ANNONS HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET ANNONS. En liten gåva kan vara till stor hjälp sidan 9 >>>

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "ANNONS HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET ANNONS. En liten gåva kan vara till stor hjälp sidan 9 >>>"

Transkript

1 ANNONS HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET ANNONS inför livets slut Arvsskatten; Den kommer sannolikt inte bekymra oss framöver God vård i livets slutskede är var mans rätt Bouppteckning - planering är värdefull hjälp för de anhöriga En liten gåva kan vara till stor hjälp sidan 9 >>> ANNONS Din sista vilja kan göra en insats för livet Din sista vilja Din sista vilja kan göra en insats för livet kan göra en insats för livet Låt din sista vilja göra en insats för livet. Din gåva är viktig för att Röda Korset ska kunna fortsätta vara på plats för effektiv hjälp. Vi finns både här hemma och runt om i hela världen. För mer information om testamenten och minnesgåvor, se vår hemsida Du kan även ringa eller för frågor och beställning av Röda Korsets broschyr om arv och donationer. ANNONS MEDFÖLJER SOM OBEROENDE TEMATIDNING I SVENSKA DAGBLADET NOVEMBER 2004

2 2 ANNONS HELA DENNA BILAGA ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET ANNONS INNEHÅLLSFÖRTECKNING: God vård i livets slutskede var mans rätt sid 4 Att ärva eller inte ärva sid 6 Ta ställning i frågor som rör åldrande SÄKERT FUNDERAR DE FLESTA AV OSS PÅ hur det ska bli den dag vi blir gamla. Kommer jag till exempel få vara frisk, kommer jag drabbas av sjukdomar, kommer jag behöva vård, hur vill jag bo, vad ska ske med mina tillgångar? Dessa är några av de många tankar som hör åldrande till och som också utgör temat för detta nummer av Inför Livets Slut. ÅLDRANDE ÄR EN NATURLIG DEL AV LIVET som inte går att undvika men man kan planera för sin ålderdom och för en fortsatt värdig tillvaro på ålderns höst. En aspekt på att bli äldre är hälsan. Alla har vi en förhoppning om att vara friska även när vi blir gamla men förr eller senare bör man fundera över vilka former av vård och äldreomsorg som står till buds. Alla vill vi ju ha en trivsam boendeform på ålderns höst, vare sig det handlar om att fortsätta bo kvar hemma eller att flytta till äldreboende. ATT PLANERA FÖR HUR MAN VILL föra sina tillgångar vidare till nästa generation är ytterligare en viktig fråga att ta ställning till. Vill jag skänka delar av mina tillgångar under min livstid i form av gåvor? Vilka regler gäller för detta? Med dagstidningens räckvidd och facktidningens fokus Eller vill jag istället att min kvarlåtenskap ska ärvas? I sådana fall av vem eller vilka? Ska barnen få allt? Och hur blir det med arvsskatten från och med årsskiftet? Eller ska delar skänkas till välgörenhet? Det bästa vore kanske att skriva testamente så att jag kan berätta för min omgivning hur jag vill ha det? Men hur går det till att skriva ett testamente egentligen? FRÅGOR SOM RÖR ÅLDRANDE PÅ OLIKA SÄTT eller en persons bortgång är för många svåra att beröra samtidigt som informationen kring dessa frågor inte alltid är lätt att hitta. Tidningen Inför Livets Slut är ett av flera sätt att informera, belysa och kanske beröra saker som inte alltid är så lätta att tala om. Temat för detta nummer är frågor kring såväl vårdformer, testamentering och arvsfrågor som bouppteckning och gåvor. Förhoppningen är att artiklarna ska kunna erbjuda svar på några av de funderingar som vi till mans går omkring och bär på. Vi hoppas att du får en stunds trevlig läsning PETTER RENHULDT Inför livets slut en titel från Mediaplanet Projektledare:Thomas Forsgren, Mediaplanet Produktion:Helena Schiller, Mediaplanet , Petter Rehnhuldt, Mediaplanet Grafisk formgivning: Fredrika Pontén, Mediaplanet Repro: Ordbild Tryck: Tidningstryckarna För information om bilagor i dags- och kvällspress: Mediaplanet Distribueras med Svenska Dagbladet i november 2004 Tyck till om våra tidningar: Utan testamente kan det sluta illa sid 6 Stor lättnad över att arvsskatten försvinner 2005 sid 7 Ett testamente hjälper dig att ta ställning sid 8 En gåva kan vara till stor hjälp för andra sid 9 Planering värdefull hjälp för anhöriga sid 11 Bortglömda försäkringspengar kan spåras sid 11 Stöd SADF Insamlingsstiftelsen för Alzheimer & Demensforskning Pg Stiftelsen som bland annat stödjer forskningen vid Karolinska Institutet och Huddinge sjukhus under professor Bengt Winblad, beräknar att under budgetåret utdela drygt 3 miljoner kronor till forskningen. *** Stiftelsen införskaffar medel till medicinsk forskning genom testamenten, donationer, penninggåvor och andra värdehandlingar. Vi ger även ut SADFs brevmärken, vy & julkort samt sprider information. *** Vid dödsfall sändes Till Minne Av. Insamlingsstiftelsen för ALZHEIMER & DEMENSFORSKNING Rindögatan Stockholm Tel Fax Hemsida: E-post: Ditt bidrag, vår framtid! PG

3 Ett testamente kan rädda liv Diabetes ökar bland de yngsta barn och ungdomar under 15 år i Sverige har diabetes. Tendensen är att allt yngre barn insjuknar. De måste ta insulininjektioner varje dag och kontrollera sin blodsockernivå ofta. Trots mycket forskning finns risken för följdsjukdomar till diabetes. För att hejda denna utveckling krävs ökade resurser. Stöd diabetesforskningen. Stiftelsen Svenska Diabetesförbundets Forskningsfond Box 1107, Sundbyberg Tel 08/ Pg , bg Tack vare forskningen blir hälften av alla som får cancer friska. En gåva i ett testamente är en stor hjälp om fler ska bli friska. Radiumhemmets Forskningsfonder stöder patientnära forskning vars mål är tidigare upptäckt av cancer och bättre behandling för cancersjuka. Svensk cancerforskning är till mer än 90% beroende av gåvor från privatpersoner. Beställ gärna vår broschyr Ett testamente kan rädda liv. I den finns information om hur det går till att skriva ett testamente. Ring så skickar vi den kostnadsfritt. Postgiro eller Radiumhemmet, Karolinska Sjukhuset, Box 25, Solna. Tel: Stöd Hjärnskadefonden! postgiro Ett liv som räddas ska också levas! Eftersom fler överlever med svåra hjärnskador behövs längre och bättre rehabilitering. Därmed behövs också mer kunskap om hjärnan för att kunna sätta in rätt insatser. Hjärnskadefonden inom Hjärnskadeförbundet Hjärnkraft: Stödjer forskning och utveckling av hjärnskaderehabilitering Sprider kunskap om förvärvade hjärnskador och dess konsekvenser Tack för ditt bidrag! , Hjärnskadefonden pg

4 4 ANNONS HELA DENNA BILAGA ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET ANNONS God vård i livets slutskede var mans rätt SEDAN DEN 1 JULI 1997 finns en allmän prioriteringsregel i hälso- och sjukvårdslagen som lägger fast att den som har det största behovet av hälsooch sjukvård skall ha företräde till vården. Sjukvårdsdistriktet och kommunerna skall gemensamt tillse att medborgarna tillförsäkras vård av hög kvalitet i livets slutskede. Den enskildes önskemål styr vårdnivån. Så säger lagen. Hur ser verkligheten ut? Den kommun- och landstingsdrivna palliativa vården (symptomlindring) ska vara öppenvårdsbaserad. Mobila resursteam med speciell kompetens inom palliativ vård och smärta skall stödja och handleda primärvården, övriga specialiteter och den kommunala hemsjukvården i arbetet med döende patienter. Vårdplatser speciellt anpassade för palliativ vård ska finnas som komplement. Detta enligt hälso- och sjukvårdslagen. Hur verkligheten ser ut i den egna kommunen varierar naturligtvis, men var och en har rätt att ställa krav på hur man vill få sitt vårdbehov tillgodosett, även om inte alla kan få sina krav uppfyllda. Gudrun Staf-Torstensson är sektionschef på Kungsholmens stadsdelsförvaltning i Stockholm. Hon berättar hur det brukar gå till när de får begäran om vårdplacering av svårt sjuka människor. I regel får vi ett fax från sjukhuset där patienten vårdas. Då görs först en vårdplanering, d v s sjukhuset kallar till möte där patient, eventuella anhöriga, vårdgivare och vi själva deltar. Tillsammans bildar vi oss en uppfattning om patientens kommande behov, noterar eventuella önskemål om var eller hur patienten helst vill vårdas och så försöker vi hitta en så bra lösning som möjligt. Hon betonar att varje fall är unikt. En lösning som passar bra i ett fall kanske inte alls är den bästa i andra fall, därför måste varje patient utredas noggrant innan vi fattar beslut, säger Gudrun Staf-Torstensson. Hospice Landstinget köper hospice-vård på ett antal platser runtom i landet, i Stockholm främst av Stockholms Sjukhem. Flera andra vårdgivare har samarbetsavtal med landstingen runtom i landet. Patienter kan därför remitteras till denna vårdform inom ramen för den allmänna sjukförsäkringen. Beslut om placering fattas av läkare, i samråd med patient och anhöriga. Hospice-vårdens grundstenar är främst respekt för den personliga integriteten, omvårdnad och symtomlindring samt stöd till anhöriga och närstående. Denna vårdtyp ska bygga på nära samverkan mellan olika yrkesgrupper såsom läkare, sjuksköterska, undersköterska, kurator, präst, arbetsterapeut och sjukgymnast. Korttidsvård För personer som väntar på permanent plats i äldreboende med heldygnsomsorg eller utredning av framtida vård och boende, finns i vissa av landets kommuner möjlighet att vårdas en kortare tid i specialanpassade bostäder. Behovet fastställs genom individuell prövning av biståndshandläggare. Vård i egna hemmet Idag kan även den som har många sjukdomar, eller är döende, få sin vård och omsorg i det egna hemmet. Antalet hemtjänsttimmar per person är betydligt högre idag än för fem år sedan eftersom många med stora hjälpbehov bor kvar hemma. Detta visar bland annat en ny rapport Aktuellt om äldreomsorgen som nyligen presenterats av kommun- och landstingsförbundet. Avlastning för anhöriga För anhöriga som vårdar närstående i hemmet är det viktigt att med jämna mellanrum få avlastning för att orka med sin uppgift. Vårdbehövande kan vistas i särskilt vårdboende enligt ett schema som fastställs i varje enskilt fall. Avlastning beslutas av biståndshandläggare efter individuell prövning. Alternativ vård Alternativa vårdformer, såsom homeopatisk behandling och vistelser på hälsohem, subventioneras normalt inte av skattemedel. Utbudet är omfattande men den medicinska effekten är inte vetenskapligt bevisad, varför den enskilde individen själv måste fatta beslut om behandling. Allt fler läkare rekommenderar numera exempelvis akupunktur och massage för smärtoch symptomlindring. «Alla medborgare ska tillförsäkras palliativ vård av hög kvalitet i livets slutskede» FONDEN för ålderssjukdomar vid Karolinska Institutet KAROLINSKA INSTITUTETS forskning kring hjärnans och hjärtats ålderssjukdomar såsom ALZHEIMERS sjukdom och ÅDERFÖRKALKNING Stöd åldersforskningen genom en gåva i samband med ex dödsfall, högtidsdagar, testamenten. Minnesblad utsändes. Postgiro , Fond 213 Upplysn: Kris- och stödsamtal samt råd och hänvisning via telefon måndag - torsdag: fredag - söndag:

5 Värdig vård på livets höst Inom Carema Äldreomsorg är varsamhet, lugn och harmoni grunden i vården av svårt sjuka och döende människor. Vi skapar den miljö kring våra boende som vi själva skulle vilja ha när vi eller våra närstående är på väg att lämna den här jorden. Raija Honkanen,ansvarig för hemtjänsten inom Carema Äldreomsorg. Carema Äldreomsorg jobbar enligt kvarboendeprincipen. Det betyder att man så långt det är möjligt låter boende och hemtjänsttagare bo kvar i sin hemmiljö, såväl i sina egna hem som i äldreeller gruppboende. Oavsett vilken boendeform de gamla har, får de sin dagliga vård av ett handplockat vårdteam som har kompetens och kunskap om deras sjukdomsbild och känner till aktuella vårdbehov. Vi har träffat Raija Honkanen, ansvarig för hemtjänsten inom Carema Äldreomsorg. Hon berättar med stor värme om arbetet hon och hennes kollegor utför. Engagemanget är inte att ta miste på. Både Raija och hennes arbetskamrater älskar verkligen sitt jobb. Vår styrka är att vi är jätteduktiga på att sätta ihop rätt människor i arbetsgrupperna, och det är en absolut förutsättning för att vården ska fungera väl, säger hon. Kunniga läkare Raija pekar särskilt på vikten av att ansvarig läkare verkligen är intresserad av vård av äldre, är väl insatt i frågor om exempelvis smärtlindring och i övrigt känner till vad som är betydelsefullt för just denna målgrupp. Tidigare arbetade jag inom den landstingsstyrda vården. Då hände det ofta att ansvaret för äldre personer föll mellan stolarna. Läkares okunskap om de specifika behoven och för stor distans till övriga yrkesgrupper som var involverade i den dagliga omsorgen ledde till felaktiga beslut och sämre vård. Det händer inte här hos oss, vi arbetar i en platt organisation med mycket nära och daglig kontakt mellan olika vårdgivare. Alla som arbetar här har samma värde, oavsett titel. Alla behövs för att vi ska klara våra uppgifter. Våra medarbetare känner verkligen det här, och därför finns en sådan enorm arbetsglädje bland våra anställda, trots svåra arbetsuppgifter och med döden nära inpå. Varje människa är unik Inom Carema Äldreomsorg gör man upp en individuell vårdplan för varje enskild person. Vid regelbundna och täta möten uppdateras planen i enighet med den enskildes skiftande behov. Det kan röra sig om behov av mer smärtlindring eller annan medicin, näringstillskott eller ett ökat behov av närvaro så kallat extravak på grund av att den gamle blivit sämre. Dessa möten utgör själva navet i vår verksamhet, de är helt avgörande för den höga vårdkvaliteten vi ger våra boende. Aldrig ensam Carema Äldreomsorgs boende riskerar aldrig att bli lämnade ensamma när de är svårt sjuka eller döende. Vi finns alltid där, om anhöriga behöver avlösning eller stöd. Det är en stor trygghet för både den enskilde och dennes närstående att veta att vi alltid finns till hands, när vi behövs, dygnet runt, alla dagar på året. Medarbetarna inom Carema Äldreomsorg lägger stor vikt vid att skapa en lugn och harmonisk miljö runt de boende. Vi arbetar med varsamma händer. Vi talar tyst och lugnt och aldrig förbi våra boende. Hörseln är det sista som upphör att fungera och därför är det extra viktigt att respektera just detta. Belysningen betyder mycket för att skapa trivsel, liksom att det alltid känns rent och fräscht och luktar gott i rummet. Vi försöker skapa den miljö vi själva skulle önska att vi befann oss i om vi eller våra närstående var i samma situation. Tvättar och gör fint När en boende går bort betyder det inte att Carema Äldreomsorgs personal försvinner. Vi finns kvar hos de boende även efter döden. Vi tvättar dem, bäddar rent i sängen och klär dem fina. Sedan gör vi fint i rummet, tänder ett ljus och skapar en trygg och behaglig miljö för de närstående. Vi finns där även för dem, om de vill tala om sin sorg eller undrar över något. Det är en minst lika viktig del av vården som den vi utför medan den enskilde var i livet. Om den bortgångne bott på ett äldreboende ordnar vi en minnesstund för att de övriga boende ska få möjlighet att ta farväl. På så sätt visar vi att man inte glöms bort bara för att man lämnat den här jorden, avslutar Raija Honkanen. CAREMA ÄLDREOMSORG AB, (fd.svensk Äldreomsorg),är ett av Sveriges ledande företag inom äldreomsorg,med en årsomsättning på ca 1,3 miljarder kronor och medarbetare i ett 30-tal kommuner över hela landet. Carema har även verksamhet i Norge och Finland. Företaget ingår i Carema Vård och Omsorg AB med verksamhet även inom primärvård, specialistvård, bemanning (läkare och sköterskor) och psykiatri.

6 6 ANNONS HELA DENNA BILAGA ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET ANNONS NOTISER Att ärva eller inte ärva det är frågan Samhällets föreställningar om hur man ska hantera förluster kan beskrivas i sex myter. De flesta av oss känner igen dem: Tiden läker alla sår Sörj i ensamhet Var stark Var inte ledsen Ersätt förlusten Håll dig sysselsatt Det finns lika många reaktioner på sorg som det finns människor. Sorg är individuell och unik. Det går därför inte att beskriva hur en typisk känslomässig reaktion vid en förlust ser ut. Vanliga reaktioner är: En känsla av bedövning Förmågan att koncentrera sig minskar Oregelbunden sömn Förändrade matvanor Humörsvängningar Planera för ålderdomen i god tid Särskilt boende är inte enda lösningen på den framtida äldrevården. När man frågar människor hur de vill leva när de blir gamla, så svarar de flesta att de vill bo kvar hemma så länge som möjligt. Drygt 17 procent eller 1,5 miljoner av befolkningen är idag 65 år eller äldre. 93 procent av alla över 65 år bor i eget boende. 30 procent av hushållen 75 år och äldre bor fortfarande i eget småhus Frågor kring arvsrätt kan vara komplicerade. Det finns en rad förbehåll att ta hänsyn till. Inte blir det lättare av att dagens familjekonstellationer ofta består av både egna och partnerns barn från tidigare förhållanden. Inför Livets Slut vände sig till Håkan Fälth, jurist på Föreningssparbanken, för att få svar på några frågor som rör rätten att ärva - eller inte ärva. Man kan inte göra sina barn arvlösa. Men genom att upprätta ett testamente kan man minska arvet till hälften av det lagliga arvet. Kan man sitta kvar i orubbat bo om det finns särkullbarn? Särkullbarn har alltid rätt att få ut sitt arv när föräldern avlider. Genom ett testamente kan arvet inskränkas till laglotten, vilket innebär hälften av arvet. Testamentet kan förordna att särkullbarn ska få sin laglott när föräldern avlider och resten av arvet när styvföräldern avlider. Man kan också förordna att efterlevande make ska ärva allt med fri förfoganderätt och att respektive särkullbarn ska dela på kvarlåtenskapen när siste maken avlider. Trots detta kan särkullbarn till den först avlidne maken begära att få ut sin laglott när föräldern avlider. Hur ärver syskonbarn? Om en avliden saknar bröstarvingar och inte är gift ärver den avlidnes föräldrar hälften var. Om ena föräldern är avliden ärvs den hälften av den avlidnes syskon och delas lika mellan dem. Är båda föräldrarna avlidna ärver syskonen all kvarlåtenskap efter den avlidne och delar på kvarlåtenskapen. Om syskon har avlidit ärver syskonbarn syskonet och delar på syskonets del. Skulle syskonbarnet också ha avlidit ärver syskonbarnbarn syskonbarnet och delar på syskonbarnets del. Kan barn göras arvlösa? Man kan inte göra sina barn arvlösa. Men genom att upprätta ett testamente kan man minska arvet till hälften av det lagliga arvet. Kan min pappa göras arvlös? Den som inte är gift eller saknar barn och inte skrivit ett testamente ärvs till hälften var av sin fader och moder. Om pappan ska göras arvlös måste han uteslutas genom ett testamente. Kan jag testamentera allt till ett syskon? Det kan man, om man saknar egna barn. Om detta syskon avlider ärver istället eventuella syskonbarn. Det kan vara lämpligt att föreskriva att det syskonet ärver ska vara enskild egendom. Donationer håller forskning igång I USA anses det självklart att den som är eller har blivit rik också bör ge något tillbaka till samhället. 75 procent av alla donationer kommer där direkt från personer som gärna vill ha den status som en stor givare förvärvar. I USA motsvarar donationerna 2,4 procent av BNP en summa motsvarande nästan hela Sveriges BNP. Forskningen i USA får mindre statliga anslag än här hemma. I Sverige sker donationer via stiftelser och idén bakom dessa är att klara sig undan skatt. I USA är donation i sig avdragsgillt. En ny EU-moms kan dock hota våra stiftelser. I Sverige finns en rad viktiga stiftelser: Wallenbergs, Söderbergska, Crafoordska, Dunkersska fonderna för att nämna några. Donationer till våra stiftelser uppgår årligen till mellan åtta till tio miljarder kronor, varav ungefär två miljarder går till forskning. Källa: Studieförbundet för Näringsliv och samhälle, SNS Utan testamente kan det sluta illa en berättelse ur verkliga livet: En änka utan barn avlider. Hon hade på sin dödsbädd framfört önskemål om vem som skulle ärva vad, men inget fanns skrivet, förutom ett kort brev som ej var bevittnat. Bouppteckningsmannen fick ett digert arbete att leta upp alla arvsberättigade som enligt arvslagen skulle kallas till bouppteckning. Inga syskon fanns kvar i livet, men väl syskonbarn och syskonbarnbarn. Dessa kallades förstås. Ett syskonbarn som den gamla damen inte haft någon kontakt med under sin levnad skulle visa sig bli den som ärvde mest. På dagen för bouppteckning samlades alla i damens hem. Då ringde det på dörren och in kom en advokat ditsänd av det syskonbarn som ingen var bekant med och som den avlidna damen inte träffat alls. De övriga arvingarna hade då redan i största vänskaplighet kommit överens om en bra fördelning av arvegodset. Nu ställdes allt på sin spets. Hela processen kom hädanefter att styras av detta ombud och den icke närvarande släktingens önskemål. HELA DET VACKRA HEMMETS inventarier värderades av en värderingsman och fick sedan köpas av arvingarna vid en inbördes auktion. Övriga saker såldes på en offentlig auktion. Trots det tidigare nämnda brevet, där den nu avlidna kvinnan bland annat namngett dem hon ville skulle få vissa smycken med stort affektionsvärde, kom även dessa smycken att auktioneras ut, till stor sorg och förtvivlan för de som borde ha fått dem. DET HÄR VISAR TYDLIGT vikten av att skriva ett testamente, särskilt när bröstarvingar saknas. I det här fallet hade kvinnan kunnat ge bort sin förmögenhet och sitt bohag till vem hon ville. Nu blev en person praktiskt taget universalarvinge, eftersom hon stod ensam om en arvslott. De barnbarnsbarn som knappt hört talas om den döda fick ärva en ansenlig summa pengar, medan de som stått den gamla damen nära blev lottlösa och fick köpa sina arv, kommenterar bouppteckningsmannen, som vill vara anonym med hänsyn till de berörda. Hela det vackra hemmets inventarier värderades av en värderingsman och fick sedan köpas av arvingarna vid en inbördes auktion. Övriga saker såldes på en offentlig auktion

7 ANNONS HELA DENNA BILAGA ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET ANNONS 7 Stor lättnad över att arvsskatten försvinner 2005 Vill du att barnen ska ärva sommarstugan, sjötomten, företaget eller dina pengar? Från och med årsskiftet behöver de sannolikt inte bekymra sig över gåvoskatten längre. Arvingar kan andas ut, familjeföretag tillåts leva vidare vid generationsskiften och kapitalförsäkringar blir överflödiga. De nuvarande reglerna för arv- och gåvoskatt har länge varit ifrågasatta från politiskt håll, trots att de tillför statskassan omkring 2,6 miljarder kronor årligen. De nya reglerna, som alltså väntas träda i kraft redan till årsskiftet, är framtagna av regeringen i samarbete med vänstern och miljöpartiet. De är främst avsedda att underlätta generationsskiften i små och medelstora företag, men påverkar de flesta av oss eftersom dagens regler beskattar gåvor värda kronor eller mer. Vänta med att ge bort gåvor värda över kronor tills förändringen trätt i kraft, råder Ann-Sofie Magnusson, familjeekonom på Ikanobanken. För ett fåtal, extremt förmögna svenskar innebär de nya reglerna stora förtjänster. Ett exempel är finansmannen Fredrik Lundberg, god för 1,4 miljarder. Hans två barn skulle idag få skatta 222 miljoner var om deras far gick bort och de fick ärva honom. Efter årsskiftet behöver de inte betala ett öre. Sälja för att kunna betala De tidigare reglerna har försatt många arvtagare i svåra situationer då de inte sällan tvingats sälja delar av arvegodset för att ha råd att betala arvsskatten. Den nya lagen innebär en stor lättnad för många som nu kan hjälpa barn och barnbarn när de vill, utan att behöva fundera på skatteeffekter, säger Ann-Sofie Magnusson. Hittills har det varit en fördel att skriva över fastigheter och egendom på barn eller andra arvingar medan man lever. Med de nya reglerna blir detta förfarande inte nödvändigt av skattetekniska skäl. Det innebär en stor trygghet att själv äga sitt boende till dess man går bort. Att det är ens egna barn som står som ägare till den bostad man bor i är ingen garanti för att inte meningsskiljaktigheter kan uppstå. Kapitalförsäkring överflödig För att lindra skatteeffekten har många hittills planerat för sin bortgång genom att teckna kapitalförsäkringar. Denna marknad väntas helt försvinna i och med att arvsskatten slopas. Den som lånat ut pengar mot en revers för att slippa gåvoskatt kan, efter att den skatten försvinner, riva reversen som då inte fyller någon funktion. Inte bara rika gynnas De stora vinnarna på de slopade skatterna blir naturligtvis barnen till landets allra mest förmögna. Men också de vars familj under generationer byggt upp lönsamma, vinstgivande företag och där generationsskiften hittills inneburit dryga skatteutgifter. I princip kan man säga att alla gynnas av denna regelförändring eftersom den även omfattar mindre gåvor och arv, avslutar Ann- Sofie Magnusson. Den nya lagen innebär en stor lättnad för många som nu kan hjälpa barn och barnbarn utan att behöva fundera på skatteffekter, säger Ann-Sofie Magnusson, familjeekonom på Ikanobanken. Vi väntar på grön gubbe i två veckor Svenska män blir i genomsnitt 77 år, kvinnor 82. Av den tiden tillbringar vi drygt sex år med att titta på TV. En tredjedel går åt till att sova, medan vi äter nästan sex år och pussas två veckor. Vi arbetar nio år, väntar på grönt ljus i två veckor. Kvinnor sköter hus och barn över tio år av sitt liv, medan männen gör det knappt tre år mindre. Drygt åtta månader tillbringar vi med att ha sex, och morgontoaletten tar 1,5 år i anspråk av våra liv. Motionerar gör männen mest, drygt två år och åtta månader, medan kvinnor i genomsnitt gympar bort drygt ett år av sina liv. KÄLLA: ILLUSTRERAD VETENSKAP Höjd skatt på pensionssparande En höjning av avkastningsskatten på pensionsförsäkringar riskerar att göra sparformen direkt olönsam. Det visar beräkningar gjorda av Föreningssparbankens privatekonomer. Trots detta planerar regeringen att genomföra höjningarna. Försäkringsbolagen rasar och hotar med att flytta utomlands. Regeringens utredare Barbro Palmerlund har fått till december 2006 att fundera på hur privat pensionssparande ska beskattas. Förslagen kommer därför inte att presenteras före nästa val. Barn och gåvor Om ett barn får en gåva som barnet inte kan anses förstå innebörden av ska istället föräldrarna enligt dagens regler ta emot gåvan. Om en förälder själv ger sitt barn en gåva ska överförmyndaren informeras och en god man utses. Den gode mannen ska också godta gåvan för att den ska bli giltig. Ett stort problem är att överförmyndaren ofta inte informeras om gåvor till barn. Europeisk jämförelse - minst risk för svensk att dö i cancer Risken att avlida i cancer är minst i Sverige av 17 jämförda länder. Risken för en holländare, belgare, fransman eller en dansk man är 50 procent högre än för en svensk eller isländsk man. Om våra livsvillkor och levnadsvanor var som de danska skulle fler svenska kvinnor och män avlida i cancer under ett år. I Sverige avlider årligen personer Källa:Landstingsförbundet Med Hörat Original slipper du höja rösten! Hörat Original motsvarar högt ställda krav vid kommunikation med personer som har hörselnedsättning. Hörat Original är en effektiv, batteridriven förstärkare med riktmikrofon och ett par hörlurar. Den är väldigt enkel att handha med ett enda stort reglage. Ett inbyggt skydd hindrar effektivt plötsliga och starka ljud från att skada öronen. Standardbatterierna (2 st LR6), som är mycket lätta att byta räcker i ung. 220 timmar. Hörat finns med på Hjälpmedelsinstitutets Förteckning över Bra hjälpmedel. Vid ett förtroligt samtal vill man inte gärna höja rösten. Många äldre nästan varannan över 80 år behöver hörhjälpmedel men kan eller vill inte använda hörapparat. Detta medför svårigheter i kommunikationen och missförstånd uppstår lätt. Risken finns för att viktig information inte når fram. Hörat kan erhållas genom hörselvården istället för hörapparat eller köpas direkt från tillverkaren, Comento AB. Skicka information om Hörat Original Skicka information om övriga Hörat-produkter Skicka Hörat Original på öppet köp i 10 dagar. Priset är 1.850:- inkl. moms. Postens avgifter tillkommer. Fyll i dina uppgifter här och posta till adressen längst ned. Namn:... Adress:... Postadress:... Telefon:... Posta till Comento AB, Box 3071, BROMMA. Tel , Fax

8 8 ANNONS HELA DENNA BILAGA ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET ANNONS Ett testamente hjälper dig att ta ställning Det finns många goda anledningar att skriva ett testamente. Den allmänna arvsordningen styr annars vilka som ärver dig. Den är lagstadgad enligt följande: Är du gift och utan barn ärver din maka/ make dig. Är du gift och har barn ärver i första hand din maka/ make. Gemensamma barn ärver först efter att båda föräldrarna avlidit. Särkullbarn har rätt att få ut sitt arv när den biologiske föräldern dör. Är du sammanboende, med eller utan barn, bör ett inbördes testamente upprättas. Utan giltigt testamente, och om släktingar närmare än kusiner saknas, tillfaller din kvarlåtenskap Allmänna Arvsfonden. Dina ägodelar och tillgångar kan du testamentera till vem du vill, men bröstarvingar har enligt lag rätt till hälften av tillgångarna, den s k laglotten. Att skriva testamente kan också innebära skattemässiga fördelar. För att ta reda på dessa bör man vända sig till en jurist. Lästips: Testamenteshandboken av Björn Gullefors och Björn Lundén Är du gift och utan barn ärver din maka/ make dig. Är du gift och har barn ärver i första hand din maka/make. Tre arvsklasser 1:A ARVSKLASSEN. Är du ensamstående ärver dina bröstarvingar allt. Bröstarvingar är barn inom eller utom äktenskapet, adoptivbarn, barnbarn, barnbarnsbarn och så vidare. 2:A ARVSKLASSEN. Om du är ensamstående och saknar bröstarvingar ärver dina föräldrar dig. Om en av eller båda föräldrarna är avlidna, ärver dina syskon och deras bröstarvingar. 3:E ARVSKLASSEN. Om du är ensamstående och saknar bröstarvingar, föräldrar och syskon ärver far- och morföräldrar och deras barn. Efter farbröder, fastrar, morbröder och mostrar upphör arvsrätten. Tänk på Stockholms utsatta. För att hedra minnet av någon som gått bort kan du skicka ett gåvogram genom oss. De anhöriga får ett minnesblad, samtidigt som vi får mer pengar till vårt hjälparbete. Vi svarar även på frågor kring testamenten. Pg: , Tel: Underlätta för anhöriga tala om donation Donationskort kan komma som en chock för anhöriga om den avlidne aldrig har talat om sitt beslut. Därför är det bäst att meddela anhöriga. Har man inte berättat sin ståndpunkt utgår lagen från att man är positiv till donation. Men de anhöriga kan utnyttja sin vetorätt och förbjuda ingreppet. Den senast kända åsikten hos den avlidne gäller, oavsett om den kommit till kännedom genom register, donationskortet eller via anhöriga. MYT: Jag är för gammal för att bli donator. SANNING: Man kan ibland använda hornhinnor från personer som är över åttio år. MYT: Om jag blir donator kommer jag att begravas vanställd. SANNING: Donationsoperationen går till som en vanlig operation, och följer samma etiska regler. MYT: Man kan ju vakna fast man är hjärndöd SANNING: Det händer aldrig. Personer som vaknat upp låg i djup koma, men de var inte hjärndöda. Endast hjärndöda kan bli donatorer. Rädda Barnen kämpar för barns rättigheter. Vi väcker opinion och stöder barn i utsatta situationer i Sverige och i världen. I stället för blommor Hedra minnet av en kär vän med en gåva till Rädda Barnen. Beställ ett av våra minnesblad. Ring senast två dagar i förväg så skickar vi en hälsning. Tillsammans har vi, i mer än 300 år, byggt skolor och sjukhus, varit en trygg hamn för svenskar i utlandet och hjälpt flyktingar och katastrofoffer. Genom en gåva i ditt testamente gör du det möjligt för oss att fortsätta och utveckla detta arbete. För mer information ring InformationsService, tel: Post/bankgiro

9 ANNONS HELA DENNA BILAGA ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET ANNONS 9 FOTOGRAF: KENNETH WIBRÅN/RÖDA KORSET Fåglar ärver miljoner Änder, svanar och fasaner i Borås stads fågelkoloni Ramnasjön kan se fram emot ett välkommet ekonomiskt tillskott. De ärver 1,5 miljoner kronor efter sonen till kolonins grundare, Hjalmar Thorén. Det blir dock ingen lyxkonsumtion för fåglarna i vinter. Först nästa år är det nämligen dags att börja använda pengarna. (TT) RIKSFÖRENINGEN FÖR ÅLDRANDEFORSKNING Att skänka till välgörande ändamål: En gåva kan vara till stor hjälp för andra Det saknas samlad statistik på hur stora belopp som årligen tillfaller välgörenhet via testamenten och donationer. Klart är dock att det oftast är de stora, välkända organisationerna som är mottagare. Röda Korset, Rädda Barnen och Läkare Utan Gränser får mycket pengar på detta sätt, men också cancerforskning och barnsjukvård. Varje år skänks i Sverige omkring 3,5 miljarder kronor till organiserad välgörenhet av olika slag. Därutöver tillkommer gåvor till stiftelser, fonder, religiösa samfund och andra mottagare av penninggåvor. Den sammanlagda summan är okänd. En del av dessa gåvor testamenteras, medan andra väljer att donera medan de lever. Röda Korset får ofta ärva pengar eller andra tillgångar av avlidna, främst av människor som saknar naturliga arvingar. Vi tar emot stora summor varje år i form av donationer eller genom att människor kommer ihåg vår verksamhet i sina testamenten. Det kan röra sig om aktier, fondmedel, pengar, fastigheter, bostadsrätter, smycken, möbler och dylikt. Förra året fick vi in 24,5 miljoner kronor, uppger Maude Fröberg, pressekreterare på Svenska Röda Korset. Skattefritt När gåvor till Röda Korset består i annat än pengar förs dessa donationer över till Röda Korset innan de säljs. Därmed blir förtjänsten skattefri. Vi har en person som arbetar på heltid med att handlägga dessa ärenden. Hon står i nära kontakt med bouppteckningsmännen och kopplas in på ärendet så snart ett testamente visar sig innehålla gåvor till oss, säger Maude Fröberg. Förra året fick vi in 24,5 miljoner kronor, uppger Maude Fröberg, presssekreterare på Svenska Röda Korset. Pengarna går oavkortat till avsett ändamål Om du i ditt testamente inte anger ett specifikt ändamål används de där de bäst behövs. Vill du att gåvan ska disponeras för en viss verksamhet, kan du ange det. Tänk då på att mycket kan förändras i samhället och att ändamålet fortfarande måste vara aktuellt den dagen donationen kommer mottagaren till godo. Formulera testamentet Vill du skänka pengar till välgörenhet via ditt testamente kan det exempelvis formuleras så här: Till Röda Korset, att i första hand användas i nationellt eller internationellt arbete. Anger du att pengarna måste användas till ett speciellt projekt finns risken att uppgiften är inaktuell om det går lång tid mellan testamentets upprättande till dess det träder i kraft. Vill du att gåvan ska användas inom en lokal enhet på din ort måste du ange detta. Om både arvingar och testamente saknas tillfaller hela din kvarlåtenskap Allmänna Arvsfonden. Ge Ditt stöd till forskning kring åldrandet i Sverige Postgiro , Bankgiro Vi ger stöd till personer som får en neurologisk sjukdom, deras närstående samt till forskning. ALS, MS, Parkinson, Stroke, Muskelsjukdomar, Ataxi, Huntington, CP, Ryggmärgsskador Ditt stöd betyder mycket! Postgiro , Bankgiro Neurologiskt Handikappades Riksförbund Box 49084, Stockholm e-post: internet: tel:

10 En gåva från hjärtat En ny seniorpolitik i Sverige. gåvobrev Från vänster För minnesgåvor av Walter Solón Romero, Bolivia. För högtidsgåvor av Khun Sawai från Chiang Mai, Thailand. För högtidsgåvor, dop, konfirmation m m ritad av barn i slumområdet Kong Toey, Bangkok. Vill du uppvakta någon på högtidsdagen, eller hedra minnet av en bortgången vän? Ett fint sätt att visa att du bryr dig är att skicka en minnes- eller högtidsgåva till Diakonia. Det blir en gåva som glädjer många, då pengarna går till vårt arbete för att förbättra situationen för världens mest utsatta människor. Att skicka en minnes- eller högtidsgåva är enkelt. Ange bara namn och adress till jubilaren eller den avlidnes anhöriga, samtidigt som du sätter in en valfri summa pengar på Diakonias postgiro. Vi skickar ett gåvobrev med en vacker framsida till den du vill uppmärksamma ange därför anledningen till gåvan, vem/vilka som ger den samt det datum som du vill att brevet ska komma fram. Tänk på att skicka in gåvan minst en vecka i förväg. Diakonia är en kristen biståndsorganisation som tillsammans med lokala partner arbetar för en varaktig förändring för de mest utsatta människorna i världen. Gåvopostgiro: Många människor i Sverige känner idag oro inför det egna åldrandet. Oron för ensamhet, isolering och minskad delaktighet breder ut sig. Alltför många oroar sig för kvalitén inom vård och omsorg. Regeringens brist på idéer för seniorer blir allt tydligare. Min vision är ett samhälle där ingen hålls tillbaka och ingen lämnas efter. Göran Hägglund Partiledare hemsida e-post tel fax postadress Diakonia, Sundbyberg. besöksadress Starrbäcksgatan 11 En gåva för livet! Att skriva testamente är att uttrycka sin vilja för framtiden. En personlig önskan som lever vidare efter din bortgång. Det är också en trygghet för anhöriga att känna till och kunna respektera hur du själv vill att dina ägodelar och ekonomiska tillgångar skall fördelas. Beställ vår broschyr om hur du skriver testamente, vilka regler som gäller och hur du gör om du vill ge allt eller delar av dina tillgångar till välgörande ändamål. Att stödja till exempel Cancerfonden och därmed svensk cancerforskning är ett sätt att bidra till att rädda liv i kommande generationer. Stöd unga medicinska forskare! Sällskapet tar tacksamt emot alla gåvor stora som små Postgiro Karolinska Institutet, Stockholm. Tel Fax Info Bestäm själv om ditt livs slutskede Beställ formulär för livstestamente och information från: Rätten Till Vår Död Magdalena Ekman Åsta Glård, Vallentuna Tel/fax: Ja, jag vill ha broschyren Testamente en gåva för livet Namn Adress Postnr och postadress Posta till: Cancerfonden, Stockholm. Skriv FRISVAR på kuvertet så slipper du betala porto. Du kan också beställa broschyren på telefon , via fax eller via SvD 11.04

11 ANNONS HELA DENNA BILAGA ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET ANNONS 11 Bouppteckning och dödsboanmälan: Planering värdefull hjälp för anhöriga Många av livets viktiga frågor kanske man aldrig funderat över; vad ska exempelvis ske med ens ägodelar den dan man inte längre finns kvar? Att ta ställning till dessa frågor kan senare visa sig vara till stor hjälp för ens anhöriga. När det blir aktuellt att ta hand om den avlidnes kvarlåtenskap är tiden ofta knapp och som anhörig förväntas man ta beslut i denna typ av frågor vid en känslomässigt svår tidpunkt. För att underlätta för sina anhöriga kan det vara klokt att i förväg meddela dem sina önskningar hur man vill att uppdelningen av dödsboet ska ske. Dessutom är det till stor hjälp vid bouppteckningen om man, redan när man är i livet, informerar sina anhöriga om vilka tillgångar och försäkringar man har, i vilken form och på vilka konton. När en person avlider När en person avlider på en vårdinrättning meddelas dödsfallet av ansvarig vårdgivare till skatteverket som ansvarar för folkbokföringen. När någon avlider hemma ska man tillkalla en läkare som fastställer dödsfallet om ingen brottsmisstanke finns. Då tillkallas även polis. Läkaren kan också göra anmälan om dödsfallet till skatteverket. Skatteverket skriver därefter på begäran ut intyg om dödsfallet. Ett sådant behövs bland annat till bouppteckningen. Efter dödsfallet ska det upprättas en bouppteckning, en sammanställning över den avlidnes tillgångar och skulder. Bouppteckning eller dödsboanmälan? Efter dödsfallet ska det upprättas en bouppteckning, en sammanställning över den avlidnes tillgångar och skulder. Vem som helst har rätt att göra en sådan, men många får hjälp med detta av en jurist eller av begravningsbyrån. I en bouppteckning tas hänsyn till både den avlidnes tillgångar och skulder samt eventuell make/makas. Bouppteckning ska göras inom tre månader efter dödsfallet och lämnas till skattekontoret inom en månad efter att bouppteckningen har upprättats. Skattemyndigheten registrerar handlingen och fattar beslut om arvsskatt. Dödsboanmälan Om dödsboet saknar tillgångar kan en dödsboanmälan lämnas till skattekontoret. Den ersätter då bouppteckningen. Skillnaden mellan bouppteckning och dödsboanmälan är att man vid det senare endast tar hänsyn till tillgångar och begravningskostnader samt utgifter i samband med dödsfall. Dödsboanmälan kan endast upprättas av den stadsdels-/socialnämnd där den avlidne var bosatt. På varje stadsdelsförvaltning finns en boutredare som handhar dödsboanmälan. Elisabeth Ström är boutredare på Vantörs stadsdelsförvaltning i centrala Stockholm. Hon har för närvarande ett 70-tal ärenden på sitt bord. Ansökan om att göra en dödsboanmälan görs vanligtvis av anhöriga, berättar hon. Om en person avlider och alla former av tillgångar saknas och vi, trots efterforskningar inte hittar några anhöriga kan vi träda in och göra dödsboanmälan från vår sida. Sedan beställer vi en enkel men värdig begravning där kostnaderna täcks av stadsdelsförvaltningen. Normalt sätter vi ut en dödsannons i tidningen också. Det kan ju tänkas finnas någon därute som berörs. Vi lägger ner mycket möda på att försöka spåra anhöriga, men ibland finns tyvärr inga, avslutar Elisabeth Ström. Bortglömda försäkringspengar kan spåras Utbetalningar från våra försäkringsbolag fungerar inte med automatik vid dödsfall. Genom försäkringsbevakning kan man försöka spåra eventuella tillgångar i form av avtalsförsäkringar tecknade via arbetsgivaren, fackliga försäkringar eller individuella försäkringar såsom grupplivförsäkringar, trafik- och hemförsäkringar. Få känner till att utbetalningar från försäkringsbolag inte alltid sker automatiskt vid dödsfall. Pengarna måste begäras ut, ett arbete som försvåras av låg kännedom om egna och anhörigas försäkringar. Vissa banker kan, med lite tur, hjälpa till att spåra glömda tillgångar, men omfattningen av servicen varierar. Skriv testamente Det finns omkring 500 försäkringsbolag i Sverige så det finns ingen garanti att hitta alla försäkringar efter en avliden. Genom att inkludera alla kända uppgifter om försäkringar i ett testamente försäkrar man att pengarna betalas ut när man avlider, till nytta för bröstarvingar, stiftelser, fonder eller annan verksamhet man vill gynna. Begravningsentreprenören Fonus erbjuder försäkringsbevakning som en service till sina kunder. Varje år spårar de upp stora summor pengar som annars skulle ha gått tillbaka till försäkringsbolagen. Vi får fram ca 260 miljoner kronor årligen till våra kunder, men hur stora summor som går förlorade får vi aldrig veta, kommenterar Ulf Lernéus, Fonus Försäkring. LIONS HJÄLPER ALLT * KOMMER FRAM *) Nettot går oavkortat till hjälpverksamhet. Medlemmarna betalar all administration genom medlemsavgifter och egna insatser. Christer Berg JURIDISK BYRÅ Bouppteckningar Boutredningar Bodelningar Arvskiften Sankt Eriksgatan 94, Stockholm Tel Batteriljus MY Lyser i 2 3 månader per batteribyte! Nu 3 varianter, utbytbara batterier LR14. Se Vackra bronslyktor och vaser f r familjegraven. E-post: Tel Fax

12 TRADITION OCH FÖRNYELSE BEGRAVNINGSVERKSAMHETEN I STOCKHOLM I Stockholm ansvarar kommunen genom kyrkogårdsnämnden och dess förvaltning sedan 1887 för begravningsverksamheten. Det innebär bl a att förvalta tio allmänna begravningsplatser med minneslundar, tolv kapell, bisättningslokaler samt två krematorier. Förutom Stockholms stad förvaltar 13 av Svenska kyrkans församlingar samt Judiska och Katolska församlingen med flera ett antal kyrkogårdar och kolumbarier i Stockholm. Kyrkogårdsförvaltningens kapell har genom sin arkitektur, konstnärliga utsmyckning m m anpassats för stämningsfulla avskedsceremonier av vitt skilda slag. På kyrkogårdsförvaltningens begravningsplatser gravsätts årligen närmare avlidna. Av dessa har ca kremerats och ungefär hälften gravsätts i individuella gravar övriga i minneslund. Närmare gravar finns på kyrkogårdsförvaltningens begravningsplatser och på uppdrag av gravägarna sköter förvaltningen ca av dessa. Att bevara och vårda tidstypiska områden på begravningsplatserna är en viktig uppgift för kyrkogårdsförvaltningen. Lika viktigt är att långsiktigt tillgodose behovet av gravmark för stadens växande, mångkulturella befolkning. Historien visar att seder och bruk inom begravningsverksamheten ständigt förändras. Förnyelse jämsides med bevarande är därför viktiga ledstjärnor i kyrkogårdsförvaltningens arbete. Begravningsverksamheten bekostas av begravningsavgiften (via skattsedeln) som i Stockholms stad är 7 öre per skattekrona under Det innebär 140 kronor per år för den som har en beskattningsbar årsinkomst om kronor. STOCKHOLMS KYRKOGÅRDSFÖRVALTNING Mer information GRAV VID KYRKAN ELLER I BLÅBÄRSSKOGEN Stockholms begravningsplatser är värdiga vilorum för våra avlidna och för att vårda deras minne samtidigt som de är vackra, offentliga uterum för nutidsmänniskan. De är en tillgång för stadens invånare och besökare, kanske för en stunds stillhet och eftertanke eller för rofyllda promenader. Begravningsplatserna är också kulturhistoriskt intressanta. En del har använts i flera hundra år, andra under kortare tid, men alla berättar på sitt sätt om människor och samhälle under skilda epoker. Bromma, Spånga och Brännkyrka kyrkogårdar har medeltida ursprung och Galärvarvskyrkogården härstammar från början av 1740-talet. Norra begravningsplatsen togs i bruk 1827 och under åren har många bemärkta personer begravts där. Sandsborgskyrkogården och Västberga begravningsplats anlades i slutet av 1800-talet då stadens befolkning växte snabbt. Skogskyrkogården innebar något helt nytt. Den skapades av arkitekterna Gunnar Asplund och Sigurd Lewerentz mellan 1915 och Genom sin arkitektur, med utgångspunkt i det nordiska skogslandskapet, har Skogskyrkogården kommit att tilldra sig stort intresse, även internationellt. Samtida svenska konstnärer har medverkat i utsmyckningen av Skogskyrkogårdens olika kapell. Sedan 1994 finns Skogskyrkogården på UNESCOs Världsarvslista över omistliga kulturmiljöer. Under 1900-talet har begravningsplatser också tillkommit i Hässelby (1928) och Råcksta (1964). Inom Strandkyrkogården (1996) vid Drevviken kan man välja gravplats i den ursprungliga skogsmarken. Det är idag ett stort intresse för sådana gravplatser, vilket kanske återspeglar det natur- och miljöengagemang som finns hos många människor i vår tid. Utförlig information om Stockholms stads begravningsplatser samt vägledning om begravningsverksamheten finns på Information lämnas också på telefon Ska Katarinas forskning förebygga Alzheimers? Balansen mellan programmerad celldöd (apoptos) och celldelning i kroppen är viktig för vävnadsstabilitet och som skydd mot sjukdomar.vid för omfattande celldöd finns risk för bland annat AIDS, stroke, hjärtinfarkt, Alzheimers och Parkinsons. Är apoptosen för hämmad, kan till exempel reumatiska sjukdomar och cancer uppkomma. Målet med Katarina Kågedals forskning är att både kunna stimulera och hämma celldöden. Hon koncentrerar sig på vilken roll cellens lokalvårdare, lysosomerna, har i apoptosen. Studierna visar att lysosomerna innehåller enzymer som börjar släppas ut tidigt i apoptosen. Kan frisättningen ökas eller minskas, ger det helt nya möjligheter att reglera processen. Katarina undersöker särskilt hur lysosomala enzymer påverkar nervcellerna vid Alzheimers sjukdom. Katarina Kågedal, SSMF-stipendiat, Linköpings Universitet. Svenska Sällskapet för Medicinsk Forskning delar varje år ut medel till ett stort antal unga, lovande medicinska forskare. I år är Katarina en av dem. Medlen i form av bidrag, minnesgåvor, donationer eller testamentsgåvor kommer främst från privatpersoner. Stöder du oss kan du själv bestämma forskningsområde. Om du så önskar kan du bilda en egen forskningsfond. Sällskapet står under kontroll av SFI, Stiftelsen för Insamlingskontroll. För ytterligare information ring eller NIMBUS Stöd unga medicinska forskare Grundat 1919 H.M. Drottning Silvia är Sällskapets beskyddare

ANNONS HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET ANNONS. Omtanke. Hembesök Jour dygnet runt Kostnadsfri gåvohantering

ANNONS HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET ANNONS. Omtanke. Hembesök Jour dygnet runt Kostnadsfri gåvohantering ANNONS HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET ANNONS inför livets slut Planering värdefull hjälp för de anhöriga Advokat Lotta Insulander-Lindh; Skriv testamente, det underlättar för din

Läs mer

ANNONS HELA DENNA BILAGA ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET ANNONS. inför livets slut. Planera för nästa generation

ANNONS HELA DENNA BILAGA ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET ANNONS. inför livets slut. Planera för nästa generation ANNONS HELA DENNA BILAGA ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET ANNONS inför livets slut Allhelgonahelgen traditionens ursprung och historia Planera för nästa generation praktiska förberedelser underlättar för

Läs mer

Familjerätt. Glad Påsk! ARVSSKIFTE OCH BODELNING VEM GÖR VAD? sidan 10. Advokat Lotta Insulander-Lindh:

Familjerätt. Glad Påsk! ARVSSKIFTE OCH BODELNING VEM GÖR VAD? sidan 10. Advokat Lotta Insulander-Lindh: ANNONS HELA DENNA BILAGA ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET ANNONS Familjerätt APRIL 2003 GENERATIONSSKIFTESPLANERING TESTAMENTE ARVSRÄTT BEGRAVNING Planera för nästa generation Att planera för sin egen bortgång

Läs mer

Gåva Familjeskydd Äktenskapsförord Arv och testamente. Privata Affärer ger dig på 12 sidor svaren på de viktigaste familjejuridiska frågorna.

Gåva Familjeskydd Äktenskapsförord Arv och testamente. Privata Affärer ger dig på 12 sidor svaren på de viktigaste familjejuridiska frågorna. Privata Affärer ger dig på 12 sidor svaren på de viktigaste familjejuridiska frågorna. Bli proffs på familjejuridik Nästa år försvinner arvs- och gåvoskatterna. Det är den största privatekonomiska nyheten

Läs mer

Inför livets slut. Att underlätta för sina efterlevande

Inför livets slut. Att underlätta för sina efterlevande Inför livets slut Att underlätta för sina efterlevande INFÖR LIVETS SLUT Att underlätta för sina efterlevande INNEHÅLL DEN SISTA VILAN Begravningen 5 Jordbegravning eller kremation 5 Val av grav och begravningsplats

Läs mer

ANNONS HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET I SAMARBETE MED STIFTELSEN FÖR INSAMLINGSKONTROLL ANNONS

ANNONS HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET I SAMARBETE MED STIFTELSEN FÖR INSAMLINGSKONTROLL ANNONS ANNONS HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET I SAMARBETE MED STIFTELSEN FÖR INSAMLINGSKONTROLL ANNONS DITT BIDRAG JUNI NÅR FRAM 2005 MEDFÖLJER SOM TEMATIDNING I SVENSKA DAGBLADETI JUNI 2006

Läs mer

vägledning livsarkivet När du vill ta ställning till de svåra frågorna

vägledning livsarkivet När du vill ta ställning till de svåra frågorna vägledning livsarkivet När du vill ta ställning till de svåra frågorna 2 En vägledning Den här skriften är ett stöd för dig som funderar och kanske vill ta ställning till de svåra frågor som annars andra

Läs mer

Varför ska man skriva ett testamente?

Varför ska man skriva ett testamente? Varför ska man skriva ett testamente? 1 Innehållsförteckning Förord..................................................5 Varför bör jag skriva ett testamente?..........................6 Vem kan jag testamentera

Läs mer

Ett steg i taget. när livet går i bitar

Ett steg i taget. när livet går i bitar Ett steg i taget när livet går i bitar Barncancerfonden Banérgatan 16, Box 5408 114 84 Stockholm www.barncancerfonden.se projektledare Johanna Perwe Produktion Snick-Snack AB Luntmakargatan 90 113 51 Stockholm

Läs mer

Familjejuridik TRYGGARE EKONOMI PÅ ÄLDRE DAR

Familjejuridik TRYGGARE EKONOMI PÅ ÄLDRE DAR Familjejuridik TRYGGARE EKONOMI PÅ ÄLDRE DAR 1 Gilla Din Ekonomi är ett landsomfattande nätverk som startats av myndig heter, orga nisationer och finansiella företag för att samarbeta om folkbildning i

Läs mer

når FRAM DITT BIDRAG Ideella föreningar och insamlingsstiftelser en viktig roll i Sverige och världen.

når FRAM DITT BIDRAG Ideella föreningar och insamlingsstiftelser en viktig roll i Sverige och världen. ANNONS HELA DENNA BILAGA ÄR EN ANNONS FRÅN SFI I SAMARBETE MED MEDIAPLANET ANNONS DITT BIDRAG når FRAM Ideella föreningar och insamlingsstiftelser spelar en viktig roll i Sverige och världen. Har det insamlande

Läs mer

Forskning för hälsa. Med hjärtinfarkt i familjen. Bästa gåvan. DEPRESSION farligt för hjärtat. EKG då och nu. Ökad risk syns i generna

Forskning för hälsa. Med hjärtinfarkt i familjen. Bästa gåvan. DEPRESSION farligt för hjärtat. EKG då och nu. Ökad risk syns i generna Forskning för hälsa NUMMER 4/2010 TEMA HJÄRTINFARKT DEPRESSION farligt för hjärtat EKG då och nu Ökad risk syns i generna Bästa gåvan Tips på julklappar som glädjer många MAJ WÄNSTRAND ÄR EN AV MÅNGA DRABBADE

Läs mer

Välkommen. Alla tryck och andra rättigheter är skyddade. Kvinnojouren Stina & Anahid Khachadorian 2010. Deltagarna i skrivandet i denna bok

Välkommen. Alla tryck och andra rättigheter är skyddade. Kvinnojouren Stina & Anahid Khachadorian 2010. Deltagarna i skrivandet i denna bok Välkommen Välkommen Alla tryck och andra rättigheter är skyddade Kvinnojouren Stina & Anahid Khachadorian 2010. Deltagarna i skrivandet i denna bok Namn enl. bokstavsordning Anahid Khachadorian Anna Lytsy

Läs mer

EXAMENSARBETE. Äldreomsorgen år 2020 Vilka planer har beslutsfattare och tjänstemän inför framtiden?

EXAMENSARBETE. Äldreomsorgen år 2020 Vilka planer har beslutsfattare och tjänstemän inför framtiden? EXAMENSARBETE 2005:09 HV Äldreomsorgen år 2020 Vilka planer har beslutsfattare och tjänstemän inför framtiden? Helén Jakobsson, Annalena Niemi Luleå tekniska universitet Hälsovetenskapliga utbildningar

Läs mer

reportage bokutlottningar debatt ledare hæma # Blodcancerförbundets medlemstidning Tema: Palliativ vård

reportage bokutlottningar debatt ledare hæma # Blodcancerförbundets medlemstidning Tema: Palliativ vård reportage bokutlottningar debatt ledare hæma # Blodcancerförbundets medlemstidning 4 2010 Tema: Palliativ vård FÖRBUNDSNYTT REDAKTÖRSSPALTEN Flera patientfoldrar är under omarbetning. Näst på tur står

Läs mer

maligna gliom en liten bok för dig som drabbats av hjärntumör

maligna gliom en liten bok för dig som drabbats av hjärntumör maligna gliom en liten bok för dig som drabbats av hjärntumör Att drabbas av hjärntumör innebär en chock, både för patienter och anhöriga. Frågorna är många och oron stor. Vår förhoppning är att denna

Läs mer

LIVSKVALITET Janne Loffe Carlsson: Att hitta på nya saker och inte slå sig till ro är mitt ledord till ett förlängt liv.

LIVSKVALITET Janne Loffe Carlsson: Att hitta på nya saker och inte slå sig till ro är mitt ledord till ett förlängt liv. ANNONS HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET Nr.7/Juni 2010 Med dagstidningens räckvidd och facktidningens fokus ANNONS PÅ ÅLDERNS HÖST 6TIPS FÖRBÄTTRA DIN FOTO: OSCAR NÄSSTRÖM DISTRIBUERAS

Läs mer

Oklart uppdrag. Om rollen som god man för ensamkommande flyktingbarn

Oklart uppdrag. Om rollen som god man för ensamkommande flyktingbarn Oklart uppdrag Om rollen som god man för ensamkommande flyktingbarn Rädda Barnen kämpar för barns rättigheter. Vi väcker opinion och stöder barn i utsatta situationer - i Sverige och i världen. Oklart

Läs mer

Västanfors Västervåla församlings tidning nr 4/14. Tisdagsvandrarna Fattiga EU-migranter Kvinnojouren Efter begravningen

Västanfors Västervåla församlings tidning nr 4/14. Tisdagsvandrarna Fattiga EU-migranter Kvinnojouren Efter begravningen Västanfors Västervåla församlings tidning nr 4/14 Tisdagsvandrarna Fattiga EU-migranter Kvinnojouren Efter begravningen Rätten till ett värdigt liv Adventstjärnorna som lyser i fönstren sprider ljus i

Läs mer

DEMENS- FORUM. Demensomsorgen Vad. Stöd Demensförbundets utvecklingsfond pg 25 92 53-3

DEMENS- FORUM. Demensomsorgen Vad. Stöd Demensförbundets utvecklingsfond pg 25 92 53-3 ISSN 1100-9055 DEMENS- Bildat 1984 NR 3 2002 Någon måste säga ifrån Demensförbundet gör det Foto: S. Bohlin/ETC-bild Demensomsorgen Vad Vad har hänt? Vad händer? kommer att hända? Demensförbundet behöver

Läs mer

Du är inte ensam. Jag skrev listor på allt jag skulle göra om jag blev sjuk. Det finns många missuppfattningar om demens

Du är inte ensam. Jag skrev listor på allt jag skulle göra om jag blev sjuk. Det finns många missuppfattningar om demens Hela denna bilaga är en annons från Demensförbundet Du är inte ensam En tidning om demenssjukdomar och hur de påverkar dig Det finns många missuppfattningar om demens Kontrollfreaket Susanne Vikdahl sökte

Läs mer

Efterlevande skyddad eller skyddslös. En studie av efterlevandeskyddet i dag

Efterlevande skyddad eller skyddslös. En studie av efterlevandeskyddet i dag Efterlevande skyddad eller skyddslös En studie av efterlevandeskyddet i dag ANNIKA CREUTZER PÅ UPPDRAG AV ÄNKE- OCH PUPILLKASSAN STOCKHOLM APRIL 2015 1 Innehåll Förord sid 3 Inledning sid 4 1. Familjer

Läs mer

Etik i vården. forskning för vardagen

Etik i vården. forskning för vardagen Etik i vården forskning för vardagen 2003 Etik i vården forskning för vardagen Beställning av rapporten görs via: www.vr.se Etik i vården forskning för vardagen Barncancerfonden Hjärt-Lungfonden Vårdalstiftelsen

Läs mer

Investera i erfarenhet

Investera i erfarenhet 2008-02-28 Investera i erfarenhet socialdemokratisk äldrepolitik 2(29) Socialdemokraterna RÅDSLAG VÄLFÄRD Förord Klyftorna mellan människor ökar. Jobben blir otryggare, stressen ökar och det blir dyrare

Läs mer

FORUM DEMENS. Inlåsning av demenssjuka. Stöd Demensförbundets utvecklingsfond pg 25 92 53-3

FORUM DEMENS. Inlåsning av demenssjuka. Stöd Demensförbundets utvecklingsfond pg 25 92 53-3 ISSN 1100-9055 DEMENS FORUM NR 1 2005 Sveriges största handikapporganisation för demenssjuka och deras anhöriga Inlåsning av demenssjuka Det är ett sjukt system när kommunpolitiker och chefer kan bryta

Läs mer

Den gränslösa familjen och juridiken. Vad får rättssäkerheten kosta? Behåll dialogen efter separationen. Viktiga frågor att lösa vid vårdnadstvister

Den gränslösa familjen och juridiken. Vad får rättssäkerheten kosta? Behåll dialogen efter separationen. Viktiga frågor att lösa vid vårdnadstvister ANNONS Hela denna bilaga är en annons från Sveriges advokatsamfund ANNONS Advokaten & FAMILJEN TEMATIDNING I SVENSKA DAGBLADET RIKSUPPLAGAN JUNI 2010 Vad får rättssäkerheten kosta? Det är ytterst bekymmersamt

Läs mer

VARFÖR SKRIVA ETT TESTAMENTE?

VARFÖR SKRIVA ETT TESTAMENTE? VARFÖR SKRIVA ETT TESTAMENTE? Keren Kajemet Sverige (KKL) besvarar frågor om när och hur du bör skriva testamente samt hur du gör för att testamentera till Keren Kajemet Sverige. INNEHÅLLSFÖRTECKNING Vad

Läs mer

EXAMENSARBETE. Särkullbarns omedelbara arvsrätt. Rättvist mot efterlevande make och gemensamma bröstarvingar? Linéa Nilsson

EXAMENSARBETE. Särkullbarns omedelbara arvsrätt. Rättvist mot efterlevande make och gemensamma bröstarvingar? Linéa Nilsson EXAMENSARBETE Särkullbarns omedelbara arvsrätt Rättvist mot efterlevande make och gemensamma bröstarvingar? Linéa Nilsson Filosofie kandidatexamen Rättsvetenskap Luleå tekniska universitet Institutionen

Läs mer

når FRAM DITT BIDRAG Stiftelsen för Insamlingskontroll fyller 25 år Stiftelse, insamlingsstiftelse, ideell förening

når FRAM DITT BIDRAG Stiftelsen för Insamlingskontroll fyller 25 år Stiftelse, insamlingsstiftelse, ideell förening ANNONS HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET I SAMARBETE MED STIFTELSEN FÖR INSAMLINGSKONTROLL ANNONS DITT BIDRAG når FRAM Stiftelse, insamlingsstiftelse, ideell förening Vad är egentligen

Läs mer

RAPPORT. Ditt barns ekonomiska trygghet

RAPPORT. Ditt barns ekonomiska trygghet RAPPORT Ditt barns ekonomiska trygghet Ditt barns ekonomiska trygghet Juridiska regler och ekonomiska frågor fram till myndighetsdagen. I den här rapporten är det samlat många av de juridiska och ekonomiska

Läs mer