Tillsynsvägledningsseminarium. i Hörby den 16 maj 2013

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Tillsynsvägledningsseminarium. i Hörby den 16 maj 2013"

Transkript

1 Tillsynsvägledningsseminarium i Hörby den 16 maj 2013

2 MINNESANTECKNING 1(4) Kontaktperson Samhällsbyggnadsavdelningen Enheten för samhällsplanering Anna Jansson Thulin Seminarium om tillsynsvägledning i Hörby den 16 maj 2013 Deltagarlista: Kommun Namn Befattning Bjuv Göran Skoog Bygglovsarkitekt Bromölla Mikael Bengtsson Byggnadsinspektör Bromölla Birgitta Liljedahl-AnderssonBygglovshandläggare Eslöv Britt Svensson nämndsekreterare/assistent Eslöv Viveka Åkerman Bygglovsarkitekt Eslöv Minna Hatti Planarkitekt/dp och bygglov Eslöv Sofia Gustavsson Byggnadsinspektör Eslöv Eddie Johannesson Byggnadsinspektör Eslöv Pia Olsson-Ljungberg Bygglovsarkitekt Hörby Kristine Zetterström Byggnadsinspektör Hörby Dick Bengtsson Stadsarkitekt Hörby Gunvor Nilsson Nämndssekreterare/administratör Klippan Roger Lindén Bygglovhandläggare Landskrona Petter Eiring Stadsarkitekt Landskrona Susanne Lundquist Bygglovsadministratör Landskrona Linda Warming Bygglovsarkitekt Landskrona Richard Ekman Byggnadsinspektör Landskrona Petra Ibsonius LIA bygglovhandläggare Lund Thomas Wennerholm Byggnadsinspektör Lund Johanna Edberg Byggnadsinspektör Lund Mattias Cedholt Byggnadsinspektör Sjöbo Mia Norlin Assistent minnesanteckningar tillsynsvägledningsseminarium Hörby 16 Postadress Besöksadress Telefon Telefax Plusgiro/Bankgiro E-post www Malmö Kungsgatan vx Kristianstad Ö Boulevarden 62 A vx

3 MINNESANTECKNING 2(4) Sjöbo Lars Ek Tillgänglighetsrådgivare Sjöbo Kjell Persson VVS-ingengör Sjöbo Ingrid Nilsson Nämndsekreterare Sjöbo Gertie Persson Nämndsekreterare Svedala Torbjörn Wahlström Byggnadsinspektör Tomelilla Bengt Alm Stadsarkitekt Åstorp Håkan Nilsson Administratör Åstorp Frank Starek Byggnadsinspektör Åstorp Jasna Tomic Nämndssekreterare Åstorp Johanna Perlau Stadsarkitekt/chef Ängelholm Åsa Öhrman Engvall Bygglovsarkitekt Ängelholm Johan Maniet Östra Göinge Ekstam Kjell Byggnadsinspektör Helsingborgsjuristen Anne Eriksson samt från Länsstyrelsen Anna Jansson Thulin, Sasa Sabljic och länsarkitekt Elisabeth Weber. Gemensam sittning där vi såg webseminarium anordnat av Boverket mellan klockan Diskussion under eftermiddagen ledd av Anne Eriksson, Helsingborgsjuristen. Frågeställningar som togs upp var: - Möjligheten att vidta rättelse, startbesked och slutbesked. Laghierarki. Grundlag. Principer. All offentlig makt ska utövas under lagarna (regeringsformen). Vi måste ha lagstöd för vad vi gör, så även beslutande politiker. Legalitetsprincipen. Lika fall skall behandlas lika. Likabehandlingsprincipen. Gör avvägning mellan allmänna och enskilda intressen och ta inte i mer än vad som krävs. Proportionalitetsprincipen. Tänk på att det finns rätt att ta del av inkomna handlingar (med några få undantag). Offentlighetsprincipen. Förvaltningslag och kommunallag. Plan- och bygglag. Plan- och byggförordning.

4 MINNESANTECKNING 3(4) PBL 11 kap 54 En byggsanktionsavgift ska inte tas ut om rättelse sker innan frågan om sanktion eller ingripande enligt detta kapitel har tagits upp till överläggning vid ett sammanträde med tillsynsmyndigheten. Boverket menar att man kan vidta rättelse om arbetet påbörjats innan startbesked om det rivs men att det inte går att rätta om byggnaden tagits i anspråk innan givet slutbesked. Lag bör gå före förordning så rättelse bör kunna ske även i dessa fall? Skydd mot att människor inte bor i hus som kan rasa eller börja brinna för att det finns elfel eller fel i rökkanaler. Om de flyttar ut igen försvinner den risken. Hur hanterar vi detta? - Börja med lovförelägganden. Gör en bedömning om det är rimligt att kunna bevilja lov. Är en planändring påbörjad? - Bygglovplikt eller ej? Som tjänsteman bör du göra en tjänsteskrivelse där du tar upp vad som förts fram samt ditt förslag till beslut i ärendet. Politikerna beslutar om du inte har delegation och sedan får länsstyrelsen pröva frågan om det överklagas. - Ekonomibyggnader för jordbruk. Var går gränsen för förädling, industri och vidaredistribution? Vad krävs för säsongsanvändning 2-3 månader? - Höga nivåer på byggsanktionsavgifter. Svår problematik för beslutsfattande politiker. Vad händer om möjlighet ges till nedsättning av avgift till ½ eller ¼ eller det strikta ansvaret tas bort? Blir lagen verkningslös, svårigheter med likabehandling? - Förhållandet mellan lagstiftare, verkställare och medborgare störs av lagstiftning som inte är förankrad och har starka påföljder. Relationen måste hanteras varsamt och med ansvar både från lagstiftare och verkställande annars kan förtroendet skadas. - Vad händer med tillfälliga bygglov när de löper ut? Vilka rutiner har kommunerna? Väldigt olika hur det hanteras. Påminnelse är inget lagkrav.

5 MINNESANTECKNING 4(4) Hur uppstår olov? Genom anmälan, politiker, inspektörer eller kartavdelningen. Hur hanterar kommunen det? Platsbesök, svarta lådan, telefonkontakt eller brev? Registreras alla ärenden? Var försiktig med att inte kliva in på någons fastighet utan att ha fått klartecken. Hur får man lättast klartecken och vad gör man annars? - Hur avslutas olov? Alltid någon form av beslut som sänds till anmälare, delge med besvärshänvisning om inte anonym. Fastighetsägare / utförare likaså. - Gör en inskrivning i fastighetsregistret hos IM om föreläggande. Glöm inte meddela när inskrivningen skall tas bort. - Rättelseföreläggande. Vid olov, rättelseföreläggande vid vite eller om sanktion så dubblas avgiften om de inte rättat förhållandet efter ett år. - Genomgång av tio rättsfall. Exempel på vilken skada formuleringen sökt lov orsakat (ej erhållit). Besluta i bygglovsfrågan innan förelägganden eller sanktioner beslutas (inte om lovföreläggande). Endast sanktionera eller förelägga gällande bygglovspliktiga delar samt beakta preskription. Hur hanteras ny byggnad som uppförs som skal och sedan rivs gammal byggnad innanför? Bilagor: Inbjudan Sydlov Inbjudan webbseminarium Boverket Boverkets tillsynsrapport för 2012 Boverkets plan för tillsynsvägledning Boverkets rapport om kommunernas kompetensbehov Tillsynsvägledningsplan Skåne Tillsynsplan från Nässjö Tillsyn av motordrivna anordningar, från seminariet

6 INBJUDAN Sydlov Webbseminarium och nätverksträff för bygglovhandläggare och administratörer Välkomna på Sydlov i Hörby den 16 maj klockan 9-15 webseminarium om tillsyn kl 9-12 diskussion kl (skicka gärna frågor som ni vill ta upp i förväg till Webseminariet om tillsyn kommer att ha följande ungefärliga upplägg Varför tillsyn? Med tankeväckande exempel på att tillsyn kan innebära skillnad i människors liv. Vad är tillsyn? Vilket ansvar har byggnadsnämnden? Vad kommer byggnadsnämnderna få för tillsynsvägledning? Nyheter: ändringar i PBL och PBF (planerat träda i kraft den 16 maj) Tid: Torsdag den 16 maj 2012 kl Samling med kaffe/te och fralla kl Plats: Vägvisning: Hörbysalen i nya kommunhuset, Ringsjövägen 4, Hörby Se kartlänk Kostnad: Träffen är kostnadsfri, men vi vill ha en deltagaranmälan senast den 8 maj, främst med tanke på beställning av fika. Anmälan: Lunch sker individuellt. (Tips på lunchrestauranger lämnas) Anmälan om deltagande görs till senast den 8 maj. Klicka på Kurser och konferenser och aktuell dag. Välkomna! Postadress: Box 53, Lund. Besöksadress: Porfyrvägen 8, Lund. Telefon Telefax: Plusgiro: Bankgiro: Organisationsnummer: E-post: Webb:

7 INBJUDAN Byggnadsnämndens tillsyn enligt PBL: Vad? När? Hur? Välkommen till webbseminarium som direktsänds den 16 maj klockan Gör plats i din kalender! Under sändning har du möjlighet att ställa frågor till oss i studion via en chatt som finns i det fönster som sändningen visas i. Du får gärna skicka in frågor i förväg till: Den 16 maj klockan 09:00 12:00 går vi igenom byggnadsnämndens tillsynsansvar och ger tips på hur svåra tillämpningsproblem kan hanteras. Vi kommer också att berätta om kommande förändringar i plan- och bygglagstiftningen när det gäller byggsanktionsavgifter med mera. Medverkar gör bland andra: Yvonne Svensson, rättschef på Boverket Lars Brask och Anders Larsson, jurister på Boverket Jaan Karsna, expert inom byggområdet på Boverket Rune Johansson, Byggutbildarna Jonas Ledelius, länsjurist Västra Götaland med fokus på tillsynsfrågor Rickard Börlin, jurist SBK Stockholm Yvonne Svensson Lars Brask Du kan följa seminariet själv vid din dator eller gemensamt till exempel via en projektor i ett sammanträdesrum. Seminariet spelas in och kommer att finnas tillgängligt i efterhand. Föreläsarnas powerpointbilder kommer också att publiceras separat som PDF-filer. Webbseminariet är kostnadsfritt. Webbseminariet vänder sig till politiker och tjänstemän i kommunerna som arbetar med byggfrågor i plan- och bygglagstiftningen. Om du vill ha programmet tillsänt till dig före sändning kan du anmäla dig till oss via webbplatsen boverket.se. Då kommer du också att få en utvärdering för webbseminariet skickad till dig. Ulrika Nolåker, Vara kommun/ordförande FSB Henrik Höglund, bygglovsamordnare, Vaxholms kommun Lotta Planeroth, Uppsala kommun

8 Byggnadsnämndens tillsyn enligt PBL: Vad? När? Hur? Ur innehållet Varför är tillsyn viktigt? Om byggnadsnämndens tillsyn brister kan det få konsekvenser för hälsa och säkerhet. Det kan också leda till ekonomiska förluster för både enskilda och för kommunen. Om vinsterna med god tillsyn. Vad innebär tillsynsansvaret? Allt är inte tillsyn, men var går gränserna? Vilka verktyg har byggnadsnämnden och när och hur kan de användas? Hur kan byggnadsnämnden arbeta förebyggande i byggprocessen? Tillsyn är i grunden en efterhandsgranskning och syftar till att rätta till fel och brister, men hur kan man förebygga behovet av tillsynsingripande i olika skeden av byggprocessen? Hur står det till med hissar och motordrivna portar? Tillsyn av hissar, portar, rulltrappor och skidliftar berör alla landets 290 kommuner. Uppsala arbetar aktivt med frågan och berättar om sitt arbete. Vanliga problem vid tillsyn: Hur gör byggnadsnämnden rätt från början? Hur ska till exempel förfallna byggnader och ovårdade tomter hanteras? Exempel på problemställningar med utgångspunkt från erfarenheter från överklagade ärenden. Vilken tillsynsvägledning kan byggnadsnämnden förvänta sig från Boverket och Länsstyrelsen? Boverket och länsstyrelserna berättar om kommande tillsynsvägledning och hur samverkan sker med byggnadsnämnderna. Information om nya sanktionsregler med mera Kommande förändringar i plan- och bygglagen och plan- och byggförordningen som beslutas av regeringen på förmiddagen den 16 maj. Klicka in på Boverkets webbplats för att anmäla dig och följa seminariet. >> Välkomna!

9 Rapport 2013:14 REGERINGSUPPDRAG Boverkets tillsynsrapport för 2012 Byggnadsnämndstillsyn, länsstyrelsetillsyn och tillsynsvägledning enligt PBL

10 Boverkets tillsynsrapport för 2012 Byggnadsnämndstillsyn, länsstyrelsetillsyn och tillsynsvägledning enligt PBL Boverket mars 2013

11 Titel: Boverkets tillsynsrapport för 2012 Byggnadsnämndstillsyn, länsstyrelsetillsyn och tillsynsvägledning enligt PBL Utgivare: Boverket mars 2013 Rapport: 2013:14 Upplaga: 1 Antal ex: 80 Tryck: Boverket internt ISBN tryck: ISBN pdf: Sökord: Tillsyn, tillsynsvägledning, byggnadsnämnder, länsstyrelser, plan- och bygglagen, plan- och bygglagstiftningen, detaljplaner, områdesbestämmelser, bygglov, förhandsbesked Dnr: /2013 Publikationen kan beställas från: Boverket, Publikationsservice, Box 534, Karlskrona Telefon: Fax: E-post: Webbplats: Rapporten finns som pdf på Boverkets webbplats. Rapporten kan också tas fram i alternativt format på begäran. Boverket 2013

12 3 Förord Boverkets tillsynsrapport är en redovisning av uppdrag i plan- och byggförordningen och Boverkets regleringsbrev. I rapporten redovisar Boverket erfarenheterna från byggnadsnämndernas och länsstyrelsernas arbete med tillsyn enligt plan- och bygglagstiftningen samt Boverkets och länsstyrelsernas arbete med tillsynsvägledning enligt samma lagstiftning. Boverkets tillsyn i form av marknadskontroll av byggprodukter redovisas inte i denna rapport. Detta är Boverkets första separata rapport om tillsyn och tillsynsvägledning. Tidigare har tillsynsfrågorna redovisats i Boverkets årliga uppföljningsrapport. Boverket och länsstyrelserna är fortfarande i ett uppbyggnadsskede när det gäller tillsynsvägledningsarbetet. Samtidigt håller ingripande- och sanktionssystemet i plan- och bygglagstiftningen på att ses över av regeringen. Rapporten är av det skälet i år av mer beskrivande än analyserande karaktär. En stor del av underlaget till tillsynsrapporten är hämtat från länsstyrelsernas svar på Boverkets årliga plan- och byggenkät och deras redovisning av uppdrag i regleringsbrev. Men rapporten bygger även på erfarenhetsutbyten från Boverkets övriga verksamhet inom PBL-området. Jag vill rikta ett stort tack till alla länsstyrelser för det arbetet och deras samverkan i övrigt. Karlskrona mars 2013 Janna Valik generaldirektör

13 5 Innehåll Byggnadsnämndernas PBL-tillsyn under Avvaktande tillsynsarbete... 7 Boverkets och länsstyrelsernas tillsynsvägledning till byggnadsnämnderna... 7 Samarbete och samverkan... 7 Planering av tillsynsvägledning... 8 Byggnadsnämndernas behov av tillsynsvägledning... 8 Boverkets och länsstyrelsernas tillsynsvägledningsaktiviteter... 8 Länsstyrelsernas rapportering av byggnadsnämndernas tillsyn... 9 Länsstyrelsernas PBL-tillsyn under Länsstyrelsernas tillsynsbeslut Detaljplaner Bygglov och förhandsbesked Boverkets tillsynsvägledning till länsstyrelserna Samarbete och samverkan Planering av tillsynsvägledning och länsstyrelsernas behov av tillsynsvägledning Boverkets tillsynsvägledningsaktiviteter Bakgrund Byggnadsnämndernas PBL-tillsyn Byggnadsnämndernas tillsynsansvar Boverkets och länsstyrelsernas tillsynsvägledning till byggnadsnämnderna Länsstyrelsernas PBL-tillsyn Länsstyrelsernas tillsynsansvar Boverkets tillsynsvägledning till länsstyrelserna Planering och uppföljning Planering av tillsyn och tillsynsvägledning Uppföljning av tillsyn och tillsynsvägledning... 16

14 7 Byggnadsnämndernas PBLtillsyn under 2012 Avvaktande tillsynsarbete Boverket har tidigare rapporterat en tendens till att byggnadsnämnderna arbetar mer med tillsyn. Övergången till ny PBL har dock tagit mycket resurser i anspråk och begränsat möjligheterna för byggnadsnämnderna att arbeta med framförallt egeninitierad tillsyn. Detta kombinerat med byggnadsnämndernas svårigheter att rekrytera kompetent personal riskerar även fortsättningsvis att gå ut över deras möjligheter att bedriva tillsynsarbete. Byggnadsnämndernas tillsyn styrs därför fortfarande i hög grad av anmälningar utifrån. Boverket ser inte några tecken på att den nya möjligheten för byggnadsnämnderna att finansiera tillsynen med de medel de får in i form av byggsanktionsavgifter i praktiken har påverkat omfattningen av deras tillsynsarbete. Den plan- och bygglagstiftning som infördes under 2011 innehåller visserligen fler och mer kraftfulla tillsynsverktyg än tidigare men det finns vissa problem som hämmar byggnadsnämndernas tillsynsarbete. Regeringen håller därför för närvarande på att se över vilka förtydliganden som behöver göras i lagstiftningen. I praktiken har det lett till att byggnadsnämnderna i väntan på ändrade bestämmelser har avvaktat med tillsyn och inte fullt ut tillämpat ingripande- och sanktionsbestämmelserna. Det är begripligt men en i längden inte tillfredsställande situation. Boverkets och länsstyrelsernas tillsynsvägledning till byggnadsnämnderna Samarbete och samverkan Boverket och länsstyrelserna ska aktivt verka för samordning och samverkan i tillsynsvägledningsarbetet. Under 2012 har Boverket och länsstyrelserna koncentrerat sig på att bygga upp ett sådant samarbete och samverkan kring tillsynsvägledning.

15 8 Boverkets tillsynsrapport för 2012 Boverket har haft regelbundna möten om tillsynsvägledning med en arbetsgrupp inom länsstyrelsernas Forum för hållbart samhällsbyggande. Samverkan mellan Boverket och länsstyrelserna har också skett inom ramen för arbetet med uppdrag 44a i länsstyrelsernas regleringsbrev för 2012 och vid ett Boverks- och länsstyrelsegemensamt anordnat seminarium om tillsynsvägledning under hösten Boverket och länsstyrelserna håller för närvarande på att bilda en referensgrupp för tillsynsvägledning till byggnadsnämnderna. I referensgruppen ska förutom Boverket och länsstyrelserna ingå representanter för byggnadsnämnderna och SKL. Planering av tillsynsvägledning Boverket beslutade sin första treåriga tillsynsvägledningsplan under 2012 och den håller för närvarande på att uppdateras. Den viktigaste inplanerade aktiviteten under 2013 är det webbseminarium som ska äga rum den 16 maj. Webbseminariet planeras för närvarande av en arbetsgrupp som leds av Boverket med deltagare från länsstyrelserna, byggnadsnämnderna och SKL. I övrigt sker tillsynsvägledning via Boverkets kunskapsbank och genom deltagande vid regionala träffar. Under 2013 kommer Boverket också att medverka i länsstyrelsernas arbete med att ta fram en kommunenkät i enlighet med uppdrag 40 i länsstyrelsernas regleringsbrev för De flesta länsstyrelser har meddelat att de har en treårig tillsynsvägledningsplan för PBL-tillsyn. De länsstyrelser som inte ännu har en tillsynsvägledningsplan uppger att de kommer att ta fram en sådan inom kort. Länsstyrelsernas planer inriktas i stor utsträckning på vägledning vid och i samband med kommunbesök och kommunsammandragningar och genom vägledningsmaterial på deras hemsidor. Många länsstyrelser planerar att anordna regionala tillsynsvägledningsaktiviteter i anslutning till Boverkets webbseminarium om tillsynsvägledning. Byggnadsnämndernas behov av tillsynsvägledning Länsstyrelserna har kartlagt byggnadsnämndernas behov av tillsynsvägledning genom en enkät till landets samtliga byggnadsnämnder. Enkäten utarbetades av länsstyrelsernas arbetsgrupp för tillsynsvägledning i samarbete med Boverket och i samråd med SKL. Av länsstyrelsernas sammanställningar av enkätsvaren framgår att byggnadsnämnderna i första hand har behov av vägledning om formulering av tillsynsbeslut, metoder, rutiner och riktlinjer vid tillsynsarbete och ingripande, byggsanktionsavgifter och om hantering av handräckningsärenden. Boverkets och länsstyrelsernas tillsynsvägledningsaktiviteter Under 2012 koncentrerade Boverket och länsstyrelserna sig i första hand på att påbörja och utveckla samarbetet och samverkan kring tillsynsvägledning. Det genomfördes dock några aktiva vägledningsinsatser. Som exempel deltog Boverket och länsstyrelserna den 6 november 2012 med ett avsnitt om tillsynsvägledning i ett webbseminarium anordnat av den särskilda PBL-kommittén PBL på rätt sätt. Till enkäten om byggnadsnämndernas behov av

16 Byggnadsnämndernas PBL-tillsyn under tillsynsvägledning bifogades ett par promemorior från Boverket om tillsynsbegreppet i PBL och roller och ansvar i PBL. När det gäller länsstyrelsernas regionala tillsynsvägledning kan Boverket konstatera att de har kommit olika långt i arbetet. Några länsstyrelser har genomfört aktiv och mer genom arbetad tillsynsvägledning vid kommunbesök och kommunsammandragningar och på sina hemsidor. Det finns dock några länsstyrelser redovisat att de har mycket begränsade möjligheter att genomföra tillsynsvägledning. Länsstyrelsernas rapportering av byggnadsnämndernas tillsyn I Boverkets årliga plan- och byggenkät för 2012 som besvarades av länsstyrelserna under januari i år har Boverket ställt några frågor om tillsynsvägledning och länsstyrelsernas erfarenheter av och från byggnadsnämndernas tillsynsarbete. Länsstyrelserna har också haft möjlighet att via plan- och byggenkäten återrapportera uppdrag 42 i sitt regleringsbrev för Boverket och länsstyrelserna har diskuterat länsstyrelsernas redovisningar och erfarenheter vid ett seminarium den 28 februari i år. Från och med i år kommer länsstyrelserna att på ett mer strukturerat sätt följa upp byggnadsnämndernas tillsynsarbete. Det sker bland annat genom de kommunenkätundersökningar som länsstyrelserna kommit överens om att genomföra. Länsstyrelserna kommer därför med stor sannolikhet att kunna förmedla en tydligare bild av byggnadsnämndernas tillsynsarbete i framtida rapporteringar. Byggnadsnämndernas tillämpning av reglerna om förelägganden och byggsanktionsavgifter Inte helt oväntat rapporterar de flesta länsstyrelser att byggnadsnämnderna är missnöjda med delar av det nuvarande sanktionssystemet. Det är framförallt byggsanktionsavgifterna som i många situationer upplevs som orimliga och ologiska. Av länsstyrelsernas återrapporteringar framgår att byggnadsnämnderna under det senaste halvåret i stor utsträckning inte meddelat tillsynsbeslut i avvaktan på de ändringar och förtydliganden i plan- och bygglagstiftningen som regeringen aviserat. Men bilden är inte enhetlig det finns byggnadsnämnder som fortsätter att tillämpa lagstiftningen om ingripanden och sanktioner. Denna olikhet i tillämpningen är naturligtvis i längden ohållbar och många byggnadsnämnder är missnöjda över de i deras tycke vilseledande budskap och besked om hur situationen bör hanteras. Några kommuner anser att det är en brist i PBL att det för åtgärder som utförts utan bygglov inte finns en bestämmelse motsvarande den som fanns i 10 kapitlet 14 2 stycket ÄPBL. Enligt den bestämmelsen kunde byggnadsnämnden förbjuda den som utfört en bygglovpliktig åtgärd utan bygglov att åter utföra åtgärden. Nu förekommer det att olovliga åtgärder rättas innan beslut om byggsanktionsavgift behandlats av byggnadsnämnden och sedan utförs igen direkt efter att ärendet avskrivits. Detta är ett reellt problem när det gäller lätt flyttbara konstruktioner och Boverket har tagit upp det i tidigare remissvar. Förfallna byggnader upplever många byggnadsnämnder att det är svårt att ingripa mot. Det är ofta svårt att få kontakt med byggnadsägarna och

17 10 Boverkets tillsynsrapport för 2012 kostnaderna för att rätta till problemet faller i de många fall på kommunen. Allmänt sett upplever många byggnadsnämnder att det är obekvämt att arbeta med tillsynsfrågan och försöker på olika kreativa men inte alltid lagenliga sätt att undvika att behöva ingripa med förelägganden, förbud, viten och byggsanktionsavgifter. Regelsystemet för ingripanden och sanktioner kräver dessutom särskild kompetens som byggnadsnämnderna ibland upplever att de saknar. Detta tillsammans med den brist på resurser som många byggnadsnämnder har leder sammantaget till att byggnadsnämndernas tillsynsarbete har en alltför begränsad omfattning. Byggnadsnämndernas förändring och anpassning av arbetssätt till ny PBL Av länsstyrelsernas återraporteringar framgår att många byggnadsnämnder inte har förändrat och anpassat sitt sätt arbeta till nya PBL. De byggnadsnämnder som har uppgett att de har förändrat sitt sätt att arbeta hänvisar främst till de nya bestämmelserna om arbetsplatsbesök, d.v.s. inte tillsynsarbete i egentlig mening. När det däremot gäller tillsynsarbetet så har några länsstyrelser rapporterat att byggnadsnämnderna numera tar fram tillsynsplaner i större utsträckning än tidigare. I övrigt har inte någon förändring eller anpassning till ny PBL redovisats.

18 11 Länsstyrelsernas PBL-tillsyn under 2012 Länsstyrelsernas tillsynsbeslut Detaljplaner Länsstyrelserna har under 2012 beslutat att på olika grunder pröva 30 detaljplaner enligt 11 kapitlet PBL och 12 kapitlet ÄPBL. Det är knappt två procent av alla detaljplaner som antogs det året. Av de prövade detaljplanerna har nästan hälften (14) upphävts helt eller delvis. Det är något fler än under föregående år. Skälet till att detaljplanerna upphävts är till övervägande del att den planerade bebyggelsen blir olämplig med hänsyn till människors hälsa och säkerhet. Om man tittar närmare på de svar som länsstyrelserna lämnat så framgår det att 13 av landets 21 länsstyrelser under 2012 har beslutat att pröva detaljplaner enligt 11 kapitlet PBL och 12 kapitlet ÄPBL. Tio av dem har också beslutat att upphäva en eller flera planer. Sammantaget innebär det att tio av landets länsstyrelser har funnit skäl att upphäva 14 av de detaljplaner som antagits i landet under Bygglov och förhandsbesked Beslut om förordnande Under 2012 har länsstyrelserna meddelat ett förordnande enligt 11 kapitlet 12 PBL (Jämtland - riksintresse) och upphävt nio befintliga förordnanden enligt PBL och ÄPBL. Det innebär att det enligt länsstyrelserna för närvarande finns 66 befintliga förordnanden enligt PBL och ÄPBL. Hantering enligt gällande förordnanden Under 2012 har det kommit in 50 kommunala beslut till länsstyrelserna med anledning av förordnande enligt 11 kapitlet 12 PBL och 12 kapitlet 4 ÄPBL. Det är ungefär lika många som under 2012 och flest beslut kom in till länsstyrelserna i Jämtlands (30), Skåne (6) och Norrbottens (5) län. Av de 50 besluten har länsstyrelserna prövat sex och upphävt tre.

19 12 Boverkets tillsynsrapport för 2012 Boverkets tillsynsvägledning till länsstyrelserna Samarbete och samverkan Boverket kommer i år att utveckla samverkan med länsstyrelsernas Forum-arbetsgrupp tillsyn plan. Detta kommer att ske bland annat via möten och seminarier (Plan- och bostadsmötet i Norrköping). Planering av tillsynsvägledning och länsstyrelsernas behov av tillsynsvägledning Boverket kommer inom kort att besluta om en treårig tillsynsvägledningsplan för Tillsynsvägledningen kommer även fortsättningsvis inriktas mot de ingripandegrunder som länsstyrelserna grundar sitt tillsynsarbete på. För att möta länsstyrelsernas behov på bästa sätt kommer inom kort en kartläggning av behoven att genomföras. En ny ingripandegrund för länsstyrelserna är LIS (landsbygdsutveckling i strandnära läge). Speciella insatser kan behövas inom detta område då många kommuner arbetar aktivt med frågan. Boverket har också ett gemensamt regeringsuppdrag tillsammans med Naturvårdsverket att följa upp och utvärdera den nya strandskyddsbestämmelsernas genomslag och tillämpning. Boverkets tillsynsvägledningsaktiviteter Boverkets tillsynsvägledning till länsstyrelserna har under 2012 inriktats på de sakfrågor som länsstyrelsernas tillsyn avser och då i första hand riksintresse, frågor om buller och LIS (landsbygdsutveckling i strandnära lägen). Detta kommer att redovisas i Boverkets uppföljningsrapport där en sammanställning av länsstyrelsernas redovisningar av uppdrag 43 i deras regleringsbrev för 2012 finns.

20 13 Bakgrund Byggnadsnämndernas PBL-tillsyn Byggnadsnämndernas tillsynsansvar Byggnadsnämndernas PBL-tillsyn är i den nya plan- och bygglagstiftningen en renodlad efterhandsgranskning av att tillsynsobjekten följt vissa uppräknade bindande regler i plan- och bygglagen och föreskrifter som utfärdats med stöd av lagen, EUförordningar eller domar och beslut som har meddelats med stöd av dessa regler med beslut om ingripande eller påföljd i syfte att åstadkomma åtgärd eller rättelse om så inte är fallet. Byggnadsnämnderna är skyldiga att pröva förutsättningarna för och behovet av att ingripa eller besluta om en påföljd så snart det finns anledning att anta att någon inte har följt en bestämmelse eller föreskrifter, domar eller andra beslut som har meddelats med stöd av lagen 1. Om det finns skäl för ett tillsynsingripande ska byggnadsnämnderna handlägga frågan skyndsamt 2. Tillsyn är att betrakta som myndighetsutövning och underlåtenhet att utöva tillsyn kan ytterst leda till straffansvar för tjänstefel 3. Tillsynsobjekten för byggnadsnämndernas tillsyn är framförallt byggherrar men även fastighetsägare, ägare av byggnadsverk, kontrollansvariga, sakkunniga, funktionskontrollanter, nyttjanderättsinnehavare, väghållare och huvudmän för allmänna platser kan vara tillsynsobjekt 4. I den nya plan- och bygglagstiftningen har bestämmelserna om ingripanden och påföljder som byggnadsnämnderna förfogar över skärpts avsevärt jämfört med tidigare. Byggnadsnämnderna ska samarbeta med varandra och med andra statliga och kommunala organ som fullgör uppgifter av betydelse för 1 11 kap. 5 plan- och bygglagen (2010:900) 2 10 kap. 37 plan- och bygglagen (2010:900) 3 20 kap. 1 brottsbalken 4 Se 8 kap. 2 plan- och byggförordningen (2011:338) och 11 kap och plan- och bygglagen (2010:900)

21 14 Boverkets tillsynsrapport för 2012 tillsynsverksamheten. En kommun får träffa avtal med en annan kommun om att tillsynsuppgifter som byggnadsnämnden har ska skötas helt eller delvis av byggnadsnämnden i den andra kommunen. Kommunen får dock inte överlåta befogenheten att meddela beslut i tillsynsärenden 5. Boverkets och länsstyrelsernas tillsynsvägledning till byggnadsnämnderna Boverket och länsstyrelserna ska ge byggnadsnämnderna tillsynsvägledning i form av råd och stöd i byggnadsnämndernas tillsynsarbete och aktivt verka för samordning och samverkan i tillsynsvägledningen 6. Tillsynsvägledningen ska inriktas på att byggnadsnämndernas tillsyn ska bli så effektiv och enhetlig som möjligt. Tillsynsvägledningsansvaret omfattar vägledning om såväl tillsynssystemet och dess regler som tillsynsmetodiska frågor. Men även vägledning om de formella och materiella krav som byggnadsnämnderna genom sin tillsyn ska bevaka kommer att vara nödvändig för Boverkets tillsynsvägledning. Länsstyrelsernas PBL-tillsyn Länsstyrelsernas tillsynsansvar Länsstyrelsernas tillsynsansvar i den nya plan- och bygglagstiftningen 7 motsvarar i princip den statliga kontrollen i 12 kapitlet ÄPBL. Det innebär att tillsynsområdet har begränsats jämfört med vad som gällde tidigare men att ingripandemöjligheter tillkommit. Tillsynsobjekt för länsstyrelsens tillsyn är kommunen. Länsstyrelsen ska överpröva och helt eller till viss del upphäva kommunens beslut om att anta, ändra eller upphäva detaljplan, områdesbestämmelser, lov och förhandsbesked om beslutet innebär att 1. ett riksintresse enligt 3 eller 4 kapitlet miljöbalken inte tillgodoses, 2. regleringen av sådana frågor om användningen av mark- och vattenområden som angår flera kommuner inte samordnas på ett lämpligt sätt, 3. en miljökvalitetsnorm enligt 5 kapitlet miljöbalken inte följs, 4. strandskydd enligt 7 kapitlet miljöbalken upphävs i strid med gällande bestämmelser, eller 5. en bebyggelse blir olämplig med hänsyn till människors hälsa eller säkerhet eller till risken för olyckor, översvämning eller erosion. Tillsyn över beslut om detaljplan och områdesbestämmelser Länsstyrelsens ställningstagande till om ett beslut ska överprövas eller inte ska fattas inom tre veckor från den dag då kommunens beslut kom in till länsstyrelsen och alltid ske i form av ett uttryckligt beslut. Länsstyrelsen är skyldig att göra ett sådant ställningstagande även om det begärts av någon annan. För att länsstyrelsen ska besluta om 5 11 kap. 3 4 plan- och bygglagen (2010:900) 6 8 kap plan- och byggförordningen (2011:338) 7 11 kap plan- och bygglagen (2010:900)

22 Bakgrund 15 överprövning krävs att det kan antas att de uppräknade frågorna inte har hanterats på ett godtagbart sätt. När beslut om att överprövning av en detaljplan eller områdesbestämmelser har meddelats finns det inte någon tidsgräns för länsstyrelsens överprövning. Om beslutet om detaljplan eller områdesbestämmelser samtidigt har överklagats bör en samordnad handläggning av tillsyns- och överklagandeärendena ske. Om länsstyrelsen vid överprövningen bedömer att beslutet inte kan godtas ska det som regel upphävas i dess helhet. Länsstyrelsen får inte självmant ändra beslutet och ge detta ett nytt innehåll i de delar som inte kan godtas. Med kommunens medgivande får dock beslutet upphävas i en viss del. Tillsyn över beslut om lov och förhandsbesked För lov och förhandsbesked krävs att det finns särskilda skäl för att länsstyrelsen ska få överpröva kommunens beslut. Om så är fallet ska länsstyrelsen fatta ett beslut om att alla eller en viss typ av beslut i ett visst geografiskt område (hela kommunen eller en del av den) ska skickas in till länsstyrelsen för överprövning (beslut om tillsynsområde). Länsstyrelsens beslut om tillsynsområde får inte överklagas 8. Bakgrunden till ett sådant beslut om tillsynsområde kan t.ex. vara att kommunen inte har följt länsstyrelsens granskningsyttrande över en översiktsplan och antagit en översiktsplan som i något väsentligt avseende inte är godtagbar enligt länsstyrelsens uppfattning. Länsstyrelsen kan då anse att det finns skäl att kontrollera lovgivningen inom området. Ett beslut om tillsynsområde kan också grunda sig på de allmänna erfarenheterna som länsstyrelsen efter hand fått av beslutsfattandet inom en viss kommun. När ett beslut om tillsynsområde har meddelats är kommunen skyldig att sända alla lov och förhandsbesked som omfattas av beslutet till länsstyrelsen för granskning 9. Om länsstyrelsen vid denna granskning överväger att upphäva ett visst lov eller förhandsbesked, ska länsstyrelsen på samma sätt som för planbeslut inom tre veckor från den dag då beslutet om lov eller förhandsbesked kom länsstyrelsen till handa besluta om prövning. Om länsstyrelsen beslutar att överpröva ett lov eller förhandsbesked, får länsstyrelsen besluta att lovet eller förhandsbeskedet inte ska gälla förrän prövningen har avslutats. Den sakprövning som därefter sker ska utgå från samma grunder som i planärenden, dvs. länsstyrelsens möjligheter att upphäva beslutet är begränsade till de uppräknade frågorna och ställningstagandet om överprövning ska ske eller ska göras inom tre veckor från det att kommunens beslut kom in till länsstyrelsen. Ett ingripandebeslut kan inte avse lov eller förhandsbesked som redan har lämnats. Det träffar enbart sådana tillstånd som lämnas efter det att beslutet om tillsynsområde har meddelats. Genom en bestämmelse i 18 förordningen (1998:1252) om områdesskydd enligt miljöbalken m.m. har regeringen förordnat att bestämmelserna i 11 kap. 10 och 11 PBL ska tillämpas på beslut om lov eller förhandsbesked i fråga om verksamheter eller åtgärder som kan påverka miljön i ett naturområde som avses i 7 kap. 27 första stycket kap. 4 plan- och bygglagen (2010:900) 9 9 kap. 42 plan- och bygglagen (2010:900)

23 16 Boverkets tillsynsrapport för 2012 eller 2 miljöbalken. Med detta åsyftas de särskilda skydds- och bevarandeområden som omfattas av två EU-direktiv, nämligen fågeldirektivet samt art- och habitatdirektivet. Sådana beslut ska med andra ord alltid sändas till länsstyrelsen för prövning. Boverkets tillsynsvägledning till länsstyrelserna Boverket ska ge länsstyrelserna tillsynsvägledning i plan- och byggfrågor 10. Tillsynsvägledningen ska inriktas på att länsstyrelsernas tillsyn ska bli så effektiv och enhetlig som möjligt. Tillsynsvägledningsansvaret avser länsstyrelsernas tillsyn (se ovan) och omfattar vägledning om såväl tillsynssystemet och dess regler som tillsynsmetodiska frågor. Hanteringen av och innebörden av de statliga intressen som länsstyrelserna genom sin tillsyn ska bevaka kommer också att ingå som en viktig del av Boverkets tillsynsvägledning till länsstyrelserna. Planering och uppföljning Planering av tillsyn och tillsynsvägledning Både Boverket och länsstyrelserna ska ha planer för sin tillsynsvägledning. Planerna ska omfatta en period av tre år och vid behov revideras 11. Det finns inte något krav på att byggnadsnämnderna och länsstyrelserna ska en plan för sin tillsyn men det är naturligtvis önskvärt att de har det. Uppföljning av tillsyn och tillsynsvägledning Byggnadsnämnderna och länsstyrelserna ska regelbundet följa upp och utvärdera sitt tillsynsarbete. De ska på begäran lämna den information som de tillsynsvägledande myndigheterna behöver för sin tillsynsvägledning 12. Länsstyrelserna ska följa upp och utvärdera byggnadsnämndernas tillsynsarbete och lämna uppgifter till Boverket om sin tillsynsvägledning och utvecklingen av byggnadsnämndernas tillsynsarbete, om Boverket begär det 13. Boverket ska regelbundet sammanställa erfarenheterna från byggnadsnämndernas tillsynsarbete och länsstyrelsens och verkets tillsynsarbete och tillsynsvägledning. Sammanställningen ska lämnas till regeringen kap. 15 plan- och byggförordningen (2011:338) 11 8 kap. 16 plan- och byggförordningen (2011:338) 12 8 kap. 8 9 plan- och byggförordningen (2011:338) 13 8 kap. 14 plan- och byggförordningen (2011:338) 14 8 kap. 17 plan- och byggförordningen (2011:338)

24 Box 534, Karlskrona Besök Karlskrona: Drottninggatan 18 Besök Stockholm: Norrlandsgatan 11 Telefon: Webbplats:

25 Plan för tillsynsvägledning PBL till byggnadsnämnderna Boverket december 2012

26 Förord Boverket och länsstyrelserna ska ge tillsynsvägledning till byggnadsnämnderna i deras tillsynsarbete. För arbetet med tillsynsvägledning ska Boverket och varje länsstyrelse ha treåriga planer som vid behov ska revideras. Detta är den andra versionen av Boverkets plan för tillsynsvägledning till byggnadsnämnderna och den har utformats i samverkan med länsstyrelserna. Planen grundar sig på de behov av tillsynsvägledning som har framkommit i olika sammanhang. Förändringen jämfört med den tidigare planen är att ett nytt år tillkommit och att aktiviteterna för 2013 konkretiserats. I planen beaktar Boverket Tillsyns- och föreskriftrådets beskrivning av de fem egenskaper som karaktäriserar god tillsynsvägledning; att tillsynsvägledningen ska vara planerad, koordinerad, tydlig, kommunikativ och tillgänglig. Det övergripande syftet med Boverkets och länsstyrelsernas tillsynsvägledning till byggnadsnämnderna är att skapa förutsättningar för en likvärdig och effektiv tillsyn och skapa följsamhet till lagstiftningen. Det ska i förlängningen medverka till ett bättre slutresultat i den byggda miljön samt bidra till att öka den politiska effektiviteten och att stärka demokratin. Boverket hoppas att denna tillsynsvägledningsplan även fortsättningsvis kan utgöra en viktig grund för det arbetet. Karlskrona maj 2013 Anette Löfgren Enhetschef

27 3 Innehåll Innehåll... 3 Plan för tillsynsvägledning PBL till byggnadsnämnderna Prioriteringar... 4 År År År Bakgrund och utgångspunkter för tillsynsvägledningsplanen... 9 Bakgrund... 9 Mål för tillsyn och tillsynsvägledning i PBL Allmänna utgångspunkter för god tillsynsvägledning Fler utgångspunkter för utformning av tillsynsvägledning till byggnadsnämnderna Syftet med planen Osäkerheter vid framtagande av planen Uppföljning och uppdatering av planen... 14

28 Plan för tillsynsvägledning PBL till byggnadsnämnderna Prioriteringar Boverkets ansvar för tillsynsvägledning till byggnadsnämnderna enligt plan- och bygglagstiftningen är ett nytt ansvar sedan den 2 maj Fram till nu har Boverket koncentrerat sig på att bygga upp en intern organisation för tillsynsvägledningsarbetet och att skapa samverkansformer med länsstyrelser och kommuner. Samverkan har bland annat skett med länsstyrelsernas Forum för hållbart samhällsbyggande och dess undergrupp Tillsynsvägledning bygg. Boverket har medverkat i Forums arbete med att ta fram en enkät där kommunernas behov av tillsynsvägledning och önskvärda former för den har efterfrågats. Kommunernas svar och andra frågor om tillsynsvägledning har diskuterats vid ett seminarium mellan Boverket och länsstyrelserna i november Erfarenheterna från seminariet ligger till grund för de planerade tillsynsvägledningsaktiviteterna under , bland annat ett webbseminarium om kommunal tillsyn enligt plan- och bygglagen som ska hållas den 16 maj. Boverket prioriterar under 2013 att genomföra minst ett webbseminarium riktat till kommunala tjänstemän, att ta fram tillsynsvägledande texter i Boverkets kunskapsbank och att tillsammans med länsstyrelserna utveckla uppföljningen av kommunernas tillsyn. 1 8 kap plan- och byggförordningen (2011:338)

29 5 År 2013 Samverkan med länsstyrelserna och byggnadsnämnderna Möten i Boverkets och länsstyrelsernas samverkansgrupp för tillsynsvägledning till byggnadsnämnderna (löpande under året) Bilda och genomföra möten i en referensgrupp för tillsynsvägledning till byggnadsnämnderna - deltagare från Boverket, länsstyrelserna, SKL och några representativa byggnadsnämnder (våren och hösten) Deltagande vid länsstyrelsernas interna möten om tillsynsvägledning (Forums möten, plan- och bostadsmötet, möten med länsstyrelsernas kontaktpersoner för tillsynsvägledning m.m.) (våren och hösten) Vägledning om tillsyn och tillsynsansvaret Genomföra ett nationellt webbseminarium om kommunal tillsyn enligt PBL riktat till tjänstemän i kommunerna (maj) Medverka i regionala konferenser om tillsynsvägledning till byggnadsnämnder (våren och hösten) Genomföra en nationell vägledningsaktivitet till byggnadsnämnderna när det gäller deras tillsyn av regler om tillgänglighet och enkelt avhjälpta hinder (hösten 2013) Vid behov genomföra lämpliga informationsinsatser om aktuella tillsynsfrågor (webb, filmade inslag m.m.) (löpande under året) Fortsatt arbete med att komplettera Boverkets kunskapsbank (löpande under året) Uppdatera texter om tillsyn och tillsynsvägledning på Boverkets hemsida (löpande under året) Besvara frågor om tillsyn och tillsynsvägledning via telefon, mejl eller brev (löpande under året) Tillsammans med länsstyrelserna ta fram en broschyr kommunernas tillsynsansvar och Boverkets och länsstyrelsernas tillsynsvägledningsansvar enligt PBL målgrupp = politiker och allmänhet (våren) Uppföljning och planering av tillsynsvägledningsarbetet Sammanställa länsstyrelsernas svar på tillsynsdelen av plan- och byggenkäten (februari) Kvalitetssäkra länsstyrelsernas svar på plan- och byggenkäten (februari mars) Ta fram och leverera en Tillsynsrapport till regeringen senast 15 april (februari april) Dialogmöte med regeringen om tillsyn och tillsynsvägledning (april) Kommunikation av tillsynsrapporten med länsstyrelser och byggnadsnämnder (april - maj) Delta vid länsstyrelsernas utarbetande av enkät till byggnadsnämnderna - jfr länsstyrelsernas uppdrag 44a i länsstyrelsernas regleringsbrev för 2012 och uppdrag 40 i länsstyrelsernas regleringsbrev för 2013 (februari - maj)

30 Utarbeta frågor till plan- och byggenkäten i dialog med länsstyrelserna (oktober - november) Delta vid sammanställning och diskussion av svaren på länsstyrelsernas kommunenkät (hösten) Samverka med länsstyrelserna om revidering av Boverkets och länsstyrelsernas tillsynsvägledningsplaner (oktober december) År 2014 Samverkan med länsstyrelserna och byggnadsnämnderna Möten i Boverkets och länsstyrelsernas samverkansgrupp för tillsynsvägledning till byggnadsnämnderna (löpande under året) Genomföra möten i referensgruppen för tillsynsvägledning till byggnadsnämnderna - deltagare från Boverket, länsstyrelserna, SKL och några representativa byggnadsnämnder (våren och hösten) Deltagande vid länsstyrelsernas interna möten om tillsynsvägledning (Forums möten, plan- och bostadsmötet, möten med länsstyrelsernas kontaktpersoner för tillsynsvägledning m.m.) (våren och hösten) Vägledning om tillsyn och tillsynsansvaret Genomföra ett nationellt webbseminarium om kommunal tillsyn enligt PBL riktat till tjänstemän i kommunerna (våren) Medverka i regionala konferenser om tillsynsvägledning till byggnadsnämnder (våren och hösten) Vid behov genomföra lämpliga informationsinsatser om aktuella tillsynsfrågor (webb, filmade inslag m.m.) (löpande under året) Fortsatt arbete med att komplettera Boverkets kunskapsbank (löpande under året) Uppdatera texter om tillsyn och tillsynsvägledning på Boverkets hemsida (löpande under året) Besvara frågor om tillsyn och tillsynsvägledning via telefon, mejl eller brev (löpande under året) Uppdatera broschyr om kommunernas tillsynsansvar och Boverkets och länsstyrelsernas tillsynsvägledningsansvar enligt PBL målgrupp = politiker och allmänhet (våren) Uppföljning och planering av tillsynsvägledningsarbetet Sammanställa länsstyrelsernas svar på tillsynsdelen av plan- och byggenkäten (februari) Kvalitetssäkra länsstyrelsernas svar på plan- och byggenkäten (februari mars) Ta fram och leverera en Tillsynsrapport till regeringen senast 15 april (februari april) Dialogmöte med regeringen om tillsyn och tillsynsvägledning (april) Kommunikation av tillsynsrapporten med länsstyrelser och byggnadsnämnder (april - maj)

31 7 Delta vid länsstyrelsernas utarbetande av enkät till byggnadsnämnderna - jfr länsstyrelsernas uppdrag 44a i länsstyrelsernas regleringsbrev för 2012 och ev. uppdrag i länsstyrelsernas regleringsbrev för 2014 (februari - maj) Utarbeta frågor till plan- och byggenkäten i dialog med länsstyrelserna (oktober - november) Delta vid sammanställning och diskussion av svaren på länsstyrelsernas kommunenkät (hösten) Samverka med länsstyrelserna om revidering av Boverkets och länsstyrelsernas tillsynsvägledningsplaner (oktober december) År 2015 Samverkan med länsstyrelserna och byggnadsnämnderna Möten i Boverkets och länsstyrelsernas samverkansgrupp för tillsynsvägledning till byggnadsnämnderna (löpande under året) Genomföra möten i referensgruppen för tillsynsvägledning till byggnadsnämnderna - deltagare från Boverket, länsstyrelserna, SKL och några representativa byggnadsnämnder (våren och hösten) Deltagande vid länsstyrelsernas interna möten om tillsynsvägledning (Forums möten, plan- och bostadsmötet, möten med länsstyrelsernas kontaktpersoner för tillsynsvägledning m.m.) (våren och hösten) Vägledning om tillsyn och tillsynsansvaret Genomföra ett nationellt webbseminarium om kommunal tillsyn enligt PBL riktat till tjänstemän i kommunerna (våren) Medverka i regionala konferenser om tillsynsvägledning till byggnadsnämnder (våren och hösten) Vid behov genomföra lämpliga informationsinsatser om aktuella tillsynsfrågor (webb, filmade inslag m.m.) (löpande under året) Fortsatt arbete med att komplettera Boverkets kunskapsbank (löpande under året) Uppdatera texter om tillsyn och tillsynsvägledning på Boverkets hemsida (löpande under året) Besvara frågor om tillsyn och tillsynsvägledning via telefon, mejl eller brev (löpande under året) Uppdatera broschyr om kommunernas tillsynsansvar och Boverkets och länsstyrelsernas tillsynsvägledningsansvar enligt PBL målgrupp = politiker och allmänhet (våren) Uppföljning och planering av tillsynsvägledningsarbetet Sammanställa länsstyrelsernas svar på tillsynsdelen av plan- och byggenkäten (februari) Kvalitetssäkra länsstyrelsernas svar på plan- och byggenkäten (februari mars) Ta fram och leverera en Tillsynsrapport till regeringen senast 15 april (februari april)

32 Dialogmöte med regeringen om tillsyn och tillsynsvägledning (april) Kommunikation av tillsynsrapporten med länsstyrelser och byggnadsnämnder (april - maj) Delta vid länsstyrelsernas utarbetande av enkät till byggnadsnämnderna - jfr länsstyrelsernas uppdrag 44a i länsstyrelsernas regleringsbrev för 2012 och ev. uppdrag i länsstyrelsernas regleringsbrev för 2014 (februari - maj) Utarbeta frågor till plan- och byggenkäten i dialog med länsstyrelserna (oktober - november) Delta vid sammanställning och diskussion av svaren på länsstyrelsernas kommunenkät (hösten) Samverka med länsstyrelserna om revidering av Boverkets och länsstyrelsernas tillsynsvägledningsplaner (oktober december)

33 9 Bakgrund och utgångspunkter för tillsynsvägledningsplanen Bakgrund En ny plan- och bygglagstiftning trädde ikraft under 2011 och samtidigt fick Boverket och länsstyrelserna ett nytt gemensamt ansvar att vägleda kommunernas byggnadsnämnder i deras tillsynsarbete. Byggnadsnämndernas tillsyn Byggnadsnämndernas PBL-tillsyn är i den nya plan- och bygglagstiftningen en renodlad efterhandsgranskning av att tillsynsobjekten följt vissa uppräknade bindande regler i plan- och bygglagen och föreskrifter som utfärdats med stöd av lagen, EUförordningar eller domar och beslut som har meddelats med stöd av dessa regler med beslut om ingripande eller påföljd i syfte att åstadkomma åtgärd eller rättelse om så inte är fallet. Byggnadsnämnderna är skyldiga att pröva förutsättningarna för och behovet av att ingripa eller besluta om en påföljd så snart det finns anledning att anta att någon inte har följt en bestämmelse eller föreskrifter, domar eller andra beslut som har meddelats med stöd av lagen 2. Om det finns skäl för ett tillsynsingripande ska byggnadsnämnderna handlägga frågan skyndsamt 3. Tillsyn är att betrakta som myndighetsutövning och underlåtenhet att utöva tillsyn kan ytterst leda till straffansvar för tjänstefel 4. Tillsynsobjekten för byggnadsnämndernas tillsyn är framförallt byggherrar men även fastighetsägare, ägare av byggnadsverk, kontrollansvariga, sakkunniga, funktionskontrollanter, nyttjanderättsinnehavare, väghållare och huvudmän för allmänna platser kan vara tillsynsobjekt kap 5 plan- och bygglagen (2010:900) 3 10 kap 37 plan- och bygglagen (2010:900) 4 20 kap 1 brottsbalken 5 Se 8 kap 2 plan- och byggförordningen (2011:338) och 11 kap och plan- och bygglagen (2010:900)

34 I den nya plan- och bygglagstiftningen har bestämmelserna om ingripanden och påföljder som byggnadsnämnderna förfogar över skärpts avsevärt jämfört med tidigare. Regeringen har dock nyligen skickat ut en remiss med förslag till förändringar i sanktionsbestämmelserna. Byggnadsnämnderna ska samarbeta med varandra och med andra statliga och kommunala organ som fullgör uppgifter av betydelse för tillsynsverksamheten. En kommun får träffa avtal med en annan kommun om att tillsynsuppgifter som byggnadsnämnden har ska skötas helt eller delvis av byggnadsnämnden i den andra kommunen. Kommunen får dock inte överlåta befogenheten att meddela beslut i tillsynsärenden 6. Boverkets och länsstyrelsernas tillsynsvägledning till byggnadsnämnderna Boverket och länsstyrelserna ska ge byggnadsnämnderna tillsynsvägledning i form av råd och stöd i byggnadsnämndernas tillsynsarbete och aktivt verka för samordning och samverkan i tillsynsvägledningen 7. Tillsynsvägledningen ska inriktas på att byggnadsnämndernas tillsyn ska bli så effektiv och enhetlig som möjligt. Tillsynsvägledningsansvaret omfattar vägledning om såväl tillsynssystemet och dess regler som tillsynsmetodiska frågor. Men även vägledning om de formella och materiella krav som byggnadsnämnderna genom sin tillsyn ska bevaka kommer att vara nödvändig för Boverkets tillsynsvägledning. Planering och uppföljning av tillsyn och tillsynsvägledning Planering av tillsyn och tillsynsvägledning Boverket och varje länsstyrelse ska ha en egen plan för sin tillsynsvägledning. Planerna ska omfatta en period av tre år och vid behov revideras 8. Det finns inte något krav på att byggnadsnämnderna ska en plan för sin tillsyn men det är naturligtvis önskvärt att de har det. Uppföljning av tillsyn och tillsynsvägledning Byggnadsnämnderna ska regelbundet följa upp och utvärdera sitt tillsynsarbete. De ska på begäran lämna den information som de tillsynsvägledande myndigheterna behöver för sin tillsynsvägledning 9. Länsstyrelsen ska följa upp och utvärdera byggnadsnämndens tillsynsarbete och lämna uppgifter till Boverket om länsstyrelsens tillsynsvägledning och utvecklingen av byggnadsnämndens tillsynsarbete, om Boverket begär det 10. Boverket ska regelbundet sammanställa erfarenheterna från byggnadsnämndernas tillsynsarbete och länsstyrelsens och verkets tillsynsvägledning. Sammanställningen ska lämnas till regeringen kap 3 4 plan- och bygglagen (2010:900) 7 8 kap plan- och byggförordningen (2011:338) 8 8 kap 16 plan- och byggförordningen (2011:338) 9 8 kap 8 9 plan- och byggförordningen (2011:338) 10 8 kap 14 plan- och byggförordningen (2011:338) 11 8 kap 17 plan- och byggförordningen (2011:338)

Rapport 2014:12 REGERINGSUPPDRAG. Strategin för genomförandet av funktionshinderspolitiken 2011-2016

Rapport 2014:12 REGERINGSUPPDRAG. Strategin för genomförandet av funktionshinderspolitiken 2011-2016 Rapport 2014:12 REGERINGSUPPDRAG Strategin för genomförandet av funktionshinderspolitiken 2011-2016 redovisning 2013 Strategin för genomförandet av funktionshinderspolitiken 2011-2016 redovisning 2013

Läs mer

RAPPORT 2015:12 REGERINGSUPPDRAG. Strategin för genomförandet av funktionshinderpolitiken 2011 2016

RAPPORT 2015:12 REGERINGSUPPDRAG. Strategin för genomförandet av funktionshinderpolitiken 2011 2016 RAPPORT 2015:12 REGERINGSUPPDRAG Strategin för genomförandet av funktionshinderpolitiken 2011 2016 Redovisning 2014 Strategin för genomförandet av funktionshinderpolitiken 2011 2016 Redovisning 2014 Boverket

Läs mer

Rapport 2013:16 Plan- och bygglagen i praktiken 2012

Rapport 2013:16 Plan- och bygglagen i praktiken 2012 Rapport 2013:16 Plan- och bygglagen i praktiken 2012 Boverket april 2013 Titel: Plan- och bygglagen i praktiken 2012 Rapport: 2013:16 Utgivare: Boverket april 2013 Upplaga: 1 Antal ex: 80 Tryck: Boverket

Läs mer

Rapport 2012:16. Kommunernas kompetensbehov för byggfrågor i plan- och bygglagstiftningen

Rapport 2012:16. Kommunernas kompetensbehov för byggfrågor i plan- och bygglagstiftningen Rapport 2012:16 Kommunernas kompetensbehov för byggfrågor i plan- och bygglagstiftningen Kommunernas kompetensbehov för byggfrågor i plan- och bygglagstiftningen Boverket oktober 2012 Titel: Kommunernas

Läs mer

Exempel på tillsynsplan

Exempel på tillsynsplan Exempel på tillsynsplan Ett samarbetsprojekt mellan Jönköping, Sävsjö, Vetlanda och Värnamo kommuner Conny Eskilsson, Eva-Lott Karlsson, Bengt Ramde, Maria Thulin och Emilia Svenningsson 2014-05-01 TILLSYNSPLAN

Läs mer

Bygg för morgondagens klimat

Bygg för morgondagens klimat Boverket Bygg för morgondagens klimat Anpassning av planering och byggande Bygg för morgondagens klimat Anpassning av planering och byggande Boverket maj 2009 Titel: Bygg för morgondagens klimat. Anpassning

Läs mer

Delrapport 2/ Årsrapport för 2011. Ny PBL på rätt sätt

Delrapport 2/ Årsrapport för 2011. Ny PBL på rätt sätt 2012-01-30 Ny PBL på rätt sätt Kompetensinsatser gällande ny plan- och bygglag M 2010:01 Kansliet Delrapport 2/ Årsrapport för 2011 Ny PBL på rätt sätt SAMMANFATTNING... 4 Kompetenssatsningar efter det

Läs mer

Hur tillämpas tillgänglighet och enkelt avhjälpta hinder i Skåne? rapport om regleringsbrevsuppdrag 43 och 44 del 1 år 2014

Hur tillämpas tillgänglighet och enkelt avhjälpta hinder i Skåne? rapport om regleringsbrevsuppdrag 43 och 44 del 1 år 2014 Hur tillämpas tillgänglighet och enkelt avhjälpta hinder i Skåne? rapport om regleringsbrevsuppdrag 43 och 44 del 1 år 2014 Titel: Utgiven av: Författare: Hur tillämpas enkelt avhjälpta hinder och tillgänglighet

Läs mer

Handbok med allmänna råd om miljöbedömning av planer och program

Handbok med allmänna råd om miljöbedömning av planer och program Handbok med allmänna råd om miljöbedömning av planer och program Behovsbedömning Kartläggning av förutsättningar Betydande miljöpåverkan? HANDBOK 2009:1 UTGÅVA 1 FEBRUARI 2009 Plan/programförslag (ev.

Läs mer

Tillsyn enligt miljo balken mo jligheter till utveckling och fo rba ttring

Tillsyn enligt miljo balken mo jligheter till utveckling och fo rba ttring Tillsyn enligt miljo balken mo jligheter till utveckling och fo rba ttring En redovisning till regeringen enligt 1 kap. 28 miljötillsynsförordningen den 15 maj 2013 BESÖK: STOCKHOLM - VALHALLAVÄGEN 195

Läs mer

STADSBYGGNADSNÄMNDENS HANTERING AV BYGGLOV OCH BYGGANMÄLAN. Det enskilda bygglovet eller bygganmälan handläggs i allt väsentligt rationellt

STADSBYGGNADSNÄMNDENS HANTERING AV BYGGLOV OCH BYGGANMÄLAN. Det enskilda bygglovet eller bygganmälan handläggs i allt väsentligt rationellt STADSREVISIONEN www.stockholm.se/revision Nr 8 November 2007 DNR 420-174/07 Revisionsrapport STADSBYGGNADSNÄMNDENS HANTERING AV BYGGLOV OCH BYGGANMÄLAN Det enskilda bygglovet eller bygganmälan handläggs

Läs mer

Regeringsuppdrag att ta fram förslag på delmål samt en struktur för uppföljning inför en handikappolitisk strategi

Regeringsuppdrag att ta fram förslag på delmål samt en struktur för uppföljning inför en handikappolitisk strategi Promemoria Datum Diarienummer 2010-12-13 10139-2440/2010 Socialdepartementet 103 33 STOCKHOLM Regeringsuppdrag att ta fram förslag på delmål samt en struktur för uppföljning inför en handikappolitisk strategi

Läs mer

Plan- och bygglagen Med förändringarna 2011-05-02

Plan- och bygglagen Med förändringarna 2011-05-02 Plan- och bygglagen Med förändringarna 2011-05-02 Detta informationsmaterial är upphovsrättsligt skyddat enligt lagen (1960:729) om upphovsrätt till litterära och konstnärliga verk. Varje eftertryck och/eller

Läs mer

En effektivare planoch bygglovsprocess

En effektivare planoch bygglovsprocess En effektivare planoch bygglovsprocess Betänkande av Plangenomförandeutredningen Stockholm 2013 SOU 2013:34 SOU och Ds kan köpas från Fritzes kundtjänst. För remissutsändningar av SOU och Ds svarar Fritzes

Läs mer

Uppdrag att genomföra kompetensinsatser kring plan- och bygglagen

Uppdrag att genomföra kompetensinsatser kring plan- och bygglagen RAPPORT 2015:4 REGERINGSUPPDRAG Uppdrag att genomföra kompetensinsatser kring plan- och bygglagen (2010:900) Delrapport 1 Delrapport 1 Regeringsuppdrag Uppdrag att genomföra kompetensinsatser kring plan-

Läs mer

Boverket. Miljöbedömningar för planer enligt plan- och bygglagen en vägledning

Boverket. Miljöbedömningar för planer enligt plan- och bygglagen en vägledning Boverket Miljöbedömningar för planer enligt plan- och bygglagen en vägledning Miljöbedömningar för planer enligt plan- och bygglagen en vägledning Boverket mars 2006 Titel: Miljöbedömningar för planer

Läs mer

Effektiv och rättssäker PBL-överprövning

Effektiv och rättssäker PBL-överprövning Effektiv och rättssäker PBL-överprövning Betänkande av PBL-överklagandeutredningen Stockholm 2014 SOU 2014:14 SOU och Ds kan köpas från Fritzes kundtjänst. För remissutsändningar av SOU och Ds svarar Fritzes

Läs mer

Reviderat metodstöd för att följa upp och utvärdera operativ hälsoskyddstillsyn

Reviderat metodstöd för att följa upp och utvärdera operativ hälsoskyddstillsyn Reviderat metodstöd för att följa upp och utvärdera operativ hälsoskyddstillsyn Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger källan, exempelvis i utbildningsmaterial till självkostnadspris,

Läs mer

Uppdrag att överväga ytterligare åtgärder som kan undantas från kravet på bygglov

Uppdrag att överväga ytterligare åtgärder som kan undantas från kravet på bygglov Rapport 2014:20 REGERINGSUPPDRAG Uppdrag att överväga ytterligare åtgärder som kan undantas från kravet på bygglov överväga ytterligare åtgärder författningsändringar med anledning av dom i mål P 3537-12

Läs mer

Från analog till digital

Från analog till digital 2014:3 Från analog till digital Insatser för att främja en digital planprocess MISSIV DATUM DIARIENR 2014-02-13 2013/91-5 ERT DATUM ER BETECKNING 2013-03-27 S2013/2536/PBB (delvis) Regeringen Socialdepartementet

Läs mer

Tillsyn enligt miljöbalken möjligheter till utveckling och förbättring

Tillsyn enligt miljöbalken möjligheter till utveckling och förbättring Tillsyn enligt miljöbalken möjligheter till utveckling och förbättring En redovisning till regeringen enligt 1 kap. 28 miljötillsynsförordningen den 15 april 2014 B E SÖ K: ST O C K H O LM - V ALH AL L

Läs mer

Tillsynsvägledning, vad är det?

Tillsynsvägledning, vad är det? Tillsynsvägledning, vad är det? Om länsstyrelsernas ansvar för att ge vägledning i kommunernas operativa tillsyn enligt miljöbalken Jonas Christensen Förord Denna rapport utgjorde ursprungligen ett delprojekt

Läs mer

Arbetsmetoder och riktlinjer för länsstyrelsernas arbete med planeringsunderlag

Arbetsmetoder och riktlinjer för länsstyrelsernas arbete med planeringsunderlag Arbetsmetoder och riktlinjer för länsstyrelsernas arbete med planeringsunderlag -redovisning av uppdrag 49 i regleringsbrev 2011 Rapport, år och nr: 2012:4 Rapportnamn: Arbetsmetoder och riktlinjer för

Läs mer

Uppföljning av nya byggnaders specifika energianvändning

Uppföljning av nya byggnaders specifika energianvändning Boverket Regeringsuppdrag Uppföljning av nya byggnaders specifika energianvändning Uppdrag nr 11 Energikrav i nya byggnader enligt regleringsbrev för budgetåret 2009 avseende Boverket. M2008/4791/A Uppföljning

Läs mer

Samordnad tillsyn över socialtjänst och hälsooch sjukvård?

Samordnad tillsyn över socialtjänst och hälsooch sjukvård? 2006:9 Samordnad tillsyn över socialtjänst och hälsooch sjukvård? Tre möjliga organisationsmodeller MISSIV DATUM DIARIENR 2006-10-31 2006/53-5 ERT DATUM 2006-02-28 ER BETECKNING Utredningen om tillsynen

Läs mer

Redovisning av uppdrag 3 i Boverkets regleringsbrev för budgetåret 2012. Uppföljning av vissa bestämmelser om hushållning med mark- och vattenområden.

Redovisning av uppdrag 3 i Boverkets regleringsbrev för budgetåret 2012. Uppföljning av vissa bestämmelser om hushållning med mark- och vattenområden. PM 1(11) Datum 2012-05-29 Diarienummer 10111-951/2012 Regeringskansliet Socialdepartementet 103 33 Stockholm Redovisning av uppdrag 3 i Boverkets regleringsbrev för budgetåret 2012. Uppföljning av vissa

Läs mer

Boverket. Bättre förutsättningar för informationsutbyte i den fysiska planeringen

Boverket. Bättre förutsättningar för informationsutbyte i den fysiska planeringen Boverket Bättre förutsättningar för informationsutbyte i den fysiska planeringen Bättre förutsättningar för informationsutbyte i den fysiska planeringen Boverket juni 2008 Titel: Bättre förutsättningar

Läs mer

Årsredovisning 2013 Boverket februari 2014

Årsredovisning 2013 Boverket februari 2014 Årsredovisning 2013 Årsredovisning 2013 Boverket februari 2014 Titel: Årsredovisning 2013 Upplaga: 300 ex Tryck: ISBN 978-91-7563-121-9 PDF: ISBN 978-91-7563-122-6 Dnr: 4704-220/2014 Foto omslag: Johnér

Läs mer

Att uppfylla samhällsansvaret

Att uppfylla samhällsansvaret Att uppfylla samhällsansvaret Förbättrat kunskapsstöd när det gäller socialtjänstens arbete med våldsutsatta kvinnor och barn som bevittnat våld Slutrapport Citera gärna Socialstyrelsens rapporter, men

Läs mer

Socialstyrelsens delmål i den funktionshinderspolitiska strategin. Delrapport 3

Socialstyrelsens delmål i den funktionshinderspolitiska strategin. Delrapport 3 Socialstyrelsens delmål i den funktionshinderspolitiska strategin Delrapport 3 Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger källan, exempelvis i utbildningsmaterial till självkostnadspris,

Läs mer