Organisationens Janusansikte

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Organisationens Janusansikte"

Transkript

1 Organisationens Janusansikte Av Magnus von Stapelmohr Uppsala Universitet Linjen för Personal och Arbetslivsfrågor 1996 INLEDNING...2 SYFTET...3 METOD...4 Allmänna utgångspunkter...4 Ämnet...4 Teoretiska utgångspunkter...5 Analytiska problem...7 Vad är sanning?...7 Reifikation...8 Nomologisk och idiografisk teori...9 Idealtyp...10 BILDEN AV ORGANISATIONEN...12 Är organisationen rationell?...12 Olika betraktelsenivåer...13 Strukturell nivå...16 Social psykologisk nivå...17 Kortare diskussion så här långt...18 ORGANISATIONENS KONTEXT...20 Organisationens form...20 Politisk contra handlingsorganisation...20 Politik...23 Handling...24 Organisationens innehåll...25 Teknisk contra strukturell miljö...25 Den tekniska miljön...25 Den strukturella miljön...26 DISKUSSION...29 Den relativa helheten...30 Kritiska kommentarer...31

2 INLEDNING Jag har i ett tidigare projektarbete under organisationsteoretisk flagg berört ämnet tjänstekvalitet i ett teoretiskt sammanhang med en empirisk koppling till SAS Flight Academy. 1 I delar av den teoretiska genomgången i det projektarbetet redogjorde jag bl.a. för de olika kulturella komponenter som fanns beskrivna i en teoretisk modell över Service Management en av författarna ställt upp. Avgränsningen för mitt arbete tillät inte då någon djupare penetration av dessa centrala och förvisso kontroversiella kulturkomponenter. Kvalitet i en tjänsteintensiv organisation är förvisso inte bara en fråga om kundens ensidiga uppfattning om produkten, utan också en fråga om de anställdas uppfattning om sin arbetssituation och om serviceleveranssystemets form och innehåll. Därför kan det vara av intresse att gå vidare och söka identifiera relationen mellan olika komponenter som kan tänkas styra beteendet i verksamheter. Vi lever i en tid av stora och dramatiska förändringar inom organisationslivet vilket ställer krav på en förnyelse av synsättet på detta. Trots att marknaden flödar över av managementlitteratur och konsultbyråer med organisationsutveckling som specialitet tycks problemen med anpassning till förändringarna inom framför allt tjänstesektorn vara enorma. Den under 1980-talet (inom marknadsorienterad verksamhet) kraftigt växande tjänstesektorn rekryterade en stor del av sin personal från ett samhälle som under en längre tid präglats av en industriell syn. Detta industriella samhälle hade utbildat ett stabilt antagonistförhållande mellan arbetsgivare- och fackparter och som förvisso gav en förutsägbarhet åt ev. konflikter som uppstod på arbetsmarknaden och därmed gav viss stabilitet åt näringslivet i allmänhet, men samtidigt också befäste starka konfliktmönster i organisationer mellan arbetsgivare och arbetstagarsidan. Det vi bevittnar idag är i mångt och mycket det industriella paradigmets metamorfos från dominans inom tillverkningsindustri till dominans inom tjänsteproduktion. Tekniken har banat väg för denna snabba kulturella förändring och arbetsplatser idag domineras ofta av stora investeringar i datateknik och IT samtidigt som de "gamla" kulturmönstren lever kvar med nya konflikter som följd. Jag menar att det råder en diskrepans mellan den "gamla" sociala strukturen och det nya kunskapstekniska innehållet. Med bakgrund av den idag så trendriktiga satsningen på olika kvalitetsprojekt inom näringsliv och offentlig sektor kan det vara av intresse att kartlägga förutsättningarna för organisationer att möta kraven från tjänstesamhället från en organisationsteoretisk horisont. Eftersom min misstanke är att det finns stora brister i överensstämmelse mellan det snabbt växande behovet av förändring och det faktiska tillståndet inom organisationer idag vill jag söka hitta förklaringar till dessa inkonsistenser, eller brist på överensstämmelse, och om möjligt synliggöra de många gånger abstrakta och motsägelsefulla variabler som skapar dem.jag har med detta ägnat ett stort intresse åt att söka urskilja de variabler som jag kommer att presentera i detta arbete, ett intresse som närts av samtal med personer inom olika yrkesskrån där det bärande temat tycks vara hopplösheten och förbittringen över att inte kunna påverka sin arbetsmiljö. Mina egna erfarenheter från arbete på en resebyrå ligger självklart också som grund för denna uppsats När jag sedan kom över en bok med titeln: The Organization of Hypocrisy skriven av Nils Brunsson förstod jag vad detta mitt examensarbete skulle handla om! Att med dessa utgångspunkter genomföra ett organistionsteoretiskt projekt med tyngdpunkt på empirisk undersökning är mycket vanskligt eftersom arbetet berör känsliga strukturer ofta kopplade till personer. Det finns många tabun involverade varför man kan riskera att komma helt fel i undersökningen om man inte har både tid, resurser och erfarenhet av konflikthantering. Jag har valt att därvidlag begränsa mig till att göra en teoretisk betraktelse, men inte bara som en sammanställning av tidigare skrivet material utan snarare försöka mig på att skapa en egen produkt bestående av tankegods från andra teoretiker sammanfogade i ett verktyg, eller en modell. Eftersom organisationsmiljöer i allmänhet inte låter sig fångas under ett begrepp eller en skolbildning har jag valt att bygga upp verktyget med utgångspunkt i idealtyper något jag förklarar utförligare under metodavsnittet. 1 Denna uppsats kan visserligen ses som en vidare utveckling av projektarbetet vad den allmänna analysen beträffar, men utgör ingen formell uppföljning av densamma. Projektarbetets empiriska del syftade till att göra en sondering av uppfattad kundkvalitet i ett av mig definierat och utvalt kundstrata, något som jag ej kommer att primärt beröra i denna uppsats. (Se vidare: von Stapelmohr, Magnus 1996:1)

3 SYFTET Jag kommer att utgå från två relationspar som är nära kopplade till varandra. Det ena är relationen mellan beslut (politik) och handling i organisationer, den andra relationen är mellan en organisationers tekniska och strukturella dimensioner. Den förra visar på organisationens mer formella aspekter medan den senare speglar den innehållsliga aspekten. Idén är att söka sammanföra dessa två relationspar till ett analytiskt verktyg åskådliggjort i en modell. Jag har alltså dristat mig till att reducera det omfattande begreppet organisation till dessa två axlar helt i syfte med detta arbete. Inspirationen till dessa dimensioner har jag hämtat från i huvudsak två författare där den ena är W. Richard Scott och den andra Nils Brunsson. Självklart för jag även in annan litteratur i det större resonemanget men som ursprung utgår jag från dessa nämnda två. Syftet blir att formulera en modell som skulle kunna vara användbar i organisationsanalyser i allmänhet. Meningen är att göra en teoretisk definition av de fyra variabler jag presenterar nedan och som präglas av inkonsistens dvs. kan skapa situationer som av en eller annan anledning inte äger entydighet mellan beslut och handling och följaktligen bör betraktas som hinder i verksamheten. I en sådan undersökning är det svårt att nå något vettigt resultat utan en metodologisk avgränsning. Jag har valt att göra en allmän betraktelse av dessa komponenter som jag finner intressanta för detta ändamål, nämligen De politiska variablerna (målformulering) Det faktiska handlandet (måluppfyllnad) Den tekniska miljön Den institutionella miljön De fyra respektive variablerna kan, med konsekvens av det ovan sagda, inte enskilt och varför sig ge en belysande bild av helheten och jag vill därför använda mig av dessa olika variabler satta i system dvs. se varje variabel i sitt eget ljus under den detaljerade analysen men dessutom i relation till de andra när de sätts in i den kontext där de ingår.

4 METOD Allmänna utgångspunkter Det kanske viktigaste momentet inför en undersökning är själva problemformuleringsfasen. Finns det ett problem värt att studera? Vilken form respektive innehåll har problemet? Vilka begränsningar finns det? Vad exakt skall studeras? Om och när man befinner sig i en organisation i egenskap av medarbetare och har ett intresse av eller uppdrag att söka åskådliggöra organisationen för dess invånare kan det vara svårt att veta var man skall börja en analys. Det normala företagets komplexitet tillsammans med de egna relationer man har till detta försvårar eller till och med omöjliggör en helt objektiv granskning. Svårast av allt är att veta var man skall börja, vilken metod man skall använda och vilket resultat man vill ha. Svårigheten att empiriskt göra definitioner mellan kontexter är en diskussion i sig som tarvar trägen och grundlig penetration där min uppfattning är att detta är en pågående process i som sker i verksamheters politiska sfär. Definitionerna här är i regel lika många som dess uttydare. Den jag kommer att uppehålla mig vid i denna uppsats är relationen mellan form och innehåll. Detta utgör så att säga själva grunden för verksamheten där man lite tillspetsat kan säga att formdimensionen visar hur organisationen fungerar och innehållsdimensionen vad organisationen producerar. Översatt till de variabler jag identifierat i syftet utgör relationen Teknisk miljö - Strukturer innehållsdimensionen, emedan formdimensionen utgörs av relationen Politik - Handling. För att kunna spåra orsaken till inkonsistenser och tröghet i organisationer är det direkt avgörande att kartlägga och synliggöra dessa variabler och hur de förhåller sig till varandra. Ämnet Begreppet organisation är ett mycket omfattande begrepp vars betydelse är starkt beroende av en kontext eller sammanhang i vilket det definieras. Sjöstrand t.ex. beskriver det han kallar "den sociala verkligheten" som ett antal dialektiska processer utgörandes av 1) subjektivisering 2) externalisering 3) objektivisering och 4) internalisering. 2 Problematiken i det vardagliga livet kretsar många gånger just kring olika definitioner om tillhörighet, vad som är att betrakta ur en given kontext och vad ur en annan. Detta gäller i synnerhet inom organisationsteorin vars spännvidd är mycket stor och som upptar ett antal olika vetenskaper inom humaniora. För att en studie skall bli intressant och någorlunda stringent kan det vara vettigt att börja med att välja analysnivå. Scott redovisar ett flertal bidrag till nivåindelning där den mest omfattande utgörs av nivåerna ekologisk, strukturell och socialpsykologisk betraktelsenivå. (Scott s. 15) Jag kommer att utveckla detta mer längre fram. Jag har valt att från ett ur organisationen endogent perspektiv försöka sammanställa en modell som baserar sig på variabler som de respektive två författarna Nils Brunsson och W Richard Scott har fört fram. Detta innebär inte att studien är begränsad till blott dessa två författare men deras terminologi har bildat utgångspunkt för de fyra respektive variablerna jag intresserat mig för och dessas relation till varandra. 2 1) Individen är en subjektiv verklighet 2) Individen skapar samhället 3) Samhället är en objektiv verklighet 4) Samhället skapar individen (Sjöstrand s. 14)

5 Teoretiska utgångspunkter Relationen mellan beslut och handling inom och mellan organisationer beskrivs av Nils Brunsson i dennes bok The organization of hypocrisy. Brunsson använder sig här av termerna politisk (political) organisation och handlings (action) organisation som idealtyper för att beskriva olika organisationers karakteristiska drag. Den renodlat politiska organisationen framställs som motpolen till den renodlat handlingsorienterade organisationen. Med dessa två termer politiska respektive handlingsorganisation vill Brunsson urskilja två fundamentalt olika principer för en organisation att existera (survive). Det ena är att utbyta resurser med sin omgivning i form av att producera varor eller tjänster mot ersättning från omgivningen (handlingsorganisationen). Det andra är att producera symbolisk överensstämmelse med sin omgivning (den politiska organisationen).(brunsson 1989 s. 14) Termen politisk skall således inte förstås ur den gängse partipolitiska höger - vänsterskalan utan snarare som en beskrivning av politiskt beteende.(ibid. s. 20) Brunssons poäng är att organisationer i allmänhet innehåller mer eller mindre grad av båda karaktärerna. Genom att framställa dessa som idealtyper får man en fenomenologisk beskrivning hellre än en absolut kategorisering. W. Richard Scott redogör i sin bok ORGANIZATIONS Rational, natural and open systems bl.a. för relationen mellan det han kallar den tekniska miljöer (technical Environment) och de institutionella miljöer som präglar organisationer. Tekniska miljöer utgörs enligt Scott av de organisationer som producerar varor eller tjänster för avsättning på en marknad som väljer produkterna efter deras effektivitet och verkan.(scott 1992 s. 132) Institutionella miljöer kännetecknas främst av organisationer där utvecklandet av regler och krav svarar mot ett legitimitetsbehov i första hand och har ringa eller ingen produktion av varor och tjänster ut mot en (extern) marknad.(ibid.) Scotts definition så långt är vidare i stort sett identisk med Brunssons politiska resp. handlingsorganisationer. Motsvarande uppdelning återfinns även hos Gunnar Berg där denne kallar relationsparet marknadsorienterad respektive reglerad verksamhet. (Berg 1989 s. 3) Relationsparet politik - handling beskrivs av Brunsson som idealtyper som i sig inte kan falsifieras p.g.a. att de icke existerar i sin renodlade form annat än som tankemodeller. Däremot beskrivs relationsparet teknisk kärna - strukturer av Scott inte som idealtyper utan snarare som komponenter i organisationens miljö (environment) där de existerar i symbios. Jag tänker dock använda mig även av dessa komponenter som idealtyper eftersom min idé är att miljöer faktiskt kan innehålla varierande grad av teknologiska respektive strukturella variabler. Båda relationsparen som jag beskriver innehåller åtminstone tre gemensamma variabler, nämligen mål, makt och konflikt. Målen återspeglar en organisations strävan både ut mot omgivningen och in mot verksamheten, makten är det redskap som olika mål genomdrivs med och konflikter existerar där olika motstridiga mål kolliderar. Ett nyckelord för konflikt är inkonsistens dvs. icke överensstämmelse. Konflikter behöver inte alltid vara av ondo men visar oftast tydligt de problem som inkonsistenser mellan beslut och utförande för med sig. Min ambition med detta arbete är inte att komma med några lösningar på dessa problem. Jag tror nämligen att problematiken med inkonsistenser i organisationer inte bara är något som är olösbart ur ett längre perspektiv utan det till och med behövs i organisationen för att vara en drivkraft och även som hämsko mot alltför skenande utveckling. De variabler som bildar utgångspunkten för min modell är tämligen välkända och väl dokumenterade sådana. Således har t.ex. Mintzberg sammanställt en statisk modell där han gör en liknande ansats att beskriva olika dimensioner i en organisation.(mintzberg i Bakka et al. s. 79)

6 Den grundläggande skillnaden mellan Mintzbergs modell och min är att den förra kategoriserar bestämda funktioner i avgränsade områden inom organisationen medan den senare använder variabler i form av idealtyper som syftar att ge modellen dynamik i dess användning. För att åskådliggöra ett sammanhang mellan de två relationspar, eller idealtypspar, jag ovan beskrivit har jag formulerat en modell där två axlar mellan variabelpar (dikotomier) korsas. Vitsen med detta är att skapa en tvådimensionalitet som bildar en form av fält där specifika situationer eller miljöer kan "syftas in" 1) Strategic apex 2) Techno structure Middle line Support staff Operating core Den strukturella likheten och skillnaden mellan 1) Mintzbergs modell (Fritt efter Bakka et al. s. 79) och 2) min modell med den principiella skillnaden att den förra är av kategorisk karaktär och den senare av dynamisk karaktär Figur 1

7 Analytiska problem Vad är sanning? Tyngdpunkten i en analys inom det organisationsteoretiska fältet bör i mitt tycke ligga i analysen av det enskilda fast med jämförelser och kopplingar till allmän metodik. 3 Det är emellertid viktigt (med koppling tillbaka det tidigare nämnda resonemanget om sanning och kriterier för denna) att påpeka att en syn inte är allenast saliggörande utan att sanningen i regel består av en kombination av olika bilder och individerna i organisationen skapar sig den helhetsbild av denna som är att härleda ur bl.a. en kulturell kontext. Att beskriva en uppfattad omvärld kan emellanåt te sig utomordentligt svårt, för att inte säga omöjligt. Olika individer har olika uppfattningar och tolkningar på världen och denna subjektivitet skapar oftast stor oenighet om vad som är "sanning" i olika situationer. 4 Filosofin har under historien försökt borra sig in till "sanningens själ" för att finna ett grundkoncept som vetenskapen skall kunna utgå ifrån. För varje ansats att hitta denna universalepistemologi har det följt en kritik mot det framkastade där teoremen falsifierats. Den vetenskapsteoretiska diskursen har följt en tämligen linjär orsak-verkan kedja enligt mönstret tes-antites-syntes. Vidare har mycket av debatten kretsat kring normativa spörsmål varför den faktiska verkligheten kommit i skymundan. Detta konstaterar också Philippe Daudi där han säger: Man kan tala om ett epistemologiskt dilemma som teoribildningen om organisationer konfronteras med. Man koncentrerar sig alltför mycket på hur saker och ting bör vara och missar till stor del hur dessa i själva verket är (Daudi s. 215). Den beskrivna verkligheten förändras uppenbarligen i takt med dess uttydare under tidens gång och det kan lätt bli en diskussion om hönan och ägget (vilket kom först?) om man inte har en definierad verklighetssyn som tar hänsyn till de faktiska omständigheter som råder i den miljö man är satt i att studera. Jag kommer i det följande diskutera några för mig i denna uppsats centrala begrepp som jag använder mig av. Den vetenskapliga sanningen är uppenbarligen inte en och samma och mycket av uttalanden och s.k. vetenskapliga utsagor grundar sig på tyckande. Men det finns objektiva rekvisit på den subjektiva sanningen. Sanningar ur ett vetenskapligt perspektiv kan t.ex. definieras som ontologiska, empiriska, logiska och fenomenologiska. En ontologisk sanning innebär något som existerar i verkligheten dvs. något som har en självständig existens oberoende av om det uppfattas eller ej (Starrin & Svensson s. 56). En ontologisk sanning kan vara av typen: "Man kan inte vara på två ställen samtidigt." En empirisk sanning är något som upptäcks genom (objektiv) undersökning av verkligheten. (Ibid. s. 61/Min parentes/) Ett sådant uttalande kan vara: "Det finns 24 chefer på vårt företag. " En logisk kan sanning uttryckas: "Jag tänker, alltså är jag". Detta sanningsrekvisit kan härledas ur enbart tänkande (Ibid.). Det fenomenologiska sanningskriteriet är slutligen det "trubbigaste" av de här nämnda sanningskriterierna med avseende på brist av kvantitativ skärpa, och uttrycker ett fenomen dvs. inte ett nödvändigtvis empiriskt bevisbart faktum utan snarare en upplevd verklighet. Det innebär inte att det för den skull är mindre sant. En sanning kan alltså vara giltig i vissa sammanhang och ogiltig i andra. Det gäller att förstå denna sanningens komplicerade och många gånger motsägelsefulla natur. 3 Bengt Starrin uttrycker en skepsis mot en alltför hårdnackad metodologisk hållning: Den avgörande distinktionen som således bör ligga i fokus är inte distinktionerna kvalitativa datakvantitativa data, kvalitativ metod-kvantitativ metod utan distinktionen kvalitativ analys-kvantitativ analys. (Starrin Svensson 1994 s. 32) 4 Bakka et al. skriver:...det är inget tvivel om att olika värderingar och normativa inställningar har satt en stark prägel på val av problemställningar i både äldre och nyare organisationsforskning. (Bakka et al. s.22)

8 Reifikation Reifikation, som enligt ordboken betyder förtingligande. (Bonniers), är att man beskriver fenomen som egna väsen eller rigida koncept, eller att det sker en substansialisering av abstrakta fenomen. Reifikation kan vara en normal mänsklig reaktion vid hanterandet av abstrakta fenomen som kan vara svåra att förstå. Det syftar till att sortera och etikettera en alltför komplicerad och svårhanterlig verklighet in i någorlunda lättförståeliga bilder, för att kunna orientera sig i tillvaron. Reifikationens baksida är att det skapas problem med s.k. kristallisering som vilket innebär att en bild av en situation eller ett fenomen blir statisk. När reifikationen är av kristalliserande art dvs. den skapar rigiditet är det mycket svårt att ändra mönstret. Detta är bl.a. ett problem inom den organisationsteoretiska forskningen som i regel skapar motsättningar mellan olika skolor som hävdar tingens tillstånd från olika perspektiv. Bär dessutom bilden en medvetet eller omedvetet värderande laddning är svårt att tala om oberoende forskning vilket kan i längden skapa en förtroendekris mellan den som undersöker och den miljö man undersöker. En sådan linjäritet i processen kan i mångt och mycket vara av ondo för den kvalitativa forskningen och för den enskilde forskaren eftersom kreativiteten i regel undertrycks. Bilden har helt enkelt blivit bestämmande för fenomenet och val som sedan görs i enlighet med denna bild är avgörande för det framtida resultatet. Metaforen har blivit plattityd, bilden har dödat konstnären. Man kan säga att reifikation bor granne med nomologisk teoribildning (se nedan) och existerar i ett närmast symbiotiskt förhållande med denna. Risken blir bl.a. att det uppstår en kausalteoretisk hantering av olika (uppfattade) problem, där orsak och verkan följer en rationell linje. Exempel på detta återfinns bl.a. inom organisationshistorien med det sena 1800-talets samhällsteoretiker företrädda av Marx och Weber och sedermera F.W. Taylor och H. Fayol och de mest hårdkokta ekonomibaserade systemteorierna. Reifikation kan även användas i opinionsbildande syfte för att skapa legitimitet för egna program och idéer, men också för att svartmåla antagonister genom att tillskriva dessa fysiska, kristalliserade egenskaper. Det finns nästan en rituell funktion i ett sådant förfarande som har sina rötter i en religiös symbolvärld. Detta kommer till tydligt uttryck bl.a. i motsättningar mellan arbetsgivare och arbetstagarparter där konfliktmönster antar reifikativa former. Det finns vidare ett ansvarsproblem med reifikation då det handlar om kollektiva strukturer. Om bilden av kollektivet är för etablerad och stark riskerar individens bild av sig själv att underordnas den stora bilden av kollektivet på gott och ont. Å ena sidan skänker känslan av tillhörighet i något större en kraft att agera i situationer som skulle kännas svåra för den ensamme, å andra kan kollektivet också utnyttjas som en "soptunna" där det individuella ansvaret kastas i. Det moraliska dilemmat är här uppenbart och ett historiskt problem. Ett extremt exempel är uttalandet "Jag lydde bara order...". Detta är kopplat bl.a. till Webers teser om det legitima herraväldet. Beronius skriver: Herravälde refererar således till befallningar som åtlyds för att de lydande har en "tro" på befallningarnas berättigande, att det är rätt och riktigt att lyda. Med andra ord är herravälde hos Weber kopplat till legitimitet (Beronius s ).

9 Nomologisk och idiografisk teori När ett observerat enskilt fenomen tillskrivs en allmän definition eller lagbundenhet så kallas detta nomologisk eller nomotetisk teoribildning. Risken med en nomologisk ansats inom humanistisk forskning blir att det undersökta fenomenet tvingas in i en redan befintlig lagbundenhet som ger en skev, eller ännu värre, helt felaktig bild av verkligheten. Trots detta framhärdar många forskare inom humaniora med att underkasta sina studier ett nomologiskt tankemönster. Detta är ett utslag av en teoribildning inom samhällsvetenskaperna som lånat metod av naturvetenskapen där samhället uppfattas i enlighet med den klassiska mekanikens föreställningsvärld (Pettersson. s. 20). Definitionerna mellan det kvantifierbara och kvalitativa och de olika normativa rekommendationer som olika forskare söker hänga på dessa begrepp är en relativt gammal diskussion. Ett i mitt tycke särskilt intressant inlägg i denna diskurs står Karl Popper för där han sätter upp ett begreppspar som han kallar molnet och klockan. Pettersson skriver: Molnet representerar företeelser som gaser: oordnade, oregelbundna och mer eller mindre oförutsägbara. Klockan är symbolen för motsatsen: ordning, regelbundenhet och förutsägbarhet. Med denna bild illustrerar Popper två vetenskapliga förhållningssätt. Det ena, den Newtonska mekaniken... är grunden för upplysningens, fysiokratismens och positivismens glödande vetenskapstro/det andra förhållningssättet utgår från att alla klockor är moln. Även i det till synes mest perfekta urverk finns ett element av slump.(ibid. s. 21) Naturvetenskapens styrka är att den utgår från i stort sett icke falsifierbara ontologiska lagar 5 som existerar oavsett de uppfattas av ett mänskligt subjekt eller ej och kan existera oberoende av varandra. Detta konstaterar bl.a. Giddens där han uppställer bl.a. två principiella skillnader mellan naturvetenskapen och samhällsvetenskapen: Den första är att teorierna inom samhällsvetenskapen inte är strikt underställda ett kausalt sammanhang med fakta, att ingen kvantitet av fakta kommer i och av sig självt avgöra (determine) att en bestämd teori accepteras och en annan förkastas, eftersom genom en modifiering av teorin... kan observationerna anpassas till denna (Giddens s. 243 Fritt översatt från engelskan). De samhällsvetenskapliga teorierna är föremål för det mänskliga subjektets påverkan. Medvetenheten om ett "lagbundet" beteende kan m.a.o. leda till en förändring av detta beteende eftersom lagbundenheten här inte vilar på ett ontologiskt fundament utan snarare ett normativt. Den andra skillnaden är att inom naturvetenskapen existerar den ontologiska verkligheten (lagbundenheten) oavsett om det finns en metod att studera den eller ej, och omvänt, att en utbildad teori kan anses giltig utan empirisk prövbarhet i alla situationer. Man kan säga att det råder ett enkelriktat kausalitetsförhållande mellan ontologin och epistemologin inom naturvetenskapen dvs. metoden att studera tingens ordning är ett direkt resultat av de lagar som dessa tingens ordning beskriver. Det motsatta gäller för samhällsvetenskapen, Giddens skriver: De samhällsvetenskapliga lagarna är historiska till sin karaktär och i princip föränderliga till sin form (Ibid.). Detta utgör den i mitt tycke kanske viktigaste kritiken mot det nomologiska synsättet inom samhällsvetenskaperna. Kravet på "bevisbarhet" har många gånger kommit före en bredare förståelse för de fenomen man studerar. Den motsatta ansatsen till nomologisk begreppsbildning, dvs. studiet och beskrivandet av enskilda isolerade fenomen från ett situationsperspektiv, kallas idiografisk metod. Denna form av forskning har tidigare inte haft lika hög status som den nomologiska generaliserbara forskningen då den dragits med problemet att inte kunna förklara den komplexa verkligheten så att den blir någorlunda översättbar mellan olika situationer. 5 Även naturvetenskapen har skakats i sina ontologiska grundvalar under senaste århundradet. Pettersson skriver: "Utvecklingen inom relativitetsteori, kvantmekanik och termodynamik har frambringat begrepp som ickelinearitet, instabilitet... entropi, öppna dynamiska system, dissipativa strukturer och icke-jämvikt." (Pettersson 1987 s. 14)

10 Den utgör dock ett intressant alternativ till nomologin eftersom den inte á priori strävar efter lagbundenhet. Den idiografiska ansatsen förlorar emellertid kraft i sin partikularism vilket också gör den falsifierbar i situationer utanför det studerade fenomenet. 6 Problematiken för samhällsvetenskapen kanske kan sammanfattas med att man bör undvika den nomologiska fällan men samtidigt få resultat som är någorlunda generaliserbara. Kompromissen mellan de tu gör att samhällsvetenskapen blir mer approximativ, mindre "spetsig" än naturvetenskapen. Detta behöver inte vara av ondo från ett vetenskapligt perspektiv. Så länge det finns en metodologisk konsekvens och dito renhet kan den approximativa beskrivningen säga mer om verkligheten i mänskliga sammanhang. Devisen "helheten är mer än summan av delarna" är ett exempel på detta. Idealtyp Det har gjorts försök att hitta den ideala tillämpningen av samhällsvetenskapliga studier som strävar efter att åstadkomma en generaliserbarhet utan att förlora i giltighet i det enskilda fallet. Ett bidrag i denna strävan ges av J.D. Moon som menar att delar av den kausalteoretiska kedjan kan bytas ut mot praktiska syllogismer, dvs. villkorssatser som skall eliminera risken för en deterministisk teoribildning. (Petterson 1987 s. 26) En annan forskare som kanske blivit mer omtalad för sitt bidrag att överbrygga gapet mellan den nomologiska och idiografiska teoribildningen är Max Weber med sina idealtyper. (Ibid.) De flesta kopplar begreppet idealtyp till Webers beskrivning av byråkratin i 1800-talets Preussen. Problemet då som nu var att sökandet efter lagbundna teorier inom samhällsvetenskapen var starkt influerat av den naturvetenskapliga teoribildningen med dess krav på bevisbara hypoteser. Weber löste denna problematik genom skapandet av idealtypen, en teoretisk modell av en renodlad karaktär. Vitsen var bl.a. att kringgå falsifierbarhetsdilemmat som den nomologiska och idiografiska teoribildningen är exponerade för genom att idealtypen som sådan aldrig existerar i en empirisk verklighet 7 utan utgörs av en tankemodell bestående av ett destillat av extrema egenskaper. Idealtypen är ingen hypotes i sig utan är bara ett instrument i hypotesbildningen vilket gör att idealtypen heller ej är falsifierbar och därmed giltig som tankemodell för de flesta situationer (Beronius s. 50). Det handlar vidare nödvändigtvis inte om en önskvärt tillstånd utan saknar värderande laddning och skall ses i första hand som ett logiskt hjälpmedel (Ibid.).Ett problem med Webers idealtyper som begrepp idag är att de är så intimt sammanbundna med hans traktat om byråkrati och den idealbyråkrat som s.a.s.. är upphovet till idealtypsbegreppet. Detta förtar emellertid inte analysredskapets användbarhet i andra sammanhang än Weber använde det i. Ytterligare ett problem som är mer av epistemologisk art är hur idealtypen kan och skall användas. Weber betonade ju idealtypens funktion som verktyg i en analys, och det faktum att detta verktyg inte är hypotesen gör att man som forskare måste besinna sig i användandet av idealtypen som koncept. Rent allmänt skulle jag vilja göra jämförelsen mellan idealtypsbegreppet och en karikatyr. Idealtypen som sådan finns inte i verkligheten men genom att peka bortom det verkliga så får man en många gånger tydligare bild av fenomenet. Att överdriva på detta sätt kallas redundans och används bl.a. inom karikatyrtecknandet. Det är i denna, visserligen ingalunda vetenskapliga men dock förföriskt komiska bild som allvaret finns. Genom att överdriva vissa karaktärsdrag synliggör man fenomenet och samtidigt avdramatiserar detsamma. Idealtypen fungerar delvis på samma sätt. Genom att peka på extrema karaktärsdrag förtydligas dessa och samtidigt neutraliseras studien i det att idealtypens objekt icke existerar i verkligheten. Verktyget skapar m.a.o. en elegant förbikoppling på verkligheten. I organisationsteoretiska studier med sociologisk tyngdpunkt, som tillämpas på ett befintligt företag, kommer oundvikligen vissa sociala fakta att spela en central roll varför en distansering till alltför infekterade situationer kan vara en god hjälp. 6 Dilemmat mellan synsätten beskrivs av Gunnar Olsson: "Om jag litar på ordens stabilitet, förvanskar de den verklighet jag vill vara trogen. Om jag i stället litar på verkligheten och dess föränderlighet, är det ingen som tror mig, ty ingen vet vad jag pratar om" (Olsson i Hirdman 1989 s. 115) 4 Idealtypens användning inom forskningen är enligt Weber själv "att i varje enskilt fall fastställa hur nära eller hur långt ifrån verkligheten som idealbilden ligger" (Weber i Beronius s. 50).

11 Metoddiskussion Varför skulle det då vara av intresse att spåra de politiska variablerna i organisationer? Mitt svar är lite betingat av diskussionen om organisationsforskningens normativa karaktär (se ovan). Man skulle kunna hävda att detta faller mer inom politisk teori och statskunskapen i allmänhet, och visst har det varit så i stor utsträckning (Pettigrew i Daudi s.214). Men som Daudi mycket klarsynt argumenterar har denna dimension inom organisationsforskningen fått ökad betydelse då infekterade problem relaterat till politiska variabler på arbetsplatser betyder väsentligt mycket mer idag då arbetsmarknaden inte längre är lika öppen, och personer inte lika lätt kan välja att byta arbetsgivare om de befinner sig i upplevda missförhållanden på arbetsplatsen som relaterade till organisationspolitik.(daudi s. 217) Daudi säger: Detta har i sin tur bidragit till en förstärkning av den upplevda konflikten och gjort att behovet av taktiska och strategiska handlingar blivit starkare. (Ibid.) Den ursprungliga utgångspunkten för denna uppsats var att med empirisk grund i en befintlig organisation (SAS Flight Academy) göra en undersökning på företaget över maktrelationer samt förhållandet mellan detta och beslut och faktisk handling. Under min problemformuleringsperiod kom jag dock fram till att detta förvisso skulle vara av intresse att göra men att det i litteraturen jag tagit del av fanns så mycket intressanta diskurser och vitalt tänkande att jag kände det vore en miss att inte göra en teoretisk genomgång först. Problemet har därur kommit att om jag utöver denna teoretiska genomgång också skulle göra en undersökning värd namnet på SAS Flight Academy (SFA), skulle detta arbete svälla vida ut över de ramar som känns rimliga för en C-uppsats av detta slag. Följaktligen har jag omformulerat mitt mål från att göra en ren fallstudie till att göra en teoretisk genomgång. Den kreativa ansatsen jag vill anlägga på detta arbete kräver egna reflexioner varför jag kommer att medvetet föra en egen diskussion i det löpande. Begreppet epoché 8 som föreskrivs av fenomenologin kommer inte helt att genomsyra denna studie, kanske på viss bekostnad av objektiviteten. Jag kan helt enkelt inte bortse från mina egna erfarenheter som i mångt och mycket bygger upp detta arbete. Däremot vill jag försöka undvika att bibringa uppsatsen en nomologisk karaktär varför jag tar min utgångspunkt i varaibler som jag beskriver som idealtyper. På detta sätt undviker jag visserligen risken med falsifierbarhet ur ett logiskt-deduktivt perspektiv men får ej heller den empiriska förankring som skänker en viss touche av vetenskaplig obestridbarhet över ämnet. Meningen är ju förvisso inte att begränsa studien till en reell organisation utan mer att skapa ett intellektuellt verktyg att använda vid empiriska undersökningar i allmänhet. Den övergripande teoretiska inställningen jag har är av situationsbetingad typ s.k. contingency theory där egentligen inget enskilt perspektiv förordas generellt framför ett annat (Bakka et al. s. 70, Scott s. 88 ff). I enlighet med detta kommer jag att dels redovisa ett par olika vetenskapliga bidrag under min teoretiska genomgång som har fungerat som inspirationskälla för detta arbete, dels att försöka kombinera variabler som var för sig tilldrar sig intresse men som sammansatta i en modell får bredare användningsområde och kanske kan inspirera till vidare utveckling. 8 Detta franska ord betyder fritt översatt parentes, och syftar till att forskaren skall sätta sin egen förförståelse och ev. fördomar "inom parentes" under forskningsprocessen för att inte riskera färga studien med alltför stor subjektivitet. (Starrin et al. s. 60)

12 BILDEN AV ORGANISATIONEN Är organisationen rationell? På något sätt tycks det ligga implicit i organisationens begrepp att den är rationell dvs. att det finns en intellektuellt genomtänkt plan för verksamhetens bedrivande och att man handlar i alla delar som man tänker. Den rationella idén är lika gammal som företeelsen mänsklig samverkan men är i stora stycken just en idé snarare än ett faktiskt tillstånd. När teknologin och industrin var som mest expansiv under cirka var idén om den rationella organisationen också den önskvärda och självklara bilden som goda och välfungerande organisationer beskrevs med. De under samma period expansiva ekonomiska modellerna sammanfattade denna idé om rationalitet och blev för organisationerna vad lagboken var för rättssystemet. Detta har gjort att idén om den rationella organisationen överlevt i högönsklig välmåga intill dessa dagar och förmodligen kommer att fortleva en bit till in i framtiden. Denna idé sammanfaller med bilden av organisationen som en människa, en individ vars handlande är konsekvent och rationellt 9 och är en svårslagen metafor eftersom den appellerar till den mest ursprungliga och välkända källa av kunskap vi äger nämligen vår egen kropp. Denna antropomorfa analogi kan trots sina uppenbara brister innehålla ett visst pedagogiskt värde när man talar om bilder av organisationer där dessa kan ses som individer bland andra men även som populationer. Vidare gäller att på samma sätt som man som mänsklig individ kan känna kluvenhet mellan prat, beslut och handling innehåller organisationsindividen motsvarande problematik där det råder varierande grad av inkonsistens mellan dessa variabler. Analogin bör dock användas med försiktighet eftersom reifikationsproblematiken här är uppenbar. Svårigheten att fullödande beskriva en given organisations utseende torde annars för de flesta som försöker vara uppenbar. De hierarkiska strukturerna har ofta formen av ett flödesschema med enkelriktat flöde, i regel strömmande uppifrån och ner. Den mest renodlade formen av en sådan organisationsbild återfinns bl.a. hos rationalisterna företrädda av teorier skapade av Max Weber om byråkrati samt Henri Fayol och den s.k. administrativa skolan. Det handlar om hårt strukturerade schemata som beskriver formellt hur organisationen är uppbyggd. Den institutionella synen på organisationer å andra sidan söker i mångt och mycket sammanfatta organisationens diversitet genom att betrakta den som en institution vars existens är av social art (Scott s. 117). Organisationen blir i detta synsätt ett mål i sig att upprätthålla och blir mer än summan av delarna, där den betyder mer för medlemmarna än blott det formella kontraktet (Bruzelius et al s. 57). Synsättet grundar sig på betraktandet av organisationen som ett naturligt system och utgår från ett humanistiskt perspektiv där människan sätts i fokus och uppstod som en motreaktion på den mekanistiska synen som den tidiga rationalismen gav uttryck för. En annan bild och kanske den för många viktigaste identitetsfaktorn för en organisation finns i dess konkreta verksamhet och de målformuleringar som styr denna. Målen i en organisation är dock i regel många och kan i en del fall vara motstridiga varvid en ensidig analys av måldokument riskerar att ge ringa eller inga ledtrådar om den konkreta verksamheten som den uppfattas av de som befinner sig i dess mitt. Organisationsbilden kan vidare uppfattas på olika sätt beroende på hur nära man befinner sig det Scott benämner verksamhetens tekniska kärna (technical core). Ytterligare en faktor som skapar bilden av en organisation är tillhörigheten bland människor, ting och territorium. Det rör sig om bransch, koncern, enhets, avdelnings och arbetsgruppstillhörighet i det mänskliga perspektivet, och tillgångar av olika slag när man talar om tingens tillhörighet. Distinktionen mellan organisationen och dess omvärld har tilldragit sig en hel del intresse inte minst bland systemteoretikerna.den territoriella tillhörigheten kan vara på global, nationell, regional eller lokal nivå. Scott tar bl.a. upp determinanter som kategoriserar organisationer beroende på deras omgivningar (environments). 9 Brunsson skriver: Organisationsscheman framställer organisationer som ett slags förvuxna människor, där ledningen liksom huvudet ritas högst upp och där vertikala streck symboliserar hur ledningens signaler överförs till de olika lemmarna, i form av olika avdelningar, som antas genomföra de handlingar som ledningen tänkt ut. (Brunsson et al. s. 86)

13 Som ett par exempel kan nämnas: o Organisationens olika roller (Organizational roles) mot sin omgivning där den kan ha en roll mot kunder, en annan mot leverantörer, en tredje mot myndigheter etc.. o Bransch, koncern eller annan grupptillhörighet (Organizational populations) o Geografisk tillhörighet (Areal organizational fields) där lokala och regionala förutsättningar kan ha inflytande på verksamheten. o Funktionell tillhörighet (Functional organizational fields) där organisationer kan ingå i funktionella system med varandra som i fallet med underleverantörer och general agenturer etc..(scott ss ) Samt det som jag bl.a. tar upp i denna studie, nämligen: o Teknisk respektive institutionell miljö Dessa avgränsningar är ingalunda klara och tydliga och definitionen av en specifik organisation kommer oundvikligen att variera lika mycket som de som gör definitionen, med utgångspunkt i dessas ämnesbakgrunder, forskningsmetoder och personliga preferenser etc.. Den varierar dessutom i tid varför en definition vid en tidpunkt kan skilja sig markant från en definition vid en annan. Faktum är att en specifik organisations alla determinanter är så många, bilden ofta så komplex att det kanske är lättare att som Sjöstrand börja i andra änden och definiera organisationen med utgångspunkt vad den inte är än tvärt om (Sjöstrand kap. 1.7). Dessa formella betraktelser är som sagt nog så intressanta ur ett formperspektiv och viktiga att identifiera för att ge organisationen dess vidare kontextualitet men de säger däremot inte så mycket om den enskilda verksamhetens faktiska innehåll. För att anpassa en analys efter en speciell organisations förutsättningar måste organisationen granskas innanför sina väggar i den betydelsen att se de inre förutsättningar varmed målen uppnås. Det blir en betraktelse på strukturell och socialpsykologisk nivå. Olika betraktelsenivåer Sannolikt är det av intresse att bedöma fenomen på olika nivåer med olika synsätt, eftersom både den formella och innehållsliga sidan varierar med nivåerna. Scott presenterar en modell för analysnivåer som jag finner användbar vid organisationsanalyser där han gör en nivårelaterad uppdelning på tre analysnivåer som kan urskiljas nämligen ekologisk, strukturell och socialpsykologisk nivå.(scott s. 15) Den ekologiska nivån rör sig på en för den enskilda organisationen extern miljöbetraktelse medan de två andra nivåerna mer syftar på en intern miljöbetraktelse.

14 Ekologisk nivå Med termen ekologisk (ecological) avses studiet av organisationen i samspel med andra organisationer på det samhälleliga planet. 10 Det handlar om definitioner av en given organisation med utgångspunkt i dess samhälleliga funktion och betraktas på en formell nivå. Den ganska vanligt förekommande nomologiska synen på organisationer bland gemene man kan ställa till problem eftersom man vid en sådan summarisk betraktelse inte gör en åtskillnad mellan olika organisationsformer med utgångspunkt i deras verksamhetsinriktning. Det är viktigt att börja med att göra en sådan generell definition vid en analys i en given organisation, för att sedan gradvis gå in på specifika spörsmål för att inte analysen skall bli felaktig. Därför kan det vara intressant att ta en titt på två försök att beskriva organisationer från funktionella utgångspunkter. Den första beskrivningen är ett försök till kategorisering med kontinuerliga variabler som ges av Gunnar Berg där han använder begrepp satta som två motsatspar i, vad jag förstår, ett idealtypssammanhang på en glidande nominalskala. 11 (Berg 1989 s. 3) Han använder sig av variablerna marknadsorienterad verksamhet contra reglerad verksamhet för att påvisa en organisations hemvist med utgångspunkt i dess verksamhet. Berg gör även motsvarande dikotomi mellan begreppsparen centraliserad respektive decentraliserad organisation och låter sedan skalorna korsa varandra för att skapa en tvådimensionalitet, ett fält, där en viss organisation skall kunna syftas in med hjälp av de respektive begreppsparen. Figur 2 Bergs "korsmodell" (Ibid. s. 2) Ett syfte med denna modell är att på ett övergripande plan kunna bestämma en given organisations placering inom ett samhällsnyttoperspektiv vid olika tidpunkter. Modellen ger en översiktlig bild av huvudmannaskap och övergripande styrstrukturer. Genom att peka i riktningar kringgår den ev. definitionsproblem som en absolut kategorisering skulle ha fört med sig. Dess största behållning är emellertid dess enkelhet som inte kräver initierade kunskaper i tolkningen samt lämnar dörren öppen för olika tolkningar. 10 Fritt översatt lyder Scotts definition:...fokus är på organisationen som kollektiv aktör fungerandes i ett större system av relationer. (Scott s. 15) 11 Berg säger: Det bör understrykas att förslagen till organisatoriska inplaceringar som gjorts...givetvis inte får tolkas alltför bokstavligt. Inplaceringarna syftar snarare till att exemplifiera modellens användbarhet som analysschema snarare än att klassificera de här nämnda organisationerna i sig. (Berg 1989 s. 8)

15 Den andra beskrivningen jag valt att presentera är ett exempel på en kategorisering med diskreta variabler, presenterat av Talcott Parsons i en modell över sociala system där han definierar fyra olika organisationsformer baserat på samhälleliga funktioner: Samhällsfunktion Organisationstyp Exempel på verksamhet Anpassning Måluppfyllnad Integration Latens Org. Orienterademot ekonomisk produktion Org. Orienterade mot politiska mål Integrerade org. Mönster och kulturupprätthållande org. Tabell 1 (Fritt översatt efter Scott 1992 s. 69 Tab. 3-1) Affärsdrivande organisationer Statliga myndigheter, Andra org. som har maktfunktioner Rättsväsendet, Politiska partier, Socialt kontrollerade institutioner Kulturella institutioner som exempelvis museerutbildnings org.religiösa org. I tabell 1 framgår det att organisationer kan definieras olika beroende på vilken samhällelig funktion dessa har. Detta ger vid handen att också målen varierar mellan dessa olika organisationsformer. Det en affärsdrivande organisation har som yttersta (officiella) mål är att tjäna pengar, den politiska att legitimera sina medarbetare, den integrerade att verkställa beslut och slutligen den latenta organisationen att reproducera sociala, kulturella och religiösa mönster. Man kan hävda att de tre nedersta faller inom en och samma kategori dvs. icke vinstdrivande verksamheter eller reglerad verksamhet enligt Bergs terminologi. I stort sett täcker Bergs modell in de olika organisationstyper Parsons identifierar i sin social systems-modell. Den stora skillnaden är att Bergs modell ger utrymme för kontinuerliga variabler medan den senares indelning antar formen av diskreta dito där en organisation antingen faller inom eller utanför en kategori. Dessutom antyder Berg, genom att lyfta in variablerna centraliserad resp. decentraliserad struktur, de maktstrukturer 12 som finns inom organisationen vilket ger ytterligare en dimension åt betraktelsen. Det faktum att Berg använder sig av idealtyper gör att denna beskrivning kan vara mer användbar i ett operationellt perspektiv eftersom idealtyperna, som tidigare påvisats, inte existerar i "verkligheten" utan mer är ett syftningsinstrument i analysen och därför ej heller falsifierbara på samma sätt som hävdandet av tillhörighet i kategorier. Bergs modell är utmärkt därvidlag som en karta att orientera sig med i analysen av en organisations samhälleliga funktion. Både Parsons och Bergs modeller ovan rör sig på en ekologisk nivå i sin strävan att beskriva organisationen utifrån dess samhälleliga funktion, men det finns fler sätt att göra ekologiska analyser på. Scott beskriver t.ex. i sin bok bl.a. relationen mellan det han kallar tekniska miljöer (technical environments) och institutionella miljöer som organisationer kan befinna sig i. Denna dikotomi täcks dock i stort sett upp av både Bergs och Parsons modeller. 12 Berg kallar denna dimension för styrstrukturer vilket jag uppfattar som en mer formell och övergripande definition där maktstrukturer ingår.

16 Strukturell nivå Detta är tillsammans med den socialpsykologiska nivån den nivå som rör organisationen internt dvs. är man som forskare befinner sig om man vill studera bl.a. de strukturella variabler som finns samt även de sociala processer som äger rum inom en organisation.(scott s. 15) Det är på denna nivå som horisontalaxeln i min modell rör sig med å ena sidan den tekniska miljön å andra sidan den strukturella dito. Om bilden av organisationer på ekologisk nivå är heterogen så gäller detta ännu mer på den strukturella nivån där förutom forskaren också de flesta organisationsmedlemmarna har sina respektive bilder som varierar mellan olika individer. I huvudsak handlar dock fokus i studierna om dels den tekniska sidan dvs. vad man producerar, dels den strukturella sidan eller hur man gör det man gör. Som exempel på det förra kan nämnas frågor om organisationen är tjänste eller varuproducerande, vilken marknad man producerar för, vad man producerar etc.. Detta görs bl.a. genom studier av verksamhetsrapporter, måldokument och kvalitetssatsningar. Exempel på det senare, dvs. på den strukturella sidan, är att man intresserar sig för hur företaget är uppbyggt med geografisk och funktionell indelning och spridning, befattningsstrukturer, hierarkier men framför allt också olika informella strukturer som styr verksamheten. Man har ofta en bild av organisationen som grundar sig på en formell uppställning, inte sällan uttryckt i grafer av olika slag som t.ex. uppbyggnaden av företaget i avdelningar och divisioner. Det handlar i regel om önskvärda bilder som skapas och vidmakthålls i styrande syfte av ledningsfunktionen i organisationen (Bakka et al. s. 39) Det innebär inte nödvändigtvis att dessa bilder alltid handlar om verkligheten som den ser ut, utan ofta handlar det mer om en idealiserad bild av organisationen som den borde vara. Detta är ändå intressant eftersom diskrepansen mellan önskvärt och faktiskt tillstånd i sig utgör information om den vertikala axeln i min modell dvs. relationen politik-handling i företaget. De informella strukturerna däremot har inte samma motsvarighet i dokumentation och intentionalitet och måste eftersökas på annat sätt. Lämpligtvis sker detta genom empiriska undersökningar. Information om en del informella strukturer är dessutom färskvara eftersom dessa strukturer är mer föränderliga över tid än de formella varför tilltro till tidigare undersökningar bör ges med försiktighet.

17 Social psykologisk nivå Den av de tre här anförda betraktelsenivåerna som studerar de relationer som finns på en arbetsplats är den Scott kallar socialpsykologisk. (Scott s. 15) Exempel på teorier som rör sig på denna nivå är Taylors Scientific Management, senare teorier inom Human Relationsskolan etc.. Man skulle kunna säga att detta är den mest partikulära nivån av de tre sett ur ett allmänt perspektiv. I och med att det handlar om mellanmänskliga relationer har denna nivå rönt ett stort intresse under senare år då frågor kring trivsel och sociala faktorer på arbetsplatsen blivit föremål för ett tilltagande intresse hos en bredare publik. Mycket av managementgenren handlar just om socialpsykologiska faktorer som ledarskap, kvalitetsfrågor (TQM), utbildningsfrågor och arbetsorganisation. Bilden av organisationen med utgångspunkt i denna socialpsykologiska nivå utgörs ofta av grupper, kotterier och konstellationer mellan olika medarbetare. Den visar på de många politiska variabler, de informella strukturer och hierarkier som finns inbyggda i varje organisation och som bildar underlag för koalitioner och konflikter på arbetsplatsen. De institutionella miljöer som nämndes ovan kan också studeras på socialpsykologisk nivå där de olika mönster som sedan återfinns på den strukturella nivån förklaras. Det är inte konstigt om det är studier på denna nivå som har fått stor uppmärksamhet under senare år med tanke på den övergång från ett verkstadsindustrier paradigm till ett tjänste och serviceparadigm som håller på att ske i samhället Om detta skriver jag i mitt tidigare arbete om service management: Gummesson redovisar sin syn genom tre paradigm som belyser helt olika världar. Dessa paradigm utgörs av: Verkstadsparadigmet, Det byråkratjuridiska paradigmet och slutligen Serviceparadigmet./Det första utgår från den traditionella industrisynen på all verksamhet där man säkert kan hämta en hel del inspiration från Taylor och dennes "Scientific Management". Det andra paradigmet syftar på en formell och korrekt hållning enligt en verkstradition. Här svävar Max Webers ande över en byråkratisk organisation som sätter regler och ordergång före kunden. Det tredje paradigmet slutligen, betonar synen på kvalitativ management där förhållandet till kunden är avgörande. De tre paradigmen har inte nödvändigtvis med innehållet i själva verksamheten att göra, om jag tolkar Gummesson rätt, utan ämnar spegla den grundsyn på arbete som kan finnas i alla verksamheter oavsett det direkta innehållet. Jag vill påstå att det finns en klar skiljelinje mellan de två första paradigmen och det tredje som är av historisk karaktär. De förra är produkter av industrialismen och det senare av tjänste och ITsamhället. (von Stapelmohr 1996:1 s. 11)

18 Kortare diskussion så här långt De olika betraktelsenivåerna är inte definitiva i den bemärkelsen att de utgör från varandra isolerade betraktelser utan är grova kategoriseringar som anger riktning på olika perspektiv man kan anlägga i en studie av detta slag. Detta innebär att en organisation kan och bör betraktas med hänsyn till samtliga nivåer för att ge en så fullödig bild som möjligt. I ekologisk analysnivå talar man om organisationstyper, alltså skillnader mellan olika organisationer. Den ekologiska betraktelsen är nog så intressant och viktig att göra inom all organisationsteori, men den allmänna och oprecisa karaktären denna nivå har ger inte så mycket hjälp i studier av den enskilda organisationen om man inte söker bryta ner denna från det allmänna till det enskilda. Den ekologiska dimensionen får här en underordnad roll till förmån för studiet av de strukturella och socialpsykologiska variablerna. Till stora delar går dessa två nivåer in i varandra och den ekologiska nivån kan s.a.s. förutsättas vara genomgången i bestämmandet av organisationens hemvist på skalan marknadsorienterad - reglerad. För att lättare kunna förstå det spel som pågår mellan intressegrupper och enskilda individer inom organisationens väggar bör en nivåindelning för organisationsanalys anpassas till den enskilda organisationen. Vid studerandet av organisationens endogena processer blir tyngdpunkten på den strukturella och socialpsykologiska nivån. Som tidigare nämnts varierar bilden av organisationen inte bara mellan olika betraktelsenivåer utan också mellan olika betraktare. Den som är medarbetare har en annan bild än den som är kund, som i sin tur har en annan uppfattning om den specifika organisationen än t.ex. leverantörer. Detta är fullkomligt normalt i alla sociala entiteter och utgör i sig inte ett större problem för organisationen, många gånger tvärt om; det kan hjälpa att definiera organisationens domäner och medlemmar. En organisation kan mycket väl klara av att leva med diskrepans mot sin omvärld där image och goodwill inte behöver stå i omedelbart samband med bilden som finns inom organisationen. Däremot är det mycket svårare att klara större diskrepanser mellan uppfattningar om organisationen internt utan att påverka den faktiska verksamheten menligt. Jag tror inte att problemet har uppmärksammats tillräckligt utan många gånger har fokus i stället lagts på att försöka mer eller mindre omedvetet dölja motsättningar som finns i företagen genom olika åtgärder som TQM, olika kvalitetsprojekt, kick-off och "halleluja-konsulter". Där studier på den ekologiska nivån har sina fördelar med att man utgår från en tämligen anonym, eller åtminstone distanserad bild av organisationen som individ, har studier på de strukturella och socialpsykologiska nivåerna oftast sina konkreta adressater i grupper av organisationsmedlemmar eller människor som individer. Beteenden måste här också kunna sättas in i ett konfliktperspektiv där beroenden, maktförhållanden och konflikter kan studeras, något som det renodlade systemteoretiska perspektivet inte ger så många ledtrådar om. 14 Då är den övergripande nivåindelning jag refererat från Scott med ekologisk, strukturell och socialpsykologisk nivå otillräcklig som verktyg och en annan endogen uppdelning nödvändig. En sådan består oss Talcott Parsons med i sin uppdelning på institutionell, verkställande (manegerial) och teknisk nivå. (Scott s. 71) I huvudsak är dessa tre analoga med Scotts ekologiska, strukturella och socialpsykologiska nivåer fast ur ett för en given organisation endogent sammanhang dvs. inifrån organisationen kommande. 14 Thompson argumenterar för motsvarande med utgångspunkt i Talcott Parsons nivåmodell där analyser av en organisation bör ske med hänsyn till de olika nivåerna så att en studie på institutionell nivå bör ha ett öppet perspektiv, på verkställande nivå ett naturligt och på teknisk nivå rationellt perspektiv. (Scott s. 99)

19 Man kan säga att Parsons indelning syftar på organisationens olika målformuleringar ur ett tidsperspektiv, där den institutionella nivån är den nivå där långsiktiga mål formuleras, den verkställande nivån där både lång och kortsiktiga mål formuleras och den tekniska nivån där företrädesvis kortsiktiga mål formuleras. Scotts indelning däremot avser mer forskarens analysnivå i dennes studier av organisationen. Scott redovisar ytterligare en intressant nivåmodell som har J.D. Thompson som upphovsman. Denna går ut på att med utgångspunkt i Parsons nivåer anpassa metodiken i de tre stora skolbildningarna inom organisationsteorin nämligen den rationella, den naturliga och det öppna synsättet på organisationer till de respektive tre nivåerna. Således skulle det öppna synsättet passa bäst vid studier av en organisations institutionella nivå, det naturliga synsättet vid studier av den verkställande nivån och ett rationellt synsätt på den tekniska nivån.(ibid. s. 99) Modellerna som ovan har presenterats visar de olika synsätt som det finns i kategoriserandet av organisationer. Den modell jag valt att presentera i det följande och som utgår från Nils Brunssons resonemang kring två idealtyper av organisationer, politisk och handlingsorganisation, syftar i det allmänna att rumsligt placera en organisation i samhället. Motsvarande syfte har Bergs korsmodell och Parsons kategorisering av organisationer. Det innebär också att den beskrivning som dessa respektive författare består oss med här rör sig på en ekologisk nivå dvs. som en jämförelse mellan organisationer. Det jag upplever som intressant är att som Brunsson använda sig av dikotomin inom en given organisation, eftersom det är min fasta övertygelse att organisationer invändigt är spegelbilder av den värld, det samhälle som de verkar i, och följaktligen, att en given organisation, vilken som helst, kan innehålla mer eller mindre av politik och handling oberoende av graden av marknadsorientering respektive reglering. Bilden av organisationen på de strukturella respektive socialpsykologiska nivåerna är av ett rumsligt perspektiv dvs. den uttrycks oftast med referens till dess innehåll. Det jag betecknar som organisationsinterna miljöer skall ses ur sitt rumsliga perspektiv. Organisationens rum definieras på olika sätt av olika aktörer i olika tidsskeden. Rummen blir m.a.o. sociala konstruktioner.(beronius s. 106) Således bör vi finna det politiska rummet och det handlingsorienterade rummet inom organisationens väggar. Om två så motstridiga variabler finns inom en och samma organisation kan det vara av yttersta intresse att söka spåra relationen mellan dessa i varje organisation. Det intressanta är att se de hur bilden av organisationen förändras mellan de olika nivåerna och vari problemet med att skapa en konsistens mellan bilderna ligger. Jag har därmed kommit till kärnpunkten i Brunssons resonemang, och förvisso för denna uppsats, nämligen diskrepansen mellan prat, beslut och handling och hur detta leder till inkonsistenser i organisationer

20 ORGANISATIONENS KONTEXT Men åter till dilemmat med de svårförenliga storheterna politik och handling. En vanlig frågeställning som i regel förekommer på beslutsnivåer i företaget är varför mycket av det som beslutats inte kommer till uttryck i konkret handling. På andra, operativa nivåer finns i regel en motsvarande irritation formulerat i frågan: Varför tas inga konkreta beslut som är förankrade i verksamheten? Detta förhållande mellan olika nivåer i en organisation kan vid första anblicken verka paradoxalt, rent av onaturligt med utgångspunkt i en rationell syn på organisationer. I själva verket är det en och samma känsla i båda frågeställningarna, känslan av inkonsistens eller icke-överensstämmelse mellan planering, beslut och utförande. Likaväl är detta ett intressant förhållande som kan vara värt att undersöka närmare. Det är ju oftast i realiserandet som ev. svagheter visar sig i en organisations interna kommunikation. Organisationens form Jag har i det föregående kort redogjort för två analystyper på ekologisk nivå av organisationer som pekar på organisationens konstitution vad beträffar mål, makt och i viss utsträckning medel. Det är främst Bergs idé med idealtyper och korsmodell jag kommer här att använda och utveckla i de syften jag har med detta arbete. Relationen mellan företrädesvis marknadsorienterad och reglerad verksamhet kan f.ö. med lite god vilja jämföras med relationen politik - handling som Brunsson företräder 15. För att tydliggöra de respektive särdragen som de beskrivs av Brunsson refererar jag dennes beskrivning av fenomenen politik contra handling på ekologisk nivå till att börja med för att sedan föra in resonemanget till en organisationsintern nivå. Politisk contra handlingsorganisation Om man tar som utgångspunkt en handlingsorganisation och definierar denna på ekologisk nivå ser man att denna skiljer sig på ett flertal grundläggande punkter från den politiska organisationen. Brunsson nämner åtta respektive punkter som är karaktäristiska för handlingsorganisationen nämligen: 1) Överensstämmelse som princip för rekrytering och organiserande 2) Stark organisationsideologi 3) Beslutsfattandet 4) Konsistens mellan ideologi och handling 5) Specialisering 6) Fokus på lösningar 7) Fast övertygelse 8) Begränsad rationalitet (Ibid. s /Fritt översatt från engelska/) Jag går i det följande kort igenom respektive punkt där jag sammanfattar Brunssons resonemang beträffande handlingsorganisationen och dess skillnad från den politiska organisationen. 15 Denna analogi antyds av Berg i dennes presentation av korsmodellen där han säger:...å ena sidan marknadsorienterade organisationer som ytterst styrs av lagen om tillgång och efterfrågan...och vars verksamhet är möjlig att uttrycka i kvantitativa termer. Å andra sidan har vi reglerade ofta i grunden politiskt styrda organisationer som är mer oberoende av/olika marknadskrafter.... (Ibid. s. 3)

SERVICE MANAGEMENT SAS FLIGHT ACADEMY. En Kundnivåmodell på... Magnus von Stapelmohr

SERVICE MANAGEMENT SAS FLIGHT ACADEMY. En Kundnivåmodell på... Magnus von Stapelmohr UPPSALA UNIVERSITET Sociologiska Institutionen Handledare: Irving Palm P-Linjen Te 7 Organisationsteori 10 p. Magnus von Stapelmohr SERVICE MANAGEMENT En Kundnivåmodell på... SAS FLIGHT ACADEMY En Rapport

Läs mer

FRÅN SJUKSKÖTERSKA TILL CHEF

FRÅN SJUKSKÖTERSKA TILL CHEF Hälsa och samhälle FRÅN SJUKSKÖTERSKA TILL CHEF EN EMPIRISK STUDIE ANTONIA BOMMARCO Examensarbete Magisternivå 15 hp Ledarskap och organisation Februari 2010 Malmö högskola Hälsa och samhälle 205 06 Malmö

Läs mer

Organisationskultur och Ledarskap

Organisationskultur och Ledarskap Institutionen för kommunikation och medier Organisationskultur och Ledarskap En kvalitativ studie om IKEA i Älmhult C-uppsats HT10 - MKVK01 - Strategisk kommunikation Handledare: Marja Åkerström Examinator:

Läs mer

En mycket kort och tentativ genomgång av organisationsteorier genom historien till igår.

En mycket kort och tentativ genomgång av organisationsteorier genom historien till igår. Detta är utdrag från olika länkar på internet, Wikipedia, ARB on line etc. Jag har granskat, sammanställt och ibland sammanfattat texterna. /Bo Melin En mycket kort och tentativ genomgång av organisationsteorier

Läs mer

FRAMTIDENS ORGANISATIONSTEORI

FRAMTIDENS ORGANISATIONSTEORI FRAMTIDENS ORGANISATIONSTEORI IGÅR, IDAG OCH IMORGON Kandidatuppsats i Företagsekonomi Joakim Skoogh VT 2010:KF47 1 Svensk titel: Framtidens organisationsteori igår, idag och imorgon Engelsk titel: Organizational

Läs mer

Från centralisering till decentralisering?

Från centralisering till decentralisering? UPPSALA UNIVERSITET 2SC021 Sociologiska institutionen HT 2011 Sociologi med inriktning mot arbetsliv, organisation och personal C Från centralisering till decentralisering? En fallstudie av en organisation

Läs mer

Titel: Internkommunikation på arbetsplatsen - sett ur medarbetarnas perspektiv

Titel: Internkommunikation på arbetsplatsen - sett ur medarbetarnas perspektiv Abstract Titel: Internkommunikation på arbetsplatsen - sett ur medarbetarnas perspektiv Ämne: C- uppsats i Medie- och kommunikationsvetenskap Examinator: Helena Sandberg År: VT 2007 Problem och syfte Organisationers

Läs mer

Värdering av fastigheter i offentliga och privata företag

Värdering av fastigheter i offentliga och privata företag C-UPPSATS 2004:067 Värdering av fastigheter i offentliga och privata företag En fallstudie i fastighetsbranschen ERIKA JONSSON DANIEL THUNEBRO Institutionen för Industriell ekonomi och samhällsvetenskap

Läs mer

Chefsroll och ledarskap inom socialt arbete

Chefsroll och ledarskap inom socialt arbete Chefsroll och ledarskap inom socialt arbete - En kvalitativ studie om enhetschefers syn på att vara chef inom LSS-verksamheter 2SC094, Självständigt arbete i sociologi med inriktning mot socialt arbete,

Läs mer

Business Intelligence Intern Delgivning

Business Intelligence Intern Delgivning Stockholms Universitet School of Business Magisteruppsats Vårterminen 2000 Handledare : Olof Holm Stig G Johansson Författare: Marianna Paakkanen Ann-Sophie Tegenborg Business Intelligence Intern Delgivning

Läs mer

Ledarskapsforskning - en kunskapsöversikt 1 INLEDNING

Ledarskapsforskning - en kunskapsöversikt 1 INLEDNING 1 INLEDNING Att arbetslivet i dag står inför stora förändringar är något som tycks föga omtvistat. Bland de förändringstendenser som ofta nämns märks bl a ökad internationalisering, snabbare teknikutveckling,

Läs mer

Prestationsmätning i växande och stabila små och medelstora företag

Prestationsmätning i växande och stabila små och medelstora företag Företagsekonomiska institutionen Prestationsmätning i växande och stabila små och medelstora företag En studie av gapet mellan teori och praktik Magisteruppsats i företagsekonomi Studier i ekonomistyrning

Läs mer

Upphandling och implementering av ett nytt affärssystem

Upphandling och implementering av ett nytt affärssystem Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT Marina Ericsson Fredrik Wallin Upphandling och implementering av ett nytt affärssystem Vad måste man ta hänsyn till och tänka på? Företagsekonomi D-uppsats

Läs mer

Företagsekonomiska institutionen STOCKHOLMS UNIVERSITET

Företagsekonomiska institutionen STOCKHOLMS UNIVERSITET Företagsekonomiska institutionen STOCKHOLMS UNIVERSITET Kandidatuppsats 10 poäng VT 2005 Författare: Stefan Jonson Handledare: Paula Liukkonen Sofia Samara Förord Vi vill tacka samtliga respondenter (akademiker

Läs mer

Cash Management. - en studie av netting som verktyg vid likviditetshantering. Pernilla Hansson

Cash Management. - en studie av netting som verktyg vid likviditetshantering. Pernilla Hansson Magisteruppsats Företagsekonomi, fristående kurs: 2002/07 Cash Management - en studie av netting som verktyg vid likviditetshantering Pernilla Hansson Avdelning, Institution Division, Department Ekonomiska

Läs mer

INSTITUTIONEN FÖR PSYKOLOGI

INSTITUTIONEN FÖR PSYKOLOGI INSTITUTIONEN FÖR PSYKOLOGI Har konsulten läst boken? En kvalitativ studie om hur väl teorier avspeglas i den praktiska användningen av teambuilding; en undersökning av teambuildingföretag i södra Sverige.

Läs mer

En roll, många kompetenser... - om krav och förväntningar på (del)projektledare Emma Lundmark & Erika Olsson

En roll, många kompetenser... - om krav och förväntningar på (del)projektledare Emma Lundmark & Erika Olsson En roll, många kompetenser... - om krav och förväntningar på (del)projektledare Emma Lundmark & Erika Olsson Institutionen för beteendevetenskap och lärande Programmet för personal- och arbetsvetenskap

Läs mer

Business Intelligence

Business Intelligence Stockholms universitet Företagsekonomiska Institutionen Kandidatuppsats: Vt 99 Handledare: Birgitta Wadell Claes Hääg Business Intelligence -Att bevaka omvärlden över tid- Mattias Axelson Sammanfattning

Läs mer

MYTEN OM DET RATIONELLA FLÖDET

MYTEN OM DET RATIONELLA FLÖDET MYTEN OM DET RATIONELLA FLÖDET Myten om det rationella flödet En studie av hur organisatorisk ledning formas genom omvärldsanalys och underrättelsearbete i kunskapsintensiva företagsmiljöer Magnus Hoppe

Läs mer

Ledarskap & Organisation. - Ett första steg. Beskriver de olika områdena jag tycker är centrala runt ledarskap och organisationsutveckling

Ledarskap & Organisation. - Ett första steg. Beskriver de olika områdena jag tycker är centrala runt ledarskap och organisationsutveckling Ledarskap & Organisation - Ett första steg Beskriver de olika områdena jag tycker är centrala runt ledarskap och organisationsutveckling Av: Magnus Ericsson INLEDNING... 4 VÄRDERINGAR... 5 VÄRDESTYRNING...

Läs mer

Avveckling av informationssystem En kartläggning av motiv, beslut och praktiskt genomförande

Avveckling av informationssystem En kartläggning av motiv, beslut och praktiskt genomförande ISRN-nr LIU-IEI-FIL-A--10/00796--SE Avveckling av informationssystem En kartläggning av motiv, beslut och praktiskt genomförande Information systems liquidation Mapping motives, decisions and practical

Läs mer

Elevers intresse för fysik och matematik utifrån egna berättelser

Elevers intresse för fysik och matematik utifrån egna berättelser Institutionen för pedagogik Elevers intresse för fysik och matematik utifrån egna berättelser Erik Backlund Examensarbete 12 poäng Kurs: OXA 299 Höstterminen 2006 ABSTRACT Erik Backlund Elevers intresse

Läs mer

Den ekande värdegrunden

Den ekande värdegrunden Malmö högskola Lärande och samhälle Skolutveckling och ledarskap Examensarbete 15 högskolepoäng Den ekande värdegrunden En uppsats om den filosofiska förankringen hos värdegrunden i läroplanen för gymnasieskolan

Läs mer

Tankar om medarbetarundersökningar

Tankar om medarbetarundersökningar Hämtat från www.kunskapsabonnemanget.se Tankar om medarbetarundersökningar Bengt-Åke Wennberg och Monica Hane Tillfrågade om hur de hanterar arbetsmiljöfrågor svarar de flesta företag att de systematiskt

Läs mer

inte säga emot sig själv

inte säga emot sig själv Avdelningen för medie- och kommunikationsvetenskap Sociologiska Institutionen Lunds universitet konsten att inte säga emot sig själv [ÖVERENSSTÄMMELSE MELLAN PROFIL & IDENTITET PÅ FRAMFAB ] Hösten 2000

Läs mer

Man kan inte matas med kompetensutveckling

Man kan inte matas med kompetensutveckling Man kan inte matas med kompetensutveckling En induktiv fenomenografisk studie av HR-aktörers upplevda förutsättningar för lärande på Helsingborg Stad Författare: Amanda Johansen PEDK21: C-uppsats, 15 hp

Läs mer

Controllern och affärssystemet -en studie i att skapa information för analys, kontroll och styrning

Controllern och affärssystemet -en studie i att skapa information för analys, kontroll och styrning Institutionen för informatik Controllern och affärssystemet -en studie i att skapa information för analys, kontroll och styrning Kandidatuppsats i Informatik IT stöd för strategisk och operativ ekonomistyrning

Läs mer

Folkbibliotekarier om omvärldsbevakning Intervjustudie med 5 svenska folkbibliotekarier

Folkbibliotekarier om omvärldsbevakning Intervjustudie med 5 svenska folkbibliotekarier KANDIDATUPPSATS I BIBLIOTEKS- OCH INFORMATIONSVETENSKAP VID INSTITUTIONEN BIBLIOTEKS- OCH INFORMATIONSVETENSKAP/BIBLIOTEKSHÖGSKOLAN 2013:5 Folkbibliotekarier om omvärldsbevakning Intervjustudie med 5 svenska

Läs mer

Klass är möjligen det dom går i

Klass är möjligen det dom går i Göteborgs Universitet Samhällskunskap Klass är möjligen det dom går i En beskrivande studie om hur lärare i samhällskunskap behandlar klassbegreppet Examensarbete i Samhällskunskap Vt 09 David Solberger

Läs mer

Linjeledare och projektledare

Linjeledare och projektledare Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT Informatik Stefan Henriksson Linjeledare och projektledare -En kvalitativ studie om mönster mellan och inom ledaruppdragen Magisteruppsats Industriell Projektledning

Läs mer