Årsredovisning 2013/2014. Kentima Holding AB (publ)

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Årsredovisning 2013/2014. Kentima Holding AB (publ)"

Transkript

1 Årsredovisning 2013/2014 Kentima Holding AB (publ)

2 Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 Viktiga händelser 2013/ Kentima... 4 Vision, mål och strategi... 5 VD har ordet... 6 Marknad och försäljning... 8 Produktutveckling Marknadsaktiviteter - Mässor 2014/ Ethiris Video Management Software WideQuick HMI/SCADA Software Oe Industrial Computers WideQuick HMI Panel Verksamhetsrapport 2013/ Finansiell kalender Kontaktuppgifter Årsstämma Aktien Ledande befattningshavare Styrelse, Revisor och CA Förvaltningsberättelse Koncernens nyckeltal Koncernens resultaträkning Koncernens balansräkning Koncernens kassaflödesanalys Moderbolagets resultaträkning Moderbolagets balansräkning Moderbolagets kassaflödesanalys Redovisningsprinciper och bokslutskommentarer Noter Revisionsberättelse

3 Viktiga händelser 2013/2014 I sammandrag Nettoomsättningen uppgick till (37 908) KSEK. Nedgången beror på en minskad försäljning till en av bolagets större kunder som under perioden såg en minskad orderingång och försäljning i sin egen verksamhet. Rörelseresultatet uppgick till (-813) KSEK. Resultat efter skatt uppgick till (-1 161) KSEK som motsvarar -1,61 (-0,18) SEK per aktie. Resultatet är en följd av det stora förändringsarbete bolaget genomför, främst den stora internationella satsning som påbörjats, nyanställningar med en kraftigt utökad säljavdelning, marknadsförings- och utvecklingskostnader. Detta har resulterat i en ökad omsättning för dotterbolaget Kentima AB, ökat intresse för våra produkter, samt flera internationella avtal och ett stort antal nya partners. Koncernens omsättning har ökat sekventiellt under de tre senaste kvartalen och under Q4 (april-juni) är den dessutom högre än motsvarande period föregående år. Kentima AB har under året, inom sina två affärsområden Automation och Security, en underliggande omsättningstillväxt på 22 procent jämfört med föregående år, exkluderat försäljningen till systerbolaget Kentima Control R&D AB. Under Q4 (april-juni) var den underliggande omsättningstillväxten i Kentima AB 33 procent, jämfört med samma period föregående år. Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till (2 093) KSEK. Totalt uppgick kassaflödet till -809 (5 885) KSEK. Likvida medel inklusive disponibel checkkredit, uppgick per den 30 juni 2014 till KSEK. För att vidhålla sin tillväxtplan har Kentima Holding genomfört en garanterad företrädesemission under maj 2014 som tillförde bolaget 16,9 Mkr före emissionskostnader. Huvudägaren Kent Nilsson, VD, tecknade sig för ett emissionsbelopp om 4 Mkr via Dewani AB. Styrelsen har under Q3 antagit nya finansiella mål för bolaget: o Genomsnittlig årlig omsättningstillväxt om minst 25 procent de kommande fem åren på koncernnivå. o Inom Kentima AB förväntas en genomsnittlig årlig omsättningstillväxt om minst 50 procent de kommande fem åren. o EBITDA-marginal om minst 15 procent från och med verksamhetsåret 2016/2017. Stort fokus har legat på att bearbeta nya potentiella internationella distributörer och återförsäljare. Detta har lett till flera tecknade avtal och inledda betydelsefulla samarbeten. Utanför Norden har Kentima tecknat avtal med distributörer och återförsäljare i bland annat Baltikum, Beneluxländerna, Polen, Slovakien och Storbritannien. Detta är i linje med bolagets tidigare kommunicerade marknadsplan. Händelser efter rapporttidens utgång Nyemissionen registrerades den 4 juli 2014 och den 15 augusti hade bolaget 517 aktieägare. Flera nya och internationella distributörs- och återförsäljaravtal har tecknats under det nya verksamhetsåret. 3

4 Kentima Kentima Holding AB (publ) är moderbolag i koncernen och har två dotterbolag. Dotterbolaget Kentima AB, är ett innovativt företag som bedriver utveckling, tillverkning och försäljning av avancerade produkter, inom fyra olika produktområden. Verksamheten är indelad i två affärsområden, Automation och Security. Dotterbolaget Kentima Control R&D AB säljer kundanpassade styrsystem till automationsbranschen. Kentima Holding AB (publ) Kentima AB Kentima Control R&D AB Produkter Kentima AB har fyra produktområden med egenutvecklade produkter; Video Managment Software, HMI/SCADA Software, Industrial Computers och Operator Panels. Produkterna ger användaren unika möjligheter att skapa effektiva lösningar som övervakar, höjer säkerheten och ökar produktiviteten inom olika typer av verksamheter, allt från stora process- och tillverkningsindustrier till flygplatser, köpcentrum, sjukhus, skolor, fängelser till den lilla närbutiken. Samtliga produktområden innehåller avancerade och kostnadseffektiva produkter som förenklar arbetet för integratörer och slutanvändare. Det säkerställs att produkterna ständigt upprätthåller marknadens krav på hög kvalitét, stor flexibilitet och mycket god stabilitet. Det i kombination med användarvänlighet, enkel integration med andra system och en attraktiv prisbild gör att produkterna är det självklara valet i viktiga projekt. Affärsmodell Kentima AB har en affärsmodell som bygger på att försäljningen sker via ett nätverk av distributörer, återförsäljare och OEM-kunder. Distributören säljer produkterna vidare till sina egna återförsäljare och integratörer. Försäljningen av mjukvaror sker främst genom distributörer och ger en licensrättighet att använda mjukvaran. Industridatorer, operatörspaneler och olika tillbehör säljs främst via distributörer och återförsäljare samt via olika OEM-kunder. Merförsäljning sker genom uppdateringsavtal, uppgraderingar av mjukvaror, supportavtal, utbildningar och olika konsulttjänster. 4

5 Vision, mål och strategi Vision Kentimas vision är att skapa attraktiva och konkurrenskraftiga produkter för övervakning och visualisering, avsedda för främst automations- och säkerhetsmarknaden. Genom en effektiv organisation, kunniga medarbetare, ett väl genomtänkt partnerprogram och en väl fungerande distribution skall bolaget utvecklas till ett lönsamt och väletablerat företag på både den svenska och internationella marknaden. Mål Förstärka bolagets organisation, främst inom försäljning. Förstärka bolagets marknadsposition på den svenska och internationella marknaden. Bygga upp bolagets exportverksamhet, genom ett nät av distributörer och återförsäljare, främst på den europeiska marknaden och senare även på den övriga världsmarknaden. Realisera en betydande försäljningsökning i Sverige och internationellt. Fortsätta arbetet med att skapa ett attraktivt partnerprogram för återförsäljare. Fortsätta utvecklingen av bolagets produkter, lansera nya produkter och programversioner. Identifiera och aktivt undersöka möjligheterna att söka patent för nya funktioner i mjukvarorna. Strategi Kentima utvecklar tekniskt avancerade produkter. Det är därför viktigt att slutkunden får ett komplett fungerande system och att bolagets produkter installeras korrekt för att slutkundens förväntningar ska uppfyllas. För att tillgodose detta behov arbetar Kentima efter en affärsmodell med distributörer, återförsäljare och OEM-kunder. Återförsäljaren är ofta en systemintegratör som installerar bolagets produkter hos slutkunderna. Återförsäljarna är allt från stora globala aktörer inom automations- och/eller säkerhetsbranschen till mindre lokala installatörer av larmsystem och automationsutrustningar. Bolagets kunder är främst distributörer och OEM-kunder, som sedan säljer vidare produkterna till sitt eget nät av återförsäljare. Kentimas ambition är därför att bygga upp ett nät av distributörer, inledningsvis på den europeiska marknaden. Distributörerna kommer vara allt från stora internationella bolag till utpräglade lokala Value Added Distributors, d.v.s. distributörer som adderar andra värden till bolagets produkter, integrerar bolagets produkter med annan utrustning, tillför kunskap, support och utbildningar. En distributör får inte sälja bolagets produkter direkt till slutkund. Återförsäljaren säljer bolagets produkter vidare till en slutkund som en enskild produkt eller tillsammans med andra produkter i ett helt system. En OEM-kund är ofta en maskintillverkare som använder bolagets produkter för att övervaka maskinen som företaget tillverkar. Finansiella mål Genomsnittlig årlig omsättningstillväxt på koncernnivå under de kommande fem åren skall uppgå till minst 25 procent. Genomsnittlig årlig omsättningstillväxt inom dotterbolaget Kentima AB de kommande fem åren skall uppgå till minst 50 procent. EBITDA-marginal om minst 15 procent från och med räkenskapsåret 2016/

6 VD har ordet Verksamhetsåret 2013/2014 har varit ett spännande och händelserikt år, vi har intensifierat förändringsarbetet som vi startade i samband med listningen på Nasdaq OMX First North för drygt ett år sedan. Vi har under året genomfört en garanterad nyemission som tillfört bolaget 16,9 Mkr före emissionskostnader. Emissionslikviden ska främst användas för den fortsatta förstärkningen av vår säljorganisation samt utökade marknadsaktiviteter för att därigenom skapa en långsiktig tillväxt i bolaget. En av de viktigaste händelserna under verksamhetsåret var att vi startade upp vår exportverksamhet. Vi har tecknat flera internationella avtal och försäljningen har kommit igång i flera europeiska länder, inledningsvis på låga nivåer. Omsättningen ökar sekventiellt Koncernens omsättning har minskat jämfört med föregående år. Hela nedgången förklaras av en minskad försäljning, till en av våra större kunder inom affärsområdet kundanpassade styrsystem där försäljningen sker via dotterbolaget Kentima Control R&D AB. Även resultatet är en följd av den lägre försäljningen inom området kundanpassade styrsystem. Vi har också i enlighet med vår plan och vad vi tidigare kommunicerat haft stora kostnader för exportsatsningen, samtidigt som vi reviderat den tid det tar att etablera oss internationellt. En av flera positiva signaler är att koncernens omsättning sekventiellt ökat under de tre senaste kvartalen och under Q4 är den dessutom högre än motsvarande period föregående år. Kentima AB har under året, inom sina två affärsområden Automation och Security, en underliggande omsättningstillväxt på 22 procent jämfört med föregående år, exkluderat försäljningen till systerbolaget Kentima Control R&D AB. Under Q4 (april-juni) var den underliggande omsättningstillväxten i Kentima AB 33 procent, jämfört med samma period föregående år. en egen monter på IFSEC i London, en av världens största säkerhetsmässor. I höst fortsätter vi vår satsning på mässor och vi ställer ut på security essen i Tyskland, Scanautomatic i Göteborg och SKYDD i Stockholm. Strategi och organisationsförändringar Vår strategi är att arbeta långsiktigt med att bygga upp försäljningskanaler i Europa och övriga världen. Under det gångna året har vi tecknat flera avtal med internationella distributörer, återförsäljare och partners. Att sälja våra produkter via distributörer och deras återförsäljare tar något längre tid än vad vi beräknat. Under de senaste månaderna har vi genomfört viktiga organisationsförändringar i avsikt att förbättra möjligheten att tillfredsställa marknadens behov av information, support och utbildning. Vi har efter verksamhetsåret utökat våra utvecklingsavdelningar med ytterligare personal. Fortsatta offensiva satsningar Vi har under året gjort flera offensiva satsningar som kommer att vara värdefulla för bolaget i framtiden, även om de på kort sikt enbart återfinns som kostnader i vår resultaträkning. Vi har arbetat intensivt med uppbyggnaden av vår försäljningsavdelning under året och vi har nu en mycket kraftfull och välorganiserad försäljningsavdelning. Vi kommer att fortsätta utöka vår säljavdelning under innevarande verksamhetsår i linje med att vår internationella satsning fortsätter och vi ökar våra marknadsandelar i Norden. Inom marknadsföring har vi lagt ner betydande resurser på framtagning av nytt informations- och säljmaterial, översättningar, marknadskommunikation och lansering av en helt ny hemsida med tillhörande partnersidor. Vi har dessutom genomfört flera lyckade mässor både i Sverige och internationellt. Under juni ställde vi ut med 6

7 Produktlanseringar Under våren genomförde vi flera viktiga produktlanseringar, en ny version av vår Video Management Software, en ny industridator och en ny operatörspanel. Vi är övertygade om att produkterna kommer att påverka omsättning och resultat positivt i framtiden. Det är med stor tillfredställelse vi konstaterar att viktiga slutkunder som bland annat ABB, DSV, Gambro och Tetra Pak valt våra produkter. Konkurrenter Under det gångna året har vi uppmärksammat att flera av våra konkurrenter blivit uppköpta. Amerikanska Exacq Technologies förvärvades av den globala koncernen Tyco och precis innan sommaren tillkännagav Canon Europe att de förvärvar danska Milestone Systems. Våra produkter står sig mycket väl i konkurrensen med dessa marknadsledande aktörer. Båda dessa händelser är positiva för Kentima och förbättrar våra möjligheter att teckna avtal med distributörer som exempelvis vill ha en mjukvara, att erbjuda sina kunder, som är oberoende av kameratillverkaren. Tillväxt 2014/2015 En av våra större kunder inom området kundanpassade styrsystem ser ett minskat behov även under innevarande verksamhetsår. Det känns därför viktigt att understryka att den stora framtida tillväxten är sedan tidigare planerad att komma från dotterbolaget Kentima AB och försäljningen av våra egenutvecklade produkter inom våra affärsområden Automation och Security. Marknadsutsikterna för båda affärsområdena bedöms som mycket goda och vi ser en hög tillväxt för samtliga produktområden. Jag känner därför stor entusiasm inför framtiden och är i flera avseenden nöjd med hur vi genomfört vårt förändringsarbete och intensifierat vår internationella satsning. Utsikter 2014/2015 Under innevarande verksamhetsår kommer resultatet av vårt förändringsarbete att accentueras. Vi möts av en stor positivitet när vi besöker potentiella kunder och det finns ett stort intresse för våra produkter i såväl Sverige som internationellt. Vi diskuterar just nu olika typer av samarbeten med flera viktiga internationella aktörer och kommer att fortsätta skriva fler avtal under innevarande verksamhetsår. Vi hoppas kunna presentera en betydande omsättningsökning för Kentima AB och våra egenutvecklade produkter under 2014/2015! Jag vill passa på att tacka alla anställda, samarbetspartners och kunder för det gångna året. Kent Nilsson, VD 7

8 Marknad och försäljning Marknaden inom affärsområdet Automation Kentima utvecklar, tillverkar och säljer produkter inom området HMI-system såsom HMI/SCADA mjukvara, industridatorer och operatörspaneler. HMI-system utgör en viktig del inom industriell automation och möjliggör övervakning och kontroll av automatiserade produktionsprocesser. HMI-system används bland annat för att övervaka maskiner, industriella anläggningar, fastigheter och säkerhetssystem, de visualiserar information samtidigt som operatören interagerar med systemet. Systemen innehåller hårdvara som t.ex. operatörspaneler, industridatorer, givare och sensorer samt HMI/SCADA mjukvara. HMI-system har ett mycket brett användningsområde och används inom ett stort antal branscher. Den globala HMI-marknaden beräknas ha en genomsnittlig årlig tillväxt om cirka 10 procent de närmaste fem åren. 1 Inom HMI-marknaden förväntas mjukvaror växa starkare än övriga produktområden. Inom affärsområdet Automation förväntas tillväxten för Kentima bli betydligt högre än den genomsnittliga marknadstillväxten. Vi står oss mycket starkt när vi, våra kunder och partners jämför oss med våra konkurrenter. Våra produkter innehåller flera unika lösningar och en attraktiv prisbild för våra produkter underlättar vår expansion. Marknaden inom affärsområdet Security I takt med att omvärlden förändras och allt fler människor rör sig i våra städer ökar även kraven på övervakning av områden, transportmedel, infrastruktur och lokaler. Inom den privata sektorn drivs tillväxten bland annat av det ekonomiska klimatet. När ekonomin är god har företag råd att i större utsträckning investera i säkerhetslösningar. Inom den publika sektorn drivs tillväxten av uppfattat hot om brottslighet och terrorism i samhället. 1 MarketsandMarkets Human Machine Interface, HMI Market: Global Forecast & Analysis ( ) Sedan några år tillbaka genomgår marknaden för videoövervakning ett teknikskifte. Detta innebär att tidigare traditionella system som var uppbyggda med analoga kameror nu byts ut till digitala system. Dessa system benämns som nätverksvideo och innebär att kameror är inkopplade i ett nätverk tillsammans med mjukvara. Globalt spås marknaden för nätverksvideo växa med i genomsnitt 22 procent årligen de kommande åren. 2 Den globala VMS-marknaden är fragmenterad där ingen enskild leverantör har marknadsandelar som överstiger 10 procent. Under det gångna året har flera VMS tillverkare blivit uppköpta. Amerikanska Exacq Technologies förvärvades av den globala koncernen Tyco och Canon Europe förvärvar danska Milestone Systems. Våra produkter står sig mycket väl i konkurrensen med dessa marknadsledande aktörer. Kentima ser en hög tillväxt inom säkerhet de kommande åren och ovanstående händelser är positiva för Kentima eftersom det ökar våra möjligheter att teckna avtal med distributörer, som vill erbjuda sina återförsäljare en mjukvara som är oberoende av kameratillverkaren. Marknadsplan Under det gångna verksamhetsåret har Kentima tecknat ett stort antal partneravtal på den svenska marknaden och flera internationella distributörs- och återförsäljaravtal har tecknats. Vi intensifierar just nu vårt säljarbete på den svenska marknaden samtidigt som vi arbetar målinriktat med vår långsiktiga plan för den internationella marknaden. Efterfrågan på våra egenutvecklade produkter ökar kontinuerligt och den underliggande marknadstillväxten inom både automations- och säkerhetsmarknaden förväntas vara fortsatt stark den kommande femårsperioden. Vi genomför under 2014 och 2015 en fördjupad satsning inom affärsområdet Säkerhet inom EMEA och under 2015 kommer vi att påbörja satsningen på den Nordamerikanska marknaden. För affärsområdet Automation fokuserar vi under 2014 på den svenska marknaden och i början av 2015 startar vi upp en satsning inom EMEA. Målsättningen för Koncernen i helhet är att under 2014 fördubbla antalet distributörer och partners. 2 IHS The EMEA market for CCTV & Video Surveillance Equipment 2013 edition Antal internationella avtal 2013/2014 Antalet svenska partners Nya distributörer Nya återförsäljare Totalt antal internationella avtal Nya under perioden Ackumulerat Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 8

9 Kentima Distributör OEM Partners Återförsäljare Systemintegratör MARKNADSPLAN Slutkund Sedan december 2013 fram till mars 2014 har fem nya internationella distributörsavtal tecknats. Avtal har etablerats med distributörer och partners i samtliga nordiska länder och flera andra europeiska länder. En viss ökning kan ses i orderingången redan nu men Bolaget bedömer att resultatet av det påbörjade arbetet framförallt kommer att synas i resultatet först under räkenskapsåret 2014/2015. Bolaget räknar med att dagens försäljningsorganisation skall fortsätta växa de närmaste åren, Säljorganisation Kentimas försäljningsorganisation består av ett antal Area Sales Managers som har ansvar för olika geografiska områden. Inom varje område har en Area Sales Manager främst olika genom säljare att Bolaget till sin anställer hjälp. fler Varje exportsäljare. har fokus på något av bolagets två affärsområden, Security eller Automation. Som ett led i den satsning som nu genomförs kommer det finnas ett fortsatt fokus på marknadsföring. Dagens anställda inom marknadsföring bildar, tillsammans med support, marknadsavdelningen. Denna kommer bland annat att kompletteras med en produktgrupp. och OEM-kunder Eftersom antalet kunder förväntas Distributörer Kentimas öka kraftigt befintliga kommer och också framtida supportavdelningen, distributörer är som allt även från har ansvar för konsultarbete hos kund, utbildning och testning, att stora internationella bolag till utpräglat lokala distributörer. förstärkas kraftigt de närmaste åren. Merförsäljning sker genom uppdateringsavtal, uppgraderingar, anordnas. supportavtal, Bland utbildningar annat arrangeras och seminarier olika konsulttjänster. inom området Under 2014 kommer även ett antal större arrangemang Kentima Automation har idag i nordiska Lund, Göteborg distributörsavtal och Malmö. Bolaget med Anixter, kommer Svensk ställa Säkerhetsvideo ut på en av Europas och Teletec. största Utanför säkerhetsmässor, Norden IFSEC har International i London och under hösten ställa ut på Scanautomatic i Göteborg och Skydd2014 i Stockholm. Kentima tecknat avtal med distributörer och återförsäljare i bland annat Baltikum, Beneluxländerna, Polen, Slovakien och Storbritannien. Marknadssatsning I en första fas kommer marknadsföringen intensifieras på den Försäljning till OEM-kunder sker primärt inom automationsverksamheten för Koncernen i där helhet Kentimas är att under produkter 2014 fördubbla kompletterar antalet svenska marknaden inom båda affärsområdena. Målsättningen det övriga distributörer utbudet. och partners. Idag består försäljningen till OEM- Säkerhet För affärsområdet Säkerhet har det aktiva försäljningsarbetet på exportmarknaden redan påbörjats i ett par utvalda länder inom EMEA. I början av 2015 räknar Bolaget med att påbörja kunder försäljningen i stor på utsträckning den nordamerikanska av egna produkter, marknaden, som främst tillsammans med externa produkter, exempelvis sensorer och inom USA. Den strategiska planeringen för denna satsning har inletts. Bolaget väljer USA på grund av dess stora andel av givare, den globala skapar säkerhetsmarknaden en komplett kundanpassad samt att amerikanska OEM-produkt. bolag Bland har starkt Kentimas inflytande OEM-kunder på andra marknader. finns Dessutom företag ger som marknadsnärvaro Powerit i USA möjlighet Solutions, att Sandvik i ett tidigt SRP skede och upptäcka Safegate nya In- Attacus Power, ternational. marknadstrender för den fortsatta utvecklingen av Bolagets produkter. I början av 2016 planerar Bolaget inleda exportsatsningen mot den asiatiska marknaden för att därefter under Partner - återförsäljare och systemintegratörer 2017 etablera försäljning i övriga länder. Målsättningen är att Kentimas under räkenskapsår partners 2017/2018 är systemintegratörer tecknat avtal med som cirka installerar 180 produkterna distributörer och hos återförsäljare slutkund på eller den återförsäljare internationella marknaden. till slutkund som enskild produkt eller som som säljer produkterna en komponent i större system. Partners sträcker sig från Automation stora globala aktörer inom automations- eller säkerhetsbranschetet under 2014 till att mindre intensifieras lokala på installatörer den svenska av marknaden. larmsystem För affärsområdet Automation kommer försäljningsarbe- och Exportsatsningen automationsutrustning. kommer att inledas Registrerade i vissa utvalda partners länder erbjuds i fria Europa grundutbildningar i början av Mot och slutet de som av 2015 ingår är ambitionen partneravtal att får tillgång etablera försäljning till support. inom övriga EMEA. Under 2016 förväntas Bolaget påbörja exportsatsningen mot den nordamerikanska Exempel marknaden, på följt svenska av den systemintegratörer asiatiska marknaden som i slutet är av partners 2016 till Kentima för att därefter Bravida under 2017 Säkerhet, etablera Elajo, försäljning LMT i övriga Elteknik, världen. Rejlers och Bolagets Skanska målsättning Installation är att antalet El. Per internationella den 30 juni avtal 2014 skall hade uppgå till cirka 190 stycken under räkenskapsåret 2017/2018. bolaget cirka 130 partners i sitt nätverk. Marknadsplan aktivt aktivt försäljningsarbete Förväntad utveckling av av internationella avtal avtal Sverige EMEA Nordamerika Asien Övriga världen Antal internationella avtal = Säkerhet = Automation Automation - export Säkerhet - export 9

10 Produktutveckling Under året har vi fortsatt vårt intensiva utvecklingsarbete inom samtliga våra fyra produktområden. Flera viktiga produktlanseringar har gjorts och de har tagits emot mycket positivt på marknaden. Här följer en kort sammanfattning för respektive produktområde: Video Management Software Ethiris 5.14 lanserades i oktober Fokus för versionen låg på exportmarknaden och ett utökat språkstöd. Förutom flera nya funktioner innehöll Ethiris 5.14 direkt stöd för flera nya kameramodeller från olika kameraleverantörer, UDP transportprotokoll vid användning av ON- VIF eller generisk RTSP. Ethiris 6.0 lanserades i april Detta var en mycket viktig lansering och vi lanserade en helt ny funktion för att skapa ett redundant system, kraftigt förbättrad prestanda samt flera andra viktiga nyheter som ger Ethiris en unik position på marknaden. Samtidigt som Ethiris 6.0 är oerhört kraftfull är den mycket enkel att använda och kan med fördel även användas för mindre applikationer. Industrial Computers Panel PC Oe621 och Oe721 lanserades i februari Modellerna kombinerar modern design med ett robust utförande. En stor, tydlig 21,5 -skärm i bredbildsformat och Full HD-upplösning ger användaren nya möjligheter att presentera information. De har dessutom en helt integrerad projicerat kapacitiv touchfunktion med stöd för upp till 10-punkters Multi-touch. Våra nya Panel PC använder effektiva processorer från Intel, från P4500 med Dual Core-arkitektur upp till en kraftfull i7. HMI/SCADA Software WideQuick HMI/SCADA 4.2 lanserades i februari En stor nyhet är att vi utvecklat ett objekt som kommunicerar direkt med Ethiris Server för att sedan presentera livebilder från kameror i WideQuick Runtime, -Remote och -Web Client. Den nya funktionen ger användare inom säkerhetsområdet möjlighet att använda WideQuick för att skapa en ännu kraftfullare Total Security Platform. En annan viktig nyhet är att det finns installationspaket till såväl Windows som Linuxdistributionerna Debian 6.x och CentOS 6.x. Operator Panels WideQuick HMI Panel H621 och H721 lanserades i april Operatörspanelerna bygger på våra industridatorer och har en robust uppbyggnad, en 21,5 Full HD-skärm med kapacitiv touch och kraftfulla processorer från Intel. Med modern design, effektiv kommunikation, inbyggd databas, PC-baserad plattform och möjlighet att ansluta sig till operatörspanelen med en vanlig webbläsare via en dator eller mobil plattform, är troligtvis WideQuick HMI Panel den mest kraftfulla operatörspanelen på marknaden. Det finns möjligheter att ansluta ett stort antal PLC, distribuerade I/O och annan utrustning till WideQuick HMI Panel. Carrier Board H4118 med CPU i5. 10

11 Marknadsaktiviteter - Mässor 2014/ /2014 har varit ett intensivt och spännande verksamhetsår för Kentima. Vi har under året både besökt och genomfört flera lyckade mässor både i Sverige och internationellt. I juni ställde vi ut på IFSEC International i London som är en av världens största säkerhetsmässor. I höst fortsätter vi vår offensiva marknadsföringssatsning. Vi kommer under 2014/2015 bland annat att ställa ut på flera viktiga mässor. Security essen, Essen Tyskland september 2014 I flera år har security essen varit en av världens viktigaste mässor för säkerhet och brandskydd. Kentimas stora fokus var den senaste versionen av Ethiris, dessutom visade vi upp några nya spännande funktioner från den kommande versionen, Ethiris 7.0. Vi visade upp hur snabbt Ethiris kan integreras med andra säkerhetssystem och hur man med hjälp av WideQuick HMI/SCADA Software skapar en smart och intelligent Total Security Platform. Scanautomatic, Göteborg 7-9 oktober 2014 I oktober går Scanautomatic och ProcessTeknik för tredje gången parallellt i Göteborg. Mässan har snabbt blivit den ledande industrimässan i Norden och Kentima visar upp olika lösningar och produktnyheter. Vår monter kommer att vara fylld med nyheter! Vi kommer att visa våra mjukvaror Ethiris VMS och WideQuick HMI/SCADA samt presenterar vi nya modeller av våra industridatorer och operatörspaneler. SKYDD, Stockholm oktober 2014 SKYDD anordnas vartannat år och är Nordens största och viktigaste mässa gällande säkerhet, brand och räddning. Vi kommer att visa upp vårt produktsortiment: mjukvarorna Ethiris VMS, WideQuick HMI/SCADA, samt våra operatörspaneler och industridatorer. Vi visar upp den senaste versionen av Ethiris VMS men också några spännande funktioner från den kommande versionen Ethiris 7.0. Intersec Exhibition, Dubai januari 2015 (Preliminärt) Intersec Exhibition är den viktigaste handelsplattformen och nätverkshändelsen för säkerhetsindustrin i Mellanöstern. Med över 1000 utställare och över besökare från 116 länder ger Intersec Kentima möjlighet att visa upp den senaste tekniken inom säkerhet på en internationellt mångsidig säkerhetsmässa i världen. IFSEC International, ExCel London juni 2015 IFSEC är årets stora säkerhetsevent i Europa och efter detta års succé med en monter fylld med intressanta kunder har Kentima redan bokat plats. Det blir en större monter i vimlet av våra konkurrenter. Vi kommer även här stolt visa upp våra nyheter och produktlanseringar. 11

12 Ethiris Video Management Software Varje bransch har sina unika behov. Ethiris är en mjukvara som passar för flera olika användningsområden, från mindre installationer till mycket stora anläggningar. Ethiris Video Management Software innehåller unika funktioner som ger systemintegratören möjlighet att snabbt och enkelt konfigurera ett modernt och kraftfullt system för videoövervakning. Det finns en rad möjligheter att integrera Ethiris med andra system och skapa en total säkerhetslösning. Ethiris är en öppen plattform och har stöd för ONVIF och individuella protokoll från ledande kameratillverkare. En högpresterande mjukvara som Ethiris lagrar och visar all information effektivt. Med sin komponentbaserade struktur är mjukvaran lämplig för stora och krävande applikationer. Ethiris har en app, Ethiris Mobile som gör det möjligt att få tillgång till och övervaka Ethirisanläggningarna via Wi-Fi och 3G/4G i princip var man än befinner sig. Ethiris innehåller avancerade egenskaper för larm och händelsehantering. Dessa tillsammans med goda möjligheter att kommunicera med andra system och en inbyggd skriptmotor, gör att systemintegratören lätt kan konfigurera Ethiris till befintliga applikationer och skapa intelligenta videoövervakningssystem. Man kan skapa ett redundant system som gör Ethiris lämplig för stora och säkerhetskritiska applikationer. Det innebär att Ethiris automatiskt fortsätter köra en anläggning utan funktionsbortfall även om en eller flera servrar går ned. Ethiris har ett omfattande stöd för OPC. Därför kan Ethiris integreras med en mängd olika typer av system som har stöd för OPC, till exempel passagesystem, brandlarm, inbrottslarm, överordnade SCADA-system, styrsystem och distribuerade I/O. Med komponenten Ethiris Admin kan man enkelt, utifrån en arbetsstation, konfigurera upp en hel anläggning som är fördelad på flera olika datorer. Ethiris är ett fleranvändarsystem och i princip finns det ingen begränsning på hur många Ethiris Server och Ethiris Client som kan användas i samma system. 12

13 Success Stories Trygg universitetsmiljö med Ethiris SNABBFAKTA Umeå universitet är arbetsplats för anställda och lärosäte för studenter från hela världen. I deras uppdrag ingår att skapa en trygg arbets- och studiemiljö där säkerheten alltid är prioriterad. Med Ethiris Video Management Software från Kentima har de överblick och kan lätt övervaka de olika universitetsmiljöerna. Umeå universitet sysselsätter anställda och studenter, fördelade över 47 institutioner och arbetsenheter. Projektet började efter att Umeå universitet hade fått problem med återkommande vandalisering, klotter och annan skadegörelse. Behovet av videoövervakning har växt efterhand och idag använder man sig av kameror på ett antal platser, däribland på två av universitetets högsäkerhetsobjekt. En av Ethiris stora styrkor är att mjukvaran är mångsidig och flexibel. Det har varit en viktig del i arbetet med att bygga upp systemet på Umeå universitet då det är enkelt att koppla in till exempel kameror av olika fabrikat. Operatörerna uppskattar också att det är mycket lätt att anpassa systemet efter deras specifika krav och behov. Kentima är ett företag med substans i sina ord, har produkter som fungerar och där man som kund inte låses in på ett speciellt produktval i andra skedet, säger Jörgen Sandström, säkerhetschef Umeå universitet. Anläggningen sträcker sig över en stor yta med flera byggnader. Förutom operatörerna använder sig ett stort antal väktare av videoövervakningssystemet. Det ställer höga krav på kommunikationen och en viktig funktion i Ethiris är därmed möjligheten att skicka bilder över mail så att alla användare hela tiden har kontroll när någonting sker. Mjukvarans skalbarhet innebär att kapaciteteten i anläggningen kan ökas sömlöst utan att det märks för slutanvändaren. Ethiris licensmodell går ut på att man endast betalar Ethiris VMS tillsammans med ett 40-tal kameror skapar en trygg arbets- och studiemiljö. Ethiris e-postfunktion möjliggör kontroll av händelser i anläggningen utan att man behöver vara uppkopplad mot systemet. för den funktionalitet som systemet kräver genom licensnivån samt antal kameror. På så vis betalar man aldrig för mer än man behöver och systemet blir väldigt kostnads-effektivt. Bevakningskostnaden har kunnat hållas på tidigare nivå trots en stor totalökning av ytan, säger Jörgen Sandström. Umeå universitet är mycket nöjda med Ethiris och räknar med att anläggningen kommer att utökas ytterligare framöver, vilket är ett gott betyg. Idag är systemet slutet, men på sikt planeras även en sammankoppling av Ethiris med deras passagesystem och inbrottslarm för att på så vis skapa en total säkerhetslösning. Successstories_12sid_140519_SE_ts.indd :30:42 13

14 WideQuick HMI/SCADA Software WideQuick HMI/SCADA Software är en unik programvara för att skapa avancerade grafiska övervaknings- och presentationssystem. WideQuick har möjlighet att kommunicera mot ett stort antal olika system för att därefter lagra, övervaka och behandla information och bilder. Informationen visualiseras därefter och operatören får möjlighet att interagera med systemet. WideQuick är en generell HMI/SCADA-mjukvara med hög funktionalitet och inbyggd skriptmotor, som ger integratören stora möjligheter att anpassa systemet till olika applikationer inom automation- och säkerhetsbranschen. Eftersom WideQuick är uppbyggd med klient/serverarkitektur kan det användas i såväl lokala som globala nätverk. WideQuick Designer är utvecklingsverktyget där systemintegratören skapar applikationen för projeket. WideQuick Runtime är mjukvaran som operatören jobbar med och där projektet körs. WideQuick Remote Client ansluter mot WideQuick Runtime och används när det finns behov för fjärrstyrning. WideQuick Web Client är en webbservermodul som ansluter till WideQuick Runtime och gör det möjligt att övervaka processen via webbläsare på datorer eller på mobila enheter. WideQuick Web Client behöver inte ha några plug-ins installerade, endast en webbläsare. WideQuick har en OPC-klient samt ett inbyggt Modbusprotokoll för att kommunicera med I/O, PLC och andra system. Inom Automation kan programmet användas inom flera olika områden, allt från mindre maskiner till övervakning av hela process- och tillverkningsindustrier. De inbyggda funktionerna, som hanterar flera språk, konverterar enheter och ger möjlighet till integration med olika databaser samt skapar stora användningsområden för WideQuick, till exempel i maskinstyrningsapplikationer. Inom Säkerhet används WideQuick som överordnat system för bland annat olika infrastrukturanläggningar, larmcentraler samt övervakning av flygplatser och hela städer. 14

15 Success Stories Norra Djurgårdsstaden växer fram med ledande teknik År 2030 ska Norra Djurgårdsstaden stå klart, kanske ett av de mest spännande bostadsprojekten någonsin i Stockholm. Kentima är stolta över att vara en del av byggprojektet med sitt överordnade säkerhetssystem där både WideQuick och Ethiris spelar en viktig roll. Stockholms stad har anlitat Linköpingsföretaget Servistik AB som är experter inom logistik. De planerar transporter tillsammans med byggherrarna för att skapa ett jämt och effektivt flöde. För att tekniskt säkerställa att transporterna sker vid rätt tidpunkt har det därför tagits fram ett slottids-system där inpasseringskoder endast fungerar vid en specifik tidpunkt, i en specifik grind och under särskilda förutsättningar. Kravspecifikationen var tydlig redan från början när valet för övervakningssystem och passagesystem skulle väljas. Vällingby Låsservice tog i samarbete med Teletec Connect fram och presenterade en komplett systemlösning med funktioner som uppfyllde Servistiks efterfrågan och krav. WideQuick ger oss precis den flexibilitet vi behöver, säger Thomas Walldof, projektspecialist Teletec Connect AB. Då systemet skall kopplas samman med olika affärssystem och planeringsverktyg uppstod ett behov av att hitta ett överordnat system som enkelt kan anpassas till applikationen och har goda kommunikations möjligheter. SNABBFAKTA Stadsdelen Norra Djurgårdsstaden, på 236 hektar är ett av Stockholms mest spännande bostadsprojekt. WideQuick har gett möjlighet att bygga ett grafiskt gränssnitt som är anpassat för verksamheten, där man kan knyta samman flera underliggande system. Med hjälp av Ethiris funktioner kan man bland annat centralt styra grind- och dörröppningar med en enkel knapptryckning. Flexibiliteten och presentationsmöjligheterna gjorde WideQuick till det självklara valet, säger Mathias Esselström, vd Vällingby Låsservice AB. Valet föll på WideQuick eftersom programmet dessutom erbjuder stora möjligheter att bygga och anpassa det grafiska gränssnittet för verksamheten, samtidigt som flera underliggande system knyts samman. Eftersom WideQuick även är fullt integrerat med Ethiris finns möjligheten att koppla samman kamerasystemet i det överordnade systemet. Ethiris gör det möjligt att manuellt styra grind- och dörröppningar från kontoret med hjälp av popup fönster på skärmarna och en enkel knapptryckning. All information lagras i programmet och detta används senare för bland annat fakturering där man får ut exakta slottider. Detta är en stor tidsvinst, anser Cristina Aguilar på Servistik som arbetar med systemet. Förutom att Cristina tycker att systemet är lätt att använda och förstå, är hon även imponerad över de skarpa och tydliga bilder som visas i systemet. Successstories_12sid_140519_SE_ts.indd :31:02 15

16 Oe Industrial Computers Oe500 Proficient Oe500 Proficient är vår helt fläktlösa serie av industridatorer, avsedda att användas när man behöver högeffektiva och tåliga industridatorer till exempel vindkraftverk, passagesystem och fastighetsautomation. Oe500 har väldigt låg strömförbrukning och klarar sig på mindre än 45 W under drift. Serien finns med eller utan integrerad 12 till 19-tum TFT-skärm och har mycket bra anslutningsoch kommunikationsmöjligheter. Oe500-serien är helt passivt kyld och är byggd helt utan rörliga delar, vilket innebär att den tål tuff behandling och har en lång livslängd då inga mekaniska slitdelar finns. Oe600 Flexible och Oe700 Performance Oe600 är en industridator med kraftfull prestanda som passar för något större projekt med krävande grafik, hög funktionalitet och där det ställs krav på korta svarstider samt snabb och flexibel kommunikation. Den har smidig åtkomst till expansionsplatser, lagringsmedia och interna anslutningar. Det är lätt att koppla in ytterligare displayenheter genom dess externa VGA/HDMI/DVI-anslutningar, eller interna expansioner genom PCIe- samt MiniPCIe-platserna. Oe700 Performance är en industridator som passar utmärkt när omgivningen ställer krav på en mycket robust industridator med avancerade funktioner, galvaniskt isolerad seriekommunikation och hög prestanda. Den har inbyggd temperaturövervakning och ett brett temperaturområde. Modellen har också inbyggd övervakning av strömförsörjningen och kraftfulla skydd mot störningar och transienter vilket medför en lång livslängd och minimalt underhåll. Oe600 och Oe700 Panel PC har integrerad TFT-skärm med touchfunktion och kan fås med bildskärmsstorlek 12 till 21,5-tum. Oe621 och Oe721 är två robusta 21,5-tums Panel PC med Full HD-upplösning och 10-punkters Multi-touch. Modellerna har modern design, är platseffektiva och utvecklade för att klara tuff industriell miljö, men lämpar sig även för officiella och publika områden. Oe800 Heavy Duty Oe800-serien är en helt kapslad Panel PC med chassi och front i rostfritt stål. Den har integrerad temperaturkontroll och använder robusta M12-kontakter. Modellen är tillverkad med en ljusstark 12 till 15-tum industriell LED-skärm. Serien är anpassad för kontinuerlig drift i mycket krävande miljöer, där stora temperaturvariationer, elektriska störningar, damm, fukt och föroreningar ställer stora krav på en industridator. Vanliga användningsområden är stenbrott, gruvindustri, kemisk industri och mobila applikationer. 16

17 Automation and Security Products Success Stories Flexibilitet i fokus hos Nordens största kextillverkare Göteborgs Kex är Nordens största kexleverantör. I över hundra år har svenska folket knaprat på kex och kakor från Göteborgs Kex. Med Kentimas mjukvara WideQuick har företaget skapat enkelhet, flexibilitet och inte minst mobilitet i produktionen. Göteborgs Kex är Kungälvs största privata arbetsgivare med ca 500 anställda och fabriken som är centralt belägen har integrerats naturligt i stadsbilden. Sedan 1994 ingår Göteborgs Kex i norska Orklakoncernen och bageriet producerar nu kakor och kex till den svenska, norska och finska marknaden. Göteborgs Kex installerade för några år sedan tre nya flexibla packlinjer, dessa skulle kunna köra produkter från tre olika flöden. Det uppstod ett behov av att övervaka produktionen och på ett enkelt sätt åskådliggöra vilken linje som körde vad och vad linjestatusen var. För att ge en god visuell kontroll i produktionen och för att förenkla så mycket som möjligt för operatörerna valde man att använda storbildsskärmar. Dessa visar produktionsstatus med OEE, linjeval samt larm via färgindikation. Systemet sparar även historik som kan användas i felsökningssyfte. För att kunna visa datan behövdes ett lättanvänt och prisvärt SCADA-system. Valet föll då på WideQuick, som visade sig fungera mycket bra och har ett förmånligt startpaket med utvecklinglicenser och utbildning. WideQuick Web Client har gett oss stora möjligheter till mobilitet, dessutom är det flexibelt och enkelt att använda, säger Anders Bosson, Automationsansvarig Göteborgs Kex. SNABBFAKTA WideQuick HMI/SCADA installerades först i fabriken. Efter 3 år införskaffades ytterligare ett system för körning av WideQuick Web Client. WideQuick Runtime övervakar och ger en god visuell kontroll av produktionen. WideQuick Web Client ger stora möjligheter till flexibilitet och mobilitet i fabriken. Efter att WideQuick Runtime varit i drift ca 3 år presenterade Kentima en ny funktion som skulle kunna passa för fabrikens palleteringsanläggning, webbservermodulen WideQuick Web Client. Palleteringsanläggningen har två våningsplan och då det saknades ett operatörsinterface på plan två valde Anders Bosson att installera WideQuick Runtime på en pekskärm som placerades för lokal styrning. Web Client som ansluter mot Runtime har även installerats på truckdatorer samt läsplattor. Detta är oerhört viktigt då bemanningen av anläggningen blir mer flexibel, främst vid hög belastning och extrakörningar. Strax efter att Kentima hade presenterat lösningen med Web Client kom två mekatronikingenjörer från Chalmers med en förfrågan om att få göra ett examensarbete. Detta innebar att Göteborgs Kex omedelbart kunde ta steget till att få en fungerande mobil lösning. Supporten vi har fått från Kentima under examensarbetarnas projekt har varit helt suverän, lägger Anders Bosson till. 17

18 WideQuick HMI Panel WideQuick HMI Panel är en serie mycket kraftfulla och flexibla operatörspaneler som består av en industridator från Kentima och vår programvara WideQuick HMI/SCADA Software. Operatörspanelen ger användaren möjlighet att snabbt och enkelt skapa ett effektivt användargränssnitt mellan operatör och maskin/processavsnitt. Det finns möjligheter att ansluta ett mycket stort antal PLC, distribuerade I/O och annan utrustning till WideQuick HMI Panel. Hårdvaran i WideQuick HMI Panel är baserad på våra olika industridatorer och är utvecklad för en tuff industriell miljö. Eftersom alla applikationer har olika behov finns det olika serier att välja mellan. Inom varje serie finns det möjlighet att bland annat välja önskad processor, bildskärmstorlek och operativsystem. För att skapa en av marknadens mest kompletta och flexibla operatörspaneler ingår WideQuick Extended Runtime, vårt nya WideQuick Panel Control Center, en SQL-databas och en valfri OPC-server. Det är också möjligt att välja en modell utan OPC-server och endast använda integrerat Modbusprotokoll. I varje operatörspanel ingår designverktyget WideQuick HMI Designer, vilket tillåter användaren att snabbt och effektivt skapa användargränssnitt. En WideQuick OPC Server är inkluderad för att enkelt ansluta panelen till ett överordnat system. WideQuick HMI Panel finns tillgängliga i 12 till 21,5-tums storlekar. Det finns möjlighet att beställa WideQuick HMI Panel för två olika operativsystem, Windows 7 Embedded alternativt Linux Debian. WideQuick är utvecklat för att kunna stödja flera olika operativsystem med en enkel överföring mellan dem. Till exempel kan projektet utvecklas med WideQuick HMI Designer på Windows och därefter överföras till en panel med Linux. Ingår i WideQuick HMI Panel WideQuick HMI Designer WideQuick Runtime WideQuick Web Client Panel PC Operativsystem Windows/Linux WideQuick HMI Designer Larm WideQuick HMI Extended Runtime Historik Grafik Fler funktioner WideQuick Panel Control Center WideQuick OPC Server WideQuick OPC Server Datalager Databas Kommunikation, Modbus/OPC-server Modbus OPC-server Databas Operativsystem Panel PC Manual och dokumentation RS-232 RS-485 Ethernet 18

19 Success Stories WideQuick övervakar och loggar Sveriges renvatten Pure Water Scandinavia AB levererar anläggningar som producerar renvatten till bland annat sterilcentraler, autoklaver och laboratorier. Operatörspanelen WideQuick HMI Panel från Kentima var det självklara valet för deras övervakning och händelseloggning av framställning av renvatten. SNABBFAKTA Pure Water Scandinavia AB, PWS, projekterar, konstruerar, driftsätter och servar renvattenanläggningar. PWS verkar inom en högteknologisk bransch och kraven ställs därefter på både tillgänglighet och prestanda. Framför allt är kraven på händelseloggning höga. I PWS-anläggningen finns en WideQuick HMI Panel som övervakar framför allt processen genom händelseloggning såsom värden och larm. Dessutom har PWS lagt all relevant dokumentation i terminalen, lätt tillgänglig för servicepersonal, där även illustrativa instruktionsfilmer installeras för vägledning avseende service och underhåll av anläggningen. Thomas Johansson från LMT Elteknik AB har länge arbetat med Kentimas produkter och har installerat WideQuick HMI Panel hos PWS. Han är mycket nöjd då han kunnat erbjuda en heltäckande produkt med betydligt bättre funktioner än vad kunden tidigare haft tillgång till. WideQuick Web Client har uppfyllt PWS högsta krav, en kraftfull och säker övervakning, säger Thomas Johansson, LMT Elteknik AB. Hur fungerar en renvattenanläggning? Ett stort och omfattande ledningsnät är framdraget till alla tappställen. Det är oerhört viktigt att vattnen cirkulerar konstant, det får inte finnas några fickor i ledningsnätet där vatten kan bli stillastående. Returvatten cirkulerar i regel alltid genom UV-lampor innan det återförs till bufferttanken. Sker ingen förbrukning kommer automatiskt, ca var 6:e timme, vatten att tappas ur bufferttanken till startnivå för ROaggregatet. Detta för att alltid färskt och rent vatten ska vinnas i systemet. PWS kunder finns inom industri, sjukhus, laboratorier och energi. Några exempel på renvattenanläggningar i Sverige är: Östra sjukhuset Göteborg, Värnamo sjukhus, Universitetssjukhuset Pure Water Scandinavia AB finns i Sverige, Norge och Finland med kunder inom industri, sjukhus, laboratorier och energi. WideQuick HMI Panel finns på fler än 10 renvattenanläggningar i Sverige. WideQuick Web Client ger stora möjligheter till övervakning och händelseloggning via webbläsare och mobila enheter, helt utan plugins. Linköping, Länssjukhuset Kalmar, APL Apoteksbolaget Göteborg, Gävle sjukhus, VHC Ultuna, Akadememiska Uppsala och Karolinska Institutet. Kentima har fantastisk support, både vad gäller kompetens samt att hitta och lösa problem, säger Thomas Johansson. Allt eftersom PWS såg möjligheter med WideQuick har nya önskemål om till exempel Web Interface Media-visning på panel, framkommit. Det har inneburit att LMT Elteknik kunnat fortsätta sitt utvecklingsarbete kontinuerligt. Successstories_12sid_140519_SE_ts.indd :30:46 19

20 Verksamhetsrapport 2013/2014 Omsättning Koncernens nettoomsättning har jämfört med föregående redovisningsperiod minskat med 13,1 procent. Nettoomsättningen uppgick till (37 908) KSEK. Nedgången beror på en minskad försäljning till en av bolagets större kunder, via dotterbolaget Kentima Control R&D AB, som under perioden såg en minskad orderingång och försäljning i sin egen verksamhet. Koncernens omsättning har ökat sekventiellt under de tre senaste kvartalen och under Q4 är den dessutom högre än motsvarande period föregående år. Resultat Årets resultat är en följd av det förändringsarbete bolaget genomfört. Som vi tidigare kommunicerat har vi planenligt haft stora kostnader för den stora internationella satsning som vi påbörjat, nyanställningar med en kraftigt utökad säljavdelning, marknadsförings- och utvecklingskostnader. Rörelsens resultat före avskrivningar (EBITDA) uppgick till (1 854) KSEK. Rörelseresultatet uppgick till (-813) KSEK och resultat efter skatt uppgick till (-1 161) KSEK. Kassaflöde Bolagets likvida medel vid periodens slut uppgick till (6 515) KSEK. Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till (2 093) KSEK. Totalt uppgick kassaflödet till -809 (5 885) KSEK. Finansiell ställning Likvida medel inklusive disponibel checkkredit, uppgick per den 30 juni 2014 till KSEK varav KSEK (6 515) avser likvida medel. Investeringar Förutom aktivering av utvecklingskostnader har bolaget inte gjort några större investeringar. De nya aktiveringarna som gjorts under året uppgår till KSEK. Bolaget har under året skrivit av KSEK på aktiverade utvecklingskostnader. Personal Från och med den 1 januari 2014 är all personal inom Kentima koncernen anställda i Kentima AB, org.nr vilket har förtydligat och effektiviserat arbetet i organisationen. Medelantalet anställda har under perioden varit 25 (19). 20

Kentima Holding: Beslut om företrädesemission

Kentima Holding: Beslut om företrädesemission Sida 1 av 5 Kentima Holding: Beslut om företrädesemission Styrelsen i ( Kentima Holding eller Bolaget ), som är listat på NASDAQ Stockholm First North ( First North ), har med stöd av bemyndigande från

Läs mer

DELÅRSRAPPORT Q1-Q3 (juli 2014 -mars 2015)

DELÅRSRAPPORT Q1-Q3 (juli 2014 -mars 2015) DELÅRSRAPPORT Q1-Q3 (juli 2014 -mars 2015) KENTIMA HOLDING AB (publ) Org.nr 556590-2151 Under Q3 (jan-mars) ökade koncernomsättningen med 40 procent, jämfört med Q2. Dotterbolaget Kentima AB har under

Läs mer

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2014/2015

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2014/2015 BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2014/2015 FÖR KENTIMA HOLDING AB (publ) Org.nr 556590-2151 Koncernens nettoomsättning minskade under 2014/2015 med 11 procent jämfört med föregående verksamhetsår och minskade även under

Läs mer

INFORMATIONSMEMORANDUM. Företrädesemission maj 2014

INFORMATIONSMEMORANDUM. Företrädesemission maj 2014 INFORMATIONSMEMORANDUM Företrädesemission maj 2014 Innehållsförteckning Emissionen i sammandrag 3 Definitioner 3 Sammanfattning 4 Riskfaktorer 6 Inbjudan till teckning av aktier i Kentima 9 Bakgrund och

Läs mer

Traveas AB (publ) DELÅRSRAPPORT Januari Mars 2014

Traveas AB (publ) DELÅRSRAPPORT Januari Mars 2014 Traveas AB (publ) DELÅRSRAPPORT Januari Mars 2014 Ökad tillväxt och lönsamhet, +120% under perioden januari till mars Sammanfattning Delårsrapport januari- mars 2014 Nettoomsättning: 5 741 tkr (2 404 tkr),

Läs mer

Heliospectra AB (publ) Delårsredogörelse jan- mars 2015, sid 1/6

Heliospectra AB (publ) Delårsredogörelse jan- mars 2015, sid 1/6 Heliospectra AB (publ) Delårsredogörelse januari mars 2015 Heliospectra AB (publ) Org.nr 556695-2205 Box 5401 SE- 402 29 Göteborg Tel: +46 (0)31-40 67 10 Delårsredogörelse jan- mars 2015, sid 1/6 Delårsredogörelse

Läs mer

Produkter, segment samt geografisk spridning

Produkter, segment samt geografisk spridning Axis är världsledande på den snabbväxande marknaden för nätverkskameror och står just inför en expansion i Asien. Samtidigt satsar man på att bredda sitt sortiment för att enklare tillgodose sina kunders

Läs mer

Delårsrapport januari mars 2013 FÖR SMARTEQ AB (PUBL), ORG NR 556387-9955 FÖR KVARTAL 1, 2013

Delårsrapport januari mars 2013 FÖR SMARTEQ AB (PUBL), ORG NR 556387-9955 FÖR KVARTAL 1, 2013 Delårsrapport januari mars 2013 FÖR SMARTEQ AB (PUBL), ORG NR 556387-9955 FÖR KVARTAL 1, 2013 Delårsrapport Q1 2013 Smarteqs affärsidé är att sälja och utveckla antennsystem för ökad tillgänglighet, effektivitet

Läs mer

Introduktion till MultiQ International AB

Introduktion till MultiQ International AB Introduktion till MultiQ International AB Vad gör MultiQ? MultiQ är ett ledande företag inom Digital Signage och bildskärmslösningar för publika miljöer - Kunder över hela världen men främst norra Europa

Läs mer

Delårsrapport 1 januari 30 juni 2006 Svensk Internetrekrytering AB (publ)

Delårsrapport 1 januari 30 juni 2006 Svensk Internetrekrytering AB (publ) Delårsrapport 1 januari 30 juni 2006 Svensk Internetrekrytering AB (publ) Januari juni 2006 jämfört med samma period 2005 Stark kundtillväxt och förstärkt position på den svenska marknaden. Den norska

Läs mer

Företagspresentation

Företagspresentation Företagspresentation SCN Group SCN Lokalkontor Sensor ECS Sverigekontor + Lager SCN Huvudkontor + Lager Sensor ECS Danmarkskontor SCN Lokalkontor SCN Group Sensor Control Nordic AB Sensor ECS AB Sensor

Läs mer

Delårsrapport Q1 2010 MedCore AB (publ)

Delårsrapport Q1 2010 MedCore AB (publ) Medcore AB (Publ) Org.nr 556470-2065 Delårsrapport Q1 2010 MedCore AB (publ) Januari mars 2010 Nettoomsättningen uppgick till 14,9 (12,4) MSEK +20% EBITDA 0,6 (0,2) MSEK Resultat efter skatt uppgick till

Läs mer

+4% 0,9% n/a Q2 2015. Viss omsättningstillväxt och förbättrad lönsamhet

+4% 0,9% n/a Q2 2015. Viss omsättningstillväxt och förbättrad lönsamhet Delårsrapport 1 januari 30 juni 2015 Koncernrapport 14 augusti 2015 Viss omsättningstillväxt och förbättrad lönsamhet APRIL JUNI (jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen ökade med 4%

Läs mer

Kvartalsrapport i Mobile Loyalty Holding AB för januari juni 2015.

Kvartalsrapport i Mobile Loyalty Holding AB för januari juni 2015. Kvartalsrapport januari juni, Kvartalsrapport i Mobile Loyalty Holding AB för januari juni. Malmö, 31 Augusti - Mobile Loyalty, som utvecklar och säljer online och mobila annonslösningar, (AktieTorget

Läs mer

DELÅRSRAPPORT Q2 2013

DELÅRSRAPPORT Q2 2013 DELÅRSRAPPORT Q2 2013 JOJKA COMMUNICATIONS AB (PUBL) 556666-6466 (JOJK) 22 JULI 2013 STYRELSEN FÖR JOJKA COMMUNICATIONS AB Siffror i sammandrag Januari juni 2013 Januari juni 2013 jämfört med motsvarande

Läs mer

Security Products Partnerprogram

Security Products Partnerprogram Security Products Partnerprogram Answers for infrastructure. Security Products Partnerprogram med oss är du säker Security Products är ett affärsområde inom Siemens AB, Building Technologies Division och

Läs mer

Fortnox International AB (publ) - Bokslutskommuniké januari - december 2012

Fortnox International AB (publ) - Bokslutskommuniké januari - december 2012 Fortnox International AB (publ) Bokslutskommuniké januari december 212 Fjärde kvartalet 212 Nettoomsättningen uppgick till 41 (453) tkr Rörelseresultatet uppgick till 9 65 (1 59) tkr Kassaflödet från den

Läs mer

Delårsrapport 1 januari 31 mars 2007

Delårsrapport 1 januari 31 mars 2007 Delårsrapport 1 januari 31 mars 2007 Svensk Internetrekrytering AB (publ) Jan - Mars 2007 (jämfört med första kvartalet 2006) Nettoomsättningen ökade med 90% till 27,0 MSEK (14,2) Rörelseresultatet ökade

Läs mer

Bokslutskommuniké 2013-07-01 till 2014-06-30

Bokslutskommuniké 2013-07-01 till 2014-06-30 Bokslutskommuniké 2013-07-01 till 2014-06-30 TiksPac AB (publ) 556856-0063 Kort om TiksPac AB (publ) Genom TiksPacs miljökoncept tillhandahålls stationer för hundpåsar och uppsamling av hundpåsar på ett

Läs mer

Iniris AB (publ) Rapport för första kvartalet 2007

Iniris AB (publ) Rapport för första kvartalet 2007 Iniris AB (publ) Rapport för första kvartalet 2007 Omsättningen för perioden uppgick till 214 Tkr (125) Resultat efter finansiella poster uppgick till -1 733 Tkr (-1 759) Resultatet per aktie uppgick till

Läs mer

Pressmeddelande. Delårsrapport FIREFLY AB (publ) januari mars 2015 First North: FIRE

Pressmeddelande. Delårsrapport FIREFLY AB (publ) januari mars 2015 First North: FIRE Pressmeddelande Delårsrapport FIREFLY AB (publ) januari mars 2015 First North: FIRE Orderingången ökade med 28 % till 42,9 mkr (33,5 mkr) Orderstocken ökade med 11 % till 45,7 mkr (41,1 mkr) Omsättningen

Läs mer

Delårsrapport 1 januari 31 mars 2006

Delårsrapport 1 januari 31 mars 2006 2006-05-11 (publ) är landets mest kompletta leverantör av el- och instrumentmontage med en fakturering om cirka 850 miljoner SEK och drygt 700 anställda. Koncernen levererar kvalificerade tekniska lösningar

Läs mer

TECKNINGSERBJUDANDE gällande. WizzCom 3D Productions AB (WizzCom)

TECKNINGSERBJUDANDE gällande. WizzCom 3D Productions AB (WizzCom) TECKNINGSERBJUDANDE gällande WizzCom 3D Productions AB (WizzCom) WizzCom är specialister på produktion av "verklig tredimensionell film där budskapet kan ses i 3D utan särskilda 3D-glasögon! WizzCom vänder

Läs mer

Fortsatt stark omsättningstillväxt för SJR

Fortsatt stark omsättningstillväxt för SJR Fortsatt stark omsättningstillväxt för SJR Omsättningen uppgick till 25,4 MSEK (18,6), en ökning med 37 procent. Rörelseresultatet ökade med 37 procent till 3,3 MSEK (2,4), motsvarande en rörelsemarginal

Läs mer

JLT Delårsrapport jan juni 15

JLT Delårsrapport jan juni 15 JLT Delårsrapport jan juni 15 Rörelseresultat 2,4 MSEK (2,7) Omsättning 43,7 MSEK (34,6) Bruttomarginal 45,7 procent (34,9) Resultat efter skatt 2,0 MSEK (2,0) Kommentarer från VD Uppstarten av JLT:s USA-bolag

Läs mer

KVARTALSRAPPORT 1. MODERN EKONOMI SVERIGE HOLDING AB (publ) KVARTALSRAPPORT 1-1 JULI 2015-30 SEPTEMBER 2015

KVARTALSRAPPORT 1. MODERN EKONOMI SVERIGE HOLDING AB (publ) KVARTALSRAPPORT 1-1 JULI 2015-30 SEPTEMBER 2015 KVARTALSRAPPORT 1 2015/2016 MODERN EKONOMI SVERIGE HOLDING AB (publ) KVARTALSRAPPORT 1 1 JULI 2015 30 SEPTEMBER 2015 Modern Ekonomi är en av Sveriges snabbast växande redovisningsbyråer. JULI 2015 SEPTEMBER

Läs mer

TargetEveryONE. DELÅRSRAPPORT januari - mars 2015. FÖR TARGETEVERYONE AB (PUBL), ORG NR 556526-6748, tidigare VMSPlay AB (publ) Första kvartalet

TargetEveryONE. DELÅRSRAPPORT januari - mars 2015. FÖR TARGETEVERYONE AB (PUBL), ORG NR 556526-6748, tidigare VMSPlay AB (publ) Första kvartalet DELÅRSRAPPORT januari - mars 2015 FÖR TARGETEVERYONE AB (PUBL), ORG NR 556526-6748, tidigare VMSPlay AB (publ) Första kvartalet Nettoomsättningen uppgick till 3,2 (2,5) Mkr Resultat före skatt uppgick

Läs mer

+23% 15,0% Positiv. 23% omsättningstillväxt och förbättrad lönsamhet Q1 2015

+23% 15,0% Positiv. 23% omsättningstillväxt och förbättrad lönsamhet Q1 2015 Delårsrapport 1 januari 31 mars 2015 Koncernrapport 12 maj 2015 23% omsättningstillväxt och förbättrad lönsamhet JANUARI - MARS (jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen ökade 23% till

Läs mer

VD MATS EDLUND KOMMENTERAR POOLIAS FÖRSTA KVARTAL. Pressinformation den 8 maj

VD MATS EDLUND KOMMENTERAR POOLIAS FÖRSTA KVARTAL. Pressinformation den 8 maj VD MATS EDLUND KOMMENTERAR POOLIAS FÖRSTA KVARTAL Pressinformation den 8 maj Poolia Professionals Under första kvartalet har ett förvärv av rekryteringsbolaget Nilesco Search stärkt vårt fokus på kvalificerade

Läs mer

SJR koncernen fortsätter expandera

SJR koncernen fortsätter expandera SJR koncernen fortsätter expandera Omsättningen för andra kvartalet uppgick till 37,7 MSEK (29,0 motsvarande samma period föregående år), en ökning med 30 %. För halvåret 2008 uppgick omsättningen till

Läs mer

Dela rsrapport 3 ma nader

Dela rsrapport 3 ma nader LC-Tec Holding AB Org nr 556480-7377 Dela rsrapport 3 ma nader januari - mars 2013 LC-Tec satsar på LC-baserade optiska filter för kameraapplikationer och ansöker tillsammans med den nya samarbetspartnern

Läs mer

Förseningar i flera projekt påverkar försäljningen temporärt.

Förseningar i flera projekt påverkar försäljningen temporärt. Hexatronic Scandinavia AB (publ) KVARTALSRAPPORT 1 perioden 1 september 2009 till 30 november 2009 Förseningar i flera projekt påverkar försäljningen temporärt. Fortsatt bra och stabil orderingång. Ett

Läs mer

Fortnox International AB (publ) - Dela rsrapport januari - juni 2011

Fortnox International AB (publ) - Dela rsrapport januari - juni 2011 Fortnox International AB (publ) - Dela rsrapport januari - juni 2011 Andra kvartalet 2011 Nettoomsättningen uppgick till 672 tkr Rörelseresultatet uppgick till -1 111 tkr Kassaflödet från den löpande verksamheten

Läs mer

Faktureringen under tredje kvartalet uppgick till 6,5 MSEK (2,5 MSEK), vilket är en ökning med 4,0 MSEK (156 %).

Faktureringen under tredje kvartalet uppgick till 6,5 MSEK (2,5 MSEK), vilket är en ökning med 4,0 MSEK (156 %). NFO DRIVES AB (Publ.) Org.nr 556529-9293 Delårsrapport 1/1 30/9 2012 Faktureringen under tredje kvartalet uppgick till 6,5 MSEK (2,5 MSEK), vilket är en ökning med 4,0 MSEK (156 %). Resultat efter skatt

Läs mer

Delårsrapport januari juni 2011 för Zinzino Group (publ.)

Delårsrapport januari juni 2011 för Zinzino Group (publ.) Delårsrapport januari juni 2011 för Zinzino Group (publ.) Organisations nr. 556718-1045 Zinzino AB (publ.) är ett av de ledande direktförsäljningsbolagen, representerat i Sverige, Norge, Danmark, Finland,

Läs mer

Skalbarhet är den bästa lösningen. Den nya LMS 7 Professional.

Skalbarhet är den bästa lösningen. Den nya LMS 7 Professional. Skalbarhet är den bästa lösningen. Den nya LMS 7 Professional. 2 Effektivitet genom anpassning Idealiska lösningar för din framgång För att garantera omedelbart svar på hjälpanrop, snabb service och sammanhängande

Läs mer

Dela rsrapport 3 ma nader

Dela rsrapport 3 ma nader Org nr 556480-7377 Dela rsrapport 3 ma nader januari - mars 2015 ND-filter, även kallade gråfilter, används vid fotografering och reducerar ljusmängden som når kamerasensorn. Utveckling av LC-Tecs patenterade

Läs mer

Lönsam tillväxt forsätter

Lönsam tillväxt forsätter Hexatronic Scandinavia AB (publ) Pressrelease 26 januari 2012 Kvartalsrapport 1, 1 september till 30 november 2011 Lönsam tillväxt forsätter Tillväxten för perioden är 7%. Alla tre affärsområden, Network,

Läs mer

Orc Software AB Delårsrapport 1 januari-30 september 2000

Orc Software AB Delårsrapport 1 januari-30 september 2000 Orc Software AB Delårsrapport 1 januari-30 september Omsättningen ökade under januari-september med 62 procent till 90 (56) miljoner kronor. Rörelseresultatet steg med 72 procent till 36 (21) miljoner

Läs mer

Kiwok Nordic AB (publ) Bokslutskommuniké 1 januari 31 december 2009. Viktiga händelser under helåret 2009. Viktiga händelser efter rapportperioden

Kiwok Nordic AB (publ) Bokslutskommuniké 1 januari 31 december 2009. Viktiga händelser under helåret 2009. Viktiga händelser efter rapportperioden Kiwok Nordic AB (publ) Bokslutskommuniké 1 januari 31 december 2009 Koncernens nettoomsättning för perioden uppgick till 3,7 (-) MSEK Rörelseresultatet före av- och nedskrivningar för perioden uppgick

Läs mer

DELÅRSRAPPORT Januari-mars 2015

DELÅRSRAPPORT Januari-mars 2015 DELÅRSRAPPORT Januari-mars 2015 Koncern 1 januari - 31 mars 2015 Nettoomsättning 5 406 ksek (5 062 ksek) EBITDA 364 ksek (504) Resultat efter skatt -203 ksek (-153) Resultat per aktie uppgick till 0,00

Läs mer

Lagercrantz Group AB. Delårsrapport 6 mån 2006/07 (apr sep) 7 november 2006. Jörgen Wigh, CEO Niklas Enmark, vvd CFO WWW.LAGERCRANTZ.

Lagercrantz Group AB. Delårsrapport 6 mån 2006/07 (apr sep) 7 november 2006. Jörgen Wigh, CEO Niklas Enmark, vvd CFO WWW.LAGERCRANTZ. Lagercrantz Group AB Delårsrapport 6 mån 2006/07 (apr sep) 7 november 2006 Jörgen Wigh, CEO Niklas Enmark, vvd CFO Lagercrantz Group Ledande inom värdeskapande teknikhandel med marknadsledande positioner

Läs mer

PROFORT. Fjärrstyrning och mätning. Övervaka dina installationer med GSM, oberoende av internet och telefonlinjer. multiguard-produktserien

PROFORT. Fjärrstyrning och mätning. Övervaka dina installationer med GSM, oberoende av internet och telefonlinjer. multiguard-produktserien -produktserien Fjärrstyrning och mätning Övervaka dina installationer med GSM, oberoende av internet och telefonlinjer UTVECKLAD FÖR NORDISKA FÖRHÅLLANDEN Serien av -produkter är anpassad för alla behov

Läs mer

Sensys Traffic AB (publ) Delårsrapport för januari september 2014

Sensys Traffic AB (publ) Delårsrapport för januari september 2014 Sensys Traffic AB (publ) Delårsrapport för januari september JULI SEPTEMBER Nettoomsättningen för kvartalet uppgick till 43,0 Mkr att jämföras med 3,3 Mkr för samma period förra året Orderingången uppgick

Läs mer

(NGM: MSAB B) till 31,83 Mkr (17,32) Resultat per (9,92) startpakett. % och. efterfrågan. annat: se sina licenser.

(NGM: MSAB B) till 31,83 Mkr (17,32) Resultat per (9,92) startpakett. % och. efterfrågan. annat: se sina licenser. Niomånadersrapport 2007 Publiceras 2007-10-26 (NGM: MSAB B) Nettoomsättningen under perioden uppgick till 31,83 Mkr (17,32) Resultatet efter finansiella poster var 13,61 Mkr (7,00) Resultat per aktie 0,777

Läs mer

Årsrapport. Den totala omsättningen ökade med 10 % och uppgick till 165 223 tkr (150 478 tkr).

Årsrapport. Den totala omsättningen ökade med 10 % och uppgick till 165 223 tkr (150 478 tkr). Årsrapport 2008 Tolv månader i korthet avseende koncernen Den totala omsättningen ökade med 10 % och uppgick till 165 223 tkr (150 478 tkr). Nettoomsättningen för koncernen ökade med 9 % och uppgick till

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 30 JUNI 2009

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 30 JUNI 2009 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 30 JUNI 2009 Fortsatt god tillväxt Andra kvartalet Intäkterna ökade med 33 procent till 19,1 (14,3) MSEK. Rörelseresultatet ökade med 63 procent till 5,5 (3,4) MSEK.

Läs mer

Resultat per aktie, SEK 0,03 0,05-27% 0,22 0,26-16%

Resultat per aktie, SEK 0,03 0,05-27% 0,22 0,26-16% Bokslutskommuniké 1 januari 31 december 2011 Koncernrapport 17 februari 2012 Svagare resultat men starkt kassaflöde och höjd utdelning OKTOBER - DECEMBER (jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen

Läs mer

Delårsrapport januari-mars 2011

Delårsrapport januari-mars 2011 Fortnox DelårsrapportQ1AB Januari - mars (publ) Q1 Fortnox AB (publ) org nr 556469-6291 Delårsrapport januari-mars Första kvartalet (jämfört med första kvartalet 2010) >> Omsättningen ökade till 10 241

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 30 SEPTEMBER 2011

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 30 SEPTEMBER 2011 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 30 SEPTEMBER 2011 Fortsatt stark utveckling Tredje kvartalet Intäkterna ökade med 20 procent till 23,3 (19,4) MSEK. Rörelseresultatet ökade med 25 procent till 6,1

Läs mer

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ JANUARI DECEMBER 2014

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ JANUARI DECEMBER 2014 BOKSLUTSKOMMUNIKÉ JANUARI DECEMBER 2014 Koncern fjärde kvartalet, 1 oktober 31 december 2014 Nettoomsättning 6 355 ksek (6 762) Resultat efter skatt -564 ksek (-92) Resultat per aktie uppgick till -0,01

Läs mer

INFORMATIONSMEMORANDUM

INFORMATIONSMEMORANDUM HMI/SCADA Software Produktinformation INFORMATIONSMEMORANDUM KENTIMA HOLDING AB (Publ) APRIL 2013 INNEHÅLLSFÖRTECKNING VIKTIG INFORMATION... 6 SAMMANFATTNING... 7 ERBJUDANDET I SAMMANDRAG... 11 RISKFAKTORER

Läs mer

Wise Group AB (publ) Delårsrapport 1 januari 31 mars 2010

Wise Group AB (publ) Delårsrapport 1 januari 31 mars 2010 Wise Group AB (publ) Delårsrapport 1 januari 31 mars 2010 Wise Group AB är en koncern med fyra dotterbolag, alla med tjänster inom personalområdet/hr. Vi erbjuder en heltäckande portfölj av tjänster för

Läs mer

30 år av erfarenhet och branschexperts

30 år av erfarenhet och branschexperts 30 år av erfarenhet och branschexperts Integrerad Säkerhet Integrerad Säkerhet Varför överordnat system Användarvänlighet Kvalitet Trygghet Kostnadseffektivitet Varför ett överordnat system? Med stora

Läs mer

Enlight i linje med förväntningarna

Enlight i linje med förväntningarna Enlight i linje med förväntningarna Dataföreningen outsourcar drift och tjänster kring Datakörkortet till Enlight. Rörelseresultat efter avyttring av KPS -1,4 MSEK för kvartalet och 15,9 MSEK för rapportperioden.

Läs mer

El, Automation & Process

El, Automation & Process El, Automation & Process El, Automation & Process Genom åren har vi byggt upp en mycket bra erfarenhet där vi idag åtar oss uppdrag inom projektering, dimensionering, konstruktion, dokumentation och programmering

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 30 JUNI 2008

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 30 JUNI 2008 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 30 JUNI 2008 Fortsatt starka kassaflöden Andra kvartalet > Intäkterna uppgick till 14,3 (17,6) MSEK. > Rörelseresultatet uppgick till 3,4 (5,1) MSEK. > Resultat efter

Läs mer

Stark organisk tillväxt, god lönsamhet och ny utdelningspolicy

Stark organisk tillväxt, god lönsamhet och ny utdelningspolicy Bokslutskommuniké 1 januari 31 december 2006 Stark organisk tillväxt, god lönsamhet och ny utdelningspolicy JANUARI DECEMBER 2006 Omsättningen ökade med 160 % till 67,5 MSEK (26,0). Rörelseresultatet ökade

Läs mer

Bokslutskommuniké 2014-01-01 2014-12-31. Rootfruit Scandinavia AB 556717-1185 (ROOT)

Bokslutskommuniké 2014-01-01 2014-12-31. Rootfruit Scandinavia AB 556717-1185 (ROOT) Bokslutskommuniké 2014-01-01 2014-12-31 Rootfruit Scandinavia AB 556717-1185 (ROOT) 27 FEBRUARI 2015 Styrelsen för Rootfruit Scandinavia AB Rootfruit Scandinavia AB utvecklar, tillverkar och säljer premiumchips

Läs mer

Qualisys. KONCERNRESULTAT (förra årets siffror inom parantes) Omsättning: 21,1 Mkr (30,0) Resultat efter skatt: 2,1 Mkr (-27,8)

Qualisys. KONCERNRESULTAT (förra årets siffror inom parantes) Omsättning: 21,1 Mkr (30,0) Resultat efter skatt: 2,1 Mkr (-27,8) Qualisys Bokslutsrapport från Qualisys AB för verksamhetsåret 2000. Omsättningen blev 21 Mkr Resultatet efter skatt blev 2 Mkr Rörelseresultatet blev -39 Mkr, varav 25 Mkr är kostnader för satsningar i

Läs mer

Halvårsrapport. Senzime AB (publ)

Halvårsrapport. Senzime AB (publ) Senzime AB (publ) 1 (6) Halvårsrapport för Senzime AB (publ) Perioden 2013-01-01-2013-06-30 Senzime AB (publ) 2 (6) Styrelsen och verkställande direktören för Senzime AB (publ) får härmed avge halvårsrapport

Läs mer

Halvårsrapport 1 januari 30 juni 2010

Halvårsrapport 1 januari 30 juni 2010 Halvårsrapport 1 januari 30 juni 2010 Fortsatt god tillväxt JANUARI JUNI (Jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen ökade till 19,5 (16,5) MSEK. Rörelseresultatet (EBITDA) uppgick till

Läs mer

Vägen till en modern. integrations plattform

Vägen till en modern. integrations plattform Vägen till en modern integrations plattform Integrerade säkerhetssystem Integrerade säkerhetssystem Basen i det integrerade säkerhetssystemet utgörs alltid av olika funktionssystem, inbrottslarm, överfallslarm,

Läs mer

Jämförelsesiffor och omsättning per kvartal från 2013 avser proforma Matse Holding AB. 2014 Q1 2014 Q3 2014 Q2

Jämförelsesiffor och omsättning per kvartal från 2013 avser proforma Matse Holding AB. 2014 Q1 2014 Q3 2014 Q2 Matse Holding AB (publ) Delårsrapport januari september Tillväxten för Mat.se ökar markant Tredje kvartalet i sammandrag Omsättningen uppgick till 28 692 ksek (13 128), en tillväxt på 118,6 procent Rörelseresultat

Läs mer

LAGERCRANTZ GROUP AB (publ)

LAGERCRANTZ GROUP AB (publ) LAGERCRANTZ GROUP AB (publ) Delårsrapport 1 april 30 september 2003 (6 månader) Nettoomsättningen ökade till 757 MSEK (710). Resultatet efter finansnetto förbättrades till 12 MSEK (1). Resultatet efter

Läs mer

JLT Delårsrapport januari - juni 2014

JLT Delårsrapport januari - juni 2014 JLT Delårsrapport januari - juni Omsättning 34,6 MSEK (26,6) Bruttomarginal 34,9 procent (31,1) Rörelseresultat 2,7 MSEK (-1,9) Resultat efter skatt 2,0 MSEK (-1,4) Orderingång 38,9 MSEK (30,4) Kommentarer

Läs mer

Återigen tillväxt och lönsamhet. Orderstocken rekordhög.

Återigen tillväxt och lönsamhet. Orderstocken rekordhög. Hexatronic Scandinavia AB (publ) Kvartalsrapport 1 för perioden 1 september 2010 till 30 november 2010 Återigen tillväxt och lönsamhet. Orderstocken rekordhög. Försäljningsansträngningar inom båda bolagets

Läs mer

NEXTLINK AB (publ) Resultat per aktie uppgick till 0,76 (-11,38) SEK. Samarbete med Dangaard Telecom avseende Bluespoon AX

NEXTLINK AB (publ) Resultat per aktie uppgick till 0,76 (-11,38) SEK. Samarbete med Dangaard Telecom avseende Bluespoon AX NEXTLINK AB (publ) Bokslutskommuniké 2004 Omsättningen uppgick till 19,1 (23,7) MSEK Resultatet efter skatt blev 5,3 (-4,9) MSEK Resultat per aktie uppgick till 0,76 (-11,38) SEK Samarbete med Dangaard

Läs mer

FormPipe Software FPIP: Börsvärde cirka 270 Mkr. 2013-05-14 Vd Christian Sundin

FormPipe Software FPIP: Börsvärde cirka 270 Mkr. 2013-05-14 Vd Christian Sundin FormPipe Software FPIP: Börsvärde cirka 270 Mkr 2013-05-14 Vd Christian Sundin 2 Introduktion FormPipe Software i korthet FormPipe Software är ett bolag inom Enterprise Content Management (ECM) Skapar

Läs mer

Delårsrapport januari mars 2010

Delårsrapport januari mars 2010 Delårsrapport januari mars 2010 Emitor: Delårsrapport januari till mars 2010 JANUARI MARS 2010 - Nettoomsättningen uppgick till 6,8 MSEK (13,5) - Rörelseresultatet uppgick till -1,1 MSEK (-1,1) - Resultat

Läs mer

Kvartalsrapport 1 2015-01-01 2015-03-31. Rootfruit Scandinavia AB 556717-1185 (ROOT)

Kvartalsrapport 1 2015-01-01 2015-03-31. Rootfruit Scandinavia AB 556717-1185 (ROOT) Kvartalsrapport 1 2015-01-01 2015-03-31 Rootfruit Scandinavia AB 556717-1185 (ROOT) 7 april 2015 Styrelsen för Rootfruit Scandinavia AB Rootfruit Scandinavia AB utvecklar, tillverkar och säljer premiumchips

Läs mer

Delårsrapport Q2 för 2014/2015 2014-10-01 till 2014-12-31

Delårsrapport Q2 för 2014/2015 2014-10-01 till 2014-12-31 Delårsrapport Q2 för 2014/2015 2014-10-01 till 2014-12-31 1 Sammanfattning av delårsrapport (koncernen) Andra kvartalet 2014-10-01 till 2014-12-31 (tkr) Nettoomsättningen uppgick till 6 712 Rörelseresultatet

Läs mer

GLYCOREX TRANSPLANTATION AB (publ)

GLYCOREX TRANSPLANTATION AB (publ) GLYCOREX TRANSPLANTATION AB (publ) Pressmeddelande 2005-08-26 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN JANUARI JUNI 2005 Glycorex Transplantation är ett medicintekniskt företag som bedriver forskning, utveckling och

Läs mer

Redogörelse för de första 9 månaderna 2014

Redogörelse för de första 9 månaderna 2014 Redogörelse för de första 9 månaderna 2014 Malmö, 28 november 2014 - Mobile Loyalty, som utvecklar och säljer online och mobila annonslösningar, (AktieTorget "MOBI") ("Bolaget") meddelar idag en redogörelse

Läs mer

Kvartalsrapport. Utveckling första kvartalet. Nettoomsättningen uppgick till 63 277 tkr (67 208 tkr), en minskning med 6 %.

Kvartalsrapport. Utveckling första kvartalet. Nettoomsättningen uppgick till 63 277 tkr (67 208 tkr), en minskning med 6 %. Kvartalsrapport 2012 01 01 2012 03 31 Utveckling första kvartalet Nettoomsättningen uppgick till 63 277 tkr (67 208 tkr), en minskning med 6 %. Resultatet (EBITDA) uppgick till 7 984 tkr (8 552 tkr). Resultatet

Läs mer

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 januari 2013 31 december 2013

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 januari 2013 31 december 2013 BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 januari 2013 31 december 2013 - Oktober December 2013 Nettoomsättningen uppgick till 0,1 (71,8) MSEK. Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) uppgick till -0,8 (1,5) MSEK. Resultat

Läs mer

Delårsrapport januari mars 2013

Delårsrapport januari mars 2013 2013-05-16 Delårsrapport januari mars 2013 Nettoomsättningen ökade med 86 % under första kvartalet mot föregående år Bra resultatförbättring under kallt första kvartal Förvärv av samtliga bostadsrätter

Läs mer

TBook Holding AB. 1 januari till 31 mars, 2005

TBook Holding AB. 1 januari till 31 mars, 2005 TBook Holding AB 1 januari till 31 mars, 2005 Stockholm 2005-06-07 Försäljningen ökade med +5% till 2 444 tkr, jämfört med samma period förra året. Koncernen visar ett resultat om 195 tkr (166 tkr) Resultat

Läs mer

Kommentar från Verkställande Direktören. Delårsrapport 1 januari 31 mars 2008. Koncernrapportering Svensk Internetrekrytering AB (publ)

Kommentar från Verkställande Direktören. Delårsrapport 1 januari 31 mars 2008. Koncernrapportering Svensk Internetrekrytering AB (publ) Delårsrapport 1 januari 31 mars 2008 Koncernrapportering Svensk Internetrekrytering AB (publ) Jan Mar 2008 jämfört med Jan Mar 2007 Nettoomsättningen för kvartalet uppgick till 15,6 MSEK (27,0) Rörelseresultatet

Läs mer

Inbjudan till företrädesemission av aktier i. Teckningstid: 4 september 2015 24 september 2015

Inbjudan till företrädesemission av aktier i. Teckningstid: 4 september 2015 24 september 2015 Inbjudan till företrädesemission av aktier i PromikBook AB (publ) Teckningstid: 4 september 2015 24 september 2015 Vårt mål är att vara det självklara systemet för företagskonsulter, redovisningskonsulter

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 30 SEPTEMBER 2009

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 30 SEPTEMBER 2009 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 30 SEPTEMBER 2009 Fortsatt stark utveckling Tredje kvartalet Intäkterna ökade med 46 procent till 20,8 (14,2) MSEK. Rörelseresultatet ökade med 59 procent till 6,8

Läs mer

BEST IQ säker vårdkommunikation i klartext! EN PRODUKT FRÅN

BEST IQ säker vårdkommunikation i klartext! EN PRODUKT FRÅN BEST IQ säker vårdkommunikation i klartext! EN PRODUKT FRÅN BEST IQ systemet som växer med uppgiften! Idag sker förändringar snabbare än någonsin. Inte minst inom vården. För att kunna möta morgondagens

Läs mer

ASSA passersystem. ARX, RX och Smartair. ASSA ABLOY, the global leader in door opening solutions.

ASSA passersystem. ARX, RX och Smartair. ASSA ABLOY, the global leader in door opening solutions. ASSA passersystem ARX, RX och Smartair ASSA ABLOY, the global leader in door opening solutions. ASSA passersystem ASSA är kanske inte det första företag du tänker på när det är dags att installera passersystem?

Läs mer

Dela rsrapport 3 ma nader

Dela rsrapport 3 ma nader Org nr 556480-7377 Dela rsrapport 3 ma nader januari - mars 2013 LC-Tec ställde i februari ut vid den internationella fotonikmässan Photonics West 2014 i San Francisco, USA. Ett flertal nyutvecklade produkter

Läs mer

Praesideo digitalt högtalar- och utrymningslarmssystem Få fram ert budskap vad som än händer

Praesideo digitalt högtalar- och utrymningslarmssystem Få fram ert budskap vad som än händer Praesideo digitalt högtalar- och utrymningslarmssystem Få fram ert budskap vad som än händer 2 Praesideo högtalar- och utrymningslarmssystem från Bosch Hålla allmänheten informerad och skyddad Med fler

Läs mer

Aqeri Holding AB (publ) Delårsrapport januari-mars 2010109

Aqeri Holding AB (publ) Delårsrapport januari-mars 2010109 109 Samarbetsavtal tecknat med IBM, hög aktivitet bland våra kunder Nettoomsättningen för kvartalet uppgick till MSEK 13,1 (29,0). Rörelseresultatet uppgick till MSEK -1,8 (9,4). Resultat efter skatt var

Läs mer

New Nordic Healthbrands AB (publ) Sexmånadersrapport Q2 2014

New Nordic Healthbrands AB (publ) Sexmånadersrapport Q2 2014 New Nordic Healthbrands AB (publ) Sexmånadersrapport Q2 2014 SEX MÅNADER SEX MÅNADER Q2 Q2 2014 2013 2014 2013 Nettoomsättning, ksek 136 007 109 955 74 935 58 928 Bruttoresultat, ksek 87 889 75 682 48

Läs mer

Delårsrapport 1 januari 31 mars 2010 Cryptzone AB (publ) l org.nr. 556646-3013

Delårsrapport 1 januari 31 mars 2010 Cryptzone AB (publ) l org.nr. 556646-3013 Delårsrapport 1 januari 31 mars 2010 Cryptzone AB (publ) l org.nr. 556646-3013 Delårsrapport 1 januari 31 mars 2010 Koncernen perioden 1 januari 31 mars 2010 Bruttointäkter 8,52 MSEK Nettoomsättning 7,16

Läs mer

Siffror inom parentes avser motsvarande period föregående år.

Siffror inom parentes avser motsvarande period föregående år. BOKSLUTSKOMMUNIKÉ JANUARI DECEMBER 2013 Koncern fjärde kvartalet, 1 oktober 31 december 2013 Nettoomsättning 6 762 ksek (6 371) EBITDA 417 ksek Resultat efter skatt -92 ksek (-43 inklusive upplösning av

Läs mer

Den stränga vintern orsakar projektförseningar

Den stränga vintern orsakar projektförseningar Hexatronic Scandinavia AB (publ) KVARTALSRAPPORT 2 perioden 1 december 2009 till 28 februari 2010 Den stränga vintern orsakar projektförseningar Stabil orderingång. Bolaget är inne i flera större projekt

Läs mer

DELÅRSRAPPORT JULI SEPTEMBER 2013

DELÅRSRAPPORT JULI SEPTEMBER 2013 DELÅRSRAPPORT JULI SEPTEMBER 2013 Koncern kvartal 3, 1 juli 30 september 2013 Nettoomsättning 4 446 ksek (3 190) EBITDA 718 ksek (-395) Resultat efter skatt 200 ksek (-903; inklusive upplösning av negativ

Läs mer

Delårsrapport januari september 2014

Delårsrapport januari september 2014 Delårsrapport januari september 2014 FÖR VMSPLAY AB (PUBL), ORG NR 556526-6748 Nio månader Nettoomsättningen uppgick till 7,9 Mkr Resultat före skatt uppgick till - 17,6 Mkr. Resultatet per aktie för årets

Läs mer

Divar. Användningsguide. Divar application guide

Divar. Användningsguide. Divar application guide Divar Användningsguide Bosch Divar application Divar Digital guide mångsidig inspelare, DVR Bosch Divar Digital mångsidig inspelare, DVR Divar är den digitala inspelare som gör digital CCTV överkomlig

Läs mer

Bokslutskommuniké 2014

Bokslutskommuniké 2014 Bokslutskommuniké 2014 Bokslutskommuniké 2014 Positiv resultatutveckling och rekommendation till aktieutdelning Dialect levererar it- och telekommunikation till små- och medelstora företag. Vi erbjuder

Läs mer

Bokslutskommuniké 2014

Bokslutskommuniké 2014 Karlskrona, 2 februari 2015 WIP, Wireless Independent Provider AB (Publ) Bokslutskommuniké 2014 WIP, Wireless Independent Provider AB (Publ). WIP är ett svenskt säkerhets- och teknikutvecklingsföretag,

Läs mer

MM8000 ökad säkerhet och kontroll med intelligent övervakning

MM8000 ökad säkerhet och kontroll med intelligent övervakning MM8000 ökad säkerhet och kontroll med intelligent övervakning Skalbart och flexibelt övervakningssystem för alla användningsområden Answers for infrastructure. MM8000 den idealiska lösningen för övervakning

Läs mer

Sentrion intelligent säkerhet

Sentrion intelligent säkerhet Sentrion intelligent säkerhet www www IP-kamera Mobilgränssnitt Internet Befintligt nätverk SIOM Dörr-/larmnod Sentrion Centralenhet www Dörr-/larmnod SIOM Larm Sentrion marknadens mest intelligenta säkerhetssystem

Läs mer

Kvartalsrapport 1 juli - 30 september 2014

Kvartalsrapport 1 juli - 30 september 2014 Kvartalsrapport 1 juli - 30 september 2014 DELÅRSRAPPORT 30 SEPTEMBER 2014 KONCERNEN I KORTHET Nettoomsättning för Moderbolaget Q3 2 693kSEK (3 089kSEK) Nettoomsättning för Koncernen Q3 3 617kSEK Resultat

Läs mer

Flygt APP 700 Utrustning för övervakning och styrning

Flygt APP 700 Utrustning för övervakning och styrning Running head Flygt APP 700 Utrustning för övervakning och styrning Avancerad styrning av pumpstationer Varför nöja sig med en kompromiss? Det finns ett otal olika system för pumpstyrning på marknaden.

Läs mer

Nettoomsättning 104,7 Mkr (113,4) Nettoomsättning 211,3 Mkr (236,4) Resultat före skatt 10,4 Mkr (20,2) Resultat före skatt 19,2 Mkr (41,2)

Nettoomsättning 104,7 Mkr (113,4) Nettoomsättning 211,3 Mkr (236,4) Resultat före skatt 10,4 Mkr (20,2) Resultat före skatt 19,2 Mkr (41,2) Q2 Delårsrapport januari juni 2012 Koncernen april-juni januari-juni Nettoomsättning 104,7 Mkr (113,4) Nettoomsättning 211,3 Mkr (236,4) Resultat före skatt 10,4 Mkr (20,2) Resultat före skatt 19,2 Mkr

Läs mer