INFORMATION OM OCH ANVISNINGAR TILL EKONOMISK REDOGÖRELSE 2013 FÖR FÖRSAMLINGAR/SAMFÄLLIGHETER

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "INFORMATION OM OCH ANVISNINGAR TILL EKONOMISK REDOGÖRELSE 2013 FÖR FÖRSAMLINGAR/SAMFÄLLIGHETER"

Transkript

1 INFORMATION OM OCH ANVISNINGAR TILL EKONOMISK REDOGÖRELSE 2013 FÖR FÖRSAMLINGAR/SAMFÄLLIGHETER

2 Förord Välkommen till årets upplaga av ekonomisk redogörelse! Var ute i god tid! I likhet med förra året är brytdatumet för SCB:s genomgång samt uppskov till senare datum för församlingarna/samfälligheterna att inlämna blanketten förlagt endast cirka en vecka efter sista inlämningsdatum. Därför är det mycket viktigt att ni beaktar sista inlämningsdatum, 30 april. Detta medför att uppgifterna i statistikdatabasen kan uppdateras tidigare på året. Även framställning och publicering av informationsmaterial rörande resultatet av ekonomisk redogörelse 2013kan då förläggas tidigare på året. De församlingar/samfälligheter som inte lämnar en korrekt statistik i tid drabbas av förseningsavgift. Lämna därför statistiken i god tid och åtgärda de kontroller som påvisar ologiska förhållanden i materialet. Elektronisk insamling och kontroller Följande sambandskontroller är obligatoriska och måste därför stämma innan enkäten är möjlig att skicka in: 1. Kontroll av att verksamhetens resultat inkl. skatt och dispositioner är lika i resultaträkning och driftredovisning 2. Kontroll av att balansräkningens summa tillgångar är lika med balansräkningens summa eget kapital och skulder 3. Kontroll av att begravningsverksamhetens resultat är samma belopp med omvänt tecken som begravningsverksamhetens resultatpåverkan i resultaträkningen 4. Kontroll av att avräkningen med begravningsverksamheten inte utgör både en fordran och skuld samtidigt i balansräkningen Övriga kontroller är s.k. rimlighetskontroller. Systemet har då upptäckt ett till synes avvikande belopp och ber dig kontrollera om detta är rimligt. Är beloppet korrekt krävs inga ytterligare åtgärder. I några av dessa kontroller finns möjlighet till att lämna en kommentar. Ge oss kommentarer Efter flera avdelningar finns en ruta för kommentarer. I rutorna ska ni förklara vad eventuella avvikelser beror på. Notera gärna även annat som kan vara till hjälp för oss när vi granskar era uppgifter, t.ex. detaljer i samband med försäljning av en fastighet. Genom denna information kan vi lättare sammanställa era uppgifter. Uppsala den 15 februari 2014 Ola Hägglund Ekonomi och finanschef

3 Bra att veta Anpassning till årsredovisningens innehåll - formuläret för ekonomisk redogörelse är anpassat till branschanpassningen som finns avseende årsredovisning för Svenska kyrkans församlingar och samfälligheter. Blanketten stämmer överens med kontoplanen Kyrk-BAS 2006, och Modell för särredovisning av begravningsverksamhetens intäkter och kostnader. Anvisningar - de flesta frågor som dyker upp i samband med ifyllandet av denna statistik kan besvaras via de anvisningar som medföljer den ekonomiska redogörelsen. Eventuella kompletterande anvisningar kommer under inrapporteringsperioden att publiceras på internwww.svenskakyrkan.se/statistik/ekonomisk redogörelse. Av- och nedskrivningar på maskiner och inventarier ska i driftredovisningen redovisas på den verksamhet där anläggningstillgången brukas. Av- och nedskrivningar på byggnader och mark redovisas under fastighetsförvaltningen. Begravningsverksamhetens lokaler redovisas under begravningsverksamheten. Avrundningsregler - samtliga belopp i blanketten avrundas till närmaste högre eller lägre tusental kronor. Belopp som understiger 500 kr redovisas inte. Belopp om kr anges med 1 o.s.v. Balans- och resultaträkningens poster ska överensstämma med de belopp som redovisas i årsredovisningen. Även tilläggsupplysningarna till balans- och resultaträkningen kan hämtas direkt ur årsredovisningen med undantag för specifikationen till resultaträkningens rader och balansräkningens rad 101. Belopp samtliga belopp redovisas som positiva tal i balans- och resultaträkning samt i begravningsverksamhetens resultatsammanställning om inget annat anges. Bidrag från stiftet - redovisas på rad 457, Gemensam församlingsverksamhet, om det inte erhållits för en specifik verksamhet. Driftredovisningen - driftredovisningens poster motsvarar intäkter och kostnader per verksamhet enligt verksamhetsindelningen. Observera att det endast är intäkter och kostnader i kontoklasserna 3

4 till 7 inklusive direktfördelade intäkter och kostnader som ska ingå. Interna intäkter och kostnader som bokförts i kontoklass 9 eller 0 ska inte ingå. Uppgifterna som lämnas i denna avdelning används bland annat till beräkningen av den ekonomiska utjämningen och som underlag till nyckeltal. Det är därför mycket viktigt att kostnader och intäkter fördelas på rätt verksamhetsområde. Fria gåvor - Intäkten redovisas det år gåvan erhålls och kostnaden det år den uppkommer, dvs. när gåvan används. Intäkt och kostnad redovisas i den verksamhet som erhållit gåvan. Är gåvan en fastighet redovisas intäkten i fastighetsförvaltningen. Kostnader för personal - huvudregeln för personalkostnader (inkl. personalomkostnadspålägg) är att de ska fördelas till den verksamhet där personalen utför arbete, i den utsträckning det är möjligt. Undantag är präster som har församlingsverksamhet som ett övergripande arbetsområde. De redovisas alltid på rad 457 Gemensam församlingsverksamhet. Om en uppdelning av personalkostnader är omöjlig att göra för exempelvis personal som arbetar med församlingsverksamhet så redovisas hela personalkostnaden på rad 457 Gemensam församlingsverksamhet. Prästgård är en fastighet där det enligt kollektivavtal är upplåtet tjänstebostad åt kyrkoherde eller komminister. Skattemässiga bokslutsdispositioner och skatt på näringsverksamhet, eventuella skattemässiga bokslutsdispositioner och skatt på näringsverksamhet ska fördelas på de verksamheter där näringsverksamhet bedrivits. Exempel på näringsverksamhet är uthyrning av prästgård. Vinst/förlust vid försäljning av materiella anläggningstillgångar redovisas på samma sätt som av- och nedskrivningar (se ovan), t.ex. vinst vid fastighetsförsäljning redovisas under fastighetsförvaltning. Ändamålsbestämda gåvor ska ingå i driftredovisningen i den verksamhet som erhållit gåvan det år den tas i anspråk. En erhållen ändamålsbestämd gåva som inte använts under året redovisas varken som kostnad eller intäkt i driftredovisningen vilket innebär att driftredovisningen för verksamheter som erhållit ändamålsbestämda gåvor måste justeras och rensas från gåvor som erhållits men ej utnyttjats under året. Ändamålsbestämda gåvor är inte resultatpåverkande vilket gör att redovisad intäkt och kostnad ska vara lika stora. Som intäkt redovisas därför endast den del av gåvan som använts under året. Beloppet finns antingen på konto 3242, Ändamålsbestämda gåvor (om gåvan

5 erhållits under året), eller på konto 7980, Förändring ändamålsbestämda medel (om gåvan erhållits tidigare år). Som kostnad redovisas den utgift som uppkommit genom att gåvan tagits i anspråk. (För vidare information, se KREDs rekommendation Redovisning av ändamålsbestämda gåvor.) Ändringar/rättelser i balansräkningen - I samband med indelningsändringar och revision uppmärksammas ibland felaktigheter i församlingens/samfällighetens balansräkning. Om församlingen/samfälligheten har gjort rättelser i föregående års utgående balans efter att föregående års blankett lämnades in måste detta anges i årets blankett. Därför finns det två kolumner för föregående år. I båda kolumnerna visas de belopp som redovisades förra året. I den tredje kolumnen, den längst till höger, ska eventuella ändringar göras. OBS! Även denna kolumn ska balansera. Övrigt - poster som ej ingår i driftredovisningen - finansiella intäkter och kostnader, kontoklass 8, samt interna intäkter och kostnader som redovisats i kontoklass 9 eller 0 såsom interna ersättningar för tjänster, internränta osv. ingår inte i driftredovisningen.

6 Frågor 1. Hur lång tid har det tagit att färdigställa detta års ekonomiska redogörelse? Här redovisas tidsåtgången för ifyllandet av blanketten som avser den ekonomiska redogörelsen. 2. Frågor om revision a. Ange er kvalificerade revisionsbyrå. Ange namnet på den kvalificerade redovisningsbyrå som församlingen/samfälligheten anlitar. b. Namn på församlingens/samfällighetens auktoriserade/godkända ordinarie revisor. Ange namnet på den auktoriserade/godkända ordinarie revisorn som församlingen/samfälligheten anlitar. c. Hämtas uppgifterna till den ekonomiska redogörelsen ur en reviderad årsredovisning? Ange om ni hämtar uppgifterna ur en reviderad årsredovisning eller ej. 3. Frågor om stiftelser a. Fyll i uppgifter om antal och belopp i tabellen enligt nedan. Hur många stiftelser förvaltas av församlingen/samfälligheten och hur stort är dessa stiftelsers sammanlagda egna kapital (bundet och fritt) per december 2013? I tabellen redovisas hur många stiftelser som kyrkorådet/kyrkonämnden förvaltar. I samfälligheter ska även stiftelser som förvaltas av församlingarnas kyrkoråd inräknas. Gränsen mellan stor och liten stiftelse dras vid 10 prisbasbelopp, det vill säga ett eget kapital om 444 tkr. Antalet stiftelser anges per den 1 januari 2013 respektive den 31 december Uppgiften om eget kapital ska avse ställning 31 december Antal 1 jan Antal 31 dec Eget kapital, tkr Stora stiftelser Små stiftelser

7 b. Till vilket belopp uppgår den avkastning från förvaltade stiftelser som församlingen/samfälligheten kunnat tillgodogöra sig för olika ändamål i sin verksamhet under 2013? Här redovisas det belopp som församlingen/samfälligheten kunnat tillgodogöra sig i form av avkastning från stiftelser. 4. Hur stora bidrag har intäktsförts till församlingen/samfälligheten för verksamhetsåret 2013? a. Statliga bidrag Här redovisas erhållna verksamhetsbidrag från staten exkl. kyrkoantikvarisk ersättning. Kyrk-BAS 2006: 3281 b. Kommunala bidrag Här redovisas erhållna verksamhetsbidrag från kommun eller landsting. Kyrk-BAS 2006: 3282 c. EU-bidrag Här redovisas verksamhetsbidrag erhållna från EU. Kyrk-BAS 2006: 3283 Enligt Kyrkostyrelsens fastställda villkor för erhållande av kyrkoantikvarisk ersättning kan en församling eller samfällighet få ersättning till vårdåtgärder på kyrkobyggnad, kyrkotomt, begravningsplats eller kyrkliga inventarier. Man kan också få ersättning för upprättande av vård- och underhållsplaner samt till inventeringar av dessa vårdobjekt. d. Kyrkoantikvarisk ersättning för vårdåtgärder på kyrkobyggnader

8 Ange hur mycket ersättning som under året betalats in till församlingen/samfälligheten avseende vårdåtgärder på kyrkobyggnader exkl. kyrkotomt och kyrkliga inventarier. e. Kyrkoantikvarisk ersättning för vårdåtgärder på begravningsplatser Ange hur mycket ersättning som under året betalats in till församlingen/samfälligheten avseende vårdåtgärder på begravningsplatser. f. Kyrkoantikvarisk ersättning övrigt Ange hur mycket övrig ersättning för t.ex. inventering, upprättande av vård- och underhållsplan eller vårdåtgärder på kyrkliga inventarier som under året betalats in till församlingen/samfälligheten. 5. Hur stora kostnader har församlingen/samfälligheten haft för: a. Reparationer och underhåll Här redovisas kostnader för reparationer och underhåll av inventarier, verktyg, installationer, lokaler, byggnader, mark och egna transportmedel. Kyrk-BAS 2006: 5070, , , 5613, 5623, 5643, 5653, 5693 b. Hyror Här redovisas kostnader för lokalhyror. Kyrk-BAS 2006: c. Arrenden Här redovisas arrenden för mark. Kyrk-BAS 2006: d. Förbrukningsmaterial m.m.

9 Här redovisas kostnader för förbrukningsmaterial och förbrukningsinventarier. Som förbrukningsinventarier räknas sådana inventarier som har en livslängd som understiger tre år eller är av mindre värde. Exempel på förbrukningsmaterial är biblar, psalmböcker, noter, ljus, blommor, livsmedel, vin, oblater, glödlampor, elproppar, pappershanddukar och toalettpapper. Här redovisas även kostnader för inköp av material och varor, halvfabrikat och handelsvaror inom kontoklass 4, t.ex. inköp av böcker och andra varor för försäljning eller i samband med växthusverksamhet. Kyrk-BAS 2006: 5050 samt e. Skatter Här redovisas kostnader för fastighetsskatt, fordonsskatt samt skatt på resultat i näringsverksamhet. Skatt för personal ska ej ingå här. Kyrk-BAS 2006: 5191, 5612, 5622, 5642, 5652, 8910 f. El-energi Här redovisas kostnader för energi i form av el för uppvärmning, belysning mm. Kyrk-BAS 2006: , , (se även 5300) g. Övrig energi Här redovisas kostnader för övrig energi i form av bl.a. uppvärmning av byggnader samt drivmedel för personbilar, lastbilar, traktorer samt övriga transportmedel. Kyrk-BAS 2006: 5030, , , 5390, 5611, 5621, 5641, 5651, Specifikation av resultatposten Övriga verksamhetsintäkter Här specificeras posten Övriga verksamhetsintäkter, rad 11 i resultaträkningen. Om Övriga intäkter utgör mer än 15 % av totala posten Övriga verksamhetsintäkter lämnas en specifikation över denna post. Summan av den momspliktiga försäljningen särredovisas. 7. Frågor om fastigheter Observera att fastigheter som är kyrkobyggnad, kyrkotomt eller begravningsplats ska ej medräknas. a. Hur många bebyggda fastigheter har församlingen/samfälligheten sålt respektive köpt 2013? Här redovisas hur många fastigheter församlingen har sålt och/eller köpt under 2013.

10 b. Till vilket belopp uppgår köpeskillingen för de, under 2013, sålda respektive köpta bebyggda fastigheterna? Här redovisas köpeskillingen för de bebyggda fastigheter församlingen/samfälligheten sålt eller köpt under Byggnader med tomträtt och/eller obebyggda tomter ska inte ingå. c. Hur stort är realisationsresultatet för de under 2013 sålda bebyggda fastigheterna? Här redovisas det sammanlagda nettorealisationsresultatet för samtliga sålda bebyggda fastigheterna i församlingen/samfälligheten. d. Totala intäkter och kostnader för byggnader som ingår i rad 446 Begravningsverksamhet enligt driftsredovisningen? Här redovisas eventuella intäkter och kostnader, externa och interna, för fastigheter som redovisas under Begravningsverksamhet. 8. Hur stora kostnader har ni haft totalt för licens, underhåll och konsultkostnader för administrativa system under 2013 fördelat på: a. Ekonomisystem b. Lönesystem c. Övriga administrativa system Här anges de totala kostnaderna för licenser, uppdateringskostnader, konsultkostnader för administrativa system. Exempel på övriga administrativa system kan vara diarie och fastighetssystem. Kyrk-BAS 2006: Frågor om administrativa tjänster a. Om församlingen/samfälligheten helt eller delvis köper administrativa tjänster, ange storleken på kostnaden. Här anges kostnaden för köpta tjänster inom det administrativa området. Kyrk-BAS 2006: , , b.. Om församlingen/samfälligheten säljer administrativa tjänster, ange storleken på intäkten. Här redovisas intäkterna från försäljning av administrativa tjänster. Tjänsten kan både avse att församlingen utför administrativt arbete åt annan församling/samfällighet eller hyr ut person som utför arbetet hos en annan arbetsgivare. Kyrk-BAS 2006: , 3616, , Hur många inomkyrkliga samverkansprojekt har ni bedrivit/deltagit i under 2013?

11 Här anges antalet projekt i respektive ruta. Om församlingen/samfälligheten till exempel haft en särskild satsning inom medlemskommunikation med en annan församling/samfällighet fyller du i siffran 1 i rutan för Pastoralt projekt Mellan församlingar. Observera att frågan bara gäller projekt som bedrivs i samverkan mellan enheter inom Svenska kyrkan. 11. Målkapital Enligt kyrkoordningen ska kyrkofullmäktige fastställa ett mål för det egna kapitalets storlek. Här anges församlingens/samfällighetens målkapital 2013 i tkr.

12 Resultaträkning Verksamhetens intäkter Rad 001 Kyrkoavgift Här redovisas den kyrkoavgift, exklusive begravningsavgift, som erhållits via Kyrkostyrelsen under året. Här redovisas även slutavräkning på kyrkoavgiften för 2011 som betalats ut under år Beloppet är förtryckt i blanketten. Den förtryckta uppgiften finns redovisad på de redovisningsräkningar som ni erhöll i januari Kyrk-BAS 2006: Rad 003 Begravningsavgift Här redovisas den begravningsavgift som erhållits under året. Uppgiften avser både de som tillhör och de som inte tillhör Svenska kyrkan. Begravningsavgiften har erhållits dels via Kyrkostyrelsen, tillsammans med kyrkoavgiften för de som tillhör Svenska kyrkan, dels via skattemyndigheten för de som inte tillhör Svenska kyrkan. Här redovisas även slutavräkning på begravningsavgiften för 2011 som betalats ut under år Beloppet är förtryckt i blanketten. Den förtryckta uppgiften finns redovisad på de redovisningsräkningar som ni erhöll i januari Observera att begravningsverksamhetens reglering med tidigare års resultat inte ska inkluderas här utan redovisas på rad 024, Eliminering av begravningsverksamhetens resultat. Kyrk-BAS 2006: 3120 Rad 005 Ekonomisk utjämning Beloppet för ekonomisk utjämning är förtryckt i blanketten och innehåller även eventuella extra utjämningsbidrag som utbetalats under året. Den förtryckta uppgiften finns redovisad dels på den underrättelse från Kyrkostyrelsen som i januari 2013 skickades ut till alla församlingar/samfälligheter som omfattades av det ekonomiska utjämningssystemet, dels på beslut från Kyrkostyrelsen om extra utjämningsbidrag. Kyrk-BAS 2006: 3130 (oavsett om posten avser kostnad eller intäkt) Rad 007 Utdelning från prästlönetillgångar Beloppet för utdelning från andelar i avkastningen från stiftets förvaltning av prästlönetillgångarna är förtryckt i blanketten. Utdelningen utbetalas från stiftet årligen, senast den 1 juni och redovisas som intäkt det år den erhållits. Intäkten är ett bidrag från annan juridisk person och intäktsförs när man erhåller bidraget dvs. enligt kontantprincipen. Detta går alltså inte att jämföra med koncernbidrag eller motsvarande. Församlingen kan inte påverka prästlönetillgångarna utan får vänta och se vad utdelningen slutligen

13 blir. Det slutliga beloppet bestäms efter det att prästlönetillgångarna gjort sin årsredovisning. Se även BFNAR 2002:8 Uttalande om redovisning av intäkter och kostnader i ideella föreningar och registrerade trossamfund. Observera att om stiftet beslutat om ett extra stiftsbidrag relaterade till prästlönetillgångarna ska detta redovisas som stiftsbidrag, inte som utdelning från prästlönetillgångar. Kyrk-BAS 2006: Rad 010 Erhållna gåvor och bidrag Här redovisas gåvor, inklusive kollekter till egen verksamhet, och alla typer av bidrag, inkl EU-bidrag, som erhållits och intäktsförts under räkenskapsåret. Kyrk-BAS 2006: Rad 011 Övriga verksamhetsintäkter Här redovisas intäkter från kontogrupperna uthyrning, fakturerade kostnader, rörelsens sidointäkter, intäktskorrigeringar och övriga rörelseintäkter. Exempel på fakturerade kostnader är clearing. Här redovisas även vinst vid försäljning av materiella anläggningstillgångar. Observera att gåvor, kollekter till egen verksamhet och EU-bidrag redovisas på rad 010. Kyrk-BAS 2006: Rad 013 Förändring av lager, produkter i arbete, färdiga varor och pågående arbete I de flesta församlingar/samfälligheter förekommer inte något på denna rad. Posten ska inte inkludera förändring av lager av handelsvaror. Anskaffningskostnad för sålda handelsvaror samt svinn och inkurans avseende handelsvaror ingår under rubriken Kostnader för varor, material och vissa köpta tjänster. Kyrk-BAS 2006: Rad 015 Summa verksamhetens intäkter Här redovisas summan av raderna

14 Verksamhetens kostnader Rad 017 Kostnader för varor, material och vissa köpta tjänster I de flesta församlingar/samfälligheter förekommer inte något på denna rad eftersom det avser inköp av varor och tjänster för extern försäljning. I kontoklass 4 (som raden avser) redovisas sådana kostnader som avser anskaffningsvärdet för inköp av handelsvaror i handelsföretag, inköp av material i tillverkande företag samt pågående arbeten i entreprenad- och tjänsteproducerande företag. Kyrk-BAS 2006: Rad 019 Övriga externa kostnader Här redovisas kostnader i kontogrupperna lokalkostnader, fastighetskostnader, hyra av anläggningstillgångar, energikostnader för krematorier, växthus m.m., förbrukningsinventarier och förbrukningsmaterial, reparation och underhåll, kostnader för transportmedel, frakter och transporter, resekostnader för anställda och förtroendevalda, reklam, PR och information, övriga verksamhetskostnader, kontorsmaterial och trycksaker, tele och post, företagsförsäkringar och övriga riskkostnader, förvaltningskostnader, övriga externa tjänster, clearingkostnader, inhyrd personal med F-skattsedel samt övriga externa kostnader exklusive begravningsverksamhetens resultat (konto 7980) och ekonomisk utjämning kostnad (konto 3130). Arvoden till förtroendevalda redovisas på rad 021, Personalkostnader. Begravningsverksamhetens resultat (konto 7980) redovisas på rad 024, Eliminering av begravningsverksamhetens resultat. Ekonomisk utjämning kostnad (konto 3130) redovisas på rad 005, Ekonomisk utjämning. Kyrk-BAS 2006: Rad 021 Personalkostnader Här redovisas personalkostnader som har samband med församlingens/samfällighetens anställda, uppdragstagare samt förtroendevalda och revisorer, dvs. löner, arvoden och andra ersättningar, arbetsgivaravgifter, avtalsmässiga försäkringar, pensionskostnader och särskild löneskatt på dessa, företagshälsovård m.m. Kyrk-BAS 2006: Rad 023 Av- och nedskrivningar av anläggningstillgångar Avskrivningar utgör den periodiserade kostnaden för förslitning och värdeminskning på anläggningstillgångar (Årsredovisningslagen 4:3-4). Om en anläggningstillgång på balansdagen har ett

15 lägre värde än det som redovisats efter den systematiska avskrivningen ska tillgången skrivas ned till detta värde, om det kan antas att värdenedgången är bestående (Årsredovisningslagen 4:5). Kyrk-BAS 2006: Rad 025 Övriga verksamhetskostnader Övriga verksamhetskostnader ska enligt författningskommentarerna bestå av kostnader som inte lämpligen kan placeras under någon av resultaträkningens övriga poster. Här redovisas förluster i samband med avyttringar av materiella anläggningstillgångar. Observera att förluster i samband med avyttring av finansiella anläggningstillgångar redovisas på rad 029, Resultat från finansiella anläggningstillgångar. Kyrk-BAS 2006: Rad 026 Summa verksamhetens kostnader Här redovisas summan av raderna Rad 028 Förändring av ändamålsbestämda medel Här redovisas under året erhållna, men ej använda, ändamålsbestämda gåvomedel som förts om till balansräkningen. Här redovisas även ianspråktagna ändamålsbestämda gåvomedel som erhållits tidigare år och som förts om från balansräkningen. Nettobeloppet kan vara både positivt och negativt. För ytterligare information se KREDs rekommendation Redovisning av ändamålsbestämda gåvor. Kyrk-BAS 2006: (både debet och kredit) Rad 024 Eliminering av begravningsverksamhetens resultat Här redovisas elimineringen av begravningsverksamhetens resultat enligt Begravningsverksamhetens resultatsammanställning. Observera att värdet på denna rad har omvänt tecken mot begravningsverksamhetens resultat enligt sammanställningen. Om begravningsverksamhetens resultat är positivt så ska elimineringsposten vara negativ och tvärtom när resultatet är negativt. För ytterligare information om behandling av begravningsverksamhetens resultat se FörbundsINFO nr 4/2004. Kyrk-BAS 2006: 7980 (både debet och kredit) Rad 027 Verksamhetens resultat Verksamhetens resultat utgörs av verksamhetens intäkter på rad 015 minus verksamhetens kostnader på rad 026 plus/minus begravningsverksamhetens resultatpåverkan rad 024 plus/minus förändring ändamålsbestämda medel rad 028.

16 Resultat från finansiella investeringar Rad 029 Resultat från finansiella anläggningstillgångar Här redovisas resultat från långfristiga värdepapper och fordringar som redovisats i balansräkningen i kontogrupp 13, Finansiella anläggningstillgångar. Resultatet består av utdelningar, realisationsresultat (både vinst och förlust), ränteintäkter, valutakursdifferenser, återföringar och nedskrivningar. Förlust anges med minustecken. Ränteintäkter m.m. avseende banktillgodohavanden, kortfristiga placeringar, kundfordringar och andra omsättningstillgångar redovisas på rad 031, Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter. Observera att utdelning från andelar i prästlönetillgångarnas avkastning ska redovisas på rad 007, Utdelning från prästlönetillgångar. Kyrk-BAS 2006: Rad 031 Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter Här redovisas ränteintäkter, utdelningar, realisationsresultat (både vinst och förlust), valutakursdifferenser från bankmedeltillgodohavande, kortfristiga placeringar, kundfordringar och andra omsättningstillgångar. Här redovisas även nedskrivningar och återföring av nedskrivningar på omsättningstillgångar. Ränteintäkter m.m. avseende finansiella anläggningstillgångar redovisas på rad 029, Resultat från finansiella anläggningstillgångar. Kyrk-BAS 2006: Rad 033 Räntekostnader och liknande resultatposter Räntekostnader och liknande resultatposter består av räntekostnader, dröjsmålsräntor och kostnadsräntor för skatter och avgifter. Kyrk-BAS 2006: Rad 035 Resultat efter finansiella poster Verksamhetens resultat plus resultatet från finansiella anläggningstillgångar samt övriga ränteintäkter och liknande resultatposter minus räntekostnader och liknande resultatposter. Rad 036 Skattemässiga bokslutsdispositioner Skattemässiga bokslutsdispositioner kan bara förekomma i de fall församlingen/samfälligheten bedriver skattepliktig näringsverksamhet som uppvisar vinst. Exempel på skattemässig näringsverksamhet är uthyrning av prästgård eller annan skattepliktig uthyrning.

17 Här redovisas skattemässigt resultatreglerande åtgärder som vidtas i samband med bokslutet såsom förändring av periodiseringsfond och skattemässiga överavskrivningar. Kyrk-BAS 2006: Rad 037 Skatt på resultat från näringsverksamhet Här redovisas inkomstskatt på årets resultat från skattepliktig näringsverksamhet. Exempel på näringsverksamhet är uthyrning av prästgård eller annan skattepliktig uthyrning. Fastighetsskatter och fordonsskatter redovisas på rad 019, Övriga externa kostnader. Kyrk-BAS 2006: 8910 Rad 039 Årets resultat Årets resultat räknas fram genom att från resultat efter finansiella poster dra skattemässiga bokslutsdispositioner och skatt på resultat från näringsverksamhet. Rad 035 plus/minus rad 036 och minus rad 037. Kyrk-BAS 2006: 8999

18 Tilläggsupplysningar till resultaträkningen Tilläggsupplysningarna som ska lämnas här överensstämmer - om inte annat anges - med de tilläggsupplysningar, med samma rubrik, som lämnas i årsredovisningen. Rad Jämförelsestörande poster enligt årsredovisningslagen Enligt god redovisningssed ska upplysning om jämförelsestörande poster lämnas var för sig, i not, till berörd rad i resultaträkningen. En jämförelsestörande post är en post som är av väsentligt belopp och av engångskaraktär. Sådana poster är viktiga att uppmärksamma när periodens resultat jämförs med andra perioder. Exempel på händelser och transaktioner vilkas resultateffekter kan vara viktiga att uppmärksamma är nedskrivningar, försäljning av betydande anläggningstillgångar, förändringar i uppskattning/bedömningar och rättelser av fel i tidigare års räkenskaper. Jämförelsestörande poster kan förekomma bland alla poster i resultaträkningen. Jämförelsestörande poster specificeras på rad Rad , 0030 Erhållna gåvor och bidrag, not 4 i branschanpassningen (rad 010) Uppgifterna på dessa rader är identiska med de uppgifter som lämnats i årsredovisningens not om Erhållna gåvor och bidrag. Rad Ändamålsbestämda medel Uppgifterna på dessa rader är identiska med de uppgifter som lämnats i årsredovisningens not om Erhållna gåvor och bidrag Personal, del av not 7 i branschanpassningen (rad 021) Uppgifterna på dessa rader är identiska med del av de uppgifter som lämnats i årsredovisningens not om personal. Hela noten ska således inte redovisas. Rad 054 och 056 Uppgifterna på dessa rader är identiska med de uppgifter som lämnas i årsredovisningens not om personal. Rad 055 Ledamöter i kyrkonämnd, kyrkoråd och övriga nämnder Här redovisas arvoden till ledamöter i verkställande organ kyrkoråd, direktvalt kyrkoråd, kyrkonämnd, valnämnd och övriga inrättade nämnder. Uppgiften ska överensstämma med den uppgift som lämnats i årsredovisningens not. Kyrk-BAS 2006: Rad 057 Anställda Här redovisas löner, arvoden och andra ersättningar till anställda i församlingen/samfälligheten. Uppgiften ska överensstämma med den uppgift som lämnats i årsredovisningens not, vilket innebär att löner understigande ett halvt prisbasbelopp ( kr) inte ska ingå. Kyrk-BAS 2006: Kontogrupp 70 och delar av 73

19 Rad 059 Summa Här redovisas summan av raderna 055 och 057. Rad 070 Till ordföranden i kyrkonämnden/kyrkorådet har ersättning utgått med: Uppgiften är identisk med den uppgift som lämnats i årsredovisningens not. Här redovisas lön, arvode och andra ersättningar till ordföranden i den ekonomiska enhetens verkställande organ. Beloppet kan hämtas från kontrolluppgiften. Rad 063 Pensionskostnader Här redovisas pensionskostnader i församlingen/samfälligheten. Uppgiften ska överensstämma med den uppgift som lämnats i årsredovisningens not. Kyrk-BAS 2006: Kontogrupp 74 Rad 065 Övriga sociala avgifter enligt lag och avtal Här redovisas sociala avgifter (exkl. pensionskostnader som redovisas på rad 063) som församlingen/samfälligheten har bokfört). Uppgiften ska överensstämma med den uppgift som lämnats i årsredovisningens not. Kyrk-BAS 2006: Kontogrupp 75 Rad 067 Summa Här redovisas summan av raderna Rad Specifikation av Resultat från finansiella investeringar (rad ) Rad 069 Intäktsräntor Här redovisas intäktsräntor. Kyrk-BAS 2006: , Rad 071 Kostnadsräntor Här redovisas kostnadsräntor. Kyrk-BAS 2006: , Rad 073 Utdelningar Här redovisas utdelningar på aktier och andelar i företag eller aktiefonder. Kyrk-BAS 2006: , Rad 075 Realisationsvinster Här redovisas resultatet vid försäljning av värdepapper och långfristiga fordringar när nettot för året är en nettovinst. Kyrk-BAS 2006: ,

20 Rad 077 Realisationsförluster Här redovisas resultatet vid försäljning av värdepapper och långfristiga fordringar när nettot för året är en nettoförlust. Kyrk-BAS 2006: , Rad 079 Nedskrivning Här redovisas årets nedskrivning av finansiella tillgångar. Regler för nedskrivning återfinns i Årsredovisningslagen 4:5 och 4:9. Se även Årsredovisning för Svenska kyrkans församlingar och samfälligheter 2013 års branschanpassning, anvisningar till not 14. Kyrk-BAS 2006: , Rad 081 Återföring av nedskrivningar Här redovisas under året återförda nedskrivningar enligt Årsredovisningslagens regler. Kyrk-BAS 2006: , Rad 083 Övriga finansiella intäkter Här redovisas övriga finansiella intäkter som inte hör hemma på någon rad ovan. Rad 085 Övriga finansiella kostnader Här redovisas övriga finansiella kostnader som inte hör hemma ovan. Rad 087 Summa Här redovisas summan av raderna

21 Balansräkning Tillgångar Anläggningstillgångar Materiella anläggningstillgångar Rad 101 Byggnader och mark Här redovisas det utgående bokförda värdet på byggnader och mark t.ex. kyrkobyggnader, begravningsplatser, församlingshem, prästgårdar, församlingskyrkas fastighet och övriga fastigheter. Kyrk-BAS 2006: samt Rad 103 Inventarier, verktyg och installationer Här redovisas utgående bokfört värde för inventarier, verktyg och installationer som anskaffats för stadigvarande bruk i verksamheten. För ytterligare information se Bokföringsnämndens vägledning Redovisning av materiella anläggningstillgångar, BFNAR 2001:3 samt SKV A 2007:2 Skatteverkets allmänna råd om inventarier av mindre värde och Inventarier av mindre värde gränsvärden (18 kap. 4 IL). Kyrk-BAS 2006: samt Rad 105 Pågående nyanläggning och förskott avseende materiella anläggningstillgångar. Här redovisas bokförda värden för ny-, till- och ombyggnader samt investeringar i inventarier, verktyg och installationer där investeringsprojekten ännu inte är avslutade. När investeringsprojekten är avslutade överförs anskaffningsvärdet till respektive rad för byggnader och mark respektive inventarier, verktyg och installationer såsom inköp under året. Kyrk-BAS 2006: samt Finansiella anläggningstillgångar Rad 107 Långfristiga värdepappersinnehav Här redovisas det bokförda värdet av värdepapper och andelar som innehas stadigvarande t.ex. obligationer, aktier i Verbum och Svenska kyrkans press, andra aktier och andelar som innehas stadigvarande samt bokfört värde av andelar i bostadsrättsföreningar. Här redovisas även ideella placeringar. Med ideella placeringar avses placeringar där en del av avkastningen har avståtts till förmån för internationell mission och diakoni med stöd av Kyrkoordningens bestämmelse om rätten att lämna bidrag till internationell mission och diakoni (Kyrkoordningen 2 kap. 1 ). Posten ska

22 särredovisas enligt Kyrkoordningen 47 kap. 10. Även utgivna lån till subventionerad ränta räknas som ideell placering. Kyrk-BAS 2006: Rad 109 Långfristiga fordringar Här redovisas långfristiga fordringar som t.ex. utlämnade lån med en löptid överstigande ett år. Kyrk-BAS 2006: Rad 111 Summa anläggningstillgångar Här redovisas summan av raderna Omsättningstillgångar Rad 113 Varulager Här redovisas lager där lagerbokföring finns. Kyrk-BAS 2006: Kortfristiga fordringar Med kortfristiga fordringar avses sådana fordringar som förfaller till betalning inom ett år. Rad 115 Kundfordringar Här redovisas de kundfordringar som förfaller till betalning inom ett år. Övriga kortfristiga fordringar redovisas på rad 117, Övriga fordringar. Kyrk-BAS 2006: Rad 116 Fordran på begravningsverksamheten Här redovisas avräkningen med begravningsverksamheten om nettot är en fordran dvs. att begravningsverksamhetens samlade resultat har varit negativt. För ytterligare information om behandling av begravningsverksamhetens resultat se FörbundsInfo 4/2004. Kyrk-BAS 2006: 1670

23 Rad 117 Övriga fordringar Här redovisas andra kortfristiga fordringar (fordringar som förfaller till betalning inom ett år) än kundfordringar t.ex. fordringar hos anställda, skattefordringar, momsfordran, strukturbidragsfordringar, kortfristig del av långfristig fordran. Observera att Kyrkkontot redovisas på rad 123, Kassa och bank. Kundfordringar redovisas på rad 115, Kundfordringar. Kyrk-BAS 2006: , Rad 119 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Här redovisas förutbetalda kostnader och upplupna intäkter, t.ex. försäkringar, hyror osv. för kommande period. Kontona används för periodisering i samband med bokslut. Kyrk-BAS 2006: Rad 121 Kortfristiga placeringar Här redovisas kortfristiga placeringar i aktier, aktiefonder, obligationer och andra kortfristiga placeringar. Här redovisas även kortfristiga ideella placeringar. Med ideella placeringar avses placeringar där en del av avkastningen har avståtts till förmån för internationell mission och diakoni med stöd av Kyrkoordningens bestämmelse om rätten att lämna bidrag till internationell mission och diakoni (Kyrkoordningen 2 kap. 1 ). Även utgivna lån till subventionerad ränta räknas som ideell placering. Posten ska särredovisas enligt Kyrkoordningen 47 kap. 10. Medel placerade i kassa, bank och på postgiro redovisas på rad 123, Kassa och bank. Kyrk-BAS 2006: Rad 123 Kassa och bank Här redovisas de medel som är placerade i kassa, bank och på postgirokonto. KRED rekommenderar att behållningen på Kyrkkontot redovisas som bankmedel. Kyrkkontot utgör i juridisk mening en fordran på Svenska kyrkans nationella nivå eftersom det är en del av Svenska kyrkans koncernkonto. De regelverk som styr Kyrkkontot är dock av sådan karaktär att fordran i redovisningssammanhang ses som ett ordinärt banktillgodohavande. Kyrkkontot har tidigare klassificerats som kortfristig fordran. Kyrk-BAS 2006:

24 Rad 125 Summa omsättningstillgångar Här redovisas summan av raderna Rad 127 Summa tillgångar Här redovisas summan av raderna 111 och 125. Eget kapital och skulder Eget kapital Rad 129 Balanserat resultat Här redovisas församlingens/samfällighetens balanserade resultat inklusive eventuellt medvetet sparande. Årets resultat som redovisas på rad 133, Årets resultat. Kyrk-BAS 2006: 2067 Rad 131 Församlingskyrkas/domkyrkas fastighetsfond Här redovisas endast församlingskyrkas och domkyrkas fastighetsfond enligt bestämmelserna i Lag om införande av lagen om Svenska kyrkan. Församlingskyrkas fastighetsfond är en stiftelselik förmögenhetsmassa med ändamål att tillgodose församlingskyrkas behov. Fastighetsfonden består bl. a av medel från försäljning av församlingskyrkas fastighet. Församlingskyrkas fastighet är egendom eller tomträtt vars avkastning tidigare var avsedd för församlingskyrkans behov. Eventuellt medvetet sparande ingår inte här utan i balanserat resultat. Kyrk-BAS 2006: 2064 Rad 133 Årets resultat Här redovisas årets resultat. Beloppet hämtas automatiskt när du fyllt i resultaträkningen. Kyrk-BAS 2006: 2069 Rad 135 Summa eget kapital Här redovisas summan av raderna Rad 136 Obeskattade reserver Här redovisas eventuella periodiseringsfonder och ackumulerade överavskrivningar för de församlingar/samfälligheter som bedriver skattepliktig näringsverksamhet. Kyrk-BAS 2006:

25 Rad 1037 Ändamålsbestämda medel Här redovisas värdet av ännu ej använda gåvomedel och andra medel som erhållits till ett visst ändamål. För mer information se KREDs rekommendation Redovisning av ändamålsbestämda gåvor. Kyrk-BAS 2006: Rad 137 Avsättningar Här redovisas sådana åtaganden gentemot tredje man som är att hänföra till räkenskapsåret eller till tidigare räkenskapsår och som på balansdagen är säkra eller sannolika till sin förekomst men ovissa till belopp och/eller till den tidpunkt då de ska infrias. Det kan t.ex. avse avsättningar för pensionsåtaganden enligt pensionsavtalets övergångsbestämmelser (födda 1937 och tidigare enligt PA-KL samt födda 1939 och tidigare enligt PA-91), kompletterande ålderspension eller förmånsbestämd ålderspension samt avsättningar för eventuella avgångsvederlag, skadestånd eller liknande. Kyrk-BAS 2006: Skulder Långfristiga skulder Med långfristiga skulder avses skulder med en löptid som överstiger 12 månader. Rad 139 Skulder till kreditinstitut Här redovisas låneskulder till banker, hypoteksinstitut, kreditaktiebolag o. dyl. Här avses långfristiga lån med en löptid som överstiger 12 månader. Här ska även kortfristiga lån där avsikten är att löptiden totalt ska överstiga 12 månader redovisas, dvs. de placeras om på förfallodagen. Kortfristig del av långfristig skuld redovisas på rad 149, Kortfristiga skulder- skulder till kreditinstitut. Kyrk-BAS 2006: Rad 141 Checkräkningskredit Här redovisas utnyttjad del av checkräkningskredit. Kyrk-BAS 2006: Rad 143 Gravskötselskuld Här redovisas den långfristiga delen av gravskötselskulden som bokförs enligt KREDs anvisning Redovisning av gravskötsel, FörbundsInfo 23/2003. Kortfristig del av gravskötselskulden redovisas på rad 154, Gravskötselskuld.

26 Kyrk-BAS 2006: Rad 145 Övriga skulder Här redovisas långfristiga skulder som inte ingår i rad Kyrk-BAS 2006: Rad 147 Summa långfristiga skulder Här redovisas summan av raderna Kortfristiga skulder Med kortfristiga skulder avses skulder med en löptid på maximalt 12 månader samt den kortfristiga delen av en långfristig skuld. Rad 149 Skulder till kreditinstitut Här redovisas låneskulder till banker, hypoteksinstitut, kreditaktiebolag o. dyl. Skulderna som avses här är de som har en löptid på maximalt 12 månader. Även kortfristig del av långfristig skuld redovisas här. Kortfristiga lån där avsikten är att löptiden totalt ska överstiga 12 månader, dvs. de placeras om på förfallodagen, redovisas på rad 139, Långfristiga skulder - skulder till kreditinstitut. Kyrk-BAS 2006: Rad 150 Skuld till begravningsverksamheten Här redovisas avräkningen med begravningsverksamheten om nettot är en skuld, dvs. att begravningsverksamhetens samlade resultat har varit positivt. För ytterligare information om behandling av begravningsverksamhetens resultat se FörbundsInfo 4/2004. Kyrk-BAS 2006: 2880 Rad 151 Leverantörsskulder Här redovisas församlingens/samfällighetens leverantörsskulder. Kyrk-BAS 2006: Rad 153 Skatteskulder Här redovisas församlingens/samfällighetens beräknade skatteskulder avseende inkomstskatt på näringsverksamhet, fastighetsskatt, och särskild löneskatt på pensionskostnader.

27 Kyrk-BAS 2006: Rad 154 Gravskötselskuld Här redovisas den kortfristiga delen av gravskötselskulden som bokförs enligt KREDs anvisning Redovisning av gravskötsel, FörbundsInfo 23/2003. Långfristig del av gravskötselskulden redovisas på rad 143 Gravskötselskuld. Kyrk-BAS 2006: Rad 155 Övriga skulder Här redovisas övriga kortfristiga skulder som inte redovisats på rad Exempel på övriga kortfristiga skulder är personalens källskatt och moms. Kyrk-BAS 2006: , , , Rad 157 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter Här redovisas upplupna kostnader och förutbetalda intäkter, till exempel semesterlöneskuld, upplupna löner, pensionskostnader, revisionsarvoden m.m. Kontona används för periodisering i samband med bokslut. Kyrk-BAS 2006: Rad 159 Summa kortfristiga skulder Här redovisas summan av raderna Rad 161 Summa eget kapital och skulder Här redovisas summan av raderna 135, 136, 1037, 137, 147 och 159. Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser Rad 163 Ställda säkerheter Här redovisas ställda panter och därmed jämförliga säkerheter. Rad 167 Ansvarsförbindelser Här redovisas ansvarsförbindelser t.ex. borgensåtaganden och ställda förlustgarantier. Observera att gravskötselåtaganden inte är en ansvarsförbindelse.

28 Tilläggsupplysningar till balansräkningen Tillgångar Rad , 1038 Byggnader och mark, not 10 i branschanpassningen (rad 101) Uppgifterna på dessa rader är identiska med de uppgifter som lämnas i årsredovisningens not om byggnader och mark. Omklassificering innebär att en tillgång bytt karaktär t.ex. från långfristig till kortfristig. Färdigställda pågående arbeten redovisas inte som omklassificering utan som inköp/nyanskaffning under året. Rad Specifikation av byggnader och mark (rad 101) Här lämnas uppgift om utgående bokfört värde. På rad 1030 redovisas det totala värdet av de byggnader och mark som inte specificerats på rad Totalsumman, rad 1031, ska motsvara rad 101 i balansräkningen samt rad 162 i tilläggsupplysningen till byggnader och mark. Rad , 1040 Inventarier, verktyg och installationer, not 11 i branschanpassningen (rad 103) Uppgifterna på dessa rader är identiska med de uppgifter som lämnas i årsredovisningens not om inventarier, verktyg och installationer. Rad Pågående nyanläggning och förskott avseende materiella anläggningstillgångar, not 12 i branschanpassningen (rad 105) Uppgifterna på dessa rader är identiska med de uppgifter som lämnas i årsredovisningens not om pågående nyanläggningar och förskott avseende materiella anläggningstillgångar. Rad Andelar i dotter- och intresseföretag, not 13 i branschanpassningen Uppgifterna hämtas ur årsredovisningens not (not 13 i branschanpassningen) om andelar i dotteroch intresseföretag. Rad ,1061,108,110,106, ,1062,120,122,118,1009, Värdepappersinnehav, not 14 i branschanpassningen (rad 107) Uppgifterna är identiska med de uppgifter som lämnas i årsredovisningens not om värdepappersinnehav (not 14). Observera att andelar i dotter- eller intressebolag (not 13 i branschanpassningen) ska redovisas i egen specifikation (se ovan). Rad 106 och 118 varav ideella placeringar Med ideella placeringar avses placeringar där en del av avkastningen har avståtts till förmån för internationell mission och diakoni med stöd av Kyrkoordningens bestämmelse om rätten att lämna bidrag till internationell mission och diakoni (Kyrkoordningen 2 kap. 1 ). Även utgivna lån till subventionerad ränta räknas som ideell placering. Rad , 1042,1044 Gravskötselskuld, not 23 i branschanpassningen Uppgifterna på dessa rader är identiska med uppgifterna som lämnas i årsredovisningens not om gravskötselskuld.

29 Begravningsverksamhetens resultatsammanställning, not 1 i årsredovisningen I begravningsverksamhetens resultatsammanställning redovisas de kostnader och intäkter som tillhör begravningsverksamheten enligt den definition som återfinns i begravningslagen. Resultatsammanställningen ska upprättas enligt anvisningar i Modell för särredovisning av begravningsverksamhetens intäkter och kostnader Resultatsammanställningen är identisk med årsredovisningens not om begravningsverksamhet. Verksamhetens intäkter Rad 301 Begravningsavgift Här redovisas den begravningsavgift som erhållits under året. Uppgiften avser både de som tillhör och de som inte tillhör Svenska kyrkan. Begravningsavgiften har erhållits dels via Kyrkostyrelsen, tillsammans med kyrkoavgiften för de som tillhör Svenska kyrkan, dels via skattemyndigheten för de som inte tillhör Svenska kyrkan. Här redovisas även slutavräkning på begravningsavgiften för 2011 som betalats ut under år Beloppet är förtryckt i blanketten. Den förtryckta uppgiften finns redovisad på de redovisningsräkningar som erhölls i januari Kyrk-BAS 2006: BAS-konton i verksamhet 51 och 56, 3120 samt Rad 340 Övriga intäkter Här redovisas samtliga övriga intäkter, både externa och interna, förutom begravningsavgiften. Här redovisas t.ex. de interna ersättningar som begravningsverksamheten har erhållit för de tjänster som utförts åt övriga delar av församlingens/samfällighetens verksamhet. Det kan t.ex. vara ersättning för gräsklippning vid församlingshemmet. Kyrk-BAS 2006: BAS-konton i verksamhet 51 och 56, , 9210, 9310, 9710 Rad 347 Summa verksamhetens intäkter Här redovisas summan av raderna 301 och 340. Verksamhetens kostnader Rad 307 Personalkostnader

30 Här redovisas samtliga personalkostnader, externa och interna, för begravningsverksamheten. Kyrk-BAS 2006: BAS-konton i verksamhet 51 och 56, Rad 341 Övriga kostnader Här redovisas samtliga övriga kostnader, både externa och interna, förutom personalkostnader och avskrivningar. Här redovisas t.ex. den del av administrationskostnaderna som har interndebiterats begravningsverksamheten enligt avsnittet Modell för fördelning av gemensamma administrationskostnader i publikationen Modell för särredovisning av begravningsverksamhetens intäkter och kostnader Även den del av kostnaderna för gemensamma inventarier och verktyg som interndebiterats begravningsverksamheten enligt avsnittet Gemensamma anläggningstillgångar redovisas på denna rad samt övriga interna kostnader. Kyrk-BAS 2006: , , 9120, 9220, 9320, 9720 Rad 309 Av- och nedskrivningar anläggningstillgångar Här redovisas avskrivningar och nedskrivningar för de anläggningstillgångar som tillhör begravningsverksamheten. Kyrk-BAS 2006: BAS-konton i verksamhet 51 och 56, Rad 348 Summa verksamhetens intäkter Här redovisas summan av raderna 307, 309 och 341. Finansiella poster Rad 342 Ränteintäkter Här redovisas den ränta som beräknats på den gravskötselskuld som avser fasttidsåtaganden mottagna före år 2000 enligt avsnittet Ränta gravskötselskuld för visstidsåtaganden mottagna före år 2000 i publikationen Modell för särredovisning av begravningsverksamhetens intäkter och kostnader Om begravningsverksamheten har ett genomsnittligt ackumulerat överskott för 2013 erhåller begravningsverksamheten en ränteintäkt som redovisas här. Vid genomsnittligt ackumulerat underskott se Rad 343 Räntekostnader. Kyrk-BAS 2006: 9812, 9813

31 Rad 343 Räntekostnader Här redovisas den ränta som begravningsverksamheten belastats med, beräknad på kvarvarande bokfört värde, dvs. efter avskrivningar på begravningsverksamhetens anläggningstillgångar och pågående arbete. Om begravningsverksamheten har ett genomsnittligt ackumulerat underskott för år 2013 ska begravningsverksamheten erlägga en kostnadsränta enligt Modell för särredovisning av begravningsverksamhetens intäkter och kostnader Vid genomsnittligt ackumulerat överskott se Rad 342 Ränteintäkter. Kyrk-BAS 2006: 9821, 9823 Rad 323 Begravningsverksamhetens resultat Begravningsverksamhetens resultat räknas fram genom att ta begravningsavgiften plus övriga intäkter minskat med övriga kostnader, personalkostnader samt av- och nedskrivningar, plus ränteintäkter, minus räntekostnader. Begravningsverksamhetens ackumulerade resultat Rad 331 Ingående ackumulerat resultat Här redovisas den ingående avräkningsfordran/skulden till begravningsverksamheten vid årets början. Kyrk-BAS 2006: 1670, 2880 Rad 333 Årets resultat i begravningsverksamheten Här redovisas begravningsverksamhetens resultat för året enligt begravningsverksamhetens resultatsammanställning. Beloppet hämtas automatiskt från rad 323. Rad 329 Utgående ackumulerat resultat Här redovisas den utgående avräkningsfordran/skulden till begravningsverksamheten vid årets slut. Beloppet beräknas automatiskt. Kyrk-BAS 2006: 1670, 2880 Rad , Summa verksamhetens intäkter och kostnader, varav externa intäkter och kostnader Här specificeras externa kostnader och intäkter av all verksamhet på kyrkogården som ingår i begravningsverksamheten enligt begravningslagens bestämmelser. Här ingår även den administration för begravningsverksamheten som eventuellt redovisats under delprogram 50, men inte fördelade

32 administrationskostnader enligt Modell för särredovisning av begravningsverksamhetens intäkter och kostnader (intern post). Observera att de interna kostnader och intäkter som bokförts i kontoklass 9 inte ingår, exempelvis intern ränta. Belopp redovisade i kontoklass 9 motsvaras inte av någon faktisk extern kostnad eller intäkt i resultaträkningen. Beloppen på raderna 344 och 345 förs över till driftredovisningens rad 446 för begravningsverksamhet. På rad 446 ingår dessutom begravningsverksamhetens resultat som en intäkt i de fall resultatet är negativt och som en kostnad om resultatet är positivt.

INFORMATION OM OCH ANVISNINGAR TILL EKONOMISK REDOGÖRELSE 2013 FÖR FÖRSAMLINGAR/SAMFÄLLIGHETER

INFORMATION OM OCH ANVISNINGAR TILL EKONOMISK REDOGÖRELSE 2013 FÖR FÖRSAMLINGAR/SAMFÄLLIGHETER INFORMATION OM OCH ANVISNINGAR TILL EKONOMISK REDOGÖRELSE 2013 FÖR FÖRSAMLINGAR/SAMFÄLLIGHETER Förord Välkommen till årets upplaga av ekonomisk redogörelse! Var ute i god tid! I likhet med förra året är

Läs mer

INFORMATION OM OCH ANVISNINGAR TILL EKONOMISK REDOGÖRELSE 2014 FÖR FÖRSAMLINGAR OCH PASTORAT

INFORMATION OM OCH ANVISNINGAR TILL EKONOMISK REDOGÖRELSE 2014 FÖR FÖRSAMLINGAR OCH PASTORAT INFORMATION OM OCH ANVISNINGAR TILL EKONOMISK REDOGÖRELSE 2014 FÖR FÖRSAMLINGAR OCH PASTORAT Förord Välkommen till årets upplaga av ekonomisk redogörelse! Var ute i god tid! I likhet med förra året är

Läs mer

INFORMATION OM OCH ANVISNINGAR TILL EKONOMISK REDOGÖRELSE 2015 FÖR FÖRSAMLINGAR OCH PASTORAT

INFORMATION OM OCH ANVISNINGAR TILL EKONOMISK REDOGÖRELSE 2015 FÖR FÖRSAMLINGAR OCH PASTORAT INFORMATION OM OCH ANVISNINGAR TILL EKONOMISK REDOGÖRELSE 2015 FÖR FÖRSAMLINGAR OCH PASTORAT Förord Välkommen till årets upplaga av ekonomisk redogörelse! Var ute i god tid! I likhet med förra året är

Läs mer

Text BAS 2010. 202 Aktier och andelar 181x, 188x 203 Övriga kortfristiga placeringar 182x 183x, 186x, 189x

Text BAS 2010. 202 Aktier och andelar 181x, 188x 203 Övriga kortfristiga placeringar 182x 183x, 186x, 189x Tax Inkomstdeklaration 4 2011 Handelsbolag Tillgångar på blankett 200 Text Kassa och bank BAS 2010 19xx 202 Aktier och andelar 181x, 188x 203 Övriga kortfristiga placeringar 182x 183x, 186x, 189x 204 Kundfordringar

Läs mer

INFORMATION OM OCH ANVISNINGAR TILL EKONOMISK REDOGÖRELSE 2015 FÖR STIFTEN

INFORMATION OM OCH ANVISNINGAR TILL EKONOMISK REDOGÖRELSE 2015 FÖR STIFTEN INFORMATION OM OCH ANVISNINGAR TILL EKONOMISK REDOGÖRELSE 2015 FÖR STIFTEN Inledning Formuläret för ekonomisk redogörelse är anpassat till branschanpassningen som finns avseende årsredovisning för Svenska

Läs mer

BAS Förenklat årsbokslut (K1) Kontoplan 2015

BAS Förenklat årsbokslut (K1) Kontoplan 2015 1/9 BAS Förenklat årsbokslut (K1) Kontoplan 2015 1 Tillgångar Ändring eller tillägg jämfört med 2014. Tom rad med denna markering anger borttaget konto (endast kontona 2617, 2627 och 2637 är borttagna).

Läs mer

BAS Förenklat årsbokslut (K1) Kontoplan 2014

BAS Förenklat årsbokslut (K1) Kontoplan 2014 1/9 BAS Förenklat årsbokslut (K1) Kontoplan 2014 1 Tillgångar Ändring eller tillägg jämfört med föregående år = 10 Immateriella anläggningstillgångar 1000 Immateriella anläggningstillgångar B1 1009 Årets

Läs mer

Årsredovisning. Resultat och Balansräkning. Byggproduktion

Årsredovisning. Resultat och Balansräkning. Byggproduktion Årsredovisning Resultat och Balansräkning Bokföring eller Redovisning Bokföring Notera affärshändelser på olika konton. Sker löpande under bokföringsåret Redovisning Sammanställning, och värdering av företagets

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2013

Årsredovisning för räkenskapsåret 2013 1(11) Skellefteå Golf AB Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2013 Styrelsen avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning 4 - noter 6

Läs mer

Förvaltningsberättelse

Förvaltningsberättelse 1 (9) Styrelsen för Brf Kirseberg får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2014. Årsredovisningen är upprättad i svenska kronor, SEK. Förvaltningsberättelse Verksamheten Allmänt om verksamheten

Läs mer

INFORMATION OM OCH ANVISNINGAR TILL EKONOMISK REDOGÖRELSE 2016 FÖR FÖRSAMLINGAR OCH PASTORAT

INFORMATION OM OCH ANVISNINGAR TILL EKONOMISK REDOGÖRELSE 2016 FÖR FÖRSAMLINGAR OCH PASTORAT INFORMATION OM OCH ANVISNINGAR TILL EKONOMISK REDOGÖRELSE 2016 FÖR FÖRSAMLINGAR OCH PASTORAT Ekonomisk redogörelse 2016 Kyrkostyrelsen genomför årligen, med hjälp av Statistiska centralbyrån (SCB), insamling

Läs mer

BAS Förenklat årsbokslut 2011

BAS Förenklat årsbokslut 2011 1/10 BAS Förenklat årsbokslut 2011 1 Tillgångar = Ändring eller tillägg jämfört med 2010. 10 Immateriella anläggningstillgångar Underkonton 1000 Immateriella anläggningstillgångar B1 1009 Årets avskrivningar

Läs mer

BAS Förenklat årsbokslut 2009

BAS Förenklat årsbokslut 2009 1/10 BAS Förenklat årsbokslut 2009 1 Tillgångar 10 Immateriella anläggningstillgångar 1000 Immateriella anläggningstillgångar B1 1009 Årets avskrivningar på immateriella B1 anläggningstillgångar 11 Byggnader

Läs mer

Ekonomisk Översikt i kkr 2009 2008 2007 2006. Nettoomsättning 0 58 0 84 443. Årets resultat 472-16 471-9 104-37 386

Ekonomisk Översikt i kkr 2009 2008 2007 2006. Nettoomsättning 0 58 0 84 443. Årets resultat 472-16 471-9 104-37 386 Ekonomisk Översikt i kkr 2009 2008 2007 2006 Nettoomsättning 0 58 0 84 443 Årets resultat 472-16 471-9 104-37 386 Balansomslutning 1 227 5 726 36 145 68 186 Eget kapital 1 148 675 12 995 22 029 Soliditet

Läs mer

Brf Skogsviolen Årsredovisning 2015

Brf Skogsviolen Årsredovisning 2015 Brf Skogsviolen Årsredovisning 2015 Brf Skogsviolen Org. nr 716422-5349 5(10) RESULTATRÄKNING INTÄKTER Nettoomsättning 2015 Not 2014 Årsavgifter 2 917 632 2 917 632 Hyresintäkter 84 036 3 001 668 82

Läs mer

Årsredovisning. Onsjö Golfklubb

Årsredovisning. Onsjö Golfklubb Årsredovisning för Onsjö Golfklubb 862500-5403 Räkenskapsåret 2015 Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Tilläggsupplysningar 5-8 1 (8) Styrelsen för Onsjö Golfklubb,

Läs mer

Brf Betonggjutaren 4(12) 717600-2967. 2005-01-01 2004-01-01 Resultaträkning Not -2005-12-31-2004-12-31

Brf Betonggjutaren 4(12) 717600-2967. 2005-01-01 2004-01-01 Resultaträkning Not -2005-12-31-2004-12-31 Brf Betonggjutaren 4(12) 2005-01-01 2004-01-01 Resultaträkning Not -2005-12-31-2004-12-31 RÖRELSENS INTÄKTER Årsavgifter 3 531 696 3 531 696 Hyresintäkter 467 661 411 172 Övriga rörelseintäkter 0 200 Summa

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för AB Maleviks Villasamhälle Styrelsen och verkställande direktören får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2013-01-01 -- 2013-12-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer

Fjällbete i Åredalen Ekonomisk förening

Fjällbete i Åredalen Ekonomisk förening Årsredovisning för Fjällbete i Åredalen Ekonomisk förening Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Fjällbete i Åredalen Ekonomisk förening 1(8) Förvaltningsberättelse Styrelsen för Fjällbete i Åredalen Ekonomisk

Läs mer

Årsredovisning. Lidköpings Folkets Hus förening u.p.a.

Årsredovisning. Lidköpings Folkets Hus förening u.p.a. Årsredovisning för Lidköpings Folkets Hus förening u.p.a. 769000-0356 Räkenskapsåret 2015 1 (7) Styrelsen för Lidköpings Folkets Hus förening u.p.a., med säte i Lidköping, får härmed avge årsredovisning

Läs mer

Bolaget bedriver reklambyråverksamhet samt förvaltning av aktier och därmed förenlig verksamhet.

Bolaget bedriver reklambyråverksamhet samt förvaltning av aktier och därmed förenlig verksamhet. 1(13) Styrelsen och verkställande direktören för NPP Holding AB får härmed avge årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2010-01-01-2010-12-31. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Information om verksamheten

Läs mer

www.qicon.se Årsredovisning 2011

www.qicon.se Årsredovisning 2011 www.qicon.se www.qicon.se Årsredovisning 2011 Styrelsen och verkställande direktören för QI Construction AB (556521-7352) får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2011. Förvaltningsberättelse

Läs mer

FÖRBUNDSINFO. Deklarationsanvisningar för blankett Inkomstdeklaration 3

FÖRBUNDSINFO. Deklarationsanvisningar för blankett Inkomstdeklaration 3 Kopiera gärna FÖRBUNDSINFO FÖRBUNDSINFO Nr 7 februari 2010 Deklarationsanvisningar för blankett Inkomstdeklaration 3 Samtliga ekonomiska enheter inom Svenska kyrkan har skyldighet att lämna inkomstdeklaration.

Läs mer

Årsredovisning. Häggådalens Fiber Ekonomisk Förening

Årsredovisning. Häggådalens Fiber Ekonomisk Förening Årsredovisning för Häggådalens Fiber Ekonomisk Förening 769626-4147 Räkenskapsåret 2014 1 (7) Styrelsen för Häggådalens Fiber Ekonomisk Förening får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2014.

Läs mer

Årsredovisning. Brf Perseus nr 4

Årsredovisning. Brf Perseus nr 4 Årsredovisning för Brf Perseus nr 4 716416-3813 Räkenskapsåret 2012 1 (7) Styrelsen för Brf Perseus nr 4 får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012. Förvaltningsberättelse Information om verksamheten

Läs mer

Årsredovisning. Stiftelsen Sophiaskolan

Årsredovisning. Stiftelsen Sophiaskolan Årsredovisning för Stiftelsen Sophiaskolan 838800-5517 Räkenskapsåret 2009 07 01 2010 06 30 Org.nr 838800-5517 1 (9) Styrelsen för Stiftelsen Sophiaskolan får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret

Läs mer

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2012

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2012 1(12) Skellefteå Golfklubb Org nr 894700-4423 Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2012 Styrelsen avger följande årsredovisning och koncernredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning. Stiftelsen Sophiaskolan

Årsredovisning. Stiftelsen Sophiaskolan Årsredovisning för Stiftelsen Sophiaskolan Räkenskapsåret 2006-07-01-2007-06-30 Stiftelsen Sophiaskolan 1(8) Styrelsen för Stiftelsen Sophiaskolan får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2006-07-01-2007-06-30.

Läs mer

Årsredovisning. Västra Kållandsö VA ekonomisk förening

Årsredovisning. Västra Kållandsö VA ekonomisk förening Årsredovisning för Västra Kållandsö VA ekonomisk förening 769622-6120 Räkenskapsåret 2013 1 (7) Styrelsen för Västra Kållandsö VA ekonomisk förening får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013.

Läs mer

Brf Nya Hettemarkshuset

Brf Nya Hettemarkshuset Brf Nya Hettemarkshuset Årsredovisning 2013 BRFNyaHettemarkshusetorgnr76961497672 ÅRSREDOVISNING avseenderäkenskapsåret1januari 31december2013 Förvaltningsberättelse Föreningsinformation Bostadsrättsföreningenregistrerades2006307313undernamnetStIlian9:1,namnändradessedantill

Läs mer

Årsredovisning. för. Fjällbete i Åredalens ek förening 769608-9874

Årsredovisning. för. Fjällbete i Åredalens ek förening 769608-9874 1(7) Årsredovisning för Fjällbete i Åredalens ek förening 76968-9874 Styrelsen får härmed lämna sin redogörelse för föreningens utveckling under räkenskapsåret 212-1-1-212-12-31. Innehållsförteckning Sida

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för AB Maleviks Villasamhälle Styrelsen och verkställande direktören får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning. När Golfklubb

Årsredovisning. När Golfklubb Årsredovisning för När Golfklubb 834001-2106 Räkenskapsåret 2015 1 (8) Styrelsen för När Golfklubb, med säte i Gotland, får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2015. Förvaltningsberättelse Information

Läs mer

RESULTATRÄKNING 2011-01-01 2010-01-01 Not 2011-12-31 2010-12-31

RESULTATRÄKNING 2011-01-01 2010-01-01 Not 2011-12-31 2010-12-31 RESULTATRÄKNING 2011-01-01 2010-01-01 Not 2011-12-31 2010-12-31 Rörelsens intäkter m.m. Nettoomsättning 10 006 434 11 812 227 Övriga rörelseintäkter 1 3 000 152 967 741 13 006 586 12 779 968 Rörelsens

Läs mer

Årsredovisning för BRF EGEN HÄRD 775000-0155. Räkenskapsåret 2009-01-01-2009-12-31

Årsredovisning för BRF EGEN HÄRD 775000-0155. Räkenskapsåret 2009-01-01-2009-12-31 Årsredovisning för BRF EGEN HÄRD Räkenskapsåret 2009-01-01-2009-12-31 BRF EGEN HÄRD 2(9) Resultaträkning Belopp i kr Not 2009-01-01-2008-01-01- Nettoomsättning 1 4 348 675 4 140 571 Övriga rörelseintäkter

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Växjö Golfklubb Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2016-01-01-2016-12-31 Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011 1(11) Hedmans Fjällby Aktiebolag i likvidation Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2011 Likvidatorn avger följande årsredovisning Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning

Läs mer

Å R S B O K S L U T. för Svensk Förening För Allmänmedicin. Org.nr. 802009-5397

Å R S B O K S L U T. för Svensk Förening För Allmänmedicin. Org.nr. 802009-5397 Å R S B O K S L U T för Svensk Förening För Allmänmedicin Styrelsen får härmed avlämna årsbokslut för verksamhetsåret 2009-07-01--2010-06-30. Innehåll Sida - resultaträkning 2 - balansräkning 3 - ställda

Läs mer

Årsredovisning 2011 Bostadsrättsföreningen Islandet Adolf

Årsredovisning 2011 Bostadsrättsföreningen Islandet Adolf Årsredovisning 2011 Bostadsrättsföreningen Islandet Adolf Detalj från konstglasfönster Adolf Fredriks Kyrkogata 15. Nytillverkat 2011 med inspiration från originalparti över inre entrédörr. Motiv och djupblästring,

Läs mer

ÅRSREDOVISNING. Brf Apeln 11 Org.nr för räkenskapsåret

ÅRSREDOVISNING. Brf Apeln 11 Org.nr för räkenskapsåret ÅRSREDOVISNING Brf Apeln 11 Org.nr 716414-2114 för räkenskapsåret 2016-01-01 2016-12-31 Fastställelseintyg Undertecknad styrelseledamot intygar härmed att denna kopia av årsredovisningen överensstämmer

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31 1 (8) Årsredovisning för räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31 Styrelsen för Borås Golf AB avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4

Läs mer

RESULTATRÄKNING 2005 2004 ( 31/3-31/12 )

RESULTATRÄKNING 2005 2004 ( 31/3-31/12 ) RESULTATRÄKNING 2005 2004 ( 31/3-31/12 ) Nettoomsättning Not 2 2 913 083 2 242 855 Fastighetskostnader Reparationer och underhåll -960 055-99 176 Drift -1 613 350-627 416 Förvaltningskostnader -215 522-299

Läs mer

Ekonomisk Översikt i kkr 2008 2007 2006 2005. Nettoomsättning 58 0 84 443 126 924. Årets resultat -16 471-9 104-37 386-17 546

Ekonomisk Översikt i kkr 2008 2007 2006 2005. Nettoomsättning 58 0 84 443 126 924. Årets resultat -16 471-9 104-37 386-17 546 Ekonomisk Översikt i kkr 2008 2007 2006 2005 Nettoomsättning 58 0 84 443 126 924 Årets resultat -16 471-9 104-37 386-17 546 Balansomslutning 5 726 36 145 68 186 90 673 Eget kapital 675 12 995 22 029 35

Läs mer

Brf Herden 5. Årsredovisning för Räkenskapsåret Innehållsförteckning:

Brf Herden 5. Årsredovisning för Räkenskapsåret Innehållsförteckning: Årsredovisning för Brf Herden 5 Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser 4

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 1/9 2013 31/8 2014 HSB BRF RÅDMANNEN I MALMÖ

ÅRSREDOVISNING 1/9 2013 31/8 2014 HSB BRF RÅDMANNEN I MALMÖ ÅRSREDOVISNING 1/9 2013 31/8 2014 HSB BRF RÅDMANNEN I MALMÖ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ORDLISTA Förvaltningsberättelse Den del av årsredovisningen, som i text förklarar verksamheten och kompletterar

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 1/1 2013 31/12 2013 BRF KAPRIFOLEN I MALMÖ

ÅRSREDOVISNING 1/1 2013 31/12 2013 BRF KAPRIFOLEN I MALMÖ ÅRSREDOVISNING 1/1 2013 31/12 2013 BRF KAPRIFOLEN I MALMÖ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 ORDLISTA Förvaltningsberättelse Den del av årsredovisningen, som i text förklarar verksamheten och kompletterar

Läs mer

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2013

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2013 1(13) Skellefteå Golfklubb Org nr Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2013 Styrelsen avger följande årsredovisning och koncernredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2

Läs mer

BRF GLADA LAXEN. Org.nr ÅRSREDOVISNING 2014

BRF GLADA LAXEN. Org.nr ÅRSREDOVISNING 2014 ÅRSREDOVISNING 2014 Styrelsen för Brf Glada Laxen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01--2014-12-31. Årsredovisningen omfattar 2 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE 3 RESULTATRÄKNING 4 BALANSRÄKNING

Läs mer

RESULTATRÄKNING 2009 2008

RESULTATRÄKNING 2009 2008 6(15) RESULTATRÄKNING 2009 2008 Nettoomsättning Not 1 2 176 558 2 147 487 Fastighetskostnader Reparationer och underhåll -123 230-173 395 Drift Not 2-767 052-710 885 Administrationskostnader Not 2-116

Läs mer

Årsredovisning verksamhetsåret 2014

Årsredovisning verksamhetsåret 2014 Årsredovisning verksamhetsåret 2014 Resultaträkning Not År 2014 År 2013 Verksamhetsintäkter 2 Medlemsavgifter 501 922,00 534 289,00 Gåvor 940 148,90 3 069 000,00 Bidrag 2 322 752,20 1 961 000,00 Nettoomsättning

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 1/5 2013 30/4 2014 HSB BRF FOSIETORP I MALMÖ

ÅRSREDOVISNING 1/5 2013 30/4 2014 HSB BRF FOSIETORP I MALMÖ ÅRSREDOVISNING 1/5 2013 30/4 2014 HSB BRF FOSIETORP I MALMÖ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 ORDLISTA Förvaltningsberättelse Den del av årsredovisningen, som

Läs mer

Årsredovisning Bostadsrättsföreningen Magne

Årsredovisning Bostadsrättsföreningen Magne Årsredovisning 2013 Bostadsrättsföreningen Magne 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 Nr 1. Svar på av Jonas-Günter Rosentörn inlämnad motion om Offentliga

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 1/9 2012 31/8 2013 HSB BRF OXIEGÅRDEN I MALMÖ

ÅRSREDOVISNING 1/9 2012 31/8 2013 HSB BRF OXIEGÅRDEN I MALMÖ ÅRSREDOVISNING 1/9 2012 31/8 2013 HSB BRF OXIEGÅRDEN I MALMÖ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 ORDLISTA Förvaltningsberättelse Den del av årsredovisningen, som i text förklarar verksamheten

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 1/ / BRF RTB I MALMÖ

ÅRSREDOVISNING 1/ / BRF RTB I MALMÖ ÅRSREDOVISNING 1/1 2015 31/12 2015 BRF RTB I MALMÖ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 ORDLISTA Förvaltningsberättelse Den del av årsredovisningen, som i text förklarar verksamheten och kompletterar den information

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 1/ / BRF KAPRIFOLEN I MALMÖ

ÅRSREDOVISNING 1/ / BRF KAPRIFOLEN I MALMÖ ÅRSREDOVISNING 1/1 2014 31/12 2014 BRF KAPRIFOLEN I MALMÖ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 ORDLISTA Förvaltningsberättelse Den del av årsredovisningen, som i text förklarar verksamheten

Läs mer

Årsredovisning. Kållands Vatten & Avlopp ekonomisk förening

Årsredovisning. Kållands Vatten & Avlopp ekonomisk förening Årsredovisning för Kållands Vatten & Avlopp ekonomisk förening 769613-6725 Räkenskapsåret 2014 1 (7) Styrelsen för Kållands Vatten & Avlopp ekonomisk förening får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret

Läs mer

Förvaltningsberättelse

Förvaltningsberättelse 1 (11) Styrelsen för BRF FYREN får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012. Förvaltningsberättelse Ägarförhållanden Föreningens tillgångar ägs av medlemmarna i enlighet med andelstal. Information

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 1/5 2013 30/4 2014 HSB BRF HILDA I MALMÖ

ÅRSREDOVISNING 1/5 2013 30/4 2014 HSB BRF HILDA I MALMÖ ÅRSREDOVISNING 1/5 2013 30/4 2014 HSB BRF HILDA I MALMÖ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Feltryck ska vara 46 560 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 ORDLISTA Förvaltningsberättelse Den del av årsredovisningen,

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 1/ / HSB BRF MUNKHÄTTAN I MALMÖ

ÅRSREDOVISNING 1/ / HSB BRF MUNKHÄTTAN I MALMÖ ÅRSREDOVISNING 1/9 2015 31/8 2016 HSB BRF MUNKHÄTTAN I MALMÖ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 ORDLISTA Förvaltningsberättelse Den del av årsredovisningen, som i text förklarar verksamheten

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 1/9 2013 31/8 2014 HSB BRF MYRSTACKEN I OXIE

ÅRSREDOVISNING 1/9 2013 31/8 2014 HSB BRF MYRSTACKEN I OXIE ÅRSREDOVISNING 1/9 2013 31/8 2014 HSB BRF MYRSTACKEN I OXIE 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 ORDLISTA Förvaltningsberättelse Den del av årsredovisningen, som i text förklarar verksamheten och

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 1/ /

ÅRSREDOVISNING 1/ / ÅRSREDOVISNING 1/1 2013 31/12 2013 BRF ÖRESUNDSDAMMARNA 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 ORDLISTA Förvaltningsberättelse Den del av årsredovisningen, som i text förklarar verksamheten och kompletterar

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 1/ /

ÅRSREDOVISNING 1/ / ÅRSREDOVISNING 1/1 2015 31/12 2015 HSB BRF HALLABACKEN I TRELLEBORG 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 ORDLISTA Förvaltningsberättelse Den del av årsredovisningen, som i text förklarar verksamheten

Läs mer

Årsredovisning. Österåkers Montessori Ek.För.

Årsredovisning. Österåkers Montessori Ek.För. Årsredovisning för Österåkers Montessori Ek.För. 769602-4020 Räkenskapsåret 2013 2 (11) Styrelsen för Österåkers Montessori Ek.För. får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013. Årsredovisningen

Läs mer

Årsredovisning HSB:s brf Randers i Malmö 2010-09-01 2011-08-31

Årsredovisning HSB:s brf Randers i Malmö 2010-09-01 2011-08-31 Årsredovisning HSB:s brf Randers i Malmö 2010-09-01 2011-08-31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 ORDLISTA Förvaltningsberättelse Den del av årsredovisningen, som i text förklarar verksamheten och kompletterar

Läs mer

Årsredovisning HSB brf Henriksdal i Malmö

Årsredovisning HSB brf Henriksdal i Malmö Årsredovisning HSB brf Henriksdal i Malmö 2008-09-01 2009-08-31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 ORDLISTA Förvaltningsberättelse Den del av årsredovisningen, som i text förklarar verksamheten

Läs mer

Förvaltningsberättelse

Förvaltningsberättelse Org.nr 556383-6856 1 (8) Styrelsen och verkställande direktören för Åkarnas Service i Mellansverige AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012. Förvaltningsberättelse Verksamhet Bolaget

Läs mer

RESULTATRÄKNING 2007-12-31 2006-12-31

RESULTATRÄKNING 2007-12-31 2006-12-31 5(12) RESULTATRÄKNING 2007-12-31 2006-12-31 Nettoomsättning Not 2 7 187 178 7 121 723 Fastighetskostnader Reparationer och underhåll -355 751-425 746 Drift -3 897 057-3 896 204 Förvaltningskostnader -561

Läs mer

ÅRSREDOVISNING. HSB Brf Berguven i Malmö

ÅRSREDOVISNING. HSB Brf Berguven i Malmö ÅRSREDOVISNING HSB Brf Berguven i Malmö 2007-05-01 2008-04-30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 ORDLISTA Förvaltningsberättelse Den del av årsredovisningen, som i text

Läs mer

Årsredovisning för HSB:s brf Kåpan nr 272 i Stockholm

Årsredovisning för HSB:s brf Kåpan nr 272 i Stockholm Årsredovisning för HSB:s brf Kåpan nr 272 i Stockholm Räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31 Resultaträkning Not 2012-12-31 2011-12-31 Nettoomsättning 1 8 065 055 8 077 988 Fastighetskostnader Drift 2-4

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 1/ /

ÅRSREDOVISNING 1/ / ÅRSREDOVISNING 1/1 2011 31/12 2011 HSB BRF ATLE I MALMÖ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 ORDLISTA Förvaltningsberättelse Den del av årsredovisningen, som i text förklarar verksamheten

Läs mer

BRF SOLREGNET. Org nr 716421-9631 ÅRSREDOVISNING

BRF SOLREGNET. Org nr 716421-9631 ÅRSREDOVISNING BRF SOLREGNET Org nr ÅRSREDOVISNING för räkenskapsåret 2001 Styrelsen för Brf Solregnet får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2001. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE VERKSAMHET Föreningen har till ändamål

Läs mer

Brf Trädgården 2 Org. nr 716422-3450 7(11) RESULTATRÄKNING INTÄKTER Nettoomsättning 2014 Not 2013 Årsavgifter 388 146 388 146 Hyresintäkter 910 692 1 298 838 1 901 440 1 289 586 Övriga rörelseintäkter

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 1/ / HSB BRF FOSIEDAL I MALMÖ

ÅRSREDOVISNING 1/ / HSB BRF FOSIEDAL I MALMÖ ÅRSREDOVISNING 1/9 2014 31/8 2015 HSB BRF FOSIEDAL I MALMÖ ORDLISTA Förvaltningsberättelse Den del av årsredovisningen, som i text förklarar verksamheten och kompletterar den information

Läs mer

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Mastfoten

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Mastfoten Årsredovisning för Bostadsrättsföreningen Mastfoten 769626-3917 Räkenskapsåret 2015 01 01 2015 12 31 1 (7) Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Mastfoten, med säte i Kalmar, får härmed avge årsredovisning

Läs mer

Riksförbundet Bokslut (Årsmöte 25 april 2015,Bilaga nr 4) Sida 1(6) Sällsynta diagnoser Verksamhetsåret 2014 Organisationsnummer 802408-4934

Riksförbundet Bokslut (Årsmöte 25 april 2015,Bilaga nr 4) Sida 1(6) Sällsynta diagnoser Verksamhetsåret 2014 Organisationsnummer 802408-4934 Riksförbundet Bokslut (Årsmöte 25 april 2015,Bilaga nr 4) Sida 1(6) 5 år i sammandrag (tkr) 2014 2013 2012 2011 2010 Verksamhetens intäkter Anslag och bidrag 4 679 4 209 4 295 3 949 3 784 Gåvor 90-konto

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 1/ / HSB BRF BÄRNSTENEN I MALMÖ

ÅRSREDOVISNING 1/ / HSB BRF BÄRNSTENEN I MALMÖ ÅRSREDOVISNING 1/9 2009 31/8 2010 HSB BRF BÄRNSTENEN I MALMÖ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 ORDLISTA Förvaltningsberättelse Den del av årsredovisningen, som i text förklarar verksamheten och kompletterar

Läs mer

ÅRSREDOVISNING FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN GODTEMPLAREN räkenskapsåret

ÅRSREDOVISNING FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN GODTEMPLAREN räkenskapsåret 1 (8) ÅRSREDOVISNING FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN GODTEMPLAREN räkenskapsåret 2012-01-01--2012-12-31 Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Godtemplaren avger härmed årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01--2012-12-31.

Läs mer

Bokslut för BRF Morkullan HSB Stockholm

Bokslut för BRF Morkullan HSB Stockholm Bokslut för BRF Morkullan 2003-01-01-2003-12-31 HSB Stockholm Resultaträkning 03-01 - 03-12 01-09 -02-12 Nettoomsättning Not 1 8 277 115 11 221 143 Fastighetskostnader Drift Not 2-4 206 588-5 506 617 Planerat

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Kulla Scoutdistrikt Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01--2012-12-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 -

Läs mer

Årsredovisning ONETOOFREE AB

Årsredovisning ONETOOFREE AB Årsredovisning för ONETOOFREE AB 556729-7758 Räkenskapsåret 2010 07 01 2011 06 30 Org.nr 556729-7758 1 (7) Förvaltningsberättelse Allmänt om verksamheten Bolaget utvecklar och tillhandahåller spel på internet

Läs mer

ÅRSREDOVISNING. Fridhems Folkhögskola. för 844000-2411. Räkenskapsåret

ÅRSREDOVISNING. Fridhems Folkhögskola. för 844000-2411. Räkenskapsåret ÅRSREDOVISNING för Fridhems Folkhögskola 844000-2411 Räkenskapsåret 2009 Fridhems Folkhögskola 844000-2411 Styrelsen för Fridhems Folkhögskola får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2009. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Läs mer

Årsredovisning. Brf Kvarngatan 9 Marstrand

Årsredovisning. Brf Kvarngatan 9 Marstrand Årsredovisning för Brf Kvarngatan 9 Marstrand 769611-5034 Räkenskapsåret 2013 1 (8) Styrelsen för Brf Kvarngatan 9 Marstrand får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31

Årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31 Årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31 Styrelsen och Verkställande direktören för Inev Studios AB avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning

Läs mer

Årsredovisning för MYTCO AB 556736-5035. Räkenskapsåret 2010-05-01-2011-04-30. Innehållsförteckning:

Årsredovisning för MYTCO AB 556736-5035. Räkenskapsåret 2010-05-01-2011-04-30. Innehållsförteckning: Årsredovisning för MYTCO AB Räkenskapsåret 2010-05-01-2011-04-30 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser 4 Redovisningsprinciper

Läs mer

ÅRSREDOVISNING. Effnet AB

ÅRSREDOVISNING. Effnet AB ÅRSREDOVISNING 2010 för Effnet AB Årsredovisning omfattar: Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4 Tilläggsupplysningar 5 Effnet AB Årsredovisning 2010 Sida 2 / 7 Styrelsen och

Läs mer

RESULTATRÄKNING NOT

RESULTATRÄKNING NOT 030101 020101 RESULTATRÄKNING NOT -031231-021231 RÖRELSENS INTÄKTER Nettoomsättning Årsavgifter 3 531 696 3 528 696 Hyresintäkter 401 198 382 813 Övriga rörelseintäkter 765 585 Summa nettoomsättning 3

Läs mer

Bostadsrättsföreningen Skattsedeln 6

Bostadsrättsföreningen Skattsedeln 6 Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Skattsedeln 6 får härmed avge Årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari 2010-31 december 2010 Innehåll: Förvaltningsberättelse Resultaträkning Balansräkning Ställda

Läs mer

Källatorp Golf AB. Årsredovisning för Räkenskapsåret Fastställelseintyg. Innehållsförteckning:

Källatorp Golf AB. Årsredovisning för Räkenskapsåret Fastställelseintyg. Innehållsförteckning: Årsredovisning för Källatorp Golf AB Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 1/ /8 2010

ÅRSREDOVISNING 1/ /8 2010 ÅRSREDOVISNING 1/9 2009 31/8 2010 HSB BOSTADSRÄTTSFÖRENING HENRIKSDAL I MALMÖ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 ~ HSB Bil Henriksdal i Malmö Org Nr: 746001-0726 Noter Not 15 Not 16 Not 17 KortfristIga

Läs mer

2007-01-01 2006-01-01 RESULTATRÄKNING NOT 2007-12-31 2006-12-31

2007-01-01 2006-01-01 RESULTATRÄKNING NOT 2007-12-31 2006-12-31 6 2007-01-01 2006-01-01 RESULTATRÄKNING NOT 2007-12-31 2006-12-31 Intäkter Årsavgifter bostäder 1 321 620 1 201 644 Hyresintäkter 162 155 165 202 Debiterad TV-avgift 23 820 22 790 Debiterad elavgift 5

Läs mer

2 3 4 5 6 - - - - - - - - 7 Årsredovisning för Södra Sveriges Sjuksköterskehem i Lund 845000-2871 Räkenskapsåret 2014 8 Södra Sveriges Sjuksköterskehem i Lund Org.nr 845000-2871 Styrelsen för Södra Sveriges

Läs mer

Årsbokslut. Socialdemokraterna i Stockholm

Årsbokslut. Socialdemokraterna i Stockholm Årsbokslut Socialdemokraterna i Stockholm 2008 1 Stockholms arbetarekommun Organisationsnummer 802000-1627 Årsbokslut för räkenskapsåret 2008 Styrelsen för Stockholms arbetarekommun avger härmed följande

Läs mer

Filial af K/S Karlstad Bymidte, Sverige, Danmark

Filial af K/S Karlstad Bymidte, Sverige, Danmark Årsredovisning för Filial af K/S Karlstad Bymidte, Sverige, Danmark Räkenskapsåret 2014-01-01 - Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter

Läs mer

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Haglösa

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Haglösa Årsredovisning för Bostadsrättsföreningen Haglösa 716407-3764 Räkenskapsåret 2015 1 (8) Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Haglösa får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2015. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Bokslut för BRF Alfågeln HSB Stockholm

Bokslut för BRF Alfågeln HSB Stockholm Bokslut för BRF Alfågeln 2004-01-01-2004-12-31 HSB Stockholm Resultaträkning 04-01 - 04-12 03-01 - 03-12 Nettoomsättning Not 1 11 349 109 10 150 735 Fastighetskostnader Drift Not 2-5 895 303-5 826 687

Läs mer

Företagarna Stockholms stad service AB

Företagarna Stockholms stad service AB Årsredovisning för Företagarna Stockholms stad service AB Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Företagarna Stockholms stad service AB Fastställelseintyg Undertecknad styrelseledamot i Företagarna Stockholms

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Brf Glada Laxen Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2015-01-01-2015-12-31 Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning

Läs mer

HSB-s BRF KROKSBÄCK I MALMÖ

HSB-s BRF KROKSBÄCK I MALMÖ HSB-s BRF KROKSBÄCK I MALMÖ Kallelse till Ordinarie Föreningsstämma Onsdagen den 24 oktober 2007 Samt ÅRSREDOVISNING 2006-05-01 2007-04-30 Bussar avgår till stämman från Mobäcksgatan (den västra vändplatsen)

Läs mer

Årsredovisning för HSB:s brf Kåpan nr 272 i Stockholm

Årsredovisning för HSB:s brf Kåpan nr 272 i Stockholm Årsredovisning för HSB:s brf Kåpan nr 272 i Stockholm Räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31 Resultaträkning Not 2011-12-31 2010-12-31 Nettoomsättning 1 8 077 988 7 573 717 Fastighetskostnader Drift 2-4

Läs mer

Till föreningsstämman i Bostadsrättsföreningen Kantarellen 11. Organisationsnummer 769607-5857.

Till föreningsstämman i Bostadsrättsföreningen Kantarellen 11. Organisationsnummer 769607-5857. REVISIONSBERÄTTELSE Till föreningsstämman i Bostadsrättsföreningen Kantarellen 11. Organisationsnummer 769607-5857. Vi har granskat årsredovisningen och räkenskaperna samt styrelsens förvaltning i Bostadsrättsföreningen

Läs mer