KALLELSE Regionfullmäktige Ledamöterna i regionfullmäktige kallas enligt bifogad kungörelse till sammanträde enligt följande:

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "KALLELSE Regionfullmäktige 2012-10-12. Ledamöterna i regionfullmäktige kallas enligt bifogad kungörelse till sammanträde enligt följande:"

Transkript

1 KALLELSE Regionfullmäktige Ledamöterna i regionfullmäktige kallas enligt bifogad kungörelse till sammanträde enligt följande: Tid: Fredagen den 12 oktober 2012 kl Plats: Utvandrarnas Hus, Vilhelm Mobergs gata, Växjö Möjligheter till gruppöverläggningar finns från kl i anslutning till sammanträdeslokalen. Fullmäktiges handlingar finns även tillgängliga på GUNNAR NORDMARK Ordförande fullmäktige Ulrika J Gustafsson Sekreterare Delges Kallas För kännedom Huvudman Mats Johnsson (M) Thomas Johnsson (M) Alvesta Robert Olesen (S) Rose-Marie Larsson (S) Alvesta Sven Sunesson (C) Johny Haraldsson (C) Alvesta Monica Widnemark (S) Evert Nilsson (S) Lessebo Margareta Löfström (M) Per-Magnus Pettersson (M) Lessebo Ann-Charlotte Wiesel (M) Jan Sahlin (M) Ljungby Carina Bengtsson (C) Ewa Carlsson (C) Ljungby Anne Karlsson (S) Conny Simonsson (S) Ljungby Jan Lorentzson (SD) Leif Rogerstam (SD) Ljungby Bengt Germundsson (KD) Britt-Marie Stridh (KD) Markaryd Joakim Pohlman (S) Ingrid Sundman (S) Markaryd Arne Karlsson (M) Inge Strandberg (M) Tingsryd Mikael Jeansson (S) Barbro Svensson (S) Tingsryd Åke Carlson (C) Ingrid Hugosson (C) Uppvidinge Peter Skoog Lindman (S) Camilla Ymer (S) Uppvidinge Bo Frank (M) Anna Hultstein (M) Växjö Anna Tenje (M) Nils Posse (M) Växjö Roland Gustbée (M) Ulf Hedin (M) Växjö Lena Wibroe (M) Benny Johansson (M) Växjö Gunnar Elm (C) Malin Nilsson Kind (C) Växjö Gunnar Nordmark (FP) Annika Stacke (FP) Växjö René Jaramillo (KD) Eduardo Rossel (KD) Växjö Charlotta Svanberg (S) Maria Carlsson (S) Växjö

2 Regionfullmäktige Carl-Olof Bengtsson (S) Tony Lundstedt (S) Växjö Åsa K Björkmarker (S) Ann-Kristin Lindquist (S) Växjö Gunnar Storbjörk (S) Martin Edberg (S) Växjö Carin Högstedt (V) Anders Mårtensson (V) Växjö Mats Öhrn (MP) Ofelia Daun (MP) Växjö Elizabeth Peltola (C) Claes Lindahl (C) Älmhult Ingemar Almqvist (S) Stefan Jönsson (S) Älmhult Suzanne Frank (M) Kent Alriksson (M) Landstinget Ingemar Swalander (M) Peter Löfström (M) Landstinget Pernilla Sjöberg (M) John Hed (M) Landstinget Jessica Lyckwall (M) Ginger Ekwurtzel (M) Landstinget Monica Haider (S) Marie Liljedahl (S) Landstinget Anna Fransson (S) Olof Björkmarker (S) Landstinget RosMarie Jönsson Åke Gummesson (S) Landstinget Neckö (S) Peter Freij (S) Michael Sjöö (S) Landstinget Lena Karlsson (C) Kjell Gustavsson (C) Landstinget Börje Tranvik (SD) Pontus Nordfjell (SD) Landstinget Lennart Värmby (V) Fanny Battistutta (V) Landstinget Tryggve Svensson (V) Jerker Nilsson (V) Landstinget Eva Johnsson (KD) Gerd Lansler (KD) Landstinget Rolf Andersson (FP) Carl-Gustav Arvidsson (FP) Landstinget Kjell Jormfeldt (MP) Annelise Heed (MP) Landstinget Kallade ersättare Tjänstemän Peter Hogla, Ulf Petersson, Thomas Nilsson, Johanna Andersson OBS! Vid förhinder anmäls detta till Ulrika J Gustafsson telefon eller via e- post: 2

3 Regionfullmäktige Föredragningslista regionfullmäktige Regionförbundet södra Småland fredagen 12 oktober 2012 Bilaga 1. Sammanträdets öppnande 2. Upprop 3. Val av två justerare att jämte ordföranden justera fullmäktiges protokoll 4. Godkännande av föredragningslistan../. 5. Allmänhetens frågestund (kl och max 30 min)./. 6. Ledamöternas frågestund./. 7. Aktuella frågor för regional utveckling regionstyrelsens ordförande informerar 8. Aktuella trafikeringsfrågor av strategisk karaktär trafiknämndens ordförande informerar./../. 9. Delårsrapport för Regionförbundet södra Småland 2012./. 10. Bildande av regionkommun ideell förening för bildande av sydsvensk region./. 11. Trafikförsörjningsprogram för Kronobergs län /. 12. Revidering av regler för färdtjänst och riksfärdtjänst./. 13. Revidering av färdtjänsttaxa (egenavgift)./. 14. Nolltaxa i Älmhults stadstrafik 15. Länstransportplan revidering av plan./. 16. Almi Företagspartner Kronobergs län AB ägardirektiv 2013./. 17. Om det regionala ansvaret för Kronobergs Slottsruin och dess status interpellation ställd till Gunnar Nordmark (FP) från Carin Högstedt (V)./. 18. Se över pensionsreglerna för våra förtroendevalda motion 19. Utvärdering av FoU Välfärd motion 20. Om att verka för att Linnéuniversitetet få en medicinsk fakultet motion./. 21. Ny järnväg till Halmstad motion./. 22. Inkomna motioner och medborgarförslag./. 23. Sammanträdesplan 2013./. 24. Valärende a. Anmälan om fyllnadsval av ersättare i regionfullmäktige efter Elisabeth Sigfridsson (KD) b. Fyllnadsval av ersättare i trafiknämnden efter Joakim Pohlman (S)./. 3

4 Regionfullmäktige 25. Anmälningsärenden a. Regionstyrelsens protokoll och b. Trafiknämndens protokoll och (samtliga protokoll finns tillgängliga på )./. Komplett föredragningslista finns anslagen i receptionen vid samtliga kommunhus i länet och Landstinget Kronoberg, samt på Regionförbundet södra Småland, P G Vejdes väg 15, Växjö, samt på Fullmäktiges sammanträde är offentligt. Allmänheten är välkommen. 4

5 Regionfullmäktige Ärende 5 Allmänhetens frågestund Ärendet Enligt regionfullmäktiges arbetsordning 23 bereds tillfälle för allmänheten att ställa frågor vid sammanträde med regionfullmäktige max 30 minuter. Ordförande ajournerar fullmäktiges sammanträde för allmänhetens frågestund.

6 Regionfullmäktige Ärende 6 Ledamöternas frågestund Förslag till beslut Regionfullmäktige beslutar Att notera informationen till protokollet. Ärendet Enligt 22 i regionfullmäktiges arbetsordning ska vid varje sammanträde med regionfullmäktige avsättas tid till ledamöternas allmänna frågestund. Varje ledamot har därvid möjlighet att under en minut ställa en enkel fråga inom förbundets verksamhetsområde. Den som har möjlighet att svara lämnar ett kort svar på högst en minut.

7 Regionfullmäktige Ärende 7 Aktuella frågor för regional utveckling - regionstyrelsens ordförande informerar Förslag till beslut Regionfullmäktige beslutar Att notera informationen till protokollet. Ärendet Regionstyrelsens ordförande lämnar en rapport över styrelsens arbete och aktuella regionala utvecklingsfrågor vid fullmäktiges sammanträde den 12 oktober 2012.

8 Regionfullmäktige Ärende 8 Aktuella trafikeringsfrågor av strategisk karaktär trafiknämndens ordförande informerar Förslag till beslut Regionfullmäktige beslutar Att notera informationen till protokollet. Ärendet Trafiknämndens ordförande Sven Sunesson lämnar en lägesrapport över trafiknämndens arbete och aktuella trafikeringsfrågor av strategisk karaktär.

9 Regionfullmäktige Ärende 9 Delårsrapport 2012 Dnr 11/0010 Förslag till beslut Fullmäktige föreslås besluta Att godkänna delårsrapport för Regionförbundet södra Småland för perioden till och med Ärendet Enligt KL 8 kap 20 ska minst en delårsrapport behandlas av fullmäktige. Arbetsutskottet bereder delårsrapport inför beslut i styrelsen vid extra sammanträde den 12 september. Revisionsberättelse över delårsrapporten upprättas den 14 september Beslutsunderlag - Styrelsens protokoll 144/12 - Delårsrapport Revisionsberättelse med granskningsrapport

10 Delårsrapport Version

11 Innehåll Förord... 2 Politisk organisation... 3 Politisk styrning... 3 Verksamhetsberättelse... 4 Övergripande fokusområden för regionförbundet Länstrafiken Kronoberg... 5 Trafik... 6 Marknad och försäljning... 6 Serviceresor... 8 Infrastruktur och kommunikation... 9 Kollektivtrafikmyndigheten Färdtjänst Regional utveckling LIVSKRAFT FÖRNYELSE & DYNAMIK KOMPETENS- OCH ARBETSKRAFTSFÖRSÖRJNING ÖVRIGT AV-Media Kronoberg Kurs och konferens Administration Ekonomi Flerårsöversikt Periodens resultat Måluppfyllelse Mål utifrån god ekonomisk hushållning Finansiella mål Driftredovisning per verksamhet Investeringsredovisning Pensionsförvaltning Väsentliga personalförhållanden Regionförbundet och bolag Resultaträkning Balansräkning Kassaflödesanalys Noter

12 Förord Första halvåret 2012 har inneburit en rad viktiga händelser för regionen. Arbetet med regionförstoring och bildande av en gemensam regionkommun med Skåne, Blekinge och Kalmar län fortsätter. Formerna för arbetet och tidplanen är klara i stort. En projektledare skall rekryteras och i slutet av 2015 skall det finnas ett beslutsunderlag för att fatta det slutliga beslutet inför en ansökan. Fram till dess väntar ett stort arbete som skall präglas av öppenhet. Vid årsskiftet inträdde regionstyrelsen i sin nya roll som regional kollektivtrafikmyndighet (RKM). Hittills har myndigheten främst arbetat med att ta fram ett trafikförsörjningsprogram som långsiktigt skall beskriva behov och ambitioner för kollektivtrafiken. I januari invigdes två nya järnvägsstationer! En i Lammhult och en i Moheda och Krösatågen rullar nu på sträckan Växjö-Nässjö. Detta har efterfrågats av näringslivet och förhoppningsvis kommer det att leda till tillväxt för orterna utmed järnvägen. Upphandlingen av busstrafiken är nu klar. Det är en milstolpe som innebär bättre miljö, bättre bussar och utökat trafikutbud. Sommaren 2013 börjar de nya bussarna rulla. Under våren har två samverkansavtal tecknats för att skapa långsiktighet och tydlighet i vad regionförbundet förväntar sig. Det är dels med Smålandsidrotten där även Regionförbundet Kalmar och Landstinget Jönköping är med, och dels med Ljungbergmuseet. Ljungbergmuseet blir därmed länets bildkonstmuseum. Ytterligare på den internationella arenan har ett projekt som utbildar politiker och tjänstemän i Småland och Blekinge startat. Syftet är att öka kompetensen på hur EU arbetar för att bättre kunna påverka och dra nytta av resurser som finns inom EU. EU finansierar ett stort antal projekt och investeringar i länet. I juni beviljades EU medel till ett mötesspår i Räppe, som bland annat behövs för de kommande Krösatågen mellan Växjö och Hässleholm. Det kommer att stanna i Gemla, Alvesta, Vislanda, Diö och Älmhult på vägen mot Skåne. I april fick vi i uppdrag av regeringen att tillsammans med länsstyrelsen och våra motparter i Kalmar län att genomföra insatser för industriell utveckling och stärkt besöksnäring i Glasriket. Arbetet skall pågå i tre år och en förstudie blir klar under augusti Ovan är ett axplock av de viktiga saker som skett i regionförbundets regi under våren Jag vill rikta ett stort tack till såväl anställda och förtroendevalda, och till våra huvudmän för ett framgångsrikt halvår. Roland Gustbée Styrelseordförande Regionförbundets internationella kontakter utökas med Kina. I ett treårigt projekt tillsammans med Regionförbundet Kalmar och Linnéuniversitetet, placeras en person i Shanghai med uppgift att stödja länets företag med kontaktnät och information, samt att främja studentutbyte. 2

13 Politisk organisation Så styrs regionförbundet Regionförbundet södra Småland är en arena för regionalt utvecklingsarbete vars ändamål är: att vara en gemensam organisation för kommunerna och landstinget i Kronobergs län med syfte att ta tillvara länets möjligheter och främja dess utveckling att vara trafikhuvudman inom Kronobergs län att vara samverkansorgan i länet Medlemmar i regionförbundet är Alvesta, Lessebo, Ljungby, Markaryd, Tingsryd, Uppvidinge, Växjö och Älmhults kommuner, samt Landstinget Kronoberg. Regionförbundets övergripande verksamhetsidé är att stärka samarbete på regional nivå och kraftfullt verka för utveckling och hållbar tillväxt i regionen. Visionen Ett gott liv i södra Småland genomsyrar vår verksamhet. Politisk styrning Regionfullmäktige Regionförbundets högsta beslutande organ är regionfullmäktige som består av 45 ledamöter och 45 ersättare. Ledamöterna utses av de nio medlemmarna. Regionfullmäktige fattar beslut i övergripande, principiella frågor, fastställer förbundets budget och bokslut, beslutar vilka utskott och beredningar som ska finnas och utser ledamöter till förbundsstyrelsen. Regionfullmäktige har under första halvåret 2012 sammanträtt vid två tillfällen. Regionstyrelse Regionstyrelsen ansvarar inför regionfullmäktige för regionförbundets utveckling, ekonomiska ställning och verkställer de uppgifter som framgår i förbundsordningen. Regionstyrelsen består av 15 ledamöter och lika många ersättare. I styrelsen är alla medlemmar representerade med minst en ledamot och en ersättare. Regionstyrelsen har under första halvåret 2012 sammaträtt 5 gånger. Styrelsen genomförde sina årliga utvecklingsdagar i samband med Tylösandsveckan under 2 dagar. I och med att den nya kollektivtrafiklagen har trätt i kraft från den 1/ utgör styrelsen också kollektivtrafikmyndighet. Arbetsutskott Styrelsens arbetsutskott består av fem ledamöter och lika många ersättare som ansvarar för beredning av ärenden till och uppföljning av regionstyrelsens arbete. Arbetsutskottet har ett särskilt uppdrag att bevaka regionala utvecklingsprogrammet, demokratifrågor, kommunal ekonomi, självstyrelsefrågor och internationella frågor. Arbetsutskottet har under första halvåret 2012 sammanträtt vid 5 tillfällen. Trafiknämnd Trafiknämnden ansvarar för den löpande verksamheten inom länstrafiken. Trafiknämnden består av nio ledamöter och nio ersättare. Trafiknämnden har under första halvåret sammanträtt vid 5 tillfällen. Klimatkommission och kulturberedning Regionstyrelsen har tillsatt en klimatkommission och en kulturberedning. Regionstyrelsens klimatkommission består av tre ledamöter och utgörs av regionfullmäktiges presidium. Klimatkommissionen ska för styrelsens räkning stödja och bidra till arbetet med att implementera aktiviteter enligt den av styrelsen fastställda handlingsplanen för Klimatkommissionen Kronoberg till Klimatkommissionens arbete och aktiviteter har finansierats via ett externt projekt K3. Regionstyrelsens kulturberedning består av fem ledamöter och fem ersättare. Ordförande är förbundsfullmäktiges ordförande. Klimatkommissionen har under 2012 träffats en gång och träffas igen i september. Regionstyrelsens kulturberedning ska för styrelsens räkning leda och bevaka arbetet med i första hand Kulturplanen. Beredningen ska därutöver också bistå styrelsen i dialogen med kulturorganisationerna i regionen. Regionstyrelsens kulturberedning har under första halvåret 2012 träffats vid 4 tillfällen. 3

14 Verksamhetsberättelse Övergripande fokusområden för regionförbundet 2012 Ansöka om en ny regionbildning 2016 Status: En avsiktförklaring om regionbildningen är tecknad och överlämnad till den statliga utredaren Mats Sjöstrand. En politisk styrgrupp har bildats och haft ett sammanträde under våren. Beslut har fattats om att bilda ett arbetsutskott och om att rekrytera en projektledare. Kostnaden för detta delas lika mellan alla ingående parter. Regionförbundet går från att vara trafikhuvudman till att bli kollektivtrafikmyndighet för Kronobergs län Förändra tjänstemannaorganisationen för att ta hand om det nya myndighetsuppdraget Status: Regionförbundet har vid årsskiftet gått från att vara trafikhuvudman till att bli kollektivtrafikmyndighet för Kronobergs län. Ett förslag på Trafikförsörjningsprogram är ute på samråd hos regionförbundets medlemmar och andra berörda organ. Beslut om Trafikförsörjningsprogrammet tas av regionfullmäktige i oktober I samband med det nya myndighetsuppdraget har tjänstemannaorganisationen delvis förändrats. Två funktioner har inrättats: - Funktion som rör utvecklingsfrågor och som rapporterar direkt till regiondirektören. Beslut bereds/tas av Arbetsutskottet. - Funktion som hanterar driftsfrågor, främst trafikfrågor. Rapporterar till trafikdirektören Beslut bereds/tas av Trafiknämnden. Förtydliga regionförbundets verksamhet, resultat och uppföljning Status: Arbete har under våren utförts i linje med revisorernas påpekande, till exempel gällande intern kontroll. Ett stort arbete för att tydliggöra regionförbundets verksamhetsmål har inletts. Dessutom har ett ledningsstöd inrättats direkt underställt regiondirektören som hanterar frågor av organisationsövergripande karaktär. Det handlar om personal, kommunikation, övergripande utvecklingsfrågor, internationella frågor samt kollektivtrafikmyndigheten. Integrera OECD:s rekommendationer Utveckla kontakter med näringslivet genom Regionalt Forum och projekt för att främja länets näringslivsutveckling Status: Regionförbundet har under våren informerat om och inlett arbetet med att integrera de rekommendationer och synpunkter som framkom i OECD:s analys över Småland och Blekinge, och även slutsatser från andra studier såsom Simpler. Mycket av arbetet sker i projektform i till exempel SYVprojektet och TvärdraG. OECD:s rekommendationer kommer att vara en bärande del i verksamhetsplaneringen från och med Regionförbundet har idag täta kontakter med näringslivet, dels i form av diverse näringslivsrepresentanter men även i form av direktkontakter med företag genom Regionalt forum och TvärdraG. Fördjupa samarbetet med Länsstyrelsen Kronoberg Status: Arbetet med att knyta regionförbundets verksamhet närmare länsstyrelsen fortlöper. Exempelvis anordnades det i juni en gemensam ledningsoch personaldag för de båda organisationerna. Möjligheten att koppla samman organisationernas respektive verksamhetsplaner inom ett antal områden övervägs. Syftet är att tydliggöra ansvarsförhållandena och vem som gör vad. Fördjupa länets internationella arbete Status: Det internationella arbetet har varit intensivt. Under våren utsågs regionstyrelsens ordförande till ordförande i Euroregion Baltics styrelse. Styrgruppsmöte har genomförts i Bryssel för Småland-Blekinge samarbetet. 4

15 Planering inför invigningen av representationskontor i Shanghai har genomförts. Ett möte med Monitoring Committee har genomförts i Sydafrika. Arbetet med att integrera det internationella arbetet i övrig verksamhet har inletts. Utveckla regionförbundets kommunikationsarbete Regionförbundet har fortsatt sitt arbete för att synliggöra och kommunicera sin verksamhet. Bland annat har ett stort arbete med att revidera och tydliggöra den grafiska profilen inletts och beräknas vara avslutad i höst. Ett nytt nyhetsbrev har framtagits som sedan i april distribueras veckovis till medlemmar, tjänstemän och andra intressenter som ett steg i att synliggöra verksamheten. För att stärka dialogen med regionförbundets medlemmar och öka kunskapen om verksamheten har en turné genomförts hos medlemmarna. Regionförbundets ledning Fokusområden för 2012 Status Arbetet med att utveckla och fördjupa ledningsgruppen fortsätter. Individuell handledning ska fortsatt erbjudas alla chefer. Status: Ledningsgruppen träffas var femte vecka för att diskutera och ta beslut i frågor av övergripande karaktär och som berör hela regionförbundet. Varannan gång avsätts tid för att med hjälp av externa resurser reflektera och diskutera kring ledningsgruppens roll och funktion. Samtidigt diskuteras ledar- och chefskapet på regionförbundet. Alla chefer med personalansvar erbjuds individuell handledning antingen genom extern resurs eller av regionförbundets personalchef. Inför 2012 ska en förankrad och samverkad grundsyn på ledarskapet i regionförbundet finnas på plats. Status: Innan sommaren presenterades en medarbetarbroschyr för samtlig personal på regionförbundet. Broschyren slår fast regionförbundets värdegrund och speglar ledningsgruppens syn på ledarskapet. Medarbetarbroschyren är framtagen av regionförbundets interna medarbetarskapsgrupp och ledningsgruppen. Under 2012 ska en kartläggning och analys av omvärldens lönebildning genomföras. Status: Under våren har en lönekartläggning med fokus på män och kvinnors lön genomförts. Lönekartläggningen har kompletterats av en jämförande studie av lönenivån i regionförbundet kontra kommuner, landsting och kommunala bolag i södra Sverige. Länstrafiken Kronoberg Delårsbokslutet för 2012 visar på en stabil resandeökning avseende busstrafiken. Växjö stadstrafik har ökat med 8,6 %. Regiontrafiken visar en försiktig ökning, men hänsyn måste tas till överflyttningar från buss till tåg, främst på sträckan Lammhult Växjö. Totalt är resandeökningen 4,7 %. Resandet på Öresundståg är fortsatt starkt och ny trafik till Kalmar tillfördes i december Statistik i korthet Andelen kontanter ombord på bussarna har minskat till 32,3 % i juni 2012, vilket är att jämföra med 77,8 % Försäljningen på Mina sidor har ökat och står för 15,6 % av den totala försäljningen. Antalet medlemmar på Mina sidor har sedan augusti 2010 ökat med 40 % och har i juni medlemmar. Antalet kunder som är nöjda med sin senaste resa har ökat från 79 % nöjda under det första halvåret 2011 till 81 % nöjda det första halvåret

16 Trafik Första halvåret 2012 har för trafikavdelningen handlat mycket om framtidsfrågor. Upphandling av både trafik och teknik har genomförts, den nya avtalsperioden för skoltrafiken och införandet av trafikledning har legat i fokus. Fokusområden för 2012 Status Driftsätta ny skolskjutstrafik med avtalsstart hösten Status: Arbetet fortgår enligt plan, vilket innebär att samarbetet med entreprenörerna inletts, trafiken har planerats färdigt och fordonen har godkänts. Slutföra upphandling av linjetrafik med trafikstart 2013 Status: Upphandling genomförd. Tilldelningsbeslut skickade Den nya avtalsperioden kommer innebära mer trafik och högre kvalitet. Förbereda trafikstart regionaltåg Hässleholm-Växjö samt ev. utökning av regionaltåg Nässjö-Växjö. Status: Arbetet med Hässleholmstrafiken påbörjas under hösten. Nässjö-trafikens utökning har av regionstyrelsen flyttats fram i tiden. Utreda och eventuellt upphandla tilläggsutrustningar inför trafikstart Status; Utredningen gjordes i början av året. Den följdes av en upphandling där tilldelningsbeslut skickades Utrustningen kommer vara en del av kvalitetshöjningen under nästa avtalsperiod som börjar juni Utveckla trafikstörningsinformationen och eventuellt inrätta en trafikledning/ trafikstörnings enhet, med uppgift att informera om trafikstörningar och aktivt verka för att lösa trafikstörningarna på ett smidigt sätt. Status: Informationen har integrerats i teknikupphandlingen som avslutades Planering av trafikledning pågår. Hyresavtal har slutits om lokaler i centrala Alvesta. Rekrytering av personal har påbörjats. Förbereda och eventuellt genomföra uppgradering av trafikplaneringsverktyget Rebus. Status: Beställningen är gjord och planering pågår. Eventuellt genomförs uppgraderingen under hösten. Uppgraderingen ger nya funktioner i planering samt förbättringar i statistik och ekonomiska rapporter. Marknad och försäljning Marknads- och försäljningsavdelningen har i huvudsak fortsatt att jobba vidare med de åtgärder som finns beskrivna i Kvalitetslyftet, med syftet att vända den negativa utvecklingen i såväl resandet som kundnöjdhet i busstrafiken. Fokus har även varit att fortsatt arbeta med åtgärder för att minska kontanthaneringen ombord på fordonen. Fokusområden för 2012 Status Åtgärder Kvalitetslyftet Ta fram åtgärdsprogram för Kvalitetslyftet del 2. Status: En utvärdering av arbetet i Kvalitetslyftet har genomförts och ett åtgärdsprogram för det fortsatta arbetet, Kvalitetslyftet del 2, har tagits fram. Åtgärdsprogrammet har presenterats för trafiknämnden. Implementera ny varumärkesplattform och en ny grafisk profil. Status: Länstrafikens och Serviceresors varumärkesplattform färdigställdes under våren och den nya grafiska profilen började 6

17 implementeras på Serviceresors fordon i juni. Arbetet med implementeringen av den nya grafiska profilen hos länstrafiken har påbörjats på olika sätt och kommer att lanseras ut mot kund i samband med lanseringen av ny hemsida i februari Införa enhetlig resegaranti för buss och tåg. Status: Gemensam och enhetlig resegaranti införs hos samtliga trafikbolag i södra Sverige den 1 juli Utveckla/implementera nya kanaler och arbetssätt för hantering av trafikstörningsinfo. Status: Planeringen av att installera en trafikledningscentral har påbörjats och planen är att trafikledningen ska vara igång under hösten Fortsatt utveckla samarbetet med entreprenörerna/förarna. Status: Våra driftmöten med entreprenörerna har utvecklats och förbättrats. På mötena träffas personal från länstrafiken och entreprenörerna för att diskutera aktuella driftsfrågor, t ex kring den tekniska utrustningen i fordonen. För att få effektivare möten har bland annat processen kring driftmöten förtydligats. Öka kunskapen om kollektivtrafiken. Status: En rad marknadsföringskampanjer har genomförts under våren, bland annat en priskampanj för busstrafiken, en lanseringskampanj för appen MobiTime och en kampanj för biljetten Duo/familj för Öresundstågen. Länstrafiken har i samarbete med övriga län som ansvarar för Krösatågstrafiken tagit fram en ny kundtidning, Lingonet, som i första hand är ett inspirationsmagasin för Krösatågs resenärer. Ett nytt nummer av länstrafikens egen kundtidning Hit & Hän har tagits fram samt en stor invigning av linje 157 har genomförts. Utveckla nya erbjudanden t.ex. sommarlovskort och lördagsbiljetten Status: Sommarlovskortet har erbjudits alla ungdomar upp till 20 år i länet. Sommarlovskortet finns i tre varianter och ger ungdomar möjlighet att resa för halvapriset under två månader. Länstrafiken har även i samarbete med Växjö kommun erbjudit kommuninvånarna i Växjö den nya lördagsbiljetten, som ger gratis returresor mellan kl under lördagar. Åtgärder minskning av kontanthanteringen Fortsatt utveckla Mina sidor. Status: Prestandan på Minas sidor har förbättrats för att göra systemet snabbare och enklare att jobba i. Införa prisdifferentiering i de olika försäljningskanalerna. Status: Prisdifferentiering införs den 9 december 2012 i samband med införandet av taxan 2013, enligt fullmäktigebeslut Under våren har förberedelser inför detta påbörjats och bland annat har tester av Chip & Go av betalkortsterminalerna genomförts. Chip & Go innebär att man inte behöver använda PIN-kod vid betalning av summor under 200 kr. Även SMS-biljetter i regiontrafiken har införts samt har en utvärdering av länstrafikens försäljningskanaler genomförts. Utveckla koncept och strategier för att aktivt kunna arbeta med företagsbearbetning. Status: Detta arbete har inte påbörjats. Uppstart av arbetet planeras till hösten Införa prenumerationslösning på Mina sidor. Status: Utvecklingen av prenumerationslösningen är påbörjad och 7

18 planeras slutföras och lanseras under hösten Klargöra och följa upp målet för minskningen av kontanthanteringen. Status: Uppföljningen av kontanthanteringen sker månadsvis och ligger idag på ca 30%. Uppskattningen är att kontanthanteringen kommer ligga mellan 5-10% efter det att prisdifferentieringen har införts den 9 december Kundcenter Utveckla den interna arbetsmiljön. Status: Den interna arbetsmiljön har setts över och bland annat har arbetsplatserna förbättrats på olika sätt, t.ex. har antalet arbetsplatser utökats. Personalen har också tilldelats olika ansvarsområden. Arbeta vidare med att utveckla arbetsrutinerna vid trafikstörningar Status: Arbetsrutiner har setts över, men ingen större förändring genomförs förrän trafikledningen är på plats. Övrigt Förbereda och lansera trafikstart för regionaltåg på sträckan Växjö- Hässleholm Status: Förberdelser inför trafikstart av regionaltågen påbörjas under hösten I december invigs stationen i Gemla. Serviceresor Det första halvåret har präglats av omfattande arbete inför avtalsstarten 1 juli. Det har bland annat inneburit följande: Revidering av zoner för prisberäkning av färdtjänstresor. Samtliga zongränser överensstämmer nu med de som finns i den allmänna kollektivtrafiken. Genomgång av avtal och inläggning av nya entreprenörer, fordon med prissättning med mera. Förberedelse och test av omvänd fakturering. Detta innebär att pris sätts vid beställning av resa, vilket på sikt innebär enklare och snabbare administration i samband med avräkning som sker en gång per månad. Utbildning av ny personal (6 personer) pga. sjukdom, föräldra- och studieledighet. Beräknad utbildningstid för beställningsmottagare är 1 månad och för trafikplanerare ca 6 månader. Fokusområden för 2012 Status Fortsatt utveckling av de befintliga verksamhetssystemen bland annat införande av omvänd fakturering fullt ut fr.o.m. den nya avtalsperioden med start 1 juli Status: Införs enligt plan 1 juli Fortsatt utveckling av bland annat bokning via webb och e-post. Status: Har fått stå tillbaka under våren för införande av omvänd fakturering, ny avtalsperiod etc. Ökad punktlighet vid hämtning/avlämning av kund Status: Här sker en succesiv förbättring och från 1 juli ökas dessutom fordonsparken från 48 till 55 fordon. 8

19 Inom 10 min - Ökat från 77,4% 2009 till 80,8% 2011 Inom min - Minskat från 10,7% 2009 till 10,1% 2011 Inom min - Minskat från 4,3% 2009 till 3,4% 2011 Mer än 30 min - Minskat från 7,6% 2009 till 5,7% 2011 Fortsatt kvalitetssäkring genom bland annat analys av in- och utgående samtal. Status: Ny statistik tas fram månadsvis avseende antal samtal och kö-/svarstider och kommer att redovisas på årsbasis. Fortsätta att utveckla det interna arbetet för att öka effektiviteten. Budget, bokslut och redovisning överförs under året från ekonomi till Serviceresor. Status: Omvänd fakturering införs 1 juli. Utveckling av bokningsprogram för färdtjänst- och sjukresor samt kompletteringstrafik. Förberedelse för att införa kartstöd vid bokning av och planering av resor. GPS-navigering (för fordonen) till alla adresser vilket förbättrar precisionen av restider etc. Utveckla samverkan med andra beställningscentraler i vår närhet (Halland och Kalmar). Status: Har inte hunnits med på grund av utbildningsinsats för nyanställd personal/vikarier Utveckla samarbetet med entreprenörer/förare. Utbildningar/fikamöten Status: Förberedelse pågår avseende inrättande av förar-/entreprenörsråd. Intresset för fikamöten har varit svagt. Infrastruktur och kommunikation Staben för infrastruktur och kommunikation har expertkunskap inom området infrastruktur och transporter. Avdelningen har ansvarat för regionförbundets planering för transportinfrastruktur och den långsiktiga strategiska utvecklingen av länets kollektivtrafik. Staben har arbetat aktivt med omvärldsbevakning, kontakt med grannlänen avseende strategisk infrastrukturplanering, med medlemmarna i infrastruktur- och trafikfrågor och varit politiskt stöd till förtroendevalda. Staben har upphört Staben för infrastruktur och kommunikation upplöstes 1 juni 2012, för att istället integreras i regionförbundets övriga organisation. Kollektivtrafikmyndigheten, med ansvar för den långsiktiga, strategiska utvecklingen av länets kollektivtrafik, flyttades till den nyinrättade avdelningen för ledningsstöd. Infrastrukturplaneringen flyttades till avdelningen för regional utveckling, medan upphandling och ansvar för tågtrafik läggs direkt under Länstrafiken Kronoberg. Trafikupphandlingar Upphandlingen av all linjelagd busstrafik i länet har avslutats. Avtalet är tioårigt, värt 2,8 miljarder kronor och omfattar totalt 11 bussföretag. Trafikstart sker i juni 2013 och då byggs också trafiken ut succesivt. Den största utbyggnaden sker i Växjö stad. I Växjö och Älmhults stadstrafik kommer biogas att användas som drivmedel, i regiontrafiken RME. Utsläppen av CO2 från kollektivtrafiken blir således försumbar. I regiontrafiken försvinner ledbussarna och ersätts delvis av dubbeldäckare. Fokusområden för 2012 Status Linjetrafikupphandling av buss med trafikstart Status: Tilldelningsbeslut har fattats av regionstyrelsen. 9

20 Trafikstart tågtrafik sträckan Hässleholm Växjö, samt trafik till/från Kalmar-Karlskrona. Status: Trafikstart tågtrafik Hässleholm- Växjö är framflyttad till december 2013, eftersom Trafikverket ska utföra underhållsarbete på södra Stambanan Dessutom är tågstopp Vislanda planerat att färdigställas först i oktober Den samlade bedömningen är att det på grund av detta är bättre att öppna samtliga stationer på södra Stambanan först i december Länstransportplan, avser årliga prioriteringar. Status: Under året har arbetet med prioritering av 2013 års medel pågått planenligt med tre möten i länsarbetsgruppen. Resultatet rapporterades till Regionförbundets arbetsutskott i samband med Tylösandsveckan i slutet av maj. Bygga upp ett kontaktnät i framför allt södra Sverige men även Stockholm och Bryssel t.ex. genom ledande av och deltagande i Småland/Blekinges transportgrupp inom ramen för regionens gemensamma Brysselkontor. Status: Arbetet pågår enligt plan genom bland annat deltagande i Brysselkontorets gemensamma utbildningsprojekt EU kompetens Småland/Blekinge om EU kunskap, där första utbildningstillfället genomfördes under våren Arbeta fortlöpande med pågående projekt: Pågatåg Nordost Projektering för Gemla och Diö befinner sig i intensivt skede. Första spadtag i Diö 26 juni och Gemla 31 augusti, byggnation under hösten. Trafikstart december Projektering Vislanda och Markaryd pågår. Ombyggnation Växjö bangård pågår, driftsätts påsken TUSS Tillväxt och utveckling i södra Sverige Mötesstation Åryd driftsattes i december Byggnation Alvesta Resecentrum pågår, invigning 4 september i år. Projektering mötesstation Örsjö påbörjad, byggs EU-projektet ägs av Trafikverket men administreras av Regionförbundet södra Småland. TSS Tågstopp södra Stambanan De nya stationerna i Moheda och Lammhult i Kronoberg och Stockaryd i Jönköpings län invigdes 4 januari och en uppföljande slutkonferens hölls 27 mars. Projektet avslutades sista juni. Mötesspår Räppe Projektering genomfördes hösten 2011 och byggnation påbörjades i januari. EUprojektet godkändes i juni. Mötesspår Räppe driftsätts samtidigt med Växjö bangård vid påsk MOS Baltic Link Motorways of the sea, Gdynia-Karlskrona Arbetet pågår enligt plan och projektets andra årsredovisning inlämnades till EUkommissionen i mars. Fördela medel via länstransportplanen till länets flygplats enligt nytt statligt uppdrag. Status: Regeringsbeslut om driftbidrag till icke statliga flygplatser kom i mars 2012 och förslag till revidering av länets Länstransportplan har arbetats fram under våren för beslut i Regionfullmäktige i oktober

21 Kollektivtrafikmyndigheten Myndigheten tillhörde organisatoriskt avdelningen för regional utveckling från den 1 januari 2012 till den 31 maj Från den 1 juni 2012 tillhör myndigheten avdelningen ledningsstöd. Fokusområden för 2012 Status Framtidens kollektivtrafik Status: Begreppet Framtidens kollektivtrafik användes under planeringsfasen inför inrättandet av Kollektivtrafikmyndigheten. Trafikförsörjningsprogrammet Kronoberg Status: Regionstyrelsen beslutade 13 juni att skicka ut trafikförsörjningsprogrammet på samråd. En uppdaterad version behandlas politisk av regionfullmäktige 12 oktober. Därefter vidtar fortsatt arbete med att komplettera och utveckla programmet med siktet inställt på nytt beslut i december Trafikförsörjningsprogrammet Småland Status: Den tänkta satsningen på Kollektivtrafik Småland med ett gemensamt trafikförsörjningsprogram har inte kommit till stånd som planerat. Samtal kring detta fortsätter på tjänstemannanivå. Uppföljningssystem av trafiken Status: I planeringsfasen och beräknas påbörjas under hösten. Färdtjänst Färdtjänsten har under våren tagit över tillståndsgivning från ytterligare två kommuner: Tingsryd från 1 januari och Lessebo från 1 maj vilket innebär en ökning med drygt 800 ärenden. I samband med detta har det skett ett omfattande informationsarbete till berörda och verksamheter i berörd kommun. Samtliga ärenden skall skannas in och registreras i regionförbundets verksamhetssystem. Samtliga sidor och informationsmaterial, ansökningsblanketter, med mera uppdateras så att rätt information finns på rätt plats. Fokusområden för 2012 Status Förbättra informationsspridning internt i den egna organisationen. Status: Avdelningen har via regionförbundets intranät spridit information om sitt arbete samt deltagit på två arbetsplatsträffar med Serviceresor. Varje nyanställd på Serviceresor får en individuell genomgång avseende rutinerna på färdtjänstavdelningen. Effektivisera arbetsprocesserna internt i den egna organisationen. Status: Rutiner ses löpande över för att effektivisera arbetsprocessen och det finns en intern handbok framtagen som uppdateras hela tiden. Förberedelse pågår för tillverkning av färdtjänstkort i egen regi (start under hösten) vilket förkortar handläggningstid med ca en vecka och minskar kostnaden. Detta kommer även att märkas för de kommuner som inte överlämnat sin tillståndsgivning. Korta handläggningstiden och skapa tydlig prioriteringsordning för inkomna ansökningar Status: Under året har prioriteringsordning (internt material) för inkommande ärenden setts över och det är ett fortlöpande arbete. Ytterligare en handläggare har anställts med anledning av 11

22 att handläggning för Tingsryd och Lessebo tillkommit. Totalt finns det för närvarande färdtjänstärenden fördelade på kommunerna enligt följande: Alvesta 577 Lessebo 214 Tingsryd 588 Växjö Den genomsnittliga handläggningstiden för nyansökningar är ca fyra veckor och för omprövningar tre veckor. Förbättra rutiner för påminnelse om färdtjänsttillstånd som löper ut - beställningscentralen. Status: Genom Serviceresor påminns alla vid beställning av färdtjänstresa då det är 6 veckor eller kortare tid kvar till tillståndet går ut. Resenärer som tillhör Alvesta, Lessebo, Tingsryd och Växjö får en omprövningsblankett hemskickad till sig och för övriga uppmanas man att kontakta respektive färdtjänsthandläggare. Information till organisationer om verksamheten Status: Under våren har verksamheten deltagit vid Ljungby kommuns pensionärsråd och informerat om Serviceresor och Färdtjänst. Regional utveckling Under perioden har den nya interna organisationslösningen börjat fungera och ansvars- och rollfördelningen mellan avdelningens olika tjänster och funktioner har successivt identifierats. Samordningsansvaret för de internationella frågorna har flyttats till ledningsstödet. Ansvaret för infrastrukturfrågorna har flyttats från staben till Regional utveckling. En projektledare har rekryterats till ett projekt inom kompetensförsörjningsområdet, YH Kronoberg. Rekrytering har inletts till tre samordnartjänster för näringslivs-, innovations- samt infrastrukturfrågor. Fokusområden för 2012 Status Under första halvåret 2012 se över avdelningens uppdrag, arbetssätt och resurser. Status: Avdelningens uppdelning i processrespektive projektfunktion har förtydligats genom tillsättande av två funktionsledare. Tillsammans med avdelningschefen utgör de avdelningens ledningsgrupp och har under våren arbetat med att se över bland annat ansvarsområden och mötesformer. LIVSKRAFT Kultur Genomföra vårt myndighetsuppdrag gällande kultursamverkansmodellen, i dialog med länets kommuner, regionala kulturorganisationer och grannlän. Status: Från och med årsskiftet är Kronobergs län med i Kultursamverkansmodellen. Landstinget och Regionförbundet delar ansvaret för kultursamverkansmodellen och under första kvartalet fattades beslut i båda styrelserna om fördelningsprinciper avseende det statliga bidraget som för 2012 är kronor och statsbidraget har utbetalats för första gången i regional regi. Dialoger med kommuner, regionala kulturorganisationer och grannlän har genomförts enligt kulturplanen. Kronobergs arbete har under våren studerats av Centrum för kulturpolitisk forskning i Borås, på uppdrag 12

23 av Myndigheten för kulturanalys, som ett av två fall i en forskningsstudie om samverkansmodellen. Påbörja genomförandet av utpekade utvecklingsprocesser i länets kulturplan. Status: Regionförbundet bedriver i samverkan med andra aktörer utvecklingsprocesser, strategiska dialoger och projekt i olika omfattning kring nio (av tio) inriktningar. Projekt kopplade till Livskraft - kultur DELTA deltagarprocesser på Kulturparken och Regionteatern Status: Forskare från Linnéuniversitetet har genomfört intervjuer med personal på Kulturparken Småland och Regionteatern Blekinge Kronoberg om hur de arbetar med deltagande. Med deltagande avses hur publik och allmänhet involveras i arbetet. Projektet pågår. Tillkommande projekt, utöver VP 2012: Crowdfunding Status: Under våren har Regionförbundet introducerat en alternativ finansieringsmodell baserad på crowdfunding som ett komplement till ordinarie projektverksamhet. Samtidigt som systemutveckling pågår har utlysningen i CrowdCulture inneburit tre fullfinansierade projekt - fem projektansökningar har inkommit varav tre är godkända utifrån Kronobergskriterierna, som är: Att vara till gagn för medborgarna i länet Handla om nya samarbeten Ej till ordinarie verksamhet Funktionsanalys av kultursystemet Status: Södra Småland har i samarbete med Blekinge och Kalmar län utvecklat en modell för Funktionsanalys av kulturssystemet i de tre länen som ger en bild över hur systemet fungerar och vilka krav det ställer på styrningen. Kulturorganisationerna i Sydost har deltagit i en enkätstudie och i intervjuer. Analysen är slutförd. Miljö Samordna Klimatkommission Kronoberg och, i samarbete med Energikontor Sydost, genomföra dess handlingsplan. Status: Arbete har bedrivits enligt handlingsplanen. Energikontor Sydost driver projektet K3, vilket avser att genomföra huvuddelen av Klimatkommissionens handlingsplan. Projekt kopplade till Livskraft - miljö Miljö- och byggsamverkan Kronoberg Blekinge. Status: Miljösamverkan har utvecklats till att omfatta även Byggsamverkan för kommunerna i Kronobergs län. Miljö- och byggsamverkan omfattar nu en heltidstjänst på regionförbundet (finansierad av länets kommuner). För Miljö- och byggsamverkans verksamhet hänvisas till särskild verksamhetsberättelse. Välfärd Stödja medlemmarna i arbetet med förstärkta strukturer inom socialtjänstens och landstingets angränsande områden. Status: Inom samordningsuppdraget har förvaltningschefsnätverket bildat Ledningsgrupp för samordning för länets hälso- och sjukvård och socialtjänst i syfte att gemensamma resurser ska ge mesta möjliga nytta. Till sin hjälp har ledningsgruppen skapat tre tvärprofessionella grupper, Barn, Vuxna och Äldre. Projekt kopplade till Livskraft - välfärd Projekten är statligt finansierade via SKL. Stärkta strukturer inom vård och omsorg (Långsiktiga strukturer för kunskapsutveckling) Status: Gemensam ledningsgrupp med FoU Kronoberg inkluderat har skapats för dessa satsningar. SKL-satsningarna har utökats med större fokus på barn och unga. 13

24 Samordning för Linnea (Försöksverksamhet mest sjuka äldre) Status: Tvärprofessionella samordningsteam har bildats i varje kommun i syfte att sjuka äldre ska få sammanhållen vård och omsorg. Systematiskt förbättringsarbete äldre Status: Kvalitetsregistren Senior alert och svenska palliativregistret har införts och används i förbättringsarbete. En konferens har genomförts där förbättringsarbeten redovisades för fortsatt spridning. En länsgemensam handlingsplan för förbättringar i vård och omsorg om sjuka äldre har arbetats fram. Tillkommande projekt, utöver VP 2012: Kunskap till praktik Status: Implementering av nationella riktlinjer gällande missbruk och beroende. Ett flertal metodutbildningar har genomförts. Framtagande av uppföljningssystem har påbörjats. Inom ramen för satsningen har en föräldrastödssatsning påbörjats. E-hälsa Status: Projektet syftar till att skapa bättre grundförutsättningar för en mer sammanhållen och ändamålsenlig informationshantering samt användarvänliga och säkra IT-stöd. Öka teknik i hemmet. Fokus under halvåret har varit att säkra IT-stöd. FÖRNYELSE & DYNAMIK Stärka samverkan med och kopplingarna mellan olika regionala och nationella aktörer. Status: Ett antal dialoger har genomförts i samverkan med Länsstyrelsen. En ansökan har också gått in till Tillväxtverket där syftet är att utveckla arbetet i Kronoberg gällande regionalt ledarskap, innovationssystem, kluster och systematiskt arbete med nationella aktörer. Vidareutveckla arbetet i nätverket för näringslivsansvariga för att stärka länkarna och kopplingarna mellan lokalt och regionalt näringslivsarbete. Status: Arbetet i nätverket har under perioden fokuserat på frågor såsom projektet TvärdraG och därtill kopplade frågor och etablerandet av en gemensam plattform för företagsregister. Därutöver har nätverket, efter initiativ från Markaryds kommun, gått in i ett samarbete i projektet Kronobergsmodellen. I det fall nationella och EU-medel erhålls enligt plan ska särskilda satsningar på kulturella och kreativa näringar genomföras. Status: Genom projektet Re-think går särskilda medel in mot satsning på kulturella och kreativa näringar. Genom projektet genomförs också en stor del av handlingsplanen för kulturella och kreativa näringar. Projekt kopplade till Förnyelse & Dynamik Sydostleden Status: Projektet är administrativt grundlagt, personal rekryterad och konsulter upphandlade. Utveckling av aktiviteter och samverkan med olika intressenter sker nu i ökad omfattning. Främja kvinnors företagande Status: Programmet löper enligt plan och samtliga medel för har beviljats. Tio projekt som ska främja kvinnors företagande har fått finansiering. En förstudie kring hur man kan integrera satsningen på kvinnors företagande i ordinarie främjarsystem har tagits fram. Programmet arrangerade också en mötesplats kallad Entreprenörskap för alla vid Tylösandsveckan, tillsammans med Resurscentrum södra Småland och Region Halland. Resurscentrum för kvinnor södra Småland Status: Centrat är under inriktat på området entreprenörskap och innovativa miljöer (förnyelse och dynamik i RUP). Konferenser och kartläggningar har genomförts under första halvåret Planeringsarbete pågår för ytterligare insatser. Ännu är det oklart med finansiering och fortsättning på det nationella programmet fr o m

25 Kina-satsning Status: Under första halvåret har ett tiotal företag i regionen fått stöd i deras kontakter med Kina. Samarbetet med ALMI har fördjupats för att skapa ett bredare kontaktnät i näringslivet. Samarbetet med Suzhou fortlöper och regionförbundet har gjort ett besök i Kina i mars Representanter från Suzhou har också besökt regionen ett flertal gånger. Strategi för besöksnäringen Status: Under utarbetar regionförbundet en helt ny strategi för besöksnäringen i regionen. Strategin formulerar en övergripande vision för besöksnäringen fram till år 2020, med därtill integrerade mål (sex stycken) och strategiska metodinriktningar (15 stycken) som ska vägleda arbetet. Strategin bygger på samtal och intervjuer med närmare 50 aktörer som har genomförts under våren. Kompetensutveckling för besöksnäringen Status: Under våren har tolv kurser pågått i bland annat datorkunskap, marknadsföring och språk. En särskild satsning har gjorts på Kurbits affärsutvecklingsprogram som är specialanpassat för målgruppen. Arbetet har även påbörjats med att få valda delar av projektet att leva vidare efter projektets slut. Re-Think mötesplats för redesign Status: Projektet arbetar utifrån redesign-tanken, d.v.s. att man gör något nytt av kasserat material eller använder sig av spillmaterial från tillverkningsföretag. Under våren har en designtävling ordnats, en kickoff arrangerats och en sommarutställning i samarbete med andra aktörer producerats och öppnats. Diskussioner för en modell på mentorskapsprogram har inletts. Projektet pågår Duncan om kulturella och kreativa näringar Status: Regionförbundet ansökan, tillsammans med 9 andra parter i Europa, avslogs. Regionförbundet kommer att titta på andra möjligheter till internationellt samarbete och arbetar vidare med kultur och hälsa men på regional nivå. TvärdraG regional marknadsföring Status: Projektet har tagit fram en kommunikationsplattform för regionens marknadsföring. Workshops med cirka 200 deltagare, till största delen från näringslivet, har genomförts. Projektet har påbörjat den inre processen som ska leda fram till långsiktig struktur och en arena för regional samverkan i näringslivet. Genomförda aktiviteter är bland annat två stycken Företagssafari och en från ord till handling - temakväll på Residenset gällande matchningsproblematiken efterfrågad kompetens/arbetslösa ungdomar. Top level supportkontor i Kina Status: Projektet har förberett öppnandet av regionförbunden i Kalmar och södra Smålands gemensamma supportkontor i Shanghai i augusti Genom projektet förvaltar och vidareutvecklar regionförbundet även partnerskapet med Suzhou. KOMPETENS- OCH ARBETSKRAFTSFÖRSÖRJNING Som en del av regionförbundets myndighetsuppdrag kring kompetensplattform ska arbetet med kompetensförsörjning och utbildningsplanering på kort och lång sikt vidareutvecklas. Status: Referensgruppen Kompetensforum södra Småland har tagit fram en gemensam vision; Säkrad kompetensförsörjning till en växande, attraktiv region. Prioriteringar för 2012 är analys och rapport, information och spridning samt påverkan. Inom arbetet med att etablera Vård- och Omsorgscollege, där regionförbundet har deltagit i styrgruppen, har länet nu blivit certifierat. Målet med samarbetet är att utexaminerade ska möta arbetslivets kompetensbehov. Projekt kopplade till Kompetens- och arbetskraftsförsörjning Framtidens kompetensförsörjning Status: En workshop kring validering har genomförts där Myndigheten för yrkeshögskolan deltog. Möjligheter till samordning i länet kring validering undersöks. Fördjupningsrapporterna avseende kompetensbehovet inom teknik och industri, vård och omsorg och Data och IT har presenterats i olika forum. En gemensam workshop med SYV-projektet har genomförts. Rapporten Kompetensbehovet i södra Småland 15

26 2012 har färdigställts. Kompetensutveckling för studie- och yrkesvägledare Status: Projektet startade vid årsskiftet med projektledare och en styrgrupp med representanter från regionförbunden motsvarande projektets geografiska område (Småland, Blekinge och Öarna) samt en representant för näringslivet. Projektet har även en delprojektledare i varje län som arbetar 10% av sin studie- och yrkesvägledartjänst i projektet. I varje kommun finns även en kontaktperson. Fokus under mobiliseringsfasen har varit att sprida information om projektet, kartlägga vägledarnas kompetensutvecklingsbehov samt att planera inför genomförandet. Kartläggningen visar att det finns cirka 340 vägledare och att deras kompetensbehov i stort motsvarar det som förstudien har visat. Projektet pågår till januari Integrationssamverkan i södra Småland Status: Processen att lyfta upp integrationsfrågorna inom ramen för det regionala utvecklingsarbetet har påbörjats. En ansökan om medel för att vidareutveckla SFI (svenska för invandrare), som identifierats som ett prioriterat område, har lämnats till Länsstyrelsen. Denna ansökan har ej beviljats, men regionförbundet har uppmanats att göra en förnyad ansökan. Tillkommande projekt, utöver VP 2012: Förstudie Studentmedarbetare Status: En studieresa till Malmö har arrangerats för Regionförbundets arbetsutskott och medlemsorganisationernas personalchefer. Möjligheten utreds att länsövergripande koordinera och marknadsföra studentmedarbetarkonceptet. ÖVRIGT Följa upp OECD:s territorial review och vidta åtgärder med utgångspunkt i dess slutsatser. Status: I södra Småland har en lista på de viktigaste slutsatserna sammanfattats och vilka insatser som är kopplade till dessa. Småland/Blekinge har gemensamt gjort en plan för hur respektive regions insatser kopplade till OECD ska följas upp och dessutom återrapporteras till OECD. Som en viktig del i förberedelsearbetet har också OECD-rapporten översatts till svenska, vilket innebär att både den fullständiga rapporten och en kortversion finns översatt. Projekt kopplat till OECD OECD-studie Status: Arbetet med projektet som avsåg en OECD-studie avslutades under våren med avslutningsseminarier i Stockholm, dels på regeringskansliet, dels i Riksdagen. Utvecklingen av EU:s framtida program ska bevakas och regionen ska förberedas för genomförandet. Status: Regionförbundet har deltagit aktivt i olika sammanhang för att bevaka frågan. Bland de arenor som kan nämnas finns bland annat SKL, Nationellt forum samt Euroregion Baltic (ERB). Synpunkter har förts fram både i muntliga forum samt genom positionspapper och yttranden. Frågan tas också upp genom arbetet vid Brysselkontoret och i strukturfondspartnerskapet för Småland och Öarna. Det internationella arbetet ska stärkas ytterligare som ett horisontellt perspektiv, med fokus på ordförandeskapet inom Euroregion Baltic och satsningen på Kina. Status: Genom ERB driver och initierar regionförbundet aktiviteter för politisk påverkan speciellt avseende EU:s framtida sammanhållningspolitik. Under 2012 är regionförbundets ordförande också ordförande i ERB. Sydafrikasamarbetet fortskrider enligt plan. Två projekt är i implementeringsfasen och ytterligare två rekommenderas bifall av ICLD. Det horisontella perspektivet förstärks också genom arbetet i projektkontoret, projektet EU-kompetens Småland/Blekinge samt gemensamma arbetsgrupper kopplade till Brysselkontoret. Uppföljnings- och utvärderingsarbetet ska vidareutvecklas för att i ökad 16

27 utsträckning bidra till ett kontinuerligt lärande i organisationen. Status: Projektkontoret har fortsatt med projektbesök för att kontinuerligt följa upp pågående projekt. En projektrapport som behandlade verksamheten 2011 presenterades för styrelsen i maj. Planering pågår för en ny tjänst på området fr.o.m. juli 2012, som enbart ska arbeta med uppföljning och utvärdering. En strategi för detta arbete är under utveckling. Genom två projektbaserade heltidstjänster ska arbetet inom jämställdhets- och integrationsområdena utvecklas och stärkas. Status: Ett regeringsuppdrag att ta fram en regional handlingsplan för jämställd tillväxt har tillkommit under våren. Arbetet med att skapa en nulägesanalys som en del av handlingsplanen har påbörjats. Detta ska slutrapporteras till Näringsdepartementet senast i februari Inom integrationsområdet har en dialog inletts med kommunerna för att bl.a. identifiera prioriterade områden för insatser. Under våren har Regionförbundet medverkat i ett flertal möten, bl.a. med länets integrationsråd, där olika aktörer diskuterat hur det länsgemensamma arbetet inom integrationsområdet ska stärkas och vidareutvecklas. Bevaka utlysningar och ansöka om medel från nationella och internationella program inom prioriterade områden och härigenom förmera befintliga medel. Status: Regionförbundet följer aktivt utvecklingen framförallt inom EU:s strukturfonder. Ansökan om EU-medel har lämnats in för projektet Mötesspår Räppe. Ansökan har lämnats in till Tillväxtverkets program för regionalt innovationsarbete. Fortsatt arbete har också skett med SKL:s särskilda satsningar på välfärdsområdet. Under 2012 kommer ett processarbete kring regional översiktlig planering att påbörjas, där det regionala utvecklingsprogrammets prioriterade områden och den fysiska planeringen vägs samman i en regional kontext. Status: En arbetsgrupp bestående av representanter för regionförbundet, Länsstyrelsen, Växjö kommun och Boverket har påbörjat planering av en sådan satsning. Grundidén presenterades vid Mötesplats södra Småland i december 2011 och har därefter förankrats bland annat i samband med Länsstyrelsens s.k. kvartalssamtal med länets kommuner. AV-Media Kronoberg Under våren har AV-Media satsat på att anställa en informatör och en utvecklingsledare för att nå ut med en bredare och djupare information samt öka verksamhetens kvalitet. Året inleddes med ett internt arbete som syftade till att nå en samsyn om AV-Medias position. Resultatet ligger till grund för AV-Medias första kommunikationsplan. Utlåningsstatistiken för första halvåret 2012 visar på en ökning med lån till lån varav är fysiska lån. Trenden med en fortsatt ökning av strömmande media och en minskning av dvd-lån håller i sig. Fokusområden för 2012 Status Medieinformatörerna Ett nytt system för bokning av media kommer att driftsättas. Det medför en stor satsning på information och skolbesök för medieinformatörerna Status: Mediakatalogen SLI;s nya bokningsportal är driftsatt och testas av Sveriges mediacentraler. Under våren har medieinformatörerna genomfört 21 av årets 50 planerade skolbesök. En ny webbplats för AV-Media Kronoberg lanseras. 17

28 Status: Den nya webbplatsen lanserades den 23 januari i samband med ett möte för länets IT-samordnare. Dagens webbplats är anpassad för den mobila tekniken och är navet i AV-Medias informationsflöde. Innehållet byggs upp av nyheter från våra bloggar, filminköp, kurser och vårt Facebookflöde. Erbjuda möjlighet för skolorna att låna ny teknik, knutet till IKT och lärande. Status: Under våren har AV-Media köpt in mobiltelefoner och surfplattor för utlåning. Länets skolor kan också låna digital utrustning som används i kemi, biologi och fysik. Utrustningen är konstant bokad. IT-pedagogerna Informera och inspirera till god användning och kritiskt tänkande kring bruket av nya nätkulturer. Status: Under våren har 20 föreläsningar genomförts för elever, föräldrar och lärare om Barn, unga, föräldrar och Internet. Utbilda pedagoger i god datoranvändning vid skolornas satsningar på en dator till varje elev. Status: AV-Media har genomfört 19 Kurser för alla med totalt 246 deltagare. Fyra pedagogiska caféer samlade nära 200 pedagoger som fick lära sig mer om geocaching, ipads i förskolan, tekniska mätverktyg och lärarens framtida roll. Arbetet med Skolverkets grundläggande utbildning i datoranvändande för lärare (PIM) i länet har genomförts med insatser från AV-Media. I Växjö har AV-Media huvudansvaret för att utbildningarna genomförs i såväl grundskola som gymnasium och komvux. Under första delen av året har 71 lärare och 9 skolledare examinerats. möjligheten att få stöd i läs- och skrivinlärningen. Sammanlagt 41 utbildningar och 30 konsultationer har genomförts i länets kommuner. AV-Media har utforskat och ger stöd till de nya möjligheter som såväl surfplattan som mobiltelefonen ger till elever med särskilda behov. Utveckla arbetet med Interaktiv visualisering genom att inspirera och utbilda i verktyg som GapMinder och Algodoo tillsammans med Linnéuniversitetet. Status: Resultatet av ett framgångsrikt arbete med interaktiv visualisering visades för ca 100 deltagare på den nationella konferensen Framtidens Lärande i Stockholm i maj. Länets skolor har tillgång till verktyget genom en länslicens som AV- Media tillhandahåller. Arbetet är även omskrivet av Skolverket. Utbildningar och seminarier med GapMinder som inslag har genomförts. Blogg och webbplats om GapMinder, omvärld.se, lever vidare. Utvecklingsresurs för ny teknik i skolan. Status: AV-Media omvärldsbevakar, nationellt och internationellt, ett exempel är samarbetet med föreningen Datorn i Utbildningen Konsultverksamhet och rådgivning erbjuds, främst i Kronobergs län, men även utanför länet. Undervisning i no/tk med inriktning på miljö, i samarbete med Celektgruppen under ledning av professor Marcelo Milrad, i projektet LetsGo. Utveckla arbete med alternativa verktyg för elever med läs- och skrivsvårigheter. Status: Lärare, elever och föräldrar nyttjar 18

29 Kurs och konferens Under första halvåret 2012 har ca anställda och förtroendevalda inom offentlig verksamhet valt att kompetensutveckla sig på några av de 90 konferenser, möten och studieresor som arrangerats. Resultatet för första halvåret 2012 är positivt jämfört med budgeten, vilket även det förväntade resultatet för helåret är. Fokusområden för 2012 Status Konferensarrangemanget Tylösandsveckan 28 maj-31 maj 2012 Status: Nästan besökare gästade Tylösandsveckans 53 konferenser, seminarier, möten och utställning den maj. Nytt för i år var komprimeringen av arrangemanget till fyra dagar istället för fem, resultatet visade sig positivt då antalet deltagare och event hölls på samma nivå som föregående år. Utvärdering av Tylösandsveckan visar på ett positivt resultat för både programinnehåll och ekonomi. Regional mötesplats Mötesplats södra Småland december 2012 Status: Mötesplats södra Småland äger rum den 12/ på Kosta Boda Art Hotel. Innehållet fokuserar på konkretisering av OECD rapporten, t ex kompetensförsörjning och ungdomsarbetslöshet, integration och näringsliv. Utvärdering av/inköp av nytt kursadministrativt system Status: Utvärdering av kursadministrativa system pågår i samarbete med ITavdelningen. Nytt system förväntas vara i bruk under hösten. Utredning med fokus på att tydliggöra syftet med och målet för verksamheten samt utvecklingsmöjligheter Status: Ingår som en del i identifiering och fastställande av verksamhetsmål för hela regionförbundet. Administration Administrativa avdelningen har i huvudsak arbetat med att stödja regionförbundets politiska organ inför deras sammanträden. Därutöver har avdelningen tagit fram rutiner för intern kontroll för både regionstyrelsen och trafiknämnden. Avdelningen har även tagit fram tillämpningsrutiner för upphandlingar som genomförs inom förbundet. Fokusområden för 2012 Status Som ett led i regionförbundets arbete med hållbar utveckling initiera arbete med att handlingar till arbetsutskottet, trafiknämnden och styrelsen endast distribueras digitalt till ledamöterna. Status: Sedan årsskiftet distribueras arbetsutskottets kallelse och handlingar endast digital till ledamöterna och ersättarna. Även trafiknämnden har påbörjat att distribuera sina handlingar digitalt till viss del. Styrelsens och fullmäktiges handlingar publiceras på sedan Initiera arbetet med att göra arkiv-, diarium- och posthandlingarna digitalt tillgängliga för regionförbundets handläggare Status: Handläggarna får nu inkommande post och sina respektive handlingar digitalt i samband med ärenderegistrering, med mera. Alla handläggare har tillgång till titt-funktion i diariet över sina ärenden, vilket ökar tillgängligheten i ärendehanteringssystemet. Utveckla styrelsens system och rutiner för intern kontroll, samt skapa dokumenterad uppföljning av kontrollmoment Status: Regionfullmäktige fastställde i mars en policy för intern kontroll för 19

30 Regionförbundet södra Småland. Regionstyrelsen och trafiknämnden har därefter under våren fastställt årliga internkontrollplaner för respektive nämnd. Genom riktade informationsinsatser marknadsföra regionförbundets verksamhet utifrån den genomförda målgruppsanalysen. Status: Ansvaret för information och kommunikation flyttades efter årsskiftet över från administrativa avdelningen till ledningsstöd. Mer om detta finns att läsa under rubriken Övergripande fokusområden för regionförbundet 2012 på sida 4. Ekonomi Under första halvåret har fokus för ekonomiavdelningen varit att fortsätta vidareutveckla de interna rutinerna. Fokusområden för 2012 Status Vidareutveckla rutinerna i de system för personaladministration som infördes 2010 Status: Vidareutveckling har genomförts. Fortsatt arbete pågår. Utreda möjligheterna att skicka och ta emot elektroniska fakturor beträffande bilagehantering. Vidareutveckla de ekonomiska rutinerna gentemot de avdelningar som har ett eget kostnadsansvar Status: Vidareutveckling har genomförts. Fortsatt arbete pågår. Vidareutveckla de ekonomiska rutinerna för länstrafikens nya försäljningskanaler Status: Vidareutveckling har genomförts. Fortsatt arbete pågår. Biträda vid länstrafikens upphandling av linjetrafik med buss Status: Klart. Anbud antogs vid regionstyrelsens sammanträde i juni. Upprätta rutiner för fortlöpande skriftlig ekonomisk redovisning till styrelsen och trafiknämnden Status: Den löpande ekonomiska redovisningen till styrelse och trafiknämnd har förbättrats under första halvåret och kommer att utvecklas ytterligare under andra halvåret Biträda vid regionförbundets arbete med internkontroll Status: Arbete pågår. Regionstyrelsen och trafiknämnden har under våren fastställt internkontrollplaner. Status: En utredning har genomförts och fortsatt arbete kommer att ske under hösten Utredningen visar att inga av de nuvarande systemen på marknaden på ett enkelt sätt kan klara regionförbundets krav 20

31 Flerårsöversikt Regionförbundet totalt Utfall Utfall Utfall Verksamhetens intäkter Finansiella intäkter Verksamhetens kostnader arbetskraft Övriga verksamhetskostnader Periodens resultat Periodens budget Budgetavvikelse Länstrafiken Kronoberg Utfall Utfall Utfall Verksamhetens intäkter Finansiella intäkter Verksamhetens kostnader arbetskraft Övriga verksamhetskostnader Periodens resultat Periodens budget Budgetavvikelse Regionförbundets kansli Utfall Utfall Utfall Verksamhetens intäkter Finansiella intäkter Verksamhetens kostnader arbetskraft Övriga verksamhetskostnader Periodens resultat Periodens budget Budgetavvikelse

32 Periodens resultat Periodens resultat är följande (belopp i tkr): Regionförbundet Totalt Utfall Budget Avvikelse Budget Prognos Regionförbundets kansli Länstrafiken Kronoberg SUMMA Sammanfattning för all verksamhet: Resultatet per är tkr jämfört med budget på tkr, en positiv differens med tkr. Prognosen för hela år 2012 är ett överskott på tkr vilket är tkr bättre än budget. Det positiva budgetutfallet i prognosen för helåret redovisas nedan. Regionförbundets kansli har för perioden ett resultat på tkr vilket är tkr bättre än budget. Prognosen för hela år 2012 är ett överskott med tkr enligt nedanstående tabell. Regionförbundets kansli Större avvikelser: Resultatenhet Avvikelse Prognos Kansli Kurs & konferens Driftstöd Regional utveckling AV-Media Övrigt SUMMA Avvikelsen på kansliet beror huvudsakligen på ökade ränteintäkter (+ 963 tkr). Avvikelsen för kurs och konferens beror huvudsakligen på en lyckad Tylösandsvecka med nästan besökare. Avvikelsen för regional utveckling beror i första hand på vakanser vilket inneburit verksamhetsmässiga problem. 22

33 Resultatet för Länstrafiken Kronoberg för perioden är tkr, en positiv differens gentemot budget med tkr. Prognosen för hela år 2012 är ett överskott på tkr enligt nedanstående tabell. Länstrafiken Kronoberg Större avvikelser: Resultatenhet Avvikelse Prognos Förtroendevalda Personal Marknadsföring Regiontrafik Växjö stadstrafik Krösatåg Öresundståg Regionaltåg Övrigt SUMMA Avvikelsen för förtroendevalda beror på att kostnaden enligt regionfullmäktiges budgetbeslut beräknades till 3,2 MKR jämfört med 1,1 MKR i det ursprungliga budgetbeslutet Avvikelserna för regiontrafiken och Växjö stadstrafik beror på högre intäkter än budgeterat. Avvikelsen för Krösatågen beror på ett beslut i regionstyrelsen om utökad trafik till en beräknad merkostnad 2012 av 3,3 MKR. Avvikelsen beräknas nu bli -4 MKR. Avvikelsen för Öresundstågen beror huvudsakligen på en fortsatt resandeökning samt att ansvaret för sträckan Alvesta - Kalmar är nytt sedan december 2011 och den delen var vid budgettillfället svår att beräkna. Resultatet är positivt under första halvåret trots att kostnaderna för ersättningstrafik ökat markant under perioden. Prognosen för hela 2012 är en positiv avvikelse med 4,5 MKR. Avvikelsen för regionaltågen beror på att trafiken inte kommer igång under 2012 som det ursprungligen var budgeterat. Eventuellt kan vissa kapitalkostnader uppstå under slutet av

34 Måluppfyllelse Mål utifrån god ekonomisk hushållning I den kommunala redovisningslagen anges att mål för god ekonomisk hushållning skall fastställas. Regionfullmäktige fastställde budget för 2012 samt mål för 2012 utifrån god ekonomisk hushållning ( 38/11). Regionfullmäktige fastställde verksamhetsplan för 2012 ( 69/11). Finansiella mål Målen och måluppfyllelsen efter första halvåret 2012 redovisas här: Mål: Regionförbundets olika verksamheter skall bedrivas inom tilldelad budgetram. Måluppfyllelse: Utfallet är 8,8 MKR bättre än budget. Prognosen för 2012 innebär ett beräknat totalt överskott med 4,7 MKR. Mål: Förbundsordningen skall revideras under 2011 med målsättningen att en ny förbundsordning skall träda ikraft Måluppfyllelse: Klart. En ny förbundsordning gäller från Mål: Nya satsningar och permanentande av projektverksamhet skall vara fullt finansierade och tydligt redovisas vid respektive beslut. Även principerna för kostnadsfördelningen mellan medlemmarna skall redovisas vid respektive beslut. Måluppfyllelse: Klart. Löpande uppföljning. Mål: Länstrafikens eget kapital får minska till lägst 10 MKR innan återställande ska ske. Måluppfyllelse: Klart. Länstrafikens eget kapital var sammanlagt 57,7 MKR. Mål: Regionförbundets eget kapital (exklusive länstrafiken) får minska till lägst 3 MKR innan återställande ska ske. Måluppfyllelse: Klart. Regionförbundets eget kapital var sammanlagt 16,3 MKR. Mål: Kassalikviditeten (betalningsförmågan på kort sikt) skall vara över 95 %. Med kassalikviditet avses kvoten omsättningstillgångar/kortfristiga skulder. Måluppfyllelse: Klart. Utfallet var 112,7 %. Mål: Soliditeten (betalningsförmågan på lång sikt) skall vara över 8 %. Med soliditet avses kvoten eget kapital/totalt kapital. Måluppfyllelse: Klart. Utfallet var 23,0 %. 24

35 Driftredovisning per verksamhet inklusive interna poster, tkr Regionförbundet Totalt Utfall Budget Utfall Budgetavvikelse Verksamhetens intäkter Finansiella intäkter Verksamhetens kostnader arbetskraft Övriga verksamhetskostnader Årets resultat totalt Fördelat per verksamhet Länstrafiken Kronoberg Utfall Budget Utfall Budgetavvikelse Verksamhetens intäkter Finansiella intäkter Verksamhetens kostnader arbetskraft Övriga verksamhetskostnader Årets resultat Länstrafiken Regionförbundets basverksamhet Utfall Budget Utfall Budgetavvikelse Verksamhetens intäkter Finansiella intäkter Verksamhetens kostnader arbetskraft Övriga verksamhetskostnader Årets resultat basverksamhet Regionförbundets projekt Utfall Budget Utfall Budgetavvikelse Verksamhetens intäkter Finansiella intäkter Verksamhetens kostnader arbetskraft Övriga verksamhetskostnader Årets resultat projekt I not 17 specificeras budgetavräkning för respektive verksamhet. De olika verksamheterna kommenteras även i respektive verksamhetsberättelse. 25

36 Investeringsredovisning Investeringar TKR TKR TKR TKR Utfall Budget Utfall Prognos Helår Helår Helår Länstrafiken Kronoberg Kontorsinventarier kansli Serviceresor Biljettmaskiner Trafikinformation, monitorer, realtidssystem Hållplatstoppar Öresundståg Hållplatsutrop Trafikdatabas, planeringssystem Datautrustning Fordonsdatorer, fordonsutrustning Kameraövervakning Delsumma Länstrafiken Kronoberg Regionförbundets kansli Datautrustning kansli Kontorsinventarier Delsumma Regionförbundets kansli TOTALSUMMA NETTOINVESTERINGAR Pensionsförvaltning Regionförbundet har från och med 2010 tecknat en försäkringslösning för all personal. Regionförbundet har pensionsavtalet KAP-KL, vilket innebär att regionförbundet under 2012 skall avsätta 4,5 % av personalens löner som de anställda själva får placera. Denna skuld kommer att betalas in 2013 till Skandikon. Regionfullmäktige har ( 97/12) fastställt bestämmelser om pension och avgångsersättning för förtroendevalda samt pensionsutfästelser för fritidspolitiker att gälla från och med Regionförbundet har avsatt 91 tkr under avseende pensionsåtagande för förtroendevalda vars tjänstgöringsgrad överstiger 40 %. 26

37 Väsentliga personalförhållanden Personal Genomsnittligt antal anställda 115,7 104,2 Kvinnor 74,9 66,6 Män 40,8 37,6 Fördelning mellan män och kvinnor i förbundets styrelse Kvinnor 9 9 Män 6 6 Fördelning mellan män och kvinnor i ledning: Kvinnor 4 4 Män 7 6 Löner: (tkr) Regiondirektör och förtroendevalda Övrig personal Sociala avgifter och pensionskostnader varav pensionskostnad regiondirektör Personalens sjukfrånvaro (uttryckt i procent) Total sjukfrånvaro i förhållande till den sammanlagda ordinarie arbetstiden 2,94 % 3,14 % Total sjukfrånvaro exklusive långtidssjukskrivna 1,52 % 2,34 % Andelen av total sjukfrånvaro som har varat i 60 dagar eller mer 48,30 % 26,84 % Sjukfrånvaron för kvinnor i förhållande till den sammanlagda ordinarie arbetstiden för kvinnor 3,89 % 3,81 % Sjukfrånvaron för män i förhållande till den sammanlagda ordinarie arbetstiden för män 1,16 % 1,72 % 27

38 Sjukfrånvaro för åldersgruppen 29 år och yngre i förhållande till den sammanlagda ordinarie arbetstiden för den åldersgruppen 2,96 % 2,69 % Sjukfrånvaro för åldersgruppen år i förhållande till den sammanlagda ordinarie arbetstiden för den åldersgruppen 2,60 % 2,42 % Sjukfrånvaro för åldersgruppen 50 år och äldre i förhållande till den sammanlagda ordinarie arbetstiden för den åldersgruppen 3,39 % 4,43 % Andel ej sjukfrånvarande (andel anställda som inte haft någon sjukdag 59,10 % 55,53 % Regionförbundet och bolag Regionförbundet södra Småland äger och har intressen i ett antal aktiebolag/ekonomiska föreningar. AB Destination Småland Regionförbundet äger sedan bolaget AB Destination Småland. Viktiga uppgifter för bolaget är marknadsföring av varumärket Småland, produktutveckling, kompetenshöjande aktiviteter, samverkan med övriga Smålands län och stöd till kommunernas arbete med besöksnäringen. Sideum Innovation AB Regionförbundet äger sedan bolaget Sideum Innovation AB. Från och med 2010 är bolagets verksamhet integrerad i regionförbundet. Bolaget har därför för närvarande ingen verksamhet. Almi Företagspartner Kronoberg AB Regionförbundet äger 49 % i bolaget Almi Företagspartner Kronoberg AB. Almis verksamhet handlar till stor del om finansiering, rådgivning, innovation och nyföretagande. Övriga föreningar/bolag Regionförbundet har dessutom mindre andelar i följande föreningar/bolag: Inkubatorn AB Öresundståg AB Bussgods Sverige ekonomisk förening SmartPak Sverige AB AScan ekonomisk förening AB Transitio Samtrafiken i Sverige AB Kust till Kust AB Aktuellt under 2012: Regionfullmäktige har ( 59/11) godkänt nytt aktieägaravtal m.m. i vagnbolaget AB Transitio. Detta innebär bl.a. att regionförbundets ägarandel skall öka från 0,5 % till 5 % vilket innebär att aktieinnehavet skall öka från nominellt 0,1 MKR till 1 MKR. Förändringen kommer att ske under andra halvåret

39 Resultaträkning Not Verksamhetens intäkter Verksamhetens kostnader Avskrivningar Verksamhetens nettokostnader Medlemsbidrag Finansiella intäkter Finansiella kostnader Resultat före extraordinära poster Periodens resultat

40 Balansräkning Not Tillgångar Anläggningstillgångar Materiella anläggningstillgångar Maskiner och inventarier Finansiella anläggningstillgångar Summa anläggningstillgångar Omsättningstillgångar Fordringar Kortfristiga placeringar Kassa och Bank Summa omsättningstillgångar Summa tillgångar Eget kapital, avsättningar och skulder Eget kapital Eget kapital Periodens resultat Summa eget kapital Avsättningar Avsättning för pensioner och liknande förpliktelser Skulder Kortfristiga skulder Summa eget kapital, avsättningar och skulder Panter och ansvarsförbindelser Panter och därmed jämförliga säkerheter Inga Inga Ansvarsförbindelser Inga Inga 30

41 Kassaflödesanalys Not Den löpande verksamheten Periodens resultat Justering för poster som inte ingår i kassaflödet Av- och nedskrivningar Gjorda avsättningar Övriga ej likviditetspåverkande poster Medel från verksamheten före förändring av rörelsekapital Ökning/minskning kortfristiga fordringar Ökning/minskning kortfristiga skulder Kassaflöde från den löpande verksamheten Investeringsverksamheten Investering i materiella anläggningstillgångar Statsbidrag materiella anläggningstillgångar Försäljning av materiella anläggningstillgångar Kassaflöde från investeringsverksamheten Finansieringsverksamheten Amortering av skuld Kassaflöde från finansieringsverksamheten Periodens kassaflöde Likvida medel vid periodens början Likvida medel vid periodens slut 11,

42 Noter Not 1 Redovisnings- och värderingsprinciper Allmänna redovisningsprinciper och eventuella avvikelser Delårsrapporten har upprättats enligt Lag (1997:614) om kommunal redovisningslag (KRL), tillämpliga delar i Kommunallag (1991:900) 8 kap och utfärdade rekommendationer från Rådet för kommunal redovisning. Ingen förändring av redovisningsprinciperna har gjorts mellan 2011 och Delårsrapport skall upprättas respektive år efter sex månaders verksamhet. Delårsrapporten avser perioden med jämförelsesiffror för motsvarande period Tillämpade redovisningsprinciper Anläggningstillgångar har i balansräkningen tagits upp till anskaffningsvärdet med avdrag för avoch nedskrivningar. Beloppsgräns som gäller vid bokföring på investeringar är ett halvt prisbasbelopp vilket 2012 uppgår till kronor. Under detta belopp bokförs hela kostnaden på driften. Avskrivningar enligt plan beräknas på ursprungliga anskaffningsvärden och baseras på tillgångarnas bedömda ekonomiska livslängd enligt följande: Datorer Maskiner Övriga inventarier Tåg 3 år 5 år 5 år 25 år Interna redovisningsprinciper Kapitalkostnader består av linjär avskrivning. Sociala avgifter har bokförts i form av lagstadgade arbetsgivaravgifter. Not 2 Verksamhetens intäkter Trafikintäkter Övriga verksamhetsintäkter Reavinst försäljning av tåg SUMMA

43 Not 3 Verksamhetens kostnader Trafikkostnader Kostnader för arbetskraft Övriga verksamhetskostnader Summa Not 4 Maskiner och inventarier Maskiner och inventarier Ingående anskaffningsvärden Periodens förändringar -Periodens aktiverade utgifter, Inköp Periodens statsbidrag Försäljningar och utrangeringar Utgående ackumulerade anskaffningsvärden Ingående avskrivningar Periodens förändringar -Försäljningar och utrangeringar Avskrivningar Utgående ackumulerade avskrivningar Utgående restvärde enligt plan Not 5 Medlemsbidrag Medlemsbidrag till Regionförbundet Skatteväxlingsjustering från Landstinget Medlemsbidrag till AV-Media Medlemsbidrag till Länstrafiken Kronoberg Summa

44 Not 6 Finansiella intäkter Räntor SUMMA Not 7 Finansiella kostnader Räntekostnader Summa Not 8 Periodens resultat Periodens resultat enligt resultaträkningen Resultat enligt balanskravet Summa justerat resultat Not 9 Finansiella anläggningstillgångar Aktier och andra andelar i dotterbolag Övriga aktier och andelar Summa Not 10 Fordringar Kundfordringar Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Skattefordringar Interimsfordringar pågående projekt Övriga kortfristiga fordringar Summa

45 Not 11 Kortfristiga placeringar Övriga kortfristiga placeringar Summa Not 12 Kassa och bank Kassa Bank Summa Not 13 Eget kapital Eget Kapital Ingående eget kapital Periodens resultat Utgående eget kapital Specifikation Eget kapital: Eget kapital Regionförbundets kansli SUMMA Eget kapital Regionförbundets kansli Eget kapital Länstrafiken Kronoberg: SUMMA Eget kapital Länstrafiken Kronoberg SUMMA Eget kapital Hela Regionförbundet Not 14 Avsättningar för pensioner Avsättning pensionsskuld förtroendevalda 91 - Utgående avsättning

46 Not 15 Långfristiga skulder Långfristiga skulder Summa 0 0 Not 16 Kortfristiga skulder Leverantörsskulder Skatteskulder Löneskulder inkl semesterlöner Övriga kortfristiga skulder Statsbidrag Interimsskulder pågående projekt Förutbetalda intäkter och upplupna kostnader Summa

47 Not 17 Budgetavräkning Budgetavräkning inklusive interna poster Belopp i tkr Länstrafiken Kronoberg Kostnader Kostnader Intäkter Intäkter Avvikelse Utfall Budget Utfall Budget Förtroendevalda Personalkostnader Trafikadministration Kollektivtrafikmyndighet Marknadsföring Utredningsuppdrag Regiontrafik Medlemsbidrag Räntor Växjö Stadstrafik Ljungby Stadstrafik Älmhults Stadstrafik Abonnerad skolskjuts Krösatåg Öresundståg Regionaltåg Kompletteringstrafik Gods Serviceresor Sjukreseadministration Resultat länstrafiken

48 Regionförbundets Kostnader Kostnader Intäkter Intäkter Avvikelse basverksamhet Utfall Budget Utfall Budget Basverksamhet: Revision Förtroendevalda Kansli Kurs och konferens Medlemsbidrag Medlemsskap Projektmedel Driftstöd Regional utveckling Gemensamma personalkostnader ERB Brysselkontor Strategiska satsningar AV-Media SFP Småland och öarna Dans I Sydost Färdtjänst Resultat basverksamhet Pågående projekt Övriga projekt PC-konferens Pågatåg NO södra Småland Baltic-Link MOS Livsstil Kronoberg KRUT - Kreativ utveckling Klimp II Klimp III Creative Growth Miljösamverkan ARG Alvesta Resecentrum på G Kunskap till praktik IT i vård och omsorg ERB:s ungdomsprojekt SET-utbildning

49 Moment-projektet BOOK-IT Redundant Sydnet Yrkeshögskola TSS Tågstopp södra stambanan Kompetensutv strat tillväxtarbete Samverkan inom IT-området Övrig IT/Infrastruktur GIS-samverkan Resursnät Sydnet Klimatkommissionen TUSS Avsiktsförkl vård o omsorg OECD Försöksverksamh Mest sjuka äldre Systematiskt förbättrarb äldre Långsikt strukturer kunsk utv Kulturplan Kronoberg Besöksnäringen Sydafrika ledn/samordn 11/ Reg utv led soc barn/ungd vård Kinasatsning Framtidens kompetensförsörjning Funktionsanalys II Funktionsanalys kulturområdet Sydostleden Utredn kabel Lessebo-Tingsryd Mötesspår Räppe EU Främja kvinnors företagande Resurscentrum för kvinnor Integrationssamverkan i s Småland Strategi besöksnäringen TvärdraG Marknadsför Klimatkommisionen SYV i förändring

50 Stärkta strukturer särskilda medel Värdegrundsarbete Samverkan YH Re-think Skapande skola-konferens Byggsamverkan Föräldraroll missbruk/beroende Kollektivtrafik på landsbygden Studentmedarbetare RegLab Plug In Yrkeshögskola Kronoberg Kommunstudie genom Simpler Uppföljning/utvärdering Analysarbete Sydafrika LOS Resultat projekt Resultat regionförbundets kansli HELA REGIONFÖRBUNDET Kostnader Kostnader Intäkter Intäkter Avvikelse Utfall Budget Utfall Budget TOTALSUMMA RESULTAT

51 Resultat- och balansräkningen kommer att föreläggas regionfullmäktige för fastställelse. Växjö Regionstyrelsen för Regionförbundet södra Småland Roland Gustbée (m), ordförande Carina Bengtsson (c) Monica Haider (s) Suzanne Frank (m) Arne Karlsson (m) Ann-Charlotte Wiesel (m) Lena Karlsson (c) Bengt Germundsson (kd) Gunnar Nordmark (fp) Monica Widnemark (s) Robert Olesen (s) Charlotta Svanberg (s) Anna Fransson (s) Carin Högstedt (v) Peter Skoog Lindman (s) Vår revisionsberättelse beträffande denna delårsrapport har avlämnats Elsa Jönsson Carl Geijer Olle Sandahl 41

52 Regionförbundet södra Småland Granskning av delårsbokslut per KPMG AB, a Swedish limited liability company and a member firm of the KPMG network of independent member firms affiliated with KPMG International Cooperative ( KPMG International ), a Swiss entity. All rights reserved. 0

53 Innehåll Sammanfattning 2 Bakgrund 3 Granskningsresultat 4 Kontakt KPMG AB, a Swedish limited liability company and a member firm of the KPMG network of independent member firms affiliated with KPMG International Cooperative ( KPMG International ), a Swiss entity. All rights reserved. 1

54 Sammanfattning Vi har av Regionförbundet södra Smålands revisorer fått i uppdrag att översiktligt granska delårsrapporten per Uppdraget ingår i den fastställda revisionsplanen för Syftet med granskningen är att ge regionförbundets revisorer ett underlag för sin bedömning av om Regionförbundet södra Smålands delårsrapport har upprättats i enlighet med kommunallagen, kommunal redovisningslag (KRL) och god redovisningssed i kommuner och landsting samt om resultatet i delårsrapporten är förenligt med de mål som förbundsfullmäktige beslutat. Revisorernas uttalande avges i revisorernas bedömning av delårsrapporten. Resultatet för perioden är positivt med 16,2 Mkr, vilket är 25,4 Mkr lägre än motsvarande period föregående år. Förändringen förklaras i huvudsak av 2011 års reavinst som uppkom i samband med försäljning av ett Öresundståg. Prognosen i delårsrapporten för helåret pekar mot ett överskott om 4,7 Mkr. I delårsrapporten presenteras status vad gäller angivna aktiviteter, varmed arbete pågår eller aktiviteten har genomförts avseende merparten av dessa. Det återstår dock aktiviteter som inte påbörjats. I delårsrapporten presenteras beskrivningar av vad som har skett inom fokusområden samt aktiviteter. Det finns dock inte en bedömning av huruvida dessa beräknas uppnås vid årets slut. En bedömning av måluppfyllelsen kan således inte ske. Det pågår för närvarande ett arbete med att skapa mål som kommer presenteras för fullmäktige i december år Vi har i samband med vår granskning i övrigt inte funnit något som tyder på att delårsrapporten inte är upprättad i enlighet med lagens krav och god redovisningssed KPMG AB, a Swedish limited liability company and a member firm of the KPMG network of independent member firms affiliated with KPMG International Cooperative ( KPMG International ), a Swiss entity. All rights reserved. 2

55 Bakgrund Regionens revisorer ska enligt 9 kap KL bedöma om resultatet i delårsrapporten är förenligt med de mål som fullmäktige beslutat (9 a ). Revisorernas uttalanden avges i revisorernas bedömning av delårsrapporten. Granskningen, som utförts enligt särskild överenskommelse, har omfattat delårsrapporten per Granskningen av räkenskaperna är översiktlig och avser såväl verksamhetens mål som de finansiella målen. Vår granskning har varit inriktad på att hitta väsentliga fel (bedömda eller konstaterade) i delårsrapporten. I vår granskning ingår inte primärt att granska den interna kontrollen över regionförbundets kostnader och intäkter. Granskningen har inte som syfte att identifiera brottsliga handlingar, t ex förskingring. Vi har bedömt om delårsrapporten i allt väsentligt följer: Kommunallag och kommunal redovisningslag God redovisningssed, definierad av Rådet för Kommunal Redovisning, RKR, och Sveriges Kommuner och Landsting, SKL Interna regelverk och instruktioner Fullmäktigebeslut Granskningen har genomförts genom: 1. Dokumentstudie av relevanta dokument inklusive delårsrapporten 2. Intervjuer med berörda tjänstemän 3. Översiktlig analys och granskning av delårsbokslutet inklusive specifikationer i den omfattning som bedömts erforderlig för att bedöma om redovisningen i allt väsentligt är rättvisande. 4. Översiktlig analys och granskning av regionens samlade resultaträkningar, kassaflödesanalyser och balansräkningar. Granskningen har genomförts av KPMG:s team under ledning av Emil Andersson, godkänd revisor med revisorsexamen och certifierad kommunal revisor KPMG AB, a Swedish limited liability company and a member firm of the KPMG network of independent member firms affiliated with KPMG International Cooperative ( KPMG International ), a Swiss entity. All rights reserved. 3

56 Granskningsresultat Baserat på vår granskning bedömer vi att bokslutsprocessen fungerar tillfredsställande, aktuella anvisningar har såvitt vi kunnat finna följts, bokslutsdokumentationen är normalt god, avstämningar är gjorda och tidplaner har följts. Vi har inte heller identifierat att några väsentliga redovisningsprinciper förändrats. Regionförbundets delårsrapport som omfattar ca 40 sidor består av: 1. Förvaltningsberättelse med verksamhetsredovisningar 2. Resultat- och balansräkning inklusive noter 3. Kassaflödesanalys 1. Förvaltningsberättelse Enligt KRL 9:2 ska delårsrapporten innehålla en översiktlig redogörelse för utvecklingen av verksamhet och resultat sedan föregående års utgång. Uppgift ska lämnas om: sådana förhållanden som är viktiga för bedömningen av kommunens resultat och ställning sådana händelser av väsentlig betydelse för kommunen som har inträffat under rapportperioden eller efter dennes slut. Vad gäller verksamhetsmål för god ekonomisk hushållning anges enligt verksamhetsplanen för år 2012, som regionfullmäktige fastställt , fokusområden för år 2012 samt tillhörande aktiviteter. I delårsrapporten presenteras status vad gäller angivna aktiviteter, varmed arbete pågår eller aktiviteten har genomförts avseende merparten av dessa. Det återstår dock aktiviteter som inte påbörjats. I delårsrapporten presenteras beskrivningar av vad som har skett inom fokusområden samt aktiviteter. Det finns dock inte en bedömning av huruvida dessa beräknas uppnås vid årets slut. En bedömning av måluppfyllelsen kan således inte ske. Det pågår för närvarande ett arbete med att skapa mål som kommer presenteras för fullmäktige i december år Att utforma mål för verksamheten kommer att göra måluppfyllanden lättare att såväl följa upp som granska KPMG AB, a Swedish limited liability company and a member firm of the KPMG network of independent member firms affiliated with KPMG International Cooperative ( KPMG International ), a Swiss entity. All rights reserved. 4

57 Granskningsresultat 2. Resultat- och balansräkning Resultatet för perioden är positivt med 16,2 Mkr, vilket är 25,4 Mkr lägre än motsvarande period föregående år. Förändringen förklaras i huvudsak av 2011 års reavinst som uppkom i samband med försäljning av ett Öresundståg. Som prognos för helåret redovisas ett positivt resultat på 4,7 Mkr, vilket kan jämföras med det budgeterade nollresultatet för helåret Avvikelsen om 4,7 Mkr beror sammanfattningsvis på: - Regionkansliet prognostiserar ett överskott om 3,7 Mkr främst till följd av ökade ränteintäkter och vakanser - Länstrafiken har i sin prognos ett överskott om 1,0 Mkr vilket förklaras bl a av en resandeökning på Öresundstågen och en utökad trafik för Krösatågen Vi bedömer att resultat- och balansräkning ger en i allt väsentligt rättvisande bild över periodens resultat och ställning, samt att värdering skett i enlighet med principerna i KRL. Vi bedömer även att balanskravet är uppfyllt, d v s att intäkterna överstiger kostnaderna för varje enskilt år. Det finns inte heller några underskott från tidigare år som ska återställas. 3. Kassaflödesanalys Vi bedömer att kassaflödesanalysen ger en rättvisande bild av kassaflödet från löpande verksamhet, investeringar och finansiering KPMG AB, a Swedish limited liability company and a member firm of the KPMG network of independent member firms affiliated with KPMG International Cooperative ( KPMG International ), a Swiss entity. All rights reserved. 5

58 Kontakt KPMG Emil Andersson KPMG AB, a Swedish limited liability company and a member firm of the KPMG network of independent member firms affiliated with KPMG International Cooperative ( KPMG International ), a Swiss entity. All rights reserved. 6

59 2012 KPMG AB, a Swedish limited liability company and a member firm of the KPMG network of independent member firms affiliated with KPMG International Cooperative ( KPMG International ), a Swiss entity. All rights reserved. The KPMG name, logo and cutting through complexity are registered trademarks or trademarks of KPMG International Cooperative (KPMG International).

60

61

62 Regionfullmäktige Ärende 10 Bildande av regionkommun ideell förening för en sydsvensk region Dnr 07/0215 Förslag till beslut Fullmäktige föreslås besluta Att godkänna förslag till process och tidplan för det fortsatta arbetet med regionbildning i södra Sverige. Att godkänna förslag om att bilda en ideell förening för en sydsvensk region samt förslag till stadgar för densamma. Att godkänna att Regionförbundet södra Smålands representanter i den parlamentariska styrelsen för föreningen utgörs av regionstyrelsens presidium, samt godkänna att regionstyrelsens ordförande representeras i styrelsens arbetsutskott. Att godkänna förslag till budget för den ideella föreningen om sammanlagt 2 Mkr/år, vilket innebär att Reginförbundet södra Småland avsätter kr för år 2013 och Medel anslås ur styrelsens utvecklingsmedel 208. Ärendet Regionfullmäktige beslöt 71/11 att godkänna avsiktsförklaring om att bilda en ny gemensam region i södra Sverige. Likalydande beslut fattades i landstingen och regionförbunden i Kalmar län och Blekinge samt Region Skåne. En ideell förening med en parlamentarisk styrelse med tillhörande arbetsutskott är föreslagen att bildas med representanter från landsting, regionförbund, region och Kommunförbundet Skåne i de ingående regionerna för att föra processen framåt. En tidplan finns föreslagen där ansökan om regionbildning planeras att skickas in till Kammarkollegiet senast i januari Under 2013 och 2014 påbörjas ett brett utvecklingsarbete för att nå delaktighet och inflytande över hela regionen. Bifogade handlingar:

63 - Styrelsens protokoll 172/12-71/11 RF Bildande av regionkommun - avsiktsförklaring - Tjänsteskrivelse Bildande av förening för sydsvensk region Anteckningar från möte i den politiska styrgruppen för ny regionbildning i - södra Sverige, Båstad torsdagen den 9 augusti 2012, samt stadgar för ideell förening för sydsvensk region. 2 (2)

64 Dnr 07/ Ulrika Gustafsson Tel: Tjänsteskrivelse - Bildande av regionkommun - förening för sydsvensk region Ärendet Regionfullmäktige beslutade i december 2011 ( 71/11) om avsikten att tillsammans med Skåne, Blekinge och Kalmar bilda ny gemensam regionbildning från En ideell förening med parlamentarisk styrelse samt tillhörande arbetsutskott är föreslagen att bildas med representanter från landsting, regionförbund, regioner samt Kommunförbundet Skåne i de ingående regionerna för att föra processen framåt. En tidplan finns planerad där ansökan om regionbildning planeras skickas in till Kammarkollegiet senast i januari Under 2012 och 2013 påbörjas ett brett utvecklingsarbete för att nå delaktighet och inflytande i hela regionen. Organisation och budget Landstinget Blekinge, Landstinget Kalmar län, Landstinget Kronobergs län, Regionförbundet i Kalmar län, Regionförbundet Södra Småland, Region Blekinge samt Region Skåne har beslutat om en avsiktsförklaring att senast den 1 januari 2019 bilda en ny gemensam region. En egen juridisk person i form av en ideell förening bildas med styrelse bestående av tre representanter från respektive organisation. Styrelsen kompletteras med ytterligare representanter för olika partier för att få en bred parlamentarisk sammansättning, dessa utses av partierna. Samtliga partier ska vara företrädda med minst två representanter i styrelsen. I föreningen och styrelsen ingår även Kommunförbundet Skåne. Styrelsen är ytterst beslutande i arbetet kring regionbildningen för södra Sverige. Knutet till styrelsen finns ett arbetsutskott bestående av ordförande i respektive organisation. Arbetsutskottets uppgift är att föra processen framåt vad avser framtagande av vision och mål, organisation och budget. Avstämning sker med styrelsen. 1 (5) Regionförbundet södra Småland Videum Science Park SE Växjö Telefon: Fax: E-post:

65 Dnr 07/ En organisation är föreslagen enligt följande: En organisation är föreslagen enligt följande: Den politiska styrelsen, som sammantaget utgör en parlamentarisk församling för samtliga valda partier i fullmäktige för de ingående organisationerna, består av tre representanter utsedda från respektive organisation (vanligtvis presidierna) kompletterad med ytterligare en representant vardera för Moderaterna, Folkpartiet, Miljöpartiet samt ytterligare två representanter vardera för Kristdemokraterna, Vänsterpartiet samt Sverigedemokraterna, sammanlagt 30 ledamöter. Ur den politiska styrelsen bildas ett arbetsutskott med en representant från respektive organisation (vanligtvis styrelseordförande). När arbetet fortskrider bildas politiska arbetsgrupper kring utvalda arbetsområden med minst en politiker med koppling till den politiska styrelsen för att få överlappning och kontinuitet. Från Regionförbundet södra Småland deltar regionstyrelsens ordförande, vice ordförande samt andre vice ordförande. Partierna utser de ledamöter som därutöver behövs för att det ska bli minst 2 ledamöter per parti i föreningen. På tjänstemannaplanet finns en ledningsgrupp bestående av landstings-, region-, regionförbunds- och kommunförbundsdirektörer. En projektledare kommer att rekryteras och externt processtöd köps in efter behov och kan variera över tiden. Förslag till stadgar för den ideella föreningen antogs av den politiska styrgruppen och blivande styrelsen vid möte i augusti och bifogas i bilaga 1. Budgeten är föreslagen till 2 mkr per år och kostnaderna delas lika mellan samtliga ingående organisationer. Det är ett rullande ordförandeskap i såväl den politiska styrgruppen, arbetsutskottet som ledningsgruppen. 2 (5)

66 Dnr 07/ Process och tidplan I det långa perspektivet ser process- och tidplanen ut som följer: 2012 och 2013 brett utvecklingsarbete för att nå delaktighet och inflytande i hela regionen 2014 valår ansökan till Kammarkollegiet arbetas fram efter de kriterier som anges i indelningslagen - utredning om valkretsindelning och antal ledamöter i fullmäktige - utredning om skattesatsernas harmonisering - utredning om formell ordning för nödvändiga beslut samt planläggning av beslutsprocessen - start av utredningar kring organisation, verksamhet och andra formella frågor senast 31 januari ansökan till Kammarkollegiet regeringsbeslut om indelningsändring - sammanläggningsdelegerande bör inrättas till den 1 januari 2017 och allra senast den 1 juli 2017 september val till den gemensamma regionen 1 januari gemensam region I enlighet med avsiktsförklaringen, som regionfullmäktige beslutade om i december 2011 ska ett brett utvecklingsarbete i syfte att nå delaktighet och inflytande i hela regionen föregå regionbildningen, ett arbete som påbörjas under För att få substans och ett intressant innehåll i diskussionerna kring en ny gemensam region bör utvecklingen inkluderande hälso- och sjukvårdens utveckling i södra Sverige fokuseras inledningsvis. Samarbetet ges en konkret form redan från start och tydliggör gemensamma intressen och målkonflikter samtidigt som arbetet är lösningsorienterat. Fokus blir på innehåll och sakfrågor vilket är en kvalitet. Oavsett om samarbetet utmynnar i en gemensam organisation eller inte är en gemensam vision, mål och konkreta samarbeten av stort värde för utvecklingen i södra Sverige. Utifrån de brev som regionerna i december 2011 skickat till Näringsdepartementet med utmaningar och möjligheter identifierade samt regionens prioriteringar för regionens tillväxt och utveckling i tidsperspektivet 2020 samt de Territorial Reviews som OECD genomfört i Småland-Blekinge samt Skåne finns en bra bas att stå på. Det långsiktiga perspektivet på hälso- och sjukvården i södra Sverige måste också tydliggöras i arbetet. En bred process med delaktighet från alla ingående organisationer samt dialog med samverkansaktörer som kommuner, statliga myndigheter (inklusive universitet och högskolor), näringsliv och föreningsliv ger 3 (5)

67 Dnr 07/ en hög kvalitet. Processen med dialog och delaktighet är minst lika viktig som slutprodukten. I förordningen (2007:713) om regionalt tillväxtarbete uttrycks i 7 möjligheten att det regionala utvecklingsprogrammet ska utgöra en samlad strategi för ett eller flera läns regionala tillväxtarbete. Utvecklings-programmet binder samman planeringsprocesser med betydelse för en hållbar regional utveckling och underlättar samverkan mellan länen. Arbetet bör ha en koppling till visionen och strategierna i Europa 2020 smart hållbar utveckling för alla. Detta kan vara en utgångspunkt och arbetet bör omfatta områdena hälso- och sjukvård, folkhälsoarbetet, kollektivtrafik, infrastruktur, planering, kulturverksamhet, miljöoch klimatfrågor, näringslivsfrågor, turism, investeringsfrämjande insatser, event, sysselsättning, högre utbildning och forskning, internationellt samarbete, Östersjösamarbetet samt EU-arbetet. Arbetet genomförs med intern och extern dialog och resulterar i en gemensam vision samt mål för utvecklingen i södra Sverige i tidsperspektivet Tidplanen för processen kring vision, mål och konkret samarbete under 2012 och 2013 föreslås till: april 2012 mars 2013 utarbetande av vision och övergripande mål, dialog i hemmaorganisationerna mars 2013 Ställningstagande i AU/politiska styrgruppen april 2013 (4 st.) hearing kring vision och övergripande mål för kommuner, statliga myndigheter, näringslivet och föreningslivet i hela regionen maj 2013 beslut om vision och övergripande mål och fastställande av fördjupningsområden fördjupning i arbetsgrupper kring vissa verksamhetsområden, exempelvis kollektivtrafik, infrastrukturplanering, specialiserad vård Som ett steg i processen har representanter för de fyra länen tillsammans arbetat fram grunden till en gemensam vision för den nya regionen. Bifogat (bilaga 2) finns en rapport med resultatet från visionsarbetet som skedde i Båstad i augusti Visionen bör ses som en grund att utveckla framöver i dialog internt och externt. Ekonomiska konsekvenser och finansiering För att finansiera projektledare och processtöd avsätter Regionförbundet södra Småland 250 tkr per år under 2013 och Medel tas från styrelsens utvecklingsmedel, ansvar (5)

68 Dnr 07/ Kopplingar till Regionförbundet södra Smålands policyer och övergripande beslut Regionfullmäktige beslutade om en avsiktsförklaring att bilda en ny gemensam region i södra Sverige från Hur uppföljning ska ske Uppföljning av detta ärende sker kontinuerligt och återkopplas till styrelsen samt till regionfullmäktige. Ansvariga för uppföljningen är regionstyrelsens presidium. Förslag till beslut Regionstyrelsen föreslår fullmäktige besluta - Att godkänna förslag till process och tidplan för det fortsatta arbetet med regionbildning i södra Sverige. - Att godkänna förslag om att bilda en ideell förening för en sydsvensk region samt förslag till stadgar för densamma. - Att godkänna att regionförbundet södra Smålands representanter i den parlamentariska styrelsen för föreningen utgörs av regionstyrelsens presidium, samt godkänna att regionstyrelsens ordförande representeras i styrelsens arbetsutskott. - Att godkänna förslag till budget för den ideella föreningen om sammanlagt 2 Mkr/år, vilket innebär att Reginförbundet södra Småland avsätter kr för år 2013 och Medel anslås ur styrelsens utvecklingsmedel 208. Regionstyrelsen föreslås besluta - Att godkänna förslag att rekrytera en projektledare för att samordna och driva arbetet framåt i den ideella föreningen, under förutsättning att regionfullmäktige godkänner bildandet av ideell förening samt budget. 5 (5)

69 Anteckningar från möte i den politiska styrgruppen för ny regionbildning i södra Sverige, Båstad torsdagen den 9 augusti 2012 Närvarande: Landstinget Kronoberg: Suzanne Frank (M) Lena Karlsson (C) Anna Fransson (S) Landstinget Blekinge: Kalle Sandström (S) Alexander Wendt (M) Landstinget i Kalmar län: Anders Henriksson (S) Christer Jonsson (C) Jessica Rydell (MP) Henrik Yngvesson (M) Gudrun Brunegård (KD) Linda Fleetwood (V) Region Skåne: Pia Kinhult (M) Katarina Erlingson (C) Rikard Larsson (S) Birgitta Södertun (KD) Stefan Brandt (MP) Jens Leandersson (SD) Övriga närvarande: Börje Lindqvist, LD Landstinget Kronoberg Peter Hogla, RD Regionförbundet Södra Småland Peter Lilja, LD Landstinget Blekinge Anna-Lena Cederström, RD Region Blekinge Alf Jönsson LD, Landstinget i Kalmar län Håkan Brynielsson RD, Regionförbundet i Kalmar län Lilian Persson, Kommunförbundet Skåne Mats Svanberg, Region Skåne Mikael Stamming, Region Skåne Ulf Meijer, Region Skåne Gunne Arnesson Lövgren, Region Skåne Regionförbundet Södra Småland: Roland Gustbeé (M) Carina Bengtsson (C) Monica Haider (S) Gunnar Nordmark (FP) Region Blekinge: Mats Johansson (S) Lennarth Förberg (M) Regionförbundet i Kalmar län: Ulf Nilsson (S) Leif Larsson (C) Kommunförbundet Skåne: Maria Winberg Nordström (FP) Cecilia Lind (S) Frånvarande: Stefan Lundgren (M), Kommunförbundet Skåne Ola Svensson (SD), Region Blekinge Ingrid Bengtsson-Rijavec, RD Region Skåne Inbjudna gäster: Bobo af Ekenstam, Docere AB Jeanette K Lindberg, Docere AB 1. Mötets öppnande Mötet öppnades och förslaget till dagordning godkändes. 2. Bildande av ideell förening Mötet beslöt föreslå bildandet av en ideell förening. 3. Förslag till stadgar Förslaget till stadgar godkändes av mötet i enlighet med bilaga 1. 1 (4)

70 4. Förslag till budget Mötet föreslår en budget på totalt 2 mkr per år som ska täcka kostnader för projektledare och projektstöd. De ingående organisationernas egna resurser i form av lokaler och personal ska användas i största möjliga mån. Medlemmarna bidrar med administrativt stöd, varje huvudman tar kostnaderna för sina ledamöter och det är ett rullande värdskap för möten. 5. Rekrytering av projektledare Mötet enades om att ur arbetsutskottet bilda en rekryteringsgrupp bestående av en representant från varje län. Rekryteringsgruppen får ansvar för rekrytering av en projektledare. 5. Förslag till kommunikationsarbete En arbetsgrupp för kommunikationsfrågor med representanter för de ingående organisationerna har bildats och arbetat fram en kommunikationsplan inför regionbildningen. Arbetet ska påbörjas snarast med de ingående organisationernas befintliga resurser och den första uppgiften är att göra en informativ webbsida kring regionbildningsarbetet. Inga ytterligare ekonomiska resurser avsätts till arbetet i nuläget. 6. Förslag till följeforskning Tjänstemännen tar en kontakt med Lunds universitet och Högskolan i Halmstad för att diskutera intresse för att följa regionbildningsarbetet och bidra till kvalitet i processen. Vid kommande arbetsutskottsmöte presenteras resultatet av intresseförfrågan. 7. Förslag till likalydande text att besluta om i respektive organisation Mötet beslöt om den likalydande text kring organisation och uppdrag som respektive ingående organisationer föreslås besluta om under Texten som föreslås lyder som följer: Landstinget Blekinge, Landstinget Kalmar län, Landstinget Kronobergs län, Regionförbundet i Kalmar län, Regionförbundet Södra Småland, Region Blekinge samt Region Skåne har beslutat om en avsiktsförklaring att senast den 1 januari 2019 bilda en ny gemensam region. En egen juridisk person i form av en ideell förening bildas med styrelse bestående av tre representanter från respektive organisation. Styrelsen kompletteras med ytterligare representanter för olika partier för att få en bred parlamentarisk sammansättning, dessa utses av partierna. Samtliga partier ska vara företrädda med minst två representanter i styrelsen. I föreningen och styrelsen ingår även Kommunförbundet Skåne. Styrelsen är ytterst beslutande i arbetet kring regionbildningen för södra Sverige. Knutet till styrelsen finns ett arbetsutskott bestående av ordförande i respektive organisation. Arbetsutskottets uppgift är att föra processen framåt vad avser framtagande av vision och mål, organisation och budget. Avstämning sker med styrelsen. 8. Workshop kring framtagande av vision för södra Sverige Med hjälp av Docere AB, Bobo af Ekenstam och Jeanette K Lindberg genomfördes en workshop kring en vision för södra Sverige. Arbetet utgick från samhällstrender som identifierats till: o Globalisering o Urbanisering 2 (4)

71 o Klimatutmaningen o Transparens o Individualism o Altruism o Demografi o Digitalisering o Mobilitet o Socialisering o Kunskapsrevolutionen samt och styrkor och svagheter för södra Sverige som identifierats till: Styrkor Svagheter Geografiska läget Bristande infrastruktur Befolkningsutvecklingen Strukturproblem Högre utbildning Låg skattekraft Bredd i näringslivet Administrativa länsgränser Differentierad arbetsmarknad Stor geografi Tillgång till välutbildad arbetskraft Låg sysselsättningsgrad Hälsosam region Kompetensbrist Väl fungerande samhällsservice Låg andel elever med behörighet Stark besöksnäring till gymnasiet Mångfald Saknar gemensam identitet och varumärke Sammantaget handlar visionen om följande ledord: öppen, port, livskvalitet, gränslösa möjligheter. Docere tillhandahåller en sammanfattning av workshopen. Pia Kinhult mötets ordförande antecknat av Gunne Arnesson Lövgren 3 (4)

Ledamöterna i regionfullmäktige kallas enligt bifogad kungörelse till sammanträde enligt följande:

Ledamöterna i regionfullmäktige kallas enligt bifogad kungörelse till sammanträde enligt följande: KALLELSE Fullmäktige Regionförbundet södra Småland 2012-12-14 Ledamöterna i regionfullmäktige kallas enligt bifogad kungörelse till sammanträde enligt följande: Tid: Fredagen den 14 december 2012 kl. 10.00

Läs mer

Samverkansberedningen

Samverkansberedningen 1 (6) Landstingets kansli 2014-12-01 Kansliavdelningen, Justerat 2014-12-11 SB 7/2014 Samverkansberedningen Tid Måndagen den 1 december kl. 9.00 11.45 Plats Närvarande ledamöter Övriga närvarande Sekreterare

Läs mer

Landstingets kansli 2011-08-19 KB 4/2011 Planeringsavdelningen, Hillevi Andersson Justerat 2011-08-31. Tid Fredagen den 19 augusti 2011 kl.

Landstingets kansli 2011-08-19 KB 4/2011 Planeringsavdelningen, Hillevi Andersson Justerat 2011-08-31. Tid Fredagen den 19 augusti 2011 kl. 1 (5) Landstingets kansli Planeringsavdelningen, Justerat 2011-08-31 Kulturberedningen Tid Fredagen den 19 augusti 2011 kl. 14-17 Plats Närvarande ledamöter Övriga närvarande Sekreterare Kronobergsrummet,

Läs mer

VI ÄR Regionförbundet södra Småland är en gemensam organisation för kommunerna och landstinget i Kronobergs län.

VI ÄR Regionförbundet södra Småland är en gemensam organisation för kommunerna och landstinget i Kronobergs län. Årsredovisning 2012 Innehåll Ordföranden har ordet... 2 Så styrs regionförbundet... 3 Projektfinansiering... 4 Flerårsöversikt... 8 Årets resultat...10 Måluppfyllelse...12 Driftredovisning per verksamhet...13

Läs mer

Sydsvensk regionbildning ideell förening

Sydsvensk regionbildning ideell förening Sydsvensk regionbildning ideell förening Anteckningar från styrelsemöte fredagen den 21 februari 2014 Mötet ägde rum i Konsthallen, Borgmästaregatan 17 i Karlskrona klockan 10-14.30. Närvarande: Landstinget

Läs mer

Landstingsstyrelsens arbetsutskott

Landstingsstyrelsens arbetsutskott PROTOKOLL 1 (5) Landstingets kansli 2014-08-26 LSAU 7/2014 Kansliavd, Landstingsstyrelsens arbetsutskott Tid Tisdagen den 26 augusti, kl. 09.00 11.15 Plats Närvarande Övriga närvarande Sekreterare Sessionssalen,

Läs mer

Regionstyrelsens arbetsutskott

Regionstyrelsens arbetsutskott Regionstyrelsens arbetsutskott Tid 2015-04-08 09:00 12:05 Plats Sessionssalen, Regionens kansli, Ingelstadsvägen 9, Växjö ande ledamöter Ej tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Utses att justera Anna

Läs mer

Landstingets kansli 2011-04-29 KB 3/2011 Planeringsavdelningen, Hillevi Andersson Justerat 2011-05-10. Tid Fredagen den 29 april 2011 kl. 09.00-12.

Landstingets kansli 2011-04-29 KB 3/2011 Planeringsavdelningen, Hillevi Andersson Justerat 2011-05-10. Tid Fredagen den 29 april 2011 kl. 09.00-12. 1 (6) Landstingets kansli Planeringsavdelningen, Hillevi Andersson Justerat 2011-05-10 Kulturberedningen Tid Fredagen den 29 april 2011 kl. 09.00-12.00 Plats Närvarande ledamöter Övriga närvarande Sekreterare

Läs mer

PROTOKOLL. RosMarie Jönsson Neckö, vice ordförande (S) Michael Sjöö (S) Eva Johnsson (KD) Margareta Artéus Thor (FP)

PROTOKOLL. RosMarie Jönsson Neckö, vice ordförande (S) Michael Sjöö (S) Eva Johnsson (KD) Margareta Artéus Thor (FP) 1 (7) Landstingets kansli Kansliavdelningen, Hillevi Andersson Justerat 2014-02-25 Kulturberedningen Tid Fredagen den 14 februari 2014 kl. 9-11.15 Plats Närvarande ledamöter Övriga närvarande Sessionssalen,

Läs mer

Sessionssalen, Region Kronoberg, Växjö. Erik Jansson (MP)

Sessionssalen, Region Kronoberg, Växjö. Erik Jansson (MP) Trafiknämnden Tid 2015-04-16 09:00 12:00 Plats Sessionssalen, Region Kronoberg, Växjö ande ledamöter Ej tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Utses att justera Peter Freij (S), ordförande Helena Lagstrand

Läs mer

Beslutande Bo Frank (M), ordförande. Åsa Karlsson Björkmarker

Beslutande Bo Frank (M), ordförande. Åsa Karlsson Björkmarker Plats A-salen Tid Kl. 10.00 11.00 Beslutande Ledamöter Bo Frank (M), ordförande Åsa Karlsson Björkmarker (S) Per Schöldberg (C) Anna Tenje (M) Nils Fransson (FP) Gunnar Storbjörk (S) Carin Högstedt (V)

Läs mer

PROTOKOLL. Musik i Syd Kulturkvarteret, Kristianstad

PROTOKOLL. Musik i Syd Kulturkvarteret, Kristianstad 1 (6) Landstingets kansli Kansliavdelningen, Hillevi Andersson Justerat 2014-11-21 Kulturberedningen Tid Fredagen 7 november 2014 kl. 9-15 Plats Närvarande ledamöter Övriga närvarande Musik i Syd Kulturkvarteret,

Läs mer

Protokoll från styrgruppsmöte med Småland- Blekinges Brysselkontor den 1 oktober 2014

Protokoll från styrgruppsmöte med Småland- Blekinges Brysselkontor den 1 oktober 2014 Protokoll från styrgruppsmöte med Småland- Blekinges Brysselkontor den 1 oktober 2014 Plats och tid Ledamöter Övriga Regionförbundet södra Småland, Växjö 1 oktober 2014, kl 13.00-16.00 Lars Blomberg, ordförande

Läs mer

Regionstyrelsens arbetsutskott

Regionstyrelsens arbetsutskott Regionstyrelsens arbetsutskott Tid 2015-02-04 09:00 11:30 Plats Sessionssalen, Regionens kansli ande ledamöter Ej tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Utses att justera Anna Fransson (S), ordförande

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Regionstyrelsen Sammanträdesdatum 2012-05-09 1 (28)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Regionstyrelsen Sammanträdesdatum 2012-05-09 1 (28) 2012-05-09 1 (28) Tid Onsdagen den 9 maj 2012, kl.10.00 12.00 Plats Videum Science Park, sammanträdesrum: Glasriket, PG Vejdes väg 15, Växjö ande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Ersättare

Läs mer

Gunnar Elm (C) Ulf Hedin (M) Patric Svensson (FP) Gunnar Storbjörk (S) Carin Högstedt (V) Rose-Marie Holmqvist (S)

Gunnar Elm (C) Ulf Hedin (M) Patric Svensson (FP) Gunnar Storbjörk (S) Carin Högstedt (V) Rose-Marie Holmqvist (S) Plats A-salen, kommunhuset Tid Kl. 10:00 11:20 Beslutande Ledamöter Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Bo Frank (M) Gunnar Elm (C) Ulf Hedin (M) Patric Svensson (FP) Gunnar Storbjörk (S) Carin Högstedt

Läs mer

Landstingsstyrelsens personalutskott

Landstingsstyrelsens personalutskott PROTOKOLL 2014-04-15 1 (5) Landstingets kansli Kansliavdelningen, LSPU 2/2014 Landstingsstyrelsens personalutskott Tid Tisdagen den 15 april 2014, kl. 09.00 11.30 Plats Närvarande ledamöter Övriga närvarande

Läs mer

Samverkansberedningen

Samverkansberedningen 1 (6) Landstingets kansli 2014-10-20 Kansliavdelningen, Justerat 2014-11-03 SB 6/2014 Samverkansberedningen Tid Måndagen den 20 oktober 2014 kl. 9-11.30 Plats Närvarande ledamöter Övriga närvarande Sekreterare

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-06-12 1 (5) Roland Åkesson (C), ordförande Britt-Marie Domeij (M)

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-06-12 1 (5) Roland Åkesson (C), ordförande Britt-Marie Domeij (M) Sida Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-06-12 1 (5) Plats och tid Kommunhuset den 12 juni 2015 kl. 08.00 10.00 Beslutande Roland Åkesson (C), ordförande Britt-Marie Domeij (M) Lars Hollner (S) Ann Petersson

Läs mer

Ledamöterna i förbundsfullmäktige kallas enligt bifogad kungörelse till sammanträde enligt följande:

Ledamöterna i förbundsfullmäktige kallas enligt bifogad kungörelse till sammanträde enligt följande: KALLELSE Fullmäktige Regionförbundet södra Småland 2011-10-07 Ledamöterna i förbundsfullmäktige kallas enligt bifogad kungörelse till sammanträde enligt följande: Tid: Fredagen den 7 oktober 2011 kl. 10.00

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen 2015-06-16. Åsa Karlsson Björkmarker

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen 2015-06-16. Åsa Karlsson Björkmarker Tid och plats Utvandrarnas hus, Växjö, kl. 15.30-15.40 Beslutande Ledamöter Bo Frank (M), Ordförande Åsa Karlsson Björkmarker (S) Eva Johansson (C) Anna Tenje (M) Catharina Winberg (M) Oliver Rosengren

Läs mer

Förändring av det regionala utvecklingsansvaret i Östergötland

Förändring av det regionala utvecklingsansvaret i Östergötland 1(8) Landstingsstyrelsen Förändring av det regionala utvecklingsansvaret i Östergötland Inledning Regionfrågan har diskuterats under lång tid i Sverige och i Östergötland. I mars 2008 undertecknade partidistrikten

Läs mer

Ledamöterna i förbundsfullmäktige kallas enligt bifogad kungörelse till sammanträde enligt följande:

Ledamöterna i förbundsfullmäktige kallas enligt bifogad kungörelse till sammanträde enligt följande: KALLELSE Fullmäktige Regionförbundet södra Småland 2012-03-30 Ledamöterna i förbundsfullmäktige kallas enligt bifogad kungörelse till sammanträde enligt följande: Tid: Fredagen den 30 mars 2012 kl. 10.00

Läs mer

Region Värmland - kommunalförbund 2011-11-28

Region Värmland - kommunalförbund 2011-11-28 Region Värmland - kommunalförbund 2011-11-28 Ägardirektiv för Värmlandstrafik AB Ägardirektiv för verksamheten i Värmlandstrafik AB (nedan bolaget) antagna av Region Värmlands (nedan regionen) fullmäktige

Läs mer

Samverkansberedningen

Samverkansberedningen 1 (8) Landstingets kansli 2014-01-27 Kansliavdelningen, Hillevi Andersson Justerat 2014-02-03 SB 1/2014 Samverkansberedningen Tid Måndagen den 27 januari 2014 kl. 9-11.30 Plats Närvarande ledamöter Övriga

Läs mer

Hälso- och sjukvårdsberedningen

Hälso- och sjukvårdsberedningen 1 (5) Landstingets kansli Planeringsavdelningen, Justerat 2011-06-21 Hälso- och sjukvårdsberedningen Tid Torsdagen den 9 juni 2011 kl. 09.00 Plats Närvarande ledamöter Övriga närvarande Sekreterare Kronobergsrummet,

Läs mer

Förslag till föredragningslista Direktion

Förslag till föredragningslista Direktion Handläggare Carin Lilliehöök 023-77 70 81 carin.lilliehook@regiondalarna.se Föredragningslista Sammanträdesdatum 2015-03-27 Sida 1(6) Till Direktionens ledamöter Ersättare för kännedom Förslag till föredragningslista

Läs mer

Sessionssalen, regionens kansli, Ingelstadsvägen 9, Växjö

Sessionssalen, regionens kansli, Ingelstadsvägen 9, Växjö FoU-beredningen Tid 2015-04-16 13:00 15:30 Plats Sessionssalen, regionens kansli, Ingelstadsvägen 9, Växjö ande ledamöter Lennart Värmby (V), ordförande Peter Freij (S) Cheryl Jones Fur (MP) Roland Gustbée

Läs mer

Hälso- och sjukvårdsberedningen

Hälso- och sjukvårdsberedningen 1 (6) Landstingets kansli Kansliavdelningen, Lillemor Ahlgren Justerat 2014-04-29 Hälso- och sjukvårdsberedningen Tid Onsdagen den 23 april kl. 9.00 10.30 Plats Kronobergsrummet, landstingets kansli, Ingelstadsvägen

Läs mer

Landstingsstyrelsens arbetsutskott

Landstingsstyrelsens arbetsutskott PROTOKOLL 1 (5) Landstingets kansli 2014-01-21 LSAU 1/2014 Planeringsavd, Justerat 2014-01-28 Landstingsstyrelsens arbetsutskott Tid Tisdagen den 21 januari, kl. 09.00 11.00 Plats Närvarande Övriga närvarande

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Regionfullmäktige Sammanträdesdatum 2008-05-23 1 (22)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Regionfullmäktige Sammanträdesdatum 2008-05-23 1 (22) 2008-05-23 1 (22) Plats och tid Fredagen den 23 maj 2008, 09.00 12.00 med ajournering 11.25 11.45 Plats Beslutande Ledamöter Stenladan, Stallvägen 10 i Växjö Kent Alriksson (m) Rolf Andersson (fp) ClasGöran

Läs mer

Verksamhetsplan Miljösamverkan Kronoberg-Blekinge 2014

Verksamhetsplan Miljösamverkan Kronoberg-Blekinge 2014 Dnr 09/0111 Verksamhetsplan Miljösamverkan Kronoberg-Blekinge 2014 Bakgrund Miljösamverkan Kronoberg-Blekinge är ett samverkansorgan, inom miljöoch hälsoskyddsområdet, mellan samtliga kommuner i Kronoberg

Läs mer

2014-08-28. Vi blir Region Jönköpings län

2014-08-28. Vi blir Region Jönköpings län 2014-08-28 Region Jönköpings län Vi bildar region i Jönköpings län. Det är en resa mot en ny kraftfull och demokratiskt vald organisation med ansvar för hälso- och sjukvård och för regional utveckling

Läs mer

KALLELSE Regionfullmäktige 2013-03-22. Ledamöterna i förbundsfullmäktige kallas enligt bifogad kungörelse till sammanträde enligt följande:

KALLELSE Regionfullmäktige 2013-03-22. Ledamöterna i förbundsfullmäktige kallas enligt bifogad kungörelse till sammanträde enligt följande: KALLELSE Regionfullmäktige 2013-03-22 Ledamöterna i förbundsfullmäktige kallas enligt bifogad kungörelse till sammanträde enligt följande: Tid: Fredagen den 22 mars 2013 kl. 10.00 Plats: Möbelriket, Videum

Läs mer

Regionstyrelsen 2010-05-07

Regionstyrelsen 2010-05-07 2010-05-07 kl 10.00 14.00, Förvaltningshuset, Ljusdal Per-Olof Svensson, ordförande Ann-Margret Knapp, 2:e v ordförande Carina Blank Sven-Åke Thoresen Marit Holmstrand Peter Kärnström Evy Degerman Stig

Läs mer

Landstingsstyrelsens arbetsutskott

Landstingsstyrelsens arbetsutskott PROTOKOLL 2009-05-26 1 (6) Landstingets kansli Kansliavdelningen, Bertil Axelsson Landstingsstyrelsens arbetsutskott Tid Tisdagen den 26 maj 2009, kl. 08.30 12.00 Plats Närvarande ledamöter Sessionssalen,

Läs mer

norrstyrelsen Informationsfrågor vid bildandet av Region Norrland etapp 2

norrstyrelsen Informationsfrågor vid bildandet av Region Norrland etapp 2 norrstyrelsen rapport 2009: 32 Informationsfrågor vid bildandet av Region Norrland etapp 2 Förord Norrstyrelsen har bildats för att förbereda sammanslagningen av landstingen i Norrbottens, Västerbottens

Läs mer

KALLELSE Regionfullmäktige 2013-10-11. Ledamöterna i förbundsfullmäktige kallas enligt bifogad kungörelse till sammanträde enligt följande:

KALLELSE Regionfullmäktige 2013-10-11. Ledamöterna i förbundsfullmäktige kallas enligt bifogad kungörelse till sammanträde enligt följande: KALLELSE Regionfullmäktige 2013-10-11 Ledamöterna i förbundsfullmäktige kallas enligt bifogad kungörelse till sammanträde enligt följande: Tid: Fredagen den 11 oktober 2013 kl. 10.00 Plats: Utvandrarnas

Läs mer

Jönköpings Länstrafik

Jönköpings Länstrafik Jönköpings Länstrafik Jönköpings Länstrafik AB bildades 1980. 1 januari 2012 - en förvaltning i Landstinget i Jönköpings län - Jönköpings Länstrafik. Landstinget är den nya kollektivtrafikmyndigheten.

Läs mer

Sydsvensk REGION BILDNING. Kommunikationsplan

Sydsvensk REGION BILDNING. Kommunikationsplan Sydsvensk REGION BILDNING Kommunikationsplan Kommunikationsplan Sydsvensk Regionbildning 2013-09-17 Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 1 1 Projektmål... 2 2 Kommunikationsmål... 2 3 Målgrupper...

Läs mer

KALLELSE Regionstyrelsen 2013-03-06

KALLELSE Regionstyrelsen 2013-03-06 KALLELSE Regionstyrelsen 2013-03-06 Regionstyrelsen kallas till sammanträde för behandling av ärenden enligt bilagd förteckning. Tid: Onsdagen den 6 mars 2013 kl. 10.00-14.00 ca Plats: Glasriket, Videum

Läs mer

Kansliavdelningen/Kristina Brundin LSAU 1/2005. Protokoll från sammanträde med landstingsstyrelsen arbetsutskott 2005-01-18

Kansliavdelningen/Kristina Brundin LSAU 1/2005. Protokoll från sammanträde med landstingsstyrelsen arbetsutskott 2005-01-18 1 (5) Kansliavdelningen/Kristina Brundin Protokoll från sammanträde med landstingsstyrelsen arbetsutskott 2005-01-18 Närvarande ledamöter Övriga närvarande Sven-Åke Gustavsson, ordf Paul Johansson (c)

Läs mer

Nu bildar vi nya Region Örebro län

Nu bildar vi nya Region Örebro län Nu bildar vi nya Region Örebro län LJUSNARSBERG HÄLLEFORS Bra ska bli bättre med ny regionorganisation KARLSTAD 50 LINDESBERG NORA KARLSKOGA E18 ÖREBRO DEGERFORS LEKEBERG KUMLA LAXÅ HALLSBERG ASKERSUND

Läs mer

Framtida arbete med Regionalt utvecklingsprogram (RUP) - när regionkommun bildats i Västmanland

Framtida arbete med Regionalt utvecklingsprogram (RUP) - när regionkommun bildats i Västmanland 1 (9) 1 BAKGRUND 1.1 Förordningen om regionalt tillväxtarbete Detta dokument beskriver hur den framtida regionkommunen i Västmanland kan hantera det styrande strategidokumentet Regionalt utvecklingsprogram

Läs mer

Protokoll från sammanträde med Regionstyrelsen

Protokoll från sammanträde med Regionstyrelsen 1(9) Plats: Närvarande: ande Sekreterare: Övriga närvarande: Träcentrum, Nässjö Erik Lagärde, Kd, Lennart Bogren, C, Tommy Bohman, S, Maria Frisk, Kd, Björn Fälth, Sd, Britt-Marie Glaad, S, Anders Karlgren,

Läs mer

Landstingsstyrelsens arbetsutskott

Landstingsstyrelsens arbetsutskott PROTOKOLL 08-05-06 JUSTERAT 08-05-19 1 (7) Landstingets kansli Kansliavdelningen/Kristina Brundin Landstingsstyrelsens arbetsutskott Tid Tisdagen den 6 maj 2008, kl.10.00 12.00 Plats Närvarande ledamöter

Läs mer

LESSEBO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida

LESSEBO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Kommunstyrelsen 2011-11-03 2 KS 126 Dnr 2011.80-80 Ansökan om investeringsbidrag Fem föreningar har inkommit med ansökan om investeringsbidrag. Hovmantorps GoIF. Två avfuktare, 3 990 kronor. Diskmaskin,

Läs mer

Samverkansberedningen

Samverkansberedningen 1 (9) Landstingets kansli Planeringsavdelningen, Hillevi Andersson Justerat 2012-09-11 Samverkansberedningen Tid Måndagen den 3 september 2012 kl. 9-12 Plats Närvarande ledamöter Övriga närvarande Sekreterare

Läs mer

KALLELSE 1 (7) F 2 Landstingets kansli Planeringsavdelningen/Marianne Hammarström 2011-11-07 LS 10/2011

KALLELSE 1 (7) F 2 Landstingets kansli Planeringsavdelningen/Marianne Hammarström 2011-11-07 LS 10/2011 KALLELSE 1 (7) F 2 Landstingets kansli Planeringsavdelningen/Marianne Hammarström 2011-11-07 LS 10/2011 Landstingsstyrelse Tid Tisdagen den 15 november 2011 kl. 09.00 ca 14.30 Plats Föreläsningssalen,

Läs mer

VIMMERBY KOMMUN SAMMANTRÄDEsPROTOKOLL Sic!nr Sammanträdesdatum Revisions- och demokratiberedningen 2014-04-11

VIMMERBY KOMMUN SAMMANTRÄDEsPROTOKOLL Sic!nr Sammanträdesdatum Revisions- och demokratiberedningen 2014-04-11 VIMMERBY KOMMUN SAMMANTRÄDEsPROTOKOLL Sic!nr 1(1) Plats och sammanträdestid Tunasalen, stadshuset, Vimmerby Fredagen den 11 april 2014 Klockan 13.00-14.15 Beslutare Tjänstgörande ersättare Ingela Nilsson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Regionstyrelsens arbetsutskott Sammanträdesdatum 2013-10-09 1 (28)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Regionstyrelsens arbetsutskott Sammanträdesdatum 2013-10-09 1 (28) 2013-10-09 1 (28) Tid Onsdag 9 oktober 2013 kl. 9.00 11.45 Plats ande Ledamöter Sunnerbo, Regionförbundet, P G Vejdes väg 15, Växjö Roland Gustbée (M) ordförande Monica Haider (S), vice ordförande Carina

Läs mer

Landstingsstyrelsens arbetsutskott

Landstingsstyrelsens arbetsutskott PROTOKOLL 2010-04-27 1 (8) Landstingets kansli Kansliavdelningen, Bertil Axelsson Landstingsstyrelsens arbetsutskott Tid Tisdagen den 27 april 2010, kl. 09.00 12.00 Plats Närvarande ledamöter Övriga närvarande

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunens revisorer 2015-02-11

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunens revisorer 2015-02-11 Plats B-salen Tid Kl. 14:00 17:00 Beslutande Ledamöter Carl-Olof Bengtsson (S) Sven Pehrson (C) Marita Bengtsson (MP) Peter Bengtsson (S) Eva R Ericsson (FP) Carl Geijer (M) Ann-Mari Häggsgård (S) Magnus

Läs mer

Genomförandeplan 2010 för implementering av de nationella riktlinjerna för missbruks- och beroendevården i Västernorrlands län

Genomförandeplan 2010 för implementering av de nationella riktlinjerna för missbruks- och beroendevården i Västernorrlands län Genomförandeplan 2010 för implementering av de nationella riktlinjerna för missbruks- och beroendevården i Västernorrlands län Bakgrund Regeringen har den 24 april 2008 träffat en överenskommelse med Sveriges

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Förbundsstyrelsen Sammanträdesdatum 2011-09-16 1 (60)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Förbundsstyrelsen Sammanträdesdatum 2011-09-16 1 (60) 2011-09-16 1 (60) Tid Fredagen den 16 september kl.10.00 13.45 med ajournering kl. 12.05 12.35 Plats ande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Ersättare Övriga förtroendevalda Tjänstemän

Läs mer

Förslag till föredragningslista Arbetsutskottet

Förslag till föredragningslista Arbetsutskottet Handläggare Carin Lilliehöök 023-77 70 81 carin.lilliehook@regiondalarna.se Uppdaterad Föredragningslista Sammanträdesdatum 2015-03-11 Sida 1(5) Till Arbetsutskottets ledamöter Direktionens övriga ledamöter

Läs mer

Hälso- och sjukvårdsberedningen

Hälso- och sjukvårdsberedningen 1 (6) Landstingets kansli Planeringsavdelningen, Lillemor Ahlgren Justerat 2013-09-03 Hälso- och sjukvårdsberedningen Tid Onsdagen den 28 augusti kl. 9.00 12.00 Plats Närvarande ledamöter Övriga närvarande

Läs mer

Internationella frågor; Revidering av Internationell policy och antagande av handlingsplan för Västerås stad

Internationella frågor; Revidering av Internationell policy och antagande av handlingsplan för Västerås stad Kommunstyrelsen Internationella frågor; Revidering av Internationell policy och antagande av handlingsplan för Västerås stad Kommunstyrelsen beslöt på sammanträde den 22 augusti 2002, 183, att anta ett

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Förbundsstyrelsen Sammanträdesdatum 2009-12-16 1 (23)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Förbundsstyrelsen Sammanträdesdatum 2009-12-16 1 (23) 2009-12-16 1 (23) Tid Onsdagen den 16 december kl.10.00 12.30 med ajournering kl. 11.30 11.50 Plats ande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Ersättare Korrö Hantverksby, Linneryd Marie-Louise

Läs mer

Kansliavdelningen/Ingrid Holmér 2005-06-07 LSAU 8/2005. Protokoll från sammanträde med landstingsstyrelsens arbetsutskott 2005-06-07

Kansliavdelningen/Ingrid Holmér 2005-06-07 LSAU 8/2005. Protokoll från sammanträde med landstingsstyrelsens arbetsutskott 2005-06-07 PROTOKOLL 1 (5) Kansliavdelningen/Ingrid Holmér 2005-06-07 LSAU 8/2005 Protokoll från sammanträde med landstingsstyrelsens arbetsutskott 2005-06-07 Närvarande ledamöter Övriga närvarande Sven-Åke Gustavsson,

Läs mer

Förbundsordning 2011-01-01

Förbundsordning 2011-01-01 1 Förbundsordning 2011-01-01 2 FÖRBUNDSORDNING för Regionförbundet Uppsala län Fr.o.m. 2003-01-01 Reviderad 2004-07-01; 2005-07-01; 2007-01-01; 2011-01-01 Förbundet är ett Kommunalförbund enligt Kommunallagen

Läs mer

KALLELSE Regionfullmäktige 2012-05-25. Ledamöterna i regionfullmäktige kallas enligt bifogad kungörelse till sammanträde enligt följande:

KALLELSE Regionfullmäktige 2012-05-25. Ledamöterna i regionfullmäktige kallas enligt bifogad kungörelse till sammanträde enligt följande: KALLELSE Regionfullmäktige 2012-05-25 Ledamöterna i regionfullmäktige kallas enligt bifogad kungörelse till sammanträde enligt följande: Tid: Fredagen den 25 maj 2012 kl. 10.00 Plats: Möbelriket, Videum

Läs mer

Regionstyrelsen. Bildande av förening för sydsvensk region (RF) Regionstyrelsen

Regionstyrelsen. Bildande av förening för sydsvensk region (RF) Regionstyrelsen Regionstyrelsen BESLUTSFÖRSLAG Datum 2012-09-13 Dnr 1101007 1 (6) Regionstyrelsen Bildande av förening för sydsvensk region (RF) Ordförandens förslag 1. Regionfullmäktige godkänner det förslag till process

Läs mer

Hälso- och sjukvårdsutskottet Höglandet 12-24. Tid: 2012-02-23, kl 10:00-16:00

Hälso- och sjukvårdsutskottet Höglandet 12-24. Tid: 2012-02-23, kl 10:00-16:00 PROTOKOLL 1(6) Plats: Närvarande: Konferensrum i Regionens hus och Sal C landstingets kansli, Jönköping Beslutande: Helena Stålhammar (C), ordförande Kerstin Robertson (M) Bo Arencrantz (M) (ers Birgitta

Läs mer

A-salen, kommunhuset. Charlotta Svanberg (S) Per Schöldberg (C) Anna Tenje (M) Nils Fransson (FP) Gunnar Storbjörk (S) Carin Högstedt (V)

A-salen, kommunhuset. Charlotta Svanberg (S) Per Schöldberg (C) Anna Tenje (M) Nils Fransson (FP) Gunnar Storbjörk (S) Carin Högstedt (V) Plats A-salen, kommunhuset Tid Kl. 10:00-11:10 Beslutande Ledamöter Övriga närvarande Ersättare Bo Frank (M) Charlotta Svanberg (S) Per Schöldberg (C) Anna Tenje (M) Nils Fransson (FP) Gunnar Storbjörk

Läs mer

PROTOKOLL. Kronobergsrummet, Landstinget Kronoberg Ingelstadsvägen 9, Växjö

PROTOKOLL. Kronobergsrummet, Landstinget Kronoberg Ingelstadsvägen 9, Växjö 1 (6) Landstingets kansli Planeringsavdelningen, Lillemor Ahlgren Justerat 2013-04-08 Folkhälsoutskottet Tid Tisdagen den 2 april 2013 kl. 9.00 12.15 Plats Närvarande ledamöter Övriga närvarande Sekreterare

Läs mer

Personligt ombud Vad har hänt från 1992-2002? ISSN 1103-8209, meddelande 2002:27 Text: Barbro Aronzon Tryckt av Länsstyrelsens repro Utgiven av:

Personligt ombud Vad har hänt från 1992-2002? ISSN 1103-8209, meddelande 2002:27 Text: Barbro Aronzon Tryckt av Länsstyrelsens repro Utgiven av: Personligt ombud Vad har hänt från 1992-2002? ISSN 1103-8209, meddelande 2002:27 Text: Barbro Aronzon Tryckt av Länsstyrelsens repro Utgiven av: Fullständig rapport med omslag kan beställas hos Länsstyrelsen,

Läs mer

Motion färdtjänstkort som kan laddas med pengar

Motion färdtjänstkort som kan laddas med pengar 1(6) TJÄNSTESKRIVELSE Regionkontoret Björn Johansson Avd.chef kollektivtrafik Regional samhällsplanering Bjorn.k.johansson@regionhalland.se Datum Diarienummer 2012-09-28 RS120174 Regionstyrelsen Motion

Läs mer

Vård- och omsorgscollege är ett koncept där utbildningsanordnare, arbetsgivare och fackförbund samverkar för att höja kvaliteten på vård och omsorg.

Vård- och omsorgscollege är ett koncept där utbildningsanordnare, arbetsgivare och fackförbund samverkar för att höja kvaliteten på vård och omsorg. Vård- och omsorgscollege är ett koncept där utbildningsanordnare, arbetsgivare och fackförbund samverkar för att höja kvaliteten på vård och omsorg. Uppdraget Föreningen skapar förutsättningar för hållbara

Läs mer

KALLELSE Regionstyrelsen 2012-02-01. Regionstyrelsen kallas till sammanträde för behandling av ärenden enligt bilagd förteckning.

KALLELSE Regionstyrelsen 2012-02-01. Regionstyrelsen kallas till sammanträde för behandling av ärenden enligt bilagd förteckning. KALLELSE Regionstyrelsen 2012-02-01 Regionstyrelsen kallas till sammanträde för behandling av ärenden enligt bilagd förteckning. Tid: Onsdagen den 1 februari klockan 10.00 15.00 Plats: Glasriket, Videum

Läs mer

Förstudie turist- och besökscentrum Haganäs. (En förkortad version av den projektplan som är grunden för ansökan om projektstöd inom Leader Linné)

Förstudie turist- och besökscentrum Haganäs. (En förkortad version av den projektplan som är grunden för ansökan om projektstöd inom Leader Linné) Projektplan Förstudie turist- och besökscentrum Haganäs (En förkortad version av den projektplan som är grunden för ansökan om projektstöd inom Leader Linné) Projektägare Älmhults Kommun Malin, Blom, Kommunikationsenheten

Läs mer

En lärandeplan för det regionala tillväxtarbetet i Halland

En lärandeplan för det regionala tillväxtarbetet i Halland En lärandeplan för det regionala tillväxtarbetet i Halland 2013 Innehåll 1. Bakgrund och uppdrag... 2 2. Varför en lärandeplan för tillväxtarbetet i Halland?... 2 3. Utgångsläget... 3 4. Förutsättningar

Läs mer

Åsa Karlsson Björkmarker (S) Anna Hultstein (M) Martin Edberg (S) Catharina Carlsson (M) Anders Mårtensson (V) Annika Stacke (FP) Tony Lundstedt (S)

Åsa Karlsson Björkmarker (S) Anna Hultstein (M) Martin Edberg (S) Catharina Carlsson (M) Anders Mårtensson (V) Annika Stacke (FP) Tony Lundstedt (S) Plats C-salen Tid Kl. 13.30 15.20 Beslutande Ledamöter Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Justering Justerare Plats och tid Per Schöldberg (C) Åsa Karlsson Björkmarker (S) Anna Hultstein (M) Martin

Läs mer

KALLELSE TILL KOMMUNSTYRELSENS PLANERINGS- OCH UTVECKLINGSUTSKOTT

KALLELSE TILL KOMMUNSTYRELSENS PLANERINGS- OCH UTVECKLINGSUTSKOTT KALLELSE TILL KOMMUNSTYRELSENS PLANERINGS- OCH UTVECKLINGSUTSKOTT Ordinarie ledamöter kallas till sammanträde med kommunstyrelsens planerings- och utvecklingsutskott, måndagen den 4 mars 203 kl. 9- i Leja,

Läs mer

Jan-Anders Strandberg

Jan-Anders Strandberg 2005-12-14 1( Plats och tid Torsdagen den 28 september 2006 kl 10.00-14.00 Beslutande Lars Ohlsson, Ordförande 25 Kjell Emilsson, Lycksele kommun 19-23 Lilly Bäcklund Lycksele kommun 18 Fred Jonsson, Arbetsförmedlingen

Läs mer

Res smart och enkelt med. Resekortet. Länstrafiken Kronoberg en del av Regionförbundet södra Småland

Res smart och enkelt med. Resekortet. Länstrafiken Kronoberg en del av Regionförbundet södra Småland Res smart och enkelt med Resekortet Länstrafiken Kronoberg en del av Regionförbundet södra Småland Det alltid billigare att resa med Resekortet än att betala kontant både för dig som reser ofta eller då

Läs mer

Kalmar Läns Trafik AB PROTOKOLL 1(5) Styrelsesammanträde

Kalmar Läns Trafik AB PROTOKOLL 1(5) Styrelsesammanträde Kalmar Läns Trafik AB PROTOKOLL 1(5) Styrelsesammanträde Dnr KLT05109 Sammanträdesdag: 2009 05 26 Tid: kl 15.00 18.00 Plats: NorreGård Konferensanläggning, Falsterbo Omfning: 21-32 Närv. Beslutande: Ulf

Läs mer

Revisionsrapport. Strömsunds kommun. Verkställighet av beslut. Anneth Nyqvist. December 2012

Revisionsrapport. Strömsunds kommun. Verkställighet av beslut. Anneth Nyqvist. December 2012 Revisionsrapport Verkställighet av beslut Strömsunds kommun Anneth Nyqvist December 2012 2013-01-25 Anneth Nyqvis, projektledare Strömsunds kommun Innehållsförteckning 1 Sammanfattning 2 Inledning 2.1

Läs mer

Protokoll 2013-04-03

Protokoll 2013-04-03 2013-04-03 Kommunstyrelsen Plats och tid Sammanträdesrum Kumla, 2013-04-03, klockan 17:00 17:10 Beslutande Dan-Åke Moberg (S) Mats Hellgren (M) Christer Thörner (S) Margareta Engman (M) Annica Moberg (S)

Läs mer

Regionstyrelsen 2014-03-28

Regionstyrelsen 2014-03-28 2014-03-28 kl 11.00-13.00, CFL, Söderhamn Sven-Åke Thoresen, S, ordf Lena Roos, M, 1:e v ordf Stig Eng, C, 2:e v ordf Eva Tjernström, S Carina Blank, S Magnus Jonsson, S Marie-Louise Dangardt, S Yoomi

Läs mer

Riktlinje för organisation och finansiering av projekt

Riktlinje för organisation och finansiering av projekt Riktlinje för organisation och finansiering av projekt tillhör Ett program för digital förnyelse The Capital of Scandinavia Innehåll 1 Inledning... 3 2 Styrning och ledning av projekt och portföljer...

Läs mer

Region Kronoberg, Nygatan 20, Växjö

Region Kronoberg, Nygatan 20, Växjö Trafiknämnden Tid 2015-06-24 09:00 Plats ande ledamöter Ej tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Utses att justera Region Kronoberg, Nygatan 20, Växjö Peter Freij (S) (ordförande) Helena Lagstrand

Läs mer

Godkännande av dagordning. Verksamhetscheferna informerar. Ou-budget 2014 och verksamhetsmål 2014. Lokala värdighetsgarantier.

Godkännande av dagordning. Verksamhetscheferna informerar. Ou-budget 2014 och verksamhetsmål 2014. Lokala värdighetsgarantier. NORDANSTIGS KOMMUN Kommunstyrelsens omsorgsutskott KALLELSE till sammanträde Ledamöter Ersättare och övriga för kännedom Plats: Kommunkontoret i Bergsjö Tid: Onsdag 16 oktober 2013 kl. 08:30 1. Val av

Läs mer

Regionstyrelsens sammanträde den 7 november i Karlshamn

Regionstyrelsens sammanträde den 7 november i Karlshamn Dagordning A B C Regionstyrelsens sammanträde den 7 november i Karlshamn Information Övrigt 1 Tid och plats Onsdagen den 24 oktober 2012 kl. 09.00-12.10 på Region Blekinge, Ronnebygatan 2, Karlskrona Närvarande

Läs mer

Kansliavdelningen/Kristina Brundin LSAU 10/2005. Protokoll från sammanträde med landstingsstyrelsens arbetsutskott 2005-09-29

Kansliavdelningen/Kristina Brundin LSAU 10/2005. Protokoll från sammanträde med landstingsstyrelsens arbetsutskott 2005-09-29 PROTOKOLL 1 (5) Kansliavdelningen/Kristina Brundin LSAU 10/2005 Protokoll från sammanträde med landstingsstyrelsens arbetsutskott 2005-09-29 Närvarande ledamöter Övriga närvarande Sven-Åke Gustavsson,

Läs mer

Val som ska förrättas av valkongressen

Val som ska förrättas av valkongressen VALKONGRESSEN 24 MARS 2015 Val som ska förrättas av valkongressen FÖRSLAG FRÅN VALUTSKOTTET Förslag till protokoll från valutskottet Närvarande Lilly Bäcklund (S), Västerbotten (ordförande) Johan Sjölander

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 (12) Omsorgsnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 (12) Omsorgsnämnden Plats och sammanträdestid Beslutare Övriga deltagare SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 2007-02-15 Äldreboendet Jägarens sammanträdesrum 2007-02-15 kl. 09.00 16.00 Leif Andersson (s) Anna-Lena Carlsson (c) Lisbeth

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Förbundsstyrelsen Sammanträdesdatum 2009-09-23 1 (32)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Förbundsstyrelsen Sammanträdesdatum 2009-09-23 1 (32) 2009-09-23 1 (32) Tid Onsdagen den 23 september kl.10.00 12.15 med ajournering kl. 11.30 11.40 Plats ande Ledamöter Bravo-huset, Framtidsvägen 12 a, Växjö. Sammanträdesrum Bure Marie-Louise Hilmersson,

Läs mer

Frågor och svar Region i Örebro län

Frågor och svar Region i Örebro län Projekt Region 2015 Frågor och svar Region i Örebro län Vad är poängen med att bilda en region inom Örebro län? Erfarenheter från tidigare regionbildningar i Sverige visar bland annat på följande positiva

Läs mer

Kvinnors företagsamhet får Kalmar län att växa

Kvinnors företagsamhet får Kalmar län att växa KVINNORS VÄXTKRAFT Kvinnors företagsamhet får Kalmar län att växa Kalmar län behöver fler företagare och fler kvinnor som driver företag. Med fler kvinnor som företagare kommer fler affärsidéer fram och

Läs mer

Internationell strategi. Ett gemensamt styrdokument för Linköpings och Norrköpings kommuner

Internationell strategi. Ett gemensamt styrdokument för Linköpings och Norrköpings kommuner Internationell strategi Ett gemensamt styrdokument för Linköpings och Norrköpings kommuner Vi lever i en allt mer globaliserad värld som ger ökade möjligheter men som också ställer nya krav. Linköpings

Läs mer

Ledningsenheten 2008-02-26 FU 2/08 Uppdragsavdelningen, Margareta Samuelsson Justerat 2008-03-06. Tid Tisdagen den 26 februari 2008 kl. 09.00 12.

Ledningsenheten 2008-02-26 FU 2/08 Uppdragsavdelningen, Margareta Samuelsson Justerat 2008-03-06. Tid Tisdagen den 26 februari 2008 kl. 09.00 12. 1 (6) Ledningsenheten Uppdragsavdelningen, Justerat 2008-03-06 Folkhälsoutskottet Tid Tisdagen den 26 februari 2008 kl. 09.00 12.00 Plats Närvarande ledamöter Övriga närvarande Sekreterare Kronobergsrummet,

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Styrelsen Sammanträdesdatum 2009-04-08 1 (27)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Styrelsen Sammanträdesdatum 2009-04-08 1 (27) 2009-04-08 1 (27) Tid Onsdagen den 8 april 2009, kl.10.00 14.00 med ajournering kl. 12.00 12.45 Plats ande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Ersättare Övriga förtroendevalda Tjänstemän

Läs mer

Årsredovisning. Entreprenörsregionen

Årsredovisning. Entreprenörsregionen Årsredovisning Entreprenörsregionen 2013 2014-01-08 Verksamhetsberättelse 2013 för samverkan i Entreprenörsregionen samt Förvaltningsberättelse 2013 för Entreprenörsregionen SW ekonomisk förening. Samverkanskommunerna

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Socialnämnden 2015-01-29 1-14

Sammanträdesprotokoll Socialnämnden 2015-01-29 1-14 Socialnämnden 2015-01-29 1-14 Plats och tid Sammanträdesrum A1, Engelbrektsgatan 15, kl. 13.30-14.55 ande Ersättare ej tjänstgörande Övriga deltagare Utses att justera Erland Linjer (M) Turid Ravlo-Svensson

Läs mer

Regionförbundet Östsams Internationella strategi

Regionförbundet Östsams Internationella strategi 1(5) Regionförbundet Östsams Internationella strategi Regionförbundet Östsams Internationella strategi har antagits av Regionfullmäktige den xxxxx 2010 ( x) och gäller för förbundets verksamhet. Strategins

Läs mer

2 Internationell policy

2 Internationell policy Fastställt av: Kommunfullmäktige Datum: 19 februari 2002 Reviderad den: 20 augusti 2009 För revidering ansvarar: Kommunstyrelsen För ev uppföljning och tidplan för denna ansvarar: Dokumentet gäller för:

Läs mer

Hur gör vi en bra organisation bättre? Utveckling av KSL inför mandatperioden 2015-2018

Hur gör vi en bra organisation bättre? Utveckling av KSL inför mandatperioden 2015-2018 2013-11-26 Madeleine Sjöstrand Dnr: KSL/13/0111 Ärendegång: KSLs styrelse Hur gör vi en bra organisation bättre? Utveckling av KSL inför mandatperioden 2015-2018 Förslag till beslut 1. Styrelsen beslutar

Läs mer

A-salen, Växjö kommun. Bo Frank (M), ordförande. Åsa Karlsson Björkmarker

A-salen, Växjö kommun. Bo Frank (M), ordförande. Åsa Karlsson Björkmarker Plats A-salen, Växjö kommun Tid Kl. 10:00-10.30 Beslutande Ledamöter Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Justering Justerare Plats och tid Bo Frank (M), ordförande Åsa Karlsson Björkmarker (S) Per Schöldberg

Läs mer

Sten-Ove Danielsson (s), ordförande Åke Nyhlén (s) Magdalena Flemström (c) Magdalena Flemström

Sten-Ove Danielsson (s), ordförande Åke Nyhlén (s) Magdalena Flemström (c) Magdalena Flemström Plats och tid Beslutande 2007-10-03 Sidan 1 av 12 Konferensrummet, Mec & Teck, Ängsvägen 5, Ånge, onsdag 3 oktober 2007 kl 08.00-12.00. Sten-Ove Danielsson (s), ordförande Åke Nyhlén (s) Magdalena Flemström

Läs mer