Produktionsrapport. Vattenkvalitet 2015

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Produktionsrapport. Vattenkvalitet 2015"

Transkript

1 Produktionsrapport Vattenkvalitet 2015 I tabellform redovisas vattenkvalitet för både råvatten och dricksvatten för år Vissa andra uppgifter såsom levererade mängder, personalstyrka och kemikalieförbrukning återfinns också i tabellerna. Rapporten inleds med kortare kommentarer till tabellerna.

2 2 Innehållsförteckning Innehållsförteckning Vattenleveranser Vattenkvalitet Mikrobiologiska och kemiska analyser Mindre frekventa analyser Bekämpningsmedel Råvattentäkter färgtal och kemisk syreförbrukning... 5 Tabell 1 - Vattenleveranser (milj m 3 )... 7 Tabell 2 - Kemiska råvattenundersökningar (årsmedelvärden)... 7 Tabell 3 - Mikrobiologiska renvattenundersökningar... 8 Tabell 4 - Kemiska vattenundersökningar utgående dricksvatten... 9 Tabell 5 - Metaller och organiska föreningar, utgående vatten Tabell 6 - Trihalometaner, utgående vatten Tabell 7 - Bekämpningsmedel Tabell 8 - Kolifager Tabell 9 - Vombverket Tabell 10 - Ringsjöverket Kontaktuppgifter... 14

3 3 1 Vattenleveranser Under 2015 levererades 75,3 (74,9) miljoner m 3 dricksvatten till delägarkommunerna. Av dessa levererades 30,2 (29,5) miljoner m 3 av Vombverket medan Ringsjöverket levererade 45,2 (45,4) miljoner m 3. Figur 1 - Sydvattens dricksvattenleveranser till delägarkommunerna milj. m 3. 2 Vattenkvalitet 2.1 Mikrobiologiska och kemiska analyser Dricksvattnet analyseras i enlighet med Sydvattens egenkontrollprogram. Dricksvattenkvaliteten har uppfyllt Livsmedelsverkets krav (SLVFS 2001:30) vid alla provtagningstillfällen avseende utgående dricksvatten från de båda vattenverken Ringsjöverket och Vombverket förutom i ett fåtal undantagsfall. Noterbart är att COD-halten från och med mitten av april redovisas med en decimal mot tidigare ingen decimal, se tabell 4. Detta beror på byte av analyslaboratorium. Utgående medianhalt från Ringsjöverket var 1,6 mg/l under 2015 och 2 mg/l under Utöver provtagningen på utgående dricksvatten omfattar egenkontrollprogrammet även driftkontroll på distributionsnätet på ett antal representativa platser. För enkelhetens skull bedöms även dessa enligt föreskrifternas gränsvärden, i dessa fall hos användaren, även om denna provplats i strikt mening avser tappkranen hos användaren. Av sammanlagt 858 prover på distributionsnätet med avseende på mikrobiologiska parametrar (bakterier), så var 4 prover bedömda som tjänliga med anmärkning. Inget prov bedömdes som otjänligt,se tabell Mindre frekventa analyser Förutom undersökningarna i tabell 3 och 4 utförs följande mindre frekventa eller säsongsrelaterade analyser:

4 4 - metaller och organiska ämnen, tabell 5 - trihalometaner, tabell 6 - bekämpningsmedel, tabell 7 - kolifager, tabell 8 Utöver ovanstående analyser har prover på algtoxiner (mikrocystin) tagits från både Ringsjöverkets och Vombverkets råvatten respektive utgående renvatten. Utredning pågår angående val av lämplig analysmetod. Regelmässigt tas även prov med avseende på parasiterna Giardia och Cryptosporidium från råvattnen till Ringsjöverket och Vombverket. Under 2015 togs 6 ordinarie prover från råvattnet vid Ringsjöverket respektive 6 prover vid Vombverket. Enstaka parasiter har påträffats i bägge de ordinarie råvattentäkterna. I renvattnet har inga parasiter konfirmerats. Under 2015 analyserades kolifager 8 gånger både vid Ringsjöverket och vid Vombverket, se tabell 8. Kolifager detekteras regelbundet i Vombsjön med högsta antalen vid kall årstid. Vid ett tillfälle påvisades kolifager (1 pfu/100 ml) i råvatten från Bolmen. I renvattnet påvisades kolifager vid ett tillfälle vid Vombverket (1 pfu/100 ml) respektive Ringsjöverket (1 pfu/100 ml). Analysen är emellertid osäker vid låga halter. Kolifager används som en alternativ fekal indikator och som virusindikator i olika typer av vatten. 1 Fynden belyser vikten av fortsatt uppföljning av råvattenkvaliteten i kombination med utveckling av reningsprocesserna och deras funktion. 2.3 Bekämpningsmedel Provtagning avseende bekämpningsmedel görs under sommarhalvåret på råvatten och utgående vatten. Påvisade bekämpningsmedel redovisas i tabell 7. Under 2015 togs 6 prov på råvatten och renvatten från Vombverket. Det togs 2 prover på råvatten från Bolmen, 2 prov på renvatten från Ringsjöverket samt 2 prov från reservvattentäkten Ringsjön. Analysmetoden omfattar 40 substanser för Vombverket och 26 substanser för Ringsjöverket. Under 2015 erhölls 12 träffar av bekämpningsmedel i Vombsjön, vilket är något fler träffar jämfört med föregående år (9 träffar). Man kan notera att flera idag förbjudna bekämpningsmedel ännu påvisas flera år efteråt införandet av förbudet. Exempelvis påvisades 2,6-Diklorbenzamid vid ett tillfälle i Vombsjön. Modersubstansen Diklobenil ingick i bland annat växtskyddsmedlet totex strö som fick försäljningsförbud Man kan emellertid också notera att inga bekämpningsmedel har påträffats i renvattnet från Vombverket. Under senare år har framför allt det lättrörliga ämnet Kvinmerak påvisats i låga halter, men 2014 och 2015 har inga bekämpningsmedel påvisats i utgående renvatten från Vombverket. Vid Ringsjöverket påträffades inga halter av bekämpningsmedel, varken i råvattnet eller i utgående renvatten. I reservvattentäkten Ringsjön påvisades Bentazon på detektionsgränsen 0,010 μg/l vid ett provtagningstillfälle. 1 Råvattenkontroll Krav på råvattenkvalitet. Svenskt Vatten

5 5 2.4 Råvattentäkter färgtal och kemisk syreförbrukning Figur 2 - Färgtal och kemisk syreförbrukning Vombsjön. Årsmedelvärden TOC och COD uppvisar en jämn korrelation över hela mätserien. Figur 3 - Färgtal och kemisk syreförbrukning Bolmen (Skeen). Årsmedelvärden Från och med 2008 mäts TOC som ett mått på organisk belastning i vattnet. För 2009 finns även värde på COD, vars värde nästan sammanfaller med TOC-värdet, se diagrammet ovan.

6 6 Figur 4 - Färgtal och kemisk syreförbrukning Ringsjön (Proverna är tagna i Rönneå, utloppet ur Ringsjön. Under har färg och COD tagits i provtagningspunkt Västra Ringsjön). Årsmedelvärden

7 7 Tabell 1 - Vattenleveranser (milj m 3 ) Budget Bjuv 2,4 2,6 2,6 2,5 2,6 Burlöv 2,0 2,1 2,1 2,0 2,1 Eslöv 3,0 3,1 2,9 2,9 3,0 Helsingborg 16,3 16,9 17,0 16,2 16,1 Höganäs 2,2 2,4 2,4 2,4 2,4 Kävlinge 2,3 2,1 2,0 2,0 2,1 Landskrona 3,9 4,0 4,1 4,0 4,1 Lomma 1,4 1,4 1,5 1,5 1,4 Lund 9,1 9,8 9,6 9,5 9,5 Malmö 23,0 23,0 23,8 24,4 23,5 Staffanstorp 1,8 1,8 1,8 1,7 1,8 Svalöv 0,8 0,8 0,8 0,9 0,8 Svedala 0,4 1,2 1,5 1,5 1,5 Vellinge 3,0 2,9 2,8 2,9 2,9 Ängelholm 0,9 1,5 Totalt 71,6 74,1 74,9 75,3 75,3 Tabell 2 - Kemiska råvattenundersökningar (årsmedelvärden) Sjön Bolmen- Ring- Vomb- Bolmen tunneln sjön 2 Sjön Färgvärde mg/l Pt 73,0 63,3 46,7 25,6 Grumlighet FNU 2,1 1,5 8,4 4,2 Kemisk syreförbrukning COD Mn mg/l - 9,8 10,8 6,4 Totalt organiskt kol TOC mg/l 9,8 9,0 8,6 6,9 ph 7,1 6,8 8,3 8,4 Alkalinitet som vätekarbonat mg/l 7,8 14,7 112,2 165,7 Konduktivitet ms/m 6,2 7,2 28,3 40,6 Totalhårdhet, tyska grader ºdH - 1,2-10,4 Totalkväve mg/l 0,5-1,5 2,7 Totalfosfor mg/l 0,013-0,04 0,05 Aluminium mg/l - 0, , Analysresultat hämtade från provtagningspunkt Ri2 Västra Ringsjön förutom värdet från TOC som hämtats från provtagningspunkt Ringsjöns utlopp pkt 1. 3 Analyser av aluminium har gjorts vid två tillfällen under året

8 8 Tabell 3 - Mikrobiologiska renvattenundersökningar Bakterier Vombverket Antal prov Totalt Tjänligt Tjänligt med anmärkning Otjänligt Vattenverket utgående Bulltofta, Malmö Önsvala Totalt distributionsnätet Ringsjöverket Vattenverket utgående Örby SMK, Helsingborg Totalt distributionsnätet Mikrosvampar Vombverket Antal prov Totalt Tjänligt Tjänligt med anmärkning Vattenverket utgående Bulltofta, Malmö Önsvala Totalt distributionsnätet b Ringsjöverket Vattenverket utgående Örby SMK, Helsingborg Totalt distributionsnätet

9 9 Tabell 4 - Kemiska vattenundersökningar utgående dricksvatten Vombverket Ringsjöverket Norm 4 Norm 5 Min Max Median Min Max Median Temperatur ºC 8,5 14,5 11,3 5,0 18,0 9,2 20 Färgtal mg/l Pt <5 6,7 <5 <5 5,1 < Turbiditet FNU <0,1 0,29 0,1 <0,1 0,5 0,1 0,5 1,5 COD Mn mg/l 1,6 2,1 2,0 1,4 2,0 1,6 4,0 Konduktivitet ms/m ph 7,8 8,4 8,3 7,9 8,9 8,2 <7,5>9,0 Alkalinitet som vätekarbonat mg/l Total hårdhet ºdH 5,6 6,7 6,2 3,1 4,0 3,4 Kalcium mg/l Magnesium mg/l 3,4 6,8 5,8 1,3 1,6 1,4 30 Natrium mg/l ,5 9,6 8,3 100 Kalium mg/l 2,9 3,4 3,0 0,99 1,1 1,1 Järn mg/l <0,01 0,03 <0,02 <0,02 0,66 <0,02 0,100 0,200 Mangan mg/l <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 0,011 <0,01 0,050 NH 4 mg/l 0,077 0,12 0,083 <0,01 <0,01 <0,01 0,50 NO 3 mg/l 1,9 12,0 6,1 0,53 1,2 0,93 20 NO 2 mg/l <0,004 <0,007 0,007 <0,004 <0,007 <0,007 0,10 NO 3 /50 + <1,0 <1,0 <1,0 <1,0 <1,0 <1,0 1 NO 2 /0,5 PO 4 -P mg/l <0,0050 0,0050 <0,0050 <0,0050 <0,0050 <0,0050 Fluorid mg/l 0,21 0,25 0,23 <0,20 <0,20 <0,20 Klorid mg/l Sulfat mg/l , Gränsvärde för bedömning tjänligt med anmärkning enligt Livsmedelsverkets föreskrifter om dricksvatten SLVFS 2001:30, avser utgående dricksvatten från vattenverk. 5 Se fotnot 4 men avser dricksvatten hos användaren. För NO 3 /50+NO 2 /0,5 gäller gränsvärdet för otjänligt.

10 10 Tabell 5 - Metaller och organiska föreningar, utgående vatten Vombverket Ringsjöverket Norm 6 Norm 7 2 mars 14 sep 4 mars 14 sep Aluminium mg/l <0,002 <0,010 0,0066 <0,010 0,100 Arsenik μg/l <0,3 <0,23 <0,3 <0,2 10 Bly μg/l <0,3 <0,05 <0,3 <0,05 10 Kadmium μg/l <0,05 <0,02 <0,05 <0,02 5,0 Koppar mg/l 0,0017 <0,020 0,00044 <0,020 0,20 2,0 Krom μg/l <0,5 <0,2 <0,5 <0,2 50 Kvicksilver μg/l <0,01 <0,01 <0,01 <0,1 1,0 Nickel μg/l 0,99 0,58 0,80 0,43 20 Selen μg/l <1,0 <0,50 <1,0 <0,50 10 Antimon μg/l <0,2 <1,0 <0,2 <1,0 5,0 Bor mg/l <0,05 0,031 <0,05 0,0081 1,0 Cyanid μg/l <1,0 <1,0 <1,0 <1,0 50 PAH μg/l <0,10 <0,10 <0,10 <0,10 0,10 Radon Bq/l <10 <10 <10 <10 >100 >1000 Bensen μg/l <1,0 <0,20 <1,0 <0,20 1,0 Bromat μg/l <1 <1 <1 <1 10 1,2-dikloretan μg/l <1,0 <1,0 <1,0 <1,0 3,0 Tetrakloreten μg/l <1,0 <1,0 <1,0 <1, Trikloreten μg/l <1,0 <1,0 <1,0 <1,0 Tabell 6 - Trihalometaner, utgående vatten Vombverket Ringsjöverket Norm 6 Norm 7 Min Max Median Min Max Median Kloroform μg/l <1,0 <1,0 <1, Bromdiklormetan μg/l <1,0 <1,0 <1,0 3,9 11 6,8 Dibromklormetan μg/l <1,0 <1,0 <1,0 <1,0 3 1,5 Bromoform μg/l <1,0 <1,0 <1,0 <1,0 <1,0 <1,0 6 Gränsvärde för bedömning tjänligt med anmärkning enligt SLVFS 2001:30, avser utgående dricksvatten hos användaren. 7 Gränsvärde för bedömning av otjänligt enligt SLVFS 2001:30, avser utgående dricksvatten hos användaren. 8 Gränsvärdet avser summan av halterna tetrakloreten och trikloreten. 9 Summan av halterna kloroform, bromdiklormetan, dibromklormetan och bromoform.

11 11 Tabell 7 - Bekämpningsmedel Ringsjöverket Vid Ringsjöverket påträffades inga halter av bekämpningsmedel varken i inkommande råvatten (Bolmen) eller utgående dricksvatten. En träff påvisades i reservråvattentäkten Ringsjön den 11 maj (Bentazon 0,010 μg/l). NORM Gränsvärde för otjänligt enligt SLVFS 2001:30 (avser dricksvatten hos användaren) Bekämpningsmedel - enskilda 0,10 μg/l - totalt 0,50 μg/l Vombverket Påvisade bekämpningsmedel 2015 DATUM RÅVATTEN UTGÅENDE 25 maj Glyfosat 0,020 μg/l Ampa 0,010 μg/l Isoproturon 0,010 μg/l Kvinmerak 0,028 μg/l 28 jul Glyfosat 0,040 μg/l Ampa 0,040 μg/l Bentazone 0,010 μg/l Kvinmerak 0,040 μg/l 25 aug Bentazone 0,010 μg/l 2,6- Diklorbenzamid 0,010 μg/l Kvinmerak 0,040 μg/l 21 sep Kvinmerak 0,020 μg/l NORM Gränsvärde för otjänligt enligt SLVFS 2001:30 (avser dricksvatten hos användaren) Bekämpningsmedel - enskilda 0,10 μg/l - totalt 0,50 μg/l

12 12 Tabell 8 - Kolifager Vombverket Ringsjöverket Råvatten Renvatten Råvatten Renvatten 3 februari pfu/100 ml 105 <1 <1 <1 31mars pfu/100 ml <1 14 april pfu/100 ml 3 < maj pfu/100 ml - - <1 <1 19 maj pfu/100 ml <1 < juni pfu/100 ml 2 1 <1 <1 11 augusti pfu/100 ml <1 <1 <1 <1 22 september pfu/100 ml 5 <1 <1 <1 27 oktober pfu/100 ml 50 <1 <1 <1 1 december pfu/100 ml 110 <1 <1 1 Tabell 9 - Vombverket Budget Levererad vattenmängd (milj m 3 ) 27,8 28,0 29,5 30,2 30,2 Personal Elenergiförbrukning (MWh) Kemikalieförbrukning (ton) Natriumhydroxid (100 %) Järnklorid Svavelsyra Salpetersyra Ammoniumsulfat Natriumhypoklorit Koksalt Reaktorsand

13 13 Tabell 10 - Ringsjöverket Budget Levererad vattenmängd (milj m 3 ) 43,8 46,1 45,4 45,2 45,1 Personal Elenergiförbrukning (MWh) Kemikalieförbrukning (ton) Kalk Natriumhypoklorit Järnklorid Svavelsyra Natriumhydroxid (100 %) Koldioxid Aluminiumsulfat Elenergiförbrukningen i tabellerna 9 och 10 avser högspänningsabonnemang, vilka svarar för 96 % av den totala förbrukningen.

14 14 Kontaktuppgifter Huvudkontoret Hyllie stationstorg Malmö Tfn Säkerhets- och kvalitetschef: Stefan Johnsson tfn Vombverket Produktionschef: Svante Lönnqvist tfn Ringsjöverket Produktionschef: Per Johansson tfn

Produktionsrapport. Vattenkvalitet 2012

Produktionsrapport. Vattenkvalitet 2012 Produktionsrapport Vattenkvalitet 2012 I tabellform redovisas vattenkvalitet för både råvatten och dricksvatten för år 2012. Vissa andra uppgifter såsom levererade mängder, personalstyrka och kemikalieförbrukning

Läs mer

Produktionsrapport. Vattenkvalitet 2014

Produktionsrapport. Vattenkvalitet 2014 Produktionsrapport Vattenkvalitet 2014 I tabellform redovisas vattenkvalitet för både råvatten och dricksvatten för år 2014. Vissa andra uppgifter såsom levererade mängder, personalstyrka och kemikalieförbrukning

Läs mer

1006 ISO/IEC 17025. Metodbeteckning Analys/Undersökning av Resultat Enhet Mätosäkerhet

1006 ISO/IEC 17025. Metodbeteckning Analys/Undersökning av Resultat Enhet Mätosäkerhet Sida 1 (5) attenverket 331 83 ÄRNAMO SS-EN ISO 17294-2:2005 Arsenik, As 0.037 µg/l +/-20-25% SS-EN ISO 17294-2:2005 Bor, B 18 µg/l +/-25-30% SS-EN ISO 17294-2:2005 Kadmium, Cd

Läs mer

Ackred. nr 1006 Provning ISO/IEC Metodbeteckning Analys/Undersökning av Resultat Mätosäkerhet Enhet

Ackred. nr 1006 Provning ISO/IEC Metodbeteckning Analys/Undersökning av Resultat Mätosäkerhet Enhet Rapport Nr 16073641 Sida 1 (1) : utg VV Björnö S 104 : Mikrobiologisk Provtagningstidpunkt : 1005 Temperatur vid provtagning : 9 C : S104 VV=0 Anv=1 Nät=2 : 0 Ansättningsdatum : 2016-05-25 SS-EN ISO 6222-1

Läs mer

1006 ISO/IEC 17025. Dricksvatten för allmän förbrukning. Metodbeteckning Analys/Undersökning av Resultat Mätosäkerhet

1006 ISO/IEC 17025. Dricksvatten för allmän förbrukning. Metodbeteckning Analys/Undersökning av Resultat Mätosäkerhet Sida 1 (5) paket : SS-EN ISO 7027, utg 3 Turbiditet FNU 0.13 ±0.01 FNU SLV 1990-01-01 Metod I Lukt ingen SLV Lukt, art - SS-EN ISO 7887 metod D Färg

Läs mer

1006 ISO/IEC 17025. Metodbeteckning Analys/Undersökning av Resultat Mätosäkerhet

1006 ISO/IEC 17025. Metodbeteckning Analys/Undersökning av Resultat Mätosäkerhet Sida 1 (5) : Bärmö : Se märkning Nej=0 Ja=1 : 1 SS-EN ISO 7027-3 Turbiditet FNU

Läs mer

1006 ISO/IEC 17025. Metodbeteckning Analys/Undersökning av Resultat Mätosäkerhet

1006 ISO/IEC 17025. Metodbeteckning Analys/Undersökning av Resultat Mätosäkerhet Rapport Nr 15051046 Sida 1 (1) : Mikrobiologisk analys Ansättningsdatum : 2015-03-03 SS 028212-1/94 MF Aktinomyceter

Läs mer

1006 ISO/IEC Metodbeteckning Analys/Undersökning av Resultat Mätosäkerhet

1006 ISO/IEC Metodbeteckning Analys/Undersökning av Resultat Mätosäkerhet Sida 1 (5) SS-EN ISO 7027-3 Turbiditet FNU 0.17 ±0.03 FNU SLV 1990-01-01 Met.1 mod Lukt ingen SLV 1990-01-01 Met.1 mod Lukt, art - SS-EN ISO 7887:2012C mod Färg

Läs mer

Om dricksvattenkvalitet

Om dricksvattenkvalitet Om dricksvattenkvalitet Vad är dricksvattenkvalitet? Eller, enklare uttryckt, när är ett dricksvatten bra? Dricksvatten skall vara hälsosamt och rent, skriver Livsmedelsverket i sina dricksvattenföreskrifter

Läs mer

Egenkontrollprogram för dricksvattentäkt på

Egenkontrollprogram för dricksvattentäkt på Egenkontrollprogram för dricksvattentäkt på Skriv namnet på verksamheten. Enligt Statens livsmedelsverks föreskrifter om dricksvatten SLVFS 2001:30 Fastställt den Tillsynsmyndigheten fyller i datum när

Läs mer

1006 ISO/IEC 17025. Metodbeteckning Analys/Undersökning av Resultat Enhet Mätosäkerhet

1006 ISO/IEC 17025. Metodbeteckning Analys/Undersökning av Resultat Enhet Mätosäkerhet Sida 1 (5) SS-EN ISO 7027 utg 3 Turbiditet FNU 0.10 FNU +/-20% SLV 1990-01-01 Met.1 mod Lukt ingen SLV 1990-01-01 Met.1 mod Lukt, art - SS ENISO 7887:2012 Met.C Färg vid 405 nm

Läs mer

Egenkontrollprogram. för mindre dricksvattentäkter. Fastställt:

Egenkontrollprogram. för mindre dricksvattentäkter. Fastställt: Egenkontrollprogram för mindre dricksvattentäkter Fastställt: Innehåll Förord... 3 1. Allmänna uppgifter... 4 2. Verksamhetsbeskrivning... 4 3. Beskrivning av vattentäkten... 5 4. Tillsyn och skötsel av

Läs mer

Provtagning enligt SLVFS 2001:30

Provtagning enligt SLVFS 2001:30 Provtagning enligt SLVFS 2001:30 Provtagning enligt föreskrifterna för dricksvatten (SLVFS 2001:30) Den som producerar eller tillhandahåller dricksvatten ska regelbundet och i enlighet med Livsmedelsverkets

Läs mer

Analysrapport. ProvId: 7,00. Sigtuna Vatten & Renhållning AB Provplats: Tivolivägen Fsk Östra Bangatan 3

Analysrapport. ProvId: 7,00. Sigtuna Vatten & Renhållning AB Provplats: Tivolivägen Fsk Östra Bangatan 3 Analysrapport Utskriven: Av: Databas: 2016-11-10 6 LIMS_PROD ProvId: 7,00 9001 ( ANV-P_205-161024-1 ) Provtaget: 2016-10-24 12:35 12,9 C Kund: Sigtuna Kommun 8 Mottaget: 2016-10-24 14:32 14,2 C Sigtuna

Läs mer

Förslag till provtagningsplan för små vattenverk

Förslag till provtagningsplan för små vattenverk Förslag till provtagningsplan för små vattenverk Verksamhetens namn:.. Datum: Underskrift av ansvarig:.. Innehållsförteckning 1 Allmänna uppgifter om vattenverket och vattentäkten 2 Vattenprovtagning 2.1

Läs mer

Dricksvattnet i Kärda

Dricksvattnet i Kärda Dricksvattnet i Kärda attnet i Kärda är medelhårt (7 dh). Ett medelhårt vatten kräver något större mängd diskoch tvättmedel än ett mjukt vatten. Dosera enligt anvisningarna, för bästa resultat! Kvalitén

Läs mer

Program för regelbundna undersökningar och dokumentation av egenkontroll vid dricksvattenanläggning

Program för regelbundna undersökningar och dokumentation av egenkontroll vid dricksvattenanläggning Program för regelbundna undersökningar och dokumentation av egenkontroll vid dricksvattenanläggning Enligt Statens livsmedelsverks föreskrifter om dricksvatten SLVFS 2001:30 Namnet på verksamheten Datum

Läs mer

Egenkontrollprogram. för dricksvattentäkt 2009-07-27

Egenkontrollprogram. för dricksvattentäkt 2009-07-27 Egenkontrollprogram för dricksvattentäkt 2009-07-27 Innehåll Förord... 3 1. Allmänna uppgifter... 4 2. Verksamhetsbeskrivning... 4 3. Beskrivning av vattentäkten... 5 4. Tillsyn och skötsel av vattentäkten

Läs mer

Dricksvattnet i Lanna

Dricksvattnet i Lanna Dricksvattnet i Lanna Lannavattnet är mjukt (4 dh). Ett mjukt vatten kräver mindre tvätt- och diskmedel jämfört med orter där vattnet är hårt. Generellt kan man säga att tvättmedlet räcker mer än dubbelt

Läs mer

Dricksvattnet, senaste provtagning 2014 09 26

Dricksvattnet, senaste provtagning 2014 09 26 Dricksvattnet, senaste provtagning 2014 09 26 Nya vattenprov togs 2014 09 03 på utgående vatten från vattenverk samt vid en fastighet på Storskogsvägen, denna gång var det ett så kallat utökat prov med

Läs mer

Egenkontrollprogram för dricksvattentäkt på

Egenkontrollprogram för dricksvattentäkt på Egenkontrollprogram för dricksvattentäkt på Ange namnet på verksamheten (Ange dagens datum) Enligt Statens livsmedelsverks föreskrifter om dricksvatten SLVFS 2001:30 Fastställt den Tillsynsmyndigheten

Läs mer

Vattenkvalitet i Värnamo

Vattenkvalitet i Värnamo attenkvalitet i ärnamo Ljusseveka vattenverk levererar dricksvatten till ärnamo, Hörle, Åminne, Tånnö, Hånger och ett område nordväst om sjön Hindsen. På sikt kommer även dricksvattnet att ledas västerut

Läs mer

Gränsvärden och parametervärden

Gränsvärden och parametervärden Gränsvärden och parametervärden Avsnitt A. Gränsvärden där dricksvattnet ska bedömas som otjänligt I. Mikrobiologiska parametrar Parameter Gränsvärde för otjänligt vid provtagningspunkt (enhet) Utgående

Läs mer

Processkemikalier för beredning av dricksvatten enligt 5

Processkemikalier för beredning av dricksvatten enligt 5 8 Bilaga 1 1 (till SLVFS 2001:30) Processkemikalier för beredning av dricksvatten enligt 5 Avsnitt A. Förteckning över godkända processkemikalier Processkemikalie och ändamål Villkor För beläggningshämning

Läs mer

Delrapport 2009 Dricksvatten från privata vattenverk till livsmedelsanläggningar. Miljö- och hälsoskydd

Delrapport 2009 Dricksvatten från privata vattenverk till livsmedelsanläggningar. Miljö- och hälsoskydd Delrapport 2009 Dricksvatten från privata vattenverk till livsmedelsanläggningar Miljö- och hälsoskydd Rapportsammanställning: Annika Gustafsson, 21 januari 2010 Postadress Besöksadress Telefon E-postadress

Läs mer

Projekt 2010 Dricksvatten från privata vattenverk till livsmedelsanläggningar. Miljö- och hälsoskydd

Projekt 2010 Dricksvatten från privata vattenverk till livsmedelsanläggningar. Miljö- och hälsoskydd Projekt 2010 Dricksvatten från privata vattenverk till livsmedelsanläggningar Miljö- och hälsoskydd Rapportsammanställning: Annika Gustafsson, januari 2011 Postadress Besöksadress Telefon E-postadress

Läs mer

ESKILSTUNA ENERGI & MILJÖ VATTEN & AVLOPP LABORATORIUM

ESKILSTUNA ENERGI & MILJÖ VATTEN & AVLOPP LABORATORIUM Provberedning Debiteras en gång per prov. Kemiska och mikrobiologiska analyser hanteras som separata prov. Analysspecifika provbehandlingar Provberedning, vatten Provberedning, slam (inkl. Torrsubstans

Läs mer

Dricksvatteninformation. Södertörns miljö- och hälsoskyddförbund

Dricksvatteninformation. Södertörns miljö- och hälsoskyddförbund Dricksvatteninformation Södertörns miljö- och hälsoskyddförbund ALLMÄN INFORMATION Dricksvatten är vårt viktigaste livsmedel och det är viktigt att vattnet är rent och hälsosamt att dricka. Har du kommunalt

Läs mer

Produktionsrapport med teknisk beskrivning av våra vattenverk

Produktionsrapport med teknisk beskrivning av våra vattenverk 2006 Produktionsrapport med teknisk beskrivning av våra vattenverk Innehåll 3 Gemensamt för hela Sydvatten 6 Vombverket under året 8 Fakta om Vombverket 10 Ringsjöverket under året 12 Fakta om Ringsjöverket

Läs mer

När det gäller normal- och utvidgad kontroll avseende dricksvatten utgår vi från Livsmedelsverkets aktuella föreskrifter.

När det gäller normal- och utvidgad kontroll avseende dricksvatten utgår vi från Livsmedelsverkets aktuella föreskrifter. Dalslandskommunernas kommunalförbund Utvärdering Lägsta pris Helt anbud Diarie INK-13-0004 Namn Laboratorietjänster Detta dokument är en kopia på upphandlingens elektroniska utvärderingsformulär. Utvärderingsformuläret

Läs mer

Livsmedelsverkets författningssamling

Livsmedelsverkets författningssamling Livsmedelsverkets författningssamling ISSN 1651-3533 Föreskrifter om ändring i Livsmedelsverkets föreskrifter (SLVFS 2001:30) om dricksvatten; (H 90:2) Utkom från trycket den 12 november 2015 beslutade

Läs mer

Analysrapport. Analys påbörjad Ankomsttemp C Provtagare Provtagningsdatum. Odlingsbara mikroorganismer 22 C 190 cfu/ml

Analysrapport. Analys påbörjad Ankomsttemp C Provtagare Provtagningsdatum. Odlingsbara mikroorganismer 22 C 190 cfu/ml Eurofins Environment Sweden AB (Lidköping) Box 887 Sjöhagsg. 3 SE-53119 Lidköping Tlf: +46 10 490 8110 Fax: +46 10 490 8390 Husebergs samfällighet Kållekärr* Gerry Ögren AR-15-SL-207425-01 EUSELI2-00300525

Läs mer

Egenkontrollprogram för vattenverk

Egenkontrollprogram för vattenverk 1 Egenkontrollprogram för vattenverk Enligt Livsmedelsverkets föreskrifter om dricksvatten (SLVFS 2001:30) ska det för varje vattenverk finnas ett egenkontrollprogram som fastställs av tillsynsmyndigheten.

Läs mer

Egenkontrollprogram för dricksvattentäkt på

Egenkontrollprogram för dricksvattentäkt på Egenkontrollprogram för dricksvattentäkt på Verksamhetens namn Enligt Statens livsmedelsverks föreskrifter om dricksvatten SLVFS 2001:30 Datum: Underskrift av ansvarig:.. Innehållsförteckning 1 Allmänna

Läs mer

PRODUKTIONSRAPPORT 2010

PRODUKTIONSRAPPORT 2010 PRODUKTIONSRAPPORT 2010 2 Innehåll 3 Gemensamt för hela Sydvatten 7 Vombverket under året 10 Fakta om Vombverket 12 Ringsjöverket under året 16 Fakta om Ringsjöverket 18 Tabell 1 Vattenleveranser Tabell

Läs mer

Schysst vatten i kranen?

Schysst vatten i kranen? Schysst vatten i kranen? Kontroll av icke kommunala dricksvattentäkter som omfattas av Livsmedelsverkets dricksvattenföreskrifter Miljöskyddskontoret 2013 Sammanfattning Under sommarhalvåret 2013 har

Läs mer

Parameter Metod (Referens) Mätprincip Provtyp Mätområde. Ammonium SS EN-ISO 11732:2005 Autoanalyzer III 1:1, 2, 4 0,04 0,2 mg/l

Parameter Metod (Referens) Mätprincip Provtyp Mätområde. Ammonium SS EN-ISO 11732:2005 Autoanalyzer III 1:1, 2, 4 0,04 0,2 mg/l Alkalinitet (karbonatalkalinitet) SS EN ISO 9963, del 2, utg. 1, 4 6 500 mg/l Ammonium SS EN-ISO 11732:2005 Autoanalyzer III, 4 0,04 0,2 mg/l Ammonium som kväve SS EN-ISO 11732:2005 Autoanalyzer III, 4

Läs mer

Livsmedelsverkets föreskrifter om dricksvatten 1 ;

Livsmedelsverkets föreskrifter om dricksvatten 1 ; 1 Livsmedelsverkets föreskrifter om dricksvatten 1 ; (H 90) Detta dokument har sammanställts i informationssyfte. Kontrollera därför alltid texten mot den tryckta versionen. Denna version innehåller ändringar

Läs mer

Beslutsunderlag B Bolmen vattentäkt

Beslutsunderlag B Bolmen vattentäkt Beslutsunderlag B Bolmen vattentäkt 2016-08-15 Innehåll 1 Avrinningsområde 3 2 Markanvändning 4 3 Hydrologi 4 4 Vattenkvalitet 5 4.1 Vattenkvaliteten i Bolmen 5 4.1.1 Färgtal 5 4.1.2 Recipientkontroll

Läs mer

Ackrediteringens omfattning

Ackrediteringens omfattning Vattenkemi Alkalinitet (karbonatalkalinitet) SS-EN ISO 9963-2, utg. 1 Titrering 1:1, 2, 4 1-250 mg/l Ammonium som kväve SS-EN ISO 11732:2005 FIA 1:1, 2, 4 0,1-5,0 mg/l Biokemisk syreförbrukning, 7 dygn

Läs mer

Parametrar normal råvattenundersökning. Parameter Enhet Kommentar

Parametrar normal råvattenundersökning. Parameter Enhet Kommentar Parametrar normal råvattenundersökning Parameter Enhet Kommentar E. coli /ml Visar på färsk avföringspåverkan. Halter över 10/ml indikerar behov av minst två barriärer för bakterier, virus och parasiter.

Läs mer

Ackrediteringens omfattning Göteborg Stad, Kretslopp och vatten, Laboratoriet - 0045

Ackrediteringens omfattning Göteborg Stad, Kretslopp och vatten, Laboratoriet - 0045 Alkalinitet SS-EN ISO 9963-2, utg. 1 Titrimetri 1:1, 2, 4 0,01 4 mmol/l Aluminium SS 028210, utg 1 Fotometri 1:1, 2, 4 0,02 0,40 mg/l Ammonium som kväve Biokemisk syreförbrukning (BOD7) Extinktion SS-EN

Läs mer

1006 ISO/IEC 17025. Metodbeteckning Analys/Undersökning av Resultat Mätosäkerhet

1006 ISO/IEC 17025. Metodbeteckning Analys/Undersökning av Resultat Mätosäkerhet Rapport Nr 13226656 Sida 1 (2) : Fyrbrunn Provtagningstidpunkt : 1030 : Bo Lundgren SS-EN IS 7027-3 Turbiditet FNU 0.34 ±0.05 FNU SLV 1990-01-01 Met.1 mod Lukt ingen SLV 1990-01-01 Met.1 mod Lukt, art

Läs mer

Lackarebäcks vattenverk Laboratorium A Antimon, Sb EPA Method 200.8, mod ICP-MS 0,1 10 µg/l Dricksvatten Nej Nej

Lackarebäcks vattenverk Laboratorium A Antimon, Sb EPA Method 200.8, mod ICP-MS 0,1 10 µg/l Dricksvatten Nej Nej Ackrediteringens omfattning Kretslopp och vatten Mölndal Ackrediteringsnummer 0045 Lackarebäcks vattenverk Laboratorium A000089-001 Kemisk analys Teknikområde Parameter Metod Mätprincip Mätområde Provtyp

Läs mer

Egenkontrollprogram för vattenverk

Egenkontrollprogram för vattenverk Egenkontrollprogram för vattenverk Enligt Livsmedelsverkets föreskrifter om dricksvatten (SLVFS 2001:30) ska det för varje vattenverk finnas ett egenkontrollprogram som fastställs av tillsynsmyndigheten

Läs mer

Dricksvattenkvalitet 2014 - Vålberg, Edsvalla och Norsbron

Dricksvattenkvalitet 2014 - Vålberg, Edsvalla och Norsbron Norsbron. Vattenanalyserna är utförda både vid vattenverk och hos. I tabellen anges Livsmedelsverkets gränsvärden, dricksvattnets normala variation ** "tjänligt med anmärkning", vilket betyder att dricksvattnet

Läs mer

Råvatten- och dricksvattenkvalitet likheter och skillnader

Råvatten- och dricksvattenkvalitet likheter och skillnader - och dricksvattenkvalitet likheter och skillnader Bo Thunholm Lars-Ove Lång, Lena Maxe, Liselotte Tunemar, Helena Whitlock, Robin Djursäter Nationella konferensen 15 april 2015 Nationella konferensen,

Läs mer

Livsmedelsverkets föreskrifter om dricksvatten;

Livsmedelsverkets föreskrifter om dricksvatten; 1 Livsmedelsverkets föreskrifter om dricksvatten; SLVFS 2001:30 (H 90) Detta dokument har sammanställts i informationssyfte. Kontrollera därför alltid texten mot den tryckta versionen. Denna version innehåller

Läs mer

Livsmedelsverkets föreskrifter om dricksvatten;

Livsmedelsverkets föreskrifter om dricksvatten; 1 Livsmedelsverkets föreskrifter om dricksvatten; SLVFS 2001:30 (H 90) Detta dokument har sammanställts i informationssyfte. Kontrollera därför alltid texten mot den tryckta versionen. Denna version innehåller

Läs mer

Nya bedömningsgrunder för grundvatten

Nya bedömningsgrunder för grundvatten Nya bedömningsgrunder för grundvatten Lena Maxe Workshop om övervakning, kartläggning & analys Stockholm 1-3 februari 2012 Naturvårdsverket gav 1999 ut bedömningsgrunder för grundvatten Process SGU miljömålsansvarig

Läs mer

2015-09-30 2014/193 Ackrediteringens omfattning Nyköpings kommun, Nyköping Vatten, laboratoriet-1104

2015-09-30 2014/193 Ackrediteringens omfattning Nyköpings kommun, Nyköping Vatten, laboratoriet-1104 Kemisk analys- Vattenanalys Alkalinitet SS-EN ISO 9963-2, utg 1 Titrering Ammonium SS-EN ISO 14911:1998 Jonkromatografi Ammonium som kväve SS-EN ISO 11732:2005, mod Flödesanalys/Spektrometri Biokemisk

Läs mer

Provtagning enligt SLVFS 2001:30

Provtagning enligt SLVFS 2001:30 Provtagning enligt SLVFS 2001:30 Provtagning enligt föreskrifterna för dricksvatten (SLVFS 2001:30) Den som producerar eller tillhandahåller dricksvatten ska regelbundet och i enlighet med Livsmedelsverkets

Läs mer

Laboratorier Örebro kommun, Tekniska förvaltningen Örebro Ackrediteringsnummer 4420 Verksamhetsstöd VA, Laboratoriet A

Laboratorier Örebro kommun, Tekniska förvaltningen Örebro Ackrediteringsnummer 4420 Verksamhetsstöd VA, Laboratoriet A Ackrediterings omfattning Laboratorier Örebro kommun, Tekniska förvaltning Örebro Ackrediteringsnummer 4420 Verksamhetsstöd VA, Laboratoriet A000101-006 Kemisk analys Provtagning Älvar och vattdrag, provtagning

Läs mer

Förklaringar till analysresultat för dricksvattenprover

Förklaringar till analysresultat för dricksvattenprover LULEÅ KOMMUN 2014-06-30 1 (6) Förklaringar till analysresultat för dricksvattenprover Provtagningen i din fastighet orsakas av att du klagat på dricksvattenkvaliteten. Proverna undersöks och bedöms efter

Läs mer

Produktionsrapport med teknisk beskrivning av våra vattenverk

Produktionsrapport med teknisk beskrivning av våra vattenverk Produktionsrapport med teknisk beskrivning av våra vattenverk Innehåll 3 Gemensamt för hela Sydvatten 6 Vombverket under året 8 Fakta om Vombverket 10 Ringsjöverket under året 12 Fakta om Ringsjöverket

Läs mer

DRICKSVATTEN FÖR ENSKILD FÖRBRUKNING

DRICKSVATTEN FÖR ENSKILD FÖRBRUKNING DRICKSVATTEN FÖR ENSKILD FÖRBRUKNING Utg 2009-09, ALcontrol AB INLEDNING Denna folder är en vägledning vid tolkning av analysprotokollet. För att man säkrare skall kunna bedöma ett vattens kvalitet krävs

Läs mer

1006 ISO/IEC 17025. Metodbeteckning Analys/Undersökning av Resultat Mätosäkerhet

1006 ISO/IEC 17025. Metodbeteckning Analys/Undersökning av Resultat Mätosäkerhet Rapport Nr 14327709 Sida 1 (2) Provtagningstidpunkt : 1135 Provets märkning : 200-1 SS-EN ISO 7027-3 Turbiditet FNU 1.7 ±0.26 FNU SLV 1990-01-01 Met.1 mod Lukt ingen SLV 1990-01-01 Met.1 mod Lukt, art

Läs mer

Statens livsmedelsverks författningssamling

Statens livsmedelsverks författningssamling Statens livsmedelsverks författningssamling ISSN 0346-119X Statens livsmedelsverks föreskrifter om dricksvatten; (H 90) Utkom från trycket 2001-12-13 beslutade den 10 december 2001. Med stöd av 2, 4, 17,

Läs mer

Laboratorieundersökning och bedömning Enskild brunn

Laboratorieundersökning och bedömning Enskild brunn Vattenlaboratoriet vid LaboratorieMedicinskt Centrum Gotland Laboratorieundersökning och bedömning Enskild brunn Sid 1 av 6 Innehållsförteckning: Varför vattenanalys... 2 Definitionen på s.k. enskild brunn

Läs mer

Förklaringar till analysresultat för dricksvattenprover

Förklaringar till analysresultat för dricksvattenprover Livsmedelsverkets gränsvärden Enligt Livsmedelsverkets bedömningsgrunder kan ett dricksvatten bedömas som tjänligt, tjänligt med anmärkning eller otjänligt. - Bedömningen tjänligt innebär att vattnet kan

Läs mer

Livsmedelsverkets föreskrifter om dricksvatten;

Livsmedelsverkets föreskrifter om dricksvatten; 1 Livsmedelsverkets föreskrifter om dricksvatten; (H 90) Detta dokument har sammanställts i informationssyfte. Kontrollera därför alltid texten mot den tryckta versionen. Denna version innehåller ändringar

Läs mer

UNDERSÖKNING AV BRUNNSVATTEN

UNDERSÖKNING AV BRUNNSVATTEN UNDERSÖKNING AV BRUNNSVATTEN FÖRKLARING TILL ANALYSRESULTATEN Karlskrona kommuns laboratorium Riksvägen 48 371 62 LYCKEBY tel. 0455-30 33 18 e-post: va-lab@karlskrona.se - 1 - INLEDNING Detta dokument

Läs mer

PRISLISTA 2005 Gäller f.o.m 2005-03-01

PRISLISTA 2005 Gäller f.o.m 2005-03-01 GÖRVÄLNVERKETS LABORATORIUM ACKREDITERAT LABORATORIUM FÖR MILJÖ- OCH DRICKSVATTENANALYSER PROVTAGNING PRISLISTA 2005 Gäller f.o.m 2005-03-01 Om inte annat överenskommits tas proven av kunden. Provtagningskärl

Läs mer

Utvärdering av provtagning av bekämpningsmedelsrester i Simrishamns allmänna vattentäkter 2010

Utvärdering av provtagning av bekämpningsmedelsrester i Simrishamns allmänna vattentäkter 2010 Dr nr 2010.693 PM Utvärdering av provtagning av bekämpningsmedelsrester i Simrishamns allmänna vattentäkter 2010 Bakgrund Vattenförsörjningen i baseras på grundvatten som uttas ur 33 vattentäkter. Brunnarnas

Läs mer

Provtagningar i Igelbäcken 2006

Provtagningar i Igelbäcken 2006 Provtagningar i Igelbäcken 6 Christer Lännergren/LU Stockholm Vatten Telefon 8 5 5 christer.lannergren@stockholmvatten.se 7-5-7 Provtagningar i Igelbäcken 6 Igelbäcken rinner från Säbysjön till Edsviken.

Läs mer

I dessa allmänna råd används följande begrepp:

I dessa allmänna råd används följande begrepp: 1 (17) Livsmedelsverkets råd om enskild dricksvattenförsörjning Detta råd gäller för dricksvatten från vattenverk och enskilda brunnar eller enskilda dricksvattenanläggningar. Som i genomsnitt tillhandahåller

Läs mer

Livsmedelsverkets föreskrifter om dricksvatten; 1

Livsmedelsverkets föreskrifter om dricksvatten; 1 1 Livsmedelsverkets föreskrifter om dricksvatten; 1 (H 90) Detta dokument har sammanställts i informationssyfte. Kontrollera därför alltid texten mot den tryckta versionen. Denna version innehåller ändringar

Läs mer

BAGA Vattenfilter. Dags att göra rent vatten, till din affär? För ett renare vatten. Vi hjälper dig genom en enkel process!

BAGA Vattenfilter. Dags att göra rent vatten, till din affär? För ett renare vatten. Vi hjälper dig genom en enkel process! BAGA Vattenfilter För ett renare vatten Dags att göra rent vatten, till din affär? Vi hjälper dig genom en enkel process! BAGA Vattenfilter Jobba med oss! Gör rent vatten till din affär! Vi möjliggör för

Läs mer

Provtagning av dricksvatten 2011

Provtagning av dricksvatten 2011 Provtagning av dricksvatten 2011 Vattenprover på vårt sommarvatten ska tas med jämna mellanrum. Nedan framgår när och var vi tagit proverna samt vilka resultat som uppnåtts. Förkortningar: VV = vattenverk

Läs mer

Kemiska parametrar i bilaga 2 i bokstavsordning

Kemiska parametrar i bilaga 2 i bokstavsordning Ur Kemiska parametrar i bilaga 2 i bokstavsordning Information till gränsvärdena Varje parameter med ett gränsvärde i bilaga 2 i föreskrifterna har ett avsnitt som ger en kort information om parametern

Läs mer

PM- Vattenanalyser. Analysresultat, Sörfjärdens ytvatten

PM- Vattenanalyser. Analysresultat, Sörfjärdens ytvatten Uppdragsnr: 10137017-Sörfjärden VA utredning 1 (5) PM- Vattenanalyser Följande PM är en bedömning av analysresultaten från vattenprovtagning vid Sörfjärden 2010-07-12 och 2010-08-11. De numeriska analysresultaten

Läs mer

1006 ISO/IEC Metodbeteckning Analys/Undersökning av Resultat Mätosäkerhet

1006 ISO/IEC Metodbeteckning Analys/Undersökning av Resultat Mätosäkerhet Rapport Nr 15242725 : Kemisk Provtagningsdatum : 2015-07-21 Provets märkning : Huseberg 602 Ankomstdatum : 2015-07-21 Temperatur vid ankomst : 10 C SS-EN ISO 7027-3 Turbiditet FNU 0.27 ±0.04 FNU SLV 1990-01-01

Läs mer

Förbrukade kemikalier och material bör samlas in, transporteras och bortskaffas i enlighet med kommunens anvisningar.

Förbrukade kemikalier och material bör samlas in, transporteras och bortskaffas i enlighet med kommunens anvisningar. Detta är den senaste internetversionen av författningen. Här presenteras föreskrifter och allmänna råd i konsoliderad form, det vill säga med alla gällande bestämmelser och rekommendationer från grundförfattningen

Läs mer

Gränsvärde * Ämne/Egenskap Enhet Antal tagna prover. Resultat Medianvärde

Gränsvärde * Ämne/Egenskap Enhet Antal tagna prover. Resultat Medianvärde Vattenkvalitet vid Hallstavik vattenverk (Försörjer även Häverödal, Skebobruk och Älmsta) Koliforma bakt 35 C cfu/100ml 73

Läs mer

Interlab version 3.0

Interlab version 3.0 Interlab version 3.0 2008-06-19 1 (8) Interlab version 3.0 Beskrivning av filformat för överföring av analysdata från laboratorium till databassystem Innehållsförteckning sidan 1 Inledning...2 2 Allmänt

Läs mer

Vattenverk i Askersund kommun

Vattenverk i Askersund kommun Vattenverk i Askersund kommun I Askersund finns 5 vattenverk där vattnet produceras. Det finns 11 tryckstegringsstationer på ledningsnätet där vattentrycket höjs med pumpar för att kompensera för höjd-

Läs mer

Test av ditt Brunnsvatten

Test av ditt Brunnsvatten Test av ditt Brunnsvatten Innehåller: - Provtagningsinstruktioner - Guide till testresultaten - Adresser och öppettider INLEDNING Tack för att du väljer ALcontrol AB och www.brunnsvatten.se för kontroll

Läs mer

Små vattenanläggningar. Vattenkvalité och provtagning

Små vattenanläggningar. Vattenkvalité och provtagning Små vattenanläggningar Vattenkvalité och provtagning Varför är det viktigt? Vatten - vårt viktigaste livsmedel Dryck och matlagning/beredning (även rengöring och hygien) en förutsättning för att kunna

Läs mer

Indikatorer för uppföljning av kvaliteten på yt- och grundvattentäkter. Meddelande nr 2014:15

Indikatorer för uppföljning av kvaliteten på yt- och grundvattentäkter. Meddelande nr 2014:15 Indikatorer för uppföljning av kvaliteten på yt- och grundvattentäkter Meddelande nr 2014:15 2 Indikatorer för uppföljning av kvaliteten på vattnet i yt- och grundvattentäkter Meddelande nr 2014:15 3 Meddelande

Läs mer

Metodbeteckning Analys/Undersökning av Resultat Enhet Mätosäkerhet

Metodbeteckning Analys/Undersökning av Resultat Enhet Mätosäkerhet ALcontrol AB Rapport Nr 13003326 Ögren Gerry 47193 Kållekärr Dricksvatten från enskild vattentäkt Dricksvatten för enskild förbrukning Fastighet : 1:139 Kommun : TJÖRN Provtagningsdatum : 2013-01-11 Provtagningstidpunkt

Läs mer

Bilaga nr 8. Analys av mätdata i Telge Återvinning AB:s miljörapporter Mätpunkt YV3

Bilaga nr 8. Analys av mätdata i Telge Återvinning AB:s miljörapporter Mätpunkt YV3 Telge Närmiljö 26-11-2 Page 1 of 23 Promemoria angående fortsatt och utökad verksamhet vid Tveta Återvinningsanläggning i Södertälje Analys av mätdata i Telge Återvinning AB:s miljörapporter 21-25. Mätpunkt

Läs mer

EKA-projektet. Analysmetoder, mätkrav och provhantering av grundvatten

EKA-projektet. Analysmetoder, mätkrav och provhantering av grundvatten EKA-projektet. er, mätkrav och provhantering av grundvatten Tabell 1. Grundämnen Kvicksilver, Hg 0,1 ng/l +/- 5 % Metod 09 vatten USA EPA-metoden 1631:revision B Metyl-Kvicksilver, Me-Hg 0,06 ng/l +/-

Läs mer

ICP-MS > 0,15 µg/g TS Biologiskt. Bly, Pb SS-EN ISO :2005 ICP-MS > 0,05 µg/l Dricksvatten Nej Nej

ICP-MS > 0,15 µg/g TS Biologiskt. Bly, Pb SS-EN ISO :2005 ICP-MS > 0,05 µg/l Dricksvatten Nej Nej Ackrediteringens omfattning Stockholms Universitet, Institutionen för miljövetenskap och analytisk kemi ACES Enheterna för biogeokemi och miljöföroreningars kemi Stockholm Ackrediteringsnummer 1295 A000046-001

Läs mer

Vi har inte mindre än 25 vattenverk inom vårt verksamhetsområde. Här nedan presenteras översiktliga dricksvattenanalyser från respektive vattenverk.

Vi har inte mindre än 25 vattenverk inom vårt verksamhetsområde. Här nedan presenteras översiktliga dricksvattenanalyser från respektive vattenverk. April 2010 Vatten är en avgörande förutsättning för allt liv och vårt viktigaste livsmedel. Vatten är följaktligen klassat som ett livsmedel och höga krav ställs på dess kvalitet. Det får inte finnas några

Läs mer

Mikrobiologiska dricksvattenrisker Riskklassning av svenska ytråvatten

Mikrobiologiska dricksvattenrisker Riskklassning av svenska ytråvatten Mikrobiologiska dricksvattenrisker Riskklassning av svenska ytråvatten Finansiär: MSB 213-215 (216) Livsmedelsverket Folkhälsomyndigheten Statens veterinärmedicinska anstalt FOI och Umeå Universitet Riskklassning

Läs mer

Kistinge deponi, Stjärnarp 11:5. Referensprovtagning 2009. 1 Sammanfattning. 2 Bakgrund. 3 Syfte. 4 Utförda provtagningar

Kistinge deponi, Stjärnarp 11:5. Referensprovtagning 2009. 1 Sammanfattning. 2 Bakgrund. 3 Syfte. 4 Utförda provtagningar Uppdragsnr: 10106430 1 (4) PM Kistinge deponi, Stjärnarp 11:5. Referensprovtagning 2009 1 Sammanfattning Halmstads kommun planerar för en ny deponi på Kistinge söder om Halmstad. I samband med detta har

Läs mer

Processkemikalier för beredning av dricksvatten enligt 5

Processkemikalier för beredning av dricksvatten enligt 5 9 Bilaga 1 (till ) Processkemikalier för beredning av dricksvatten enligt 5 Avsnitt A. Förteckning över godkända processkemikalier Processkemikalie och ändamål Villkor För beläggningshämning före membran

Läs mer

2013-02-12. Säkerhetshandboken. Sydvattens arbete med säkerhet Stefan Johnsson

2013-02-12. Säkerhetshandboken. Sydvattens arbete med säkerhet Stefan Johnsson 2013-02-12 Säkerhetshandboken Sydvattens arbete med säkerhet Stefan Johnsson Upplägg 1. Vad är Sydvatten 2. Säkerhetsarbetets olika faser: Fokus leveranssäkerhet,1980/90-talet Prioriteringar, ca 1995-2000

Läs mer

Så tolkar du provsvaret på ditt vattenprov

Så tolkar du provsvaret på ditt vattenprov Så tolkar du provsvaret på ditt vattenprov Inledning Denna folder är en vägledning vid tolkning av analysprotokollet. För att man säkrare skall kunna bedöma ett vattens kvalitet krävs både mikrobiologisk

Läs mer

Vattenverk i Askersund kommun

Vattenverk i Askersund kommun Vattenverk i Askersund kommun I Askersund finns 4 vattenverk där vattnet produceras. Det finns 12 tryckstegringsstationer på ledningsnätet där vattentrycket höjs med pumpar för att kompensera för höjd-

Läs mer

Vattenkvalitet i bergborrade brunnar i Sigtuna kommun

Vattenkvalitet i bergborrade brunnar i Sigtuna kommun Vattenkvalitet i bergborrade brunnar i Sigtuna kommun SGU-rapport 2009:9 Vattenkvalitet i bergborrade brunnar i Sigtuna kommun Bo Thunholm, Olov Johansson & Hans Söderholm SGU-rapport 2009:9 Vattenkvalitet

Läs mer

Gränsvärde * Ämne/Egenskap Enhet Antal tagna prover. Resultat Medianvärde

Gränsvärde * Ämne/Egenskap Enhet Antal tagna prover. Resultat Medianvärde Vattenkvalitet vid Nånö vattenverk, Norrtälje (Försörjer även Bergshamra, Finsta, Furusund, Gräddö, Köpmanholm/Yxlan, Nysättra, Rimbo, Rånäs, Spillersboda och Svanberga) Koliforma bakt 35 C cfu/100ml 39

Läs mer

Rönne å vattenkontroll 2009

Rönne å vattenkontroll 2009 Rönne å vattenkontroll 29 Undersökningsprogram Vattenkemi Vattenkemiskt basprogram. 32 provpunkter i vattendrag och fyra sjöar. Basprogrammet ger underlag för tillståndsbeskrivningar avseende organiska

Läs mer

Detta dokument är endast avsett som dokumentationshjälpmedel och institutionerna ansvarar inte för innehållet

Detta dokument är endast avsett som dokumentationshjälpmedel och institutionerna ansvarar inte för innehållet 1975L0440 SV 23.12.1991 001.001 1 Detta dokument är endast avsett som dokumentationshjälpmedel och institutionerna ansvarar inte för innehållet B RÅDETS DREKTV av den 16 juni 1975 om den kvalitet som krävs

Läs mer

Analys av bekämpningsmedel i enskilda dricksvattentäkter 2014

Analys av bekämpningsmedel i enskilda dricksvattentäkter 2014 M Hörby kommun 242 80 Hörby Besöksadress: Ringsjövägen 4 Tel: 0415-37 80 00 Fax: 0415-134 77 kommunen@horby.se www.horby.se Analys av bekämpningsmedel i enskilda dricksvattentäkter 2014 Rapport 2015-01

Läs mer

Ackred. nr 1006 Provning ISO/IEC Metodbeteckning Analys/Undersökning av Resultat Mätosäkerhet Enhet

Ackred. nr 1006 Provning ISO/IEC Metodbeteckning Analys/Undersökning av Resultat Mätosäkerhet Enhet Rapport Nr 16458717 Anläggning : Huseberg, område 3 Analysomfattning : Kemisk Provtagningsdatum : 2017-01-31 Provtagningstidpunkt : 1110 Provets märkning : Hus 501 : gerry Ögren Ankomstdatum : 2017-01-31

Läs mer

KONTROLLPROGRAM Dnr: ÅMH-Mb 359/15. Kökar kommun Att: Vattenverket. Karlby Kökar. Objekt Kökar kommuns vattenverk.

KONTROLLPROGRAM Dnr: ÅMH-Mb 359/15. Kökar kommun Att: Vattenverket. Karlby Kökar. Objekt Kökar kommuns vattenverk. KONTROLLPROGRAM 02.11.15 Dnr: 2013-0459-2 ÅMH-Mb 359/15 Kökar kommun Att: Vattenverket Karlby 22730 Kökar Objekt Kökar kommuns vattenverk Karlby Kökar Beslut om reviderat kontrollprogram för Kökar kommuns

Läs mer

Regler för dricksvatten och vattenverk

Regler för dricksvatten och vattenverk Reviderad november 2009 Regler för dricksvatten och vattenverk Information för den som hanterar eller producerar dricksvatten Miljö och hälsoskyddskontoret Kort om föreskrifterna för dricksvatten Från

Läs mer

Indikation på fekal påverkan på enskilda brunnar 100%

Indikation på fekal påverkan på enskilda brunnar 100% Indikation på fekal påverkan på enskilda brunnar 100% E. coli bakterier Resultat från Tillsynsprojektet mm (ca 13000 vattenanalyser) 90% 80% 70% 60% 50% 40% Otjänligt Tj m anm Tjänligt 30% 20% 10% 0% Brunn

Läs mer