löpande omkostnader i inkomstslaget kapital Handelshögskolan vid Göteborgs universitet EXAMENSARBETE Juridiska institutionen Juris kandidatprogrammet Skatterätt, 20 p. Termin 9 Ht 2001 Johan Skoglund Uppsats för tillämpade studier Löpande omkostnader

Läs mer

Ställs det för höga krav på revisorn?

Ställs det för höga krav på revisorn? Ställs det för höga krav på revisorn? Kandidatuppsats VT 2006 Företagsekonomi / Externredovisning Författare: Linda Lavin 810507 linda.lavin@gmail.com Oscar Lundin 801117 a02ozzy@student.informatik.gu.se

Läs mer

Redovisning av befarade kreditförluster en studie av svenska bankers hantering av gruppvis reservering

Redovisning av befarade kreditförluster en studie av svenska bankers hantering av gruppvis reservering Företagsekonomiska institutionen Redovisning av befarade kreditförluster en studie av svenska bankers hantering av gruppvis reservering Kandidatuppsats i företagsekonomi Externredovisning Höstterminen

Läs mer

Svensk finanspolitik Finanspolitiska rådets rapport 2012

Svensk finanspolitik Finanspolitiska rådets rapport 2012 Svensk finanspolitik Finanspolitiska rådets rapport 2012 Finanspolitiska rådet är en myndighet som har till uppgift att göra en oberoende granskning av regeringens finanspolitik. Rådets uppgifter fullföljs

Läs mer

Progressiva avskrivningar i bostadsrättsföreningar En studie om K-regelverkens effekt på bostadsrättsföreningars finansiella rapporter

Progressiva avskrivningar i bostadsrättsföreningar En studie om K-regelverkens effekt på bostadsrättsföreningars finansiella rapporter Progressiva avskrivningar i bostadsrättsföreningar En studie om K-regelverkens effekt på bostadsrättsföreningars finansiella rapporter Kandidatuppsats i företagsekonomi Externredovisning Höstterminen 2014

Läs mer

Valberedningsarbete i praktiken

Valberedningsarbete i praktiken Valberedningsarbete i praktiken En intervjuundersökning utförd för Kollegiet för Svensk Bolagsstyrning Malin Björkmo Januari 2008 1 Förord Den här rapporten bygger helt på en intervjuundersökning och hade

Läs mer