Överförande av hemsjukvården till kommunerna i Sörmland 2013

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Överförande av hemsjukvården till kommunerna i Sörmland 2013"

Transkript

1 Närvård i Sörmland Överförande av hemsjukvården till kommunerna i Sörmland 2013 Rapporten har sammanställts på uppdrag av länsstyrgruppen för närvård i Sörmland. Rapporten är framtagen av den arbetsgrupp som följer hemsjukvårdsprocessen. Liksom tidigare lämnade årsrapporter avser den att beskriva hur hemsjukvården utvecklats efter det att länets kommuner tog över ansvaret från landstinget för hemsjukvård i ordinärt boende et sörmlänningar som är inskrivna i hemsjukvården har ökat med 56 individer. Det ska ses mot bakgrund att antalet hemsjukvårdspatienter nästan fördubblats i Gnesta. et individer som fick kommunal hemsjukvård minskade i Eskilstuna, Flen, Katrineholm och Nyköping. I Katrineholm ses en samtidig minskning av invånare över 75 år medan Eskilstuna och Nyköping har fler äldre än året innan. Omkring en fjärdedel av hemsjukvårdspatienterna hade en aktuell plan för hur vården ska genomföras i oktober I januari 2014 hade andelen ökat till 35%. Inga förändringar av kommunernas avgifter för hemsjukvård har införts under Samtliga kommuner har fattat beslut för inkontinenshjälpmedel enligt länsgemensam överenskommelse. Arbetsgruppen rekommenderar att den årliga uppföljningen genomförs även kommande år. Resultatet av den fördjupade utvärdering som genomförts av FoU i Sörmland kommer presenteras i början av Utvärderingen kommer tillsammans med fortsatt uppföljning ge underlag för utveckling av hemsjukvården i Sörmland. Rapporten består av: Rapport från länsgemensamma uppföljningsgruppen Tryggve Sammanställning över antal hemsjukvårdsärenden (bil 1) Sammanställning över antalet hemsjukvårdsärenden, antal patienter inom hemsjukvården med samordnad plan, namngiven sjuksköterska, namngiven läkare, aktuell läkemedelsgenomgång och bedömning i Senior alert per den 7 oktober 2013 (bil 2). Sammanställning av antal besök av olika yrkeskategorier (bil 3). Sammanställning över kommunavgifter för hemsjukvård och hembesök (bil 4)

2 Rapport från länsgemensam arbetsgrupp för uppföljning Tryggvegruppen Bakgrund Ansvaret för hemsjukvård, hembesök samt rehabilitering och habilitering och vissa hjälpmedel för personer från 18 år flyttades över från landstinget till kommunerna den 1 januari Under de fyra år som gått sedan ansvaret överfördes till länets kommuner har en arbetsgrupp (kallad Tryggvegruppen), bestående av representanter för berörda verksamheter i samtliga kommuner och landstinget, regelbundet träffats för att följa effekter av reformen och föreslå åtgärder för att uppnå det resultat som avsågs vid överförandet. Arbetsgruppens uppdrag Länsstyrgruppen för närvård i Sörmland har gett arbetsgruppen i uppdrag att följa arbetet samt att avrapportera det arbetet som bedrivits under Rapporten ska delges den gemensamma nämnden för vård, omsorg och hjälpmedel i Sörmland (VOHJS). I bilaga till rapporten redovisas mätning av antal hemsjukvårdspatienter och upprättade gemensamma vårdplaner den 7 oktober 2013 samt vid motsvarande tid föregående år. I år och 2012 har även antalet registreringar i Senior alert samt hembesök till patienter som inte var inskrivna i hemsjukvården mätts. Arbetsgruppens sammansättning Ingrid Krona, Landstinget Sörmland Laila Ljunggren/Åsa HögnäsBredell, Landstinget Sörmland EvaCharlotte Bernthsson, Landstingets Sörmland Inger Eklind, Landstinget Sörmland Mats Henningsson, Landstinget Sörmland Tina Källberg, Landstinget Sörmland Margareta Boklund, Strängnäs kommun Johan Holmåsen, Flens kommun Ylva Larsson, Nyköpings kommun Karina Mattsson, Vingåkers kommun Anneli Gravander, Eskilstuna kommun Annchi Södergran, Gnesta kommun Lena Gernandt, Trosa kommun Anna Forsberg, Katrineholms kommun Anne Ringdahl, Oxelösunds kommun Minnesanteckningar förda vid gruppens sammanträden har delgivits Hälsoval som beställare av vårdcentralernas verksamhet. Genomförande Arbetsgruppen har träffats vid fyra tillfällen. Vid gruppens möten har diskussioner förts utifrån problem som identifierats i verksamheten. Därigenom har gruppen bidragit till fortsatt utveckling och en ökad samsyn i länet. 2

3 Frågor som aktualiserats under 2013 Utvärdering FoU i Sörmland har deltagit vid tre av gruppens fyra möten för att diskutera utformning och utfall av pågående utvärdering. En mindre arbetsgrupp har aktivt medverkat i arbetet med att utforma och följa arbetet med utvärdering av överförandet av hemsjukvården till länets kommuner. Samordnad plan i hemsjukvård Enligt avtalet mellan länets kommuner och landstinget ska alla hemsjukvårdspatienter ha en samordnad individuell plan. Vid utskrivning från slutenvård upprättas en preliminär plan som ska följas upp av vårdcentralen och kommunen i samarbete var antalet patienter med en plan som upprättats i den öppna vården drygt sex procent. Vid mätningen 2012 hade andelen ökat till 21 procent. Målsättningen för 2013 var att hälften av hemsjukvårdspatienterna skulle ha en samordnad plan. Vid mättillfället hade endast 33 procent av hemsjukvårdspatienterna en samordnad individuell plan. En förnyad mätning genomfördes den 8 januari 2014 för att säkra resultatet. Utvärdering och revidering av avtal för läkarmedverkan Ett arbetsutskott har tillsammans med några av länets masar och Hälsoval tagit fram ett nytt avtal avseende läkarmedverkan i kommunernas hälso och sjukvård. Avgifternas påverkan på omfattning av hemsjukvård Utifrån att Eskilstuna tappade ett antal patienter i samband med att avgift infördes har arbetsgruppen på uppdrag av VOHJS analyserat avgifternas påverkan på antalet inskrivna hemsjukvårdspatienter. Analysen visar att införande av avgiften medfört att patienter som har mer tillfälliga behov av insatser i hemmet har fått dessa utförda som enstaka hembesök och att egenvårdsbegreppet tydliggjorts. En del patienter har efter en tid återkommit till hemsjukvården. Gränslinje mellan basala och avancerade insatser inom hemsjukvård ( Svåra Droppen ) Under 2012 utarbetades ett dokument för att tydliggöra vilka åtgärder som kan förväntas utföras inom kommunal hälso och sjukvård. Dokumentet har utvärderats och reviderats utifrån denna samt med anledning av förändrade riktlinjer från läkemedelskommittén. Rutiner för utprovning av kompressionsstrumpor Kartläggning av avgifter och förtydligande av gemensamma rutiner. Nyckeltal NYSAM Under våren inbjöds kommunerna för att diskutera nationella indikatorer för mätning av hemsjukvård. Efter diskussion i arbetsgruppen och kontakter med SKL och socialstyrelsen beslutades att avvakta pågående utveckling av indikatorer i Öppna Jämförelser. Intyg till försäkringskassan för personer med LSS Försäkringskassan genomför en översyn av vilka åtgärder som ska omfattas av ersättning. HSLinsatser räknas inte in i LSS utan ska utföras av sjukvårdshuvudmannen. Medicindelning kan utföras av personliga assistenter som egenvård. Arbetsgruppen följer utvecklingen. Samordnad individuell plan SIP Hemsjukvård kan inte ges utan informationsöverföring mellan huvudmännen. Ansvarsfördelningen dokumenteras i en samordnad individuell plan (SIP). Vid kognitiv svikt bör man kunna i normalfallet kunna bedöma att presumtivt samtycke föreligger om informerat samtycke inte kan inhämtas. Uppföljning av demensutredning Förtydligande av kommunens möjlighet att utföra delar av uppföljning i hemmet. Läkemedelsgenomgångar Kartläggning och erfarenhetsutbyte. Informationsspridning Minnesanteckningarna läggs på Projektplatsen så att de är tillgängliga för andra grupper inom närvårdssamverkan. Läkarbesök i hemmet Patienter i hemsjukvård ska vid behov kunna få hembesök av läkare oavsett tid på dygnet. Rutin för avvikelsehantering har utformats i samarbete med Hälsoval för att skapa underlag för förtydligande av vårdcentralernas ansvar att vid behov kunna utföra hembesök till hemsjukvårdspatienterna. På vårdcentralerna kodas utförda hembesök av läkare avseende hemsjukvård, konstaterande av dödsfall samt utfärdande av vårdintyg på samma sätt. Därmed kan det inte avgöras hur stor del av de hembesök 3

4 som utförts av läkare som avser hemsjukvårdsbesök. Det totala antalet hembesök har dock ökat med drygt hundra 2013 i förhållande till året innan. Det är arbetsgruppens bedömning att hembesök av läkare till patienter i hemsjukvården kan medverkan till ökad trygghet för såväl patienter som övrig personal i hemsjukvården. Därigenom torde behovet av besök på akutmottagning och inläggning i slutenvård kunna minska. Läkarbesök Vårdcentralen Flen Vårdcentralen Malmköping Vårdcentralen Strängnäs Vårdcentralen City Eskilstuna Vårdcentralen Fröslunda Vårdcentralen Skiftinge Vårdcentralen Torshälla Vårdcentralen Tunafors Vårdcentralen Mariefred Vårdcentralen Nävertorp Vårdcentralen Linden Vårdcentralen Trosa Vårdcentralen Gnesta Vårdcentralen Oxelösund Vårdcentralen Åsidan Vårdcentralen Bagaregatan Vårdcentralen Ekensberg Vårdcentralen Ekeby Eskilstuna Vårdcentralen Centrum Flen Vårdcentralen Kyrkbacken Strängnäs Vårdcentralen Smeden Eskilstuna Vårdcentralen Stadsfjärden Nyköping Vårdcentralen Familjedoktorerna 5 Strängnäs 1706 Vårdcentralen Vingåker Vårdcentralen Vår vårdcentral 32 Katrineholm 1709 Vårdcentralen Fristaden Eskilstuna 3 PRIMÄRVÅRDEN 426 Underlag till kartläggningen Samtliga kommuner har redovisat punktprevalensmätning. Uppgifter från Flens och Oxelösunds kommuner är ofullständiga och därför bara delvis kunnat redovisas i denna rapport. Endast 10 av länets 26 vårdcentraler har lämnat in underlag. I de fall det varit möjligt har kommunernas redovisning stämts av mot vårdcentralernas inlämnade uppgifter. Det är avsevärda skillnader mellan uppgifter som lämnats från vårdcentralerna respektive från kommunerna. Många vårdcentraler anger att det är svårt att identifiera de individer som är inskrivna i hemsjukvården. I huvudsak har sammanställningen baserats på uppgifter från kommunerna. 4

5 Omfattning och utveckling av hemsjukvården under fanns det drygt 100 fler sörmlänningar som var över 75 år än året innan. et inskrivna personer i hemsjukvård var något fler än vid samma tid 2012 I Katrineholm ses en samtidig minskning av invånare över 75 år medan Eskilstuna och Nyköping har fler äldre än året innan. Den enskilt största förändringe ses i Gnesta där antalet inskrivna patienter har ökat från 113 till 219. Det har framkommit att praxis skiljer sig avseende inskrivning i hemsjukvård av patienter som deltar i kommunal dagvård. Gnesta kommun skriver in alla deltagare i hemsjukvård medan flera andra kommuner rapporterar att man inte har detta som rutin. Vid mättillfället fanns det 50 deltagare i Gnesta som var inskrivna i hemsjukvård med anledning av att de deltog i kommunal dagverksamhet År 2010 År 2011 År 2012 År 2013 Diagram. Individer inskrivna i hemsjukvård et personer som är i behov av hemsjukvård är relaterat till antal äldre i befolkningen. 75% av hemsjukvårdens patienter var över 75 år. Vid mättillfället föreligger dock stora skillnader i antalet inskrivna patienter i förhållande till hur stor andel äldre som finns i respektive kommun. Det är mer än fyra gånger så många inskrivna i förhållande till antal äldre i Gnesta och mer än dubbelt så många i Katrineholm än det till exempel är i Eskilstuna. Dessa stora skillnader torde spegla skillnader i praxis. 75+ (2012) Hemsjukvård (2013) Hemsjukvå rd/ antal 75+ säboplatser inkl korttidsplatser (2013) Totalt antal säboplatser + hemsjukvårdspatienter säboplats er och hemsjuk vårdspat/ antal 75+ Eskilstuna , Flen , Gnesta Katrineholm , Nyköping , Oxelösund , Strängnäs , Trosa , Vingåker , Total ,

6 I samtliga kommuner utom i Strängnäs har samtliga eller nästan samtliga patienter som är inskrivna i hemsjukvården en namngiven sjuksköterska. I Strängnäs har bara drygt hälften av hemsjukvårdspatienterna en namngiven sjuksköterska vid mättillfället vilket torde bero på att man i delar av kommunen provat att en distriktssköterskegrupp har gemensamt ansvar för hemsjukvårdspatienter i sitt område. Försöket ska utvärderas. Omkring enfjärdedel av patienterna har en aktuell samordnad individuell plan (SIP) som är dokumenterad hos båda huvudmännen vid mätningen den 8 oktober. Resultatet är bättre än 2011 då endast 6 procent och 2012 då 21 procent av hemsjukvårdspatienterna hade en SIP. VOHJS mål för 2013 var att 50% av patienterna skulle ha en SIP. Vid mättillfället rapporterade man från flera områden att arbetet med att upprätta planer hade intensifierats under hösten och mätningen upprepades därför den 8 januari Denna mätning visade att andelen ökat till 35% sett till hela länet. Målet som satts av VOHJS nåddes vid detta mättillfälle enbart av Trosa. Eskilstuna, Strängnäs och Katrineholm rapporterade att man hade upprättat SIP på 45% av patienterna som var inskrivna i hemsjukvården. Personer som är inskrivna i hemsjukvården ska, enligt avtal för läkarmedverkan i hemsjukvården, få en läkemedelsgenomgång varje år. Vid mättillfället hade 19 % av patienterna fått en sådan under det senaste året. Det är en ökning från 2012 då bara 3,8 procent av patienterna hade fått en läkemedelsgenomgång. Bakgrunden till ökningen kan vara att nu även enkel läkemedelsgenomgång räknas enligt nya riktlinjer från läkemedelskommittén. et genomförda läkemedelsgenomgångar skiljer sig kraftigt åt mellan kommunerna vilket delvis orsakas av att distriktssköterskan har saknat information om att läkemedelsgenomgång är genomförd. et riskbedömningar i Senior alert ligger på 23% på länsnivå och är oförändrat i förhållande till föregående år. Andelen skiljer sig åt mellan kommunerna. I Vingåker har 64 % av hemsjukvårdspatienterna fått en riskbedömning medan Nyköping rapporterar att endast 5 % av patienterna har en riskbedömning i Senior alert. Uppgifter från vårdcentralerna har inte inkommit i sådan utsträckning att de kan sammanställas. Uppgift om fast läkarkontakt saknas i underlaget från Eskilstuna kommuns sjuksköterskor. De vårdcentraler i Eskilstuna som lämnat underlag rapporterar att samtliga hemsjukvårdspatienter har en fast läkarkontakt. Vårdcentralerna i Eskilstuna har valt olika sätt att hantera uppdraget och uppger att man antingen listar patienterna på team eller på en särskilt utsedd läkare. et besök av sjuksköterska, arbetsterapeut och sjukgymnast till patienter i hemsjukvård har mätts under en tvåveckors period av alla kommuner utom Flen och Oxelösund. Mätningen visar att antalet sjuksköterskebesök per inskriven har minskat på länsnivå från 1,21 till 1,06 besök per inskriven patient. En viss minskning ses även avseende arbetsterapeut och sjukgymnastbesök per inskriven patient. Hembesök till patienter som inte är inskrivna i hemsjukvården et hembesök av olika yrkeskategorier till patienter som inte är inskrivna i hemsjukvården varierar liksom tidigare år mellan kommunerna. Eskilstuna har flest besök i samtliga yrkeskategorier i förhållande till invånare över 75 år. Då Eskilstuna är den kommun som har minst antal hemsjukvårdspatienter i förhållande till andelen äldre invånare förefaller de kriterier som används för att en person ska bli inskriven i hemsjukvård i Eskilstuna skiljer sig från de som används i länets övriga kommuner. I Nyköpings kommun ses ett lågt antal inskrivna i hemsjukvård samtidigt med ett lågt antal hembesök till ej inskrivna patienter. Sjuksköterska i landstingets mobila närvårdsteam har utfört 41 hembesök under mätperioden till patienter som inte skrivs in i hemsjukvården i Nyköpings kommun. 6

7 Bilaga 1. Sammanställning av antal individer med aktuell vårdplan inskrivna i hemsjukvården okt 2013 SIP 7 okt SIP SIP SIP 2010 Eskilstuna Flen 213 us Gnesta Katrineholm Nyköping Oxelösund Strängnäs Trosa Vingåker Sörmland (25%) Mätning 8 januari 2014 (endast mätning av antal hemsjvpat och antal SIP) Kommun hemsjukvårdspatienter vårdplaner Eskilstuna Flen Gnesta 154 Uppgift saknas Katrineholm Nyköping Oxelösund Strängnäs Trosa Vingåker Sörmland % Diagram. inskrivna personer i hemsjukvården i respektive kommun

8 Kommun Inskrivna (antal individer) Kvinnor/ Män Namngiven Sjuksköterska Namngiven läkare Läkemedelsgenomgång Senior Alert Närvård i Sörmland Bilaga 2. Sammanställning över åldersfördelning, andel patienter med fast läkar resp sjuksköterskekontakt, läkemedelsgenomgång och riskbedömning i Senior alert. 500 Åldersfördelning län Eskilstuna Flen 213 us us us us Gnesta Katrineholm Nyköping Oxelösund Strängnäs Trosa Vingåker Länet 2270 Ca 62% kvinnor 94% 44% 19% 23% US= Uppgift saknas I andelen namngiven läkare/sjuksköterska, läkemedelsgenomgång och Senior alertregistrering på länsnivå har Flen exkluderats. 8

9 Bilaga 3. Sammanställning av antalet besök av olika yrkeskategorier till hemsjukvårdspatienter hemsjukvårdspatienter 7 okt 2013 besök till hemsjukvårdspatient 7 okt 20 okt 2013 besök till patient EJ inskriven i hemsjukvård 7 okt 20 okt 2013 Sjuksköterska Sjukgymnast Arbetsterapeut Sjuksköterska Sjukgymnast Arbetsterapeut Eskilstuna Flen 213 us us us us us us Gnesta Katrineholm Nyköping Oxelösund 141 us us us us us us Strängnäs Trosa Vingåker (2564) 140 (170) 166 (210) 189 (204) 108 (169) 201 (313) Kommentar: Us=uppgift saknas. Siffror inom parentes föregående års uppgifter. Uppgifter från Flen och Oxelösund avseende antal besök saknas Uppgifter från Gnesta saknades

10 Bilaga 4. Sammanställning av kommunernas avgifter inom hemsjukvården Sammanställning över kommunernas avgifter 2013 Hemsjukvård Besök Eskilstuna 450/mån kr/mån om omläggningsmaterial krävs Hembesök Höftbyxa Inkontinens Avgiftstak Övrigt Avg fritt Flen Avg fritt kronor per förskrivning 200 kronor per år Gnesta 155/mån Avg fritt Katrineholm Avg fritt Avg fritt Nyköping Avg fritt Avg fritt Oxelösund Avg fritt Avg fritt Trosa 156/mån kronor per förskrivning 200 kronor per år Maxtaxa Max 900 f hembesök per år Lt högkostnadsskydd gäller ej Besöksavg ingår i maxtaxa Strängnäs Avg fritt Avg fritt Vingåker 311/mån kronor per förskrivning 200 kronor per år 10

Överförande av hemsjukvården till kommunerna i Sörmland 2012

Överförande av hemsjukvården till kommunerna i Sörmland 2012 Närvård i Sörmland Överförande av hemsjukvården till kommunerna i Sörmland 2012 Rapporten har sammanställts på uppdrag av länsstyrgruppen för närvård i Sörmland. Rapporten är framtagen av den arbetsgrupp

Läs mer

Överförande av hemsjukvården till kommunerna i Sörmland 2011

Överförande av hemsjukvården till kommunerna i Sörmland 2011 Närvård i Sörmland Överförande av hemsjukvården till kommunerna i Sörmland 2011 Rapporten har sammanställts på uppdrag av länsstyrgruppen för närvård i Sörmland. Rapporten avser att beskriva hur hemsjukvården

Läs mer

God vård för äldre i Sörmland 2015

God vård för äldre i Sörmland 2015 God vård för äldre i Sörmland 2015 Uppföljning av målen Anita Segring, utvecklingsledare 1 Uppföljning av målen God vård för äldre i Sörmland 2015 Innehåll God läkemedelsbehandling... 2 Eskilstuna... 2

Läs mer

www.fou.sormland.se Välkomna till nätverkets konferens 13 mars 2013

www.fou.sormland.se Välkomna till nätverkets konferens 13 mars 2013 www.fou.sormland.se Välkomna till nätverkets konferens 13 mars 2013 Dagens innehåll www.fou.sormland.se Redovisning av kvalitetsuppföljning (Annika) Förbättringsarbete Hur kan vi arbeta med våra resultat

Läs mer

Hjärtsviktsprocessen Landstinget Sörmland. Maria Liljeroos Processledare Christer Magnusson Medicinskt ansvarig

Hjärtsviktsprocessen Landstinget Sörmland. Maria Liljeroos Processledare Christer Magnusson Medicinskt ansvarig Hjärtsviktsprocessen Landstinget Sörmland Maria Liljeroos Processledare Christer Magnusson Medicinskt ansvarig Vårdkontakter Man räknar med att åtminstone 50 60 % av patienterna med hjärtsvikt kontrolleras

Läs mer

Övertagande av hemsjukvård Skellefteå Svar: 170/351=48%

Övertagande av hemsjukvård Skellefteå Svar: 170/351=48% Övertagande av hemsjukvård Skellefteå : 170/351=48% 1. Bakgrundsinformation Besvarad av: 170 (97%) Ej besvarad av: 5 (3%) Ange inom vilket yrke du arbetar 1 Biståndshandläggare 20 (12%) 2 Hemtjänstchef

Läs mer

Överförande av hemsjukvården till kommunerna i Sörmland 2011

Överförande av hemsjukvården till kommunerna i Sörmland 2011 Närvård i Sörmland Överförande av hemsjukvården till kommunerna i Sörmland 2011 Rapporten har sammanställts på uppdrag av länsstyrgruppen för närvård i Sörmland. Rapporten avser att beskriva hur hemsjukvården

Läs mer

AVÄ rapport Bättre liv

AVÄ rapport Bättre liv VOHJS mål 2014 God vård i livets slutskede Mått 2014 registreras 70 % eller fler av dödsfallen bland befolkningen i Svenska palliativregistret. I genomsnitt 10 % förbättring har uppnåtts på de tre indikatorerna,

Läs mer

Överenskommelse om samverkan för trygg och effektiv utskrivning

Överenskommelse om samverkan för trygg och effektiv utskrivning TJÄNSTEUTLÅTANDE SID 1(1) H A N D L Ä G G A R E D A T U M D I A R I E N R 2016-10-14 NSV16-0028-1 Ä R E N D E G Å N G Nämnden för samverkan kring socialtjänst och vård Nämnden för samverkan kring socialtjänst

Läs mer

Protokollsutdrag Landstingsstyrelsen Samtliga kommunstyrelser Länsstyrgruppen TRYGGVE gruppen FoU i Sörmland Akten

Protokollsutdrag Landstingsstyrelsen Samtliga kommunstyrelser Länsstyrgruppen TRYGGVE gruppen FoU i Sörmland Akten Gemensam nämnd för vård och omsorg och hjälpmedel FÖRSLAG H A N D L Ä G G A R E D A T U M D I A R I E N R Göran Gustavsson 2012-02-17 GNVO11-037 4 Uppföljning av den kommunaliserade hemsjukvården under

Läs mer

Kompetenskrav för förskrivare av inkontinenshjälpmedel och kontinensansvariga i Sörmland

Kompetenskrav för förskrivare av inkontinenshjälpmedel och kontinensansvariga i Sörmland Gemensam nämnd för vård och omsorg och Kompetenskrav för förskrivare av inkontinens och kontinensansvariga i Sörmland Bakgrund Beslutsunderlaget för kompetenskraven för förskrivare och kontinensansvariga

Läs mer

FÖRSLAG. H A N D L Ä G G A R E D A T U M D I A R I E N R Göran Gustavsson 2012-04-27 GNVO11-037

FÖRSLAG. H A N D L Ä G G A R E D A T U M D I A R I E N R Göran Gustavsson 2012-04-27 GNVO11-037 Gemensam nämnd för vård och omsorg och hjälpmedel FÖRSLAG H A N D L Ä G G A R E D A T U M D I A R I E N R Göran Gustavsson 2012-04-27 GNVO11-037 19 Utvärdering av den kommunaliserade hemsjukvården, redovisning

Läs mer

27/16 Överenskommelse om samverkan för trygg och effektiv utskrivning

27/16 Överenskommelse om samverkan för trygg och effektiv utskrivning Nämnden för samverkan kring socialtjänst och vård PROTOKOLLSUTDRAG SID 1(2) D A T U M D I A R I E N R 2016-10-21 NSV16-0028-2 27/16 Överenskommelse om samverkan för trygg och effektiv utskrivning Diarienummer:

Läs mer

Resultatredovisning av, de av VOHJS fastställda målen för 2012

Resultatredovisning av, de av VOHJS fastställda målen för 2012 Resultatredovisning av, de av VOHJS fastställda målen för 2012 1. Hemsjukvård Insatserna för patienter i hemsjukvården ska vara sammanhållna för att skapa en trygg vård i hemmet. För att nå det ska samordnade

Läs mer

Projektplan Utvärdering av hemsjukvården i Sörmland

Projektplan Utvärdering av hemsjukvården i Sörmland Närvård i Sörmland Kommuner Landsting i samverkan Projektplan Utvärdering av hemsjukvården i Sörmland Bakgrund I Sörmland överfördes ansvaret för hemsjukvård, hembesök samt rehabilitering och habilitering

Läs mer

Avtal om läkarmedverkan inom hälso- och sjukvård i ordinärt boende.

Avtal om läkarmedverkan inom hälso- och sjukvård i ordinärt boende. 2012-10-26 Avtal om läkarmedverkan inom hälso- och sjukvård i ordinärt boende. Samverkansavtal mellan Kommunförbundet Norrbotten och landstinget i Norrbotten. 1 Bakgrund Från den 1 januari 2007 regleras

Läs mer

2012-06-15 2013-045.26 2012-09-01. Landstinget och kommunerna i Västmanland. Yvonne Winroth. VKL:s styrelse

2012-06-15 2013-045.26 2012-09-01. Landstinget och kommunerna i Västmanland. Yvonne Winroth. VKL:s styrelse Dokumentnamn: Definitioner och ansvarsfördelning (bil till avtal om kommunalisering av hemsjukvård i Västmanlands län) Dokumentnummer: Version: Datum: VKL:s diarienummer: 2012-06-15 2013-045.26 Gäller

Läs mer

Grundkrav - Bättre liv för sjuka äldre VOHJS13-031, VOHJS 15/13 Bilaga 1 Handlingsplan, sid 1 Samtliga huvudmännen

Grundkrav - Bättre liv för sjuka äldre VOHJS13-031, VOHJS 15/13 Bilaga 1 Handlingsplan, sid 1 Samtliga huvudmännen ÖK målområde Resultat Mått Läns-mått nuläge Länsmål Hur mäter vi? Uppföljning Grundkrav - Bättre liv för sjuka äldre VOHJS13-031, VOHJS 15/13 Bilaga 1 Handlingsplan, sid 1 Samtliga huvudmännen Att samtliga

Läs mer

Kartläggning gällande personliga ombuds samverkan i länet

Kartläggning gällande personliga ombuds samverkan i länet Kartläggning gällande personliga ombuds samverkan i länet Bakgrund Nämnden för vård, omsorg och hjälpmedel har 2014-05-23 efterfrågat en kartläggning om hur det ser ut gällande kommunernas och landstingets

Läs mer

Överenskommelse att omfattas av hemsjukvård

Överenskommelse att omfattas av hemsjukvård Överenskommelse att omfattas av hemsjukvård Hallänningen ska kunna känna sig trygg med att få sina behov av hälso och sjukvård tillgodosedda. Målsättningen är att möta upp behoven på ett så tidigt stadium

Läs mer

Revisionsrapport Hemsjukvården Gällivare kommun Jenny Krispinsson Anna Carlénius

Revisionsrapport Hemsjukvården Gällivare kommun Jenny Krispinsson Anna Carlénius www.pwc.se Revisionsrapport Jenny Krispinsson Anna Carlénius Hemsjukvården Gällivare kommun Innehållsförteckning 1. Sammanfattande bedömning... 1 2. Inledning... 3 2.1. Bakgrund... 3 2.2. Syfte, revisionsfråga

Läs mer

Länsgemensamt program för vård och omsorg om demenssjuka

Länsgemensamt program för vård och omsorg om demenssjuka Närvård i Sörmland Bilaga 4 Kommuner Landsting i samverkan Länsgemensamt program för vård och omsorg om demenssjuka Länsstyrgruppen för Närvård i Sörmland Missiv till Programmets uppföljning av kvalitetsindikatorer

Läs mer

FÖRSLAG H A N D L Ä G G A R E D A T U M D I A R I E N R VOHJS Bilaga: 1. Handlingsplan för bättre liv för sjuka äldre

FÖRSLAG H A N D L Ä G G A R E D A T U M D I A R I E N R VOHJS Bilaga: 1. Handlingsplan för bättre liv för sjuka äldre Gemensam nämnd för vård och omsorg och hjälpmedel FÖRSLAG H A N D L Ä G G A R E D A T U M D I A R I E N R 2014-04-04 VOHJS14-026 14 Handlingsplan för bättre liv för sjuka äldre, fastställelse av Gemensamma

Läs mer

Protokollsutdrag Landstingsstyrelsen Samtliga kommunstyrelser Länsstyrgruppen TRYGGVE gruppen FoU i Sörmland Akten

Protokollsutdrag Landstingsstyrelsen Samtliga kommunstyrelser Länsstyrgruppen TRYGGVE gruppen FoU i Sörmland Akten Gemensam nämnd för vård och omsorg och hjälpmedel FÖRSLAG H A N D L Ä G G A R E D A T U M D I A R I E N R 20140306 VOHJS14017 4 Uppföljning av den kommunaliserade hemsjukvården under år 2013 Gemensamma

Läs mer

Vård i samverkan kommuner och landsting i Uppsala län

Vård i samverkan kommuner och landsting i Uppsala län Vård i samverkan kommuner och landsting i Uppsala län Utarbetad av Utvecklingsgruppen Vårdkedjan somatik Ersätter Riktlinjer till överenskommelse om vårdkedjan i Uppsala län somatik, 2008-11-14 Version

Läs mer

Förslag till organisation av den basala hemsjukvården med landstinget som huvudman

Förslag till organisation av den basala hemsjukvården med landstinget som huvudman Hälso- och sjukvårdsförvaltningen TJÄNSTEUTLÅTANDE 2016-01-11 1 (3) HSN 2016-0075 Handläggare: Elisabeth Höglund Hälso- och sjukvårdsnämnden 2016-02-23, p 10 Förslag till organisation av den basala hemsjukvården

Läs mer

Demensutredning för personer i ordinärt boende (inkl hemsjukvårdspatienter och korttidsboende/växelvårdsplats Fastställd av:

Demensutredning för personer i ordinärt boende (inkl hemsjukvårdspatienter och korttidsboende/växelvårdsplats Fastställd av: 1(5) Demensutredning för personer i ordinärt boende (inkl. hemsjukvårdspatienter och korttidsboende/väelvårdsplats Västmanlandsmodellen Demensutredning och uppföljning för personer i ordinärt boende Patientansvarig

Läs mer

Samverkansriktlinjer enligt 3 f HSL, 2 kap. 7 SoL och SOSFS 2007:10/2008:20

Samverkansriktlinjer enligt 3 f HSL, 2 kap. 7 SoL och SOSFS 2007:10/2008:20 1 Samverkansriktlinjer enligt 3 f HSL, 2 kap. 7 SoL och SOSFS 2007:10/2008:20 SAMORDNAD INDIVIDUELL PLANERING MELLAN LANDSTINGETS HÄLSO- OCH SJUKVÅRD OCH KOMMUNERNAS SOCIALTJÄNST SAMT SAMORDNING AV INSATSER

Läs mer

Hemsjukvård inriktning

Hemsjukvård inriktning SPÅNGA-TENSTA STADSDELSFÖRVALTNING TJÄNSTEUTLÅTANDE SID 1 (5) 2012-08-02 Handläggare: Ulla söderlind Telefon: 08 508 03 281 Till Spånga-Tensta stadsdelsnämnd Förvaltningens förslag till beslut Stadsdelsnämnden

Läs mer

Avtal om läkarmedverkan från primärvård i hemsjukvård i ordinärt boende och i särskilda boendeformer. Jönköpings län

Avtal om läkarmedverkan från primärvård i hemsjukvård i ordinärt boende och i särskilda boendeformer. Jönköpings län Avtal om läkarmedverkan från primärvård i hemsjukvård i ordinärt boende och i särskilda boendeformer Jönköpings län Kommunalt forum 2015 Inledning Målet med hälso-och sjukvården är god hälsa och vård på

Läs mer

Sörmlands hemsjukvård i förändring

Sörmlands hemsjukvård i förändring Sörmlands hemsjukvård i förändring Foto: www.fotoakuten.se En utvärdering efter huvudmannaskapsändringen FoU i Sörmland Utvärderingsrapport 2014:1 1 Emme-Li Vingare Hans Eriksson Õie Umb Carlsson Förord

Läs mer

Hemsjukvård 2015 inriktning

Hemsjukvård 2015 inriktning PROMEMORIA Elisabeth Höglund, HSF Gunilla Hjelm-Wahlberg, KSL-kansliet Presidiegruppen Sammanträdesdatum: 2012-06-08 Hemsjukvård 2015 inriktning Presidiegruppen föreslås besluta att godkänna förslaget

Läs mer

Bilaga 1 Ramavtal läkarmedverkan

Bilaga 1 Ramavtal läkarmedverkan Anette Forsblom Socialchef Karin Jonsson Förvaltningschef För Söderhamns Kommun Datum: Margareta Högberg Kommunchef Bilaga 1 Ramavtal läkarmedverkan Läkarmedverkan i den kommunala hemsjukvården i ordinärt

Läs mer

ÖVERENSKOMMELSE OM SAMVERKANSRUTINER HÄLSOUNDERSÖKNING I ANSLUTNING TILL ATT BARN OCH UNGA PERSONER ÅR PLACERAS FÖR VÅRD UTANFÖR DET EGNA HEMMET

ÖVERENSKOMMELSE OM SAMVERKANSRUTINER HÄLSOUNDERSÖKNING I ANSLUTNING TILL ATT BARN OCH UNGA PERSONER ÅR PLACERAS FÖR VÅRD UTANFÖR DET EGNA HEMMET Fr ÖVERENSKOMMELSE OM SAMVERKANSRUTINER HÄLSOUNDERSÖKNING I ANSLUTNING TILL ATT BARN OCH UNGA PERSONER 18 20 ÅR PLACERAS FÖR VÅRD UTANFÖR DET EGNA HEMMET Dokumentinformation Dokumenttitel: Överenskommelse

Läs mer

Länsgemensam ledning i samverkan

Länsgemensam ledning i samverkan Länsgemensam ledning i samverkan Inom socialtjänst och angränsande område Hälso- och sjukvård i Kalmar län Praktiska anvisningar Sjuksköterska Kerstin Jonskog- Bertilsson och Ann-Katrin Wilhelmson Informationsöverföringsgruppen

Läs mer

MINNESANTECKNINGAR. Plats: Åsa Folkhögskola, Sköldinge

MINNESANTECKNINGAR. Plats: Åsa Folkhögskola, Sköldinge Habilitering & Hjälpmedel D A T U M 2015-04-07 D I A R I E N R MINNESANTECKNINGAR Minnesanteckningar Datum: 2015-08-26 Tid: 13.30-14.30 Plats: Åsa Folkhögskola, Sköldinge Närvarande: Peter Svedin, HMC

Läs mer

Bilaga 2 Mall för lokal överenskommelse läkarmedverkan

Bilaga 2 Mall för lokal överenskommelse läkarmedverkan Bilaga 2 Mall för lokal överenskommelse läkarmedverkan Mall för lokal överenskommelse gällande läkarstöd i hemsjukvård i ordinärt boende. 1 Parter Samverkansavtal mellan.och hemsjukvård i X kommun. 2 Övergripande

Läs mer

ARBOGA KOMMUN. Förslag till avgifter för hemsjukvård. Kommunstyrelsen. Blad 11. Ks 118 Au 132 Dnr 205/

ARBOGA KOMMUN. Förslag till avgifter för hemsjukvård. Kommunstyrelsen. Blad 11. Ks 118 Au 132 Dnr 205/ SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 2012-09-11 Blad 11 Ks 118 Au 132 Dnr 205/2011-777 Förslag till avgifter för hemsjukvård Socialnämnden behandlade vid sitt sammanträde 20 juni 2012,

Läs mer

Reglemente för Gemensam Nämnd Vård, Omsorg och Hjälpmedel "DEN GEMENSAMMA NÄMNDEN FÖR VARD, OMSORG OCH HJÄLPMEDEL"

Reglemente för Gemensam Nämnd Vård, Omsorg och Hjälpmedel DEN GEMENSAMMA NÄMNDEN FÖR VARD, OMSORG OCH HJÄLPMEDEL KOMMUNSTYRELSENS HANDLING~NR2S/2011 Reglemente för Gemensam Nämnd Vård, Omsorg och Hjälpmedel VOHJS 12/11, Bilaga L FÖRSLAG TILL REGLEMENTE FÖR "DEN GEMENSAMMA NÄMNDEN FÖR VARD, OMSORG OCH HJÄLPMEDEL"

Läs mer

Framtidens hemsjukvård i Halland. Slutrapport till Kommunberedningen

Framtidens hemsjukvård i Halland. Slutrapport till Kommunberedningen Framtidens hemsjukvård i Halland Slutrapport till Kommunberedningen 130313 Syfte Skapa en enhetlig och för patienten optimal och sammanhållen hemsjukvård. Modellen ska skapa förutsättningar för en resurseffektiv

Läs mer

Datum. boende) av kommunerna från landstinget i Västmanlands län 2012-04-18

Datum. boende) av kommunerna från landstinget i Västmanlands län 2012-04-18 Bilaga KS 2012/161/1 ".,':'''"V K L VÄSTMANLANDS ~... Kommuner & Landsting Förnamn Efternamn, telefonnummer Dnr 2012-06-19 1(4) SALA KOMMUN Kommunstyrelsens förvaltning Ink. 2012-01- 1 O Avtal om övertagande

Läs mer

Länsgemensamt program för vård och omsorg om demenssjuka

Länsgemensamt program för vård och omsorg om demenssjuka TJÄNSTEUTLÅTANDE SID 1(1) H A N D L Ä G G A R E D A T U M D I A R I E N R Johan Karlsson Administrativa enheten +46155245000 2016-05-19 NSV16-0025-2 Ä R E N D E G Å N G Nämnden för samverkan kring socialtjänst

Läs mer

Avtal hemsjukvård. mellan. Kommunerna och Landstinget i Gävleborg.

Avtal hemsjukvård. mellan. Kommunerna och Landstinget i Gävleborg. Avtal hemsjukvård mellan Kommunerna och Landstinget i Gävleborg. INLEDNING Kommunerna ansvarar för hemsjukvårdsinsatser på primärvårdsnivå för personer fyllda 18 år som ges av distriktssköterskor, sjuksköterskor,

Läs mer

MISSIV MISSBRUKSFÖREBYGGANDE ARBETE I OXELÖSUND. Hälso- och sjukvård. Nämnden för Hälso- och sjukvård

MISSIV MISSBRUKSFÖREBYGGANDE ARBETE I OXELÖSUND. Hälso- och sjukvård. Nämnden för Hälso- och sjukvård Hälso- och sjukvård DATUM Hans Tanghöj 2007-05-03 DIARIENR Nämnden för Hälso- och sjukvård MISSIV MISSBRUKSFÖREBYGGANDE ARBETE I OXELÖSUND Försäljningen av alkohol liksom den alkoholrelaterade dödligheten

Läs mer

2013-04-02. Hemsjukvård 2015. delprojekt beslut om hur en individ blir hemsjukvårdspatient. Gunnel Rohlin. Ann Johansson HEMSJUKVÅRD 2015 1

2013-04-02. Hemsjukvård 2015. delprojekt beslut om hur en individ blir hemsjukvårdspatient. Gunnel Rohlin. Ann Johansson HEMSJUKVÅRD 2015 1 2013-04-02 Hemsjukvård 2015 delprojekt beslut om hur en individ blir hemsjukvårdspatient Gunnel Rohlin Ann Johansson HEMSJUKVÅRD 2015 1 HEMSJUKVÅRD 2015 2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING BESLUT OM HEMSJUKVÅRD...

Läs mer

SAMVERKANSAVTAL OM LÄKARMEDVERKAN I KOMMUNERNAS HÄLSO- OCH SJUKVÅRD

SAMVERKANSAVTAL OM LÄKARMEDVERKAN I KOMMUNERNAS HÄLSO- OCH SJUKVÅRD SAMVERKANSAVTAL OM LÄKARMEDVERKAN I KOMMUNERNAS HÄLSO- OCH SJUKVÅRD 1. AVTALSPARTER Detta avtal har slutits mellan Landstinget Sörmland, Enheten för Hälsoval Sörmland, nedan kallad landstinget, och Socialförvaltningarna

Läs mer

Sammanträde med Hälso- och sjukvårdsnämndens Södra samverkansberedning

Sammanträde med Hälso- och sjukvårdsnämndens Södra samverkansberedning Sammanträde med Hälso- och sjukvårdsnämndens Södra samverkansberedning Datum: 1 december 2008 Plats: Ledamöter: Anmält förhinder: Sekreterare: Medverkande: Hälsoverket, Oxelösund Britta Bergström, (S)

Läs mer

Bättre liv för sjuka äldre

Bättre liv för sjuka äldre Bättre liv för sjuka äldre Handlingsplan 2014 Uppsala län Bättre liv för sjuka äldre 2014 Övergripande mål och resultat Det här vill vi uppnå Bilaga Så här mäter vi förbättringar Sammanhållen vård och

Läs mer

. I samtal med. personalen. Sörmlands vårdcentraler

. I samtal med. personalen. Sörmlands vårdcentraler . I samtal med personalen. Sörmlands vårdcentraler Moderaterna i Landstinget Sörmland. Landstinget Sörmland 611 88 Nyköping petter.soderblom@dll.se 2013-10-21 2 SAMMANFATTNING Moderaterna kan, efter att

Läs mer

Standardiserad Utskrivning. Samordnande sjuksköterska på VC

Standardiserad Utskrivning. Samordnande sjuksköterska på VC Standardiserad Utskrivning Samordnande sjuksköterska på VC Bakgrund Arvika sjukhus pilot standardiserad utskrivning 2013- Pilotprojekt Verkstaden 2013 Samordnande sjuksköterska, funktion samordnande ssk

Läs mer

Hemsjukvård i Sörmland Ett gemensamt ansvar för kommuner och landsting

Hemsjukvård i Sörmland Ett gemensamt ansvar för kommuner och landsting Hemsjukvård i Sörmland Ett gemensamt ansvar för kommuner och landsting Praktiska anvisningar maj 2015 Initiera Individs behov av hälso- och sjukvårdsinsatser i hemmet identifieras av: Läkare på vårdcentral

Läs mer

SAMMANHÅLLEN ASIH FÖR VÄSTRA LÄNSDELEN I SÖRMLAND

SAMMANHÅLLEN ASIH FÖR VÄSTRA LÄNSDELEN I SÖRMLAND Hälso- och sjukvård HANDLÄGGARE DATUM DIARIENR Gunilla Carlsson-Kjell, Jan Jälkinger 2009-10-22 HN-HOS09-382 SAMMANHÅLLEN ASIH FÖR VÄSTRA LÄNSDELEN I SÖRMLAND Bakgrund Organisationen för svårt sjuka patienter

Läs mer

Delprojektplan. Vårdplanering med hjälp av tekniska lösningar

Delprojektplan. Vårdplanering med hjälp av tekniska lösningar P R O J E K T N A M N U T G Å V A D A T U M D I A R I E N R Delprojektplan Vårdplanering med hjälp av tekniska lösningar Syfte: Skapa möjligheten att använda tekniska lösningar som ett komplement vid vårdplaneringar

Läs mer

Bättre liv för sjuka äldre Handlingsplan för regional utveckling 2013-2014

Bättre liv för sjuka äldre Handlingsplan för regional utveckling 2013-2014 Struktur Aktivitet Tidplan Roller och ansvar Uppföljning Styrning och ledning Utvecklingsarbetet om Bättre liv för sjuka äldre ska förankras i de strukturer för styrning, ledning och samverkan som finns

Läs mer

Genomförandeplan - Det goda livet för sjuka äldre i Västra Götaland 2014-2015

Genomförandeplan - Det goda livet för sjuka äldre i Västra Götaland 2014-2015 Genomförandeplan - Det goda livet för sjuka äldre i Västra Götaland 2014-2015 Vårdsamverkansgruppering Skaraborg Kontaktperson Per-Ola Hedberg, Carina Karlsson, Susanne Liden och Jeanette Andersson Avgränsning:

Läs mer

2010-03-25 Vårt dnr 09/5304 Överenskommelse mellan kommunerna och landstinget i Sörmlands län och Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) om stöd till ett långsiktigt förbättringsarbete för de mest sjuka

Läs mer

Projektgrupp, ekonom LT o kommun, SKL. x v.16 -- v.18 2013. x v.18 -- v.18 2013 Projektgrupp Mall beslutunderlag Projekt Styrgrupp/beredn.

Projektgrupp, ekonom LT o kommun, SKL. x v.16 -- v.18 2013. x v.18 -- v.18 2013 Projektgrupp Mall beslutunderlag Projekt Styrgrupp/beredn. Område K LT LOV PV Länsnivå Start-Slut Deltagare/Utförare Leverans Slutlig skatteväxl.nivå och ansöka om skatteväxl. hos finansdepartement Prisuppräkna kostnader för 2014 och faststlå slutlig skatteväxlingsnivå

Läs mer

FÖRSLAG. 1. Verksamhetsberättelse 2013 för VOHJS nämnden

FÖRSLAG. 1. Verksamhetsberättelse 2013 för VOHJS nämnden Gemensam nämnd för vård och omsorg och hjälpmedel FÖRSLAG H A N D L Ä G G A R E D A T U M D I A R I E N R 2014-03-06 VOHJS14-012 5 Verksamhetsberättelse 2013 för VOHJS nämnden Gemensamma nämndens vård,

Läs mer

Avtal som reglerar hälso- och sjukvårdsansvaret

Avtal som reglerar hälso- och sjukvårdsansvaret Avtal som reglerar hälso- och sjukvårdsansvaret mellan Västra Götalandsregionen och kommunerna i Västra Götaland Det nya avtalet Gäller från 1 april 2012 och är en uppdatering och förtydligande av det

Läs mer

Avtal som reglerar hälso- och sjukvårdsansvaret

Avtal som reglerar hälso- och sjukvårdsansvaret Avtal som reglerar hälso- och sjukvårdsansvaret mellan Västra Götalandsregionen och kommunerna i Västra Götaland Det nya avtalet Gäller från 1 april 2012 och är en uppdatering och förtydligande av det

Läs mer

Äldre i Sörmland. Kvalitetsuppföljning av vård och omsorg av äldre i Sörmland 2011

Äldre i Sörmland. Kvalitetsuppföljning av vård och omsorg av äldre i Sörmland 2011 Äldre i Sörmland Kvalitetsuppföljning av vård och omsorg av äldre i Sörmland 2011 Innehåll Inledning...3 Äldre i Sörmland...4 Vårdpreventivt arbete...6 Fall...6 Nutrition...7 Trycksår...7 Senior alert...7

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN NÄRVÅRD TIERP 2014

VERKSAMHETSPLAN NÄRVÅRD TIERP 2014 VERKSAMHETSPLAN NÄRVÅRD TIERP 2014 Närvård I Uppsala län definieras närvård som det samverkansarbete inom hälso- och sjukvård och social omsorg som bedrivs mellan lanstinget och kommunerna. Syftet är

Läs mer

10 Prislista för hälsoval Landstingsstyrelsen beslutar. 1. Hälsovals prislista för 2011 godkänns. Magnus Leivik (M), bilaga 10

10 Prislista för hälsoval Landstingsstyrelsen beslutar. 1. Hälsovals prislista för 2011 godkänns. Magnus Leivik (M), bilaga 10 Landstingsstyrelsen PROTOKOLL DATUM DIARIENR 2011-01-25 LS-LED10-742 10 Prislista för hälsoval 2011 Landstingsstyrelsen beslutar 1. Hälsovals prislista för 2011 godkänns. Ej deltagande i beslut Magnus

Läs mer

Länsövergripande ramavtal om läkarmedverkan i ordinärt boende, gällande fr o m

Länsövergripande ramavtal om läkarmedverkan i ordinärt boende, gällande fr o m Länsövergripande ramavtal om läkarmedverkan i ordinärt boende, gällande fr o m 2013-09-01 - Länsövergripande ramavtal för läkarmedverkan i ordinärt boende Innehållsförteckning Bakgrund... 3 Avtalsparter...

Läs mer

Kommunens ansvar för hälso- och sjukvård

Kommunens ansvar för hälso- och sjukvård SOCIALFÖRVALTNINGEN Annika Nilsson, 0554-191 56 annika.nilsson@kil.se 2013-12-06 Kommunens ansvar för hälso- och sjukvård HÄLSO- OCH SJUKVÅRDSANSVAR Enligt hälso- och sjukvårdslagen (SFS 1982:763) och

Läs mer

Länsgemensam vårdöverenskommelse

Länsgemensam vårdöverenskommelse Hälso- och sjukvård Dokumentnamn: Version: Dokumenttyp: Länsgemensam 2.0 Vårdöverenskommelse vårdöverenskommelse Primärvård och Specialiserad rehabiliteringsklinik Sörmland Utfärdande förvaltning: Sökord:

Läs mer

Läkemedelsgenomgång, enkel och fördjupad samt läkemedelsberättelse - Länsgemensam rutin för primärvården

Läkemedelsgenomgång, enkel och fördjupad samt läkemedelsberättelse - Länsgemensam rutin för primärvården Rutin Diarienr: Ej tillämpligt 1(6) Dokument ID: 09-41956 Fastställandedatum: 2014-01-15 Giltigt t.o.m.: 2015-01-15 Upprättare: Sara E Emanuelsson Fastställare: Stefan Back Läkemedelsgenomgång, enkel och

Läs mer

Projekt Multi7 -bättre liv för sjuka äldre

Projekt Multi7 -bättre liv för sjuka äldre Projekt Multi7 -bättre liv för sjuka äldre Samarbete mellan Umeå kommun och Västerbottens läns landsting. Bättre liv för sjuka äldre Kan vi höja kvaliteten i vård och omsorg och samtidigt göra den mer

Läs mer

KomUPP! En fördjupad uppföljning av KomHem

KomUPP! En fördjupad uppföljning av KomHem KomUPP! En fördjupad uppföljning av KomHem Ulf Grahnat Marie Ernsth Bravell 1 1 Mer information på vår webbplats: www.komhem.net 2 Bakgrund varför följa upp? Socialstyrelsen har identifierat områden som

Läs mer

MAS Kvalitets HANDBOK för god och säker vård

MAS Kvalitets HANDBOK för god och säker vård Örkelljunga kommun MAS Kvalitets HANDBOK för god och säker vård Anvisning Samordnad vårdplanering (SVPL) Dokumentansvarig Från denna anvisning får avsteg göras endast efter överenskommelse med MAS. Styrdokument

Läs mer

Information om hemsjukvård

Information om hemsjukvård Information om hemsjukvård Version 9 20150116 Vård- och omsorg Vad är hemsjukvård? Den som på grund av sjukdom eller funktionsnedsättning inte kan ta sig till vårdcentralen kan istället få hälso- och sjukvård

Läs mer

Etiskt förhållningssätt mellan landsting och kommun. Vi vill samverka för att människor ska få god vård- och omsorg på rätt vårdnivå.

Etiskt förhållningssätt mellan landsting och kommun. Vi vill samverka för att människor ska få god vård- och omsorg på rätt vårdnivå. Etiskt förhållningssätt mellan landsting och kommun Vi vill samverka för att människor ska få god vård- och omsorg på rätt vårdnivå. Vi ska ha respekt för varandras uppdrag! Vilket innebär vi har förtroende

Läs mer

Aktivitetsplan för läkemedelsdokumentation och läkemedelsgenomgång i samverkan mellan kommunerna och landstinget i Örebro län

Aktivitetsplan för läkemedelsdokumentation och läkemedelsgenomgång i samverkan mellan kommunerna och landstinget i Örebro län Aktivitetsplan för läkemedelsdokumentation och läkemedelsgenomgång i samverkan mellan kommunerna och landstinget i Örebro län April 2013 Inledning Vilgotgruppen beslutade i mars 2012 att anta Aktivitetsplan

Läs mer

Sammanhållen vård och omsorg om de mest sjuka äldre 2014

Sammanhållen vård och omsorg om de mest sjuka äldre 2014 Sammanhållen vård och omsorg om de mest sjuka äldre 2014 Handlingsplan Ledningskraft 2014 i Osby kommun Mål ur den enskildes perspektiv Jag kan åldras i trygghet och självbestämmande med tillgång till

Läs mer

Sammanhållen vård och omsorg om de mest sjuka äldre 2014

Sammanhållen vård och omsorg om de mest sjuka äldre 2014 Sammanhållen vård och omsorg om de mest sjuka äldre 2014 Handlingsplan Ledningskraft 2014 i Osby kommun Mål ur den enskildes perspektiv Jag kan åldras i trygghet och självbestämmande med tillgång till

Läs mer

Multi7 bättre liv för sjuka äldre. Multi7. Sammanhållen vård och omsorg för äldre. Ett samarbete mellan Umeå kommun och Västerbottens läns landsting.

Multi7 bättre liv för sjuka äldre. Multi7. Sammanhållen vård och omsorg för äldre. Ett samarbete mellan Umeå kommun och Västerbottens läns landsting. Multi7 Sammanhållen vård och omsorg för äldre Ett samarbete mellan Umeå kommun och Västerbottens läns landsting. Bättre liv för sjuka äldre Kan vi höja kvaliteten i vård och omsorg och samtidigt göra den

Läs mer

13/16 Revidering av handlingsplan för bättre vård och omsorg för äldre i Sörmland

13/16 Revidering av handlingsplan för bättre vård och omsorg för äldre i Sörmland Nämnden för samverkan kring socialtjänst och vård PROTOKOLLSUTDRAG SID 1(2) D A T U M D I A R I E N R 2016-04-22 NSV16-0019-3 13/16 Revidering av handlingsplan 2015-2016 för bättre vård och omsorg för

Läs mer

Habilitering och rehabilitering

Habilitering och rehabilitering Överenskommelse Fastställd av Hälso- och sjukvårdsnämnden och Socialnämnden Framtagen av Leif Olsson, Cecilia Persson Beslutsdatum 2017-03-22 (revidering) SON 34 HSN 347 Upprättad 2015-05-13 Ärendenr SON

Läs mer

Egenvård, samverkan kommun och landsting i Uppsala län

Egenvård, samverkan kommun och landsting i Uppsala län ViS - Vård i samverkan kommun - landsting Godkänt den: 2016-07-27 Ansvarig: Monica Jonsson Kommun(er): Länets samtliga kommuner Landstingsförvaltning(ar): Alla Fastställt av: Beredningsgrupp (TLK) Egenvård,

Läs mer

Handlingsplan för långsiktigt hållbar struktur för ledning i samverkan för de mest sjuka äldre.

Handlingsplan för långsiktigt hållbar struktur för ledning i samverkan för de mest sjuka äldre. Handlingsplan för långsiktigt hållbar struktur för ledning i samverkan för de mest sjuka äldre. Introduktion I Sörmland har en väl fungerande samverkan utvecklats mellan Landstiget och länets 9 kommuner.

Läs mer

Rutin för ansvar och avtal som reglerar kommunal hälso- och sjukvård i Kungälvs kommun

Rutin för ansvar och avtal som reglerar kommunal hälso- och sjukvård i Kungälvs kommun 2008-08-14 Rutin för ansvar och avtal som reglerar kommunal hälso- och sjukvård i Kungälvs kommun Det finns ett avtal som reglerar hälso- och sjukvårdsansvaret i Västra Götalands regionen och kommunerna

Läs mer

Fastställd av: Chefsforum Kontaktperson: Ewa Göransson Region Västmanland Gäller fr.o.m: Diarienummer: PPHV170075

Fastställd av: Chefsforum Kontaktperson: Ewa Göransson Region Västmanland Gäller fr.o.m: Diarienummer: PPHV170075 Samordnad individuell plan - samverkansdokument Region Västmanland och kommunerna i Västmanlands län avseende samarbete och gemensam individuell planering mellan regionens hälso- och sjukvård och kommunernas

Läs mer

Aldre i Sormland. Kvalitetsuppföljning av vården av äldre i Sörmland 2012

Aldre i Sormland. Kvalitetsuppföljning av vården av äldre i Sörmland 2012 Aldre i Sormland Kvalitetsuppföljning av vården av äldre i Sörmland 2012 Innehåll Inledning... 3 Demografi och hälsoutveckling... 4 Befolkningsprognos 75 år och äldre 2009-2025... 4 Hälsofrämjande arbete...

Läs mer

Överenskommelse om samverkan vid in- och utskrivning av patienter i sluten vård samt betalningsansvar för utskrivningsklara patienter

Överenskommelse om samverkan vid in- och utskrivning av patienter i sluten vård samt betalningsansvar för utskrivningsklara patienter 2003-03-27 rev 2006-03-22 Överenskommelse om samverkan vid in- och utskrivning av patienter i sluten vård samt betalningsansvar för utskrivningsklara patienter Inledning Ändringar i Lag (1990:1404) om

Läs mer

Ansvarig för rutin Medicinskt ansvarig sjuksköterska Cecilia Linde Gäller från Revideras SID 1 (6)

Ansvarig för rutin Medicinskt ansvarig sjuksköterska Cecilia Linde Gäller från Revideras SID 1 (6) SID 1 (6) Ansvarig för rutin Medicinskt ansvarig sjuksköterska Cecilia Linde cecilia.linde@solna.se Gäller från Revideras 2018-07-11 Innehåll Korttidsvård Hallen... 2 Korttidsvård Polhemsgården... 2 Korttidsvård

Läs mer

Läkemedelsgenomgångar i primärvård. LMG-ribba 2012 och kriterier för att nå ribban

Läkemedelsgenomgångar i primärvård. LMG-ribba 2012 och kriterier för att nå ribban D I A R I E N R Till Hälsoval för vidarebefodran till Verksamhetschefer vid samtliga vårdcentraler i Sörmland Utarbetat av Ruth Lööf och Marie Portström, Läkemedelskommittén Läkemedelsgenomgångar i primärvård

Läs mer

SAMVERKANSRUTINER. (enligt SOSFS 2009:6) FÖR HANTERING AV EGENVÅRD I SÖRMLAND

SAMVERKANSRUTINER. (enligt SOSFS 2009:6) FÖR HANTERING AV EGENVÅRD I SÖRMLAND SAMVERKANSRUTINER (enligt SOSFS 2009:6) FÖR HANTERING AV EGENVÅRD I SÖRMLAND Egenvård ska erbjuda möjligheter till ökad livskvalitet och ökat välbefinnande genom självbestämmande, ökad frihetskänsla och

Läs mer

1. Syfte 2. Omfattning 3. Ansvar 4. Tillvägagångssätt 1) Bedömning

1. Syfte 2. Omfattning 3. Ansvar 4. Tillvägagångssätt 1) Bedömning 1. Syfte Nedanstående rutin ska säkerställa att bedömning, planering, uppföljning och omprövning av egenvård, som utförs av annan än den enskilde själv, sker på ett säkert sätt. Målsättningen är att upprätthålla

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse för år 2013 SN-2014/48

Patientsäkerhetsberättelse för år 2013 SN-2014/48 Rolf Samuelsson Ordförandens förslag Diarienummer Socialnämndens ordförande 2014-02-17 SN-2014/48 Socialnämnden Patientsäkerhetsberättelse för år 2013 SN-2014/48 Förslag till beslut Socialnämnden beslutar

Läs mer

Hemsjukvårdsväxlingen 2008-01-01 Kalmar län

Hemsjukvårdsväxlingen 2008-01-01 Kalmar län Hemsjukvårdsorganisationen före 2008 Egen organisation sedan husläkarreformen 1994-2004 Distriktsvårdschefer Ansvarsområden: Distriktsvård inkl mottagningsverksamhet Barnhälsovård Barnhälsovårdens specialistenhet

Läs mer

Överenskommelse mellan hälso- och sjukvårdsförvaltningen och socialförvaltningen om rehabilitering och hjälpmedel.

Överenskommelse mellan hälso- och sjukvårdsförvaltningen och socialförvaltningen om rehabilitering och hjälpmedel. Handlingstyp Överenskommelse 1 (7) Rehabilitering Överenskommelse mellan hälso- och sjukvårdsförvaltningen och socialförvaltningen om rehabilitering och hjälpmedel. Bakgrund Hälso- och sjukvårdsnämnden

Läs mer

Palliativ vård, uppföljning. Landstinget i Halland. Revisionsrapport. Mars 2011. Christel Eriksson, certifierad kommunal revisor

Palliativ vård, uppföljning. Landstinget i Halland. Revisionsrapport. Mars 2011. Christel Eriksson, certifierad kommunal revisor Palliativ vård, uppföljning Landstinget i Halland Revisionsrapport Mars 2011 Christel Eriksson, certifierad kommunal revisor Innehåll Sammanfattning... 3 Bakgrund... 4 Metod och genomförande... 4 Granskningsresultat...

Läs mer

Det goda livet för mest sjuka äldre i Västra Götaland. Resultaten för indikatorerna

Det goda livet för mest sjuka äldre i Västra Götaland. Resultaten för indikatorerna Det goda livet för mest sjuka äldre i Västra Götaland Resultaten för indikatorerna Resultaten för indikatorerna I detta bildspel redovisas resultaten för indikatorerna i handlingsplanen Det goda livet

Läs mer

Kommunal Hälsooch sjukvård. MAS nätverket

Kommunal Hälsooch sjukvård. MAS nätverket Kommunal Hälsooch sjukvård Genomfördes 1992 Ädelreformen Kommunerna tar över en del ansvar som tidigare legat på landstingen Kommunerna får ett ökat ansvar för vård och omsorg för äldre och funktionsnedsatta

Läs mer

Kommittédirektiv. Betalningsansvarslagen. Dir. 2014:27. Beslut vid regeringssammanträde den 27 februari 2014

Kommittédirektiv. Betalningsansvarslagen. Dir. 2014:27. Beslut vid regeringssammanträde den 27 februari 2014 Kommittédirektiv Betalningsansvarslagen Dir. 2014:27 Beslut vid regeringssammanträde den 27 februari 2014 Sammanfattning En särskild utredare ska göra en översyn av lagen (1990:1404) om kommunernas betalningsansvar

Läs mer

Kartbild över samverkansgrupper och mötesformer

Kartbild över samverkansgrupper och mötesformer Kartbild över samverkansgrupper och mötesformer Uppdraget Länsstyrgruppen i Sörmland tillika beredningsgrupp åt länets gemensamma nämnd för vård och omsorg och hjälpmedel VOHJS, har fått i uppdrag att

Läs mer

Uppföljning Smeden Eskilstuna

Uppföljning Smeden Eskilstuna Uppföljning 2016 Smeden Eskilstuna Inledning Syftet med Hälsovals avtalsuppföljning är att säkerställa att vårdgivaren uppfyller kraven i regelboken. Uppföljningen syftar också till att skapa en grund

Läs mer

7 Utvärdering av indikatorer i hemsjukvården HNH150011

7 Utvärdering av indikatorer i hemsjukvården HNH150011 7 Utvärdering av indikatorer i hemsjukvården HNH1511 Presidiets förslag Gemensamma nämnden för hemsjukvård och hjälpmedel beslutar att anteckna informationen till protokollet. Ärendet Antal hallänningar

Läs mer

Rehabilitering och habilitering i samverkan. Riktlinje för kommunerna och landstinget i Uppsala län Fastställd i TKL

Rehabilitering och habilitering i samverkan. Riktlinje för kommunerna och landstinget i Uppsala län Fastställd i TKL Rehabilitering och habilitering i samverkan Riktlinje för kommunerna och landstinget i Uppsala län Fastställd i TKL 2015-06-05 Historik Överenskommelse om samverkan gällande hälsooch sjukvård i Uppsala

Läs mer