Revisionsrapport Avtal med externa vårdgivare och leverantörer former för uppföljning

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Revisionsrapport Avtal med externa vårdgivare och leverantörer former för uppföljning"

Transkript

1 Revisionsrapport Avtal med externa vårdgivare och leverantörer former för uppföljning Landstinget Gävleborg Lotta Ricklander Hanna Franck

2 Lotta Ricklander Projektledare Lars-Åke Ullström Uppdragsansvarig

3 Innehållsförteckning 1 Sammanfattning 1 2 Inledning Bakgrund Syfte/revisionsfrågor Revisionsmetod 4 3 Tidigare granskningsinsatser 4 4 Grundläggande förutsättningar Landstingets organisation Landstingets inköpssystem Avtalsdatabas Kommentarer 6 5 Granskade avtal Avtal externa vårdgivare Avtal hälsocentraler Avtal varor och tjänster Avtal varor Avtal tjänster Kommentarer 9 6 Uppföljning och kontroll i praktiken Externa vårdgivare Hälsocentraler Varor och tjänster Rapportering till landstingsstyrelsen Kommentarer 12 7 Revisionell bedömning 13

4 1 Sammanfattning Landstinget Gävleborg har avtal med externa leverantörer av vård, tjänster och varor, ca 120 externa vårdgivare, ett flertal externa leverantörer för tvätt, förbrukningsartiklar, fastighetsskötsel, kök och städ. Uppföljning och kontroll av externa avtal är mycket viktigt för landstinget för att kunna ha en god intern kontroll. Revisorerna i Landstinget Gävleborg har därför uppdragit år PwC att genomföra en granskning avseende uppföljning och kontroll av externa avtal. Syftet med granskningen har varit att bedöma om landstingsstyrelsen säkerställt att uppföljning sker på ett ändamålsenligt sätt. Nedan sammanfattas de iakttagelser som gjorts i granskningen. Landstinget har arbetat aktivt de senaste åren med att utveckla arbetet med uppföljning och kontroll av externa avtal. Organisationen med avtalscontrollers bedömer vi vara en tydlig markering att uppföljning och kontroll av externa avtal är viktigt för landstinget. Organisationen leder även till att fokus flyttas från upphandling till att omfatta hela inköpsprocessen; från marknadsanalys till uppföljning inför kommande upphandling. Inköpssystemet bedöms också vara en positiv utveckling för att stärka den interna kontrollen avseende externa avtal. Avtalsdatabasen är dock idag inte komplett. De avtal som finns ute i landstingets verksamheter förstår vi att inköpsorganisationen inte kan samla. Det finns dock även centralt tecknade avtal som inte återfinns i avtalsdatabasen. En fungerande databas för externa vårdgivare finns sedan tidigare De granskade avtalen visar att regleringar avseende uppföljning och kontroll under avtalsperioden, finns i stor utsträckning vad gäller samtliga externa avtal inom landstinget. För de mer omfattande avtalen finns regleringar som i hög grad fokuserar på dialog mellan beställare och leverantör. Det är tydligt att landstinget Gävleborg arbetar aktivt för att utveckla uppföljning och kontroll av externa avtal. Ändamålsenlig organisation har tillskapats. Revisionen bedömer att den uppföljning och kontroll som sker av de mer omfattande externa avtalen, är strukturerad och ändamålsenlig. Fokus har utvecklats till att i stor utsträckning handla om dialog mellan verksamheterna och leverantörer, vilket är positivt. Kontroll av hälsocentralerna har inte skett i den omfattning som varit ambitionen för år Vad gäller rapportering till landstingsstyrelsen sker detta inte enligt någon fastlagd struktur. Information sker då behov finns och ärenden lyfts till landstingsstyrelsen i 1 av 14

5 de fall styrelsen eller fullmäktige ska fatta beslut i frågan. Vi bedömer att formerna för rapportering till styrelsen kan utvecklas. 2 av 14

6 2 Inledning 2.1 Bakgrund Landstinget Gävleborg har avtal med externa leverantörer, ca 120 vårdgivare och leverantörer för bland annat tvätt, förbrukningsartiklar, fastighetsskötsel, kök och städ. Vissa av de externa vårdgivarna är s k etableringar. Etableringarna är personbundna. Det går att köpa en etablering. Regelverket för etableringarna är under översyn. Affärsverksamheten inom etableringsbranschen bedöms vara lite på sparlåga i avvaktan på något beslut. EU har haft synpunkter på den livslång och lagbundna möjligheten till inkomst från det allmänna. År 2009 granskade revisorerna, via ett antal stickprov, avtalskonstruktioner och formaliakrav samt om avtalen ger möjlighet till uppföljning, kontroll och säkerhet. I princip alla avtal med vårdgivare fanns reglerat hur rapportering, revision och uppföljning skall ske. Den interna kontrollen avseende externa avtal bedömdes inte ha utvecklats tillräckligt. Dagens organisation innebär att Hälsovalskontoret svarar för uppföljning av privata vårdgivare som bedriver hälsocentraler samt sjukgymnaster och allmänläkare på nationella taxan. Inköpsavdelningen inom förvaltningen Lednings- och verksamhetsstöd (LOV) hanterar övriga avtal med externa vårdgivare samt externa leverantörer av tvätt, kök och städ etc. 2.2 Syfte/revisionsfråga Syftet är att granska formerna för uppföljning av avtalen med externa vårdgivare och om den interna kontrollen för uppföljning etc förstärkts vad gäller externa leverantörer. Övergripande revisionsfråga är: Har landstingsstyrelsen säkerställt att uppföljningen sker på ett ändamålsenligt sätt? De delar som ingår i granskningen är följande: Externa vårdgivare - Sker uppföljning enligt avtal? - Hur hanteras det material för uppföljning som vårdgivarna levererar in till landstinget? - På vilket sätt sker rapportering till landstingsstyrelsen? - Vilka former finns för dialog/återrapportering till berörda vårdgivare? Externa leverantörer - Har den interna kontrollen avseende uppföljning förbättrats? 3 av 14

7 2.3 Revisionsmetod Intervjuer med personer som har att svara för landstingets avtalshantering inom Ledningskontoret och LOV har genomförts. Totalt har åtta personer inom landstinget intervjuats. Ett urval av avtalen har granskats utifrån syftet. 3 Tidigare granskningsinsatser Revisionen i Landstinget Gävleborg har genomfört granskningar avseende avtalshantering 2007 och År 2009 kunde revisionen konstatera att kontroll och uppföljning genomfördes genom att: Att alla vårdgivaravtal utom ett har regleringar avseende rapportering, revision eller uppföljning. Det ställdes generellt högre krav på de mer omfattande avtalen, vilket är naturligt enligt revisionen. De krav som ställdes avseende uppföljning och kontroll hade utvecklats positivt. Uppföljning avseende avtalen med externa leverantörer som inte avser vårdgivare har inte utvecklats på samma sätt som vårdgivaravtalen. I flera fall saknas reglering avseende rapportering eller uppföljning under avtalsperioden. Detta kan leda till att felleveranser eller fel prissättning kan ske utan att det upptäcks. I vissa fall ska leverantören rapportera uppgifter till landstinget. Det finns dock, utifrån de uppgifter revisionen erhållit, inga rutiner kring hur dessa uppgifter ska hanteras då de inkommit. Utveckling har skett i positiv riktning avseende uppföljning och kontroll. Vid tidigare granskningar har uppföljning och kontroll i huvudsak genomförts med utgångspunkt från den information som vårdgivarna skickat in till landstinget hade det utvecklats rutiner dels för hur uppföljning och kontroll definieras i avtalen, dels för vilka åtgärder landstinget själv genomför för att kontrollera och följa upp de externa vårdgivarna. Rutiner avseende rapportering till landstingsstyrelsen hade utvecklats. Vidare gjordes sammanställningar utifrån den rapportering vårdgivarna lämnar in till landstinget. Detta gav landstinget en möjlighet att kontrollera om uppdraget genomförs i enlighet med avtalet. Intern kontroll avseende uppföljning och säkerhet avseende övriga externa avtal hade dock inte utvecklats tillräckligt. Detta hade vid granskningen även uppmärksammats av landstinget. Det är av stor vikt att landstinget har kontroll över att de tjänster eller varor som levereras från avtalspartners, överensstämmer med de i avtalen angivna villkoren. 4 av 14

8 4 Grundläggande förutsättningar 4.1 Landstingets organisation Landstinget har sedan 2010 delvis en förändrad organisation avseende upphandling och uppföljning av avtal. Ansvar för utveckling av arbetet med landstingets samtliga externa avtal ligger på avtalsdirektören som tillhör landstingsledningen. Det praktiska arbetet med upphandling och uppföljning sker inom inköpsavdelning inom Ledning och Verksamhetsstöd (LOV). Inom avdelningen finns såväl upphandlare som avtalscontrollers. Systemet med controllers är nytt sedan Alla controllers har ansvar för vissa kategorier av avtal och arbetar tillsammans med upphandlare inom samma kategorier. Totalt finns 24 olika kategorier. Idag finns sex upphandlare (sju från juni 2012) och 12 controllers inom inköpsavdelningen. Totalt hanterar inköpsavdelningen externa avtal som omfattar c:a 3,5 mdkr per år. Avtal avseende varor omfattar c:a 1,5 mdkr och avtal avseende tjänster och externa vårdgivare, exklusive hälsoventraler, c:a 1 mdkr vardera. Grunden för organisationsförändringen har varit att förändra fokus på upphandling till att avse hela inköpsprocessen. Genom systemet med upphandlare och controllers fokuseras i högre utsträckning på hela processen avseende inköp, som innefattar aktiviteter såväl före, under och efter ingående av avtal. Vidare har bedömning gjorts att kostnadsutvecklingen avseende externa köp i hög utsträckning kan minskas, genom att ha fokus på uppföljning och kontroll av de avtal landstinget har. Landstingets organisation avseende inköpsprocessen kan illustreras enligt nedan: Landstingsstyrelsen Avtalsdirektör LOV Inköpsavdelning Hälsovalskontoret Vårdgivaravtal och hälsocentraler Varor Tjänster 5 av 14

9 4.2 Landstingets inköpssystem Landstinget har år 2010 upphandlat ett nytt elektroniskt inköpssystem. Systemet ska medföra att alla köp från externa avtal ska ske på samma sätt inom hela landstinget. Systemet innebär att externa avtal med gällande villkor samlas i en databas. När beställningar ska göras från leverantör, sker detta i systemet. Systemet visar beställaren vilka varor/tjänster som i första hand ska väljas samt vilka priser som gäller. Då beställning görs, skickas denna direkt till närmaste chef för attest. Beställningen går iväg till leverantören först då attest genomförts. Faktura från leverantören inkommer i systemet. Om avvikelser finns från de villkor som angetts i avtal, fastnar fakturan och utbetalning sker inte. Landstinget befinner sig idag i implementeringsfasen avseende inköpssystemet. Hittills har c:a 60 leverantörer lagts in. Vid upphandling ställs idag krav på att framtida leverantörer ska godkänna användning av detta system. Utbildning avseende inköpssystemet sker i stor utsträckning i landstingets verksamheter. Hittills har c:a 1000 personer utbildats. Ambitionen är att alla medarbetare ska kunna använda landstingets inköpssystem Avtalsdatabas Landstingets avtal samlas i en gemensam avtalsdatabas som är tillgänglig för alla medarbetare. Avtalsdatabasen innehåller dock inte alla gällande avtal. Vissa avtal tecknas i divisionerna och kommer inte inköpsavdelningen till känna. 4.3 Kommentarer Landstinget har arbetat aktivt de senaste åren med att utveckla arbetet med uppföljning och kontroll av externa avtal. Organisationen med avtalscontrollers bedömer vi vara en tydlig markering att uppföljning och kontroll av externa avtal är viktigt för landstinget. Organisationen leder även till att fokus flyttas från upphandling till att omfatta hela inköpsprocessen; från marknadsanalys till uppföljning inför kommande upphandling. Inköpssystemet bedöms också vara en positiv utveckling för att stärka den interna kontrollen avseende externa avtal. Kontroll av följsamhet mot villkor avtalen, sker med automatik då beställning sker inom inköpssystemet. Avtalsdatabasen är dock idag inte komplett. De avtal som finns ute i landstingets verksamheter förstår vi att inköpsorganisationen inte kan samla. Det finns dock även centralt tecknade avtal som inte återfinns i avtalsdatabasen. En fungerande databas för externa vårdgivare finns sedan tidigare. 6 av 14

10 5 Granskade avtal 5.1 Avtal externa vårdgivare Landstinget har avtal med c:a 120 externa vårdgivare. Ett urval på sex externa avtal inom olika kategorier har granskats med utgångspunkt i vad som finns dokumenterat avseende uppföljning och kontroll under avtalsperioden. Följande avtal har granskats: 1) Smärtrehab Alfta Rehab 2) Smärtrehab Gävle Friskvård 3) Medicinsk fotvård Edsbyn Hud och Fotvård 4) Psykoterapi Ahlström 5) Psykoterapi Berglund 6) Psykoterapi Blom Alla granskade avtal har tecknats under 2009 eller senare. Samtliga granskade avtal innehåller skrivningar avseende uppföljning och revision. Fyra av avtalen anger dels att landstinget under avtalsperioden har rätt att genomföra förvaltningsrevision, kvalitetsrevision, granskning av leverantörens debiteringsunderlag samt miljörevision. Alla sex avtal innehåller reglering kring uppföljning. Av regleringen framgår att leverantören ska inkomma med viss redovisning till landstinget avseende fem olika perspektiv; behov, prestation, kvalitet, kostnad samt effekt, enligt en uppföljningsplan. Det framgår även att uppföljningsplanen syftar till utveckling mellan landstinget och leverantören. 5.2 Avtal hälsocentraler Enligt riksdagsbeslut är landstingen skyldiga att införa vårdvalssystem för primärvården. Från den 1 januari 2010 infördes därför Hälsoval Gävleborg som gav länets invånare möjlighet att välja mellan olika hälsocentraler i primärvården. Hälsoval Gävleborg ger också alla leverantörer av primärvård som uppfyller landstingets krav på hälsocentraler rätt att etablera sig fritt inom länet efter genomgången godkännandeprocess. Hälsocentralerna kan drivas av såväl landstinget självt eller en extern vårdgivare. Förutsättningarna för hälsocentralerna ska vara lika oavsett vem som driver centralen. Systemet innebär att upphandling sker på ett enklare sätt än att tillämpa LOU. Idag finns totalt 40 hälsocentraler inom landstinget Gävleborg. 13 av dessa drivs av privata vårdgivare. Vårdgivarna har inget specifikt avtal med landstinget, utan de villkor som ställs upp har samlats i en Hälsovalshandbok, vilken vårdgivaren blir bunden av då tillstånd att starta verksamheten ges. Av handboken framkommer att uppföljning och kontroll ska ske, i likhet med för övriga externa vårdgivare, genom att leverantören ska inkomma med viss redovisning till landstinget avseende fem olika perspektiv; behov, prestation, kvalitet, kostnad samt effekt, enligt en uppfölj- 7 av 14

11 ningsplan. Det framgår även att uppföljningsplanen syftar till utveckling mellan landstinget och leverantören. Ansvar för samtliga hälsocentraler ligger på Hälsovalskontoret, som är skiljd från inköpsavdelningen. Anledning till detta är att hälsocentralerna ska hanteras på ett konkurrensneutralt sätt, oavsett om det drivs internt eller externt. Hälsovalskontoret har dock köpt tjänsten avseende uppföljning och kontroll av inköpsavdelningen. 5.3 Avtal varor och tjänster Landstinget har ett stort antal avtal avseende varor och tjänster med externa leverantörer Avtal varor Följande avtal avseende varor har granskats: 1) Diabeteshjälpmedel Abbott Scandinavia 2) Ortopedteknisk verksamhet Aktiv Ortopedteknik i Gävleborg 3) Vaccin Sanofi Pasteur I avtalet avseende diabeteshjälpmedel anges inte något avseende uppföljning och/eller kontroll under avtalsperioden. Avtalet avseende ortopedteknisk verksamhet innehåller bestämmelser avseende samarbetet mellan beställaren och leverantören. I avtalet anges att en samrådgrupp ska bildas mellan parterna för att kontinuerligt arbeta med uppföljning och utvärdering av verksamheten. Samrådsgruppen ska träffas 2-4 gånger per år. Det anges vidare att beställaren har rätt att genom revisorerna eller annan genomföra granskning av verksamheten för kontroll av att krav i avtalet efterlevs av leverantören. I avtalet avseende vaccin anges att leverantören ska medverka tillsammans med beställaren till affärsutveckling och kostnadseffektivitet. Eventuella utvecklingsprojekt ska drivas i enlighet med tidsplan som båda parter är överens om Avtal tjänster Följande avtal avseende tjänster har granskats: 1) Kost SFAB Scandinavia Facility Management 2) Lokalvård Core service Management 3) Funktionsskrivare Rihoc Sverige 4) Telefontolktjänster Tolkjouren Kostavtalet har ett flertal regleringar avseende kontroll och uppföljning. Kontroller kommer att genomföras mot de kvalitetskrav och acceptanskriterier som framgår av beskrivningsdokumenten. Under entreprenadtiden kommer kontroll av entreprenörens arbete främst att utföras via dess egenkontroll. Beställaren eller dennes ombud har dock rätt att utföra motsvarande kontroller av entreprenörens verksamhet. Kontroll kommer att genomföras vid behov. 8 av 14

12 Lokalvårdsavtalet innehåller också mycket omfattande regleringar avseende uppföljning och kontroll. För att effektivisera lokalvården krävs ett fortlöpande utvecklings- och förbättringsarbete. Beställaren och entreprenören ska gemensamt upprätta en utvecklingsplan med konkreta mål och handlingsplaner. Förutom att utföra entreprenaden i överensstämmelse med utvecklingsplanen ska entreprenören vara beredd att medverka i genomförande genom i särskild ordning överenskomna insatser och projekt. Det anges vidare att det under entreprenadtiden kommer kontroll av entreprenörens arbete att utföras av beställaren eller dennes ombud, i huvudsak, enligt den metodik som beskrivs i INSTA 800. Kontrollen kommer att genomföras minst fyra gånger per år. Protokoll upprättas vid varje tillfälle. Resultatet av kontrollerna redovisas vid driftsmöten. För båda dessa avtal har olika organisationer inrättats för arbetet med verksamhetsutveckling, kontroll och uppföljning. Båda avtalen har även vitesklausuler för det fall att entreprenören inte skulle efterleva de krav som ställs. Avtalet avseende funktionsskrivare anger att uppföljning kommer att ske en gång i månaden under avtalets första år. Därefter ska uppföljning ske kvartalsvis. Beställaren är sammankallande. Avtalet avseende tolktjänster anger att uppföljningsmöte ska ske tre månader efter det att avtalet börjat löpa. Därefter ska uppföljningsmöten hållas två gånger per år. 5.4 Kommentarer De granskade avtalen visar att regleringar avseende uppföljning och kontroll under avtalsperioden, finns i stor utsträckning vad gäller externa avtal inom landstinget. För de mer omfattande avtalen finns regleringar som i hög grad fokuserar på dialog mellan beställare och leverantör. Endast ett av de granskade avtalen saknas reglering kring uppföljning och kontroll. 6 Uppföljning och kontroll i praktiken Uppföljning och kontroll av landstingets externa avtal varierar beroende på avtalets omfattning och art. Inköpsorganisationen har gjort en riskbedömning för att kunna lägga nivå på uppföljning och kontroll. Genom en analys av ett avtals ekonomiska omfattning samt betydelse för vården, har avtalen landat i olika riskklasser. Detta avspeglar sig därefter i avtalen och den uppföljning och kontroll som i praktiken sker. Förutom den uppföljning och kontroll som sker enligt nedan, sker även så kallad händelsestyrd uppföljning. Detta innebär att om indikationer kommer till inköps- 9 av 14

13 avdelningen att något avtal inte fungerar som det ska, görs en kontroll av leverantören i fråga. 6.1 Externa vårdgivare Uppföljning och kontroll av externa vårdgivaravtal skiljer sig mellan avtalen, beroende på hur omfattande avtalet i fråga är, med utgångspunkt från riskbedömning enligt ovan. Landstinget arbetar sedan en tid med att göra revisioner av flera avtal inom samma kategori, t ex sjukgymnaster. Landstinget genomförde 2010 medicinsk revision avseende sjukgymnaster med hjälp av extern konsult. Resultatet av den revisionen har lett till att landstinget idag anordnar utbildning för externa vårdgivare. Idag pågår en revision avseende fem läkare med avtal utifrån nationella taxan. Även denna revision genomförs med hjälp av extern konsult. Avseende de granskade avtalen ovan, har vårdgivarmöten skett under 2011 med företagen Alfta och Gävle psykologmottagning vid två tillfällen. Båda dessa möten finns protokollförda. Vad gäller de övriga fyra vårdgivarna har granskning skett genom granskning av de redovisningar utifrån de parametrar som anges i avtal, som vårdgivarna lämnar in. Granskningen består främst i att göra en rimlighetsbedömning av vårdproduktionen. 6.2 Hälsocentraler Hälsovalskontoret hade som målsättning för år 2011 att samtliga hälsocentraler skulle kontrolleras i form av besök på plats. Under 2011 gjordes revision på 15 av landstingets sammantaget c:a 40 hälsocentraler. Tre av dessa var hälsocentraler som drivs av externa företag. Revisionerna genomförs genom besök på hälsocentralerna då ett antal faktorer granskas och protokollförs enligt en checklista som utarbetats. De eventuella avvikelser som noteras vid besöket protokollsförs. Uppföljning sker därefter av de åtgärder som vidtagits med anledning av noterade avvikelser. Ekonomisk uppföljning sker i det datasystem som reglerar utbetalningar till hälsocentralerna. Det finns ett antal olika parametrar som reglerar ersättningen. Uppgifterna för ersättningen hämtas ur patientjournalerna. 6.3 Varor och tjänster Uppföljning och kontroll av avtal sker i olika omfattning beroende på hur omfattande avtalet i fråga är, utifrån riskbedömning. Skrivningar i avtalen är utgångspunkten. Uppföljning och kontroll inte alltid tydligt beskriven i avtalen. Detta leder till att arbetet med detta även blir otydligt. Utifrån intervjuerna framkommer att det fortfarande finns utvecklingspotential avseende uppföljning och kontroll i vissa avtal avseende framför allt varor. 10 av 14

14 Uppföljning avseende mindre avtal genomförs i stor utsträckning genom möten med leverantören där genomgång av leveranser av tjänster eller varor görs. I dialog med såväl användarna i organisationen som entreprenören vidtas åtgärder för förbättring om så behövs. Uppföljning och kontroll av kostavtalet och lokalvårdsavtalet är mycket omfattande. Grunden i den uppföljning som görs återfinns i avtalen. Ambitionen är att tillsammans med leverantören utveckla och förbättra kosten och lokalvården i landstinget. Uppföljning av kostavtalets olika delar görs i olika möten med såväl entreprenören som representanter från landstingets olika verksamheter som mottar kost. Kostombudsmöten sker sex gånger per år där vårdrepresentanter från varje avdelning deltar. Kontraktsmöten sker med VD för entreprenören fyra gånger per år och driftsmöten sker en gång per månad. Alla uppföljningsmöten protokollförs. Då åtgärder behöver vidtas, återrapporteras detta vid nästkommande möte. Vidare genomförs kvalitetskontroll genom en enkät som utarbetats av beställare och entreprenör tillsammans två gånger per år. Utvärdering av enkäten genomförs av extern oberoende konsult. Uppföljning av lokalvårdsavtalet genomförs också i form av ett flertal olika möten med såväl verksamheterna som entreprenören. Avtalscontrollern medverkar vid landstingets hygienombudsmöten c:a sex gånger per år. Syftet är att fånga in de synpunkter som finns ute i verksamheterna. Vidare genomförs driftsmöten tillsammans med entreprenören två gånger per månad där man fångar in det som eventuellt inte fungerar. Kontraktsmöten genomförs en gång per månad, där framför allt ekonomiska förändringar diskuteras. Alla fakturor avseende baslokalvården kontrolleras och mottagningsattesteras av avtalscontrollern. Tilläggsavtal får tecknas av verksamheterna, efter bedömning av omfattning och pris av controllern. Kvalitetskontroller genomförs kontinuerligt. Hittills har viten utdömts för entreprenören vid två tillfällen. System för när viten betalas ut tar sin utgångspunkt i metodiken INSTA 800. Avtalet avseende tolktjänster har hittills följts upp genom avstämningsmöten två gånger per år. Dessa möten har dock inte protokollförts. Avtalet avseende funktionsskrivare följs upp i enlighet med avtalet. IT träffar leverantören veckovis och diskuterar operativa frågor kring uppstarten och eventuella avtalsfrågor. De har också hållits tre avstämningsmöten med leverantören där även inköpschefen medverkat. Det inte är helt klarlagt hur avtalsuppföljningen ska delas upp mellan funktionsansvarig och avtalscontroller när projektet går över i linje. Avtalen avseende diabeteshjälpmedel sker uppföljning och kontroll av avtalet, trots att inget anges i avtalet. Inköpsenheten deltar i nätverksträffar med landstingets samtliga diabetessjuksköterskor en till två gånger per termin. På träffarna presenteras statistik avseende förskrivning och ekonomi som läkemedelsenheten levererar kvartalsvis till avtalscontrollern. Kontakt med leverantören har skett i mycket liten 11 av 14

15 omfattning under Detta på grund av att avtalet upplevs fungera mycket väl i verksamheterna. Vaccinavtalet följs upp inom läkemedelsenheten i landstinget. Information om hur uppföljningen genomförs har inte kommit revisionen till del. Ortopedteknisk verksamhet följs upp genom samrådträffar med landstingets hjälpmedelskonsulenter som samordnare, verksamheterna och leverantören. Ett stort antal träffar har genomförts. I dagsläget har dock flera träffas ställts in, på grund av att verksamheterna inte deltar. 6.4 Rapportering till landstingsstyrelsen Rapportering av kontroll och uppföljning av externa avtal sker idag från inköpsenheten till avtalsdirektören. Avtalsdirektören beslutar i sin tur vilken redovisning som lämnas till landstingsstyrelsen. Redovisning sker idag inte utifrån någon fastställd ordning. En översiktlig genomgång av landstingsstyrelsens protokoll för år 2011 visar att styrelsen under året fått information avseende landstingets inköpssystem. Man har även fått information avseende uppföljning som skett avseende sjukgymnaster. Beslut som fattats med beröring till inköpsorganisationen är beslut om antagande av entreprenör för Bollnäs sjukhus, beslut avseende revidering av Hälsovalshandboken samt beslut om vidare uppföljning avseende sjukgymnaster. Någon information avseende uppföljning och kontroll av externa avtal generellt har inte återfunnits. 6.5 Kommentarer Det är tydligt att landstinget Gävleborg arbetar aktivt för att utveckla uppföljning och kontroll av externa avtal. Ändamålsenlig organisation har tillskapats. Revisionen bedömer att den uppföljning och kontroll som sker av de mer omfattande externa avtalen, är strukturerad och ändamålsenlig. Fokus har utvecklats till att i stor utsträckning handla om dialog mellan verksamheterna och leverantörer, vilket är positivt. Kontroll av hälsocentralerna har inte skett i den omfattning som varit ambitionen för år Vad gäller rapportering till landstingsstyrelsen sker detta inte enligt någon fastlagd struktur. Information sker då behov finns och ärenden lyfts till landstingsstyrelsen i de fall styrelsen eller fullmäktige ska fatta beslut i frågan. Vi bedömer att formerna för rapportering till styrelsen kan utvecklas. 12 av 14

16 7 Revisionell bedömning Den övergripande revisionsfrågan har varit att bedöma om landstingsstyrelsen säkerställt att uppföljning av externa avtal sker på ett ändamålsenligt sätt. Vi bedömer att landstinget Gävleborg har utvecklat en organisation och olika metoder för kontroll och uppföljning av externa avtal som ger förutsättningar för en god intern kontroll. Uppföljning av avtalen har utvecklats till att mer och mer handla om utvecklingsarbete mellan landstinget och leverantörerna, där fokus ligger på dialog. Externa vårdgivare och hälsocentraler Sker uppföljning enligt avtal? Revisionen bedömer att uppföljning av externa avtal i hög utsträckning sker i enlighet med villkoren i avtal. Hur hanteras det material för uppföljning som vårdgivarna levererar in till landstinget? Landstinget arbetar mindre och mindre med att samla in material från de externa leverantörerna. I flertalet fall lämnas rapportering endast i form av redovisning utifrån de parametrar som anges i avtalen, som granskas av avtalscontroller och upphandlare. På vilket sätt sker rapportering till landstingsstyrelsen? Vad gäller rapportering till landstingsstyrelsen sker detta inte enligt någon fastlagd struktur. Information sker då behov finns och ärenden lyfts till landstingsstyrelsen i de fall styrelsen eller fullmäktige ska fatta beslut i frågan. Vi bedömer att formerna för rapportering till styrelsen kan utvecklas. Vilka former finns för dialog/återrapportering till berörda vårdgivare? Uppföljning av externa vårdgivare och hälsocentraler sker i stor utsträckning enligt de avtal som tecknas. Idag sker uppföljning och kontroll ofta genom dialog med vårdgivare och genom platsbesök avseende hälsocentraler. Vad gäller vårdgivare görs även revisioner för olika kategorier av vårdgivare, vilket är positivt. Övriga externa leverantörer Har den interna kontrollen avseende uppföljning förbättrats? 13 av 14

17 Vi bedömer att uppföljning avseende externa leverantörer har utvecklats mycket positivt. Genom den organisationsförändring som genomförts i landstinget, har fokus flyttats från upphandlingsskedet till att omfatta hela inköpsprocessen från marknadsanalys inför upphandling till uppföljning och kontroll av avtal. Arbetet med kontroll och uppföljning handlar idag mycket om dialog och utveckling av de avtal som tecknats med leverantörerna. Alla granskade avtal avseende varor och tjänster har följs upp under av 14

Städning av vårdlokaler

Städning av vårdlokaler www.pwc.se Revisionsrapport David Boman December 2013 Städning av vårdlokaler Revisorerna landstinget Gävleborg Innehållsförteckning 1. Sammanfattning och revisonell bedömning... 3 2. Inledning... 4 2.1.

Läs mer

www.pwc.se Revisionsrapport Avtal institutionsplaceringar Karin Magnusson Malou Olsson Söderhamns kommun Oktober 2014

www.pwc.se Revisionsrapport Avtal institutionsplaceringar Karin Magnusson Malou Olsson Söderhamns kommun Oktober 2014 www.pwc.se Revisionsrapport Avtal institutionsplaceringar Karin Magnusson Malou Olsson Oktober 2014 Söderhamns kommun Innehållsförteckning Sammanfattning... 3 1. Inledning... 1 1.1. Bakgrund... 1 1.2.

Läs mer

Informationsöverföring. kommunikation med landstinget - uppföljande granskning

Informationsöverföring. kommunikation med landstinget - uppföljande granskning www.pwc.se Revisionsrapport Jenny Krispinsson Augusti 2015 Informationsöverföring och kommunikation med landstinget - uppföljande granskning Gällivare kommun Innehållsförteckning 1. Sammanfattande bedömning...

Läs mer

Granskning av upphandlingsverksamhet

Granskning av upphandlingsverksamhet Revisionsrapport Granskning av upphandlingsverksamhet AB Kristianstadsbyggen Yvonne Lundin Innehållsförteckning 1 Sammanfattning 1 1.1 Bakgrund 1 1.2 Syfte 1 1.3 Metod och avgränsning 2 2 Iakttagelser

Läs mer

Revisionsrapport Landstinget Gävleborg

Revisionsrapport Landstinget Gävleborg Revisionsrapport Löpande granskning av intern kontroll - Projektredovisning PM 5 Lars-Åke Ullström Hanna Franck Larsson Landstinget Gävleborg Mars 2013 Löpande granskning av intern kontroll - Projektredovisning

Läs mer

Uppföljning. Granskning av upphandlingsverksamheten

Uppföljning. Granskning av upphandlingsverksamheten Revisionsrapport Uppföljning Granskning av upphandlingsverksamheten Lars Edgren Bakgrund Kommunal sektor inom PricewaterhouseCoopers har fått i uppdrag av revisorerna i Oxelösunds kommun att granska kommunens

Läs mer

Halmstads kommun. Revisionsrapport. Hemvårdsnämndens kvalitetsuppföljning

Halmstads kommun. Revisionsrapport. Hemvårdsnämndens kvalitetsuppföljning Revisionsrapport Hemvårdsnämndens kvalitetsuppföljning Halmstads kommun Christel Eriksson certifierad kommunal revisor Bo Thörn certifierad kommunal revisor Januari 2013 Innehållsförteckning 1 Sammanfattning

Läs mer

Köpt vård inom vuxenpsykiatrin. Landstinget Gävleborg

Köpt vård inom vuxenpsykiatrin. Landstinget Gävleborg www.pwc.se Revisionsrapport Köpt vård inom vuxenpsykiatrin Lars-Åke Ullström Juli 2014 Landstinget Gävleborg Innehållsförteckning 1. Bakgrund och uppdrag... 1 1.1. Revisionsfråga... 1 1.2. Kontrollfrågor...

Läs mer

Uppföljande granskning av upphandlingar inom fastighetsområdet

Uppföljande granskning av upphandlingar inom fastighetsområdet Uppföljande granskning av upphandlingar inom fastighetsområdet Rapport nr 29/2014 Mars 2015 Susanne Hellqvist, revisor, revisionskontoret Diarienummer: REV 64:2-2014 Innehåll 1. SAMMANFATTANDE ANALYS...

Läs mer

Uppföljning av läkemedelsanvändning en i Gävle och Bollnäs kommun

Uppföljning av läkemedelsanvändning en i Gävle och Bollnäs kommun Revisionsrapport Uppföljning av läkemedelsanvändning en i Gävle och Bollnäs kommun Landstinget Gävleborg Fredrik Markstedt Cert. kommunal revisor Mars 2014 Mars 2014 Landstinget Gävleborg Uppföljning av

Läs mer

Löpande granskning av intern kontroll Utveckling av styrkort

Löpande granskning av intern kontroll Utveckling av styrkort Revisionsrapport Löpande granskning av intern kontroll Utveckling av styrkort Landstinget Gävleborg Lars-Åke Ullström Hanna Franck Oktober 2011 Innehållsförteckning Sammanfattning... 3 1. Inledning...

Läs mer

Revisionsrapport. Granskning av inköpsrutinen. mot leverantörer. Borgholm Energi AB. Malin Kronmar Caroline Liljebjörn

Revisionsrapport. Granskning av inköpsrutinen. mot leverantörer. Borgholm Energi AB. Malin Kronmar Caroline Liljebjörn Revisionsrapport Granskning av inköpsrutinen och köptrohet mot leverantörer Borgholm Energi AB Malin Kronmar Caroline Liljebjörn 7 februari 2012 Innehållsförteckning 1 Inledning 1 1.1 Bakgrund 1 1.2 Revisionsfråga

Läs mer

Revisionsrapport. Granskning av inköpsrutinen. mot leverantörer. Borgholms kommun. Malin Kronmar Caroline Liljebjörn

Revisionsrapport. Granskning av inköpsrutinen. mot leverantörer. Borgholms kommun. Malin Kronmar Caroline Liljebjörn Revisionsrapport Granskning av inköpsrutinen och köptrohet mot leverantörer Borgholms kommun Malin Kronmar Caroline Liljebjörn 7 februari 2012 Innehållsförteckning 1 Inledning 1 1.1 Bakgrund 1 1.2 Revisionsfråga

Läs mer

Betalkort. Landstingets revisorer Revisionsrapport Februari 2013

Betalkort. Landstingets revisorer Revisionsrapport Februari 2013 Betalkort Landstingets revisorer Revisionsrapport Februari 2013 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Sid 1 BAKGRUND 1 2 UPPDRAG 1 2.1 Syfte 1 2.2 Avgränsningar 1 2.3 Revisionskriterier 1 2.4 Metod 2 3 LANDSTINGETS RIKTLINJE

Läs mer

Södertälje kommun. Granskning av upphandling och hantering av avtal inom social- och omsorgskontoret och samhällsbyggnadskontoret

Södertälje kommun. Granskning av upphandling och hantering av avtal inom social- och omsorgskontoret och samhällsbyggnadskontoret Revisionsrapport 5/2014 Genomförd på uppdrag av revisorerna 2014 Södertälje kommun Granskning av upphandling och hantering av avtal inom social- och omsorgskontoret och samhällsbyggnadskontoret Innehåll

Läs mer

Tillgänglighet Sjukvårdsrådgivningen och SOS Alarm

Tillgänglighet Sjukvårdsrådgivningen och SOS Alarm www.pwc.se Revisionsrapport David Boman Tillgänglighet Sjukvårdsrådgivningen och SOS Alarm december 2013 Revisorerna landstinget Gävleborg Innehållsförteckning 1. Sammanfattning och revisionell bedömning...

Läs mer

Löpande granskning av intern kontroll Omställningsarbetet inom Division Primärvård (PM2)

Löpande granskning av intern kontroll Omställningsarbetet inom Division Primärvård (PM2) Revisionsrapport Löpande granskning av intern kontroll Omställningsarbetet inom Division Primärvård (PM2) Landstinget Gävleborg Lars-Åke Ullström Hanna Franck Larsson Emil Ring Oktober 2012 Innehållsförteckning

Läs mer

Avtalsuppföljning utifrån granskning om bisysslor

Avtalsuppföljning utifrån granskning om bisysslor Avtalsuppföljning utifrån granskning om bisysslor Dnr: Rev 33-2012 Genomförd av: Revisionsenheten Thomas Vilhelmsson Vilhelm Rundquist Behandlad av Revisorskollegiet den 19 februari 2014 1 Innehåll 1 Sammanfattning...

Läs mer

Revisionsrapport Skellefteå kommun

Revisionsrapport Skellefteå kommun Revisionsrapport Avtalshantering Linda Marklund Per Stålberg 2011-09-23 Linda Marklund, projektledare Bo Rehnberg, uppdragsledare Innehållsförteckning 1 Sammanfattning 1 2 Inledning 3 2.1 Bakgrund 3 2.2

Läs mer

Granskning av sjukresor

Granskning av sjukresor Granskning av sjukresor Rapport nr 21/2012 februari 2013 Jonas Hansson, Revisor, revisionskontoret Innehåll Innehåll... 2 Sammanfattning... 3 Bakgrund... 3 Granskningens resultat... 3 2 Inledning... 5

Läs mer

Granskning av Intern kontroll

Granskning av Intern kontroll www.pwc.se Revisionsrapport Lars Wigström Cert. kommunal revisor Granskning av Intern kontroll Vingåkers kommun Innehållsförteckning 1. Sammanfattande bedömning och rekommendationer... 1 2. Inledning...3

Läs mer

Granskning år 2015 av patientnämnden

Granskning år 2015 av patientnämnden Granskning år 2015 av patientnämnden Rapport nr 20/2015 Mars 2016 Jonas Hansson, revisionskontoret Diarienummer: REV 21:2 2015 Innehåll 1. SAMMANFATTANDE ANALYS... 3 1.1. REKOMMENDATIONER... 3 2. BAKGRUND...

Läs mer

Revisionsrapport Granskning av upphandlade ramavtal. Härjedalens Kommun

Revisionsrapport Granskning av upphandlade ramavtal. Härjedalens Kommun Revisionsrapport Granskning av upphandlade ramavtal. Härjedalens Kommun 2 November 2012 Innehåll Sammanfattning... 1 1. Inledning... 2 2. Resultat... 3 3. Bedömning och rekommendationer... 5 Sammanfattning

Läs mer

Granskning av inköp och upphandlingar

Granskning av inköp och upphandlingar Granskning av inköp och upphandlingar Ekerö kommun Lotta Ricklander Januari 2012 2012-01-18 Lotta Ricklander Projektledare Anders Hägg Uppdragsansvarig Innehållsförteckning Inköp och upphandling Sammanfattning

Läs mer

Revisionsrapport Avtalstrohet

Revisionsrapport Avtalstrohet www.pwc.se Revisionsrapport Helena Carlson Avtalstrohet Ljusdal Energi AB Innehållsförteckning 1. Bakgrund och uppdrag... 1 1.1. Syfte och revisionsfråga... 1 1.2. Avgränsning...2 1.2.1. Kommunala bolag...2

Läs mer

Inhyrd personal via bemanningsföretag

Inhyrd personal via bemanningsföretag Revisionsrapport Inhyrd personal via bemanningsföretag Landstinget i Östergötland 2010-08-26 Anders Larsson, certifierad kommunal revisor Lotta Ricklander Stefan Knutsson Eva Andlert, certifierad kommunal

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse. för. Hälsocentralen i Näsum

Patientsäkerhetsberättelse. för. Hälsocentralen i Näsum Patientsäkerhetsberättelse för Hälsocentralen i Näsum Datum och ansvarig för innehållet 2014-02-13 Maria Theandersson, Platschef Lideta Hälsovård Mallen är framtagen av Sveriges Kommuner och Landsting

Läs mer

Jämtlands läns landsting. Erfarenheter från miljöledninssystem och certifieringen, registreringen. Jonas Pettersson Miljökoordinator

Jämtlands läns landsting. Erfarenheter från miljöledninssystem och certifieringen, registreringen. Jonas Pettersson Miljökoordinator Jämtlands läns landsting Erfarenheter från miljöledninssystem och certifieringen, registreringen Jonas Pettersson Miljökoordinator Certifiering Första landstinget i Europa att certifieras enligt ISO 14

Läs mer

Öppna jämförelser; landstingets arbete med

Öppna jämförelser; landstingets arbete med Revisionsrapport* Öppna jämförelser; landstingets arbete med resultatet av redovisningen Landstinget Halland Oktober 2007 Christel Eriksson, certifierad kommunal yrkesrevisor 1 Sammanfattning Revisorerna

Läs mer

Åtgärder för en ekonomi i balans

Åtgärder för en ekonomi i balans Revisionsrapport Åtgärder för en ekonomi i balans Landstinget Gävleborg Bengt Andersson Hanna Franck Mars 2012 Innehållsförteckning 1 Sammanfattning 1 2 Inledning 3 2.1 Bakgrund 3 2.2 Revisionsfråga och

Läs mer

Revisionsrapport Borgholms kommun Caroline Liljebjörn 1 juni 2016

Revisionsrapport Borgholms kommun Caroline Liljebjörn 1 juni 2016 www.pwc.se Revisionsrapport Uppföljning av ITgranskning från år 2013 Caroline Liljebjörn 1 juni 2016 Innehåll Sammanfattning och revisionell bedömning...2 1.1. Bedömningar mot kontrollmål...2 2. Inledning...4

Läs mer

Upphandling i kommunala bolag

Upphandling i kommunala bolag Revisionsrapport Upphandling i kommunala bolag Halmstads kommun Januari 2009 Bo Thörn Innehållsförteckning INLEDNING 1 UPPDRAG 1 GENOMFÖRANDE 1 RESULTAT 1 KOMMUNENS RIKTLINJER 1 HALMSTADS FASTIGHETS AB

Läs mer

Övergripande granskning av AB Ronneby Industrifastigheter 2011

Övergripande granskning av AB Ronneby Industrifastigheter 2011 Revisionsrapport Övergripande granskning av AB Ronneby 2011 KPMG AB Kristian Gunnarsson Innehåll 1. Bakgrund, syfte och avgränsning 1 2. Iakttagelser och kommentarer 2 1. Bakgrund, syfte och avgränsning

Läs mer

Revisionsrapport Intern kontroll inom Landstinget Dalarna

Revisionsrapport Intern kontroll inom Landstinget Dalarna Revisionsrapport Intern kontroll inom Landstinget Dalarna Emil Forsling Auktoriserad revisor Malin Liljeblad Godkänd revisor Innehållsförteckning 1. Inledning... 3 1.1 Uppdrag och revisionsfråga... 3 1.2

Läs mer

Revisionsrapport. Norrbottens läns landsting. Granskning av Patientnämnden. Februari Ellinor Nybom Granskning av ansvarsutövande 2003

Revisionsrapport. Norrbottens läns landsting. Granskning av Patientnämnden. Februari Ellinor Nybom Granskning av ansvarsutövande 2003 Revisionsrapport Februari 2004 Granskning av Patientnämnden Ellinor Nybom Granskning av ansvarsutövande 2003 Norrbottens läns landsting Innehållsförteckning 1. Uppdrag, revisionsfråga och metod... 1 2.

Läs mer

Nämndens insyn och kontroll av vårdentreprenad i Brålanda. Vänersborgs kommun. Revisionsrapport. Datum 2011-01-27. Författare Hans-Lennart Stenqvist

Nämndens insyn och kontroll av vårdentreprenad i Brålanda. Vänersborgs kommun. Revisionsrapport. Datum 2011-01-27. Författare Hans-Lennart Stenqvist Nämndens insyn och kontroll av vårdentreprenad i Brålanda Vänersborgs kommun Revisionsrapport Datum 2011-01-27 Författare Hans-Lennart Stenqvist Innehållsförteckning Uppdraget... 3 Bakgrund och revisionsfråga...

Läs mer

Revisionsrapport. Intern styrning och kontroll i upphandlings- och inköpsprocessen. Sammanfattning

Revisionsrapport. Intern styrning och kontroll i upphandlings- och inköpsprocessen. Sammanfattning Revisionsrapport Göteborgs universitet Box 100 405 30 Göteborg Datum Dnr 2012-02-13 32-2011-0676 Intern styrning och kontroll i upphandlings- och inköpsprocessen Riksrevisionen har som ett led i den årliga

Läs mer

Granskning av intern kontroll

Granskning av intern kontroll Revisionsrapport Granskning av intern kontroll Gemensamma Taxe- och Avgiftsnämnden för Hallsberg, Laxå, Lekeberg och Askersund Hallsbergs kommun Lars Wigström Cert. kommunal revisor Innehållsförteckning

Läs mer

Revisionsrapport. Granskning av. Patientnämnden. Norrbottens läns landsting. Datum Mars Jan-Erik Wuolo

Revisionsrapport. Granskning av. Patientnämnden. Norrbottens läns landsting. Datum Mars Jan-Erik Wuolo Revisionsrapport Granskning av Patientnämnden Norrbottens läns landsting Datum Mars 2005 Namn Jan-Erik Wuolo 1 Innehållsförteckning 1. Uppdrag, revisionsfråga och metod...3 2. Patientnämndens ansvarsområde...3

Läs mer

Granskning av upphandlingsförfarandet. inom utvalda nämnder och förvaltningar

Granskning av upphandlingsförfarandet. inom utvalda nämnder och förvaltningar Revisionsrapport Granskning av upphandlingsförfarandet inom utvalda nämnder och förvaltningar Svalövs Kommun Fredrik Andrén Januari 2013 Innehållsförteckning 1. Sammanfattning... 1 2. Inledning...2 2.1.

Läs mer

Hallstahammars kommun

Hallstahammars kommun Revisorerna REVISIONSRAPPORT Uppföljning av Granskning av Upphandlingar Hallstahammars kommun Utarbetad av PwC på uppdrag av kommunens revisorer och antagen vid revisorernas sammanträde 2013-01-22. Granskningen

Läs mer

Granskning av konsultanvändningen inom kommunstyrelsen organisation

Granskning av konsultanvändningen inom kommunstyrelsen organisation Revisionsrapport Granskning av konsultanvändningen inom kommunstyrelsen organisation Kalmar kommun Maj 2009 Pär Sturesson Stefan Wik Innehållsförteckning 1 Inledning...1 2 Tillvägagångssätt...1 3 Iakttagelser...2

Läs mer

Förstudie: Övergripande granskning av ITdriften

Förstudie: Övergripande granskning av ITdriften Revisionsrapport Förstudie: Övergripande granskning av ITdriften Jönköpings Landsting Juni 2013 Innehållsförteckning Sammanfattning... 1 1. Inledning... 2 1.1. Bakgrund... 2 1.2. Uppdrag och revisionsfrågor...

Läs mer

Riktlinjer för inköp och upphandling inom Värmdö kommun

Riktlinjer för inköp och upphandling inom Värmdö kommun Riktlinjer för inköp och upphandling inom Värmdö kommun Detta dokument beskriver hur professionella inköp och upphandlingar ska göras, vilka generella riktlinjer som finns och hur ansvarsfördelningen ser

Läs mer

www.pwc.se Revisionsrapport PRIO-psykisk ohälsa Margaretha Larsson Landstinget Gävleborg februari 2014

www.pwc.se Revisionsrapport PRIO-psykisk ohälsa Margaretha Larsson Landstinget Gävleborg februari 2014 www.pwc.se Revisionsrapport Margaretha Larsson PRIO-psykisk ohälsa Landstinget Gävleborg PRIO-psykisk ohälsa Innehållsförteckning 1. Inledning... 2 1.1. Bakgrund... 2 1.2. Revisionsfråga... 2 1.2.1. Revisionskriterier...

Läs mer

Projekt med extern finansiering styrning och kontroll

Projekt med extern finansiering styrning och kontroll www.pwc.se Revisionsrapport Bo Rehnberg Cert. kommunal revisor Johan Lidström Revisor Projekt med extern finansiering styrning och kontroll Sollefteå kommun Innehållsförteckning 1. Sammanfattning... 1

Läs mer

Generella IT-kontroller uppföljning av granskning genomförd 2012

Generella IT-kontroller uppföljning av granskning genomförd 2012 LANDSTINGET I VÄRMLAND Revisionskontoret 2016-11-14 Johan Magnusson Rev/16020 Generella IT-kontroller uppföljning av granskning genomförd 2012 Rapport 12-16 Generella IT-kontroller - uppföljning Bakgrund

Läs mer

Patientbemötande i vården. Landstinget i Östergötland. Revisionsrapport. Datum 2011-01-26

Patientbemötande i vården. Landstinget i Östergötland. Revisionsrapport. Datum 2011-01-26 Patientbemötande i vården Landstinget i Östergötland Revisionsrapport Datum 2011-01-26 Eva Ogensjö, certifierad kommunal revisor Anders Larsson, certifierad kommunal revisor Eva Andlert, certifierad kommunal

Läs mer

Palliativ vård, uppföljning. Landstinget i Halland. Revisionsrapport. Mars 2011. Christel Eriksson, certifierad kommunal revisor

Palliativ vård, uppföljning. Landstinget i Halland. Revisionsrapport. Mars 2011. Christel Eriksson, certifierad kommunal revisor Palliativ vård, uppföljning Landstinget i Halland Revisionsrapport Mars 2011 Christel Eriksson, certifierad kommunal revisor Innehåll Sammanfattning... 3 Bakgrund... 4 Metod och genomförande... 4 Granskningsresultat...

Läs mer

Löpande granskning av intern kontroll Läkemedelshantering (PM3)

Löpande granskning av intern kontroll Läkemedelshantering (PM3) Revisionsrapport Löpande granskning av intern kontroll Läkemedelshantering (PM3) Landstinget Gävleborg Lars-Åke Ullström Hanna Franck Emil Ring Februari 2012 Innehållsförteckning Sammanfattning... 3 1.

Läs mer

Granskning av intern kontroll

Granskning av intern kontroll Revisionsrapport Granskning av intern kontroll Kerstin Sikander Cert. kommunal revisor Mars 2013 Landstinget i Jönköpings län Innehållsförteckning 1. Inledning... 1 1.1. Bakgrund och revisionsfråga...

Läs mer

Granskning av vissa kostnadsslag Inhyrd sjukvårdspersonal och externt köpta tjänster

Granskning av vissa kostnadsslag Inhyrd sjukvårdspersonal och externt köpta tjänster Revisionsrapport* Granskning av vissa kostnadsslag Inhyrd sjukvårdspersonal och externt köpta tjänster Norrbottens läns landsting Februari 2007 PerÅke Brunström, Certifierad kommunal revisor Carina Olausson,

Läs mer

Revisionsrapport Verksamheter på entreprenad

Revisionsrapport Verksamheter på entreprenad Sida 1(1) Datum Revisionen Till: Kommunstyrelsen För kännedom: Kommunfullmäktiges presidium Revisionsrapport Verksamheter på entreprenad KPMG har på uppdrag av kommunens revisorer genomfört en granskning

Läs mer

Matarengivägsprojektet

Matarengivägsprojektet www.pwc.se Revisionsrapport Robert Bergman, revisionskonsult Matarengivägsprojektet Övertorneå kommun Mars 2013 Innehållsförteckning 1. Sammanfattning... 1 2. Inledning...3 2.1. Bakgrund...3 2.2. Revisionsfråga...3

Läs mer

Revision av registreringar inom psykiatrisk öppenvård

Revision av registreringar inom psykiatrisk öppenvård Revision av registreringar inom psykiatrisk öppenvård Barn- och ungdomspsykiatri Beroendevård Vuxenpsykiatri Hälso- och sjukvårdsförvaltningen 08-123 132 00 Datum: 2011-10-19 Diarienummer: HSN1103-0243

Läs mer

Granskning av inköpsrutinen och köptrohet

Granskning av inköpsrutinen och köptrohet www.pwc.se Revisionsrapport Malin Kronmar Carl-Magnus Stensson Granskning av inköpsrutinen och köptrohet Mönsterås kommun Innehållsförteckning 1. Inledning... 1 1.1. Bakgrund... 1 1.2. Revisionsfråga...

Läs mer

Uppföljning avseende granskning av attestrutiner

Uppföljning avseende granskning av attestrutiner Revisionsrapport Uppföljning avseende granskning av attestrutiner Nynäshamns kommun December 2010 Jonas Eriksson Innehållsförteckning 1 Inledning... 1 1.1 Syfte och revisionsfråga... 1 1.2 Avgränsning

Läs mer

Uppföljning palliativ vård

Uppföljning palliativ vård Revisionsrapport* Uppföljning palliativ vård Eskilstuna kommun Februari 2008 Kerstin Svensson, certifierad kommunal revisor *connectedthinking Innehållsförteckning 1 Uppdraget...3 1.1 Bakgrund...3 1.2

Läs mer

Revisionsrapport; Granskning av nämndernas upphandlingsverksamhet

Revisionsrapport; Granskning av nämndernas upphandlingsverksamhet Bilaga KS 2012/27/1 2012-02-07 Kommunstyrelsens förvaltning Kerstin Olla Stahre Kommunstyrelsen SALA KOMMUN Kommunstyrelsens förvaltning Ink. 08 Revisionsrapport; Granskning av nämndernas upphandlingsverksamhet

Läs mer

Landstinget Kronoberg

Landstinget Kronoberg Revisionsrapport december 2012 Genomförd på uppdrag av revisorerna Landstinget Kronoberg Implementering och efterlevnad av reglemente för intern kontroll Innehållsförteckning Sammanfattande diskussion

Läs mer

Läkemedelsfakturor intern kontroll

Läkemedelsfakturor intern kontroll 1 Revisorerna Johan Magnusson 2005-09-29 Rev/05045 Läkemedelsfakturor intern kontroll Rapport 4-05 2 Läkemedelsfakturor intern kontroll Bakgrund Landstingets revisorer har att genomföra årlig granskning

Läs mer

Revisionsrapport. Operationslokaler. Landstinget Gävleborg. David Boman Leif Karlsson

Revisionsrapport. Operationslokaler. Landstinget Gävleborg. David Boman Leif Karlsson Revisionsrapport Operationslokaler Landstinget Gävleborg David Boman Leif Karlsson September 2013 Operationslokaler Innehållsförteckning 1. Inledning... 1 1.1 Bakgrund och syfte... 1 1.2 Revisionsfråga...

Läs mer

Ansvarsutövande Lantmäterinämnden

Ansvarsutövande Lantmäterinämnden www.pwc.se Revisionsrapport Johan Lidström Ansvarsutövande Lantmäterinämnden Sundsvalls Kommun Innehållsförteckning 1. Sammanfattning... 1 2. Inledning... 2 2.1. Bakgrund... 2 2.2. Revisionsfråga... 2

Läs mer

Revisionsrapport. Granskning av efterarbetes- och uppföljningsprocessen efter avslutad upphandling inom Båstad Kommun.

Revisionsrapport. Granskning av efterarbetes- och uppföljningsprocessen efter avslutad upphandling inom Båstad Kommun. Revisionsrapport Granskning av efterarbetes- och uppföljningsprocessen efter avslutad upphandling inom Båstad Kommun. Januari 2012 Fredrik Andrén, Jur. Kand. Innehåll 1 Sammanfattning... 3 2 Inledning...

Läs mer

Internrevisionsförordning (2006:1228)

Internrevisionsförordning (2006:1228) Internrevisionsförordning (2006:1228) Ekonomistyrningsverkets föreskrifter och allmänna råd1 Tillämpningsområde 1 Denna förordning gäller för förvaltningsmyndigheter under regeringen i den omfattning som

Läs mer

Upphandling och inköp

Upphandling och inköp www.pwc.se Revisionsrapport Bo Rehnberg Cert. kommunal revisor December 2014 Upphandling och inköp Skellefteå kommun Innehållsförteckning 1. Sammanfattning... 1 2. Inledning...2 2.1. Bakgrund...2 2.2.

Läs mer

Landstinget Gävleborg

Landstinget Gävleborg www.pwc.se Revisionsrapport Lars-Åke Ullström Februari 2014 Rutiner för uppföljning av avtalet med Aleris AB (Bollnäs sjukhus) Landstinget Gävleborg Innehållsförteckning 1. Sammanfattning... 1 2. Bakgrund

Läs mer

Ansvarsutövande: nämnden för arbetsmarknad, vuxenutbildning och integration

Ansvarsutövande: nämnden för arbetsmarknad, vuxenutbildning och integration www.pwc.se Revisionsrapport Johan Lidström Ansvarsutövande: nämnden för arbetsmarknad, vuxenutbildning och integration Sundsvalls Kommun Innehållsförteckning 1. Sammanfattning... 1 2. Inledning... 2 2.1.

Läs mer

Revisionsrapport Granskning av upphandlingsprocess efter antagande av ny upphandlingspolicy Trelleborgs kommun

Revisionsrapport Granskning av upphandlingsprocess efter antagande av ny upphandlingspolicy Trelleborgs kommun Revisionsrapport Granskning av upphandlingsprocess efter antagande av ny upphandlingspolicy Trelleborgs kommun Fredrik Andrén November 2012 Innehållsförteckning 1. Sammanfattning 3 2. Inledning 4 2.1.

Läs mer

Granskning år 2015 av folkhögskolestyrelsen för Vindelns och Storumans folkhögskolor

Granskning år 2015 av folkhögskolestyrelsen för Vindelns och Storumans folkhögskolor Granskning år 2015 av folkhögskolestyrelsen för Vindelns och Storumans folkhögskolor Rapport nr 22/2015 Mars 2016 Eva Röste Moe, revisionskontoret Diarienummer: REV 16:2-2015 Innehåll 1. SAMMANFATTANDE

Läs mer

Landstingets innehav av företagskort (kontokort)

Landstingets innehav av företagskort (kontokort) 1 (2) Landstingets revisorer 2007-12-18 Dnr REV /26/2007 Revisionschef Lennart Ledin 063-14 75 27 Landstingsstyrelsen Landstingets innehav av företagskort (kontokort) På vårt uppdrag har revisionskontoret

Läs mer

Revisionsrapport Styrning och ledning av psykiatrin

Revisionsrapport Styrning och ledning av psykiatrin Revisionsrapport Styrning och ledning av psykiatrin Christel Eriksson Cert. kommunal revisor Mars 2014 Sammanfattning PwC har fått uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Region Halland att granska

Läs mer

Styrning av Underhåll Väst Jvg

Styrning av Underhåll Väst Jvg Revisionsrapport Styrning av Underhåll Väst Jvg Internrevisionen 2012-02-14 TRV 2011/79397 Revisorer Distribution IR, Mats Olsson, Jan Pettersson *) IR, Erica Dahlin IR, Lars Vikström GD, Gunnar Malm ce,

Läs mer

Revisionsrapport Revision 2012 Samordningsförbundet Activus Linda Marklund Per Ståhlberg

Revisionsrapport Revision 2012 Samordningsförbundet Activus Linda Marklund Per Ståhlberg www.pwc.se Revisionsrapport Linda Marklund Per Ståhlberg Revision 2012 Samordningsförbundet Activus Innehållsförteckning 1. Sammanfattning och revisionell bedömning... 1 2. Inledning... 2 2.1. Bakgrund...

Läs mer

Landstingets ärende- och beslutsprocess

Landstingets ärende- och beslutsprocess LANDSTINGET I VÄRMLAND REVISIONSRAPPORT Revisorerna AM/JM 2012-12-18 Rev/12017 Landstingets ärende- och beslutsprocess Sammanfattning Denna granskning har omfattat hantering enligt riktlinjen för landstingets

Läs mer

- Budget och uppföljning - Kundfakturor fakturor till kund/brukare - Leverantörsfakturor fakturor från leverantör - Lönehantering

- Budget och uppföljning - Kundfakturor fakturor till kund/brukare - Leverantörsfakturor fakturor från leverantör - Lönehantering 1(5) KS 2011/0014 Svar på revisionsrapport- Granskning av ekonomiadministrativa processer - Effektivitetsgranskning Bakgrund Danderyds förtroendevalda revisorer har uppdragit till PricewaterhouseCoopers

Läs mer

Vilma Lisboa April 2010

Vilma Lisboa April 2010 Revisionsrapport Falkenbergs kommun Uppföljning av rapport : Intern kontroll och säkerhet vid elektronisk Vilma Lisboa April 2010 Bakgrund- revisionsfråga- genomförande PricewaterhouseCoopers har på uppdrag

Läs mer

Intern kontroll och attester

Intern kontroll och attester Revisionsrapport Intern kontroll och attester Strömsunds kommun Maj-Britt Åkerström Cert. kommunal revisor Innehållsförteckning 1 Sammanfattning 2 Inledning 2.1 Bakgrund och revisionskriterier 2.2 Metod

Läs mer

Revisionsrapport Granskning av rutiner för anställningar och förtroendekänsliga poster inom UAK

Revisionsrapport Granskning av rutiner för anställningar och förtroendekänsliga poster inom UAK www.pwc.se Revisionsrapport Carl-Stefan von Engeström Granskning av rutiner för anställningar och förtroendekänsliga poster inom UAK Carl-Stefan von Engeström Projektledare Roger Burström Uppdragsledare

Läs mer

IT-säkerhet Externt och internt intrångstest samt granskning av IT-säkerhetsprocesser

IT-säkerhet Externt och internt intrångstest samt granskning av IT-säkerhetsprocesser Revisionsrapport IT-säkerhet Externt och internt intrångstest samt granskning av IT-säkerhetsprocesser Landstinget i Östergötland Kerem Kocaer Magnus Olson-Sjölander Björn Johrén IT-specialister Eva Andlert

Läs mer

Granskning av kommunens hantering av styrdokument

Granskning av kommunens hantering av styrdokument Granskning av kommunens hantering av styrdokument Smedjebackens kommun Revisionsrapport Februari 2011 Hans Gåsste Innehållsförteckning Sammanfattning och revisionell bedömning...... 3 1 Bakgrund och syfte......

Läs mer

Avtal för specialistvård

Avtal för specialistvård Avtal för specialistvård Landstinget Halland Mars 2011 Bo Thörn Certifierad kommunal revisor Sammanfattning Revisorerna i Landstinget Halland 1 har gett i uppdrag till Komrev inom PwC att granska avtal

Läs mer

Landstingets skydd mot oegentligheter

Landstingets skydd mot oegentligheter Landstingets skydd mot oegentligheter en uppföljande granskning Revisionsrapport LANDSTINGETS REVISORER 2015 09 02 15REV37 2(11) Sammanfattning Landstingets revisorer genomförde år 2011 en granskning av

Läs mer

FÖRSLAG H A N D L Ä G G A R E D A T U M D I A R I E N R VOHJS HU-HOH Beslutsunderlag 1. Patientsäkerhetsberättelse 2013

FÖRSLAG H A N D L Ä G G A R E D A T U M D I A R I E N R VOHJS HU-HOH Beslutsunderlag 1. Patientsäkerhetsberättelse 2013 Gemensam nämnd för vård och omsorg och hjälpmedel FÖRSLAG H A N D L Ä G G A R E D A T U M D I A R I E N R 2014-04-04 VOHJS14-021 HU-HOH13-052 12 Patientsäkerhetsberättelse 2013 för Hjälpmedelscentralen

Läs mer

Verksamhetsuppföljning av avtal utifrån Socialtjänstlagen (SoL) och Hälso- och sjukvårdslagen (HSL)

Verksamhetsuppföljning av avtal utifrån Socialtjänstlagen (SoL) och Hälso- och sjukvårdslagen (HSL) 1 (5) HANDLÄGGARE TEL DIREKT DATUM Diarienummer Tomas Öberg 08-731 30 55 2016-10-11 OSN/2016:168 Joséphine Orling 08-731 31 75 Verksamhetsuppföljning av avtal utifrån Socialtjänstlagen (SoL) och Hälso-

Läs mer

RevisionenVästra Götalandsregionen, VGR Granskning av externa intäkter

RevisionenVästra Götalandsregionen, VGR Granskning av externa intäkter Granskning Externa intäkter Dnr: Rev 53-2010 Genomförd av: PWC AB Behandlad av Revisorskollegiet den 8 juni 2010 www.pwc.com/se RevisionenVästra Götalandsregionen, VGR Granskning av externa intäkter Lotta

Läs mer

Pandium Capital AB RIKTLINJER FÖR INTERNREVISION

Pandium Capital AB RIKTLINJER FÖR INTERNREVISION Pandium Capital AB RIKTLINJER FÖR INTERNREVISION Dessa riktlinjer har fastställts av styrelsen för Pandium Capital AB vid styrelsemöte den 30 september 2013 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 INLEDNING... 1 2 ORGANISATION

Läs mer

Uppföljande granskning av landstingets leverantörsregister

Uppföljande granskning av landstingets leverantörsregister DNR: REV 49:2-2015 PROMEMORIA Uppföljande granskning av landstingets leverantörsregister OKTOBER 2015 Rapport Ingrid Lindberg, revisionskontoret Innehåll 1 SAMMANFATTANDE ANALYS... 3 1.1 REKOMMENDATIONER...

Läs mer

Revisionen i finansiella samordningsförbund. seminarium 2014 01 14

Revisionen i finansiella samordningsförbund. seminarium 2014 01 14 Revisionen i finansiella samordningsförbund seminarium 2014 01 14 Så här är det tänkt Varje förbundsmedlem ska utse en revisor. För Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen utser Försäkringskassan en gemensam

Läs mer

Att beställa varor och tjänster i kommunal regi 2012-05-09. Johan Almesjö Inköp Gävleborg. Mikael Hallqvist Gävle Kommun 2012-05-09

Att beställa varor och tjänster i kommunal regi 2012-05-09. Johan Almesjö Inköp Gävleborg. Mikael Hallqvist Gävle Kommun 2012-05-09 Att beställa varor och tjänster i kommunal regi 2012-05-09 Johan Almesjö Inköp Gävleborg Mikael Hallqvist Gävle Kommun 2012-05-09 1 Vision Mål Partnern för den bästa affären Ägare Förtroende Kunder Trogna

Läs mer

Inhyrd personal via bemanningsföretag

Inhyrd personal via bemanningsföretag www.pwc.se Revisionsrapport Per Ståhlberg Certifierad kommunal revisor Linda Marklund Inhyrd personal via bemanningsföretag Norrbottens läns landsting Innehållsförteckning 1. Sammanfattning och revisionell

Läs mer

Intern kontroll-resultat av genomförd granskning 2010 samt intern kontrollplan 2011

Intern kontroll-resultat av genomförd granskning 2010 samt intern kontrollplan 2011 1(6) KS 2011/0042 Intern kontroll-resultat av genomförd granskning 2010 samt intern kontrollplan 2011 Sammanfattning Nämnderna har, i samband med rapportering av verksamhetsberättelsen, redovisat resultatet

Läs mer

Kommunrevisionen: Granskning av rutiner för anställningar och förtroendekänsliga poster inom UAK

Kommunrevisionen: Granskning av rutiner för anställningar och förtroendekänsliga poster inom UAK KONTORET FÖR BARN, UNGDOM OCH ARBETSMARKNAD Handläggare Lindqvist Johan Datum 2014-04-15 Diarienummer UAN-2014-0205 Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden Kommunrevisionen: Granskning av rutiner för anställningar

Läs mer

Utvecklingsplan för god och jämlik vård. Revisionspromemoria. LANDSTINGETS REVISORER Revisionskontoret

Utvecklingsplan för god och jämlik vård. Revisionspromemoria. LANDSTINGETS REVISORER Revisionskontoret Utvecklingsplan för god och jämlik vård Revisionspromemoria LANDSTINGETS REVISORER 2014-04-09 14REV9 2(7) Sammanfattning Hälso- och sjukvårdsnämnden beslutade i december 2011 om en utvecklingsplan för

Läs mer

Uppföljning av upphandlingsgranskning från 2011

Uppföljning av upphandlingsgranskning från 2011 Revisionsrapport 10/2013 Genomförd på uppdrag av revisorerna Uppföljning av upphandlingsgranskning från 2011 Upplands Väsby kommun Innehåll 1 Inledning...2 1.1 Bakgrund...2 1.2 Syfte...2 1.3 Metod...2

Läs mer

Implementering av barnkonventionen i Linköpings kommun

Implementering av barnkonventionen i Linköpings kommun Revisionsrapport Implementering av barnkonventionen i Linköpings kommun November 2008 Karin Jäderbrink Innehållsförteckning 1 Bakgrund och uppdrag... 3 1.1 Revisionsfråga... 3 1.2 Revisionsmetod och avgränsning...

Läs mer

Revisionsrapport Övergripande granskning av intern kontroll Tandvårdsnämnden 2015

Revisionsrapport Övergripande granskning av intern kontroll Tandvårdsnämnden 2015 Revisionsrapport Övergripande granskning av intern kontroll Tandvårdsnämnden 2015 Emil Forsling Auktoriserad revisor Fredrik Winter Innehållsförteckning 1. Bakgrund... 3 1.1 Revisionsfråga... 3 1.2 Metod...

Läs mer

Granskning av förmånsbilar

Granskning av förmånsbilar Granskning av förmånsbilar Rapport nr 2/2017 Jonas Hansson, revisionskontoret Diarienummer: REV 7:2-2017 Innehåll 1. SAMMANFATTANDE ANALYS... 3 1.1. REKOMMENDATIONER... 3 2. BAKGRUND... 4 2.1. REVISIONSFRÅGOR...

Läs mer

Riktlinjer för internrevisionen vid Sida

Riktlinjer för internrevisionen vid Sida Riktlinjer för internrevisionen vid Sida Sekretariatet för utvärdering och intern revision Riktlinjer för internrevisionen vid Sida Beslutade av Sidas styrelse 2007-06-01. Sekretariatet för utvärdering

Läs mer

Granskning av ändrad organisation avseende nämndernas ekonomfunktion Nynäshamns kommun Revisionsrapport

Granskning av ändrad organisation avseende nämndernas ekonomfunktion Nynäshamns kommun Revisionsrapport Granskning av ändrad organisation avseende nämndernas ekonomfunktion Nynäshamns kommun Revisionsrapport Percy Carlsbrand Februari 2011 Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning och rekommendationer...

Läs mer