Provningsjämförelse / Proficiency Test

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Provningsjämförelse / Proficiency Test 2014-2"

Transkript

1 ITM-rapport 224 Provningsjämförelse / Proficiency Test Suspenderat material Suspended Solids Marsha Hanson Marcus Sundbom Institutionen för tillämpad miljövetenskap Department of Applied Environmental Science

2 ITMs provningsjämförelser IT M-n r Av lo p p ; -s ko g s in d. -ko m m u n a lt Re c ip ie n t S y n te t J ONBALANS NÄRS ALTER AOX, BOD, COD och TOC METALLER J ONBALANS, FÄRG, ph, KOND och KLOROFYLL METALLER i S LAM NÄRS ALTER AOX, BOD, COD och TOC METALLER I VATTEN J ONBALANS METALLER I S LAM NÄRS ALTER AOX, BOD, COD, TOC och S u s p METALLER J ONBALANS, ph och KOND OLJ A & FETT, FENOLER OCH CYANID I VATTEN NÄRS ALTER AOX, BOD, COD, TOC och EOX METALLER I VATTEN S P ÅRÄMNEN J ONBALANS, ph, KOND och FÄRG NÄRS ALTER AOX, BOD, COD och TOC B NÄRS ALTER J ONBALANS, ph, KOND och FÄRG METALLER I VATTEN METALLER I S LAM & Cr(VI) i vatten AOX, BOD7, CODCr, CODMn, TOC och ph J ONBALANS, ph och KONDUKTIVITET NÄRS ALTER och ph AOX, BOD7, CODCr, CODMn, TOC och S u s p METALLER I VATTEN METALLER I S LAM J ONBALANS, ph, KOND och FÄRG AOX, BOD7, CODCr, CODMn, TOC och S u s p NÄRS ALTER och Turbiditet METALLER I VATTEN J ONBALANS, ph, KOND, FÄRG och TURBIDITET NÄRS ALTER (recipient låga halter) AOX, BOD7, CODCr, CODMn, TOC, ph och KOND J ONBALANS, turb, färg, ph, kond och CODMn METALLER I S LAM och S EDIMENT NÄRS ALTER METALLER I VATTEN J ONBALANS, turb, färg, ph, kond och CODMn AOX, BOD, COD, TOC, kon d, p H och s u s p NÄRS ALTER METALLER I VATTEN J ONBALANS, ph, KOND, FÄRG, TURB. TOC, CODMn AOX, BOD, COD, TOC, ph, KOND. och Na NÄRS ALTER AOX, BOD, COD, TOC och h ög t p H J ONBALANS, färg, ph och kond METALLER I S LAM & Cr(VI) i vatten NÄRS ALTER AOX, BOD, COD, TOC, p H, KOND, S u s p, GR J ONBALANS, ph, KOND, FÄRG, TURB. Corg, CODMn METALLER I VATTEN J ONBALANS, ph, KOND, FÄRG, TURB AOX, BOD, COD, TOC, p H, KOND METALLER I VATTEN och KONDENS AT J ONB, ph, KOND, FÄRG, TURB. Corg, CODMn, KLOROFYLL NÄRS ALTER och ph AOX, BOD, COD, TOC, KOND och h ög t p H METALLER I VATTEN NÄRS ALTER, ph, KOND och FÄRG/ABS ORBANS AOX, BOD, COD, TOC, Na, KOND, p H och S u s p J ONBALANS och METALLER NÄRS ALTER, ph och KONDUKTIVITET AOX, BOD, COD, CORG/TOC, ph, KOND och Na METALLER, S P ÅRÄMNEN & Cr (VI) NÄRS ALTER J ONBALANS, CODMn, Corg, Färg, Kond, ph, Turb AOX, BOD7, CODCr, CODMn, Corg, p H, Na, Kon d & S u s p METALLER, S P ÅRÄMNEN NÄRS ALTER och extremt ph J ONBALANS, CODMn, Corg, Färg, Kond, ph, Turb AOX, BOD7, CODCr, CODMn, Corg, p H, Na, Kon d & S u s p METALLER, S P ÅRÄMNEN NÄRS ALTER J ONBALANS, CODMn, Corg, Färg, Kond, ph, Turb AOX, BOD7, CODCr, CODMn, Corg, p H, Na, Kon d & S u s p METALLER, S P ÅRÄMNEN S US P ENDERAT MATERIAL 2 2

3 Provningsjämförelse / Proficiency Test Suspenderat material / Suspended solids Marsha Hanson Marcus Sundbom

4 Innehåll / Table of Contents Förord / Preface... 3 Inledning... 4 Prover... 4 Metoder och analyskoder... 4 Sammanfattning av resultat... 5 English summary... 5 Sammanfattningstabell / Summary Table... 6 Z-score sammanfattning / Z-score summary... 7 STR torrsubstans / total suspended solids... 8 SFR glödrest / fixed solids S70 susp70 Vira Litteratur Statistisk bearbetning och diagram Statistical calculations and diagrams Deltagare Del A / Participants Part A Deltagare Del B / Participants Part B

5 Förord Statens Naturvårdsverk började 1973 erbjuda de svenska laboratorier som regelbundet utförde kemiska analyser inom miljövårdsområdet att delta i provningsjämförelser för de vanligast förekommande parametrarna. Deltagandet var frivilligt fram till 1991 då det blev obligatoriskt för ackrediterade laboratorier. Provningsjämförelserna organiseras och utförs numer av ITM Institutionen för Tillämpad Miljövetenskap vid Stockholms universitet på uppdrag av SWEDAC (Styrelsen för teknisk ackreditering) till självkostnadspris för laboratorierna. Resultaten redovisas i rapporter där analysresultaten är anonyma nyckel till sambandet mellan laboratoriekod och resultat finns endast hos SWEDAC och ITM. SWEDAC använder sig av resultaten från provningsjämförelserna vid sin tillsyn och kontroll av de ackrediterade laboratorierna. Det är emellertid inte något krav på ackreditering för att delta i provningsjämförelserna alla laboratorier deltar under samma premisser. Denna rapport, nummer 115 i serien, har sammanställts av Marsha Hanson, ITM. I den behandlas resultaten från analyser av suspenderat material i spikat utgående kommunalt avloppsvatten (Del A) och spikat utgående skogsindustriellt avloppsvatten (Del B). Provningsjämförelserna underlättar för laboratorierna att upptäcka fel på sina analyser samt att varsebli och sålla bort olämpliga analysmetoder. De ger dessutom en mer övergripande information om kvalitet och mätosäkerhet inom området miljöanalyser verksamheten befrämjar tillförlitligheten hos de analyser och mätresultat som utförs inom miljövårdsområdet. Stockholm, 13 april 2014 ITM, Institutionen för Tillämpad Miljövetenskap Stockholms universitet Preface In 1973 the Swedish environmental protection agency first organized proficiency tests of common parameters for Swedish laboratories performing environmental chemical analyses. Participation for accredited laboratories became mandatory in ITM, the Department of Applied Environmental Science, at Stockholm University currently organizes these proficiency tests under commission by SWEDAC, the Swedish Board for Accreditation and Conformity Assessment. Participation is anonymous. Results are presented in the reports according to an assigned lab code only SWEDAC and ITM have the key. SWEDAC uses the results when reviewing the laboratories they accredit. But accreditation is not necessary to participate the tests are open to all laboratories performing relevant analyses. This report, number 115 in the series, has been compiled by Marsha Hanson, ITM. It presents results of analyses of suspended solids in spiked municipal wastewater (Part A) and spiked paper industry wastewater (Part B). Proficiency tests help laboratories discover flaws in their analyses and provide an overview of the general quality of analytical methods and their margins of error. This has led to the gradual replacement of inadequate methods and consequently to the promotion of more reliable methods and results in the field of environmental analysis. Stockholm, April 13, 2014 ITM, The Department of Applied Environment Science Stockholm University 3

6 Inledning Måndagen den 10 mars 2014 sändes från ITM två provpar för en provningsjämförelse av suspenderat material omfattande parametrarna suspenderad torrsubstans, glödrest och susp70. Provningsjämförelsen består av två delar. För Del A rapporterade samtliga 47 anmälda laboratorier resultat för en eller flera parametrar, för Del B rapporterade 43 av 46 anmälda laboratorier. Av totalt 79 deltagande laboratorier deltog 13 i båda delarna. Prover ITMs provningsjämförelser använder sig av prover i par. Vattnet i de enskilda proverna inom ett provpar har samma ursprung men är blandade i två separata kar. Analysresultaten ska därmed skilja sig något mellan de två proverna. Proven i Del A innehöll ett spikat utgående kommunalt avloppsvatten och proven i Del B innehöll ett spikat utgående skogsindustriellt avloppsvatten. Del A: Utgående kommunalt avloppsvatten spikades med ca 10 mg/l bentonit. Del B: Utgående skogindustriellt avloppsvatten spikades med ca 20 mg/l pappersmassa. Stickprov togs vid tre tillfällen under upptappningen av prover på flaska. Stickprovsanalyser indikerar ingen tidsberoende trend för någon av de ingående parametrarna och vi bedömer att provvattnens homogenitet varit tillfredsställande. Metoder och analyskoder Från och med interkalibreringarna år 1993 använder vi oss av kort beskrivna analyskoder när vi delar upp och redovisar analysmetoderna som deltagarna använt. Koderna har sitt ursprung i Naturvårdsverkets gamla kalkningsregister KRUT men har gradvist anpassats för att passa provningsjämförelserna. En lista med koder skickas med i paketen tillsammans med proverna. Laboratorierna uppmanas att använda dessa koder för rapportering av sina analysmetoder. Användning av koderna har lett till större precision i databehandlingen och vi får ut mer detaljerad information ur materialet. Specialmetoder och ofullständigt redovisad metodik får koden "XX". Information om metoderna finns under rubriken "Analyskoder & metoder" under respektive parameters avsnitt. Vid utvärderingen av materialet kan vi vid behov ha grupperat eller delat upp ett antal liknande metoder (med avseende på antingen förbehandlingsmetod eller slutbehandlingsmetod) för att kunna se större linjer i materialet. Resultatet av dessa övningar redovisas då som kommentarer i texten för respektive parameter och prov. 4

7 Sammanfattning av resultat Resultaten för denna provningsjämförelse sammanfattas i form av statistiska kommentarer och omfattar observationer av signifikanta avvikelser från normalfördelning, signifikanta skillnader mellan metoder och beräknad andel systematiskt fel för varje prov eller provpar, samt en jämförelse med tidigare provningsjämförelser vad gäller halter och variationens storlek. Kommentarerna återfinns även i avsnitten för de enskilda parametrarna. Efter kommentarerna följer en sammanfattande tabell med beskrivande statistik samt en figur som illustrerar deltagarnas samlade prestation med hjälp av beräknade Z-scores. Beskrivning av aktuella beräkningar och diagram återfinns i kapitlet Statistisk bearbetning och diagram. Torrsubstans Del A Andelen systematiska fel är 55.1% vilket är lågt. Del B Andelen systematiska fel är 55.0% vilket är lågt. Prov 2: Fördelningen är spetsigare än vid normalfördelning. Glödrest Del A Andelen systematiska fel är 77.8% vilket är högt. Prov 2: Fördelningen är spetsigare än vid normalfördelning. Avvikelser: Lab 56 och Lab 97 uppger at de redovisat resultat i procent av torrsubstansen. Lab 97 räknade om sina resultat till de korrekta enheterna: 5.86 mg/l resp mg/l. Del B Andelen systematiska fel är 51.5% vilket är mycket lågt. Susp70 Del B Andelen systematiska fel är 75.7% vilket är högt. Prov 2: Fördelningen är spetsigare än vid normalfördelning. English summary On Monday, March 10, 2014, ITM dispatched two sample pairs for the analysis of suspended solids, including total suspended solids, fixed residue and coarse particles. The two samples within each pair are of the same origin but mixed in separate tanks. The samples were, for Part A, treated municipal wastewater spiked with ~10 mg/l bentonite, and for Part B, treated paper industry wastewater spiked with ~20 mg/l paper pulp. Three random samples from each tank were analyzed to ensure homogeneity. Of the 79 labs participating in this proficiency test by reporting results for one or more parameters, 47 labs participated in Part A and 43 labs in Part B; 13 labs reported results for more than one part. The analysis codes used to describe the analytical methods increase the precision of the data analysis, providing more informative results. Relevant analysis codes and method descriptions are under the section for each parameter. This summary includes statistical details such as significant deviations from normal distribution, significant differences between methods and estimated systematic error, together with comparisons of concentration levels and variation coefficients with the most recent test in a similar matrix. This is followed by a table summarizing the descriptive statistics for all included parameters and a Z-score diagram with the total performance of each participating laboratory. Total suspended solids Part A The portion of systematic errors is 55.1% which is small. Part B The portion of systematic errors is 55.0% which is small. Sample 2: The distribution is narrower than normal distribution. Fixed residue Part A The portion of systematic errors is 77.8% which is large. Sample 2: The distribution is narrower than normal distribution. Reporting errors: Lab 56 and Lab 97 reported results as percent of TSS. Lab 97 recalculated the results in the correct units: 5.86 mg/l and 5.66 mg/l. Part B The portion of systematic errors is 51.5% which is much smaller than normal. Coarse particles Part B The portion of systematic errors is 75.7% which is large. Sample 2: The distribution is narrower than normal distribution. 5

8 Sammanfattningstabell / Summary table Parameter Round Unit XBAR Median Stdev Range CV% Entries Outlier Matrix Parameter Provning Sort XBAR Median Stdev Range CV% Antal Utlig. Provtyp STR , A1 mg/l Kommunalt avloppsvatten , A2 mg/l Kommunalt avloppsvatten , B1 mg/l Skogsindustriellt avloppsvatten , B2 mg/l Paper industry wastewater SFR , A1 mg/l Kommunalt avloppsvatten , A2 mg/l Kommunalt avloppsvatten , B1 mg/l Skogsindustriellt avloppsvatten , B2 mg/l Paper industry wastewater Susp , B1 mg/l Skogsindustriellt avloppsvatten (Vira duk) , B2 mg/l Paper industry wastewater Förkortning/ Abbreviation Svenska English XBAR medelvärde average concentration STDEV standardavvikelse standard deviation CV% variationskoefficient coefficient of variation ANTAL antal som ingår i statistiken number included in the statistics UTLIG antal uteslutna ur statistiken number of exluded values 6

9 Z-score sammanfattning / Z-score summary Diagrammet visar godkända z-scores för att ge en överblick över varje labs samlade prestation. Ett kryss till höger betecknar ett eller fler Z-scores utanför intervallet. The diagram plots passing z-scores to give an overview of each lab s total performance. A red X on the right indicates one or more Z-scores outside of the interval. Lab Z-score Lab Z-score 7

10 STR / TSS Susp, torrsubstans / Total Suspended Solids Del A Andelen systematiska fel är 55.1% vilket är lågt. Del B Andelen systematiska fel är 55.0% vilket är lågt. Prov 2: Fördelningen är spetsigare än vid normalfördelning. Part A The portion of systematic errors is 55.1% which is small. Part B The portion of systematic errors is 55.0% which is small. Sample 2: The distribution is narrower than normal distribution. Analyskoder & metoder STR-STG SUBSTANS SUSPENDERAD TORKAD GLASFIBERFILTER Suspenderad substans. Glasfiberfilter. Torkat i 105 C. SS 28112; SS-EN STR-STM SUBSTANS SUSPENDERAD TORKAD MEMBRANFILTER Suspenderad substans. Membranfiltrer (0.45 µm). Torkat i 105 C. SNV (SEPA) STR-XX SUBSTANS SUSPENDERAD TORKAD EGEN METOD Analysis codes & methods STR-STG SOLIDS SUSPENDED DRIED GLASS FIBER FILTER Suspended dried solids. Glass fiber filter. Dried at 105 C. SS 28112; SS-EN STR-STM SOLIDS SUSPENDED DRIED MEMBRANE FILTER Suspended dried solids. Membrane filter (0.45 µm). Dried at 105 C. SNV (SEPA) STR-XX SOLIDS SUSPENDED DRIED OTHER METHOD Denna och tidigare provningsjämförelser / Current and previous proficiency tests Parameter Round Unit XBAR Median Stdev Range CV% Entries Outlier Matrix Parameter Provning Sort XBAR Median Stdev Range CV% Antal Utlig. Provtyp Susp , A1 mg/l Kommunalt avloppsvatten Susp , A2 mg/l Kommunalt avloppsvatten Susp , B1 mg/l Skogsindustriellt avloppsvatten Susp , B2 mg/l Paper industry wastewater Susp , 1 mg/l Skogsindustriellt avloppsvatten Susp , 2 mg/l Paper industry wastewater Susp , 1 mg/l Skogsindustriellt avloppsvatten Susp , 2 mg/l Paper industry wastewater Susp , 1 mg/l Skogsindustriellt avloppsvatten Susp , 2 mg/l Paper industry wastewater Susp , 1 mg/l Skogsindustriellt avloppsvatten Susp , 2 mg/l Paper industry wastewater Susp , 1 mg/l Skogsindustriellt avloppsvatten Susp , 2 mg/l Paper industry wastewater Susp , 3 mg/l Skogsindustriellt avloppsvatten Susp , 4 mg/l Paper industry wastewater Susp , 3 mg/l Skogsindustriellt avloppsvatten Susp , 4 mg/l Paper industry wastewater Susp , 3 mg/l Skogsindustriellt avloppsvatten Susp , 4 mg/l Paper industry wastewater Förkortning/ Abbreviation Svenska English XBAR medelvärde average concentration STDEV standardavvikelse standard deviation CV% variationskoefficient coefficient of variation ANTAL antal som ingår i statistiken number included in the statistics UTLIG antal uteslutna ur statistiken number of exluded values 8

11 Outside Antal torrsubstans / TSS Del A / Part A STR Prov1 mg/l Metod XBAR Median Stdev Range CV% Antal(n) Outl. Total STG STM XX Lab (Metod) Prov1 Z-Score utl. Lab (Metod) Prov1 Z-Score utl. Lab (Metod) Prov1 Z-Score utl. Lab (Metod) Prov1 Z-Score utl. 362 (STG) X 471 (STG) (STG) (STG) (STG) (STG) (STG) (STG) (STG) (STG) (STG) (STM) (STG) (STG) (STG) (STG) (STG) (XX) (STG) (STG) (STG) (STG) (STG) (STG) (STG) (STG) (STG) (STG) (STG) (STG) (STG) (STG) (STG) (STG) (STG) (STG) (STG) (STG) (STG) (STG) X 310 (STG) (STG) (STG) (XX) X 1 (STG) (STG) (STG) STR Prov/Sample mg/l 9

12 Outside Antal torrsubstans / TSS Del A / Part A STR Prov2 mg/l Metod XBAR Median Stdev Range CV% Antal(n) Outl. Total STG STM XX Lab (Metod) Prov2 Z-Score utl. Lab (Metod) Prov2 Z-Score utl. Lab (Metod) Prov2 Z-Score utl. Lab (Metod) Prov2 Z-Score utl. 362 (STG) X 330 (STG) (STG) (STG) (STG) X 120 (STG) (STG) (STG) (STG) (STG) (STG) (STG) (STG) (STG) (STG) (STG) (STG) (STG) (STG) (STG) (STG) (STG) (STG) (STG) (STG) (STG) (STG) (STM) (STG) (STG) (STG) (STG) (STG) (STG) (STG) (STG) (STG) (STG) (STG) (STG) X 1 (STG) (STG) (STG) (XX) X 97 (XX) (STG) (STG) STR Prov/Sample mg/l 10

13 362 (STG) 173 (STG) 175 (STG) 210 (STG) 29 (STG) 49 (STG) 12 (STG) 476 (STG) 373 (STG) 376 (STG) 471 (STG) 1 (STG) 97 (XX) 120 (STG) 330 (STG) 309 (STG) 305 (STG) 365 (STG) 246 (STG) 107 (STG) 89 (STG) 310 (STG) 101 (STG) 85 (STG) 112 (STG) 254 (STG) 315 (STG) 42 (STG) 32 (STG) 281 (STG) 183 (STG) 50 (STG) 66 (STG) 341 (STG) 329 (STG) 472 (STG) 140 (STG) 73 (STG) 27 (STG) 244 (STG) 56 (STG) 122 (STM) 123 (STG) 361 (STG) 18 (STG) 128 (STG) 233 (XX) Z-Score for STR Prov/Sample 2 mg/l torrsubstans / TSS Del A / Part A 12 STR, Youdendiagram Prov/Sample 1 & % confidence Medel/Mean 1 Medel/Mean 2 45º STG STM XX Prov/Sample 1 mg/l Z-Score Sample 1 Z-Score Sample 2 Questionable Unsatisfactory Lab Code (Method) 11

14 Outside Antal torrsubstans / TSS Del B / Part B STR Prov1 mg/l Metod XBAR Median Stdev Range CV% Antal(n) Outl. Total STG STM Lab (Metod) Prov1 Z-Score utl. Lab (Metod) Prov1 Z-Score utl. Lab (Metod) Prov1 Z-Score utl. Lab (Metod) Prov1 Z-Score utl. 308 (STG) (STG) (STG) (STG) (STG) (STG) (STG) (STG) (STG) (STG) (STG) (STM) (STG) (STG) (STG) (STG) (STG) (STG) (STG) (STG) (STG) (STG) (STG) (STG) (STG) (STG) (STG) (STG) (STG) (STG) (STG) (STG) (STG) (STG) (STG) (STG) (STG) (STG) (STG) (STG) X STR Prov/Sample mg/l 12

15 Outside Antal torrsubstans / TSS Del B / Part B STR Prov2 mg/l Metod XBAR Median Stdev Range CV% Antal(n) Outl. Total STG STM Lab (Metod) Prov2 Z-Score utl. Lab (Metod) Prov2 Z-Score utl. Lab (Metod) Prov2 Z-Score utl. Lab (Metod) Prov2 Z-Score utl. 308 (STG) (STG) (STG) (STG) (STG) (STG) (STG) (STG) (STG) (STG) (STG) (STG) (STG) (STG) (STG) (STG) (STG) (STG) (STG) (STG) (STG) (STG) (STG) (STG) (STG) (STG) (STG) (STG) (STG) (STG) (STG) (STG) (STM) (STG) (STG) (STG) (STG) (STG) (STG) (STG) (STG) STR Prov/Sample mg/l 13

16 308 (STG) 137 (STG) 308 (STG) 254 (STG) 299 (STG) 96 (STG) 90 (STG) 262 (STG) 75 (STG) 317 (STG) 1 (STG) 314 (STG) 114 (STG) 315 (STG) 476 (STG) 326 (STG) 347 (STG) 471 (STG) 237 (STG) 47 (STG) 191 (STG) 32 (STG) 216 (STG) 49 (STG) 122 (STM) 320 (STG) 264 (STG) 472 (STG) 269 (STG) 107 (STG) 310 (STG) 89 (STG) 95 (STG) 99 (STG) 319 (STG) 304 (STG) 125 (STG) 316 (STG) 27 (STG) 301 (STG) 51 (STG) Z-Score for STR Prov/Sample 2 mg/l torrsubstans / TSS Del B / Part B 47 STR, Youdendiagram Prov/Sample 1 & % confidence Medel/Mean 1 Medel/Mean 2 45º 37 STG STM Prov/Sample 1 mg/l Z-Score Sample 1 Z-Score Sample 2 Questionable Unsatisfactory Lab Code (Method) 14

17 SFR / TFS Susp, glödrest / Total Fixed Solids Del A Andelen systematiska fel är 77.8% vilket är högt. Prov 2: Fördelningen är spetsigare än vid normalfördelning. Avvikelser: Lab 56 och Lab 97 uppger at de redovisat resultat i procent av torrsubstansen. Lab 97 räknade om sina resultat till de korrekta enheterna: 5.86 mg/l resp mg/l. Del B Andelen systematiska fel är 51.5% vilket är mycket lågt. Part A The portion of systematic errors is 77.8% which is large. Sample 2: The distribution is narrower than normal distribution. Reporting errors: Lab 56 and Lab 97 reported results as percent of TSS. Lab 97 recalculated the results in the correct units: 5.86 mg/l and 5.66 mg/l. Part B The portion of systematic errors is 51.5% which is much smaller than normal. Analyskoder & metoder SFR-STG GLÖDREST SUSPENDERAD GLASFIBERFILTER Glödrest. Suspenderad (ej filtrerbart) substans. Glasfiberfilter. Bränt i 550 C. SS 28112; SS-EN SFR-STM GLÖDREST SUSPENDERAD MEMBRANFILTER 0.45 µm Glödrest. Suspenderad (ej filtrerbart) substans. Membranfilter (0.45 µm). Bränt i 550 C. SNV (SEPA) SFR-XX GLÖDREST SUSPENDERAD EGEN METOD Glödrest. Suspenderad (ej filtrerbart) substans. Egen metod. Analysis codes & methods SFR-STG FIXED SOLIDS SUSPENDED GLASS FIBER Suspended (nonfiltrable) fixed solids. Residue on ignition. Glass fiber filter. Ignited at 550 C. SS 28112; SS-EN SFR-STM FIXED SOLIDS SUSPENDED MEMBRANE 0.45 µm Suspended (nonfiltrable) fixed solids. Residue on ignition. Membrane filter (0.45 µm). Ignited at 550 C. SNV (SEPA) SFR-XX FIXED SOLIDS SUSPENDED OTHER METHOD Suspended (nonfiltrable) fixed solids. Residue on ignition. Other method. Denna och tidigare provningsjämförelser / Current and previous proficiency tests Parameter Round Unit XBAR Median Stdev Range CV% Entries Outlier Matrix Parameter Provning Sort XBAR Median Stdev Range CV% Antal Utlig. Provtyp Susp, SFR , A1 mg/l Kommunalt avloppsvatten Susp, SFR , A2 mg/l Kommunalt avloppsvatten Susp, SFR , B1 mg/l Skogsindustriellt avloppsvatten Susp, SFR , B2 mg/l Paper industry wastewater Susp, SFR , 1 mg/l otillförlitlig statistik / unreliable statistics 15 Skogsindustriellt avloppsvatten Susp, SFR , 2 mg/l otillförlitlig statistik / unreliable statistics 15 Paper industry wastewater Susp, SFR , 1 mg/l Skogsindustriellt avloppsvatten Susp, SFR , 2 mg/l Paper industry wastewater Susp, SFR , 1 mg/l Skogsindustriellt avloppsvatten Susp, SFR , 2 mg/l Paper industry wastewater Susp, SFR , 1 mg/l Skogsindustriellt avloppsvatten Susp, SFR , 2 mg/l Paper industry wastewater Susp, SFR , 1 mg/l Skogsindustriellt avloppsvatten Susp, SFR , 2 mg/l Paper industry wastewater Susp, SFR , 3 mg/l Skogsindustriellt avloppsvatten Susp, SFR , 4 mg/l Paper industry wastewater Förkortning/ Abbreviation Svenska English XBAR medelvärde average concentration STDEV standardavvikelse standard deviation CV% variationskoefficient coefficient of variation ANTAL antal som ingår i statistiken number included in the statistics UTLIG antal uteslutna ur statistiken number of exluded values 15

18 Outside Antal SFR / TFS Del A / Part A SFR Prov1 mg/l Metod XBAR Median Stdev Range CV% Antal(n) Outl. Total STG STM XX 2 Lab (Metod) Prov1 Z-Score utl. Lab (Metod) Prov1 Z-Score utl. Lab (Metod) Prov1 Z-Score utl. Lab (Metod) Prov1 Z-Score utl. 56 (STG) X 107 (STG) (STG) (XX) X 18 (STG) (STG) (STG) (XX) X 1 (STG) (STG) (STG) (STG) X 42 (STG) (STM) (STG) (STG) (STG) (STG) SFR Prov/Sample mg/l 16

19 Outside Antal SFR / TFS Del A / Part A SFR Prov2 mg/l Metod XBAR Median Stdev Range CV% Antal(n) Outl. Total STG STM XX 2 Lab (Metod) Prov2 Z-Score utl. Lab (Metod) Prov2 Z-Score utl. Lab (Metod) Prov2 Z-Score utl. Lab (Metod) Prov2 Z-Score utl. 56 (STG) X 32 (STM) (STG) (XX) X 18 (STG) (STG) (STG) (XX) X 1 (STG) (STG) (STG) (STG) X 476 (STG) (STG) (STG) (STG) (STG) (STG) SFR Prov/Sample mg/l 17

20 56 (STG) 18 (STG) 1 (STG) 476 (STG) 42 (STG) 310 (STG) 107 (STG) 471 (STG) 32 (STM) 50 (STG) 244 (STG) 472 (STG) 112 (STG) 361 (STG) 140 (STG) 97 (XX) 233 (XX) 128 (STG) Z-Score for SFR Prov/Sample 2 mg/l SFR / TFS Del A / Part A 9 SFR, Youdendiagram Prov/Sample 1 & % confidence Medel/Mean 1 Medel/Mean 2 45º STG STM Prov/Sample 1 mg/l Z-Score Sample 1 Z-Score Sample 2 Questionable Unsatisfactory Lab Code (Method) 18

21 Outside Outside Antal Antal SFR / TFS Del B / Part B SFR Prov1 mg/l Metod XBAR Median Stdev Range CV% Antal(n) Outl. Total STG STM 1 Lab (Metod) Prov1 Z-Score utl. Lab (Metod) Prov1 Z-Score utl. Lab (Metod) Prov1 Z-Score utl. Lab (Metod) Prov1 Z-Score utl. 476 (STG) (STG) (STG) (STG) (STG) (STG) (STG) (STG) (STM) <7 - X SFR Prov2 mg/l Metod XBAR Median Stdev Range CV% Antal(n) Outl. Total STG STM 1 Lab (Metod) Prov2 Z-Score utl. Lab (Metod) Prov2 Z-Score utl. Lab (Metod) Prov2 Z-Score utl. Lab (Metod) Prov2 Z-Score utl. 310 (STG) X 191 (STG) (STG) (STG) (STG) (STG) X 107 (STG) (STG) (STM) <7 - X SFR Prov/Sample 1 SFR Prov/Sample mg/l mg/l 19

22 310 (STG) 1 (STG) 107 (STG) 476 (STG) 191 (STG) 471 (STG) 347 (STG) 472 (STG) Z-Score for SFR Prov/Sample 2 mg/l SFR / TFS Del B / Part B 7 SFR, Youdendiagram Prov/Sample 1 & % confidence Medel/Mean 1 Medel/Mean 2 45º STG Prov/Sample 1 mg/l Z-Score Sample 1 Z-Score Sample 2 Questionable Unsatisfactory Lab Code (Method) 20

23 Susp70 Susp, grova partiklar / Coarse suspended solids Del B Andelen systematiska fel är 75.7% vilket är högt. Prov 2: Fördelningen är spetsigare än vid normalfördelning. Part B The portion of systematic errors is 75.7% which is large. Sample 2: The distribution is narrower than normal distribution. Analyskoder & metoder S70-STV SUSP70 TORRSUBSTANS VIRADUK Suspenderad substans. Grova partiklar. Vira-duk (~70 µm) torkat i 105 C. SS Analysis codes & methods S70-STV SUSP 70 COARSE SOLIDS SUSPENDED DRIED Suspended solids. Coarse particles. "Vira"-mesh (~70 µm) dried at 105 C. SS Denna och tidigare provningsjämförelser / Current and previous proficiency tests Parameter Round Unit XBAR Median Stdev Range CV% Entries Outlier Matrix Parameter Provning Sort XBAR Median Stdev Range CV% Antal Utlig. Provtyp Susp, Vira , B1 mg/l Skogsindustriellt avloppsvatten Susp, Vira , B2 mg/l Paper industry wastewater Susp, Vira , 1 mg/l för få giltiga resultat / too few valid results 6 Skogsindustriellt avlopp Susp, Vira , 2 mg/l för få giltiga resultat / too few valid results 6 Paper industry wastewater Susp, Vira , 1 mg/l Skogsindustriellt avloppsvatten Susp, Vira , 2 mg/l Paper industry wastewater Susp, Vira , 1 mg/l Skogsindustriellt avlopp Susp, Vira , 2 mg/l Paper industry wastewater Susp, Vira , 1 mg/l Skogsindustriellt avloppsvatten Susp, Vira , 2 mg/l Paper industry wastewater Susp, Vira , 3 mg/l Skogsindustriellt avlopp Susp, Vira , 4 mg/l Paper industry wastewater Susp, Vira , 3 mg/l Skogsindustriellt avloppsvatten Susp, Vira , 4 mg/l Paper industry wastewater Förkortning/ Abbreviation Svenska English XBAR medelvärde average concentration STDEV standardavvikelse standard deviation CV% variationskoefficient coefficient of variation ANTAL antal som ingår i statistiken number included in the statistics UTLIG antal uteslutna ur statistiken number of exluded values 21

24 Outside Outside Antal Antal Susp70 Del B / Part B S70 Prov1 mg/l Metod XBAR Median Stdev Range CV% Antal(n) Outl. Total STV Lab (Metod) Prov1 Z-Score utl. Lab (Metod) Prov1 Z-Score utl. Lab (Metod) Prov1 Z-Score utl. Lab (Metod) Prov1 Z-Score utl. 169 (STV) (STV) (STV) (STV) (STV) (STV) (STV) (STV) S70 Prov2 mg/l Metod XBAR Median Stdev Range CV% Antal(n) Outl. Total STV Lab (Metod) Prov2 Z-Score utl. Lab (Metod) Prov2 Z-Score utl. Lab (Metod) Prov2 Z-Score utl. Lab (Metod) Prov2 Z-Score utl. 191 (STV) (STV) (STV) (STV) (STV) (STV) (STV) (STV) S70 Prov/Sample 1 S70 Prov/Sample mg/l mg/l 22

25 191 (STV) 169 (STV) 316 (STV) 269 (STV) 137 (STV) 51 (STV) 255 (STV) 182 (STV) Z-Score for S70 Prov/Sample 2 mg/l Susp70 Del B / Part B 27 S70, Youdendiagram Prov/Sample 1 & % confidence Medel/Mean 1 Medel/Mean 2 45º 17 STV Prov/Sample 1 mg/l Z-Score Sample 1 Z-Score Sample 2 Questionable Unsatisfactory Lab Code (Method) 23

26 Litteratur 1. Youden, W.J. and Steiner, E.H. Statistical Manual of the AOAC. Association of Official Analytical Chemists, Washington, Youden, W.J. The Role of Statistics in Regulatory Work. Journal of AOAC, vol 50, no 5, Pettersen, J.M. och Jensen, V.B. Interlaboratory Analytical Quality Control in Water Chemistry. Vandkvalitetsinstitutet, ATV, Hørsholm, Danmark. 4. Svensk Standard Vattenundersökningar. Utgivna av Standardiseringskommisionen i Sverige 1974 till Naturvårdsverket, Allmänna Råd 87:4 Analysmetoder, Vattenområdet. 6. Intern kvalitetskontroll. Handbok för vattenlaboratorier, SNV, Rapport 3372, Dybdahl, Hans P., Andersen, Kirsten J. och Lund, Ulla. Kompendium over metoder til vandanalyser - erfaringer fra interkalibreringer 2:1992. Vandkvalitetsinstitutet, ATV, Hørsholm, Danmark. 24

27 Statistisk bearbetning och diagram Grundläggande definitioner samt uteslutningskriterier Antal, n x : Antal värden XBAR, x : Medelvärde Median: Det mittersta värdet vid udda antal värden. Medelvärdet av de två mittersta vid jämnt antal värden. Stdev: Standardavvikelse Range: Variationsbredd Skillnaden mellan det högsta och lägsta värdet i ett material. CV%: Variationskoefficienten Före de statistiska beräkningarna utesluts resultat av typen mindre än och även extrema resultat som helt förrycker den statistiska bearbetningen utesluts genom att ta bort resultat som är mindre än median/5 och större än median 5. Där parvis statistik tillämpas (Youdendiagram och differensstatistik), utesluts resultat där endast ett prov i provparet angivits. Efter den manuella uteslutningen beräknas medelvärdet (XBAR). Resultatpar med något eller båda värdena utanför XBAR ± 50% utesluts. Ett nytt medelvärde samt standardavvikelsen (Stdev) beräknas på återstående värden. Resultatpar med något eller båda värdena utanför XBAR ± 3Stdev utesluts. Statistiska beräkningar på individuella prov Efter uteslutningar beräknas några grundläggande statistiska parametrar: medelvärde, median, standardavvikelse, variationsbredd och variationskoefficient. Dessa beräkningar görs dels för hela materialet tillsammans, dels för varje ingående metod (metodgrupp). Histogram (frekvensdiagram) Histogram visar antalet fall i ett intervall som en stapel där höjden av stapeln är proportionell mot antalet. Histogram visar om materialets fördelning: om det finns flera olika grupperade värden (flera toppar i diagrammet) och om materialet är normalfördelat, alternativt symmetriskt eller asymmetriskt fördelat. Youdendiagram På analysresultaten utförs statistiska beräkningar enligt Youdentekniken. Metoden bygger på analyser av provpar (prov 1 och 2). Samma laborant analyserar både prover enligt samma metod. Resultaten från de både proverna avsätts som en punkts i ett koordinatsystem. Två räta linjer motsvarande medelvärdena för prov 1 och 2 läggs in i diagrammet. Skärningen mellan dem anger det sanna värdet, dvs. den punkt där alla analysresultat borde representeras av sin punkt. Eftersom de systematiska felen vanligen dominerar och dessa påverkar de båda analyserna lika mycket så fördelar sig resultaten vanligtvis längs en 45 linje. Denna linje är inlagd i diagrammet. Om slumpfelen dominerar fördelar sig resultaten slumpmässigt över diagrammet. Denna uppdelning av felen gör att mätfelens olika komponenter kan uppskattas. Avståndet från punkten vinkelrätt mot 45 linjen är ett mått på slumpfelets storlek och avståndet längs linjen till det sanna värdet är ett mått på det systematiska felets storlek. Det totala felet = slumpfel + systematiskt fel. Efter uteslutning enligt ovan beräknas på resterande värden: Medelvärde (XBAR) för båda proven i ett provpar samt D1 och D2. D1 = t0.975(n) Stdevd1 D2 = t0.975(n) Stdevd2 Detta betyder att Stdevd1, Beroende på antalet deltagande laboratorier, multipliceras med 2.0 (som exempel är t 0.975(n) 1.98 för 100 värden och 2.04 för 30). 25

28 Ett analyspar har 95% chans att hamna innanför den uppritade rektangeln med sidorna 2 D1 respektive 2 D2. Det betyder att alla punkter som hamnar utanför rektangeln avviker tydligt ifrån resten av materialet slumpmässigt eller på grund av systematiska avvikelser, allt beroende på var i diagrammet de hamnat. Beräkningar som endast kommenteras i texten För att testa om resultaten är normalfördelade (ett krav för bestämning av t.ex. standardavvikelse) används en rutin i statistikprogrammet SPSS som räknar ut skevhet och "spetsighet". Ibland kan skevheten påverka medelvärdesberäkningen signifikant; i dessa fall utförs en alternativ medelvärdesberäkning enligt Huber i vilken flera värden utesluts enligt en given algoritm för att ge ett något "sannare" värde. Betydelsen av en eventuell avvikelse ifrån normalfördelning för medelvärdesberäkningen utförs med hjälp av ett antal tester i SPSS. Signifikanta avvikelser kommenteras i texten. För att se om det finns några statistiska skillnader i medelvärde för olika metoder så används ett traditionellt t-test (95% signifikansnivå) som också ingår i SPSS. Subjektiv skala för systematiska fel Det ungefärliga förhållandet mellan systematiska och slumpmässiga fel räknas ut ifrån youdendiagrammen och graderas enligt följande: mycket lågt (systematiska fel <52%), lågt (52-58%), lägre än normalt (58-64%), normalt (64-69% ), högre än normalt (69-75%), högt (75-81%) och mycket högt (81% och över). Beräkning av z-scores Utöver beskrivande statistik i form av histogram och Youdendiagram beräknar vi z-scores för alla provsvar i våra provningsjämförelser. Z-scores är ett mått på ett mätresultats relativa avvikelse från det nominella ( sanna ) värdet som tillåter jämförelser mellan olika matriser och koncentrationer. Den generella formeln för att beräkna z-score är: där x är uppmätt resultat, μ det nominella värdet och σ standardavvikelsen. ITMs provningsjämförelser använder sig oftast av provvatten med okänd sammansättning och det finns inga direktiv angående tillåten spridning. I sådana fall används vanligtvis s.k. koncensusvärden (Thompson et al., 2006) vilket innebär att skattningen av det nominella värdet och standardavvikelsen baseras på deltagarnas resultat. För beräkning av z-scores har vi använt medelvärde och standardavvikelse av rapporterade provsvar där misstänkta utliggare har uteslutits från beräkningarna för att skattningarna av dessa ska bli så representativa som möjligt. Beräkning av z-score görs enligt formeln: där x är uppmätt resultat, x är medelvärdet (XBAR) och s är standardavvikelsen (Stdev). Individuella z-scores presenteras för varje parameter och matris för sig i tabeller och figurer. Dessutom finns en sammanfattande figur med z-scores för samtliga parametrar och matriser. I sammanfattningstabellen finns de värden på XBAR och Stdev som använts för att beräkna z-scores. Beräkning av z-scores med Excel (Exempel från AOX) Överför medelvärden (XBAR) och standardavvikelser (Stdev) från rapporten till egna kolumner i ett Excelblad och mata in motsvarande mätdata från ditt lab. Formeln för z-score anges enligt ovan. Alternativt kan man använda den inbyggda funktionen Standardisera. I exemplet erhålls alltså tillfredsställande resultat för alla analyser utom för högt ph där resultaten är för låga och labbet har sannolikt allvarliga problem med sin metod. 26

29 Statistical calculations and diagrams Basic definitions and exclusion criteria Antal, n x : Number of values XBAR, x : Mean value Median: The middle value. If the number of values is even, the mean of the two middle values. Stdev: Standard deviation Range: The difference between the high- est and lowest values. CV%: Coefficient of variation Less-than values and extreme values distorting the statistical calculations (less than median/5 and greater than median 5) are excluded prior to statistical analysis. For calculations requiring data pairs, e.g. Youden diagrams, it is necessary to exclude results where only one sample of the sample pair has been reported. After manual exclusion the mean value is calculated, and pairs where either or both results exceed XBAR ± 50% are excluded. The remaining values are used to calculate a new mean value and the standard deviation. Pairs with either or both values exceeding XBAR ± 3Stdev are excluded. Statistical calculations After data exclusion the descriptive statistics are calculated: the mean value, median, standard deviation, range and coefficient of variation, for the whole material and separately for each analytical method. Histogram A histogram is a bar graph of the frequency distribution where the number of cases in a interval is proportional to the height of the bar. It shows if there are groups of values, if the material is normally distributed, or symmetrically or asymmetrically distributed. Youden diagram Youden diagrams are based on the results of a sample pair (sample 1 and sample 2), both analyzed using the same method and by a single analyst. The results of both samples are plotted in a coordinate system. The mean values are represented by straight lines perpendicular to the axes, their intersection indicates the true value. The total error is usually dominated by systematic error. Since this type of error affects both analyses equally the results are generally distributed along the 45 line which is drawn in the diagram. If random error were to dominate the results would be scattered randomly over the diagram. The separate contributions of systematic and random error can be evaluated. The distance from the data point to the 45 line is a measurement of the degree of random error and the distance along the line to the true value is a measurement of the systematic error. The rectangle represents the 95% confidence interval. Results outside the rectangle deviate significantly from the rest of the material, due to either random or systematic error. Calculations commented on in the text To test if the results are normally distributed (required for the determination of, for example, standard deviation), a routine in the statistical program SPSS is used to calculate if the material is skew or acute. Skewness may significantly affect the calculation of the mean, in which case an alternative method according to Huber is used in which excludes additional values by a given algorithm to give a slightly "more true" value. A number of tests are performed with SPSS to determine the significance of any deviation from normal distribution on the calculation of the mean value. Significant discrepancies are commented in the text. Statistical differences in the mean values for different analytical methods are tested by a traditional t-test (95% significance level) which is also included in SPSS. Subjective scale for systematic errors The approximate relationship between systematic and random errors are calculated from the Youden diagrams and graded as follows: very low (systematic error <52%), low (52-58%), lower than normal (58-64%), normal (64-69 %), higher than normal (69-75%), high (75-81%) and very high (81% and above). 27

30 Calculation of z-scores In addition to descriptive statistics such as histograms and Youden diagrams, ITM calculates z-scores for each result. The z-score is a measurement of the relative deviation from the assigned value and is therefore independent of concentration and type of matrix. The general formula for calculating the z-score is where x is the participant s laboratory measurement, µ the assigned or true value, and σ the standard deviation. ITM s proficiency tests often use samples with unknown composition and there are no target criteria for the standard deviation. Under such circumstances consensus values are typically used (Thompson et al., 2006), which means that the assigned values and standard deviations are based on the participants results. We exclude obvious errors and outliers before calculating mean values and standard deviations so the values will be as accurate as possible. Z-scores are then calculated using the formula where x is the participant s result, x the sample mean and s the sample standard deviation. Z-scores are presented in tables and figures for each parameter and matrix. The report contains a figure summarizing all the z- scores for each participant. The values for XBAR and Stdev used for calculating the z-scores are provided in a summary table. Z-scores are evaluated according to the following scale: z 2 Satisfactory 2 < z 3 Questionable z > 3 Unsatisfactory Please note that z-scores are less useful when there are few participants or the results clearly deviate from normal distribution because the estimates of the assigned value and standard deviation then will be uncertain. Calculation of z-scores using Excel (Example from AOX) Transfer mean values (XBAR) and standard deviations (Stdev) for each parameter from the report into separate columns and enter the corresponding measurements from your laboratory. The z-score formula can be entered as shown above. This can also be accomplished by using the Excel function STANDARDIZE. All of the analyses in the example are satisfactory except for alkaline ph which is far too low. There is likely a problem with the method that needs to be investigated. 28

31 Deltagare Del A / Participants Part A Ahlström Ställdalen AB Ställdalen ALcontrol AB Umeå ALcontrol AB Linköping ALS Scandinavia AB Luleå Arctic Paper Grycksbo AB Grycksbo Boliden Mineral AB Skelleftehamn Coor Service Management Analysservice Helsingborg Eurofins Environment Testing Sweden AB Lidköping Göteborg Vatten Angered ITM, Enheten för biogeokemi Stockholm Käppalaverket Lidingö Mjölby kommun Mjölby Motala kommun Motala Perstorp Specialty Chemicals Perstorp Roslagsvatten AB Åkersberga Skellefteå Kommun Tekniska kontoret Skellefteå SSAB Tunnplåt Borlänge Säffle kommun Säffle Tekniska förvaltningen Örebro Tekniska kontoret VA-gruppen Oskarshamn Akzo Nobel Functional Chemicals AB Stenungsund ALcontrol AB Karlstad ALS Scandinavia AB Täby Anox Kaldnes AB Lund Arvika Teknik AB Arvika Cambrex Karlskoga AB Karlskoga Eskilstuna Energi och Miljö AB Eskilstuna Gryaab AB Göteborg INEOS Sverige AB Stenungsund Karlskrona kommuns vattenlab Lyckeby LKAB Kiruna Mondi Dynäs AB Väja Nyköpings kommun Nyköping Preemraff Lysekil Lysekil SCA Munksund AB Piteå SLU, Inst. för vatten och miljö Uppsala SSAB-EMEA Luleå Sörmland Vatten och Avfall AB Katrineholm Tekniska förvaltningen, VA-lab Växjö Tekniska kontoret VA-Lab Jönköping 29

PROVNINGSJÄMFÖRELSE 2000 2

PROVNINGSJÄMFÖRELSE 2000 2 PROVNINGSJÄMFÖRELSE Metaller i vatten Ag Al As Cd Co Cr Cu Fe Hg Mn Mo Ni Pb Sb U V Zn Bo Lagerman Eva Sköld - 1 ISSN 113-341 Tryckeri:ITM, 1-1-1 ISRN SU-ITM-R-86-SE - 4 ITMs och Naturvårdsverkets provningsjämförelser

Läs mer

Den framtida redovisningstillsynen

Den framtida redovisningstillsynen Den framtida redovisningstillsynen Lunchseminarium 6 mars 2015 Niclas Hellman Handelshögskolan i Stockholm 2015-03-06 1 Källa: Brown, P., Preiato, J., Tarca, A. (2014) Measuring country differences in

Läs mer

SWETHRO. Gunilla Pihl Karlsson, Per Erik Karlsson, Sofie Hellsten & Cecilia Akselsson* IVL Svenska Miljöinstitutet *Lunds Universitet

SWETHRO. Gunilla Pihl Karlsson, Per Erik Karlsson, Sofie Hellsten & Cecilia Akselsson* IVL Svenska Miljöinstitutet *Lunds Universitet SWETHRO The Swedish Throughfall Monitoring Network (SWETHRO) - 25 years of monitoring air pollutant concentrations, deposition and soil water chemistry Gunilla Pihl Karlsson, Per Erik Karlsson, Sofie Hellsten

Läs mer

William J. Clinton Foundation Insamlingsstiftelse REDOGÖRELSE FÖR EFTERLEVNAD STATEMENT OF COMPLIANCE

William J. Clinton Foundation Insamlingsstiftelse REDOGÖRELSE FÖR EFTERLEVNAD STATEMENT OF COMPLIANCE N.B. The English text is an in-house translation. William J. Clinton Foundation Insamlingsstiftelse (organisationsnummer 802426-5756) (Registration Number 802426-5756) lämnar härmed följande hereby submits

Läs mer

FÖRBERED UNDERLAG FÖR BEDÖMNING SÅ HÄR

FÖRBERED UNDERLAG FÖR BEDÖMNING SÅ HÄR FÖRBERED UNDERLAG FÖR BEDÖMNING SÅ HÄR Kontrollera vilka kurser du vill söka under utbytet. Fyll i Basis for nomination for exchange studies i samråd med din lärare. För att läraren ska kunna göra en korrekt

Läs mer

EXTERNAL ASSESSMENT SAMPLE TASKS SWEDISH BREAKTHROUGH LSPSWEB/0Y09

EXTERNAL ASSESSMENT SAMPLE TASKS SWEDISH BREAKTHROUGH LSPSWEB/0Y09 EXTENAL ASSESSENT SAPLE TASKS SWEDISH BEAKTHOUGH LSPSWEB/0Y09 Asset Languages External Assessment Sample Tasks Breakthrough Stage Listening and eading Swedish Contents Page Introduction 2 Listening Sample

Läs mer

Bilaga 2 Granskningsmallar

Bilaga 2 Granskningsmallar Bilaga 2 Granskningsmallar Granskningsformulär för bedömning av studiekvalitet. Bedömningarna baserades på QUADAS [1] med tilläggsfrågor anpassade till respektive kapitels frågeställningar. Fråga nr Kriterium

Läs mer

Stiftelsen Allmänna Barnhuset KARLSTADS UNIVERSITET

Stiftelsen Allmänna Barnhuset KARLSTADS UNIVERSITET Stiftelsen Allmänna Barnhuset KARLSTADS UNIVERSITET National Swedish parental studies using the same methodology have been performed in 1980, 2000, 2006 and 2011 (current study). In 1980 and 2000 the studies

Läs mer

Förändrade förväntningar

Förändrade förväntningar Förändrade förväntningar Deloitte Ca 200 000 medarbetare 150 länder 700 kontor Omsättning cirka 31,3 Mdr USD Spetskompetens av världsklass och djup lokal expertis för att hjälpa klienter med de insikter

Läs mer

Mata in data i Excel och bearbeta i SPSS

Mata in data i Excel och bearbeta i SPSS Mata in data i Excel och bearbeta i SPSS I filen enkät.pdf finns svar från fyra män taget från en stor undersökning som gjordes i början av 70- talet. Ni skall mata in dessa uppgifter på att sätt som är

Läs mer

Schenker Privpak AB Telefon 033-178300 VAT Nr. SE556124398001 Schenker ABs ansvarsbestämmelser, identiska med Box 905 Faxnr 033-257475 Säte: Borås

Schenker Privpak AB Telefon 033-178300 VAT Nr. SE556124398001 Schenker ABs ansvarsbestämmelser, identiska med Box 905 Faxnr 033-257475 Säte: Borås Schenker Privpak AB Interface documentation for web service packageservices.asmx 2010-10-21 Version: 1.2.2 Doc. no.: I04304 Sida 2 av 14 Revision history Datum Version Sign. Kommentar 2010-02-18 1.0.0

Läs mer

Boiler with heatpump / Värmepumpsberedare

Boiler with heatpump / Värmepumpsberedare Boiler with heatpump / Värmepumpsberedare QUICK START GUIDE / SNABBSTART GUIDE More information and instruction videos on our homepage www.indol.se Mer information och instruktionsvideos på vår hemsida

Läs mer

Beslut om bolaget skall gå i likvidation eller driva verksamheten vidare.

Beslut om bolaget skall gå i likvidation eller driva verksamheten vidare. ÅRSSTÄMMA REINHOLD POLSKA AB 7 MARS 2014 STYRELSENS FÖRSLAG TILL BESLUT I 17 Beslut om bolaget skall gå i likvidation eller driva verksamheten vidare. Styrelsen i bolaget har upprättat en kontrollbalansräkning

Läs mer

Photometric Diagnosis of Road Lighting

Photometric Diagnosis of Road Lighting Photometric Diagnosis of Road Lighting Do You know if Your Road Lighting fullfill the EUnorms according to CEN/TR 13201? -We can check it! Why Photometric diagnosis? Our principles in 4 steps Preparation

Läs mer

SAMMANFATTNING AV SUMMARY OF

SAMMANFATTNING AV SUMMARY OF Detta dokument är en enkel sammanfattning i syfte att ge en första orientering av investeringsvillkoren. Fullständiga villkor erhålles genom att registera sin e- postadress på ansökningssidan för FastForward

Läs mer

Managing addresses in the City of Kokkola Underhåll av adresser i Karleby stad

Managing addresses in the City of Kokkola Underhåll av adresser i Karleby stad Managing addresses in the City of Kokkola Underhåll av adresser i Karleby stad Nordic Address Meeting Odense 3.-4. June 2010 Asko Pekkarinen Anna Kujala Facts about Kokkola Fakta om Karleby Population:

Läs mer

How to format the different elements of a page in the CMS :

How to format the different elements of a page in the CMS : How to format the different elements of a page in the CMS : 1. Typing text When typing text we have 2 possible formats to start a new line: Enter - > is a simple line break. In a paragraph you simply want

Läs mer

IRAB Mottagare sida 2-5 Tele Radio AB Mottagare sida 6

IRAB Mottagare sida 2-5 Tele Radio AB Mottagare sida 6 IRAB Mottagare sida -5 Tele Radio AB Mottagare sida 6 Installation of receiver type smd 700 4 RELAY FUNCTIONS / -4 VAC/DC PCB TYPE NO: LWEG 4L Rev: 95-09 Installation: Install the receivers in a protected

Läs mer

Collaborative Product Development:

Collaborative Product Development: Collaborative Product Development: a Purchasing Strategy for Small Industrialized House-building Companies Opponent: Erik Sandberg, LiU Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling Vad är egentligen

Läs mer

Regler Övriga regler:

Regler Övriga regler: Introduktion Flamestorm Duals II är Legend Spelbutiks andra dubbelturnering i Warhammer Fantasy Battles och spelas i lag med två spelare på varje lag. Syftet med denna typ av arrangemang är att stärka

Läs mer

STORSEMINARIET 3. Amplitud. frekvens. frekvens uppgift 9.4 (cylindriskt rör)

STORSEMINARIET 3. Amplitud. frekvens. frekvens uppgift 9.4 (cylindriskt rör) STORSEMINARIET 1 uppgift SS1.1 A 320 g block oscillates with an amplitude of 15 cm at the end of a spring, k =6Nm -1.Attimet = 0, the displacement x = 7.5 cm and the velocity is positive, v > 0. Write

Läs mer

Mätosäkerhet. Tillämpningsområde: Laboratoriemedicin. Bild- och Funktionsmedicin. %swedoc_nrdatumutgava_nr% SWEDAC DOC 05:3 Datum 2011-08-19 Utgåva 2

Mätosäkerhet. Tillämpningsområde: Laboratoriemedicin. Bild- och Funktionsmedicin. %swedoc_nrdatumutgava_nr% SWEDAC DOC 05:3 Datum 2011-08-19 Utgåva 2 %swedoc_nrdatumutgava_nr% Tillämpningsområde: Laboratoriemedicin Bild- och Funktionsmedicin Swedac, Styrelsen för ackreditering och teknisk kontroll, Box 878, 501 15 Borås Tel. 0771-990 900 Innehållsförteckning...

Läs mer

Gotland nytt område i övervakningen

Gotland nytt område i övervakningen INGEN ÖVERGÖDNING nytt område i övervakningen Sedan 1993 har en årlig miljöövervakning av de vegetationsklädda bottnarna i Asköområdet skett. Från år 2 ingår även fem lokaler på i det nationella programmet.

Läs mer

Vågkraft. Verification of Numerical Field Model for Permanent Magnet Two Pole Motor. Centrum för förnybar elenergiomvandling

Vågkraft. Verification of Numerical Field Model for Permanent Magnet Two Pole Motor. Centrum för förnybar elenergiomvandling Vågkraft Verification of Numerical Field Model for Permanent Magnet Two Pole Motor. Avd. För 751 05 Uppsala, Sweden Introduction PhD-student Uppsala University Avd. För Field of Research: Electromagnetic

Läs mer

Genusstudier i Sverige

Genusstudier i Sverige Genusstudier i Sverige Genusvetenskapliga studier och genusforskning bedrivs på alltfler högskolor och universitet i Sverige. Genusforskning kan ses som övergripande term för ett fält som också kan benämnas

Läs mer

Checklista Säljföretag (svenska e-handelsföretag)

Checklista Säljföretag (svenska e-handelsföretag) Checklista Säljföretag (svenska e-handelsföretag) 1. Viktig information Innan vi kan ansluta webbplatsen måste följande villkor uppfyllas: Alla transaktioner genomförs med CVV2/CVC2 (säkerhetskod) 3D Secure

Läs mer

Inkvarteringsstatistik. Göteborg & Co

Inkvarteringsstatistik. Göteborg & Co Inkvarteringsstatistik Göteborg & Co Mars 2012 FoU/ Marknad & Försäljning Gästnätter storstadsregioner Mars 2012, hotell och vandrarhem Gästnattsutveckling storstadsregioner Mars 2012, hotell och vandrarhem

Läs mer

Momento Silverline. To further protect the environment Momento introduces a new coating for our impact sockets - Momento Silverline

Momento Silverline. To further protect the environment Momento introduces a new coating for our impact sockets - Momento Silverline Momento Silverline To further protect the environment Momento introduces a new coating for our impact sockets - Momento Silverline Momento Silverline is a unique impact socket coating with no heavy metals

Läs mer

Annonsformat desktop. Startsida / områdesstartsidor. Artikel/nyhets-sidor. 1. Toppbanner, format 1050x180 pxl. Format 1060x180 px + 250x240 pxl.

Annonsformat desktop. Startsida / områdesstartsidor. Artikel/nyhets-sidor. 1. Toppbanner, format 1050x180 pxl. Format 1060x180 px + 250x240 pxl. Annonsformat desktop Startsida / områdesstartsidor 1. Toppbanner, format 1050x180 pxl. Bigbang (toppbanner + bannerplats 2) Format 1060x180 px + 250x240 pxl. 2. DW, format 250x240 pxl. 3. TW, format 250x360

Läs mer

Exportmentorserbjudandet!

Exportmentorserbjudandet! Exportmentor - din personliga Mentor i utlandet Handelskamrarnas erbjudande till små och medelstora företag som vill utöka sin export Exportmentorserbjudandet! Du som företagare som redan har erfarenhet

Läs mer

Den Danske Bank in Sweden

Den Danske Bank in Sweden Capital Market Day, Copenhagen, 29 June 2000 Den Danske Bank in Sweden Ulf Lundahl Senior Executive Vice President of Östgöta Enskilda Bank Östgöta Enskilda Bank Founded 1837 in Linköping Regional bank

Läs mer

PowerCell Sweden AB. Ren och effektiv energi överallt där den behövs

PowerCell Sweden AB. Ren och effektiv energi överallt där den behövs PowerCell Sweden AB Ren och effektiv energi överallt där den behövs Requirements of power electronics for fuel cells in electric vehicles Andreas Bodén (Rickard Nilsson) Förstudie: Kravställning på kraftelektronik

Läs mer

Att rekrytera internationella experter - så här fungerar expertskatten

Att rekrytera internationella experter - så här fungerar expertskatten Att rekrytera internationella experter - så här fungerar expertskatten Johan Sander, partner Deloitte. jsander@deloitte.se 0733 97 12 34 Life Science Management Day, 14 mars 2013 Expertskatt historik De

Läs mer

Företagsekonomi, allmän kurs. Business Administration, General Course. Business Administration. 2004-07-01 until further notice

Företagsekonomi, allmän kurs. Business Administration, General Course. Business Administration. 2004-07-01 until further notice 1(6) School of Management and Economics Course syllabus Course Code FEA330 Reg.No. EHVd 2004:35 Date of decision 2004-09-06 Course title in Swedish Course title in English Företagsekonomi, allmän kurs

Läs mer

Del 2: Hantering och bedömning av data och osäkerheter

Del 2: Hantering och bedömning av data och osäkerheter Del 2: Hantering och bedömning av data och osäkerheter Praktikfall: Kv. Verkstaden 14 Teori: Representativ halt, referenshalt, stickprov & beskrivande statistik, konfidensintervall & UCLM95 Diskussion:

Läs mer

Att utveckla och skapa en effektiv och dynamisk process för konsolidering och rapportering

Att utveckla och skapa en effektiv och dynamisk process för konsolidering och rapportering Ulla-Britt Fagerström - Senior lösningsspecialist, IBM Business Analytics 22 maj 2013 Att utveckla och skapa en effektiv och dynamisk process för konsolidering och rapportering Då kan drömmar gå i uppfyllelse

Läs mer

Här kan du checka in. Check in here with a good conscience

Här kan du checka in. Check in here with a good conscience Här kan du checka in med rent samvete Check in here with a good conscience MÅNGA FRÅGAR SIG hur man kan göra en miljöinsats. Det är egentligen väldigt enkelt. Du som har checkat in på det här hotellet

Läs mer

FINA SWIMMING WORLD CUP 2004 the 13th and 14th of January 2004 in Stockholm, Sweden

FINA SWIMMING WORLD CUP 2004 the 13th and 14th of January 2004 in Stockholm, Sweden FINA SWIMMING WORLD CUP 2004 the 13th and 14th of January 2004 in Stockholm, Sweden The Swedish Swimming Federation have the honour and pleasure of inviting the best swimmers of your federation to participate

Läs mer

Teknikprogrammet Klass TE14A, Norrköping. Jacob Almrot. Självstyrda bilar. Datum: 2015-03-09

Teknikprogrammet Klass TE14A, Norrköping. Jacob Almrot. Självstyrda bilar. Datum: 2015-03-09 Teknikprogrammet Klass TE14A, Norrköping. Jacob Almrot Självstyrda bilar Datum: 2015-03-09 Abstract This report is about when you could buy a self-driving car and what they would look like. I also mention

Läs mer

Installation av F13 Bråvalla

Installation av F13 Bråvalla Website: http://www.rbdesign.se Installation av F13 Bråvalla RBDESIGN FREEWARE - ESCK Norrköping-Bråvalla 1. Ladda ner och packa upp filerna i en mapp som du har skapat på ett lättöverskådligt ställe utanför

Läs mer

Laboration 1. i 5B1512, Grundkurs i matematisk statistik för ekonomer

Laboration 1. i 5B1512, Grundkurs i matematisk statistik för ekonomer Laboration 1 i 5B1512, Grundkurs i matematisk statistik för ekonomer Namn:........................................................ Elevnummer:.............. Laborationen syftar till ett ge information

Läs mer

Senaste trenderna inom redovisning, rapportering och bolagsstyrning Lars-Olle Larsson, Swedfund International AB

Senaste trenderna inom redovisning, rapportering och bolagsstyrning Lars-Olle Larsson, Swedfund International AB 1 Senaste trenderna inom redovisning, rapportering och bolagsstyrning Lars-Olle Larsson, Swedfund International AB 2 PwC undersökning av börsföretag & statligt ägda företag Årlig undersökning av års- &

Läs mer

EMIR-European Market Infrastructure Regulation

EMIR-European Market Infrastructure Regulation EMIR-European Market Infrastructure Regulation Omfattande regelverk kring derivat Hur påverkas Ni? 1. Rapporteringsskyldighet 2. Portföljavstämning 3. Tvistelösning 4. Timely confirmations Rapporteringsskyldighet

Läs mer

Registrerade / Registered 14/05/2009. No 001137400-0001. Ordförande / The President. Wubbo de Boer REGISTRERINGSBEVIS CERTIFICATE OF REGISTRATION

Registrerade / Registered 14/05/2009. No 001137400-0001. Ordförande / The President. Wubbo de Boer REGISTRERINGSBEVIS CERTIFICATE OF REGISTRATION Registrerade / Registered No 00300-0001 KHIM - KONTORET FÖR HARMONISERING I DEN INRE MARKNADEN GEMENSKAPSVARUMÄRKEN OCH GEMENSKAPSFORMGIVNING REGISTRERINGSBEVIS Registreringsbevis utfärdas för nedan angivna,

Läs mer

D. Samtliga beräknade mått skall följas av en verbal slutsats för full poäng.

D. Samtliga beräknade mått skall följas av en verbal slutsats för full poäng. 1 Att tänka på (obligatorisk läsning) A. Redovisa Dina lösningar i en form som gör det lätt att följa Din tankegång. (Rättaren förutsätter att det dunkelt skrivna är dunkelt tänkt.). Motivera alla väsentliga

Läs mer

APPLICATION GUIDE

APPLICATION GUIDE <Nordic & Baltic Sweden> IATA TRAVEL AGENT APPLICATION GUIDE CHECK LIST IATA TRAVEL AGENT CHECK LIST Head Office Instructions and special requirements in order to become an IATA Accredited Agent: Application

Läs mer

Klimatförtroendebarometern Så tycker folket 2012

Klimatförtroendebarometern Så tycker folket 2012 Klimatförtroendebarometern Så tycker folket 2012 Sifo undersökning, beställd av Hagainitiativet, om svenska folkets syn företags klimatinformation och deras trovärdighet (juni 2012) BAKGRUND Hagainitiativet

Läs mer

Protokoll Föreningsutskottet 2013-10-22

Protokoll Föreningsutskottet 2013-10-22 Protokoll Föreningsutskottet 2013-10-22 Närvarande: Oliver Stenbom, Andreas Estmark, Henrik Almén, Ellinor Ugland, Oliver Jonstoij Berg. 1. Mötets öppnande. Ordförande Oliver Stenbom öppnade mötet. 2.

Läs mer

LABORATIONER. Det finns en introduktionsfilm till Minitab på http://www.screencast.com/t/izls2cuwl.

LABORATIONER. Det finns en introduktionsfilm till Minitab på http://www.screencast.com/t/izls2cuwl. UMEÅ UNIVERSITET Institutionen för Matematik och Matematisk Statistik Statistiska Metoder 5MS010, 7.5 hp Kadri Meister Rafael Björk LABORATIONER Detta dokument innehåller beskrivningar av de tre laborationerna

Läs mer

Enterprise App Store. Sammi Khayer. Igor Stevstedt. Konsultchef mobila lösningar. Teknisk Lead mobila lösningar

Enterprise App Store. Sammi Khayer. Igor Stevstedt. Konsultchef mobila lösningar. Teknisk Lead mobila lösningar Enterprise App Store KC TL Sammi Khayer Konsultchef mobila lösningar Familjen håller mig jordnära. Arbetar med ledarskap, mobila strategier och kreativitet. Fotbollen ger energi och fokus. Apple fanboy

Läs mer

CONSULTATION ON THE INTERNATIONAL FINANCIAL REPORTING STANDARD FOR SMALL AND MEDIUM-SIZED ENTITIES

CONSULTATION ON THE INTERNATIONAL FINANCIAL REPORTING STANDARD FOR SMALL AND MEDIUM-SIZED ENTITIES EUROPEAN COMMISSION Internal Market and Services DG FREE MOVEMENT OF CAPITAL, COMPANY LAW AND CORPORATE GOVERNANCE Financial reporting DIRECTORATE GENERAL FOR INTERNAL MARKET AND SERVICES CONSULTATION

Läs mer

OCCUPATIONAL RF EXPOSURE FROM BASE STATION ANTENNAS ON ROOF-TOPS AND BUILDINGS

OCCUPATIONAL RF EXPOSURE FROM BASE STATION ANTENNAS ON ROOF-TOPS AND BUILDINGS OCCUPATIONAL RF EXPOSURE FROM BASE STATION ANTENNAS ON ROOF-TOPS AND BUILDINGS Kjell Hansson Mild 1,2, Eduardo Figueroa Karlström 1, Lennart Hamberg 3 and Christer Törnevik 3 1. National Institute of Working

Läs mer

Säkerhetsfaktorer på en höft, genom magi eller på ingenjörsmässig grund? Konstruktörens problem

Säkerhetsfaktorer på en höft, genom magi eller på ingenjörsmässig grund? Konstruktörens problem 3-4 Oktober 0 thomas.svenssson@sp.se På en höft partiella säkerhetsfaktorer Genom magi probabilistisk dimensionering γ ( failure) Prob 0000 På ingenörsmässig grund summering av varianser γ S d S τ Praktiskt

Läs mer

APPLICATION FORMS: FINANCIAL PART

APPLICATION FORMS: FINANCIAL PART APPLICATION FORMS: FINANCIAL PART Östergötlands ängs- och hagmarker - restaurering och skötsel ROSORIS Länsstyrelsen Östergötland FORM F0 Proposal Acronym: ROSORIS Budget breakdown categories Total cost

Läs mer

PIRATE EU-projekt om attraktivare bytespunkter med fokus på de svenska studieobjekten Lund C och Vellinge Ängar

PIRATE EU-projekt om attraktivare bytespunkter med fokus på de svenska studieobjekten Lund C och Vellinge Ängar PIRATE EU-projekt om attraktivare bytespunkter med fokus på de svenska studieobjekten Lund C och Vellinge Ängar Svenska delen Petra Carlson Lena Fredriksson Jan Hammarström P G Andersson Christer Ljungberg

Läs mer

[HUR DU ANVÄNDER PAPP] Papp är det program som vi nyttjar för att lotta turneringar och se resultat.

[HUR DU ANVÄNDER PAPP] Papp är det program som vi nyttjar för att lotta turneringar och se resultat. PAPP Papp är det program som vi nyttjar för att lotta turneringar och se resultat. Förberedelser inför en turnering. Ladda ner papp för windows, spara zipfilen på lämpligt ställe på din dator och lägg

Läs mer

Hur man skyddar sig på internet

Hur man skyddar sig på internet Hur man skyddar sig på internet Säkerhet är obehagligt Men vi har ju virusskydd!! Webbläsare Webbläsare Vårt största hot idag Tydligare vid fel, phishing, flikar SSL Tunnlar och certifikat, brutna certifikat,

Läs mer

Evaluation Ny Nordisk Mat II Appendix 1. Questionnaire evaluation Ny Nordisk Mat II

Evaluation Ny Nordisk Mat II Appendix 1. Questionnaire evaluation Ny Nordisk Mat II Evaluation Ny Nordisk Mat II Appendix 1. Questionnaire evaluation Ny Nordisk Mat II English version A. About the Program in General We will now ask some questions about your relationship to the program

Läs mer

1 Förberedelseuppgifter

1 Förberedelseuppgifter LUNDS TEKNISKA HÖGSKOLA MATEMATIKCENTRUM MATEMATISK STATISTIK LABORATION 2 MATEMATISK STATISTIK FÖR B, K, N, BME OCH KEMISTER; FMS086 & MASB02 Syfte: Syftet med dagens laborationen är att du skall: bli

Läs mer

Software Quality Requirements and Evaluation (SQuaRE) & Common Industry Format (CIF) for Usability snart finns det inga ursäkter längre...

Software Quality Requirements and Evaluation (SQuaRE) & Common Industry Format (CIF) for Usability snart finns det inga ursäkter längre... Software Quality Requirements and Evaluation (SQuaRE) & Common Industry Format (CIF) for Usability snart finns det inga ursäkter längre... Åke Walldius, docent i Människa-datorinteraktion, CSC, KTH, 2014-09-04

Läs mer

Här kan du sova. Sleep here with a good conscience

Här kan du sova. Sleep here with a good conscience Här kan du sova med rent samvete Sleep here with a good conscience MÅNGA FRÅGAR SIG hur man kan göra en miljöinsats. Det är egentligen väldigt enkelt. Du som har checkat in på det här hotellet har gjort

Läs mer

Amir Rostami 2012-09-16 1

Amir Rostami 2012-09-16 1 Amir Rostami 2012-09-16 1 Översikt Begreppsförvirring Den svenska gängutvecklingen Stockholm Gang Intervention and Prevention Project Sveriges största polisiära EU projekt Alternativt brottsbekämpning

Läs mer

Lignin i pulverpannor

Lignin i pulverpannor Lignin i pulverpannor SEKAB 1 Project A08-847 2 Ca 100 anställda Omsättning ca 1,2 miljarder SEK Kemikalier och drivmedel baserade på etanol Utvecklat cellulosabaserad etanol ca 15 år 3 ED95 VEHICLES Euro

Läs mer

Bokningsläge (hela landet)

Bokningsläge (hela landet) Bokningsläge (hela landet) Uttagsdatum Provtyp Vecka 2015-06-15 kl 4:00:05 B Antal bokade provtider Summa Kapacitet Andel lediga provtide r % Antal lediga provtider 25 138 5 062 5 200 2,65% Borås 0 141

Läs mer

Miljögifter i livsmedel intag och halter

Miljögifter i livsmedel intag och halter 2013-09-18 Ren Åker Ren Mat Miljögifter i livsmedel intag och halter Procentuell andel av intaget av miljögifterna dioxin och dioxinlikande PCB från mjölk, ägg och kött respektive fet Östersjöfisk A. Från

Läs mer

CELL PLANNING. 1 Definitions

CELL PLANNING. 1 Definitions CELL PLANNING The following questions in the questionnaire will be answered in full detail even if the relevant information is found in your application. Your answers in the questionnaire will not differ

Läs mer

Laborationer i statistik för A:1, Lab 1

Laborationer i statistik för A:1, Lab 1 Mittuniversitetet 2006-08-31 1 Laborationer i statistik för A:1, Lab 1 Laborationsanvisningar Genomförande Gå igenom laborationen i basgruppen och diskutera vilka lärandemål ni eventuellt behöver tillföra

Läs mer

ISTQB Testarens ledstjärna

ISTQB Testarens ledstjärna ISTQB Testarens ledstjärna SSTB SAST-möte 2012-02-23 Vilka är vi? Mångårig erfarenhet från testarbete, testare, testledare, testchef. Utveckling av test metoder och processer. Test kurser. Jobbar som Systemarkitekt

Läs mer

Till sökande för KRAV-certifiering av produkter från fiske. To applicants for KRAV certification of seafood products from capture fisheries

Till sökande för KRAV-certifiering av produkter från fiske. To applicants for KRAV certification of seafood products from capture fisheries Till sökande för KRAV-certifiering av produkter från fiske Välkommen med din ansökan om KRAV-godkännande av fiskbestånd. Ansökan skickas per mail till fiske@krav.se eller per post till KRAV Box 1037 751

Läs mer

Förbud av offentligt uppköpserbjudande enligt lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument

Förbud av offentligt uppköpserbjudande enligt lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument BESLUT Gravity4 Inc. FI Dnr 15-7614 Att. Gurbaksh Chahal One Market Street Steuart Tower 27th Floor San Francisco CA 94105 415-795-7902 USA Finansinspektionen P.O. Box 7821 SE-103 97 Stockholm [Brunnsgatan

Läs mer

03.01.11 CHRISTIAN RIBER: BIOMA SOFTWARE

03.01.11 CHRISTIAN RIBER: BIOMA SOFTWARE 03.01.11 CHRISTIAN RIBER: BIOMA SOFTWARE Balansmetoden för bestämning av fossilandelen i avfall (BIOMA) Christian Riber, Göran Olofsson Disposition Part I Ramboll The need Methodology Part II The solution

Läs mer

Tryck- och svetsseminarie 2014 Föredrag: Golden welds vad är problemet? Föredragshållare: Mikael Rehn, Inspecta Sweden AB 2014-04-24

Tryck- och svetsseminarie 2014 Föredrag: Golden welds vad är problemet? Föredragshållare: Mikael Rehn, Inspecta Sweden AB 2014-04-24 Tryck- och svetsseminarie 2014 Föredrag: Golden welds vad är problemet? Föredragshållare: Mikael Rehn, Inspecta Sweden AB 1 2 Vad menar vi med en golden weld? Typically pressure testing is used to ensure

Läs mer

Innovation och Entreprenörskap på Landsbygden

Innovation och Entreprenörskap på Landsbygden CENTER FOR INNOVATION, RESEARCH AND COMPETENCE IN THE LEARNING ECONOMY Innovation och Entreprenörskap på Landsbygden Martin Andersson Lund University and Blekinge Institute of Technology (BTH) martin.andersson@circle.lu.se

Läs mer

- den bredaste guiden om Mallorca på svenska! -

- den bredaste guiden om Mallorca på svenska! - - den bredaste guiden om Mallorca på svenska! - Driver du företag, har en affärsrörelse på Mallorca eller relaterad till Mallorca och vill nå ut till våra läsare? Då har du möjlighet att annonsera på Mallorcaguide.se

Läs mer

Utfärdad av Compiled by Tjst Dept. Telefon Telephone Datum Date Utg nr Edition No. Dokumentnummer Document No.

Utfärdad av Compiled by Tjst Dept. Telefon Telephone Datum Date Utg nr Edition No. Dokumentnummer Document No. Stämpel/Etikett Security stamp/lable SVETSKLASSER WELDING CLASSES Granskad av Reviewed by Göran Magnusson Tjst Dept. GUM1 tb_tvåspråkig 2006-05-09 1 (7) ÄNDRINGSFRTECKNING RECORD OF CHANGES Ändring nummer

Läs mer

Application for exemption - Ansökan om dispens

Application for exemption - Ansökan om dispens Ankomststämpel BYNs kansli Application for exemption - Ansökan om dispens Important information For the application to be handled are required: 1. The operator of a machine or crane is predestinated to

Läs mer

Övriga regler. Item restrictions: Folding Fortress är inte tillåten att användas.

Övriga regler. Item restrictions: Folding Fortress är inte tillåten att användas. Introduktion Flamestorm är Legends egna turnering i Warhammer Fantasy Battles och spelas antingen i lag med två spelare i varje lag eller självständigt (en spelare per lag). Syftet med denna typ av arrangemang

Läs mer

LARS. Ett e-bokningssystem för skoldatorer.

LARS. Ett e-bokningssystem för skoldatorer. LARS Ett e-bokningssystem för skoldatorer. Därför behöver vi LARS Boka dator i förväg. Underlätta för studenter att hitta ledig dator. Rapportera datorer som är sönder. Samordna med schemaläggarnas system,

Läs mer

1/25. Incidenthantering. Leif Nixon

1/25. Incidenthantering. Leif Nixon 1/25 Incidenthantering Leif Nixon 2/25 SPOTIFY Important Notice to Our Users /25 May 27th, 2014 15:00 by Oskar Stål, CTO, Spotify We ve become aware of some unauthorized access to our systems and internal

Läs mer

ANSÖKAN University of the West of England Undergraduate /Postgraduate

ANSÖKAN University of the West of England Undergraduate /Postgraduate ANSÖKAN University of the West of England Undergraduate /Postgraduate KILROY education hjälper dig att ansöka till UWE. Vi ger dig information om kurser, antagningskrav, terminsavgifter, CSN, boendemöjligheter

Läs mer

Fortsatt anpassning av övervakning

Fortsatt anpassning av övervakning Fortsatt anpassning av övervakning - som följd av tillämpning av EU-gemensam lagstiftning Ann-Karin Thorén Havs- och vattenmiljöenheten Granskning av MS förvaltningsplaner och (åtgärdsprogram) EU-kom ber

Läs mer

TAMS28 DATORÖVNING 1-2015 VT1

TAMS28 DATORÖVNING 1-2015 VT1 TAMS28 DATORÖVNING 1-2015 VT1 Datorövningen behandlar simulering av observationer från diskreta och kontinuerliga fördelningar med hjälp av dator, illustration av skattningars osäkerhet, analys vid parvisa

Läs mer

Skolverkets rapport nr 168 Högskoleverkets rapportserie 1999:7 R

Skolverkets rapport nr 168 Högskoleverkets rapportserie 1999:7 R Rapport nummer 168 Högskoleverkets rapportserie 1999:7 R Skolverkets rapport nr 168 Högskoleverkets rapportserie 1999:7 R Sammanfattning: Rapporten redovisar en kartläggning av avnämarna av gymnasieskolan

Läs mer

Svenskt Eu-anpassat certifikat Swedish Eu-adapted certificate

Svenskt Eu-anpassat certifikat Swedish Eu-adapted certificate Svenskt Eu-anpassat certifikat Swedish Eu-adapted certificate EU-anpassad utbildning Motorbranschens och Lackerarnas yrkesnämnder, MYN/LYN, Europaanpassar yrkesutbildningen genom att tilldela godkända

Läs mer

Svensk Dialysdatabas. Blodtryck och blodtrycksbehandling HD. Klinikdata hösten 2005 Översikt åren 2002 2005

Svensk Dialysdatabas. Blodtryck och blodtrycksbehandling HD. Klinikdata hösten 2005 Översikt åren 2002 2005 Svensk Dialysdatabas Blodtryck och blodtrycksbehandling HD Klinikdata hösten 5 Översikt åren 2 5 Innehållsförteckning Läsanvisningar och kommentarer...3 Figur 1. Systoliskt BT (mm Hg) före dialys...4 Figur

Läs mer

Bankernas kontonummer Bank Account Numbers in Swedish Banks 2015-01-23

Bankernas kontonummer Bank Account Numbers in Swedish Banks 2015-01-23 2015-01-23 Bankernas kontonummer Bank Account Numbers in Swedish Banks Postadress: 105 19 Stockholm Besöksadress: Palmfeltsvägen 5 Webb: bankgirot.se Bankgironr: 160-9908 Styrelsens säte: Stockholm Växel:

Läs mer

Agenda. Om olika perspektiv på vad socialt entreprenörskap är

Agenda. Om olika perspektiv på vad socialt entreprenörskap är Agenda 1. Begreppet socialt entreprenörskap Om olika perspektiv på vad socialt entreprenörskap är 2. Sociala entreprenörer som hybrider Om sociala entreprenörer som personer som vägrar att välja mellan

Läs mer

Kort manual till SPSS 10.0 för Mac/PC

Kort manual till SPSS 10.0 för Mac/PC Institutionen för beteendevetenskap Linköpings universitet Kort manual till SPSS 10.0 för Mac/PC 1. Att skapa en ny variabel Inmatning av data sker i det spread sheet som kallas Data View (flik längst

Läs mer

DEN OFFICIELLA STATISTIKEN INFÖR DEN DIGITALA REVOLUTIONEN: - ALLT STÖRRE LEGITIMITET OCH SAMHÄLLELIG NYTTA?

DEN OFFICIELLA STATISTIKEN INFÖR DEN DIGITALA REVOLUTIONEN: - ALLT STÖRRE LEGITIMITET OCH SAMHÄLLELIG NYTTA? 23:e Nordiska statistikermötet Åbo 18. 21.8.2004 DEN OFFICIELLA STATISTIKEN INFÖR DEN DIGITALA REVOLUTIONEN: - ALLT STÖRRE LEGITIMITET OCH SAMHÄLLELIG NYTTA?, Statistikcentralen Inledning Vad är statistikens

Läs mer

Bankernas kontonummer Bank Account Numbers in Swedish Banks

Bankernas kontonummer Bank Account Numbers in Swedish Banks 2011-10-07 Bankernas kontonummer Bank Account Numbers in Swedish Banks Bankernas kontonummer Bank Account Numbers in Swedish Banks Bankkontonummer i svenska banker består av ett clearingnummer (fyra siffror)

Läs mer

Genus- och jämställdhetsperspektiv på hållbar utveckling

Genus- och jämställdhetsperspektiv på hållbar utveckling Genus- och jämställdhetsperspektiv på hållbar utveckling 24 oktober 2006 Drude Dahlerup, Statsvetenskapliga Institutionen, Stockholms Universitet Disposition: 1. A broad concept of sustainable development

Läs mer

Authentication Context QC Statement. Stefan Santesson, 3xA Security AB stefan@aaa-sec.com

Authentication Context QC Statement. Stefan Santesson, 3xA Security AB stefan@aaa-sec.com Authentication Context QC Statement Stefan Santesson, 3xA Security AB stefan@aaa-sec.com The use case and problem User identities and user authentication is managed through SAML assertions. Some applications

Läs mer

Styrelsens i Vitrolife AB (publ), org. nr 556354-3452, förslag till beslut om vinstutdelning (punkten 7 i dagordningen)

Styrelsens i Vitrolife AB (publ), org. nr 556354-3452, förslag till beslut om vinstutdelning (punkten 7 i dagordningen) Styrelsens i Vitrolife AB (publ), org. nr 556354-3452, förslag till beslut om vinstutdelning (punkten 7 i dagordningen) Styrelsen föreslår att stämman beslutar om efterutdelning till aktieägarna av bolagets

Läs mer

PROFINET MELLAN EL6631 OCH EK9300

PROFINET MELLAN EL6631 OCH EK9300 PROFINET MELLAN EL6631 OCH EK9300 Installation och beskrivningsfil Exemplet visar igångkörning av profinet mellan Beckhoff-master och Beckhoff-kopplare för EL-terminaler. Med ny hårdvara är det viktigt

Läs mer

Utveckla samarbete inom avdelningen. Utveckla samarbetet. mini workshop! i butikens ledningsgrupp. Grid International AB. Grid International AB

Utveckla samarbete inom avdelningen. Utveckla samarbetet. mini workshop! i butikens ledningsgrupp. Grid International AB. Grid International AB Utveckla samarbete inom avdelningen Utveckla samarbetet mini workshop! i butikens ledningsgrupp Grid International AB Grid International AB Om ledarskap och samarbete som ger både ökat resultat och bättre

Läs mer

We speak many languages

We speak many languages Våra medarbetare pratar över 40 språk. Många har själva gjort den resan du gör nu. We speak many languages Many of our employees come from other countries themselves and have followed the same path you

Läs mer

, NRUWD GUDJ (QHUJLVWDWLVWLN I U IOHUERVWDGVKXV EN 16 SM 0102. )MlUUYlUPH GRPLQHUDU. (QHUJLDQYlQGQLQJ

, NRUWD GUDJ (QHUJLVWDWLVWLN I U IOHUERVWDGVKXV EN 16 SM 0102. )MlUUYlUPH GRPLQHUDU. (QHUJLDQYlQGQLQJ EN 16 SM 0102 (QHUJLVWDWLVWLN I U IOHUERVWDGVKXV Energy statistics for multi-dwelling buildings in 2000, NRUWD GUDJ )MlUUYlUPH GRPLQHUDU Fjärrvärme är det dominerande uppvärmningssättet i flerbostadshus.

Läs mer

DRIVERS PG 2-9 DRIVERS

DRIVERS PG 2-9 DRIVERS DRIVERS PG 2-9 Glasögonen i vårt Drivers sortiment har Blue blocker linser som passar bra för bilkörning. Linsen har ett gul-orange filter som förhöjer kontrasterna. Baksidan av linsen har en blå spegel-yta

Läs mer

Retail Academics/ Research Institute o Origin from Center for Retailing

Retail Academics/ Research Institute o Origin from Center for Retailing Retail Academics/ Research Institute o Origin from Center for Retailing - Retail Management Center at the Stockholm School of Economics o Specialized in Research & Tests in real store environment o Sweden,

Läs mer

Ort Butik Telefonnr Mailadress

Ort Butik Telefonnr Mailadress Ort Butik Telefonnr Mailadress Alingsås Intersport 0322-10341 niklas.dahlberg@intersport.se Teamsportia 0322-63 99 90 klubb.alingsas@teamsportia.se Arvika Intersport 0570-12180 Lars.Silfalt@intersport.se

Läs mer