Inspektion av den fristående grundskolan Imanskolan i Uppsala

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Inspektion av den fristående grundskolan Imanskolan i Uppsala"

Transkript

1 SKOLVERKET 1 (14) Avdelningen för utbildnings- inspektion Andreas Bergh Inspektion av den fristående grundskolan Imanskolan i Uppsala 1 Inledning 1.1 Rättslig reglering Utbildningen i fristående förskoleklasser regleras i 2 b kap. skollagen. I 7 anges vad som krävs för godkännande: Utbildningen skall godkännas, om 1. den stimulerar varje barns utveckling och lärande och kan ligga till grund för fortsatt skolgång, och 2. den även i övrigt svarar mot de allmänna mål och den värdegrund som gäller för utbildning inom det offentliga skolväsendet. Utbildningen skall godkännas om villkoren enligt ovan är uppfyllda, och om 1. skolan står öppen för alla barn som har rätt till utbildning inom förskoleklassen, med undantag för sådana barn som det skulle medföra betydande organisatoriska eller ekonomiska svårigheter att ta emot för den fristående skolan, 2. ( ) och 3. skolan uppfyller de ytterligare villkor som regeringen föreskriver i fråga om utbildningen och om antagningen till och ledningen av sådan utbildning. Utbildningen vid fristående grundskolor regleras i 9 kap. skollagen. I 2 anges vad som krävs för godkännande: En fristående skola, vars utbildning ger kunskaper och färdigheter som till art och nivå väsentligen svarar mot de kunskaper och färdigheter som grundskolan skall förmedla, skall godkännas, om 1. skolan även i övrigt svarar mot de allmänna mål och den värdegrund som gäller för utbildning inom det offentliga skolväsendet, 2. huvudmannen för skolan har förutsättningar att bedriva verksamheten i enlighet med ovan angivna villkor, 3. skolan står öppen för alla barn som enligt denna lag har rätt till utbildning inom motsvarande skolform i det offentliga skolväsendet, med undantag för sådana barn vilkas mottagande skulle med-

2 2 föra att betydande organisatoriska eller ekonomiska svårigheter uppstår för skolan, 4. skolan har minst 20 elever, om det inte finns särskilda skäl för ett lägre elevantal, 5. (...) 6. ( ) 7. skolan uppfyller de ytterligare villkor som regeringen föreskriver i fråga om utbildningen vid fristående skolor och om antagningen till och ledningen av sådana skolor. Regeringen föreskriver sådana ytterligare villkor som omnämns i lagen ovan i förordningen (1996:1206) om fristående skolor. Enligt 14 kap 7a skollagen skall skolan för elever i sådana fristående skolor som avses i 9 kap erbjuda skolhälsovård som motsvarar den som ges inom motsvarande skolform inom det offentliga skolväsendet. (1996:1044) En fristående skola skall dessutom årligen upprätta en skriftlig kvalitetsredovisning enligt förordningen (1997:702) om kvalitetsredovisning inom skolväsendet. Huvudmannen skall iaktta sina skyldigheter enligt lagen (2000:873) om registerkontroll av personal inom förskoleverksamhet, skola och skolbarnsomsorg. I 1 kap. 2 a skollagen finns en hänvisning till de bestämmelser i socialtjänstlagen som reglerar anmälningsskyldigheten till socialnämnden avseende barn som kan behöva nämndens skydd. 1.2 Genomförande Utbildningen i fristående förskoleklasser och vid fristående grundskolor står under tillsyn av Statens skolverk enligt 2 b kap. 8 respektive 9 kap. 11 skollagen. Med anledning av detta har inspektion genomförts vid Imanskolan i Uppsala. Inspektionen ingår också som en del i ett regeringsuppdrag om granskning av fristående skolor med konfessionell inriktning som skall avrapporteras den 15 januari Inspektionen har bestått av ett oanmält besök vid skolan den 25 och 26 september samt ett kompletterande besök den 9 oktober 2003 utfört av undervisningsråden Andreas Bergh och Anneli Eriksson. Skolverkets representanter intervjuade företrädare för styrelsen, rektor, personal samt representanter för föräldrar och elever. Den före detta skolsköterskan intervjuades per telefon. Dessutom följdes ett antal lektioner. Inspektionen har inriktats på att kontrollera om skolans utbildning uppfyller kraven för godkännande enligt skollagen och förordningen om fristående skolor. Särskild fokus har lagts på de allmänna mål och den värdegrund som gäller för utbildning inom det offentliga skolväsendet och som även fristående skolor skall följa.

3 3 Huvudmannen har tagit del av och getts möjlighet att lämna synpunkter på rapportens faktadel. 1.3 Tidigare tillsyn Skolverket har tidigare genomfört tillsyn av Imanskolan. Skolverket konstaterade i beslut den 26 maj 1998 (dnr 97:2365) att Imanskolans ekonomiska redovisning var bristfällig och att Skolverket saknade möjlighet att bedöma skolans stabilitet. Huvudmannen gavs därför möjlighet att inkomma med en årsredovisning. Enligt ett senare beslut, den 1 juli 1998 (dnr 97:2365), konstaterar Skolverket att Imanskolan under de redovisade förutsättningarna alltjämt uppfyller villkoren för godkännande av fristående skolor för skolpliktiga elever. 2 Allmänna förutsättningar för verksamheten 2.1 Skola Imanskolan i Uppsala är en fristående grundskola som godkändes av Skolverket den 14 februari 1996 (dnr 95:1379) för verksamhet i årskurserna 1-6. Godkännandet gäller från och med höstterminen Enligt ett senare beslut från Skolverket, den 12 april 1999 (dnr 98:855), gavs Imanskolan även ett godkännande avseende årskurserna 7-9. I och med detta beslut har Imanskolan godkännande för verksamhet i skolåren 1-9 från och med läsåret 1999/00. Huvudmannen har inte ansökt om godkännande för förskoleklass. Verksamheten omfattar klasser upp till årskurs 6. Skolan har under de läsår som gått sedan godkännandet för de senare årskurserna inte haft någon verksamhet för dessa. Vid inspektionsbesöket benämndes klasserna F 2, 2(blå) 3, 4, 5 6. Detta innebar att benämningen årskurs 1 saknades medan det fanns två årskurser som kallades 2, klass 2 respektive klass 2 (blå). Skälet till denna lösning var att huvudmannen vill använda sig av möjligheten att ta emot sexåringar i årskurs 1. Antalet elever framgår av nedanstående tabell. Årskurs F 2 2 (blå) Summa Antal elever Under den tid som inspektionen pågått har huvudmannen i styrelseprotokoll den 13 november 2003 skrivit att: Vi har konstaterat att beteckningen F på klassen är missvisande därför att klassen alltid har följt och följer ettans kursplan och aldrig har varit en förskoleklass i praktiken. Vi beslutar därför att klassens namn i fortsättningen skall vara klass 1. Våra erfarenheter har visat att det är bäst för barnen att ha

4 4 ett extra år i skolan innan de börjar i årskurs 1 och vi har blivit stärkta i vår övertygelse och vår avsikt är därför att senare ansöka om att ha förskoleklass. Huvudmannen uppger vidare att klassbeteckningen 2 blå är felaktig. Denna har ändrats till 3 och det sammanlagda antalet elever i denna årskurs har som en följd av detta korrigerats. De flesta av skolans elever bor i Uppsalatrakten, tio elever kommer från Sigtuna kommun. Skolan bedriver fritidshemsverksamhet i samarbete med Uppsala kommun. Kommunen ansvarar för administrationen och Imanskolan för verksamheten. 2.2 Huvudmannens rättskapacitet Imanskolans huvudman är Stiftelsen Imanskolan i Uppsala med organisationsnummer Stiftelsen är registrerad som näringsdrivande stiftelse enligt beslut den 4 april 2003 från Länsstyrelsen i Uppsala. Enligt stadgarna är stiftelsens syfte att bedriva grundläggande och fortbildande undervisning samt att främja uppfostran av muslimska barn, varvid särskild hänsyn skall tas till den islamiska kulturen och det arabiska språket. 2.3 Stabilitet Enligt telefonsamtal med Kronofogdemyndigheten i Uppsala har Imanskolan alltsedan starten hösten 1996 i olika omgångar kommit efter med redovisningen av arbetsgivaravgifter till Skattemyndigheten i Uppsala. Förra gången skolan hade en skuld till Kronofogdemyndigheten ( ) betalades en viss summa per månad till dess skulden var betald. Efter hand visade det sig att betalningen skedde på så sätt att inga nya arbetsgivaravgifter på löpande löner betalades in. Därmed uppstod åter skulder till Kronofogdemyndigheten. Rektorn har dömts av Svea hovrätt för felaktiga skatteuppgifter under tre år. Rektorn för Imanskolan och Kronofogdemyndigheten har under våren 2003 gått igenom ekonomin och Kronofogdemyndigheten bedömer att det finns, i förhållande till intäkter, ett betalningsutrymme. Enligt Kronofogdemyndigheten finns det dock ekonomiska brister hos företrädarna för Imanskolan. Skolan skulle enligt Kronofogdemyndigheten behöva ett avtal med en redovisningsbyrå som sköter den löpande ekonomiska redovisningen för skolan samt inbetalning av både månadsvisa arbetsgivaravgifter och avbetalningar på gamla skulder. Under den pågående inspektionen har Högsta domstolen den 5 november 2003 ändrat hovrättens dom på så sätt att påföljden för rektorn bestäms till fängelse i åtta månader. Med anledning av detta har stiftelsens styrel-

5 5 se den 13 november 2003 beslutat att studierektorn tar över alla rektorns ansvarsområden och arbetsuppgifter från och med vårterminen Vid inspektionstillfället fanns en kö på tio elever inför läsåret 2004/ Principer för intagning Imanskolan är öppen för alla. De principer för intagning som tillämpas är anmälningsdatum och syskonförtur. Än så länge har skolan haft möjlighet att ta emot alla elever som uttryckt intresse av att börja på skolan. 2.5 Skolhälsovård När inspektionen inleddes saknades skolhälsovård. Tidigare har Imanskolan haft en skolsköterska anställd, men efter att hon slutat i december 2001 var skolan helt utan skolhälsovård under en termin. Därefter hade en barnläkare funktionen av skolsköterska fram till och med sommaren Under tiden för inspektionen har en ny skolsköterska rekryterats. Hennes tjänstgöring omfattar fyra timmar per vecka. Av anställningsbeviset framgår att arbetsuppgifterna utgår från skollagens krav. 2.6 Registerkontroll Registerkontroll har utförts på samtliga anställda som anställts efter lagens tillkomst. 2.7 Avgiftsfri utbildning Skolan tar inte ut några avgifter för undervisning, material eller mat. Kostnaden för skolskjuts är mellan 200 och 350 kr per familj och månad. Det flesta av skolans elever utnyttjar möjligheten att få åka skolskjuts. Kostnaden för fritidshem är samma som för Uppsala kommun. 2.8 Bedömning Skolverket anser att de tidigare klassbenämningarna gav vilseledande information. I och med att huvudmannen under den pågående inspektionen reviderat dessa kvarstår inte längre denna otydlighet. Skolverket utgår från att Imanskolan informerar de föräldrar som vill låta sina sexåringar börja på skolan att valet avser årskurs 1 och inte förskoleklass. Om avsikten är att framdeles bedriva förskoleklassverksamhet så skall huvudmannen hos Skolverket ansöka om tillstånd för detta. Med anledning av de ekonomiska brister som redogjorts för ovan bedömer Skolverket att Imanskolan inte uppfyller de krav på allmänna förutsättningar som ställs på verksamheten vid en fristående skola. Huvudmannen anmodas därför att till Skolverket redovisa hur den ekonomiska stabiliteten skall kunna säkerställas.

6 6 Imanskolans tillstånd att bedriva undervisning i årskurserna 7-9 har aldrig använts. Utifrån den genomförda inspektionen framgår att det finns brister när det gäller ekonomisk stabilitet, ledningskompetens (se 4.1, 4.5, 4.7 och 5.1) samt tillgång till lokaler och utrustning (se 3.3). Skolverket bedömer att Imanskolan i nuläget saknar de förutsättningar som finns för att bedriva undervisning i årskurserna 7-9. Mot denna bakgrund anmodas huvudmannen att redovisa om avsikten är att starta utbildning i årskurserna 7-9 inför höstterminen 2004 samt vilka åtgärder man avser att vidta för att säkerställa att utbildningen kan uppfylla författningarnas krav. 3 Krav på att utbildningen skall ge kunskaper och färdigheter som motsvarar det offentliga skolväsendet 3.1 Skolans organisation och ledning Imanskolan drivs av en stiftelse och förvaltas av en skolstyrelse. Skolstyrelsen består av tre representanter från stiftelsens styrelse, en lärare samt en förälder från föräldrarådet. Skolstyrelsens arbete innebär bland annat att ta fram läsårsdata, att gentemot personal behandla längre tjänstledigheter och uppsägningar i samråd med rektorn samt att utgöra skolans krisgrupp. Rektorn har det omedelbara ansvaret på skolan, vilket enligt honom själv framför allt innebär ett ansvar för att beslut tas inom det som lagen föreskriver, den lokala bearbetningen av kursplaner, schemaläggning, anställning av personal, ledning av det pedagogiska arbetet samt arbetsklimatet. Rektorn har studerat nationalekonomi i Algeriet och deltar i den statliga rektorsutbildningen i Uppsala, men saknar tidigare pedagogisk erfarenhet. Studierektorn är huvudansvarig för undervisningen i religionskunskap och arabiska. Han har en libanesisk utbildning i islamologi motsvarande 120 svenska högskolepoäng och har tidigare dels undervisat på en statlig skola i Libanon, dels arbetat som modersmålslärare i Uppsala kommun. 3.2 Lärarkompetens Vid Imanskolan finns 16 personer anställda som klasslärare, resurslärare eller annan personal. Utöver dessa 16 finns det ytterligare tre anställda som vid inspektionsbesöket var tjänstlediga. Skolan saknar tillgång till speciallärare/specialpedagog. Av de fyra klasslärarna är en utbildad till förskollärare, en till lågstadielärare och två till 1-7-lärare. Flera av dem har läst 5 p svenska som andraspråk. Klasslärarna har all undervisning i sina klasser förutom i ämnena idrott och hälsa, slöjd, hem- och konsumentkunskap samt religionskunskap. Ansvaret för dessa ämnen ligger på studierektorn, idrottsläraren och resurslärarna.

7 7 Läraren som ansvarar för idrott och hälsa har en fritidsledarutbildning. Studierektorn undervisar i profilämnet islam och ansvarar även för den övriga religionskunskapsundervisningen i årskurserna 4-6. Motsvarande undervisning för årskurserna 1-3 genomförs av en resurslärare som har barnskötarutbildning. Resursläraren som ansvarar för textilslöjden har en bakgrund som konstnär. Den tredje resursläraren, som ansvarar för hemoch konsumentkunskap samt idrott och hälsa för årskurserna 1-3, har läst 50 p svenska som andraspråk. I ämnet hem- och konsumentkunskap görs planering i samarbete med en av klasslärarna. Klasslärarna och resurslärarna har genom Stockholms universitet läst kursen Den mångkulturella skolan, motsvarande 3 p. De kommande kompetensutvecklingsinsatserna handlar om barnkonventionen och dess koppling till undervisningen. Flera externa samarbetspartners är engagerade. Den övriga personalen består av matsalsvärdinna/fritidsassistent, elevassistent och fyra tjänster som busschaufför/rastvakt/vaktmästare/städare. 3.3 Lokaler och utrustning Sedan Imanskolan startade sin verksamhet har man hållit till baracker som hyrs av Uppsala kommun. Dessa är placerade på den kommunala Almtunaskolans skolgård. Personalen på Imanskolan ser barackerna som en tillfällig lösning i väntan på att en ny skola skall byggas i anslutning till moskén. Idrottslokaler och en mindre matsal ingår i hyreskontraktet och tillhör Almtunaskolan. För Imanskolans del fyller matsalen även funktionen av lokal för fritidshem samt för undervisning i hem- och konsumentkunskap. I Skolverkets tillsynsrapport från 1998 framgår att Imanskolan från och med våren 1998 skulle få tillgång till Almtunaskolans trä- och metallslöjdsal. Så skedde, men enligt styrelsens ordförande fick Imanskolan efter vårterminen 1999 lämna lokalerna då kommunen åter behövde dessa för sin egen verksamhet. Skolverket konstaterar nu, drygt fyra år senare, att lokalfrågan fortfarande inte är löst. Någon undervisning i trä- och metallslöjd förekommer inte. Imanskolans rektor har haft kontakt med rektorer på olika kommunala skolor för att försöka finna en lösning. Tillgången till referenslitteratur, skönlitteratur, uppslagsverk och laborativt material är begränsad, enligt rektorn framför allt beroende på den begränsade lokalytan. Det som finns är utställt i de olika klassrummen. Det kommunala biblioteket besöks kontinuerligt och filmer skickas efter från kommunens AV-central. Det finns sex rum som används som klassrum varav ett är grupprum. Personalen har två rum, ett personalrum och ett rum som är ett kombinerat kontor för rektor, kopieringsrum och skolsköterskemottagning. Arbetsplatser för lärarna saknas.

8 8 Skolan har tolv bärbara datorer, i första hand avsedda för årskurserna 5-6. Dessa kan, en i taget, vid behov kopplas upp till Internet via ett telefonjack i personalrummet. 3.4 Undervisningens innehåll och arbetsformer Samtliga klasser, förutom årskurs 4, har en resurslärare. Den vanligaste dagsrutinen i dessa klasser är att klassläraren planerar för alla elever men att klassen sedan delas mellan klassläraren och resursläraren. Personalen har ett dagligt kollegialt utbyte kring olika aktuella händelser. Lärarna samarbetar kring fadderverksamhet och har gemensam planering inför temaveckor och friluftsdagar. De arbetsformer som är gemensamma för samtliga klasser är det så kallade storprovet (se punkt 3.5) och användandet av skolans kontaktbok (se punkt 4.6). Att dessa skall användas är fastslaget av rektorn. Samtliga elever i årskurs 6 läser spanska som språkval. Innevarande läsår var det aldrig aktuellt med något annat språk eftersom ingen elev uttryckte något sådant önskemål. Förra året läste eleverna franska. Språkvalsrutinen innebär att eleverna gör ett första- och ett andrahandsval på en blankett som sänds till hemmen. Undervisningen i svenska som andraspråk integreras i all undervisning. De flesta av skolans elever läser arabiska men några elever får istället extra stöd i svenska, matematik och engelska under dessa timmar. Utöver arabiska har skolan elever vars modersmål är turkiska, kurdiska, somaliska, urdu och ryska. Skolan har erbjudit undervisning i dessa språk men antingen har det varit för få elever eller så har inte föräldrarna tackat ja till erbjudandet. Organisationen för elevens val har sett olika ut år för år. Innevarande läsår ansvarar varje klasslärare och resurslärare för elevens val i respektive klass. Enligt rektorn stäms Imanskolans timplan årligen av mot de kommunala skolor som eleverna går till inför årskurs Skolans resultat Elevernas resultat följs upp genom så kallade storprov två gånger per termin. Storprovet omfattar svenska, matematik, engelska, no och so samt arabiska. Syftet är att utvärdera elevens lärande samt att ge föräldrarna information så att de skall kunna stötta eleven i hemmet. De nationella proven i år 5 genomförs. Resultatet från våren 2003 visade att ca 80 procent av de 18 eleverna hade godkänt i alla tre ämnena.

9 9 3.6 Bedömning Skolverket konstaterar att klasslärarna har lärarutbildning men att övriga undervisande lärare saknar sådan utbildning. Därtill saknas speciallärare/specialpedagog. Skolverket utgår från att huvudmannen vidtar åtgärder för att tillgodose behovet av specialpedagogisk kompetens samt för att säkerställa kvaliteten i den undervisning som bedrivs av personer som saknar lärarutbildning. Imanskolans elever har inte fått den undervisning i trä- och metallslöjd som de har rätt till. Skolan uppfyller därmed inte kraven på att ge kunskaper och färdigheter som till art och nivå väsentligen svarar mot de kunskaper och färdigheter som grundskolan skall förmedla. Huvudmannen anmodas att redovisa hur detta skall lösas. 4 Krav på att utbildningen skall motsvara de allmänna målen och värdegrunden i det offentliga skolväsendet 4.1 Skolans mål Dokumentet Skolplan och arbetsplan innehåller en text om kvalitet och kvalitetssäkring men saknar målformuleringar som anger riktningen för skolans verksamhet. Dokumentet har inte utvärderats. Skolverket har också fått ta del av andra lokalt utarbetade dokument, exempelvis dokumenten Demokrati i skolan och Individuell planering för eleven i skolan. Om och när dessa är beslutade framgår inte. I intervjuerna med lärarna framkom att de i begränsad omfattning kände till de olika dokumentens förekomst, funktion och innehåll. När föräldrar vill att deras barn skall börja på Imanskolan fyller de i en ansökningsblankett. I en bilaga till denna framgår bland annat att: då problem uppstår kommer skolan att kontakta föräldrarna per brev. Om man efter tre kontakter inte uppnått någon förändring så sammankallas skolrådet för beslut om åtgärder. Om åtgärderna inte hjälper kommer skolledningen i alla situationer att följa gällande svensk skollag och i situationer då lagen så kräver även kontakta sociala myndigheter. I intervjuerna ställdes frågor om vilka problem som avsågs. Enligt rektorn syftar man på en elevs uppträdande i skolan. När det gäller nästa steg, att sammankalla skolrådet för beslut om åtgärder, kunde ingen av de intervjuade uppge vad som avsågs med skolrådet och vilka åtgärder som kunde vara aktuella. Begreppet skolråd förekommer inte i något annat sammanhang. Vid huvudmannens sakgranskning av rapporten förklarades detta med att begreppet skolråd är gammalt, men att skolrådet tidigare bestod av skolledning och föräldraråd. Detta motsvaras idag av skolstyrelsen. När det gäller Imanskolans kontakt med socialtjänsten uppger rektorn och intervjuade lärare att de i olika situationer har haft sådana kontakter.

10 10 Detta bekräftar även den före detta skolsköterskan. Skolverket har efter kontakt med socialtjänsten i Uppsala även kunnat konstatera att Imanskolan själva har tagit initiativ till att göra anmälan. 4.2 Skolans arbete med kränkande behandling och jämställdhet Skolledningen och skolans personal ser som sin huvuduppgift att barnen mår bra i skolan och i hemmet och att barnen klarar av sina olika roller. Alla intervjuade betonar att det är viktigt att skolan strävar efter att ha en helhetssyn på barnen och att skolan kan vara en bro mellan föräldrarnas och det svenska samhällets syn på olika sedvänjor. Skolan har en Handlingsplan mot mobbning som bland annat tar upp hur mobbning kan förebyggas och stoppas. Andra former av kränkande behandling behandlas ej. Av planen framgår att det skall finnas en arbetsgrupp som består av skolsköterska, två klasslärare samt rektor eller studierektor. I dagsläget består gruppen av rektorn och en av klasslärarna. Enligt vad de intervjuade eleverna och personalen uppger har inte Imanskolan några problem med mobbning eller annan kränkande behandling. Imanskolan har ingen uttalad strategi eller plan för hur man skall arbeta med jämställdhetsfrågor. Däremot har elevrepresentanter från Imanskolan deltagit i en temadag om jämställdhet som genomfördes av Barnombudsmannen i Uppsala. Från och med årskurs 4 undervisas idrott- och hälsa, textilslöjd, arabiska och religionskunskap i separata flick- och pojkgrupper. Samtliga pojkar från årskurserna 4-6 utgör en grupp medan flickorna nivågrupperas utifrån kunskapsnivå i arabiska språket och utifrån om eleven har arabiska som modersmål eller inte. Enligt intervjuerna är det endast i idrott- och hälsa som man av religiösa skäl väljer att dela på pojkar och flickor. Att skolan gör det även i de andra ämnena har, enligt skolledningen, organisatoriska orsaker då dessa lektioner på schemat ligger parallellt. Skolans bedömning är att gemensam undervisning i idrott- och hälsa inte längre är lämplig när barnen går in i puberteten. Det finns också en hänsyn när det gäller duschning. Eftersom vissa elever och deras föräldrar inte vill att barnen skall duscha gemensamt, tillåts eleverna duscha hemma om de så önskar. Skolan kräver dock att ombyte alltid skall ske i samband med lektionerna. Speciell klädsel är inte påbjuden för eleverna. De flickor som deltar i bönen bär slöja, men samtidigt är det frivilligt att delta i bönen. 4.3 Elevernas ansvar och inflytande Klassråden har möte varannan fredag och elevrådet en gång per månad. På elevrådet deltar rektorn. Elevrådet består av två representanter från

11 11 varje klass. Eleverna uppger att de på dessa råd kan ta upp sina synpunkter, frågor och idéer. 4.4 Allsidighet och saklighet i undervisningen Imanskolans konfessionella inriktning innebär att schemat innehåller undervisning i islam och arabiska 1,5-2 timmar varje vecka. På schemat används dock begreppet religionskunskap istället för Islam. De lokalt utarbetade kursplanerna innehåller utöver religionskunskapsämnet även profilämnet islam. Utöver undervisning om islam omfattar ämnet religionskunskap judendom och kristendom. Vid tiden för inspektionsbesöket pågick ett revideringsarbete av de lokala kursplanerna, bland annat planeras att undervisningen i framtiden även skall omfatta hindusim och buddhism. Vid planering av undervisningen i andra religioner än islam utgår de ansvariga lärarna, studierektorn och en av resurslärarna, från olika läromedel. Kopior från dessa läromedel används i undervisningen. Något samarbete med någon annan skola kring religionskunskapsundervisningen förekommer inte. Utöver att klasslärarna tar upp de kristna högtiderna som exempel på svensk tradition, allt eftersom de inträffar under året, har de inget ansvar för religionskunskapsundervisningen. I TV-programmet Dokument inifrån uttalade rektorn att sex- och samlevnadsundervisningen på skolan skiljer sig från den undervisning som finns i kommunala skolor. Rektorns egen förklaring till detta uttalande var att han var medveten om att det inte är någon skillnad men att han gav detta svar eftersom han visste (eller trodde sig veta) att hans besökande hade en annan bild. Detsamma gäller rektorns uttalande om att Imanskolan inte har sådana ämnen som muslimer inte tycker om. Med detta menade rektorn att Imanskolan inte har sådana moment i sex- och samlevnadsundervisningen som den besökande trodde. Klasslärarna uppger att de strävar efter att ta upp allt i sin undervisning på ett allsidigt och sakligt sätt. Detta menar de, på den nivå som är aktuell med hänsyn till kursplaner och elevernas ålder, även inkluderar undervisningen om sex- och samlevnad. Årskurs 4 har exempelvis läst om människokroppen. Bland annat användes videomaterial från kommunens AV-central. Den tidigare skolsköterskan tog upp frågor om sex- och samlevnad, i första hand enskilt, med eleverna. Det skedde med försiktighet eftersom det fanns ett motstånd från främst föräldrar. Rektorn hade dock givit sitt medgivande. 4.5 Elever i behov av stöd Enligt dokumentet Skolplan och arbetsplan skall läraren ta initiativ till ett så kallat resurstidsmöte när en elev behöver extra hjälp. I detta möte deltar rektor och lärare.

12 12 Enligt intervjuerna upprättas därefter vid behov ett åtgärdsprogram för de elever som behöver särskilt stöd. Som underlag används en av de fyra mallar som skolan har för detta ändamål. Vårdnadshavaren inbjuds att närvara. Om vårdnadshavaren inte deltagit informeras denne i efterhand. Berörd elev deltar ej. Åtgärdsprogrammen är tidsbegränsade och utvärderas efter fyra veckor Som tidigare nämnts finns det ett dokument som kallas Individuell planering för eleven i skolan. I detta framgår att Imanskolan valt att använda begreppet individuell plan med samma innebörd som åtgärdsprogram. I motsats till vad som sägs i intervjuerna framgår av dokumentet att elevers och föräldrars delaktighet vid utarbetandet av den individuella planen är centralt. Enligt dokumentet görs utvärdering efter en viss tid som bestäms gemensamt. Enligt rektorn prioriterar skolan i första hand att ge stöd till elever som inte har så goda förutsättningar att få stöd hemifrån. Det stöd som Imanskolan kan erbjuda elever i behov av särskilt stöd är att ge resursläraren extra tid med eleven. Imanskolan ingår sedan maj 2003 i VITS-projektet (Vardagsnära Insatser med Tydlig Samverkan) som är ett samarbetsprojekt i Uppsala län för arbetet runt familjer som har barn med koncentrations- och uppmärksamhetssvårigheter. 4.6 Skolans kontakt med hem, samhälle och arbetsliv Inför Imanskolans start läsåret 1996/97 trycktes en kontaktbok upp som var avsedd att användas för kontakten mellan hem och skola. Upplagan var så stor att den fortfarande används. Kontaktboken består av fyra delar. Första delen utgörs av några citat från den tidigare läroplanen Lgr 80. Den andra delen innehåller information om vilka krav skolan och hemmen kan ställa på varandra. De krav som skolan ställer handlar exempelvis om att barnet skall vara utsövt, passa tiden och att föräldern skall infinna sig på enskilda samtal och klassmöten. De krav som föräldern kan ställa handlar om att begära läsårsinformation, schema och namnuppgifter på personal. Den tredje delen utgörs av månadsvis omdömen, dels om olika ämnen, dels om elevens uppförande och information om eventuell anmärkning. Kontaktbokens sista del består av telefonnummer till skolans personal så som den såg ut när skolan startade år Enligt huvudmannen får hemmen i början av varje läsår en förteckning över personal, telefonnummer och läsårsdata. Utvecklingssamtal genomförs varje termin. Elever, föräldrar och lärare deltar. Vid behov av översättning till arabiska fungerar den lärare som ansvarar för skolans undervisning i arabiska och islam som tolk. Skolan har också ett föräldraråd. Ett visst samarbete finns mellan Imanskolan och Almtunaskolan. Vid inspektionsbesöket genomfördes en gemensam skoljogg och tidigare har brevkontakt funnits mellan eleverna. Enligt rektorn ingår Imanskolan också i olika nätverk och projekt, exempelvis det tidigare nämnda VITS.

13 13 Eleverna har deltagit i olika aktiviteter utanför skolan, exempelvis praodagar för årskurserna 5-6, allsångskonsert, teater- och biobesök. Skolan har även försökt få eleverna att delta i föreningsverksamhet till exempel att spela tennis och fotboll och även bjudit in representanter för föreningslivet till skolan för att berätta om dessa aktiviteter. 4.7 Bedömning Skolverket konstaterar att mycket av det innehåll som finns i Imanskolans lokalt utarbetade dokument är inaktuellt, motsägelsefullt och otydligt. Exempel på detta är den inaktuella och otydliga informationen om skolrådet och social anmälan, den motsägelsefulla informationen om elevers deltagande vid utarbetande av åtgärdsprogram samt det inaktuella innehållet i kontaktboken som bland annat innehåller citat från den tidigare läroplanen Lgr 80. Skolverket bedömer att den undervisning som genomförs av klasslärarna är allsidig och saklig. Det har inte heller framkommit något i inspektionen som tyder på att den övriga undervisningen skulle brista i allsidighet och saklighet. Däremot anser Skolverket att det är olyckligt att religionskunskap, som på denna skola är ett så i vardagen levande ämne, inte undervisas av utbildade lärare. Skolverket vill uppmärksamma huvudmannen på vikten av att mobbningsplanen revideras och utökas till att omfatta det enligt författningarna vidare begreppet kränkande behandling. Skolverket konstaterar att det finns brister i redovisningen av vilka rutiner som gäller för elevvårdsarbetet och särskilt när det gäller arbetet med åtgärdsprogram. Därmed svarar inte Imanskolan mot de allmänna mål och den värdegrund som gäller för utbildning i det offentliga skolväsendet. Huvudmannen anmodas därför att redovisa hur elevvårdsarbetet skall bedrivas för att säkerställa att författningarnas krav uppfylls. 5 Skolans kvalitetsarbete 5.1 Skolans kvalitetsredovisning Imanskolan har inte lämnat någon kvalitetsredovisning enligt förordningen (1997:702) om kvalitetsredovisning inom skolväsendet. Däremot finns tre enkäter, en för elever, en för föräldrar och en för personal, som enligt rektorn utgör ett underlag för den kommande kvalitetsredovisningen. Vid inspektionen fanns inget resultat färdigt från dessa. 5.2 Övrigt kvalitetsarbete Rektorns verktyg för att följa upp verksamheten består, utöver enkäterna, av de fortlöpande samtalen under konferenserna, spontana klassbe-

14 14 sök, krav på lärarna att dokumentera olika beslut och möten samt de tidigare beskrivna storproven. Imanskolan deltog i enkätundersökning som genomfördes av Uppsala kommun våren 2001 där syftet var att ge en bild av elevers och föräldrars uppfattning om skolan. 5.3 Bedömning Imanskolan har inte upprättat någon kvalitetsredovisning enligt förordningen (1997:702) om kvalitetsredovisning inom skolväsendet. Skolverket anmodar huvudmannen att upprätta en plan över vilka mål som skall ingå samt hur uppföljning och analys skall göras gällande läsåret 2003/04.

Inspektion av utbildningen vid den fristående grundskolan Pauliskolan i Helsingborg

Inspektion av utbildningen vid den fristående grundskolan Pauliskolan i Helsingborg 1 (9) Cecilia Hanö Dnr54-2003:2868 Inspektion av utbildningen vid den fristående grundskolan Pauliskolan i Helsingborg 1 Inledning 1.1 Rättslig reglering Utbildningen i fristående förskoleklasser regleras

Läs mer

Regelbunden tillsyn i Stenhamreskolan och Tallåsens skola

Regelbunden tillsyn i Stenhamreskolan och Tallåsens skola Regelbunden tillsyn i Ljusdals kommun och Dnr 43-2009:372 Regelbunden tillsyn i och Tallåsens skola Förskoleklass Grundskola 1-6 Inledning Skolinspektionen har granskat verksamheten i Ljusdals kommun och

Läs mer

Regelbunden tillsyn i Bjälbotullskolan i Mjölby kommun. Delbeslut. Rapport regelbunden tillsyn Dnr :1652

Regelbunden tillsyn i Bjälbotullskolan i Mjölby kommun. Delbeslut. Rapport regelbunden tillsyn Dnr :1652 Regelbunden tillsyn i Bjälbotullskolan i Mjölby kommun Delbeslut Rapport regelbunden tillsyn Dnr 43-2009:1652 Delbeslut Regelbunden tillsyn i Bjälbotullskolan Mjölby kommun Datum 2009-09-16 Dnr 43-2009:1652

Läs mer

Utbildningsinspektion i Rappestad/Västerlösa skolor förskoleklass och grundskola årskurs 1 6

Utbildningsinspektion i Rappestad/Västerlösa skolor förskoleklass och grundskola årskurs 1 6 Utbildningsinspektion i Linköpings kommun Rappestad/Västerlösa skolor Dnr 53-2005:1310 Utbildningsinspektion i Rappestad/Västerlösa skolor förskoleklass och grundskola årskurs 1 6 Innehåll Inledning...1

Läs mer

Tillsyn över utbildningen vid Muslimska El-Zahra Skolan i Jönköpings kommun

Tillsyn över utbildningen vid Muslimska El-Zahra Skolan i Jönköpings kommun SKOLVERKET RAPPORT 1(11) Göteborg Tomas Erlandsson Tillsyn över utbildningen vid Muslimska El-Zahra Skolan i Jönköpings kommun 1 Inledning 1.1 Rättslig reglering Utbildningen i fristående förskoleklasser

Läs mer

Utbildningsinspektion i Bruksskolan, grundskola F 5

Utbildningsinspektion i Bruksskolan, grundskola F 5 Utbildningsinspektion i Munkedals kommun Bruksskolan Dnr 53-2005:1528 Utbildningsinspektion i Bruksskolan, grundskola F 5 Innehåll Inledning...1 Underlag...1 Beskrivning av skolan...2 Sammanfattande bedömning...2

Läs mer

Genomförd inspektion av utbildningen vid den fristående gymnasieskolan

Genomförd inspektion av utbildningen vid den fristående gymnasieskolan Beslut Lunds fordonstekniska gymnasium AB Fältspatsvägen 2 224 78 Lund 2005-11-17 1 (1) Genomförd inspektion av utbildningen vid den fristående gymnasieskolan Lunds fordonstekniska gymnasium i Skolverket

Läs mer

Inspektion av utbildningen vid den fristående förskoleklassen och grundskolan Liljanskolan i Stockholm

Inspektion av utbildningen vid den fristående förskoleklassen och grundskolan Liljanskolan i Stockholm 1 (9) Inspektion av utbildningen vid den fristående förskoleklassen och grundskolan Liljanskolan i Stockholm 1 Inledning 1.1 Inspektionens syfte och genomförande Utbildningen vid fristående förskoleklasser

Läs mer

Inspektion av verksamheten vid den fristående grundskolan Mariaskolan i Malmö

Inspektion av verksamheten vid den fristående grundskolan Mariaskolan i Malmö 1 (12) Utbildningsinspektion Cecilia Hanö Inspektion av verksamheten vid den fristående grundskolan Mariaskolan i Malmö 1 Inledning 1.1 Rättslig reglering Utbildningen i fristående förskoleklasser regleras

Läs mer

Utbildningsinspektion i Änggårdsskolan förskoleklass, grundskola årskurs 1 6 och obligatorisk särskola

Utbildningsinspektion i Änggårdsskolan förskoleklass, grundskola årskurs 1 6 och obligatorisk särskola Utbildningsinspektion i Linköpings kommun Änggårdsskolan Dnr 53-2005:1310 Utbildningsinspektion i Änggårdsskolan förskoleklass, grundskola årskurs 1 6 och obligatorisk särskola Innehåll Inledning...1 Underlag...1

Läs mer

Inspektion av utbildningen vid den fristående grundskolan Hillelskolan i Stockholm

Inspektion av utbildningen vid den fristående grundskolan Hillelskolan i Stockholm 1 (12) Avdelningen för utbildningsinspektion Ulf Lindberg Inspektion av utbildningen vid den fristående grundskolan Hillelskolan i Stockholm 1 Inledning 1.1 Rättslig reglering Utbildningen i fristående

Läs mer

Regelbunden tillsyn i Blåklintskolan i Mjölby kommun. Delbeslut. Rapport regelbunden tillsyn Dnr :1652

Regelbunden tillsyn i Blåklintskolan i Mjölby kommun. Delbeslut. Rapport regelbunden tillsyn Dnr :1652 Regelbunden tillsyn i Blåklintskolan i Mjölby kommun Delbeslut Rapport regelbunden tillsyn Dnr 43-2009:1652 Delbeslut Regelbunden tillsyn i Blåklintskolan Mjölby kommun Datum 2009-10-23 Dnr 43-2009:1652

Läs mer

Inspektion av den fristående grundskolan Hannaskolan i Umeå

Inspektion av den fristående grundskolan Hannaskolan i Umeå SKOLVERKET 1 (13) Anneli Eriksson Inspektion av den fristående grundskolan Hannaskolan i Umeå 1 Inledning 1.1 Rättslig reglering Utbildningen i fristående förskoleklasser regleras i 2 b kap. skollagen.

Läs mer

Regelbunden tillsyn i Vasaskeppets skola

Regelbunden tillsyn i Vasaskeppets skola Regelbunden tillsyn i Ludvika kommun Vasaskeppets skola Dnr 43-2008:438 Regelbunden tillsyn i Vasaskeppets skola Förskoleklass Grundskola 1 3 Inledning Skolinspektionen har granskat verksamheten i Ludvika

Läs mer

Beslut. På Skolverkets vägnar. Björn Persson Enhetschef Barbro Nässén Undervisningsråd

Beslut. På Skolverkets vägnar. Björn Persson Enhetschef Barbro Nässén Undervisningsråd Beslut Eslövs folkhögskolas garantiförening, ideell förening Sturegatan 12 241 31 ESLÖV 2005-02-25 1 (1) Dnr 54-2004:3221 Genomförd inspektion av utbildningen vid den fristående gymnasieskolan Grundtvig

Läs mer

Inspektion av verksamheten vid den fristående grundskolan Vasaskolan i Göteborgs kommun

Inspektion av verksamheten vid den fristående grundskolan Vasaskolan i Göteborgs kommun SKOLVERKET RAPPORT 1(13) Göteborg Gull Olsson Inspektion av verksamheten vid den fristående grundskolan Vasaskolan i Göteborgs kommun 1 Inledning 1.1 Rättslig reglering Utbildningen i fristående förskoleklasser

Läs mer

Beslut för fristående grundskola med fritidshem

Beslut för fristående grundskola med fritidshem Floda Friskoleförening Rektorn vid Floda friskola karinb@flodafriskola.se för fristående grundskola med fritidshem efter tillsyn av Floda friskola i Katrineholms kommun Skolinspektionen, Box 330, 581 03

Läs mer

Dnr :567. Beslut. efter tillsyn av fristående förskoleklass, grundskola Frestaskolan i Upplands Väsby kommun

Dnr :567. Beslut. efter tillsyn av fristående förskoleklass, grundskola Frestaskolan i Upplands Väsby kommun Beslut efter tillsyn av fristående förskoleklass, grundskola Frestaskolan i Upplands Väsby kommun Beslut Tillsyn i Frestaskolan 1 (3) Magnetica Education AB. Box 5017 194 05 UPPLANDS VÄSBY Tillsyn i Frestaskolan

Läs mer

Utbildningsinspektion i Gnarps skola, förskoleklass och grundskola årskurs 1 6

Utbildningsinspektion i Gnarps skola, förskoleklass och grundskola årskurs 1 6 Utbildningsinspektion i Nordanstigs kommun Gnarps skola Dnr 53-2005:786 Utbildningsinspektion i Gnarps skola, förskoleklass och grundskola årskurs 1 6 Innehåll Inledning...1 Underlag...1 Beskrivning av

Läs mer

Skolbeslut för grundskola

Skolbeslut för grundskola Skolbeslut 2011-02-18 Dnr 43-2010:2373 Skolbeslut för grundskola efter tillsyn i Lundbyskolan i Örebro kommun Skolbeslut Tillsyn i Lundbyskolan Örebro kommun 2011-02-18 2 (11) Dnr 43-2010:2373 Rektor vid

Läs mer

Regelbunden tillsyn i Sankt Anna skola

Regelbunden tillsyn i Sankt Anna skola Regelbunden tillsyn i Söderköpings kommun Sankt Anna skola Dnr 43-2008:657 Regelbunden tillsyn i Sankt Anna skola Förskoleklass Grundskola 1 6 Inledning Skolinspektionen har granskat verksamheten i Söderköpings

Läs mer

Regelbunden tillsyn i grundskolan International School of Lund - Katedralskolan

Regelbunden tillsyn i grundskolan International School of Lund - Katedralskolan Regelbunden tillsyn i Lunds kommun International School of Lund Katedralskolan Dnr 43-2008:490 Regelbunden tillsyn i grundskolan International School of Lund - Katedralskolan Förskoleklass Grundskola årskurserna

Läs mer

Utbildningsinspektion i Noltorpsskolan, grundskola F 6

Utbildningsinspektion i Noltorpsskolan, grundskola F 6 Utbildningsinspektion i Alingsås kommun Noltorpsskolan Dnr 53-2005:1533 Utbildningsinspektion i Noltorpsskolan, grundskola F 6 Innehåll Inledning...1 Underlag...1 Beskrivning av skolan...2 Sammanfattande

Läs mer

Regelbunden tillsyn i Tjärnö skola

Regelbunden tillsyn i Tjärnö skola Regelbunden tillsyn i Strömstads kommun Tjärnö skola Dnr 43-2008:801 Regelbunden tillsyn i Tjärnö skola Förskoleklass Grundskola årskurserna 1 6 Inledning Skolinspektionen har granskat verksamheten i Strömstads

Läs mer

Regelbunden tillsyn i Dingtuna skolor (Dingtuna skola och Ekeby skola)

Regelbunden tillsyn i Dingtuna skolor (Dingtuna skola och Ekeby skola) Regelbunden tillsyn i Dingtuna skolor (Dingtuna skola och Ekeby skola) Förskoleklass Grundskola årskurs 1-6 Inledning Regelbunden tillsyn i Västerås kommun Dingtuna skolor Dnr 43-2008:0138 Skolinspektionen

Läs mer

Beslut. På Skolverkets vägnar. Björn Persson Enhetschef Cecilia Hanö Undervisningsråd

Beslut. På Skolverkets vägnar. Björn Persson Enhetschef Cecilia Hanö Undervisningsråd Beslut Styrelsen för Ljud&Bildskolan i Halmstad Box 4061 300 04 Halmstad 1 (1) Genomförd inspektion av utbildningen vid den fristående gymnasieskolan Ljud & Bildskolan i Halmstads kommun Skolverket har

Läs mer

Beslut för förskoleklass och grundskola

Beslut för förskoleklass och grundskola 4 Dnr 43-2015:8971 Linköpings kommun Beslut för förskoleklass och grundskola efter tillsyn i Björn kärrskolan belägen i Linköpings kommun 2 (9) Tillsyn i Björnkärrskolan har genomfört tillsyn av Linköpings

Läs mer

Regelbunden tillsyn i Herrgärdsskolan

Regelbunden tillsyn i Herrgärdsskolan Regelbunden tillsyn i Västerås kommun Herrgärdsskolan Dnr 43-2008:0138 Regelbunden tillsyn i Herrgärdsskolan Förskoleklass Grundskola årskurs 1-6 Inledning Skolinspektionen har granskat verksamheten i

Läs mer

Utbildningsinspektion i Larvs skola, grundskola F 6 och Tråvads skola, grundskola F 3

Utbildningsinspektion i Larvs skola, grundskola F 6 och Tråvads skola, grundskola F 3 Utbildningsinspektion i Larvs skola, grundskola F 6 och Tråvads skola, grundskola F 3 Innehåll Utbildningsinspektion i Vara kommun Larvs och Tråvads skolor Dnr 53-2005:1524 Inledning...1 Underlag...1 Beskrivning

Läs mer

i skolan och i fritidshemmet

i skolan och i fritidshemmet KALMAR Rättigheter och skyldigheter i skolan och i fritidshemmet Om dina rättigheter och skyldigheter Skolan ska upplysa dig och dina föräldrar om vilka rättigheter och skyldigheter ni har, vilka krav

Läs mer

Beslut för grundskola

Beslut för grundskola Dnr 44-2015:9775 Centrina utbildning Aktiebolag Org.nr. 556757-2234 info@centrina.se Beslut för grundskola efter tillsyn i Centrina Kviberg belägen i Göteborgs kommun 2 (7) Dnr 44-2015:9775 Tillsyn i Centrina

Läs mer

Regelbunden tillsyn i Hålabäcksskolan

Regelbunden tillsyn i Hålabäcksskolan Regelbunden tillsyn i Kungsbacka kommun Hålabäcksskolan Dnr 43-2009:399 Regelbunden tillsyn i Hålabäcksskolan Grundskola årskurserna 6 9 Inledning Skolinspektionen har granskat verksamheten i Kungsbacka

Läs mer

Beslut för grundskola

Beslut för grundskola v Beslut Skolinspektionen 2014-04-25 Internationella Engelska Skolan i Sverige AB info@engelska.se Rektorn vid IES i Skärholmen s te ven.b a tty e. skar holmen@en gel ska. se Beslut för grundskola efter

Läs mer

Beslut för förskoleklass och grundskola

Beslut för förskoleklass och grundskola Skolinspektionen Åstorps kommun Beslut för förskoleklass och grundskola efter tillsyn i Kvidinge skola belägen i Åstorps kommun Skolinspektionen, Postadress: Box 156, 221 00 Lund, Besöksadress: Gasverksgatan

Läs mer

Beslut för grundskola

Beslut för grundskola Beslut 2011-12-21 Gävle kommun Rektorn vid Fridhemsskolan Beslut för grundskola efter tillsyn av Fridhemsskolan i Gävle kommun Skolinspektionen, Box 23069, 104 35 Stockholm, Besöksadress: Sveavägen 159

Läs mer

Bilaga 7. Författningsstöd till Undervisningen i fysik i grundskolan

Bilaga 7. Författningsstöd till Undervisningen i fysik i grundskolan Bilaga 7. Författningsstöd till Undervisningen i fysik i grundskolan Skollagen 2 kap. Den kommunala organisationen för skolan 2 För ledningen av utbildningen i skolorna skall det finnas rektorer. Rektorn

Läs mer

Utbildningsinspektion i Jörlandaskolan, grundskola F 6

Utbildningsinspektion i Jörlandaskolan, grundskola F 6 Utbildningsinspektion i Stenungsunds kommun Jörlandaskolan Dnr 53 2005:1527 Utbildningsinspektion i Jörlandaskolan, grundskola F 6 Innehåll Inledning...1 Underlag...1 Beskrivning av skolan...2 Sammanfattande

Läs mer

Utbildningsinspektion i Lundabyn, förskoleklass och grundskola årskurs 1 6

Utbildningsinspektion i Lundabyn, förskoleklass och grundskola årskurs 1 6 Utbildningsinspektion i Götene kommun Lundabyn Dnr 53-2006:3231 Utbildningsinspektion i Lundabyn, förskoleklass och grundskola årskurs 1 6 Innehåll Inledning...1 Underlag...1 Beskrivning av skolan...2

Läs mer

Utbildningsinspektion i Edenryds och Gualövs skolor Förskoleklass och grundskola årskurs 1 6

Utbildningsinspektion i Edenryds och Gualövs skolor Förskoleklass och grundskola årskurs 1 6 Utbildningsinspektion i Bromölla kommun Edenryds och Gualövs skolor Dnr 53-2006:1437 Utbildningsinspektion i Edenryds och Gualövs skolor Förskoleklass och grundskola årskurs 1 6 Innehåll Inledning...1

Läs mer

Regelbunden tillsyn i den fristående grundskolan Lunds Montessorigrundskola

Regelbunden tillsyn i den fristående grundskolan Lunds Montessorigrundskola Regelbunden tillsyn i Lunds kommun Lunds Montessorigrundskola Dnr: 44-2009:1675 Regelbunden tillsyn i den fristående grundskolan Lunds Montessorigrundskola Förskoleklass Grundskolan årskurserna 1 9 Inledning

Läs mer

Genomförd utbildningsinspektion i den fristående förskoleklassen och den fristående grundskolan Broholmskolan i Lidköping

Genomförd utbildningsinspektion i den fristående förskoleklassen och den fristående grundskolan Broholmskolan i Lidköping Lilla Broholmskolan ekonomisk förening Mellbygatan 21 531 51 LIDKÖPING Beslut 2006-05-10 1 (2) Dnr 54-2005:3443 Genomförd utbildningsinspektion i den fristående förskoleklassen och den fristående grundskolan

Läs mer

Regelbunden tillsyn i Kungsgårdsskolan och Prästgärdsskolan

Regelbunden tillsyn i Kungsgårdsskolan och Prästgärdsskolan Regelbunden tillsyn i Säters kommun Prästgärdsskolan/Kungsgårdsskolan Dnr 43-2008:693 Regelbunden tillsyn i Kungsgårdsskolan och Prästgärdsskolan Kungsgårdsskolan förskoleklass och årskurserna 1-6 Prästgärdsskolan

Läs mer

Beslut för grundskola och fritidshem

Beslut för grundskola och fritidshem Beslut 2013-09-03 Stiftelsen Imanskolan info@imanskolan.se Rektorn vid den fristående skolan Imanskolan Khodr Ali khodr.ali@imanskolan.se Beslut för grundskola och fritidshem efter tillsyn i den fristående

Läs mer

Den nya skollagen 2010:800

Den nya skollagen 2010:800 Den nya skollagen 2010:800 - avsnitt som berör r grundskolan 3 kap. Barns och elevers utveckling mot målen Barnens och elevernas lärande och personliga utveckling 3 Alla barn och elever ska ges den ledning

Läs mer

irn Beslut för grundskola Skolinspektionen efter tillsyn i Centrina Lindholmen belägen i Göteborgs kommun

irn Beslut för grundskola Skolinspektionen efter tillsyn i Centrina Lindholmen belägen i Göteborgs kommun irn Beslut Dnr 44-2015:9774 Centrina utbildning Aktiebolag Org.nr. 556757-2234 info@centrina.se Beslut för grundskola efter tillsyn i Centrina Lindholmen belägen i Göteborgs kommun 2(7) Dnr 44-2015:9774

Läs mer

Dnr :4011. Skolbeslut för fristående grundskola. efter tillsyn av Potentia Education i Håbo kommun

Dnr :4011. Skolbeslut för fristående grundskola. efter tillsyn av Potentia Education i Håbo kommun 2010-04-20 Dnr 44-2009:4011 Skolbeslut för fristående grundskola efter tillsyn av Potentia Education i Håbo kommun Skolbeslut Tillsyn i Potentia Education 2010-04-20 1 (2) Dnr 44-2009:4011 Potentia Education

Läs mer

Dnr :563. Beslut. efter tillsyn av den fristående grundskolan Vikskolan i Upplands Väsby kommun

Dnr :563. Beslut. efter tillsyn av den fristående grundskolan Vikskolan i Upplands Väsby kommun Beslut efter tillsyn av den fristående grundskolan Vikskolan i Upplands Väsby kommun Beslut Tillsyn i Vikskolan 1 (3) Magnetica Education AB Box 5017 194 05 Upplands Väsby Tillsyn i Vikskolan Fristående

Läs mer

Skolan är till för ditt barn

Skolan är till för ditt barn Skolan är till för ditt barn En broschyr om de nya läroplanerna och den nya skollagen som riktar sig till dig som har barn i grundskolan, grundsärskolan, specialskolan eller sameskolan Den här broschyren

Läs mer

Beslut för förskoleklass och grundskola

Beslut för förskoleklass och grundskola Skolinspektionen Beslut Helsingborgs kommun Beslut för förskoleklass och grundskola efter prioriterad tillsyn i Bårslövs skola belägen i Helsingborgs kommun Skolinspektionen, Postadress: Box 156, 221 00

Läs mer

Beslut. efter tillsyn av den fristående gymnasieskolan Rytmus i Göteborgs kommun. Skolinspektionen. Dnr :5384 Rytmus

Beslut. efter tillsyn av den fristående gymnasieskolan Rytmus i Göteborgs kommun. Skolinspektionen. Dnr :5384 Rytmus Dnr 44-2010:5384 Rytmus 2011-06-15 Theres Svenssons gata 8 417 55 Göteborg info.goteborg@rytmus.se Beslut efter tillsyn av den fristående gymnasieskolan Rytmus i Göteborgs kommun Beslut 2011-06-15 1(9)

Läs mer

Beslut. efter tillsyn av den fristående grundskolan Nya Skolan i Trollhättans kommun. Beslut. Nya skolan i Trollhättan AB.

Beslut. efter tillsyn av den fristående grundskolan Nya Skolan i Trollhättans kommun. Beslut. Nya skolan i Trollhättan AB. Nya skolan i Trollhättan AB Lasarettsvägen 17 461 52 Trollhättan Beslut 2010-05-25 Dnr 44-2009:4143 Beslut efter tillsyn av den fristående grundskolan Nya Skolan i Trollhättans kommun Skolinspektionen,

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling Mogärdeskolan F-6

Plan mot diskriminering och kränkande behandling Mogärdeskolan F-6 2014-12-01 Plan mot diskriminering och kränkande behandling Mogärdeskolan F-6 Verksamhetsformer som omfattas av planen: Grundskola F-6 och fritidshemmet Läsår: 2014/2015 Planen gäller till 2015-11-30 Vetlanda

Läs mer

Beslut för grundsärskola

Beslut för grundsärskola Dnr 43-2015:564 Södertälje kommun Beslut för grundsärskola efter prioriterad tillsyn i Fornbackaskolan belägen i Södertälje kommun 2 (11) Tillsyn i Fornbackaskolan har genomfört tillsyn av Södertälje kommun

Läs mer

Beslut för förskoleklass och grundskola

Beslut för förskoleklass och grundskola ein B Skolinspektionen Dnr 44-2016:11369 Stiftelsen Umeå Waldorfskola R Karlsson M.fl. Org.nr. 894001-2076 för förskoleklass och grundskola efter tillsyn i Umeå Waldorfskola, grundskola i Umeå kommun Skolinspektionen

Läs mer

Skolan är till för ditt barn

Skolan är till för ditt barn Skolan är till för ditt barn En broschyr om de nya läroplanerna och den nya skollagen som riktar sig till dig som har barn i grundskolan, grundsärskolan, specialskolan eller sameskolan Du är viktig Du

Läs mer

Beslut Dnr :4175. Beslut. efter tillsyn av den fristående grundskolan Hannaskolan i Örebro

Beslut Dnr :4175. Beslut. efter tillsyn av den fristående grundskolan Hannaskolan i Örebro Beslut 2011-03-17 Dnr 44-2010:4175 Beslut efter tillsyn av den fristående grundskolan Hannaskolan i Örebro Beslut Tillsyn i Hannaskolan 2011-03-17 2 (7) Dnr 44-2010:4175 Stiftelsen Hannaskolan Tillsyn

Läs mer

Alla inom utbildningsförvaltningen i Herrljunga tar bestämt avstånd från alla former av diskriminering och kränkande behandling.

Alla inom utbildningsförvaltningen i Herrljunga tar bestämt avstånd från alla former av diskriminering och kränkande behandling. LIKABEHANDLINGSPLAN Lagen Trygghet, respekt och ansvar om förbud mot diskriminering och annan kränkande behandling av elever 1 i skolan anger att varje verksamhet ska upprätta en likabehandlingsplan. Detta

Läs mer

Dnr : Beslut. efter tillsyn av den fristående grundskolan I Ur och Skur Robinson Husberg i Enköpings kommun

Dnr : Beslut. efter tillsyn av den fristående grundskolan I Ur och Skur Robinson Husberg i Enköpings kommun Beslut efter tillsyn av den fristående grundskolan I Ur och Skur Robinson Husberg i Enköpings kommun Beslut Kooperativet Fredag ekonomisk förening Vitriskagatan 67 749 45 Enköping 1 (3) Tillsyn i den fristående

Läs mer

Regelbunden tillsyn i Förslövs skola årskurs 7 9

Regelbunden tillsyn i Förslövs skola årskurs 7 9 Regelbunden tillsyn i Båstads kommun Förslövs skola årskurs 7 9 Dnr 53-2008:999 Regelbunden tillsyn i Förslövs skola årskurs 7 9 Grundskola årskurs 7 9 Inledning Skolinspektionen har granskat verksamheten

Läs mer

Ljungdalaskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling

Ljungdalaskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Ljungdalaskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen: Förskoleklass och Grundskola upp till årskurs 6 Läsår: 2014/2015 Grunduppgifter Verksamhetsformer

Läs mer

Regelbunden tillsyn i Dansäter skola i Motala kommun. Delbeslut. Rapport regelbunden tillsyn Dnr :175

Regelbunden tillsyn i Dansäter skola i Motala kommun. Delbeslut. Rapport regelbunden tillsyn Dnr :175 Regelbunden tillsyn i Dansäter skola i Motala kommun Delbeslut Rapport regelbunden tillsyn Dnr 43-2009:175 Delbeslut Regelbunden tillsyn i Dansäter skola Motala kommun Datum 2009-06-18 Dnr 43-2009:175

Läs mer

Föräldraråd 2011-11-30

Föräldraråd 2011-11-30 Agenda Nyheter Uterummet förändras Garantibesiktning av skolan Skolskogen Trafiksäkerhet Tillsyn skolinspektionen Nytt betygssystem Demografi Övriga frågor Syfte med Skolinspektionens tillsyn Skolinspektionens

Läs mer

Uppföljning av regelbunden tillsyn i den fristående grundskolan Framnäs skola i Danderyds kommun

Uppföljning av regelbunden tillsyn i den fristående grundskolan Framnäs skola i Danderyds kommun Framnäsgruppen AB Danderydsvägen 6 182 68 Danderyd 1 (5) Uppföljning av regelbunden tillsyn i den fristående grundskolan Framnäs skola i Danderyds kommun Bakgrund Skolinspektionen har genomfört regelbunden

Läs mer

Inspektion av verksamheten vid den fristående grundskolan Kristinaskolan

Inspektion av verksamheten vid den fristående grundskolan Kristinaskolan SKOLVERKET RAPPORT 1(14) Göteborg Gull Olsson Inspektion av verksamheten vid den fristående grundskolan Kristinaskolan i Göteborg 1 Inledning 1.1 Rättslig reglering Utbildningen i fristående förskoleklasser

Läs mer

Utbildningsinspektion i Grossbolsskolan, grundskola F 6

Utbildningsinspektion i Grossbolsskolan, grundskola F 6 Utbildningsinspektion i Forshaga kommun Grossbolsskolan Dnr 53-2005:3228 Utbildningsinspektion i Grossbolsskolan, grundskola F 6 Innehåll Inledning...1 Underlag...1 Beskrivning av skolan...2 Sammanfattande

Läs mer

Utbildningsinspektion Sandersdalsskolan

Utbildningsinspektion Sandersdalsskolan Utbildningsinspektion i Uddevalla kommun Sandersdalsskolan Dnr 53-2006:3406 Utbildningsinspektion Sandersdalsskolan Förskoleklass Grundskola årskurserna 1 5 Innehåll Inledning...1 Underlag...1 Beskrivning

Läs mer

Beslut för förskoleklass och grundskola

Beslut för förskoleklass och grundskola Dnr 44-2014:8517 Södertälje Friskola AB Org.nr. 556557-0149 Beslut för förskoleklass och grundskola efter bastillsyn i Södertälje Friskola belägen i Södertälje kommun 2(8) Tillsyn i Södertälje friskola

Läs mer

Beslut för grundskola

Beslut för grundskola Järfälla kommun Rektorn vid Viksjöskolan Beslut för grundskola efter tillsyn av Viksjöskolan i Järfälla kommun Skolinspektionen, Box 23069, 104 35 Stockholm, Besöksadress: Sveavägen 159 Telefon: 08-586

Läs mer

Beslut för förskoleklass och grundskola

Beslut för förskoleklass och grundskola Dnr 43-2015:10009 Stockholms kommun Beslut för förskoleklass och grundskola efter tillsyn i Gärdesskolan belägen i Stockholms kommun 2 (9) Tillsyn i Gärdesskolan har genomfört tillsyn av Stockholms kommun

Läs mer

Utbildningsinspektion i Klinteskolan, förskoleklass och grundskola årskurs 1 9

Utbildningsinspektion i Klinteskolan, förskoleklass och grundskola årskurs 1 9 Utbildningsinspektion i Gotlands kommun Klinteskolan Dnr 53-2007:3378 Utbildningsinspektion i Klinteskolan, förskoleklass och grundskola årskurs 1 9 Innehåll Inledning...1 Underlag...1 Beskrivning av skolan...2

Läs mer

Regelbunden tillsyn i Charlottenborgsskolan i Motala kommun. Delbeslut. Rapport regelbunden tillsyn Dnr :175

Regelbunden tillsyn i Charlottenborgsskolan i Motala kommun. Delbeslut. Rapport regelbunden tillsyn Dnr :175 Regelbunden tillsyn i Charlottenborgsskolan i Motala kommun Delbeslut Rapport regelbunden tillsyn Dnr 43-2009:175 Delbeslut Regelbunden tillsyn i Charlottenborgsskolan Motala kommun Datum 2009-06-26 Dnr

Läs mer

Beslut för förskoleklass och grundskola

Beslut för förskoleklass och grundskola n Beslut Dnr 43-2016:24 Stockholms kommun Beslut för förskoleklass och grundskola efter tillsyn i Klastorpsskolan belägen i Stockholms kommun 2(7) Tillsyn i Klastorpsskolan har genomfört tillsyn av Stockholms

Läs mer

Regelbunden tillsyn i den fristående grundskolan Gårdeby Natur och Musikskola i Söderköpings kommun

Regelbunden tillsyn i den fristående grundskolan Gårdeby Natur och Musikskola i Söderköpings kommun Regelbunden tillsyn i den fristående grundskolan Gårdeby Natur och Musikskola i Söderköpings kommun Beslut och rapport Rapport regelbunden tillsyn Dnr 44-2008:737 Beslut Gårdeby Natur och Musikskola 614

Läs mer

Utbildningsinspektion i den fristående grundskolan Antonskolan, Kristianstad

Utbildningsinspektion i den fristående grundskolan Antonskolan, Kristianstad Inspektionsrapport från Skolverket 54-2007:1946 Utbildningsinspektion i den fristående grundskolan Antonskolan, Kristianstad Bes lut Skolrapport Beslut Antonskolan AB Lasarettsboulevarden 22 291 33 Kristianstad

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling EKHAGSSKOLAN läsår 2014/2015

Plan mot diskriminering och kränkande behandling EKHAGSSKOLAN läsår 2014/2015 POLICY 1(8) Ekhagsskolan Johanna M Carlsson Plan mot diskriminering och kränkande behandling EKHAGSSKOLAN läsår 2014/2015 Förskoleklass, Grundskola och Fritidshem 2 Vår målsättning är att alla elever skall

Läs mer

Utbildningsinspektion i Hultetskolan, förskoleklass, grundskola årskurs 1 6

Utbildningsinspektion i Hultetskolan, förskoleklass, grundskola årskurs 1 6 Utbildningsinspektion i Nässjö kommun Hultetskolan Dnr 53-2006:3200 Utbildningsinspektion i Hultetskolan, förskoleklass, grundskola årskurs 1 6 Innehåll Inledning...1 Underlag...1 Beskrivning av Hultetskolan...2

Läs mer

Regelbunden tillsyn i Valemyrsskolan, Koster skola och Mellegårdens skola

Regelbunden tillsyn i Valemyrsskolan, Koster skola och Mellegårdens skola Regelbunden tillsyn i Strömstads kommun Valemyrsskolan, Koster skola och Mellegårdens skola Dnr 43-2008:801 Regelbunden tillsyn i Valemyrsskolan, Koster skola och Mellegårdens skola Förskoleklass Grundskola

Läs mer

Beslut för förskoleklass och grundskola

Beslut för förskoleklass och grundskola Skolinspektionen 1 (8) Gluntens Montessoriskola Ekonomisk förening Organisationsnummer 716422-5521 för förskoleklass och grundskola efter tillsyn av Gluntens Montessoriskola i Uppsala kommun Skolinspektionen

Läs mer

Beslut för grundskola och fritidshem

Beslut för grundskola och fritidshem Beslut 2013-08-13 Löa skola margareta@bergslagen.com Rektorn vid Löa skola richard.linder@loaskola.se Beslut för grundskola och fritidshem efter tillsyn i Löa skola i Lindesbergs kommun Skolinspektionen,

Läs mer

Kvalitetsredovisning och verksamhetsplan för Gärde skola och fritidshem

Kvalitetsredovisning och verksamhetsplan för Gärde skola och fritidshem Kvalitetsredovisning och verksamhetsplan för Gärde skola och fritidshem Kvalitetsredovisning för Gärde skola och fritidshem 2012/2013 Varje huvudman inom skolväsendet ska på huvudmannanivå systematiskt

Läs mer

Utbildningsinspektion i Nygårdsskolan, grundskola F 3

Utbildningsinspektion i Nygårdsskolan, grundskola F 3 Utbildningsinspektion i Lilla Edets kommun Nygårdsskolan Dnr 53-2005:1523 Utbildningsinspektion i Nygårdsskolan, grundskola F 3 Innehåll Inledning...1 Underlag...1 Beskrivning av skolan...2 Sammanfattande

Läs mer

Utbildningsinspektion i Soldalaskolan, förskoleklass och grundskola årskurs 1 6

Utbildningsinspektion i Soldalaskolan, förskoleklass och grundskola årskurs 1 6 Utbildningsinspektion i, förskoleklass och grundskola årskurs 1 6 UTBILDNINGSINSPEKTIONENS SYFTE Skolverkets utbildningsinspektion skall bidra till kvalitetsförbättring genom att bedöma hur verksamheterna

Läs mer

Beslut för grundskola

Beslut för grundskola Beslut Skolinspektionen 2012-10-10 Ulricehamns kommun komrmon@ulricehaita-i.se Rektorn vid Gällstads skola, Marbäcks skola, Tvärreds skola och Vegby skola maria.persson@ulricehamn,se Beslut för grundskola

Läs mer

BeskJit för. 'örsko e [ass och grundsko a

BeskJit för. 'örsko e [ass och grundsko a Beskut Dnr 44-2015:4210 Backatorps skolkooperativ ekonomisk förening Org.nr. 716445-1366 BeskJit för. 'örsko e [ass och grundsko a efter bastillsyn Bauatorpsskolan belägen i Göteborgs ko mun. 'iåbx 2320,

Läs mer

Nya styrdokument för fritidshemmet

Nya styrdokument för fritidshemmet Nya styrdokument för fritidshemmet Nätverksträff i Umeå 9 juni 2011 Marie Sedvall Bergsten, undervisningsråd Vad har styrt fritidshemmet? Skollag, 2 a kap. Läroplan, Lpo94 Allmänna råd med kommentarer

Läs mer

Regelbunden tillsyn i Säters kommun

Regelbunden tillsyn i Säters kommun Regelbunden tillsyn i Säters kommun Statens skolinspektion Granskning av kvalitet inom skolväsendet, förskoleverksamheten och skolbarnsomsorgen. Tillsyn över det offentliga skolväsendet, den allmänna förskoleverksamheten

Läs mer

Beslut för förskoleklass och grundskola

Beslut för förskoleklass och grundskola Dnr 44-2015:9854 Södermalmskyrkan Org.nr. 802003-3687 Beslut för förskoleklass och grundskola efter tillsyn i Södermalmskyrkans Kristna skola belägen i Stockholms kommun 2 (9) Tillsyn i Södermalmskyrkans

Läs mer

Beslut för grundskola

Beslut för grundskola Beslut 2010-10-14 Dnr 43 2009:4144 Beslut för grundskola efter tillsyn av Strömnäs skola i Piteå kommun 2010-10-14 Skolbeslut Tillsyn i Strömnäs skola Datum: 2010-10-14 1 (3) Dnr 43 2009:4144 Rektor Carina

Läs mer

Välkommen till skolan!

Välkommen till skolan! Till dig som är vårdnadshavare Välkommen till skolan! Ditt barn ska börja i förskoleklassen eller grundskolan. Här får du veta mer om hur skolan i Sverige fungerar. Ju mer du vet, desto mer kan du påverka

Läs mer

Regelbunden tillsyn i Brålanda rektorsområde

Regelbunden tillsyn i Brålanda rektorsområde Regelbunden tillsyn i Vänersborg kommun Brålanda rektorsområde Dnr 43-SV2008:537 Regelbunden tillsyn i Brålanda rektorsområde Förskoleklass Grundskola årskurserna 1 6 Inledning Skolinspektionen har granskat

Läs mer

Tillsyn av verksamheten vid den fristående grundskolan Alfadjerskolan i Västerås kommun

Tillsyn av verksamheten vid den fristående grundskolan Alfadjerskolan i Västerås kommun RAPPORT 1 (12) Avdelningen för utbildnings- inspektion Claes-Göran Aggebo Tillsyn av verksamheten vid den fristående grundskolan Alfadjerskolan i Västerås kommun Godkännande Skolan är godkänd som en fristående

Läs mer

BREVIKSSKOLAN HANDLINGSPLAN FÖR NYANLÄNDA ELEVER 2013-04-14

BREVIKSSKOLAN HANDLINGSPLAN FÖR NYANLÄNDA ELEVER 2013-04-14 BREVIKSSKOLAN HANDLINGSPLAN FÖR NYANLÄNDA ELEVER 2013-04-14 1 Handlingsplan för nyanlända elever på Brevikskolan Med nyanlända elever avses elever som inte har svenska som modersmål och inte heller behärskar

Läs mer

Likabehandlingsplan Plan mot diskriminering och kränkande behandling

Likabehandlingsplan Plan mot diskriminering och kränkande behandling Likabehandlingsplan Plan mot diskriminering och kränkande behandling Björkskolan 2015/2016 På Björkskolan arbetar vi aktivt med; Värdegrund under hela läsåret. Gott språkbruk samt artighet, trivsel och

Läs mer

Beslut för förskoleklass och grundskola

Beslut för förskoleklass och grundskola Beslut 2013-11-12 Estniska Skolan i Stockholm Rektorn vid Estniska Skolan i Stockholm Beslut för förskoleklass och grundskola efter bastillsyn i Estniska Skolan i Stockholm Stockholms kommun Skolinspektionen,

Läs mer

Utbildningsinspektion i Älta skola, förskoleklass och årskurs 1 6

Utbildningsinspektion i Älta skola, förskoleklass och årskurs 1 6 Utbildningsinspektion i Nacka kommun Älta skola Dnr 53-2006:3385 Utbildningsinspektion i Älta skola, förskoleklass och årskurs 1 6 Innehåll Inledning...1 Underlag...1 Beskrivning av skolan...2 Sammanfattande

Läs mer

Utbildningsinspektion i Kålgårdens skola. Inledning

Utbildningsinspektion i Kålgårdens skola. Inledning Utbildningsinspektion i Jönköpings kommun Kålgårdens skola Dnr 53-2007:3295 Förskoleklass Utbildningsinspektion i Kålgårdens skola Grundskola årskurserna 1 5 Inledning Skolverket har granskat verksamheten

Läs mer

Utbildningsinspektion i Ektorp skola, förskoleklass och årskurs 1 6 och Borgvallaskolan, förskoleklass och årskurs 1 3

Utbildningsinspektion i Ektorp skola, förskoleklass och årskurs 1 6 och Borgvallaskolan, förskoleklass och årskurs 1 3 1 Utbildningsinspektion i Nacka kommun Ektorp och Borgvalla skolor Dnr 53-2006:3385 Utbildningsinspektion i Ektorp skola, förskoleklass och årskurs 1 6 och Borgvallaskolan, förskoleklass och årskurs 1

Läs mer

1 Utbildningsinspektion i Stockholms kommun Tallkrogens skola Dnr 53-2006:962 Utbildningsinspektion i Tallkrogens skola, förskoleklass och grundskola

1 Utbildningsinspektion i Stockholms kommun Tallkrogens skola Dnr 53-2006:962 Utbildningsinspektion i Tallkrogens skola, förskoleklass och grundskola 1 Utbildningsinspektion i Stockholms kommun Tallkrogens skola Dnr 53-2006:962 Utbildningsinspektion i Tallkrogens skola, förskoleklass och grundskola årskurs 1 6 Innehåll Inledning...1 Underlag...1 Beskrivning

Läs mer

Plan mot kränkande behandling

Plan mot kränkande behandling Plan mot kränkande behandling för Bygdsiljums förskoleklass, skola och fritidshem Läsåret 2013/2014 Bygdsiljums skola tillämpar barn- och elevskyddslagen (2006:67). Det är enligt lagen en rättighet för

Läs mer

Regelbunden tillsyn i Västervångskolan

Regelbunden tillsyn i Västervångskolan Regelbunden tillsyn i Landskrona kommun Västervångskolan Dnr 53-2008:1776 Regelbunden tillsyn i Västervångskolan Förskoleklass Grundskola årskurserna 1-9 Inledning Skolinspektionen har granskat verksamheten

Läs mer