Verifiering av metod för analys av tumörmarkörerna CA 125, CA 15-3 och CA 19-9 på Roche Cobas e411

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Verifiering av metod för analys av tumörmarkörerna CA 125, CA 15-3 och CA 19-9 på Roche Cobas e411"

Transkript

1 Fakulteten för hälso- och livsvetenskap Examensarbete Verifiering av metod för analys av tumörmarkörerna CA 125, CA 15-3 och CA 19-9 på Roche Cobas e411 Författare: Jelena Zulj Ämne:Biomedicinsk laboratorievetenskap Nivå:Grundnivå Nr:2014:BL9

2 Verifiering av metod för analys av tumörmarkörerna CA 125, CA 15-3 och CA 19-9 på Roche Cobas e411 Jelena Zulj Examensarbete i Biomedicinsk laboratorievetenskap 15 högskolepoäng Filosofie Kandidatexamen Handledare: Martin Carlsson, Doc. Leg. Läkare Susanne Widell, Dr Med Vet Examinator: Maria Mattson, Dr Med Vet Avdelningen för klinisk kemi och transfusionsmedicin, Länssjukhuset Kalmar SE Kalmar Institutionen för kemi och biomedicin, Linnéuniversitetet SE Kalmar Institutionen för kemi och biomedicin, Linnéuniversitetet SE Kalmar Examensarbetet ingår i Biomedicinska analytikerprogrammet 180 högskolepoäng SAMMANFATTNING Tumörmarkörer är substanser som frisätts i kroppsvätskor från cancerceller. Markörerna används inom sjukvården för att upptäcka och följa upp maligna tumörsjukdomar med analyser av markörerna i plasma/serum. Tre av dessa är cancerantigenerna CA 125, CA 15-3 och CA Syftet med studien var att verifiera analysmetoden för tumörmarkörerna CA 125, CA 15-3 och CA 19-9 på två Roche Cobas e411 instrument (instrument 1 och 2) inför införandet av dessa vid avdelningen för klinisk kemi och transfusionsmedicin, Landstinget Kalmar län. De av företaget rekommenderade cut-off värdena på Roche Cobas e411 (Roche diagnostics) är för CA 125 < 35 ku/l, för CA ku/l och för CA 19-9 <27 ku/l. Precision beräknades med hjälp av statistiska metoder genom analys av den mellanliggande precisionen (mätning av två kontrollnivåer under 5 dagar) och repeterbarheten (analys av två kontrollnivåer i en serie). En korrelationsstudie gjordes med patientprover som erhölls från Aleris Medilab (Abbot Architect i System). Den mellanliggande precisionen resulterade i högre variationskoefficientvärden (CV %) för samtliga tre markörer i förhållande till ett åsatt CV från Roche Diagnostics. CV värdet skilde även mellan de två Roche Cobas e411 instrumenten. Repeterbarheten bedömdes vara acceptabel för samtliga tre markörer. Korrelationsstudien visade en skillnad i de uppmätta värdena mellan Roche Cobas e411 och Abbot Architect för samtliga tre markörer. Då Roche Cobas e411 tenderade att ge högre uppmätta värden (ku/l) (54 av 85 gånger). Samstämmigheten mellan metoderna var bra då det endast var två prover vid analys av CA 15-3 och två prover vid analys av CA 19-9 som var på skilda sidor om cut off värdet. Sammanfattningsvis visade studien att den mellanliggande precisionen (CV värdet) för alla tre markörerna var högre än Roches Diagnostics angivna CV värde. Olika CV värden erhölls med Roche Cobas e411 jämfört med Abbot Architect. Olika CV värden erhölls också med instrument 1 jämfört med instrument 2. Precisionen anses vara tillräckligt god för införandet av metoderna i rutinbruk. i

3 Nyckelord Cancerantigen (CA), CA 125, CA 15-3, CA 19-9, tumörmarkörer, metodverifiering. ABSTRACT Tumor markers are substances that are released in body fluids during tumor diseases and are used in healthcare to detect tumor diseases using measurements of these in the blood. Three of these are cancer antigens CA 125, CA 15-3 and CA The aim of this study was to verify the method for analysis of tumor markers CA 125, CA 15-3 and CA 19-9 on two Roche Cobas e411 instruments (instrument 1 and 2) for the introduction of these at the department of clinical chemistry and transfusion medicine, Country council of Kalmar. The recommended cut-off values for Roche Cobas e411 from the company Roche Diagnostics are for CA 125 <35 ku/l, for CA ku/l and for CA 19-9 <27. The precision was calculated using statistical methods through the analysis of the intermediate precision (measurement of two control levels for 5 days) and repeatability (analysis of two control levels in a series). A correlation study was made by comparing patients samples obtained from Aleris Medilab (Abbot Architect i System). The intermediate precision resulted in higher variation coefficient values (CV %) for all three markers in relation to the recognized CV values from Roche Diagnostics. Differences were also seen between the two Roche Cobas e411 instruments (instrument 1 and 2). The repeatability was considered to be acceptable for all three markers. The correlation study indicated differences between Roche Cobas e411 and Abbot Architect. Higher values (ku/l) were mostly obtained with Roche Cobas e411 (54 of 85 times). The coherence between the methods was good when there were only two samples for analysis of CA 15-3 and two samples for analysis of CA 19-9 that were on different sides of the cut-off value. In summary the study showed that the intermediate precision (CV values) for all three markers were higher than the recognized CV values from Roche Diagnostics. Different CV values were obtained with Roche Cobas e411 compared with Abbot Architect. Different CV values were also obtained with instrument 1 compared with instrument 2. The precision was considered to be adequate for the methods to be introduced into routine use. Keywords Cancer antigen (CA), CA 125, CA 15-3, CA 19-9, tumor markers, method validation ii

4 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 INTRODUKTION Cancerantigen 125, (CA 125) Cancerantigen 15-3, (CA 15-3) Cancerantigen 19-9, (CA 19-9) Provtagning Analysinstrumentet Cobas e Analysprincip för CA 125, CA 15-3 och CA Validering och verifiering av en ny metod 4 2 SYFTE 4 3 MATERIAL OCH METOD Provmaterial Analys på Roche Cobas e Reagens Analysprincip Kalibrering Kontroller Precisionsstudier Korrelationsstudier Statistik Miljö Etik 7 4 RESULTAT Kalibrering Mellanliggande precision CA CA CA Repeterbarhet CA CA CA Korrelationsstudier CA CA CA DISKUSSION 16 6 TACK 21 7 REFERENSER 22 8 BILAGOR Bilaga 1 Den mellanliggande precisionen Bilaga 2 Repeterbarhet Bilaga 3 Korrelationsstudier

5 1 INTRODUKTION Tumörmarkörer kallas substanser som frisätts i kroppsvätskor från cancerceller. Markörerna används inom sjukvården för att upptäcka och följa upp maligna tumörsjukdomar vilket sker genom analys av dessa markörer i serum/plasma. Markörerna produceras i onormal omfattning av tumörvävnad och ökar i koncentration i kroppsvätskor vid olika tumörsjukdomar (1). Friska celler utsöndrar inga eller mycket låg koncentration av dessa substanser, som kan vara enzymer, onkofetala antigen, cellyteantigen, sekretoriska antigen eller cellkärnereceptorer (1). Tumörmarkörer används oftast för att ta reda på tumörens ursprung, prognosbedömning och vid uppföljning av behandling vid konstaterad tumörsjukdom (1, 2). Den maligna tumörcellmassan, dess blodförsörjning samt frisättning och kroppens elimination av markören avgör koncentrationen av en tumörmarkör i serum/plasma (1). Cancermarkörerna är inte specifika för endast ett organ eftersom de kan öka vid olika cancersjukdomar och även vid benigna tillstånd. Ett undantag här är prostataspecifikt antigen (PSA) som är specifik för prostatan men även detta kan öka vid benigna tillstånd (3). 1.1 Cancerantigen 125, (CA 125) CA 125 är ett högmolekylärt mucin med molekylmassan 200 kda. Antigenet kodas av MUC16 genen och finns på ytan av icke-mucösa äggstockstumörer med epitelialt ursprung (4). Antigenet finns inte på epitelet på normala äggstockar. Koncentrationen av CA 125 är förhöjd hos % av patienter med icke mucinös ovarialcancer (1). Vissa tillstånd som akut och kronisk pankreatit, gastrointestinala sjukdomar och njurinsufficiens kan medföra en lätt förhöjning över cut-off värdet. Även ascites och levercirros kan orsaka en frisättning av CA 125 och likaså menstruation och tidig graviditet (1, 5). Efter bukoperationer ses en ospecifik ökning av CA 125 varför man bör vänta i minst 6 veckor efter operation innan analys av analyten (1). Den rekommenderade beslutsgränsen/normalvärdet enligt Roche Diagnostics anges till <35 ku/l (6). Värden över denna nivå kan alltså tala för en cancerdiagnos och ge stöd för att påbörja en utredning eller en behandling (6). Efter operation av en malign tumör i äggstockarna ses ett samband mellan CA 125 nivån och den kvarvarande tumörmassan. Koncentrationen sjunker samtidigt med att tumörmassan minskar (1). På samma sätt ses ett samband mellan lyckad cytostatikabehandling och sjunkande CA 125 nivå. CA 125 är en bra markör för att följa en behandling eller för att upptäcka recidiv vid icke mucinös ovarialcancer (1). Vid misstanke om ovarialcancer ska patientens anamnes tas, klinisk status, gynekologisk undersökning och ultraljud göras och nivåerna av serum/plasma CA 125 analyseras (5). CA 125 kan också användas tillsammans med transvaginalt ultraljud för att upptäcka tidig ovarialcancer hos kvinnor med ärftlig form av ovarialcancer (7). 1

6 1.2 Cancerantigen 15-3, (CA 15-3) CA 15-3 är ett högmolekylärt mucin med molekylmassan 300 kda som kodas av MUC 1 genen (1). Bröstcancer är den vanligaste tumörformer bland kvinnor (8). Vid redan konstaterad bröstcancer används tumörmarkören CA 15-3 främst i samband med behandling för bröstcancer. CA 15-3 förekommer på ytan av epiteliala celler i organ som bröst, mage, tarmar och lungor (1). När markören frisätts i blodet har cancerceller bildats och förhöjda koncentrationer högre än cut-off värdet av CA 15-3 kan mätas i serum. I ett tidigt stadium är markören förhöjd hos % av patienterna med bröstcancer och i ett sent stadium då metastasering skett har markören ökat till % i serum/plasma (1). En ökning av CA 15-3 över cut-off värdet kan också ske vid andra cancersjukdomar som ovarial- och, pankreascancer, ventrikel-, cervix-, och lungtumörer. Därför bör inte markören användas för screening av bröstcancer utan för uppföljning av behandling och för att upptäcka återfall (1). Rekommenderad normal koncentration enligt Roche Diagnostics är 25 ku/l (9). 1.3 Cancerantigen 19-9, (CA 19-9) CA 19-9 är liksom CA 125 och CA 15-3 ett högmolekylärt mucin med molekylmassan över 1000 kda (1). CA 19-9 är ett tumörassocierat antigen som först isolerades från kolorektalcancer (10). CA 19-9 analyseras som markör för gastrointestinalcancer, kolorektal-, gallgångs-, och pankreascancer (10). Cancerceller i magtarmkanalens vävnader men även icke-maligna epiteliala celler från pankreas, ventrikel, lever, gallblåsa och gallgång uttrycker CA 19-9 (1). CA 19-9 kallas också för sialyl Lewis-a för att det är ett sialylerat Lewis a blodgruppsantigen, och personer med blodgruppen Le(a-b-) uttrycker inte CA 19-9 (1). CA 19-9 är inte organ- eller tumörspecifikt men är högre än cut-off värdet (>27 ku/l) hos ca % av patienterna med pankreascancer. CA 19-9 är även förhöjt vid ventrikelcancer (hos % av patienterna), vid kolorektalcancer (30-65 %) och vid levercellscancer (1). Vid gallgångscancer är CA 19-9 den bästa tumörmarkören då koncentrationen i blodet ofta är 100 ku/l hos ca 75 % av patienterna med denna sjukdom (1). En frisättning av CA 19-9 sker också vid andra sjukdomstillstånd som lungsjukdomar, cystisk fibros och pankreatit (1). Rekommenderad normal koncentration enligt Roche Diagnostics är 27 ku/l (95 %) (11). 1.4 Provtagning För att erhålla serum kan provtagning ske venöst i vakuumrör utan tillsats men med separationsgel. Analys kan också utföras på venöst taget blod i EDTA- eller heparinrör. Innan provtagning ska patienten ha suttit ner i 15 minuter för att undvika preanalytiska variationer (1). 2

7 1.5 Analysinstrumentet Cobas e411 Roche Diagnostics Cobas e411är ett analysinstrument som använder sig av elektrokemiluminiscensteknik (ECL). ECL används tillsammans med immunologiska metoder, (immunanalys ECLIA) för att detektera analyten i fråga med hjälp av specifika antikroppar. Instrumentet består av en analysenhet, dataenhet och strömkomponenter. I analysenheten ingår prov- och reagensområde, område för förbrukningsartiklar, mätområde och driftströmbrytare. Registrering av prover, kontroller och kalibratorer, ECL-detektering och överföring av resultat sker automatiskt. Instrumentet kan analysera 85 tester per timme och totalt finns det 100 positioner för prover, kontroller och kalibratorer (12) Analysprincip för CA 125, CA 15-3 och CA 19-9 Biotinmärkta antikroppar och antikroppar märkta med tris(2,2.-bipyridyl)ruthenium(ii) komplex (Ru(bpy) 2+ 3) (riktade mot tumörmarkören) bildar ett komplex med analyten (om markören finns i provet) enligt sandwichprincipen. Streptavidintäckt paramagnetiska mikropartiklar tillsätts och dessa binder till komplexet genom bindning till biotin (figur 1) (13). Figur 1: Under första inkubation (9 min) binder monoklonala antikroppar märkta med rutenium (rutenium ak), biotinylerade monoklonala antikroppar (biotin ak) och antigenet i provet (blå) till varandra enligt sandwichprincipen. Efter ytterligare inkubation (9 min) binder en paramagnetisk streptavidintäckt mikropartikel (röd) till biotinet. Bilden är modifierad enligt referens (13). Vidare förs komplexet till mätkyvetten där separation av bundna substanser från obunda sker genom att paramagnetiska mikropartiklar dras till ytan på elektroden med hjälp av en magnet. De obundna substanserna sköljs bort med ProCell systembuffert innehållande triproprylamin (TPA). När spänning läggs på oxideras rutenium (Ru(bpy) 2+ 3) och blir Ru(bpy) Samtidigt avger TPA en fri radikal som reagerar med rutenium och blir Ru(bpy) 2+ 3 (exciterad form). Genom att emittera en foton vid 620 nm återgår rutenium till sin ursprungliga form och på så vis avges kemiluminiscent emission som mäts med en fotomultiplikator (figur 2). Då rutenium återgått till sin ursprungliga form kan en ny reaktion ske. Intensiteten på signalen mäts i relative light units (RLU). Reagensetiketten innehåller en masterkurva med sex punkter som är specifika för reagenslotten. Signalens styrka är direkt proportionell mot koncentrationen av markören i provet. Analysinstrumentet räknar automatiskt ut analytkoncentrationen för varje prov i U/ml eller ku/l (13, 14). 3

8 Figur 2: Detektion med elektrokemiluminiscens. Komplexet binder till elektroden via paramagnetiska mikropartiklar och ProCell innehållande TPA tillsätts (bild A). TPA och rutenium oxideras när spänning läggs på (bild B). TPA avger en fri radikal som reagerar med rutenium som i sin tur exciteras. Rutenium emitterar en foton och kemiluminiscent emission uppstår (bild C). Signalen är proportionell mot koncentrationen av ämnet i provet. Bilden är modifierad från referens (13). 1.6 Validering och verifiering av en ny metod En metod som används i en ackrediterad verksamhet ska alltid vara validerad. Validering innebär att en metods avsedda användning uppfylls genom undersökningar och framläggande av bevis. Om valideringen redan är gjord kan en verifiering göras för att ta reda på om metodens krav uppfylls (15). Innan införande av en ny analysmetod ska laboratoriet genomföra en verifiering. Detta görs genom t.ex. bestämning av metodens repeterbarhet (analys av prover i en serie) och mellanliggande precision (analys av prover under flera dagar) (15). Precisionsdata används för att ta reda på om mätresultaten skiljer sig signifikant från varandra, om mätresultatet visar på en större spridning än förväntat. Precisionen kan skattas med statistiska metoder som standardavvikelse (SD), medelvärde (Mv) och variationskoefficient (CV %) (16). 2 SYFTE Syftet med studien var att verifiera analysmetoden för tumörmarkörerna CA 125, CA 15-3 och CA 19-9 på två Roche Cobas e411 instrument inför införandet av dessa vid avdelningen för klinisk kemi och transfusionsmedicin, Landstinget Kalmar län. 3 MATERIAL OCH METOD 3.1 Provmaterial Frysta serumprover (32 prover för analys av CA 125, 17 prover för analys av CA 15-3 och 19 prover för analys av CA 19-9), från patienter med okänd anamnes, ålder och kön erhölls från Aleris Medilab, Täby. Aleris Medilab använder sig av Abbots Architect i System metoden vars analysprincip är kemiluminiscent mikropartikel immunanalys (CMIA). Proverna förvarades frysta (-20 C) fram tills analys. 4

9 3.2 Analys på Roche Coabs e411 I studien användes två Roche Cobas e411 instrument (instrument 1 och 2) (Roche Diagnostics, Mannheim, Tyskland). Kontroller, patientprover, kalibratorer och reagens rumstempererades (ca 20 C) innan analys. Patientproverna centrifugerades vid 2000 g i 10 minuter. Analystiden var 18 minuter per prov vid 37 C (13). Mätintervallet för CA 125 (6), CA 15-3 (9) och CA 19-9 (11) redovisas i tabell I. Tabell I: Mätintervall för CA 125, CA 15-3 och CA 19-9 på Roche Cobas e411. Mätintervall (U/ml) CA 125 0, CA ,0-300 CA , Reagens Reagens som användes i studien (Roche Diagnostics) beskrivs nedan. Streptavidintäckta paramagnetiska mikropartiklar 0,72 mg/ml. Biotinylerade monoklonala anti-ca 125- antikroppar (M 11; mus) 1 mg/l. Monoklonala anti-ca 125-antikroppar (OC 125; mus) märkta med ruteniumkomplex 1 mg/l, ph 7,4 (6). Biotinylerade monoklonala anti-ca 15-3-antikroppar (115D8; mus) 1,75 mg/l ph 6,0. Monoklonala anti-ca 15-3 antikroppar (DF3; mus) märkta med ruteniumkomplex 10 mg/l ph 7,0 (9). Biotinylerade monoklonala anti-ca 19-9-antikroppar (mus) 3 mg/l. Monoklonala anti- CA 19-9-antikroppar (mus) märkta med ruteniumkomplex 4 mg/ml, ph 6,5 (11). (Lot nr för samtliga reagens ). Diluent universal användes vid spädning av CA 15-3, 20 µl prov späds automatiskt 1:10. Lösningen användes också vid spädning av prover med koncentrationer över mätintervallet (9). 3.4 Analys av CA 125, CA 19-9 och CA 15-3 Instrumentet aspirerade 20 µl prov som under första inkubationen bildade ett komplex med monoklonala biotinylerade antikroppar (CA 125, 15-3 eller 19-9) och monoklonala antikroppar märkta med ruteniumkomplex (CA 125, CA 15-3 eller CA 19-9). Under andra inkubationen tillsattes streptavidintäckta paramagnetiska mikropartiklar som band till komplexet. Vidare i mätkyvetten tillsattes ProCell (Roche Diagnostics) innehållande tripropylamin. Obundna substanser tvättades därefter bort. Emissionen mättes med en fotomultiplikator. Mikropartiklarna avlägsnade genom tillsättning av Cleancell (Roche Diagnostics) (6, 13). 3.5 Kalibrering Kalibrering skedde på instrument 1 och 2 med CalSet (CA 125 II, CA 15-3 II och CA 19-9), innehållande humant serum matrix med tillsats av humant cancerantigen i två koncentrationsnivåer. CA 125 (35 och 500 U/ml), CA 15-3 (15 och 100 U/ml) eller CA 5

10 19-9 (20 och 250 U/ml). Kalibratorerna levererades bruksfärdiga. Vid kalibrering tillsattes 150 µl av varje kalibratornivå i varsin provkopp för analys. 3.6 Kontroller Kontroller (PreciControl Tumor Marker, Lot: ) i två koncentrationsnivåer, låg (TM1) och hög (TM2) från företaget Roche Diagnostics (tabell II). Kontrollerna innehållande humant serum gjordes i ordning genom att tillsätta 3,0 ml destillerat vatten till en kontrollflaska. Dessa fick stå och lösas upp i 30 minuter innan de blandades försiktigt för att undvika skumbildning (13). Mängden kontroll som användes anpassades efter hur många prover som skulle analyseras den dagen (150 µl-300 µl). Tabell II: Godkänt kontrollintervall och åsatt kontrollvärde för den låga (TM1) och höga (TM2) kontrollen för samtliga tre markörer från Roche Diagnostics. PreciControl TM 1 PreciControl TM 2 Åsatt värde ku/l Kontrollintervall ku/l Åsatt värde ku/l Kontrollintervall ku/l CA ,4 28,8-44, ,5-131 CA ,3 14,5-22,1 94,2 74,4-114 CA ,9 16,0-27, , Precisionsstudier Analys skedde på instrument 1 och instrument 2. Den mellanliggande precisionen beräknades genom analys av kontroller med två koncentrationsnivåer under 5 dagar med 6 replikat per dag på varje instrument. Repeterbarheten beräknades genom att analysera 20 replikat av varje kontrollnivå på varje instrument (17). 3.8 Korrelationsstudier Analys av patientproverna genomfördes på instrument 1 vid analys av CA 125 och CA Analys av CA 15-3 skedde på instrument 1 och 2. Patientproverna rumstempererades (20 C) och centrifugerades i 10 minuter vid 2000 g innan analys. 3.9 Statistik Beräkningarna gjordes i Excel 2007 (17). Medelvärde (Mv) och standardavvikelse (SD) samt variationskoefficient (CV %) beräknades. CV uttrycks som standardavvikelse i procent av medelvärdet, enligt formel 100 (18). Till korrelationsstudien användes en mall i Excel (EP 9-A) från Clinical laboratory standards institut (CLSI) där differensen mellan instrumenten beräknades och redovisades i en kurva med linjärt samband. Graden av det linjära sambandet mättes med hjälp av Pearsons korrelationskoefficient (r) som beräknades genom att dra kvadratroten ur 6

11 determinationskoefficienten (r 2 ). Den linjära regressionen visades med ekvationen = + (17, 19) Miljö Material som kalibratorer, kontroller, patientprover och andra tillbehör sorterades enligt lokala riktlinjer. Kontroller och kalibratorer innehåller humant material och ska hanteras som ett patientprov då handskar ska användas vid hantering. Alla produkter som innehåller humant blod testat för smitta men en potentiell risk för smitta kan förekomma och produkterna ska hanteras med samma varsamhet som ett patientprov (6) Etik Patientproverna som erhölls från Aleris Medilab var avidentifierade. Som biomedicinsk analytiker är det viktigt att tänka på att det finns en patient bakom varje prov, tystnadsplikten och sekretesslagen ska följas (20). 4 RESULTAT 4.1 Kalibrering Kalibreringen blev godkänd på instrument 1 och instrument 2 med båda kalibratornivåerna för samtliga tre markörer. Kontrollerna som analyserades efter kalibrering blev godkända då de låg inom sina kontrollintervall för respektive markör (tabell II). 4.2 Mellanliggande precision CA 125 Låg kontroll Den mellanliggande precisionen vid analys av CA 125 med den låga kontrollnivån gav ett CV på 4,8 % på instrument 1 och 4,4 % på instrument 2 (tabell III). Avvikande värden sågs dag 3 då instrument 2 erhöll högre medelvärde (40,2 ku/l) än resterande dagar. Högre spridning bland värdena sågs dag 3 på instrument 1 (SD 1,6 ku/l). Resterande dagar var precisionen lika då en SD under eller lika med 1 erhölls på båda instrumenten (bilaga, 1 tabell a). 7

12 Hög kontroll Den mellanliggande precisionen vid analys av CA 125 med den höga kontrollnivån gav ett CV på 4,6 % på instrument 1 och 4,7 % på instrument 2 (tabell III). Avvikande värden sågs dag 3, 4 och 5 då CV värdet var högre med instrument 2. Dag 3 erhölls också ett högt medelvärde (120,4 ku/l) på instrument 2 jämfört med instrument 1 (bilaga 1, tabell b). Samtliga dagar är det instrument 1 som har bäst precision med lägst CV. Medelvärdet är högre än det åsatta värdet (108 ku/l) med instrument 1 (116 ku/l) och instrument 2 (115 ku/l) (tabell III). Tabell III: Mellanliggande precision vid analys av CA 125 på instrument 1 och 2 med två kontrollnivåer. Det åsatta CV värdet är angivet från företaget Roche Diagnostics. Mv=medelvärde. SD=standardavvikelse. CV=variationskoefficient. 6 replikat/dag = 30 CA 125 ku/l Instr. Mv (ku/l) SD C V % Åsatt CV % Låg (36,4) 1 36,3 1,8 4,8 2,5 2 37,7 1,7 4,4 Hög (108) ,3 4,6 2, ,3 4, CA 15-3 Låg kontroll Den mellanliggande precisionen vid analys av CA 15-3 med den låga kontrollnivån gav ett CV på 3,9 % på instrument 1 och 3,1 % på instrument 2. CV värdet på instrument 1 är högre än det åsatta CV värdet (3,6 %), medan CV värdet för instrument 2 (3,1 %) är under det åsatta CV värdet (tabell IV). Vid sammanställning av resultat för instrument 1 och 2 erhölls ett CV på 7,1 %. Högre CV, medelvärde och SD erhölls med instrument 2 jämfört med instrument 1 med avvikande värden dag 3 då instrument 1 erhöll högre CV och SD värden (bilaga1, tabell c). Hög kontroll Den mellanliggande precisionen vid analys av CA 15-3 med den låga kontrollnivån gav ett CV på 5,2 % på instrument 1 och 4,4 % på instrument 2. CV värdet för båda instrumenten är högre än det åsatta värdet (4,2 %) (tabell IV). Högre medelvärde erhölls på instrument 2 jämfört med instrument 1 samtliga dagar. Högre CV och SD erhölls med instrument 2 jämfört med instrument 1 alla dagar förutom dag 3 då instrument 1 erhöll högre värden (bilaga 1, tabell d). Vid sammanställning av resultat för instrument 1 och 2 erhölls ett CV på 7,6 % (bilaga 1, tabell d). 8

13 Tabell IV: Mellanliggande precision vid analys av CA 15-3 på instrument 1 och 2 med två kontrollnivåer. Det åsatta CV värdet är angivet från företaget Roche Diagnostics. 6 replikat/dag = 30. CA 15-3 ku/l Instr. Mv (ku/l) SD C V % Åsatt CV % Låg (18,3) 1 17,1 0,7 3,9 3,6 2 19,4 0,6 3,1 Hög (94,2) 1 89,3 4,6 5,2 4, ,4 4, CA 19-9 Låg kontroll Den mellanliggande precisionen vid analys av CA 19-9 med den låga kontrollnivån gav ett CV på 7,8 % på instrument 1 och 3,6 % på instrument 2. CV värdet på instrument 1 ligger över det åsatta CV värdet (4,8 %), CV värdet på instrument 2 är under det åsatta CV värdet (tabell V). Högre medelvärde erhölls på instrument 2 jämfört med instrument 1 samtliga dagar förutom dag 1 då högre medelvärde erhölls med instrument 1. Dag 1, 2 och 3 erhölls lägre SD och CV med instrument 2 jämfört med instrument 1. Dag 4 och 5 erhölls längre SD och CV värden med instrument 1 (bilaga 1, tabell e). Medelvärdet på instrument 1 (21,6 ku/l) och instrument 2 (23,6 ku/l) ligger nära det åsatta värdet (21,9) (tabell V). Hög kontroll Den mellanliggande precisionen vid analys av CA 19-9 med den höga kontrollnivån gav ett CV på 4,5 % på instrument 1 och 2,6 % på instrument 2. CV värdet på instrument 1 ligger över det åsatta CV värdet (3,8 %), CV värdet på instrument 2 ligger under det åsatta CV värdet (tabell V). Högre medelvärden erhölls på instrument 2 jämfört med instrument 1 samtliga dagar. Dag 2, 3 och 4 erhölls lägre CV och SD på instrument 2 jämfört med instrument 1. Dag 1 och 2 erhölls lägre resultat på instrument 1 (bilaga 1, tabell f). Medelvärdet på instrument 1 (108 ku/l) ligger nära det åsatta värdet (105 ku/l), på instrument 2 är det totala medelvärdet (118 ku/l) högre än det åsatta värdet (tabell V). Tabell V: Mellanliggande precision vid analys av CA 19-9 på instrument 1 och 2 med två kontrollnivåer. Det åsatta CV värdet är angivet från företaget Roche Diagnostics. 6 replikat/dag = 30. CA 19-9 ku/l Instr. Mv (ku/l) SD C V % Åsatt CV % Låg (21,9) 1 21,6 1,7 7,8 4,8 2 23,6 0,8 3,6 Hög (105) ,9 4,5 3, ,0 2,6 9

14 4.3 Repeterbarhet CA 125 Instrument 1 Analys av CA 125 med den låga kontrollnivån på instrument 1 gav ett CV på 1,7 %, ett värde som ligger under det åsatta CV värdet (1,9 %) (tabell VI). Det lägst uppmätta värdet blev 35,8 ku/l och det högsta 38,0 ku/l (bilaga 2, tabell a). Analys av CA 125 med den höga kontrollnivån på instrument 1 gav ett CV värdet på 1,9 %, ett värde som ligger över det åsatta CV värdet (1,4 %). Medelvärdet (119 ku/l) på instrument 1 är högre än det åsatta värdet (108 ku/l) (tabell V). Spridning mellan resultaten ses då det lägsta resultatet som erhölls var 114 ku/l och det högsta 122 ku/l (bilaga 2, tabell a). Instrument 2 Analys av CA 125 med den låga kontrollnivån på instrument 2 gav ett CV värde på 2,8 %, ett värde som ligger över det åsatta CV värdet (1,9 %) (tabell VI). Det lägst uppmätta värdet blev 35,6 ku/l och det högsta 38,9 ku/l (bilaga 2, tabell b). Analys av CA 125 med den höga kontrollnivån på instrument 2 gav ett CV värde på 4,3 %, ett värde som ligger över det åsatta CV värdet 1,4 %. Det lägst uppmätta värdet blev 108 ku/l och det högst 123 ku/l (bilaga 2, tabell b). Tabell VI: Repeterbarhet för CA 125 analyserad på 2 Roche Cobas e411 instrument med två kontrollnivåer. Analys skedde 20 gånger. Det åsatta CV-värdet är från företaget Roche Diagnostics. CA 125 ku/l Instr. Mv (ku/l) SD C V % Åsatt CV % Låg (36,4) 1 36,8 0,6 1,7 1,9 2 37,3 1,1 2,8 Hög (108) ,3 1,9 1, ,8 4, CA 15-3 Instrument 1 Analys av CA 15-3 med den låga kontrollnivån på instrument 1 gav ett CV värde på 3,6 %, ett värde som ligger över det åsatta CV värdet (2,5 %) (tabell VII). Det lägst uppmätta värdet blev 16,3 ku/l och det högsta 18,2 ku/l (bilaga 2, tabell c). Analys av CA 15-3 med den höga kontrollnivån på instrument 1 gav ett CV värde på 3,5 %, som ligger över det åsatta CV värdet 3,7 % (tabell VII). Det lägst uppmätta värdet blev 79,1 ku/l och det högsta 92,5 ku/l (bilaga 2, tabell c). 10

15 Instrument 2 Analys av CA 15-3 med den låga kontrollnivån på instrument 2 gav ett CV värde på 3,5 %, som ligger över det åsatta CV värdet (2,5 %) (tabell VII). Det lägst uppmätta värdet blev 17,8 ku/l och det högsta blev 20,3 ku/l (bilaga 2, tabell d). Analys av CA 15-3 med den höga kontrollnivån gav ett CV värde på 4,9 %, som ligger över det åsatta CV värdet (3,7 %) (tabell VII). Det lägst uppmätta värdet blev 91,1 ku/l och det högsta 109 ku/l (bilaga 2, tabell d). Tabell VII: Repeterbarhet för CA 15-3 analyserad på 2 Roche Cobas e411 instrument med två kontrollnivåer. Analys skedde 20 gånger. Det åsatta CV-värdet är från företaget Roche Diagnostics. CA 15-3 ku/l Instr. Mv (ku/l) SD C V % Åsatt CV % Låg (18,3) 1 17,4 0,6 3,6 2,5 2 19,1 0,7 3,5 Hög (94,2) 1 87,1 3,1 3,5 3, ,0 4, CA 19-9 Instrument 1 Analys av CA 19-9 med den låga kontrollnivån på instrument 1 gav ett CV värde på 3,2 %, som ligger under det åsatta CV värdet (4,4 %) (tabell VIII). Det lägst uppmätta värdet blev 19,8 ku/l och det högsta 21,7 ku/l (bilaga 2, tabell e). Analys av den höga kontrollen gav ett CV värde på 1,7 %, som ligger under det åsatta CV värdet (2,9 %) (tabell VII). Det lägst uppmätta värdet blev 99,8 ku/l och det högsta 106 ku/l (bilaga 2, tabell e). Instrument 2 Analys av CA 19-9 med den låga kontrollnivån på instrument 2 gav ett CV värde på 4,1 %, som ligger under det åsatta CV värdet (4,4 %) (tabell VIII). Det lägst uppmätta värdet blev 22,1 ku/l och det högsta 25, 9 ku/l (bilaga 2, tabell f). Analys av den höga kontrollen gav ett CV värde på 2,7 %, som ligger under det åsatta CV värdet (2,9 %) (tabell VIII). Medelvärdet (118 ku/l) är högre än det åsatta värdet (105 ku/l) (tabell VIII). Det lägst uppmätta värdet blev 113 ku/l och det högsta 124 ku/l (bilaga 2 tabell f). 11

16 Tabell VIII: Repeterbarhet för CA 19-9 analyserad på 2 Roche Cobas e411 instrument med två kontrollnivåer. Analys skedde 20 gånger. Det åsatta CV-värdet är från företaget Roche Diagnostics. CA 19-9 ku/l Instr. Mv (ku/l) SD C V % Åsatt CV % Låg (21,9) 1 20,9 0,7 3,2 4,4 2 24,1 1,0 4,1 Hög (105) ,7 1,7 2, ,2 2,7 4.4 Korrelationsstudier CA 125 Jämförelsen mellan Abbot Architect och Roche Cobas e411 (instrument 1) avseende analys av CA 125 (n=23) resulterade i en korrelationskoefficient på 0,9 (figur 3). Det finns en positiv bias då analys med Roche Cobas e411 gav högre värden jämfört med analys med Abbot Architect (figur 4). Ingen nivåskillnad erhölls mellan metoderna, dvs. inget värde var lägre än cut off värdet (<35 ku/l) med en metod och högre än cut-off värdet (>35 ku/l) med den andra metoden (bilaga 3, tabell b). Figur 3: Korrelationsstudie mellan Abbot Architect och Roche Cobas e411 (instrument 1) (n=32) Med avseende på analys av CA 125. Bilden till vänster är ursprungsbilden där samtliga värden anges. Bilden till höger har de höga värdena (> 100 ku/l) (prov nr 2, 4, 7 och 18) tagits bort för att lättare se spridningen bland de låga resultaten. (X: Abbot, Y: Roche, instrument 1) 12

17 Figur 4: Bias av CA 125 på instrument 1 (n=32). Bilden till vänster visar de låga talen (<100 ku/l). Bilden till höger visar de höga värdena (>100 ku/l) (prov nr 2, 4, 7, 18 och 19) (X: Abbot, Y-X: Differensen mellan Roche, instrument 1 och Abbot) CA 15-3 Jämförelsen mellan Abbot Architect och Roche Cobas (instrument 1) avseende analys av CA 15-3 (n=17) resulterade i en korrelationskoefficient på 0,96 (figur 5). Det finns en positiv bias då analys med instrument 1 gav högre värden jämfört med analys med Abbot Architect (figur 6). En nivåskillnad erhölls mellan metoderna då två värden (prov nr 6 och 12) var lägre än cut off värdet (<30 ku/l) med Abbot Architect och högre än cut-off värdet (>25 ku/l) med instrument 1 (bilaga 3, tabell c och d). Figur 5: Korrelationsstudie mellan Abbot Architect och Roche Cobas e411 (instrument 1) med avseende på analys av CA15-3. Bilden till vänster är ursprungsbilden där samtliga värden anges (n=17). I bilden till höger har de höga värdena (>100 ku/l) (prov nr 4, 11 och 16) tagits bort för att lättare se spridningen bland de låga resultaten (<100 ku/l). (X: Abbot, Y: Roche, instrument 1). 13

18 Figur 6: Bias av CA 15-3 på instrument 1 (n=17). Bilden till vänster visar de låga värdena (<100 ku/l) och bilden till höger visar de höga värdena (>100 ku/l) prov nr. 2, 11 och 16. (X: Abbot, Y-X: Differensen mellan Roche, instrument 1 och Abbot). Jämförelse mellan Abbot Architect och Roche Cobas e411 (instrument 2) avseende analys av CA 15-3 (n=17) resulterade i en korrelationskoefficient på 0,7 (figur 7). Det finns en positiv bias då analys med instrument 2 gav högre värden jämfört med analys med Abbot Architect (figur 8). En nivåskillnad erhölls mellan metoderna då två värden (prov nr 12 och 14) var lägre än cut-off värdet (<30 ku/l) med Abbot Architect och högre än cut-off (>25 ku/l) med instrument 2 (bilaga 3, tabell e och f). Figur 7: Korrelationsstudie mellan Abbot Architect och Roche Cobas e411 (instrument 2) med avseende på analys av CA 15-3 (n=17). (X: Abbot, Y: Roche, instrument 2) Figur 8: Bias av CA 15-3 på Abbot Architect och Roche Cobas e411(instrument 2), (n=17). Bilden till vänster visar de låga värdena (<80 ku/l) och bilden till höger visar de höga värdena ( 81 ku/l) (prov nr 4, 9, 11 och 16). (X: Abbot, Y-X: Differensen mellan Roche instrument 2 och Abbot). 14

19 Jämförelse mellan Roche Cobas instrument 1 och 2 avseende analys av CA 15-3 (n=17) resulterade i en korrelationskoefficient på 0,8 (figur 9). Det finns en positiv bias då analys med instrument 2 oftare gav högre värden än instrument 1 (figur 10). En nivåskillnad erhölls då ett värde var lägre än cut-off värdet med instrument 1 och högre med instrument 2 (bilaga 3, tabell g och h) y = 0,5643x + 17,006 R² = 0, X Figur 9: Korrelationsstudie mellan Roche instrument 1 och instrument 2 (n=17) med avseende på analys av CA (X: instrument 1, Y: instrument 2) Figur 10: Bias av CA 15-3 på Roche Cobas instrument 1 och 2 (n=17). Bilden till vänster visar de låga värdena (<80 ku/l) och bilden till höger visar de höga värdena ( 81 ku/l) (prov nr 4, 9, 11 och 16). (X: instrument 1, Y-X: Differensen mellan instrument 1 och 2) CA 19-9 Jämförelsen mellan Abbot Architect och Roche Cobas e411 (instrument 1) avseende analys av CA 19-9 (n=19) resulterade i en korrelationskoefficient på 0,68 (figur 11). En nivåskillnad erhölls med två värden (prov nr 6 och 15) då de med Abbot Architect var lägre än cut-off värdet (<35 ku/l) och med Roche Cobas e411 högre (>27 ku/l) (bilaga 3, tabell i och j). Vid analys av de låga värdena (<100 ku/l) gav Roche Cobas e411 högre värden jämfört med Abbot Architect. Vid analys av de höga värdena (>100 ku/l) gav Abbot Architect högre värden jämfört med Roche Cobas e411 (figur 12). 15

20 Avvikelser ses med prov nr 16 då högre värden erhölls med Abbot Architect (11316 ku/l) och lägre med Roche Cobas e411 (98 ku/l) (bilaga 3, tabell j). Figur 11: Korrelation av CA 19-9 mellan Abbot Architect och Roche Cobas e411 (instrument 1) (n=19). Bilden till vänster är ursprungsbilden där samtliga värden anges. Bilden till höger har de höga värdena (>100 ku/l) tagits bort (prov nr 1, 3, 4, 8, 10, och 16). (X: Abbot, Y: Roche) Figur 12: Bias av CA 19-9 på instrument 1 (n=19). Bilden till vänster visar prov nr 2, 5, 6, 7, 11, 13, 17, 18 och 19. Bilden till höger visar resterande prov nr. (X: Abbot, Y-X: Differensen mellan Roche och Abbot). 5 DISKUSSION Syftet med studien var att verifiera analysmetoderna för tumörmarkörerna CA 125, CA 15-3 och CA 19-9 på två Roche Cobas e411 instrument inför införandet av dessa vid avdelningen för klinisk kemi och transfusionsmedicin, Landstinget Kalmar län. Eftersom alla tre tumörmarkörer, CA 125, CA 15-3 och CA 19-9, kan öka i koncentration i plasma/serum även vid andra tillstånd än cancer kan det vara svårt att helt säkert veta att det är en tumör och inte ett annat sjukdomstillstånd. Även graviditet och operation kan orsaka ökande koncentrationer av markörerna i plasma/serum. Därför bör markörerna inte användas för diagnostisering utan som stöd och för att följa en tumörsjukdom vid behandling (3). 16

Validering och Verifiering: Vad är det och hur bör det utföras? Kerstin Elvin EQUALIS användarmöte 18 april 2013

Validering och Verifiering: Vad är det och hur bör det utföras? Kerstin Elvin EQUALIS användarmöte 18 april 2013 Validering och Verifiering: Vad är det och hur bör det utföras? Kerstin Elvin EQUALIS användarmöte 18 april 2013 Vad är det????? Validering Engelskans validate göra giltigt, bekräfta. Validering fastställer

Läs mer

Analys av D-dimer på patient med misstänkt HAMA

Analys av D-dimer på patient med misstänkt HAMA Analys av D-dimer på patient med misstänkt HAMA Susanne Samuelsson Legitimerad Biomedicinsk analytiker, Sektionsledare Klinisk Kemi, Koagulationslaboratoriet Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Sahlgrenska,

Läs mer

Mätosäkerhet. Tillämpningsområde: Laboratoriemedicin. Bild- och Funktionsmedicin. %swedoc_nrdatumutgava_nr% SWEDAC DOC 05:3 Datum 2011-08-19 Utgåva 2

Mätosäkerhet. Tillämpningsområde: Laboratoriemedicin. Bild- och Funktionsmedicin. %swedoc_nrdatumutgava_nr% SWEDAC DOC 05:3 Datum 2011-08-19 Utgåva 2 %swedoc_nrdatumutgava_nr% Tillämpningsområde: Laboratoriemedicin Bild- och Funktionsmedicin Swedac, Styrelsen för ackreditering och teknisk kontroll, Box 878, 501 15 Borås Tel. 0771-990 900 Innehållsförteckning...

Läs mer

Immunteknologi, en introduktion. Hur man använder antikroppar för att mäta eller detektera biologiska händelser.

Immunteknologi, en introduktion. Hur man använder antikroppar för att mäta eller detektera biologiska händelser. Immunteknologi, en introduktion Hur man använder antikroppar för att mäta eller detektera biologiska händelser. Antikroppar genereras av b-lymphocyter, som är en del av de vita blodkropparna Varje ursprunglig

Läs mer

Fakta äggstockscancer

Fakta äggstockscancer Fakta äggstockscancer Varje år insjuknar drygt 800 kvinnor i Sverige i äggstockscancer (ovariecancer) och omkring 600 avlider i sjukdomen. De flesta som drabbas är över 60 år och före 40 år är det mycket

Läs mer

Bestämning av fluoridhalt i tandkräm

Bestämning av fluoridhalt i tandkräm Bestämning av fluoridhalt i tandkräm Laborationsrapport Ida Henriksson, Simon Pedersen, Carl-Johan Pålsson 2012-10-15 Analytisk Kemi, KAM010, HT 2012 Handledare Carina Olsson Institutionen för Kemi och

Läs mer

Läs både texten i varje bild och eventuell text under bilderna.

Läs både texten i varje bild och eventuell text under bilderna. Självstudiematerial för information om preanalytiska faktorer vid lab.analyser, inom, LmD. Inom LmD finns laboratorier för klinisk kemi, klinisk mikrobiologi, klinisk patologi & cytologi och transfusionsmedicin,

Läs mer

ÄGGSTOCKSCANCER FAKTABLAD. Vad är äggstockscancer (ovarialcancer)?

ÄGGSTOCKSCANCER FAKTABLAD. Vad är äggstockscancer (ovarialcancer)? ÄGGSTOCKSCANCER FAKTABLAD Vad är äggstockscancer (ovarialcancer)? ENGAGe ger ut en serie faktablad för att öka medvetenheten om gynekologisk cancer och stödja sitt nätverk på gräsrotsnivå. Äggstockscancer

Läs mer

Några vanliga laboratorieanalysers referensintervall för friska gravida

Några vanliga laboratorieanalysers referensintervall för friska gravida 2008-07-07 Några vanliga laboratorieanalysers referensintervall för friska gravida Referensintervall är viktiga när vi skall bedöma analysresultat. Vi saknar idag referensintervall för normal graviditet.

Läs mer

Koncentrationsbestämning med hjälp av spädningsteknik och spektrofotometri

Koncentrationsbestämning med hjälp av spädningsteknik och spektrofotometri Umeå universitet Biomedicinska Analytikerprogrammet Koncentrationsbestämning med hjälp av spädningsteknik och spektrofotometri Årskull: Laborationsrapport i Grundläggande laboratorievetenskap, termin 1

Läs mer

Uppsala november 6, 2013 Anne-Charlotte Aronsson, CEO

Uppsala november 6, 2013 Anne-Charlotte Aronsson, CEO Uppsala november 6, 2013 Anne-Charlotte Aronsson, CEO AroCell AB Affärsidé AroCell utvecklar, producerar och kommersialiserar tester för bestämning av celltillväxt, vilka kan användas för uppföljning och

Läs mer

Landstinget Dalarna 1(8) Laboratoriemedicin Nyhetsblad nr 5 OKTOBER 2011

Landstinget Dalarna 1(8) Laboratoriemedicin Nyhetsblad nr 5 OKTOBER 2011 Landstinget Dalarna 1(8) Labnytt INNEHÅLL: KLINISK KEMI KLINISK MIKROBIOLOGI KLINISK PATOLOGI/CYTOLOGI * TRANSFUSIONSMEDICIN * Ansvarig utgivare: Verksamhetschef för LmD. Redaktör: Vera Thorén Bengtsson

Läs mer

Mitokondriella sjukdomar. Gittan Kollberg Avd för klinisk kemi Sahlgrenska Sjukhuset Göteborg

Mitokondriella sjukdomar. Gittan Kollberg Avd för klinisk kemi Sahlgrenska Sjukhuset Göteborg Mitokondriella sjukdomar Gittan Kollberg Avd för klinisk kemi Sahlgrenska Sjukhuset Göteborg Mitokondriell sjukdom Definition Oxidativ fosforylering Genetik och ärftlighet Biokemisk utredning av mitokondriefunktion

Läs mer

Meddelande 6/2011. Från Unilabs Laboratoriemedicin Sörmland. Klinisk mikrobiologi

Meddelande 6/2011. Från Unilabs Laboratoriemedicin Sörmland. Klinisk mikrobiologi Datum 2011-11-0? Meddelande 6/2011 Från Unilabs Laboratoriemedicin Sörmland. Klinisk mikrobiologi Förenklad provtagning för Mycoplasma genitalium Separat rör för Mycoplasma genitalium, PCR (DNA) utgår

Läs mer

Lab-perspektiv på Lupusträsket. Maria Berndtsson, Karolinska Universitetslaboratoriet

Lab-perspektiv på Lupusträsket. Maria Berndtsson, Karolinska Universitetslaboratoriet Lab-perspektiv på Lupusträsket Maria Berndtsson, Karolinska Universitetslaboratoriet Bakgrund Diagnostik Komplicerande faktorer Externkontroller Framtid/förbättringar 2 Lab-perspektiv på Lupusträsket Vad

Läs mer

DNA FRÅN BLOD & KINDCELLER

DNA FRÅN BLOD & KINDCELLER EQUALIS Användarmöte, Molekylärdiagnostik 2012 Quality Hotel, Ekoxen, Linköping 7 8 november, 2012 DNA FRÅN BLOD & KINDCELLER Majid Osman, kemist, PhD Klinisk kemi, Linköping DNA stabilitet Provtagning

Läs mer

EUROPARÅDSGUIDEN. Docent Jan Säfwenberg Klinisk immunologi och transfusionsmedicin Uppsala. Equalis okt 2013 Jan Swg

EUROPARÅDSGUIDEN. Docent Jan Säfwenberg Klinisk immunologi och transfusionsmedicin Uppsala. Equalis okt 2013 Jan Swg EUROPARÅDSGUIDEN Docent Jan Säfwenberg Klinisk immunologi och transfusionsmedicin Uppsala Europarådet Europarådet grundades 1949 47 länder och ett antal observatörer 820 millioner innevånare 28 medlemsländer

Läs mer

Institutionen för laboratoriemedicin Bilaga 2 Biomedicinska analytikerprogrammet Analytisk Kemi och Biokemisk metodik Ht 2010, Termin 3

Institutionen för laboratoriemedicin Bilaga 2 Biomedicinska analytikerprogrammet Analytisk Kemi och Biokemisk metodik Ht 2010, Termin 3 Institutionen för laboratoriemedicin Bilaga 2 Biomedicinska analytikerprogrammet Analytisk Kemi och Biokemisk metodik Ht 2010, Termin 3 Laborationsdatum: 17 22 november 2010 Grupp: 2 Projekt: Rening och

Läs mer

Separation av plasmaproteiner med elektrofores, HYDRAGEL PROTEIN(E) K20

Separation av plasmaproteiner med elektrofores, HYDRAGEL PROTEIN(E) K20 Umeå Universitet Biomedicinska analytikerprogrammet Separation av plasmaproteiner med elektrofores, HYDRAGEL PROTEIN(E) K20 Årskull: Laborationsrapport i Klinisk laboratoriemetodik 1, termin 4 Laborationsdatum:

Läs mer

Molekylärbiologisk diagnostik av tarmparasiter

Molekylärbiologisk diagnostik av tarmparasiter Molekylärbiologisk diagnostik av tarmparasiter Vad, När, Var och Hur? Jessica Ögren Länssjukhuset Ryhov Juni 2012 Molekylärbiologiska metoder De senaste två decennierna har molekylärbiologiska tekniker

Läs mer

- Sänkt pris för B-PEth den bästa alkoholmarkören. - Ändrade referensintervall för barn och vuxna: P-Kreatinin P-Ferritin P-Järn P-Transferrin

- Sänkt pris för B-PEth den bästa alkoholmarkören. - Ändrade referensintervall för barn och vuxna: P-Kreatinin P-Ferritin P-Järn P-Transferrin Version 1.0 LABORATORIEMEDICIN Laboratorienytt Nr 2, april 2012 Innehåll: 2-4 Klinisk kemi - Sänkt pris för B-PEth den bästa alkoholmarkören - Ny och bättre metod för analys av 25-hydroxi Vitamin D i serum

Läs mer

EQUALIS kvalitetsmål

EQUALIS kvalitetsmål EQUALIS kvalitetsmål Att delta i program för kvalitetssäkring bör i första hand vara utbildande och inte kontrollerande. Deltagarna kan använda programmen för att få en uppfattning om kvaliteten i sin

Läs mer

Om PSA-prov för att upptäcka tidig prostatacancer

Om PSA-prov för att upptäcka tidig prostatacancer Om PSA-prov för att upptäcka tidig prostatacancer Information från Socialstyrelsen i samarbete med: Sveriges Kommuner och Landsting Sjukvårdsrådgivningen Svensk Urologisk Förening Svensk Onkologisk Förening

Läs mer

Om PSA-prov. För att kunna upptäcka prostatacancer i ett tidigt skede. - Fördelar och nackdelar

Om PSA-prov. För att kunna upptäcka prostatacancer i ett tidigt skede. - Fördelar och nackdelar Om PSA-prov För att kunna upptäcka prostatacancer i ett tidigt skede - Fördelar och nackdelar Information från Socialstyrelsen Mars 2010. Detta är en uppdatera version av den som utkom 2007. Uppdateringen

Läs mer

TNM och lungcancer Vad tillför PET-CT? Cecilia Wassberg Överläkare, Bild och funktionsmedicin Akademiska Sjukhuset, Uppsala

TNM och lungcancer Vad tillför PET-CT? Cecilia Wassberg Överläkare, Bild och funktionsmedicin Akademiska Sjukhuset, Uppsala TNM och lungcancer Vad tillför PET-CT? Cecilia Wassberg Överläkare, Bild och funktionsmedicin Akademiska Sjukhuset, Uppsala ANATOMI FUNKTION 18 F- FDG- upptag i cancerceller Blodkärl G Cancercell FDG G

Läs mer

är en mätmetod som visar hur blodsockret har varit i genomsnitt under de senaste två till tolv veckorna* före prov - tagningstillfället.

är en mätmetod som visar hur blodsockret har varit i genomsnitt under de senaste två till tolv veckorna* före prov - tagningstillfället. VAD ÄR HbA1c? Vad är ett HbA 1c -test? Du som lever med diabetes vet säkert att nyckeln till att hålla sig frisk och välmående är bland annat en noggrann kontroll av din diabetes. Du mäter blodsockernivån

Läs mer

Här undersöker vi dig!

Här undersöker vi dig! Här undersöker vi dig! I den här foldern från Vårdförbundet och IBL kan du läsa om provtagning, 1 analyser och undersökningar som utförs av legitimerade biomedicinska analytiker. Ann Åström, legitimerad

Läs mer

Berättelsen om AutoChemist Del 8: Utvecklat svar på intervjufråga 3. Kapitel 4:3 Av: Ingmar Jungner

Berättelsen om AutoChemist Del 8: Utvecklat svar på intervjufråga 3. Kapitel 4:3 Av: Ingmar Jungner Berättelsen om AutoChemist Del 8: Utvecklat svar på intervjufråga 3. Kapitel 4:3 Av: Ingmar Jungner Vilka analyser kunde AutoChemist utföra och med vilken kapacitet?...1 Analysprogram:...1 Sjukhusanalyser:...

Läs mer

Prostatacancer Nationellt vårdprogram Kortversion för allmänläkare uppdaterad april 2015

Prostatacancer Nationellt vårdprogram Kortversion för allmänläkare uppdaterad april 2015 Landstingens och regionernas nationella samverkansgrupp inom cancervården Prostatacancer Nationellt vårdprogram Kortversion för allmänläkare uppdaterad april 2015 Innehåll 1. Inledning... 2 2. Indikationer

Läs mer

Landstinget Dalarna 1(8) Laboratoriemedicin Nyhetsblad nr 4 MAJ 2013

Landstinget Dalarna 1(8) Laboratoriemedicin Nyhetsblad nr 4 MAJ 2013 Landstinget Dalarna 1(8) Labnytt INNEHÅLL: KLINISK KEMI KLINISK MIKROBIOLOGI KLINISK PATOLOGI/CYTOLOGI * TRANSFUSIONSMEDICIN * Ansvarig utgivare: Verksamhetschef för LmD. Redaktör: Vera Thorén Bengtsson

Läs mer

Patientinformation ärftlig cancer

Patientinformation ärftlig cancer Patientinformation ärftlig cancer Misstänkt ärftlig bröstcancer 1 Universitetssjukhuset i Lund Adresser till onkogenetiska mottagningar i Sverige Lund Göteborg Linköping Stockholm Uppsala Umeå Genetiska

Läs mer

1 Förberedelseuppgifter

1 Förberedelseuppgifter LUNDS TEKNISKA HÖGSKOLA MATEMATIKCENTRUM MATEMATISK STATISTIK LABORATION 2 MATEMATISK STATISTIK FÖR B, K, N, BME OCH KEMISTER; FMS086 & MASB02 Syfte: Syftet med dagens laborationen är att du skall: bli

Läs mer

Biosimilarer Vad är det?

Biosimilarer Vad är det? Biosimilarer Vad är det? Biosimilarer Vad är det? Introduktion Läkemedel är en viktig del av en god hälso- och sjukvård. Traditionellt har läkemedel tillverkats på kemisk väg men under de senaste decennierna

Läs mer

FluoroSpheres Kodnr. K0110

FluoroSpheres Kodnr. K0110 FluoroSpheres Kodnr. K0110 Femte upplaga Kalibreringspärlor för daglig övervakning av flödescytometer. Satsen innehåller reagenser för 40 kalibreringar. (105803-003) K0110/SE/TJU/2010.11.03 p. 1/7 Innehåll

Läs mer

Tillämpning av olika molekylärbiologiska verktyg för kloning av en gen

Tillämpning av olika molekylärbiologiska verktyg för kloning av en gen IFM/Kemi Linköpings Universitet September 2011/LGM Projektlaboration i genteknik Tillämpning av olika molekylärbiologiska verktyg för kloning av en gen Innehållsförteckning Inledning... 3 Amplifiering

Läs mer

Bestämning av en saltsyralösnings koncentration genom titrimetrisk analys

Bestämning av en saltsyralösnings koncentration genom titrimetrisk analys Bestämning av en saltsyralösnings koncentration genom titrimetrisk analys - Ett standardiseringsförfarande En primär standard En substans som genomgår EN reaktion med en annan reaktant av intresse. Massan

Läs mer

Tentamen i Biomedicinsk laboratoriemetodik 2, 7 hp (kod 0800)

Tentamen i Biomedicinsk laboratoriemetodik 2, 7 hp (kod 0800) Tentamen i Biomedicinsk laboratoriemetodik 2, 7 hp (kod 0800) Kursens namn: BMLVA II 22,5 högskolepoäng Kurskod: BL1004 Kursansvarig: Charlotte Sahlberg Bang Datum: 14 januari -2012 Skrivtid: 240 min Totalpoäng:

Läs mer

SWETHRO. Gunilla Pihl Karlsson, Per Erik Karlsson, Sofie Hellsten & Cecilia Akselsson* IVL Svenska Miljöinstitutet *Lunds Universitet

SWETHRO. Gunilla Pihl Karlsson, Per Erik Karlsson, Sofie Hellsten & Cecilia Akselsson* IVL Svenska Miljöinstitutet *Lunds Universitet SWETHRO The Swedish Throughfall Monitoring Network (SWETHRO) - 25 years of monitoring air pollutant concentrations, deposition and soil water chemistry Gunilla Pihl Karlsson, Per Erik Karlsson, Sofie Hellsten

Läs mer

Ett konstigt PSA prov

Ett konstigt PSA prov Ett konstigt PSA prov EQUALIS Endokrinologi 27 Sept 2011 Martin Carlsson, klin kem Kalmar Prostatacancer i Sverige Prostatacancer är den vanligaste cancersjukdomen hos svenska män. (2009: 36 % av alla

Läs mer

OBS! Under rubriken lärares namn på gröna omslaget ange istället skrivningsområde.

OBS! Under rubriken lärares namn på gröna omslaget ange istället skrivningsområde. BMLV A, biomedicinsk laboratoriemetodik, 7,5hp. Kurskod: BL1015, HK 2014 Kursansvarig: Siw Lunander Datum: 2014-10-17 Skrivtid: 4 timmar Totalpoäng: 54 p Lösningsberedning, 15 poäng Spektrofotometri, 6

Läs mer

Alfa 1-antitrypsinbrist

Alfa 1-antitrypsinbrist Patientfall 1 Man född 1947 Alfa 1-antitrypsinbrist Aldrig rökt 2009 besök på vårdcentralen på grund av ökad andfåddhet vid ansträngning Spirometri: FEV 1 80% av förväntat Ingen åtgärd Eeva Piitulainen

Läs mer

Onkogenetisk regionmottagning i Linköping. Marie Stenmark Askmalm Sigrun Liedgren Lilianne Ferraud Madelene Jansson Ann-Charlotte Isaksson

Onkogenetisk regionmottagning i Linköping. Marie Stenmark Askmalm Sigrun Liedgren Lilianne Ferraud Madelene Jansson Ann-Charlotte Isaksson Onkogenetisk regionmottagning i Linköping Marie Stenmark Askmalm Sigrun Liedgren Lilianne Ferraud Madelene Jansson Ann-Charlotte Isaksson Dagordning Organisation Mål för onkogenetiska mottagningen Definition

Läs mer

1 (6) Årsrapport 2013. Årsrapporten @equalis.se. Projektet bygger. Resultat 2013. Den. drygt 1100. grund av så. och en med. för att redovisas.

1 (6) Årsrapport 2013. Årsrapporten @equalis.se. Projektet bygger. Resultat 2013. Den. drygt 1100. grund av så. och en med. för att redovisas. Årsrapport 13 1 (6) Egenmätarprojektet ett samarbete mellan Svensk förening för sjuksköterskor i diabetesvård (SFSD) och Equalis Årsrapporten är sammanställd av Gunnar Nordin, 14-3-7 Kontakt: gunnar.nordin@

Läs mer

Basofil allergenstimulering- CD-sens

Basofil allergenstimulering- CD-sens Basofil allergenstimulering- CD-sens Anna Nopp, Docent Institutionen för medicin Solna Enheten för klinisk immunologi och allergi Karolinska Institutet Nopp 1 Nopp 2 Sensibilisering Först sedan man kommit

Läs mer

Metforminbehandling vid njursvikt

Metforminbehandling vid njursvikt Metforminbehandling vid njursvikt Anders Frid, överläkare Universitetssjukhuset SUS, Malmö Örebro okt 2012 Metforminbehandling vid njursvikt? Anders Frid, överläkare Universitetssjukhuset SUS, Malmö Stockholm

Läs mer

Ätstörningar vid fetma

Ätstörningar vid fetma Ätstörningar vid fetma Diagnos och samsjuklighet 1 Diagnostik enligt DSM Diagnostic and Statistical Manual of mental disorders Deskriptiva kriterier Systematisk och pedagogisk Stöd för psykiatrisk diagnostik

Läs mer

Preevaluering av GlucoSure fra HaeMedic AB Rapport SKUP/2001/15* (* Utprøvingen er ikke en fullstendig SKUP-utprøving)

Preevaluering av GlucoSure fra HaeMedic AB Rapport SKUP/2001/15* (* Utprøvingen er ikke en fullstendig SKUP-utprøving) Preevaluering av GlucoSure fra HaeMedic AB Rapport (* Utprøvingen er ikke en fullstendig SKUP-utprøving) INNEHÅLLSFÖRTECKNING SAMMANFATTNING... 2 PLANERING... 4 MATERIAL OCH METOD... 5 Provtagning; Kapillärprov...

Läs mer

Vad händer i ett genetiskt laboratorium?

Vad händer i ett genetiskt laboratorium? 12 utveckla nya metoder eller låta sådana prover delta i kvalitetskontrollprogram, såvida inte patienten har uttryckt att man inte vill att ens prov ska vara del av sådan verksamhet. Som alla andra sparade

Läs mer

Thermo. Shandon Cytospin Collection Fluid ELECTRON CORPORATION. Rev. 3, 09/03 P/N 238422

Thermo. Shandon Cytospin Collection Fluid ELECTRON CORPORATION. Rev. 3, 09/03 P/N 238422 Shandon Cytospin Collection Fluid Thermo ELECTRON CORPORATION Anatomical Pathology USA Clinical Diagnostics 171 Industry Drive Pittsburgh, PA 15275, USA Tel: 1-800-547-7429 +1 412 788 1133 Fax: +1 412

Läs mer

DELOMRÅDEN AV EN OFFENTLIG SAMMANFATTNING

DELOMRÅDEN AV EN OFFENTLIG SAMMANFATTNING EU RMP Läkemedelssubstans Bicalutamid Versionnummer 2 Datum 2 maj 2014 DEL VI: OFFENTLIG SAMMANFATTNING AV RISKHANTERINGSPLANEN VI: 2 DELOMRÅDEN AV EN OFFENTLIG SAMMANFATTNING Bicalutamid (CASODEX 1 )

Läs mer

Screening för cancer i tjock- och ändtarm (kolorektal cancer) med flexibelt sigmoideoskop

Screening för cancer i tjock- och ändtarm (kolorektal cancer) med flexibelt sigmoideoskop Detta är en uppdatering av ett svar från SBU:s. Denna uppdatering färdigställdes 20:e juni 2013. SBU:s svarar på avgränsade medicinska frågor. Svaret bygger inte på en systematisk litteraturöversikt, varför

Läs mer

Validering grundläggande aspekter. Ulf Örnemark

Validering grundläggande aspekter. Ulf Örnemark Validering grundläggande aspekter Ulf Örnemark SKKLF och SSKF Utbildningsdagar Vår Gård, Saltsjöbaden 6-7 februari 2013 Innehåll Validering, verifiering och några andra grundläggande begrepp Några nedslag

Läs mer

Slutrapport Fosfatidyletanol som markör för överkonsumtion av alkohol med diarienummer EK 50 A, 2008:4705

Slutrapport Fosfatidyletanol som markör för överkonsumtion av alkohol med diarienummer EK 50 A, 2008:4705 Slutrapport Fosfatidyletanol som markör för överkonsumtion av alkohol med diarienummer EK 50 A, 2008:4705 Sammanfattning Alkoholmarkörer har följts i 2 studiegrupper, dels personer ingående i alkolåsgruppen

Läs mer

Automatiserad fukthaltsmätning vid bränslemottagning

Automatiserad fukthaltsmätning vid bränslemottagning Automatiserad fukthaltsmätning vid bränslemottagning Mikael Karlsson Bestwood Panndagarna 2009-02-04--05 1 Innehåll NIR (kortfattat) Bakgrund till analysen Nuvarande metod (ugnsmetoden) Mottagningsmätning

Läs mer

Fosfatidyletanol (B-PEth) och andra markörer för överkonsumtion av alkohol. En jämförelse. (Bo Bjerre, docent, distriktsläkare)

Fosfatidyletanol (B-PEth) och andra markörer för överkonsumtion av alkohol. En jämförelse. (Bo Bjerre, docent, distriktsläkare) Fosfatidyletanol (B-PEth) och andra markörer för överkonsumtion av alkohol. En jämförelse. (Bo Bjerre, docent, distriktsläkare) Fosfatidyletanol (B-PEth) En av fosfolipaserna (fosfolipas D) bildar normalt

Läs mer

Get Instant Access to ebook Ta Skada PDF at Our Huge Library TA SKADA PDF. ==> Download: TA SKADA PDF

Get Instant Access to ebook Ta Skada PDF at Our Huge Library TA SKADA PDF. ==> Download: TA SKADA PDF TA SKADA PDF ==> Download: TA SKADA PDF TA SKADA PDF - Are you searching for Ta Skada Books? Now, you will be happy that at this time Ta Skada PDF is available at our online library. With our complete

Läs mer

Till dig som vill veta mer om pankreascancer

Till dig som vill veta mer om pankreascancer Till dig som vill veta mer om pankreascancer i TILL DIG SOM VILL VETA MER OM PANKREASCANCER I denna broschyr hittar du en del information om pankreascancer, vad diagnosen innebär och vart du kan vända

Läs mer

Landstinget Dalarna Sid 1 (6) Laboratoriemedicin Nyhetsblad nr 5 OKTOBER 2009

Landstinget Dalarna Sid 1 (6) Laboratoriemedicin Nyhetsblad nr 5 OKTOBER 2009 Landstinget Dalarna Sid 1 (6) Labnytt INNEHÅLL: KLINISK KEMI * KLINISK MIKROBIOLOGI * KLINISK PATOLOGI/CYTOLOGI * TRANSFUSIONSMEDICIN * Ansvarig utgivare: Verksamhetschef för LmD. Redaktör: Vera Thorén

Läs mer

Carotid Artery Wall Layer Dimensions during and after Pre-eclampsia An investigation using non-invasive high-frequency ultrasound

Carotid Artery Wall Layer Dimensions during and after Pre-eclampsia An investigation using non-invasive high-frequency ultrasound Carotid Artery Wall Layer Dimensions during and after Pre-eclampsia An investigation using non-invasive high-frequency ultrasound Studie I-IV I. Increased carotid intima thickness and decreased media thickness

Läs mer

Samtidig förekomst av prostatacancer och rektalcancer hos män -en studie i MR av lilla bäckenet

Samtidig förekomst av prostatacancer och rektalcancer hos män -en studie i MR av lilla bäckenet Samtidig förekomst av prostatacancer och rektalcancer hos män -en studie i MR av lilla bäckenet ST-läkare Röntgenkliniken Karolinska Universitetssjukhuset Solna margret.sturludottir@karolinska.se Röntgenveckan

Läs mer

Kvantitativa metoder och datainsamling

Kvantitativa metoder och datainsamling Kvantitativa metoder och datainsamling Kurs i forskningsmetodik med fokus på patientsäkerhet 2015-09-23, Peter Garvin FoU-enheten för närsjukvården Kvantitativ och kvalitativ metodik Diskborsten, enkronan

Läs mer

Vad är värdet/faran med att operera tidigt? Sofia Strömberg Kärlkirurg Sahlgrenska Universitetssjukhuset

Vad är värdet/faran med att operera tidigt? Sofia Strömberg Kärlkirurg Sahlgrenska Universitetssjukhuset Vad är värdet/faran med att operera tidigt? Sofia Strömberg Kärlkirurg Sahlgrenska Universitetssjukhuset Symtomgivande Karotisstenos Naturalförloppet vid symptomgivande karotisstenos Results: There were

Läs mer

α1-antitrypsin Brist Joyce Carlson, Labmedicin Skåne Klinisk kemi och Biobanken

α1-antitrypsin Brist Joyce Carlson, Labmedicin Skåne Klinisk kemi och Biobanken α1-antitrypsin Brist Joyce Carlson, Labmedicin Skåne Klinisk kemi och Biobanken Andlös upptäckt hos två patienter från Eksjö med emfysem 1962 Proteas- antiproteas imbalans Proteas Hämmare Proteas- antiproteas

Läs mer

Droplet Digital PCR Ny metod för identifiering och kvantifiering av HTLV

Droplet Digital PCR Ny metod för identifiering och kvantifiering av HTLV Droplet Digital PCR Ny metod för identifiering och kvantifiering av HTLV Sara Thulin Hedberg, Molekylärbiolog, PhD Lorraine Eriksson, Kerstin Malm, Maria A Demontis*, Paula Mölling, Martin Sundqvist, Graham

Läs mer

Mercodia MPO ELISA. Bruksanvisning 10-1176-01 REAGENSER FÖR 96 BESTÄMNINGAR. För in vitro diagnostiskt bruk. Tillverkad av

Mercodia MPO ELISA. Bruksanvisning 10-1176-01 REAGENSER FÖR 96 BESTÄMNINGAR. För in vitro diagnostiskt bruk. Tillverkad av Mercodia MPO ELISA Bruksanvisning 10-1176-01 REAGENSER FÖR 96 BESTÄMNINGAR För in vitro diagnostiskt bruk Tillverkad av Mercodia AB Sylveniusgatan 8A SE-754 50 Uppsala Sverige FÖRKLARING AV SYMBOLER SOM

Läs mer

Collaborative Product Development:

Collaborative Product Development: Collaborative Product Development: a Purchasing Strategy for Small Industrialized House-building Companies Opponent: Erik Sandberg, LiU Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling Vad är egentligen

Läs mer

D. Samtliga beräknade mått skall följas av en verbal slutsats för full poäng.

D. Samtliga beräknade mått skall följas av en verbal slutsats för full poäng. 1 Att tänka på (obligatorisk läsning) A. Redovisa Dina lösningar i en form som gör det lätt att följa Din tankegång. (Rättaren förutsätter att det dunkelt skrivna är dunkelt tänkt.). Motivera alla väsentliga

Läs mer

Patientinformation ärftlig cancer

Patientinformation ärftlig cancer Patientinformation ärftlig cancer Ärftlig bröst- och äggstockscancer 1 MEFinfo_BC 1 Onkogenetiska mottagningen Universitetssjukhuset i Lund Adresser till onkogenetiska mottagningar i Sverige Lund Göteborg

Läs mer

B-Trombocyter, Trc-MPV, Sysmex XN-10

B-Trombocyter, Trc-MPV, Sysmex XN-10 1(8) B-Trombocyter, Trc-MPV, Sysmex XN-10 B-Trombocyter Trc-MPV NPU568 NPU562 Bakgrund, indikation och tolkning Bestämning av trombocyter är av stort värde vid koagulationsutredningar. Låga värden, trombocytopeni,

Läs mer

STUDIEANVISNINGAR för Tillämpad biomedicinsk laboratorievetenskap Klinisk mikrobiologi BML 2 7,5hp

STUDIEANVISNINGAR för Tillämpad biomedicinsk laboratorievetenskap Klinisk mikrobiologi BML 2 7,5hp 2014-09-12 STUDIEANVISNINGAR för Tillämpad biomedicinsk laboratorievetenskap Klinisk mikrobiologi BML 2 7,5hp Kurskod: 1BA111 Postadress Besöksadress Telefon Telefax E-Mail Karolinska Institutet Alfred

Läs mer

Polymerase Chain Reaction

Polymerase Chain Reaction Polymerase Chain Reaction The Polymerase Chain Reaction Molekylärbiologisk metodik T3 ht 11 Märit Karls Kunskapsmål för detta avsnitt Från kursplan: Studenten skall kunna: förklara grundläggande principer

Läs mer

Är tiden mogen för allmän screening för prostatacancer?

Är tiden mogen för allmän screening för prostatacancer? 1 Är tiden mogen för allmän screening för prostatacancer? På vårt kvartalsmöte strax före sommaren hade vi besök av professor Jonas Hugosson som föreläsare. Jonas Hugosson är urolog vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset.

Läs mer

Alfa-1-antitrypsinbrist Risk för genetisk KOL

Alfa-1-antitrypsinbrist Risk för genetisk KOL Alfa-1-antitrypsinbrist Risk för genetisk KOL Eeva Piitulainen Docent/överläkare Lung- och allergiklinikerna vid universitetssjukhusen i Lund och Malmö AAT-brist AAT-brist är ett ärftligt tillstånd (inte

Läs mer

Vad är en genetisk undersökning?

Vad är en genetisk undersökning? 12 Vad är en genetisk undersökning? Originalet framtaget av Guy s and St Thomas Hospital, London, UK, och London IDEAS Genetic Knowledge Park, januari 2007. Detta arbete är finansierat av EuroGentest,

Läs mer

Patologi Robbins Basic Pathology

Patologi Robbins Basic Pathology Patologi Robbins Basic Pathology with Student Consult Online Access Kumar V, Abbas A.K, Aster J Saunders, 2013, 9 th ed. 923 sidor, 983 ill. 2014-01-19 En lärobok i allmän och systematisk patologi som

Läs mer

Laboration 1. i 5B1512, Grundkurs i matematisk statistik för ekonomer

Laboration 1. i 5B1512, Grundkurs i matematisk statistik för ekonomer Laboration 1 i 5B1512, Grundkurs i matematisk statistik för ekonomer Namn:........................................................ Elevnummer:.............. Laborationen syftar till ett ge information

Läs mer

VIKTIGT SÄKERHETSMEDDELANDE

VIKTIGT SÄKERHETSMEDDELANDE VIKTIGT SÄKERHETSMEDDELANDE PAS-14-408-FA 12 juli 2014 BD Vacutainer CPT TM (Cell Preparation Tube) Till berörda personer inom: Riskhantering, Laboratorie, Logistik, Blodprovstagare, kliniska studier och

Läs mer

Upplysning Rasmus Hasselrot Benjamin Blomqvist Martin Lundmark

Upplysning Rasmus Hasselrot Benjamin Blomqvist Martin Lundmark Upplysning Rasmus Hasselrot Benjamin Blomqvist Martin Lundmark Handledare: Jonathan Fagerström Kurs: Introduktion till ingenjörsarbete, 7.5 HP Sammanfattning Apoidea beställde en undersökning av olika

Läs mer

Laboratorium. Patientjournal. Personalakt

Laboratorium. Patientjournal. Personalakt Riktlinjer för tillförlitlig alkohol- och drogtestprocess Bakgrund De centrala organisationerna på arbetsmarknaden har tillsammans med representanter från Datainspektionen, Socialstyrelsen, Swedac samt

Läs mer

2 Biobanken - VIP-prov i blå Sofiabox till Biobanken norr

2 Biobanken - VIP-prov i blå Sofiabox till Biobanken norr 1 LABORATORIEMEDICIN Laboratorienytt Nr 1, februari 2015 Innehåll: 2 Biobanken - VIP-prov i blå Sofiabox till Biobanken norr 3-4 Klinisk Immunologi och Transfusionsmedicin - Antikroppar mot Beta-2-glykoprotein-1

Läs mer

Frågor och svarvar arbetar du? Personer som har svarat på frågan: 88

Frågor och svarvar arbetar du? Personer som har svarat på frågan: 88 Tack till alla som deltagit i kundenkäten från Klinisk kemi och farmakologi (KKF). KKF har genom detta fått värdefulla synpunkter och viktig kunskap om kundernas behov. Utskick Datum: 2012-03-22 2012-05-14.

Läs mer

Kalibrering. Dagens föreläsning. När behöver man inte kalibrera? Varför kalibrera? Ex på kalibrering. Linjär regression (komp 5)

Kalibrering. Dagens föreläsning. När behöver man inte kalibrera? Varför kalibrera? Ex på kalibrering. Linjär regression (komp 5) Dagen föreläning Kalibrering Kemik mätteknik CSL Analytik kemi Inledning. Linjär regreion Olika typer av tandarder. Vilken typ av kalibrering till vilken analymetod? Något om pårbarhet. Varför kalibrera?

Läs mer

Motion - Screening för att tidigt upptäcka tarmcancer

Motion - Screening för att tidigt upptäcka tarmcancer ÄRENDE 8 LF februari 2012 Motion - Screening för att tidigt upptäcka tarmcancer Handlingar i ärendet: Landstingsstyrelsens skrivelse till landstingsfullmäktige Motion från Kristina Winberg, SD Yttrande

Läs mer

Påvisande av nedsatt glukosintolerans och diabetes genom glukosbelastning

Påvisande av nedsatt glukosintolerans och diabetes genom glukosbelastning Umeå Universitet Biomedicinsk Laboratorievetenskap Påvisande av nedsatt glukosintolerans och diabetes genom glukosbelastning XXX XXXX Kurs: BMA 2/XX Laborationsrapport i kursen: XXXXX Laborationsdatum:

Läs mer

Skyddar bilirubin mot hjärtinfarkt och stroke?

Skyddar bilirubin mot hjärtinfarkt och stroke? Skyddar bilirubin mot hjärtinfarkt och stroke? Kim Ekblom Centrallasarettet Växjö Medicinsk biovetenskap, Klinisk kemi Umeå universitet 2011-10-13 Bilirubin Endogen antioxidant Variabiliteten en av de

Läs mer

NO x -föreskriftens krav enligt NFS 2004:6 och SS-EN 14181

NO x -föreskriftens krav enligt NFS 2004:6 och SS-EN 14181 Institutionen för tillämpad miljövetenskap (ITM) Gunnar yquist 005-05-04 O x -föreskriftens krav enligt FS 004:6 och SS-E 48 Krav på mätningarna av utsläpp av kväveoxider från förbränningsanläggningar

Läs mer

Från Unilabs Laboratoriemedicin, Västra Götaland - gällande fr.o.m. 2012-02-15 (om inget annat datum anges)

Från Unilabs Laboratoriemedicin, Västra Götaland - gällande fr.o.m. 2012-02-15 (om inget annat datum anges) Datum 2012-01-26 Meddelande 1/20 2012 Från Unilabs Laboratoriemedicin, Västra Götaland - gällande fr.o.m. 2012-02-15 (om inget annat datum anges) B-Celler, svarsrapportering Vid differentialräkning av

Läs mer

Fakta om akut lymfatisk leukemi (ALL) sjukdom och behandling

Fakta om akut lymfatisk leukemi (ALL) sjukdom och behandling Fakta om akut lymfatisk leukemi (ALL) sjukdom och behandling Fakta om leukemier Av de mellan 900 och 1 000 personer i Sverige som varje år får diagnosen leukemi får ett 100-tal akut lymfatisk leukemi.

Läs mer

Du hittar en knöl vad händer sen?

Du hittar en knöl vad händer sen? Du hittar en knöl vad händer sen? Följ med på en resa från provtagning till provsvar. Vi har besökt punktionsmottagningen och patologiska/cytologiska kliniken vid Skånes universitetssjukhus i Lund. 1 På

Läs mer

I. Grundläggande begrepp II. Deskriptiv statistik III. Statistisk inferens Parametriska Icke-parametriska

I. Grundläggande begrepp II. Deskriptiv statistik III. Statistisk inferens Parametriska Icke-parametriska Innehåll I. Grundläggande begrepp II. Deskriptiv statistik III. Statistisk inferens Hypotesprövnig Statistiska analyser Parametriska analyser Icke-parametriska analyser Univariata analyser Univariata analyser

Läs mer

Cancer Vårdkontakter i ett producentperspektiv Kolorektalcancer Lungcancer Bröstcancer Cancer i kvinnliga könsorgan Prostatacancer Urinblåsecancer

Cancer Vårdkontakter i ett producentperspektiv Kolorektalcancer Lungcancer Bröstcancer Cancer i kvinnliga könsorgan Prostatacancer Urinblåsecancer Cancer Vårdkontakter i ett producentperspektiv Kolorektalcancer Lungcancer Bröstcancer Cancer i kvinnliga könsorgan Prostatacancer Urinblåsecancer Thor Lithman Dennis Noreen Håkan Olsson Henrik Weibull

Läs mer

Medicinska risker vid tatuering/piercing och personalens hygienrutiner

Medicinska risker vid tatuering/piercing och personalens hygienrutiner Medicinska risker vid tatuering/piercing och personalens hygienrutiner Skellefteå 2012-02-03 Lena Skedebrant Smittskyddssköterska Västerbottens läns landsting lena.skedebrant@vll.se Exempel på medicinska

Läs mer

Användarmöte Stockholm November 2012. Gertrud Naess Quality Assurance Manager Produktansvarig ID-Systemets produkter

Användarmöte Stockholm November 2012. Gertrud Naess Quality Assurance Manager Produktansvarig ID-Systemets produkter Användarmöte Stockholm November 2012 Gertrud Naess Quality Assurance Manager Produktansvarig ID-Systemets produkter Spädningslösningar till ID-systemet ID-Diluent-1 Enzymlösning, Bromelin ID-Diluent-2

Läs mer

Detektering av cykeltrafik

Detektering av cykeltrafik Vägverket Konsult Affärsområde Väg och Trafik Box 4107 17104 Solna Solna Strandväg 4 Texttelefon: 0243-750 90 Henrik Carlsson, Erik Fransson KVTn henrik-c.carlsson@vv.se, erik.fransson@vv.se Direkt: 08-445

Läs mer

Fakta om lungcancer. Pressmaterial

Fakta om lungcancer. Pressmaterial Pressmaterial Fakta om lungcancer År 2011 drabbades 3 652 personer i Sverige av lungcancer varav 1 869 män och 1 783 kvinnor. Samma år avled 3 616 personer. Det är med än tusen personer fler som dör i

Läs mer

Vad säger den nya versionen av 15189? Jenny Lindkvist Ian Jones

Vad säger den nya versionen av 15189? Jenny Lindkvist Ian Jones Vad säger den nya versionen av 15189? Jenny Lindkvist Ian Jones Svensk standard SS-EN ISO 15189:2012 utgåva 3 Medicinska laboratorier krav på kvalitet och kompetens 15189 är en kombination av kvalitetskrav

Läs mer

Laboration v.40 Detektion av Legionella pneumophilia med nestad PCR

Laboration v.40 Detektion av Legionella pneumophilia med nestad PCR Avdelningen för kemi och biomedicin Karlstads universitet Laboration v.40 Detektion av Legionella pneumophilia med nestad PCR Frågeställning: Vattenlednings system med tillväxt av Legionella pneumophilia

Läs mer

Vad är en genetisk undersökning? Information för patienter och föräldrar

Vad är en genetisk undersökning? Information för patienter och föräldrar Vad är en genetisk undersökning? Information för patienter och föräldrar 2 Vad är en Genetisk Undersökning? Denna informationsskrift berättar vad en genetisk undersökning är, varför Du skall överväga en

Läs mer

Till dig som fått pankreascancer

Till dig som fått pankreascancer Till dig som fått pankreascancer 3 Att få beskedet Du har cancer är skrämmande, inte bara för den som själv drabbas utan även för närstående och vänner. Det är naturligt att känna sig chockad och rädd

Läs mer