Antagen av Kommunfullmäktige Budget 2014 och Verksamhetsplan

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Antagen av Kommunfullmäktige 2013-11 -27. Budget 2014 och Verksamhetsplan 2015-2016"

Transkript

1 Antagen av Kommunfullmäktige Budget 2014 och Verksamhetsplan

2 2

3 Innehåll INLEDNING Organisationsöversikt inklusive bolag 4 Vart går skattepengarna? 5 Så här får kommunen sina pengar... 5 och 100 kronor i skatt till kommunen användes så här 5 MÅL OCH EKONOMISK ÖVERSIKT Vision 6 Höörs utvecklingsarbete... 6 Vision 2025 för Höörs kommun... 6 Styrkort; samtliga inriktningsmål och effektmål för Höörs kommun Styrkort för de kommunövergripande målen Ekonomisk översikt 18 Ekonomisk strategi Ekonomikontorets redogörelse Fem år i sammandrag Resultatbudget Finansieringsbudget Balansbudget Resultat/balansbudget noter Driftsammandrag/budgetramar Investeringsbudget FOTOGRAFER: Jan Gayen Anna-Karin Ohlsson Staffan Olofsson Michael Andersson DRIFTSBUDGET Revision 27 Verksamhetsbeskrivning Kommunstyrelsen 28 Verksamhetsbeskrivning Verksamhetsförändringar Tekniska nämnden skattefinansierad 31 Verksamhetsbeskrivning Verksamhetsförändringar Tekniska nämnden avgiftsfinansierad 34 Verksamhetsbeskrivning Verksamhetsförändringar Kultur- och fritidsnämnden 36 Verksamhetsbeskrivning Verksamhetsförändringar Barn- och utbildningsnämnden 40 Verksamhetsbeskrivning Verksamhetsförändringar Socialnämnden 45 Socialnämndens vision och strategier Verksamhetsbeskrivning Verksamhetsförändringar Miljö- och byggnadsnämnden 48 Verksamhetsbeskrivning Verksamhetsförändringar INVESTERINGSBUDGET 51 Sammanställning 51 Kommunstyrelsen 52 Uppdragskommentar Tekniska nämnden, skattefinansierad 53 Uppdragskommentar Tekniska nämnden, avgiftsfinansierad 54 Uppdragskommentar - VA-verksamheten Kultur- och fritidsnämnden 55 Uppdragskommentar Barn- och utbildningsnämnden 56 Uppdragskommentar Socialnämnden 57 Uppdragskommentar EXPLOATERINGSBUDGET 59 3

4 Organisationsöversikt inklusive bolag Kommunfullmäktige 41 ledamöter Revision 5 Kommunförvaltning Kommunstyrelse 13 Kommunledningskansli (KLK) Räddningstjänst Barn- och utbildningsnämnd 9 Barn- och utbildningssektor Socialnämnd 9 Social sektor Miljö- och byggnadsnämnd 9 Miljö- och byggmyndighet Kultur- och fritidsnämnd 9 Kultur och fritid Teknisk nämnd 7 Samhällsbyggnadssektor Valnämnd 7 HFAB 100 % MERAB 22,5 % HIBAB 100 % HBAB 100 % 4

5 INLEDNING Vart går skattepengarna? Så här får kommunen sina pengar 17 % kommer från stats- och utjämningsbidrag 14 % kommer från avgifter och ersättningar som kommunen får för den service som erbjuds 69 % av kommunens intäkter kommer från skatter och 100 kronor i skatt till kommunen används så här 39:21 kronor till för- och grundskoleverksamhet 31:95 kronor till hälsa, vård och omsorg 9:21 kronor till gymnasieverksamhet 7:98 kronor till kommunövergripande verksamhet 4:28 kronor till teknisk verksamhet 4:85 kronor till kultur och fritidsverksamhet 1:74 kronor till räddningstjänst 0:78 kronor till miljö- och hälsoskyddsverksamhet 5

6 MÅL OCH EKONOMISK ÖVERSIKT Vision Höörs utvecklingsarbete Kommunfullmäktige har tagit fram en vision för Höörs kommun som beskriver hur vi vill att Höörs kommun ska vara och uppfattas år Visionen är en långsiktig målbild och en inspirationskälla för samtliga verksamheter. Den är styrande genom att den är utgångspunkten för all verksamhetsplanering. För att konkretisera visionen har kommunfullmäktige också antagit sex strategier och 13 långsiktiga mål. Dessa beskriver vad nämnderna ska arbeta mot under mandatperioden för att nå visionen. Utifrån visionen, strategierna och de långsiktiga målen har nämnderna tagit fram effektmål. Dessa mål beskriver en ambitionsnivå som nämnderna ska nå under en 1-2 års period. För respektive mål finns mätetal och en redovisning om hur målen följs upp. Så här hänger visionen ihop med verksamhetsplanerna Strategierna Inriktningsmål (viktigt för att nå visionen) Effektmål (konkreta) + mått Inriktningsmål för mandatperioden 1. Vi ska ha medborgardialog för att skapa delaktighet och ge medborgarna möjlighet att påverka och ta ansvar 2. Förskola och skola ska vara i toppklass och skapa goda framtida förutsättningar för barn och unga 3. Våra utemiljöer ska vara attraktiva. Naturen ska upplevas som tillgänglig och våra gatu- och parkmiljöer ska vara tillgängliga, välskötta och säkra 4. Höör ska vara en arena för kultur, friluftsliv, fritid och rekreation 5. Trafiksystemet ska vara tillgängligt och utvecklas för människa och miljö, så att resan fungerar hela vägen 6. Vi ska agera för att utveckla mobil- och IT-infrastrukturen 7. Vi ska planera och agera för ett bra boende för alla 8. Vi ska ge kommunal service med god kvalitet som tillgodoser medborgarnas behov 9. Vi ska arbeta systematisk för att minska den kommunala verksamhetens negativa miljöpåverkan och medverka till att hela samhället minskar sin negativa miljöpåverkan 10. Höörs kommun ska vara välkänt och förknippas med positiva känslor, tankar och upplevelser 11. Vi ska gynna besöksnäringen och samverka för att skapa aktiviteter och arrangemang 12. Vi ska ha en god arbetsmiljö där medarbetarnas kompetenser och färdigheter stimuleras och utvecklas 13. Höörs kommun ska ha en god ekonomisk hushållning Handlingsplaner Kommunikationer Hållbar utveckling Attraktivt boende Medborgare Visionen Mötesplats Kunskapsregion Stärka vår position Process Medarbetare Finansiellt Vision 2025 för Höörs kommun Höör är en mötesplats som tar vara på och utvecklar individens kreativitet, där idén om en hållbar utveckling drivits långt och där naturens möjligheter tas tillvara för boende, fritid och företagande. Strategier för att nå visionen För att nå visionen har vi fokus på sex strategier; Kommunikationer som förenklar livet Attraktiv boendeort mitt i regionen Hållbar utveckling Höör en del av kunskapsregionen Det kreativa möteslandskapet Stärka vår position genom kommunikation Ledord för vårt arbete är: Vi söker kreativa lösningar för alla livssituationer. Vårt agerande bygger på samarbete och präglas av ansvar, trygghet, öppenhet och respekt. 6

7 MÅL OCH EKONOMISK ÖVERSIKT 7

8 MÅL OCH EKONOMISK ÖVERSIKT Styrkort; samtliga inriktningsmål och effektmål för Höörs kommun 2014 Här redovisas alla nämnders effektmål. Perspektiv Strategi Inriktningsmål Effektmål Ansvarig Så här följs målet upp Medborgarperspektivet så här ska vi främja god samhällsutveckling och tillgodose medborgarnas behov av kommunens service och tjänster (idag och imorgon) Attraktiv boendeort mitt i regionen 1. Vi ska ha medborgardialog för att skapa delaktighet och ge medborgarna möjlighet att påverka och ta ansvar 2. Vi ska planera och agera för ett bra boende för alla 1.1 Att till december 2014 öka medborgarnas upplevelse av delaktighet och möjlighet att påverka och ta ansvar 1.2 Medborgare, så- får stöd att frigöra sina resurser 1.3 Medborges rättigheter och skyldigheter är tydliga 2.1 Att till december 2014 öka medborgarnas upplevelse av bra boende genom att i vår fysiska planering möjliggöra för boende i attraktiva områden 2.2 För att undvika problem och risker för kom- skall våra asfaltsvägar vara väl underhållna. 2.3 Vi ska ha hög kvalitet på det kommunala tre kemiska eller biologiska analyser med bedömningen Tjänligt med anmärkning efter omprov. Avser utgående vatten från vattenverk eller på ledningsnätet. Kommunövergripande SN SN KS TN TN Resultatet från medborgarundersökningens och andra medborgarenkäter Antalet fokusgrupper eller öppna dialogmöten initierade av kommunen Antalet inkomna synpunkter och antalet åtgärdade synpunkter Andel vägyta som genomgår beläggningsunderhåll under 2014 uppgår till ca m 2 Antal prov med bedömning Tjänligt med anmärkning. 8

9 MÅL OCH EKONOMISK ÖVERSIKT Perspektiv Strategi Inriktningsmål Effektmål Ansvarig Så här följs målet upp Medborgarperspektivet så här ska vi främja god samhällsutveckling och tillgodose medborgarnas behov av kommunens service och tjänster (idag och imorgon) Attraktiv boendeort mitt i regionen 2. Vi ska planera och agera för ett bra boende för alla 3. Våra utemiljöer ska vara attraktiva. Naturen ska upplevas som tillgänglig och våra gatu- och parkmiljöer ska vara tillgängliga, välskötta och säkra 2.4 Vi påverkar samhällsplaneringen för äldre och för människor med fysiska och psykiska funktionsnedsättningar samt för ungdomar och andra med låg inkomst. 2.5 Socialnämndens särskilda boendeformer är utformade så att medborgarnas resurser frigörs 2.6 Kulturmiljöprogrammet färdigställs senast Minst ett tätortsnära naturområde ska säkerställas långsiktigt 3.2 Våra utemiljöer skall skötas effektivt och vi skall ha kunskap om vad det kostar att sköta våra parkytor som helhet men också fördelat på olika typer av vegetationsytor. En jämförande undersökning som visar på verksamhetens kostnadsläge i olika delar pekar ut delar som eventuellt kan effektiviseras på olika sätt och hur dessa åtgärder kan genomföras. 3.3 Attraktionsvärdet i kommunens parker och grönytor skall öka. Detta åstadkoms genom mer blomsterprakt i form av perennytor, ett utökat sommarblomsprogram och mer blomsterlökar. SN SN KFN KS TN TN Olika delområden rapporteras av efter hand. Under 2014 skall en jämförande undersökning genomföras som visar på verksamhetens kostnadsläge i förhållande till kostnadsläget i andra kommuner. En avgränsad anläggning, park eller annan grönyta, skall årligen få en ökad blomsterprakt, vilken planeras utifrån platsens läge och förutsättningar planeras på temat blomsterlök och detta kommer att bli na stråk som omfattas av Park- och lekplatsprogrammet, etapp 2. 9

10 MÅL OCH EKONOMISK ÖVERSIKT Perspektiv Strategi Inriktningsmål Effektmål Ansvarig Så här följs målet upp Medborgarperspektivet så här ska vi främja god samhällsutveckling och tillgodose medborgarnas behov av kommunens service och tjänster (idag och imorgon) Attraktiv boendeort mitt i regionen Höör som en del av kunskapsregionen Kreativt möteslandskap 3. Våra utemiljöer ska vara attraktiva. Naturen ska upplevas som tillgänglig och våra gatu- och parkmiljöer ska vara tillgängliga, välskötta och säkra 4. Förskola och skola ska vara i toppklass och skapa goda framtida förutsättningar för barn och unga 5. Höör ska vara en arena för kultur, friluftsliv, fritid och rekreation 3.4 Tätortsnära natur, spontanidrottsplatser, skatepark, kulturella och aktiva mötesplatser 4.1 Öka måluppfyllelsen i grundskolan avseende kunskapsuppdraget 4.2 Eleverna i grundskolan, barnen i förskolan och de studerande känna sig trygga i sina verksamheter 4.3 Studiero i verksamheterna 4.4 Ökat lärande i förskolan 4.5 Demokrati och in- 5.1 Kulturgaranti ska införas för barn och ungdomar senast Kulturgarantin innefattar minst en kulturupplevelse per år, skapande skola i alla skolor. 5.2 Folkhälsoperspektivet innefattar kultur- och fritidsområden, rekreations- och strövområden, anläggningar, kulturkvarter, spontan idrottsplatser, skatepark, allaktivitetshus mm KFN BUN BUN KFN KFN Antal anläggningar, besöksfrekvens, nöjdhet Andelen elever som får fullständiga betyg ska öka och överstiga de tre senaste årens genomsnitt. Meritvärdet ska öka och överstiga de tre senaste årens genomsnitt. Andelen elever som når godkänt på de nationella proven i åk 6 ska överstiga riksgenomsnittet. Andelen elever som når godkänt på de nationella proven i åk 9 ska överstiga riksgenomsnittet. Utvärdering sker genom observationer och dokumentation av verksamheten av personal och ledning. Antal skolföreställningar, skapande skolor. Nöjdhet hos elever och lärare. Antal projekt kultur i vården, tjejprojekt, SKUTT, antal besökare. Nöjdhet mäts. Antal ledare i föreningarna. 10

11 MÅL OCH EKONOMISK ÖVERSIKT Perspektiv Strategi Inriktningsmål Effektmål Ansvarig Så här följs målet upp Medborgarperspektivet så här ska vi främja god samhällsutveckling och tillgodose medborgarnas behov av kommunens service och tjänster (idag och imorgon) Kreativt möteslandskap Kommunikationer som förenklar livet 5. Höör ska vara en arena för kultur, friluftsliv, fritid och rekreation vara tillgängligt och utvecklas för människa och miljö, så att resan fungerar hela vägen 7. Vi ska agera för att utveckla mobil- och IT-infrastrukturen 5.3 Älvkullen är en arena för möten, där alla blir sedda för den man är och där man kan påverka sin fria tid. Detta innefattar Ungdomscaféet för ungdomar från åk 7 till och med året man fyller 20 år. Rockskolan-för årskurs 4-9 där barn/ungdomar får möjlighet att utveckla sin musikalitet. 5.4 Biblioteken vill vara attraktiva mötesplatser för alla kommuninvånare genom att tillhandahålla ett aktuellt, brett och mångsidigt mediebestånd. Biblioteken ska erbjuda läsfrämjande arrangemang för alla åldrar. Biblioteken ska vara aktiva i sin uppsökande verksamhet 5.5 Musik/Kulturskolan vill vara en kulturell mötesplats och en inspirationskälla för framtidens kulturkonsumenter. Den ska ge en långsiktig utbildning och ett stabilt musikaliskt och/eller annat kulturellt kunnande. met 2015 når samtliga handelscentra i tätorten och dess ytterområden öka med 1 % under Att öka antalet interna mobilnät i allmänna hus och verksamhetsbyggnader KFN KFN KFN KS TN Kommunövergripande Antal besökare, antal projekt. Nöjda besökare och lyckosamma projekt Antal utlån och besöksfrekvens Antal arrangemang och nöjdhet Antal besök hos Boken kommer-låntagare, antal besök på vårdinrättningar, antal föreningsbesök Projektinriktad verksamhet som leder till resultat i form av föreställningar. tal kurser. Antal projekt. Nöjdhet och lyckade projekt. Antalet busstopp vid handelscenter Resande statistik Mått på turtätheten utförs under hösten 2013 och hösten Procent av byggnader som har internt mobilnät. 11

12 MÅL OCH EKONOMISK ÖVERSIKT Perspektiv Strategi Inriktningsmål Effektmål Ansvarig Så här följs målet upp Processperspektivet så här arbetar, samverkar och planerar vi för vår verksamhet (idag och imorgon) Attraktiv boendeort mitt i regionen Stärka vår position genom kommunikation Kreativt möteslandskap 8. Vi ska ge kommunal service med god kvalitet som tillgodoser medborgarnas behov 9. Höörs kommun ska vara välkänd och förknippas med positiva känslor, tankar och upplevelser 10. Vi ska gynna besöksnäringen och samverka för att skapa aktiviteter och arrangemang 8.1 Att till december 2014 öka medborgarnas nöjdhet med kvaliteten på kommunala tjänster 8.2 Tiden för att handlägga ett bygglov Kommunövergripandborgarundersökningen Resultatet från med- öppna jämförelser Antalet kvalitetsförbättringar utifrån projekten kommunens kvalitet i korthet och förenkla helt enkelt MBN Mäts löpande över året och målsättningen är att snittiden ska vara mindre än åtta veckor 8.3 Tillsynsbesök bygg MBN Mäts i antal och målet för helåret är 100 stycken. 8.4 Tiden för handläggning av icke bygglovspliktiga BAB-ärenden (Bostadsanpassningsbidrag). MBN Mäts som tiden från det att ärendet är komplett till dess att beslut om åtgärd är taget. Den genomsnittliga tiden ska inte uppgå till mer än två veckor. 8.5 Våra möten vilar SN på begreppen evidens, meningsfullhet, hanterbarhet och begriplighet 8.6 Vi har ett ISO ningssystem för kvalitet. SN 9.1 Att andelen medborgare Kommun- Medborgarundersök- som kan övergripande ningen rekommendera andra Besöksnäringens om- vis till Höörs kommun ska TEM-undersökningar öka 2014 Antalet besöksnätter 9.2 Verksamheterna SN är transparanta och offensiva Att agera för att KS TEM-undersökningar MittSkåne ska bli den största åretruntdestinationen i Skåne genom att dubblera omsättningen inom besöksnäringen i MittSkåne till

13 MÅL OCH EKONOMISK ÖVERSIKT Perspektiv Strategi Inriktningsmål Effektmål Ansvarig Så här följs målet upp Processperspektivet så här arbetar, samverkar och planerar vi för vår verksamhet (idag och imorgon) Kreativt möteslandskap Hållbar utveckling 10. Vi ska gynna besöksnäringen och samverka för att skapa aktiviteter och arrangemang 11. Vi ska arbeta systematiskt för att minska den kommunala verksamhetens negativa miljöpåverkan och medverka till att hela samhället minskar sin negativa miljöpåverkan 10.2 Arrangemang, torgdagar, mässor, Kulturnatt, Bosjökloster, Sommaropera, Skyltsöndagen, Ringsjön Runt, Musik på Bosjökloster, Kulturkvartersdagen 11.1 Att andelen inköpta ekologiska livsmedel uppgår till 25 % december Att effektivisera energianvändningen så att den relativa kostnadsandelen minskar 11.3 Minska mängden tillskottsvatten till reningsverken med i snitt 1 % per år under en 5-årsperiod genom att åtgärder i det kommunala spillvattenledningsnätet samt ställa krav på åtgärder på fastighetsägares ledningsnät Miljöpåverkan beaktas i alla beslut Tillsynsarbetet med enskilda avlopp skall leda till att kväveutsläppen minskar med 300 kg/år och fosforutsläppen med 70 kg/år Antalet inspektioner som myndigheten utför på livsmedelsområdet 11.7 Antalet inspektioner som myndigheten utför på miljöområdet Antalet inspektioner som myndigheten utför inom hälsoskyddsområdet. KFN Kommunövergripande Kommunövergripande TN SN MBN MBN MBN MBN Antal arrangemang, stödorganisation, enkel personlig enkät fråga vid evenemanget De gröna nyckeltalen Andelen ekologiska livsmedel Utvecklingen av energi kostnaderna Andelen CO2-utsläpp Minskning av tillskotts- till reningsverken (kbm tillskottsvatten per år/mm årsnederbörd) Mäts som en schablonberäkning över olika typer av enskilda avlopp. Mäts i antal och målet för året skall vara 75 stycken. Mäts i antal och målet för året skall vara 120 stycken. Mäts i antal och målet för året skall vara 55 stycken. 13

14 MÅL OCH EKONOMISK ÖVERSIKT Perspektiv Strategi Inriktningsmål Effektmål Ansvarig Så här följs målet upp Medarbetarperspektivet Så här tar vi tillvara och utvecklar medarbetarnas resurser (idag och imorgon) Finansiella perspektivet så här agerar vi för ekonomi i balans Hållbar utveckling Hållbar utveckling 12. Vi ska ha en god arbetsmiljö där medarbetarnas kompetenser och färdigheter stimuleras och utvecklas 13. Höörs kommun ska ha en god ekonomisk hushållning 12.1 Att utifrån medarbetarenkäten som geövergripande Kommunnomförs 2013 sätta mål och formulera handlingsplaner för att bli en attraktivare arbetsgivare 12.2 Medarbetarens SN rättigheter och skyldigheter är tydliga 12.3 Vi påverkar aktivt SN innehållet på utbildningar och fortbildningar som är riktade mot socialnämndens verksamheter Sjukfrånvaron ska SN vara lägre än Våra lönekriterier SN utgår ifrån socialnämndens mål och stimulerar medarbetarnas engagemang Årets resultat ska Kommunövergripande utgöra minst 1 procent av skatteintäkter och generella statsbidrag vilket också inrymmer en buffert för oförutsedda händelser samt möjlighet att amortera på låneskuld och säkra pensionsskuld 13.2 Nyinvesteringar Kommunövergripande nansieras med skattemedel. Kommunens uppgå till 20 procent av skatteintäkter och generella statsbidrag 13.3 Inkomster från Kommunövergripande försäljning av anläggningstillgångar ska användas till återbetalning av lån, reinvesteringar alternativt avsättningar till pensionsåtagandet Resultatet medarbetarundersökningen Andelen medarbetare som medverkar i forskningsinriktade satsningar Nyckeltalen i personalredovisningen Antal sökande till tjänster Årsredovisningen Soliditet Skuldsättningsgrad 14

15 MÅL OCH EKONOMISK ÖVERSIKT Perspektiv Strategi Inriktningsmål Effektmål Ansvarig Så här följs målet upp Finansiella perspektivet så här agerar vi för ekonomi i balans Hållbar utveckling 13. Höörs kommun ska ha en god ekonomisk hushållning 13.4 En ökad andel elever ska få kunskaper så att de kommer in på ett nationellt program på gymnasiet och fullföljer det 13.5 Genom att underhålla kommunens anläggningar väl förlänga nyttjandeperioden 13.6 Verksamheterna omställningar vid förändrade behov. kompletterar den kommunala budgeten. BUN Kommunövergripande SN SN Betyg Antalet nedskrivningar 15

16 MÅL OCH EKONOMISK ÖVERSIKT Styrkort för de kommunövergripande målen 2014 Dessa mål är gemensamma för alla sektorer och följs upp av kommunstyrelsen. Sektorernas gemensamma mål Perspektiv Strategi Inriktningsmål Effektmål Ansvarig Så här följs målet upp Medborgarperspektivet så här ska vi främja god samhällsutveckling och tillgodose medborgarnas behov av kommunens service och tjänster (idag och imorgon) Processperspektivet så här arbetar, samverkar och planerar vi för vår verksamhet (idag och imorgon) Medarbetarperspektivet Så här tar vi tillvara och utvecklar medarbetarnas resurser (idag och imorgon) Attraktiv boendeort mitt i regionen Attraktiv boendeort mitt i regionen Stärka vår position genom kommunikation Hållbar utveckling Hållbar utveckling 1. Vi ska ha medborgardialog för att skapa delaktighet och ge medborgarna möjlighet att påverka och ta ansvar 8. Vi ska ge kommunal service med god kvalitet som tillgodoser medborgarnas behov 9. Höörs kommun ska vara välkänd och förknippas med positiva känslor, tankar och upplevelser 11. Vi ska arbeta systematiskt för att minska den kommunala verksamhetens negativa miljöpåverkan och medverka till att hela samhället minskar sin negativa miljöpåverkan 12. Vi ska ha en god arbetsmiljö där medarbetarnas kompetenser och färdigheter stimuleras och utvecklas 1.1 Att till december 2014 öka medborgarnas upplevelse av delaktighet och möjlighet att påverka och ta ansvar 8.1 Att till december 2014 öka medborgarnas nöjdhet med kvaliteten på kommunala tjänster 9.1 Att andelen medborgare som kan rekommendera andra till Höörs kommun ska öka Att andelen inköpta ekologiska livsmedel uppgår till 25 % december Att effektivisera energianvändningen så att den relativa kostnadsandelen minskar 12.1 Att utifrån medarbetarenkäten som genomförs 2013 sätta mål och formulera handlingsplaner för att bli en attraktivare arbetsgivare Kommunöver gripande Kommunövergripande Kommunövergripande Kommunövergripande Kommunövergripande Kommunövergripande Resultatet från medborgarundersökningens och andra medborgarenkäter Antalet fokusgrupper eller öppna dialogmöten initierade av kommunen Antalet inkomna syn punkter och an ta let åt gär d ade synpunkter Resultatet från medborgarundersökningen öppna jämförelser Antalet kvalitetsförbättringar utifrån projekten kommunens kvalitet i korthet och förenkla helt enkelt Medborgarundersökningen Besöksnäringens om- vis TEM-undersökningar Antalet besöksnätter De gröna nyckeltalen Andelen ekologiska livsmedel Utvecklingen av energikostnaderna Andelen CO2-utsläpp Resultatet medarbetarundersökningen Andelen medarbetare som medverkar i forskningsinriktade satsningar Nyckeltalen i personalredovisningen Antal sökande till tjänster 16

17 MÅL OCH EKONOMISK ÖVERSIKT Perspektiv Strategi Inriktningsmål Effektmål Ansvarig Så här följs målet upp Finansiella perspektivet så här agerar vi för ekonomi i balans Hållbar utveckling 13. Höörs kommun ska ha en god ekonomisk hushållning Kommunövergripande Kommunövergripande Kommunövergripande BUN Kommunövergripande 13.1 Årets resultat ska utgöra minst 1 procent av skatteintäkter och generella statsbidrag vilket också inrymmer en buffert för oförutsedda händelser samt möjlighet att amortera på låneskuld och säkra pensionsskuld 13.2 Nyinvesteringar nansieras med skattemedel. Kommunens uppgå till 20 procent av skatteintäkter och generella statsbidrag 13.3 Inkomster från försäljning av anläggningstillgångar ska användas till återbetalning av lån, reinvesteringar alternativt avsättningar till pensionsåtagandet 13.4 En ökad andel elever ska få kunskaper så att de kommer in på ett nationellt program på gymnasiet och fullföljer det 13.5 Genom att underhålla kommunens anläggningar väl förlänga nyttjandeperioden Årsredovisningen Soliditet Skuldsättningsgrad Betyg Antalet nedskrivningar 17

18 MÅL OCH EKONOMISK ÖVERSIKT Ekonomisk översikt Ekonomisk strategi Avsikten med kommunens ekonomistyrning är att uppnå balans mellan en acceptabel ekonomisk situation och ett bra verksamhetsresultat, d.v.s. vad som faktiskt åstadkommits för pengarna. De finansiella målen ska enligt kommunallagen kompletteras med verksamhetsmål och riktlinjer som är av betydelse för en god ekonomisk hushållning. Denna balans definieras som god ekonomisk hushållning för Höörs kommun. Vid fastställande av ekonomisk strategi är det viktigt att även ta hänsyn till kända framtida förändringar som påverkar kommunens finansiella situation. Höörs kommun har under flera år diskuterat hur de stegrande kostnaderna för pensioner ska finansieras. Redan under 2010 har en betydande del av kommunens pensionsskuld inlösts genom en försäkring av åtagandet. Denna inlösen har möjliggjorts genom att frigjorda medel från försäljningar av verksamhetsfastigheter och elnät använts för att lösa in pensionsåtaganden. För att ytterligare minimera de negativa effekterna för kommande skattebetalargeneration har ett förvaltat kapital byggts upp som ska bidra till att finansiera pensionskostnader. Dessa åtgärder gör det möjligt för kommunen att hantera de kommande relativt stora pensionskostnadsökningarna utan att utrymmet för de kommunala verksamheterna påverkas eller att skattehöjningar framtvingas på grund av pensionskostnadsökningar. En resultatnivå som motsvarar 1 procent av skatt och statsbidrag kan därför nu anses tillräcklig. Eftersom budgetprocessen tar sin början i att fastställa kommunens finansiella förutsättningar är de finansiella målen grundläggande för budget- och planeringsprocessen. Nedan följer kommunfullmäktiges beslut om finansiella mål för planperioden: årets resultat ska utgöra minst 1 procent av skatteintäkter och generella statsbidrag vilket också inrymmer en buffert för oförutsedda händelser samt möjlighet att amortera på låneskuld och säkra pensionsskuld. Nyinvesteringar ska i första hand finansieras med skattemedel. Kommunens låneskuld får maximalt uppgå till 20 procent av skatteintäkter och generella statsbidrag. Inkomster från försäljning av anläggningstillgångar ska användas till återbetalning av lån, reinvesteringar alternativt avsättningar till pensionsåtagandet. God ekonomisk hushållning God ekonomisk hushållning kännetecknas enligt lagstiftningen av att en kommun med i princip obegränsad livslängd inte bör förbruka sin förmögenhet för täckande av löpande behov. Som allmän utgångspunkt för god ekonomisk hushållning gäller också att varje generation själv måste bära kostnaderna för den service som konsumeras. Detta innebär att ingen generation ska behöva betala för det som tidigare generationer har förbrukat. Resultatet måste därför vara tillräckligt stort för att motsvarande servicenivå ska kunna säkerställas för nästkommande generation. De finansiella målen finns för att betona att ekonomin är en restriktion för verksamhetens omfattning. Verksamheten ska bedrivas inom befintliga ekonomiska ramar även om detta kan medföra att de i budgeten angivna målen och riktlinjerna för verksamheten inte helt kan uppnås. Om det uppstår konflikt mellan ekonomiskt utrymme i budget och verksamhetsmål ska styrelsen/ nämnden agera och prioritera så att budgetramen inte överskrids. Av inriktningsmålet God ekonomisk hushållning som kommunfullmäktige fastställt är följande effektmål av särskild vikt för begreppet i Höörs kommun: Årets resultat ska utgöra minst 1 procent av skatteintäkter och generella statsbidrag vilket också inrymmer en buffert för oförutsedda händelser samt möjlighet att amortera på låneskuld och säkra pensionsskuld. Nyinvesteringar ska i första hand finansieras med skattemedel. Kommunens låneskuld får maximalt uppgå till 20 procent av skatteintäkter och generella statsbidrag. Inkomster från försäljning av anläggningstillgångar ska användas till återbetalning av lån, reinvesteringar alternativt avsättningar till pensionsåtagandet. En ökad andel elever ska få kunskaper så att de kommer in på ett nationellt program på gymnasiet och fullföljer det. Genom att underhålla kommunens anläggningar väl förlänga nyttjandeperioden. De tre första effektmålen är av finansiell karaktär och de två sista är av verksamhetskaraktär. God ekonomisk hushållning uppnås när ovanstående effektmål, såväl de finansiella målen som de verksamhetsmässiga målen, huvudsakligen är uppfyllda. Av avgörande betydelse är att kommunens finansiella mål 18

19 MÅL OCH EKONOMISK ÖVERSIKT är i samklang med mål och riktlinjer för verksamheten samt att målen verkligen blir styrande i praktiken. I denna bedömning väger de finansiella målen tungt. Sektorschef svarar för att konkreta regler och anvisningar utformas samt att nämnden/styrelsen löpande får information om hur kontrollen fungerar. Balanskrav Förutom ovanstående strategiska mål för kommunens ekonomi har kommunen att ta hänsyn till kommunallagen som föranstal tar att kommunen ska ha en god ekono misk hushållning. I förarbeten till lagstiftningen anges att ett kriterium för god ekonomisk hushållning är att kommunens förmögenhet inte får minska. Den kommunala förmögenheten är specificerad till kommunens eget kapital. Gällande lagstiftning specificerar ytterli gare kra ven på god ekonomisk hushållning genom att ange minimikrav på ekonomisk balans i den kommunala ekonomin. Mini mikraven på ekonomisk balans är att kommunens resultat ska vara positivt. Resultatet motsvarar förändringen av kommunens eget kapital, det vill säga re sultat efter av skrivningar, pensionskostna der och extra ordinära poster. Balanskravet gäller från och med år Resultatutjämningsreserv Reservering till en resultatutjämningsreserv får göras med högst ett belopp som motsvarar det lägsta av antingen den del av årets resultat eller balanskravsresultatet som överstiger en procent av skatteintäkter, generella statsbidrag, kommunalekonomisk utjämning och fastighetsavgift. Detta avser lagens minimikrav för reservering. I Höörs kommuns fall är detta en lämplig nivå. Lagstiftningen ger kommunerna möjlighet att retroaktivt reservera medel om resultaten varit tillräckliga under åren För Höörs kommuns del kan sammanlagt 4,4 miljoner kronor av överskotten för åren reserveras till resultatutjämningsreserv. Något utnyttjande av resultatutjämningsreserven för 2014 i planeringshänseende är inte aktuell. Intern kontroll Den interna kontrollen regleras i Reglemente för intern kontroll och är en viktig del av styrningen. I begreppet innefattas hela organisationen och alla de rutiner som syftar till att säkerställa att resurser disponeras i enlighet med kommunfullmäktiges intentioner samt säkerställer en riktig och fullständig redovisning. Kommunstyrelsen har det övergripande ansvaret för att kommunen har god intern kontroll. Nämnden/styrelsen ansvarar för den interna kontrollen inom sitt verksamhetsområde utifrån en väsentlighets- och riskanalys. Ekonomikontorets redogörelse Samhällsekonomi Under våren och sommaren har svensk ekonomi utvecklats fortsatt svagt. I omvärlden har utvecklingen varit splittrad. Till det positiva hör att euroländerna som helhet åter igen visar tillväxt. Glädjande är också att förhoppningarna om framtiden överlag har stärkts. Konjunkturläget i Sverige bedöms gradvis förbättras under hösten och vintern. Den återhämtning som sker är emellertid inte särskilt stark. Sveriges BNP växer innevarande år med 0,8 procent och nästa år med 2,7 procent. Läget på den svenska arbetsmarknaden börjar förbättras först en bit in på nästa år. Arbetslösheten sjunker under loppet av 2014 från 8 procent till ner strax under 7,5 procent. Det fortsatt svaga arbetsmarknadsläget i kombination med en fortsatt stark krona håller tillbaka pris- och löneutvecklingen. Löneökningarna fortsätter ligga strax under 3 procent. Det låga inflationstrycket begränsar skatteunderlagets tillväxt. I reala termer, dvs. efter avdrag för pris- och löneökningar, är däremot skatteunderlagets tillväxt fortsatt stark i år. Nästa år begränsas tillväxten av sänkta pensioner. Åren växer skatteunderlaget med drygt 2 procent per år i reala termer. Den starka tillväxten är framförallt ett resultat av den återhämtning som beräknas ske på arbetsmarknaden. Åren 2015 och 2016 växer sysselsättningen med 1,5 till 2 procent. Tillväxten i svensk ekonomi kan till stor del återföras på inhemsk efterfrågan såväl konsumtionen som investeringarna växer snabbt. En viss återhämtning sker också internationellt, men tillväxten på viktiga svenska exportmarknader som t.ex. euro området bedöms även fortsättningsvis bli svagare än tillväxten i Sverige. Den fortsatta lågkonjunkturen innebär att priser och löner utvecklas långsammare än normalt. Men i takt med att resursutnyttjandet stiger ökar också pris- och löneök ningstakten. I år och nästa år ökar timlönerna med knappt 3 procent för att sedan öka med 4,0 procent år 2017 ett år då den svenska ekonomin återfått konjunkturell balans. Den underliggande inflationen (KPIX) stiger samtidigt från 0,6 till 1,7 procent. År 2012 växte skatteunderlaget marginellt mer än genomsnittet för perioden , som kan sägas omfatta en hel konjunkturcykel väntas ök ningstakten falla till följd av dålig fart på arbetsmarknaden, vilket innebär mindre tillskott från lönesumman räknar man att skatteunderlagstillväxten avtar ytterligare trots att antalet arbetade timmar väntas stiga ungefär som i år och löne höjningarna bli större. Det för- 19

20 MÅL OCH EKONOMISK ÖVERSIKT klaras av att den automatiska balanseringen av allmänna pensioner håller tillbaka pensionsinkomsterna. Därefter ger konjunkturåterhämtningen fart åt sysselsättning och lönehöjningar samtidigt som pensionsinkomsterna stiger snabbare. Det leder till att skatteunderlaget växer i ungefär samma takt som i slutet av förra konjunkturuppgången, Kommunens ekonomi Månadsuppföljningarna 2013 visar på att nämndernas budgetar kommer att överskridas. Detta uppvägs av att skatteintäkter och statsbidrag utvecklas betydligt bättre än vad som förutsattes vid budgettillfället samt en återbetalning av 2006 och 2005 års premier för avtalsgruppsjukförsäkring och avgiftsbefrielseförsäkring uppgående till 10,5 miljoner kronor. Totalt visar prognoserna på ett positivt resultat för verksamhetsåret Det ingående ackumulerade balanserade resultatet för 2013 uppgår till minus 0,1 mnkr. I och med ovanstående förutsättningar avseende ekonomin och 2013 års prognostiserade resultat kommer därmed det balanserade underskottet att återställas under års budgetramar innebär att verksamheterna kompenseras för löneökningar med 3,0 procent, dessa medel budgeteras som en central post och fördelas ut när löneöversynen för 2014 är klar. Nämnderna blir kompenserade fullt ut för sina löneökningskostnader. Dessutom kompenseras för inflation med 1,1 procent för övriga kostnader. Förutom kostnadskompensationer regleras resursfördelningen utifrån demografiska förändringar. Stora omfördelningar är framförallt kopplade till Barn och utbildningsnämndens verksamheter. Relativt sett så minskar kostnaderna inom gymnasieverksamheten i inledningen av planperioden för att sedan jämnas ut men ökar kraftig inom grundskola och barnomsorg under hela planperioden. Inom social sektor finns en omfördelning som är relativt marginell i demografiska termer. Förutom demografiska hänsynstaganden innehåller budgeten för planperioden finansiella förstärkningar motsvarande 15,1 miljoner kronor som fördelats ut till nämndernas verksamheter med tyngdpunkt på barn- och utbildningsnämndens och socialnämndens verksamhetsområden. Även tekniska nämnden och kultur och -fritidsnämnden samt miljö-och byggnadsnämnden får resurstillskott. Årets budget innebär en bibehållen skattenivå om 20,93 skattekronor. I ett längre tidsperspektiv påverkar den demografiska utvecklingen förutsättningarna för den kommunala ekonomin och verksamheternas innehåll och omfattning. För att klara av att bedriva verksamheterna med en god kvalitetsnivå måste genomgripande förändringar genomföras. Kommunen har en strukturerad kontinuerlig omprövningsprocess med syfte att anpassa och kostnadseffektivisera de kommunala verksamheterna. Höörs kommun har också genomfört ett visionsarbete där målsättningarna för kommunens utveckling och verksamheternas kvalitet och inriktning har formulerats i en ny vision och ett balanserat styrkort. Dessa mål blev fastställda i budgetprocessen 2013 och gäller även för budgetprocessen Se kommunens balanserade styrkort. Den löpande verksamheten genererar en utveckling av det egna kapitalet enligt nedan med Kommunstyrelsens förslag till budget: 2014: 7,4 Mnkr 2015: 7,6 Mnkr 2016: 8,0 Mnkr Likviditetsnivån bedöms vara låg vid planperiodens slut då kommunen har en fortsatt hög investeringsnivå, framförallt planeras stora investeringar i kommunens infrastruktur samt inom VA-verksamheten. Detta kommer att medföra ett upplåningsbehov under planperioden om 70 miljoner kronor kopplat till VA-verksamheten. Ett genomlysningsarbete av investeringsbehoven fortgår löpande under planperioden. Ekonomisk analys Avstämning ekonomisk strategi: Det övergripande strategiska målet för kommunen är att kommunens eget ka pital inte får minska. Som tidigare nämnts regleras detta numera i kom munallagen. Nedan redovisas föränd ringen av eget kapital mellan 2012 och Förändring av eget kapital (mnkr) , , , , ,

21 MÅL OCH EKONOMISK ÖVERSIKT Ett riktmärke för nettokostnadernas andel av skatteintäkterna exklusive avskrivningar är 96 %. Denna nivå är härledd ur kommunens målsättning för egenfinansiering av investeringar. Utvecklingen av detta mått redovisas nedan: Nettokostnadernas andel av skatt och statsbidrag (procent) , , , , , Kommunens likviditet har under 2013 ökat med anledning av ett upphandlat långfristigt lån om 40 miljoner kronor i slutet av juni. Periodvis under första halvan av 2013 har kommunen utnyttjat sin checkräkningskredit. Kommunen har en fortsatt hög investeringsnivå under resterande del av Även den fortsatt relativt höga investeringsnivån under planperioden bedöms planeringsmässigt leda till ett upplåningsbehov om 70 miljoner kronor. Denna upplåning avser i huvudsak den affärsdrivande VA-verksamhetens investeringsbehov och kommer på sikt att finansieras av anslutningsavgifter. Kommunen är beviljad en checkräkningskredit om 50 miljoner kronor. Finansnettot bedöms bli positivt under planperioden. Ett positivt fi nansnetto genererar resurser till den löpande kommunala verksamheten. Investeringsnivån, inom den skattefinansierade verksamheten, ligger i snitt på 25,9 mil joner kronor per år under planpe rio den. Under årets budgetprocess har en genomlysning av våra investeringsprojekt genomförts och detta arbete har resulterat i en lägre investeringsnivå under planperioden för den skattefinansierade verksamheten. Denna investeringsnivå klarar kommunen av att finansiera med de löpande skatteintäkterna. Inkluderas den affärsdrivande verksamheten hamnar snittnivån på 66,6 miljoner kronor. Under planperioden är investeringsnivån hög inom den affärsdrivande verksamheten då utbyggnad av VA-anslutningar i ytterområden genomförs. Soliditeten är ett mått på kommunens ekonomiska styrka på lång sikt. Den anger hur stor andel av våra totala tillgångar som vi själv äger, det vill säga eget kapital i förhållande till de totala tillgångarna. För 2014 beräknas solidi teten till 66 procent. Soliditeten är också ett uttryck för den finansiella styrkan i kommunen. Om soliditeten minskar är detta ett tecken på att kostnadsnivån är för hög. Under planperioden minskar soliditeten till 64 procent. Känslighetsanalys En kommun påverkas av händelser i omvärlden som ofta kan vara svåra att påverka. Det kan till exempel vara en konjunktursvängning eller förändrade lagar och förordningar. Ett sätt att tydliggöra hur olika förändringar påverkar kommunens finansiella situation är upprättandet av en känslighetsanalys. I sammanställningen nedan redovisas hur ett antal faktorer påverkar kommunens ekonomi. Bland annat framgår det att varje procents löneökning innebär en kostnadsökning med ca 3,7 miljoner kronor. Händelse/förändring Kostnad/intäkt mnkr Löneförändring med 1 % + - 3,7 Likviditetsförändring med 10 mnkr + - 0,2 Upplåning 10 mnkr + - 0,3 Ekonomiskt bistånd förändring med 1 % + - 0,2 Generella statsbidrag med 1 % + - 1,4 Bruttokostnader med 1 % + - 8,4 Förändrad utdebitering med 1 kr ,5 21

22 MÅL OCH EKONOMISK ÖVERSIKT Fem år i sammandrag Soliditet 1) Likvida medel, mnkr 2) 5,8 6,0 26,2 10,0 2,3 Skuldsättningsgrad, % till skatteintäkter o statsbidrag, % 3) Resultat inkl. e.o poster, mnkr 9,4 7,1 7,4 7,6 8,0 Tillgångar, mnkr 548,7 602,3 654,1 661,2 693,9 Tillgångar/invånare, kr Låneskuld, mnkr 0,0 40,0 80,0 90,0 110,0 Låneskuld/invånare, kr Eget kapital, mnkr 411,4 424,3 429,6 437,2 445,2 Eget kapital/invånare, kr Nettoinvesteringar, mnkr 41,4 60,3 69,1 65,1 65,6 Utdebitering, kr Antal invånare den 31 dec ) 2) 3) Avskrivningar inkluderas ej. 22

23 MÅL OCH EKONOMISK ÖVERSIKT Resultatbudget mnkr Bokslut 2012 Budget 2013 Budget Verksamhetens intäkter 135,2 123,7 125,7 128,4 131,7 Verksamhetens kostnader 797,5 808,1 839,1 862,3 896,9 Avskrivningar 14,6 19,2 20,2 24,7 23,6 Verksamhetens nettokostnader. (Not 1) 676,9 703,5 733,6 758,6 788,8 Skatteintäkter 557,1 570,4 594,0 620,9 653,8 Generella statsbidrag och utjämning 125,5 136,8 144,8 143,5 141,2 Finansiella intäkter 4,6 4,7 3,9 3,9 3,9 Finansiella kostnader 0,9 1,3 1,7 2,1 2,1 9,4 7,1 7,4 7,6 8,0 Realisationsvinster 0,0 Jämförelsestörande poster 2,1 Varav återställande resultat 11,5 0,1 Årets resultat 9,4 7,1 7,4 7,6 8,0 Ackumulerat balanserat resultat 0,1 7,0 Procentuell utveckling skatteintäkter och statsbidrag 4,47 % 3,47 % 4,00 % Procentuell utveckling verksamhetens nettokostnad 4,28 % 3,41 % 3,98 % 35,29 % 18,18 % 0,00 % Finansieringsbudget mnkr Bokslut 2012 Budget 2013 Budget Löpande verksamheten Årets resultat 9,4 7,1 7,4 7,6 8,0 Justering för avskrivningar/nedskrivningar 14,6 19,2 20,2 24,7 23,6 Justering ianspråktagna avsättningar 0,4 1,9 0,5 0,5 0,3 Justering övriga ej likviditetspåverkande poster 0,0 31,4 0,0 0,1 0,1 Ökning(-)/Minskning(+) förråd m.m. 8,8 0,0 6,8 6,3 6,3 Ökning(-)/Minskning(+ )kortfristiga fordringar 2,5 14,2 20,0 10,7 4,8 Ökning(+)/Minskning(-) kortfristiga skulder 21,1 30,4 19,5 10,0 5,0 8,0 11,2 20,8 38,9 37,9 Investeringsverksamhet Nettoinvesteringar i anläggningstillgångar 38,2 60,3 69,1 65,1 65,6 38,2 60,3 69,1 65,1 65,6 Finansieringsverksamhet Förändring av låneskuld 0,0 40,0 40,0 10,0 20,0 Ökning(-)/Minskning(+ ) av långfristiga fordringar 2,8 2,0 0,0 0,0 0,0 2,8 42,0 40,0 10,0 20,0 43,4 7,1 8,3 16,2 7,7 23

24 MÅL OCH EKONOMISK ÖVERSIKT Balansbudget mnkr Bokslut 2012 Budget 2013 Budget Tillgångar Materiella anläggningstillgångar 306,7 367,2 376,5 414,9 456,5 Finansiella anläggningstillgångar 114,0 114,6 104,8 104,8 104,8 Bidrag till infrastrukturell investering 1,8 1,8 18,2 20,1 20,4 Summa anläggningstillgångar 422,5 483,6 499,5 539,8 581,7 Förråd m.m. 39,8 38,7 48,2 41,9 35,6 Övriga omsättningstillgångar 80,6 74,0 75,0 64,3 69,1 Kortfristig placering 5,2 0,0 5,2 5,2 5,2 Kassa och bank 0,6 6,0 26,2 10,0 2,3 Summa omsättningstillgångar 126,2 118,7 154,6 121,4 112,2 Summa tillgångar 548,7 602,3 654,1 661,2 693,9 Eget kapital, avsättningar och skulder Eget kapital 411,4 424,3 429,6 437,2 445,2 -Därav årets resultat 9,4 7,1 7,4 7,6 8,0 -Därav resultatutjämningsreserv 4,4 4,4 4,4 -Därav va-fond 2,0 1,3 1,3 1,3 1,3 Avsättningar för pensioner 10,5 7,8 9,5 9,0 8,7 Övriga avsättningar 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Summa avsättningar 10,5 7,8 9,5 9,0 8,7 Långfristiga skulder 0,0 40,0 80,0 90,0 110,0 Kortfristiga skulder 126,8 130,2 135,0 125,0 130,0 Summa skulder 126,8 170,2 215,0 215,0 240,0 Summa eget kapital, avsättningar & skulder 548,7 602,3 654,1 661,2 693,9 Ställda panter Inga Inga Inga Inga Inga Pensionsförpliktelser som ej upptagits i BR 70,5 72,8 68,1 65,4 63,1 Övriga ansvars- och borgensförbindelser 910,5 918,0 902,0 900,0 898,0 Beviljad checkräkningskredit 50,0 40,0 40,0 40,0 40,0 24

25 MÅL OCH EKONOMISK ÖVERSIKT Not 1 Resultatbudget mnkr Bokslut 2012 Budget 2013 Budget Nämndernas nettokostnader 691,2 691,8 710,7 721,0 732,9 Avsatt för lönekostnadsökningar 0,0 3,9 11,1 21,8 34,4 Pensionskostnader 6,7 5,0 5,0 5,0 5,0 Förändring semesterlöneskuld 0,5 0,6 0,6 0,6 0,6 Anslag för oförutsedda händelser KF 0,0 0,6 0,6 0,6 0,6 Anslag för oförutsedda händelser KS 0,0 3,7 9,4 17,8 19,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Utvecklingsprojekt / nya projekt 0,0 2,4 3,6 3,6 3,6 Avkastning bolag 3,2 4,5 3,9 3,9 3,9 Kapitalkostnad (intern intäkt) 25,7 24,7 27,6 36,5 31,5 Finansiellt utrymme kvar att fördela ut till nämnderna 0,0 1,0 0,0 0,0 0,0 1,8 0,0 0,0 0,0 0,0 AFA-premien 11,2 0,0 0,0 0,0 0,0 Avskrivningar 14,6 19,2 20,2 24,7 23,6 Summa verksamhetens nettokostnad 673,7 699,0 729,7 754,7 784,9 3,2 4,5 3,9 3,9 3,9 Summa verksamhetens nettokostnad enligt resultaträkningen 676,9 703,5 733,6 758,6 788,8 Anm 2 Balansbudget tkr IB 2013 Regleringsfond inom eget kapital för affärsdrivande verksamhet VA-verksamhet

26 MÅL OCH EKONOMISK ÖVERSIKT Driftsammandrag/budgetramar tkr Bokslut 2012 Budget 2013 Budget Revision Kommunstyrelse Kultur- och fritidsnämnd Barn- och utbildningsnämnd Varav gymnasieverksamhet Socialnämnd Varav ram ekonomiskt bistånd Miljö- och byggnadsnämnd Totalt Löneökningskompensation (3 %, 3,5 %, 4 %) Nämnders nettokostnad i löpande priser ,1 % 1,9 % 2,3 % Investeringsbudget sammandrag tkr Budget TOTALT Kommunstyrelse Kultur- och fritidsnämnd Barn o utbildningsnämnd Socialnämnd Miljö- o byggnadsnämnd

27 DRIFTSBUDGET Revision Bokslut 2012 Budget 2013 Budget Intäkter Kostnader Varav: Personalkostnad Övriga verksamhetskostnader Lokalkostnad Kapitalkostnad Tillskott av skattemedel Årets resultat 1 Kostnader Revision Intäkter Revision Verksamhetsbeskrivning Revisorernas uppdrag innebär att pröva om den verksamhet som bedrivs av styrelser och nämnder utövas ändamålsenligt och på ett ekonomiskt tillfredsställande sätt samt om räkenskaperna är rättvisande och om den interna kontrollen som bedrivs av styrelser och nämnder är tillräcklig. I uppdraget ingår att årligen granska all verksamhet som bedrivs inom styrelser och nämnder. Granskningen ska ske i överensstämmelse med god revisionssed i kommunal verksamhet. Revisionens utförande omfattar planering, genomförande och bedömning. Vid framtagande av revisionsplanen utgår revisionen från väsentlighet och risk. 27

28 DRIFTSBUDGET Kommunstyrelsen Bokslut 2012 Budget 2013 Budget Intäkter Kostnader Varav: Personalkostnad Övriga verksamhetskostnader Lokalkostnad Kapitalkostnad Tillskott av skattemedel Årets resultat Kostnader Nämnd- och styrelseverksamhet Stöd till politiska partier Övrig verksamhet Gem administr enheter Övrig gem seviceenheter Övergrip personaladm Fastighetsförvaltning Fysisk o teknisk planering Näringslivsfrämj åtg /info Turistverksamhet Miljö- o hälsoskydd Räddningstj o samhällskydd Färdtjänst Arbetsmarknadsåtgärder Näringsliv o bostäder Kommunikationer Intäkter Nämnd- och styrelseverksamhet Övrig verksamhet Gem administr enheter Övrig gem seviceenheter Övergrip personaladm Fastighetsförvaltning Fysisk o teknisk planering Turistverksamhet Miljö- o hälsoskydd Räddningstj o samhällskydd Färdtjänst Kommunikationer

29 DRIFTSBUDGET Styrkort för kommunstyrelsens mål 2014 Perspektiv Strategi Inriktningsmål Effektmål Så här följs målet upp Medborgarperspektivet så här ska vi främja god samhällsutveckling och tillgodose medborgarnas behov av kommunens Attraktiv boendeort mitt i regionen 2. Vi ska planera och agera för ett bra boende för alla 2.1 Att till december 2014 öka medborgarnas upplevelse av bra boende genom att i vår fysiska planering möjliggöra för boende i attraktiva områden service och tjänster (idag och imorgon) 3. Våra utemiljöer ska vara attraktiva. Naturen ska upplevas som tillgänglig och våra 3.1 Minst ett tätortsnära naturområde ska säkerställas långsiktigt gatu- och parkmiljöer ska vara tillgängliga, välskötta och säkra Kommunikationer som förenklar livet tillgängligt och utvecklas för människa och miljö, så att resan fungerar hela vägen 2015 når samtliga handelscentra i tätorten och dess ytterområden Antalet busstopp vid handelscenter Resande statistik Mått på turtätheten 7. Vi ska agera för att utveckla mobil- och IT-infrastrukturen 7.1 Att öka antalet interna mobilnät i allmänna byggnader, Procent av byggnader som har internt mobilnät. - hetsbyggnader Processperspektivet Kreativt möteslandskanäringen 10. Vi ska gynna besöks Att agera för att MittSkåne TEM-undersökningar så här arbetar, samverkar och planerar vi för vår verksamhet (idag och imorgon) och samverka för att skapa aktiviteter och arrangemang ska bli den största åretruntdestinationen i Skåne genom att dubblera omsättningen inom besöksnäringen i MittSkåne till 2020 Kommentar till de gemensamma målen: Verksamhetsbeskrivning Kommunstyrelsen ansvarar för ett omfattande antal verksamhetsområden, från intern service till verksamheter som är direkt riktade till kommunens medborgare. Följande verksamhetsområden hanteras av kommunstyrelsen: Nämnd- och styrelseverksamhet som inkluderar budget och plan för Kommunfullmäktige och kommunstyrelsen. Stöd till politiska partier. Övrig verksamhet som inkluderar allmänna val, förmyndarverksamhet, medlemsavgifter till kommunförbunden, konsumentrådgivning, bidrag till föreningar, risk & försäkring, del i EU-kontor, utredningar, information och marknadsföring, natur/kulturvård, Ringsjöns Vattenråd samt ABG-projektet, statistik och planering. Gemensamma administrativa enheter som inkluderar ledningsgrupp, kommunkansli, personal- och ekonomikontor samt vissa kostnader för IT-infrastrukturella kostnader. Övriga gemensamma serviceenheter inkluderande reception och kontorsservice samt bilpool. Övergripande personaladministration såsom personalutbildning, arbetsmiljöåtgärder, företagshälsovård och medel för fackliga företrädare. Viss fastighets- och markförvaltning. Fysisk och teknisk planering. Näringslivsfrämjande åtgärder. Turistverksamhet i huvudsak genom bidrag till turistföreningen. Räddningstjänst och totalförsvar. Färdtjänst. Kollektivtrafik. Arbetsmarknadsåtgärder. Verksamhetsförändringar Kommunstyrelsen/Övergripande Arbetet kommer att intensifieras med utveckling av medborgardialog och e-tjänster. System för synpunktshantering kommer att införas under året. Ägarstyrning av kommunens bolag kommer att utvecklas och ny bolagsordning och ägardirektiv ska fastställas. Ny översiktsplan för Höörs kommun ska fastställas under året. Kommunkansliet Under 2014 kommer det att hållas val till såväl Europaparlamentet, den 25 maj 2014, som till riksdag, landstings- och kommunfullmäktige, den 14 september Kansliet kommer, tillsammans med valnämnden, 29

(antal) M 8 C 5 FP 2 KD 2 MP 2 400

(antal) M 8 C 5 FP 2 KD 2 MP 2 400 Kommunfakta Antal invånare 1 januari (antal) 12000 Antal äldre, historik och prognos (antal) 3000 11900 2500 11800 11700 2000 1500 1000 80 år- 65-79 år 11600 500 11500 20022003200420052006200720082009201020112012

Läs mer

Resultatbudget. Årets resultat 56 543 20 661 13 725 11 539 15 368. Nödvändigt resultat 22 526 23 150 24 694 25 529 26 328 enl. finansiellt mål (2%)

Resultatbudget. Årets resultat 56 543 20 661 13 725 11 539 15 368. Nödvändigt resultat 22 526 23 150 24 694 25 529 26 328 enl. finansiellt mål (2%) Resultatbudget Vänsterpartiet Verksamhetens intäkter 469 727 500 000 520 000 520 000 520 000 Verksamhetens kostnader -1 480 608-1 587 503-1 690 228-1 733 438-1 768 561 Avskrivningar - 54 759-43 000-46

Läs mer

Policy. God ekonomisk hushållning och resultatutjämningsreserv 1

Policy. God ekonomisk hushållning och resultatutjämningsreserv 1 Policy God ekonomisk hushållning och resultatutjämningsreserv 1 Innehåll Bakgrund 3 God ekonomisk hushållning 3 Mål och måluppfyllelse för god ekonomisk hushållning 3 Finansiella mål och riktlinjer 3 Mål

Läs mer

Ekonomiska ramar budget 2016, plan 2016-2019 KF 2015-06-15

Ekonomiska ramar budget 2016, plan 2016-2019 KF 2015-06-15 Ekonomiska ramar budget 2016, plan 2016-2019 KF 2015-06-15 förutsättningar för åren 2016 2019 Ekonomin i kommuner och landsting har under ett antal år hållits uppe av engångsintäkter. År 2015 är sista

Läs mer

Riktlinjer för god ekonomisk hushållning

Riktlinjer för god ekonomisk hushållning 1(1) Gäller från Diarienummer 2013-01-01 2013/586 040 Antagen: kommunstyrelsen 2013-11-18 139. Riktlinjer för god ekonomisk hushållning Se bilaga 1(5) Datum 2013-05-29 Riktlinjer för god ekonomisk hushållning

Läs mer

Delårsrapport April 2015. Kommunfullmäktige

Delårsrapport April 2015. Kommunfullmäktige Delårsrapport April Kommunfullmäktige Förvaltningsberättelse Delårsbokslut Resultatanalys Periodens resultat uppgår till 25,2 mkr, vilket även var resultatet motsvarande period föregående år. Verksamhetens

Läs mer

(antal) M 8 C 5 FP-LIB 2 KD 2 MP 2 400

(antal) M 8 C 5 FP-LIB 2 KD 2 MP 2 400 Kommunfakta Antal invånare 1 januari (antal) Antal äldre, historik och prognos (antal) 12000 11900 11800 11700 11600 11500 2002 2004 2006 2008 2010 2012 3000 2500 2000 1500 1000 500 0 80 år- 65-79 år 2000

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport* Granskning av delårsrapport Tyresö kommun September 2007 Anders Hägg Frida Enocksson Jonas Eriksson *connectedthinking Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning...3 2 Inledning...5

Läs mer

Resultatbudget 2016, opposition

Resultatbudget 2016, opposition Resultatbudget 2016, opposition ver 5 5 Verksamhetens intäkter 459 967 520 000 520 000 520 000 520 000 Verksamhetens kostnader -1 570 505-1 664 288-1 723 844-1 775 083-1 813 338 Avskrivningar - 47 440-46

Läs mer

Riktlinjer för resultatutjämningsreserv. Avsättning för åren 2010-2012

Riktlinjer för resultatutjämningsreserv. Avsättning för åren 2010-2012 FÖRFATTNINGSSAMLING (8.1.23) Riktlinjer för resultatutjämningsreserv Avsättning för åren 2010-2012 Dokumenttyp Riktlinjer Ämnesområde Ekonomi - Resultatutjämningsreserv Ägare/ansvarig Elisabet Persson

Läs mer

Riktlinjer för god ekonomisk hushållning och resultatutjämningsreserv samt avsättning till resultatutjämningsreserv för åren 2010-2012

Riktlinjer för god ekonomisk hushållning och resultatutjämningsreserv samt avsättning till resultatutjämningsreserv för åren 2010-2012 4 november 2013 KS-2013/1409.189 1 (9) HANDLÄGGARE Ralph Strandqvist 08-535 302 59 ralph.strandqvist@huddinge.se Kommunstyrelsen Riktlinjer för god ekonomisk hushållning och resultatutjämningsreserv samt

Läs mer

Ledningsenheten 2005-10-28 1 (7) Landstingsfullmäktiges finansplan 2006 (08)

Ledningsenheten 2005-10-28 1 (7) Landstingsfullmäktiges finansplan 2006 (08) Ledningsenheten 2005-10-28 1 (7) Landstingsfullmäktiges finansplan 2006 (08) LANDSTINGET KRONOBERG 2005-10-28 2 (7) 1 Finansiella ramar Finansiering av tidigare beslutade driftkostnadsramar föreslås grundat

Läs mer

Riktlinjer för god ekonomisk hushållning och resultatutjämningsreserv (RUR)

Riktlinjer för god ekonomisk hushållning och resultatutjämningsreserv (RUR) TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Urban Sparre 2013-11-21 KS 2013/0865 Kommunfullmäktige Riktlinjer för god ekonomisk hushållning och resultatutjämningsreserv (RUR) Förslag till beslut

Läs mer

Granskning av årsredovisning 2009

Granskning av årsredovisning 2009 Revisionsrapport 2010-04-16 Bert Hedberg, certifierad kommunal revisor Oscar Hjelte Innehållsförteckning 1 Sammanfattning...3 2 Inledning...4 2.3 Bakgrund...4 2.4 Revisionsfråga och metod...4 3 Granskningsresultat...5

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2013 Övertorneå kommun Anna Carlénius Revisionskonsult Per Ståhlberg Certifierad kommunal revisor Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning

Läs mer

Revisionsrapport. Piteå kommun. Granskning av årsredovisning 2011. Per Ståhlberg Certifierad kommunal revisor. Johan Lidström

Revisionsrapport. Piteå kommun. Granskning av årsredovisning 2011. Per Ståhlberg Certifierad kommunal revisor. Johan Lidström Revisionsrapport Granskning av årsredovisning 2011 Piteå kommun Per Ståhlberg Certifierad kommunal revisor Johan Lidström Mars 2012 Innehållsförteckning 1 Sammanfattning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2

Läs mer

Lednings- och styrdokument FINANS. Styrdokument antaget av kommunfullmäktige den 20 juni 2011

Lednings- och styrdokument FINANS. Styrdokument antaget av kommunfullmäktige den 20 juni 2011 Lednings- och styrdokument FINANS Styrdokument antaget av kommunfullmäktige den 20 juni 2011 2012-2015 sidan 1 av 6 God ekonomisk hushållning... 2 Vara kommuns definition... 2 Verksamhetsperspektiv...

Läs mer

Riktlinjer för god ekonomisk hushållning. Riktlinjer för god ekonomisk

Riktlinjer för god ekonomisk hushållning. Riktlinjer för god ekonomisk Riktlinjer för god ekonomisk hushållning Innehållsförteckning Riktlinjer för god ekonomisk hushållning... 3 Bakgrund 3 God ekonomisk hushållning 3 Självfinansieringsnivå för nya investeringar 5 Resultatutjämningsreserv

Läs mer

Delårsrapport 31 augusti 2011

Delårsrapport 31 augusti 2011 Datum 29 september 2011 Till Revisionen Från Susanne Svensson Angående Granskning av delårsrapport 31 augusti 2011 1 Inledning 1.1 Syfte På uppdrag av de förtroendevalda revisorerna har vi översiktligt

Läs mer

Månadsuppföljning januari juli 2015

Månadsuppföljning januari juli 2015 Resultatet uppgår till 47 Mkr för juli månad. Nettokostnaderna har t.o.m. juli tagit i anspråk 57 % av årsbudgeten. Riktpunkten är 58 %. Hittills under året har kommunen investerat för 103 Mkr. Fyra av

Läs mer

Vision, mål och budget i korthet ViVVfdfdsa

Vision, mål och budget i korthet ViVVfdfdsa Vision, mål och budget i korthet ViVVfdfdsa Vision, mål och budget i korthet Arboga kommuns mål- och budgetdokument för år 2015 heter Strategisk- och ekonomisk plan 2015-2017 och antogs av kommunfullmäktige

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2013 Alvesta kommun Kristina Lindhe Caroline Liljebjörn 10 september 2013 Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2

Läs mer

Revisionsrapport 3 / 2009 Genomförd på uppdrag av revisorerna oktober 2009. Haninge kommun. Granskning av delårsbokslut 2009

Revisionsrapport 3 / 2009 Genomförd på uppdrag av revisorerna oktober 2009. Haninge kommun. Granskning av delårsbokslut 2009 Revisionsrapport 3 / 2009 Genomförd på uppdrag av revisorerna oktober 2009 Haninge kommun Granskning av delårsbokslut 2009 Innehåll 1. Sammanfattning...2 2. Inledning...2 3. Kommunens resultat och balansräkning...2

Läs mer

Utvecklingsplan 2016-2018 Kommunens styrmodell och mål för mandatperioden

Utvecklingsplan 2016-2018 Kommunens styrmodell och mål för mandatperioden Utvecklingsplan 2016-2018 Kommunens styrmodell och mål för mandatperioden Förslag 2015-02-25 Inledning Dokumentet innehåller dels en beskrivning av kommunens reviderade styrmodell och dels förslag till

Läs mer

Budgetberedning inför 2015-2017 22 oktober 2014. Tomelilla - här skapar vi förutsättningar för hög livskvalité och njuter av Österlen!

Budgetberedning inför 2015-2017 22 oktober 2014. Tomelilla - här skapar vi förutsättningar för hög livskvalité och njuter av Österlen! Budgetberedning inför 2015-2017 22 oktober 2014 Tomelilla - här skapar vi förutsättningar för hög livskvalité och njuter av Österlen! Beslutspunkter Skattesats Finansiell mål och verksamhetsmål för GEH

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2012 Kalix kommun Conny Erkheikki Auktoriserad revisor Anna Carlénius Revisionskonsult 12 november 2012 Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2.1

Läs mer

Granskning av kommunens delårsrapport per 2007-08-31

Granskning av kommunens delårsrapport per 2007-08-31 Revisionsrapport* Granskning av kommunens delårsrapport per 2007-08-31 Oxelösunds kommun 2007-09-26 Matti Leskelä Pär Lindberg *connectedthinking Innehållsförteckning 1 Inledning...1 1.1 Bakgrund...1 1.2

Läs mer

MÅNADSUPPFÖLJNING APRIL 2011

MÅNADSUPPFÖLJNING APRIL 2011 1 (5) EKONOMIKONTORET MÅNADSUPPFÖLJNING APRIL 2011 Dokumentnamn April 2 (5) SAMMANFATTNING AV PROGNOS APRIL 2011 Övergripande April månads uppföljning pekar på en negativ avvikelse mot budget om 4,4 mnkr.

Läs mer

Revisionen har via KPMG genomfört en granskning av kommunens bokslut per 2013-12-31.

Revisionen har via KPMG genomfört en granskning av kommunens bokslut per 2013-12-31. Revisorerna i Nordanstigs kommun Nordanstigs kommun Kommunstyrelsen För kännedom: Kommunfullmäktiges presidium 2013-04-14 Revisionsrapport Granskning av bokslut per 2013-12-31 Revisionen har via KPMG genomfört

Läs mer

Resultatutjämningsreserv införande i Eslövs kommun

Resultatutjämningsreserv införande i Eslövs kommun KS.2013.0361 2013-08-16 Tomas Nilsson Kommunfullmäktige Resultatutjämningsreserv införande i Eslövs kommun Ärendebeskrivning Riksdagen har beslutat, prop.2011/12:172, att ge möjlighet för kommuner och

Läs mer

Delårsrapport Uppföljningsrapport SEPTEMBER

Delårsrapport Uppföljningsrapport SEPTEMBER Delårsrapport Uppföljningsrapport SEPTEMBER 2014 l Resultat januari september 281 mnkr (-72 mnkr) l Nettokostnadsökning 3,9 % (3,0 %) l Skatter och statsbidrag 6,0 % (2,2 %) l Helårsprognos 250 mnkr (-178

Läs mer

Kommunplan 2015. Älvdalen

Kommunplan 2015. Älvdalen Kommunplan 2015 Älvdalen Innehållsförteckning 1 Inledning... 3 2 Sammanfattning... 3 3 Planeringsförutsättningar... 3 4 Verksamhetsplan... 4 5 Ekonomi... 5 6 Bortom planperioden... 9 Älvdalen, Reviderad

Läs mer

Ekonomiska ramar för budget- och planperioden 2015-2017

Ekonomiska ramar för budget- och planperioden 2015-2017 1 av 5 Kommunstyrelseförvaltningen Jan Lorichs Ekonomichef Kommunstyrelsen Ekonomiska ramar för budget- och planperioden 2015-2017 Förslag till beslut 1. Kommunstyrelsen föreslår att fullmäktige fastställer

Läs mer

Granskning av årsredovisning 2010

Granskning av årsredovisning 2010 2010 Revisionsrapport April 2011 Karin Jäderbrink Matti Leskelä Innehållsförteckning 1 Sammanfattning... 3 2 Inledning... 4 2.1 Bakgrund... 4 2.2 Revisionsfråga och metod... 4 3 Granskningsresultat...

Läs mer

Kommunfakta. 1 Kils kommuns organisation... 2 Ekonomisk översikt 3 Resultatbudget 4 Finansieringsbudget 4 Sammandrag per nämnd/styrelse 5

Kommunfakta. 1 Kils kommuns organisation... 2 Ekonomisk översikt 3 Resultatbudget 4 Finansieringsbudget 4 Sammandrag per nämnd/styrelse 5 Innehållsförteckning Innehållsförteckning Kommunfakta. 1 Kils kommuns organisation.... 2 Ekonomisk översikt 3 Resultatbudget 4 Finansieringsbudget 4 Sammandrag per nämnd/styrelse 5 Nämndernas budgetar

Läs mer

Delårsrapport 2007-08-31

Delårsrapport 2007-08-31 Revisionsrapport* Delårsrapport 2007-08-31 Vänersborgs kommun 2007-10-18 Marianne Wolmebrandt Certifierad kommunal revisor Henrik Bergh *connectedthinking Innehållsförteckning 1 Sammanfattning...3 2 Inledning...3

Läs mer

Tabell 1. Nyckeltal för den svenska ekonomin Procentuell förändring om inte annat anges

Tabell 1. Nyckeltal för den svenska ekonomin Procentuell förändring om inte annat anges Tabell 1. Nyckeltal för den svenska ekonomin Procentuell förändring om inte annat anges 1 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 BNP* 2,9 1,3 0,9 2,7 3,6 3,8 2,9 Sysselsättning, timmar* 2,0 0,7 0,4 0,6 1,4

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2013

Granskning av delårsrapport 2013 Revisionsrapport Anders Thulin, Auktoriserad revisor, Certifierad kommunal revisor Emelie Lönnblad, Revisionskonsult Granskning av delårsrapport 2013 Båstads kommun Christina Widerstrand, Certifierad kommunal

Läs mer

Så gick det. för Håbo 2010. Håbo kommun sammanfattning av årsredovisningen 2010. Hur mycket kostade kommunens verksamheter? Har Håbo en bra ekonomi?

Så gick det. för Håbo 2010. Håbo kommun sammanfattning av årsredovisningen 2010. Hur mycket kostade kommunens verksamheter? Har Håbo en bra ekonomi? Så gick det för Håbo 2010 Håbo kommun sammanfattning av årsredovisningen 2010 Hur mycket kostade kommunens verksamheter? Har Håbo en bra ekonomi? Uppfyllde kommunen sina mål? Detta är en sammanfattning

Läs mer

2011-08-30. Delårsbokslut 2011 Januari-juni med helårsprognos

2011-08-30. Delårsbokslut 2011 Januari-juni med helårsprognos 2011-08-30 Delårsbokslut 2011 Januari-juni med helårsprognos 2 Förvaltningsberättelse Delårsrapporten Enligt kommunala redovisningslagen(krl) ska delårsrapporten omfatta minst sex och högst åtta månader.

Läs mer

Periodrapport Maj 2015

Periodrapport Maj 2015 Periodrapport Maj 2015 Ekonomi l Resultat januari maj -20 mnkr (26 mnkr) l Nettokostnadsökning 7,7 % (2,8 %) l Skatter och statsbidrag 4,5 % (5,3 %) l Helårsprognos 170 mnkr (246 mnkr) Omvärldsanalys I

Läs mer

Revisionsrapport. Räddningstjänsten Östra Blekinge. Granskning av årsredovisning 2011. Yvonne Lundin. Mars 2012

Revisionsrapport. Räddningstjänsten Östra Blekinge. Granskning av årsredovisning 2011. Yvonne Lundin. Mars 2012 Revisionsrapport Granskning av årsredovisning 2011 Yvonne Lundin Räddningstjänsten Östra Blekinge Mars 2012 Innehållsförteckning 1 Sammanfattning 1 2 Inledning 1 2.1 Bakgrund 1 2.2 Revisionsfråga och metod

Läs mer

ARBOGA KOMMUN Granskning av delårsrapport per 31 aug 2011. Revisionsrapport 2011 Genomförd på uppdrag av revisorerna

ARBOGA KOMMUN Granskning av delårsrapport per 31 aug 2011. Revisionsrapport 2011 Genomförd på uppdrag av revisorerna ARBOGA KOMMUN Granskning av delårsrapport per 31 aug 2011 Revisionsrapport 2011 Genomförd på uppdrag av revisorerna Innehållsförteckning 1 SAMMANFATTNING... 3 2 INLEDNING... 4 2.1 Bakgrund... 4 2.2 Uppdrag

Läs mer

Revisionsrapport 3 / 2009 Genomförd på uppdrag av revisorerna oktober 2009. Lidingö Stad. Granskning av delårsrapport 2009

Revisionsrapport 3 / 2009 Genomförd på uppdrag av revisorerna oktober 2009. Lidingö Stad. Granskning av delårsrapport 2009 Revisionsrapport 3 / 2009 Genomförd på uppdrag av revisorerna oktober 2009 Lidingö Stad Granskning av delårsrapport 2009 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 Sammanfattning... 2 2 Inledning... 2 3 Granskning av delårsrapport...

Läs mer

Budget 2015-2017. Målet uppnås sett över treårsperioden, dock inte det första året, 2015:

Budget 2015-2017. Målet uppnås sett över treårsperioden, dock inte det första året, 2015: 1 Budget 2015-2017 Budgetprocessen under valår Budgeten fastställdes av kommunfullmäktige den 18 december. Som regel beslutar kommunfullmäktige om budget vid sitt sammanträde i juni. Härmed är processen

Läs mer

Styrdokument för Gnosjö kommun 2016

Styrdokument för Gnosjö kommun 2016 Styrdokument för Gnosjö kommun 2016 Vision och inriktningsmål Budgetprocess Antagen av kommunfullmäktige 2014-12-18, 140. Inledning... 3 Begreppsförklaring... 3 Vision, inriktningsmål verksamhetsidé och

Läs mer

bokslutskommuniké 2012

bokslutskommuniké 2012 bokslutskommuniké 2012 Bokslutskommunikéns syfte är att ge en snabb, kortfattad och övergripande bild av 2012 års utfall. Förändringar kan komma att ske gentemot slutligt fastställd årsredovisning. Kommunikén

Läs mer

Granskning av delårsrapport, redovisning och intern kontroll 2013

Granskning av delårsrapport, redovisning och intern kontroll 2013 Revisionsrapport Cecilia Axelsson Granskning av delårsrapport, redovisning och intern kontroll 2013 Gästrike Räddningstjänst Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Delårsrapport

Läs mer

Ekonomi. -KS-dagar 28/1 2015-

Ekonomi. -KS-dagar 28/1 2015- Ekonomi -KS-dagar 28/1 2015- Innehåll Resultat och balansräkning Budgetuppföljning Bokslut Investeringar i anläggningstillgångar Resultat och balans INTÄKTER Värdet av varuleveranser och utförda tjänster

Läs mer

Bokslutsprognos 2013-10-31

Bokslutsprognos 2013-10-31 1(4) Kommunstyrelsens förvaltning Handläggare Chris Tevell/Maria Åhström Tfn 0142-850 22 Kommunstyrelsen Bokslutsprognos 2013-10-31 Sammanfattning Budgeterat resultat enligt mål och budget för år 2013

Läs mer

Åstorps kommun. Revisionsrapport 2/2013 Granskning av delårsrapport per 2013-07-31

Åstorps kommun. Revisionsrapport 2/2013 Granskning av delårsrapport per 2013-07-31 Åstorps kommun Revisionsrapport 2/2013 Granskning av delårsrapport per 2013-07-31 2013-09-16 Anders Löfgren Sven Ekelund, ordf Tord Sturesson, 1:e v ordf Bengt Joehns, 2:e v ordf Kristoffer Glinka Nils

Läs mer

Delårsrapport 2 2014-08-31

Delårsrapport 2 2014-08-31 Delårsrapport 2 2014-08-31 Nu skriver Nu skriver Pajala morgondagens historia. I hjärtat av Tornedalen kombineras storslagen natur med unik drivkraft. Här finns ett positivt företagsklimat, en kraftigt

Läs mer

Granskning av årsredovisning 2012

Granskning av årsredovisning 2012 www.pwc.se Caroline Liljebjörn 6 maj 2013 Granskning av årsredovisning 2012 Räddningstjänstförbundet Emmaboda- Torsås Innehållsförteckning 1. Sammanfattning... 1 2. Inledning... 2 2.1. Bakgrund... 2 2.2.

Läs mer

Lerums Kommun. Granskning av bokslut 2010-12-31 2011-03-17 "%M =U ERNST ÅYOUNG. Revisionsrapport 2010 Genomförd på uppdrag av revisorerna

Lerums Kommun. Granskning av bokslut 2010-12-31 2011-03-17 %M =U ERNST ÅYOUNG. Revisionsrapport 2010 Genomförd på uppdrag av revisorerna Revisionsrapport 2010 Genomförd på uppdrag av revisorerna LERUMS KOMMUN Sektor hfrasupporr 2011-03-17 "%M /Vendetyp Lerums Kommun Granskning av bokslut 2010-12-31 =U ERNST ÅYOUNG Qualityln Everything We

Läs mer

Revisionsrapport Granskning av bokslut och årsredovisning 2014-12-31

Revisionsrapport Granskning av bokslut och årsredovisning 2014-12-31 Revisorerna i Nordanstigs kommun Nordanstigs kommun Kommunstyrelsen För kännedom: Kommunfullmäktiges presidium Revisionsrapport Revisionen har via KPMG genomfört en granskning inom ovanstående område.

Läs mer

Stenungsunds kommun, kommunrevisionen

Stenungsunds kommun, kommunrevisionen Revisionsrapport 2014 Genomförd på uppdrag av revisorerna Stenungsunds kommun, kommunrevisionen Granskning av bokslut 2014-12-31 Building a hette Innehåll 1. Inledning 2 1.1. Måluppföljning 3 1.2. Bedömning

Läs mer

Revisionsrapport Granskning av bokslut och årsredovisning per 2014-12-31

Revisionsrapport Granskning av bokslut och årsredovisning per 2014-12-31 s revisorer Kommunstyrelsen För kännedom: Kommunfullmäktiges presidium Revisionsrapport Revisionen har via KPMG genomfört en granskning av bokslut och årsredovisning. Revisionen hemställer om att kommunstyrelsen

Läs mer

En sammanfattning av årsredovisningen för 2014

En sammanfattning av årsredovisningen för 2014 Kortversion av Gislaveds kommuns årsredovisning 2014: En sammanfattning av årsredovisningen för 2014 Den kommunala verksamheten i Gislaved kostar 1443 miljoner kronor och utförs av 2530 medarbetare (vilket

Läs mer

Resultaträkning/kommunen. Finansieringsanalys/kommunen. Belopp i tkr NOT 2003 2002 2001

Resultaträkning/kommunen. Finansieringsanalys/kommunen. Belopp i tkr NOT 2003 2002 2001 Resultaträkning/kommunen Belopp i tkr NOT Verksamhetens intäkter NOT 1 142 626 135.383 134.026 Verksamhetens kostnader NOT 1-635 228-619.231-570.550 Avskrivningar -26 518-25.691-24.651 VERKSAMHETENS NETTOKOSTNADER

Läs mer

Kommunens revisorer Revisorernas redogörelse 2011 Väsentlighets- och riskanalys

Kommunens revisorer Revisorernas redogörelse 2011 Väsentlighets- och riskanalys Kommunens revisorer s redogörelse 2011 Vi har under året granskat den verksamhet som bedrivits inom Kommunstyrelsens och övriga nämnders ansvarsområden enligt särskild granskningsplan. PwC har biträtt

Läs mer

Extraordinära intäkter 0 0 0 Extraordinära kostnader 0 0 0 ÅRETS RESULTAT NOT 6 12.860 34.044 25.879

Extraordinära intäkter 0 0 0 Extraordinära kostnader 0 0 0 ÅRETS RESULTAT NOT 6 12.860 34.044 25.879 RESULTATRÄKNING Belopp i tkr NOT Verksamhetens intäkter NOT 1 135.383 134.026 120.085 Verksamhetens kostnader NOT 1-619.231-570.550-535.214 Avskrivningar -25.691-24.651-23.995 VERKSAMHETENS NETTOKOSTNADER

Läs mer

Nothänvisningar NOT 1 VERKSAMHETENS INTÄKTER

Nothänvisningar NOT 1 VERKSAMHETENS INTÄKTER Nothänvisningar NOT 1 VERKSAMHETENS INTÄKTER Driftbudget tkr Bokslut Budget Budget Förändring semesterlöneskuld -238 1 800 1 800 Avsatt till pensioner -15 639-9 469-11 344 Avsättning för särskild löneskatt

Läs mer

Granskning av årsredovisning 2014

Granskning av årsredovisning 2014 www.pwc.se Conny Erkheikki Auktoriserad revisor mars 2015 Granskning av årsredovisning 2014 Gällivare kommun Innehållsförteckning 1. Sammanfattning... 1 2. Inledning... 2 2.1. Bakgrund... 2 2.2. Revisionsfråga

Läs mer

Månadsrapport juli 2014

Månadsrapport juli 2014 Månadsrapport juli Ekonomiskt resultat -07-31 184,5 mkr Resultatanalys Det ekonomiska resultatet i månadsbokslutet till och med juli uppgår till 184,5 mkr. För motsvarande period 2013 var resultatet exklusive

Läs mer

RESULTATRÄKNING Bokslut Bokslut Budget Avvikelse Tkr 2006 2007 2007 2007

RESULTATRÄKNING Bokslut Bokslut Budget Avvikelse Tkr 2006 2007 2007 2007 RESULTATRÄKNING Budget Avvikelse Tkr 2006 2007 2007 2007 Verksamhetens intäkter, not 1 0 117 024 105 405 11 619 Jämförelsestörande post, exploateringsintäkter i not 1 0 7 013 3 000 4 013 Verksamhetens

Läs mer

Delårsrapport jan-okt 2009 Upphandlingscentrum

Delårsrapport jan-okt 2009 Upphandlingscentrum Delårsrapport jan-okt 2009 Upphandlingscentrum Vision MEDBORGAR FÖRNYELSE PROCESS MEDARBETAR EKONOMI PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET Strategier Framgångsfaktorer Nyckelindikatorer

Läs mer

Budget 2005. Resultaträkning Budget 2005 Budget 2004 Bokslut 2003 Verksamhetens nettokostnader -435,0-432,1-421,0

Budget 2005. Resultaträkning Budget 2005 Budget 2004 Bokslut 2003 Verksamhetens nettokostnader -435,0-432,1-421,0 Budget 2005 De senaste årens goda tillväxt avseende kommunens skatteintäkter har avstannat. Bidragen från kostnadsutjämningssytemen har minskat, dock har de statliga bidragen ökat. Samtidigt har kommunens

Läs mer

Revisionsrapport 2014 Genomförd på uppdrag av revisorerna. Öckerö kommun. Granskning av bokslut 2014-12-31

Revisionsrapport 2014 Genomförd på uppdrag av revisorerna. Öckerö kommun. Granskning av bokslut 2014-12-31 Revisionsrapport 2014 Genomförd på uppdrag av revisorerna Öckerö kommun Granskning av bokslut 2014-12-31 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. SAMMANFATTNING... 2 2. BALANSKRAVET... 2 3. GOD EKONOMISK HUSHÅLLNING VERKSAMHETSMÄSSIGA-

Läs mer

Månadsrapport september 2014

Månadsrapport september 2014 Månadsrapport september Ekonomiskt resultat -09-30 215,4 mkr Resultatanalys Det ekonomiska resultatet i månadsbokslutet till och med september uppgår till 215,4 mkr. I resultatet ingår jämförelsestörande

Läs mer

Revisionsrapport 2012 Genomförd på uppdrag av revisorerna. Strängnäs kommun. Granskning av delårsrapport per 31 augusti 2012

Revisionsrapport 2012 Genomförd på uppdrag av revisorerna. Strängnäs kommun. Granskning av delårsrapport per 31 augusti 2012 Revisionsrapport 2012 Genomförd på uppdrag av revisorerna Strängnäs kommun Granskning av delårsrapport per 31 augusti 2012 Innehållsförteckning 1 SAMMANFATTNING... 3 2 INLEDNING... 5 2.1 Bakgrund... 5

Läs mer

Direktiv för arbetet med Budget 2015 och flerårsplan 2016-2017

Direktiv för arbetet med Budget 2015 och flerårsplan 2016-2017 Tjänsteskrivelse 1 (5) Datum 2014-02-?? Budget- och utvecklingschef Raymond Lützhöft 0410733135, 0708817135 raymond.lutzhoft@trelleborg.se Direktiv för arbetet med Budget 2015 och flerårsplan 2016-2017

Läs mer

Revisorernas bedömning av delårsrapport 2 2009

Revisorernas bedömning av delårsrapport 2 2009 Datum Vår beteckning REVISORERNA 2009-10-13 Rev/09066 Handläggare Direkttelefon Ert datum Er beteckning Bo H Eriksson 054-61 41 38 Landstingsfullmäktige Revisorernas bedömning av delårsrapport 2 2009 Bakgrund

Läs mer

Månadsuppföljning. April 2012

Månadsuppföljning. April 2012 A Månadsuppföljning April 2012 2 Månadsuppföljning 1 januari 30 april 2012 Skatteunderlagsprognosen per april pekar mot ett överskott om ca 3,2 mkr för skatteintäkterna. Det är slutavräkningarna både för

Läs mer

Höörs Kommun. Budget 2010 och Verksamhetsplan 2011-2012

Höörs Kommun. Budget 2010 och Verksamhetsplan 2011-2012 Höörs Kommun Budget 2010 och Verksamhetsplan 2011-2012 2Budget 2010 Sidan: Innehållsförteckning 3 Inledning 4 Kommunstyrelsens ordförande har ordet 4 Inför 2010 4 Organisationsöversikt, inkl bolag 6 Vart

Läs mer

Revisionsrapport: Granskning av bokslut och årsredovisning

Revisionsrapport: Granskning av bokslut och årsredovisning Revisorerna 1 (1) Kommunstyrelsen För kännedom: Kommunfullmäktiges presidium Revisionsrapport: Revisorerna har uppdragit till KPMG att granska bokslut och årsredovisning per 2013-12-31, se bifogad rapport.

Läs mer

Preliminärt bokslut 2013

Preliminärt bokslut 2013 Preliminärt bokslut 2013 Kommunstyrelsen 2014-02-04 Innehållsförteckning En tillbakablick på 2013... 3 Preliminärt bokslut 2013... 3 Redovisningsprinciper... 3 Tillämpade redovisningsprinciper... 3 Resultaträkning...

Läs mer

Övergripande och nämndspecifika mål

Övergripande och nämndspecifika mål SOCIALFÖRVALTNINGEN VERKSAMHETSPLAN Stöd och sysselsättning 2014 Övergripande och nämndspecifika EKONOMI Kils kommun ska ha god ekonomisk hushållning. Detta åstadkommer vi genom att: det årliga överskottet

Läs mer

Socialdemokraternas, Vänsterpartiets och Miljöpartiets budget med fokusområden

Socialdemokraternas, Vänsterpartiets och Miljöpartiets budget med fokusområden Socialdemokraternas, Vänsterpartiets och Miljöpartiets budget med fokusområden 2016-2019 Inledning Den förändrade styr- och ledningsmodell som kommunen nu inför anser vi tre partier är väldigt bra och

Läs mer

Årets resultat och budgetavvikelser

Årets resultat och budgetavvikelser Årets resultat och budgetavvikelser Årets första uppföljning för perioden januari april med årsprognos visar på ett resultat på 25,2 mnkr vilket är 20,2 mnkr bättre än budget. Avvikelser mellan prognos

Läs mer

DISKUSSIONS- och INFORMATIONSPUNKT BUDGET- FÖRUTSÄTTNINGAR 2016-2018

DISKUSSIONS- och INFORMATIONSPUNKT BUDGET- FÖRUTSÄTTNINGAR 2016-2018 Ärende 18 DISKUSSIONS- och INFORMATIONSPUNKT BUDGET- FÖRUTSÄTTNINGAR 2016-2018 Budgetsamordnare Monica Karlsson Biträdande kommunchef Kjell Fransson Läget i världen Återhämning men ingen högkonjunktur

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2007-08-31

Granskning av delårsrapport 2007-08-31 Granskning av delårsrapport 2007-08-31 Granskningsrapport 1/2007 Oktober 2007 Ernst & Young AB Per Pehrson Innehållsförteckning 1 SAMMANFATTNING...3 2 INLEDNING...4 2.1 Syfte... 4 2.2 Metod... 4 2.3 Avgränsningar...

Läs mer

Preliminärt bokslut 2014

Preliminärt bokslut 2014 Preliminärt bokslut Kommunstyrelsen 2015-02-03 Innehållsförteckning En tillbakablick på... 3 Preliminärt bokslut... 3 Redovisningsprinciper... 3 Tillämpade redovisningsprinciper... 3 Resultaträkning...

Läs mer

Granskning av årsredovisning 2014

Granskning av årsredovisning 2014 www.pwc.se Malena Wiklund Auktoriserad revisor Caroline Liljebjörn Certifierad kommunal revisor Granskning av årsredovisning 2014 Vimmerby kommun 10 april 2015 Innehållsförteckning 1. Sammanfattning...

Läs mer

30 APRIL 2011 VILHELMINA KOMMUN

30 APRIL 2011 VILHELMINA KOMMUN 30 APRIL 2011 VILHELMINA KOMMUN VILHELMINA KOMMUN Kommunstyrelsen, 912 81 VILHELMINA Besöksadress: Förvaltningshuset, Torget 6 Växel: 0940-14 000 e-post: vilhelmina.kommun@vilhelmina.se VILHELMINA KOMMUN

Läs mer

Socialdemokraternas budget för Värnamo Kommun 2015-2017. Budgetens prioriteringar utgår från budgetdokument K4 på budgetlänken

Socialdemokraternas budget för Värnamo Kommun 2015-2017. Budgetens prioriteringar utgår från budgetdokument K4 på budgetlänken Socialdemokraternas budget för Värnamo Kommun 2015-2017 Budgetens prioriteringar utgår från budgetdokument K4 på budgetlänken Utmaningar som bakgrund till prioriteringarna Arbetslösheten ligger fast på

Läs mer

Revisionsrapport. Götene kommun. Granskning av årsredovisning 2011. Hans Axelsson Anna Teodorsson

Revisionsrapport. Götene kommun. Granskning av årsredovisning 2011. Hans Axelsson Anna Teodorsson Revisionsrapport Granskning av årsredovisning 011 Götene kommun Hans Axelsson Anna Teodorsson mars 01 Innehållsförteckning 1 Sammanfattning Inledning.1 Bakgrund. Revisionsfråga och metod 3 Granskningsresultat

Läs mer

Kommunfullmäktige 2013-09-16 62 (Dnr KS 2013/269)

Kommunfullmäktige 2013-09-16 62 (Dnr KS 2013/269) Kommunfullmäktige 2013-09-16 62 (Dnr KS 2013/269) Innehållsförteckning Utvecklings- och översiktplan för Vansbro kommun... 2 Uppdraget... 2 Balanskravet och god ekonomisk hushållning... 3 Vansbro kommuns

Läs mer

Vansbro kommun i korthet 2013

Vansbro kommun i korthet 2013 Vansbro kommun i korthet 2013 De här sidorna är en sammanfattning av kommunens årsredovisning för 2013. Sammanfattningen handlar i stora drag om fyra frågor som är viktiga för alla som bor i Vansbro kommun

Läs mer

Revisionsrapport. Nerikes Brandkår. Granskning av årsredovisning 2013 2014-03-06. Anders Pålhed (1)

Revisionsrapport. Nerikes Brandkår. Granskning av årsredovisning 2013 2014-03-06. Anders Pålhed (1) Revisionsrapport Granskning av årsredovisning 2013 Nerikes Brandkår 2014-03-06 Anders Pålhed (1) 1. Sammanfattning... 3 2. Inledning... 5 3. Syfte... 5 3.1 Metod... 6 4. Granskning av årsredovisningen...

Läs mer

Rapport. Bokslutsgranskning 2005 för Finspångs kommun 2006-04-10. Genomförd på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Finspångs kommun

Rapport. Bokslutsgranskning 2005 för Finspångs kommun 2006-04-10. Genomförd på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Finspångs kommun Rapport Bokslutsgranskning 2005 för Finspångs kommun 2006-04-10 Genomförd på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Finspångs kommun Susanne Svensson Lars Rydvall Maria Andersson Innehåll 1 SAMMANFATTNING...1

Läs mer

Nämndens verksamhetsplan 2014. FOKUS-nämnden

Nämndens verksamhetsplan 2014. FOKUS-nämnden Nämndens verksamhetsplan 2014 FOKUS-nämnden Innehållsförteckning 1 Inledning... 3 2 Verksamhetsområde... 3 3 Kommunfullmäktiges utvecklingsområden... 3 4 HÅLLBAR UTVECKLING... 3 5 ATTRAKTIV KOMMUN... 4

Läs mer

Revisionsrapport. Pensionsåtagande. Jämtlands läns landsting. Oktober 2008 Allan Andersson Certifierad kommunal revisor

Revisionsrapport. Pensionsåtagande. Jämtlands läns landsting. Oktober 2008 Allan Andersson Certifierad kommunal revisor Revisionsrapport Pensionsåtagande Jämtlands läns landsting Oktober 2008 Allan Andersson Certifierad kommunal revisor Innehållsförteckning 1. Sammanfattning och förslag till åtgärder...3 2. Revisionsfråga...4

Läs mer

KOMMUNENS REVISORER BUDGET 2011 OCH 2012 MED PLAN FÖR 2013-2014

KOMMUNENS REVISORER BUDGET 2011 OCH 2012 MED PLAN FÖR 2013-2014 43 KOMMUNENS REVISORER BUDGET 2011 OCH 2012 MED PLAN FÖR 2013-2014 Sammanfattning av nämndens viktigaste effektmål och prioriterade aktiviteter Enligt kommunallagen ska revisorerna, i den omfattning som

Läs mer

PM - Granskning av årsredovisning 2006*

PM - Granskning av årsredovisning 2006* Öhrlinas PM - Granskning av årsredovisning 2006* Strömstads kommun april 2007 Håkan Olsson Henrik Bergh *connectedthin king I STROMSTADS KOMMUN I I Kommunstyrelsen KC/ZDD? - 0lsi 1 Dnr:........... I Innehållsförteckning

Läs mer

Månadsrapport november 2013

Månadsrapport november 2013 Månadsrapport november Ekonomiskt resultat -11-30 140,5 mkr Resultatanalys Det ekonomiska resultatet i månadsbokslutet uppgår till 140,5 mkr. I resultatet ingår följande jämförelsestörande poster förändrad

Läs mer

Revisionsrapport. VA-redovisning Hallsbergs kommun. Februari 2010 Karin Sundelius

Revisionsrapport. VA-redovisning Hallsbergs kommun. Februari 2010 Karin Sundelius Revisionsrapport VA-redovisning Hallsbergs kommun Februari 2010 Karin Sundelius INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. Sammanfattning...3 2. Bakgrund och revisionsfråga...4 2.1 Bakgrund...4 2.2 Revisionsfråga...4 3.

Läs mer

Redovisningsprinciper

Redovisningsprinciper 1 (5) Redovisningsprinciper Redovisningen i kommuner och landsting regleras av kommunallagen och lagen om kommunal redovisning (KRL). Därutöver lämnar Rådet för kommunal redovisning (RKR) anvisningar och

Läs mer

Vetlanda kommun. Granskning av delårsbokslut per 30 juni 2013. Genomförd på uppdrag av revisorerna 5 september 2013

Vetlanda kommun. Granskning av delårsbokslut per 30 juni 2013. Genomförd på uppdrag av revisorerna 5 september 2013 Vetlanda kommun Granskning av delårsbokslut per 30 juni 2013 Genomförd på uppdrag av revisorerna 5 september 2013 Jonas Leander Helena Patrikson Ulrika Strånge Johanna Thalén Innehållsförteckning 1. Sammanfattning...

Läs mer

Ägardirektiv för Miljö och Vatten i Örnsköldsvik AB

Ägardirektiv för Miljö och Vatten i Örnsköldsvik AB Ägardirektiv för Miljö och Vatten i Örnsköldsvik AB Fastställda av moderbolaget Rodret i Örnsköldsvik AB den 10 november 2014, 73. 1. Föremålet för verksamheten i bolaget (syftet) Föremål för bolagets

Läs mer

Revisionsrapport. Nerikes Brandkår. Granskning av Delårsrapport januari-juli 2013 2013-09-20. Ref Anders Pålhed (1)

Revisionsrapport. Nerikes Brandkår. Granskning av Delårsrapport januari-juli 2013 2013-09-20. Ref Anders Pålhed (1) Revisionsrapport Granskning av Delårsrapport januari-juli 2013 Nerikes Brandkår 2013-09-20 Ref Anders Pålhed (1) Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 1. Sammanfattning... 3 2. Inledning... 4

Läs mer