SAMMANTRÄDESKALLELSE KOKOUSKUTSU

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "SAMMANTRÄDESKALLELSE KOKOUSKUTSU"

Transkript

1 1/ TID - AIKA kl. 15:00 PLATS - PAIKKA Stadshuset i Pargas, Styrhytten 1 Konstatera sammanträdets laglighet och beslutförhet 2 Val av protokolljusterare 3 Ändring i hyresavtalet med Pargas Ax Oy 4 Godkännande av städavtal 5 Inhyrning av lokaler i folkhögskolans fastighet och investering i lokalerna som daghem 6 Byggande på en del av Kyrksundsstrandens bostadsområde 7 Återköp av tre tomter i Kyrksundsstrand stadsdel 8 Förnyande av arrendeavtal med Attu delägarlag 9 Pargas Port Ab:s anhållan om förlängning av arrendeavtal 10 Strukturmodell för Åbo stadsregion stadens utlåtande 11 Ändring av detaljplanen för tomterna 3 och 4 i kvarter 2 i Kalkholmens (23) stads del 12 Ändring av detaljplanen för kvarteren 9, 10 och 12 i stadsdelen Pjukala (13) samt för intilliggande gatuområde och lekpark vid Näckrosstigen 13 Ändring av en del av strandgeneralplanen för Nagu för en del av lägenheterna Kummelholm I 1:72 och Kummelholm II 1:206 och för en del av samfällda vat tenområdet 876:1 i Kirjais by i Nagu 14 Uppgörande av stranddetaljplan och ändring av stranddetaljplanen 'Rompud den strand' för Rompudden, Stormälö hamn och Svartholmarna-Fagervik i Stor mälö, Pargas 15 Stranddetaljplan för Mossala by och ändring av stranddetaljplanen för en del av lägenheten Stornäset 10:22, landsvägsområdet Mossala förbindelseväg 1:2003 och det samfällda vattenområdet 876:1 i Mossala by i Houtskär 16 Ansökan om proprieborgen, Vikom-Käldö-Vallmo enskilda väglag 17 Anhållan om bidrag, Pargas återvinningscentral/kaarinan työttömät ry 18 Yrkande på upphandlingsrättelse av Pargas stads beslut om upphandling av ku vert 19 Lena Nordströms rättelseyrkande 20 Befrielse från förtroendeuppdrag, Hanna Karlsson 21 Val av ny personlig ersättare i bildningsnämndens svenskspråkiga sektion i stället för Marcus Lepola 22 Utse representanter till Sydkustens landskapsförbund rf:s ordinarie förbundsmöte Ledigförklarande av tjänsten som överläkare vid Väståbolands hälsocentral

2 1/ Arbetsgrupp för utvärdering av stadens förtroendemannaorganisation 25 Avskrivning av fordran 26 Verkställighet av de beslut som fattades vid stadsfullmäktiges sammanträde 13 december Ta del av olika nämnders, sektioners m.fl. myndigheters protokoll 28 Anmälningsärenden 29 Aktuella frågor Det justerade protokollet till vilket bifogas besvärsanvisning är till allmänhetens påseende i original i stadshuset i Pargas och som kopior i områdeskontoren i Nagu, Korpo, Houtskär och Iniö. Kokouksen tarkastettu pöytäkirja, johon on liitetty valitusosoitus, pide tään ylei sesti nähtävänä alkuperäisenä kaupungintalolla Paraisilla ja jäljennöksenä Nauvon, Korppoon, Houts ka rin ja Ini ön aluekonttoreissa Ordförande/Puheenjohtaja: Sandra Bergqvist

3 1/ Konstatera sammanträdets laglighet och beslutförhet

4 1/ Val av protokolljusterare

5 1/ Ändring i hyresavtalet med Pargas Ax Oy Beredare: Fastighetschef Seppo Pihl, tfn Föredragande: Stadsdirektör Folke Öhman, tfn i Pargas stad beslöt att hyra ut en industrihall vid Industrigatan 16, fastighet , i Norrbyåsen till Pargas Ax Oy. Staden renoverade byggnaden och gjorde en del funktionella ändringar i byggnaden innan hyresavtalet trädde i kraft och kostnaderna för detta uppgick till euro. Hyresavtalet har skrivits under och under de tre (3) första åren har Pargas Ax Oy betalat euro i hyra i enlighet med hyresavtalet. Pargas Ax Oy har nu vänt sig till servicetjänster då den första (1:a) avbetalningen på euro för renoveringskostnaderna förföll till betalning i december i enlighet med avtalet. Bolaget har konstaterat att en avbetalning i detta skede innebär ett för stort ekonomiskt tryck på bolaget med hänvisning till utrustningsanskaffningarna för att säkerställa en realistisk lönsamhet samt med hänvisning till marknadsläget som beräknas försämras under Avbetalningstabellen skulle i och med Pargas Ax Oy:s förslag förändras så att den avbetalning som nu förfallit till betalning uppskjuts till att betalas i samband med den sista avbetalningen. I och med dessa ändringar skulle den sista, dvs. den 13:e avbetalningen vara euro. Hyresavtalets längd är 13 år. De avbetalningar som hänför sig till renoveringskostnaderna börjar från början av det fjärde (4:e) avtalsåret, dvs Med stöd av avtalet ska hyrestagaren lösa in byggnaden i samband med den sista avbetalningen, varvid verksamheten kan fortsätta. En senareläggning av avbetalningen leder utan räntefaktorn till minskad kapitalavkastning, men räntenivån och den beräknade räntenivån under avtalsperioden innebär ändå en reell avkastning för staden. Den verksamhet som bolaget driver garanterar arbetstillfällen i regionen och som varumärke har bolagets produkter en fortsatt traditionell ställning i Pargas företagshistoria. Bilagor Förslag Pargas Ax Oy:s förslag till bilaga till hyresavtalet Nuvarande avbetalningstabell Förslag till ny avbetalningstabell godkänner en senareläggning av avbetalningen som en del av avtalshelheten. Beslut

6 1/ Godkännande av städavtal 2948/ /2011 Beredare: Fastighetschef Seppo Pihl, tfn Föredragande: Stadsdirektör Folke Öhman, tfn Konkurrensutsättningen av städningen resulterade i att Sodexo Oy valdes till leverantör av städtjänster i Pargas kommunområde. I det avtalsutkast som utgjorde en del av anbudsförfrågan reserverades möjlighet till preciseringar i de förhandlingar som förs innan upphandlingsbeslutet fattas. Den fasta avtalsperioden är med möjlighet till option på 2 år. Avtalets centrala innehåll är att säkerställa en viss kvalitetsnivå med hjälp av ett reklamationsförfarande, vilket innebär att städkvaliteten följs upp och som en yttersta möjlighet kan verksamheten omorganiseras. I avtalet definieras städkvaliteten som slutresultat av arbetet. De övriga definitionerna i dokumenten beskriver de metoder med vilka detta slutresultat kan uppnås. I avtalet definieras de specificerade kvalitetsnivåerna för städningen, de lokaler som ska städas och kostnadsansvaren som element enligt vilka städresultatet utvärderas ur kvalitativ, ekonomisk och den utförande personalens synvinkel. Bilagor Förslag Avtal om städtjänster i Pargas stad Anbudsförfrågan avseende städning Producentens anbud - prislista Avbetalningstabell för städningen godkänner städavtalet med Sodexo Oy. Beslut

7 1/ Inhyrning av lokaler i folkhögskolans fastighet och investering i lokalerna som daghem Beredare: Fastighetschef Seppo Pihl, tfn Föredragande: Stadsdirektör Folke Öhman, tfn Tallbackens daghem konstaterades 2010 vara byggnadstekniskt olämpligt att användas som daghem på grund av föroreningar i inomhusluften. Daghems- och dagvårdsverksamheten var organiserad i form av en extern köptjänst inom dagvården och vårdkapaciteten var 80 barn. För att ersätta den bortfallande kapaciteten i Tallbackens daghem togs fram en plan där de viktigaste delarna var att bygga om Kirjala skola till daghem och att som en extern utrymmeslösning delvis bygga om folkhögskolans lokaler så att de kan användas som daghem. Folkhögskolebyggnaden kan delas in i byggnadsdelarna Skansen och Skolhuset som har kopplats samman med en korridor. Det har konstaterats brister i båda delarna i form av problem i inomhusluften och fuktskadeproblem. Inomhusluften i byggnaden har undersökts och en omfattande undersökning av byggnadens skick har påbörjats under vecka 2/2012. Principen i organiseringen av utrymmena är att utrymmena ska kunna utnyttjas på ett effektivt och övergripande sätt. Staden hyr in utrymmena och investerar i dem genom att göra funktionella ändringar i den del som lämpar sig för dagvårdens behov. Skolhuset för sin del förblir i ägarens besittning och detta gör det möjligt för ägaren att använda utrymmena, inklusive matsalen, för utbildningsändamål. Enligt en gemensam överenskommelse ska ägaren till byggnaden ansvara för åtgärdande och reparation av inomhusluftsproblemen och fuktskadorna, medan Pargas stad kommer att svara för de funktionella ändringar som är nödvändiga för att kunna ordna dagvård i utrymmena. Dagvårdens utrymmesbehov har beräknats vara 421 m 2 och det kommer att placeras barn i utrymmena. Utrymmena är belägna i 1:a våningen i den centrala delen av byggnaden. De stora rummen i Skolhuset, 3:e våningen och matsalsutrymmena förblir i ägarens besittning. Dagvårdsenheten får använda matsalen vid måltider. De kritiska momenten när det gäller användningen av byggnaden är ägarens tillträde till utrymmena i 3:e våningen utan att det stör dagvårdsverksamheten och det när barnen går till matsalen via trapporna med tanke på tillgänglighetsbestämmelserna. De kritiska momenten kan elimineras på ett absolut sätt genom att bygga en hiss, men det är dyrt och opraktiskt att placera en hiss i en gammal byggnadsstomme. Prioriteten är att ansöka om bygglov som en tillfällig lösning fram till början

8 1/ av hyrestiden, eftersom förutsättningarna för en ostörd verksamhet är goda också utan en hiss. Parterna har kommit överens om en hyrestid på 15 år med tanke på att säkerställa kontinuiteten och specificera investeringen på euro. I hyreskontraktet slås fast att ägaren till byggnaden ansvarar mot den totala hyran för byggnaden med undantag av städningen av utrymmena och underhållet av inventarierna. Hyresvärdens förslag på hyra är 10,50 euro/m 2. Driftskostnaderna och en tillräcklig kapitalhyresandel bör ingå i hyran så att byggnadens livslängd kan säkerställas. Hyran definieras som en årlig totalhyra. Den hyresnivå som hyrevärden föreslår baserar sig på marknadshyran och gäller inte en sådan situation där hyresgästen investerar i främmande kapital. Bilagor Förslag Hyreskontrakt Planritningar över utrymmena Lämnas vid sammanträdet. Beslut

9 1/ Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus Byggande på en del av Kyrksundsstrandens bostadsområde 2198/ / Beredare och föredragande: Stadsdirektör Folke Öhman, tfn Pargas stad sålde tillsammans åtta tomter på Kyrksundsstrandens bostadsområde till Hartela Kiinteistömyynti Oy, som köpte tomterna på vägnar av under bildning varande bolag. Tomternas sammanlagda areal är m2 och köpesumman var euro. Enligt köpebrevet förband sig köparen att inom 3 år bygga minst 10 % av våningsytan, inom 5 år 50 % och inom 8 år efter köpet hela våningsytan. Om köparen bryter mot nämnda byggnadsskyldighet utgår ett vite för avtalsbrott som motsvarar halva köpesumman. Säljaren kan dock bevilja lindring av vitet. Tre år har redan förflutit sedan köpet och därför kan vite redan fordras. Det viktigaste ur stadens synvinkel är dock att tomterna bebyggs. Under tiden efter köpet har flera förhandlingar förts och köparen har sökt lösningar som enligt dem skulle motsvara efterfrågan gällande planlösningar och byggsätt. Staden har medverkat till olika lösningar genom att ställa sig flexibel till bl.a. undantag från planbestämmelserna. De grundläggande principerna om ett relativt tätt trähusbyggande och en enhetlig stadsbild har man dock inte frångått. Ett av problemen har varit att ta fram en byggnadstyp som prismässigt kan konkurrera på marknaden i ett läge där tomtpriset var relativt högt och grundläggningskostnaderna, framför allt pålningen, även är relativt höga. Om vite erläggs fullt ut skulle detta utslaget på priserna ytterligare kunna komma att höja prisnivån. Stadens representanter diskuterade ärendet med Hartelas representanter Under diskussionen framgick att man har för avsikt att färdigställa det första huset senast inom februari Därefter byggs och säljs husen i den takt som köpare finns. Den hustyp som säljs bygger på färdigbyggda storelement och de kan levereras med mycket snabb tidtabell. Motsvarande byggnader har redan levererats till ett bostadsområde i Nystad. Från Hartelas sida uppges att man ämnar börja byggandet på tomten söder om gångbron, intill Kyrksundet. Från stadens sida räcker det i detta skede inte längre med planer för byggande utan man bör man kunna förvänta sig att byggnaderna konkret också uppförs. Staden bör under alla omständigheter hålla kvar rätten till fullt vite för avtalsbrott. När byggandet kommer väl igång kan man ta ställ-

10 1/ Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus Bilaga 8: Köpebrev ning till om det eventuellt har funnits godtagbara skäl till den försenade byggstarten och om vitessumman kan jämkas eller efterskänkas. beslutar meddela ägarna till de tomter som köptes av Hartela Kiinteistömyynti Oy följande: Väståbolands stad konstaterar att byggnadsskyldigheten i enlighet med punkt 8 i bifogade köpebrev av inte uppfyllts och att köpa ren därför är skyldig att ersätta staden för avtalsbrott med en summa som motsvarar halva köpesumman. Staden förbehåller sig rätten till vite och beslutar inom mars månad 2011 om vidare åtgärder efter att ha hört tom ternas innehavare. Staden förutsätter att tomternas innehavare senast inom februari månad 2011 låtit uppföra minst ett och påbörjat minst två hus på området och att man samtidigt presenterar en plan över hur byggandet på området kommer att fortskrida. Staden begär en förklaring om orsakerna till den försenade byggstarten och tomtinnehavarens eventuella genmäle angående vite för avtalsbrott. Förklaringen och genmälet skall vara staden tillhanda inom november månad Förslaget godkändes. Kaupunginhallitus Beredare och föredragande: Stadsdirektör Folke Öhman, tfn Hartela Oy har den 29 november 2010 samt den 28 februari 2011 inkommit med utredningar över hur byggandet på Kyrksundsstrandens bostadsområde har framskridit. s villkor per den 25 oktober 2010, dvs. att Har tela inom februari månad 2011 bör ha uppfört minst ett och påbörjat byg gandet av minst två hus på området, har upp fyllts. Däremot finns det inte trovärdiga planer på hur byggandet skall fort sätta och marknadsförin gen av bostäderna har varit minimal. Detta tyder på att Hartela Oy inte verkar ha ett tillräckligt stort intresse för att färdigstäl la området.

11 1/ Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus Bilagor 8-10: Köpebrev per Hartela Oy:s utredningar per och bordlägger ärendet. beslöt bordlägga ärendet. Kaupunginhallitus Beredare och föredragande: Stadsdirektör Folke Öhman, tfn Hartelas VD Kari Mäkelä och stadsdirektören har diskuterat ärendet 3.6 och berört olika möjlighetyer att gå vidare så att en för bägge parter tillfredsställande lösning kunde uppnås. Bland an nat har en an pass ning av pla nen och bos tä der na till att bätt re motsvara efter frå gan på markna den, en vidare för sälj ning el ler åter köp av en del av tom terna samt garan tisum mor diskute rats. Harte la har med delat bereds kap att inom sep tember pre cisera sina förs lag. Hartelas brev bifogas. Bilaga 18: Hartelas brev remitterar ärendet för vidare förhandlingar med Hartela-bolagen. Ärendet tas upp till ny behandling senast inom oktober Förslaget godkändes. Beredare och föredragande: Stadsdirektör Folke Öhman, tfn Staden har fortsatt diskussionerna med Hartela utgående från en realistisk tidtabell för utbyggnaden och de principer om inbetalning av en garantisumma, som tidigare tillämpats med Rakennus-Lundén. Garantisumman ersätter det vite, som avtalats om i köpebrevet av den Parterna har enats om bifogat förslag till avtal. Äganderätten för varje tomt har överförts på skilda bolag.

12 1/ Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus I dagens läge är en tomt färdigt byggd och enligt det föreslagna avtalet skall grann tomten i kvarter 4 bebyggas under innevarande år. Resten av Har telas om råde skall vara färdigt utbyggt Hartela betalar skilt för var je obe byggd tomt en garantisumma till staden, som återbetalas om tidta bellen följer den överenskomna. Därutöver föreslås att staden köper tillbaka de tre tomterna närmast Kyrkgropen. Köpesumman är 80 % av det Hartela beta lade. Det föreslagna återköpet av tre tomter be han dlas även i en skild pa ra graf. Bilaga: Förslag till avtal om byggande, karta beslutar godkänna bifogat avtal om byggande i Kyrksundsstranden med bolagen Asunto Oy Ahvenranta 1 Parainen, Asunto Oy Ahven ran ta 2 Parainen, Asunto Oy Ahvenranta 3 Parainen, Asunto Oy Ahvenranta 5 Parainen, Asunto Oy Kuunariran ta Pa rai nen, Asunto Oy Kutteriran ta Parainen, Asunto Oy Jahtiranta Parainen och Asunto Oy Fregattiranta Parainen.

13 1/ Återköp av tre tomter i Kyrksundsstrand stadsdel 2198/ /2010 Beredare: Stadsgeodet Susanna Lönnberg, tfn Föredragande: Stadsdirektör Folke Öhman, tfn Staden har under en längre tid underhandlat med Hartela om utbyggnaden av Kyrksundsstrands trästad. Pargas stad sålde ett större område in ne fattande ursprungligen åtta tomter i nämnda stadsdel. I köpebrevet kom man överens om en tidtabell för byggandet, som bolaget dock inte har följt. Parterna har preliminärt kommit överens om en ny tidtabell och villkor för utbyggnaden. I köpebrevet ingår en möjlighet för staden att inkräva ett vite för icke uppfylld byggnadsskyldighet. Enligt jordabalken kan ett sådant villkor gälla i endast fem år från köpet. Därför har vitet ersatts med en garantisumma, som skall betalas på förhand men som återbetalas under vissa villkor. Enligt förslaget skall Hartelas tomter vara byggda behandlar avtalet som ett skilt ärende. I förslaget ingår även ett återköp av tomterna nr 1 och 2 i kvarter 6 samt nr 1 i kvarter 7 i Kyrksundsstrand stadsdel. Tomternas sammanlagda areal är 3090 m 2 och bygg nads rätt 1225 m 2 vy. Det föreslagna köpesumman ut gör 80 % av det pris Hartela har betalat. Bilaga: karta, förslag till avtal beslutar köpa av Asunto Oy Kutteriranta Pa rai nen tomt Kyrksunds strand 6-1 ( ), av Asunto Oy Jahtiranta Pa rainen tomt Kyrksunds strand 6-2 ( ) och av Asunto Oy Tregattiranta tomt Kyrk sundsstrand-7-1 ( ). Köpesumman utgör Köpebrevet verkställs under förutsättning att ovannämnda avtal om byggande i Kyrksundsstrand samtidigt undertecknas med Hartelas alla bolag på området.

14 1/ Miljönämnden Förnyande av arrendeavtal med Attu delägarlag 3465/ /2012 Miljönämnden Beredare: Avtalssekreterare Johanna Harmaa, tfn Föredragande: Stadsgeodet Susanna Lönnberg, tfn Pargas stad arrenderar vid Pargas Port ett ca m² stort område av det sam fäll da vat tenom rå det av Attu delägarlag (tidigare Attu fiskelag). Av talet ut går Området ut gör en del av det område som sta den utarren de rar åt Par gas Port Ab. Pargas Port Ab har anhållit om en för läng ning av sitt ar ren deavtal med 30 år. Därmed mås te ock så av ta let med At tu delägarlag för län gas för en tid på 30 år. Vid för ny an det av av talet borde arrendeområdets storlek justeras till att mots va ra det område som den nuvarande verksamheten vid Pargas Port idag krä ver. Det betyder att arrendeområdet skulle vara ca m². Man har med Attu delägarlag kommit överens om en arrendeavgift på 150 / år in dex bun det vil ket motsvarar ungefär 5% av 0,50 /m². Bilaga 11: karta Miljönämnden föreslår för stadsstyrelsen att stadsfullmäktige beslutar förnya arrendeavtalet med Attu delägarlag gällande en del av det sam fäll da vat tenom rå det Arrendeområdets storlek är ca m². Avtalsti den är 30 år och den in dex bundna arren deav gif ten 150 /år. Up plåtelse av ar ren de om rå de el ler del därav i annans be sitt ning är til låten. Förslaget godkändes. Beredare: Stadsjurist Monica Avellan, tfn Föredragande: Stadsdirektör Folke Öhman, tfn Bilaga Förslag Karta Stadsfullmäktige beslutar förnya arrendeavtalet med Attu delägarlag gällande en del av det samfällda vattenområdet Arrendeområ-

15 1/ Miljönämnden dets storlek är ca m². Avtalstiden är 30 år och den indexbundna arrendeavgiften 150 /år. Upplåtelse av arrendeområde eller del därav i annans besittning är tillåten.

16 1/ Miljönämnden Pargas Port Ab:s anhållan om förlängning av arrendeavtal 3235/ /2011 Miljönämnden Beredare: Avtalssekreterare Johanna Harmaa, tfn Föredragande: Stadsgeodet Susan na Lönnberg, tfn Pargas Port Ab innehar på arrende genom två skilda arrendeavtal ett samman lagt ca m² stort om rå de vid Pargas Port för affärsverksamhet. Om rå det bes tår dels lägenheten Porthamnen 1:107 och dels av en del av det sam fällda vattenområdet Vattenområdet arrenderar staden av Attu delägarlag (tidigare Attu fiskelag) med ett avtal som utgår En för läng ning av arrendeavtalet med Attu delägarlag för 30 år är på gång. Arrendeavtalen med Pargas Port Ab utgår Bolaget har an hål lit om en för längning av avtalen på 30 år. En förlängnin g av avta let re dan nu har bli vit aktuell eftersom en lo kal fö re ta gare är intres se rad av att kö pa verk sam he ten vid Par gas Port och har då som krav att arrendeavta len skall va ra för längda. Arrendeavtalet för motsvarande verksamhet i Houtsala by på Norrskata förlängdes förra året med 30 år och med beaktande av de investeringar som planeras krävs ett så långt avtal. Avtalet från den gäller ett ca m² stort område och utarrenderas för kiosk verksamhet och bränsleförsäljning. Arrendeavgiften är in dexbun den och utg jor de se nas te år 373, ville den dåvarande företagaren utvidga sin verksamhet vid Pargas Port och anhöll om att få arrendera ett til lägg sområde. Arrendeavtalet av den gällande ett ca m² stort område gav arrendetagaren rätt att på arrendeområdet bygga en brygga för gästbåtar, toalett och en brunn. Utvidgningen av verksam he ten in ne bar så stora investeringar för företagaren att staden beslöt att in gen arrendeavgift skulle uppbäras för tilläggsområdet. Dessutom var ar ren deta ga ren tvun gen att överlåta en del av arrendeområdet, At tu vägens vändp lats, till all mänt nyttjande. Denna skyldighet har genom avtal av den upphävts så länge området inte behövs som allmän väg. Eftersom arrendeavtalen är gamla och också innehåller föråldrade avtalsvill kor borde avtalen förnyas och då skulle det vara ändamålsenligt att de båda arrendeområdena sam mans lås och ett helt nytt av tal upprättas. Sam tidigt bor de arrendeområdets storlek justeras att omfatta hela det vatten om rå de som verksamheten vid Pargas Port idag kräver, dvs. hela det områ de som staden arrenderar av Attu delägarlag. Detta skulle betyda att ar ren deom rådet skulle utgöras av ett ca m² stort område av lägenhe ten Port hamnen 1:107 och ett ca m² stort område av det samfällda vat tenområdet , totalt ca m². En lämp lig ar ren deav-

17 1/ Miljönämnden gift för det ny a om rå det skulle vara 750 utgående från 5% av ungefär 5 /m² för det ca m² stora området och 5% av 0,50 /m² för det ca m² sto ra vat tenområdet. Bilaga 12: karta Miljönämnden föreslår för stadsstyrelsen att stadsfullmäktige beslutar förny a arrendeavtalen för affärsverksamhet med Pargas Port Ab, fö rut satt att arren de av ta let med Attu delägarlag blir förlängt. Arrendeområdet utgörs av ett ca m² stort om rå de av lägenheten Porthamnen 1:107 ( ) och ett ca m² stort områ de av det samfällda vattenom rå det Av talsti den är 30 år och den in dex bundna ar rendeav gif ten 750 /år. Det nya avtalet, som upphäver de tidigare avtalen av den och den , bör underteck nas inom 6 må na der från att bes lu tet vun nit la ga kraft. Förslaget godkändes. Beredare: Stadsjurist Monica Avellan, tfn Föredragande: Stadsdirektör Folke Öhman, tfn Bilaga Förslag Karta Stadsfullmäktige beslutar förnya arrendeavtalen för affärsverksamhet med Pargas Port Ab, förutsatt att arrendeavtalet med Attu delägarlag blir förlängt. Arrendeområdet utgörs av ett ca m² stort område av lägenheten Porthamnen 1:107 ( ) och ett ca m² stort område av det samfällda vattenområdet Avtalstiden är 30 år och den indexbundna arrendeavgiften 750 /år. Det nya avtalet, som upphäver de tidigare avtalen av den och den , bör undertecknas inom 6 månader från att beslutet vunnit laga kraft.

18 1/ Strukturmodell för Åbo stadsregion stadens utlåtande 1187/ /2009 Beredare: Planläggningsarkitekt Heidi Saaristo-Levin, tfn Föredragande: Stadsdirektör Folke Öhman, tfn PARAS-ledningsgruppen har begärt om Pargas stads utlåtande gällande Strukturmodellen 2035 för Åbo stadsregion. Strukturmodellen är en fortsättning på PARAS-projektet och i utformandet av modellen deltar sammanlagt 14 kommuner som bildar pendlingsområdet (Aura, Lundo, Masku, Virmo, Nådendal, Nousis, Pargas, Pemar, Reso, Rusko, Sagu, S:t Karins, Tarvasjoki och Åbo). Strukturmodellen som siktar på år 2035 skall översiktligt styra kommunernas markanvändning även om modellen inte juri diskt styr planläggningen eller byggandet. Målet är att strukturmodellen används som grund för lands kaps- och generalplaneringen. Avsikten med strukturmodellen är att främja en hållbar utveckling och förbättra regionens dragnings kraft. I stadsregionen finns en stark vilja att uppnå en gemensam syn på huvudriktlinjerna för samhäll sinfrastrukturen och strukturmodellen är ett redskap i strävandet att tillsammans arbeta för regionens bästa. Strukturmodellarbetet har genomförts som ett vidsträckt samarbetsprojekt där målsättningar har disku terats och alternativa planeringslösningar och konsekvensbedömningar gjorts under processens gång. Nu begärs stadens utlåtande om slutrapporten och PARAS-ledningsgruppen önskar att speciell upp märksamhet fästs vid hur modellen uppfyller strävandena för stadsregionens livs- och konkurrenskraft samt hur modellen förverkligar de målsättningar som tidigare godkänts för arbetet. Utlåtandebegäran har senare kompletterats med begäran att den tidigare erhållna responsen som berör utkastet till slut rapport beaktas i utlåtandet. Målet är att PARAS-ledningsgruppen godkänner Strukturmodellen 2035 i slutet av januari 2012 vartefter den godkänns av respektive kommun inom februari. beslutar ge följande utlåtande i ärendet: Pargas stad anser att Strukturmodellen 2035 i huvudsak förverkligar de målsättningar som gemensamt utarbetats för planeringsarbetet. Planeringen har koncentrerats i huvudsak till det s.k. kärnområdet, andra centrumområden, tätor ter och trafikfrågor. I modellen har man utgått från att be folk ningen inom planeringsområdet ökar med till år 2035 och för delas så att 80 % riktas till kärnområdet som omfattas av Åbo, Reso och de lar av S:t Ka rins och Nådendal och 20 % till de andra kom muner na. Ar betsplatserna förväntas växa med

19 1/ Pargas stad ligger utanför Strukturmodellens kärnområde. I Pargas har de fem centrumen grupperats så att Pargas och Nagu tillhör kategorin centrum utanför kärnområdet vars nivå av självförsörjning un derstöds, Korpo är ett landsbygdscentra med resonlig tillväxt medan Houtskär och Iniö tillhör grup pen centrum där befolkningsantalet hålls oförändrat. Eftersom man i modellen fokuserat på befolkningsantalet i just centru men och större byar och lämnat glesbygden utanför analysen, kan indel ning av centru men anses vara i huvudsak motiverad. Pargas centrum utgör dock det klart största centrumet i sin kategori och med tanke på dess stor lek, geo gra fiska och samhällsstrukturella läge, de nya trafiklösningarna på Kus tö och det att området utgör hörnstenen för regionens havsnära profil, hör Pargas centrum till kategorin centrum i närhe ten av kär nom rå det som vä xer tack va re sitt goda läge i likhet med t.ex. Lundo eller Mas ku. Pargas erbju der re dan idag eftertraktade boen demiljö er i när heten av ha vet med go da kol lek tivtrafikförbindelser, något som den re gionala struk tur mo del len ef tersträ var att etablera. I Pargas stad, där centrumen och byarna är av så olika storlek och karaktär, är det viktigt att anpassa utvecklingsåtgärderna så att man lyckas ta vara på och förstärka tätorternas särskilda egenskaper och stöda utvecklingen av centrum- och byafunktionerna. En av de stora utmaningarna kommer att vara att behålla befolkningsantalet i Houtskär och Iniö kyrkbyar oförändrat. I t.ex. Iniö betyder detta att trenden där befolkningen i byacent rat under de senaste 30 åren minskat med hälften skall stop pas. Målet kan nås endast genom att målmedvetet styra det permanenta boendet till att stödja det befintliga byafunktionerna. Pargas stad hänvisar till de tidigare givna kommentarerna om slutrapportsutkastet som gäller den nya skärgårdsvägsförbindelsen på Kustö och poängterar att vägens regionala betydelse som en förmed lare mellan kär n- området och skärgården är av särskilt stor betydelse. Skärgårdens goda tillgänglighet är väsentligt för hela regionen eftersom området utgör den viktigaste stöttepelaren för Åboregionens havsnära image. Skärgården medför obestridlig potential för regionen och utgör en specialitet som skiljer regionen från andra stadsregioner. De flesta av strukturmodellens målsättningar upp fylls vid byggandet av den nya vägförbindelsen och eftersom även nytto- och kostnadsförhållandet för den nya vägst räckan är mycket bra borde texten i slutrapporten ytterligare preciseras så att det tydligt framgår att byggandet av vägen ska prioriteras högt i alla regionala sam manhang. Pargas stad har aktivt utvecklat kollektivtrafiken vilket resulterat i att användningen av buss blivit ett seriöst alternativ till privatbilismen. Pargas stad anser att det i fortsättningen är viktigt att utveckla den nya vägförbindelsen genom Kustö också till ett huvudstråk för kollektivtrafiken med tillhörande anslut ningsplatser till det planerade spårvägsnätet. Pargas stad anser att godkännandet av strukturmodellens slutrapport kan förespråkas efter ovan nämnda preciseringar.

20 1/ Miljönämnden Miljönämnden Ändring av detaljplanen för tomterna 3 och 4 i kvarter 2 i Kalkholmens (23) stadsdel 2370/ /2010 Miljönämnden Beredare: Planläggningsarkitekt Turkka Michelsson, tfn Föredragande: Planläggningschef Marjatta Laineenkare, tfn Miljönämnden beslöt på sitt sammanträde att detaljplanen för tomterna 3 och 4 i kvarter i 2 i Kalkholmens (23) stadsdel kan ses över och den ansökta ändringen kan vidtas enligt riktlinjerna i Bostads Ab Väståbolands Malmstrandens anhållan och riktlinjerna i beredningen. Konsulten har nu uppgjort en plan och beaktat i den de synpunkter som staden framförde i utkastsskedet. I förslaget föreslås att tomterna 3 och 4 slås samman och som användningsändamål för kvartersområdet föreslås AL-11, kvartersområde för bostads-, affärs- och kontorsbyggnader. Enligt förslaget kan 35 % av byggrätten för tomten användas för annat byggande än bostäder. På tomten finns äldre byggnader, Råtthallen och före detta butikslokaler av företaget El-Sä som är av stadsbildsmässigt och kulturhistoriskt värde. I planen föreslås dessa att skyddas så att deras stadsbildsmässigt betydelsefulla karaktär och stil bevaras. I dessa byggnader får man inte placera bostäder. Byggrätten för kvartersområdet har utökats och det har planerats ett bostadshus med fyra våningar i den sydligaste delen av tomten invid parken och gästhamnen. Genom kvarteret har öppnats en led för fotgängare som i förslaget anvisas för allmän användning. Detta gör det möjligt att ha en direkt förbindelse från Köpmansgatan i centrum till stranden och från gästhamnen till centrum. Enligt den sökandes preliminära dispositions- och byggnadsplaner för tomten föreslås det merkantil service och andra aktiviteter längs fotgängarstråket och i de gamla byggnaderna och om dessa aktiviteter blir verklighet har de en stor betydelse med tanke på att piffa upp livet i centrum och på stranden. Den största ändringen av detaljplanen gäller användningsändamålet och bestämmandet av byggrätten för området. Omfattningen av ändringarna förutsätter ett markanvändningsavtal mellan markägaren och staden. Anhängiggörandet av planändringen har kungjorts i stadens planläggningsöversikt 2010, med tidningsannonser och genom brev till intressenterna. Växelverkan har genomförts enligt programmet för deltagande och bedömning. Bilaga 6: Planutkastet, planbeteckningarna och planbeskrivningen Miljönämnden beslutar godkänna förslaget till ändring av detaljplanen för tomterna 3 och 4 i kvarter 2 i Kalkholmens stadsdel för att framläggas offentligt.

21 1/ Miljönämnden Miljönämnden Föredraganden föreslog ytterligare att paragrafen justeras omedelbart. Föredragandens ändrade förslag godkändes. Paragrafen justerades omedelbart. Distribution: stadsstyrelsen, planläggningsenheten, byggnadstillsynen Miljönämnden Beredare: Planläggningsarkitekt Turkka Michelsson, tfn Föredragande: Planläggningschef Marjatta Laineenkare, tfn Till miljönämnden Förslaget till ändring av detaljplanen var framlagt offentligt under tiden Under den tid förslaget var framlagt lämnades en anmärkning mot förslaget. Anmärkningen gäller den aktuella ändringen av detaljplanen endast till en ringa del. I anmärkningen framförs att den tomtdel som i ändringen anvisas som allmänt område för fotgängare borde betecknas som en del av Köpmansgatan och likaså borde den öppna platsen utanför området som omfattas av planändringen få samma namn och därmed borde den nuvarande början av Köpmansgatan få ett annat namn. Anmärkningen gäller gågatan med namn Köpmansgatan som skulle ha sin början vid stranden på Kalkholmen och fortsätta under samma namn till slutet av den nuvarande Köpmansgatan ända till Strandvägen. I planen har man inte utgått från precis den tanken. Det väsentliga är att det i och med den anvisade förbindelsen mellan byggnaderna förblir en öppen plats som möjliggör en visuell och trafikmässig förbindelse. Även om det reserveras ett område för fotgängare i planen, utgör området ändå i första hand del av en privat tomt. Delen används som en del av trafikförbindelserna på tomten eller fastighetsägaren kan placera aktiviteter som betjänar fastigheten längs med den. Området är alltså i första hand avsett för egen användning av tomten även om det har reserverats en gångförbindelse för utomstående i området. Att namnge denna sträcka skulle sannolikt ha ett helt annat budskap. Beroende på vilka funktioner som placeras i byggnaderna som är skyddade kan det positiva i planen, en möjlig förbindelse mellan stranden och centrumområdet, bli till en nackdel som missförstås om sträckan namnges som gata. Anmärkningen gäller inte till största delen den aktuella ändringen, vilket anmärkaren också själv konstaterar, utan planläggningsläget i centrum över

22 1/ Miljönämnden Miljönämnden lag. Skribentens tolkning över planerna för området kan inte anses vara motiverad. Bilaga 6: Martti Ilmonens anmärkning Miljönämnden konstaterar att anmärkningen inte föranleder åtgärder och godkänner förslaget till ändring av detaljplanen för tomterna 3 och 4 i kvarter 2 i Kalkholmens stadsdel för vidare behandling och för godkännande i stadsfullmäktige. Förslaget godkändes. Distribution: stadsstyrelsen, planläggningsenheten, byggnadstillsynen Beredare: Stadsjurist Monica Avellan, tfn Föredragande: Stadsdirektör Folke Öhman, tfn Bilagor Förslag Plankartan, planbeteckningarna och planbeskrivningen, Martti Il monens anmärkning Stadsfullmäktige godkänner förslaget till ändring av detaljplanen för tomterna 3 och 4 i kvarter 2 i Kalkholmens stadsdel. Beslut

23 1/ Ympäristölautakunta Ändring av detaljplanen för kvarteren 9, 10 och 12 i stadsdelen Pjukala (13) samt för intilliggande gatuområde och lekpark vid Näckrosstigen 2541/ /2011 Ympäristölautakunta Beredare: Planläggningsarkitekt Turkka Michelsson, tfn Föredragande: Planläggningschef Marjatta Laineenkare, tfn Till miljönämnden Miljönämnden beslöt på sitt sammanträde att detaljplanen för kvarteren 9, 10 och 12 i stadsdelen Pjukala (13) samt för gatuområdet och lekparken vid Näckrosstigen i anslutning till kvarteren kan ses över och den ansökta ändringen vidtas enligt riktlinjerna i markägarnas anhållan och i beredningen. Konsulten har nu uppgjort en plan och beaktat i den de synpunkter som staden framförde i utkastsskedet. I förslaget har man framfört kvartersområden för fristående småhus (AO) i stället för de nuvarande kvartersområdena för bostadsradhus och bostadshöghus (ARK). Tomten för värmecentral och för byggnader för service- och affärsverksamhet (AH) i den gällande planen har ansetts vara onödig i samband med ändringen likaså som det andra kvartersområdet för bilplatser (LPA). Sträckningen av gatorna har pla ne rats om. Byggrätten på planändringsområdet är m2-vy i den gällande planen och m 2 -vy i det nu föreliggande planförslaget. Den största ändringen av detaljplanen gäller användningsändamålet. Om den gällande detaljplanen hade verkställts skulle man ha byggt radhus och småvåningshus i området och nu föreslås planen ändras så att man bygger fristående småhus i stället. Anhängiggörandet av planändringen har kungjorts i Turun Sanomat och Åbo Underrättelser, på stadens anslagstavla och webbsida samt per brev till intressenterna Växelverkan har genomförts enligt programmet för deltagande och bedömning. Bilaga 1: Planutkastet, planbeteckningarna och planbeskrivningen Miljönämnden beslutar godkänna förslaget till ändring av detaljplanen för kvarteren 9-13 i stadsdelen Pjukala (13) och för gatuområden vid Näckrosstigen och Näckrosgränden och för det bredvidliggande närrekreationsområdet och parkområdet. Nämnden beslutar godkänna att förslaget framläggs offentligt.

24 1/ Ympäristölautakunta Förslaget godkändes. Distribution: stadsstyrelsen, planläggningsenheten, byggnadstillsynen Beredare: Stadsjurist Monica Avellan, tfn Föredragande: Stadsdirektör Folke Öhman, tfn Planförslaget har varit offentligt framlagt till påseende Någ ra anmärkningar har inte inlämnats mot förs la get. Bilagor Förslag Plankartan, planbeskrivningen Stadsfullmäktige godkänner förslaget till ändring av detaljplanen för kvarteren 9-13 i stadsdelen Pjukala (13) och för gatuområden vid Näckrosstigen och Näckrosgränden och för det bredvidliggande närrekreationsområdet och parkområdet. Beslut

25 1/ Miljönämnden Ändring av en del av strandgeneralplanen för Nagu för en del av lägenheterna Kummelholm I 1:72 och Kummelholm II 1:206 och för en del av samfällda vattenområdet 876:1 i Kirjais by i Nagu 1951/ /2010 Miljönämnden Beredare: Planläggningsarkitekt Pasi Hyvärilä, tfn Föredragande: Planläggningschef Marjatta Laineenkare, tfn Området som omfattas av planändringen är en del av lägenheterna Kummelholm I 1:72 och Kummelholm II 1:73 och en del av det samfällda vattenområdet 876:1 i Kirjais by i Nagu. Syftet med planändringen är att anvisa två separata strandbyggplatser (RA2) på området där det enligt den gällande planen finns en byggplats (RA1), även om det hade byggts två separata fritidsbostäder med stöd av bygglov redan innan den nu gällande planen trädde i kraft. Markägaren tog initiativ till ändringen av generalplanen Ansökan behandlades i miljönämnden och nämnden beslöt då att pla nändringen kan vidtas. Planen diskuterades preliminärt på ett möte mellan plane raren (staden) och närings-, trafik- och miljöcentra len i Egentliga Finland. Planutkastet och programmet för deltagande och bedömning från utkasts kedet har hållits framlagda fr.o.m Det har inte lämnats in några anmärkningar mot planförslaget under den tid utkastet har varit framlagt. Det kommer att begäras in behövliga myndighetsutlåtanden om planförslaget under den tid planförslaget hålls framlagt. Växelverkan har genomförts enligt programmet för deltagande och bedömning. Bilaga 7: Planförslaget med bilagor Miljönämnden godkänner förslaget till ändring av strandgeneralplanen för Nagu för en del av lägenheten Kummelholm I 1:72 och Kummelholm II 1:73 samt för en del av det samfällda vattenområdet 876:1 i Kirjais by i Nagu och beslutar att framlägga förslaget offentligt. Förslaget godkändes.

26 1/ Miljönämnden Distribution: stadsstyrelsen, planläggningsenheten, byggnadstillsynen Beredare: Stadsjurist Monica Avellan, tfn Föredragande: Stadsdirektör Folke Öhman, tfn Planförslaget har varit offentligt framlagt till påseende Någ ra an märkningar har inte inlämnats mot förslaget. Bilaga Planekartan, planbeskrivningen Bakgrundsmaterial Förslag Planeområdets läge Stadsfullmäktige godkänner förslaget till ändring av strandgeneralplan för Nagu för en del av lägenheten Kummelholm I 1:72 och Kummelholm II 1:73 samt för en del av det samfällda vattenområdet 876:1 i Kirjais by i Nagu. Beslut

27 1/ Ympäristölautakunta Uppgörande av stranddetaljplan och ändring av stranddetaljplanen 'Rompudden strand' för Rompudden, Stormälö hamn och Svartholmarna-Fagervik i Stormälö, Pargas 3308/ /2011 Ympäristölautakunta Beredare: Planläggningsarkitekt Turkka Michelsson, tfn Föredragande: Planläggningschef Marjatta Laineenkare, tfn Till miljönämnden På markägarnas initiativ har man inlett ändringen av stranddetaljplanerna som gäller lägenheterna 1:55, 1:60, 1:68, 1:81 ja 1:52 i Stormälö by och i samband med planändringen har man även inlett uppgörandet av en stranddetaljplan som gäller delar av samfällda vattenområden 876:1 i Stormälö by och 876:2 Degerby by. Om ändringen av stranddetaljplanen och stranddetaljplanen har förhandlats med närings-, trafik- och miljöcentralen i Egentliga Finland Konsulten har meddelat till markägarna att ändringen och uppgörandet av planen har inletts i december 2009 och växelverkan har genomförts enligt programmet för deltagande och bedömning. Målet med strandplanen är att uppdatera de befintliga stranddetaljplanerna för området och att ansluta vattenområdet vid båthamnarna till stranddetaljplanen. Användningsändamålet för och andelen byggrätt på områdena förändras inte; byggrätten anges noggrannare med tanke på placeringen och användningsändamålet och det anvisas delar i området där det är tillåtet att placera bryggor och andra anordningar som behövs för att förtöja båtar. Bilaga 2: Planutkastet, planbeteckningarna och planbeskrivningen Miljönämnden beslutar godkänna förslaget till ändring av stranddetaljplaner och till stranddetaljplan vid namn Rompudden strand. Nämnden bes lutar godkänna att förslaget framläggs offentligt. Förslaget godkändes. Distribution: stadsstyrelsen, planläggningsenheten, byggnadstillsynen

28 1/ Ympäristölautakunta Beredare: Stadsjurist Monica Avellan, tfn Föredragande: Stadsdirektör Folke Öhman, tfn Planförslaget har varit offentligt framlagt till påseende Någ ra an märkningar har inte inlämnats mot försla get. Bilaga Förslag Beslut Plankartan, planbeskrivningen Stadsfullmäktige beslutar godkänna förslaget till ändring av stranddetaljplaner och förslaget till stranddetaljplan för Rompudden strand.

29 1/ Miljönämnden Stranddetaljplan för Mossala by och ändring av stranddetaljplanen för en del av lägenheten Stornäset 10:22, landsvägsområdet Mossala förbindelseväg 1:2003 och det samfällda vattenområdet 876:1 i Mossala by i Houtskär 3192/ /2011 Miljönämnden Beredare: Planläggningsarkitekt Pasi Hyvärilä, tfn Föredragande: Planläggningschef Marjatta Laineenkare, tfn Planeringsområdet omfattar en del av lägenheten Stornäset 10:22, av landsvägsområdet Mossala förbindelseväg 1:2003 och av det samfällda vattenområdet 876:1 i Mossala by i Houtskär. Avsikten med planändringen är att bredda ut och utvidga landsvägsområdet på mark- och vattenområdet (LT) så att funktionerna som avses i trafikplanerna skulle rymmas på det område som i planen anvisats för användningsändamålet. Avsikten med planändringen är delvis att justera gränsen mellan vägområdet och kvartersområdet (kvarter 6) så att den motsvarar de faktiska förhållandena. I den gällande planen har man inte beaktat det långvariga legoavtalet mellan Houtskärs kommun och staten som gäller väntfilen till förbindelsefartyget. Väntfilen ligger i kvartersområdet som i den gällande planen har anvisats för fritidsbostäder. Dessutom är avsikten att förminska kvartersområdet 5 (RM) och att till ringa delar justera användningsändamålet och våningsytorna i kvartersområdena 5 och 6 så att det huvudsakliga användningsändamålet (område för fritidsstugby) och den totala våningsytan inte förändras. Avsikten med planen är att utvidga hamnområdet (LV). Uppgörandet av stranddetaljplanen och ändringen av stranddetaljplanen inleddes på initiativ av markägaren I planläggningsöversikten för 2010 angavs att planändringen är både möjlig och aktuell. Höjdskillnaderna och strandlinjen för planändringsområdet har uppgjorts på nytt för baskartan. Planen har diskuterats preliminärt mellan representanten för markägaren, representanter för planläggaren (arkitektbyrån Ark Aboa) och för närings-, trafik- och miljöcentralen i Egentliga Finland på flera möten under Det senaste arbetsmötet hölls på närings-, trafik- och miljöcentralen mellan representanten för markägaren, myndigheterna på närings-, trafik- och miljöcentralen och representanten för staden. Planutkastet och programmet för deltagande och bedömning från utkastskedet har hållits framlagda från och med slutet av september Under tiden utkastet var framlagt offentligt har Houtskärs närservicenämnd gett en åsikt om hamnområdet. Utifrån åsikten har man tillagt en reservation för en isväg i hamnområdet.

30 1/ Miljönämnden Det kommer att begäras in behövliga myndighetsutlåtanden om planförslaget under den tid planförslaget hålls framlagt. Växelverkan har genomförts enligt programmet för deltagande och bedömning. Bilaga 3: Planförslaget, planbeskrivningen, programmet för deltagande och bedömning Miljönämnden godkänner förslaget till stranddetaljplan för Mossala by och till ändring av stranddetaljplanen och beslutar framlägga förslaget offentligt. Förslaget godkändes. Distribution: stadsstyrelsen, planläggningsenheten, byggnadstillsynen Beredare: Stadsjurist Monica Avellan, tfn Föredragande: Stadsdirektör Folke Öhman, tfn Planförslaget har varit offentligt framlagt till påseende Någ ra an märkningar har inte inlämnats mot försla get. Bilaga Förslag Planekartan, planebeskrivningen Stadsfullmäktige godkänner förslaget till stranddetaljplan för Mossala by och till ändring av stranddetaljplanen. Beslut

31 1/ Ansökan om proprieborgen, Vikom-Käldö-Vallmo enskilda väglag Beredare: Ekonomidirektör Patrik Nygrén, tfn Föredragande: Stadsdirektör Folke Öhman, tfn Vikom-Käldö-Vallmo väglag ansöker om att staden skulle ingå borgensförbindelse för lån som väglaget ämnar uppta för att finansiera byggande av fast bro, som ersätter pontonbro, mellan öarna Ramsö och Vallmo i Nagu. Borgensförbindelsen gäller för en lånesumma på maximalt och för en lånetid på 5 år. Enligt kommunallagen 13, punkt 6 fattar fullmäktige beslut om ingående av borgensförbindelse eller ställande av annan säkerhet för annans skuld. Ifall staden beviljar proprieborgen förbinder sig staden att teckna borgen såsom för egen skuld. En borgensförbindelse med sådan lydelse innebär att staden iklär sig ett preliminärt ansvar för låntagarens skuld. Detta medför att långivaren vid denna typ av borgen kan söka betalning antingen av låntagaren eller av borgensmannen. Väglaget har genom årsstämmobeslut startat ett projekt genom vilket bron mellan öarna Ramsö och Vallmo i Nagu förnyas. Projektet har beviljats tillstånd av Regionförvaltningsverket den och åtgärdstillstånd är delgett av staden den Väglaget har genom konkurrensutsättning valt Destia för att bygga bron och projektet har en beräknad budget på euro. Brobygget har påbörjats. Projektet finansieras till 75 % av Egentliga Finlands närings- trafik- och miljöcentral och väglaget har inlämnat ansökan om bidrag för totalt till Pargas stad. Väglagets representanter står i beråd att komplettera bidragsansökan till staden och miljönämnden har inte ännu tagit ställning till ansökan. Resterande kostnader som inte kan täckas med statliga och kommunala bidrag skall i enlighet med väglagets planer täckas med lån som sedan under 5 år återbetalas av väglagets vägdelägare. Vägdelägarna har genom två årsstämmobeslut bundit upp sig till projektet och det ekonomiska ansvaret för detta. Enligt väglagets sekreterare borde lån kunna lyftas senast i april månad för att säkra likviditeten i projektet. Förnyandet av bron innebär ett ekonomiskt åtagande för vägdelägarna men innebär förstås även att fastigheternas värde på området ökar. Det är sannolikt att kreditinstitut avkräver säkerhet (t.ex. av styrelsemedlemmar) mot beviljande av lån. Genom kommunal borgen skulle annan säkerhet inte avkrävas och väglaget få bättre lånevillkor från kreditinstitut. Staden saknar en finansierings- och placeringspolicy eller borgenspolicy som skulle reglera rätten att gå i borgen för andra. I regel borde kommuner begränsa sina borgensåtaganden till i huvudsak samfund inom kommunkoncernen och till projekt där ett starkt kommunalt egenintresse föreligger. Även kommunens kompetensområde, konsekvens i

DETALJPLANEÄNDRING del av 7:e stadsdelens kvarter 1052 PROGRAM FÖR DELTAGANDE OCH BEDÖMNING. Vad är ett program för deltagande och bedömning?

DETALJPLANEÄNDRING del av 7:e stadsdelens kvarter 1052 PROGRAM FÖR DELTAGANDE OCH BEDÖMNING. Vad är ett program för deltagande och bedömning? GRANKULLA STAD Markanvändningsenheten DETALJPLANEÄNDRING del av 7:e stadsdelens kvarter 1052 29.4.2011, uppdaterat 26.3.2012 PROGRAM FÖR DELTAGANDE OCH BEDÖMNING Vad är ett program för deltagande och bedömning?

Läs mer

Området där planändringen är aktuell ligger på Kivimo i Houtskär.

Området där planändringen är aktuell ligger på Kivimo i Houtskär. LANTMÄTARE AB ÖHMAN Sten Öhman Sunnanvägen 7 10900 Hangö 044-2530464 sten.ohman@netsten.fi 4.11.2015 PARGAS HOUTSKÄR, KIVIMO BENSTRAND ÄNDRING HOUTSKÄRS GENERALPLAN PROGRAM FÖR DELTAGANDE OCH BEDÖMNING

Läs mer

PROGRAM FÖR DELTAGANDE OCH BEDÖMNING

PROGRAM FÖR DELTAGANDE OCH BEDÖMNING LANTMÄTARE AB ÖHMAN Sten Öhman Sunnanvägen 7 10900 Hangö 044-2530464 sten.ohman@netsten.fi 24.1.2016 PARGAS INIÖ SÖDERBY, HEMGÅRDEN ÄNDRING AV GENERALPLAN PROGRAM FÖR DELTAGANDE OCH BEDÖMNING 1. Planeringsområde

Läs mer

LANTMÄTARE AB ÖHMAN Sten Öhman Sunnanvägen 7 10900 Hangö 044-2530464 sten.ohman@netsten.fi 5.9.2014

LANTMÄTARE AB ÖHMAN Sten Öhman Sunnanvägen 7 10900 Hangö 044-2530464 sten.ohman@netsten.fi 5.9.2014 LANTMÄTARE AB ÖHMAN Sten Öhman Sunnanvägen 7 10900 Hangö 044-2530464 sten.ohman@netsten.fi 5.9.2014 PARGAS KORPO-BJÖRKÖ, ÅNSÖREN ÄNDRING AV DELGENERALPLAN PROGRAM FÖR DELTAGANDE OCH BEDÖMNING 1. Planeringsområde

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOKOUSPÖYTÄKIRJA 43 KONSTATERA SAMMANTRÄDETS LAGLIGHET OCH BESLUTFÖRHET

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOKOUSPÖYTÄKIRJA 43 KONSTATERA SAMMANTRÄDETS LAGLIGHET OCH BESLUTFÖRHET 6/2008 78 Direktionen för fastighetsverket 30.10.2008 TID - AIKA 17:00-20:45 PLATS - PAIKKA SKANSEN 43 KONSTATERA SAMMANTRÄDETS LAGLIGHET OCH BESLUTFÖRHET 80 44 VAL AV PROTOKOLLJUSTERARE 81 45 MOTION OM

Läs mer

Detaljplaneändring / Tomt Kokkolan Terästalo

Detaljplaneändring / Tomt Kokkolan Terästalo Stadsfullmäktige 23 07.03.2016 Detaljplaneändring / Tomt 8-7-44 Kokkolan Terästalo FGE 23 804/10.02.03/2014 Stadsstrukturnämnden 18.11.2015 166 Beredning: detaljplanearkitekt Elina Nissinen, tfn 040 489

Läs mer

Väståbolands Hyreshus Ab:s förslag för ändring av Korpo områdeskontor till hyreslägenheter

Väståbolands Hyreshus Ab:s förslag för ändring av Korpo områdeskontor till hyreslägenheter Stadsstyrelsen 214 20.10.2014 Stadsstyrelsen 235 03.11.2014 Stadsfullmäktige 93 11.11.2014 1466/10.03.02/2014 Stadsstyrelsen 20.10.2014 214 Beredare Ekonomidirektör Patrik Nygrén, tfn 040 511 4383 Föredragande

Läs mer

180 Smedsby Kvarter 281

180 Smedsby Kvarter 281 180 Smedsby Kvarter 281 Ändring av detaljplan i kvarter 281 samt till kvarteret angränsande vägoch rekreationsområde. Planläggningsavdelningen 16.5.2013 Planen godkänd av samhällsbyggnadsnämnden _..201_

Läs mer

BESKRIVNING AV DETALJPLANEÄNDRING TOMT 14 I KVARTER 1, EN DEL AV KEMIRAVÄGEN OCH EN DEL AV OUTOKUMPUVÄGEN I STADSDEL 43

BESKRIVNING AV DETALJPLANEÄNDRING TOMT 14 I KVARTER 1, EN DEL AV KEMIRAVÄGEN OCH EN DEL AV OUTOKUMPUVÄGEN I STADSDEL 43 KOKKOLAN KAUPUNKI KARLEBY STAD PLANLÄGGNINGSTJÄNSTER BESKRIVNING AV DETALJPLANEÄNDRING TOMT 14 I KVARTER 1, EN DEL AV KEMIRAVÄGEN OCH EN DEL AV OUTOKUMPUVÄGEN I STADSDEL 43 PLANOMRÅDE 1 BAS- OCH IDENTIFIKATIONSUPPGIFTER

Läs mer

DETALJPLANEARBETE TARARANTVÄGEN 18 26 (LÄGENHET 404-8-348 OCH DESS NÄRMILJÖ)

DETALJPLANEARBETE TARARANTVÄGEN 18 26 (LÄGENHET 404-8-348 OCH DESS NÄRMILJÖ) PROGRAM FÖR DELTAGANDE OCH BEDÖMNING DETALJPLANEARBETE TARARANTVÄGEN 18 26 (LÄGENHET 404-8-348 OCH DESS NÄRMILJÖ) Karleby stad Tekniska servicecentret Ansvarsområde för stadsmiljön Planläggningstjänster

Läs mer

Försäljning av frilufts- och strövområde i Ahonpää

Försäljning av frilufts- och strövområde i Ahonpää Stadsfullmäktige 136 10.12.2014 Försäljning av frilufts- och strövområde i Ahonpää Stadsplaneringsnämnden 19.8.2014 115 1) Bakgrund Via centralförvaltningen har en försäljning av ett frilufts- och strövområde

Läs mer

Esbo stad Beslut 1 / 5

Esbo stad Beslut 1 / 5 Esbo stad Beslut / 5 79/0.0.0/0 Stadsstyrelsen 7..0 Fullmäktige 0..0 Tillfällig ändring av Tapiolan Keskuspysäköinti Oy:s bolagsordning och delägaravtal jämte åtgärder samt stadens borgen för bolagets

Läs mer

PROGRAM FÖR DELTAGANDE OCH BEDÖMNING INFÖR DETALJPLANEÄNDRING Tomt 8-7-44, Kokkolan Terästalo Oy DETALJPLANEOMRÅDETS UNGEFÄRLIGA LÄGE

PROGRAM FÖR DELTAGANDE OCH BEDÖMNING INFÖR DETALJPLANEÄNDRING Tomt 8-7-44, Kokkolan Terästalo Oy DETALJPLANEOMRÅDETS UNGEFÄRLIGA LÄGE PROGRAM FÖR DELTAGANDE OCH BEDÖMNING INFÖR DETALJPLANEÄNDRING Tomt 8-7-44, Kokkolan Terästalo Oy DETALJPLANEOMRÅDETS UNGEFÄRLIGA LÄGE Karleby stads planläggningstjänster har utarbetat detta program för

Läs mer

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 2/2013 1 (5) Kaupunginhallitus Kaj/1 14.01.2013

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 2/2013 1 (5) Kaupunginhallitus Kaj/1 14.01.2013 Helsingin kaupunki Pöytäkirja 2/2013 1 (5) 47 Köp av ett outbrutet område i Östersundom (Ultuna, Östersundom) HEL 2012-016491 T 10 01 00 Beslut A Stadsstyrelsen beslutade bemyndiga fastighetsnämnden att

Läs mer

06.05.2008 Uppgifter om Tid Tisdagen den 6 maj 2008 kl. 19:15 19:25

06.05.2008 Uppgifter om Tid Tisdagen den 6 maj 2008 kl. 19:15 19:25 1 Uppgifter om Tid Tisdagen den 6 maj 2008 kl. 19:15 19:25 sammanträdet Plats Kommunalgården Närvarande ledamöter (samt anteckning om vem som fungerade som ordförande) Sjövall Edgar - ordförande Andersson

Läs mer

Esbo stad Protokoll 128. Fullmäktige 21.10.2013 Sida 1 / 1

Esbo stad Protokoll 128. Fullmäktige 21.10.2013 Sida 1 / 1 Fullmäktige 21.10.2013 Sida 1 / 1 4126/02.05.06/2013 Stadsstyrelsen 267 30.9.2013 128 Beviljande av stadens proprieborgen till Kiinteistö Oy Espoon Toimitilat för ett lån för ombyggnad och tillbyggnad

Läs mer

LOVISA, MERIHEINÄ STRANDDETALJPLAN

LOVISA, MERIHEINÄ STRANDDETALJPLAN LANTMÄTARE AB ÖHMAN Sten Öhman Sunnanvägen 7 10900 Hangö 044-2530464 sten.ohman@netsten.fi 12.11.2012; korrigerat 15.1.2015 LOVISA, MERIHEINÄ STRANDDETALJPLAN PROGRAM FÖR DELTAGANDE OCH BEDÖMNING 1. Planeringsområde

Läs mer

Bilaga 1. PROGRAM FÖR DELTAGANDE OCH BEDÖMNING (MBL 63 ) Planläggningsavdelningen , justerat BÖLE, HEMSKOG 1

Bilaga 1. PROGRAM FÖR DELTAGANDE OCH BEDÖMNING (MBL 63 ) Planläggningsavdelningen , justerat BÖLE, HEMSKOG 1 PROGRAM FÖR DELTAGANDE OCH BEDÖMNING (MBL 63 ) Planläggningsavdelningen 8.8.2013, justerat 28.2.2014 BÖLE, HEMSKOG 1 Sida 1 Avsikten med ett program för deltagande och bedömning Enligt 63 i markanvändnings-

Läs mer

Stadsfullmäktige 76 10.06.2015. Stadsplaneringsnämnden 18.11.2014 179

Stadsfullmäktige 76 10.06.2015. Stadsplaneringsnämnden 18.11.2014 179 Stadsfullmäktige 76 10.06.2015 L35 Gränsbevakningsgatan, stadsdel 2 Ahtsalmi, ändring av detaljplanen och tomtfördelningen för en del av kvarter 224 samt rekreations-, parkerings- och gatuområde Stadsplaneringsnämnden

Läs mer

PROGRAM FÖR DELTAGANDE OCH BEDÖMNING

PROGRAM FÖR DELTAGANDE OCH BEDÖMNING 1 Lovisa stad Tekniska centralen Planläggnings- och arkitektbyrån ÄNDRING AV DETALJPLAN, STADSDEL 8, GRÅBERG, NYA INDUSTRIOMRÅDET, KVARTEREN 818 OCH 819 SAMT GRÖNOMRÅDET OCH LÄTTRAFIKLEDEN SOM GRÄNSAR

Läs mer

Detaljplan och detaljplaneändring / Kvarteret för aktivt boende, Ilkkavägen 1 3 och Karlebygatan 68 72

Detaljplan och detaljplaneändring / Kvarteret för aktivt boende, Ilkkavägen 1 3 och Karlebygatan 68 72 Stadsfullmäktige 10 03.02.2014 Detaljplan och detaljplaneändring / Kvarteret för aktivt boende, Ilkkavägen 1 3 och Karlebygatan 68 72 FGE 10 Stadsstrukturnämnden 167 Beredning: detaljplanearkitekt Elina

Läs mer

KOKKOLAN KAUPUNKI KARLEBY STAD PLANLÄGGNINGSTJÄNSTER PROGRAM FÖR DELTAGANDE OCH BEDÖMNING INFÖR DETALJPLANEÄNDRING/ LINNUSPERÄ

KOKKOLAN KAUPUNKI KARLEBY STAD PLANLÄGGNINGSTJÄNSTER PROGRAM FÖR DELTAGANDE OCH BEDÖMNING INFÖR DETALJPLANEÄNDRING/ LINNUSPERÄ KOKKOLAN KAUPUNKI KARLEBY STAD PLANLÄGGNINGSTJÄNSTER PROGRAM FÖR DELTAGANDE OCH BEDÖMNING INFÖR DETALJPLANEÄNDRING/ LINNUSPERÄ Initiativtagare är Karleby stad. Staden har köpt ett åkerområde i Linnusperä

Läs mer

PROGRAM FÖR DELTAGANDE OCH BEDÖMNING

PROGRAM FÖR DELTAGANDE OCH BEDÖMNING 1 PROGRAM FÖR DELTAGANDE OCH BEDÖMNING Programmet för deltagande och bedömning är en plan i enlighet med markanvändnings- och bygglagens 63 samt markanvändnings- och byggförordningens 42 om förfarandet

Läs mer

Esbo stad Protokoll 25. Fullmäktige 27.02.2012 Sida 1 / 1. 25 Sammankallande av fullmäktige för att behandla saneringen av stadshuset

Esbo stad Protokoll 25. Fullmäktige 27.02.2012 Sida 1 / 1. 25 Sammankallande av fullmäktige för att behandla saneringen av stadshuset Fullmäktige 7.0.0 Sida / 65/00.0.00/0 Stadsstyrelsen 48 3..0 5 Sammankallande av fullmäktige för att behandla saneringen av stadshuset Beredning och upplysningar: Olli Isotalo, tfn 09 86 66 Torsti Hokkanen,

Läs mer

Tid Fredag 24.10. 2008 kl.16.00 16.50 Plats Allaktivitetshuset Snäckan. *Christjan Brander, sekreterare

Tid Fredag 24.10. 2008 kl.16.00 16.50 Plats Allaktivitetshuset Snäckan. *Christjan Brander, sekreterare Mötesdag - kokouspäivä 24.10. Nr: 9/ sida: 1 Uppgifter om sammanträdet Tid Fredag 24.10. kl.16.00 16.50 Plats Allaktivitetshuset Snäckan Närvarande ledamöter (samt anteckning om vem som fungerade som ordförande)

Läs mer

Esbo stad Protokoll 21. Fullmäktige 28.01.2013 Sida 1 / 1. 21 Beviljande av stadens proprieborgen för Kiinteistö Oy Opinmäen Kampus lån

Esbo stad Protokoll 21. Fullmäktige 28.01.2013 Sida 1 / 1. 21 Beviljande av stadens proprieborgen för Kiinteistö Oy Opinmäen Kampus lån Fullmäktige 28.01.2013 Sida 1 / 1 5381/02.05.06/2012 Stadsstyrelsen 19 7.1.2013 21 Beviljande av stadens proprieborgen för Kiinteistö Oy Opinmäen Kampus lån Beredning och upplysningar: Hindsberg-Karkola

Läs mer

PROGRAM FÖR DELTAGANDE OCH BEDÖMNING SYDVÄSTRA DELEN AV HEINOLA ARBETSPLATSOMRÅDE

PROGRAM FÖR DELTAGANDE OCH BEDÖMNING SYDVÄSTRA DELEN AV HEINOLA ARBETSPLATSOMRÅDE KOKKOLAN KAUPUNKI KARLEBY STAD PROGRAM FÖR DELTAGANDE OCH BEDÖMNING DETALJPLANEÄNDRING SYDVÄSTRA DELEN AV HEINOLA ARBETSPLATSOMRÅDE BASUPPGIFTER INITIATIV ELLER VARFÖR DETALJPLANEARBETET INLETTS Initiativet

Läs mer

Ändring av Esse strandgeneralplan, flyttning av byggplats (Snellmans 7:249 och Snellman 7:245)

Ändring av Esse strandgeneralplan, flyttning av byggplats (Snellmans 7:249 och Snellman 7:245) Ändring av Esse strandgeneralplan, flyttning av byggplats (Snellmans 7:249 och Snellman 7:245) Program för deltagande och bedömning (PDB) Plankod: 5994072016Y2 2 Innehållsförteckning: 1. PLANOMRÅDET...

Läs mer

Samkommunens uppgift är att äga och hyra ut lokaler för yrkeshögskoleverksamhet. Samkommunens tillgångar samt ansvar och åtaganden

Samkommunens uppgift är att äga och hyra ut lokaler för yrkeshögskoleverksamhet. Samkommunens tillgångar samt ansvar och åtaganden Kommunstyrelsen 332 25.08.2014 Kommunfullmäktige 79 01.09.2014 Upplösning av samkommunen EVTEK Kommunstyrelsen 25.08.2014 332 Beskrivning EVTEK-kuntayhtymä Samkommunens avtalskommuner samt andelarna av

Läs mer

Försäljning av mark för radhus/grupphus/flerbostadshus i Brittsbo

Försäljning av mark för radhus/grupphus/flerbostadshus i Brittsbo 2015-01-28 Försäljning av mark för radhus/grupphus/flerbostadshus i Brittsbo Sida 1 av 6 Attraktiva Brittsbo Brittsbo har alla de kvaliteter som behövs för att tillskapa ett attraktivt bostadsområde! Östersunds

Läs mer

Stadsfullmäktige 58 01.09.2014 FGE 58. Stadsstyrelsen 9.6.2014 330. Beredning: teknisk direktör Pauli Piiparinen och planeringsdirektör Seppo Kässi

Stadsfullmäktige 58 01.09.2014 FGE 58. Stadsstyrelsen 9.6.2014 330. Beredning: teknisk direktör Pauli Piiparinen och planeringsdirektör Seppo Kässi Stadsfullmäktige 58 01.09.2014 Justeringar i instruktionen för stadsstyrelsen och koncernförvaltningen/ försäljning av fastigheter som ingår i stadens målinriktade lokalitetsplan samt bedömning av detaljplaners

Läs mer

Ändring av del av Lepplax strandgeneralplan (Vikman 12:137) Program för deltagande och bedömning (PDB) Plankod: Y3

Ändring av del av Lepplax strandgeneralplan (Vikman 12:137) Program för deltagande och bedömning (PDB) Plankod: Y3 Ändring av del av Lepplax strandgeneralplan (Vikman 12:137) Program för deltagande och bedömning (PDB) Plankod: 5994082015Y3 2 Innehållsförteckning: 1. PLANOMRÅDET... 3 2. UTGÅNGSPUNKTER OCH MÅLSÄTTNINGAR...

Läs mer

Esbo stad Protokoll 18. Fullmäktige Sida 1 / 1

Esbo stad Protokoll 18. Fullmäktige Sida 1 / 1 Fullmäktige 24.02.2014 Sida 1 / 1 539/02.05.06/2014 Stadsstyrelsen 37 10.2.2014 18 Beviljande av stadens proprieborgen till Leppävaaran jalkapallohalli Oy Beredning och upplysningar: Viktoria Hindsberg-Karkola,

Läs mer

Esbo stad Protokoll 12. Fullmäktige 26.01.2015 Sida 1 / 1. 12 Beviljande av stadens proprieborgen för Kiinteistö Oy Jousenpuiston Pysäköintis lån

Esbo stad Protokoll 12. Fullmäktige 26.01.2015 Sida 1 / 1. 12 Beviljande av stadens proprieborgen för Kiinteistö Oy Jousenpuiston Pysäköintis lån Fullmäktige 26.01.2015 Sida 1 / 1 5118/02.05.06/2014 Stadsstyrelsen 348 15.12.2014 12 Beviljande av stadens proprieborgen för Kiinteistö Oy Jousenpuiston Pysäköintis lån Beredning och upplysningar: Viktoria

Läs mer

PROGRAM FÖR DELTAGANDE OCH BEDÖMNING (MBL 63 och 64 )

PROGRAM FÖR DELTAGANDE OCH BEDÖMNING (MBL 63 och 64 ) INGÅ KOMMUN DELGENERALPLAN FÖR BARÖSUND PROGRAM FÖR DELTAGANDE OCH BEDÖMNING (MBL 63 och 64 ) Planområde Planområdet omfattar Barösunds bycentrum med omnejd på Orslandet. Planområdet är avgränsat med rött.

Läs mer

Sida Lumparlands kommun Sammanträdesprotokoll 0711 Byggnadstekniska nämnden

Sida Lumparlands kommun Sammanträdesprotokoll 0711 Byggnadstekniska nämnden o 1 1 s sammanträde Föredragningslista/Kallelse Plats: telefonsammaträde Tid: fredag den 22 juli 2011 kl. 12.00 13.00 Nr Ärende 087 Sammanträdets laglighet och beslutförhet 088 Val av protokolljusterare

Läs mer

Föredragande: Vik. planläggningschef Turkka Michelsson, tfn 044 358 5894 fornamn.efternamn@pargas.fi

Föredragande: Vik. planläggningschef Turkka Michelsson, tfn 044 358 5894 fornamn.efternamn@pargas.fi Miljönämnden 330 12.12.2012 Miljönämnden 73 19.03.2013 Miljönämnden 155 15.10.2014 Stadsstyrelsen 250 24.11.2014 Stadsfullmäktige 105 09.12.2014 105 till delgeneralplan för Ålön Miljönämnden 12.12.2012

Läs mer

PROGRAM FÖR DELTAGANDE OCH BEDÖMNING INFÖR DETALJPLANEÄNDRING SHELL HAKALAX TOMT 8-3-1

PROGRAM FÖR DELTAGANDE OCH BEDÖMNING INFÖR DETALJPLANEÄNDRING SHELL HAKALAX TOMT 8-3-1 KOKKOLAN KAUPUNKI TEKNINEN PALVELUKESKUS KAAVOITUSPALVELUT KARLEBY STAD TEKNISKA SERVICECENTRET PLANLÄGGNINGSTJÄNSTER PROGRAM FÖR DELTAGANDE OCH BEDÖMNING INFÖR DETALJPLANEÄNDRING SHELL HAKALAX TOMT 8-3-1

Läs mer

Ändring av Kyrkoby detaljplan, del av kvarter 21 ändras till cykel- och gångväg. Program för deltagande och bedömning (PDB) Plankod:

Ändring av Kyrkoby detaljplan, del av kvarter 21 ändras till cykel- och gångväg. Program för deltagande och bedömning (PDB) Plankod: Ändring av Kyrkoby detaljplan, del av kvarter 21 ändras till cykel- och gångväg Program för deltagande och bedömning (PDB) Plankod: 599406201611 2 Innehållsförteckning: 1. PLANOMRÅDET... 3 2. UTGÅNGSPUNKTER

Läs mer

KORSNÄS KOMMUN PLANLÄGGNINGSÖVERSIKT

KORSNÄS KOMMUN PLANLÄGGNINGSÖVERSIKT 1 KORSNÄS KOMMUN PLANLÄGGNINGSÖVERSIKT 2016 2 Innehållsförteckning: INLEDNING 3 PLANLÄGGNINGSNIVÅER.... 3 LANDSKAPSPLANEN.... 3 GENERALPLANERNA... 4 STRANDGENERALPLANEN... 4 DETALJPLANERNA 4 KORSNÄS KOMMUNS

Läs mer

Esbo stad Protokoll 115. Fullmäktige 29.09.2014 Sida 1 / 1

Esbo stad Protokoll 115. Fullmäktige 29.09.2014 Sida 1 / 1 Fullmäktige 29.09.2014 Sida 1 / 1 3706/10.03.01/2014 Stadsstyrelsen 247 15.9.2014 115 Anvisande av arbeten för byggande av metron mellan Mattby och Stensvik till Länsimetro Oy eller ett bolag som grundas

Läs mer

PARGAS ÄNDRING AV DELGENERALPLANEN FÖR KORPO SÖDRA SKÄRGÅRD BJÖRKÖ-ÅNSÖREN PLANBESKRIVNING. Lantmätare Ab Öhman

PARGAS ÄNDRING AV DELGENERALPLANEN FÖR KORPO SÖDRA SKÄRGÅRD BJÖRKÖ-ÅNSÖREN PLANBESKRIVNING. Lantmätare Ab Öhman PARGAS ÄNDRING AV DELGENERALPLANEN FÖR KORPO SÖDRA SKÄRGÅRD BJÖRKÖ-ÅNSÖREN PLANBESKRIVNING Lantmätare Ab Öhman BEHANDLINGSSKEDEN Meddelande om inledande av planläggning kungjorts i Pargas Kungörelser 29.1.2015

Läs mer

Stranddetaljplan för del av Hästhagen RNr 10:5 i Petsmo by samt del av Östanpå RNr 4:258 och del av Lillölandia RNr 4:265 i Iskmo by

Stranddetaljplan för del av Hästhagen RNr 10:5 i Petsmo by samt del av Östanpå RNr 4:258 och del av Lillölandia RNr 4:265 i Iskmo by Bilaga 1 S i d a 1 PROGRAM FÖR DELTAGANDE OCH BEDÖMNING (MBL 63 ) Planläggningsavdelningen 6.2.2013 Stranddetaljplan för del av Hästhagen RNr 10:5 i Petsmo by samt del av Östanpå RNr 4:258 och del av Lillölandia

Läs mer

Esbo stad Protokoll 14. Fullmäktige 26.01.2015 Sida 1 / 1

Esbo stad Protokoll 14. Fullmäktige 26.01.2015 Sida 1 / 1 Fullmäktige 26.01.2015 Sida 1 / 1 4947/02.05.05/2014 Stadsstyrelsen 349 15.12.2014 14 Beviljande av anslag för köp av aktierna i Tapiolan Keilahalli Oy och Tapiolan Urheilutalo Oy Beredning och upplysningar:

Läs mer

Wikberg Gunilla medlem. Övriga närvarande Kuusimurto Merja chefen för småbarnsfostran, föredragande chefen för stödtjänster, protikollförare

Wikberg Gunilla medlem. Övriga närvarande Kuusimurto Merja chefen för småbarnsfostran, föredragande chefen för stödtjänster, protikollförare Protokoll 4/2015 40 Svenska utbildningssektionen 29.09.2015 Tid 29.09.2015 kl 16:00-17:00 Plats Fullmäktigesalen i Monkola, Karstuvägen 4, Lojo Deltagare Närvarande Weintraub Roger ordförande Heir Björn

Läs mer

PROGRAM FÖR TOMTÖVERLÅTELSE

PROGRAM FÖR TOMTÖVERLÅTELSE PROGRAM FÖR TOMTÖVERLÅTELSE Programmet syfte är att skapa ett regelverk för överlåtelse och marknadsföring av tomter med avsikt att öka intresset för Kimitoöns kommuns tomter. Samtidigt skall programmet

Läs mer

Esbo stad Protokoll 98. Fullmäktige Sida 1 / Justering av stadens proprieborgen för Kiinteistö Oy Espoon sairaalas lån

Esbo stad Protokoll 98. Fullmäktige Sida 1 / Justering av stadens proprieborgen för Kiinteistö Oy Espoon sairaalas lån Fullmäktige 22.08.2016 Sida 1 / 1 741/2013 02.05.06 Stadsstyrelsen 192 20.6.2016 98 Justering av stadens proprieborgen för Kiinteistö Oy Espoon sairaalas lån Beredning och upplysningar: Viktoria Hindsberg,

Läs mer

PROGRAM FÖR DELTAGANDE OCH BEDÖMNING. För Kimito centrum i Kimitoöns kommun uppgörs en rättsverkande delgeneralplan.

PROGRAM FÖR DELTAGANDE OCH BEDÖMNING. För Kimito centrum i Kimitoöns kommun uppgörs en rättsverkande delgeneralplan. KIMITOÖNS KOMMUN DELGENERALPLAN FÖR KIMITO CENTRUM PROGRAM FÖR DELTAGANDE OCH BEDÖMNING 1 Planläggningsområde och planens syfte För Kimito centrum i Kimitoöns kommun uppgörs en rättsverkande delgeneralplan.

Läs mer

AVTAL OM EN GEMENSAM AVFALLSHANTERINGSNÄMND. 1. Avtalsparter. (Översättning) 1. Förslag 22.4.2015. Parterna i detta avtal är följande kommuner

AVTAL OM EN GEMENSAM AVFALLSHANTERINGSNÄMND. 1. Avtalsparter. (Översättning) 1. Förslag 22.4.2015. Parterna i detta avtal är följande kommuner (Översättning) 1 Förslag 22.4.2015 AVTAL OM EN GEMENSAM AVFALLSHANTERINGSNÄMND 1. Avtalsparter Parterna i detta avtal är följande kommuner 1. Aura kommun 2. S:t Karins stad 3. Kimitoöns kommun 4. Lundo

Läs mer

Mål: Markägarens mål är att anvisa tre nya fritidsbostäder i området i tillägg till de två nuvarande.

Mål: Markägarens mål är att anvisa tre nya fritidsbostäder i området i tillägg till de två nuvarande. Stadsutvecklingsnämnden 91 20.03.2012 Stadsutvecklingsnämnden 118 09.06.2015 Stadsutvecklingsnämnden 196 13.10.2015 Stadsstyrelsen 315 02.11.2015 Stadsfullmäktige 59 09.11.2015 REVNÄS, BAGGBÖLE OCH SKAVARBÖLE,

Läs mer

Helsingfors stad Föredragningslista 14/ (5) Stadsfullmäktige Kaj/

Helsingfors stad Föredragningslista 14/ (5) Stadsfullmäktige Kaj/ Helsingfors stad Föredragningslista 14/2016 1 (5) 16 Arrende- och försäljningsgrunder för en kontorstomt i Vallgård (tomten 22403/2) HEL 2016-006505 T 10 01 01 02 Beslutsförslag beslutar bemyndiga fastighetsnämnden

Läs mer

Ändring av Nederpurmo delgeneralplan, flyttning av byggrätt (Sexmans ) Program för deltagande och bedömning (PDB) Plankod: Y4

Ändring av Nederpurmo delgeneralplan, flyttning av byggrätt (Sexmans ) Program för deltagande och bedömning (PDB) Plankod: Y4 Ändring av Nederpurmo delgeneralplan, flyttning av byggrätt (Sexmans 599-417-4-10) Program för deltagande och bedömning (PDB) Plankod: 5994172016Y4 2 Innehållsförteckning: 1. PLANOMRÅDET... 3 2. UTGÅNGSPUNKTER

Läs mer

PRINCIPER FÖR FÖRÄNDRING

PRINCIPER FÖR FÖRÄNDRING NÄRPES STAD PRINCIPER FÖR FÖRÄNDRING AV FRITIDSBOENDE TILL FAST BOENDE INLEDNING Via en motion i stadsfullmäktige om havsnära boende har det aktualiserats att fastställa principer för förändring av fritidsboende

Läs mer

Flerbostadstomter vid Lotsgatan. Tomtinformation för anbudsgivare

Flerbostadstomter vid Lotsgatan. Tomtinformation för anbudsgivare Flerbostadstomter vid Lotsgatan Tomtinformation för anbudsgivare 13.10.2016 Innehåll Mariehamns stad säljer tomter vid Lotsgatan genom anbud... 2 Tomter till salu... 2 Planläggningsläge... 2 Planbestämmelser...

Läs mer

Samt hela punkt 13.2 : Fritidsboende

Samt hela punkt 13.2 : Fritidsboende Byggnämnden/Rakennuslautakunta 70 26.08.2015 Stadsstyrelsen 250 26.10.2015 Förslag till revidering av byggnadsordning för Pargas stad Byggnämnden/Rakennuslautakunta 26.08.2015 70 Beredare T.f ledande byggnadsinspektör

Läs mer

Helsingfors stad Föredragningslista 9/2015 1 (6) Stadsfullmäktige Kaj/5 5.5.2015. Stadsfullmäktige beslutar

Helsingfors stad Föredragningslista 9/2015 1 (6) Stadsfullmäktige Kaj/5 5.5.2015. Stadsfullmäktige beslutar Helsingfors stad Föredragningslista 9/2015 1 (6) 5 Föravtal och avtal om försäljning av en byggnad och tomter som används av stadens byggnadskontor till Kiinteistö Oy Kasarmikatu 21 (Gardesstaden, tomterna

Läs mer

Esbo stad Protokoll 77. Fullmäktige 20.05.2013 Sida 1 / 1

Esbo stad Protokoll 77. Fullmäktige 20.05.2013 Sida 1 / 1 Fullmäktige 20.05.2013 Sida 1 / 1 1764/02.07.00/2013 Stadsstyrelsen 134 22.4.2013 77 Beviljande av proprieborgen för Gumbölen ratsastuskeskus Oy:s lån Beredning och upplysningar: Olavi Louko, tfn 09 8162

Läs mer

Esbo stad Protokoll 116. Fullmäktige 29.09.2014 Sida 1 / 1

Esbo stad Protokoll 116. Fullmäktige 29.09.2014 Sida 1 / 1 Fullmäktige 29.09.2014 Sida 1 / 1 3707/02.05.06/2014 Stadsstyrelsen 248 15.9.2014 116 Beviljande av stadens proprieborgen för lån som upptas av Länsimetro Oy eller av ett bolag som grundas samt för de

Läs mer

Ändring av Forsby delgeneralplan (Dalkärr 12:25) Program för deltagande och bedömning (PDB) Plankod: Y1

Ändring av Forsby delgeneralplan (Dalkärr 12:25) Program för deltagande och bedömning (PDB) Plankod: Y1 Ändring av Forsby delgeneralplan (Dalkärr 12:25) Program för deltagande och bedömning (PDB) Plankod: 5994032017Y1 2 Innehållsförteckning: 1. PLANOMRÅDET... 3 2. UTGÅNGSPUNKTER OCH MÅLSÄTTNINGAR... 4 3.

Läs mer

Kartan om ändringsområden är som bilaga till föredragningslistan.

Kartan om ändringsområden är som bilaga till föredragningslistan. Kommunfullmäktige 18 27.04.2015 ÄNDRING AV BROBY DETALJPLAN / STRANDTOMTER Kfullm 27.04.2015 18 Kommunstyrelsen 26 augusti 2013 215 I Pyttis liksom i alla andra havskustkommuner finns betydande efterfrågan

Läs mer

Detaljplanändring SMEDSBY KVARTER 226

Detaljplanändring SMEDSBY KVARTER 226 Detaljplanändring SMEDSBY KVARTER 226 PROGRAM FÖR DELTAGANDE OCH BEDÖMNING (PDB) 24.1.2012 2/11 PROGRAM FÖR DELTAGANDE OCH BEDÖMNING (PDB) Syftet med program för deltagande och bedömning (PDB) beskrivs

Läs mer

BYTESBREV GÄLLANDE FASTIGHETER

BYTESBREV GÄLLANDE FASTIGHETER 1/4 BYTESBREV GÄLLANDE FASTIGHETER Parter Kyrkslätts kommun FO-nummer: 0203107-0 PB 20, 02401 Kyrkslätt nedan "Kommunen" Kyrkslätts kyrkliga samfällighet FO-nummer xxxx PB 26, 02401 Kyrkslätt nedan "Samfälligheten"

Läs mer

Detaljplanebeskrivning: Bilaga 53 B. Staden Jakobstad äger all mark på området.

Detaljplanebeskrivning: Bilaga 53 B. Staden Jakobstad äger all mark på området. UPPGÖRANDE AV DETALJPLAN FÖR STADSDEL 7 KITTHOLMEN, INNEHÅL- LANDE CAMPINGOMRÅDE, SMÅBÅTSHAMN, OMRÅDE FÖR BAD- STRAND OCH -REKREATION SAMT VATTEN- OCH GATUOMRÅDEN Detaljplanekarta: Bilaga 53 A Detaljplanebeskrivning:

Läs mer

Harmonisering av skötseln av enskilda vägar

Harmonisering av skötseln av enskilda vägar Stadsfullmäktige 46 16.05.2016 Harmonisering av skötseln av enskilda vägar FGE 46 122/10.03.01/2016 Stadsstrukturnämnden 16.3.2016 46 Beredning: stadsingenjör Heikki Penttilä, tfn 044 780 9332 Karleby

Läs mer

LANDSKAPS- PLANEN VAD ÄR EN LANDSKAPSPLAN?

LANDSKAPS- PLANEN VAD ÄR EN LANDSKAPSPLAN? LANDSKAPS- PLANEN VAD ÄR EN LANDSKAPSPLAN? Nylands förbund 2016 2 PLANLÄGGNINGEN PÅ LANDSKAPSNIVÅ är en planeringsprocess som tar beslut om markanvändningens riktlinjer för ett landskap eller för flera

Läs mer

Esbo stad Protokoll 109. Fullmäktige 17.08.2015 Sida 1 / 1. 109 Beviljande av stadens proprieborgen för Pitkäjärven Vapaaehtoisen Palokunta Ry:s lån

Esbo stad Protokoll 109. Fullmäktige 17.08.2015 Sida 1 / 1. 109 Beviljande av stadens proprieborgen för Pitkäjärven Vapaaehtoisen Palokunta Ry:s lån Fullmäktige 17.08.2015 Sida 1 / 1 2417/02.05.06/2015 Stadsstyrelsen 214 15.6.2015 109 Beviljande av stadens proprieborgen för Pitkäjärven Vapaaehtoisen Palokunta Ry:s lån Beredning och upplysningar: Viktoria

Läs mer

INGÅ KOMMUN PLANLÄGGNINGS- ÖVERSIKT

INGÅ KOMMUN PLANLÄGGNINGS- ÖVERSIKT INGÅ KOMMUN PLANLÄGGNINGS- ÖVERSIKT 2015 PLANLÄGGNINGSÖVERSIKT Enligt markanvändnings- och bygglagen ska kommunen minst en gång om året upprätta en översikt över de planärenden som är anhängiga eller som

Läs mer

HANGÖ, KROGARS STRANDDETALJPLAN

HANGÖ, KROGARS STRANDDETALJPLAN 1 LANTMÄTARE AB ÖHMAN Sten Öhman Sunnanvägen 7 10900 Hangö 044-2530464 sten.ohman@netsten.fi korrigerat 15.11.2014 HANGÖ, KROGARS STRANDDETALJPLAN PROGRAM FÖR DELTAGANDE OCH BEDÖMNING 1. Planeringsområde

Läs mer

55 18.08.2014 60 02.09.2014

55 18.08.2014 60 02.09.2014 Svenska nämnden för undervisning och småbarnsfostran Svenska nämnden för undervisning och småbarnsfostran 55 18.08.2014 60 02.09.2014 Andra budgetbehandlingen B2015 570/02.02.00/2014 SUS 18.08.2014 55

Läs mer

Geta kommun, beslutsprotokoll

Geta kommun, beslutsprotokoll Byggnadsnämnden, sammanträde nr 1/2015, 27.01.2015 PROTOKOLL Tid och plats Tisdagen den 27 januari 2015 kl. 19:00- Kommunkansliet i Geta (vid Furulund), Vestergeta, Geta Närv. Beslutande Yngve Österlund,

Läs mer

BESKRIVNING AV DETALJPLAN OCH DETALJPLANEÄNDRING AVLOPPSRENINGSVERK OCH BIOGASANLÄGGNING

BESKRIVNING AV DETALJPLAN OCH DETALJPLANEÄNDRING AVLOPPSRENINGSVERK OCH BIOGASANLÄGGNING BESKRIVNING AV DETALJPLAN OCH DETALJPLANEÄNDRING AVLOPPSRENINGSVERK OCH BIOGASANLÄGGNING 2 1 BAS- OCH IDENTIFIKATIONSUPPGIFTER 1.1 Identifikationsuppgifter Detaljplan och detaljplaneändring av stadsdel

Läs mer

Datum 30.01.2014. Bemötande: - Planteringsområdets utsträckning granskas och fel åtgärdas.

Datum 30.01.2014. Bemötande: - Planteringsområdets utsträckning granskas och fel åtgärdas. Sida 1 av 5 Datum 30.01.2014 GENOMGÅNG AV ANMÄRKNINGAR PÅ HOLM DETALJPLAN Genomgång av anmärkningar och myndighetsutlåtanden mot utkastet på Holm detaljplan den 30.01.2014 efter att utkastet varit till

Läs mer

PEDERSÖRE KOMMUN. Planläggningssektionen PROTOKOLL 21.01.2015 1. Sammanträdestid: Onsdagen 21.01.2015, kl. 13.00-14.20. Kommungården i Bennäs

PEDERSÖRE KOMMUN. Planläggningssektionen PROTOKOLL 21.01.2015 1. Sammanträdestid: Onsdagen 21.01.2015, kl. 13.00-14.20. Kommungården i Bennäs 21.01.2015 1 Sammanträdestid: Onsdagen 21.01.2015, kl. 13.00-14.20 Sammanträdesplats: Kommungården i Bennäs Beslutande Borgmästars, Yvonne Forsblom, Greger Käldman, Leif Lindfors, Ralf Wiklund, Senja ordförande.

Läs mer

Esbo stad Protokoll 162. Fullmäktige Sida 1 / 1

Esbo stad Protokoll 162. Fullmäktige Sida 1 / 1 Fullmäktige 09.11.2015 Sida 1 / 1 3961/10.03.00/2015 Stadsstyrelsen 304 5.10.2015 Stadsstyrelsen 323 26.10.2015 162 Fråga i fullmäktige om användningen av seniorhuset i Esbo centrum Beredning och upplysningar:

Läs mer

K Ö P E B R E V. SÄLJA RE As. Oy Kirkkonummen Masalanniitty, c/o YIT Rakennus Oy, PB 36, Helsingfors (nedan Säljare)

K Ö P E B R E V. SÄLJA RE As. Oy Kirkkonummen Masalanniitty, c/o YIT Rakennus Oy, PB 36, Helsingfors (nedan Säljare) Kommunstyrelsens 2.11.2015 förslag till kommunfullmäktige 16.11.2015 K Ö P E B R E V SÄLJA RE As. Oy Kirkkonummen Masalanniitty, 0601113-0 c/o YIT Rakennus Oy, PB 36, 00621 Helsingfors (nedan Säljare)

Läs mer

Esbo stad Protokoll 92. Fullmäktige 18.08.2014 Sida 1 / 1

Esbo stad Protokoll 92. Fullmäktige 18.08.2014 Sida 1 / 1 Fullmäktige 18.08.2014 Sida 1 / 1 2740/02.05.06/2014 Stadsstyrelsen 176 16.6.2014 92 Beviljande av Esbo stads proprieborgen till :s lån för ombyggnad på Sökögränden 9, Portängsvägen 14 och Knopgränden

Läs mer

Norrtull 14:1 mfl, kv Ärlan

Norrtull 14:1 mfl, kv Ärlan LAGAKRAFTBEVIS 2011-08-18 Byggnads- och miljönämnden Dnr: 11BMN28 Handläggare: Sari Svedjeholm Norrtull 14:1 mfl, kv Ärlan Detaljplan för bostäder Gävle kommun, Gävleborgs län Detaljplanen antogs av Byggnads-

Läs mer

Esbo stad Protokoll 64. Fullmäktige Sida 1 / 1

Esbo stad Protokoll 64. Fullmäktige Sida 1 / 1 Fullmäktige 19.05.2014 Sida 1 / 1 5048/10.02.03/2013 Stadsstyrelsen 126 28.4.2014 64 Motion för att främja projektet Aalto Village Beredning och upplysningar: Antti Mäkinen, tfn 050 593 1339 E-post enligt

Läs mer

BORGÅ STADS LINJER FÖR FRAMTIDEN FÖR YRKESUTBILDNINGEN PÅ ANDRA STADIET

BORGÅ STADS LINJER FÖR FRAMTIDEN FÖR YRKESUTBILDNINGEN PÅ ANDRA STADIET Stadsstyrelsen 257 15.09.2014 Stadsstyrelsen 312 27.10.2014 Stadsstyrelsen 374 22.12.2014 Stadsstyrelsen 25 02.02.2015 BORGÅ STADS LINJER FÖR FRAMTIDEN FÖR YRKESUTBILDNINGEN PÅ ANDRA STADIET STST 15.09.2014

Läs mer

Bilaga D PLANBESKRIVNING STPLNR 1066 MARIEHAMNS STAD

Bilaga D PLANBESKRIVNING STPLNR 1066 MARIEHAMNS STAD Bilaga D PLANSKRIVNING STPLNR MARIEHAMNS STAD Förslag till ändring av stadsplanen och tomtindelningen för Sviby by, lägenheten Rnr : samt tomtindelning för stadsdelen Klinten, kvarter, tomterna av den..

Läs mer

BÖLE Sveden, ändring av detaljplan för kvarter 42

BÖLE Sveden, ändring av detaljplan för kvarter 42 S i d a 1 Bilaga 1 PROGRAM FÖR DELTAGANDE OCH BEDÖMNING (MBL 63 ) Planläggningsavdelningen 2.9.2013 Uppdaterat 16.11.2015 BÖLE Sveden, ändring av detaljplan för kvarter 42 S i d a 1 Avsikten med ett program

Läs mer

RP 336/2010 rd. Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lag om ändring av 45 i lagen om främjande av integration

RP 336/2010 rd. Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lag om ändring av 45 i lagen om främjande av integration RP 336/2010 rd Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lag om ändring av 45 i lagen om främjande av integration PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I denna proposition föreslås en ändring

Läs mer

PROGRAM FÖR DELTAGANDE OCH BEDÖMNING INFÖR DETALJPLANEÄNDRING Karleby Resecentral

PROGRAM FÖR DELTAGANDE OCH BEDÖMNING INFÖR DETALJPLANEÄNDRING Karleby Resecentral KOKKOLAN KAUPUNKI KARLEBY STAD PLANLÄGGNINGSTJÄNSTER PROGRAM FÖR DELTAGANDE OCH BEDÖMNING INFÖR DETALJPLANEÄNDRING 9.6.2015 Karleby Resecentral DETALJPLANEÄNDRINGENS UNGEFÄRLIGA LÄGE Program för deltagande

Läs mer

Stadsstyrelsen 97 30.03.2015

Stadsstyrelsen 97 30.03.2015 Stadsstyrelsen 97 30.03.2015 Utlåtande till Åbo förvaltningsdomstol med anledning av besvär över Pargas stadsfullmäktiges beslut 9.12.2014 105 att godkänna delgeneralplanen för Ålön 110/10.02.02/2009 Stadsstyrelsen

Läs mer

AVTAL OM STÄDTJÄNSTER I PARGAS STAD. FO-nummer 0136082-5 Strandvägen 28, 21600 Pargas (senare Pargas stad )

AVTAL OM STÄDTJÄNSTER I PARGAS STAD. FO-nummer 0136082-5 Strandvägen 28, 21600 Pargas (senare Pargas stad ) AVTAL OM STÄDTJÄNSTER I PARGAS STAD (Översättning) KÖPARE Pargas stad FO-nummer 0136082-5 Strandvägen 28, 21600 Pargas (senare Pargas stad ) Faktureringsadress: Pargas stad Servicetjänster Brinkasvägen

Läs mer

AVTAL OM MARKANVISNING

AVTAL OM MARKANVISNING Mellan Motala kommun och exploatören AVTAL OM MARKANVISNING 1 Parter Motala kommun, nedan kallad kommunen, org.nr 212000-2817, 591 86 Motala Exploatörens namn, nedan kallad exploatören, org.nr XXXXXX-XXXX,

Läs mer

PROGRAM FÖR DELTAGANDE OCH BEDÖMNING CYKELVÄGEN LÄNGS MED SUNDET

PROGRAM FÖR DELTAGANDE OCH BEDÖMNING CYKELVÄGEN LÄNGS MED SUNDET KOKKOLAN KAUPUNKI KARLEBY STAD PLANLÄGGNINGSTJÄNSTER PROGRAM FÖR DELTAGANDE OCH BEDÖMNING CYKELVÄGEN LÄNGS MED SUNDET Planområde, ungefärligt läge Stadsstyrelsen godkände i sitt möte 9.12.2013 754 Karleby

Läs mer

Korpo kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Korpo kommun 12/2008

Korpo kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Korpo kommun 12/2008 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Korpo kommun 12/2008 Organ 218 KOMMUNSTYRELSEN 178 189 15.12.2008 Sammanträdestid: 16.00 20.50 Sammanträdesplats: Korpo kommunkansli Beslutande: Ordinarie: Personliga ersättare: Leif

Läs mer

TN 99 Beredning: chefen för samhällsteknik Markus Lindroos, 050 382 7550

TN 99 Beredning: chefen för samhällsteknik Markus Lindroos, 050 382 7550 Tekniska nämnden 99 22.06.2010 Tekniska nämnden 170 30.11.2010 Stadsstyrelsen 12 10.01.2011 Byggandet av vindkraft 517/10.03.01/2010 TN 99 Beredning: chefen för samhällsteknik Markus Lindroos, 050 382

Läs mer

PROGRAM FÖR DELTAGANDE OCH BEDÖMNING OMRÅDET ÖSTER OM RÄVFARMSVÄGEN

PROGRAM FÖR DELTAGANDE OCH BEDÖMNING OMRÅDET ÖSTER OM RÄVFARMSVÄGEN KOKKOLAN KAUPUNKI KARLEBY STAD PLANLÄGGNINGSTJÄNSTER PROGRAM FÖR DELTAGANDE OCH BEDÖMNING OMRÅDET ÖSTER OM RÄVFARMSVÄGEN PLANOMRÅDE FÖR DETALJPLANEARBETET Initiativet har gjorts av Karleby stad. Arbetet

Läs mer

PROGRAM FÖR DELTAGANDE OCH BEDÖMNING

PROGRAM FÖR DELTAGANDE OCH BEDÖMNING KOKKOLAN KAUPUNKI KARLEBY STAD PROGRAM FÖR DELTAGANDE OCH BEDÖMNING DETALJPLANEÄNDRING SALUTORGET OCH KVARTER 2-7 BASUPPGIFTER INITIATIV ELLER VARFÖR DETALJPLANEARBETET INLETTS Anhängiggörandet baseras

Läs mer

Av optionsrätterna betecknas 375.000 med signum 2006A, 375.000 med signum 2006B, 375.000 med signum 2006C och 375.000 med signum 2006D.

Av optionsrätterna betecknas 375.000 med signum 2006A, 375.000 med signum 2006B, 375.000 med signum 2006C och 375.000 med signum 2006D. 1 (5) STOCKMANN OYJ ABP:S OPTIONSRÄTTER 2006 Stockmann Oyj Abp:s styrelse (styrelse) har vid sitt möte den 8.2.2006 beslutat att för Stockmann Oyj Abp:s (bolag) ordinarie bolagsstämma den 21.3.2006 föreslå

Läs mer

LOVIISAN KAUPUNKI LOVISA STAD

LOVIISAN KAUPUNKI LOVISA STAD LOVIISAN KAUPUNKI LOVISA STAD Ote kantakartasta 1:500 Utdrag ur baskartan 1:500 02.04.2013 5 4 3142 10 8 11 12 cirka 6 m2 9 17 18 cirka 10 m2 2142 13 4 3 14 6 102 1142 16 cirka 403 m2 16 18 15 cirka 9

Läs mer

Ändring av sydvästra Ytteresse delgeneralplan (Forsbacka 20:64 och Ragnvald 20:61)

Ändring av sydvästra Ytteresse delgeneralplan (Forsbacka 20:64 och Ragnvald 20:61) Ändring av sydvästra Ytteresse delgeneralplan (Forsbacka 20:64 och Ragnvald 20:61) Program för deltagande och bedömning (PDB) Plankod: 5994142016Y3 2 Innehållsförteckning: 1. PLANOMRÅDET... 3 2. UTGÅNGSPUNKTER

Läs mer

Helsingfors stad Föredragningslista 12/2013 1 (6) Stadsfullmäktige Kaj/11 28.8.2013. Stadsfullmäktige beslutar

Helsingfors stad Föredragningslista 12/2013 1 (6) Stadsfullmäktige Kaj/11 28.8.2013. Stadsfullmäktige beslutar Helsingfors stad Föredragningslista /03 (6) Arrendegrunder för bostads- och bilplatstomter i Kvarnbäcken och Rastböle (tomterna 459/5, 4546/6 samt 54033/9, och 3) HEL 03-008643 T 0 0 0 0 Beslutsförslag

Läs mer

PROGRAM FÖR DELTAGANDE OCH BEDÖMNING

PROGRAM FÖR DELTAGANDE OCH BEDÖMNING BILAGA Lovisa stad Tekniska centralen Planläggning och arkitektur ÄNDRING AV DETALJPLANEN FÖR KVARTERET OCH FÖR EN DEL AV KVARTERET (FREDSBYPLATSEN) I STADSDELEN FREDSBY ANTBY PROGRAM FÖR DELTAGANDE OCH

Läs mer

Grundavtal för KOMMUNALFÖRBUNDET OASEN BOENDE- OCH VÅRDCENTER

Grundavtal för KOMMUNALFÖRBUNDET OASEN BOENDE- OCH VÅRDCENTER Grundavtal för KOMMUNALFÖRBUNDET OASEN BOENDE- OCH VÅRDCENTER 1 kap. KOMMUNALFÖRBUNDET 1 Kommunalförbundets namn och hemort Kommunalförbundets namn är Oasen boende- och vårdcenter k.f. med arbetsnamnet

Läs mer

Tid Söndag kl Plats Allaktivitetshuset Snäckan

Tid Söndag kl Plats Allaktivitetshuset Snäckan 2.3. Nr: 2- sida: 1 Uppgifter om sammanträdet Närvarande ledamöter (samt anteckning om vem som fungerade som ordförande) * =närvarande Tid Söndag 2.3. kl. 17.15-18.15 Plats Allaktivitetshuset Snäckan ordinarie:

Läs mer

Upphandling av terapitjänster som beviljas som medicinsk rehabilitering genom servicesedelmodellen

Upphandling av terapitjänster som beviljas som medicinsk rehabilitering genom servicesedelmodellen Social- och hälsovårdsnämndens svenska sektion 112 20.10.2015 Upphandling av terapitjänster som beviljas som medicinsk rehabilitering genom servicesedelmodellen 191/00.01.02/2012 Soh 112 Social- och hälsovårdsnämnden

Läs mer

SUNDS KOMMUN SAMMANTRÄDESKALLELSE

SUNDS KOMMUN SAMMANTRÄDESKALLELSE SUNDS KOMMUN SAMMANTRÄDESKALLELSE Organ Kallelsenummer BYGGNADSTEKNISKA NÄMNDEN 9/2010 Sammanträdestid: Torsdagen den 12 augusti 2010 kl. 19.00 Sammanträdesplats: Protokollet framläggs till påseende: Kommungården

Läs mer