Rekonstruktioner av ägarförhållanden, ägoskiften, hushåll och boende för tomterna med nummer

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Rekonstruktioner av ägarförhållanden, ägoskiften, hushåll och boende för tomterna med nummer 280 90"

Transkript

1 Kvarteret Gesällen, Kvarnholmen Kalmar Dag Lindström Rekonstruktioner av ägarförhållanden, ägoskiften, hushåll och boende för tomterna med nummer I följande sammanställning redovisas rekonstruktioner av ägar- och boendeförhållanden på tomterna i Västra kvarteret på Kvarnholmen i Kalmar. I rekonstruktionerna redovisas de ägare som har kunnat fastställas, liksom även troliga ägare. I förekommande fall redovisas även information om formerna för ägarskiften, storleken på köpeskillingar, värderingar, samt beskrivningar av tomterna och deras bebyggelse. Boende- och hushållsrekonstruktionerna ger uppgifter om boende, yrkestitlar (och eventuellt andra uppgifter om aktiviteter och försörjning), hushållens sammansättning, samt i förekommande fall uppgifter om ålder. Rekonstruktionerna baseras på uppgifter från ett antal olika källtyper. Huvudsakligen är det följande källgrupper som har använts: mantalslängder; så kallade beläggningslängder över olika avgifter från stadens invånare och tomtinnehavare (dessa ingår i stadens räkenskaper); husförhörslängder; domböcker; lagfartsprotokoll och bouppteckningar. Därutöver har Westrinska samlingen på Kalmar läns museum utgjort en viktig utgångspunkt framförallt när det har gällt att identifiera tomtägare. Ägande och ägarskiften framgår av bouppteckningar, av notiser i rådsturättens domböcker och i de särskilda lagfartsprotokoll som har förts från och med Många, men långt ifrån alla, ägarskiften har noterats i dessa källor. Det är därför inte möjligt att med säkerhet rekonstruera alla ägarskiften och det är inte heller alltid möjligt att avgöra vid vilken tidpunkt som ägarskiftena har ägt rum. Vid några tillfällen (1654 och 1733) har det också upprättats särskilda längder över tomterna i Kalmar. Den förra återfinns bland städers akter på Riksarkivet och den senare finns bland Handlingar till stadens jordar i Kalmar rådhusrätts och magistrats arkiv. Där framgår vilka som ägde tomter och gårdar. I vissa fall framgår också att någon annan än ägaren bodde på tomten. Mantalslängderna förtecknar egentligen de boende, men i många fall anges också ägare om gården tillhörde någon annan än den som bodde där eller om gården står som obebodd i mantalslängderna. Även vallängder till rådmansval och tomtöreslängder kan ge information om ägandet i fall då detta inte kan beläggas på annat sätt. För att nå en tydligare bild av vilka som bott på tomterna och hur tomterna har nyttjats räcker det emellertid inte med att rekonstruera ägandet. Rekonstruktionerna av boende och hushåll visar ofta en annan och i många fall mer komplicerad bild än den som framträder i ägandet. I en del fall har tomterna bebotts av helt andra personer än de som ägt. I andra fall framgår att det har funnits ytterligare hushåll på tomterna utöver ägarhushållet. Rekonstruktionen av hushåll visar också på skillnader i hushållsstorlek och hushållsstruktur. Vidare framträder viktiga förändringar över tid. Detta bidrar också till en mer sammansatt, komplicerad och dynamisk bild än den som framträder vid en rekonstruktion av enbart ägande. Rekonstruktionerna av boende och hushåll baseras främst på

2 2 mantalslängder, men i viss mån har även beläggningslängder och husförhörslängder legat till grund. Även förteckningar över stadens hantverkare (i serien Borgarlängder) har använts för att hämta kompletterande uppgifter. Andra kompletterande uppgifter har hämtats ur död- och begravningsböcker, vigselböcker och födelseböcker. Mantalslängderna är från och med 1737 förda efter tomtnummer. För tiden dessförinnan blir det med stigande ålder svårare att koppla samman namn och specifika tomter. Mantalslängderna upprättades vid slutet av föregående år, vanligtvis i början av december. Därför finns en viss möjlig eftersläpning i mantalslängderna. En person som återfinns i exempelvis 1767 års mantalslängd kan i princip ha flyttat under december 1766 och därmed inte alls varit bosatt på den angivna tomten år Detta är nu ett mindre problem eftersom exakt år för in och utflyttning sällan är av större betydelse. Beläggningslängderna över tomtören och andra avgifter fördes även de efter tomtnummer, men även här gäller att de äldre längderna saknar nummer. För åren och har tomterna getts en löpande numrering inom respektive kvarter, och det är med relativt stor säkerhet möjligt att rekonstruera vilka tomtnummer som dessa motsvarar. Även denna serie har luckor. De ger heller inte på samma sätt som mantalslängderna information om hushållets sammansättning. Därför har beläggningslängderna i första hand använts för att fylla luckor där information från andra källor saknas. (Dessa längder återfinns bland räkenskaper i Kalmar rådsturätts och magistrats arkiv.) Husförhörslängderna ger uppgifter om vilka som ingick i hushållen, men serien börjar i Kalmar först 1773 och är inte heller komplett. Det finns en lucka åren Liksom i många andra städer är husförhörslängderna från Kalmar av relativt dålig kvalitet. Det innebär bland annat att det ofta är svårt att identifiera exakt vilka år som en viss person verkligen bebodde en bestämd tomt. Mantalslängderna utgör inte någon folkbokföring i modern bemärkelse. I stället handlade det om uttag av en särskild personskatt, mantalspenningen. Ursprungligen antecknades i regel namnet endast på hushållsföreståndaren. Personer och hushåll som var befriade från mantalspenningen uteslöts. Efterhand kom mantalslängdrena att ligga till grund även för andra skatter och längderna blev med tiden också fylligare. Kring mitten av 1700-talet ökade kraven på fullständighet i mantalslängderna och från och med 1765 fanns ett formellt krav på att samtliga boende oavsett kön, ålder eller ståndstillhörighet skulle redovisas. 1 Att detta krav fanns betyder emellertid inte att det alltid efterlevdes. Serien av dopböcker, dödböcker och vigselböcker börjar 1701, men det finns många exempel på att personer som bodde och verkade i Kalmar inte kan återfinnas i dessa längder. Serien av domböcker där bland annat köp och lagfarter noterades är komplett. Från och med 1758 fördes också särskilda lagfartsprotokoll. Även denna serie är i stort sett komplett. Dock är det tydligt att långt ifrån alla köp och fastighetstransaktioner har blivit noterade. Serien över bouppteckningar går tillbaka till 1643 men även här gäller att den är långt ifrån komplett. Säkerligen är det många dödsbon som aldrig har blivit upptecknade och dessutom är det långt ifrån alla bouppteckningar som har bevarats. 1 Gösta Lext, Mantalsskrivningen i Sverige före 1860 (Göteborg 1968) s , 149f.

3 3 Såväl ägare som boende kan dock i de flesta fall rekonstrueras med relativt stor säkerhet tillbaka till 1720-talet. För tiden dessförinnan blir rekonstruktionerna ofta bräckligare och i flera fall är det inte möjligt att komma längre tillbaka i tiden. För varje tomt presenteras en utredning över ägande respektive boende. Likaså finns en översiktlig sammanställning över ägare respektive boende. I översikten över ägare namnges kända/förmodade ägare, den tidsperiod ägandet kan knytas till och i förekommande fall formen för förvärv (köp, arv etc.). I de fall då det råder osäkerhet om personen verkligen varit ägare markeras detta med ett frågetecken efter namnet. Årtalen markerar första respektive sista år då ägaren eller den förmodade ägaren kan knytas till tomten. I de fall förvärv eller avyttring inte kan knytas till ett bestämt år och det därmed finns en osäkerhet, markeras detta genom att årtalet sätts i kursiv. Om formen för ett förvärv är osäker markeras detta med ett frågetecken. På motsvarande sätt finns en översiktlig sammanställning över boende. Där anges med årtal den första och sista tidpunkt då boendet kan beläggas. Frågetecken markerar att det är osäkert om personen/hushållet verkligen var bosatt på tomten. Personer/hushåll som markerats med indrag har varit bosatt på tomten (ofta under kortare tid) då ett annat hushåll på samma tomt framstår som mer etablerat, exempelvis genom ägande och/eller lång boendekontinuitet. I mantalslängderna behandlas dessa personer/hushåll som egna enheter. Om de faktiskt bildade egna hushåll eller var inhysta hos de mer etablerade framgår dock sällan i detta källmaterial. Slutligen anges hushållens storlek så som det framträder i mantalslängder och husförhörslängder. De personer som står som huvudpersoner i mantalslängder och husförhörslängder är de som också står som företrädare för respektive hushåll dessa översikter.

4 4 Tomt 280 Tomtnummer Tomten hade fram till och med 1765 nummer 226 i mantalslängderna och tilldelades från och med 1766 nummer 280. I 1737, 1738, 1739 och 1740 års mantalslängder motsvaras den av nummer 219. Ägarförhållanden Ägarförhållandena kan med vissa luckor rekonstrueras tillbaka till omkring sekelskiftet Med viss sannolikhet kan ägandet också rekonstrueras tillbaka till 1680-talet. Den förste ägare som kan identifieras är konstapel Anders Nilsson. Konstapeln var ett lägre befäl inom artilleriet. Det kan inte fastställas när han förvärvade gården men hans namn återfinns i tomtöreslängder från och med 1704 på en plats som torde motsvara tomt 280 (när längderna numreras har tomten nummer 91 i Västra kvarteret) och den då avlidne Anders Nilssons gård nämns i grannens, änkan Elisabeth Wargs bouppteckning (31/3 1732). Redan i 1683 års mantalslängd, liksom i senare mantalslängder, återfinns en konstapel Anders Nilsson vid artilleristaten, tillsammans med sin hustru. Även i 1694 års tomtöreslängd finns en Anders Nilsson i Västra kvarteret. Det är därför sannolikt, om än inte helt säkert, att Anders Nilsson var ägare till denna tomt redan på 1680-talet. Någon ägare kan inte identifieras i 1733 års ägarlängd, men i mantalslängderna står gården som konstapel Daniel Strömwalls gård. I 1742 års beläggningslängd har matrosen Carl Hell betalat tomtöre för gården. Enligt Westrin såldes gården den 28 februari 1756 av Carl Hells änka, Kristina Runberg. Jag har inte kunnat återfinna denna uppgift i domboken och det kan möjligen vara fråga om en felaktig avskrift. Redan i 1754 års beläggningslängd betalar nämligen borgaren och vagnmannen Bengt Appelberg tomtöre för gården. Köpet skulle sålunda ha ägt rum före Bengt Appelberg benämns både som åkare och krögare i källorna. Han avled redan 1755, men bouppteckningen upprättades först 4/ Där framgår att han och därefter hans änka Greta Sophia Calman var ägare till nummer 226, som då vädrades till 400 daler silvermynt. Gården köptes 1764 av styrman (senare skeppare) Peter Helmer för 500 daler silvermynt. Köpet finns noterat i lagfartsprotokollet den 27 februari Där framgår också att det då gjordes ett undantag, som inte ingick i köpet. En mindre del av tomten ska alltså ha behållits av änkan Calman. I lagfartsprotokollet påpekades också att detta undantag inte var ordentligt identifierat i köpebrevet. Enligt Helmers bouppteckning, 15/ , avled han i London Gården befanns då vara i ett ganska bofallet, det vill säga dåligt, tillstånd och värderades till endast 50 daler. Gården köptes den 19 juni 1786 av ringkarlen och senare stadstimmermannen och stadsbyggmästare Håkan Davidsson. Det framgår av inteckningsprotokollet den 27 juli 1786 att gården då tillhörde honom, men själva köpebrevet fördes inte in i lagfartsprotokollet förrän den 18 februari 1799 (samt 18 mars och 15 april). I detta köpebrev framgår att köpesumman var 80 daler 16 öre Riksdaler specie, samt att Anna Dahlgren/Anna Helmer vid köpet undantog till sig och sina arvingar en så stor plats i hörnet åt Fiskaregatan som jag kan ställa en stuga uppå. Det var emellertid först den 18 februari 1799 som köpet registrerades i lagfartsprotokollet. Davidsson dog den 2 februari 1800 och gården finns upptagen i bouppteckningen (19/3 1800). Gården värderades då till 150 daler. Anna Dahlgrens undantag i östra delen av tomten återfinns också i hennes

5 5 bouppteckning från 1811 (utan datum, vol 45, s 1011), där framgår att hon ägde hus och gård vid Fiskaregatan på nummer nr 280 till ett värde av 66 daler, 32 skilling banco. konstapel Anders Nilsson 1683 före 1732 konstapel Daniel Strömwall matrosen Carl Hell 1742 Cristina Runberg, änka efter Hell 1756? arv Åkaren och krögaren Bengt Appelberg 1754? 1755 köp Greta Sophia Calman, änka efter Appelgren styrman (senare skeppare) Peter Helmer köp Anna Dahlgren, änka efter Helmer arv ringkarl (senare stadstimmerman) Håkan Davidsson köp Boende De boende på tomten kan i grova drag följas från 1680-talet. Under 1730-talet är det oklart vem eller vilka som bebodde gården. Från 1739 är det så åter möjligt att rekonstruera boendet. Den förste identifierade ägaren, konstapeln vid artilleriet, Anders Nilsson, är också den första boende som kan identifieras. Han kan knytas till gården på tomt 280 (226) och hans namn återfinns i mantalslängderna redan 1683 på en plats som kan stämma med att han bodde på denna tomt. Anders Nilsson bodde tillsammans med sin hustru och paret hade minst en dotter var Anders Nilsson redan död. Det finns inga uppgifter om hans hustru. Fram till 1739 är det också oklart vem eller vilka som bebodde gården. I mantalslängderna från åren 1737 till 1740 kallas gården konstapel Strömwalls gård. Det finns inga uppgifter om att han själv skulle ha bott där. Däremot noteras en gammal och fattig soldat under åren 1737 och hade tjärvräkaren Jonas Sjölin och hans hustru flyttat in. De bodde kvar åtminstone till bodde även Soldaten Sjögrens hustru här. Sjögren själv var förlagd i garnison i Malmö. Samtidigt bodde även smeden Lars Rosvall och hans sjukliga hustru i gården. Matrosen Carl Hell och hans hustru Kristina Runberg bodde här åtminstone från års mantalslängd är den sista där de återfinns. Där har deras namn också strukits. Kristina ägde gården ända till 1756 men det finns inga noteringar om att hon skulle ha bott där efter Under samma period finns flera personer som troligtvis bodde som inhyses i gården: hustru Maria Persdotter pigan Lisbet Jansdotter hustrurna Catharina och Lena, 1751 ersattes Carl Hell av tobaksspinnaren Sven Scharin och hans hustru. Scharin var anställd vid Weidlinger och Sahlstens tobaksspinneri och plantering. Kristina Rudberg änka efter Carl Hell ägde alltså gården fram till 1756 men det finns inga noteringar i mantalslängden om att hon bodde där efter Scharin bodde kvar till och med 1754.

6 6 Troligen flyttade Bengt Appelberg och hans hustru Greta Sophia Calman in Bengt dog redan 1755, men Greta Sophia bodde kvar till I hushållet fanns tidvis även en piga. Paret hade 1755 sex barn. Dottern Christina var redan gift med stadstjänaren Fredrik Åsberg. Förmodligen är detta samme stadsbetjänt Åsberg med hustru, som återfinns i mantalslängderna (dock ej ) Därutöver fanns en ogift dotter Maria Catharina, samt sönerna Lars, Petter, Sven och Johan Fredrik. I mantalslängderna förekommer tidvis en dotter och två söner. Tydligen har både änkan, som då betecknades som fattig, två av hennes söner, liksom den gifta dottern Christina och hennes man, samt deras dotter flyttat ut 1766 eller Det vill säga några år efter det att Peter Helmer köpte gården. Peter Helmer, styrman och senare betecknad både som köpman och som skeppare, köpte gården 1764 och flyttade troligen in samma år. Han var gift med Anna Dahlgren och de hade tidvis en piga. I familjen fanns även fyra barn. Däremot finns inga noteringar om barn i mantalslängderna. Peter dog som sagt i London Gården såldes alltså redan 1786 med undantag för en mindre del där Anna Dahlgren bodde kvar ännu 1800 tillsammans med en dotter. Paret hade sammanlagt fyra barn Johan Peter (f. 1761), Carl Magnus (f. 1768), Anna Maria (f. 1770) och Anna Lena (f. 1774). Det är inte förrän 1774 som mantalslängderna anger några barn, två pojkar och en flicka. Dessa står kvar fram till och med står änkan ensam, men från 1789 är tidvis de två döttrarna inskrivna tillsammans med henne. De var då 19 respektive 15 år gamla. Från och 1794 står sedan en dotter skriven med modern. Husförhörslängderna bekräftar bilden av att barn har flyttat både ut och in i hemmet, men utan att det går att följa i detalj. Dock Framgår att det var den äldre dottern Anna Maria som bodde ensam med modern. Källorna indikerar alltså att hon skulle ha återvänt till modern när hon var 19 år och ännu bodde kvar vid 30 års ålder år Modern beskrivs då i mantalslängden som utgammal. Under enstaka år har, förmodligen mindre bemedlade personer, varit inhysta i gården: matrosen Sven Hagbecks änka; kvinnfolket Gertrud Lisa; förre köpman Fröbergs änka med 2 döttrar; kvinnfolket Elin Månsdotter med 2 flickor under 15 år; kvinnfolket Stina Persdotter flyttade en stadigare hyresgäst in i gården. Det var den avskedade hantlangaren vid artilleriet Bergendahl med hustru. Han betecknas som utgammal. Några år senare tituleras han också avskedade artillerisvarvareen. Paret bodde kvar till bodde ytterligare en tidigare artillerianställd, smeden Ullberg med hustru i samma gård. Ullberg betecknas som bräcklig tillkommer ännu en mer långvarig hyresgäst, tunnbindaren Anders Haglund med hustru De bodde kvar till Åren bodde även deras son Andreas här. Enligt husförhörslängden hade de tre söner och en dotter, men detta syns inte i mantalslängderna bodde så även skräddaren Daniel Carlgrens änka här. Det första året hade hon även en gesäll. Senare betecknas hon som utfattig. Gården köptes 1786 av Håkan Davidsson, ringkarl och senare stadstimmerman. Han bodde här tillsammans med sin hustru Catharina. Förmodligen är hon identisk med husförhörslängdens Cia Fröman. Paret hade minst fyra barn, sönerna Christian (f. 1784) och David (f. 1789) samt döttrarna Maria (f. 1787) och Catharina (f. 1793). Håkan dog 1800 medan änkan bodde kvar till Tidvis fanns även en piga i hushållet. Mantalslängderna antyder att barn även här kan ha flyttat in och ut ur hushållet.

7 7 Ordningen med ett stort antal mer eller mindre kortvariga hyresgäster fortsatte även under Davidssons tid. Några har redan nämnts ovan. Andra som tillkommer är barberargesällen Henrik Ludvig Schröder; fångvaktaren Trofast med hustru; avskedade artilleristen Ahlgren med hustru; förre kantorn Nyman med hustru och piga; Herr kassören Hamberg med hustru, dottern och piga. Genomgåeden tycks hyresgästerna från och med omkring 1780 ha haft en mer etablerad social position jämfört med dem under 1770-talet (?) konstapel Anders Nilsson med hustru och dotter 2-3 personer en gammal och fattig soldat 1 person tjärvräkare Jonas Sjölin med hustru 2 personer soldaten Sjögrens hustru 1 person smeden Lars Rosvall med hustru 2 personer matrosen Carl Hell och hustrun Kristina Runberg 2 personer hustru Maria Persdotter 1 person pigan Lisbet Jansdotter 1 person hustrurna Catharina och Lena 2 personer tobaksspinnare Sven Scharin och hustru 2 personer Roparen Carl 1 person kvinnfolken Caisa och Maja 2 personer åkaren och krögaren Bengt Appelberg och hans hustru (från 1755 änka) Greta Sophia Calman, samt tidvis en piga, samt en dotter och två söner 2-3 personer stadsbetjänt Åsberg med hustru 2 personer /1800 styrman/ köpman/ skeppare Peter Helmer, med hustrun Anna Dahlgren (änka 1780) och fyra barn. 1-6 personer Sven Hagbecks änka 1 person kvinnfolket Gertrud Lisa 1 person förre köpman Fröbergs änka med 2 döttrar 3 personer kvinnfolket Elin Månsdotter med 2 flickor under 15 år 3 personer kvinnfolket Stina Persdotter 1 person avskedade hantlangaren vid artilleriet Bergendahl med hustru 2 personer Avskedade artillerismeden Ullberg med hustru 2 personer tunnbindare Anders Haglund med hustru och son ( ) 2-6 personer skräddaren Daniel Carlgrens änka, med en gesäll (1784) 1-2 personer ringkarl och senare stadstimmerman Håkan Davidsson med hustru Catharina och fyra barn 2-6 personer barberargesällen Henrik Ludvig Schröder 1 person

8 fångvaktaren Trofast med hustru (han utgammal ) 2 personer avskedade artilleristen Ahlgren med hustru (han utgammal ) 2 personer förre kantorn Nyman med hustru och piga 3 personer herr kassören Hamberg med hustru, dotter och piga 4 personer 8

9 9 Tomt 281 Tomtnummer Tomten hade fram till och med 1765 års mantalslängd nummer 227 och tilldelades från och med 1766 nummer 281. I 1737, 1738, 1739 och 1740 års mantalslängder motsvaras den av nummer 220. I 1733 års ägarlängd är den troligen noterad som nummer 216. Ägarförhållanden Ägarförhållandena kan rekonstrueras tillbaka till 1710 talet och med viss sannolikhet ända till I 1704 års tomtöreslängd återfinns Sven Snapp i Västra kvarteret bredvid konstapel Anders Nilsson. Det är rimligt att anta att denne Snapp alltså var ägare till tomt 281. Sven Snapp kan också tillsammans med sin hustru följas i mantalslängderna som boende i västra kvarteret tillbaka till Sven Snapp står inskriven ännu i 1709 års mantalslängd. Där är namnet emellertid överstruket. Nästa ägare som kan identifieras är Olof Wargs änka, Elisabeth. Olof Warg ska enligt noteringar om ett köp av granngården år 1732 ha varit tyghuskarl. Änkan återfinns i tomtöreslängderna 1714, 1715, 1716, 1723 och 1724 (under nummer 92, förutom i 1715 års längd där alla nummer är förskjutna och hon följaktligen står under nummer 93). Hon finns även i 1733 års ägarlängd. Redan 1732 (31/3) upprättades emellertid en bouppteckning efter Elisabeth Warg. I samband med bouppteckningen framgår att dottern Annika Wahlberg ska ha vårdat modern under 16 års tid då modern var sjuk av ålderdom. Annika var själv gift med soldaten Johan Wahlberg och från 1727 återfinns de två även i mantalslängderna såldes tomten av Annika Wahlberg, som då var änka, och hennes måg skoflickaren Johan Niklas Pepke. Köpare var enrolleringskarlen, senare timmermannen, Sven Jacobsson Lundgren. Köpeskillingen uppgick till 235 daler silvermynt. (Infört i staden dombok 7/ , 22/2 och 21/ ) Sven Jacobsson dog 1765 och tomt 227 återfinns i hans bouppteckning. (29/5 1765) Den beskrivs där som 20 alnar lång, 15½ alnar bred mot gatan och 14½ alnar mot vallen. Värdet sattes till 500 daler. Tomten gick i arv till änkan Maria Jonsdotter och återfinns i hennes bouppteckning från 1770 (28/4). Gården och huset, som då ska ha haft en inmurad brännvinspanna, värderades då till 400 daler. Arvtagare var den omyndige sonen Salomon, 13 år såldes gården till artillerikonstapel Anders Hedström. Han nämns som ägare till gården i inteckningsprotokollet den 19 april I lagfartsprotokollet noterades köpet först 1774 (21/ , samt 6/3 och 3/4 1775) Köpeskillingen var 300 daler silvermynt. Hedström sålde i sin tur gården till stadsbetjänten Olaus Sellberg den 2 november 1779 för 79 daler 8 öre specie. (lagfartsprotokoll 8/11 och 6/ , samt 28/2 1780). Sellberg har sedan sålt gården vidare till arbetskarlen Nils Lundström, oklart när. Från och med 1789 års mantalslängd har i alla fall Lundström ersatt Sellberg som boende på tomten. Gården finns också med i Nils Lundströms bouppteckning från samma år (28/5 1789). Gården ärvdes av änkan Beata Lundström, vilket framgår av en notering i inteckningsprotokollet den 9 mars 1791.

10 10 Från 1795 betecknas nummer 281 som konstapel Kulas gård. Kula tillhörde artilleristaten och antecknas som boende på nummer 281 redan från 1792 samtidigt som Lundström änka försvinner ur mantalslängderna. Vigselboken från slottsförsamlingen, dit artilleristaten hörde, visar att konstapel Sven Kula gifte sig med änkan Beata Lundström den 15 mars Att ägandet verkligen överfördes till Kula är inte därmed sagt, men gården kallades som sagt med tiden för konstapel Kulas gård. Sven Snapp Olof Wargs änka, Elisabeth Anna Wahlberg och arv, giftermål soldaten Johan Wahlberg skoflickaren Niklas Pepke? 1747 giftermål enrollringskarl/timmerman Sven Jacobsson Lundgren köp Jacobssons änka Maria Jonsdotter arv Salomon Svensson (omyndig) arv artillerikonstapel Anders Hedström köp stadsbetjänt Olaus Sellberg köp arbetskarlen Nils Lundström 1789 köp? Lundströms änka Beata ? arv Artillerikonstapel Kula? 1791? efter 1800 giftermål Boende Även boendet kan med viss sannolikhet följas tillbaka till 1679 och från 1720-talet kan det rekonstrueras med större säkerhet. Det är troligt att Sven Snapp både ägde och bebodde tomten åtminstone från 1679 och fram till Några år senare (1714) kan Olof Wargs änka, Elisabeth knytas som ägare till tomten. Troligen bodde hon också där fram till sin död Elisabeths dotter, Annika eller Anna, var gift med soldaten Johan Wahlberg. Från 1727 kan det beläggas att de bodde i västra kvarteret och från 1737 kan de säkert knytas till tomt 281. Från 1738 beskrivs Johan som utgammal och från 1739 finns en dotter boendes i huset. Troligen rör det sig om en redan vuxen dotter, som då eventuellt har flyttat tillbaka till föräldrahemmet. Från 1743 står hustrun Annika som änka. Från 1744 står Johan Niklas Pepke och hans hustru under samma tomtnummer i mantalslängden. Enligt vigselboken gifte sig borgaren och skoflickaren Johan Niclas Pepke och pigan Elisabeth Wahlberg den 13 mars Änkan Annika finns kvar i mantalslängderna till och med 1745, medan Pepke och hans hustru står

11 11 kvar till och med Här är ett exempel på hur ägande och boende har följts åt tillsammans med arv och giftermål. Annika Wahlberg ärvde gården efter sin mor Elisabeth Warg. Annika hade förmodligen flyttat in i gården tillsammans med sin make redan flera år innan modern dog. Senare flyttar Annika och Johan Wahlbergs dotter Elisabeth in i gården. Johan dör och kort därefter gifter sig Elisabeth med Johan Niclas Pepke och då båda bosätter sig tillsammans med modern Annika Wahlberg. Några år senare är de ensamma boende i gården. Under hela denna period finns inga spår av andra boende i gården. Mantalslängden nämner inga barn till Johan Niclas och Elisabeth, men i dödboken finns en son inskriven Det täta sambandet mellan ägande och boende fortsätter med nästa ägare, Sven Jacobsson Lundgren. Han köper, som framgår ovan, gården år 1747 och bosätter sig omedelbart där tillsammans med sin hustru Maria Jonsdotter. Sven bär i mantalslängderna först titeln ropare, sedan enrolleringskarl och så småningom avskedad enrolleringskarl. I bouppteckningen tituleras han timmerman. Sven dog 1765 och Maria dog Paret hade en son, Salomon, som bör ha varit född Han finns noterad i mantalslängderna från och med Fram till 1758 finns inga andra boende noterade, men från och med då finns ett ganska stort antal troliga hyresgäster. Huvudsakligen rör det sig om soldater, soldathustrur och soldatänkor. Under några år saknades sedan hyresfolk i mantalslängderna, men sedan Maria blivit änka 1765 återkommer hyresfolket, men nu av lite annat slag. Det rör sig om en gift vaktkarl, en gift ringkarl, en mässingsslagare och flera änkor. Efter Marias död beboddes gården av kvinnfolket Elin Månsdotter tillsammans med två flickor under 15 år. När gården sedan köptes av artillerikonstapeln Anders Hedström tycks Elin ha flyttat ut. Hedström står som ägare i mantalslängderna 1773 och 1774, men det finns ingen notering om att han då skulle ha bott där. I stället noteras kvinnfolket Caisa Junge som boende åren finns även en flicka under 15 år noterad. Enligt mantalslängderna bodde Anders Hedström och hans hustru från 1775 i gården på tomt 281. Hedström tituleras först konstapel (vid artilleriet), sedan furir tituleras han snusmalare och därefter avskedad underofficer. Hedström och hans hustru Maria Christina Schröder står tidvis själva, tidvis med en piga, en pojke under 15 år och dottern Anna. Från 1779 uppträder återigen ett antal inhyrda personer, företrädesvis ensamma kvinnor. Gården såldes, troligen redan 1779, till stadsbetjänten Olof Sellberg. Under några år bodde både Hedström och Sellberg i samma gård. Sellberg bodde sedan kvar med hustru Greta Boberg och dotter fram till Inledningsvis fanns många inhyrda i gården, företrädesvis ensamma kvinnor. Flera av dem återfinns redan under Hedström tid. Från 1783 upphör emellertid uthyrningen enligt mantalslängderna. Omkring 1789 köptes gården av arbetskarlen Nils Lundström. Nils dog emellertid 1789 och gården ägdes och beboddes under några år av hans änka Beata. Paret hade en dotter och tidvis fanns även en piga. Samtidigt med Lundström flyttade även ringkarlen Lars Nilsson med hustru samt en pojke och en flicka under 15 år in. Detta bör vara sonen Jonas Peter (född 1789) och dottern Anna Stina (född 1792). De bodde kvar till 1794, då Lars Nilssons titel också byttes till arbetskarl. Den 15 mars 1791 gifte sig änkan Beata Lundström med konstapel Sven Kula vid artilleriet. Beata hade en dotter sedan tidigare och Beata och Sven fick sedan ytterligare en dotter. Omkring 1794 har de så flyttat ifrån gården på tomt 281. I mantalslängderna betecknas nummer 281 fortsättningsvis som konstapel Kulas gård, men inga boende finns antecknade i mantalslängderna. I

12 12 husförhörslängden framgår dock att hårfrisören Sellström bodde här från Där finns även en piga, Maria Catharina (född 1788) införd Hon var då alltså endast 11 år gammal. 1679(?) 1709 Sven Snapp? 1714(?) 1732 Olof Wargs änka Elisabeth? soldaten Johan Wahlberg (död omkring 1743) och hans hustru Annika, senare (från 1739) även dottern Elisabeth borgaren och skoflickaren Johan Niclas Pepke, med hustrun Elisabeth Wahlberg (boende från 1739) 2-3 personer 2 personer roparen, enrolleringskarlen och timmermannen Sven Jacobsson Lundgren (död 1765) och hans hustru Maria Jonsdotter (död 1770), Sonen Salomon (f. 1757) 2-3 personer gamle fraktkarlen Holm, utfattig 1 person soldaten Köpkes änka 1 person soldaten Schalens hustru 1 person soldaten Schep 1 person soldaten Westerling 1 person soldaten Westerlings hustru 1 person soldaten Westerlings hustru 1 person vaktkarlen Johan Lang, med hustru 2 personer ringskarl Magnus Lund, med hustru och en flicka under 15 år 3 personer skräddaren Hagrelius änka 1 person änkan Anna 1 person mässingsslagare Nils Urberg 1 person änkan Stina 1 person kvinnfolket Elin Månsdotter, med två flickor under 15 år 3 personer kvinnfolket Caisa Junge, samt en flicka under 15 år 1-2 personer 1775 (1773?) 1781 konstapel, furir, snusmalare Anders Hedström och hans hustru Maria Christina Schröder, piga, dotter, pojke under personer inhyses Elin Månsdotter 1 person inhyses Stina Persdotter 1 person stadsbetjänten Olof Sellberg, hans hustru Greta Boberg och flicka under personer inhysespigan Maja Carlsdotter 1 person

13 Bergs änka 1 person arbetskarlen Nils Lundström (död 1789), hans hustru (änka) Beata, dotter och piga ringkarlen Lars Nilsson med hustru samt en pojke och en flicka under 15 år, troligen son och dotter Konstapel Sven Kula med hustru Beata Lundström (se ovan) och två flickor under 15 år 2-3 personer 4 personer 3-4 personer hårfrisör Sellström med piga 1-2 personer

14 14 Tomt 282 Tomtnummer Tomten hade fram till och med 1765 nummer 228 i mantalslängderna och tilldelades från och med 1766 nummer 282. I 1737, 1738, 1739 och 1740 års mantalslängder motsvaras den av nummer 221. I 1733 års ägarlängd är den troligen noterad som nummer 217. Ägarförhållande Troliga ägare kan identifieras under 1700-talets inledning. Från 1723 kan ägandet rekonstrueras med säkerhet. I 1704 års tomtöreslängd står Herman Wegners änka närmast efter Sven Snapp, som alltså troligen ägde tomt nummer 281. Men om tomt 282 var obebyggd (se nedan) är det emellertid inte säkert att den alls står upptagen i 1704 års längd. Herman Wegner och hans änka är därmed högst osäkra som ägare till tomten. Tomten närmast efter Olof Wargs änka i 1714 års tomtöreslängd, med nummer 93 i Västra kvarteret, tillhörde svarvaren Månsson, men den anges vara obebyggd. På motsvarande plats i 1715 års tomtöreslängd (med nummer 94) finns en tomt som anges vara öde och obebyggd, så även i 1716 års längd (med nummer 93). Så är fallet även i 1723 års längd, men 1724 betalar roparen Sven Gummesson tomtöre för nummer 93 i västra kvarteret, intill Olof Wargs änkas gård. Enligt domboken köpte Vaktkarlen Sven Gummesson tomten hösten 1723 (16/9, 23/9 och 30/9) av Sigrid och Ingeborg Sidevall. I Olof Wargs änkas, Elisabeth Wargs, bouppteckning (31/3 1732) anges också att tomten ägdes av roparen Sven Gudmundsson. Även i 1733 års ägarlängd står roparen Sven Gumme direkt efter Olof Wargs änka. Det är emellertid först från och med 1729 års mantalslängd som Sven Gummesson och hans hustru står inskrivna i mantalslängderna. Från 1737 står endast änkan upptagen i mantalslängderna. Hon har bott kvar till Tomten betecknas som Sven Gummes änkas gård åren då hon enligt mantalslängderna inte bodde där. Från 1750 och fram till 1754 noteras hon i mantalslängderna åter som boende. Hon kan mycket väl vara identisk med den Maria Elg som den 25 juli 1758 tillsammans med sin son Gumme Callmander sålde gården till ringkarlen Jöns Österlund för 210 daler. (Lagfartsprotokoll 11/10 och 8/ ) Jöns Österlund sålde gården den 30 januari 1766 till skräddaren Anders Enebom (Lagfartsprotokoll 3/3 och 7/4 1766, 7/9 1767). Han har i sin tur troligen sålt gården till skräddaren Daniel Carlgren. Det är emellertid oklart när detta har ägt rum. Dock bör det ha skett efter den 20 mars 1771 då Anders Enebom ännu står som ägare till nummer 282, och före december samma år då 1772 års mantalslängd upprättades med Daniel Carlgren som boende på tomt 282. I inteckningsprotokollet 1779 (23/1 1779) framgår att Daniel Carlgren var ägare till gården på tomt (25/8) såldes tomten på auktion till regementsskrivaren Johan Peter Strömbäcks änka Christina Elisabeth Beckstadius, även kallad madam Strömbäck. Hon dog den 19 juli 1796 i en ålder av 78 år. Gården bör sedan gått i arv till den ogifta dottern jungfru Britta Christina Strömbäck. Den

15 15 finns emellertid inte medtagen i Christina Elisabeths bouppteckning från den 3 januari Bouppteckningen är ytters kortfattad och räknar endast upp gång- och sängkläder. I 1798 års mantalslängd står emellertid nummer 283 som tillhörande madame Strömbäcks arvingar, medan nummer 282 då saknas i längden. Dottern Britta Christina dog den 25 december 1801 i en ålder av 57 år och då gick gården i arv till hennes ogifta syster jungfru Anna Catharina Strömbäck. Enligt bouppteckningen (25/8 1802) var huset och gården på nummer 282 då värda 66:32 riksdaler specie. Herman Wegners änka? 1704 svarvare Månsson 1714 Sigrid och Ingeborg Sidevall 1723 roparen Sven Gummesson 1723 före 1737 köp Sven Gummessons änka (Maria Elg?) före ? arv ringkarlen Jöns Österlund köp skräddaren Anders Enebom köp skräddaren Daniel Carlgren 1771? 1783 köp änkan Christina Elisabeth Strömbäck/ Beckstadius köp jungfru Anna Catharina Strömbäck 1796? 1801 arv Boende Boendet kan rekonstrueras från och 1720-talet. Uppgifterna i tomtöreslängderna säger också att tomten varit obebyggd och obebodd fram till omkring Genomgående är antalet boende också lågt på denna tomt. Här finns även ett nära samband mellan ägande och boende. Roparen och hantlangaren Sven Gummesson köpte tomten redan Det är emellertid först från 1729 som det går att belägga att han bodde där, då tillsammans med sin hustru. Möjligen kan detta hänga samman med uppgifter om att tomten var obebyggd. Kanske var det ännu inte möjligt att bo där när Sven köpte tomten. Sven dog någon gång före Under lång tid beboddes sedan gården Sven Gummes änka. Från 1750 betecknas hon som utfattig. Sista gången hon förekommer är i 1754 års mantalslängd. Parallellt förekommer under kortare perioder enstaka troligen inhyrda personer möter vi ropare Sven Jacobsson och 1746 även hans hustru. Han har alltså först bosatt sig i denna gård, gift sig och sedan 1747 köpt och bosatt sig i granngården (281) finns gamla pigan Stina Persdotter inskriven och 1752 har roparen Anders Torsson flyttat in. Han bodde kvar till och med Det finns inga uppgifter om någon hustru och under åren är han den enda boende i gården enligt mantalslängderna.

16 har ringkarlen Jöns Österlund och hans hustru flyttat in. De bodde kvar till 1766 och detta år noteras även en pojke och en flicka under 15 år i mantalslängden. Under deras tid förekommer enstaka hyresgäster under enstaka år: 1761 artillerihustrun Sara och 1764 Soldaten Wästerströms hustru beboddes gården av skräddaren Anders Enbom med hustru och piga, samt tidvis lärling, gesäll och en pojke under 15 år hade en annan skräddare Daniel Carlgren och hans hustru Sara Elisabeth Granberg flyttat in. De bodde kvar till och med Hushållet var inledningsvis stort ingick en gesäll en lärgosse, en piga och två flickor under 15 år, det vill säga sammalagt sju personer. Sara Elisabeth Granberg dog den 8 juni 1778 i fläckfeber. Enligt bouppteckningen efter madame Sara Elisabeth Granberg (25/8 1778) hade paret då två döttrar Anna Beta 11 år och Sara Dorothea 11 månader. Redan den 21 januari 1779, alltså bara drygt sju månades senare gifte Daniel om sig med jungfru Maria Christina Bergman. Daniel och Maria Christina bodde kvar fram till Daniel Carlgrens hushåll minskade med tiden i storlek. Från att 1772 ha varit ett av de större hushållen i kvarteret minskade det till bara tre personer enligt mantalslängden Året efter ökade det till sex personer. Det fanns då två pigor, en gesäll och två döttrar i huset. Så snart Daniel gift om sig minskade hushållsstorleken åter. Det fanns då inga pigor och inga gesäller eller lärlingar. Två flickor, förmodligen Daniels två döttrar, noteras i mantalslängderna står i stället en pojke och en flicka. Troligen har den äldsta dottern, som skulle vara omkring 16 år, då flyttat och Daniel även fått en son med sin nya hustru. Husförhörslängderna ger emellertid en lite annorlunda bild. Åren 1773 till 1778 fanns en dräng Peter i huset. Troligen är det han som då står som en pojke under 15 år i mantalslängden. Det framgår också att det 1779 fanns en gesäll (Petter Törnkrank) och från 1780 en lärling (Nils). De två döttrarna återfinns också i husförhörslängden för åren (fram till 1783). Den senare har inte avsatt några tydliga spår i mantalslängden. Möjligen är det han som är pojken under 15 år i 1783 års mantalslängd. Det kan noteras att vare sig när skräddaren Anders Enbom eller när skräddaren Daniel Carlgren bodde här, finns några hyresgäster införda i mantalslängderna. Detta bekräftas även av husförhörslängderna köptes gården av madame Strömbäck (Christina Elisabeth Beckstadius) och mantalslängderna visar att hon och hennes dotter Anna också bodde där. Modern betecknas som utgammal och under de senare åren som bräcklig. Inte heller nu förekommer några hyresgäster i mantalslängderna och husförhörslängderna bekräftar detta.. Från och med 1796 har tomten i mantalslängderna förts samman med granntomten, nummer 283 och från och med detta år har också ännu en dotter skrivits in i mantalslängderna under nummer anges madame Strömbäck vara död medan döttrarna står kvar ännu i mantalslängden för år före 1724 öde och obebyggd 1729 före 1737 roparen och hantlangaren Sven Gummesson med hustru före hantlangaren Sven Gummes änka 2 personer 1 person

17 Roparen Sven Jacobsson och hans hustru Maria Jonsdotter (1746) gamla pigan Stina Persdotter 1 person roparen Anders Torsson 1 person ringkarlen Jöns Österlund, med hustru samt från 1766 en pojke och en flicka under 15 år 2-4 personer artillerihustrun Sara 1 person Soldaten Wästerströms hustru 1 person skräddaren Anders Enbom med hustru, samt piga och tidvis lärling, gesäll och en pojke under 15 år. 3-5 personer skräddare Daniel Carlgren och hans hustru Sara Elisabeth Granberg (död 1778), omgift med Maria Christina Bergman (1779), två döttrar, samt tidvis gesäll, lärling, pigor och en dräng 2-7 personer (1800) madame Strömbäck (Christina Elisabeth Beckstadius) (död 1797) och hennes dotter Anna, samt från 1796 (tillsammans med tomt 283) ännu en dotter 2-3 personer

18 18 Tomt 283 Tomtnummer Tomten hade fram till och med 1765 nummer 229 i mantalslängderna och tilldelades från och med 1766 nummer 283. I 1737, 1738, 1739 och 1740 års mantalslängder motsvaras den av nummer 222. I 1733 års ägarlängd har den nummer 218. Ägarförhållanden Ägarförhållandena kan i huvudsak klarläggas från Gården innehades då av Jacob Öggesson. Han återfinns på en sådan plats i 1704 års tomtöreslängd och även i mantalslängder från 1708 och 1709 att han med stor säkerhet kan knytas till denna tomt. I Carl Wahlströms hustrus bouppteckning från 1712 (30/2) nämns också den då avlidne Jacob Öggessons gård på Fiskaregatan. I 1714 års tomtöreslängd tillhör gården nummer 94 i Västra kvarteret båtsmannen Jöns Mark. Hans namn finns infört även i 1715 och 1716 års tomtöreslängder, men där står att gården numera tillhör roparen Per Månsson. Denne står som ägare även i 1723 års tomtöreslängd medan 1724 års längd anger roparen Jacobs änka Kerstin. Det är oklart vem det är. I 1733 års ägarlängd står roparen Johan Larsson för tomten. Enligt mantalslängderna var det också han och hans hustru Kerstin Persdotter som bodde där. Av mantalslängderna framgår att de bosatte sig där senast Johan har sannolikt avlidit någon gång mellan november 1739 och november Änkan bodde sedan kvar till Kerstin betecknas som utgammal redan i 1737 års mantalslängd och det är naturligtvis möjligt att hon är identisk med den änka som ägde gården Hon skulle i så fall ha gift om sig och den nye maken har flyttat in i gården köptes gården i alla fall av matrosen och senare skepparen Carl Ekelund. Han dog den 12 juni I hans bouppteckning (14/ ) finns gården på nummer 283. Den betecknas som ¼ tomt och värderas till 400 daler silvermynt. Änkan var enligt mantalslängden i livet ännu Dock har ägandet senast 1792 (han omnämns som ägare i inteckningsprotokollet 17/9 1792) övergått till mätaren Olof Kjöhlberg, som dock bodde där redan från Mätaren var en lägre tjänsteman i staden som hade till uppgift att mäta (torra) varor som fördes in till staden för försäljning. Eftersom tomten 283 från och med 1796 skrivs tillsammans med nummer 282 är det troligt att även ägandet då var gemensamt. Från och med 1798 är nummer 282 inte ens upptagen i mantalslängden. Även nummer 283 bör således ha ägts av änkan Christina Elisabeth Beckstadius (madame Strömbäck) och sedan av henens två döttrar. Detta ägarskifte skulle i så fall sammanfall i tid med att Kjöhlberg och hans hustru inte längre står kvar som boende på tomten. I bouppteckningen (29/6 1799) efter snickaren Anders Strandberg står att han ägde hus och gård på nummer 284 vid Fiksaregatan på en halv tomt till ett värde av 83:16 daler specie. Strandberg dog redan den 29 eller 31 december 1798 och har i så fall förvärvat gården senast Enligt mantalslängderna bodde Strandberg och sedan även hans änka på nummer 283. Westrin anger att gården på nummer 283 såldes 1816 av snickaränkan Ingrid Elisabeth Strandberg. Oklarheterna kring

19 19 vilken gård som avses förstärks av att snickaränkan Strandberg i husförhörslängden har förts upp under nummer 284. Jag håller ändå för troligt att det är nummer 283 som avses. Jacob Öggesson Båtsman Jöns Mark 1714 roparen Per Månsson roparen Jacobs änka 1724 roparen Johan Larsson 1727? 1740? Johan Larsson änka, Kerstin Persdotter 1740? 1745 matrosen och skepparen Carl Ekelund köp Carl Ekelunds änka 1772 senast 1792 arv mätaren Olof Kjöhlberg senast ? köp? änkan Christina Elisabeth Strömbäck? 1796? köp? Christina Elisabeth Strömbäcks döttrar? 1796? -? arv? snickaren Anders Strandberg? 1798 snickaränkan Margaretha Ingrid Elisabeth Hjorter/Strandberg? arv Boende Även boendet på tomt 283 kan med stor säkerhet rekonstrueras tillbaka till 1700-talets inledning. Den förta boende som kan knytas till tomten är Jacob Öggesson som återfinns i 1704 års tomtöreslängd och mantalslängderna från 1708 och Det senare året noteras både hustru och en piga omtalas Jacob Öggesson som avliden. Under första hälften av 1710-talet är det troligt att roparen Per Månsson och hans hustru har bott här. Från 1727 är uppgifterna säkrare. Då kan roparen Johan Larsson och hans hustru Kerstin Persdotter knytas till tomten som boende. Från 1743 står hustrun ensam kvar såsom änka. Sista gången hon noteras i mantalslängden är Hon betecknas redan från 1737 års mantalslängd såsom utgammal. År 1745 finns även Roparen Olof Jonsson och hans hustru införda i mantalslängden. Från och med 1746 beboddes gården av matrosen Carl Ekelund och hans hustru. Från 1752 tituleras Ekelund i stället skeppare. Från 1755 fanns också en piga i hushållet. Carl dog den den 12 juni Han blev 50 år och dödsorsaken angavs vara bröstsjuka. Änkan bodde sedan kvar fram till Detta är därmed en av de längsta boendekontinuiter som kan beläggas i kvarteret. Under lång tid finns heller inga andra boende noterade i mantalslängderna. Från och med 1778 betecknas änkan

20 20 som gammal och sjuk. Från 1781 och fram till 1787 bor ytterligare två kvinnor i gården, nämligen jungfrurna Maria Elisabeth (Maja Lisa) och Ulrica Mott. Från och med 1785 är det bara Maria Elisabeth Mott som bor kvar. Hon beskrivs då som gammal och sjuk har Mätaren Olof Kjöhlberg, hans hustru Lisa och sönerna Jonas Petter och Anders Petter flyttat in i gården har Kjöhlberg troligen blivit änkling och bor kvar tillsammans med en dotter fram till och med Från 1796 skrivs tomten tillsammans med nummer 282 i mantalslängderna. Detta år står madame Strömbeck som boende i gården tillsammans med två döttrar. Från 1796 står döttrarna ensamma flyttade snickaren Anders Strandberg flyttat in tillsammans med hustru och en dotter. De finns upptagna förts gången i 1799 års mantalslängd, men Strandberg dog redan den 29 december 1798, enligt dödboken. Han blev 66 år och dog i lungsot. Enligt bouppteckningen (29/6 1799) dog han den 31 december Änkan Margaretha Ingrid Elisabeth Hjorter och dottern Sara Margaretha (född 1787) finns ännu kvar i 1800 års mantalslängd och även senare Jacob Öggesson med hustru och piga 2-3 personer 1710-talet? Roparen Per Månsson med hustru? Roparen Johan Larsson (död senast 1743) och hans hustru Kerstin Persdotter 2 personer 1-2 personer Roparen Olof Jonsson med hustru 2 personer matrosen, senare skepparen Carl Ekelund (död 1772), hustru, samt piga 1-3 personser jungfru Maria Elisabeth Mott 1 person jungfru Ulrica Mott 1 person mätaren Olof Kjöhlberg (änkling troligen från 1793) med hustru Lisa och sönerna Jonas Petter och Anders Petter 2-4 personer madame Strömbäck (död 1796) med två döttrar 2-3 personer snickaren Anders Strandberg (död 1798)med hustrun Margaretha Ingrid Elisabeth Hjorter och dottern Sara Margaretha 2-3 personer

21 21 Tomt 284 Tomtnummer Tomten hade fram till och med 1765 nummer 230 i mantalslängderna och tilldelades från och med 1766 nummer 284. I 1737, 1738, 1739 och 1740 års mantalslängder motsvaras den av nummer 223. I 1733 års ägarlängd är den troligen noterad som nummer 219. Ägarförhållanden Ägarförhållandena kan rekonstrueras från och med 1720-talet. Westrin menar att gården kan knytas till Per (Petter) Hag och senare hans änka, vilka också återfinns i tomtöreslängder från 1694, 1701, 1704 och Dock framgår det inte hur Westrin kommer till den slutsatsen. Visserligen finns Petter Hags änka upptagen i 1714 års tomtöreslängd, men inte på det nummer som kommer närmast efter båtsmannen Jöns Mark. Det är mer troligt att Petter Hag och senare hans änka ska knytas till tomt nummer 286 (se nedan). Den tomt som torde motsvara nummer 284 har i tomtöreslängderna för 1714, 1716, 1723 och 1724 nummer 95 i Västra kvarteret, samt i 1715 års längd nummer 96. Gården skulle då ha tillhört båtsmannen Johan Ekeroth åren skulle den i stället ha tillhört Baltzar Smidt. Mer säkert är att gården har tillhört Thore Rings änka. Hon finns upptagen i 1724 års tomtöreslängd och i 1733 års ägarlängd direkt efter de nummer som torde motsvara tomt 283. Thore Rings änka finns också upptagen under denna tomt i mantalslängderna från Sista gången hon tas upp i mantalslängden är Hon skulle kunna vara identisk med den hustru Christina Ram som 1744 sålde gården till tobaksspinnaren Jöns Runn. Det finns inga spår av att Runn själv bodde på tomten. I stället har tomten i huvudsak betecknats som öde i mantalslängderna Redan 1746 ska gården emellertid vara inköpt av politiborgmästare Casper Hoppenstedt. Den finns upptagen bland en lång rad fastigheter i hans bouppteckning (24/3 1746) och där åberopas ett köpebrev från den 18 januari Casper Hoppenstedt dog emellertid, enligt dödboken, redan den 22 augusti Alltså kan han omöjligen ha köpt gården i egen hög person i januari Antingen står det fel år i bouppteckningen, eller så har köpet genomförts efter hans död. Under åren 1748 till 1751 betecknas gården sedan i mantalslängderna som förre borgmästaren Hoppenstedts gård respektive fru borgmästare Hoppenstedts gård, vilket alltså avser änkan Emerentia Hoppenstedt. Vem som äger gården efter 1751 är oklart. I 1752 års vallängd finns tomten inte upptagen. Den beboddes under åren av ringkarlen Gumme Bergström och hans hustru, senare änka. Det finns inga belägg för att Gumme eller hans änka ägde tomten. Senast från 1758 ägandet, enligt Westrin, ha övergått till smeden Anders Hallberg som även bodde där tillsammans med sin hustru Gunilla Jonsdotter Hallberg. Anders dog den 31 augusti I bouppteckningen från den 31/ finns huset och gården på nummer 230. Det beskrivs som en ryggåsstuga med torvtak och med en smedja på gården. Värdet anges till 250 daler silvermynt. I 1766 års mantalslängd står gården som Hallbergs änkas arvingars gård. Men i anslutning till bouppteckningen från 1765 framgår att gården såldes på auktion den 4/ för att lösa en skuld. Den inropades då av mäster Grönwedel för 180

Analys av ägande och boende i kvarteret Bokbindaren, Linköping, S:t Lars kvarter, tomterna nummer 21 och 22

Analys av ägande och boende i kvarteret Bokbindaren, Linköping, S:t Lars kvarter, tomterna nummer 21 och 22 1 Dag Lindström Analys av ägande och boende i kvarteret Bokbindaren, Linköping, S:t Lars kvarter, tomterna nummer 21 och 22 I denna rapport analyseras ägande och boende på de två tomterna nummer 21 och

Läs mer

Daniel Jönsson Broman och hustru Karin Olofsdotter. År 1679 uppges de vara utfattiga.

Daniel Jönsson Broman och hustru Karin Olofsdotter. År 1679 uppges de vara utfattiga. Ängstugan nr 512 Rotegårdar var Bro, Långudden, Oppeby och Jursta i Ludgo 1678-1705 Daniel Jönsson Broman och hustru Karin Olofsdotter. År 1679 uppges de vara utfattiga. 1700 Mantalslängden uppger soldat

Läs mer

Olof Larsson Myckelä, f. 1701, d och Aili Pehrsdotter f. 1691, d Magdalena Olofsdotter Myckeläs föräldrar

Olof Larsson Myckelä, f. 1701, d och Aili Pehrsdotter f. 1691, d Magdalena Olofsdotter Myckeläs föräldrar Olof Larsson Myckelä, f. 1701, d. 1755 och Aili Pehrsdotter f. 1691, d. 1769 Magdalena Olofsdotter Myckeläs föräldrar Olof Larsson Myckelä f. 1701, d. 10/12 1755 Aili Pehrsdotter, f. 1691, d. 1769 Vigsel

Läs mer

Anfäder John Axel Emanuel Gustafsson

Anfäder John Axel Emanuel Gustafsson Anfäder John Axel Emanuel Gustafsson John Axel Emanuel Gustafsson Disponent Född 1899-12-10 Berga nr 7, Kalmar landsförsamling (H) 1) Bosatt 1900 Berga nr 7, Kalmar landsförsamling (H) 2) Bosatt 1917-11-21

Läs mer

NÅGOT OM SADELMAKARETORPET, TORP UNDER HÅLLINGSTORP I VIST SOCKEN Även benämnt Sadelmakarhemmet, Salmakarhemmet.

NÅGOT OM SADELMAKARETORPET, TORP UNDER HÅLLINGSTORP I VIST SOCKEN Även benämnt Sadelmakarhemmet, Salmakarhemmet. 1(6) NÅGOT OM SADELMAKARETORPET, TORP UNDER HÅLLINGSTORP I VIST SOCKEN Även benämnt Sadelmakarhemmet, Salmakarhemmet. LÄGE Koordinater: (RT90) S/N 6462879 V/Ö 1498219 För Whbf 2014-10-17/ HH Utsnitt ur

Läs mer

född 7/4 1737 i Västra Werlinge Gift 1770-03-04 i Bodarp med Pernilla Mårtensdotter Bor som änka på Reng 3 hos sonen

född 7/4 1737 i Västra Werlinge Gift 1770-03-04 i Bodarp med Pernilla Mårtensdotter Bor som änka på Reng 3 hos sonen Hans Andersson Pernilla Mårtensdotter Född 1736 född 7/4 1737 i Västra Werlinge Gift 1770-03-04 i Bodarp med Pernilla Mårtensdotter Bor som änka på Reng 3 hos sonen Begr 25/11 1791 i Reng (55 år) Död 10/2

Läs mer

Fröstorp (Ranten) 1/8 mtl. Fröstorp (Ranten) Fröstorp Kronogård. Fröstorp Kronogård. Hov Nordgård

Fröstorp (Ranten) 1/8 mtl. Fröstorp (Ranten) Fröstorp Kronogård. Fröstorp Kronogård. Hov Nordgård 1 Fröstorp (Ranten) Andreas Jacobsson f 1784 i Od h Greta Andersdotter f 1796 i Fröstorp s Johannes f 1818 s Olaus f 1822 d Eva f 1826 Fröstorp (Ranten) Andreas Jonsson f 1762 i Fröstorp h Ella Andersdotter

Läs mer

Antavla Gustaf Henrik Petersson

Antavla Gustaf Henrik Petersson Gustaf Henrik Petersson Magnus Eriksson 1809-09-16 Långstorp Mellangård 1880-05-08 Öjaby Norregård (Jön Brukare och torpare Peter Magnusson 1837-06-30 Öjaby Norregård (Jön 1894-11-04 Öjaby Postgård Fridh

Läs mer

Skepparsläkten Norman från Torekov i Skåne av Ulf Lekholm

Skepparsläkten Norman från Torekov i Skåne av Ulf Lekholm Kapitel VIII Skepparsläkten Norman från Torekov i Skåne av Ulf Lekholm 091019 Släktöversikt Av bevarade noteringar i kyrkböcker från 1700-talet går det att utläsa att skepparsläkten Norman från Torekov

Läs mer

Boda Torp under Boda. De sista som bodde här var Johan Jäger Jonasson med hustru och åtta barn. De flyttade år 1900 till Planen.

Boda Torp under Boda. De sista som bodde här var Johan Jäger Jonasson med hustru och åtta barn. De flyttade år 1900 till Planen. Åbo Boda Torp under Boda. De sista som bodde här var Johan Jäger Jonasson med hustru och åtta barn. De flyttade år 1900 till Planen. Sida 302 1776 Karl (1736- ), Stina (1745- ), Stina (1781- ) och Katrina.

Läs mer

Anfäder Gustaf Henrik Petersson

Anfäder Gustaf Henrik Petersson Anfäder Gustaf Henrik Petersson Gustaf Henrik Petersson Snickare Född 1886-05-22 Öjaby Postgård Fridhem, Öjaby (G) 1) Bosatt 1890 Öjaby Postgård Fridhem, Öjaby (G) 2) Bosatt 1900 Öjaby Postgård Fridhem,

Läs mer

Gudrun Henrikssons släktbok 81 82 BRÄNNEBRONA. J A Lundins farfars släkt i Holmestad. Brännebrona motell vid E20 har en extremt modern exteriör.

Gudrun Henrikssons släktbok 81 82 BRÄNNEBRONA. J A Lundins farfars släkt i Holmestad. Brännebrona motell vid E20 har en extremt modern exteriör. Gudrun Henrikssons släktbok 81 82 BRÄNNEBRONA J A Lundins farfars släkt i Holmestad Brännebrona motell vid E20 har en extremt modern exteriör. 82 Brännebrona... 1 Anor till Nils* Magnusson Lundin... 2

Läs mer

Johan Wilhelm Ekdedahl Stamtavla

Johan Wilhelm Ekdedahl Stamtavla Johan Wilhelm Ekdedahl Stamtavla Tabell 1 Johan Wilhelm Ekedahl (4:588). Handlande. Född 13 feb 1828 i Ekelsjö, Bringetofta (F). Döpt 15 feb 1828. Flyttade 1842 från Ekelsjö, Bringetofta (F) till Malmbäck

Läs mer

ENAMN1 FNAMN1 BORN DEAD ANM ENAMN2 FNAMN2 ENAMN3 FNAMN3 TEXT1 SOCK1 SOCK2 SAK Månsdotter Marit 1688-1758-03- Bondehustru från Stommen? Måns?

ENAMN1 FNAMN1 BORN DEAD ANM ENAMN2 FNAMN2 ENAMN3 FNAMN3 TEXT1 SOCK1 SOCK2 SAK Månsdotter Marit 1688-1758-03- Bondehustru från Stommen? Måns? ENAMN1 FNAMN1 BORN DEAD ANM ENAMN2 FNAMN2 ENAMN3 FNAMN3 TEXT1 SOCK1 SOCK2 SAK Månsdotter Marit 1688-1758-03- Bondehustru från Stommen? Måns? Kerstin Död av ålderdom Nilsson Lars 1668-1758-08- Bonde från

Läs mer

Johan Frans Lundell 1840-10-05 1924-12-08

Johan Frans Lundell 1840-10-05 1924-12-08 Johan Frans Lundell 1840-10-05 1924-12-08 Svea Linnéa Kraft 1909 1953 Johanna Charlotta Lundell 1876 1931 Johanna Nylin 1839-1920 Johan Frans Lundell 1840-1924 Anna Stina Hollsten 1807 1843 Anders Jansson

Läs mer

Erik Martin Douhan

Erik Martin Douhan Erik Martin 1866-05-21 1918-09-05 Brita Cajsa Andersdotter 1827-1833 Jan 1813-1876 Maria Kristina Hermansson 1861-1924 Erik Martin 1866-1918 Nils Herman 1885-1965 Maria Katarina 1889-1918 Erik Johan 1890-1961

Läs mer

Torpvandring. Backstugan Ånstorp, Lilla Multna, Kina och Gammelbråten. Lördagen den 21 augusti 2010 kl. 13.00. Utsikt från Backstugan Ånstorp

Torpvandring. Backstugan Ånstorp, Lilla Multna, Kina och Gammelbråten. Lördagen den 21 augusti 2010 kl. 13.00. Utsikt från Backstugan Ånstorp Torpvandring Backstugan Ånstorp, Lilla Multna, Kina och Gammelbråten Lördagen den 21 augusti 2010 kl. 13.00 Utsikt från Backstugan Ånstorp Lerbäcks hembygdsförening Torpinventeringskommittén Bertil Engdahl

Läs mer

Strädelängan. 1700-talet

Strädelängan. 1700-talet Strädelängan. 1700-talet 1700-talet. Ur scouternas redogörelse till Scoutförbundet 1952: Kommunen har ställt en gammal 1700-talsstuga till disposition som scoutlokal och detta hus har både praktiskt och

Läs mer

Sjätte roten, tomt 25

Sjätte roten, tomt 25 Tomt 6.25 1 Sjätte roten, tomt 25 Kvarteret Traktören Tjugosjunde roten 1637 57 Nordöstra hörnet mellan Nygatan Femtonde roten 1657 70 och Köpmangatan Köpmangatan 16 Östra delen av 6.25 Per Torstensson

Läs mer

Från vaggan till graven. Vi följer en person under 1800-talet

Från vaggan till graven. Vi följer en person under 1800-talet Ola Lönnqvist Från vaggan till graven Vi följer en person under 1800-talet Följ noga alla källor och sidor och se till att du förstår hur och var jag hittat informationen som jag skrivit av. På några ställen

Läs mer

Personakt. Upprättad av Christer Gustavii. Annummer: Förnamn: Efternamn: Föräldrar

Personakt. Upprättad av Christer Gustavii. Annummer: Förnamn: Efternamn: Föräldrar Utskriftsdatum: 2009-10-25 Personakt Upprättad av Christer Gustavii Foto Annummer: Förnamn: Efternamn: 80 Gustaf Garström Födelsedatum: Födelseplats: 25 februari, 1778 Sundtorpet, Österåker, Stockholms

Läs mer

1717 års katekismilängd i Listerby socken, Blekinge län Avskriften gjord av Annika Gylling Otfors, Blekinge Släktforskarförening

1717 års katekismilängd i Listerby socken, Blekinge län Avskriften gjord av Annika Gylling Otfors, Blekinge Släktforskarförening 1717 års katekismilängd i Listerby socken, Blekinge län Avskriften gjord av Annika Gylling Otfors, Blekinge Släktforskarförening Prästgården Tjänstedrängen Per Larsson Td Måns Persson Tjänstepigan Bengta

Läs mer

Soldattorp nr 59 under Slögestorp

Soldattorp nr 59 under Slögestorp torp nr 59 under Slögestorp torp nummer 59 - Mossestugan under Slögestorp: Kartposition N: 6410130 O: 1412550. torpet tillhörde kompani 1 - Livkompaniet vid Jönköpings Regemente. Gården Slögestorp var

Läs mer

I FÄDRENS SPÅR eller FRÅN TJÄRN TILL ASPLIDEN

I FÄDRENS SPÅR eller FRÅN TJÄRN TILL ASPLIDEN I FÄDRENS SPÅR eller FRÅN TJÄRN TILL ASPLIDEN Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 Bakgrund... 3 Källmaterial... 3 ff ff ff ff f - Johan Johansson... 4 ff ff ff ff Olof Johansson... 5 ff ff ff

Läs mer

SLÄKTEN MIKONHEIKKI PARAKKA

SLÄKTEN MIKONHEIKKI PARAKKA SLÄKTEN MIKONHEIKKI PARAKKA Familj 1 Henrik Mickelsson, Nybyggare i Mikonheikki, Jukkasjärvi sn., nämnd 1684-1717 [dombok, mtl]. Henrik Mickelssons ursprung är obekant, men enligt domboken för Jukkasjärvi

Läs mer

Fjärde roten, tomt 133

Fjärde roten, tomt 133 Tomt 4.133 1 Fjärde roten, tomt 133 Kvarteret Härbärget Sjuttonde roten 1637 57 Åttonde roten 1657 70 Fredsgatan Östra hamnen 133, 134, 135: Drottninggatan 60 Samband med 3 & 4 i 5:te roten Börge Marbo?

Läs mer

Kockumsslingan. Rosengårds herrgård. Svedin Karström

Kockumsslingan. Rosengårds herrgård. Svedin Karström Kockumsslingan Rosengårds herrgård Svedin Karström Första gången platsen kallas Rosengård är 1811 då en man som hette Svedin Karström köpte marken. Det fanns en gård som tillhörde marken och låg sidan

Läs mer

Årsuppgift Närkes Skogskarlar 2015

Årsuppgift Närkes Skogskarlar 2015 Årsuppgift Närkes Skogskarlar 2015 Må nu icke Talmannen och hans Karlar ångra sitt beslut att Eder dubba till Skogskarlar. Bevisa för Karlarna att de fattat rätt beslut genom att under kommande årsrunda

Läs mer

Personakt. Upprättad av Christer Gustavii. Annummer: Förnamn: Efternamn: 11 november, 1832 Fässberg, Göteborgs och Bohus län.

Personakt. Upprättad av Christer Gustavii. Annummer: Förnamn: Efternamn: 11 november, 1832 Fässberg, Göteborgs och Bohus län. Utskriftsdatum: 2009-11-08 Personakt Upprättad av Christer Gustavii Foto Annummer: Förnamn: Efternamn: 46 Alexander Nyman Födelsedatum: Födelseplats: 11 november, 1832 Fässberg, Göteborgs och Bohus län

Läs mer

Historien om.arrendegården Askvik, 1 mtl

Historien om.arrendegården Askvik, 1 mtl Historien om.arrendegården Askvik, 1 mtl Copyright 2007 Gålö Gärsar Hembygdsförening Askvik, 1 mantal under Årsta, hör till en av de äldsta och en av de större gårdarna på Gålö. I husförhörsböckerna, den

Läs mer

Konkurs. start. År år År År Antal år. Antal år Anders Plongstedt Daniel Müller Olof Nilsson

Konkurs. start. År år År År Antal år. Antal år Anders Plongstedt Daniel Müller Olof Nilsson Födelse Verksamhets start Död Gäld. ålder vid start Gäld. ålder vid konk. Konkurs Verksamhets tid Ålde r vid död År År År Anders Plongstedt 1735 1770 35 Daniel Müller 1744 1771 1806 27 72 Olof Nilsson

Läs mer

Torpet var ett Alby torp fram till 1920-30 talet då det friköptes från Aske och Lewenhaupt.

Torpet var ett Alby torp fram till 1920-30 talet då det friköptes från Aske och Lewenhaupt. kontakt: forskargruppen@telia.com www.håtuna-håbo-tibble.se TORPET KURN, FICK SENARE NAMNET KARLSLUND Torpet var ett Alby torp fram till 1920-30 talet då det friköptes från Aske och Lewenhaupt. Inger Löfstedt

Läs mer

Anfäder Eric Nilsson Åstrand

Anfäder Eric Nilsson Åstrand Anfäder Eric Nilsson Åstrand Eric Nilsson Åstrand. Klockare. Född 1742-09-20 Hägerstad, Ånestad (E) 1). Döpt 1742-09-26 Hägerstad (E) 1). Bosatt 1764 Hycklinge (E) 2). från Hägerstad (E). Död 1815-03-26

Läs mer

Kistan IPS 1863 från Haketorp och Nykulla som följt bl a min mor och som nu står i Rättvik.

Kistan IPS 1863 från Haketorp och Nykulla som följt bl a min mor och som nu står i Rättvik. I mitt föräldrahem stod en kista målad av okänd målare (finns en likadan från Berg) som jag visste att mor hade haft med sig från sitt barndomshem i Nykulla. För några år sedan forskade jag på kistan och

Läs mer

1717 års katekismilängd i Edestad socken, Blekinge län avskriften gjord av Annika Gylling Otfors, Blekinge Släktforskarförening

1717 års katekismilängd i Edestad socken, Blekinge län avskriften gjord av Annika Gylling Otfors, Blekinge Släktforskarförening 1717 års katekismilängd i Edestad socken, Blekinge län avskriften gjord av Annika Gylling Otfors, Blekinge Släktforskarförening Björketorp Olof Olsson Hustru Botil Nilsdotter Olof Mårtensson Pigan Kerstin

Läs mer

Nilsbygget??????? Horveryds Västragård. Korpral Per Axel Johan Nilsson Gräns (1834-1923). Flyttade 1887 till Bäckarydet.

Nilsbygget??????? Horveryds Västragård. Korpral Per Axel Johan Nilsson Gräns (1834-1923). Flyttade 1887 till Bäckarydet. Nilsbygget??????? Horveryds Västragård Sida 201 År Boende Korpral Per Axel Johan Nilsson Gräns (1834-1923). Flyttade 1887 till Bäckarydet. 1892 Grenadjär Klaes Emil Gustavsson Gräns. Flyttade hit från

Läs mer

STORA SOLÖ. 1 mantal frälse.

STORA SOLÖ. 1 mantal frälse. 1 STORA SOLÖ. 1 mantal frälse. NIKOLAI SOCKEN. 1734 1911. En gård från 1734-1833 GÅRD 1 och GÅRD 2 Från 1833 1940. ½ mantal vardera. 2 S:t Solö. 1734 1753. 1734 Pehr???-son h. Maria s. Pähr Pehrsson h

Läs mer

2013-02-18 Sammanställt av: Gunnar Ekman, nga.ekman@telia.com Sida 1. Generation I

2013-02-18 Sammanställt av: Gunnar Ekman, nga.ekman@telia.com Sida 1. Generation I 2013-02-18 Sammanställt av: Gunnar Ekman, nga.ekman@telia.com Sida 1 Proband Carl Leonard Olofsson. Född 1889-05-04 i Hertsånger, Nysätra (AC). Död 1944-11-02 i Ekeby (T). Flyttade 1922 från Hertsånger,

Läs mer

Sida 2 Danielsson, Jonas (21694). Danielsson, Olof 1705?-1758 (9398). Danielsson, Per 1700?-(1773..) (7681). Eliasdotter, Gertrud 1701?-175

Sida 2 Danielsson, Jonas (21694). Danielsson, Olof 1705?-1758 (9398). Danielsson, Per 1700?-(1773..) (7681). Eliasdotter, Gertrud 1701?-175 2012-03-05 Sida 1 Kyrkoarkiv -- Kronobergs län -- Söraby A1:1 Söraby. Publicerad: Den första delen i bandet A1:1 innehåller en inledande långd över gårdar och den vuxna befolkningen i både i Gårdsby och

Läs mer

Katekismilängd 1717 i Förkärla socken, Blekinge avskriften gjord av Annika Gylling Otfors, Blekinge Släktforskarförening

Katekismilängd 1717 i Förkärla socken, Blekinge avskriften gjord av Annika Gylling Otfors, Blekinge Släktforskarförening Katekismilängd 1717 i Förkärla socken, Blekinge avskriften gjord av Annika Gylling Otfors, Blekinge Släktforskarförening Enegården Bonden Anders Jönsson Hustru Agneta Gummesdotter Gamla fadern Gumme Svensson

Läs mer

Marken avstyckad från Solhaga Marklanda 1:54. Trädgården. uppbyggdes med början när Solhagahuset var byggt 1938. Ägaren där,

Marken avstyckad från Solhaga Marklanda 1:54. Trädgården. uppbyggdes med början när Solhagahuset var byggt 1938. Ägaren där, MARKLANDA NORRA BYS FASTIGHETER Av Gunnar Fröberg 2014 Solhaga trädgård Marklanda 1:68 Marken avstyckad från Solhaga Marklanda 1:54. Trädgården uppbyggdes med början när Solhagahuset var byggt 1938. Ägaren

Läs mer

2005-12-03 Sida 1. Tabell 1

2005-12-03 Sida 1. Tabell 1 2005-12-03 Sida 1 Tabell 1 Lars Wibom (6102). Ryttare vid Majorens kompani, Livregementets dragoner. Född 1767 i Falu Kristine (W). Död mellan 1797 och 1805. Ryttare vid Majorens kompani tillhörande Livregementets

Läs mer

Titta själv och tyck till! Ewa

Titta själv och tyck till! Ewa För jämförelsens skull har jag gjort två olika layoutförslag. Här kommer det andra. Det är en bok i liggande A4. (Det andra förslaget, som du kanske redan har sett, är i stående A5). Den här layouten gör

Läs mer

FNAMN1 BORN1 DEAD1 ENAMN1 BORN2 DEAD2 FNAMN2 YRKE VIGDA ENAMN2 BORN3 DEAD3 FNAMN3 TEXT1 FORT ENAMN3 DORT SAK

FNAMN1 BORN1 DEAD1 ENAMN1 BORN2 DEAD2 FNAMN2 YRKE VIGDA ENAMN2 BORN3 DEAD3 FNAMN3 TEXT1 FORT ENAMN3 DORT SAK Herling Hilda Maria Persson Gunnar Bonde i Herrljunga Arvidsgården Svensdotter Helena Herrljunga Sigrid Maria Vilhelmina Eriksson Alfred Trädgårdsmästare i Herrlj. Nästegården Andersdotter Anna Sofia Stina

Läs mer

Johannes Larsson. Torparsonen som blev timmerhandlare och den förste i släkten att äga Eklanda Ryttaregård. Skrivet av Christer Gustavii

Johannes Larsson. Torparsonen som blev timmerhandlare och den förste i släkten att äga Eklanda Ryttaregård. Skrivet av Christer Gustavii Johannes Larsson Torparsonen som blev timmerhandlare och den förste i släkten att äga Eklanda Ryttaregård Skrivet av Christer Gustavii Johannes Larsson föddes den 31 mars 1801 på torpet Blomanskog djupt

Läs mer

Hanna dt af husm. Jöns Nilsson och dess hustru Elsa Andersdotter fr B by. I månad 16 dag Förmögenhet: bergliga Dödsorsak: förkylning

Hanna dt af husm. Jöns Nilsson och dess hustru Elsa Andersdotter fr B by. I månad 16 dag Förmögenhet: bergliga Dödsorsak: förkylning Borgeby C:3 1848-61 Döda 1848 i Borgeby Jan 9-23 Juli d 27 aug 3 Hanna dt af husm. Jöns Nilsson och dess hustru Elsa Andersdotter fr B by. I månad 16 dag Förmögenhet: bergliga Dödsorsak: förkylning Torp.

Läs mer

Sven Peter Petersson 1799-02-07 Dammen, Mellby (F) 1877-08-02 Stora Röslida, Skede (F) Bonde

Sven Peter Petersson 1799-02-07 Dammen, Mellby (F) 1877-08-02 Stora Röslida, Skede (F) Bonde Nils Johan Yngve Petersson Johan Peter Pettersson 1841-11-16 Skede Klockargård, Skede (F) 1910-04-22 Hörda Storegård, Berga (G) Hemmansägare, Handlare Johan Albert Pettersson 1893-03-29 Hörda Storegård,

Läs mer

Viken är ett fiskeläge beläget strax söder om Lerberget och norr om Domsten och Helsingborg.

Viken är ett fiskeläge beläget strax söder om Lerberget och norr om Domsten och Helsingborg. Viken Viken är ett fiskeläge beläget strax söder om Lerberget och norr om Domsten och Helsingborg. Viken ligger på ett naturligt näs. Befolkningen i Viken levde av jordbruk, boskapsskötsel och fiske. Gatunät

Läs mer

Utdrag ur föredrag om SENNEBY mellan åren 1640-1858 1

Utdrag ur föredrag om SENNEBY mellan åren 1640-1858 1 1 Utdrag ur föredrag om SENNEBY mellan åren 1640-1858 1 Laga skifte infördes i Sverige 1827 med förordning om hur uppdelning av jorden skulle ske. Redan då frågade lantmätaren Sennebybönderna, om man ville

Läs mer

S1_007 Nils Gustav Petersson 1/12

S1_007 Nils Gustav Petersson 1/12 S1_007 Nils Gustav Petersson 1/12 Gustav Petersson Gustav föddes 1864-03-01 som fjärde barnet av åtta på gården Börje Börsgård, Nygård i Träslövs församling. De två äldsta syskonen dog dock inom en vecka

Läs mer

Välkommen till vecka 3

Välkommen till vecka 3 Välkommen till vecka 3 I den här lektionen ska vi följa en kvinna bakåt i tiden. Kvinnan avled 1974 och vi ska spåra hennes farfar som var född 1781. Kvinnan har vi valt ut slumpmässigt ur en församling

Läs mer

Torpinventering i Stora Åby socken Nr. 238 i inventeringen.

Torpinventering i Stora Åby socken Nr. 238 i inventeringen. Sid 1 av 6 Torpinventering i Stora Åby socken Nr. 238 i inventeringen. Torpets namn: Skräddaretorpet eller Skogen Tillhört gården: Järnstads Carlsgård Torpets art: Jordtorp Siste brukare av torpet: Torparen

Läs mer

MIN MORS ANOR. Jennie med mor, far och syskon i trädgården i Hurva 12

MIN MORS ANOR. Jennie med mor, far och syskon i trädgården i Hurva 12 MIN MORS ANOR Probanden är min mor, Jennie Andersson, född i Hunneberga den 31 jan 1913 som mellanbarn till lantbrukare Johannes Olsson och hans hustru Ingrid. Jennie fyllde alltså nyligen 91 år och bor

Läs mer

Västra Skörje. V. Skörje 3/8 mantal har endast en ägare år 1810, Talman John Johnsson.

Västra Skörje. V. Skörje 3/8 mantal har endast en ägare år 1810, Talman John Johnsson. Västra Skörje V. Skörje 3/8 mantal har endast en ägare år 1810, Talman John Johnsson. TORP I VÄSTRA SKÖRJE Nr 1 Båtsmanstorpet sid 4 Nr 2 Carl Möllares torp sid 5 Nr 3 Carl Samuelsatorpet sid 5 Nr 4 Carl

Läs mer

Proband Olga Strömberg. Född 1898-05-16 i Prästbordet, Resele (Y). Död 1991-04-12 i Resele (Y). (Far I:1, Mor I:2)

Proband Olga Strömberg. Född 1898-05-16 i Prästbordet, Resele (Y). Död 1991-04-12 i Resele (Y). (Far I:1, Mor I:2) 2013-02-18 Sammanställt av: Gunnar Ekman, nga.ekman@telia.com Sida 1 Proband Olga Strömberg. Född 1898-05-16 i Prästbordet, Resele (Y). Död 1991-04-12 i Resele (Y). (Far I:1, Mor I:2) Gift 1935-07-03 med

Läs mer

ANDERS GÖRAN JOHANNESSON

ANDERS GÖRAN JOHANNESSON En Släktforskningrapport För ANDERS GÖRAN JOHANNESSON Skapad den 28 februari 2010 "The Complete Genealogy Reporter" 2006-2009 Nigel Bufton Software under license to MyHeritage Family Tree Builder INNEHÅLL

Läs mer

Anfäder Berta Gunhilda Adamsson

Anfäder Berta Gunhilda Adamsson Anfäder Berta Gunhilda Adamsson 1 Berta Gunhilda Adamsson. Född 1895-12-06 N Lundby 1). Begravd 1969 Varnhem. Död 1969-05-15 Varnhem, Lövberga. Far: 2 Johan Alfred Adamsson. Mor: 3 Ida Maria Andersdotter.

Läs mer

Den Öhlén-ska släkthistorien i Sättna, Medelpad.

Den Öhlén-ska släkthistorien i Sättna, Medelpad. Den Öhlén-ska släkthistorien i Sättna, Medelpad. Hemmansägare Nils Pehrsson Öhlen (Född 15/8, 1826 i Östanå. Död 21/12, 1887) Brita Christina Andersdotter (Född 3/11, 1833 i Överkovland. Död 1/12, 1912)

Läs mer

Fyra systrar och en halvsyster

Fyra systrar och en halvsyster 1 Fyra systrar och en halvsyster Under åren 1842-1856 föder Anna Greta Persdotter vid Wågagård i Rogslösa 5 döttrar. De fyra första har samma far Johannes Nilsson som dör endast 45 år gammal 1854. Anna

Läs mer

Andreas Magnus Jonasson, Ordföranden i Åsa Version 2011 07 30

Andreas Magnus Jonasson, Ordföranden i Åsa Version 2011 07 30 Andreas Magnus Jonasson, Ordföranden i Åsa Version 2011 07 30 Född 29 maj 1831, Hemmansägare i Ryd, Åsa. Död i Hjälmseryd 19 oktober 1915. Gift med Britta Katrina Andersdotter född 5 oktober 1837 i Hjärtlanda

Läs mer

Tabell 1. Tabell 2 (generation 1) (Från Tabell 1)

Tabell 1. Tabell 2 (generation 1) (Från Tabell 1) 2009-02-27 Sida 1 Tabell 1 Sveno Jonae. Född 1592 i Almundsryd (G) (VS Hmin p 337-341). Gift med Agatha Stensdotter. Född 1594 (VS Hmin p 337-341). Far: Steno Magni. Jonas Svensson. Död 1677 (VS

Läs mer

Källby. Här ingår också Hangelösa, Broby och Skeby socken

Källby. Här ingår också Hangelösa, Broby och Skeby socken Förkortningar i längden är av mig utskriven och är markerad med kursiv text. Texten inom parentes är mina egna kommentarer. Namnen är normerade efter släktforskarförbundets normeringslistor. Källby 1688

Läs mer

Personakt. Upprättad av Christer Gustavii. Annummer: Förnamn: Efternamn: 5 maj, 1822 Gressella, Hanhals, Hallands län. Föräldrar

Personakt. Upprättad av Christer Gustavii. Annummer: Förnamn: Efternamn: 5 maj, 1822 Gressella, Hanhals, Hallands län. Föräldrar Utskriftsdatum: 2009-11-04 Personakt Upprättad av Christer Gustavii Foto Annummer: Förnamn: Efternamn: 44 Andreas Andersson Födelsedatum: Födelseplats: 5 maj, 1822 Gressella, Hanhals, Hallands län Dödsdatum:

Läs mer

Anfäder David Åttin Nilsson

Anfäder David Åttin Nilsson Anfäder David Åttin Nilsson David Åttin Nilsson Hemmansägare och snickare Född 1882-02-04 Vret Västergård, Odensjö (G) 1) Bosatt 1890 Vret Västergård, Odensjö (G) 2) Bosatt 1900 Vret Västergård, Odensjö

Läs mer

Drothems kyrkoböcker och Bleckstad 1666 ca 1724/25

Drothems kyrkoböcker och Bleckstad 1666 ca 1724/25 1 Ola Lönnqvist Drothems kyrkoböcker och Bleckstad 1666 ca 1724/25 Ur Dopböcker, Vigselböcker och Begravningsböcker 2 Med den här delen av historiken om Bleckstads by har jag avsikten att namnge och med

Läs mer

Börje i Enet ("Börin") Stamtabell

Börje i Enet (Börin) Stamtabell Börje i Enet ("Börin") Stamtabell Tabell 1 Börje (Börin) Jönsson (1:682). Död 1693 i Enet, Svanaholm, Ås (F) [jane]. Levde i torpet Enet under Svanaholm, Ås Gift med Elin (1:683). Död 26 okt 1684 i Enet,

Läs mer

Andersdotter Catharina. Isaksdotter Lena. Jansdotter Stina. Nilsson Magnus. Larsson Petter. Jansson Petter

Andersdotter Catharina. Isaksdotter Lena. Jansdotter Stina. Nilsson Magnus. Larsson Petter. Jansson Petter 202--23 Antavla Solveig Ester Viola Karlsson Sida Andersson Nils Nilsson Andreas 784-839 Andersson Karl 833-874 Gunnarsdotter Maria Fagerman Elias 2 3 Andersdotter Stina Eliasdotter Maria 79-4 Elias Andersdotter

Läs mer

Född/ Födelseort/Död/Utflyttat till Son Erik Johan Östling Börjeslandet, gift 19/ med Hildur Fäckt.

Född/ Födelseort/Död/Utflyttat till Son Erik Johan Östling Börjeslandet, gift 19/ med Hildur Fäckt. Man: Johan Johansson Familjeblad III:5-6 Född: 15.08.1845 Födelseort: Börjeslandet no 1 Död: 31.12.1913 Gård eller by: Börjeslandet no 1 Bonde Johan Ersson Maria Elisabeth Hansdotter Vigd: 02.06.1876 Kristina

Läs mer

Om Anders Gustaf bodde i Krabbsjön under hela sin uppväxttid vet jag inte då husförhörslängd 1852-1862 inte undersökts

Om Anders Gustaf bodde i Krabbsjön under hela sin uppväxttid vet jag inte då husförhörslängd 1852-1862 inte undersökts Släktforskning Anna Lisas föräldrar, syskon och deras ättlingar Fadern Göras Anders Gustaf Andersson Födelsebok 1833 Grangärde Anders Gustaf f: 18/12 döpt: 19/12 Föräldrar: Faddrar: Anders Olsson och hustru

Läs mer

Historien om torpet Havtornsudd Copyright 2010 Mauritz Henriksson

Historien om torpet Havtornsudd Copyright 2010 Mauritz Henriksson Historien om torpet Havtornsudd Copyright 2010 Mauritz Henriksson Havstornsudd 1964 Foto Alf Nordström Namnet på torpet som ligger otillgängligt till, om man vill ta sig dit landvägen, har stavats på olika

Läs mer

Johanna Charlotta Kraft 1856-12-26

Johanna Charlotta Kraft 1856-12-26 Johanna Charlotta Kraft 1856-12-26 Elsa Elvira Kraft 1908 1985 Svea Linnea Kraft 1909 1953 Elis Georg Kraft 1915 1980 Carl Georg Kraft 1881 1922 Johanna Charlotta Kraft 1856 Jan (Johan) Erik Kraft 1825

Läs mer

Källmaterial. Sveriges befolkning 1900. Gravvård: 40

Källmaterial. Sveriges befolkning 1900. Gravvård: 40 Källmaterial Gravvård: 40 Jonas Holmgren, nämndeman, Signhildsbäck, f. 1841 d. 1911 Gift 1870 med Matilda Charlotta Nilsdotter, f. 1849 d. 1917 Barn Sofia Nikolina f. 1871 d. 1960 Jonas Oskar f. 1873 (Gravvård

Läs mer

Släkten Årvik (släktlinjen före namnantagandet)

Släkten Årvik (släktlinjen före namnantagandet) Djursholm 2008-03-14 GRÖNA STUBBEN släktutredning Släkten Årvik (släktlinjen före namnantagandet) Farfars farfars farfars far HÅKAN ANDERSSON Född 1744 i Torps socken i Dalsland, enligt uppgift från 1793.

Läs mer

Boende på INRE OLSÖN i S:t Anna skärgård sedan mitten av 1800-talet

Boende på INRE OLSÖN i S:t Anna skärgård sedan mitten av 1800-talet Ola Lönnqvist Boende på INRE OLSÖN i S:t Anna skärgård sedan mitten av 1800-talet UPPDRAG Vid en sammankomst med Stefan Bielkhammar påtog jag mig av egen vilja uppdraget att försöka ta reda på vilka personer

Läs mer

HANSKMAKARE JÖNS PETTER MALMSTEDT

HANSKMAKARE JÖNS PETTER MALMSTEDT ARKIVUPPGIFTER ANNA GUSTAFVA HINTZE HANSKMAKARE JÖNS PETTER MALMSTEDT FÖRÄLDRAR TILL DOROTHEA MARGRETA JACOBINA MALMSTEDT 0 ARKIVUPPGIFTER - ANNA GUSTAFVA HINTZE HANSKMAKARE JÖNS PETTER MALMSTEDT 0 1 ARKIVUPPGIFTER

Läs mer

Sakajärvi. Källa: Anteckningar till Gellivare sockens tidigare historia av Jöran Grapenson. Till 200-års minnet

Sakajärvi. Källa: Anteckningar till Gellivare sockens tidigare historia av Jöran Grapenson. Till 200-års minnet Sakajärvi Jag har själv aldrig besökt byn Sakajärvi, men jag har ändå mina rötter i byn. Några av mina anfäder och anmödrar har bott och verkat i byn, under årens gång. Saka är lapska, med saka menas ett

Läs mer

Anfäder Carl Edvin Olsson

Anfäder Carl Edvin Olsson Anfäder Carl Edvin Olsson Carl Edvin Olsson. Stenhuggare. Född 1882-12-12 Väjern, Bohuslän. Död 1952-01-04 Vasa, Göteborg 1). TBC Far: I:1 Olof Kristiansson. Mor: I:2 Sofia Hansdotter. Carl Edvin Olsson

Läs mer

- sidan 1-2010-02-13

<tonnquist.se> - sidan 1-2010-02-13 32 Från TOVIK till EKELSJÖ Nordväst om Tovik byggde Fredrik Lindberg Lindsbo för sig och sina syskon. Unnesläkten... 2 Tovik... - 3 - Gunilla Unnesdotter... - 3 - Måns Isberg... - 3 - Jonas Månsson...

Läs mer

Hantverkaranor från Skåne Sida 1

Hantverkaranor från Skåne Sida 1 Hantverkaranor från Skåne Sida 1 Proband Salomina (Mina) Johanna Catarina Hopp. Född 1840 i Ystads Sankt Petri (M). Gift 1866 i Västra Ingelstad (M) med Sven Magnus (Svante) Ekelund. (Kronofogde i V Ingelstad.

Läs mer

Historien om Askvik, 1 mtl fortsättningen Copyright 2008 Gålö Gärsar Hembygdsförening

Historien om Askvik, 1 mtl fortsättningen Copyright 2008 Gålö Gärsar Hembygdsförening Historien om Askvik, 1 mtl fortsättningen Copyright 2008 Gålö Gärsar Hembygdsförening Askvik västra, ½ mtl Den tidigaste absolut säkra noteringen från Askvik västra finner jag i födelse/dop-boken 1736.

Läs mer

S1_005 Hildur Nilsson g Petersson

S1_005 Hildur Nilsson g Petersson Hildur Elisabeth Nilsson föddes i nr. 2 Gamla Köpstad i Träslövs församling fredagen den 30 april 1909. Hon var det näst yngsta av 6 syskon. Fyra bröder och två systrar. En av bröderna, Oskar Gottfrid

Läs mer

Welanders släktarkiv.

Welanders släktarkiv. Örebro stadsarkiv Arkivförteckning Welanders släktarkiv. 2014-10-07 Historik Handlingarna omfattar åren 1802-1938. Familjen Welanders släktarkiv sänktes som gåva till Örebro stadsarkiv (lev. 116/99, 53/01)

Läs mer

Gården nr Källa AI:10a Sid 54

Gården nr Källa AI:10a Sid 54 Gården nr 45 1782-1791 Källa AI:6a Sid 48 Mäst. Joh. Gustaf Lom f 1752 Jonas Forsberg f 1730. Död Hustr Cherstin Andersdr f 1736 Son. Jonas f 1773 Änk. Christina Hagman f 1703. Död Änk. Maja Lindström

Läs mer

Per Johan Liljeberg 1844-12-21 1921-10-16

Per Johan Liljeberg 1844-12-21 1921-10-16 Per Johan Liljeberg 1844-12-21 1921-10-16 David Rickard Arne Sjöstedt 1916 2006 Eugenia Josefina Liljeberg 1876 1938 Ulrika Josefina Söderström 1850-1889 Per Johan Liljeberg 1844-1921 Margreta Carlsdotter

Läs mer

Kort sida utan klickbara rubriker bara att scrolla ner för sidan titta och läsa!

Kort sida utan klickbara rubriker bara att scrolla ner för sidan titta och läsa! A 1. Knivaledet Kort sida utan klickbara rubriker bara att scrolla ner för sidan titta och läsa! Publicering från sidan på www.facebook.com/varnhemshistoria hittar du också här på sidan klicka här! Klicka

Läs mer

Brannudden torp nr 51

Brannudden torp nr 51 Brannudden torp nr 51 Torp under Hammarby 1821-1825 Drang Pehr Grail Maja Cajsa Ersdotter Peter Pehrsson f 1795.07 05 ikila f 1796.04.21 ibettna f 1801.07.18 i Bjorkvik drunkn i Bysjon 11/11924 standigt

Läs mer

Örebro stadsarkiv. Arkivförteckning. Skävisunds säteri.

Örebro stadsarkiv. Arkivförteckning. Skävisunds säteri. Örebro stadsarkiv Arkivförteckning Skävisunds säteri. 2017-01-04 Historik Handlingar omfattar tiden 1642-1898 Skävisund, berustat säteri nummer 34 Skäfwesund 3 mantal eller Skjedvi 2 mantal och Skredesta

Läs mer

Personakt. Upprättad av Christer Gustavii. Annummer: Förnamn: Efternamn: Föräldrar

Personakt. Upprättad av Christer Gustavii. Annummer: Förnamn: Efternamn: Föräldrar Utskriftsdatum: 2011-03-30 Personakt Upprättad av Christer Gustavii Annummer: Förnamn: Efternamn: 125 Anna Charlotta Dahlström Födelsedatum: Födelseplats: 24 oktober, 1801 Karlskrona Amiralitetsförsamling,

Läs mer

Källdalen ligger på skogen mellan Usträngsbo och Ulvsbomuren SV sjön Granramen.

Källdalen ligger på skogen mellan Usträngsbo och Ulvsbomuren SV sjön Granramen. Källdalen C7:1, ek G 82 KG 82 SO Torpkomitténs noteringar från 90-talet Torp under Ramnäs bruk, SV sjön Granramen. Här skall finnas en riktig källa, därav namnet på torpet. Gustav Andersson, Mur-Gustav,

Läs mer

Carl Emil Johansson f.9/5 1882 Angered g.20/10 1907 d. 11/3 1973 Oscar Fredrik förs. Göteborg

Carl Emil Johansson f.9/5 1882 Angered g.20/10 1907 d. 11/3 1973 Oscar Fredrik förs. Göteborg Antavla Carl Emil Johansson f.9/5 1882 Angered g.20/10 1907 d. 11/3 1973 Oscar Fredrik förs. Göteborg F2 Johannes Olofsson f.1/7 1814 F1Anders Grisared Johansson Bergum f.27/5 1850 St.Lundby - Stannum

Läs mer

Torpet Stora Dalen under Elvesta Dess geografiska placering var mellan Elvesta gård och Dalens begravningsplats.

Torpet Stora Dalen under Elvesta Dess geografiska placering var mellan Elvesta gård och Dalens begravningsplats. Sida 1 av 10 Botvidsbygdens Släktforskarförening Torpprojektet Torpet Stora Dalen under Elvesta Dess geografiska placering var mellan Elvesta gård och Dalens begravningsplats. Torpet Stora Dalen återfinns

Läs mer

Bilaga 7. Hushåll i kvarteret Dovhjorten enligt mantalslängder och husförhörslängder

Bilaga 7. Hushåll i kvarteret Dovhjorten enligt mantalslängder och husförhörslängder Bilaga 7. Hushåll i kvarteret Dovhjorten enligt mantalslängder och husförhörslängder 1696 1791 Tomt/årtal 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1696, ägare (enl. Grytgjutare Per Nils Snickaren Petter Nils Hovslagares Per

Läs mer

Per Erik Andersson, Lars Göran Andersson, L G Högberg Brita Ehlert

Per Erik Andersson, Lars Göran Andersson, L G Högberg Brita Ehlert Arne Här kommer en sammanfattning av det jag hittat i kyrkböckerna om Skräddaren Jonas Andersson hans hustru Stina Jönsdotter och deras ättlingar Fig 1, med tyngdpunkt på sonen Anders Jonssons, torparen

Läs mer

INGRID MARIA ISAKSDOTTER FÖDD 6 FEBRUARI 1837. Lillasyster till Sven Johan Isaksson Herslöf

INGRID MARIA ISAKSDOTTER FÖDD 6 FEBRUARI 1837. Lillasyster till Sven Johan Isaksson Herslöf INGRID MARIA ISAKSDOTTER FÖDD 6 FEBRUARI 1837 Lillasyster till Sven Johan Isaksson Herslöf IngridMaria Isaksdotter Föräldrar till Lars Peter Isaksson: Isac Jonasson och Brita Maria Knutsdotter i Ryd Mormor

Läs mer

Sven Jaensson 1800-05-12 1873-12-29

Sven Jaensson 1800-05-12 1873-12-29 Sven Jaensson 1800-05-12 1873-12-29 Maja Persdotter 1776-1857 Johan Persson 1776-1843 Stina Jacobsdotter 1802-1873 Sven Jaensson 1800-1873 Maria Jonasdotter 1814-1855 Carl Johan 1833-1833 Johanna 1835-

Läs mer

66 SKRÅMSTA Håbo-Tibble - Upplands Regemente till fot - Sigtuna Kompani nr 8 - Nr 816

66 SKRÅMSTA Håbo-Tibble - Upplands Regemente till fot - Sigtuna Kompani nr 8 - Nr 816 66 SKRÅMSTA Håbo-Tibble - Upplands Regemente till fot - Sigtuna Kompani nr 8 - Nr 816 1700 talet låg torpet vid West-Tibble 1833 Löfhagen sista var i Kevan det finns kvar 2012 Gun Björkman Ur Håtuna Husförhörslängder

Läs mer

Fiskarebo. Lundholmen

Fiskarebo. Lundholmen Fiskarebo Lundholmen Sida 52 Backstuga under Lundholmen. Nu tillhör marken Sunnerby Ågård. Sista inv. Johan August Karlsson, f. 1861 i Moheda, och hustrun Eva Nilsdotter, f. 1868 i Blädinge. De flyttade

Läs mer

Personakt. Upprättad av Christer Gustavii. Annummer: Förnamn: Efternamn: 16 april, 1797 Karlskrona

Personakt. Upprättad av Christer Gustavii. Annummer: Förnamn: Efternamn: 16 april, 1797 Karlskrona Utskriftsdatum: 2011-03-30 Personakt Upprättad av Christer Gustavii Annummer: Förnamn: Efternamn: 124 Johan Magnus Andersson Födelsedatum: Födelseplats: 16 april, 1797 Karlskrona Dödsdatum: Dödsplats:

Läs mer

Rekonstruktion av Ramshytte-området 1687-1698 Hfl.1688-90 1690-10 1691-7 1692-9 Hfl.1688-90 1690 1691 1692 Hfl.1688-90 1691

Rekonstruktion av Ramshytte-området 1687-1698 Hfl.1688-90 1690-10 1691-7 1692-9 Hfl.1688-90 1690 1691 1692 Hfl.1688-90 1691 Kyrkoherde- Herr Joen Salamontes 1623-24/6 1696 bostället Joens hustr.catharina Andersd. d.sara Johansd 1687-16 16-10 1691-7 1692-9 16 1691 1692 1691 1694-1 1695-6 1696-1 hem 1696-6 1697-6 h.sakn. 1695

Läs mer

Historien om. arrendegården Oxnö, ½ mantal under Årsta Copyright Mauritz Henriksson 2010

Historien om. arrendegården Oxnö, ½ mantal under Årsta Copyright Mauritz Henriksson 2010 Historien om. arrendegården Oxnö, ½ mantal under Årsta Copyright Mauritz Henriksson 2010 Gården Oxnö finns kvar, men ligger numera på inhägnat område tillhörande Kronan, d.v.s. militärt område. Med ledning

Läs mer