ANTAGANDEHANDLING Dnr242/2007. Jan Kristoferson Västra Götalands län. Mölndals stad. Bostäder

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "ANTAGANDEHANDLING Dnr242/2007. Jan Kristoferson 031-315 14 21. Västra Götalands län. Mölndals stad. Bostäder"

Transkript

1 ANTAGANDEHANDLING Dnr242/ Jan Kristoferson Stadsbyggnadskontoret Planområdet Detaljplan för Kvarnbyterrassen Fastigheten Trädgården 1:124 m.fl. Mölndals stad Västra Götalands län Bostäder , rev PLANBESKRIVNING

2 2/25 INNEHÅLL HANDLINGAR 4 BAKGRUND 4 PLANENS SYFTE OCH HUVUDDRAG 5 PLANDATA 5 AVÄGNING ENLIGT MILJÖBALKEN 5 TIDIGARE STÄLLNINGSTAGANDEN 6 Översiktliga planer 6 Detaljplaner 6 Riksintressen 7 Program 7 Mölndals miljömål 8 Götalandsbanan, ny järnväg Göteborg Borås, delen Almedal Mölnlycke 8 Kommunala beslut 9 FÖRUTSÄTTNINGAR OCH FÖRÄNDRINGAR 9 Mark och vegetation 9 Geotekniska förhållanden 10 Radon 11 Förorenad mark 11 Fornlämningar 11 Blocknedfall/bergras 11 Gestaltningsprogram 11 Bebyggelseområden 11 Stadsbyggnadsidé 12 Bostäder 12 Verksamheter 14 Kommersiell och offentlig service 15 Kulturmiljö 16 Gator och trafik 17 Biltrafik 17 Kollektivtrafik 17 Gång- och cykeltrafik 18 TRANSPORTLEDER FÖR FARLIGT GODS 18 Skyddsbarriär 19 Götalandsbanan 20 STÖRNINGAR 21 Trafikbuller 21 Vibrationer 22

3 3/25 TEKNISK FÖRSÖRJNING 22 Vatten- och avlopp 22 Värme och el 23 Avfall 23 KONSEKVENSER 23 0-alternativet 23 Markanvändning 23 Kulturvärden 24 Naturmiljö 24 Miljökvalitetsnormer 24 ADMINISTRATIVA FRÅGOR 24 Huvudmannaskap 24 MEDVERKANDE TJÄNSTEMÄN 25 Medverkande från kommunen 25 Medverkande exploatörer och konsulter 25

4 4/25 Detaljplan för Kvarnbyterrassen Fastigheten Trädgården 1:124 m.fl. Mölndals stad Västra Götalands län Bostäder PLANBESKRIVNING HANDLINGAR Detaljplanen består av: - Plankarta i skala 1:1000 med tillhörande bestämmelser Till detaljplanen hör: - Illustrationskarta och grundkarta i skala 1: Planbeskrivning (denna handling) och genomförandebeskrivning - Fastighetsförteckning - Planprogram och programsamrådsredogörelse - Samrådsredogörelse - Åtgärdsutredning inkl. förslag till övergripande och mätbara åtgärdsmål (SWECO ) - Fördjupad riskbedömning inkl. beräkning av platsspecifika riktvärden (SWECO ) - Geotekniskt projekteringsunderlag, Geo PM 8 (NCC Boende, ) - MUR/Geoteknik, Markteknisk undersökningsrapport (NCC Boende, ) - Släntbesiktning Kvarnbyterrassen (NCC Teknik ) - Trafikanalys och Trafikprognos (WSP Samhällsbyggnad - Trafik, ) - Trafikbullerutredning (Norconsult AB, ) - Riskutredning (Norconsult AB, , rev ) - PM uppdatering av riskanalys för Hexionområdet (Norconsult AB, ) - Bevarandeutredning av hus F och O (NCC Teknik, ) - Kulturhistorisk förundersökning (Lindholms Restaurerings AB, ) - Solstudie (White Arkitekter) - Markvibrationer (Norconsult AB, / och Metron ) - Dagvattenutredning (NCC, ) - Gestaltningsprogram (White arkitekter ) BAKGRUND NCC Construction Sverige AB, ägare till fastigheten Trädgården 1:124, har kommit in med en begäran om planläggning av fastigheten för bostadsändamål. Trädgården 1:124 utgörs av tidigare industrimark (Hexion Speciality Chemicals). Med sitt centrala läge strax öster om Mölndals centrum och i närheten till Störtfjället och Kvarnbyn har området bedömts ha goda förutsättningar för att bli ett attraktivt bostadsområde. Mölndals tätort har dessutom ett bra läge i regionen med tillgång på god kollektivtrafik. Knutpunkt Mölndals Bro är en av de största kollektivtrafikknutpunkterna i regionen och utgör porten in till Göteborgsområdet från söder. En utbyggnad av bostäder på fastigheten Trädgården 1:124 överensstämmer också med kommunens och regionens ambitioner att förtäta i centrala lägen nära god kollektivtrafik.

5 5/25 Planområdet PLANENS SYFTE OCH HUVUDDRAG Detaljplanen syftar till att möjliggöra utbyggnad av ca 4300 lägenheterer i flerbostads- planmässiga förutsättningar för upprustning och utbyggnad av de äldre industri- byggnaderna utmed Mölndalsån (fallen). I området ingår även dell av Kvarnby- gatan samt området kring Gamla torget och Götiska Förbundets f.d. skolbyggnad som i gällande detaljplan redovisas som kulturreservat. PLANDATA Planområdet är belägett ca 800 meter öster om Mölndal centrumm och omfattar Trädgården 1:124 m.fl. fastigheter på båda sidor om Kvarnbygatan. Området avgränsas i väster av Störtfjället, i norr av Kust-till-ku stbanan samt i öster och hus inom det tidigare industriområdet för Hexion Speciality Chemicals samt skapa söder av Mölndals museum, Mölndalsån (fallen) ochh Forsåkerområdet. Plan- AB och Mölndals stad. Fastighetsfö örhållandena framgår av a fastighetsförteckning. området, som uppgår till ca 4,7 ha, ägs i huvudsak av NCC N Construction Sverige Planområdets läge AVVÄGNING ENLIGT MILJÖBALKEN Enligt 2 kap 2 plan- och bygglagen (PBL) skall miljökvalitetsnormer enligt 5 kap 3 miljöbalken (MB) iakttas vid planering och planläggning. Miljölagstiftningen syftar till attt skydda människor och miljön från skadorr och olägenheter. Miljö- om mark, vatten, luft eller miljön i övrigt. Normerna skall sess som ett sätt att verka för kvalitetsnormer är föreskrifter om lägsta godtagbara miljökvalitetm ter i fråga att miljökvalitetsarbetett bedrivs påå ett aktivtt sätt. Miljökvalitetsnormerna gäller bl.a. tillåtna halter av kvävedioxid och kväveoxider, svaveldioxid, bly i luften och partiklar (PM10). Tillåtna halter av kvävedioxid, som fungerarr som indikator för miljökvaliteten, överskrids endast i de centrala delarna av Göteborgsre gionen ochh vid speciella väderleksförhållanden enligt vad som är känt genom regionala utredningar. I Mölndal överskrids halterna i området närmast väg E6/E20. E Genomförda be- räkningar och mätningarr för planområdet visar att miljökvalitetsnormerna klaras.

6 6/25 En utbyggnad av bostäder i området innebär att fler människor kan bosätta sig i ett läge där det finns god tillgång till kollektivtrafik och med närhet till service. Bostäder i centrala lägen medverkar till ett minskat bilberoende och ett genom- förande av planförslagett bedöms inte bidra tilll ett överskridande av miljökvalitets- inte utgör en olämplig lokalisering med hänsynn till miljökvalitetsnormerna. I samband med programarbetet har en behovsbedömning enligt PBL 5 kap 18 normerna. Sammantaget bedömer stadsbyggnadskontoret att föreslagna bostäder och miljöbalken 6 kap 11 (MB) genomförts. Enligt denna har föreslagen mark- användning inte bedömts medföra någon betydande miljöpåverkan. Någon miljö- har inarbetats i denna planbeskrivning. TIDIGARE STÄLLNINGSTAGANDEN Översiktliga planer konsekvensbeskrivning (MKB) behöver därför inte upprättas, utan miljöfrågorna I Mölndals översiktsplan, antagen , redovisas planområdet som verk- och Mölndalsån (fallen) samt området kring Gamla torget innehåller kulturhistoriska värden av riksintresse. I norr gränsar området till skyddszonen kring järnvägen (Kust-till-kustbanan). Detaljplaner För området gäller detaljplaner från 1982, 2001 och (akt 14-MÖL-7638, 1481K-P2001/3 och aktt 1481K-P2012/1). I dessa angess huvuddelen av området som industriområde och allmän plats. Byggnaden för Götiska Förbundet f.d. skol- byggnad redovisas som kulturreservat. Planområdet gränsar till områden med detaljplaner för Mölndals Kvarnbyy och del av Mölndals stad (akt 1481-P84/1 och 14-Möl-967). Genomförandetiden för dessa planer har gått samhetsområde och område med d detaljplan. Delen mellan m Kvarnbygatan ut. Gällande planer

7 7/25 Riksintressen Industrimiljön kring Mölndalsån (fallen), Gamla torget och Götiska Förbundets f.d. skolbyggnad, som ingår i Kulturmiljövårdsprogrammet från år 2000, utgör riksintresse för kulturvården och skall skyddas mot åtgärder som kan skada kulturmiljön. Kust till kustbanan är klassad som riksintresse för kommunikationsanläggningar. Industrimiljön kring fallen Gamla torget Program För området har ett planprogram tagits fram. Programmet, som anger riktlinjer för områdets innehåll och bebyggelsens utveckling, godkändes av kommunstyrelsen Programskiss , rev

8 8/25 Mölndals miljömål Mölndals miljömål, som utgår från de nationella och regionala målen, är antagna av kommunfullmäktige Mål nr 13 God bebyggd miljö innehåller bl.a. följande delar som är tillämpbara på området: Prioritera ny bebyggelse och förtätningar längs kollektivtrafikstråk där det är en godtagbar luft- och bullersituation. De kulturhistoriska värden som pekas ut i Kulturmiljövårdsprogrammet ska bevaras och utvecklas. Vid nybyggnad skall behovet av ytor för rekreation och tillgång till natur tillgodoses. Vid val av energikälla skall i första hand förnyelsebara energikällor eller fjärrvärme väljas. Götalandsbanan, ny järnväg Göteborg-Borås, delen Almedal Mölnlycke Banverket utreder för närvarande möjligheten att bygga ut en dubbelspårig järnväg mellan Göteborg och Borås via Landvetter flygplats, del av den framtida Götalandsbanan. En förstudie på sträckan Almedal - Mölnlycke har tagits fram och varit föremål för remissbehandling under I förstudien har en ny järnväg mellan Almedal och Mölnlycke utretts enligt två alternativ - Raka vägen (R) respektive Alternativ Mölndal (M). En kompletterande utredning - Anslutningar i Mölndal - har redovisats i december Kvarnbyterrassen (Trädgården 1:124) Götalandsbanans alternativ - Raka vägen ( R ) och Alternativ Mölndal (M). För båda dessa förslag har olika linjesträckningar studerats. Remissvaren från Banverkets förstudie visar på att båda alternativen (korridorerna) bör finnas med i kommande järnvägsutredning för att inte utesluta andra möjliga linjedragningar. Enligt förstudien passerar ett av alternativen enligt Raka vägen (R2) strax norr om planområdet och i direkt anslutning till nuvarande järnvägs-sträckning (Kusttill-kustbanan).

9 9/25 Banverket (numera Trafikverket) har ännu inte tagit ställning till vilket alternativ som ska förordas. Mölndals stad har tillsammans med GR Göteborgsregionens kommunalförbund förordat alternativ M1½ för anslutning av Götalandsbanan till Mölndals centrum. Mölndals stad anser att alternativet M22 i sydligt läge kan utgå. Beträffande transporter av farligt gods och järnvägsbullerr hänvisas till TRANS- PORTLEDER FÖR FARLIGTT GODS och STÖRNINGAR nedan. Kommunalaa beslut Kommunstyrelsen uppdrog , 47, åt stadsbyggnadskontoret att upp- rätta detaljplan för bostadsbebyggelse inom fastigheten Trädgårdenn 1:124 under förutsättning att ett samarbetsavtal tecknades avseende erforderliga utredningar under programskedet. Ett sådant avtal har upprättats ochh godkändess av kommun- av styrelsen Ett planprogram har därefter tagits fram och godkändess kommunstyrelsen Dett tidigare samarbetsavtalet har följts upp av ett nytt avtal för planarbetet som godkändes av kommunstyrelsen Ett förslag till detaljplan har varit föremål för samråd underr hösten Kommun- för styrelsens planeringsutskott beslutade att ställa s ut detaljplanen granskning. FÖRUTSÄTTNINGAR OCH FÖRÄNDRINGAR Mark och vegetation Huvuddelen av planområdet utgörss av f.d. industrimark.. Här låg tidigare Hexion Speciality Chemicals som bl.a. tillverkade bindemedel för färgindustrin. Industri- in i i byggnaderna är nu rivna och sanering av marken pågår. Området kan delas tre platåer - den södra i anslutning till Gamla torget, den mellersta m där bl.a. tidigare en silo låg samt den norra platånn utmed järnvägen (Kust-till-kustbanan). Nivå- skillnaden inom området uppgår tilll meter. Planområdet

10 10/25 Norr om Kust-till-kustbanan har förslaget anpassats till föreslagen ny sträckning av Samuel Norbergsgatan (gång- och cykelväg) enligt en nyligen lagakraftvunnen detaljplan för Kvarnbyvallen. Inom området finns, med undantag av ett mindre grönområden utmed Mölndalsån (fallen), sparsamt med vegetation. Nuvarande grönområden kommer i huvudsak att bibehållas. Planområdet gränsar till Störtfjället, som kan utnyttjas som närrekreationsområde. Ca 800 meter öster om planområdet ligger Stensjön och till Gunnebo slott med fina promenad- och strövområden är det ca 1,8 km. Geotekniska förhållanden Planområdet utgörs i huvudsak av en brant sydvästsluttning med stora höjdskillnader. Marken inom fastigheten Trädgården 1:124 sluttar i medeltal ca 1:5. Sluttningen är dock utformad med ett antal relativt plana partier och däremellan branta slänter. Marken längs Kust-till-kustbanan är relativt plan. På vissa ställen tas nivåskillnaden upp med kallmurar eller andra stödkonstruktioner. Kallmurarna inom det blivande bostadsområdet har rivits i samband med saneringsarbetet. Berg i dagen förekommer väster om Samuel Norbergsgatan och i den nordöstra delen av fastigheten. Jorddjupet mellan bergspartierna är i allmänhet mellan 5-15 m. Maximalt djup till berg har uppmätts till 24 m (på fastighetens nordvästra del). Inom delar av fastigheten har terrängen fyllts ut med fyllnadsmassor. Befintliga jordlager domineras av friktionsmaterial och pågående sättningar bedöms vara små. Vid uppfyllningar bakom hus C och D krävs en stödkonstruktion eller jordförstärkning för att säkra stabiliteten och att den horisontella kraftjämnvikten blir acceptabel. Husen kommer att stödpålas till berg alternnativt grundläggas direkt på berg varvid säkerheten mot ras och skred i området bedöms kunna klaras. På grund av jordlagrens kraftigt varierande mäktighet rekommenderas grundläggning med spetsbärande pålar. Stabiliteten mellan Kvarnbygatan och Mölndalsån visar på god säkerhet mot ras och skred. Befintliga grundmurar och kallmurar längs västra sidan av Mölndalsån har uppförts i huggen granit, lokalt med pågjutning av betong. Grundläggningarna bedöms i dagsläget vara hela och i skick att tåla pågående erosion. Byggnaderna uppvisar inga tecken på några sättningsskador. Grundvattenförhållandena inom området är komplex. Grundvattennivåer har påträffats 2-6 m under ursprunglig markyta. Grundvattnet är som grundast på fastighetens lägre belägna delar (mot söder). I slänt åt väster har källsprång konsaterats, där vatten strömmar ut vid vägsläntens fot. Mätningar visar att det sker ett grundvattenflöde mot söder som följer terrängens lutning. Räddningsverket har utfört en översiktlig översvämningskartering kring dämmet söder om Kvarnbyterrassen. Den slutsats man kan dra av karteringen är att den dimensionerande vattennivån ligger som mest ca 1,8 m högre än befintlig nivå. Projekterande grundläggningsnivåer för Kvarnbyterrassen är åtminstone 2 m högre än nivåerna nere vid Mölndalsån.

11 11/25 För mer detaljerade uppgifter kring områdets geotekniska förhållanden hänvisas till genomförda utredningar från NCC (Geo PM 8 och MUR/geoteknik) som biläggs planförslaget. Radon Inga provtagningar har utförts inom planområdet. Marken utgörs enligt SGU (rapport 2002:27) av normalradonmark. I utdrag ur Naturvårdsverkets rapport Underlag till utvecklingsarbete rörande radonriskkartor, speciell del 2002 redovisas provtagningar från Göteborgsmoränen generellt. Dessa visar på låga till måttliga markradonhalter. Samtliga grundläggningar inom bostadsområdet kommer att utföras med radonskyddat utförande. Några kompletterande undersökningar/ mätningar behöver därför inte utföras. Väggar och golv i källare samt bottenplattor i källarlösa hus ska utföras täta. Speciell omsorg ska läggas vid tätning av rör- och kabelgenomförningar i byggnadsdelar mot mark. Förorenad mark En omfattande marksanering har genomförts under enligt framtagna åtgärdsmål (se bilaga 6 i Åtgärdsutredning inklusive förslag till övergripande och mätbara åtgärdsmål, SWECO som biläggs planhandlingarna). Saneringen är nu avslutad. Åtgärdsmålen och tillvägagångssättet har tagits fram och genomförts i samråd med Länsstyrelsen enligt tecknad Saneringsanmälan Länsstyrelsen har varit kontrollorgan under hela saneringsarbetet. Fornlämningar Inga kända fornlämningar finns inom området. Blocknedfall/bergras NCC Teknik har besiktigat slänten mot Störtfjället för att bedöma risken för skred och ytliga bergras/bocknedfall. Härvid konstaterades att slänten utgörs av berg av god kvalitet. Så länge inga schaktningsarbeten utförs i slänten bedöms det inte föreligga någon risk för skred eller bergras/blocknedfall. Gestaltningsprogram För att tydliggöra intentionerna och säkra kvaliteten i området har ett gestaltningsprogram tagits fram. Programmet, som biläggs planförslaget, beskriver mål och ambitioner med bebyggelsens och miljöns gestaltning. Gestaltningsprogrammet är en garanti för ett samordnat och gott resultat. Programmet är inte absolut bindande i alla detaljer. Eventuella avsteg från programmet får dock endast ske på så sätt att uppställda mål och kvaliteter uppnås. Bebyggelseområden Kvarnbyn är en plats där det gamla möter det nya och det lilla möter det stora. Bostadsbebyggelsen klättrar uppför berget och omges av äldre bruksbyggnader och miljöer som vittnar om en svunnen industriepok. En gång i tiden låg Mölndals centrum här. Idag är Kvarnbyn ett charmigt bostadsområde med kulturhistoriskt riksintresse. Hit söker sig människor som vill bo och leva i en genuin miljö och samtidigt ha nära till storstaden, rekreation och naturupplevelser. Längs Mölndalsån och kring Gamla torget finns affärer, ateljéer, caféer, företag och museer med årliga evenemang av kultur och näringsliv i samverkan.

12 12/25 Stadsbyggnadsidé Till grund för områdets utformning ligger en idé om att forma ett modernt bostadsområde som kan integreras med omgivande bebyggelse. Punkthus/stadsvillor och lamellhus klättrar uppför berget och grupperas kring grönskande gårdar för möten mellan människor. Bebyggelsen ska ges ett varierat uttryck. Variationen skapas genom olika hustyper och material. Viktiga utgångspunkter vid byggnadernas placeringar har varit önskemålet om goda solförhållanden, skyddade och trivsamma gårdsmiljöer samt utblickar mot väster. Bostäder Planförslaget innehåller ca 430 lägenheter i flerbostadshus och avviker därmed från planprogrammet (ca 350 lägenheter). Avvikelsen motiveras av att området ur stadsbildssynpunkt tål en hög exploatering och skall ses som en utveckling av centrala Mölndal österut. Bebyggelsen har dessutom visuellt stöd av Störtfjället och innehåller fler mindre lägenheter än vad som ursprungligen var tänkt för området. Planskiss (White arkitekter) Bostadshusen, som utgörs av lamellhus och kopplade och/eller fristående punkthus/stadsvillor, har grupperats kring tre gårdar och anpassats till platsens förutsättningar. Byggnadshöjden varierar från 5 våningar till 16 våningar (vid den f.d. silobyggnaden). Centralt i området föreslås ett terrasshus som bl.a. innehåller ett parkeringsdäck samt förskola och bostäder med särskilda behov (10 lägenheter). Terrasshuset utgör samtidigt, via en hiss, en förbindelselänk mellan den nedre och den övre delen av området. Mot Kust-till-kustbanan har byggnadskropparna brutits upp för att skapa utblickar mot väster. Föreslagen bebyggelse med sin kvartersstruktur har utformats utifrån önskemålet att åstadkomma bullerdämpade och skyddade gårdsmiljöer. Götiska Förbundets byggnad från talet, som ursprungligen uppfördes som skola, är tillsammans med vissa byggnader kring Gamla torget och de äldre industribyggnaderna utmed Mölndalsån (fallen) av riksintresse för kulturvården. Området kring Gamla torget föreslås utvecklas till ett tydligt avgränsat stadsrum med småskaliga verksamheter samt en träffpunkt kring olika aktiviteter för alla åldrar och grupper.

13 13/25 Vy över området sett ovanförr järnvägen (White arkitekter) I anslutning till den övre tillfarten och närmast Störtfjället poängteras stadsmässig- i 5- heten med 3 högre punkthus/stadsvillor. Övriga bostadshus föreslåss uppföras 6 våningar. Bostadshusen föreslåss få rena fasader utåt medan gårdsfasaderna utgörs av uppbrutna volymer med balkonger, uteplatser och entrépartier. Ut- kräver stor omsorg med hänsyn till stadsbilden och omgivande kulturmiljö. Om- rådet bedöms ha potential att bli ett attraktivtt bostadsområde i centrala Mölndal. Målsättningen har varit att ta vara på områdets centrala läge och skapa ett bostads- område som är anpassatt till områdets förutsättningar medd stora nivåskillnader och formningen och placeringen av bostadshusen och övrigaa anläggningar i området trafiken från Kvarnbygatan och Kust-till-kustbanan. Vy från Kvarnbygatan vid Gamla torget (White arkitekter)

14 14/25 Utemiljön är viktig för de boende i området. Genom en omsorgsfull gestaltning och utformning kan området utvecklas med gröna gårdar och platser för lek och utevistelser. Dessa gårdar och platser skall vara öppna och lättillgängliga för att skapa förutsättningar för möten mellan människor. Barnperspektivet ska särskilt beaktas. Störtfjällets grönska föreslås växa in i området så att man får visuellt kontakt med berget från områdets inre delar. Vid utformningen av området är det viktigt att skapa säkra och trygga gång- och cykelvägar för barnen till och från skolan samt upprätthålla goda gång- och cykelförbindelser med Mölndals centrum och Knutpunkt Mölndals Bro. Mot Kust-till-kustbanan föreslås skyddsåtgärder för att förhindra ytavrinning av vätskor till bostadsområdet vid en eventuell olycka med farligt gods samt bullerskydd i form av carportar och skärmar för att minska störningarna från järnvägstrafiken. Verksamheter Mölndalsån (fallen) var en avgörande förutsättning för industrimiljöns framväxt. Det var här som staden växte fram. Redan på medeltiden utnyttjades vattenkraften till att driva kvarnar och längre fram utvecklades här ett industrisamhälle med bl.a. papperstillverkning, textilindustri och oljeslageri. Den gamla industrimiljön längs fallen är ett omtyckt besöksmål och ett område där kreativa verksamheter har utvecklats. Två av de äldre industribyggnaderna ligger mellan Kvarnbygatan och Mölndalsån (fallen) och ingår i planområdet. Delar av dessa industribyggnader revs när Kvarnbygatan byggdes om Byggnaderna, som är av riksintresse och ingår i den kulturhistoriska industrimiljön kring fallen, står idag tomma och är i stort behov av upprustning. Den övre av dessa byggnader användes tidigare bl.a. för tillverkning av ftalsyreanhydrid (F-fabriken). När fabriken var igång innehöll byggnaden också en kylvattenanläggning och vattenintag till kraftstationen i oljefabriken nedströms F- fabriken. I byggnaden finns även några rum som tidigare användes som kontor och laboratorium. Fasaden på fabriken utgörs mot Mölndalsån och gavlarna av tegel samt av röd och grå plåt mot Kvarnbygatan. Det är oklart när byggnaden ursprungligen uppfördes men det finns rester från tidigare byggnader i konstruktionen. F- fabriken mot Kvarnbygatan och fallen Oljefabriken (O- fabriken) användes för att pressa olja ur linfrön. Linfröna transporterades från en stor silobyggnad norr om Kvarnbygatan ner till fabriken med hjälp av transportband. I O- fabriken fanns även en turbin. Turbinen togs ur drift Fasaden mot Mölndalsån är putsad i grått på underliggande tegel. Mot Kvarnbygatan och på den nedre västra gaveln utgörs fasaden i huvudsak av röd och grå plåt.

15 15/25 O- fabriken mot Kvarnbygatan och fallen I gällande detaljplan anges byggnaderna som industriområde och utmed Kvarnby- gatan råder utfartsförbud. En bevarandeutredning och en kulturhistork risk dokument- industribyggnaderna med utgångspunkt från deras kulturhistoriska värden. I plan- förslaget föreslås att F- fabriken och del av O- fabrikenn (muren mot fallen) ges ation har tagits fram för dessa byggnader Målsättningenn är att utveckla de äldre skyddsbestämmelser. Byggnaderna a föreslås utnyttjas för kontor, k hotell, småindustri och hantverk, parkering, vattenkraftutvinning eller kulturell verksamhet. Vidare ska årummet utmed Mölndalsån (fallen) bevaras så att gångna tiderss verksamheter blir läsbara även i framtiden. Kommersiell och offentlig servicee Planområdet ligger ca 800 m öster om Mölndals centrumm (1). Här finns ett rikt utbud på såväl offentligt som kommersiell service. I centrum ligger bl.a. Mölndals stadshus, Folkets hus, Mölndals stadsbibliotek och Mölndals sjukhus. Här finns också livsmedels- och klädbutiker, banker, apotek m.m. 2 Planområdet Kommersiell och offentlig service

16 16/25 Kvarnbyterrassen ligger inom Lackarebäcksskolans upptagningsområde för åk F-6. Effekterna på skolan beror på vad som händer med övriga bostadsprojekt i östra Mölndal (Kvarnbyvallen, Stensjön och Forsåker). Lackarebäcksskolan (2) har byggts till men har inte kapacitet att ta emot fler barn. Glasbergsskolan (3) är den närmaste skolan för de yngre eleverna från Kvarnbyterrasen. Denna skola har inget utrymme för fler elever utan en förskjutning av skolornas upptagningsområden kan därför behöva ses över. På längre sikt bedöms det finnas behov av en ny skoltomt. I åk 7-9 går eleverna från hela östra Mölndal i Kvarnbyskolan (4) som, om behov skulle uppstå, har vissa utbyggnadsmöjligheter. Vid Grevedämmet ca 350 m sydost om planområdet ligger en fritidsgård (5). Fritidsgården nås via befintlig gång- och cykelväg på södra sidan av Kvarnbygatan. Planförslaget innebär ett tillskott av boende i östra Mölndal. Antalet förskolebarn kommer därmed att öka. Befintliga förskolor i områdets närhet har inte kapacitet att ta emot fler barn. Behovet måste därför tillgodoses genom en ny förskola i området. Planförslaget ger möjlighet att inrätta en förskola med upp till 3 avdelningar i det centrala terrasshuset. Kulturmiljö Den kulturhistoriska miljön kring Mölndalsån (fallen) och Gamla torget utgör en viktig del av Mölndals historia. Byggnaderna utmed fallen är uppförda under olika tidsperioder och speglar områdets utveckling. Fallen i Mölndalsån är en av kommunens mäktigaste platser och föreslås göras mer tillgängligt genom förbättrade gångstråk, broar och utsiktsplatser. Ett karaktäristiskt inslag i området är alla naturstenmurar som återkommer såväl vid fallen som i terrasseringarna upp efter berget. Dessa murar utgör värdefulla delar av kulturmiljön och skall om möjligt bevaras och/eller återanvändas inom området. I planområdets övre del låg tidigare en skola (Klipphöjdsskolan). Skolan uppfördes någon gång under talet och var igång fram till talet. Området vid Gamla torget utgjorde tidigare Mölndals centrum. Här låg stadshuset och områdets skola (Götiska Förbundets byggnad) och här bedrevs handel. I planförslaget föreslås att dessa byggnader säkras med skyddsbestämmelser. Gamla torget

17 17/25 Gator och trafik Biltrafik Bostadsområdet föreslås trafikmatas från Kvarnbygatan via två tillfarter - en i anslutning till Gamla torget och en i områdets övre del. Vidare föreslås att Kvarnbygatan byggs ut med separata busskörfält på delar av gatan i vardera riktningen på sträckan mellan Järnvägsgatan och Stensjögatan. Trafiken på gatan uppgår idag till ca fordon/dygn, varav ca 5 % utgörs av tung trafik. Utbyggnaden av Kvarnbyterrassen beräknas ge ett tillskott på ca fordonsrörelser under ett normalt vardagsdygn med området som start- och målpunkt. Skyltad hastighet på Kvarnbygatan är 50 km/h. En ny tillfart till F- och O-fabrikerna föreslås mittemot Samuel Norbergsgatan. Kvarnbygatan Planerade bostadsprojekt i östra Mölndal (Kvarnbyterrassen, Kvarnbyvallen, Stensjön och Forsåker) kommer att öka belastningen på omkringliggande gatunät. De mest belastade gatukorsningarna i områdets närhet är Järnvägsgatans korsningar med Gunnebogatan och Kvarnbygatan. Under morgonen går de flesta resorna mot väster/centrum, på eftermiddagen gäller det omvända. Parkeringen inom bostadsområdet föreslås lösas genom markparkering och garage/ p-däck under bostadshusen. Vidare ger planen möjlighet att anordna handikappsparkering inom de övre bostadsgårdarna. Diskussioner kring Mölndals parkeringsnorm pågår i syfte att se över behovstalen i centrala områden. Med hänsyn till områdets goda tillgång på kollektivtrafik och närheten till Knutpunkt Mölndals Bro kan en reducering av gällande parkeringsnorm för bostadsbebyggelsen (14 platser per 1000 m 2 bruttoarea) vara motiverad. För området föreslås en parkeringsnorm på ca 10,5 platser per m 2 bruttoarea. Vidare föreslås att bilpooler inrättas. För delar av området kan dessutom finnas möjlighet att samutnyttja parkeringsplatser. Kollektivtrafik Planområdet trafikeras av buss (servicelinje 728 samt linje 751, 752, 754 och 756) Närmaste busshållplats ligger vid Gamla torget. Avståndet till Knutpunkt Mölndals Bro som trafikeras av pendeltåg, spårvagn och buss är ca 600 meter.

18 18/25 Gång- och cykeltrafik Från Mölndals centrum och Knutpunkt Mölndals Bro nås området till fots och/eller cykel via befintlig gång- och cykelväg utmed Kvarnbygatan. I norra och nordöstra delen av området finns en gångtunnel under och en gångbro över Kust-till-kustbanan som förbinder planområdet med Enerbacksgatan respektive Ormåsgatan. Från området leder vidare en gångförbindelse upp till Störtfjället och planerat bostadsområde på Kvarnbyvallen. Samuel Norbergsgatan föreslås övergå till gångoch cykelväg. Befintliga gång- och cykelvägar föreslås bibehållas och anpassas till den nya bebyggelsen. Planområdet Kvarnbyskolan Mölndal centrum och Knutpunkt Mölndals Bro Gång- och cykelnät Glasbergsskolan Angöringsgatan till Gamla torget med parkeringsplatser föreslås byggas om till ett gångfartsområde, dvs. anpassas till de gåendes och cyklisternas villkor. Området kan därmed fungera som fortsättning på gång- och cykelvägen i Samuel Norbergsgatan mot centrum. Utformningen av gångfartsområdet ska bidra till låga hastigheter för såväl bil- som cykeltrafiken. Infarten till gångfartsområdet ska utformas med en tydlig fysisk gräns och kombineras med skyltar. Väster och öster om torget ska gång- och cykelbanan kopplas samman med gång- och cykelstråket på södra sidan av Kvarnbygatan via befintliga passager/övergångsställen. TRANSPORTLEDER FÖR FARLIGT GODS Länsstyrelsen i Västra Götalands län har tillsammans med länsstyrelserna i Skåne och Stockholm tagit fram en riskpolicy som vägledning för hur markanvändning, avstånd och riskhantering bör beaktas intill transportleder för farligt gods (vägar och järnvägar). I policyn anges ett riskhanteringsavstånd inom 150 meter från en farlig godsled. Riskhanteringsavståndet är indelat i zoner som representerar möjlig markanvändning i förhållande till transportled för farligt gods. Zonindelningen hanterar endast kvartersmark. Riskpolicyn hindrar inte att lokala riktlinjer används i riskhanteringsprocessen. Det är dock viktigt att hänsyn tas till den riskbild som råder i det aktuella fallet.

19 19/25 Beroende på markanvändningen har olika avstånd till bebyggelse utmed transportleder av farligt gods tagits fram av Göteborgs stad och finns redovisade i deras översiktsplan. Dessa förslag har fått acceptans i Göteborgsregionen och föreslås även gälla inom Mölndals tätbebyggda delar. I Mölndals översiktplan anges sålunda att sammanhållen bostadsbebyggelse kan medges fram till 80 m från järnvägen. För bostadsbebyggelse som placeras närmare järnvägen än 80 m skall en särskild riskutredning upprättas. I denna skall riskerna analyseras och eventuella krav på byggnadernas utformning och placering läggas fast. För området föreslås ett skyddsavstånd på m mellan Kust-till-kustbanan och föreslagen bostadsbebyggelse och 15 meter till carport. En riskutredning avseende transport av farligt gods (Norconsult AB , rev ) och en PM uppdatering riskanalys för Hexionområdet (Norconsult AB ) har med anledning härav tagits fram och beskriver såväl nuläget som en framtida situation (2020). En stor del av bostadshusen och förskolan ligger dock på större avstånd från järnvägen än 80 meter. För närvarande saknas beslut om vad som kommer att hända med Kust-till-kustbanan. Detta innebär att befintlig bana måste vara en planeringsförutsättning för området. En exploatering nära järnvägen får inte påverka möjligheterna till drift, underhåll och framtida utveckling av järnvägsanläggningen. På Kust-till-kustbanan transporteras idag relativt måttliga mängder farligt gods. Av dessa utgörs huvuddelen av oxiderande ämnen. Riskutredingen har utgått från situationen år 2020 och ett antagande att Kust-till-.kustbanan då finns kvar i sin nuvarande sträckning och att trafiken på banan har ökat enligt Trafikverkets egen prognos. Utredningen visar på låga risknivåer inom planområdet med den föreslagna utformningen. De låga risknivåerna beror på att det transporteras begränsande mängder farligt gods på banan. Områdets robusthet har testas ytterligare i en särskild analys där det antagits att sammansättningen av det farliga godset som transporteras på Kust-till-kustbanan följer den nationella genomsnittsfördelningen. Även denna analys visar på acceptabla risker. Robustheten förstärkt dessutom av en del andra åtgärder, bl.a. carportar och bullerskärm mot järnvägen, en skyddsbarriär (se nedan), fasader av obrännbart material närmast järnvägen och utrymning från husen i riktning bort från järnvägen. I beräkningarna har plan mark förutsatts. I verkligheten sluttar marken nedåt från järnvägen mot bostäderna. En skyddsbarriär som hindrar vätskor från att rinna ner mot planområdet vid en eventuell olycka med farligt gods på järnvägen måste därför anordnas. Avtal om finansiering, drift och underhåll av barriären kommer att tecknas med Trafikverket. Skyddsbarriär En skyddsbarriär, i form av ett dike och en brunn, enligt redovisad principskiss nedan föreslås anläggas mellan Kust-till-kustbanan och bostadsbebyggelsen. Barriären måste anpassas till omgivande mark och får inte innehålla några element som kan skada järnvägsvagnar vid en eventuell urspårning/avåkning. För bästa möjliga effekt bör skyddsbarriären placeras ca 5-6 m från rälsen och inne på Trafikverkets fastighet. Skyddsdiket ska vara utbyggt innan de nya bostadshusen tas i anspråk.

20 20/25 Principskiss över skyddsbarriären i plan Skyddsbarriären i form av ett dike,, som sträcker sig utmed hela Kvarnbyterrassen (röda streck), ska luta 2-3 %. Dikets botten ska vara ogenomsläppligt och anslutas till dagvattenledning genom en brunn som släpper igenomm vatten men inte farliga vätskor såsom bensin, oljor m.m. Brunnen ska vara avstängningsbar. Dikets och brunnens utformning och placering har inte detaljstuderats. Typsektion av skyddsdiket Skyddsdiket föreslås utformas med en bredd av 2,0 m ochh ett djup påå 0,5 m med en släntlutning på 1:1,5. Götalandsbanan Enligt förstudien för dell av Götalandsbanan utreds alternativa lägen för en ny ban- sträckning med dubbelspårig järnväg mellan Almedal och Mölnlycke. Banverket har i mars 2010 beslutat att förstudien kan drivas vidare i en järnvägsutredning. Båda alternativen (korridorerna), dvs. Rakaa vägen och Alternativ Mölndal, skall finnas kvar i det fortsatta arbetet för att inte uteslutaa andra möjliga alternativ till järnvägsdragning. Enligt förstudien är avgränsning gen för alternativ Raka vägen dragen fram tilll gränsen för planområdet i norr.. Föreslagenn exploatering bedöms utifrån denna förutsättningg inte hindra eller försvåra en eventuell framtida utbyggnad av Götalandsbana inom korridoren för Rakaa vägen. I Trafikverkets nationella investeringsplan för finns inte GötalandsbG banan med. En utbyggnad av sträckan Almedal - Mölnlycke kan därför enligt nuvarande för-f utsättningar inte påbörjas förrän efter år 2021.

som tillhör detaljplan för fastigheten MILANO 7 i Innerstaden i Malmö

som tillhör detaljplan för fastigheten MILANO 7 i Innerstaden i Malmö 2011 03 04 Dp 5156 BESKRIVNING som tillhör detaljplan för fastigheten MILANO 7 i Innerstaden i Malmö HANDLINGAR Planhandlingarna omfattar plankarta med bestämmelser, genomförandebeskrivning, fastighetsförteckning

Läs mer

Planbeskrivning GRANSKNINGSHANDLING. upprättad i september 2012

Planbeskrivning GRANSKNINGSHANDLING. upprättad i september 2012 Vår beteckning Dnr 2012/124 GRANSKNINGSHANDLING (Enkelt planförfarande) Detaljplan för del av kvarteret Sims inom centrumområdet i Borlänge kommun, Dalarnas län upprättad i september 2012 HANDLINGAR Planhandlingarna

Läs mer

GULLRISET 6 m fl. Detaljplan för. Kinna, Marks kommun, Västra Götalands län. Diarienummer SBN 2005/0181 214. Upprättad 2005-09-05

GULLRISET 6 m fl. Detaljplan för. Kinna, Marks kommun, Västra Götalands län. Diarienummer SBN 2005/0181 214. Upprättad 2005-09-05 Diarienummer SBN 2005/0181 214 Detaljplan för GULLRISET 6 m fl Kinna, Marks kommun, Västra Götalands län Upprättad 2005-09-05 LAGA KRAFT 2005-10-21 1 (7) ANTAGNA PLANHANDLINGAR Plankarta med bestämmelser

Läs mer

395 Antagandehandling. Detaljplan för Granen 5 Ronneby kommun, Blekinge län PLANBESKRIVNING. HANDLINGAR Planen består av följande handlingar:

395 Antagandehandling. Detaljplan för Granen 5 Ronneby kommun, Blekinge län PLANBESKRIVNING. HANDLINGAR Planen består av följande handlingar: Ronneby kommun, Blekinge län Idrottsplats Gymnasieskola/ sporthall Blekan Fotbollsplan/ Brunnsparken Översiktskarta, planområdet markerat med rött PLANBESKRIVNING HANDLINGAR Planen består av följande handlingar:

Läs mer

PLANBESKRIVNING DETALJPLAN FÖR FASTIGHETEN AXET 1

PLANBESKRIVNING DETALJPLAN FÖR FASTIGHETEN AXET 1 PLANBESKRIVNING DETALJPLAN FÖR FASTIGHETEN AXET 1 VALDEMARSVIKS KOMMUN Östergötlands län 2015-05-27 PLANBESKRIVNING HANDLINGAR Till planförslaget har följande handlingar upprättats: Planbeskrivning Plankarta

Läs mer

Detaljplan för LÖBERÖD 1:119 m.fl. Eslövs kommun, Skåne län

Detaljplan för LÖBERÖD 1:119 m.fl. Eslövs kommun, Skåne län PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING ANTAGANDEHANDLING 1 (5) Detaljplan för LÖBERÖD 1:119 m.fl. Eslövs kommun, Skåne län PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING ANTAGANDEHANDLING 2 (5) PLANBESKRIVNING HANDLINGAR

Läs mer

Detaljplan för Kv DOMHERREN m fl i Ulricehamn Ulricehamns kommun Västra Götalands län

Detaljplan för Kv DOMHERREN m fl i Ulricehamn Ulricehamns kommun Västra Götalands län Detaljplan för Kv DOMHERREN m fl i Ulricehamn Ulricehamns kommun Västra Götalands län Enkelt planförfarande enl 5 kap 28 PBL Upprättad den 10 januari 2006 MILJÖ- OCH SAMHÄLLSBYGGNADSKONTORET ANTAGANDEHANDLING

Läs mer

2012-04-11. KOTTEN, VIKSJÖ, JÄRFÄLLA Trafikbullerutredning avseende nya bostäder vid Viksjöleden R03. Uppdragsnummer: 231332

2012-04-11. KOTTEN, VIKSJÖ, JÄRFÄLLA Trafikbullerutredning avseende nya bostäder vid Viksjöleden R03. Uppdragsnummer: 231332 1(12) 2012-04-11 KOTTEN, VIKSJÖ, JÄRFÄLLA Trafikbullerutredning avseende nya bostäder vid Viksjöleden R03 Uppdragsnummer: 231332 Uppdragsansvarig: Brita Lanfelt Handläggare Kvalitetsgranskning Brita Lanfelt

Läs mer

PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING

PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING Detaljplan för Kv. RATTEN, m.fl i Bromölla, Bromölla kommun PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING ALLMÄNT Handlingar Plankarta med förslag till planbestämmelser Plan- och genomförandebeskrivning Fastighetsförteckning

Läs mer

Utby 3:25 m.fl. Änggatan i Älvängen Trafikbullerutredning

Utby 3:25 m.fl. Änggatan i Älvängen Trafikbullerutredning Utby 3:25 m.fl. Änggatan i Älvängen Beställare: Ale kommun 449 80 Alafors Beställarens representant: Charlotte Lundberg Konsult: Uppdragsledare Norconsult AB Box 8774 402 76 Göteborg Anders Axenborg Uppdragsnr:

Läs mer

DNR 2007-0582 1/5 DETALJPLAN FÖR JÄRNVÄGSGATAN OMFATTANDE DEL AV FASTIGHETEN SVENLJUNGA 5:399 I SVENLJUNGA KOMMUN, VÄSTRA GÖTALANDS LÄN

DNR 2007-0582 1/5 DETALJPLAN FÖR JÄRNVÄGSGATAN OMFATTANDE DEL AV FASTIGHETEN SVENLJUNGA 5:399 I SVENLJUNGA KOMMUN, VÄSTRA GÖTALANDS LÄN DNR 2007-0582 1/5 ANTAGANDEHANDLING NORMALT PLANFÖRFARANDE DETALJPLAN FÖR JÄRNVÄGSGATAN OMFATTANDE DEL AV FASTIGHETEN SVENLJUNGA 5:399 I SVENLJUNGA KOMMUN, VÄSTRA GÖTALANDS LÄN PLANBESKRIVNING HANDLINGAR

Läs mer

PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING

PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING Antagandehandling Augusti 2011 Dnr 2010/2087 Detaljplan för Sjöryd 1:420 Omsorgsbostäder i Mullsjö Mullsjö kommun PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING PLANBESKRIVNING HANDLINGAR Planhandlingen utgörs av denna

Läs mer

PLANBESKRIVNING. Samhällutvecklingsförvaltningen DETALJPLAN. Storbyn 39:1. (Färilas fritidsgård)

PLANBESKRIVNING. Samhällutvecklingsförvaltningen DETALJPLAN. Storbyn 39:1. (Färilas fritidsgård) Datum Diarienr 2011-09-26 KS 23/11 Samhällutvecklingsförvaltningen DETALJPLAN SAMRÅD ANTAGANDE LAGA KRAFT Storbyn 39:1. (Färilas fritidsgård) LJUSDALS KOMMUN GÄVLEBORGS LÄN PLANBESKRIVNING Planområdet

Läs mer

INNEHÅLL PLANBESKRIVNING GENOMFÖRANDEBESKRIVNING. Sid. INLEDNING 2 Handlingar Bakgrund Planens syfte och huvuddrag Planområdet

INNEHÅLL PLANBESKRIVNING GENOMFÖRANDEBESKRIVNING. Sid. INLEDNING 2 Handlingar Bakgrund Planens syfte och huvuddrag Planområdet INNEHÅLL Sid PLANBESKRIVNING INLEDNING 2 Handlingar Bakgrund Planens syfte och huvuddrag Planområdet TIDIGARE STÄLLNINGSTAGANDEN 3 Översiktsplan Detaljplaner AVVÄGNINGAR ENLIGT MILJÖBALKEN 3 Riksintressen

Läs mer

Detaljplan för Torget i Ingatorp, Eksjö kommun Fastigheten Ingatorp 4:211 m.fl.

Detaljplan för Torget i Ingatorp, Eksjö kommun Fastigheten Ingatorp 4:211 m.fl. Granskningshandling 2014-10-27 Dnr: 2013-0578-303 Granskningsskedet pågår mellan 2014-11-15 och 2014-12-08 PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING Detaljplan för Torget i Ingatorp, Eksjö kommun Fastigheten Ingatorp

Läs mer

Ändring av detaljplan för Kv. TOLVAN (Expo-Huset) Pl 203

Ändring av detaljplan för Kv. TOLVAN (Expo-Huset) Pl 203 Antagen av TN 20XX-XX-XX Vunnit laga kraft 20XX-XX-XX Plannr 203 Dnr 261/12 Ändring av detaljplan för Kv. TOLVAN (Expo-Huset) Pl 203 ANTAGANDEHANDLING TILLÄGG TILL PLANBESKRIVNING FASTIGHETSFÖRTECKNING

Läs mer

10734 Del av Åmål 2:1, Måkeberg Trafikbullerutredning

10734 Del av Åmål 2:1, Måkeberg Trafikbullerutredning Projektrapport Infrastruktur Byggnad Industri 10734 Del av Åmål 2:1, Måkeberg Trafikbullerutredning Rapport 10734-11062200.doc Antal sidor: 7 Bilagor: 18 Uppdragsansvarig Torbjörn Appelberg Jönköping 2011-07-04

Läs mer

PROGRAM till detaljplan för Hjälmaröd 4:20 och 4:203 m fl i Kivik Simrishamns kommun, Skåne län

PROGRAM till detaljplan för Hjälmaröd 4:20 och 4:203 m fl i Kivik Simrishamns kommun, Skåne län PROGRAM till detaljplan för Hjälmaröd 4:20 och 4:203 m fl i Kivik Simrishamns kommun, Skåne län Programmet har upprättats 2006-11-14 Handlingar 1(4) Planprogram, 2006-11-14 Fastighetsförteckning, 2006-11-14,

Läs mer

tillhörande detaljplan för fastigheten Stensjön 8 i Hyllie i Malmö

tillhörande detaljplan för fastigheten Stensjön 8 i Hyllie i Malmö 2010 06 07 Dp 5124 BESKRIVNING tillhörande detaljplan för fastigheten Stensjön 8 i Hyllie i Malmö HANDLINGAR Planhandlingarna omfattar plankarta med bestämmelser, genomförandebeskrivning och denna planbeskrivning.

Läs mer

PLANBESKRIVNING SAMRÅDSFÖRSLAG 2009-11-09 ANTAGANDEHANDLING

PLANBESKRIVNING SAMRÅDSFÖRSLAG 2009-11-09 ANTAGANDEHANDLING SAMRÅDSFÖRSLAG 2009-11-09 ANTAGANDEHANDLING ENKELT PLANFÖRFARANDE enligt ÄPBL 5:28 Detaljplan för del av fastigheten Häverö-Norrby 26:4 i Häverö-Edebo-Singö församling Dnr 07-10155.214 Ks 07-1026 PLANBESKRIVNING

Läs mer

1281K-P117. Detaljplan för Nevers 8 i Lund, Lunds kommun (Borgåslingan 2 ) ENKELT PLANFÖRFARANDE PÄ 34/2013a SAMRÅDS/GRANSKNINGSHANDLING

1281K-P117. Detaljplan för Nevers 8 i Lund, Lunds kommun (Borgåslingan 2 ) ENKELT PLANFÖRFARANDE PÄ 34/2013a SAMRÅDS/GRANSKNINGSHANDLING ENKELT PLANFÖRFARANDE PÄ 34/2013a SAMRÅDS/GRANSKNINGSHANDLING Detaljplan för Nevers 8 i Lund, Lunds kommun (Borgåslingan 2 ) Upprättad 2014-02-10 Innehåll: Planbeskrivning Plankarta med planbestämmelser

Läs mer

Detaljplan för Ärlan 10, Vetlanda, Vetlanda kommun Planbeskrivning

Detaljplan för Ärlan 10, Vetlanda, Vetlanda kommun Planbeskrivning 2014-08-04 Dnr 2014/TK091 Detaljplan för Ärlan 10, Vetlanda, Vetlanda kommun Planbeskrivning Handlingar Planhandlingarna utgörs av denna beskrivning och plankarta med bestämmelser. Planens syfte och huvuddrag

Läs mer

BULLERBERÄKNING. Samhällsbyggnadsförvaltningen FÖR DEL AV TÄLLE 45:1 M.FL., POSTPLAN LJUSDALS KOMMUN GÄVLEBORGS LÄN. Inledning

BULLERBERÄKNING. Samhällsbyggnadsförvaltningen FÖR DEL AV TÄLLE 45:1 M.FL., POSTPLAN LJUSDALS KOMMUN GÄVLEBORGS LÄN. Inledning BULLERBERÄKNING FÖR DEL AV TÄLLE 45:1 M.FL., POSTPLAN LJUSDALS KOMMUN GÄVLEBORGS LÄN Inledning I denna skrivelse och på bifogad karta och beräkning visas bullerberäkning gjord enligt Naturvårdsverkets

Läs mer

Vegastaden, Haninge kommun, Detaljplan 1 Trafikbullerutredning, åtgärder

Vegastaden, Haninge kommun, Detaljplan 1 Trafikbullerutredning, åtgärder Uppdrag: 31 05451 Rapport: 31 05451 C Datum: 2009-12-18 Antal sidor: 9 Bilagor: 31 05451/C01 - C04 Vegastaden, Haninge kommun, Detaljplan 1 Trafikbullerutredning, åtgärder Uppdragsgivare: Maxera Bygg &

Läs mer

Detaljplan för del av Svedala 63:3 m fl Församlingshemmet i Svedala, Svedala kommun, Skåne län (enkelt planförfarande) PLANBESKRIVNING

Detaljplan för del av Svedala 63:3 m fl Församlingshemmet i Svedala, Svedala kommun, Skåne län (enkelt planförfarande) PLANBESKRIVNING 1(5) 2007-11-30 Dnr 07.612 ANTAGANDE Detaljplan för del av Svedala 63:3 m fl Församlingshemmet i Svedala, Svedala kommun, Skåne län (enkelt planförfarande) PLANBESKRIVNING HANDLINGAR Planbeskrivning med

Läs mer

Detaljplan för Landsdomaren 9 i Lund, Lunds kommun

Detaljplan för Landsdomaren 9 i Lund, Lunds kommun PÄ 42/2006a Detaljplan för Landsdomaren 9 i Lund, Lunds kommun Upprättad 2007-09-24 Innehåll: Planbeskrivning Genomförandebeskrivning Detaljplanekarta med planbestämmelser PLANBESKRIVNING 1 (8) Detaljplan

Läs mer

FAMMARP 8:2, Kronolund

FAMMARP 8:2, Kronolund BEHOVSBEDÖMNING AV MILJÖBEDÖMNING tillhörande detaljplan för FAMMARP 8:2, Kronolund Frösakull, HALMSTAD Upprättad av samhällsbyggnadskontoret 2012-04-30 Reviderad 2013-11-25 LAGAR OM MILJÖBEDÖMNINGAR AV

Läs mer

ANTAGANDEHANDLING. Dnr: MBN 2009.2933. Holmared 1:24 och 1:25 Rånnavägs samhälle Ulricehamns kommun Västra Götalands län

ANTAGANDEHANDLING. Dnr: MBN 2009.2933. Holmared 1:24 och 1:25 Rånnavägs samhälle Ulricehamns kommun Västra Götalands län ANTAGANDEHANDLING Dnr: MBN 2009.2933 Detaljplan för Holmared 1:24 och 1:25 Rånnavägs samhälle Ulricehamns kommun Västra Götalands län Enkelt planförfarande enl 5 kap 28 PBL Upprättad den 23 februari 2011

Läs mer

Detaljplan. ning (Antagandehandling)

Detaljplan. ning (Antagandehandling) Planbeskrivn Detaljplan för Kv. Mäklaren m..fl Falköpings kommun ning (Antagandehandling) HANDLINGAR Planförslaget består av plankarta i skala a 1:1000 med bestämmelser. Till förslaget hör planbeskrivning

Läs mer

Plandata Planområdets läge och areal Planområdet är beläget norr och väster om Segelvägen i stadsdelen Dalgången och omfattar c:a 6000 kvadratmeter.

Plandata Planområdets läge och areal Planområdet är beläget norr och väster om Segelvägen i stadsdelen Dalgången och omfattar c:a 6000 kvadratmeter. DNR C 2/2003 ANTAGANDEHANDLING NORMALT PLANFÖRFARANDE DETALJPLAN FÖR OMRÅDE VID SEGELVÄGEN omfattande del av fastigheten Oxelö 8:20 Oxelösunds kommun, Södermanlands län PLANBESKRIVNING Planens syfte och

Läs mer

SAMRÅDSHANDLING JANUARI 2014. DETALJPLAN FÖR DEL AV JUNOSUANDO 7:14 Bostäder och kontor Pajala kommun Norrbottens län PLANBESKRIVNING

SAMRÅDSHANDLING JANUARI 2014. DETALJPLAN FÖR DEL AV JUNOSUANDO 7:14 Bostäder och kontor Pajala kommun Norrbottens län PLANBESKRIVNING DETALJPLAN FÖR DEL AV JUNOSUANDO 7:14 Bostäder och kontor Pajala kommun Norrbottens län PLANBESKRIVNING HANDLINGAR I SAMRÅDSSKEDET Planbeskrivning Plankarta med illustrationsskiss Fastighetsförteckning

Läs mer

Slottsmöllans tegelbruk

Slottsmöllans tegelbruk BEHOVSBEDÖMNING AV MILJÖBEDÖMNING tillhörande planprogram för Slottsmöllans tegelbruk Byggnadsnämnden 2010-08-25 LAGAR OM MILJÖBEDÖMNINGAR AV PLANER OCH PROGRAM Enligt de lagar som gäller för miljöbedömningar

Läs mer

PLANBESKRIVNING. Detaljplan för fastigheten Kalkonen 8 Katrineholms kommun

PLANBESKRIVNING. Detaljplan för fastigheten Kalkonen 8 Katrineholms kommun 1(6) Dnr.PLAN.2010.5 PLANBESKRIVNING tillhörande Detaljplan för fastigheten Kalkonen 8 Katrineholms kommun SAMRÅDSHANDLING Upprättad på Samhällsbyggnadsförvaltningen i Katrineholm 2013-09-26 2(6) HANDLINGAR

Läs mer

10933 Kv. Urmakaren, Kumla Trafikbullerutredning

10933 Kv. Urmakaren, Kumla Trafikbullerutredning Projektrapport Infrastruktur Byggnad Industri 10933 Kv. Urmakaren, Kumla Rapport 10933-13112200.doc Antal sidor: 6 Bilagor: 5 Uppdragsansvarig Jönköping 2013-12-11 k:\lime easy\dokument\10933\10933-13112200.doc

Läs mer

Kv Freden större 11, Sundbyberg Trafikbullerutredning för detaljplan

Kv Freden större 11, Sundbyberg Trafikbullerutredning för detaljplan Kund Rissneleden 6 i Sundbyberg AB c/o BGC Marcus Leander 106 42 Stockholm Datum Uppdragsnummer Bilagor A01 2012-01-18 11124 Rapport A (Förhandskopia) Kv Freden Större 11, Sundbyberg Trafikbullerutredning

Läs mer

Tanums-Gissleröd Anneberg

Tanums-Gissleröd Anneberg Rådgivande ingenjörer inom Ljud, Buller, Vibrationer. Rapport 5229-B / / Rolf Cedås Tanums-Gissleröd Kartläggning av vägbuller för bostad Till denna rapport hör karta över planområde 5229-1 samt bullerkartor

Läs mer

Detaljplan för del av kv. Stora Frösunda

Detaljplan för del av kv. Stora Frösunda SOLNA STAD 1 (5) Stadsbyggnadsförvaltningen Per Anders Olsson 2012-11-05 SBN/2009:1503 Antagandehandling Genomförandebeskrivning Detaljplan för del av kv. Stora Frösunda inom stadsdelen Hagalund, upprättad

Läs mer

datum 2013-12-12 Detaljplan för del av fastigheten VÄSTERBOTTEN 9 i Fosie i Malmö

datum 2013-12-12 Detaljplan för del av fastigheten VÄSTERBOTTEN 9 i Fosie i Malmö datum 2013-12-12 diarienummer 2013-00307 Dp 5318 PLANBESKRIVNING Detaljplan för del av fastigheten VÄSTERBOTTEN 9 i Fosie i Malmö INLEDNING DETALJPLANENS SYFTE Syftet med detaljplanen är att göra det möjligt

Läs mer

2012-12-11. STADSVILLOR VIKSJÖ, JÄRFÄLLA KOMMUN Trafikbullerutredning avseende nya bostäder. R03 Rev 01 2013-04-05. Uppdragsnummer: 230620

2012-12-11. STADSVILLOR VIKSJÖ, JÄRFÄLLA KOMMUN Trafikbullerutredning avseende nya bostäder. R03 Rev 01 2013-04-05. Uppdragsnummer: 230620 1(11) 2012-12-11 STADSVILLOR VIKSJÖ, JÄRFÄLLA KOMMUN Trafikbullerutredning avseende nya bostäder R03 Rev 01 2013-04-05 Uppdragsnummer: 230620 Uppdragsansvarig: Brita Lanfelt Handläggare Kvalitetsgranskning

Läs mer

Detaljplan Bålsta 1:595 mf, Håbo kommun

Detaljplan Bålsta 1:595 mf, Håbo kommun 704840 RAPPORT A Author Johanna Åström Phone +46 10 505 46 19 Mobile +46706615021 E-mail johanna.astrom@afconsult.com Date 2015-06-17 Project ID 704840 Håbo Kommun Detaljplan Bålsta 1:595 mf, Håbo kommun

Läs mer

Chokladviken, Sundbyberg Trafikbullerutredning för detaljplan

Chokladviken, Sundbyberg Trafikbullerutredning för detaljplan Kund Veidekke Bostad AB Göran Axelsson Box 1503 172 29 Sundbyberg Datum Uppdragsnummer Bilagor 2011-10-06 11069 A01 A02 Rapport A Chokladviken, Sundbyberg Trafikbullerutredning för detaljplan Rapport 11069

Läs mer

Rosstorp 2, Salem Trafikbullerutredning

Rosstorp 2, Salem Trafikbullerutredning Projekt: 544859 Rapport: 544859 B, Revision 1 Datum: 2010-03-29 Revision 1: 2010-04-22 Antal sidor: 5 Bilagor: 544859 B01 Rosstorp 2, Salem Trafikbullerutredning Uppdragsgivare: Linda Sjögren Aros arkitekter

Läs mer

Detaljplan för del av Sandby 10:8 och Sandby 10:23 i Simrishamns kommun, Skåne län

Detaljplan för del av Sandby 10:8 och Sandby 10:23 i Simrishamns kommun, Skåne län Detaljplan för del av Sandby 10:8 och Sandby 10:23 i Simrishamns kommun, Skåne län PLANBESKRIVNING Handlingar Övriga handlingar Plankarta daterad 2012-10-30 rev. 2014-01-20 Planbeskrivning daterad 2012-10-30

Läs mer

11245 Kv Lektionen, Sollentuna Trafikbullerutredning

11245 Kv Lektionen, Sollentuna Trafikbullerutredning Projektrapport Infrastruktur Byggnad Industri 24 Kv Lektionen, Sollentuna Rapport 24-13120.doc Antal sidor: Bilagor: Uppdragsansvarig Jönköping 2013-12-1 k:\lime easy\dokument\24\24-13120.doc Soundcon

Läs mer

PLANBESKRIVNING. Detaljplan Smeden 13, Östertull, Falköpings stad

PLANBESKRIVNING. Detaljplan Smeden 13, Östertull, Falköpings stad PLANBESKRIVNING Detaljplan Smeden 13, Östertull, Falköpings stad, juni 2009 BESKRIVNING HANDLINGAR Planförslaget består av plankarta i skala 1:1000 med bestämmelser. Till förslaget hör planbeskrivning,

Läs mer

Kv Tornet 1 och 4, Norsborg. Botkyrka kommun Trafikbullerutredning för detaljplan

Kv Tornet 1 och 4, Norsborg. Botkyrka kommun Trafikbullerutredning för detaljplan Handläggare Åsa Lindkvist RAPPORT A 1 (7) Datum 2011-03-10 Revision 1: 2011-06-09 Uppdragsnr 562099 Tel 010-5056041 Bilagor: A01-A06 Mobil 070-1845741 Kristofer Uddén Fax 010-5051183 Botkyrka kommun asa.lindkvist@afconsult.com

Läs mer

DETALJPLAN FÖR RAVINEN 7, ROTEBRO. Laga kraft 2013-10-04 Dnr 2011/535 KS.203 Nr 633

DETALJPLAN FÖR RAVINEN 7, ROTEBRO. Laga kraft 2013-10-04 Dnr 2011/535 KS.203 Nr 633 DETALJPLAN FÖR RAVINEN 7, ROTEBRO Laga kraft 2013-10-04 Dnr 2011/535 KS.203 Nr 633 INNEHÅLL: PLANBESKRIVNING: Handlingar 3 Syfte 3 Planområdet 3 Bakgrund 4 GÄLLANDE PLANER OCH BESLUT 4 Översiktsplaner

Läs mer

Kemisten 2 m.fl. BEHOVSBEDÖMNING AV MILJÖBEDÖMNING. tillhörande detaljplan för. Bryngelshusgatan, Halmstad, HALMSTADS KOMMUN plan 2012/0541

Kemisten 2 m.fl. BEHOVSBEDÖMNING AV MILJÖBEDÖMNING. tillhörande detaljplan för. Bryngelshusgatan, Halmstad, HALMSTADS KOMMUN plan 2012/0541 BEHOVSBEDÖMNING AV MILJÖBEDÖMNING tillhörande detaljplan för Kemisten 2 m.fl. Bryngelshusgatan, Halmstad, HALMSTADS KOMMUN plan 2012/0541 Kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskott 2013-03-12 LAGAR OM MILJÖBEDÖMNINGAR

Läs mer

PLANBESKRIVNING SKJUTSHÅLLET 1. Fittja, Botkyrka Kommun. Detaljplan för E56-50 1(6) Samhällsbyggnadsförvaltningen Stadsbyggnadsenheten

PLANBESKRIVNING SKJUTSHÅLLET 1. Fittja, Botkyrka Kommun. Detaljplan för E56-50 1(6) Samhällsbyggnadsförvaltningen Stadsbyggnadsenheten 1(6) Samhällsbyggnadsförvaltningen Stadsbyggnadsenheten Referens: Olof Karlsson, planarkitekt Detaljplan för SKJUTSHÅLLET 1 Fittja, Botkyrka Kommun PLANBESKRIVNING Planområdets läge 2(6) HANDLINGAR Detaljplanen

Läs mer

Detaljplan för del av RAMSHÖJDEN. Degerfors kommun, Örebro län DEGERFORS KOMMUN. Planområde. Flygfoto över Ramshöjden mot väster. UTSTÄLLNINGSHANDLING

Detaljplan för del av RAMSHÖJDEN. Degerfors kommun, Örebro län DEGERFORS KOMMUN. Planområde. Flygfoto över Ramshöjden mot väster. UTSTÄLLNINGSHANDLING DEGERFORS KOMMUN UTSTÄLLNINGSHANDLING Kommunstyrelseförvaltningen Datum 2008-09-10 Handläggare K K Kerstin Jansson Beteckning KS Dnr 248-2008 Detaljplan för del av RAMSHÖJDEN Degerfors kommun, Örebro län

Läs mer

Bro station, Upplands Bro Trafikbullerutredning för detaljplan

Bro station, Upplands Bro Trafikbullerutredning för detaljplan 12108 RAPPORT A (FÖRHANDSKOPIA) 1 (7) Kund Stena Fastigheter Projekt AB Tord Porsblad Box 16144 103 23 Stockholm Datum Uppdragsnummer 2012-12-10 12108 Rapport (Förhandskopia) Bro station, Upplands Bro

Läs mer

1 Bakgrund. 2 Bedömningsgrunder. Innehåll RAPPORT A 2 (7) 565135

1 Bakgrund. 2 Bedömningsgrunder. Innehåll RAPPORT A 2 (7) 565135 RAPPORT A 2 (7) Innehåll 1 BAKGRUND 2 2 BEDÖMNINGSGRUNDER 2 3 BERÄKNADE BULLERNIVÅER 3 4 KOMMENTARER 4 4.1 Högst 55 dba vid alla fasader 4 4.2 Nivå på uteplats 4 4.3 Nivå inomhus 4 5 TRAFIKUPPGIFTER 4

Läs mer

Detaljplan för SMÄLTERYD 2:21. Sätila, Marks kommun, Västra Götalands län. SAMRÅDSHANDLING Diarienummer PBN 2009/0324 214. Fastighet Smälteryd 2:21

Detaljplan för SMÄLTERYD 2:21. Sätila, Marks kommun, Västra Götalands län. SAMRÅDSHANDLING Diarienummer PBN 2009/0324 214. Fastighet Smälteryd 2:21 SAMRÅDSHANDLING Diarienummer PBN 2009/0324 214 Detaljplan för SMÄLTERYD 2:21 Sätila, Marks kommun, Västra Götalands län Fastighet Smälteryd 2:21 Upprättad 2009-12-16 Planarkitekt Åsa Svensson Plantekniker

Läs mer

Detaljplan för Åkarp 29:15 i Marieholm Eslövs kommun, Skåne län

Detaljplan för Åkarp 29:15 i Marieholm Eslövs kommun, Skåne län PLANBESKR1VNING SAMRÅDSHANDLING 1 (5) Detaljplan för Åkarp 29:15 i Marieholm Eslövs kommun, Skåne län SAMRÅDSIIANDLING PLANBESKRIVNING SAMRÅDSHANDLING 2(5) PLANBESKRIVNING HANDLINGAR PIANDATA Plankarta

Läs mer

Planprogram för del av Teckomatorp 12:1 m fl (Södra Vallarna), Teckomatorp, Svalövs kommun.

Planprogram för del av Teckomatorp 12:1 m fl (Södra Vallarna), Teckomatorp, Svalövs kommun. Diarienr 13-2012 Planprogram för del av Teckomatorp 12:1 m fl (Södra Vallarna), Teckomatorp, Svalövs kommun. Underlag för bedömning av betydande miljöpåverkan, checklista Plan- och bygglovsarkitekt, Vlasta

Läs mer

1 (16) PM 4166.01 2013-11-20 Rev C. Arkitektgruppen i Malmö AB Niklas Olsson KV SANDHAMMAREN 2, KÄVLINGE BULLER FRÅN VÄGTRAFIK LJUDKRAV PÅ FÖNSTER

1 (16) PM 4166.01 2013-11-20 Rev C. Arkitektgruppen i Malmö AB Niklas Olsson KV SANDHAMMAREN 2, KÄVLINGE BULLER FRÅN VÄGTRAFIK LJUDKRAV PÅ FÖNSTER 1 (16) PM 41.01 20 Rev C Arkitektgruppen i Malmö AB Niklas Olsson KV SANDHAMMAREN 2, KÄVLINGE BULLER FRÅN VÄGTRAFIK LJUDKRAV PÅ FÖNSTER I denna PM redovisas beräknade trafikbullernivåer utomhus baserat

Läs mer

B EHOVSBEDÖMNING 1(8) tillhörande tillägg till detaljplan för kvarteret Opalen. inom Vilbergen i Norrköping

B EHOVSBEDÖMNING 1(8) tillhörande tillägg till detaljplan för kvarteret Opalen. inom Vilbergen i Norrköping 1(8) B EHOVSBEDÖMNING tillhörande tillägg till detaljplan för kvarteret Opalen inom Vilbergen i Norrköping, fysisk planering den 20 september 2012 A N T A G A N D E H A N D L I N G Antagen i SPN: 2013-01-29,

Läs mer

DETALJPLAN FÖR KV. PORTALEN, FASTIGHETEN PORTALEN 1 M FL. EKSJÖ STAD, EKSJÖ KOMMUN, JÖNKÖPINGS LÄN

DETALJPLAN FÖR KV. PORTALEN, FASTIGHETEN PORTALEN 1 M FL. EKSJÖ STAD, EKSJÖ KOMMUN, JÖNKÖPINGS LÄN SAMRÅDSHANDLING 2015-09-08 Dnr: 2015-000172 PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING DETALJPLAN FÖR KV. PORTALEN, FASTIGHETEN PORTALEN 1 M FL. EKSJÖ STAD, EKSJÖ KOMMUN, JÖNKÖPINGS LÄN SAMRÅDSHANDLING 1(7) PLAN-

Läs mer

Upphävande av Avstyckningsplan 3

Upphävande av Avstyckningsplan 3 Dnr 0450/08 Antagandehandling 2014-10-16 PLANBESKRIVNING Upphävande av Avstyckningsplan 3 i Stenungsund Stenungsunds kommun Västra Götalands län Upphävande av avstyckningsplan 3 2(9) PLANBESKRIVNING HANDLINGAR

Läs mer

Bullerutredning Vallbacken 24:3, Gävle kommun

Bullerutredning Vallbacken 24:3, Gävle kommun memo03.docx 2012-03-28-14 PM 2014-09-22 Bullerutredning Vallbacken 24:3, Gävle kommun Bakgrund Sweco har på uppdrag av Hemsö Fastighets AB tagit fram en bullerutredning för fastigheten Vallbacken 24:3

Läs mer

Bedömning av miljöpåverkan och behov av MKB för detaljplan för Lektionen 33,Tureberg

Bedömning av miljöpåverkan och behov av MKB för detaljplan för Lektionen 33,Tureberg Kommunledningskontoret Tony Andersson Planarkitekt 010722 85 95 Behovsbedömning 20140515 Sida 1 av 8 Dnr 2013/0362 KS 203 Bedömning av miljöpåverkan och behov av MKB för detaljplan för Lektionen 33,Tureberg

Läs mer

PM Trafik och bullerutredning Norrtälje hamn

PM Trafik och bullerutredning Norrtälje hamn PM TRAFIK OCH BULLERUTREDNING 1 Datum 2013-11-27 PM Trafik och bullerutredning Norrtälje hamn Anna-Ida Lundberg ÅF Lars Lindström ÅF Anders Bernhardsson M4Traffic ÅF-Infrastructure AB, Frösundaleden 2

Läs mer

Kv Bävern 1, Trelleborg. Nybyggnad av bostäder utmed Nygatan. Trafikbuller

Kv Bävern 1, Trelleborg. Nybyggnad av bostäder utmed Nygatan. Trafikbuller Trafikbullerutredning Kv Bävern 1, Trelleborg Nybyggnad av bostäder 2015-02-02 Uppdragsnummer 260 675 1 (8) Kv Bävern 1, Trelleborg. Nybyggnad av bostäder utmed Nygatan. Trafikbuller Uppdragsgivare Midroc

Läs mer

Östra Kongahälla, Kungälv. Trafikbullerutredning nya bostäder

Östra Kongahälla, Kungälv. Trafikbullerutredning nya bostäder Author Johan Hässel Phone +46 10 505 84 27 Mobile +46701847427 E-mail johan.hassel@afconsult.com Date 2015-10-19 Project ID 701045 Report ID 701045-rB-Rev 151019 Client Kungälvs kommun, Matilda Svenning

Läs mer

BOKHANDLAREN 2 DETALJPLAN GRANSKNINGSHANDLING. Töreboda tätort Töreboda kommun PLANBESKRIVNING. TÖREBODA KOMMUN Kommunstyrelsen. Upprättad i juni 2015

BOKHANDLAREN 2 DETALJPLAN GRANSKNINGSHANDLING. Töreboda tätort Töreboda kommun PLANBESKRIVNING. TÖREBODA KOMMUN Kommunstyrelsen. Upprättad i juni 2015 TÖREBODA KOMMUN Kommunstyrelsen GRANSKNINGSHANDLING Planen antagen Laga kraft Genomförandetiden utgår BOKHANDLAREN 2 Töreboda tätort Töreboda kommun DETALJPLAN PLANBESKRIVNING Upprättad i juni 2015 1 INNEHÅLL

Läs mer

UTLÅTANDE EFTER UTSTÄLLNING 2

UTLÅTANDE EFTER UTSTÄLLNING 2 Dnr MN/2002-0967 Detaljplan för Del av NYCKLEBY 1:33 Strömstads kommun UTLÅTANDE EFTER UTSTÄLLNING 2 HUR UTSTÄLLNINGEN HAR BEDRIVITS Miljö- och byggnämnden beslutade 2011-02-03 26 att genomföra en andra

Läs mer

Detaljplan för kv Yrkesskolan Trafikbullerutredning

Detaljplan för kv Yrkesskolan Trafikbullerutredning Beställare: Botkyrka kommun Beställarens representant: Daniel Edvardsson Konsult: Uppdragsledare Handläggare buller Norconsult AB Box 8774 402 76 Göteborg Björn Wallgren Anna-Lena Frennborn Uppdragsnr:

Läs mer

RAPPORT 15229 1 (10)

RAPPORT 15229 1 (10) RAPPORT 15229 1 (10) Kund Upplands Väsby kommun Datum Uppdragsnummer 15229 2015-10-09 Rapport A Fyrklövern, Upplands Väsby Trafikbullerutredning hus 4-8 Bilagor A01 Rapport 15229 A Fyrklövern, Upplands

Läs mer

PLANBESKRIVNING HANDLINGAR Detaljplanen består av plankarta med tillhörande bestämmelser. Till detaljplanen hör:

PLANBESKRIVNING HANDLINGAR Detaljplanen består av plankarta med tillhörande bestämmelser. Till detaljplanen hör: 1 LAGA KRAFT HANDLING Enkelt planförfarande Tillägg till detaljplanen Funäsdalen 16:47 m.fl. Hamra 1 gällande avstyckade fastigheten Funäsdalen 16:149, Hamra, Tänndalen, Härjedalens kommun, Jämtlands län.

Läs mer

10458 Kv. Rodga, Norrköping Trafikbullerutredning

10458 Kv. Rodga, Norrköping Trafikbullerutredning Projektrapport Infrastruktur Byggnad Industri 10458 Kv. Rodga, Norrköping Trafikbullerutredning Rapport 10458-10042600.doc Revidering 2 Antal sidor: 7 Bilagor: B01-06 Uppdragsansvarig Andreas Berg Jönköping

Läs mer

Cirkulationsplats vid Djupedals idrottsplats i Mölnlycke. Bullerutredning vägtrafik. Nya bostäder

Cirkulationsplats vid Djupedals idrottsplats i Mölnlycke. Bullerutredning vägtrafik. Nya bostäder Handläggare Hässel Johan Tel +400847 Mobil +4670184747 Fax +46 1 7747474 johan.hassel@afconsult.com RAPPORT 1 (14) Datum 01-01- Härryda Kommun André Berggren Planenheten 4 80 Mölnlycke Uppdragsnr 69847

Läs mer

Tillägg till PLANBESKRIVNING

Tillägg till PLANBESKRIVNING Detaljplan för Kråkebacken 7:161-7:193 samt del av 7:138 i Kågeröds samhälle Svalövs kommun, Skåne län. Antagen 2003-08-18 Laga kraft 2003-09-08 Tillägg till PLANBESKRIVNING Planområdet markeras med skraffering

Läs mer

P L A N B E S K R I V N I N G

P L A N B E S K R I V N I N G NACKA KOMMUN Planenheten DP 353 ONS 46/2003 214 P L A N B E S K R I V N I N G Detaljplan för del av Sicklaön 369:37, hus nr 9 Nacka Strand, Nacka kommun Upprättad på Planenheten i mars 2005 Enkelt planförfarande

Läs mer

Jursta Gård, Upplands Bro Trafikbullerutredning

Jursta Gård, Upplands Bro Trafikbullerutredning Projekt: 31-04414 Rapport: 31-04414-A Datum: 2006-10-25 Antal sidor: 6 Bilagor: 31-04414-A01 Jursta Gård, Upplands Bro Trafikbullerutredning Uppdragsgivare: Bo Hedberg Strömkarlsvägen 60, 6 tr 167 62 Bromma

Läs mer

Ylva Nilsson Tekniska kontoret, Täby kommun 183 80 Täby

Ylva Nilsson Tekniska kontoret, Täby kommun 183 80 Täby Uppdrag: 552771 Rapport: 552771 A Datum: 2010-03-16 Antal sidor: 6 Bilagor: 552771 A01 Gripsvall, Täby Trafikbullerutredning Uppdragsgivare: Täby kommun Ylva Nilsson Tekniska kontoret, Täby kommun 183

Läs mer

Remiss: Förslag till förordning om riktvärden för trafikbuller yttrande till kommunstyrelsen

Remiss: Förslag till förordning om riktvärden för trafikbuller yttrande till kommunstyrelsen TJÄNSTEUTLÅTANDE 7 augusti 2014 MN 2014-1147 SB 2014/755.807 1 (5) HANDLÄGGARE Samhällsbyggnadsnämnden Miljönämnden Remiss: Förslag till förordning om riktvärden för trafikbuller yttrande till kommunstyrelsen

Läs mer

FÖRSLAG TILL DETALJPLAN FÖR Del av Dioriten 1 och del av Grönstenen 4

FÖRSLAG TILL DETALJPLAN FÖR Del av Dioriten 1 och del av Grönstenen 4 11-29 FÖRSLAG TILL DETALJPLAN FÖR Del av Dioriten 1 och del av Grönstenen 4 PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN DIARIENUMMER: SBF/2014:84 BOTKYRKA KOMMUN 2 [11] Innehåll...

Läs mer

Rosstorp 2, Salem Trafikbullerutredning

Rosstorp 2, Salem Trafikbullerutredning Projekt: 544859 Rapport: 544859 A Datum: 2009-06-11 Antal sidor: 5 Bilagor: 544859 A01 Rosstorp 2, Salem Trafikbullerutredning Uppdragsgivare: Linda Sjögren Aros arkitekter Box 1924 SE 751 49 Uppsala Uppdrag:

Läs mer

Burlövs kommun Kommunledningskontoret Handläggare: Hanna Tell 040-43 91 43 hanna.tell@burlov.se

Burlövs kommun Kommunledningskontoret Handläggare: Hanna Tell 040-43 91 43 hanna.tell@burlov.se Burlövs kommun Kommunledningskontoret Handläggare: Hanna Tell 040-43 91 43 hanna.tell@burlov.se Datum Diarienummer 2012-03-15 KS/2010:236-214 1 (1) Lagakraftbevis detaljplan nr 234 Detaljplan för Åkarp

Läs mer

Planbeskrivning - Detaljplan för Tofsvipan 2, Ändring genom tillägg, Vaggeryds tätort, Vaggeryds kommun Samrådshandling

Planbeskrivning - Detaljplan för Tofsvipan 2, Ändring genom tillägg, Vaggeryds tätort, Vaggeryds kommun Samrådshandling Planbeskrivning - Detaljplan för Tofsvipan 2, Ändring genom tillägg, Vaggeryds tätort, Vaggeryds kommun Samrådshandling Planen är ute på samråd under tiden 2014-08-08 t.o.m. 2014-09-29. Synpunkter på detaljplanen

Läs mer

Startpromemoria för planläggning av Marieberg 1:29 samt 1:16 i stadsdelen Marieberg (ca 100 lägenheter)

Startpromemoria för planläggning av Marieberg 1:29 samt 1:16 i stadsdelen Marieberg (ca 100 lägenheter) STADSBYGGNADSKONTORET TJÄNSTEUTLÅTANDE PLANAVDELNINGEN SID 1 (8) 2013-01-21 Handläggare: Julia Nedersjö Tfn 08-508 27 585 Till Stadsbyggnadsnämnden Startpromemoria för planläggning av Marieberg 1:29 samt

Läs mer

Detaljplan för FÖRENINGSGÅRD VID TIONDEVÄGEN, FURUSKOG

Detaljplan för FÖRENINGSGÅRD VID TIONDEVÄGEN, FURUSKOG ANTAGANDEHANDLING 2002-08-12 Handläggare Birgitta Lööf Tel: 031-792 12 66 Antagen av kommunfullmäktige 2002-09-26 och lagakraftvunnen 2002-11-11 Diarienummer KS 294/2001-061 Detaljplan för FÖRENINGSGÅRD

Läs mer

Studentbostäder, restaurang och livsmedelsbutik på Trollbäcksvägen

Studentbostäder, restaurang och livsmedelsbutik på Trollbäcksvägen LAGA KRAFTHANDLING Miljö- och stadsbyggnadsförvaltningen Henrik Svensson, Planarkitekt PLANBESKRIVNING TILLHÖRANDE DETALJPLAN FÖR Studentbostäder, restaurang och livsmedelsbutik på Trollbäcksvägen Hanviken

Läs mer

PLANBESKRIVNING Antagandehandling

PLANBESKRIVNING Antagandehandling Datum 2014-02-03 Diarienummer 0901/07 Sida 1/7 PLANBESKRIVNING Antagandehandling DETALJPLAN FÖR RÖRÖ 1:108 M FL. RÖRÖ, ÖCKERÖ KOMMUN Datum 2014-02-03 Diarienummer 0901/07 Sida 2/7 PLANENS SYFTE OCH HUVUDDRAG

Läs mer

Detaljplan Hamnholmen, som berör Ytterbyn 86:1 m.fl. Plankartan med bestämmelser blir juridiskt bindande efter antagande.

Detaljplan Hamnholmen, som berör Ytterbyn 86:1 m.fl. Plankartan med bestämmelser blir juridiskt bindande efter antagande. SAMRÅDSHANDLING Detaljplan Hamnholmen, som berör Ytterbyn 86:1 m.fl. Kalix kommun, Norrbottens län PLANBESKRIVNING HANDLINGAR Följande handlingar utgör förslaget: Plankarta i skala 1:1000 med planbestämmelser

Läs mer

Trivector Traffic. Rapport 2014:66, version1.0. Buller vid Svalan 7. - Ulricehamns kommun

Trivector Traffic. Rapport 2014:66, version1.0. Buller vid Svalan 7. - Ulricehamns kommun Rapport 2014:66, version1.0 Buller vid Svalan 7 - Ulricehamns kommun Dokumentinformation Titel: Buller vid Svalan 7 - Ulricehamns kommun Serie nr: 2014:66 Projektnr: 14100 Författare: Kvalitetsgranskning:

Läs mer

Bedömning av miljöpåverkan och behov av MKB för detaljplan för Tallvirket 6,Tureberg

Bedömning av miljöpåverkan och behov av MKB för detaljplan för Tallvirket 6,Tureberg Kommunledningskontoret Tony Andersson Planarkitekt 010722 85 95 Behovsbedömning 20140326 Sida 1 av 8 Dnr 2013/0358 KS 203 Bedömning av miljöpåverkan och behov av MKB för detaljplan för Tallvirket 6,Tureberg

Läs mer

Kv Willan 7, Ängelholm Trafikbuller vid planerat bostadshus

Kv Willan 7, Ängelholm Trafikbuller vid planerat bostadshus 1 (6) Kv Willan 7, Ängelholm vid planerat bostadshus Uppdragsgivare Ängelholms kommun Ref: Ralph Blomqvist Uppdrag Beräkning av vägtrafikbullernivåer vid planerat bostadshus på kv Willan 7 i Ängelholm..

Läs mer

MILJÖ- OCH SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN SBN PL 2011/79.318 NBN 2015-220 0126K-16017

MILJÖ- OCH SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN SBN PL 2011/79.318 NBN 2015-220 0126K-16017 MILJÖ- OCH SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN SBN PL 2011/79.318 NBN 2015-220 0126K-16017 ANTAGANDEHANDLING Tillägg till planbeskrivning Tillägg till genomförandebeskrivning Enkelt planförfarande Kartan visar

Läs mer

PLANBESKRIVNING. Detaljplan för del av GLIMSÅS 1:199. Planhandlingar. Antagen av US 1(5) 2012-11-07 169 Laga kraft 2012-12-05

PLANBESKRIVNING. Detaljplan för del av GLIMSÅS 1:199. Planhandlingar. Antagen av US 1(5) 2012-11-07 169 Laga kraft 2012-12-05 Detaljplan för del av GLIMSÅS 1:199 Antagen av US 1(5) 2012-11-07 169 Laga kraft 2012-12-05 Orust kommun Västra Götalands län Upprättad den 9 augusti 2012 av Verksamheten för samhällsutveckling, Orust

Läs mer

Plankarta med bestämmelser, planbeskrivning. genomförandebeskrivning, grundkarta och fastighetsförteckning

Plankarta med bestämmelser, planbeskrivning. genomförandebeskrivning, grundkarta och fastighetsförteckning ANTAGANDEHANDLING Detaljplan för del av Tingsryd 1:51, Öresund 2 och Tingsmåla 2:5 samt Tingsryd 1:66 och Värmeverket 1 i Tingsryds samhälle, Tingsryds kommun, Kronobergs län PLANBESKRIVNING HANDLINGAR

Läs mer

Hasselbacken, Tyresö Trafikbullerutredning för detaljplan

Hasselbacken, Tyresö Trafikbullerutredning för detaljplan 12014 RAPPORT B 1 (8) Kund Ebab Johan Brodin Box 7031 121 07 Stockholm-Globen Datum Uppdragsnummer 12014 2012-10-15 Rapport B Hasselbacken, Tyresö Trafikbullerutredning för detaljplan Bilagor B01-B04 Rapport

Läs mer

Upphävande av del av byggnadsplan för Stora Halsjön (F19), Östanfors 20:1 m.fl.

Upphävande av del av byggnadsplan för Stora Halsjön (F19), Östanfors 20:1 m.fl. SAMRÅDSHANDLING ENKELT PLANFÖRFARANDE Upphävande av del av byggnadsplan för Stora Halsjön (F19), Östanfors 20:1 m.fl. Folkärna S N Avesta kommun Dalarnas län Upprättad av Västmanland-Dalarna miljö- och

Läs mer

Genomförandetid Genomförandetiden är tio år räknat från det datum då planen vunnit laga kraft.

Genomförandetid Genomförandetiden är tio år räknat från det datum då planen vunnit laga kraft. Datum Diarienummer Sida 2013-05-15 1/5 Samrådshandling Detaljplan för Ulvesunds Marina Ulvesund 1:206 m fl i Ljungskile Uddevalla kommun, Västra Götalands län GENOMFÖRANDEBESKRIVNING INLEDNING En genomförandebeskrivning

Läs mer

Bullerutredning kv. Kronometern, Luleå

Bullerutredning kv. Kronometern, Luleå RAPPORT 582835-A 1 (8) Handläggare Jonas Aråker Tel +46 (0)10 505 85 16 Mobil +46 (0)73 184 11 17 Fax +46 920 148 58 Jonas.Araker@afconsult.com Datum 2013-03-07 Beställare MAF Arkitektkontor AB Storgatan

Läs mer

ANTAGANDEHANDLING ENKELT PLANFÖRFARANDE GÅRVIK MUNKEDALS KOMMUN VÄSTRA GÖTALANDS LÄN

ANTAGANDEHANDLING ENKELT PLANFÖRFARANDE GÅRVIK MUNKEDALS KOMMUN VÄSTRA GÖTALANDS LÄN Ö D S B Y 3 : 3 ANTAGANDEHANDLING ENKELT PLANFÖRFARANDE ÄNDRING AV DEL AV DETALJPLAN FÖR FRITIDSOMRÅDET GÅRVIK (FASTIGHETEN ÖDSBY 3:3) GÅRVIK MUNKEDALS KOMMUN VÄSTRA GÖTALANDS LÄN UPPRÄTTAD AV CIM&BIM

Läs mer

Detaljplan för Lagfarten 4 i Lund, Lunds kommun

Detaljplan för Lagfarten 4 i Lund, Lunds kommun PÄ 8/2002a Detaljplan för Lagfarten 4 i Lund, Lunds kommun Upprättad 2008-09-19 Innehåll: Planbeskrivning Genomförandebeskrivning Detaljplanekarta med planbestämmelser och illustration PLANBESKRIVNING

Läs mer

PM-RISKUTREDNING FÖR BOSTÄDER VID SKÅRSVÄGEN I ALINGSÅS

PM-RISKUTREDNING FÖR BOSTÄDER VID SKÅRSVÄGEN I ALINGSÅS PM-RISKUTREDNING FÖR BOSTÄDER VID SKÅRSVÄGEN I ALINGSÅS ADRESS COWI AB Skärgårdsgatan 1 Box 12076 402 41 Göteborg Sverige TEL 010 850 10 00 FAX 010 850 10 10 WWW cowi.se PM RISKUTREDNING FÖR BOSTÄDER

Läs mer

Förslag till detaljplan för del av Spjälkö 2:5 med flera Ronneby kommun, Blekinge län

Förslag till detaljplan för del av Spjälkö 2:5 med flera Ronneby kommun, Blekinge län 389 Förslag till detaljplan för del av Spjälkö 2:5 med flera Ronneby kommun, Blekinge län PLANBESKRIVNING Planområdet är beläget cirka åtta km sydväst om Ronneby centrum, söder om Spjälkövägen. 1 HANDLINGAR

Läs mer