Linköpings. Baggauktion Ridhuset, Vretagymnasiet i Linköping. Kvalitetslamm kräver kvalitetsbaggar

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Linköpings. Baggauktion 2015-09-12. Ridhuset, Vretagymnasiet i Linköping. Kvalitetslamm kräver kvalitetsbaggar"

Transkript

1 Linköpings Baggauktion Ridhuset, Vretagymnasiet i Linköping Kvalitetslamm kräver kvalitetsbaggar

2 Program Fredagen 11 September Under eftermiddagen bjuder Auktionskommittén på kaffe Installning och veterinärbesiktning av utställningsdjur e flesta utställarna är på plats Bedömning av utställningsdjur Installning och veterinärbesiktning av auktionsdjur Texelföreningens årsmöte iddag serveras till självkostnadspris Lördagen 12 September Hallen öppnar Installning och veterinärbesiktning av auktionsdjur Auktions och utställningshallen öppnar Bedömning och visning av auktionsdjur Prisutdelningar m.m. och visning av djur Auktion Efter auktionen får de som har möjlighet gärna hjälpa till med nedplockning m.m. Serveringen öppen hela dagen Telefon till auktionshallen från fredag kl , Johnny Nederman Hitta till Vretagymnasiet: Vid Trafikplats Linköping Norra, tag Berg 6 km. Vid Vreta Klosters kyrka: Tag vänster otala. Efter ca 2,5 km, tag höger Järngården. Varmt välkomna önskar auktionskommittén Auktionskommittén består av: KarlHenrik Grandin Johnny Nederman KarlJohan Bönner attias Rickardsson Karin Petersson Anne Kroon Ekonomi Uno Fredrikson

3 Auktionskommittén meddelar Alla djur kommer att veterinärbesiktigas innan de kommer in i auktionslokalen! Tider för veterinärbesiktning och installning. Fredag utställningsdjur Fredag auktionsdjur Lördag auktionsdjur Auktionsdjuren placeras besättningsvis i livdjurshallen. Alla djur ska vara försedda med halsband och grimskaft. Journalföring och rapportering jur som säljs på auktionen ska registreras i SJV:s förflyttningsdatabas. Säljare förflyttar djuren till Vreta skolan SE214413, auktionskommittén registrerar sedan förflyttningen från Vreta skolan till köparen! Köparen registrerar in i sin besättning. Kom ihåg transportdokument till Vreta skolan. I Elitlamm överför säljaren djuren till köparen, så fråga efter SEnumret på den som köpt din bagge för att underlätta. Goda råd till dig som säljer bagge på auktion För att djuren skall presentera sig väl bör de vara rena och torra på auktionsdagen. Baggarna bör vara klippta c:a 3 veckor före auktion. Tvättas baggarna bör det göras 1 vecka innan för att ullen ska torka ordentligt. Kontrollera öronmärkningen. Veterinärbesiktning av baggar i samband med auktionen Samtliga baggar och tacklamm kommer att veterinärbesiktigas innan de får tillträde till auktionslokalen. En yttre inspektion och genomgång av djuren kommer då att utföras samt att de sätts på rumpan för klövinspektion. Konstateras avvikelser i samband med besiktningen finns risk att djuret/djuren från aktuell besättning inte får tillträde till auktionen. ärför uppmanas alla djurägare att undersöka sina djur samt inspektera klövarna hemma på gården innan de lastas på transporten till auktionen. Urval och rangordning Auktionskommittén har utsett en grupp med ansvar för urval och gallring bland baggar, bagglamm och tacklamm som anmälts till auktionen. Vi har i vårt arbete följt dessa riktlinjer: Att auktionen ska innehålla ca 70 baggar och tacklammsgrupper med en önskad fördelning mellan raser och rasgrupper. Att djuren säljs ras vis och fastställt en turordning bland raserna. Att äldre baggar säljs före bagglamm och tacklammsgrupper. Bland baggar har urval och rangordning i huvudsak skett efter kroppsbedömning och scanningsresultat vid riksbedömning. Hänsyn har också tagits till vikt och tackans (moderns) produktion och fruktsamhet. För finullsbaggar har även ullkvalitén beaktats. I år har även resultaten från Blup till viss del påverkat uttagningen. När avsteg från riktlinjerna har gjorts är det för att öka avelsbredden och antalet säljare. Uttagningskommittén

4 Auktionsvillkor för baggauktionen i Linköping 1. Auktionen är öppen för köpare och säljare från hela landet. Auktionsanordnaren (auktionskommittén) har till uppgift att bestämma antal djur till auktionen, samt att gallra bland de anmälda djuren. 2. Anmälan till auktionen skall återföljas av fullständigt ifyllt härstamningsbevis samt riksbedömnings protokoll där sådant finns. Säljaren ansvarar själv för riktigheten i kataloguppgifterna genom att underteckna anmälan. 3. Auktionskatalog tillhandahålls i auktionshallen. Förteckning över anmälda djur finns på Lammproducenternas hemsida 4. juren skall ha anlänt till auktionsplatsen i föreskriven tid, samt vara försedda med halsrem eller grimma och rep för uppbindning och visning. 5. Veterinär på auktionsplatsen undersöker djuren före installning. juren skall vara fria ifrån synliga symtom från sjukdom och ohyra, missbildningar, tydliga exteriörfel och för övrigt vara i god kondition. Alla djur skall vara maeditestade och uppnått minst 3status senast på auktionsdagen. n intygar att de regler som gäller för maedivisna programmet har följts fram till auktionen. juren ska vara fria från fotröta och djurägarförsäkran angående fotröta skall bifogas anmälan. jur som inte uppfyller ovanstående krav kan uteslutas. 6. Baggens testiklar skall vara normalt utvecklade, så att inte avelsdugligheten kan befaras vara försämrad. 7. juren skall vara märkta enligt SJV:s föreskrifter om märkning. 8. Samtliga djur säljs i befintligt skick. Fel eller anmärkningar på djuren föranleder inte något ansvar från auktionsanordnarens sida. Är en bagge avelsoduglig skall köparen senast 15 maj följande år, anmäla detta till säljaren. Har avelsodugligheten styrkts av veterinär är säljaren skyldig att återta baggen och återbetala köpeskillingen eller lämna likvärdigt djur. 9. Ansvaret för anmält djur åvilar säljaren till klubbslaget, varefter det övergår till köparen. 10. Sedan inrop skett och inköpskort erhållits kan betalning erläggas på auktionskontoret i form av kontant eller faktura. När betalning skett, erhålls alla handlingar avseende inköpt djur. Vid faktura tas en avgift på 50:. Betalning inom 10 dagar sedan tillkommer dröjsmålsränta på 11 %. 11. Köparen svarar själv för hemtransport från auktionen. juren får inte föras ut ur lokalen under pågående auktion. 12. inimipris på baggar är 4000: och för tacklammsgrupper om 3 stycken djur 4000:. 13. För att täcka kostnaderna vid auktionen tas en anmälningsavgift på : per utrop, samt provision på 10 % av inropssumman. För återtaget djur tas samma provision. För osålda djur är avgiften 5 % av gällande minimipris. Nytt för i år: Vill man ha hjälp med att leda i ringen kostar det : per djur. 14. För djur som tagits upp i katalogen men inte kommer till auktionen, belastas ägaren en kostnad på 500 kronor.

5 tillgång till medlemssidor på Internet för kunskapsutbyte, offe marknadsbevakning och professionella tjänster fortbildning, seminarier och sammankomster import av semin vara med och påverka svensk lammproduktion Lammproducenterna et ser ljust ut för svensk lammproduktionen. Ordförande: Tomas Olsson Norrby Gård Kungsör Tel & Fax , Antalet får ökar Konsumenternas Raka snabba intresse puckar. för lammprodukter blir allt störr Ett ökat intresse att handla svenskt och närproducerat Bildades år 2000 och har blivit en stark organisation för att föra lammköttsproducenternas talan. Lammproducenterna arbetar för och skapar förutsättningar för svensk lammproduktion Samarbetet med slakterierna har gett verkan avräkningsprisern Fler gör extra satsningar inom lammproduktion. T ex: Lammproducenterna har till syfte att: verka för en rationell, marknadsanpassad och lönsam lammköttsproduktion vara ett nätverk för att sprida kunskap om lammproduktion som branschorganisation näringsgren representera som har landets framtiden lammproducenter för sig Flera företag ser lammproduktionen som en spännande o För att uppnå syftet arbetar vi med att: Bli medlem du med! i gemensamma frågor samarbeta med slakteriföretag, företag och andra organisationer. aktivt driva lammproducentsfrågor med myndigheter och företag utveckla nätverk med hemsidan som grund tillhandahålla fortbildning, seminarier och sammankomster Kontakta Tomas eller gå in på vår he Som medlem erbjuds du: rabatter hos olika företag tillgång till medlemssidor på Internet för kunskapsutbyte, offensiv marknadsbevakning och professionella tjänster fortbildning, seminarier och sammankomster import av semin vara med och påverka svensk lammproduktion et ser ljust ut för svensk lammproduktionen. Antalet får ökar Konsumenternas intresse för lammprodukter blir allt större Ett ökat intresse att handla svenskt och närproducerat Samarbetet med slakterierna har gett verkan avräkningspriserna har stigit. Ordförande: Tomas Olsson Norrby Gård Kungsör Tel & Fax , Fler gör extra satsningar inom lammproduktion. T ex: Flera företag ser lammproduktionen som en spännande och växande näringsgren som har framtiden för sig Bli medlem du med! Kontakta Tomas eller gå in på vår hemsida.

6 en inköpta baggen bör hållas i karantän i minst 3 veckor gärna tillsammans med några utslagsfår från den egna besättningen. Håll dessa får helt skilda från övriga får i besättningen. Undersök baggen och karantänsdjuren vid hemkomst, under karantänstiden och vid karantänstidens slut. Syns ohyra i pälsen så behandlas fåren mot detta under karantänstiden. Baggen bör fotbadas in och ut ur karantänen. Som fotbad rekommenderar Gård & jurhälsan Får 10 % zinksulfat (kan köpas t ex via zinksulfatmonohydrat, artikelnummer 50679). Fotbada 530 minuter, eller spraya ymnigt, och ställ därefter djuren på hårt underlag för att torka i 3060 minuter. Kontrollera klövarna före fotbaden. Avmaskning av baggarna med ectomax sker på auktionen. Gård & jurhälsans nya rekommendationer för att förebygga spridning av resistenta parasiter innebär att vi ger rådet att ta ett träckprov 710 dagar efter avmaskning för att kontrollera effekten av avmaskningen. Analysen bör vara extra noggrann, d.v.s. den bör inkludera odling av larver. Träckprov skickas till Vidilab, telefon , Observera att gängse rådgivning vid införsel av livdjur till egna besättningen innefattar även ett utgångsprov, d.v.s. ett träckprov i samband med avmaskning i karantänen. Auktionsbaggarna avmaskas däremot redan av oss på plats för att minska risken för spridning av parasiter. ärför ges rådet avseende den viktiga behandlingskontrollen enligt ovan. För att minska risken att få in stora leverflundran i din besättning bör vissa åtgärder vidtas. Stora leverflundran finns i stora delar av landet, främst i de sydliga och sydvästra delarna. Fråga säljaren om det förekommit Stora leverflundran i besättningen, t.ex. som sjukdomsregistrering vid slakt (kod 7980). Observera att vissa slakterier inte lämnar ut sjukdomsregistreringar vid slakt så du måste försäkra dig om att säljaren verkligen fått information från det slakteri som anlitats.

7 Vid misstanke om förekomst av Stora leverflundran eller i de fall information från säljaren saknas bör baggar avmaskas i karantän. Preparat verksamma mot stora leverflundran är t.ex. Fasinex, Triclafas eller Valbazen. Fasinex och Triclafas tar alla stadier av stora leverflundran och är därmed ett förstahandsval som karantänsavmaskning mot Stora leverflundran. Båda preparaten är licenspreparat och Gård & jurhälsan kan tillhandahålla recept. Avmaskningen bör ske tidigast 2 veckor efter senaste betestillfälle i säljarbesättningen. Ägg som producerats innan behandling kan lagras i gallgångar och gallblåsa och en viss äggutskiljning kan därför pågå ända upp till 3 veckor efter behandling. Baggen bör därför hållas i karantän på stall tre veckor efter behandling. Valbazen har endast effekt mot de vuxna flundrorna och om detta preparat används kan avmaskning ske tidigast ca 3 månader efter installning. Baggen ska inte släppas ut på bete förrän tidigast 2 veckor efter avmaskning. Observera att förhöjd dos (4 ml/10 kg) ska användas. På uppdrag från Jordbruksverket kommer totalt st blodprover att tas på baggar vid auktionerna i Linköping, Uppsala, Jönköping och Visby. Proverna undersöks med avseende på genetisk resistens mot scrapie. Är din bagge provtagen kan du maila till Jordbruksverket, idisslaregrislådan efter årsskiftet och få resultatet av provtagningen. Ange djurets idnummer och ras. Karin Lindqvist Frisk Tf Chefveterinär Får er information om våra karantänsrutiner och stora leverflundran finns på Tänk på att gynna våra annonsörer, sponsorer och utställare eftersom de möjliggör denna för oss så viktiga fårfest!

8 Försäkringsinformation till Baggauktion Agria försäkrar djuren under transporten till auktionen och fram till klubbslaget! Agria försäkrar djuren under transport till auktionen och fram till klubbslaget! Viktig information om försäkringen! Försäkringen börjar gälla från och med ilastning på hemgården för transport till auktionen, dock tidigast kl. Viktig dagen information före auktionen. om Försäkringen försäkringen gäller därefter under den tid djuret står på auktionsområdet fram till och med klubbslaget. Försäkringen träder i kraft från och med ilastning på hemgården för transport till auktionen, dock För tidigast vidare kl. försäkring dagen av inköpta före auktionen. djur kontakta Försäkringen Göran gäller Nästorp därefter på plats under eller den ring tid honom djuren på står på auktionsområdet fram till och med klubbslaget. För För återköpta vidare djur försäkring gäller försäkringen av inköpta även djur under kontakta hemresan Göran till och Nästorp med urlastning på plats på hemgården eller ring efter honom avslutat på arrangemang, tfn dock längst till kl auktionsdagen. För återköpta djur gäller försäkringen även under hemresan till och med urlastning på hemgården efter avslutat arrangemang, dock längst till kl auktionsdagen. LRF arbetar för dig som är fårägare! Hej! Vi i LRF, Lantbrukarnas Riksförbund, arbetar för att underlätta din vardag. Vi vill att du som äger och/eller brukar jord och skog eller driver trädgårdsföretag ska kunna förverkliga dina ambitioner om tillväxt, lönsamhet och livskvalitet. Viktiga frågor för oss och våra medlemmar är till exempel: Att vända den nedåtgående kurvan för svensk livsmedelsproduktion. Vi vill se mer svensk mat, fler bönder och mer pengar till bonden som producerar maten! Aktiva, lönsamma lantbruk bidrar till öppna landskap med biologisk mångfald och fler jobb. Att berätta varifrån vår mat kommer och om de mervärden svenska råvaror står för. Nyfiken? Läs och se filmer på Företagsutveckling. I oktober erbjuder vi utbildningar i förhandlingsteknik samt affärsmannaskap. För mer info och anmälan kontakta Karin adsen Wessman, Konkurrenskraftiga företagarvillkor Rätten att äga och bruka jord och skog En fungerande rovdjursförvaltning Välkommen som medlem! På berättar vi mer.

9 Vi är bäst för din lammaffär Vi är bäst för din lammaffär Få får är som Texelfår Texelbagge som faderras i produktionsbesättning ger tydlig effekt på slaktkroppar För mer information om Texelrasen Tänk på att gynna våra annonsörer, sponsorer och utställare eftersom de möjliggör denna för oss så viktiga fårfest! CAN Företagsresurs Säljer fodertillskott och kompletteringsprodukter från Vilomix fårinredning från Siltbergs Smide AB och Halla hund & kattfoder Rådgivning, främst kring foder, utfodring och produktion Ordnar kurser i lammproduktion ibland skräddarsytt enligt deltagarnas önskemål Prata gärna med några som deltagit i olika kurser arijo , Nicklas och arie Crister

10 Fårägare! Fårägare! Vill u prenumerera på tidningen Fårskötsel, Sveriges enda facktidskrift om får och lammproduktion? Vill u prenumerera ha rimliga och på rättvisa tidningen villkor Fårskötsel, för itt Sveriges företagande? enda facktidskrift om får och lammproduktion? Vill u prenumerera gå ha kurser rimliga och på utbildningar rättvisa tidningen villkor Fårskötsel, som för gör itt Sveriges ig företagande? till enda bättre facktidskrift fårägare? om får och lammproduktion? Vill u träffa gå ha kurser rimliga kollegor och och utbildningar och rättvisa få ett villkor nyttigt som för gör erfarenhetsutbyte? itt ig företagande? till en bättre fårägare? Vill u få träffa gå tillgång kurser kollegor till och Sveriges utbildningar och få ett bästa nyttigt som fårdataprogram, gör erfarenhetsutbyte? ig till en Elitlamm, bättre fårägare? som ökar lönsamheten i itt företag Vill u få träffa och tillgång gör kollegor itt till Sveriges arbete och få mer ett bästa nyttigt intressant? fårdataprogram, erfarenhetsutbyte? Elitlamm, som ökar lönsamheten i itt företag Vill u få och tillgång gör itt till Sveriges arbete mer bästa intressant? fårdataprogram, Elitlamm, som ökar lönsamheten i itt företag och å gör ska itt u arbete självklart mer intressant? bli medlem i Svenska Fåravelsförbundet! å I de ska Svenska u självklart fårägarnas bli medlem tjänst sedan i Svenska Fåravelsförbundet! å I de ska Svenska u självklart fårägarnas bli medlem tjänst sedan i Svenska Fåravelsförbundet! Här är några I exempel de Svenska över vad fårägarnas Fåravelsförbundet tjänst sedan gjort de senaste åren för att förbättra för de Här svenska är några fårbönderna: exempel över vad Fåravelsförbundet gjort de senaste åren för att förbättra för de Här svenska Vi är har några utvecklat fårbönderna: exempel Elitlamm över vad till Fåravelsförbundet ett ännu bättre fårdataprogram. gjort de senaste Bland åren annat för att kan förbättra u få hjälp för de svenska med Vi har att utvecklat fårbönderna: föra in Elitlamm stalljournal till ett både ännu enklare bättre och fårdataprogram. säkrare. Bland annat kan u få hjälp med Vi har att skapat utvecklat föra in ett Elitlamm modernt stalljournal till och ett både effektivt ännu enklare bättre avelsvärderingssystem och fårdataprogram. säkrare. Bland som annat kommer kan alla u fårägare hjälp till Vi med har del. att skapat ed föra detta in modernt stalljournal har avelsarbetet och både effektivt enklare för de avelsvärderingssystem svenska och säkrare. fåren tagit ett som stort kommer kliv framåt. alla fårägare till Vi har del. utvecklat skapat ed detta några modernt har avelsarbetet rådgivningsprogram och effektivt för de avelsvärderingssystem svenska som hjälper fåren ig tagit med ett som stort foderstater kommer kliv framåt. och alla fårägare resultatuppföljning Vi till har del. utvecklat ed i detta din några besättning. har avelsarbetet rådgivningsprogram för de svenska som hjälper fåren ig tagit med ett stort foderstater kliv framåt. och resultat uppföljning Vi har skapat utvecklat i din en några besättning. kunskapsbank rådgivningsprogram på vår hemsida som där hjälper vi samlar ig med all tillgänglig foderstater kunskap och resultatuppföljning har skapat rörande i din en besättning. kunskapsbank får i Sverige. på vår hemsida där vi samlar all tillgänglig kunskap och in formation Vi sjösätter har skapat rörande just en nu kunskapsbank får ett i Fårhälsoprogram Sverige. på vår hemsida som kommer där vi samlar att effektivisera all tillgänglig hälsoarbetet kunskap och i fårbe insättningarna Vi formation sjösätter rörande just och nu resultera får ett i Fårhälsoprogram Sverige. i bättre lönsamhet. som kommer att effektivisera hälsoarbetet i fårbe sättningarna Vi har sjösätter inlett just ett och samarbete nu resultera ett Fårhälsoprogram i med bättre LRF lönsamhet. och som alla andra kommer husdjursorganisationer att effektivisera hälsoarbetet för att tillsam i fårbemans Vi sättningarna har höja inlett lönsamheten ett och samarbete resultera i den i med bättre svenska LRF lönsamhet. och animalieproduktionen. alla andra husdjursorganisationer för att tillsam och information Vi mans Vi har höja inlett lönsamheten ett samarbete i den med svenska LRF och animalieproduktionen. alla andra husdjursorganisationer för att tillsammans höja lönsamheten i den svenska animalieproduktionen. Tel: Tel: Tel:

11 Vilomix Har mineralfoder och tillskottsprodukter som hjälper dig att balansera foderstaten till tackor, lamm och baggar. Vill du veta mer så kontakta Vilomixsäljare. FÅR & GET kollamasken är ett provtagningskit som innehåller allt du behöver när du vill kontrollera parasitstatus i besättningen. u skickar provet i den förfrankerade påsen och analyskostnaden ingår i priset. Provet analyseras av Vidilab, ett ackrediterat laboratorium med hög service och lång erfarenhet. kollamasken Får och Get köper du enkelt i vår webshop på kollamasken.jetshop.se Varför ta prov? Om vi regelbundet gör parasitkontroll behöver bara djur som verkligen är parasitinfekterade behandlas. å minskar vi risken för att resistens mot avmaskningspreparat uppstår. Analyseras av Box Enköping Tel

12 NU E EUROPAS OERNASTE RENINGSVERK!! Efter drygt två års projektering och byggnation kommer vi under hösten att inviga vårt helt nybyggda reningsverk vid NU E EUROPAS OERNASTE RENINGSVERK!! vårt berederi i Bosnien. Efter drygt två års projektering och byggnation kommer vi under ed hösten den senaste att inviga tekniken vårt helt nybyggda inom industriell reningsverk vattenrening vid vårt från berederi Tyska i marknadsledaren Bosnien. HUBER kan vi nu kalla oss ed NU Europas E den senaste EUROPAS renaste tekniken OERNASTE och modernaste inom industriell RENINGSVERK!! berederi. vattenrening från Efter Vi Tyska har drygt under marknadsledaren två års de projektering senaste HUBER åren och också byggnation kan vi nu gjort kalla kommer flera oss vi Europas under hösten renaste att och inviga modernaste vårt helt nybyggda berederi. reningsverk vid investeringar och föryngrat vår maskinpark med bland Vi vårt har berederi under de i Bosnien. senaste åren också gjort flera investeringar ed annat den två senaste helt och föryngrat tekniken nya fläskmaskiner inom vår maskinpark industriell och vattenrening en klippmaskin. med bland annat från Tyska två helt marknadsledaren nya fläskmaskiner HUBER och kan en klippmaskin. vi nu kalla oss Europas Välkommen renaste du och också modernaste till berederi. Välkommen Vi har under du de också senaste till åren också gjort flera EUROPAS OERNASTE BEREERI! investeringar och föryngrat vår maskinpark med bland EUROPAS OERNASTE BEREERI! annat två helt nya fläskmaskiner och en klippmaskin. Välkommen du också till EUROPAS OERNASTE BEREERI! gediget hantverk personlig service gediget hantverk personlig service gediget hantverk personlig service Sommavägen Tranås donniaskinn.sesomm Sommavägen Tel Tranås donn donniaskinn.se Tel. 0 Tel

13 Söker du hotellrum? Vi på Stångå Hotell Sweden Hotels i Linköping erbjuder er alla möjligheten att få bättre priser på 60 hotell i hela Sverige. Ni kan få upp till 15% rabatt genom vårt medlemsprogram för företag. Kontakta Fredrik för mer information. Vill ni bo hos oss den 11 september finns vi centralt i Linköping, boka vårt Lammpaket så ingår det en Eriksbergs starköl per person. Pris från 745kr (enkelrum). Stöd Svenska Leicesterfårföreningen genom itt medlemskap. u blir medlem genom att sätta in 225 kr för ordinarie medlem och 150 kr för familjemedlem på BG INTRESSERA? För mer info om rasen Ordförande Roger Billefält Ring oss direkt! Vi finns på plats för bokningsfrågor mellan

14 Elitlamm en del av ditt avelsarbete

15 Combi E23 Svenskproducerade öronmärken Vi på OS I Stallmästaren är stolta över att vara svenska bönders samarbetspartner. OS I Stallmästaren Skaragatan 110, 110, LIKÖPING 33 LIKÖPING Kundservice: Fårgrindar olika längder Fårgrindar olika längder Foderhäck med mittkon Foderhäck med mittkon Fårgrindar olika längder Fårgrindar olika längder Rundbalsgrind LINESBERG KG Jonsson ÖREBRO Örebro askintjänst KARLSTA Per Karlsson HEEORA PO Falkeström UEVALLA 11, Karin 56 Johansson LINESBERG KG Jonsson SKÖVE 80 Uno Fredriksson ÖREBRO Örebro askintjänst BOAFORS Bertil Gustavsson KARLSTA Per Karlsson UEVALLA Karin Johansson BÅSTA Linda Svensson SKÖVE HÄSSLEHOL Uno Fredriksson Bröderna Lantz AB BOAFORS Bertil Gustavsson BÅSTA Linda Svensson FÅRBO Olle Brenander Linda e praktiska och specialanpassande Svensson Följ oss på KIVIK KALAR/ÖLAN HÄSSLEHOL Ulf Pyk Gudrun Carlsson produkterna är 08 18välkända och utformade Bröderna KIVIK KALAR/ÖLAN i Facebook Lantz 90 AB Ulf Pyk Gudrun Carlsson Följ oss på Följ oss på samarbete med fårägare sedan 1960talet. e Facebook praktiska och specialanpassande Facebook produkterna är välkända och utformade i e praktiska och specialanpassande e praktiska och specialanpassande samarbete med fårägare sedan 1960talet. produkterna är välkända och utformade produkterna i är välkända och utformade i samarbete med fårägare sedan 1960talet. samarbete med fårägare sedan 1960talet HÄSSLEHOL Bröderna Lantz AB HEEORA PO Falkeström , Foderhäck med mittkon Foderhäck med mittkon KIVIK Ulf Pyk SUNSVALL BengtOlof Nyman Specialitet get inredning JÄRVSÖ Leeks askin AB UPPSALA Almunge Edeby, Ryttargård AB Specialitet get inredning HEEORA PO Falkeström SUNSVALL ENKÖPING JÄRVSÖ BengtOlof 20 11, Nordpost 77 Nyman 21 09AB Leeks askin SUNSVALL AB BengtOlof 64 Nyman Specialitet LINESBERGwww.nordpost.se get inredning UPPSALA KG Jonsson VÄSTERÅS Almunge Edeby, Ryttargård Specialitet AB Svenska fårskinn AB get inredning JÄRVSÖ ÖREBRO Leeks askin HEEORA AB Örebro askintjänst 90 PO 64 Falkeström ENKÖPING JÄRVSÖ , Nordpost AB Leeks askin AB UPPSALA ÄRSTA Almunge Edeby, Ryttargård älargården AB Butik AB KARLSTA LINESBERG UPPSALA KG Jonsson Per Karlsson Almunge Edeby, Ryttargård AB VÄSTERÅS ENKÖPINGVALEARSVIK Svenska fårskinn AB Nordpost UEVALLA ABCAN företagsresurs ÖREBRO mobil: Örebro 712 askintjänst ENKÖPING Karin Johansson 110 ( ) Nordpost AB ÄRSTA VÄSTERÅS KARLSTA HESE/KVILLFORS älargården Butik AB Svenska fårskinn AB FÅRBO SKÖVE Per Siltbergs KarlssonSmide AB VÄSTERÅS Olle Brenander Uno Fredriksson Tillverkning/Försäljning Svenska fårskinn AB UEVALLA VALEARSVIK Karin Johansson CAN företagsresurs ÄRSTA BOAFORS mobil: ( ) älargården Bertil Gustavsson Butik AB ÄRSTA KALAR/ÖLAN älargården Butik AB Gudrun SKÖVE HESE/KVILLFORS VALEARSVIK Uno Fredriksson 18 CAN företagsresurs FÅRBO Siltbergs VALEARSVIK Smide AB mobil: ( ) Olle Brenander Tillverkning/Försäljning CAN företagsresurs BÅSTA BOAFORS Följ oss på mobil: ( ) Linda SvenssonBertil Gustavsson HESE/KVILLFORSFacebook Siltbergs Smide AB HESE/KVILLFORS Tillverkning/Försäljning HÄSSLEHOLwww.farutrustning.se KIVIK KALAR/ÖLANFÅRBO Siltbergs Smide AB Bröderna Lantz 01 AB Ulf Pyk Gudrun Carlsson Olle Brenander Tillverkning/Försäljning BÅSTA Tillverkat på Gotland svensk kvalité! Tillverkat på Gotland Rundbalsgrind Tillverkat Tel: 0498 på Gotland svensk 44 Tillverkat kvalité! på Gotland svensk Rundbalsgrind kvalité! svensk kvalité! Rundbalsgrind Tel: SUNSVALL BengtOlof Nyman Tel: Tel:

16 Ett berederi i Tranås Ett berederi i Tranås Ett berederi i Tranås Ett för berederi dig med kvalitetskrav. i Tranås för dig med kvalitetskrav. för Ett för dig dig med berederi med kvalitetskrav. kvalitetskrav. i Tranås för dig med kvalitetskrav. Nyhet! Nyhet! Vi Vi vill göra dig uppmärksam vill göra dig uppmärksam på Vi på vår nya stämpel. en tydliggör göra Vi Nyhet! vill vill vår göra nya stämpel. dig en tydliggör på Vi vill vår göra att dig vår att nya vår dig beredning uppmärksam uppmärksam sker beredning sker tydliggör på Vi ger vill vår göra i Sverige och i Tranås. på etta Vi Nyhet! vår vill i Sverige och i Tranås. etta ger dig att nya och vår dig dina beredning kunder sker tydliggör på Vi ett bra i Sverige miljöval och och i Tranås. ett renare etta Nyhet! nya göra dig stämpel. och dig dina uppmärksam kunder en ett tydliggör på Vi vår vill skinn. bra miljöval och ett renare vill vår göra skinn. ger dig att nya och vår dig dina kunder liggör på Vi ett bra i Sverige miljöval och och i Tranås. renare etta Nyhet! att göra vill nya vår göra vår stämpel. dig skinn. ger dig att nya och vår stämpel. dig beredning uppmärksam uppmärksam en tydliggör ger sker en tydliggör på Vi ett bra i Sverige miljöval och och i Tranås. ett renare etta skinn. Nyhet! Sverige och i Tranås. etta på vår vill vår göra ger dig att nya och vår stämpel. dig uppmärksam dina beredning en kunder sker tydliggör på Vi ett Beredning bra i Sverige miljöval och och i Tranås. ett renare etta Nyhet! dig att nya och vår stämpel. dina beredning kunder en tydliggör vill vår att göra sker ett Beredning skinn. ger dig att nya vår och vår stämpel. Färgning beredning dig uppmärksam Vi vill göra Färgning beredning en sker sker tydliggör på Vi dig vill och ra i miljöval Sverige ett i Sverige och i dig uppmärksam Beredning bra i Sverige och ett Tranås. i miljöval och Tranås. renare etta och i Tranås. etta skinn. ger ett renare etta vår göra dina skinn. ger dig att nya och vår stämpel. dig uppmärksam kunder ett ger dig och dina attberedning: oklippta på vår nya stämpel. Färgning dina beredning kunder en kunder sker ett tydliggör på vår bra miljöval attberedning: och ett renare oklippta skinn. ockafärgning ett ockafärgning en tyd Beredning bra i Sverige miljöval och och i Tranås. ett renare etta skinn. ger dig att nya och vår stämpel. attberedning: päls: 18 oklippta liggör att vår Färgning dina beredning en kunder sker tydliggör bra miljöval Tvättbar och päls: ett renare 18 mm skinn. hårlängd Vaxning ett Vaxning ockafärgning beredning sker Beredning bra i Sverige miljöval och och i Tranås. ett renare etta skinn. ger dig att och vår Sverige Tvättbar attberedning: och pläd: päls: Tranås. 18 oklippta 35 mm etta hårlängd dina beredning kunder sker Tvättbar pläd: 35 mm hårlängd ett ger dig och dina Nappatering Vaxning ockafärgning Nappatering eredning kunder ett Beredning bra i Sverige miljöval och och i Tranås. ett renare etta skinn. ger dig och bra Ekoberedning: Tvättbar attberedning: miljöval pläd: päls: 18 oklippta och 35 mm ett 35 renare hårlängd dina kunder ett Beredning Ekoberedning: 35 mm hårlängd Färgning mm hårlängd skinn. Ullfärgning Nappatering Vaxning ockafärgning Beredning bra miljöval och ett renare skinn. Ekoberedning: Tvättbar attberedning: pläd: päls: 18 oklippta 35 mm 35 hårlängd Färgning Ullfärgning attberedning: mm hårlängd Ullfärgning Nappatering Vaxning Beredning oklippta skinn Ekoberedning: Tvättbar pläd: päls: 18 oklippta 35 mm 35 hårlängd skinn Färgning ockafärgning attberedning: mm hårlängd Ullfärgning Nappatering Beredning oklippta skinn Ekoberedning: Tvättbar attberedning: pläd: päls: 18 oklippta 35 mm 35 hårlängd skinn Färgning ockafärgning Tvättbar mm hårlängd Ullfärgning Nappatering ockafärgning Tvättbar päls: Beredning Ekoberedning: Tvättbar attberedning: päls: päls: mm 18 mm hårlängd pläd: päls: 18 oklippta hårlängd 35 mm 35 hårlängd skinn Färgning Vaxning Vaxning mm hårlängd Ullfärgning Vaxning ockafärgning Tvättbar Tvättbar pläd: attberedning: Ekoberedning: Tvättbar attberedning: pläd: pläd: mm pläd: päls: 35 mm hårlängd 18 oklippta oklippta mm hårlängd skinn mm hårlängd skinn Nappatering ockafärgning Nappatering Vaxning ockafärgning Ekoberedning: Tvättbar 35 päls: mm mm hårlängd mm Ullfärgning Vaxning för dig med kvalitetskrav. Vår policy Vår policy Vår Att Vår vara Att vara policy ett policy berederi för fårnäringett berederi för fårnäring Vår en i Sverige en Att i vara policy och våra grannländer. Sverige ett berederi och våra för grannländer. fårnäring Vår Vår en i vara policy Att policy vara ett berederi för fårnärin Sverige ett berederi och våra för grannländer. fårnäring Att arbeta en Att i arbeta vara för bra miljö och god Vår policy Sverige ett för berederi och bra våra miljö för grannländer. fårnäring god Vår kvalité. Att kvalité. en i arbeta policy en vara i Sverige ett berederi och våra för fårnäring grannländ Sverige för och bra våra miljö för grannländer. och god Vår Att vara kvalité. arbeta vara policy ett berederi för fårnäring ett för berederi och bra våra miljö grannländer. och fårnäring god Vår Att en en ha kvalité. en Att i ha arbeta vara policy Sverige Att dig i Sverige arbeta som kund och Sverige dig ett som för berederi och och bra kund våra miljö våra för i centrum. våra i för grannländer. centrum. och grannländer. bra grannländer. miljö och god fårnäring god Vår dig som kund i centrum. kvalité. en Att Att i arbeta vara ha policy för bra miljö och god Sverige kvalité. tillgänglighet arbeta ett berederi för bra och ha tillgänglighet och våra för god dig som kund och grannländer. fårnäring miljö och god Att i centrum. god service. kvalité. en Att service. kvalité. i arbeta vara arbeta för bra miljö och god Att vara Sverige ett för berederi bra miljö ha arbeta tillgänglighet dig ett som för berederi och våra för bra kund miljö och i för grannländer. fårnäring och god kvalité. Att ha dig som centrum. och god fårnäringkund god i centrum. en service. kvalité. en Sverige tillgänglighet och våra och grannländer. god service. kvalité. Att i ha arbeta vara Sverige dig lyhörda och som för bra kund för våra miljö dina grannländer. i centrum. och behov god Att vara tillgänglighet lyhörda för dina och god behov och service. kvalité. och arbeta ha önskemål. dig för som bra kund miljö i i och centrum. god Att arbeta vara ha önskemål. tillgänglighet dig lyhörda som för bra kund för miljö dina och i centrum. och god behov god Att kvalité. och service. kvalité. vara ha önskemål. service. dig tillgänglighet lyhörda som kund för dina och i och centrum. god behov god och vara önskemål. tillgänglighet lyhörda för dina och god behov service. Att service. ha dig som kund i centrum. och service. Att vara ha önskemål. dig tillgänglighet lyhörda som kund för dina och centrum. god behov Att och service. ha ha vara önskemål. tillgänglighet för dina behov tillgänglighet lyhörda för och god och dina god behov Att service. vara lyhörda för dina behov och service. och Att och vara och önskemål. önskemål. önskemål. lyhörda för dina behov Att och Att vara vara önskemål. lyhörda för dina behov lyhörda för dina behov och önskemål. och önskemål. Öka din lönsamhet i fårföretaget Öka din lönsamhet fårföretaget genom Öka din lönsamhet fårföretaget genom Öka att att din låta låta lönsamhet oss bereda oss Vaxningbereda fårföretaget dina skinn! Ullfärgning Nappatering dina skinn! genom Öka att din låta lönsamhet oss Nappatering Ullfärgning Nappatering bereda fårföretaget dina skinn! genom Öka att din låta lönsamhet oss Ullfärgning Ullfärgning bereda fårföretaget dina skinn! genom Öka att din låta lönsamhet oss bereda dina skinn! Öka genom Öka att din låta oss bereda dina skinn! genom Öka din att din lönsamhet i låta oss bereda i fårföretaget dina skinn! genom Öka att din lönsamhet i fårföretaget genom att att låta låta oss oss bereda bereda dina dina skinn! skinn! genom att låta oss bereda dina skinn! Ekoberedning: 35 mm hårlängd Ekoberedning: Tvättbar päls: pläd: mm hårlängd Tvättbar Ekoberedning: Tvättbar pläd: 35 pläd: mm mm hårlängd Ekoberedning: 35 mm hårlängd Ekoberedning: 35 mm hårlängd Att ha dig som kund i centrum. Att ha tillgänglighet och god Att ha tillgänglighet och god Att Att vara vara lyhörda lyhörda för dina för dina behov behov Öka din lönsamhet i fårföretaget genom att låta oss bereda dina skinn! Foto: argareta Goude Foto: argareta Goude Kanalgatan 4, Box 5, Tranås Kanalgatan 4, Box 5, Tranås Kanalgatan Tel 01404, 50 Box Fax 5, Tranås Tel Kanalgatan 01404, 50 Box Fax 5, Tranås Tel Kanalgatan 01404, 50 Box Fax 5, Tranås Tel Kanalgatan 01404, 50 Box Fax 5, Tranås Tel Kanalgatan 01404, 50 Box Fax 5, Tranås Tel Kanalgatan 01404, 50 Box Fax 5, Tranås Kanalgatan Tel Kanalgatan 01404, 50 Box Fax 5, Tel Kanalgatan , Box 4, 50 Box 5, Fax 5, Tranås 10 Tel 0140 Tel Fax Tel Fax Fax Kanalgatan 4, Box 5, Tranås Tel nalgatan , Box 50 5, Fax Tranås l Fax Foto: argareta Goude Foto: argareta Goude Foto: argareta Goude Foto: argareta Goude Foto: argareta Goude Foto: argareta Goude Foto: argareta Foto: argareta Goude Goude Foto: argareta Goude Foto: argareta Goude Foto: argareta Foto:

17 J327 Foder för hög tillväxt och friska lamm! I vårt breda sortiment hittar du allt för en lönsam lammproduktion. Konnect Pontus lammnäring ger en säker och snabb tillväxt och fungerar utmärkt i lammammor. Fårfor Tacka färdigfoder säkerställer en tacka i god kondition med hög mjölkavkastning Fårfor Lamm 500 är ett unikt färdigfoder som är anpassat efter de yngsta lammens förutsättningar. Sund Rejäl är ett kravgodkänt färdigfoder som passar till både får och lamm Vill du veta mer, kontakta din lokala säljare eller ring vår kundtjänst på Gris Nötkreatur Får Produktkatalog 2015 Ordermottagningen har öppet alla vardagar mellan Lunchstängt Hämta årets produktkatalog i vår monter! allt du behöver för din lammproduktion HANLA ENKELT HEA I vår webbshop hittar du förnödenheter av god kvalitet till konkurrenskraftiga priser helt enkelt det mesta du behöver i det dagliga arbetet med djuren. Titta in på kottforetagen.se KOTTFORETAGEN.SE Sveriges mest kompletta hemsida för dig som är intresserad av köttproduktion! Här hittar du samlade nyheter från hela branschen. u kan också läsa mer om våra verksamhetsområden, våra prislistor och hur du beställer från oss. Svenska Köttföretagen är ett utvecklingsbolag vars syfte är att öka lönsamheten för våra kunder genom att leverera världens bästa semin, livdjur, rådgivning och branschutveckling på ett effektivt sätt. Vårt mål är att vända trenden för svensk köttproduktion genom att skapa och stå för framtidstro, hållbarhet, innovation och glädje.

18 Vi på Knarrhult har mer än 30 års erfarenhet. När du köper produkter från oss, är vår praktiska erfarenhet en bra garanti för att du som kund slipper skrivbordsprodukter. Vi tillhandahåller ett flexibelt kvalitetssystem som fungerar i din vardag som fårägare. Välkommen att höra av dig via mejl eller telefon med dina frågor och förslag, eller surfa in på vår hemsida för att läsa mer om våra produkter

19

20 LG Produkter AB Specialisten på fårtillbehör Vi har allt du behöver LG Produkter AB Bjärarydsvägen Sölvesborg

21 Hjälpen är bara ett samtal bort FRISKARE JUR EN BRA AFFÄR! TELEFON RÅGIVNING INGÅR I ALLA VÅRA PAKET! Gå med i Gård & jurhälsan Får och ring vår veterinära telefonrådgivning. Kontakta oss gärna så berättar vi mer om allt vi kan erbjuda dig! Ring Ingrid Eriksson direkt på eller till vår växel på

22 Vi vet vad dina får behöver Kontakta oss när det gäller foder i bulk och säck, lammnäring, mineraler, salt och övrigt sortiment till din fårskötsel Kvalitet Kundnära Kompetens Tel:

23 HKScan din bästa affärspartner Lammkontrakt med 310 kr/kg i extra tillägg KRAVkontrakt med tilläggsbetalning Säker betalning Personlig inköpare att kontakta vid frågor Hämtning av djuren på gården Återtag av skinn med hög säkerhet och enkla rutiner Internettjänster Ombudsrapportering till slakt Livdjurskrediter Inbjudan till träffar och HKScan Agri tidning Kontakta oss! Telefon: , twitter.com/hkscanagri_se

24 Hög tid att försäkra! Svelands fårförsäkring är flexibel och ger dig ett ekonomiskt skydd. en är anpassningsbar efter ditt individuella behov utifrån antalet får och produktionsinriktning. Prata gärna med våra ombud som finns på plats under mässan! Försäkring för lamm ingår! Lammförsäkring ingår i besättningsförsäkringen från 10 dagars ålder. Best in Show 2014

25 Register annonsörer, sponsorer och utställare Agria CAN Företagsresurs onnia Skinn Elitlamm Fällmans Kött GGI Sweden Gård & jurhälsan HK SCAN Agri Hunden & Herden KLS Ugglarps Knarrhult Lammproducenterna Lantmännen LG Produkter LRF Länsförsäkringar Siltbergs Smide Stallmästarn Sveland Svenska Fåravelsförbundet Svenska Köttföretagen Svenska Leicesterfårföreningen Svenska Suffolkföreningen Svensk Texelförening Tranås Skinn Vallberga Lantmän Vidilab Vilomix Stångå Hotell Var med i lotteriet om fårprodukter Lottpris 50 kr u kan vinna fina priser från våra utställare och annonsörer. Lotter säljs i auktionshallen.

26 orper (kdp) Baggar & bagglamm Säljare Kat.nr Öron.nr Född (uppf.).djup mm mm Vikt riksb Född at. Kullagård SE ,6 5, jan Lawrence & ia Heathman Nye Knallasbenning SE (1) 6 28,3 2, feb Björn Torssell Avesta Suffolk (ksu) Baggar & bagglamm Säljare Kat.nr Öron.nr Född (uppf.).djup mm mm Vikt riksb Född at. Bäckgården SE ,8 4, jan attias Rickardsson ,3 2, jan Färjestaden Norrby Gård SE (1) 6 30,8 4, apr Tomas & Anna Olsson ,8 3, apr Kungsör Hagby Gård SE ,3 1, feb Fredrik Rydberg ,0 2, mar Borgholm Poppelhaga SE ,9 2, feb Ida & Freddy Bengtsson ,3 2, feb Vollsjö FrastaLamm SE ,2 3, jan Annika & Leif Carlsson , jan Stora Sundby orset (kdh) Baggar & bagglamm Säljare Kat.nr Öron.nr Född (uppf.).djup mm mm Vikt riksb Född at. Norrby Gård SE ,7 3, mar Tomas & Anna Olsson ,9 3, apr Kungsör ,7 2, mar

27 Texel (Kt) Baggar & bagglamm Säljare Kat.nr Öron.nr Född (uppf.).djup mm mm Vikt riksb Född at. Norrby Gård SE (1) , mar Tomas & Anna Olsson Kungsör öllers Texel SE , mar Torgil öller (1) 6 32,5 3, mar Laholm , mar ,6 3, feb ,5 3, mar Bäckgården SE ,6 4, mar Annelie Carlsson , mar Götene , mar ,4 3, mar ,3 2, mar Hulebäckseröd SE , feb Kristina & Tony Abrahamsson mar Hjärnarp , mar , mar Ölmhult SE ,3 3, feb Ulf Ekholm ,1 2, feb Väse ,8 1, mar Helander Texel SE ,8 2, mar Carl Helander ,2 2, mar Floby ,1 3, mar , mar AG Texel SE (1) 6 33,4 1, mar Anders Gunnarsson ,6 2, mar Våxtorp Stjärneberg SE , mar Anita Birgersson & Stefan Karlsson ,3 1, mar Blankaholm Råstorp SE , mar Karin & JanOlof Petersson ,7 1, mar Tolg , mar

28 Karupsmölla SE (1) 6 29,4 3, mar Cecillia Nittman Olsson (1) 5 34,8 3, mar Blentarp (1) 5 31,3 2, mar , mar Tveta Texel SE ,4 3, feb Nils Johansson ,4 3, feb Växjö ,9 3, jan Nedre Åbyn SE ,6 1, apr Karin & Lennart Wiksten Burträsk Ryttersberg SE ,1 3, jan Åsa Thunell Katrineholm Texel (Kt) Tacklammsgrupper öllers Texel SE (1) 27feb Torgil öller mar Laholm apr Finull (Lf) Baggar & bagglamm mar mar mar Ölmhult SE R 31, feb Aina Sievert Ekholm R+ 29 4, feb Väse Ölmhult SE R 30,4 3, feb Ulf Ekholm Väse Storegården SE (2) R 24, mar Jenny & atthias Nilsson R 25 3, apr Lundsbrunn Bogerud SE R 29,8 2, feb Eva Nordling R 28, feb Östra Ämtervik

29 7 T LcA 1 BAGGE Elitlammskod: 95ZQQKQ Namn: Kullagård I: SE % Kdp Far Boda's Chipo FF ell orpers 2 FFF ell orpers 8014 HÄRSTANINGSBEVIS Utskriftsdatum: FFFF AU I SE I AU4112 I AU FFF AU000459/7533 % Kdp % Kdp BAGGE FF ell orpers 8202 Elitlammskod: FFF AU000SA ZQQKQ I AU FF AU /80 Namn: F Kullagård ell orpers 35 FF I: SE ell orpers 8038 FFF % Kdp AU000770/1477 I AU41135 I AU FF Far Boda's Chipo FF % Kdp ell orpers 2 FFF F ell orpers 8014 FFFF FF AU I SE I AU4112 I AU FFF F AU000459/7533 % or Kdp Boda's Nubia % F Kdp ell orpers 9070 FF FF ell orpers FFF FFF AU000SA2147 AU00059/8068 I SE I AU I AU AU FF FF AU /80 % Kdp F % Kdp ell orpers 35 FF F ell orpers FFF FF AU000770/1477 I AU41135 I AU AU FF F AU % Kdp ell orpers 8247 F F John ell agic 59/ FF FF I AU I AU00059/8068 F F or Boda's Nubia F % Kdp ell orpers 9070 FF ell orpers 8034 FFF F AU00059/8068 I SE I AU I AU FF % Födsel Kdp och mönstringsuppgifter % Kdp F ell orpers 8045 FF År atum I vikt AU vikt F AU Baggen B ell 2 orpers F John ell agic 59/ FF Baggens avk. edel 0 0 I AU I AU00059/8068 F Far B 1 1 Fars avk. edel % Kdp 6 6 F or T 1 1 I ors Födsel avk. och mönstringsuppgifter edel 2 2 bes År atum 6 6 vikt. vikt Baggen B 2 2 Baggens avk. edel 0 0 Far B 1 1 Fars avk. edel 6 6 or T 1 1 ors avk. edel 2 2 bes KULLA GÅR Kulla Gård Nye SE8353 KULLA GÅR Kulla Gård KULLA GÅR Kulla Gård Nye SE8353 KULLA GÅR Kulla Gård

30 7 T LcA 2 BAGGE Elitlammskod: 987R774GE Namn: Knallas on iego I: SE % Kdp Far Boda's Chidi I SE % Kdp FF ell orpers 8038 I AU % Kdp HÄRSTANINGSBEVIS F Boda's Pandora 126 I SE FFF ickey Phillips Hot I AU000770/1477 BAGGE FF Elitlammskod: I FF Ram H StandOff 50 I CA1505T Far Boda's Chidi % FF Kdp ell orpers 8038 F FFF Ram ickey H Whoopie Phillips Hot 48 I SE I AU I CA148T AU000770/1477 or % Kdp Boda's Arjana 1308 F % Kdp ell orpers 9070 FF FF ell orpers 8034 I SE I AU I AU % Kdp % F Kdp Boda's Pandora 126 F FF ell Ram orpers H StandOff I SE I AU CA1505T % Kdp Boda's akota 103 F F Ram H StandOff Whoopie I SE I CA1505T CA148T or Boda's Arjana 1308 % F Kdp ell orpers 9070 FF Ram ell orpers H Kanya S I SE I AU I CA1168S AU % Födsel Kdp och mönstringsuppgifter % Kdp F ell orpers 8045 År atum I vikt AU vikt Baggen B Boda's 2 akota F 4,7 Ram 47,1 H StandOff U 50 Baggens avk. edel 0 0 I SE I CA1505T Far B 1 1 Fars avk. edel % Kdp 5 2 3,2 Ram 41,1 H Kanya 168S or T 1 1 I CA1168S ors Födsel avk. och mönstringsuppgifter edel 3 2 3,8 41,1 bes År atum 4 1 3,0 vikt. 47,1 vikt FFFF FFF FFF FF FFF CA1680P FF CA177N Utskriftsdatum: Namn: Knallas on iego I: SE % Kdp Baggen B 2 1 4,7 47,1 U Baggens avk. edel 0 0 Far B 1 1 Fars avk. edel 5 2 3,2 41,1 or T 1 1 ors avk. edel 3 2 3,8 41,1 bes ,0 47, R774GE FF FFFF CA1714P F FFF CA175N FFF FFF AU00059/8068 FF FF FF FFF CA1680P F FF AU CA177N FF FF CA1680P CA1714P F F CA177N CA175N F FFF CA1584N AU00059/8068 FF CA133 FF F AU FF CA1680P F CA177N F CA1584N CA133 Björn Torssell Knallasbenning Avesta SE56668 Björn Torssell Knallasbenning Avesta SE56668 Björn Torssell Knallasbenning 48 Björn Torssell Knallasbenning 48

Välkommen till. Borgholm! 1-2 juni 2010. Programmet på sidorna nedan är hämtade från Stämmotidningen 2010.

Välkommen till. Borgholm! 1-2 juni 2010. Programmet på sidorna nedan är hämtade från Stämmotidningen 2010. Välkommen till Borgholm! 1-2 juni 2010 Programmet på sidorna nedan är hämtade från Stämmotidningen 2010. Hela Stämmotidningen kan beställas på: elisabeth@secher.pp.se. Tidningen medföljde också Svensk

Läs mer

Inbjudan till MILA 2011 24 26 mars. En hall på 16 000 kvm kommer att byggas på parkeringen i direkt anslutning till anläggningen.

Inbjudan till MILA 2011 24 26 mars. En hall på 16 000 kvm kommer att byggas på parkeringen i direkt anslutning till anläggningen. NAB Inbjudan till MILA 2011 24 26 mars. Detta Mila blir vid Jägersros travbana i Malmö. En hall på 16 000 kvm kommer att byggas på parkeringen i direkt anslutning till anläggningen. Vi kommer att ha tillgång

Läs mer

Ge dina nyinflyttade får tillfälle att lära känna dig utan hund innan du börjar valla.

Ge dina nyinflyttade får tillfälle att lära känna dig utan hund innan du börjar valla. Att skaffa får Ge dina nyinflyttade får tillfälle att lära känna dig utan hund innan du börjar valla. Som nybliven ägare till en vallhund brinner du säkert av iver att få tag i lämpliga djur att träna

Läs mer

Friska får ger välmående gårdar

Friska får ger välmående gårdar Friska får ger välmående gårdar Vi kan Får! Med veterinärer och husdjursagronomer specialiserade inom lammproduktion erbjuder vi dig en unik kompetens. Vi kan hjälpa dig med allt från att förebygga och

Läs mer

Stora leverflundran. hos får

Stora leverflundran. hos får Stora leverflundran hos får 1 Innehållsförteckning Stora leverflundran på frammarsch 3 Det här är stora leverflundran 4 Sjukdomssymtom 5 Akut sjukdomsbild 5 Subakut sjukdomsbild 6 Kronisk sjukdomsbild 7

Läs mer

Lamm på bete en gårdsstudie. Jordbruksverkets FoU-dagar i Skövde september 2016 Annika Arnesson, Annelie Carlsson och Carl Helander

Lamm på bete en gårdsstudie. Jordbruksverkets FoU-dagar i Skövde september 2016 Annika Arnesson, Annelie Carlsson och Carl Helander Lamm på bete en gårdsstudie Jordbruksverkets FoU-dagar i Skövde 20-21 september 2016 Annika Arnesson, Annelie Carlsson och Carl Helander Projektet har finansierats med projektstöd från Jordbruksverket

Läs mer

Laholmsmässan 31/8 1/9 2012 - en god affär!

Laholmsmässan 31/8 1/9 2012 - en god affär! Laholmsmässan 31/8 1/9 2012 - en god affär! Inbjudan till årets företagarhändelse i Laholm! Välkommen! Detta har vi i Laholms kommun verkligen sett fram emot länge! Att få hälsa dig hjärtligt välkommen

Läs mer

Agria Får och Get. Gäller från

Agria Får och Get. Gäller från Agria Får och Get Gäller från 2015-01-01 Vågar du lita på turen? Agria Djurförsäkring erbjuder dig ett försäkringsskydd om oturen skulle vara framme. Med olika självriskalternativ kan vi skräddarsy en

Läs mer

Årsstämma Sveriges Grisföretagare

Årsstämma Sveriges Grisföretagare Årsstämma Sveriges Grisföretagare Karlstad 16-17 juni 2009 Arrangör: Värmlands Grisföretagare Program, anmälan etc i denna pdf samt i Stämmotidningen (bilaga till Svensk Gris med knorr nr 5-2009) 9 Välkommen!

Läs mer

Samlade styrkor!.. ger fördel Sverige

Samlade styrkor!.. ger fördel Sverige Samlade styrkor!.. ger fördel Sverige Hög tid att dra åt samma håll! Svenska Köttföretagen AB Unika möjligheter att producera högkvalitativa livsmedel men kurvorna visar på motsatsen 400 Svenska grismarknaden

Läs mer

Vägen till lönsam lammproduktion

Vägen till lönsam lammproduktion Vägen till lönsam lammproduktion Trygghet och kvalitet Svenska Foder omsätter ca. 1 800 miljoner kronor och är den största privata leverantören av foder och växtodlingsprodukter till svenskt lantbruk.

Läs mer

Friska får ger välmående gårdar

Friska får ger välmående gårdar Friska får ger välmående gårdar Vi kan Får! Med veterinärer och husdjursagronomer specialiserade inom lammproduktion erbjuder vi dig en unik kompetens. Vi kan hjälpa dig med allt från att förebygga och

Läs mer

Friska nötkreatur ger välmående gårdar

Friska nötkreatur ger välmående gårdar Friska nötkreatur ger välmående gårdar Vi kan Nöt! Med sju veterinärer och tre husdjursagronomer specialiserade inom nötköttsproduktion har vi en unik kompetens. Vi kan hjälpa dig med allt från att förebygga

Läs mer

Gårdsauktion 2015-02-26

Gårdsauktion 2015-02-26 Gårdsauktion 2015-02-26 Hos Anders Samuelsson & Yvonne Brandt Stora Gåra 1 585 97 Linköping 10 dräktiga kvigor 9 yngre kvigor och 13 stutar Villkor för auktioner anordnade av SAJAB AB A Allmänt A1 Vid

Läs mer

ANSÖK OM MEDLEMSKAP I SVENSKA PARKERINGSFÖRENINGEN!

ANSÖK OM MEDLEMSKAP I SVENSKA PARKERINGSFÖRENINGEN! SVERIGES BRANSCHORGANISATION FÖR PARKERING ANSÖK OM MEDLEMSKAP I SVENSKA PARKERINGSFÖRENINGEN! Svenska Parkeringsföreningen verkar för att branschen ska tillämpa föreningens etiska regler och andra gemensamma

Läs mer

ERBJUDANDE FÖR ÖVERVAKNINGSFÖRETAG ATT TECKNA SAMARBETSAVTAL

ERBJUDANDE FÖR ÖVERVAKNINGSFÖRETAG ATT TECKNA SAMARBETSAVTAL ERBJUDANDE FÖR ÖVERVAKNINGSFÖRETAG ATT TECKNA SAMARBETSAVTAL Svepark ger er kontaktnätet till hela Parkeringssverige! Teckna samarbetsavtal med oss och vi erbjuder er ett paket vi hoppas att ni ska uppskatta.

Läs mer

Märkning och registrering av nötkreatur

Märkning och registrering av nötkreatur Märkning och registrering av nötkreatur Innehåll Produktionsplatsnummer 4 Märkning 4 Journalföring 6 Rapportering till det Centrala nötkreatursregistret 7 Viktigt att dina djur förblir friska! 9 Viktigt

Läs mer

Resistens. Motståndskraft (genetisk) mot avmaskningsmedel hos maskarna Stort problem i stora fårländer

Resistens. Motståndskraft (genetisk) mot avmaskningsmedel hos maskarna Stort problem i stora fårländer Resistens Motståndskraft (genetisk) mot avmaskningsmedel hos maskarna Stort problem i stora fårländer Avmaskningsmedel, får Grupp 1 Makrocykliska laktoner, ML: Cydectin, Ivomec, Noromectin, Dectomax (inj)

Läs mer

Friska grisar ger välmående gårdar

Friska grisar ger välmående gårdar Friska grisar ger välmående gårdar Vi kan Gris! Med sexton veterinärer och fem husdjursagronomer specialiserade inom grisproduktion har vi en unik kompetens inom företaget. Vi kan hjälpa dig med allt från

Läs mer

Djur som slaktas på Gotlands Slagteri (GSAB) anläggningar utrapporteras till SE

Djur som slaktas på Gotlands Slagteri (GSAB) anläggningar utrapporteras till SE Affärsvillkor lamm Slaktanmälan Du kan på olika sätt anmäla dina slaktdjur för hämtning. Det är viktigt att antalet anmälda djur alltid stämmer med leverans. Justering av slaktanmälan ska göras senast

Läs mer

En enda dos behandlar hund och katt mot farliga utländska maskar

En enda dos behandlar hund och katt mot farliga utländska maskar En enda dos behandlar hund och katt mot farliga utländska maskar Information och goda råd om att resa med hund och katt En lyckad resa kräver planering Innan du ger dig iväg utomlands med ditt sällskapsdjur,

Läs mer

ONLY WOMAN 2016. Plats: Art Gallery Quirinus http://www.galleryquirinus.com/ Datum: 9 januari 22 januari. Vernissage: 9 januari kl. 11-15.

ONLY WOMAN 2016. Plats: Art Gallery Quirinus http://www.galleryquirinus.com/ Datum: 9 januari 22 januari. Vernissage: 9 januari kl. 11-15. ONLY WOMAN 2016 en utställning av kvinnor för kvinnor där 20% av intäkterna för sålda konstverk går oavkortat till Kvinnojouren i Köping, Sverige Regler och registreringsblankett för individuellt deltagande

Läs mer

Deltag i Malmö 26 maj

Deltag i Malmö 26 maj Umeå 19 maj Malmö 26 maj Göteborg 27 maj Linköping 28 maj Hudiksvall 1 juni Borlänge 2 juni Uppsala 3 juni Stockholm 10 juni Jönköping 19 augusti Örebro 20 augusti Visby 26 augusti Västerås 27 augusti

Läs mer

Informationsblad juli 2017

Informationsblad juli 2017 Informationsblad juli 2017 MÖNSTRINGSKURSER Mönstrings kurs päls- och kroppsbedömning (Gotlandsfår) Lär dig päls- och kroppsmönstra dina lamm! Gotlands Fåravelsförening anordnar kurser där vi både teoretiskt

Läs mer

Inbjudan till utställning Svenska Demensdagarna 2016

Inbjudan till utställning Svenska Demensdagarna 2016 Inbjudan till utställning Svenska Demensdagarna 2016 19-20 maj på Svenska Mässan i Göteborg Välkommen som utställare till Svenska Demensdagarna 2016 i Göteborg OM KONFERENSEN Svenska Demensdagarna 2016

Läs mer

Anett Seeman

Anett Seeman Utfodring av Dikor Anett Seeman anett.seeman@gardochdjurhalsan.se Se helheten! Före kalvning Kalvning Diperiod Avvänjning 1 Dikons näringsbehov Kalvning Avvänjning Lågdräktighet Högdräktighet Laktation

Läs mer

Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk 551 82 Jönköping Tfn 036-15 50 00 www.jordbruksverket.se

Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk 551 82 Jönköping Tfn 036-15 50 00 www.jordbruksverket.se Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk 551 82 Jönköping Tfn 036-15 50 00 www.jordbruksverket.se ISSN 1102-0970 Statens jordbruksverks föreskrifter om frivillig organiserad hälsokontroll

Läs mer

Regler som gäller speciellt för den här utställningen

Regler som gäller speciellt för den här utställningen Regler och registreringsblankett för individuellt deltagande Här nedan finns en grå ruta med information och datum som gäller för denna specifika utställning. Med början på nästa sida står de allmänna

Läs mer

Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk 551 82 Jönköping Tfn 036-15 50 00 www.jordbruksverket.se

Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk 551 82 Jönköping Tfn 036-15 50 00 www.jordbruksverket.se Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk 551 82 Jönköping Tfn 036-15 50 00 www.jordbruksverket.se ISSN 1102-0970 Statens jordbruksverks föreskrifter om frivillig organiserad hälsokontroll

Läs mer

Sveland KATT FÖRSÄKRING FÖR KATTUNGAR, VUXNA KATTER OCH KATTERIER

Sveland KATT FÖRSÄKRING FÖR KATTUNGAR, VUXNA KATTER OCH KATTERIER Sveland KATT FÖRSÄKRING FÖR KATTUNGAR, VUXNA KATTER OCH KATTERIER Sveland Junior TECKNAS FÖRE 5 MÅN. ÅLDER LIV + VETERINÄRVÅRD GÄLLER FÖR DOLDA FEL Självklart ska Du försäkra Din kattunge! Med Sveland

Läs mer

Lansering av www.matvarden.se!

Lansering av www.matvarden.se! Livsmedelsstrategi för Sverige var med och påverka! För mat & dryck i Gävleborg NYHETSBREV NR 1 2015 MatVärdenvad gör vi 2015? Bra mat till fleroffentlig upphandling! Lansering av www.matvarden.se! Livsmedelsfrågan

Läs mer

Elisabeth Svensson Affärsområdechef Lamm

Elisabeth Svensson Affärsområdechef Lamm Elisabeth Svensson Affärsområdechef Lamm 1 Kort om HKScan Kunder, en översikt Framtiden och trendspaning! Svenskt lammkött är gott, nyttigt och gör nytta 2 Nyckelfaktorer som inverkar konsumtionen Befolkningen

Läs mer

DHR Ängelholm NR. 2. 2014

DHR Ängelholm NR. 2. 2014 DHR Ängelholm NR. 2. 2014 DHR ÄNGELHOLM. dhr.angelholm@gmail.com MOBIL. 070 58 180 51 ORGANISATIONSNR: 839400-5931 BANKGIRO: 414-8698 Hemsida. dhr-angelholm.se ORDFÖRANDE. OVE JANSSON TEL. 0435-216 94

Läs mer

Protokoll fört vid styrelsemöte i Springerklubbens huvudstyrelse Telefonmöte 2008-10-21

Protokoll fört vid styrelsemöte i Springerklubbens huvudstyrelse Telefonmöte 2008-10-21 19.1 Mötets öppnande Protokoll fört vid styrelsemöte i Springerklubbens huvudstyrelse Telefonmöte 2008-10-21 Närvaro : Tina Kauppinen, Barbro Collin, Sophia Jarl, Kerstin Nilsson, Anna-Greta Lingebrandt,

Läs mer

SVENSKA LIMOUSINFÖRENINGENS ELITAUKTION PÅ KVIGOR

SVENSKA LIMOUSINFÖRENINGENS ELITAUKTION PÅ KVIGOR SVENSKA LIMOUSINFÖRENINGENS ELITAUKTION PÅ KVIGOR Lördagen den 19 november 2012 Visning kl. 10.30 och auktionen börjar 13.00 Huvudsponsorer: Limousinkött, Dickssons Kött & Handel AB, SLS AB, Sveland, Ofab,

Läs mer

Kallelse till Svenska FN-förbundets kongress 2015

Kallelse till Svenska FN-förbundets kongress 2015 Till FN-föreningar och FN-distrikt 9 januari 2015 Kallelse till Svenska FN-förbundets kongress 2015 Svenska FN-förbundets kongress kommer att äga rum i Göteborg den 13-14 juni 2015. Vi ser fram emot att

Läs mer

Auktion i Uppsala. Lördag 7 oktober 2017 på Lena prästgård, Vattholma

Auktion i Uppsala. Lördag 7 oktober 2017 på Lena prästgård, Vattholma Auktion i Uppsala Lördag 7 oktober 2017 på Lena prästgård, Vattholma Till försäljning: Till försäljning: 6 äldre baggar P 1 bagglamm Lf 2 äldre baggar P 2 bagglamm Kle 24 bagglamm P 5 bagglamm Kle 2 tacklammsgrupper

Läs mer

Vägledning för kontrollmyndigheter m.fl. Kontroll av livsmedelsföretagarens TSEprovtagning

Vägledning för kontrollmyndigheter m.fl. Kontroll av livsmedelsföretagarens TSEprovtagning 1(7) 2012-04-13 Version 1.0 Dnr 33-3994/12 Avdelningen för djurskydd och hälsa Vägledning för kontrollmyndigheter m.fl. Kontroll av livsmedelsföretagarens TSEprovtagning vid slakt Fastställd 2012-04-13

Läs mer

Mixi Print ett glasklart val av tryckeri för NIBE och Kosta Boda

Mixi Print ett glasklart val av tryckeri för NIBE och Kosta Boda Mixi Print AB Box 100 293 22 Olofström Tel 0454-413 00 Fax 0454-405 33 info@mixiprint.se www.mixiprint.se Kataloger med konstglas Rikstäckande kampanjer för Telenor Uppdrag på bred front för NIBE Mixi

Läs mer

Nya regler för enklare företagande. Information till företagare som hanterar livsmedel. Registrerad

Nya regler för enklare företagande. Information till företagare som hanterar livsmedel. Registrerad Nya regler för enklare företagande Information till företagare som hanterar livsmedel Registrerad Livsmedelsverket dec 2009 Box 622, 751 26 UPPSALA Grafisk form: Maj Olausson Illustration: Olle Engqvist

Läs mer

Tillväxt Nötkött - ett samarbete mellan LRF, McD och SNP. Sid 1 Lantbrukarnas Riksförbund

Tillväxt Nötkött - ett samarbete mellan LRF, McD och SNP. Sid 1 Lantbrukarnas Riksförbund Tillväxt Nötkött - ett samarbete mellan LRF, McD och SNP Sid 1 Lantbrukarnas Riksförbund Bakgrund och syfte med samarbetet Såväl McDonald s som LRF/SNP är angelägna om en ökad svensk nötköttsproduktion

Läs mer

Proposition för Bruksprovet 2015 Flyinge Kungsgård 9-14 mars

Proposition för Bruksprovet 2015 Flyinge Kungsgård 9-14 mars Särskilda bestämmelser Anmälan och betalning Anmälan och betalning sker via Tävlingsdatabasen (TDB) och öppnas 19 december 2014. Ordinarie anmälningstid utgår den 12 februari 2014 kl 18. Efteranmälan tas

Läs mer

Turbulent år i mejerisverige!

Turbulent år i mejerisverige! Turbulent år i mejerisverige! 2011 har varit ett minst sagt turbulent år för oss mjölkproducenter. För Milkomedlemmar har det varit otroligt tufft och läget är fortfarande mycket allvarligt på många gårdar.

Läs mer

VERKSAMHETSSEMINARIER

VERKSAMHETSSEMINARIER INBJUDAN Rekonrgda må orter! VERKSAMHETSSEMINARIER 2015 Fokus på verksamhetsutveckling MISSA INTE:»SPANARNA«OM TRENDER OCH AKTUELLA ÄMNEN Hej! VÄLKOMMEN TILL VERKSAMHETSSEMINARIERNA 2015! VERKSAMHETSSEMINARIERNA

Läs mer

Västerås 26 augusti 2010

Västerås 26 augusti 2010 Umeå 20 maj Hudiksvall 24 maj Malmö 25 maj Karlskrona 26 maj Linköping 27 maj Uppsala 1 juni Göteborg 2 juni Borlänge 3 juni Luleå 8 juni Stockholm 9 juni Jönköping 18 augusti Örebro 19 augusti Visby 25

Läs mer

FEBER BRÖLLOPS ÄR BRÖLLOP EN DEL AV DIN AFFÄRSVERKSAMHET? Stockholm Malmö Göteborg. Då bör du ställa ut på våra mässor! stad!

FEBER BRÖLLOPS ÄR BRÖLLOP EN DEL AV DIN AFFÄRSVERKSAMHET? Stockholm Malmö Göteborg. Då bör du ställa ut på våra mässor! stad! ÄR BRÖLLOP EN DEL AV DIN AFFÄRSVERKSAMHET? Då bör du ställa ut på våra mässor! Bröllopsfeber i din stad! Stockholm Malmö Göteborg Våra bröllopsmässor i Stockholm, Malmö och Göteborg har på några års tid

Läs mer

Länsbygderådet Sörmland

Länsbygderådet Sörmland Länsbygderådet Sörmland Nyhetsbrev mars 2015 Hej! Här kommer årets andra Nyhetsbrev med aktuell info från Länsbygderådet. Nyhetsbrev med aktuell information, tips om aktiviteter och kompete nsutvecklande

Läs mer

Föregående protokoll lades till handlingarna.

Föregående protokoll lades till handlingarna. Sidan 1 av 5 NOVA SCOTIA DUCK TOLLING RETRIEVERKLUBBEN Protokoll fört vid styrelsemöte 20150413 35 Ordförande öppnade mötet 36 Dagordningen godkändes. 37 Beslutsmässighet. Beslutsmässighet föreligger.

Läs mer

SWEDISH OPEN SQUASH 09

SWEDISH OPEN SQUASH 09 SWEDISH OPEN SQUASH 09 Avgörs på fyrglasbanan i Linköpings Sporthall 5-8 februari. Kvalspel Linköping Squash Center och Norrköping Squashcenter.net 3-4 februari. Världens proffs är eniga Case Swedish Open

Läs mer

Välkommen till Bygga, Bo & Hälsa i Flen 2016

Välkommen till Bygga, Bo & Hälsa i Flen 2016 Välkommen till Bygga, Bo & Hälsa i Flen 2016 Nu är det äntligen dags att börja planera inför den fjärde upplagan av mässan Bygga, Bo & Hälsa i Flen. Tiden går fort och det är hög tid att boka din monter.

Läs mer

Club Show 2013 AUGUSTI 2010

Club Show 2013 AUGUSTI 2010 AUGUSTI 2010 Club Show 2013 Hej! Hoppas alla haft en skön sommar! Dags igen för ett nyhetsbrev från klubbstyrelsen. Möten om framtidens SSRK Ingen sektion har ännu skickat in ansökan om att få arrangera

Läs mer

FEBER BRÖLLOPS ÄR BRÖLLOP EN DEL AV DIN AFFÄRSVERKSAMHET? Stockholm Malmö Göteborg. Då bör du ställa ut på våra mässor! stad!

FEBER BRÖLLOPS ÄR BRÖLLOP EN DEL AV DIN AFFÄRSVERKSAMHET? Stockholm Malmö Göteborg. Då bör du ställa ut på våra mässor! stad! ÄR BRÖLLOP EN DEL AV DIN AFFÄRSVERKSAMHET? Då bör du ställa ut på våra mässor! Bröllopsfeber i din stad! Stockholm Malmö Göteborg Våra bröllopsmässor i Stockholm, Malmö och Göteborg har på några års tid

Läs mer

Kalendarium läsåret 2013/2014 Ung Företagsamhet i Östergötland För utbildningskonceptet UF-företagande

Kalendarium läsåret 2013/2014 Ung Företagsamhet i Östergötland För utbildningskonceptet UF-företagande Kalendarium läsåret 2013/2014 Ung Företagsamhet i Östergötland För utbildningskonceptet UF-företagande Anmälan kommer att krävas till flera av nedanstående aktiviteter och vissa har även platsbegränsning.

Läs mer

Kallelse till Svenska FN-förbundets kongress 2015

Kallelse till Svenska FN-förbundets kongress 2015 Till riksorganisationer som är medlemmar i Svenska FN-förbundet 9 januari 2015 Kallelse till Svenska FN-förbundets kongress 2015 Svenska FN-förbundet består av anslutna riksorganisationer, FN-föreningar

Läs mer

Välkommen till Göteborg och Postmästerskap i Bowling

Välkommen till Göteborg och Postmästerskap i Bowling Välkommen till Göteborg och Postmästerskap i Bowling Vi hälsar Er hjärtligt Välkomna till Göteborg den 14-15 mars för att delta i Postmästerskap i Bowling. Vi kommer att spela på Strike & Co i Gamlestan.

Läs mer

Växjö Krandagar 2013 - Lyftmässa

Växjö Krandagar 2013 - Lyftmässa Växjö Krandagar 2013 - Lyftmässa Inbjudan till lyftmässa i samband med Krandagarna den 6 7 november V Ä X J Ö K R A N D A G A R H A M N & I N D U S T R I 2 0 1 3 Välkomna till Krandagarna i Växjö Konserthus!

Läs mer

Åsbo Ryttarförening hälsar er hjärtligt välkomna till SM för ponny och juniorer samt Ungponnyfinalerna i dressyr den 14-17 augusti 2014

Åsbo Ryttarförening hälsar er hjärtligt välkomna till SM för ponny och juniorer samt Ungponnyfinalerna i dressyr den 14-17 augusti 2014 1 Åsbo Ryttarförening hälsar er hjärtligt välkomna till SM för ponny och juniorer samt Ungponnyfinalerna i dressyr den 14-17 augusti 2014 Sekretariatet Har öppet onsdag 13:00-20:00, torsdag 10:00-20:00

Läs mer

Förebygg hälsoproblem i din fjäderfäbesättning

Förebygg hälsoproblem i din fjäderfäbesättning Förebygg hälsoproblem i din fjäderfäbesättning Här är en mall du kan använda! En god djurhälsa är en av hörnstenarna i KRAV-godkänd djurhållning. Det gäller att förebygga problem så långt det går! Du ska

Läs mer

Det är skillnad på får och får

Det är skillnad på får och får Det är skillnad på får och får Vad för får ska man skaffa sig att träna på? Frågan kommer ofta till oss som håller kurser eller är aktiva i klubbarna. Helt grundläggande och nödvändigt är att de får vi

Läs mer

Att driva en Önskabutik!

Att driva en Önskabutik! Att driva en Önskabutik! Önskakedjan FAKTA OCH SIFFROR Önskakedjan består av 35 butiker med ett 100-tal anställda och omsatte 2014 ca 167 mkr, exklusive moms. Butikerna finns idag i huvudsak i mindre städer

Läs mer

Pälsfria listan. Din guide för det lokala arbetet!

Pälsfria listan. Din guide för det lokala arbetet! Pälsfria listan Din guide för det lokala arbetet! Djurens Rätt arbetar centralt med att få klädföretag att ansluta sig till Pälsfria listan. Även enskilda lokala butiker landet runt är väldigt välkomna

Läs mer

Göteborg 30 maj 2011. Blodomloppet En del av

Göteborg 30 maj 2011. Blodomloppet En del av Blodomloppet En del av Umeå 19 maj Hudiksvall 23 maj Malmö 24 maj Karlskrona 25 maj Linköping 26 maj Göteborg 30 maj Uppsala 31 maj Luleå 7 juni Stockholm 8 juni Borlänge 9 juni Jönköping 17 augusti Örebro

Läs mer

Månadsbrev januari 2012

Månadsbrev januari 2012 Till handledare och samordnare i Säkert Bondförnuft Månadsbrev januari 2012 Hej igen och god fortsättning på det nya året! Ett extra tack till dig som var med på fortbildningsdagarna. Det blev nyttiga

Läs mer

Inbjudan till ELMIA Lantbruk Djur & Inomgård 23 26 oktober 2013

Inbjudan till ELMIA Lantbruk Djur & Inomgård 23 26 oktober 2013 2013-08-12 Inbjudan till ELMIA Lantbruk Djur & Inomgård 23 26 oktober 2013 Nu börjar det bli dags för anmälan tillårets Elmia Lantbruk Djur & Inomgård 2013. Antalet mjölkdjur blir 165st, kött och ungdomsklubbarna

Läs mer

Mervärden från anonymitet till identitet Åsa Odell vice förbundsordförande LRF

Mervärden från anonymitet till identitet Åsa Odell vice förbundsordförande LRF Mervärden från anonymitet till identitet Åsa Odell vice förbundsordförande LRF Konsumenten vill veta ursprung, produktionsmetoder, egenskaper och om maten är schysst och säker Sid 2 Lantbrukarnas Riksförbund

Läs mer

THE AMAZING ACADEMY. Välkommen till ett nytt år med spännande utbildning!

THE AMAZING ACADEMY. Välkommen till ett nytt år med spännande utbildning! THE AMAZING ACADEMY KURSER JAN-MAR 2013 Genom vår akademi erbjuder vi kurser och seminarier så att du och din organisation kan komma igång med sociala medier på allvar. Kurserna genomförs antingen på plats

Läs mer

Var med i Blodomloppet

Var med i Blodomloppet Var med i Blodomloppet 2006 Umeå, 18 maj Hudiksvall, 22 maj Malmö, 30 maj Göteborg, 31 maj Linköping, 1 juni Stockholm, 7 juni Borlänge, 13 juni Uppsala, 14 juni Örebro, 15 juni Jönköping, 23 aug Visby,

Läs mer

Föreningen för datorhjälp i släktforskningen (DIS)

Föreningen för datorhjälp i släktforskningen (DIS) Föreningen för datorhjälp i släktforskningen (DIS) Org.nr: 822001-6052 35:e ordinarie årsmötet Lördagen den 7 mars 2015 kl. 15.00 på Valla Folkhögskola, Linköping. 1 Årsmötet öppnas Årsmötet öppnades av

Läs mer

Medlemsblad höst/vinter 2011

Medlemsblad höst/vinter 2011 Medlemsblad höst/vinter 2011 Välkommen till en höst och vinter med spännande aktiviteter och tävlingar! Ordföranden har ordet Hej! Jag heter Katharina Dahl och är ordförande i Gota Western Riders sedan

Läs mer

Linköpings. Baggauktion Ridhuset, Vretagymnasiet i Linköping. Kvalitetslamm kräver kvalitetsbaggar

Linköpings. Baggauktion Ridhuset, Vretagymnasiet i Linköping. Kvalitetslamm kräver kvalitetsbaggar Linköpings Baggauktion 2016-09-10 Ridhuset, Vretagymnasiet i Linköping Kvalitetslamm kräver kvalitetsbaggar Program Fredagen 9 september Under eftermiddagen bjuder Auktionskommittén på kaffe. 12.00-14.00

Läs mer

VIDINGSJÖSKOLAN SKOLRÅD 2013-03-21

VIDINGSJÖSKOLAN SKOLRÅD 2013-03-21 VIDINGSJÖSKOLAN SKOLRÅD 2013-03-21 NAMN KLASS HANNA SUNDIN FA ANNA-KARIN SANDELL FB HANS RINGSTRÖM 3A, 5B ANDERS SAMUELSSON ÅR 4 BENGT NYSTRÖM ÅR 4 MATS LUNDBERG 5A CHRISTINA BRADLEY-IREMAN REKTOR ANDERS

Läs mer

StjärnfalletOktober 14

StjärnfalletOktober 14 StjärnfalletOktober 14 Medlemsblad för Blå Stjärnan i Älvsborg Djurskötardag Kaninhoppningstävling Informationsdag om husdjur Agilityträningen startar Matresa Westernträning Medlemsträffar i hästsektionen

Läs mer

Värmland-Dals distrikt 1 (5)

Värmland-Dals distrikt 1 (5) Värmland-Dals distrikt 1 (5) Minnesanteckningar från distriktets agility vårmöte, Forshaga 7/4-09. Närvarande: Distriktets agilitysektor Arvika BK Bengtsfors BK Eds BK Forshaga BK Filipstad BK Grums BK

Läs mer

Nyhetsbrev Maj 2015. och Snövit har varsina stora hagar att skutta runt i. Katterna Misse, Shim och O boy njuter i solen och vi med.

Nyhetsbrev Maj 2015. och Snövit har varsina stora hagar att skutta runt i. Katterna Misse, Shim och O boy njuter i solen och vi med. Nyhetsbrev Maj 2015 Våren är här, underbart! Fåren är på betet, hönsen går ut fritt på dagarna, Gotlandskaninerna Guldnos och Snövit har varsina stora hagar att skutta runt i. Katterna Misse, Shim och

Läs mer

NÖTKÖTT & KALVKÖTT TRYGGA DJUR NÖJDA KUNDER

NÖTKÖTT & KALVKÖTT TRYGGA DJUR NÖJDA KUNDER NÖTKÖTT & KALVKÖTT TRYGGA DJUR NÖJDA KUNDER Ditt nöt- och kalvkött kommer från djur som har vuxit upp och tagits om hand med djuromsorg i fokus. Trygga och friska djur ger nämligen kött med bästa möjliga

Läs mer

Sveriges bönder om djur och etik.

Sveriges bönder om djur och etik. Våra värderingar och vårt sätt att handla ska leda till att djuren får en god djurhälsovård, sina grundläggande fysiologiska behov tillgodosedda, möjlighet att bete sig naturligt, skydd mot smärta, lidande

Läs mer

Anknytning Funktionshinder Psykisk hälsa /Psykisk störning

Anknytning Funktionshinder Psykisk hälsa /Psykisk störning POMS Handikappsykologernas Yrkesförening inbjuder i samarbete med Barn- och Ungdomshabiliteringen samt Vuxenhabiliteringen i Örebro län till konferensen Anknytning Funktionshinder Psykisk hälsa /Psykisk

Läs mer

PROGRAM. Tekniken i skolan. Regional konferens Karlstad 2005 02 10

PROGRAM. Tekniken i skolan. Regional konferens Karlstad 2005 02 10 PROGRAM Tekniken i skolan Regional konferens Karlstad 2005 02 10 2 Innehållsförteckning Välkomsthälsning 3 Arrangörer och utställare 4 Program 5 7 Åttonde rikskonferensen Tekniken i skolan 20 21 MARS 2006

Läs mer

Programridning! Dressyrkurs för rutinerade storhästekipge!

Programridning! Dressyrkurs för rutinerade storhästekipge! Programridning! Dressyrkurs för rutinerade storhästekipge! Cicki bjuder in till PROGRAMKURS Lördag 23 november med start 13.00 Söndag 24 november med start 08.00 Lördag: Kursen börjar kl 13.00 på lördagen

Läs mer

INBJUDAN TILL BRANSCHDAGEN 10 FEBRUARI 2016

INBJUDAN TILL BRANSCHDAGEN 10 FEBRUARI 2016 INBJUDAN TILL BRANSCHDAGEN 10 FEBRUARI 2016 Företagens stora chans att träffa studenter som snart ska ut i arbetslivet men även knyta kontakter med andra företag inom samma bransch. INFORMATION OM BRANSCHDAGEN

Läs mer

KLUBBMÄSTERSKAP ÅRSMÖTEN AFTERWORK ELLER CATERING HÄSTFOTVÅRD NYHET HOS VARGEN STOPP FÖR SKOTERBUSAR CS HÄST & FRITID Sida 1

KLUBBMÄSTERSKAP ÅRSMÖTEN AFTERWORK ELLER CATERING HÄSTFOTVÅRD NYHET HOS VARGEN STOPP FÖR SKOTERBUSAR CS HÄST & FRITID Sida 1 Årgång 9 Nr 2 Mars 2006 KLUBBMÄSTERSKAP ÅRSMÖTEN AFTERWORK ELLER CATERING HÄSTFOTVÅRD NYHET HOS VARGEN STOPP FÖR SKOTERBUSAR CS HÄST & FRITID Sida 1 MANUSSTOPP DEN 20:E I VARJE MÅNAD MATERIAL TILL REDAKTIONEN

Läs mer

Hunden i Söderköping. Nyhetsbrev vintern 2012

Hunden i Söderköping. Nyhetsbrev vintern 2012 Hunden i Söderköping Hundföretagare i samarbete Det mesta för din hunds bästa AlphaOhm Fysioterapi Carinas Hundvård Catharinas Agilitycenter Hundforum Hund & Katt shopen Pensionat Tass & Hov Nyhetsbrev

Läs mer

Detta löpar PM är indelat i 5 stycken. Tällberg Halvmarathon - Tällberg Kvartsmarathon - Tällberg Minimarathon Gemensam information Övrigt.

Detta löpar PM är indelat i 5 stycken. Tällberg Halvmarathon - Tällberg Kvartsmarathon - Tällberg Minimarathon Gemensam information Övrigt. LÖPAR PM 2013 Välkommen till Tällberg! Lördagen den 3 augusti är det dags för den tredje upplagan av Tällberg Halvmarathon. Förutom halvmarathon genomförs även minimarathon samt kvartsmarathon. Detta löpar

Läs mer

Tidtabell. 9 december - 30 mars 2014

Tidtabell. 9 december - 30 mars 2014 Tidtabell 9 december - 30 mars 2014 fr 849:- KALMAR-UMEÅ inklusive skatter och avgifter. Vi tar dig ända till Umeå! Sträckan flygs av oss och vår syrra Malmö Aviation och självklart startar din resa i

Läs mer

INBJUDAN TILL BRANSCHDAGEN 2 FEBRUARI 2015

INBJUDAN TILL BRANSCHDAGEN 2 FEBRUARI 2015 INBJUDAN TILL BRANSCHDAGEN 2 FEBRUARI 2015 Företagens stora chans att träffa studenter som snart ska ut i arbetslivet men även knyta kontakter med andra företag inom samma bransch. INFORMATION OM BRANSCHDAGEN

Läs mer

INBJUDAN TILL MITTIA SKOGS TRANSPORT LJUSDAL 14-15 AUGUSTI 2015 NORDENS STÖRSTA FACKMÄSSA INOM SKOGSTRANSPORT

INBJUDAN TILL MITTIA SKOGS TRANSPORT LJUSDAL 14-15 AUGUSTI 2015 NORDENS STÖRSTA FACKMÄSSA INOM SKOGSTRANSPORT INBJUDAN TILL MITTIA LJUSDAL 14-15 AUGUSTI 2015 NORDENS STÖRSTA FACKMÄSSA INOM 1 9 9 9-2 0 1 1 9 9 9-2 0 1 5 Möten mellan människor På mässan är den tunga frågan högaktuell Per-Arne Weglin p r o j e k

Läs mer

Projektplan. Sjuhäradskött ut på marknaden

Projektplan. Sjuhäradskött ut på marknaden Projektplan Sjuhäradskött ut på marknaden Projektplan Sjuhäradskött ut på marknaden Projektnamn Sjuhäradskött ut på marknaden Projektidé Vi är ett nätverk sedan flera år tillbaka. Nätverket består av 8

Läs mer

PÅ VÄG FÖR VÄRMLANDS ÅKARE

PÅ VÄG FÖR VÄRMLANDS ÅKARE PÅ VÄG FÖR VÄRMLANDS ÅKARE Affärer på värmländska Inget annat landskap är som Värmland. Och vi värmlänningar är inte som andra. Därför behövs Värmlandsåkarna en egen förening som hjälper åkerier i Värmland

Läs mer

Protokoll Svenska Working Kelpie Klubben

Protokoll Svenska Working Kelpie Klubben Mötesärende: Styrelsemöte Datum: 2013-05-21 kl 19.00 Registreringsnummer: 2013-3 Antal sidor: 2 Plats: Telefonmöte Protokollförare: Elin Akinci Justerare: Monica Aronius Närvarande: Elin Akinci, Veronica

Läs mer

Varmt välkomna till FBIS första inhibitorträff 24-26 januari 2014 i Göteborg!

Varmt välkomna till FBIS första inhibitorträff 24-26 januari 2014 i Göteborg! Varmt välkomna till FBIS första inhibitorträff 24-26 januari 2014 i Göteborg! Du som själv har antikroppar eller om ditt barn har det är hjärtligt välkommen till denna träff/kurs. Detta är ett unikt tillfälle

Läs mer

När du är föräldraledig

När du är föräldraledig När du är föräldraledig När du är föräldraledig Härligt att vara föräldraledig? Just jobbet kanske du inte tänker på nu. Men det är inte bara när du arbetar som du har nytta av att vara medlem i Unionen.

Läs mer

Välkommen till Bygga, Bo & Hälsa i Flen 2016

Välkommen till Bygga, Bo & Hälsa i Flen 2016 Välkommen till Bygga, Bo & Hälsa i Flen 2016 Nu är det äntligen dags att börja planera inför den fjärde upplagan av mässan Bygga, Bo & Hälsa i Flen. Tiden går fort och det är hög tid att boka din monter.

Läs mer

Du kan göra skillnad - bli en av oss.

Du kan göra skillnad - bli en av oss. Du kan göra skillnad - bli en av oss. Vi värnar om den svenska ängen Naturbeteskött i Sverige är en ideell förening som arbetar för att fler bönder ska producera och fler konsumenter ska köpa, certifierat

Läs mer

Stockholm Nordost Nyhetsbrev Februari 2015

Stockholm Nordost Nyhetsbrev Februari 2015 Stockholm Nordost Nyhetsbrev Februari 2015 Hej! God fortättning på det nya året som nu inte är helt nytt utan en månad gammalt. Under denna månad har STF Stockholm Nordost haft två välbesökta aktiviteter,

Läs mer

Tidtabell. 9 december - 30 mars 2014

Tidtabell. 9 december - 30 mars 2014 Tidtabell 9 december - 30 mars 2014 RONNEBY-UMEÅ fr 829:- inklusive skatter och avgifter. Vi tar dig ända till Umeå! Sträckan flygs av oss och vår syrra Malmö Aviation och självklart startar din resa i

Läs mer

KÖPEAVTAL. Säljare/hästägare, Namn. Person/Org. Nummer. Adress. Telefon; hem, mobil. Köpare, Namn. Person/Org.nummer. Adress. Telefon; hem, mobil

KÖPEAVTAL. Säljare/hästägare, Namn. Person/Org. Nummer. Adress. Telefon; hem, mobil. Köpare, Namn. Person/Org.nummer. Adress. Telefon; hem, mobil KÖPEAVTAL Säljare/hästägare, Namn Person/Org. Nummer Adress Telefon; hem, mobil Köpare, Namn Person/Org.nummer Adress Telefon; hem, mobil Häst Härstamning Kön, födelseår, ras Färg, tecken Registreringsnr,

Läs mer

Slakt. Regler för krav-certifierad produktion utgåva 2013

Slakt. Regler för krav-certifierad produktion utgåva 2013 10 Slakt Regler för krav-certifierad produktion utgåva 2013 167 Alla som hanterar KRAV-certifierade djur ansvarar för att varje djur mår bra och för att djuren ska kunna bete sig naturligt. Det är viktigt

Läs mer

Journalföring för får och getter

Journalföring för får och getter Journalföring för får och getter Kravet på att journalföra får och getter finns för att myndigheterna snabbt ska kunna förhindra smittspridning i händelse av en smittsam djursjukdom i Sverige. Det är därför

Läs mer

företagsmässa 5.000 kr Älvdalen WOW! älvdalens HUVUDSPONSORER ARRANGÖRER ÄLVDALENS ISHALL 13-14 MAJ

företagsmässa 5.000 kr Älvdalen WOW! älvdalens HUVUDSPONSORER ARRANGÖRER ÄLVDALENS ISHALL 13-14 MAJ Boka monter och vinn 5.000 kr presentkort på s Sportcenter WOW! Har ni tänkt på hur bra vi är? En fantastiskt företagsam kommun, både historiskt och nu. Framtiden ser med andra ord ljus ut, för visst ska

Läs mer

Agria Gris. Flexibla försäkringslösningar för dig som är lantbrukare

Agria Gris. Flexibla försäkringslösningar för dig som är lantbrukare Agria Gris Flexibla försäkringslösningar för dig som är lantbrukare Vågar du lita på turen? Agria Djurförsäkring erbjuder dig ett försäkringsskydd för dina djur om olyckan skulle vara framme. OBS! Om

Läs mer