Årsredovisning 2013/2014. Kentima Holding AB (publ)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Årsredovisning 2013/2014. Kentima Holding AB (publ)"

Transkript

1 Årsredovisning 2013/2014 Kentima Holding AB (publ)

2 Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 Viktiga händelser 2013/ Kentima... 4 Vision, mål och strategi... 5 VD har ordet... 6 Marknad och försäljning... 8 Produktutveckling Marknadsaktiviteter - Mässor 2014/ Ethiris Video Management Software WideQuick HMI/SCADA Software Oe Industrial Computers WideQuick HMI Panel Verksamhetsrapport 2013/ Finansiell kalender Kontaktuppgifter Årsstämma Aktien Ledande befattningshavare Styrelse, Revisor och CA Förvaltningsberättelse Koncernens nyckeltal Koncernens resultaträkning Koncernens balansräkning Koncernens kassaflödesanalys Moderbolagets resultaträkning Moderbolagets balansräkning Moderbolagets kassaflödesanalys Redovisningsprinciper och bokslutskommentarer Noter Revisionsberättelse

3 Viktiga händelser 2013/2014 I sammandrag Nettoomsättningen uppgick till (37 908) KSEK. Nedgången beror på en minskad försäljning till en av bolagets större kunder som under perioden såg en minskad orderingång och försäljning i sin egen verksamhet. Rörelseresultatet uppgick till (-813) KSEK. Resultat efter skatt uppgick till (-1 161) KSEK som motsvarar -1,61 (-0,18) SEK per aktie. Resultatet är en följd av det stora förändringsarbete bolaget genomför, främst den stora internationella satsning som påbörjats, nyanställningar med en kraftigt utökad säljavdelning, marknadsförings- och utvecklingskostnader. Detta har resulterat i en ökad omsättning för dotterbolaget Kentima AB, ökat intresse för våra produkter, samt flera internationella avtal och ett stort antal nya partners. Koncernens omsättning har ökat sekventiellt under de tre senaste kvartalen och under Q4 (april-juni) är den dessutom högre än motsvarande period föregående år. Kentima AB har under året, inom sina två affärsområden Automation och Security, en underliggande omsättningstillväxt på 22 procent jämfört med föregående år, exkluderat försäljningen till systerbolaget Kentima Control R&D AB. Under Q4 (april-juni) var den underliggande omsättningstillväxten i Kentima AB 33 procent, jämfört med samma period föregående år. Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till (2 093) KSEK. Totalt uppgick kassaflödet till -809 (5 885) KSEK. Likvida medel inklusive disponibel checkkredit, uppgick per den 30 juni 2014 till KSEK. För att vidhålla sin tillväxtplan har Kentima Holding genomfört en garanterad företrädesemission under maj 2014 som tillförde bolaget 16,9 Mkr före emissionskostnader. Huvudägaren Kent Nilsson, VD, tecknade sig för ett emissionsbelopp om 4 Mkr via Dewani AB. Styrelsen har under Q3 antagit nya finansiella mål för bolaget: o Genomsnittlig årlig omsättningstillväxt om minst 25 procent de kommande fem åren på koncernnivå. o Inom Kentima AB förväntas en genomsnittlig årlig omsättningstillväxt om minst 50 procent de kommande fem åren. o EBITDA-marginal om minst 15 procent från och med verksamhetsåret 2016/2017. Stort fokus har legat på att bearbeta nya potentiella internationella distributörer och återförsäljare. Detta har lett till flera tecknade avtal och inledda betydelsefulla samarbeten. Utanför Norden har Kentima tecknat avtal med distributörer och återförsäljare i bland annat Baltikum, Beneluxländerna, Polen, Slovakien och Storbritannien. Detta är i linje med bolagets tidigare kommunicerade marknadsplan. Händelser efter rapporttidens utgång Nyemissionen registrerades den 4 juli 2014 och den 15 augusti hade bolaget 517 aktieägare. Flera nya och internationella distributörs- och återförsäljaravtal har tecknats under det nya verksamhetsåret. 3

4 Kentima Kentima Holding AB (publ) är moderbolag i koncernen och har två dotterbolag. Dotterbolaget Kentima AB, är ett innovativt företag som bedriver utveckling, tillverkning och försäljning av avancerade produkter, inom fyra olika produktområden. Verksamheten är indelad i två affärsområden, Automation och Security. Dotterbolaget Kentima Control R&D AB säljer kundanpassade styrsystem till automationsbranschen. Kentima Holding AB (publ) Kentima AB Kentima Control R&D AB Produkter Kentima AB har fyra produktområden med egenutvecklade produkter; Video Managment Software, HMI/SCADA Software, Industrial Computers och Operator Panels. Produkterna ger användaren unika möjligheter att skapa effektiva lösningar som övervakar, höjer säkerheten och ökar produktiviteten inom olika typer av verksamheter, allt från stora process- och tillverkningsindustrier till flygplatser, köpcentrum, sjukhus, skolor, fängelser till den lilla närbutiken. Samtliga produktområden innehåller avancerade och kostnadseffektiva produkter som förenklar arbetet för integratörer och slutanvändare. Det säkerställs att produkterna ständigt upprätthåller marknadens krav på hög kvalitét, stor flexibilitet och mycket god stabilitet. Det i kombination med användarvänlighet, enkel integration med andra system och en attraktiv prisbild gör att produkterna är det självklara valet i viktiga projekt. Affärsmodell Kentima AB har en affärsmodell som bygger på att försäljningen sker via ett nätverk av distributörer, återförsäljare och OEM-kunder. Distributören säljer produkterna vidare till sina egna återförsäljare och integratörer. Försäljningen av mjukvaror sker främst genom distributörer och ger en licensrättighet att använda mjukvaran. Industridatorer, operatörspaneler och olika tillbehör säljs främst via distributörer och återförsäljare samt via olika OEM-kunder. Merförsäljning sker genom uppdateringsavtal, uppgraderingar av mjukvaror, supportavtal, utbildningar och olika konsulttjänster. 4

5 Vision, mål och strategi Vision Kentimas vision är att skapa attraktiva och konkurrenskraftiga produkter för övervakning och visualisering, avsedda för främst automations- och säkerhetsmarknaden. Genom en effektiv organisation, kunniga medarbetare, ett väl genomtänkt partnerprogram och en väl fungerande distribution skall bolaget utvecklas till ett lönsamt och väletablerat företag på både den svenska och internationella marknaden. Mål Förstärka bolagets organisation, främst inom försäljning. Förstärka bolagets marknadsposition på den svenska och internationella marknaden. Bygga upp bolagets exportverksamhet, genom ett nät av distributörer och återförsäljare, främst på den europeiska marknaden och senare även på den övriga världsmarknaden. Realisera en betydande försäljningsökning i Sverige och internationellt. Fortsätta arbetet med att skapa ett attraktivt partnerprogram för återförsäljare. Fortsätta utvecklingen av bolagets produkter, lansera nya produkter och programversioner. Identifiera och aktivt undersöka möjligheterna att söka patent för nya funktioner i mjukvarorna. Strategi Kentima utvecklar tekniskt avancerade produkter. Det är därför viktigt att slutkunden får ett komplett fungerande system och att bolagets produkter installeras korrekt för att slutkundens förväntningar ska uppfyllas. För att tillgodose detta behov arbetar Kentima efter en affärsmodell med distributörer, återförsäljare och OEM-kunder. Återförsäljaren är ofta en systemintegratör som installerar bolagets produkter hos slutkunderna. Återförsäljarna är allt från stora globala aktörer inom automations- och/eller säkerhetsbranschen till mindre lokala installatörer av larmsystem och automationsutrustningar. Bolagets kunder är främst distributörer och OEM-kunder, som sedan säljer vidare produkterna till sitt eget nät av återförsäljare. Kentimas ambition är därför att bygga upp ett nät av distributörer, inledningsvis på den europeiska marknaden. Distributörerna kommer vara allt från stora internationella bolag till utpräglade lokala Value Added Distributors, d.v.s. distributörer som adderar andra värden till bolagets produkter, integrerar bolagets produkter med annan utrustning, tillför kunskap, support och utbildningar. En distributör får inte sälja bolagets produkter direkt till slutkund. Återförsäljaren säljer bolagets produkter vidare till en slutkund som en enskild produkt eller tillsammans med andra produkter i ett helt system. En OEM-kund är ofta en maskintillverkare som använder bolagets produkter för att övervaka maskinen som företaget tillverkar. Finansiella mål Genomsnittlig årlig omsättningstillväxt på koncernnivå under de kommande fem åren skall uppgå till minst 25 procent. Genomsnittlig årlig omsättningstillväxt inom dotterbolaget Kentima AB de kommande fem åren skall uppgå till minst 50 procent. EBITDA-marginal om minst 15 procent från och med räkenskapsåret 2016/

6 VD har ordet Verksamhetsåret 2013/2014 har varit ett spännande och händelserikt år, vi har intensifierat förändringsarbetet som vi startade i samband med listningen på Nasdaq OMX First North för drygt ett år sedan. Vi har under året genomfört en garanterad nyemission som tillfört bolaget 16,9 Mkr före emissionskostnader. Emissionslikviden ska främst användas för den fortsatta förstärkningen av vår säljorganisation samt utökade marknadsaktiviteter för att därigenom skapa en långsiktig tillväxt i bolaget. En av de viktigaste händelserna under verksamhetsåret var att vi startade upp vår exportverksamhet. Vi har tecknat flera internationella avtal och försäljningen har kommit igång i flera europeiska länder, inledningsvis på låga nivåer. Omsättningen ökar sekventiellt Koncernens omsättning har minskat jämfört med föregående år. Hela nedgången förklaras av en minskad försäljning, till en av våra större kunder inom affärsområdet kundanpassade styrsystem där försäljningen sker via dotterbolaget Kentima Control R&D AB. Även resultatet är en följd av den lägre försäljningen inom området kundanpassade styrsystem. Vi har också i enlighet med vår plan och vad vi tidigare kommunicerat haft stora kostnader för exportsatsningen, samtidigt som vi reviderat den tid det tar att etablera oss internationellt. En av flera positiva signaler är att koncernens omsättning sekventiellt ökat under de tre senaste kvartalen och under Q4 är den dessutom högre än motsvarande period föregående år. Kentima AB har under året, inom sina två affärsområden Automation och Security, en underliggande omsättningstillväxt på 22 procent jämfört med föregående år, exkluderat försäljningen till systerbolaget Kentima Control R&D AB. Under Q4 (april-juni) var den underliggande omsättningstillväxten i Kentima AB 33 procent, jämfört med samma period föregående år. en egen monter på IFSEC i London, en av världens största säkerhetsmässor. I höst fortsätter vi vår satsning på mässor och vi ställer ut på security essen i Tyskland, Scanautomatic i Göteborg och SKYDD i Stockholm. Strategi och organisationsförändringar Vår strategi är att arbeta långsiktigt med att bygga upp försäljningskanaler i Europa och övriga världen. Under det gångna året har vi tecknat flera avtal med internationella distributörer, återförsäljare och partners. Att sälja våra produkter via distributörer och deras återförsäljare tar något längre tid än vad vi beräknat. Under de senaste månaderna har vi genomfört viktiga organisationsförändringar i avsikt att förbättra möjligheten att tillfredsställa marknadens behov av information, support och utbildning. Vi har efter verksamhetsåret utökat våra utvecklingsavdelningar med ytterligare personal. Fortsatta offensiva satsningar Vi har under året gjort flera offensiva satsningar som kommer att vara värdefulla för bolaget i framtiden, även om de på kort sikt enbart återfinns som kostnader i vår resultaträkning. Vi har arbetat intensivt med uppbyggnaden av vår försäljningsavdelning under året och vi har nu en mycket kraftfull och välorganiserad försäljningsavdelning. Vi kommer att fortsätta utöka vår säljavdelning under innevarande verksamhetsår i linje med att vår internationella satsning fortsätter och vi ökar våra marknadsandelar i Norden. Inom marknadsföring har vi lagt ner betydande resurser på framtagning av nytt informations- och säljmaterial, översättningar, marknadskommunikation och lansering av en helt ny hemsida med tillhörande partnersidor. Vi har dessutom genomfört flera lyckade mässor både i Sverige och internationellt. Under juni ställde vi ut med 6

7 Produktlanseringar Under våren genomförde vi flera viktiga produktlanseringar, en ny version av vår Video Management Software, en ny industridator och en ny operatörspanel. Vi är övertygade om att produkterna kommer att påverka omsättning och resultat positivt i framtiden. Det är med stor tillfredställelse vi konstaterar att viktiga slutkunder som bland annat ABB, DSV, Gambro och Tetra Pak valt våra produkter. Konkurrenter Under det gångna året har vi uppmärksammat att flera av våra konkurrenter blivit uppköpta. Amerikanska Exacq Technologies förvärvades av den globala koncernen Tyco och precis innan sommaren tillkännagav Canon Europe att de förvärvar danska Milestone Systems. Våra produkter står sig mycket väl i konkurrensen med dessa marknadsledande aktörer. Båda dessa händelser är positiva för Kentima och förbättrar våra möjligheter att teckna avtal med distributörer som exempelvis vill ha en mjukvara, att erbjuda sina kunder, som är oberoende av kameratillverkaren. Tillväxt 2014/2015 En av våra större kunder inom området kundanpassade styrsystem ser ett minskat behov även under innevarande verksamhetsår. Det känns därför viktigt att understryka att den stora framtida tillväxten är sedan tidigare planerad att komma från dotterbolaget Kentima AB och försäljningen av våra egenutvecklade produkter inom våra affärsområden Automation och Security. Marknadsutsikterna för båda affärsområdena bedöms som mycket goda och vi ser en hög tillväxt för samtliga produktområden. Jag känner därför stor entusiasm inför framtiden och är i flera avseenden nöjd med hur vi genomfört vårt förändringsarbete och intensifierat vår internationella satsning. Utsikter 2014/2015 Under innevarande verksamhetsår kommer resultatet av vårt förändringsarbete att accentueras. Vi möts av en stor positivitet när vi besöker potentiella kunder och det finns ett stort intresse för våra produkter i såväl Sverige som internationellt. Vi diskuterar just nu olika typer av samarbeten med flera viktiga internationella aktörer och kommer att fortsätta skriva fler avtal under innevarande verksamhetsår. Vi hoppas kunna presentera en betydande omsättningsökning för Kentima AB och våra egenutvecklade produkter under 2014/2015! Jag vill passa på att tacka alla anställda, samarbetspartners och kunder för det gångna året. Kent Nilsson, VD 7

8 Marknad och försäljning Marknaden inom affärsområdet Automation Kentima utvecklar, tillverkar och säljer produkter inom området HMI-system såsom HMI/SCADA mjukvara, industridatorer och operatörspaneler. HMI-system utgör en viktig del inom industriell automation och möjliggör övervakning och kontroll av automatiserade produktionsprocesser. HMI-system används bland annat för att övervaka maskiner, industriella anläggningar, fastigheter och säkerhetssystem, de visualiserar information samtidigt som operatören interagerar med systemet. Systemen innehåller hårdvara som t.ex. operatörspaneler, industridatorer, givare och sensorer samt HMI/SCADA mjukvara. HMI-system har ett mycket brett användningsområde och används inom ett stort antal branscher. Den globala HMI-marknaden beräknas ha en genomsnittlig årlig tillväxt om cirka 10 procent de närmaste fem åren. 1 Inom HMI-marknaden förväntas mjukvaror växa starkare än övriga produktområden. Inom affärsområdet Automation förväntas tillväxten för Kentima bli betydligt högre än den genomsnittliga marknadstillväxten. Vi står oss mycket starkt när vi, våra kunder och partners jämför oss med våra konkurrenter. Våra produkter innehåller flera unika lösningar och en attraktiv prisbild för våra produkter underlättar vår expansion. Marknaden inom affärsområdet Security I takt med att omvärlden förändras och allt fler människor rör sig i våra städer ökar även kraven på övervakning av områden, transportmedel, infrastruktur och lokaler. Inom den privata sektorn drivs tillväxten bland annat av det ekonomiska klimatet. När ekonomin är god har företag råd att i större utsträckning investera i säkerhetslösningar. Inom den publika sektorn drivs tillväxten av uppfattat hot om brottslighet och terrorism i samhället. 1 MarketsandMarkets Human Machine Interface, HMI Market: Global Forecast & Analysis ( ) Sedan några år tillbaka genomgår marknaden för videoövervakning ett teknikskifte. Detta innebär att tidigare traditionella system som var uppbyggda med analoga kameror nu byts ut till digitala system. Dessa system benämns som nätverksvideo och innebär att kameror är inkopplade i ett nätverk tillsammans med mjukvara. Globalt spås marknaden för nätverksvideo växa med i genomsnitt 22 procent årligen de kommande åren. 2 Den globala VMS-marknaden är fragmenterad där ingen enskild leverantör har marknadsandelar som överstiger 10 procent. Under det gångna året har flera VMS tillverkare blivit uppköpta. Amerikanska Exacq Technologies förvärvades av den globala koncernen Tyco och Canon Europe förvärvar danska Milestone Systems. Våra produkter står sig mycket väl i konkurrensen med dessa marknadsledande aktörer. Kentima ser en hög tillväxt inom säkerhet de kommande åren och ovanstående händelser är positiva för Kentima eftersom det ökar våra möjligheter att teckna avtal med distributörer, som vill erbjuda sina återförsäljare en mjukvara som är oberoende av kameratillverkaren. Marknadsplan Under det gångna verksamhetsåret har Kentima tecknat ett stort antal partneravtal på den svenska marknaden och flera internationella distributörs- och återförsäljaravtal har tecknats. Vi intensifierar just nu vårt säljarbete på den svenska marknaden samtidigt som vi arbetar målinriktat med vår långsiktiga plan för den internationella marknaden. Efterfrågan på våra egenutvecklade produkter ökar kontinuerligt och den underliggande marknadstillväxten inom både automations- och säkerhetsmarknaden förväntas vara fortsatt stark den kommande femårsperioden. Vi genomför under 2014 och 2015 en fördjupad satsning inom affärsområdet Säkerhet inom EMEA och under 2015 kommer vi att påbörja satsningen på den Nordamerikanska marknaden. För affärsområdet Automation fokuserar vi under 2014 på den svenska marknaden och i början av 2015 startar vi upp en satsning inom EMEA. Målsättningen för Koncernen i helhet är att under 2014 fördubbla antalet distributörer och partners. 2 IHS The EMEA market for CCTV & Video Surveillance Equipment 2013 edition Antal internationella avtal 2013/2014 Antalet svenska partners Nya distributörer Nya återförsäljare Totalt antal internationella avtal Nya under perioden Ackumulerat Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 8

9 Kentima Distributör OEM Partners Återförsäljare Systemintegratör MARKNADSPLAN Slutkund Sedan december 2013 fram till mars 2014 har fem nya internationella distributörsavtal tecknats. Avtal har etablerats med distributörer och partners i samtliga nordiska länder och flera andra europeiska länder. En viss ökning kan ses i orderingången redan nu men Bolaget bedömer att resultatet av det påbörjade arbetet framförallt kommer att synas i resultatet först under räkenskapsåret 2014/2015. Bolaget räknar med att dagens försäljningsorganisation skall fortsätta växa de närmaste åren, Säljorganisation Kentimas försäljningsorganisation består av ett antal Area Sales Managers som har ansvar för olika geografiska områden. Inom varje område har en Area Sales Manager främst olika genom säljare att Bolaget till sin anställer hjälp. fler Varje exportsäljare. har fokus på något av bolagets två affärsområden, Security eller Automation. Som ett led i den satsning som nu genomförs kommer det finnas ett fortsatt fokus på marknadsföring. Dagens anställda inom marknadsföring bildar, tillsammans med support, marknadsavdelningen. Denna kommer bland annat att kompletteras med en produktgrupp. och OEM-kunder Eftersom antalet kunder förväntas Distributörer Kentimas öka kraftigt befintliga kommer och också framtida supportavdelningen, distributörer är som allt även från har ansvar för konsultarbete hos kund, utbildning och testning, att stora internationella bolag till utpräglat lokala distributörer. förstärkas kraftigt de närmaste åren. Merförsäljning sker genom uppdateringsavtal, uppgraderingar, anordnas. supportavtal, Bland utbildningar annat arrangeras och seminarier olika konsulttjänster. inom området Under 2014 kommer även ett antal större arrangemang Kentima Automation har idag i nordiska Lund, Göteborg distributörsavtal och Malmö. Bolaget med Anixter, kommer Svensk ställa Säkerhetsvideo ut på en av Europas och Teletec. största Utanför säkerhetsmässor, Norden IFSEC har International i London och under hösten ställa ut på Scanautomatic i Göteborg och Skydd2014 i Stockholm. Kentima tecknat avtal med distributörer och återförsäljare i bland annat Baltikum, Beneluxländerna, Polen, Slovakien och Storbritannien. Marknadssatsning I en första fas kommer marknadsföringen intensifieras på den Försäljning till OEM-kunder sker primärt inom automationsverksamheten för Koncernen i där helhet Kentimas är att under produkter 2014 fördubbla kompletterar antalet svenska marknaden inom båda affärsområdena. Målsättningen det övriga distributörer utbudet. och partners. Idag består försäljningen till OEM- Säkerhet För affärsområdet Säkerhet har det aktiva försäljningsarbetet på exportmarknaden redan påbörjats i ett par utvalda länder inom EMEA. I början av 2015 räknar Bolaget med att påbörja kunder försäljningen i stor på utsträckning den nordamerikanska av egna produkter, marknaden, som främst tillsammans med externa produkter, exempelvis sensorer och inom USA. Den strategiska planeringen för denna satsning har inletts. Bolaget väljer USA på grund av dess stora andel av givare, den globala skapar säkerhetsmarknaden en komplett kundanpassad samt att amerikanska OEM-produkt. bolag Bland har starkt Kentimas inflytande OEM-kunder på andra marknader. finns Dessutom företag ger som marknadsnärvaro Powerit i USA möjlighet Solutions, att Sandvik i ett tidigt SRP skede och upptäcka Safegate nya In- Attacus Power, ternational. marknadstrender för den fortsatta utvecklingen av Bolagets produkter. I början av 2016 planerar Bolaget inleda exportsatsningen mot den asiatiska marknaden för att därefter under Partner - återförsäljare och systemintegratörer 2017 etablera försäljning i övriga länder. Målsättningen är att Kentimas under räkenskapsår partners 2017/2018 är systemintegratörer tecknat avtal med som cirka installerar 180 produkterna distributörer och hos återförsäljare slutkund på eller den återförsäljare internationella marknaden. till slutkund som enskild produkt eller som som säljer produkterna en komponent i större system. Partners sträcker sig från Automation stora globala aktörer inom automations- eller säkerhetsbranschetet under 2014 till att mindre intensifieras lokala på installatörer den svenska av marknaden. larmsystem För affärsområdet Automation kommer försäljningsarbe- och Exportsatsningen automationsutrustning. kommer att inledas Registrerade i vissa utvalda partners länder erbjuds i fria Europa grundutbildningar i början av Mot och slutet de som av 2015 ingår är ambitionen partneravtal att får tillgång etablera försäljning till support. inom övriga EMEA. Under 2016 förväntas Bolaget påbörja exportsatsningen mot den nordamerikanska Exempel marknaden, på följt svenska av den systemintegratörer asiatiska marknaden som i slutet är av partners 2016 till Kentima för att därefter Bravida under 2017 Säkerhet, etablera Elajo, försäljning LMT i övriga Elteknik, världen. Rejlers och Bolagets Skanska målsättning Installation är att antalet El. Per internationella den 30 juni avtal 2014 skall hade uppgå till cirka 190 stycken under räkenskapsåret 2017/2018. bolaget cirka 130 partners i sitt nätverk. Marknadsplan aktivt aktivt försäljningsarbete Förväntad utveckling av av internationella avtal avtal Sverige EMEA Nordamerika Asien Övriga världen Antal internationella avtal = Säkerhet = Automation Automation - export Säkerhet - export 9

10 Produktutveckling Under året har vi fortsatt vårt intensiva utvecklingsarbete inom samtliga våra fyra produktområden. Flera viktiga produktlanseringar har gjorts och de har tagits emot mycket positivt på marknaden. Här följer en kort sammanfattning för respektive produktområde: Video Management Software Ethiris 5.14 lanserades i oktober Fokus för versionen låg på exportmarknaden och ett utökat språkstöd. Förutom flera nya funktioner innehöll Ethiris 5.14 direkt stöd för flera nya kameramodeller från olika kameraleverantörer, UDP transportprotokoll vid användning av ON- VIF eller generisk RTSP. Ethiris 6.0 lanserades i april Detta var en mycket viktig lansering och vi lanserade en helt ny funktion för att skapa ett redundant system, kraftigt förbättrad prestanda samt flera andra viktiga nyheter som ger Ethiris en unik position på marknaden. Samtidigt som Ethiris 6.0 är oerhört kraftfull är den mycket enkel att använda och kan med fördel även användas för mindre applikationer. Industrial Computers Panel PC Oe621 och Oe721 lanserades i februari Modellerna kombinerar modern design med ett robust utförande. En stor, tydlig 21,5 -skärm i bredbildsformat och Full HD-upplösning ger användaren nya möjligheter att presentera information. De har dessutom en helt integrerad projicerat kapacitiv touchfunktion med stöd för upp till 10-punkters Multi-touch. Våra nya Panel PC använder effektiva processorer från Intel, från P4500 med Dual Core-arkitektur upp till en kraftfull i7. HMI/SCADA Software WideQuick HMI/SCADA 4.2 lanserades i februari En stor nyhet är att vi utvecklat ett objekt som kommunicerar direkt med Ethiris Server för att sedan presentera livebilder från kameror i WideQuick Runtime, -Remote och -Web Client. Den nya funktionen ger användare inom säkerhetsområdet möjlighet att använda WideQuick för att skapa en ännu kraftfullare Total Security Platform. En annan viktig nyhet är att det finns installationspaket till såväl Windows som Linuxdistributionerna Debian 6.x och CentOS 6.x. Operator Panels WideQuick HMI Panel H621 och H721 lanserades i april Operatörspanelerna bygger på våra industridatorer och har en robust uppbyggnad, en 21,5 Full HD-skärm med kapacitiv touch och kraftfulla processorer från Intel. Med modern design, effektiv kommunikation, inbyggd databas, PC-baserad plattform och möjlighet att ansluta sig till operatörspanelen med en vanlig webbläsare via en dator eller mobil plattform, är troligtvis WideQuick HMI Panel den mest kraftfulla operatörspanelen på marknaden. Det finns möjligheter att ansluta ett stort antal PLC, distribuerade I/O och annan utrustning till WideQuick HMI Panel. Carrier Board H4118 med CPU i5. 10

11 Marknadsaktiviteter - Mässor 2014/ /2014 har varit ett intensivt och spännande verksamhetsår för Kentima. Vi har under året både besökt och genomfört flera lyckade mässor både i Sverige och internationellt. I juni ställde vi ut på IFSEC International i London som är en av världens största säkerhetsmässor. I höst fortsätter vi vår offensiva marknadsföringssatsning. Vi kommer under 2014/2015 bland annat att ställa ut på flera viktiga mässor. Security essen, Essen Tyskland september 2014 I flera år har security essen varit en av världens viktigaste mässor för säkerhet och brandskydd. Kentimas stora fokus var den senaste versionen av Ethiris, dessutom visade vi upp några nya spännande funktioner från den kommande versionen, Ethiris 7.0. Vi visade upp hur snabbt Ethiris kan integreras med andra säkerhetssystem och hur man med hjälp av WideQuick HMI/SCADA Software skapar en smart och intelligent Total Security Platform. Scanautomatic, Göteborg 7-9 oktober 2014 I oktober går Scanautomatic och ProcessTeknik för tredje gången parallellt i Göteborg. Mässan har snabbt blivit den ledande industrimässan i Norden och Kentima visar upp olika lösningar och produktnyheter. Vår monter kommer att vara fylld med nyheter! Vi kommer att visa våra mjukvaror Ethiris VMS och WideQuick HMI/SCADA samt presenterar vi nya modeller av våra industridatorer och operatörspaneler. SKYDD, Stockholm oktober 2014 SKYDD anordnas vartannat år och är Nordens största och viktigaste mässa gällande säkerhet, brand och räddning. Vi kommer att visa upp vårt produktsortiment: mjukvarorna Ethiris VMS, WideQuick HMI/SCADA, samt våra operatörspaneler och industridatorer. Vi visar upp den senaste versionen av Ethiris VMS men också några spännande funktioner från den kommande versionen Ethiris 7.0. Intersec Exhibition, Dubai januari 2015 (Preliminärt) Intersec Exhibition är den viktigaste handelsplattformen och nätverkshändelsen för säkerhetsindustrin i Mellanöstern. Med över 1000 utställare och över besökare från 116 länder ger Intersec Kentima möjlighet att visa upp den senaste tekniken inom säkerhet på en internationellt mångsidig säkerhetsmässa i världen. IFSEC International, ExCel London juni 2015 IFSEC är årets stora säkerhetsevent i Europa och efter detta års succé med en monter fylld med intressanta kunder har Kentima redan bokat plats. Det blir en större monter i vimlet av våra konkurrenter. Vi kommer även här stolt visa upp våra nyheter och produktlanseringar. 11

12 Ethiris Video Management Software Varje bransch har sina unika behov. Ethiris är en mjukvara som passar för flera olika användningsområden, från mindre installationer till mycket stora anläggningar. Ethiris Video Management Software innehåller unika funktioner som ger systemintegratören möjlighet att snabbt och enkelt konfigurera ett modernt och kraftfullt system för videoövervakning. Det finns en rad möjligheter att integrera Ethiris med andra system och skapa en total säkerhetslösning. Ethiris är en öppen plattform och har stöd för ONVIF och individuella protokoll från ledande kameratillverkare. En högpresterande mjukvara som Ethiris lagrar och visar all information effektivt. Med sin komponentbaserade struktur är mjukvaran lämplig för stora och krävande applikationer. Ethiris har en app, Ethiris Mobile som gör det möjligt att få tillgång till och övervaka Ethirisanläggningarna via Wi-Fi och 3G/4G i princip var man än befinner sig. Ethiris innehåller avancerade egenskaper för larm och händelsehantering. Dessa tillsammans med goda möjligheter att kommunicera med andra system och en inbyggd skriptmotor, gör att systemintegratören lätt kan konfigurera Ethiris till befintliga applikationer och skapa intelligenta videoövervakningssystem. Man kan skapa ett redundant system som gör Ethiris lämplig för stora och säkerhetskritiska applikationer. Det innebär att Ethiris automatiskt fortsätter köra en anläggning utan funktionsbortfall även om en eller flera servrar går ned. Ethiris har ett omfattande stöd för OPC. Därför kan Ethiris integreras med en mängd olika typer av system som har stöd för OPC, till exempel passagesystem, brandlarm, inbrottslarm, överordnade SCADA-system, styrsystem och distribuerade I/O. Med komponenten Ethiris Admin kan man enkelt, utifrån en arbetsstation, konfigurera upp en hel anläggning som är fördelad på flera olika datorer. Ethiris är ett fleranvändarsystem och i princip finns det ingen begränsning på hur många Ethiris Server och Ethiris Client som kan användas i samma system. 12

13 Success Stories Trygg universitetsmiljö med Ethiris SNABBFAKTA Umeå universitet är arbetsplats för anställda och lärosäte för studenter från hela världen. I deras uppdrag ingår att skapa en trygg arbets- och studiemiljö där säkerheten alltid är prioriterad. Med Ethiris Video Management Software från Kentima har de överblick och kan lätt övervaka de olika universitetsmiljöerna. Umeå universitet sysselsätter anställda och studenter, fördelade över 47 institutioner och arbetsenheter. Projektet började efter att Umeå universitet hade fått problem med återkommande vandalisering, klotter och annan skadegörelse. Behovet av videoövervakning har växt efterhand och idag använder man sig av kameror på ett antal platser, däribland på två av universitetets högsäkerhetsobjekt. En av Ethiris stora styrkor är att mjukvaran är mångsidig och flexibel. Det har varit en viktig del i arbetet med att bygga upp systemet på Umeå universitet då det är enkelt att koppla in till exempel kameror av olika fabrikat. Operatörerna uppskattar också att det är mycket lätt att anpassa systemet efter deras specifika krav och behov. Kentima är ett företag med substans i sina ord, har produkter som fungerar och där man som kund inte låses in på ett speciellt produktval i andra skedet, säger Jörgen Sandström, säkerhetschef Umeå universitet. Anläggningen sträcker sig över en stor yta med flera byggnader. Förutom operatörerna använder sig ett stort antal väktare av videoövervakningssystemet. Det ställer höga krav på kommunikationen och en viktig funktion i Ethiris är därmed möjligheten att skicka bilder över mail så att alla användare hela tiden har kontroll när någonting sker. Mjukvarans skalbarhet innebär att kapaciteteten i anläggningen kan ökas sömlöst utan att det märks för slutanvändaren. Ethiris licensmodell går ut på att man endast betalar Ethiris VMS tillsammans med ett 40-tal kameror skapar en trygg arbets- och studiemiljö. Ethiris e-postfunktion möjliggör kontroll av händelser i anläggningen utan att man behöver vara uppkopplad mot systemet. för den funktionalitet som systemet kräver genom licensnivån samt antal kameror. På så vis betalar man aldrig för mer än man behöver och systemet blir väldigt kostnads-effektivt. Bevakningskostnaden har kunnat hållas på tidigare nivå trots en stor totalökning av ytan, säger Jörgen Sandström. Umeå universitet är mycket nöjda med Ethiris och räknar med att anläggningen kommer att utökas ytterligare framöver, vilket är ett gott betyg. Idag är systemet slutet, men på sikt planeras även en sammankoppling av Ethiris med deras passagesystem och inbrottslarm för att på så vis skapa en total säkerhetslösning. Successstories_12sid_140519_SE_ts.indd :30:42 13

14 WideQuick HMI/SCADA Software WideQuick HMI/SCADA Software är en unik programvara för att skapa avancerade grafiska övervaknings- och presentationssystem. WideQuick har möjlighet att kommunicera mot ett stort antal olika system för att därefter lagra, övervaka och behandla information och bilder. Informationen visualiseras därefter och operatören får möjlighet att interagera med systemet. WideQuick är en generell HMI/SCADA-mjukvara med hög funktionalitet och inbyggd skriptmotor, som ger integratören stora möjligheter att anpassa systemet till olika applikationer inom automation- och säkerhetsbranschen. Eftersom WideQuick är uppbyggd med klient/serverarkitektur kan det användas i såväl lokala som globala nätverk. WideQuick Designer är utvecklingsverktyget där systemintegratören skapar applikationen för projeket. WideQuick Runtime är mjukvaran som operatören jobbar med och där projektet körs. WideQuick Remote Client ansluter mot WideQuick Runtime och används när det finns behov för fjärrstyrning. WideQuick Web Client är en webbservermodul som ansluter till WideQuick Runtime och gör det möjligt att övervaka processen via webbläsare på datorer eller på mobila enheter. WideQuick Web Client behöver inte ha några plug-ins installerade, endast en webbläsare. WideQuick har en OPC-klient samt ett inbyggt Modbusprotokoll för att kommunicera med I/O, PLC och andra system. Inom Automation kan programmet användas inom flera olika områden, allt från mindre maskiner till övervakning av hela process- och tillverkningsindustrier. De inbyggda funktionerna, som hanterar flera språk, konverterar enheter och ger möjlighet till integration med olika databaser samt skapar stora användningsområden för WideQuick, till exempel i maskinstyrningsapplikationer. Inom Säkerhet används WideQuick som överordnat system för bland annat olika infrastrukturanläggningar, larmcentraler samt övervakning av flygplatser och hela städer. 14

15 Success Stories Norra Djurgårdsstaden växer fram med ledande teknik År 2030 ska Norra Djurgårdsstaden stå klart, kanske ett av de mest spännande bostadsprojekten någonsin i Stockholm. Kentima är stolta över att vara en del av byggprojektet med sitt överordnade säkerhetssystem där både WideQuick och Ethiris spelar en viktig roll. Stockholms stad har anlitat Linköpingsföretaget Servistik AB som är experter inom logistik. De planerar transporter tillsammans med byggherrarna för att skapa ett jämt och effektivt flöde. För att tekniskt säkerställa att transporterna sker vid rätt tidpunkt har det därför tagits fram ett slottids-system där inpasseringskoder endast fungerar vid en specifik tidpunkt, i en specifik grind och under särskilda förutsättningar. Kravspecifikationen var tydlig redan från början när valet för övervakningssystem och passagesystem skulle väljas. Vällingby Låsservice tog i samarbete med Teletec Connect fram och presenterade en komplett systemlösning med funktioner som uppfyllde Servistiks efterfrågan och krav. WideQuick ger oss precis den flexibilitet vi behöver, säger Thomas Walldof, projektspecialist Teletec Connect AB. Då systemet skall kopplas samman med olika affärssystem och planeringsverktyg uppstod ett behov av att hitta ett överordnat system som enkelt kan anpassas till applikationen och har goda kommunikations möjligheter. SNABBFAKTA Stadsdelen Norra Djurgårdsstaden, på 236 hektar är ett av Stockholms mest spännande bostadsprojekt. WideQuick har gett möjlighet att bygga ett grafiskt gränssnitt som är anpassat för verksamheten, där man kan knyta samman flera underliggande system. Med hjälp av Ethiris funktioner kan man bland annat centralt styra grind- och dörröppningar med en enkel knapptryckning. Flexibiliteten och presentationsmöjligheterna gjorde WideQuick till det självklara valet, säger Mathias Esselström, vd Vällingby Låsservice AB. Valet föll på WideQuick eftersom programmet dessutom erbjuder stora möjligheter att bygga och anpassa det grafiska gränssnittet för verksamheten, samtidigt som flera underliggande system knyts samman. Eftersom WideQuick även är fullt integrerat med Ethiris finns möjligheten att koppla samman kamerasystemet i det överordnade systemet. Ethiris gör det möjligt att manuellt styra grind- och dörröppningar från kontoret med hjälp av popup fönster på skärmarna och en enkel knapptryckning. All information lagras i programmet och detta används senare för bland annat fakturering där man får ut exakta slottider. Detta är en stor tidsvinst, anser Cristina Aguilar på Servistik som arbetar med systemet. Förutom att Cristina tycker att systemet är lätt att använda och förstå, är hon även imponerad över de skarpa och tydliga bilder som visas i systemet. Successstories_12sid_140519_SE_ts.indd :31:02 15

16 Oe Industrial Computers Oe500 Proficient Oe500 Proficient är vår helt fläktlösa serie av industridatorer, avsedda att användas när man behöver högeffektiva och tåliga industridatorer till exempel vindkraftverk, passagesystem och fastighetsautomation. Oe500 har väldigt låg strömförbrukning och klarar sig på mindre än 45 W under drift. Serien finns med eller utan integrerad 12 till 19-tum TFT-skärm och har mycket bra anslutningsoch kommunikationsmöjligheter. Oe500-serien är helt passivt kyld och är byggd helt utan rörliga delar, vilket innebär att den tål tuff behandling och har en lång livslängd då inga mekaniska slitdelar finns. Oe600 Flexible och Oe700 Performance Oe600 är en industridator med kraftfull prestanda som passar för något större projekt med krävande grafik, hög funktionalitet och där det ställs krav på korta svarstider samt snabb och flexibel kommunikation. Den har smidig åtkomst till expansionsplatser, lagringsmedia och interna anslutningar. Det är lätt att koppla in ytterligare displayenheter genom dess externa VGA/HDMI/DVI-anslutningar, eller interna expansioner genom PCIe- samt MiniPCIe-platserna. Oe700 Performance är en industridator som passar utmärkt när omgivningen ställer krav på en mycket robust industridator med avancerade funktioner, galvaniskt isolerad seriekommunikation och hög prestanda. Den har inbyggd temperaturövervakning och ett brett temperaturområde. Modellen har också inbyggd övervakning av strömförsörjningen och kraftfulla skydd mot störningar och transienter vilket medför en lång livslängd och minimalt underhåll. Oe600 och Oe700 Panel PC har integrerad TFT-skärm med touchfunktion och kan fås med bildskärmsstorlek 12 till 21,5-tum. Oe621 och Oe721 är två robusta 21,5-tums Panel PC med Full HD-upplösning och 10-punkters Multi-touch. Modellerna har modern design, är platseffektiva och utvecklade för att klara tuff industriell miljö, men lämpar sig även för officiella och publika områden. Oe800 Heavy Duty Oe800-serien är en helt kapslad Panel PC med chassi och front i rostfritt stål. Den har integrerad temperaturkontroll och använder robusta M12-kontakter. Modellen är tillverkad med en ljusstark 12 till 15-tum industriell LED-skärm. Serien är anpassad för kontinuerlig drift i mycket krävande miljöer, där stora temperaturvariationer, elektriska störningar, damm, fukt och föroreningar ställer stora krav på en industridator. Vanliga användningsområden är stenbrott, gruvindustri, kemisk industri och mobila applikationer. 16

17 Automation and Security Products Success Stories Flexibilitet i fokus hos Nordens största kextillverkare Göteborgs Kex är Nordens största kexleverantör. I över hundra år har svenska folket knaprat på kex och kakor från Göteborgs Kex. Med Kentimas mjukvara WideQuick har företaget skapat enkelhet, flexibilitet och inte minst mobilitet i produktionen. Göteborgs Kex är Kungälvs största privata arbetsgivare med ca 500 anställda och fabriken som är centralt belägen har integrerats naturligt i stadsbilden. Sedan 1994 ingår Göteborgs Kex i norska Orklakoncernen och bageriet producerar nu kakor och kex till den svenska, norska och finska marknaden. Göteborgs Kex installerade för några år sedan tre nya flexibla packlinjer, dessa skulle kunna köra produkter från tre olika flöden. Det uppstod ett behov av att övervaka produktionen och på ett enkelt sätt åskådliggöra vilken linje som körde vad och vad linjestatusen var. För att ge en god visuell kontroll i produktionen och för att förenkla så mycket som möjligt för operatörerna valde man att använda storbildsskärmar. Dessa visar produktionsstatus med OEE, linjeval samt larm via färgindikation. Systemet sparar även historik som kan användas i felsökningssyfte. För att kunna visa datan behövdes ett lättanvänt och prisvärt SCADA-system. Valet föll då på WideQuick, som visade sig fungera mycket bra och har ett förmånligt startpaket med utvecklinglicenser och utbildning. WideQuick Web Client har gett oss stora möjligheter till mobilitet, dessutom är det flexibelt och enkelt att använda, säger Anders Bosson, Automationsansvarig Göteborgs Kex. SNABBFAKTA WideQuick HMI/SCADA installerades först i fabriken. Efter 3 år införskaffades ytterligare ett system för körning av WideQuick Web Client. WideQuick Runtime övervakar och ger en god visuell kontroll av produktionen. WideQuick Web Client ger stora möjligheter till flexibilitet och mobilitet i fabriken. Efter att WideQuick Runtime varit i drift ca 3 år presenterade Kentima en ny funktion som skulle kunna passa för fabrikens palleteringsanläggning, webbservermodulen WideQuick Web Client. Palleteringsanläggningen har två våningsplan och då det saknades ett operatörsinterface på plan två valde Anders Bosson att installera WideQuick Runtime på en pekskärm som placerades för lokal styrning. Web Client som ansluter mot Runtime har även installerats på truckdatorer samt läsplattor. Detta är oerhört viktigt då bemanningen av anläggningen blir mer flexibel, främst vid hög belastning och extrakörningar. Strax efter att Kentima hade presenterat lösningen med Web Client kom två mekatronikingenjörer från Chalmers med en förfrågan om att få göra ett examensarbete. Detta innebar att Göteborgs Kex omedelbart kunde ta steget till att få en fungerande mobil lösning. Supporten vi har fått från Kentima under examensarbetarnas projekt har varit helt suverän, lägger Anders Bosson till. 17

18 WideQuick HMI Panel WideQuick HMI Panel är en serie mycket kraftfulla och flexibla operatörspaneler som består av en industridator från Kentima och vår programvara WideQuick HMI/SCADA Software. Operatörspanelen ger användaren möjlighet att snabbt och enkelt skapa ett effektivt användargränssnitt mellan operatör och maskin/processavsnitt. Det finns möjligheter att ansluta ett mycket stort antal PLC, distribuerade I/O och annan utrustning till WideQuick HMI Panel. Hårdvaran i WideQuick HMI Panel är baserad på våra olika industridatorer och är utvecklad för en tuff industriell miljö. Eftersom alla applikationer har olika behov finns det olika serier att välja mellan. Inom varje serie finns det möjlighet att bland annat välja önskad processor, bildskärmstorlek och operativsystem. För att skapa en av marknadens mest kompletta och flexibla operatörspaneler ingår WideQuick Extended Runtime, vårt nya WideQuick Panel Control Center, en SQL-databas och en valfri OPC-server. Det är också möjligt att välja en modell utan OPC-server och endast använda integrerat Modbusprotokoll. I varje operatörspanel ingår designverktyget WideQuick HMI Designer, vilket tillåter användaren att snabbt och effektivt skapa användargränssnitt. En WideQuick OPC Server är inkluderad för att enkelt ansluta panelen till ett överordnat system. WideQuick HMI Panel finns tillgängliga i 12 till 21,5-tums storlekar. Det finns möjlighet att beställa WideQuick HMI Panel för två olika operativsystem, Windows 7 Embedded alternativt Linux Debian. WideQuick är utvecklat för att kunna stödja flera olika operativsystem med en enkel överföring mellan dem. Till exempel kan projektet utvecklas med WideQuick HMI Designer på Windows och därefter överföras till en panel med Linux. Ingår i WideQuick HMI Panel WideQuick HMI Designer WideQuick Runtime WideQuick Web Client Panel PC Operativsystem Windows/Linux WideQuick HMI Designer Larm WideQuick HMI Extended Runtime Historik Grafik Fler funktioner WideQuick Panel Control Center WideQuick OPC Server WideQuick OPC Server Datalager Databas Kommunikation, Modbus/OPC-server Modbus OPC-server Databas Operativsystem Panel PC Manual och dokumentation RS-232 RS-485 Ethernet 18

19 Success Stories WideQuick övervakar och loggar Sveriges renvatten Pure Water Scandinavia AB levererar anläggningar som producerar renvatten till bland annat sterilcentraler, autoklaver och laboratorier. Operatörspanelen WideQuick HMI Panel från Kentima var det självklara valet för deras övervakning och händelseloggning av framställning av renvatten. SNABBFAKTA Pure Water Scandinavia AB, PWS, projekterar, konstruerar, driftsätter och servar renvattenanläggningar. PWS verkar inom en högteknologisk bransch och kraven ställs därefter på både tillgänglighet och prestanda. Framför allt är kraven på händelseloggning höga. I PWS-anläggningen finns en WideQuick HMI Panel som övervakar framför allt processen genom händelseloggning såsom värden och larm. Dessutom har PWS lagt all relevant dokumentation i terminalen, lätt tillgänglig för servicepersonal, där även illustrativa instruktionsfilmer installeras för vägledning avseende service och underhåll av anläggningen. Thomas Johansson från LMT Elteknik AB har länge arbetat med Kentimas produkter och har installerat WideQuick HMI Panel hos PWS. Han är mycket nöjd då han kunnat erbjuda en heltäckande produkt med betydligt bättre funktioner än vad kunden tidigare haft tillgång till. WideQuick Web Client har uppfyllt PWS högsta krav, en kraftfull och säker övervakning, säger Thomas Johansson, LMT Elteknik AB. Hur fungerar en renvattenanläggning? Ett stort och omfattande ledningsnät är framdraget till alla tappställen. Det är oerhört viktigt att vattnen cirkulerar konstant, det får inte finnas några fickor i ledningsnätet där vatten kan bli stillastående. Returvatten cirkulerar i regel alltid genom UV-lampor innan det återförs till bufferttanken. Sker ingen förbrukning kommer automatiskt, ca var 6:e timme, vatten att tappas ur bufferttanken till startnivå för ROaggregatet. Detta för att alltid färskt och rent vatten ska vinnas i systemet. PWS kunder finns inom industri, sjukhus, laboratorier och energi. Några exempel på renvattenanläggningar i Sverige är: Östra sjukhuset Göteborg, Värnamo sjukhus, Universitetssjukhuset Pure Water Scandinavia AB finns i Sverige, Norge och Finland med kunder inom industri, sjukhus, laboratorier och energi. WideQuick HMI Panel finns på fler än 10 renvattenanläggningar i Sverige. WideQuick Web Client ger stora möjligheter till övervakning och händelseloggning via webbläsare och mobila enheter, helt utan plugins. Linköping, Länssjukhuset Kalmar, APL Apoteksbolaget Göteborg, Gävle sjukhus, VHC Ultuna, Akadememiska Uppsala och Karolinska Institutet. Kentima har fantastisk support, både vad gäller kompetens samt att hitta och lösa problem, säger Thomas Johansson. Allt eftersom PWS såg möjligheter med WideQuick har nya önskemål om till exempel Web Interface Media-visning på panel, framkommit. Det har inneburit att LMT Elteknik kunnat fortsätta sitt utvecklingsarbete kontinuerligt. Successstories_12sid_140519_SE_ts.indd :30:46 19

20 Verksamhetsrapport 2013/2014 Omsättning Koncernens nettoomsättning har jämfört med föregående redovisningsperiod minskat med 13,1 procent. Nettoomsättningen uppgick till (37 908) KSEK. Nedgången beror på en minskad försäljning till en av bolagets större kunder, via dotterbolaget Kentima Control R&D AB, som under perioden såg en minskad orderingång och försäljning i sin egen verksamhet. Koncernens omsättning har ökat sekventiellt under de tre senaste kvartalen och under Q4 är den dessutom högre än motsvarande period föregående år. Resultat Årets resultat är en följd av det förändringsarbete bolaget genomfört. Som vi tidigare kommunicerat har vi planenligt haft stora kostnader för den stora internationella satsning som vi påbörjat, nyanställningar med en kraftigt utökad säljavdelning, marknadsförings- och utvecklingskostnader. Rörelsens resultat före avskrivningar (EBITDA) uppgick till (1 854) KSEK. Rörelseresultatet uppgick till (-813) KSEK och resultat efter skatt uppgick till (-1 161) KSEK. Kassaflöde Bolagets likvida medel vid periodens slut uppgick till (6 515) KSEK. Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till (2 093) KSEK. Totalt uppgick kassaflödet till -809 (5 885) KSEK. Finansiell ställning Likvida medel inklusive disponibel checkkredit, uppgick per den 30 juni 2014 till KSEK varav KSEK (6 515) avser likvida medel. Investeringar Förutom aktivering av utvecklingskostnader har bolaget inte gjort några större investeringar. De nya aktiveringarna som gjorts under året uppgår till KSEK. Bolaget har under året skrivit av KSEK på aktiverade utvecklingskostnader. Personal Från och med den 1 januari 2014 är all personal inom Kentima koncernen anställda i Kentima AB, org.nr vilket har förtydligat och effektiviserat arbetet i organisationen. Medelantalet anställda har under perioden varit 25 (19). 20

Årsstämma Kent Nilsson VD

Årsstämma Kent Nilsson VD Årsstämma 2014 Kent Nilsson VD Dagens presentation Företagspresentation Verksamheten 2013/2014 Årsredovisning 2013/2014 Kvartalsrapport Q1-2014 Framtiden Företagspresentation Koncernens uppbyggnad Kentima

Läs mer

Kentima Holding: Beslut om företrädesemission

Kentima Holding: Beslut om företrädesemission Sida 1 av 5 Kentima Holding: Beslut om företrädesemission Styrelsen i ( Kentima Holding eller Bolaget ), som är listat på NASDAQ Stockholm First North ( First North ), har med stöd av bemyndigande från

Läs mer

DELÅRSRAPPORT Q1-Q3 (juli 2014 -mars 2015)

DELÅRSRAPPORT Q1-Q3 (juli 2014 -mars 2015) DELÅRSRAPPORT Q1-Q3 (juli 2014 -mars 2015) KENTIMA HOLDING AB (publ) Org.nr 556590-2151 Under Q3 (jan-mars) ökade koncernomsättningen med 40 procent, jämfört med Q2. Dotterbolaget Kentima AB har under

Läs mer

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ. FÖR KENTIMA HOLDING AB (publ) Org.nr

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ. FÖR KENTIMA HOLDING AB (publ) Org.nr BOKSLUTSKOMMUNIKÉ FÖR KENTIMA HOLDING AB (publ) Org.nr 556590-2151 2012/2013 I SAMMANDRAG Nettoomsättningen uppgick till 37 908 (45 064) KSEK. Nedgången beror delvis på en försäljningsnedgång till en av

Läs mer

Nya funktioner i Ethiris Mobile 5.10 för Android

Nya funktioner i Ethiris Mobile 5.10 för Android Staffanstorp 130627 Nya funktioner i Ethiris Mobile 5.10 för Android Från och med idag kommer Ethiris användare att kunna ladda ner Ethiris Mobile 5.10 för Android. Den nya versionen innehåller framför

Läs mer

DELÅRSRAPPORT Q1-Q2 (juli dec 2015)

DELÅRSRAPPORT Q1-Q2 (juli dec 2015) DELÅRSRAPPORT Q1-Q2 (juli dec 2015) KENTIMA HOLDING AB (publ) Org.nr 556590-2151 Koncernens nettoomsättning ökade med 57 procent under Q2, jämfört med samma period föregående år, och uppgick till 9 016

Läs mer

INDUSTRIAL COMPUTERS

INDUSTRIAL COMPUTERS INDUSTRIAL COMPUTERS Industridatorer för tuff industriell användning Hög kvalité och robust utförande Kentima har lång erfarenhet av utveckling och tillverkning av industridatorer för tuff och krävande

Läs mer

DELÅRSRAPPORT (Q1-Q3, juli 2013-mars 2014)

DELÅRSRAPPORT (Q1-Q3, juli 2013-mars 2014) Kentima Holding AB (publ) DELÅRSRAPPORT (Q1-Q3, juli 2013-mars 2014) BETYDANDE VERKSAMHETSHÄNDELSER Under Q3 ökade licensintäkterna från bolagets försäljning av mjukvaror med 32 procent jämfört med samma

Läs mer

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2014/2015

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2014/2015 BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2014/2015 FÖR KENTIMA HOLDING AB (publ) Org.nr 556590-2151 Koncernens nettoomsättning minskade under 2014/2015 med 11 procent jämfört med föregående verksamhetsår och minskade även under

Läs mer

Foto, Niklas Alm. Kentima Holding AB (publ) Årsredovisning 2014/2015

Foto, Niklas Alm. Kentima Holding AB (publ) Årsredovisning 2014/2015 Foto, Niklas Alm Kentima Holding AB (publ) Årsredovisning 2014/2015 Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 Viktiga händelser 2014/2015... 3 Kentima - koncernen... 4 Vision, mål och strategi...

Läs mer

HMI/SCADA Software. Video Management Software. Våren 2014

HMI/SCADA Software. Video Management Software. Våren 2014 HMI/SCADA Software Video Management Software Utbildningar Våren 2014 Inledning Investera i kunskap Vi på Kentima har en mycket lång och god erfarenhet av att utbilda våra distributörer, återförsäljare

Läs mer

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2015/2016 KENTIMA HOLDING AB (publ)

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2015/2016 KENTIMA HOLDING AB (publ) BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2015/2016 KENTIMA HOLDING AB (publ) BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2015/2016 KENTIMA HOLDING AB (publ) Org.nr 556590-2151 Omsättningstillväxt och kraftigt förbättrat resultat för Kentima-koncernen.

Läs mer

HMI/SCADA. Designer. Runtime. Web Client. Remote Client. HMI Operator Panel. Produktbroschyr

HMI/SCADA. Designer. Runtime. Web Client. Remote Client. HMI Operator Panel. Produktbroschyr HMI/SCADA Designer Runtime Web Client Remote Client HMI Operator Panel Produktbroschyr Ett modernt, kraftfullt och flexibelt... HMI/SCADA är en komponentbaserad, skalbar och modern mjukvara för att skapa

Läs mer

Marknad och försäljning. Ekonomisk information

Marknad och försäljning. Ekonomisk information Dagens presentation Kortfattad introduktion av Kentima Marknad och försäljning Affärsområden och produktområden Ekonomisk information Kentima Moderbolag: Listad på: VD: Huvudkontor: Lokalkontor: Grundat:

Läs mer

SECURITY PRODUCTS FROM KENTIMA VMS NVR PSIM

SECURITY PRODUCTS FROM KENTIMA VMS NVR PSIM SECURITY PRODUCTS FROM KENTIMA VMS NVR PSIM Om Kentima Kentima är ett innovativt företag som bedriver utveckling, tillverkning och försäljning av avancerade produkter avsedda för automations och säkerhetsbranschen.

Läs mer

DELÅRSRAPPORT. Q1-Q3 (juli 2015 mars 2016)

DELÅRSRAPPORT. Q1-Q3 (juli 2015 mars 2016) DELÅRSRAPPORT Q1-Q3 (juli 2015 mars 2016) DELÅRSRAPPORT Q1-Q3 (juli 2015 mars 2016) KENTIMA HOLDING AB (publ.) Org.nr 556590-2151 Dotterbolaget Kentima AB fortsätter sin positiva utveckling och omsättningstillväxten

Läs mer

januari - mars Nettoomsättningen uppgick till 117,8 mkr (115,7). Rörelseresultatet ökade med 16 procent till 11,6 mkr (10,0).

januari - mars Nettoomsättningen uppgick till 117,8 mkr (115,7). Rörelseresultatet ökade med 16 procent till 11,6 mkr (10,0). D E L Å R S R A P P O R T januari - mars Nettoomsättningen uppgick till 117,8 mkr (115,7). Rörelseresultatet ökade med 16 procent till 11,6 mkr (10,0). Vinsten före skatt steg till 11,9 mkr (10,3). Vinsten

Läs mer

UTBILDNING HÖSTEN 2016

UTBILDNING HÖSTEN 2016 UTBILDNING HÖSTEN 2016 Inledning Investera i kunskap Vi på Kentima har en lång och god erfarenhet av att utbilda våra systemintegratörer, återförsäljare och slutkunder. Genom att förstärka kompetensen

Läs mer

Plejd AB (publ) DELÅRSRAPPORT KVARTAL

Plejd AB (publ) DELÅRSRAPPORT KVARTAL Plejd AB (publ) DELÅRSRAPPORT KVARTAL 3 2017 Delårsrapport kvartal tre 2017 Juli - Sep 2017 (Tredje kvartalet) Nettoomsättningen uppgick till 7 209 (318) tkr Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA)

Läs mer

INFORMATIONSMEMORANDUM. Företrädesemission maj 2014

INFORMATIONSMEMORANDUM. Företrädesemission maj 2014 INFORMATIONSMEMORANDUM Företrädesemission maj 2014 Innehållsförteckning Emissionen i sammandrag 3 Definitioner 3 Sammanfattning 4 Riskfaktorer 6 Inbjudan till teckning av aktier i Kentima 9 Bakgrund och

Läs mer

Traveas AB (publ) DELÅRSRAPPORT Januari Mars 2014

Traveas AB (publ) DELÅRSRAPPORT Januari Mars 2014 Traveas AB (publ) DELÅRSRAPPORT Januari Mars 2014 Ökad tillväxt och lönsamhet, +120% under perioden januari till mars Sammanfattning Delårsrapport januari- mars 2014 Nettoomsättning: 5 741 tkr (2 404 tkr),

Läs mer

MedCore AB (publ) Delårsrapport Januari juni 2011

MedCore AB (publ) Delårsrapport Januari juni 2011 Medcore AB (Publ) Org.nr 556470-2065 MedCore AB (publ) Delårsrapport Januari juni 2011 Andra kvartalet Nettoomsättningen uppgick till 25,0 (16,8) Mkr +49% EBITDA -0,4 (0,1) Mkr Tecknat nordiskt distributionsavtal

Läs mer

Delårsrapport Q1 2010 MedCore AB (publ)

Delårsrapport Q1 2010 MedCore AB (publ) Medcore AB (Publ) Org.nr 556470-2065 Delårsrapport Q1 2010 MedCore AB (publ) Januari mars 2010 Nettoomsättningen uppgick till 14,9 (12,4) MSEK +20% EBITDA 0,6 (0,2) MSEK Resultat efter skatt uppgick till

Läs mer

STARKT FÖRSTA KVARTAL MED FORTSATT SATSNING PÅ TILLVÄXT

STARKT FÖRSTA KVARTAL MED FORTSATT SATSNING PÅ TILLVÄXT FIREFLY AB (publ) DELÅRSRAPPORT JANUARI MARS 2016 STARKT FÖRSTA KVARTAL MED FORTSATT SATSNING PÅ TILLVÄXT Finansiell utveckling januari mars 2016 Orderingången ökade med 7 % till 45,7 mkr (42,9 mkr) Orderstocken

Läs mer

Kvartalsrapport i Mobile Loyalty Holding AB för januari mars 2016.

Kvartalsrapport i Mobile Loyalty Holding AB för januari mars 2016. Kvartalsrapport januari mars, Kvartalsrapport i Mobile Loyalty Holding AB för januari mars. Malmö, 31 Maj - Mobile Loyalty, (AktieTorget "MOBI") ("Bolaget") meddelar idag kvartalsrapport för perioden jan-

Läs mer

Delårsrapport. januari - mars Nettoomsättningen ökade med 10,7 procent till 115,7 mkr (104,5).

Delårsrapport. januari - mars Nettoomsättningen ökade med 10,7 procent till 115,7 mkr (104,5). Delårsrapport januari - mars 2003 Nettoomsättningen ökade med 10,7 procent till 115,7 mkr (104,5). Rörelseresultatet steg med 15,9 procent till 10,0 mkr (8,6). Vinsten per aktie efter skatt ökade med 15,7

Läs mer

Kvartalsrapport 1 januari 31 mars 2015

Kvartalsrapport 1 januari 31 mars 2015 Kvartalsrapport 1 januari 31 mars 2015 Nettoomsättningen uppgick till 1,7MSEK (1,4) Rörelseresultatet blev - 1,8 MSEK (- 1,7) Rörelsemarginalen blev - 106% (123,5%) Periodens resultat efter skatt uppgick

Läs mer

Web Client. Produktinformation

Web Client. Produktinformation Web Client Produktinformation Inledning Web Client Industrin ställer allt högre krav på flexibla lösningar. WideQuick Web Client ger operatören möjlighet att styra och övervaka anläggningen oavsett tid

Läs mer

Introduktion till MultiQ International AB

Introduktion till MultiQ International AB Introduktion till MultiQ International AB Vad gör MultiQ? MultiQ är ett ledande företag inom Digital Signage och bildskärmslösningar för publika miljöer - Kunder över hela världen men främst norra Europa

Läs mer

Kvartalsrapport i Mobile Loyalty Holding AB för januari september 2015.

Kvartalsrapport i Mobile Loyalty Holding AB för januari september 2015. Kvartalsrapport januari september, Kvartalsrapport i Mobile Loyalty Holding AB för januari september. Malmö, 30 November - Mobile Loyalty (Aktietorget MOBI ), som utvecklar och säljer online och mobila

Läs mer

Stark avslutning på rekordår

Stark avslutning på rekordår Bokslutskommuniké 20 Stark avslutning på rekordår Fjärde kvartalet i sammandrag De totala intäkterna ökade med 51 procent till 13 369 KSEK (8 852), vilket var den bästa siffran för ett enskilt kvartal

Läs mer

Delårsrapport 1 januari 30 juni 2006 Svensk Internetrekrytering AB (publ)

Delårsrapport 1 januari 30 juni 2006 Svensk Internetrekrytering AB (publ) Delårsrapport 1 januari 30 juni 2006 Svensk Internetrekrytering AB (publ) Januari juni 2006 jämfört med samma period 2005 Stark kundtillväxt och förstärkt position på den svenska marknaden. Den norska

Läs mer

Delårsrapport januari mars 2008

Delårsrapport januari mars 2008 Delårsrapport januari mars 2008 Omsättningen för första kvartalet uppgick till 35,3 MSEK (25,4), en ökning med 39 % (37). Rörelseresultatet under första kvartalet 2008 ökade med 29 % till 4,3 MSEK (3,3),

Läs mer

Styrelsen meddelade att den kommer att föreslå årsstämman 2017 att utdelning till aktieägarna betalas med 1,20 kr (1,20 kr) per aktie.

Styrelsen meddelade att den kommer att föreslå årsstämman 2017 att utdelning till aktieägarna betalas med 1,20 kr (1,20 kr) per aktie. FIREFLY AB (publ) DELÅRSRAPPORT JANUARI MARS 2017 BRA INLEDNING PÅ ÅRET Finansiell utveckling januari mars 2017 Orderingången ökade med 25 % till 57,2 mkr (45,7 mkr) Orderstocken ökade med 41 % under kvartalet

Läs mer

Fortnox International AB (publ) - Delårsrapport januari - mars 2012

Fortnox International AB (publ) - Delårsrapport januari - mars 2012 Fortnox International AB (publ) - Delårsrapport januari - mars 2012 Första kvartalet 2012 Nettoomsättningen uppgick till 859 (372) tkr Rörelseresultatet uppgick till -4 418 (-455) tkr Kassaflödet från

Läs mer

>Nyhetsblad Pacom Nordic Maj 2013

>Nyhetsblad Pacom Nordic Maj 2013 >Nyhetsblad Pacom Nordic Maj 2013 Viktiga samarbeten Pacom Nordic har inlett ett betydande samarbete med säkerhetsföretagen Swesafe och Zenita. Samarbetet innebär att de tillsammans med nuvarande partners

Läs mer

Delårsrapport 1 januari 31 mars 2007

Delårsrapport 1 januari 31 mars 2007 Delårsrapport 1 januari 31 mars 2007 Svensk Internetrekrytering AB (publ) Jan - Mars 2007 (jämfört med första kvartalet 2006) Nettoomsättningen ökade med 90% till 27,0 MSEK (14,2) Rörelseresultatet ökade

Läs mer

Delårsrapport Q Mobispine (MOBS)

Delårsrapport Q Mobispine (MOBS) Mobispine (MOBS) 28 april, 2011 Väsentliga händelser under kvartalet Under februari 2011 lanserades SMS4PC Web Messenger vilket är den första helt molnanpassade SMS-lösningen i Google Chrome. Den nya produkten

Läs mer

Delårsrapport 1 januari 31 mars 2006

Delårsrapport 1 januari 31 mars 2006 2006-05-11 (publ) är landets mest kompletta leverantör av el- och instrumentmontage med en fakturering om cirka 850 miljoner SEK och drygt 700 anställda. Koncernen levererar kvalificerade tekniska lösningar

Läs mer

Delårsrapport januari mars 2013 FÖR SMARTEQ AB (PUBL), ORG NR 556387-9955 FÖR KVARTAL 1, 2013

Delårsrapport januari mars 2013 FÖR SMARTEQ AB (PUBL), ORG NR 556387-9955 FÖR KVARTAL 1, 2013 Delårsrapport januari mars 2013 FÖR SMARTEQ AB (PUBL), ORG NR 556387-9955 FÖR KVARTAL 1, 2013 Delårsrapport Q1 2013 Smarteqs affärsidé är att sälja och utveckla antennsystem för ökad tillgänglighet, effektivitet

Läs mer

Security Products Partnerprogram

Security Products Partnerprogram Security Products Partnerprogram Answers for infrastructure. Security Products Partnerprogram med oss är du säker Security Products är ett affärsområde inom Siemens AB, Building Technologies Division och

Läs mer

AFFÄRSOMRÅDENAS INTÄKTER

AFFÄRSOMRÅDENAS INTÄKTER 3 mån 21 Delårsrapport 3 månader 21 Delårsrapport för Beijer Electronics AB 1 1-31 3 21 Ÿ Beijer Electronics visar en mycket stark utveckling och koncernens hittills bästa kvartal Ÿ Koncernens intäkter

Läs mer

Delårsrapport 1 januari 30 september 2006 Svensk Internetrekrytering AB (publ)

Delårsrapport 1 januari 30 september 2006 Svensk Internetrekrytering AB (publ) 1 Delårsrapport 1 januari 30 september 2006 Svensk Internetrekrytering AB (publ) Juli - september 2006 jämfört med samma period föregående år Nettoomsättningen ökade med 142% till 14,9 MSEK (6,1). Rörelseresultatet

Läs mer

Delårsrapport januari juni Parans Solar Lighting AB (publ)

Delårsrapport januari juni Parans Solar Lighting AB (publ) Parans Solar Lighting AB (publ) 556628-0649 FÖRSTA HALVÅRET I SAMMANDRAG Periodens intäkter uppgick till 2 893 KSEK (1 725) Periodens resultat uppgick till -1 979 KSEK (-1 496) Resultat per aktie: -0,14

Läs mer

Pressmeddelande Delårsrapport FIREFLY AB (publ), januari-mars 2012 First North:FIRE

Pressmeddelande Delårsrapport FIREFLY AB (publ), januari-mars 2012 First North:FIRE Pressmeddelande Delårsrapport FIREFLY AB (publ), januari-mars 2012 First North:FIRE Orderingången ökade med 11 % till 23,3 mkr (21,0 mkr) Orderstocken ökade med 23 % till 21,7 mkr (17,6 mkr) Omsättningen

Läs mer

Kvartalsrapport i Mobile Loyalty Holding AB för januari juni 2015.

Kvartalsrapport i Mobile Loyalty Holding AB för januari juni 2015. Kvartalsrapport januari juni, Kvartalsrapport i Mobile Loyalty Holding AB för januari juni. Malmö, 31 Augusti - Mobile Loyalty, som utvecklar och säljer online och mobila annonslösningar, (AktieTorget

Läs mer

Fortsatt stark omsättningstillväxt för SJR

Fortsatt stark omsättningstillväxt för SJR Fortsatt stark omsättningstillväxt för SJR Omsättningen uppgick till 25,4 MSEK (18,6), en ökning med 37 procent. Rörelseresultatet ökade med 37 procent till 3,3 MSEK (2,4), motsvarande en rörelsemarginal

Läs mer

Kvartalsrapport i Mobile Loyalty Holding AB för juli september 2016.

Kvartalsrapport i Mobile Loyalty Holding AB för juli september 2016. Delårsrapport januari- september, Kvartalsrapport i Mobile Loyalty Holding AB för juli september. Malmö, 31 oktober - Mobile Loyalty, (AktieTorget "MOBI") ("Bolaget") meddelar idag kvartalsrapport för

Läs mer

DELÅRSRAPPORT Q2 2013

DELÅRSRAPPORT Q2 2013 DELÅRSRAPPORT Q2 2013 JOJKA COMMUNICATIONS AB (PUBL) 556666-6466 (JOJK) 22 JULI 2013 STYRELSEN FÖR JOJKA COMMUNICATIONS AB Siffror i sammandrag Januari juni 2013 Januari juni 2013 jämfört med motsvarande

Läs mer

Ökad orderingång noteras. Perioden oktober-december. Perioden januari december. Vd:s kommentar. Bokslutskommuniké 2012

Ökad orderingång noteras. Perioden oktober-december. Perioden januari december. Vd:s kommentar. Bokslutskommuniké 2012 Ökad orderingång noteras Perioden oktober-december Omsättningen uppgick till 58,2 MSEK (60,4), vilket motsvarar en minskning med -3 % Rörelseresultatet uppgick till 4,3 MSEK (6,2) vilket ger en rörelsemarginal

Läs mer

+4% 0,9% n/a Q2 2015. Viss omsättningstillväxt och förbättrad lönsamhet

+4% 0,9% n/a Q2 2015. Viss omsättningstillväxt och förbättrad lönsamhet Delårsrapport 1 januari 30 juni 2015 Koncernrapport 14 augusti 2015 Viss omsättningstillväxt och förbättrad lönsamhet APRIL JUNI (jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen ökade med 4%

Läs mer

Fortsatt tillväxt och förbättrat rörelseresultat. Perioden juli september. Perioden januari september. Vd:s kommentar

Fortsatt tillväxt och förbättrat rörelseresultat. Perioden juli september. Perioden januari september. Vd:s kommentar Fortsatt tillväxt och förbättrat rörelseresultat Perioden juli september Omsättningen uppgick till 90,1 MSEK (79,7), vilket motsvarar en tillväxt på 12,7 % (7,7) Rörelseresultatet uppgick till 9,9 MSEK

Läs mer

Orc Software AB Delårsrapport 1 januari-30 september 2000

Orc Software AB Delårsrapport 1 januari-30 september 2000 Orc Software AB Delårsrapport 1 januari-30 september Omsättningen ökade under januari-september med 62 procent till 90 (56) miljoner kronor. Rörelseresultatet steg med 72 procent till 36 (21) miljoner

Läs mer

Pressmeddelande. Delårsrapport FIREFLY AB (publ) januari mars 2015 First North: FIRE

Pressmeddelande. Delårsrapport FIREFLY AB (publ) januari mars 2015 First North: FIRE Pressmeddelande Delårsrapport FIREFLY AB (publ) januari mars 2015 First North: FIRE Orderingången ökade med 28 % till 42,9 mkr (33,5 mkr) Orderstocken ökade med 11 % till 45,7 mkr (41,1 mkr) Omsättningen

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 30 JUNI 2006

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 30 JUNI 2006 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 30 JUNI 2006 Insplanets resultat och omsättning utvecklas fortsatt starkt > Nettoomsättningen ökade med 180 procent till 23 974 (8 567) TSEK. > Rörelseresultatet förbättrades

Läs mer

Svagare kvartal än förväntat

Svagare kvartal än förväntat Delårsrapport 1 januari 30 juni 2012 Koncernrapport 17 augusti 2012 Svagare kvartal än förväntat APRIL JUNI (jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen minskade 11% till 9,9 (11,2) MSEK.

Läs mer

DELÅRSRAPPORT Q1 2016

DELÅRSRAPPORT Q1 2016 DELÅRSRAPPORT Q1 2016 JOJKA COMMUNICATIONS AB (PUBL) 556666-6466 (JOJK) 22 APRIL 2016 STYRELSEN FÖR JOJKA COMMUNICATIONS AB Siffror i sammandrag Januari mars 2016 Januari mars 2016 jämfört med motsvarande

Läs mer

Plejd AB (publ) HALVÅRSRAPPORT 2016

Plejd AB (publ) HALVÅRSRAPPORT 2016 Plejd AB (publ) HALVÅRSRAPPORT 2016 Halvårsrapport April - Juni 2016 (Andra kvartalet) Nettoomsättningen uppgick till 593 (333) tkr Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) uppgick till -984 (-136)

Läs mer

Lagercrantz Group AB. Delårsrapport 3 mån april - juni 2005/06. 25 aug 2005. CEO Per Ikov CFO Niklas Enmark WWW.LAGERCRANTZ.COM

Lagercrantz Group AB. Delårsrapport 3 mån april - juni 2005/06. 25 aug 2005. CEO Per Ikov CFO Niklas Enmark WWW.LAGERCRANTZ.COM Lagercrantz Group AB Delårsrapport 3 mån april - juni 2005/06 25 aug 2005 CEO Per Ikov CFO Niklas Enmark Highlights Kvartal 1 2005/06 Positiv resultatutveckling inom de flesta verksamheter Klart förbättrat

Läs mer

Fortsatt tillväxt och starkt förbättrad rörelsemarginal

Fortsatt tillväxt och starkt förbättrad rörelsemarginal Delårsrapport 1 januari 31 mars 2010 Fortsatt tillväxt och starkt förbättrad rörelsemarginal JANUARI MARS (Jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen ökade till 9,9 MSEK (9,3) Rörelseresultatet

Läs mer

Faktureringen under tredje kvartalet uppgick till 6,5 MSEK (2,5 MSEK), vilket är en ökning med 4,0 MSEK (156 %).

Faktureringen under tredje kvartalet uppgick till 6,5 MSEK (2,5 MSEK), vilket är en ökning med 4,0 MSEK (156 %). NFO DRIVES AB (Publ.) Org.nr 556529-9293 Delårsrapport 1/1 30/9 2012 Faktureringen under tredje kvartalet uppgick till 6,5 MSEK (2,5 MSEK), vilket är en ökning med 4,0 MSEK (156 %). Resultat efter skatt

Läs mer

Heliospectra AB (publ) Delårsredogörelse jan- mars 2015, sid 1/6

Heliospectra AB (publ) Delårsredogörelse jan- mars 2015, sid 1/6 Heliospectra AB (publ) Delårsredogörelse januari mars 2015 Heliospectra AB (publ) Org.nr 556695-2205 Box 5401 SE- 402 29 Göteborg Tel: +46 (0)31-40 67 10 Delårsredogörelse jan- mars 2015, sid 1/6 Delårsredogörelse

Läs mer

SJR koncernen fortsätter expandera

SJR koncernen fortsätter expandera SJR koncernen fortsätter expandera Omsättningen för andra kvartalet uppgick till 37,7 MSEK (29,0 motsvarande samma period föregående år), en ökning med 30 %. För halvåret 2008 uppgick omsättningen till

Läs mer

+ 8% 32,2% + 62% God resultattillväxt första kvartalet

+ 8% 32,2% + 62% God resultattillväxt första kvartalet Delårsrapport 1 januari 31 mars 2012 Koncernrapport 9 maj 2012 God resultattillväxt första kvartalet JANUARI - MARS (jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen ökade 8% till 12,3 (11,4)

Läs mer

Fortsatt försäljningstillväxt

Fortsatt försäljningstillväxt 1 januari 31 mars 2010 BM Impex erbjuder Nordiska bygg och fastighetsföretag ökad konkurrenskraft genom att tillhandahålla högkvalitativa, prisvärda insatsvaror i komponent respektive konceptform. Bolagets

Läs mer

Årsrapport. Den totala omsättningen ökade med 10 % och uppgick till 165 223 tkr (150 478 tkr).

Årsrapport. Den totala omsättningen ökade med 10 % och uppgick till 165 223 tkr (150 478 tkr). Årsrapport 2008 Tolv månader i korthet avseende koncernen Den totala omsättningen ökade med 10 % och uppgick till 165 223 tkr (150 478 tkr). Nettoomsättningen för koncernen ökade med 9 % och uppgick till

Läs mer

Bokslutskommuniké Januari - december 1998

Bokslutskommuniké Januari - december 1998 Sidan 1 av 4 Bokslutskommuniké Januari - december 1998 Framgångsrik omstrukturering har gett önskad effekt Fördubblade intäkter och kraftigt förbättrat resultat Rörelseintäkterna ökade med 100 procent

Läs mer

New Nordic Healthbrands AB (publ) Bokslutskommuniké 2014

New Nordic Healthbrands AB (publ) Bokslutskommuniké 2014 New Nordic Healthbrands AB (publ) Bokslutskommuniké 2014 Q4 Q4 2014 2013 2014 2013 Nettoomsättning, ksek 271 949 227 983 70 693 59 691 Bruttoresultat, ksek 173 728 148 789 44 928 37 041 Bruttomarginal,

Läs mer

DELÅRSRAPPORT JANUARI - MARS 2004

DELÅRSRAPPORT JANUARI - MARS 2004 DELÅRSRAPPORT JANUARI - MARS 2004 För mer information, kontakta Tivox AB: Styrelseordförande Anders Björnek, tfn: 031-17 29 45, mobil: 0702-42 12 01 Koncernchef Mats Ivarsson, tfn: 0502-195 00, mobil:

Läs mer

Halvårsrapport 1 januari - 30 juni Delårsrapport 1 april - 30 juni 2015

Halvårsrapport 1 januari - 30 juni Delårsrapport 1 april - 30 juni 2015 Halvårsrapport 1 januari - 30 juni Nettoomsättningen uppgick till 3,8 MSEK (3,1) Rörelseresultatet blev - 3,9 MSEK (- 3,1) Rörelsemarginalen blev - 98 % (- 102 %) Periodens resultat uppgick till - 4,0

Läs mer

TECKNINGSERBJUDANDE gällande. WizzCom 3D Productions AB (WizzCom)

TECKNINGSERBJUDANDE gällande. WizzCom 3D Productions AB (WizzCom) TECKNINGSERBJUDANDE gällande WizzCom 3D Productions AB (WizzCom) WizzCom är specialister på produktion av "verklig tredimensionell film där budskapet kan ses i 3D utan särskilda 3D-glasögon! WizzCom vänder

Läs mer

Kvartalsrapport, Q3. nov jan 2015/2016 Förberedelse för långsiktig hållbarhet

Kvartalsrapport, Q3. nov jan 2015/2016 Förberedelse för långsiktig hållbarhet Förberedelse för långsiktig hållbarhet Om Bolaget: Maxkompetens är ett av Sveriges ledande företag inom bemanning och rekrytering inriktat mot teknik, IT och industri samt elevhälsa. Bolaget startade sin

Läs mer

Novotek AB (publ) Delårsrapport 1 januari 31 mars 2000

Novotek AB (publ) Delårsrapport 1 januari 31 mars 2000 Novotek AB (publ) Delårsrapport 1 januari 31 mars 2000 Ökning av omsättningen med 26 procent till 39 miljoner kronor Ökning av orderingången med 23 procent till 46 miljoner kronor Resultatet efter finansnetto

Läs mer

Bokslutskommunikén har inte varit föremål för granskning av bolagets revisor. Antalet utestående aktier 31 december 2007 var 5.057.

Bokslutskommunikén har inte varit föremål för granskning av bolagets revisor. Antalet utestående aktier 31 december 2007 var 5.057. AGELLIS Group AB (publ.) Bokslutskommuniké januari-december 2007 Koncernens nettoomsättning för perioden uppgick till 14,8 (15,3) MSEK och för fjärde kvartalet till 3,1 (7,1) Resultatet för perioden uppgick

Läs mer

Bokslutskommuniké 2013-07-01 till 2014-06-30

Bokslutskommuniké 2013-07-01 till 2014-06-30 Bokslutskommuniké 2013-07-01 till 2014-06-30 TiksPac AB (publ) 556856-0063 Kort om TiksPac AB (publ) Genom TiksPacs miljökoncept tillhandahålls stationer för hundpåsar och uppsamling av hundpåsar på ett

Läs mer

Gullberg & Jansson AB (publ) Delårsrapport januari - september 2015

Gullberg & Jansson AB (publ) Delårsrapport januari - september 2015 Gullberg & Jansson AB (publ) Delårsrapport januari - september 2015 Nettoomsättning 40,7 (32,0) MSEK Rörelseresultat 3,6 (2,1) MSEK Resultat efter skatt 2,8 (1,6) MSEK Resultat per aktie 0,47 (0,27) SEK

Läs mer

Delårsrapport

Delårsrapport 1 Delårsrapport -01-01 -03-31 IVISYS AB 556998-4981 Med Bolaget eller IVISYS avses IVISYS AB med organisationsnummer 556998-4981. Sammanfattning av delårsrapport Första kvartalet (-01-01 -03-31) - Rörelsens

Läs mer

Halvårsrapport 1 januari 30 juni 2010

Halvårsrapport 1 januari 30 juni 2010 Halvårsrapport 1 januari 30 juni 2010 Fortsatt god tillväxt JANUARI JUNI (Jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen ökade till 19,5 (16,5) MSEK. Rörelseresultatet (EBITDA) uppgick till

Läs mer

Återigen tillväxt och fortsatt god rörelsemarginal. Perioden april juni. Perioden januari juni. Vd:s kommentar. Delårsrapport april-juni 2016

Återigen tillväxt och fortsatt god rörelsemarginal. Perioden april juni. Perioden januari juni. Vd:s kommentar. Delårsrapport april-juni 2016 Återigen tillväxt och fortsatt god rörelsemarginal Perioden april juni Omsättningen ökade till 87,3 MSEK (82,2), vilket motsvarar en tillväxt om 6,2 % (13,1) Rörelseresultatet uppgick till 8,7 MSEK (8,2)

Läs mer

New Nordic Healthbrands AB (publ) Bokslutskommuniké 2013

New Nordic Healthbrands AB (publ) Bokslutskommuniké 2013 New Nordic Healthbrands AB (publ) Bokslutskommuniké 2013 Q4 Q4 2013 2012 2013 2012 Nettoomsättning, ksek 227 983 203 787 59 691 46 651 Bruttoresultat, ksek 148 789 126 457 37 041 28 308 Bruttomarginal,

Läs mer

Stark tillväxt och god rörelsemarginal under 2014. Perioden oktober-december. Perioden januari december

Stark tillväxt och god rörelsemarginal under 2014. Perioden oktober-december. Perioden januari december Stark tillväxt och god rörelsemarginal under 2014 Perioden oktober-december Omsättningen uppgick till 79,0 MSEK (70,3), vilket motsvarar en tillväxt med 12,4 % Rörelseresultatet uppgick till 7,5 MSEK (8,2)

Läs mer

Produkter, segment samt geografisk spridning

Produkter, segment samt geografisk spridning Axis är världsledande på den snabbväxande marknaden för nätverkskameror och står just inför en expansion i Asien. Samtidigt satsar man på att bredda sitt sortiment för att enklare tillgodose sina kunders

Läs mer

Novotek AB (publ) Delårsrapport 1 januari 31 mars 2006

Novotek AB (publ) Delårsrapport 1 januari 31 mars 2006 Novotek AB (publ) Delårsrapport 1 januari 31 mars 2006 Rörelseresultatet ökade med 10 procent och uppgick till 4,3 (3,9) MSEK. Resultatet efter finansnetto ökade med 7 procent och uppgick till 4,5 (4,2)

Läs mer

Emitor Holding (publ) AB Org.nr: 556643-6613

Emitor Holding (publ) AB Org.nr: 556643-6613 Kommentarer till verksamheten. Emitor Holding (publ) AB Org.nr: 556643-6613 BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 januari - 31 december 2005 (jämförelesesiffor 2004 avser Emitor AB) Kommentarer till verksamheten. Finansiell

Läs mer

Iniris AB (publ) Rapport för första kvartalet 2007

Iniris AB (publ) Rapport för första kvartalet 2007 Iniris AB (publ) Rapport för första kvartalet 2007 Omsättningen för perioden uppgick till 214 Tkr (125) Resultat efter finansiella poster uppgick till -1 733 Tkr (-1 759) Resultatet per aktie uppgick till

Läs mer

Delårsrapport januari juni 2014 2014-08-28

Delårsrapport januari juni 2014 2014-08-28 2014-08-28 Delårsrapport januari juni 2014 Nettoomsättningen har ökat med 29 % under första halvåret mot föregående år Rörelseresultatet är 2,1 MSEK bättre efter första halvåret mot föregående år Händelser

Läs mer

Delårsrapport januari juni 2011 för Zinzino Group (publ.)

Delårsrapport januari juni 2011 för Zinzino Group (publ.) Delårsrapport januari juni 2011 för Zinzino Group (publ.) Organisations nr. 556718-1045 Zinzino AB (publ.) är ett av de ledande direktförsäljningsbolagen, representerat i Sverige, Norge, Danmark, Finland,

Läs mer

Nettoomsättningen uppgick till 1 tkr (5 tkr) Resultat efter finansiella poster uppgick till -579 tkr (-927 tkr)

Nettoomsättningen uppgick till 1 tkr (5 tkr) Resultat efter finansiella poster uppgick till -579 tkr (-927 tkr) Challenger Mobile AB (publ) Stockholm den 21 maj 2014 Challenger Mobile AB (publ) Org nr 556671-3607 Isafjordsgatan39 B SE-164 40 Kista Tel 0722-458 458 www.challengermobile.com info@challengermobile.com

Läs mer

Kvartalsredogörelse Q3 2014. Community Entertainment

Kvartalsredogörelse Q3 2014. Community Entertainment Kvartalsredogörelse Q3 2014 unity Entertainment Kvartalsredogörelse, Q3 2014 23 OKTOBER 2014 Januari-september 2014 för CEAB-koncernen (2013 inom parentes för jämförelse). Januari september 2014 NETTOOMSÄTTNINGEN

Läs mer

DELÅRSRAPPORT Januari-mars 2015

DELÅRSRAPPORT Januari-mars 2015 DELÅRSRAPPORT Januari-mars 2015 Koncern 1 januari - 31 mars 2015 Nettoomsättning 5 406 ksek (5 062 ksek) EBITDA 364 ksek (504) Resultat efter skatt -203 ksek (-153) Resultat per aktie uppgick till 0,00

Läs mer

Delårsrapport Followit Holding AB (publ) Perioden januari mars 2009.

Delårsrapport Followit Holding AB (publ) Perioden januari mars 2009. Delårsrapport Followit Holding AB (publ) Perioden januari mars 2009. Perioden i korthet Nettoomsättningen för perioden uppgick till 9.813 (11.498) KSEK. Resultatet efter finansnetto uppgick till 162 (71)

Läs mer

El, Automation & Process

El, Automation & Process El, Automation & Process El, Automation & Process Genom åren har vi byggt upp en mycket bra erfarenhet där vi idag åtar oss uppdrag inom projektering, dimensionering, konstruktion, dokumentation och programmering

Läs mer

Bokslutskommuniké. januari december 2008

Bokslutskommuniké. januari december 2008 2009-02-26 Bokslutskommuniké januari december 2008 Tillväxten fortsätter och omsättningen ökade med 39 % Nordic Camping vänder till positivt rörelseresultat Nordic Camping förvärvar anläggning på Fröson

Läs mer

Bokslutskommuniké Sleepo AB (publ) (SLEEP) 29 juli 2016 Styrelsen för Sleepo AB

Bokslutskommuniké Sleepo AB (publ) (SLEEP) 29 juli 2016 Styrelsen för Sleepo AB Bokslutskommuniké 2015-06-01 2016-05-31 Sleepo AB (publ) 556857-0146 (SLEEP) 29 juli 2016 Styrelsen för Sleepo AB Sleepo AB är ett e-handelsbolag som säljer möbler och heminredning på nätet med ett uttalat

Läs mer

Enlight i linje med förväntningarna

Enlight i linje med förväntningarna Enlight i linje med förväntningarna Dataföreningen outsourcar drift och tjänster kring Datakörkortet till Enlight. Rörelseresultat efter avyttring av KPS -1,4 MSEK för kvartalet och 15,9 MSEK för rapportperioden.

Läs mer

DELÅRSRAPPORT JANUARI SEPTEMBER 2011

DELÅRSRAPPORT JANUARI SEPTEMBER 2011 DELÅRSRAPPORT JANUARI SEPTEMBER 2011 Koncern Q3, 1 juli 30 september 2011 Nettoomsättning 2 802 KSEK Resultat efter skatt 1 431 KSEK inklusive upplösning av negativ goodwill med 96 KSEK Resultat per aktie

Läs mer

Fortsatt tillväxt och god lönsamhet. Perioden april juni. Perioden januari juni. Vd:s kommentar. Delårsrapport april-juni 2014

Fortsatt tillväxt och god lönsamhet. Perioden april juni. Perioden januari juni. Vd:s kommentar. Delårsrapport april-juni 2014 Fortsatt tillväxt och god lönsamhet Perioden april juni Omsättningen ökade till 72.7 MSEK (60.9), vilket motsvarar en tillväxt om 19.7 % Rörelseresultatet uppgick till 7.0 MSEK (4.5) vilket ger en rörelsemarginal

Läs mer

Scandinavian PC Systems AB (publ) (SPCS)

Scandinavian PC Systems AB (publ) (SPCS) (SPCS) Bokslutskommuniké 1 januari 31 december 1998 Nettoomsättningen ökade med 25 procent och uppgick till 158,8 (127,3) Mkr. Resultat efter finansiella poster på 14,0 (24,2) Mkr. Resultat i fjärde kvartalet

Läs mer

Omsättningsökning med 29 % och rörelsemarginal över 10 %

Omsättningsökning med 29 % och rörelsemarginal över 10 % Omsättningsökning med 29 % och rörelsemarginal över 10 % Perioden juli - sep Omsättningen uppgick till 69,7 MSEK (54,2), vilket motsvarar en tillväxt på 29,0 % Rörelseresultatet uppgick till 7,2 MSEK (4,7)

Läs mer

Tryckindustri Niomånadersrapport 1 september1997 31 maj 1998

Tryckindustri Niomånadersrapport 1 september1997 31 maj 1998 Tryckindustri Niomånadersrapport 1 september1997 31 maj 1998 9 9 7 8 Resultatet efter nio månader ökade med 54 procent till 29 Mkr Försäljningen ökade med 16 procent till 170 Mkr (146) Vinsten per aktie

Läs mer