Årsmöte mars, kl Rimnershallen, Uddevalla

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Årsmöte 2015. 29 mars, kl 16.00. Rimnershallen, Uddevalla"

Transkript

1 Årsmöte mars, kl Rimnershallen, Uddevalla 1

2 Innehållsförteckning Dagordning årsmöte Bohusläns Klätterklubb Verksamhetsberättelse för BKK under verksamhetsåret Verksamhetsberättelse styrelsen...5 Verksamhetsberättelser för kommittéerna...6 Access...6 Inomhuskommittéen...6 Bohusstugan - Verksamhetsberättelse Barn och Ungdom...8 Bultkommittéen...8 Bokslut Bohusläns Klätterklubb för Bohusläns Klätterklubbs budget för Revisionsberättelse Bohusläns Klätterklubb...12 Verksamhetsplan för styrelsen Proposition

3 Dagordning årsmöte Bohusläns Klätterklubb Mötets öppnande 2. Fastställande av röstlängd för mötet 3. Fråga om mötets behöriga utlysande 4. Val av ordförande till mötet 5. Val av sekreterare till mötet 6. Val av protokolljusterare och rösträknare 7. Fastställande av föredragningslista 8. a) Styrelsens verksamhetsberättelse för det senaste verksamhetsåret, b) Styrelsens förvaltningsberättelse (balans- och resultaträkning) för det senaste räkenskapsåret 9. Revisorernas berättelse över styrelsens förvaltning under det senaste verksamhets- /räkenskapsåret 10. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser 11. Fastställande av verksamhetsplan samt behandling av budget för det kommande verksamhets-/räkenskapsåret 12. Behandling av styrelsens propositioner samt inkomna motioner 13. Presentation av valberedningens förslag 14. Val av a) föreningens ordförande för en tid av ett år b) halva antalet övriga ledamöter i styrelsen för en tid av två år. c) Två revisorer för en tid av ett år. I detta val får inte styrelsens ledamöter delta. d) Två ledamöter i valberedningen för en tid av ett år, av vilka en skall utses till ordförande. e) beslut om val av ombud till SKF:s förbundsmöte (och eventuella andra möten där föreningen har rätt representera med ombud). Årsmötet kan delegera beslutet till styrelsen. 15. Övriga frågor. 16. Mötets avslutande 3

4 Verksamhetsberättelse för BKK under verksamhetsåret 2014 Styrelsen Styrelsen bestod under verksamhetsåret 2014 av följande personer: Ordförande: Jonatan Rask Vice Ordförande: Magnus Blad Kassör: Jonna Johansson Sekreterare: Ida Fredriksson Ledamot: Linus Kulstad Suppleanter: Markus Sköldstam, Niklaes Nathén Revisorer Revisorer för verksamhetsåret: Daniel Jacobs Kommittéer och arbetsgrupper Accesskommittén: Henrik Sjöqvist (bergfaddersamordnare), Johan Svensson (fågelfrågor), Ida Fredriksson, Jonatan Rask Bultkommittén: Magnus Strömhäll, Per Larsson Stugkommittén: Johan Schilobolski Inomhuskommittén: Rickard Larsson (sammankallande), Mikael Ylinen, Rickard Orsmalm, Robin Vennergren (väggansvarig) Barn- och Ungdomskommittén: Daniel Andersson Hemsideansvarig: Vakant Klubbmailansvarig: Ida Fredriksson 4

5 Verksamhetsberättelse styrelsen Styrelsen har under verksamhetsåret gjort följande: 1) Sju styrelsemöten har hållits under verksamhetsåret. Protokoll från dessa finns på klubbens hemsida. 2) Köpt tomt/mark vid stugan, kostnad SEK, 3) Två möten har hållits med bl.a. Lysekils kommun gällande bergutveckling i Lilla Långevik 4) Sökt och beviljats bidrag från SKF:s accesskommitté för etablering av parkering vid Galgeberget, 5) Sökt och fått pengar till ledbyggarkurs, två medlemmar har varit iväg på kurs, 6) Sökt och fått pengar till idrottslyftet, SEK, 7) Sökt och fått pengar, SEK från Svenska Klätterförbundet till barn och ungdomsläger. Tack vare bidraget kunde lägret erbjudas till en kostnad av 200kr/per deltagare inklusive mat, boende, instruktion och transport under helgen. 8) Hållit två prova-på-tillfällen i klättring utomhus för allmänheten. Dessa har varit mycket uppskattade och genererat flera nya medlemmar till klubben. 9) Hållit höstmöte i klubbstugan i Bärfendalen. Kvällen innehöll diskussion kring bergsutveckling samt föredrag om laviner av Linus Kulstad, bergsguide och styrelseledamot. 10) Sökt och fått pengar 11) Traditionsenlig klubbresa till Nissedal under Kristi Himmelfärdshelgen. 12) Traditionsenligt Bohusblot vid klubbstugan. 13) Under verksamhets har vi skickat ut nyhetsbrev tre gånger. Vi har också tecknat ett nytt avtal med Apsis som vi köper nyhetsbrevstjänsten ifrån. Det nya avtalet möjliggör t.ex. mobilanpassning så att nyhetsbrevet går att läsa i mobiler. 5

6 Verksamhetsberättelser för kommittéerna Bohusläns Klätterklubb består av fem aktiva kommittéer. Kommittéernas medlemmar utses av styrelsen. Kommittéerna utser själva en sammankallande. Varje kommitté har haft följande verksamheter under Access I skrivande stund finns träskyltar vid Björkberget, Galgeberget, Hallinden, Holländaröd, Nordens Ark, Smålinden, Träleberget, Ulorna och Vinternberget. Under 2014 har Svenska Klätterförbundet tagit fram nya s.k. allmänna accesskyltar och arbetet med att byta ut de gamla allmänna skyltarna gjordes till viss del under det gångna verksamhetsåret. Parkeringen vid Galgeberget har förbättrats avsevärt. Detta har gjorts med medel sökta från Svenska Klätterförbundets accessfond och utförts av Paul Christensen. Verksamhetsplan 2015 Accesskommittéen avser att inför kommande klättersäsong är att sätta upp "förbudsskyltarna" på de berg där ett tidsbegränsat, frivilligt klätterstopp råder samt ta ned dem när klätterstoppet upphört gälla. Sätta upp den nya generella accesskylten vid samtliga klippor där det i dagsläget finns träskyltar. Ansöka om medel från Svenska Klätterförbundets accessfond för att iordningställa parkeringsplatser vid Broberg. Under vintern har en avverkning skett framför klippan och vi spår att den kommer se ökat klätterintresse. I dagsläget finns endast en skogsväg i dåligt skick som dessutom används till virkesupplag varför det lätt skulle kunna uppstå accessproblem om många parkerar här. Markägarna är mycket positiva till en sådan utveckling. Inomhuskommittéen Under året har kommittéen bestått av Rickard Larsson, Mikael Ylinen (när han inte är ute och reser), Richard Orsmalm, Johan A, Robin Vennerberg, Johan Schilobolski (har lämnat för 6

7 stugkommittén), Artur och Sebastian (har lämnat för 2015). Det har hållits välbesökta "prova på" & medlemsklättringar på måndagar och torsdagar kl Ca. 30 personer har gått "grönt kort kurs" och gjort uppklättring för grönt kort. För större grupper har det hållits "prova på" klättring vid ca 20 tillfällen. Inför 2015 siktar vi på att få till utbyggnaden av boulderväggen. Vi undersöker även möjligheten att ha en Autobelay till repväggen. Bohusstugan - Verksamhetsberättelse 2014 Besökare 2014 ökade antalet besökare och övernattningar, troligen pga klättertorpet stängts. Tidvis har det varit hårt tryck och platserna har inte räckt till. Vi uppskattar att antalet övernattningar varit ca st. Renovering och underhåll Genom ett samarbete med ProAccess har det gjorts omfattande renoveringar i stugan under året. BKK styrelsen ansåg att vi ej klarat av att göra nödvändiga renoveringar med ideella krafter och att vi nu behövde köpa in tjänster. Överenskommelsen gällde att Johan Schilobolski, som är snickare, utförde renoveringsarbeten till självkostnadspris. Proaccess stod för all administration, arbetsgivaransvar etc. Främst är det ladan som har röjts ur, fått nytt tak, nytt golv och ställts i ordning för att kunna användas till olika aktiviteter. Helt färdigställd är den inte men på god väg. Källaren svämmade över med vatten under de monsunlikande förhållandena som kom under hösten. Frostelementet förstördes men varmvattenberedare och pump klarade sig precis. Vi fick göra en akut dränering, där golvet i källaren bilades upp och dräneringsslang drogs för att få en permanent brunn. Brandskyddet har varit undermåligt i många år, styrlsen beslöt därför att köpa in och sätta upp ett brand och larmsystem i stugan. Systemet är trådbundet från Teletec och larmar via ljud och telefon (går till stugansvarig). Försök gjordes än en gång att få grävt en ny vatten och avloppsanläggning, tyvärr var vattennivån alltför hög och detta arbete fick skjutas på till våren En musrik vinter har gjort att vi haft mycket problem med möss i stugan. 7

8 För att svara på den ökade mängd besökare som kommer till BKK stugan, tog BKK styrelsen beslut att köpa in en mindre tomtmark som ligger i anlslutning till stugan. Verksamhetsplan 2015 Bkk stugan är i fortsatt behov av relativt stora renoveringar. Högst prioriterat är ett nytt avloppssystem. Därefter kommer vatten och avloppsdragning inne i stugan, detta arbete kommer även att innebära att toalett och kök kommer att behöva renoveras. Ladan planeras att få ny panel samt färdigställas inuti. Ladan kommer att kunna användas vid BKK arrangemang samt av tältare som samlingsplats. Den nya skogstomten ska rensas upp och göras i ordning med färdiga tältplatser. Barn och Ungdom Tyvärr har vi inte mottagit någon verksamhetsberättelse från Barn- och ungdomskommittéen. Bultkommittéen Tyvärr har vi inte mottagit någon verksamhetsberättelse från bultkommittéen. 8

9 Bokslut Bohusläns Klätterklubb för 2014 bokslutet Bohusläns klätterklubb: Träningsavgifter Rimnershallen Barn o ungdom/grön kort/terminavg Ungdomsläger Prova på Summa inomhus verksamhet Bidrag SISU Bidrag LOK mm Medlemsavgifter BKK Stug- och tältavgifter Summa Intäkter Kostnader Ersättningar utövare o tränare 420 Ungdomslägret BKK Föreningsmöten BKK Medlemsavgift SKF Inomhuskostnader Accesskostnader Hyra Rimnershallen Bohusstugan löpande

10 Underhåll o reparation stugan Möten och admin Bankkostnader Löner tränare Utbildning aktiva funktionärer Summa kostnader Årets resultat

11 Bohusläns Klätterklubbs budget för 2015 Intäkter Tagg/dagkort Rimnershallen BKK ,00 B&U/grönt/rött kurs- och terminsavgift BKK ,00 Gruppklättringar/Prova på BKK ,00 Försäljning klubbkläder BKK 1 000,00 Bidrag SISU/aktivitetsstöd BKK 9 000,00 Bidrag LOK/Idrottslyftet/RF/SKF/VSIF BKK ,00 Medlemsavgifter BKK ,00 Stug och Tältavgifter BKK ,00 Ränteintäkter 2 300,00 S:a Intäkter ,00 Kostnader Ungdomslägret BKK ,00 Föreningsmöten BKK ,00 Medl.avg. Sv. Klätterförbundet BKK ,00 Kostnader Inomhus BKK ,00 Kostnader Bult BKK ,00 Kostnad Access BKK ,00 Hyra Rimnershallen BKK ,00 Kostnader Bohusstugan löpande BKK ,00 Kostnader Reperation/underhåll Bohusstugan ,00 BKK Möteskostnader och admin BKK ,00 Bankkostnader BKK ,00 Löner idrottsutövare/tränare under 0,5 pbb BKK ,00 Utbildning aktiva funktionärer BKK ,00 S:a Kostnader ,00 Beräknat resultat: ,00 11

12 Revisionsberättelse Bohusläns Klätterklubb Det är styrelsen som har ansvaret att ansvaret att upprätta och genomföra årsredovisningen, bokföringen och förvaltningen. Det är vårt uppdrag att granska och uttala oss om ovan nämnda delar. Vid granskning av Bohusläns klätterklubb räkenskaper för tiden har vi funnit dessa i god ordning. Mot förvaltningen och föreningens verksamhet i övrigt finner vi inte heller någon anledning till anmärkning. Därför föreslår vi att årsmötet att beviljar avgående styrelse ansvarsfrihet för den tid som revisionen omfattar. Uddevalla Daniel Jacobs Förtroendevald revisor André Loewen Förtroendevald revisor 12

13 Verksamhetsplan för styrelsen 2015 I samarbete med inomhuskommittéen försöka utbilda fler inomhusinstruktörer så att vi bättre kan möta efterfrågan på grönt-kort-kurser. Se över arbetsområdena för klubbens kassör och inventera behovet för att eventuellt köpa in tjänster utifrån för att lösa vissa administrativa uppgifter. Fortsätta arbetet med renovering av klubbstugan. Bistå barn- och ungdomskommittéen med att försöka lösa bristen på tränare. Fortsätta undersöka möjligheterna för etablering av ett bouldergym någonstans i området Hallinden/Bärfendal/Dingle. 13

14 Proposition 1 Styrelsen föreslår att vi: Förändrar förbudet mot toppankare i avsnitt D punkt 3 i Bultpolicyn idag formulerat på följande sätt: En led får endast avslutas med ett bultat toppankare om det från ledens naturliga slut inte på ett säkert sätt går att:... till en rekommendation enligt: En led bör endast avslutas med ett bultat toppankare om det från ledens naturliga slut inte på ett säkert sätt går att:... Motivering: Syftet med propositionen är att skapa en något flexiblare bultpolicy som i högre grad kan möta önskemålen om bergsutveckling från exempelvis kommuner men samtidigt säkra det starka skyddet av de naturligt säkrade linjerna idag har. Styrelsen i Bohusläns Klätterklubb tror på och vill gärna samarbeta med kommunerna för att få fler boende i området att upptäcka det unika med klättringen i Bohuslän. Vi tror att detta på sikt gynnar Bohusklättringen. Vi tror inte att klubben har något att vinna på att, i alla lägen, tolka bultpolicyn i strikt mening, enligt nuvarande formulering, och försöka förhindra att toppankare placeras. Tvärtom riskerar vi att diskvalificera oss själva som samtalspart och remissinstans för andra intressegrupper. 14

Styrelse och stadgar ska ett årsmöte ta beslut om. Fram till första årsmötet som föreningen har bildas en tillfällig styrelse.

Styrelse och stadgar ska ett årsmöte ta beslut om. Fram till första årsmötet som föreningen har bildas en tillfällig styrelse. Bilda förening Barn, ungdom eller vuxen, det finns föreningar för alla grupper. Kanske tillhör du en grupp som skulle vinna på att bilda en förening kring ert intresse. Som en ideell förening finns det

Läs mer

Klubbledare. En praktisk kurs för Hundungdomar som vill lära sig hur klubben fungerar

Klubbledare. En praktisk kurs för Hundungdomar som vill lära sig hur klubben fungerar Klubbledare En praktisk kurs för Hundungdomar som vill lära sig hur klubben fungerar Till kursledaren I arbetet med att skapa en klubbledarutbildning (styrelsefunktionärskurs) kom vi till slutsatsen att

Läs mer

Protokoll från årsmöte Göteborgs Klätterklubb 2010 Plats: Chalmersvillan, Gibraltargatan 1a Tid: kl 18.30, 24 februari 2010

Protokoll från årsmöte Göteborgs Klätterklubb 2010 Plats: Chalmersvillan, Gibraltargatan 1a Tid: kl 18.30, 24 februari 2010 1 Göteborgs Klätterklubb Göteborgs Klätterklubb Plusgiro: 72 61 69-6 info@gbgkk.nu Box 11076 Org-nr: 855100-5864 www.gbgkk.nu 404 22 Göteborg Protokoll från årsmöte Göteborgs Klätterklubb 2010 Plats: Chalmersvillan,

Läs mer

Årsmöte Sydskanes Emse

Årsmöte Sydskanes Emse 2012 Årsmöte Sydskanes Emse Styrelsen Sydskanes Emse 2012-10-20 Styrelsen för Sydskanes Emse, (organisationsnummer 846502-8069, säte Skåne) avger härmed årsredovisning för verksamhetsåret 2012 (2011.10.01

Läs mer

Protokoll fört vid årsmötet för Sverok GävleDala

Protokoll fört vid årsmötet för Sverok GävleDala Protokoll fört vid årsmötet för Sverok GävleDala Falun 2013-02-24 1. Mötets öppnande Linnea Risinger hälsar alla välkomna och förklarar årsmötet öppnat. 2. Mötets behörighet Mötet förklaras behörigt. 3.

Läs mer

En förening ska ha stadgar och styrelse och ska vara öppen för alla på er arbetsplats.

En förening ska ha stadgar och styrelse och ska vara öppen för alla på er arbetsplats. Sida 1 av 7 Råd och tips om hur ni bildar en ny förening Saknar ni en förening på er arbetsplats för att bättre kunna arrangera lokala hälsofrämjande aktiviteter för personalen och för att ni ska kunna

Läs mer

Förening Alnö Båtklubb. Datum 2014-02-18. Deltagare Nyttjanderättsinnehav A Nyttjanderättsinnehav B

Förening Alnö Båtklubb. Datum 2014-02-18. Deltagare Nyttjanderättsinnehav A Nyttjanderättsinnehav B Förening Alnö Båtklubb Möte Årsmöte Datum 2014-02-18 Lokal Klubbstugan Deltagare Nyttjanderättsinnehav A Nyttjanderättsinnehav B Benny Thörnlund x Mats Jakobsson x x Mikael Björklund x x Mårten Jolhed

Läs mer

Innehåll. Dagordning årsmöte 2015-03-22

Innehåll. Dagordning årsmöte 2015-03-22 Verksamhetsberättelse 2014 1 Innehåll o Dagordning o Inledning och kort bakgrund om föreningen o Styrelseberättelse o Årsberättelse 2014 o Resultaträkning o Balansräkning o Revisionsberättelse Dagordning

Läs mer

FÖRENINGSHANDBOKEN DIN GUIDE TILL ETT FRAMGÅNGSRIKT FÖRENINGSARBETE

FÖRENINGSHANDBOKEN DIN GUIDE TILL ETT FRAMGÅNGSRIKT FÖRENINGSARBETE FÖRENINGSHANDBOKEN DIN GUIDE TILL ETT FRAMGÅNGSRIKT FÖRENINGSARBETE INNEHÅLLSFÖRTECKNING Innehållsförteckning... 2 Riktlinjer för studentföreningar... 3 Att bilda förening... 3 Föreningens styrelse...

Läs mer

Enkla tips och mallar som underlättar styrelsearbetet

Enkla tips och mallar som underlättar styrelsearbetet Styrelseguiden! Enkla tips och mallar som underlättar styrelsearbetet Bilda styrelse Första steget mot en fungerande förening är bildandet av en styrelse. Den bör bestå av minst tre personer; ordförande,

Läs mer

1.4 Val av två rösträknare tillika justerare Till rösträknare och justerare valdes Tommie Hjerén och Sara Karlsson.

1.4 Val av två rösträknare tillika justerare Till rösträknare och justerare valdes Tommie Hjerén och Sara Karlsson. Sid. 1(16) Protokoll fört vid Catahyas årsmöte 25 februari 2006 Älvsjö, Stockholm. 1. Formalia 1.1 Mötets öppnande Nina Högberg öppnade mötet. 1.2 Val av mötesordförande Wilhelm Raab valdes mötesordförande.

Läs mer

Årsmötesprotokoll 2012. Lördag 10 mars, kl. 15:00 Sveroks kansli, Stockholm

Årsmötesprotokoll 2012. Lördag 10 mars, kl. 15:00 Sveroks kansli, Stockholm Årsmötesprotokoll 2012 Lördag 10 mars, kl. 15:00 Sveroks kansli, Stockholm Sid. 2(19) Protokoll fört vid Catahyas årsmöte 2012 Datum: 2012-03-10 Tid: 15.00 1. Inledande formalia 1.1 Mötets öppnande Therése

Läs mer

Tips & Råd Så startar du en egen förening

Tips & Råd Så startar du en egen förening Tips & Råd Så startar du en egen förening Finns det ingen förening som passar dig? Vill du starta en egen? Då ska du läsa detta! Samla några personer som har ett gemensamt intresse. Vid den första träffen

Läs mer

Styrelsens ansvar och arbetsuppgifter.

Styrelsens ansvar och arbetsuppgifter. Styrelsens ansvar och arbetsuppgifter. Tillsammans är vi starka och kan göra förändringar STYRELSENS ANSVAR OCH UPPGIFTER: Styrelsen i en förening är mycket viktig. Den är motorn och den drivande kraften

Läs mer

Protokoll - Sydskanes Emse årsmöte 2012

Protokoll - Sydskanes Emse årsmöte 2012 Protokoll - Sydskanes Emse årsmöte 2012 Protokoll fört vid årsmöte för Sydskanes Emse på Ring Knutstorp den 27 oktober 2012. Ordföranden Thomas Christiansson hälsar samtliga mötesdeltagare välkomna till

Läs mer

Förslag till ändring av stadgarna får skriftligen avges av såväl medlem som styrelsen.

Förslag till ändring av stadgarna får skriftligen avges av såväl medlem som styrelsen. Stadgar för Uppsala Survival IF Föreningens namn: Uppsala Survival IF Säte: Uppsala Allmänna bestämmelser 1 Ändamål Föreningen ska bedriva idrotten Survival. Föreningens förståelse för vad som är Survival

Läs mer

Årsmöteshandlingar Skövde Brukshundklubb 2014-02-15

Årsmöteshandlingar Skövde Brukshundklubb 2014-02-15 Innehåller: Dagordning Verksamhetsberättelser Resultat- och balansräkning 2013 Revisionsberättelse Förslag verksamhetplaner 2014 Budgetförslag 2014 Valberedningens förslag Motioner Årsmöteshandlingar Skövde

Läs mer

Svenska Kyrkans Unga i Täby

Svenska Kyrkans Unga i Täby ÅRSMÖTE 2014 Svenska Kyrkans Unga i Täby 8 februari Karlberg Årsmöteshandlingarnas innehåll s. 3 Schema och praktisk information s. 4 Stadgar för Svenska Kyrkans Unga i Täby s. 6 Sammanträdesordning s.

Läs mer

RFSL JÖNKÖPING. Kallar till Årsmöte. Lördagen den 26 mars 2011 Klockan 14:00 På CLUB42 Norra Strandgatan 42

RFSL JÖNKÖPING. Kallar till Årsmöte. Lördagen den 26 mars 2011 Klockan 14:00 På CLUB42 Norra Strandgatan 42 RFSL JÖNKÖPING Kallar till Årsmöte Lördagen den 26 mars 2011 Klockan 14:00 På CLUB42 Norra Strandgatan 42 Alla som har giltigt medlemskap i RFSL Jönköping har rätt att närvara, yttra sig och har rösträtt.

Läs mer

Att starta förening hur gör man det?

Att starta förening hur gör man det? Att starta förening hur gör man det? Läs hjälpredan med liten ordlista Kultur - och fritidsförvaltningen en del av Hultsfreds kommun Finns det ingen förening som passar dig? Vill du starta en egen? Då

Läs mer

RIKTLINJER FÖR STUDENTFÖRENINGAR

RIKTLINJER FÖR STUDENTFÖRENINGAR UMEÅ STUDENTKÅR Box 7652 90713 Umeå Tel: 090-786 90 00 Riktlinjer 2009-09-07 RIKTLINJER FÖR STUDENTFÖRENINGAR Studentliv är så mycket mer än studier. På Campus finns det mycket att ta del av såsom nationer,

Läs mer

Ingen anmälan behövs. Registrering 18:00-18:30 med kaffe och macka.

Ingen anmälan behövs. Registrering 18:00-18:30 med kaffe och macka. Björnö tomtägareförening VÄLKOMMEN TILL ÅRSMÖTE: Tisdag 2007 03 13 i Brunns skolas matsal Mötet börjar omedelbart efter Lantmäteriets möte. Ingen anmälan behövs. Registrering 18:00-18:30 med kaffe och

Läs mer

www.balderslev.se Plusgiro 72 10 19 8

www.balderslev.se Plusgiro 72 10 19 8 www.balderslev.se Plusgiro 72 10 19 8 Datum: Måndagen den 8 april 2013 Tid: Klockan 19.00 (kom i god tid för avprickning i röstlängd) Plats: Församlingssalen, Bårslövs kyrka OBS! Medtag översända handlingar

Läs mer

I detta häfte hittar du texter till alla viktiga beslut vi ska ta. Ta dig tid att läsa allt som du tycker är intressant och vill påverka.

I detta häfte hittar du texter till alla viktiga beslut vi ska ta. Ta dig tid att läsa allt som du tycker är intressant och vill påverka. Det ska bli fantastiskt att träffa dig i Höganäs 7-9 september. Vi hoppas att du kommer väl förberedd till vårt högst beslutande möte. Tillsammans har vi makt att förändra! I detta häfte hittar du texter

Läs mer

Vi Unga Uppsala Distriktsstämma 2015

Vi Unga Uppsala Distriktsstämma 2015 Vi Unga Uppsala Distriktsstämma 2015 14 mars i Knivsta kommunhus 1 Förslag på dagordning 2-3 Förklaring av dagordning 4-6 Ordlista 7-8 Bilaga 1: Årsbokslut 2014 9-15 Bilaga 2: Verksamhetsberättelse 2014

Läs mer

SÖRA VÄSTRA SAMFÄLLIGHETSFÖRENING, ORG 716416-9307

SÖRA VÄSTRA SAMFÄLLIGHETSFÖRENING, ORG 716416-9307 INBJUDAN TILL ÅRSSTÄMMA FÖR SÖRA VÄSTRA SAMFÄLLIGHETSFÖRENING 2014 NÄR: TORSDAG 2014-09-18 KLOCKAN 19:00 VAR: POP-SKOLAN LUFFARBACKEN 3 SÖRA VÄSTRA SAMFÄLLIGHETSFÖRENING, ORG 716416-9307 ÅRSSTÄMMA 2014-09-18

Läs mer

Koloniträdgårdsföreningen vårt gemensamma ansvar Handledning till studiematerialet Bilagor till rollspel: dagordning, motioner och rollfördelning. 2012-02-07/hw 1(10) Utbildningen kan läggas upp på olika

Läs mer

Dags för årets viktigaste möte

Dags för årets viktigaste möte DAGS FÖR ÅRSMÖTE 2 Dags för årets viktigaste möte Varje år senast 28 februari ska årets viktigaste möte för klubben hållas på arbetsplatsen. På årsmötet får medlemmarna möjlighet att påverka och besluta

Läs mer

Verksamhetsplan för Göteborgs Klätterklubb 2011

Verksamhetsplan för Göteborgs Klätterklubb 2011 Verksamhetsplan för Göteborgs Klätterklubb 2011 Verksamheten har ökat en del under senare år, samtidigt som medlemsantalet har minskat. Detta har lett till att det inte längre finns så mycket pengar att

Läs mer

Årsmöte 2015. Lokalavdelningen Norrköping/Söderköping

Årsmöte 2015. Lokalavdelningen Norrköping/Söderköping Årsmöte 2015 Lokalavdelningen Norrköping/Söderköping DAGORDNING 1. Val av mötesordförande, sekreterare och justerare för mötet 2. Godkännande av kallelsen 3. Godkännande av dagordningen 4. Styrelsens kassa-

Läs mer