Revisionsrapport Avtal med externa vårdgivare och leverantörer former för uppföljning

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Revisionsrapport Avtal med externa vårdgivare och leverantörer former för uppföljning"

Transkript

1 Revisionsrapport Avtal med externa vårdgivare och leverantörer former för uppföljning Landstinget Gävleborg Lotta Ricklander Hanna Franck

2 Lotta Ricklander Projektledare Lars-Åke Ullström Uppdragsansvarig

3 Innehållsförteckning 1 Sammanfattning 1 2 Inledning Bakgrund Syfte/revisionsfrågor Revisionsmetod 4 3 Tidigare granskningsinsatser 4 4 Grundläggande förutsättningar Landstingets organisation Landstingets inköpssystem Avtalsdatabas Kommentarer 6 5 Granskade avtal Avtal externa vårdgivare Avtal hälsocentraler Avtal varor och tjänster Avtal varor Avtal tjänster Kommentarer 9 6 Uppföljning och kontroll i praktiken Externa vårdgivare Hälsocentraler Varor och tjänster Rapportering till landstingsstyrelsen Kommentarer 12 7 Revisionell bedömning 13

4 1 Sammanfattning Landstinget Gävleborg har avtal med externa leverantörer av vård, tjänster och varor, ca 120 externa vårdgivare, ett flertal externa leverantörer för tvätt, förbrukningsartiklar, fastighetsskötsel, kök och städ. Uppföljning och kontroll av externa avtal är mycket viktigt för landstinget för att kunna ha en god intern kontroll. Revisorerna i Landstinget Gävleborg har därför uppdragit år PwC att genomföra en granskning avseende uppföljning och kontroll av externa avtal. Syftet med granskningen har varit att bedöma om landstingsstyrelsen säkerställt att uppföljning sker på ett ändamålsenligt sätt. Nedan sammanfattas de iakttagelser som gjorts i granskningen. Landstinget har arbetat aktivt de senaste åren med att utveckla arbetet med uppföljning och kontroll av externa avtal. Organisationen med avtalscontrollers bedömer vi vara en tydlig markering att uppföljning och kontroll av externa avtal är viktigt för landstinget. Organisationen leder även till att fokus flyttas från upphandling till att omfatta hela inköpsprocessen; från marknadsanalys till uppföljning inför kommande upphandling. Inköpssystemet bedöms också vara en positiv utveckling för att stärka den interna kontrollen avseende externa avtal. Avtalsdatabasen är dock idag inte komplett. De avtal som finns ute i landstingets verksamheter förstår vi att inköpsorganisationen inte kan samla. Det finns dock även centralt tecknade avtal som inte återfinns i avtalsdatabasen. En fungerande databas för externa vårdgivare finns sedan tidigare De granskade avtalen visar att regleringar avseende uppföljning och kontroll under avtalsperioden, finns i stor utsträckning vad gäller samtliga externa avtal inom landstinget. För de mer omfattande avtalen finns regleringar som i hög grad fokuserar på dialog mellan beställare och leverantör. Det är tydligt att landstinget Gävleborg arbetar aktivt för att utveckla uppföljning och kontroll av externa avtal. Ändamålsenlig organisation har tillskapats. Revisionen bedömer att den uppföljning och kontroll som sker av de mer omfattande externa avtalen, är strukturerad och ändamålsenlig. Fokus har utvecklats till att i stor utsträckning handla om dialog mellan verksamheterna och leverantörer, vilket är positivt. Kontroll av hälsocentralerna har inte skett i den omfattning som varit ambitionen för år Vad gäller rapportering till landstingsstyrelsen sker detta inte enligt någon fastlagd struktur. Information sker då behov finns och ärenden lyfts till landstingsstyrelsen i 1 av 14

5 de fall styrelsen eller fullmäktige ska fatta beslut i frågan. Vi bedömer att formerna för rapportering till styrelsen kan utvecklas. 2 av 14

6 2 Inledning 2.1 Bakgrund Landstinget Gävleborg har avtal med externa leverantörer, ca 120 vårdgivare och leverantörer för bland annat tvätt, förbrukningsartiklar, fastighetsskötsel, kök och städ. Vissa av de externa vårdgivarna är s k etableringar. Etableringarna är personbundna. Det går att köpa en etablering. Regelverket för etableringarna är under översyn. Affärsverksamheten inom etableringsbranschen bedöms vara lite på sparlåga i avvaktan på något beslut. EU har haft synpunkter på den livslång och lagbundna möjligheten till inkomst från det allmänna. År 2009 granskade revisorerna, via ett antal stickprov, avtalskonstruktioner och formaliakrav samt om avtalen ger möjlighet till uppföljning, kontroll och säkerhet. I princip alla avtal med vårdgivare fanns reglerat hur rapportering, revision och uppföljning skall ske. Den interna kontrollen avseende externa avtal bedömdes inte ha utvecklats tillräckligt. Dagens organisation innebär att Hälsovalskontoret svarar för uppföljning av privata vårdgivare som bedriver hälsocentraler samt sjukgymnaster och allmänläkare på nationella taxan. Inköpsavdelningen inom förvaltningen Lednings- och verksamhetsstöd (LOV) hanterar övriga avtal med externa vårdgivare samt externa leverantörer av tvätt, kök och städ etc. 2.2 Syfte/revisionsfråga Syftet är att granska formerna för uppföljning av avtalen med externa vårdgivare och om den interna kontrollen för uppföljning etc förstärkts vad gäller externa leverantörer. Övergripande revisionsfråga är: Har landstingsstyrelsen säkerställt att uppföljningen sker på ett ändamålsenligt sätt? De delar som ingår i granskningen är följande: Externa vårdgivare - Sker uppföljning enligt avtal? - Hur hanteras det material för uppföljning som vårdgivarna levererar in till landstinget? - På vilket sätt sker rapportering till landstingsstyrelsen? - Vilka former finns för dialog/återrapportering till berörda vårdgivare? Externa leverantörer - Har den interna kontrollen avseende uppföljning förbättrats? 3 av 14

7 2.3 Revisionsmetod Intervjuer med personer som har att svara för landstingets avtalshantering inom Ledningskontoret och LOV har genomförts. Totalt har åtta personer inom landstinget intervjuats. Ett urval av avtalen har granskats utifrån syftet. 3 Tidigare granskningsinsatser Revisionen i Landstinget Gävleborg har genomfört granskningar avseende avtalshantering 2007 och År 2009 kunde revisionen konstatera att kontroll och uppföljning genomfördes genom att: Att alla vårdgivaravtal utom ett har regleringar avseende rapportering, revision eller uppföljning. Det ställdes generellt högre krav på de mer omfattande avtalen, vilket är naturligt enligt revisionen. De krav som ställdes avseende uppföljning och kontroll hade utvecklats positivt. Uppföljning avseende avtalen med externa leverantörer som inte avser vårdgivare har inte utvecklats på samma sätt som vårdgivaravtalen. I flera fall saknas reglering avseende rapportering eller uppföljning under avtalsperioden. Detta kan leda till att felleveranser eller fel prissättning kan ske utan att det upptäcks. I vissa fall ska leverantören rapportera uppgifter till landstinget. Det finns dock, utifrån de uppgifter revisionen erhållit, inga rutiner kring hur dessa uppgifter ska hanteras då de inkommit. Utveckling har skett i positiv riktning avseende uppföljning och kontroll. Vid tidigare granskningar har uppföljning och kontroll i huvudsak genomförts med utgångspunkt från den information som vårdgivarna skickat in till landstinget hade det utvecklats rutiner dels för hur uppföljning och kontroll definieras i avtalen, dels för vilka åtgärder landstinget själv genomför för att kontrollera och följa upp de externa vårdgivarna. Rutiner avseende rapportering till landstingsstyrelsen hade utvecklats. Vidare gjordes sammanställningar utifrån den rapportering vårdgivarna lämnar in till landstinget. Detta gav landstinget en möjlighet att kontrollera om uppdraget genomförs i enlighet med avtalet. Intern kontroll avseende uppföljning och säkerhet avseende övriga externa avtal hade dock inte utvecklats tillräckligt. Detta hade vid granskningen även uppmärksammats av landstinget. Det är av stor vikt att landstinget har kontroll över att de tjänster eller varor som levereras från avtalspartners, överensstämmer med de i avtalen angivna villkoren. 4 av 14

8 4 Grundläggande förutsättningar 4.1 Landstingets organisation Landstinget har sedan 2010 delvis en förändrad organisation avseende upphandling och uppföljning av avtal. Ansvar för utveckling av arbetet med landstingets samtliga externa avtal ligger på avtalsdirektören som tillhör landstingsledningen. Det praktiska arbetet med upphandling och uppföljning sker inom inköpsavdelning inom Ledning och Verksamhetsstöd (LOV). Inom avdelningen finns såväl upphandlare som avtalscontrollers. Systemet med controllers är nytt sedan Alla controllers har ansvar för vissa kategorier av avtal och arbetar tillsammans med upphandlare inom samma kategorier. Totalt finns 24 olika kategorier. Idag finns sex upphandlare (sju från juni 2012) och 12 controllers inom inköpsavdelningen. Totalt hanterar inköpsavdelningen externa avtal som omfattar c:a 3,5 mdkr per år. Avtal avseende varor omfattar c:a 1,5 mdkr och avtal avseende tjänster och externa vårdgivare, exklusive hälsoventraler, c:a 1 mdkr vardera. Grunden för organisationsförändringen har varit att förändra fokus på upphandling till att avse hela inköpsprocessen. Genom systemet med upphandlare och controllers fokuseras i högre utsträckning på hela processen avseende inköp, som innefattar aktiviteter såväl före, under och efter ingående av avtal. Vidare har bedömning gjorts att kostnadsutvecklingen avseende externa köp i hög utsträckning kan minskas, genom att ha fokus på uppföljning och kontroll av de avtal landstinget har. Landstingets organisation avseende inköpsprocessen kan illustreras enligt nedan: Landstingsstyrelsen Avtalsdirektör LOV Inköpsavdelning Hälsovalskontoret Vårdgivaravtal och hälsocentraler Varor Tjänster 5 av 14

9 4.2 Landstingets inköpssystem Landstinget har år 2010 upphandlat ett nytt elektroniskt inköpssystem. Systemet ska medföra att alla köp från externa avtal ska ske på samma sätt inom hela landstinget. Systemet innebär att externa avtal med gällande villkor samlas i en databas. När beställningar ska göras från leverantör, sker detta i systemet. Systemet visar beställaren vilka varor/tjänster som i första hand ska väljas samt vilka priser som gäller. Då beställning görs, skickas denna direkt till närmaste chef för attest. Beställningen går iväg till leverantören först då attest genomförts. Faktura från leverantören inkommer i systemet. Om avvikelser finns från de villkor som angetts i avtal, fastnar fakturan och utbetalning sker inte. Landstinget befinner sig idag i implementeringsfasen avseende inköpssystemet. Hittills har c:a 60 leverantörer lagts in. Vid upphandling ställs idag krav på att framtida leverantörer ska godkänna användning av detta system. Utbildning avseende inköpssystemet sker i stor utsträckning i landstingets verksamheter. Hittills har c:a 1000 personer utbildats. Ambitionen är att alla medarbetare ska kunna använda landstingets inköpssystem Avtalsdatabas Landstingets avtal samlas i en gemensam avtalsdatabas som är tillgänglig för alla medarbetare. Avtalsdatabasen innehåller dock inte alla gällande avtal. Vissa avtal tecknas i divisionerna och kommer inte inköpsavdelningen till känna. 4.3 Kommentarer Landstinget har arbetat aktivt de senaste åren med att utveckla arbetet med uppföljning och kontroll av externa avtal. Organisationen med avtalscontrollers bedömer vi vara en tydlig markering att uppföljning och kontroll av externa avtal är viktigt för landstinget. Organisationen leder även till att fokus flyttas från upphandling till att omfatta hela inköpsprocessen; från marknadsanalys till uppföljning inför kommande upphandling. Inköpssystemet bedöms också vara en positiv utveckling för att stärka den interna kontrollen avseende externa avtal. Kontroll av följsamhet mot villkor avtalen, sker med automatik då beställning sker inom inköpssystemet. Avtalsdatabasen är dock idag inte komplett. De avtal som finns ute i landstingets verksamheter förstår vi att inköpsorganisationen inte kan samla. Det finns dock även centralt tecknade avtal som inte återfinns i avtalsdatabasen. En fungerande databas för externa vårdgivare finns sedan tidigare. 6 av 14

10 5 Granskade avtal 5.1 Avtal externa vårdgivare Landstinget har avtal med c:a 120 externa vårdgivare. Ett urval på sex externa avtal inom olika kategorier har granskats med utgångspunkt i vad som finns dokumenterat avseende uppföljning och kontroll under avtalsperioden. Följande avtal har granskats: 1) Smärtrehab Alfta Rehab 2) Smärtrehab Gävle Friskvård 3) Medicinsk fotvård Edsbyn Hud och Fotvård 4) Psykoterapi Ahlström 5) Psykoterapi Berglund 6) Psykoterapi Blom Alla granskade avtal har tecknats under 2009 eller senare. Samtliga granskade avtal innehåller skrivningar avseende uppföljning och revision. Fyra av avtalen anger dels att landstinget under avtalsperioden har rätt att genomföra förvaltningsrevision, kvalitetsrevision, granskning av leverantörens debiteringsunderlag samt miljörevision. Alla sex avtal innehåller reglering kring uppföljning. Av regleringen framgår att leverantören ska inkomma med viss redovisning till landstinget avseende fem olika perspektiv; behov, prestation, kvalitet, kostnad samt effekt, enligt en uppföljningsplan. Det framgår även att uppföljningsplanen syftar till utveckling mellan landstinget och leverantören. 5.2 Avtal hälsocentraler Enligt riksdagsbeslut är landstingen skyldiga att införa vårdvalssystem för primärvården. Från den 1 januari 2010 infördes därför Hälsoval Gävleborg som gav länets invånare möjlighet att välja mellan olika hälsocentraler i primärvården. Hälsoval Gävleborg ger också alla leverantörer av primärvård som uppfyller landstingets krav på hälsocentraler rätt att etablera sig fritt inom länet efter genomgången godkännandeprocess. Hälsocentralerna kan drivas av såväl landstinget självt eller en extern vårdgivare. Förutsättningarna för hälsocentralerna ska vara lika oavsett vem som driver centralen. Systemet innebär att upphandling sker på ett enklare sätt än att tillämpa LOU. Idag finns totalt 40 hälsocentraler inom landstinget Gävleborg. 13 av dessa drivs av privata vårdgivare. Vårdgivarna har inget specifikt avtal med landstinget, utan de villkor som ställs upp har samlats i en Hälsovalshandbok, vilken vårdgivaren blir bunden av då tillstånd att starta verksamheten ges. Av handboken framkommer att uppföljning och kontroll ska ske, i likhet med för övriga externa vårdgivare, genom att leverantören ska inkomma med viss redovisning till landstinget avseende fem olika perspektiv; behov, prestation, kvalitet, kostnad samt effekt, enligt en uppfölj- 7 av 14

11 ningsplan. Det framgår även att uppföljningsplanen syftar till utveckling mellan landstinget och leverantören. Ansvar för samtliga hälsocentraler ligger på Hälsovalskontoret, som är skiljd från inköpsavdelningen. Anledning till detta är att hälsocentralerna ska hanteras på ett konkurrensneutralt sätt, oavsett om det drivs internt eller externt. Hälsovalskontoret har dock köpt tjänsten avseende uppföljning och kontroll av inköpsavdelningen. 5.3 Avtal varor och tjänster Landstinget har ett stort antal avtal avseende varor och tjänster med externa leverantörer Avtal varor Följande avtal avseende varor har granskats: 1) Diabeteshjälpmedel Abbott Scandinavia 2) Ortopedteknisk verksamhet Aktiv Ortopedteknik i Gävleborg 3) Vaccin Sanofi Pasteur I avtalet avseende diabeteshjälpmedel anges inte något avseende uppföljning och/eller kontroll under avtalsperioden. Avtalet avseende ortopedteknisk verksamhet innehåller bestämmelser avseende samarbetet mellan beställaren och leverantören. I avtalet anges att en samrådgrupp ska bildas mellan parterna för att kontinuerligt arbeta med uppföljning och utvärdering av verksamheten. Samrådsgruppen ska träffas 2-4 gånger per år. Det anges vidare att beställaren har rätt att genom revisorerna eller annan genomföra granskning av verksamheten för kontroll av att krav i avtalet efterlevs av leverantören. I avtalet avseende vaccin anges att leverantören ska medverka tillsammans med beställaren till affärsutveckling och kostnadseffektivitet. Eventuella utvecklingsprojekt ska drivas i enlighet med tidsplan som båda parter är överens om Avtal tjänster Följande avtal avseende tjänster har granskats: 1) Kost SFAB Scandinavia Facility Management 2) Lokalvård Core service Management 3) Funktionsskrivare Rihoc Sverige 4) Telefontolktjänster Tolkjouren Kostavtalet har ett flertal regleringar avseende kontroll och uppföljning. Kontroller kommer att genomföras mot de kvalitetskrav och acceptanskriterier som framgår av beskrivningsdokumenten. Under entreprenadtiden kommer kontroll av entreprenörens arbete främst att utföras via dess egenkontroll. Beställaren eller dennes ombud har dock rätt att utföra motsvarande kontroller av entreprenörens verksamhet. Kontroll kommer att genomföras vid behov. 8 av 14

12 Lokalvårdsavtalet innehåller också mycket omfattande regleringar avseende uppföljning och kontroll. För att effektivisera lokalvården krävs ett fortlöpande utvecklings- och förbättringsarbete. Beställaren och entreprenören ska gemensamt upprätta en utvecklingsplan med konkreta mål och handlingsplaner. Förutom att utföra entreprenaden i överensstämmelse med utvecklingsplanen ska entreprenören vara beredd att medverka i genomförande genom i särskild ordning överenskomna insatser och projekt. Det anges vidare att det under entreprenadtiden kommer kontroll av entreprenörens arbete att utföras av beställaren eller dennes ombud, i huvudsak, enligt den metodik som beskrivs i INSTA 800. Kontrollen kommer att genomföras minst fyra gånger per år. Protokoll upprättas vid varje tillfälle. Resultatet av kontrollerna redovisas vid driftsmöten. För båda dessa avtal har olika organisationer inrättats för arbetet med verksamhetsutveckling, kontroll och uppföljning. Båda avtalen har även vitesklausuler för det fall att entreprenören inte skulle efterleva de krav som ställs. Avtalet avseende funktionsskrivare anger att uppföljning kommer att ske en gång i månaden under avtalets första år. Därefter ska uppföljning ske kvartalsvis. Beställaren är sammankallande. Avtalet avseende tolktjänster anger att uppföljningsmöte ska ske tre månader efter det att avtalet börjat löpa. Därefter ska uppföljningsmöten hållas två gånger per år. 5.4 Kommentarer De granskade avtalen visar att regleringar avseende uppföljning och kontroll under avtalsperioden, finns i stor utsträckning vad gäller externa avtal inom landstinget. För de mer omfattande avtalen finns regleringar som i hög grad fokuserar på dialog mellan beställare och leverantör. Endast ett av de granskade avtalen saknas reglering kring uppföljning och kontroll. 6 Uppföljning och kontroll i praktiken Uppföljning och kontroll av landstingets externa avtal varierar beroende på avtalets omfattning och art. Inköpsorganisationen har gjort en riskbedömning för att kunna lägga nivå på uppföljning och kontroll. Genom en analys av ett avtals ekonomiska omfattning samt betydelse för vården, har avtalen landat i olika riskklasser. Detta avspeglar sig därefter i avtalen och den uppföljning och kontroll som i praktiken sker. Förutom den uppföljning och kontroll som sker enligt nedan, sker även så kallad händelsestyrd uppföljning. Detta innebär att om indikationer kommer till inköps- 9 av 14

13 avdelningen att något avtal inte fungerar som det ska, görs en kontroll av leverantören i fråga. 6.1 Externa vårdgivare Uppföljning och kontroll av externa vårdgivaravtal skiljer sig mellan avtalen, beroende på hur omfattande avtalet i fråga är, med utgångspunkt från riskbedömning enligt ovan. Landstinget arbetar sedan en tid med att göra revisioner av flera avtal inom samma kategori, t ex sjukgymnaster. Landstinget genomförde 2010 medicinsk revision avseende sjukgymnaster med hjälp av extern konsult. Resultatet av den revisionen har lett till att landstinget idag anordnar utbildning för externa vårdgivare. Idag pågår en revision avseende fem läkare med avtal utifrån nationella taxan. Även denna revision genomförs med hjälp av extern konsult. Avseende de granskade avtalen ovan, har vårdgivarmöten skett under 2011 med företagen Alfta och Gävle psykologmottagning vid två tillfällen. Båda dessa möten finns protokollförda. Vad gäller de övriga fyra vårdgivarna har granskning skett genom granskning av de redovisningar utifrån de parametrar som anges i avtal, som vårdgivarna lämnar in. Granskningen består främst i att göra en rimlighetsbedömning av vårdproduktionen. 6.2 Hälsocentraler Hälsovalskontoret hade som målsättning för år 2011 att samtliga hälsocentraler skulle kontrolleras i form av besök på plats. Under 2011 gjordes revision på 15 av landstingets sammantaget c:a 40 hälsocentraler. Tre av dessa var hälsocentraler som drivs av externa företag. Revisionerna genomförs genom besök på hälsocentralerna då ett antal faktorer granskas och protokollförs enligt en checklista som utarbetats. De eventuella avvikelser som noteras vid besöket protokollsförs. Uppföljning sker därefter av de åtgärder som vidtagits med anledning av noterade avvikelser. Ekonomisk uppföljning sker i det datasystem som reglerar utbetalningar till hälsocentralerna. Det finns ett antal olika parametrar som reglerar ersättningen. Uppgifterna för ersättningen hämtas ur patientjournalerna. 6.3 Varor och tjänster Uppföljning och kontroll av avtal sker i olika omfattning beroende på hur omfattande avtalet i fråga är, utifrån riskbedömning. Skrivningar i avtalen är utgångspunkten. Uppföljning och kontroll inte alltid tydligt beskriven i avtalen. Detta leder till att arbetet med detta även blir otydligt. Utifrån intervjuerna framkommer att det fortfarande finns utvecklingspotential avseende uppföljning och kontroll i vissa avtal avseende framför allt varor. 10 av 14

14 Uppföljning avseende mindre avtal genomförs i stor utsträckning genom möten med leverantören där genomgång av leveranser av tjänster eller varor görs. I dialog med såväl användarna i organisationen som entreprenören vidtas åtgärder för förbättring om så behövs. Uppföljning och kontroll av kostavtalet och lokalvårdsavtalet är mycket omfattande. Grunden i den uppföljning som görs återfinns i avtalen. Ambitionen är att tillsammans med leverantören utveckla och förbättra kosten och lokalvården i landstinget. Uppföljning av kostavtalets olika delar görs i olika möten med såväl entreprenören som representanter från landstingets olika verksamheter som mottar kost. Kostombudsmöten sker sex gånger per år där vårdrepresentanter från varje avdelning deltar. Kontraktsmöten sker med VD för entreprenören fyra gånger per år och driftsmöten sker en gång per månad. Alla uppföljningsmöten protokollförs. Då åtgärder behöver vidtas, återrapporteras detta vid nästkommande möte. Vidare genomförs kvalitetskontroll genom en enkät som utarbetats av beställare och entreprenör tillsammans två gånger per år. Utvärdering av enkäten genomförs av extern oberoende konsult. Uppföljning av lokalvårdsavtalet genomförs också i form av ett flertal olika möten med såväl verksamheterna som entreprenören. Avtalscontrollern medverkar vid landstingets hygienombudsmöten c:a sex gånger per år. Syftet är att fånga in de synpunkter som finns ute i verksamheterna. Vidare genomförs driftsmöten tillsammans med entreprenören två gånger per månad där man fångar in det som eventuellt inte fungerar. Kontraktsmöten genomförs en gång per månad, där framför allt ekonomiska förändringar diskuteras. Alla fakturor avseende baslokalvården kontrolleras och mottagningsattesteras av avtalscontrollern. Tilläggsavtal får tecknas av verksamheterna, efter bedömning av omfattning och pris av controllern. Kvalitetskontroller genomförs kontinuerligt. Hittills har viten utdömts för entreprenören vid två tillfällen. System för när viten betalas ut tar sin utgångspunkt i metodiken INSTA 800. Avtalet avseende tolktjänster har hittills följts upp genom avstämningsmöten två gånger per år. Dessa möten har dock inte protokollförts. Avtalet avseende funktionsskrivare följs upp i enlighet med avtalet. IT träffar leverantören veckovis och diskuterar operativa frågor kring uppstarten och eventuella avtalsfrågor. De har också hållits tre avstämningsmöten med leverantören där även inköpschefen medverkat. Det inte är helt klarlagt hur avtalsuppföljningen ska delas upp mellan funktionsansvarig och avtalscontroller när projektet går över i linje. Avtalen avseende diabeteshjälpmedel sker uppföljning och kontroll av avtalet, trots att inget anges i avtalet. Inköpsenheten deltar i nätverksträffar med landstingets samtliga diabetessjuksköterskor en till två gånger per termin. På träffarna presenteras statistik avseende förskrivning och ekonomi som läkemedelsenheten levererar kvartalsvis till avtalscontrollern. Kontakt med leverantören har skett i mycket liten 11 av 14

15 omfattning under Detta på grund av att avtalet upplevs fungera mycket väl i verksamheterna. Vaccinavtalet följs upp inom läkemedelsenheten i landstinget. Information om hur uppföljningen genomförs har inte kommit revisionen till del. Ortopedteknisk verksamhet följs upp genom samrådträffar med landstingets hjälpmedelskonsulenter som samordnare, verksamheterna och leverantören. Ett stort antal träffar har genomförts. I dagsläget har dock flera träffas ställts in, på grund av att verksamheterna inte deltar. 6.4 Rapportering till landstingsstyrelsen Rapportering av kontroll och uppföljning av externa avtal sker idag från inköpsenheten till avtalsdirektören. Avtalsdirektören beslutar i sin tur vilken redovisning som lämnas till landstingsstyrelsen. Redovisning sker idag inte utifrån någon fastställd ordning. En översiktlig genomgång av landstingsstyrelsens protokoll för år 2011 visar att styrelsen under året fått information avseende landstingets inköpssystem. Man har även fått information avseende uppföljning som skett avseende sjukgymnaster. Beslut som fattats med beröring till inköpsorganisationen är beslut om antagande av entreprenör för Bollnäs sjukhus, beslut avseende revidering av Hälsovalshandboken samt beslut om vidare uppföljning avseende sjukgymnaster. Någon information avseende uppföljning och kontroll av externa avtal generellt har inte återfunnits. 6.5 Kommentarer Det är tydligt att landstinget Gävleborg arbetar aktivt för att utveckla uppföljning och kontroll av externa avtal. Ändamålsenlig organisation har tillskapats. Revisionen bedömer att den uppföljning och kontroll som sker av de mer omfattande externa avtalen, är strukturerad och ändamålsenlig. Fokus har utvecklats till att i stor utsträckning handla om dialog mellan verksamheterna och leverantörer, vilket är positivt. Kontroll av hälsocentralerna har inte skett i den omfattning som varit ambitionen för år Vad gäller rapportering till landstingsstyrelsen sker detta inte enligt någon fastlagd struktur. Information sker då behov finns och ärenden lyfts till landstingsstyrelsen i de fall styrelsen eller fullmäktige ska fatta beslut i frågan. Vi bedömer att formerna för rapportering till styrelsen kan utvecklas. 12 av 14

16 7 Revisionell bedömning Den övergripande revisionsfrågan har varit att bedöma om landstingsstyrelsen säkerställt att uppföljning av externa avtal sker på ett ändamålsenligt sätt. Vi bedömer att landstinget Gävleborg har utvecklat en organisation och olika metoder för kontroll och uppföljning av externa avtal som ger förutsättningar för en god intern kontroll. Uppföljning av avtalen har utvecklats till att mer och mer handla om utvecklingsarbete mellan landstinget och leverantörerna, där fokus ligger på dialog. Externa vårdgivare och hälsocentraler Sker uppföljning enligt avtal? Revisionen bedömer att uppföljning av externa avtal i hög utsträckning sker i enlighet med villkoren i avtal. Hur hanteras det material för uppföljning som vårdgivarna levererar in till landstinget? Landstinget arbetar mindre och mindre med att samla in material från de externa leverantörerna. I flertalet fall lämnas rapportering endast i form av redovisning utifrån de parametrar som anges i avtalen, som granskas av avtalscontroller och upphandlare. På vilket sätt sker rapportering till landstingsstyrelsen? Vad gäller rapportering till landstingsstyrelsen sker detta inte enligt någon fastlagd struktur. Information sker då behov finns och ärenden lyfts till landstingsstyrelsen i de fall styrelsen eller fullmäktige ska fatta beslut i frågan. Vi bedömer att formerna för rapportering till styrelsen kan utvecklas. Vilka former finns för dialog/återrapportering till berörda vårdgivare? Uppföljning av externa vårdgivare och hälsocentraler sker i stor utsträckning enligt de avtal som tecknas. Idag sker uppföljning och kontroll ofta genom dialog med vårdgivare och genom platsbesök avseende hälsocentraler. Vad gäller vårdgivare görs även revisioner för olika kategorier av vårdgivare, vilket är positivt. Övriga externa leverantörer Har den interna kontrollen avseende uppföljning förbättrats? 13 av 14

17 Vi bedömer att uppföljning avseende externa leverantörer har utvecklats mycket positivt. Genom den organisationsförändring som genomförts i landstinget, har fokus flyttats från upphandlingsskedet till att omfatta hela inköpsprocessen från marknadsanalys inför upphandling till uppföljning och kontroll av avtal. Arbetet med kontroll och uppföljning handlar idag mycket om dialog och utveckling av de avtal som tecknats med leverantörerna. Alla granskade avtal avseende varor och tjänster har följs upp under av 14

Städning av vårdlokaler

Städning av vårdlokaler www.pwc.se Revisionsrapport David Boman December 2013 Städning av vårdlokaler Revisorerna landstinget Gävleborg Innehållsförteckning 1. Sammanfattning och revisonell bedömning... 3 2. Inledning... 4 2.1.

Läs mer

Köpt vård inom vuxenpsykiatrin. Landstinget Gävleborg

Köpt vård inom vuxenpsykiatrin. Landstinget Gävleborg www.pwc.se Revisionsrapport Köpt vård inom vuxenpsykiatrin Lars-Åke Ullström Juli 2014 Landstinget Gävleborg Innehållsförteckning 1. Bakgrund och uppdrag... 1 1.1. Revisionsfråga... 1 1.2. Kontrollfrågor...

Läs mer

Granskning av upphandlingsverksamhet

Granskning av upphandlingsverksamhet Revisionsrapport Granskning av upphandlingsverksamhet AB Kristianstadsbyggen Yvonne Lundin Innehållsförteckning 1 Sammanfattning 1 1.1 Bakgrund 1 1.2 Syfte 1 1.3 Metod och avgränsning 2 2 Iakttagelser

Läs mer

Revisionsrapport Landstinget Gävleborg

Revisionsrapport Landstinget Gävleborg Revisionsrapport Löpande granskning av intern kontroll - Projektredovisning PM 5 Lars-Åke Ullström Hanna Franck Larsson Landstinget Gävleborg Mars 2013 Löpande granskning av intern kontroll - Projektredovisning

Läs mer

Uppföljning av läkemedelsanvändning en i Gävle och Bollnäs kommun

Uppföljning av läkemedelsanvändning en i Gävle och Bollnäs kommun Revisionsrapport Uppföljning av läkemedelsanvändning en i Gävle och Bollnäs kommun Landstinget Gävleborg Fredrik Markstedt Cert. kommunal revisor Mars 2014 Mars 2014 Landstinget Gävleborg Uppföljning av

Läs mer

Tillgänglighet Sjukvårdsrådgivningen och SOS Alarm

Tillgänglighet Sjukvårdsrådgivningen och SOS Alarm www.pwc.se Revisionsrapport David Boman Tillgänglighet Sjukvårdsrådgivningen och SOS Alarm december 2013 Revisorerna landstinget Gävleborg Innehållsförteckning 1. Sammanfattning och revisionell bedömning...

Läs mer

Revisionsrapport. Granskning av inköpsrutinen. mot leverantörer. Borgholm Energi AB. Malin Kronmar Caroline Liljebjörn

Revisionsrapport. Granskning av inköpsrutinen. mot leverantörer. Borgholm Energi AB. Malin Kronmar Caroline Liljebjörn Revisionsrapport Granskning av inköpsrutinen och köptrohet mot leverantörer Borgholm Energi AB Malin Kronmar Caroline Liljebjörn 7 februari 2012 Innehållsförteckning 1 Inledning 1 1.1 Bakgrund 1 1.2 Revisionsfråga

Läs mer

Uppföljning. Granskning av upphandlingsverksamheten

Uppföljning. Granskning av upphandlingsverksamheten Revisionsrapport Uppföljning Granskning av upphandlingsverksamheten Lars Edgren Bakgrund Kommunal sektor inom PricewaterhouseCoopers har fått i uppdrag av revisorerna i Oxelösunds kommun att granska kommunens

Läs mer

Revisionsrapport. Granskning av inköpsrutinen. mot leverantörer. Borgholms kommun. Malin Kronmar Caroline Liljebjörn

Revisionsrapport. Granskning av inköpsrutinen. mot leverantörer. Borgholms kommun. Malin Kronmar Caroline Liljebjörn Revisionsrapport Granskning av inköpsrutinen och köptrohet mot leverantörer Borgholms kommun Malin Kronmar Caroline Liljebjörn 7 februari 2012 Innehållsförteckning 1 Inledning 1 1.1 Bakgrund 1 1.2 Revisionsfråga

Läs mer

Södertälje kommun. Granskning av upphandling och hantering av avtal inom social- och omsorgskontoret och samhällsbyggnadskontoret

Södertälje kommun. Granskning av upphandling och hantering av avtal inom social- och omsorgskontoret och samhällsbyggnadskontoret Revisionsrapport 5/2014 Genomförd på uppdrag av revisorerna 2014 Södertälje kommun Granskning av upphandling och hantering av avtal inom social- och omsorgskontoret och samhällsbyggnadskontoret Innehåll

Läs mer

Revisionsrapport Skellefteå kommun

Revisionsrapport Skellefteå kommun Revisionsrapport Avtalshantering Linda Marklund Per Stålberg 2011-09-23 Linda Marklund, projektledare Bo Rehnberg, uppdragsledare Innehållsförteckning 1 Sammanfattning 1 2 Inledning 3 2.1 Bakgrund 3 2.2

Läs mer

Betalkort. Landstingets revisorer Revisionsrapport Februari 2013

Betalkort. Landstingets revisorer Revisionsrapport Februari 2013 Betalkort Landstingets revisorer Revisionsrapport Februari 2013 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Sid 1 BAKGRUND 1 2 UPPDRAG 1 2.1 Syfte 1 2.2 Avgränsningar 1 2.3 Revisionskriterier 1 2.4 Metod 2 3 LANDSTINGETS RIKTLINJE

Läs mer

Revisionsrapport Granskning av upphandlade ramavtal. Härjedalens Kommun

Revisionsrapport Granskning av upphandlade ramavtal. Härjedalens Kommun Revisionsrapport Granskning av upphandlade ramavtal. Härjedalens Kommun 2 November 2012 Innehåll Sammanfattning... 1 1. Inledning... 2 2. Resultat... 3 3. Bedömning och rekommendationer... 5 Sammanfattning

Läs mer

Granskning av Intern kontroll

Granskning av Intern kontroll www.pwc.se Revisionsrapport Lars Wigström Cert. kommunal revisor Granskning av Intern kontroll Vingåkers kommun Innehållsförteckning 1. Sammanfattande bedömning och rekommendationer... 1 2. Inledning...3

Läs mer

Inhyrd personal via bemanningsföretag

Inhyrd personal via bemanningsföretag Revisionsrapport Inhyrd personal via bemanningsföretag Landstinget i Östergötland 2010-08-26 Anders Larsson, certifierad kommunal revisor Lotta Ricklander Stefan Knutsson Eva Andlert, certifierad kommunal

Läs mer

www.pwc.se Revisionsrapport PRIO-psykisk ohälsa Margaretha Larsson Landstinget Gävleborg februari 2014

www.pwc.se Revisionsrapport PRIO-psykisk ohälsa Margaretha Larsson Landstinget Gävleborg februari 2014 www.pwc.se Revisionsrapport Margaretha Larsson PRIO-psykisk ohälsa Landstinget Gävleborg PRIO-psykisk ohälsa Innehållsförteckning 1. Inledning... 2 1.1. Bakgrund... 2 1.2. Revisionsfråga... 2 1.2.1. Revisionskriterier...

Läs mer

Granskning av vissa kostnadsslag Inhyrd sjukvårdspersonal och externt köpta tjänster

Granskning av vissa kostnadsslag Inhyrd sjukvårdspersonal och externt köpta tjänster Revisionsrapport* Granskning av vissa kostnadsslag Inhyrd sjukvårdspersonal och externt köpta tjänster Norrbottens läns landsting Februari 2007 PerÅke Brunström, Certifierad kommunal revisor Carina Olausson,

Läs mer

Granskning av konsultanvändningen inom kommunstyrelsen organisation

Granskning av konsultanvändningen inom kommunstyrelsen organisation Revisionsrapport Granskning av konsultanvändningen inom kommunstyrelsen organisation Kalmar kommun Maj 2009 Pär Sturesson Stefan Wik Innehållsförteckning 1 Inledning...1 2 Tillvägagångssätt...1 3 Iakttagelser...2

Läs mer

Läkemedelsfakturor intern kontroll

Läkemedelsfakturor intern kontroll 1 Revisorerna Johan Magnusson 2005-09-29 Rev/05045 Läkemedelsfakturor intern kontroll Rapport 4-05 2 Läkemedelsfakturor intern kontroll Bakgrund Landstingets revisorer har att genomföra årlig granskning

Läs mer

Revisionsrapport. Intern styrning och kontroll i upphandlings- och inköpsprocessen. Sammanfattning

Revisionsrapport. Intern styrning och kontroll i upphandlings- och inköpsprocessen. Sammanfattning Revisionsrapport Göteborgs universitet Box 100 405 30 Göteborg Datum Dnr 2012-02-13 32-2011-0676 Intern styrning och kontroll i upphandlings- och inköpsprocessen Riksrevisionen har som ett led i den årliga

Läs mer

Uppföljning avseende granskning av attestrutiner

Uppföljning avseende granskning av attestrutiner Revisionsrapport Uppföljning avseende granskning av attestrutiner Nynäshamns kommun December 2010 Jonas Eriksson Innehållsförteckning 1 Inledning... 1 1.1 Syfte och revisionsfråga... 1 1.2 Avgränsning

Läs mer

Granskning av upphandlingsförfarandet. inom utvalda nämnder och förvaltningar

Granskning av upphandlingsförfarandet. inom utvalda nämnder och förvaltningar Revisionsrapport Granskning av upphandlingsförfarandet inom utvalda nämnder och förvaltningar Svalövs Kommun Fredrik Andrén Januari 2013 Innehållsförteckning 1. Sammanfattning... 1 2. Inledning...2 2.1.

Läs mer

Avtalsuppföljning utifrån granskning om bisysslor

Avtalsuppföljning utifrån granskning om bisysslor Avtalsuppföljning utifrån granskning om bisysslor Dnr: Rev 33-2012 Genomförd av: Revisionsenheten Thomas Vilhelmsson Vilhelm Rundquist Behandlad av Revisorskollegiet den 19 februari 2014 1 Innehåll 1 Sammanfattning...

Läs mer

Upphandling i kommunala bolag

Upphandling i kommunala bolag Revisionsrapport Upphandling i kommunala bolag Halmstads kommun Januari 2009 Bo Thörn Innehållsförteckning INLEDNING 1 UPPDRAG 1 GENOMFÖRANDE 1 RESULTAT 1 KOMMUNENS RIKTLINJER 1 HALMSTADS FASTIGHETS AB

Läs mer

Uppföljning av upphandlingsgranskning från 2011

Uppföljning av upphandlingsgranskning från 2011 Revisionsrapport 10/2013 Genomförd på uppdrag av revisorerna Uppföljning av upphandlingsgranskning från 2011 Upplands Väsby kommun Innehåll 1 Inledning...2 1.1 Bakgrund...2 1.2 Syfte...2 1.3 Metod...2

Läs mer

Hantering av IT-risker

Hantering av IT-risker Hantering av IT-risker Landstinget i Östergötland Revisionsrapport Januari 2011 Jon Arwidson Magnus Olson-Sjölander Fredrik Eriksson Eva Andlert Certifierad kommunal revisor 1 av 10 Innehållsförteckning

Läs mer

Projekt med extern finansiering styrning och kontroll

Projekt med extern finansiering styrning och kontroll www.pwc.se Revisionsrapport Bo Rehnberg Cert. kommunal revisor Johan Lidström Revisor Projekt med extern finansiering styrning och kontroll Sollefteå kommun Innehållsförteckning 1. Sammanfattning... 1

Läs mer

Revisionsrapport. Granskning av efterarbetes- och uppföljningsprocessen efter avslutad upphandling inom Båstad Kommun.

Revisionsrapport. Granskning av efterarbetes- och uppföljningsprocessen efter avslutad upphandling inom Båstad Kommun. Revisionsrapport Granskning av efterarbetes- och uppföljningsprocessen efter avslutad upphandling inom Båstad Kommun. Januari 2012 Fredrik Andrén, Jur. Kand. Innehåll 1 Sammanfattning... 3 2 Inledning...

Läs mer

Revisionsrapport Styrning och ledning av psykiatrin

Revisionsrapport Styrning och ledning av psykiatrin Revisionsrapport Styrning och ledning av psykiatrin Christel Eriksson Cert. kommunal revisor Mars 2014 Sammanfattning PwC har fått uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Region Halland att granska

Läs mer

Riktlinjer för inköp och upphandling inom Värmdö kommun

Riktlinjer för inköp och upphandling inom Värmdö kommun Riktlinjer för inköp och upphandling inom Värmdö kommun Detta dokument beskriver hur professionella inköp och upphandlingar ska göras, vilka generella riktlinjer som finns och hur ansvarsfördelningen ser

Läs mer

Nämndens insyn och kontroll av vårdentreprenad i Brålanda. Vänersborgs kommun. Revisionsrapport. Datum 2011-01-27. Författare Hans-Lennart Stenqvist

Nämndens insyn och kontroll av vårdentreprenad i Brålanda. Vänersborgs kommun. Revisionsrapport. Datum 2011-01-27. Författare Hans-Lennart Stenqvist Nämndens insyn och kontroll av vårdentreprenad i Brålanda Vänersborgs kommun Revisionsrapport Datum 2011-01-27 Författare Hans-Lennart Stenqvist Innehållsförteckning Uppdraget... 3 Bakgrund och revisionsfråga...

Läs mer

ABCD. Intern kontroll avseende inköp Revisionsrapport. Arvika kommun. KPMG 2011-11-15 Antal sidor: 12

ABCD. Intern kontroll avseende inköp Revisionsrapport. Arvika kommun. KPMG 2011-11-15 Antal sidor: 12 ABCD Arvika kommun Intern kontroll avseende inköp Revisionsrapport KPMG 2011-11-15 Antal sidor: 12 ABCD Arvika kommun Intern kontroll avseende inköp 2011-11-15 Innehåll 1. Sammanfattning 1 2. Bakgrund

Läs mer

Granskning av intern kontroll

Granskning av intern kontroll Revisionsrapport Granskning av intern kontroll Kerstin Sikander Cert. kommunal revisor Mars 2013 Landstinget i Jönköpings län Innehållsförteckning 1. Inledning... 1 1.1. Bakgrund och revisionsfråga...

Läs mer

Granskning av styrsystemet MORA PLUS IT

Granskning av styrsystemet MORA PLUS IT Revisionsrapport Granskning av styrsystemet MORA PLUS IT Mora kommun November 2009 Författare Robert Heed Hans Gåsste Innehållsförteckning 1 Inledning... 3 1.1 Bakgrund och revisionsfråga... 3 1.2 Metod...

Läs mer

IT-säkerhet Externt och internt intrångstest samt granskning av IT-säkerhetsprocesser

IT-säkerhet Externt och internt intrångstest samt granskning av IT-säkerhetsprocesser Revisionsrapport IT-säkerhet Externt och internt intrångstest samt granskning av IT-säkerhetsprocesser Landstinget i Östergötland Kerem Kocaer Magnus Olson-Sjölander Björn Johrén IT-specialister Eva Andlert

Läs mer

Landstingets ärende- och beslutsprocess

Landstingets ärende- och beslutsprocess LANDSTINGET I VÄRMLAND REVISIONSRAPPORT Revisorerna AM/JM 2012-12-18 Rev/12017 Landstingets ärende- och beslutsprocess Sammanfattning Denna granskning har omfattat hantering enligt riktlinjen för landstingets

Läs mer

Uppföljning av intern kontroll avseende fakturahantering

Uppföljning av intern kontroll avseende fakturahantering Revisionsrapport Uppföljning av intern kontroll avseende fakturahantering Katrineholms kommun 2009-06-11 Oscar Hjelte 2009- - Namnförtydligande Namnförtydligande Innehållsförteckning 1 Bakgrund...1 1.1

Läs mer

Integrerat ledningssystem. Landstinget Gävleborg. Revisionsrapport. Mars 2011 Lars-Åke Ullström David Emanuelsson

Integrerat ledningssystem. Landstinget Gävleborg. Revisionsrapport. Mars 2011 Lars-Åke Ullström David Emanuelsson Integrerat ledningssystem Landstinget Gävleborg Revisionsrapport Mars 2011 Lars-Åke Ullström David Emanuelsson Innehållsförteckning 1. Sammanfattning......3 2. Inledning...4 2.1 Uppdrag och revisionsfråga......4

Läs mer

Landstingets innehav av företagskort (kontokort)

Landstingets innehav av företagskort (kontokort) 1 (2) Landstingets revisorer 2007-12-18 Dnr REV /26/2007 Revisionschef Lennart Ledin 063-14 75 27 Landstingsstyrelsen Landstingets innehav av företagskort (kontokort) På vårt uppdrag har revisionskontoret

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse. för. Hälsocentralen i Näsum

Patientsäkerhetsberättelse. för. Hälsocentralen i Näsum Patientsäkerhetsberättelse för Hälsocentralen i Näsum Datum och ansvarig för innehållet 2014-02-13 Maria Theandersson, Platschef Lideta Hälsovård Mallen är framtagen av Sveriges Kommuner och Landsting

Läs mer

Revisionsrapport 1 / 2010 Genomförd på uppdrag av revisorerna juni 2010. Haninge kommun. Granskning rörande kostnader Ungdomens hus

Revisionsrapport 1 / 2010 Genomförd på uppdrag av revisorerna juni 2010. Haninge kommun. Granskning rörande kostnader Ungdomens hus Revisionsrapport 1 / 2010 Genomförd på uppdrag av revisorerna juni 2010 Haninge kommun Granskning rörande kostnader Ungdomens hus Innehåll 1. Inledning...2 1.1. Syfte och avgränsning...2 2. Bakgrund och

Läs mer

Förstudie upphandlingsprocessen

Förstudie upphandlingsprocessen Revisionsrapport Förstudie upphandlingsprocessen Fredrik Andrén Juni 2013 Landstinget i Jönköpings län Innehållsförteckning 1. Sammanfattning... 1 2. Inledning... 3 2.1. Bakgrund... 3 2.2. Uppdrag och

Läs mer

Revisionsrapport. Granskning av omsorgs- och socialnämndens styrning, uppföljning och kontroll. Mjölby kommun. Håkan Lindahl.

Revisionsrapport. Granskning av omsorgs- och socialnämndens styrning, uppföljning och kontroll. Mjölby kommun. Håkan Lindahl. Revisionsrapport Granskning av omsorgs- och socialnämndens styrning, uppföljning och kontroll Mjölby kommun Håkan Lindahl Juni 2012 Innehållsförteckning 1. Revisionell bedömning 1 2. Bakgrund 1 3. Metod

Läs mer

Revisionsrapport Övergripande granskning av intern kontroll Tandvårdsnämnden 2015

Revisionsrapport Övergripande granskning av intern kontroll Tandvårdsnämnden 2015 Revisionsrapport Övergripande granskning av intern kontroll Tandvårdsnämnden 2015 Emil Forsling Auktoriserad revisor Fredrik Winter Innehållsförteckning 1. Bakgrund... 3 1.1 Revisionsfråga... 3 1.2 Metod...

Läs mer

Förstudie: Övergripande granskning av ITdriften

Förstudie: Övergripande granskning av ITdriften Revisionsrapport Förstudie: Övergripande granskning av ITdriften Jönköpings Landsting Juni 2013 Innehållsförteckning Sammanfattning... 1 1. Inledning... 2 1.1. Bakgrund... 2 1.2. Uppdrag och revisionsfrågor...

Läs mer

Pandium Capital AB RIKTLINJER FÖR INTERNREVISION

Pandium Capital AB RIKTLINJER FÖR INTERNREVISION Pandium Capital AB RIKTLINJER FÖR INTERNREVISION Dessa riktlinjer har fastställts av styrelsen för Pandium Capital AB vid styrelsemöte den 30 september 2013 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 INLEDNING... 1 2 ORGANISATION

Läs mer

- Budget och uppföljning - Kundfakturor fakturor till kund/brukare - Leverantörsfakturor fakturor från leverantör - Lönehantering

- Budget och uppföljning - Kundfakturor fakturor till kund/brukare - Leverantörsfakturor fakturor från leverantör - Lönehantering 1(5) KS 2011/0014 Svar på revisionsrapport- Granskning av ekonomiadministrativa processer - Effektivitetsgranskning Bakgrund Danderyds förtroendevalda revisorer har uppdragit till PricewaterhouseCoopers

Läs mer

Rapport Granskning av försörjningsstöd.

Rapport Granskning av försörjningsstöd. Rapport Granskning av försörjningsstöd. Härjedalens kommun Socialnämnden 13 November 2013 Innehåll Sammanfattning... 1 1. Inledning... 2 2. Granskningsresultat... 4 3. Bedömning och rekommendationer...

Läs mer

Revisionsrapport granskning av externa avtal.

Revisionsrapport granskning av externa avtal. Revisionsrapport granskning av externa avtal. -Socialförvaltningen Härnösands Kommun Juni 2012 Innehåll Sammanfattning... 1 1. Inledning... 2 2. Rutinbeskrivning... 4 3. Granskningsresultat... 7 Sammanfattning

Läs mer

Riktlinjer för internrevisionen vid Sida

Riktlinjer för internrevisionen vid Sida Riktlinjer för internrevisionen vid Sida Sekretariatet för utvärdering och intern revision Riktlinjer för internrevisionen vid Sida Beslutade av Sidas styrelse 2007-06-01. Sekretariatet för utvärdering

Läs mer

Köpt vård intern kontroll Rapport 1-08

Köpt vård intern kontroll Rapport 1-08 LANDSTINGET I VÄRMLAND Revisorerna 2008-06-18 Rev /08041 Johan Magnusson Köpt vård intern kontroll Rapport 1-08 1 Köpt vård intern kontroll Inledning Landstingets revisorer har att genomföra årlig granskning

Läs mer

Löpande granskning av rutin för upphandling

Löpande granskning av rutin för upphandling Revisionsrapport Länsstyrelsen i Uppsala län Hamnesplanaden 3 751 86 Uppsala Datum Dnr 2008-03-19 32-2007-0588 Löpande granskning av rutin för upphandling Som ett led i den årliga revisionen av Länsstyrelsen

Läs mer

Revisionsrapport. Genomförande av Kvalitetsmätning. Inledning 2008-06-11 32-2008-0580. Tullverket Box 12 854 112 98 Stockholm.

Revisionsrapport. Genomförande av Kvalitetsmätning. Inledning 2008-06-11 32-2008-0580. Tullverket Box 12 854 112 98 Stockholm. Revisionsrapport Tullverket Box 12 854 112 98 Stockholm Datum Dnr 2008-06-11 32-2008-0580 Genomförande av Kvalitetsmätning Riksrevisionen har som ett led i den årliga revisionen av Tullverket (TV) granskat

Läs mer

Revisionsrapport Granskning av rutiner för anställningar och förtroendekänsliga poster inom UAK

Revisionsrapport Granskning av rutiner för anställningar och förtroendekänsliga poster inom UAK www.pwc.se Revisionsrapport Carl-Stefan von Engeström Granskning av rutiner för anställningar och förtroendekänsliga poster inom UAK Carl-Stefan von Engeström Projektledare Roger Burström Uppdragsledare

Läs mer

Revisionsrapport Landstinget i Östergötland

Revisionsrapport Landstinget i Östergötland Revisionsrapport Sjukresor - granskning av räkenskapsmaterial Landstinget i Östergötland Lars Edgren Stefan Knutsson Eva Andlert, Certifierade kommunal revisor Innehållsförteckning 1 Sammanfattning 1 2

Läs mer

Intern kontroll och attester

Intern kontroll och attester Revisionsrapport Intern kontroll och attester Strömsunds kommun Maj-Britt Åkerström Cert. kommunal revisor Innehållsförteckning 1 Sammanfattning 2 Inledning 2.1 Bakgrund och revisionskriterier 2.2 Metod

Läs mer

Revisionen i finansiella samordningsförbund. seminarium 2014 01 14

Revisionen i finansiella samordningsförbund. seminarium 2014 01 14 Revisionen i finansiella samordningsförbund seminarium 2014 01 14 Så här är det tänkt Varje förbundsmedlem ska utse en revisor. För Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen utser Försäkringskassan en gemensam

Läs mer

Vilma Lisboa April 2010

Vilma Lisboa April 2010 Revisionsrapport Falkenbergs kommun Uppföljning av rapport : Intern kontroll och säkerhet vid elektronisk Vilma Lisboa April 2010 Bakgrund- revisionsfråga- genomförande PricewaterhouseCoopers har på uppdrag

Läs mer

Uppföljning av granskning Verkställighet av beslut samt översiktlig granskning av beredningsprocessen och hanteringen av allmänna handlingar

Uppföljning av granskning Verkställighet av beslut samt översiktlig granskning av beredningsprocessen och hanteringen av allmänna handlingar Uppföljning av granskning Verkställighet av beslut samt översiktlig granskning av beredningsprocessen och hanteringen av allmänna handlingar Revisionsrapport Juni 2011 Hans Gåsste Innehåll Sammanfattning...3

Läs mer

Anlitande av språktolk

Anlitande av språktolk Anlitande av språktolk Landstinget Gävleborg Karin Magnusson Emil Ring Innehållsförteckning Sammanfattning 1 1 Inledning 2 1.1 Bakgrund 2 1.2 Revisionsfråga och kontrollmål 2 1.3 Avgränsning 2 1.4 Revisionsmetod

Läs mer

Tillsynsarbete enligt livsmedelslagen

Tillsynsarbete enligt livsmedelslagen Revisionsrapport Tillsynsarbete enligt livsmedelslagen Södra Roslagens miljö- och hälsoskyddskontor 2009-01-06 Lotta Ricklander Innehållsförteckning 1 Inledning...1 1.1 Bakgrund...1 1.2 Syfte och avgränsning...1

Läs mer

Revisionsrapport Granskning av inköpsrutiner och ramavtal. Krokoms kommun

Revisionsrapport Granskning av inköpsrutiner och ramavtal. Krokoms kommun Revisionsrapport Granskning av inköpsrutiner och ramavtal Krokoms kommun December 2013 Innehåll Sammanfattning... 1 1. Inledning... 2 2. Granskningsresultat... 3 3. Bedömning och rekommendationer... 8

Läs mer

Västra Götalandsregionen Vårdval Rehab

Västra Götalandsregionen Vårdval Rehab KKV1015, v1.4, 2013-01-18 BESLUT 2014-12-12 Dnr 333/2014 1 (5) Västra Götalandsregionen Regionens Hus 462 80 Vänersborg Västra Götalandsregionen Vårdval Rehab Konkurrensverkets beslut Västra Götalandsregionen

Läs mer

Systematisk egenkontroll inom brandskyddet

Systematisk egenkontroll inom brandskyddet Revisionsrapport* Systematisk egenkontroll inom brandskyddet Mora kommun Mars 2010 Ove Axelsson Innehållsförteckning 1 Bakgrund, uppdrag, revisionsfråga... 3 1.1 Uppdrag och revisionsfråga... 3 2 Metod

Läs mer

Revisionsrapport Granskning av upphandlingsprocess efter antagande av ny upphandlingspolicy Trelleborgs kommun

Revisionsrapport Granskning av upphandlingsprocess efter antagande av ny upphandlingspolicy Trelleborgs kommun Revisionsrapport Granskning av upphandlingsprocess efter antagande av ny upphandlingspolicy Trelleborgs kommun Fredrik Andrén November 2012 Innehållsförteckning 1. Sammanfattning 3 2. Inledning 4 2.1.

Läs mer

Insatser till barn i behov av särskilt stöd

Insatser till barn i behov av särskilt stöd Revisionsrapport Insatser till barn i behov av särskilt stöd Lindesbergs kommun Februari 2009 Marie Lindblad 2009-02-17 Marie Lindblad Namnförtydligande Bert Hedberg Namnförtydligande Innehållsförteckning

Läs mer

Revisionsrapport* Bemanningsföretag. Landstinget Halland. 2007-12-03 Anita Andersson Leif Jacobsson. *connectedthinking

Revisionsrapport* Bemanningsföretag. Landstinget Halland. 2007-12-03 Anita Andersson Leif Jacobsson. *connectedthinking Revisionsrapport* Bemanningsföretag Landstinget Halland 2007-12-03 Anita Andersson Leif Jacobsson *connectedthinking Innehållsförteckning 1 Inledning...1 2 Syfte/revisionsfråga...1 3 Metod och omfattning...1

Läs mer

Uppföljning av granskning av missbruksvården

Uppföljning av granskning av missbruksvården Revisionsrapport Uppföljning av granskning av missbruksvården Carl-Gustaf Folkeson, Fredrik Anderberg, Innehåll 1. Inledning... 1 1.1. Bakgrund och syfte... 1 1.2. Revisionsmetod... 1 2. Granskningsresultat...

Läs mer

Internrevisionsförordning (2006:1228)

Internrevisionsförordning (2006:1228) Internrevisionsförordning (2006:1228) Ekonomistyrningsverkets föreskrifter och allmänna råd1 Tillämpningsområde 1 Denna förordning gäller för förvaltningsmyndigheter under regeringen i den omfattning som

Läs mer

Granskning av leverantörsreskontran

Granskning av leverantörsreskontran www.pwc.se Revisionsrapport Linda Yacoub Granskning av leverantörsreskontran Botkyrka kommun 2013-12-04 Linda Yacoub Projektledare Janne Nilsson Uppdragsledare Botkyrka kommun Innehållsförteckning 1. Sammanfattande

Läs mer

Uppföljning av tidigare granskningar

Uppföljning av tidigare granskningar www.pwc.se Revisionsrapport Sandra Volter Richard Vahul Uppföljning av tidigare granskningar Nynäshamns kommun Innehållsförteckning 1. Sammanfattande bedömning och rekommendationer... 1 2. Inledning...

Läs mer

Hallstahammars kommun

Hallstahammars kommun Revisorerna REVISIONSRAPPORT Granskning av Debiteringsrutiner inom hemtjänsten Hallstahammars kommun Utarbetad av Kommunal sektor inom PwC på uppdrag av kommunens revisorer och antagen vid revisorernas

Läs mer

Utvecklingsplan för god och jämlik vård. Revisionspromemoria. LANDSTINGETS REVISORER Revisionskontoret

Utvecklingsplan för god och jämlik vård. Revisionspromemoria. LANDSTINGETS REVISORER Revisionskontoret Utvecklingsplan för god och jämlik vård Revisionspromemoria LANDSTINGETS REVISORER 2014-04-09 14REV9 2(7) Sammanfattning Hälso- och sjukvårdsnämnden beslutade i december 2011 om en utvecklingsplan för

Läs mer

Granskning av upphandlingsverksamhet

Granskning av upphandlingsverksamhet Revisionsrapport Granskning av upphandlingsverksamhet Yvonne Lundin Kristianstads Renhållnings AB, Kristianstads Biogas AB Innehållsförteckning 1 Sammanfattning 1 1.1 Bakgrund 1 1.2 Syfte 2 1.3 Metod och

Läs mer

BESTÄLLARE. -din guide till avtalen

BESTÄLLARE. -din guide till avtalen BESTÄLLARE -din guide till avtalen VAD ÄR UPPHANDLING? Vi är alla konsumenter och gör dagligen olika val när vi bestämmer oss för vem vi ska handla olika varor eller tjänster av. Kanske väljer vi att alltid

Läs mer

Debiteringsrutiner Taxe- och avgiftsnämnden

Debiteringsrutiner Taxe- och avgiftsnämnden Revisionsrapport Debiteringsrutiner Taxe- och avgiftsnämnden Hallsbergs kommun 2010-04-08 Oscar Hjelte 2010-04-08 Lars Wigström Oscar Hjelte Innehållsförteckning 1 Inledning...1 1.1 Bakgrund...1 1.2 Revisionsfråga...1

Läs mer

Granskning av utbetalningar

Granskning av utbetalningar Revisionsrapport Granskning av utbetalningar Trelleborgs kommun Bengt-Åke Hägg Godkänd revisor Innehållsförteckning 1. Sammanfattning... 1 2. Inledning... 1 2.1. Bakgrund... 1 2.2. Revisionsfråga... 1

Läs mer

Kvalitet inom äldreomsorgen

Kvalitet inom äldreomsorgen Revisionsrapport* Kvalitet inom äldreomsorgen Mora kommun Februari 2009 Inger Kullberg Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning...3 2 Inledning och bakgrund...4 2.1 Revisionsfråga...5 2.2 Revisionsmetod...5

Läs mer

Inhyrd personal - läkarförsörjning

Inhyrd personal - läkarförsörjning Revisionsrapport Inhyrd personal - läkarförsörjning Augusti 2013 Landstinget Gävleborg Annika Smedman Karin Magnusson Innehållsförteckning Sammanfattning 1 1 Inledning 3 1.1 Bakgrund 3 1.2 Uppdrag och

Läs mer

Att beställa varor och tjänster i kommunal regi 2012-05-09. Johan Almesjö Inköp Gävleborg. Mikael Hallqvist Gävle Kommun 2012-05-09

Att beställa varor och tjänster i kommunal regi 2012-05-09. Johan Almesjö Inköp Gävleborg. Mikael Hallqvist Gävle Kommun 2012-05-09 Att beställa varor och tjänster i kommunal regi 2012-05-09 Johan Almesjö Inköp Gävleborg Mikael Hallqvist Gävle Kommun 2012-05-09 1 Vision Mål Partnern för den bästa affären Ägare Förtroende Kunder Trogna

Läs mer

Revisionsrapport Granskning av upphandlingsrutiner. Ragunda Kommun

Revisionsrapport Granskning av upphandlingsrutiner. Ragunda Kommun Revisionsrapport Granskning av upphandlingsrutiner. Ragunda Kommun 11 Januari 2013 Innehåll Sammanfattning... 1 1. Inledning... 2 2. Resultat... 3 3. Revisionell bedömning... 7 Sammanfattning På uppdrag

Läs mer

Yttrande över granskningsrapport Verksamheter utlagda på entreprenad

Yttrande över granskningsrapport Verksamheter utlagda på entreprenad Kommunstyrelsen 2011 03 14 70 135 Arbets och personalutskottet 2011 02 28 41 78 Dnr 10.814 007 marsks17 Yttrande över granskningsrapport Verksamheter utlagda på entreprenad Bilaga: Tekniska nämndens yttrande

Läs mer

www.pwc.se Revisionsrapport Granskning av nämndernas och styrelsens beredningsprocesser Hans Gåsste Sandvikens kommun Juli 2015

www.pwc.se Revisionsrapport Granskning av nämndernas och styrelsens beredningsprocesser Hans Gåsste Sandvikens kommun Juli 2015 www.pwc.se Revisionsrapport Hans Gåsste Juli 2015 Granskning av nämndernas och styrelsens beredningsprocesser Sandvikens kommun Innehållsförteckning 1. Sammanfattande bedömning... 1 2. Inledning... 2 2.1.

Läs mer

Revisionsrapport Granskning av lönerutinerna. Härjedalens Kommun

Revisionsrapport Granskning av lönerutinerna. Härjedalens Kommun Revisionsrapport Granskning av lönerutinerna Härjedalens Kommun 3 September 2012 Innehåll Sammanfattning... 1 1. Inledning... 3 2. Rutinbeskrivning... 4 3. Granskningsresultat... 6 Sammanfattning Uppdrag

Läs mer

Granskning av kontroller i investeringsprocessen. Trosa kommun

Granskning av kontroller i investeringsprocessen. Trosa kommun Revisionsrapport Granskning av kontroller i investeringsprocessen Matti Leskelä Februari 2013 Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Vårt uppdrag 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Syfte 2 2.3 Metod 2 3

Läs mer

FCAB KVALITETSSYSTEM. Projektledning och kvalitetssäkring

FCAB KVALITETSSYSTEM. Projektledning och kvalitetssäkring Projektledning och kvalitetssäkring KVALITETSSYSTEM Kvalitetssäkring ingår som en naturlig del i FC. AB:s arbetsmodell. FC. AB:s arbetsmodell är väl dokumenterad och används för alla delar av utvecklingskedjan.

Läs mer

Ärendehanteringssystemets funktionalitet och användarvänlighet

Ärendehanteringssystemets funktionalitet och användarvänlighet Ärendehanteringssystemets funktionalitet och användarvänlighet Landstinget Gävleborg Revisionsrapport Oktober 2010 Ove Axelsson Tove Färje Innehållsförteckning SAMMANFATTNING.........3 INLEDNING......4

Läs mer

Granskning av utbetalningar

Granskning av utbetalningar Revisionsrapport Granskning av utbetalningar Trelleborgs kommun Bengt-Åke Hägg Godkänd revisor Innehållsförteckning 1. Sammanfattning... 1 2. Inledning... 1 2.1. Bakgrund... 1 2.2. Revisionsfråga... 1

Läs mer

Revisionsnämnden beslutade den 8 april 2013 att överlämna granskningen av internkontrollplaner till kommunstyrelsen.

Revisionsnämnden beslutade den 8 april 2013 att överlämna granskningen av internkontrollplaner till kommunstyrelsen. Kommunens revisorer 2013-04-08 GRANSKNING AV INTERNKONTROLLPLANER I HÄRRYDA KOMMUN Revisionsnämnden beslutade den 8 april 2013 att överlämna granskningen av internkontrollplaner till kommunstyrelsen. Rapporten

Läs mer

Svar till Kommunrevisionen på revisionsrapport angående upphandling

Svar till Kommunrevisionen på revisionsrapport angående upphandling Sida 1(1) Kommunledningsförvaltningen Kristian Jeppsson Datum 2015-02-10 Dnr: 2015:32 Kommunstyrelsen Svar till Kommunrevisionen på revisionsrapport angående upphandling Sammanfattning Kommunrevisionen

Läs mer

Plan för intern kontroll 2015

Plan för intern kontroll 2015 2 STADSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN Handläggare B Rinander Datum 2015-03-25 Diarienummer GSN-2015-0516 Gatu- och samhällsmiljönämnden Plan för intern kontroll 2015 Förslag till beslut Gatu- och samhällsmiljönämnden

Läs mer

IT-säkerhet Externt och internt intrångstest samt granskning av IT-säkerhetsprocesser

IT-säkerhet Externt och internt intrångstest samt granskning av IT-säkerhetsprocesser Revisionsrapport IT-säkerhet Externt och internt intrångstest samt granskning av IT-säkerhetsprocesser Landstinget i Jönköpings län Kerem Kocaer Johan Elmerhag Jean Odgaard September 2013 Innehållsförteckning

Läs mer

Revisionsrapport Granskning av anställdas bisysslor

Revisionsrapport Granskning av anställdas bisysslor www.pwc.se Malin Liljeblad November 2013 Revisionsrapport Granskning av anställdas bisysslor Söderhamns Kommun Innehållsförteckning 1. Sammanfattning och revisionell bedömning... 1 2. Inledning... 2 2.1.

Läs mer

REVISIONSRAPPORT. Landstinget Halland. Granskning av projektredovisning. styrning och uppföljning 2004-05-18. Leif Johansson

REVISIONSRAPPORT. Landstinget Halland. Granskning av projektredovisning. styrning och uppföljning 2004-05-18. Leif Johansson REVISIONSRAPPORT Granskning av projektredovisning styrning och uppföljning Landstinget Halland 2004-05-18 Leif Johansson INNEHÅLLSFÖRTECKNING INNEHÅLLSFÖRTECKNING...1 1. Uppdrag...2 2. Syfte och metod...2

Läs mer

Granskning av kommunens leasingbilar

Granskning av kommunens leasingbilar www.pwc.se Revisionsrapport Stina Björnram Granskning av kommunens leasingbilar Surahammars kommun Innehållsförteckning 1. Sammanfattning och revisionell bedömning... 1 2. Inledning och bakgrund...2 2.1.

Läs mer

Revisionsrapport. Attestrutiner. Östhammars kommun. Datum: 080918. Författare: Jonas Eriksson Carin Norberg

Revisionsrapport. Attestrutiner. Östhammars kommun. Datum: 080918. Författare: Jonas Eriksson Carin Norberg Revisionsrapport Attestrutiner Östhammars kommun Datum: 080918 Författare: Jonas Eriksson Carin Norberg Sammanfattning Komrev inom Öhrlings PricewaterhouseCoopers har fått i uppdrag av de förtroendevalda

Läs mer

Revisionsplan 2013 Landstinget Dalarna

Revisionsplan 2013 Landstinget Dalarna Revisionsplan 2013 Landstinget Dalarna Landstingets revisorer Antaget 2012-11-19 Innehållsförteckning Innehållsförteckning 2 Inledning 3 Avsikten med revisionsplanen 3 Vårt Arbetssätt 3 - Risk och väsentlighetsanalys

Läs mer

Granskning av Fokusprojektet

Granskning av Fokusprojektet Revisionsrapport Granskning av Fokusprojektet Nyköpings kommun Februari 2009 Ove Axelsson Christina Norrgård Innehållsförteckning 1 Inledning...3 1.1 Bakgrund...3 1.2 Revisionsfrågor och revisionsmetod...3

Läs mer

Resultatet av granskningen framgår av granskningsrapport Förstudie upphandlingsprocessen, daterad juni 2013.

Resultatet av granskningen framgår av granskningsrapport Förstudie upphandlingsprocessen, daterad juni 2013. MISSIV 1(2) 2013-06-13 LJR2013/21 Förvaltningsnamn Landstingsrevisionen Landstingsstyrelsen Granskning av upphandlingsprocessen, förstudie Landstingets revisorer har, med hjälp av sakkunnigt biträde, granskat

Läs mer

Årlig granskning av fullmäktigeberedningarna 2013. Revisionspromemoria. LANDSTINGETS REVISORER Revisionskontoret

Årlig granskning av fullmäktigeberedningarna 2013. Revisionspromemoria. LANDSTINGETS REVISORER Revisionskontoret Årlig granskning av fullmäktigeberedningarna 2013 Revisionspromemoria LANDSTINGETS REVISORER 2014-04-09 14REV33 2(10) Sammanfattning Landstinget Västernorrland har fyra fullmäktigeberedningar: Arvodeskommittén,

Läs mer