RAMAVTAL. mellan Staten genom Riksgäldskontoret och SEB Kort AB

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "RAMAVTAL. mellan Staten genom Riksgäldskontoret och SEB Kort AB"

Transkript

1 RAMAVTAL mellan Staten genom Riksgäldskontoret och SEB Kort AB avseende betalkort-, resekonto- och inköpskorttjänster för riksdagen och statliga myndigheter under regering och riksdag inklusive statliga affärsverk 1

2 Riksgälden Ramavtal Betalkort, resekonto och inköpskort Innehåll 1. PARTER DEFINITIONER M M BILAGOR M M RAMAVTALETS OMFATTNING AVROP PRISER OCH BETALNINGSVILLKOR BEGRÄNSNINGAR I RÄTT OCH MÖJLIGHET TILL KÖP OCH UTTAG FELAKTIGA DEBITERINGAR FAKTURERING AV TRANSAKTIONER RAPPORTERING OCH REDOVISNING M M ANSVAR FÖR OBEHÖRIG ANVÄNDNING AV KORT M M ÅTAGANDE VIDAREUTVECKLING AV TJÄNSTERNA PARTSBYTE OCH UNDERLEVERANTÖRER LEVERANTÖRENS SKYLDIGHET ATT EFTERLEVA LAG M M MEDDELANDEN SAMARBETSORGANISATION, UPPFÖLJNING AV RAMAVTALET ERSÄTTNING FÖR SKADA, ANSVARSBEGRÄNSNING OCH HINDER FÖR FULLGÖRANDE AVTALSPERIOD, UPPSÄGNING AV RAMAVTALET TVISTER OCH TILLÄMPLIG LAG

3 Riksgälden Ramavtal Betalkort, resekonto och inköpskort RAMAVTAL AVSEENDE BETALKORT-, RESEKONTO- OCH INKÖPSKORTSTJÄNSTER FÖR STATLIGA MYNDIGHETER 1. Parter 1.1 Mellan Staten genom Riksgäldskontoret, STOCKHOLM ( Riksgälden ) och SEB Kort AB, Stockholm ( Leverantören ) har nedanstående ramavtal träffats (tillsammans med sina bilagor nedan benämnt ramavtalet ). 2. Definitioner m m 2.1 Nedan angivna begrepp ska, då de används i ramavtalet, ha den innebörd som här anges om inte annat uttryckligen framgår av ramavtalet eller annars uppenbarligen följer av omständigheterna: Betalkort Ersättningskort EMV standard Global Distribution Systems (GDS) Inköpskort Ett allsidigt kort för inköp direkt hos leverantör eller via internet. Kortets största användningsområde är i samband med resor. Kortinnehavaren är som huvudregel personligt betalningsansvarig. Nytt kort som ersätter ordinarie kort vid förlorat eller borttappat kort. Ny global standard för kort som betalmedel. EMV står för Europay, Mastercard och Visa och innebär att man övergår från att använda magnetspåret som informationsbärare på kortet till att nyttja ett betydligt säkrare microchip. Globalt bokningssystem för resor. Exempelvis: Amadeus, Sabre, Galileo och Worldspan. Ett kort för inköp i den dagliga verksamheten (förbrukningsartiklar, inköp av servicematerial eller liknande) antingen direkt hos leverantör eller via internet. Myndigheten är betalningsansvarig för inköpskort. 3

4 Riksgälden Ramavtal Betalkort, resekonto och inköpskort Internationellt kortnätverk Ett internationellt kortnätverk som möjliggör användning av betal- och inköpskort över hela världen. Kortinnehavare Kvartalsavgifter Limit Low Cost Carrier (LCC) Månadsavgifter PIN-kod Resekonto SEPA/SEPA Cards Framework SFTI SFTI Basic Invoice version 1.0 SFTI transportprofil Bas version 2.0 Startpaket Täckning Fysisk person i vars namn betalkort, inköpskort är utfärdat. Avgifter som tas ut för tjänsten och betalas av myndighet. Limit begränsar kortets användning. Exempelvis en övre beloppsgräns för köp och/eller kontantuttag. Reseleverantör som säljer resor/flygresor. Avgifter som tas ut i samband med månadsfakturering av köp eller kontantuttag. Exempelvis valutaväxlingsavgift vid köp i utländsk valuta. Förkortningen PIN står för personligt identifikationsnummer. För samlad fakturering av resor, hotell och andra reserelaterade tjänster som köpts via resebyrå, bokningssystem eller direkt via reseleverantör. Single Euro Payment Area samt regelverk för kortmarknaden inom SEPA. Single Face to Industry. Standard för e-handel. Standarden för enkel elektronisk faktura inom staten, SFTI Svefaktura. Mer information finns på Specifikation av det rekommenderade sättet att överföra en Svefaktura mellan affärspartners och/eller dess förmedlingstjänsteföretag. Mer information finns på Startpaket är en tjänst som avropas för att underlätta införande av inköpskort hos myndigheten. Startpaketet kan till exempel innehålla information om ramavtalet, avropsblankett, ansökningar, ändringsblankett för limit, användningsområden och statistikmöjligheter samt utbildning, införandeplan, kommunikation och löpande administration. Tillgång och spridning av köpställen och uttagsautomater där betal- och inköpskortet kan användas per geografisk enhet. 4

5 Riksgälden Ramavtal Betalkort, resekonto och inköpskort 3. Bilagor m m 3.1 Ramavtalet består av detta huvudavtal samt följande bilagor: Bilaga 1 Bilaga 2 Bilaga 3 Bilaga 4 Betalkort, inklusive priser Resekonto, inklusive priser Inköpskort, inklusive priser Antidiskrimineringsklausul 3.2 Vid eventuella motsägelser mellan innehållet i detta huvudavtal och bilagorna gäller bilagorna utan inbördes rangordning före huvudavtalet. Ändringar i och tillägg till ramavtalet ska för att vara bindande ske skriftligen och vara undertecknade av parterna. 4. Ramavtalets omfattning 4.1 Ramavtalet avser betalningstjänster och därmed sammanhängande tjänster som tillhandahålls genom betalkort, resekonto och inköpskort enligt närmare beskrivning nedan. 4.2 Ramavtalet omfattar tjänsterna; 1. Betalkort 2. Resekonto 3. Inköpskort Tjänsterna och därmed sammanhängande tillvalstjänster beskrivs vidare i bilagorna 1 till Kort ska vid var tid ha minst den täckning som framgår av bilaga Resekonto skall vid var tid vara anslutet till åtminstone de försäljningskanaler som anges i bilaga Leverantören är skyldigt att utföra och tillhandahålla tjänster enligt detta ramavtal som avropas av myndigheter enligt vad som närmare anges i 5

6 Riksgälden Ramavtal Betalkort, resekonto och inköpskort punkten 5 nedan. Tjänsterna ska utföras på ett professionellt sätt och i övrigt på det sätt och på villkor som anges i detta ramavtal. 4.6 Betalkort med personligt betalningsansvar för kortinnehavare innebär att endast kortinnehavaren och inte myndighet är betalningsskyldig för transaktioner genomförda med betalkortet. 5. Avrop 5.1 Avropsberättigade är regering och riksdag samt myndigheter under regering och riksdag inklusive de statliga affärsverken ( Myndigheter ). 5.2 Avrop ska ske genom tillämpning av villkoren i ramavtalet. Då avrop sker ska Myndighet välja den tjänst som enligt rangordningen rankas högst. Myndigheten kan dock göra en annan prioritering, i det enskilda fallet, om täckningen för den högst rankade leverantörens korttjänst, på det resmål där kortet skall användas, ej ger tillräcklig funktionalitet för myndigheten. Det är den aktuella Myndigheten som beslutar rörande val av annan leverantör än den högst rankade. Vid avrop av resekonto kan den avropande myndigheten endast göra avsteg från rangordningen om väsentlig funktionalitet saknas i den tjänst som den högst rankade leverantören erbjuder. 5.3 Avrop under detta ramavtal ska ske genom ingående av särskilda skriftliga avtal mellan Leverantören och Myndighet ( myndighetsavtal ). Myndighetsavtal ska upprättas av Leverantören i samråd med Riksgälden. 5.4 Myndigheterna äger rätt att avropa tjänster och Leverantören får inte vägra Myndighet att göra avrop av tjänster. Riksgälden lämnar inga utfästelser om omfattningen av avrop eller att avrop alls kommer att ske. 5.5 Leverantören är införstådd med att Riksgäldens mål är att öka Myndigheternas användning av kort. Leverantören ska vid Myndighets avrop och därefter på egen bekostnad tillhandahålla dels erforderligt 6

7 Riksgälden Ramavtal Betalkort, resekonto och inköpskort informationsmaterial om tjänsterna muntligt, skriftligt och genom elektronisk överföring och dels utbildning om tjänsterna i erforderlig omfattning innefattande säkerhet kring tjänsterna såsom t ex handel över internet. Informationsmaterialet ska vara anpassat efter detta ramavtal och för Myndigheter. 5.6 Kortinnehavare ska vara fysisk person som är anställd, befattningshavare, uppdragstagare, förtroendevald eller som innehar liknande ställning hos Myndighet och som skriftligen anvisats av Myndigheten. 6. Priser och betalningsvillkor För tjänster utgår avgifter och andra ersättningar enligt bilagorna 1 till 3. Priserna är angivna exklusive mervärdesskatt. Avgifter och andra ersättningar, utom valutaväxlingsavgifter och kontantuttagsutgift, förfaller till betalning enligt bilaga 1-3. Valutaväxlingsavgifter betalas i samband med betalning av transaktioner på sätt som regleras i ramavtalet punkten 9. Leverantören har rätt att justera priset för en viss tjänst om det är påkallat till följd av lagstiftning eller myndighets åtgärd, till exempel mervärdesskatt, och detta medför ökad kostnad för Leverantören. Sådan justering av priset ska motsvara högst den reella kostnadsökningen för Leverantören. Vardera parter kan påkalla prisjustering vid ett infriande av option, enligt punkt 20.1, den 1 januari Part som önskar påkalla prisjustering för nästkommande tolvmånadersperiod ska senast den 1 oktober året innan framställa önskemål om detta. Ett yrkande om prisjustering ska baseras på förändringar i konsumentprisindex. Prisjusteringen får dock uppgå till högst 75 procent av förändringen i konsumentprisindex. Basmånad för justeringen utgör januari

8 Riksgälden Ramavtal Betalkort, resekonto och inköpskort Omräkning från utländsk valuta till svenska kronor sker med valutaväxlingspåslag enligt bilagorna 1 till 3. Leverantören äger rätt att ta ut lagstadgad ersättning för kostnader. Leverantören äger inte rätt till annan ersättning, såsom faktureringsavgift, påslag, uttagsavgift, förseningsavgift eller dylikt, än som anges i detta ramavtal. Leverantören äger inte rätt till ersättning för byte av kort eller annat åtgärd till följd av införande av chipteknik eller annan teknisk utveckling. 7. Begränsningar i rätt och möjlighet till köp och uttag 7.1 Leverantören ska på begäran av Myndighet införa sådana begränsningar i rätten och möjligheten att använda betalkort, inköpskort eller resekonto som anges i bilagorna 1 till 3 eller sådana andra vid var tid i branschen förekommande begränsningar som Myndigheten begär ( limit ). Limit ska åsättas, ändras eller tas bort genast i samband med begäran härom från Myndighet. 7.2 Leverantören ska snarast efter att så skett skriftligen eller genom elektronisk överföring underrätta Myndigheten om att limit överskridits. 8. Felaktiga debiteringar 8.1 Vid reklamation av faktura ska Myndigheten på förfallodagen betala den del av fakturabeloppet som godkänts av Myndigheten. Leverantören ska på egen bekostnad utreda reklamation utan oskäligt dröjsmål. Myndigheten är inte betalningsskyldiga för reklamerad och tvistig transaktion under utredningstiden. För det fall det visas att Myndigheten är betalningsansvarig för transaktionen är Leverantören berättigat till dröjsmålsränta på sådant belopp enligt punkten 10.1 i ramavtalet. 8

9 Riksgälden Ramavtal Betalkort, resekonto och inköpskort 9 Fakturering av transaktioner 9.1 Faktura till Myndighet på gjorda köp, kontantuttag samt avgifter ska innehålla information som anges i bilaga 1 till 3 och sådan annan information som Riksgälden eller Myndighet skäligen begär. 9.2 Förfallodagen för fakturan ska infalla 30 dagar från det att fakturan utfärdats. 9.3 Fakturering ska ske enligt bilaga Faktura till Myndighet ska uppfylla vid var tid gällande krav enligt mervärdeskattelagen (1994:200). 9.5 E-faktura till Myndigheten ska levereras i svefakturaformat, SFTI Basic Invoice version 1.0 till den mottagningspunkt Myndigheten väljer. Vid behov ska pappersfaktura levereras som reservrutin. 9.6 Leverantören ska tillställa Myndigheten och kortinnehavaren faktura skriftligen eller i elektronisk form enligt Myndighetens eget val. Faktura ska innehålla sådan information som anges i bilaga 1-3 och sådan annan information som Riksgälden eller Myndighet skäligen begär. 9.7 Vid reklamation av faktura ska Myndigheten på förfallodagen betala den del av fakturabeloppet som godkänts av Myndigheten. Myndigheten betalar dröjsmålsränta enligt räntelagen (1975:635) på belopp, som efter utredning visas ska betalas av Myndigheten. 9

10 Riksgälden Ramavtal Betalkort, resekonto och inköpskort 10. Betalningsdröjsmål 10.1 Leverantören har vid utebliven betalning av klar och förfallen fordran rätt att utta dröjsmålsränta på obetalat belopp från förfallodagen till dagen för betalning med en ränta enligt räntelagen. Leverantören har inte vid Myndigheters betalningsdröjsmål rätt att häva myndighetsavtal eller spärra sådana kort för vilka Myndigheten är betalningsansvarig från vidare användning eller vidta sådan liknande åtgärd. 11. Rapportering och redovisning m m 11.1 Leverantören ska enligt Myndighetens eget val enligt bilaga 1-3 för Myndigheten göra tillgänglig redovisning via särskild webbsida eller via mejl över uppgifter som framgår av bilaga 1-3 eller annan sådan redovisning som Myndigheten vid var tid skäligen begär Leverantören ska enligt bilaga 1-3 till Riksgälden göra tillgänglig via särskild webbsida eller via mejl statistik över uppgifter som framgår av bilaga 1-3 eller sådan annan redovisning som Riksgälden vid var tid skäligen begär. Riksgälden har rätt att vidarebefordra information till tredje man Statistik till Riksgälden eller Myndighet ska lämnas på papper vid behov som reservrutin Leverantören ska, i samarbete med Myndigheterna respektive Riksgälden, i skälig utsträckning anpassa rapporteringen och redovisningen till specifika önskemål från Myndigheter, nytt eller ändrat behov av information hos Riksgälden eller Myndigheterna och/eller ändringar i den tekniska utvecklingen. De närmare villkoren för utvecklingsarbetet avseende rapportering och redovisning till Myndigheter respektive Riksgälden ska överenskommas särskilt mellan Leverantören och Myndigheten respektive Riksgälden. 10

11 Riksgälden Ramavtal Betalkort, resekonto och inköpskort 12. Ansvar för obehörig användning av kort m m 12.1 Myndighet ansvarar, vad gäller kort för vilken Myndighet har betalningsansvar, för obehörig användning av kort (innefattande, men inte begränsat till, transaktioner över internet, telefon eller annat medium där endast kortnummer används) endast om kortinnehavaren har (i) lämnat ifrån sig kort till annan, (ii) genom grov oaktsamhet förlorat kort, eller (iii) på annat sätt förlorat besittning av kort och inte inom rimlig tid efter upptäckt av förlusten anmält förlusten till Leverantören. Vad gäller kort med personligt betalningsansvar för kortinnehavaren ska konsumentkreditlagen (1992:830) eller sådan lagstiftning som ersätter denna äga tillämpning i detta fall Myndighet är vad gäller betalkort med personligt betalningsansvar för kortinnehavare endast skyldig att tillse antingen att betalkort återlämnas till Leverantören, begärs spärrat eller görs obrukbart på annat av Leverantören angivet sätt när kortinnehavaren inte längre uppfyller kraven i punkten 5.6 i detta ramavtal eller att Leverantören informeras härom. I övrigt har Myndigheten inget ansvar av vad slag det vara må för åtgärd eller underlåtenhet av kortinnehavare vad gäller kort med betalningsansvar för kortinnehavaren Leverantören åtar sig att omedelbart utan kostnad på begäran av Myndighet eller kortinnehavare och oavsett skäl därtill spärra kort. Med att kort spärras innebär att kort genast efter anmälan enligt Leverantörens anvisning inte kan användas för tjänster. Anmälan om spärrning av kort kan ske, muntligen, skriftligen eller genom elektronisk överföring, dygnet runt årets alla dagar till adress angiven i bilagorna 1-3. Leverantören ska snarast skriftligen underrätta Myndigheten eller i förekommande fall kortinnehavaren om att kort spärrats. 11

12 Riksgälden Ramavtal Betalkort, resekonto och inköpskort 12.4 Myndighet och/eller kortinnehavare svarar inte för transaktioner genomförda efter det att anmälan om spärrning gjorts eller meddelande lämnats till Leverantören Leverantören åtar sig att efter skriftlig begäran ersätta förlorat och/eller spärrat kort. 13. Åtagande 13.1 Leverantören ansvarar för att tjänsterna under ramavtalets giltighetstid uppfyller de krav som anges i detta ramavtal. Leverantören ska, utan kostnad för Riksgälden, Myndigheter eller kortinnehavare, avhjälpa brister i tjänsterna som utgör avvikelser från nämnda åtagande och som åberopas av Riksgälden eller Myndighet med den skyndsamhet som omständigheterna, enligt Riksgäldens eller Myndighetens skäliga bedömning, kräver. Leverantören ska till Riksgälden löpande rapportera betydande och återkommande reklamationer från Myndigheter och kortinnehavare avseende brister i tjänsterna enligt ovan. Leverantören ska på begäran av Riksgälden genomföra användarundersökningar hos Myndigheterna Leverantören ska vara ansluten till ett internationellt kortnätverk Leverantören ska verka för att kort godkänns som betalningsmedel och kan användas för uttag av kontanter i hela världen. 14. Vidareutveckling av tjänsterna 14.1 Leverantören ska aktivt och löpande se över rutinerna och formerna för utförandet och utformningen av tjänsterna för att analysera hur tjänsterna kan förbättras och bättre möta Riksgäldens och Myndigheternas nuvarande och framtida behov och säkerhetskrav. Leverantören förbinder sig vidare att, utan särskild anmaning från Riksgälden eller Myndighet och utan särskild ersättning, vidta den vidareutveckling och de förbättringar av tjänsterna som föranleds av effektiviserade rutiner, teknikutveckling 12

13 Riksgälden Ramavtal Betalkort, resekonto och inköpskort respektive förändringar i branschpraxis samt internationella och nationella standarder Parterna ska under ramavtalets giltighetstid, i nära samarbete, fortsätta utvecklingen av tjänsterna med utgångspunkt från statens förändrade och framtida behov. Leverantören och Riksgälden ska komma överens om vilka kostnader som därvid ska ersättas Leverantören ska informera Riksgälden och Myndigheterna om kommande förändringar i tjänsterna och verka för att förändringarna implementeras på ett för Riksgälden och Myndigheterna följsamt sätt För närvarande pågår inom ramen för ett europeiskt samarbete utvecklingen av betalningstjänster avseende euro benämnd Single Euro Payment Area ( SEPA ). Inom ramen för SEPA har ett nytt regelverk arbetats fram som medför att betalningstjänster kommer att behöva anpassas under ramavtalsperioden avseende funktionalitet. Kortutgivaren åtar sig att vid behov göra de anpassningar och tillägg som erfordras med anledning av SEPA och SEPA Cards Framework. 15. Partsbyte och underleverantörer 15.1 Leverantören får inte överlåta sina åtaganden enligt detta ramavtal till någon annan part utan Riksgäldens skriftliga godkännande Leverantören ansvarar för underleverantörer såsom för egen verksamhet. 16. Leverantörens skyldighet att efterleva lag m m 16.1 Leverantören ska vid utförande av tjänsterna följa vid var tid tillämpliga internationella och nationella standarder för kort, SEPA Cards Framework, regelverk tillämpade av det internationella kortnätverk till vilket Leverantören är anslutet samt annan branschpraxis och Leverantören ska 13

14 Riksgälden Ramavtal Betalkort, resekonto och inköpskort inneha samtliga tillstånd och godkännanden som erfordras för att Leverantören ska kunna uppfylla sina förpliktelser under detta ramavtal Leverantören ska vid utförande av tjänsterna följa gällande antidiskrimineringslagar enligt bilaga Leverantören åtar sig att om Myndighet så begär tillgodose sådan Myndighets särskilda restriktioner avseende sekretess, behandling och vidarebefordran av kortinnehavares personuppgifter. 17. Meddelanden 17.1 Meddelanden beträffande ändring eller uppsägning av ramavtalet ska lämnas genom bud, rekommenderat brev eller telefax till parternas i ramavtalet angivna adresser och faxnummer. Meddelande ska anses ha kommit part tillhanda (i) om avlämnat med bud: vid överlämnandet, (ii) om avsänt med rekommenderat brev: tre dagar efter avlämnandet för postbefordran, (iii) om avsänt med telefax: vid mottagandet. Riksgälden Norrlandsgatan 15 Att Avdelning Statens Interbank SE Stockholm, Sweden tel + 46 (8) fax + 46 (8) SEB Kort AB Stockholm tel +46 (8) fax +46 (8)

15 Riksgälden Ramavtal Betalkort, resekonto och inköpskort 18. Samarbetsorganisation, uppföljning av ramavtalet 18.1 Leverantören ska utse en särskild kontaktperson med övergripande ansvar för ramavtalet i förhållande till Riksgälden. Vidare ska Leverantören utse kundansvariga personer som ansvarar för avropande Myndigheters och kortinnehavares kontakter med Leverantören. Leverantören ska underrätta Riksgälden skriftligt om vilka personer som har utsetts och om ändring av personkretsen Riksgälden ska utse kontaktpersoner som ansvarar för Riksgäldens kontakter med Leverantören avseende tjänsterna. Riksgälden ska underrätta Leverantören skriftligt om vilka kontaktpersoner som har utsetts och om ändring av personkretsen Ramavtalet ska följas upp kvartalsvis för att tillvarata erfarenheter och iakttagelser om tillämpningen av ramavtalet. Leverantören ska ta initiativ till möten med Riksgälden om uppföljning Riksgälden har rätt att kontrollera säkerheten och att Leverantören i övrigt uppfyller avtalade förpliktelser och åtaganden. Detta görs genom revision eller inspektion antingen med assistans av en oberoende revisor eller av annan opartisk person som utses av Riksgälden eller av Riksgälden själv. Sådan revision får även omfatta kontroll av debitering, kontroll av åtaganden samt intervjuer av personal. Under revisionen ska Leverantören vara behjälplig i rimlig utsträckning, vilket inkluderar att ge tillgång till lokaler. Resultatet av en revision ska kontrolleras av parterna tillsammans och fel och brist ska därvid korrigeras av Leverantören. 19. Ersättning för skada, ansvarsbegränsning och hinder för fullgörande 19.1 Leverantören ansvarar för och ska ersätta Riksgälden, Myndighet och kortinnehavare för den skada Leverantören vållar Riksgälden, Myndighet 15

16 Riksgälden Ramavtal Betalkort, resekonto och inköpskort eller kortinnehavare genom fel eller försummelse. Riksgälden och Myndighet ansvarar för och ska ersätta Leverantören för den skada som Riksgälden och Myndighet vållar Leverantören genom fel eller försummelse. Rätten till skadestånd är begränsad till direkt förlust. Denna begränsning gäller inte vid skada som förorsakats genom uppsåt eller grov vårdslöshet Part är inte ansvarig för fel, brist eller försening som beror på svenskt eller utländskt lagbud, svensk eller utländsk myndighetsåtgärd, strejk, blockad, bojkott, lockout, krig, naturkatastrof, eller annan liknande omständighet över vilken part ej kan råda eller ej skäligen kan förutse och till följd därav inte utan oskäliga uppoffringar kan fullgöra sina åtaganden eller som beror på att partens underleverantör förhindras fullgöra sin prestation på grund av en sådan omständighet. Vad beträffar ovan nämnda konfliktåtgärder ska vad som sägs ovan gälla även för det fall part själv är föremål för eller vidtar sådan konfliktåtgärd Skulle någon av de omständigheter som anges ovan inträffa vilka förhindrar parts uppfyllande av detta ramavtal och/eller myndighetsavtal och därefter föreligga under mer än en (1) månad är Riksgälden respektive Myndighet berättigad att, utan skyldighet att erlägga skadestånd, efter eget val häva avtalet. För att en part ska ha rätt att göra gällande en sådan befrielsegrund som anges ovan ska parten omedelbart då denne får kännedom om en omständighet som kan utgöra en sådan befrielsegrund, underrätta motparten om det. 20. Avtalsperiod, uppsägning av ramavtalet 20.1 Ramavtalet gäller under tiden 1 januari 2009 till och med 31 december 2011 med rätt för Riksgälden att begära förlängning på oförändrade villkor med ett (1) år. Meddelande om förlängning ska lämnas av Riksgälden senast den 1 november

17 Riksgälden Ramavtal Betalkort, resekonto och inköpskort Detta ramavtal är bindande mellan parterna från och med att båda parter har skrivit under ramavtalet Riksgälden ska ha rätt att säga upp ramavtalet till upphörande omedelbart eller vid den tidpunkt som Riksgälden bestämmer om någon, enligt Riksgäldens skäliga bedömning, väsentlig omständighet inträder som enligt Riksgäldens skäliga bedömning påverkar Leverantörens möjlighet att fullgöra sina avtalsförpliktelser. Exempel på sådana väsentliga omständigheter ska vara att: (a) Det enligt Riksgäldens skäliga bedömning finns anledning anta att Leverantören inte kommer att fullgöra sina förpliktelser under ramavtalet; (b) Leverantören antingen (i) ställer in sina betalningar, (ii) ansöker eller medger annans ansökning om företagsrekonstruktion enligt lag (1996:764) om företagsrekonstruktion, (iii) träder i likvidation eller (iiii) försätts i konkurs; (c) Tillgång som tillhör Leverantören utmäts; (d) Den täckningsgrad inom ett land däri som föreligger på dagen för ramavtalets undertecknande har minskat i väsentlig mån; (e) Leverantören i annat avseende inte fullgör sina förpliktelser enligt ramavtalet eller annars handlar i strid mot dessa förpliktelser eller att en eller flera tjänster är behäftade med fel eller brist som inte är obetydlig och, förutsatt att rättelse är möjlig, inte vidtar rättelse inom 30 dagar från anmaning härom Vid uppsägning enligt punkt 20.2 ska Riksgälden ha rätt till ersättning för skada med den begränsning som framgår av punkten 19 i detta avtal. 17

18 Riksgälden Ramavtal Betalkort, resekonto och inköpskort 20.4 Det åligger Leverantören att omedelbart underrätta Riksgälden om förevaro av eller risk för omständigheter som nämns under punkterna b till d i punkten 20.2 föreligger Myndigheter ska ha rätt att säga upp myndighetsavtal på villkor motsvarande de som anges ovan. Myndigheter ska därutöver alltid ha rätt att säga upp myndighetsavtal med en (1) månads uppsägningstid För det fall ramavtalet sägs upp ska myndighetsavtalen anses uppsagda till samma tidpunkt. 21. Tvister och tillämplig lag 21.1 Tvister angående tolkningen eller tillämpningen av detta ramavtal ska i första hand lösas genom förhandlingar mellan parterna. Tvister som inte kan lösas på detta sätt ska avgöras av allmän domstol och i första instans av Stockholms tingsrätt Svensk lag ska gälla för tolkningen och tillämpningen av detta Ramavtal. Detta Ramavtal har upprättats i två exemplar, varav parterna har tagit var sitt. ******** Stockholm den 28/ Stockholm den 28/ Riksgäldskontoret SEB Kort AB Gunilla Nordlöf Avdelningschef Statens internbank Jennie Alm Jurist Martina Zakrisson Thomas Luks 18

19 2007/1669 Bilaga 1 Betalkort Eurocard i kortnätverket MasterCard Funktionalitet Ansökan och limiter En kreditkontroll genomförs alltid av varje kortansökan med personligt betalningsansvar för att säkerställa att det bl.a. inte finns betalningsanmärkningar hos den sökande. En ansökan kan komma att avslås om sökande inte bedöms kreditvärdig. För sökande med årsinkomst under kronor, deltidsanställd, nyutexaminerad m.fl. sker en individuell prövning. Högsta limit för köp och kontantuttag kan kopplas till betalkortet. För kontantuttag tillämpar SEB Kort för närvarande följande parametrar: kronor per 30-dagarsperiod varav högst kronor får avse kontantuttag gjorda i Sverige. Behöver kortinnehavare hos myndigheten möjlighet till större kontantuttag i tjänsten kan det godkännas. Leverans av betalkort och kod Betalkort och kod levereras till kortinnehavaren inom fem arbetsdagar inom Sverige och inom 6 arbetsdagar till övriga världen, räknat från det att korrekt ansökan inkommit. När kortansökan är godkänd av kreditavdelningen registreras beviljat kort med automatik i SEB Korts reskontra och skickas till kortinnehavarens mantalsskrivningsadress. PIN koden skickas separat. Kortinnehavaren har möjlighet att ändra koden till en personligt vald kod. Val av personlig kod sker via mobiltelefon med svenskt abonnemang. Kundservice eller supportteamet kontaktas för snabbleverans med bud inom en arbetsdag av betalkort. Snabbleverans till övriga världen sker med bud inom tre arbetsdagar. Ersättningskort levereras med bud till kortinnehavarens adress inom en arbetsdag och inom maximalt tre arbetsdagar med bud till övriga världen. Vid ersättningskort används den kod som finns kopplad till det ursprungliga betalkortet. Giltighetstid för betalkortet Betalkortets giltighetstid är normalt 3 år. Myndigheten har möjlighet att välja kortare giltighetstid. Täckning Betalkortet har god täckning i Sverige, Europa och övriga världen. Korttäckningen anges som köpställen och uttagsställen. Totalt finns cirka 24 miljoner köpställen varav cirka 163 tusen i Sverige, 6,6 miljoner i övriga Europa, cirka 7,3 miljoner i Nordamerika och cirka 2,6 miljoner i Sydamerika och totalt cirka 7,4 miljoner i Asien, Afrika och Oceanien. Antalet uttagsställen är totalt cirka 1,3 miljoner varav cirka 3 tusen i Sverige, 400 tusen i övriga Europa, cirka 500 tusen i Nordamerika och cirka 81 tusen i Sydamerika och totalt cirka 350 tusen i Asien, Afrika och Oceanien. Aktuell och detaljerad information om korttäckning finns på MasterCards hemsida som är länkad till Eurocards hemsida (www.eurocard.se). Detaljerad information om köpställen på landnivå, hotellkedjor, flygbolag m.fl. som accepterar MasterCard lämnas av vårt kundcenter, supportteam och ramavtalsansvarig. 1

20 2007/1669 Spärr av betalkort En spärranmälan registreras omedelbart i SEB Korts administrativa system och når samtidigt MasterCards internationella betalväxel. Kortinnehavaren får, på begäran, bekräftelse per post att betalkortet är spärrat. I och med att merparten av alla transaktioner idag auktoriseras online sker alltid en direktvalidering av korttransaktionens giltighet. Ett spärrat kort kan därför inte användas för köp efter att spärranmälan gjorts. Myndigheten kan återkalla/spärra betalkort med myndighetsansvar även om kortinnehavaren inte har slutat sin anställning. Betalkort spärras dygnet runt Telefonnummer: Från utlandet Eurocard Spärrservice ingår Kortinnehavaren kan förutom att spärra betalkortet, även spärra andra värdehandlingar t.ex. pass och id-handlingar. Funktionaliteten ingår i betalkortstjänsten genom separat anmälan. Försäkringslösningar Försäkringslösningen som ingår i betalkortstjänsten innehåller olycksfallsförsäkring, avbeställningsskydd, ersättning vid försenad avresa, bagageförsäkring samt självriskeliminering på bil och hemförsäkring. Teknik, säkerhet internet MasterCard SecureCode är MasterCard Internationals tjänst som förbättrar säkerheten vid betalning på internet genom att båda parter i en affär identifieras. Kortinnehavaren identifierar sig mot sin kortutgivare via en unik personlig kod, MasterCard Secure Code, som Eurocardinnehavaren skapar via tjänsten e-saldo på Eurocards hemsida (www.eurocard.se) Fakturering Huvudregeln är att den anställde har personligt betalningsansvar för fakturan Allt fler myndigheter beslutar sig för att anställda ska använda betalkort vid betalning av utlägg i tjänsten och huvudregeln är att den anställde har ett personligt betalningsansvar för betalkortsfakturan. De flesta myndigheter har också beslutat att betalkortet får användas för privata inköp. Endast i undantagsfall, när det inte fungerar med personligt betalningsansvar, används betalkort där myndigheten är betalningsansvarig. Faktura till kortinnehavare med personligt betalningsansvar Kortinnehavaren kan välja pappersfaktura eller e-faktura. E-faktura kan skickas till kortinnehavarens internetbank om banken ingår i Samverkan e-faktura privat. Innan fakturan erhållits kan kortinnehavaren få information om transaktioner och valutakurser m.m. via SEB Korts e-saldo tjänst som varje kortinnehavare kostnadsfritt ansluter sig till via vår hemsida Kopia på köpnota kan beställas vid behov. 2

21 2007/1669 Faktura till myndighet E-faktura som uppfyller krav enligt mervärdeskattelagen (1994:200) levereras i svefakturaformat, SFTI Basic Invoice version 1.0, med SFTI transportfil Bas version 2.0 till den mottagningspunkt myndigheten väljer. Information på e-faktura kan sorteras per betalkort, betalkortsinnehavare, resultatställe eller annan indelning som myndigheten önskar. Fakturan innehåller detaljerad information om köpet eller kontantuttaget och exempel på information som kan finnas på fakturan är kortinnehavare, inköpsdag, uttagsdag, inköpsställe/uttagsautomat, belopp i svenska kronor, växelkurs och specifikation av moms om denna redovisats från säljstället. Fakturering sker månadsvis och fakturans förfallodag är 30 dagar från det att fakturan utfärdats och myndigheten kan välja brytdatum för fakturering. Fakturering av avgifter faktureras kvartalsvis i efterskott. Vid behov och som reservrutin kan myndigheten få pappersfaktura med samma indelning som e-faktura. Momsåtervinning Myndigheten kan avropa en tjänst som gör det möjligt att återvinna moms från utlandet. Vid intresse kontakta Eurocard Momsåtervinning på telefonnummer eller e-post Valutaväxling Omräkning till svenska kronor sker vid det tillfälle transaktionen anländer till MasterCards internationella betalväxel. Detta sker normalt sett samma dag eller dagen efter det att köpet skedde. Kundstöd Kundstöd för kortinnehavaren SEB Korts kundcenter Kortinnehavaren kan kontakta kundcentret vid frågor om betalkort, fakturor, betalningar och övriga frågor. Kundcenter har öppet vardagar mellan kl och juni, juli och augusti vardagar mellan Kundcenter Telefonnummer e-mejl: Försäkringsfrågor Folksam Telefonnummer:

22 2007/1669 Kundstöd för myndigheten och utbildning SEB Korts supportteam Kontaktpersoner och administratörer på myndigheten har tillgång till egen support som består av ett team på för närvarande 10 personer, varav 8 finns i Stockholm, en person i Malmö och en person i Göteborg. Teamet kan svara på frågor om ramavtalet, förmedla ansökningar, ta fram statistik, ordna expressleverans av betalkort, informationsmöten och utbildning m.m. Myndigheten kan få egen kontaktperson om så önskas. SEB Kort supportteam Telefonnummer e-mejl: Fax: Försäkringsfrågor Folksam Telefonnummer: Information när anställd slutar Myndigheten har ansvar för att lämna information till SEB Kort när anställda slutar och betalkortet inte längre ska ingå i myndighetens engagemang. Statistik Statistik till myndighet SEB Kort tillhandahåller tjänsten Business Report, ett mycket kraftfullt webbaserat verktyg för analys och uppföljning av såväl reseinköp som övriga inköp. Business Report uppdateras dagligen med samtliga transaktioner på myndighetens betalkort, inköpskort och resekonto. Tjänsten är tillgänglig 24 timmar per dygn, 7 dagar i veckan. I Business Report finns ett antal fördefinierade rapporter tillgängliga, där man snabbt, enkelt och överskådligt får tillgång till myndighetens inköpsmönster. Business Report Baspaket (2 användare) ingår i tjänsten betalkort. Statistik kan lämnas på papper som reservrutin. Statistik till Riksgälden Statistiken lämnas via webbsida eller e-post i filformat excel (.xls) kvartalsvis. Statistiken innehåller uppgifter på total nivå om antal avropande myndigheter, antal utestående betalkort, omsättning och fakturerade kvartalsavgifter. Statistik kan lämnas på papper som reservrutin. Riksgälden kan vid behov få mer detaljerad statistik på myndighetsnivå. 4

23 2007/1669 Priser för betalkort (svenska kronor exklusive mervärdeskatt) Tjänst/funktionalitet Årsavgift för ett betalkort. Avgift per kontantuttag. Pris Valutaväxlingspåslag per köp och kontantuttag i utländsk valuta. 1,15 % Avgift per snabbleverans av betalkort i Sverige. Avgift per snabbleverans av betalkort i övriga världen. Avgift per ersättningskort i Sverige. Avgift per ersättningskort i övriga världen. Årsavgift för pappersfaktura till myndighet. Avgift per kopia på köpnota. Engångsavgift för SFTI transportfil Bas version 2.0 till den mottagningspunkt som myndigheten väljer. 5

24 2007/1669 Tillvalstjänster Kortinnehavaren har tillgång till lounger på vissa flygplatser. Loungerna som för närvarande erbjuds är Malmö Aviations lounger på Bromma, Landvetter och Sturup. Novias lounger på Arlanda (terminal 5) och Landvetter (utrikes). Novias lounge på Köpenhamns flygplats Kastrup (terminal 2) Ofakturerade korttransaktioner via fil Business Report Utöver baspaketet som ingår i betalkortstjänsten finns två olika tilläggspaket som innehåller fördjupad information avseende resekonto respektive flygtransaktioner. Vardera paket omfattar 5 rapporter. SAS Travel Pass Corporate TPC Eurocard betalkort går att kombinera med tjänsten SAS TPC, på så sätt integreras funktionen betalkort, E-ticket och SAS TPC i ett och samma kort. Tjänsten SAS TPC är kopplat till ett avtal mellan myndigheten och SAS och ger tillgång till funktionen Pay as you Fly, dvs. efterskottsbetalning av flygresorna. SAS TPC är bokningsbart och prissatt enligt regler som finns i statliga avtalet mellan FM Logg och SAS. Pris Besökspris: 10 per loungebesök Besökspris: 105 SEK per loungebesök Besökspris:75 DKK per loungebesök Anslutningsavgift: 7 50 Årspris: 5 00 /1 fil per vecka Årspris: 7 50 /1 fil per arbetsdag Årspris: 2 50 per användare för (två användare ingår i baspaketet) Tilläggspaket: 2 50 per tilläggspaket Enskilda rapporter: 75 per rapport Priserna ovan tas ut endast en gång/myndighet oberoende av vilka av produkterna betalkort, inköpskort och resekonto som avropats. 6

25 2007/1669 Resekonto SEB Kort Bilaga 2 Resekonto är en tjänst som myndigheten använder för samlad fakturering av resor, hotell och andra reserelaterade inköp via resebyrå, bokningssystem eller direkt via reseleverantör. Genom att använda resekonto får myndigheten en effektivare fakturahantering, minskade kostnader för hantering av vouchers och en bra uppföljning av kostnader. Myndigheten har betalningsansvar för reserelaterade köp som faktureras via myndighetens resekonto. Funktionalitet SEB Kort resekonto som har produktnamnet Diners Club TAC har resekontokoppling till de mest förekommande bokningssystemen/global Distribution System (GDS) för resor. Det går att debitera Diners Club TAC via de mest förekommande bokningssystemen Amadeus, Sabre, Galileo och Worldspan. För att möta behovet av att kunna göra köp hos reseleverantör utanför GDS har resekontot anpassats för detta. Förutom de traditionella flygbolagen bokade via GDS kan resebyrån debitera alla flygbolag som har Diners Club inlösenavtal på resekontot. Exempel på de mest frekventa lågprisbolagen (LCC) som fungerar på Diners Club TAC: - Sterling AirlinesA/S, Gotlandsflyg, Blekingeflyg, Sundsvallsflyg, Kullaflyg, Kalmarflyg, EasyJet, Cimber Air, Blue1, NordicAirways/Regional, Skyways, City Airlines, DAT Danish Air Transport, Germanwings och Malmö Aviation (EPC). Exempel på hotell och hotellbokningssystem i Sverige och utomlands via HotelZon som för närvarande kan anslutas till resekontot: - I Stockholm: AB Adlon Hotell, Best Western Mornington Hotell Bishop Scandinavia AB, Clarion Collection Hotel Tapto, Hotell Kung Carl, Hotel Rival AB, - Elite Hotel på ett flertal orter i Sverige samt Ronneby Brunn Hotel AB, Ronneby För marktransporter finns för närvarande resekontokoppling till: - Hyrbilar: Europcar, AVIS, Hertz och Sixt - Taxi: Netrevelation, Flygtaxi, Flygbussarna, Taxi till Tåget - SJ (företagavtal) 1

26 2007/1669 Betalning av hotell via resekonto Förutom den traditionella metoden med en voucher från resebyrån kan man numera betala hotellkostnader med en nyutvecklad tjänst via hotellbokningsportalen HotelZon AB. Tjänsten att betala hotellbokningskostnader via hotellbokningssystemet HotelZon innebär betydande besparingar för myndigheten i och med att voucherhantering och/eller direktfakturahantering helt upphör. Myndigheten lämnar ett medgivande till HotelZon att de hotell som bokas för myndigheten räkning får belastas direkt på myndighetens resekonto, på samma sätt som alla andra reserelaterade inköp som betalas via resekontot. På så sätt blir resekontofakturan den sammanhållande länken i fakturaprocessen, det eliminerar en mängd direktfakturor och kostnadskrävande hantering av vouchers hos myndighetens resebyrå. Tjänsten innebär att resebyrån och/eller myndigheten eller den anställde själv, bokar hotellnätterna i bokningsportalen HotelZon, en rutin som redan finns hos merparten av affärsresebyråerna. Försäkringslösningar Försäkringslösningen som ingår i resekontot innehåller bl.a. olycksfallsförsäkring, avbeställningsskydd, ersättning vid försenad avresa, missat anslutningsflyg samt bagageförsäkring. Teknik, säkerhet Internet SEB Kort har tillsammans med resebyråerna utvecklat en särskild säkerhetslösning för användande av resekontot vid köp över Internet. Behörighetsadministration Diners Club mottar resekontoansökan från myndigheten. De resebyråer och reseleverantörer som myndigheten har uppgett på ansökan kontaktas av Diners Club för att koppla resekontot till företagsprofilen hos resebyråerna och leverantörerna. Kundstöd Kundstöd för myndigheten Kontaktpersoner och administratörer på myndigheten har tillgång till egen support som består av ett team på tio personer, varav åtta finns i Stockholm, en person i Malmö och en person i Göteborg. Teamet kan svara på frågor som avtalet, förmedla reskontoansökan, ta fram statistik, informationsfoldrar m.m. Myndigheten kan få egen kontaktperson om så önskas. SEB Kort supportteam Telefonnummer: e-post: Fax: Öppettider vardagar september-maj och juni, juli och augusti Information och utbildning Alla avropsberättigade myndigheter som ingår i ramavtalet kommer att kontaktas av oss via besök eller via telefon. Vi kommer att informera och utbilda om innehållet i ramavtalet, var de kan finna ansökningar, informationsfoldrar etc. 2

27 2007/1669 Fakturering Myndigheten har betalningsansvar för fakturan. E-faktura som uppfyller krav enligt mervärdeskattelagen (1994:200) levereras i svefakturaformat, SFTI Basic Invoice version 1.0, med transportfil SFTI Bas version 2.0 till den mottagningspunkt som myndigheten väljer. Information på e-faktura kan sorteras per resekonto, resenär, resultatställe eller andra sorteringsbegrepp som myndigheten önskar. Fakturan innehåller detaljerad information om köpet och eventuella avgifter. Exempel på information som kan finnas på fakturan är resenär, inköpsdag, försäljningskanal, belopp i svenska kronor och specifikation av moms och avgifter. Fakturering sker utifrån myndighetens behov veckovis, var fjortonde dag eller månadsvis och fakturans förfallodag är 30 dagar från det att fakturan utfärdats och myndigheten kan välja brytdatum för fakturering. Fakturering av avgifter faktureras kvartalsvis i efterskott. Vid behov och som reservrutin kan myndigheten få pappersfaktura med samma sortering som e-faktura. Statistik till myndigheten SEB Kort tillhandahåller tjänsten Business Report, ett webbaserat verktyg för analys och uppföljning av såväl reseinköp som övriga inköp. Business Report uppdateras dagligen med samtliga transaktioner på myndighetens betalkort, inköpskort och resekonto. Tjänsten är tillgänglig 24 timmar per dygn, 7 dagar i veckan. I Business Report finns ett antal fördefinierade rapporter tillgängliga, där man snabbt, enkelt och överskådligt får tillgång till myndighetens inköpsmönster. Business Report Baspaket (2 användare) ingår i tjänsten resekonto. Statistik kan lämnas på papper som reservrutin. Statistik till Riksgälden Statistiken lämnas via webbsida eller e-post kvartalsvis i filformat excl (.xls). Statistiken innehåller uppgifter på total nivå om antal avropande myndigheter, antal resekonton, omsättning och fakturerade kvartalsavgifter. Riksgälden kan vid behov få mer detaljerad statistik på myndighetsnivå. Statistik kan lämnas på papper som reservrutin. 3

28 2007/1669 Priser för resekonto (svenska kronor exklusive mervärdeskatt) Tjänst/funktionalitet Årsavgift per resekonto. Årsavgift per pappersfaktura till myndighet. Engångsavgift för SFTI transportfil Bas version 2.0 till den mottagningspunkt som myndigheten väljer. Pris Tillvalstjänst Tjänst Ofakturerade resekontotransaktioner via fil Business Report Utöver baspaketet som ingår finns två olika tilläggspaket som innehåller fördjupad information avseende resekonto respektive flygtransaktioner. Vardera paket omfattar 5 rapporter. Pris Anslutningsavgift: 7 50 Årspris: 5 00/1 fil per vecka Årspris: 7 50/1 fil per arbetsdag Årspris: 2 50 per användare för (två användare ingår i baspaketet) Tilläggspaket: 2 50 per tilläggspaket Enskilda rapporter: 75 per rapport Priserna ovan tas ut endast en gång/myndighet oberoende av vilka av produkterna betalkort, inköpskort och resekonto som avropats. 4

29 2007/1669 Inköpskort Eurocard i kortnätverket MasterCard Bilaga 3 Funktionalitet Inköpskortet (Eurocard Corporate Limit) används för att förenkla och rationalisera inköp i den dagliga verksamheten antingen direkt hos leverantör eller via internet. Det kan exempelvis röra sig om förbrukningsartiklar och inköp av servicematerial. Myndigheten är betalningsansvarig för fakturan och sätter olika slag av begränsningar för inköpen enligt de interna riktlinjerna som myndigheten fastställt. Myndighetens namn eller annat myndighetsinternt begrepp kan präglas på inköpskortet. Limiter Eurocard har ett flertal begränsningsmöjligheter för inköpskortet bl.a. kan beloppsbegränsning sättas per inköp och per månad. För att styra inköpen till rätt leverantörer kan även begränsning ske i valfria, fördefinierade inköpskategorier samt internet. Det går även att ha en geografisk begränsning. Inköpskortet är spärrat för kontantuttag. Limiter för inköpskortet kan ändras under inköpskortets giltighetstid. En limit kan inte överskridas. Beställning och leverans av inköpskort och kod Inköpskortet är personligt och kan vara kopplat till en avdelning, resultatställe eller annan indelning som myndigheten väljer. Inköpskort levereras med post till myndigheten inom fem arbetsdagar, räknat från det att korrekt ansökan inkommit. Kod levereras separat med post inom fem arbetsdagar till kortinnehavarens mantalsskrivningsadress. Kortinnehavaren har möjlighet att ändra koden Snabbleverans av inköpskort till myndigheten sker med bud inom en arbetsdag och PIN kod skickas med post till kortinnehavarens mantalsskrivningsadress inom en arbetsdag. Ett ersättningsinköpskort levereras till myndigheten med bud inom en arbetsdag. Vid ersättningskort används den kod som finns kopplad till det ursprungliga inköpskortet. Giltighetstid för inköpskortet Inköpskortets giltighetstid är normalt 3 år. Myndigheten har möjlighet att välja kortare giltighetstid. Täckning Inköpskortet har god täckning i Sverige, Europa och övriga världen. Korttäckningen anges som köpställen. Totalt finns cirka 24 miljoner köpställen varav cirka 163 tusen i Sverige, 6,6 miljoner i övriga Europa, cirka 7,3 miljoner i Nordamerika och cirka 2,6 miljoner i Sydamerika och totalt cirka 7,4 miljoner i Asien, Afrika och Oceanien. Aktuell och detaljerad information om korttäckning finns på Eurocards hemsida (www.eurocard.se) Detaljerad information om inköpsställen som accepterar MasterCard inhämtas via vårt Kundcenter, supportteam samt ramavtalsansvarig. 1

30 2007/1669 Spärr av inköpskort Inköpskort kan återkallas/spärras på myndighetens begäran dygnet runt under årets alla dagar. Inköpskortet spärras omgående när kortinnehavaren eller annan behörig person hos myndigheten ringer och gör en spärranmälan. Spärranmälan når samtidigt MasterCards internationella betalväxel. I och med att merparten av alla transaktioner idag auktoriseras online sker alltid en direktvalidering av korttransaktionens giltighet. Ett spärrat inköpskort kan därför inte användas för köp efter att spärranmälan gjorts. Spärr av inköpskort Telefonnummer: Från utlandet Myndigheten får, på begäran, bekräftelse per post att inköpskortet är spärrat. Myndigheten kan återkalla/spärra ett betalkort även om kortinnehavaren inte har slutat sin anställning. Teknik, säkerhet internet MasterCard SecureCode är MasterCard Internationals tjänst som förbättrar säkerheten vid betalning på Internet genom att bägge parter i en affär identifieras. MasterCard SecureCode är en kod som kan jämföras med den PIN-kod som används vid betalning i butik. Kortinnehavaren identifierar sig mot sin kortutgivare via en unik personlig kod, MasterCard Secure Code, som kortinnehavaren skapar via tjänsten e-saldo på Eurocards hemsida (www.eurocard.se). Fakturering Faktura till myndighet E-faktura som uppfyller krav enligt mervärdeskattelagen (1994:200) levereras i svefakturaformat, SFTI Basic Invoice version 1.0, med SFTI transportfil Bas version 2.0 till den mottagningspunkt myndigheten väljer. Information på e-faktura kan sorteras per inköpskort, inköpskortsinnehavare, resultatställe eller andra sorteringsbegrepp som myndigheten önskar. Fakturan innehåller detaljerad information om köpet och exempel på information som kan finnas på fakturan är kortinnehavare, inköspdag, uttagsdag, inköpsställe, belopp i svenska kronor, växelkurs och specifikation av moms om denna redovisats från inköpsstället. Fakturering sker månadsvis och fakturans förfallodag är 30 dagar från det att fakturan utfärdats och myndigheten kan välja brytdatum för fakturering. Fakturering av avgifter faktureras kvartalsvis i efterskott. Kopia på köpnota kan beställas vid behov. Vid behov och som reservrutin kan myndigheten få pappersfaktura med samma indelning som e-faktura. 2

31 2007/1669 Valutaväxling Omräkning till svenska kronor sker vid det tillfälle när transaktionen anländer till MasterCards internationella betalväxel. Detta sker normalt sett samma dag eller dagen efter det att köpet skett. Kundstöd Kundstöd för kortinnehavaren SEB Korts kundcenter Kortinnehavaren kan kontakta kundcentret vid frågor om inköpskort, fakturor, betalningar och övriga frågor. Kundcenter har öppet vardagar mellan kl och juni, juli och augusti vardagar mellan Kundcenter Telefonnummer e-mejl: Kundstöd för myndigheten och utbildning SEB Korts supportteam Kontaktpersoner och administratörer på myndigheten har tillgång till egen support som består av ett team på för närvarande 10 personer, varav 8 finns i Stockholm, en person i Malmö och en person i Göteborg. Teamet kan svara på frågor om ramavtalet och ansökningar, ta fram statistik, ordna expressleverans av inköpskort, informationsmöten och utbildning m.m. Myndigheten kan få egen kontaktperson om så önskas. SEB Kort supportteam Telefonnummer e-mejl: Telefax: Information när anställd slutar Myndigheten har ansvar för att lämna information till Eurocard när anställda slutar och inköpskortet inte längre ska ingå i myndighetens engagemang. Startpaket, information och utbildning SEB Kort kontaktar alla myndigheter som omfattas av ramavtalet för utbildning och information. Sådan utbildning omfattar bl.a. information om ramavtalet, rutiner, giltighet, kortnyheter m.m. vidare kan SEB Kort komma att bjuda in myndigheterna till seminarier gällande inköp och betalflöden. Startpaketet innehåller information om ramavtalet, avropsblankett, ansökningar, ändringsblankett för limit, användningsområden samt statistikmöjligheter. Utbildningen görs efter myndighetens önskemål. SEB Kort erbjuder utbildning per telefon, personliga besök och workshops. 3

RAMAVTAL. mellan Riksgälden och American Express Services Europe Ltd, England, filial avseende kort- och resekontotjänster för statliga myndigheter

RAMAVTAL. mellan Riksgälden och American Express Services Europe Ltd, England, filial avseende kort- och resekontotjänster för statliga myndigheter Dnr 2011/2214 RAMAVTAL mellan Riksgälden och American Express Services Europe Ltd, England, filial avseende kort- och resekontotjänster för statliga myndigheter 2012-05-30 American Express Services Europe

Läs mer

Upphandling av ramavtal avseende kort- och resekontotjänster

Upphandling av ramavtal avseende kort- och resekontotjänster Dnr 2011/2214 2012-01-27 Upphandling av ramavtal avseende kort- och resekontotjänster Förfrågningsunderlag 2012-01-27 Riksgälden Dnr 2011/2214 2012-01-27 Förfrågningsunderlag RIKSGÄLDEN INBJUDER TILL ANBUDSGIVNING

Läs mer

2010-09-22 RAMAVTAL. mellan Riksgälden och Danske Bank A/S, Danmark, Sverige filial avseende betalningstjänster m.m. för statliga myndigheter

2010-09-22 RAMAVTAL. mellan Riksgälden och Danske Bank A/S, Danmark, Sverige filial avseende betalningstjänster m.m. för statliga myndigheter 2010-09-22 RAMAVTAL mellan Riksgälden och A/S, Danmark, Sverige filial avseende betalningstjänster m.m. för statliga myndigheter 1( 2010-09-22 A/S Danmark, Sverige Filial Innehåll 1. Ramavtalsparter...

Läs mer

2010-09-22 RAMAVTAL. mellan Riksgälden och Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ.) avseende betalningstjänster m.m. för statliga myndigheter

2010-09-22 RAMAVTAL. mellan Riksgälden och Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ.) avseende betalningstjänster m.m. för statliga myndigheter RAMAVTAL mellan Riksgälden och Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ.) avseende betalningstjänster m.m. för statliga myndigheter 1( Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) Innehåll 1. Ramavtalsparter...

Läs mer

Skandiabankens Betal- & kreditkort

Skandiabankens Betal- & kreditkort Skandiabankens Betal- & kreditkort Allmänna villkor 2011-06-15 I den mån dessa allmänna villkor innehåller bestämmelser som är oförenliga med Ramavtal för Betalkonton och Betaltjänster Privat ska Ramavtal

Läs mer

Villkor och övrig information

Villkor och övrig information Villkor och övrig information Som du kanske vet tillhör ditt Sparbanken Öresund-kontor numera Sparbanken Skåne och till hösten, preliminärt i mitten av oktober, är det dags att ersätta dina produkter och

Läs mer

Ramavtal Möbler 2013, projektnummer 5831

Ramavtal Möbler 2013, projektnummer 5831 Ramavtal Möbler 2013, projektnummer 5831 Avtalsparter Mellan parterna EFG Kontorsmöbler AB med organisationsnummer 556279-4403 nedan kallad Ramavtalsleverantören och SKL Kommentus Inköpscentral AB med

Läs mer

Villkor Betal- & Kreditkort 2014-02-07

Villkor Betal- & Kreditkort 2014-02-07 Villkor Betal- & Kreditkort 2014-02-07 1. Avtal Avtal om Betal- & Kreditkort MasterCard, nedan kallat kortet, är ett avtal med Ålems Sparbank (org. nr 532800-6282), Bankvägen 2, 384 02 Ålem, 0499-487 50,

Läs mer

STANDARDISERAD EUROPEISK KONSUMENTKREDITINFORMATION (SECCI)

STANDARDISERAD EUROPEISK KONSUMENTKREDITINFORMATION (SECCI) STANDARDISERAD EUROPEISK KONSUMENTKREDITINFORMATION (SECCI) Förhandsinformation om konsumentkrediter Inom EU har en standardiserad blankett för konsumentkreditinformation utformats. Blanketten utgör inte

Läs mer

ALLMÄNNA VILLKOR Företagstjänster m.m.

ALLMÄNNA VILLKOR Företagstjänster m.m. Utgivningsdatum 2014-11-14 1(36) 1. FÖRHÅLLANDET MELLAN DESSA VILLKOR OCH ANDRA BESTÄMMELSER I Bankens ALLMÄNNA VILLKOR INLÅNING M. M finns bestämmelser som i vissa avseenden reglerar förhållanden som

Läs mer

Villkor Betal- & Kreditkort 2011-03-16

Villkor Betal- & Kreditkort 2011-03-16 Villkor Betal- & Kreditkort 2011-03-16 1. Avtal Avtal om Betal- & Kreditkort MasterCard, nedan kallat kortet, är ett avtal med Ålems Sparbank (org. nr 532800-6282), Bankvägen 2, 384 02 Ålem, 0499-487 50,

Läs mer

Kortinnehavare till Banken att en transaktion ska genomföras

Kortinnehavare till Banken att en transaktion ska genomföras Villkor Betal- & Kreditkort 2011-01-01 1. Avtal Avtal om Betal- & Kreditkort MasterCard, nedan kallat kortet, är ett avtal med Sparbanken i Karlshamn (org. nr. 536200-9481), Box 44 374 21 Karlshamn, tel

Läs mer

STANDARDISERAD EUROPEISK KONSUMENTKREDITINFORMATION

STANDARDISERAD EUROPEISK KONSUMENTKREDITINFORMATION STANDARDISERAD EUROPEISK KONSUMENTKREDITINFORMATION Inom EU har en standardiserad blankett för konsumentkreditinformation utformats. Blanketten utgör inte något rättsligt bindande krediterbjudande. Uppgifterna

Läs mer

1 (7) VILLKOR FÖR WYWALLET. (gäller från och med den 1 december 2014) 1. ALLMÄNT. a) byter mobilabonnemang eller kontantkort hos sin mobiloperatör;

1 (7) VILLKOR FÖR WYWALLET. (gäller från och med den 1 december 2014) 1. ALLMÄNT. a) byter mobilabonnemang eller kontantkort hos sin mobiloperatör; 1 (7) VILLKOR FÖR WYWALLET (gäller från och med den 1 december 2014) 1. ALLMÄNT 4T Sverige AB, org.nr. 556857-8495, Box 6343, 102 35 Stockholm, ( 4T ), tillhandahåller en tjänst som gör det möjligt för

Läs mer

Kortinnehavare till Banken att en transaktion ska genomföras

Kortinnehavare till Banken att en transaktion ska genomföras Villkor Betal- & Kreditkort 2011-01-01 1. Avtal Avtal om Betal- & Kreditkort MasterCard, nedan kallat kortet, är ett avtal med Sparbanken i Karlshamn (org. nr. 536200-9481), Box 44 374 21 Karlshamn, tel

Läs mer

STANDARDISERAD EUROPEISK KONSUMENTKREDITINFORMATION

STANDARDISERAD EUROPEISK KONSUMENTKREDITINFORMATION STANDARDISERAD EUROPEISK KONSUMENTKREDITINFORMATION Inom EU har en standardiserad blankett för konsumentkreditinformation utformats. Blanketten utgör inte något rättsligt bindande krediterbjudande. Uppgifterna

Läs mer

Bankens ex AVTAL. Datum. E-post

Bankens ex AVTAL. Datum. E-post Bankens ex Bankkontor, handläggare, telefon AVTAL FÖRETAGSTJÄNSTER MM Datum KUNDENS NAMN OCH ADRESS Namn Person-/Organisationsnummer Utdelningsadress Telefon (även riktnr) Postnummer och ort E-post Kunden

Läs mer

STANDARDISERAD EUROPEISK KONSUMENTKREDITINFORMATION

STANDARDISERAD EUROPEISK KONSUMENTKREDITINFORMATION STANDARDISERAD EUROPEISK KONSUMENTKREDITINFORMATION Inom EU har en standardiserad blankett för konsumentkreditinformation utformats. Blanketten utgör inte något rättsligt bindande krediterbjudande. Uppgifterna

Läs mer

Allmänna villkor Betal- & Kreditkort MasterCard (Utgivningsdatum 2010-12-22)

Allmänna villkor Betal- & Kreditkort MasterCard (Utgivningsdatum 2010-12-22) 1. Avtal Avtal om Betal- & Kreditkort MasterCard, nedan kallat kortet, är ett avtal med Tidaholms Sparbank (org. nr. 567200-4883),Box 23, 522 21 Tidaholm, 0502-18500,tidaholms-sparbank.se, info@tidaholms-sparbank.se

Läs mer

STANDARDISERAD EUROPEISK KONSUMENTKREDITINFORMATION

STANDARDISERAD EUROPEISK KONSUMENTKREDITINFORMATION STANDARDISERAD EUROPEISK KONSUMENTKREDITINFORMATION Inom EU har en standardiserad blankett för konsumentkreditinformation utformats. Blanketten utgör inte något rättsligt bindande krediterbjudande. Uppgifterna

Läs mer

Villkor Betal- & Kreditkort VM-kort 2014-07-09

Villkor Betal- & Kreditkort VM-kort 2014-07-09 Villkor Betal- & Kreditkort VM-kort 2014-07-09 1. Avtal Avtal om Betal- & Kreditkort MasterCard, nedan kallat kortet, är ett avtal med Sparbanken Västra Mälardalen (org. nr. 578500-7120), Box 904, 731

Läs mer

Villkor Betal- & Kreditkort 2014-12-10

Villkor Betal- & Kreditkort 2014-12-10 Villkor Betal- & Kreditkort 2014-12-10 1. Avtal Avtal om Betal- & Kreditkort MasterCard, nedan kallat Kortet, är ett avtal med nedan kallat kortet, är ett avtal med Sparbanken Syd, (org. nr. 548000-7425),

Läs mer

Villkor Betal- & Kreditkort 2010-08-01

Villkor Betal- & Kreditkort 2010-08-01 Villkor Betal- & Kreditkort 2010-08-01 1. Avtal Avtal om Betal- & Kreditkort MasterCard, nedan kallat kortet, är ett avtal med Valdemarsviks Sparbank (525002-3982), Box 144, 615 23 Valdemarsvik, 0123-129

Läs mer

Kortinnehavare till Banken att en transaktion ska genomföras

Kortinnehavare till Banken att en transaktion ska genomföras Villkor Betal- & Kreditkort GULDKORT 2014-07-09 1. Avtal Avtal om Betal- & Kreditkort MasterCard, nedan kallat kortet, är ett avtal med Sparbanken Västra Mälardalen (org. nr. 578500-7120), Box 904, 731

Läs mer

ALLMÄNNA VILLKOR BANKKORT FÖRETAG 2014-05-20

ALLMÄNNA VILLKOR BANKKORT FÖRETAG 2014-05-20 ALLMÄNNA VILLKOR BANKKORT FÖRETAG 2014-05-20 1. Allmänt Tjänsten i detta avtal tillhandahålls av Sparbanken Öresund AB (publ) (banken), org.nr. 516406-0088, Box 466, 201 24 Malmö, tfn 010-499 90 20 (Kundcenter

Läs mer

Vardagspaketet. Få balans i vardagsekonomin. Transaktionskonto. Bankkort Visa. Internetbank. Transaktionskonto. Bankkort Visa.

Vardagspaketet. Få balans i vardagsekonomin. Transaktionskonto. Bankkort Visa. Internetbank. Transaktionskonto. Bankkort Visa. Vardagspaketet Få balans i vardagsekonomin Transaktionskonto Bankkort Visa Internetbank Transaktionskonto Med Vardagspaketet får du en bra ränta på ditt Transaktionskonto och kan enkelt sköta dina bankärenden.

Läs mer

ALLMÄNNA VILLKOR BANKKORT 2010-11-01

ALLMÄNNA VILLKOR BANKKORT 2010-11-01 1. ALLMÄNT Tjänsterna i detta avtal tillhandahålls av Sparbanken Öresund AB (publ) (banken), org.nr. 516406-0088, Box 466, 201 24 Malmö, tfn. 010-4999010 (Telefonbanken), webbplats: www.sparbankenoresund.se,

Läs mer

Sörmlands Sparbanks Betal- och Kreditkort MasterCard

Sörmlands Sparbanks Betal- och Kreditkort MasterCard Ansökan/Avtal Sörmlands Sparbanks Betal- och Kreditkort MasterCard Sökandes Förnamn Efternamn Personnummer Bostadsadress Postnummer och ort Bostadstelefon inklusive riktnummer Mobiltelefon Sökandes årsinkomst

Läs mer

Förhandsinformation om konsumentkrediter

Förhandsinformation om konsumentkrediter 1 ( 13 ) Förhandsinformation om konsumentkrediter Inom EU har en standardiserad blankett för konsumentkreditinformation utformats. Blanketten utgör inte något rättsligt bindande krediterbjudande. Uppgifterna

Läs mer

ALLMÄNNA VILLKOR FÖRETAG FÖR KONTO- OCH KORTKREDITER ( RBAV03 FÖRETAG ) Gällande fr o m 2013-09-01

ALLMÄNNA VILLKOR FÖRETAG FÖR KONTO- OCH KORTKREDITER ( RBAV03 FÖRETAG ) Gällande fr o m 2013-09-01 ALLMÄNNA VILLKOR FÖRETAG FÖR KONTO- OCH KORTKREDITER ( RBAV03 FÖRETAG ) Gällande fr o m 2013-09-01 Sid 1 (6) Information om Resurs Bank Resurs Bank AB (publ), Org.nr. 516401-0208 Box 222 09, 250 24 Helsingborg,

Läs mer