BevakningsTjänst, BT AB (publ) Org nr

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "BevakningsTjänst, BT AB (publ) Org nr 556509-4140"

Transkript

1 Årsredovisning för räkenskapsåret Styrelsen och verkställande direktören för BevakningsTjänst, BT AB (publ) avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Förvaltningsberättelse 2 Koncernen Resultaträkning 6 Balansräkning 7 Kassaflödesanalys 9 Moderbolaget Resultaträkning 10 Balansräkning 10 Kassaflödesanalys 12 Noter 15 Sida Alla belopp redovisas, om inte annat anges, i kronor (kr). Uppgifter inom parentes avser föregående år. 1(22)

2 Förvaltningsberättelse Allmänt Förvaltningsberättelsen omfattar koncernens verksamhet som bedrivs i dotterbolagen och som benämns "BevakningsTjänst" eller "Bolaget". Moderbolaget BevakningsTjänst, BT AB (publ) bedriver ingen verksamhet. BevakningsTjänst har befäst sin position som Sveriges tredje största bevakningsföretag och är idag kvalificerat för samtliga bevakningsuppdrag som kan komma ifråga i Sverige. BevakingsTjänst har drygt 750 anställda och bedriver kvalificerad bevaknings- och utryckningsverksamhet inklusive egen larmcentral. Tillsammans med samarbetspartners erbjuds företag, offentlig verksamhet och privatpersoner totala säkerhetslösningar. Genom nya betydelsefulla uppdrag och förnyat förtroende från befintliga kunder har bolaget visat på god konkurrenskraft. Utöver organisk tillväxt och etablering av egen verksamhet på nya orter har förvärvet av Väktab Syd AB i Helsingborg bidragit till fler kunder och samarbetspartners över hela landet. Prisnivån i marknaden för bevakningstjänster är generellt allför låg. Bolagen i marknaden har inte lyckats utveckla tillräckligt många nya tjänster och tillföra värden för kunden för att kunna öka prisnivån i takt med lönekostnaderna. Under de senaste tio åren har priserna på fast bevakning stigit med cirka 20 procent och lönerna med 40 procent. De offentliga upphandlingana fokuserar främst på prisnivån och köparna har svårt att värdesätta andra faktorer såsom kvalitet eller resurser, vilket också lett till lägre priser. BevakningsTjänst försöker att fördjupa samarbetet med bolagets kunder och tillföra andra tjänster i uppdragen för att därmed bättre tillfredställa kunders behov och också stärka prisnivån. Ronderande bevakning Under verksamhetsåret har ett stort antal kunder tillkommit. Lyckad nyförsäljning i kombination med nära kontakt med befintliga kunder låg till grund för fortsatt expansion. Hög leveranssäkerhet och kundvård har bidragit till få förlorade uppdrag. I och med etablering på flera nya orter under året öppnar sig nya marknader avseende såväl rond som larmutryckning. Där bolaget tidigare anlitat underentreprenör för leverans sker nu larmutryckning och rondering i egen regi vilket gynnar utveckling och garanterar kunder kvalitativ leverans enligt bolagets ISO-certifiering. Stationär bevakning inklusive ordningshållning I stark konkurrens erhöll bolaget ett antal nya avtal. Bland dessa kan nämnas ett avtal med Coor Service Management AB avseende Ericssons anläggningar i södra och västra Sverige samt avtal med Connex Sverige (Tunnelbanan Stockholm) omfattande ordningshållning och egendomsbevakning. Uppstarten för dessa uppdrag skedde under årets höst för att vara i full drift februari I övrigt har befintliga uppdrag och tillhörande personal vidareutvecklats. 2(22)

3 Larmcentral För att bättre möta våra kunders krav har omfattande investeringar gjorts i teknisk utrustning och arbetsmiljö. Larmcentralens lokalyta är nu fördubblad och inkluderar såväl operatörsutrymme som kundtjänst. Närheten mellan funktionerna borgar för hög leveranssäkerhet, resurskapacitet, effektivitet och närhet till kunderna. Den ombyggda larmcentralen är certifierad av Svensk Brandoch Säkerhetscertifiering enligt SSF 136:4 regler för Larmcentral. Det nya program för larmhantering som införskaffades under året är till full i drift och integrering med tidigare program avslutat. Viktiga händelser under året Minoriteten i Bergslagens Bevakning AB I januari förvärvades resterande 25 procent i Bergslagens Bevakning AB. I juli fusionerades Bergslagens Bevakning AB upp i moderbolaget Svensk BevakningsTjänst AB. Bevakningsuppdraget på kärnkraftverken Ringhals och Barsebäck I maj 2004 tog Svensk BevakningsTjänst AB över bevakningsuppdraget på kärnkraftverken Ringhals och Barsebäck. Det är det största uppdraget i bolagets historia och uppdraget som är ett funktionsuppdrag sträcker sig över minst en femårsperiod och sysselsätter ett hundratal personer. TeleTec 24 Larmcentralen AB I maj fusionerades TeleTec 24 Larmcentralen AB upp i moderbolaget Svensk BevakningsTjänst AB. Etablering i Göteborg Under hösten startade bolaget bevakningsverksamhet i egen regi i Göteborg. Ramavtal med Göteborgs Stad och ett större stationäravtal med Coor Service Management AB avseende bevakningen på Ericssons anläggningar i Göteborg borgar för etableringen. Det finns stor efterfrågan efter fler leverantörer för ökad konkurrens i regionen. Förvärv av Väktab Syd AB I maj förvärvades via ett inkråmsförvärv, larmcentralsverksamheten i Väktab Syd AB. Kunderna tillfördes larmcentralen i Stockholm vilket ytterligare bidrar till en positiv utveckling för larmcentralens vidkomma. I december förvärvades 100 procent av aktierna i Väktab Syd AB med säte i Helsingborg och därmed ökar bolaget sin lokala närvaro i Skåne. Bolaget namnändrades till Svensk Bevaknings- Tjänst Syd AB och omprofileras till koncernens varumärke avseende uniformering, skyltning och fordon. Uppstart av verksamhet i Östergötland Förberedelser för uppstart av verksamheten i Östergötland har påbörjats i och med att ett lokalkontor har öppnats i Linköping. Bevakning i egen regi planeras vara i gång under första kvartalet Ett ramavtal med Linköpings Kommun utgör basen i verksamheten. 3(22)

4 Koncernens ekonomiska ställning Rörelsens intäkter ökade under 2004 till 236,9 Mkr från 191,4 Mkr, eller med 45,5 Mkr motsvarande 23,8 procent. Ökningen förklaras främst av organisk tillväxt. Rörelseresultatet uppgick till 9,5 Mkr (6,4 Mkr) för Förbättringen av rörelseresultatet förklaras främst av ökade volymer och förbättre marginaler. Resultatet efter finansiella poster uppgick till 9,8 Mkr (6,7 Mkr). Koncernens finansiella ställning är god. Kassa- och banktillgodohavanden uppgick per den 31 december 2004 till 29,0 Mkr (15,3 Mkr). Därutöver har bolaget outnyttjande checkräknings- och löfteskrediter på 20 Mkr. Likviditeten är därmed god. Kassaflödet från den löpande verksamheten under 2004 uppgick till 22,7 Mkr (3,7 Mkr). Koncernen har inga räntebärande skulder. Immateriella anläggningstillgångar uppgick per den 31 december 2004 till 33,4 Mkr (31,8 Mkr) och består av goodwill samt värde i förvärvad avtalsportfölj. Dessa poster skrivs av mellan år motsvarande cirka 3,3 Mkr per år. I december förvärvades bolaget Väktab Syd AB, vilket gjorde att goodwillposten ökade med 1,1 Mkr. Förvärvet förväntas påverka koncernens resultat positivt under Investeringar i materiella anläggningstillgångar under 2004 uppgick till 4,4 Mkr (1,9 Mkr) och avsåg främst IT-utrustning och bilar. Antalet anställda uppgick per den 31 december 2004 till 752 personer mot 528 personer samma period föregående år samma tid. Ökningen förklaras huvudsakligen av organisk tillväxt under året. Ägarställning per 31 december 2004 Aktier Andel Ägare antal Novax AB ,1% Stefan Segerljung ,8% Martin Bjäringer ,4% C. Eriksson Förv. AB ,0% Sverker Thufvesson ,5% Thomas Svenow ,4% Fredrik Lövstedt ,3% Jörgen Bartosz ,1% Anders Tjernberg ,7% Heracleum AB ,3% Carl-Göran Furtenbach ,2% Stefan Anckarström ,7% Anders Lövstedt ,5% ,0% 4(22)

5 Resultat och ställning Översikt koncernen (Kkr) Nettoomsättning Resultat efter finansiella poster Rörelsemarginal 4,0% 3,3% 0,0% 1,7% Soliditet 34,5% 34,0% 36,1% 39,9% Medelantal anställda Framtidsutsikter För år 2005 är affärsutsikterna goda. Under 2005 förväntas verksamheten utanför Stockholm utvidgas ytterligare. Intäkterna förväntas öka, främst genom organisk tillväxt. Rörelseresultatet förväntas också att förbättras. Förslag till vinstdisposition Till bolagsstämmans förfogande står följande vinstmedel: Balanserad vinst Årets vinst Styrelsen föreslår att vinstmedlen disponeras så att Kronor till aktieägarna utdelas 1,20 kr (0,50 kr) per aktie i ny räkning överförs Koncernen Kronor Enligt upprättad koncernbalansräkning uppgår fritt eget kapital till kronor. Någon avsättning till bundna fonder föreslås ej. 5(22)

6 Koncernens resultaträkning Not Nettoomsättning Övriga rörelseintäkter Rörelsens kostnader: Övriga externa kostnader Personalkostnader Avskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar 4,7, Rörelseresultat Resultat från finansiella investeringar: Ränteintäkter Räntekostnader Resultat efter finansiella poster Skatt på årets resultat Minoritetens andel av årets resultat Årets resultat (22)

7 Koncernens balansräkning Tillgångar Not Anläggningstillgångar 4 Immateriella anläggningstillgångar 7 Goodwill Förskott avseende immateriella anläggningstillgångar Materiella anläggningstillgångar 8 Inventarier, verktyg och installationer Pågående nyanläggningar och förskott avseende materiella anläggningstillgångar Finansiella anläggningstillgångar 11 Uppskjuten skattefordran Summa anläggningstillgångar Omsättningstillgångar Varulager m.m. Färdiga varor och handelsvaror Kortfristiga fordringar Kundfordringar Övriga fordringar Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Kassa och bank Summa omsättningstillgångar Summa tillgångar (22)

8 Koncernens balansräkning, forts Not Eget kapital och skulder Eget kapital 14 Bundet eget kapital Aktiekapital ( aktier à nom 1 kr) Bundna reserver Fritt eget kapital Fria reserver Årets resultat Summa eget kapital Minoritetsintresse Avsättningar 15 Avsättningar för skatter Övriga avsättningar Kortfristiga skulder Förskott från kunder Leverantörsskulder Skatteskulder Övriga skulder Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter Summa eget kapital och skulder Poster inom linjen Ställda säkerheter Ansvarsförbindelser Inga Inga 8(22)

9 Koncernens kassaflödesanalys Den löpande verksamheten Not Rörelseresultat Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet Avskrivningar och nedskrivningar Kursförluster Realisationsvinst vid försäljning av inventarier Omstruktureringsreserv Förändring av avsättningar Erhållen ränta Erlagd ränta Betald inkomstskatt Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar av rörelsekapital Förändringar i rörelsekapital Minskning av varulager Förändring av fordringar Ökning av kortfristiga skulder Kassaflöde från den löpande verksamheten Investeringsverksamheten Förvärv av dotterbolag Förvärv av materiella anläggningstillgångar Förvärv av imateriella anläggningstillgångar Försäljning av inventarier Kassaflöde från investeringsverksamheten Finansieringsverksamheten Utbetald utdelning Kassaflöde från finansieringsverksamheten Ökning av likvida medel Likvida medel vid årets början Likvida medel vid årets slut (22)

10 Moderbolagets resultaträkning Rörelsens intäkter Not Rörelsens kostnader: Rörelseresultat 0 0 Resultat från andelar i koncernföretag Resultat efter finansiella poster Resultat före skatt Årets resultat Moderbolagets balansräkning Tillgångar Not Finansiella anläggningstillgångar Andelar i koncernföretag 9, Summa anläggningstillgångar Omsättningstillgångar Kortfristiga fordringar Fordringar hos koncernföretag Summa omsättningstillgångar Summa tillgångar (22)

11 Moderbolagets balansräkning, forts Not Eget kapital och skulder Eget kapital 14 Bundet eget kapital Aktiekapital ( aktier à nom 1 kr) Överkursfond Fritt eget kapital Balanserat resultat Årets resultat Summa eget kapital Summa eget kapital och skulder Poster inom linjen Ställda säkerheter Inga Inga Ansvarsförbindelser Inga Inga 11(22)

12 Moderbolagets kassaflödesanalys Den löpande verksamheten Rörelseresultat 0 0 Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet 0 0 Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar av rörelsekapital 0 0 Förändringar i rörelsekapital Ökning av fordringar Kassaflöde från den löpande verksamheten Investeringsverksamheten Utdelning på aktier i dotterbolag Kassaflöde från investeringsverksamheten Finansieringsverksamheten Utbetald utdelning Kassaflöde från finansieringsverksamheten Förändring av likvida medel 0 0 Likvida medel vid årets början 0 0 Likvida medel vid årets slut (22)

13 Redovisnings- och värderingsprinciper Allmänt Årsredovisningen har upprättats enligt årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd avseende stora företag. Koncernredovisning Omfattning Koncernredovisningen omfattar moderbolaget, dotterföretag i vilket moderföretaget direkt och indirekt äger aktier motsvarande mer än 50 % av rösterna samt intresseföretag i vilket moderföretaget äger aktier motsvarande minst 20 % men mindre än 50 % av rösterna. Koncernens bokslut har upprättats enligt Redovisningsrådets rekommendationer RR 1:00. Redovisningsmetod Koncernredovisningen upprättas enligt förvärvsmetoden. Det innebär att förvärvade dotterbolags tillgångar och skulder redovisas till marknadsvärde enligt upprättad förvärvsanalys. Överstiger anskaffningsvärdet för aktier i dotterbolag det beräknade marknadsvärdet av företagets nettotillgångar enligt förvärvsanalysen, utgörs skillnaden av koncernmässig goodwill, vilket skrivs av över uppskattad nyttjandeperiod. Endast resultat uppkommna efter förvärvstidpunkten ingår i koncernens egna kapital. Internvinster och mellanhavanden inom koncernen elimineras i koncernredovisningen. Fordringar Fordringar har upptagits till det lägsta av nominellt värde och det belopp varmed de beräknas inflyta. Anläggningstillgångar Anläggningstillgångar värderas till anskaffningsvärde med avdrag för ackumulerade avskrivningar. Avskrivningarna görs systematiskt över tillgångarnas förväntade nyttjandeperiod enligt nedanstående förteckning: Nyttjandeperioder uppgår till: Goodwill Immateriella anläggningstillgångar Inventarier, verktyg och installationer år år 3-6 år Immateriella anläggningstillgångar Tillgångarna redovisas till ursprungliga anskaffningsvärdet minskat med ackumulerade avskrivningar enligt plan. I resultaträkningen belastas rörelseresultatet med avskrivningar enligt plan, vilket är baserade på tillgångarnas anskaffningsvärde och beräknade ekonomiska nyttjandeperiod. 13(22)

14 Varulager Varulager har värderats enligt lägsta värdets princip, varvid anskaffningskostnad bestämts enligt FIFU-principen. Om erforderligt har avdrag för inkurans gjorts. Förskott från kunder Avgifter för larmavtal intäktsförs periodiserat över kontraktsperioden. Larmavtalen redovisas i balansräkningen under förskott från kunder. Skatter inklusive uppskjuten skatt Koncernens totala skatt utgörs av aktuell och uppskjuten skatt. Uppskjuten skatt beräknas och redovisas på alla temporära skillnader. Koncernens totala beräknade skattemässiga underskott per 31 december 2004 uppgår till tkr. Intäkter Intäkterna har upptagit till verkligt värde av vad som erhållit eller kommer att erhållas. Intäkterna redovisas i den form omfattning det är sannolikt att de ekonomiska fördelarna kommer att tillgodogöras bolaget och intäkterna kan beräknas på ett tillförlitligt sätt. Leasing Leasingavtal där, i allt väsentligt, alla risker och fördelar som förknippas med ägandet faller på uthyraren klassificeras som operationella leasingavtal. Leasingavgifter avseende operationella leasingavtal redovisas som kostnad i resultaträkningen och fördelas linjärt över avtalets löptid. 14(22)

15 Noter Not 1 Övriga intäkter Koncernen Moderbolaget Återbetalning BYA Bevakningsbranschens Yrkeoch Arbetsmiljönämnd Not 2 Upplysning om revisors arvode Arvode och kostnadsersättning Koncernen Moderbolaget Ernst & Young AB Revisionsuppdrag Övriga uppdrag Övriga revisorer Lindebergs Grant Thornton AB Revisionsuppdrag Övriga uppdrag CE Malmströms Revisionsbyrå AB Revisionsuppdrag Övriga uppdrag Strands Revisor HB Revisionsuppdrag Övriga uppdrag (22)

16 Not 3 Personal Medelantalet anställda: Antal anställda Varav män Antal anställda Varav män Moderbolaget 0 0% 0 0% Dotterbolag % % Totalt koncernen % % Löner och andra ersättningar: Koncernen Moderbolaget Styrelsen och verkställande direktören Varav tantiem Övriga anställda Sociala kostnader: Pensionskostnader för styrelse och VD Pensionskostnader övriga anställda Sociala kostnader ) Inga ersättningar utgår till styrelsen Några övriga rörliga ersättningar eller förmåner har ej utgått till verkställande direktör. För verkställande direktören gäller vid uppsägning från bolagets sida en uppsägningstid om 6 månader och därutöver ett kontant avgångsvederlag motsvarande 6 månaders anställningsförmåner. Moderbolaget har, i likhet med föregående år ingen anställd personal och någon lön eller ersättning har ej betalats. Könsfördelning i företagsledningen Koncernen Moderbolaget Fördelningen mellan män och kvinnor i företagets styrelse: Kvinnor Män Fördelningen mellan män och kvinnor i företagsledningen: Kvinnor Män (22)

17 Not 4 Avskrivningar Koncernen Moderbolaget Avskrivningar enligt plan Goodwill 5-10% 5-10% 0 0 Datorer 33% 33% 0 0 Inventarier 20% 20% 0 0 Kontorsinventarier 15% 15% 0 0 Not 5 Skatt på årets resultat Koncernen Moderbolaget Aktuell skattekostnad Uppskjuten skattekostnad avseende temporära skillnader Redovisad skattekostnad Not 6 Leasingavtal Hyresavtal av operationell natur har ingåtts enligt följande: Koncernen Moderbolaget Maskiner/ Maskiner/ inventarier inventarier år år år År 2004 har leasingkostnaderna varit kr. 17(22)

18 Not 7 Immateriella anläggningstillgångar Goodwill Koncernen Moderbolaget Ingående anskaffningsvärden Förvärvade anskaffningsvärden Inköp Utgående ackumulerade anskaffningsvärden Ingående avskrivningar Förvärvade avskrivningar Årets avskrivningar Utgående ackumulerade avskrivningar Utgående planenligt restvärde Förskott avseende immateriella anläggningstillgångar Ingående anskaffningsvärden 0 0 Förvärvade anskaffningsvärden 0 0 Inköp Utgående ackumulerade anskaffningsvärden Ingående avskrivningar 0 0 Förvärvade avskrivningar 0 0 Årets avskrivningar 0 0 Utgående ackumulerade avskrivningar 0 0 Utgående planenligt restvärde (22)

19 Not 8 Materiella anläggningstillgångar Inventarier, verktyg och installationer Koncernen Moderbolaget Ingående anskaffningsvärden Förvärvade anskaffningsvärden Inköp Försäljningar Utgående ackumulerade anskaffningsvärden Ingående avskrivningar Förvärvade avskrivningar Försäljningar Årets avskrivningar Utgående ackumulerade avskrivningar Utgående planenligt restvärde Pågående nyanläggningar och förskott avseende materiella anläggningstillgångar Ingående anskaffningsvärden 0 0 Förvärvade anskaffningsvärden 0 0 Inköp Försäljningar 0 0 Utgående ackumulerade anskaffningsvärden Ingående avskrivningar 0 0 Förvärvade avskrivningar 0 0 Försäljningar 0 0 Årets avskrivningar 0 0 Utgående ackumulerade avskrivningar 0 0 Utgående planenligt restvärde Not 9 Finansiella anläggningstillgångar Andelar i koncernföretag Koncernen Moderbolaget Ingående anskaffningsvärden Utgående ackumulerade anskaffningsvärden Utgående bokfört värde (22)

20 Not 10 Andelar i koncernföretag Kapitalandel Rösträttsandel Antal andelar Bokfört värde Svensk BevakningsTjänst AB 100% 100% Svensk BevakningsTjänst Syd AB 100% 100% HouseAlarm i Sverige AB 100% 100% Summa Uppgifter om dotterföretagens organisationsnummer och säte: Org.nr. Svensk BevakningsTjänst AB Stockholm Svensk BevakningsTjänst Syd AB Stockholm HouseAlarm i Sverige AB Stockholm Säte Not 11 Uppskjuten skattefordran Koncernen Moderbolaget Uppskjuten skattefordran Summa Not 12 Övriga fordringar Koncernen Moderbolaget Skattefordran avseende aktuell skatt Övrigt Summa Not 13 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Koncernen Moderbolaget Förutbetalda hyror Förutbetalda leasingavgifter Övriga poster Summa (22)

21 Not 14 Eget kapital Koncernen Bundna reserver Fria reserver Årets resultat Totalt Belopp vid årets ingång Överföring av föregående års resultat Förskjutning mellan bundna och fria reserver 0 Aktieutdelning Årets resultat Belopp vid årets utgång Aktiekapital Moderbolaget Aktiekapital Bundna Balanserad Årets reserver vinst resultat Totalt Belopp vid årets ingång Vinstdisposition Akiteutdelning Årets resultat Belopp vid årets utgång Not 15 Avsättningar Koncernen Moderbolaget Skatt - uppskjuten skatt Övriga avsättningar Summa Not 16 Checkräkningskredit Koncernen Moderbolaget Beviljat belopp Under året har 0 kr av checkräkningskrediten utnyttjats. 21(22)

22 Not 17 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter Koncernen Moderbolaget Semesterlöneskuld Sociala avgifter Upplupna löner Övriga poster Summa Stockholm den 12 april 2005 Jan Carl Adelswärd Martin Bjäringer Carl-Göran Furtenbach Ordförande Vice Ordförande Verkställande direktör Anna Maria Landewall Sverker Thufvesson Stefan Segerljung Arbetstagarrepresentant Vår revisionsberättelse har avgivits den Ernst & Young AB Alexander Hagberg Auktoriserad revisor 22(22)

Årsredovisning för räkenskapsåret 2009-01-01 2009-12-31

Årsredovisning för räkenskapsåret 2009-01-01 2009-12-31 Årsredovisning för räkenskapsåret 2009-01-01 2009-12-31 Styrelsen och verkställande direktören för ICT Norden Fastigheter AB (publ) avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning. Koncernredovisning

Årsredovisning. Koncernredovisning Årsredovisning och Koncernredovisning för N.P. Nilssons Trävaru AB Styrelsen och verkställande direktören får härmed avlämna årsredovisningen och koncernredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01 2012-12-31

Läs mer

Årsredovisning TvÅTUsenToLv

Årsredovisning TvÅTUsenToLv Årsredovisning TVÅTUSENTOLV 2 förvaltningsberättelse 4 resultaträkning 5 balansräkning 6 ställda säkerheter & ansvarsförbindelser 7 kassaflödesanalys 8 tilläggsupplysningar 14 underskrifter VD HAR ordet

Läs mer

Årsredovisning och koncernredovisning

Årsredovisning och koncernredovisning Styrelsen och verkställande direktören för Silentium AB Org nr får härmed avge Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2004-01-01-2004-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse

Läs mer

Förvaltningsberättelse

Förvaltningsberättelse Förvaltningsberättelse Allmänt om verksamheten HomeMaid Hemservice AB (publ), org.nr. 556543-8883, startade sin verksamhet under slutet av 1997. Bolaget har rörelsedrivande filialer på flera platser i

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2010

Årsredovisning för räkenskapsåret 2010 1(19) Dignitana AB (publ.) Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2010 Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning

Läs mer

Skandrenting årsredovisning 2006

Skandrenting årsredovisning 2006 Skandrenting årsredovisning 2006 ÅRSREDOVISNING Styrelsen och verkställande direktören för Skandrenting AB får härmed avge årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2006. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Läs mer

OBADJA AB Org. nr 556438-5051. ÅRSREDOVISNING och KONCERNREDOVISNING för räkenskapsåret 2012

OBADJA AB Org. nr 556438-5051. ÅRSREDOVISNING och KONCERNREDOVISNING för räkenskapsåret 2012 OBADJA AB Org. nr ÅRSREDOVISNING och KONCERNREDOVISNING för räkenskapsåret 2012 Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 5 Balansräkning 6 Kassaflödesanalys 8 Tilläggsupplysningar 9 Underskrifter

Läs mer

Årsredovisning. Koncernredovisning. Vindico Security AB (publ)

Årsredovisning. Koncernredovisning. Vindico Security AB (publ) Årsredovisning och Koncernredovisning för Vindico Security AB (publ) 556405-9367 Räkenskapsåret 2008 Förvaltningsberättelse...2 s resultaträkning...4 s balansräkning...5 s kassaflödesanalys...7 s resultaträkning...8

Läs mer

Resultat och ställning, Koncernen 2005/06 2004/05 2003/04

Resultat och ställning, Koncernen 2005/06 2004/05 2003/04 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Verksamheten Bolaget skall bedriva resebyråverksamhet, anordna reserarrangemang och därmed förenlig verksamhet, liksom äga och förvalta fastigheter såväl i Sverige som utomlands.

Läs mer

Årsredovisning 2009 MedCore AB

Årsredovisning 2009 MedCore AB Årsredovisning 2009 MedCore AB 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Innehållsförteckning 1 MedCore i sammandrag 2 VD har ordet 3 Vision/strategi 4 Affärsområden 5 Marknadsbeskrivning 7 Aktien 8 Förvaltningsberättelse

Läs mer

ÅRSREDOVISNING. Ekonomisk Förening Göteborgs Lastbilcentral

ÅRSREDOVISNING. Ekonomisk Förening Göteborgs Lastbilcentral ÅRSREDOVISNING 2013 GLC Ekonomisk Förening Göteborgs Lastbilcentral 3 INNEHÅLL GLC Ekonomisk förening, Göteborgs Lastbilcentral... 4 GLC Flytt AB... 36 4 GLC EKONOMISK FÖRENING GLC EKONOMISK FÖRENING,

Läs mer

årsredovisning 2011 parks and resorts scandinavia

årsredovisning 2011 parks and resorts scandinavia årsredovisning 2011 parks and resorts scandinavia Förvaltningsberättelse Styrelsen och verkställande direktören för Parks & Resorts Scandinavia AB, med säte i Stockholm, org nr 556696-2493, lämnar härmed

Läs mer

i s n i n g 0 1 1 - - 1 2-3 1

i s n i n g 0 1 1 - - 1 2-3 1 - Å r s r e d o v i s n i n g 2 0 1 1-0 1 0 1 2011 2 0 1 1-1 2-3 1 203 GROUP AB (publ) Org.nr. 556710-8757 Innehåll Sida ALLMÄN INFORMATION 1 VD ORD 2 VERKSAMHETSÅRET 2011 3 BOLAGSSTRUKTUR OCH ORGANISATION

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2013-01 -01 2013-12-31. GRONTMIJ AB Org nr: 556563-7237. Fastställelseintyg

Årsredovisning för räkenskapsåret 2013-01 -01 2013-12-31. GRONTMIJ AB Org nr: 556563-7237. Fastställelseintyg Årsredovisning för räkenskapsåret 2013-01 -01 2013-12-31 Styrelsen och verkställande direktören för Grontmij AB avger härmed årsredovisning för räkenskapsåret 2013. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2014

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2014 Årsredovisning 2014 1 Fastum UBC Förvaltning AB Org nr Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2014 Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning. Innehåll Sida

Läs mer

Årsredovisning Kopparbergs Bryggeri AB (publ) 556479-8493

Årsredovisning Kopparbergs Bryggeri AB (publ) 556479-8493 Årsredovisning Kopparbergs Bryggeri AB (publ) 556479-8493 2007 www.kopparbergs.se 2 Kopparbergs Årsredovisning 2007 Styrelsen och verkställande direktören för Kopparbergs Bryggeri AB (publ) får härmed

Läs mer

Årsredovisning 2010 ValueTree Holdings AB (PUBL)

Årsredovisning 2010 ValueTree Holdings AB (PUBL) Årsredovisning 2010 ValueTree Holdings AB (PUBL) ValueTree Holdings AB (publ). Årsredovisning 2010. Sid 1 (49) AFFÄRSIDÉ Att för barnfamiljer erbjuda ett brett utbud av egna och licensierade produkter

Läs mer

Årsredovisning och koncernredovisning

Årsredovisning och koncernredovisning Styrelsen och verkställande direktören för Cinnober Financial Technology AB Org nr får härmed avge Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2004-07-01-2005-06-30 Innehållsförteckning: Sida

Läs mer

Årsredovisning Kopparbergs Bryggeri AB (publ) 556479-8493

Årsredovisning Kopparbergs Bryggeri AB (publ) 556479-8493 Årsredovisning Kopparbergs Bryggeri AB (publ) 556479-8493 2009 WWW.KOPPARBERGS.SE 1 2 KOPPARBERGS ÅRSREDOVISNING 2009 Styrelsen och verkställande direktören för Kopparbergs Bryggeri AB (publ) får härmed

Läs mer

Årsredovisning 2007. Barken Invest AB. Årsredovisning 2007 Barken Invest AB Org.nr 556216-1272

Årsredovisning 2007. Barken Invest AB. Årsredovisning 2007 Barken Invest AB Org.nr 556216-1272 Årsredovisning 2007 Barken Invest AB Årsredovisning 2007 Barken Invest AB Org.nr 556216-1272 Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse Sid 2-4 Resultaträkning Sid 5 Balansräkning Sid 6-7 Kassaflödesanalys

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31

Årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31 Årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31 Styrelsen och Verkställande direktören för Inev Studios AB avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning

Läs mer

Årsredovisning Kopparbergs Bryggeri AB (publ) 556479-8493

Årsredovisning Kopparbergs Bryggeri AB (publ) 556479-8493 Årsredovisning Kopparbergs Bryggeri AB (publ) 556479-8493 2010 WWW.KOPPARBERGS.SE 1 2 KOPPARBERGS ÅRSREDOVISNING 2010 Styrelsen och verkställande direktören för Kopparbergs Bryggeri AB (publ) får härmed

Läs mer

ÅRSREDOVISNING. Mellansvenska Logistiktransporter AB

ÅRSREDOVISNING. Mellansvenska Logistiktransporter AB ÅRSREDOVISNING Mellansvenska Logistiktransporter AB 2013 Mellansvenska Logistiktransporter AB Org nr 556617-1210 Årsredovisning för räkenskapsåret 2013 2 Styrelsen och verkställande direktören för Mellansvenska

Läs mer

Göteborg Energi Gothnet AB

Göteborg Energi Gothnet AB Göteborg Energi Gothnet AB Årsredovisning 2014 Innehåll Förvaltningsberättelse 3 Finansiella rapporter 5 Resultaträkningar 5 Balansräkningar 6 Rapport över förändring i eget kapital 8 Kassaflödesanalyser

Läs mer

Conpharm Aktiebolag (publ) Org.nr 556229-2820

Conpharm Aktiebolag (publ) Org.nr 556229-2820 Org.nr 556229-2820 Årsredovisning för räkenskapsåret 2004-01-01 2004-12-31 Styrelsen och verkställande direktören för Conpharm Aktiebolag (publ) avger härmed följande årsredovisning. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning ZinzinoAB

Årsredovisning ZinzinoAB Årsredovisning ZinzinoAB Org nr. 556733-1045 Räkenskapsår 2010-01-01 2010-12-31 Styrelsen och verkställande direktören för Zinzino AB avger härmed årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret

Läs mer

GOTHNET ÅRSREDOVISNING 2009

GOTHNET ÅRSREDOVISNING 2009 Göteborg Energi GothNet AB är ett helägt dotterföretag till Göteborg Energi. GothNet äger och driver ett stadsnät där vi erbjuder invånare och företag möjligheten att välja mellan ett stort utbud av tjänster

Läs mer

Årsredovisning 2002 Siemens AB

Årsredovisning 2002 Siemens AB s Årsredovisning 2002 Siemens AB Styrelsen och verkställande direktören för Siemens AB får härmed avge Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 1 oktober 2001-30 september 2002 Innehåll:

Läs mer

Årsredovisning 2002 NetOnNet AB (publ) Org.nr 556520-4137

Årsredovisning 2002 NetOnNet AB (publ) Org.nr 556520-4137 Årsredovisning 2002 NetOnNet AB (publ) Org.nr 556520-4137 2 (32) NetOnNet AB (publ) Årsredovisning 2002 Styrelsen och verkställande direktören för NetOnNet Aktiebolag (publ), med säte i Borås, avger härmed

Läs mer