Brf Bergsfallet 7. Årsredovisning för Räkenskapsåret Innehållsförteckning:

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Brf Bergsfallet 7. Årsredovisning för 716421-6181. Räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31. Innehållsförteckning:"

Transkript

1 Årsredovisning för Brf Bergsfallet 7 Räkenskapsåret Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 5 Balansräkning 6 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser 7 Tilläggsupplysningar 8 Noter 8 Underskrifter 12

2 Brf Bergsfallet 7 1(12) Förvaltningsberättelse Styrelsen för Brf Bergsfallet 7,, Stockholms kommun får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret Information om verksamheten Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intresse genom att i föreningens hus upplåta bostadslägenheter och lokaler under nyttjanderätt och utan tidsbegränsning. Föreningens fastighet Föreningen förvärvade fastigheten Bergsfallet 7 i Stockholms stad av Sparbanken Sverige AB i Stockholm Föreningens fastighet består av 2 flerbostadshus med 22 bostadslägenheter varav 22 med bostadsrätt, samt 1 st övernattningslägenhet (gästhuset). Gathuset innehåller 7 plan ovan mark inklusive inredd vind och gårdshuset 6 plan ovan mark inklusive vind med lägenhetsförråd. Den totala boytan är kvm varav totalt 482 kvm uthyrningsbar yta fördelat på 1 lokal. Faktisk mätning av alla ytor har skett enligt Svensk Standard SS Fastigheten är fullvärdesförsäkrad genom Länsförsäkringar i Stockholm. Flerbostadshuset uppfördes ursprungligen Förvaltning Den ekonomiska förvaltningen sköts av Resultat & Balans, underhållsservice av S.A.M. Fastighetsservice och städning av Majas Städ. Föreningen är medlem i riksorganisationen Bostadsrätterna (f. d. SBC). Ekonomi Föreningens ekonomi är mycket god. Avgiften sänktes senast 2011 Hyresgäster och lokaler Lokaler Lokalnr. Uthyrd till Yta, kvm Kontraktstid Uppsägningstid 2002 AllDuplo mån Övernattningslägenheten har varit uthyrd till föreningsmedlemmar 127 nätter under året. Ingen av föreningens lägenheter upplåts längre med hyresrätt.

3 Brf Bergsfallet 7 2(12) Föreningsfrågor 5 bostadsrätter har överlåtits under året. Vid verksamhetsårets utgång hade föreningen 39 medlemmar. Föreningen har inte haft några anställda under året. Verksamhet under året Gården Anette Erlander, Agneta Ewrelius och Michele Micheletti har ansvarat för gården, köpt in blommor m. m. och organiserat planterings- och städdagar liksom sommarvattning. Flera medlemmar i huset deltog i vårens och höstens städdag. I samband med vårens städdag bjöd föreningen på grillfest. Inköp av tjänster Föreningen har tagit hjälp av jurist från juristfirman Brink & Partners i allmänna bostadsjuridiska frågor. Föreningen har anlitat konsulthjälp av Sweep Sverige AB för åtgärder efter den obligatoriska ventilationskontrollen OVK. Föreningen har anlitat riksorganisationen Bostadsrätterna för råd i juridiska och tekniska frågor Reparationer och underhåll Åtgärder som genomförts : - Avtal om storstädning två gånger om året - Iordningsställande av föreningens arkiv (Birgitta Fritz) - Inköp av dokumentskåp för föreningens värdehandlingar - Dokumentation av ansvarsfördelning inom styrelsen - Avtal om snöröjning av yttertak Planerade åtgärder: - Målning av källare - Reparation och målning av yttertak - Aktualisering av underhållsplan - Ändring av elinstallationer i bottenplanet Fastighetsförbättringar och andra väsentliga åtgärder Åtgärd Åtgärdsår Installation av ventilation med aktiv frånluft 2013 Ny elbelysning på gårdshusets vind 2013 Installation av automatisk dörröppnare i gårdshuset 2012 Installation av automatisk dörröppnare i gatuhuset 2011 Framdragning av optisk fiberkabel Stokab 2011 Spolning av fastighetens kökshuvudstammar 2010 Katalogisering av fastighetens rökkanaler 2010 Balkong (lägenhet 1013) 2010 Brandskyddsinspektion 2010 Obligatorisk ventilationskontroll OVK 2010 Fasadförbättring (fasad mot Olof Gjödingsgatan) 2010 Renovering av lokal till övernattningslägenhet 2009 Vatten och avlopp i soprummet 2009 Lagstadgad energideklaration 2009 Fasadförbättring gårdsfasader 2007

4 Brf Bergsfallet 7 3(12) Ny fjärrvärmecentral 2007 Stegar på taket 2006 Ny varmvattenväxlare 2006 Byte av sopkarusell 2006 Trapphusrenovering, byte till säkerhetsdörrar 2003 Ombyggnad av gården 2001 Stambyte 2000 Byte av radiatorventiler i samtliga lägenheter 1998 Obligatorisk ventilationskontroll (OVK) 1998 Styrelse Styrelse under perioden Rikard Fellenius Ledamot, ordförande Ing-Marie Axi Ledamot, kassör Olof Petersson Ledamot sekreterare Martin Källström Ledamot, vicevärd Gunel Streling Ledamot Nicklas Hermansson Ledamot Sofia Wister Suppleant Vid föreningsstämman valdes följande styrelse och styrelsen konstituerade sig enligt nedan: Viveka Classon Källström Charlotta Klockare Schoug Olof Petersson Lassas Hans Andersson Emilie Goldensohn Gunnel Streling Joakim Flodman Ing-Marie Östling Ledamot, ordförande Ledamot, kassör Ledamot sekreterare Ledamot, vicevärd Ledamot Ledamot Suppleant Suppelant Styrelsen har under 2013 hållit 10 st protokollförda sammanträden (4 sammanträden under perioden januari-maj 2013 och 6 sammanträden under perioden juni-december 2013). Styrelsen har inte tagit ut något arvode. Revisorer Ulf Hartell Borgstrand extern revisor 1 år Peter Dickson intern revisor 1 år Iréne Starck intern revisorssuppleant 1 år

5 Brf Bergsfallet 7 4(12) Valberedning Hassan Abd-Elkader Nils Pettersson sammankallande Föreningens stadgar Efter den senaste ändringen gäller den lydelse som registrerades hos Bolagsverket Föreningens ekonomi Föreningen är skuldfri Förslag till behandling av ansamlad förlust Till förfogande för föreningens föreningsstämma står: Belopp i kr balanserad förlust årets förlust Totalt behandlas så att till yttre fonden reserveras, enligt föreningens stadgar i ny räkning överföres Totalt Föreningens resultat och ställning i övrigt framgår av efterföljande resultat- och balansräkningar med tilläggsupplysningar.

6 Brf Bergsfallet 7 5(12) Resultaträkning Belopp i kr Not Föreningens intäkter Årsavgifter Hyresintäkter Övriga rörelseintäkter Summa föreningens intäkter Föreningens kostnader Reparationer och underhåll Driftskostnader Administrationskostnader Fastighetsskatt Summa föreningens kostnader Resultat innan avskrivningar och finansiella poster Avskrivningar Avskrivning byggnad Avskrivning övrigt 6, Summa avskrivningar Finansiella poster Utdelning Brandkontoret Ränteintäkter Räntekostnader och liknande resultatposter Summa finansiella poster Årets skatt Årets resultat

7 Brf Bergsfallet 7 6(12) Balansräkning Belopp i kr Not TILLGÅNGAR Anläggningstillgångar Materiella anläggningstillgångar Byggnad Fastighetsförbättringar Mark Markanläggningar Summa materiella anläggningstilgångar Summa anläggningstillgångar Omsättningstillgångar Kortfristiga fordringar Kundfordringar Övriga fordringar Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Skattefordringar Summa kortfristiga fordringar Kassa och bank Summa omsättningstillgångar SUMMA TILLGÅNGAR

8 Brf Bergsfallet 7 7(12) Balansräkning Belopp i kr Not EGET KAPITAL OCH SKULDER Eget kapital 11 Bundet eget kapital Inbetalda insatser Upplåtelseavgifter Föreningens fond för yttre underhåll Summa bundet eget kapital Fritt eget kapital Balanserad vinst eller förlust Årets resultat Summa fritt eget kapital Summa eget kapital Kortfristiga skulder Leverantörsskulder Skatteskulder Övriga skulder Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter Summa kortfristiga skulder SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER Ställda säkerheter För egna skulder och avsättningar Fastighetsinteckningar Ansvarsförbindelser Ansvarsförbindelser Inga Inga

9 Brf Bergsfallet 7 8(12) Tilläggsupplysningar Redovisningsprinciper Årsredovisningen har upprättats i enlighet med Årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd. Inkomster och utgifter har periodiserats enligt god redovisningssed. Fond för yttre underhåll är redovisat som bundet eget kapital enligt BFNAR 2003:4. Värderingsprinciper m m Tillgångar och skulder har värderats till anskaffningsvärde om inget annat anges nedan. Markvärdet är inte föremål för avskrivning, utan en eventuell värdenedgång hanteras genom nedskrivning. Kortfristiga placeringar värderas till det lägsta av anskaffningsvärde och verkligt värde. Fordringar har efter individuell värdering upptagits till belopp varmed de beräknas inflyta. Avskrivningsprinciper Avskrivningar enligt plan är beräknade på tillgångarnas ursprungliga anskaffningsvärde och baseras på tillgångarnas bedömda nyttjandetid. Noter Avskrivningar Följande avskrivningsprocent tillämpas: Byggnad 0,3% Fastighetsförbättring stammar 2,5% Fastighetsförbättring trapphus 4% Fastighetsförbättring vatten/el 5% Fastighetsförbättring tak, fönster, fasad 3,33% Fastighetsförbättring gemensamhetsutrymmen 6,67% Fastighetsförbättring övrigt 10% Fastighetsförbättring lokal 20% Markanläggning 5%

10 Brf Bergsfallet 7 9(12) Not 1 Övriga intäkter Uthyrning gästhuset Fakturerade service avgifter Fakturerad fastighetsskatt lokal Öresutjämning -2-4 Summa Not 2 Övriga rörelsekostnader Reparationer hiss Besiktning hiss Serviceavtal hiss Reparationer bostadsrätter Reparationer gemensamma utrymmen Reparationer lokaler Trädgårdskostnader Summa Not 3 Driftskostnader Fastighetsskötsel inkl material Städning Snöröjning Sotning El Uppvärmning Vatten Sophämtning hushållssopor Sophämtning grovsopor Försäkring Kabel-TV Städdagar/aktiviteter Övriga köpta tjänster Övriga fastighetskostnader Summa Not 4 Administrationskostnader Bankkostnader Påminnelse- och Inkassoavgifter Revisionsarvode Arvode förvaltning Övriga förvaltningskostnader Konsultkostnader Advokatkostnader Föreningsavgifter Summa

11 Brf Bergsfallet 7 10(12) Not 5 Byggnad Ackumulerade anskaffningsvärden Ingående anskaffningsvärde Utgående ackumulerade anskaffningsvärden Ackumulerade avskrivningar Ingående avskrivningar Årets avskrivningar Utgående ackumulerade avskrivningar Utgående redovisat värde Taxeringsvärde byggnader Taxeringsvärde mark Not 6 Fastighetsförbättringar Ingående anskaffningsvärde Årets anskaffningar Utgående ackumulerade anskaffningsvärden Ingående avskrivningar Årets avskrivningar Utgående ackumulerade avskrivningar Utgående redovisat värde Not 7 Markanläggning Ingående anskaffningsvärde Utgående ackumulerade anskaffningsvärden Ingående avskrivningar Årets avskrivningar Utgående ackumulerade avskrivningar Utgående redovisat värde Not 8 Årets skatt Återbetalning av tidigare års feldebiterade inkomstskatter på inkomstränta. Taxeringsår Taxeringsår Taxeringsår

12 Brf Bergsfallet 7 11(12) Not 9 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Försäkring Securitas larmförmedling Serviceavg hiss Com Hem TV Ränta Utdelning Intäkt uthyrning gästhuset Stockholm Vatten Snörskottning Not 10 Kassa och Bank Det likvida överskottet har styrelsen under året placerat enligt nedan: kr hos Nordea under perioden med fast ränta 2,95% kr hos Nordea under perioden med fast ränta 2 % kr hos IKANO under perioden med fast ränta 2 % efter bindningstidens utgång samt resterande överskott har varit placerade hos Nordea, IKANO och SBAB med rörlig ränta. I dagsläget ( ) har styrelsen beslutat att placera kapitalet enligt nedan: kr hos Länsförsäkringar under perioden med fast ränta 1,65% kr hos Länsförsäkringar under perioden med fast ränta 1,95% resterande överskott är placerade hos Nordea, SBAB och IKANO med rörlig ränta. Ränteuppgifter rörliga ränta Nordea 0,6% IKANO 0,6% SBAB 1,95% Not 11 Eget kapital Inbetalda Upplåtelse- Yttre Balanserat Årets insatser avgift rep.fond resultat resultat Årets förändringar av eget kapital Belopp vid årets ingång Disposition av föregående års resultat Årets resultat Belopp vid årets utgång

13 Brf Bergsfallet 7 12(12) Not 12 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter Förutbetalda årsavgifter och hyror Kredit sophantering 0-31 Fjärrvärme El Vatten Grovsopor Ekonomisk förvaltning Revision Städning Övriga förvaltningskostnader Underskrifter Stockholm Viveka Classon Källström Gunnel Streling Lassas Hans Andersson Olof Petersson Emilie Goldensohn Charlotta Klockare Schoug Vår revisionsberättelse har lämnats den Peter Dickson Intern revisor Ulf Hartell Borgstrand Auktoriserad revisor

Årsredovisning. Brf Gillet nr 17

Årsredovisning. Brf Gillet nr 17 Årsredovisning för Brf Gillet nr 17 Räkenskapsåret 2011 Brf Gillet nr 17 1(13) Styrelsen för Brf Gillet nr 17, Uppsala kommun, får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2011. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning. Brf Lunden

Årsredovisning. Brf Lunden Årsredovisning för Brf Lunden Räkenskapsåret 2012 Brf Lunden 1(15) Styrelsen för Brf Lunden, Uppsala kommun, får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012. Förvaltningsberättelse Information om

Läs mer

Årsredovisning. Brf Bo Klok Jakobsberg

Årsredovisning. Brf Bo Klok Jakobsberg Årsredovisning för Brf Bo Klok Jakobsberg Räkenskapsåret 2007 Brf Bo Klok Jakobsberg 1(11) Styrelsen för Brf Bo Klok Jakobsberg, Järfälla kommun, får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2007.

Läs mer

Årsredovisning. Brf Radiosändaren

Årsredovisning. Brf Radiosändaren Årsredovisning för Brf Radiosändaren Räkenskapsåret 2013 Brf Radiosändaren 1(12) Styrelsen för Brf Radiosändaren, Stockholms kommun, får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning. Brf Holmgård 1

Årsredovisning. Brf Holmgård 1 Årsredovisning för Brf Holmgård 1 Räkenskapsåret 2004 Brf Holmgård 1 1(12) Styrelsen för Brf Holmgård 1, Huddinge kommun, får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2004. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning. Brf Nipfjället 5

Årsredovisning. Brf Nipfjället 5 Årsredovisning för Brf Nipfjället 5 Räkenskapsåret 2010 Brf Nipfjället 5 1(12) Styrelsen för Brf Nipfjället 5, Stockholms stad, får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2010. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning. Brf Holmgård 1

Årsredovisning. Brf Holmgård 1 Årsredovisning för Brf Holmgård 1 Räkenskapsåret 2005 Brf Holmgård 1 1(12) Styrelsen för Brf Holmgård 1, Huddinge kommun, får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2005. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning. Brf Soleken

Årsredovisning. Brf Soleken Årsredovisning för Brf Soleken Räkenskapsåret 2010 Brf Soleken 1(11) Styrelsen för Brf Soleken, Uppsala kommun, får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2010. Förvaltningsberättelse Information

Läs mer

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen POSTILJONEN 9. Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 juli 2006 30 juni 2007.

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen POSTILJONEN 9. Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 juli 2006 30 juni 2007. Årsredovisning Bostadsrättsföreningen POSTILJONEN 9 Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 juli 2006 juni 2007. Förvaltningsberättelse Föreningens ändamål Föreningen har till ändamål

Läs mer

Årsredovisning. Brf Soleken

Årsredovisning. Brf Soleken Årsredovisning för Brf Soleken Räkenskapsåret 2013 Brf Soleken 1(10) Styrelsen för Brf Soleken, Uppsala kommun, får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013. Förvaltningsberättelse Information

Läs mer

Årsredovisning. Brf Kungssätrahöjden

Årsredovisning. Brf Kungssätrahöjden Årsredovisning för Brf Kungssätrahöjden Räkenskapsåret 2007 Brf Kungssätrahöjden 1(12) Styrelsen för Brf Kungssätrahöjden, Stockholms kommun, får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2007. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning. Brf Kringlan 2

Årsredovisning. Brf Kringlan 2 Årsredovisning för Brf Kringlan 2 Räkenskapsåret 2010 Brf Kringlan 2 1(13) Styrelsen för Brf Kringlan 2, Tyresö kommun, får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2010. Siffror inom parentes avser

Läs mer

Årsredovisning. Brf Hylte Ferieby

Årsredovisning. Brf Hylte Ferieby Årsredovisning för Brf Hylte Ferieby Räkenskapsåret 2012 Brf Hylte Ferieby 1(9) Styrelsen för Brf Hylte Ferieby får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012. Förvaltningsberättelse Föreningens

Läs mer

Årsredovisning. Brf Killingen 22

Årsredovisning. Brf Killingen 22 Årsredovisning för Brf Killingen 22 Räkenskapsåret 2005 Brf Killingen 22 1(9) Styrelsen för Brf Killingen 22 får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2005. Förvaltningsberättelse Verksamhet Fastighet

Läs mer

Årsredovisning. Brf Kämpevägen

Årsredovisning. Brf Kämpevägen Årsredovisning för Brf Kämpevägen Räkenskapsåret 2013 Brf Kämpevägen 1(13) Styrelsen för Brf Kämpevägen, Järfälla kommun, får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013. Siffror inom parentes avser

Läs mer

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Berget 10

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Berget 10 Årsredovisning för Bostadsrättsföreningen Berget 10 Räkenskapsåret 2011 Bostadsrättsföreningen Berget 10 1(10) Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Berget 10 får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret

Läs mer

Årsredovisning 2004 för Brf Killingen 22.

Årsredovisning 2004 för Brf Killingen 22. Brf Killingen 22 1(9) Årsredovisning 2004 för Brf Killingen 22. Styrelsen för Brf Killingen 22 får härmed avge årsredovisningen för föreningens verksamhet under räkenskapsåret 2004-01-01 2004-12-31. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning. Brf Kungsängen 2

Årsredovisning. Brf Kungsängen 2 Årsredovisning för Brf Kungsängen 2 Räkenskapsåret 2007 Brf Kungsängen 2 1(12) Styrelsen för Brf Kungsängen 2, Uppsala kommun, får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2007. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Sjölunten

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Sjölunten Årsredovisning Bostadsrättsföreningen Sjölunten Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2009. Förvaltningsberättelse Föreningens ändamål Föreningen har till

Läs mer

Årsredovisning Bostadsrättsföreningen Verdandi 4 Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2011. Förvaltningsberättelse Föreningens ändamål Föreningen har till

Läs mer

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen ÖLANDSSTENEN. Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2005.

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen ÖLANDSSTENEN. Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2005. Årsredovisning Bostadsrättsföreningen ÖLANDSSTENEN Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2005. Förvaltningsberättelse Föreningens ändamål Föreningen har till

Läs mer

Förvaltningsberättelse

Förvaltningsberättelse Bostadsföreningen Iris u.p.a. 1(6) 746000-1709 Styrelsen för Bostadsföreningen Iris u.p.a. får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2011. Förvaltningsberättelse Verksamhet Föreningen har till

Läs mer

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Mästerlotsen 1

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Mästerlotsen 1 Årsredovisning Bostadsrättsföreningen Mästerlotsen 1 Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2010. Förvaltningsberättelse Föreningens ändamål Föreningen har

Läs mer

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Halör

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Halör Årsredovisning Bostadsrättsföreningen Halör Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2010. Förvaltningsberättelse Föreningens ändamål Föreningen har till ändamål

Läs mer

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Öresundsparken i Helsingborg

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Öresundsparken i Helsingborg Årsredovisning Bostadsrättsföreningen Öresundsparken i Helsingborg Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari 31 december 2012. Förvaltningsberättelse Föreningens ändamål Föreningen

Läs mer

Årsred ovisn i n g 2007

Årsred ovisn i n g 2007 Årsred ovisn i n g 2007 Årsredovisning Bostadsrättsföreningen AKTERSPEGELN 18 Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2007. Förvaltningsberättelse Föreningens

Läs mer

Årsredovisning för. Brf Postiljonen 9 769611-5968. Räkenskapsåret 2013-07-01-2014-06-30. Innehållsförteckning:

Årsredovisning för. Brf Postiljonen 9 769611-5968. Räkenskapsåret 2013-07-01-2014-06-30. Innehållsförteckning: Årsredovisning för Brf Postiljonen 9 Räkenskapsåret 2013-07-01-2014-06-30 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 4 Balansräkning 5 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Brf Granegården 2011 717600-0680. Årsredovisning. rör BRF GRANE GÅRD EN. Brf Granegården 717600-0680. Räkenskapsåret 1(14)

Brf Granegården 2011 717600-0680. Årsredovisning. rör BRF GRANE GÅRD EN. Brf Granegården 717600-0680. Räkenskapsåret 1(14) Årsredovisning rör BRF GRANE GÅRD EN Brf Granegården 717600-0680 Räkenskapsåret 2011 1(14) Styrelsen för Brf Granegården, Uppsala kommun, får härmed avge årsredovisning räkenskapsåret 2011. för Förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning Bostadsrättsföreningen Lunsen nr 3 Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2013. Förvaltningsberättelse Föreningens ändamål Föreningen har till

Läs mer

Årsredovisning 2014 GÖTA. Bostadsrättsföreningen

Årsredovisning 2014 GÖTA. Bostadsrättsföreningen Årsredovisning 2014 BALANSRÄKNING REVISION STYRELSE INTÄKTER KOSTNADER FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE UNDERHÅLLSPLAN BOKSLUT AVGIFT RESULTATRÄKNING FÖRENINGSSTÄMMA MEDLEMMAR Bostadsrättsföreningen GÖTA Årsredovisning

Läs mer