ANNONS HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET ANNONS. En liten gåva kan vara till stor hjälp sidan 9 >>>

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "ANNONS HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET ANNONS. En liten gåva kan vara till stor hjälp sidan 9 >>>"

Transkript

1 ANNONS HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET ANNONS inför livets slut Arvsskatten; Den kommer sannolikt inte bekymra oss framöver God vård i livets slutskede är var mans rätt Bouppteckning - planering är värdefull hjälp för de anhöriga En liten gåva kan vara till stor hjälp sidan 9 >>> ANNONS Din sista vilja kan göra en insats för livet Din sista vilja Din sista vilja kan göra en insats för livet kan göra en insats för livet Låt din sista vilja göra en insats för livet. Din gåva är viktig för att Röda Korset ska kunna fortsätta vara på plats för effektiv hjälp. Vi finns både här hemma och runt om i hela världen. För mer information om testamenten och minnesgåvor, se vår hemsida Du kan även ringa eller för frågor och beställning av Röda Korsets broschyr om arv och donationer. ANNONS MEDFÖLJER SOM OBEROENDE TEMATIDNING I SVENSKA DAGBLADET NOVEMBER 2004

2 2 ANNONS HELA DENNA BILAGA ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET ANNONS INNEHÅLLSFÖRTECKNING: God vård i livets slutskede var mans rätt sid 4 Att ärva eller inte ärva sid 6 Ta ställning i frågor som rör åldrande SÄKERT FUNDERAR DE FLESTA AV OSS PÅ hur det ska bli den dag vi blir gamla. Kommer jag till exempel få vara frisk, kommer jag drabbas av sjukdomar, kommer jag behöva vård, hur vill jag bo, vad ska ske med mina tillgångar? Dessa är några av de många tankar som hör åldrande till och som också utgör temat för detta nummer av Inför Livets Slut. ÅLDRANDE ÄR EN NATURLIG DEL AV LIVET som inte går att undvika men man kan planera för sin ålderdom och för en fortsatt värdig tillvaro på ålderns höst. En aspekt på att bli äldre är hälsan. Alla har vi en förhoppning om att vara friska även när vi blir gamla men förr eller senare bör man fundera över vilka former av vård och äldreomsorg som står till buds. Alla vill vi ju ha en trivsam boendeform på ålderns höst, vare sig det handlar om att fortsätta bo kvar hemma eller att flytta till äldreboende. ATT PLANERA FÖR HUR MAN VILL föra sina tillgångar vidare till nästa generation är ytterligare en viktig fråga att ta ställning till. Vill jag skänka delar av mina tillgångar under min livstid i form av gåvor? Vilka regler gäller för detta? Med dagstidningens räckvidd och facktidningens fokus Eller vill jag istället att min kvarlåtenskap ska ärvas? I sådana fall av vem eller vilka? Ska barnen få allt? Och hur blir det med arvsskatten från och med årsskiftet? Eller ska delar skänkas till välgörenhet? Det bästa vore kanske att skriva testamente så att jag kan berätta för min omgivning hur jag vill ha det? Men hur går det till att skriva ett testamente egentligen? FRÅGOR SOM RÖR ÅLDRANDE PÅ OLIKA SÄTT eller en persons bortgång är för många svåra att beröra samtidigt som informationen kring dessa frågor inte alltid är lätt att hitta. Tidningen Inför Livets Slut är ett av flera sätt att informera, belysa och kanske beröra saker som inte alltid är så lätta att tala om. Temat för detta nummer är frågor kring såväl vårdformer, testamentering och arvsfrågor som bouppteckning och gåvor. Förhoppningen är att artiklarna ska kunna erbjuda svar på några av de funderingar som vi till mans går omkring och bär på. Vi hoppas att du får en stunds trevlig läsning PETTER RENHULDT Inför livets slut en titel från Mediaplanet Projektledare:Thomas Forsgren, Mediaplanet Produktion:Helena Schiller, Mediaplanet , Petter Rehnhuldt, Mediaplanet Grafisk formgivning: Fredrika Pontén, Mediaplanet Repro: Ordbild Tryck: Tidningstryckarna För information om bilagor i dags- och kvällspress: Mediaplanet Distribueras med Svenska Dagbladet i november 2004 Tyck till om våra tidningar: Utan testamente kan det sluta illa sid 6 Stor lättnad över att arvsskatten försvinner 2005 sid 7 Ett testamente hjälper dig att ta ställning sid 8 En gåva kan vara till stor hjälp för andra sid 9 Planering värdefull hjälp för anhöriga sid 11 Bortglömda försäkringspengar kan spåras sid 11 Stöd SADF Insamlingsstiftelsen för Alzheimer & Demensforskning Pg Stiftelsen som bland annat stödjer forskningen vid Karolinska Institutet och Huddinge sjukhus under professor Bengt Winblad, beräknar att under budgetåret utdela drygt 3 miljoner kronor till forskningen. *** Stiftelsen införskaffar medel till medicinsk forskning genom testamenten, donationer, penninggåvor och andra värdehandlingar. Vi ger även ut SADFs brevmärken, vy & julkort samt sprider information. *** Vid dödsfall sändes Till Minne Av. Insamlingsstiftelsen för ALZHEIMER & DEMENSFORSKNING Rindögatan Stockholm Tel Fax Hemsida: E-post: Ditt bidrag, vår framtid! PG

3 Ett testamente kan rädda liv Diabetes ökar bland de yngsta barn och ungdomar under 15 år i Sverige har diabetes. Tendensen är att allt yngre barn insjuknar. De måste ta insulininjektioner varje dag och kontrollera sin blodsockernivå ofta. Trots mycket forskning finns risken för följdsjukdomar till diabetes. För att hejda denna utveckling krävs ökade resurser. Stöd diabetesforskningen. Stiftelsen Svenska Diabetesförbundets Forskningsfond Box 1107, Sundbyberg Tel 08/ Pg , bg Tack vare forskningen blir hälften av alla som får cancer friska. En gåva i ett testamente är en stor hjälp om fler ska bli friska. Radiumhemmets Forskningsfonder stöder patientnära forskning vars mål är tidigare upptäckt av cancer och bättre behandling för cancersjuka. Svensk cancerforskning är till mer än 90% beroende av gåvor från privatpersoner. Beställ gärna vår broschyr Ett testamente kan rädda liv. I den finns information om hur det går till att skriva ett testamente. Ring så skickar vi den kostnadsfritt. Postgiro eller Radiumhemmet, Karolinska Sjukhuset, Box 25, Solna. Tel: Stöd Hjärnskadefonden! postgiro Ett liv som räddas ska också levas! Eftersom fler överlever med svåra hjärnskador behövs längre och bättre rehabilitering. Därmed behövs också mer kunskap om hjärnan för att kunna sätta in rätt insatser. Hjärnskadefonden inom Hjärnskadeförbundet Hjärnkraft: Stödjer forskning och utveckling av hjärnskaderehabilitering Sprider kunskap om förvärvade hjärnskador och dess konsekvenser Tack för ditt bidrag! , Hjärnskadefonden pg

4 4 ANNONS HELA DENNA BILAGA ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET ANNONS God vård i livets slutskede var mans rätt SEDAN DEN 1 JULI 1997 finns en allmän prioriteringsregel i hälso- och sjukvårdslagen som lägger fast att den som har det största behovet av hälsooch sjukvård skall ha företräde till vården. Sjukvårdsdistriktet och kommunerna skall gemensamt tillse att medborgarna tillförsäkras vård av hög kvalitet i livets slutskede. Den enskildes önskemål styr vårdnivån. Så säger lagen. Hur ser verkligheten ut? Den kommun- och landstingsdrivna palliativa vården (symptomlindring) ska vara öppenvårdsbaserad. Mobila resursteam med speciell kompetens inom palliativ vård och smärta skall stödja och handleda primärvården, övriga specialiteter och den kommunala hemsjukvården i arbetet med döende patienter. Vårdplatser speciellt anpassade för palliativ vård ska finnas som komplement. Detta enligt hälso- och sjukvårdslagen. Hur verkligheten ser ut i den egna kommunen varierar naturligtvis, men var och en har rätt att ställa krav på hur man vill få sitt vårdbehov tillgodosett, även om inte alla kan få sina krav uppfyllda. Gudrun Staf-Torstensson är sektionschef på Kungsholmens stadsdelsförvaltning i Stockholm. Hon berättar hur det brukar gå till när de får begäran om vårdplacering av svårt sjuka människor. I regel får vi ett fax från sjukhuset där patienten vårdas. Då görs först en vårdplanering, d v s sjukhuset kallar till möte där patient, eventuella anhöriga, vårdgivare och vi själva deltar. Tillsammans bildar vi oss en uppfattning om patientens kommande behov, noterar eventuella önskemål om var eller hur patienten helst vill vårdas och så försöker vi hitta en så bra lösning som möjligt. Hon betonar att varje fall är unikt. En lösning som passar bra i ett fall kanske inte alls är den bästa i andra fall, därför måste varje patient utredas noggrant innan vi fattar beslut, säger Gudrun Staf-Torstensson. Hospice Landstinget köper hospice-vård på ett antal platser runtom i landet, i Stockholm främst av Stockholms Sjukhem. Flera andra vårdgivare har samarbetsavtal med landstingen runtom i landet. Patienter kan därför remitteras till denna vårdform inom ramen för den allmänna sjukförsäkringen. Beslut om placering fattas av läkare, i samråd med patient och anhöriga. Hospice-vårdens grundstenar är främst respekt för den personliga integriteten, omvårdnad och symtomlindring samt stöd till anhöriga och närstående. Denna vårdtyp ska bygga på nära samverkan mellan olika yrkesgrupper såsom läkare, sjuksköterska, undersköterska, kurator, präst, arbetsterapeut och sjukgymnast. Korttidsvård För personer som väntar på permanent plats i äldreboende med heldygnsomsorg eller utredning av framtida vård och boende, finns i vissa av landets kommuner möjlighet att vårdas en kortare tid i specialanpassade bostäder. Behovet fastställs genom individuell prövning av biståndshandläggare. Vård i egna hemmet Idag kan även den som har många sjukdomar, eller är döende, få sin vård och omsorg i det egna hemmet. Antalet hemtjänsttimmar per person är betydligt högre idag än för fem år sedan eftersom många med stora hjälpbehov bor kvar hemma. Detta visar bland annat en ny rapport Aktuellt om äldreomsorgen som nyligen presenterats av kommun- och landstingsförbundet. Avlastning för anhöriga För anhöriga som vårdar närstående i hemmet är det viktigt att med jämna mellanrum få avlastning för att orka med sin uppgift. Vårdbehövande kan vistas i särskilt vårdboende enligt ett schema som fastställs i varje enskilt fall. Avlastning beslutas av biståndshandläggare efter individuell prövning. Alternativ vård Alternativa vårdformer, såsom homeopatisk behandling och vistelser på hälsohem, subventioneras normalt inte av skattemedel. Utbudet är omfattande men den medicinska effekten är inte vetenskapligt bevisad, varför den enskilde individen själv måste fatta beslut om behandling. Allt fler läkare rekommenderar numera exempelvis akupunktur och massage för smärtoch symptomlindring. «Alla medborgare ska tillförsäkras palliativ vård av hög kvalitet i livets slutskede» FONDEN för ålderssjukdomar vid Karolinska Institutet KAROLINSKA INSTITUTETS forskning kring hjärnans och hjärtats ålderssjukdomar såsom ALZHEIMERS sjukdom och ÅDERFÖRKALKNING Stöd åldersforskningen genom en gåva i samband med ex dödsfall, högtidsdagar, testamenten. Minnesblad utsändes. Postgiro , Fond 213 Upplysn: Kris- och stödsamtal samt råd och hänvisning via telefon måndag - torsdag: fredag - söndag:

5 Värdig vård på livets höst Inom Carema Äldreomsorg är varsamhet, lugn och harmoni grunden i vården av svårt sjuka och döende människor. Vi skapar den miljö kring våra boende som vi själva skulle vilja ha när vi eller våra närstående är på väg att lämna den här jorden. Raija Honkanen,ansvarig för hemtjänsten inom Carema Äldreomsorg. Carema Äldreomsorg jobbar enligt kvarboendeprincipen. Det betyder att man så långt det är möjligt låter boende och hemtjänsttagare bo kvar i sin hemmiljö, såväl i sina egna hem som i äldreeller gruppboende. Oavsett vilken boendeform de gamla har, får de sin dagliga vård av ett handplockat vårdteam som har kompetens och kunskap om deras sjukdomsbild och känner till aktuella vårdbehov. Vi har träffat Raija Honkanen, ansvarig för hemtjänsten inom Carema Äldreomsorg. Hon berättar med stor värme om arbetet hon och hennes kollegor utför. Engagemanget är inte att ta miste på. Både Raija och hennes arbetskamrater älskar verkligen sitt jobb. Vår styrka är att vi är jätteduktiga på att sätta ihop rätt människor i arbetsgrupperna, och det är en absolut förutsättning för att vården ska fungera väl, säger hon. Kunniga läkare Raija pekar särskilt på vikten av att ansvarig läkare verkligen är intresserad av vård av äldre, är väl insatt i frågor om exempelvis smärtlindring och i övrigt känner till vad som är betydelsefullt för just denna målgrupp. Tidigare arbetade jag inom den landstingsstyrda vården. Då hände det ofta att ansvaret för äldre personer föll mellan stolarna. Läkares okunskap om de specifika behoven och för stor distans till övriga yrkesgrupper som var involverade i den dagliga omsorgen ledde till felaktiga beslut och sämre vård. Det händer inte här hos oss, vi arbetar i en platt organisation med mycket nära och daglig kontakt mellan olika vårdgivare. Alla som arbetar här har samma värde, oavsett titel. Alla behövs för att vi ska klara våra uppgifter. Våra medarbetare känner verkligen det här, och därför finns en sådan enorm arbetsglädje bland våra anställda, trots svåra arbetsuppgifter och med döden nära inpå. Varje människa är unik Inom Carema Äldreomsorg gör man upp en individuell vårdplan för varje enskild person. Vid regelbundna och täta möten uppdateras planen i enighet med den enskildes skiftande behov. Det kan röra sig om behov av mer smärtlindring eller annan medicin, näringstillskott eller ett ökat behov av närvaro så kallat extravak på grund av att den gamle blivit sämre. Dessa möten utgör själva navet i vår verksamhet, de är helt avgörande för den höga vårdkvaliteten vi ger våra boende. Aldrig ensam Carema Äldreomsorgs boende riskerar aldrig att bli lämnade ensamma när de är svårt sjuka eller döende. Vi finns alltid där, om anhöriga behöver avlösning eller stöd. Det är en stor trygghet för både den enskilde och dennes närstående att veta att vi alltid finns till hands, när vi behövs, dygnet runt, alla dagar på året. Medarbetarna inom Carema Äldreomsorg lägger stor vikt vid att skapa en lugn och harmonisk miljö runt de boende. Vi arbetar med varsamma händer. Vi talar tyst och lugnt och aldrig förbi våra boende. Hörseln är det sista som upphör att fungera och därför är det extra viktigt att respektera just detta. Belysningen betyder mycket för att skapa trivsel, liksom att det alltid känns rent och fräscht och luktar gott i rummet. Vi försöker skapa den miljö vi själva skulle önska att vi befann oss i om vi eller våra närstående var i samma situation. Tvättar och gör fint När en boende går bort betyder det inte att Carema Äldreomsorgs personal försvinner. Vi finns kvar hos de boende även efter döden. Vi tvättar dem, bäddar rent i sängen och klär dem fina. Sedan gör vi fint i rummet, tänder ett ljus och skapar en trygg och behaglig miljö för de närstående. Vi finns där även för dem, om de vill tala om sin sorg eller undrar över något. Det är en minst lika viktig del av vården som den vi utför medan den enskilde var i livet. Om den bortgångne bott på ett äldreboende ordnar vi en minnesstund för att de övriga boende ska få möjlighet att ta farväl. På så sätt visar vi att man inte glöms bort bara för att man lämnat den här jorden, avslutar Raija Honkanen. CAREMA ÄLDREOMSORG AB, (fd.svensk Äldreomsorg),är ett av Sveriges ledande företag inom äldreomsorg,med en årsomsättning på ca 1,3 miljarder kronor och medarbetare i ett 30-tal kommuner över hela landet. Carema har även verksamhet i Norge och Finland. Företaget ingår i Carema Vård och Omsorg AB med verksamhet även inom primärvård, specialistvård, bemanning (läkare och sköterskor) och psykiatri.

6 6 ANNONS HELA DENNA BILAGA ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET ANNONS NOTISER Att ärva eller inte ärva det är frågan Samhällets föreställningar om hur man ska hantera förluster kan beskrivas i sex myter. De flesta av oss känner igen dem: Tiden läker alla sår Sörj i ensamhet Var stark Var inte ledsen Ersätt förlusten Håll dig sysselsatt Det finns lika många reaktioner på sorg som det finns människor. Sorg är individuell och unik. Det går därför inte att beskriva hur en typisk känslomässig reaktion vid en förlust ser ut. Vanliga reaktioner är: En känsla av bedövning Förmågan att koncentrera sig minskar Oregelbunden sömn Förändrade matvanor Humörsvängningar Planera för ålderdomen i god tid Särskilt boende är inte enda lösningen på den framtida äldrevården. När man frågar människor hur de vill leva när de blir gamla, så svarar de flesta att de vill bo kvar hemma så länge som möjligt. Drygt 17 procent eller 1,5 miljoner av befolkningen är idag 65 år eller äldre. 93 procent av alla över 65 år bor i eget boende. 30 procent av hushållen 75 år och äldre bor fortfarande i eget småhus Frågor kring arvsrätt kan vara komplicerade. Det finns en rad förbehåll att ta hänsyn till. Inte blir det lättare av att dagens familjekonstellationer ofta består av både egna och partnerns barn från tidigare förhållanden. Inför Livets Slut vände sig till Håkan Fälth, jurist på Föreningssparbanken, för att få svar på några frågor som rör rätten att ärva - eller inte ärva. Man kan inte göra sina barn arvlösa. Men genom att upprätta ett testamente kan man minska arvet till hälften av det lagliga arvet. Kan man sitta kvar i orubbat bo om det finns särkullbarn? Särkullbarn har alltid rätt att få ut sitt arv när föräldern avlider. Genom ett testamente kan arvet inskränkas till laglotten, vilket innebär hälften av arvet. Testamentet kan förordna att särkullbarn ska få sin laglott när föräldern avlider och resten av arvet när styvföräldern avlider. Man kan också förordna att efterlevande make ska ärva allt med fri förfoganderätt och att respektive särkullbarn ska dela på kvarlåtenskapen när siste maken avlider. Trots detta kan särkullbarn till den först avlidne maken begära att få ut sin laglott när föräldern avlider. Hur ärver syskonbarn? Om en avliden saknar bröstarvingar och inte är gift ärver den avlidnes föräldrar hälften var. Om ena föräldern är avliden ärvs den hälften av den avlidnes syskon och delas lika mellan dem. Är båda föräldrarna avlidna ärver syskonen all kvarlåtenskap efter den avlidne och delar på kvarlåtenskapen. Om syskon har avlidit ärver syskonbarn syskonet och delar på syskonets del. Skulle syskonbarnet också ha avlidit ärver syskonbarnbarn syskonbarnet och delar på syskonbarnets del. Kan barn göras arvlösa? Man kan inte göra sina barn arvlösa. Men genom att upprätta ett testamente kan man minska arvet till hälften av det lagliga arvet. Kan min pappa göras arvlös? Den som inte är gift eller saknar barn och inte skrivit ett testamente ärvs till hälften var av sin fader och moder. Om pappan ska göras arvlös måste han uteslutas genom ett testamente. Kan jag testamentera allt till ett syskon? Det kan man, om man saknar egna barn. Om detta syskon avlider ärver istället eventuella syskonbarn. Det kan vara lämpligt att föreskriva att det syskonet ärver ska vara enskild egendom. Donationer håller forskning igång I USA anses det självklart att den som är eller har blivit rik också bör ge något tillbaka till samhället. 75 procent av alla donationer kommer där direkt från personer som gärna vill ha den status som en stor givare förvärvar. I USA motsvarar donationerna 2,4 procent av BNP en summa motsvarande nästan hela Sveriges BNP. Forskningen i USA får mindre statliga anslag än här hemma. I Sverige sker donationer via stiftelser och idén bakom dessa är att klara sig undan skatt. I USA är donation i sig avdragsgillt. En ny EU-moms kan dock hota våra stiftelser. I Sverige finns en rad viktiga stiftelser: Wallenbergs, Söderbergska, Crafoordska, Dunkersska fonderna för att nämna några. Donationer till våra stiftelser uppgår årligen till mellan åtta till tio miljarder kronor, varav ungefär två miljarder går till forskning. Källa: Studieförbundet för Näringsliv och samhälle, SNS Utan testamente kan det sluta illa en berättelse ur verkliga livet: En änka utan barn avlider. Hon hade på sin dödsbädd framfört önskemål om vem som skulle ärva vad, men inget fanns skrivet, förutom ett kort brev som ej var bevittnat. Bouppteckningsmannen fick ett digert arbete att leta upp alla arvsberättigade som enligt arvslagen skulle kallas till bouppteckning. Inga syskon fanns kvar i livet, men väl syskonbarn och syskonbarnbarn. Dessa kallades förstås. Ett syskonbarn som den gamla damen inte haft någon kontakt med under sin levnad skulle visa sig bli den som ärvde mest. På dagen för bouppteckning samlades alla i damens hem. Då ringde det på dörren och in kom en advokat ditsänd av det syskonbarn som ingen var bekant med och som den avlidna damen inte träffat alls. De övriga arvingarna hade då redan i största vänskaplighet kommit överens om en bra fördelning av arvegodset. Nu ställdes allt på sin spets. Hela processen kom hädanefter att styras av detta ombud och den icke närvarande släktingens önskemål. HELA DET VACKRA HEMMETS inventarier värderades av en värderingsman och fick sedan köpas av arvingarna vid en inbördes auktion. Övriga saker såldes på en offentlig auktion. Trots det tidigare nämnda brevet, där den nu avlidna kvinnan bland annat namngett dem hon ville skulle få vissa smycken med stort affektionsvärde, kom även dessa smycken att auktioneras ut, till stor sorg och förtvivlan för de som borde ha fått dem. DET HÄR VISAR TYDLIGT vikten av att skriva ett testamente, särskilt när bröstarvingar saknas. I det här fallet hade kvinnan kunnat ge bort sin förmögenhet och sitt bohag till vem hon ville. Nu blev en person praktiskt taget universalarvinge, eftersom hon stod ensam om en arvslott. De barnbarnsbarn som knappt hört talas om den döda fick ärva en ansenlig summa pengar, medan de som stått den gamla damen nära blev lottlösa och fick köpa sina arv, kommenterar bouppteckningsmannen, som vill vara anonym med hänsyn till de berörda. Hela det vackra hemmets inventarier värderades av en värderingsman och fick sedan köpas av arvingarna vid en inbördes auktion. Övriga saker såldes på en offentlig auktion

7 ANNONS HELA DENNA BILAGA ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET ANNONS 7 Stor lättnad över att arvsskatten försvinner 2005 Vill du att barnen ska ärva sommarstugan, sjötomten, företaget eller dina pengar? Från och med årsskiftet behöver de sannolikt inte bekymra sig över gåvoskatten längre. Arvingar kan andas ut, familjeföretag tillåts leva vidare vid generationsskiften och kapitalförsäkringar blir överflödiga. De nuvarande reglerna för arv- och gåvoskatt har länge varit ifrågasatta från politiskt håll, trots att de tillför statskassan omkring 2,6 miljarder kronor årligen. De nya reglerna, som alltså väntas träda i kraft redan till årsskiftet, är framtagna av regeringen i samarbete med vänstern och miljöpartiet. De är främst avsedda att underlätta generationsskiften i små och medelstora företag, men påverkar de flesta av oss eftersom dagens regler beskattar gåvor värda kronor eller mer. Vänta med att ge bort gåvor värda över kronor tills förändringen trätt i kraft, råder Ann-Sofie Magnusson, familjeekonom på Ikanobanken. För ett fåtal, extremt förmögna svenskar innebär de nya reglerna stora förtjänster. Ett exempel är finansmannen Fredrik Lundberg, god för 1,4 miljarder. Hans två barn skulle idag få skatta 222 miljoner var om deras far gick bort och de fick ärva honom. Efter årsskiftet behöver de inte betala ett öre. Sälja för att kunna betala De tidigare reglerna har försatt många arvtagare i svåra situationer då de inte sällan tvingats sälja delar av arvegodset för att ha råd att betala arvsskatten. Den nya lagen innebär en stor lättnad för många som nu kan hjälpa barn och barnbarn när de vill, utan att behöva fundera på skatteeffekter, säger Ann-Sofie Magnusson. Hittills har det varit en fördel att skriva över fastigheter och egendom på barn eller andra arvingar medan man lever. Med de nya reglerna blir detta förfarande inte nödvändigt av skattetekniska skäl. Det innebär en stor trygghet att själv äga sitt boende till dess man går bort. Att det är ens egna barn som står som ägare till den bostad man bor i är ingen garanti för att inte meningsskiljaktigheter kan uppstå. Kapitalförsäkring överflödig För att lindra skatteeffekten har många hittills planerat för sin bortgång genom att teckna kapitalförsäkringar. Denna marknad väntas helt försvinna i och med att arvsskatten slopas. Den som lånat ut pengar mot en revers för att slippa gåvoskatt kan, efter att den skatten försvinner, riva reversen som då inte fyller någon funktion. Inte bara rika gynnas De stora vinnarna på de slopade skatterna blir naturligtvis barnen till landets allra mest förmögna. Men också de vars familj under generationer byggt upp lönsamma, vinstgivande företag och där generationsskiften hittills inneburit dryga skatteutgifter. I princip kan man säga att alla gynnas av denna regelförändring eftersom den även omfattar mindre gåvor och arv, avslutar Ann- Sofie Magnusson. Den nya lagen innebär en stor lättnad för många som nu kan hjälpa barn och barnbarn utan att behöva fundera på skatteffekter, säger Ann-Sofie Magnusson, familjeekonom på Ikanobanken. Vi väntar på grön gubbe i två veckor Svenska män blir i genomsnitt 77 år, kvinnor 82. Av den tiden tillbringar vi drygt sex år med att titta på TV. En tredjedel går åt till att sova, medan vi äter nästan sex år och pussas två veckor. Vi arbetar nio år, väntar på grönt ljus i två veckor. Kvinnor sköter hus och barn över tio år av sitt liv, medan männen gör det knappt tre år mindre. Drygt åtta månader tillbringar vi med att ha sex, och morgontoaletten tar 1,5 år i anspråk av våra liv. Motionerar gör männen mest, drygt två år och åtta månader, medan kvinnor i genomsnitt gympar bort drygt ett år av sina liv. KÄLLA: ILLUSTRERAD VETENSKAP Höjd skatt på pensionssparande En höjning av avkastningsskatten på pensionsförsäkringar riskerar att göra sparformen direkt olönsam. Det visar beräkningar gjorda av Föreningssparbankens privatekonomer. Trots detta planerar regeringen att genomföra höjningarna. Försäkringsbolagen rasar och hotar med att flytta utomlands. Regeringens utredare Barbro Palmerlund har fått till december 2006 att fundera på hur privat pensionssparande ska beskattas. Förslagen kommer därför inte att presenteras före nästa val. Barn och gåvor Om ett barn får en gåva som barnet inte kan anses förstå innebörden av ska istället föräldrarna enligt dagens regler ta emot gåvan. Om en förälder själv ger sitt barn en gåva ska överförmyndaren informeras och en god man utses. Den gode mannen ska också godta gåvan för att den ska bli giltig. Ett stort problem är att överförmyndaren ofta inte informeras om gåvor till barn. Europeisk jämförelse - minst risk för svensk att dö i cancer Risken att avlida i cancer är minst i Sverige av 17 jämförda länder. Risken för en holländare, belgare, fransman eller en dansk man är 50 procent högre än för en svensk eller isländsk man. Om våra livsvillkor och levnadsvanor var som de danska skulle fler svenska kvinnor och män avlida i cancer under ett år. I Sverige avlider årligen personer Källa:Landstingsförbundet Med Hörat Original slipper du höja rösten! Hörat Original motsvarar högt ställda krav vid kommunikation med personer som har hörselnedsättning. Hörat Original är en effektiv, batteridriven förstärkare med riktmikrofon och ett par hörlurar. Den är väldigt enkel att handha med ett enda stort reglage. Ett inbyggt skydd hindrar effektivt plötsliga och starka ljud från att skada öronen. Standardbatterierna (2 st LR6), som är mycket lätta att byta räcker i ung. 220 timmar. Hörat finns med på Hjälpmedelsinstitutets Förteckning över Bra hjälpmedel. Vid ett förtroligt samtal vill man inte gärna höja rösten. Många äldre nästan varannan över 80 år behöver hörhjälpmedel men kan eller vill inte använda hörapparat. Detta medför svårigheter i kommunikationen och missförstånd uppstår lätt. Risken finns för att viktig information inte når fram. Hörat kan erhållas genom hörselvården istället för hörapparat eller köpas direkt från tillverkaren, Comento AB. Skicka information om Hörat Original Skicka information om övriga Hörat-produkter Skicka Hörat Original på öppet köp i 10 dagar. Priset är 1.850:- inkl. moms. Postens avgifter tillkommer. Fyll i dina uppgifter här och posta till adressen längst ned. Namn:... Adress:... Postadress:... Telefon:... Posta till Comento AB, Box 3071, BROMMA. Tel , Fax

8 8 ANNONS HELA DENNA BILAGA ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET ANNONS Ett testamente hjälper dig att ta ställning Det finns många goda anledningar att skriva ett testamente. Den allmänna arvsordningen styr annars vilka som ärver dig. Den är lagstadgad enligt följande: Är du gift och utan barn ärver din maka/ make dig. Är du gift och har barn ärver i första hand din maka/ make. Gemensamma barn ärver först efter att båda föräldrarna avlidit. Särkullbarn har rätt att få ut sitt arv när den biologiske föräldern dör. Är du sammanboende, med eller utan barn, bör ett inbördes testamente upprättas. Utan giltigt testamente, och om släktingar närmare än kusiner saknas, tillfaller din kvarlåtenskap Allmänna Arvsfonden. Dina ägodelar och tillgångar kan du testamentera till vem du vill, men bröstarvingar har enligt lag rätt till hälften av tillgångarna, den s k laglotten. Att skriva testamente kan också innebära skattemässiga fördelar. För att ta reda på dessa bör man vända sig till en jurist. Lästips: Testamenteshandboken av Björn Gullefors och Björn Lundén Är du gift och utan barn ärver din maka/ make dig. Är du gift och har barn ärver i första hand din maka/make. Tre arvsklasser 1:A ARVSKLASSEN. Är du ensamstående ärver dina bröstarvingar allt. Bröstarvingar är barn inom eller utom äktenskapet, adoptivbarn, barnbarn, barnbarnsbarn och så vidare. 2:A ARVSKLASSEN. Om du är ensamstående och saknar bröstarvingar ärver dina föräldrar dig. Om en av eller båda föräldrarna är avlidna, ärver dina syskon och deras bröstarvingar. 3:E ARVSKLASSEN. Om du är ensamstående och saknar bröstarvingar, föräldrar och syskon ärver far- och morföräldrar och deras barn. Efter farbröder, fastrar, morbröder och mostrar upphör arvsrätten. Tänk på Stockholms utsatta. För att hedra minnet av någon som gått bort kan du skicka ett gåvogram genom oss. De anhöriga får ett minnesblad, samtidigt som vi får mer pengar till vårt hjälparbete. Vi svarar även på frågor kring testamenten. Pg: , Tel: Underlätta för anhöriga tala om donation Donationskort kan komma som en chock för anhöriga om den avlidne aldrig har talat om sitt beslut. Därför är det bäst att meddela anhöriga. Har man inte berättat sin ståndpunkt utgår lagen från att man är positiv till donation. Men de anhöriga kan utnyttja sin vetorätt och förbjuda ingreppet. Den senast kända åsikten hos den avlidne gäller, oavsett om den kommit till kännedom genom register, donationskortet eller via anhöriga. MYT: Jag är för gammal för att bli donator. SANNING: Man kan ibland använda hornhinnor från personer som är över åttio år. MYT: Om jag blir donator kommer jag att begravas vanställd. SANNING: Donationsoperationen går till som en vanlig operation, och följer samma etiska regler. MYT: Man kan ju vakna fast man är hjärndöd SANNING: Det händer aldrig. Personer som vaknat upp låg i djup koma, men de var inte hjärndöda. Endast hjärndöda kan bli donatorer. Rädda Barnen kämpar för barns rättigheter. Vi väcker opinion och stöder barn i utsatta situationer i Sverige och i världen. I stället för blommor Hedra minnet av en kär vän med en gåva till Rädda Barnen. Beställ ett av våra minnesblad. Ring senast två dagar i förväg så skickar vi en hälsning. Tillsammans har vi, i mer än 300 år, byggt skolor och sjukhus, varit en trygg hamn för svenskar i utlandet och hjälpt flyktingar och katastrofoffer. Genom en gåva i ditt testamente gör du det möjligt för oss att fortsätta och utveckla detta arbete. För mer information ring InformationsService, tel: Post/bankgiro

9 ANNONS HELA DENNA BILAGA ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET ANNONS 9 FOTOGRAF: KENNETH WIBRÅN/RÖDA KORSET Fåglar ärver miljoner Änder, svanar och fasaner i Borås stads fågelkoloni Ramnasjön kan se fram emot ett välkommet ekonomiskt tillskott. De ärver 1,5 miljoner kronor efter sonen till kolonins grundare, Hjalmar Thorén. Det blir dock ingen lyxkonsumtion för fåglarna i vinter. Först nästa år är det nämligen dags att börja använda pengarna. (TT) RIKSFÖRENINGEN FÖR ÅLDRANDEFORSKNING Att skänka till välgörande ändamål: En gåva kan vara till stor hjälp för andra Det saknas samlad statistik på hur stora belopp som årligen tillfaller välgörenhet via testamenten och donationer. Klart är dock att det oftast är de stora, välkända organisationerna som är mottagare. Röda Korset, Rädda Barnen och Läkare Utan Gränser får mycket pengar på detta sätt, men också cancerforskning och barnsjukvård. Varje år skänks i Sverige omkring 3,5 miljarder kronor till organiserad välgörenhet av olika slag. Därutöver tillkommer gåvor till stiftelser, fonder, religiösa samfund och andra mottagare av penninggåvor. Den sammanlagda summan är okänd. En del av dessa gåvor testamenteras, medan andra väljer att donera medan de lever. Röda Korset får ofta ärva pengar eller andra tillgångar av avlidna, främst av människor som saknar naturliga arvingar. Vi tar emot stora summor varje år i form av donationer eller genom att människor kommer ihåg vår verksamhet i sina testamenten. Det kan röra sig om aktier, fondmedel, pengar, fastigheter, bostadsrätter, smycken, möbler och dylikt. Förra året fick vi in 24,5 miljoner kronor, uppger Maude Fröberg, pressekreterare på Svenska Röda Korset. Skattefritt När gåvor till Röda Korset består i annat än pengar förs dessa donationer över till Röda Korset innan de säljs. Därmed blir förtjänsten skattefri. Vi har en person som arbetar på heltid med att handlägga dessa ärenden. Hon står i nära kontakt med bouppteckningsmännen och kopplas in på ärendet så snart ett testamente visar sig innehålla gåvor till oss, säger Maude Fröberg. Förra året fick vi in 24,5 miljoner kronor, uppger Maude Fröberg, presssekreterare på Svenska Röda Korset. Pengarna går oavkortat till avsett ändamål Om du i ditt testamente inte anger ett specifikt ändamål används de där de bäst behövs. Vill du att gåvan ska disponeras för en viss verksamhet, kan du ange det. Tänk då på att mycket kan förändras i samhället och att ändamålet fortfarande måste vara aktuellt den dagen donationen kommer mottagaren till godo. Formulera testamentet Vill du skänka pengar till välgörenhet via ditt testamente kan det exempelvis formuleras så här: Till Röda Korset, att i första hand användas i nationellt eller internationellt arbete. Anger du att pengarna måste användas till ett speciellt projekt finns risken att uppgiften är inaktuell om det går lång tid mellan testamentets upprättande till dess det träder i kraft. Vill du att gåvan ska användas inom en lokal enhet på din ort måste du ange detta. Om både arvingar och testamente saknas tillfaller hela din kvarlåtenskap Allmänna Arvsfonden. Ge Ditt stöd till forskning kring åldrandet i Sverige Postgiro , Bankgiro Vi ger stöd till personer som får en neurologisk sjukdom, deras närstående samt till forskning. ALS, MS, Parkinson, Stroke, Muskelsjukdomar, Ataxi, Huntington, CP, Ryggmärgsskador Ditt stöd betyder mycket! Postgiro , Bankgiro Neurologiskt Handikappades Riksförbund Box 49084, Stockholm e-post: internet: tel:

10 En gåva från hjärtat En ny seniorpolitik i Sverige. gåvobrev Från vänster För minnesgåvor av Walter Solón Romero, Bolivia. För högtidsgåvor av Khun Sawai från Chiang Mai, Thailand. För högtidsgåvor, dop, konfirmation m m ritad av barn i slumområdet Kong Toey, Bangkok. Vill du uppvakta någon på högtidsdagen, eller hedra minnet av en bortgången vän? Ett fint sätt att visa att du bryr dig är att skicka en minnes- eller högtidsgåva till Diakonia. Det blir en gåva som glädjer många, då pengarna går till vårt arbete för att förbättra situationen för världens mest utsatta människor. Att skicka en minnes- eller högtidsgåva är enkelt. Ange bara namn och adress till jubilaren eller den avlidnes anhöriga, samtidigt som du sätter in en valfri summa pengar på Diakonias postgiro. Vi skickar ett gåvobrev med en vacker framsida till den du vill uppmärksamma ange därför anledningen till gåvan, vem/vilka som ger den samt det datum som du vill att brevet ska komma fram. Tänk på att skicka in gåvan minst en vecka i förväg. Diakonia är en kristen biståndsorganisation som tillsammans med lokala partner arbetar för en varaktig förändring för de mest utsatta människorna i världen. Gåvopostgiro: Många människor i Sverige känner idag oro inför det egna åldrandet. Oron för ensamhet, isolering och minskad delaktighet breder ut sig. Alltför många oroar sig för kvalitén inom vård och omsorg. Regeringens brist på idéer för seniorer blir allt tydligare. Min vision är ett samhälle där ingen hålls tillbaka och ingen lämnas efter. Göran Hägglund Partiledare hemsida e-post tel fax postadress Diakonia, Sundbyberg. besöksadress Starrbäcksgatan 11 En gåva för livet! Att skriva testamente är att uttrycka sin vilja för framtiden. En personlig önskan som lever vidare efter din bortgång. Det är också en trygghet för anhöriga att känna till och kunna respektera hur du själv vill att dina ägodelar och ekonomiska tillgångar skall fördelas. Beställ vår broschyr om hur du skriver testamente, vilka regler som gäller och hur du gör om du vill ge allt eller delar av dina tillgångar till välgörande ändamål. Att stödja till exempel Cancerfonden och därmed svensk cancerforskning är ett sätt att bidra till att rädda liv i kommande generationer. Stöd unga medicinska forskare! Sällskapet tar tacksamt emot alla gåvor stora som små Postgiro Karolinska Institutet, Stockholm. Tel Fax Info Bestäm själv om ditt livs slutskede Beställ formulär för livstestamente och information från: Rätten Till Vår Död Magdalena Ekman Åsta Glård, Vallentuna Tel/fax: Ja, jag vill ha broschyren Testamente en gåva för livet Namn Adress Postnr och postadress Posta till: Cancerfonden, Stockholm. Skriv FRISVAR på kuvertet så slipper du betala porto. Du kan också beställa broschyren på telefon , via fax eller via SvD 11.04

11 ANNONS HELA DENNA BILAGA ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET ANNONS 11 Bouppteckning och dödsboanmälan: Planering värdefull hjälp för anhöriga Många av livets viktiga frågor kanske man aldrig funderat över; vad ska exempelvis ske med ens ägodelar den dan man inte längre finns kvar? Att ta ställning till dessa frågor kan senare visa sig vara till stor hjälp för ens anhöriga. När det blir aktuellt att ta hand om den avlidnes kvarlåtenskap är tiden ofta knapp och som anhörig förväntas man ta beslut i denna typ av frågor vid en känslomässigt svår tidpunkt. För att underlätta för sina anhöriga kan det vara klokt att i förväg meddela dem sina önskningar hur man vill att uppdelningen av dödsboet ska ske. Dessutom är det till stor hjälp vid bouppteckningen om man, redan när man är i livet, informerar sina anhöriga om vilka tillgångar och försäkringar man har, i vilken form och på vilka konton. När en person avlider När en person avlider på en vårdinrättning meddelas dödsfallet av ansvarig vårdgivare till skatteverket som ansvarar för folkbokföringen. När någon avlider hemma ska man tillkalla en läkare som fastställer dödsfallet om ingen brottsmisstanke finns. Då tillkallas även polis. Läkaren kan också göra anmälan om dödsfallet till skatteverket. Skatteverket skriver därefter på begäran ut intyg om dödsfallet. Ett sådant behövs bland annat till bouppteckningen. Efter dödsfallet ska det upprättas en bouppteckning, en sammanställning över den avlidnes tillgångar och skulder. Bouppteckning eller dödsboanmälan? Efter dödsfallet ska det upprättas en bouppteckning, en sammanställning över den avlidnes tillgångar och skulder. Vem som helst har rätt att göra en sådan, men många får hjälp med detta av en jurist eller av begravningsbyrån. I en bouppteckning tas hänsyn till både den avlidnes tillgångar och skulder samt eventuell make/makas. Bouppteckning ska göras inom tre månader efter dödsfallet och lämnas till skattekontoret inom en månad efter att bouppteckningen har upprättats. Skattemyndigheten registrerar handlingen och fattar beslut om arvsskatt. Dödsboanmälan Om dödsboet saknar tillgångar kan en dödsboanmälan lämnas till skattekontoret. Den ersätter då bouppteckningen. Skillnaden mellan bouppteckning och dödsboanmälan är att man vid det senare endast tar hänsyn till tillgångar och begravningskostnader samt utgifter i samband med dödsfall. Dödsboanmälan kan endast upprättas av den stadsdels-/socialnämnd där den avlidne var bosatt. På varje stadsdelsförvaltning finns en boutredare som handhar dödsboanmälan. Elisabeth Ström är boutredare på Vantörs stadsdelsförvaltning i centrala Stockholm. Hon har för närvarande ett 70-tal ärenden på sitt bord. Ansökan om att göra en dödsboanmälan görs vanligtvis av anhöriga, berättar hon. Om en person avlider och alla former av tillgångar saknas och vi, trots efterforskningar inte hittar några anhöriga kan vi träda in och göra dödsboanmälan från vår sida. Sedan beställer vi en enkel men värdig begravning där kostnaderna täcks av stadsdelsförvaltningen. Normalt sätter vi ut en dödsannons i tidningen också. Det kan ju tänkas finnas någon därute som berörs. Vi lägger ner mycket möda på att försöka spåra anhöriga, men ibland finns tyvärr inga, avslutar Elisabeth Ström. Bortglömda försäkringspengar kan spåras Utbetalningar från våra försäkringsbolag fungerar inte med automatik vid dödsfall. Genom försäkringsbevakning kan man försöka spåra eventuella tillgångar i form av avtalsförsäkringar tecknade via arbetsgivaren, fackliga försäkringar eller individuella försäkringar såsom grupplivförsäkringar, trafik- och hemförsäkringar. Få känner till att utbetalningar från försäkringsbolag inte alltid sker automatiskt vid dödsfall. Pengarna måste begäras ut, ett arbete som försvåras av låg kännedom om egna och anhörigas försäkringar. Vissa banker kan, med lite tur, hjälpa till att spåra glömda tillgångar, men omfattningen av servicen varierar. Skriv testamente Det finns omkring 500 försäkringsbolag i Sverige så det finns ingen garanti att hitta alla försäkringar efter en avliden. Genom att inkludera alla kända uppgifter om försäkringar i ett testamente försäkrar man att pengarna betalas ut när man avlider, till nytta för bröstarvingar, stiftelser, fonder eller annan verksamhet man vill gynna. Begravningsentreprenören Fonus erbjuder försäkringsbevakning som en service till sina kunder. Varje år spårar de upp stora summor pengar som annars skulle ha gått tillbaka till försäkringsbolagen. Vi får fram ca 260 miljoner kronor årligen till våra kunder, men hur stora summor som går förlorade får vi aldrig veta, kommenterar Ulf Lernéus, Fonus Försäkring. LIONS HJÄLPER ALLT * KOMMER FRAM *) Nettot går oavkortat till hjälpverksamhet. Medlemmarna betalar all administration genom medlemsavgifter och egna insatser. Christer Berg JURIDISK BYRÅ Bouppteckningar Boutredningar Bodelningar Arvskiften Sankt Eriksgatan 94, Stockholm Tel Batteriljus MY Lyser i 2 3 månader per batteribyte! Nu 3 varianter, utbytbara batterier LR14. Se Vackra bronslyktor och vaser f r familjegraven. E-post: Tel Fax

12 TRADITION OCH FÖRNYELSE BEGRAVNINGSVERKSAMHETEN I STOCKHOLM I Stockholm ansvarar kommunen genom kyrkogårdsnämnden och dess förvaltning sedan 1887 för begravningsverksamheten. Det innebär bl a att förvalta tio allmänna begravningsplatser med minneslundar, tolv kapell, bisättningslokaler samt två krematorier. Förutom Stockholms stad förvaltar 13 av Svenska kyrkans församlingar samt Judiska och Katolska församlingen med flera ett antal kyrkogårdar och kolumbarier i Stockholm. Kyrkogårdsförvaltningens kapell har genom sin arkitektur, konstnärliga utsmyckning m m anpassats för stämningsfulla avskedsceremonier av vitt skilda slag. På kyrkogårdsförvaltningens begravningsplatser gravsätts årligen närmare avlidna. Av dessa har ca kremerats och ungefär hälften gravsätts i individuella gravar övriga i minneslund. Närmare gravar finns på kyrkogårdsförvaltningens begravningsplatser och på uppdrag av gravägarna sköter förvaltningen ca av dessa. Att bevara och vårda tidstypiska områden på begravningsplatserna är en viktig uppgift för kyrkogårdsförvaltningen. Lika viktigt är att långsiktigt tillgodose behovet av gravmark för stadens växande, mångkulturella befolkning. Historien visar att seder och bruk inom begravningsverksamheten ständigt förändras. Förnyelse jämsides med bevarande är därför viktiga ledstjärnor i kyrkogårdsförvaltningens arbete. Begravningsverksamheten bekostas av begravningsavgiften (via skattsedeln) som i Stockholms stad är 7 öre per skattekrona under Det innebär 140 kronor per år för den som har en beskattningsbar årsinkomst om kronor. STOCKHOLMS KYRKOGÅRDSFÖRVALTNING Mer information GRAV VID KYRKAN ELLER I BLÅBÄRSSKOGEN Stockholms begravningsplatser är värdiga vilorum för våra avlidna och för att vårda deras minne samtidigt som de är vackra, offentliga uterum för nutidsmänniskan. De är en tillgång för stadens invånare och besökare, kanske för en stunds stillhet och eftertanke eller för rofyllda promenader. Begravningsplatserna är också kulturhistoriskt intressanta. En del har använts i flera hundra år, andra under kortare tid, men alla berättar på sitt sätt om människor och samhälle under skilda epoker. Bromma, Spånga och Brännkyrka kyrkogårdar har medeltida ursprung och Galärvarvskyrkogården härstammar från början av 1740-talet. Norra begravningsplatsen togs i bruk 1827 och under åren har många bemärkta personer begravts där. Sandsborgskyrkogården och Västberga begravningsplats anlades i slutet av 1800-talet då stadens befolkning växte snabbt. Skogskyrkogården innebar något helt nytt. Den skapades av arkitekterna Gunnar Asplund och Sigurd Lewerentz mellan 1915 och Genom sin arkitektur, med utgångspunkt i det nordiska skogslandskapet, har Skogskyrkogården kommit att tilldra sig stort intresse, även internationellt. Samtida svenska konstnärer har medverkat i utsmyckningen av Skogskyrkogårdens olika kapell. Sedan 1994 finns Skogskyrkogården på UNESCOs Världsarvslista över omistliga kulturmiljöer. Under 1900-talet har begravningsplatser också tillkommit i Hässelby (1928) och Råcksta (1964). Inom Strandkyrkogården (1996) vid Drevviken kan man välja gravplats i den ursprungliga skogsmarken. Det är idag ett stort intresse för sådana gravplatser, vilket kanske återspeglar det natur- och miljöengagemang som finns hos många människor i vår tid. Utförlig information om Stockholms stads begravningsplatser samt vägledning om begravningsverksamheten finns på Information lämnas också på telefon Ska Katarinas forskning förebygga Alzheimers? Balansen mellan programmerad celldöd (apoptos) och celldelning i kroppen är viktig för vävnadsstabilitet och som skydd mot sjukdomar.vid för omfattande celldöd finns risk för bland annat AIDS, stroke, hjärtinfarkt, Alzheimers och Parkinsons. Är apoptosen för hämmad, kan till exempel reumatiska sjukdomar och cancer uppkomma. Målet med Katarina Kågedals forskning är att både kunna stimulera och hämma celldöden. Hon koncentrerar sig på vilken roll cellens lokalvårdare, lysosomerna, har i apoptosen. Studierna visar att lysosomerna innehåller enzymer som börjar släppas ut tidigt i apoptosen. Kan frisättningen ökas eller minskas, ger det helt nya möjligheter att reglera processen. Katarina undersöker särskilt hur lysosomala enzymer påverkar nervcellerna vid Alzheimers sjukdom. Katarina Kågedal, SSMF-stipendiat, Linköpings Universitet. Svenska Sällskapet för Medicinsk Forskning delar varje år ut medel till ett stort antal unga, lovande medicinska forskare. I år är Katarina en av dem. Medlen i form av bidrag, minnesgåvor, donationer eller testamentsgåvor kommer främst från privatpersoner. Stöder du oss kan du själv bestämma forskningsområde. Om du så önskar kan du bilda en egen forskningsfond. Sällskapet står under kontroll av SFI, Stiftelsen för Insamlingskontroll. För ytterligare information ring eller NIMBUS Stöd unga medicinska forskare Grundat 1919 H.M. Drottning Silvia är Sällskapets beskyddare

Om arv och testamente, framtiden och djuren.

Om arv och testamente, framtiden och djuren. Om arv och testamente, framtiden och djuren. Vad händer om du inte har skrivit ett testamente? Finns det inget testamente vid din bortgång kommer dina tillgångar att fördelas enligt lagen och följa den

Läs mer

Mitt testamente till de äldre

Mitt testamente till de äldre Mitt testamente till de äldre Blomsterfondens testamentshjälp BLOMSTER FONDEN Blomsterfonden är min familj. Genom en gåva kan jag hjälpa andra människor att komma in i samma trygga gemenskap. Willem Schaper

Läs mer

Arv. kortfattad information om ärvdabalken

Arv. kortfattad information om ärvdabalken Arv kortfattad information om ärvdabalken Ärvdabalken innehåller regler om bland annat bouppteckning, arv och testamente. Hela ärvdabalken hittar du i Svensk författningssamling SFS 1958:637. Den finns

Läs mer

8. Att åldras i Sverige

8. Att åldras i Sverige Foto: Colourbox 8. Att åldras i Sverige Innehåll Åldrande Pensioner Äldreomsorg Begravning Arvsrätt Göteborgs Stad och Länsstyrelsen Västra Götalands län Om Sverige 167 Åldrande Människor lever länge i

Läs mer

Arvsrättsliga regler i Sverige

Arvsrättsliga regler i Sverige 1 Arvsrättsliga regler i Sverige Advokat Thorulf Arwidson September 2017 Denna text är avsedd att ge en överblick över de nuvarande svenska reglerna om arv. Den är skriven för den som tidigare inte har

Läs mer

Arv Kortfattat om lagstiftningen

Arv Kortfattat om lagstiftningen Arv Kortfattat om lagstiftningen Producerad av Justitiedepartementet Foto: Justitiedepartementet, tryck: Elanders, 2015 Bouppteckning När en person dör måste en förteckning över den avlidnes tillgångar

Läs mer

Ditt arv kan rädda liv i generationer.

Ditt arv kan rädda liv i generationer. Länge leve livet. Ditt arv kan rädda liv i generationer. Foto: Anna Kern, Johnér En vacker givartradition. Varje år tar vi emot gåvor från människor som skrivit in Röda Korset i sina testamenten. Det är

Läs mer

Din sista vilja kan ge andra möjlighet att uttrycka sin. Civil Rights Defenders om hur du skriver testamente

Din sista vilja kan ge andra möjlighet att uttrycka sin. Civil Rights Defenders om hur du skriver testamente Din sista vilja kan ge andra möjlighet att uttrycka sin Civil Rights Defenders om hur du skriver testamente På många håll i världen riskerar människor livet för att kunna uttrycka sin vilja I många länder

Läs mer

Testamentera till Diabetesfonden -en gåva för framtiden

Testamentera till Diabetesfonden -en gåva för framtiden Testamentera till Diabetesfonden -en gåva för framtiden Varför skriva testamente? Du vill säkert själv bestämma hur dina tillgångar ska användas när du gått bort. Det gör du genom att skriva ditt testamente.

Läs mer

DITT AVTRYCK I VÄRLDEN. Om att testamentera till Hoppets Stjärna

DITT AVTRYCK I VÄRLDEN. Om att testamentera till Hoppets Stjärna DITT AVTRYCK I VÄRLDEN Om att testamentera till Hoppets Stjärna Ditt avtryck i världen Det vi gör i våra liv lämnar ett avtryck. För de flesta av oss handlar det kanske inte om historiska saker som nobelpris

Läs mer

Att ge vidare. Information om att skriva testamente

Att ge vidare. Information om att skriva testamente Att ge vidare Information om att skriva testamente FOTO: BÖRJE ALMQVIST Den sista viljan Rubriken är dubbeltydlig. Att tvingas utstå krig, flykt och svält är det sista många människor vill vara med om.

Läs mer

Ett dokument för livet. Vad händer om inget testamente finns? Ske din vilja. Hur skriver man ett testamente? Hur ändrar man ett testamente?

Ett dokument för livet. Vad händer om inget testamente finns? Ske din vilja. Hur skriver man ett testamente? Hur ändrar man ett testamente? Ske Din vilja! t v å t r e f e m s e x s j u å t t a n i o e l v a Ett dokument för livet Vad händer om inget testamente finns? Ske din vilja Hur skriver man ett testamente? Hur ändrar man ett testamente?

Läs mer

Låt ditt livsverk fortsätta. En broschyr om att skriva

Låt ditt livsverk fortsätta. En broschyr om att skriva Låt ditt livsverk fortsätta En broschyr om att skriva T E STA M E N T E VARFÖR ska jag skriva testamente? Ett testamente är ett bra sätt att berätta vad du vill ska hända med dina pengar och dina ägodlar

Läs mer

Foto: Sofia Denzler. Låt din sista vilja leva vidare Att testamentera till Erikshjälpen

Foto: Sofia Denzler. Låt din sista vilja leva vidare Att testamentera till Erikshjälpen Foto: Sofia Denzler Låt din sista vilja leva vidare Att testamentera till Erikshjälpen Foto: Åsa Dahlgren Ett barns dröm är dyrbar Ett barns dröm är vacker En längtan till något nytt, något mer Ett barns

Läs mer

Får mor göra vad hon vill med fars arv?

Får mor göra vad hon vill med fars arv? Arvsrätt - svara på tidningsfrågor. Fråga 1. I min frus och mitt ömsesidiga testamente stadgas att den efterlevande skall ärva den först bortgångna med äganderätt. Innebär detta att den efterlevande har

Läs mer

En handledning om att skriva testamente Med tanke på framtiden

En handledning om att skriva testamente Med tanke på framtiden En handledning om att skriva testamente Med tanke på framtiden Förord Kära IOGT-NTO-vän Det här är en handledning om att skriva testamente. Vår förhoppning är att du finner information som du har nytta

Läs mer

8. Att åldras i Sverige

8. Att åldras i Sverige Foto: Colourbox 8. Att åldras i Sverige Innehåll Pensioner Äldreomsorg Begravning Arvsrätt Göteborgs Stad och Länsstyrelsen Västra Götalands län Om Sverige 165 Pensioner Pension är pengar du får när du

Läs mer

Om att bevaka den enskildes rätt i dödsbo

Om att bevaka den enskildes rätt i dödsbo Om att bevaka den enskildes rätt i dödsbo 2 ATT BEVAKA RÄTT I DÖDSBO Uppgiften att bevaka rätt i dödsbo kan uppkomma om en person som har en god man eller förvaltare har del i ett dödsbo och det i den

Läs mer

LIVETS STIG BÄR FRAMÅT Broschyr om testamenten

LIVETS STIG BÄR FRAMÅT Broschyr om testamenten LIVETS STIG BÄR FRAMÅT Broschyr om testamenten Varför forskar man om diabetes? Typ 1 -diabetes (juvenil diabetes) är vanligare i Finland än i något annat land i världen. Varje år får omkring 600 barn i

Läs mer

att lämna svåra besked

att lämna svåra besked att lämna svåra besked Jakob Carlander Liten lathund, checklista och komihåg Det finns några grundläggande punkter som bör gälla svåra besked i de flesta sammanhang. Se detta som en checklista du går igenom

Läs mer

Om att bevaka underåriga barns rätt i dödsbo

Om att bevaka underåriga barns rätt i dödsbo Om att bevaka underåriga barns rätt i dödsbo 2 ÖVERFÖRMYNDARNÄMNDENS TILLSYN Överförmyndarnämnden har enligt lag till uppgift att utöva tillsyn över bland annat förmyndares och gode mäns verksamhet. När

Läs mer

Låt naturen gå i arv. - skriv testamente

Låt naturen gå i arv. - skriv testamente i Låt naturen gå i arv - skriv testamente Innehåll Förord 1 Varför är det viktigt att skriva sitt testamente 2 Så här skriver du ditt testamente 4 Dödsbon och arvskifte 5 Du kan bidra till en ren miljö

Läs mer

FÖRORD. Ulf Holmberg ulf.holmberg@wwf.se Testamentsansvarig Världsnaturfonden WWF

FÖRORD. Ulf Holmberg ulf.holmberg@wwf.se Testamentsansvarig Världsnaturfonden WWF FÖRORD Ibland får vi frågor om hur man upprättar ett testamente. Frågorna gäller både testamenten rent allmänt och hur man utformar en lydelse med Världsnaturfonden WWF som förmånstagare. Det är oftast

Läs mer

Gift, sambo eller särbo?

Gift, sambo eller särbo? Familjens juridik Gift, sambo eller särbo? Gift ett helt paket av regler; giftorätt, underhållsskyldighet, ofta arvsrätt. Sambo giftorätt i gemensam bostad och bohag som köpts för gemensamt bruk, ingen

Läs mer

Det finns ett sätt att ge, även efter livets slut.

Det finns ett sätt att ge, även efter livets slut. Det finns ett sätt att ge, även efter livets slut. Om att testamentera till Barncancerfonden. Tre av fyra barn överlever cancer. Nästan varje dag drabbas ett barn i Sverige av cancer. Forskning har gjort

Läs mer

En gåva för livet. Att testamentera till Erikshjälpen

En gåva för livet. Att testamentera till Erikshjälpen En gåva för livet Att testamentera till Erikshjälpen Tre goda skäl......att testamentera till Erikshjälpen - Gåvan kommer fram. Erikshjälpen är en sparsam, småländsk organisation med låga omkostnader.

Läs mer

Råd om upprättande av testamente

Råd om upprättande av testamente Råd om upprättande av testamente 1 Allmänt om arv Arv regleras i lag genom Ärvdabalken. Om du inte har skrivit något testamente tillfaller dina tillgångar dina närmast anhöriga. Dit räknas make, maka,

Läs mer

Varför ska man skriva ett testamente?

Varför ska man skriva ett testamente? Varför ska man skriva ett testamente? 1 Innehållsförteckning Förord..................................................5 Varför bör jag skriva ett testamente?..........................6 Vem kan jag testamentera

Läs mer

Testamentera. till förmån för djuren

Testamentera. till förmån för djuren Testamentera till förmån för djuren 3 En insats för kommande djur Testamenterade gåvor utgör en viktig del av alla de gåvor som Djurskyddet Sverige har förmånen att ta emot. Att ge en testamentsgåva till

Läs mer

Att åldras i Sverige

Att åldras i Sverige Att åldras i Sverige Sverige och äldre I många kulturer tar familjen hand om de äldre. I Sverige tar vi hand om de äldre, men det sker ofta genom samhället. en kultur en familj äldre att ta hand om ett

Läs mer

Information från överförmyndaren

Information från överförmyndaren FLENS KOMMUN Information från överförmyndaren om bouppteckning, arvsskifte och bodelning 2014-12-09 Innehåll Information om bouppteckning, arvsskifte och bodelning... 2 Bouppteckning... 2 Dödsbo... 2 Bodelning

Läs mer

Testamentesguiden. En guide för dig om hur man kan skriva testamente.

Testamentesguiden. En guide för dig om hur man kan skriva testamente. Testamentesguiden En guide för dig om hur man kan skriva testamente. Vid upprättande av ett testamente kommer det ofta upp frågor, både mer allmänna, men också om hur man förordnar CancerRehabFonden som

Läs mer

SILJANS Begravningsbyrå. Till den som ordnar med min begravning. Mina. önskemål

SILJANS Begravningsbyrå. Till den som ordnar med min begravning. Mina. önskemål Till den som ordnar med min begravning Mina önskemål Jag vill att begravningen ombesörjes av.... (Namn på begravningsentreprenör) Vanligen styr religionstillhörigheten begravningsordningen. Svenska kyrkans

Läs mer

Ett medicinskt universitet. Testamentesgåvor till Karolinska Institutet

Ett medicinskt universitet. Testamentesgåvor till Karolinska Institutet Ett medicinskt universitet Testamentesgåvor till Karolinska Institutet Karolinska Institutet är Sveriges enda renodlade medicinska universitet och landets största centrum för medicinsk utbildning och forskning.

Läs mer

Ditt testamente. - gör skillnad. från missbruk till nytt liv! www.lp-verksamheten.se

Ditt testamente. - gör skillnad. från missbruk till nytt liv! www.lp-verksamheten.se Ditt testamente - gör skillnad från missbruk till nytt liv! www.lp-verksamheten.se Det här är LP! LP-verksamhetens Ideella Riksförening tidigare LP-stiftelsen har sedan 1959, bedrivit ett arbete på de

Läs mer

En liten information till dig som funderar på att skriva testamente. Och som kanske vill ge en gåva till Läkarmissionen.

En liten information till dig som funderar på att skriva testamente. Och som kanske vill ge en gåva till Läkarmissionen. En liten information till dig som funderar på att skriva testamente. Och som kanske vill ge en gåva till Läkarmissionen. Läkarmissionen, Siktgatan 8, 162 88 Vällingby. Gåvopostgiro: 90 17 18-7 E-post:

Läs mer

Tankar om testamenten

Tankar om testamenten Tankar om testamenten den goda eftersmaken Det mesta vi människor gör och upplever i livet får en eftersmak. Perioden vi bodde eller arbetade på en speciell plats. Pratstunden med grannen. Många minnen

Läs mer

Äktenskapsrätt. Arvsfrågor. Arvs- och gåvoskatt. Skillnader i Svensk och Fransk arvsrätt. Vilka val kan man göra. EU förordningen

Äktenskapsrätt. Arvsfrågor. Arvs- och gåvoskatt. Skillnader i Svensk och Fransk arvsrätt. Vilka val kan man göra. EU förordningen 22 april 2016 Arvsfrågor EU förordningen Skillnader i Svensk och Fransk arvsrätt Vilka val kan man göra Äktenskapsrätt Vilket lands lag gäller Olika avtalsmöjligheter Arvs- och gåvoskatt Dubbelbeskattningsavtal

Läs mer

HSB INFORMERAR. Vem äger bostadsrätten? OM LAGAR OCH FÖRORDNINGAR

HSB INFORMERAR. Vem äger bostadsrätten? OM LAGAR OCH FÖRORDNINGAR HSB INFORMERAR Vem äger bostadsrätten? OM LAGAR OCH FÖRORDNINGAR Makar och sammanboende Om Du och Din make eller sambo tillsammans förvärvar en bostadsrätt, äger Ni den gemensamt. Din andel i bostadsrätten

Läs mer

ÖNSKEMÅL OM MIN BEGRAVNING

ÖNSKEMÅL OM MIN BEGRAVNING ÖNSKEMÅL OM MIN BEGRAVNING 1. Jag, vill att Axelssons Begravningsbyrå AB ombesörjer min begravning och den arrangeras i så när överenskommelse med de önskemål som jag ger uttryck för i detta dokument.

Läs mer

Låt naturen gå i arv. - skriv testamente

Låt naturen gå i arv. - skriv testamente i Låt naturen gå i arv - skriv testamente Innehåll Förord 1 Varför är det viktigt att skriva sitt testamente 2 Så här skriver du ditt testamente 4 Dödsbon och arvskifte 5 Du kan bidra till en ren miljö

Läs mer

Närståendestöd. Svenska palliativregistret. För fortsatt utveckling av vården i livets slutskede

Närståendestöd. Svenska palliativregistret. För fortsatt utveckling av vården i livets slutskede Närståendestöd Svenska palliativregistret För fortsatt utveckling av vården i livets slutskede Svenska palliativregistret Södra Långgatan 2 392 32 Kalmar Telefon 0480-41 80 40 http://palliativ.se Steget

Läs mer

I slutet av 80-talet genomfördes stora förändringar av familjerättslagstiftningen.

I slutet av 80-talet genomfördes stora förändringar av familjerättslagstiftningen. 1 I slutet av 80-talet genomfördes stora förändringar av familjerättslagstiftningen. Då fick makar med gemensamma barn arvsrätt efter varandra och begreppet särkullbarn infördes. Att man behövde en särskild

Läs mer

Önskemål Inför livets slut

Önskemål Inför livets slut Önskemål Inför livets slut Dokumentet Önskemål inför livets slut och skriften Inför livets slut är framtagna av Sveriges Begravningsbyråers Förbund för att underlätta för dig som vill planera inför din

Läs mer

önskar att min kvarlåtenskap skall fördelas enligt följande då jag avlider: Egendom eller belopp ( b ) Ändamålsbestämmelse ( c )

önskar att min kvarlåtenskap skall fördelas enligt följande då jag avlider: Egendom eller belopp ( b ) Ändamålsbestämmelse ( c ) Testamente Jag 1 Fullständigt namn önskar att min kvarlåtenskap skall fördelas enligt följande då jag avlider: Testamentstagare 2 I II Testators signatur 3 Sida 1/4 III IIII V Testators signatur Sida 2/4

Läs mer

Att ta avsked - handledning

Att ta avsked - handledning Att ta avsked - handledning Videofilmen "Att ta avsked" innehåller olika scener från äldreomsorg som berör frågor om livets slut och om att ta avsked när en boende dör. Fallbeskrivningarna bygger på berättelser

Läs mer

Ett testamente. kan ge framtidstro, hopp och glädje!

Ett testamente. kan ge framtidstro, hopp och glädje! Ett testamente kan ge framtidstro, hopp och glädje! Kära vän! Ingen av oss vill väl tänka på att livet på den här jorden en dag tar slut, livet är alltför värdefullt och kärt för det. Av den anledningen

Läs mer

Önskemål. livets slut är framtagna av Sveriges Begravningsbyråers. Inför livets slut. Dokumentet Önskemål inför livets slut och skriften Inför

Önskemål. livets slut är framtagna av Sveriges Begravningsbyråers. Inför livets slut. Dokumentet Önskemål inför livets slut och skriften Inför Önskemål Inför livets slut Dokumentet Önskemål inför livets slut och skriften Inför livets slut är framtagna av Sveriges Begravningsbyråers Förbund för att underlätta för dig som vill planera inför din

Läs mer

Önskemål och. tankar inför begravning

Önskemål och. tankar inför begravning Önskemål och tankar inför begravning Innehåll: Mina önskemål och tankar inför begravning * Begravningsform * Kista och bädd * Begravningsceremonin * Minnesstunden * Gravsten * Tillkännagivande av dödsfallet

Läs mer

Begravning. Vi vill med den här foldern berätta om begravning i Skellefteå landsförsamling.

Begravning. Vi vill med den här foldern berätta om begravning i Skellefteå landsförsamling. Begravning När en människa som står oss nära dör, drabbas vi av många blandade känslor. Men oavsett vad vi känner är det viktigt att få ta avsked på ett sätt som är rätt både för den döda och för oss efterlevande.

Läs mer

ÖNSKEMÅL OM MIN BEGRAVNING. Min sista vilja. nordbegravning.se

ÖNSKEMÅL OM MIN BEGRAVNING. Min sista vilja. nordbegravning.se ÖNSKEMÅL OM MIN BEGRAVNING Min sista vilja nordbegravning.se 1. Jag, pers nr vill att nord begravning ombesörjer min begravning och att den arrangeras i så nära överensstämmelse med de önskemål jag ger

Läs mer

VARFÖR SKRIVA ETT TESTAMENTE?

VARFÖR SKRIVA ETT TESTAMENTE? VARFÖR SKRIVA ETT TESTAMENTE? Keren Kajemet Sverige (KKL) besvarar frågor om när och hur du bör skriva testamente samt hur du gör för att testamentera till Keren Kajemet Sverige. INNEHÅLLSFÖRTECKNING Vad

Läs mer

Information om Dödsboanmälan

Information om Dödsboanmälan Information om Dödsboanmälan Till dig som har en avliden anhörig där det helt eller delvis saknas medel i dödsboet. Socialförvaltningen, Box 212, 971 07 Luleå. Besöksadress: Repslagargatan 6. Tel vx: 0920-45

Läs mer

Guide för delägare i dödsbon

Guide för delägare i dödsbon Guide för delägare i dödsbon Guide för delägare i dödsbon Då en närstående avlider måste de anhöriga utöver sorgen bära ansvar för många praktiska ärenden i anslutning till dödsfallet. Andelsbankerna har

Läs mer

Till mitt minne. En vägledning till mina efterlevande. Rörsjöstadens begravningsbyrå 040-230043

Till mitt minne. En vägledning till mina efterlevande. Rörsjöstadens begravningsbyrå 040-230043 Till mitt minne En vägledning till mina efterlevande Mina önskemål Att fylla i detta dokument är kanske i första hand en omtanke om dina anhöriga. För att inte lämna dem i osäkerhet den dag då du inte

Läs mer

Susanne Eliasson, privatekonomisk analytiker, SEB

Susanne Eliasson, privatekonomisk analytiker, SEB Familjejuridik 1 Gilla Din Ekonomi är ett landsomfattande nätverk som startats av myndig heter, orga nisationer och finansiella företag för att samarbeta om folkbildning i ekonomiska och finansiella frågor.

Läs mer

Till efterlevande. Information om ekonomiskt stöd

Till efterlevande. Information om ekonomiskt stöd Till efterlevande Information om ekonomiskt stöd Vill du veta mer? Den här broschyren ger bara översiktlig information. Om du vill ha mer detaljerad information om något som nämns i broschyren kan du läsa

Läs mer

Sara Magnusson Leg. Sjuksköterska Neuro - Strokeenheten Östersundssjukhus

Sara Magnusson Leg. Sjuksköterska Neuro - Strokeenheten Östersundssjukhus Sara Magnusson Leg. Sjuksköterska Neuro - Strokeenheten Östersundssjukhus Neuro-Strokeenheten Stroke / Hjärntumörer / Neurologiska sjukdomar 20 vårdplatser 45 Dödsfall på Neuro-Strokeenheten år 2012 Du

Läs mer

Information avseende ga vor ÖVERFÖRMYNDAREN EN INFORMATION FRÅN ÖVERFÖRMYNDAREN I SALA KOMMUN, 2012-12-20

Information avseende ga vor ÖVERFÖRMYNDAREN EN INFORMATION FRÅN ÖVERFÖRMYNDAREN I SALA KOMMUN, 2012-12-20 Information avseende ga vor ÖVERFÖRMYNDAREN EN INFORMATION FRÅN ÖVERFÖRMYNDAREN I SALA KOMMUN, 2012-12-20 FÖRORD Detta är en vägledning där du får information om vad som är möjligt enligt lag när det gäller

Läs mer

Handlingsplan vid KRISSITUATIONER. Små Hopp i Boden

Handlingsplan vid KRISSITUATIONER. Små Hopp i Boden Handlingsplan vid KRISSITUATIONER Små Hopp i Boden Innehållsförteckning Brand. 3 Olycksfall. 4 Hot och våld.. 5-6 Krisgrupp. 7 Krisgruppens uppgifter Planering av första tiden Information i akut skede..

Läs mer

Vem äger bostadsrätten? om lagar och förordningar

Vem äger bostadsrätten? om lagar och förordningar Vem äger bostadsrätten? om lagar och förordningar Din bostadsrätt En bostadsrättslägenhet övergår till ny bostadsrättshavare på flera olika sätt. Det vanligaste är genom köp. Andra exempel är gåva, bodelning

Läs mer

Ga vor KOMMUNFULLMÄKTIGE. Överförmyndaren EN INFORMATION FRÅN ÖVERFÖRMYNDAREN I SALA KOMMUN

Ga vor KOMMUNFULLMÄKTIGE. Överförmyndaren EN INFORMATION FRÅN ÖVERFÖRMYNDAREN I SALA KOMMUN Ga vor KOMMUNFULLMÄKTIGE EN INFORMATION FRÅN ÖVERFÖRMYNDAREN I SALA KOMMUN Gåvor FÖRORD Detta är en vägledning där du får information om vad som är möjligt enligt lag när det gäller gåvor till och från

Läs mer

dödsfall i ett mångkulturellt samhälle Dödsfall i ett

dödsfall i ett mångkulturellt samhälle Dödsfall i ett dödsfall i ett mångkulturellt samhälle Dödsfall i ett mångkulturellt samhälle 2 Praktiska frågor om dödsfall och begravning oavsett tradition och kultur Syftet med denna informationsfolder är att ge information

Läs mer

Mitt i livet kan man tro att det alltid kommer att vara så,

Mitt i livet kan man tro att det alltid kommer att vara så, Livsarkivet L i v s a r k i v e t Livsarkivet Mitt viktiga dokument Mitt i livet kan man tro att det alltid kommer att vara så, men vad händer när det ofattbara sker. Vem får mina saker? Vilka försäkringar

Läs mer

Gör ditt testamente. till en gåva för livet. Om Cancerfonden

Gör ditt testamente. till en gåva för livet. Om Cancerfonden Gör ditt testamente Om Cancerfonden till en gåva för livet Cancerfonden bildades 1951. Under 60 år har Cancerfonden samlat in 7,2 miljarder kronor och avsatt 7 miljarder kronor till svensk cancerforskning.

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Sida 1 (6) HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Mål nr meddelat i Stockholm den 30 maj 2005 Ö 1799-03 KLAGANDE 1. BB 2. BN Ombud för 1 och 2: advokaten LEJ MOTPART Allmänna arvsfonden genom Kammarkollegiet, Box 2218,

Läs mer

Till dig som förlorat di barn

Till dig som förlorat di barn Till dig som förlorat di barn Spädbarnsfonden Till dig som förlorat ditt barn Vi som skrivit den här foldern är mammor och pappor som också har förlorat ett barn. Ett ögonblicks skillnad, från en sekund

Läs mer

Information om Dödsboanmälan

Information om Dödsboanmälan Information om Dödsboanmälan Till dig som har en avliden anhörig där det helt eller delvis saknas medel i dödsboet. När en person avlider måste vissa saker ordnas Begravning, dödsboet ska förvaltas och

Läs mer

Att fylla i dokumentet är kanske i första hand en omtanke om

Att fylla i dokumentet är kanske i första hand en omtanke om Min önskan Att fylla i dokumentet är kanske i första hand en omtanke om anhöriga och vänner. Att inte lämna dem i osäkerhet den dag då du inte längre kan ge uttryck för din önskan själv. I vissa frågor

Läs mer

BOSTADSKÖP & FAMILJEJURIDIK

BOSTADSKÖP & FAMILJEJURIDIK BOSTADSKÖP & FAMILJEJURIDIK KÖP AV FAST EGENDOM MARKOMRÅDEN MED ELLER UTAN TILLHÖRANDE BYGGNADER FÖRE KÖPET SÄLJARENS ANSVAR - UPPLYSNINGSPLIKT Säljaren har en upplysningsplikt och måste informera köparen

Läs mer

DEL AV GEMENSKAPEN. Kyrkan är Guds famn och familj

DEL AV GEMENSKAPEN. Kyrkan är Guds famn och familj Medlemskap DEL AV GEMENSKAPEN Kyrkan är Guds famn och familj Varje år finns en majoritet av kyrkans nära sju miljoner medlemmar med i något av kyrkans sammanhang. Det kan vara i den lilla kören på landet,

Läs mer

Rutin m m i samband med transport av avlidna

Rutin m m i samband med transport av avlidna Rutin m m i samband med transport av avlidna Bakgrund Bakgrund till denna rutin är cirkulär 2005:52 från Sveriges Kommuner och Landsting Underlag för rutiner kring omhändertagande av avlidna. I hälso-

Läs mer

Din tjänstepension heter ITP 1

Din tjänstepension heter ITP 1 Talarstöd Din tjänstepension heter ITP 1 Aktuella basbelopp se sista sidan Bra att veta. Bild 2 Alecta - Tjänstepensionsförvaltaren Syftet med denna bild är att berätta varför tjänstepensionen finns hos

Läs mer

Att vara god man eller förvaltare. Till dig som är nyfiken på vad uppdraget innebär

Att vara god man eller förvaltare. Till dig som är nyfiken på vad uppdraget innebär Att vara god man eller förvaltare Till dig som är nyfiken på vad uppdraget innebär 1 Att vara god man eller förvaltare Till dig som är nyfiken på vad uppdraget innebär Innehåll 3 Att göra till att börja

Läs mer

Samordningssjuksköterskan ett stöd till den äldre och den anhöriga

Samordningssjuksköterskan ett stöd till den äldre och den anhöriga Samordningssjuksköterskan ett stöd till den äldre och den anhöriga sabet ix/eli Scanp Foto: n Omsé 1 Samordningssjuksköterskan ett stöd till den äldre och den anhöriga När jag bjuder in någon till ett

Läs mer

Råd vid begravning. Information från Göteborgs kyrkogårdsförvaltning. Urngravfält på Kvibergs kyrkogård

Råd vid begravning. Information från Göteborgs kyrkogårdsförvaltning. Urngravfält på Kvibergs kyrkogård Urngravfält på Kvibergs kyrkogård 031-731 80 80 www.svenskakyrkan.se/goteborg/kgf/ mobil.svenskakyrkan.se/goteborg November 2009 Foto Ronald Eek, Conny Nylén, Cia Hylander Tryck PR-Offset Råd vid begravning

Läs mer

Tips! Bra att löpande genom presentationen tala om var ni är i pyramiden.

Tips! Bra att löpande genom presentationen tala om var ni är i pyramiden. Bild 1 Syftet med denna bild är att förklara vilka Alecta är. Alecta har blivit valda att hantera vissa delar av tjänstepensionen för privatanställda tjänstemän. Detta enligt ett kollektivavtal mellan

Läs mer

För dig som funderar på att. testamentera. till Svenska Missionskyrkan

För dig som funderar på att. testamentera. till Svenska Missionskyrkan För dig som funderar på att testamentera till Svenska Missionskyrkan Tack för din omsorg om Svenska Missionskyrkan! Svenska Missionskyrkan arbetar på en mängd olika sätt genom sina församlingar och i samarbete

Läs mer

Din tjänstepension heter ITP 1

Din tjänstepension heter ITP 1 Talarstöd Din tjänstepension heter ITP 1 Bild 2 Alecta - Tjänstepensionsförvaltaren Syftet med denna bild är att berätta varför tjänstepensionen finns hos Alecta. Alecta har blivit utvalt att hantera vissa

Läs mer

Jag,.. vill att.. enligt den ordning som tillämpas av. Jag vill gärna att åtager sig att vara officiant (präst. eller annan) som jag känner genom:

Jag,.. vill att.. enligt den ordning som tillämpas av. Jag vill gärna att åtager sig att vara officiant (präst. eller annan) som jag känner genom: 1 (Anvisningar för ifyllande finns i slutet) Denna handling redogör för Min Sista Vilja Jag,.. vill att.. ombesörjer min begravning och att den arrangeras i så nära överensstämmelse som möjligt med de

Läs mer

Vem äger bostadsrätten?

Vem äger bostadsrätten? Vem äger bostadsrätten? Makar och sammanboende Om du och din make eller sambo tillsammans förvärvar en bostadsrätt, äger ni den gemensamt. Din andel i bostadsrätten motsvarar den kvotdel av köpeskillingen

Läs mer

1. Skillnad mellan god man och förvaltare

1. Skillnad mellan god man och förvaltare VÄNERSBORGS ÖVERFÖRMYNDARNÄMND INFORMERAR ANSÖKAN OM GOD MAN ELLER FÖRVALTARE För att godmanskap eller förvaltarskap skall kunna anordnas och en god man eller förvaltare förordnas krävs att de förutsättningar

Läs mer

Din tjänstepension heter ITP 2

Din tjänstepension heter ITP 2 Talarstöd Din tjänstepension heter ITP 2 Aktuella basbelopp se sista sidan Bra att veta. Bild 2 Alecta - Tjänstepensionsförvaltaren Syftet med denna bild är att berätta varför tjänstepensionen finns hos

Läs mer

Din tjänstepension heter ITP 2

Din tjänstepension heter ITP 2 Talarstöd Din tjänstepension heter ITP 2 Bild 2 Alecta - Tjänstepensionsförvaltaren Syftet med denna bild är att berätta varför tjänstepensionen finns hos Alecta. Alecta har blivit utvalt att hantera vissa

Läs mer

Guide till att skriva en dödsannons

Guide till att skriva en dödsannons Guide till att skriva en dödsannons Westlings Begravningsbyrå kan göra döds- och tackannonser i alla större dagstidningar i Sverige. Vi gör annonsen medan ni väntar så att ni får ett korrektur direkt.

Läs mer

GOD MAN OCH FÖRVALTARE. SÅ HÄR FUNKAR DET.

GOD MAN OCH FÖRVALTARE. SÅ HÄR FUNKAR DET. GOD MAN OCH FÖRVALTARE. SÅ HÄR FUNKAR DET. Överförmyndarnämnden utövar tillsyn över förmyndare, gode män och förvaltare. 3 ÖVERFÖRMYNDARNÄMNDEN I varje kommun ska det finnas en överförmyndare eller överförmyndarnämnd.

Läs mer

Att skänka liv. En liten men viktig trycksak om testamenten

Att skänka liv. En liten men viktig trycksak om testamenten Att skänka liv En liten men viktig trycksak om testamenten Dina medmänniskor är framtiden Det arbete vi gör har som mål att hjälpa människor till ett menings fullt liv och en framtid. Varje dag möter vi

Läs mer

Checklista inför mötet hos oss på begravningsbyrån

Checklista inför mötet hos oss på begravningsbyrån Checklista inför mötet hos oss på begravningsbyrån Planering för begravningsbeställning Här kan du göra dina egna anteckningar och ta med dig till begravningsbyrån, där har du möjlighet att i lugn miljö

Läs mer

Livet är underbart. Testamentera till Barncancerfonden och ge fler cancersjuka barn chansen att uppleva hela livet.

Livet är underbart. Testamentera till Barncancerfonden och ge fler cancersjuka barn chansen att uppleva hela livet. Livet är underbart Testamentera till Barncancerfonden och ge fler cancersjuka barn chansen att uppleva hela livet. de n f ö r s ta k y s se n. Att stanna uppe hela natten. Att sova hela dagen. Att sjunga

Läs mer

Rätt arv. Fördelning av kvarlätenskap IUSTUS FÖRLAG MARGARETA BRATTSTROM ANNA SINGER. Under medverkan av MAARIT JÄNTERÄ-JAREBORG

Rätt arv. Fördelning av kvarlätenskap IUSTUS FÖRLAG MARGARETA BRATTSTROM ANNA SINGER. Under medverkan av MAARIT JÄNTERÄ-JAREBORG Rätt arv Fördelning av kvarlätenskap MARGARETA BRATTSTROM ANNA SINGER Under medverkan av MAARIT JÄNTERÄ-JAREBORG IUSTUS FÖRLAG Innehäll Förord 5 Förkortningar 7 Vissa förkortningar i texten 7 Förkortningar

Läs mer

TILL DIG SOM HAR EN ANHÖRIG MED SPRIDD BRÖSTCANCER

TILL DIG SOM HAR EN ANHÖRIG MED SPRIDD BRÖSTCANCER TILL DIG SOM HAR EN ANHÖRIG MED SPRIDD BRÖSTCANCER INNEHÅLL En ny situation 1 Be om hjälp och stöd 2 Var medmänniska 4 Låt inte er omgivning styra 6 Ta hand om dig själv 8 Hitta saker att uppskatta 10

Läs mer

Familjerätt Lättläst information om lagar som gäller för familjer i Sverige En lättläst sammanfattning av Justitiedepartementets broschyr Familjerätt

Familjerätt Lättläst information om lagar som gäller för familjer i Sverige En lättläst sammanfattning av Justitiedepartementets broschyr Familjerätt Familjerätt Lättläst information om lagar som gäller för familjer i Sverige En lättläst sammanfattning av Justitiedepartementets broschyr Familjerätt Den här broschyren har tagits fram av Justitiedepartementet.

Läs mer

TESTAMENTSHANDBOK. Testamente

TESTAMENTSHANDBOK. Testamente TESTAMENTSHANDBOK Testamente Vi på Kyrkans Utlandshjälp är glada att du överväger att göra en testamentsdonation till vårt arbete. Också just nu svälter hundratals miljoner människor och var sjätte människa

Läs mer

Ställföreträdarens 1 dödsboförvaltning

Ställföreträdarens 1 dödsboförvaltning Ställföreträdarens 1 dödsboförvaltning A. Omyndiga barn föräldrar/förmyndare Om omyndigt barn har del i ett dödsbo ska förmyndarna (normalt sett föräldrarna) vårda barnets rätt i boet. Omyndigt barn kan

Läs mer

praktikan Detta kapitel är indelat i fem delar: testamente, arv och bouppteckning, gåva, ytterligare information om testamenten samt Vita arkivet.

praktikan Detta kapitel är indelat i fem delar: testamente, arv och bouppteckning, gåva, ytterligare information om testamenten samt Vita arkivet. Detta kapitel är indelat i fem delar: testamente, arv och bouppteckning, gåva, ytterligare information om testamenten samt Vita arkivet. TESTAMENTE För den som vill komma ihåg församlingen eller den gemensamma

Läs mer

1. Symbol, se sidan 2. 2. Inledning, se sidan 2. 3. Födelse- och dödsdatum, 4.Information om de sörjande, 6.Information till begravningsgästerna,

1. Symbol, se sidan 2. 2. Inledning, se sidan 2. 3. Födelse- och dödsdatum, 4.Information om de sörjande, 6.Information till begravningsgästerna, Westlings Begravningsbyrå, Fondkistan i Eskilstuna kan göra döds och tackannonser i alla de större dagstidningar i Sverige. Vi gör annonsen medan ni väntar så att ni får ett korrektur direkt. Ni kan där

Läs mer

Arbetsmaterial webbutbildning i allmän palliativ vård

Arbetsmaterial webbutbildning i allmän palliativ vård Arbetsmaterial webbutbildning i allmän palliativ vård Allmän palliativ vård Det här arbetsmaterialet riktar sig till dig som i ditt yrke möter personer i livets slutskede som har palliativa vårdbehov samt

Läs mer

Sambor och deras gemensamma hem

Sambor och deras gemensamma hem Sambor och deras gemensamma hem kortfattad information om sambolagen Sambolagen Sambolagen innehåller bestämmelser om delning av gemensam bostad och bohag när ett samboförhållande upphör. Lagen definierar

Läs mer

11 Dödsboanmälan. 11.1 Allmänt. Dödsboanmälan Avsnitt 11 151. Prop. 1958:B 23. 11.1.1 Inledning

11 Dödsboanmälan. 11.1 Allmänt. Dödsboanmälan Avsnitt 11 151. Prop. 1958:B 23. 11.1.1 Inledning 11 Dödsboanmälan Dödsboanmälan Avsnitt 11 151 Prop. 1958:B 23 11.1 Allmänt 11.1.1 Inledning Om den avlidnes tillgångar är begränsade kan man under vissa Förutsättningar förutsättningar låta en bouppteckning

Läs mer

Döendet. Palliativa rådet

Döendet. Palliativa rådet Döendet Palliativa rådet Övergå till palliativ vård i livets slut Sjukdomsförloppet kan se olika ut och pågå under olika lång tid bl.a. beroende av diagnos patienten har Palliativ vård i livets slutskede

Läs mer