Inspektion av den fristående grundskolan Imanskolan i Uppsala

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Inspektion av den fristående grundskolan Imanskolan i Uppsala"

Transkript

1 SKOLVERKET 1 (14) Avdelningen för utbildnings- inspektion Andreas Bergh Inspektion av den fristående grundskolan Imanskolan i Uppsala 1 Inledning 1.1 Rättslig reglering Utbildningen i fristående förskoleklasser regleras i 2 b kap. skollagen. I 7 anges vad som krävs för godkännande: Utbildningen skall godkännas, om 1. den stimulerar varje barns utveckling och lärande och kan ligga till grund för fortsatt skolgång, och 2. den även i övrigt svarar mot de allmänna mål och den värdegrund som gäller för utbildning inom det offentliga skolväsendet. Utbildningen skall godkännas om villkoren enligt ovan är uppfyllda, och om 1. skolan står öppen för alla barn som har rätt till utbildning inom förskoleklassen, med undantag för sådana barn som det skulle medföra betydande organisatoriska eller ekonomiska svårigheter att ta emot för den fristående skolan, 2. ( ) och 3. skolan uppfyller de ytterligare villkor som regeringen föreskriver i fråga om utbildningen och om antagningen till och ledningen av sådan utbildning. Utbildningen vid fristående grundskolor regleras i 9 kap. skollagen. I 2 anges vad som krävs för godkännande: En fristående skola, vars utbildning ger kunskaper och färdigheter som till art och nivå väsentligen svarar mot de kunskaper och färdigheter som grundskolan skall förmedla, skall godkännas, om 1. skolan även i övrigt svarar mot de allmänna mål och den värdegrund som gäller för utbildning inom det offentliga skolväsendet, 2. huvudmannen för skolan har förutsättningar att bedriva verksamheten i enlighet med ovan angivna villkor, 3. skolan står öppen för alla barn som enligt denna lag har rätt till utbildning inom motsvarande skolform i det offentliga skolväsendet, med undantag för sådana barn vilkas mottagande skulle med-

2 2 föra att betydande organisatoriska eller ekonomiska svårigheter uppstår för skolan, 4. skolan har minst 20 elever, om det inte finns särskilda skäl för ett lägre elevantal, 5. (...) 6. ( ) 7. skolan uppfyller de ytterligare villkor som regeringen föreskriver i fråga om utbildningen vid fristående skolor och om antagningen till och ledningen av sådana skolor. Regeringen föreskriver sådana ytterligare villkor som omnämns i lagen ovan i förordningen (1996:1206) om fristående skolor. Enligt 14 kap 7a skollagen skall skolan för elever i sådana fristående skolor som avses i 9 kap erbjuda skolhälsovård som motsvarar den som ges inom motsvarande skolform inom det offentliga skolväsendet. (1996:1044) En fristående skola skall dessutom årligen upprätta en skriftlig kvalitetsredovisning enligt förordningen (1997:702) om kvalitetsredovisning inom skolväsendet. Huvudmannen skall iaktta sina skyldigheter enligt lagen (2000:873) om registerkontroll av personal inom förskoleverksamhet, skola och skolbarnsomsorg. I 1 kap. 2 a skollagen finns en hänvisning till de bestämmelser i socialtjänstlagen som reglerar anmälningsskyldigheten till socialnämnden avseende barn som kan behöva nämndens skydd. 1.2 Genomförande Utbildningen i fristående förskoleklasser och vid fristående grundskolor står under tillsyn av Statens skolverk enligt 2 b kap. 8 respektive 9 kap. 11 skollagen. Med anledning av detta har inspektion genomförts vid Imanskolan i Uppsala. Inspektionen ingår också som en del i ett regeringsuppdrag om granskning av fristående skolor med konfessionell inriktning som skall avrapporteras den 15 januari Inspektionen har bestått av ett oanmält besök vid skolan den 25 och 26 september samt ett kompletterande besök den 9 oktober 2003 utfört av undervisningsråden Andreas Bergh och Anneli Eriksson. Skolverkets representanter intervjuade företrädare för styrelsen, rektor, personal samt representanter för föräldrar och elever. Den före detta skolsköterskan intervjuades per telefon. Dessutom följdes ett antal lektioner. Inspektionen har inriktats på att kontrollera om skolans utbildning uppfyller kraven för godkännande enligt skollagen och förordningen om fristående skolor. Särskild fokus har lagts på de allmänna mål och den värdegrund som gäller för utbildning inom det offentliga skolväsendet och som även fristående skolor skall följa.

3 3 Huvudmannen har tagit del av och getts möjlighet att lämna synpunkter på rapportens faktadel. 1.3 Tidigare tillsyn Skolverket har tidigare genomfört tillsyn av Imanskolan. Skolverket konstaterade i beslut den 26 maj 1998 (dnr 97:2365) att Imanskolans ekonomiska redovisning var bristfällig och att Skolverket saknade möjlighet att bedöma skolans stabilitet. Huvudmannen gavs därför möjlighet att inkomma med en årsredovisning. Enligt ett senare beslut, den 1 juli 1998 (dnr 97:2365), konstaterar Skolverket att Imanskolan under de redovisade förutsättningarna alltjämt uppfyller villkoren för godkännande av fristående skolor för skolpliktiga elever. 2 Allmänna förutsättningar för verksamheten 2.1 Skola Imanskolan i Uppsala är en fristående grundskola som godkändes av Skolverket den 14 februari 1996 (dnr 95:1379) för verksamhet i årskurserna 1-6. Godkännandet gäller från och med höstterminen Enligt ett senare beslut från Skolverket, den 12 april 1999 (dnr 98:855), gavs Imanskolan även ett godkännande avseende årskurserna 7-9. I och med detta beslut har Imanskolan godkännande för verksamhet i skolåren 1-9 från och med läsåret 1999/00. Huvudmannen har inte ansökt om godkännande för förskoleklass. Verksamheten omfattar klasser upp till årskurs 6. Skolan har under de läsår som gått sedan godkännandet för de senare årskurserna inte haft någon verksamhet för dessa. Vid inspektionsbesöket benämndes klasserna F 2, 2(blå) 3, 4, 5 6. Detta innebar att benämningen årskurs 1 saknades medan det fanns två årskurser som kallades 2, klass 2 respektive klass 2 (blå). Skälet till denna lösning var att huvudmannen vill använda sig av möjligheten att ta emot sexåringar i årskurs 1. Antalet elever framgår av nedanstående tabell. Årskurs F 2 2 (blå) Summa Antal elever Under den tid som inspektionen pågått har huvudmannen i styrelseprotokoll den 13 november 2003 skrivit att: Vi har konstaterat att beteckningen F på klassen är missvisande därför att klassen alltid har följt och följer ettans kursplan och aldrig har varit en förskoleklass i praktiken. Vi beslutar därför att klassens namn i fortsättningen skall vara klass 1. Våra erfarenheter har visat att det är bäst för barnen att ha

4 4 ett extra år i skolan innan de börjar i årskurs 1 och vi har blivit stärkta i vår övertygelse och vår avsikt är därför att senare ansöka om att ha förskoleklass. Huvudmannen uppger vidare att klassbeteckningen 2 blå är felaktig. Denna har ändrats till 3 och det sammanlagda antalet elever i denna årskurs har som en följd av detta korrigerats. De flesta av skolans elever bor i Uppsalatrakten, tio elever kommer från Sigtuna kommun. Skolan bedriver fritidshemsverksamhet i samarbete med Uppsala kommun. Kommunen ansvarar för administrationen och Imanskolan för verksamheten. 2.2 Huvudmannens rättskapacitet Imanskolans huvudman är Stiftelsen Imanskolan i Uppsala med organisationsnummer Stiftelsen är registrerad som näringsdrivande stiftelse enligt beslut den 4 april 2003 från Länsstyrelsen i Uppsala. Enligt stadgarna är stiftelsens syfte att bedriva grundläggande och fortbildande undervisning samt att främja uppfostran av muslimska barn, varvid särskild hänsyn skall tas till den islamiska kulturen och det arabiska språket. 2.3 Stabilitet Enligt telefonsamtal med Kronofogdemyndigheten i Uppsala har Imanskolan alltsedan starten hösten 1996 i olika omgångar kommit efter med redovisningen av arbetsgivaravgifter till Skattemyndigheten i Uppsala. Förra gången skolan hade en skuld till Kronofogdemyndigheten ( ) betalades en viss summa per månad till dess skulden var betald. Efter hand visade det sig att betalningen skedde på så sätt att inga nya arbetsgivaravgifter på löpande löner betalades in. Därmed uppstod åter skulder till Kronofogdemyndigheten. Rektorn har dömts av Svea hovrätt för felaktiga skatteuppgifter under tre år. Rektorn för Imanskolan och Kronofogdemyndigheten har under våren 2003 gått igenom ekonomin och Kronofogdemyndigheten bedömer att det finns, i förhållande till intäkter, ett betalningsutrymme. Enligt Kronofogdemyndigheten finns det dock ekonomiska brister hos företrädarna för Imanskolan. Skolan skulle enligt Kronofogdemyndigheten behöva ett avtal med en redovisningsbyrå som sköter den löpande ekonomiska redovisningen för skolan samt inbetalning av både månadsvisa arbetsgivaravgifter och avbetalningar på gamla skulder. Under den pågående inspektionen har Högsta domstolen den 5 november 2003 ändrat hovrättens dom på så sätt att påföljden för rektorn bestäms till fängelse i åtta månader. Med anledning av detta har stiftelsens styrel-

5 5 se den 13 november 2003 beslutat att studierektorn tar över alla rektorns ansvarsområden och arbetsuppgifter från och med vårterminen Vid inspektionstillfället fanns en kö på tio elever inför läsåret 2004/ Principer för intagning Imanskolan är öppen för alla. De principer för intagning som tillämpas är anmälningsdatum och syskonförtur. Än så länge har skolan haft möjlighet att ta emot alla elever som uttryckt intresse av att börja på skolan. 2.5 Skolhälsovård När inspektionen inleddes saknades skolhälsovård. Tidigare har Imanskolan haft en skolsköterska anställd, men efter att hon slutat i december 2001 var skolan helt utan skolhälsovård under en termin. Därefter hade en barnläkare funktionen av skolsköterska fram till och med sommaren Under tiden för inspektionen har en ny skolsköterska rekryterats. Hennes tjänstgöring omfattar fyra timmar per vecka. Av anställningsbeviset framgår att arbetsuppgifterna utgår från skollagens krav. 2.6 Registerkontroll Registerkontroll har utförts på samtliga anställda som anställts efter lagens tillkomst. 2.7 Avgiftsfri utbildning Skolan tar inte ut några avgifter för undervisning, material eller mat. Kostnaden för skolskjuts är mellan 200 och 350 kr per familj och månad. Det flesta av skolans elever utnyttjar möjligheten att få åka skolskjuts. Kostnaden för fritidshem är samma som för Uppsala kommun. 2.8 Bedömning Skolverket anser att de tidigare klassbenämningarna gav vilseledande information. I och med att huvudmannen under den pågående inspektionen reviderat dessa kvarstår inte längre denna otydlighet. Skolverket utgår från att Imanskolan informerar de föräldrar som vill låta sina sexåringar börja på skolan att valet avser årskurs 1 och inte förskoleklass. Om avsikten är att framdeles bedriva förskoleklassverksamhet så skall huvudmannen hos Skolverket ansöka om tillstånd för detta. Med anledning av de ekonomiska brister som redogjorts för ovan bedömer Skolverket att Imanskolan inte uppfyller de krav på allmänna förutsättningar som ställs på verksamheten vid en fristående skola. Huvudmannen anmodas därför att till Skolverket redovisa hur den ekonomiska stabiliteten skall kunna säkerställas.

6 6 Imanskolans tillstånd att bedriva undervisning i årskurserna 7-9 har aldrig använts. Utifrån den genomförda inspektionen framgår att det finns brister när det gäller ekonomisk stabilitet, ledningskompetens (se 4.1, 4.5, 4.7 och 5.1) samt tillgång till lokaler och utrustning (se 3.3). Skolverket bedömer att Imanskolan i nuläget saknar de förutsättningar som finns för att bedriva undervisning i årskurserna 7-9. Mot denna bakgrund anmodas huvudmannen att redovisa om avsikten är att starta utbildning i årskurserna 7-9 inför höstterminen 2004 samt vilka åtgärder man avser att vidta för att säkerställa att utbildningen kan uppfylla författningarnas krav. 3 Krav på att utbildningen skall ge kunskaper och färdigheter som motsvarar det offentliga skolväsendet 3.1 Skolans organisation och ledning Imanskolan drivs av en stiftelse och förvaltas av en skolstyrelse. Skolstyrelsen består av tre representanter från stiftelsens styrelse, en lärare samt en förälder från föräldrarådet. Skolstyrelsens arbete innebär bland annat att ta fram läsårsdata, att gentemot personal behandla längre tjänstledigheter och uppsägningar i samråd med rektorn samt att utgöra skolans krisgrupp. Rektorn har det omedelbara ansvaret på skolan, vilket enligt honom själv framför allt innebär ett ansvar för att beslut tas inom det som lagen föreskriver, den lokala bearbetningen av kursplaner, schemaläggning, anställning av personal, ledning av det pedagogiska arbetet samt arbetsklimatet. Rektorn har studerat nationalekonomi i Algeriet och deltar i den statliga rektorsutbildningen i Uppsala, men saknar tidigare pedagogisk erfarenhet. Studierektorn är huvudansvarig för undervisningen i religionskunskap och arabiska. Han har en libanesisk utbildning i islamologi motsvarande 120 svenska högskolepoäng och har tidigare dels undervisat på en statlig skola i Libanon, dels arbetat som modersmålslärare i Uppsala kommun. 3.2 Lärarkompetens Vid Imanskolan finns 16 personer anställda som klasslärare, resurslärare eller annan personal. Utöver dessa 16 finns det ytterligare tre anställda som vid inspektionsbesöket var tjänstlediga. Skolan saknar tillgång till speciallärare/specialpedagog. Av de fyra klasslärarna är en utbildad till förskollärare, en till lågstadielärare och två till 1-7-lärare. Flera av dem har läst 5 p svenska som andraspråk. Klasslärarna har all undervisning i sina klasser förutom i ämnena idrott och hälsa, slöjd, hem- och konsumentkunskap samt religionskunskap. Ansvaret för dessa ämnen ligger på studierektorn, idrottsläraren och resurslärarna.

7 7 Läraren som ansvarar för idrott och hälsa har en fritidsledarutbildning. Studierektorn undervisar i profilämnet islam och ansvarar även för den övriga religionskunskapsundervisningen i årskurserna 4-6. Motsvarande undervisning för årskurserna 1-3 genomförs av en resurslärare som har barnskötarutbildning. Resursläraren som ansvarar för textilslöjden har en bakgrund som konstnär. Den tredje resursläraren, som ansvarar för hemoch konsumentkunskap samt idrott och hälsa för årskurserna 1-3, har läst 50 p svenska som andraspråk. I ämnet hem- och konsumentkunskap görs planering i samarbete med en av klasslärarna. Klasslärarna och resurslärarna har genom Stockholms universitet läst kursen Den mångkulturella skolan, motsvarande 3 p. De kommande kompetensutvecklingsinsatserna handlar om barnkonventionen och dess koppling till undervisningen. Flera externa samarbetspartners är engagerade. Den övriga personalen består av matsalsvärdinna/fritidsassistent, elevassistent och fyra tjänster som busschaufför/rastvakt/vaktmästare/städare. 3.3 Lokaler och utrustning Sedan Imanskolan startade sin verksamhet har man hållit till baracker som hyrs av Uppsala kommun. Dessa är placerade på den kommunala Almtunaskolans skolgård. Personalen på Imanskolan ser barackerna som en tillfällig lösning i väntan på att en ny skola skall byggas i anslutning till moskén. Idrottslokaler och en mindre matsal ingår i hyreskontraktet och tillhör Almtunaskolan. För Imanskolans del fyller matsalen även funktionen av lokal för fritidshem samt för undervisning i hem- och konsumentkunskap. I Skolverkets tillsynsrapport från 1998 framgår att Imanskolan från och med våren 1998 skulle få tillgång till Almtunaskolans trä- och metallslöjdsal. Så skedde, men enligt styrelsens ordförande fick Imanskolan efter vårterminen 1999 lämna lokalerna då kommunen åter behövde dessa för sin egen verksamhet. Skolverket konstaterar nu, drygt fyra år senare, att lokalfrågan fortfarande inte är löst. Någon undervisning i trä- och metallslöjd förekommer inte. Imanskolans rektor har haft kontakt med rektorer på olika kommunala skolor för att försöka finna en lösning. Tillgången till referenslitteratur, skönlitteratur, uppslagsverk och laborativt material är begränsad, enligt rektorn framför allt beroende på den begränsade lokalytan. Det som finns är utställt i de olika klassrummen. Det kommunala biblioteket besöks kontinuerligt och filmer skickas efter från kommunens AV-central. Det finns sex rum som används som klassrum varav ett är grupprum. Personalen har två rum, ett personalrum och ett rum som är ett kombinerat kontor för rektor, kopieringsrum och skolsköterskemottagning. Arbetsplatser för lärarna saknas.

8 8 Skolan har tolv bärbara datorer, i första hand avsedda för årskurserna 5-6. Dessa kan, en i taget, vid behov kopplas upp till Internet via ett telefonjack i personalrummet. 3.4 Undervisningens innehåll och arbetsformer Samtliga klasser, förutom årskurs 4, har en resurslärare. Den vanligaste dagsrutinen i dessa klasser är att klassläraren planerar för alla elever men att klassen sedan delas mellan klassläraren och resursläraren. Personalen har ett dagligt kollegialt utbyte kring olika aktuella händelser. Lärarna samarbetar kring fadderverksamhet och har gemensam planering inför temaveckor och friluftsdagar. De arbetsformer som är gemensamma för samtliga klasser är det så kallade storprovet (se punkt 3.5) och användandet av skolans kontaktbok (se punkt 4.6). Att dessa skall användas är fastslaget av rektorn. Samtliga elever i årskurs 6 läser spanska som språkval. Innevarande läsår var det aldrig aktuellt med något annat språk eftersom ingen elev uttryckte något sådant önskemål. Förra året läste eleverna franska. Språkvalsrutinen innebär att eleverna gör ett första- och ett andrahandsval på en blankett som sänds till hemmen. Undervisningen i svenska som andraspråk integreras i all undervisning. De flesta av skolans elever läser arabiska men några elever får istället extra stöd i svenska, matematik och engelska under dessa timmar. Utöver arabiska har skolan elever vars modersmål är turkiska, kurdiska, somaliska, urdu och ryska. Skolan har erbjudit undervisning i dessa språk men antingen har det varit för få elever eller så har inte föräldrarna tackat ja till erbjudandet. Organisationen för elevens val har sett olika ut år för år. Innevarande läsår ansvarar varje klasslärare och resurslärare för elevens val i respektive klass. Enligt rektorn stäms Imanskolans timplan årligen av mot de kommunala skolor som eleverna går till inför årskurs Skolans resultat Elevernas resultat följs upp genom så kallade storprov två gånger per termin. Storprovet omfattar svenska, matematik, engelska, no och so samt arabiska. Syftet är att utvärdera elevens lärande samt att ge föräldrarna information så att de skall kunna stötta eleven i hemmet. De nationella proven i år 5 genomförs. Resultatet från våren 2003 visade att ca 80 procent av de 18 eleverna hade godkänt i alla tre ämnena.

9 9 3.6 Bedömning Skolverket konstaterar att klasslärarna har lärarutbildning men att övriga undervisande lärare saknar sådan utbildning. Därtill saknas speciallärare/specialpedagog. Skolverket utgår från att huvudmannen vidtar åtgärder för att tillgodose behovet av specialpedagogisk kompetens samt för att säkerställa kvaliteten i den undervisning som bedrivs av personer som saknar lärarutbildning. Imanskolans elever har inte fått den undervisning i trä- och metallslöjd som de har rätt till. Skolan uppfyller därmed inte kraven på att ge kunskaper och färdigheter som till art och nivå väsentligen svarar mot de kunskaper och färdigheter som grundskolan skall förmedla. Huvudmannen anmodas att redovisa hur detta skall lösas. 4 Krav på att utbildningen skall motsvara de allmänna målen och värdegrunden i det offentliga skolväsendet 4.1 Skolans mål Dokumentet Skolplan och arbetsplan innehåller en text om kvalitet och kvalitetssäkring men saknar målformuleringar som anger riktningen för skolans verksamhet. Dokumentet har inte utvärderats. Skolverket har också fått ta del av andra lokalt utarbetade dokument, exempelvis dokumenten Demokrati i skolan och Individuell planering för eleven i skolan. Om och när dessa är beslutade framgår inte. I intervjuerna med lärarna framkom att de i begränsad omfattning kände till de olika dokumentens förekomst, funktion och innehåll. När föräldrar vill att deras barn skall börja på Imanskolan fyller de i en ansökningsblankett. I en bilaga till denna framgår bland annat att: då problem uppstår kommer skolan att kontakta föräldrarna per brev. Om man efter tre kontakter inte uppnått någon förändring så sammankallas skolrådet för beslut om åtgärder. Om åtgärderna inte hjälper kommer skolledningen i alla situationer att följa gällande svensk skollag och i situationer då lagen så kräver även kontakta sociala myndigheter. I intervjuerna ställdes frågor om vilka problem som avsågs. Enligt rektorn syftar man på en elevs uppträdande i skolan. När det gäller nästa steg, att sammankalla skolrådet för beslut om åtgärder, kunde ingen av de intervjuade uppge vad som avsågs med skolrådet och vilka åtgärder som kunde vara aktuella. Begreppet skolråd förekommer inte i något annat sammanhang. Vid huvudmannens sakgranskning av rapporten förklarades detta med att begreppet skolråd är gammalt, men att skolrådet tidigare bestod av skolledning och föräldraråd. Detta motsvaras idag av skolstyrelsen. När det gäller Imanskolans kontakt med socialtjänsten uppger rektorn och intervjuade lärare att de i olika situationer har haft sådana kontakter.

10 10 Detta bekräftar även den före detta skolsköterskan. Skolverket har efter kontakt med socialtjänsten i Uppsala även kunnat konstatera att Imanskolan själva har tagit initiativ till att göra anmälan. 4.2 Skolans arbete med kränkande behandling och jämställdhet Skolledningen och skolans personal ser som sin huvuduppgift att barnen mår bra i skolan och i hemmet och att barnen klarar av sina olika roller. Alla intervjuade betonar att det är viktigt att skolan strävar efter att ha en helhetssyn på barnen och att skolan kan vara en bro mellan föräldrarnas och det svenska samhällets syn på olika sedvänjor. Skolan har en Handlingsplan mot mobbning som bland annat tar upp hur mobbning kan förebyggas och stoppas. Andra former av kränkande behandling behandlas ej. Av planen framgår att det skall finnas en arbetsgrupp som består av skolsköterska, två klasslärare samt rektor eller studierektor. I dagsläget består gruppen av rektorn och en av klasslärarna. Enligt vad de intervjuade eleverna och personalen uppger har inte Imanskolan några problem med mobbning eller annan kränkande behandling. Imanskolan har ingen uttalad strategi eller plan för hur man skall arbeta med jämställdhetsfrågor. Däremot har elevrepresentanter från Imanskolan deltagit i en temadag om jämställdhet som genomfördes av Barnombudsmannen i Uppsala. Från och med årskurs 4 undervisas idrott- och hälsa, textilslöjd, arabiska och religionskunskap i separata flick- och pojkgrupper. Samtliga pojkar från årskurserna 4-6 utgör en grupp medan flickorna nivågrupperas utifrån kunskapsnivå i arabiska språket och utifrån om eleven har arabiska som modersmål eller inte. Enligt intervjuerna är det endast i idrott- och hälsa som man av religiösa skäl väljer att dela på pojkar och flickor. Att skolan gör det även i de andra ämnena har, enligt skolledningen, organisatoriska orsaker då dessa lektioner på schemat ligger parallellt. Skolans bedömning är att gemensam undervisning i idrott- och hälsa inte längre är lämplig när barnen går in i puberteten. Det finns också en hänsyn när det gäller duschning. Eftersom vissa elever och deras föräldrar inte vill att barnen skall duscha gemensamt, tillåts eleverna duscha hemma om de så önskar. Skolan kräver dock att ombyte alltid skall ske i samband med lektionerna. Speciell klädsel är inte påbjuden för eleverna. De flickor som deltar i bönen bär slöja, men samtidigt är det frivilligt att delta i bönen. 4.3 Elevernas ansvar och inflytande Klassråden har möte varannan fredag och elevrådet en gång per månad. På elevrådet deltar rektorn. Elevrådet består av två representanter från

11 11 varje klass. Eleverna uppger att de på dessa råd kan ta upp sina synpunkter, frågor och idéer. 4.4 Allsidighet och saklighet i undervisningen Imanskolans konfessionella inriktning innebär att schemat innehåller undervisning i islam och arabiska 1,5-2 timmar varje vecka. På schemat används dock begreppet religionskunskap istället för Islam. De lokalt utarbetade kursplanerna innehåller utöver religionskunskapsämnet även profilämnet islam. Utöver undervisning om islam omfattar ämnet religionskunskap judendom och kristendom. Vid tiden för inspektionsbesöket pågick ett revideringsarbete av de lokala kursplanerna, bland annat planeras att undervisningen i framtiden även skall omfatta hindusim och buddhism. Vid planering av undervisningen i andra religioner än islam utgår de ansvariga lärarna, studierektorn och en av resurslärarna, från olika läromedel. Kopior från dessa läromedel används i undervisningen. Något samarbete med någon annan skola kring religionskunskapsundervisningen förekommer inte. Utöver att klasslärarna tar upp de kristna högtiderna som exempel på svensk tradition, allt eftersom de inträffar under året, har de inget ansvar för religionskunskapsundervisningen. I TV-programmet Dokument inifrån uttalade rektorn att sex- och samlevnadsundervisningen på skolan skiljer sig från den undervisning som finns i kommunala skolor. Rektorns egen förklaring till detta uttalande var att han var medveten om att det inte är någon skillnad men att han gav detta svar eftersom han visste (eller trodde sig veta) att hans besökande hade en annan bild. Detsamma gäller rektorns uttalande om att Imanskolan inte har sådana ämnen som muslimer inte tycker om. Med detta menade rektorn att Imanskolan inte har sådana moment i sex- och samlevnadsundervisningen som den besökande trodde. Klasslärarna uppger att de strävar efter att ta upp allt i sin undervisning på ett allsidigt och sakligt sätt. Detta menar de, på den nivå som är aktuell med hänsyn till kursplaner och elevernas ålder, även inkluderar undervisningen om sex- och samlevnad. Årskurs 4 har exempelvis läst om människokroppen. Bland annat användes videomaterial från kommunens AV-central. Den tidigare skolsköterskan tog upp frågor om sex- och samlevnad, i första hand enskilt, med eleverna. Det skedde med försiktighet eftersom det fanns ett motstånd från främst föräldrar. Rektorn hade dock givit sitt medgivande. 4.5 Elever i behov av stöd Enligt dokumentet Skolplan och arbetsplan skall läraren ta initiativ till ett så kallat resurstidsmöte när en elev behöver extra hjälp. I detta möte deltar rektor och lärare.

12 12 Enligt intervjuerna upprättas därefter vid behov ett åtgärdsprogram för de elever som behöver särskilt stöd. Som underlag används en av de fyra mallar som skolan har för detta ändamål. Vårdnadshavaren inbjuds att närvara. Om vårdnadshavaren inte deltagit informeras denne i efterhand. Berörd elev deltar ej. Åtgärdsprogrammen är tidsbegränsade och utvärderas efter fyra veckor Som tidigare nämnts finns det ett dokument som kallas Individuell planering för eleven i skolan. I detta framgår att Imanskolan valt att använda begreppet individuell plan med samma innebörd som åtgärdsprogram. I motsats till vad som sägs i intervjuerna framgår av dokumentet att elevers och föräldrars delaktighet vid utarbetandet av den individuella planen är centralt. Enligt dokumentet görs utvärdering efter en viss tid som bestäms gemensamt. Enligt rektorn prioriterar skolan i första hand att ge stöd till elever som inte har så goda förutsättningar att få stöd hemifrån. Det stöd som Imanskolan kan erbjuda elever i behov av särskilt stöd är att ge resursläraren extra tid med eleven. Imanskolan ingår sedan maj 2003 i VITS-projektet (Vardagsnära Insatser med Tydlig Samverkan) som är ett samarbetsprojekt i Uppsala län för arbetet runt familjer som har barn med koncentrations- och uppmärksamhetssvårigheter. 4.6 Skolans kontakt med hem, samhälle och arbetsliv Inför Imanskolans start läsåret 1996/97 trycktes en kontaktbok upp som var avsedd att användas för kontakten mellan hem och skola. Upplagan var så stor att den fortfarande används. Kontaktboken består av fyra delar. Första delen utgörs av några citat från den tidigare läroplanen Lgr 80. Den andra delen innehåller information om vilka krav skolan och hemmen kan ställa på varandra. De krav som skolan ställer handlar exempelvis om att barnet skall vara utsövt, passa tiden och att föräldern skall infinna sig på enskilda samtal och klassmöten. De krav som föräldern kan ställa handlar om att begära läsårsinformation, schema och namnuppgifter på personal. Den tredje delen utgörs av månadsvis omdömen, dels om olika ämnen, dels om elevens uppförande och information om eventuell anmärkning. Kontaktbokens sista del består av telefonnummer till skolans personal så som den såg ut när skolan startade år Enligt huvudmannen får hemmen i början av varje läsår en förteckning över personal, telefonnummer och läsårsdata. Utvecklingssamtal genomförs varje termin. Elever, föräldrar och lärare deltar. Vid behov av översättning till arabiska fungerar den lärare som ansvarar för skolans undervisning i arabiska och islam som tolk. Skolan har också ett föräldraråd. Ett visst samarbete finns mellan Imanskolan och Almtunaskolan. Vid inspektionsbesöket genomfördes en gemensam skoljogg och tidigare har brevkontakt funnits mellan eleverna. Enligt rektorn ingår Imanskolan också i olika nätverk och projekt, exempelvis det tidigare nämnda VITS.

13 13 Eleverna har deltagit i olika aktiviteter utanför skolan, exempelvis praodagar för årskurserna 5-6, allsångskonsert, teater- och biobesök. Skolan har även försökt få eleverna att delta i föreningsverksamhet till exempel att spela tennis och fotboll och även bjudit in representanter för föreningslivet till skolan för att berätta om dessa aktiviteter. 4.7 Bedömning Skolverket konstaterar att mycket av det innehåll som finns i Imanskolans lokalt utarbetade dokument är inaktuellt, motsägelsefullt och otydligt. Exempel på detta är den inaktuella och otydliga informationen om skolrådet och social anmälan, den motsägelsefulla informationen om elevers deltagande vid utarbetande av åtgärdsprogram samt det inaktuella innehållet i kontaktboken som bland annat innehåller citat från den tidigare läroplanen Lgr 80. Skolverket bedömer att den undervisning som genomförs av klasslärarna är allsidig och saklig. Det har inte heller framkommit något i inspektionen som tyder på att den övriga undervisningen skulle brista i allsidighet och saklighet. Däremot anser Skolverket att det är olyckligt att religionskunskap, som på denna skola är ett så i vardagen levande ämne, inte undervisas av utbildade lärare. Skolverket vill uppmärksamma huvudmannen på vikten av att mobbningsplanen revideras och utökas till att omfatta det enligt författningarna vidare begreppet kränkande behandling. Skolverket konstaterar att det finns brister i redovisningen av vilka rutiner som gäller för elevvårdsarbetet och särskilt när det gäller arbetet med åtgärdsprogram. Därmed svarar inte Imanskolan mot de allmänna mål och den värdegrund som gäller för utbildning i det offentliga skolväsendet. Huvudmannen anmodas därför att redovisa hur elevvårdsarbetet skall bedrivas för att säkerställa att författningarnas krav uppfylls. 5 Skolans kvalitetsarbete 5.1 Skolans kvalitetsredovisning Imanskolan har inte lämnat någon kvalitetsredovisning enligt förordningen (1997:702) om kvalitetsredovisning inom skolväsendet. Däremot finns tre enkäter, en för elever, en för föräldrar och en för personal, som enligt rektorn utgör ett underlag för den kommande kvalitetsredovisningen. Vid inspektionen fanns inget resultat färdigt från dessa. 5.2 Övrigt kvalitetsarbete Rektorns verktyg för att följa upp verksamheten består, utöver enkäterna, av de fortlöpande samtalen under konferenserna, spontana klassbe-

14 14 sök, krav på lärarna att dokumentera olika beslut och möten samt de tidigare beskrivna storproven. Imanskolan deltog i enkätundersökning som genomfördes av Uppsala kommun våren 2001 där syftet var att ge en bild av elevers och föräldrars uppfattning om skolan. 5.3 Bedömning Imanskolan har inte upprättat någon kvalitetsredovisning enligt förordningen (1997:702) om kvalitetsredovisning inom skolväsendet. Skolverket anmodar huvudmannen att upprätta en plan över vilka mål som skall ingå samt hur uppföljning och analys skall göras gällande läsåret 2003/04.

Inspektion av utbildningen vid den fristående grundskolan Pauliskolan i Helsingborg

Inspektion av utbildningen vid den fristående grundskolan Pauliskolan i Helsingborg 1 (9) Cecilia Hanö Dnr54-2003:2868 Inspektion av utbildningen vid den fristående grundskolan Pauliskolan i Helsingborg 1 Inledning 1.1 Rättslig reglering Utbildningen i fristående förskoleklasser regleras

Läs mer

Inspektion av utbildningen vid den fristående förskoleklassen och grundskolan Liljanskolan i Stockholm

Inspektion av utbildningen vid den fristående förskoleklassen och grundskolan Liljanskolan i Stockholm 1 (9) Inspektion av utbildningen vid den fristående förskoleklassen och grundskolan Liljanskolan i Stockholm 1 Inledning 1.1 Inspektionens syfte och genomförande Utbildningen vid fristående förskoleklasser

Läs mer

Inspektion av verksamheten vid den fristående grundskolan Vasaskolan i Göteborgs kommun

Inspektion av verksamheten vid den fristående grundskolan Vasaskolan i Göteborgs kommun SKOLVERKET RAPPORT 1(13) Göteborg Gull Olsson Inspektion av verksamheten vid den fristående grundskolan Vasaskolan i Göteborgs kommun 1 Inledning 1.1 Rättslig reglering Utbildningen i fristående förskoleklasser

Läs mer

Utbildningsinspektion i Gnarps skola, förskoleklass och grundskola årskurs 1 6

Utbildningsinspektion i Gnarps skola, förskoleklass och grundskola årskurs 1 6 Utbildningsinspektion i Nordanstigs kommun Gnarps skola Dnr 53-2005:786 Utbildningsinspektion i Gnarps skola, förskoleklass och grundskola årskurs 1 6 Innehåll Inledning...1 Underlag...1 Beskrivning av

Läs mer

Regelbunden tillsyn i Kungsgårdsskolan och Prästgärdsskolan

Regelbunden tillsyn i Kungsgårdsskolan och Prästgärdsskolan Regelbunden tillsyn i Säters kommun Prästgärdsskolan/Kungsgårdsskolan Dnr 43-2008:693 Regelbunden tillsyn i Kungsgårdsskolan och Prästgärdsskolan Kungsgårdsskolan förskoleklass och årskurserna 1-6 Prästgärdsskolan

Läs mer

Inspektion av verksamheten vid den fristående grundskolan Kristinaskolan

Inspektion av verksamheten vid den fristående grundskolan Kristinaskolan SKOLVERKET RAPPORT 1(14) Göteborg Gull Olsson Inspektion av verksamheten vid den fristående grundskolan Kristinaskolan i Göteborg 1 Inledning 1.1 Rättslig reglering Utbildningen i fristående förskoleklasser

Läs mer

1 Utbildningsinspektion i Stockholms kommun Tallkrogens skola Dnr 53-2006:962 Utbildningsinspektion i Tallkrogens skola, förskoleklass och grundskola

1 Utbildningsinspektion i Stockholms kommun Tallkrogens skola Dnr 53-2006:962 Utbildningsinspektion i Tallkrogens skola, förskoleklass och grundskola 1 Utbildningsinspektion i Stockholms kommun Tallkrogens skola Dnr 53-2006:962 Utbildningsinspektion i Tallkrogens skola, förskoleklass och grundskola årskurs 1 6 Innehåll Inledning...1 Underlag...1 Beskrivning

Läs mer

Välkommen. till förskoleklassen, grundskolan och fritidshemmet

Välkommen. till förskoleklassen, grundskolan och fritidshemmet Välkommen till förskoleklassen, grundskolan och fritidshemmet Innehållsförteckning Förskoleklassen Första steget in i skolan 7 Att välja skola 7 En smidig övergång till skolan 7 En typisk dag för en förskoleklassare

Läs mer

Tillsyn av verksamheten vid den fristående grundskolan Dar Al-Uloumskolan i Linköpings kommun

Tillsyn av verksamheten vid den fristående grundskolan Dar Al-Uloumskolan i Linköpings kommun 1 (15) Avdelningen för utbildnings- inspektion Claes-Göran Aggebo Tillsyn av verksamheten vid den fristående grundskolan Dar Al-Uloumskolan i Linköpings kommun Godkännande Skolan är godkänd som en fristående

Läs mer

Beslut för förskoleklass och grundskola

Beslut för förskoleklass och grundskola Dnr 44-2014:8517 Södertälje Friskola AB Org.nr. 556557-0149 Beslut för förskoleklass och grundskola efter bastillsyn i Södertälje Friskola belägen i Södertälje kommun 2(8) Tillsyn i Södertälje friskola

Läs mer

Tillsyn av verksamheten vid den fristående grundskolan Alfadjerskolan i Västerås kommun

Tillsyn av verksamheten vid den fristående grundskolan Alfadjerskolan i Västerås kommun RAPPORT 1 (12) Avdelningen för utbildnings- inspektion Claes-Göran Aggebo Tillsyn av verksamheten vid den fristående grundskolan Alfadjerskolan i Västerås kommun Godkännande Skolan är godkänd som en fristående

Läs mer

BeskJit för. 'örsko e [ass och grundsko a

BeskJit för. 'örsko e [ass och grundsko a Beskut Dnr 44-2015:4210 Backatorps skolkooperativ ekonomisk förening Org.nr. 716445-1366 BeskJit för. 'örsko e [ass och grundsko a efter bastillsyn Bauatorpsskolan belägen i Göteborgs ko mun. 'iåbx 2320,

Läs mer

Genomförd tillsyn över utbildningen vid Stefanskolan i Stockholms kommun (1 bilaga)

Genomförd tillsyn över utbildningen vid Stefanskolan i Stockholms kommun (1 bilaga) Föreningen Stefanskolan Kristinebergsparken 112 52 STOCKHOLM Genomförd tillsyn över utbildningen vid Stefanskolan i Stockholms kommun (1 bilaga) Skolverket har till uppgift att utöva tillsyn över fristående

Läs mer

Skolan är till för ditt barn

Skolan är till för ditt barn Skolan är till för ditt barn En broschyr om de nya läroplanerna och den nya skollagen som riktar sig till dig som har barn i grundskolan, grundsärskolan, specialskolan eller sameskolan Du är viktig Du

Läs mer

Kvalitetsredovisning och verksamhetsplan för Tällbergs skola

Kvalitetsredovisning och verksamhetsplan för Tällbergs skola Kvalitetsredovisning och verksamhetsplan för Tällbergs skola Kvalitetsredovisning 2013/2014 Varje huvudman inom skolväsendet ska på huvudmannanivå systematiskt och kontinuerligt planera, följa upp och

Läs mer

Beslut för förskoleklass och grundskola

Beslut för förskoleklass och grundskola Beslut ein Skolinspektionen 2014-12-15 Leksands kommun Rektorn vid Siljansnäs skola Beslut för förskoleklass och grundskola efter tillsyn i Siljansnäs skola i Leksands kommun Skolinspektionen, Box 23069,

Läs mer

STÖDMATERIAL FÖR ELEVDOKUMENTATION

STÖDMATERIAL FÖR ELEVDOKUMENTATION UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN GRUNDSKOLEAVDELNINGEN REVIDERAD AUGUSTI 2012 STÖDMATERIAL FÖR ELEVDOKUMENTATION Innehållsförteckning OM UTVECKLINGSSAMTALET OCH DEN SKRIFTLIGA INDIVIDUELLA UTVECKLINGSPLANEN 2

Läs mer

Föreningen Islamiska Skolan i Göteborg

Föreningen Islamiska Skolan i Göteborg Föreningen Islamiska Skolan i Göteborg R ömosseskolan är en skola som präglas av gemenskap, öppenhet och trygghet. Vi ser det som vår uppgift att skapa en skola där alla elever känner att de är lika mycket

Läs mer

Beslut för gymnasieskola

Beslut för gymnasieskola Dnr 43-2014:7575 Alingsås kommun kommunstyrelsen@alingsas.se Beslut för gymnasieskola efter prioriterad tillsyn i Alströmergymnasiet sektor 1 i Alingsås kommun 2 (10) Tillsyn i Alströmergymnasiet sektor

Läs mer

Skola: Norråsaskolan Rektor: Erik Thor

Skola: Norråsaskolan Rektor: Erik Thor Skola: Norråsaskolan Rektor: Erik Thor Systematiskt kvalitetsarbete Det systematiska kvalitetsarbetet är reglerat i skollagen, 4 kap och regleras på nationell-, huvudmannaoch enhetsnivå. Huvudmannanivå

Läs mer

Ansökan om godkännande och rätt till bidrag för en fristående förskoleklass och grundskola i Tranås kommun

Ansökan om godkännande och rätt till bidrag för en fristående förskoleklass och grundskola i Tranås kommun 1 (8) Ansökan om godkännande och rätt till bidrag för en fristående förskoleklass och grundskola i Tranås kommun Ansökan inkom den 20 januari 2004. Kompletteringar har inkommit den 13 april, den 25 maj,

Läs mer

Det svenska skolsystemet: Grundskola Publicerad 2011-07-01. Grundskola

Det svenska skolsystemet: Grundskola Publicerad 2011-07-01. Grundskola Det svenska skolsystemet: Grundskola Publicerad 2011-07-01 Grundskola Grundskolan, eller grundsärskolan, sameskolan eller specialskolan, är obligatorisk i Sverige. Det betyder att alla barn har skolplikt

Läs mer

VÄNERGYMNASIETS LIKABEHANDLINGSPLAN Läsåret 2013/2014

VÄNERGYMNASIETS LIKABEHANDLINGSPLAN Läsåret 2013/2014 VÄNERGYMNASIETS LIKABEHANDLINGSPLAN Läsåret 2013/2014 UPPDATERAS INFÖR VARJE LÄSÅR Skolans vision På Vänergymnasiet strävar vi efter att alla elever känner sig delaktiga, trygga och sedda. Detta är ett

Läs mer

Elevers rätt till kunskap, extra anpassningar och särskilt stöd

Elevers rätt till kunskap, extra anpassningar och särskilt stöd Juridisk vägledning Reviderad maj 2015 Mer om Elevers rätt till kunskap, extra anpassningar och särskilt stöd Alla elever ska ges stöd och stimulans för att utvecklas så långt som möjligt. Vissa elever

Läs mer

Riktlinjer för modersmålsundervisning. Hedemora kommun

Riktlinjer för modersmålsundervisning. Hedemora kommun Sida 1(6) Datum 2014-02-11 Riktlinjer för modersmålsundervisning Hedemora kommun Undervisningstid för modersmålslärare Modersmålslärare undervisar 22 tim/vecka vid heltidstjänst. Räknas om utifrån anställningsgrad.

Läs mer

Kvalitetsarbete för Garpenbergs skola period 3 (jan mars), läsåret 2012/2013

Kvalitetsarbete för Garpenbergs skola period 3 (jan mars), läsåret 2012/2013 Kvalitetsarbete för Garpenbergs skola period 3 (jan mars), läsåret 2012/2013 1 Systematiskt kvalitetsarbete Enligt Skollagen (SFS 2010:800) ska varje huvudman inom skolväsendet på huvuvdmannanivå systematiskt

Läs mer

Dnr 31-2010-2157. Förskoleklass vid redan godkänd fristående grundskola. Grundskola. Förskoleklass och grundskola. I kommun. Katrineholms kommun

Dnr 31-2010-2157. Förskoleklass vid redan godkänd fristående grundskola. Grundskola. Förskoleklass och grundskola. I kommun. Katrineholms kommun Dnr 31-2010-2157 Förskoleklass vid redan godkänd fristående grundskola Grundskola Förskoleklass och grundskola I kommun Katrineholms kommun Ort och datum Norrköping 2010-03-30 Skolans namn Lärandeskolan

Läs mer

Beslut för grundskola

Beslut för grundskola Stockholms kommun Rektorn vid Äppelviksskolan Beslut för grundskola efter tillsyn av Äppelviksskolan i Stockholms kommun Skolinspektionen, Box 23069, 104 35 Stockholm, Besöksadress: Sveavägen 159 Telefon:

Läs mer

Tillsyn av förskolan Råbäcken Måbra Förskolor AB

Tillsyn av förskolan Råbäcken Måbra Förskolor AB Tillsynsbeslut förskoleverksamhet Kundvalskontoret 2013-10-07 Dnr: UBN/2013:35 Förskolan Råbäcken Måbra Förskolor AB Tillsyn av förskolan Råbäcken Måbra Förskolor AB Brister som ska åtgärdas utifrån gällande

Läs mer

Beslut för grundskola och fritidshem

Beslut för grundskola och fritidshem Skolinspektionen 2013-04-25 Stockholms kommun Rektorn vid Sofia skola Beslut för grundskola och fritidshem efter tillsyn av Sofia skola i Stockholms kommun Skolinspektionen, Box 23069, 104 35 Stockholm,

Läs mer

Stöd inför utveckling av samrådsforum i kommunens förskole- och skolenheter

Stöd inför utveckling av samrådsforum i kommunens förskole- och skolenheter Stöd inför utveckling av samrådsforum i kommunens förskole- och skolenheter Fr o m 2011-07-01 2011-01-28 Sida 1 Innehållsförteckning Elev och föräldrainflytande... 2 Förskolechefs, rektors ansvar... 2

Läs mer

Skolans organisation och värdegrund. ann.s.pihlgren@utep.su.se Fil dr Ann S Pihlgren Stockholms universitet

Skolans organisation och värdegrund. ann.s.pihlgren@utep.su.se Fil dr Ann S Pihlgren Stockholms universitet Skolans organisation och värdegrund ann.s.pihlgren@utep.su.se Fil dr Ann S Pihlgren Stockholms universitet Skolans organisation Frivillig förskola 1-3 4-5 år F- 9 Gymnasiet Arbete, yrkesutbildning, universitet

Läs mer

Plan mot kränkande behandling

Plan mot kränkande behandling Plan mot kränkande behandling för Bygdsiljums förskoleklass, skola och fritidshem Läsåret 2013/2014 Bygdsiljums skola tillämpar barn- och elevskyddslagen (2006:67). Det är enligt lagen en rättighet för

Läs mer

Beslut för grundskola och fritidshem

Beslut för grundskola och fritidshem Skolinspektionen Beslut 2014-04-23 Älghults Friskola Rektorn vid Älghults Friskola Beslut för grundskola och fritidshem efter tillsyn i Älghults Friskola i Uppvidinge kommun Skolinspektionen, Postadress:

Läs mer

PRAKTISKA GYMNASIET I NACKA. Giltighet läsåret 2014 2015

PRAKTISKA GYMNASIET I NACKA. Giltighet läsåret 2014 2015 PRAKTISKA GYMNASIET I NACKA Giltighet läsåret 2014 2015 Innehåll 1. Inledning och syfte... 4 2. Förbud mot diskriminering och kränkande behandling... 4 3. Vision mot kränkande behandling och diskriminering...

Läs mer

Sveriges Islamiska Skolor

Sveriges Islamiska Skolor Sveriges Islamiska Skolor 2008 SIS, Sveriges Islamiska Skolor SIS veriges Islamiska Skolor, som förkortas SIS, är en intresseorganisation för fristående skolor i Sverige som har muslimsk inriktning eller

Läs mer

Skol- och förskoleverksamhet i kyrkan eller annan religiös lokal

Skol- och förskoleverksamhet i kyrkan eller annan religiös lokal Juridisk vägledning Granskad oktober 2012 Mer om Skol- och förskoleverksamhet i kyrkan eller annan religiös lokal Utbildningen och undervisningen i förskolor och skolor ska vara icke-konfessionell dvs.

Läs mer

Heby kommuns författningssamling

Heby kommuns författningssamling Heby kommuns författningssamling Utbildningsnämnden ISSN 2000-043X HebyFS 2015:31 Infördes i författningssamlingen den10 juni 2015 Riktlinjer för godkännande av och bidrag till fristående förskolor Utbildningsnämnden

Läs mer

ELEVHÄLSOPLAN FÖR ODENSLUNDSSKOLAN

ELEVHÄLSOPLAN FÖR ODENSLUNDSSKOLAN ELEVHÄLSOPLAN FÖR ODENSLUNDSSKOLAN Odenslundsskolan, reviderad, februari 2013 1 Målsättning med elevhälsoarbetet. Vi vill främja varje elevs hälsa, utveckling och lärande. Vi vill skapa en trygg och god

Läs mer

För barn och unga 7 20 år Grundsärskolan och gymnasiesärskolan. Den svenska skolan för nyanlända

För barn och unga 7 20 år Grundsärskolan och gymnasiesärskolan. Den svenska skolan för nyanlända För barn och unga 7 20 år Grundsärskolan och gymnasiesärskolan Den svenska skolan för nyanlända Det här är den svenska skolan Gymnasieskola ungdomar 16 20 år frivillig Grundskola ungdomar 7 15 år obligatorisk

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling - för likabehandling och delaktighet

Plan mot diskriminering och kränkande behandling - för likabehandling och delaktighet 2012-08-01 rev 130212 Plan mot diskriminering och kränkande behandling - för likabehandling och delaktighet Denna plan gäller för Krika Bygdeskolas elever och de elever som är inskrivna på Fritidshemmet

Läs mer

Förskolechefen och rektorn

Förskolechefen och rektorn Juridisk vägledning Reviderad augusti 2013 Mer om Förskolechefen och rektorn Bestämmelser om förskolechef och rektor finns i skollagen. En förskolechef eller rektor får vara det för flera förskole- respektive

Läs mer

Likabehandlingsplan för grundskolan och fritidshem på Sjöboskolan LÅ 14/15

Likabehandlingsplan för grundskolan och fritidshem på Sjöboskolan LÅ 14/15 Likabehandlingsplan för grundskolan och fritidshem på Sjöboskolan LÅ 14/15 Del 1 Sjöboskolans plan för att främja likabehandling och förebygga diskriminering, trakasserier och kränkande behandling, samt

Läs mer

Den skriftliga individuella utvecklingsplanen

Den skriftliga individuella utvecklingsplanen Den skriftliga individuella utvecklingsplanen Innehåll Förord sid. 2 Bakgrund sid. 3 Syfte sid. 4 Begrepp sid. 5 Allmän handling sid. 5 Arbetsgång sid. 6 Handledning till omdömesblankett sid. 8 Omdömesblankett

Läs mer

Vårdnadshavares och föräldrars rätt till information och inflytande

Vårdnadshavares och föräldrars rätt till information och inflytande Juridisk vägledning Granskad februari 2012 Mer om Vårdnadshavares och föräldrars rätt till information och inflytande Vårdnadshavaren som barnet bor hos får bestämma vilken förskoleenhet eller vilket fritidshem

Läs mer

Pedagogens/pedagogers bedömning

Pedagogens/pedagogers bedömning Utbildningsförvaltningen Pedagogisk utredning Elever i förskoleklass, grundskola, grundsärskola, fritidshem Datum Diarienr Relevanta uppgifter i blanketten fylls i Elevens namn Textfälten utvidgas automatiskt

Läs mer

Riktlinjer för skolpliktsbevakning

Riktlinjer för skolpliktsbevakning Riktlinjer för skolpliktsbevakning Alla barn i Sverige har skolplikt och en lagstadgad rätt till utbildning. Skolplikten innebär även närvaroplikt, dvs. en skyldighet att delta i den utbildning som anordnas,

Läs mer

Stjärneboskolan Läsåret 2007-2008. Kvalitetsredovisning

Stjärneboskolan Läsåret 2007-2008. Kvalitetsredovisning Stjärneboskolan Läsåret 2007-2008 Kvalitetsredovisning STJÄRNEBOSKOLAN Skolan ligger vid norra infarten till Kisa, mellan Kisasjön och ett närliggande skogsområde. I detta skogsområde finns skolans uteklassrum

Läs mer

Beslut för förskoleklass och grundskola

Beslut för förskoleklass och grundskola Skolinspektionen Eksjö kommun Beslut för förskoleklass och grundskola efter tillsyn i Eksjö kommun Skolinspektionen. Postadress: Box 156, 221 00 Lund, Besöksadress: Gasverksgatan 1, 222 29 Lund Telefon:

Läs mer

Lokal arbetsplan för Österåsens skola läsåret 2010/2011

Lokal arbetsplan för Österåsens skola läsåret 2010/2011 2010-10-19 Lokal arbetsplan för Österåsens skola läsåret 2010/2011 Lust att lära och utvecklas hela livet Den lokala arbetsplanen anger skolans prioriterade utvecklingsmål för läsåret, med åtaganden enskilt

Läs mer

Kvalitetsarbete för Fyrklöverskolan period 2 (okt dec), läsåret 2012/2013

Kvalitetsarbete för Fyrklöverskolan period 2 (okt dec), läsåret 2012/2013 Kvalitetsarbete för Fyrklöverskolan period 2 (okt dec), läsåret 2012/2013 1 Systematiskt kvalitetsarbete Enligt Skollagen (SFS 2010:800) ska varje huvudman inom skolväsendet på huvuvdmannanivå systematiskt

Läs mer

Riktad tillsyn i Växjö kommun av rätten till utbildning för elever på hem för vård eller boende (HVB)

Riktad tillsyn i Växjö kommun av rätten till utbildning för elever på hem för vård eller boende (HVB) Växjö kommun Skol och barnomsorgsnämnden Omsorgsnämnden Box 1222 351 12 Växjö 1 (10) Riktad tillsyn i Växjö kommun av rätten till utbildning för elever på hem för vård eller boende (HVB) Skolinspektionen

Läs mer

Regelbunden tillsyn i Arboga kommun

Regelbunden tillsyn i Arboga kommun Regelbunden tillsyn i Arboga kommun Program för dagen Vad Skolinspektionen granskar Vad vi har sett i Arboga kommun - styrkor - utvecklingsområden Uppföljning Syfte och mål med tillsynen Bidra till alla

Läs mer

Inspektion av verksamheten vid den fristående grundskolan Källskolan i Upplands-Bro

Inspektion av verksamheten vid den fristående grundskolan Källskolan i Upplands-Bro 1 (22) Avdelningen för utbildnings- inspektion Claes-Göran Aggebo Inspektion av verksamheten vid den fristående grundskolan Källskolan i Upplands-Bro 1 Inledning 1.1 Rättslig reglering Utbildningen i fristående

Läs mer

Regelbunden tillsyn i Klockarskolan

Regelbunden tillsyn i Klockarskolan Regelbunden tillsyn i Säter kommun Klockarskolan Dnr 43-2008:693 Regelbunden tillsyn i Klockarskolan Grundskola årskurs 7-9 Inledning Skolinspektionen har granskat verksamheten i Säter kommun under hösten

Läs mer

Riktlinjer för godkännande och rätt till bidrag för enskild pedagogisk omsorg

Riktlinjer för godkännande och rätt till bidrag för enskild pedagogisk omsorg 2015-05-19 Riktlinjer för godkännande och rätt till bidrag för enskild pedagogisk omsorg Pedagogisk omsorg Pedagogisk omsorg är ett samlingsbegrepp för förskoleverksamhet och skolbarnsomsorg som inte är

Läs mer

Ansökan om godkännande och rätt till bidrag för enskild pedagogisk omsorg

Ansökan om godkännande och rätt till bidrag för enskild pedagogisk omsorg Ansökan om godkännande och rätt till bidrag för enskild pedagogisk omsorg Ort och datum Den pedagogiska omsorgens namn Underskrift av firmatecknare/behörig företrädare för sökande Namnförtydligande Ort

Läs mer

Riktlinjer för bedömning av fristående pedagogisk omsorgs förutsättningar för rätt till bidrag

Riktlinjer för bedömning av fristående pedagogisk omsorgs förutsättningar för rätt till bidrag Riktlinjer för bedömning av fristående pedagogisk omsorgs förutsättningar för rätt till bidrag Kommunen ska sträva efter att istället för förskola eller fritidshem erbjuda ett barn pedagogisk omsorg om

Läs mer

Hedeskolans. likabehandlingsplan

Hedeskolans. likabehandlingsplan Hedeskolan, Björnbärsvägen 2, 457 31 Tanumshede Telefon: 0525-18192, 0525-183 14 Hedeskolans likabehandlingsplan 2012-01-10 Övergripande mål Hedeskolan och fritidshemmets Likabehandlingsplan Likabehandlingsplanen

Läs mer

Verksamhetsplan för Norrtullskolan 2013/2014

Verksamhetsplan för Norrtullskolan 2013/2014 BARN OCH UTBILDNING Verksamhetsplan för Norrtullskolan 2013/2014 Verksamhetsidé På vår skola ges alla elever möjlighet att utvecklas utifrån sina förutsättningar! Det viktiga för alla på skolan är att

Läs mer

Astrid Lindgrens skola AAstirid LIndgresn skola DOKUMENTNAMN

Astrid Lindgrens skola AAstirid LIndgresn skola DOKUMENTNAMN AAstirid LIndgresn skola DOKUMENTNAMN skolan Vi vet vart vi ska. Vi utvärderar, analyserar och förändrar. Utnyttja alla våra sinnen. Lär oss på olika sätt. Är tydliga! Gör våra elever medvetna om målen.

Läs mer

Verksamhetsplan för Avesta centrala rektorsområde läsåret 2013/2014

Verksamhetsplan för Avesta centrala rektorsområde läsåret 2013/2014 Verksamhetsplan för Avesta centrala rektorsområde läsåret 2013/2014 Avesta centrala rektorsområde omfattar Markusskolan, Bergsnässkolan samt fritidsverksamheten på båda skolorna. Skolledningen består av

Läs mer

Handlingsplan för hantering av elevers frånvaro

Handlingsplan för hantering av elevers frånvaro Handlingsplan för hantering av elevers frånvaro Skolplikten motsvaras av en rätt till utbildning och inträder höstterminen det år barnet fyller sju år och upphör efter det nionde skolåret. Det gäller oavsett

Läs mer

Sammanställning och analys av skolinspektionens tillsyn 2013

Sammanställning och analys av skolinspektionens tillsyn 2013 2014-01-07 1 (5) Sammanställning och analys av skolinspektionens tillsyn 2013 Förskolan Vid skolinspektionens tillsyn 2013 fick förskolan 4 anmärkningar/förelägganden, detta är lika många i antal som vid

Läs mer

Regelverk vid ansökan om bidrag för enskild pedagogisk omsorg slutlig version efter nämndens beslut

Regelverk vid ansökan om bidrag för enskild pedagogisk omsorg slutlig version efter nämndens beslut Regelverk vid ansökan om bidrag för enskild pedagogisk omsorg slutlig version efter nämndens beslut Inledning Pedagogisk omsorg är ett alternativ till förskola och fritidshem som kommunen ska sträva efter

Läs mer

RESURSSKOLAN. Beskrivning av Resursskolans uppdrag och ansvar

RESURSSKOLAN. Beskrivning av Resursskolans uppdrag och ansvar RESURSSKOLAN Beskrivning av Resursskolans uppdrag och ansvar Karlskrona kommun Barn och ungdomsförvaltningen - 2014 RESURSSKOLAN EN DEL AV SÄRSKILT STÖD SÄRSKILD UNDERVISNINGS- GRUPP ENLIGT SKOLLAGEN:

Läs mer

Genomförd kvalitetsgranskning i den fristående grundskolan Prolympia skola i Norrköping avseende lärares behörighet och användning efter utbildning

Genomförd kvalitetsgranskning i den fristående grundskolan Prolympia skola i Norrköping avseende lärares behörighet och användning efter utbildning Styrelsen för Prolympia skola i Norrköping Ultra Education Kaserngatan 12 553 05 JÖNKÖPING 1 (8) Genomförd kvalitetsgranskning i den fristående grundskolan Prolympia skola i Norrköping avseende lärares

Läs mer

+ + åk 1-3 åk 4-6 åk 7-9. annan utbildning: Tänk på den skola där du har huvuddelen av din tjänstgöring när en specifik skola efterfrågas

+ + åk 1-3 åk 4-6 åk 7-9. annan utbildning: Tänk på den skola där du har huvuddelen av din tjänstgöring när en specifik skola efterfrågas 1 Var har du huvuddelen av din tjänstgöring? Ange ett alternativ. Grundskola: åk 1-3 åk 4-6 åk 7-9 Gymnasieskola: studie-/högskoleförberedande program yrkesförberedande program/yrkesprogram annan utbildning:

Läs mer

Inspektion av verksamheten vid den fristående grundskolan The Modern School i Stockholms kommun

Inspektion av verksamheten vid den fristående grundskolan The Modern School i Stockholms kommun RAPPORT 1 (16) Avdelningen för utbildnings- inspektion Ulf Lindberg Inspektion av verksamheten vid den fristående grundskolan The Modern School i Stockholms kommun 1 Inledning 1.1 Rättslig reglering Utbildningen

Läs mer

Likabehandlingsplan 2013-2014 Gullstensskolan 7-9

Likabehandlingsplan 2013-2014 Gullstensskolan 7-9 Likabehandlingsplan 2013-2014 Gullstensskolan 7-9 Inledning Vi har valt att ha en gemensam plan för plan mot diskriminering och mot kränkande behandling.. Diskrimineringslag (2008:567) och Skollag (2010:800

Läs mer

Läget för lärarlegitimationer 2014

Läget för lärarlegitimationer 2014 Läget för lärarlegitimationer 2014 SKL genomförde våren 2014 en enkätundersökning ställd till skolans huvudmän. Den syftar till att följa upp genomförandet av lärarlegitimationsreformen och bland annat

Läs mer

PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING

PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING KULLINGSBERGSSKOLAN Alingsås Augusti 2015 Definition av kränkande behandling Definitionen är hämtad ur boken Ny Skollag i praktiken, som gäller fr.o.m.

Läs mer

Nationella minoriteter i förskola, förskoleklass och skola. Uppdaterad 2015

Nationella minoriteter i förskola, förskoleklass och skola. Uppdaterad 2015 Nationella minoriteter i förskola, förskoleklass och skola Uppdaterad 2015 I denna skrift ges en kort information om nationella minoriteter och deras rättigheter i förskola, förskoleklass och skola. Syftet

Läs mer

Likabehandlingsplan 2008/2009. Bollebygdskolan 7-9

Likabehandlingsplan 2008/2009. Bollebygdskolan 7-9 Likabehandlingsplan Bollebygdskolan 7-9 BOLLEBYGDS KOMMUN 1. Inledning Alla barn och elever skall kunna känna sig trygga och bemötas och behandlas med respekt för sin individualitet. Likabehandlingsplanen

Läs mer

Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Grundskolan/Grundsärskolan. Stavreskolan 1-3 2013

Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Grundskolan/Grundsärskolan. Stavreskolan 1-3 2013 Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Grundskolan/Grundsärskolan Stavreskolan 1-3 2013 Innehållsförteckning KVALITÉTSARBETE... 3 Redovisning av aktuella kunskapsresultat... 4 REDOVISNING AV UPPDRAG...

Läs mer

Beslut för förskoleklass och grundskola

Beslut för förskoleklass och grundskola Skolinspektionen Beslut 2014-09-23 Bollnäs kornmun iiifocenter@bolliias.se Rektorn vid Rengsjöskolan F-6 gun-marie.tvve@bollnas.se Beslut för förskoleklass och grundskola efter tillsyn i Rengsjöskolan

Läs mer

Information för val av skola ht 2014

Information för val av skola ht 2014 BARN- OCH UNGDOMSFÖRVALTNINGEN Information för val av skola ht 2014 Innehåll 1. Val av skola i korthet... 2 2. Vilka ska välja skola?... 2 2.1 Förskoleklass... 2 2.2 Elever som ska börja årskurs 7 och

Läs mer

Verksamhetsbeskrivning 11/12. Solbackens Föräldrakooperativ Förskoleklass

Verksamhetsbeskrivning 11/12. Solbackens Föräldrakooperativ Förskoleklass Verksamhetsbeskrivning 11/12 Solbackens Föräldrakooperativ Förskoleklass 1 Innehåll Föräldrakooperativet i organisation och struktur 3 Språk 3 Motorik/Rörelse 4 Socialt samspel 4 Matematik 4 Skapande 4

Läs mer

Paula Caleca Costa Hallberg. Skolverket

Paula Caleca Costa Hallberg. Skolverket Paula Caleca Costa Hallberg paula.hallberg@skolverket.se Skolverket Utvecklingsavdelningen Enheten för kvalitetsutveckling 1 Regeringsuppdraget Tre nivåer Skollagen SFS 2010:800 Stödmaterial 2 Regeringsuppdrag

Läs mer

Barn- och utbildningsförvaltningen. Grundsärskolan

Barn- och utbildningsförvaltningen. Grundsärskolan Barn- och utbildningsförvaltningen Grundsärskolan Vad är grundsärskola? Grundsärskolan är en egen skolform och regleras i Skollagen (2010:800) kapitel 11.Grundsärskolan har egen läroplan, Lgr 11 och egna

Läs mer

Beslut för gymnasieskola

Beslut för gymnasieskola Järfälla kommun Rektorn vid NT-gymnasiet Beslut för gymnasieskola efter tillsyn av NT-gymnasiet i Järfälla kommun Skolinspektionen, Box 23069, 104 35 Stockholm, Besöksadress: Sveavägen 159 Telefon: 08-586

Läs mer

Lokal arbetsplan Läsåret 2014-2015

Lokal arbetsplan Läsåret 2014-2015 Lokal arbetsplan Läsåret 2014-2015 Åsenskolan Rektor Linda Karlsson 1. Kunskapsuppdraget 1.1 Bakgrund tolkning av skolans kunskapsuppdrag Utbildningen inom skolväsendet syftar till att barn och elever

Läs mer

Kvalitetsredovisning. Rimforsa skola. läsåret 12/13

Kvalitetsredovisning. Rimforsa skola. läsåret 12/13 Kvalitetsredovisning Rimforsa skola läsåret 12/13 Till grund för redovisningen ligger personalens utvärderingar av verksamheten och skolans planer, elevernas trivselenkäter, resultaten från nationella

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling

Plan mot diskriminering och kränkande behandling Plan mot diskriminering och kränkande behandling Zederslundsskolan med kunskap i centrum Läsåret 2015/2016 2 Innehållsförteckning Ansvariga för planen... 4 Motiv... 4 Verksamheter som omfattas av planen...

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling

Plan mot diskriminering och kränkande behandling Plan mot diskriminering och kränkande behandling Läsåret 12/13 Vision Alla på Min Skola, såväl elever som personal ska känna att det är meningsfullt, stimulerande och tryggt att studera eller att arbeta

Läs mer

Systematiskt kvalitetsarbete

Systematiskt kvalitetsarbete Systematiskt kvalitetsarbete Grundskolan/förskolan styrs av nationella styrdokument som skollag (2010:800) och läroplaner, vilka är kopplade till respektive skolform. Dessutom styrs verksamheterna av kommunala

Läs mer

Kvalitetsrapport Avseende läsåret 2010/2011

Kvalitetsrapport Avseende läsåret 2010/2011 2011-04-28 1 (7) Dnr: Kvalitetsrapport Avseende läsåret 2010/2011 Södra Bäckby skolor Sofiaskolan Ansvarig: Birgitta Leijon Kvalitetsrapport grundskola och särskola Inledning I den nya skollagen är kravet

Läs mer

RÄTT ATT VARA MED PRECIS SOM JAG ÄR. Sex krav på skolan för att möta behov hos barn med funktionsnedsättning

RÄTT ATT VARA MED PRECIS SOM JAG ÄR. Sex krav på skolan för att möta behov hos barn med funktionsnedsättning RÄTT ATT VARA MED PRECIS SOM JAG ÄR Sex krav på skolan för att möta behov hos barn med funktionsnedsättning 2 I Sverige ska barn med funktionsnedsättning ha samma möjligheter och rättigheter som alla andra

Läs mer

Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Grundskolan/Grundsärskolan. Stavreskolan 4-9 2012

Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Grundskolan/Grundsärskolan. Stavreskolan 4-9 2012 Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Grundskolan/Grundsärskolan Stavreskolan 4-9 2012 Innehållsförteckning KVALITÉTSARBETE... 3 Redovisning av aktuella kunskapsresultat... 3 REDOVISNING AV UPPDRAG...

Läs mer

Barn- och Elevhälsoarbete i Timrå kommun

Barn- och Elevhälsoarbete i Timrå kommun Barn- och Elevhälsoarbete i Timrå kommun 1. Elevhälsa och barn- och elevhälsoarbete 2 2. Allmänt om förskolans barnhälsoarbete 4 3. Allmänt om grundskolans och gymnasiets elevhälsoarbete. 5 Detta dokument

Läs mer

Kvalitetsredovisning för arbetsåret 2008/2009 Adelövs Friskola (Förskoleklass Grundskola)

Kvalitetsredovisning för arbetsåret 2008/2009 Adelövs Friskola (Förskoleklass Grundskola) Kvalitetsredovisning för arbetsåret 2008/2009 Adelövs Friskola (Förskoleklass Grundskola) 1. Beskrivning av verksamheten 1.1 Uppgifter om huvudman, skolform, barn-/elevantal, verksamhetsidé/profilering

Läs mer

Handlingsplan för att upptäcka, utreda och stödja elever i behov av särskilt stöd på Tingbergsskolan och Nygårdsskolan F-3 samt fritidshemmen.

Handlingsplan för att upptäcka, utreda och stödja elever i behov av särskilt stöd på Tingbergsskolan och Nygårdsskolan F-3 samt fritidshemmen. Handlingsplan för att upptäcka, utreda och stödja elever i behov av särskilt stöd på Tingbergsskolan och Nygårdsskolan F-3 samt fritidshemmen. Reviderad och upprättad 16/8-2013 Inledning All personal på

Läs mer

Svarteskolan, förskoleklass och fritidshems plan mot diskriminering och kränkande behandling

Svarteskolan, förskoleklass och fritidshems plan mot diskriminering och kränkande behandling Svarteskolan, förskoleklass och fritidshems plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planengrundskola, förskoleklass och fritidshem Grunduppgifter Verksamhetsformer

Läs mer

LIKABEHANDLINGSPLAN. Stiftelsen Dunkers förskola och skola Läsåret 2014-2015

LIKABEHANDLINGSPLAN. Stiftelsen Dunkers förskola och skola Läsåret 2014-2015 Sidan 1 2015-04-23 LIKABEHANDLINGSPLAN Stiftelsen Dunkers förskola och skola Läsåret 2014-2015 Likabehandlingsplan med förebyggande och åtgärdande handlingsplaner mot mobbning, diskriminering och annan

Läs mer

TEGELS FÖRSKOLA. Lokal utvecklingsplan för 2013-2017. Reviderad 150130

TEGELS FÖRSKOLA. Lokal utvecklingsplan för 2013-2017. Reviderad 150130 TEGELS FÖRSKOLA Lokal utvecklingsplan för 2013-2017 Reviderad 150130 Planen ska revideras årligen i samband med att nya utvecklingsområden framkommer i det systematiska kvalitetsarbetet. Nedanstående är

Läs mer

Riktlinjer för Stallarholmsskolan gällande förhållningssätt, värdegrund och arbetsinriktning 2012

Riktlinjer för Stallarholmsskolan gällande förhållningssätt, värdegrund och arbetsinriktning 2012 Riktlinjer för Stallarholmsskolan gällande förhållningssätt, värdegrund och arbetsinriktning 2012 Skollagen (2010:800) 1 kap. 5 Utformning av utbildningen Var och en som verkar inom utbildningen ska främja

Läs mer

Återrapportering av Skolinspektionens tillsyn vid Särskolan, Säters kommun

Återrapportering av Skolinspektionens tillsyn vid Särskolan, Säters kommun Återrapportering av Skolinspektionens tillsyn vid Särskolan, Säters kommun 1 Innehåll INLEDNING... 3 UNDERLAG... 3 KUNSKAPER... 3 KUNSKAPSRESULTAT... 3 UPPFÖLJNING OCH KOMMUNIKATION AV RESULTAT... 6 BEDÖMNING

Läs mer

Kvalitetsrapport 1, sammanfattning av redovisning för Kulturoch utbildningsnämnden 20150302

Kvalitetsrapport 1, sammanfattning av redovisning för Kulturoch utbildningsnämnden 20150302 Kvalitetsrapport 1, sammanfattning av redovisning för Kulturoch utbildningsnämnden 20150302 Vision: En tidsenlig och trygg skola och förskola Grundskolan Arbetsgång Enligt Kultur och utbildningsnämndens

Läs mer

Mottagande av nyanlända och. flerspråkiga barn/elever

Mottagande av nyanlända och. flerspråkiga barn/elever Mottagande av nyanlända och flerspråkiga barn/elever 1 Vision Varje barn och elev med utländsk bakgrund ska ges den kunskap de har rätt till för att nå målen för utbildningen. Mål Öka likvärdigheten mellan

Läs mer