Hissieholms kommun. Kanslichef Maj-Inger Carlsson. Mikael Koenen och!rene Nilsson Lena Svensson och Marianne Nilsson 1(33) SAMMANIRÄDESPROTOKOLL

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Hissieholms kommun. Kanslichef Maj-Inger Carlsson. Mikael Koenen och!rene Nilsson Lena Svensson och Marianne Nilsson 1(33) SAMMANIRÄDESPROTOKOLL"

Transkript

1 l SAMMANIRÄDESPROTOKOLL 1(33) Kommunfullmliktige Plats och tid Beslutande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Hässleholm Kulturhus, Röda salongen, , kl Douglas Roth, Mikael Koenen,!rene Nilsson, Tommy Nilsson, Urban Widmark, Camilla Lindoff, Patrik.Jönsson, Cecilia Tornerefelt, Leif Nilsson 55-60, Lars-Göran Wiberg, Pär Palmgren, Ingrid Nyman, Hans-Göran Hansson, Robin Gustavsson, Andreas Dahlberg, Sven-Erik Andersson, Lena Wallemheim, Karin Axelsson, Jonny Dolkov, Anna Wallemheim, Per-Åke Purk, Christer Welinder 55-60, John Bruun, Jonathan R Jönsson, Peter Groth, Gunnel Bruhn, Mikael Björklund Arne Dahlström, Ernst Herslow, Michael Strömberg, Rolf Delcomyn, Mats Sturesson, Richard Bernsheim, Ulf Erlandsson och 61-68, Lars Johnsson, Christer Caesar, Joachim Fors, Eva Persson, Wmnie Aronsson, Rolf Tronäss, Helena Malje, Ha.rald Lind, Johan Berglund, Leif Jannerstig, Lena Svensson, Marianne Nilsson, Karin Nilsson, Anita Peterson, Eva-Marie Liden, Ulf Berggren, Solbritt Lindborg och Lena Nilsson. Stig Hansson 61-68, Åsa Erlandsson, Björn Widmark, Margareta Axelsson 61-68, Annelie Cederberg, Thomas Rasmusson, Ronny Ebbesson, Petra Johansson, Gösta Svensson, Per-Gunnar Andersson. Kristina Berglund och Karina Jannerstig 60. Göran Blomberg, Bo Eklund, Bengt Troedsson, Lars Olsson, Kerstin Andersson, Fredrik Borre, ThordJohansson, Gunnel Brännström, Stig Hansson, Pelle Svensson, Margareta Axelsson, Anders WaUemheim, Peter Hallbrink, Karina Jannerstig och Paul Nordström Kanslichef Maj-Inger Carlsson Utses att justera Ersättare Mikael Koenen och!rene Nilsson Lena Svensson och Marianne Nilsson Justerare

2 l SAMMANTRÄDEsPROTOKOLL 2(33) Anslag l bevis Protokollet är justerat Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ Sammanträdesdag Datum då anslaget sätts upp Datum då anslaget tidigast får tas ner Förvaringsplats för protokollet Underskrift Hässleholms, Kommunledningskontoret K~}11t~;~~ Datum då anslaget togs ner Signatur

3 l SA1v1MANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Diarienummer 2014/ (33) 55 Fråga angående plats 241 av 290 i Svenskt kvalitetsindex undersökning Beslut beslutar följande: 1. Frågan får ställas. 2. Frågan är besvarad Beskrivning av ärendet Patrik.Jönsson (SD) har lämnat in en fråga till styrelsens ordförande om Hässlehohns s placering som 241 av 290 er i landet i Svenskt kvalitetsindex undersökning. Kommunstyrelsens ordförande Pär Palmgren (NI) besvarar frågan. FatrikJönsson (SD) tackar för svaret. Bilagor 1. Frågan. Sänt till: IN

4 , HÄSSLE HOU ~'"~ Ko. rj:n. ~!. ~t -- IT6 - _/1(0 -- Fråga till KS ordförande Pär Palmgren angående plats 241 av 290 i Svenskt Kvalitetsindex undersökning: Svenskt Kvalitetsindex har frågat drygt invånare hur nöjda de är med den ala servicen och om de kan tänka sig att rekommendera någon annan att flytta till en där de bor. Resultatet visar att minst hälften av invånarna i Sveriges 290 er kan tänka sig att rekommendera andra att flytta til l deras. l 26 av landets er rekommenderar minst 95 % av invånarna andra att flytta till deras. De mest rekommenderade erna är Härjedalen, Vadstena, Tyresö och Vettinge i fallande ordning. Hässleholm placerar sig på plats 241 av 290, således bland de 50 sämsta erna. Även rörande den ala servicen placerar vi oss på en usel plats, närmare bestämt Detta vittnar om ett utbrett missnöje med hur vår sköts och föga förvånande med tanke på alla skandaler som skett de senaste åren. Med bakgrund av ovanstående undrar jag: Vad vill du göra för att förbättra invånarnas upplevelse av Hässleholm så att man åter kan rekommendera andra att flytta hit? Vankiva Patrik Jönsson, SD k_ IN

5 l SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Diarienummer 2014/ (33) Kommunfullmliktige 56 Fråga om matleverans mellan Bokebergsgården och Kaptensgården Beslut beslutar följande: 1. Frågan får ställas. 2. Frågan är besvarad. Beskrivning av ärendet Patrik.Jönsson (SD) har ställt en fråga till omsorgsnämndens ordförande om matleveransen mellan Bokebergsgården och Kaptensgården. Omsorgsnämndens ordförande Lina Bengtsson (lvi) besvarar frågan. FatrikJönsson (SD) tackar för svaret. Bilagor: 1. Frågan. Sänt till: Justering rj~ If( hv.

6 HASSLE:-:.)1_.~ : :3 Komt~1uii:.. : 1 ~ c.l:ien z 2 '(.')MMUN Fråga till omsorgsnämndens ordförande gällande matleverans mellan Bokebergsgården och Kaptensgården. Matleveranserna mellan Bokebergsgården och Kaptensgården utförs vad jag fått uppgift på i dagsläget med taxi till en kostnad på exkl. moms per år. Då sträckan mellan Bokebergsgårdens kök och Kaptensgårdens entre uppgår till ca meter kan man fråga sig om det inte borde gå att lösa transporten inom den egna organisationen istället. Det känns som de pengarna med enkelhet kunde sparas in och omfördelats till aktiviteter till omsorgstagarna t.ex. Det som gör denna fråga intressant är att jag ställde precis samma fråga 2008 men sedan dess förefa ller det inte hänt något i ärendet vilket innebär att i runda slängar en halv miljon lagts på taxitransporter denna korta sträcka sedan frågan ställdes förra gången. Min fråga är därför: Ser du någon möjlighet att lösa mattransporterna inom organisationen i stället för som idag, genom en kostsam extern entreprenör? Patrik Jönsson, Sverigedemokraterna J }V r , j HASSLEHOL.i\.1S f<ommun RFCEPTlONl:N?O't. -Oq- ; 'l l.. t. l l t. ' l l y----~,~<'ars-_. _j l,. UYG ' ,..,_.. _._

7 l SAMMANIRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Diarienummer / (33) KommunfullmiJktige 57 Fråga om ersättningslokaler till dagligverksamhet Beslut beslutar följande: l. Frågan får ställas 2. Frågan är besvarad. Beskrivning av ärendet Lena Nilsson (S) har ställt en fråga till styrelsens ordförande om lokaler för dagligverksamhet inom LSS för funktionsnedsatta. Frågan är överlämnad till omsorgsnämndens ordförande för besvarande. Omsorgsnämndens ordförande Lina Bengtsson (NI) besvarar frågan. Lena Nilsson (S) tackar för svaret. Bilagor: l.frågan

8 1\..J, 1 j.jr " :,_;.:;c n Fråga till Kommunstyrelsens ordförande z 5 Vi har under en tid haft svårt att ordna lokaler och dagligverksamhet inom LSS för funktionsnedsatta. Det kan innebära skadestånd för en om man inte kan verkställa beslut till dagligverksamhet. Det har kommit till min kännedom att lokalerna för dagligverksamhet i kanslihuset på före detta T4 är uppsagda från oktober månad. Min fråga till högerledningen finns det ändamålsenliga ersättnings lokaler till dagligverksamhet? Lena Nilsson Socialdemokraterna

9 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 6(33) Sammanträdesdatum Diarienummer 2014/ Svar på revisionsrapport om granskning av LSSverksamheten Beslut lägger omsorgsnämndens yttrande till handlingarna. Yrkande Revisor Börje Fasth (S) redovisar granskningen. Beskrivning av ärendet Ernst & Y o ung har på uppdrag av Håssieholms s revisorer granskat om omsorgsnänmden har ett systematiskt och ändamålsenligt kvalitetsarbete inom LSS-verksamheten. Den sammanfattande bedömningen är att så inte är fallet och att nämnden behöver färdigställa och utveckla ledningssystemet för systematiskt kvalitetsarbete. Omsorgsnämnden har yttrat sig över rapporten. Ärendets tidigare behandling Kommunstyrelsen , 80 beslutar att föreslå fullmäktige att lägga omsorgsnämndens yttrande till handlingarna. Kommunstyrelsens arbetsutskott , 364 beslutar att föreslå styrelsen att föreslå fullmäktige att lägga omsorgsnämndens yttrande till handlingarna. Bilagor: l. Yttrande, omsorgsnämnden. Sänt till: Revisionen Omsorgsnämnd Justering

10 SAlv11v1ANTRÄDESPROTOKOLL 19(35) Häss eholms Sammanträdesdatum Diarienummer 2013/ Omsorgsnämnden au Svar på revisorernas granskning inom LSS Beslut Omsorgsnätnoden beslutar att anta förvaltningens förslag på svar på utvecklingsområde som sitt eget och översända det till de förtroendevalda rev1sorerna. Omsorgchefen fåt i uppdrag att justera i svaret med anledning av att ärende 2, kvalitetsledningssystem beslutades återremitteras Skäl till beslut Revisorerna önskar omsorgsnämndens skriftliga svar på de iakttagelser som fr-amkommit senast Beskrivning av ärende Ernst & Y o ung har på uppdrag av de förtroendevalda revisotema i Hässleholms granskat om omsorgsnämnden har ett systematiskt och ändamålsenligt kvalitetsarbete inom LSS-verksamheten. Deras sammanfattande bedömning är att omsorgsnämnden inte har ett systematiskt och ändamålsenligt kvalitetsarbete inom LSS-verksamheten. Ledningssystemet för systematiskt kvalitetsarbete behöver fårdigställas och. utvecklas. De menar vidare att det är viktigt att omsorgsnämnden uttalar mål och kvalitetskrav avseende LSS-verksamheten. Revisorerna önskar få svar av nämnden på en rad ulvecklingspunkter. I svaret skall framgå nämndens uppfattning på samtliga punkter, inklusive tidsangivelse eller plan för åtgärder. Omsorgsnämnden Justering ~ / jl--... '.. ) (..-- l ~ in

11 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 20(35) HässDeholms kommull'll Sammanträdesdatum Diarienummer / Omsorgsnämnden Forts 125 Ärendets tidigare behandling Arbetsutskottet Arbetsutskottet beslutar att föreslå Omsorgsnämnden besluta att anta fö1-valtningens förslag på svar på utvecklingsområde som sitt eget och översända det till de förtroendevalda tevisorema. Sänt till: Revisorerna Omsorgsnämnden Justering ;J./. L~ k IN h.~. Utd rage ~hestyrkes j.. (Ja~\ fta l t?t--

12 1(6) Hässleholms Handläggare Omsorgschef Annika Andersson Omsorgsförvaltningen Datum Diarienr / Till Revisorerna Håssieholm Granskning av LSS. Omsorgsnämnden har tagit del av Ernst & Youngs granskning av LSS verksamheten ur en systematiskt och ändamålsenligt kvalitetsarbete som är genomförd på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Håssieholms _ Revisorernas bedömning är an omsorgsnämnden inte har en systematiskt och ändamålsenligt kvalitetsarbete inom LSS-verksamheten. De förtroende valda revisorerna önskar svar på en rad utvecklingsområde som lämnas nedan. Nämnden bör utveckla styrningen över LSS-verksamheten genom uttalade mål och kvalitetskrav samt krav på en fortlöpande rapportering beträffande måluppfyllelse och kvalitetsarbetet I verksamhetsplanen som fastställs av omsorgsnämnden inför nytt budgetår är omsorgsnämndens målsättning an uttala utvecklingsmål och årsmål för samtliga verksamheter inom omsorgsnämndens uppdrag. Målstyrningen är en område som hela tiden kan förbättras och omsorgsnämndens strävan är an de mål och aktiviteter som fastställs i verksamhetsplanen skall tydliggöra mål och kvalitetskrav. Till exempel har förvaltningen i uppdrag att ta fram vägledningsdokument för an tydliggöra ambitionsnivån för insatser enligt LSS utifrån goda levnadsvillkor. Förvaltningen ska även från 2014 redovisa en kvalitetsberättelse årligen, på samma sätt som medicinskt ansvarig sjuksköterska redovisar en patientsäkerhetsberättelse med förbättrings- och utvecklingsområde. Kvalitetsgarantier bör uttalas beträffande LSS-verksamheten Omsorgsnämnden menar att kvalitetsgarantier kan kopplas till det vägledningsdokument som skall fastställas av omsorgsnämnden enligt ovan. Dessutom arbetar förvaltningen med att följa upp och revidera de värdighetsgarantier som finns fastställda för LSS. Den viktigaste kvalitetsgarantin är an bnikaren ska vara delaktig i upprättande av en genomförandeplan där det tydligt är beskrivet hur, när och av vem insatser skall genomföras för att konkretisera den enskildes individuella behov utifrån beviljade insatser. \ ~ l /Y h. \1, o~~a ltning e n Postadress: Kasern Johnsson, Löjtnant Granlundsväg 14, Hässleholm Besöksadress: Kasern Johnsson, Löjtnant Granlundsväg 14 Telefon: Telefax: E-post: Bankgiro: Org. nr: Webb:

13 2(6) Ett ledningssystem får systematiskt kvalitetsarbete bör omgående fårdigställas I verksamhetsplanen för 2013 som antogs av omsorgsnämnden så framkommer det på sidan 8 att tidigare kvalitetsledningssystem som är fastställda av ON utifrån SOSFS 2005:12 och SOSFS 2006:11 måste ersättas med ett nytt utifrån SOSFS 2011:9. Nytt kvalitetsledningssystem var enligt förvaltningens tidsplan tänkt att fastställas av omsorgsnämnden vid omsorgsnämndens sammanträde På grund av facklig samverkan inte skett i ärendet beslutade omsorgsnämnden att återremittera ärendet för att återkomrna senast Att ha ett ledningssystem för ett systematiskt kvalitetsarbete innebär att arbeta utifrån ett systemperspektiv där fokus läggs på att skapa en struktur för verksamhetens ledning och styrning samt på att bedriva ett kontinuerligt förbättringsarbete av dessa strukturer. Det handlar om att identifiera och beskriva huvudprocesser och stödprocesser. Även arbetet med själva ledningssystemet bör ses som ett ständigt pågående förbättringsarbete. ldentlfter~ kr"v oeh m l t i lagsiii!ningen PI"ne r:~ :>rbetet tör att s.:lkerst~lla dessa krav och m..~l - ta trum ~recesser och ruttner Risköln:~lyser Artlela u!ltr.\n ) tastst~ t lda processer ocn ruttner Ta emot r:~ pport.r. kt"gomlt oeh synpunkter- utred. sammanstålt ocn l l r---- J FölJa upp och utvårder<> resultatet - egenkontroll Lokala verksamhetsplaner och arbetsplaner bör tas fram som underlag för styrningen på enhetsnivå Målen i verksamhetsplanen är de mål som bedöms som prioriterade för omsorgsnämndens verksamheter. Omsorgsnämnden förväntar sig inte att det på enhetsnivå skall ska tas fram en verksamhetsplan. Däremot ska varje enhet utifrån fastställda mål ta fram en handlingsplan för att säkerställa en hög grad av måluppfyllelse. Omsorgsnämndens förväntar sig att verksamhetsplanen är känd inom alla verksamhetsområden och ger en tydlig styrning mot prioriterade förbättringsområde. Nämnden b ör överväga möjligheten till ett resursfördelningssystem som kopplas samman med biståndsbeslutet I december 2013 komn1er omsorgsnämnden besluta om resursfördelningssystem för ordinätt och särskilt boende och enligt Postadress: Kasern Johnsson, Löjtnant Granlundsväg 14, Hässleholm Besöksadress: Kasern Johnsson, Löjtnant Granlundsväg 14 Telefon: Telefax: E-post: Bankgiro: Org. nr: Webb:

14 3(6) ve rksamhetsplanen för 2014 får förvaltningen i uppdrag att ta fram resursfördelningssystem för verksamheter inom Funktionsnedsättning Stöd och Service ; 84 beslutade omsorgsnämnden om objektsmärkning inom personlig assistens. Detta skapar förutsättningar till ökad kostnadskontroll inom personlig assistans och som enligt omsorgsnämnden skall kunna skapa möjligheter att ha en differentierat tiropris utifrån Försäkringskassans schablonersättning, för så väl egenregi som till privata utförare ; 90 gav omsorgsnämnden omsorgschefen i uppdrag att utreda möjligheterna för att timersättningen för personligassistans som beslutas av en, men som utförs av privat utförare, är den samma som den som en skulle ha haft om kommtmen tillhandahållit den. Idag ersätts privata utförare enligt försäkringskassans schablonersättning som fastställs årligen av regenngen. 11 Förmrjeår l::estiim m:d Ulket biopp per tirrm? somassistansersättning lämrns. Beloppet ska l::estiirrmzs som ett schalionl:rdopp som beräkms m:d lalnirrg av de uppskattade k~trnderm får att få assistans. Rewirwz eller den nydigj?et som~ l::estiimrl!r rrrddelar nirrmre fookrifter omschalionbloppet. Om det finns särskilda skäl kan ersättnirrg, till en fårsäkrad ifier ansökan ldmrns m:d ett hiygre bi opp än det årlijfschalionbloppet. E rsättnirwz får dak inte äwstijf- schalionbdoppet m:d rrer än 12 prrxmt. A ss istansersättning som ktalas ut eriigf 16 ardra sty:ket lämrns m:d skäligf biopp. Lag (2012:935). Träningsboende i Vinslöv behöver ett tydligt uppdrag beträffande målgrupp och verksamhetens innehåll samt när verksamheten ska utvärderas/följas upp Omsorgsnämnden delar inte revisorernas uppfattning att det saknas ett tydligt uppdrag beträffande målgrupp. Under året har ansvarig enhetschef bes krivit svårighet med de skillnader i funktionsnedsättningar som brukarna på boendet på Hantverksgatan 4 i Vinslöv har och utifrån detta har arbetsutskottet fört en diskussion med enhetschef, verksamhetschef och myndighetschef. Omsorgsnämnden konstaterar att genom träningsboendet har omsorgsnämnden inte behövt göra några externa placeringar för denna målgrupp och det finns individuella beslut med tydlig målsättning för den enskilde samt en genomförandeplan. Det är en ny verksamhet som väcker stort intresse hos andra er. Däremot delar omsorgsnämnden revisorernas uppfattning att det är en b1ist att omsorgsnämnden inte beslutat om när uppföljning/ utvärdering skall redovisas till omsorgsnärnnden. Dock kommer enhetschefen, precis som övriga enhetschefer i förvaltningen, att redovisa en verksamhetsberättelse för verksamhetsåret 2013 till omsorgsnämnden i februari I verksamhetsberättelserna sker en redovisning utifrån rubrikerna verksamhetens omfattning, ekonomi, personalstat, arbets miljö, viktiga händelser under året, utveckling/ framtid samt kvalitetsarbetet under året. ~ )fl/ h. la. Postadress: Kasern Johnsson, Löjtnant Granlundsväg 14, Hässleholm Besöksadress: Ka sern Johnsson, Löjtnant Granlundsväg 14 Te lefon: Telefax: E-post: Bankgiro: Org. nr: Webb: WMV.hassleholm.se

15 4(6) I verksamhetsplanen för 2014 har omsorgsnämnden beslutat om en uppföljning. Utifrån verksamhetens inriktning och de boendes problematik är det tidigt att kunna utvärdera nyttan för brukarna. Nämnden bör överväga om nya ärenden/biståndsbeslut ska flyttas från handläggare till nämnden Frågan om att ta tillbaka delegationen på beslut om personlig assistans har diskuterat i omsorgsnämnden i samband med månadsuppföljning. Omsorgsnämnden har dock kommit fram till att omsorgsnämndens ledamöter knappast kan göra en annan bedömning än den som ansvarig biståndshandläggare utifrån sin utredning föres lår. Inför beslut sker en ärendedialog med myndighetschefen. Däremot betonar omsorgsnämnden viltten av regelbtmden uppföljning för att säkerställa att brukarens behov inte är förändrat. Omsorgsnämnden överväger att flytta delegationen om beslut av nya ärenden inom personlig assistans från biståndshandläggare till myndighetschef för att säkerställa en likvärdig och rättsäker bedömning. En samsyn behöver utvecklas mellan Försäkringskassan och en beträffande biståndsbedömningar Försäkringskassan har uppdraget att dämpa kostnadsutvecklingen inom assistansreformen. Detta innebär en ökad ekonomisk anspänning för erna. Hårigenom är det svån att uppnå en samsyn i frågan. Håssieholms måste dock förhålla sig till ett ökat kostnadsläge och planera för detta. Omsorgsförvaltningens bedömningar måste utgå från den enskildes helhetsbehov och en har det yttersta ansvaret för att medborgamas behov tillgodoses. Utredningen om assistansersättningens kostnader har i sitt betänkande A tgärder rrvt fusk a:h felaktig};eter m:d assistansmättning;n (SOV 2012:6) bland annat funnit att schablonersättningens konstmktion och beloppsnivå ger möjligheter till stora vinster per timme och menar att detta ger för utföraren en starka ekonomiska drivkraft att försöka öka antalet beviljade timmar. Detta har troligen påverkat att försäkringskassan har en mer striktare bedömning, vill(et i många fall får konsekvenser för kommtmen som då får hela ansvaret för personer som falttisltt har rätt till personlig assistans, men inte bedöms uppfylla de grundläggande behoven om 20 timmar per vecka. Biståndshandläggarna bör bli delaktiga i budgetprocessen för att delge sina erfarenheter. Det för att få fram ett budgetförslag som beaktar verkliga förhållanden och rådande svårigheter Myndighetschefen för handläggarkontoret ingår i förvaltningens ledningsgrupp och är redan idag mycket involverad i budgetprocessen. Det finns en god samverkan med Nonängsskolan och en bedömning och planering av behov av insatser vid avslutad skolgång. Den stora utmaningen för omsorgsnämnden är svårigheten att inför och under året bedöma tilllmmmande ärende om insatser enligt LSS hos nyfödda barn och där ett funlttionshinder uppstår efter skada/ olycka/ sjukdom och inte är medfödd. IN h. 'v!, Postadress: Kasern Johnsson, Löjtnant Granlundsväg 14, Hässleholm Besöksadress: Kasern Johnsson, Löjtnant Granlundsväg 14 Telefon: Telefax: E-post: Bankgiro: Org. nr: Webb:

16 5(6) Nämndens bedömning av möjligheterna att överklaga Försäkringskassans eventuella negativa beslut om ersättning för personlig assistans utöver 20 timmar 51 kap. Assistansersättning (Socialförsäkringsbalken2010:110) 3 F är rätt till assistansersättning kräu att den fårsäkrade behäw-personlig assistans i ~nitt m:r än 20 timnzr i ~anfarsådam gntrrllä8f!prde bixwsomaues i 9 a lag:n(1993:381) omstät ah senice till wsa fimkticnhirmade. 12 Rätten till assistansersättnirl(, ska onpruws sffian tu1 år förflutit från sernste prmnirwz ah Ud uisentligt ärmade fårhållarr/en Lämnas assistansersättnirll, till en fårsäkrad som har Jjllt 65 år for onpröwirll, ske errlast ud uisentligt ärmade fårhållarr/en 13 E närdrirl(, avassistansersättnirl(, Ud uisentligt ärmade fårhål/arrlen ska gilla från ah rml den mirnd nir arj«<ni'wl till ärrlrirll, uppkom 22 F är den somkuljats assistansersättnirll, ska denkorrmmsomerligt 16, 16 celler 16 d lag:n (1993:387} omstät ah senice till wsa fimktionshirmade har answ.r far insatser åt denförsäkradeersätta kc6tn:ulerm får de fårsta 20 assistanstimnzmt per ~a. Lag {20 11:33 2}. Den enskilde kan ansöka om assistansersättning enligt SFB Kap 51. (Socialförsäkrings balken) från Försäkringskassan. Den som får avslag på sin ansökan kan överklaga beslutet till förvaltningsrätten. Enligt FL (Förvaltningslagen 1986:223) skall varje myndighet lämna upply.;ningar, vägledning, råd och annan sådan hjälp till enskilda i frågor som rör myndighetens verksamhetsområde. Hjälpen skalllämnas i den utsträckning som är lämplig med hänsyn till frågans art, den enskildes behov av hjälp och myndighetens verksamhet. Frågor från enskilda skall besvaras så snart som möjligt. Om någon enskild av misstag vänder sig till fel myndighet, bör myndigheten hjälpa honom till rätta. Vid kännedom om ärendet kan ansvarig biståndshandläggare på handläggarkontoret informera brukaren om möjligheten att överklaga försäkringskassans beslut och kan vid behov vara behjälplig med överklagan. Försäkringskassan är skyldig att bistå den sökande vid överklagan av ett bes lut. Når assistans utförs i avvaktan på ett omprövningsbeslut eller en dom, så gäller samma regler som för tiden från ansökan fram till att beslutet är fattat. Det innebär att tidsredovisning och räkning kontinuerligt ska ha kommit in till Försäkringskassan senast den S:e i den andra månaden efter den månad då assistansen har utförts, även om Försäkringskassan har avs lagit ansökan. Om inte handlingama kommer in i rätt tid kommer Försäkringskassan inte att kunna betala ut ersättning för den retroaktiva tiden även om det slutliga avgörandet innebär att personen får rätt till assistansersättning. De beslut Försäkringskassan avslagit och som överklagas tar ofta väldigt lång tid innan domen inkommer. Det beror på att det ofta är många yttrande som skickas iväg från de olika parterna. Därefter ska yttrande göras på yttrande osv. Det finns ärende som idag ligger i Kammarrätten och har så gjort i över 2 år och där domen fortfarande inte inkommit. I väntan på dom har den Postadress: Kasern Johnsson, Löjtnant Granlundsväg 14, Hässleholm Besöksadress: Kasern Johnsson, Löjtnant Granlundsväg 14 Telefon: Telefax: E-post: Bankgiro: Org. nr: Webb:

17 6(6) enskilde rätt att få sina behov tillgodosedda. Om det sker genom ett beslut om personlig assistans tar kommlmen endast beslut för kortare perioder och har kontinuerlig kontakt med den som överklagat eller dess företrädare. Kommunen står då för hela kostnaden. Om den enskilde får rätt mot Försäkringskassan kan en få utbetalt ersättningen för assistansen retroaktivt. AnnikaAndersson Ommgschef E lisab?t M ineur V erksarrhetschef F S S Camlla S trid L indmll Myndig};etschef Postadress: Kasern Johnsson, Löjtnant Granlundsväg 14, Hässleholm Besöksadress: Kasern Johnsson, Löj tnant Granlundsväg 14 Telefon: Telefax: E-post: Bankgiro: Org. nr: Webb:

18 l SAMMAN1RÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Diarienummer %et4-f ot3 7(33) Ii K..at~,Jr). ONO'Ji3 ~ 59 Svar på revisionsrapport om granskning av demensvården Beslut beslutar följande: l. Omsorgsnämndens yttrande läggs till handlingarna. Yrkande Kommunstyrelsens ordförande Pär Palmgren (M) yrkar bifall till punkt l och framhåller och yrkar att punkt 2 slutligt beslutats i styrelsen. Lena Wallentheim (S) yrkar bifall till yrkandet. Omröstning Ordföranden ställer proposition på dels styrelsen förslag och dels Pär Palmgrens yrkande och finner Pär Palmgrens yrkande bifallet. Beskrivning av ärendet E mst & Y o ung har på uppdrag av Håssieholms s revisorer granskat omsorgsnämndens styrning och uppföljning av demensvården. Den sammanfattande bedömningen är att nämnden behöver stärka sin styrning av demensvården. Omsorgsnämnden har yttrat sig över rapporten. Ärendets tidigare behandling Kommunstyrelsen , 81 beslutar att föreslå fullmäktige fö ljande beslut: l. Omsorgsnämndens yttrande läggs till handlingarna. Justering t;z_ /N

19 SAMMAN1RÄDESPROTOKOLL 8(33) Sammanträdesdatum Diarienummer 2014/ Forts Omsorgsnämnden ska senast den 1 september 2014 rapponera till styrelsen hur man avser att säkerställa att befintliga ekonomiska resurser används på ett optimalt sätt. Särskild uppmärksamhet bör riktas mot enheter som redovisar stora underskott på grund av ett frekvent anlitande av extra personal. Yrkande Lars-Göran Wiberg (Q yrkar att arbetsutskottets förslag kompletteras med följande: "Omsorgsnämnden ska senast den 1 september 2014 rapponera till styrelsen hur man avser att säkerställa att befintliga ekonomiska resurser används på ett optimalt sätt. Särskild uppmärksamhet bör riktas mot enheter som redovisar stora underskott på grund av ett frekvent anlitande av extra personal." Lena Wallentheim (S) instämmer i detta yrkande. Orrrr&tnirrg Ordförande ställer proposition på arbetsutskottets förslag och finner det bifallet. Han ställer därefter proposition på Lars-Göran Wibergs med fleras tilläggsyrkande och finner även det bifallet. Kommunstyrelsens arbetsutskott , 365 beslutar att föreslå styrelsen att föres lå fullmäktige att lägga omsorgsnämndens yttrande till handlingarna. Bilagor: 1. Yttrande, omsorgsnämnden. Sänt till: Revisionen Omsorgsnämnd Justering

20 SAMMANTR.ÄDESPROTOKOLL 9(19) Hässleholms ~ HÄSSLEHOLMS K\). :lv '""'"! Komrnunstyreise. 1 Omsorgsn;Jmnden o 7 Sammanträdesdatum Diarienummer 2013/ AU Svar på revisorernas granskning av demensvården Beslut Omsorgsnämnden beslutar att anta omsorgschefens förslag på svar på de iakttagelser som de förtroendevalda revisorerna gjort efter granskningen av omsorgsnämndens styrning och uppföljning av demensvården. Bakgrund Ernst & Young har på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Hässleholms kom1nun granskat omsorgsnämnden styrning och uppföljning av demensvården. Granskningen grundas på dokumentstudier och intervjuer. De intervjuade har betetts tillfålle att faktagranska rapporten. De förtroende valda revisorerna har gjort en rad iakttagelser utifrån Ernst & Y o ungs granskningsrapport som de önskar svar på från omsorgsnämnden. Bland annat har de synpunkter på att det vid granskningstillfället saknades resursfördelningssystem för att ge likvärdiga förutsättningar inom särskilt boende och riktlinjer för demensvården, kvalitetsledningssystem och demensteam. Flera av iakttagelserna har omsorgsnämnden sedan granskningen redan vidtagit åtgärder för. Ärendets tidigare behandling Arbetsutskottet Arbetsutskottet beslutar att föreslå Omsorgsnämnden besluta att anta omsorgschefens förslag på svar på de iakttagelser som de förtroendevalda revisorerna gjort efter granskningen av omsorgsnämndens styrning och uppföljning av demensvården. Sänt till: Kommunstyrelsen Omsorgsnämnden J uste rin~ k

21 1(4) Hässleholms Datum Diarienr 2013/ Handläggare Omsorgschef Annika Andersson Omsorgsförvaltningen se Till Revisorerna Håssieholm / Kommunstyrelsen Granskning av demensvården Omsorgsnämnden har tagit del av Ernst & Y o ungs granskning av demensvården. De fönroende valda revisorerna önskar omsorgsnämndens skriftliga svar på de iakttagelser som framförts senast , vilket redovisas enligt nedan. Det saknas ett resursfördelningssystem som ger enheterna för särskilt boende likvärdiga fomtsättningar. Vidare lämnas det upp till varje enhetschef att bedöma hur mycket utbildning och handledning personalen ska få. De bemannings- och kompetensmässiga förutsättningarna att bedriva en personcentrerad och kvalitativt god omsorg skiljer sig därför åt mellan olika särskilda boenden p å ett icke tillfredsställande sätt. Omsorgsnämnden bör säkerställa att det i organisationen tas ett samlat grepp om personalens kompetens utveckling. Efter beslut i fullmäktige om riktade budgetmedel från 2014 för särskilt boende möjliggör det för en utökning med 27,14 åa.rb från Dessutom kommer städ av gemensamhetsutrymme såsom korridorer, matsalar och toaletter att ske genom Håssieholm teknik AB från l april2014, vilket frigör tid för vårdpersonalen till brukarna. Omsorgsnämnden beslutade om ett resursfördelningssystem från 2014 för särskilt boende som ger enheterna likvärdiga förutsättningar. Modellen bygger på att varje enhet får en budgettilldelning som är baserad på antal platser på respektive enhet. Demensvård Somatisk vård Komidsvård Växelvård 0,7 åa per plats 0,6 åa per plats 0,7 åa per plats 0,6 åa per belagd plats; 0,3 åa för tom plats J l'j Når det gäller att ta ett samlat grepp om personalens kompetensutveckling så finns det med i ve rksamhetsplanen för 2014 att en långsiktig fonbildningsplan skall fastställas och följas upp årligen. Ca 200 medarbetare har gått den webbaserade demensutbildningen Demens ABC. Tyvä1r har dessa inte registrerats på Svenska demenscentrums hemsida. h.l4. rgsförvaltningen Postad ress: Kasern Johnsson, Löjtnant Granlundsväg 14, Hässleholm Besöksadress: Kasern Johnsson, Löjtnant Granlundsväg 14 Telefon: Telefax : E-post: Bankgiro : Org. nr: Webb:

22 2(4) Demenssjuksköterskan kommer att planera för att genomföra ABC plus utbildningar och då bör även registreringen på Svenska demenscentrums hemsida ske. Omsorgsnämnden bör säkerställa att riktlinjer för demensvården som utgår från Socialstyrelsens nationella riktlinjer utarbetas och implementeras i verksamheterna fastställde omsorgsnämnden riktlinjer för demensvården som säger att demensvården inom Hässleholm skall bygga på Socialstyrelsens nationella riktlinjer för vård och omsorg vid demenssjukdom (2010). Det saknas ett kvalitetsledningssystem, vilket skulle underlätta för omsorgsnämnden att försäkra sig om att äldreomsorgen är personcentrerad och kvalitativ. Medicinskt ansvarig sjuksköterska, verksarnhetsutvecklare och kvalitetscontroller har tillsammans haft i uppgift att upprätta ett kvalitetsledningssystem för Omsorgsnämnden utifrån SOSFS 2011:9. Vid omsorgsnämndens sammanträde i december skulle Omsorgsnämnden enligt planeringen fastställt ett ledningssystem utifrån SOSFS 2011:9, men Omsorgsnänmden beslutar att återremittera ärendet till omsorgsnämndens sammanträde på grund av att samverkan inte skett med de fackliga orgarusauonema. Omsorgsnämnden har inte fattat b eslut om att omvärldsanalysen ska innefatta en beräkning av hur m ånga personer med demenssjukdomar det finns i en. En sådan beräkning utgör ett viktigt underlag i långtidsplaneringen av vårdens omfattning och struktur. Omsorgsnämndens omvärldsanalys kan förbättras och bör så klart även innefatta beräkningar av hur många personer med demenssjukdomar som finns i en och som bedöms vara i behov av insatser från en. Det saknas ett demensteam inom hemvården. Införandet av ett sådant skulle innebära förbättrade möjligheter till en kvalitativ hemvård för personer med demenssjukdom. Förvaltningschefen har utifrån verksamhetsplanen för 2014 fått i uppdrag att utreda om det är möjligt att inrätta ett särskilt hemvårdsteam för personer med demenssjukdom. Samtidigt är det personalens kompetens och personkontinuiteten som är det viktiga för personer med demenssjtj~dom och h.vt. Postadress: Kasern Johnsson, Löjtnant Granlundsväg 14, Hässleholm Besöksadress: Kasern Johnsson, Löjtnant Granlundsväg 14 Telefon: Telefax: E-post: Bankgiro: Org. nr: Webb:

23 3(4) om det erbjuds genom särskilda demensteam eller inom ordinarie hemvårdsorganisation är underordnat. Enhetscheferna ser det som sin primära arbetsuppgift att säkerställa p atientsäkerheten och en god arbetsmiljö. Om det leder till budgetöverskridande så får det göra det. Dock framkommer det av granskningen att befintliga resurser kan användas annorlunda. Engagemanget, bemötandet och att veta hur man ska göra kan vara viktigare än mer resurser. Omsorgsnämnden måste säkers tälla att befintliga ekonomiska resurser används på ett optimalt sätt. Särskild uppmärksamhet bör riktas mot enheter som redovisar stora underskott på grund av ett frekvent anlitande av extra personal. Eventuellt kan demenssjuksköterskan och silviasystrarna insatser styras till sådana enheter för att se över om behov av förändrade arbetssätt och/ eller utbildningsinsatser föreligger. Enhetschefen ansvarar utifrån sitt uppdrag för verksamhet, ekonomi, personal och arbetsmiljö, vilket i första hand följs upp av verksamhetschefen inom verksamhetsområdet , 37 beslutade Omsorgsnämnden om en åtgärdsplan för att öka tillförlitligheten i förvaltningens prognoser och budgetunderlag genom att utveckla rutiner och arbetssätt som tydliggör budgetansvaret och vikten av åtgärder vid budgetavvikelser. Omsorgsnämnden beslutade om resursfördelningsmodell från och med 2014 för särskilt boende och inom hemtjänst. Detta gör att befintliga resurser fördelas på ett mer optimalt och rättvist sätt mellan enheterna. Extra personal är inte alltid lösningen vid hög vårdtyngd, men samtidigt har Socialstyrelsen vid sin tillsyn på till exempel Högalidshemmet varit mycket tydliga med att ekonomin inte får vara styrande då omsorgsnämnden har ansvar för att den enskildes behov av omsorg, tillsyn och meningsfull tillvaro tillgodoses i enlighet med 3 kap. 3 Socialtjänstlagen. Användandet av s ilviasystrarna skulle kunna omorganiseras så att de användas på ett mer optimalt sätt ut i verksamheten. Deras kompetens används väldigt koncenterat till dagverksamheten för personer med demenssjukdom. Önskvän från verksamheten är att silviasystrarna har en basplacering i verksamheten t.ex. Sösdala/Vinslöv och servar 4 verksamheter (hemvård och särskilt boende) utöver detta kan de ha 0,5-1 dag i veckan som de är knutna till dagverksamheten. Detta skulle öka och fördela kvaliten på demenskompetensen ut i verksamheten. Upplevelsen av vissa verksamheter är att den är väldigt koncentrerad till vissa enheter. Förutsätt att riksdagen beslutar om riktade pengar för fonbildning (omvårdnadslyftet) så beslutade Omsorgsnämnden att ansöka om statsbidrag för utbildningsinsatser. Planeringen är att anordna en uppdragsutbildning genom vårdlärare på Flex Vux tillsammans med ens demenssjuksköterska, i vård och omsorg vid demenssjukdom, 100 poäng. ~p /f/ h.1(, Pos t ad re~rn Johnsson, Löjtnant Granlundsväg 14, Hässleholm Besöksadress: Kasern Johnsson, Löjtnant Granlundsväg 14 Telefon: Telefax: E-post: Bankgiro: Org. nr: Webb: IN'NW.hassleholm.se

24 4(4) Utbildningen kornmer i första hand att rikta sig till enheter som demenssjuksköterskan bedömer har behov av utbildningsinsatser kring personer med demens. Omsorgsförvaltningen den 7 januari 2014 AnnikaAndersson Om~dxf Granlundsväg 14 Telefo n: Telefax: E-post: Bankgiro: Org. nr: Webb:

25 l SAMMANIRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Diarienummer / (33) Kommunfullmt:iktige 60 Svar på revisionsrapport om granskning av fastighetsöverlåtelseavtal Beslut lägger styrelsens yttrande över revisionsrapporten till handlingarna. Reservation Folkets Väls, sverigedemokraternas och miljöpartiets ledamöter reserverar sig till förmån för sina respektive yrkanden. Ledamöter som avstår från att delta i beslutet Sverigedemokraternas ledamöter deltar inte i beslutet. Yrkande Revisor Nils Olof Sennmalm ( Q redovisar granskningen. PatrikJönsson (SD) yrkar återremiss av ärendet. Om inte detta yrkande vinner deltar inte sverigedemokraterna i beslutet. Mikael Björklund (FV) yrkar bifall till sitt yrkande redovisat i bilaga. Björn Widmark (-) instämmer i detta yrkande. Per-Åke Purk (V) yrkar bifall till styrelsens förslag. I detta instämmer Tommy Nilsson (S), Irene Nilsson (S), Robin Gustavsson (KD), Lars Johnsson (1.1), Pär Palmgren (11), Sven-Erik Andersson ( Qoch John Bruun (FP). Peter Groth (MP) yrkar avslag på förs laget. Justering k }N

26 l SAMMANI'RÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Diarienummer / (33) Kommunful/m~ktige Forts. 60 Omröstning Ordföranden ställer först proposition på dels bifall och dels avslag på återremissyrkandet och finner det avslaget. Därefter ställer han proposition på dels styrelsens förslag, dels Mikael Björklunds yrkande och dels Peter Groths yrkande och finner styrelsens förslag bifallet. Votering begärs. För att få fram ett motförslag ställer ordföranden proposition på dels Mikael Björklunds yrkande och dels Peter Groths yrkande och finner Peter Groths yrkande bifallet. Votering begärs. Följande voteringsproposition godkänns: Den som bifaller Peter Groths yrkande röstar ja. Den som bifaller Mikael Björklunds yrkande röstar nej. 7 jaröster och 4 nejröster avlämnas. 50 avstår från att rösta. har alltså utsett Peter Groths yrkande till motförslag Följande voteringsproposition godkänns i huvudvoteringen: Den som bifaller styrelsens förslag röstar ja. Den som bifaller Peter Groths yrkande röstar nej. 4 3 jaröster och 4 nejröster avlämnas. 14 avstår från att rösta. har alltså bifallit styrelsens förslag. Jäv Ulf Erlandsson (SD) anmäler jäv. Karina Jannerstig tjänstgör. Beskrivning av ärendet Ernst & Young har på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Håssieholms granskat ett fastighetsöverlåtelseavtal mellan partema Håssieholms Industribyggnads AB (HIBAB) och Läreda Mekan AB ingånget den 15 april2013 med tillträde samma dag. Syftet med granskningen har varit att kartlägga processen och bedöma förvärvet utifrån följande utgångspunkter: ekonomiska förutsättningar, legala förutsättningar, överensstämmelse med de ala j }'l

27 SAMMAN1RÄDESPROTOKOLL 11(33) Sammanträdesdatum Diarienummer 2014/ Kommunful/m~ktige Forts. 60 regelverk som gäller för Hässleholms Industribyggnads AB samt risker och riskanalyser avseende avtalsvillkoren. Revisorerna önskar svar på ett antal frågor, som även har ställts till Hässleholms Industribyggnads AB. Kommunledningskontoret har i det följande använt sig av de svar på frågorna som Hässleholms Industribyggnads AB lämnat i skrivelse den 12 februari Revisorernas fråga l) Har Hässleholms Industribyggnads AB förvärvat fastigheten från Läreda Mekan AB eller lånat ut kronor till nämnda bolag mot en ränta som motsvarar hyresersättningen? Svar på frågan l) PwC (PricewaterhouseCoopers AB) har varit Hässleholms Industribyggnads i\b:s finansiella rådgivare vid fastighetsköpet. PwC har lämnat följande svar på frågeställningen. "Fastighetsöverlåtelseavtalet undertecknades av partema den27mars 2013 och enligt paragraf l i avtalet fastställdes tillträdesdagen till den 15 april2013. Avtalet innebär att äganderätten har övergått till Hässleholms Industribyggnads AB, men äganderättsövergången är inte definitiv så länge återgångsvillkoret i punkten i fastighetsöverlåtelseavtalet är gällande, i detta fallet två år från kontraktsdagen. Ur ett redovisningsperspektiv ska redovisningen av en materiell anläggningstillgång ske utifrån bedömningen när de ekonomiska riskerna och förmånerna som är förknippade med förvärvet av fastigheten Kuggen 14 övergår till Hässleholms Industribyggnads AB. I normalfallet sammanfaller övergången av riskerna och förmånerna med tidpunkten när äganderätten övergår men i fastighetsförvärvet av Kuggen 14 så övergår riskerna och förmånerna i allt väsentligt vid en senare tidpunkt. Som en konsekvens av detta blir härmed redovisningen annorlunda jämfört med om riskerna och förmånerna övergått per tillträdesdagen. Vår bedömning är att det rör sig om ett köpeavtal av fastigheten Kuggen 14 som är villkorat, vilket också är en uppfattning som delas av Hässleholms Industribyggnads AB:s juridiska rådgivare Moll Wenden Advokatbyrå. Utifrån föreliggande köpeavtal och övrig information som vi fått ta del av vore det svårt Justering Il/ h,\{

28 l SAMMANIRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Diarienummer 2014/ {33) Kommunfullmaklige Forts. 60 att hävda att det inte rör sig om ett fastighetsförvärv, vilket Ernst & Y o ung också indirekt medger. Ernst & Young skjuter på ställningstagandet om det rör sig om ett fastighetsförvärv eller utlåning till efter två årsperiodens utgång då man har besked om Läreda Mekan begärt tillämpning av återgångsklausulen. Vår uppfattning är att bedömningen ska göras vid den tidpunkt transaktionen genomförs och utifrån förvärvsavtalets innehåll och övrig information som föreligger vid denna tidpunkt och inte utifrån händelser som inträffar efter förvärvstidpunkten. Att hänskjuta ställningstagandet till efter att två års period passerat är inte relevant för hur förvärvsavtalet ska redovisas i bokslutet för Att jämställa köpeskillingen med ett lån förefaller anmärkningsvärt då det enligt förvärvsavtalet enbart är säljaren som kan göra anspråk på en återgång. l-fåssleholms Industribyggnads AB har ingen rätt att återfå köpeskillingen såvida inte säljaren åberopar paragraf Definitionen av ett lån torde vara ett avtal som innebär att Läreda Mekan, gäldenären, tar emot en summa pengar från Håssieholms Industribyggnads AB, borgenären, och fätpliktar sig att återbetala samma summa. Någon sådan fötpliktelse är inte för handen i det aktuella fallet, varför det enligt vår bedömning inte kan vara fråga om ett lån". Kommunledningskontoret delar PwC:s bedömning och anser alltså att det är frågan om ett köp och inte ett lån. Revisorernas fråga 2) Kommer l-fåssleholms Industribyggnads AB att redovisa förvärvskostnaden i balansräkningen och i så fall till vilket belopp? Svar på frågan 2) PwC har lämnat följande svar på frågeställningen. "Enligt BFNAR 2001 :3 (Bokföringsnämndens allmänna råd. Bokföringsnämnden är en myndighet under regeringen, Finansdepartementet, ledningskontorets anmärkning) ska en materiell anläggningstillgång redovisas som tillgång i balansräkningen när Det på basis av tillgänglig information är sannolikt att den framtida ekonomiska nytta som är förknippad med innehavet kommer företaget till del och Justering

29 SAMMANIRÄDESPROTOKOLL 13(33) Sammanträdesdatum Diarienummer 2014/ Forts. 60 Anskaffningsvärdet för tillgången kan beräknas på ett tillförlitligt sätt. Samma formulering återfinns i Redovisningsrådets rekommendationer (RR). Redovisningsrådet har varit en del av Bokföringsnämndens organisation, (ledningskontorets anmärkning) 12 punkt 4, men med tillägget: Dessa kriterier är vanligtvis uppfyllda då de ekonomiska risker och fördelar som är förknippade med innehavet i allt väsentligt övergått på företaget. Enligt formuleringen ovan ska en materiell anläggningstillgång redovisas för det fall de ekonomiska riskerna och fördelama som är förknippade med fastighetsinnehavet i allt väsentligt övergått på Håssieholms Industribyggnads AB. Med anledning av fastighetsöverlåtelseavtalet gör vi följande bedömning. Då det föreligger vissa begränsningar genom återgångsklausulen, under en period av två år från kontraktsdagen, så anses inte risker och förmåner redovisningsmässigt i allt väsentligt övergått till Håssieholms Industribyggnads AB under 2013 oaktat att äganderätten till fastigheten Kuggen 14 övergått till Håssieholms Industribyggnad<; AB. Eftersom fastigheten inte kan redovisas i balansräkningen som fastighet så bör, enligt Föreningen auktoriserade revisorers rekommendationer i redovisningsfrågor, (F AR REDR 1) ledningskontorets anmärkning, punkt 9 till balansräkningen, köpeskillingen som Håssieholms Industribyggnads AB betalt vid förvärvet av fastigheten redovisas under materiella anläggningstillgångar som ett förskott avseende fastighet. Balansposten förskott avseende fastighet per bokslutsdagen 31 december 2013 kommer att omfatta köpeskillingen av Kuggen 14om kronor samt nedlagda förbättringskostnader och konsultkostnader om kronor". Kommunledningskontoret finner inte anledning att göra någon annan bedömning än vad PwC har gjort. Revisorernas fråga 3) Vilka risker ser Håssieholms Industribyggnads AB l styrelsen med fastighetsöverlåtelseavtalet? Justering l!y

30 SAMMAN1RÄDESPROTOKOLL 14(33) Sammanträdesdatum Diarienummer / Kommunfullmtiktige Fons. 60 Svar på frågan 3) Moll Wenden Advokatbyrå AB har inför genomförandet av fastighetsaffären anlitats av Håssieholms Industribyggnads AB för bedömning av de juridiska bedömningarna i affären. Deras svar på frågan är följande. "Riskerna med fastighetsöverlåtelseavtalet är huvudsakligen relaterade till återgångsklausulen. Särskilt gäller detta om fastigheten skulle utmätas för Läreda Mekans skulder eller om Läreda Mekan skulle gå i konkurs. 2.1 Utmätning För det fall en borgenär till Läreda Mekan inte skulle få betalt för en fordran mot Läreda Mekan kan det bli aktuellt med utmätning av Läreda Mekans tillgångar. Eftersom avtalet är villkorat är det sannolikt endast den Ullkarade rättenatt återköpa fastig/jeten som kan utmätas (under förutsättning att det finns ett övervärde, det vill säga att fastigheten är värd mer än kronor). Detta skulle innebära att Håssieholms Industribyggnads AB skulle få betalt för fastigheten i enlighet med vad som anges i återgångsklausulen. Det finns enligt vår bedömning en liten risk att en domstol vid en prövning av återgångsvillkoret kan komma fram till att avtalet för sin giltighet är beroende av att återköp inte begärs och att utmätning av fastigheten för Läreda Mekans skulder skulle kunna ske (det vill säga inte bara den villkorade rätten att återköpa fastigheten). Om sådan utmätning av fastigheten skulle ske föreligger, enligt vår uppfattning, ett avtalsbrott som Läreda Mekans, och genom borgensåtagande från M & L Industriförvaltning AB, Lars Thunberg och Mats Lundberg (benämnd "Borgensåtagandet" nedan) även borgensmännen, ska svara för. 2.2 Konkurs För det fall Läreda Mekan skulle gå i konkurs finns det en risk, enligt samma resonemang som beskrivs under Utmätning ovan, att fastigheten eller rätten till att återköpa fastigheten kan komma att ingå i konkursboets tillgångar. Vid en konkurs finns det också en risk för att fastigheten kan inkluderas i konkursboets tillgångar genom återvinning. Justering ~ 1/'1

31 SM1MANTRÄDESPROTOKOLL 15(33) Sammanträdesdatum Diarienummer 2014/ Kommunfullmiiktige Forts. 60 Om återvinning av fastigheten skulle ske innebär det som huvudregel att köparen, i detta fall Håsslehohns Industribyggnads AB, får en fordran mot konkursboet som motsvarar köpeskillingen som erlagts. Denna fordran är en så kallad massa fordran vilket innebär att den har mycket hög prioritet i konkursen (samma nivå som till exempel arvodet till konkursförvaltaren). Risken för Håsslehohns Industribyggnads AB att inte får tillbaka köpeskillingen i samband med en återvinning är därför liten. Till detta kan läggas att Borgensåtagandet även kan komma att omfatta det avtalsbrott som blir fö ljden av en återvinning. Däremot finns det vid en konkurs en påtaglig risk för att Håsslehohns Industribyggnads AB inte erhåller betalning för hyran enligt hyresavtalet mellan Läreda Mekan och Håsslehohns Industribyggnads AB (benämnt "Hyresavtalet" nedan). Verktygs Allians i Håssieholm AB har dock gått i borgen för Läreda Mekans åtaganden enligt Hyresavtalet. Det ska dock noteras att Verktygs Allians i Håssieholm AB är moderbolag till Läreda Mekan varför det finns risk för att borgensåtagandet inte kan infrias på grund av obestånd hos borgensmannen vid konkurs hos Läreda Mekan. Håsslehohns Industribyggnads AB:s finansiella rådgivare PwC har inför fastighetsförvärvet närmare bedömt Läreda Mekans, Verktygs Allians i Håssieholm AB och M & L Industriförvaltning AB:s finansiella status." Av advokatbyråns svar kan alltså konstateras att det föreligger en viss risk att Håsslehohns Industribyggnads AB kan tillfogas ekonomisk skada om Läreda Mekan blir föremål för utmätning eller går i konkurs under tiden som fastighetsförvärvet är "svävande". Hur stor risken är kan dock inte närmare bestämmas. Kommunledningskontoret ansluter sig till advokatbyråns svar på frågan. Revisorernas fråga 4) Varför ingår Håsslehohns Industribyggnads AB ett juridiskt icke bindande optionsavtal? Svar på fråga 4) Moll Wenden Advokatbyrå AB har lämnat följande svar på frågan. Justering IN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid Stadshuset, rum 1, kl 13.30-14.00 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2007-09-19 1 Beslutande Ersättare Övriga deltagande Utses att justera Justeringens plats/tid Bo-Anders Thornberg (m) ordf Jan Nilsson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (5)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (5) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (5) Plats och tid Hässleholm Kulturhus, Röda salongen, kl. 08.13-08.25 Beslutande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Urban Widmark (M) ordförande

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2002-12-27 1 Plats och tid Matsalen, Gamla T4-området, kl 09.00-09.10 Beslutande Ersättare Övriga deltagande Utses att justera Justeringens plats/tid Bengt Andersson (s) ordf Lars Olsson (c) 1:e v ordf

Läs mer

Stadshuset, Sarrunanträdesrum 1, , kl

Stadshuset, Sarrunanträdesrum 1, , kl SAMMANIRÄDESPROTOKOLL 1(7) Plats och tid Beslutande Ledamöter Stadshuset, Sarrunanträdesrum 1, 2016-09-26, kl. 16.00-16.10 Lena Wallentheim (S) ordförande ( 196) Mats Sturesson (Q 1:e vice ordförande Pär

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2006-11-06 1 Plats och tid Hässleholm Kulturhus, Röda salongen, kl 19.00-19.20 Beslutande Douglas Roth, ordförande, Lennart Westdahl, Bo-Anders Thornberg, Willy Ohlsson, Johan Barnekow, Gunnel Persson,

Läs mer

Mikael Koenen och Robin Gustavsson Lena Wallentheim och Lennart Westdahl

Mikael Koenen och Robin Gustavsson Lena Wallentheim och Lennart Westdahl SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (18) Plats och tid Hässleholm Kulturhus, Röda salongen, kl. 19.00-21.35 Beslutande Ledamöter Douglas Roth, Mikael Koenen, Lena Wallentheim, Urban Widmark Willy Ohlsson, Karin Axelsson,

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2004-12-02 1 Plats och tid Norra Station, sal 1, kl 15.00-15.35, information -16.30 Beslutande Ersättare Övriga deltagande Utses att justera Justeringens plats/tid Bengt Andersson (s) ordf Lars Olsson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2007-10-22 1 Plats och tid Hässleholm Kulturhus, Röda salongen, kl 19.00-21.40 Beslutande Douglas Roth, Mikael Koenen, Lena Wallentheim, Mona Hilbertsson, Bo- Anders Thornberg, Willy Ohlsson, Johan Barnekow,

Läs mer

Stadshuset, Sammanträdesrum 1, , kl

Stadshuset, Sammanträdesrum 1, , kl Hlssleholms SAMMANfRÄDESPROTOKOLL 1(6) Plats och tid Beslutande Ledamöter Stadshuset, Sammanträdesrum 1, 2016-05-18, kl. 15.00-16.45 Lena Wallentheim (S) ordförande Mats Sturesson (Q 1:e vice ordförande

Läs mer

; 17.kr:e. N~~<- Hässleholms kommun

; 17.kr:e. N~~<- Hässleholms kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL l (11) Kommunfullmt:iktige Plats och tid: Beslutande Ledamöter Röda salongen, Håssieholm Kulturhus,, kl. 18:00-21:50 Douglas Roth, PatrikJönsson, Irene Nilsson, Lena Svensson, Lena

Läs mer

... 6.{~~.~4~~~.~... SAMMANTRÄDESPROTOKOLL HASSLEHOLMS KOMMUN. Sammanträdesrum L kl. 09.30-16.30

... 6.{~~.~4~~~.~... SAMMANTRÄDESPROTOKOLL HASSLEHOLMS KOMMUN. Sammanträdesrum L kl. 09.30-16.30 HASSLEHOLMS SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (11) Plats och tid ande Ledamöter Sammanträdesrum L kl. 09.30-16.30 Urban Widmark (M) ordförande Lars-Göran Wiberg (C) l:e vice ordförande 90-95 Tommy Nilsson (S) Robin

Läs mer

Socialkontoret, kl

Socialkontoret, kl SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (11) Plats och tid Beslutande Övriga närvarande Ersättare Socialkontoret, kl.15.00-15.40 Lena Nilsson (S) ordförande Sven-Erik Andersson (C) 1:e vice ordförande Robin Gustavsson

Läs mer

2012-11-20. Socialkontoret, kl.15.00-16.30

2012-11-20. Socialkontoret, kl.15.00-16.30 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (11) Plats och tid ande Övriga närvarande Ersättare Socialkontoret, kl.15.00-16.30 Robin Gustavsson (kd) ordförande Sven-Erik Andersson (c) 1:e vice ordförande Leif Jannerstig (s)

Läs mer

~~

~~ SAMMANfRÄDESPROTOKOLL 1(6) Hissiaholms Plats och tid Beslutande Ledamöter Stadshuset, Sammanträdesrum l, 2016-03-30, kl. 13.30-17.20 Lena Wallentheim (S) ordförande Mats Sturesson (Q l:e vice ordförande

Läs mer

---~~---inaltlli:illl~.~

---~~---inaltlli:illl~.~ SAMMANIRÄDESPROTOKOLL 1(6) Plats och tid Beslutande Ledamöter Stadshuset, Sammanträdesrum l, 2016-02-03, kl. 13.30-16.45 Lena Wallentheim (S) ordförande Mats Sturesson (Q l:e vice ordförande Pär Palmgren

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid Stadshuset, rum 1, kl 13.00-13.25 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2007-03-28 1 Beslutande Ersättare Övriga deltagande Utses att justera Justeringens plats/tid Bo-Anders Thornberg (m) ordf Lars Olsson

Läs mer

Socialkontoret, kl

Socialkontoret, kl SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (10) Plats och tid ande Övriga närvarande Ersättare Socialkontoret, kl.15.00-16.35 Lena Nilsson (S) ordförande Sven-Erik Andersson (C) 1:e vice ordförande Robin Gustavsson (KD)

Läs mer

Socialkontoret, kl.15.00-16.30

Socialkontoret, kl.15.00-16.30 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (12) 2015-01-02 Plats och tid Beslutande Tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Ersättare Socialkontoret, kl.15.00-16.30 Lena Nilsson (S) ordförande Sven-Erik Andersson (C) 1:e

Läs mer

Stadshuset, Sammanträdesrum 1, , kl

Stadshuset, Sammanträdesrum 1, , kl SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(6) Plats och tid Beslutande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Stadshuset, Sammanträdesrum 1, 2016-11-16, kl. 13.30-16.05 Lena Wallentheim (S) ordförande :Mats Sturesson (Q 1:e vice

Läs mer

1 (1) BEHANDLADEÄRENDEN SAMMANTRÄDESDAG 2013-04-11

1 (1) BEHANDLADEÄRENDEN SAMMANTRÄDESDAG 2013-04-11 'tj'cr'ty'tj'tj r...r:-'~ ~ 1 (1) BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN BEHANDLADEÄRENDEN SAMMANTRÄDESDAG 74 Ansökan från Lejonskolan AB om godkännande som huvudman för en fristående gymnasieskola i Kristianstads

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid Stadshuset, rum 1, kl 15.00-15.35 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2007-08-29 1 Beslutande Ersättare Övriga deltagande Bo-Anders Thornberg (m) ordf Lars Olsson (c) 1:e v ordf Tommy Nilsson (s) 2:e v

Läs mer

Hissieholms kommun. Kanslichef Maj-Inger Carlsson, Kommunsekreterare Elisabeth Aidemark. Lena Wallentheim och FatrikJönsson 1(13)

Hissieholms kommun. Kanslichef Maj-Inger Carlsson, Kommunsekreterare Elisabeth Aidemark. Lena Wallentheim och FatrikJönsson 1(13) SAMMANIRÄDESPROTOKOLL 1(13) Plats och tid Beslutande Ledamöter Hässleholm Kulturhus, Röda salongen,, kl. 19.00-20.15 Douglas Roth, ålderspresident, Irene Nilsson ordförande, Lena Svensson, Lena Wallentheim,

Läs mer

Norra Station, Aulan, 2013-04-29, kl. 19.00-21.00

Norra Station, Aulan, 2013-04-29, kl. 19.00-21.00 ~~~~~ ~ ~ SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(18) Kommunfulfmtiktige Plats och tid ande Ledamöter Norra Station, Aulan,, kl. 19.00-21.00 Douglas Roth, Mikael Koenen, Lena Wallentheim, Tommy Nilsson, Urban Widmark,

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid Stadshuset, rum 1, kl 15.00-15.55 Beslutande Bengt Andersson (s) ordf 14-20 Lars Olsson (c) 1:e v ordf, ordf 13 Urban Widmark (m) Margareta Axelsson (s) Lennart Westdahl (s) Margareta Sundin

Läs mer

Rune Håkansson PRO för Ingegerd Jönsson PRO Johnny Lindh RPG för Ruth Wernolf-Nyberg RPG. Annika Andersson Omsorgschef Iréne Persson nämndsekreterare

Rune Håkansson PRO för Ingegerd Jönsson PRO Johnny Lindh RPG för Ruth Wernolf-Nyberg RPG. Annika Andersson Omsorgschef Iréne Persson nämndsekreterare SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(9) Plats och tid Stadshuset, sammanträdesrum 1, kl. 09.00-11.15 ande Lars-Göran Wiberg (C) ordförande 1-6 Ledamöter Siv Nilsson PRO vice ordförande, ordförande 7-8 Solbritt Lindborg

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL OMSORGSNÄMNDEN Datum Sid (10)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL OMSORGSNÄMNDEN Datum Sid (10) 2007-11-13 1 (10) Plats och tid Högalid, Storstugan, kl 13.00 14.00 Beslutande Ledamöter John Bruun (fp) ordf Cecilia Tornerefelt (m) 1:e vice ordf Rolf Delcomyn (s) 2:e vice ordf Göran Blomberg (m) Kerstin

Läs mer

Catarina Harden, ekonom Rolf Delcomyn

Catarina Harden, ekonom Rolf Delcomyn SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(13) Plats och tid Högalidshemmet Storstugan, 2014-09-30, kl. 13.30-16.00 ande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Föredragande 78 Utses att

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2002-11-04 1 Plats och tid Hässleholm Kulturhus, Röda salongen, kl 19.00-19.25 Beslutande Bengt Andersson, Bo-Anders Thornberg, Roland Persson, Berit Wirödal, Lars Olsson, Willy Ohlsson, Sonje Björck,

Läs mer

Socialkontoret, kl.15.00-16.05

Socialkontoret, kl.15.00-16.05 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (9) Plats och tid ande Tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Ersättare Socialkontoret, kl.15.00-16.05 Lena Nilsson (S) ordförande Sven-Erik Andersson (C) 1:e vice ordförande

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (6)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (6) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (6) Plats och tid Sammanträdesrum 2, kl. 08.30-08.50 Beslutande Ledamöter Urban Widmark (M) ordförande Lars-Göran Wiberg (C) vice ordförande Tommy Nilsson (S) Tjänstemän Utses att

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid Stadshuset, rum 1, kl 17.30-17.50 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2002-04-29 1 Beslutande Ersättare Övriga deltagande Utses att justera Justeringens plats/tid Bengt Andersson (s) ordf Lars Olsson (c)

Läs mer

Socialkontoret, kl

Socialkontoret, kl SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (7) Plats och tid ande Tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Ersättare Socialkontoret, kl.15.00-16.40 Robin Gustavsson (KD) ordförande Sven-Erik Andersson (C) 1:e vice ordförande

Läs mer

Stadshuset, Sammanträdesrum 1, 2014-09-03, kl. 15.00-16.05

Stadshuset, Sammanträdesrum 1, 2014-09-03, kl. 15.00-16.05 SAMMANIRÄDESPROTOKOLL 1(23) Plats och tid Beslutande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Utses att justera Ersättare ens plats, tid Justerade paragrafer Underskrift

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2007-01-16 1 (21) Plats och tid Högalid, Storstugan, kl 13.00 16.15 Beslutande Ledamöter Övriga närvarande Ersättare Övriga deltagande Utses att justera John Bruun (fp) ordf Cecilia Tornerefelt (m) 1:e

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (10) Socialkontoret, kl

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (10) Socialkontoret, kl SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (10) Plats och tid Beslutande Tjänstgörande ersättare Socialkontoret, kl.15.00-15.55 Robin Gustavsson (kd) ordförande Sven-Erik Andersson (c) 1:e vice ordförande Leif Jannerstig

Läs mer

Benny Peterson, Karina Jannerstig och Martin Karlström

Benny Peterson, Karina Jannerstig och Martin Karlström m HASSLEHOLMS I/'~ KOMMUN KOMMUNFULlMÄKTIGE SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(15) Plats och tid Hässleholm Kulturhus, Röda salongen, kl. 19.00-21.05 Beslutande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Övriga närvarande

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Omsorgsnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Omsorgsnämnden Tid och plats A-salen, kl. 14:30-14:40 Beslutande Ledamöter Ulf Hedin (M), Ordförande Tomas Thornell (S), 1:e vice ordförande Camilla Albinsson (KD), 2:e vice ordförande Elaine Sandell Belin (M), tjänstgörande

Läs mer

Anita Johannesson, Margareta Axelsson. Lena Svensson och Douglas Roth I-hnna Nilsson och Agne Nilsson

Anita Johannesson, Margareta Axelsson. Lena Svensson och Douglas Roth I-hnna Nilsson och Agne Nilsson SAMMANfRÄDESPROTOKOLL 1 (7) Plats och tid: Beslutande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Utses att justera Ersättare ens plats, tid: Justerade paragrafer Röda salongen,

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2002-10-28 1 Plats och tid Hässleholm Kulturhus, Röda salongen, kl 19.00-20.00 Beslutande Catharina Månsson, ordförande, Erik Thörn, Karin Nilsson, Bengt Andersson, Bo-Anders Thornberg, Agneta Hörberg,

Läs mer

Qerim Maksudi, S Siw Svensson, S. Stefan Filipsson, omsorgschef Helene Håkansson, verksamhetschef Camilla Eriksson, nämndsekreterare.

Qerim Maksudi, S Siw Svensson, S. Stefan Filipsson, omsorgschef Helene Håkansson, verksamhetschef Camilla Eriksson, nämndsekreterare. 2010-09-23 Sida 1 (11) Plats och tid Stadshuset, Sölvesborg, Lageråssalen, torsdagen den 23 september 2010 kl 18.30-19.35 Beslutande Ersättare Övriga närvarande Roine Olsson, ordförande, S Annelie Rosenqvist,

Läs mer

Åke Sundkvist och Helena Malje Mikael Koenen och Lena Wallentheim

Åke Sundkvist och Helena Malje Mikael Koenen och Lena Wallentheim SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (24) Plats och tid Hässleholm Kulturhus, Röda salongen, kl. 19.00-21.25 ande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Utses att justera Ersättare

Läs mer

Kommunstyrelsen 2007-12-19 1 (6)

Kommunstyrelsen 2007-12-19 1 (6) Kommunstyrelsen 2007-12-19 1 (6) Plats och tid: Kommunkontoret, Astrakanen, klockan 17.30-17.35 Beslutande: Anette Åkesson (m) ordförande Bertil Mattsson (bp) Rune Andersson (c), tjg.ers. för Kurt Nilsson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid Stadshuset, rum 1, kl 15.00-15.25 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2006-02-01 1 Beslutande Bengt Andersson (s) ordf 18-19, 21-25 Lars Olsson (c) 1:e v ordf, ordf 20 Bo-Anders Thornberg (m) 2:e v ordf

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2006-01-30 1 Plats och tid Församlingshuset N Sandgatan, Hässleholm, kl 19.00-21.20 + samkväm Beslutande Tommy Nilsson, ordförande, Arne Elowson, Åke Sundkvist, Bengt Andersson, Bo-Anders Thornberg, Mona

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid Stadshuset, rum 1, kl 15.00-15.15 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2006-11-22 1 Beslutande Ersättare Övriga deltagande Utses att justera Justeringens plats/tid Tommy Nilsson (s) ordf Lars Olsson (c)

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid Stadshuset, rum 1, kl 15.00-15.35 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2005-01-12 1 Beslutande Ersättare Övriga deltagande Utses att justera Justeringens plats/tid Bengt Andersson (s) ordf Lars Olsson (c)

Läs mer

Beslutande Ledamöter 30 ledamöter eller tjänstgörande ersättare enligt sammanträdeslista. Sara Svensson, Rädda Barnen, 40

Beslutande Ledamöter 30 ledamöter eller tjänstgörande ersättare enligt sammanträdeslista. Sara Svensson, Rädda Barnen, 40 1(14) Plats och tid Aulan Varagårdsskolan i Bjuv, kl 19.00-22.05 Beslutande Ledamöter 30 ledamöter eller tjänstgörande ersättare enligt sammanträdeslista Övriga närvarande Tjänstemän Christer Pålsson,

Läs mer

Anita Peterson (v) Kasern Johnsson SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(16) Plats och tid Högalid Storstugan, 2015-06-23 kl. 13.25 16.35. Beslutande Ledamöter

Anita Peterson (v) Kasern Johnsson SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(16) Plats och tid Högalid Storstugan, 2015-06-23 kl. 13.25 16.35. Beslutande Ledamöter SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(16) 2015-06-23 Plats och tid Högalid Storstugan, 2015-06-23 kl. 13.25 16.35 ande Ledamöter Thomas Rasmusson (s) ordförande Solbritt Lindborg (mp) 1:e v ordf Åsa Erlandsson (sd)

Läs mer

Ann Larsson, förvaltningschef Mariann Lundin, bitr förvaltningschef Lena Vilhelmsson, sekreterare Jörgen Karlsson, ekonom, 33

Ann Larsson, förvaltningschef Mariann Lundin, bitr förvaltningschef Lena Vilhelmsson, sekreterare Jörgen Karlsson, ekonom, 33 26-34 Plats och tid Kommunhuset, "Tryggö", Kungshamn, kl 13.00 16.00 Beslutande Leif T Johansson, (FP) ordförande Kristina Frigert (M), 1:e vice ordförande Elving Claesson (S) 2:e vice ordförande Christina

Läs mer

Stadshuset, personalavdelningen, kl 08:30-10:25. Lena Wallentheim (S) ordförande Pär Palmgren (M) Dolores Öhman (MP) Ulf Erlandsson (SD)

Stadshuset, personalavdelningen, kl 08:30-10:25. Lena Wallentheim (S) ordförande Pär Palmgren (M) Dolores Öhman (MP) Ulf Erlandsson (SD) ,,,,, ~ SANIMANTRÄDESPROTOKOLL 1(10) Plats och tid ande Ledamöter Tjanstgörande ersattare Övriga närvarande Ersattare Stadshuset, personalavdelningen, kl 08:30-10:25 Lena Wallentheim (S) ordförande Pär

Läs mer

Åsa Erlandsson (SD) för Patrik Jönsson (SD) Anders Zachrisson (M)

Åsa Erlandsson (SD) för Patrik Jönsson (SD) Anders Zachrisson (M) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(12) Plats och tid Högalidshemmet Storstugan, 2014-11-28, kl. 13.30-15.50 ande Ledamöter Övriga närvarande Tjänstgörande ersättare Ersättare Tjänstemän Föredragande 94 Utses att

Läs mer

Andreas Johansson, konsult ensolution

Andreas Johansson, konsult ensolution SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(13) Plats och tid Högalidshemmet Storstugan, 2014-08-26, kl. 13.00 15.50 ande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Inbjudna 71 Föredragande 71

Läs mer

Socialkontoret, kl

Socialkontoret, kl SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (18) 2015-12-15 Plats och tid ande Socialkontoret, kl.15.00-16.10 Lena Nilsson (S) ordförande Sven-Erik Andersson (C) 1:e vice ordförande Robin Gustavsson (KD) 2:e vice ordförande

Läs mer

Pehr Magnusson (M), ordförande Viveca Dahlqvist (PF), 1:e vice ordförande Elisabeth Holmer (S), 2:e vice ordförande Bo Larsson (S) Catharina Tann (S)

Pehr Magnusson (M), ordförande Viveca Dahlqvist (PF), 1:e vice ordförande Elisabeth Holmer (S), 2:e vice ordförande Bo Larsson (S) Catharina Tann (S) 1 (10) Plats och tid Kommunförvaltningens sessionssal Karpen, kl 13.15 15.10 Beslutande Pehr Magnusson (M), ordförande Viveca Dahlqvist (PF), 1:e vice ordförande Elisabeth Holmer (S), 2:e vice ordförande

Läs mer

ÅSTORPS KOMMUN Medborgarnämnden 2010-03-01

ÅSTORPS KOMMUN Medborgarnämnden 2010-03-01 24 Allmän Plats och tid Kommunhuset, Björnekullasalen kl. 19.00-20.25 ande Reino Persson (S) ordförande Friberg, Gun (S) vice ordf. Hellman, Gertrud (M) Eriksson, Lennart (S) Andersson, Lena (C) tjg. ersättare

Läs mer

Thomas Rasmusson (S) ordförande Solbritt Lindborg (MP) 1:e v ordf Åsa Erlandsson (SD) 2:e v ordf Åsa Kull Persson (C) Meta Jarl (S) Anita Peterson (V)

Thomas Rasmusson (S) ordförande Solbritt Lindborg (MP) 1:e v ordf Åsa Erlandsson (SD) 2:e v ordf Åsa Kull Persson (C) Meta Jarl (S) Anita Peterson (V) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(17) 2015-09-01 Plats och tid Högalid Storstugan, 2015-09-01 kl. 13.00 16.30 ande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Thomas Rasmusson (S) ordförande

Läs mer

Solbritt Erlandsson. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Socialkontoret, Löjtnant Granlunds väg 16, 281 52 Hässleholm.

Solbritt Erlandsson. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Socialkontoret, Löjtnant Granlunds väg 16, 281 52 Hässleholm. Plats och tid Kasern Möller kl 15.00-15.50 Beslutande Ersättare Gunnel Persson (s) ordförande Sven-Erik Andersson (c) 1:e vice ordförande Lars Johnsson (m) 2:e vice ordförande Leif Jannerstig (s) Roger

Läs mer

Datum Anders Einarsson, kommunchef Anders Simonsson, sekreterare Maria Rangefil, kanslichef

Datum Anders Einarsson, kommunchef Anders Simonsson, sekreterare Maria Rangefil, kanslichef 1(7) Plats och tid Peter Rosholms tjänsterum, onsdagen den 14 januari, klockan 8.00-8.25 Ordförande Beslutande Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Tid och plats för justering Peter Rosholm (S) Peter

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Kommunchef Johan Eriksson Kommunsekreterare Maj-Inger Carlsson

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Kommunchef Johan Eriksson Kommunsekreterare Maj-Inger Carlsson Plats och tid Stadshuset, rum 1, kl 15.00-15.20 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2007-09-26 1 Beslutande Ersättare Övriga deltagande Utses att justera Bo-Anders Thornberg (m) ordf Jan Nilsson (c) Tommy Nilsson (s)

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (8) Kommunledningskontoret/2010-01-18

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (8) Kommunledningskontoret/2010-01-18 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (8) 2010-01-13 Plats och tid Sammanträdesrum 2, kl. 08.30-09:30 ande Ledamöter Urban Widmark (M) ordförande Lars-Göran Wiberg (C) vice ordförande Tommy Nilsson (S) Tjänstemän Utses

Läs mer

vvvvv ~ Hässleholms kommun BEHANDLADEÄRENDEN

vvvvv ~ Hässleholms kommun BEHANDLADEÄRENDEN vvvvv ~ BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN BEHANDLADEÄRENDEN 46 Avsägelse av uppdrag som ordförande i barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott, representant i Samverkansavtal för gymnasieskolan i Skåne Nordost

Läs mer

Jenny Sjöö (MP), ersätter Joakim Månsson Bengtsson (MP)

Jenny Sjöö (MP), ersätter Joakim Månsson Bengtsson (MP) Socialnämnden Protokoll 1 (8) Diarienummer SO 2015/0212 Socialnämnden Plats och tid Diamanten, Brotorget 1, klockan 17.00 18.30 Ledamöter Tjänstgörande ersättare Ersättare Övriga Sven-Bertil Persson (V),

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (12) 2011-01-25. Socialkontoret, kl.15.00-15.55

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (12) 2011-01-25. Socialkontoret, kl.15.00-15.55 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (12) Plats och tid ande Tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Ersättare Socialkontoret, kl.15.00-15.55 Robin Gustavsson (kd) ordförande Sven-Erik Andersson (c) 1:e vice ordförande

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL OMSORGSNÄMNDEN Datum Sid 2011-09-20 1 (14)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL OMSORGSNÄMNDEN Datum Sid 2011-09-20 1 (14) 2011-09-20 1 (14) Plats och tid Högalid, Storstugan Kl. 09.00 12.00 ande Ledamöter John Bruun (FP) ordf Cecilia Tornerefelt (M) 1:e vice ordf Rolf Delcomyn (S) 2:e vice ordf Kerstin Andersson (C) Irene

Läs mer

Gunnel Bruhn (SD) Linda Ingvarsson SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (15) Plats och tid Socialkontoret, kl ajournering kl

Gunnel Bruhn (SD) Linda Ingvarsson SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (15) Plats och tid Socialkontoret, kl ajournering kl SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (15) 2015-06-23 Plats och tid Socialkontoret, kl.15.00-16.05 ajournering kl.15.25-15.35 ande Tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Ersättare Lena Nilsson (S) ordförande Sven-Erik

Läs mer

Roger Eklund (S), ordförande Inger Lindström (S) Rougel Frössle (S) Irene Smedberg (S) Hans Andersson (S) Lena Jonsson (S) Yvonne Blücher (V)

Roger Eklund (S), ordförande Inger Lindström (S) Rougel Frössle (S) Irene Smedberg (S) Hans Andersson (S) Lena Jonsson (S) Yvonne Blücher (V) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (7) Plats och tid Tunadal, Virgatan 7, Köping, kl 14.00 15.20 ande Roger Eklund (S), ordförande Inger Lindström (S) Rougel Frössle (S) Irene Smedberg (S) Hans Andersson (S) Lena

Läs mer

PROTOKOLL Kommunstyrelsen

PROTOKOLL Kommunstyrelsen PROTOKOLL Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 2014-02-24 Sida 1 (6) Paragrafer 23-25 Plats och tid Kommunhuset i Klippan, Sessionssalen, kl. 17.00-17.30 Beslutande Bengt Svensson (M), ordförande Carl-Axel

Läs mer

2013-03-26. Socialkontoret, kl.15.00-16.55

2013-03-26. Socialkontoret, kl.15.00-16.55 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (18) 2013-03-26 Plats och tid ande Övriga närvarande Ersättare Socialkontoret, kl.15.00-16.55 Robin Gustavsson (KD) ordförande Sven-Erik Andersson (C) 1:e vice ordförande Leif Jannerstig

Läs mer

BURLÖVS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Socialnämnden Sammanträdesdatum 2015-10-01 Sida 1 (16)

BURLÖVS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Socialnämnden Sammanträdesdatum 2015-10-01 Sida 1 (16) Socialnämnden Sammanträdesdatum 2015-10-01 Sida 1 (16) Plats och tid Beslutande Ersättare Övriga närvarande Utses att justera Skärfläckan/Betan, Medborgarhuset, Arlöv kl. 18:00-21:15 Inger Borgenberg (S),

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 (16) Omsorgsnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 (16) Omsorgsnämnden Plats och sammanträdestid Beslutare Paepkegården, Strömstad kl. 09.00 12.00 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 (16) Leif Andersson (S), ordförande Ligia Morales Ahlgren (S) Anna Lena Carlsson (C) Monica Larsen

Läs mer

Stadshuset, Sammanträdesrum l, kl

Stadshuset, Sammanträdesrum l, kl SAMMANIRÄDESPROTOKOLL 1(5) Plats och tid Beslutande Ledamöter Stadshuset, Sammanträdesrum l, 2015-12-16 kl. 08.30-09.00 Lena Wallemheim (S) ordförande Mats Sturesson (C) l:e vice ordförande Pär Palmgren

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Akademi Båstad, tisdagen den 12 maj 2015 kl. 13.00-17.30.

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Akademi Båstad, tisdagen den 12 maj 2015 kl. 13.00-17.30. ftij BÅSTADS ~ Sammanträdesdatum Vård- och omsorgsnämnden 2015-05-12 1 (10) Plats och tid: ande: Övriga närvarande: Utses att justera: Akademi Båstad, tisdagen den 12 maj 2015 kl. 13.00-17.30. Eddie Grankvist

Läs mer

Roger Eklund (S), ordförande Inger Lindström (S) Rougel Frössle (S) Ibrahim Behnam (S) för Irene Smedberg (S) Hans Andersson (S) Lena Jonsson (S)

Roger Eklund (S), ordförande Inger Lindström (S) Rougel Frössle (S) Ibrahim Behnam (S) för Irene Smedberg (S) Hans Andersson (S) Lena Jonsson (S) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (9) Plats och tid Tunadal, Virgatan 7, Köping, kl 14.00 15.40 ande Roger Eklund (S), ordförande Inger Lindström (S) Rougel Frössle (S) Ibrahim Behnam (S) för Irene Smedberg (S)

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (18)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (18) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (18) Plats och tid Socialkontoret, kl.15.00-16.55 ajournering kl.16.05-16.10 ande Robin Gustavsson (kd) ordförande Sven-Erik Andersson (c) 1:e vice ordförande Leif Jannerstig (s)

Läs mer

Paragrafer: 49-55 Sekreterare:... Anne-Marie Mattsson. Ordförande:... Ann-Charlotte Strömwall. Justerare:... Richard Åkerman

Paragrafer: 49-55 Sekreterare:... Anne-Marie Mattsson. Ordförande:... Ann-Charlotte Strömwall. Justerare:... Richard Åkerman Vård- och omsorgsnämnden 2014-05-05 1/8 Sammanträdestid: 2014-05-05, kl. 13.00 16.10 Lokal: Sammanträdesrum Borgmästaren, stadshuset, Lysekil Beslutande ledamöter och tjänstgörande ersättare: Ann-Charlotte

Läs mer

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Sammanträdesprotokoll 1(9) Plats och tid Sessionssalen, kommunhuset i Hultsfred kl. 14.00-14.20 Beslutande Kira Berg, s Åke Bergh, m Jonny Bengtsson, s Sture Persson, m Silva Andersson, s Per-Inge Petterson,

Läs mer

Kommunstyrelsen 2010-12-28 1

Kommunstyrelsen 2010-12-28 1 Kommunstyrelsen 2010-12-28 1 Plats och tid Kommunhuset kl. 16.00-16.50 Beslutande Övriga deltagande Jan-Erik Wallin (M), ordförande Onni Vehviläinen (M) Göran Persson (M) Lars Gezelius (M) Sven-Olof Johansson

Läs mer

ÅSTORPS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida

ÅSTORPS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum 1 Plats och tid Kommunhuset, Åstorp kl. 19.00 21.10 Beslutande Wilhelmsson, Anders (S) Gavrilids, Georgios (S) Åkerman, Lizette (S) Berglund, Tony (S) Cimpoeru, Ioana (S) Persson, Leif

Läs mer

Stadshuset, Sammanträdesrum 2, kl Kanslichef Maj-Inger Carlsson Kommunchef Bengt-Arne Persson

Stadshuset, Sammanträdesrum 2, kl Kanslichef Maj-Inger Carlsson Kommunchef Bengt-Arne Persson SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(4) Plats och tid Beslutande Ledamöter Stadshuset, Sammanträdesrum 2, kl. 08.30-09.10 Lars-Göran Wiberg (C) ordförande Tommy Nilsson (S) Tjänstgörande ersättare Pär Palmgren (M)

Läs mer

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1 SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1 Paragrafer 93-100 Plats och tid Socialkontoret, kl. 16.00 17.35 ande Närvarande,ej tjänstgörande ledamöter Lisbet Westerberg (c) Cecilia Riveros Boström (m) Marianne Blom (c)

Läs mer

Socialkontoret, kl

Socialkontoret, kl SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (17) 2015-05-19 Plats och tid ande Tjänstgörande ersättare Socialkontoret, kl.15.00-16.00 Lena Nilsson (S) ordförande Sven-Erik Andersson (C) 1:e vice ordförande Robin Gustavsson

Läs mer

Hans Bengtson. Gunilla Andersson. Kåge Wallner. Hans Bengtson

Hans Bengtson. Gunilla Andersson. Kåge Wallner. Hans Bengtson Protokoll 1 (14) Plats och tid: Camp Igge, Iggesund klockan 08.30-15.30 Förtroendevalda: Beslutande: Ej beslutande: Kåge Wallner (MP) ordf Birgitta Medin (M) Kerstin Karlsson (M) Agneta Palmqvist (M) Marcus

Läs mer

Europa Direkt, Norra Station, kl

Europa Direkt, Norra Station, kl SAMMANTRÄDESPROTOK.Oll 1(6) Plats och tid Beslutande Ledamöter Europa Direkt, Norra Station, 2016-02-17 kl. 08.30 - Lena Wallentheim (S) ordförande Mats Sturesson (C) 1 :e vice ordförande Pär Palmgren

Läs mer

Vård- och omsorgsnämnden Sammanträdesprotokoll 1 Sammanträdesdatum 2013-01-15

Vård- och omsorgsnämnden Sammanträdesprotokoll 1 Sammanträdesdatum 2013-01-15 Sammanträdesprotokoll 1 Plats och tid: s sammanträdessal, Fäladstorget 1, Lund, kl 08:30-09:10 Ordförande: Johansson Lars (M) Ledamöter: Arnesen Lena (M) Dowler Mathias (C) Adolfsson Maj (KD) Almén Mai

Läs mer

Thomas Rasmusson (S) för Ulrika Johannesson (S)

Thomas Rasmusson (S) för Ulrika Johannesson (S) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(16) Plats och tid Högalidshemmet Storstugan, 2014-12-16, kl. 13.00-15.50 ande Ledamöter Övriga närvarande Tjänstgörande ersättare Lina Bengtsson (M) ordförande Kerstin Andersson

Läs mer

Kommunstyrelsen 2015-04-14. Plats: Lilla Sessionsalen, Medborgarhuset, Arlöv Tid: 2015-04-20 kl. 17:00

Kommunstyrelsen 2015-04-14. Plats: Lilla Sessionsalen, Medborgarhuset, Arlöv Tid: 2015-04-20 kl. 17:00 Kallelse Kommunstyrelsen 2015-04-14 Plats: Lilla Sessionsalen, Medborgarhuset, Arlöv Tid: 2015-04-20 kl. 17:00 Denna kallelse utgår även till ersättarna för kännedom. Vid eventuellt förhinder för ledamot

Läs mer

kl 13.00-16.15 Arvo Hellman (S) ordförande Bert Roos (S) Gull-Britt Hansson (S) Irena Alm (S) Margit Johansson (M) Stig-Arne Svalö

kl 13.00-16.15 Arvo Hellman (S) ordförande Bert Roos (S) Gull-Britt Hansson (S) Irena Alm (S) Margit Johansson (M) Stig-Arne Svalö 1(15) Plats och tid Almliden, Blosset, Bjuv kl 13.00-16.15 Beslutande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Tjänstemän Arvo Hellman (S) ordförande Bert Roos (S) Gull-Britt Hansson (S) Irena

Läs mer

Socialnämnden. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Underskrifter ANSLAG/BEVIS

Socialnämnden. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Underskrifter ANSLAG/BEVIS Plats och tid Måndagen den 20 juni 2016 kl 15.00-17.20 ande Bengt Andersson (C), Ordförande Siw Malmsten (L), 1:e vice ordförande Susanne Johansson (S) Jan Hanna (S) 15.00-16.00 Peter Söderlund (L) ersätter

Läs mer

Thim Borg. Kommunkontoret 2011-02-25. Cecilia Håkansson. Ordförande Arnold Andréasson. Justerande Thim Borg

Thim Borg. Kommunkontoret 2011-02-25. Cecilia Håkansson. Ordförande Arnold Andréasson. Justerande Thim Borg Plats och tid Kommunkontoret, sammanträdesrummet Karpen, kl 14.00-14.50, 15.05-15.55 1 (16) Beslutande Arnold Andréasson (c), ordförande Bo Dahlqvist (pf), 1:e vice ordförande Ulrika Thulin (s), 2:e vice

Läs mer

2014-03-27 1(13) Omsorgsnämnden. Bente Johansson (M)

2014-03-27 1(13) Omsorgsnämnden. Bente Johansson (M) 1(13) Plats och tid Tingshuset torsdagen den 27 mars 2014 kl. 16.00-18.35 Ajournering kl. 17.20-17.50 Ordförande Beslutande Bente Johansson (M) Elving Johansson (C) 20-22 tjg för Nicolas Bremell (M) Enar

Läs mer

TRELLEBORGS KOMMUN Tekniska nämnden

TRELLEBORGS KOMMUN Tekniska nämnden Protokollsutdrag 1 (6) Mötesdatum Plats och tid Sessionssalen kl. 17.00-21.00 Beslutande Eric Samuelson (M) Alf Hansson (S) Leif Sjögren (C), 112-119 Bengt Andersson (SD) Gösta Kullenberg (M) Robert Borg

Läs mer

Socialnämnden 2015-03-31 1(10) Tisdagen den 31 mars 2015, klockan 08.30 12.15, i Skållerudrummet.

Socialnämnden 2015-03-31 1(10) Tisdagen den 31 mars 2015, klockan 08.30 12.15, i Skållerudrummet. Socialnämnden 2015-03-31 1(10) Tid och plats Tisdagen den 31 mars 2015, klockan 08.30 12.15, i Skållerudrummet. Beslutande Ledamöter Michael Melby, ordf. (S) Daniel Jensen, vice ordf. (KD) Kerstin Lindberg

Läs mer

Behandlade ärenden. 71 Ansökan om bidrag för SM-arrangemang, Vinslövs Ryttarförening. 75 Handlingsplan för åtgärder mot hot och våld

Behandlade ärenden. 71 Ansökan om bidrag för SM-arrangemang, Vinslövs Ryttarförening. 75 Handlingsplan för åtgärder mot hot och våld 1 Behandlade ärenden 70 Bidrags- och stödsystem 71 Ansökan om bidrag för SM-arrangemang, Vinslövs Ryttarförening 72 Budgetuppföljning per 2007-08-31 73 Budgetuppföljning per 2007-09-30 74 Delårsbokslut

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2005-11-23 1 (16) Plats och tid Storstugan Högalid, kl 13.30 17.15 Beslutande Ledamöter Övriga närvarande Ersättare Kerstin Andersson (c) ordf Rolf Delcomyn (s) 1:e vice ordf John Bruun (fp) 2:e vice ordf

Läs mer

Jenny Önnevik (S), ordförande Christer Broman (--) Stig Gerdin (AltBr) Gudrun Bengtsson (SD) Elisabeth Stenberg Michalski (S)

Jenny Önnevik (S), ordförande Christer Broman (--) Stig Gerdin (AltBr) Gudrun Bengtsson (SD) Elisabeth Stenberg Michalski (S) 1(16) Kommunstyrelsens allmänna utskott Plats och tid A-salen, kommunhuset, kl. 8.30 10.35 Beslutande Ledamöter Jenny Önnevik (S), ordförande Christer Broman (--) Stig Gerdin (AltBr) Gudrun Bengtsson (SD)

Läs mer

Datum. ... Eva Saaw. ... Roger Eklund. ... Lena Jonsson. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Vård- och omsorgsnämnden

Datum. ... Eva Saaw. ... Roger Eklund. ... Lena Jonsson. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Vård- och omsorgsnämnden SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (8) Plats och tid Tunadal, Virgatan 7, Köping, kl 14.00 16.00 ande Övriga deltagande Roger Eklund (S), ordförande Inger Lindström (S) Rougel Frössle (S) Irene Smedberg (S) Jonny

Läs mer

Socialnämndens arbetsutskott. Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum blå, 2014-01-28, kl. 13:15-15:05

Socialnämndens arbetsutskott. Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum blå, 2014-01-28, kl. 13:15-15:05 Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum blå, 2014-01-28, kl. 13:15-15:05 Beslutande: Anders Malm (M) tjänstgörande ordförande Mikael von Krassow (S) Katarina Nilsson (KD) Gun-Inger Sjögren (S) Marita

Läs mer

ANSLAG/BEVIS. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ

ANSLAG/BEVIS. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ Socialnämnden 2015.02.18 1 Plats och tid Stora sammanträdesrummet vårdcentralen kl 13.30-15.51 ande Övriga deltagande Fredrik Pettersson (S) Mikael Hernborg (S) Jan Sahlström (S) Ulf Genitz (C) Birgitta

Läs mer

Stora sessionssalen, Kommunhuset i Lomma

Stora sessionssalen, Kommunhuset i Lomma Sammanträdesdatum s. 1 (10) Plats Stora sessionssalen, Kommunhuset i Lomma Tid Tisdagen den 24 januari 2012, kl. 18.30-20.10 Beslutande se bifogad närvarolista Ajournering 19.05-19.30,19.35-19.40 Övriga

Läs mer

Omsorgskontorets sammanträdesrum Klockan 13:15-15:40 Gunnel Johansson (S) Ordförande Leif Smith (S) Tommy Edenholm (KV) Tommy Edenholm (KV)

Omsorgskontorets sammanträdesrum Klockan 13:15-15:40 Gunnel Johansson (S) Ordförande Leif Smith (S) Tommy Edenholm (KV) Tommy Edenholm (KV) Omsorgsnämndens arbetsutskott 2015-03-12 1 (13) Plats och tid Beslutande Övriga deltagare Omsorgskontorets sammanträdesrum Klockan 13:15-15:40 Gunnel Johansson (S) Ordförande Leif Smith (S) Tommy Edenholm

Läs mer