Vattenförvaltning för Västerhavet och Södra Östersjön

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Vattenförvaltning för Västerhavet och Södra Östersjön"

Transkript

1 LJUNGBY KOMMUN Kommunstyrelsen Saminnnir-Moaku,sEN 2015-C-4-14KALMAF1 LAN Iiik Ks / Vattenförvaltning för Västerhavet och Södra Östersjön Svar på remiss Beslut Kommunstyrelsen beslutar att anta förslagen till yttrande om ny förvaltningscykel för vattenförvaltningen Västerhavet och Södra Östersjön, Redogörelse för ärendet Vattenmyndigheten för Västerhavet och Södra Östersjöns vattendistrikt har upprättat förslag till förvaltningsplan, förslag till miljökvalitetsnoriner och förslag till åtgärdsprogram för perioden Ljungby kommun har fått möjlighet att yttra sig över förslagen, då kommunen ingår i båda vattendistriken. Tekniska förvaltningens VA- och renhållningsavdelning påverkas av förslagen till åtgärdsprogram eftersom de innebär mer tillsyn. Dessutom kommer högre krav att ställas på verksamheter där vatten påverkas, Beredning Tekniska nämnden beslutade den 24 mars 2015 om ett yttrande, likaså gjorde miljö- och byggnämnden den 25 mars Därefter har de två nämndernas yttranden sammanställts av miljö- och byggförvaltningen , 5(21) i Utdragsbestyrkande

2 LJUNGBY KOMMUN Sammanträdesprotokoll 1(21) Kommtmstyrelsen Plats och tid Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Övriga deltagande Sarrunanträdesrum Bolmen, Olofsgatan 9 i Ljungby, den 14 april 2015, kl, Magnus Gunnarsson (M), ordförande Krister Lundin (M), ersättare för Ann-Charlotte Wiesel (M) Jan Sahlin (M) Carina Bengtsson (C) Irene Olofsson (C) Lars Solling (FP) Anne Karlsson (S) Conny Simonsson (S) Magnus Carlsson (S) Håkan Bengtsson (S) Gun Lindell (S) Christer Ivarsson (MP), ersättare för Kerstin Wirehn (V) Jan Lorentzson (SD) Christer Henriksson (KD) Roland Johansson (ALT) Nils-Erik Wetter (KD) Maria Sitomaniemi (SD) Roland Eirnan, kommunchef Eva-Marie Norell Holgersson, sekreterare Birgitta Bergsten, chef resursenheten Alexandra Larsson, miljöinspektör Jan-Inge Roubert, kultur- och fritidsintendent Jimmie Nilsson, samordnande rektor Rormie Wallin, kanslichef Carina Axelsson, milj östrateg Magnus Johansson, ekonomichef Simon Aronsson, controller Sofie Schentz, Region Kronoberg Diana Unander Nordic, Region Kronoberg Anna Hesselstedt, personalchef Eva-Gun Berglund, barn- och utbildningschef Christopher Moberg, näringslivschef Katarina Koch, konsumentrådgivare Maria Johansson, konsumentrådgivare Justerare Justeringens plats och tid Irene Olofsson Kansliavdelningen den 15 april 2015 Paragrafer Pg Utdragsbestyticande

3 LJUNGBY KOMMUN Sammanträdesprotokoll 2(21) Kommunstyrelsen Sekreterare Ordförande Justerare Eva- M r<4,4;- te Noré Holgersson arsson Olofsson Styrelse ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har offentliggjorts på Ljungby kommuns anslagstavla. Kommunstyrelsen SammantrIldesdatum Överklagningstid Anslaget nedtaget Förvaringsplats för protokollet 14 april april 7 maj maj 2015 Kansliavdelningen, Olofsgatan 9, Ljungby Underskrift laxlison Utdragsbestyrkande

4 LJUNGBY YTTRANDE KOMMUN Yttrande om ny förvaltningscykel för vattenförvaltningen Södra Östersjön Förvaltningsplan Förvaltningsplanen är detaljerad och välutarbetad med en tydlig redogörelse för vad som gjorts i förvaltningscykeln för samt hur arbetet ska fortskrida för cykeln Två områden angående förvaltningsplanen bör belysas ytterligare. Miljöövervakning är en viktig del för att kunna följa upp arbetet med vattenförvaltningen. Det är också av vikt att ha ett bra underlag för att kunna visa på de miljöproblem som finns kopplade till vatten. Vattenförvaltningen har tidigare fått kritik av Europeiska Unionen för att inte göra tillräckligt inom miljöövervakning. Information och data om våra vattenförekomster samlas in av många olika parter och det är viktigt att dessa samordnas för att skapa en bättre övergripande bild. I samrådsmaterialet lyfts det internetbaserade vatteninformationssystemet (VISS) fram som ett verktyg, användbart för samtliga som berörs av vattenförvaltningen. I VISS är det möjligt att se vattenförekomsters status, bedömningsunderlag och föreslagna åtgärder för att förbättra vattnet. För att fler ska använda VISS bör användarvänligheten ses över, och en manual eller lathund bör tas fram. Åtgärdsplan Det försurande nerfallet, från framförallt svaveloxid och kväveoxid, har minskat. Dock kvarstår den försurande påverkan från skogsbruk och fartygstrafik. Det kan antas att en större efterfrågan på biomassa och en ökad produktion, som en effekt av ett förändrat klimat, kommer medföra att skogsbrukets påverkan på sjöar och vattendrag kommer att öka. Försurning behandlas något ytligt i förvaltningsplanen och åtgärdsprogrammet trots att påverkan fortfarande är stor och utbredd. De åtgärder Vattenmyndigheten vill vidta är tillsyn på mindre reningsverk och införa högre krav på rening eller på annat sätt minimera utsläpp genom förebyggande underhåll i ledningsnätet, vilket Ljungby kommun är positiv till. Men för att kunna genomföra detta krävs en tydligare framställning om vilka utsläppskrav som är nödvändiga. För kommunala reningsverk finns EU-fastsällda utsläppsvärden. Storleken på reningsverken bestämmer om de bedrivs enligt tillstånd eller anmälan och däri framgår det vilket utsläppsvärde varje reningsverk har. För att Ljungby kommun ska kunna vidta konkreta åtgärder och kostnadsberäkna åtgärderna krävs det tydligare direktiv.

5 LJUNGBY YTTRANDE KOMMUN Ljungby kommun efterfrågar tillsynsvägledning för att på ett mer effektivt vis beakta påverkan på vatten i tillsynsarbetet. I frågan om diffusa utsläpp och att ställa krav för att nå miljökvalitetsnormer är det inte tydligt vilka krav som kommunen kan ställa. För att kunna arbeta aktivt i tillsyn med åtgärd 1, 2, 3 och 4 krävs tillsynsvägledning för vilka krav som är rimliga att ställa på verksamhetsutövare. Exempelvis saknas vägledning för tillsyn på avloppsledningsnät och mindre reningsverk (åtgärd 4) och inom förorenad mark (åtgärd 1). För att kunna bedriva effektiv tillsyn inom dessa områden krävs tydligare uppdrag till Naturvårdsverket och Länsstyrelserna att arbeta med tillsynsvägledning. Åtgärd 5 innebär att kommunen ska minska närsaltsbelastningen ytterligare genom kompletterande åtgärder, så som musselodling, förutom att minimera utsläpp från exempelvis reningsverk. För denna åtgärd upplevs svårigheter med bedömning om när en vattenförekomst bedöms att inte uppfylla betinget avseende kväve och fosfor. Vattenmyndigheten borde samråda med kommunen för att bättre underbygga den data som ligger till grund för åtgärdsprogrammet. Ur ett kommunalt perspektiv upplevs svårigheter med att verkställa åtgärden. Dels finns för lite kunskap om var dessa åtgärder ska sättas in, dels saknas resurser. För att kunna minska närsaltsbelastningen med de åtgärder som föreslås ser kommunen vattenråden som en viktig part. Incitament och resurser för att råden ska genomföra de föreslagna åtgärderna bör prioriteras. I Ljungby kommun har en VA-plan tagits fram i samarbete mellan, huvudmannen för vatten och avlopp samt bygg-, miljö- och planavdelningarna. VA-planen tydliggör vad det finns för behov för åtgärder och behov för finansiering. Den bidrar till genomförandet av fysiska åtgärder. Ljungby kommun ställer sig positiv till att vattenmyndigheten har med VA-planering i åtgärdsprogrammet då det ger en helhet i hur kommunen ska arbeta med vattenfrågorna.

Vattenmyndigheternas åtgärdsprogram och information i VISS

Vattenmyndigheternas åtgärdsprogram och information i VISS Vattenmyndigheternas åtgärdsprogram och information i VISS Camilla Vesterlund Vattenmyndigheten, Bottenvikens vattendistrikt Foto: Lars Björkelid Vattenförvaltningen 2015-2021 Samråd 1 november 2014 30

Läs mer

Tjänsteskrivelse 1 (12) Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen. Diarienummer: 2012-0963. Stadsbyggnadsavdelningen Hanna Lilja 2015-03-27

Tjänsteskrivelse 1 (12) Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen. Diarienummer: 2012-0963. Stadsbyggnadsavdelningen Hanna Lilja 2015-03-27 Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen Stadsbyggnadsavdelningen Hanna Lilja Tjänsteskrivelse Diarienummer: 2012-0963 2015-03-27 1 (12) Kommunstyrelseförvaltningen Nynäshamns kommun Yttrande över remiss

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Kommunstyrelsen

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Kommunstyrelsen 1(27) Plats och tid Sammanträdesrum Majberget, kommunkontoret i Bengtsfors, klockan 13.00 15.00 Beslutande Ledamöter Per Eriksson (s) ordförande Per Jonsson (c) 1:e vice ordförande Christina Lundqvist

Läs mer

KALLELSE Samhällsbyggnadsnämnden 2015-04-15--16

KALLELSE Samhällsbyggnadsnämnden 2015-04-15--16 KALLELSE Samhällsbyggnadsnämnden 2015-04-15--16 Sbn 54 Presentation av nya kommunchefen... 2 Sbn 55 Ekonomi och Budgetuppföljning... 3 Sbn 56 Samhällsbyggnadsnämndens styrdokument... 4 Sbn 57 Val av representant

Läs mer

LANTBRUKARNAS RIKSFÖRBUND REGIONFÖRBUNDET I DALARNA

LANTBRUKARNAS RIKSFÖRBUND REGIONFÖRBUNDET I DALARNA LANTBRUKARNAS RIKSFÖRBUND REGIONFÖRBUNDET I DALARNA REMISSYTTRANDE Länsstyrelsen Västernorrlands län Samrådsvar dnr 537-7197-14 Att: Vattenmyndigheten 871 86 Härnösand Yttrande över förslag till förvaltningsplan,

Läs mer

Tobias Adersjö (MP) ordf. Ann-Kristin Lindquist

Tobias Adersjö (MP) ordf. Ann-Kristin Lindquist Plats Sal A, Kommunhuset, V Esplanaden 18, Växjö Tid Kl 15.00-16.00 Beslutande Ersättare Tjänstemän Justering Justerare Plats och tid Tobias Adersjö (MP) ordf Ann-Kristin Lindquist (S) Karl-Erik Rosén

Läs mer

LANTBRUKARNAS RIKSFÖRBUND

LANTBRUKARNAS RIKSFÖRBUND LANTBRUKARNAS RIKSFÖRBUND REMISSYTTRANDE Vattenmyndigheten för s. Östersjön dnr 537-5346-2014 Vattenmyndigheten för Västerhavet, dnr 537-34925-2014 Vattenmyndigheten för n. Östersjön, dnr 537-5058-14 Vattenmyndigheten

Läs mer

miljömålen nu är det bråttom! Miljömålsrådets utvärdering av Sveriges miljömål

miljömålen nu är det bråttom! Miljömålsrådets utvärdering av Sveriges miljömål miljömålen nu är det bråttom! Miljömålsrådets utvärdering av Sveriges miljömål 2008 miljömålen nu är det bråttom! Det var en bra bäck. Klar och brun dansade den över tussar av fjolårslöv och genom kvarglömda

Läs mer

Rätt information på rätt plats i rätt tid, SOU 2014:23

Rätt information på rätt plats i rätt tid, SOU 2014:23 TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Thomas Johansson 2014-10-01 ON 2014/0083 53515 Omsorgsnämnden Rätt information på rätt plats i rätt tid, SOU 2014:23 Förslag till beslut Omsorgsnämnden

Läs mer

Bakgrund. ska följa upp. sjöar och. vattendrag. största. Påverkan. grunden för. Vatten. Samhällsbyg. gnadsutskottet FÖRVALTNING.

Bakgrund. ska följa upp. sjöar och. vattendrag. största. Påverkan. grunden för. Vatten. Samhällsbyg. gnadsutskottet FÖRVALTNING. KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING 2015-01-28 1(10) Handläggare Katarina Persson Lotta Berggren Johanna Pettersson Samhällsbyg gnadsutskottet Sammanställning av arbete med miljökvalitetsnormer Bakgrund I mål

Läs mer

Regeringens proposition 2012/13:178

Regeringens proposition 2012/13:178 Regeringens proposition 2012/13:178 En tydligare lag om kommunernas bostadsförsörjningsansvar Prop. 2012/13:178 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 19 juni 2013 Fredrik

Läs mer

Tid Torsdagen den 16 april, 2015 kl. 08:30 16:00 Ajournering för lunch kl. 12:40 13:40 Beslutande Enligt närvarolista, sid 2.

Tid Torsdagen den 16 april, 2015 kl. 08:30 16:00 Ajournering för lunch kl. 12:40 13:40 Beslutande Enligt närvarolista, sid 2. 2015-04-16 1 (32) Plats Konf.rum 225, Sundsgatan 29, Vänersborg Tid Torsdagen den 16 april, 2015 kl. 08:30 16:00 Ajournering för lunch kl. 12:40 13:40 Beslutande Enligt närvarolista, sid 2 Ersättare Enligt

Läs mer

Sal Balder, Valhall, Hultsfred 2015-03-30 kl. 18.30-21.40

Sal Balder, Valhall, Hultsfred 2015-03-30 kl. 18.30-21.40 Plats och tid Sal Balder, Valhall, Hultsfred kl. 18.30-21.40 Beslutande Se särskild närvarolista Övriga deltagande Lars Rönnlund, kommunchef Mats Stenström, tidigare ekonomichef 41-52 Henric Svensson,

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Information har skett genom anslag.

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Information har skett genom anslag. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (1) Plats och tid Rådhus Skåne, kl. 10:00-10:35. Beslutande Heléne Fritzon (S) Katarina Honoré (S) Peter Johansson (M) Anders Svensson (S) Pierre Månsson (FP) Niclas Nilsson (SD)

Läs mer

Etablering av utrikes födda genom företagande

Etablering av utrikes födda genom företagande Arbetsmarknadsutskottets betänkande 2012/13:AU12 Etablering av utrikes födda genom företagande Sammanfattning I detta betänkande behandlar arbetsmarknadsutskottet regeringens skrivelse 2012/13:146 Riksrevisionens

Läs mer

Vägledning för stöd till lokala vattenvårdsprojekt (LOVA)

Vägledning för stöd till lokala vattenvårdsprojekt (LOVA) Vägledning för stöd till lokala vattenvårdsprojekt (LOVA) Övergripande syfte LOVA-bidragen finansieras från den 1 juli 2011 ur havs- och vattenmiljöanslaget, tidigare havsmiljöanslaget, vars syfte är att

Läs mer

PROTOKOLL. Victoria Andersson. Datum Utbildningsnämnden 2015-04-16. Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal klockan 08:30-13:30

PROTOKOLL. Victoria Andersson. Datum Utbildningsnämnden 2015-04-16. Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal klockan 08:30-13:30 Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal klockan 08:30-13:30 Beslutande: Allan Cederborg (M) ordförande Victoria Andersson (M) ersättare för Nathalie Häll (M) Monika Ingerhed (C) ersättare

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 2015-06-11 Utbildningsnämndens arbetsutskott

Sammanträdesprotokoll 2015-06-11 Utbildningsnämndens arbetsutskott Tid och plats 2015-06-11 - i Kommunhuset klockan 13.00-15.30 Beslutande Björn Zorec (FP) - ordförande Kenny Lärkevie (C) - 1:e vice ordförande Leif Svensson (S) - 2:e vice ordförande Gunilla Edman (S)

Läs mer

Samråd enligt 6 kap miljöbalken. Handläggarstöd för länsstyrelsen

Samråd enligt 6 kap miljöbalken. Handläggarstöd för länsstyrelsen Samråd enligt 6 kap miljöbalken Handläggarstöd för länsstyrelsen Huvudmän Länsstyrelserna, Naturvårdsverket, Jordbruksverket samt Havs- och vattenmyndigheten Webbplats www.miljosamverkansverige.se E-postadress

Läs mer

1 Problemet. Myndigheten för samhällsskydd och beredskap Konsekvensutredning 1 (8) Datum 2015-04-14

1 Problemet. Myndigheten för samhällsskydd och beredskap Konsekvensutredning 1 (8) Datum 2015-04-14 samhällsskydd och beredskap Konsekvensutredning 1 (8) Enheten för farliga ämnen Narges Teimore 0102405402 Narges.teimore@msb.se Konsekvensutredning avseende förslag till myndigheten för samhällskydd och

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) Plats och tid Yxningen, kommunhuset, kl. 08:30 11:10 Beslutande Ledamöter Thomas Lidberg, (S), ordförande Kenneth Axelsson, (M), vice ordförande Peder Griph, (S) Marianne

Läs mer

Rent vatten nu och i framtiden

Rent vatten nu och i framtiden Rent vatten nu och i framtiden Rent vatten nu och i framtiden Vi bygger om vårt reningsverk. Miljön och livskvaliteten är de stora vinnarna! Nu är beslut taget i reningsverksfrågan. Kommunfullmäktige tog

Läs mer

Egenkontroll för C-verksamheter. En metod för att bedriva miljöarbete

Egenkontroll för C-verksamheter. En metod för att bedriva miljöarbete Egenkontroll för C-verksamheter En metod för att bedriva miljöarbete FAKTA 8256 JUNI 2006 Om detta faktablad Egenkontroll är ett av flera verktyg för att uppfylla miljöbalkens krav. God egenkontroll ger

Läs mer

Regeringens proposition 2009/10:155 Svenska miljömål för ett effektivare miljöarbete 2009/10:155

Regeringens proposition 2009/10:155 Svenska miljömål för ett effektivare miljöarbete 2009/10:155 Regeringens proposition 2009/10:155 Svenska miljömål för ett effektivare miljöarbete Prop. 2009/10:155 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 18 mars 2010 Fredrik Reinfeldt

Läs mer

ÖCKERÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Barn- och utbildningsnämnden 2014-10-22 1(9)

ÖCKERÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Barn- och utbildningsnämnden 2014-10-22 1(9) SAMMANTRÄDES Barn- och utbildningsnämnden 2014-10-22 1(9) Plats och tid Öckerösalen, Kommunhuset Öckerö, klockan 16.30 18.30 Beslutande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Ingvar Svensson (FP), ordförande

Läs mer

Debatten, kommunhuset kl. 18:00 Sluttid:21:00

Debatten, kommunhuset kl. 18:00 Sluttid:21:00 Plats och tid ande ledamöter Ej tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Debatten, kommunhuset kl. 18:00 Sluttid:21:00 Lena Gerby (M), ordförande Patrik Gadler (M) Ulla-Britt Lundgren (M) Camilla Wallhed

Läs mer

Redovisning av regeringsuppdrag Finn de områden som göder havet mest

Redovisning av regeringsuppdrag Finn de områden som göder havet mest REDOVISNING 1 VATTENMYNDIGHETEN NORRA ÖSTERSJÖNS VATTENDISTRIKT Lennart Sorby Telefon 021-19 50 87 lennart.sorby@u.lst.se Regeringen Miljödepartementet 103 33 STOCKHOLM Redovisning av regeringsuppdrag

Läs mer

Plats och tid: Trosa Stadshotell, Trosa kl. 09.00-14.20. Bengt-Eric Sandström (FP), 1:e v ordf.

Plats och tid: Trosa Stadshotell, Trosa kl. 09.00-14.20. Bengt-Eric Sandström (FP), 1:e v ordf. Plats och tid: Trosa Stadshotell, Trosa kl. 09.00-14.20 Beslutande ledamöter Daniel Portnoff (M), ordf. Bengt-Eric Sandström (FP), 1:e v ordf. Ann-sofie Soleby-Eriksson (S), 2:e v ordf. Helena Koch (M)

Läs mer

Följ vattnet. Lokala initiativ i den nya vattenorganisationen

Följ vattnet. Lokala initiativ i den nya vattenorganisationen Följ vattnet Lokala initiativ i den nya vattenorganisationen Förord Vattnet är ingen vara som helst, utan ett arv som måste skyddas, försvaras och behandlas som ett sådant. Citatet är hämtat från det

Läs mer

Inger Digrell (S) tjänstgörande ersättare

Inger Digrell (S) tjänstgörande ersättare 1(22) Bygg och miljönämnden Plats och tid Kommunkontoret, Silen, kl 14.00-15.30 Beslutande Ledamöter Bengt-Olof Lorentzon (C) ordförande Rolf Gruvborg (M) Magnus Andreasson (FP) Roland Moberg (KD) ej 30

Läs mer