Delårsbokslut och helårsprognos. (Version till KF)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Delårsbokslut 2014-08-31 och helårsprognos. (Version 141028 till KF)"

Transkript

1 Delårsbokslut och helårsprognos (Version till KF)

2 Verksamhetsberättelse delårsbokslut (91)

3 Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse kommunen... 5 Personalredovisning Kommunens samlade verksamhet Ekonomi Tillämpade redovisningsprinciper Kommunledningsstab Viktiga händelser Måluppfyllelse Ekonomiskt utfall Investeringar Personal Nyckeltal Framtiden Kommunteknik och service Viktiga händelser Måluppfyllelse Ekonomiskt utfall Investeringar Personal Nyckeltal Framtiden Kultur, fritid och näringsliv Viktiga händelser Måluppfyllelse Ekonomiskt utfall Investeringar Personal Nyckeltal Framtiden Barn och utbildning Viktiga händelser Måluppfyllelse Ekonomiskt utfall Investeringar Personal Nyckeltal Verksamhetsberättelse delårsbokslut (91)

4 Framtiden Miljö- och bygg Viktiga händelser Måluppfyllelse Ekonomiskt utfall Investeringar Personal Nyckeltal Framtiden Vård och omsorg Viktiga händelser Måluppfyllelse Ekonomiskt utfall Investeringar Personal Nyckeltal Framtiden Lärande och arbete Viktiga händelser Måluppfyllelse Ekonomiskt utfall Investeringar Personal Nyckeltal Framtiden Överförmyndarnämnden Viktiga händelser Måluppfyllelse Ekonomiskt utfall Investeringar Personal Nyckeltal Framtiden Verksamhetsberättelse delårsbokslut (91)

5 Förvaltningsberättelse kommunen Inledning Delårsbokslutet ska enligt den kommunala redovisningslagen innehålla en översiktlig redogörelse för utvecklingen av verksamheten och resultat sedan föregående års utgång (årsredovisningen 2013). Dokumenten resultaträkning, redovisning av kassaflöden och balansräkning ingår. I delårsbokslutet görs också en helårsprognos mot budget och en jämförelse med föregående års delårsrapport. Upplysningar ska lämnas om förhållanden som inte redovisas i balans- och resultaträkningen men som är viktiga för bedömningen av kommunens resultat och ställning. Det ska även framgå händelser av väsentlig betydelse för kommunen som inträffat under rapportperioden eller efter dennas slut. Delårsbokslutet tillsammans med uppföljningen under året har som huvudsyfte att informera beslutsfattarna om kommunens faktiska finansiella utveckling under året. Delårsbokslutet är också en del av kommunstyrelsens och övriga nämnders rapport till kommunfullmäktige över verksamhetsåret. Budgetuppföljningar redovisas månadsvis till kommunstyrelsen och rapporteras sedan vidare till kommunfullmäktige. Kommunfullmäktige har bestämt att delårsbokslutet skall behandlas senast i oktober. Revisorerna ska göra en skriftlig bedömning om resultatet i delårsrapporten är förenligt med de mål fullmäktige beslutat om i budget och plan. Bedömningen skall biläggas delårsrapporten. Övergripande finansiella mål Förvaltningsberättelsen ska innehålla en utvärdering om målen för en god ekonomisk hushållning har uppnåtts. God ekonomisk hushållning Kommunens resultat ska långsiktigt uppgå till 2 % av skatteintäkter och skatteutjämning. Målet uppnås inte. Per delåret uppgår resultatet till 0,7 % av skatteintäkterna och per helåret är prognosen 0,1 %. Sett över senaste femårsperioden med denna prognos uppgår resultatet till 1,9 % av skatteintäkterna. Samtliga investeringar utom återvinningscentral Kvarntorp, konvertering oljepannor och membranfilter VA-verk ska skattefinansieras Målet uppnås i delåret och bedöms även uppnås per helåret. Kommunens soliditet ska uppgå till minst 60 %. Bedömningen är att målet kommer att uppnås. Soliditeten visar hur stor andel av de totala tillgångarna som kommunen själv äger, det vill säga det egna kapitalet i förhållande till de totala tillgångarna. Soliditeten per delåret uppgår till 61 % och prognosen för helåret är 60 %. Nämnder och styrelse ska hålla sig inom sin ekonomiska ram och därmed bidra till att kommunens övergripande finansiella mål kan nås. Målet kommer inte att uppnås varken per delåret eller helåret. Balanskravet Kommunallagen stadgar att kommunen ska ha en god ekonomisk hushållning. Balanskravet innebär att kostnaderna inte får överstiga intäkterna. Om ett negativt resultat uppstår skall detta täckas inom en treårsperiod. En redogörelse över avstämning av balanskravet per visar att resultatet enligt resultaträkningen 2,8 mnkr, avräknat samtliga realisationsvinster på 0,2 mnkr (Försäljning bostadsrätt Ängen) uppgår till 2,6 mnkr. Enligt prognosen för helåret 2014 blir resultatet 0,6 mnkr, avräknat 0,2 mnkr vilket ger ett balanserat resultat på 0,4 mnkr. Balanskravet uppnås i delårsbokslutet 2014 och bedöms också uppnås enligt prognosen på helårsbasis. Medborgare Alla har en god uppväxt Målet är delvis uppnått Kommunteknik och service Kommunens lekplatser har fått mycket klagomål från allmänheten. Målet med välskötta lekplatser uppnås ej pga. bristande ekonomi och tidsbrist. Tack vare extra investeringsmedel har upprustning påbörjats med att 4 st. raserade Verksamhetsberättelse delårsbokslut (91)

6 lekparker bytts ut. Vi erbjuder alla bra möjligheter till motion på våra motionsspår som sköts på ett bra sätt. Konstsnö kunde tyvärr inte läggas ut vid Sisugården pga. mild vinter Kultur, fritid och näringsliv Simhallen erbjuder planlagd simundervisning för skolan och kommunen har en fortsatt hög simkunnighet vilket ger en god trygghet. Arbetet med att skapa trygga och välkomnade miljöer runt om i Forshaga kommun fortsätter genom den förvaltningsövergripande gruppen "Intryck Forshaga". Vidare uppmuntras arrangörer som står bakom mötesplatser där olika människor möts. Biblioteken erbjuder läse klubb för barn, genomför och planerar författarveckan. Kulturskolan genomför orkesterklass i alla åk 2 eller 3. Fler ämnen erbjuds som dans, teater, cirkus och teknik. Kulturskolan har tyvärr långa köer på alla instrument, framförallt på gitarr och piano. Gruppkurser har därför startats i gitarr. Verksamheten har nu nått max vad budgeten klarar och kommer därför inte att kunna erbjuda fler elever att delta eller fler ämnen. Kultur i skolan har en planlagd verksamhet och erbjuder ett brett utbud av olika aktiviteter och projekt. Eleverna har nu gått igenom hela Wermland Operas utbud och under våren kommer annan verksamhet att erbjudas på grund av att det inte finns några nya uppsättningar att köpa in. Arbetet med att utveckla föreningarna i kommunen har påbörjats. De har varit god uppslutning och siktet är inställt på det första delmålet som är att göra en "Skattning & analys" av föreningens nuläge. Idrottsskolan har erbjudit flera läger på lov och utbildat unga ledare samt haft verksamhet en eftermiddag i veckan på skolan för åk 2. Utedagar i Dömle och på hembygdsgården har utökats och utvecklats med många deltagare. Barn- och utbildning Barn och familjs implementering av regional samverkansrutin gällande familjehemsplacerade barn och ungdomar har varit framgångsrikt. Alla verksamheter arbetar med normer och värden och ser att förhållningssätt som att vara nära, lyhörda, intresserade av och bekräftande främjar både barn/elevers trivsel samt deras förmåga att ta hänsyn till och leva sig in i andra människors situation samt att vilja hjälpa andra. Förskoleverksamheten har påbörjat ett processdokument "barnhälsan" med avsikt att ha en gemensam barnhälsa dit barnhälsovård och skolpsykolog inbjuds för att lyfta övergripande frågor tillsammans. Elevhälsogrupperna följer ständigt upp elevernas mående och resultat. Det förebyggande arbetet har utökats med familjecoach. Förebyggandearbetet har utvecklats under våren, familjecoach, familjepedagog och familjebehandlare har öppen ingång och möter barn/elever och föräldrar på ett förebyggande sätt med bland annat samtal och stöd i hemmet. De allra flesta föräldrar i kommunen klarar av föräldrarollen. Psykologer, kuratorer, skolsköterskor, socialsekreterare, övrig personal erbjuder stöd genom möten med vårdnadshavare för att stärka och inspirera. En markant ökning av anmälningar till socialtjänsten har skett under våren Två psykologer arbetar på barn- och utbildning med stöd och utbildning till lärare, socialsekreterare, enskild elev, vårdnadshavare, arbetslag på förskolan och familjepedagoger. Miljö- och byggnämnden I det pågående arbetet med detaljplan för området vid Lyckan-Acksjön finns planer för en gång och cykelväg. Arbete med säkrare vägkorsningar har skett genom ett aktivt tillsynsarbete. Skapande/bevarande av bilfria promenad- och cykelstråk intill bostadsområden har beaktats vid all planläggning. Lärande- och arbete HVB Fridhem har mottagit och integrerat barn/ungdomar enligt avtal. Alla ungdomar, födda -98, som sökte sommarjobb vid kommunen fick arbete. Valmöjligheterna för livslångt lärande har ökat under året, främst genom samverkan med Karlstads universitet och Molkoms Folkhögskola. Allas delaktighet genom information och en öppen dialog med medborgarna. Målet är delvis uppnått Kommunledningsstaben Medborgarnas tillgång till snabb och aktuell information har förändrats väsentligt med sociala medier. Kontakten har distribuerats enligt plan. Lättläst information om kommunens verksamheter presenterades på webben. Genom lättillgänglig information har alla möjligheter att följa kommunens arbete, och även komma in med upplysningar och felanmälningar, som kan åtgärdas på ett effektivt sätt. Verksamhetsberättelse delårsbokslut (91)

7 Kommunens deltagande i SKL:s projekt om medborgardialog som en del av styrningen har öppnat upp för nya arbetsformer och processer i kommunfullmäktige. Det ger politiken en god förståelse för sitt uppdrag samt att dialogen med medborgarna ger politiken ett bredare beslutsunderlag. Projektet har medfört ökad samverkan mellan verksamheterna. Politiker på plats har ökat dialogen och politikernas synlighet. Kommunen har fortsatt samarbete med övriga värmlandskommuner vad gäller arbetet med e-tjänster. Kommunens reception och telefonväxel är bemannad måndag till fredag under kontorstid. Övrig tid görs hänvisning till de som ringer kommunen. Personalen jobbar utifrån kommunens värdegrund och skapar dagligen goda möten. Personalen lämnar information och slussar vidare de som ringer och de som besöker kommunen så att de får svar på sina frågor. Kommunteknik och service Målet med att lägga ut information på hemsida och nu även facebook uppfylls med god marginal. Kommuntekniks kommunikatör bevakar detta och information läggs ut dygnet runt vid större händelser till exempel vattenläckor med mera. Kommunteknik och service är den förvaltning som får in mest synpunkter och frågor om främst yttre miljön. Kommuninvånarna påverkar främst genom facebookinlägg. Kommunen kan där delvis föra en dialog. Målet med en enkät om Kommuntekniks verksamhet är ej genomförd. Däremot fanns det frågor i kommunens övergripande enkät som har utförts. Kultur, fritid och näringsliv Förvaltningens informationsspridning har ökat markant med en egen kommunikatör som kan bevaka, utforma och sprida marknadsföringsmaterial till alla de olika arrangemang som erbjuds genom förvaltningens försorg. Ungdomsrådet har haft möte med KSAU under våren enligt plan. Ett dialogcafé är genomfört. Ungdomsrådet har genomfört och planerat aktiviteter för andra unga i kommunen. Småföretagarrådet fortsätter sitt arbete enligt plan och inkommer med synpunkter och förslag till näringslivsenhetens arbete. Andra samhällsgrupperingar jobbar vidare med sina projekt så som fiber till byn, besöksnäring eller infrastruktur. Barn- och utbildning Aktuella kartläggningar visar på ett ökat inflytande från eleverna, men arbetet fortsätter och utvecklas. Föräldrar är alltid välkomna att delta i våra verksamheter och blir också inbjudna till olika möten. Ibland är det en balansgång mellan vad vårdnadshavare kan ha inflytande över och vad de inte ska ha inflytande över. De små barnen utan verbala möjligheter att uttrycka sig har personal runt omkring sig som hjälper dom att förmedla och sätta ord på det som barnet önskar uttrycka. Modersmålsundervisningen och studiehandledning är en viktig del i att barn/elever ges möjlighet till delaktighet. Vård- och omsorg Resultat från öppna jämförelser, i fråga om möjligheter att påverka sin egen livssituation, inkommer senare, kan inte analyseras ännu. En aktuell genomförandeplan gör det möjligt för den enskilde att i hög grad kunna påverka hur beviljade insatser utförs. De flesta brukare inom förvaltningen har en genomförandeplan som följs upp regelbundet. Ytterligare arbete med utformandet och delaktigheten behövs. Lärande- och arbete Förvaltningen har under året aktualiserat information om verksamheterna och former för klagomålshantering. Klagomål redovisas regelbundet inför nämnden. God hälsa bland medborgarna. Målet är delvis uppnått per delåret. Kommunledningsstaben Forshaga kommun köper tjänst gällande konsumentupplysning av Karlstads kommun, Rådrummet. Där får medborgarna juridisk vägledning. Forshaga kommun har ett avtal med Karlstads kommun gällande konsumentupplysning som gäller fram till och med 31/ Konsumentverket inrättar fr.o.m en första linje för konsumenter att vända sig till, vilket innebär att Rådrummet i Karlstad kommer att få en annan roll. Under hösten 2014 ska det utredas hur en sådan omstrukturering kan se ut och där Forshaga kommun ska vara delaktiga. Karlstads kommun kommer också senast i november 2014 bjuda in till samtal och dialog kring framtida konsumentrådgivning. Kommunteknik och service Vattenkvaliteten varierar under året. Det handlar om att vattnet tidvis blir brunare och är godkänt med anmärkning. OBS! inga bakterier har påträffats. För att nå målet måste en investering med nytt reningsfilter utföras i vattenverket vilket tidigare upphandling avbrutits pga. överklagande. Ny upphandling är ute nu. Utsläppsvatten från reningsverket är bra. Kostenheten bidrar till att kostpolicyn från jan -12 följs. Kostenheten har kvalitetssäkrat hela måltidsverksamheten med hjälp av Karolinska institutets verktyg "skolmat Sverige". Enligt skollagen ska skolans måltider vara näringsriktiga. Vid bedömning av vad som är näringsriktig måltid ska de svenska näringsrekommendationerna, SNR följas. Verksamhetsberättelse delårsbokslut (91)

8 70 % av skolans måltider samt 90 % av äldrevårdens mat lagas från grunden. Enkätundersökning har utförts bland skolelever som pekar på nöjda kunder. Supéer har erbjudits vid högtiderna på året inom äldrevården. I studien, Riksmaten SLV, har man sett att intaget av bra fettkvalitet, mängden av fibrer/fullkorn, järn och D-vitamin brister hos svenska barn. Vid utvärdering av måltidsverksamheten har bl. a. dessa ämnen värderats. Barn- och utbildning Skolsköterskorna gör hälsosamtal i ELSA och där fås en bra kontroll på elevers mentala och fysiska hälsa. Det är mycket som är bra i Forshaga, men något som fortfarande sticker ut är att det är många barn som är överviktiga. Kostpolicy för förskola- och skola ska revideras under hösten 2014, inför denna revidering är det viktigt att en diskussion förs utifrån strategidokumentet "Att förebygga övervikt samt främja goda matvanor och fysisk aktivitet hos barn och ungdomar i Värmland". Skolområdenas elevhälsa och samverkan med socialtjänsten är en viktig förutsättning för framgång. Kampanjen tillsammans med Länsstyrelsen för att motverka att barn/unga börjar att röka har startat i samverkan med andra förvaltningar inom kommuner och arbetet är i full gång. Tydliga skyltar med rökförbud på skolområden har satts upp. Miljö- och bygg Fattade beslut inom miljöområdet har skett i enlighet med de nationella miljömålen. Anpassning av planfrågorna har skett kontinuerligt till de många nya regler som kommit under året från Boverket. För att effektivisera och utveckla verksamheten har möjligheterna till anpassning av Stratsys till SIS ledningssystem gällande sociala och miljömässiga krav undersökts. Lärande och arbete Budget för institutionsvård håller inte Kommunens kostnader för hela missbruksvården var kr/invånare. Jämförbara kommuner kostade 2013 ca 635 kr/invånare. I kommunens behandlingskedja saknar vi boendeformer för missbrukare. Situationen för flyktingmottagande i kommunen har varit ansträngd under första halvåret. Medarbetare God förståelse för uppdraget. Målet är delvis uppnått per delåret Kommunledningsstab Alla medarbetare i kommunen har medarbetarsamtal med sin chef. De använder sig utifrån en gemensam mall för dessa medarbetarsamtal, vilket sedan används till individuella alt. gruppgemensamma utvecklingsplaner. Värdegrundsdokument har antagits och implementeringsarbetet har påbörjats. Kommunen fortsätter arbetet med ledardagar för alla chefer men har senarelagt dessa till hösten med 2 halvdagar inplanerade. Fokus vid dessa dagar kommer vara att jobba färdigt med värdegrunden för medarbetarna. Introduktionsdagarna för nyanställda har utvecklats utifrån värdegrundsarbetet att även omfatta lunch mellan information och brandskyddsutbildning. Genom intranät finns förutsättningar för medarbetare att ta del av sina rättigheter och skyldigheter som anställd, såväl som nyheter. Kommunteknik och service Alla medarbetare erbjuds vidareutbildning i form av kortare kurser eller mässor i mån av ekonomi och tid. Ett stort behov finns just nu så prioriteringar måste ske vilket medför att målet med fullgod kompetens släpar något. Detta bevakas av respektive ansvarig chef. Vid nyrekrytering eftersöks rätt kompetens noggrant. Information läggs ut på intranätet. Ksau- och Ks- protokoll mailas ut. Övergripande förvaltningsorganisation sker vid APTträffarna. Svårt att få alla att informera sig själva via intranät. Bearbeta personalen ytterligare för att nå ut på intranätet. Kultur, fritid och näringsliv Personalen är viktiga ambassadörer för Forshaga kommun och genom ett kontinuerligt lärande ökar kompetensen och därmed förmågan att lösa situationer som uppkommer under en arbetsdag. Under året har enheten utvecklat mötesstrukturen och ansvarsfördelningen inom vissa enheter. Alla medarbetare har egna ansvarsområden som följs upp fortlöpande. Vidare har förvaltningen påbörjat ett förvaltningsövergripande arbete som syftar till att förstärka förståelsen för uppdraget och kopplingen till Forshaga kommuns tillväxtstrategi. Minnesanteckningar förs och skickas ut efter varje APT. Intranätet går att använda mer än det görs idag. Verksamhetsberättelse delårsbokslut (91)

9 Barn- och utbildning Barn och familj har utbildat två socialsekreterare i analys i barnavårdsutredningar på KAU. Förskoleverksamheterna har till exempel haft samarbetsbaserad problemlösning (CPS) och anknytningsteori med våra skolpsykologer. Utveckling pågår inom småbarnspedagogik och pedagogisk dokumentation. Fritidshemmen har fortsatt sina gemensamma utvecklingsträffar och det ger erfarenhetsutbyte, samarbete och utveckling över skolområdena. Värdskapsutbildning har erbjudits till alla och har varit mycket uppskattat med en gemensam värdegrund i kommunen. Inom skolan har mycket av kompetensutvecklingen kretsat kring utveckling av kompetenser runt betyg och bedömning. Några andra kompetensområden har varit; Matematiklyftet, ämnesgrupper, It mässa gemensamt med Karlstad med mera. Miljö- och bygg För att upprätta en god uppdragsförståelse har regelbunden resultatuppföljning genomförts via veckomöten, APT, VPdagar och utvecklingssamtal. En uppdragsbeskrivning har tagits fram för respektive tjänst. Kompetensutveckling uppmuntras och registreras i ett utbildningsregister. Utvecklingsplaner har tagits fram och uppdaterats för samtliga tjänster. Vård och omsorg Arbetet med utbildningsplanen hann aldrig påbörjas innan stora sparkrav, på grund av förvaltningens ekonomiska läge, upprättades. Viss utbildning har kunnat genomföras inom ram för prestationsersättningar och projektpengar. Målet kommer ej att uppnås helt. All personal har erbjudits och deltagit i den kommungemensamma föreläsningen kring värdskap. Etik och värdegrund har varit ständigt återkommande frågor i förvaltningen. Vi inväntar resultat från öppna jämförelser i bemötande och respekt. Lärande och arbete Planerad kompetensutveckling är inte genomförd fullt ut då kommunen har begränsat kostnaderna för kompetensutveckling Nya lagar, styrdokument och förutsättningar gör att verksamheterna systematisk arbetar med att revidera och klargöra nya rutiner. Detta är ett mödosamt arbete som omfattar både analyser, erfarenhetslärande, samverkan, beslut och förankring. Vi upptäcker regelbundet brister genom vår internkontroll som får uppmärksamhet i våra förbättringsplaner. En god hälsa bland medarbetarna. Målet delvis uppfyllt. Kommunledningsstaben Sjukfrånvaron för hela kommunen har under perioden 1 januari till 31 juli 2014 sjunkit till 4,81 %. Denna minskning från 5,07 % jämfört under samma period 2013 har flera olika förklaringar. En av dem är att kommunens nya företagshälsovård har genomfört personalvårdsronder till att gälla först och främst de förvaltningar som har störst andel medarbetare i kommunen, VON och BUN. Här har medarbetare snabbt kunnat fångas upp så det inte har lett fram till sjukskrivningar alternativt förkortat sjukskrivningar. Kultur, fritid och näringsliv Regelbundna trivselaktiviteter genomförs, under våren besökte vi Wermland Opera och såg Shrek. Ett lag från Kultur och fritid deltog i stadsloppet. Vidare har en förvaltningsövergripande träff genomfört med temat Friskvård och hälsa. Barn och utbildning Framförallt inom förskolan finns en hög sjukfrånvaro. Åtgärder: Uppmärksamma och fokusera på friskfaktorer. Se över personalscheman så att de har tydliga raster och tid för planering. Ny företagshälsovård, tydligare kartläggning av sjukfrånvaro. Samarbete sker med personalkontoret och företagshälsovården. Miljö- och bygg Friskvårdsaktiviteter och utnyttjande av friskvårdstimmen uppmuntras. APT-möten kopplas när så ges tillfälle till friskvård, t.ex. cykling utmed klarälvsbanan Vård och omsorg Arbetet tillsammans med personalkontoret och Clarahälsan, med att minska antalet sjukskrivna i framförallt äldreomsorgen, har påbörjats och fortsätter under hösten. Ännu kan vi inte se några tydliga resultat. Verksamhetsberättelse delårsbokslut (91)

10 Ekonomi Hållbar utveckling Målet är delvis uppnått per delåret. Kommunteknik Målet med samverkan inom renhållning är uppnått. Beslut om matavfallssortering ska tas gemensamt i slutet av Även beslut om fastighetsnära insamling av förpackningar ska tas. Under 2014 har kommunen ökat inköpen av ekologiska varor till 15 % av den totala livsmedelsbudgeten. Köpen av fairtradevaror fortgår och är oförändrat. Förarbete pågår med upphandling av entreprenör för bergvärme till Activum och till Kommunförrådet i Deje. Även gamla brandstationen avyttras vid årsskiftet i Deje. Utförs år Totalt förbrukas 51 m3 olja på dessa tre ställen. Därefter är all oljeeldning avslutad i kommunala fastigheter. Barn- och utbildning Då inte alla fakta när det gäller analys av resultat är sammanställda än redovisas detta i bokslutet. Ett trendbrott kan anas då Forshaga kommuns ungdomar även läsåret 2013/2014 uppvisar ett gott resultat. Lärande- och arbete Sett ur ett länsperspektiv så är kommunens försörjningsstödskostnader något lägre än genomsnittet. Ungdomsarbetslösheten ligger på 28,7% ( %) i kommunen och är i jämförelse med andra kommuner mycket hög. Nya arbetstillfällen har skapats i samverkan med Af och Migrationscenter. Kommunen arbetar målmedvetet med attityder till jobb och utbildning men har svårt att nå de som behöver påverkas allra mest. Främst är det medborgarnas gymnasiekompetens som behöver utvecklas. Utbildningsnivån ligger på riksgenomsnittet men under länsgenomsnittet. Från hösten 2014 erbjuds Folkhögskola i Forshaga kommun. Tillväxt Målet är uppnått per delåret. Kommunens folkmängd uppgick till personer per , vilket är en ökning med 76 personer sedan årsskiftet då invånarantalet uppgick till personer. Kommunen har inget födelseöverskott under dessa månader utan ökningen beror på inflyttning. Nyföretagandet i Forshaga kommun slår nya rekord år efter år. Det är ett resultat av långsiktig arbetet med bra samarbetspartners som bidragit med kompetens till organisationen. God ekonomisk hushållning Målet gällande god ekonomisk hushållning är delvis uppnått. God ekonomisk hushållning innebär inte enbart att räkenskaperna är i balans. Enligt kommunallagen och lagen om kommunal redovisning ska kommunfullmäktige besluta om finansiella mål samt om mål och riktlinjer för verksamheten som har betydelse för god ekonomisk hushållning. Förvaltningsberättelsen ska innehålla en utvärdering av om målen har uppnåtts. Kommunfullmäktige har antagit sådana mål. Verksamhetsmål syftar till att staka ut den politiska färdriktningen, att ge stöd för att resurserna används till rätt saker och på ett kostnadseffektivt sätt samt att tydliggöra för intressenter vad pengarna räcker till. Enheten för kultur/fritid/näringsliv har förstärkts med en företagslots. Uppfyllelsen av de finansiella målen kommenteras nedan. God ekonomisk hushållning Kommunens resultat ska långsiktigt uppgå till 2 % av skatteintäkter och skatteutjämning Målet uppnås inte. Per delåret uppgår resultatet till 0,7 % av skatteintäkterna och per helåret är prognosen 0,1 %. Sett över senaste femårsperioden med denna prognos uppgår resultatet till 1,9 % av skatteintäkterna. Samtliga investeringar utom återvinningscentral Kvarntorp, konvertering oljepannor och membranfilter VA-verk ska skattefinansieras Målet uppnås i delåret och bedöms även uppnås per helåret. Kommunens soliditet ska uppgå till minst 60 %. Bedömningen är att målet kommer att uppnås. Soliditeten visar hur stor andel av de totala tillgångarna som kommunen själv äger, det vill säga egna kapitalet i förhållande till de totala tillgångarna. Soliditeten per delåret uppgår till 61 % och prognosen för helåret är 60 %. Verksamhetsberättelse delårsbokslut (91)

11 Nämnder och styrelse ska hålla sig inom sin ekonomiska ram och därmed bidra till att kommunens övergripande finansiella mål kan nås. Målet kommer inte att uppnås varken per delåret eller helåret. Vård- och omsorgsnämnden lämnade redan tidigt 2014 en prognos om ett underskott på 8,9 mnkr jämfört med sin budget. Kommunstyrelsen fattade då beslut om besparingsåtgärder motsvarande 6,4 mnkr totalt inom alla nämnder. Under våren har kommunledningskontor, ekonomikontor, personalkontor, kommunalråd samt politiker och tjänstemän inom Vård- och omsorgsnämnden arbetat tätt och intensivt med uppföljning och åtgärder för att minska nivån på aviserat budgetunderskott Extern konsult deltar också och arbetsgrupper kommer under hösten redovisa resultat vad gäller heltidsprojektet, sjukskrivningar, resursfördelningsmodell, valfrihet, nya tekniker och konkretisering av skälig levnadsnivå. Avvikelser mot budget kommenteras i respektive nämnds avsnitt "Ekonomiskt utfall". Omvärldsanalys/ Samhällsekonomins utveckling OMVÄRLDSANALYS En omvärldsanalys har till uppgift att spegla hur yttre omständigheter påverkar eller kan påverka Forshaga kommuns verksamheter och ekonomi. Samhällsekonomins utveckling Den svenska ekonomin har under det senaste året utvecklats ryckigt. Fjolåret avslutades starkt samtidigt som utvecklingen under innevarande år hittills varit svagare än beräknat. Trots förbättrad tillväxt i omvärlden har den svenska exportens utveckling varit förhållandevis svag under början av året. Men optimism präglar bland annat konjunkturinstitutets Konjunkturbarometer, man tror på en allt starkare tillväxt i omvärlden och den försvagning som skett under året av den svenska kronan gör det troligt att exporten får bättre fart under årets andra hälft. Det skulle ge att den svenska exporten kommer att växa betydligt snabbare nästa år jämfört med i år. Tillväxten i svensk ekonomi under första halvåret kan till mycket stor del återföras på inhemsk efterfrågan. Såväl hushållens konsumtionsutgifter som investeringarna har vuxit i relativt snabb takt. En bidragande orsak till den snabbare tillväxten i inhemsk efterfrågan är den omsvängning som skett i bostadsbyggandet. Sänkta skatter, låg inflation, låga räntor och växande sysselsättning medverkar till att hushållens reala inkomster stiger i snabb takt. Hushållens sparande ligger nu på en historiskt mycket hög nivå. Det förutses att hushållens konsumtionsutgifter framöver växer i snabbare takt och att nivån på sparandet efterhand reduceras. Det ger ytterligare draghjälp till tillväxten i den svenska ekonomin. En högre inflation i kombination med ett förbättrat arbetsmarknadsläge i form av vikande arbetslöshet beräknas leda fram till att Riksbanken i två steg nästa år höjer styrräntan till 0,75 %. Man räknar dock med att arbetslösheten sjunker mer markant under Den fortsatt höga arbetslösheten håller tillbaka pris- och löneutvecklingen. Den låga inflationen begränsar skatteunderlagets nominella tillväxt. I reala termer, dvs. efter avdrag för pris- och löneökningar, är däremot skatteunderlagets tillväxt fortsatt stark, runt 2 procent både i år och nästa år. För kommunerna är utvecklingen på arbetsmarknaden viktig. Hur skatteunderlaget förändras beror i stor utsträckning på hur antalet arbetade timmar utvecklas. Bedömningen av 2013 års skatteintäkter i 2013 års bokslut var en ökning med 3,6 %. Sveriges kommuner och landstings (SKL) bedömning per augusti 2014 är en ökning med 3,5 % och det medför en korrigering av avräkningen med -38 kronor per invånare års bokslut kommer alltså påverkas negativt med -0,4 mnkr utifrån 2013 års skatteintäkter. För skatteintäkterna 2014 fastställde regeringen uppräkningsfaktorer för 2013 och 2014 till 3,9 % respektive 2,7 %, enligt Budgetpropositionen för år Förbundets senaste prognos innebär en högre uppräkning. Det gör att prognos på slutavräkningen 2014 blir positiv med 158 kr per invånare den Det innebär i årets bokslut en preliminär skatteavräkning på 1,8 mnkr högre skatteintäkter för Forshaga kommuns räkning. Forshaga kommuns folkmängd har ökat med 76 personer under januari- juli och uppgår till personer. En ökad folkmängd är positiv ur ekonomisk utveckling eftersom nivån på det generella statsbidraget och skatteutjämningen bygger på antalet invånare och 100 personer innebär ca 5 mnkr för kommunen. I budgeten räknade kommunen med ett resultat på 4,6 mnkr och bedömningen är nu ett resultat på endast 0,6 mnkr. Den post som påverkar resultatet mest jämfört med budget är nämndernas budgetavvikelse på -10,2 mnkr. Ett av kommunens lån på 30 mnkr hos Kommuninvest förföll och konverterades i augusti, för att dra nytta av de historiskt låga räntenivåerna, reporäntan ligger i dagsläget på 0,25 %, och så småningom kommer räntenivåerna att höjas. Kommunen kommer under flera år att ha en större känslighet för ränteförändringar på grund av en högre låneskuld avseende investeringen i Lärcenter. Räntenivåerna har också betydelse för kommunens pensionsåtagande. Vid beräkningen av pensionsskulden så har förändringar av kalkylränta stor betydelse. Stora förändringar i marknadsräntenivåer (upp eller ned) över en femårsperiod innebär justeringar av kalkylräntan. RIPS-kommittén övervakar och föreslår förändringar utifrån "Riktlinjer för beräkning av pensionsskuld (RIPS). Verksamhetsberättelse delårsbokslut (91)

12 Befolkningsutveckling uppgick befolkningen till personer, vilket är en ökning med 76 personer sedan årsskiftet då invånarantalet uppgick till personer. Kommunen har inget födelseöverskott under dessa månader utan ökningen beror på inflyttning. Tillgången på bostäder är en viktig faktor för folkmängdsutvecklingen. Bostadsmarknaden Efterfrågan på bostäder är fortsatt stor i centrala lägen, främst i tätorten Forshaga. Vakansläget för samtliga lägenheter har under året pendlat mellan 0-2 % vilket är mycket tillfredsställande, men trycket är hårt på de lägenheter som är lediga för uthyrning. Utvecklingen i Forshaga kommun kommer framöver i stor utsträckning att vara beroende av hur nya bostäder kan skapas till kostnader som människor kan efterfråga, samt hur vi lyckas bygga om kommunens befintliga bestånd till dagens krav på t ex tillgänglighet. Det finns troligtvis ingen annan aktör på den lokala marknaden än Forshagabostäder AB som kommer att ta ansvar för denna utveckling. Finansiell analys/ Årsresultat/ Balanskrav Periodens resultat Delårsbokslutet för perioden januari - augusti 2014 visar ett resultat på 2,8 mnkr, vilket är en försämring med 5,6 mnkr i förhållande till samma period 2013 då resultatet var 8,4 mnkr års resultat per augusti påverkades positivt med 7,3 mnkr som avsåg AFA-pengar, borträknat AFA-pengar är resultatet per delåret 2014 bättre än delåret Årets resultat Årets resultat på helårsbasis för 2014 enligt upprättad prognos redovisas till 0,6 mnkr. Budgeterat resultat uppgår till 4,2 mnkr (ursprunglig budget 4,6 mnkr) och prognosen är 3,6 mnkr sämre än budget. Resultatet beror på följande poster: Budgeterat resultat 4,2 Sämre nämndresultat -10,3 Förändrad kapitalkostnad 0,3 Pensionsutgifter -1,2 Borgensåtaganden 0,2 KF:s förfogande inklusive besparingsposter 3,9 Ökad semesterlöneskuld -0,8 Prel slutavräkn kommunalskatt bättre än prognos 3,2 Bättre finansnetto 1,1 Årets resultat 0,6 Den post som påverkar resultatet mest jämfört med budget är nämndernas budgetöverskridande med 10,3 mnkr. Den preliminära slutavräkningen av kommunalskatten för 2013 och 2014 beräknas bli 3,2 mnkr bättre än vad som bedömdes vid budgettillfället inför Verksamhetsberättelse delårsbokslut (91)

13 Driftredovisning med nämndresultat Driftredovisning (mnkr) Utfall Utfall Prognos 2014 Prognos Avvikelser mot mot budget Kostn Intäkt Kostn Intäkt Kostn Intäkt Kostn Intäkt Kommunstyrelsen 151,9 88,5 151,3 89,3 226,5 130,6-4,0 3,9 Valnämnd 0 0 0,2 0,4 0,5 0,0 0 0 BUN 190,7 11,2 192,6 12,7 282,5 14,1-3,7 0,7 VON 144,9 36,3 146,1 32,1 214,9 45,0-7,2 0,7 LAN 50,9 27,2 53,3 28,6 74,8 37,7-1,5 0,8 MBN 5,1 1,9 5,9 2,5 8,1 2,9-0,2 0 ÖFN 3,5 2,6 2,2 1,3 3,2 1,9 0,2 0 Summa 547,0 167,7 551,6 166,9 810,5 232,2-16,4 6,1 Netto 379,3 384,7 578,5-10,3 Nämndernas driftredovisning per och prognos över avvikelse mot budget helår 2014 framgår av tabellen. För jämförelse återfinns även delårsbokslut , belopp i mnkr. En grundläggande förutsättning för att uppnå god ekonomisk hushållning är att kommunens nämnder klarar av att bedriva verksamheterna inom den av fullmäktige angivna budgeten. Sammantaget prognostiseras en negativ avvikelse mot budget med -10,3 mnkr. Avvikelser och de åtgärder som vidtagits beskrivs i nämndernas rapporter. Skatteintäkter, generella stadsbidrag och utjämning För kommuninvånarna i Forshaga kommun gäller följande skattesats: Landsting 10,75 Kommun 22,35 TOTALT 33,10 Kommunens skatteintäkter inklusive skatteutjämning uppgår till 387,0 mnkr per I upprättad prognos, där hänsyn tagits till de senaste bedömningarna, förväntas totala skatteintäkter inklusive skatteutjämning redovisa ett överskott mot budget med 3,1 mnkr (budget 577,3 och prognos 580,4 mnkr). Detta förklaras främst av Sveriges Kommuner och Landstings bedömningar om preliminära slutavräkningar för 2013 och Finansnetto Kommunen redovisar ett negativt finansnetto på 0,8 mnkr per , d v s de finansiella kostnaderna överstiger intäkterna (ränta på likvida medel). På årsbasis prognostiseras ett finansnetto på 1,3 mnkr vilket är 1,1 mnkr bättre än budget. Förklaringen är ett historiskt lågt ränteläge. Nettokostnader och skatteintäkter Skatteintäkterna (netto) ska räcka till att finansiera den löpande verksamheten, då menas verksamhetens nettokostnader, räntor, investeringar och till amorteringar på lån. En långsiktig balans i ekonomin kräver alltså att nettokostnadsutvecklingen inte ökar snabbare än skatteintäkterna. Ett sätt att mäta en kommuns ekonomiska ställning är att ställa nettokostnaderna exkl. avskrivningar i förhållande till skatteintäkter och finansnetto. En målsättning på sikt bör vara att nettokostnaderna inte ska överstiga 90 %. I kommande tabell framgår utvecklingen av detta mål: Verksamhetsberättelse delårsbokslut (91)

14 Nettokostnader och skatteintäkter Delår Bokslut Delår prognos 93,2% 93,1% 94,6 95,1% Pensionsmedelsförvaltning Avsättningar till pensionsförpliktelser har ökat med 0,3 mnkr sedan årsskiftet och uppgår i delårsbokslutet till 10,2 mnkr. På helårsbasis beräknas avsättningen uppgå till 10,4 mnkr. Som ansvarsförbindelse finns upptaget pensionsförpliktelser intjänade före Dessa uppgår till 314,2 mnkr per och har minskat med 7,6 mnkr i förhållande till bokslutet 2013 då skulden uppgick till 321,8 mnkr. Ansvarsförbindelsen prognostiseras till 311,1 mnkr per helåret Kommunens totala pensionsåtagande beräknas till 321,5 mnkr vid årsskiftet Vid beräkningen av pensionsskulden så har förändringar av kalkylränta stor betydelse. Stora förändringar i marknadsräntenivåer (upp eller ned) över en femårsperiod innebär justeringar av kalkylräntan. RIPS-kommittén övervakar och föreslår förändringar utifrån "Riktlinjer för beräkning av pensionsskuld (RIPS). Eget kapital/skuldsättning och soliditetsutveckling Eget kapital Kommunens egna kapital uppgår till 363,2 mnkr i delårsbokslutet. För bokslutet 2013 redovisades ett eget kapital på 360,4 mnkr. Enligt helårsprognosen beräknas det egna kapitalet till 361,1 mnkr per Skuldsättning och soliditetsutveckling Kommunens långfristiga upplåning beräknas enligt helårsprognosen till 95,0 mnkr per , vilket är en ökning jämfört med Kommunen planerar enligt budget 2014 att låna till återvinningscentral Kvarntorp, konvertering oljepannor och membranfilter VA-verk. Långfristiga lån som hittills upptagits finns hos Kommuninvest och avser investering Lärcenter. Inga nya långfristiga lån har tagits under delårsperioden 2014, men ett lån hos Kommuninvest på 30 mnkr som löpte ut i augusti har konverterats till nytt lån. Kommunen har istället utnyttjat koncernvalutakontot och lånat inom kommunkoncernen samt utnyttjat checkräkningskrediten hos Nordea (4,1 mnkr utnyttjat av beviljad kredit på 70 mnkr per ), som har klassificerats som kortfristiga skulder. Kommunen har också lånat 29,0 mnkr internt i kommunkoncernen per delåret och det förklaras främst av att kommunen har en fordran på staten per delåret som avser avräkning Kommunalskatt och Fastighetsavgift på totalt 9,7 mnkr och av att kommunen ännu inte tagit upp nya långfristiga lån på 13,0 mnkr. Soliditeten visar hur stor andel av de totala tillgångarna som kommunen själv äger, d v s egna kapitalet i förhållande till de totala tillgångarna. Soliditeten visar kommunens ekonomiska styrka på lång sikt. Ju högre soliditet kommunen redovisar, desto stabilare ekonomi. Soliditet Delår Bokslut Delår Prognos 63 % 62 % 61 % 60 % Skuldsättningsgraden, som visar hur den del av tillgångarna som ej är finansierat med eget kapital, d v s lånade pengar, uppgår till 39 % per och förväntas uppgå till 40 % per , d v s en försämring med 2 % jämfört med bokslutet Ju högre skuldsättningsgrad som redovisas, dess osäkrare ekonomi. Verksamhetsberättelse delårsbokslut (91)

15 Likviditet och rörelsekapital Rörelsekapitalet är skillnaden mellan omsättningstillgångar och kortfristiga skulder (belopp i mnkr). Rörelsekapital ,5-64,4-85,5-74,2 De likvida medlen uppgår till 0,9 mnkr vid delårsbokslutet Enligt prognosen per väntas de likvida medlen uppgå till 1,0 mnkr. Kommunen har ett negativt rörelsekapital, men klarar sin likviditet genom att utnyttja koncernvalutakontot. Som förstärkning av de likvida medlen vid tillfällig brist har kommunen beviljad checkräkningskredit på 70 mnkr. Borgensåtagande Kommunen har inte infriat några borgensåtaganden per delåret. Kommunens åtagande ligger på samma nivå som 2013 och uppgår till 318,8 mnkr. Efter omstrukturering av kommunens ägande av bolagen där alla kommunägda bolag är direktägda av kommunen, så har kommunen beslutat att ställa ut borgen för respektive bolag. Avgiftsfinansierad verksamhet Avgiftsfinansierad verksamhet VA-verksamhet I den nya VA-lagen finns en paragraf om VA-verksamhetens redovisning. I 42 skriver man: För VA-verksamheten skall redovisas en särskild resultat-och balansräkning. Av tilläggsupplysningar skall framgå hur huvudman fördelat kostnader som varit gemensamma med annan verksamhet som huvudmannen drivit. VA-verksamheten särredovisas fr.o.m. årsredovisning Det affärsmässiga resultatet för VA-verksamheten redovisar ett resultat på 1,3 mnkr på delåret och en prognos på 0,7 mnkr på helåret och en negativ avvikelse mot budget på 0,3 mnkr på helårsprognosen. I nedanstående tabell presenteras den avgiftsfinansierade VA-verksamheten åren samt prognos för helåret VA-verksamhet Resultaträkning Mnkr, Helår 2008 Helår 2009 Helår 2010 Helår 2011 Helår 2012 Helår 2013 Delår 2014 Verksamhetens 18,8 19,9 21,2 20,4 20,7 20,7 14,2 20,7 intäkter Verksamhetens -20,7-19,2-21,4-18,9-20,0-19,4-12,9-20,0 Kostnader Resultat -1,8 0,6-0,2 1,5 0,7 1,3 1,3 0,7 Prognos 2014 Verksamhetens -1,8 0,7 1,5 1,2 1,2 1,1 1,0 1,0 Budget Verksamhetens 0,0-0,1-1,7 0,3-0,5 0,2 0,3-0,3 avvikelse mot budget Tilläggsupplysningar: Kostnaderna har särredovisats för VA-verksamheten på egen verksamhetskod. Gemensamma kostnader har fördelats genom interndebitering. Ett försök att ta fram en balansräkning för VA-verksamheten har gjorts from 2006 års redovisning. Det har inte gått att få fram samtliga poster. För vidare kommentarer se noter. Siffrorna har justerats mot underlaget i 2006 års redovisning. I kommande tabell presenteras balansräkning för den avgiftsfinansierade VA-verksamheten för Verksamhetsberättelse delårsbokslut (91)

16 Balansräkning för VA (Mnkr) Helår 2009 Helår 2010 Helår 2011 Helår 2012 Helår 2013 Delår 2014 Prognos 2014 Tillgångar Anläggningstillgångar Anläggningstillgångar, Not 1 71,0 70,6 73,3 73,3 72,9 70,0 70,0 Omsättningstillgångar Kundfordringar, Not 2 0,2 4,4 4,7 4,6 4,6 1,1 4,6 Periodiseringsposter Summa tillgångar 71,2 75,0 78,0 77,8 77,5 71,1 74,6 Eget kapital, avsättningar och skulder Eget kapital, Not 3 0,3 1,4 2,9 3,6 4,9 6,1 5,6 varav åretsresultat 0,6-0,2 1,5 0,7 1,3 1,3 1,2 Avsättningar 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Anläggningstillgångarna uppgår vid delåret till 70,0 mnkr och vid helåret 70,0 mnkr. Kundfordringarna till 1,1 mnkr vid delåret och 4,6 mnkr vid helåret. Eget kapital på 6,1 mnkr vid delåret, består av anslutningsavgifterna samt årens resultat. Semesterlöneskulden är oförändrad mot 2013 och uppgår vid utgången av till 0,1 mnkr. From 2011 års bokslut periodiseras anslutningsavgifterna och redovisas som kortfristig skuld. En restpost på poster som inte kunnat specificeras redovisas som långfristig skuld till kommunen 61,5 mnkr vid delåret och 65,1 mnkr vid helåret. Noter: 1. Enligt anläggningsredovisningen 2. Enligt utdrag från kundreskontran 3. Summa anslutningsavgifter samt resultatet Restpost (beräknad mellanskillnad kända poster) 5. Enligt bokslutsuppgifter för VA-personalen. 6. From år 2007 kan uppgifterna särredovisas i ekonomisystemet. 7. Periodisering av anslutningsavgifter. From 2011 redovisas anslutningsavgifterna som kortfristig skuld. Avgiftsfinansierad verksamhet - fastighetsförvaltning & renhållning (exkl. VA-verksamhet) Avgiftsfinansierad verksamhet Resultaträkning, Mnkr Helår 2008 Helår 2009 Helår 2010 Helår 2011 Helår 2012 Helår 2013 Delår 2014 Prognos 2014 Fastighetsförvaltning Verksamhetens 2,7 2,4 2,7 2,6 2,6 2,6 1,8 2,7 intäkter Verksamhetens -3,7-2,9-2,9-2,7-2,6-2,5-1,8-2,9 kostnader Resultat -1,0-0,5-0,3-0,1 0,0 0,1 0,0-0,2 Verksamhetens -0,3 0,0 0,2 0,2 0,1 0,4 0,4 0,4 budget Verksamhetens resultat gentemot budget -0,3-0,3-0,3-0,2 0,1-0,3-0,4-0,6 Verksamhetsberättelse delårsbokslut (91)

17 Fastighetsförvaltningen redovisar ett resultat på - 0,2 mnkr för Avvikelsen mot budgeten är 0,6 mnkr. Renhållningen redovisar ett positivt resultat på 0,7 mnkr och en positiv avvikelse mot budget på 0,7 mnkr vid delåret och 0,8 mnkr på helåret. Utrymme finns i taxan för kommande matavfallssortering vilket planeras införas En stor investering sker 2014/2015 vilket innebär ökade kapitalkostnader. Då byggs en ny återvinningscentral som även medför ökade driftskostnader. Överuttaget i taxan har bokförts som en förutbetald intäkt från renhållningskollektivet. I kommande tabeller presenteras den avgiftsfinansierade verksamheten exkl. VA-verksamheten åren utifrån budget. Avgiftsfinansierad verksamhet Resultaträkning, Mnkr Renhållning Helår 2008 Helår 2009 Helår 2010 Verksamhetens 8,0 8,8 9,2 8,7 8,5 8,7 5,8 8,5 Intäkter Verksamhetens -8,0-7,7-7,6-7,6-8,2-7,8-5,1-7,7 Kostnader Resultat 0,0 1,1 1,6 1,1 0,4 0,9 0,7 0,8 Helår 2011 Helår 2012 Helår 2013 Delår 2014 Prognos 2014 Verksamhetens 0,0 0,1 0,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Budget Verksamhetens 0,0 1,0 1,4 1,1 0,3 0,9 0,7 0,8 avvikelse mot budget Investeringsredovisning Investeringsredovisning nämnd Prognos 2014 Prognos 2014 Budgetavvikelse Utgift Inkomst Utgift Inkomst Utgift Inkomst Netto Kommunstyrelsen 13,8 0,5 28,5 0,9 33,2 1,1 9,6 BUN 1,0 0,0 0,5 0,0 3,2 0,0 0,0 VON 1,6 0,0 0,4 0,0 0,7 0,0 3,0 LAN 0,04 0,0 0,2 0,2 1,4 0,0 0,0 MBN 0,0 0,0 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 ÖFN 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 0,0 0,0 Summa 16,4 0,5 29,7 1,1 38,6 1,1 12,6 Netto 15,9 28,6 37,5 12,6 Nämndernas investeringar per , (utgifter och inkomster) samt avvikelse mot budget framgår av tabellen. För jämförelse återfinns även uppgifter från delårsbokslutet , belopp i mnkr. Vid tidpunkten för delårsbokslutet har det nettoinvesterats för 28,6 mnkr. Vid samma tidpunkt 2013 hade investeringar genomförts för 15,9 mnkr. Verksamhetsberättelse delårsbokslut (91)

18 Nettoinvesteringar per (mnkr netto): Nettoinvestering mnkr netto Ombyggnad Dejeskolan 18,8 Skivedsskolan, Gammelgården 2,7 Skredriskåtgärder 2,1 Sanering gamla områden 1,2 Upprustning lekplatser 0,4 Parkering Skivedsskolan 0,3 Nya arbetsfordon Tekniska 0,3 Ny trappa ICA-Konsum Deje 0,3 Elevarbetsplatser Barn- och utbildning 0,3 Allmänmedicinsk mottagning 0,2 Infrastruktursatsningar 0,2 Membranfilter Forshaga Vattenverk 0,2 Grusvägar 0,2 Hjälpmedel Vård och omsorg 0,2 Medicinskåp särskilt boende 0,1 Styr- och reglerutrustning 0,1 Servisledningar 0,1 Pumpstationer 0,1 Friluftsanläggningar 0,1 Turismenheten camping 0,1 Intranät 0,1 Utemiljö - lärcenter 0,1 Deje simhall renovering 0,1 Övriga investeringar 0,3 Summa nettoinvesteringar per ,6 Prognostiserad avvikelse hänger samman med investeringsprojekt som inte beräknas färdigställas 2014 utan kommer att föreslås att ombudgeteras till Verksamhetsberättelse delårsbokslut (91)

19 Personalredovisning Antal anställda Den 31 augusti hade kommunen 900 personer tillsvidareanställda. Omräknat till heltider motsvarar dessa 854 årsarbetare. Antalet anställda har ökat inom BUN sedan årsskiftet. Inom LAN och VON har antal tillsvidareanställda minskat. Förv BUN KS MBN LAN VON Överförmyndarkontoret redovisas här tillsammans med Administrativt kontor, Ekonomikontor, Kommunteknik o service, Näringsliv, Turism och fritid samt Personalkontor under KS. Enligt Lagen om anställningsskydd, ska vikariat och allmän visstidsanställning övergå till tillsvidareanställning efter mer än 2 års anställning (i resp. anställningsform) under en 5-årsperiod. Detta innebär att en tillsvidareanställd ytterligare, inte alltid påverkar bemanningen, eftersom han/hon kan ersätta någon annan som är frånvarande. Jämställdhet/mångfald De jämställdhetsfaktorer som kan mätas är kön och sysselsättningsgrad. Antal anställda med annan etnisk bakgrund mm kan inte redovisas eftersom vi inte kan ha sådana uppgifter registrerade. Kön Antal tillsvidareanställda män har minskat med 3 personer sedan årsskiftet. Andelen män har minskat något, 17,3 % av de tillsvidareanställda är män , vid årsskiftet var det 17,6 %. Antal tillsvidareanställda män BUN KS MBN LAN SOC/VON Totalt Sysselsättningsgrad Till följd av att undersköterskor inom äldreomsorgen sedan 20 januari 2013 år har fått heltidstjänster är skillnaden mellan könen mindre när det gäller genomsnittlig sysselsättningsgrad. Män har i genomsnitt 96,2 % i ssgr Kvinnor har i genomsnitt 94,6 % i ssgr. Skillnaden vid samma tidpunkt 2012 var 6 %. Inom VON finns 338 tillsvidareanställda fördelade på 317 årsarbetare. Om man tar hänsyn till att 51 personer inom äldreomsorgen har önskat annan sysselsättningsgrad än heltid, så är antal årsarbetare inom VON 305 årsarbetare. Detta kan jämföras med 305 tillsvidareanställda årsarbetare inom VON vid samma tidpunkt 2012, dvs. samma antal årsarbetare som innan alla tillsvidareanställda inom äldreomsorgen fick rätt till heltid. Anställda med deltidstjänster väljer ibland att arbeta på annan befattning/sysselsättningsgrad, vid annan persons frånvaro. Detta förekommer, framför allt inom VON/LSS, där 34 personer arbetar på annan befattning/sysselsättningsgrad. Tidigare, innan heltidstjänster infördes, var det vanligt även bland äldreomsorgens undersköterskor. Den förvaltning som har lägst genomsnittlig sysselsättningsgrad är Näringsliv, kultur o fritid, det är främst musiklärare som har låg eller mycket låg sysselsättningsgrad. Verksamhetsberättelse delårsbokslut (91)

20 Mer- och övertid Antal arbetade mer och övertidstimmar i kommunen uppgår under perioden 1 jan 31 juli till Det är en minskning med 2395 timmar jämfört med samma period Jämförelse: En årsarbetare kan räknas till timmar (inklusive semesterperioden). Övertid och mertid i timmar (Forshaga kommun, Totalt) Prognos Prognosen för hela året utgår från att antal arbetade mer och övertidstimmar under den återstående delen av året sker i samma omfattning som under den första delen av året. Antal timmar mer och övertid per förvaltning Förv BUN KS LAN MBN VON Sjukfrånvaro Sjukfrånvaron i % av möjlig arbetstid i kommunen var under perioden 1 jan- 31 juli 4,81 %. Det innebär att sjukfrånvaron har sjunkit jämfört med samma period förra året då den var 5,07 %. Sjukfrånvaron inom KS har ökat, inom LAN har den minskat, sjukfrånvaron inom BUN och VON är relativt oförändrad. Sjukfrånvaro i % av den möjliga arbetstiden ,39 4,18 4,77 5,02 4,81 Sjukfrånvaro i % av den möjliga arbetstiden juli 2014 År BUN KS LAN VON ,11 3,60 2,61 5, ,13 3,28 4,92 5, ,62 4,30 3,53 5, ,77 3,00 3,59 4, ,73 4,7 4,58 4,24 Verksamhetsberättelse delårsbokslut (91)

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport* Granskning av delårsrapport Tyresö kommun September 2007 Anders Hägg Frida Enocksson Jonas Eriksson *connectedthinking Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning...3 2 Inledning...5

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2012-08-31 Smedjebackens kommun Malin Liljeblad Godkänd revisor Fredrik Winter Revisor Oktober 2012 Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning

Läs mer

Granskning av delårsrapport per

Granskning av delårsrapport per Revisionsrapport Granskning av delårsrapport per 2009-08-31 Motala kommun 2009-10-01 Karin Jäderbrink Matti Leskelä Innehållsförteckning 1 Sammanfattning...1 2 Inledning...2 2.1 Bakgrund...2 2.2 Syfte,

Läs mer

Delårsrapport 2012-08-31

Delårsrapport 2012-08-31 Revisionsrapport Delårsrapport 2012-08-31 Vänersborgs kommun Oktober 2012 Håkan Olsson Henrik Bergh Hanna Robinson Innehållsförteckning 1 Sammanfattning...1 2 Uppdraget...2 2.1 Bakgrund...2 2.2 Syfte,

Läs mer

Revisionsrapport* Granskning av. Delårsrapport Vännäs kommun. September Allan Andersson Therese Runarsdotter. *connectedthinking

Revisionsrapport* Granskning av. Delårsrapport Vännäs kommun. September Allan Andersson Therese Runarsdotter. *connectedthinking Revisionsrapport* Granskning av Delårsrapport 2007 Vännäs kommun September 2007 Allan Andersson Therese Runarsdotter *connectedthinking Innehållsförteckning 1. Sammanfattning och förslag till åtgärder...2

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2012-04-30 Landstinget Dalarna Emil Forsling Auktoriserad revisor Fredrik Winter Revisor 25 maj 2012 Innehållsförteckning Sammanfattande bedömning 1 1 Inledning

Läs mer

Rapport avseende granskning delårsrapport Forshaga Kommun

Rapport avseende granskning delårsrapport Forshaga Kommun Rapport avseende granskning delårsrapport 2011-08-31. Forshaga Kommun Oktober 2011 Innehåll Sammanfattning och kommentarer...1 1 Inledning...2 1.1 Syfte...2 2 Iakttagelser...3 2.1 Periodiseringar och delårsbokslutshandlingar...3

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2016

Granskning av delårsrapport 2016 Granskningsrapport Richard Vahul Jenny Nyholm Granskning av delårsrapport 2016 Nynäshamns kommun Granskning av delårsrapport 2016 Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2016

Granskning av delårsrapport 2016 Granskningsrapport Conny Erkheikki Granskning av delårsrapport 2016 Gällivare kommun Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Syfte, revisionsfrågor och avgränsning

Läs mer

Granskning av delårs- rapport 2012

Granskning av delårs- rapport 2012 Revisionsrapport Granskning av delårs- rapport 2012 Karlstads kommun Daniel Brandt Stefan Fredriksson Lars Dahlin Maria Jäger Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2014

Granskning av delårsrapport 2014 Granskningsrapport Anna Carlénius Revisionskonsult Conny Erkheikki Auktoriserad revisor Granskning av delårsrapport 2014 Övertorneå kommun Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning

Läs mer

Periodrapport Ekonomisk sammanfattning April

Periodrapport Ekonomisk sammanfattning April Periodrapport Ekonomisk sammanfattning April 2015 Ekonomi l Resultat januari april 37 mnkr (67mnkr) l Nettokostnadsökning 8,1 % (1,8 %) l Skatter och statsbidrag 4,7 % (4,9 %) l Helårsprognos 170 mnkr

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2014

Granskning av delårsrapport 2014 Granskningsrapport Caroline Liljebjörn 8 september 2014 Granskning av delårsrapport 2014 Borgholms kommun Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Syfte, revisionsfrågor

Läs mer

Delårsrapport 2007-08-31

Delårsrapport 2007-08-31 Revisionsrapport* Delårsrapport 2007-08-31 Vänersborgs kommun 2007-10-18 Marianne Wolmebrandt Certifierad kommunal revisor Henrik Bergh *connectedthinking Innehållsförteckning 1 Sammanfattning...3 2 Inledning...3

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2008

Granskning av delårsrapport 2008 Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2008 Smedjebackens kommun September 2008 Robert Heed Innehållsförteckning 1. Inledning... 2 1.1 Uppdrag och ansvarsfördelning... 2 1.2 Kommunfullmäktiges mål

Läs mer

Granskning av delårsrapport. Torsås kommun

Granskning av delårsrapport. Torsås kommun Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2013 Torsås kommun Åsa Bejvall augusti 2013 Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Syfte, revisionsfrågor och avgränsning

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2014

Granskning av delårsrapport 2014 Granskningsrapport Caroline Liljebjörn Granskning av delårsrapport 2014 Vimmerby kommun Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Syfte, revisionsfrågor och avgränsning

Läs mer

Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2012

Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2012 Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2012 Lekebergs kommun Anna Gröndahl, Lars Wigström, certifierad kommunal revisor Innehållsförteckning Sammanfattande bedömning...1 Inledning... 3 Bakgrund...

Läs mer

Revisionsrapport 3 / 2009 Genomförd på uppdrag av revisorerna oktober 2009. Haninge kommun. Granskning av delårsbokslut 2009

Revisionsrapport 3 / 2009 Genomförd på uppdrag av revisorerna oktober 2009. Haninge kommun. Granskning av delårsbokslut 2009 Revisionsrapport 3 / 2009 Genomförd på uppdrag av revisorerna oktober 2009 Haninge kommun Granskning av delårsbokslut 2009 Innehåll 1. Sammanfattning...2 2. Inledning...2 3. Kommunens resultat och balansräkning...2

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2014

Granskning av delårsrapport 2014 Granskningsrapport Carl-Gustaf Folkeson Bengt-Åke Hägg Lotten Lasson Granskning av delårsrapport 2014 Staffanstorps kommun Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2008-06-30 Krokoms kommun 3 september 2008 Anneth Nyqvist 2008-09-08 Anneth Nyqvist Maj-Britt Åkerström Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning och

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2014

Granskning av delårsrapport 2014 Granskningsrapport Anna Carlénius Revisionskonsult Conny Erheikki Auktoriserad revisor Granskning av delårsrapport Pajala kommun Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 1. Inledning 2 1.1 Bakgrund

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2011 Trelleborgs kommun Anders Thulin Bengt-Åke Hägg Alf Wahlgren Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Syfte,

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2007-08-31

Granskning av delårsrapport 2007-08-31 Granskning av delårsrapport 2007-08-31 Granskningsrapport 1/2007 Oktober 2007 Ernst & Young AB Per Pehrson Innehållsförteckning 1 SAMMANFATTNING...3 2 INLEDNING...4 2.1 Syfte... 4 2.2 Metod... 4 2.3 Avgränsningar...

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2014

Granskning av delårsrapport 2014 Granskningsrapport Malin Kronmar Caroline Liljebjörn Pär Sturesson Granskning av delårsrapport 2014 Kalmar kommun Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Syfte,

Läs mer

Revisionsrapport. Delårsrapport Söderhamns kommun. Oktober Robert Heed Hanna Franck

Revisionsrapport. Delårsrapport Söderhamns kommun. Oktober Robert Heed Hanna Franck Revisionsrapport Oktober 2010 Robert Heed Hanna Franck Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning...1 2 Inledning...1 2.1 Bakgrund...1 2.2 Syfte, revisionsfrågor och avgränsning...2 2.3 Revisionskriterier...2

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2014

Granskning av delårsrapport 2014 Granskningsrapport Hanna Holmberg Richard Vahul Granskning av delårsrapport 2014 Nynäshamns kommun Granskning av delårsrapport 2014 Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2008

Granskning av delårsrapport 2008 Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2008 Täby kommun September 2008 Åsa Sandgren Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning...3 2 Inledning...4 2.1 Bakgrund...4 2.2 Syfte och omfattning...4

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2013 Kalix kommun Anna Carlénius Revisionskonsult Per Ståhlberg Certifierad kommunal revisor Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2

Läs mer

Årsredovisning 2014. Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-03-02

Årsredovisning 2014. Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-03-02 Årsredovisning 2014 Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-03-02 Årsredovisning 2014 2(84) Innehåll Kommunalrådet har ordet... 6 Kommunens organisation 2014... 7 Förvaltningsberättelse kommunen... 8 Kommungemensamma

Läs mer

Söderhamns kommun. Granskning av delårsrapport per den 31 augusti Revisionsrapport. KPMG 11 oktober 2006 Antal sidor 9

Söderhamns kommun. Granskning av delårsrapport per den 31 augusti Revisionsrapport. KPMG 11 oktober 2006 Antal sidor 9 Granskning av delårsrapport per den 31 augusti 2006 KPMG 11 oktober 2006 Antal sidor 9 Innehåll 1. Sammanfattning 1 2. Bakgrund 1 3. Ansvarsavgränsning 2 4. Granskning 2 5. Revisionsmål 3 6. Granskningens

Läs mer

Revisionsrapport 2014 Genomförd på uppdrag av revisorerna september/oktober 2014. Haninge kommun. Granskning av delårsbokslut 2014

Revisionsrapport 2014 Genomförd på uppdrag av revisorerna september/oktober 2014. Haninge kommun. Granskning av delårsbokslut 2014 Revisionsrapport 2014 Genomförd på uppdrag av revisorerna september/oktober 2014 Haninge kommun Granskning av delårsbokslut 2014 Innehåll 1. Sammanfattning...2 2. Inledning...2 3. Kommunens resultat och

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2013

Granskning av delårsrapport 2013 Revisionsrapport PerÅke Brunström Granskning av delårsrapport 2013 Haparanda Stad Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Syfte, revisionsfrågor och avgränsning

Läs mer

Finansiell analys kommunen

Finansiell analys kommunen Finansiell analys kommunen Budget 2010, plan 2011-2013 Årets resultat 2010 budgeteras till 19,3 mkr och nettoinvesteringarna inklusive beräknad ombudgetering uppgår till 123,6 mkr. Årets resultat motsvarar

Läs mer

Bokslutskommuniké 2014

Bokslutskommuniké 2014 Bokslutskommuniké 2014 Bokslutskommunikéns syfte är att ge en snabb, kortfattad och övergripande bild av 2014 års utfall. Förändringar kan komma att ske i den slutliga årsredovisningen, som fastställs

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2013 Övertorneå kommun Anna Carlénius Revisionskonsult Per Ståhlberg Certifierad kommunal revisor Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport Granskning av delårsrapport Staffanstorps kommun Carl-Gustaf Folkeson Emelie Lönnblad Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Syfte, revisionsfrågor

Läs mer

Översiktlig granskning av delårsrapport 2014

Översiktlig granskning av delårsrapport 2014 Revisionsrapport Caroline Liljebjörn 29 augusti 2014 Översiktlig granskning av delårsrapport 2014 Torsås kommun Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Syfte,

Läs mer

Delårsrapport

Delårsrapport Revisionsrapport Delårsrapport 2010-06-30 Torsås kommun 15 september 2010 Åsa Bejvall Innehållsförteckning 1 Sammanfattning... 1 2 Inledning... 2 2.1 Bakgrund... 2 2.2 Syfte, revisionsfråga och avgränsning...

Läs mer

Granskning av delårsrapport januari - juli 2006

Granskning av delårsrapport januari - juli 2006 Revisionsrapport* Granskning av delårsrapport januari - juli 2006 Eslövs kommun Oktober 2006 Alf Wahlgren Roland Svensson *connectedthinking Innehållsförteckning 1 Inledning...3 2 Innehåll och information

Läs mer

Granskning av delårsbokslut per 31 augusti 2008 Söderhamns kommun

Granskning av delårsbokslut per 31 augusti 2008 Söderhamns kommun Revisionsrapport* Granskning av delårsbokslut per 31 augusti 2008 Söderhamns kommun Oktober 2008 Micaela Hedin Certifierad kommunal revisor Pär Månsson Certifierad kommunal revisor Auktoriserad revisor

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2013

Granskning av delårsrapport 2013 Revisionsrapport Caroline Liljebjörn Kristina Lindhe 21 oktober 2013 Granskning av delårsrapport 2013 Emmaboda kommun Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2015

Granskning av delårsrapport 2015 Granskningsrapport PerÅke Brunström, Certifierad kommunal revisor Granskning av delårsrapport 2015 Haparanda Stqd Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Syfte,

Läs mer

Revisionsrapport. Delårsrapport 2010. Oxelösunds kommun 2010-09-29. Matti Leskelä

Revisionsrapport. Delårsrapport 2010. Oxelösunds kommun 2010-09-29. Matti Leskelä Revisionsrapport Oxelösunds kommun 2010-09-29 Matti Leskelä Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning... 1 1.1 Bakgrund... 2 1.2 Syfte, revisionsfrågor och avgränsning... 2 1.3 Revisionskriterier...

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2012 Vimmerby kommun Caroline Liljebjörn 11 oktober 2012 Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Syfte, revisionsfrågor

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2013 Gällivare kommun PerÅke Brunström Certifierad kommunal revisor Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Syfte,

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2013 Alvesta kommun Kristina Lindhe Caroline Liljebjörn 10 september 2013 Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2

Läs mer

RÄTTVISANDE RÄKENSKAPER...2

RÄTTVISANDE RÄKENSKAPER...2 Rapport Åtvidabergs kommun Granskning delårsrapport 2006-08-31 2006-10-17 Genomförd på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Åtvidabergs kommun Susanne Svensson Lars Rydvall Innehåll 1 SAMMANFATTNING...1

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2012 Övertorneå kommun Anneth Nyqvist Revisonskonsult Anna Carlénius Revisonskonsult Innehållsförteckning Sammanfattning 1 1. Inledning 2 1.1 Bakgrund 2 1.2

Läs mer

Landstinget Dalarna. Översiktlig granskning av delårsrapport per KPMG AB 30 maj 2011 Antal sidor: 6

Landstinget Dalarna. Översiktlig granskning av delårsrapport per KPMG AB 30 maj 2011 Antal sidor: 6 Översiktlig granskning av delårsrapport per 2011-04-30 KPMG AB 30 maj 2011 Antal sidor: 6 1. Inledning och sammanfattning Vi har utfört en översiktlig granskning av delårsrapporten per 2011-04-30 för.

Läs mer

30 APRIL 2015 VILHELMINA KOMMUN

30 APRIL 2015 VILHELMINA KOMMUN 30 APRIL 2015 VILHELMINA KOMMUN VILHELMINA KOMMUN Kommunstyrelsen, 912 81 VILHELMINA Besöksadress: Förvaltningshuset, Torget 6 Växel: 0940-14 000 e-post: vilhelmina.kommun@vilhelmina.se KOMMUNINFORMATION

Läs mer

Revisionsrapport. Granskning av Delårsrapport januari augusti 2008. Avesta kommun. Oktober 2008. Robert Heed

Revisionsrapport. Granskning av Delårsrapport januari augusti 2008. Avesta kommun. Oktober 2008. Robert Heed Revisionsrapport Granskning av Delårsrapport januari augusti 2008 Avesta kommun Oktober 2008 Robert Heed INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. Inledning...3 1.1 Uppdrag och ansvarsfördelning...3 1.2 Mål av betydelse

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2016

Granskning av delårsrapport 2016 Granskningsrapport Granskning av delårsrapport 2016 Sollefteå kommun Anneth Nyqvist PerÅke Brunström Certifierade kommunala revisorer Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1

Läs mer

Delårsrapport 31 augusti 2011

Delårsrapport 31 augusti 2011 Datum 29 september 2011 Till Revisionen Från Susanne Svensson Angående Granskning av delårsrapport 31 augusti 2011 1 Inledning 1.1 Syfte På uppdrag av de förtroendevalda revisorerna har vi översiktligt

Läs mer

Delårsbokslut 2012-08-31 och helårsprognos. (Version 2012-10-05 till KS)

Delårsbokslut 2012-08-31 och helårsprognos. (Version 2012-10-05 till KS) Delårsbokslut 2012-08-31 och helårsprognos (Version 2012-10-05 till KS) Innehållsförteckning Kommunfullmäktige... 5 Förvaltningsberättelse kommunen... 5 Kommunens samlade verksamhet...19 Ekonomi...21 Kommunledningsstab...33

Läs mer

Olofströms kommun. Granskning av delårsbokslut KPMG Bohlins AB Antal sidor: 5

Olofströms kommun. Granskning av delårsbokslut KPMG Bohlins AB Antal sidor: 5 ABCD Olofströms kommun Granskning av delårsbokslut 2010-08-31 KPMG Bohlins AB 2010-10-21 Antal sidor: 5 2011 KPMG Bohlins AB, the Swedish member firm of KPMG International, a Swiss cooperative. All rights

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2013

Granskning av delårsrapport 2013 Revisionsrapport Anders Thulin, Auktoriserad revisor, Certifierad kommunal revisor Emelie Lönnblad, Revisionskonsult Granskning av delårsrapport 2013 Båstads kommun Christina Widerstrand, Certifierad kommunal

Läs mer

Granskning av årsredovisning 2009

Granskning av årsredovisning 2009 Revisionsrapport 2010-04-16 Bert Hedberg, certifierad kommunal revisor Oscar Hjelte Innehållsförteckning 1 Sammanfattning...3 2 Inledning...4 2.3 Bakgrund...4 2.4 Revisionsfråga och metod...4 3 Granskningsresultat...5

Läs mer

Rapport avseende granskning av delårsrapport 2012-08-31.

Rapport avseende granskning av delårsrapport 2012-08-31. Rapport avseende granskning av delårsrapport 2012-08-31. Östersunds kommun Oktober 2012 Marianne Harr, certifierad kommunal revisor Jenny Eklund, godkänd revisor 1 Innehåll Sammanfattning och kommentarer

Läs mer

Revisionsrapport. Delårsrapport Krokoms kommun Anneth Nyqvist

Revisionsrapport. Delårsrapport Krokoms kommun Anneth Nyqvist Revisionsrapport 2010-06-30 Anneth Nyqvist 0 Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning... 1 2 Inledning... 2 2.1 Bakgrund... 2 2.2 Syfte, revisionsfrågor och avgränsning... 2 2.3 Revisionskriterier...

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2016

Granskning av delårsrapport 2016 www.pwc.se Granskningsrapport Inger Andersson Cert. kommunal revisor Anela Cmajcanin Revisor Granskning av delårsrapport 2016 Marks kommun Granskning av delårsrapport 2016 Innehållsförteckning 1. Sammanfattande

Läs mer

31 AUGUSTI 2014 VILHELMINA KOMMUN

31 AUGUSTI 2014 VILHELMINA KOMMUN 31 AUGUSTI 2014 VILHELMINA KOMMUN Kommunstyrelsen, 912 81 VILHELMINA Besöksadress: Förvaltningshuset, Torget 6 Växel: 0940-14 000 e-post: vilhelmina.kommun@vilhelmina.se KS 2014-10-01 KOMMUNINFORMATION

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2015

Granskning av delårsrapport 2015 Granskningsrapport Anna Carlénius Revisionskonsult Conny Erkheikki Auktoriserad revisor Granskning av delårsrapport 2015 Övertorneå kommun Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 1.1 Bakgrund

Läs mer

Olofströms kommun. Granskning av delårsbokslut KPMG Bohlins AB 6 oktober 2009 Antal sidor: 5

Olofströms kommun. Granskning av delårsbokslut KPMG Bohlins AB 6 oktober 2009 Antal sidor: 5 Granskning av delårsbokslut 2009-08-31 KPMG Bohlins AB 6 oktober 2009 Antal sidor: 5 2011 KPMG Bohlins AB, the Swedish member firm of KPMG International, a Swiss cooperative. All rights reserved. Innehåll

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2012 Kalix kommun Conny Erkheikki Auktoriserad revisor Anna Carlénius Revisionskonsult 12 november 2012 Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2.1

Läs mer

Granskning av delårsrapport, redovisning och intern kontroll 2013

Granskning av delårsrapport, redovisning och intern kontroll 2013 Revisionsrapport Cecilia Axelsson Granskning av delårsrapport, redovisning och intern kontroll 2013 Gästrike Räddningstjänst Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Delårsrapport

Läs mer

Revisionsrapport. Götene kommun. Granskning av årsredovisning 2011. Hans Axelsson Anna Teodorsson

Revisionsrapport. Götene kommun. Granskning av årsredovisning 2011. Hans Axelsson Anna Teodorsson Revisionsrapport Granskning av årsredovisning 011 Götene kommun Hans Axelsson Anna Teodorsson mars 01 Innehållsförteckning 1 Sammanfattning Inledning.1 Bakgrund. Revisionsfråga och metod 3 Granskningsresultat

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2014

Granskning av delårsrapport 2014 Granskningsrapport Anna Gröndahl Kim Gustafsson Granskning av delårsrapport 2014 Hallsbergs kommun Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Syfte, revisionsfrågor

Läs mer

Ledningsenheten 2005-10-28 1 (7) Landstingsfullmäktiges finansplan 2006 (08)

Ledningsenheten 2005-10-28 1 (7) Landstingsfullmäktiges finansplan 2006 (08) Ledningsenheten 2005-10-28 1 (7) Landstingsfullmäktiges finansplan 2006 (08) LANDSTINGET KRONOBERG 2005-10-28 2 (7) 1 Finansiella ramar Finansiering av tidigare beslutade driftkostnadsramar föreslås grundat

Läs mer

Boksluts- kommuniké 2007

Boksluts- kommuniké 2007 s- kommuniké Sammantaget blev det ekonomiska resultatet i Södertälje kommun och Telgekoncernen positivt, enligt det preliminära bokslutet. År var målet för god ekonomisk hushållning i kommunen ett positivt

Läs mer

Granskning av kommunens delårsbokslut

Granskning av kommunens delårsbokslut Revisionsrapport* Granskning av kommunens delårsbokslut per 2008-06-30 Finspångs kommun 12 september 2008 Stefan Knutsson Matti Leskelä *connectedthinking Innehållsförteckning 1 Inledning...1 1.1 Bakgrund...1

Läs mer

Hallstahammars kommun

Hallstahammars kommun Revisorerna REVISIONSRAPPORT Granskning av Delårsrapport Hallstahammars kommun Utarbetad av Komrev inom PwC på uppdrag av kommunens revisorer och antagen vid revisorernas sammanträde 2010-10-19 Granskningen

Läs mer

Delårsrapport April 2015. Kommunfullmäktige

Delårsrapport April 2015. Kommunfullmäktige Delårsrapport April Kommunfullmäktige Förvaltningsberättelse Delårsbokslut Resultatanalys Periodens resultat uppgår till 25,2 mkr, vilket även var resultatet motsvarande period föregående år. Verksamhetens

Läs mer

bokslutskommuniké 2011

bokslutskommuniké 2011 bokslutskommuniké 2011 Bokslutskommunikéns syfte är att ge en snabb, kortfattad och övergripande bild av 2011 års utfall. Förändringar kan komma att ske gentemot slutligt fastställd årsredovisning. Kommunikén

Läs mer

Rapport avseende granskning av delårsrapport Timrå kommun

Rapport avseende granskning av delårsrapport Timrå kommun Rapport avseende granskning av delårsrapport 2016-08-31. Timrå kommun Oktober 2016 Innehåll 1. INLEDNING... 3 1.1 BAKGRUND... 3 1.2 SYFTE... 3 1.3 REVISIONSMETOD... 4 2. IAKTTAGELSER... 4 2.1 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE...

Läs mer

Revisionsrapport. Götene kommun. Granskning av årsredovisning 2012. Hans Axelsson Carl Sandén

Revisionsrapport. Götene kommun. Granskning av årsredovisning 2012. Hans Axelsson Carl Sandén Revisionsrapport Granskning av årsredovisning 2012 Götene kommun Hans Axelsson Carl Sandén mars 2013 Innehållsförteckning 1 Sammanfattning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Revisionsfråga och metod 2

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2015

Granskning av delårsrapport 2015 Granskningsrapport Anders Rabb Sandra Feiff Jenny Nyholm Ebba Lind Granskning av delårsrapport 2015 Sollentuna kommun Innehållsförteckning 1. Sammanfattande bedömning 1 2. Inledning 2 a. Bakgrund 2 b.

Läs mer

Osby kommun Granskning av delårsrapport per

Osby kommun Granskning av delårsrapport per Osby kommun Granskning av delårsrapport per 2014-08-31 2014-10-01 Thomas Hallberg Syfte med granskningen Ernst & Young har på uppdrag av kommunrevisionen i Osby kommun gjort en översiktlig granskning av

Läs mer

Revisionsrapport Granskning av delårsrapport. Krokoms Kommun

Revisionsrapport Granskning av delårsrapport. Krokoms Kommun Revisionsrapport Granskning av delårsrapport Krokoms Kommun 25 september 2014 Innehåll Sammanfattning... 1 Inledning... 2 Rutinbeskrivning... 4 Granskningsresultat... 5 Sammanfattning Vår bedömning är

Läs mer

bokslutskommuniké 2012

bokslutskommuniké 2012 bokslutskommuniké 2012 Bokslutskommunikéns syfte är att ge en snabb, kortfattad och övergripande bild av 2012 års utfall. Förändringar kan komma att ske gentemot slutligt fastställd årsredovisning. Kommunikén

Läs mer

Översiktlig granskning av delårsrapport 2016

Översiktlig granskning av delårsrapport 2016 www.pwc.com/se Anneth Nyqvist Certifierad kommunal revisor Oktober 2016 Översiktlig granskning av delårsrapport 2016 Vilhelmina kommun Innehåll Syfte, revisionsfrågor, metod och avgränsning Delårsrapportens

Läs mer

Periodrapport OKTOBER

Periodrapport OKTOBER Periodrapport OKTOBER 2013 l Resultat januari oktober -102 mnkr (219 mnkr) l Nettokostnadsökning 3,0 % (2,7 %) l Skatter och statsbidrag 2,3 % (3,3 %) l Helårsprognos -190 mnkr (136 mnkr) Omvärldsanalys

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2012 Tierps kommun Anders Petersson Samir Sandberg Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Syfte, revisionsfrågor

Läs mer

Revisionsrapport. Pajala kommun. Granskning av årsredovisning Conny Erkheikki Aukt rev

Revisionsrapport. Pajala kommun. Granskning av årsredovisning Conny Erkheikki Aukt rev Revisionsrapport Granskning av årsredovisning 2011 Pajala kommun Conny Erkheikki Aukt rev mars 2012 Innehållsförteckning 1 Sammanfattning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Revisionsfråga och metod 2 3

Läs mer

Granskning av årsredovisning 2010

Granskning av årsredovisning 2010 2010 Revisionsrapport April 2011 Karin Jäderbrink Matti Leskelä Innehållsförteckning 1 Sammanfattning... 3 2 Inledning... 4 2.1 Bakgrund... 4 2.2 Revisionsfråga och metod... 4 3 Granskningsresultat...

Läs mer

Laholms kommun Granskning av delårsrapport per

Laholms kommun Granskning av delårsrapport per Laholms kommun 2015-10-14 Magnus Helmfrid Syfte med granskningen EY har på uppdrag av kommunrevisionen i Laholms kommun gjort en översiktlig granskning av delårsrapporten per 2015-08-31. Enligt kommunallagen

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2015

Granskning av delårsrapport 2015 Granskningsrapport Conny Erkheikki, auktorisrad revisor Granskning av delårsrapport 2015 Gällivare kommun Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Syfte, revisionsfrågor

Läs mer

Vetlanda kommun. Granskning av delårsbokslut Genomförd på uppdrag av revisorerna 13 september 2011

Vetlanda kommun. Granskning av delårsbokslut Genomförd på uppdrag av revisorerna 13 september 2011 Vetlanda kommun Granskning av delårsbokslut 2011 Genomförd på uppdrag av revisorerna 13 september 2011 Jonas Leander Ulrika Strånge Susanne Karlsson Helena Patrikson Innehållsförteckning 1. Sammanfattning...

Läs mer

Revisionsrapport. Granskning av delårsrapport. Håkan Olsson Certifierad kommunal revisor Samuel Meytap. Vänersborgs kommun. oktober 2oi7.

Revisionsrapport. Granskning av delårsrapport. Håkan Olsson Certifierad kommunal revisor Samuel Meytap. Vänersborgs kommun. oktober 2oi7. Revisionsrapport Håkan Olsson Certifierad kommunal revisor Samuel Meytap oktober 2oi7 Granskning av delårsrapport 2017 Pwc nnehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning i 2 nledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2

Läs mer

Redovisat resultat samt prognos för helår indikerar att de finansiella målen kommer att uppnås 2015.

Redovisat resultat samt prognos för helår indikerar att de finansiella målen kommer att uppnås 2015. Förtroendevalda revisorer 2015-10-12 I Falkenbergs k- smroun I Kommunstyrelxefö "'ökningen Konsfienhc; ton 7 n!5 -tn- i 3 ' Drir r D pi KS> - A?> r OA l Kommunfullmäktige i Varbergs kommun Kommunfullmäktige

Läs mer

Granskning av de finansiella delarna i delårsrapport. Landstinget i Värmland

Granskning av de finansiella delarna i delårsrapport. Landstinget i Värmland Granskningsrapport Carin Hultgren Lars Dahlin Anette Fagerholm Granskning av de finansiella delarna i delårsrapport 2015 Landstinget i Värmland Granskning av delårsrapport 2015 Innehållsförteckning 1 Sammanfattande

Läs mer

Översiktlig granskning av delårsrapport 2013

Översiktlig granskning av delårsrapport 2013 www.pwc.com/se Linda Yacoub Sofia Nylund Susanna Collijn Oktober 2013 Översiktlig granskning av delårsrapport 2013 Vaxholms stad Innehåll Syfte, revisionsfrågor, metod och avgränsning s. 3 Delårsrapportens

Läs mer

Verksamhetsplan 2015-2017. Förslag från Socialdemokraterna

Verksamhetsplan 2015-2017. Förslag från Socialdemokraterna Färgelanda kommun Verksamhetsplan 2015-2017 Förslag från Socialdemokraterna INNEHÅLLSFÖRTECKNING - ÖVERGRIPANDE MÅL SID 3-7 - EKONOMISKA FÖRUTSÄTTNINGAR, MÅL OCH KOMMUNBIDRAG SID 8-10 2 Vision, mål och

Läs mer

Revisionsrapport. Nerikes Brandkår. Granskning av Delårsrapport januari-juli 2013 2013-09-20. Ref Anders Pålhed (1)

Revisionsrapport. Nerikes Brandkår. Granskning av Delårsrapport januari-juli 2013 2013-09-20. Ref Anders Pålhed (1) Revisionsrapport Granskning av Delårsrapport januari-juli 2013 Nerikes Brandkår 2013-09-20 Ref Anders Pålhed (1) Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 1. Sammanfattning... 3 2. Inledning... 4

Läs mer

Rapport. Finspångs kommun Granskning delårsrapport Genomförd på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Finspångs kommun

Rapport. Finspångs kommun Granskning delårsrapport Genomförd på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Finspångs kommun Rapport Finspångs kommun Granskning delårsrapport 2006-06-30 2006-09-16 Genomförd på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Finspångs kommun Susanne Svensson Lars Rydvall Innehåll 1 SAMMANFATTNING...1

Läs mer

Ekonomiska ramar för budget- och planperioden 2015-2017

Ekonomiska ramar för budget- och planperioden 2015-2017 1 av 5 Kommunstyrelseförvaltningen Jan Lorichs Ekonomichef Kommunstyrelsen Ekonomiska ramar för budget- och planperioden 2015-2017 Förslag till beslut 1. Kommunstyrelsen föreslår att fullmäktige fastställer

Läs mer

Granskning av delårsrapport per 31 aug Kommunalförbundet Västmanlandsmusiken

Granskning av delårsrapport per 31 aug Kommunalförbundet Västmanlandsmusiken Revisionsrapport 2016 Genomförd på uppdrag av revisorerna september 2016 Granskning av delårsrapport per 31 aug 2016 Kommunalförbundet Västmanlandsmusiken INNEHÅLLSFÖRTECKNING Granskning av delårsrapport

Läs mer

Periodrapport Maj 2015

Periodrapport Maj 2015 Periodrapport Maj 2015 Ekonomi l Resultat januari maj -20 mnkr (26 mnkr) l Nettokostnadsökning 7,7 % (2,8 %) l Skatter och statsbidrag 4,5 % (5,3 %) l Helårsprognos 170 mnkr (246 mnkr) Omvärldsanalys I

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2012 Oxelösunds kommun September 2012 Matti Leskelä Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Syfte, revisionsfrågor

Läs mer

Granskning av delårsbokslut per 30 juni 2009 Ljusdals kommun

Granskning av delårsbokslut per 30 juni 2009 Ljusdals kommun Revisionsrapport Granskning av delårsbokslut per 30 juni 2009 Ljusdals kommun September 2009 Micaela Hedin Certifierad kommunal revisor Lena Sörell Godkänd revisor 2009-09-15 Namnförtydligande Namnförtydligande

Läs mer