Linköpings. Baggauktion Ridhuset, Vretagymnasiet i Linköping. Kvalitetslamm kräver kvalitetsbaggar

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Linköpings. Baggauktion 2015-09-12. Ridhuset, Vretagymnasiet i Linköping. Kvalitetslamm kräver kvalitetsbaggar"

Transkript

1 Linköpings Baggauktion Ridhuset, Vretagymnasiet i Linköping Kvalitetslamm kräver kvalitetsbaggar

2 Program Fredagen 11 September Under eftermiddagen bjuder Auktionskommittén på kaffe Installning och veterinärbesiktning av utställningsdjur e flesta utställarna är på plats Bedömning av utställningsdjur Installning och veterinärbesiktning av auktionsdjur Texelföreningens årsmöte iddag serveras till självkostnadspris Lördagen 12 September Hallen öppnar Installning och veterinärbesiktning av auktionsdjur Auktions och utställningshallen öppnar Bedömning och visning av auktionsdjur Prisutdelningar m.m. och visning av djur Auktion Efter auktionen får de som har möjlighet gärna hjälpa till med nedplockning m.m. Serveringen öppen hela dagen Telefon till auktionshallen från fredag kl , Johnny Nederman Hitta till Vretagymnasiet: Vid Trafikplats Linköping Norra, tag Berg 6 km. Vid Vreta Klosters kyrka: Tag vänster otala. Efter ca 2,5 km, tag höger Järngården. Varmt välkomna önskar auktionskommittén Auktionskommittén består av: KarlHenrik Grandin Johnny Nederman KarlJohan Bönner attias Rickardsson Karin Petersson Anne Kroon Ekonomi Uno Fredrikson

3 Auktionskommittén meddelar Alla djur kommer att veterinärbesiktigas innan de kommer in i auktionslokalen! Tider för veterinärbesiktning och installning. Fredag utställningsdjur Fredag auktionsdjur Lördag auktionsdjur Auktionsdjuren placeras besättningsvis i livdjurshallen. Alla djur ska vara försedda med halsband och grimskaft. Journalföring och rapportering jur som säljs på auktionen ska registreras i SJV:s förflyttningsdatabas. Säljare förflyttar djuren till Vreta skolan SE214413, auktionskommittén registrerar sedan förflyttningen från Vreta skolan till köparen! Köparen registrerar in i sin besättning. Kom ihåg transportdokument till Vreta skolan. I Elitlamm överför säljaren djuren till köparen, så fråga efter SEnumret på den som köpt din bagge för att underlätta. Goda råd till dig som säljer bagge på auktion För att djuren skall presentera sig väl bör de vara rena och torra på auktionsdagen. Baggarna bör vara klippta c:a 3 veckor före auktion. Tvättas baggarna bör det göras 1 vecka innan för att ullen ska torka ordentligt. Kontrollera öronmärkningen. Veterinärbesiktning av baggar i samband med auktionen Samtliga baggar och tacklamm kommer att veterinärbesiktigas innan de får tillträde till auktionslokalen. En yttre inspektion och genomgång av djuren kommer då att utföras samt att de sätts på rumpan för klövinspektion. Konstateras avvikelser i samband med besiktningen finns risk att djuret/djuren från aktuell besättning inte får tillträde till auktionen. ärför uppmanas alla djurägare att undersöka sina djur samt inspektera klövarna hemma på gården innan de lastas på transporten till auktionen. Urval och rangordning Auktionskommittén har utsett en grupp med ansvar för urval och gallring bland baggar, bagglamm och tacklamm som anmälts till auktionen. Vi har i vårt arbete följt dessa riktlinjer: Att auktionen ska innehålla ca 70 baggar och tacklammsgrupper med en önskad fördelning mellan raser och rasgrupper. Att djuren säljs ras vis och fastställt en turordning bland raserna. Att äldre baggar säljs före bagglamm och tacklammsgrupper. Bland baggar har urval och rangordning i huvudsak skett efter kroppsbedömning och scanningsresultat vid riksbedömning. Hänsyn har också tagits till vikt och tackans (moderns) produktion och fruktsamhet. För finullsbaggar har även ullkvalitén beaktats. I år har även resultaten från Blup till viss del påverkat uttagningen. När avsteg från riktlinjerna har gjorts är det för att öka avelsbredden och antalet säljare. Uttagningskommittén

4 Auktionsvillkor för baggauktionen i Linköping 1. Auktionen är öppen för köpare och säljare från hela landet. Auktionsanordnaren (auktionskommittén) har till uppgift att bestämma antal djur till auktionen, samt att gallra bland de anmälda djuren. 2. Anmälan till auktionen skall återföljas av fullständigt ifyllt härstamningsbevis samt riksbedömnings protokoll där sådant finns. Säljaren ansvarar själv för riktigheten i kataloguppgifterna genom att underteckna anmälan. 3. Auktionskatalog tillhandahålls i auktionshallen. Förteckning över anmälda djur finns på Lammproducenternas hemsida 4. juren skall ha anlänt till auktionsplatsen i föreskriven tid, samt vara försedda med halsrem eller grimma och rep för uppbindning och visning. 5. Veterinär på auktionsplatsen undersöker djuren före installning. juren skall vara fria ifrån synliga symtom från sjukdom och ohyra, missbildningar, tydliga exteriörfel och för övrigt vara i god kondition. Alla djur skall vara maeditestade och uppnått minst 3status senast på auktionsdagen. n intygar att de regler som gäller för maedivisna programmet har följts fram till auktionen. juren ska vara fria från fotröta och djurägarförsäkran angående fotröta skall bifogas anmälan. jur som inte uppfyller ovanstående krav kan uteslutas. 6. Baggens testiklar skall vara normalt utvecklade, så att inte avelsdugligheten kan befaras vara försämrad. 7. juren skall vara märkta enligt SJV:s föreskrifter om märkning. 8. Samtliga djur säljs i befintligt skick. Fel eller anmärkningar på djuren föranleder inte något ansvar från auktionsanordnarens sida. Är en bagge avelsoduglig skall köparen senast 15 maj följande år, anmäla detta till säljaren. Har avelsodugligheten styrkts av veterinär är säljaren skyldig att återta baggen och återbetala köpeskillingen eller lämna likvärdigt djur. 9. Ansvaret för anmält djur åvilar säljaren till klubbslaget, varefter det övergår till köparen. 10. Sedan inrop skett och inköpskort erhållits kan betalning erläggas på auktionskontoret i form av kontant eller faktura. När betalning skett, erhålls alla handlingar avseende inköpt djur. Vid faktura tas en avgift på 50:. Betalning inom 10 dagar sedan tillkommer dröjsmålsränta på 11 %. 11. Köparen svarar själv för hemtransport från auktionen. juren får inte föras ut ur lokalen under pågående auktion. 12. inimipris på baggar är 4000: och för tacklammsgrupper om 3 stycken djur 4000:. 13. För att täcka kostnaderna vid auktionen tas en anmälningsavgift på : per utrop, samt provision på 10 % av inropssumman. För återtaget djur tas samma provision. För osålda djur är avgiften 5 % av gällande minimipris. Nytt för i år: Vill man ha hjälp med att leda i ringen kostar det : per djur. 14. För djur som tagits upp i katalogen men inte kommer till auktionen, belastas ägaren en kostnad på 500 kronor.

5 tillgång till medlemssidor på Internet för kunskapsutbyte, offe marknadsbevakning och professionella tjänster fortbildning, seminarier och sammankomster import av semin vara med och påverka svensk lammproduktion Lammproducenterna et ser ljust ut för svensk lammproduktionen. Ordförande: Tomas Olsson Norrby Gård Kungsör Tel & Fax , Antalet får ökar Konsumenternas Raka snabba intresse puckar. för lammprodukter blir allt störr Ett ökat intresse att handla svenskt och närproducerat Bildades år 2000 och har blivit en stark organisation för att föra lammköttsproducenternas talan. Lammproducenterna arbetar för och skapar förutsättningar för svensk lammproduktion Samarbetet med slakterierna har gett verkan avräkningsprisern Fler gör extra satsningar inom lammproduktion. T ex: Lammproducenterna har till syfte att: verka för en rationell, marknadsanpassad och lönsam lammköttsproduktion vara ett nätverk för att sprida kunskap om lammproduktion som branschorganisation näringsgren representera som har landets framtiden lammproducenter för sig Flera företag ser lammproduktionen som en spännande o För att uppnå syftet arbetar vi med att: Bli medlem du med! i gemensamma frågor samarbeta med slakteriföretag, företag och andra organisationer. aktivt driva lammproducentsfrågor med myndigheter och företag utveckla nätverk med hemsidan som grund tillhandahålla fortbildning, seminarier och sammankomster Kontakta Tomas eller gå in på vår he Som medlem erbjuds du: rabatter hos olika företag tillgång till medlemssidor på Internet för kunskapsutbyte, offensiv marknadsbevakning och professionella tjänster fortbildning, seminarier och sammankomster import av semin vara med och påverka svensk lammproduktion et ser ljust ut för svensk lammproduktionen. Antalet får ökar Konsumenternas intresse för lammprodukter blir allt större Ett ökat intresse att handla svenskt och närproducerat Samarbetet med slakterierna har gett verkan avräkningspriserna har stigit. Ordförande: Tomas Olsson Norrby Gård Kungsör Tel & Fax , Fler gör extra satsningar inom lammproduktion. T ex: Flera företag ser lammproduktionen som en spännande och växande näringsgren som har framtiden för sig Bli medlem du med! Kontakta Tomas eller gå in på vår hemsida.

6 en inköpta baggen bör hållas i karantän i minst 3 veckor gärna tillsammans med några utslagsfår från den egna besättningen. Håll dessa får helt skilda från övriga får i besättningen. Undersök baggen och karantänsdjuren vid hemkomst, under karantänstiden och vid karantänstidens slut. Syns ohyra i pälsen så behandlas fåren mot detta under karantänstiden. Baggen bör fotbadas in och ut ur karantänen. Som fotbad rekommenderar Gård & jurhälsan Får 10 % zinksulfat (kan köpas t ex via zinksulfatmonohydrat, artikelnummer 50679). Fotbada 530 minuter, eller spraya ymnigt, och ställ därefter djuren på hårt underlag för att torka i 3060 minuter. Kontrollera klövarna före fotbaden. Avmaskning av baggarna med ectomax sker på auktionen. Gård & jurhälsans nya rekommendationer för att förebygga spridning av resistenta parasiter innebär att vi ger rådet att ta ett träckprov 710 dagar efter avmaskning för att kontrollera effekten av avmaskningen. Analysen bör vara extra noggrann, d.v.s. den bör inkludera odling av larver. Träckprov skickas till Vidilab, telefon , Observera att gängse rådgivning vid införsel av livdjur till egna besättningen innefattar även ett utgångsprov, d.v.s. ett träckprov i samband med avmaskning i karantänen. Auktionsbaggarna avmaskas däremot redan av oss på plats för att minska risken för spridning av parasiter. ärför ges rådet avseende den viktiga behandlingskontrollen enligt ovan. För att minska risken att få in stora leverflundran i din besättning bör vissa åtgärder vidtas. Stora leverflundran finns i stora delar av landet, främst i de sydliga och sydvästra delarna. Fråga säljaren om det förekommit Stora leverflundran i besättningen, t.ex. som sjukdomsregistrering vid slakt (kod 7980). Observera att vissa slakterier inte lämnar ut sjukdomsregistreringar vid slakt så du måste försäkra dig om att säljaren verkligen fått information från det slakteri som anlitats.

7 Vid misstanke om förekomst av Stora leverflundran eller i de fall information från säljaren saknas bör baggar avmaskas i karantän. Preparat verksamma mot stora leverflundran är t.ex. Fasinex, Triclafas eller Valbazen. Fasinex och Triclafas tar alla stadier av stora leverflundran och är därmed ett förstahandsval som karantänsavmaskning mot Stora leverflundran. Båda preparaten är licenspreparat och Gård & jurhälsan kan tillhandahålla recept. Avmaskningen bör ske tidigast 2 veckor efter senaste betestillfälle i säljarbesättningen. Ägg som producerats innan behandling kan lagras i gallgångar och gallblåsa och en viss äggutskiljning kan därför pågå ända upp till 3 veckor efter behandling. Baggen bör därför hållas i karantän på stall tre veckor efter behandling. Valbazen har endast effekt mot de vuxna flundrorna och om detta preparat används kan avmaskning ske tidigast ca 3 månader efter installning. Baggen ska inte släppas ut på bete förrän tidigast 2 veckor efter avmaskning. Observera att förhöjd dos (4 ml/10 kg) ska användas. På uppdrag från Jordbruksverket kommer totalt st blodprover att tas på baggar vid auktionerna i Linköping, Uppsala, Jönköping och Visby. Proverna undersöks med avseende på genetisk resistens mot scrapie. Är din bagge provtagen kan du maila till Jordbruksverket, idisslaregrislådan efter årsskiftet och få resultatet av provtagningen. Ange djurets idnummer och ras. Karin Lindqvist Frisk Tf Chefveterinär Får er information om våra karantänsrutiner och stora leverflundran finns på Tänk på att gynna våra annonsörer, sponsorer och utställare eftersom de möjliggör denna för oss så viktiga fårfest!

8 Försäkringsinformation till Baggauktion Agria försäkrar djuren under transporten till auktionen och fram till klubbslaget! Agria försäkrar djuren under transport till auktionen och fram till klubbslaget! Viktig information om försäkringen! Försäkringen börjar gälla från och med ilastning på hemgården för transport till auktionen, dock tidigast kl. Viktig dagen information före auktionen. om Försäkringen försäkringen gäller därefter under den tid djuret står på auktionsområdet fram till och med klubbslaget. Försäkringen träder i kraft från och med ilastning på hemgården för transport till auktionen, dock För tidigast vidare kl. försäkring dagen av inköpta före auktionen. djur kontakta Försäkringen Göran gäller Nästorp därefter på plats under eller den ring tid honom djuren på står på auktionsområdet fram till och med klubbslaget. För För återköpta vidare djur försäkring gäller försäkringen av inköpta även djur under kontakta hemresan Göran till och Nästorp med urlastning på plats på hemgården eller ring efter honom avslutat på arrangemang, tfn dock längst till kl auktionsdagen. För återköpta djur gäller försäkringen även under hemresan till och med urlastning på hemgården efter avslutat arrangemang, dock längst till kl auktionsdagen. LRF arbetar för dig som är fårägare! Hej! Vi i LRF, Lantbrukarnas Riksförbund, arbetar för att underlätta din vardag. Vi vill att du som äger och/eller brukar jord och skog eller driver trädgårdsföretag ska kunna förverkliga dina ambitioner om tillväxt, lönsamhet och livskvalitet. Viktiga frågor för oss och våra medlemmar är till exempel: Att vända den nedåtgående kurvan för svensk livsmedelsproduktion. Vi vill se mer svensk mat, fler bönder och mer pengar till bonden som producerar maten! Aktiva, lönsamma lantbruk bidrar till öppna landskap med biologisk mångfald och fler jobb. Att berätta varifrån vår mat kommer och om de mervärden svenska råvaror står för. Nyfiken? Läs och se filmer på Företagsutveckling. I oktober erbjuder vi utbildningar i förhandlingsteknik samt affärsmannaskap. För mer info och anmälan kontakta Karin adsen Wessman, Konkurrenskraftiga företagarvillkor Rätten att äga och bruka jord och skog En fungerande rovdjursförvaltning Välkommen som medlem! På berättar vi mer.

9 Vi är bäst för din lammaffär Vi är bäst för din lammaffär Få får är som Texelfår Texelbagge som faderras i produktionsbesättning ger tydlig effekt på slaktkroppar För mer information om Texelrasen Tänk på att gynna våra annonsörer, sponsorer och utställare eftersom de möjliggör denna för oss så viktiga fårfest! CAN Företagsresurs Säljer fodertillskott och kompletteringsprodukter från Vilomix fårinredning från Siltbergs Smide AB och Halla hund & kattfoder Rådgivning, främst kring foder, utfodring och produktion Ordnar kurser i lammproduktion ibland skräddarsytt enligt deltagarnas önskemål Prata gärna med några som deltagit i olika kurser arijo , Nicklas och arie Crister

10 Fårägare! Fårägare! Vill u prenumerera på tidningen Fårskötsel, Sveriges enda facktidskrift om får och lammproduktion? Vill u prenumerera ha rimliga och på rättvisa tidningen villkor Fårskötsel, för itt Sveriges företagande? enda facktidskrift om får och lammproduktion? Vill u prenumerera gå ha kurser rimliga och på utbildningar rättvisa tidningen villkor Fårskötsel, som för gör itt Sveriges ig företagande? till enda bättre facktidskrift fårägare? om får och lammproduktion? Vill u träffa gå ha kurser rimliga kollegor och och utbildningar och rättvisa få ett villkor nyttigt som för gör erfarenhetsutbyte? itt ig företagande? till en bättre fårägare? Vill u få träffa gå tillgång kurser kollegor till och Sveriges utbildningar och få ett bästa nyttigt som fårdataprogram, gör erfarenhetsutbyte? ig till en Elitlamm, bättre fårägare? som ökar lönsamheten i itt företag Vill u få träffa och tillgång gör kollegor itt till Sveriges arbete och få mer ett bästa nyttigt intressant? fårdataprogram, erfarenhetsutbyte? Elitlamm, som ökar lönsamheten i itt företag Vill u få och tillgång gör itt till Sveriges arbete mer bästa intressant? fårdataprogram, Elitlamm, som ökar lönsamheten i itt företag och å gör ska itt u arbete självklart mer intressant? bli medlem i Svenska Fåravelsförbundet! å I de ska Svenska u självklart fårägarnas bli medlem tjänst sedan i Svenska Fåravelsförbundet! å I de ska Svenska u självklart fårägarnas bli medlem tjänst sedan i Svenska Fåravelsförbundet! Här är några I exempel de Svenska över vad fårägarnas Fåravelsförbundet tjänst sedan gjort de senaste åren för att förbättra för de Här svenska är några fårbönderna: exempel över vad Fåravelsförbundet gjort de senaste åren för att förbättra för de Här svenska Vi är har några utvecklat fårbönderna: exempel Elitlamm över vad till Fåravelsförbundet ett ännu bättre fårdataprogram. gjort de senaste Bland åren annat för att kan förbättra u få hjälp för de svenska med Vi har att utvecklat fårbönderna: föra in Elitlamm stalljournal till ett både ännu enklare bättre och fårdataprogram. säkrare. Bland annat kan u få hjälp med Vi har att skapat utvecklat föra in ett Elitlamm modernt stalljournal till och ett både effektivt ännu enklare bättre avelsvärderingssystem och fårdataprogram. säkrare. Bland som annat kommer kan alla u fårägare hjälp till Vi med har del. att skapat ed föra detta in modernt stalljournal har avelsarbetet och både effektivt enklare för de avelsvärderingssystem svenska och säkrare. fåren tagit ett som stort kommer kliv framåt. alla fårägare till Vi har del. utvecklat skapat ed detta några modernt har avelsarbetet rådgivningsprogram och effektivt för de avelsvärderingssystem svenska som hjälper fåren ig tagit med ett som stort foderstater kommer kliv framåt. och alla fårägare resultatuppföljning Vi till har del. utvecklat ed i detta din några besättning. har avelsarbetet rådgivningsprogram för de svenska som hjälper fåren ig tagit med ett stort foderstater kliv framåt. och resultat uppföljning Vi har skapat utvecklat i din en några besättning. kunskapsbank rådgivningsprogram på vår hemsida som där hjälper vi samlar ig med all tillgänglig foderstater kunskap och resultatuppföljning har skapat rörande i din en besättning. kunskapsbank får i Sverige. på vår hemsida där vi samlar all tillgänglig kunskap och in formation Vi sjösätter har skapat rörande just en nu kunskapsbank får ett i Fårhälsoprogram Sverige. på vår hemsida som kommer där vi samlar att effektivisera all tillgänglig hälsoarbetet kunskap och i fårbe insättningarna Vi formation sjösätter rörande just och nu resultera får ett i Fårhälsoprogram Sverige. i bättre lönsamhet. som kommer att effektivisera hälsoarbetet i fårbe sättningarna Vi har sjösätter inlett just ett och samarbete nu resultera ett Fårhälsoprogram i med bättre LRF lönsamhet. och som alla andra kommer husdjursorganisationer att effektivisera hälsoarbetet för att tillsam i fårbemans Vi sättningarna har höja inlett lönsamheten ett och samarbete resultera i den i med bättre svenska LRF lönsamhet. och animalieproduktionen. alla andra husdjursorganisationer för att tillsam och information Vi mans Vi har höja inlett lönsamheten ett samarbete i den med svenska LRF och animalieproduktionen. alla andra husdjursorganisationer för att tillsammans höja lönsamheten i den svenska animalieproduktionen. Tel: Tel: Tel:

11 Vilomix Har mineralfoder och tillskottsprodukter som hjälper dig att balansera foderstaten till tackor, lamm och baggar. Vill du veta mer så kontakta Vilomixsäljare. FÅR & GET kollamasken är ett provtagningskit som innehåller allt du behöver när du vill kontrollera parasitstatus i besättningen. u skickar provet i den förfrankerade påsen och analyskostnaden ingår i priset. Provet analyseras av Vidilab, ett ackrediterat laboratorium med hög service och lång erfarenhet. kollamasken Får och Get köper du enkelt i vår webshop på kollamasken.jetshop.se Varför ta prov? Om vi regelbundet gör parasitkontroll behöver bara djur som verkligen är parasitinfekterade behandlas. å minskar vi risken för att resistens mot avmaskningspreparat uppstår. Analyseras av Box Enköping Tel

12 NU E EUROPAS OERNASTE RENINGSVERK!! Efter drygt två års projektering och byggnation kommer vi under hösten att inviga vårt helt nybyggda reningsverk vid NU E EUROPAS OERNASTE RENINGSVERK!! vårt berederi i Bosnien. Efter drygt två års projektering och byggnation kommer vi under ed hösten den senaste att inviga tekniken vårt helt nybyggda inom industriell reningsverk vattenrening vid vårt från berederi Tyska i marknadsledaren Bosnien. HUBER kan vi nu kalla oss ed NU Europas E den senaste EUROPAS renaste tekniken OERNASTE och modernaste inom industriell RENINGSVERK!! berederi. vattenrening från Efter Vi Tyska har drygt under marknadsledaren två års de projektering senaste HUBER åren och också byggnation kan vi nu gjort kalla kommer flera oss vi Europas under hösten renaste att och inviga modernaste vårt helt nybyggda berederi. reningsverk vid investeringar och föryngrat vår maskinpark med bland Vi vårt har berederi under de i Bosnien. senaste åren också gjort flera investeringar ed annat den två senaste helt och föryngrat tekniken nya fläskmaskiner inom vår maskinpark industriell och vattenrening en klippmaskin. med bland annat från Tyska två helt marknadsledaren nya fläskmaskiner HUBER och kan en klippmaskin. vi nu kalla oss Europas Välkommen renaste du och också modernaste till berederi. Välkommen Vi har under du de också senaste till åren också gjort flera EUROPAS OERNASTE BEREERI! investeringar och föryngrat vår maskinpark med bland EUROPAS OERNASTE BEREERI! annat två helt nya fläskmaskiner och en klippmaskin. Välkommen du också till EUROPAS OERNASTE BEREERI! gediget hantverk personlig service gediget hantverk personlig service gediget hantverk personlig service Sommavägen Tranås donniaskinn.sesomm Sommavägen Tel Tranås donn donniaskinn.se Tel. 0 Tel

13 Söker du hotellrum? Vi på Stångå Hotell Sweden Hotels i Linköping erbjuder er alla möjligheten att få bättre priser på 60 hotell i hela Sverige. Ni kan få upp till 15% rabatt genom vårt medlemsprogram för företag. Kontakta Fredrik för mer information. Vill ni bo hos oss den 11 september finns vi centralt i Linköping, boka vårt Lammpaket så ingår det en Eriksbergs starköl per person. Pris från 745kr (enkelrum). Stöd Svenska Leicesterfårföreningen genom itt medlemskap. u blir medlem genom att sätta in 225 kr för ordinarie medlem och 150 kr för familjemedlem på BG INTRESSERA? För mer info om rasen Ordförande Roger Billefält Ring oss direkt! Vi finns på plats för bokningsfrågor mellan

14 Elitlamm en del av ditt avelsarbete

15 Combi E23 Svenskproducerade öronmärken Vi på OS I Stallmästaren är stolta över att vara svenska bönders samarbetspartner. OS I Stallmästaren Skaragatan 110, 110, LIKÖPING 33 LIKÖPING Kundservice: Fårgrindar olika längder Fårgrindar olika längder Foderhäck med mittkon Foderhäck med mittkon Fårgrindar olika längder Fårgrindar olika längder Rundbalsgrind LINESBERG KG Jonsson ÖREBRO Örebro askintjänst KARLSTA Per Karlsson HEEORA PO Falkeström UEVALLA 11, Karin 56 Johansson LINESBERG KG Jonsson SKÖVE 80 Uno Fredriksson ÖREBRO Örebro askintjänst BOAFORS Bertil Gustavsson KARLSTA Per Karlsson UEVALLA Karin Johansson BÅSTA Linda Svensson SKÖVE HÄSSLEHOL Uno Fredriksson Bröderna Lantz AB BOAFORS Bertil Gustavsson BÅSTA Linda Svensson FÅRBO Olle Brenander Linda e praktiska och specialanpassande Svensson Följ oss på KIVIK KALAR/ÖLAN HÄSSLEHOL Ulf Pyk Gudrun Carlsson produkterna är 08 18välkända och utformade Bröderna KIVIK KALAR/ÖLAN i Facebook Lantz 90 AB Ulf Pyk Gudrun Carlsson Följ oss på Följ oss på samarbete med fårägare sedan 1960talet. e Facebook praktiska och specialanpassande Facebook produkterna är välkända och utformade i e praktiska och specialanpassande e praktiska och specialanpassande samarbete med fårägare sedan 1960talet. produkterna är välkända och utformade produkterna i är välkända och utformade i samarbete med fårägare sedan 1960talet. samarbete med fårägare sedan 1960talet HÄSSLEHOL Bröderna Lantz AB HEEORA PO Falkeström , Foderhäck med mittkon Foderhäck med mittkon KIVIK Ulf Pyk SUNSVALL BengtOlof Nyman Specialitet get inredning JÄRVSÖ Leeks askin AB UPPSALA Almunge Edeby, Ryttargård AB Specialitet get inredning HEEORA PO Falkeström SUNSVALL ENKÖPING JÄRVSÖ BengtOlof 20 11, Nordpost 77 Nyman 21 09AB Leeks askin SUNSVALL AB BengtOlof 64 Nyman Specialitet LINESBERGwww.nordpost.se get inredning UPPSALA KG Jonsson VÄSTERÅS Almunge Edeby, Ryttargård Specialitet AB Svenska fårskinn AB get inredning JÄRVSÖ ÖREBRO Leeks askin HEEORA AB Örebro askintjänst 90 PO 64 Falkeström ENKÖPING JÄRVSÖ , Nordpost AB Leeks askin AB UPPSALA ÄRSTA Almunge Edeby, Ryttargård älargården AB Butik AB KARLSTA LINESBERG UPPSALA KG Jonsson Per Karlsson Almunge Edeby, Ryttargård AB VÄSTERÅS ENKÖPINGVALEARSVIK Svenska fårskinn AB Nordpost UEVALLA ABCAN företagsresurs ÖREBRO mobil: Örebro 712 askintjänst ENKÖPING Karin Johansson 110 ( ) Nordpost AB ÄRSTA VÄSTERÅS KARLSTA HESE/KVILLFORS älargården Butik AB Svenska fårskinn AB FÅRBO SKÖVE Per Siltbergs KarlssonSmide AB VÄSTERÅS Olle Brenander Uno Fredriksson Tillverkning/Försäljning Svenska fårskinn AB UEVALLA VALEARSVIK Karin Johansson CAN företagsresurs ÄRSTA BOAFORS mobil: ( ) älargården Bertil Gustavsson Butik AB ÄRSTA KALAR/ÖLAN älargården Butik AB Gudrun SKÖVE HESE/KVILLFORS VALEARSVIK Uno Fredriksson 18 CAN företagsresurs FÅRBO Siltbergs VALEARSVIK Smide AB mobil: ( ) Olle Brenander Tillverkning/Försäljning CAN företagsresurs BÅSTA BOAFORS Följ oss på mobil: ( ) Linda SvenssonBertil Gustavsson HESE/KVILLFORSFacebook Siltbergs Smide AB HESE/KVILLFORS Tillverkning/Försäljning HÄSSLEHOLwww.farutrustning.se KIVIK KALAR/ÖLANFÅRBO Siltbergs Smide AB Bröderna Lantz 01 AB Ulf Pyk Gudrun Carlsson Olle Brenander Tillverkning/Försäljning BÅSTA Tillverkat på Gotland svensk kvalité! Tillverkat på Gotland Rundbalsgrind Tillverkat Tel: 0498 på Gotland svensk 44 Tillverkat kvalité! på Gotland svensk Rundbalsgrind kvalité! svensk kvalité! Rundbalsgrind Tel: SUNSVALL BengtOlof Nyman Tel: Tel:

16 Ett berederi i Tranås Ett berederi i Tranås Ett berederi i Tranås Ett för berederi dig med kvalitetskrav. i Tranås för dig med kvalitetskrav. för Ett för dig dig med berederi med kvalitetskrav. kvalitetskrav. i Tranås för dig med kvalitetskrav. Nyhet! Nyhet! Vi Vi vill göra dig uppmärksam vill göra dig uppmärksam på Vi på vår nya stämpel. en tydliggör göra Vi Nyhet! vill vill vår göra nya stämpel. dig en tydliggör på Vi vill vår göra att dig vår att nya vår dig beredning uppmärksam uppmärksam sker beredning sker tydliggör på Vi ger vill vår göra i Sverige och i Tranås. på etta Vi Nyhet! vår vill i Sverige och i Tranås. etta ger dig att nya och vår dig dina beredning kunder sker tydliggör på Vi ett bra i Sverige miljöval och och i Tranås. ett renare etta Nyhet! nya göra dig stämpel. och dig dina uppmärksam kunder en ett tydliggör på Vi vår vill skinn. bra miljöval och ett renare vill vår göra skinn. ger dig att nya och vår dig dina kunder liggör på Vi ett bra i Sverige miljöval och och i Tranås. renare etta Nyhet! att göra vill nya vår göra vår stämpel. dig skinn. ger dig att nya och vår stämpel. dig beredning uppmärksam uppmärksam en tydliggör ger sker en tydliggör på Vi ett bra i Sverige miljöval och och i Tranås. ett renare etta skinn. Nyhet! Sverige och i Tranås. etta på vår vill vår göra ger dig att nya och vår stämpel. dig uppmärksam dina beredning en kunder sker tydliggör på Vi ett Beredning bra i Sverige miljöval och och i Tranås. ett renare etta Nyhet! dig att nya och vår stämpel. dina beredning kunder en tydliggör vill vår att göra sker ett Beredning skinn. ger dig att nya vår och vår stämpel. Färgning beredning dig uppmärksam Vi vill göra Färgning beredning en sker sker tydliggör på Vi dig vill och ra i miljöval Sverige ett i Sverige och i dig uppmärksam Beredning bra i Sverige och ett Tranås. i miljöval och Tranås. renare etta och i Tranås. etta skinn. ger ett renare etta vår göra dina skinn. ger dig att nya och vår stämpel. dig uppmärksam kunder ett ger dig och dina attberedning: oklippta på vår nya stämpel. Färgning dina beredning kunder en kunder sker ett tydliggör på vår bra miljöval attberedning: och ett renare oklippta skinn. ockafärgning ett ockafärgning en tyd Beredning bra i Sverige miljöval och och i Tranås. ett renare etta skinn. ger dig att nya och vår stämpel. attberedning: päls: 18 oklippta liggör att vår Färgning dina beredning en kunder sker tydliggör bra miljöval Tvättbar och päls: ett renare 18 mm skinn. hårlängd Vaxning ett Vaxning ockafärgning beredning sker Beredning bra i Sverige miljöval och och i Tranås. ett renare etta skinn. ger dig att och vår Sverige Tvättbar attberedning: och pläd: päls: Tranås. 18 oklippta 35 mm etta hårlängd dina beredning kunder sker Tvättbar pläd: 35 mm hårlängd ett ger dig och dina Nappatering Vaxning ockafärgning Nappatering eredning kunder ett Beredning bra i Sverige miljöval och och i Tranås. ett renare etta skinn. ger dig och bra Ekoberedning: Tvättbar attberedning: miljöval pläd: päls: 18 oklippta och 35 mm ett 35 renare hårlängd dina kunder ett Beredning Ekoberedning: 35 mm hårlängd Färgning mm hårlängd skinn. Ullfärgning Nappatering Vaxning ockafärgning Beredning bra miljöval och ett renare skinn. Ekoberedning: Tvättbar attberedning: pläd: päls: 18 oklippta 35 mm 35 hårlängd Färgning Ullfärgning attberedning: mm hårlängd Ullfärgning Nappatering Vaxning Beredning oklippta skinn Ekoberedning: Tvättbar pläd: päls: 18 oklippta 35 mm 35 hårlängd skinn Färgning ockafärgning attberedning: mm hårlängd Ullfärgning Nappatering Beredning oklippta skinn Ekoberedning: Tvättbar attberedning: pläd: päls: 18 oklippta 35 mm 35 hårlängd skinn Färgning ockafärgning Tvättbar mm hårlängd Ullfärgning Nappatering ockafärgning Tvättbar päls: Beredning Ekoberedning: Tvättbar attberedning: päls: päls: mm 18 mm hårlängd pläd: päls: 18 oklippta hårlängd 35 mm 35 hårlängd skinn Färgning Vaxning Vaxning mm hårlängd Ullfärgning Vaxning ockafärgning Tvättbar Tvättbar pläd: attberedning: Ekoberedning: Tvättbar attberedning: pläd: pläd: mm pläd: päls: 35 mm hårlängd 18 oklippta oklippta mm hårlängd skinn mm hårlängd skinn Nappatering ockafärgning Nappatering Vaxning ockafärgning Ekoberedning: Tvättbar 35 päls: mm mm hårlängd mm Ullfärgning Vaxning för dig med kvalitetskrav. Vår policy Vår policy Vår Att Vår vara Att vara policy ett policy berederi för fårnäringett berederi för fårnäring Vår en i Sverige en Att i vara policy och våra grannländer. Sverige ett berederi och våra för grannländer. fårnäring Vår Vår en i vara policy Att policy vara ett berederi för fårnärin Sverige ett berederi och våra för grannländer. fårnäring Att arbeta en Att i arbeta vara för bra miljö och god Vår policy Sverige ett för berederi och bra våra miljö för grannländer. fårnäring god Vår kvalité. Att kvalité. en i arbeta policy en vara i Sverige ett berederi och våra för fårnäring grannländ Sverige för och bra våra miljö för grannländer. och god Vår Att vara kvalité. arbeta vara policy ett berederi för fårnäring ett för berederi och bra våra miljö grannländer. och fårnäring god Vår Att en en ha kvalité. en Att i ha arbeta vara policy Sverige Att dig i Sverige arbeta som kund och Sverige dig ett som för berederi och och bra kund våra miljö våra för i centrum. våra i för grannländer. centrum. och grannländer. bra grannländer. miljö och god fårnäring god Vår dig som kund i centrum. kvalité. en Att Att i arbeta vara ha policy för bra miljö och god Sverige kvalité. tillgänglighet arbeta ett berederi för bra och ha tillgänglighet och våra för god dig som kund och grannländer. fårnäring miljö och god Att i centrum. god service. kvalité. en Att service. kvalité. i arbeta vara arbeta för bra miljö och god Att vara Sverige ett för berederi bra miljö ha arbeta tillgänglighet dig ett som för berederi och våra för bra kund miljö och i för grannländer. fårnäring och god kvalité. Att ha dig som centrum. och god fårnäringkund god i centrum. en service. kvalité. en Sverige tillgänglighet och våra och grannländer. god service. kvalité. Att i ha arbeta vara Sverige dig lyhörda och som för bra kund för våra miljö dina grannländer. i centrum. och behov god Att vara tillgänglighet lyhörda för dina och god behov och service. kvalité. och arbeta ha önskemål. dig för som bra kund miljö i i och centrum. god Att arbeta vara ha önskemål. tillgänglighet dig lyhörda som för bra kund för miljö dina och i centrum. och god behov god Att kvalité. och service. kvalité. vara ha önskemål. service. dig tillgänglighet lyhörda som kund för dina och i och centrum. god behov god och vara önskemål. tillgänglighet lyhörda för dina och god behov service. Att service. ha dig som kund i centrum. och service. Att vara ha önskemål. dig tillgänglighet lyhörda som kund för dina och centrum. god behov Att och service. ha ha vara önskemål. tillgänglighet för dina behov tillgänglighet lyhörda för och god och dina god behov Att service. vara lyhörda för dina behov och service. och Att och vara och önskemål. önskemål. önskemål. lyhörda för dina behov Att och Att vara vara önskemål. lyhörda för dina behov lyhörda för dina behov och önskemål. och önskemål. Öka din lönsamhet i fårföretaget Öka din lönsamhet fårföretaget genom Öka din lönsamhet fårföretaget genom Öka att att din låta låta lönsamhet oss bereda oss Vaxningbereda fårföretaget dina skinn! Ullfärgning Nappatering dina skinn! genom Öka att din låta lönsamhet oss Nappatering Ullfärgning Nappatering bereda fårföretaget dina skinn! genom Öka att din låta lönsamhet oss Ullfärgning Ullfärgning bereda fårföretaget dina skinn! genom Öka att din låta lönsamhet oss bereda dina skinn! Öka genom Öka att din låta oss bereda dina skinn! genom Öka din att din lönsamhet i låta oss bereda i fårföretaget dina skinn! genom Öka att din lönsamhet i fårföretaget genom att att låta låta oss oss bereda bereda dina dina skinn! skinn! genom att låta oss bereda dina skinn! Ekoberedning: 35 mm hårlängd Ekoberedning: Tvättbar päls: pläd: mm hårlängd Tvättbar Ekoberedning: Tvättbar pläd: 35 pläd: mm mm hårlängd Ekoberedning: 35 mm hårlängd Ekoberedning: 35 mm hårlängd Att ha dig som kund i centrum. Att ha tillgänglighet och god Att ha tillgänglighet och god Att Att vara vara lyhörda lyhörda för dina för dina behov behov Öka din lönsamhet i fårföretaget genom att låta oss bereda dina skinn! Foto: argareta Goude Foto: argareta Goude Kanalgatan 4, Box 5, Tranås Kanalgatan 4, Box 5, Tranås Kanalgatan Tel 01404, 50 Box Fax 5, Tranås Tel Kanalgatan 01404, 50 Box Fax 5, Tranås Tel Kanalgatan 01404, 50 Box Fax 5, Tranås Tel Kanalgatan 01404, 50 Box Fax 5, Tranås Tel Kanalgatan 01404, 50 Box Fax 5, Tranås Tel Kanalgatan 01404, 50 Box Fax 5, Tranås Kanalgatan Tel Kanalgatan 01404, 50 Box Fax 5, Tel Kanalgatan , Box 4, 50 Box 5, Fax 5, Tranås 10 Tel 0140 Tel Fax Tel Fax Fax Kanalgatan 4, Box 5, Tranås Tel nalgatan , Box 50 5, Fax Tranås l Fax Foto: argareta Goude Foto: argareta Goude Foto: argareta Goude Foto: argareta Goude Foto: argareta Goude Foto: argareta Goude Foto: argareta Foto: argareta Goude Goude Foto: argareta Goude Foto: argareta Goude Foto: argareta Foto:

17 J327 Foder för hög tillväxt och friska lamm! I vårt breda sortiment hittar du allt för en lönsam lammproduktion. Konnect Pontus lammnäring ger en säker och snabb tillväxt och fungerar utmärkt i lammammor. Fårfor Tacka färdigfoder säkerställer en tacka i god kondition med hög mjölkavkastning Fårfor Lamm 500 är ett unikt färdigfoder som är anpassat efter de yngsta lammens förutsättningar. Sund Rejäl är ett kravgodkänt färdigfoder som passar till både får och lamm Vill du veta mer, kontakta din lokala säljare eller ring vår kundtjänst på Gris Nötkreatur Får Produktkatalog 2015 Ordermottagningen har öppet alla vardagar mellan Lunchstängt Hämta årets produktkatalog i vår monter! allt du behöver för din lammproduktion HANLA ENKELT HEA I vår webbshop hittar du förnödenheter av god kvalitet till konkurrenskraftiga priser helt enkelt det mesta du behöver i det dagliga arbetet med djuren. Titta in på kottforetagen.se KOTTFORETAGEN.SE Sveriges mest kompletta hemsida för dig som är intresserad av köttproduktion! Här hittar du samlade nyheter från hela branschen. u kan också läsa mer om våra verksamhetsområden, våra prislistor och hur du beställer från oss. Svenska Köttföretagen är ett utvecklingsbolag vars syfte är att öka lönsamheten för våra kunder genom att leverera världens bästa semin, livdjur, rådgivning och branschutveckling på ett effektivt sätt. Vårt mål är att vända trenden för svensk köttproduktion genom att skapa och stå för framtidstro, hållbarhet, innovation och glädje.

18 Vi på Knarrhult har mer än 30 års erfarenhet. När du köper produkter från oss, är vår praktiska erfarenhet en bra garanti för att du som kund slipper skrivbordsprodukter. Vi tillhandahåller ett flexibelt kvalitetssystem som fungerar i din vardag som fårägare. Välkommen att höra av dig via mejl eller telefon med dina frågor och förslag, eller surfa in på vår hemsida för att läsa mer om våra produkter

19

20 LG Produkter AB Specialisten på fårtillbehör Vi har allt du behöver LG Produkter AB Bjärarydsvägen Sölvesborg

21 Hjälpen är bara ett samtal bort FRISKARE JUR EN BRA AFFÄR! TELEFON RÅGIVNING INGÅR I ALLA VÅRA PAKET! Gå med i Gård & jurhälsan Får och ring vår veterinära telefonrådgivning. Kontakta oss gärna så berättar vi mer om allt vi kan erbjuda dig! Ring Ingrid Eriksson direkt på eller till vår växel på

22 Vi vet vad dina får behöver Kontakta oss när det gäller foder i bulk och säck, lammnäring, mineraler, salt och övrigt sortiment till din fårskötsel Kvalitet Kundnära Kompetens Tel:

23 HKScan din bästa affärspartner Lammkontrakt med 310 kr/kg i extra tillägg KRAVkontrakt med tilläggsbetalning Säker betalning Personlig inköpare att kontakta vid frågor Hämtning av djuren på gården Återtag av skinn med hög säkerhet och enkla rutiner Internettjänster Ombudsrapportering till slakt Livdjurskrediter Inbjudan till träffar och HKScan Agri tidning Kontakta oss! Telefon: , twitter.com/hkscanagri_se

24 Hög tid att försäkra! Svelands fårförsäkring är flexibel och ger dig ett ekonomiskt skydd. en är anpassningsbar efter ditt individuella behov utifrån antalet får och produktionsinriktning. Prata gärna med våra ombud som finns på plats under mässan! Försäkring för lamm ingår! Lammförsäkring ingår i besättningsförsäkringen från 10 dagars ålder. Best in Show 2014

25 Register annonsörer, sponsorer och utställare Agria CAN Företagsresurs onnia Skinn Elitlamm Fällmans Kött GGI Sweden Gård & jurhälsan HK SCAN Agri Hunden & Herden KLS Ugglarps Knarrhult Lammproducenterna Lantmännen LG Produkter LRF Länsförsäkringar Siltbergs Smide Stallmästarn Sveland Svenska Fåravelsförbundet Svenska Köttföretagen Svenska Leicesterfårföreningen Svenska Suffolkföreningen Svensk Texelförening Tranås Skinn Vallberga Lantmän Vidilab Vilomix Stångå Hotell Var med i lotteriet om fårprodukter Lottpris 50 kr u kan vinna fina priser från våra utställare och annonsörer. Lotter säljs i auktionshallen.

26 orper (kdp) Baggar & bagglamm Säljare Kat.nr Öron.nr Född (uppf.).djup mm mm Vikt riksb Född at. Kullagård SE ,6 5, jan Lawrence & ia Heathman Nye Knallasbenning SE (1) 6 28,3 2, feb Björn Torssell Avesta Suffolk (ksu) Baggar & bagglamm Säljare Kat.nr Öron.nr Född (uppf.).djup mm mm Vikt riksb Född at. Bäckgården SE ,8 4, jan attias Rickardsson ,3 2, jan Färjestaden Norrby Gård SE (1) 6 30,8 4, apr Tomas & Anna Olsson ,8 3, apr Kungsör Hagby Gård SE ,3 1, feb Fredrik Rydberg ,0 2, mar Borgholm Poppelhaga SE ,9 2, feb Ida & Freddy Bengtsson ,3 2, feb Vollsjö FrastaLamm SE ,2 3, jan Annika & Leif Carlsson , jan Stora Sundby orset (kdh) Baggar & bagglamm Säljare Kat.nr Öron.nr Född (uppf.).djup mm mm Vikt riksb Född at. Norrby Gård SE ,7 3, mar Tomas & Anna Olsson ,9 3, apr Kungsör ,7 2, mar

27 Texel (Kt) Baggar & bagglamm Säljare Kat.nr Öron.nr Född (uppf.).djup mm mm Vikt riksb Född at. Norrby Gård SE (1) , mar Tomas & Anna Olsson Kungsör öllers Texel SE , mar Torgil öller (1) 6 32,5 3, mar Laholm , mar ,6 3, feb ,5 3, mar Bäckgården SE ,6 4, mar Annelie Carlsson , mar Götene , mar ,4 3, mar ,3 2, mar Hulebäckseröd SE , feb Kristina & Tony Abrahamsson mar Hjärnarp , mar , mar Ölmhult SE ,3 3, feb Ulf Ekholm ,1 2, feb Väse ,8 1, mar Helander Texel SE ,8 2, mar Carl Helander ,2 2, mar Floby ,1 3, mar , mar AG Texel SE (1) 6 33,4 1, mar Anders Gunnarsson ,6 2, mar Våxtorp Stjärneberg SE , mar Anita Birgersson & Stefan Karlsson ,3 1, mar Blankaholm Råstorp SE , mar Karin & JanOlof Petersson ,7 1, mar Tolg , mar

28 Karupsmölla SE (1) 6 29,4 3, mar Cecillia Nittman Olsson (1) 5 34,8 3, mar Blentarp (1) 5 31,3 2, mar , mar Tveta Texel SE ,4 3, feb Nils Johansson ,4 3, feb Växjö ,9 3, jan Nedre Åbyn SE ,6 1, apr Karin & Lennart Wiksten Burträsk Ryttersberg SE ,1 3, jan Åsa Thunell Katrineholm Texel (Kt) Tacklammsgrupper öllers Texel SE (1) 27feb Torgil öller mar Laholm apr Finull (Lf) Baggar & bagglamm mar mar mar Ölmhult SE R 31, feb Aina Sievert Ekholm R+ 29 4, feb Väse Ölmhult SE R 30,4 3, feb Ulf Ekholm Väse Storegården SE (2) R 24, mar Jenny & atthias Nilsson R 25 3, apr Lundsbrunn Bogerud SE R 29,8 2, feb Eva Nordling R 28, feb Östra Ämtervik

29 7 T LcA 1 BAGGE Elitlammskod: 95ZQQKQ Namn: Kullagård I: SE % Kdp Far Boda's Chipo FF ell orpers 2 FFF ell orpers 8014 HÄRSTANINGSBEVIS Utskriftsdatum: FFFF AU I SE I AU4112 I AU FFF AU000459/7533 % Kdp % Kdp BAGGE FF ell orpers 8202 Elitlammskod: FFF AU000SA ZQQKQ I AU FF AU /80 Namn: F Kullagård ell orpers 35 FF I: SE ell orpers 8038 FFF % Kdp AU000770/1477 I AU41135 I AU FF Far Boda's Chipo FF % Kdp ell orpers 2 FFF F ell orpers 8014 FFFF FF AU I SE I AU4112 I AU FFF F AU000459/7533 % or Kdp Boda's Nubia % F Kdp ell orpers 9070 FF FF ell orpers FFF FFF AU000SA2147 AU00059/8068 I SE I AU I AU AU FF FF AU /80 % Kdp F % Kdp ell orpers 35 FF F ell orpers FFF FF AU000770/1477 I AU41135 I AU AU FF F AU % Kdp ell orpers 8247 F F John ell agic 59/ FF FF I AU I AU00059/8068 F F or Boda's Nubia F % Kdp ell orpers 9070 FF ell orpers 8034 FFF F AU00059/8068 I SE I AU I AU FF % Födsel Kdp och mönstringsuppgifter % Kdp F ell orpers 8045 FF År atum I vikt AU vikt F AU Baggen B ell 2 orpers F John ell agic 59/ FF Baggens avk. edel 0 0 I AU I AU00059/8068 F Far B 1 1 Fars avk. edel % Kdp 6 6 F or T 1 1 I ors Födsel avk. och mönstringsuppgifter edel 2 2 bes År atum 6 6 vikt. vikt Baggen B 2 2 Baggens avk. edel 0 0 Far B 1 1 Fars avk. edel 6 6 or T 1 1 ors avk. edel 2 2 bes KULLA GÅR Kulla Gård Nye SE8353 KULLA GÅR Kulla Gård KULLA GÅR Kulla Gård Nye SE8353 KULLA GÅR Kulla Gård

30 7 T LcA 2 BAGGE Elitlammskod: 987R774GE Namn: Knallas on iego I: SE % Kdp Far Boda's Chidi I SE % Kdp FF ell orpers 8038 I AU % Kdp HÄRSTANINGSBEVIS F Boda's Pandora 126 I SE FFF ickey Phillips Hot I AU000770/1477 BAGGE FF Elitlammskod: I FF Ram H StandOff 50 I CA1505T Far Boda's Chidi % FF Kdp ell orpers 8038 F FFF Ram ickey H Whoopie Phillips Hot 48 I SE I AU I CA148T AU000770/1477 or % Kdp Boda's Arjana 1308 F % Kdp ell orpers 9070 FF FF ell orpers 8034 I SE I AU I AU % Kdp % F Kdp Boda's Pandora 126 F FF ell Ram orpers H StandOff I SE I AU CA1505T % Kdp Boda's akota 103 F F Ram H StandOff Whoopie I SE I CA1505T CA148T or Boda's Arjana 1308 % F Kdp ell orpers 9070 FF Ram ell orpers H Kanya S I SE I AU I CA1168S AU % Födsel Kdp och mönstringsuppgifter % Kdp F ell orpers 8045 År atum I vikt AU vikt Baggen B Boda's 2 akota F 4,7 Ram 47,1 H StandOff U 50 Baggens avk. edel 0 0 I SE I CA1505T Far B 1 1 Fars avk. edel % Kdp 5 2 3,2 Ram 41,1 H Kanya 168S or T 1 1 I CA1168S ors Födsel avk. och mönstringsuppgifter edel 3 2 3,8 41,1 bes År atum 4 1 3,0 vikt. 47,1 vikt FFFF FFF FFF FF FFF CA1680P FF CA177N Utskriftsdatum: Namn: Knallas on iego I: SE % Kdp Baggen B 2 1 4,7 47,1 U Baggens avk. edel 0 0 Far B 1 1 Fars avk. edel 5 2 3,2 41,1 or T 1 1 ors avk. edel 3 2 3,8 41,1 bes ,0 47, R774GE FF FFFF CA1714P F FFF CA175N FFF FFF AU00059/8068 FF FF FF FFF CA1680P F FF AU CA177N FF FF CA1680P CA1714P F F CA177N CA175N F FFF CA1584N AU00059/8068 FF CA133 FF F AU FF CA1680P F CA177N F CA1584N CA133 Björn Torssell Knallasbenning Avesta SE56668 Björn Torssell Knallasbenning Avesta SE56668 Björn Torssell Knallasbenning 48 Björn Torssell Knallasbenning 48

SVENSKA DJURHÄLSOVÅRDEN Djurhälsonytt

SVENSKA DJURHÄLSOVÅRDEN Djurhälsonytt SVENSKA DJURHÄLSOVÅRDEN Djurhälsonytt Tidningen för dig som är medlem i Svenska Djurhälsovården. NO 3/2013 Stora leverflundran på frammarsch Kostnadsfria kurser i lokalbedövning vid kastration Undvik tillväxtsvacka

Läs mer

Vi hoppas se dig på Borgeby Fältdagar! Monter S115

Vi hoppas se dig på Borgeby Fältdagar! Monter S115 26-27 Juni Vi hoppas se dig på Borgeby Fältdagar! Monter S115 Nr 3 Juni 2013 L Janne på Vallens gård levererar över 20 ton mjölk per dag L Johan Rosvall visar runt på NDC HKScans stora centrallager L Per

Läs mer

tidning Jubileum i Hörby! Tre generationer slaktare

tidning Jubileum i Hörby! Tre generationer slaktare 2 tidning 2012 Jubileum i Hörby! Tre generationer slaktare När du tror du tänkt på allt En försäkring förhindrar inte sjukdomar eller skador. Stora djurinköp ökar risken för smittor i din besättning. Se

Läs mer

Auktion på köttrastjurar

Auktion på köttrastjurar Auktion på köttrastjurar FRÅN INIIRÖNINGSSTATIONEN GUNNAR Fredagen 2 mars 2 kl 3. www.kottrasprovningen.se Om det som inte får hända ändå händer Se över ditt försäkringsskydd. En försäkring är en viktig

Läs mer

Verksamhetsberättelse. På väg mot världens bästa service- och rådgivningsföretag

Verksamhetsberättelse. På väg mot världens bästa service- och rådgivningsföretag Verksamhetsberättelse 2012 På väg mot världens bästa service- och rådgivningsföretag Innehåll INNEHÅLL Ordförande och VD har ordet 2 Styrelsen om 2013 4 Växa Sverige Sydost 6 Växa Sverige Sydväst 8 Växa

Läs mer

Nr 3 oktober 2010. Svenska Livdjur & Service. L Djurtransportör - ett jobb för morgonpigga. L Halv åtta hos mig!

Nr 3 oktober 2010. Svenska Livdjur & Service. L Djurtransportör - ett jobb för morgonpigga. L Halv åtta hos mig! Svenska Livdjur & Service Nr 3 oktober 2010 L Djurtransportör - ett jobb för morgonpigga L Halv åtta hos mig! L Grisfest för cancersjuka barn hos Piledahlarn Man behöver bara ropa en gång. Vissa maträtter

Läs mer

nytt Växa Sverige Fixa foder koll sidan 8 maj

nytt Växa Sverige Fixa foder koll sidan 8 maj Växa Sverige 2015 nytt maj Vill du tjäna pengar? Mjölka Rätt! På rätt väg med Hälsopaket Mjölk Appen som sparar tid och steg Smittsäkrad besättning säkrar gården Ta fram avelsstrategin med oss Effektivt

Läs mer

RST THERESE VARVAR KÖRTRÄNING MED DRESSYR- RIDNING AUKTIONSSKOLA NY A RÖN OM GÅNGMÖNSTER

RST THERESE VARVAR KÖRTRÄNING MED DRESSYR- RIDNING AUKTIONSSKOLA NY A RÖN OM GÅNGMÖNSTER RST TravSPORT EN TIDNING FÖR MEDLEMMAR I RIKSFÖRBUNDET FÖR SVERIGES TRAVHÄSTÄGARE NR2-12 THERESE VARVAR KÖRTRÄNING MED DRESSYR- RIDNING AUKTIONSSKOLA NY A RÖN OM GÅNGMÖNSTER RSTNYTT RSTNYTT Björn Frössevi

Läs mer

Värdefull. Expansiva lantbrukare. Riktigt bra försäkringar för både privatpersoner och lantbruk. Så klarar du tuffare tider Tips från privatrådgivaren

Värdefull. Expansiva lantbrukare. Riktigt bra försäkringar för både privatpersoner och lantbruk. Så klarar du tuffare tider Tips från privatrådgivaren Värdefull Ett nyhetsbrev från Vimmerby Sparbank. Årgång 3 Nummer 1 2008 Riktigt bra försäkringar för både privatpersoner och lantbruk Så klarar du tuffare tider Tips från privatrådgivaren Expansiva lantbrukare

Läs mer

STARTA LOKALAVDELNING I SVENSKA KYRKANS UNGA SVENSKA KYRKANS UNGA. 75170 Uppsala tfn: 018-640 640 fax: 018-640 655 www.svenskakyrkansunga.

STARTA LOKALAVDELNING I SVENSKA KYRKANS UNGA SVENSKA KYRKANS UNGA. 75170 Uppsala tfn: 018-640 640 fax: 018-640 655 www.svenskakyrkansunga. STARTA LOKALAVDELNING I SVENSKA KYRKANS UNGA SVENSKA KYRKANS UNGA 75170 Uppsala tfn: 018-640 640 fax: 018-640 655 www.svenskakyrkansunga.se STARTA LOKALAVDELNING HEJ! Spännande att ni vill starta lokalavdelning

Läs mer

Konkurrenskraft Ekokött slutrapport

Konkurrenskraft Ekokött slutrapport 1. Slutrapport för projekt Konkurrenskraft Ekokött Jordbruksverket, dnr 19-8003/8 Länsstyrelsen Södermanland, journalnr 2008-5676 samt Metodutveckling försäljning av ekologiska nischprodukter, journalnr

Läs mer

Motioner och yttranden

Motioner och yttranden Motioner och yttranden LRF Halland regionstämma 2015 Rubrik Lokalavdelning 1 Ansvaret för venåtgärder Spannarp, Träslöv, Himledalen Östra LRF 2 Vendrag - laxöring - övergödning Västra Kungsbacka LRF 3

Läs mer

ANNONS HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN EUROPEAN MEDIA PARTNER ANNONS. Vårt Nya Lantbruk MED FOKUS PÅ SKÅNES VIKTIGASTE INDUSTRI

ANNONS HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN EUROPEAN MEDIA PARTNER ANNONS. Vårt Nya Lantbruk MED FOKUS PÅ SKÅNES VIKTIGASTE INDUSTRI ANNONS Vårt Nya Lantbruk NR 4 DECEMBER 2014 MED FOKUS PÅ SKÅNES VIKTIGASTE INDUSTRI 4:e utgåvan! HÅLLBARA TOMATER Klimatsmarta odlingar växer SAMVERKAN I KÖTTBRANSCHEN Ny organisation är född Göran Nordander

Läs mer

Colliebladet. ÅRSMÖTET Vandringspriser och vinnare. AKTIVITETSOMRÅDEN Vad händer i ditt område? PROJEKT MENTALT SUND COLLIE RAS 2014.

Colliebladet. ÅRSMÖTET Vandringspriser och vinnare. AKTIVITETSOMRÅDEN Vad händer i ditt område? PROJEKT MENTALT SUND COLLIE RAS 2014. Colliebladet Medlemstidning för Svenska Collieklubben Nr 1-2015 AKTIVITETSOMRÅDEN Vad händer i ditt område? RAS 2014 Utvärdering ÅRSMÖTET Vandringspriser och vinnare PROJEKT MENTALT SUND COLLIE 1 INNEHÅLL

Läs mer

Underlag till regionala konferenser

Underlag till regionala konferenser LRF Ungdomens riksstämma 2015 Underlag till regionala konferenser INNEHÅLL Motioner och yttranden... sid. 2 Status på motioner från 2014... sid. 31 Remiss... sid. 32 Arbetsordning... sid. 33 Motion nr

Läs mer

Kungälvsmat. Slutrapport. Jornalnummer: 2010-7842

Kungälvsmat. Slutrapport. Jornalnummer: 2010-7842 Kungälvsmat Slutrapport Jornalnummer: 2010-7842 Slutrapport Kungälvsmat Innehållsförteckning Slutrapport Kungälvsmat 2 1. Redovisning av projektet Kungälvsmat 3 1.1 Journalnummer 3 1.2 Stödmottagare 3

Läs mer

LandsbygdsNytt Länsstyrelsen Gävleborg och Länsstyrelsen Dalarna

LandsbygdsNytt Länsstyrelsen Gävleborg och Länsstyrelsen Dalarna LandsbygdsNytt Nr 4 2011 Årgång 10 Länsstyrelsen Gävleborg och Länsstyrelsen Dalarna Foto: Lina Norrlund Ur innehållet: Nästa år är det SAM Internet som gäller Djurskydd Har du utegångsdjur? Lammrally

Läs mer

God jul och gott nytt år!

God jul och gott nytt år! Rallyfart i Galtsjön En vecka utan lastbil Nytt telia-avtal God jul och gott nytt år! Medlemsförmåner Som medlem i Åkeriföreningen är du automatiskt medlem i Sveriges Åkeriföretag, vilket innebär att du

Läs mer

ANNONS HELA DENNA TEMATIDNING OM EKONOMI FÖR FÖRETAGARE ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET ANNONS FÖRETAGARE

ANNONS HELA DENNA TEMATIDNING OM EKONOMI FÖR FÖRETAGARE ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET ANNONS FÖRETAGARE ANNONS HELA DENNA TEMATIDNING OM EKONOMI FÖR FÖRETAGARE ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET ANNONS EKONOMI FÖR FÖRETAGARE REDOVISNING REVISION EKONOMI JURIDIK PLANERING Redovisningskonsulter auktoriseras Från

Läs mer

Jordbiten. Tema EU-stöd. Nr 1 /2014. Aktuell information från landsbygdsenheten Länsstyrelsen i Västra Götalands län

Jordbiten. Tema EU-stöd. Nr 1 /2014. Aktuell information från landsbygdsenheten Länsstyrelsen i Västra Götalands län Jordbiten Aktuell information från landsbygdsenheten Länsstyrelsen i Västra Götalands län Nr 1 /2014 Tema EU-stöd Ledaren Ökad tillgänglighet och ständiga förbättringar Sedan 2011 arbetar vår organisation

Läs mer

Du är särskilt inbjuden till Förbättra Ditt Sälj* 6-mån. Mentorskapsprogram 2011. Säljhinder workshop 2011

Du är särskilt inbjuden till Förbättra Ditt Sälj* 6-mån. Mentorskapsprogram 2011. Säljhinder workshop 2011 Du är särskilt inbjuden till Förbättra Ditt Sälj* 6-mån. Mentorskapsprogram 2011 eller Säljhinder workshop 2011 Utformad för företagare som är redo att sälja mer och bättre, att förändra sina liv och sin

Läs mer

Ny profil -men 170-åringen behåller sitt namn

Ny profil -men 170-åringen behåller sitt namn A K T U E L L T F R Å N S P A R B A N K E N I E N K Ö P I N G N R 2 : 2 0 0 6 Ny profil -men 170-åringen behåller sitt namn FöreningsSparbanken har under hösten bytt namn till Swedbank. Samtidigt ändrar

Läs mer

STARKARE FÖRETAG. Så hjälper Guldpengen dig att utvecklas. Tema: Affärsmannaskap och lönsamhet. Premiär för NYA EIO Aktuellt!

STARKARE FÖRETAG. Så hjälper Guldpengen dig att utvecklas. Tema: Affärsmannaskap och lönsamhet. Premiär för NYA EIO Aktuellt! EIO Aktuellt För medlemsföretag i Elektriska Installatörsorganisationen EIO Nummer 1 2015 Premiär för NYA EIO Aktuellt! Tema: Affärsmannaskap och lönsamhet STARKARE FÖRETAG Så hjälper Guldpengen dig att

Läs mer

gröna bladet Tvärvillkorskontroll? -Så här kan du förbereda dig! Förlängning av miljöstödsåtaganden Nr 5 September 2013

gröna bladet Tvärvillkorskontroll? -Så här kan du förbereda dig! Förlängning av miljöstödsåtaganden Nr 5 September 2013 Information från Länsstyrelsen i Örebro län TELEFON: 019-19 30 00 orebro@lansstyrelsen.se www.lansstyrelsen.se/orebro En samlande kraft! Innehåll: Tvärvillkor Nya hygienregler Unga företagare på landsbygden

Läs mer

Starthäfte UF-företagande Uppsala län 2013/2014

Starthäfte UF-företagande Uppsala län 2013/2014 Starthäfte UF-företagande Uppsala län 2013/2014 Så sjuuuukt nice! Kan skolan bli roligare än så här? - fd UF-företagare Uppsala län Grattis! Du är en av dem som i år ska driva UF-företag med oss. I detta

Läs mer

Framtidens redovisningskonsulter. Nr 7 2013 Pris 56 kr

Framtidens redovisningskonsulter. Nr 7 2013 Pris 56 kr Tidningen Redovisningskonsulten från Sveriges Redovisningskonsulters Förbund Skatteexpert som värnar om de små Samverkansprojektet med Skatteverket så fungerar det Varför Auktoriserad Redovisningskonsult?

Läs mer

nystart Möten mellan människor bästa motorn UTMANA DINA FÖRDOMAR I MÅNGFALD FINNS AFFÄRER SVERIGES VIKTIGASTE FÖRETAGSCENTER I MALMÖ

nystart Möten mellan människor bästa motorn UTMANA DINA FÖRDOMAR I MÅNGFALD FINNS AFFÄRER SVERIGES VIKTIGASTE FÖRETAGSCENTER I MALMÖ EN TEMATIDNING FRÅN SYDSVENSKA DAGBLADETS FÖRSÄLJNINGS AB & NYFÖRETAGARCENTER SYD nystart VISST KAN DU STARTA EGET! FOTO: EMILIA G AHLGREN UTMANA DINA FÖRDOMAR I MÅNGFALD FINNS AFFÄRER SVERIGES VIKTIGASTE

Läs mer

Svenska Foder ökar omsättningen med 700 miljoner kr år 2007 sid 5

Svenska Foder ökar omsättningen med 700 miljoner kr år 2007 sid 5 Ett magasin för svensk lantbruksnäring nr 2 2008 Invigning Trollenäs sid 18 Störst, bäst och vackrast... sid 6 Bengts Hästsport i nya lokaler sid 12 Länsförsäkringar ger sig in i matchen sid 10 Svenska

Läs mer

nuvabnytt MUSIK I SVERIGES RADIO Nytt på HR-sidan Teknikkompaniet sköter inspelningarna med bl a Veronica Maggio SID 4 Riddarberget bygger nytt

nuvabnytt MUSIK I SVERIGES RADIO Nytt på HR-sidan Teknikkompaniet sköter inspelningarna med bl a Veronica Maggio SID 4 Riddarberget bygger nytt nuvabnytt INFORMATION & NYHETER TILL NÄRINGSLIVET FRÅN NUVAB NR 4 2011 Nytt på HR-sidan MUSIK I SVERIGES RADIO Teknikkompaniet sköter inspelningarna med bl a Veronica Maggio SID 3 Vindkraft ny nisch SID

Läs mer

Jordbiten. På gång i höst s. 29-31. Att driva gårdsbutik s. 4-9 Sök stöd för förnybar energi s. 10-11. Växtföljden påverkar bördigheten s.

Jordbiten. På gång i höst s. 29-31. Att driva gårdsbutik s. 4-9 Sök stöd för förnybar energi s. 10-11. Växtföljden påverkar bördigheten s. Jordbiten Aktuell information från landsbygdsenheten Länsstyrelsen i Västra Götalands län Nr 3 /2010 Att driva gårdsbutik s. 4-9 Sök stöd för förnybar energi s. 10-11 Växtföljden påverkar bördigheten s.

Läs mer