Sammanfattning av Frälsehemman NO 6 och vad där hänt

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Sammanfattning av Frälsehemman NO 6 och vad där hänt 1880-1936"

Transkript

1 Sammanfattning av Frälsehemman NO 6 och vad där hänt År Diarier nr/löp nr Handling Beskrivning skannad Tillståndsbevis Till ståndsbevis att sälja vin "Jenlikt 11 i Kungliga Förordningen den 24 oktober 1885 angående försäljning af vin med mera finner Inventarium Björnekulla Invertering hos Per Nilsson i Björnekulla den 8 april totalt inkl. fodringar och skulder kronor dito del Köpekontrakt dito delv. Utdrag domboken dito delv. Utdrag domboken skannad Arvode till Rättegångsbyrån skannad Köpebrev Till herr Axel Nilsson i Åstorp försäljer jag härmed af mitt egande utsockne frälsehemman No:6 1/64 mantal Björnekulla i Björnekulla socken och Södra Åsbo härad en afsöndrad areal enligt vidfogade karta med gräns mot af 29,1 m., i öster utmed landsvägen 16,5 m., i söder utmed hotellegarens tomt 27,3 m. samt i vester 16,5 m. utgörande en areal af 468,3 qvadratmeter emot en köpeskilling af Elfahundrasextioåtta /1168/ kronor och för övrigt på följande villkor: Betalningen erlägges kontant, och sker tillträdet till den sålda jordarealen genast. Köparen skall i årlig jordskyld till egaren af berörda hemman 1/64 mantal betala fem /5/ kronor den 1 juli hvarje år, med början sker den 1 juli Säljaren skall snarast möjligt till köparen öferlemnah gravitationsbevis, utvisande, att den försålda arealen är gravitationsfri. Alla lagfartskostnader, förenade med detta köp, betalas af köparen ensam. Af detta kontrakt äro tvenne exemplar upprättade och utvexlade. Åstorp den 7 februari Herman Östrand, säljare (sigill HÖ), Med förestående kontrakt förklarar jag mig till alla delar nöjd. Åstorp de 27 februari 1890 Axel Nilsson Bevittnat av M Svensson - P Olin. Utdrag af domboken hållen vid 1:a sammanträdet af lagtima Höstetinget med Södra Åsbo och Bjäre Härad i Engelholm den 1 september Utdrag af domboken hållen vid lagtima Höstetinget med Södra Åsbo och Bjäre Härad i Engelholm den 29 september Ovanstående rättegång avsåg förseelse mot byggnadsstadgan. Instämda var Bengt Herman, Olof Nilsson, G Forsberg, Peter Larsson, P Olin, E Borgström och Axel Nilsson. Totalt blev kostnaden kr. Köpebrevet gäller köp av tomten 6a enligt karta ovan Köpet gällde denna gång 393,82 qvadratmeter och kostade 279 kronor och 25 öre. Säljare var Botilda Nilsson och Johan P Nilsson. I övrigt har köpebrevet ungefär samma innehåll som

2 dito delv. Utdrag af domboken dito delv. Tillstånd att idka gårdfarihandel inom Malmöhus län dito delv. Rikstelefonkontrakt dito. Köpebrev ej Div. lagfartsprotokoll omkring 1900 ej Lån skannad Debetsedel skannad Nytt Rikstelefonavtal Utdrag af Domboken, hållen vid lagtima vårtinget med Aspelands härad i Målilla. No 245. Axel Nilsson i Åstorp hade till detta sammanträde undfått stämning å handlanden Fr. O. Nelson i Målilla med påstående enligt en ansökan, som med derå tecknade delgivningsbevis, var af följande lydelse: "Härmed anhålles om stämning å handlanden F. O. Nelson i Målilla med påstående att honom måtte åläggas till mig senast utgiva 230 Kronor 50 öre enligt räkning hvarjämte fordras ränta... Kungliga Maj:ts Befallningshavande i Malmöhus län gör härmed veterligt att Axel Nilsson från Björnekulla socken efter härstädes skedd anmälan, undfått tillstånd att, med biträde af sin hustru Emma Nilsson från och med denna dag tills vidare intill innevarande års slut idka gårdfarihandel inom M Malmöhus län; åliggande det bemälta makar att vid försäljningens utövande ständigt medföra detta bevis i huvudskrift eller bestyrkt afskrift för att på an fordran uppvisas. Axel Nilsson, född den 6 april 1860, är 1,71 meter lång med ljusblå ögon, blont hår,, stor näsa och liten mun. Emma Nilsson, född den 5 december 1861, är 1,66 meter lång med bruna ögon, ljusbrunt hår, rak näsa och liten mun. Malmö landskansli den 2 januari Rikstelefon uppsatt i affärslokalen till en kostnad av 0,33 kr 1:a kv. Därefter 20 2:kv. samt 50 kr inträdesavgift. Abonnemanget gick över Helsingborg och fick nr 9, som sedan ändrades när Åstorp fick egen telestation. Till nr 7. Tomtköpet denna gång gällde tomten norr om nuvarande tomter gränsande mot salutorget, Tomtyta var 858,6 qvadratmeter och kostade kronor. Säljare var Handlanden Johan P Nilsson onkursbo. I övrigt texten i köpebrevet detsamma som i de två tidigare. Diverse lagfartsprotokoll avseende tomtjusteringar och kommunens fastställande av torgets gränser etc. Konvolutet innehåller ett flertal helt eller lösta lån. Axel Nilssons debetsedel för inkomst under Mantalspenningar 2 pers. á 40 resp. 20 öre, fastighets skatt på 8000 kr värde = 4 kr + skatt på fastighets kapital 12 kr. Taxerad inkomst 1600 kr = 8 kr i skatt, sjukvårdsavgift 0,75 kr, landstingsmedel 8 kr, bidrag till skjutentreprenader 16 öre, vägskatt 21,84 kr samt lösen för debetsedeln 12 öre, sammanlagt 55,47 kr. Nytt avtal med Kongl. Telegrafverket, Åstorp har fått egen växeltelefonstation 1903 Abonnemanget är sänkt till 60 kr per år, och nytt nr 7 i stället för 9 som tidigare.

3 skannad skannad Anhållan om förnyat tillstånd om vinförsäljning Godkändt tillståndsbevis skannad Nya Rättegångsbyrån Inventarium skannad Tillståndsbevis skannad Brev Ansökan angående om nytt torget dito delv. släktnamn dito. Uthyrning av garaget Till Konungens Befallningshafvande i Christanstads Län. Undertecknad, som idkar handel uti min egande fastighet qvarteret N0:1 vid Storgatan i Åstorps municipalsamhälle inom Björnekulla församling och därvid ä ven försäljer vin till avhämtning i mindre parti än 10 liter, får härigenom vördsamt anhålla att Konungens Befallniingshavande ville samlikt 13 i Kungl. Maj:ts nådiga förordning angående försäljning af vin och öl den 9 juni 1905, meddela mig tillstånd att från och med den 1 januari 1906, tillsvidare, såsom förut, till avhämtning i mindre parti än 10 liter från min förutnämnda handelslokal Åstorps municipalsamhälle försälja vin. Frejdebetyg bifogas. Åstorp den september Axel Nilsson. Jämlikt beslut denna dag har länsstyrelsen i Kristianstads län, i stöd af 13 och 17 Kungliga förordningen angående försäljning af vin och öl den 9 juni 1905, funnit skäligt tillåta handlanden Axel Nilsson i Åstorp att i sin handelslokal i kvarteret No: 1 vid Storgatan... Nya Rättegångsbyrån i Christianstad, e. o. Hovrättsnotarien Sigfrid Lundh var behjälplig med tillståndsbeviset och fick et arvode inkl. lösen och porto tillsammans på 4,50 kr. Inventering Affären Storgatan 1908 i maj totalt netto ,43 kr poster, diversehandel + herrekipering. Tillstånd att sälja vin upprepades för åren 1912,1913, 1914, Efter Axel 1915 Nilssons och förfrågan angående torgets tomtgränser, Utdrag af protokollet, kom ett brev hållet från å landskansliet Förste Lantmätaren i " Kristianstad den 11 juli Till länsstyrelsen hade Jag undertecknad bort hyser till herr Kjell Paulsson, Åstorp mitt å tomten intill torget-storgatan liggande bilgarage på ett år räknat 120/år.. Garaget var uthyrt till

4 ej skannad Påbyggnad av en våning Köpebrev Åstorps Samskolas Byggnadsförening Påbyggnaden startade i juli 1912 och avslutades i mars 1913 då man ur alla kvitto som finns bevarade kan utläsa att murningen var klar. Axel Nilssons svåger August Petersson som var gift med Assarina syster till Axel hade nog stått för uppmurningen givetvis med hjälp av hantlangare. Enligt A. Peterssons noggrant förd timmar började han att mura den 12 augusti fem arbetsdagar i veckan 10 timmar och lördagar 7-8 timmar. Totalt arbetade han fram till och med den 29 november. Då hade han sammantaget 813,5 timmar á 50 öre= 406,75. Mycket efterarbete kvarstod och trolige enligt de sista verifikationerna var det mesta färdigt den 20 november då man begöt balkongen med asfalt. En del räkningar kom in på 1915 med 1081,57 kr. Den totala kostnaden för påbyggnaden blev till slut = Timlönen låg mellan öre, murare och snickare hade 50 öre hantlangare öre. Nu hade kommunen fåt el. varför också el installerades. Tidigare hade huset uppvärmts av kakelugn samt belysning från eget karbid-gasverk som också försåg systrarna Jönsson på andra sidan Storgatan. Köpebrevet avser en tomtremsa gränsande mot torget ca. 66 kvadratmeter, säljare Björnekulla kommun för 330 kronor. Betalt en andel i Byggnadsföreningen á 90 kr ej Nytt Rikstelefonavtal I princip samma kostnader men mer specificerat skannad Nytt vintillstånd ej Nytt vintillstånd Tillstånd att sälja ej denaturerad sprit ej Hyreskontrakt ej Hyreskontrakt Vissa ny detaljer vin får inte säljas billigare än 50 öre per flaska och inte i mindre partier än fem 5 flaskor och inte med hög alkoholhalt för bruk till berusning. Förnyat vin tillstånd (påminnelse om uppdrag från e.u. hovrättsnotarien Carl Jepsson Kristianstad) Hyreskontrakt mellan Axel Nilsson och slaktare herr Adolf Bengtsson att på 873/4 kvm. Tomtyta å min i kv No:1 intill Åstorps salutorg belägna tomt, för uppförande av en salubod av trä, uppförd på murad stendalar och av mig godkänt utseende. Kronor 300:- per år. Betalas halvårsvis och användas till köttbutik. Den 21 oktober sades kontraktet upp för avflyttning enligt tidigare avtal som var bevittnat av L.P. Jönsson i Björnekulla och Bror Persson Handelsbiträde hos Axel Nilsson. Hyreskontrakt mellan Axel Nilsson och Skånska Petroleum AB i Helsingborg, att disponera garaget på tomten.

5 Kostnadsförslag jämte materialförteckning till varmvattenvärmeledning i Handlanden Axel Nilssons fastighet i Åstorp. (Texten skannad) Totalt inklusive arbete och material var kostnaden kronor. Installationen påbörjadesunder hösten 1924, pannan inmurades i januari 1925 av murare Johan Hansson till en arbetskostnad av 63,45 kronor. med medhjälpare tog det 51,5 timmar 55 tegel gick åt, hanson tog 1 krona 50 öre per timma, de två hjälparna Kostnadsförslag konvolutet innehåller samtliga specificerade räkningar fick resp 1 kr. 20 öre samt 75 öre Bouppteckning Testamente och bouppteckning Bouppteckning Bouppteckning efter Emma Nilsson skannad Tillstånd att sälja rödsprit Lagfart Tomtjustering skannad 2st. Tomtmätning Bouppteckning efter Axel Nilssons syster Assarina Pettersson, Landskrona Med stöd av 10 i kungl. Förordningen den 1 juli 1918 (svensk författningssamling nr 508/1918) angående handel med skattefri sprit antager kungl. Kontrollstyrelsen Eder till detaljhandlare med dubbeldenatuerad rödsprit att utöva detaljhandel i Edre handelslokal vid Storgatan i Åstorps municipalsamhälle inom Björnekulla kommun.. Stockholm den 4 augusti Under överdirektörens frånvaro: E Thulin Tomtmätning av tomterna 6 och 7 gränsande mot Åstorps salutorg för gränsbestämning. Tomtkartan för 6, 6a, 7 och åtta är skannade där man då också kan se hur magasinen är placerade.

Kvarteret KLIPPAN Qvadranten nr 41

Kvarteret KLIPPAN Qvadranten nr 41 Kvarteret KLIPPAN Qvadranten nr 41 Av Willum Jensen Under 1860-70 talet diskuterades mycket om köpingens utvidgning, i samband med att Hallsberg-Motala Mjölby Järnvägs AB hade köpt upp jord från Komministerbostället,

Läs mer

Erik Perssons historia (1830-1920) Mjölnare

Erik Perssons historia (1830-1920) Mjölnare Erik Perssons historia (1830-1920) Mjölnare 1830-05-10 Född i Frykerud, Lene, Mörkerud 1846 16 år Flyttar till Boda 1848 18 år Flyttar till Köla 1858-12-21 28 år Flyttar till Stavnäs 1859 29 år Flyttar

Läs mer

Årgång 7 Årsskrift 2005

Årgång 7 Årsskrift 2005 Årgång 7 Årsskrift 2005 Bränneriet Verksamheten Människorna Byggnaden Utgiven av Sandbybygdens Hembygdsförening 3 Fotona har välvilligt ställts till förfogande av Nils-Arne Andersson, Bengt Hansson, Inga

Läs mer

Dombok för Bro Härads vinterting år 1774

Dombok för Bro Härads vinterting år 1774 Dombok för Bro Härads vinterting år 1774 Den 17 januari 1774 hölls laga vinterting med menige man och allmoge från Bro Härad i Tibble gästgivargård, av undertecknad häradshövding. Närvarande länsman Carl

Läs mer

Westerlövsta kommunalnämnds protokoll 1892-1899

Westerlövsta kommunalnämnds protokoll 1892-1899 Westerlövsta kommunalnämnds protokoll 1892-1899 1 2 Förteckning å ledamöter i Kommunalnämnden Valde i kommunalstämma den 27 Dec 1890 E. Johansson i Arnebo A. G Andersson i Horrsta L. J Åhlén i Åhl Erik.

Läs mer

Protokoll från Bro och Låssa Kommunalstämma 1871 1950. Sammanfattning och moderniserad stavning gjord av Gudrun Sandén med början 2012.

Protokoll från Bro och Låssa Kommunalstämma 1871 1950. Sammanfattning och moderniserad stavning gjord av Gudrun Sandén med början 2012. Protokoll från Bro och Låssa Kommunalstämma 1871 1950. Sammanfattning och moderniserad stavning gjord av Gudrun Sandén med början 2012. Protokoll hållet i Kommunalstämma med Bro och Låssa socknar i skolhuset

Läs mer

Tofta gård Anders Falk Falkiska donationen

Tofta gård Anders Falk Falkiska donationen 1 Tofta gård Anders Falk Falkiska donationen Strax intill Stocken ligger Tofta gård. Idag är gården ett mycket uppskattat och välbesökt vandrarhem och en plats för återkommande konferenser. Här finns bl.

Läs mer

Släktforskarförbund. Åsbo Släktblad Medlemstidning för Åsbo Släkt- och Folklivsforskare Årg. 15, december 2002, nr. 2

Släktforskarförbund. Åsbo Släktblad Medlemstidning för Åsbo Släkt- och Folklivsforskare Årg. 15, december 2002, nr. 2 Åsbo Släktblad Medlemstidning för Åsbo Släkt- och Folklivsforskare Årg. 15, december 2002, nr. 2 Innehåll sid. Ordförandebrev 3 Örkelljunga 4 Vandringsmannen 4 Grattis Johan 5 - Sten Svensson Släktforskning

Läs mer

Ett kulturarv att förvalta...

Ett kulturarv att förvalta... Ett kulturarv att förvalta... Dokumentation över Hamrånges sockenmagasin och Hamrånge Jordägares kassa Marianne Lundqvist på upprag av Hamrånge Jordägares kassa Sockenmagasinet i Wij och Hamrånge Jordägares

Läs mer

Skyttets historia. Så här såg uniformen ut i Stockholm 1864.

Skyttets historia. Så här såg uniformen ut i Stockholm 1864. Skyttets historia Skyttet har funnits länge. Så länge människan har jagat har skyttet funnits till. Och en bra träning har alltid varit tävlingar. Redan på medeltiden anordnades skyttetävlingar både på

Läs mer

Protokoll vid inventering av Viktor Jonssons arkiv, som togs omhand av Bro och Låssa Hembygdsförening vid auktionen i juni 1999.

Protokoll vid inventering av Viktor Jonssons arkiv, som togs omhand av Bro och Låssa Hembygdsförening vid auktionen i juni 1999. Protokoll vid inventering av Viktor Jonssons arkiv, som togs omhand av Bro och Låssa Hembygdsförening vid auktionen i juni 1999. 7 juli 2009 började Seija Ullgren och Gudrun Sandén arbetet med att sortera

Läs mer

NÅGOT UR SILLRE BYALAGS PROTO- KOLL- OCH RÄKENSKAPSBÖCKER 1876-2010 jämte UR LILL-GULLIKS UPPTECKNINGAR 1923-1939

NÅGOT UR SILLRE BYALAGS PROTO- KOLL- OCH RÄKENSKAPSBÖCKER 1876-2010 jämte UR LILL-GULLIKS UPPTECKNINGAR 1923-1939 NÅGOT UR SILLRE BYALAGS PROTO- KOLL- OCH RÄKENSKAPSBÖCKER 1876-2010 jämte UR LILL-GULLIKS UPPTECKNINGAR 1923-1939 Gullik Gulliksson (Lill-Gullik) på sin 80-årsdag hemma i Sillre 1974. Ivan Johnson 2010

Läs mer

Sida Förord 3. Så här började det 5. Stamfar Anders personhistoria 6. Stammor Elnas personhistoria 14. Stamtavlor för släktgrenarna 17

Sida Förord 3. Så här började det 5. Stamfar Anders personhistoria 6. Stammor Elnas personhistoria 14. Stamtavlor för släktgrenarna 17 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Sida Förord 3 Så här började det 5 Stamfar Anders personhistoria 6 Stammor Elnas personhistoria 14 Stamtavlor för släktgrenarna 17 Antavlor för stamfar Anders och stammor Elna 19 Från

Läs mer

Protokoll april 1914

Protokoll april 1914 Protokoll april 1914 Protokoll, fördt vid sammanträde med hälsovårdsnämnden i Luleå den 1 april 1914. Närvarande: Herrar Fagerlin, Rosengren, Hellstén och Lindgren. 1. Protokollet för den 6 februari föredrogs

Läs mer

Livskraftig församling som aldrig varit utpost

Livskraftig församling som aldrig varit utpost Livskraftig församling som aldrig varit utpost av Olle Eriksson Om hur det började med endast fyra bröder i Tureberg; hur man köpte tomt, bildade församling och byggde kyrka. Första upplagan mars 1996

Läs mer

Årsbok 2005 Fastighetsmäklarnämndens tillsynsärenden

Årsbok 2005 Fastighetsmäklarnämndens tillsynsärenden Inledning Inledning Den som arbetar som fastighetsmäklare måste vara registrerad hos Fastighetsmäklarnämnden. Detta gäller dock inte för den som är advokat. Nämnden för ett register över de mäklare som

Läs mer

ARBETSDOMSTOLEN Dom nr 28/05 Mål nr B 113/03

ARBETSDOMSTOLEN Dom nr 28/05 Mål nr B 113/03 ARBETSDOMSTOLEN Dom nr 28/05 Mål nr B 113/03 Sammanfattning Fråga om utdömande av vite på grund av överträdelse av avtalsbestämmelse om förbud mot konkurrens. Postadress Telefon Box 2018 08-617 66 00 kansliet@arbetsdomstolen.se

Läs mer

LBS historia. Nedskriven av hedersmedlem Bengt Myrgren. Sida 1 av 23

LBS historia. Nedskriven av hedersmedlem Bengt Myrgren. Sida 1 av 23 LBS historia Nedskriven av hedersmedlem Bengt Myrgren. Sida 1 av 23 (första delen) 1941 bildades Ligna Båtsällskap och till 50-årsjubileet 1991 kommer i en serie artiklar i Medlemsnytt något av LBS historia

Läs mer

Årsbok 2007 Fastighetsmäklarnämndens tillsynsärenden

Årsbok 2007 Fastighetsmäklarnämndens tillsynsärenden Inledning Inledning Den som arbetar som fastighetsmäklare måste vara registrerad hos Fastighetsmäklarnämnden. Detta gäller dock inte för den som är advokat. Nämnden för ett register över de mäklare som

Läs mer

Utdrag ur sockenstämmoprotokoll från Näs 1762-1775. Urval Herman Svenngård före 1970. I sammandrag av G. Sandén 1995.

Utdrag ur sockenstämmoprotokoll från Näs 1762-1775. Urval Herman Svenngård före 1970. I sammandrag av G. Sandén 1995. Utdrag ur sockenstämmoprotokoll från Näs 1762-1775. Urval Herman Svenngård före 1970. I sammandrag av G. Sandén 1995. 1762-05-31 1762 31 maj sockenstämma i Näs Sockenstuga underskrivet Anders Jöransson,

Läs mer

STADGAR för Femte Bostadsföreningen Bohus upa

STADGAR för Femte Bostadsföreningen Bohus upa STADGAR för Femte Bostadsföreningen Bohus upa 1 Föreningens ändamål är att efter inköp av fastigheten nr 6 i kvarteret Ålleberg, Bagaregården i Göteborgs stad äga och förvalta denna fastighet samt att

Läs mer

REVISORSEXAMEN Del I. Maj 2004. Revisorsnämnden

REVISORSEXAMEN Del I. Maj 2004. Revisorsnämnden REVISORSEXAMEN Del I Maj 2004 Revisorsnämnden REVISORSEXAMEN Allmänt Datum: 24-25 maj 2004 Skrivtid: 2 x 4 timmar, varav 4 timmar för del I Hjälpmedel: Alla hjälpmedel är tillåtna förutom kontakt med andra

Läs mer

ARBETSDOMSTOLEN Dom nr 86/07 Mål nr B 69/06

ARBETSDOMSTOLEN Dom nr 86/07 Mål nr B 69/06 ARBETSDOMSTOLEN Dom nr 86/07 Mål nr B 69/06 Sammanfattning Fråga om avskedande av en försäljare i ett företag som tillhandahåller tjänster med anknytning till skatterådgivning. I tvisten åberopar arbetsgivaren

Läs mer

Ordning och reda i ekonomin. handledning för styrelser, kassörer och revisorer i den lokala hyresgästföreningen i region stockholm

Ordning och reda i ekonomin. handledning för styrelser, kassörer och revisorer i den lokala hyresgästföreningen i region stockholm Ordning och reda i ekonomin handledning för styrelser, kassörer och revisorer i den lokala hyresgästföreningen i region stockholm Nov 2012 Innehållsförteckning Inledning 4 Årscykel för LHs verksamhet och

Läs mer

Medlemstidning för Öckerööarnas Släktforskarförening Nr 1 2000 Årg 2 ÖÖSF. Styrelsen år 2000. Heléne Sörensson. Rolf Nilsson Eivor Olsson

Medlemstidning för Öckerööarnas Släktforskarförening Nr 1 2000 Årg 2 ÖÖSF. Styrelsen år 2000. Heléne Sörensson. Rolf Nilsson Eivor Olsson 1 Medlemstidning för Öckerööarnas Släktforskarförening Nr 1 2000 Årg 2 ÖÖSF Styrelsen år 2000 Ordförande Sekreterare Kassör Övriga ledamöter Suppleanter Revisorer Valberedning Jan Rohman Claes-Göran Sörensson

Läs mer

Sommaren 2011 fick vi ett nytt fint staket vid Mormorstäppan

Sommaren 2011 fick vi ett nytt fint staket vid Mormorstäppan Årg 21 Nr 3 2011 Medlemsblad för Torshälla hembygdsförening S:t Olofs Gille Foto: Bernt Pettersson Sommaren 2011 fick vi ett nytt fint staket vid Mormorstäppan 1 Åldermannen har ordet Jag vill som ålderman

Läs mer

Årsbok 2003 Fastighetsmäklarnämndens tillsynsärenden

Årsbok 2003 Fastighetsmäklarnämndens tillsynsärenden Inledning Inledning Den som arbetar som fastighetsmäklare måste vara registrerad hos Fastighetsmäklarnämnden. Detta gäller dock inte för den som är advokat. Nämnden för ett register över de mäklare som

Läs mer

Inkomster och utgifter: B- och C-blankett 7 Kontoutdrag, månadsvis 8 Kassabok och verifikationer, januari december 9

Inkomster och utgifter: B- och C-blankett 7 Kontoutdrag, månadsvis 8 Kassabok och verifikationer, januari december 9 Checklista: Dina första uppgifter i uppdraget 1 Registerutdrag: Din legitimation som ställföreträdare 2 Förteckning och årsräkningar: Över huvudmannens tillgångar och skulder 3 Tillgångar, skulder, banktillgodohavanden,

Läs mer

Protokoll december 1913. Protokoll, hållet hos Stadsfullmäktige i Luleå den 15 december 1913.

Protokoll december 1913. Protokoll, hållet hos Stadsfullmäktige i Luleå den 15 december 1913. Protokoll december 1913 Protokoll, hållet hos Stadsfullmäktige i Luleå den 15 december 1913. Närvarande: Herrar Ordföranden och vice Ordföranden samt Herrar Flemström, Thurfjell, Wallin, Burman, Brändström,

Läs mer

KALLELSE KOMMUNFULLMÄKTIGE

KALLELSE KOMMUNFULLMÄKTIGE KALLELSE KOMMUNFULLMÄKTIGE 10 september 2014 Information Kan du inte närvara? Både ledamöter och ersättare ska meddela om man inte kan närvara vid sammanträdet. Anmälan sker till Annika Thorström, e-post

Läs mer